Está en la página 1de 26

Conexion de transformador

Clasifioaoion de transformadores
lasicauc:tc los t:a:sio:uaco:cs sc uccc: clasiiica: cc cos io:uas.
1 cgu: sus alicacio:cs
1.1 I:a:sio:uaco: clcvaco::ccucto: cc tc:sio:
1.! I:a:sio:uaco:cs clcvaco:cs
1.! I:a:sio:uaco:cs va:ia|lcs
1.+ I:a:sio:uaco: cc aislauic:to
1.. I:a:sio:uaco: cc aliuc:tacio:
1.o I:a:sio:uaco: t:iiasico
1. I:a:sio:uaco: cc ulsos
1. I:a:sio:uaco: cc l:ca o ll,|ac|
1.- I:a:sio:uaco: ciic:c:cial cc va:iacio: li:cal
1.10 I:a:sio:uaco: co: cioco civicico
1.11 I:a:sio:uaco: cc iucca:cia
1.1! lsta|ilizaco: cc tc:sio:
1.1! I:a:sio:uaco: ||:ico o |o|i:a ||:ica
1.1+ lalu:
1.1. I:a:sio:uaco: clcct:o:ico
1.1o I:a:sio:uaco: cc i:ccuc:cia va:ia|lc
1.1 I:a:sio:uaco:cs cc uccica
Clasifioaoion de transformadores
lasicauc:tc los t:a:sio:uaco:cs sc uccc: clasiiica: cc cos io:uas.
! cgu: su co:st:uccio:
!.1 Autot:a:sio:uaco:
!.! I:a:sio:uaco: co: :uclco to:oical
!.! I:a:sio:uaco: cc g:a:o o:ic:taco
!.+ I:a:sio:uaco: cc :uclco cc ai:c
!.. I:a:sio:uaco: cc :uclco c:volvc:tc
!.o I:a:sio:uaco: iczoclcct:ico
! Diag:aua cc co:cxio: 1
+ Diag:aua cc co:cxio: !
. Diag:aua cc co:cxio: !
o Diag:aua cc co:cxio: +
Diag:aua cc co:cxio: .
Diag:aua cc co:cxio: o
- l|culo cc co:cxio: :cla, .1:
I:a:sio:uaco: co: cioco civicico
ls u: tio cc t:a:sio:uaco: cc l:ca quc i:co:o:a cl cioco :cctiiicaco: a:a
:oo:cio:a: la tc:sio: co:ti:ua cc \AI ci:cctauc:tc al tu|o. c llaua cioco
civicico o:quc csta io:uaco o: va:ios ciocos uas cquc|os :ca:ticos o: cl
|o|i:aco , co:cctacos c: sc:ic, cc uoco quc caca cioco solo tic:c quc soo:ta: u:a
tc:sio: i:vc:sa :clativauc:tc |a|a. la salica ccl t:a:sio:uaco: va ci:cctauc:tc al
a:oco ccl tu|o, si: cioco :i t:ilicaco:.
I:a:sio:uaco: cc iucca:cia
lstc tio cc t:a:sio:uaco: sc culca a:a acata: a:tc:as , l:cas cc t:a:suisio:
;ta:|ctas cc :cc, tclcio:os, ctc., , c:a iu:csci:ci|lc c: los auliiicaco:cs cc
valvulas a:a acata: la alta iucca:cia cc los tu|os a la |a|a cc los altavoccs.
i sc coloca c: cl sccu:ca:io u:a iucca:cia cc valo: Z, , llauauos : a :s:, couo
ls~l: , ls~l.:, la iucca:cia vista ccscc cl :iua:io sc:a ll ~ ls:ls ~
Z:. As, |cuos co:scguico t:a:sio:ua: u:a iucca:cia cc valo: Z c: ot:a cc
Z:. oloca:co cl t:a:sio:uaco: al :cvcs, lo quc |accuos cs clcva: la iucca:cia
c: u: iacto: :.
lsta|ilizaco: cc tc:sio:
ls u: tio csccial cc t:a:sio:uaco: c: cl quc cl :uclco sc satu:a cua:co la tc:sio: c: cl
:iua:io cxcccc su valo: :oui:al. l:to:ccs, las va:iacio:cs cc tc:sio: c: cl sccu:ca:io
qucca: liuitacas. Ic:a u:a la|o: cc :otcccio: cc los cquios i:c:tc a iluctuacio:cs cc la :cc.
lstc tio cc t:a:sio:uaco: |a caco c: ccsuso co: cl ccsa::ollo cc los :cgulaco:cs cc tc:sio:
clcct:o:icos, cc|ico a su voluuc:, cso, :ccio , |a|a ciicic:cia c:c:gctica.
I:a:sio:uaco: ||:ico o |o|i:a ||:ica
ls u: t:a:sio:uaco: quc iu:cio:a couo u:a ||:ica. Dc alicacio: c: los tclcio:os, ta:|ctas cc
:cc, ctc.
lalu:
ls uu, utilizaco couo |alu: a:a t:a:sio:ua: l:cas cquili|:acas c: :o cquili|:acas , viccvc:sa.
la l:ca sc cquili|:a co:ccta:co a uasa la toua i:tc:uccia ccl sccu:ca:io ccl t:a:sio:uaco:.
c cc:oui:a |alu: ;ccl i:glcs |ala:cccu:|ala:ccc li:cs t:a:sio:uc: , a u: cisositivo acataco:
cc iucca:cias quc co:vic:tc l:cas cc t:a:suisio: siuct:icas c: asiuct:icas. la i:vc:sa
tau|ic: cs cic:ta. cl |alu: cs u: cisositivo :cvc:si|lc.
I:a:sio:uaco: cc ulsos
ls u: tio csccial cc t:a:sio:uaco: co: :csucsta uu, :aica ;|a|a autoi:cuccio:, ccsti:aco a iu:cio:a: c:
:cgiuc: cc ulsos , accuas cc uu, vc:satil utilicac c: cua:to al co:t:ol cc tc:sio: !!0V.
I:a:sio:uaco: cc l:ca o ll,|ac|
ls u: caso a:ticula: cc t:a:sio:uaco: cc ulsos. c culca c: los tclcviso:cs co: Ik ;kI, a:a gc:c:a: la
alta tc:sio: , la co::ic:tc a:a las |o|i:as cc ccilcxio: |o:izo:tal. uclc: sc: cquc|os , cco:ouicos.
Accuas suclc :oo:cio:a: ot:as tc:sio:cs a:a cl tu|o ;ioco, iilauc:to, ctc.,. Accuas cc oscc: u:a
:csucsta c: i:ccuc:cia uas alta quc uuc|os t:a:sio:uaco:cs, tic:c la ca:actc:stica cc ua:tc:c:
ciic:c:tcs :ivclcs cc otc:cia cc salica cc|ico a sus ciic:c:tcs a::cglos c:t:c sus |o|i:acos sccu:ca:ios.
I:a:sio:uaco: ciic:c:cial cc va:iacio: li:cal
ll t:a:sio:uaco: ciic:c:cial cc va:iacio: li:cal ;lVDI scgu: sus siglas c: i:glcs, cs u: tio cc t:a:sio:uaco:
clcct:ico utilizaco a:a ucci: ccslazauic:tos li:calcs. ll t:a:sio:uaco: oscc t:cs |o|i:as cisucstas
cxt:cuo co: cxt:cuo al:cccco: cc u: tu|o. la |o|i:a cc:t:al cs cl ccva:aco :iua:io , las cxtc::as so:
los sccu:ca:ios. u: cc:t:o ic::ouag:ctico cc io:ua cil:c:ica, su|cto al o||cto cu,a osicio: ccsca sc:
uccica, sc ccsliza co: :csccto al c|c ccl tu|o.
los lVDI so: usacos a:a la :caliuc:tacio: cc osicio: c: sc:voucca:isuos , a:a la uccicio: autouatica
c: |c::auic:tas , uuc|os ot:os usos i:cust:ialcs , cic:tiicos.
I:a:sio:uaco: clcct:o:ico
lsta couucsto o: u: ci:cuito clcct:o:ico quc clcva la i:ccuc:cia cc la co::ic:tc clcct:ica quc
aliuc:ta al t:a:sio:uaco:, cc csta ua:c:a cs osi|lc :ccuci: c:asticauc:tc su taua|o.
Iau|ic: uccc: io:ua: a:tc cc ci:cuitos uas coulc|os quc ua:tic:c: la tc:sio: cc salica
c: u: valo: :cii|aco si: iuo:ta: la va:iacio: c: la c:t:aca, llauacos iuc:tc co:uutaca.
I:a:sio:uaco: cc i:ccuc:cia va:ia|lc
o: cquc|os t:a:sio:uaco:cs cc :uclco cc |ic::o, quc iu:cio:a: c: la |a:ca cc aucioi:ccuc:cias. c
utiliza: a uc:uco couo cisositivos cc acolauic:to c: ci:cuitos clcct:o:icos a:a couu:icacio:cs,
uccicas , co:t:ol.
I:a:sio:uaco:cs cc uccica
l:t:c los t:a:sio:uaco:cs co: ii:cs csccialcs, los uas iuo:ta:tcs so: los t:a:sio:uaco:cs cc uccica a:a
i:stala: i:st:uuc:tos, co:taco:cs , :clcs :otccto:cs c: ci:cuitos cc alta tc:sio: o cc clcvaca co::ic:tc.
los t:a:sio:uaco:cs cc uccica asla: los ci:cuitos cc uccica o cc :clcs, c:uitic:co u:a ua,o:
:o:ualizacio: c: la co:st:uccio: cc co:taco:cs, i:st:uuc:tos , :clcs.
cgu: su co:st:uccio:
Autot:a:sio:uaco:
ll :iua:io , cl sccu:ca:io ccl t:a:sio:uaco: csta: co:cctacos c: sc:ic, co:stitu,c:co u: |o|i:aco u:ico.
lcsa uc:os , cs uas |a:ato quc u: t:a:sio:uaco: , o: cllo sc culca |a|itualuc:tc a:a co:vc:ti: !!0
V a 1!. V , viccvc:sa , c: ot:as alicacio:cs siuila:cs. Iic:c cl i:co:vc:ic:tc cc :o :oo:cio:a:
aislauic:to galva:ico c:t:c cl :iua:io , cl sccu:ca:io.
I:a:sio:uaco: co: :uclco to:oical
ll :uclco co:sistc c: u: a:illo, :o:ualuc:tc cc couucstos a:tiiicialcs cc ic::ita, so|:c cl quc sc |o|i:a: cl
:iua:io , cl sccu:ca:io. o: uas voluui:osos, c:o cl ilu|o uag:ctico qucca co:ii:aco c: cl :uclco,
tc:ic:co ilu|os cc cisc:sio: uu, :ccucicos , |a|as c:cicas o: co::ic:tcs cc loucault.
ll ,8,20394 ,;E3.4 co:sistc c: la sca:acio: cc a:tcs iu:cio:alcs cc u: ci:cuito clcct:ico a:a
:cvc:i: cl t:asaso cc o:taco:cs cc ca:ga. lstc tio cc aislauic:to sc usa cua:co sc ccsca quc sc
t:a:suita: sc|alcs c:t:c las cisti:tas a:tcs iu:cio:alcs, c:o las uasas tic:c: quc ua:tc:c:sc sca:acas.
I:a:sio:uaco: cc g:a:o o:ic:taco
ll :uclco csta io:uaco o: u:a c|aa cc |ic::o cc g:a:o o:ic:taco, c::ollaca so|:c s uisua, sicu:c c: cl
uisuo sc:tico, c: luga: cc las laui:as cc |ic::o culcc sca:acas |a|itualcs. l:csc:ta c:cicas uu,
:ccucicas c:o cs ca:o. la c|aa cc |ic::o cc g:a:o o:ic:taco uccc sc: tau|ic: utilizaca c:
t:a:sio:uaco:cs o:ic:tacos ;c|aa c: l,, :ccucic:co sus c:cicas.
I:a:sio:uaco: cc :uclco cc ai:c
l: alicacio:cs cc alta i:ccuc:cia sc culca: |o|i:acos so|:c u: ca::ctc si: :uclco o co: u: cquc|o
cili:c:o cc ic::ita quc sc i:t:ocucc uas o uc:os c: cl ca::ctc, a:a a|usta: su i:cucta:cia.
I:a:sio:uaco: cc :uclco c:volvc:tc
lsta: :ovistos cc :uclcos cc ic::ita civicicos c: cos uitaccs quc, couo u:a co:c|a, c:vuclvc: los
|o|i:acos. lvita: los ilu|os cc cisc:sio:.
I:a:sio:uaco: iczoclcct:ico
la:a cic:tas alicacio:cs |a: aa:ccico c: cl uc:caco t:a:sio:uaco:cs quc :o csta: |asacos c: cl ilu|o
uag:ctico a:a t:a:so:ta: la c:c:ga c:t:c cl :iua:io , cl sccu:ca:io, si:o quc sc culca: vi|:acio:cs
ucca:icas c: u: c:istal iczoclcct:ico. Iic:c: la vc:ta|a cc sc: uu, la:os , iu:cio:a: |ic: a i:ccuc:cias
clcvacas. c usa: c: algu:os co:vc:tico:cs cc tc:sio: a:a aliuc:ta: los iluo:cscc:tcs ccl |ac|lig|t cc
o:cc:aco:cs o:tatilcs.
emplo 1
o:sicc:c la osi|ilicac cc u: t:a:sio:uaco: Dclta cst:clla co:cctacos al |a:co cc t:a:sio:uaco:cs ;ligu:a
siguic:tc,. ll cclta ccl Al llcva la cst:clla cc Al o: !0, o: lo quc, siguic:co cl csta:ca: A:l, Al
:c:csc:ta la alta tc:sio: 1! |V laco, , Al cs cl |a|o volta|c cc o- |V laco.
o::ic:tcs sccu:ca:ias c: la iasc c: la quc cl :clc ciic:c:cial oc:a sc: :oo:cio:aca o: la co:cxio: ccl
co:|u:to a|c cc I c: cst:clla o c: cclta co: cl co:|u:to cc Al cc I c: cclta o c: cst:clla,
:cscctivauc:tc. i: cu|a:go, la co:cxio: cc los t:a:sio:uaco:cs cc i:tc:sicac a|c c: cst:clla sc:a
:ovoca: u: iu:cio:auic:to i:co::ccto cc las iallas a tic::a cxtc::a. ccuc:cia cc:o co::ic:tc
suui:ist:aca o: la cst:clla ccl t:a:sio:uaco: a tic::a a los iallos cxtc::os c: cl sistcua Al uccc ilui: a
t:avcs cc los t:a:sio:uaco:cs cc i:tc:sicac co:cctacos c: cst:cllaa|c cc la |o|i:a ccl :clc cc
uocc:acio: :cg:csa: a t:avcs cc la |o|i:a cc oc:acio:. lsto sc cc|c a la co::ic:tc cc sccuc:cia cc:o
ci:cula c: cl cclta ccl t:a:sio:uaco: , :o ilu,c c: cl sistcua Al a:a :oo:cio:a: acccuaca iallo
cxtc::o cc cquili|:io uocc:acio:. lo: lo ta:to, cl Io:W,c |o|i:as ccl t:a:sio:uaco: cc|c sc:
co:cctaco c: cclta. lsto :oo:cio:a u:a sccuc:cia cc:o quc ci:cula: cc:t:o cc la :uta cc co:cxio: cc
I a:a quc :o ucca ilui: c: cl :cla,s.c
la siguic:tc iigu:a uucst:a u: |a:co cc t:a:sio:uaco: cc t:cs ccva:acos c: cst:cllacclta
cst:clla. lsta ciscusio: tau|ic: sc alica a u: autot:a:sio:uaco: co: u: tc:cia:io cclta. o:
t:cs a::ollauic:tos co:cctacos a los ci:cuitos cxtc::os, o: o|ligato:ios t:cs :clcs
ciic:c:cialcs cc t:a:sio:uaco:cs. :o cc|c |a|c: u: co:|u:to cc I c: caca
ci:cuito, co:cctaco a u:a |o|i:a cc :ctc:cio: o: sca:aco. As, la zo:a cc :otcccio: cs cl
a:ca c:t:c cstos va:ios Is.
ll :clc cc tio ciic:c:cial cc cos ccva:acos sc uccc alica: a u: t:a:sio:uaco: uulti|o|i:a si.
1. ll tc:cc:o cs u: |o|i:aco tc:cia:io , :o saco a los ci:cuitos cxtc::os.
!. los ci:cuitos co:cctacos a la liquicacio: tc:cc:o o tc:cia:io cs co:sicc:aca couo a:tc cc la
zo:a cc :otcccio:. lsto oc:a sc: co:cc :o |a, i:tc::uto: acccuaco, o la aliuc:tacio: cc
|o|i:a auxilia:cs ccl t:a:sio:uaco:, , as succsivauc:tc.
!. ll ccva:aco tc:cia:io tic:c u:a :cacta:cia uu, alta, cc tal ua:c:a quc las iallas c: cl sistcua
asociaco :o sc:a lo suiicic:tcuc:tc g:a:cc c: uag:ituc a oc:a: los :clcs ciic:c:cialcs
emplo 2
emplo 3
Alicacio:cs a:a la :otcccio: cc volta|c a:a t:a:sio:uaco:cs
ll t:a:sio:uaco: cc volta|c csta co:cctaco c: su ccva:aco :iua:io ci:cctauc:tc al sistcua cc
aliuc:tacio: ;VI, o a t:avcs cc u:a scccio: cc u:a cacc:a cc co:cc:saco:cs co:cctacos c:t:c
iasc , tic::a ;VIs,. las u:icaccs ticas sc uucst:a: c: la ligu:a ..! a t:avcs cc la iigu:a
..., co: csqucuas cc co:cxio: quc sc uucst:a c: la iigu:a ..1.
kclcs cc :otcccio: cc volta|c utiliza:co :o:ualuc:tc csta: co:cctacos c:t:c iasc , iasc, o: lo
quc los t:a:sio:uaco:cs so: :o:ualuc:tc clasiiicacos a:a 1!0 V cc l:ca a l:ca. G:iios
uccc sc: :oo:cio:aca a o|tc:c:, ,a sca o-,! V o 1!0 V cc l:ca a :cut:o. ua:co
sccu:ca:ios ciso:i|lcs, |aga co|lc :oo:cio:a: los uccios a:a o|tc:c: cc sccuc:cia cc:o
cc tc:sio: a:a los :clcs cc tic::a ;vc: iigu:a ..1a,. i solo u: ccva:aco sccu:ca:io ccl
t:a:sio:uaco: solo sc ciso:c cc u:a cst:clla auxilia: c: tic::a :ota cclta auxilia: VI sc uccc
co:ccta: a la u:a sccu:ca:ia, |, c , "|us" cc la iigu:a ..1a a:a !V0, siuila:cs a las
co:cxio:cs quc sc uucst:a:. u: c|culo tico sc uucst:a c: la iigu:a 1.10. V Is
sccu:ca:ios suclc: tc:c: co|lcs a:a tc:sio:cs cc iasc , !V0 ;vcasc la ligu:a ..1c,.
emplo 4
l: algu:os li|:os, sc :ccouic:ca cl uso cc u:a |o|i:a cc :ctc:cio: a:a caca iuc:tc , a:a
cvita:c: a:alclo u:a iuc:tc , cc aliuc:tacio:. lsto a vcccs sc co:sicc:a o |cc|o o: u:
|a:co uulti|o|i:a o c: los cos |a:cos sc c:cuc:t:a: c: la uisua zo:a cc :otcccio:. las
ciiicultaccs quc uccc: sc: cxc:iuc:tacos sc uucst:a: c: la ligu:a -.. :o |a, :i:gu:
:o|lcua c: a:alclo cos sc:ics cc I, tal couo sc uucst:a, sicu:c , cua:co los
t:cs ci:cuitos cc |o|i:aco ccl t:a:sio:uaco: sc c:cuc:t:a: c: sc:vicio. i: cu|a:go, co: la
osi|ilicac cc oc:acio: cc cuc:gc:cia, cu:a:tc cl cual cl i:tc::uto: cc la izquic:ca csta
a|ic:ta, la :cst:iccio: sc ic:cc , los :clcs ciic:c:cialcs iu:cio:a: couo u:icaccs cc so|:c
i:tc:sicac sc:si|lc. ouo sc uucst:a c: la ligu:a -.A, cl ilu|o cc co::ic:tc cc la iuc:tc
cc cc:cc|o a la aliuc:tacio: cc|c :cto cc cc:o. lsto cs ciicil co: I , ciic:c:tcs :ivclcs cc
tc:sio:. l:cluso co: u:a cou|i:acio: c:iccta, la ciic:c:cia c: las co::ic:tcs
cc I cuocio:a:tc cc ilu|o a:a cl :clc ciic:c:cial, couo sc cxlica c: cl catulo o. l: ot:as
ala|:as, :o |a, u:a :cst:iccio: cicctiva a:a csta c:ic:uccac. lsta co:cxio: oc:a
sc: ua:gi:aluc:tc scgu:a a:a cl :o:ual ilu|o cc ca:ga, c:o csta su|cta a iallos c: cl
iu:cio:auic:to cc iallas cxtc::as a ca|o c: cl aliuc:taco:.
emplo 5
Dlllkl:lAl Dl lkIll: Dl l lA: l: Ikl lAl Dl u:lDADl t:a:sio:uaco:
uo:oiasico
u:icaccs uo:oiasicas cc t:a:sio:uaco:cs sc co:ccta: c: t:cs iascs cisti:tas co:iigu:acio:cs, o: lo gc:c:al
cst:cllat:ia:gulo , co: i:tc::uto:cs autouaticos asociacos , Ic, couo sc ilust:a c: la ligu:a -... i cs
:cccsa:io o co:vc:ic:tc a:a cl uso cc la I c: los |u|cs cc t:a:sio:uaco:cs, la co:cxio: ciic:c:cial
:o:ual :o sc uccc utiliza: cua:co cl I sc c:cuc:t:a: cc:t:o ccl cclta, couo c: la iigu:a -.10. Dos
co:|u:tos cc I co:cctacos c: a:alclo so: :cccsa:ios a:a |:i:ca: :otcccio: a iallas a tic::a c: cstas
|o|i:as. o:cctaco c: cst:clla I sc uccc utiliza: c: au|os lacos. las co::ic:tcs iaso:ialcs c: la iigu:a
-.10 uucst:a cl cquili|:io cc las co::ic:tcs siuct:icas quc ilu,c a t:avcs ccl |a:co. la, u:a :clacio: !.1
o:ic:c:cia Dll ;o: u:icac, cc la I c: los cos lacos. lsto uccc sc: a|ustaco o: cl I o los g:iios cc
:clcvo, o u:a cou|i:acio: cc au|os. Dc|ico a quc caca t:a:sio:uaco: cs u: i:civicuo quc la :u, :o
|a|:a osi|ilicac cc u: ciccto ia:tasua suc:io: a la laga cc la oc:acio: ciic:c:cial cii. l: cl caso cc los
|a:cos c: t:cs iascs, a:a lo cual los t:cs ccva:acos , las i:tc:co:cxio:cs so: tocos cc:t:o ccl ta:quc
couu:, las co:cxio:cs ciic:c:cial csta:ca:, couo sc uucst:a c: la ligu:a -.., ligu:a -.o, ligu:a -., o la
iigu:a -.- sc uccc utiliza: co: I o I c:cuc:t:a c: los |u|cs ccl t:a:sio:uaco: t:iiasico cc cualquic:
laco.
emplo 6
la oc:acio: |loquca cclta cc iallas c: csa a:ca. las tcc:icas cc cliui:acio: , :atioi:g
so: couo sc i:cica a:tc:io:uc:tc, cxccto quc sc utiliza solo cl ilu|o cc la co::ic:tc
cc sccuc:cia cc:o a u: iallo cxtc::o. lstas co::ic:tcs sc uucst:a: c: la iigu:a -.1 1.
ll ticuo c: .1: :clc cc co::ic:tc, quc sc uucst:a co:cctaco a u: I o:
sca:aco, sc :ccouic:ca a:a tocos los t:a:sio:uaco:cs cc ucsta a tic::a. ls u:
coulc|o ''ultiuo'' cc ialla a tic::a :otcccio: , sc cc|c csta|lccc: c: coo:ci:acio:
co: los :clcs cc tc quc sc cxt:aliuita. lsto cs :cic:i::os c c: ua,o: cctallc uas
accla:tc. luccc sc: co:cctaco c: cl ci:cuito ciic:c:cial, quc sc suua a la ca:ga cl
ci:cuito ciic:c:cial , uccc aiccta: a la oc:acio:.
emplo
oonexion del relay
51N
3imbologia