Está en la página 1de 2

/ 2008

20-P2U4S D/EL1S0TARONGNERCIAS

ART PÚBLIC
CAM ALÈ
ITAT DE V
UNIVERS

XI Mostra d’art públic per a joves creadors UNIVERSITAT PÚBLICA


BENVINGUDA 2008

1 2
Aldo Shiroma Uza La Tejedora CCEC
Mil grues / Mil grullas El rodet més gran del món / El rodete más grande del mundo
Una antiga tradició japonesa conta que tot construint A través d’una estètica popular,
mil grues de paper es pot demanar un desig. Aquesta aquest projecte desenvolupa una
tradició popular, que abans va ser de transmissió imatge corporativa que gira al voltant
oral, va créixer amb la història de Sadako Sasaki, de la construcció del «rodet» més
una xiqueta víctima de la guerra, fins al punt de gran del món, utilitzant tàctiques
simbolitzar l’esperança i la pau com una petició en pròpies dels mitjans de difusió i
veu dels xiquets. Des d’aleshores els xiquets de tot d’ocupació de l’espai del màrqueting
Japó i altres països confeccionen grues de paper publicitari. Tot plegat conforma una
que són obsequiades davant el Monument per la lloable campanya dirigida a
Pau a Hiroshima, en el qual es troba el missatge: aconseguir aquest meritori rècord,
Una antigua tradición
«Aquest és el nostre crit, aquesta és la nostra mitjançant la participació activa del
japonesa cuenta que
pregària: Pau al món». públic, a través de les donacions de
construyendo mil grullas de
papel se puede pedir un tots/es aquells/es que ho desitgen.
deseo. Esa tradición popular, que antes fue de transmisión oral, creció con
A través de una estética popular,
la historia de Sadako Sasaki, una pequeña niña víctima de la guerra, al
este proyecto desarrolla una
punto de simbolizar la esperanza y la paz como una petición en voz de los
imagen corporativa que gira en torno a la construcción del «rodete» más grande del
niños. Desde entonces los niños de todo Japón y otros países confeccionan
mundo, utilizando para ello tácticas propias de los medios de difusión y ocupación
grullas de papel que son obsequiadas ante el Monumento por la Paz en
del espacio del marketing publicitario. Todo ello conforma una loable campaña
Hiroshima, en el mismo se encuentra el mensaje: «Este es nuestro grito,
dirigida a conseguir este meritorio récord, mediante la participación activa del
esta es nuestra plegaria: Paz en el mundo».
público, a través de las donaciones de todos/as aquellos/as que lo deseen.

3 4
Miguel Ángel Barrera Benjumea Nicolás Sánchez Larraín
Fills de la precarietat / Hijos de la precariedad Bon dia, Senyor Courbet / Buenos días Señor Courbet
La precarietat és un concepte molt ampli, abasta situacions com ara la temporalitat, Es tracta del registre en
el treball en jornades de dotze hores diàries, patir la mobilitat forçosa… Milers vídeo d’una caminada a
de joves treballen per menys la deriva realitzada a la
de sis-cents euros al mes ciutat de València en el
amb l’esperança de fer transcurs d’un dia.
mèrits i signar un contracte Aquesta peça audiovisual
indefinit. A partir de la pren el seu nom d’una coneguda pintura de Gustave
publicitat d’ETT better life Courbet, en què l’artista es pinta a si mateix com
URBAN.30 es vol donar un errant. Aquests llocs, aliens a la lògica productiva
visibilitat a la situació de Se trata del registro en vídeo
de una caminata a la deriva imperant, estan carregats de milions de xicotetes
precarietat amb la qual es històries privades, que en el seu conjunt formen la
troba l’universitari en acabar realizada en la ciudad de
Valencia en el transcurso de gran història pública en la qual tots intervenim
la seua formació acadèmica. cada vegada que xafem el carrer.
un día. Esta pieza audiovisual
La precariedad es un concepto muy amplio, abarca situaciones toma su nombre de una
como la temporalidad, el trabajo en jornadas de doce horas diarias, conocida pintura de Gustave Courbet, donde el artista se pinta a sí
sufrir la movilidad forzosa… Miles de jóvenes trabajan por menos mismo como un errante. Esos lugares, ajenos a la lógica productiva
de seiscientos euros al mes con la esperanza de hacer méritos y imperante, están cargados de millones de pequeñas historias privadas,
firmar un contrato indefinido. A partir de la publicidad de ETT better que en su conjunto forman la gran historia pública en la que todos
life URBAN.30 se quiere dar visibilidad a la situación de precariedad intervenimos cada vez que pisamos la calle.
con la que se encuentra el universitario tras su formación académica.
5 6
Raquel Villar Pérez Francisco Lucas Simón
Horta / Huerta Frontera. Línies de contacte a la ciutat /
El principal objectiu d’aquest projecte consisteix a recuperar la memòria Frontera. Líneas de contacto en la ciudad
històrica de l’horta, una cosa tan important per a la conformació de la
tradició cultural valenciana.
I com que tota crítica hauria S’aborda la idea
de partir d’una autocrítica, de frontera i de
la investigació s’ha centrat transformació dels
en el passat recent dels espais urbans
solars on s’emplaça aquest sobre la base dels
campus universitari, de les canvis identitaris, de com aquests espais es modifiquen segons qui els
fèrtils terres de cultiu que habita. Com a treball de camp s’ha desenvolupat la investigació sobre
van ser i del silenci de les el carrer Benicarló, al barri de Benimaclet de València, on la presència
llambordes que hui les i la convivència de residents de múltiples nacionalitats afavoreix la
oculten. gradual dissolució de les fronteres establides a l’espai públic.

El principal objetivo de este proyecto consiste en recuperar la memoria Se aborda la idea de frontera y de transformación de los
histórica de la huerta, algo tan importante para la conformación de espacios urbanos en base a los cambios identitarios, de cómo
la tradición cultural valenciana. Y como toda crítica debería de partir esos espacios se modifican según quien los habita. Como
de una autocrítica, la investigación se ha centrado en el pasado trabajo de campo se ha desarrollado la investigación sobre la
reciente de los solares en los que se emplaza este campus calle Benicarló, en el barrio de Benimaclet de Valencia, donde
universitario, de las fértiles tierras de cultivo que fueron y del silencio la presencia y la convivencia de residentes de múltiples
de los adoquines que hoy las ocultan. nacionalidades favorece la pequeña disolución de las fronteras
establecidas en el espacio público.

7 8
Marcela Jordá Jacarilla Fernanda Soler Riva
(Re)accions especulatives / (Re)acciones especulativas Catàleg de l’Homo Ludens / Catálogo del Homo Ludens
Una menuda casa de fusta amb una finestra a través de Aquest projecte adopta la
la qual podem veure. Un xicotet jardí que l’envolta, temàtica del joc com a
realitzat exclusivament amb castells de naips. Si seguim element creador, alliberador
la senda que ens acosta Una pequeña casa de de la imaginació, on es
a la casa, podem madera con una ventana produeixen mons alterns amb
observar dins imatges a través de la que una mirada sensible a l’entorn,
accelerades, en pla fix, podemos ver. Un a través de narracions i
d’un edifici en cons- pequeño jardín que la accions que ens remeten a la
trucció que va creixent, rodea, realizado exclusi- memòria de la nostra infància.
mentre es desenvolupa, vamente con castillos L’espai es veu sensiblement
superposada a la imatge, de naipes. Si seguimos alterat mitjançant dibuixos
una partida de tetris que el sendero que nos lineals sobre el paviment i
avança fins arribar a acerca a la casa, altres intervencions que Este proyecto adopta la temática del juego como
l’inevitable game over. podemos observar en el conviden el transeünt a elemento creador, liberador de la imaginación, donde
interior imágenes participar en el joc com un se producen mundos alternos con una mirada sensible
aceleradas, en plano element quotidià, ací i ara. al entorno, a través de narraciones y acciones que
fijo, de un edificio en nos remiten a la memoria de nuestra infancia. El
construcción que va espacio se ve sensiblemente alterado mediante
creciendo, mientras, superpuesta a la imagen, se dibujos lineales sobre el pavimento y otras
desarrolla una partida de tetris que va avanzando hasta intervenciones que invitan al transeúnte a participar
llegar al inevitable game over. en el juego como elemento cotidiano, aquí y ahora.

XI Mostra d’art públic per a joves creadors


ART PÚBLIC UNIVERSITAT PÚBLICA
BENVINGUDA 2008

Art públic/Universitat pública és una mostra d’art públic per a joves creadors, 4
aquesta onzena edició presenta les intervencions dels artistes seleccionats, 3
incorporant específicament una línia de suport a la videocreació i interpretant 1 2
internet com un espai públic en un context d’interacció. L’exposició, concebuda
com una manifestació altament efímera, situada al Campus dels Tarongers de
la Universitat de València, transforma l’espai públic en un lloc de relació entre 7 5 6
les joves propostes artístiques, els universitaris i la societat que els envolta.

Art públic/Universitat pública es una muestra de arte público para jóvenes 8


creadores, esta undécima edición presenta las intervenciones de los artistas
seleccionados, incorporando específicamente una línea de apoyo a la videocreación
e interpretando internet como un espacio público en un contexto de interacción. Inauguració 20 d’octubre, 12:30 h.
La exposición, concebida como una manifestación altamente efímera, situada en Inauguración 20 de octubre, 12:30 h.
el Campus dels Tarongers de la Universitat de València, transforma el espacio
público en un lugar de relación entre las jóvenes propuestas artísticas, los
universitarios y la sociedad que los envuelve.
Organitza: Hi col·laboren:

Delegació d’Estudiants
Centre d’Assessorament i Dinamització CONSELLERIA DE CULTURA I ESPORT
dels Estudiants CADE