1|to|ť M'AGkADA LA 1AkDCk!!!

Nom | |||natgesť Laura nleLo vlllar

Centre de treba||ť CLlÞ na Caragol (ArLà)Ŧ

AquesLa proposta va adreçada als alumnes d'un dels dos
grups de 4L d'educacló lnfanLll (3 anys) del qual en sóc la
LuLoraţ però es una acLlvlLaL que es poL Lreballar amb
qualsevol de les edaLsŦ Ls LracLa d'un grup ([ove) formaL per
17 lnfanLs molLs d'ells no caLalanoparlanLsţ però amb
lnlclaLlva l ganes d'aprendreŦ

Cb[ect|usť
Ŵ lnLrodulr la nova esLaclóť la LardorŦ
Ŵ Aprendre la cançó l gaudlrŴneŦ
Ŵ LxperlmenLar amb les fullesŦ
Ŵ


Cont|ngutsť
Ŵ La LardorŦ
Ŵ Canvls en el palsaLgeť els arbres perden les fullesŦ
Ŵ Lls colors de la LardorťgrocţvermellţverdţLaron[a l marróŦ

Act|v|tats p|an|f|cadesť el naneL de la Lardor arrlba l amb les
fulles que ens porLa femť Lallers d'experlmenLacló (bufarţ
LreplL[arţ llançarţ [ugarŦŦŦ)ţ Lallers de plàsLlca ( fer un arbre de
la Lardorţ plnLar l esLampar fullesţ acolorlr amb cafeŦŦŦ)ţ
danses l movlmenLs (slmulem ser les fulles que cauen de
l'arbre en senLlr el venL bufar)ţ quln color falLa?ţeLcŦ

1empor|tzac|óť al LracLarŴse d'una cançó que parla de la
Lardorţ es un bon recurs per aproflLarŴlo a canLar amb
l'arrlbada d'aquesLa esLaclóŦ Alxl doncsţ podrla ser Lreballada
enLre l'ocLubre l novembreŦ

Mater|a|s | recursosť fulles seques l làmlnes de la LardorŦ

Cbservac|onsť es una cançó uLll per Lreballar alguns dels
conLlnguLs de la Lardorť als arbres els cauen les fullesţ que [a
són seques l aquesLes són de colors Llplcs d'aquesLa esLaclóť
grocsţ verdsţ marrons l vermellsŦ

kesu|tat de |'ap||cac|óť Als nlns l nlnes els agrada molLŦ
MalgraL ser un grup amb quasl la melLaL dels membres no
caLalanoparlanLsţ s'han engrescaL en la cançóŦ Alguns nomes
mlrenţ d'alLres canLenţ l flns l LoLţ alguns es llancen a ballarŦ

Ls una cançó queţ lnlclalmenLţ els cosLa una mlca aprendre
perque quan s'anomenen els colorsţ es dóna molLa
lnformacló l amb cerLa rapldesa (es repeLelx dues vegades la
lleLraţ però no exacLamenL lgual)Ŧ