Está en la página 1de 4

ADMINISTRAZIO ZENTRALA

gorrira
hator
hauteskundesindikalak06/10

ezkerreko sindikatu abertzalea

EL SINDICATO DE IZQUIERDA DE EUSKAL HERRIA

2002-2006ko balantze sindikala


Berriro ere hauteskunde garaian murgilduta gaude. Beste lau urte pasa dira Estatuko Administrazioan lan egiten dugun langileen eskubideak atzera eginez. Administrazio honetan Euskal Herritik kanpoko aktoreek bere erabakiak inposatu dizkigute probintzietako langileoi. Lan publikoa eta kalitatekoa sortu ez den beste aldi bat. Beste denboraldi bat non ordainketetan beste atzerakada bati, lehendik pilatuta daukagunari gehitzekoa, prekarietate handiagoa eta lan ezegonkortasuna gehitu behar zaion. Beste batzuen artean honako alderdi ezkor hauek azpimarratu ditzakegu: Administrazioa eta haren sindikatu lagunkide diren CCOO, UGT eta CSIF-en arteko akordio berri bat: Administrazioa eta sindikatu hauen arteko ia sekretua izan den akordioa 2007-2009 eperako, erosteko ahalmenaren galtzeari eusten dio. Hala da, urtea joan urtea etorri %2ko igoera rakitikoa inposatzen zaigu, 2005ean bakarrik KPI %3,7 izan bada ere. Aurten, hauteskunde urtea kalkulu hauetaz bakarrik ulertzen dutenentzat, ezohiko pagen parekotasunaren motoa saldu nahi izan digute. Horretara urteko %1 eskasa ematen zaio. Hau horrela izango balitz ere, erosteko ahalmena galtzen jarraituko genuke. Eta azkeneko urteetan %15eko aldea daramagu. Funtzio publikoko oinarrizko estatutoa: Gerruntze legal berri honek Administrazioko langileen jardueran egonkortasun eta inpartzialtasun galera suposatuko du. Aldizkako kontrol politiko edo ebaluaketa bat gainditzen ez bada lanpostuaren galeraren posibilitatea ere ezartzen du.

Balance sindical (2002-2006)


De nuevo nos vemos inmersos en perodo electoral. Han transcurrido cuatro aos ms con los derechos del personal que trabaja en la Administracin del Estado en permanente retroceso. Donde acuerdos suscritos por actores ajenos a Euskalherria han impuesto sus decisiones al personal de provincias. Otro perodo marcado por la nula creacin de empleo pblico y de calidad. Donde, a un retroceso retributivo a sumar al que ya acumulamos, se aade una mayor precariedad e inestabilidad en el empleo. Entre otros, podemos subrayar los siguientes aspectos negativos: Nuevo acuerdo administracin sindicatos de acompaamiento CC.OO., UGT, CSIF: El acuerdo cuasisecreto suscrito entre la administracin y estos sindicatos, para el perodo 2007-2009, persiste en profundizar en la prdida de poder adquisitivo. En efecto, ao tras ao, se nos impone el raqutico 2% de subida salarial, cuando slo en el ao 2005 el I.P.C. ha quedado en el 3,7%. Este ao, electoral para quien slo entiende de estos clculos, se ha querido vender la moto de la equiparacin progresiva de las pagas extras. A ello se dedica un exiguo 1% anual. Aunque as fuera, seguiramos perdiendo poder adquisitivo. Y llevamos ya un diferencial de 15% en los ltimos aos. Estatuto bsico de la funcin pblica. Este nuevo cors legal supone una prdida de estabilidad e imparcialidad en el desempeo del puesto para el personal de la Administracin. En efecto, introduce la posibilidad de prdida del empleo si no se supera una evaluacin peridica o control poltico peridico. hator

gorrira
hauteskundesindikalak06/10

ezkerreko si n di katu abertzalea

Gainera gure bizitza maila jaten duen izurrite iraunkorra suposatzen duen urteroko soldata galera automatikoki konpentsatuko lukeen soldata berrikuste klausula ezartzeari ezezkoa mantentzen du. Pentsio Plana donesten da geroratutako ordainketa modura. Pentsio Plan honek gainera Gizarte Segurantzaren pribatizazio modu bat suposatzeaz gain, BBVA, UGT eta CCOO-ri gestore bezala laguntza zaporetsua suposatzen du. Negoziazio Kolektibo zentralistan sakontzen du, Euskal Herriko errealitatetik urrunduta, non prezioak eta soldatak altuagoak diren Espainian baino, sindikatu espainolak nagusituz, hauek ederki menderatuta baitaude Madrilgo Gortetik prestakuntzaren koskadaren, dirulaguntzen edo liberatu instituzionalen bidez jasotzen dituzten sari eta mesedeak direla-eta.. Langileen Batzordeek ere lehendik urriak ziren konpetentzietako batzuk galtzen dituzte, besteak beste, zerbitzu-eginkizunetan dauden langileen kontrola,

produktibitateen kontrola etab., eta euskara baztertuta dago herritar euskaldunekin harremanetan. Falta diren transferentziak: Bere Eskubide Estatuan inposatutako legeriaren errespetuaz behin eta berriro hitz egiten duen Espainiar Gobernuak, sistematikoki ez du betetzen Lege Organiko bat, hala nola 1979ko Estatutua, lege-testu honetan jasotzen diren eskumenei dagokionez. Politikoki egokia ez delako araua betetzeari uko egiten dio patxada txundigarriz. Kartzeletako Administrazioa dela edo Gizarte Segurantza dela, araua onartu zenetik 27 urte igaro diren honetan ez omen zaio interesatzen gai hauek eta zerbitzu horietan dauden langileen transferentzia. Lan eskeintza publikorik ez: Erakunde gutxi batzuetan ez bada, lanpostu sorrerarik ez dago. Are gehiago, zerbitzu publikoen pribatizazioa gero eta handiagoa da enpresen bitartez, eebbetako estilo neoliberal onenaren antzera.

Adems mantiene la negativa a introducir la clusula de revisin salarial para poder compensar de modo automtico las prdidas salariales anuales que constituyen una plaga constante que devora nuestro nivel de vida. Se consagra definitivamente el Plan de Pensiones, como retribucin diferida. Plan de Pensiones que, adems de una forma ms de privatizacin de la Seguridad Social, supone una suculenta ayuda a sus gestores BBVA, UGT y CCOO. Profundiza en una negociacin colectiva centralista y alejada de la realidad vasca, donde los precios y salarios son ms altos que en Espaa por unos sindicatos espaoles que se someten a las prebendas que reciben de la Villa y Corte en forma de subvenciones, liberados institucionales, o la mordida que supone la formacin. Las Juntas de Personal pierden algunas de las pocas competencias que tenan, como el control sobre el personal en situacin administrativa de comisin de servicios, control sobre las productividades, etc.; y el euskara permanece

marginado y ausente en las relaciones con la ciudadana vasca. Transferencias pendientes Un Gobierno, el espaol, que insiste una vez y otra sobre el respeto a la legalidad impuesta y el cumplimiento del (su) Estado de Derecho, incumple sistemticamente una Ley Orgnica, el Estatuto de 1979, en lo que concierne a las competencias contenidas en este texto legal. Con una pasmosa flema deniega el simple cumplimiento de la norma porque no procede polticamente. Sea la administracin penitenciaria o sean las polticas pasivas de seguridad social, simplemente considera que no le interesa transferir dichas polticas y el personal a su servicio, despus de 27 aos de aprobada la norma. Ninguna oferta de empleo pblico Salvo en contados organismos la creacin de empleo brilla por su ausencia. Es ms, se observa una creciente privatizacin de servicios pblicos a travs de empresas, al mejor estilo neoliberal de los EE.UU.

hauteskundesindikalak06/10

gorrira
hator
hauteskundesindikalak06/10

Baiona 05 59 59 50 20 Bilbo 94 470 69 00 Donostia 943 45 86 40 Gasteiz 945 25 58 77 Iruea 948 22 11 30

ezkerreko si n di katu abertzalea

Frente a todo ello, te propone venir al rojo. A un sindicalismo de clase nacido en Euskal Herria y para la clase trabajadora de Euska Herria. A un sindicalismo sociopoltico, porque es la poltica, otra poltica, la que debe implementar un servicio pblico de calidad para la ciudadana vasca. Un servicio pblico prestado por mujeres y hombres trabajadores de lo pblico, con condiciones dignas y homologables en todas las Administraciones pblicas vascas. LAB te quiere hacer una PROPUSTA SINDICAL EN POSITIVO: Recuperacin del poder adquisitivo salarial perdido. Establecimiento de la clusula de revisin salarial. Posibilidad de jubilacin anticipada tambin para el conjunto de trabajadoras y trabajadores de la seguridad social. Transferencias pendientes, ya. Una administracin pblica vasca, nica, homologada, de calidad, euskaldun y comprometida.

Honen guztiaren aurrean, LABek gorrira etortzea proposatzen dizu. Euskal Herrian eta Euskal Herriko Langileriarentzako jaiotako klase sindikalismora. Sindikalismo Soziopolitikora, politika baita, beste politika bat, euskal herritarrentzat kalitatezko zerbitzu publiko bat ezarri behar duena. Gizon eta emakume langileak eskainitako zerbitzu publiko bat, nortzuk Euskal Administrazio guztietan lan baldintza duin eta parekoak izango beharko lituzketen. LABek PROPOSAMEN SINDIKAL BAIKORRA egin nahi dizu: Soldataren erosteko ahalmenaren errekuperaketa. Soldata berrikusteko klausula ezartzea. Administrazio osoko langileentzat ere aurrejubilazio posibilitatea. Falta diren transferentzi guziak . Euskal administrazio publikoa, bakarra, homologatua, kalitatezkoa, euskalduna eta bere herriarekin konprometitua.

hauteskundesindikalak06/10