MLMCkIA D'AÞLICACIC

1I1CLŴ Ln !oan peLlL
NCMŴ Mlquela Marla MesLre 8olg
CLN1kL DL 1kL8ALLŴ LscoleLa munlclpal Sa SlLra (Þorreres)
AquesLa acLlvlLaL va dlrlglda a nlns l nlnes de l'aula La 8rulxa Coloralna 2Ŵ3 anysŦ AquesL grup
esLà formaL per 12 nlns l 3 nlnes l són els mes grandeLs de l'escoleLaŦ

C8ILC1IUS
Ŵuesenvolupar el gusL per les danses l cançonsŦ
Ŵ8econelxer l ldenLlflcar les parLs del cosŦ
ŴSaber slLuarŴse en l'espal realŦ
ŴAfavorlr la soclallLzaclóŦ
ŴlmlLar els movlmenLs de l'educadoraŦ

CCN1INGU1S
ŴCusL per les danses l cançonsŦ
Ŵ8econelxemenL de les parLs del cosŦ
ŴSlLuacló en l'espal realŦ
ŴSoclallLzacló enLre els lnfanLs l la LuLoraŦ
ŴlmlLacló dels movlmenLsŦ

AC1IVI1A1S
Þer reallLzar aquesLa acLlvlLaL valg fer Lres grups de 4 nlns l nlnesţ [a que sl esLam LoLs [unLs
l'acLlvlLaL no es reallLza correcLamenL perque es dlspersen l desplsLen molL avlaLŦ 1oL segulL
vàrem començar a canLar l a ballar la cançóŦ AquesL dla nomes vàrem fer algunes parLs del cos
perque els nlns/es es varen cansarţ però la lnLencló es anar afeglnL parLs del cos duranL el cursŦ

1LMÞCkI12ACIC
AquesLa acLlvlLaL es poL reallLzar LanL dlns l'aula com al paLlŦ La seva durada depen del Lemps
que esLam per col·locar LoLs els nlns l nlnes en roLlloţ de la durada de la cançó l de les ganes
que Lenguln els lnfanLsţ l es poL reallLzar duranL LoL el cursŦ

MA1LkIAL
Ll maLerlal d'aquesLa acLlvlLaL són els lnfanLsţ la LuLora l cançóŦ

kLSUL1A1 DL L'AÞLICACIC
La verlLaL es que la resposLa per parL dels lnfanLs va ser molL poslLlva per ser la prlmera vegada
que la reallLzàvemŦ Lls nlns l nlnes varen canLar l ballar amb molLes ganes l per les seves cares
puc dlr que varen gaudlr molLŦ