Está en la página 1de 17

 


 
 
"! 
 # !%$ !  & ('

)+*-,/.0*-13254-687:9;6-6+<
?= >8@BA3CEDGFHA
SWVHKB_aVRt;I:h;K3TQJLSsc:K?TUJGMOMOXKNQTWK3P-SUSWKBRHKBeOSUV\cnTWTWTUVHcBMOkHXLo;KlYZvK?XGMgNmRER\qr[]P-egRHV(KpSUt;TW^bHV\KXaK3YZ_`VHK?XLPatwRHV\[]VEbHTn^K?TWMxMOK3TWcQ_€hLV\t;PLXdKpV\c3MOby{XGKBz|JGcBKBh;ySUTrKBI:TWXJGJGTWegK3M}fcQSWKPLcUhGM}V\c~_;P-cjijK3TWKBSmMgYZeOTUe/t;MOKpNukHcUKlhLY3SUYsNmMOJ_aV\KpTUTncmJLTWK3V\0SpT]o8V\Y3bHqrV\KpJLXw‚~MOYs_-V\J
XLK%v-tGcUoƒVHK3MOV P-tK3NQXLRtG_;K3cuijTUKBJGRHYZR;TUXt`MOkHTWK3[„JGRHeOfKS
SsV\VETnTWTWK3MgXLXbTUMORH^X(K3t;_dKBkHPaR\V\TWbHKBKpt?cTURHRQ_;ijTUKpJLY…K3TWNwMgky K3eOfV\XLt NmKBYsJLVHXGM}Y3V\eOeOfHo†K3‡-KpY…TWMgkK3eOfNmKBVcnhGSWMOXGb?TWJGKˆJhGN‰V\XMOXTWK3SWKBcnTŠV\XLt
Y3VHRHXLNmtl^PGTUh;RmKTWhLK]Y3cURH0K3NmSrV\PLbXLKBV\V˜‚~SWkK(MOVHbXG0V\vTUV\MOb[„RHRHKBX/S{‚~y eOVHVHXGSUbvK“TUXR
hGNuVHX‹_aKBMOSWt;c0KpV\RHeO[”MgŒBPLKBV\t€bKBSscBV\y–XL•~t;RXaNt”oq|^K~K3cU_ŽJGREcUq
hGSUJG[„K3RESpq—yTU^R%VHKPGcnPGJLeOREfuq0VHJGbHREKBq‘‚]V\TUXGR`vK3TW’ˆR%YZcnMOKpK3V\XSsTUYseOJf
™ š/›mœ80žˆŸ  w¡|œ0¢Zžu›¤£%›wŸ¤¥ žœ0¢…¦£§œƒ¢3žu›
%¨ ©”ª«¬;­3®„¯—«±°„¯”ª«ªE²Ž³˜­Zª\´µ…ª\¶‰· ´;¸a¹
¸”ªEº»³3©/´;®¼®½ª\¸”¾;ª\¶Q¿À¬;­m°„¸”¿Á¬;­3· ´µZ°„¬G¸
­ZªEµ…­B°½ªE´;®jÃuÄWµQ°¼¶ŠÂ;ªE­Z¹—®„´­Z¾;ª(´;¸/¯
©”ªEµ…ªE­Z¬;¾;ª\¸/ªE¬GÅ/¶EÃÆŔ­Z­Zª\¸aµ‰ª\¶…µZ°„· ´µ…ª\¶l´­Zª(µZ©/´µˆµZ©/ªE­Zª´­Zª ¬Â;ªE­Ç\ÈÉ
· °„®„®„°„¬G¸
º§ªE²Ê†´¾;ª\¶?ºŠ°½µZ©´`¯/¬GŔ²†®„°„¸/¾
®„Î °½¿Áª(¬;¿%®½ª\¶Z¶?µZ©/´;¸5¬G¸”ª¹;ª\´­\Ã`˗¬;­Zª°„·(ʃά;­ZµZ´;¸aµZ®½¹;Ì{µZ©/ªº§ªE²Ê†´¾;ª\¶w´­Zª ª˜Í-µ…­Zª\· ª\®½¹Ž¯/°½Â;ªE­3¶Zª;̓­3´;¸/¾G°„¸”¾d¿Á­Z¬G·
«±©/´µÏ°„¶ÏÐ;¬-ª%©/´\Â+°„¸”¾ˆ¿Á¬;­]®„ņ¸/³3©(µ…¬+¯/´H¹”Ñ µ…¬҅¬GŔ­3¸†´;®„¶r´²ƒ¬GŔµ]°„¸”¿Á¬;­3· ´µZ°„¬G¸w­ZªEµ…­3°½ªE´;®ÓÃ|ÄW¸ ´;¯†¯/°½µZ°½¬G¸wµ…¬ˆµZ©/ª\¶…ª
· ´҅¬;­§³B©/´;®„®½ª\¸/¾;ª\¶EÌa¶…ª\´­B³3© ª\¸”¾G°„¸”ª\¶]¬G¸µZ©”ªu«ªE²·Å/¶…µÏ´;®„¶…¬l³˜¬G¸aµ…ª\¸/¯ ºŠ°½µZ© °¼¸”ª˜Í-ʃªE­3°„ª\¸/³˜ª\¯ Å/¶…ªE­B¶~´;¸/¯ ʖ´¾;ª\¶
ª\¸”¾G°„¸/ªEªE­Zª\¯dµ…¬· ´;¸†°½Ê†Å/Î×®„´µ…ª‰Î ¶…ª\´­B³3©`ª\¸/¾G°„¸”ªm­3´;¸”Ô+°„¸”¾(¿ÕÅ/¸/³˜µZ°½¬G¸†¶EÃ
Ö ¬Hº§ªEÂ;ªE­\Ì~Å/¸/®¼°½Ô;ª ´µ ¯/¬-³EÅ/· ª\¸Lµ³˜¬G®„®½ª\³˜µZ°½¬G¸/¶\Ì{µZ©”ª «¬;­3®„¯Ž«±°„¯”ª(«ªE²°„¶l©L¹-ʃªE­Zµ…ª˜Í-µl´;¸/¯ŽÊ/­3¬HÂ+°„¯”ª\¶
³˜¬G¸/¶Z°¼¯”ªE­3´²†®½ªˆ´;ŔÍ+°„®¼°„´­Z¹°„¸”¿Á¬;­3· ´µZ°½¬G¸d¬G¸—µ…¬;ʀ¬;¿rµZ©”ª?µ…ª˜Í+µu¬;¿rµZ©/ª?º§ªE²—ʆ´¾;ª\¶\̃¶3Å/³3©—´;¶u®„°¼¸”Ô¶Zµ…­3Å/³˜µZŔ­Zª´;¸/¯
®„°„¸/Ô`µ…ª˜Í-µEÃÄW¸µZ©†°„¶mʆ´ʃªE­\Ì0º§ª µZ´Ô;ª ´;¯”´;¸aµZ´¾;ª¬;¿§µZ©”ª®„°„¸/Ô
¶…µ…­3Å/³˜µZÅ/­Zªw¬;¿§µZ©/ª(«ªE²µ…¬`Ê/­3¬-¯/ņ³˜ªw´`¾G®½¬;²†´;®
Ø °„·(ʃ¬;­ZµZ´;¸†³˜ª Î ­3´;¸/Ô-°„¸/¾?¬;¿ÙªEÂ;ªE­Z¹ ºÏªE²ʆ´¾;ª;ÃϨ%©/°„¶]­3´;¸”Ô+°„¸”¾”Ìa³E´;®¼®½ª\¯Ú|´¾;ª\Ûu´;¸”Ô8Ì/©”ª\®½Ê†¶Ï¶…ª\´­3³3©ª\¸/¾G°„¸”ª\¶´;¸/¯
Å/¶…ªE­B¶%Üaņ°„³ZÔ+®½¹ ·´Ô;ª?¶…ª\¸/¶…ª‰¬;¿:µZ©”ª‰Â´;¶…µŠ©/ªEµ…ªE­Z¬;¾;ª\¸”ª\°½µU¹d¬;¿|µZ©/ª‰«¬;­3®„¯d«±°„¯”ª‰«ªE²ÙÃ
Ý0ÞnÝ ßŽàjá{â/ãLäàÓåHæèçÙé‰êëâ†ìîíwïƒðÙâ†ä
ñ ®½µZ©”¬GŔ¾G©òµZ©”ªE­Zª‹°„¶´;®„­Zª\´;¯”¹ó´ô®„´­Z¾;ª‹®„°½µ…ªE­3´µZŔ­3ª
¬G¸õ´;³E´;¯”ª\· °„³€³E°½µZ´µZ°½¬G¸±´;¸/´;®½¹+¶Z°„¶\̧µZ©/ªE­Zª€´­3ª€´ô¸aņ·?²ƒªE­
¬;¿%¶Z°½¾G¸†°}ö–³E´;¸aµˆ¯/°}÷ƒªE­Zª\¸/³˜ª\¶ˆ²ƒªEµUºÏªEª\¸ôº§ªE²Ê†´¾;ª\¶´;¸/¯´;³E´;¯/ª\· °„³ ʆŔ²†®„°¼³E´µZ°½¬G¸/¶EÃøQ¸/®„°„Ô;ª´;³E´;¯”ª\· °„³ʆ´ʃªE­3¶
ºŠ©/°¼³3©€´­Zª¶3³˜­3ŔʆÅ/®„¬GÅ/¶Z®½¹­ZªEÂ+°½ªEºÏª\¯ÙÌ8º§ªE²‹Ê†´¾;ª\¶mÊ/­Z¬G®¼°½¿ÀªE­B´µ…ª?¿Á­ZªEªl¬;¿ÏÜaÅ/´;®¼°½µn¹
³˜¬G¸aµ…­Z¬G®|¬;­mÊ†Å”× ²†®¼°„¶Z©/°„¸/¾w³˜¬G¶ZµZ¶EÃ
«±°½µZ©
´ ¶3°„·(ʆ®½ª‰Ê†­Z¬;¾;­3´;·d̆©-Ŕ¾;ª¸aÅ/·l²ƒªE­3¶¬;¿rʆ´¾;ª\¶Q³E´;¸`²ƒª?³˜­Zª\´µ…ª\¯—ª\´;¶Z°„®„¹;̖´­ZµZ°}ö8³E°„´;®„®½¹°¼¸ ´µZ°„¸”¾ ³E°„µZ´µZ°½¬G¸
³˜¬GÅ/¸aµZ¶EÃrù§ª\³E´;Å/¶…ªµZ©”ª§«ªE²(ª\¸LÂ+°½­Z¬G¸/· ª\¸Lµ:³˜¬G¸LµZ´;°¼¸/¶:³˜¬G·(ʃªEµZ°„¸”¾QÊ/­Z¬ö†µ|¶…ªEªEÔ-°¼¸”¾uÂ;ª\¸aµZŔ­Zª\¶\ÌG´µ…µ…ª\¸LµZ°½¬G¸w¾;ªEµ…µZ°¼¸”¾
¶…µ…­3´µ…ªE¾G°„ª\¶ŠªEÂ;¬G®½Â;ªw°„¸d­3ª\¶…ʃ¬G¸/¶…ª‰µ…¬ ¶Zª\´­3³3©—ª\¸”¾G°„¸”ªl´;®½¾;¬;­3°½µZ©/·¶EÃÏú”¬;­QµZ©/°„¶%­Zª\´;¶…¬G¸0Ì8´;¸L¹dªE´;®„Å/´µZ°½¬G¸—¶…µ…­3´µ…ªE¾;¹
ºŠ©/°¼³3©`³˜¬GÅ/¸aµZ¶%­3ªEʆ®„°„³E´²†®„ªQ¿Áª\´µZŔ­Zª\¶u¬;¿:ºÏªE²—ʆ´¾;ª\¶Q°„¶Ê/­Z¬G¸/ª‰µ…¬ · ´;¸/°„ʆÅ/®„´µZ°½¬G¸ÙÃ~ú/Ŕ­ZµZ©”ªE­H̆´;³E´;¯”ª\· °„³?ʆ´ʃªE­3¶
´­Zªº§ª\®„®Ï¯/ª˜ö–¸”ª\¯ôÅ/¸/°½µZ¶l¬;¿Šº§¬;­ZÔ8Ì~­Z¬GŔ¾G©/®„¹Ž¶Z°„· °„®¼´­l°„¸ôÜaņ´;®„°½µn¹Ž´;¸†¯ô¸-Å/·l²ƒªE­l¬;¿Q³E°½µZ´µZ°½¬G¸/¶EÌ~´;¶wº§ª\®„®´;¶w°„¸
µZ©”ª\°½­ʆŔ­3Ê8¬G¶ZªwûŽµ…¬—ª˜Í+µ…ª\¸/¯µZ©”ª²ƒ¬-¯”¹‹¬;¿%Ô+¸”¬ºŠ®½ª\¯”¾;ª;Ë«ªE²ʆ´¾;ñ ª\¶Â´­Z¹Ž¬G¸´—·Å/³B©ºŠ°„¯”ªE­¶Z³E´;®½ªµZ©/´;¸
´;³E´;¯”ª\· °¼³—Ê–´Ê8ªE­B¶ °„¸±Ü-Å/´;®„°½µU¹;̊Å/¶Z´¾;ª;Ìm³E°½µZ´µZ°½¬G¸†¶EÌu´;¸/¯±®½ª\¸/¾;µZ©0à ­3´;¸/¯/¬G·ü´­B³3©/°½Â;ª\¯±·(ª\¶3¶Z´¾;ªʃ¬G¶…µZ°„¸”¾
Ç
;´ ¶…Ô+°„¸”¾ ´;¸
¬;²†¶Z³EŔ­ZªlÜaŔª\¶ZµZ°½¬G¸`´²ƒ¬GŔµŠ´;¸
ÄWùË ³˜¬G·(ʆŔµ…ªE­Q°„¶Â;ªE­Z¹d¯/°½÷8ªE­Zª\¸aµ%¿Á­Z¬G· µZ©”ª?ÄWùË ©”¬G·(ª?ʆ´¾;ª;à ñ
­Zª\¶…ª\´­B³3©`´­ZµZ°¼³E®½ªˆ´²ƒ¬GŔµµZ©”ª‰ª˜÷8ª\³˜µZ¶Š¬;¿|³˜ª\®¼®„Å/®„´­ʆ©”¬G¸/ªmņ¶…ªm¬G¸`¯”­3°½Â;ªE­´µ…µ…ª\¸aµZ°½¬G¸
°¼¶Â;ªE­Z¹¯†°}÷8ªE­3ª\¸Lµ¿Á­Z¬G· ´;¸
´;¯”Â;ªE­ZµZ°¼¶…ª\·(ª\¸aµ?¿Á¬;­l´dʆ´­3µZ°„³EÅ/®„´­?³˜ª\®¼®„Å/®„´­‰Ê/­3¬HÂ+°„¯”ªE­\è%©”ª ´\Â;ªE­B´¾;ªº§ªE²Ê–´¾;ª Ü-Å/´;®„°½µU¹€ª˜Í+ʃªE­3°½ª\¸/³˜ª\¯Ž²a¹´
Å/¶…ªE­Q°„¶%©/°„¾G©”ªE­%µZ©/´;¸
µZ©”ª?Ü-Å/´;®„°½µU¹¬;¿:µZ©”ª´\Â;ªE­3´¾;ªwº§ªE²
ʆ´¾;ª;è%©†°„¶%°„¶²ƒª\³E´;Å/¶ZªˆµZ©”ªl¶3°„·(ʆ®„°¼³E°½µn¹ ¬;¿~³˜­3ª\´µZ°„¸”¾
´;¸/¯ʆŔ²†®„°¼¶Z©/°„¸”¾ŠºÏªE² ʆ´¾;ª\¶]­3ª\¶ZÅ/®½µZ¶~°¼¸ ´ˆ®„´­Z¾;ªu¿À­B´;³˜µZ°½¬G¸(¬;¿Ù®½¬ºòÜ-Å/´;®„°½µU¹lº§ªE²ʆ´¾;ª\¶ÏµZ©/´µ§Å/¶…ªE­3¶~´­3ªŠÅ/¸/®„°„Ô;ª\®½¹
µ…¬ ­Zª\´;¯ÙÃ
¨%©/ªE­Zª
´­Zª
·´;¸L¹´Í+ª\¶ ´;®½¬G¸/¾ŽºŠ©/°„³B©ºÏªE²òʆ´¾;ª\¶· ´\¹²ƒª`¯/°}÷ƒªE­Zª\¸aµZ°„´µ…ª\¯0ÃòÄW¸µZ©†°„¶(ʆ´ʃªE­\̧ºÏª—¯”ª\´;®
Ê/­3°¼· ´­3°„®½¹(ºu°½µZ©¬G¸”ª ´;¸—´Ê/Ê/­Z¬HÍ+°„·´µZ°½¬G¸¬;¿“µZ©/ªˆ¬HÂ;ªE­3´;®¼®Ù­Zª\®„´µZ°„Â;ªˆ°„·(ʃ¬;­ZµZ´;¸/³˜ª‰¬;¿|ºÏªE²—ʆ´¾;ª\¶EÃ


 Ý0Þ íwïƒðÙ⠋ï
 

Äs¸¬;­3¯/ªE­µ…¬·(ª\´;¶3Ŕ­ZªµZ©”ª­Zª\®„´µZ°½Â;ª°„·(ʃ¬;­ZµZ´;¸/³˜ª ¬;¿Šº§ªE²ʆ´¾;ª\¶EÌ~º§ªÊ/­Z¬;ʃ¬G¶…ª Ú:´¾;ª\Ûu´;¸”Ԗ̧´‹·(ªEµZ©”¬+¯¿Á¬;­


³˜¬G·(ʆÅ/µZ°„¸”¾ˆ´‰­3´;¸/Ô-°„¸/¾Q¿Á¬;­~ªEÂ;ªE­Z¹wº§ªE²ʆ´¾;ªŠ²†´;¶…ª\¯(¬G¸(µZ©/ª%¾;­3´ʆ©(¬;¿ƒµZ©”ªº§ªE²ÙÃ~Ú:´¾;ª\ۊ´;¸/Ô ©/´;¶~´Ê/ʆ®¼°„³E´µZ°½¬G¸/¶
°„¸d¶…ª\´­B³3©0Ì/²†­Z¬HºŠ¶3°„¸”¾”Ì/´;¸/¯µ…­3´ ³‰ª\¶…µZ°„· ´µZ°„¬G¸0Ã
ª\³˜µZ°„¬G¸ €¾G°½Â;ª\¶ ´Ž·´µZ©”ª\· ´µZ°„³E´;®%¯/ª\¶Z³˜­3°½Ê/µZ°„¬G¸5¬;¿mÚ:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô´;¸/¯óÊ/­Z¬HÂ+°„¯”ª\¶w¶…¬G· ª
°„¸aµZÅ/°½µZ°½Â;ª?҅ņ¶…µZ°}ö

³E´µZ°½¬G¸0ÃdÄs¸ ª\³˜µZ°½¬G¸ -Ì:º§ª¶3©”¬Hº©”¬HººÏª ª ³E°½ª\¸aµZ®½¹Ž³˜¬G·(ʆÅ/µ…ª Ú:´¾;ª\ۊ´;¸”ԏ¿À¬;­w´;¶l·´;¸L¹Ž´;¶wÈ+Ç


·°„®„®„°½¬G¸©a¹aʃªE­3®„°¼¸”Ô-¶\Ã|¨“¬ µ…ª\¶…µuµZ©”ª?ŔµZ°„®¼°½µn¹ ¬;¿:Ú:´¾;ª\Ûu´;¸”Ôd¿À¬;­u¶…ª\´­3³3©Ù̆º§ªˆ²†Å/°„®„µ§´(º§ªE²—¶Zª\´­3³3©


ª\¸”¾G°„¸”ªˆ³E´;®„®„ª\¯ Q¬-¬;¾G®½ª
 


ª\³˜µZ°½¬G¸€È BÃ~«ªl´;®¼¶…¬ ¯”ª\·(¬G¸/¶Zµ…­3´µ…ª?©”¬ºÚ:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô`³E´;¸


²8ª‰Å/¶Zª\¯`´;¶Š´w²/­3¬HºŠ¶Z°¼¸”¾(´;°„¯`°„¸ ª\³˜µZ°„¬G¸ aà -Ã

  

  »£%› ?¢3› \žŠ 5¦ ] 5£ žQ› œ


 "! $# &% ('*) +&% (,%.- %0/

 :ÞnÝ ‹â jï8å;⠑êëç{ã


21 23 

¨%©”ªE­3ª©/´;¶m²ƒªEª\¸‹´¾;­Zª\´µˆ¯”ª\´;®:¬;¿ÏºÏ¬;­Zԗ¬G¸´;³E´;¯”ª\· °„³w³E°½µZ´µZ°„¬G¸´;¸/´;®½¹+¶Z°„¶ m´­ ;È jà Q¬÷ƒ·´;¸ Q¬;¿ -Ç ~©/´;¶


ʆŔ²–®„°„¶Z©”ª\¯—´;¸Ž°„¸aµ…ªE­Zª\¶…µZ°„¸/¾µZ©/ªE¬;­Z¹—¬;¿©”¬º °„¸”¿Á¬;­3· ´µZ°„¬G¸ × ¬Hº °„¸‹´`¶3³E°½ª\¸LµZ°½ö–³w³˜¬G· ·lņ¸/°½µn¹‹°„¶‰´;¸ªEʖ°„¯”ª\· °„³
45 76 98 :45 ; 8

Ê/­Z¬+³˜ª\¶Z¶EÃ
¨%©/ªE­Zª©/´;¶‰²ƒªEª\¸Ž´
¿Á´;°„­?´;·(¬GÅ/¸aµˆ¬;¿­Zª\³˜ª\¸aµl´;³˜µZ°½Â+°½µn¹¬G¸5©”¬Hº µ…¬
ª˜Í+ʆ®½¬G°½µ‰µZ©”ª ®„°„¸”Ô€¶…µ…­3Å/³˜µZŔ­3ª ¬;¿®„´­Z¾;ª
©a¹aʃªE­Zµ…ª˜Í+µÏ¶…¹+¶…µ…ª\· ¶§¶ZÅ/³B© ´;¶ÏµZ©”ªQºÏªE²{Ã:ÚÏ°½µ…Ô;¬Hº±­Zª\³˜ª\¸aµZ®½¹ ³˜¬G·(ʖ®½ªEµ…ª\¯ ©†°„¶]ÚÏ©0à ÃLµZ©”ª\¶Z°¼¶~¬G¸ Ø Æ©/´­3´;³˜µ…ªE­3° \°„¸”¾
«¬;­3®„¯ «õ°¼¯”ª`«ªE² ]³˜¬G®½¬;¾G°½ª\¶ Î Ú]°„µ -Ì]Ú]ÚÏÛ uºŠ°½µZ©ó´ºŠ°„¯”ªd´­3°½ªEµU¹¬;¿m®¼°„¸”Ôô²†´;¶…ª\¯ ´;¸†´;®½¹-¶3°„¶Eà «ª\°¼¶Z¶
5< >=

¯/°„¶3³EÅ/¶Z¶‰³E®„Å/¶Zµ…ªE­3°„¸”¾`·(ªEµZ©/¬-¯/¶ˆµZ©/´µ?µZ´Ô;ª µZ©”ª®„°„¸/ԗ¶…µ…­3ņ³˜µZŔ­Zª°„¸aµ…¬
´;³E³˜¬GÅ/¸aµ « jà Ê8ªE­3µZÅ/¶ ʃª
@? 4 A6 &6CB 8

¯/°„¶3³EÅ/¶Z¶…ª\¶l°„¸”¿Á¬;­3· ´µZ°½¬G¸µZ©/´µ(³E´;¸5²ƒª ¬;²/µZ´;°„¸”ª\¯ô¿Á­Z¬G· µZ©/ª®„°¼¸”Ô¶…µ…­3Å/³˜µZŔ­3ª¿Á¬;­w´—´­3°½ªEµn¹¬;¿Š´Ê/ʆ®„°¼³E´µZ°½¬G¸/¶EÃ


D4 FE HG 6CB 8 I4 J6J8

Q¬-¬-¯ Â+°„¶ZÅ/´;®„° \´µZ°½¬G¸(¯”ª\· ´;¸/¯†¶]´;¯/¯”ª\¯ ¶…µ…­3Å/³˜µZÅ/­Zª%¬G¸ µZ©”ªu©a¹aʃªE­Zµ…ª˜Í+µÏ´;¸†¯°„¶Ï¯/°„¶Z³EÅ/¶3¶…ª\¯(°„¸ ˀú Ö ;È/Ìaˀú ;È jÃ


Û%ª\³˜ª\¸aµZ®½¹;Ì ˆ®½ª\°„¸a²ƒªE­Z¾ ˆ®„ª /©/´;¶r¯”ªEÂ;ª\®½¬;ʃª\¯(´;¸(°„¸aµ…ªE­Zª\¶…µZ°„¸/¾Q·(¬+¯”ª\®+¬;¿–µZ©”ªºÏªE²´;¶ Ö Å”²†¶:´;¸/¯ ñ ŔµZ©”¬;­B°½µZ°½ª\¶EÌ
 >= 4 6 K6 8

²†´;¶…ª\¯`¬G¸`´;¸`ª\°½¾;ª\¸aÂ;ª\³˜µ…¬;­m³E´;®„³EÅ/®„´µZ°½¬G¸`¬G¸dµZ©”ªˆ³˜¬ ³E°½µZ´µZØ °½¬G¸€· ´µ…Î ­3°½Í¬;¿|µZ©”ªˆº§ªE²ÙÃ


ML N4 L J6C 8

ú:°„¸/´;®¼®½¹;̆µZ©”ªE­3ªw©†´;¶Š²ƒªEª\¸‹¶…¬G·(ªw°„¸aµ…ªE­Zª\¶…µm°„¸
ºu©/´µ Ü-Å/´;®„°„µn¹ ·(ª\´;¸†¶Š¬G¸€µZ©”ª(¸”ªEµQ¿À­3¬G·ë´®„°½²†­3´­Z¹³˜¬G·


·Å/¸/°½µU¹ ¨%°¼® jà 

ÄWµ°¼¶ˆ¬;²-Â-°½¬Gņ¶?µ…¬‹µ…­Z¹µ…¬‹´Ê/ʆ®½¹Ž¶ZµZ´;¸/¯/´­3¯5³E°½µZ´µZ°½¬G¸´;¸/´;®½¹+¶Z°„¶?µ…ª\³3©/¸/°¼ÜaŔª\¶lµ…¬€µZ©”ª º§ªE² ¶w©a¹aʃªE­Zµ…ª˜Í+µZÅ/´;®


O4 8

³E°½µZ´µZ°½¬G¸ò¶…µ…­3Å/³˜µZÅ/­Zª;à m¸”ª`³E´;¸ò¶Z°„·(ʖ®½¹ŽµZ©/°„¸/ԏ¬;¿mªEÂ;ªE­Z¹ó®„°„¸/ԏ´;¶ ²ƒª\°„¸”¾®„°„Ô;ª`´;¸ ´;³E´;¯”ª\· °¼³`³E°½µZ´µZ°½¬G¸0à ¬”Ì


QP

´· ´҅¬;­‰Ê†´¾;ª ®„°½Ô;ªw©Lµ…µ…Ê º%º%ºˆÃ ¹G´;©”¬-¬”à ³˜¬G· dºŠ°„®„®“©/´\Â;ª(µ…ª\¸/¶m¬;¿ÏµZ©”¬GÅ/¶Z´;¸†¯/¶Q¬;¿]²†´;³3Ô-®„°¼¸”Ô-¶ ¬;­ˆ³E°½µZ´µZ°„¬G¸/¶


FR

ʃ¬G°„¸aµZ°„¸”¾wµ…¬°½µEÃ
TSVUCU WU 7

¨%©†°„¶¿Á´;³˜µ(µZ©/´µ(µZ©/ª ]´;©”¬a¬Ž©/¬G·(ªdʆ´¾;ª`©/´;¶(¶…¬Ž·´;¸L¹5²†´;³ZÔ+®„°„¸”Ô+¶¾;ª\¸”ªE­3´;®„®„¹5°„·(ʖ®½¹µZ©/´µ °½µ(°„¶(Ü-Å/°½µ…ª


°„·(ʃ¬;­ZµZ´;¸aµEÃ|ÄW¸/¯/ªEª\¯0ÌG· ´;¸a¹l¬;¿–µZ©”ªºÏªE² ¶Zª\´­3³3©(ª\¸/¾G°„¸”ª\¶r©/´HÂ;ªŠÅ/¶…ª\¯w²†´;³3Ô-®¼°„¸”Ô?³˜¬GÅ/¸aµ~´;¶~´mº´\¹µ…¬‰µ…­Z¹µ…¬‰²†°„´;¶
YX

µZ©”ª\°½­:¯/´µZ´²†´;¶Zª\¶r°„¸?¿Õ´\Â;¬;­r¬;¿–©/°½¾G©”ªE­:Üaņ´;®„°½µn¹‰¬;­r·(¬;­3ª§°„· Ê8¬;­3µZ´;¸Lµ“ʆ´¾;ª\¶EÃ Ö ¬ºÏªEÂ;ªE­HÌa¶Z°„· ʆ®½ª~²†´;³3Ô-®¼°„¸”Ô‰³˜¬GÅ/¸aµZ¶


©/´HÂ;ª?´ ¸-Å/·?²ƒªE­¬;¿|Ê/­Z¬;²†®„ª\· ¶¬G¸dµZ©”ª‰º§ªE²Ùà ¬G· ª‰¬;¿“µZ©”ª\¶ZªˆÊ/­Z¬;²†®„ª\· ¶©/´\Â;ª?µ…¬¯”¬(ºŠ°½µZ©d³B©/´­3´;³˜µ…ªE­3°¼¶…µZ°„³E¶%¬;¿
µZ©”ªˆº§ªE²`ºŠ©†°„³3©d´­Zªl¸”¬;µÊ/­Zª\¶…ª\¸aµŠ°„¸d¸/¬;­3· ´;®0´;³E´;¯”ª\· °¼³ˆ³E°½µZ´µZ°½¬G¸`¯†´µZ´²†´;¶…ª\¶EÃ


 :Þ Šà “å;ã-å]ãGâçÙé?å~â5êëâ/ì
 

«±©/°„®½ª§ª\¶…µZ°„· ´µ…ª\¶~´­Z¹;ÌLµZ©”ª³EŔ­Z­Zª\¸aµ:¾;­3´ʆ©w¬;¿†µZ©/ª%³˜­3´\ºŠ®¼´²†®½ª§«ªE²©/´;¶:­Z¬GŔ¾G©†®½¹Ç\Èɉ· °„®¼®„°½¬G¸?¸/¬-¯”ª\¶ ʖ´¾;ª\¶


´;¸/¯Çà Š²†°„®„®¼°½¬G¸‰ª\¯”¾;ª\¶ ®„°¼¸”Ô-¶ Bà ~Â;ªE­3¹ˆÊ†´¾;ª©/´;¶:¶…¬G·(ª¸-Å/·?²ƒªE­|¬;¿†¿Á¬;­Zº´­3¯w®„°„¸”Ô+¶ ¬GŔµ…ª\¯/¾;ª\¶ |´;¸/¯l²†´;³ZÔ+®„°„¸”Ô+¶
 7

°„¸”ª\¯/¾;ª\¶ ¶…ªEª%ú:°½¾GŔ­ZªmÇ BÃr«ª%³E´;¸(¸”ªEÂ;ªE­~Ô+¸”¬Hººu©”ªEµZ©”ªE­:ºÏª©/´HÂ;ª%¿Á¬GÅ/¸/¯´;®„®-µZ©”ª²†´;³ZÔ+®„°„¸”Ô+¶|¬;¿–´mʆ´­3µZ°„³EÅ/®„´­


V  ? 7

ʆ´¾;ªˆ²–Å”µ%°½¿{º§ª?©/´HÂ;ªl¯”¬ºŠ¸/®½¬G´;¯/ª\¯d°½µE̔ºÏª?Ô-¸”¬º´;®„®0¬;¿:°½µZ¶¿Á¬;­Zº´­3¯`®„°¼¸”Ô-¶´µ%µZ©†´µ%µZ°„·(ª;Ã
 7 J

:ú °½¾GŔ­Zª Ç ñ ´;¸†¯dù ´­Zª?ù´;³ZÔ+®„°„¸”Ô+¶¬;¿~Æ


9S

«ªE² ʆ´¾;ª\¶Â´­Z¹ò¾;­Zª\´µZ®½¹ °„¸òµ…ªE­3· ¶¬;¿?µZ©”ª¸aÅ/·l²ƒªE­ ¬;¿?²†´;³ZÔ+®„°„¸”Ô+¶ µZ©”ªE¹ò©/´HÂ;ª;à ú”¬;­dª˜Í”´;·(ʆ®½ª;ÌuµZ©”ª


ªEµZ¶Z³E´ʃª©”¬G· ª?ʆ´¾;ªw©/´;¶ -Ì É
d²†´;³ZÔ+®„°„¸”Ô+¶%°„¸
¬GŔ­m³EŔ­Z­Zª\¸aµu¯/´µZ´²–´;¶…ª³˜¬G· ʆ´­Zª\¯—µ…¬·(¬G¶ZµŠÊ†´¾;ª\¶QºŠ©/°¼³3©
©/´HÂ;ª‰ÒZÅ/¶…µ‰´d¿ÁªEº ²†´;³ZÔ+®„°„¸/Ô-¶Eà Qª\¸/ªE­3´;®„®½¹;Ì|©/°½¾G©/®½¹—®„°„¸”Ô;ª\¯‹Ê†´¾;ª\¶l´­Zª ·(¬;­Zª Ø °„·(ʃ¬;­ZµZ´;¸aµ Î µZ©/´;¸ʆ´¾;ª\¶?ºŠ°½µZ©
BC 

¿ÁªEº‘®„°„¸/Ô-¶Eà °„·(ʆ®½ª‰³E°½µZ´µZ°„¬G¸`³˜¬GÅ/¸aµZ°„¸”¾©/´;¶Š²ƒªEª\¸`Å/¶…ª\¯dµ…¬¶…ʃª\³EÅ/®„´µ…ªˆ¬G¸
µZ©”ªˆ¿ÕŔµZŔ­Zª‰ºu°„¸/¸”ªE­3¶§¬;¿rµZ©”ª ¬;²ƒª\®
I

Ú~­B° Eª ´;¸ ;È jÃ]Ú:´¾;ª\Ûu´;¸”ÔdÊ/­Z¬Â-°„¯/ª\¶%´(·(¬;­Zª?¶Z¬;ʆ©/°„¶…µZ°¼³E´µ…ª\¯d·(ªEµZ©”¬+¯d¿À¬;­u¯”¬G°„¸”¾ ³E°½µZ´µZ°„¬G¸`³˜¬GÅ/¸aµZ°„¸”¾”Ã


¨%©/ª­3ª\´;¶…¬G¸µZ©/´µ Ú:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô°„¶(°„¸aµ…ªE­Zª\¶…µZ°¼¸”¾€°¼¶lµZ©†´µ(µZ©”ªE­Zªd´­Zª`· ´;¸a¹5³E´;¶…ª\¶ ºŠ©”ªE­Zªd¶Z°„· ʆ®½ª ³E°„µZ´µZ°½¬G¸


= I4 26 8

³˜¬GÅ/¸aµZ°„¸”¾d¯”¬-ª\¶ˆ¸”¬;µ‰³˜¬;­Z­Zª\¶ZÊ8¬G¸†¯‹µ…¬d¬GŔ­ˆ³˜¬G· ·(¬G¸Ž¶Zª\¸/¶…ª(¸”¬;µZ°½¬G¸‹¬;¿°„·(ʃ¬;­ZµZ´;¸/³˜ª;Ãwú”¬;­ˆª˜Í”´;·(ʆ®„ª;ÌÙ°½¿Ï´º§ªE²
ʆ´¾;ª ©/´;¶m´®„°„¸/Ôd¬÷5µZ©”ª ]´;©”¬-¬`©”¬G·(ªwʆ´¾;ª;ÌÙ°½µm· ´H¹—²ƒªŠÒ…Å/¶Zµu¬G¸”ª(®„°¼¸”Ôd²†Å”µm°½µm°„¶m´ Â;ªE­3¹—°„·(ʃ¬;­ZµZ´;¸aµQ¬G¸”ª;Ã
¨%©/°¼¶wʆ´¾;ª—¶Z©/¬GÅ/®„¯²ƒª`­3´;¸”Ô;ª\¯ò©/°½¾G©”ªE­(µZ©†´;¸ · ´;¸a¹ʆ´¾;ª\¶ºu°½µZ©ó·(¬;Ø ­Zª—®„°„¸”Ô+¶w²†Å”µ(Î ¿Á­Z¬G· ¬;²–¶Z³EŔ­Zª`ʖ®„´;³˜ª\¶EÃ
NX

Ú:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô`°¼¶%´;¸
´µ…µ…ª\·(ʆµŠµ…¬¶…ªEª©”¬Hº‘¾;¬a¬+¯`´;¸—´Ê/Ê/­Z¬HÍ+°„·´µZ°½¬G¸dµ…¬ °„· Ê8¬;­3µZ´;¸/³˜ª ³E´;¸`²ƒª‰¬;²/µZ´;°¼¸”ª\¯wÒZÅ/¶…µ
¿Á­Z¬G· µZ©”ªˆ®„°¼¸”Ô ¶…µ…­BÅ/³˜µZŔ­Zª;Ã
 : Þ íãLç ]ïƒðÙï8åGàjç îçÙé ‹ï rà ~ð ~ãGç ]ð Šà rä
T (0  

ù´;¶…ª\¯¬G¸µZ©”ªQ¯†°„¶Z³EÅ/¶Z¶3°½¬G¸ ´²ƒ¬HÂ;ª;̔º§ªu¾G°„Â;ªQµZ©/ªu¿Á¬G®„®½¬ºŠ°„¸”¾?°¼¸LµZÅ/°„µZ°½Â;ªu¯”ª\¶3³˜­3°½Ê/µZ°½¬G¸ ¬;¿{Ú:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô ]´ʆ´¾;ªm©/´;¶


©/°½¾G©—­3´;¸”Ô`°„¿rµZ©”ª¶3Å/·¬;¿]µZ©”ªl­B´;¸”Ô-¶Q¬;¿]°„µZ¶Š²†´;³3Ô-®¼°„¸”Ô+¶u°„¶Q©/°½¾G©ÙÃu¨%©/°¼¶Š³˜¬HÂ;ªE­B¶‰²ƒ¬;µZ©
µZ©”ªw³E´;¶…ªwºŠ©”ª\¸€´ ʆ´¾;ª
S

©/´;¶%·´;¸L¹²†´;³3Ô-®„°¼¸”Ô-¶´;¸†¯ºŠ©”ª\¸`´wʆ´¾;ª©/´;¶%´w¿ÁªEº‘©/°„¾G©/®½¹ ­3´;¸/Ô;ª\¯d²†´;³ZÔ+®„°„¸/Ô-¶EÃ
 :Þ ßâ ]àjå;ànç ‘çÙé?íwïƒðÙ⠋ï
 T  

 ªEµ —²ƒªˆ´ºÏªE²—ʆ´¾;ª;稊©”ª\¸
®½ªEµ ²ƒªˆµZ©/ª?¶…ªEµŠ¬;¿:ʆ´¾;ª\¶ €Ê8¬G°¼¸LµZ¶µ…¬ ´;¸/¯  ²ƒª‰µZ©”ª¶…ªEµ%¬;¿rʆ´¾;ª\¶ŠµZ©/´µ
ʃ¬G°„¸aµ|µ…!¬ “à ªE#µ "$$%& '&²8ªµZ©”ª%¸-Å/·l²ƒªE­|¬;¿ƒ®„°„¸/Ô-¶|¿Á­Z¬G(· ´;¸/¯ ®„ªE*µ )§²ƒª´m¿Á´;³˜µ…¬;­§Å/¶…ª\¯w¿Á¬;­~¸”¬;­3· ´;®¼° \´µZ°½¬G¸
¶…¬ µZ©†´µ%µZ©”ªˆµ…¬;µZ´;®{­3´;¸”Ô¬;¿|´;®„®ƒº§ªE²
ʖ´¾;ª\¶Š°„¶³˜¬G¸/¶ZµZ´;¸Lµ BÃ
=

«ªl²8ªE¾G°¼¸²a¹¯”ª˜ö–¸/°¼¸”¾´¶Z°„·(ʆ®„ªu­3´;¸/Ô-°„¸/¾”,Ì + ºŠ©/°„³B©d°„¶´ ¶Z®„°„¾G©LµZ®½¹¶Z°„·(ʖ®„°}ö†ª\¯Â;ªE­3¶Z°½¬G¸d¬;¿rÚ:´¾;ª\ۊ´;¸/Ô


 7

+ -%)/. + 76
"0
 
 

021 354

100 50 53

50
9 50

:ú ½° G¾ ”Å 3­ ª M
S „° (· –Ê „® }° †ö \ª ¯ |Ú ´ ;¾ \ª uÛ ;´ ”¸ —Ô Æ ;´ „® E³ †Å „® ´ Zµ ½° G¬ ¸
%¨ †© „° Q¶ À¿ ;¬ 3­ · ;´ „® ° E\ª m¶ Zµ ”© ª „° a¸ Zµ /Å ½° Zµ „° G¬ —¸ „° €¸ Zµ ”© (ª †Ê Z­ Eª - „° G¬ /Å m¶ …¶ \ª ˜³ Zµ ½° G¬ 0¸ à ;¬ …µ ª Zµ /© ´ ‰µ Zµ ”© (ª 3­ ;´ /¸
Ô ;¬ ¿ ´ †Ê ´ ;¾ ª „° ‰¶ /¯ ½° + „° ”¯ \ª ¯
;´ (· G¬ ”¸ €¾ ½° Zµ ‰¶ Á¿ ;¬ Z­ º ´ 3­ Ž¯ „® „° /¸ -Ô m¶ Eª ; \ª /¸ „® €¹ …µ €¬ ˜³ G¬ L¸ …µ B­ ½° †² ”Å …µ (ª …µ —¬ Zµ ”© ª 3­ ;´ ”¸ +Ô ˆ¶ ;¬ ¿ Zµ ”© ª †Ê ´ ;¾ \ª ?¶ Zµ /© Eª €¹ ƒÊ G¬ „° a¸ ‰µ …µ ”¬ à ;¬ …µ ª Zµ /© ´ µ
=

) îljƒ² \ª E³ ;´ /Å …¶ ? ª Zµ /© Eª Z­ ?ª ´ Z­ ?ª ´ a¸ †Å ?· ƒ² Eª %­ ;¬ :¿ †Ê ´ ;¾ \ª u¶ Šº ½° Zµ d© ”¸ ¬ À¿ ;¬ Z­ º ´ 3­ —¯ „® „° ”¸ +Ô ¶ ;´ /¸ d¯ Zµ ”© \ª „° %­ Ϻ \ª „° G¾ L© Qµ „° %¶ ½® G¬ …¶ Šµ À¿ Z­ G¬ · Zµ ”© ª
…¶ +¹ …¶ …µ \ª · …¶ Eª uª …¶ \ª ˜³ Zµ ½° G¬ ¸ -à B]à Š¨ ”© ª \ª aÜ /Å ´ Zµ „° G¬ ¸ „° :¶ Z­ \ª E³ ”Å B­ Z¶ ½° ; ª †² ”Å rµ ½° ~µ · \´ ¹ 8² %ª ˜³ G¬ · †Ê ”Å …µ \ª (¯ -² l¹ …¶ Zµ ´ 3­ Zµ „° ”¸ ‰¾ Šº ½° Zµ (© ;´ a¸ w¹ …¶ Eª µ
;¬ r¿ 3­ ;´ ”¸ +Ô Š¶ ;´ †¸
¯ ½° …µ Eª 3­ ´ Zµ ¼° ”¸ ¾ Zµ ”© ª ˜³ G¬ (· †Ê ”Å Zµ ´ Zµ ½° G¬ —¸ /Å a¸ Zµ „° Ù® ½° Šµ ˜³ G¬ a¸ ; Eª Z­ ;¾ \ª E¶ Qà :ú ½° G¾ ”Å Z­ ª ”¯ \ª (· G¬ /¸ Z¶ …µ 3­ ´ …µ \ª Š¶ Zµ /© ?ª /Ê Z­ ;¬ –Ê ´ G¾ ´ Zµ ½° G¬ ¸
 I VC
 

;¬ r¿ 3­ ;´ ”¸ Ô Á¿ Z­ G¬ · G¬ /¸ ?ª †Ê ;´ ½° u­ ;¬ r¿ †Ê ´ ;¾ \ª u¶ …µ ¬ ;´ ”¸ ;¬ Zµ /© Eª \­ à |ú „° G¾ ”Å Z­ ª Z¶ ”© ¬ Šº Š¶ ´ ˜³ G¬ /¸ Z¶ „° …¶ …µ \ª a¸ uµ Z¶ …µ \ª ;´ ”¯
¹ …¶ Zµ ´ …µ wª …¶ G¬ „® ”Å Zµ „° G¬ d¸ À¿ ;¬ m­ ´

…¶ Eª %µ ;¬ |¿ †Ê ´ ;¾ \ª E¶ Ã
N

Zµ ´ …µ \ª —¯ ;´ ”¸ ;¬ Zµ ”© Eª u­ §º H´ ;¹ 8Ì ½® Eª µ î ƒ² ˆª ´ 3¶ aÜ /Å ´ 3­ ˆª · ´ …µ 3­ }° Í Šº ½° Zµ © Zµ ”© ?ª Z­ H¬ Šº u¶ ;´ /¸ `¯ ˜³ G¬ „® †Å · `¸ ˜³ ;¬ Z­ Z­ \ª Z¶ 8Ê G¬ †¸ /¯ „° ”¸ ¾ …µ ¬ §º Eª ²
†Ê ´ ;¾ \ª E¶ à Eª µ  0 % Ç $" — „° Ï¿ Zµ ”© Eª 3­ ª „° ˆ¶ ;´ ¸ \ª ”¯ ;¾ ª Á¿ Z­ G¬ · 5 …µ ¬ 6 ;´ /¸ ¯  0 % `É ½° ¿ ”¸ ;¬ Eµ à UÄ ¿ §º ª …µ Z­ \ª ´ $µ + ;´ ¶ ´

; \ª ˜³ …µ ;¬ ‰­ H¬ ; Eª m­ §º Eª —² –Ê ´ ;¾ \ª E¶ –Ì Zµ /© \ª
¸ §º lª /© H´ ; ª + %
) w+ à ¬ + ¼° Š¶ ;´ —¸ \ª ½° ;¾ \ª L¸ ; \ª ˜³ …µ ;¬ ‰­ ;¬ ¿ uº ½° Zµ `© \ª ½° ;¾ \ª a¸  ;´ „® ”Å $ª ) %à sÄ ¸
Õ¿ ;´ ˜³ Eµ aÌ §º Šª º ;´ L¸ ϵ Zµ ”© uª /¯ G¬ · „° /¸ ;´ a¸ rµ \ª ½° ;¾ \ª a¸ ; \ª ˜³ …µ ;¬ ­ ;¬ ¿ l rà WÄ ]µ · \´ (¹ ƒ² Šª ˜³ G¬ · †Ê ”Å …µ \ª ¯ -² w¹ Z­ Eª ƒÊ \ª ´ …µ \ª /¯ ½® (¹ ´ /Ê †Ê „® -¹ „° /¸ ¾ ± …µ ¬ ;´ L¸ ¹

”¸ G¬ /¸ /¯ Eª ;¾ \ª ”¸ Eª 3­ ´ …µ ?ª …¶ Zµ ´ 3­ %µ ; \ª ˜³ …µ ;¬ \­ Ã
%¨ /© Eª Z­ (ª „° ‰¶ d´ Z¶ · ;´ „® :® †Ê Z­ ;¬ †² ½® \ª · Šº ½° Zµ €© Zµ /© ¼° ‰¶ Z¶ „° (· †Ê ¼® }° †ö \ª `¯ B­ ;´ ”¸ -Ô ¼° ”¸ ¾ Õ¿ /Å /¸ ˜³ Zµ „° G¬ 0¸ (à Æ G¬ /¸ Z¶ „° ”¯ Eª m­ Uµ Ϻ `¬ §º Eª Ž² †Ê ´ ;¾ \ª ˆ¶ Zµ /© ´ µ
ƒÊ G¬ „° a¸ ‰µ …µ
¬ \ª ;´ 3³ 5© ;¬ Zµ ”© Eª ­ †² ”Å ‰µ …µ €¬ ”¸ `¬ ;¬ Zµ ”© Eª ­ †Ê ´ ;¾ ;ª à ñ †¸ Ž¯ Z¶ ”Å /Ê ƒÊ G¬ …¶ (ª Zµ /© Eª Z­ ª „° l¶ …¶ G¬ (· ª §º Eª ² †Ê ´ ;¾ ª Šº /© „° B³ © ƒÊ G¬ „° a¸ Zµ ‰¶ …µ ¬
G¬ ”¸ ˆª ;¬ :¿ Zµ ”© \ª `· Ïà %¨ ”© \ª Ù¸ /Ì /¯ ”Å 3­ „° /¸ ¾ ½° …µ Eª B­ ´ Zµ ½° G¬ 0¸ /Ì Zµ /© ¼° ¶ ½® a¬ ;¬
Ê Šº „° „® ƒ® ;´ E³ E³ /Å · /Å „® ´ …µ lª 3­ ;´ ”¸ Ô †² ”Å %µ ”¸ Eª ; Eª Q­ /¯ „° …¶ …µ 3­ „° †² ”Å …µ mª ;´ L¸ ¹ 3­ ;´ ”¸ Ô
Z¶ „° †¸ ˜³ ‰ª Zµ ”© Eª Z­ ?ª ´ Z­ ˆª /¸ ¬ G¬ ”Å …µ \ª ”¯ ;¾ \ª ¶ B§Ã %¨ ”© ˆª ½® -¬ ;¬ dÊ Á¿ ;¬ 3­ · %¶ ´ Z¶ ;¬ Z­ µ ;¬ :¿ …µ 3­ ´ `Ê Šº /© ¼° 3³ © §º ?ª E³ ;´ „® 0® (´ 3­ ;´ /¸ Ô Z¶ ¼° ”¸ –Ô Ã
“¨ ¬ H¬ ; Eª B­ ˜³ G¬ (· lª Zµ †© „° ¶ /Ê Z­ ;¬ †² „® \ª · ;¬ “¿ 3­ ;´ /¸ Ô Z¶ ¼° ”¸ -Ô \¶ -Ì §º ?ª „° a¸ …µ Z­ +¬ /¯ /Å ˜³ ‰ª (´ 3­ ;´ /¸ Ô …¶ G¬ /Å 3­ ˜³ ª
 7

CS

  " $! &# % (' *


     !
) + * , .! - 0! / 1# 3+ .
2 3+ -
! *
2 # 54 7! 8
6 ! :' <9 >; =
! ?) # 4 ; # @/ 3+ A2 02 A! ) 9 3+ B DC E
) 1# + ; $) 3+ 5F G2 A/ E
! G+ I
H 2 ; <B 3J K
, $! XB # M + Y NM 1# (
 (

5
4L $! <B NM # 54 ! O >; = Q! P ; <B .
J G+ H ; >) $! R# G+ S
H 86 ! T' 59 >; =
! V ) WU ) ; B ; @) Q) U = XB * + # 54 Z ! 8 6 ! R' <9 >; =
! \
) [ ]4 ^U
/ E
4 ) ; _# U ) R` A! )
+ Y #% ) . + " Y 76 ) %  
Ç
0
   J

20 1 3 4 b a
)AF</$4c#4 ; # ) U), ;d U,eUgf!@C ; BC & & + Y & &ih % ÇZj & & + Y & &ih C!
B+#k!
)#45!:l h B+32A,m+nH + Yio K

A B
0.4 0.2 0.2

0.2
0.2

0.4 C
0.4

:ú ½° G¾ ”Å 3­ ª M
 S „° (· –Ê „® }° †ö \ª ¯ |Ú ´ ;¾ \ª uÛ ;´ ”¸ —Ô Æ ;´ „® E³ †Å „® ´ Zµ ½° G¬ ¸

∞ ∞ ∞

ú:°½¾GŔ­Zª!
 ¬-¬;Ê`«õ©†°„³3© ñ ³˜µZ¶Š´;¶u´(ۊ´;¸”Ô °¼¸”Ô
HS

Šº ©/ªE­Zª % ‰°„¶‰¶…¬G·(ª Â;ª\³˜µ…¬;­l¬HÂ;ªE­lµZ©”ª(ºÏªE²Ê†´¾;ª\¶‰µZ©/´µ?³˜¬;­3­Zª\¶…ʃ¬G¸/¯/¶Qµ…¬


´d¶…¬GÅ/­3³˜ª(¬;¿Ï­B´;¸”Ô ¶ZªEª ª\³
µZ°½¬G¸ Bà ¬;µ…ªlµZ©†´µQ°½¿ % °„¶Q´;®„®Ùʃ¬G¶Z°„µZ°½Â;ª;Ì5)ˆ·Å/¶…µu²ƒª?­Zª\¯/ņ³˜ª\¯`µ…¬²†´;®„´;¸/³˜ªlµZ©”ª?ª\Ü-Å/´µZ°½¬G¸0Ãu¨%©”ªE­ZªE¿Á¬;­Zª;Ì8µZ©/°„¶
 ( 


µ…ª\³3©†¸/°„Ü-Ŕª`³˜¬;­Z­Zª\¶…ʃ¬G¸/¯†¶lµ…¬5´¯”ª\³E´\¹¿Õ´;³˜µ…¬;­\ÃÄs¸· ´µ…­3°}͸”¬;µZ´µZ°½¬G¸º§ª`©/´HÂ;ª + Y % ) + Y a % Bà °„¸/³˜ª


OB

& & + Y & &ih % Ç̔º§ªm³E´;¸­3ªEº%­3°½µ…ªmµZ©/°„¶´;¶ + Y,%) %8 + Y–ºu©”ªE­Zª °„¶§µZ©”ªmÂ;ª\³˜µ…¬;­Š³˜¬G¸/¶3°„¶…µZ°„¸”¾¬;¿:´;®„®8¬G¸”ª\¶EÃ


 

¬”Ì + Yƒ°„¶´;¸
ª\°½¾;ª\¸LÂ;ª\³˜µ…¬;­Q¬;¿ a % Bà a
 
 

 :Þ ‹ï ~ç *]ãGésâ/ã ç ~â


 03 K3 21

¨%©”ª¯”ª˜ö–¸†°½µZ°½¬G¸5¬;¿uÚ:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô´²ƒ¬HÂ;ª
©†´;¶´;¸/¬;µZ©”ªE­ °„¸aµZÅ/°½µZ°½Â;ª²†´;¶Z°„¶w°„¸5­3´;¸/¯/¬G·º´;®½Ô+¶w¬G¸¾;­3´ʆ©/¶\Ψ%©”ª
¶Z°„· ʆ®„°}ö†ª\¯ŽÂ;ªE­3¶Z°½¬G¸³˜¬;­Z­Zª\¶ZÊ8¬G¸†¯/¶?µ…¬µZ©/ª¶…µZ´;¸†¯/°„¸”¾€Ê/­Z¬;²†´²–°„®„°½µU¹‹¯†°„¶…µ…­3°½²–Å”µZ°½¬G¸¬;¿Q´—­B´;¸/¯”¬G·"º§´;®„ÔŽ¬G¸µZ©”ª
¾;­3´ʆ© Î ¬;¿‰µZ©”ª
Ø«ªE²{ÃèÄW¸aµZÅ/°½µZ°„Â;ª\Î ®½¹;̵Z©/°„¶³E´;¸ò²ƒª`µZ©”¬GŔ¾G©aµ¬;¿ˆ´;¶·(¬+¯”ª\®„°„¸/¾µZ©”ª
²ƒª\©/´HÂ-°½¬;­ ¬;¿ˆ´ Ø ­3´;¸†¯”¬G·
¶ZŔ­3¿ÀªE­ è%©”ª ­3´;¸/¯”¬G·¶3Ŕ­Z¿ÁªE­ ¶Z°„·(ʆ®„¹Ô;ªEªEʖ¶ˆ³E®„°„³3Ô-°„¸/¾ ¬G¸Ž¶3Å/³E³˜ª\¶Z¶Z°½Â;ª(®„°¼¸”Ô-¶Q´µ‰­3´;¸/¯/¬G·dÃ Ö ¬Hº§ªEÂ;ªE­\̓°„¿Ï´
­Zª\´;®ƒ«ªE²
¶3Ŕ­Z¿ÁªE­ªEÂ;ªE­%¾;ªEµZ¶%°„¸aµ…¬ ´(¶Z· ´;®„®ƒ®½¬-¬;ʬ;¿“º§ªE²`ʆ´¾;ª\¶\Ì/°½µ°„¶Å/¸/®„°„Ô;ª\®½¹(µZ©/´µµZ©”ªˆ¶ZÅ/­Z¿ÀªE­ºŠ°¼®„®–³˜¬G¸aµZ°„¸-Ŕª
°„¸µZ©”ªˆ®„¬a¬;Êd¿Á¬;­ZªEÂ;ªE­\ÃÏÄW¸/¶Zµ…ª\´;¯0̔µZ©”ªˆ¶ZŔ­3¿ÀªE­ºŠ°¼®„®L҅Å/· ʵ…¬ ¶…¬G·(ªˆ¬;µZ©”ªE­ŠÊ†´¾;ª;Ã]¨%©”ªˆ´;¯†¯/°½µZ°½¬G¸/´;®8¿Õ´;³˜µ…¬;­ % ³E´;¸
²ƒªmÂ-°½ªEº§ª\¯d´;¶%´º´\¹¬;¿“·(¬+¯”ª\®„°¼¸”¾lµZ©†°„¶§²8ª\©†´\Â+°½¬;­ rµZ©”ª‰¶ZŔ­3¿ÀªE­ʃªE­3°½¬+¯/°„³E´;®„®„¹ Ø ¾;ªEµZ¶Š²ƒ¬;­Zª\¯ Î ´;¸/¯lÒZÅ/·(ʆ¶Ïµ…¬´
S

È
­3´;¸/¯/¬G· ʆ´¾;ª?³B©”¬G¶…ª\¸`²–´;¶…ª\¯d¬G¸dµZ©”ªˆ¯†°„¶…µ…­3°½²–Å”µZ°½¬G¸°„¸ % Ã
¬¿Õ´­uº§ª©†´\Â;ª(®½ªE¿Áµ % ´;¶m´Å/¶…ªE­m¯”ª˜ö–¸”ª\¯—ʆ´­3´;·(ªEµ…ªE­HÃuÄs¸—· ¬G¶…µuµ…ª\¶ZµZ¶uº§ª(®½ªEµ % ²ƒªÅ/¸/°½¿Á¬;­3· ¬Â;ªE­ˆ´;®„®
º§ªE²5ʆ´¾;ª\¶lºŠ°½µZ©Â´;®¼Å”ªÏÃ Ö ¬ºÏªEÂ;ªE­HÌ]°„¸ ª\³˜µZ°„¬G¸ `ºÏª¶Z©”¬º©”¬º ¯/°½÷8ªE­Zª\¸aµ?´;®„Å”ª\¶?¬;¿ % ³E´;¸¾;ª\¸”ªE­B´µ…ª

Ø ³EÅ/¶…µ…¬G·° Eª\¯ Πʆ´¾;ª?­3´;¸”Ô+¶EÃ


B

 :Þ  ç  råGà ]ðòíwïƒðÙ⠋ï  

¨%©”ª(³˜¬G·(ʖŔµZ´µZ°½¬G¸‹¬;¿Ú|´¾;ª\Ûu´;¸”Ô°„¶Q¿Á´;°„­3®½¹
¶…µ…­B´;°½¾G©Lµ…¿Á¬;­Zº´­3¯°½¿ÏºÏª °½¾G¸/¬;­ZªwµZ©”ª(°„¶Z¶ZŔª\¶Q¬;¿¶Z³E´;®½ª;à ªEµ õ²ƒª
´;®„·(¬G¶Zµ%´;¸L¹Â;ª\³˜µ…¬;­u¬Â;ªE­Š«ªE²—ʆ´¾;ª\¶ ¿Á¬;­%ª˜Í+´;· ʆ®½ª % BÃϨ%©”ª\¸dÚ:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô`·´\¹²8ªˆ³˜¬G· ʆŔµ…ª\¯d´;¶%¿Á¬G®„®½¬ºŠ¶
 S

+

®½¬a¬;Ê
+ +
S

h

G
& & + & &ih & & + h & &ih
+ h + h % G


G
& & + ha + & &ih
G

ºŠ©/°„®„ª 
G

¬;µ…ª µZ©/´µˆµZ©/ª Õ¿ ´;³˜µ…¬;­l°„¸†³˜­Zª\´;¶…ª\¶mµZ©”ª(­3´µ…ª¬;¿§³˜¬G¸aÂ;ªE­Z¾;ª\¸/³˜ª´;¸/¯· ´;°„¸aµZ´;°„¸/¶ & & + & &ih\à ñ ¸Ž´;®½µ…ªE­B¸/´µZ°½Â;ª


¸”¬;­3·´;®„° \´µZ°½¬G¸‹°„¶Qµ…¬`·Å/®½µZ°½Ê†®„¹ + ²-¹
µZ©”ª(´Ê/ʆ­Z¬;Ê/­3°„´µ…ª¿Õ´;³˜µ…¬;­\芩”ª(Å/¶…ªw¬;¿ ·´\¹‹©/´\Â;ª ´d¶Z·´;®„®“°¼·(ʆ´;³˜µ
¬G¸dµZ©”ªl°„¸ × Å”ª\¸†³˜ªQ¬;¿ % Ã
=

 :Þ ßï ~ð nà ]ð uà :ä
1 0

m¸”ªm°„¶Z¶3ŔªŠºŠ°„µZ©µZ©/°¼¶Ï·(¬+¯”ª\®8°„¶§¯/´;¸”¾G®„°„¸/¾l®„°„¸/Ô-¶Eà m´;¸”¾G®„°„¸/¾l®„°„¸/Ô-¶Ï´­Zª‰¶Z°„·(ʆ®„¹w®¼°„¸”Ô+¶~µZ©/´µ§Êƒ¬G°„¸Lµ§µ…¬(´;¸L¹ʆ´¾;ª
ºŠ°½µZ©¸”¬
¬GŔµ…¾;¬G°¼¸”¾—®„°¼¸”Ô-¶\à ¨%©”ªE¹´÷ƒª\³˜µlµZ©/ª ·(¬+¯”ª\®r²ƒª\³E´;Å/¶…ª°½µ?°„¶l¸”¬;µ?³E®½ª\´­ºŠ©”ªE­3ª µZ©”ª\°½­lºÏª\°½¾G©aµl¶3©”¬GÅ/®„¯
R <

²ƒª‰¯/°„¶…µ…­3°„²†Å”µ…ª\¯0Ì-´;¸/¯dµZ©”ªE­Zªˆ´­3ªˆ´(®„´­Z¾;ªˆ¸-Å/·?²ƒªE­¬;¿|µZ©”ª\·dà Q¿Áµ…ª\¸dµZ©”ª\¶Zªˆ¯/´;¸”¾G®„°„¸/¾®„°¼¸”Ô-¶´­Zªˆ¶3°„·(ʆ®½¹(ʖ´¾;ª\¶
µZ©/´µ§ºÏª‰©/´HÂ;ªQ¸/¬;µ§¯”¬ºŠ¸/®½¬G´;¯/ª\¯¹;ªEµEÌ/¶Z°¼¸/³˜ªu°½µ§°„¶§©/´­3¯ µ…¬¶Z´;· ʆ®½ªŠµZ©/ªuª\¸aµZ°½­ZªQºÏªE² °„¸ ¬GŔ­
w·°„®„®„°½¬G¸wʖ´¾;ª\¶
R

³EŔ­Z­3ª\¸LµZ®½¹¯”¬Hºu¸/®½¬G´;¯”ª\¯0ÌLºÏªŠ©†´\Â;ªuÈ+Çu· °„®„®„°„¬G¸løQÛ ¶~¸”¬;µ~¯”¬ºŠ¸/®½¬G´;¯”ª\¯ ¹;ªEµEÌ-´;¸/¯(©/ª\¸/³˜ªŠ¯/´;¸”¾G®¼°„¸”¾ BÃ:ùϪ\³E´;ņ¶…ª


 +

¯/´;¸”¾G®¼°„¸”¾®„°„¸”Ô+¶u¯/¬`¸”¬;µˆ´÷8ª\³˜µ?µZ©”ª(­3´;¸”Ô+°„¸”¾¬;¿§´;¸a¹€¬;µZ©”ªE­ˆÊ†´¾;ª ¯/°„­Zª\³˜µZ®½¹;Ì0º§ª ¶Z°„·(ʆ®„¹`­Zª\·(¬Â;ª µZ©”ª\· ¿Á­Z¬G·
µZ©”ª¶Z¹-¶…µ…ª\·Å/¸aµZ°„®~´;®„®rµZ©/ªÚ:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô+¶l´­3ª³E´;®„³EÅ/®„´µ…ª\¯Ùà ñ ¿Àµ…ªE­´;®„®r µZ©”ª Ú|´¾;ª\Ûu´;¸”Ô+¶´­3ª³E´;®„³EÅ/®„´µ…ª\¯Ù̓µZ©”ªE¹


³E´;¸`²ƒªˆ´;¯/¯/ª\¯²†´;³ZÔ`°„¸ÙÌ-ºu°½µZ©”¬GŔµ%´÷ƒª\³˜µZ°„¸”¾ µZ©†°„¸”¾G¶¶Z°½¾G¸†°}ö–³E´;¸aµZ®½¹;à ¬;µZ°¼³˜ª?µZ©”ªˆ¸”¬;­B· ´;®„° \´µZ°½¬G¸¬;¿:µZ©”ª?¬;µZ©”ªE­
®„°„¸/Ô-¶¬G¸
µZ©”ªl¶Z´;· ª?ʆ´¾;ª´;¶Š´®¼°„¸”Ôºu©/°„³3©`º§´;¶u­Zª\·(¬Â;ª\¯
ºŠ°¼®„®0³3©/´;¸/¾;ªl¶Z®„°„¾G©LµZ®½¹;̆²†Å”µ%µZ©/°¼¶%¶Z©”¬GÅ/®¼¯d¸”¬;µu©/´HÂ;ª
=

´ ®„´­3¾;ª‰ª˜÷8ª\³˜µEÃ
 š  ]›Qœƒ£§œƒ¢ZžQ›
% %

ñ ¶%ʆ´­Zµu¬;¿:µZ©”ª µZ´;¸/¿À¬;­3¯`«ªE²†ù´;¶…ªlʆ­Z¬Òsª\³˜µ Ú]ù j̖ºÏª©/´\Â;ªl²†Å/°„®„µ´ ³˜¬G·(ʆ®½ªEµ…ª³˜­3´\ºu®„°„¸”¾ ´;¸/¯—°„¸/¯”ª˜Í”°„¸”¾


¶…¹+¶…µ…ª\· ºŠ°½µZ©´m³EŔ­Z­Zª\¸aµ|­ZªEʃ¬G¶Z°½µ…¬;­Z¹‰¬;¿
ˆ· °„®„®„°„¬G¸‰ºÏªE²wʆ´¾;ª\¶\à ñ ¸a¹?º§ªE²w³˜­B´\ºŠ®½ªE­~¸/ªEª\¯/¶|µ…¬QÔ;ªEªEÊ ´m¯/´µZ´²–´;¶…ª
4 +6C98

¬;¿øuÛ ¶¶…¬
°½µl³E´;¸5¯/°¼¶Z³˜¬HÂ;ªE­´;®„®rµZ©”ªøuÛ ¶ˆ¬G¸µZ©”ªº§ªE²Ùè{¬€°„·(ʆ®„ª\·(ª\¸LµˆÚ:´¾;ª\Ûu´;¸”Ô–Ì:µZ©”ª ºÏªE²ô³˜­3´\ºu®½ªE­
(

¶Z°„· ʆ®½¹¸”ªEª\¯/¶%µ…¬²†Å/°¼®„¯d´;¸—°¼¸/¯”ª˜Íd¬;¿~®„°„¸”Ô+¶%´;¶Q°½µŠ³˜­3´HºŠ®„¶EÊ«õ©/°¼®½ª?´¶3°„·(ʆ®½ª‰µZ´;¶ZԖ̃°½µu°¼¶Š¸”¬G¸ µ…­B°½Â-°¼´;®0²ƒª\³E´;Å/¶…ª


¬;¿ÙµZ©”ªQ©aÅ/¾;ªuÂ;¬G®„ņ·(ª\¶Ï°¼¸LÂ;¬G®½Â;ª\¯ÙÃ:ú/¬;­§ª˜Í”´;·(ʆ®„ª;Ìaµ…¬w°„¸/¯”ª˜Í(¬GŔ­³EŔ­Z­3ª\¸Lµ
w·°„®„®„°½¬G¸wʖ´¾;ªQ¯/´µZ´²–´;¶…ªQ°¼¸´²ƒ¬GŔµ


ö†Â;ª?¯†´\¹+¶EÌ/º§ª?¸”ªEª\¯dµ…¬ ʆ­Z¬-³˜ª\¶3¶%´²ƒ¬GŔµŠÈÉ º§ªE²`ʆ´¾;ª\¶ŠÊ8ªE­u¶…ª\³˜¬G¸/¯0à °„¸/³˜ªmµZ©”ªE­Zª?´²ƒ¬GŔµ%´²ƒ¬GŔµˆÇ;Çl®„°„¸”Ô+¶§¬G¸


´;ñ ¸d´\Â;ªE­B´¾;ª?ʆ´¾;ª ¯”ªEʃª\¸/¯†°„¸”¾¬G¸ºŠ©/´µ¹;¬GÅ`³˜¬GÅ/¸aµ%´;¶%´(®„°„¸/Ô rºÏªˆ¸”ªEª\¯µ…¬(ʆ­Z¬-³˜ª\¶3¶%È;ÈÉ ®„°„¸”Ô+¶ÏÊ8ªE­%¶Zª\³˜¬G¸/¯0Ã


®„¶…¬”ÌG¬GŔ­Ï¯/´µZ´²†´;¶…ªu¬;¿
l· °„®„®„°„¬G¸?ʆ´¾;ª\¶]­ZªE¿ÁªE­Zª\¸/³˜ª\¶~¬Â;ªE­ È?· °„®„®¼°½¬G¸lņ¸/°„Ü-Ŕª§øQÛ ¶~ºŠ©†°„³3©wª\´;³B© ®„°¼¸”Ô?·Å/¶…µ
 H

²ƒªˆ³˜¬G·(ʆ´­Zª\¯
´¾G´;°„¸/¶…µEÃ
 +

B
€Ë Å/³3©wµZ°¼·(ª©/´;¶|²8ªEª\¸w¶…ʃª\¸aµr· ´Ô-°¼¸”¾uµZ©/ª¶Z¹-¶…µ…ª\· ­3ª\¶Z°„®„°½ª\¸aµ“°¼¸?µZ©”ª¿Õ´;³˜ª¬;¿–· ´;¸a¹l¯/ªEªEñ ʆ®½¹?´;¸/¯w°„¸aµ…­3°„³E´µ…ª\®„¹
× ´HºÏª\¯‹º§ªE²´­ZµZ°½¿Õ´;³˜µZ¶Eɨ%©”ªE­Zªª˜Í+°¼¶…µQ°¼¸+ö–¸/°½µ…ª\®„¹®„´­3¾;ª¶Z°„µ…ª\¶Ẽʆ´¾;ª\¶EÌÙ´;¸/¯€ªEÂ;ª\¸‹øuÛ ¶Eà ®„´­Z¾;ª¿À­3´;³˜µZ°„¬G¸—¬;¿
º§ªE²`ʆ´¾;ª\¶%©/´HÂ;ª?°„¸/³˜¬;­3­Zª\³˜µ Ö ¨ŠË Ì/· ´Ô-°¼¸”¾wʆ´­3¶…ªE­%¯”ª\¶3°½¾G¸¯/° ³EÅ/®„µEÃ:˗ª\¶Z¶…¹©”ª\Ŕ­B°„¶…µZ°„³E¶´­ZªˆÅ/¶Zª\¯µ…¬ ©”ª\®½Ê
µZ©”ª³˜­3´\ºŠ®¼°„¸”¾`Ê/­3¬-³˜ª\¶Z¶\Ãú/¬;­lª˜Í”´;·(ʆ®½ª;Ì|º§ª¯”¬—¸”¬;µl³˜­3´HºŠ®§øuÛ ¶ˆºu°½µZ© ³˜¾G° ²†°¼¸ °„¸µZ©”ª\·dà Q¿%³˜¬GŔ­3¶Zª°½µ

°„¶(°„· Ê8¬G¶3¶Z°½²†®½ªµ…¬Ž¾;ªEµ ´Ž³˜¬;­Z­Zª\³˜µ ¶3´;·(ʆ®½ª¬;¿QµZ©”ª Î ª\¸LµZ°„­ZªdºÏªE² Î ¶Z°„¸/³˜ªd°½µ °„¶w´;®½º´\¹+¶³B©/´;¸”¾G°„¸/¾”à °½µ…ª\¶(´­Zª


U U R


¶…¬G·(ªEµZ°¼·(ª\¶]¯”¬ºŠ¸0Ì-´;¸/¯¶…¬G· ª%ʃªE¬;ʆ®½ª%¯”ª\³E°„¯/ª%µ…¬l¸”¬;µÏ´;®„®½¬HºòµZ©”ª\°½­]¶3°½µ…ª\¶~µ…¬l²8ª%°¼¸/¯”ª˜Í+ª\¯0à Qª\¶…Ê–°½µ…ªŠ´;®„®”µZ©†°„¶EÌGº§ª


²ƒª\®„°½ªEÂ;ªmº§ª?©/´\Â;ª´(­Zª\´;¶…¬G¸†´²†®½ª‰­ZªEÊ/­3ª\¶…ª\¸LµZ´µZ°„¬G¸d¬;¿:µZ©”ªˆ´;³˜µZÅ/´;®{®¼°„¸”Ô¶…µ…­BÅ/³˜µZŔ­Zª‰¬;¿:ʆŔ²–®„°„³E®½¹ ´;³E³˜ª\¶Z¶3°½²†®½ª‰º§ªE²ÙÃ
<

  :ÞnÝ íwïƒðÙ⠋ï  jâ òâ {å;ï8åGàjç


1 T

«ª³˜¬G¸LÂ;ªE­3µrª\´;³3© øQÛ °„¸aµ…¬m´uÅ/¸†°„ÜaÅ/ªÏ°„¸aµ…ªE¾;ªE­\ÌG´;¸/¯w¶…µ…¬;­Zª§ª\´;³3©©L¹-ʃªE­3®„°„¸”Ôm°„¸´u¯†´µZ´²†´;¶…ªÅ/¶Z°„¸/¾ŠµZ©”ª°„¸aµ…ªE¾;ªE­


Ä Q¶“µ…¬m°„¯”ª\¸aµZ°½¿À¹mʆ´¾;ª\¶\à QªEµZ´;°„®„¶|¬;¿”¬GŔ­:°„·(ʖ®½ª\·(ª\¸aµZ´µZ°½¬G¸?´­Zª§°„¸ ÚÏù jÃ|ÄW¸?¾;ª\¸”ªE­3´;®Ó̺§ª§©/´HÂ;ª§°¼·(ʆ®½ª\·(ª\¸aµ…ª\¯
Ú:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô€°„¸—µZ©”ª?¿Á¬G®„®½¬ºŠ°„¸”¾· ´;¸/¸”ªE­\Ãuú|°„­3¶…µQºÏªw¶…¬;­ZµQµZ©”ªw®„°„¸”Ô¶…µ…­3Å/³˜µZÅ/­Zª?²-¹
Ú:´­Zª\¸aµQÄ Ã8¨Š©”ª\¸—¯†´;¸”¾G®„°„¸”¾
< < W4 +6C98

®„°„¸/Ô-¶§´­Zªm­Zª\·(¬Â;ª\¯d¿À­3¬G· µZ©/ªm®¼°„¸”Ô ¯/´µZ´²†´;¶Zª‰¿À¬;­­Zª\´;¶…¬G¸†¶¯/°„¶Z³EÅ/¶3¶…ª\¯ ´²ƒ¬Â;ª ´w¿ÀªEº °½µ…ªE­3´µZ°„¬G¸/¶­Zª\·(¬Â;ª\¶µZ©”ª


<

´;¶…µl· ´҅¬;­3°½µU¹¬;¿%µZ©”ª¯/´;¸”¾G®„°„¸/¾`®„°„¸”Ô+¶ B몸/ªEª\¯Žµ…¬‹· ´Ô;ª´;¸ô°„¸/°„µZ°„´;®r´;¶Z¶Z°½¾G¸†·(ª\¸Lµl¬;¿µZ©”ª­B´;¸”Ô-¶\Ã`¨%©/°„¶
´;¶Z¶Z°„¾G¸/·(ª\¸aµu³E´;¸—²8ªl· ´;¯”ª?²-¹d¬G¸”ªl¬;¿~¶…ªEÂ;ªE­3´;®:¶…µ…­3´µ…ªE¾G°½ª\¶\Ã%ÄU¿r°½µQ°„¶%¾;¬G°¼¸”¾µ…¬°½µ…ªE­3´µ…ªwÅ/¸LµZ°¼®Ù³˜¬G¸LÂ;ªE­3¾;ª\¸/³˜ª;ÌÙ°„¸
7

¾;ª\¸”ªE­3´;®8µZ©”ªQ°„¸/°½µZ°¼´;®”´;®¼Å”ª\¶]ºu°„®„®/¸”¬;µ´÷ƒª\³˜µÏö8¸/´;®/´;®„Å”ª\¶EÌ\҅ņ¶…µ]µZ©”ªQ­3´µ…ªQ¬;¿{³˜¬G¸aÂ;ªE­Z¾;ª\¸/³˜ª;ÃÏùŔµ§º§ªQ³E´;¸¶…ʃªEª\¯
ŔÊ`³˜¬G¸aÂ;ªE­Z¾;ª\¸/³˜ªl²a¹³3©”¬-¬G¶Z°„¸/¾ ´w¾;¬a¬+¯`°„¸/°„µZ°„´;®–´;¶3¶Z°½¾G¸/·(ª\¸aµEÃ~«ªˆ²ƒª\®„°„ªEÂ;ªQµZ©†´µ%³E´­ZªE¿Áņ®Ù³3©”¬G°¼³˜ª‰¬;¿|µZ©/ªˆ°„¸/°½µZ°„´;®
´;¶Z¶Z°„¾G¸/·(ª\¸aµ:´;¸†¯(´‰¶Z· ´;®„®aö–¸/°„µ…ª§¸-Å/·l²8ªE­:¬;¿8°½µ…ªE­3´µZ°½¬G¸/¶r·´\¹­Zª\¶ZÅ/®½µ:°„¸wª˜Í”³˜ª\®„®½ª\¸aµ:¬;­]°„·(Ê/­3¬HÂ;ª\¯ʃªE­Z¿À¬;­B· ´;¸/³˜ª;Ã
˗ª\·(¬;­Z¹°„¶´;®„®½¬+³E´µ…ª\¯¿À¬;­µZ©”ªmº§ª\°½¾G©aµZ¶¿À¬;­ªEÂ;ªE­Z¹ʆ´¾;ª;à °„¸/³˜ªQºÏªˆÅ/¶ZªQ¶Z°¼¸”¾G®½ªQÊ/­Zª\³E°„¶Z°„¬G¸ × ¬G´µZ°¼¸”¾wÊ8¬G°¼¸Lµ
´;ñ ®„Å”ª\¶(´µ
²-¹aµ…ª\¶ ª\´;³3©0̵Z©/°„¶w´;·(¬Gņ¸LµZ¶(µ…¬ É;Ɏ·(ªE¾G´²-¹aµ…ª\¶¿À¬;­ ¬GÅ/­ ȋ· °„®„®„°„¬G¸5øQÛ ¶EÃ5ÄW¿m°„¸/¶ZÅ ³E°½ª\¸Lµ

Û Ëü°„¶‰´\´;°„®„´²†®„ªµ…¬—©”¬G®„¯´;®„®:µZ©”ª(º§ª\°½¾G©aµZ¶EÌ{·Å/®½µZ°½Ê–®½ªlʖ´;¶Z¶…ª\¶ˆ³E´;¸²ƒª(· ´;¯”ª ¬GÅ/­?°„·(ʆ®„ª\·(ª\¸LµZ´µZ°„¬G¸€Å†¶…ª\¶


 W

©/´;®½¿ƒ´;¶]·Å/³B©·(ª\·(¬;­3¹´;¸/¯µnº§¬?ʆ´;¶3¶…ª\¶ BÃr¨%©”ª%º§ª\°½¾G©aµZ¶~¿Á­Z¬G·»µZñ ©”ªu³EŔ­Z­Zª\¸aµ~µZ°„·(ª%¶Zµ…ªEÊ ´­Zª%Ô;ªEʆµÏ°„¸(·(ª\· ¬;­Z¹;Ì
´;¸/¯µZ©/ª(Ê/­ZªEÂ+°½¬GÅ/¶mº§ª\°½¾G©LµZ¶?´­Zª´;³E³˜ª\¶Z¶…ª\¯ô®„°„¸/ª\´­3®½¹`¬G¸Ž¯†°„¶…Ô8à ®„¶…¬”Ì“´;®„®:µZ©”ª´;³E³˜ª\¶Z¶?µ…ñ ¬`µZ©”ª®¼°„¸”Ô


¯/´µZ´²–´;¶…ª;Ì
7

l̓°„¶ˆ®¼°„¸”ª\´­‰²ƒª\³E´;Å/¶…ª°„µˆ°„¶‰¶…¬;­Zµ…ª\¯0è%©”ªE­ZªE¿Á¬;­Zª;Ì ³E´;¸²8ª(Ô;ªEʆµ?¬G¸Ž¯/°¼¶…Ô—´;¶?ºÏª\®„®jà ®½µZ©/¬GŔ¾G©µZ©”ª\¶…ª ¯/´µZ´


¶…µ…­3ņ³˜µZŔ­Zª\¶:´­ZªÂ;ªE­Z¹®„´­Z¾;ª;ÌG®„°„¸/ª\´­:¯†°„¶…Ôˆ´;³E³˜ª\¶Z¶~´;®¼®½¬HºŠ¶|ª\´;³B© °½µ…ªE­3´µZ°½¬G¸wµ…¬m²ƒª³˜¬G·(ʆ®½ªEµ…ª\¯w°„¸w´²ƒ¬GŔµ Q· °„¸-Ŕµ…ª\¶
¬G¸d´µn¹-ʆ°„³E´;®ƒº§¬;­ZÔ+¶…µZ´µZ°½¬G¸0à ñ ¿Àµ…ªE­ŠµZ©”ªmºÏª\°½¾G©aµZ¶©/´HÂ;ªˆ³˜¬G¸LÂ;ªE­Z¾;ª\¯ÙÌ/ºÏªˆ´;¯†¯ µZ©/ªm¯†´;¸”¾G®„°„¸”¾®„°„¸”Ô+¶Ï²†´;³ZÔ°„¸´;¸/¯
B

­Zª\³˜¬G·(ʖŔµ…ªˆµZ©”ªˆ­B´;¸”Ô-°¼¸”¾G¶Eà ¬;µ…ªl´¿Áµ…ªE­u´;¯/¯/°¼¸”¾(µZ©”ª?¯/´;¸/¾G®„°„¸”¾(®„°„¸/Ô-¶§²†´;³3Ô`°„¸0Ì+ºÏª¸”ªEª\¯dµ…¬°„µ…ªE­3´µ…ªl´;¶u· ´;¸L¹


µZ°„·(ª\¶Ï´;¶~º´;¶]­3ª\ÜaÅ/°„­Zª\¯(µ…¬?­3ª\·(¬HÂ;ªuµZ©”ªu¯/´;¸/¾G®„°„¸”¾ˆ®„°¼¸”Ô-¶\à QµZ©”ªE­3ºŠ°„¶…ª;ÌL¶Z¬G·(ª%¬;¿0µZ©”ªŠ¯†´;¸”¾G®„°„¸”¾ˆ®¼°„¸”Ô+¶:ºŠ°„®„®”©/´HÂ;ª
´ EªE­Z¬(º§ª\°½¾G©aµEÃ~¨%©/°„¶§ºŠ©”¬G®„ªuÊ/­3¬-³˜ª\¶Z¶µZ´Ô;ª\¶Š´²8¬GÅ/µÏö–Â;ªˆ©”¬GŔ­3¶°„¸µZ©”ª‰³EŔ­Z­3ª\¸Lµ°„·(ʖ®½ª\·(ª\¸aµZ´µZ°½¬G¸0Ã:«õ°„µZ©d®½ª\¶Z¶
R

¶…µ…­3°¼³˜µ³˜¬G¸aÂ;ªE­Z¾;ª\¸/³˜ª³˜­3°½µ…ªE­3°¼´+Ì/´;¸/¯·(¬;­Zª‰¬;Ê/µZ°„·° \´µZ°½¬G¸0Ì+µZ©”ªˆ³E´;®„³Eņ®„´µZ°½¬G¸d³˜¬GÅ/®„¯²ƒª‰·lņ³3©d¿Õ´;¶…µ…ªE­\à m­\̔·(¬;­Zª


=

ª ³E°½ª\¸aµµ…ª\³3©†¸/°„Ü-Ŕª\¶¿À¬;­ª\¶ZµZ°„· ´µZ°„¸”¾ª\°½¾;ª\¸aÂ;ª\³˜µ…¬;­3¶Q³˜¬GÅ/®„¯²ƒªQÅ/¶Zª\¯µ…¬ °„·(Ê/­Z¬Â;ªmÊ8ªE­3¿À¬;­3·´;¸/³˜ª;Ã Ö ¬ºÏªEÂ;ªE­H̆°½µ


= R

¶Z©”¬Gņ®„¯d²ƒª?¸”¬;µ…ª\¯
µZ©/´µuµZ©/ª?³˜¬G¶…µQ­Zª\Üaņ°½­Zª\¯dµ…¬³˜¬G·(ʆŔµ…ªlµZ©”ªlÚ:´¾;ª\ۊ´;¸/Ô
°„¶%°„¸†¶Z°½¾G¸/°}ö8³E´;¸Lµ%³˜¬G·(ʖ´­Zª\¯`µ…¬µZ©”ª


³˜¬G¶…µ%­3ª\ÜaÅ/°„­Zª\¯µ…¬ ²†Å/°¼®„¯ ´ ¿ÁÅ/®¼®–µ…ª˜Í+µu°¼¸/¯”ª˜ÍƒÃ


% %  žu›m¦ ~ ϛw¡ 0 ž ~8œƒ¢ 
K% ) D% A%

ñ ¶]³E´;¸ ²ƒª%¶…ªEª\¸¿À­3¬G·»µZ©”ª%¾;­3´ʖ©°„¸(ú:°½¾GŔ­3ª
?Ú:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô(¬G¸ ´ˆ®„´­Z¾;ª ˆ· °„®¼®„°½¬G¸®„°„¸”Ô¯/´µZ´²†´;¶…ªQ³˜¬G¸LÂ;ªE­Z¾;ª\¶
µ…¬ ´w­Zª\´;¶…¬G¸†´²†®½ª‰µ…¬G®½ªE­3´;¸†³˜ªˆ°„¸­Z¬GŔ¾G©/®½¹È (°½µ…ªE­3´µZ°½¬G¸†¶EÃr¨%©”ªˆ³˜¬G¸aÂ;ªE­Z¾;ª\¸/³˜ªˆ¬G¸`©†´;®½¿ÙµZ©”ªˆ¯/´µZ´wµZ´Ô;ª\¶Š­Z¬GŔ¾G©/®„¹
C C


LÈ°½µ…ªE­B´µZ°½¬G¸/¶EÃó¨%©†°„¶¾;­3´ʆ©ó¶ZÅ/¾;¾;ª\¶…µZ¶ µZ©/´µ Ú|´¾;ª\Ûu´;¸”ÔºŠ°„®¼®Ï¶Z³E´;®„ª`Â;ªE­Z¹ôºÏª\®„®%ªEÂ;ª\¸¿À¬;­ ª˜Í-µ…­3ª\·(ª\®½¹®„´­Z¾;ª
C

³˜¬G®„®½ª\³˜µZ°„¬G¸/¶%´;¶%µZ©/ªˆ¶Z³E´;®„°„¸”¾(¿Õ´;³˜µ…¬;­u°¼¶­Z¬GŔ¾G©/®½¹®„°„¸”ª\´­%°¼¸d®½¬;¾ rÃ
m¸/ª%¬;¿ƒµZ©”ªu°„¸aµ…ªE­Zª\¶…µZ°¼¸”¾‰­3´;· °}ö8³E´µZ°½¬G¸/¶r¬;¿0µZ©”ªŠ¿Á´;³˜µÏµZ©/´µ]µZ©”ªuÚ|´¾;ª\Ûu´;¸”Ô³E´;®„³Eņ®„´µZ°½¬G¸ ³˜¬G¸aÂ;ªE­Z¾;ª\¶§­3´ʆ°„¯†®½¹
°„¶QµZ©/´µmµZ©”ªwº§ªE²Ž°„¶m´;¸—ª˜Í+ʆ´;¸/¯/ªE­ ®„°½Ô;ª¾;­3´ʆ©0Ãl¨{¬dÅ/¸/¯/ªE­3¶…µZ´;¸/¯—µZ©/°„¶u²ƒªEµ…µ…ªE­\Ì0ºÏª(¾G°„Â;ªw´²/­B°½ªE¿r¬HÂ;ªE­ZÂ+°½ªEº ¬;¿
R

µZ©”ªwµZ©”ªE¬;­Z¹
¬;¿]­3´;¸/¯/¬G·ëº´;®½Ô+¶Q¬G¸—¾;­B´ʆ©/ ¶ ƒ­ZªE¿ÁªE­‰µ…¬dË
¬;µUº§´;¸/° ۊ´¾G©/´H´;¸ Ë—Û ;È r¿À¬;­m¿ÕŔ­ZµZ©”ªE­m¯”ªEµZ´;°„®„¶\à ñ


­3´;¸/¯/¬G· º´;®½Ô(¬G¸´?¾;­3´ʖ© °„¶§´¶…µ…¬-³B©/´;¶…µZ°„³uÊ/­Z¬+³˜ª\¶Z¶ÏºŠ©”ªE­ZªQ´µ§´;¸a¹ ¾G°½Â;ª\¸µZ°„· ªu¶…µ…ªEʺ§ªQ´­ZªQ´µ´?ʆ´­3µZ°„³EÅ/®„´­


F4 6 8


¸”¬+¯”ªw¬;¿]µZ©”ª(¾;­B´ʆ©´;¸/¯³3©/¬a¬G¶…ª ´;¸Ž¬GŔµ…ª\¯”¾;ª Å/¸/°„¿À¬;­3·®½¹`´µ‰­3´;¸/¯”¬G· µ…¬`¯/ªEµ…ªE­3· °„¸”ªµZ©”ª ¸”¬+¯”ªwµ…¬dÂ+°„¶Z°½µm´µ


µZ©”ª(¸”ª˜Í+µmµZ°„·(ª(¶…µ…ªEÊÙà ñ ¾;­3´ʆ©‹°„¶m¶Z´;°„¯€µ…¬d²ƒªw´;¸‹ª˜Í-ʆ´;¸†¯”ªE­‰°½¿]°½µm°„¶QµZ©”ª(³E´;¶…ª(µZ©/´µ‰ªEÂ;ªE­Z¹ ¸”¬;µ‰µ…¬-¬®¼´­Z¾;ª
¶ZŔ²–¶…ªEµr¬;¿Ù¸”¬+¯”ª\¶ ©†´;¶~´?¸”ª\°„¾G©L²ƒ¬;­3©”¬-¬+¯ ¶ZªEµ]¬;¿ƒÂ;ªE­ZµZ°„³˜ª\¶§´;³E³˜ª\¶Z¶Z°½²–®½ª%Â+°„´m¬GŔµ…ª\¯”¾;ª\¶Ïª\· ´;¸/´µZ°„¸/¾ˆ¿À­3¬G· ¸”¬+¯”ª\¶
 °„¸ ŠµZ©/´µ‰°„¶m®„´­Z¾;ªE­mµZ©/´;¸‹¶…¬G·(ªw¿Õ´;³˜µ…¬;­ óµZ°„· ª\¶ & & {©”ªE­Zª;Ì °¼¶Q³E´;®¼®½ª\¯€µZ©”ªlª˜Í+ʆ´;¸/¶3°½¬G¸€¿Á´;³˜µ…¬;­\Ã?ÄUµm°„¶QµZ©”ª
³E´;¶…ª µZ©/´µ?´d¾;­3´ʖ©Ž©/´;¶?´`¾;¬a¬+¯ª˜Í+ʆ´;¸/¶Z°½¬G¸Ž¿Á´;ñ ³˜µ…¬;­w°½¿Ï´;¸†¯¬G¸/®½¹‹°½¿§µZ©”ª®„´­Z¾;ª\¶Zµˆª\°½¾;ª\¸a´;®„Å/ª°„¶‰¶ZÅ ³E°½ª\¸LµZ®„¹


®„´­Z¾;ªE­uµZ©/´;¸`µZ©/ªl¶…ª\³˜¬G¸/¯ ®„´­Z¾;ª\¶…µuª\°½¾;ª\¸L´;®„Å”ª;à ­3´;¸/¯/¬G· º´;®½Ô¬G¸


´ ¾;­B´ʆ©
°„¶u¶Z´;°„¯dµ…¬ ²ƒªˆ­3´ʆ°„¯†®½¹ ·°}Í+°¼¸”¾

°½¿r°½µŠÜ-Å/°„³3Ô-®„¹ µZ°„· ªl®½¬;¾G´­3°„µZ©/· °„³‰°„¸`µZ©”ªl¶Z° Eª?¬;¿:µZ©”ª?¾;­B´ʆ© ³˜¬G¸aÂ;ªE­Z¾;ª\¶Qµ…¬´®„°„·°½µZ°„¸”¾w¯/°„¶…µ…­B°½²†Å”µZ°½¬G¸¬G¸—µZ©”ª


 

¶…ªEµ‰¬;¿§¸”¬-¯/ª\¶‰°„¸€µZ©”ª(¾;­3´ʆ©0ÃlÄUµ‰°„¶‰´;®¼¶…¬µZ©”ª ³E´;¶…ª(µZ©/´µˆ´­3´;¸†¯”¬G· º§´;®½Ô€°„¶m­3´ʆ°¼¯/®½¹ · °}͔°„¸”¾(¬G¸´¾;­3´ʆ©°„¿


 >= 

´;¸/¯d¬G¸†®½¹ °½¿|µZ©”ª‰¾;­3´ʖ©`°„¶´;¸`ª˜Í+ʆ´;¸/¯/ªE­¬;­u©/´;¶%´;¸`ª\°½¾;ª\¸L´;®„Å”ªˆ¶ZªEʆ´­3´µZ°½¬G¸0à 

¨“¬(­Zª\®„´µ…ª‰´;®„®8µZ©/°„¶§µ…¬(µZ©”ª‰Ú:´¾;ª\ۊ´;¸/Ô³˜¬G· ʆŔµZ´µZ°½¬G¸0̔¸”¬;µ…ª‰µZ©†´µ%°½µ§°¼¶ª\¶Z¶…ª\¸aµZ°„´;®„®½¹ µZ©/ªm¯/ªEµ…ªE­3· °„¸/´µZ°„¬G¸ ¬;¿


µZ©”ªw®„°„· °„µZ°„¸”¾(¯/°„¶…µ…­B°½²†Å”µZ°½¬G¸¬;¿~´ ­3´;¸/¯/¬G·º´;®½Ôd¬G¸—µZ©”ªl«ªE²‹¾;­3´ʖ©0Ãu¨%©/ª?°„·(ʃ¬;­ZµZ´;¸/³˜ªl­3´;¸”Ô+°„¸”¾ ¬;¿Ï´ ¸”¬+¯”ª
°„¶§ª\¶Z¶…ª\¸aµZ°„´;®„®„¹ µZ©”ª‰®„°„· °„µZ°„¸”¾ˆÊ/­3¬;²†´²†°„®„°„µn¹wµZ©/´µµZ©”ªm­3´;¸/¯”¬G·º´;®½Ôºu°„®„®/²ƒªm´µµZ©/´µ¸”¬+¯”ª‰´¿Àµ…ªE­%´w¶ZÅ ³E°½ª\¸LµZ®„¹
®„´­Z¾;ª§µZ°„·(ª;Ã:¨%©”ª§¿Õ´;³˜µrµZ©/´µ“µZ©/ªÚ:´¾;ª\Ûu´;¸”Ô³˜¬G· ʆŔµZ´µZ°½¬G¸µ…ªE­3· °¼¸/´µ…ª\¶:°„¸l®„¬;¾G´­3°½µZ©/· °¼³~µZ°„·(ª°„¶“ª\Üaņ°½Â´;®„ª\¸Lµ|µ…¬

¶Z´H¹-°„¸/¾(µZ©/´µµZ©”ª‰­3´;¸/¯/¬G· º§´;®„Ô °„¶­3´ʖ°„¯/®½¹·°}Í+°¼¸”¾l¬;­ŠµZ©/´µµZ©”ªˆÅ/¸/¯/ªE­3®½¹+°„¸”¾?¾;­B´ʆ©d©/´;¶%´w¾;¬-¬-¯`ª˜Í-ʆ´;¸†¶Z°½¬G¸


¿Õ´;³˜µ…¬;­\à ~Í-ʆ´;¸†¯”ªE­w¾;­3´ʆ©/¶w©/´HÂ;ª
· ´;¸a¹5¯”ª\¶Z°„­3´²†®½ª Ê/­Z¬;ʃªE­ZµZ°½ª\¶lµZ©/´µ(º§ª·´\¹ô²8ª´²†®½ªµ…¬ª˜Í+ʆ®½¬G°½µw°„¸ôµZ©”ª
¿ÕŔµZŔ­Zª‰°„¸`³˜¬G· ʆŔµZ´µZ°½¬G¸/¶Š°„¸LÂ;¬G®„Â-°„¸/¾µZ©/ª‰«ªE²
¾;­3´ʆ©ÙÃ
?

Convergence of PageRank Computation


100000000
322 Million Links
161 Million Links
Total Difference from Previous Iteration

10000000

1000000

100000

10000

1000

100

10
0 7.5 15 22.5 30 37.5 45 52.5

Number of Iterations

ú:°½¾GŔ­3ª?È ]ۊ´µ…ª\¶Š¬;¿~ƬG¸LÂ;ªE­Z¾;ª\¸†³˜ª?¿Á¬;­Šú/Å/®„® ° Eªˆ´;¸/¯ Ö ´;®½¿ ° Eª °„¸/Ô m´µZ´²†´;¶…ª\¶


MS = = W<

 ]£0¡ (¢3› î¢sœ 5£ »£%›


% T, , ) +&% 

ñ · ´҅¬;­Ï´Ê/ʖ®„°„³E´µZ°½¬G¸(¬;¿ÙÚ:´¾;ª\Ûu´;¸”Ô°„¶Ï¶…ª\´­3³3©†°„¸”¾”Ã:«ªQ©†´\Â;ªm°„·(ʆ®½ª\· ª\¸Lµ…ª\¯(µUºÏ¬w¶…ª\´­3³B©ª\¸/¾G°„¸”ª\¶~ºu©/°„³3©Å/¶…ª
Ú:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô8Ãw¨%©”ªlö†­3¶…µQ¬G¸”ªwºÏªwºŠ°¼®„®“¯†°„¶Z³EÅ/¶Z¶Q°„¶m´¶Z°„·(ʖ®½ª?µZ°½µZ®„ª ²†´;¶…ª\¯‹¶…ª\´­3³B©‹ª\¸”¾G°„¸”ª;Ã?¨Š©”ª¶Zª\³˜¬G¸/¯¶…ª\´­3³B©
ª\¸”¾G°„¸/ª?°„¶Š´¿Áņ®„®ƒµ…ª˜Í-µm¶…ª\´­3³B©
ª\¸/¾G°„¸”ª?³E´;®„®„ª\¯ Q¬-¬;¾G®½ª ù§Ú jà Q¬-¬;¾G®½ªlŔµZ°¼®„° Eª\¶%´ ¸aÅ/·l²ƒªE­Š¬;¿r¿Õ´;³˜µ…¬;­3¶uµ…¬­3´;¸”Ô


¶…ª\´­3³B© ­Zª\¶3Å/®½µZ¶r°„¸/³E®¼Å/¯/°„¸”¾Q¶…µZ´;¸/¯/´­B¯(ÄWÛò·(ª\´;¶ZŔ­3ª\¶EÌGÊ/­Z¬HÍ+°¼· °½µn¹;Ìa´;¸/³3©”¬;­Ïµ…ª˜Í-µ µ…ª˜Í-µÏ¬;¿8®„°¼¸”Ô-¶|ʃ¬G°„¸aµZ°„¸”¾mµ…¬ˆº§ªE²


 4 8 & =

ʆ´¾;ª\¶ BÌÙ´;¸†¯€Ú:´¾;ª\Ûu´;¸”Ô–Ã?«õ©/°¼®½ªl´³˜¬G·(Ê/­3ª\©”ª\¸/¶Z°½Â;ªwÅ/¶…ªE­m¶…µZÅ/¯/¹`¬;¿~µZ©”ªw²ƒª\¸”ª˜ö†µZ¶u¬;¿ÏÚ:´¾;ª\ۊ´;¸/ԗ°„¶Q²ƒªE¹;¬G¸/¯


µZ©”ª¶Z³˜¬;ʃª§¬;¿†µZ©/°„¶“ʆ´ʃªE­\Ì;º§ª©/´\Â;ªʃªE­Z¿Á¬;­3·(ª\¯¶…¬G·(ª³˜¬G·(ʆ´­3´µZ°„Â;ªª˜Í-ʃªE­3°„· ª\¸LµZ¶|´;¸/¯Ê/­Z¬Â-°„¯/ª§¶…¬G· ª¶3´;·(ʆ®½ª


7

­Zª\¶Zņ®½µZ¶°„¸µZ©/°„¶ʖ´Ê8ªE­HÃ

%¨ ©/ª²ƒª\¸”ª˜ö–µZ¶?¬;¿QÚ|´¾;ª\Ûu´;¸”Ô´­ZªµZ©”ª¾;­Zª\´µ…ª\¶…µ ¿Á¬;­ Å/¸/¯/ªE­3¶…ʃª\³E°}ö†ª\¯ŽÜ-ŔªE­3°„ª\¶EÏú”¬;­(ª˜Í”´;·(ʆ®½ª;ÌÏ´ÜaŔªE­3¹
¿Á¬;­ Ø µZ´;¸”¿À¬;­B¯€øQ¸/°½Â;ªE­B¶Z°½µn¹ Î · ´\¹—­ZªEµZŔ­3¸‹´;¸a¹
¸aņ·?²ƒªE­m¬;¿~º§ªE²€Ê–´¾;ª\¶‰ºŠ©/°„³B©—· ª\¸LµZ°½¬G¸ µZ´;¸/¿À¬;­3¯ ¶ZÅ/³B©´;¶
ʆŔ²–®„°„³E´µZ°½¬G¸`®¼°„¶…µZ¶ §¬G¸‹´ ³˜¬G¸LÂ;ª\¸aµZ°½¬G¸/´;®r¶…ª\´­B³3©€ª\¸”¾G°„¸”ª;Ì8²†Å”µuÅ/¶Z°„¸”¾ Ú|´¾;ª\Ûu´;¸”Ô8Ì0µZ©”ªņ¸/°½Â;ªE­3¶Z°„µn¹d©”¬G·(ªlʆ´¾;ª


°„¶®„°¼¶…µ…ª\¯ö†­3¶…µEÃ
7

:ÞnÝ àÓå jâ |â/ïƒã 


1

¨“¬µ…ª\¶…µQµZ©”ªlņ¶…ªE¿Áņ®„¸”ª\¶Z¶¬;¿~Ú:´¾;ª\ۊ´;¸/Ô
¿Á¬;­u¶…ª\´­3³B©
º§ªw°„·(ʆ®½ª\· ª\¸Lµ…ª\¯`´ ¶…ª\´­3³B©
ª\¸”¾G°¼¸”ª?µZ©/´µQÅ/¶…ª\¯
¬G¸/®½¹µZ©”ª
µZ°½µZ®½ª\¶%¬;¿Ç · °„®„®¼°½¬G¸º§ªE²
ʖ´¾;ª\¶E稓¬´;¸/¶ZºÏªE­Q´ ÜaÅ/ªE­Z¹;Ì/µZ©”ª?¶Zª\´­3³3©—ª\¸”¾G°„¸”ªmö8¸/¯/¶´;®„®0µZ©/ªˆºÏªE²—ʆ´¾;ª\¶%ºu©”¬G¶…ª
µZ°½µZ®½ª\¶‰³˜¬G¸aµZ´;°„¸5´;®„®:¬;¿ÏµZ©/ª ÜaŔªE­3¹—º§¬;­3¯/¶EÃ(¨%©/ª\¸°½µˆ¶…¬;­ZµZ¶‰µZ©/ª(­Zª\¶ZÅ/®½µZ¶m²-¹‹Ú|´¾;ª\Ûu´;¸”Ô8è%©/°„¶‰¶Zª\´­3ñ ³3©ª\¸/¾G°„¸”ª
B

°„¶mÂ;ªE­Z¹¶Z°¼·(ʆ®½ªw´;¸/¯³3©/ª\´ʏµ…¬
°„· Ø Ê†®½ª\·(ª\¸aµEÃlÄs¸ŽÎ °„¸/¿À¬;­3·´;®“µ…ª\¶ZµZ¶E̓°½µ‰º§¬;­ZÔ;ª\¯­3ª\· ´­ZÔ´²†®½¹
º§ª\®„®Óà ¶ˆ³E´;¸Ž²ƒª
¶…ªEª\¸‹°„¸—ú|°„¾GŔ­Zª -Ì0´ ¶Zª\´­3³3©€¿Á¬;­ øQ¸/°½Â;ªE­3¶3°½µn¹ ¹+°½ª\®„¯†¶Š´®„°„¶…µ%¬;¿]µ…¬;ʋņ¸/°½Â;ªE­3¶Z°„µZ°½ª\¶EÃ%¨%©/°¼¶ö†¾GŔ­3ªl¶Z©”¬ºŠ¶u¬GŔ­
ˀÅ/®½µZ° mÅ/ªE­Z¹¶…¹+¶…µ…ª\· ºu©/°„³3©d´;®¼®½¬HºŠ¶Š´ Å/¶…ªE­%µ…¬ ÜaŔªE­3¹ µUºÏ¬¶…ª\´­3³3©
ª\¸”¾G°„¸”ª\¶Š´µŠµZ©”ªˆ¶Z´;· ªˆµZ°„·(ª;Ã]¨Š©”ªˆ¶…ª\´­3³B©
B

ª\¸”¾G°„¸/ªÏ¬G¸µZ©”ª®½ªE¿Áµr°„¶{¬GÅ/­:Ú:´¾;ª\Ûu´;¸”Ôl²–´;¶…ª\¯µZ°½µZ®½ª¶…ª\´­3³B©wª\¸”¾G°„¸”ª;Ã:¨%©”ª§²†´­:¾;­3´ʆ©/¶:´;¸/¯ʃªE­3³˜ª\¸aµZ´¾;ª\¶~¶Z©”¬ºŠ¸


´­Zª?´®½¬;¾ ¬;¿:µZ©”ª?´;³˜µZÅ/´;®“Ú:´¾;ª\ۊ´;¸”ÔdºŠ°„µZ©dµZ©”ªˆµ…¬;ʗʆ´¾;ª?¸”¬;­3·´;®„° Eª\¯dµ…¬


ÇEÉ;É ñ ̖¸”¬;µŠ´ʃªE­3³˜ª\¸LµZ°¼®½ªmºŠ©/°„³B©`°„¶
Å/ñ ¶…ª\¯
ªEÂ;ªE­Z¹-ºŠ©”ªE­Zªª\®„¶…ª°„¸`µZ©/°¼¶%ʆ´ʃªE­\Ã%¨%©/ªl¶…ª\´­3³B©€ª\¸”¾G°„¸”ªl¬G¸
µZ©”ªl­3°½¾G©aµu°„¶ ®„µZ´\Â+°„¶…µZ´+à ~¬Gŋ³E´;¸€¶…ªEªµZ©/´µ
= 

®½µZ´\Â+°„¶…µZ´­ZªEµZÅ/­3¸/¶u­3´;ñ ¸/¯”¬G· ®½¬-¬;Ô-°¼¸”¾ º§ªE²ʆ´¾;ª\¶‰µZ©†´µm·´µZ³3©µZ©”ª(Ü-ŔªE­Z¹ Ø øu¸/°„Â;ªE­3¶Z°½µU¹ Î ´;¸/¯‹´­ZªwµZ©”ª(­Z¬-¬;µ


X

ʆ´¾;ªˆ¬;¿:µZ©”ªˆ¶ZªE­ZÂ;ªE­ ®½µZ´\Â+°„¶…µZ´¶…ªEª\· ¶%µ…¬²8ªˆÅ†¶Z°„¸”¾wøuÛ ®„ª\¸”¾;µZ©d´;¶Š´ Ü-Å/´;®„°„µn¹ ©/ª\Ŕ­3°„¶…µZ°¼³ BÃ


 J

ú:°½¾GŔ­Zª Ƨ¬G·(ʆ´­3°¼¶…¬G¸¬;¿ ‰Å”ªE­Z¹¿À¬;­ Ø øQ¸/°½Â;ªE­B¶Z°½µn¹ Î


BMS 

6
«ªE²—Ú:´¾;ª Ú:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô ´HÂ;ªE­3´¾;ª°¼¶ˆÇà É
Q¬HºŠ¸†®½¬G´;¯ ªEµZ¶Z³E´ʃª ¬;¿Áµnº´­Zª
Ç;Ç\È -Ã É;É
 

©aµ…µ…Ê º%º%ºˆÃ º -à ¬;­Z¾ ÇEÉ -Ç aà É


< CC6

«ª\®„³˜¬G·(ª?µ…¬ ªEµZ¶Z³E´ʃª -ÃxÈ+Ç


QSVUCU U J V

Ú|¬G°„¸aµ ~ÄUµ ¶%«õ©/´µ ~¬GÅ ­Zª ª\´­B³3©/°„¸/¾ ú”¬;­ É+Ã


CB9

«ªE² Ƨ¬Gņ¸Lµ…ªE­ Ö ¬G·(ªlÚ|´¾;ª ;È


”Ã
S P X P 96C 6C

¨%©”ªˆù®„Å/ªmÛu°½²/²ƒ¬G¸`Æ´;·(ʆ´;°„¾G¸d¿À¬;­ m¸/®„°„¸/ªQú”­3ªEª ʃªEª\³3© ɔÇEÉ+Ã


9 6


Æ ÏÛ «ª\®„³˜¬G·(ª ;È -Ã

R C6

]´;©”¬-¬ ;È +Çà É
? B CBC 6

«ª\®„³˜¬G·(ª?µ…¬ ñ ªEµZ¶Z³E´ʃª É -Ã

X B CB 

«ŽÅ/¶Z´¾;ª
”Ã„Ç øu¶3´¾;ª µZ´µZ°„¶…µZ°¼³E¶ ¹+¶…µ…ª\·ú”¬;­u«ªE² ªE­3Â;ªE­3¶ È -Ã
BC 

¨%©”ª‰«¬;­B®„¯d«±°„¯”ªm«ªE²‹Æ§¬G¸†¶…¬;­ZµZ°„Å/· « GÆ È -à +Ç
9S C6CBC 

 ¹+³˜¬G¶EÌ/Äs¸/³Ã Ö ¬G·(ª?Ú:´¾;ª
-Ã +Ç
  CB9 

µZ´­ZµZ°¼¸”¾(ړ¬G°¼¸Lµ
LÈɔÇÃ
BCC 

«ª\®„³˜¬G·(ª?µ…¬ ˀ´¾;ª\®„®„´;¸ -Ã
6C

Q­3´;³E®„ªlƧ¬;­Zʃ¬;­3´µZ°½¬G¸ ;È aÃ
CCBCB C

R C BC

¨“´²–®½ª Ç ]¨“¬;ʏÇ\È(Ú:´¾;ªlÛu´;¸”Ô-¶ ÏÐGÅ/®„¹


Ç
9S S 6C6CB

:Þ ‹ï
   â/ãGð{à ~ð 

%¨ ©”ª­Zª\´;¶Z¬G¸µZ©/´µ(µZ©”ªdµZ°½µZ®½ª²†´;¶…ª\¯Ú:´¾;ª\Ûu´;¸”Ô¶…¹-¶Zµ…ª\· ºÏ¬;­ZÔ+¶ ¶…¬‹º§ª\®„®°„¶wµZ©/´µwµZ©”ªdµZ°½µZ®„ª·´µZ³3©ª\¸/¶3Ŕ­Zª\¶


©/°½¾G©`Ê/­Zª\³E°„¶Z°„¬G¸0̆´;¸/¯dµZ©/ªlÚ:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô
ª\¸/¶ZŔ­Zª\¶u©/°½¾G©`Ü-Å/´;®„°„µn¹;ëõ©/ª\¸
· ´µZ³B©/°„¸”¾´Ü-ŔªE­Z¹d®„°½Ô;ª Ø øQ¸/°½Â;ªE­B¶Z°½µn¹ Î
¬G¸ŽµZ©/ªº§ªE²ÙÌ:­Zª\³E´;®„®]°¼¶ˆ¸”¬;µ?Â;ªE­3¹Ž°„·(ʃ¬;­ZµZ´;¸aµˆ²ƒª\³E´;Å/¶…ª µZ©”ªE­3ª °„¶?¿Á´­·(¬;­ZªµZ©†´;¸´
ņ¶…ªE­l³E´;¸ô®½¬-¬;ԋ´µEÃ`ú/¬;­
·(¬;­Zªw¶…ʃª\³E°}ö–³l¶…ª\´­3³B©”ª\¶‰ºŠ©”ªE­3ª?­Zª\³E´;®„®:°„¶Q·(¬;­Zª(°„· Ê8¬;­3µZ´;¸LµEÌ8µZ©”ªwµ…­3´;¯/°½µZ°„¬G¸/´;®{°„¸/¿À¬;­3·´µZ°½¬G¸
­3ªEµ…­3°½ªE´;®“¶Z³˜¬;­3ª\¶
¬HÂ;ªE­l¿Áņ®„® µ…ª˜Í+µm´;¸†¯‹µZ©”ª Ú:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô¶Z©”¬Gņ®„¯
²ƒª(³˜¬G·l²†°„¸”ª\¯0à mŔ­ m¬a¬;¾G®½ª ¶Z¹-¶…µ…ª\· ¯”¬aª\¶mµZ©†°„¶mµn¹-ʃª(¬;¿]­3´;¸”Ô
·(ªE­Z¾G°¼¸”¾”Ãrۊ´;¸”Ô(·(ªE­Z¾G°¼¸”¾?°„¶]Ô-¸”¬ºŠ¸ µ…¬²ƒªŠ´ˆÂ;ªE­3¹ ¯/° ³EÅ/®„µ|ʆ­Z¬;²†®½ª\·dÌa´;¸/¯º§ªu¸/ªEª\¯ µ…¬l¶ZÊ8ª\¸†¯ ³˜¬G¸/¶Z°„¯/ªE­3´²†®½ª
R 


´;¯/¯/°„µZ°½¬G¸/´;®§ª˜÷8¬;­3µ ²ƒªE¿À¬;­Zªdº§ª`ºŠ°¼®„®§²8ª`´²–®½ªµ…¬5¯”¬Ž´­3ª\´;¶…¬G¸/´²†®½ªdªE´;®„Å/´µZ°„¬G¸¬;¿uµZ©/ª\¶…ª`µn¹-ʃª\¶(¬;¿‰ÜaÅ/ªE­3°½ª\¶EÃ

Ö ¬Hº§ªEÂ;ªE­\̖º§ª?¯”¬(²ƒª\®„°„ªEÂ;ªQµZ©†´µŠÅ/¶Z°„¸/¾wÚ:´¾;ª\Ûu´;¸”Ô`´;¶Š´w¿Õ´;³˜µ…¬;­Q°¼¸µZ©”ª\¶…ª?Ü-ŔªE­3°½ª\¶°¼¶ÜaÅ/°„µ…ª‰²8ª\¸/ª˜ö–³E°„´;®ÓÃ
: Þ |ç òâ |ï  n⠀â–ä ÓåGä 1 1

«ª ©/´HÂ;ª ª˜Í-ʃªE­3°¼·(ª\¸Lµ…ª\¯‹³˜¬G¸/¶3°„¯”ªE­3´²†®„¹dºŠ°½µZ© Q¬-¬;¾G®½ª;Ì{´¿Áņ®„® µ…ª˜Í+µQ¶…ª\´­B³3©ª\¸”¾G°¼¸”ªwºŠ©/°„³B©€Å†¶…ª\¶mÚ|´¾;ª\Ûu´;¸”Ô8Ã


«±ñ ©/°„®½ª
´5¿ÕÅ/ñ ®„® ¶Z³E´;®„ª`Å/¶…ªE­¶…µZÅ/¯”¹°„¶²8ªE¹;¬G¸†¯ µZ©”ª€¶Z³˜¬;ʃª
¬;¿‰µZ©/°¼¶ʆ´ʃªE­\̺§ª
Ê/­3¬HÂ+°„¯”ª—´5¶Z´;·(ʆ®„ª—Ü-ŔªE­Z¹°„¸Ê/ʃª\¸/¯/°}Í Ã/ú”¬;­m·(¬;­ZªˆÜ-ŔªE­3°½ª\¶\̔ºÏª‰ª\¸/³˜¬GÅ/­3´¾;ª?µZ©”ª?­Zª\´;¯”ªE­%µ…¬ µ…ª\¶Zµ Q¬-¬;¾G®½ªˆµZ©”ª\· ¶Zª\®½Â;ª\¶ ùÚ jÃ
¨|´²†®½ªdÇ(¶Z©”¬ºŠ¶‰µZ©”ª(µ…¬;ÊòÇ\Èʆ´¾;ª\¶‰²†´;¶…ª\¯Ž¬G¸Ú|´¾;ª\Ûu´;¸”Ô8à ¨%©/°„¶Qʆ´­ZµZ°¼³EÅ/®„´­‰®„°„¶…µZ°¼¸”¾ º´;¶‰¾;ª\¸”ªE­B´µ…ª\¯Ž°„¸


 4 K8

ÐGņ®½¹Ç -ÃÄs¸´d·(¬;­Zª­Zª\³˜ª\¸Lµl³E´;®„³EÅ/®„´µZ°½¬G¸‹¬;¿Ú:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô8Ì:˗°„³˜­3¬G¶…¬;¿Àµˆ©†´;¶§Ò…ņ¶…µ‰ª\¯”¾;ª\¯¬GŔµ ªEµZ¶Z³E´ʃª ¿Á¬;­


µZ©”ª?©†°½¾G©”ª\¶…µÚ:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô8Ã
6C6CB

:Þ  ç õç ï0äâ T

m¸”ªŠ¬;¿0µZ©”ªŠ¯”ª\¶Z°„¾G¸ ¾;¬G´;®„¶]¬;¿ÙÚ|´¾;ª\Ûu´;¸”Ô º´;¶]µ…¬©/´;¸/¯/®„ªµZ©”ªu³˜¬G· · ¬G¸³E´;¶…ªQ¿À¬;­§ÜaÅ/ªE­3°½ª\¶rº§ª\®„®ÓÃrú”¬;­§ª˜Í+´;· ʆ®½ª;Ì


´Å/¶…ªE­u¶Zª\´­3³3©”ª\¯€¿Á¬;­ Ø ºÏ¬G®½Â;ªE­B°„¸”ª Î Ì8­Zª\·(ª\·l²8ªE­B°„¸”¾ µZ©/´µQµZ©”ªwøu¸†°½Â;ªE­3¶Z°½µU¹¬;¿]˗°¼³3©/°½¾G´;¸€¶…¹+¶…µ…ª\· Å/¶…ª\¯—¿À¬;­m´;®„®
R

´;¯/· °¼¸/°„¶…µ…­3´µZ°„Â;ª?¿ÕÅ/¸/³˜µZ°½¬G¸/¶u²-¹
¶…µZÅ/¯”ª\¸aµZ¶Qº§´;¶‰³E´;®¼®½ª\¯—¶Z¬G·(ªEµZ©/°„¸”ñ ¾ºŠ°½µZ©€´ºÏ¬G®„Â;ªE­3°„¸”ªw°„¸€°½µEà mŔ­mÚ|´¾;ª\Ûu´;¸”Ô
²†´;¶…ª\¯µZ°½µZ®„ªÏ¶…ª\´­3³B©(¶…¹+¶…µ…ª\· ­ZªEµZŔ­3¸/ª\¯ˆµZ©”ª´;¸/¶…º§ªE­ Ø «¬G®½ñ Â;ªE­3°„¸/ª ³E³˜ª\¶Z¶ Î ´;¶:µZ©”ªÏö†­3¶Zµ{­Zª\¶Zņ®½µEÓ¨%©†°„¶“°¼¶“¶…ª\¸†¶Z°½²†®½ª
R

¶Z°„¸†³˜ªm´;®¼®–µZ©/ªˆ¶…µZÅ/¯”ª\¸aµZ¶­ZªE¾GÅ/®„´­B®½¹Å/¶…ªmµZ©”ªm«¬G®½Â;ªE­B°„¸”ª ³E³˜ª\¶Z¶%¶…¹+¶…µ…ª\·dÌ/´;¸/¯d´w­B´;¸/¯”¬G· Å/¶…ªE­%°„¶Ü-Å/°½µ…ªm®„°½Ô;ª\®„¹


µ…¬(²ƒª‰®½¬a¬;Ô+°„¸”¾¿Á¬;­%°½µÏ¾G°„Â;ª\¸dµZ©”ª‰ÜaÅ/ªE­Z¹ Ø º§¬G®½Â;ªE­3°„¸/ª Î Ã~¨%©”ªm¿Á´;³˜µµZ©†´µµZ©”ª‰«¬G®½Â;ªE­3°„¸/ª ñ ³E³˜ª\¶Z¶%¶3°½µ…ª‰°„¶´w¾;¬a¬+¯
³˜¬G· ·(¬G¸³E´;¶…ª‰°„¶§¸”¬;µ³˜¬G¸LµZ´;°¼¸”ª\¯ °¼¸µZ©”ª Ö ¨%Ë ¬;¿ÙµZ©/ªuʆ´¾;ª;à ~Â;ª\¸°½¿ƒµZ©”ªE­ZªQºÏªE­3ªm´lº´\¹ ¬;¿{¯/ª˜ö–¸/°„¸”¾?¾;¬a¬+¯
?

ÇEÉ
(· ªEµZ´ °„¸/¿À¬;­3·´µZ°½¬G¸Ž¬;¿µZ©/°¼¶‰¿À¬;­B· ºŠ°½µZ©†°„¸´`ʆ´¾;ª;Ìr°½µ?ºÏ¬GÅ/®¼¯²ƒª Ê/­Z¬;²†®„ª\· ´µZ°„³(¶Z°„¸†³˜ª´dʆ´¾;ª´;ŔµZ©”¬;­³˜¬GÅ/®„¯

¸”¬;µ²ƒªuµ…­BÅ/¶…µ…ª\¯ºŠ°½µZ© µZ©/°„¶§Ô+°„¸/¯ ¬;¿ÙªE´;®¼Å/´µZ°½¬G¸0Ã~ˀ´;¸L¹ ºÏªE²dʖ´¾;ªm´;Å/µZ©”¬;­3¶§ºÏ¬Gņ®„¯¶Z°„·(ʆ®„¹w³E®¼´;°„·µZ©/´µµZ©”ª\°½­
ʆ´¾;ª\¶ŠºÏªE­Zªl´;®„®ƒµZ©”ªˆ²ƒª\¶…µ%´;¸/¯d· ¬G¶…µŠÅ/¶…ª\¯`¬G¸dµZ©”ªˆº§ªE²ÙÃ
ÄWµŠ°„¶%°¼·(ʃ¬;­ZµZ´;¸LµŠµ…¬¸”¬;µ…ª?µZ©†´µŠµZ©”ªˆ¾;¬G´;®{¬;¿:ö–¸/¯/°¼¸”¾´ ¶Z°½µ…ª‰µZ©/´µQ³˜¬G¸LµZ´;°¼¸/¶Š´¾;­Zª\´µu¯”ª\´;®Ù¬;¿~°„¸”¿Á¬;­3· ´µZ°½¬G¸
´²ƒ¬GŔµº§¬G®½Â;ªE­3°„¸”ª\¶Š°„¶´(Â;ªE­Z¹¯/°}÷ƒªE­Zª\¸aµµZ´;¶…ÔµZ©/´;¸ö–¸/¯†°„¸”¾µZ©”ª?³˜¬G· ·(¬G¸
³E´;¶…ª?º§¬G®½Â;ªE­3°„¸/ªm¶3°½µ…ª;Ã]¨%©”ªE­3ªˆ°„¶´;¸
°„¸aµ…ªE­Zª\¶…µZ°„¸/¾¶…¹+¶…µ…ª\· ˀ´­ 0µZ©/´µ´µ…µ…ª\·(Ê/µZ¶%µ…¬lö8¸/¯ ¶3°½µ…ª\¶§µZ©/´µ¯/°„¶Z³EÅ/¶3¶Ï´µ…¬;ʆ°„³m°„¸¯”ªEµZ´;°„®8²-¹ Ê/­Z¬;ʖ´¾G´µZ°„¸”¾
µZ©”ªlµ…ª˜Í-µZÅ/´;®|· ´µZ³B©/°„¸”¾¶3³˜¬;­ZªlµZ©/­Z¬GŔ¾G©dµZ©”ª®„°„¸”Ô¶…µ…­3ņ³˜µZŔ­Zªˆ¬;¿rµZ©”ª?ºÏªE²ÙÃÄWµ%µZ©”ª\¸—µ…­3°½ª\¶Šµ…¬­ZªEµZÅ/­3¸dµZ©”ªlʆ´¾;ª
4 76 8

¬G¸ôµZ©”ª·(¬G¶…µw³˜ª\¸Lµ…­3´;®ʖ´µZ©0À¨Š©/°„¶l­Zª\¶ZÅ/®½µZ¶l°„¸5¾;¬a¬+¯ô­Zª\¶ZÅ/®½µZ¶l¿Á¬;­Ü-ŔªE­3°½ª\¶®„°½Ô;ª ØW× ¬ºÏªE­ Î §µZ©”ª¶…¹+¶…µ…ª\· ºŠ°„®„®


­ZªEµZŔ­B¸¾;¬-¬-¯d¸†´\Â+°½¾G´µZ°½¬G¸ʆ´¾;ª\¶¿Á­Z¬G· ¶Z°½µ…ª\¶§µZ©/´µ¯”ª\´;®8ºŠ°½µZ© µZ©”ªQµ…¬;ʆ°„³Q¬;¿ × ¬ºÏªE­3¶°¼¸ ¯”ªEµZ´;°¼®ÓÃ]Ƨ¬G¸Lµ…­B´;¶…µµZ©/´µ
ºŠ°½µZ© µZ©”ªm³˜¬G· ·(¬G¸³E´;¶…ª‰´Ê/Ê/­3¬G´;³3©ºŠ©/°„³B© ·°½¾GשLµ§¶Z°„·(ʖ®½¹w­ZªEµZŔ­3¸ ´³˜¬G··(¬G¸/®½¹ Å/¶Zª\¯ ³˜¬G· · ªE­3³E°„´;®ƒ¶Z°½µ…ªuµZ©/´µ
©/´;¯ô®„°½µ…µZ®½ª°„¸”¿Á¬;­3· ´µZ°½¬G¸ª˜Í+³˜ªEʆµ©”¬º µ…¬—²†Å/¹ ¬Hº§ªE­3¶EÀÄUµw°„¶?¬GŔ­w¬;ʆ°„¸/°½¬G¸ŽµZ©/´µl²ƒ¬;µZ©5¬;¿%µZ©”ª\¶…ªµZ´;¶…Ô+¶(´­Zª
°„·(ʃ¬;­ZµZ´;¸aµEÌ{´;¸/¯´¾;ª\¸”ªE­3´;®rʆÅ/­Zʃ¬G¶…ªwºÏªE²¶Zª\´­3³3©ª\¸”¾G°„¸”ª ¶Z©/¬GÅ/®„¯€­ZªEµZŔ­3¸‹­3ª\¶ZÅ/®½µZ¶mºŠ©†°„³3©‹¿ÕÅ/®}ö–®¼®{µZ©”ª ¸/ªEª\¯/¶
¬;¿{²ƒ¬;µZ©¬;¿“µZ©”ª\¶…ªmµZ´;¶…Ô+¶%´;Ŕµ…¬G· ´µZ°„³E´;®¼®½¹;ÃrÄW¸µZ©†°„¶§Ê†´ʃªE­\Ìaº§ªˆ´­Zª‰³˜¬G¸/³˜ª\¸aµ…­3´µZ°„¸”¾(¬G¸†®½¹ ¬G¸µZ©”ªˆ³˜¬G· · ¬G¸d³E´;¶…ª
´Ê/Ê/­3¬G´;³3©0Ã
:Þ *]ì +ç ç ~â {åGä—çÙé ç õç ï0äâ
T T

ÄWµ °„¶(°„¸/¶…µ…­BÅ/³˜µZ°½Â;ªµ…¬³˜¬G¸/¶Z°¼¯”ªE­(ºŠ©/´µ(Ô+°„¸/¯ô¬;¿m³˜¬G· ·(¬G¸ó³E´;¶…ª—ñ¶Z³˜ª\¸/´­3°½¬G¶Ú|´¾;ª\Ûu´;¸”Ôó³E´;¸ó©”ª\®„Ê­ZªEÊ/­Zª\¶…ª\¸aµEÃ


ù§ª\¶Z°„¯”ª\¶Ï´ˆÊ†´¾;ªuºŠ©/°„³B© ©/´;¶Ï´?©/°½¾G©Å/¶Z´¾;ª;Ì+®„°½Ô;ªµZ©”ªu«¬G®½Â;ªE­3°„¸”ª ³E³˜ª\¶Z¶§³E°½µ…ª;Ì+Ú:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô³E´;¸´;®„¶…¬?­ZªEÊ/­Zª\¶…ª\¸aµ
´ ³˜¬G®„®¼´²8¬;­B´µZ°½Â;ª?¸”¬;µZ°½¬G¸`¬;¿:´;Å/µZ©”¬;­3°½µU¹¬;­Šµ…­3Å/¶…µEçú”¬;­Šª˜Í”´;·(ʆ®½ª;̖´ Å/¶…ªE­Q· °½¾G©aµÊ/­ZªE¿ÁªE­Š´ ¸”ªEºŠ¶Š¶…µ…¬;­Z¹d¶Z°„·(ʖ®½¹
²ƒª\³E´;Å/¶…ª‰°½µ°„¶®„°„¸/Ô;ª\¯ °„¶®„°¼¸”Ô;ª\¯ ¯†°½­Zª\³˜µZ®½¹ ¿Á­Z¬G·µZ©”ª ªEº ~¬;­ZÔ ¨Š°„·(ª\¶©”¬G·(ªmʆ´¾;ª;à m¿“³˜¬GŔ­3¶Zªm¶3Å/³3©´(¶…µ…¬;­Z¹
ºŠ°„®¼®†­Zª\³˜ª\°„Â;ªˆÜaÅ/°„µ…ªQ´(©/°„¾G©Ú:´¾;ª\Ûu´;¸”Ôd¶Z°„·(ʆ®„¹(²8ª\³E´;ņ¶…ª‰°½µ°„¶·(ª\¸LµZ°„¬G¸”ª\¯²a¹´wÂ;ªE­Z¹ °¼·(ʃ¬;­ZµZ´;¸Lµʆ´¾;ª;ÃϨ%©/°„¶
@X R

¶…ªEª\· ¶ µ…¬³E´Ê/µZŔ­Zª`´‹Ô+°„¸/¯ô¬;¿m³˜¬G®„®„´²ƒ¬;­3´µZ°½Â;ªµ…­3ņ¶…µEÌ϶Z°¼¸/³˜ªd°½¿u´‹Ê†´¾;ª
º§´;¶ · ª\¸LµZ°½¬G¸/ª\¯²a¹´‹µ…­3Å/¶…µUºÏ¬;­3µZ©L¹
¬;­?´;ŔµZ©/¬;­3°½µZ´µZ°½Â;ª ¶…¬GÅ/­3³˜ª;̓°½µ‰°„¶‰· ¬;­Zª ®„°½Ô;ª\®½¹—µ…¬d²ƒª(µ…­3Å/¶…µUºÏ¬;­ZµZ©a¹€¬;­?´;ŔµZ©”¬;­3°„µZ´µZ°½Â;ª;à °„· °¼®„´­3®½¹;̃Üaņ´;®„°½µn¹—¬;­
°„·(ʃ¬;­ZµZ´;¸†³˜ªˆ¶…ªEª\· ¶µ…¬(ö–µºŠ°½µZ©/°„¸µZ©/°¼¶Ô-°„¸†¯¬;¿:³E°„­3³EÅ/®„´­¯”ª˜ö–¸†°½µZ°½¬G¸0Ã

) % K% ) ~ 8žu›w£ B¢ ~Ÿ ô£ »£%›


+ %0 

ñ ¸€°¼·(ʃ¬;­ZµZ´;¸Lµm³˜¬G·(ʃ¬G¸”ª\¸aµm¬;¿~µZ©”ª(Ú:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô‹³E´;®„³EÅ/®„´µZ°„¬G¸€°¼¶ % û
´Â;ª\³˜µ…¬;­ˆ¬Â;ªE­ˆµZ©”ªw«ªE²ʆ´¾;ª\¶mºŠ©/°¼³3©
°„¶wÅ/¶…ª\¯´;¶ ´‹¶…¬GÅ/­3³˜ª¬;¿u­3´;¸/Ԏµ…¬Ž· ´Ô;ª`ŔÊ¿Á¬;­(µZ©”ª­3´;¸”Ô5¶3°„¸”Ô+¶l¶Zņ³3©´;¶(³˜¹+³E®½ª\¶wºŠ°½µZ©¸”¬‹¬GŔµ…ª\¯”¾;ª\¶ ¶…ªEª
ª\³˜µZ°½¬G¸ -Ã
BÃ Ö ¬Hº§ªEÂ;ªE­\Ì8´;¶3°„¯”ªm¿À­3¬G· ¶…¬G®½Â+°„¸”¾wµZ©”ª‰Ê/­3¬;²†®½ª\· ¬;¿:­3´;¸”Ô¶Z°„¸”Ô+¶EÌ % µZÅ/­3¸/¶¬GŔµµ…¬ ²ƒªˆ´wʃ¬Hº§ªE­Z¿ÕÅ/®


ʆ´­3´;· ªEµ…ªE­]µ…¬l´;¯҅Å/¶ZµrµZ©”ª%ʆ´¾;ªu­3´;¸”Ô+¶EÓÄs¸aµZÅ/°½µZ°½Â;ª\®½¹lµZ©”ª % ñ Â;ª\³˜µ…¬;­³˜¬;­Z­Zª\¶…ʃ¬G¸/¯/¶:µ…¬lµZ©”ªŠ¯/°¼¶…µ…­3°½²†Å/µZ°½¬G¸?¬;¿ƒº§ªE²


 

ʆ´¾;ª\¶mµZ©/´µˆ´­3´;¸†¯”¬G· ¶ZŔ­Z¿ÁªE­uʃªE­3°„¬-¯/°¼³E´;®„®½¹?҅Å/· ʆ¶Šµ…¬”à ¶mº§ª(¶…ªEª(²ƒª\®½¬HºˆÌ0°½µm³E´;¸‹²ƒªņ¶…ª\¯€µ…¬¾G°„Â;ª²†­Z¬G´;¯


¾;ª\¸”ªE­3´;®ÙÂ-°½ªEºu¶¬;¿“µZ©/ªˆ«ªE²
¬;­%Â+°½ªEºŠ¶%ºŠ©/°„³B©d´­Zªˆ¿Á¬-³EÅ/¶3% ¶…ª\¯d´;¸/¯dʃªE­3¶…¬G¸†´;®„° Eª\¯µ…¬ ´wʆ´­3µZ°„³EÅ/®„´­%°„¸†¯/°½Â+°„¯/Å/´;®ÓÃ
«ª‰©/´HÂ;ªQʃªE­Z¿Á¬;­3·(ª\¯ ·(¬G¶…µ§ª˜Í-ʃªE­3°¼·(ª\¸LµZ¶ÏºŠ°½µZ©´;¸ Â;ª\³˜µ…¬;­%µZ©/´µ°„¶Ïņ¸/°½¿Á¬;­3·»¬HÂ;ªE­%´;®¼®†º§ªE²ʆ´¾;ª\¶§ºŠ°½µZ©
=

& & % & &ih % É „Ç\È-è%©/°„¶‰³˜¬;­3­Zª\¶…ʃ¬G¸/¯/¶mµ…¬


´`­3´;¸/¯”¬G· ¶3Ŕ­Z¿ÁªE­‰Ê8ªE­B°½¬-¯†°„³E´;®„®½¹ÒZÅ/·(ʆ°¼¸”¾ µ…¬€´d­3´;¸/¯/¬G· ºÏªE²5ʆ´¾;ª;Ã
¨%ñ ©/°¼¶‰°„¶‰´dÂ;ªE­Z¹¯”ª\·(¬+³˜­3´µZ°„³(³B©”¬G°„³˜ª ¿Á¬;­ % ¶Z°„¸/³˜ª ´;®¼®:ºÏªE²5ʆ´¾;ª\¶?´­ZªÂ´;®„Å/ª\¯¶Z°„·(ʆ®„¹`²ƒª\³E´;Å/¶…ª(µZ©”ªE¹‹ª˜Í”°„¶…µEÃ


®½µZ©”¬GŔ¾G©µZ©†°„¶‰µ…ª\³3©†¸/°„Ü-Ŕª ©/´;¶ˆ²ƒªEª\¸ŽÜ-Å/°½µ…ª ¶3Å/³E³˜ª\¶Z¶…¿ÕÅ/®ÓÌÙµZ©/ªE­Zª°„¶ˆ´;¸5°„·(ʃ¬;­ZµZ´;¸aµ‰Ê/­Z¬;²†®„ª\· ºŠ°½µZ©°½µEà ¬G·(ª


«ªE²õʆ´¾;ª\¶ºu°½µZ© · ´;¸a¹­Zª\®„´µ…ª\¯õ®„°„¸”Ô+¶w­Zª\³˜ª\°½Â;ª€´;¸ ¬Â;ªE­3®½¹ó©/°„¾G©­3´;¸”Ô+°„¸”¾”à r͔´;·(ʆ®½ª\¶ ¬;¿‰µZ©”ª\¶…ª—°¼¸/³E®„Å/¯”ª

³˜¬;Ê-¹añ ­3°„¾G©Lµ%º´­3¸/°¼¸”¾G¶E̔¯/°„¶Z³E®¼´;°„·(ªE­3¶EÌ+´;¸/¯`©†°½¾G©/®½¹°¼¸Lµ…ªE­3®¼°„¸”Ô;ª\¯d· ´;°„®¼°„¸”¾w®„°„¶…µ´­3³B©/°½Â;ª\¶EÃ


@?

¸”¬;µZ©”ªE­Qª˜Í-µ…­3ª\·(ª(°„¶%µ…¬©/´\Â;ª % ³˜¬G¸/¶Z°¼¶…µŠª\¸aµZ°½­Zª\®½¹d¬;¿~´¶Z°„¸/¾G®½ªˆº§ªE²—ʆ´¾;ª;Ãu«ªwµ…ª\¶…µ…ª\¯€µnº§¬¶3Å/³3© % ¶Šû


µZ©”ª ªEµZ¶Z³E´ʃªl©”¬G· ª‰Ê†´¾;ª;̆´;¸/¯dµZ©/ªˆ©”¬G·(ªˆÊ†´¾;ª?¬;¿|´(¿Õ´;·(¬GÅ/¶Š³˜¬G·(ʆŔµ…ªE­Š¶3³E°½ª\¸LµZ°¼¶…µĔÐ;¬G©/¸dˀ³HÆ´­ZµZ©a¹;ÃÏú/¬;­
P

µZ©”ª ªEµZ¶Z³E´ʃª?©”¬G·(ª‰Ê–´¾;ª;Ì/ºÏªˆ´µ…µ…ª\· Ê/µ%µ…¬ ¾;ª\¸”ªE­B´µ…ªˆÊ†´¾;ªˆ­3´;¸/Ô-¶¿Á­Z¬G· µZ©”ª‰ÊƒªE­3¶ZÊ8ª\³˜µZ°„Â;ªQ¬;¿:´(¸”¬Â-°„³˜ªlÅ/¶…ªE­


ºŠ©”¬—©/´;¶ ªEµZ¶Z³E´ʃª ¶…ªEµ´;¶ˆµZ©”ª ¯”ªE¿Á´;ņ®½µ?©”¬G·(ªʆ´¾;ª;ÃÄW¸µZ©/ª ³E´;¶…ª ¬;¿ÐG¬G©/¸ŽË€³HÆ´­ZµZ©a¹ ¶©”¬G·(ª ʆ´¾;ª º§ª
º´;¸LµQµ…¬d³E´;®„³EÅ/®„´µ…ªʆ´¾;ª­3´;¸”Ô+¶Š¿Á­Z¬G·ëµZ©”ªlʃªE­3¶ZÊ8ª\³˜µZ°„Â;ªˆ¬;¿]´;¸‹°„¸/¯/°„Â-°„¯†Å/´;®8ºŠ©”¬ ©†´;¶Š¾G°½Â;ª\¸‹Å/¶u³˜¬G¸/¶Z°„¯/ªE­3´²†®½ª
P

³˜¬G¸aµ…ª˜Í-µZÅ/´;®“°„¸”¿Á¬;­3· ´µZ°½¬G¸²–´;¶…ª\¯d¬G¸dµZ©”ªl®„°„¸”Ô+¶§¬G¸`©/°„¶©”¬G· ªˆÊ†´¾;ª;Ã


Äs¸²8¬;µZ©³E´;¶…ª\¶E̔µZ©/ªQ· ´;°¼®„°„¸”¾?®¼°„¶…µ]ʆ­Z¬;²†®½ª\··(ª\¸aµZ°½¬G¸”ª\¯´²ƒ¬HÂ;ª‰¯/°„¯ ¸”¬;µ¬-³E³EŔ­Hà ñ ¸/¯ÙÌ-°„¸²ƒ¬;µZ©³E´;¶Zª\¶E̔µZ©”ª
­Zª\¶…ʃª\³˜µZ°½Â;ª©”¬G·(ª ʆ´¾;ª ¾;¬;µµZ©”ª©/°½¾G©”ª\¶…µlÚ|´¾;ª\Ûu´;¸”Ô5´;¸†¯Žº´;¶?¿Á¬G®„®½¬ºÏª\¯5²a¹Ž°„µZ¶?°„· · ª\¯/°„´µ…ª®„°¼¸”Ô-¶\Ãú”­3¬G·
Ç;Ç
«ªE²—Ú:´¾;ª Ð;¬G©/¸`ˀ³HÆ´­ZµZ©a¹ ¶ m°½ªEº ªEµZ¶Z³E´ʃª ¶ m°½ªEº
¨%°½µZ®½ª Ú:´¾;ª\Ûu´;¸”Ô`Ú|ªE­3³˜ª\¸LµZ°¼®½ª Ú:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô`Ú|ªE­3³˜ª\¸aµZ°„®½ª
P E CP E

Ð;¬G©/¸dˀ³HÆ´­ZµZ©a¹ ¶ Ö ¬G·(ª?Ú:´¾;ª ÇEÉ;É+à É;É -Ã


Ð;¬G©/¸dˀ°½µZ³B©”ª\®„® µZ´;¸/¿À¬;­3¯€Æ ¨%©”ªE¬;­Z¹ Q­Z¬GÅ/Ê ÇEÉ;É+à É;É -Ã
P 6C6 C 

rª\¸LµZÅ/­Zª ´Hº ¬-³E´;® µZ´­ZµZÅ”Ê ´\ºú:°½­3· -Ã  6C C6 

µZ´;¸”¿Á¬;­3¯
Æ Ö ¬G·(ª?Ú:´¾;ª ñ ÇEÉ;É+Ã É;É -Ã
E D 6C6 6 6C6 C 

øu¸†°½Â;ªE­3¶Z°½µU¹¬;¿rˀ°„³3©/°„¾G´;¸ Ä ´² -à ;È -Ã

 6C6 C 

øu¸†°½Â;ªE­3¶Z°½µU¹¬;¿r¨“¬;­Z¬G¸Lµ…¬dÆ QªEʆ´­ZµZ·(ª\¸aµ -à -à É
6C6 6 6C6 6 

µZ´;¸”¿Á¬;­3¯
Æ ¨Š©”ªE¬;­Z¹ Q­Z¬GÅ”Ê -à -à ÉGÈ
< 6C6 6C6 6C6 6 

 ª\´;¯”ªE­B¶Z©/´ʃªmÄW¸/¶ZµZ°½µZŔµ…ª ;È-à aÄÇEÉ


 6C6 6C6 6C6 

6 6CB 6 

¨|´²†®½ª ÏÚ|´¾;ªۊ´;¸”Ô+¶¿Á¬;­Š¨º§¬ m°}÷ƒªE­Zª\¸Lµ Q°½ªEºu¶ ªEµZ¶3³E´Ê8ª?Â-¶EçÐ;¬G©/¸dˀ³HÆ´­ZµZ©a¹


MS I< E S

µZ©/´µʃ¬G°„¸LµEÌ|µZ©”ª¯/°„¶…Ê–´­3°½µn¹¯”ª\³˜­3ª\´;¶…ª\¯0Ã
Äs¸ô¨“´²†®„ª -Ì:ºÏª¶Z©”¬º µZ©”ª­Zª\¶3Å/®½µZ°„¸”¾
ʆ´¾;ª ­B´;¸”ÔʃªE­3³˜ª\¸LµZ°¼®½ª\¶ˆ¿Á¬;­
´;¸
´;¶3¶…¬;­ZµZ·(ª\¸aµŠ¬;¿r¯/°}÷ƒªE­Zª\¸aµ%ʆ´¾;ª\¶EÃÚ:´¾;ª\¶Q­Zª\®„´µ…ª\¯`µ…¬³˜¬G·(ʆŔµ…ªE­Q¶Z³E°½ª\¸/³˜ªl©/´\Â;ª´©/°½¾G©/ªE­%˗³HÆ´­3µZ©L¹ ­3´;¸”Ô
D

µZ©/´;¸ ªEµZ¶Z³E´ʃª ­3´;¸”Ô`´;¸†¯dʆ´¾;ª\¶%­3ª\®„´µ…ª\¯dµ…¬ ³˜¬G· ʆŔµ…ªE­Š¶Z³E°„ª\¸/³˜ª?´µ µZ´;¸/¿À¬;­3¯


©/´\Â;ª´ ³˜¬G¸/¶Z°„¯/ªE­3´²†®½¹©†°½¾G©”ªE­ 

ˀ³HÆ´­ZµZ©a¹ ­3´;¸/ԖÃú”¬;­Qª˜Í+´;· ʆ®½ª;Ì/µZ©”ªl«ªE²—Ê–´¾;ª?¬;¿r´;¸”¬;µZ©”ªE­ µZ´;¸”¿Á¬;­3¯—Ƨ¬G· ʆŔµ…ªE­ ³E°½ª\¸/³˜ª QªEÊ/µEÿմ;³EÅ/®½µn¹

·(ª\·l²ƒªE­§°„¶Ï·(¬;­ZªuµZ©/´;¸ ¶3°}Í(Ê8ªE­B³˜ª\¸LµZ°„®„ª%ʃ¬G°„¸LµZ¶Ï©/°½¾G©”ªE­Ï¬G¸µZ©/ªQˀ³HÆ´­ZµZ©a¹ ­B´;¸”Ô–Ã ¬;µ…ªmµZ©/´µ]µZ©/ªuʆ´¾;ªQ­3´;¸”Ô+¶


<


´­Zª¯†°„¶…ʆ®„´H¹;ª\¯Ž´;¶ˆÊƒªE­3³˜ª\¸aµZ°„®½ª\¶\è%©/°„¶?©/´;¶‰µZ©”ª ª˜÷ƒª\³˜µ¬;¿³˜¬G· Ê/­Zª\¶Z¶Z°¼¸”¾`®„´­Z¾;ª¯†°}÷8ªE­3ª\¸/³˜ª\¶ˆ°„¸ŽÚ:´¾;ª\Ûu´;¸”ÔŽ´µ
µZ©”ªˆµ…¬;Ê
¬;¿|µZ©/ª‰­3´;¸”¾;ª;Ã
ņ³3©ʃªE­3¶…¬G¸/´;®¼° Eª\¯ôʆ´¾;ªd­3´;¸”Ô+¶(· ´\¹©/´HÂ;ª
´¸aņ·?²ƒªE­(¬;¿m´Ê/ʆ®„°„³E´µZ°„¬G¸/¶EÌ~°„¸/³E®¼Å/¯/°„¸”¾
Ê8ªE­B¶…¬G¸/´;®¶…ª\´­3³B©
ª\¸”¾G°„¸/ª\¶Eè%©”ª\¶…ª`¶…ª\´­B³3©óª\¸/¾G°„¸”ª\¶(³˜¬GÅ/®„¯¶3´\Â;ª—ņ¶…ªE­3¶(´‹¾;­Zª\´µ¯”ª\´;®¬;¿uµ…­3¬GŔ²†®½ªd²-¹ª ³E°„ª\¸LµZ®½¹ô¾GŔª\¶Z¶3°„¸”¾Ž´
=

®„´­Z¾;ªQʆ´­ZµÏ¬;¿ÙµZ©”ª\°½­°„¸aµ…ªE­Zª\¶…µZ¶Ï¾G°½Â;ª\¸¶Z°„·(ʖ®½ªŠ°„¸”Ê–Å”µ~¶ZÅ/³B©´;¶ÏµZ©”ª\°½­§²ƒ¬a¬;Ô+· ´­ZÔ+¶Ï¬;­§©”¬G· ªuʆ´¾;ª;Ã]«ªm¶3©”¬Hº±´;¸
ª˜Í”´;·(ʆ®½ªw¬;¿]µZ©†°„¶u°¼¸ ñ Ê/ʃª\¸/¯/°½Í ñ ºŠ°½µZ©—µZ©”ª Ø Ë—°„µZ³3©”ª\®„® Î Ü-ŔªE­Z¹;Ã?ÄW¸€µZ©/°„¶Qª˜Í”´;·(ʆ®½ª;Ì0º§ª(¯”ª\·(¬G¸/¶Zµ…­3´µ…ªwµZ©/´µ


ºŠ©/°¼®½ª‰µZ©”ªE­Zª´­Zªl· ´;¸a¹dʃªE¬;ʆ®½ªˆ¬G¸—µZ©”ªlºÏªE²‹¸/´;·(ª\¯€Ë—°„µZ³3©”ª\®„®jÌ/µZ©”ªl¸-Å/·l²ƒªE­Š¬G¸”ªl­Zª\¶ZÅ/®½µu°„¶%µZ©”ª©”¬G·(ªlʆ´¾;ª
¬;¿r´(³˜¬G®„®½ª\´¾GŔª?¬;¿rÐG¬G©/¸dˀ³HÆ´­ZµZ©a¹¸†´;·(ª\¯
Ð;¬G©†¸`˗°„µZ³3©”ª\®„®jÃ
:ÞnÝ ï ]à  jï8åGàjç îì|æ ç õâ/ã ”àjï “å;â/ãGâ–äHåGä
 1 T 1 

¨%©”ª\¶Zª(µn¹-Ê8ª\¶?¬;¿ÏʃªE­3¶Z¬G¸/´;®„° Eª\¯Ú:´¾;ª\ۊ´;¸/Ô-¶´­Zª Â+°½­ZµZÅ/´;®¼®½¹


°„· ·Å/¸”ªwµ…¬
·´;¸/°½Ê†Å/®¼´µZ°½¬G¸
²-¹³˜¬G· ·(ªE­3³E°¼´;®~°„¸
µ…ªE­Zª\¶…µZ¶\Ãîú”¬;­`´5ʆ´¾;ª€µ…¬¾;ªEµ´ô©/°½¾G©òÚ:ñ ´¾;ª\ۊ´;¸”Ô8Ìu°½µ·Å/¶…µ ³˜¬G¸aÂ+°„¸/³˜ª‹´;¸õ°¼·(ʃ¬;­ZµZ´;¸Lµ ʆ´¾;ª;Ì%¬;­d´ô®½¬;µ ¬;¿
=


¸”¬G¸ °¼·(ʃ¬;­ZµZ´;¸Lµʆ´¾;ª\¶(µ…¬Ž®¼°„¸”Ôµ…¬Ž°½µEà µ(ºÏ¬;­3¶ZµEÌ]¹;¬GųE´;¸ó©/´HÂ;ª`· ´;¸/°½Ê–Å/®„´µZ°½¬G¸5°„¸ôµZ©”ªd¿À¬;­B·¬;¿Q²†Å”¹+°„¸”¾


´;¯”Â;ªE­ZµZ°¼¶…ª\·(ª\¸aµZ¶ ®„°„¸”Ô+¶ §¬G¸€°„·(ʃ¬;­ZµZ´;¸aµŠ¶Z°„µ…ª\¶EÊùŔµEÌ8µZ©/°„¶Š¶ZªEª\· ¶Šº§ª\®„®“Å/¸/¯”ªE­Q³˜¬G¸Lµ…­Z¬G®|¶Z°„¸†³˜ªl°½µŠ³˜¬G¶ZµZ¶Q· ¬G¸”ªE¹;Ã


¨%©/°¼¶°„· ·Å/¸/°½µU¹ µ…¬· ´;¸/°„ʆÅ/®„´µZ°½¬G¸°„¶Š´;¸dª˜Í-µ…­3ª\·(ª\®½¹°„·(ʃ¬;­ZµZ´;¸aµÊ/­Z¬;ʃªE­Zµn¹;ÃϨ%©/°„¶§Ô+°„¸/¯¬;¿:³˜¬G· ·(ªE­3³E°„´;®{· ´


 7

¸/°½Ê–Å/®„´µZ°½¬G¸ˆ°¼¶“³E´;Å/¶3°„¸”¾m¶…ª\´­3³3©wª\¸/¾G°„¸”ª\¶|´u¾;­3ª\´µ:¯/ª\´;®a¬;¿†µ…­Z¬GŔ²†®½ª;Ì;´;¸/¯w· ´Ô+°„¸”¾u¿Àª\´µZÅ/­Zª\¶|µZ©/´µ:ºÏ¬GÅ/®¼¯?²ƒª§¾;­Zª\´µ 

µ…¬—©†´\Â;ªÂ;ªE­3¹Ž¯/° ³EÅ/®„µQµ…¬€°„·(ʆ®„ª\·(ª\¸LµEà ú”¬;­lª˜Í”´;·(ʆ®„ª ¿Á´;¶Zµ?ŔÊ0¯/´µZ°„¸”¾d¬;¿¯”¬+³EÅ/·(ª\¸aµZ¶?°¼¶ˆ´dÂ;ªE­Z¹Ž¯”ª\¶3°½­3´²†®½ª


¿Áª\´µZñ Ŕ­Zª;Ì/²†Å/µ%°½µ%°„¶´²†Å/¶Zª\¯d²a¹ʃªE¬;ʆ®½ªmºŠ©”¬(º´;¸aµ%µ…¬· ´;¸/°„ʆÅ/®„´µ…ªmµZ©”ªˆ­3ª\¶ZÅ/®½µZ¶¬;¿|µZ©”ª?¶…ª\´­B³3©`ª\¸/¾G°„¸”ª;Ã

³˜¬G·(Ê/­Z¬G·°„¶…ª‰²ƒªEµnº§ªEª\¸`µZ©”ª‰µUºÏ¬ ª˜Í-µ…­3ª\·(ª\¶%¬;¿:Å/¸/°½¿Á¬;­3· % ´;¸/¯`¶Z°„¸/¾G®½ªuʖ´¾;ª % °¼¶µ…¬®½ªEµ % ³˜¬G¸/¶Z°„¶…µ¬;¿


´;®„®ƒµZ©”ª?­Z¬a¬;µ%®„ªEÂ;ª\®Ùʆ´¾;ª\¶¬;¿r´;®„®ƒº§ªE²—¶ZªE­ZÂ;ªE­3¶Eà ¬;µZ°„³˜ª?µZ©†°„¶ºŠ°„®„®ƒ´;®„®„¬Hº¶…¬G· ªˆ· ´;¸/°½Ê†Å†®„´µZ°½¬G¸¬;¿|Ú:´¾;ª\Ûu´;¸”Ô-¶\Ã
¬G·(ªE¬G¸/ª(ºŠ©”¬ºŠ°„¶Z©/ª\¯
µ…¬`· ´;¸†°½Ê†Å/®„´µ…ªµZ©/°„¶‰¶Z¹-¶…µ…ª\·³˜¬Gņ®„¯¶Z°„·(ʖ®½¹`³˜­Zª\´µ…ª´®„´­Z¾;ª ¸-Å/·l²ƒªE­Q¬;¿Ï­Z¬-¬;µˆ®½ªEÂ;ª\®
¶…ªE­ZÂ;ªE­B¶%´;®„®0ʃ¬G°„¸aµZ°„¸”¾w´µŠ´(ʆ´­3µZ°„³EÅ/®„´­%¶Z°„µ…ª;Ã

Ç

 3¢3¡r£§œƒ¢ZžQ› 
“ÞnÝ  (äå;à õï–åGà ~ðê â/ìuãLï 
ù§ª\³E´;Å/¶…ªwÚ:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô—­Z¬GŔ¾G©/®½¹³˜¬;­Z­Zª\¶ZÊ8¬G¸†¯/¶%µ…¬´ ­3´;¸†¯”¬G· º§ªE²€¶3Ŕ­Z¿ÁªE­ ¶…ªEª ª\³˜µZ°½¬G¸ -ÃxÈ B̃°„µu°„¶u°„¸Lµ…ªE­3ª\¶…µZ°„¸”¾
µ…¬ ¶Zñ ªEªl©”¬ºîÚ:ñ´¾;ª\ۊ´;¸/Ô`³˜¬;­Z­Zª\¶…ʃ¬G¸/¯/¶%µ…¬´;³˜µZÅ/´;®“Å/¶Z´¾;ª;ëªÅ/¶…ª\¯`µZ©/ª?³˜¬GÅ/¸aµZ¶Šñ ¬;¿rº§ªE²
ʆ´¾;ª´;³E³˜ª\¶Z¶…ª\¶Q¿Á­Z¬G·
 O 

 Û –Ê/­3¬\Í+¹ ³E´;³3©”ªm´;¸/¯³˜¬G· ʆ´­Zª\¯ µZ©”ª\¶…ªQµ…¬Ú:´¾;ª\ۊ´;¸/ԖÃ]¨Š©”ª Û±¯/´µZ´lº§´;¶Ï¿Á­Z¬G· ¶ZªEÂ;ªE­3´;®


¸/´µZ°½¬G¸†´;®ÙÊ/­Z¬HÍ-¹d³E´;³B©”ª\¶Q¬HÂ;ªE­mµZ©”ªˆÊƒªE­3°½¬+¯¬;¿~¶…ªEÂ;ªE­3´;®|·(¬G¸aµZ©/¶Š´;¸†¯
³˜¬G¸/¶Z°¼¶…µ…ª\¯`¬;¿Ç;ÇÌ +Ç aÌ ;ÈdÅ/¸†°„ÜaÅ/ªmøQÛ ¶
$4 8

ºŠ°½µZ© µZ©”ªu©/°„¾G©”ª\¶…µ~©/°½µÏ³˜¬GÅ/¸LµÏ¾;¬G°„¸”¾ˆµ…¬ ñ ®½µZ´\Â+°„¶…µZ´‰ºu°½µZ© -Ì ;È l©/°½µZ¶\Ã|¨%©/ªE­Zª%º§ªE­Zª -à l· °„®„®¼°½¬G¸ʆ´¾;ª\¶Ï°¼¸(µZ©”ª


 J BCB

°„¸aµ…ªE­3¶…ª\³˜µZ°½¬G¸w¬;¿8µZ©”ª%³E´;³B©”ªŠ¯/´µZ´ˆ´;¸†¯w¬GŔ­ ȉ· °„®¼®„°½¬G¸?øQÛ ¯/´µZ´²†´;¶…ª;ÃrÄWµ~°„¶:ª˜Í+µ…­Zª\·(ª\®½¹¯/° ³EÅ/®„µ“µ…¬ˆ³˜¬G·(ʖ´­Zª


WBCC B B

µZ©”ª\¶…ªQ¯/´µZ´;¶…ªEµZ¶´;¸/´;®½¹-µZ°„³E´;®„®„¹l¿Á¬;­Ï´l¸aÅ/·l²ƒªE­~¬;¿Ù¯/°}÷ƒªE­Zª\¸aµ~­Zª\´;¶…¬G¸†¶EÃr˗´;¸a¹(¬;¿0µZ©”ªuøQÛ ¶]°„¸ µZ©”ªu³E´;³B©”ªQ´;³E³˜ª\¶3¶
¯/´µZ´ˆ´­3ª%ʃªE¬;ʆ®½ª­Zª\´;¯/°„¸/¾QµZ©/ª\°½­~ʃªE­3¶…¬G¸/´;®+· ´;°¼®+¬G¸ ¿Á­ZªEªª\· ´;°„®”¶…ªE­3Â-°„³˜ª\¶\à mŔʖ®„°„³E´µ…ª%¶…ªE­ZÂ;ªE­Ï¸/´;·(ª\¶]´;¸†¯wʆ´¾;ª


¸/´;·(ª\¶Q´­Zªw´ ¶ZªE­3°½¬GÅ/¶ŠÊ/­Z¬;²†®½ª\·`ÃÄW¸/³˜¬G· ʆ®½ªEµ…ª\¸”ª\¶Z¶Q´;¸/¯—²†°„´;¶u´Ê/­3¬;²†®½ª\·°¼¶%²ƒ¬;µZ©
µZ©/ªÚ:´¾;ª\ۊ´;¸/Ô
¯/´µZ´´;¸/¯
<

µZ©”ªmÅ/¶Z´¾;ª‰¯/´µZ´+Ã Ö ¬Hº§ªEÂ;ªE­\Ì/º§ª‰¯/°„¯¶ZªEªm¶Z¬G·(ªQ°¼¸Lµ…ªE­Zª\¶ZµZ°„¸”¾?µ…­3ª\¸/¯/¶§°„¸µZ©/ªQ¯/´µZ´+ÃϨ%©”ªE­Zªm¶…ªEª\· ¶§µ…¬w²ƒªu´©/°½¾G©


Å/¶Z´¾;ª¬;¿§Êƒ¬;­3¸/¬;¾;­3´ʆ©/°„³w¶Z°„µ…ª\¶?°„¸‹µZ©”ª ³E´;³3©”ª¯/´µZ´+̓²–Å”µ‰µZ©”ª\¶…ª¶Z°½µ…ª\¶‰¾;ª\¸”ªE­B´;®„®½¹‹©/´;¯Ž®½¬º Ú:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô+¶Eëª
²ƒª\®„°½ªEÂ;ªmµZ©/°„¶°¼¶²8ª\³E´;ņ¶…ª‰ÊƒªE¬;ʆ®½ª‰¯”¬(¸”¬;µº´;¸Lµ%µ…¬ ®„°„¸”Ô µ…¬(ʃ¬;­3¸/¬;¾;­3´ʆ©/°„³Q¶Z°½µ…ª\¶%¿À­Z¬G· µZ©/ª\°½­¬HºŠ¸`ºÏªE²`ʖ´¾;ª\¶EÃ
øQ¶Z°„¸”¾wµZ©/°„¶§µ…ª\³B©/¸/°„Ü-Ŕªm¬;¿|®„¬a¬;Ô+°„¸”¾¿À¬;­u¯/°}÷ƒªE­Zª\¸/³˜ª\¶§²ƒªEµnº§ªEª\¸
Ú:´¾;ª\ۊ´;¸”Ôd´;¸/¯dņ¶Z´¾;ª;Ì/°½µ· ´\¹²ƒªmÊ8¬G¶3¶Z°½²†®½ªuµ…¬
ö–¸/¯`µZ©/°„¸”¾G¶µZ©†´µ%ʃªE¬;ʆ®½ª?®„°„Ô;ª‰µ…¬ ®½¬-¬;Ôd´µĔ²†Å”µu¯”¬¸”¬;µ%º´;¸aµŠµ…¬ · ª\¸LµZ°½¬G¸
¬G¸`µZ©”ª\°„­%ºÏªE²—ʆ´¾;ª\¶Eè%©”ªE­3ª?´­Zª
¶…¬G·(ªQ¶Z°½µ…ª\¶ÏµZ©/´µ©/´\Â;ªm´ˆÂ;ªE­Z¹ ©†°½¾G©Å/¶3´¾;ª;Ì-²–Å”µ]®½¬ºòÚ:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô¶ZÅ/³B© ´;¶§¸”ªEµZ¶Z³E´ʃª;à ¹G´;©”¬-¬”à ³˜¬G·dÃ]«ªQ²ƒª\®„°½ªEÂ;ª
µZ©”ªE­Zªˆ°¼¶Ê/­Z¬;²†´²†®„¹´;¸`°„·(ʃ¬;­ZµZ´;¸aµ²†´;³ZÔ+®„°„¸/ÔºŠ©/°¼³3©¶Z°„·(ʖ®½¹°„¶¬G· °„µ…µ…ª\¯¿À­Z¬G· ¬GŔ­%¯/´µZ´²†´;¶…ª ºÏªˆ¬G¸†®½¹ ©/´HÂ;ª
´€Ê†´­ZµZ°„´;®®„°¼¸”Ô¶…µ…­3Å/³˜µZŔ­3ª¬;¿ŠµZ©”ªºÏªE² BÏÄUµ(· ´H¹5²ƒªÊ8¬G¶3¶Z°½²†®½ªµ…¬‹Å†¶…ªdÅ/¶Z´¾;ªd¯/´µZ´‹´;¶(´¶…µZ´­ZµwÂ;ª\³˜µ…¬;­ ¿Á¬;­


Ú:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô8Ì{´;¸/¯—µZ©”ª\¸‹°½µ…ªE­3´µ…ª(Ú:´¾;ª\ۊ´;¸/Ԁ´ ¿ÀªEº µZ°„· ª\¶Eɨ%©/°„¶Q· °½¾G©aµu´;®„®„¬Hºîö–®„®„°¼¸”¾°„¸—©”¬G®½ª\¶m°„¸—µZ©”ªņ¶Z´¾;ª
¯/´µZ´+Ã~Äs¸`´;¸a¹d³E´;¶…ª;Ì/µZ©”ª\¶…ª?µn¹-Ê8ª\¶Š¬;¿|³˜¬G· ʆ´­3°„¶…¬G¸†¶%´­Zªˆ´;¸
°¼¸Lµ…ªE­Zª\¶ZµZ°„¸”¾wµ…¬;ʆ°„³‰¿Á¬;­%¿ÕŔµZŔ­Zª‰¶…µZņ¯”¹;Ã
 “Þ íwïƒðÙâ ‹ï ï0
 K1 0 ä 'ï nà íãGâ ]à -å;çÙã
3

m¸”ªÏÒZÅ/¶…µZ°}ö8³E´µZ°½¬G¸¿À¬;­ŠÚ:´¾;ª\Ûu´;¸”Ôd°„¶§µZ©/´µŠ°½µ°„¶´wÊ/­Zª\¯†°„³˜µ…¬;­¿À¬;­²–´;³ZÔ+®„°„¸”Ô+¶EÃrÄs¸ Æ mË—Ú Ùº§ª‰ª˜Í-ʖ®½¬;­ZªmµZ©”ª


°„¶Z¶3Ŕªu¬;¿|©”¬Hº µ…¬ ³˜­B´\ºŠ®ƒµZ©”ªmº§ªE²dª ³E°½ª\¸aµZ®½¹;̔µ…­Z¹+°„¸”¾µ…¬ ³˜­3´\ºu®ƒ²8ªEµ…µ…ªE­%¯/¬-³EÅ/· ª\¸LµZ¶§ö†­B¶…µEÃ:«ª‰¿À¬GÅ/¸†¯ ¬G¸µ…ª\¶ZµZ¶
R O4 6C98

¬;¿ŠµZ©/ª µZ´;¸/¿À¬;­3¯ôº§ªE²µZ©/´µ(Ú|´¾;ª\Ûu´;¸”Ô°„¶l´€²ƒªEµ…µ…ªE­wÊ/­Zª\¯/°¼³˜µ…¬;­¬;¿Š¿ÁŔµZÅ/­Zª³E°„µZ´µZ°½¬G¸³˜¬GÅ/¸LµZ¶wµZ©†´;¸ô³E°„µZ´µZ°½¬G¸


³˜¬GÅ/¸aµZ¶%µZ©”ª\·¶…ª\®½Â;ª\¶EÃ

¨%©/ª€ª˜Í+ʃªE­3°„·(ª\¸aµd´;¶Z¶ZÅ/· ª\¶µZ©/´µdµZ©”ª¶…¹+¶…µ…ª\· ¶…µZ´­ZµZ¶`¬GŔµdºŠ°½µZ©õ¬G¸/®½¹ò´¶Z°„¸”¾G®½ª‹øQÛ ´;¸/¯ ¸/¬¬;µZ©”ªE­


°„¸”¿Á¬;­3· ´µZ°„¬G¸0̆´;¸/¯
µZ©”ª?¾;¬G´;®|°„¶%µ…¬ µ…­Z¹dµ…¬ ³˜­B´\ºŠ®“µZ©”ª?ʖ´¾;ª\¶u°„¸—´;¶u³E®„¬G¶…ª?µ…¬ µZ©”ª?¬;Ê/µZ°¼· ´;®Ù¬;­3¯/ªE­u´;¶uÊ8¬G¶3¶Z°½²†®½ª;Ã
¨%©”ª¬;Ê/µZ°„·´;®“¬;­B¯”ªE­‰°„¶Šµ…¬d³˜­3´HºŠ®:ʆ´¾;ª\¶‰°„¸—ª˜Í”´;³˜µZ®½¹
µZ©”ªw¬;­3¯/ªE­Q¬;¿ÏµZ©”ª\°½­Q­3´;¸”Ô
´;³E³˜¬;­B¯/°„¸”¾µ…¬d´;¸€ªE´;®„ņ´µZ°½¬G¸
¿ÕÅ/¸/³˜µZ°½¬G¸0Ãlú”¬;­ˆµZ©”ª(ʆÅ/­Zʃ¬G¶…ª\¶u©/ªE­Zª;Ì0µZ©”ª(ªE´;®„Å/´µZ°½¬G¸‹¿ÕÅ/¸/³˜µZ°½¬G¸‹°„¶m¶Z°¼·(ʆ®½¹dµZ©”ª(¸-Å/·l²8ªE­m¬;¿³E°½µZ´µZ°½¬G¸/¶\Ì0¾G°½Â;ª\¸
³˜¬G·(ʆ®„ªEµ…ª?°„¸”¿Á¬;­3· ´µZ°½¬G¸ÙÃ:¨Š©”ª‰³E´µZ³3©€°„¶µZ©/´µŠ´;®„®ƒµZ©/ªˆ°„¸”¿Á¬;­3· ´µZ°½¬G¸µ…¬³E´;®¼³EÅ/®„´µ…ª‰µZ©”ª‰ªE´;®„Å/´µZ°½¬G¸`¿ÁÅ/¸†³˜µZ°½¬G¸d°„¶
¸”¬;µ?´H´;°¼®„´²†®½ª(Å/¸aµZ°„®r´¿Áµ…ªE­l´;®„®:µZ©”ª ¯”¬-³Eņ·(ª\¸LµZ¶?©/´\Â;ª ²ƒªEª\¸Ž³˜­B´\ºŠ®½ª\¯ÙÃ(ÄUµˆµZÅ/­3¸/¶m¬GŔµˆÅ/¶3°„¸”¾µZ©”ª°„¸†³˜¬G·(ʆ®½ªEµ…ª
¯/´µZ´+Ì/Ú:´¾;ª\ۊ´;¸/Ô°¼¶´· ¬;­Zª‰ª˜÷8ª\³˜µZ°„Â;ªˆº§´H¹ µ…¬(¬;­B¯”ªE­µZ©”ªˆ³˜­3´HºŠ®„°„¸”¾µZ©/´;¸µZ©”ªˆ¸-Å/·l²ƒªE­§¬;¿“Ô-¸/¬HºŠ¸d³E°½µZ´µZ°„¬G¸/¶EÃ
Äs¸‹¬;µZ©”ªE­?º§¬;­3¯/¶EÌÙÚ:´¾;ª\Ûu´;¸”ÔŽ°„¶‰´²ƒªEµ…µ…ªE­ˆÊ/­Zª\¯†°„³˜µ…¬;­‰µZ©/´;¸Ž³E°½µZ´µZ°„¬G¸Ž³˜¬GÅ/¸aµZ°„¸”¾dªEÂ;ª\¸Žºu©”ª\¸‹µZ©”ª ·(ª\´;¶ZÅ/­Zª °„¶
µZ©”ª
¸-Å/·l²ƒªE­(¬;¿Q³E°½µZ´µZ°„¬G¸/¶ ¨%©/ªª˜Í+ʆ®„´;¸†´µZ°½¬G¸¿Á¬;­ µZ©/°„¶(¶…ªEª\·¶ µ…¬Ž²ƒªdµZ©/´µÚ:´¾;ª\Ûu´;¸”Ô´\Â;¬G°„¯/¶µZ©”ª
®½¬+³E´;®
· ´͔°„· ´(µZ©†´µu³E°½µZ´µZ°½¬G¸—³˜¬GÅ/¸aµZ°„¸”¾¾;ªEµZ¶Q¶…µZÅ/³3Ô`°„¸0çú”¬;­mª˜Í+´;·(ʖ®½ª;̆³E°½µZ´µZ°½¬G¸—³˜¬GÅ/¸aµZ°„¸”¾µ…ª\¸†¯/¶%µ…¬ ¾;ªEµu¶…µZÅ/³3Ô`°„¸
®½¬+³E´;®Ù³˜¬G®„®½ª\³˜µZ°„¬G¸/¶Š®„°„Ô;ª‰µZ©”ª µZ´;¸”¿Á¬;­3¯—Æ ºÏªE²—ʆ´¾;ª\¶E̖µZ´Ô-°„¸/¾´ ®½¬G¸”¾µZ°„·(ª‰µ…¬²†­3´;¸/³3©`¬GŔµŠ´;¸/¯`ö–¸/¯d©/°½¾G©†®½¹
³E°½µ…ª\¯ʆ´¾;ª\¶Š°„¸¬;µZ©”ªE­Š´­Zª\´;¶EÃÏÚ|´¾;ª\Ûu´;¸”ÔdÜaņ°„³ZÔ+®½¹(ö–¸†¯/¶§µZ©”ª µZ´;¸”¿Á¬;­3¯©”¬G·(ªEʆ´¾;ªˆ°¼¶°„·(ʃ¬;­ZµZ´;¸aµEÌ+´;¸†¯¾G°½Â;ª\¶

Ê/­ZªE¿ÁªE­Zª\¸/³˜ª‰µ…¬ °½µZ¶%³3©†°„®„¯”­Zª\¸­Zª\¶3Å/®½µZ°„¸”¾(°„¸d´;¸`ª ³E°½ª\¸aµEÌ/²/­Z¬G´;¯`¶Zª\´­3³3©0Ã


¨%©†°„¶´²†°„®„°½µU¹¬;¿:Ú:´¾;ª\ۊ´;¸”Ôdµ…¬(Ê/­3ª\¯/°„³˜µ³E°½µZ´µZ°½¬G¸`³˜¬Gņ¸LµZ¶u°„¶´wʃ¬Hº§ªE­Z¿Áņ®a҅Å/¶ZµZ°}ö–³E´µZ°½¬G¸¿Á¬;­ŠÅ/¶Z°¼¸”¾Ú:´¾;ª\Û


´;¸”Ô8à °„¸/³˜ªl°½µŠ°„¶ŠÂ;ªE­Z¹`¯/° ³Eņ®½µµ…¬·´Ê


µZ©”ª³E°½µZ´µZ°½¬G¸€¶…µ…­3Å/³˜µZŔ­3ª?¬;¿rµZ©”ªlºÏªE²€³˜¬G·(ʆ®½ªEµ…ª\®½¹;̃Ú:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô—· ´\¹ 

ªEÂ;ª\¸`²ƒªˆ´(²ƒªEµ…µ…ªE­Š³E°„µZ´µZ°½¬G¸`³˜¬GÅ/¸aµŠ´Ê/Ê/­3¬\͔°„· ´µZ°½¬G¸dµZ©†´;¸`³E°½µZ´µZ°½¬G¸`³˜¬Gņ¸LµZ¶ŠµZ©”ª\· ¶…ª\®½Â;ª\¶\Ã


Ç

ú:°½¾GÅ/­Zª ]Ú:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô`Ú]­Z¬\Í+¹
 S

“Þ Žäâ/ã5ï”á~àjðÙï8åGàjç  ]â5íwïƒðÙâ ‹ï ‘íãGç:æ


T  

«ª‹©/´\Â;ª‹¯”ªEÂ;ª\®½¬;ʃª\¯ ´ºÏªE²òÊ/­Z¬HÍ-¹ó´Ê/ʖ®„°„³E´µZ°½¬G¸µZ©†´µ ´;¸/¸”¬;µZ´µ…ª\¶ª\´;³B©õ®¼°„¸”ԏµZ©†´µ ´Å†¶…ªE­ ¶…ªEª\¶ ºŠ°½µZ©ò°½µZ¶


Ú:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô8ÃϨŠ©/°„¶°„¶Ü-Å/°½µ…ª‰Å/¶…ªE¿ÕÅ/®ÓÌ-²ƒª\³E´;Å/¶…ªˆÅ/¶…ªE­B¶­Zª\³˜ª\°½Â;ªˆ¶…¬G·(ªˆ°¼¸”¿À¬;­B· ´µZ°½¬G¸´²ƒ¬GŔµµZ©”ªˆ®„°„¸/Ô(²8ªE¿Á¬;­Zª‰µZ©”ªE¹
³E®„°„³3Ô¬G¸°½µEÃrÄs¸ú|°„¾GŔ­Zª l°„¶´¶3³˜­ZªEª\¸d¶Z©”¬;µ¿Á­Z¬G· µZ©”ªmÊ/­Z¬HÍ-¹;Ã~¨%©/ªm®„ª\¸”¾;µZ©¬;¿{µZ©”ªm­Zª\¯²†´­3¶°¼¶ÏµZ©/ªm®„¬;¾¬;¿“µZ©”ª
øQÛ ¶Ú:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô8Ã`«ª³E´;¸5¶ZªEªµZ©/´µw· ´҅¬;­?¬;­Z¾G´;¸/° \´µZ°½¬G¸/¶EÌr®„°½Ô;ª µZ´;¸”¿Á¬;­3¯øQ¸/°½Â;ªE­3¶3°½µn¹;Ì|­Zª\³˜ª\°½Â;ª´
Â;ªE­Z¹


©/°½¾G©
­3´;¸”Ô+°„¸”¾(¿Á¬G®„®½¬ºÏª\¯—²a¹d­3ª\¶…ª\´­3³3©€¾;­Z¬GÅ/ʆ¶E̖´;¸†¯`µZ©”ª\¸—ʃªE¬;ʆ®½ª;Ì/ºŠ°„µZ©`Ê/­Z¬;¿Áª\¶Z¶…¬;­B¶u´µuµZ©”ª©†°½¾G©dª\¸/¯—¬;¿rµZ©”ª
P >=

ʃªE¬;ʆ®½ª‰¶Z³E´;®½ª;à ñ ®„¶Z¬ ¸”¬;µZ°„³˜ª ñ ÆË ©/´;¶%´ Â;ªE­Z¹©†°½¾G©dÚ:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô8̆²†Å/µ%¸”¬;µ%´;¶%©/°½¾G©d´;¶ µZ´;¸”¿Á¬;­3¯døQ¸/°½Â;ªE­3¶Z°„µn¹;Ã


Äs¸Lµ…ªE­Zª\¶ZµZ°„¸”¾G®½¹;Ì|µZ©/°„¶lÚ|´¾;ª\Ûu´;¸”ԏ´;¸/¸/¬;µZ´µ…ª\¯5Â+°½ªEº ¬;¿§µZ©/ªʆ´¾;ª· ´Ô;ª\¶´;¸5°„¸†³˜¬;­Z­Zª\³˜µløQÛ ¿Á¬;­l¬G¸”ª ¬;¿µZ©”ª

Ê/­Z¬;¿Áª\¶Z¶…¬;­B¶¾G®„´­3°„¸”¾G®„¹(¬;²aÂ+°½¬GÅ/¶¶Z°¼¸/³˜ªuµZ©/ª‰Ê/­Z¬;¿Áª\¶Z¶…¬;­%©/´;¶´ª\·l²†´­Z­3´;¶Z¶3°„¸”¾G®½¹®„¬HºèÚ:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô8ÃƬG¸/¶…ª\Ü-Ŕª\¸LµZ®„¹
µZ©/°„¶wµ…¬-¬G®¶…ªEª\· ¶Å/¶…ªE¿ÕÅ/®§¿À¬;­ ´;ŔµZ©/¬;­3°„¸”¾‹Ê†´¾;ª\¶ ´;¶ ºÏª\®„®´;¶¸/´\Â+°½¾G´µZ°½¬G¸0è%©/°¼¶lʆ­Z¬\Í+¹ô°¼¶lÂ;ªE­3¹ô©”ª\®„Ê/¿Áņ®]¿Á¬;­
®½¬-¬;Ô-°¼¸”¾—´µwµZ©”ª­Zª\¶ZÅ/®„µZ¶?¿Á­Z¬G·"¬;µZ©”ªE­(¶…ª\´­3³B©ª\¸”¾G°„¸”ª\¶EÌ~´;¸†¯Ê†´¾;ª\¶wºu°½µZ©5®¼´­Z¾;ª¸-Å/·l²ƒªE­3¶?¬;¿u®„°„¸”Ô+¶?¶Zņ³3©´;¶
]´;©”¬-¬ ¶ˆ®„°„¶ZµZ°„¸”¾G¶EÃ?¨Š©”ªlʆ­Z¬\Í+¹€³E´;¸©/ª\®½ÊÅ/¶…ªE­3¶‰¯”ª\³E°¼¯”ªlºu©/°„³3©‹®„°¼¸”Ô-¶Q°„¸‹´d®½¬G¸”¾d®„°¼¶…µZ°„¸”¾´­Zª ·(¬;­Zª(®„°½Ô;ª\®„¹`µ…¬
²ƒØ ª?°„¸aµ…ªE­Zª\¶…µZ°„¸/ξ”à m­\̖°½¿:µZ©”ªÅ/¶…ªE­Q©/´;¶Š¶…¬G· ª°„¯/ª\´(ºŠ©”ªE­Zª?µZ©”ªl®„°¼¸”Ô µZ©/ªE¹`´­Zªl®½¬-¬;Ô+°„¸”¾ ¿Á¬;­u¶Z©/¬GÅ/®„¯d¿Õ´;®„®Ù°„¸
µZ©”ª
X HP

°„·(ʃ¬;­ZµZ´;¸†³˜ª ¶…ʃª\³˜µ…­3Å/·d̔µZ©”ªE¹¶Z©”¬Gņ®„¯²ƒªˆ´²†®½ªmµ…¬ ¶Z³E´;¸`¿À¬;­Š°„µ%·lÅ/³B©


·(¬;­3ªˆÜaÅ/°¼³ZÔ+®½¹ Å/¶3°„¸”¾wµZ©”ªˆÊ/­3¬\Í+¹;Ã
R

“Þ då~â/ãŽäâ†ä
çÙéˆíwïƒðÙ⠋ï  

¨%©”ª
¬;­3°½¾G°„¸/´;®¾;¬G´;®Š¬;¿ˆÚ:´¾;ª\ۊ´;¸”Ôº´;¶´º§´H¹µ…¬5¶…¬;­Zµ²†´;³ZÔ+®„°„¸”Ô+¶(¶…¬ô°½¿uµZ©/ªE­Zª`º§ªE­Zª
´®¼´­Z¾;ª
¸-Å/·?²ƒªE­ ¬;¿
²†´;³3Ô-®„°¼¸”Ô-¶:¿Á¬;­Ï´?¯”¬-³Eņ·(ª\¸LµEÌaµZ©”ª Ø ²ƒª\¶…µ Î ²–´;³ZÔ+®„°„¸”Ô+¶r³˜¬GÅ/®„¯(²ƒª%¯/°¼¶…ʆ®„´H¹;ª\¯wö†­3¶…µEÃ|«ªu©†´\Â;ªu°¼·(ʆ®½ª\·(ª\¸aµ…ª\¯(¶ZÅ/³B©
´‰¶…¹+¶…µ…ª\·dÃrÄWµrµZŔ­3¸/¶:¬GÅ/µrµZ©/°„¶:Â+°½ªEº¬;¿–µZ©/ª%²†´;³ZÔ+®„°„¸/Ô-¶|¬;­3¯”ªE­3ª\¯(²a¹wÚ:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô(³E´;¸²8ªÂ;ªE­Z¹(°„¸aµ…ªE­Zª\¶…µZ°¼¸”¾mºŠ©”ª\¸
µ…­Z¹+°„¸”¾(µ…¬ņ¸/¯”ªE­3¶…µZ´;¸†¯¹;¬GŔ­Š³˜¬G·(ʃªEµZ°½µZ°½¬G¸ÙÃ]ú”¬;­Šª˜Í”´;·(ʆ®„ª;Ì/µZ©”ªˆÊƒªE¬;ʆ®½ªmºŠ©/¬(­3Å/¸`´ ¸/ªEñ ºŠ¶%¶Z°½µ…ªˆ´;®„º§´H¹-¶Šº§´;¸aµ
µ…¬?Ô;ªEªEʵ…­3´;³3Ô ¬;¿0´;¸L¹ ¶Z°„¾G¸/°}ö–³E´;¸aµr²†´;³ZÔ+®„°„¸/Ô-¶rµZ©/ªu³˜¬G·(ʃªEµZ°½µZ°½¬G¸©/´;¶]· ´;¸†´¾;ª\¯µ…¬l¾;ªEµEà ®¼¶…¬”ÌaÚ:´¾;ª\ۊ´;¸/Ô³E´;¸
©”ª\®½Ê
µZ©”ª?Å/¶…ªE­u¯”ª\³E°„¯”ª?°„¿|´ ¶3°½µ…ª?°„¶µ…­BÅ/¶…µnº§¬;­ZµZ©a¹d¬;­u¸”¬;µEÃú”¬;­Qª˜Í+´;· ʆ®½ª;̆´ Å/¶…ªE­Š· °„¾G©Lµ%²ƒªˆ°„¸†³E®„°„¸”ª\¯µ…¬µ…­BÅ/¶…µ
°„¸”¿Á¬;­3· ´µZ°„¬G¸µZ©/´µŠ°„¶¯/°„­Zª\³˜µZ®½¹ ³E°„µ…ª\¯d¿À­3¬G· µZ©”ª µZ´;¸/¿À¬;­3¯d©/¬G·(ªEʆ´¾;ª;Ã

 žu›w¡ B  8¢3žu›


Äs¸—µZ©†°„¶ŠÊ–´Ê8ªE­HÌ8º§ª(©/´\Â;ªwµZ´Ô;ª\¸¬G¸€µZ©”ª(´;Å/¯†´;³E°½¬GÅ/¶QµZ´;¶…Ô
¬;¿Ï³˜¬G¸/¯”ª\¸/¶Z°¼¸”¾ ªEÂ;ªE­3¹
ʆ´¾;ªw¬G¸‹µZ©”ª«¬;­3®„¯€«±°„¯”ª
«ªE²d°„¸aµ…¬l´¶Z°„¸”¾G®½ªu¸aÅ/·l²ƒªE­\Ìa°„µZ¶]Ú:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô8ÃÏÚ:´¾;ª\Ûu´;¸”Ô°„¶§´ˆ¾G®½¬;²–´;®†­3´;¸/Ô-°„¸/¾ˆ¬;¿Ù´;®„®–ºÏªE²ʆ´¾;ª\¶EÌ+­ZªE¾G´­3¯†®½ª\¶Z¶
¬;¿:µZ©”ª\°½­%³˜¬G¸aµ…ª\¸LµE̖²†´;¶…ª\¯`¶Z¬G®½ª\®½¹¬G¸dµZ©”ª\°½­Š®„¬-³E´µZ°½¬G¸
°„¸µZ©”ª‰«ªE² ¶Š¾;­3´ʆ©`¶…µ…­BÅ/³˜µZŔ­Zª;Ã
øQ¶Z°„¸”¾Ú:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô8Ì0ºÏªw´­Zªw´²†®½ªlµ…¬¬;­B¯”ªE­Q¶Zª\´­3³3©€­Zª\¶Zņ®½µZ¶Š¶…¬µZ©/´µ‰·(¬;­Zª°„·(ʃ¬;­ZµZ´;¸aµu´;¸/¯€³˜ª\¸aµ…­3´;®|«ªE²
QP

ʆ´¾;ª\¶r´­Zª¾G°„Â;ª\¸lʆ­ZªE¿ÀªE­3ª\¸/³˜ª;Ã:ÄW¸ª˜Í+Ê8ªE­B°„·(ª\¸aµZ¶E̵Z©/°„¶|µZŔ­3¸/¶“¬GŔµ:µ…¬‰Ê/­Z¬Â-°¼¯”ª§©†°½¾G©”ªE­:ÜaÅ/´;®¼°½µn¹?¶Zª\´­3³3©(­3ª\¶ZÅ/®½µZ¶“µ…¬
Å/¶…ªE­B¶EÃr¨%© °¼¸LµZÅ/°„µZ°½¬G¸ ²ƒª\©/°„¸†¯ Ú:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô°„¶]µZ©†´µ§°½µÅ/¶…ª\¶§°„¸”¿Á¬;­3· ´µZ°„¬G¸ ºŠ©/°¼³3©°„¶]ª˜Í+ªE­3¸/´;®–µ…¬wµZ©”ªQ«ªE²ʖ´¾;ª\¶
µZ©”ª\· ¶Zª\®½Â;ª\¶ µZ©/ª\°½­l²–´;³ZÔ+®„°„¸”Ô+¶EÌ:ºŠ©/°„³B©Ê†­Z¬HÂ+°„¯”ª´
Ô+°„¸/¯5¬;¿%ʃªEªE­w­ZªEÂ+°½ªEºˆÃ‹ú/Ŕ­ZµZ©”ªE­B·(¬;­Zª;Ì~²†´;³3Ô-®¼°„¸”Ô+¶ˆ¿Á­Z¬G·
Ø °„·(ʃ¬;­ZµZ´;¸aµ Πʆ´¾;ª\¶´­Zªm·(¬;­Zªm¶Z°½¾G¸/°}ö8³E´;¸LµÏµZ©/´;¸²†´;³ZÔ+®„°„¸”Ô+¶~¿Á­Z¬G· ´\Â;ªE­B´¾;ª‰Ê†´¾;ª\¶EÃ]¨%©†°„¶]°„¶Ïª\¸/³˜¬G·(ʖ´;¶Z¶…ª\¯°„¸


µZ©”ªˆ­3ª\³EŔ­3¶Z°½Â;ª‰¯”ª˜ö8¸/°½µZ°½¬G¸¬;¿rÚ:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô ª\³˜µZ°„¬G¸ -Ã

Ú:´¾;ª\ۊ´;¸/ԋ³˜¬Gņ®„¯‹²ƒªwņ¶…ª\¯‹µ…¬
¶…ªEʆ´­B´µ…ª ¬GŔµˆ´d¶Z· ´;®¼®|¶ZªEµ‰¬;¿§³˜¬G· · ¬G¸/®½¹‹Å/¶…ª\¯¯”¬+³EÅ/·(ª\¸aµZ¶mºŠ©/°„³B©³E´;¸
 

´;¸/¶…º§ªE­Š·(¬G¶ZµÜ-ŔªE­3°„ª\¶EÃ~¨%©”ªm¿ÕÅ/®„®8¯/´µZ´²†´;¶…ªˆ¬G¸†®½¹ ¸”ªEª\¯†¶µ…¬(²8ª‰³˜¬G¸/¶3Å/®½µ…ª\¯ºŠ©”ª\¸µZ©/ªm¶3· ´;®„®ƒ¯/´µZ´²†´;¶…ªl°„¶¸”¬;µ


´;¯”ª\Ü-Å/´µ…ªµ…¬Ž´;¸/¶…º§ªE­(´€Ü-ŔªE­Z¹;Îú:°„¸†´;®„®½¹;ÌrÚ:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô· ´\¹5²ƒª ´€¾;¬a¬+¯ôº§´H¹5µ…¬©”ª\®„ʏö–¸†¯­ZªEʆ­Zª\¶…ª\¸aµZ´µZ°½Â;ª
ʆ´¾;ª\¶Šµ…¬¯/°„¶…Ê–®„´\¹ ¿À¬;­Š´³E®„Å/¶…µ…ªE­%³˜ª\¸aµ…ªE­\Ã
«ª%©/´HÂ;ª¿À¬GÅ/¸†¯l´m¸-Å/·?²ƒªE­|¬;¿†´Ê/ʆ®¼°„³E´µZ°½¬G¸/¶{¿À¬;­rÚ:´¾;ª\ۊ´;¸”Ôw°„¸´;¯/¯/°½µZ°„¬G¸?µ…¬‰¶…ª\´­3³B©ºŠ©/°„³B©l°„¸†³E®„Å/¯”ª~µ…­B´ ³
ª\¶…µZ°„·´µZ°½¬G¸0̃´;¸/¯—ņ¶…ªE­‰¸/´\Â+°½¾G´µZ°½¬G¸0à ñ ®„¶…¬”Ì8ºÏªw³E´;¸€¾;ª\¸”ªE­3´µ…ª(ʃªE­3¶…¬G¸/´;®¼° Eª\¯
Ú:´¾;ª\ۊ´;¸/Ô-¶mºŠ©†°„³3©—³E´;¸€³˜­3ª\´µ…ª

´(Â+°½ªEº ¬;¿:«ªE²
¿Á­Z¬G· ´(ʖ´­ZµZ°„³EÅ/®„´­ʃªE­3¶…ʃª\³˜µZ°½Â;ª;Ã
=

QÂ;ªE­B´;®„®ÓÌ0¬GŔ­‰ª˜Í+ʃªE­3°„·(ª\¸aµZ¶QºŠ°½µZ©‹Ú:´¾;ª\ۊ´;¸”Ô¶ZŔ¾;¾;ª\¶Zµ‰µZ©/´µ‰µZ©”ª ¶…µ…­3ņ³˜µZŔ­Zªw¬;¿ÏµZ©/ª«ªE²¾;­3´ʆ©°„¶mÂ;ªE­Z¹
Å/¶…ªE¿ÕÅ/®ƒ¿Á¬;­Š´(´­3°½ªEµU¹ ¬;¿r°„¸”¿Á¬;­3· ´µZ°„¬G¸ ­3ªEµ…­3°½ªE´;®0µZ´;¶…Ô+¶EÃ
R

$% !% % ] ]›w¡ 


K%

4 K8 ùÚ ªE­Z¾;ªE¹dù§­3°„¸d´;¸/¯ ´­Z­Z¹Ú|´¾;ª;à Q¬-¬;¾G®½ªl¶…ª\´­B³3©`ª\¸/¾G°„¸”ª;à 


 !ƒÃ
+

Æ mË€Ú (ÐGÅ/¸/¾G©”¬a¬—Æ©”¬”Ì Ö ª\³˜µ…¬;­ m´­B³E°„´ Ë


¬G®¼°„¸/´+̓´;¸†¯ ´Hº%­Zª\¸/³˜ªÚ:´¾;ª;à ³E°½ª\¸aµˆ³˜­3´HºŠ®„°„¸”¾dµZ©/­Z¬GŔ¾G©
Ŕ­3®Ù¬;­B¯”ªE­3°„¸”¾”ÊÄW¸ L +#" 9 9 ! ; 2%$\OR2n+>/A!@!0CUB = )?+GHe#4<!'& !$-3!
B#4)(QBX#k!
2AB ; #_U^+3B ;+* 68! '-, +B>H$!$2n!$B/Q!
4 6C 8 D?K

j 6 6 6/.+0 o Ì“Ç -Ã
6C6C

m´­ ;È ]Ŕ¾;ª\¸”ª m´­…ö†ª\®„¯Ùà ªEºò°„¸aµ…ªE­3¸/´µZ°½¬G¸†´;®”Ê/­Z¬;¿Áª\¶Z¶Z°½¬G¸†´;ñ ®”¶…¬-³E°„ªEµn¹(¶Z°½¾G¸/´;®¼¶:µZ©”ªŠ· ´µZŔ­B°„¸”¾‰¬;¿0¶Z³E°½ª\¸aµ…¬


·(ªEµ…­3°„³E¶“´;¸/¯l°¼¸”¿À¬;­B·(ªEµ…­3°„³E¶E"à L 4<!1& />U^!$BX#_UW)
# Ì Ç BÌ Å”¾Ç ;È-à 2 +33 3
4567 8++98:1
45 76 8 ? 


8:;<=>! ? 
@+!9 +< BA:C C D +!!B: 88ECDF G H9AIJ KL6/Ã
96 B 6C6

Q¬;¿ -Ç «õ°„®¼®„°„´;· Q¬÷0· ´;¸0à ñ · ´µZ©/ª\· ´µZ°„³E´;®m·(ªEµZ©”¬+¯ ¿Á¬;ñ ­d´;¸/´;®½¹ \°„¸”¾5µZ©”ª


¾;­Z¬º%µZ©±¬;¿ˆ´¶Z³E°½ª\¸aµZ°}ö–³
¯/°„¶Z³E°½Ê–®„°„¸”ª;à M +3F52AB ;* +nH\#45!N" ,IOÌÙÇ „Ç Hû–Ç ;È-Ì Ê†­3°„®:Ç -ÇÃ
45 8 M=

 
7S J9 6

ˆ®½ª Ð;¬G¸ ˆ®½ª\°„¸a²ƒªE­Z¾”à ñ Å/µZ©”¬;­3°½µZ´µZ°½Â;ªw¶…¬GŔ­B³˜ª\¶u°„¸€´©L¹-ʃªE­3®„°„¸”Ô;ª\¯ª\¸aÂ+°½­Z¬G¸/·(ª\¸aµEÊÄs¸ OR2n+>/Q!Q!0C3UB = )?+GH


#45!NPUB !>#4Q" B B F ;* " ,IOSR &( " O &9TD, 9 +3)QUF , +3BVU\U)
/$20!$#k!W" * = +2QU_#4],e)
K Ì“Ç -Ã
4L J6C 8 L

6C6C

Ç\È
ˀ´­ —Ë ´;¶Z¶3°„·(¬ŠË€´­3³3©†°½¬;­3°ÓÃ;¨%©”ªÏÜaŔª\¶Zµ0¿À¬;­|³˜¬;­Z­Zª\³˜µ“°¼¸”¿À¬;­B· ´µZ°½¬G¸m¬G¸ˆµZ©/ª~ºÏªE² Ö ¹-ʃªE­{¶…ª\´­3³B©ˆª\¸”¾G°¼¸”ª\¶EÃ
ÄW¸ OT2G+>/A!@!@C3UB = ):+GH #45!2&XU d #4 (QBX#k!
2AB ; #_U^+3B ;* 6 6 6 , +3B>H>!
20!
B/A!AM & ; BX# ;-,* ; 2 ; , &"M " 9 2QU * M
4 76J8 TS

 .. Ì|Ç aà 2 @ +33 3J +;6 7L <


36   ?H HH >L6”Ã
6C6

ˀú ;È ¬GŔ¾G´µZ´
ˀŔÔ+©”ªE­Õ҅ª\´`´;¸/¯ÐL´;·(ª\¶ Ã|ú”¬G®½ªE¹;à ©”¬Hºu°„¸”¾dµZ©”ª³˜¬G¸aµ…ª˜Í+µl¬;¿¸”¬+¯”ª\¶ˆ°„¸ŽµZ©”ª º§¬;­3®„¯
ºŠ°„¯”ªº§ªE²ÙÃ8ÄW¸ OR2n+>/Q!Q!0C3UB = )+GH=" ,IO , ( . , +3B>H>!
20!
B /Q!+3B F5, ; B ; /#1+32Q) UB , +3, 9 F<#_UB =
4 6 8 <


&?TD)A#k!
,e) ̆Â;¬G®„Å/· ª ¬;¿ &X4 +32
# O ;Q9 !$2@)%$68! ' 2n+3[)QUB =;̖ʆ´¾;ª\¶ Hû aÌrÇ ;È-Ã
&C CB MC 6C6

ˀú Ö ;È ¬GŔ¾G´µZ´‹Ë—Å/Ô-©”ªE­ÓÒsª\´+ÌÏÐL´;·(ª\¶ Ã:ú/¬G®½ªE¹;ÌÏ´;¸/¯ ³˜¬;µ…µ Ö Å/¯/¶…¬G¸0à m°„¶ZÅ/´;®„° \°„¸”¾


³˜¬G·(ʖ®½ª˜Í5©a¹aʃªE­
·(ª\¯/°„´—¸”ªEµnº§¬;­ZÔ+¶lµZ©/­Z¬GŔ¾G©ô·lÅ/®„µZ°½Ê†®½ª ©/°„ªE­3´­3³3©†°„³E´;®]Â+°½ªEºŠ¶\Ã`ÄW¸ OR2n+>/A!@!0CUB = )+nH " ,IO , ( .
4 6 8 < E >=


, +3B>H>!
20!
B/A!c+3B F5, ; B ; />#1+32Q)(UB , +3, 9 F<#_UB = &?TD)
#k!
,e) Ì~Â;¬G®¼Å/·(ª—Ç ¬;¿ O ;Q9 !
2Q) $ , 20! ; #_UB =
 U)QF ;* U f ; #_U^+3B<) ̖ʆ´¾;ª\¶ +ÇBû aÌrÇ ;È-Ã
&C MC 6C6

Ë€Û ;È ÛˆÃÙ˗¬;µnº´;¸/°]´;¸/¯Ú“Óۊ´¾G©/´H´;¸0à P ; BC +3, Ugf!@C " * = +32AU_#4],e) ÃÆ´;·l²/­3°¼¯”¾;ª(øu¸/°„Â;ªE­3¶Z°½µU¹—Ú~­3ª\¶Z¶EÌ


Ç ;È-Ã
4 &6 8

6C6

ñ ñ ۈà ñ ¯/°¼¶…µ…­3°½²†Å/µ…ª\¯mµ…ª\¶…µ…²ƒª\¯ˆ¿Á¬;­“¸/´µZ°½¬G¸†´;®G°„¸”¿Á¬;­3· ´µZ°½¬G¸ˆÊ/­Z¬HÂ+°„¶Z°„¬G¸/°„¸”¾”à 


 8?77:? 
?=>?
 7 ? ”Ã
4 8

Ú]ù ´\ºŠ­Zª\¸/³˜ªmÚ|´¾;ª‰´;¸/¯ ªE­Z¾;ªE¹ ùÏ­B°„¸0ÃÙ¨%©”ªu´;¸/´µ…¬G·?¹ ¬;¿{´®„´­Z¾;ª ¶Z³E´;®½ªm©a¹aʃªE­Zµ…ª˜Í+µZÅ/´;®–ºÏªE²¶…ª\´­3³B©


ª\.+¸”0 ¾G°„¸”ª;Ã;ÄsZ¸ L + " 9 9 ! ; 2 $ OR2n+>/Q!Q!0C3UB = ) +GH #45!1& !
-3!$BX#4W(QBX#k!$2QB ; #_U_+B ;* 68! ' , +3B>H>!
20!
B/A! j 6 6 6
4 +6C 8


6C6C o Ì|Ç -Ã
Ú]°„µ ÐG´;·(ª\¶ %ÃÏÚÏ°½µ…Ô;¬Hº?à , 4 ; 2 ; /#k!
2AU f$UB = 6S+32 * C6cU_C]! 6Z! ' /Q+ * + = U1!A) à ÚÏ© µZ©”ª\¶Z°„¶\Ì QªE¬;­3¾G°„´
ÄW¸/¶ZµZ°½µZŔªm¬;¿r¨{ª\³B©/¸”¬G®½¬;¾;¹;̃ÐGÅ/¸”ª(Ç aÃ
4 A6J8 W? < +

6C6

Ú]ÚÏÛ Ú“ªEµ…ªE­Ú]°„­Z¬G®„®„°ÓÌ;ÐG´;· ª\¶]Ú]°„µ…Ô;¬HºˆÌ+´;¸/¯ Ûu´;· ´;¸/´ˆÛu´¬”à °¼®½Ô?¿Á­Z¬G· ´ˆ¶Z¬Hº ¶]ª\´­ rÍ+µ…­3´;³˜µZ°„¸”¾?ņ¶Z´²†®½ª


¶…µ…­3Å/³˜µZŔ­3ªŠ¿Á­Z¬G· µZ©”ªQº§ªE²Ù Ã0ÄW¸ ˗°¼³3©/´ª\®ƒÐ”Ã-¨“OR´;2nŔ+>²ƒ/A!@ªE!0­\CÌ UQB °¼³˜) µ…+G¬;HT­3°„#´?45!ù§ª\®„+®„¬;B>µ…H$µZ!$°Ó2nÌ-!$ۊB¬;/Q!²†°„+3¸B Ð;ª˜÷ƒF5­3, °½ª\¶EB Ì+Ð; ¬+³Z/>Ô #1+2@) Ã
4 &6CB 8 P SK?

˗´;³3Ô-°„¸†®„´\¹;ÌG´;¸/¯wÐG´Ô;¬;² °½ª\®„¶Zª\¸0̪\¯†°½µ…¬;­3¶EÌ =
E

, ; ;
<

ñUB Æ, Ë +3, Ú~9 ­ZF<ª\¶Z#_¶\UB Ã = &?TD)A#k!


,e) $ , +,e,*+3B"R! 2n+3F5BC Ìaʆ´¾;ª\¶%Ç;Ç Hû–Ç ;È-Ì ªEº ~¬;­ZÔ–Ì–Ç Hû–Ç ʆ­3°„®8Ç -Ã
 :X  ñ 6C6CB

´;¸ ;È ªEªE­3´ÒZ´ ´;¸”Ô´­B´;¸0à ʃª\³EÅ/®¼´µZ°½¬G¸(°„¸(µZ©”ªŠ²†°½¬G·(ª\¯/°¼³E´;®”³˜¬G· ·lņ¸/°½µn¹w´²ƒ¬GÅ/¸/¯/¶:¬Â;ªE­§®¼°½Ô;ª\®½¹w³E´;¸/¯/°


¯/´µ…ª\¶:¿À¬;­r¸”¬;²ƒª\®Ó à L 45!
& /$U1!
B#_UW)
# Ì Ç BÌ m³˜µÇ ;È-à 2 @ 3 3 3= ?567898 8:; <1
4 26 8


!? 2 +!9 <BA:C CD 7 ?; ECD9A:F FH >L6K/Ã
6 6 R 6C6

ʃª ]®„®½ª\¸ Ê8ªE­3µZÅ/¶Eà Ú:´­3´;¶Z°„µ…ª €Ë€°„¸/°„¸/¾‹¶Zµ…­3Å/³˜µZŔ­3´;®Š°„¸”¿Á¬;­3· ´µZ°½¬G¸¬G¸ µZ©”ª`º§ªE²ÙÃõÄW¸ OT2G+/Q!@!@C3UB = )


+GH?#45!Q&XU d #4 (QBX#k!$2QB ; #_U_+B ;* 6 6 6 , +3B>H>!
20!
B/A!AM & ; BX# ; ,* ; 2 ; ,# &"M" 9 2QU * M ..$ ÌÇ aÃ
4 J6J8 ? CS

 2 +33 3$ J +;6 7+L  <?+ 39   HF
 >+L9/Ã
6C6

¨%°„® Ö ¬;ʃª Ô¨%°¼®„®„· ´;¸0à ]´;®¼Å/´µZ°„¸”¾ÜaÅ/´;®¼°½µn¹ ¬G¸µZ©/ªQ¸”ªEµEà 


3 33
 ?87 J !B9 :?+
8:% ! JL6”Ã
4 8 Q?

« wÛ%¬G¸«ñ ª\°„¶Z¶\ÌÏù°½ª\¸aÂ;ª\¸/°„¯”¬ 'ª\& ®„ª ;̧ˀ´­ZÔ ñ à ©”ª\®¼¯”¬G¸0ÌÏÆ©/´;¸†´ñ µZ©/°½Ê˗´;¸”ʆ­Zª\·(Ê/­Zª;ÌÏړªEµ…ªE­ \°


®„´¾;¹-°jÌ ¸†¯”­ EªWÒ Qņ¯/´+̖´;¸/¯ Q´HÂ-°¼¯ (à ‰°}÷8¬;­B¯0Ã Ö ¹-ÚÏŔ­3¶Zņ°½µ ©/°½ªE­3´­B³3©/°„³E´;®0¸/ªEµnº§¬;­ZÔ`¶…ª\´­3³B©
4 FE HG 6CB 8 OE = =


ª\¸”¾G°„¸”ªµZ©/´µQª˜Í-ʆ®„¬G°½µZ¶u³˜¬G¸aµ…ª\¸aµ ®„°„¸”Ô
©a¹-Ê8ªE­3µ…ª˜Í-µ‰³E®„Å/¶Zµ…ªE­3°„¸”¾”ÃuÄW¸ OR2n+>/Q!Q!0C3UB = )*+nH ñ #4<!(> #4 " ,IO
= < < L S

, +3B>H>!
20!
B/A! +3B T 9 !$2A#k! d # Ì/ʖ´¾;ª\¶?Ç Éû–Ç -Ì ªEº ~¬;­ZԖÌ|Ç Hû Éˀ´­3³3©5Ç -à ÆË"Ú]­Zª\¶Z¶EÃ

 6C X B M 6C6CB

Ç
B
 D% ]›wŸ ¢ 

¨%©/°¼¶ ñ ʆÊ8ª\¸†¯/°}ͳ˜¬G¸aµZ´;°„¸/¶Ï¶…ªEÂ;ªE­3´;®8¶Z´;·(ʆ®„ªŠÜaÅ/ªE­Z¹w­Zª\¶ZÅ/®½µZ¶]Å/¶Z°„¸”¾ m¬a¬;¾G®½ª;Ã~¨Š©”ª%ö†­B¶…µ~°„¶]´lÜaÅ/ªE­Z¹w¿À¬;­ Ø Q°„¾G°½µZ´;®


 °„²/­3´­3°½ª\¶ Î Å/¶Z°„¸/¾´Å/¸/°½¿Á¬;­3· % ÃQ¨Š©”ª¸/ª˜Í-µm°„¶Q´ Ü-ŔªE­Z¹d¿Á¬;­ Ø Ë—°½µZ³B©”ª\®„® Î Å/¶Z°¼¸”¾ % ³˜¬G¸/¶3°„¶…µZ°„¸”¾‰Ò…Å/¶Zµu¬;¿ÏÐG¬G©/¸
 <

ˀ³HÆ´­ZµZ©a¹ ¶u©”¬G·(ªˆÊ†´¾;ª;Ã
P

Ç
J