INDIGNATS DE LA NOGUERA

PROPOSTA DE POSICIONAMENT DE L’AJUNTAMENT DE BALAGUER DAVANT DE LES RETALLADES

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL
Comparativa percentual – Pressupostos Generalitat 2010 2010-2011 - en xifres absolutes amb mateixa estructura departamental1:
2010 import 694,6 445,8 1.593,40 5.317,60 9.709,40 1.301,60 2.013,20 366,4 576,1 2.216,00 1.456,80 1.007,30 26698,2 2011 import 544,7 342,7 1.279,90 4.894,30 9.127,90 1.203,00 1.389,50 302,4 429,7 2.085,50 1.126,90 917,8 23644,3 variació 2010-2011 import var % var -149,9 -21,6 -103,1 -23,1 -313,5 -19,7 -423,3 -8 -581,5 -6 -98,6 -7,6 -623,7 -31 -64 -17,5 -146,4 -25,4 -130,5 -5,9 -329,9 -22,6 -89,5 -8,9 -3053,9 100

Departaments Presidència Governació i Relacions Institucionals Economia i Coneixement Ensenyament Salut Interior Territori i Sostenibilitat Cultura Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural Benestar Social i Família Empresa i Ocupació Justícia Total

% 2,6 1,7 6 19,9 36,4 4,9 7,5 1,4 2,2 8,3 5,5 3,8 100

% 2,3 1,4 5,4 20,7 38,6 5,1 5,9 1,3 1,8 8,8 4,8 3,9 100

Anàlisi de la situació El quadre anterior ens presenta una comparativa pressupostària entre els pressupostos de la pressupostària Generalitat 2010 i 2011, definida en 3 columnes: pressupostos 2010, pressupostos 2011 eneralitat variació 2010-2011.

10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

2010 2011

Com podem observar tot i que les variacions percentuals ens indiquin que les reducció més percentuals elevades en partides pressupostà pressupostàries es donen en els departaments d’Agricultura, ramaderia, Agricultura,
1

Dades obtingudes de “Projecte de pressupostos 2011” de la Generalitat de Catalunya, Despeses de la Generalitat per seccions, http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2011/05/31/13/58/01a99d41-52b6http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2011/05/31/13/58/01a99d41 4882-b70b-fb5d5fb27ba2.pdf

pesca, alimentació i medi natural, Governació i relacions institucionals i empresa i ocupació, les xifres en valors absoluts ens mostren que les retallades més elevades que s’han dut a terme han estat en Territori i sostenibilitat, Salut, i Ensenyament, amb una reducció 623,7, 581,5 i 423,3 milions d’euros respectivament. A mode d’exemple podem dir que, la reducció de la despesa pressupostària en el departament de salut per l’any 2011 equival a gairebé el doble del pressupost total del departament de cultura.

Reducció pressupostaria Generalitat de Catalunya 2010 - 2011 per departaments
-89,5 -149,9 -329,9 -130,5 -313,5 Ensenyament -146,4 -64 -423,3 Interior Territori i Sostenibilitat -623,7 -581,5 -98,6 Cultura Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural Benestar Social i Família Salut -103,1 Presidència Governació i Relacions Institucionals Economia i Coneixement

Aquesta enorme reducció en la despesa sanitària i educativa, no fa més, que incrementar l’esquerda diferencial entre la mitjana catalana i europea de despesa en ambdues àrees, que ja de per si, era elevada fins i tot abans de la crisi:

I

Què vol dir això? Això vol dir que dels tres departaments que pateixen una major retallada, o el que és el mateix, reduiran en major mesura les seves despeses per a l’any 2011, dos d’ells, són pilars fonamentals del estat de benestar al nostra país: Ensenyament i Sanitat. I quines son les conseqüències directes d’aquestes retallades milionàries en les partides d’Ensenyament i Sanitat?

ENSENYAMENT
Catalunya2 Es redueixen en un 30% de mitjana la despesa corrent (llum, aigua, infraestructures, etc.) als centres públics educatius, portant a una situació límit a molts d’ells que tenen problemes, ja a dia d’avui, per a afrontar les despeses bàsiques de funcionament. Les guarderies locals deixen de rebre un 20% de finançament i un 30% a les escoles de música. S’elimina la sisena hora a les escoles públiques, fet que provocarà d’una banda, dificultar novament la conciliació de la vida laboral i familiar per als pares, i d’altra banda, retornar a la diferència educativa entre els alumnes de les escoles públiques i les escoles concertades. Val a dir finalment, que l’eliminació d’aquesta sisena hora també implicarà eliminar un dels espais escolars d’integració per a la població immigrant nouvinguda. S’apliquen retallades salarials que suposen -de moment- una pèrdua del poder adquisitiu del professorat superior al 8,5% de mitjana. Es modifica la distribució de l’horari laboral del professorat incrementar el numero d’hores lectives tan en primària com en secundaria. Es pretén retallar la plantilla i augmentar les ràtios, ja que amb un augment previst de més de 15.000 alumnes, no solament no es contractaran tots els professors que caldrien sinó que ni tan sols es cobriran la meitat de les jubilacions previstes. Molts substituts i interins seran acomiadats i molts professors amb plaça seran desplaçats a altres centres al·legant poder fer us de la mobilitat geogràfica. Es paralitzen les noves construccions de centres i es manté una quantitat molt elevada d’aules prefabricades (mòduls prefabricats). Deixen de cobrir-se les baixes del PAS. Lleida3 Al total de la província de Lleida s’han perdut 300 dotacions de professor, ja sigui a partir de no substituir les baixes ocorregudes ja sigui al no reemplaçar les jubilacions. Balaguer4 Es calcula que s’han perdut 4 dotacions. A l’IES Almatà s’han incrementat els inscrits als Cicles Formatius i tanmateix no se n’ha incrementat el professorat.

2 3

CGT UGT i CCOO terres de Lleida 4 UGT i CCOO terres de Lleida

SANITAT
Catalunya5 Les retallades en l’àmbit sanitari suposaran en primer lloc la venta del patrimoni públic hospitalari per a passar-ne a pagar un lloguer. Això vol dir que molts hospitals seran venuts a inversors privats per a passar-ne a pagar un lloguer. El principal objectiu d’aquesta mesura es incrementar la disposició de diner líquid per part del govern de la generalitat. Les retallades als principals hospitals públics catalans suposaran a l’any 20116: Hospital Verge de la Cinta de Tortosa Tancament de 35 llits Tancament de 2 dels 5 quiròfans i 60 treballadors eventuals menys.

Hospital de Bellvitge Tancament de 48 llits 400 treballadors eventuals menys.

Hospital Clínic de Barcelona Tancament d’entre 50 i 100 llits Tancament d’Urgències del c/València.

Hospital del Mar i l’Esperança, Barcelona Tancament d’Urgències Hospital de l’Esperança.

Hospital de Mataró Tancament de 42 llits Tancament de 3 llits de l’UCI.

Hospital Joan XXIII de Tarragona Lleida7 El sistema públic lleidatà funciona amb pressupostos prorrogats el que provoca l’aparició del deute. A Lleida s’ha reduït el pressupost en sanitat al voltant d’un 10%, que sumat al 16% del Tancament de 48 llits 240 treballadors eventuals menys.

5

UGT - CCOO http://www.324.cat/noticia/1130746/catalunya/La-retallada-sanitaria-hospital-per-hospital UGT-CCOO

6 7

deute acumulat, genera un total d’un 26% menys de pressupost en sanitat per l’any 2011. Aquesta reducció pressupostària ha generat les següents afectacions: Hospital Arnau de Vilanova: 3 quiròfans tancats. 120 llits menys. Acomiadament de prop de 400 persones entre interins i substituts.

Hospital de Santa María - Reducció del pressupost per a l’any 2011 en 1.400.000€. - Es redueixen 50 llits - S’acomiaden entre 50 i 60 treballadors entre interins i substituts. A aquesta llista, caldria afegir-hi el tancament d’alguns CAPs a Catalunya, així com dels serveis d’urgències dels mateixos. Balaguer8 Hospital Jaume d’Urgell de Balaguer: S’han suprimit 8 llits del sociosanitari. Només hi ha un auxiliar per planta.

CAP de Balaguer: Es redueix en el personal d’urgències de 3 metges i 3 infermers a 2 metges i 2 infermers.

Ambulàncies: De les 3 ambulàncies que hi ha, 2 son no assistencials i una de trasllats assistencials per pacients greus o molt greus. En aquest sentit, s’ha reduït en 6 hores el servei d’ambulàncies no assistencials (un torn). Si tenim en compte que només hi ha 2 ambulàncies de trasllats no assietncials, veurem que el rati habitants/ambulància (sobre tot en les 6 hores de reducció del servei) s’ha incrementat moltíssim augmentant també el temps de resposta de les ambulàncies per cada servei.

8

UGT-CCOO

Proposta de posicionament de l’Ajuntament de Balaguer davant de les retallades del sistema públic dutes a terme per part de la Generalitat de Catalunya

1. La base de l’Estat de Benestar tal i com el coneixem recau principalment en l’accés a un sistema públic de Salut i Educació de qualitat. El fet que la reducció més àmplia de les partides pressupostàries de la Generalitat s’hagi produït en aquestes àrees, fa trontollar les bases de l’estat de benestar en un moment i un context socials, que deixen indefensos als col·lectius més vulnerables de la nostra societat. 2. Les mesures d’estalvi pressupostari han de dirigir-se a la optimització de les estructures directives i administratives dels ens públics en la mesura del possible, però no han d’afectar de cap manera a aquells serveis i recursos que es repercuteixen directament en les persones.

3. A diferència de la resta de la UE, Catalunya és l’únic país que ha optat per reduir la despesa pública només a base de retallades. Tanmateix existeixen altres mesures complementàries que permetrien fer front al deute públic sense haver de repercutir de forma tan important en els serveis públics de la ciutadania, com son l’increment dels impostos per a les rendes més altes (impost sobre el patrimoni, impost de successions o incrementar els destinats als trams superiors de l’IRPF), la lluita contra el frau i l’evasió fiscal (que suposa que l’estat deixi d’ingressar més de 80.000 milions d’euros) i la fi dels ajuts al sistema bancari (que han suposat al una despesa pública superior als 80.000 milions d’euros). SICAB. 4. Els ens públics locals, pateixen doblement l’efecte d’aquestes retallades, d’una banda a partir de la reducció de les seves partides pressupostàries anuals, i d’altra banda a partir de les retallades que pateixen en els serveis públics que afecten a la seva ciutadania, a nivell de sanitat i ensenyament, la gestió dels quals depèn directament de la Generalitat, davant les quals resten impotents i incapaços de poder-hi fer alguna cosa. Per tot plegat, des del grup d’Indignats de la Noguera proposem que l’Ajuntament de Balaguer, com a cambra de representació directa de la ciutadania de Balaguer, es posicioni públicament en contra de les retallades que ha patit, pateix i patirà el sistema públic català, que afecta molt negativament a la ciutadania i no faran sinó empobrir una de les riqueses més important de que consta la nostra societat: l’Estat de Benestar.

No es una incoherència votar a favor dels drets dels ciutadans, sinó una obligació moral!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful