Títol: “JO TENC UNA MANETA” Nom i llinatges: Miquela Maria Ferrer Cerdà

Centre de treball: Escoleta Municipal d’infants Els Taperons.

A qui

va adreçada la proposta: Aquesta proposta va adreçada a un grup

d’infants de 2-3 anys, al primer cicle d’Educació Infantil. Aquest grup és el dels infants més grans de l’escoleta, tots ells durant els mesos de gener i febrer ja compliran els 3 anys. És un grup bastant tranquil i participatiu.

Objectius: - Reproduir la cançó mitjançant la veu, el cos i el moviment. - Apreciar el sentit lúdic de les activitats musicals. - Mostrar interès i respecte per les activitats musicals. - Treballar una part concreta del cos: les mans. - Treballar els conceptes: davant/darrera i obrir/tancar.

Continguts: - Gust per la participació en la cançó. - Coneixement i exploració de les possibilitats sonores de la veu. - Identificació de les parts del cos: les mans. -Presa de consciencia de les pròpies possibilitats motrius.

Activitats planificades: Abans de començar la cançó, recordam on tenim les mans i seguidament ja començam a cantar la cançó fent els gestos oportuns a cada moment de la cançó. Temporalització: Aquesta cançó es sol utilitzar com a ritual d’atenció, és a dir, que l’educadora moltes vegades la canta en un moment que vol captar l’atenció dels infants. Per tant, no té una temporalització exacta però sí que s’utilitza molt a l’aula. Materials i recursos: Per cantar aquesta cançoneta no es necessita cap tipus de material ni de recurs específic, més que les nostres mans i la nostra veu. Observacions: Pel fet de ser una cançó que ells estan acostumats a emprar com a ritual d’atenció, encara que jo no sigui la seva figura de referència em va resultar fàcil posar-la en pràctica ja que era coneguda pels infants. Resultat de l’aplicació: Des del meu punt de vista el resultat de meva aplicació per a mi ha estat bo perquè pensava que el fet de no ser la seva mestra de referència em podia dificultar l’activitat, però tal vegada el fet que aquesta cançó ja fos familiar per ells m’ha facilitat molt la tasca.