Está en la página 1de 15

PAT,RlMO'NI:O GJEOLOO,ICO,t CU-LTtTRA

'y TV,RISMOI

iii' '1iii.I',ji' 1'EIi'"u ~1!U'J,"~j, ,_'
'D''D'1i:.'"

A1bsb"ad:
<T,1,.e .I~L
CI1I!lItu_ll,
._~ ~ __

EJI :patMmllmO cuiltuw eslj,OOllDPuesll)' :p:lf bna sene de e'le~~ q'l!re deNft, ~ 'tes-se y ICiO~~, IPua g,CIIFaeiOMS, 'v!em~,. Mi~~ qn esta idea, esti basltan~

L.......:I:jt:li:ibiilJi," -, ., .. ~''''''"'6''''' 15 !COlD

pmat, of ~

:I
-

.,~

LI ... 'L... L,

uave'

sel

iI-_ 'Ilu;. 'M!' I!IIi;

:p~
_~I

,a" el:emltnilS~
~
,_..ill
H·,IIU.~~·

~

pnservtd '[or fUture pner.:a,"
i'=Aii'I.r ~-b:I,..;i~tjjC_ 1U...... ,tal J.IiaI .. tL~
,1i.Iaii

trirmmio hisI6ti,",~is;tical' DC) s .r :para e ...it... ...~ ... iIIu;,~ aasets, iIi.... -_.IIY!II!. pairi~~n. 11::IUIl-WlWij. ,DlI,' .... ~WJI.KiJlIW'.. gr-av.a, 1001 rot me ~,:buibJ,~ riOllJir'I'-I--,I- rel"'pec~...iii--~ ' !rwll" ".':''. .... es II siwadd~ de~puimonio Iml6g~oo~ I~Y sedOus ts lebe! silWllloa
iiii,... IWI-l~l~~I~I~._.:,
;Q;~ _I.I.I\n:..UV. j,'!"1IP

elara, eJl CUU1tO :1 :1105 b~ene,s,dell

,;~ ~...1I.d:u
,..-

.-;10..,
. _....~'

pi,..

rCe,pted, 'wilb respect '10 'die ~

__ ~ __

_n rte >- :tem;Jado"en :Ia l~iSi~aciion of OODL __ ,p__ , ~~

die poJlJiiali berl_p; '... ,taws.. •
i5~ ~'.,

lalla de, dimbUo, na~ii}on'a'~como autu6-:miico,.ElplWmollio geol6gico represel'1ita :Ia,memeria de, :~a, ierra, sdbFe Ja que deT sarroUlan, mda, iSIU,acdvidad mosseres: Y~vm.
,5u,oo:msiderac,i6n ,e~JIe~ oonmxto' ~ Ja orden~6n t~mJtoria] eonUc¥,a 'lULa im:~~ 41:u - "400,.1 ...., ,,;P'ij<:~-:~O;~,.1 _ _ v _ _ ..... -. A ~~~"'" Jil_en~ ue ~1lIi'VJ'ygU ,et;i'!i;n:t1mi~.,""'!i G$:..
C"!'!:iift,;t.d;

:n_l," ,gdsapdJ im dH RgloDaJ,
Jf________ _ 0: , ,na1!io.da1l

Ihtrita:p

'die ~' ImOI71 the Eul!.b,1 aD 'whJ~b 11Ie: life: bas, ... ,deQ)llpeG_4' lis

.r

I)',m~

, _~!:..I\ii;,-4i~_ ~~',;jjILi'iiIi, ... ." . __ LQ.""I".g~~1 ",,\II_!l!!

the! CIni,., __ _ .~. __

lteill,

petialmente en e1 mnbilo, tuJisUoo Ique, sin du~ poUMe 001:100". a pltefJCi .. :la ~, ,Ronda de, ,HeM mmmu e.t10n6"m h:arntm~

IPluu would btcGme an, lmpl~;o
I_t,~

at 111,1

UfOD Rlwtima

",~,MthilQ~

~,p«bi~ly iiB t1!J~ 'lQPrul: neld~
1'ht 1as1 CUll ~

'lbe' ~

[fJ·1'1.os. . C:lrll ::-III.'1 re~:i'.-" IlloJi._ .". .. 1-v.:J . 'los.. ll.ic. dcsmfn)... " c. ~ -.."1i.:-:'. L" I)rniifim~-.o.1. :.I ACilldlJl~ia Espa1lloklde III Lc":fl~a. tipos de obra~ 'humanas::: n'rqu'i...g'CtlCfDci6n on g.reo"":l-lnm.i!'.~fi"ic bjn "WilliC... blenes 'Inc: CO:~llSl~u!. iCiIlliuld.rJds:ilO (I~ e. 'I.-iiI·.i1Jllm(jhld.-. textos .'.-. ..y\cn 101 p~.':... es decl~!ICS1j compueste pOI" un eoni11l~ c!ptlC. ~ti ..bist6rLco-artisilico.--11 :r-..u.-:::: .." da ..:-... 'mi .i6:mu..o de . ~hlOO 0 pa _.._ -..• t"~I'" .O~\~l ..- b III _ ijo"'- I u ~. i.po ha bceho qu..11d'_If' (.'!~~I~ M"'!i""~""'-rllfli. -. '~'~"'~~'''''Il.Oi 'U..~~S tl CII:rn~G.--.culturQ. qoo dice !qJ~. La 'Co'RsAlrvmcii6:n y IlmnS..r. I~r . deneminarse (mtri~R()nio O L.ii !!I_~.Dil:c:janarJo de III RC!I. II.rlW~g. -.AO~.ro 4.-.-. -l~ 'Ii.. ".UI.. d~ir..ii'~]Ij~llllfica~ 00111..pot~l.li"ul101UO CU-'-__ --ill '~I Y·:~bo..~. ~I (J'iclliiia cu'l:~tWlraIta 'tenido en :aJsf' aue 1. dIe la innuenci'a.l··'IiJ' 'lr.r Cltl Jj"'Wf ... ~ iiil..."1"-~'" . .1~.iiiii'!i.--- ill ."iurrHI i'~~~ VII\1J'f'.~.-~-"'"'" .~tc: ~rub[~o es ].1".---I'~ .l. . 10.0..If\IlJIp'~itn hI"'" .p..mg .-- .e...._-iii iI@lun~lIiI.....~ 1~':OOOl1rl!~ca t6cn~cnmtntcji h. ~-c esos elemeruos. T _ iii...~ la .l proli ~c.-. '!~ i __ _ _ _ .~I!..clldtura "c' - ICo~.'"'1 . l!iffl.J:c:d...~in J~~(!n~Of] ~u td tile Ii"Ul1'~d~llre.C IlhlC dniilj. de 11'ln'ml'!or ]-11"" !' ._ !!.. l~~re 111@!~e ]05 oQjcto de pruscrv~u.pch)I].ill..U~ 1"1~:!i.. Un! 6n Enn~~h::a Pf~i~U~iWU!}W I~(] . La IllI~!f es e1 COf~jiUllltC)t . pern ~ que ~na1js nos uneresa ~1 pnnl. '--'-'--..elllCraci6n~ Etl! los II~" ~l~Se.e dctcl1luhlLldos bi. ICS.110t1a! p.. :y una ...-.--I. ---c.- I'.le~f~lu:i~l "Iue Y1 [im2rnn~~n~ 'Of l.:bc' 1A!:ad~f 2. .nto Grado Y' do ..u~(Iuier.'C r~l!~ lU~. J~tl~O~e ~}~e'nc$ Iquo se t~r:in smiten d~ .~ule~~aC~~[. :NlUI~'.ljl .~ _ . Per It~~UO'.1:Jt'KI.ilsn~-t1('.0.tecUl~r8 ..I'_-: doble~ per un lado nos pclrnllil~e ide nIi fic'ar Y' eenocer La un.iiIIU..~ .....ci'vH .UWillen IrrneJlo.dn p~(..()~II~ :nJnfs~'i!co..': -.u ~('oMlg.!social~ In econ&nLc~~l. ~ en coiVoIh .~..!ln.! ii"u!'.iliilil..~.ll1n. _ _ _ _ _ 't-_ -j--. euaaro ~nu1o:rsea scno CO.... 1::1 .- .culnlra~..i'i.he lt~ti..: 1-' .! :i ndus'Uial en 'una .{!"" '.ene~..l"!I'6·III~" 'pr.-.ruPCi social queda pJas!~rmda e'lli dii jOf1!IU~S.!I.1~~c'rlo~t ~egado. -'-'M'-"mlf'iLii'!I'~"" e:s ~1]:s~.. c. de UIUL t!pota 0 :l.lliiilJ'e-~. 'U1I.~'~ ..-'1 d.i'!. UM epoea 1~'1~~Ui.01 gliUpo sociall .-.~c'ienE'ffico.fi'f '1U~lilristic actlt... ~b~ ~I _ ~~:l1F:n:II1iOeulmra S~.. ..1 ~~"'i!.~I.llr.' - ~ I nucs.' _ _.~'Y oi."....cxIC'C.o pQ...plfW'iirt _ ___ _ :".!II r..1"-.IJOC·...gdo IWlllUll y -rUcne $:CO·' -"'10 ...I dC~!)ii ddils. ·~-~~·c-·.~~nt'rest ICOI~~Oi!t~II\'ie. .IIIi.1.:ll1i...at.-:~.tfinloni.-._C'fill~~rV'!'ii"":I'A:'I.l!l'~b.. sobrc Dl1C-fU :sit~aci6n poU~ii.B~.c. iI.(~tt'~'lII1' .. .'" - - eul t.e: cu.luru. .00".slllllo'!!r ~-~il~IJ'i... HI ptll~O dol ih)'m.i!Ii.onjlunl. .'!iil~'''''._.1131.I'-'I!IIU .r u.. cLJlturall:lNCrd~ . !III! _ III O'U "II.i''IIro.I "'III.iltillfi~ v Ih-""''"' ' ' ... gCtliUl .lue:. grupo socla IIy a -.~~"" mfb.. '11--.[~'r""'i!_ q n~ ..'·~n~. .'4i.tr~I!I'_I'I..cgoda a.~ 2 I.-n'(-'~II~"" -'-I---~-.~dlnoniul'i' 10 que ~n~plrin~:c cllos uaa i~deW!lJ~ldiuli p ICrti propilil. It'''U LiI""IU!~~ ullalllill al J ]ltdl~111!J't "'" 'u.)iL'e pa..'--- ~oo que' se p13S1na .l9ill~ I?oli ---~-~".ole li~UHtO'..iJCll~vid:r~~~e)i d~tic.-. lendinl~ento te IUjlr-en'o~.!:n'!i.·--.Jll d.. fl'rado d~ iinb2Iro~. "iii 'i:l\..:1.tlJc8.k~.r.. -"on. ~'" _'I.l.<: C.a~.U" ItlUlhi 'w ."l'll n__ ~_. -v _ .gull:. acepesones. \i'1~U'Ul~. -"' .-rhc J'ufn n de C .n!..-_:.'~in~()nh) ~. II..... dan..t.~_ . _ '.. -- E N .'..· hm ~~do U~Ul p.11111' Iii".. be .~ '~ldn y ~tc e~crii~.Co "1:: n. 4!lUI.·.i6Il.JIJ /.~ iini~~mtoo lii~ . 'i..~~ '~Il..r:tl:au l..i 1111~IWllras~eseul ~IWIlras!.l.!!IJI " I) I!._.. __ " ...esJt~~: bF~~: h~ 'yerniido a.]--'. IPro..'. ~~'{~ditr de In ".. ~liIrllJM)runn 'goo .... Ic:l.

~1'ric~31l11e:n~e delimicadas. as..ico:~ comun de la.aJl s It. etras.1 ya qee 1~lt su .~.'(wdi~ ~I 5C .• tnmomo .3s y nSi....6n..o.nt'Ti.il...b).idef-a.c.Ii':li. les ccmsiderado IlIi1l pJ1~ .stOrl8:de: 'I. dida ~ ueparnblc...areas.gado a Sl'iit" ._. d~1 :0.I . En relncion con ]8 d~chuaci6m. consl~1 ~~idopor elementos bi:o~6Bhms.f<ela corteza ~c:nrc..s T' y 81)de ~as ICOflcW~~siolW5del 'I S.uidos por [r. l3ipt..gwc()~.que ¢ons~j[~IlYcn.t'11f:lf en IC~I:enta S~J Q~lof':Y SU Iilo.s~oper ~o Iqtie se 11118. ~I. .c.pren~~une lL..seialla que. ilmbiclue...-"'I". i En dcclaracioo de Dlgne .'I' .$" g. bl IAft·' .r. w . de' la actividad humoo~.J.Ia.rai. I. . ie~ o~i monio na'lu:r:.. se deftarro!I~. que.e I pl~r. fN.u' [UI~~..pan1r .. 1 . futulr~s..6..• ..O.f.. de :Olilgllle Mlrg.." ...'" ·donaltobre Pmrimon.. AI isuaJI q1ue.. una per:.~I a~drnonio nawnd leg.~ -~l!!!Ua~ (N~fl'O'~ 200:1 )I~ i ll En Wes anfcu]o.IDbl~lln:a:s InGd~IDOl. :!II."I~_.ti. swsa qjllier-e ~(.g~v \.f come I as .C'ion~~.estado :slijlfic~iente ~ ·ca~id:ada geinU1tI~U.c.. hahj..eo]16.T.muti laei6n..nl..numentos lJ1Ia.s.teiiU" sd~ nlOf" a la memoria det hombre.. "'I"Il~ . ~. ~'Olyiefnboo de: 1972~ ((..lvers~~J.iI A _. no len vano la TieFnllies [eli soport~.i.t& de l de jg.Qleodl·1. .ll6g~cos. "·'~·h' ~ .. eonee .ado !""'<JlI..c: .. fiiiiic'o. Tierra .t!li eru .'~ii611l1 C$ [~rrlJa.quiere un COOOCimlen)~O amn..il@ G.. \l..epr:ed3..~ c se . ..II ~ la del Hombre" p.Si CIl pru.. .eo~. 81 pa. cada ·goJo·remo a PITO'ltger es~c 'patr~mO!li1IWO..bie-ntaJcs".. el pasado de la Tieff~ es ran ..n 00 Cmtal I I)..~s.. P!r-orocc]cn dc~ P. En r.eza..og. .iiJI1Sndtir en un ...hrrna:cioll~s nsiilc:as~ bEe 1. el h. el IPQ. 0'1 patrimonio g.. H ~umann id .de. ~l!m.triinonio nallU r...ot.uoo.. 1.~\IliirC"i!. r e • se l~nliendc anal ~ZMdo el .'rl.r:~ !como el II~CX.~ . Ia histioria dellholm1b~ se eonece .e!laci.4 d .-.lent~a'i Ia cOcl1lervacwo~ () de.. eemo ~~rtlj lfeCUrso ag. m "J:..1-1 inShlJ a cada persor~a.oonsi.ildo de ~a n p HlistOliia de la Tierra.~ pues SiU d.()..eqL!D Ulna pr. r.patrimolil1iu ~(J~6.. bel. 23 de. ue.A.d.[lilio de 19:82)~ Segml WIdefinic[6n anle:r.ilMposium I~temi. HU!liuulridad bicln \II .!J :sot.QJIla ~lc~h.ru. lI"".gic.l'i~dlad hunwna.a}cdc oOonsidern.00[6.:.c e~ ulnimlo. que '!OO. •. !em1lJganun \!'.ulb~c:que net. wm~: ne _ . · .u e ic... reeiente ao't.to ~iOOt p _asm~ en P.Er li1il(rl'llJo '-_]A...atr:imoni[o M:undiiiali Pari~. .."....rado lCDlftlJl m~ biien que r.oom. bkuoria de III Tierra }..~~or excefJC~onal desde et punto de vista de la c.GS..y .JJ.. ~a.~ pot e.t. y die I:os scres vivos.siibil~iidad hada los 'p. ]S...E.OMSi .dc especies animates ~ vegetales amenezadas y aqueWhlS .. It~ iwmllnoc b·:·.IS~~OOO3!art]s..f.iI/ dclfinido [c(nFiiO W~ni. J. ] 1_ '1!iir!l!..i6rndleil med:o.ot. pfQ~t!ijcci6n.on ICC ello.lIjem.w16.O enlre rna.. "I otres claFamente g~o.l:a.mp0rblf'lte !Como td plsadO de Ia ... leeV. '".' y un patn ..oil 'I anaL. Cualquier forDla do dcsarron 0' debe de 1.~n Digne.ulnri:dad .. que ha pliiomGv~idt) 110con .lmOf:lI'U h...trei!!compucsta :por roeas.... ~i"'" W~~...·..g..~"CaS.l~ 'e£hl...gi(..drtdEat.'es:iltl ~If.. elebrado . que Wtl.. lelml juliO' de ] [981. ThnLeir~d:()1e.mron ~n ~Ipasado. haJ ne. nade · u!l!ra'~(ConvenirD para .

6gi¢o es Imucllol . que oondi~i.n el qil!!le: Illuestfa.).d.:arias Icaracl:erislieas COASt-.s. El patrimonio .:a~ TmdieionaJlmMt. ique el pammonio.[o .[oos~ coh~(cionm ~le(.retnovab~es.cr. es decir:.onc-s. I.ara [letOlll.gk=a tlene ellitidad prJl si mIsmOI . OARCr\A-C~ : .tt es- lud. 20(U.formas. de..el:PQsici6n y 'CQ8Je.cluras y matefiaille-s.en pauintorno.m'- tropica (NWMU)'.I 'L !II . regmn natura1 <l]i!I:C .io.gica de..esla . -vivas.abl~s.acl~v~dad"ambos 'til.lBmi.u..adi de un pueblo.ue mue.t 18'1 purinwljo reeo'~68i~oes el :~jslrO cit la evohKi6n del mOO.aolivld\3AI.'ij' esd elan.ueo= l~~~Ot au:nq llIe cuand..enl. de lm~i'a &moo.I~U 1l~I!I.sllnrlill til na 0' . hUmalllJ3. all. po'16.ms~~®Q par pumllcs de infefts po1. ij~m:uC& incll"endo la .ademas de 881M ele.n.geol~gjco seJiin.~ Kan "o:rr.toriagIPlJcS.oo na~l!llf.siaad. !Boo~61~iOOS.maJ de lIS.lL :M~emmsque . Ja falin de .(!('{. 01 dioho o1l3 :mamera.Sico OOmticiorm II pa'" ~wo l l 1 'm m.n Illa't.aIij.oonto'~oJgj..6ido IJCO (PIGs)t ~ sen ilDeas 'q. gedlQgico se :ine'ilJlI. pm~rilas..~oolI611€'O)i en goodi.. de la hi~.a geo:~t)gjc. difer.1~'h'.co lIlJa.o:r Iloom aque~IIM rooursos 200 IIlU1JUllm!les.esd ..e:~rues 0 '3J'~eon-' It{1~6.maei. vamenle ca.nc'twoo dmlrO del :patrill1'Wrdo .mentos.imponMles.D~NGWAJL '2~. :asi como pot lu bu.eHM seliias de :idoolidad.. de: aq.or debido exclusi .mell!re :tFdl" dhriduaJUzado 001 lpabim. M'ienUM. 9 . tiIlpUll}llqu'e. de Iparrimomo se :scJlapan .n'ldossertn adecllldlos . coo 'valor pauiimoliliaJl (PUD'-M de :~nteOOs .en ele- D~rU. palsaj.mm.nifies~odi:ferenciu nQ.es.10 pal\eont()~.t.:.m.Oi'ia . ~ntre elles. y debido stDbre.e5~ :yac~m[flnlo:s'.aJl de una Ngl6n~ sOOn: ~a que se .o geollCig.-ORM..de SIU ..'dt~jetos.~ 2COJ.Iniei~m~ie .lJ.~: I=mn iguales .c..que COJl:!Stitu"en el SlI!illstHito :tlsii. mcmat~ es~(f"'tl¢lll!lnlr~h ya acumu= ~aci. ~V. el de pammonio mq. una parte dei~:pllfimOiUo 'C:U~ltu'ral'0 hi:st(')rioo-an:fstioojl co. ~994'~ DmJUlN.puu1io POI" los resto$ de 'Ita:ac~idlad.:"1"'" l I~ lii"ililllhilira. &te tiJllimo ~. E~ ooncepto de pam~ 11100.v~ denen icabi!ll1:a. puesto de :ma.IEeo(ll'iot.e~bd.V:t'. segun(lo es 18 manifestaci6.oooodmje.~ eultural 'I) recreatoom Su . de v. pot" los.ambos.rc5ida4 ha sldo definidla come 10'1 nwme:ro y la vmedad. no . ~lIonlw.a que ha mOOe:h~dlola TieJil1t.. 'otroS oon val. 'f~sioo.. de tSpocas puadas.ahx inulnseco).cit :$U ac..e-xistencia (puntas.e:1 desaftOlJo.ruar e :inlerpreteJl' la evo. los fe$itOS [Miles.! S EI. [em pammonio . ~n{?elPt. IGeomve. UmlaJ.ico :~ncluina al :patrime.nbl~ el pat rinwlilJi 01 paJ. II... S1 8Ste.. pltnmoni.s y :Iu :htl!e'~~. de hominidQ.asienta '~a. o. 'LAOO el' al~~ l ~ par ejeMp~ID.onio biol6gioo-i el i=uqueo~6Iico no es sino.A.sido i.o oon8{idlemmos.ueOf6giQ~1. aqUtU co mptlMto. Je$fO$· f6$i~~sde fotJ:nas.j:n.tMSljit~~dlo . esW.!.ft:~'td.ores (GOMli:Z. :pero :recruef:UmrCflte NIEtO 1("200 l hi.6gico.~rn::i6n C: hist'ori.ii'\1'lidat1.~.gooJo8icos de 'va~orciel1itifioo. Sluperposici. senas de idenli.. . oom.pos.11999:~ D~'i 1999.ones :sedimenltafias. ~ :8 pmriimionmo :leoI6gh~(). .ooe.

h~dr-og_eol. :pUlmmelilime: d.os· ~lml ~ s ~-].~ '!I_N_ ~)e--y~ftt\iiio~~''r..............nn.--. se .\...-:." -aU. "'J!'"""'~"I\liU!.oi.e dJUnlImte le~:Maozofco desde haee unos 2:50 t 'ml..r. va '1.n"pIl-..dl e·''~I"!il -p':'.I?' auneue los mas ilm~F~ r~' ~lnlescon diferenc'" a son hlS a.ft -Ii.~m·.ce...".il~..-.~~ ..l()~ctbdc8is S~.~ Iml!ii8j:_:_::J..esclriptiviQ~ sino· (J.t!j.iI .a'~'lrhlt ..~. .:'I'n~it-.<.....~t(lma~o.:9J.lIdU.. $culm. .1....!lJlU \.["IJI>J '!.. F~~"~~~ -. ."..c_.~~ijjl::'"":]'illi"'i~'Ij.c!!)l1Uii~ ~IIIII" '....__ a.yUI ...ail:..-'OJ!I. ...uees C:I] fmJto de ·~iI.~... :Es ovide~)~e q~~: ." ..:oRi.t..':·!!i!Ls:~!eas ~t.ell. dl]e . eO' . '2~'. £Ul gieaJ estructu.11. esta segumb Tf.""''''' q ..~sd. .IU'JUb".. I J:.Ill _ _ __ -!i!. ..iI.gii. OOmtlCl~ . :p.~n . g~OI!'g"!!C.Ii Q .. . .Pur -.e.1Iii"iIllo-I'nIP-1i1if(ii en.W.1 . lIDe:u!F Qln....~I .n~i. ~I -.--..-:I\r'~:~~1 if!~d~---·-·--illt~-·~"'-.30 'm.AI • ~I 'ue o~ms . ... l~"'" . " -.03 . .-.I\"iLn" z '_':' :_ nt'!if ~a:raek!iJ. " . !i!IoI_Il!IiOI.aJl.... . '.2.. .I 11 :11 .d ..c. cataJ~OIgaJdGs~ ...e_ (. a.1:1:..1l:""~ 'Iij..b~lalli:n:ai ..---'.. 't1h~DlO~.. eo. C! r. (-'fW:'W .~ ]... . fia:auiS!I~yae dalles . .Qi !~iIl'~& :i"\ifj. dt-sde G : Iia Cb~TV:aci6n de..' ' ~ 10'"'Cunln~o . eueneas terciarias .": haee r II..9ii!iliil3iC' A~~.--II'n.. '1.~ . --jl--!'--' ~~ -----' .1 _'li. .'wfurac'iolilJ .A'RANA .' (f •.1 y. .~.l!~~I""'''''.ol.SleD~68ioo8de esa Klm60iF su V.. ."II . AI .P1:G puede :S!elrmu. -i}' I -.o. _Ie ._ i""'~v.~~.ICO'i J.IJ .n"""""'I-u.t"~a de iI!.. ~ 1$:1l1 deJ.arlnrnODIO .· ..:i!' I~~ Do:mll!1l.....1:".o\i'i:meta Qflor.'-.u.. pot una :II1l... :geolrii¢'am~ se OO~ d noce como S]~ M~r>en~_ har:"_a illaO'Iili1'f1... aleJados.-ral..llUrWll....'-'-~--C-hJO"~-..: -"'.lI!II... ~Il.a~~adem's'i hay mlagl!)]fltik~~s... -...._.uv_ .~ iIiI •• 'J. 0"'" ·0··· ..cc nif!. L.w-a I(P"~I~' 'U't' lu.il'."".1nQl:~ na u .-"'.iI.r." -.-- -.. a. .~'I.U"'U ".~i'.IU'" 1lQ'!J.ta U!1lQ .S!JIrf _ ..." ~ .o-U.. t.il ~.erecas V. ~~ 0O'enetad'as ~.. !eomcurf:o'16.vecinas leqjll~v..i UILII.s [0 'I'" lilAI.n. 1.sobre -' e1 caUd'er ~.jjjl. un :p.-~.. ·8'-' 'b. .."Fi..~ d:on~ 'vi'v~lnablltlJ1-.o.U~~C~!iJin. . - ..~.6."~l1'lIii~~.II1II _ ."\!!I. -'clli_ .c'j."~!I.~ !IIii= •• l aJI ~11J.m-auo 'klimO'......I]]~ti'wida -. -._ :p....i" basta haee rprttOS 65· m.1.. .. '~l!iiL. 1... :ULasl" V .. "nA""liliI . II"C'gl!!)n 8'0 es un 'fabajo.... mo-.:.Bil de Ia pr...i!O".I.U 'k~t~-. 1-"10~~ ·-·.."inctl'~ 1t..- 'Ioca'~~ :reglon~~ 0 _. - - - .. .i!i..J rJ'l.a""'...a.ci61il y su oompara-c4·6n..O I~' _.. pal mente· ca~bonatO$ depos~~arlJoi en m~ los m'U)rinos..cnes:·de ..a re~ntae:ioo de la C'ordil1ua if·_ ._il!IU.Y~ ~. ".hJi u_'I".... ' -" 'I" ' 'La'. _'_ f__ -.~ ..nruaci6n..iL ..u.cmmdo ha.-.Ti~uli' ~~\S1MO .~~..Y ~3tal'Og~t ge lestam fen oOj}d!i.'... ..~ f1j. .c'a~u Cadltt uno .· .. wtriOOlad de roeas me!tam6mC3$i e igneas .. -.-..9. r:.eth.~~e. I.-'~.-~ "1rueroom .. mi. 'I.) de estos PIGs :seri. 'I~~'liQrmac~tad\a ._...~""'~n ...~j.-ol6g~ca... ....~-IIiiIJIJ'~~ :g'tobaJ~de! ~osPIGs.. 'IiIIU"""".. . :Enl Wa:pane liIom.m..'... _ . - .tlno deeSlmiwlncacbS:n COI1lImarcas de :mlJ)fO'~ ~.y vruiabJe". de ~a. vineia de laen es :~lfivileg]..~[' m ~ ~1~Uii(i!iwh.u gellera . el valle del Guadalquivir~ ex...'.. '~'--.(..:~--.I-lt~.ill.arar 1~.I"_~~"_'_"':' ad!a de _ 'P'I'CIS 1'e8italc'''adios .r<'."".p~.or tl~allJ:!~ ' pro.en...-'-'J .11---- ~I""tm... ~'!i.Si Y .~.r. . iI!'".n~.c. ."''C'ri/I_..n .'1161"' -.'-"~~.jI!i.idr.en ~:a. --"Jl:11!1!!w1ll.i'liit~d'-' .:.t""---'-._ ::_-j".e~ --"-... -..-~...Y' :l.(0-1 .e. . d:e~ .-.II.. Oesde '11 ~~ifVa de~'nmnmonio 0'1PO~6D100. Jt"""".IU.~']·"'·"_'t.".~ II..de b le:tifal~~" ...plia._ [r!l!.II ~'. 1""'" ~ .I'· .I~.alenl5 po16gie.ura."'-'1V·11I e:1l!i11I.(.c:om._tn....1-. QI1!]jnn..--_ --. 1.. .' -'" el Parque Niartt. lambi6n dol MesozOi~ro ._ _ _" 'Ii -I-Ilmj I~ca~ 'U' ..ej:e. v Ja aeodiversidad~ la ~ r...rocas...- ..."na ~. P--AU:e i~-(-.ponelillte.(.. se e liruCuentnt.'"".~UI ".'-..--. - ~'!nM~~ .--.". mt1crior A dominio..goolugU~Q ._.'i..a!~. en 161. = .IIiO' !!' ""nil.te.. En ~a~ reeas s:edWmtiA~arias de ·est~domln:iQ'p~16·-' ""oi"'o'''''lr. ue. de un . ~-c.objew de un nll.mman ~ms del ~ _ r"""'.-.I.·'... va1~es del 6bro~ Tajol 0 del Duere.!U~·V'Oestudlo demllrn~oo~.--..ObteliLdn1una ..gJMIil" ex~MS~Il3. ~~l iAJ~_ -.0-1.It d -ron .~~I)Iia. _. _.' '~~'! ·L.t..~ .-_ I .r'U.wall' e It''_1 una ·..sr~8.6..iF\"'~t'r.--.---~---.cr.:.: ufta. it! ¥ .POl" .!1Ii r""""" 'mii.... ~ .Y equ~paniJ1)'ie iaJ los.oQil' peU'!... .~~.4I!!ii1i!' d:ArA. De esta . ".llla~ de: C.iIiJ\!!~.....C."~. ..... . . J~ ~:U-IV. U'" -.'..J . d rr-. ..'. s'nl~i:s. " 1-' .---.JIj.~ nent..M fase de mitI:Ullis.:ii~.."'U __!l!! -..~ """.~ .. .''"''"I'D.. ":?'~~'I' vAlRC~IA. de ] as.g~6n anaUzada can 10$ dle .. \f"U....anlS -'Il InP.oUA: jI'j "- ~~·D.::.... ""'I.< ~. t:'4-~••...:ilr-. !~Qio:g~ae ~a.t'io"".an las reeas que e-~mponen g~oo'S-e p _ .toma.penfnsula :Ib&dca....pan~ orie.$~.adapues en ella se le~cu~ntra mwna.dmaJs..' :C.'Uil! ']-.'A.!!!~~u!.Hiii.-1..' c.c:n II'\ri.'~.lt.sus ...'--.""""".(nros).. ~ ~a..... U Illes· 3..e. 'KefC~m~Clt 8iistem~ 'montafinro e5itru. ii"I"I:.gica~i h.'f rons-tituidO.. ~ A IO'm. :PIGs..~ -.a... elit mil t"' •. 1lJI t'ii:ii~!t.

gramIIGe. [s1haee :repelidlas alusion¢s a .preoclllpabOllpor la a pf.i~ioscultutale.ende b~u~. )! q ue repreSrem~~ 'ia . Bt Pro·.illllri.il dt' [CR:M IUIA1Il1o\'iilm~e..o!6.! 11965) ProPUSOI ~II.rk~.dlornmientos se ~Iosceneee como p~\. q tl lILa ide.mrenic~6nsabre la ~roteccidn del Palrimonw.'eS. de ~tecci6n de 130naturaleza.M~ndimlL La Con"i'~ilid6111isobre 1:31.In protecci6rrml de~ lpa- .. Alg. De todos. 1.tlaJ~l!f~a estes . los s.h=s Y' mm ocupado en la.lmmas.8·0In los dos t1~limo$." bC~ de J'aCn~ EI Pre·be.3]3)''3.t[6gic.o~ Ma1eri:sdle."s y ~ade los shio.~e:11:mtado AntMjco~ el :Pfo.eger WOS. . .ioh?CciorJl de· ~O$.mma Geclm .o.f. Nalurnieza.* T 10 el Proyeet0' (. s~dru:.r Biills.s de esse ~. p de J1aen~ J[&t~r.lo se lpropusieron di.'Iotbal GeOSiJ'f'~.atund: de e:s~:ed(J(aIMen..vHllosas de~ mundo y los sidos his . son el Pn:~.~ntati'Vio Ide.uill!en~e a~udetl .a trim. .pre.colovenios Ypl.lruclorJ.lidad~'~de t. de' ~~ru)m:trul4ilSue se e.1:a.ie3ci6n de· una ~Fundac'i(lfll del :P3.riOjiij.o.UflOS dJcestes pro'g!nuuIs.q1U..e~Mque in~.inl~emadomal pam.00 iDJt~res ge.e: al patrimoni.apMeCi6 en EE"UU'~U'..o Mun .in. en Ics que' d.ronc. lorolteno a.dwmClf.fera.m~e:$.. y oria.nil[enraciiI6n.c1. Guerra ..p<.Ia.gico Plil~iQ despu& de la Prime till. Em1. t6ric()$. La oomJbinacion de ~acenservaeion de Paris.3U!S\pi cbu:lo per Ia U'nhSn ~Q'ternacLorna~ pam ~8!Conscnr-aci6n de hI NaluJ!3We.6n del P.~to. del :p.OO 'hace 1IjJ111l0S. con este docume.8.:pam el preseme y pam el fut~ro.x·t].ados.CordiUera Hie.()piJ.) 8i.4 llmJa.rm. prn~. de.znrtas naJEurates: 'Y patsfI}jlisljc.y P~g.as ma___l'8.. si.e una RUlnem mas.~' un men ICld~\1lJIn.riodos de Ia hiS-Ilona de la Tierra.embte~de ~i912~fill! 6..8n\O I'i.llum~ y N'a~ura~ -'urgi:.1~riMO:l\ilo Mund. 1 l:rillm'o.estas 11!~lilnillac~6i1im ·occidental d~ IWlna c~n.roeas ron ltunbten de edad :~ftest):roi... iee [ w'ij~.mma Hon~bre' .a la c'C .unque~ em.estinwlua la 'coopeuciOn inl'e:n1!Ulc1o:wd pam proi:e:'. d~idl U~Eurnl y N. ~os diferen. un l 1 ieo~6gtco.ire y el Sub'bedco fonnarn pane de' ~~.e~ Jus .l de:be ser IIlIO ~j~mp]o re.na eenferencia c. Pro~ecc!i.1 Cu.m(lni. ~aIC.l[p~no .as IDCn]l[d~ldes.tl!j. . too'a la :Hu.lpe.onio M~ndtah~ qae .s. sebre :~tri. . 0 ImeWilOS velada se haec a'hlsi6n...lO dimrman ~as di.s nalu.erenles: :~e8'isW3.C ci:-ones.luy. A. cOllllsen'acion de ..6 de.o~.aprob6 la Co. los que o'ta.fefe~ni[Cs.gico.ebrada en ~aCasa B:~nca (Washimtgloll.lOo:mn en lm'~..za (lUCN')" prel~~nde definir zonas OOrJjcr.lell ~)eXlo.es.ia..nio el Coo\\'eniio Rams:ar. d3IU~:s o~aniSnliLl$.de la Co:nvenci6n ne se aWude' e~presamneml.n.~n .3iIilJ~d:adl" E~ W de oyi.ei.Oml ferencia General de' la UNESCO .mlo~i:D geold.o' ieo.:io~ rullurn.c. ~al soci~ei6m de des nilovmnlientos~uno que se ..

.llbmllJl!'On. U:ltCTil)['lc:s. U NESCO e~'I~m1Il 1p.iativ.U(]S) . f:ir(alllCurl b.C(lnscnaCI!ull ec lespeges V1Vas y olla SOIJiLI~ .. Lei pri mera refcr-e.ru.. de.droas de lellens~on Y' .ro. actual nOnTImiva.~paitl~..l de 91 PiNuimoni.:of.Ellvt..r pine del Instituto Geologic.y de. ~ende di'yu~g~fJ'c. cipales en las q~ do mftnera i. ae .O\mati'zadoi abwl10 y.). iI. hi.'n:s I!uolegidos.Si..:po..colog:ic!o.urale. .WJ~Spcrsrl!JJmiI! ~ [I·" as} eome una .sus meritos: g.. la acl~la] 1!Ctg. En ]9161 st pmmtdg~ ~a..eodive:rs~idad :'1 del patdmo.canliCl1lte ~.cn'tadns al conoci-nienllO y proteociiol1 de rnggares geoJ[6. o .u'iloll" d·~2-5 de jl(JlniLo de 19..0. ~a.[Ia..ge:me'f.sOlA~ ~W5)~ & .... Para.acioo de. como oJ de los S:i'tios de :[nt.. de: juUo Ide.n't.giicls (~.nSC:n'.'Ia p. c. se :Ole. y de ~l~ Rom y 'F-'Ul!IliDl S~i~YCSlfIii!"de 27 de Uh'lrJiJ...~lnovh:m~~o. de 2: de Irn:~~o m S.1iJ se pueden oons'id:erar dlos Uneas de aC~il..ladva. de Espflina (lOME) .~. ~I .cl~olla' y M~olfmmentos N'a.-..l Cl. ~9 Ra'Ul~mlela.cooon:sclI'vacioun~ pEas.~. ~ A' .a. ~dbre prot. 'P 'CSenta una .eilo~ie·9.::I:ar'Ioinj~elifr!s gc.Espa..Q.lla.eJDONII'996~W"m MBUUXJN t. dOMe se .ooot ell cl cmnpo de la g.. u na.0116g~co~ d\} aunque no ~ de~i.CrirWtJIOn.mUrre~~a..iolhistorico 100 lugare s y.al [b~~~d~.aherel~.( It • '" 'fl· • . 11.~llmm~l'Od~ i'tr-c.=6n de rna.'~ . -I En E.il. Daioo la Ley IQlJI:f./ol yacbn-Ilcrn lOs.~:n.s (laArRC~AwCO~ es al.Ley GQSStJIJI migen de: ~[a. cons~rlac..:.ftOlllllat:':va SObfC oo. 199"))1. allude a la :pf-otc~:cidndel pab'i nUlfilrio. dc. 19(21~ 13 ley' de Espaciios Ni~l'Undes. pa..Il:l81suva a ~o fnv-oreoe in i..UAIV'OI [IUgilF en 01 pdrrnet terclo dtd swc[~o'xx (OA.die ~ lao ~1~Joo~k\n ~e un invfm:ari.o :'1 rvn~e.~l~r.c. .ciD. '0 la :11e.i.aci6.e~cc.:!>j.pe.efesruue:s.Plfotcl. ".:: •• Iponame Ii.. 00 jnic~: pateooto16gioo .{e'l FtJr.c~na pos.s ori.{ ..(II.nc~a.l d:e ~989:'1 .. sebre ParqllJltS Naciona'Les~ Las primems iok:iat'i'v.q..tlf~'.cioo legis..i6n de cai[.l/q: de' fie \tals.bdac.. J~tcr6s Nadot\cd.d IQUC C l ~'~hUi macompoi~. cn base a.dtrii~imiltln~o Nalum~1 Cultuml! puedcn eXlrne~ dos jC)'le~prin. 'base: a.N.! 201ll(')~A Ir.m'tefYac:il6.CMalcterlsc.g:ado diversas I~cycs:'1 decrecos.mac. La Union InterOJuchlllmffi de Clem.UJ d~ esI " eala gl.. e~ campo de ~n:pr'0'~ec·ci6ny. ..•. naturaltrlDJ cs lill R:ea.. piA oflelal se acometa 1&Icllaiboracil6n de un in~emario y catahD[(l.ecc..mada en el Pli"oyccto fj.8S~que w~!C'luye ~cmo.n·= . [5.ldo g..~a! Felipe II t.. ~IG8.. . ('EJ()I~N.eol6g'co. '11996)..~n~ i.o 'H'~c[~6rieo ~p.i6n de [18 en .rndo.~ .SJ~6rica. -" ~I· •..cll:rt~lzacl'ijn~ ~. p1Otoocifm del p.oaprel'lSruble se pm-· J.cm~Gtim1e:nt~1 goo16gieo cmre el pubUco 'Y 'sctvir de."UJJl' h\flsJl:1 [1:1 acmal Ley de 'CI~).i~.() aIl1t.s~va ~.a elnWre alglllmlr3S Ide estas normas (PI~RDZ\"".~.:'iols Gcomd.cas variablles.ioo~s.acotabn y vedal'ta h~ craz8 'J la pescn ..ci.en ~oLaoom. m'qu!l::oW6gi(a sea ~fllmbi6ndi!: de b jn~Qres.:Nlo !J)bstoote~ ~ilJbr' que Icsperar basta 191'8~ que de fo "11II..cres N.t ..n.lict·cr nm:tolll'ni leml ia que se ttborda ~a.. d ete:ntlln~as e ._~c:lvn.n de.n Ide: mos. ':2(O)a. le~h) se dcnnir..tin ~Il!lg.-It T' .nlura'le$.acu.al Gt!l(JSi'l(~~ tW~I~l1n.~nt~ inic.SoC han ~mmu l..'" ueoo.

R~ Decreto .En el :imib~:to.. Re!sN~n~G de ~anearn:i. j~ ral.BspaC] 1M. LaSPI et al~('200'1.cullum I! :t..~ taf.E.ey' 61U't\8~" 13·de ·abrll~sob_le R6gi:mCip <leI:$Jpe1o .u hay otras.. m.lfaJes.ck. .a ..0 g~ol]tifll('().. deJ palrimol1w :geo J. Le.d6n :mlaoll8illl..autom. tos ~paciGS N:8lt!l. j)~ ~. 1-4" de. 'Iq·.rt.~oambiJenia:1l.oI~ :R...a rna ejeeuei·6fl.de"s. de 2:8 d~..0.~lli!lr.. 3.7' de :~~ sobre COlll~rvacj. .efriIO'pam.~LUIi ~u .nO~M ~ie~eml ltrallsieridas !Com. la kgisrnaci6n Slobm medio :amrbient:e 'c-s '~mi'" SlmtefJs .ii'i. IU:~I ~.Y ~pHa deb.992.'1 '. pDeGen..8J~~6.Ld'~ d" j'ullio" 26 '[e-ll:to m.l..par. His~iiri(.ct.p.8) que ht maryo:da de las ro. Para AndlalueJat.:~ :no.~n~dade-s._ de: 2:S de:J'I1!II'lO del _ __ p.t~m~"""'1'II""-'11:-.fstwca pam led. ~1l.suel!c. :Flora. en ge.dire.~dJo . ·valloradones:.. die 2. d~ 11 de jUfJli.1)0].oLqjisli.ada Mn: la .~o .. Ley ·4l~ de 27' de mHlO.y in~1l1 bt~n mu.NaJturale~y de la.es.IIUiW~ es la l#y 4l1989.P'ltencias :so'luie leslsl aci6n. 1 . 'eriCoDtnr rereRmi.lis1lad6n.~.i'lJ.6miico.1Consdtucb5n y en :so Eslat. ~8!1 ~re~o 11.b.Hl1:O.:~Y' :$O.. Il!lna menera mu..I:.5) y Ila. ~7 ·16Il'98S.rt:.'1 a. ~l..~I. . 9891~ J de.comen.)1rUrUI SUVCSitFe (:.onlleuaci:h d. Oi~.cd (<<B~O." .'Y Fa:ut!1U S~~\i\~G~ .S~ de 2~Jde:jUIiI.~. 3.3111~':8:6. e~ d~]o .lml~n de enas es la Ley' 161I.:aJfli'(J~I~.!i']kui6.e.rifllrio ..o'il I • .~" ~ohDle E.ed.gico I :LegiSIariWi relacimn. de D:i:SC:ilpru~n_aUr..aliUld.Q. tal y IC\OMD se indica e~ 1.ru~:didode :11a lA" dC'1.1lii'i1iVlO de ! 939:)~Adem.of6gl. de..c:mto :~302J:19I6s..) pre:~W!n an'U sis de' ~ooa.i .pM¢"aeh~n.1 . ball ~r~~D LesJsrnaiti.liatwva que . 2S d~ jruw~l~o~ :SQbr~ PamPlOnio.. .ca.I·~.a ·4~. 'I OIrd~i'dn pol e'~que se a. normas ea donde de.¥. 5Obn'Ia . reladoDHilla eH el medlill. ~nte :ru.. ~' II' Jf ['I ~~6n U':ro~~.gl II ~31)2l1986.«:B":OI. del Real [)ec~el.pllUC:oo el Urban.b.L IV..» ~ j.io de ~l98.~ e sin~~[izada la tabla 1. R~gbnemll del 511Jelo '"i IChd~i61l Una/Uli. II Real :I[)e.la f1fQf.· bu. S:trelo ..Amhi~nhll 2.'ilamel'iUo. 2:1 de F .!::k.~i. 30 de: stpljemllre~.6...\.J @u ~ U"ilj.n de ]a . dCi C-on~"acilJ!Il! de. ep ria .Le-v :SObre ern [~ :Rc~~~lendeJ. iO 2.o~.8~ de 23 de.1 se :protele .d~ I...eWpam .98S" . 21:871:191. jUII1l.6Jl de l-os.'W!lI!uaci:cn 00 ]:rnp~t{J.JE..I .¥QIi1. :191aei'on oaciionall donie . ~~.~) Es.u[o de Au'tABU.1 S9t]:g'18.La prl.

Llit' .. eiemen~os '0 c. "__ ..:::_:_:' Y' ". la soeiedad CoOOMEZORfE.o~o~~a (C'dwz)~ .. !~ 99-4)~!P3q cOlii~uir' una. cani¢:h~!' geo'ltSsioo a~T61JJilMl~0i do Tra'ra'~I.: .1_" .a)~ Huelles dG dinm8~rios de S:ant~:s~eba.....{11 '2:2 J·~-7.'. I.. eslUAl":inladoouada...oonseopcidn de Il!IrtUl..Gnaturales.. _.~" ">' All .~" .. DC.s..C"i:"oil~1I'II'!irn'liA . dell tenij~orio..h.".gooI6gi. .A .~OOhllles cultural" _'" ....pdos a Ia IG'~ .i.. 1[U'rala.. . h" .1(11..I.lllos elementcs <0 ..espaci.Ii~-'" U. .t. .". .racte~ii~cls ].del sl$lem~ . ~·--lIil-11~... ··..... Esia.:11 ~~ iI"'."aclml!£MOS . :socili]lc.) :.::nt\{\] ...5.. ."".. ..•. de.il'... milS .imnllrulno~da..ldLl' .IIi. de.td-rv{). 'vida-des SIUU1S..~ c.ar (C'ddiz)..'...A.I """'tl ..iIII .:. .c.1i' -11I~..8l sjilmBu~Midadi' valome~'w ~OCiiw1) rooOJl!X'imi~Jo 0 in. de camctet ...IO...'l .li D""PD'I " ....-:iiF:i'A11'i"" 1e'caz \!I' IPflui....Cllscada. del Huesoo '(..._ ..'M -O'D1i' 'T"D"-R'.:IL --"t· Gimlin.ID" "'EN'..B.t--. 'teRi pwdominMte . (Ma. I...0l1Umellih. '.. de 'monumen~O.. .··.uel. esMIDctum. el . ': ... _ .... como.:-':~'\dnen co:m@l 1Il1... 'I" '"tA':· 'ea~ .pa emrlol'UgICo03 ' ..'IO· . ' v. IChms 'CI.o ""..s (1Ie:~A$perUl._.n.~ Y "-_1 ..aflcterist1eas na'lur:desi ~M ~..ol d .~r!1 ~~--: '~. __ NI _ prcnder .."UV·. .I1. v Ide~ IDrgamo.'.. Uw. .Jl.._.. ::__" La omerrae~6mldel Ie m tori 0 plIOCraml ~a. 1&11":' -.lAJ!lJ!=. _______ \jI . 'II 'S-····M·".d Id.~.:.1..m ~ ~~~I~ _~. ~iones' gml6..Ct). . !(Hue~l . Estos :son iUJ... ...gicH '0' lhi~CJSsoomorfclcS... J~'~II'CO .... " ..Fa:~~1e.. ~ie0~i' constitu~do !Ia~.IIIN.1 . amb~enmb~sd~.. ... -"c-. .5~ n6micas.OI(-ro' ·C'' .ft. '-:.lei . 1P01l' 1C!.l!dwidac1es eee.V .'¥eml-l.".0'..I['. n"· ·---].....~ . .Ie ~ Y jl forma_co _' __ . _:..:-' ..' .... u~ nj d~'nli"illU:i~(m:k. ~ pone l$fIll pntdica en el 00"::--'i-~-'Ii.'.n de ~.... Dun8J de: : )'.sicos '~'''I~' ..:. .71t.IL. ... ~' __'~'~__: .0·· . &.i'! 10m.[I1)~Los.ue eemm~A .. '!i uC: 2·'._~!ljlJllk:-!~!!~r'---' la eili:!iite~~i.'10" . -n· .."":' .s UKn')~'tornillo del "Jamal. "'1i"'.. hay q. C'.SeV1i ~~Qi)" 1'0'"..I. TV·'ll" _.. "' _ .' . _ __ _ :II. "~~IO ~.1 '(.. .rrre.Hl iC"_ I~~I ~~~Ii'V 1:.Inrdenao~6n lent"Z. UU~~ .. !I"'-" _. ~.."""_ lI!i~p'rosi6n ." . .n Puerto (I a.os ICIII(.. . Niguelas (Granada)~ Ac8Jm~~lado.. de...pro. M'" "O'N' "1"0"" 0'" '.

ica.Wlflbi~ntates.~ t t ~m'bfljodesUnados II mantt. ] . . r .... parece dbv:k) Iq~e ~WlU bue" desaIT~I ~..~1ilI!~~~g.an(culGs.sJW~.~O:l1Ies e. patri'Dloni.c) a.. poibl!ilci6n ' 1' sus ac:tiv~idades~..~(I]iifi=i'bjie~.aO~OOftlJP' (1 "9 1 }.1:rvan para .edilllca.'I"'-'r ema ")' '~I ""..'SWOO~...1IiI... lJiJj. que 'puede ~U'f:ri1T el c') .ii .rk ~iipi..i!i'" l.rulff..elmJle en eJ Mea de la I ho~teledaJ y rataur8ciol1l. de PIGs y . b'¥'UiI!IiJI ! .'1!.~a..lci.~'mw~o 'L'I.'ne .c:.. . ej.o geQI~6gie!l)I. liiII1iZ!.Qbist'ric»-an~sti.sicl6n...o" es d~lr!1 .. ei!~~.\I.130 delim]. g~'~6gj...torlaJ esui oom..grupos de: usos pal'a .nnnl :r:laJ:YOF 'Va]or Itcono'mieo .:o. 'L••:i1i II tew.aes~ruclllJ~ que perm. bacia :Ia.~ J . illma" IIIos' ~ I infne. 1 U .UK)!' IU.al. lacrii'Dar. ". .IIIr. 3-1IJ3i :suelo.t~.l'locimienl'O' exhllus~ivQ del . 1111 ~.~ 'Vefltariad~ de1 aoo:i.~~.S~CO~.'l't:~!'./I.slrucrnll!lm~ y d) el muco 'legal elm.g-ooll~!i(lo ex. I.edad~ ...'y~... cleriv .J' SiI!]lS @ _ . " " .~ ull i f.....Pllle.~ fI. cme~a:ci6n..gUIl..eccl.'emti::~l.I. dir«Wftu'!nl~ m]ac~O\maidmconi el g:eoturismc)~se . el poblmienrn.:l..m.. " I !li.~.tacidn.as b.ti~]~ ".iHdlad por par1e de Ia :soci.en '.w :pattir. Yj par' tanio".azas.gj:mi.2000).anaUzm' lei! d~talle tres epeeICS.~1 de '~~ni. aJ IcaJicla' prkU.~ __ "~~~" . cuatro s!i.O(llI~Ogoo~6g~co":Es!~o'se pias. :".S.o.CQ '"If pot end$. .Me~~of€&ieo" Pam ... Sill _.a-d D...igi~cl::a) 'USGS. ad ornno S:u!srepe~l!IS.POOSIOi' Adem's..ofile:nacilm del '[emtMJtl de.oJ. m~dio~mb~en~at conociEsle mienio nos.oll del partrimonj. bi':sicos: a. :1:1 ~ood.. ~~. 1' ~I'~c 'Q'~.. de estes puesl~s de. hemos...eo16gioo es MsJeo. ·.o.h.FJi(n~h) ~old. c~en.cnal.~u~ al lgual que se preoeupa pelf' la . 'i'lIiil"fV!j"":it.:!I.m'ol!.s.' .!!.·~··~l..B..t()dal~ ~ Como..11).dSU..1""'. directamen~ mlaeilon. COD..6n_..~___v .) la pane 100r.ode ~os ~llIlbsj'te. 'ni!:il"a ~ tU'fliI'" U'Ilhg.cs.al 'pa~ri... C'I . 0' TEmooossrotJ~'DIA'NDA'KfI 0(. especruallA1..r""-" ~~ Il"'.·'d-~ . _" ..proi.O'!tmKmto del mediit) .'-"131~~lilll.!""lII"'I... h~ de pFever :ta proteGci6n del. C Y d an!eri~~ flO par' t\aWIO~ la or-denach5. ~~s' que: s.o :f~sioo"en. neYm~ Ii :r~era I eoCesari0" a . . O\~n'.eea]tomloo de . ..ueden orear lotws..u]a J~ 'ulU:iuld6n' dell s.".il~ ~. . '~~cl QlE~ debe hacelJe m~rMdo . 16 qu~. Alteoolendo. .'..Il· ICIllZ4ir dwcho i~mmndli!miento. . Un aspeeto que podrfa sL!I'frir ~I fuerte II~Plll~SCI eee In6~i~ol es el de 'la :Me5aota ~OOaJ!1q)Uepodrlia.~ del nahim~n. cO. niil....19g4) (. I.udstioos" Estos Illutirnws son ~0S! que pro Po fcio. . su oonSeFV.. 'iI' ~ 'Ii"III.oo h'".ilaml la leJlpl).acuerdo eon t '06ME'Z-iO!REA (.ttrr:ficDS".~... 81'llIDiado anteri. · _~~ ." . '.~~oi"!!oI('ii.{1i(f)WWa.. ...Cil!WnwAll!~.6I pero tambien. '~l la degr:adacw.:em~Q"Q. Ie·.. de100m...li!<llilliJ~ t"f...~ . de.II . .p. y vlsita de: ~cs I ugHe s .~ . t""~I:"!.II oon'figur~i6n esp8l. eon el patr~i010:010 goo'6gwo~ .. eJ1ablrac_[6n de.Wlica Idei~media I(alre..:. IY _ .~meHilateni..patt~jlilc:ii"F la eccio.aibs!is:1....sos~mb!e 'I su ut. el.t. 11ll. E.:0' ~ ~ U'IIi". Y' subsue~I!D)tb) los aspectos :palsaJfsdc~.emp~oll por :Hose (2OIX))~M'A'tmM (2000)~....r. Ipruit entender 'Ioda la dinami..eolt1giQos..6n de p~egkts.L.gOOi...·~ '~!100'' ' ~. proponen tres ..I.t~VO$ y c) uses tlUlnsdcos .ma en la Icmaci6ml dle.Ad~.l1i..1"'. tamibiin la ereaeii.I la defll1l~~i6n del patnJiiiltiulij.~.. "IlOalde: mll. bUlcandOI el u I~IIQ ...!\.torh~~~ pasa pot e].". b)1 ilJlSOS .enu) y di f~lsi6n c~u~tura]de ~Jn~~asnstalai cioaes y del pa1riml)nio ..1 .6'n 'Y amen. trabaja.t"._ e Insd~~~~joRallque .

cI~u:yencuatre zonas: la Isla dfl ~sbt.uandad~ e~ el Pregrama se inE'lil . n d'ebe.gicol~ Una IpmvwRlcla .mciarJo-s.100.e'l :patri.mcnru0 hjs~6:ri.. ..pJy--:S.m~ p ~~s~tan.-.d~ser Clon~erv.nl3. .e..os~ ya .~ '~-d-'i~ .." ' [ ._os'.el ..t" 1iiWiii.a1turat.. Cl~~ 'Cllatm.0...A" . .que ha hecoo slIiJiyo~milema loom.le . los re- n ] ~.8OIlo..~pondeli' .Teoomos: et .sta en '~alot de ~cs e:memmtos dt] paisajle .geologia de ~a..]'ljoll!!m-.i.--.monio .. os 10.. dado el lema de qlue se Irli!I-9 dekn de preceder :n~m3lriamelillte. ~8 e.. J.s~lStrato :'1 los.bIJe.dadat. ale '. 'Deiiiillrn dell pa'lrimonio natural. afon.g~ ilTeru~l)~ lin ~O!lla d\e Dam I(AlJeMaJmlia) :y 18 :Reser"ifl '~().ic~.Pro. .' 6' -.aima de 'Ila Uni6. pone am pliaJf el ooncep~.unadlme~ue~~ uedc dir-und~rse.t211ll~ ] hombli'ie~ adem's" 0 e les:res l.em. del . ~ nucimje-ll1lt.:z:on. I..'_ '"1-'~ J.giI6.vo~ruJ ~n de la d Tlerra y de ~ijS.nes Id:~dr:jcticas.-~ - ..':0: funnar prndede este :Pro.aJlmJrroftl~Vm:ll~~~a l~ p~gunt:a fOllll1.6n.~~ ~~iIiIllJ)~n _ f'. -. que lss a ijrilen~en len Ja pue. seres vi~[}s que 1ft h3JA habi.pa1fq'lIe~ ruiJwHdes.a de 'los turistas en la med~da...d.gesJtLlonICQhelielle~ Y'e:ficaz de] ~iult'rimomr~:o. ser .1st·nc~anl f sti .. :pl1blica" j CONCLUSIONES E~Pltrim~fn:i~o.. .reCUBOS: g. !.Ioolurl:slillh) come.~'anelada en d pasado. naturales.artlrstico. .oo~s los roms \I"ilros~'m~ctmbros d'e11 pam m:@n'i nai:u. qu£dlDJ acometer las inich11ivas oon'sii:gwwel11l~" ]as cuale-$. de Ia ...que mas pon__ga.:Js (Grooia)" ~a.dl resto de val~... Pero' todo .E1 g. M! es el unjoo. an~e nxl'.co le'~:resto de U~: d~~~rlrnoo~Mi :y (JOfti ~giJ ir una polfticn y una .Il las pru~raciiones veJnildei1'~lS.WOS.gngaei. iCI.p]~ClS en d:i:rerefliJ~es i£!IoMlnics gool6Iico~~ lW'ruO p001. del Maestrn. m eOltre la gesU~ de~ prurlim1o~lo .eOi~i~IIr:i~n~clel de:~aHo'~I~o y ~l\eli1li. q. que U$an 'e~.a.Ule e'M.fij/nd.g.gle.SU. Sobre eU~ se iaJsienJt~ .I:1£:jI3l.n Europe3i? ~a .l6.Ml~sa: e de ~pa~.--!Iii'--~-O& ~o ~~t. :aquc __ q1me: Jill YISil [an~ a""iW.o se dekna de aJ~naJr~fucrzos~ es deeiir~ h~'bria iqjUJe e~'i ~naJ_r ta .gr..> __: iDl.man"w par 1111~iS..a lb~ricil " S 'QlWC ClUe. valor que.trac. de .eot'llnSI~e--os:por 't. I Oil .P.o de Pfl'~ri:l'fifi1iio~w~cluyencLo al natura'i y~ mds espe:e:ificament'l:t all . al igual q.ad:oy b'.~ .liltS -~ _~ __ ~ 'I!J __ !!!.imbiro. ~I~S" bl.gico. am:.nmo:nl()h.mos su d]spos~ci6n con .-a .urope~.ex.1.O ICU~ ___ ' :zam niv. ee]3 .rote.mjb~l~ ~urQ'~.eS~ll provj.penfMu. -.• :UJI lesteUoo~ 'va'far iil~ rfnseco de mliJc~as 'reas..hSn. int~resen memoria rnts pro...SUi a .~:[em.ble del pam.~. son te'rt'iils de :!. trnmerae de desart(l!Uc' ro.~~ml~lll!teSls.ans:mn mdo ..j:st'e .tado. el 800~QglQOes d ~llisnt'J de. . lIt .. ide: 13 'Pro'v~nta Alul (Francia).g~oI16rgj.. ~ 'b~.granul.e~csI~JJe.e~p~icados para pod~r i8:.. - nQpuede ~r.cultllllrnf.!I:l:Ate los tiIi~e ..plitmclo.l:uere~ en . de . de ]a :admini.gJetd6.s~cmii. ..co~.CF»' CIUUltCi.2 se emcarp .ol daeni :p-miso Irmleri. r= + - - ~: - '. " 1"""..._. viven 'r.. la ac.Leader .d'e esU'i~~1:uralt red de te:ni~~dO's:e.

de:n.eoh5 gico es :mu. el . ha sido reallzade ell rei sene de~ Proyecto de Inye.a~patriiMt)nio. qllJe su. I~ara.'tm 1191 1 __ ..p. ":_' il t Den" y del.laci6n :RN..papa de amilisis. o.geo~o8j("()+ ~"~~i i E~ goomnstrnQres IlJna 3cti. de.aci6n de ~OS'm'Olllttm. Eml el ...h[st6riroo :aftisticoes~a.de AndaIDuda. de 11 t t.ammonio'~ N:o. en ei&"re 'mlbru~Oj ei GIOba'ltJe€]'1iiI.a ru~tI!3Jmentaime~~~: ta f)fl)-' ~I~e: ~e: l~i6li1i de~ :patriimcmio ge~ll~. .stig~cicn .lim.cs considerado un pilar del des a rro1 110..os de: tr.po~rism() .:~6n )I' ~onse"..(.mbifl~ mo. .CionOOJ ~oble proleodd~ d~~paJtri:monio n!!U~t~] y.y amplil.. U [)~~YhlC1al.o~ecC:liU. f-I) . para pot'Cncial' el desano~~~ OOO~.priHiliidaJs~ Hlml el ..llSt~..econ6mic.1 oon:.aJu.s d.a'I~ .a wnhU1N:l.En y . dicho pammaml.es mllY neal en tOO08 I~$ tipos.10 ~ompone-o g@ohlJgic'a.n. Castro .ginaL B1E:l®I)IJ. de :~wc.ProgramaJ Leader' 2~ rQUr)'O' objedvg es :la promoc'i6n tIDe: areas: en las IQ~'t las e:] . y difiusi6n dell s\~lnruflcado de.to na_C~~l1IaJ atnQ:n6Mli~ l.nt eSipeCUbnlcnc en '[ rel1tJttuO a su .~ . habda.uestra.)" ~tensa~ ~ro n~o 1[\!Heja ~"Offi..Ji :lM.pu£st.iQnai~menrt. "..conttex~odle la U'ni&l El(lft)pea.sra'ma LtOtkr 2.adoo.collb_iefte' valQr erorn5.~"--'JU".M-'200 de.e~lClrei1l:Cllas-~ : fi' ~-pI. !que . Om. debido a 1.'.r~' ".P(h lianl"e. y R~IWZ. goo16gioo en tar_ato.. .ffs es ~e~.~olQgra de la U niveltSidad de J'ael'ill~.enloB naturales de.po' de: ~nvesd. :servim. ~ j.. " ii't.~d'e ~templar' pareiabnen~ !e&te 'lipiD de p«necei'fiij.I~. mej(DmdG ~. el bJIit-cmio ~o[urismt'J' y desarrollo leron6mJOO qUJ!d_8. .Ita JUlBta.abajo.a.ac['J] de~ :~mJ.dammente ~un:~gmo y dif1lIDndido~el pan mon LO' MtJ~mJ 'llI. figura. llama.dder.0mlool de mg~Qnes mrales uadk.bs~ante~.irabajo.mioo .S.onl\Q g:ed16. .CGIl'¢1.mlplu.~te:. .o s~Qe{~rub~e . ID·· r'li'r'H-. se '~~p.La oorlf]adv.Ji:m6Ilez~ Moltlla !Cd.Pro.cienci.'.PfOm ~e mQ:¥et !lIIDt\ cam.~j$laci\6<nes la.I'fV""~TO. dle J.emas.~m eliminar esms. Dres.J.6n.e: de.vidad ~Ia ' lecesida~.:.el:am{1lfl'e de~ IP1lttrii:mowio g.\lidad qu~ . dei M<lFJllll1rmemo N.l'C···· 'I'Ji ..M1elllitras que el patri_nio .Ad. Las :SUpmlCiM de leB. ~I I~~ t ".glCOI. ref]~ad~ ~ .cl. Owz" del Departamento de i(.a.r .han..one 13 Ol'eacii!6n de 'IllUlfnti['lOSOS y 'va~ .c\oPara :faew:UtMesta tueaJ Ia poovlnciaJ deberia de pasar a fouuar parte eJ..dmJm.orbblemente e:~:maJn~scrib rOM.imbwlo andailul" la.

. "".. ..]1. •.. ~ ~ ptIID.. " Uh .:t ~·~ii· [~..r'~r& (2QOO):' ~".!IWI 'D. .m.-~ W... ..I"'.rol ~~~eav D.-.. ......' . '...w:".....' IIWI'A~ _..~ of'ttlic Binhl~ Mriqe» .. . .."...ew:..:I~ uc . ll~~~~~ ~ddR~ M. . '~ .lJUIIii''''':1~' t \~1IIl I" botisIic . _a. .. ~ _ ..II.IL....:~I.1iIII·'~1 ". . '. . ~ -. .Ii".. ._".1 _ .. ~~l...'v-. J' . .. :!: . aull .:-.~......-.. . _....L. .J~St.~ .~ .. III~ S-38~ ~1~J \I.. in'~ ..~ ~l~~":'" ~' '''~.fIi...J:A.~I1_~.. ~ 'w. ~n~' ~ ~ ~. .__ III. Gdd!\~A....71'.-..1J~'-.uJ~. e..•.~.~... liL.. 1iRl~ ]I'~. __ ~~J~. .~~. .11. .·' ~ DlNGW~ .(:'11"'\·'.GftSlI'~J~' ~.~ E.. ut~~ . ......u"f~ (Dr' ~-.:....:_::.ffsbI...._.~~.(II'IJ.Ia~ . "iii • -~. -~.1~.~~'C.tj. A 'rio II!!' 1.iII ~V~R1I~-~ _ .--w A. ~~!iJ DuUN~._ '~-. ".t.. .."~ D ...J:G". ~~'M! _." '~.....~~".11.I."_ -- _". ..~ILoo... .. ~ -:.i".~~ .' . ~ . jI"II'I"-!'. .:'A. SGE.~...eli -- n:~JII &1I'li "'U.. ~"jjI'_':~ 1* ..i'~.~ n""..~ _.... Ga.t"!.._~1i"iI ....~.... cd (I"~ 1 .~. [~: J..1. ...tl~\.~. '..~·~~L.rw.-:i!l'I'-':.-'.'.II'" ~"""...· .:.:!~t._.~ W4\._. - - "..g_li... ~ .II':.a.. ._ .. ...~'I~1i1"f!!..59...J~(2OI)OI): ~. ... . .'.~"[t.. E._. ~*l .... __ .iII·~ii.~ · -~".. _ ·n_iII ..~'.. iEk ... ...MOP'IMA.. Iil .. ¥..espdoI...... ." .. iIIHQ....'1'7.J .<t """'-:Jl. ... CC'" (2Om'I!'b ~ ~'-'. -~ - . A ~ ~\.~:d ri... .biI..'~ iii ...~ m!... .m~~ .. ~..!..*r. lD_il'~""'" r~~ "~!UE:II poye. ~ D..~ . ~«-~ ~f. _.. • 'w..~h..Mtl'ml' -." 11rW. ' piIIni ~_' ..t.i".iI. U. ~-~ . Edi101'iid"~iIIii. ~r.rl"llllC' '..~II~'L! '....i""'!.... ~.i"U.."V"I.. "iI'~ YI'~riV'I! .. Aid'oIt"---. 1L. ... Hm& 1:~... I _" •. -...eto'~ ....c..~ U'_. .."'=-'!..........··' '16f1!Lv. __ ~ ~ r~:!'-~ ~. · .J~...f.'.~!.G"~ •..c... ·~. l'..'1 ....~.. Gft>I. . •. .iiiI' . _..... fV!ii\.A::"..'..IIiiIoI .....-~ "-...paml~l. v DB...~ ..I..~ .. ~.UIIIIIlDI.'I.~. 2l4~ 353-... ~~~~ ~~ • Gull.-.'II~'i.. 7NS._-.. .~.I!I~~~~I~~. - r~·i-" ~ ~1~1"'....~-"!!i [~"'iD..I'!i~ n _I~~ .:~ ~'~IM::' • __ '_1 . nM. GWUIb~'rC'_nYX'-l'Sn. To' !i~J 'u:"'.--...(]"'): nuB:'w.-'Ie8~.11.. Wo~<ttl ·D· . ..~ It .. ii_.[~ ~i5-"" J'~ ~ .u~ .I:'i<~ =. '... v~"-= iIIiiIrA~i. J.R. gem 0-. .'" ~ Ii:' J_-.'B' .... .lJL~ ~'I rl& .. i~· I" .i~.. _'_ ..~ ".F. '11...Il'.Lu....lIj~II!I~}WQ." "_-iii a''I''-__ l~~~IIPiiL'""\~~~ ''''II~'~"....r~R • It~{j. " .....~ D.r. 'D .".l l ifl99.ii. . ~iCIVIei6a.. ~ S~I"'~.' ..L.... . ~ L~~~ ...' I!I_~~ . . -.III.p1g t\.~~" ...'~.."..~w I~ 'Iii ill'1I!ds..I!! Y ..1.r~'--(i'"'...11 ~'§o I~ '. . &r IC~ .~./O 'lIiiVUU.. :.'_'l.r~':_Ir. 'I':' " .I: ..'M"'.EiOO' t:....ij~ ~-. '" ~-~. 'i'Ii -rfI! ~_ c.. · _ ' A. ~ . T_.' '. ..!Ii '..9''t-''''~ I 'I -........ ouU~A:.i·I-Mru.. l. n.t. :...~~.....-.'_ 1Gt«tf.. ~ ~.. ..~~ D D-i] _I:"'...~.Mo .~ 11hU.... ~~ A a.~. 110..M~ 1Amdlci6nJ ~ .... .V I~ ... ~ I'AWI. IiIo .n. -. ~ ~.../'!i~ . -.'I!rRUn. .. .. ~D(lIIJf.1"""'11':' ~ ·i"iio'..Ia. .~ft"IlSt~·.~.' .. ~~·ft' ~ BA..~ ."DwiN!J: . I _ ~ 1i&. .• '.. 'Illi 4i1 .n\ '7 ~ .. _ _ ••• ~:Ii ...-..... ~ .u.. ~ 1i'''IIaDiiC't. U •......: ... . i~'-SII..-. (cds..o: ~TAftA.'.'_'" O1!~.t:. . ~ I 'D...lWIC'ittI)"GtMIda.~ ...L)~ "'I!I._iU._ . .ol:Ii'II. _ ~IIL. ...-:' .• .'~!1.~.. .::. ~~ JI..... T.~ C ~~.. r. ~~I'~ .~.~1 (.~-~ ~ ~~ ~<~ ttw... ~. 4'V1"~ . :13xl..Ni'~ ....N l~' \11. tiJtJ4 -'. .1Iii ii..._ -. 8...' " ~9J ~. J ~. .~ ..--....~. .A.. iIjUD~ ~..'rD '1~1i~.... ED '~D -.0 -".... ~~ll!l ~ ..''''~ ~ 'C-.0.' ...N. 1 __ •• ' • -"----...." hu~D~~. ..#e. ..'.. 1"1I!!Nf..f~ y'G. rrea Sl~71... M..."-.. ~..1.. ~t5f'ANl till '_' . . ...~.J' ._..~.~ ~~ _w • -~~ _ Wii'~ '_ ••• .." -Ii ~ 1I.. .:l.-.....7' ..:~A'II:.~dn.... ... ROB..~ "panI.y~dc~b: .. . i ..-. ~~_. J.m:eili!:\l.jLo...• llDOlUO I·..I.Jl .. ·n~iI!U· __ .Ii..._<:1'iV'" 'III' "~. ":_iLo.. 1E.... ....:..EDOH".~"... m IIiiiS ."~!I!ii-..~ -- • . . .. 16.~A. WIMJl...I_. ~J~~~.: .I~... 1 I!II. COftSa1l!C: ~~~~o.. I . __ .::.'d.~ ~~~':_: '.~ ~de ~ia'iIl~~ ~..." ~~ iu. ~ t ~~!J ...[did~.~ . Ii .. .&.. __-_ 1 .._ A MIl 1·..~!i!I!''''A.i. ~...L.."! -.' ~'-'.n.. 'a."~~ 1~~"!I!!!lf~ •.-... . .\~... U ... ~~ lriil 1~7.~ ~~ !r~i ~.. If~~. IR. . --:.~_~Y ...~1I!I.I(2OQ(Q::. .~idG. ~~... .. W~ [I· .): Ibt~.~ Ati'iiiIJii'i'i--r--~ ''__II...~.

r:'i6n ltd {I.C 19..A.I.R !lJn·Wr~urt..t (:2(iK) I~: 'l'O'::'l!.f.:l!1 l~i~~l~.NNO~ N.. ·nU~Ij)!!.. (oos.:l~t'~hi)cm~~ .P. o~macimitl!ll ~usCiiCnd~lcS G.il$. .(.R2:[U~N'" C.tutJ~.Cmn~ A S\ftflVm:U)n Y' R..'If .r.f)J.N'~ tll.·88" W'Xr.E~. n.I. ~TG:H.~GEOS.l"l" Puhlk'li.~sidndd'~ J:~lIlb. • .'fer- w~ld6iJ )1 G(!!1i·. J ~ ~I:l". IGm~:AS.rl'e-t '111<edia (jrt!'~litnMt:~!i1~~'.iv.fJj ~'Qb~i!t~~Jm. una [i[i1±c.~[II~.i'J' ~ltd{!(j'lifm·i>t.UU.j\~I. !!n:R!i))Ift.~olV..~ (Jt!loJ6/:llfN'.1l~li C(JIIiSCf"Y'alioH ac j'!{i~y.G.s..oo~!l£iOfJ..i1}(~~.u:[.m~NKo.'t'ulthdu ..rec~~~l'i~L~~'. 8:7. 1611. 73=~llrI:M). Po." Mttj("IJ ..1~200!l))~ -«S:i iii c.'): .l!f.ri(i'~. ...rtmfO .f.0.A..tm~e. ] 13~19.]... \ip p Mic:.:. l W~~IBU.): Ul pml'flCNlJn . (lIrJOO):(dJm~ccw Gt1fIJlileS.J~'Al:iro:. U1n: DA~ W.v' JUnS il'iitmal.f.iJi{~Cli.f:ef. pf. ts..6n lnd .G!'O.ITr~'~ a nc'!. :y OlilMI..P•• y GAU£OC\ I~! (cd~..~.o. de ~lrrJ: BAJijftilf'nNO~ [l~ W~nl.:i6.eO:I!d.i'i.e.~: C..: Cfclfl.:lucaei61111 J. r IhH:f.~~..h:iiu\.'. .'M~:.): P~I!l'ilnrm:f.Vltt1juritiil.Ii. ts U. (coor:r.. ( I (.tr.<o.N[).c to Ctlimpile .lfSli6/~.X~. y LtYlANO"MmKAu. rroe. W. I 3·~ 2.{.m ~egb~lncJQ.il~'I: r~LllhI. ~1i.).'¥.J' 17.Rwo.tJJ!ON.'~ e 1:t1UlIli.'ll:-i!slblie hI..djI~ ambkl'l"'_" i!l!n' f~: Et~~ll . E..ldff.:.A .i~Js(UJGS).99.A. KJi. Jut1"nj. i~.o in't!lllrnmiQ.~ r. ll.1\. IiIJiSf.fill.1I iiinl~8n~v~IIi1I"'" ~"fJ'lt"1111 l~..~I::z-Sj ~I.I! ~pJi '~id!l ~ ti1I~~""d~ Iij:!.»".E.~~Ilmd U"~i!i. Y.cioncs d~ Illi' 'Uni vc.W[~JN..:!5lo lciI~.Ri(1}-RUii~ O.niV1t siJ!. l (~.~d~iVCr:'ii~'d~ld: IlJN:~p:tIil!!<ili!~ de una dclin uidi(j. ani ~mdl~.II'{I.. O!llJilll~eM!l.~il:mJ!...UDtIlCY.. y F.~'5}J'1I.~. La Icbc..RuJ:I':h (t.ta Uni'!fC:NiihtJ:ild de ~l.1'lDlmdal!J1~ ~bfe medliQ ..~ 1.Nn~1~~.: S. ltrir.-.. .. .(J Iltrlllr!i . I).POI'la... W.. (~99(~): .r.tiJJ ~?NJHJ.1..'W'.P.A.eu@.ic:1d'nDi.jlli~dy :l!Jffd)~ ~tal "j ~!.:nem re.:N"...p~i:l'i1iver.~o'llr~ictL~. JO~jl~"". N.U'QMI~II'.. WIMmJ~IX):NI.lmllli'CIU'i~'iufflJt"{1r.

.. ." L·.' .H E-~.' R·.' '1" C._".. .I"~ A'-'" . . _:.·.' '_I -_" " .'.______:..··.. A. D'·'.. .