Títol: Miniconcerts a Sa Graduada

Nom i llinatges: Margalida Cladera Miquel Centre: Escola d'educació infantil Sa Graduada, Manacor Nivell: 2on cicle d'educació infantil Objectius:  Explorar i gaudir de les possibilitats expressives del propi cos, de materials i instrument i tècniques pròpies del llenguatge musical.  Escolta activa d’audicions amb actitud atenta i relaxada.  Participació en el cant grupal amb actitud d’interès i respecte envers les produccions dels companys/es.  Participació activa a les danses senzilles mostrant interès per la precisió en el moviment.  Conèixer i valorar positivament obres artístiques: audicions.  Comprendre, reproduir i valorar alguns textos orals de tradició cultural : cançons.  Mostrar una actitud oberta, respectuosa i crítica cap a la diversitat d'expressions artístiques.  Manifestar interès per aprendre.  Aprendre de i amb els altres.  Relacionar els continguts que s'han d'aprendre amb els aprenentatges previs i amb l'experiència personal. Continguts:  Els diferents instruments: bateria, flauta, violí, clarinet, guitarra elèctrica, guitarra acústica, guitarra clàssica, batucada, castanyetes, gralles, tambor, flauta travessera , instruments de percussió, flabiol i tamborino  Danses del món .  Exploració de les possibilitats sonores de la pròpia veu i la dels companys, del propi cos, d'objectes quotidians i d'instruments musicals.  Reconeixement dels instruments musicals i les seves característiques: nom, parts de l’instrument i a quina família corresponen.  Discriminació dels trets distintius dels instruments : llarg-curt, fort-suau, agut-greu, sosilenci.  Audició atenta de fragments o d'obres musicals.  Participació activa i plaer per la interpretació i per la participació en cançons, danses i jocs musicals. Activitats planificades: En primer lloc es fa una circular per totes les famílies del centre . Allà s’explica que volem fer activitats com a comunitat d’aprenentatge . Per aquest motiu es convida a familiars i amics, que sonin un instrument, a participar dels miniconcerts. Abans de cada sessió s’ha pactat amb el músic els diferents continguts que treballarem , les activitats que es duran a terme i el repertori de cançons , danses o petites audicions .

-

-

Es prepara l’espai més adequat del centre per acollir alumnes de diferents edats (3 , 4 i 5 anys) Presentació del músic que farà el miniconcert i de l’instrument . Concert, petita audició, cançons, danses, activitats per discriminar els trets i les característiques de cada instrument . Si hi ha possibilitat... deixar tocar o sonar l’instrument als infants Torn de preguntes . Els infants fan diferents aportacions o preguntes sobre l’instrument o el que volen saber de la persona que ha realitzat el concert.

Temporalització: Tantes sessions com a instruments es tinguin a l’abast. L’activitat té una durada d’entre 30 o 40 minuts. Materials i recursos: Instruments musicals reals Músics familiars Un coordinador de l’activitat Equip de so.

Observacions: És important i necessària una bona coordinació entre els tutors, el coordinador del miniconcert i el músic participant. Així com una bona organització per dur-ho a terme: espai, horaris, personal, grups d’alumnes , activitats i recursos. Resultats de l'aplicació: Es de destacar la gran participació de les famílies. Ens ha sorprès la gran motivació per part dels alumnes i els músics participants . Es de destacar l’enriquiment que suposa mesclar alumnes de diferents edats, tant a nivell emocional, com a l’estímul que suposa aprendre dels altres. S’han desenvolupat valors i capacitats , amb els infants, de manera sorprenent : l’escolta, el respecte, l’interès, l’esforç, valorar la importància de la música , sentiment de pertànyer a un comunitat... i el plaer de l’audició !

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful