Está en la página 1de 32

KURANG MENJADI PILIHAN CALON SIJIL TINGGI PEPERIKSAAN MALAYSIA(STPM) DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CLIFFORD,KUALA LIPIS

KUMPULAN 12

Click to KUMPULAN: AHLIedit Master subtitle style NOR MARSITAH BT MOHAMED NIA ASTUTI BT 4/29/12 KATWAN

Ahli Kumpulan

4/29/12

PENGHARGAAN

ASSALAMMUALAI KUM DAN SALAM SEJAHTERA...


Click to edit Master subtitle style

4/29/12

Syukur ke hadrat illahi

BAB 1
PENGENALAN

1.1_Pemasalahan kajian

Apabila keputusan peperiksaan STPM diumumkan matapelajaran Sejarah merupakan salah satu matapelajaran yang menjadi penghalang kepada kecemerlangan calon.Keadaan ini adalah disebabkan pemilihan pakej matapelajaran telah ditetapkan oleh pihak sekolah.Pelajar tiada pilihan lain dan terpaksa mengambil matapelajaran Sejarah walaupun matapelajaran itu tidak disukai oleh pelajar terutama pelajar daripada aliran sains yang bertukar kepada aliran kemanusiaan.Situasi ini menyumbang kepada kurangnya calon yang mendapat cemerlang dalam matapelajaran Sejarah.Masalah yang dikaji ialah pencapaian pelajar dalam matapelajaran 4/29/12 Sejarah STPM di Sekolah Menengah Kebangsaan Clifford.

1.2 Tujuan kajian

Tujuan kajian ini adalah untuk melihat sejauhmanakah pelajar yang betul-betul berminat untuk mengambil matapelajaran Sejarah atau sekadar memenuhi pakej yang telah ditentukan oleh pihak sekolah.Situasi ini akan mempengaruhi keputusan peperiksaan STPM.

4/29/12

1.3 Objektif kajian

Objektif kajian yang hendak dikaji ialah:

Mengenalpasti minat pelajar terhadap matapelajaran Sejarah. Mengenalpasti minat pelajar lelaki dan perempuan terhadap matapelajaran Sejarah.

4/29/12


1.4_Persoalan kajian

Secara khususnya, matlamat kajian ini untuk mendapat jawapan-jawapan terhadap beberapa persoalan berikut:
1.5.1_Adakah terdapat perbezaan minat pelajar terhadap matapelajaran Sejarah? 1.5.2_Adakah terdapat perbezaan minat pelajar lelaki dan perempuan terhadap matapelajaran Sejarah? 1.5.3_Adakah terdapat perbezaan minat pelajar mengikut kaum terhadap matapelajaran Sejarah? 1.5.4_Adakah terdapat perkaitan minat dengan pencapaian matapelajarn Sejarah dalam kalangan pelajar?
4/29/12

1.5_Hipotesis kajian

Berdasarkan daripada beberapa persoalan dan tujuan kajian,terdapat beberapa hipotesis kajian yang dibina dalam kajian ini iaitu:

Ho 1 :Terdapat perbezaan minat pelajar terhadap matapelajaran Sejarah. Ho 2 :Tidak terdapat perbezaan minat pelajar lelaki dan perempuan terhadap matapelajaran Sejarah. Ho 3 :Tidak terdapat perbezaan minat pelajar mengikut kaum terhadap matapelajaran Sejarah. Ho 4 :Tidak terdapat perkaitan minat dengan pencapaian matapelajaran Sejarah dalam kalangan pelajar.
4/29/12

1.6_Kerangka konseptual kajian

Kajian ini bertujuan untuk melihat sejauhmanakah minat pelajar-pelajar terhadap matapelajaran Sejarah.Kajian ini dilakukan di Sekolah Menengah Kebangsaan Clifford, Kuala Lipis,Pahang.Ingin melihat adakah terdapat perbezaan minat dalam kalangan pelajar mengikut jantina,kaum dan hubungannya dengan pencapaian.Secara ringkasnya,kajian ini dapat dilihat menerusi kerangka konseptual seperti dalam rajah 1.1 di bawah. Pencapaian pelajar Minat


4/29/12

Rajah 1.1 :Kerangka konseptual kajian.

1.7_Kepentingan Kajian
Banyak kajian yang dibuat mengenai minat pelajar yang mempengaruhi pencapaian akademiknya.Namun belum ada kajian yang dibuat mengenai matapelajarn SejarahSTPM dalam kalangan pelajar mengikut perbezaan jantina dan perbezaan kaum.Oleh itu diharapkan melalui dapatan kajian ini akan membantu mana-mana pihak yang peka terhadap pencapaian matapelajaran Sejarah.

Kajian ini penting kepada guru-guru Sejarah dan pihak sekolah untuk dijadikan panduan atau petunjuk.Guru-guru dan pihak sekolah akan merangka strategi atau kaedah berkesan untuk menarik minat pelajar dan menetapkan pakej matapelajaran mengikut kesesuaian sekaligus meningkatkan pencapaian matapelajaran ini.Maklumat ini sangat berguna kepada pihak sekolah untuk membuat perancangan tentang pakej matapelajaran pada masa akan datang supaya dapat 4/29/12 meningkatkan kecemerlangan keputusan peperiksaan STPM.

Menerusi kajian ini juga,diharap akan dapat membantu pihak Jabatan Pendidikan untuk merencana program-program tertentu untuk memantapkan lagi guru sejarah dalam pengajaran mereka.Seterusnya dapat membantu merealisasi hasrat untuk meningkatkan lagi pencapaian akademik pelajar STPM.

4/29/12

1.8_Batasan kajian

Kajian ini merupakan kajian tinjauan yang terbatas kepada beberapa perkara seperti berikut:
1.8.1_Kajian ini tertumpu kepada pelajar-pelajar tingkatan 6 di Sekolah Menengah Kebangsaan Clifford,Kuala Lipis,Pahang. 1.8.2_Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah borang soal selidik.Kebolehpercayaan dapatan kajian ini bergantung kepada kejujuran maklum balas terhadap semua soalan dan penyataan yang dikemukakan dalam borang soal 4/29/12 selidik.

1.9_Definisi operasional

Bahagian ini menerangkan beberapa istilah yang digunakan dalam kajian ini iaitu,Sejarah dan minat.

4/29/12

1.9.1_Sejarah

Sejarah bermaksud asal-usul,salasilah atau peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau.Cerita yang disangkakan dongeng itu menjadi fakta sesudah dijumpai bukti-bukti yang mengesahkannya.Pelbagai peristiwa sejarah adalah sangat penting untuk memberikan asas kefahaman yang kukuh kepada pelajar.

4/29/12

1.9.2_Minat

Minat adalah sikap yang menyebabkan seseorang aktif dalam bidang-bidang tertentu dan ia adalah satu komponen perasaan yang melibatkan emosi,seperti suka serta kesediaan melakukan sesuatu perkara.Minat juga boleh dianggap sebagai kecenderungan atau tarikan untuk melakukan sesuatu.

4/29/12

BORANG KAJI SELIDIK : MINAT PELAJAR TERHADAP MATAPELAJARAN SEJARAH SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CLIFFORD

1.Umur ( ) 17 tahun ( ) 18 tahun ( ) 19 tahun 2.Jantina ( ) Lelaki ( ) Perempuan


4/29/12

5.Keputusan matapelajaran Sejarah Sijil Persekolahan Malaysia(SPM). ( ) 1A ( ) 2A ( ) 3B ( ) 4B ( ) 5C ( ) 6C ( ) 7D ( ) 8E ( ) 9G 6.Keputusan matapelajaran Sejarah Peperiksaan Penilaian 3,2009. ( )A ( )B ( )B ( ) C+ ( ) C( ) A( )

B-

( )C ( ) D+ ( )D

( )F

........................................................................................................... ........... ........................................................................................................... ........... 8.Adakah faktor guru memainkan peranan penting dalam memupuk minat terhadap matapelajaran sejarah? ( ) Ya ( ) Tidak 9.Adakah matapelajaran Sejarah adalah membosankan? ( ) Ya ( ) Tidak Jika Ya/Tidak nyatakan ................................................................................ ........................................................................................................... ........... ........................................................................................................... ........... 10. Pada pendapat anda bagaimanakah cara untuk menarik minat terhadap matapelajaran 4/29/12 Sejarah?

BAB 2 METODOLOGI 2.1 Pendahuluan

Bab ini akan menerangkan kaedah yang digunakan dalam kajian mengenai minat terhadap matapelajaran Sejarah di kalangan pelajar-pelajar Tingkatan Enam Rendah di Sekolah Menengah Kebangsaan Clifford, Kuala Lipis, Pahang Darul Makmur. Perkara yang dikaji ialah reka bentuk kajian, batasan kajian, populasi kajian, alatan kajian dan analisis data.
4/29/12

2.2 Reka bentuk kajian

Kajian ini merupakan satu kajian yang berbentuk tinjauan dengan menggunakan borang soal selidik sepenuhnya. Kaedah tinjauan menggunakan soal selidik telah dilakukan untuk mendapatkan data cara dengan cara yang mudah dan berkesan.
4/29/12

2.3 Batasan kajian

Kajian ini akan dilakukan di Sekolah Menengah Kebangsaan Clifford. Responden terdiri daripada pelbagai kaum iaitu kaum Melayu, Cina dan India tingkatan enam yang mengambil dan tidak mengambil matapelajaran Sejarah.

4/29/12

2.4 Populasi Kajian

Populasi kajian ini seramai 30 orang pelajar pelbagai kaum yang dipilih dari Sekolah Menengah Clifford.
Jantina Pelajar Lelaki Pelajar Perempuan Jumlah 15 15 Peratus 50 50

4/29/12

KEPUTUSAN SPM 2008

MELAYU
LELAKI PEREMPUAN

CINA
LELAKI PEREMPUAN

INDIA
LELAKI PEREMPUAN

JANTINA

1A-2A 3B-4B 5C-6C 7D 8E 9G JUMLAH

3 2 1 3 1 0 10

0 5 4 1 0 0 10

0 0 1 2 1 1 5

0 0 1 0 2 0 3

0 0 0 1 0 0 1

0 1 0 0 0 0 1

4/29/12

KEPUTUSAN P3

MELAYU
LELAKI PEREMPUAN LELAKI

CINA
PEREMPUAN

INDIA
LELAKI PEREMPUAN

JANTINA

A B C D F
TIDAK MENGAMBIL

3 7 3 1 5 1 0 10 0 10 5 5 3 3 1 1 0 1 1

JUMLAH

* JADUAL 3:KEPUTUSAN PENILAIAN 3 STPM


4/29/12

2.5.2.7-Adakah anda berminat dengan matapelajaran Sejarah?

Seramai 15 orang pelajar berminat dengam matapelajaran Sejarah dan 15 orang lagi tidak berminat. Pelajar yang berminat memberikan alasan mereka meminati pelajarn ini kerana dapat mengetahui asal-usul kita dan sejarah lalu. Bagi yang tidak berminat pula mereka memberikan alasan bahawa mata pelajaran itu membosankan. Malah ada sebahagian topik amat membosankan dan perlu menghabiskan banyak masa untuk menghafal sesuatu fakta sejarah.

4/29/12

2.5.2.8-Adakah faktor memainkan peranan penting dalam memupuk minat terhadap matapelajaran sejarah?

Seramai 24 orang pelajar mengatakan faktor guru amat penting dalam menarik minat pelajar dalam matapelajaran Sejarah. Manakala 6 orang pelajar mengatakan bukan hanya faktor guru yang memainkan peranan dalam memupuk minat pelajar. Ini adalah disebabkan minat yang mendalam terhadap matapelajaran Sejarah.
4/29/12

2.5.2.9-Adakah matapelajaran Sejarah membosankan?

Seramai 14 orang pelajar mengatakan matapelajaran Sejarah membosakan dan 16 orang menyatakan sebaliknya. Antara sebab segelintir pelajar bosan dengan matapelajarn ini kerana terlalu banyak topik yang perlu dibaca dan sukar diingati. Manakala pelajar yang berminat pula menyatakan bahawa factor guru amat penting dalam menarik minta pelajar terhadap matapelajaran ini. Faktor lain pula ialah banyak perkara-perkara yang 4/29/12 baru seperti politik, sosial dan ekonomi negara-

2.5.2.10-Pada pendapat anda bagaimanakah untuk minat terhadap matapelajaran Sejarah.

Antara pendapat pelajar untuk menarik minat pelajar terhadap matapelajaran Sejarah adalah guru perlu membuat pelbagai aktiviti seperti pembentangan, kuiz, menggukan teknik penceritaan, lakonan dan peta minda.
4/29/12

2.6 Kesimpulan.
Bahagian ini telah menguhuraikan metodologi yang digunakan untuk menjalankan kajian. Kajian ini telah dilakukan untuk mengkaji minat pelajar terhadap matapelajaran Sejarah STPM di Sekolah Menengah Kebangsaan Clifford. Kajian ini menggunakan kaedah instrument borang soal selidik.
4/29/12

BAB 3 DAPATAN KAJIAN


Dapatan kajian adalah berdasarkan kepada persoalan-persoalan dan kajian hipotesis yang telah dijalankan dalam Bab 1. Dalam bab ini mengemukakan dapatan kajian berdasarkan jawapan yang telah diberikan oleh pelajar berdasarkan borang soal selidik yang dijalankan.

4/29/12

Jadual 4: Peratusan minat pelajar terhadap matapelajaran Sejarah.


Bil 1. Pendapat Adakah anda berminat dengan matapelajaran Sejarah? Adakah faktor guru memainkan peranan penting dalam memupuk minat pelajar terhadap matapelajaran Sejarah? Ya 15 Peratus 50 Tidak 15 Peratus 50

2.

24

80

20

3.

Adakah matapelajaran Sejarah membosankan? 4/29/12

14

46.67

16

53.33

Bersarkan jadual 4 peratusan minat pelajar terhadap matapelajaran Sejarah disebabkan matapelajaran itu sendiri adalah sebanyak 50 peratus. Manakala faktor guru adalah sebanyak 80 peratus. Seramai 53.33 peratus pelajar menyatakan bahawa matapelajaran Sejarah adalah tidak membosankan. Selebihnya sebanyak 46.67 peratus menyatakan matapelajaran ini membosankan.

4/29/12

RUMUSAN
Pada keseluruhannya dapatan kajian ini telah menjawab persoalan kajian yang dikemukan. Melalui analisis didapati secara keseluruhannya minat pelajar terhadap matapelajaran Sejarah adalah sederhana . Faktor guru merupakan faktor yang paling utama dalam memupuk minat pelajar terhadap matapelajaran Sejarah. Jadi jelaslah bahawa guru memainkan peranan yang amat penting dalam menarik minat pelajar terhadap mata pelajaran tersebut berbanding faktor matapelajaran itu sendiri.

4/29/12