ALGUNES CANÇONS PER TREBALLAR ELS NÚMEROS

NOM I LLINATGES:
CATALINA ROIG NICOLAU CP MITJÀ DE MAR (PORTO CRISTO)

CENTRE DE TREBALL:

A QUI VA ADREÇADA LA PROPOSTA?

La proposta va adreçada a un grup de nins i nines de 4 anys. Hi ha la mitad de nins i nines. És un grup bastant jove perquè la majoria de nins-es han nascut a final d’any. Són infants molt participatius i mostren interès i ganes d’aprendre.

OBJECTIUS
Introduir els nombres d’una manera lúdica: mitjançant la música Identificar i reconèixer els números 1, 2 i 3. Construir la noció de quantitati iniciar-se en la seva representació. Reconèixer i representar nombres en situacions diverses. Utilitzar el llenguatge matemàtic per representar la realitat. Participar en les diferents cançons. Mostrar interès per les activitats musicals.

CONTINGUTS
La cançó: com a eina didàctica i d’aprenentatge. El concepte dels números i la seva utilitat. Gust per la música.

ACTIVITATS
RUTINES DEL MATÍ
Cada dia quan arribam a l’escola, l’encarregat passa llista; compta els nins i nines que han vengut i els que han quedat a casa. Molts de dies a la caseta que representa la casa hi ha: 1, 2, 3 nins-es que no han vengut a l’escola perquè estan malalts i l’encarregat hi posa el nombre corresponent ( 1, 2, 3). Aquí s’introdueix la cançó. Si a la caseta hi ha el número 1( perquè falta un nin-a) cantam aquesta cançó:

RETXA PER AMUNT RETXA PER AVALL

COM QUE DUS VISERA PAREIXES UN SOLDAT ÉS L’1 ÉS L’1 ÉS L´1 JA S’HA ACABAT
Si a la caseta hi ha el número 2 (perquè falten dos nins-es) cantam aquesta cançó:

VOLTA I BAIXA JA QUE PAREIX UN ÀNEC VOLTA I BAIXA JA ÉS EL 2 LA-RA-LA-LA
Si a la caseta hi ha el número 3 ( perquè falten tres nins-es) cantam aquesta cançó:

UNA FULLA DE TRÈBOL TRES, TRES, TRES UNA FULLA DE TRÈBOL ÉS EL NÚMERO 3
ALTRES ACTIVITATS PER TREBALLAR ELS NOMBRES: - situam el dia que és al calendari i tot seguit l’encarregat posa la data. - Traç dels números mitjançant diferents tècniques: a la pissarra, pintura de dit, amb gomets. - Montar un racó de grafomotricitat. - Sortida al carrer amb l’objectiu de fixar-se amb els números. - Mural amb diferents coses que contenen números: números a les portes de casa, tiquets de compra, balances, cinta mètrica..