KHAÙI NIEÄM TIEÀN TEÄ

• Tieàn teä laø baát kyø moät phöông tieän naøo ñöôïc chaáp nhaän chung trong vieäc thanh toùan haøng hoùa vaø dòch vuï. • Tieàn teä laø phöông tieän thanh toaùn, bao goàm tieàn giaáy, tieàn kim loaïi vaø caùc giaáy tôø coù giaù nhö tieàn.
1

CHÖÙC NAÊNG TIEÀN TEÄ
• Phöông tieän thanh toùan trung gian trao ñoåi (medium of exchange). • Thöôùc ño giaù trò (standard of value/ unit of account) • Döï tröõ giaù trò (store of value- store of purchasing powe/way of holding) phöông tieän döï tröõ • Chöùc naêng laøm phöông tieän thanh toùan hoõan hieäu (standard of deffered payment)
2

• Taïi sao ngöôøi ta giöõ tieàn nhö moät loaïi taøi saûn? • Phaân bieät giöõa tieàn, thu nhaäp vaø taøi saûn?

3

PHAÂN LOAÏI TIEÀN TEÄ THEO HÌNH THAÙI TIEÀN TEÄ • Hoùa teä (commodity money)
– Hoùa teä kim loaïi – Hoùa teä khoâng kim loaïi

• Tín teä (token money/ fiat money)
– Tiền kim loại – Tieàn giaáy:
• Tieàn giaáy khaû hoùan (convertible paper money) • Baát khaû hoaùn (inconvertable paper money).

• Buùt teä (Bank money)

4

PHAÂN LOAÏI TIEÀN TEÄ THEO TÍNH LOÛNG
Tieàn maët löu thoâng ngaân haøng (Cu=Mo) ngoøai

Tieàn gôûi coù theå phaùt haønh seùc (hoaëc khoâng kyø haïn + tieàn gôûi löu kyù ñeå söû duïng seùc du lòch)

Töø naêm 1980 trôû ñi nhieàu nhaø kinh teá hoïc baét ñaàu xem laø moät Giaû tieàn (tieàn gôûi coù kyø haïn löôïng nhoû M2 hoaëc tieàn tieát kieäm, tieàn gôûi ôû thò tröôøng thaønh phaàn cuûa tieàn teä, hôïp ñoàng mua laïi qua ñeâm, coå khoái tieàn teä. phaàn quyõ töông trôï khoâng toå chöùc)
Tieàn gôûi coù kyø haïn löôïng lôùn, hôïp ñoàng mua laïi daøi haïn, coå phaàn quyõ töông trôï coù toå chöùc. Caùc taøi saûn taøi chính khaùc: traùi phieáu, thöông phieáu vaø coâng cuï khaùc cuûa thò tröôøng tieàn teä vaø caùc khoûan tieàn kyù thaùc taïi caùc trung gian taøi chính.

M1: Tieàn giao dòch

M2: Tieàn roäng.

M3

5

TÍNH LOÛNG • Tính thanh khoaûn: tính deã daøng chuyeån ñoåi taøi saûn sang tieàn vôùi söï toån thaát giaù trò ít nhaát. coøn ñöôïc goïi laø tính loûng. 6 .

savings deposit Government bonds Mo Transaction money -Narrowly defined M1 Near/quasi/Broadly defined M2 M3 7 .PHAÂN LOAÏI THEO TÍNH LOÛNG Currency In circulation Demand deposit: Checkable deposit Travelers’ check Near moneys: times deposit.

seùc du lòch Chuaån tieàn: tieàn gôûi coù kyø haïn.KHOÁI TIEÀN Tieàn trong löu thoâng Tieàn gôûi coù khaû naêng phaùt haønh seùc. tieàn gôûi tieát kieäm Traùi phieáu chính phuû… Mo Tieàn heïp M1 Tieàn roäng M2 M3 8 .

6 5.6 262 180 618.2 9 Soá löôïng Khoûan muïc (tyû ñoâ la) 2 Tieàn phaùt haønh 32 124 Seùc du lòch Tieàn gôûi khoâng kyø haïn Tieàn gôûi duøng chi phieáu khaùc Khoái tieàn teä Toång khoái tieàn teä 158 .Naêm 1964 Khoûan muïc Tieàn kim loïai Tieàn giaáy Tieàn gôûi khoâng kyø haïn VÍ Naêm 1986 DUÏ Soá löôïng (tyû ñoâ la) 170.

Ai caäp coå ñaïi khoaûng 2000.2700 naêm tröôùc coâng nguyeân 10 .SÖÏ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN HEÄ THOÁNG NGAÂN HAØNG • Ngaân haøng laø toå chöùc kinh teá cuûa nhaø tö baûn kinh doanh tö baûn tieàn teä laøm trung gian giöõa ngöôøi cho vay vaø ngöôøi ñi vay. • Hoïat ñoäng cho vay laáy laõi suaát hieän raát sôùm ôû Hy laïp.

laø maãu möïc cho theá giôùi noi theo. 11 . • Ngaân haøng Myõ (1791): laø moät heä thoáng ngaân haøng quoác gia .böôùc tieán quan troïng tieán gaàn ñeán heä thoáng ngaân haøng hieän ñaïi. • Ngaân haøng Anh (Bank of England-1694): coáng hieán lôùn cho kyõ thuaät ngaân haøng vaø söï phaùt trieån cuûa heä thoáng ngaân haøng.SÖÏ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIU”N HEÄ THOÁNG NGAÂN HAØNG • Ngaân haøng Amsterdam (Haø lan – 1609) ñöôïc xem laø khôûi ñieåm cuûa kyû nguyeân ngaân haøng hieän ñaò.

12 . • Caùc ngaân haøng ñöôïc pheùp phaùt haønh tieàn ñöôïc goïi laø ngaân haøng phaùt haønh.SÖÏ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN HEÄ THOÁNG NGAÂN HAØNG • Giai ñoaïn töø 18 ->20 heä thoáng ngaân haøng ñöôïc chia laøm hai loïai: • Ngaân haøng khoâng ñöôïc pheùp phaùt haønh tieàn ñöôïc goïi laø ngaân haøng trung gian trong ñoù chuû yeáu laø ngaân haøng thöông maïi.

NGAÂN HAØNG TRUNG ÖÔNG VAØ ÑÒNH CHEÁ TAØI CHÍNH TRUNG GIAN •Will Rogers “coù ba phaùt minh vó ñaïi nhaát keå töø khi baét ñaàu lòch söû ñoù laø löûa. baùnh xe vaø ngaân haøng trung öông (Central bank)” •Chöùc naêng NHTW: –Quaûn lyù nhaø nöôùc veà maët tieàn teä vaø hoaït ñoäng ngaân haøng –Laø ngaân haøng phaùt haønh tieàn –Laø ngaân haøng cuûa chính phuû –Laø ngaân haøng cuûa caùc ngaân haøng 13 .

NGAÂN HAØNG TRUNG ÖÔNG VAØ ÑÒNH CHEÁ TAØI CHÍNH TRUNG GIAN Xem taøi lieäu tham khaûo 14 .

) • 1959 ñöôïc goïi laø ngaân haøng nhaø nöôùc Vieät nam (State Bank of Vietnam) • Heä thoáng ngaân haøng moät caáp (1951-1987) • Heä thoáng ngaân haøng hai caáp (1987 – nay) 15 .HEÄ THOÁNG NGAÂN HAØNG VIEÄT NAM • 6-5-1951 Hoà Chuû Tòch kyù saéc leänh thaønh laäp ngaân haøng quoác gia Vieät nam (National Bank of Vieät nam.

16 .CUNG TIEÀN TEÄ Döï tröõ tieàn teä cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi • Döï tröõ baét buoäc (Rr: required reserve): laø löôïng tieàn maët maø ngaân haøng trung gian buoäc phaûi kyù gôûi trong taøi khoûan cuûa hoï taïi ngaân haøng Trung öông.

• Döï tröõ thöïc teá (Ra .DÖÏ TRÖÕ TIEÀN TEÄ CUÛA CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI • Döï tröõ tuøy yù (Ro: optional reserve): Laø löôïng tieàn maët maø caùc ngaân haøng thöông maïi giöõ laïi taïi kho quyõ ngaân haøng mình nhaèm ñaùp öùng nhu caàu chi traû cho khaùch haøng. 17 .actual reserve: Soá tieàn thöïc söï ñöôïc giöõ laïi bao goàm döï tröõ baét buoäc vaø döï tröõ tuøy yù.

DÖÏ TRÖÕ TIEÀN TEÄ CUÛA CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI Döï tröõ vaø tyû leä döï tröõ caùi tröùng vaø con gaø? Ra = Rr + Ro Chia caû hai veà cho D ra = rr + r0 18 .

NHÖÕNG YEÁU TOÁ QUYEÁT ÑÒNH ÑEÁN DÖÏ TRÖÕ TUØY YÙ VAØ KHOÛAN VAY CHIEÁT KHAÁU Taêng leân trong Döï tröõ vöôït quaù/tuøy yù Lyù do Laõi suùaât thò tröôøng Bieán ñoäng cuûa doøng tieàn gôûi ruùt ra Laõi suaát thò tröôøng so vôùi laõi suaát chieát khaáu    19 .

TÍNH TOÙAN DÖÏ TRÖÕ THÖÏC TEÁ ÔÛ VIEÄT NAM? DÖÏ TRÖÕ NHIEÀU HAY DÖÏ TRÖÕ ÍT LAØ TOÁT? 20 .

ñôn vò kinh teá vaø daân cö ñang naém giöõ. • H = Cu + Ra Cu: Currency in circulation.(high powered money/ monetary base) • Laø khoái löôïng tieàn cô sôû do ngaân haøng trung öông phaùt haønh bao goàm tieàn maët löu thoâng ngoøai heä thoáng ngaân haøng vaø tieàn maët döï tröõ trong ngaân haøng. Tieàn maët do caùc cô quan. Tieàn maët ñang löu thoâng ngoøai ngaân haøng. 21 CÔ SOÁ TIEÀN TEÄ/ TIEÀN MAÏNH .

M Cu  D 1  cd 1  mm    H Cu  Ra ra  cd Cd   mm  Ra   mm  22 .SOÁ NHAÂN TIEÀN TEÄ • Soá nhaân tieàn teä (mm: money multiplier) laø moät heä soá phaûn aùnh khoái löôïng tieàn teä ñöôïc taïo ra töø moät ñôn vò tieàn maïnh.

NHÖÕNG YEÁU TOÁ QUYEÁT ÑÒNH TYÛ LEÄ TIEÀN MAËT/ TIEÀN GÔÛI Taêng leân trong Thu nhaäp ngöôøi naém giöõ tieàn Lôïi töùc mong ñôïi tieàn gôûi Ruûi ro cuûa tieàn gôûi Tính loûng cuûa tieàn gôûi Caùc vuï hoaûng loaïn Hoaït ñoäng baát hôïp phaùp Aûnh höôûng ñeán cd Lyù do       23 .

5.8. toång tieàn gôûi söû duïng seùc laø 465. toång döï tröõ tuøy yù laø 22. toång döï tröõ baét buoäc laø 23. 24 .VÍ DUÏ: TÍNH mm? • Tính soá nhaân tieàn teä bieát raèng toång tìeân maët ngoøai ngaân haøng laø 174.

toång soá tieàn giao dòch trong neàn kinh teá goàm tieàn maët vaø tieàn gôûi coù khaû naêng phaùt haønh seùc.CUNG TIEÀN TEÄ • Cung tieàn teä laø toøan boä khoái tieàn teä. • SM= M1 = Cu + D = mm*H 25 .

phuï thuoäc vaøo tình hình thöïc teá cuûa neàn kinh teá H Cu Cu M1 Ra D 26 .M1 vaø H •Cung tieàn teä phuï thuoäc vaøo thay ñoåi chính saùch tieàn teä.

ÑÖÔØNG CUNG TIEÀN r SM M M1 27 .

chính phuû caàn ñeå thoûa maõn caùc nhu caàu veà giao dòch. caùc doanh nghòeâp. döï phoøng vaø ñaàu cô.CAÀU TIEÀN TEÄ • Möùc caàu tieàn teä laø soá löôïng tieàn teä maø daân chuùng. 28 .

CAÀU GIAO DÒCH (TRANSACTION MOTIVE) • Caàu giao dòch laø soá löôïng tieàn teä maø daân chuùng. • Möùc caàu giao dòch phuï thuoäc vaøo: – Giaù caû haøng hoùa – Thu nhaäp – Laõi suaát • Tyû leä thuaän • Tyû leä thuaän • Tyû leä nghòch 29 . chính phuû caàn cho caùc giao dòch mua baùn caùc loïai haøng hoùa vaø dòch vuï thoâng thöôøng. caùc doanh nghòeâp.

caùc doanh nghòeâp. • Möùc caàu döï phoøng phuï thuoäc vaøo: – Giaù caû haøng hoùa • Tyû leä thuaän – Thu nhaäp • Tyû leä thuaän – Laõi suaát (chæ khi laõi suaát taêng cao trong ngaén haïn) • Tyû leä nghòch. chính phuû caàn ñeå ñaùp öùng nhu caàu chi tieâu baát thöôøng.CAÀU DÖÏ PHOØNG (PRECAUTIONARY MOTIVE) • Caàu döï phoøng laø soá löôïng tieàn teä maø daân chuùng. 30 .

Nhieàu nöôùc nhö nöôùc Anh cho raèng tieàn gôûi coù kyø haïn trong M2 khoâng laø phöông tieän trao ñoåi tröïc tieáp neân ñaõ söû duïng khoái tieàn laø M1. Taïi sao laïi coù khaùc bieät ñoù? 31 . Tuy nhieân cuõng coù moät soá nöôùc söû duïng khoái tieàn laø M2 ví duï nhö Vieät nam.Caàu giao dòch vaø caàu döï phoøng laø cô sôû ñeå xaùc ñònh M1.

CAÀU ÑAÀU CÔ (ASSET or SPECULATIVE MOTIVE) Caàu ñaàu cô laø löôïng tieàn maø daân chuùng muoán naém giöõ nhö moät loïai taøi saûn thay theá cho chöùng khoùan vaø caùc taøi saûn taøi chính khaùc. 32 .

CAÀU ÑAÀU CÔ • Xeùt veà lôïi laõi suaát (interest gain): r ngöôøi giöõ tieàn thích naém giöõ taøi saûn taøi chính hôn caàu ñaàu cô giaûm. • Xeùt veà lôïi treân voán (theo phaân tích cuûa Keyneslaõi suaát coù xu höôùng quay veà moät giaù trò oån ñònh naøo ñoù) r giaù traùi phieáu giaûm giaûm voánCaàu ñaàu cô taêng?! r moät luùc naøo ñoù trong töông lai r giaù traùi phieáu taêng trôû laïi seõ ñöôïc lôïi veà voán.  Caàu 33 ñaàu cô .

34 . Do ñoù.CAÀU TIEÀN THÖÏC & DANH NGHÓA • Caàu tieàn thöïc baèng caàu tieàn danh nghóa chia cho möùc giaù caû. khi giaù caû taêng gaáp ñoâi khi caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi phaûi döï tính caàu tieàn danh nghóa taêng gaáp ñoâi ñeå giöõ nguyeân caàu tieàn thöïc teá nhö cuõ.

CAÀU TIEÀN • Caàu tieàn phuï thuoäc chuû yeáu vaøo: thu nhaäp.r + DmY.Y Trong ñoù: – Do: caàu tieàn töï ñònh. Haøm caàu tieàn coù daïng: DM = Do + Drm. – Drm: ñoä nhaïy caûm cuûa caàu tieàn ñoái vôùi laõi suaát – DmY: ñoä nhaïy caûm cuûa caàu tieàn ñoái vôùi saûn löôïng 35 . laõi suaát. saûn löôïng.

ÑÖÔØNG CAÀU TIEÀN Haøm caàu tieàn ñôn giaûn coù daïng: DM = Do + Drm.r Ví duï: DM = 650 –100r r M D M 36 .

NHÖÕNG YEÁU TOÁ TAÙC ÑOÄNG ÑEÁN CAÀU TIEÀN Söï taêng trong Möùc giaù P Thu nhaäp thöïc teá Khaû naêng thay theá tieàn baèng caùc phöông tieän thanh toùan khaùc Laõi suaát treân taøi saûn khoâng laø tieàn Lôïi nhuaän treân tieàn Thay ñoåi Caàu tieàn      37 Giaûi thích .

Di chuyeån vaø dòch chuyeån caàu tieàn • Di chuyeån • Dòch chuyeån r M D r M(1) D DM M M 38 .

Tìm laõi suaát caân baèng vaø löôïng tieàn taïi möùc laõi suaát caân baèng ñoù.100r vaø SM = 500.CAÂN BAÈNG TREÂN THÒ TRÖÔØNG TIEÀN TEÄ • Caân baèng treân thò tröôøng tieàn teä: – Giao ñieåm giöõa ñöôøng cung vaø ñöôøng caàu tieàn teä. – Nghieäm cuûa heä hai phöông trình bieåu dieãn haøm cung vaø haøm caàu tieàn • Ví duï: DM = 650 . 39 .

CAÂN BAÈNG CUNG CAÀU TIEÀN r r* DM M* M 40 SM .

CAÂN BAÈNG CUNG CAÀU TIEÀN • M SM dòch sang phaûi vaø r  r SM DM M 1 M2 • M   SM dòch r1 sang traùi r  r2 M 41 .

CHÍNH SAÙCH MÔÛ ROÄNG TIEÀN TEÄ • Chính saùch môû roäng tieàn teä laø chính saùch nhaèm cung öùng tieàn vaøo löu thoâng. • SM-> r   I  -> AD  ->Y . • Chính saùch môû roäng cung tieàn thöôøng ñöïôc thöïc hieän trong giai ñoaïn neàn kinh teá bò suy thoùai (saûn löôïng thöïc teá nhoû hôn saûn löông tieàm naêng). khuyeán khích ñaàu tö phaùt trieån saûn xuaát vaø taïo ra coâng aên vieäc laøm. 42 . giaûm thaát nghieäp.

ngaên chaën söï phaùt trieån quaù ñaø cuûa neàn kinh teá vaø ngaên chaën laïm phaùt coù nguy cô taêng cao. • SM  -> r   I  -> AD  ->Y  43 . nhaèm haïn cheá ñaàu tö.CHÍNH SAÙCH THU HEÏP TIEÀN TEÄ (THAÉT CHAËT TIEÀN TEÄ) • Ñaây laø chính saùch laøm giaûm möùc cung tieàn teä.

CHÍNH SAÙCH TIEÀN TEÄ MÔÛ ROÄNG r r AD M I Y 44 .

COÂNG CUÏ CUÛA CHÍNH SAÙCH TIEÀN TEÄ • Coâng cuï tröïc tieáp: – Aán ñònh laõi suaát – Haïn möùc tín duïng – Phaùt haønh tieàn tröïc tieáp – Cho vay theo chæ ñònh/ kieåm soùat tín duïng choïn loïc 45 .

taùi chieát khaáu thöông phieáu vaø caùc giaáy tôø coù giaù. chieát khaáu. cho vay coù ñaûm baûo baèng caàm coá thöông phieáu vaø caùc giaáy tôø coù giaù khaùc laõi suaát taùi caáp voán vaø laõi suaát taùi chieát khaáu) 46 .COÂNG CUÏ CUÛA CHÍNH SAÙCH TIEÀN TEÄ • Caùc coâng cuï giaùn tieáp: – Tyû leä döï tröõ baét buoäc: – Laõi suaát chieát khaáu (Vieät nam: taùi caáp voán goàm cho vay laïi theo hoà sô tín duïng.

tín phieáu Ngaân haøng Nhaø nöùôc vaø caùc loïai caùc giaáy tôø coù giaù khaùc treân thò tröôøng tieàn teä ñeå thöïc hieän chính saùch tieàn teä quoác gia. chöùng chæ tieàn gôûi. 47 .COÂNG CUÏ CUÛA CHÍNH SAÙCH TIEÀN TEÄ • Hoïat ñoäng thò tröôøng môû (OMO: open market operation): Nghieäp vuï mua vaø baùn ngaén haïn tín phieáu kho baïc.

H    48 .TAÙC ÑOÄNG CUÛA CHÍNH SAÙCH TIEÀN TEÄ Coâng cuï OMO Tyû leä döï tröõ baét buoäc Laõi suaát chieát khaáu Höôùng taùc ñoäng Baùn M    Lyù do H mm  mm .

NHÖÕNG YEÁU TOÁ QUYEÁT ÑÒNH CUNG TIEÀN TEÄ Taêng leân trong Nghieäp vuï thò tröôøng môû (mua) Yeâu caàu döï tröõ Laõi suaát chieát khaáu Tyû leä cd Döï tröõ tuøy yù Ruùt tieàn gôûi Bieán ñoäng trong doøng tieàn gôûi Taùc nhaân gaây ra NHTW NHTW NHTW Coâng chuùng NHTM Coâng chuùng Coâng chuùng Cung tieàn teä Lyù do H mm H &mm cd -> mm ramm ramm ramm 49        .

giaûm nhaäp khaåu.TAÙC ÑOÄNG CUÛA CHÍNH SAÙCH TIEÀN TEÄ • Taùc ñoäng ñoái vôùi tieâu duøng: SM   r   chi phí cô hoäi cuûa vieäc giöõ tieàn   C  Taùc ñoäng ñoái vôùi ñaàu tö: SM  r   I . 50 . • Taùc ñoäng vôùi xuùaât khaåu: SM   r   giaù trò noäi teä giaûm X &M khuyeán khích xuaát khaåu. • Taùc ñoäng ñoái vôùi toång caàu: SM   r  I   AD  Y .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful