Welcome

JCF

The Book of Daniel
(God is my judge)

Objectives
•To observe the ancient
world politics •To learn spiritual discipline •To understand God‟s movement in human history

Sanhi at Bunga ng Pagkagalit_D19

Neo-Babylonian Empire 1. At its height, the NeoBabylonian Empire extended from the Persian Gulf to the Mediterranean Sea. 2. It was founded by Babylonian chieftain Nabopolassar, who joined with Median king Cyaraxes to overthrow the dominant Assyrian Empire in 612bc. 3. In 586 bc, during the reign of Neo-Babylonian king Nebuchadnezzar II, the city of Jerusalem was sacked and the majority of its population was deported to Babylon—a period of exile known as the Babylonian Captivity.
© Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.

605 BC

1st (605BC)
2nd (597BC) 3rd (588BC)

Nebuchadnezzar’s Headquarters

The entrance area to the city of Neo Babylon

“At (mangyari‟ y) sa ikalawang taon

na paghahari ni Nebuchadnezzar, si Nebuchadnezzar ay nanaginip ng mga panaginip; nguni‟t ang kaniyang spirito (kalooban) ay nabagabag. kaya, ang kaniyang pagtulog ay nagambala.” Daniel 2:1 Binagong Salin

“Kaya, nagutos ang hari na tawagin ang mga mahiko, at mga enkantador, at mga manghuhula, at mga Caldeo upang ipaliwanag ang kaniyang mga panaginip. Sa gayon, dumating sila at tumayo sa harapan ng hari.” Daniel 2:2 Literal na salin

“At inilahad ng hari sa kanila, „Ako ay nanaginip ng panaginip kaya nabagabag ang aking spirito (kalooban),‟upang malaman ang panaginip.”Daniel 2:3

“Pagkatapos, nagsalita ang mga Chaldeo nang Aramaic sa hari, „Oh hari, Mabuhay ka magpakailan man!‟ Sabihin mo ang panaginip sa iyong mga lingkod. Sa gayon, ang interpretasyon ay maipapaliwanag namin.” Daniel 2:4 Bagong Salin

“Ang hari ay sumagot at nagsabi, ang mga bagay ay nawala sa akin, „kung hindi ninyo maipapaalam sa akin ang panaginip at interpretasyon nito, kayo ay pagpuputol-putolin at ang inyong mga bahay ay gagawing bunton ng basura.‟” Daniel 2:5 Bagong Salin

Nguni‟t kung maipapaliwang ninyo ang panaginip at interpretasyon nito, magsisitanggap kayo ng mga regalo,ng gantimpala, at malaking karangalan. Kaya‟t, ipaliwanag ninyo sa akin ang panaginip at ang interpretasyon nito.Daniel 2:6 Bagong Salin

•v7Sila'y nagsisagot na

ikalawa, at nangagsabi, Saysayin ng hari sa kaniyang mga lingkod ang panaginip, at aming ipaliliwanag ang kahulugan.

•8Ang hari ay sumagot, at

nagsabi. Tunay na talastas ko na ibig ninyong magdahilan, sapagka't inyong nalalaman na nawala sa akin ang bagay.

v9Nguni't kung di ninyo ipaliwanag sa akin ang panaginip, iisang kautusan lamang mayroon sa inyo; sapagka't kayo'y nangaghanda ng pagbubulaan at mga hamak na salita sa harap ko, hanggang sa ang panahon ay magbago: kaya't saysayin ninyo sa akin ang panaginip, at malalaman ko na inyong maipaliliwanag sa akin ang kahulugan niyaon.

“Ang mga Caldeo ay nangatuwiran sa harapan ng hari at nangagsabi, „walang tao sa ibabaw ng lupa na makapagpapaliwanag ng mga bagay ng hari; Palibhasa‟y walang hari, panginoon o pinuno na sumangguni ng ganyang bagay sa kanino mang mahiko, enkantador o Caldeo.‟”Daniel 2:10

v11At isang mahirap na bagay ang inuusisa ng hari, at walang ibang makapagpapaaninaw sa harap ng hari, liban ang mga dios, na ang tahanan ay hindi kasama ng tao.

v12Dahil sa bagay na ito ang hari ay nagalit at totoong nagalab sa galit, at nagutos na lipulin ang lahat na pantas na tao sa Babilonia.

v13Sa gayo'y itinanyag ang pasiya, at ang mga pantas na tao ay papatayin; at hinanap nila si Daniel at ang kaniyang mga kasama upang patayin.

Dahil sa bagay na ito, nagalit Hari ang ay a t at napasigaw lubhang

kaya nagutos siya (na) patayin

pantas ang lahat (na)

sa Babilonia

“Dahil sa bagay na ito, ang hari ay nagalit at lubhang napasigaw; kaya nagutos siya na patayin ang lahat na pantas sa Babilonia.” Daniel 2:12 Bagong Salin

gold

silver

Bronze

Daigdig ng Spirito

Masasamang Spirito IronClay

{

Lust

Greediness
Pride etc

Mga Tanong Pang-analisis:
• Ano ang sanhi ng pagkagalit ni
Chaldeo

Nebuchadnezzar? Pangangatuwiran ng mga
mga pantas Hindi

• Ano ang naging bunga ng galit? Patayin ang

• Sina Daniel ba ay nakaligtas sa galit na ito?
• Bakit lubhang napasigaw si Nebuchadnezzar?
Dahil hindi siya nasiyahan sa sagot

• Ano kaya ang posibleng isinigaw ni

Nebuchadnezzar? Mga walang silbi!

Buod:
1. Ang sanhi at bunga ng galit ni
Nebuchadnezzar ay dulot ng pagkabigo. 2. Ang kaniyang inaasahang tagapayo sa kaniyang suliranin ay kapos ng kakayahan. 3. Kaya, ang kaniyang galit na pagpapasya ay magwawasak ng sarili at ng ibang tao.

Aral: ang pagkagalit ng isang tao ay mapangwasak

Sanhi at Bunga ng Pagkagalit ay mapangwasak

Bakit nagiging mapangwasak ang sanhi at bunga ng pagkagalit?

Galit ka…paano’y

•N_____ abigo
ka

•Tanong: Bakit
ka nagagalit? •Sagot: Dahil bigo ka

Nabigo ka… •Sa inaasahan mo •Sa kapwa mo •Sa sarili mo

Ang taong bigo na makamit ang kapayapaan ay galit sa kapwa.

Galit ka…kaya

apatay •P______ ka

•Tanong: Ano ang

magagawa ng pagkagalit mo? •Sagot: Papatay ka

Papatay ka ng…

•Pag-asa mo •Kapwa mo •Sarili mo

Pagpatay ang bunga ng pagkagalit ng isang tao

agkalma P_______ ng galit

•Tanong: Paano mo
kakalmahin ang pagkagalit mo?

•Sagot: Huwag sobra

Huwag sobrang…
• Huwag sobrang umasa sa nais
mo • Huwag sobrang magtiwala sa kapwa • Huwag sobrang magyabang sa sarili

Pagsobra kang nagbubuhos sa iyong sarili, sobra ka rin kung magalit.

Pagbulayan mo ito:

Mayroon ba akong ikinagagalit?

Hamon sa Buhay

•Hindi ako bibiguin ni Jesus •Hindi ako mananakit ng

kapwa •Makakalma ako ng salita ng Diyos

Ang pagkagalit ay mapangwasak sa sarili at sa kapwa.

Doktrina ng Pagkagalit:
1. Kahulugan: ay damdaming yamot na yamot.
Hebreo (qatsaph=crack off-(fig.) burst out in rage, (tag.) putok,lamat,basag). Aramaic (qetsaph=to snap and to splint a piece of wood-to become enraged=mangalit,manalanta) Kasingkahulugan: pagkayamot,pagkainis,pagusok, pangangalit, pag-init, pagsiklab,pagapoy, pagkamarahas; pangangalot ng ipin, panggagalaiti. Kasalungat: Kalmado

2.

3.”Nang magalit po kayo sa amin ng

pagkagalit ay nakapagpapahirap sa ibang tao. 4. “Natakot ako na baka sa tindi ng galit

punong panadero at ipabilanggo ninyo kami sa tahanan ng kapitan ng mga tanod.” Gen.40:2;41:10 MBB. Ang

niya‟y puksain kayo, Mabuti na lang at dininig Niya ako.” Deut. 9:19 MBB Ang

pagkagalit ng Diyos ay napapahupa ng panalangin ng taong matuwid.

5. “Dahil sa bagay na ito, ang hari ay nagalit at

lubhang napasigaw; kaya nagutos siya na patayin ang lahat na pantas sa Babilonia.” Daniel 2:12 Bagong Salin Ang Sanhi at Bunga
ng Pagkagalit ay mapangwasak

6. “Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si

Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, Akala ko pa nama‟y sasalubungin niya ako, tatayo siya ng matuwid, tatawagin ang Diyos niyang si Yahweh sa ilog Jordan.” 2 Hari 5:11 MBB Ang pagkadismaya sa inaasahan ay
nagdudulot ng Pagkagalit.

7. “Kayo‟y mangagalit at huwag kayong

mangakasala: huwag lumubog ang araw sa inyong galit.” Epeso 4:26 AB Ang

pagkagalit sa kasalanan ay iniuutos.

Mga Tanong Pangtalakay:
1. 2. 3. 4. 5.
Ano ang kahulugan ng pagkagalit? Ano ang sanhi at bunga ng pagkagalit? Pwede ba tayong magalit? Saan? Bakit sobra kung magalit ang isang tao? Nagagalit ka pa ba o hindi na? kailan ba dapat magalit?

“For you are all sons of God through faith in Christ Jesus.” Gal 3:26 NKJV
4/17/2012 Free template from www.brainybetty.com 55

ANG TULAY PATUNGO SA DIYOS! PANANAMPALATAYA

JESUS

GAGAWA ALITUNTUNIN… RITWAL… RELIHIYON…

NAGAWA NA

RELASYON…
BUHAY NA WALANG 56 HANGGAN…

DOXOLOGY
(Revelation 19:5)

DOXOLOGY

Revelation 19:5

PRAISE GOD FROM WHOM ALL BLESSINGS FLOW PRAISE HIM ALL CREATURES HERE BELOW

4/17/2012

Free template from www.brainybetty.com

58

DOXOLOGY

Revelation 19:5

PRAISE HIM ABOVE YE HEAVENLY HOST PRAISE FATHER, SON AND HOLY GHOST AMEN

4/17/2012

Free template from www.brainybetty.com

59

Benediction

4/17/2012

Free template from www.brainybetty.com

60