MEMÒRIA D'APLICACIÓ

TÍTOL: cançons i danses NOM I LLINATGES: Mª Teresa Ribot Nicolau CENTRE DE TREBALL: CEI Poporiol (Petra) A QUI VA ADREÇADA LA PROPOSTA: grup de 2-3 anys que estan separats en dues aules. A l'aula de les oques, són infants de final d'any (4 d'ells encara duen bolquer) i a més, hi ha 5 parelles de bessons que són prematurs. L'aula dels conills són infants de principi d'any i són més madurs en el desenvolupament de la parla i de l'atenció. Tots ells ja me coneixen del curs passat ja que estaiem tots junts amb una educadora de suport i aquest curs som tutora del grup de les oques i la relació amb el grup dels conills és bona ja que encara ens veim a les activitats conjuntes. OBJECTIUS:

Regular el to, la postura i el moviment en relació amb el propi cos, l'espai, el temps i els altres en el joc i en les diferents formes de representació, com també en l'expressió de sentiments i emocions. Tenir una actitud de participació, consens i responsabilitat dins la vida del grup.

CONTINGUTS:
– – – –

Iniciativa en l'acció i per aprendre habilitats noves. Actitud d'escolta, d'ajuda i col·laboració vers els altres. Autonomia intel·lectual, social i ètica. Exploració espacial i de relació amb altres persones i altres objectes envers l'adquisició de la pròpia lateralitat. Exploració i utilització d'instruments musicals i producció de sons i ritmes senzills. Discriminació de les qualitats del so: durada, intensitat, to i timbre. Descobriment i exploració del propi cos com a eina d'expressió i comunicació: el gest, la postura, el moviment i la veu. Participació en el cant individualment i en grup, seguint el ritme i la melodia i respectant les indicacions gestuals que el modulen. Participació en danses senzilles.

– – –

ACTIVITATS PLANIFICADES: “El dit puja...”

Amb el grup de les oques

“Sol, solet” “Tipi tipi tap” “eram, sam-sam”

Amb el grup dels conills

“Jo tenc una pilota” “Un tren petitó”

TEMPORALITZACIÓ: OQUES CONILLS 5 minuts 5 minuts

MATERIALS I RECURSOS:
– – – – –

Fer una circular a cada infant per demanar als pares permís per enregistrar-los en vídeo. Sol·licitar a una companya que ens gravi durant la realització de l'activitat. Una càmera de vídeo per fer l'enregistrament. L'ordinador per fer la memòria d'aplicació. Internet per enviar el resultat de l'activitat.

OBSERVACIONS: Perquè els infants puguin aprendre tan danses com cançons, s'han de fer moltes vegades per facilitar el seu aprenentatge. És a dir, els infants tan petits han de saber amb antelació la cançó o la dansa per poder interpretar-la i cantar-la, primer observen i escolten i a poc a poc, la interioritzen per després interpretar-la. Com ja sabem, cada nin i nina té el seu ritme d'aprenentatge, per tant, hi haurà infants que sabran cantar o ballar abans que d'altres, però l'objectiu és que l'aprenguin abans o després i a la seva manera. He triat aquestes cançons i danses perquè aquest grup d'infants ja les coneixen del curs passat i es veu clarament com de cada vegada interpreten més tots els moviments. Els nins i nines me tenen a jo com a model referent i repeteixen tot el que faig, hi ha infants que primer observen i després actuen i d'altres que del primer cop intenten fer el mateix moviment que jo.

RESULTAT DE L'APLICACIÓ: Com he dit abans, de les cançons escogides el grup d'infants ja les coneixien i per tant han interpretat i cantat les cançons i danses correctament.

No vaig tenir cap dificultat per realitzar l'activitat perquè sempre cantam cançons i feim danses i la persona que ens va enregistrar en vídeo, tots els infants ja la coneixien i no es sentien observats. Amb el grup de les oques cantam en el moment de fer el bon dia i aquestes cançons i d'altres, les feim cada dia. I amb el grup dels conills feim aquestes petites danses que també les coneixen i col·laboren positivament.

La música ha de tenir un lloc en l'educació si volem desenvolupar la personalitat de manera integral. Estimula la capacitat de pensar, de memoritzar i de crear. És un estímul cap a la creativitat, a la vegada que facilita l'aprenentatge d'altres àrees. La cançó és l'eix vertebrador de l'activitat musical a infantil. És molt important perque permet treballar el desenvolupament sensorial, social, emocional, de llenguatge i físic. Les danses permeten treballar l'educació rítmica i el moviment global de tot el cos a més de la ubicació de l'espai i el temps, a més de tota l'expressió corporal a a més de la socialització.