Está en la página 1de 39

mm Generalita: l!

tLW'

de CaJaluhya, Depertarnerrt de Trehall [ InduStria Dlreccto Gen.eral, d'Energia, Mines i Seg-uretatlndustrial'

SubtJirecc16 Gilnarnlde Segur6tatl~ld_tJSlrral SeN,sl d'Au!0moblls i Mauslcg,ia

RI.G: o.c ,09/04


ASUNTO:

Autorizaci6n ResolucJ6n.

de retorrns

de tmportancla.generalizada

conslstente

en la

incorporacon deun kit de. rnuelles de-suspension, marta HEINRICH EIBACH GmbH:, en los vehtculosde- cate:gorla M que se .cltan enel anexo daesta

RESOLutiON Vr~ta la PE?tici6n-form.u!ada. per lasrnpresa PLUS POWER, S,.A.., amb CIF,A~5808.:S2S-8, stta ,en, la C/. Corrnmicaclons, n~ 17, del pollgono Industrial Agrfpina" 0875:5 Castellblsbal :(Barcelclns), dlstrtbuldor autorlzado en Espana de 1<31 empresa HEINRICHJEIBACH Grrihl-l, en Is:que soli,dta la autortzactonde reforms de lmportancla _ 9!3neralizada ecnsistenteen la incorporacion de un kit de rnuelles desusoenslen, raarca HE1NRICHEIBACHGmbH, 'en los vehf-culos de eategorfa· M que se citanenel 'anexo deesta Resolution: '
Visto el ,informs nO t0403083. ernitldo por el Institut d'_lnvesiigaci6 ApIicad'8 de JlAulomobil '(IDlADA),en :el que! S'e indica que: ton la mcorporaolon de estes orsposluvos se mannenon las las condiciones ':de ,segur19ad.' y de proteccIon deJ .medio arnblente r,eglamentariamente

exigidas. Aslrnlsrno,

76f156 (instalad6n de lucas)" 71/127 (instalacion de refrovisares.)

se justifica docurnentairnente que 61 citado k-rt'Gu01pla con las Directivas y 701311 (direcclon).

VtsJoel proyscto Visad_o PQr el Col' legi d!Enginyers lndl:lstrials de Barcelona con el lio 273650, de fecha '211.-01.04, oonfortne con las- candi¢iones e-specrHeades porel laboratoria,'Y flrrnado par 81 Sr,Albe.rfOent~lles L..opez.. '
Vista la deeumentaclen

aportada porsl soITtifante",dlstrihuidbt d.e tos.dieposltivos; de esta Bite_cd6 General. ya


de

Visto :e:!i:nf'drme del cap del Servejd'AUlorJllablls tMetrOlogia,

Deaouerdo ccnlcestablecldoen .el apartado B del artlculo 40 del Real Decreto'136it988', la -Orden CTE!3191/2nQ2, que regulan 121 tramitadGn de las reformas .dejroportansla
vehiculos.de carretera, esta Direccio GelilsrBl,

RES U ELVE: auforiza..cibn, de refor:--ma de ifTlportaQ,Cia 'geqeraliZFIda consistenle eri Ia incof'p'oraci6n de un kit de rnuelles de suspension, maroa HEIN~ICH EIBACH GmbH, en los vehiculos decateqorta M que se citsnen el enexode esta Resoluclon, en lassiquientes G011di clones:
1,ci' C:9(lc-ede,rla
l

,P21g_. '1de39'
I'

11m .. W

G@neralitatdeCataluhya

Departamsnt de Treball l lndustrla Direccid General d'Er)ergia, Mlhes i Seguretat Industrial


SiJbdifec~l¢ G€D.,f.Hai de SegUl'e,titt I.i;l,d~$trtal Servel diAt:lT,Om00ils IMetrO!ogia

61)Las caracterlsticas de t0S cornpcnentes instalados en los'vehiculos.corresponderan.en memento, a las lndlcadasen las hoiasanexas. b) La tncorpora.ci6n vehleules hasta un

todo .

maximo de

del kit de muelles puede ih1pllcar la dlsrrnnuclon .de la altura de los


35 mrn.. '

c) La rstorrna que 'sa .autortza deoera Iieva rsea babel encualquler taUe(,de.bldarneJ'ite inscrito ·al Registro industrial en Ip especialldad correspondlente y que aisponga de un centro de

diagnosis d:e:la suspension.

r;i). La ,ingorppra6J6,n del dt?do kit !?eaiustaraa tocas 1~!3especllicaclones 'de la documentaclon
ts_cnlea presentada y,' especlalmente, d:eberan;·tenerse, en cuenta los siguientes aspsctes:
Se asegura rala no iliteri'erenciadel kit con cualqulsr eornpouente del vehi cu 10. En los vehlculos Sin contro; .electrOnlco de tra\!:_ci6n" debera _aJuetarse 61 sistema de cornpensacton del frenado 'del eje posterior con 81 fin .de rnantener su capacidad original.

Una vez flnali~ada ·Ia lnstalselon debera cernprobarse sl se requlere lamble-n la :aJlneacion de: la'direcC;j,on . . } Todos 10,5 vehleules que hayal'! side sorneddos a una reforma ;;:I!l1parada en esta e auterizaclon estan obfigados.a pasar una inspeeeren "tecnitaen .sl plazo de una sellilana, seglln dlsponeel punta '2, apartado B ·del articulo 49 y el punta 1d.sl articulo 50 del Real Decreto 7361198e·, de de JuUo-,Deber~:aportarse ell ess momento LIn c:ertinc:ado. del taller que realiza la retorrnaeontorme se cumplen lascendfclones lrrdloadas, y arnperandoseen

esta Resolucion. 2° La presertte autorlzaCion de reforrna generaliiada no secumplen los nreceptos quese dtan. pddra seranuladasl se compnreba que

De la presante Resoluclon y a los efectos.procedentesse envia ccpla a todas las'delegadons territorlels deTreball i Industrja de 18 Generalitat de Oatalunya; a las Consejerlas de tndusma Ge la Comunid,ades AutooQma.s y aI Ministedo de Industrial Turisrno y Comerclo. a Is via.admlrustraflva, s;e podra t,nterponer recurso de-alzada ante el conseller de TreJ,_all,i Industria; en- el. plazo de. un rnes desdeel dla sigUienie .8,la fecha de recepeion Be la presents Resoluclon. El dlr.ec::tor general d'Ene~gia, Mihes,j Seguretat lndustrial Contra: la presente Reseluciort, que no pone

fin

Barcelona

PMl'ff

RI.G.

(3:,0' .. 09/04

- pag. 2 de 39

'

.•.....
',

IE;.;o,n .. _c g ~I J'O a n
j

3
1137

IDIADA

----------------~=

'iiI Kir, .fabri6>acib P_Qt El.BACH, ,fow_ado ~~'or:MllelJ:es~de: usp~nsi6n s lws veh,itn:19s'~ee'ifl(}aqb~ eni Ii) ;t!!.bla,y:~ntedas sUJi.varf<l;n~~~,

--~BI!f3A::.CH'" 6: padrei' insfa,Iaren, S

:m~~~~~~~~~~t!~
331.Jim au-sine AJleiall '145/146
und

MODEL 0

I4,iV'O/jiiear

'C6:dig(.J-Pl'o-llit

SW),Seda:rl, Ji.ndStitl1clJ] Wagpn_


03'~9m -

04;93:

L.\HQ.1llJiO]

I.OI~,:M!l.'
,2,OTS, ,04.95-=- 02 .. i'l 9 1 .:0 p'u-,+_O

I.OJ.9.14~1

'

'1.9 Jl10

QZ.Ol -

,,1.. 6, 1.0,il1ru~[illkefieistB, , LSI }TD i,n,r;;:j. o:om,~ 'l~ll5e 75

ts TS(O,'JlV'
• 1.0 I 1,t!;40 ,1.f1_B ..:I:40:

2,0 Tu:rbcr Q4
" '10.'; 9'f.~~

!.0 f4.JI4tO

1_.O~1.1-40

• ,1,.6',

2.5,4.4 rro. 3:.2 O~A -'1.·8 ~·.O,.ir.9:J'Wi',mit Nivom'ilJ ....


1'.6:, 1..8, 2:0. '1;9

1:021.140

rra whl'i

rihomat l.021.,.l20

'[
I ~
I

~lI

1I

•••• • • • IDIADA
I

'--'----!A.iVO/Y'ear

.,I
2{:37

NIOD
4

C6dtgo Pro-Kit
, ,

IT61f 12:C)2:0 v( Vi V6, 3.() V6:. 2.5 TD~ ,


12.0,1'.J)V6,2.5 V6; 3.0 V.6.!.2·.5~Q4.,

1'01.87'· 09,98

_!_.QQ;140

1.J66 12.0 12.0 V6 •.2.5 -V~.·H)c\.!6, 2.4 tfQ.


'"spluer/liTY

10.98
'IQ~9i8

LOi2.140 1:02) , IL!.Q

2.,0. J.O:'12V
3.02.4 V

'95.95 09:97'
I05.9~~ @9'.97
I

1.0nU40
1;Ql8... )40

1UL 2.0, 3.0 12 V

1~14,O
~,'
J,'\,fl'.~,.~ -

IA'2 CjlZ)
1.4

'c.""

~ 106,00 1,0.5.00

11.21'D11.<1 Tm
[A 3 (Btl)

to-1 "i~-Ob22 L()-l ~.•()O? ..mL,?

11.6. 1.8, 1.8T IMit Tiptr.£I.i1ic f .sr, 1;9 TDI IWi.tb Tlptr01lk r.aT,~.9 .TOI 1),8 quattro, ]:9 quattro
IL9TDI

I()9.'96:
109:96
I

IJo.ao
1)2':96

~140 1.54$,,140
LO-15-0J}4,..Q 1~~2
1.()-~~O2-22'

ITT
[1.8~1;Coupe L8't h!

"'.., .N_·' ,' ..,,'"

I ,&1 quanruCeupe und Roadster 1.8'Ji quarrre <;I;}).J.!-'u WIG vvu:'>';' tible

110.9~1 110.99 "10.98.

~.14d
lO-~-22'

D..lQ:_14TI

ISO (TYIJ
1)6, U

89.),

2.0~·1'Bf).L6 TD, 1.9 D;

['0:,86 '08-;~n

1lQ1.,14q

190 (l~yp89), 12·.o~~,'}·{)1. L6T])

I]O~8~ 09.~1

~.140

I:BOr

;.."" .... ;n .;S~~ -, ,6~2.0. ZJ, J:9_W,

r .9l1D!

(Il:4~

1()9.91
r 09.f) I

10.94
J 0,.94

12.6; 2.S

_1_i_ ift:I4'O .ll19 ::.l.1Q

rBO

AvanttStati9n Wag-on ,:(84) I:.~,2.0, 23; 1.9 TrYl

1.09.92 12.95

~.24Q ~140

1:2.)6.12.8, '1.9
I,CabrlotColiv~rljble (B4)

I 0..9'1 ] 2.95
la6.91 '98.0Q lJ(i.91_08.00
(B5)

.1.8,2.0.2.3, r.9 TO]

12,~6,2.8
1A 4l,.fmousine/.Sedan

J .515... ="'40
1.51:824Q

1.6 inRI. Alu:'Cl1n~

inkl Klljm::rnnlage

111.94

1O.0U

1.5~ 1,140

RIG GC 09/04 - paS-

4 de 39

r: "~11 c.t.:J,.:

r '0 i. f1 3 G .~ u

0 '8 ,? n
3137

!II •••

I.,IAD,A
MODEL 0

!II

III

ANO/Yeat

Cod£'go Pro-Kit

1.8, I.ST olme A utornatik, ohne Kli:miLElnJage

','1..61~wl. automatic, incl. air-Gohditjoning , '1.8, LST -with,c,Ut .I)U.tormll.i0, ,wilnou~ ,~ir-cO.fd~tiQnll;i1? 1.8. 1:3'1. 1.9 li1Hnk1. Autornatik, irikl, Klimaanlege 2.4, 2.6, 2,8 .ohne '*utomatik,_ Inkl. Khmaa'ri'!age . J.B.- 1,3'C 1..9 TPI incl. anfomat!c, inel, ll!:rcl:ond.itlori'lI\g

.t 1.94 - l'r!l.Q0

1:.53'2.140

. L.._54Ltl4Q

'2..5 TOt, inkl. Klimaanlage, oime AUtQlll~[1( 2.4. 2.Q. 2:8 incl. aUl,Oti-;:i1~jc. in~l.~jl'-tp.ildttiQning 25 TD.!. incl. air-cenditionjng, witho\ltaut0maticA 4 LilUousine'quattro/Sedan:quD:ttro (85)

1.8., l.aT, obn,e Klj,~anl~g_e


'1.£.

r.s'r, Vo:'Hh(ijut~Lr-,conI.:lJtjoni,rig
1.. , TDI" tncl.,aiI-collciitiQ'ning" 9

II~94- Ill.Oll

L534.14D

I .8. J .ST, '1.:9 TDt iil.kJ. Klir:naai11ai!,e, inkl. Autotuati-k


I.K I.H, fnc:;l.automtic

11.9~ - 10.9.0

I.S35:J4t.1

2.4. 2.6:. :2,.s~ inkl, Klilnaanlage_ irlkl.Au.tomatik. inkl.Kllrnaarrlage, ohae Automatik 2.4. 2.6, 2:8-, incl. air-conditioning, incl. automatic
2.5 lIII,

1.542·.'140

A 4'A.V.'lntlStation Wagon (135)' I. 6illk f. Klimeaalage, ink!. .Automarik

[II.96 -Qti.lH

LS:36.1'~,O

"1.6 Ind. .air-cond it.:lonUig, ,inkl .. automatic '1;8.1. wt without air-conditioriing; withoutau.toinati.c I .R__, 8T, I .9TDi .jhk_l_. Klimaanlage, L inkl. A'ut~:nlll'l!ik .2.4;, 2.~, 2. 8' ,i111<1. Klim~ul.n'l,a~,ohne Amoma'dk , :I .fI, L81,I. 9 TPlinc].. '~r.~C::c:lf;1dltionlng,_jl.l¢'l.autb!'Ltatic , 2 A, 2.6', 2.'S', incl; air-cond:ihoni!l.!&._ vv-rtho.ut: a.moiflfttic
,,2.4,2.6,2;8 inkl, K>lima.an1al!_e,

0.1,96-,09.0]

1.5:37.140

irikl.

krtor:n_atik

,205 Il'D'linkl, Klimaanlage, ohne Autprnatil.


2.:5 'l:'OlhlCL aU-(.Ionditioning, w:itl1out atltomal;!::
A 4 Avanr quattro/Station Wagorl. qusttro (BS)

1.8. i.sr, 1.9 Tm inkl, Kl!:rnaanlagt!, inkl, Autonultik 2.4, ~U),2 -. i:n:Jd. Klimaani'ae-e, 'ohlje Amonla:tlk 8 1:&, 1.ST incl. ai.i'-cQiii,fitlQiling, [net auto,rIla,tie 2.-4~2.6~2,g mat l'1ir;contl.iti:oning, witheut autorneric 2.4, 2~6, 2.8 inkl, lGim,aanlalIl:!_. in'l!::LA'lI:toma:tik

1.53'.9. 14u'

01.9·6 - D9.01

1.544.14Q

2.4. 2:(i, 2>8 incl. aif-cond:ltion'ing, incl. autbu:u;l~ii;i . 2..5 "I'Dr incl. .tuil-•.conditklning, w.ithQut automatic -1\4Li'mousine/,Sel{an ~B:5} RIG GC 09/,0.4

pa~r~5

de ,39

.......
lIffODELO
I

It'D n

• H ~30'8 J
---

IPIA,OA.


A'lfiO/ Year
:05.98 - 10',00
,

41.37

C'd' P1'0-'Jf,' I o 19O . "l/'


1 ;568·. J':40

2.7 T, S4 1t\4 AV8otl$tnticln 2.7 T,S4


Wago.n

CBS)
05.98 - 09:0 I

1.%9.140,

,,A .t LilDOU.!iine/Seda n (B6) L6. 1.ST.2 .•Q 2A.3.0, UTDJ

lUIO,,_ III .00 -

L O~15-003-0 1-22, 19-15-D03'::02-2:<:

2.5 TDJ
(B&l

05.0 f I

1,I(,b.l5~003c06-n'

A 4lIimolls:iIle qua_ttrQ/Sedsu:qnattm 1.8T 13.0, l.9TOI 2.51"01 A 4' AV9ntJStation Wagon (B6')

OS.D!-=OS.f)] ~

I G-15.003~04-22: j 0-15·00;3-,05-22

t'I.DO -

LIO-15-003~03-n

,l.G, L&T,2.0 ,2.4. 3.0..


2.51'DI

r.s rrn
(.B6)

09J}1 09.Q1-

10-1 S.:OO34l:7-22
LQ-,15-003~08_-22

:09J)l -

10-[5:-003-09-21.

A 4Av!lol qUALtl'q/Sta1ion Wa_gon quattrn

1.8 T

3.0. 1.9TDJ:

I 'O9.0l '09.01
:09.0J

2.5 TDJ
A4 Olbrio!CoDverriblc (8H) ;2,.4.3':1),25 :pm 1OO/A6Li m nus in clSeaan (C4) '1.8.4,.1], 1.9lDl 2.3, 2,6,'U,'2.4D, 2.5 TOI, inkl, 2.3,2,,6 .. 2.8, 2.4 o. 2.5 rtn, incl. 2.3,2:6, 2.g, 2.4 0,2.5 TDl, h~d. 2.3, 2~6, 2.4 D, 2.5 TDI"incl. :U, 100/ A '6 Limousine ,1.8,2.0

H)-15·0IB~j 1-22, LO-15-003'-12-2:2' IQ--15J003-10-12,

0i4.Q2 -

I'O~5-003 - j 3-22 1

T~·.90'- 03.97

1.5,15.240
tSI5.1i.1(}

Klimaanlage
air-conditioninz

'1.2.90 - em.9?
12.90 - 03.97'

Kfimaanlage, inJ.d. Automatik ait-~p)1diL, jQcl.a\JtOril~tic


'(C4)

1.527.·140

quatlrQ/S-edaDguattro

12.9QI~ 03.97'

1.51G.240

1;2.3.2.6,2.8,2.5

TDI, S4, Sf~ lnkLKlcrrll;1'artlage·

12.90 ~ 0.3.97
12.90',- 03:.97
,

1.516.'140'
,

2.3, 2.Q.; 2 J!, 25 T:OI. S4; S6 j,'(Ic I. ail'-c0ndl~icinwg ,23.2:6,2.8. 2.5 ':tDI. S4. 36, inkl, KUma .. inkl. Automafik 2:3,:2 .6~2.8, 2.5 TOt,S4,.sPJ incl. air-conditInel.automatic

1.518.1.1,0

100lA 6 Avanl/Stati'on Wagon (ell,) 1.8.2:0.1.9 TD1 2,.3,2:,6, z.a. 2.4 D, 2.5 TDI,inkJ. Klimaal1l~e 2.3,2.6, 2.8,2.4 D, 2_§ TDI,!r~t). 8rr-cooditioning 2.3,2;6,. 2.8,1.5 T1Dt'S4, S6.ihkL KUma.. ink-I,. AQt'omalil<: ':L1, 2;6, ~.8.1.;S: Tnl, S4, S6. mcL air-condit., indo automatic
100/A '6 Av~n!~Cjua:{l!'o/Stahon Wagon

lIO}) 1- 03.98'

1.5J 724,0
1.517.11!j().

10.9l - 06.98:

t2".90 - 03.98'

1.529.1:'1,0

q '-1a.tfro (C4)
1'051

Id~'. 2':0'

" 03,88

1.52'1:240

.RIG GC 09/04

pa~.

6 de

39

",Ii_. ~ ';

"~.~l! ..

'"

"',

..

-'".m, "

"

j!J'I'"

,_,!;

I'E"o'n'
/I

,1

(' 1:i1f·11]n ,U
~_~_

,);1''11)3' J -Ij I,'J

••••

II!!

I,DIADA
1

fif37

MQiJELO
:2,3,2:6.,2.8,2.5 TD'l, &4, SG,inid. t<Jlmaal)ia,g,e' 2,3.1.6,2:.8,2_.5 rnr, 84,86, ink], Klir.tlll.-, inkl. AutOTI)H.ti\r 2,3,4:.6,,2.3',2.5 rnt, S~-j36~ (,ne!. 'a'ir~c:ondIt.,. incl. .a.utom,a:t:i",

ANO/Year
10:9.1 _ 03.98,

Codi'go Pto-Kit
1.52U40 i 1. 53'O.1.:~O

_A6 LimousineJSed-an (CS)

1,8, 1.R'T, 1.9 TDI 2.4,2. '7 T, 2,8, J,O, 2.5-

ro I
quattro (£5)

04 ..97 -_

I.5sS. !<10 I 1.559.'14'Q

,L\,6 Limousine quntiroiSed.an

1.8 T
'2.4,,2.7 Cf, 2.8. 3m, 2.5
A ~'Ava.nltSt'ation

tm
(CS),

05.9i

='

L5-6 1.140
1.51)2.140

1.8, 1.8 'r, 1.9 TDl

Wn,gon 2.5 TD]

1.4, 2, I
A

T, 2,8.

L563.14,O

J_j),

1.564.140 q,uaUro
(C5)

CiAyant

q,ua'ttr{lJStation,Wae:on

.I_ST

'(14~98,-

. J.4, 2-.7 T, 2.8,.-3..0,


V8
.10 ..g:8 - 05,94-

1..565;]40

1'512.140

'1.533.2'ifl'l

3.,7. 4j,

2.S. 2:5,TD.L rntl:qLultrro 3. ?" lk2 inkl, quattrn


incl.qulIttrQ

f ._533: L-4D

"E, 30 L'imoumnelSed,a_[]
j

1.82 - 12.!.l"O 1.019.14ff

32U[,

J23ii 3281, E.2_Se

1 1.'32: ~ 1.0:88
1.'1.$$ - 1,2,;90.

,3-2iOk32~,tJ.,314td, 325j
Ii: 31) GabrioIConv-ertible.

2.Q10:240 32'(1[, 325i 05.8'6 _ 05.93

E 36-Cnmpacr
,3 1810s. 3-2].!i

I
Q4.-94 _ 06.01 05.95' - 06:;(H
U Ild CotJpc/Seda

~,OJO.1.IW

2.044.E40 2.051 ,jAW,

Eo 36 Limousine

n and Coupe 12:90: _ 04,99 ..l2 :90 - 05~92 2.021'.240' 2.0:33.140

320i. 315], 32:3.td ,320i, JDi, 325i, 32St 3.'fSldsj 325.td. 3251ds

06.92 _'04.99

K'36' Tllurlng(Stat'fori Wa_gon


3l'6[,31l!:i

'1

&5.9$ _ 10.99

2.052.l40

KEG GC 09/04

- p:a.g-.- 7de

39

~~.-~
~I

..... ,. • .IDIADA
lJIfODE10
310~ 128i. J,,1,8Jeis. 325td, 32.5tdS

Ibo.n C n 4 :1 ] 0 ~3

I
2.05.0.1 ..10 :

Alva / }'ear,
105.95 - W.99

Oidigo PIp-Kilo

E J(i Cubrie/C-on'Vert[ble ]18i 05.9-3- O,~.99


E J6 M3 CO,upa,unci C,ahriolC_o upe and ~,on vernblc 3.-0

1,043.140

':03..93 - ()3.:!~6

3.~

316ti.3180 ,06.~nEA6 Lim(lusinllulid TouringlSedan and St,atioD Wogon:

lO:-2o.-001-08~ "'-,
'\ 0-2{')-QOJ -09-12

04.9:8'310i; 3-23i, 325;, J2'8i, 330i. :HBtl,320,d ,3300

.04.98·:.

2.066,140. 2.067.J40

E:4fiLimousJneX/Sedan'4WO
325Xi,330xi'
33{)xd

I 0-2_0'~OO,1-03.:l2

E 46 Tnuring X/S.mtitln Wag{in 4WD

. S:ZSxi. 330xi'
3Jbxd

,06.0.0 (i)6.00~

l, 0-2()~OOl-05:'22'

'IJS.99E46, Cabrto/Converttble

2.061l,1,t\O

320C;,i., 323ci, 315ci, 3:mei


E46MJCoLipe

O'4.0e-'-

2.067: 14'0,

09.00 E]4

Hl-2U~OT;lI-02--22.:

sun, -1i2,Oi.525i ~_.

Limnuslrre un dTouring/Sedan

and Station W;'Ig,"Qn

..

01.88 - Q3:.97 01.88 - 03'.97

2.013'.140

51-8;[, 510i. 525'1

2.01'5 ..J4Q
2J)25,24D,

2.053. lAO'

5i5d, 530G! t:ltllleEJ:jC 52.Sd"530d wltllOLit EOC 5351. 5401. ohne EDC 5:3:5:i,S40i,'wlthollt roc RIG GC 0·9/04' -pag. 8 de 39'

d 1.99'04:96 2.063.140

.£.I.ADA

.~.. . ...
~I

7137

It 39 Trl_UrJnvt~btinll 'Wagon
Ls~
523i

.uooeio
53()d

Ir1&o /
lo~.97
1'03.97 IrH.99 101.99 1:03,97
·528i,53Qi 520d

Ys.a.r

Cddiga Pro--KiJ

525i, 528i, 530i; 5Zo.d


5~i

152Q,i.,.5231

l__gSd.:!

2.064.120
2.070~

2--:06114:0

1225!l2J'O~_ I540i

.2:0TU20, '2.065.120

IE 32
II]3_OV~O.iI,73.siI7J5i·l·

lE!Qil7~ll
IE38

103.88'06.94 1'1 0,92 OG.94

2:016,140-

2.017J40

171Oi . 7401. 7501, inkl, EDe • 1730i', 740i, 75Qi, indo £be;

l'p3.9$ - 1-1.01
I

2.~

mol, 7APi, 75pi\ ir;ikl..EPC


17fOi. 740i~15Ql inc'! EDe IE65 I735i, 7451 IE31
18SQi, 840'i; inl<J,,-EOe ~Oil ~Qj, inc 1 EDe I.ZI

103,95 - 1.-1.51

2.D4D4o:
l:n~ "IL(\tlf:;-J11~
2 ,"022. J 4.0

['LOT ~

104.9"'0 12.99

12-?i IZ3 Roadster


L8.,L9

,06.88 ·09.90

2.0~.

1'200,2..2>2.~

'04.96 1'04.97

2.06Q.14cr
'2.06};.J40 '

[_Z3 Coupe
L2:.8.3,0
tUl'.9'8
2.068.140

LXs
[3.0i

Ios, 00
1'0:5.,01

1'Oc~2oQ09~O1-22 ..

ixs
Il,Od 1:4-4j,4,.6si
':1!:.S
,'11;

i'05JlO -

,I fL')'n",nno~?_';1'1: '1 n..;iu':\ilCl;Cl2'?:'0 :

[Neon l ·1 ).p, 2 ..0


INeon 11 1'1,6,

,:02..9~ - " I :99

2.815'140. I

s.e

II:lL9-9

2:838.l_±(}. :
I

~T Cr'uiser II ~6~ 2.4,2;j cao 2.Q,

106:'00
de 39

H}··~_8~OO2~-

RIG GC '09/04 - pag~9

I!II!I,... • .. •
IDI,ADA
:AtfOIJELO
300 M

,813?-

C6,d,igfJ Pro-Kit
Q7.98·

,2,7,3.5 'Voyager II 2.0,2.4

::3..0, 3,3, 2.5 TO


Vov~erUI
~.4

,trl .97 - 02.nl 01.97 - Q2-, 1 0


02.0102.0,1 ~

2·:847 ,2~IO'

I 0-2.SC-D06-Q I-?? 10-28--006-02-22

. G::rund (;hcnlkee U

:t1.,O.

4.'1,

2.7CRD'

2:'837.5.40

J.O, 1.1, L4, 8trn(} OT + £'0011 LO, l.l, 1.4-, l,\1lthOIl'I'OT + sport
Sa,XO (SQ, Sf)

12.86'- 12.:9:8'

2.20LI2.D

L0,U~ 1.4,1.6, LSD

220'4-.120'

IJ .. 1.4, 1.6., 1.8, 1.9i~ ;Z.O

09~91 - 0.6.97

2:"'202.120

1,1, lA, fUrl'6\!, 1.4·HDl


,'Xsa.'ra (N:l) , 'L,4~1.6, 1:8, '1.0, 'Dedi ngll (MJl') , 'i.'I! 1..4, L6\UL

Q2.02 -

10-22-004--01-22

1.5 D,

i.s n 1.81iD,

1'.9 D; 1.9 TO, 2~(}HIDl

2.'2:0.5.13:0

LSi 1.9,

'22'06.12.0

, 1.6,

LS

oz.on.
08..Q.0;· .I O~22-0(Jj.·02·2.0

2.0BDl E.vnsiOll.(4~U) '1.8,2'.1), 2.0,Tl.lfbo,

1.9 TIl, 2.@HDt

J,.Q Tl), 2. J TO

, 06,.94 -

2:.203;

1.40

M<l,tIz,{KLYA) U'.'S

1,5. 1.5 16V ,1.5,16'1,1..13

03.95·09.·97

4,)'01.240

2.301.]4.0.

23.02. i4H

RI:G GC 09/04

pag,.

10 de

39

'.'.-. . . .
IDIA'DA
Jl;fODELO
La 11 os (KLAt) ,1:4', J.5, 1..6

~-~~
IF'{nn ..• r[fll1r', I'I]I]S'~ ,r:.:lio.J;l (. r~ U . '1,.1
j
r

lI 1
,

I
ANQ/Year

1
gJ37

C4digo."Pro-Kit
2.3'1:13. L4IJ

Nubira Limcusine

und

KomHi (KLAJ) 1.3'04.140

NuliiraSedan and S:W'(KLAJ)

Legan.~ O(LAV) 2,0

4.307.140,

Cunre VI , 10.98 -

2AOS.140

Ilmr~~~"

~.itl!~rm;~~~~~~$~&~
,HL92 - O~.9g
I Q.92 -1D!'L98

Cinquecen to :(l70) 0,7,0.9

3..0 11.140 3.0 I,' .1,40

Sdcentu (J 87~

[0..9, 1.1
Uno-(146A) ;,1)] 10.7;5, DieseJ·,iurbo, Punte :(I:16}

- 0'1':.&3 ~:O8:,9.3 _,oJ.S3 - 08.9-.3 .

j.:002.140

3.015.11'10:
'1.2, IAGT. -1.6, inkl, Cabrio 1.2, 1.4 or, L:6, .inel. conv.ertib'le . L7 D, 1.7 TO Punto (JSS)
3;(:1)3.]:40,

0.9 ,93 ~ 09 ..9-9

;3'.01-:1.14,0

J.l

'

·09 .99 ~
09.99' ~

1 ..0_1;2.1:4'.0 3.0'33.14.0,

Tip!.) (HiD)

1.$;2.0, 1.70, 1.9 D, L9-1fD; Sport

- :07.88 --,08,95 10.90 - 03.95

].006.140 3'.00&.1:40

1.2
1.4. 1,.6,

i.s

,02.99 -

3.0304.140
3'.016.14:0'

2.0.1;9 TD, 1.9 JTD


IStil1) (192) i.z, 1.6,-1.8

.
10.0 I ~
I OJll ~

}.O 1:7·.14jJ

lO'~ ~OO.L-Q-22 3~ 1
10-30..,001.-0:2-22

2.4 20V. [:,.9 ,lTD, 204 JTD~


Tempra .Lhiloll.$ine/Sednn (t59)

RIG GC 09/04

- pag~ 11 de 3'9

,
· d'

~~ ~. ~
J~

~M -I

""".n - f~

I
~

::

if m,~.:c 0
1

U 3Q ~ .

~----------------III

1iO/37

MODELD

RIG GC 09/04

- l>cl'g.

12 de 39

'L·-~·~ ~...
I]';

p:':

-:.: ~ ~~~p,:-

". .
.
I

_., IDIADA !YJo1JELO


1

.... _.:.

.j; '/",' , '- A a:,.

..

I
1

n..

t [1 r ij '-' J.1 n

3 0 ·8...
.

,j

i .AlVo / Year
04.02: -.

1:1137

1,2.5-,J:3; 1.4, j.6 1,4-TDGi


Puma (ECT)

1 0-36...Di 0;..01-22
.1

'H1.97 -

!.07.33 -'97.90

'],50L'140'

t.s, 1.4
Ui,1.8 1'.3:0.1.81"'.0
Esoon mav ((;.A,.~, GAF, Iflt,n ALii, ABFT, ABET) 1.1, 1..3, 1A. 1.6; [.6l) •.lJ:I D ~co rt V/VI (A~L. ABL. A FL,. ALL:, GAL) :09,90 - 01.95 -lA, ,1.6, 1:8 '1.8. '1.8 [) Escort TUl'nie,r V/vI (A NL.'.A VL,'GAL)

.:!52S.14(j

'0'9-90- J 2.93 :'08.90 - 12..93

353.5.140 .

09.&0 -:.0.8.91}

3S0'1.140

0'8.90 - 01.95

3.528.140 353.5.140 354.1,'140

1..3:;1.4
1.4, :1.6. I ,:8~ ·1~8.1.g0 ~scptt VII CAAL,·A!ll ... AFL. AL4GAJ,..) 02.9) - H).9'S
.j

XJ8.Sl@-O'l.9S

J.53~ ..14Q 3.536.140 3.542.140,

3.562.140' 3.563.140

3. '1.4. 1;0, LRaliwithb.u1: IllttCim<i±ic !.6 XIt3 i~ I ;8 D, J.8. TD a.1JlCl illkl.Al;ITDIDJXJik 1.6 XR:3'i, 1.8 D, I.S'tO till inc:LaJltoUJ~rtic

Escort V:rI (ANL~ GAL) ,1.3;1.4, ~.6,1.J

02.95- LO.98· Focus Li'rrultJ.S inel.S cd an fDA


tA,L6

3.56:4: t 3.565 ..1:40

~to:

W, DBW>

DFW)

1Q.98170
10.9& 3.58,8.140

1'.:8,LO,ST

o:r.99 1.I--F_o_cllS._._T_u_r_u'i-,~T_j_Sta-", .. _=-ti_OlL_W_·_a"""gcCJ~. ·n-o{",-O_N_'W-,"Je._· 1.4, L.6


--+~.__,_..-----'+-----'
!

01.9.9 -'

La: 2.0 UlDI, t:lV1:'D.k 1.£ mCI Sierra Liml)t.lSin~·(BEF, ,BFCC;, CEe, GBC;) 'Sie.rra Sedan (B.eF;, BFGC, GlK, G:BCl Lfi./l.S,2.0, 2.3, dhne Gasruucks1.DIld:1:tmpfer 1.6, 1.8, 2~O.2),wi·thmlll' gas-pressure shockabscrbers RIG GC 09/04, -

01.99'.02.99·

3.590.140 3..591.140,1

3.593.J40

3.503.14Q'

pag ~ 1.3 de 39

.... _. . IDIADA

I CA".n.;-

nl . r t:
[
d il 3 0 83
.,...-.--"~_

!
'_1'

12137

lUG GC 09/04 - pag. l4

ee

39

1-

I
I i
r

1Ii •••••

IDI:A,DA,

.'

13/37

'ftlODELO
Ciyk V.Aerodc~k/Statkm \rVagon(Mq

ANO/Year
04.98 ~,

C6.digo Pro-Kit

;MJl8, M'B9. MeT, MC2 ,C.iv-ic V'i 3+4+5 Tl;irer_[J_+4+S' d9()r~

03.01 -

,Civic Vl EOLtpC Bs4, :8$5, ES6-, ~$7, 8M2'

03:._Ql -

DC Type~·.R Accord
,UT, CIB,rJS7,

-03.98 -

-4';.Q2J..14G'

em, CEg, CE9, eF1 CG7., CG:S. CG9. Cl-lt EH2, CH5, CF[6, Q147, CH8.C1::J, eM· 'caU.l~1! 02, CG4 C
Prelude

ccr, ccr,

4.0] 1j4Il

l03J8·

, 05.9:8 ~
10.&1 ~ 011.931

4,026.140

SA: 11inkl: 4'WS ,1308 1~ I3,B :t BB


8IIl6. a:B8;

sa 9

3, BS 6,'-BBS. BE 9
,01,91-

4.008.'L40 4.ol6.IAO
4-.U2Ll4U

cnv

1(lUl)'

,05.97 . ,07.02

cav n
tmV(GH) 1.6' Str~rn (RN) l.7',2,0

OS_G2·

4.Q41.14'l!l

,05.0j·

S 2000 {AP) 06.99::.

Pony (X-2)

JJ,

-[.5

,09;91,- 09.94

4.;Hl6,14·O

Q7.02'~

1:0-42":OOS~O 1·12

lj, J.S

10,94- - 98.97
@9.97- _ ,10.-9·9

1.3,l.5

1I-.208.14Q 1.j.,21 LI·~a:

'1,3.J.:5 1.5 C:Mi

11:99 ~

4.21.;1'.14Q

I O~i+2'::",007-0'1:-12,

RIG GC O~/04 - pag .. 1'5 de .39

"

•••••
C'._ .

tD-'A,DA

••


1A.ll\rOIYeol' Ci5digiJPro-Kit

IIt-fOnRT. 0

IL6.-1 :8. L5 CRDi


[Is L60~_l-:8
I

IMiltrix-

(Fe)

IO~l
1'9.9:9'1 -:08.:95

IO."~~

[L <lJl~tlea -(J-1) r ,imnlli:ine linn Kombi (J-2'

fL;illtl'8
T.Mt
I I

SedM.i.! nd-St ..je; ... n WagQI!Jl-& L~, 1,0, -1.8, 2A),·1.9 D


i<~

09J~5 . ,05.0-0

~.

l.I!>:hl'lltI'lj

(XI))
, t)(i.O{)

i:L6, 1.,-8:; ~O-CRDj 2.0, ~o~l1rn(Y-3)

lll~-~

11.8. 2,0,
1

).0

_0'8.93

12.9&

4.11J7.1'4D

I,~".."t,.. (1~F) .

1 jj},1'.4; :::..5 . I TrIHct(FO) 12--:O::-f:7v6

101'.99

.42U.l4'0
I,H"4'J~

1':2.oCRDi

.1:04.00. ~
103-:0'0,

'II)"'4?_~n~

Ix~-o(j) 125.3,.0 Is Coupe (SLc)


1..5. V..t_]\l!p()_

106 ..99

109.91 ~6[96
.109.96 10.0.1

4.20.6.140,

[COIlPe (RD) 11.6,1,;9


I'Coupe
12.0,,1.7
".::-'10/.\:;;.",,*

;¢.-2l0.1.:40

(GK)

,)-'1.0'1,

:1"
1

,;')~nf)

1·11_!,c.n_
_.'!II!/.

IX-Type12.0, 2'.5~3,0, crime CATS r?]l-? .;"3-0, WHU\Ju-t CATS

I~
100.01
II

lQ='1·Jili'J-,;}",-::!·)
. ",

,
I

liS-Type

1;4~a:4.-2',oMe €:ATS [4.O,A,2 wI_diOilTCA'tS 14..Q bei CATS ;l'lAtl<rl!',PllnJ:ca. IO__Il1.t1! 14.0 with CA1Stuw~1 ,JIPproX. 10mlIl
I~-'~:"-':.

.
and \..0.11 ;
,"." "'m;

101.99-

-lo~-,-ngl::(}_~

liX-KS Coupe uod-Cllbr.i(l/Ooup(\

110.97

_:H05;140

ISepli.i:1 (FA)
R1G GC 09/0.4
+;

pa9 .16

de 39

~ ~,0'
.....

~~ "·"7-71-:'
...
I

.
I
15/37-

!Exu.n.: CO '1 ,0 J 0 8,.1

.....
1.1.5. L.6,

tD.ADA
IMODREO

III.

,h

I
j

IANO/Year

C6digo Pro.,_Kir
4,6t}l.14:0

i.s

1'09.93.- Hl.97

IMngen'tis (CD)

12.0,2·j
IClarlJs.(K9A) 1,1.8~ 2.0 IS"uma(P~) i.s, :1.8 IRio (DL) 11.5 IJoic~(r\nOO~E)

[U'S.OJ
107.96

1O·46~OO'5-6l.,22

4.604.149
4"60s:.1~~j .

10.9.7

108.00.

],0.-46·003-0 I~12

12~O
18

lel2.qo
1'01.00 Q(f02

4.1501140

.£a.rens r (F.c).
1 Carens U(FC) IL6, I.~ 12.0 CRIli
IC:,lri1ival (UP)

11'1 A'f,cfli")

i-o 1 ~22

I,06.01~

In_4~.

106.02 -

10-46~OO1 .o2-12j

12.5 V§_,_ 1.9TQ


SOClllltU(JC_)

158.99
08 ..02
~
~,

10.0,.1

I 0.46."002-01·22
I

12.4,3.5 V6, 2.5Cf~I:li

ro

~,.c~''ll-TI
~ T9i5.1AQ

IIYPsiIQ]1_ (840_~)
11l.i 1.2, 1.:4

IPL95~

1nOel.La (831) 12:o.f'rF Integralel4 wn 12.0 !-IF avo 16 V [nregrak!4WP


'IDella (83'6)
,

112.86 1'06.9-3

·6J .•94

!2.9T'

4.9DI.1-40
4.9Q9~140

11.4, l';,.Q,_L8.... 2.0~ 1.9 TO 12:0 HF Turbo [Prisma (8'311. 12.0 i,e, 4W'D

IO~.9) .'O~I09.93~

4,910.140

4.9[1.140

IOL8:3 l289

4.961:140

~(llil

1~1.6.L8:,2.0,2.0 T1JJ'oo, 1.9 IDS

I[!J, _lI:8,z,o, 2:0 Turbo, 1.9 tDS


2.0 il'ltegraie/4V{D
!

10. UW -12.9:7
10'1'.98 ~

109:91 1:2.97

Ml7.1-40
4.Q.07/140

Lybra Limousii

.Jc .. dan (839)

.
~ .pag.

RIG

GC 09/04

17" de 39

I~

I f
I •

urn
"lI

'

r;~

t: A
Q

,I
'

"

j'r. f I- 4, 'IJ 3 41 (J.l'1 :1 ,C:;(1),11., _ .~ 11


1

•••

II!

••

IDIADA

RIG GC 09/04 - pag.

18 de 39

~.ll"'""'\7.r

-~~ 1"1' : ')

......
MODEL 0

ID ADA

]I,

lXl).n,: .0' 4 Q 3llA.'3


\_-~-~.---

'H

(1

I
I

17137.

r1iiO/Year
,

C6digo PJ'(}~Kit
5.526,0140
I

323 (BA) 1.3, l.t t.8. 1.6 TO, 2.0 D 223 (B:J)

09.94 ~08.98

1.40. 1.5, '1.6:, 1.9,2,0


2.GB. 2;0 625(GE) 1.8:,2"0' 2...5.2.0,D 626 (GF') ]'.9,2.0,2.0
(126 (GW)

09.9-8 ~
09.9:8 ~

5.532.'l4'O

TO

lO~55-00}-(;)1..22

OJ.92 .: 06.-97' ,01.92 - 0.6.97

5.523.2'40' 5.513.J4('}

Tbrbo OJ

01.97 -

5.523,140

1.9,2,0; 1.0 Turbo

01
GY)

02.98 -

5.529'..140

6' Limousinc/Sedfiln~CG,
L8,1.0, 2.) '2.B D'I

fJ8.02 -

o,55.004-(11',·22

04.02-

lQ-55-0rJ4-Q3-22

:6 Station Wagon (G&, GY) ! 2.0. 2,3

.s.

08,@2.-

~O-55-004,O2-22

6~l.ation

Wa!.l:on (GG, GY)'

12.01)1 2.3 I~WD


Xedcs ,.Gct\.). 1.6..1.0:
!

- 08.02'I ~1.O;2.,"

10-)5 -004-04-22, J,Q-5:i~004~04-22:

D6:91-

5 .. 24.140 5

Xedos (91'A)
2.0. 2.J, '2.5

10.93-

5.515.14d

MX.3 (Eq 1.6.1;8 ,MX 5 {NAJ 1'.6. L8

I!'[)':~}I -

5.521.140
,

,[)I,J:,g9 - 04.9&

5.5,) '7.l4Il
-

:l\~ 5 (NB)
t.s,
1.&, L9

04.98·

5.53().140

,MX (j (GEGJ

2.(},2:5
JLX8

,OU)2~

5.521.140
I 0-55~007·01 "21

1.3
Pernio (DW)
,

\'O~O2"

1.3,1 :5

~)9.9S-

5.53.1.140'

RIG GC 09/04 - pag. 1.9 de 39

,~!I-.-:)"-l
II
_ ~, I h

• !l_

-'FKj ,
I. :v

'I

r 'h " • l' t.

c.x ..i.n..

U~II 10 3 f) o ~ • 0,
_

I
1~/37

II

•••• •• • IDIADA
MODELO

_--=-

ANO!Yeof

C6dia.o PrtrKif

RIG GC 09/04 - p~g. 20 de 39

!IDIADA M01JeLO
230 I<, 310, 430

..:. '... .

..

19/.37
I

AJI((l1 Fea,/'
,0.6.97- 0.8.02
2.555:1140:

eLK (C2QS,)'Cabrio IConver:ti.ble 2_00'. 2'1,)0 K. 23(1 K., 32Q; 430


CLK{C2 09) GI)Upe

20$60.14"0' ':0.5.98 2.56'I,.1~ro:

200 K., 20'0 CG) 24,{), 320, :i.OO. 2'1:0

cor

,.00.02 -

·l:JJ-25-0 O_]-02-22 ,

E-IG:lS-se0'If24) ohne So.nder:ausst, ohue Niv;eaureg. , E-CI_a!i:s,(Wl.24) w-jt~oulspecial equip". without stlrleveL , 200,200 E, 220£.220 ce, E22DC. 230 E~ 2-3.0CE,2Q.O D E 200. E 2iO, 2'80' E. 300' 5-24, 3 OQ'(;E-2~·,E J 20 C, B '20(:)

'250 D, Z5CJD rrutbQ. 300 D Turbo, 3'00 D; ,


E 180. J20 E,

o,
-.
01.85- -·05.95

2504.140
2.505.140, 2517.140, .

gn,O; E 250.0, E nOTD, E 3'00 D, E 30G'rD, Son dera usst.. mit

Iil-KJo.sse.{\lY12'4) ohne

Niveaureg,

2,{}O,2.0.0 a, 230"E-._ 230 CE. 200'T; 2m) TE, 230 TE,. . 220 CE,200 D, 2·0.G ill. 2S0.TD, E 2'20 C, , .
.'

,Q1,.85-1l5.95
.

2:60E,JOO E, 300 OE, 220 E, 300 TE. TE, 300. J:;J;:'-24, ·2501J, 2j0 D Turbe, 3001), 300m; E 2.90, E_220, E 400 D; ."8.320 C:. E 20QT, E 420 T,. E '280 T,E320.T '300 C:E~24,280.E. 300 E~24, ·300 DTurbri, 3:0.0'I'D Turbo, 320 E, E 280.E320, E 25.0 0, E 2 sO 1'D, E 3M cD,

.'

....

zzo

2·S12 -.140

0],.85 ~ 05.95·

-2518.140

E 300 TO. R 220 C'lbriulCanvenib:le

200, 2<00 £.2-30 E,

It~Clas:s(W12>i) with special equip., wifllour:self kvei. 220 E, 230 ,QS~j,Q.O Ji}, 220: eli,

.01.85-.05.95
D:tS5 . 05.95

_150.)_140, 2.517.140

E2QQ, E 220 260 E,. 300 .8, 300 E-2Z1", -3.Q'O CE., 300 C.5-24. 250 0,
I

E laP.

E280, H 320. E 2000,:E 2ij}'ri, E 250 ttl, E 3'00 lD; 1'0_ E ,,-2"0 C~briQje(jJl"e_riible. E 120'Cabr'IQ/Convf:itibic

E-tia$~ (W124) with special equip., wit:h self leveL , 220 TE, 201:), 200 £, ~~O E, 130CE~ 20000; 200 T. 2nO TE, 7_?,Q E, 230 TE, 20 o· TD, 22fJ CE.·E 20.0, E .2:20"

2.,$12 ..140

2.518.:14t:l

3:QQ TE-24, 250'1':0,320 CE, 3'(/0 TD~ JOOTD 1'urbo,.320 TE" 280 TB, £28:0. £ 320, E 200 D, E 250D. E 250 'FD, E JOtlD, E:30j_j TD,_E.j20 CabriolcQmJertih1e

h"'200.. E2:0(fK. E23.{l; E20@J).J:20.0 RIG GC 09/04 -

GD1-E12Q· COl,

, 06.95, ~ 03 ;0.'l 3:9

2536_140

E220I\ E25D:D,.E250TurOoD, £190 TurbaO·,

pag.

2o~ de

La
:): .~ !

~';-'IJl ~.

"'r n' FXIJ,n.. L I.,.J}

0 ']3
i7

••••
MQDELO

•• • .DADA
mooD; E~OO, 00'1,,£220

L
20'37

ANOI

Year

C6digo Pf!O~Kit
'.L,)3,8 '.14'0 2.537.1 'u) EW2$3600.2 HA. 2..539.140'

'):']0,'0. E(l.QK . .E230,

om,

p6,.95ooI0a.02 06.95 ~ 1,0.97 0.5.95 - lO.97


11.97 ~.O3.02

1,E220D. E2.5.e0c> El50'FurboD, :E29,o TurbdP E240.E2S0, E32?l, E426, E430. £300D, £3.00 Turhon. IE320 COl, .aUe ohne V-Motorial I without V -engine E240 E280" EJ2e, E.42Q.E43,{)', E3.o0D, E30,Q 1'Ltrb:qD, :E320 COl; alle dime V",M'ot0r/aJI without V-e.nttine £240, E48G..m:2-0,E~2:0 ..£4.30, all e Hut v-Moror 1;E240;p280,E320;l!4201S4JO. a'llwttjl V-~m,~ine :S.2~:f),h"180.E320,E"4-20,E430. alle mlt V-NJ[otoi" 'E24bJE2g0.E3:20&42(tE43{~,all wi.tb V-eogfue

2.557".140
2.55'9'.140
I

11.97 - 03:.02:.

Wagon :£200. E2()OK,Q23J), ElOOD, E20Q E?..2'O em, E220D.' E250D,E250TurbaB. E290 Tur.boQ E240,E28fl, £320, 1M2-0. E4jO, 'b3'OOn E300 ttllrlJoD. E32.0 COl. alle ohne V-Mon:lrta;11 whhcmtV .. ngine e E;Z4(LB2i8C!.;E320J~42Q;E43Q"aJj:e mit V-,MOl'oriaJl with V-engi:ne

E-KI;lSSC {S2l.o} T-ModeWSt.'1tion

cor,

Q6.95 I

2.53'6._1401

06.95 - rfJ.97
11.97 -

2.537. t40 2.557.140

E.:.1Uass·e("W2U) Limoris'in,e/Stdao

1:240, 6320 •.E2~O cDI


S-K.lass~ (W 126) 2'6(:1,SE. 280 S'R2S0' SE'L. 280 s, 3QO SE, 38Q' 8:E, 3$Q SEC, 38'0 SEL 420 SE. 42'0 SEC. 500 SE. 5'00 'SEC, 4~O SEt, 500 BEL, ohne 560. SK560 SEL, 560'SEC 420 SELf 500 SEL. without:56{) SE, 560 SBL.. 560 SEC
,~S·Klasse tWl flO) S2 30, Jnf)SEl~'EL>S320.>S420, :400 SFJSEL, S500. 83'0'0 TO,

03J)2 0'9.79- 93.91 ,09.79'- 03,:91

L'0-2)~00"8c02-22 2.5'06.140,
2.501l.HtO,

8280, 3-00SEISEL,

sno,

as,som

@4i91 - 12.94, O:L9B • 02:9'9,

2:329.,14);1:

84::2.0,S400 SWSEL,

2.535.140
I

S500. 50'0 SEfSEL :S300"PD, S35Qrn I~Klasse (,N120lC21S) S43'O, 8500, S600, CwOO, ¢~600 SLK (R170)

l'O'l98 •

1.0-25:=0I Q.. (J 1-22

200 ;200K, 2-301<:., 32.0

(}9.;9i5 09,96·

!0-2 S.,OO.Hll-12 2S.32.14D


,

st (JU29)
2SO'SL·- 5.00 SL
S:L ~3())
0

M.&9 -,M.OT
,

2.534,140

SL500 N1L~Klasse
23'0,320,430.
(W

10;0,1, -

.'I"O~25-~009-0Ic?9

(63) 1],0,972.55&. T2{j

270 GDI

'vane{)
1 6. ..

i.s, '1.7 CD~


RIG GC 09/04 - pag. 22 de 39

OR.02-

10-25-007-0 1~??

.,

... '.. . . liD.ADA


'

..,

rn"j'~ ,-;..
[
I

r~

IExn.fl.: C U ~ OJ 0 8 J
i .. ~_

~
21137

1!.,6o~:c~ Il.60fHl;:.

I!

I,Mnn.Rl1J
,

1
.

1.4NO /

Year

C6digu Pr.o-Kit
,

t'MMr.,

GDOP'e_r S

IM.O'I ·02.02. IM.pi


~'"

tn· 57~OOJ~() -22 1

J_g11~OO'1~'D3~22
,
I

[COlt (eSO)
rlj GLi,1.6. '1.3" 1.5,~G

I..6QLXi

II)4.92 . 01.%
02.9,6

.6.0_l6.l<lIO
6.025.140

Lancer (C50, C(0)


'].3,

1.5, L6. L8·D

13,.1.6, 2.0

.04.92'

:0:8.. $8 Q3.92
I

6.004.140 .2J!l&..l40,
.\" &:/\

,,avO VIT'
Ca·.i;>n,lt. (ll,l\:) 11.6, 1.9' 0

.0"1.99.,

o"ii'l~'1\

'-:tCo,

PJ.Q5·1.06.99
,
.J ......

1.L6, 1.8 GDI:>,_l.9TEL L9::EJ'I-D


I.G:)I]ant:

~ ~

J...hll._()_usi __

.(AU)

I Li3',2!O
12.0,::I.0 IDl 1,2.5V6, 2A ODl
I

101.93 ~~(J2.·97 103.97'·11I.3·9R


(An)

6.019.,J4Q

a .0'26 :14.Q

(Ut2_l{14iO

1'1,,0; io"nn '2.5. V"6",2.4 GO] :~pate: Ii' ner :2.0,2.11 OD[
lin

IG;n~nt St,ation~~Il:gQn

tOd_.97 1'03_98·
(N

~ ~

I08".,.99~
10:9,8

Space

W'~0__11 (N5.)

Z,.O.2.~
Spaae 5.[l1r (OGO)' ,1.3 bilihTQ"~TP.JJ;;; .•..• _1J'lI\J~i~J6 A 1,1.3,,,..-,,1-1 ,~-~ ... A I fDO 0993\6

O'6~9S
111.921·06:98
-

~l1Q. 11Q-6.o~~107~O 1-22


:~.(;\3?,.Dl-O

11.3 1,6~h fa!i;rges_tellnt:: . Alli UlJ'PJ.l'i'_ ,'1.3, 1..5 U"'t;li.I.ULlI'lh _.. .Al~3Z

I.L8·~L9 DID·
ITo' .. 1';

ese (D3J'

12,"o,2A

l.rf9511Qc~

I:PaJero (fi6UWl
11..:8,2:0
rNftNli'i1i;:~f''>'. lO-@~

IMicra -(j<fl)

~6:'J.3,-1.5

.11.92

·03:9$

~l;19!

RI(;GC

a 9/Gl4

- pag. 23 de' 3:9

"

",~ ,t'li ,

F">\'I

~I

.,

III

JEAn,n,: C 0' ~ n J D 8 3

•••••• • IDI.ADA

l
A.foOJ Fear
' 03.98 -Q2.Q3
I

uoosio
1:0, 1.3 lA, l5D Micra (KJ21 1.2,1.4
Sunn')' Limouljille:/Sedan (N14)

C6dig_o, Pro·Kit
6.342.140

02:0'3 -

10-63-0 10{) 1-221

lA, 1..5, r .6, 1.0.

z.o D

Ol.~1

- 09.95

6.325.140,

Alrncra (N15) 1.:6;1.QD


,

1.4 1.4.L6
2.06.1],

1.0 D

'09.95 -'09.97 'O~.9S . 09,97 10.97 - o'a.oo 1,0,97 -'03.00

,0..354.140 633.5,l~O 6J39.140 6.J40.14.0

IAlmera CN16} l;5; ,l,.. 8

22m
Almera Tino (\110) LB, 2_0. 22 D'i Prlmera Limouslne/Sedan (FlO)

:03.0003.@O',

I Oc63":OO1.01-22/ ,J,0-63-O'O_l-Q2-22

0,6.0,0 -

I f!.l-63..001-0J-2.2

1.6~2.0 D'
LOi, 2.0 ['6 V, :.!.DOT Prlmera ,LjmousinefSer)an (PH)

1 1.90,- 09,-9,6 11.9'0 - 09.96-

6.317.:140 m .322.1 <j.:O

1.6d ,8
1.0,2.0 TD 1,6, ,1.,8

'09.96,: 0'1,99

09}Ui . 07,99
03.99,- 02.020&.99- 02:02 Wagon (V'I{l?ll) itl.98 - 02.02' . (1)12) Q3,.02 ~ W.ag{ln 0VPl2) .03.02 -

0.326,140 6338.. \40~

15.343<
6.344,.

2.0,2.0 TD
Prlmera Travl;lIc,·/St.ation 1.6, 1.8, ~\I[), 2.0 TDPrimera LimousiJ,eJS,cdan 'L6. 1.8,2.0, 1.5'D, 2.2 Dj Primera Tr!:!'"eUer:IStaJioJ! L~ 2.0. 22'.Di J\ola.rnllaQX 2':0,2,,],3.0 (A3:Z)

reo

l'4(l)

1ii.34l.140.

'10--63·H03.,OI-22_
I

Ih-.63~Q(13"Q2-22

02.95 - O'S.OO

6.335 -,140

Maxima QX (A33:) 2.0~ 2.3, ~.O

08.00~
.,

1O':'63'_{:)Q2~O1-L2.

lOO NXfB13)
1.6, 2.Q

cn']

02:,9'J ~

'6:324. '14'0

~OlJ sx (S14}

2.01, 1,m

l1urbo, 2.41

:':10.93 -

6.33')..140'

RIG GC '09/04

... pag.24

de 39

,~
11 I

If xn.n.: C
I

1Mr-t

-~

,-

f) 5jDR3

I
231-31

iII- ••

ill

••

IDIADA.
bIODELO
ITerrano I'III (WD~,lUO) IZA,_1.0.2.1, "Tb_,2.7'L.Di., 3.0 Wi

lANa I-Y(!ar
I,LO.88

C6digo Pro-Kit

I,~'~ 1AgiJa
!1.D,12

~.~'
08;00

_f_31~.51~

~.
~~

ICprS3 A 1'1.0,- 12, .J..3, 1.4 [Corsa n 1l.0 1.2, lA,


ICorsa C [1,0,1.2,1.4

108,83 ·:O2~93

~~,

I,~

1.5'GSl

IG3.93 09.0_0
,

6.~2.a.14,O

11.8, r,7 DI 1.701'1

10'9.,00

I09.0Q l'O'9R2 -

1 O"6j-002~O'I-2.2 .l0.65:,002-02-22
]O_65-0G9 O:I-22
r

1Merlvn lUi
Il-,7PTi

t99~
.'-Jo?_

lO~65-009.02-"&1

[l<.ndc:tt EL-im IJ .2,_1_.3.:. 1.4, 1.6, 1.8 11,8 GS!, 2..,0 as!

1I1

1'09.84 . Q9.91
LO(}.&4 ,09.91

~'

',6510.-1:40

11:2:,

,Il<adell Ii Car~yan/&'la6on Wagon 1.3, 1 A, 1.6, i.s, 2.0. 1.5 TD, 1.6_P 1.7IKadell' E Cabrie/Convertfble

:09.85 ,09.5n

6.51 LI40

·1.3, 1.4, 1.6, 2.0


.Astra IF Limousine/Sedan i L4, 1.11. I!ff, 1.O, 1.7 D, 1.7 T_l:). J.·tms

'lm.~~~
110.91 ~

6..510.140

6.gL__._HQ

Astra F_OU-",~,,_,uoJwtio_n WaRon .1.<1, 1.6. 1;8 2_._O__,__l.1 I.il 1'TI: ,1.7 1'.08 D.
I

.
LQ.91 ~

~
6.52J,140

II A 1.( 1,8"2.0

IAslra F C:a'brlorcon";,ertiQle_ _ro,91~

!A8~rll'G Lillll'lu"jn""~"rI,..n

.
~

111.2. 1.4. 1.6 11.4 J .6, t .:8',2.0 1.70Tl ,I~R.2.0, 2.2, 1.7·.rD, 1.7 O:rrr"J,;O DT'i
I

03',9'8

6.~ €i.54 1 ,140

1113-.98

6.5;.43. I 'ltl;f

Astra ,G Caravan/Station

l.'2;J .4.. 1·6

Wa,go,n

II ·4: 1.6, 1,8,2.0. 1.7 OTi 11.8.2.,0-;2.2, r.7 1_.7DTi, 2.0 DTi

rr~

0,1:518 103.98 103.98

'(Ui4 &,140

~ ~

aiG GC 09/04 - pig. 25 de ~g

••••••
AtlODELO

IDIADA

,- ~---~,~-A.NO/Year

24/3c7

C6digo Pro-Kit
I

A5!rn G Coupe l.a, 2,0 T,2.2, 2.{)

DTi

03;00 03.01 -

10-65 :0"(;) 1-011-22'.


1O"65-0Q] -02-2.2,

Astra: G Cl'lbFiQfCoflVertible '1:.6, 1.8 2.2


3

ZlJfii'a

1 ..6,1 :'8>, 2.2; 2,O.DJ.2.CI OTi, 2.2 .Veotra

b·Ti

04.99 -

6.549.1,40
1

A.

1.4. 1:,6,1.8, l.O, 1.7 D, 1.7TD 2. ~'6 .)


VCl!.tr2B iLimousille/~dall LEi 1.6, j.fl', 2.0. 2.5, .(.7 TD 2.0.'2'.5, 2.6,2 -. 01, 1.8 DTt 2..2 PTi 0

r~)9.8g - 10,.95. OJ~93 - 1.0.95

6S22.)40 6.529.14.0

zz,

1.0.95 "= Q~;0"2 10.95 - 04.02

6.545. 14n·
6.537.140 9.538.140 1

10:95 - 04.02

Vectra B C:lravanYStatio.n Wagou l-6 1.6. J .S, 2.0, 22, 25, I.7 TD 2.0,2.5,2,6, 2J) DI, 2.0 OT1,2'.2JDTi Vedra C Limousine und Caravan/Sedan aud Stat jon WaRon

11.96 - (j~:02
1l.96 - 04.02

1 I,96 ~.04.02

6.546.[40 6.539.140 6.540:.l'4.0

IL8, 2.1. 3.2, 2.1 01'1 ],;2, 2.o.r:lTt 2.1 DTi

l.Q. 1.8

04.0204·02 ()~.p2 -

10-6j-007-05-21
1O~65-007~OI-.f2
.HJ.-65-007-02

-Zz,

!Signum 1.6, 1.8


I.H. 2.2:.3.2.2.2

11,02 -

3.2,2.0

nn, 2.2 rrn

Erri

11.02 -

!0-65~Oj 1-0 1-22 1G~.5-0:11-02-22 l'O~65-01'1-0j.,.22

1l:'.02

e-

Omega A Llmousine/Sedan

24,2.6. 3.0, 2.3 D. 2.3 TD


OmegA A CU8vanJStatlI:JII Wagon 24,2.6, J,O, 2.3 D, :;1 •.3 TD

0:8.86 - 04.94-

6.519.149

pS.R6 - 04.94-

6.520.140

OmegaB Lunousine/Sedan
2,0.,2.2 04.94 ',

12.5,2.6,1.0; 3.2, 2:0. Oti~2..2

DT,!, 2'SDTi"

'6.53.10-..1 4'Q

04.94-

6.532.NO
6.533.140

Omega B CaravRIljS~a:tion Wagon 2.0,2.2 2;5,2.0.3':0" 3.2, 2~O.TI'Fi,2.2 DTl, 2.5 DTi ti~ra
T ,4, 1.6. ohne Aur0'm~l'tik

Q4.94 _ 04.94-

6.5.34.140

11.9A -

6.53S.HO,

1.4, T.6, wlth.oul <iiltol'nati«

RTG GC U9/04 -

pag.

26 de 39

1:

..... 11_ 1

~'
1

..... i J
~
250/37

:, ~, •.n" ~ 0 L 0 3 n A1

I ,II •

•••••• • ,ID.ADA MOlJELO


Cafibr..a_

C6digtJ Pro-~j(it 'P~.90 • 07.97


04.,93 . qT.!.!?' 1;)3.92 . 0'1.97 6518.1~:f1

2.0
2.5

'2.0 Lur,bo. 4 X 4. Spee-dster

d9.DO·
'1ffi. " ~~ 1'06I(J r\, 1 C) l.O,l.4D,l.lD ~. O~.91 - 03.96 r)9.91 - OJ.96

10-55-008-D [~22

7.Q01.120

(xR, XS, XT,. XN~.x.:ND. XSTIl)

1'(103.12{1

106D
1.0, 1.1, .1.4, \.6, Sport,

Rally, S 16

7·_Q,16.120'

;lOS [.(74:1 AllllC} o.s, 1. L, .1.3, 1.4, 1.5, i.s · 1.6 CV. 1,'6'GTr, '1.9 1..7 0

on

02.84 - 10.87

1.001.l20

:205·n (:lOMC) 1.0..1.1,1.3, L.4.,.1.6, IS

on,

1.7'Diesel,·I:::; TD, L9 Diesel

7.0Q.4.1.2~

Ll.l :4

· i.6

09:~g -

):.0 S: 16 "t..9l), 1.4 HOt


L.4,2,OSI6

04.99 2.0 HDl

1.025.121i
I o-1D-002-0g-10'

,206-CC/Ci:ulVe.rl;ib;ic

.09..00 -

7.025'.120

·.zU65W1StaUon' W.(lg:tm 1.1. 1:4 1.6 16', J .4HDI,

C7.:0~-

7.02'4.120

01.(i2 ;In.. 2~ 0

7.025.12Q

2.01-IDT
·J06:(7MBlClDtE., N8l5) 1.4.1.6

1.8,

zrr,

:03:93 - 06.01

l'§D/SL:IDI-8RDT,2:0 HJjT

Ol.93~MJU

1:0:[t.1.20

;306CaDr'ioJCOuvcr:tible (7E_,_N3/5) 'L~,.l .8,2.0

Df 93 -

0.6.0 1

7:0.11 -.120

1.4. I :Q,.2 ..~


IA HDt J..D HPJ 307 SW1Statioll, Wagon

Hi,,70-oo4·-o t ~22
M.OI~

].6,2,0 RIG GC 09/04, -

03'.02 ~.

pag.

27 de .39

~r;:r-;..

...'. .. . tD.ADA

~,
I. I

I'~ xn.n:

1'1; '/ Ii ~~)J!".

r
, ~!..'I.
0

l
26':37

C 1111 D 3 0 a

RIG GC 09/04

- paq.

28 de, 39

.... -. . DIA..DA
A'fODELO
1

."
I

If'

!E: ;.n.~.~n i, 0 3 0 ~ ~
i ff" ~ ~~

I
r

:l!·,...·,~

I
I

LI

11

'

,-----ANOlFe,al' C6digo. Pro4{it


I

27137'

l:w@_
} 12; 315

ID2._99
103.96

6.104.}4fJ:
10.·61-00 I.D i-12

_?1'6
.:1,13,4.1.5
_41~

400

103.95

42Q
CDUp~

103..93 105.96
1(13.97

6,j()2.14-Q 6_,103,'JlIQ

6'.105,140

J:Qupe_
:

6. IQ6)

140

Twingo C 06 .11.2',1.2 'J6V ·Cli(l A. l.l )2, 1.4, ) .7, L& 1.9: .

II
103.93',
7.518.140

lQi.91 ~ 09.98
09,98
109.98

7514.12:0'

Cliu B 12 ',r.4, l.6, 4.0,


1·9

i.s dC_1 1:9 D,: 1.9 dTi

to- 75,(J_QH:) 1-22


10-75·001jg -22

, i.z, lA, '1.7,' L_9]).i:esel


ILI.8

16

.0 C91 l2·.95
@4.92 ,'12~9.5

7.,5 11.120 15lj_)2_Q

1 ILagulll'l Linl_!!1JsineJSed~56)

Ui~ LS, 2_D, :3.0


IL:Jl!1f,n'lILimousi: ./(o""lan

11.9'3 {B74} '02,QI 002.0:1.

O:?..OI

7.51'9 140
1O;.15-tl02,,(}i

Ui, l]t, 2.0 .. V:9,dCI'

-22. '

3.Q,2'.2dOi
Laguna G~tou"'S~~gOI!.'(l{74) 1'l.G,

1O~ 75-0rn~I1'L JJ 1

LB,2.fl, l.'9"dCi

3:0,4.2

em

'02.0J
fg._QJ

lo.-75,,002-{)3·~ 1'0-75-002-04-22

Me:g~tneCBA~.LA.'KA,'ILA~A)
1:4 Eeo, 1.4e.,J.fi.L 1:6e,1,0_, 2.01:
SCMic(JA} ~k4, 1.6. LS-, 2'.0-,- 1.901\ 1.9dC,1 ji:,SPl!_c(: (JE) 12:'0, J,~
~,

7520.L20

.
1.05_97
7.523.1'20
I

s.a

1.9

ern, 2.2TD,'2.2
\:i[

dCi

1.o8_97-

7.525, L4G

ll>A:

"~j_ ~~::{.~

RTG GC 09/04- - pag. 29 d~ 3~

"

I ',",.'
I ~

.,:1 ~

,..!
1"1 IJ

~ "";...0.

Ic ,"""'. ~:; I,ll ..

r •I'J If I..
I

3 III I~ .... Ij} .1.


28'13J-

••••

• ••

I~

'---,----~
Codigo PVo-Ki(

RIG

GC 09/04

- pag

3'0

de 39

(I

•••

IDIAD:,p..·

III

III.

III

III

I i_.

!r::n,n.. co

i
,

0 3.0 0 ~
29J3-'71

llrfODELO
lbit.3

ANO/Year
09.93 - OB.99

C6'digo Pro-Kit
'8.1'08.140 8.116.14{) ,

t6Kl) 1.0" i.s, 1.4, 1.6, 't .8.21.0 [',7 SDI. L9'D. 1.9'.ID, 1.9 S1)[,

L910r

Ibiill III '(6K'1:)

a.o.

1.41, 1.6 1.8 T, 1.9 SO,1. 1.91'DL

08.99'.:- 02;02

Ibi7.a IV (6L)

, 1_:2, 1.4 1.9 TOI


C~rdo(ja

02.02 ~

jO-8l-005~e"L~22

I fGlO/C2)
09~93 - 08:99

8:fO!U40'
8..117.1 ~,'O

t.7 SOl 1:9,D. '[,91i1),lL9 CordOQ3 IT I6K2) 1.4,. ji';6 1,9 SDl, 1..9'1jDl Cordoba I Varia/Station:

SDJ, j.9 TDt


08,.99 -

l'O-81-002~O 1·22

rO-81·.o02-02·2:/J
Wagon (6KS) ,

L4. L6 1.7 SUI, 1,,9 S[}L 1.91'01


Cordoba '1.4,'1.6 1.9 SDL IT Van,a/Station !..-9,: m r WagQn (6K.c")

0&.96 - 08:99

s.. 1',&.140
I Q..& 1-002~03-12 1'0"'81 -O'02-[}'\-22

8.112.140

0$.99 (Ht99-

I ~eon {1M1) .1.8,2.0,1.9


I

o l.Oa EDt h9TDL


,o[:I:il¢

A.uton11'ltu( 1.8, 2.0:l :9 SOt 1,.9 "PDL w.ithOLlt automatic 1.9 SDt l_.9TDl mit Autornarik

"01..00 -

'8.1119.1'40 '8:"J110.140

. L~

SPl. 1.9 TDI

0.1.00 m~.OI-

_8"t2U4,Qr

with aummadc

'}'\ole,joJ

(lL) 1.6, 1.8; ,~LO. k9 D,l.~ TO, 1.9 rm,

09 ~9'1• 02.99
'03.99 03:99 03)99, -

8.J03.140

To led o,II (i',M~),

1.1.1. 1.6
LS,2.0 1:9 'TDJofule Autbmatik 1.8,2.0.1.9 TD1,,,,,,ithou[ auromaric 2:3, 1.9 TO! mit Automatik,

8JLt140
8.fI4.14!l 8'..11.5,140

un, 2.0
'2.8. 1.9 TDI

09:95 -

8..11l];140 8.110.·140 I

RIG GC 09/04 - Qag. 31 de 39

j
I",

- -,.. 1 . ~. '" ;
i .•.~

'j

lE.Ft
I

fil.:

L D /;. D JOB 3
3'OJ3'7 Cadigo

!II !II !II

!II-

IDIADA

Pro-Kit·

RIG GC 09/04 - pag. 32 de 39

... - . .
IDIADA

III

--._--IANo'/
UU,oo,~m11<1"',':,."..;;;

31{37

I,MO.nR7.0
'~gnis (FH)

Year

Codigo Pro-Kit
1~J·Qj-22
I.~,,,,,~

1.3
1!'5tarlet (P:'7)

11.0,H. !5D
1<:: tarter CPS) I 1.0, 1.3, i.s D I:Stadel (EPn)

II 0.84 - 112'!~9
1].81) - 01.90

~01.J40

~:J6"J40,
I

}.:1
IYaris {C_trr 0) I)) I.J, 15 1.4 lJ4-"D rca.Jlry ('V30)

10.'l.96 -

_U46.14J:)

04.99 11.0J

~!1Q

12.4.J,g
I'Corolla'UuLO 1I<ifi .. ~18Ildal1 (~9) lt.r, 1.6. I.8D

~_:_02~22

05.S7

04.92

8.2e6,,~140'

rc:orulln

.LimOltSlnelSed3n' mID) -1.3. 1.6, 1.8,2.'0

1'05.92 - G6.97

~O,140

ICorQlhl Limousine/S~ ...... (Ell)

IL;l', L6, 1.9 U, i;.O~2.0 D4-D


ICor:oU:a (Ii: 12) riA", L6; LR

101.97 -

12_0'[

~5_Q-J481

2.6~D4~D

01.02
I

o 1.02

I(l-'tM),:12~2-22
10=-82-012~Ci3·22

I~CarinaLimousjne/Seda~1l

II ~~1,8, 2.0, 2"0~J},2·:0 I J .6,-1.8, 2.0" 2.0 D, 2.0 TO Carina


11.6,
1.g; K.ombiJStation

(JET 1'9)

106.92' ,0 k96
1~~:96 ,02.9&

8.231.1.40

~247.140:
8.23~.J /J,Q

Wagon

eEl' Hf1 105,93 ,02~9g:


& LjJ'tba"'u (T 22),
j03;98

2.0, 2_j)..O",'.:t.O_T.Q_ :
&ldftPa£klSed~

IA yens_is Limousine
. Le_,_ L8 2:.0,2:0
jAvells~ S:ta~ioll 1:1.6, [.,8; ~.O.

TO" 2_.Q_]21-0
wagon (T

8.255.140

z.oro. 2.0'

2~O
101 :98
~,1'40

D4:-lD

[Avensis

VCJ'SQ (.M2)

j2.Q,,2;O D4-ID.

IIDS-,D,l,'Q8.00

lO-&7-M'!\:Q"1-22

I Previa (ACR3) 12.4,2_. 0 D4-D


1

:LQ:g~-91-21

RIG'GC

09/04

pag.

33' de

39

'.

_!III_.
M{)DELO

DIADA.

..

--.------IA1VOlYear
103:96
,

32137

CUC/ig() Pro--KiJ
8,24.5.ltJ{}

Paseo (L5) L5 16V al'l;rle'Cabno ',1.5 16V ""f~ll ...ul. cQnvertible ,

1~~1(1'

18) IJ,O.89 IOjl9


0],,94

_!_.§_ 12.'0 GT!, 2:0 em '€abrib 12JI GTJ·1.0 GTI,coCivertii51e 12.0 Turbo 4WD
I Cantil

8.219,140

03.94-

g.gOI·l'1Q S.233.1'40

IG7}92 03:9il, I.§R9.4 12.99'


103.94' 1:0:95

Ius
12.0

rf. 2: 0)

8.2:42.14Q S.243.J@

1§~_lI(T 23') 1. 8 VT-J, 1.8 rs

,lo'l.DO
,

,$.261.l_40

I~(W~
12.0

12.89

05,.00

8.214.140 to,.82,JIO 1~Oj -21-

I,MlD_(~
I.E V'F-j

.
O$;_OO 06.l)_Q

IRAV 4 (XA2) 12.0 VVT12.0 .D4-D

1.8 vvrt

_IO"8'~-:.OO3-0'l-~

06.00

l'O·8~O~

~'''' [Luna (6X)16£1) lj1_!.4d.4 16N'. 1..6GTr. 1.4 ml, 1.7 SD1aul3erJ:fFF9L. FSJ 1~.A,Li 16V, i.6 crt, LA 1'1)1,1.7 8D1 except J.O·TD:t. rsr
Ip(),Ic)-(8.6C} lo,~-, U:J,1.11, t.3, 1.3D, 1.4 f) 10.9" 1.0, r.t, 1.3, 1.3D, L4 D

",;,

II,

==.
'8.562. :L.40:

10.98·

1J 0 ..81 -1()t].90 108.90 -'0.9.94

8.508.140 8511.140'

IFol!!. "". ...,_,.~ (86C) _, 11.O, 1.3'. 1.3 D


'-'

..

101,85

t2.8'8

·8508.140

'I Polo

<;gllpe"~6C) ~.J,._1.8.1.t9~ 1.3',0, 'I.4D 1!&lJ'~ 1_.3. I _3 G4H, 13 D_,_1..4 D

loa.15 07:90
108.90 . 09.:!,l4

:S~SOE.~40 8:.5j7.j40

'O.9~ J _L ''1.3
PhIl) (6JN1)

1~(861

. 1,O3:~5 -,09.81
,1'0.94

8.5Q,R.l4Q

l.n, 1.3" 1.4;, 1.5. '1._6 ,1ST!, J-.7 §:DI, L9D, 1.9 SQI ~Ia_~<;ic
1.4, 1.6, (6KV2)

1~99

3.546,140

l.~ 2.0, RIG GC 0,9/04 - pag. 34 de 39

10'1.96 09,QI

"8,_5~I 140

-_.. .. IDIA_DA
1YfOIJELO
1.TS;o.I, 1..9SDL

Ir

33137

AiVO / Ye(l1'
L9 WI
OL96 - 09.01

Ctidiuo Pro-Kit 0
:S.5&6.140
1

Palo Variant (_6KV5)


1 .4,

1._6, !.. 8

09.97 - 09·.01
1!I..9.97 --09.0.1 1

J.7SDL [.9881, L9IDI


Polo (6N II) 1.0, l.4 IA. 1.6-GTr~'1·.4· OI, 1.TSDI, .'1,9 D, 1.9 sra T

S~563 .14-0 _ 8598.' 14,0

10.99 -J tOl
10.99 -lLOl

8:.51)5. 'l4'(i!

_8-.594.140

Polo (9N) 1.2, J .1,1.4 FS' <I11B ohne A),J1:0mabG 1,2. I A 1..;4 FSl al.'J without au.mmatic J.4~1. 1.9.SDL L91'D[
Derby (86) 0.9, 1.1, ,1.3 _Derby (86C) r.o, U,1.3 ,Ne~v Beetle (9C11:1 CI)

II.OJ -

m·S:5-008-0'1-22
I 0-85--0 Q8~02-22

JLOI -

03:75 - 09.;8"

fL50S.140

1'0.8'1 - ()7.:90

B5()8.IAO
I

104.1:6;,U T. 2,0. 1.9]01 1.3 V5

02~9$ 02~98 -

$570.140 I 0-8S-Q'0!5-01 ~22

Golf 1 (17) 1.1,1_3" l.5. 1.6, 1.60;'1.1, 1.8, LSGU, LSD, L6D;_11.6 TD Golf 1 CU,briolqon verdb Ie ('155) I,.5, I.l)" 1.8 IGolf

09.19 - 08.8$

8.501.14,O

01,.79 - OlL93

&-510_140
S:.502.140 I 8.509.14'0'

:1.8. '16V, L8 GTl, 1..Gn. ,l.6 TD

r.o. ,I.}_,

n (19E)
1.6,

I :8', 1.8 ,Pt!', I .~, 01,[:G60

O&~.~g3 ,1:0:9 'I 02.86 - "10..91

Jette (1"7) 1.1, l.J, 1.5, 1.G~ 1.6 OT\ 1';8~1.8 ,(l:Tl,l.5P,

urn, L6TD

09:.79 - Q,&,)B

8,50.1..14(),

Jetta (19,£) ro, 1.3, 1.6, I~8~1.8 OTJ,


I .8

1:6V.. UGTJ;

t.g 'OT1 060


TO

08.83-lQ.~-l

1.6 D, l.~

(n~86- 'Io.n

8~Q2,.J4-0 :g-;.5 09 . '14.0 'I

Coif III (J HXl J .4, '1.6; 1.8.2.0 2.0 tin 16V, 2'.8 VR~,

L.9·tumT
1 1

r.s

S'DI.1.9', D.

L9-t]l)[

1.4, 1.. , 1-.8,2.0; 2.0 GTlI{N. 6 1 Jl TD~GT, 11:1)''1'D'1


Veill(J (-l l-IXO)

2.8 VR6i- 1.9' sm. 1;9',D.

09':9'1 - 'OS.9~

-8,:530.140 1 8'547.14'0.
r

'09.94 -11:).97

1.4,1.6, LS. 2.0; 2.0 01J 1.6V.2,g VR::6, :1.9 SDl 1-:90.
1.9 tD/GT,.1.9TDI

09,91- 08;M 39

8.530.140

RI.G GC 09/04

- -pag.

:35 de

II I

'.... . . . IOIADA
MODELO
1.4, 1.6, 1.8.2.0, ;U) GT.l J6V. 2.8 VR6. L.9 SDl, ~,9D, 1.9 rP/GT, 1.9 rm
GoUlTJ V;'Irla,nVStation Wl,Igon ~lEIXO) 11.4, 1.6.1.&-,2,0,2.9 VJt6, L9 D. L9·TD, 1.9 TOI , 1;-4. J .60 1.&.2.0,2.9 'VR.6, L9.D, I .srn, 1.9 T.Dl
I

rc ,I-X

I'~ '.
.i r«>
I.. ~L

~,~ +-:»

I () D...... C U 1;;. 0 '3 0 u 3

,AN.O/Year
' 09,94 - 10.97

Oo(iigo Pro-Kit
8.547.140

10.93-'08:.94 "09,94 -@4.99

.
S.5~3.140' 8,s.'~8 ..I40'
I

I Golf

III CabrioJConl'ertlble 1.6, 1.&-,.1.'0. l.9 1'Ol

(J

Ell£·7)
09.9.3 -'08.94

,~r. '1140 530.


;8.550.1'~.O'

1.6, J .8, 2.0, 1.9 TnT


Golf rv (lJ:l) J.4, 1,6 i.s, 2JO~ 1..9 SP1_. 1:9· IDIB6 +8 J k W mitSchaltzetri ebe ).8,2.0,1.9$1)1, L9TDI,66-!-81 kW with manual gear box

:09.94 -

10.97 ]0.9'9 I

8.~.t)(!l.l40 :S,561.il40:

l.8'D 2-3 V5 I IOkW Schaltgetr., L9'TOT:.66 + 811<;W. Auto.fuarikget[ . 1.9 TO! 14 + 85,kW Schaltge:tr. 1;8T, 2.3 V5 11-0 kW Olanuatg:ea_r·box, 1.9TD1.66 + 81 kW a;~I.t()li'jat1c,I.9 l'DJ 74 + 8'll<W with manual gear 'box 2.3 V:5 1'10 kW Automatik, 2.3 V5 .12'5 kW Scila:itgetrie:be, a.srm :]4+ 85 k:\\' Automatik;_ 1.9 TD196,"11O kW
Sc1w:I~'g;etriebe .. 23 vs 110 kw automatic, 2_3 ..V5 125 kW manual jlieIIT:
I

HL97._

8.564.140 :

110.97 -

IO-85-001-14~22

bOX.L9' WT 74 + 84 kW with rfuUluatgear.J:lOX-

'iiUtp\Uatic,

1.9 TDl 96 '+ I Jib kW 0-5.98 ..I2.98 -

1..8A Motion, 2.0 4Motion, 1.9 rDJANit0tion 2,j V'S 4Motion. 2.8 V$ 4Mmioll, 1.9 TDI (Pt.llnpe~Du.se) 4Motj,0I1

10'-8$":00 ')-050"') 8.591.·140!

Gofr IV··VlJ.fiantfBarn Variant (IJ6)


1.4, 1.,6 '·1.8,2.0.. [:9 SDT, 1.910166 ,-'8.1 i{W mit$chf!!tgetrlebe ·I.'fl, 2.0. 1'.9 SOl, 1..9; 'EDI 6-61- B1 kW with manuaL~.ar bQ;x LaT, 2.3 V5 II 0 kW Schaltgelr ... l.~ TDl 66 + 811,kW, .Auromaiikgetr., 1.9 ToT 74;1- ,8,5"kW Schaltgetr. t.sr, 23· V5 ,110 kW marmal gear b9X, 1.9 TOt 66;/- 81 leW 'Illntomllitic, 1'.9 1'1)')' '74 t 8,5 kW'with ulflnwtl gear bex ~.3 V5111] kW Agtprriatik, 1;3 ":/5 125 kW Scna:tt2etrJeliJe, LS)'o'Ti)J! 74 + 8.5 1<W A.u-tomati,k, 1.9 rm 96 +L m,k~ Schal_t:geu::i:ebe. 23 V511'O I<W automatit,2)' V5 lis l<W: manual sear box. r.s IDl74 -+ 84 kW aut~.nllaJ,iG,.1.9rrn 96 + r 1 [!) ·JEW I with manual gear box , 1.:84Morioll,2.Q4.(vlotion. 1.9 i.'DI4Motion' ., 3'VS '4,Motiot1. 2.£ ,\16 4Mqti9Q. 1':91"01 :(JS'umpe-DilSe.) 4Motion
[Bora (lJ2) J.4-. 'I-G 1:&. 2.(), 1JrSDlI t9 TOJ 66 +.8,1. kW mi] S,tl\a.l1ge;trieoe 1.8, 2.0., 1.9:~Dl, 1.9 WI 66 + 81 kW with mimmif_gear b0X J.ST,Z.J \15110 kW,Scha'ltgell'" I.9rD166+:81 kW.

Oik9904.99 M.99'-

8.587,140 8588.140 8-.589.:'140'

04.99.-

1'0-85.\·OOl-I.'l<2.~

105:98;··

12.98 ..

10-;85-.0.01-05-22 8.591.140
_

1\.,9&,]1.98J

8.574.140,
8.575.1140 8.57G.140

L98-

RIG·GC

09/04

pag. 36 de, 39

1
t

1
I ,.

..... - . I,ADA I
'

-::..

35137

NlODELO
Au~omatlkgetJr.> 1.9 TDl 74 + 85 kW Scbaltgerr, l .'ST, 23 V5 1 10 kW manual gear box, 1,9·TID166

AlVO/Year

(odillo Pro-Kit

+- 81 feW auternarlc, 1:9 1'DI 14+&5 kW with-manual gear .bo~ :I 1.982.3 V5 It"!O'"kW Autematik, 2.3 V5 125 kW Schahgetnebe, 1.9 TD196 .U(},1l::W SchalrJ!ctriebe l.~ 7<1-+ 85 kW AUlomatik, 2.3 V5 1!'O kW aurornaric, 2.3 vs 125, leW manual gear oak, l..9' mr 74 + Sif~vt8ut9111atiC" 1,·9TD196 + 11'0, li-W ,wltlimanual.l!ear,b6x r.s 4Moti0I1, 2:0 4Motion, 1.9 TDI 4'/Yic;)tion 111. 9R'11.98, 2.3 VS: -4MOti0.1'1, 2.8 V6 4Mo~io'n, 1.9 rot (Pumpe-DUse) 4Motion

rr»

10-S5-001-Ll,6-2~

10-85-001-05'-21
S.591.1~t)

P~Jat

LJimousinctSedan (35. I)

1.6, 1.8,2.0 1.6. 1,13,2.0


I.lI VR6, 1.6TD_, 1.9'0. 1.9 1"D,L9 rIDI (:< 3 t:M EJ2{)489)

05:88- - ()8.92
b9,92 - ,1,O,96 06.91 - 05.,97,

8.1)],,1.140

S.541.14(j

&545.140
-II .512" [40. 3.542 ..140 8.545j40
.

Passat Y'flriant/Station W1l;~on(351) t.s, [.8,2.0 1.6. 1.8~ i2.8 VR ,6.,1.6 TO. 19D, 1.9iD 1.9 TIll

z.o

05:8'8 - 08.92

« 3d M 11.3204&9)

..09.92 - 0$97

0.6,~1 - 0_5/1'7 11.96· n.oc


11.96- 11..00

Passat Limousin'e/Sec:J,an (3n2) '1.6. alle . .I. 8, 1.8T, tihn~ KJimaanl/ige; o)me'f\,utomafi,ll: 1.6 an, L8. 1.8T. whhowt air-conditioning, whllout automatic ,11.8, l.ET,2.3 V5, 1.9 Tnt mit Klimaanlgge.unit Autornarik

8553,140 8.554.1'40 8.584,1401 g...5&2.140, S.583',·140 1 0-8..)J00~--:O I -2,2

1.8, 1.8T, 2.J-V5'"I.9 TDlwith 'air.:condithJning., wi1ih automatic 2,~T0I La 4N1btkm. 2.0 !fMoliQl),:B ,V5 4Mhti6n, :1.9 ''ill] 4Motiorr 2.8 Vi) 4M0tio:o' 2.5 1101 4MotiO'n
Passat Va1"ialltiStntion Wagoll (3'B5J 1.6 alle, 1.11. .i.sr, ohneKlimaanlage, Clime A:_atom.:'ltiK. 1.6 all. 1.8, un, without air-onndltioning, witaourautamatie ~.S, t8T; 2.3 V~, 1.9 WI m.it j(lilTUijlnlaige, mit p,.,lltQIl)\!tik 1..s,:H8'L2.J VS" l,'t) Wt wftb.,alrdl0ndi:tioriJog, witlHi.utoma.tic 2.5 TD'l 1.8 4Motion~2.0 4Mol'iQll. 2.3 V54Motiol'l, 1.9TD! 4'Motion

01.99 - U.O.o 08.98- 'ILaO'


08.98 - 11)),0 12.~8·• 11.00

I"

Q6.97;·,

n.oe

8.556.140 8.557,1

06:97 - 11,00,
01.99 -

40

l"t.o.o

05.97 - ,11..,O{)
05·.97,~ IU)O 12'.98: • 1'1..00.'

8.5.85.l4'0 8.. §.140 %

4.8 V6 4t\llp.tion .,l.5 l2DI 4Motion


Pa~uLilllousinelSedanQB3)

8.566.] 40
l-O=85-;()O2~,O2-2:21

111,.6 ile, 2.0 allel ;81' ohne Autnmarfk a 1.6 al]. :t.O all 1.8T"wi!:b.out automatic I.ST Auromatik, i;j: VS' und 2.8 V6 ohne Automatik, I .8''T ,aJ,l tnmatic, 1;.3 V:5 and 2.8 wh:Jlu:\l Lautomatic, 2 .. V5:.unti 2.8:Y6 mit AutOmaLi:k,2.5 TOT aile, 3 2.3 V5'IDJo 2.&V:6 witb autamatic, 25 irDbdl 2.0 4Morion, 2.3 V5 4-MotI0'n.l.9 ,TDI4Motiol1

'I.] .00J .9,tn_ralle

10-85~.OO2-05-2~.

Vo

1·:Sl DI,al) T

I 1l.00' -

I0-85.:.002-06-12' I 0-8"5-002-07;"22
,

n.oo' :
I

2.S V64Motil:'jD

11.00 IUIO-

$)),82-. )4D, 8.5,83. J 4ij

RIG GC .09/.04

pag. 37 de 39

11

i: J .... , ._.,,',n' I..

[
[ •••• 1 • • ._

'"
_

0 f' 0 J B e. J
r-

•l

IDIADA

:36137

~_tG GC 09/04 - pag. 38 de 39

iii... .. . ID.ADA
jt10DEL()
2.4D5
S 70 2.1), 2.3, '2.4,. 2~5; 2.5 1iDl .

11

It-!'!.;';-~~~ 1 ; ~ B 2
!
I

11-.
1M _'_

,-,-

'I

1......-._._--,-

3US7

AJV:O/ Year,
07.Q1 ..

. C6digo Pro-Kit
10~84 ..004.;0Q,..22'

~DL.97 .. 03.CJO

S:418.14(:J,
I

V70
2.0. 23:, 2k2.5__,_}.5 IDl
2.0,23,2.4, 2.,4 D, 2.4 D 5, 2STDI C 70 COUP!! 1.0."23,~ 2.5

o !.97 .. 03:.00
1

8.::410.140

'f)~.(YO -

1O~M-{)o3-01-22
lO-g4-003~02-2,2

'03100 ..

03:n-

&.4'2;OJAO

S 80
.2·,0,.2.4,2.8, l ..9, 3,.0, 2.4 0 2.4 05. 2.5 TIn 10.988.421.1'40

RIG GC 09/04 - p'g. 39 de 39