Memòria d’aplicació

Títol : Ai bandis Nom i llinatges: Mª Antònia Sureda , Margalida Cladera i Bàrbara Vich. Centre de treball : Sa graduada. Nivell : 4 anys, Objectius : − Gaudir d'una dansa en grup − Explorar i gaudir de les possibilitats expressives del propi cos. − Desenvolupar l'atenció, la seqüenciació i el ritme. − Coordinar l'escolta amb el moviment i la representació. − Treballar la memorització. − Realitzar una representació grupal entre els dos grups de 4 anys i crear un sentiment de grup. − Valorar la tasca en equip i la col.laboració. Continguts : - Observació i valoració de la direcció del so i l’alçada dels sons. - Participació en activitats de dramatització, danses, joc simbòlic i jocs d’expressió corporal (individuals, col·lectius, joc lliure i joc reglat). - Plaer i interès per participar i assistir a representacions dramàtiques i/o d’expressió corporal. - So de diferents intruments. - Seguir un odre i ritme determinats. - Atenció i espera. Activitats planificades : - Sessions amb la meitat del grup de cada classe de 4 anys: presentació de la cançó. - Distribució dels instruments per grup. - Sessions grupals , tots junts, per cantar de manera conjunta. Temporalització : 6 sessions, 3 amb la meitat de grup i 3 junts. Materials i recursos : vestuari per diferenciar els grups d’instruments Observacions : - Es va assajar a l’escola i l’estrena es va fer al teatre com a representació de fi de curs. Resultat de l’aplicació : Molt positiu ja que els infants estaven molt motivats per representar-ho a un escenari i tenir de públic les seves famílies. Un punt a tenir en compte és el fet de treballar conjuntament els dos grups de 4 anys. Sobretot per a l’hora de passar a primària els grups es barrejaran i entre ells els infants ja es coneixen i no els costarà adaptar-se a la nova organització de grup.