Está en la página 1de 2

Si G652 Si n mode dng ph bin trong cc h thng thng tin quang hin nay n lm vic 2 ca s 1310nm v 1550nm.

.khi lm vic 1310nm c h s tn sc nh nht v suy hao ln .Ngc li 1550nm c suy hao nh v tn sc ln(xp x 20ps/nm.km) Si G653 Si c tn sc dch chuyn hay si c suy hao v tn sc ti u cng 1 bc sng H s suy hao ca si DSF thng nh hn 0,50dB/km ca s 1300nm v h=nh hn 0,3db/km 1550nm.H s tn sc vng bc sng 1550nm khong 20 ps/nm.km cn vng bc sng 1300nm nh hn 3,5ps/nm.km bc sng ct thng nh hn 1270nm. S G653 cho php xy dng cc h thng thng tin quang vi suy hao ch bng 1 na suy hao ca h thng lm vic bc sng 1300nm Nh vy c ly trm lp ca h thng si tn sc dch ny s di gp i h thng s dng G652 bc sng 1300nm.cn i vi cc tuyn hot ng bc sng 1550nm th do si G653 c h s tn sc rt nh nn nu ch xt v tn sc th gn nh khng c s gii hn v tc truyn tn hiu trong cc h thng ny gim s trm lp Si G655 Do tnh u vit ca si quang G653 bc sng 1550nm m n tr thnh si quang c ch nht ,nhng nghin cu k ngta pht hin ra khi dng G563 trong h thng WDM th khu vc bc sng c tn sc =0 s b nh hng nghim trng bi hiu ng phi tuyn y l nhc im ca DSF do si NZ-DSF ra i im tn sc =0 ca n khng nm 1550nm m dch ti 1570 hoc gn 1510-1520nm gi tr tn sc trong pham vi 1548-1565nm l 1/4ps/nm.km bo m tn sc =0 trong khi vn duy tr c tn sc tng i nh. DWDM : Dense Wavelength Division Multiplexing: y l cng ngh ghp knh theo bc sng vi mt rt cao, c khi ln ti hng nghn, cung cp dung lng rt ln. Khi m cc dch v v truyn d liu, ti phim nh, m nhc, tr chi ngy cng pht trin, th vic trin khai WDM ni chung l cn thit m bo vic cung cp di thng cng nh tc cho vic truyn dn ny. DWDM hin nay thng c dng cho h thng cp quang bin hay h thng xuyn lc a, tuy nhin, cng c th cung cp trong phm vi mt nc hay mt khu vc do chi ph trong vic trin khai rt cao. Khong cch ko dng b lp hay b khuch i ln n vi nghn km. Nh ni bn trn, trnh cho vic nh hng ln nhau gia cc bc sng khi ghp knh truyn trn 1 si quang, khong cch c chun ha gia 2 bc sng l 0.8nm hay tng ng vi 100GHz. Cn mt cng ngh na l CWDM (Coarse WDM) mi c thng qua nm 2002, cng ngh ny theo l thuyt ghp c ti a 18 bc sng, vi khong cch cc bc sng khong 20nm vo mt knh, dung lng v tc c m bo nh DWDM, khong cch ko dng b lp hoch khuch i l khong vi chc cho ti vi trm km. u im ca CWDM l c chi ph thp

hn trin khai DWDM khong 30-50%. Do vy, CWDM c u tin trin khai trong h thng mng ca thnh ph hoc ca 1 khu vc!

u im ca DWDM so vi CWDM: + c kh nng tn dng ti a dung lng truyn dn ca si quang (>1000 channels) + C kh nng truyn dn khong cch xa (do ph quang ca tn hiu DWDM s dng trong min EDFA chnh (prime EDFA region) + D dang nng cp h thng (thm s lng bc sng ghp m khng cn phi thay ton b thit b mi- c bit l si quang v cc b lp/khuych i c th gi nguyn) Nhc im: + Yu cu cng ngh phc tp hn (laser chnh xc cao, b lc quang chnh xc v bng thng cc hp, nhiu boc sng th tiu th nhiu ngun hn, cc b EDFA t tin hn,...) + Chi ph thit lp h thng ban u cao hn nhiu so vi mt h thng CWDM tng ng V th, DWDM l cng ngh ph hp hn vi cc mng ng trc (cc mng c tnh n nh cao v c nhu cu nng cp dung lng cc ln). Trong khi CDWM ph hp hn vi cc mng LAN ln, MAN nh hoc lm mng kt cui (access networks) cho mng DWDM.