Está en la página 1de 17

,

´ ˚¸ ”
„Ø ˇ ˜

,
Œ …fl ‚‡ ˚«
,
˚– ‡˘
¡
˛¤ ˛
ˇ »Æ
¡–
– ˚– ˆß ¨¸ ¯•


¡¢
•]
˝ ¨ ¨¸ ł ˇ ”˝ ˚«
,
˚– ¨¸ » ‡
¡
˜ ˛
ˇ ˝…
¡– ,
˙fi ˆ ˛“ fi

¡£
˘ — ¸˛ “ ˆ ˙ ˚ ˚fi ¨¸ ˛“ fi
,
¿ ˛‰ ` « — —
»
‰ œ
,
˝…
¡¢
— … ˚fi ˚ ¨¸ ˜ ˇ –» ¨¸ • – ´ ‰ ˆ „œ ˜ ‚ †' ˛ „ —
,
… ˇ
† ˇ ”£ †' ˛ „
¡£
˚ …˝ ˜Œ œ … — „ ¸ ˝… ˜ ‡ ˛ ”˝ — ¿
˛˜ ´
,
« ¸˛ œ
] — ˜¡ –
,
´ ˚„ — ¿ ‡£ ‡£
¸ ˛“ –¸
˝…
¡¢
ˇ • † ”£ ˜ ˝
,
˚„ ¨¸ †» ˜ ¡
,
•` › `¸ — ¿ ˜ ¨º
¡£
– ˛˜
¸ ˝… ˜ ˝…
¡¢
ˇ ˇ
¡¢
ˇ „ ˜ ˛˜ ˇ …˙

¡¢
˘• ˜ ` « › „ … ˜¡ –
¨ •‰ ˆ … – ˛
,
] ˝ø — ¿ — … ˜ ¸ ˝… » ‡ ˜ ˚– …
¡¢
–– ¸˛ ¨¸
”˝ ˚« º ¸ ˝… ˜ „ ˇ
¡¢
— ˇ … ˜ ˚• ˚
¡¢
˝… ˜ ˛ « … — ˛˜ ‚˜
¨ ˛˚ ‰ł —— ˙
,
`ƒ ˙ ] ¸ ˝… ˜ ‰ł
»
†‰ — ¿
»
ª »ø ¡ „⁄

„ … ˚ ]¯ ˙fi ˆ ˜¡ – ¸˛ ¨¸ ˜
˝ı … fi ˆ
–– ¸˛ ¨˚ ˚–
,
ˆß ‡… ]¯ … „Æ
¡¢
–ˇ ˚
‡⁄
¡¢
•º ˘‰
¡¢
˝ı »` ´ ˚¸ ”
,
„Ø ˇ ˛¤
,
Œ …fl ‚‡
˚« ——
,
˚– ‡˘
¡
˛¤ ˛ ˇ »Æ
¡– ¡£
– ˚– ˆß ¨¸ ]
— ‡“ ”˝
,
– »› … ˛“ ¸ß ˆ˙ » ‡ ˝… ˇæ
,
˚– ‡˘
¡
˛¤ ˛ ˇ ˝…
¡– ¡£
˙fi ˆ ˛“ fi —
,
— ¸˛ “ ˆ
˙ ] ˇ
¡£
¸ ˝… ‰ ˙§ ˜Œ ` « — —
,
» ˚˙
‰ `¸ ‰ œ †¯ –» ¨¸ • ‚ ˚ ‡
¡£
˛ ˇ ˇæ … †¿ •
ˇ ‰æ ¢ ´ ˆ „œ ˜ ‚ †' ˛ „ —
,
¸˛ “ ˆß …
¨ ‰fl Ł†
¡¢
˝
¡¢
•] ‡
¡¢
ˆˇ …
¡¢
…fl
¡¢
]¯ –
¡¢
†fi ø ¨ ` ˆ ˙ … ˇ ‰æ †
ˇ ”£ †' ˛ „
¡¢
˛ ˇ ˝… ˇæ
,
« ˘ ˜¡ —
,
æ ‹ –˘

,
— ” ‚ ˜ — ˚ ˜ `ƒ ”˝ ˚ı ¸fi ˘‰
,
— „œ
¨¸ ˛ —⁄ ˇæ »› ˜ •¢ „ ˚• ˇ … — …« ˘ “ ˜
˛»
¡£
]ł ˇ ˚ ˜ ˇ »„ — ” ] ˆß … ˆ» — »
» `— ‡ ˜ ˇ
,
¨ „ß ˚˙ ¥ ]
,
]… ¿ ]¤
˛“ •¤ ˚Ø ˘•
»
« ˚˙
,
º ] ø » … » »›
¡¢
˚Ø •¤
¡¢
˛˜ ˇ
¡¢
§ ¨ ‚ •‰ ˆ ]… — ¯ “ …
˜ ˘•
,
— ¿ — ¨ ˆ» — ˘ ¨¸ ˆ˙ ƒ — ˜
˚
¡£
˚ …˝ ˜Œ œ
,
¤ –– ł ˆß § ` †
¡¢
fl Œ ł › « ˛˜ ´ ¸ ˝…
,
« » ˚˙ ‡ı …ß ˝…
ˇæ
,
˛ …ß ¨« ˇ
,
´ ˚Ł ˛˜ ˇ ¿… ⁄ » ˚˙
˝…
¡¢
ˇ ‰ ˛ ¢ ˜¿ ]ł ‰ ˘ ˝˘ —— ˛˜
,
¸ø †» ˜
‰† ˙ ‡ ¸ ˝… ˇ „ ˜ ˛˚ – ˚˙ `‰ ˛» ˇ¨
œ „ ¸ ˝… ‰ œ ˜ ` « › „
,
]… ˚˙ ¸ ˝…
,
]ł ¸ ˝… –» • ‚
†¢ ´ ‰ ”£ ˝
¡¢
˙¡ ˙¡ ˝‹ ‰fl … — ¯ –
‰ ˜ „ ˇ ] ˛» „ œ ¸ø ´ — †» ˆ
“ ` ƒ
,
†» ˆ
¡¢
fl ˚ˇ ˛˜ — ´
`—
¨˚

— ˜¡ –
,
ı ` »„ • `¸ »
¨ ¨ ‰ ˇ ¯˚ …£ ¿ “
,
¸˛ ` ˆ
,
¸ ˝… ¨• ˚ ł — †» ˜¡

†œ œ
,
ˇ
˚ † ¨• ˚ »„ — ˜„ –

,
« ˝‹ fl ˚ˇ ˜ „ † ˜ ¸ø ˛‰

…‚
˙ – ‚ ¨ ‚ ˇ ´‰ ´ … ¸
¸ ˜ ˛˜ ´
,
˛ ‰ …ß ‰ ¿fl ˇ †' „
˜ ¿¡ ‰ „ ¯£ ˜ ¡] „ ¸˛ ¨¸ ˛
ˇ ˝… ¡• ˜¨
»
˘“
,
… ¸˜
˜Œ
¸ „ ‚ ˆ
,
¡fl ‰ ‰
¡
]… »Æ
˚ı †' ˛ „ ‡ † — –ˇ ˚ ‡⁄ —⁄ ˇæ ˝
,
»„ — „ˇ
˛
ˇ ¸
¡• ˜ ˇ ˚fi ¸ ¿“
,
— ˆ œ ƒ
¡fl
»
—¢
¡¢
Œ ˚– ——
,
˙ œ ˜
˝¿ …
¡¢
˜ ¨ ˚fi ¸ ¨¸ ˜ ˇ ”˝
„ ¿
¡–
¸ß ˆ˙
¡ ¡¢
„⁄
… “ ¡fl
»
• ˘‹
˚ `ˇ
,
–ª †Ø ] — ¿
¡–
˘ ˛˜
‡§
¡fi ¡⁄
”£ †' ˛ „ † — ¡] ˆ ˆ …fl »˙
´… ˛¤ ˇ ˝… ˇ †Æ ¡•
,
˘ — —
¡fi

ˇ ˝…
¡fi
, ¡fl
ˇ
¡fi
¸˛ ` ”˝
˜ Œ — ˙ ¨
˙fi ˆ —
¡–
¡fl
‚ˆ ˛˜ —
… „› ˆ
»
` ˘ „ ]¡
¡]
˙
ˇ
]‹
¡• ¡†
»
,
ł ‰† ‰ ˙fi ˆ
¡
˛ ˇ ˝… —
¡–
˝…
»
¸˛
¡fi
˛¤ ˇ ¸ fi
¡
–ˇ ˚ ‡⁄ ˇæ
ˆ ˘ł ø ¨« ˘ł ˚ı †' ˛ ˙ †
… ]… »Æ †' ˛ „ — « ˇ ˛˜ ¿ “
,
¿¡ ‰ „ œ ˇ ]… »Æ †' ˛ „ “ ˜ ˜˙ • ˘‹

,
¸˘ ˚ ˆ» — ˙fi ˆ ˜ —
¡£
]ł ¸ — — ¿
»
¸
ˇ ˝… ¡• ˜ ˛˚ ˇ ˚˙ ` „ – “ ˜
¡‚
– ¨¸ fi
˚†
…˝
…ı
˜Œ œ ¸ — ˇ¨ œ
ˇ ”£ †' ˛ „ ˜ ¿ „ ¡] ˜ ˙
ˇ ¸ ¡• ˜ ˇ

˜Œ ˇ˜

¤ ‡ ‚
…‚
”£ †' ˛ „ ˜ ¿ ¸ ˇ
¡¢
ˆ `œ ˙ ` –
¡¢
ˆ ˆß ` – … ˆ ¨¸ ‡› ´…
˜

» ¸ ¸ ø ˇ ˜Œ ` ˜Œ
,

¨¸ ‚
¡†
ˆ „œ ” ˝ı
… ]… »Æ ˚ı †' ˛ „
¡¢
˘ ` ¸„
§ ‰ł —— § ˚ı •ˆ ˛˚ ˘ ˛˚
,
ł •ˆ †¢ ˇŒ ˇ‚ ˜ ¿ „
• – † »“ ˚¢ ] ‚¥ ß ]ß ˆ ˚ı „ ˜ ˝` »`
¡¢
•º ˘‰
ˇæ fi ł
»
§ †' ˛ „ ˜ ˜' „Æ
¡¢
˚fi †•
ˇæ ¯ƒ …
]… »Æ ˚ı †' ˛ „ ˜ –ˇ ˚ ‡⁄ ˇæ ˝… »
˛˚ ¨˘ ˜ ”£
,
ˇ ¸… ˙
,
‰æ ‰Ł
ˇ ”£ †' ˛
„ ‰¤ „ ˜Œ —— ˙ …˚ § ˚ı — »Æ fi »œ
,
˚ ¡] ˛¤ ˛ ˇ ˝… ”¯ ¡• ˙ ⁄ `ƒ
»

,
†¢ ˇ£ ˝ß
ˆ ‰ º ˝‹ ”ˆ ‰ł » †‰ ‰ ˜ »œ »Æ
» ¸ ˝… ¤ ˇ ˜ ˇ
¡] ˛¤
˚fl
ˇ ¸ ¡• ˜ ˝… ˇæ †¿ • ˛“ – Ł «
—˛ —
,
] ƒ ˘˘ ¸
,
« »
,
‰æ
†Æ –
˚‰ —› ˇæ
»
•ø
,
‰ — ‰
¡fi
Æ » —— …˙ ˘ „
¡¢
˚ˇ
¡¢
˜Œ ¸Œ ‚¥ ß ]ß ˆ ˚ı „
´
`¸ † … ´‰ ˛“
¡
æ †¿
,
˛' ¯ƒ … ]… »Æ ˚ı †' ˛ „
˜ –ˇ ˚ ‡⁄ ˇæ
,
” — –– ¸˛ ˙fi ˆ —¡ ——
¿‹ ˚Ø — ˛˜
,
†» ‰ ˚˙ ¡] ˛¤ ˛ ˇ ˝… ¡•
ˇ ˛¤ » ˜ –– ¸˛ ¨¸ ˜« …£
,
† ˚˙ ˙fi ˆ
ø ˜ ˚ … ‡ ˜ –– ¸˛ ˚¸ »´ ˆß
¨¸ ˜ ˜« …£ „´ –
¡£
– ˚˙ ¤ ˆ¯ …˙ —
¡] ˜ ˛ ˇ ˝… ¡• ˜ » ˘ › ”˝

„ ˜ ¨ ¨« ˛˜ ‡› ´… ¨ ˇ´ ˝… ]
• ‚ ¨ ˆß ]ł –£ …“
,
]… „
˚˘
]ł ı ¿…
,
˚
»

,
¨¸ œ
¸ø ˜
¡†
‰æ ´
„‹
˚ƒ ˇ „œ ]¯
„«
,
¯ ]¨ ˆ
˚]
,
„ Ł
ˇ ˆ
,
˙ ´ `
˝ß
,
„Œ … – ˚
„ƒ ‡
,
ˆ
—» ˆ¯
,
˚ ¸ø ˜ ˆ † ” fi
,
˛‰ ¸ø ˜ —— æ fi Œ ˜

,
º « ›
˝ı „«
¡¢
„˚
˛
˛


–ˇ ˙
¡¢
–ł †¿ ¯ „œ
„«
¡¢
… †¿ ˚…
˘‰ •º „«
,
ˇ † ˜Œ „ „
,
¯ ˛
ˇ Ł
,
ˇ
¨
Œ …fl
,
˛“
˛
ˇ »Æ
‚‡ ˚« ‡Œ ‡“
,
ø ¨» ˇ ˆ
¡£
¸˛ ¸
˝¿ ‚˜
,
˙ †» „
»
˛
,
„˚ ¸˘
¡fi

¡fl
¸˘
¡fi
˙
¡fl
¨¸ —˛ » ˚´
¡›

˙› ƒæ
”ˆ

ƒŒ


Ł
”‹
†¥
˜
¯⁄
»ˆ
ˆ '
˛

—¡
– •‰ ¨]‹
‚¨
ł
˝
˛Ł

•‰¿¿

— ˘
˛‡ ˜
«

ˇ´

º
‡ •
˘`ł
ľ
•—
… ¸†
¡¢
˚ ¨
]•
‡º
,
‚— ø
ȼ
˚
¨ ¨˛
˙ ˙
`

¨fi
‰æ
„´ ˚« ¨¿
‡“
˝ß
ˇ
ȯ
¨¸
—˛
ø
¤
˚
˘ ˛
¸´
»
”‹

¨¸ †‰
ł
˛ –
˝Ł
˜§
†˛
‰æ `
‡ˇ
¡£


”„´
¢
ˇ´
¨ ¥ ¸
¨ˇ
`
˛

¿
…‹
`
¸
´‡
˚

¨œ ¨» ˆ » ˙ ˜¨
º

ˆ
˛¸
˛Ł
ª
`
`
˙
¯‹
—›
˛”

˘†
ˆ
º
ˆ¿
˙¤
†œ
•› œ
˜¨ ˙ ˜ª
ª
ľ
‰]
`
˛Ł …
˛
˙

¯æ
˛
¨
» ˆ‹
¡fi
¸ ˇ—

†œ `¸ ¸
¡¢
–fi
•„
†œ
ˆ‹ «º¨ –¿
˝…] ¸˛ ˙fi ˆ ˚Ø
¡
˛¤ ˛ ˇ ˝…—
¡–
ˆ „œ ]…»Æ ˚ı †' ˛ „ †
˚ ´ ˚¸ ˝ı »` ¯ ˚fi ¸Œ
¡–,
¡
… †¿ — ´ ˚¸ •º ˘‰
¸
˚fi ˘ ¸Œ
¡–
˝… »
¡¢
˝… ¸ fi ´‡ § †'
˛ „ ¸ø † `‰ •ø ˛“
¡
« « ˚ƒ ˘ „œ „« ]¯ ¸ ˚fi
¸Œ
¡– , ¡
–ł †¿ — ´ ˚¸ „Æ ¸ ˚fi ¸ ¸Œ
¡–
]…
¨º
˛
º
— ‡¡
¡fi
ˆ‹
˝…
ˇ´
ˆ ˛ ˇ „ ˘
»¥ ˇ ]‹
¡•
„ „œ ¨fi ]… »Æ
˚ı †' ˛ „ †
ƒº ˆ Æ
ľ
Ȥ
††
˛¡ ˇ˘ »
˙˚‡
˜ª
¸¨

…ø ¥
]‹
¨
`
‰¯fi
¡¢
‚Œ
»

˚¨
”˝

˛] ‡— ˇ
]
˘
˛fl ˚´ ˝ ¨• ¥

ӣ
¥

˘Æ
¨˜ˆ ¯ ˆ
—›
—› ˛]
¡–
]
ˆ¿`«
¨Ø
˚§
` ˝ˆ
… ]‹
˚Ø,


—ª
¨ ˇ
˜» †˜
ˆß
‚ˆ – ˝ ¿… ˝
´
„¥
•†
`¸ ˆ«
˚ı

`
¿
,

¡£
…‚

ø Œ
, ˘˙ `ˇ
¡⁄
–†
˛] –‚ ¸˚– —˜
]
‰¿ ı

…,
†˛
¥
»Œ
¸fi
† —¡
•˛
Æ — ` ˚ •
»

¿
˜ —
ˇ
˝˚
˙•
†»
˛
» ‡¡–
ˆ«
»˘ ]º ˛“
˝Ł
¨
„ˇ
˜¨
˝» ¢ˆ
]« ˛
— ]ß
˙…
„« ¡fi
¢
¡fi
` ł
‹ •]

˘‹
˚
Ȯ
»“ †• ¿
‡˘ —


˚‹
ø
ˇ
— —› •
¡£
˚º

‡ˇ
•‰º
,
ˆ§ –ƒ ´⁄
¡fi¨Ø ˇ´
]‹
• ˙‡
»
,
]
˛ ˝Ł
¡£

¢ ‰
˚Ø
»• •


œ

¨¥
œ
¡¢
ˆ«‚
» `
„ł ‚ ]«
,

˘ ¨ ¡¢
… •
‡˝¡– ˜
]‹
˛‡
‡'
´
æ
¸
æ`
£—
‡— ‡˜¡Œ
¡⁄ ¡⁄
»†˛
˛‡⁄ ]‹


¡¢
˛
„¤
˚
ˇæ

˘

»
˙
†•]‹ ¨º ‰æ †


Ȯ
,
¿
˚fi ¸˜ ˜Œ
˜Œ ˆ Œ ˚– —— —— ˚Ø ˇ ˝… ¸˜
,
˝ œ
‚ ˚ø ¨ ˚fi ¸ ˜Œ
,
˜Œ ˆ fi ‹ —— ˚Ø
ˇ
,
˘
¸˜
˜Œ ˜Œ ˆ „¸ ˘ “ —— ˚Ø ˇ
,
˝æ
˙–

ø
˚

¡£
† –

¸
¸†
˘¥

ø
¥ ¨¡
Œ
†ƒ
´
˙
¤ – ¸ƒ ˛


–ł ˜¨
ˇ´ ˛ı

¿§
¸
¯
‡£
˜Œ
´ ˚˝
¸
‡– ˘

º
˚
ƒ ¯¨¡– ˘


˜›
` ‰
ł
˘
Ł
Æ
˛Ł –‚

Ȥ
˙…‚
ˇ
¤

˚‡
'
¡¢
…ı •Æ ˆ

¨º †¡ ˙
ˇ
†œ]
´

•†
` — •‰
‰¤ ‚º
»
—`

˘
¨˚]«
« “‡
,
¨¸ •
˘˘
ø
¯ı
˙
˘“ ˛¯
˘ '
˘
˝
¸ `ø
˘
, »
‡ “ †„ ]«
¨›
º
–…
‚ˆ
‡–
ł
ӣ

ª
¨
˛ ˆˆ
˚‡
–›
¨ ‰Ø
¸‰
•‰
fl˙
ˇ º
]‡
ƒ ˇ
ˇ•
ˇØ …˛Ł ‡˜
˝˘ ƒ
–Ł
¡¢
» »ø
¥
,
˚
¨¸
˙
¿
˘` ˛–
˜» ˆ ˇ –fi ‡• – ˛¥ ˛

˛ •
”¥ ¥
˝˝
–ø
•‰

†˙ ˚ ¯˚ ˝¤ `

¨
¨¸
˝•
]‹ –Ł ”¥

¯Ł
§–…
¨¸ ¨
˜†
—¸ —˜
¥
¥
˛
¿§
¿ ‡

¡£
˜Œ
˙
ø
¨
” ‡— †⁄ ˜˙
ø
˛
¸ ¿“ ]º
¡¢
˜ˆ
¡¢
…˝ ˘ ˚¢ ˛ ˘

´
,
˛“ ¯ ˇ
Ȯ
,
‰æ ˝… ˚] ˇ «
,
˛“ ˚⁄ ˚´
¡£
¨ ˚
˜Œ
˛
˜ ‰æ ¿ ˛
,
— ` „æ ˆ


¡£
ˆ ˛ „« fi ˆ¯ ˆ
,
ˇ ¡fl ˚ ˘ı
–] ”æ ‡£
˘•
¡£
‰æ … ˚ ` ¿
,
¨
…„ Æ „ ˆ ˝… ˇæ
,
… ˚ —

œ ˇ —£ ‰ ¥ fi ˝ »
` ”˝ –ß Œ — ˙
¨
,
˙fi ˆ —
` ”˝ –ß Œ ˛“ ¸˛ ¨˚ ` ”˝ ] ˜Œ
˜Œ
,
˘ ˜Œ ¯ ´ ‚˜ “ …˛
,
†• » ˜Œ ]¯ … ¨¥ ˚
,
” ˜Œ ¸Œ
˙fi ˆ ¸
»
ˇ » – ‰ – — ˙ ˚
˚¢ —¡ » ——
,
…˙
˘ „ — ˚fi ˛
˜Œ ˜Œ „” ˆ ¸ ˝…
¡£
] ¿“ ‰ ˇ
— ˇ‡ „ — ‚ œ ˜Œ „
¿ —¡ » —— ‰ ‡˙ › ˚Ø „ ¿ `‰ ——
,
„ ' ˚ƒ ˚ˇ fi º ˜]
¡–
,
˚– …
˚˙
¡
… œ
¡–
˜Œ
” — ˙ ˝ `¥ ˚Ø
¡
˛¤
ˇ
¡–
¸˜
¡fi
Æ `‰ ¿“ ‰
,
– ˚˙ › ˝…
˝Œ ß ˚– ˜ ˚ ” ˛ ˛“ ˆ ˝ı •
¸ø ˚Ø ¡] ˘ ˇ ˝… …˙ ¡• ‡⁄ ˘“
,
—¡ —— ¿‹ ˚Ø
,
˚Ø ˚fi ˆ ”Ø ˛ ˛ ‡‰ ]
˚fi
»
˜Œ
,
˜Œ ˆ ˛ ´ † ˚Ø
‡⁄ ˇ ˝…
,
˚– … † ˚˙ ”Ø ˛ ]
˝…
˙
˙ ˜ ˇ ¡] ˛¤
˛
ˇ ˝… ¡•
ˆ „œ ]… »Æ ˘ł ˚ı †' ˛ „ »
,
‡ ı „ ˇ `ø
˜Œ
,
˜Œ ˆ …fl »˙ —— ˚Ø
,
”º „ “ ˜Œ
˚– ˛“ ˙ ¸‡ ˛ ] ˜Œ
,
˜Œ ˙ „Ø fl —— ˚Ø

,
˜Œ ‚ — ¿ ˛ı ¯ ˜Œ
,
˜Œ
˙ — … —¡ ¿‹ ˇ
,
¿ ˛ı ¸˜
˚fi `ø ˜Œ ˜Œ
˙ – — —¡ ¿‹ ˇ
,
¿ ˛ı ]¡ ”¥ ¸˜ ˚fi `ø ˜Œ
,
˜Œ ˙ ˜ —— ˚Ø ˇ ˝… ˛
,
„ — ¸˜
˜Œ ˜Œ ˙ ¨ ˆœ —— ˚Ø ¡] ˛¤ ˛ ˇ ˝…
” …˙
¡•
,
„ — ˚fi ¸ ˜Œ ˜Œ
ˇ ”£ †' ˛ „ † ¡] ˛¤ ˛ ˇ ˝… ˇ †Æ ¡•
,
ˆ¿ ‡ ˇ´ ‰˙ ]… — › ˜« ˚ – ”¯
,
˝‹ ]… »Æ ˜
ˇ ˇ´ ‰˙ – ”¯ ˚˙ » ´ ˜
,
¿ “ ]… »Æ ¸ø †
˚˙ ˇ †Æ — ‡Ø ‡ ˜
¡£
« ]… »Æ ˜ ˇ
,
»ø – ˇ ˚˙ ˜Œ œ ¸‡ — ¯¯ ] `—
,
]ł ˇ ˚ ¸ †Æ
,
„ ´ › ø ˛ ‡› ´… ˇ ¨¸
ˆß ˚–
,
˛ ¢ ˆ ˘ ˚Ø — ˜ „« “ …˝ ˜Œ
,
ø
,
˘
˙ ” ˛ — › ø … ¿ ˆ `¸
‰fl Ł† —— ˚Ø ˝… `ø
,
—¸ ˆfi ˛ ˜Œ
,
˜Œ
]¯ ‚ł —— ¿‹ ˚Ø
,
—¸ –ß ‡‰ ˜Œ
,
‡˘
]¯ ˛“ †fi
,
‡˘
]
¸
˙fi ]¸ æ —— ˚Ø
,
—¸ ˛ ‡‰ ˚fi ¸ ˜Œ
,
˜Œ
,
‡˘ ˙fi ˆ ˛“ ˇ¨ ł †fi
˝ı
– —— ¿‹ ˚Ø
,
—¸ ˚fi ¨ ˜Œ „ ”¥
,
˜Œ
… ˜ˇ ˚ —— ˚Ø
,
˙‹ ¨ ˜Œ ]¡ ”¥
,
˜Œ
,
˘ — —
¡
¯' „« ¸˜ ˚ ¸ ˇ£ ˛˜ ˛“ » ˜» ‚fi
,
–»
˚ Ł
,
˚Ø ˜'
¡–
—» „ —— ˚Ø
,
˛ ˜Œ ¿
,
˘ — —
¡
–ł †¿ „Æ
˚ †» – ˛“ ˙º
¡–
˘ ˘
,
¸˘ ˚ˇ ” ¨¸ ¸ø †
”Ø ´ı ¿‹ ˚Ø
,
˛ı ¸˜
˜Œ ]¡ ˇ
,
˜Œ
,
˘ — —
¡
–ˇ „« ¸
¡– ,
¸˘ –ˇ ˚ˇ ¸ø † —»
¡¢
”Ø ] » ¸‡ — „
¡£
¯ „ ˜fi —— ˚Ø
,
˚« ˛ ˜Œ ¿
˛ ˆ —— ˚Ø
,
˛ ˜Œ ¿
•] ‡ —— ˚Ø ˝… ˘
,
˛ı … ‡‰ †• »
˜Œ
,
˜Œ
˝ —— ˚Ø
,
˛ı —` ”¥ ‡ ˇƒ ˙ » ¨ ]
˜Œ
,
‡ ˇƒ ˛“ ˜Œ ˜Œ ‡ı
¯• ˇ£ • —— † ˚Ø
,
˛ı ¨ ¨ ˜Œ
,
˜Œ
”Ø ˚˚ —— ˚Ø
,
˛ ˜Œ ¿
,
ˇ — …
¡
˛¤
˛ ˇ ˝… ‡ı † –ˇ „« ¸ …
,
˛ı —` ”¥ ] ˜Œ
,
˜Œ –ł †¿ „« ¸ —¯ „˚ ‹ „Ø
¡–
˛ ¿ ˚Ø
¡
˚ˇ ´ ˆ
¡– ¡£
¡] œ ˝ł ” ” ¡•
ł ´… ‰« ¸ ˝‹ ˙ ”Ø ˚˚ ˇ ˛†
¡
•‹ ”Ø ˚˚ ˚Ø
¡–
ˇ `“ ‰ ]ł ´…
,
˘ —¡
,
ˇ‚ Ø –˚ •¤ » ´
]¸ æ —— † ˚Ø
,
˛ı ˙§ ˜Œ
„ ¿ ] ——
”˛ —— ˚Ø
,
]¡ ¸¨ ˙ “ ¨ ˜Œ
,
˜Œ
‡ • ˆß
,
˛ ˜Œ ´
ƒ ¸
¡¢
´ ª
¡¢
]ø ˆ ˘ „ ¿
,
˛ ˜Œ ´
„ —— ˚Ø
,
“ ´ ”˝ ‚˜ “ ˜Œ
,
˛ ˜Œ ´
]˛ —— ˚Ø
,
˛ ‡‰
˜Œ
˘ ˆ › ˚Ø ¨ ——
,
` ¸‡ ¨ ˜Œ
˜Œ
' †» »“ › ˚Ø
¨
——
,
` “ ˘ ˜Œ
” —`
¸¨ ` “ ˜Œ
,
˜Œ
Æ ¿ —— ˚Ø ˚«
,
˛ ˜Œ ´
”« „ —— ˚Ø
¡¢
„ ¿
,
˛ ˜Œ ´
`ł „Æ ¿‹ ˚Ø
,
˛ ˜Œ ¿
„ø ‰
¡¢
˙fi ˙ „ ¿
,
“ ˝‡ … ˚ø
] ˜Œ
,
˜Œ
¯ ‹ —— ˚Ø ˚«
,
˛ ˜Œ ¿
˚
¡
¨
¡–
—— ˚Ø ˝…
¸
,
˘ ˇ ¨ ˇ´
¨

¸Œ ˚–
,
‰ –ł
´
,
‚‰ ⁄
˚' ˆ ]
‰›
,
ł „ˆ ˚• ˚ˇ …
,
‡£ ˜ ‚‚ ˜‚
¨

,
˝ †» ˜ ˚⁄
» ¨
,
–ˇ
„« ¸ ˚ ¨ ł –ł †¿
»›
ˇæ
,
‚˙ ¸› ˛
ˇ ¨¸
,

ˇ´ „« “ ˘
ˇ˝
˝
ˆ ˜Œ
,
˙º

— „Ø •
º
»
–ˇ ˚ˇ ˝… ˘ ˝Œ
,


˘¡ ¨ ‚ †» „
,

‡— ˇ¨ ‰º
,
•†
˛ ¨¸ … ˘ ¸
,
— fi ˚– ¸Œ
‡ ”
,
¸ ¨ ˚ » ˚ ˚Ø
ˇ ˜ ¨ ¿ “
,
¨ ˛“ ˜ˇ
¸˛ „Æ fi ¸
,
… ”Ø ˚˚ ˇ — ¸ø ‡˘ fi
¡
—¯
¡–
¡†
˝… ˇæ ‰ –ˇ ˚ˇ ” ¨¸ „Ø
˚ˇ ” ¨¸ ˜ ˚– ˛˚
,
”Ø ˚˚ ˇ — ˆ ˛“
˜ˇ ¸˛ „
¡
˛ı —` ”¥ ˜Œ
¡–
,
]ł ¨ fi ˇ ˜

˚˙ ˜ ¿“ ß
“ ˜Œ ˜Œ `¸
¨ ˇ ˝‹ ‰ ” ˛“ “ ˆˇ ˘˜ ——

˘ ˇ
…ł †¿ ˙
…˙ ¡‡ ¨ •
¯
˝… ¸ ¸˛ ¨
¡¢
£ ˆˇ … ˇ ¡] ˛¤ ˛ ˇ ˝… ¡• ˇ ”£ †' ˛ „ †
† ˚Ø ˇ ] —— ˝… ¸
,
˚Ø •¤ • ‚æ ˇ ˝˘ ]ˇ
,
– ˚˙ ˚ˇ ˝ ˜Œ , ¸Œ˜ ˘ ˜Œ ˜Œ
˚– ˚Ø
]¯ – `¥ ¡– ˝…¯
,
˛ ˜Œ ¿
˛ ´ ˝‰ —— ˚Ø
,
” ` “ ˜Œ `ø ˜Œ
˜Œ
˘ —— ˚Ø
,
` ¯ ˜Œ …” ‡ ˜Œ
…fl —— ¿‹ ˚Ø
,
' ]¤ ]
…‚
˜Œ
,
˜Œ
, ¡fi
… ´ ¨`
»•

†»
˛æ

¸

ˆ
˝ ˚fi

†¿
´

¨¸

˛
‡¢
Ł ˛…

¡fi , ¡⁄

ˇ˜
ˇł

˚¿


˛Ł †

˘ł
…fi


˚fi
•¯
˜˙
ˇ …
˘
˚˙ •
–`
˜¸

¨¿
˘ ‰„ Ø ´
˘
¡£
´

¨§
ø

˛•

†¿ —
¥
`¸ ˚¿

˝… †• £ ]¯ – ˇ ¡] ˛¤ ˛ ˇ ˝… ¡•
˚¿
”£ †' ˛ „ †
‡ ˆ —— ˚Ø
,
‡ »fl …” ”¥
˚fi ˛ ˜Œ
,
˜Œ
]› ˘ † —— ˚Ø
,
‡ ı “ ˜Œ
˛ ‡‰
,
˜Œ
“ „ ¿
¡¢
¨
˚ Œ ——
»
— ˇ
´ —— ˚Ø
,
…˛ ‚ —` ‡ ]
˜Œ
,
˙
˜Œ
,
ˇ ˛† ˝ ¨¥ ˚fi
˙fi ˙« —— ˚Ø
,
‡ ı ‚ ˛
¨
˜Œ
,
˜Œ
¯ `fi …˙ ‰ ‡˙ ¯˚ †fi
,
‰œ —— •
,

ˆfi ˆæ „œ ¸˜
˜Œ
,
˜Œ
£ —¢ ˙ —— ˚Ø ˇ
,
–ß ‡‰ ˆæ „œ
˛
˜Œ
,
˜Œ
,
…˙ –ß ˛ „ ˚¢
†fi ˇ£ ¸ ø
,

ˆfi ‰fl ˆ˛ † ‚
ˇ ˚
˛ ” •« —— ˚Ø
,
„ ˛ ˆæ „œ ]
»
]
˜Œ
,

†• ˇ
• —— ˚Ø
,
—` ¸¨ ˆæ „œ
»
˜Œ
,
˜Œ
†• ”£ †' ˛ „ ¸ø † ¡] ˜
˛ ˇ ˝… ¡• ˇ †Æ ˜ ¨« †¿ ˆß ´… –ˇ
—Ł “ Æ » –˚ ˜ ˚˙
,
` † „
œ fi ˛˜
,
ł ‚ø ¡] œ ˝ł ” ” ¡• ł
´…
,
‰« ‚ˆ ˚Ø ¸ø ´… ¸ø — ¸˛ “ ˇ ¨«
˛˜ ‡› ´…
,
ˆ ‰ ]… »Æ ˚ı †' ˛
„ † ˇ ”
,

ł ˛ ¨« ˛˜ ‡› ´…
»

`ı ´
¡¢
¨˚ ¨
¡¢
† …ł
¡¢
¸ ¤ —— ¿‹ ˚Ø „
¿
,
´ ”˝ ‚˜ “ ˜Œ
»
˚ ‡ˇ —— ˚Ø ˆß
,
¨ ˜Œ ´
‚ • ¿‹ ˚Ø
,
˛ ˜Œ ¿
†fi ø › ˚Ø ˇ ˝…
» ,
` ¨ œ
]
†• ] ˜Œ
,
˜Œ
› — „ ¿
,
ˆ ”Ø ˛ ˛ Œ “ ˜Œ
,
˜Œ
˛ ¿ —— ˚Ø
,
‡ »fl ˚fi
˛
˜Œ

Ӵ
,
¨
]
˛ ¿ ˇ
,
”º ˛ …” ˛ ˚fi ] ˜Œ
,
˜Œ
] ¸ ˝… ˜ ˇ „ ˛˜ ˇ ł
´…
]¯ ¨ ¨¸ ˜
,
ˇ »Æ
,
… ˜ ˚˙ –– ¸˛
ˇ´
ˆ fi
˙ œ ˜'
,
]¯ ˘
„«
‚ ˇ ˝¸ ˜ˇ '
,
º « – ¿˝ ´ ˚¸ ˝ı
»`
¡¢
„ ´» ˙ ´ ¨˛ –ˇ ˚
‡⁄
¡¢
–ł †¿ … —
• ¸ „Æ
¡¢
— ˚Ø ´ ˚¸ •º
˘‰ ˛“
˛
ˇ »Æ
,
ˇ ¨
,
˚¿ • ‚ fi

ˇ¯ „«
„˚ ˇ ˚ ´
,
¨ ˛“

ˇ´ ˙ª ˜‰
¡¢
–ł †¿
˚« ˘
¡

ˇ
ƒ ˛ ˛
ˇ „
,
˜“ ‰«
˛
´
»
ª ¿
¡–
˛
¨¸ ˜Œ ‰
˘ł
˚fi —
,
¿ ˜ ¸‹ ‰¡
,
,
„˚ ˘ „« ˚« ˘
¡
˛ ¨¸
¸˜ —
— ¸Œ
,
‡˘ • † º „ „
¡– ¡£

–ˇ ˜Œ ‚
,
˚– ¯ ˚fi
,
„˚ ˘ ˚«
˘
¡
•˙ †¯ „ ⁄ ‚
˜Œ
¡– ¡£
˚˙ ˚–
,
¯•
˛˜ ` ˚ ˛¤ ]ł
˜‰
,
‰Ł ˘ ˚« „ fi
,
ˆ ˛ ˇ
,
´
˘
¡
˛¯ ¸
¯ ˛ ] ‡“ ”˝
,
—´ ˚« ”˛ ˇ§ ‰Ł « ¿
¡– ¡£
˝ı ¸ fi ˛“ ¸˛ ¢ ˛ ˘‰ ¸˜ ˜Œ ˜Œ
‰ł ˚¿
,
˘ ¡] ¸fi ‚ ´… ¡• ¸ø …˙
,
‰ ¸˛
˚¥
˙ „˚ ˚´
¡£
˛ ˇ » ]fl ˚– … ” ‰
,
˘ …˙ –
¿ —¯
¡£
« ‰ …˙ ˛ ˇ …fl ‚‡ ˚« ]ł
¡£
˜ˇ ¸˛ ˆ ¸ø …˙
,
†» ‰ ‚ ‰ ˛ ˇ »Æ
,

˙ † ‚ ‰ `¸ ¡] ˛ ˇ ˝… ¡•
¢
˙ –† ˜Œ ¸] ´
,
ˇ— ˇ
,
•¯
˚«
˘ fi
,
• ` ¯ ˇ
,
»
˚– ¢ ˇ
¡£
” ˚
ˇ ˜‰
,
» ]ł
˛“ ˝…
,
« fi ”ˆ ˚´
,
‚˙ †» ¿ »
»
˚ †
¡£
‰æ „ˆ ˘ – – ¸
,
´ ——
„ fi ˘
¡£
˘ ˇª ‰ ¯ ˇ
¡› ¡›
¸˛
`
¯ ˇ
¡› ¡›
´ ”˝
˛
ˇ ]¯
¡¢
„ ˇ
¡¢
˘ „œ
„«
¡¢
¸
˘
¡‡
˝ı
»`
¡¢
æ †¿ ˚
¸
¡¢
¯ ˚fi
¡¢
–ˇ ˚ ‡⁄
¡¢
¸ ¯' ˙
¡¢
¯ ˚fi
¸˜
¡¢ »
„Æ
¡¢
–ł †¿ —
¡¢
¸ ˚fi ¸
¿
•º ˘‰
¡¢
… †¿

¡¢
¸ ˚fi ¸
˚– ˙fi ˆ ` ¿ ˛¤
,
˛“ fi ˝…
ˇ

— fi
¡£
†» ‰ ˆ¿ ˛» º »Æ ]… ¢ ˆ „ ˜Œ ¸Œ
,
]ł ˙
»„ — ˆ `¸ ˘ ˝… ˚˙ ˙fi ˆ ¸ø »
¡£
—' ˛˚ ‰«
” ˆ …
´
¡£
ˆ ]… ˜´ ¡] ¢ – ¡• ] ı …˙ ¡] ˛¤ ˛ ˇ
˝… ¡•
˘
¡] ˛¤ ˛ ˇ ˝… ¡•
˜ ‰ ˚ˇ
,
˚ˇ
‚˙
˛
ˇ fi » –ł †¿ — „Æ fi ”
,
ø ˚•

‡ ˚
¡£
˝… — ˙fi ˆ —
,
¯•
„«
¡¢
¸
´ „« ]ł ˇ´ ˚« ‰ †»
,
‰æ ˛' ˜ˇ ¸˛ … “ ¨¸
ˇ
¡£
ø ˆ ¡] œ ˝ł ” ” ¡• ¨ ł ´…
,
¡] ˛¤
˛ ˇ ˝… ¡•
,
˙fi ˆ ¡] ˛ ˇ ˝… — ¡• ” ´… — ¡] ˛
ˇ »Æ ˚« ¡•
,
ˇ´ ¢
¡
…£ ˚« †¢ ˝
¡– ¡£
˛ ˛“ ]¯

¡¢
˝ı
»`
¡¢
–ˇ ˚ ‡⁄
¡¢
„Æ
¡¢
•º ˘‰
¡£

¡

¡– ¡¢
¡
»‚
¡–
¡¢
¡
”fi
¡–
¡¢
¡
¿
¡–
˛“ ˇ ˘ ´ ˚« ‡“ ”˝
¡£

¡] ˛ ˇ ‰Ł „ ˛ ˇ ˝… ¡• „ fi ˜ ¯• —
¡¢
Œ
˚
¡¢
¯ ¢
¡¢
•] ˝
¡¢
‚»
¡¢
”« ø
¡¢
”œ »”
¡¢
¸ ¸
¡¢

¡¢
˛˜ †'
¡¢
¸ ´ „
¡¢
¯
¡¢


¡¢
‡ ˆ
¡¢
¸ Øł
¡¢
»˘ ˝¥ …Æ
¡¢
¸
¡¢
•] ¿ ¨˚ ˜
ˇ ”˝ ˚«
,
ˇ´ ¢
¡
ˇ …£ ª ˝
¡– ¡£

¡
—¸
ˇ
¡–
…˘ ‰fl Ł†
¡¢
]¯ ‚ł
¡¢
˙fi ]¸ æ
¡¢
”œ † „œ ˇ´ ¢
¡
…£ ˝
¡– ¡¢
¢
¡
…£ ˝
¡–
¡¢
´ ˙«
¡¢
˝ı ]
¡¢
… ˜ˇ ˚
¡¢
—» „
¡¢
”Ø ´ı
¡¢
¯ „
˜fi
¡¢
˛ ˆ
¡¢
•] ‡
¡¢
¯• ˇ£ •
¡¢
”Ø ˚˚
¡¢
»˘
§
¡¢
—» ¨ »
¡¢
˝
¡¢
Æ ]¸ æ
¡¢
”˛
¡¢

¨
¡¢
ˆˇ ˘
¡¢
…fl
¡¢

¡¢
‡ •
¡¢
ƒ
¸
¡¢
´ ª
¡¢
“ ˆ ˘
¡¢
`ı ´
¡¢
† …ł
¡¢
¸ ¤
¡¢

¡¢
˝ı ˚ ‡ˇ
¡¢
† “ ˆ
¡¢
´ ‡£
¡¢
¯
¡¢
Æ ¿
¡¢
”« „
¡¢
˘ ˆ
¡¢
„ø ‰
¡¢
˙fi ˙
¡¢
˛ æ ´
˝‰
¡¢
' †» »“
¡¢
`ł „Æ
¡¢
]¯ –
¡¢
˘
¡¢
†fi ø
¡¢
˝ı •
¡£
” » ]˛ †» — ˚ˇ
,
– ˛“ ¸ ˚Ø ˜ –

¡£
˛˜
»
]¡ ˆfi ˚fi ´ …¨ ˝ß
,
˚ˇ ¨Œ ˆ• ƒ
„ …£
,
¸ ¸ †Æ —£ ]
»

¡£
]ł „œ ‡ı
ˆß „« ˇ
,
¸ ª †»

,
¸˛ ˆß „«
,
…£ ¡ ˚§ fi
,
`… ¿ ˇ§ †
¡£
]« ˜†
¡¢
˚ ” ˛
¡¢
” ]« ´
¡¢
‡ ˝ı ——
¡¢

¤
•‰ —¢ ¨
¡¢

˜ˇ ‚ •
¡¢
˛ ¿⁄ ƒ „ª —¢
¡¢
˛
—¸ ‚ ˇ
¡¢
¥ ‚• ´‰ ˆ
¡¢
æ
• ˇ˜ ¯
¡¢
¥
¯ ”˝
¡¢
˚fl
˘ ] ˚¢
¡¢
”£ † ¸ ˘‰
¡¢
¸

¡¢
»˘
”£ Ł⁄
¡¢
‡⁄ ˛ ¿
¡¢
—´ † ‡ ˆ
¡¢
¸ ´

¡£
”º ˛

˛
,
˛ ¿ ˇ
,
˚– ˚ˇ Æ ¸
ˇ£ “ … ¨º ”† `
¡£
¸ ]˛ ˛˜
,
` † ˇ¨ œ ˛“ ˚˙
¡
˝… ˇæ »›
ˇ
¡– ¡
˚ …˚ ˇ ¸ » ˚˙ ‚ˆ ˚Ø – ˜ …˙
,
– ˚

¨– fi ˇ †» ˜ ˚ ´… ˜ ¯ ”]
¡£
ˇ ”£ †' ˛ „ † — ˆ …fl »˙ ´… ¡] ˛¤ ˛ ˇ
˝… ˇ †Æ ¡•
¡¢
ˆ ¨ ˙ ¡] ` ˛¤ ˛ ˇ ˝… ¡• †Æ
¡¢
˘ — ´… — ˝ ˆ ˛” ˝Ø ‡ı ¨ ¨¸ ƒ ¨Œ ˆ• ¸ø ˙º ]ł
˜ ˚«
,
— ˘ ˜Œ …
¡£
¸ ¿ “
,
ˇ ´… fi
˛˜ ˜ ]¡ ˆfi ˛“ ˆ ˘ ˘ ˜Œ ˜Œ ]ł
¡
¸ ¸
¸ †Æ —£ ] » „
¡–

,
…fl »˙
¸ø ´… fi †Æ †
†• ¡] ˚‰ „¯ ˆ ˚Ø »› »ª ¿… ¡• ˝… »› »
˛
,
‰« ¸ ˝… „Ø fi ˛“ ˜ˇ ¸˛ ˛ ˆß ˚ˇ
ˇƒ
˘ ł ´… º
,
„˚ ˘ „« ˚« ˘
¡
˛ ¨¸
¸˜ —
— ¸Œ
,
‡˘ • † º „ „
¡– ¡£

–ˇ ˜Œ ‚
,
˚– ¯ ˚fi
,
„˚ ˘ ˚«
˘
¡
•˙ †¯ „ ⁄ ‚
˜Œ
¡– ¡£
˚˙ ˚–
,
¯•
˛˜ ` ˚ ˛¤ ]ł
˜‰
,
‰Ł ˘ ˚« „ fi
,
ˆ ˛ ˇ
,
´
˘
¡
˛¯ ¸
¯ ˛ ] ‡“ ”˝
,
—´ ˚« ”˛ ˇ§ ‰Ł « ¿
¡– ¡£
˝ı ¸ fi ˛“ ¸˛ ¢ ˛ ˘‰ ¸˜ ˜Œ ˜Œ
‰ł ˚¿
,
˘ ¡] ¸fi ‚ ´… ¡• ¸ø …˙
,
‰ ¸˛
˚¥
˙ „˚ ˚´
¡£
˛ ˇ » ]fl ˚– … ” ‰
,
˘ …˙ –
¿ —¯
¡£
« ‰ …˙ ˛ ˇ …fl ‚‡ ˚« ]ł
¡£
˜ˇ ¸˛ ˆ ¸ø …˙
,
†» ‰ ‚ ‰ ˛ ˇ »Æ
,

˙ † ‚ ‰ `¸ ¡] ˛ ˇ ˝… ¡•
¢
˙ –† ˜Œ ¸] ´
,
ˇ— ˇ
,
•¯
˚«
˘ fi
,
• ` ¯ ˇ
,
»
˚– ¢ ˇ
¡£
” ˚
ˇ ˜‰
,
» ]ł
˛“ ˝…
,
« fi ”ˆ ˚´
,
‚˙ †» ¿ »
»
˚ †
¡£
‰æ „ˆ ˘ – – ¸
,
´ ——
„ fi ˘
¡£
˘ ˇª ‰ ¯ ˇ
¡› ¡›
¸˛
`
¯ ˇ
¡› ¡›
´ ”˝
˛
ˇ ]¯
¡¢
„ ˇ
¡¢
˘ „œ
„«
¡¢
¸
˘
¡‡
˝ı
»`
¡¢
æ †¿ ˚
¸
¡¢
¯ ˚fi
¡¢
–ˇ ˚ ‡⁄
¡¢
¸ ¯' ˙
¡¢
¯ ˚fi
¸˜
¡¢ »
„Æ
¡¢
–ł †¿ —
¡¢
¸ ˚fi ¸
¿
•º ˘‰
¡¢
… †¿

¡¢
¸ ˚fi ¸
˚– ˙fi ˆ ` ¿ ˛¤
,
˛“ fi ˝…
ˇ

— fi
¡£
†» ‰ ˆ¿ ˛» º »Æ ]… ¢ ˆ „ ˜Œ ¸Œ
,
]ł ˙
»„ — ˆ `¸ ˘ ˝… ˚˙ ˙fi ˆ ¸ø »
¡£
—' ˛˚ ‰«
” ˆ …
´
¡£
ˆ ]… ˜´ ¡] ¢ – ¡• ] ı …˙ ¡] ˛¤ ˛ ˇ
˝… ¡•
˘
¡] ˛¤ ˛ ˇ ˝… ¡•
˜ ‰ ˚ˇ
,
˚ˇ
‚˙
˛
ˇ fi » –ł †¿ — „Æ fi ”
,
ø ˚•

‡ ˚
¡£
˝… — ˙fi ˆ —
,
¯•
„«
¡¢
¸
´ „« ]ł ˇ´ ˚« ‰ †»
,
‰æ ˛' ˜ˇ ¸˛ … “ ¨¸
ˇ
¡£
ø ˆ ¡] œ ˝ł ” ” ¡• ¨ ł ´…
,
¡] ˛¤
˛ ˇ ˝… ¡•
,
˙fi ˆ ¡] ˛ ˇ ˝… — ¡• ” ´… — ¡] ˛
ˇ »Æ ˚« ¡•
,
ˇ´ ¢
¡
…£ ˚« †¢ ˝
¡– ¡£
˛ ˛“ ]¯

¡¢
˝ı
»`
¡¢
–ˇ ˚ ‡⁄
¡¢
„Æ
¡¢
•º ˘‰
¡£

¡

¡– ¡¢
¡
»‚
¡–
¡¢
¡
”fi
¡–
¡¢
¡
¿
¡–
˛“ ˇ ˘ ´ ˚« ‡“ ”˝
¡£

¡] ˛ ˇ ‰Ł „ ˛ ˇ ˝… ¡• „ fi ˜ ¯• —
¡¢
Œ
˚
¡¢
¯ ¢
¡¢
•] ˝
¡¢
‚»
¡¢
”« ø
¡¢
”œ »”
¡¢
¸ ¸
¡¢

¡¢
˛˜ †'
¡¢
¸ ´ „
¡¢
¯
¡¢


¡¢
‡ ˆ
¡¢
¸ Øł
¡¢
»˘ ˝¥ …Æ
¡¢
¸
¡¢
•] ¿ ¨˚ ˜
ˇ ”˝ ˚«
,
ˇ´ ¢
¡
ˇ …£ ª ˝
¡– ¡£

¡
—¸
ˇ
¡–
…˘ ‰fl Ł†
¡¢
]¯ ‚ł
¡¢
˙fi ]¸ æ
¡¢
”œ † „œ ˇ´ ¢
¡
…£ ˝
¡– ¡¢
¢
¡
…£ ˝
¡–
¡¢
´ ˙«
¡¢
˝ı ]
¡¢
… ˜ˇ ˚
¡¢
—» „
¡¢
”Ø ´ı
¡¢
¯ „
˜fi
¡¢
˛ ˆ
¡¢
•] ‡
¡¢
¯• ˇ£ •
¡¢
”Ø ˚˚
¡¢
»˘
§
¡¢
—» ¨ »
¡¢
˝
¡¢
Æ ]¸ æ
¡¢
”˛
¡¢

¨
¡¢
ˆˇ ˘
¡¢
…fl
¡¢

¡¢
‡ •
¡¢
ƒ
¸
¡¢
´ ª
¡¢
“ ˆ ˘
¡¢
`ı ´
¡¢
† …ł
¡¢
¸ ¤
¡¢

¡¢
˝ı ˚ ‡ˇ
¡¢
† “ ˆ
¡¢
´ ‡£
¡¢
¯
¡¢
Æ ¿
¡¢
”« „
¡¢
˘ ˆ
¡¢
„ø ‰
¡¢
˙fi ˙
¡¢
˛ æ ´
˝‰
¡¢
' †» »“
¡¢
`ł „Æ
¡¢
]¯ –
¡¢
˘
¡¢
†fi ø
¡¢
˝ı •
¡£
” » ]˛ †» — ˚ˇ
,
– ˛“ ¸ ˚Ø ˜ –

¡£
˛˜
»
]¡ ˆfi ˚fi ´ …¨ ˝ß
,
˚ˇ ¨Œ ˆ• ƒ
„ …£
,
¸ ¸ †Æ —£ ]
»

¡£
]ł „œ ‡ı
ˆß „« ˇ
,
¸ ª †»

,
¸˛ ˆß „«
,
…£ ¡ ˚§ fi
,
`… ¿ ˇ§ †
¡£
]« ˜†
¡¢
˚ ” ˛
¡¢
” ]« ´
¡¢
‡ ˝ı ——
¡¢

¤
•‰ —¢ ¨
¡¢

˜ˇ ‚ •
¡¢
˛ ¿⁄ ƒ „ª —¢
¡¢
˛
—¸ ‚ ˇ
¡¢
¥ ‚• ´‰ ˆ
¡¢
æ
• ˇ˜ ¯
¡¢
¥
¯ ”˝
¡¢
˚fl
˘ ] ˚¢
¡¢
”£ † ¸ ˘‰
¡¢
¸

¡¢
»˘
”£ Ł⁄
¡¢
‡⁄ ˛ ¿
¡¢
—´ † ‡ ˆ
¡¢
¸ ´

¡£
”º ˛

˛
,
˛ ¿ ˇ
,
˚– ˚ˇ Æ ¸
ˇ£ “ … ¨º ”† `
¡£
¸ ]˛ ˛˜
,
` † ˇ¨ œ ˛“ ˚˙
¡
˝… ˇæ »›
ˇ
¡– ¡
˚ …˚ ˇ ¸ » ˚˙ ‚ˆ ˚Ø – ˜ …˙
,
– ˚

¨– fi ˇ †» ˜ ˚ ´… ˜ ¯ ”]
¡£
ˇ ”£ †' ˛ „ † — ˆ …fl »˙ ´… ¡] ˛¤ ˛ ˇ
˝… ˇ †Æ ¡•
¡¢
ˆ ¨ ˙ ¡] ` ˛¤ ˛ ˇ ˝… ¡• †Æ
¡¢
˘ — ´… — ˝ ˆ ˛” ˝Ø ‡ı ¨ ¨¸ ƒ ¨Œ ˆ• ¸ø ˙º ]ł
˜ ˚«
,
— ˘ ˜Œ …
¡£
¸ ¿ “
,
ˇ ´… fi
˛˜ ˜ ]¡ ˆfi ˛“ ˆ ˘ ˘ ˜Œ ˜Œ ]ł
¡
¸ ¸
¸ †Æ —£ ] » „
¡–

,
…fl »˙
¸ø ´… fi †Æ †
†• ¡] ˚‰ „¯ ˆ ˚Ø »› »ª ¿… ¡• ˝… »› »
˛
,
‰« ¸ ˝… „Ø fi ˛“ ˜ˇ ¸˛ ˛ ˆß ˚ˇ
ˇƒ
˘ ł ´… º
,
¸ ˝… » ]¨ ¨¸ ˆ ‡ı
»› … ˇ˜ ”˝ fi ˚
,
” »„ „Ø ˚ˇ
¡£
Œ ˚– —— ˇ …
…fl »˙ ‡› ´… ˜ ´¡ ] ¿ “
,
ˆ …˛ ‚ „ …”
˜Œ ” †» ˆ
,
¸ ˝… ł „Ø Œ ˚ˇ
,
…˛ ‚
–ß ˛ ˜Œ ‚ „Ø ˚ˇ ” ¨¸
¡£
˛” ˝Ø ‡ı ˇ

,
… – ˚– ˜ ˚ † ¨Œ ˆ•
,
ł
¡
` ˘ ˚
» „
¡– ¡£
˘ ˇ ˜Œ ¿ ˛“ ‡ ı „ ˇ `ø ˜Œ
,
, ˜Œ
¡£
˙ ¿ ˛ı ‚ — ˜Œ „Ø fl ˇ
,
¸ ˝… ˘ – ] „¸ ‡ ˚
¡£
„Ø ˚ˇ ¨ ˘ »„
˚ˇ
¡£
¿ ˛ı ¸˜ ˚fi `ø ˜Œ — … ˇ
,
¸ ˝… ‚ „Ø ˚ˇ ˙
† ˜œ —
¡£
˝‹ ˜Œ ˙ † ˇ
,
˘ — ˘
¡
˝… ˇ `
˛ ]ł ˇ´
,
¸ † ´
,
†» ß ˚
¡£
¡› ¡›
˛¿ — ‚
‡ †• ‰
,
˛fl ¿⁄ ‡˙ ˆß ˚ „¸ ß ] fi
¡– ¡£
¿ “
¡] ˜ ˛ ˇ ˝… ¡• ‚˜ ‡ †Æ ˜ ˚– … ˚˙ ¿ ˛ı
¸˜
»
†• `ø ˜Œ ]¡ ”¥
,
… ˜Œ
¡£
]ł ”
,
¸ ˝… ˜ ˚ † ˙Ø ¿ ˝ ˆ» — ˛˜ …˙

¡£
« ˆ ¨ ˙ ¡] ` ˛¤ ˛ ˇ ˝… ¡• ˝… ˚fi »
,
‰æ † ˇ
»
†'
,
…ß
¡] ¨` „ „ ´… ¡• ł ´… ” ´‰
“ ˙‹ ´¡ ‚ œ ¨ ˚fi ˛ ˜Œ
,
˜Œ ˇ ¿

,
¡] ˛¤ ˛ ˇ ˝… ¡•
› ” º ¿“ `¸ ˚ˇ …

,
¡
˙‹ ‰
‡ ¨ ˚fi ¸˜ ˜Œ
,
˜Œ ]‹ ¨
,
¡fi
»æ „ ˛ ˇ ˝…
¡fl
› – ˙ ˘ …
,
˘ ˘ ˇ¨
¨
‰ ˚ ˆ fi
,
˜ ˙§ ‰
¡£
¡› ¡›
¡–
˘ ˙ ˘ ˚˙
”˛ — ˚ˇ
,
… –‚
˙§ ‰ ˚ º ”˛ ¨¸
,
‰ †» ˆ ]ł

„ —
¸˜ ˜Œ ˜Œ ˜ ˇ
,
…˙ –
˚– ˜ ˚ † „⁄ ˇ… —ø “ ‰« ¸ ˝… ø ˚ˇ
,
˚ˇ

,
†¢ ¨ ¸ß ¨ ‰ ˛ ˇ ” ¨¸
,
˜
¡
¸ ‰

¡–
¿ ˛» ˛˜ ˇ „« »„ — —' „¯ ¨˚ ¨¸ fi

¡£
˝ı ˚ˇ ˆ ”˛ ¨¸
,
ˇ ”£ †' ˛ „ ¸ø † ¡]
˛
ˇ ˝… ˇ †Æ
¡•
— ‰ ‡˙ ¯˚ †fi fi ‰œ
˚Ø
¡¢
˛ ” •« ˇ ¿ “
,
˚˙ ˝ı ˚ˇ ˝‹ ˛ ‡ı ˜Œ
´ ¯' ˚ „
¡fi
˚˘ ” ]Æ ˜ ‰
¡¢
˛ ] ¨¸ ‰ ˛¯
´ ¯' fi ˘‰ ‡ ˙
¡£
˘ ˚´ ˇŒ …˙
˘‰ ˜ ¡] ˘‰ ¨ ‚ –˚ …˙
¡•
¨ ˆœ ˇ — ¿ “
,
˝ı ˇ… —ø ‰« ¸ ˝… ˚ º
˚ ˚¢
†fi ¸
,
˚¢ — …˙ ˛“
¡
„ — ˚fi ˛
˜Œ ¯ ´
¡–
„ ¡] ˛¤ ˛ ˇ ˝… ¡• ˚¢ †fi ¸ fi ” ˜ †
˙Ø ¿
,
ˇ ”£ ¸ø † ˜ ˇ †Æ ” ‰ †fi ”˝ ˛ ”
•« `‰ ˇ ¸ ˆ ” ˙ ‡
¡£
ˇ ‡› ´… ¨ ˇ´
§ †fi ˚… …ß ¸ †Æ ˚¢ … ˘

,
˘ ˚–
… ˘ …” ˇ´ ˚
¡£
†» ˚ ˜Œ
,
¸ †Æ „Ø º ˜]
˚ˇ
,
`ß †fi …ß fi
,
†Æ — ł
˚] ˚ †
¡£
`ß †fi ¸ †Æ ˇ
¡¢
˝‹ … ˆ † ˘fl
´ß ¯' ` — ` „
‰› ˛
,
— ‡⁄ ˜‡ ”`
]Æ ¸ †Æ
,
` †» ˜
¡£
˜‡

¯ ˇ ı
˛˜ ˇ
,
˛˜ ˇ ¨
¡£
¸ — †fi ˛¯ « `

‡ ˙ ¸ø † ‰æ

˘ ˚– †» „
¸˜
˚fi ˜
,
]ł ¸ †Æ

´¯
‰æ ˜Œ ˙
,
˛ —¸ ‰fl ˆ˛ –˛
º ˚ˇ „” »æ ¸ †Æ
»
˘ †fi ‰Ł „
,
¸
` ˇ fi
¡¢
˝‹ „ …˛ ˘ ¯ `fi
,
…˙
˜ˆ †fi
fi ”
,
˙fi ` ‰œ ˚Ø fi
,
˚–

ˆfi
˙
¸˜ ¨
¡£
ˇ — ¸ø ˛‰ º ˜] ˚ˇ
,
… ˝Œ ˇ˝ ˘
¸
,
¸ß — ł ´… ˚Ø ¡] ¨ ˆ ˚Ø »› ˜¿ ¡• ‰fl ˆ˛ `
… ‰fl ˝] ¸ ˜ ‚‚ ˙
¡£
ˇ´ ˆ ˚˙ ˛ ” •« ˇ¨ œ ˇ
˘fl ˚ˇ † ˚Ø
»› ` ‚»
,
˝ı
˚ ˆ
¡] ˙ – ˝…
¡•
… ¸
¡]
˛¤ ˛
ˇ ˝…
¡•
†Æ
˛“ „ ˇ ˆ –ƒ ´ ¯' ˇ¨ œ „
‰› ˛
˚– ¸ ]Æ

,
˚´ ˇŒ ˘‰ ˙ – ˝… ˇ
¡£
˜ ¸Œ
,
º
„† ⁄ „˚ „‹ ˜ ˚Ø
»› fi
,
ˆ¿

… ¸
,
Ø —Œ †» ˆ ” ‚ ˛ —¸
‰fl ˚ˇ »æ
„ ¸ †Æ
,
˛
…‚ ]ł „ ˛
—¸
¯ ˚ˇ
,
˘ø ‰æ
˛ `ø

,
„ ‡˛ ‰› ¸ ˚ˇ „˚ … ˛˜ ˛ ` «
fi ‚ ˛ — ¨ ¸ †
¨
˛ ˇ˜
¨
,
¸ ¨
— … ˚˙ †Æ ˛“ ˘ ß — »˝ • ˇ¨ œ ¸ø ˆ
,

ˇ§ ”ª
,
†» ˙Æ ˚ ¨¸
,
¿ ˛“ ˚˙ †Æ ˙ ¸ø „Ø
„ ˛ ˜” ” fi ‡ı
,
—fl ˚ ”fi «
,
¿ ˝ fi
¨
‚ »˝ • ‰« ¯•
„« ¨ –– ¸˛ ˆß ˇ˝ ˚fi
¸
… ˚«
,
˛ « ”ˇ ˘
fi Ø
,
ˆ
¸˜
˜Œ


”]
,
¨ ˛“ ¿
,
†» ]
˛
ˇ˛
ˇ ¸˛
»›
› ˇ † ˚ˇ ˚– —
,
˛¯
˛“ ˛ —¸
‰fl ˚ˇ • ˚ ¯• ˆ
,
†» “ ”˛
¨
ˆ ˙ ˝Œ
Ł
,
˙§ „ƒ — ]¤ ˘ ˇº • ˇ¨ œ ˘
¸fi
–ƒ fi »

˛ ” •« ‰
˚]
,
¸ ˝… ˙ ˇ •Æ ˝‹ ˛ … ˛“
´ß ¯' ¸ø †
,
” „Ø ˝ı
ˇ… —ø
,
“ ˚ ˚¢ ˜ ˚– …
˚˙ „ — †• ˛ ˜Œ ˜Œ
,

¨¸ ˝Œ ˇ˝ fi
˚
¡£

ˆfi ˆæ „œ ¸˜ ˜Œ
,
˜Œ ˙
,
„Ø ‰fl ˆ˛

,
‰fl ˚ˇ ‰« ˛ ˇ fi ˇæ • – ˚ ˝ø „œ ˝
¡£
˜˜
» ˜Œ †» ˇŒ
,
«
ˆæ „œ ˛ ˜Œ ˜Œ
,
†• ”£ „
¥ ‡ı – ¡ – »› †Æ ¡] „¯ »› ` ¡•
,
˘ — —
¡
¸˛ ˛¤ ˛ ˇ ˝… †Æ
¡– ¡£
˛ ˇ « ¿… ” — ˇ
¨¸ ˆß ¿… ˛ ˛“ ˙fi ˆ
¡¢
˝ı •
¡¢
˛
¡¢
ƒ „ª
—¢
¡› ¡›
¨ ˆœ
¡£
˝Œ ¨« º ]… »Æ ˚ı †' ˛ „ ¸ø
† –ˇ ˚ ‡⁄ ˇæ ” ˇ ˇ ˝‹
¡£
]ł ‚ˆ „ ¨¸ † ¸ ˝… …
ˇ ˜ ˚– … ˚˙ ˜Œ
¡¢
˚˙ ˚–
,
‰fl ª ¸ ˚ˇ »
˜Œ †» ⁄ ˘ ˜–
¡¢
« ˘ –» ` †
¡¢
– ˚˙ fl Œ
fl ˇ¨ œ ¨ˇ ˛“ ˚˙ ˇ ˚Ø »› …ł †
,
¡] ˛¤ ˛ ˇ
˝… ¡• –» ´ ˝ø „œ ˝ ˜ ˚– ˛˚ ˚˙ †» ¿ ˜ †» “ ˜
†•
« ‰fl ˚ˇ ˚˙ ı ø ‚ ¸ fl Œ ˇ¨ œ ˜ ˜ fl ˛˜ ˘
¡
‰fl ª ¸ ˇ¨ œ ‚ ‡˘
, ¡fi
´ ¯' ¸ø † †Æ –
¡fl
˛
ˇ ˝…
,
ł ¿„
¨ ˚⁄ ß fi ”
,
˘ ¤ ˝ fi ˙
,
ˇ ”£ » ]¨ …ß fi
¡£ ¡–
˜Œ
,
¸ ˝… ˇæ
… †¿ • ˇ –» ‰fl ˚ˇ …”
… ´ ‰ `¸ ˆ „œ
,
ı ˆ
˜ ¿„ ‰ ˚⁄ ß ” »„ ˇ ”£
¡
» ]¨ …ß fi
¡–
˜
˛ —¸ ¯ ˚ˇ ˛“ ¯ † ‰›
,
‡˛ ‰› ¸ ˚ˇ ˛“ ¸
»˝ •
¡¢
¸ ]¸ ¥ ” ¸ ˚ˇ ‰« ¸ ˇ †Æ Ł ø
ˇ ”£ †' ˛ „
` † ˇ¨ œ ‚ ‰ ¡] ˝… – fi ` « › „ ¡• ˚–

¡
´ ”˝ “ ˜Œ „ — …˙
¡–
ˇ´
,
‰« ‡ •
¡¢
ƒ ¸
¡¢
´ ª
¡¢
“ ˆ ˘
¡¢
`ı ´
¡¢
¨˚
¡¢

…ł
¡¢
¸ ¤ ¨ „ ¿ „Ø ¨¸
¡
˝‹ ˜Œ
¡–
˜Œ
« ˚ …˚ ˇ ƒ ¸ »˚ ˙ ] ˜Œ ˜Œ
¡¢
´
ª ¨ ˜Œ
„⁄
˜Œ
¡¢
‡ ¿ •
˛ ˜Œ ˜Œ
¡¢
“ ˆ ˘ ` ˛ ] ˜Œ
˜Œ
,
—' ¨¸ ˚˙ †» ¿ ˜ ´ ”˝ £ ˜Œ „
¿ ˜
¡£
¸˜
¡]
˛¤ ˛ ˇ ˝…
¡• ˜ ˜¡ – ˛˚
˚ ˇ¨ ‚ ‰ ¡]
˛ ˇ ˝… ¡• ˜ ˜¡ – ˛˚ ˜ ˚˙ ¤
˝ ¡] ´‰ ¡•
]
¨ ˘ ˜ fl Œ ¡] ˛¤
˛ ˇ ˝… †„ ˚ ¡• » ˛˜ ˘ — ¨ †¿ • ˜ —¡ –Œ
˝ ˚˙
¡
˝… ˜ – ˚
¡–
‰æ ‡› ´… » ]˛
‰fl ª ¸ ˇ¨ œ ] ‚ „¯
»›
˜ …ł – …« «
,
˚˙ „œ ˜ — ˚ ˜ …‚ ˛» …ł „¯ ¤ … fi »
,
¸ß ˜
¡

§
¡–
…¨ ¨» ˆ ˛ ˆ˙ ˇ —¯
,
¸ ˛ ˆ˙
†» •` ¤
»
ª
,
˝ ‚ø ¸ß ˜ …ß
,

´ ¯'

† ˜
¡
˛
ˇ ˝…
¡–
†Æ
,
˚ ˛“ ¨˚
`
”˝
¨
˜Œ ˜Œ –– ¸˛ ¨¸ ˜ › »
»›
†Æ
,
¸ ¨» ¸
»
¡
˛
ˇ ˝…
¡–
†Æ
,
–˚ †¢ ˛
ˆ ¢
˜¿
¡£
¡‡
¸ – …¨ ¨» ` «
`
‰æ
,
¯ –– ¸˛ ˚–
œ › — ˜ †Æ ‡ —˛ ˚‰
,
¿ …ß
˙‹
¨
˜Œ
˜Œ
,
–ˇ ˚ ‡⁄ fi æ

–» ‚˜ ˛“
– ˜
¡
˛
ˇ ˝…
¡– ,
– •˙ –– ¸˛ ¨¸ fi –
,
•æ

,
– ”˛ ˜ —
]
”˛ ¿
`
”˝
¨
˜Œ
‰ ˙‹
¨
˜Œ fi …
,
œ ˚–
› »
˜Œ
,
† — †œ œ ¨ ‚ ˘ ¸ß ˜„ – ˜ ¿ ˜ ˜ ¸
˛ ˆ˙ †»
•` ¸
»
‚ ¤
˜ … Ł
,
˝
˚˙ ]¤
,
˜Œ ˜ æ – ˛“
¡
˛
ˇ ˝…
¡–
˜
»
˜¡ –
,
† ˝ ˚˙ ˛ ˆ˙
“ ˜ ¸˛ ¨¸ ˜

»
‚ ˜¡ –
¡£
ˇ ”£ †' ˛ „ ¸ø † ˜ ¡] ˛ ˇ ˝… ˇ †Æ ¡•

¡¢
… ˜ˇ ˚ ˙‹ ¨ ˜Œ ˇ » ‚ ‰
,
¡
˙‹ ¨ ˜Œ
ˇ˜ `ø ´ ‡
,
¯' „« ¸˜
˚ ¸ ˇ£ ˛˜
,
˛“ » ˜»
,
— ˚ Ł
¡–
—´ æ ı ˆ – ‡
¡
˜¡ –
¡–
`¸ ˜ fl ˚ˇ » ]˛ ˛˜ — `‰ ˛ ‰† ‰
¡
¤
¡– ,
¤
¨• ˚ ˚˙ « ˘ ˚
,
¸ß ˚˙ ˛“ ¡] ˛ ˇ
˝… ¡• ˚˙
¡¢
˚˙ †Æ ˛˚ ˇ † ˜ ` † ˇ¨ œ ]ł ˇ
‰fl ª ¸ ‰
,
]ł ‰fl ˚ˇ ˛“ – ¿“ ¸ ˝… ˛“ ˘ … † ´
‰ ˆ „œ ˜ ˚´ ˚
,
† » —Ø º ˛fl ‚ł fl ˚ˇ ‰†
ˇ
”£ ¸ø …ß ˚ˇ † – ˚˙ †Æ
¡¢
˘ ˚
,
˚ˇ † – ›
¨˚
ˇ… —ø
¡¢
˚¢ —˙
¡¢
˘ ¸ ]ł „Ø ‰fl ˆ˛ æ† … ‰fl ]˝ ¸
fi ‚‚
,
‰fl ]˝ ¸
ˆ ‡⁄ …ł ˝ ˛“ fl ˚ˇ ˙ ¯
,
˘
´º ˜ ` « › „ ı ˜ †» “ ˜ ¡]
˛
ˇ ˝… ¡• ˆ¿
¿“ –» • ‡ ] ‚”
,
˘ › ˇ `“ ƒ ]… — ˜
¡
˛¤
˚ …
¡–
¡ –» • ¿“ ‰fl ˚ˇ †» ¿ ˜ †» ]fi ˚˙ ‚˜
†Æ ‡ ˜
¡†
¡£
]¡ fl Œ ˇ —¯ ‰fl ˚ˇ fi ]ł “ »Æ
‡ ˛˜
,
´ ˚„ ‡ `¸ †• ˆ ˜
¡
¤
¡–
fi ´
˙ ¨ ˇ ¿ “
,
–ˇ ˚ˇ ” ¨¸ ‰« ¡] ˛¤

˛
ˇ ˝… ¡• › – “ …˘ ¨ ˚–
,
–ˇ ˚ˇ ł
¡

,

„⁄
˘
˝… ˘ ˝Œ
¡–
¡¢
ƒ – †¯ ˚˙

“ ˜ » ˜¡ –
¡£
¿
ˇ§ ˛ …ß ‰ — „ ¸ – ˜ ¨˛ ”˛ …˙
¡£
] ‚ ˜¡ – ‡ ˇ ˆ ”Ø ˛ ] ˚fi » ˜Œ
,

‚ …“ ‰« › ˝… “ ‰» ˘ fi ˚–
,
˙

— …
,
‰æ †»
“ ˇ´ ´
ˆ ‡ »fl ] ˚fi ˜Œ … ‡‰ ˜Œ ¸ ´ `
ˇ ¡] ˛¤ ˛ ˇ ˝… ¡• ˘
¡
¡› ¡›
‰æ —— †¿ ¥ ‰
œ ˚
,
˛¤ ˛ ˇ ˝… ˙º ˚]
,
¡› ¡› ˆ „⁄
˘ •´ •

˛¿ ˘ ˜‰
¡› ¡›
¡– ¡†
¿ “ ¸ ˚– » –
¡
˛ ˇ ˝…
¡–
˜ ˜¡ – †œ œ `¸
¡£
¸ ´ ˚ˇ ˇ

,
˘ ˛˜ …ß …fl »˙ ´… ˛ ˇ ˝… ˇ †Æ —
¡£
‰æ †» …ß
ˇ´ ´
¡£
´ …˛ ‚ —`
˛
ˇ
,
˘ — … ¡] ˛¤ ˛ ˇ
˝… ¡•
˘
¡
‰æ « ˛¿ „« ˆ fi ˝† ¿ †» ˙Æ ˚ ¨¸
,
¯— – ´‡ ˙ ` ]ł « fi
• †» †
,
‚˙ ¿ –ƒ ]ł

¡– ¡£
¿ “ — ´‡ ł ` „ » –
¡£
˚˙ •æ ˛“
ˇ †' † ˆß –
,
¿…
¡£
¨ ˙ ` –
,
˛ ˜Œ ¿
,
¨ ˚ˇ œ ¿…
¡£
¸
†Æ — ˛˜ ˛¢ ˆ `¥ ˚Ø
¡
˛¤ ˛ ˇ
¡–
¸˜ ˚
,
Ø
ˇ …£ ˝… »
¡¢
¸ ¸ ˜¡ – †» »Æ ˝ …˛
‚ ¨ ˚fi ¸ ˜Œ
…” ˛
,
˚˙ ˜Œ ˛¢ ˆ
¡£
¡] ˚fl ˙ –ƒ Ƨ
¨ – ¡•
” ‚ ł ´… –
,
˙
ł —fl ‡ „‹
,
‰æ „Ø ‡ ˚fi •¢ ˇ¨ œ
¡†
…ß ‡ ˇ¨ œ † »›
†Æ ¡
¡£
˛¤
˘ł
˛» ˆ ¨¸ ˇ —
,
˛ ¿
¡¢
˛˜ ˛¢ ˆ
ˇ ˛–
,
”œ ´˘ ]« ˇ — ˛ –¨ ]
,
˚– œ • ‚æ ˇ
¿
,
¸˘
— ] …“
¡¢
¸ ¿ “
,
» »› ˝… ˛ ˇ
]ł ” ¯ ˛– ˇ
,
» ˝… ˇ ‰ ˛
¡¢
˛˜ fi ” ˜ ˆ ¨¸ `
•´ »› ˝… ]ł ˘ ˇ
¡£
˛˜ ˇ … ˚ ˛ ¿
,
¿ “ ˜ ¡] ˛¤ ˛ ˇ
˝… ¡• — … ˜¡ –
,
« ‰æ ˚ ˜
,
‰ ˚fl ˙ ł
´… – ¨ ˙ – ”˝ ˆ ¨¸ ˆß –
¡£
˛
¡]
˛ ˇ ˝…
¡• — ¿ — ˜ ˘ ¸ß ˛˚
– – ¨¸ ˚Ø — †• ˆ ˜ …‚ ‚ ˛˚ ˚–
,
—˜ ˙Ø ˚˙
†» † ˜ ¨ ¸ ¨ ‡⁄
,
˚ ¯´ ¢ ˛ ]` ˜
˚– … « ˚˙
,
ˇ´ ˆ ¸ø ´… ¨ ]˛ —´ ˜ „
¡] ˛¤ ˛ ˇ ˝… ¡• ˜ ¸ ˆ — ¿ ¿ ‡
,
˛ ˜ —
˚
,
– ˚˙ ˇ ˜ ‡› ´…
,
˚ ˚˙ †» „» ˇŒ ¡
¡¢
˛ ƒ – ˇ ` † ˇ¨ œ § ˇ
»
¡¢
` ˚ — ˇ¨ œ – – « ¡] ”£ ˝
† — „œ „¯ œ ˆß »› ¡• ] †Æ ¡] ˛¤ ˛ ˇ ˝ı »`
ˇæ ¡•
,
` ˚ —
¡¢
„ œ ˜ ‰Ø
¡fi¡

¡¢
˝ı
»`
¡¢
–ˇ ˚ ‡⁄
¡¢
„Æ
¡¢
•º ˘‰ ]… ˚˙ ˛¤ ‰æ ˚ ”
˜ˇ ˚¡ ¨¸
,

‚ „ ´ ˚¸ †¢ ‚ ˚
,
¨¸ ‡˘ ¡] ˛¤
˛ ˇ ¡•
¡› ¡› ˇ ˛ ˝… ‰ …ß ¡] ˚fl ˙ –ƒ Ƨ ¨
– ¡•
¡¢
¡] „˚ „‹

˚Ø »› ˜¿ ¡• ł ´…
¡£
˙ ˙ „‹
—fl ‡
,
` ´ ˆæ …
,
‡⁄ ” ‡£ †fi ˇØ ˚ –– ' †' ˛¯
…fi
,
” ` ¨¸ ˆ „œ
¡– ¡£
]
¡¢
†• ”£ ˛˜ ‡ ¡ ¡] ”£ ˝ — „œ ˆß »›
« ¡ ¡• –¡ ¸ ˜Œ ˇ¨ œ ] ¡] ˛¤ ˛ ˇ ˝… ¡• ¸ø ˜
¸ ˆ — —
¡
¸ ˝… ˛ ˇ œ ˙ » ‡ »›
,
„˚
˘ æ ˙Ø ˆ† ˚ œ ]fl
,
»› ¿“ ˚… ˆ ¿⁄ § fi
˙ †˜ „
,
¨˚ ` ”˝ ¨ ˜Œ ”† ` § ˚¿ ˙fi ˆ ˛“ fi

,
” • “ ˛“ –ˇ ˚ˇ
¡¢
˚ˇ ” ¨¸ †
,

› ¸˛ “ ˆ ˙ ¨ ‡fl ˆß ¨¸ ¨ ¯• —
¡¢
•] ˝
¡¢
‚»

¡¢
”« ø
¡¢
˛˜ †'
¡¢
¸ ´ „
¡¢
¸ Øł
¡¢
•] ‡

¡¢
˝
¡¢
ˆˇ ˘
¡¢
…fl
¡¢
¯
¡¢
`ł „Æ ¨
¨¸
,
‡ ¸˛ “ ¨¸ fi ‰ ˙fi ˆ fi — —
˝
,
˘ ¸ß ‰

,
« ˆ ˙ ¨¸ fi …˙ ] — –£
˝Œ ”ˆ
¡– ¡£ ¡
¸ ˝… ˙‹ ´¡ ˜Œ … ‚˜ ‡ †Æ ‡
,
ˆæ
„œ ˜Œ … ` ¨¸ ˆ „œ
¡› ¡›
¡–
¡¢
¨
¡¢
¡] ‡ ˚fi •¢ ˇ¨ œ † »› ¡• —
¡
˛¤ ˛ ˇ
˝…
¡–
˜ ¸ ˆ
¡
¸ ˛“

˜¡ –
,
¨¸ ˛ — ˚ «
æ
,
ˇ ı ˇ‚ ¢ † ¨
,
› – ˛ ˇ

¢ ` ¨¸
ˆ „œ `‰ … †' ˛ „
,
˘ ” ¸ ´ „ ˇ
,
ˇ
„œ ˜ ¸ – ¡] œ ˝ł ” ”
¡•
¡¢
¡] ¢ –
¡•
,
”œ
¡] ˛ ˙ ‚ …˙ ¡• ¨ ˚Ø — ł ´…
,
…˛ ˙ ˚– ¨º „‹
,
…«
— ¿ …
¡‚
¡–
¡] ˛¤ ˛
ˇ ˝… ¡• – ˝… ”˝ ˜¡ – ˜ ˙ł
• ”˝ ł
´… ˙Ø ¿
¡¢
` « ”˝ ˚ † ˙Ø ¿
¡¢
ˇ ˜ ˚ ˙Ø
¿
,
”˛ ˚– ‰ ‚˜ †Æ ˙Ø ¿
,
˙ ˛˜ fi …˙ ¿ ˚„ ]`
`¸ ‰ †¢ ¸ ]ł ˆ º †• ‚ ˛» ¸ø …˙ ˜ ˚˙ •˙ ˙œ
– ˙ł –
,
¸ †» ˇŒ ¸ « ˚˙
,
— „ ˛ ˇ ˜
» —' ˛˚
,
¸ ˝… » ‡ ˚– … ˛˚
,
–– ¸˛ ¨¸ ˜ ”˝
˚« ˛˚
,
— ˇ — ˜ ˚• ˚ … ˛˜ ‚˜ ]fl ˛˚ ¨ ¨
— – “ —' ¸ ˆ
˛ ˇ
,
†¢ •˙ ]… ˚˙ ˛¤ ¨¸
,
» ˚˙ ´ ˚¸ ł
,
˛ ˇ fi »Æ ˘
]ł ˚ ˚
¡£
¯• — ¸ø « ]¯ ˜„
¡¢
¡] ¸˛ ˚• ¡•
]¯ – «
,
]… — ˆ ]¯ ˚˙
¡
‰ ‰ ı
¡–
… ‰æ
—¸ ¨¸ ¸˛ ¨¸ — ˇ ´ ˚¸ ]ł †» »„ ˇ ˚˙ ‡£ …ß ˜ ˇ
ˇ
¡£
¨ ¯• — ´ ˚¸ ” ˝ –
¡£

,
« ˝ ]¯ ]ł ´
,
˝‹ ¸ß ˜Œ ¥ ‚‚
,
˚ ¯
˙ ˜‚ fi — ]ł †» …ß ¨ … ‚‚ ˜ ˜Œ ‡ ˚˙ —
—' „ ˇ ˜
¢
¡£
˛ ˇ — –ˇ ˚ ‡⁄ ˛“ ¸˛ ˆß ˇ –ˇ ˇ †
¡¢
˝ı »`
˛“ ˝˝

— ˝ı ´
,
ˆ ‚‰ ˆß ¡] ¸˛ ˚• ¡•
¡£
˘ ¸ß ¨ •º ˘‰ fi ˆß ‰ …ß ¯• — ˜ ˛˜ …fl
¢
,

„Æ fi ˆß ‰ …ß ¯ •‰ ˘‰ ˜ ˛˜ …fl
¢
¡£
¡] ˛ ˇ ˝… ¡• ˜ » ‡ ˚– …
,
fl Œ ]¤ ˛“ ` ”˝
¨ ˜Œ « ˘ ˜Œ — ˜ ˙fi ˆ –ˇ ˚ ‡⁄ ˜ ˇ˛
˙ … `¸ » ‚
¡
„˚
¡–

,
¸ ˆ ˘ ˚– –ˇ ˚ˇ †»
˚
,
¨ „ß ˘ ˜Œ ˝…
,
˜˙ ˝ †» ˚˙
¡
—˛ » ˚´
¡–
]ł ˚˙
¡
• — ¯ ¨
¡–
`¸ ]¯ ˙ œ ¸˜
˜Œ
ˇ
,
˛ ˜Œ ´ …¨
,
˘ — ¸ ¸ ˙
„– ” •ˇ
‰ ´ ˙fi Œ ¿˝ ‡ `¸ » ] –» ´ `] ‡
,
]¯ –» ˘¨
˙º ˙
,
ˇ ˛» » —
¡£
¸ß ˚˙ ¸Œ «
˚ƒ ´ ˚† ˜
,
˛¤ ˚fi ˜Œ
¡£
˛ ˇ fi »Æ
,
˝ı ˜ fi …˙
,
˚… ˙ œ
,
» ˝… – ‡ ˙fi ˆ
˚ˇ — ˛˜ fi ˙ ˜ ˚ ˜Œ fi —
¡£
˝… ˇ
,
ƒ – ˚˙ ” ¨¸ ˇ ¨¥ ˜
¡£
˛“
˜˙ ˚˙ ˛ ˇ ˜ ˇ ˜Œ
¡£
˙fi ˆ — ˚–
,
]¯ † »
— ¸Œ
¡‡
ˆ †» †
,
†¢ Œ ˛ `¸ ” ¨¸
,
]ł ˙
»„ ¨ˇ ˛“ ˙fi ˆ ¸ø »
¡£
–– ¸˛ ¨¸ ˜ ”˝ ˚« ˛˚
¡£
¸ ˝… › – – ˚˙ ˆ» —
¯• — ¨ –– ¸˛ ¨¸ ˜ ”˝ ˚« ˜« …£
¡£
˛“ ¸˛ “ ¨¸
ˇ —
,
ˆ» — ¨¸ … —' ”˝ ˚« ˜« …£
¡£
ˆ ¨¸ ł ´…
˘
˘
¡
…£ ˝
¡–
˚˙ ˚ ‰ ” ˚ † ˜
˛ ¯
,
˛“ —' ”˝ ˚«
,
]… ˚˙ ”˝ ˛ ˇ »Æ fi ˛
ˇ ˚« ]ł •˙ ˝…
¡£
˝ı ¸ fi …˙ ˆ ” ˙ ‡ ¡] ¯•
— ˛˜ …fl
¡⁄
˚¿ …fl ¡• » ] — ¸ ˚«
¡£

¨
¡
‰Ł „ ˛ ˇ ˚« ˛ ˇ ˛“ —»
¡–
˚– … ˚˙ »˚
¨
˜Œ
—` ˆfi
,
˜Œ
¡£
¯• — ˜Œ ˘ ¿ “
,
¯•
— ˚˙ »˚ ] ˜Œ ˘ ´ ` »˚ ¸˜ ˜Œ ] ´ “ ƒ
‚fi
,
… ˜ˇ ' ` ˚ ¸ ˚´ ˜
¡£
ˆ ¨¸ ˛“ ‚‰ »Æ
,
ł ‰«
¸ ˚« ˜ ” » ‚˜
¡
—´ ˚« ”˛ ˇ§ »› ˝… ¿
¡– ¡£
¡] ˚´ ˛˜ ˙ …fl ¡• ´… — ˛ ˇ ˚«
,
¡] ¸˛ ˚« …˝ ˚´ ¡•
¸ ‡› ´…
,
†¢ ‡› ´… `¸ ˙fi ˆ —
,
ˇ´ ¢ ˘
¡
˚– ˘ „« ˜Œ ¸ ˚fi
¡– ¡£
˚˙ ‚ø ˝… ˇ ˜
,
˚ …˚
– ˜Œ ˛“ ¸Œ
¡£
˚– ` ‰æ ¨
,
¨ »„ — ¨¸ ˇ —¯
¡£
˘ ˚
,
´ ¸… ¿… –ª ¿ •¢ ˇ
,
–– ¸˛ —' ˆß „«
,
» ˙ ˇ ˇ
,
» § ˙ ˙
,
˛ ´ ˚˙ ˛“ „ »„ ˚˙
‰† §
,
]… ‚ » •‰
,
ı ˜ ]… ¯ ‰ ˛¤ ¨¥
˛ ˆß »› ˚ ¸ø » fi ˝… ˜ ¯• — »˚ ¨ ˜Œ ˚« †»
˚˙ »›
,
” —
¿
¡fl ˜ — ˛ »›
¡£
]ł ”˝ ˚« ˜ •]
˝
¡¢
”œ fi ] ˜Œ …¨ „Ø ‰
¡£
»› ¸˘ ‚ø – †» ¿
˜ ˜ ˝… »› »„ †» ˇæ » —' ˛˜ ¨¸ ¯ …fl ˜ —
˚
,
— ˙Ø ‰ †…
,
¸ » ˚˙ ˆ¿ ‚ ¨¸ ˜ —
,

¨ – ‰æ …fl »Æ ˜ ª
¡£
– ¨»
,
¨ „ß ˘‹ ˜
˚˙ ˆß …
,
† ¿ ˜ –Œ ˆß
¡£
« ¨ ¸˛ ¨¸ ˙fi ˆ —
‡˘ ˘ ˛“
¡
¸˛ ¨¸
¡– ,
… – ¨¸
,
¿ ˙§ ˜Œ ” ˜ ˛
ˆ˙ ¨¥ — ˆß
,
…‚ ”ı ˚˙ ˝‰ ˝
¡£¡‡
¡] œ ˝ł ” ” ¡•
¡¢
¡] ˚‰ … ˆ ˚Ø »› »ª ¿… ¡• ¸ø ´…

fi ”œ † „œ ˇ
¡¢
‰† ‰ „Æ ˆ ¤ fi ˆ¸ ˚– ‰ł
¯ • ´† ˚´
¡£
†» “ ˘ ˇ ˛–
,
« ¸ ˚´ ¨ ¸˘
—Ø ˛ — ` ¨¸ ˜ˇ ˙
,
–– ¸˛ ‡… » ˘‹ »¯ ´
,
˛ ˇ ¿ … `ƒ ¿„
,
ˆª ˙¿ `¸ » ‚ ˘‰ ˚
,
»„
“ ¸Œ ˚ – †fl ˙fi `‚
,
˜˜ — ˚† ˆ • ´† ¿ ¯
¸ ¸˛ ¨¸
¡¢
» „ ˚˙ –ˇ ˚ˇ
¡¢
˚ˇ ” ¨¸ ˜ ˛ ¯

¡£
˙fi ˆ ˜ — ˛˜ — –» ˝¿ ‚˜ `¸ »
¡£
` †
ˇ¨ œ ¸ ‡› ´… `¸ ¡] œ ˝ł ” ” ¡• ł ´…
¡¢
¸ ˛“
¡
¸˛
¡–
« ¿ ‰ ]… »Æ †' ˛ „ ˜ ˘‹
,
¿ ¸˘
¡
˙
¡–
¸˘
¡

¡– ,
” ]¤ ˛“
¡
˙
¡–
,
¸ ¨» Æ …
˛¤ „˚ ¸˛ ˜ ˚´
,
« ˛ Ł »Æ
¡£
– ¨¸ ]…
Ȯ
»
˘ …
,
‡¢ • ‚ ˚ ¸ — › …
,
‚— ‰ ˝¿
‚˜ fi ˜« ˆ ˇ —´ › ˚Ø ]¤ ˚˙ ˆ œ
” ˛ “ fi
¨¸ ˝ ‚˜ ˛¤ ˛“ „˚ ¸˛ „œ
,
˚… ˛ „⁄ •¥ •
,
• ˛¢ ˛“ ¸˛ „«
¡£
˙ ˆ ˛¤ ˇ
,
˘ ˇ ˛“ ¿⁄
,
‚˜ ˇ ‡˙ ˛“ ¸˛ ‡˙
¡£
‰æ ” ˜ˇ ˙ ‡ ˜
»
… ˘ œ
¯ † — ] ¿„ † ˚• ˘` – ‰› » fi † ¸˛
´ ¨ ˜Œ ˜ ˛
,
¤
¡†
˜Œ
,
¸˛ ˛“ «

•“
,
˛“ ƒ ‚fi
,
— ˇØ •ß ˘ ˜Œ ‰¤ ˛“ ˜ˇ '
¡£
¸ø ˛‰ ¸˛ ¨¸
,
… ” ¨¸ ˛‰ ‰ ]« ¨¸ ˛“ ˘º ¨¸
,
” ˜ˇ ¨¸
˛“ ¥ ¨¸ ˚˙ » ø ˜
,
¯ƒ …
]… »Æ ˚ı †' ˛ „
,
¯ƒ ” ˛˜ fi ´‡ § †' ˛ „
,
¨ ˜ —¸ » ˛ ˛ ˇ ˝… ˇæ
¡¢
˜¡ –
¡¢
¸ø — ˇ ˜
`“ ”ˇ „ ‡
,
†¢ ¿“ » ˛ ˇ „ ˜ § ˚ı — »Æ
,
˜˙ ‰« ˚˙ ” — ˜
…ß ¡] ˇ ”£ †' ˛ „ …fl ¿fl ¡• ”£ ‡ æ
,
` ˜Œ
–– ¸˛ fi ¿ † ¸fi › ´…

¡

¡–
˜ˇ ¸˛ ˆ ¡] ˘º ]«
»¥ ¨ —›
…‚
¡–
¿ˇ ¢ »Æ
¡–
–– ¸˛ ¸ ´ „ ¡] – ¸fi …˝ ‰ ] ˆ˛ ˆ ¡] ˚fl ` ]ˇ ¸ ¡• ¨
¡] ¯• — ˛˜ …fl
¡⁄
˝ ˘ …fl ¡•
–¨ †¿ – ˝ ¤ •º ˘‰ “
†¿ – ˝
¡¢
« ‡£ †' “ —ª …˛ —¸ ˇ ¿ • “ ˆ ˚Ø ƒ ˘ ¡•
¸˛ ¯ `ƒ ˘‰ ¡] ‚ …fl ¡•
»
¡] …‚ –“
‚fi ´ ‚] „ ˛ „Æ ‚ł
£
¡•
†˛
…ß
¡] ¸˛ ˚• ¡•
¨¸ ˛ ¡]
‡§
†• ¸
¡¢
» ¡¢
…ß “ ˛£ ¸ ¡] ˛£ « ˘ ˛˜ —ł …fl ¡• ¡] “ ˚• ¡• » ¯ ¯
,
“ ˙ ¡] ˚Ø ˚• »Æ “ ¡•
¡£
¢ „«
¢
† ¢ ¢
»„ — » —' ˛˚
,
ˇ ˘“ •ø
,
» ˜ ´ ]ł †»
´ `¸
¡£
˘ — ¨ ¸ ˝… » ˇæ ˜ ˚ı
¡¢
ˇ
˜ « ´ ¿… ]'
¡¢
ˇ ˜ ˚Ø •¤ ˚ı … ¨
¡£
¨
ˇ ˚Ø
,
…‚ ”ı ›
¡¢

¡¢

¡¢
——
¡¢

¡¢
´ †
» ƒ ª ¨«
¡£
ˇ … ˜ ˇ »¥ „ ˇ
,
¨ †fi ø
º ´ ¨ ˛“ ` ‰»
,
ł ˛“ fi « — ˜„ ˆœ
,
˚˙ ˇ
˚] ˆˇ ¸‡ ø ˇ ¨ ¨
¡£
˘ — ˜ ]¯ –

,
˚˙ “
œ ˜ » ˛» ˆß ¨¸
,
`¥ ˚Ø — ˆ ¨ ”ˆ
,
˛“ ˘ ˇ –
˚ „§ ]ł ˚Ø
¡
]¯ – †˛ …ß ˝… ˚fi
¡–
,
˚˙
` †
¡¢
fl Œ ] ˛» –ª ¸ß ‰— `¸ ]¯ –
¡£

˙ †» ˚˙ –˚ ˛
,
˛˜
¡¢
fl ˛˜ — ¸ ‡˘ ‡ ˇ `¸ ˚
˛
¡£
˘ ˚ ”Ø ´ı
¡¢
”Ø ˚˚
¡¢
¯ „ ˜fi
¡
˚Ø
¡–
– ¨»
,
˙ ¨¸ ˘ ”†
,
† — ¨¸ ˛ ˘ ”† ¸ø
˜
` † ˇ¨ œ ˛˜ —
,
ł ˇ£ ˝ß ˆ „œ ˜ — ‰« ˛
ˇ …fl » ƒ » „ ˜ ‚ ˝ß
,
ˇ£ ˝ß ˛ ˇ „œ
»Æ ˆ
,
„ Œ »

¡£
– ¨¸ — ˝‹ ‚— ˛ ´ ˚˙ ˇ
¨˛ – …› ¯ ´]
˝¡ ‡“
¡fl
,
´ ]
, ,
¡£ ]
¿
˚‹ ] ¡fi

¡fi
˙
, , , ,
ˆ
, ,
´ ]
,
,

, ¡£, ¡fi ,
¡⁄
¡ ¡– ¡
¡fi
¡–
¡fi
]
¡fl¡fi
¡– ¡–
¡–
¡fi¡fl¡fi
¡– ¡– ¡– ¡–
¡fl
¡ ¡–
¡fi ¡fl ¡fl
¡– ¡–
¡⁄ ¡fl¡⁄ ¡⁄ ¡⁄ ¡⁄ ¡⁄ ¡⁄ ¡⁄ ¡⁄ ¡⁄ ¡⁄ ¡⁄
¡› ¡›
¡
¡fi¡fl
]
¡fl¡⁄ ¡⁄ ¡⁄ ¡⁄ ¡⁄ ¡⁄ ¡⁄
¡› ¡› ,
¡¢ ¡‡
‰˙ ˛“
¡¢»
,

¡£ •
,
æ
‡“
,


…Ł …Ł
,
¡¢

¿
,
˝
¡¢

»
»ı
¡¢
º …Ł
¡¢
º
¡£ ¡£

–¨
¡

ˆ˛
¡–
…Ł
¡–
•‚
¡£
˛

¡¢
»
¡¢
,

˛“
¡–
…Ł
•† •


¡¢
†•
¿
¡¢
†•

,
¡¢
¡
¡
‡˙
¡¢
¡–
¡fl
¡fl ,
‡¡
‡ƒ
´ ¡¢ ,
]
]
¡fi ¡¢
…Ł
¡¢
¨
,
…Ł
, ,
, ,
œ
¡¢ ¡¢
,
¡£
,
˚]
•‚
˜˜ ¸
,

Ø

,
¸fl
¸
,
• ¡¢

¡¢
Æ œ
¡¢ ¡¢
˝—
¡£ ¡£
‰Ø
¿
»
¨
¡¢
,
˝ ¿

•‚
ı
¡¢
¡¢
¡fl
¡£
†•
¡¢ •
¡
¿
» •
¨
¡¢
ˇ
¡¢ ¡¢ ¡¢ ¡† ¡¢
¿fl
¡‡ ¡£ ¡¢ ¡£ ¡‡
¿
¡£ ¡– •

‡¡
¡¢
,
¡¢
–¨
¡¢ ¡£ ¡£

¡£ ,•
]
¡¢
¡¢ ¡¢ ¡¢
»
˚
,
¡‡
‚‚

¡£
`
ƒ ——
¡¢ ¡£
œ
¡¢ ¿ » •
,
¡¢

¡¢ • ¡£
œ ‡˙

¡‡ ¡¢ » ¡„ ¡£
º
¡£
¡¢ ¡¢ ¡¢
˝
¡¢

¡¢
»

»
¡¢
¡£»
»
,

» • ¡¢
,
¡¢

'
¿
¡¢
œ
¿ ˘
,
»›

¡¢
»
¡¢
º
,
¸«
¡†
`“
†•
•†
¡†
˘†
¡¢
¿
¡¢

¡– …˙
¡¢
,
¸ƒ
¡¢ ¡¢
˝
‡ˇ
¡£ , ¡‡
Ø
,
¡‡
˘‰
, ¡¢
‡§
¡⁄
¡¢ ¡¢ ¡£

¡†
¡‡

¡¢ ¡¢
¡¢
¯`
‡ƒ
,
¡¢ ¡† , ,
˝
˚]
]
¡‡
¨º