Está en la página 1de 4

AM+DG AP Reviewer LT1 (The Islam part

Islam: Mga turo at Paniniwala 600s KP (pinakabatang relihiyong major) Monoteismo (isang diyos) Itinatag ni Mohamad Itinatag sa Saudi Arabia Pagsuko o Pag-alay ng Sarili kay Allah Hinahati sa dalawang grupo. Mga Shia at Sunni Hindi namimilit sa kasapi ng ibang relihiyon

Isang kalaman... Kristyanismo Judismo Islam Abrahamic (may


kinalaman kay Abraham)

Saudi Arabia Maraming desyerto Hindi pinansing ng mga katabing bansa

Limang Haligi ng Pananampalataya 1. Shahada isa lamang ang Diyos. Si Allah at si Mohammad ang kaniyang propeta Monoteistiko 2. Zakat Pagbibigay ng limos Paminsay napupunta sa terorista ( Al Queda) 3. Saum Pag-aayuno ng mga Muslim sa buwan ng Ramadan Bawal kumain/uminom/mag-stirrings na may partner from sunrise to sunset Para ito sa mga pagurusa na naranasan ng mga Muslim ( Mohamad at Allah) 4. Salat Pagdasal ng limang beses sa isang araw Nakaharap sa Mecca 5. Hajj Kailangan pumunta ang mga may kaya sa Mecca kahit isang beses sa buong buhay nila Itinatawag na Haji ang mga dumaranas na sa Hajj

Page 1 of 4

Mga Gawain 1. 2. 3. 4. 5. Hindi kumakain ng baboy Nakpapatupad ng poligamiya ( pag-asawa ng madami) Naniniwala sa Jihad (ipaglaban ang relihiyon) Magkakapatid ang mga Muslim Sumusunod sa Shaira Paliliwanag

Hindi kumakain ng baboy Madududmi ang baboy

Nakpapatupad ng poligamiya ( pag-asawa ng madami) Pag-asawa ng marami Basta lamang kaya isuporta ang mga pangangailangan nila

Naniniwala sa Jihad Holy War ( happens inside oneself) ito yung tunay na jihad Yung excuse para pumatay Nangyayari lamang kung nanganganib ang Islam

Magkakapatid ang mga Muslim What it says Lahat daw ay Muslim (di lang natin alam)

Sumusunod sa Shaira Eye for an eye, a tooth for a tooth

Page 2 of 4

Ang Muslim at ang Pilipinas 13 na Pangkat Islamiko sa Pilipinas Tausug Maranao/Ilanun Maguindanao Pinakamalaki Sama maliliit Impormasyon -Saan: Sulu at Tawi-Tawi (Sama at Badjao) -Katangian: matatapang -Saan: Lanao del Norte -Katangian: Mangangalakal, konserbatibo (ayaw magpakasal sa di Muslim) -Saan: Maguindanao, Cotabato ( Hilaga at Timog), Sultan Kudarat -Di alam ni sir

Jama Mapun, Yakan, Palawani, Badjao, atbp Pangkat Islamiko Tausug Maranao/ Ilanun Maguindanao Sama Tarsilah

Mahalaga ang pirasong papel na ito Listahan ng mga kasapi ng isang pamilya (isang family tree) Naklagay kung saan nanggaling ang isang pamilya

Kasaysayan ng Sulu: Karim il Makdum o si Shariff Awliya Kauna-unang Muslim DAW sa Sulu Ngunit meron na palang mga Muslim na mangangalakal na nakarating dito at dito nanatili

Raha Baguinda Itinatag ang unit pulitikal sa Sulu Prinsepe noon na tumakas sa kanyang fallen empire Hindi naging pinuno

Sultan Abu Bakr Sharif ul-Hashim Unang Sultan (Sultanato na!)

Page 3 of 4

Mindanao Karim il Makdum Pumunta rin sa MAguindanao Pero ulit, may komunidad na na may Muslim Pinatibay ang Islam muli

Sharif Muhammad Kabungsuan Isang pulitukal lider Naging pinuno ng Mindanao

Pagkalat Maguindanao Maranao Brunei Maynila, Batangas, at Mindoro Flow o daloy 1. 2. 3. 4. 5. Pagdating ng Islam ( paraan ng mangangalakal) Pagdating ng mga misyonero Pagtayo ng institusyong pulitikal Pagkalat ng Islam sa ordinaryong tao Pagtibay ng damdaming Islamiko dahil sa mga Espanyol

Page 4 of 4