AL CARRER MÉS ALT

Margalida Massuti Nicolau CEIP “Inspector Joan Capó” La instrumentalització de la cançó El carrer més alt va adreçada als alumnes d’Educació Infantil 5 anys i es treballa a les sessions de música. És un centre de tres línies amb grups de vint-i cinc alumnes. La sessió de música es fa amb mig grup d’una aula i mig grup d’una altra (A/B, B/C, A/C ).

Objectius: Cantar i escoltar amb el CD i directament de la mestra la cançó El carrer més alt. Acompanyar una cançó amb instruments. Gaudir del cant i de l’escolta de la cançó amb acompanyament d’instruments. Mimar una cançó.

Continguts: Cançó El carrer més alt. Treball en equip. Representació musical d’una cançó. Acompanyament amb instruments. Reconeixement d’instruments musicals. Sonorització d’imatges i accions. Atenció a la figura del director.

Activitats planificades: Escoltar la cançó interpretada per la mestra i després al CD de cançons. Imitar els gestos de la mestra quan canta la cançó i també quan s’escolta amb el CD (cada gest correspon a quatre pulsacions de la cançó). Cantar la cançó fent els gestos apresos per mimar-la.

Presentar diferents instruments de percussió de l’aula per escollir el que consideren que més representa l’acció o imatge de cada una de les parts de la cançó. Assignar instruments a la meitat de la classe per a que puguin acompanyar als seus companys que la canten. Posada en escena de la interpretació. Temporalització: Es un treball de quatre sessions de música ( una setmanal ) dedicant-hi uns quinze minuts de cada, una excepte la darrera sessió que per fer la posada en escena i per a que tots els nins hagin pogut ser instrumentistes o cantaires s’utilitzen els quarantacinc minuts de la sessió.

Materials i recursos: Aula de música. Reproductor de CD. CD de Met el moixet. Ed. Teide. Caixes xineses Pals Cròtals Cascavells

Observacions: El treball només a l’aula de música fa que l’activitat s’hagi d’allargar tot un mes. En principi quan s’acompanya la cançó es pretén que els alumnes piquin la pulsació encara que no s’aconsegueixi.

Resultat de l’aplicació:

Encara que no s’hagi pogut aconseguir mantenir la pulsació, per als alumnes ha estat molt motivador ser ells qui han escollit els instruments per a acompanyar-la i també poder formar part d’un grup d’interpretació essent cantaires i instrumentistes.