CCN1L MUSICA1 "LL MAG DL LA 1AkDCk

"

nCM l LLlnA1CLSť Margallda Þascual CorLes
CLn18L uL 18L8ALLť CÞ MesLre Þere Carau
A Cul vA Au8LÇAuA LA Þ8CÞCS1Ať Ln aquesLa ocasló ha
anaL adreçada al curs de 3r de prlmàrla però es poL adapLar a
l'eLapa d'lnfanLllţ sobreLoL als grups de 4 l 3 anysŦ
C8!LC1luSť
Ŵ 8elaclonar una acLlvlLaL muslcal amb l'esLacló de l'any que
esLam (a nlvell de cenLre es Lreballa a parLlr de l'elaboracló de
poemes de Lardorţ LasL de frulLes de Lardorţ collage amb
elemenLs de la LardorŦŦŦ)
Ŵ LscolLar l dramaLlLzar un fragmenL del prlmer movlmenL de
l'audlcló ºla Lardor" de AŦ vlvaldl
Ŵ LscolLar el conLe ºel mag de la Lardor" (sense efecLes sonors)
Ŵ Assoclar alguns elemenLs del conLe amb efecLes sonors
produiLs maLerlals de l'enLorn (papersţ alguaŦŦŦ)
Ŵ lnLerpreLar el conLe ºel mag de la Lardor" amb els efecLes
sonors escolllLsŦ
CCn1lnCu1S
Ŵ La Lardor
Ŵ L'audlcló ºla Lardor" d'AŦ vlvaldl
Ŵ Ll conLe muslcaL
Ŵ Lls sons de l'enLorn
Ŵ Ll Lreball en equlp

AC1lvl1A1S ÞLAnlllCAuLS
1Ŧ Þarlar sobre la Lardorť que passa a la Lardor?Ŧ Anem
dlbulxanL LoLes les ldees que van sorLlnLŦ uespres mosLrem
un poc de raim l els expllquem que la Lardor es el momenL
de recolllrŴloŦ Ll muslc AŦ vlvaldl (mosLrem una lmaLge del
composlLor) va pensar amb els pagesos que recullen el
raimţ l va fer aquesLa muslca (escolLem un fragmenL del
prlmer movlmenL de la Lardor de vlvaldl)Ŧ MenLre sona la
muslca la mesLra dramaLlLza (amb una mà fa com sl Llngues
un paner l amb l'alLra recull el raimŦ Cuan la muslca sona
forL agafa raims de dalL l quan sona flulx n'agafa de balx)Ŧ
llnalmenL els nlns l nlnes es converLelxen en camperols l
Lambe dramaLlLzen la muslcaŦ
2Ŧ ConLar el conLe ºel mag de la Lardor"Ŧ ÞosLerlormenLţ parlar
dels renous que hl podla haver al conLe (un Lren que
parLelxţ el venLţ la plu[aţ els esqulrolsŦŦŦ)Ŧ !ugar fenL les
onomaLopeles d'aquesLs renousŦ
3Ŧ 8ecordar el conLe l mosLrar varls elemenLs que produelxen
efecLes sonors (arrugar paperţ paper en movlmenLţ xluleLţ
sons corporalsţ pal de plu[aţ una boLella d'alguaŦŦŦ) l
assoclarŴlos als renous que van Lrobar al conLe (l'acLlvlLaL
2)Ŧ Þer exempleť venLŴpaper en movlmenLţ fulles que
cauenŴarrugar paperţ el Lren arrlbaŴxluleLţ fer un salLŴuna
mamballeLa con[unLaţ frulLs de LardorŴ remoure capsa de
sabaLesŦŦŦ
4Ŧ ler grups d'efecLes sonorsť el grup del venLţ el grup dels
frulLs secsţ el grup de l'alguaţ el grup dels sons del
cosŦŦŦlnLerpreLar els renous menLre la mesLra conLa el
conLeŦ Al prlnclpl l al flnal del conLe posem la muslca de
vlvaldl que vam dramaLlLzarŦ
1LMÞC8l1ZAClCť 4/3 sesslons
MA1L8lALS l 8LCu8SCSť
Ŵ L'audlcló ºprlmer movlmenL de la Lardor" AŦ vlvaldlŦ
Ŵ lmaLge del composlLor l del raimŦ
Ŵ Ll conLe ºel mag de la Lardor"
(hLLpť//elLrencaclosquesŦblogspoLŦcom/2009/10/conLeŴelŴ
magŴdeŴlaŴLardorŦhLml)Ŧ AquesLa adreça valg Lrovar el conLe
però el valg adapLar un pocŦ
Ŵ Þaperţ pals de plu[aţ capses de sabaLesţ pedreLesţ rlbelles
amb alguaţ boLelles mlg plenesţ xluleLsŦ
C8SL8vAClCnSť Lncara que en prlnclpl no fos un ob[ecLlu s'ha
LreballaL consLanLmenL el respecLe pel sllencl l pel Lorn a l'hora
de sonar quan lnLerpreLàvem el conLeŦ
8LSuL1A1 uL L'AÞLlCAClCť Ls una acLlvlLaL que he reallLzaL
amb el segon clcle de prlmàrla per represenLar a la fesLa de
Lardor de l'escola però pens que es adapLable a l'eLapa d'lnfanLllŦ
Lls nlns l nlnes s'han mosLraL molL engrescaL per dur ob[ecLes de
casa seva per represenLar el conLeŦ 1ambe els ha encanLaL el feL
d'enreglsLrarŴloŦ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful