Está en la página 1de 2

^v·ìv 1.

vìcì (v·nonv 1vv··v¡v

Institución Educativa Marco Fidel Suárez
La Dorada, Caldas


En el piesente ciucigiama uebes completai el nombie ue touos los meses
uel año, los uias ue la semana y uemás vocabulaiio ielacionauo, en inglés.

ŵ. ABRIL Ŷ. FEBRERU ŷ. SEPTIEMBRE Ÿ. ACUSTU Ź. MARTES

ź. AYER Ż. MESES 8. AÑU 9. MARZU ŵŴ. MAÑANA

ŵŵ. UCTUBRE ŵŶ. SÁBADU ŵŷ. VIERNES ŵŸ. )UEVES ŵŹ. DIA

ŵź. DICIEMBRE ŵŻ. SEMANA ŵ8. NUVIEMBRE ŵ9. LUNES ŶŴ. MAYU

Ŷŵ. )UNIU ŶŶ. )ULIU Ŷŷ. MIERCULES ŶŸ. DUMINCU ŶŹ. ENERU

ŵ8 ŶŴ
ŵ9
ŶŸ ŶŶ
ŶŹ Ŷŵ

Ŷŷ ŵŻ ź
ŵź
ŵŵ 9
ŵŶ
Ż 8
ŵŴ
ŵŸ ŷ
Ź

ŵŷ Ÿ
ŵ

ŵŹ Ŷ

'4.,-:,7

^v·ìv 1.vìcì (v·nonv 1vv··v¡v

Institución Educativa Marco Fidel Suárez
La Dorada, Caldas

     .

  .

   .

    .

    %5.

   % .

   .

  .

.

 % .

   %  .

.

   5    .

  .

 .7J..-0. ./E77.8.7243.

7243....9..O3/:.    3899:. .47.7J.7.8./.8 .-0./E77./.4/0$:E70 . .