Está en la página 1de 151

. TINIllfi'ISIDAT) POI,II'IiCNICA I)E IADRID CANAI.ES 1' ttlliR'r'os ',..T.S.

DE INGI]NIEROSDE CAI\lINos,

AS I}R OI}I,IiIvt RI'SUEI.TOS DET, DI' CURSO BLECTITOTBCNTA

PARTE 1: Y CIRCUITOSELECTRICOS TIT,ECTROIITAGNETISMO

JtrSUSFRAILE I\IORA CATEDRA DE ELECTROTIICNIA

. ftr.

\,

rffi^

RESUELTOS PROBLEMAS DEL CURSODE ELECTROTECNIA

PARTE l ELECTROMAGNETISI\{O Y CIRCUITOS ELECTRICOS

INDICE

PACINA CAPITULO l: Leyes genemles del campo elcctromagntico....--.-.....CAPITULO 2: Divisiones det eecFonagnetismo I {5 93

CAPITULO 3: Inlroduccis g ls teorl de lo circuitos elctricos..-...--

CAPITULO 4: Circuitos de coriele alterng seuoidsl .'........-........-.., 139 CAPITULO 5 Circuitoe trifsicos J corpotrertcs simtrics 187

CAPTULO 6; Rgimen trcsitorio de los circuitos elctricos ....-..-......; 253

@Es popicdrd. Rcrcrv.do6 rodor dcrs.o .S,X. ga-7a93-l?9-2. oc

PROBTXS RESTSLTOS OEL


uxlval3loaDtotllc}lca o sabttD OE SUPERIOR INGIEROS TECNICA ESCULA OE CAMINOS.CANALESY PUNIOS

PROBITTA

ctrnso DE Ellgrnol?cflrA

c^P/llr

c FtTtIjo

DEL I.EYESGENERALES ETICO CAMPO ELECTROMAGN

-3-

P808rrAS totlttcxrca ot raortD rvtrD^D

nESUELTOS

DEL I crnso DE ErrqrTfiEcNIA


OE IECNICA SUPERIOR TNGENIROS ESCUETA O CAMINOS, CANATESY PUERIOS

PROBI.EXA

w
CAP/Nr

utili:rdo

counde por u c'bo dc 2 L lcy & G5,(1. .oci. & MRID. cl(rl h crrr o l Yrt' st'5i!' c & ledo itudo .! Glo4!. Firt dc r irco & csdodr coieidiodo col 16 sjcsx' y' z; 'l colocrdoca cl ori6 y l bta i5i quc prrte dcl oirrro, j.,22. ( y + 4 )+ , ( z t f ) ' c ) D - r t l f z + ' , r Z +e, b)D'rr(+l) r*"ro "n.,.)o ,2 "2 + 1-al'y3 zl tR6p. ) Q - 2c b) 2ic. c) Q la'a cl

+
c9-A5
Al^q

Soutlctot

d;. -- Q.,a 6 6t = a A J s

') 5
1;

c^r4t t ? L

ort t
x.L

orl

lv

* +Vr+llAxr \(t*s)Axg b) ( U*rl&9At J cl*r^t fut cc$


t{;3'q = I C tt*r) AbAt -( o *1454t) = 5 t/"xt o ^ rte xL -''' -\to+r)l'xt : 6'.{ \ . Y : ? c = \ (r+v)".r' j^" tln^' .
g:

f "\

3:Y

t>6

\ I lz'rc | -' I
I

.{:f

's)A*ar -- a'q' - 5 ' q lcoi \tz+s)l.a, .-aon :

'1"c

'-:

t6\.yc +=

t)r,n')*"|t ( t,=

,r',..,'- ,^ = g at-i-

*( c) \ *r" ,A'rdt -r-dxat !+ -

+j' i,- *.1 l, *::

*u - t,' 1['1,ff' I t, L',='iir' ' t$.f 'rrt. i;'.

g'q, =G


F:FT wt Jv il.\J];ry w

PROBLE IJ\S REST'ELTO:; DEL OnSO DE E-ECRO1ECflIA

PROBI.EI otlD uxlYlltto^o tollrtcNlC^ O! A OE IECNICASUPEtOR TNGENIEROS ESCUETA ---icurlos. caNAtEs Y PUERros

0r ^silo I ESCUELA IgCNICA SUPERION OE INCENIEROS OE CAM|NOS, CANALS Y PURIOS


uNlvttttDlD ?otltlcNrc

w
cAPlt{r

P8oBr.Elus nrsuEl,tos DEL clrnso DE tt.EcmoTEcill^

PROEl.Ex

cAP/r

1.7--

Sc rimc un dittlbudn contaida a m csla

volulria

& crrge dc dmridrd Pv - 2 es20' Ctlcul l drge totat

pn gy ndio clcriu !' C'elculrr cl cemp tl&tio Se digonc dc unl afcre brc de rdio inraic pt' A - constrntcl b) dc crtr ) ticc un disribucln volutia r<!. r<r<b, t, !i le cfn gv - lr dondc I s unt oostnl NOTA: b pcmeabilidd a6 cn todos lo Prlc'

& rdlo r-

fRsp. Q'lnrJllSl

5oLUCtoN

.) ' lRop. s,". -

i-

a --

3e t'

r'$ ", ; 1r''r');' -4- 1t1a)t) 6'", --! t/'; ttsor {u'-a'll ' {eot'
Iti

= !9vAv

( ) v

l,l 9u f vr^0 &.rLB +

goLuctoll

Ll Q : (tic"ie ) irc^o l'c J'o


)' -v^
Jo

c) ..n Lr

5f"

='+

( c ,V

v^=o1{4ft=o

Q zf i a . t r ' i e r , * s e o 5 A d o \
to

a.<r/V =z-.q'ci=! ' A.t*(J-^t )-?*

o= til- i-+l*-[pl*
|, t lo L > Jo I ro

tzV ur)

4 rLo\

Q'

n5 5

Lt-+l7 n = - \ = #

Z'-o

"rt-^'l i n aszv t.\,r-r'+i*t \'tr= YL+1i


-

Vr.'- Ar

g
- l t - q

ts (rr-a')

r >L --> e'3. *..r--- ! o 2


2

("r.c.ritr = S )a

) tr-t-^*

['3

A '

K (b\-f ) L .t Lr

NESUELTG PROBI,ETAS
PNOBLEXAS REST'ELTOS DEL uNlv$o^9 roUacNrc^ 0t raoilo

PnoBll

EscuEu rtcNrcA supE.roB oe,nrr,e^os |


OE CA'|NOS, CAl,AtS Y PUEROS

DE E'EGrRqrEcHA

w
c AP,/ilr

PROBI.ETA uNlvtlloaD totltcNtc^ o' otlo OE SUPRIOB INGENIESOS ESCUEIIECNTCA Y D CAMINOS,CANATES PUERIOS

DEL cuRso DE SCrnotEctlrA

w
cAPlr!

1.4..

Dctcrmin cl vlor p" dc uru di*ihrcin voluuiq dc wgr csfric1 ri rbcmor quc tl campo qrr cru ancl vtco c dc l forn:

1.5.-

clculr cl llujo q2-- 2 culombio. ctr :on: q- l curombio, F: h fig. p.l, tor vrloc & l ASCD' qucltrGslr eFfcic &l odndo rotaldeldcsplrraraiartocloricoD

IRcsp.p,

louuCto

-l,Lvi gu =, A*? =
Attl- r..^ -:Qrir, :

a gu--t"Ai.r

ns.Rl pcivo &l cjnYl 0.! lRcsp. olobio a cl :corido

= Ai.rE +$C"er1*5*% (Eusz,ae)+;s 1?

SoLUc-to -

E a Ar=L-#V 7 \r-[n*?..11;E il

Atf= g, a $ B= Q

=FLf Ar,.rE t#-\;',i


" v u v =i:Li Ai.ri,- L a l Jr;F.

dH I 1. = \q o-ti

X=, *Xt''I
--t--crlgo {-

-'4 l'- -ri


, e l

o\ --o
A 6J.

it*(**e-

L ,

Jcr^'r')

todir?= 9v= tr

1 _L, ..S,

,,

a,

tcan

ijc=?

ao.^-5..^.^'.to 0as Yetiti"

c,V;^o

/o- L 'v' L eo- dr 4"'

Q* ti,.ro., carryx qlo.6 'J;', 1..^n o*L

Adt c-"&c-^Ao "^*' L 3 y J<!' c^- z ' L %' ar ac


wul")

oL c*' lL ' + zfa o-krnc-:csL co,'rv.*i' uV ' ?oc ,! c^+V. Z -2 1 1z.r:^ :*.3^,*^r^Jc

(fr = ?-T = b*
b ts

=ry =2"=oL*:*1'

s'.o,+..^

RESUELTOS PNOB,EXAS
PROBLEXAS RESULTOS DEL uNrvarsrD^o?oor!c|tc^ ol r^0rlo I DE ECNICASUPEsIOR INGENIEROS SCULA Y PUERTOS DE CAMINOS,CANALES CfnSO DE EI^ECTROECilIA

w
CAPlNT q2 clctio E a travs del

PROBJI{A t Nlvlsto^o totlltcNtca o! raollo DE IECNICASUPERIOR INGENIEROS ESCUELA DE CAMINOS. CANALESY PUETOS

DEL CURSODE EI.ECTROTT..IIA

PFOBXA

w
cAPlrr

Una crrgr ql rc "scmrr

ar cl cje X m cl punto r - r Dcterninr

cl valc dc uu sge

l . L -

Una tlcr

votutria de radio R cnc un dansidad

dc carga pv ' tJ

c/n3 donde I cs un

cbloce& a 12 -. r 13 dcl cjc r, pen quc cl flujo de le intruidad dcl opo cimlo r - 0, t'.22 - 12 s ulo,

de ndio R' cuya crcrrico E quc pas r brv: dc m ciroro onstntc. crrcurar cr frujo der ampo pcrmividad cs eo cn lodol los puntoa a le 6f6& [r spcrfrcic en su puto aotrrt Gstn8ale .-t

J'' I l R c s p .'q , ' q', J 3 - 2

,;.

lRon.

n**

(l

4ro

! ) Jz

5oLUCio

^1
x

Sitgg\o! il ' co*.


FeSo -Qo /aa1.^ a.,bnarLh vu- d-ru,taALo stkq.aJ< a. l-o9'J< a'x

g a Att'r'o* b '[ t'^ I

[)

Y j-+Y^
T

*t1f q -ta.^r.cfA t

,^\ sq e4c- a' l-+t:

/o-{- ca^,[-

= ..{i. l'i-.qr
: E,
kal

. !&= \ru^,ruf,c t =H
tro'o , R v(R" + > - -

A- Qor'sPro.:

kd kcq i E^--Eco:*=ffit= =Iry '4Ti o rf ffi"=#L# -- = ..{ t& f.^2...d.=a*f #_=*L#.].

\:

,.{--?it-k
) . r1r^lb,co (.a-)o :

* -t-1 r

..{=+
.--^

Lt

c ( 8 1 - r^" J = rq rL(" r r - ! 1( r ' r


*

qE
l

J - L t. l r

f I
e

r ) 01(o f ((cgtnlN'to

r JF"J

{ $ ' o = *E L - ;- 1Z a t* " q^'+ = * n 9 ? A r t ^ - f r ) =(x "- 7\ -ro*= r:E- q^-{3


\--!i =!tA

-ti*:+-l

E, qe-^,,u .t'w ir*<A- 4i- 4c^ar*lsa. L )\Cf'!cS rrJv'tr'a\N f'elao 3/rAvt\ --1f-^: , sr"5ayr.(. lic'c.V 'tqCSOrt\g ,"^cc'':if "' R{r" ttc I ' ^^ o co-q^olTod bt

j^1{"j 8v e., .^_ -t ,, ..: .. .. a -b'l-o ot u-, m ffi.;' ^,k-L\r*;s^'-o q'."-,f.r X.* *,

= ;=iH"i:--F,.*-" #
t= Rfr-'

= (u{l j*#'fi(\ti -,*f*, ^- ) -, =-s'r* R.,l-' -4

= E scr.s1.^er.: t,rc*s-I^ i l.''K[t-e

l W l rorr.c*rc^ouotro o * l , I ' * ' " o ' i * " r y |I ' * o. u u*,"r.r,.^o "r*so Dg EI-EcrnqrEcNrA I | W/31 |
l"'Hllilxl?li'^l,Tl3i?"$fl"5'"'|
.E..
digci { . Cdolu h intcnsidd dcl cmpo clctico E cn cl intsior

W
rourrcxrc^ uDro u","rr'o^o o!

|
|

'"ou**i,I'*"o'
*t* DE EEcrRorEcNIA

pno'*H I
L/Jl

;m I

3',1|$'#5'"' l"'lllfiilff l1lTl?3 |


Dctmilu cl brbrj<l gffiio (8,2,-l) c u

;*^- |

Un disribucio dc cuge dc dcnsidad p" cs imted{ por dor pluos paalclos cpaado un y cn cl cxrcrior dc la

psrallcv urlr ceradc -!rC dudc cl puro P (3,1,.t) d punroP2

disuibucin (lig. P.2).

ru a la qu cl vrlu dcl mpo clcuicoe iual e E - r y' y . r) siuicodo

l panibol-?yt b) r lo lugo dc h lm retr qucuac P cor P2 lRc+. r) 28 rjulic. b) 2Ep juliosl

N SoLUc(o
C/\

.\
)

lh LTa--?
Fi. P.2

A?4lLtAc-oht

?r x l.'t

-{

cof-Tl tog tLio

g a) tRc+. crcio:- ., t b)itcrioc -f E

oJ *. *" *t ft ; r -- ",2 " o eu." . f ' 2"o ax.j ; r -- *!" e"r.-f ...0t o o

c-)roba-o ry_yMfr -*^-t ,

$n".o o E

9oLtJCtoN

*-- L t z . .,^ - ) ' rti g:i .\li^r\ u' r 1, u[i*; i.^r1-:-, 1 1 . f.;^r{t'i i t
"= -T-t uf,Jio, =togt:11;* *Y u' u,j'?-q[]-11---atU: A\ t-xi: !c*-r") ax=i +\ b) ccJ- e.tr-: * b >y-4-*i'
qa a$i- A *=-Lt+ J.r'\5ot x=tl

w - - F* I

q t d l l A , ? a _ .;,a ,
_'

f,y=L*t** \t,

l-t^d Ar i,^br<rriu.'^& 6a-^.:

9rr ?"--a*
L) r 1&\olL cJl,..dro CP.r4t

= ".L5 f,9uta
lr--a,r#"

tx = o* --Lr"9o5 f,At--zE5 f, t g.rr -* '-;-sr: ,=T a f.*.4" L--. ! . A^ [-a-* ", '--- 9+
{ t

--o a ! ---^/'Vf h\o <"* cot? '" ,. \ 0\eclAFlb-I{C . !a- c.*1c*J<' '*J'" cl ";)i.J"^A'*^;' 'tu/r g, L^tt^ Bt r r*

?$Js

-- -W-- .tttu-1.

PROEIXAS RESI'ELTG DEL

PROBI.E[A

I I

o ur'"rrlo^orourcNrc^ n^o.o oe cvrr'los. cHres v puEros

TECNTCA OE IESCUELA SUPERIOR INGENIEEOS I

t*so

DE ELEcrRofEc{rA

Wljl c,rp/rt

'

I
I

tollt!cNtc^ Dl rA0lto uflvEtStoAo DE ESCUIAIECNICASUPEsIOR INGENIEROS Y DE CAMINOS.CANATES PURTOS

DE CURSO ELECTRqfECNIA

w
cAP/rr

Dos ce4r

prmturles dc iuat rugnitud q, catr siturda cn cl cjc Y dc tn silcm !) Clcl tl mpo pan mvs clctio m

dc ordcmd*

t. r t.-

Dos afcns metli* rcpctivamentc,

concnris

Crlculu

unrs wrt Qt y Q buces dc ndios r I 12 (r < 12) lteven tt b) r< r< 12: c) t2 ' L! cl gotmcir! clarico en los puntos: r) r

cartcsienrs, m y'b . }- -b F+vmnlc. 6ord6rdss a r-b. c x G,0,0). b) Dcrminr

E cn u pmto &l cjc x dc r- lob

pcrmitividad a to en todos los puntos'

cl tnbajo ncario

pcguail cara q' dc&

b) 0,304qq'robl a) IResp. E - ", -;h-: 2reo(b-+x-)-'-

a)" l R e s p .-

a , I e , , , l. .). v ' r [ a ' . 9 1 . . ;u [ i.,, J *%[','7lt

SouUeto r a. = -=-:=-. ttrct"(b tx V*= Llcoso )

o"-;;t+l
)

T \, I
v

^)

b1
? t2) To"aio l!v"J.o pt

C o J :> \f,oo 4 L ' * , ' = ,- - 9 * r . ; '. g-= -x= 'r-E(*)"2"1(u''+i)'/*

qq'[ w--ZceLra\rol + L\: ;; L ;ffii Kr.\= *1'!'^


vu -W ; +o.Joq **
.. 01fO ?eOC{,9\rlrErT

'(o,i- c^u^{d 1 (-?3 4 j^'u w--il r& =a' 4 *A*' =i - Lr''t"L ]b * =-o'ao11 #

t'"
z) forcclb\Et

/-x'
2

tot'ri

Jot uct ox
{, Afo, rTfu

Yx= !7-*1.'
1\,

qatew

9?& =!"t"
rlr. E"' O'

(^ f

or"= 0.,r llt


* el/'l-

U--

i . - t r o

< I zr.

Vr-Yr, -- !
\ rL or-

{.r--*1.--.' ) c.(u \c-tf


=4\n"lu&=q w'--q' !d-1.
,L

*ft*!.1-.,

{.= ir

PROBIAS

nSSUELTOS PROEtEX

Pno8r|t^s nEsuELtCS DEL

PRO8|fl t-..':t cAP/Xr

DEL

oa ?gutactc^ uD.ro ul.rvlrstoao

DE ESCUEIIECICA SUPEIOR INGENIEAOS OE CAMINOS, CANALESY PUERTOS

cunso DE ELEcrncrrEcNIA

fl /d
-/-l cAPlHt

fouo{rcae! uD.ro uxry!roao

crnso DE ExcrnoTEcNrA

DE ECNICASUPERtOs IN6ENIEROS O CAMINOS. CANALESY PUEIOS

t.l-

lD cfsr nrilie dc rdio R w3rdr on Q culombic, pq rqu cqoo. cfio diclctricr dpdotvidd G- 2go,y ndio Glsior 2& qe coc abiau uu &uidd volumtia de *e p" c/m3. Sobrcla cfcn dc ndio 2R crsc dcms unr Ccht cl po{cacid r gtl & @tr disrribucoargcrficiel& ug! g dE2' . -2 3Q * 4P"R'* 2P'R , l6ne"R 3to co

t.l]..ScdispoocrtcurcorcngfriqdcrrdioiltgiqR/ydlcriorR,gucconcncundicl&ticodc p" c./n3. crlcuhr cl potcrrcial cn cl oo uu dadded dc crrr volmtria perrnitividad c*rdo r<R/Z cl ocdio c cl vrio ( -cq t m erisc ninSur ccnEo d b 6fcr si ca cl cspacio latcior 684 CnCla zolL

v tRcsp. -

[ R c s PV .

?o R2 o,.R '" +il-l 24eo l2e

50L,Jc!!

- -1

--

=Lrza $'*s t^lq "* , n=k;"[el]oXt"qr*rfJ

5otXlo

ne^'#1re,f-|r"*l
f1?'k ->

-'Er:li[
r< fl. i
to'(0JllJt

#eio+eu)"rtrr11" ft ?k- #
Ef -

', * evt"tedrl L=LL #F [u+ R1 ,:"=-;'t- r]';

to.eraC, WS

r>A ) {.=!r"^"-*

{p

i v(r=()=#J

[ <ra , v.-V(r=a)=fe"a.r=[#**i=*r-y* #
3gid. g! .
1,11a \

(co*'t"^A"r)

,rr- , .l,-f,"^u = *[\9,c'*1t,C-* I rtr{r.tr)': Ft* *}3uf**'-l t


r--e- {r-V.--\*t"0. )

-H .\rs-\,+--i# #f:=#* fu-* -ffi'.' f


a ^ q"d #-*
. * ! w * J -41^ v,.=.+r";#L+,'*i:- - l 1 e - 'ff-"4

, * - , - -=4 f

),. Lfor,r-

a - *'-e! t --ct."7 . - = - Lo Y L L )-

-16-

RESI'ELTOS PNOBLEXAS

l W l " o ' o * r , I ' * " ' * = = l


DE IESCUELAECNICASUPERIOR INGENIROS I

PROBIJ}IA

DEL CI'8SO DE E,ECTNOECNIA

o! ,*,trr'o^o rorrrlcxrc^ r^Dro

"

so DE ELEcrRorEc{rA

g/i!l"l
-

oe caullos.crNts v pugRros I

c/Ne

totlt!cNlc^ ot saollo uNlvttSlDAO DE SUPRIO8 INGENIEROg SCUEL TECNICA ---i curxos' cANALES Y PUERlos

cAP/flr

1.t4.-

Un crblc coerirl cstt fomedo p,c doe conduetorcs cilndios, crtcrior un rdio C. Fts! rrnb6 cductdt3 estl conlituda por un ditlctico

.l l,lrdior enc un ndio g y cl aislantc, la primcn rb (a<b<c), y l

r dispoon do catss dc mataial

de pciividad c y sc cxen& dcsde re brtr ettiodc

scgrnde er undicl&lio

d p<rmiviclad2 que* c lor iishnt8

dcsdc r - b hst r - c(conductor I y Q2pm

E{- r*r^ha- a-t ' \ - t z . } . -L-- -7 9--afir 9.' ?-rr-rL: '\ u ) \= .ii' c^g'*lrP. G c-."-,7r A-^z;t-^'t ",*At v a-ef- 0-&^w'eJ?or^^;'c^^'lcJ J o *'

crididr). Si h ritidcz diclxtria

tie un valor E" pan cl diclctrio

- l

Gl dlcttrico 2; dctcrminr : ) lr difcrcncir dc potenciel mxima que pucde aplimrsc enbc los mduciorcs, rin quc c prcduza le pclorcn dc ninSuno de los aislmtcs, b) cqu rclacin dcbc a :imultiner cn mbos diclcrios'

vn=.1ffi)+

. 4

-n 1-:-l vr. - -'rL.c"rJ

^ . 4

' l

"ristit cnb" g, b t y 2 pn q" l pdfmcin Notu l.r rlStdcz dlclctice dc un ilMlr, c+r dc oportr h qu r poducr

|tpfrmtr

el vdor miimo

de empo clctrico quc cr

prrfo*in

o ruPtrn dl mim'

P ' (' Etc 'fit^--'6 .hy?.-|'.\l!";"1! rt-- ) E- *J, '. = t^7 U.;-a-oJ)'=

j g^- + /-. y ./.t'e Lt

o'Y*^J-'n sc'

?1
o)

lRcsp.r) Et rislurr I - pafanl d h tasi Pli"'|.

cb. cucrae cr iSud o spttior e

f /A^'- '\' '^ t-*

a";
a ^

'LL\J "

V,- E,e,a

[+":.*'";l
htasi&:

Prcl itltrc 2, hnphrr iprc.hf pmrn nhr&

Ar y-

coYreJf---

6A'a u\'t

ll Y

b'r--at ' T I

t^r?-tfL
Ln^v,**?"
&-Lr (a 6 rt''l

Vr -. E",e,b

Ii':.i'-'l
te oac ctc V I V2 b) e r E" - t2 b E"2l

Lu'"o' 7"Y
AL'I4,^It ^' b*1. rqxlv- Jllf^4 .,
V,-llc. ,'^4;'r4-

. ^ J-

l tasia otrln

qucpucdcegtior* sl

F^ -- r '- c 4 ' "

ct 5u\-r.J o -

ffi,a-'@
r

\A4rtt4^r \lr\^a\

1r^c
ca-.%r\

A c",^&^Jo.
.r^-i$or^rt

iJrr
d.rlri-

nr*<^-ls L'

t*l^-t<-

e.--e..--#-we
tS

l-. - r{, ,\Y '?.u\-tfa*-1;'


-2rA.( u'^st'xJto I

L-.1r.^-9'

-v-^t^

4- I
Civ\

o/,-... (E{- co--:.r^ct r o&,n!^4^-q, *r1'< a^^'!6au^s -\ Cl..). cprs(,..b,r A q e^li,,r-

Sr ('*fil.,r-. Q- c^*1". z{la-^^r-

-"h'i<l;<-6*.L

L* ?ar{-r".c^*@lt{' ,.nnr.. E". L.\' *;/. \

-U

ca*L\&.a

'e^b".-

ro.tAr^hocc

.ta

r.^tb

c-<r1

PROBI.EXAS REST'ELTOS DEL uNtvt$D^o toullcMc^ ot l^0ll! ESCUEI.A TCNICASUPERIO INGENIEROS OE OE CAMINOS. CANATESY PURIOS PNOBLEXA

PSOEIXAs NESUELTG DEL

PROBTI

CI'RSODE ELECTSTECHIA

o! rourcNrca aoro uxrvcro^o

cunso DE EtEcr8orEcflrA

cAP/n.

OE TECNICASUPERIOR INGNIEROS ESCUEI.A Y OE CAMINOS.CANATES PUERIOS

w
cAP/Ht

Un cilindm conductohuc@ dGrsdioI y nn lonirud. o r porcnciel ccro y @nticnc Gou intcrioun diclctico cado con um dcnsided volumic dc ctr pv - 9s (r-r). Clculr cl campo clcrrio E y cl porcnciel V ca pnto intcriorc l cilindro. El diclcrico ticnc pcrmirividad c.

Sc disponc uu ditribucio dc cue linct ds doidd uru dismcir

P dm y dc loqitud

b' qu csri colocada r

d: crtcorin infinin quc cnc r diibucin rupcrficial dc y palcl un limi qu rc nquicrc (rcntc Glcrior) Pr tirer la lincr dc carSr' dc vdor p, dm2. Calculu cl trabril nndo qu qedc pcrpdiol l Ptfcic dc h lirnir

E I Rcsp. -

+,+;,,,u-?[+ +f?[+ +1,


5oUr., c(r 4l cor-l*db n-rtn
I

IRcsp.

P. orbz dc 1r - Ir-1- qucno dcpcndc gl 4oo 5oLr.JC\o

f 1*

Y1
\&n"
'r i rql

,*"

ca-sr, 6&-f
E.-erucL= ! f

,t) clrttu ?lorrgo foc* LA L^qrNA

,",t-ot L.rrrAr

Er---I- ,-ti.*l=#t+t'f ir,,if

ii:q,-; "@
T
4 4

L"ua Les,) 9&d:'


--' Y 3 t c/*' 3J1o 1 H

!) TrI^tgo "ct^r\ttf^t

f'

el^{^&}-

tr$l= F A s - - r a :
1,)?ok*;^t V (r) -vtca) = \ ._r_
o
q. 1-

o5$ = gE

= &scol0 4ftrdSc."re

vrk'- E

, l

\ \ ) f
4c l q l

r"l-\

1)M

--

3 ( e - d tJ*r . q
ZLq

! vir)= t*

*t-rr*

uqd-i-.-s;-1 q le )
lL'1

e:s;i :'', : lil: -- +r 1,,^n1'=ffi ;l


*' a )o'- ' ) o- '
*^

Lt" L a J , L

) o L- U .J

LL tsulo..

,,f{.."$j*tt

^td-tt

o<k<r^c "^

;4:)

"r J

-2(L

-2-1-

PROBI.EXAS RESI'ELTOS ' DEL

PROBTIIAS

NESUELTOS

PROELEXA
uNrvttstDo totlcNlc^ o! taDllD I DE 'ECNICA SUPENTOB INGENIEOS ESCULA Y PUERTOS O CAMINOS.CANATES anso

roultcNtc^ 0t raDilo uNrv:tsroao

TECNICASUPEIOF INGENIEROS ESCUELA DE DE CAMINOS.CANAIES Y PUENOS

cunso DE Et.EcTRoTEclIA

w
cAPllt

PROBT.EXA
DEL DE Er,Ec.tRoTEcllIA

w
CAP/ilt

Un conduaor rctitnm dc ndio y longind infmit llevr unr onicntc

continu dc I rmperios'

Le fig. P.3 mu6tn dos odaaa cjc z, y que llcvea oniotcl ampo rnagtio

filifame

dc lmgitud lnfnite quc sa crtiadm

e mbor ldo dc cl vlor dcl

(r>)' Aplicrndo cl lmnm dc Amitc, o.lculu le lnduain m u punto P distrncia r dc su cje - 0. l-e Dernostse utlzrdo cocdcndr cindfia3 qu. ccc crmpo a denoidd, cs decir quc div B pa'mabilided cs o

dc h misrne m8fitud

t pco de cndb conurio. crlculrr ry ' 9'

H an ct prmto P dc mrdmrdrs

l R a p .u . i m l

u l

JuWeLoN
,

drt
,

b_ltu

= lJ.o\

f
ll,i

-r s-- ILL
(

zrLc

b--^c;;
s, P.3

"fr A.r ! I qs.). * ,ft E=


a ? , fL t
f
YrCe..'rlZS Q^^raJ , S+r(fi c, I

--tt?*'l"]l. t[ i'-"f-,'J, rRcsp.H


zo[ttt)t*r'l zr[t**"1'*vtJ
5e\-cLoh)

?'

Ln(

)'o '

b ^u " ) ?^ A.! J- C rL^. d.c.

: (-l'^d *+u47r\ -uEt^l

;Gy
^
n *

L/-.f

*- *"
^= GtJ-.
,l\,'- .
xfo\

; r^--[x+^f*ff
( ^sc*t -" c'v\

*^

r'tl'L u.uca4^ 1 r I f*._ 4^f ;m6.{"'r}"4,( IEE:-J='*l-,*r_o)1)*,|z^.,, f

-T

, t^^-'\n

tr.rG --}!r .a5r -*{l t 0 Dr


D.
u 5 -

_r&b.f
1.TL D

.--l]F

L zf\ ox a B ^ lJ-trx

-LX .{y L) ) -La

rr.oI x: rL(x tY )
t l -

b 2 -:= D\' '-o

Lr.-*Y-)"

- lt,t xg ru [x-*j.'

" !u"o-) :

-,i--*^" 4r"-i1 -lrt'*^ .ra=nnn,"fo*1[\^,

" ur-- c..*-il*;1"'; ii" #. 1-e-t*t^*?'"u:.P\ h,, c;r { ; v*f '?- i i"= * ..*myi.g+,("^)] g:

:L.L

-I^'^-4"(x+")l --=" +f L 1x+a,

PROELEAS

NESUELTOS

PROB,SXAsNESUELTOS PnoE.EIt DEL


uNtYEllDAotoltcNlc^ 0l aollo DE SUPERIOR INGENIEROS TECNCA ESCUELA DE CAMINOS. CANALESV PU8OS

PROEI.EX

DEL

ol rou.cxrc^ uolo unynrDlo

DE SCUELAIECCA SUPESIOR INOENIEROS OE CAMINOS, CAI{ATES Y PUEBTOS

cunso DE EtJcrBorEcNrA

T,t4'11
-t-l

CIRIO DE E^ECTNOTSCilIA

cAP/l{t

CAP/ll

t.19.-

dc rn c:lql h indueioo gueproduot odsdo cilindrcohucco longitudinfinilr dc rdio intsio cn y cnrrior!, quo Urasporuurccriatc t unlformcmolc distibui 4 ru rccio tnor:al' puntor : a) rcr, b) t<rcb y c) f>b. Lr pcrncilidad csigual e po o todoslo Puto. l-I (r2-al)

p.4, y quc p.odrcc u onductor cr r Fnto p dc r ti. Dctcmina l vlor dc h duccio dc J dcnidd stc quc llcve u coritntc clcric on cilindio bucco dc lmgitud infrnfn coo did Lr ovidrd cilndriq dc dio b no h A/m2 m cl -ntido cntrurtc d Po dG 3rr cl cooductor,l, P.rmebilidEd a o'

b B l R c s p , a ) B -)o ; - e . f f i ;

c)t)-1#l

5o u g e
O,..ri.dd A* cnn\et-k'.

" A*+pl,-,r .
6\ \ '

cu&"-fj &1[t -- tLZr Y


i4r l d ' t B - ro -15OLCto Fi. P.{

.^rc*1.t+<;-a'&p-la >) b^23

V)

l.:

circ*krt*c+

a.rL

f Rcsp.

9 rrr-- 's rt - rr" ffrl *, Sf .? s"t .) t -t(r'-p.t/ 3...,::']f


zfLrlb cifr^^^.kf^ t^{ -" t f tL

" (r'-a-)

^ ag

^+ r .? A*.F.i't. b,?'*f . ,to 5 toc- t U,=

f)rrrrr --pe|

- 14.ar*
'

B =* 3 * ?
^ L

+ .^-

\
A-tr

'
\

, z ' 1t
- J

a, .ft

-- &rI' o brL*(' "l|- J <,'c'- 19rl .c,t .l.r.^^^h '

u-/' - /
-$ 9. z

G"'-!h 3 it'
lL-. i
L

loTL

f5

x(F-:r') --t

]**7

PROBLEXAS REST'ELTOS T'EL toutlcNrcA ol raDlr0 uNrvr3toa0 TECNICA SUPERIOB INGENIfiOS OE ESCUELA DE CAMINOS.CANAIES Y PUE8TOS CURSO DE ETC?ROfEC{IA PROBLEX'I r_l-|

PROBT,EXAS RESIJELTOS

PROBJXA DEL rotlrcNtc^ D! aotlD uNrYlslDAD I DE ECNICASUPRIO8 INGENIFOS ESCUELA OE CAMINOS.CANALESY PUERTOS cunso DE ELEqI"OECNIA

f^7n
CAPlilr

w
cAPlflt

Do dc tar tres componcnt?r dr la induccin dc un ampo mlgnico caln crprsadrs cn codmedar cilindricar por lar cxprcsimc:

B.- Bo rr,.o, f

B "0

crde uno dc cllo infinito dc bilos adyaccntcs. un conductocstd fomadopor un nmcro i coaicnte (fig' P'5)' Clculu cl mpo map&io B'quc inlmltammlclargoy qu?tratrporununr rlehilos cductor por unidadde lo4itud' si prodw le distribucin e g ct nmm

Dcteminr ) lnducin Br. b) Valor del camn el<rico inducidosi sc cone r priori quc slo eistc componentetEng?ncilE6. NOTA: Pra t - 0, la induccin a igual r ccrc,

e@ooe(@r

a) lResp.v,- ftBor!t scn f

,t z-, ; u)en-- no T t o t T I
Fig. P.5

cto 9our.J

d-=o +

f $t"r.-|

o#*D* --o

lRcsp.n-jr,,nil
t rLUCto -

o# = sot'kt*t* ,ft =o - ,"u"ii-*,lg -) | = r$}r."f r ftc.'1.)-#,.?>.)t

rs.--+t*"*'f
.ot=
AR
} F

te

t="

L-'o

"ffi+4:

l.- L --t

Z B u: A o m L

ffi

= *L?=l.L 3Zl..n[F rF]"qFrc-a!-r :F

=) wt = r(-o#)- . | $c.tn)

tuoTu s"th.J'& ''* -au *+ . * [.e,- %"l"hJ'& ;**t)+.1'l"ru $ JI ) Ia.(* * & H i-' I l-. -rg-

o*'"* $- c { --I + #,..,- ?'..:{f o f7t"ua)-'r-ic^ E


.0= - o.I c."I!

t+t ) r .-rBr -L-q--'u olg =-g$-t: ts.*'T' : D - - *T r _dJg=_Ergir_t{T- +EE-- T' = - r&*" . r -F,' ' t - l " Ld l* l t L L

PROSI.EIIAS RESUELTOS DEL gNlvtltoao ,or'lNtca o |llot|D OE ESCUEIIECT'IICA SUPEIOR INGENIEROS OE CAMINOS. CANATS Y PUEAIOS CT'RSO DE ELECTROTECflA

PROEI.ETAS NESUE.TOS

w
C AP/N

PnoE-EXA uHrvtsoastoutcNlc^ ot raDrlo I


D ESCUSIACNICA SUPERIOR INGENIEROS OE CAMINOS, CANATESY PUERIOS

DEL

PSOBI.EIA

cunso DE ErcrRoIEcl{IA

@
CAP/ilt

1.23.-

Scc

pot uo crapo orpaicoB dado h crprrioa:

1.24.-

por mc'o dc u coducs cilndrico,llcvr us oricntc dc l0 A. clculu cl llujo mano a la li3' P'?' indicrdr qrr ongitrrd trvicsa la ocrficic S plga intiot conductor

B - r,6 t"n{
hll cl lujo ngtco tot l quc rEvid

s.nt}l r..r"s f )
dc 2 rr dc ldo, idicdo o la fig. P..

cl odrdo

Fis. P.7 Rcsp.f .f c wb/cl

ryt"
Fi. P' lRrrP'1-9:3q5, *

@
,. -\
"-. 9!
L

cLA-c^^L & S yo. T. |.*yt'c '= A llolr v g.z,-r --; 2 *t -t --oV - f, . ..1" G

q'- ( 3
Jj .L
-

, (ro. l"A*Ay ' \ oxA*Ae t, ts


1L n ..,2 t-."J8 It
-

& , G , f , s= \ r y . L A c ' ) ) '


*i

=Ll.
?{rJt-

tt

LY= *t"r^^! G t , a S"r^^t L-?1" Lfj"


{ :

* {- ' 4t c : \

- f ,

l*J:

qrL

= t ;-s J L

aj! 1.--r rL+6r o\-' { i


f L

i = 4 =q.lrrJJL ;G ii-

tA."' iFffi SgX 'w


UNfvtrtfD^D totlttcNlc^ ot ^Dlto

| | I

pRoBr.ExsRgsrrtlros

PROBI,E|iAS REST,ELTOS

os.
^ CUnS DE Fr ^n^*^sr ELECTROTICflIA

pRoBLx
| . . - - l

PROB,EXA

DEL uNlYll5lD^ototllcNlca ol taoll0 DE TECNICA SUPERIO INGENIEROS SCUELA OE CAMINOS,CANALE9Y PUER'OS CT'RSO DE ET.ECTROTECIIA

,-^^" I DE ICNICA SUPEIOR INGENIEROS ESCUETA oE cAMtNos.caNAtEsy puERros |

| I / ]-/:l "*'nt

S I

w
cAPlilr

Do3 conductorB parelclo dc loogiod infinita cli igutcs y de rntido mtrio (fig. P.8). Crlculr

rpandos

um disbncie d y llcvrn conicntc

t.26.-

Gubo@ndudordifinitcpnJcloscstncolcdoalcvticadcuncudrrdc&20m.dc lado. Se hace pm P.9. ofu por adr onduclor um conitc dc 20 Ai oo le mdo diffiim de B en cl cro dcl qudndo' ldiodo o h fi3'

cl velo dc B a cl puto P.

mn la mgnirudy

Fis.P.8

[Rc+.B-

2 u" t 4 e ' ;

(4R'+d')

il
lRca, B - r, 8.to'J t*l*

Fis.P.9

2oLUcto
L

)ouU<-t "sl

v- . -=-g$, r
f $. ^
I
I I

$--9,=
CSo;

)t" L

;A

) f=

\f e"-,F
I
|

6$

Al. -7 A/.f

r,

'?

@-

BrV

I o\7o,
&"Ld
L\Lr
, ' - -

g . , b 1 . ' I

bo:lr'-9u'-9t=Buff-

i .'-+G
fr, = A, L.l-r
?;t-l

I
t

'J'L B - - q . 9 ^ G r v S- - t {

b -- L9^coi d

s rcc

rLA
\L

$:

A,L a.x - =

zeuft'* t t

-Ax

ztu u &
n{.{(*+d.')

a^

t'. I

-&t

!Y!;'"= --A, a-_^"

= { s^J5 ro-r0o.,

PROBT.E.AS NESUELTOS
w rrNrvtroao tol|ltcNta ol ^oilo ESCUEI TECNICA SUPERIOR INGENISROS OE OE CAMINOS.CANATESY PUEROS

DEL CUBSO ELECTNOTECNIA DE

PROBI(^

PRO8IXAS

NE5UELTG

DEL

PROBITA

tolllcNlc^ raoo DE uNrvtto^o

cunso DE El....cTRotEcNIA

DE IECNICASUPEIOR INGNIROS ESCUETA OE CAMINOS, CANALESY PUIOS

w
CtP/Nr

l'27"

la fiun P.I0 aruorn l cccintnsvcrl dc un sondsro coril dc L mcuo dc tongirud.El conductor incriorticnc un ndio r y cve une corricntc quc 'lc dct pr'o dc h pgina. t Er conductot ctcriocli compcndldo cntrclo: ndior 12y 13 llcv un corricntc cntrrtc po y I d dc lr piinr' Cdol cl flujo mlgntico(Dqucrtnvicr cncrior,b pcrmabilidad condudor po. &l cr l cccinrrnvcrrldcl conducro

ta fig. P.l.ll muctt un conducor I dc lonirud infinice quc llcv u conimtc t, y quc rc ritl cn cl plrno dc le pi3inr. Sc ticnc uu cspirl lrrpccirl 2 iIuad cn cl mimo plano, quc llcv un coricntc 2 y cuy dimcnionc on las mostad cn lr fiun. Calculu rplicendo la lcy dc Laplacc, la fucna dc rtraccin a quc csd roarclide la cspira 2 debido d cmpo mrtnt@ dcl conducttr I'

ul rl " #i I R a p . - r L 1'r *, " r, l t l - l lt ;_1 z

F[Rcsp.#[t t,t ffii+

,,

qh.lh-a)m

a m+hl 4IrLtslnT-l I
't

SLueleN
t\^.f^^.c^'* . \) ' )L. L tLr ^ -' t> A

Soutjct o N
Fi3.P.l0

i) lwd;^c.o.w 0(8..\l- :

/<.0" c-*A^olo,e 2 ^ on= on f"[ Aol

LwkL,pr

c,*. y,*rtol

&.1- o*1*\'

,o.
c^^r-Xr Q,xVitoc :

1) l!,^/-.ci"^

lAh,:frc)

{5lzlzr = r.

*,u,

ruCc--cl n

,-_-in

=io#[,." _ 1.,^,_E^-!,
.fr

**

tc x (I., c tf

fr^.l
-

trrt^ ^-t"2) to*'

*=u.;l'r"^- +T(t - l,-,);t*it'r-],a-*'rlJ J' I +"

4--p,a,= =H,L l:',LAr I:T-ffi,^.1

*1

At,,^=LL.)-L Eit*,
vrl"

b.n\"# LL--s' ; AFr;-;tntr,

r"-'=T;* 'q"I=\#'t1a {^^Y';i^'i^'3}ent^*

-.*!]g*r-*] t*;", zi= a,[-X*ffi, * ?-=a*-u. !zur-,'t:FriilI l,it,'-o":*l -" r*


"r^ Frtrarsvau..-&;;i. *+# %o?EJ-

-32-

PROB.EXS RESI'EL?OS DEL uNrvrl3roao rou'lcxrca 0r r^o0 | IECNICASUPERIOR INGENIEsOS DE ESCUELA OE CAMINOS.CANAI.SY PUER'OS CURso DF. EI^ECTROTECT{I PROELSX

PNOBI.TUS RESIJELTOS DEL


uNtv!l3lo^o ?otttlcxlca ot raDllD OE TCNICASUPERIOR INGENTEROS ESCUELA OE CAMINOS.CANALESY PUEROS

PROB,EXA

cAP/tft

CI'RSODE ET..ECTROTECNIA

cAPll{t

t.29.-

quc llcva m onicntc I' El La fi3. P.t2. mest ur conductor [, pcrpcndiculer el pluo del papcl' quc cs panlcle d codrlo cductof 2 ca |!u lmim mctlicr dc uctura 2b y cspcsor dcspreiablc, pot unidad dc longitud r quc l, y llcve uru micnte t cn *ndo conFio d . Dctrmiw le fucrra cgui omctiih l liminr (igut y de rnti<lo otario h que aparc tn cl cmduaor)'

gin lredcdor dc un cjc verticd tiNrdo un Una brr conducton colocrdr borizontrhntc' dc vclocidrd d N rtvoluciooer por *undo' L'a longirud disttni tA dc m d. sut crtr"s6, ! utr ri cl ovlmicnto 3. trcduc d6bo dG dc l bcrfl l bm cs L Crlolrr le d.it.p. mtr lo3 tEtmd m crmpo rnegnticovcrrial & inducim B'

i l ' F" lResp. l" 1fua'"tsiI

SoLuctoN

I A I ,"l ' -? li,LT


Fis.P.l2

ll"-.-J

c I Resp. r rN BL- n- |

tk-2-

"# {/T 1,iifl


-r) |

Qt

. .i

.,

yttr^=ufa

dF*

*-l

tv
B croarc;+s-l 7"r I)' l

T R= Ao LfL(

tl.

F" *: .{^* &,U


cola=2 - r , f ={d*{

- 0-\.b^ (cu g'ot'-i.il

o=-a:-c=I) t--; 'l F.!."^. q


L=
f . . . A U ( L . t

*xl

2
V X$ =rr.g

? 4t

Qt

t' )

)AL 4,,2 tr*B --5J-^"* !

u-L"

-f B.,a .L(4-{* \
-''- H<

Afx=

F c o r " (i

;('t-+"f
Vr< = ( ,, rtl9l", )

lo.rAL

* L i+"*4+ r * =ffi * );t-*n- =y+l e l , l# T\.


! -\a

l a r \ab

4--t*-- a,

(" = !(v*o)/o

= +7t it^'n

K r
TcTAr

- tL'T- -^."\9 ^
tr\-

;,,r+"^ =.l i l.'.i''*St {45l

uNrytlltoaD toUfacxtca 0t raotro

PROSLEXAS RESI'ELTOS DEL PROBI^EIIA

ESCUETA TECNTCA SupEntos ,"i*,e^os I oe


DE CAMINOS, CANA!S V PUEEIOS

t*so

DE ETJCTROTECilIA

PROB.E|'IAS RESI ELOS

PnoElxA

CAPIr

DE CUNSO EIJCTNOTECNIA

CAP/NI

coruidrc uaincm dc cmdcnrd cartcriu's concl plmo X o y borizontaly cl cje Z vcrtlcal. E ctc rcfccncid rc dirponc dc un !ilo dc cobrcc forru dc prribolr: y - tt2, y un s!po mrynccovcnicd dc hduccio 8- q B, un vrih conducor& trsrd p.licndo dcl rrpoo dcdccl vniccdc h grribole riuicrdo u Eryocrorhgrralclr rl plrno x o z rpoyirdor cn h paibol.El novnicnroc rcdiz conrurrcclencio constlrc. cleul h f.c.o.inducid rn cl ccinlo conduct fqmdo o funcin h rricio !" dc h vsilh J dc

s utl volumcn cilindrico dc ndio R' El tr li3' P.t3 muc5tt un emPo B uniformc' concrocdo Cud c l cclcrarin dc l0O 3eur/*3' mpo I cni dencicndo coo uD rlPidc coottsc cn r' co b' y cs c' (direcio y nagnitud) quc GP'rimcnta trn Glccn colosdo inturica t culombioy'Ks') Supnga* que r' 5 m. (NOTA: c/o' t,lo'tOl

IRcsp.c--avUff f
5oLuc-to t

1r4*
b= kf Y

tnuccn

dg'- 4 s *ze ^x'n


?--kf - *=

Fi. P'13 kquicrda; b) ccro;c) 4'4'10? lRcsp.a) 6,6.10? nse{ ah dcrcchal a rn/x,g2 la 5oLlJc'to
j

L*-- zYpoL2

nek

UD

o,-K-- Gurb^^^,"
rfL t.-

o)

a-=-*-.-.''fT fr
2
I

ou

' t ^oocX,,^t^tr )L-it)-f


Y\e -- - 4".4o
- 4 A - L

o" lt u{es,

t,.l;". (r A) (-tE = &?fI" --\) < J J

: 2 L'-- G '{' v'L^v r;)


D o\.'l--,k '

l
.. t6 jtu = 3\K

l-4

t, Z.aR= ,totrc*

.t, 6 = f,,\' rJ",-,

f r' v/*,

Q :

-"-* +t,
c) . ohro |

,.L Jl.u{f^, S
{}c )_

V-+'t

=-T-u

i v eu-/99-= R u ) \[; M

-19 r -

c.)

- ,\3c iJa LJI;


1
I

t A +d a = - L,G o a vls'

| 9 ro-ccii*nrb r.r,z tJ?^og, 1--

r&. , $ r - - ,t' 5Bo*r ' ( ,lt^" r'

\ -'x

( Y '/zny r - Dd.

b)

6 -- - ^,46 {J4{9.,-),IJ'AI = o .

L={4 Dtx; Blti =*,f;

: -,\,a6.^Jo

lJ. .**t, --v,r i

n/s-

:F::Fg IFEE w

PROBI.E'{AS RESUELTOS DEL CURSO DE ELECTROECNIA PROBI..EX

RESI'ELTOS PNOELEI{AS

PROBIJX^

gNrvtlSr0a0tout|cNtcl Dt s^0il0 TECNfCA ESCUELA SUPERIOR INCENIEROS OE OE CAMINOS. CANATES PUERTOS Y

DEL
uNlvlt3loAo tottltcHlca oa laorto DE SUPEFTOR TNGENTEFOS TECNTCA ESCUETA OE CAMINOS.CANAIES Y PUERIOS

CI'RSOOE ELECTROfECIIA

cAPlrr

w
c APlllt

Sc em ua arpo

rnagntico B, drdo por h crpein:

r , .I tor , B, o"Il-{i)'Jrn
onfinado un tirlo cilindico dt ndio r. Dttminr cl campo tlco'io E inducido pm punlc lntcims rl cilido (rca).

de radio R Una bern ctilia & Un ornpo megnco unifornc B, tlcn u voluncn cilndico cm una npidcz dB/dt ' longitud b, sc colc corto mucstt cn lr fig' P' St B cst cabimdo C:lolu la f.e,n iduidr bt lo,r rbcms de l vuill

lResp.c"#:

-(;)'r

I Er. lResp. - j.o B"r t ft;)'J cosr,rt I


5cL.J Ct crt
Fig. P.l4

f . L,,.,1

loLrJc\o

r^
5

t'

-(;f "rt .i, o,[n Jx,


= roke -* = -iru.ln -(:I

[o.d/ I E.?rur= - 1ow,l,rb f-m)' ] e'c'/-r &[l.= )

i=.,E

^. -(liJ,'"rt a,a, = trr $&= 5-'*t=!- o.l^ 5-b? r


r

],r

car"rt

? ./' 6v/ \ f I vlrs

-x x

*= a"f.' ndc?=-*=^"f, 5 4H t"t=ffi"i .


(cob? =

0 5 L

g {';"^
,'" :

lL .,'l'?

q:,.
,

-.\Y'

t --t'oz*c tg& 4 J"' [l,'l

,ffi*.*

n , i f , E " q -r zdf tB
r. 6o5 !. AG a'* a fi

-9o6(r)ur).z.. e.a\Lc= t + *" { f"


rv -

I g.\
csSd- =
(b*
f!\

lc.r,,t

o'* t-"J::I f t: * k i;,9ff, :'..l.:,t, '5t."':e:T#r#li:t:,*;m:^


A ^>Jr6r'Ia-:i{

u' o = ) zr A x = e s& l E t

.. 5So= \rp.l*"'

PROBIjXAS RESIELTOS
PROBTJHAS RESUELTOS DEL

PNOBLEXA

,ourcxrca o, *^0.,o uNrylrjro^o

TSCUEIAIECNICASUPEIOB INGEIEAOS OE OE CAMINOS.CANAIES Y PUEBOS

__^- |

ctrnso DE EI.EGrRorEcNrA

w
cAP,/llt

PROEtt{A
uNlvttlo^o tottttHlc^ ol 40o OE fECNICASUPEBIOR INGENIESOS ESCUELA OE CAMINOS. CAflATES Y PUERTOS

DEL cnBSO DE ELECTnOECI{A

c^P/xr

En le tig. P.15 AB rcpffit ty, pclncntc cdculr

r yilla

mctlio que r muevc oo unl vcrocida.d onstantc v - 2

r u onductor reto dc lmgitud infioita quc llcv une cffiicntc - 40 A. iQ, crtrtmo dc h vaill r cmucntr r fr'yr potcncial?

l f.c.n indcdr cn h vilh.

coo ur vctocidad v' lr fr3' P'l mucvc cl hlo odtrto dc l f.c.n' iducir cs Ctcuh D c<i B' El ceurpo rua6ctico tt*U:r*"rac i * crt* O** pcrpcodiarturncorc t n ioin)' dGrrdio R @oloc dc un timitrlo I il" Fgioo ciqhr

-l-'n^ m!' ll -'

I .U'

Fig. P.l5 3,8dc rv;punro lRcsp. Al SoLUcL!) Fi. P-l

8,--5x-s)d'ir' <L= $ .fr r


t

c' lRcsp.rtu.Fl

sJNsleC.

.. !

- tr|,

(=-*

-A -- u'i (.
Zrf''

a,-- (tl*6 lf,Q,


J-

?-ora r =o
Ya.1e> f = (( t ;a l^."! F

l' t''wt' *'i'^ot


I( ' c '' ^' 2 *^7nL^* c['c '^o I- cs*r-

= e.' Jtv.e,)r fft,) (-A.lr)8dv0^ t- - F n H ,


L=
- A

r.Kg

= ?-VSK
cLlr^ ' L co*4-' ^* 0^ trzq-

9*1'10

q n ^T.,to.z M- --wo.l;1.0* =3c,,8Y.ro{ io v. A^^


L\L

)ro

-1o

t'x-ae6'-Vweo'

k.lL

c.a.af

A ?

'

va.<hAco

cbr(W

nj.\vz-/

o+ fl

! u"*l*.-q- +

_o_
PNOBT,TAS REST'ELTOS
PROBI.EXAS RESUELTOS DEL PROBI.EIIA urtvltsloAototllicNtc^ 0l $aolD O ECNICASUPEtOR INGENIROS ESCUETA OE CAMINOS.CANAIES Y PUERIOS

Pno8l.ExA

ror*cN'c^ or raoro uNly?l3rDAD

DE SCUEIA ECNICA SUPERIOR INGENIEROS O CAMINOS, CANATESY PUERfOS

orso

DE Ef^EcrRofEct{rA

w
clP/t e) le

DEL c-rIRso DE ElrcTROtSctIA

w
c APll{i
vt

t.37.-

lbamonduc,tmAB

detefi. P.f 7ble

6nt!c'toq

l guiamctriJie Paryadiolr

CAy DB' El mjmto al plam dc h figrn'

Ds ber coodracr

prrdel",,

spnd

atrc 0,1 rrc'6,

- !r*v6

l rr armr vcleidd

la ctcrcrr ar n c.npo rnantico unifmc Crlcilrr' h E ttird

B ' 0,J Tshs,

y santilo dc h f.c.m. inducida a h ban crndo sc mucvc brcia l dcthe

m hrllr

rn vclocidd dc l n/s. b) Si 1 rcsicncia dcl cimito ABCD s 0,?O (supustt 6sttc), te fua atitlad dmllada tffiir pan mantcna h brre cn movimicnio, Sc dcFmia por uni<hd dc tiempo que rcalia cl rcamiento.

c) Cmprru

dr ctd (fit' P'18)' l ttir"cl ri! rc3tl6cil - l0 o (s, deslirndo sobt urs tut onduaslc o!dodc o' ffitcactilrttrvccrdrpolurrulpo orprendidaatre 0,0lO.lzma brne& - 0'I uL clcutu : r) cstri co le palda r ld 12 v Tcsl"s cumdo la tcn A ; ;;; * vn ectu oba ode or c) r-rctrrn quc Fucra crdrof,ug'c." F.c.ns rnducids tn ode barrr b) dcl voltimcro.

dc trabajo menio

la fucra F or

la candad dc alor

por scgundo m cl cirorto Ri2,

x
X

x
D

x
Fig.P.l8
Fig. P.l? lRcq. lv, dc B e t I b) l2J Nw; c) 5wl

polaridad ry:ill*:n lRcsp.a) cA 0,50 v ; eB 2v.

i"#;;'iino
volriocl

N: ' a*3,sN:Fs ' a ('15) c)vt - l'25


SoLUc(oN

cl cxtrcmo

5LUCto N

1
4 I
I

a ) o = l t l x l ) A L = v B a (+ e"^A )
e = L ( . o , 5 . o r=i A V

-6
-ls

- -t;fu )r. l?"1;i1 _-Sx6 q Qe:u " l ( : -1St ^ I l - i "--5'1i;*'bq /.\ - !


(**qriv *'v ,^ =fu .:" i L =13 f , L$--,tl f r;'/' 'o'5.v
-t 1:Qlvr I o^'-'b.^*'le' '
1 gs; r,l.u'r*.to"li/t ' xv'

v)
A sta. ctrie..^l,
4

i -- + -- !
t(
!!r?qf

o.L

= 5 A. o* ,1 tu^Jl
A c\"!i<c!L4$c&'\

.ra.

a.pc.rsc
,

,^.< tw-rta.

r ",r.o6-.-.

^^ l* Va+tz'* "- Fe^,t

ar^gL t= ffi| v"

=tFA

dt.'r^b.
b

F r ^ - -L [ t v - o ) - - L r , - 9 - - S . o , f . o , S - - t , a S t J c r u J b * r T a
,^t s*no -fh* tc. t -c-sot,- s<i' ,.-t-,.*ic. lrk^".ca. v'" oQ'F... );s\^A^ ta. g\ar,\a"'

S Of.\^i- "-t- ^^r^*...,1co. 9or tlJ.t y^a a-ut'"J^a-. *oyicrl"-- F v : A.L5.-q --5*l ?v\ !z.0*c-

b) F* n=(i6['6 ) 'l
i*.o,'l\

t, = GL\ -- O, L. 5" = .^J,lt

^1-.

';.rri"'
.

?.,rt - 9^

F -lxto'rfci7'- ,\tt'l tJ t*"o,lilAr = 't"ro3 roK ur""'g ')s- L='j;'o c) u*--inu - ?-L-ce:0,\

=']gi -+ x'c-/'" ' \J ^'1N)= L' tl if- = rJ i

"f-

r-ef*t*t-

d,Jr- lll\r^a-

RESI'ELTOS PROBT-ETAS
PROBLEI{AS RESI'ELTOS DEL

PROBIJTA

PROBI.EI(^
ol uNlvll5loao?otlrcNlca r^oll0 OE IECNICASUPERIOR INGENTBOS ESCUETA Y CANALES PUERIOS DE CAMINOS.

uxvlrtD^ororlcxrc^ o aaonD

cunso DE ELDCRrTECNIA

OE SUPERIOS INOENIEFOS TECNTCA ESCUELA CANAIS V PUETOS DS CAMTI'OS.

w
cAPlfle

DEL CUNSODE EI.gCTROECilIA

w
c AP/llt
' cs

U[ tubo Gordrcorde ndio iaior dc ru cjc, .n t cmPo auntio

4 cm. y cncior

dc 5 m (fig' P't9) gin r 500 r'p'm' drcdcdor quc form 30r en cl ejc dcl tubo' a) y b) dc

1.40.-

Un illo dc corduaividd o' prrir

3'82't0? cma/s' dc td foror

t-t y dcnridrd y - 2'7'103 Kyn3 rt dt que ca clcototo dc u cictfcci

unformc B - 0,5 Telr' olmd ooo

dcl rcposo on su thno borizoltrl

Ctculrr l f.c'u. iducid mtre do ccobill l fis. P.l9'

r india cl lrs poricioo

lnvcdo

B ' 0' I Tchs 16l por uo crnpo orgnco nd prorncntc? h vclcidrd frl dc gicrco y cu * l obo dc l0 'i*guc dc la gtavcdad 3 9,S dl'

ral h vclocllrd qrr tdi

' rllo

Nor' cclgrio

-r82

IRcsp.v'#,t'.

I );52mrIA:
Sourjcr, o xJ '-

v-r-69,3mm'l

'(tJt$&=l $?rr,

K=+L3l. *a,L.^...ar1''ca 5
.ix-- t0.. (9'-';G
ata;t')

Fi. P.l9 v.l lRtp. ) 0,01v b) 0,006

t 1..s'{vx1 v fs;q
c') '

-\-=

jY

,=7=ffi --\.'sdr 5

v V

SoLcto

|-

-- ,7{ --

r! -\f t

frut'

,*^t0,*N<4

r,,rO &rcold-

)LvxD.l

rt

s'- L4E4- Ci-ril ?o - L*5f. ('o

; Q,lz?n'ao

-- ^" o-5 zrLr(r\ g xG t L LrLr tt i .l /-! (J = *X " V ? *Pra tsye- l---j.6.- otezclc, f* ?*' --w.tr ) ,\) ZF {szr"rX-+rfo SLn'r= \5?rcr a'{strurff

o,t 9J1o (L5 - ^t).^;' ' lggt c

v ) . (txdl& = ! olril c-rto--'t] J " L


o-'-1$9'S''tlio'S'to t-= ll(LS u'^s,.^ i -o ' :- C . g t t s o l v ' s9o

L,;. >t***

t^r-t-- lQ'* Ad-

" -!-z .r-su. "..,fi^ci *n!t'-*"a - t'?b l r'r=1,,,L=o^tz9r nr"rffi--c^ a7{-' L Lt'qw UffiF

Y t - " r c f c = $a H * 9 { - , , r = b a*'n"y'L'*.'

PROBJT'ASNESI'ELIoS DEL
uNlY!lSloao?otlr!cNlca 0t raDllo DE IECNICASUPERTOR INGENIROS ESCUELA DE CAMINOS.CANALESY PUFfOS

PROBl^TA

qrnso DE EucrRofEcrfrA

cAPlilr

PROEI.STAS FEST'ELTG DSL

PnoBlJx

tolrlcxlc^ oc aoto uxrvlrsto^o

cunso DE EIJc.rRoIEcflIA

OE ESCUEIAIECNICAEUPTRIOR TNGENIEAOS OE CAMINOS.CANAIES Y PUERTOS

@
dc dc ro lrr q ' O 3rs

ctP/nr

Dos pcqucar ccfanr eoodrao+ od lu hils csfau dlots

& nr'

o, cnta erspradids

do lo ctm

(tit. P.) & lmsiud L tsdd Goua Puro onua

0' Sc dqociu

dc modo qw t Paru rn dstDcir d' 5i l cfs Q2 olortr *brc h cdn zm valc g'

I cvr uar crr3r oocid

u cl vrlor de tr wgr clccim

y 2? Not: El modio rac uar pa'mitivi<tad e" h

dc la gravcdad a a

q i ?i
*

/ i \ \
'"

\,

FlH

oa.r.,
2neo dl mg

o, [**'

Qr

lro'u.,"u

*-:

\.}a

PROBI.EXAS RESUELTOS DEL uHrvttrolD totnlcific^ Dt a^oilo ECNICA SUPEIOR INGENIEBOS DE V OE CAMINOS.CANATES PUERIOS CTJRSO DE E.ECTROTECI{IA PROBLEI

RESI'ELTOA PNOBr.EXAS DEL


utlvtrtloao totlltcxlc^ 0l laollo OE SUPERIOR INGEIEOS IECNTCA ESCUIA -caNAl-Es Y PUEFros e cullos,

PROBT.EXA

@
hastr

'RSO DE E.ECTROTECIIA

w
cAP/llr

CAP,/llt

2.L-

L.e fig. P.2 rucrtrr -b. Clolr

um diCibuci

dc ae

liml

pt fidtr

cftcndidr

or el cjc X dcsde r-a

cl ampo clctio

an cl punto P, si cl rrcdio mc perrnitividad ro

m dcsidd & ndio R y qrr Grri csd co c rniciranfcrtocie Sc ac uu btr an fm clctico ta o v rr O y r' Cdanlr ct anrpo tincal q - A a0. rlon& A cs u cmatc' t cl obo dc l, rrrniciro[fdit.

lRcsp.E A/S6"R}

sjl--C-\oll

Fls. P.2 . p , p I, (scnq-senp)l [ R e s p . E - a-. - - . 1 - ( o c p - c o s a ) + r _ ' 'At'- 4rcd

I
\

(r_

r{.ru! {' e^ g,Rtr9 Lv'- ->--= = f qiLr-$]


rtrcto l(

!.Y'lO ^0 LEo-- sr.et-il =


Cx- :o ^)=K^ -o l^* G*Y-we>Ar a^ 'j'

=J-:=-5@-u \rr,dvrt{$)
I

c vg'ti

;A"--Ae

col9

\ Jo

Ff^I0 AS -- A
u{rt toC

ur l,

ttt., ryn =#,"J? I

lrt

=I,h* L+a-x 4o=#


C5

= rer-) ? fu

r=4

j g = + n,u-# d.

&%

dRr---ffi
tr E x = \ - (r tr9d.0 -

-vr-_((t- (rcrs.J0-(.r , d,. L-wfr 4 = +, v yn


)*
Vt-

)r

! or,

Yrri4[

t b,oll -- )u .<csf -u:a) J^ u !rr'1lt


Y t u 1 4 [r.*,

- y^.$J

,tt =

(x-r'r Ir i C<:rP-c,J/)a^-t' -r*9)rJ \,L?"d

PnoElxAS nESUELoS
PROBLEXAS RESI.'ELIOS DEL uxrvtl3t0^0 roulcNrc^ ot aAolro TECNICA EgCUELA SUPERIOR INCTNIEBOS OE O CAMINOS. CANAIES Y PUERTOS PNOBLEXA

DEL

PBOBIII

ct BSO DE Er.ECrSqrEO{IA

tour.cxlc^ o sotlD uNvu5ro^o


OE TECNICA SUPRIOR IiGENIEOS ESCUEI.A O CAMINOS. CANAS Y PUERTOS

cunso DE EcrnoTEcNIl

cAPlilr

cAP/Hr L5.. Us cindrobu@ d loginrd 2L y no tie o cjc & dnctrh r lo bo dcl cjc z y $ eron

2.4.-

Uu,l.co cisl & ndio R rc carr oo .clctrico roLc cl ejc dcl dbco I un diuir

deidd

epc.lciel uniforoc lr. Celcular cl mpo

z &l cato,

gontrico a cl phno z ' o. Crlcl cl anfo clcio cs u Ftoirdocel cjodal cilindro r w distaci dc ctqo. l dejdd dc crrr spcrficid cr pr y l FnniYtCrl ro

dt dtt

z ^ '[ r . ] o [ R a p . 'E , - l ' | , ll 2t"[ VR'+z' J'

5r!!.c\oC

z
trr1 (r*+ t" )
I I ,ll A 'l I I L I I I
I
I

}cLtJCt

orJ

gr < [a!r L e -_\rL t , -_ q


rct" $n"

b I

Al cAmlo g, \.rNiANILr o'ttr 9".

As dd&\-- os '(GrA-fuQz-9 <? |


?

Irl-.

At=
-

.-

c^c

I n -T a
.L L vt

G;rr\ uaA

\fLl, r }JI <o.

i usd.=l

qrca

).,* ), cr.il)'-

lwl bt= q;;;;q;;,.


- - -

Lrcc

E , = * !# " - - * t # l :
'LL"L'

t"(v^!**)z'"

L) cAnfo

otrL c{Li{Dl'o

= --LJ s'--+:t +1-fu-[,r #*

\fi,h" l

krt-^0 Cra1,,.*) 9- -.grdr' Lq= 1'zrr'o' Atr +tI' fi tz vrtp*tov ai*L 9 c/*,g sa ( 1 - t ' ) 1 1 g, d-t - _ 9, a t ryra. ; , * '= L'L' + L&v = i, AFT t,l (,,t\t-t')-+a-1t'' I f c-t')-*o"1 n + C'*'<cr L2o / . - l * . t l fct
yo/-t*

^ilq-

Er=

(.4
Lr LO

I t .*')ti';)"'

i**

(t-44x'

- - - l

SrcL (
L2- L

PROBLCXAS RESI'ELIO; DEL

PNOB[.ErlA

rouucxrc^ornaoro urryrrsrD^D

D ESCUE|.,TECNICASUPENIOR INGENIEROS Y OE CAMINOS.CANAI.ES PUENIOS

__- |

cunso DE ELEcrRofEcttA

w
c AP,/l|r
pt

.G4N lf::tr

I
l

RssnELlG eRoBLErtA:i

"",,11",1:ff;:"fi;:;

Dlr^otro

I I

DEr ottso DEEt'grngtrcflrA

PNOBLETA

DE INGNIEROS OE CAMINOS, CANATCSV PUERTOS

w
ctPlrr

2.6,.

Sc eae un dico dc pcquoio crpcor y dc ndlo R, caqado o gro2. Calcular cl potcnci al V a w Fnto dc h pqifcie

dosidd

opcrficiel

dc aga

dcl dis.

t pctmlvirled c. a

Un riuo circul dc rrdio g, llcva una dirihrcim d" cr|r fiul

Cyn' Clanlu c' potenciel O t pcrmitividrd dcl

clelrico m un pmto ritsdom cl cje dcl millo r dilcir z dc ao'

oR --:- lRcsp.
t

mcdiovalc P , a ---:,1 | . f RcsD. -j_ 2 I ^2.-2

s'!:.)_ca-gC
I

r.t
,K

v ' '

5oLUCto

q a jukfl\

-:c_

4o l v

"

+ ,-

d.v=5o-Al ; r=rlc.* r
\rLt

i ' )*" f f i - =

(, aF

4q

dv--

..*, f

I
l ? l --r =

1 7 "tlwl l ) =

-+ z\Pt4l Lf-rre \ ;--ti:Lt*

2/"b\ At = g,d-l = 9r2r0dr !o&f" c\^1" Y uo= ig!." '[uo' s)^ (g*, G,*ur^ zg,r odr \ : ?L
' )o '.{ru t tfO

Jo*.t

)*E

{rtt

o( ---gL , --

\rL?

g 1{^"0 A +),er.ap 1"r ya;\tt


D

Jil,

\i,- - 39' '


\rut

[ia^"o - & c-rS l


L

\ -f

lt

--- Let =El (-^) .{rc?'


l "f

-54-

PROBIXAS ur{rvl$oaD toultcxtc^ 0t fl^Dilo ESCUEI.A TECNCA SUPERTOR INGNIEROS OE o cAiltNos, CA|AIIS Y PURIOS

NSSUELTG

DEL

PnoBtIt

PnoElrxAS nE$tELT0s DEL


uNwtllo^D totllcNtc^ 0a a^otlD OE IECNICASUPERIOR INGENIEROS OE CAMINOS. CANAIES Y PUERIOS

P808rrA

clJNsO DE EI.ECTR(IfECilIA

cu8so DE EtCrEolECtlIA

CAP/Xr

w
ctP/Nt

2.E,.

Sc dl+onc d runqonctrldc d ctr dilci p gn2

ndio intcriaf

y crtcai6!

cgdco b cool

un duidd uFfcil cn ua punro dc ru cjc e

. Crlcrt cl cuapo clarico quc ,oduc ro

L9.-

z dcl cloro. Pcoitlvidrd:

qw Aurdr a ct plu X04 f ro Scdipoocdu lii 4c racrur { y crpcror dcsprocirblc c< '- r,t-' l i' ticc citrdc ca c + X d& - d/ bl +{2 y @ cl ct e, dcda poducib por tl distibwioo srpcrficial dc ergr dc vrlc a, OmZ' Cllelt cl crupo cl&rico lmim6 u puto P dc ondqsds (Jr'0).

n,l -Yl-m fRcsp.E

t --l;;

2eoIr/z'+a' {z'+b'I

I l.z

d I

ct 1.7-rJ o r.J -

rRcspE"ftl"
an tl

a.+(arag+--"ttrl

9 a-<,-.tr/-o *y *r* v-lJo *^!L', -=

A.y, .& f-VAa*r_ -Leao * f?o-4r-cLlo 1-. (rL{ \^^4. /.^.i*^ l , b k al J-c:b-.o.a d4!_ cr-h^o a, , i

SctdcLo-

E['

to.r,,'Lo.t ttE^^'L '^^^*'

19t - L20\rl - -lffiJ

-;J-A tAF& f,50= grl-xr. qL*=f r,.. l^,r*c- l'*T J'"sb'*aY & ca'rcr6- U.^srlJ l '
-t*^ g /.4- ,\r- e4< & :v*ot'ia. I!

6--9 s ( . I
1 t L

+ 1 ) - L rLt Vu'-.tZt,
1
J

toil

= EtcrL ,."g" +*r* b,{' --a. (,ax,_

PROBT^EXAS RESI'ELIOS DEL

rouftcxrc^ 0! H^olro uNrv:rlrD^o

cunso DE E,EcTRorEc'fIA

OE IECNICASUPERIOR INGENIEFOS ESCUEI OE CAMINOS, CANAI.ESY PUEFIOS

S PROBLET RESlrELtos DEL


tottllcNlc^ Dl HAollD uNtvrrSloAO DE TCNICA SUPERIOR INcENIEROS ESCUELA OE CAM|NOS.CANALSY PUEFfOS

PnoBrr .

DE Grnso ElcrRorclrrA

V/]d:I^
cAPltlt

cAP,/r

Q l*i**?of Une supcrficic cnica dc rltun ubitnrie y mdio dc la b* R tienc une wga cl trabrjo qrc cs unifornemente distibudr de dcnsidd o. c/mz. Dctminr ne:io rcelizr pm tnsbder una ora q dcdc cl infinho hrtr cl vrticc dc l supcdicic onia. 2.ll,Sc cnc un dilritncin dc *gr u" poteotl'l-dt cdrice dc ndio R quc prodtrt b . V --g 4ot r le fotm"

- R lRcsp.W O, qr2el

s4gst'bl i) f "k...io! A ** "*if.!,


L

CrJculer: ) Dcn;idad volumtria .roig --prd V, c) qga

dc cilgr

gv' eplicendo l ccucin dc Poison' b) Ctnpo

1
l^

*i' ,.i*#.f%^,n ljSka,r'.' '+ /- 'w cnkr r* J'+si

*n"J*

{4,r4;

epticando: l) por lntcgracln totl ontenld! m unr esfcte dc ndio R de Guis' Paticndo dcl vlor dcl campo por el teormr dct vrtor p" obtenido m cl apalrdo r); 2) resuludo por r'mbos b' Por qu motlvo no rc obticnc tl mismo clctico obrcnido en l rPrtlado Foccdimiatc?

r"l\ \s;/
Y
x

"J= t't"= Lttlc':+'^-

' 2 a )o " ' lRcsp. }"'"

b(t+ar) .. i ", ; b) E' S"'

-l

I
I

?'r

Ns

J,.da<e.^r;"Q L) ?Jd.A-i,a.L "*{L drfl c!,\ /.-r^rtq/- P'lr^r^'( J4:

'.U '*too l: c) Mtodo Q - b [(l'rRh'R 'll' Mtodo.2: I o*tn-"f'n -Q quc ccnu tio I r 1d 2 nodr cl r.tultrdocor'clo, y' quccl mtododcbc quc ri3llt un re tn ,-''dtlttor ! ' Esto rxit! un!c8 Punru.t J"iilJpoit*tt no. rpllcabltl' cn 8 punturl et,,rttt r"

LL= gr*a

v= k, ** ) *ts - Lg , b A ' ' l


LL J o

,'I
-L

x (*"qdt g.l^VJ"( 9tL = .f -- ql4!-("at ' ' L l LI


cL w* a--r*c- ca,rta\ q

r")

t# -? - Fl,(H ft."*e?i)-,s" *.tH t:'ir,:,*E )**-.,* )"+-.u *u=

SolUcrot'l

)) \aL'oy

-1otal-

y,

X"e

Aor/ Jx,,
-a

r, - t-qfl r')J w-- ",r = q$tr) o --|1A Ij e '

l".av^J, a..

12I

- -."rtJ

ro(artA) ^ Lv'tr.Jo d .^",.r* [ 1'.l. *u,c1ta. : -""t:ir< _ ^. , .{ fLt,f A "'d'6'4 ' *'( oc l^'rb( L'^tf -i-. L{-0-r t ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg^,t-

PROBLEX^S nESUELI0S DEL uNrYrtloao tout.cN64


ESCUE.^ECNICA SUPESIOR NGENTEROS OE |

PBOBLEI
t-'-

f,srsrELt{E PnoELEIAS DEL


rollffcNlc^ o ^ollD urYsloao OE SUPERIO INGENIEO TECNICA ESCUELA '--E ct'rtnos' cANAtEs Y PUERToS

PROSl,T

cunso DE EtrcRofEg}uA --

L ltl

cr8s0 DE ErcrngrEoIr

y cANAr.Es ?utaTos DEcAMrNos,

a^"/nt

c.tP/ilr

e) 4.-

t\

q: !.9vdu = &io'r* J
'9
-tLf

far = -*oi. f
0

R.

-4r

'ar

2.12.-

Ea h li. P.f. c ouc$r ptryodiolutr,

ur ctr pururd q itud $r podra

f :t-

-{^) -{^f e,, l r'-af p / - \ r


-4-

6f

'=

=lt^ L

r )
-Al-

IL t

-o. ' . t r , \ r e C1 L -^

l.----ti":^)
1o' " 1 J\^ ' , t a
-*
-& r!

lL

- {'Tl:
L.4

r __ac

cooaraoodcrt(V-0)'

Clct bfurtzclklquorprrc uar rze orel crr

fcats r dor pluor Godtrtorc robrc b crrr

SuEcir Placa EG crs o{g


T

Q=-A\zl

* , ( r -e { ( t/ '(^

*uf

a -:<-

t l l | JJ

. d " t *- ? - * 1
ti0+o.c)c -'rI
^)

-<r&

---te I I
I

Fi. P.3

z.-

t,$, =e Es

'

* rt = (uJ4l'rl ^'] l-s )r--(), lrL \cl"r-ctlL

- ["'r* {'".,tfu-f] rRc+.F ft


5j'LY-<.!Sl-

=2&trr= rydo* qoK"= !^{^c''r-)e -i"fuf u) = Q r.!F" =\u(aa*)** \


'ffill"fl"""""'"vtJ'^
h"ff;I;
-L
;

:r1
'^

I n /+q
I

',,-.(r eqrri.^^,f,. . f^ ^ q '

l"+ ! ur^brar^ -t^f


tt"W ccrrlllo*'dt^Jr<*

f' Lo {

r'ltlu

o..f-,Vh.*i,I' 1^'\"A C';'itq-a',?:.:1:!T.j;5ff.ff:'-'a'Iio'Ls ^ qx ^'tj'e v iz"''^'t^e^*"'!-

^ g<tirl-("!"4t
d ^' ^Z.

r. *r
* lv.nu t-s

1*
^A e.")* =j=Vr^*i,

** n-- "*rf"l" - ^ F",---4>ffw


?

on
I

r'*FG-f

q\

1., t lr,^'. rl [<rl"r

;-^,-.y" +L**ffi*X;:A
f;-"L f {* b l }L u <'. -,^^0-L- u'".*(n
d4'/.-\

A^r o..,,,*c?t("

L-*=l-

bd

*Jil^;:;r--""-

ri* q'^JLt'c.=*.o L I'tt*'uu .-^*


.t.v?--;^-.r-

rr an.t r at{t -

ni p:

%.*r
A^,tre

t:,":.::-, -- * ^l T:if;"/l*wi'*^r Lskll^

*'T a.- etta--

bsk.{'/L bw+6}

-'AhA --?^.-i1*?5' ^| -,; -a* ff' #;t

-- L{r.*.v-

A=f"rr:*!"1u4'
A.,*Acfq'

))
eaL ,<su.

- ])i "o-1*4,(*;T^* [utfu,--

lz'fio '? * iy'ic@t'. {-' s**f:'J* ?T "t. l| d^ t!- tL^^;u^J<. tl. ^13:o-.".* .la i+fi"4ta.L.,-.

PROBLEXAS REST'ELIOS DEL uNrvll3toao tottltcNtc^ 0t frl0ilo ESCUEI.A 'ECNICA SUPEIORDE INGENIROS OE CAMINOS. CANALES Y PUERfOS CI'RSO DE ELEC1ROTECilIA

PNOBTTASRESI'ELTOS

PNOBT,El

w
c AP/||r
cspaciel rte integado le

PROBLEI(A ?OtlrlcHlc^ol IADIID uNrvtrS|DAO O SUPEFTO INGENIEROS TCNICA FSCULA OE CAMINOS.CANALESY PUERTOS

DEL DE CURSO E.SCTROECT{IA

w
cAP/rr

2.tJ.-

Ea h fi9.P.4 t npedc

ucatr

tmcondcadorplaoo.

hpln

infaiq

cnc un poraciel V - 0y le coaticlc une *ge

Ll4.-

Ua codar:edc utcs

phno ricoc r spc*ioo u rcrin

aw

plxrl ctt

ua potcid

vo. El cspocio omFadido

artc las plm

dc nr pcforr{n ra llni

olfn'

dc vrlot ,| Fl dicl'lico ca Gl lr" y toPoru plecu & vdc Vo' Sc colocr dcnto dcl dGlcicrq $E E lPoF qoc r pucdc

deni'l.,lvohnhicrpr-lid-.t-uastt.yrledisrciedcsdclptaainfaic. clcul el nlc dl potcirl o la rm ompcndidr mrtr lr pler dct cmdasdc

cadasda a le pla lplia

y d nra <thldaico dc cqcror t<d cttrt' tod 3u *prficlc' Crlcut m nun

lnfcrior y ott

l uevr tcarla ar&ina Pafati&l a d rir'

mecin dc Pois,

at m&nndc

mtc rlc quc c produa

- #.*[*.Sf,, rR.+v ^l
'0 d ' - - ? - , 0lg *i + ' $- - - aa * - = - + - - f ol|
Fi. P.4

r v =u,[, rResp. -,art''i)l


fuugcro

--lJ-

e.trr
lg,

b- -+

*^x*r^

@'^^/'!'

qfr-

r-Tt*a'

A oi<'

&

,:.-I+-,

I ) 4!.--ts c ^ L g : H {c^t+cr * dt39


r.oND\ct. JEl ( . { 1 Co1oKr.ro L

? 1^* a o=t \,:ij*,=T,. tr *fu,-t=+


^r=\ lt =ftcrtl
)

ltvq., r,^ f^?

t;fL

?J [d'-i)-

1 :o 1-l

=) V=9 *V"Vo

V o = - ' # - c n= ) a . = u " * F d.
>

Q-- ----:--i:--1. ({l'Y) +

v s"

u _ = T 1 ,- y c k

v = d,,_V" Ir

--!' ^

?.)J'u, i - frl ? v-- [,^-rInf


' l - l l

Ll Ar-

^- lrlt^-

+.\1

-6F

PROEIXAs NESUEL!6 DEL


uxryttsoao ?olcNtcaoa sDilo ESCUE.LA TCNICA SUP8IO8OE INGENIE8OS O CAMINOS.CANALEg Y PUERIOS

PNOBIIS NESUSLOS

C,NSO DE ELf,CTROTECilIA

w
CPlHr

Pn08txA
uNtvatstoa! toutrltlc^ 0 r^Drlo DE SUPEIO INGENIEROS TECNCA TSCIJTtA OE CAMINOS. CANAITS Y PURIOS

DEL cunso 0g ErcrEotTcl|IA

PNOBTJTA

w
GAP/TT '

zt5.-

Le fi3. P.l oucrtn h reioq Euvan du oodador cilindrico& longd I, rdio insior I y c.da b. l Eitd dcl cooda:r llcvr ru dicl<i,o dc pcmitividad rclevr cr, nicntrer qE hdllcyodiclario &pa'oitivkld 12 Crlolr h-pcridd dcl qdqsda.

r) fldlu

h apecidrd

poc unidrd & lo3ird dc u oblc ccit

(oda:dor

cildio)

forsdo

por un coodwror intcriot & ndio g y oao cr'ria r bdividc co da cep: dc pcurividedcr b) Si cl dicleio cntc cl radio g y u rodio inttrmcdio Elrcc'b) b. Clculs l epacidad d.l eblc rtsltsnlc'

dt rdo I' El ltc

ticnc ru

P'rntid comprcdi

rl y 2' h pricn

y l rcgln comFcndid cnts c y cl redio *taic

I * t, ro ( a) lRcsp. zrrutr|); b)2nere!Gln i)l


g,:Lr.x-1,J Fi3'P'5

A) plr-_t=
6

O +P= -!l;

=>f

=3_ Y La( L fT

c fRap. _;I_,

+ neo(er, rJL

v' ( e / . - aa L/ , * Y = ' 6 ; )
'ot{-,st.,

t lSfo-rAitr^^lo -)-ic..n(' , C= q t -

c
<-*.d.vU^1,-. cii.^-

_ u.vag

T,*1L lr^Z t,i.c 4< cc"5t'''ttafu1


L -

q{aca.d.

4 ,*^

LrLL

t " * Z- q

_Li.f"?rL

t) Eto<'l;*.;-,,J'.'

, .fa, u-ff**,
e^ - -^ -

ltQrL
: '

- an-f.L

* . Q^

'

)*"4

6.,/*,-v.l.r 1", -+AL4Y!J;L ^ x;,n.-r^ t,-5y",i;,;l l;?{F l,?.d.fi,r., p;c.t4 ya'^.Lie,- Ll'iG .!* ca y-.',i.LI L _y-^ry<lt -^ -l7*11ff t't*"zn<,^t\i 7#f:: _*4:< *.,<t'. s t ' r L c L t . r L - e!-(+dle[ 5 C'- c^ ?cv, ' + lAh t\> -=Y.rv{r)"*,&. ..1. ;;..
t:?.oi=d:-g!s-

L= ?^*t_-r ;c,= \_
lwci.^.'L,.^,b ?or
t

c ?!'!'

-- t--h"'il-l
"

:\

'. 6o,',x2 P ' #t

/A K {9
\-/

-Tffi '' ''4=fr;.4'; r'},i ^=*i,,'fl;4.


r Q'. t^6di^.,ro . Na4lif,;w 5^:1"A 't ZL'a.1(r

Qt

<t*.r4*

rn <.'L-

, 7 ^ = lrctrrL
va :V \ J n&
0' r It '- >'v_)z

.--t,

*;,
'0"^ : 2
d-rcL
i : :

.c-

-,f"t, 0 p^, * *;, =ft;L.|*ffi"Y 1,-a


t
-

ta.

=futu^ a Q"=d^ .r-]n +* 5i;,&--5:,t,it--t""?


c-- \'d* '
,r-1 L ,\

'

- i p " 2 * tLtlL ^ ^ Z *,t {/\ Lf.,L

t^^'^.il^^:

L .rL nt.

l l Y

n
)bq

i n ' oq " U 7

-6F

PROEI^EXAS RESI'ELTOS DEL


uxrvllSt0^D toilflcxrcA 0t aDilo

PNOB!.EXASREST'EL?oS PFOBI,EXA toiltcNtc^ D! a^ollo uNrvtrsro^o I


OE 'ECNICASUPENIOR INGENIEOS ESCULA CANALESY PUERIOS OE CAMINOS,

ESCUIATECNICA SUPERIOB INGENTTFOS DE DE CAMINOS. CANALESY PUERTOS

SUXSO DE ECTNOTECilIA

w
cAP/Nr

DEL cunso DE Er.EcrRoficNIA

PNOBLEI{A

'ntl
clPlHr

Ll1,-

Sc crc un condcsda bornoglno r|lqB

pleno rrrlclo

do rupcrficic

S y rcpmcim plu fcmdo.

d. El diclcrrio

no c

y h p<r'nrlvlded vuir Crtolr

llmhcotc

dcdc uu &l sdandc

r h otrr

Si e y e 2 sm or

?.t8..

Sc cnc m sldagds

cilndrio,

frnrdo

por doc sdudots

ccnccntico dc ndios R I R2' elcticr m

a 18 do. p..

l opadd/

smcdos e um d.d.p. V. Ente lubc E" a) Detcminrr

coduto3 c ditpooc d un eislnte dc rigi&z R2 que bc

cl Yata rninimo dcl rdo,"itcrid

qtr cl curpo :a cl int6i6

lRq'c)-

S(--,) ' 'l


E. dln-: e I

suprre cl valor dc la rigidcz diclcca Q ' $) b"lcut* rrdio cxtaior.

cl velr p{imo de R que bact ninimo cl

l R c s pa ) \ .

- Rr."-''-; b)Rr'ViEc I

V/R.E.

9oLuc\-l
-la=:'?%:7-1

' SoLCl, a\ /LrArrJJ, -- AY

f-(-rl

4 \
+

r= !L'* ------------t I. vur.--zv'-t*

E 4' Z#-='Vn'--f = > rtLr

q - L^9*
L

af- =+
r r_x _\ ol-l l.o

=)r*--fe.-,)+f,-l s'^ g+:Vi.;e 9 , etKxt-r i'lr,


X

v :)E --Ac ;;G


,J- c,o*jn
-t EL-- l,r-:+El(" f

(*7^otA^. A. ctuLu^5r 'gzrv,riti.riL.4 .2 x.

r-ii.-.

va3<r
<^{/L?a w[*br

l'af*,-!' *c'^
K

*,,t

t" 5
^" zL-o^*- t'-lvJnl

-z l-= 1l
Yr^.

".= jf-s, , -ft=uffi' Rrh&o

q.l

^ S tvlaasalo<t7 . [a- ca,.V-uaL

uV,
StrA" t,

l*:

)'t ,Y'or L

. C - " C x A C /' -I 5

!- -->

'!-

) + --'(^A^, = t C ) ^ o r S

,-f,4*

^^

3 r^+ frr.-t,)

=)

Vl

uu'*^u = >o ' ^ - a r R (-&):" ffi=o


r V \ ^ r 8.{ 6-" 1"o -' L-

L,^Ltn*i
! (? " -t^)
'

, (*"-t,i]: L ^ ( t ' llllll4l,) I

- _y-

kE

V/\; t

t r

lhv

gclF
lrNtval$o^D rotl|cNtca o raoilD ESCUELA TECNICASUPENO8 INGENITAOS OE OE CAMINOS, CANAI.ESY PUEAOS

PROBLEXAS RSST'SLOS DEL PRODltt

s PBOB.g|| nssuE.tl}s D8L


totlcxtc^ o! a^o||o r,Nrv.ttoao I cunso DE SuqmotTcllA
DT ICNICA SUPENIO INGENIEOS DE CAMNOS, CANATs Y PUEROS

PETT

crrnso ELEcrRorEcNrA DE

9/Al cAP/ttr

CTPJIT

Crlcdr h cpr.

dcl coodasdogrdo

o h 9 p.6, fomudo por ds pl*r

pluu quc

2.20.-

Dcrrnir cl vlc dl isio rJ o.

d. B co cl guro M dcl cirorir,o h f& P.?,.i c ndio e iud

fornro .a lnulo c crn 'l, t plcrr sE ru prcedldd L y h pcnividad dcl did&rico


ct .

Fig. P.7 Fis. P. Insp, B - 2"0.1f5 Tcsru pqp:adol y otr! Plrm d. f. -]


5 oLUO\t.,

ro!l [Rc+.c' o E SoLUctuN

vtVo

V-rJ-- A a ciei.,'.t-ri*

-t

v-_$() -> t#="


>>

)" +t(.# |'fn.#*=o


1;::t, ;=.^t:

o ffi*=o H>c,1=?v =c..t -,.


'-"r*

'! ' iralu =A# *,f, o,A"':,

o:ft!-{1--)) L Afutcc-x

=4, =>8, | &.t9t'l,tn *


i'-:gA"*^-\t

s (raur-A6).-* erlerur.r.co)r$

(6r o - C".,:)= (d 5,'c't *\' H

b(ca*^eo=iffi,tr'*
l4&--)

toan"'*1. :iy*,:+i .r itJ$:'c\(Nw\ c o ,""T,ff o '' Lcz +


5- [r--* o*irl.rr** !(-"*

*l

i"'-'(t

yi-'r"rk^"

Ltr, fr*.-b'*".,( c

R ( . f r -- lt"I 'r G* b{.r^u-- L,of

'Lr * )!.;-r o -- 4 " ! - f '!-ri.c{ o - 5r c 9 v

n+5 'Y.

v*fo1r-tl e
Lf .5.It

.,Yy --iF-hl

c,oht o'n rat&.- ( C = 1c; ) ;>

I
I

DEL

pnoarre I

NESUELTIOS PROBI.EXAS DEL


tottt:cNlc^ ot saDtlo uHtYtl3loAo OE ECNICASUPEBIOR INGENIENOS fSCUELA Y CANATES PUEROS DE CAMINOS,

PROBTJ'TA

f,."".:;1HilT:J:','J;T;:il:fi*,", |
Un hilo mduaq ndio Celculr

"^soDE Er'EcrnorEc'rA

@l
dc que

DE ETJCTRTEC!IA CURSO

crplN,

w
c P/rr

en fonrr dc potgono rcgulr

dc a ldos, xtri iwito

m w

ciamfmci

cl vda & h inducioo ca l ctntro dc h cirunfaacia

siado I ! criatc

2.2L-

Celculr tr induai m cl puto P dc h crPira 'tct$l

dc le ' P'8'

circulr por cl mductor,

B fResp. - #-e Ur I tf n
SuLuC-LON.

uIn

+ o ^( , + $ ? 9 = v ; d r + g = l L - H )
u__1* d.r'9= -: -_t-: n

d . = r - p - -r L - t - * , 1 " 9 *
d t lt(\ '

Fig. P.8

^'ir
D[bcul""nrr)t $ t\ru-" Rs), (tr1-*)
A l..A))

. , r r g (rra.," lr) = L@to<^-cn|dr,) ffi | = lof | -- Aiotc^r^'<tJ't- f'n-Lf-= l -- a- St*oL, a X.r,.(I" -f, )--acolfr

trll
5ot-rcu

tr-rf nr.col I

c-r(e'-E-) -<,r(E-*t)J=
rA -d 1"g-o, *

[s)= b(hoA, kl
c

('t 4 - o)4')

uro-ffiL6-#-J
, ''

= lvt

Hq+

.ft^l *i s.o.ffitffi ) son-- # " fu]


?sr",n,--t*l W,
- -g _ t *
z

n.--it

- A.i I

L {ffi-

*-'t-r

\ffi,t l

"-8,-g-p1
r,f;*c r#xl:
bc

qrs L ;f ll,-t, i - l
qr! L

{ i \ E ' * . E F - 8 1=
' r---: ^ ( . {pr -'i } .(i.-'h i,. \lq-.+

PnoBtxrs
uNtvtttDao tou'lcxtca ot uolto SCUEU TECNICASUPEEIOE TNGENIFOS DE OE CAMNOS. CANATS Y PUESOS

RE5tELl6
PNOB.EII

PROAtlrAs

RE!tEL)S

DEL CT'RSO ETCTRSTTCilIT DE

DEL uNrvl$o^otoucxlc^ot uoto o cAMtNos,cAlAts Y PUTRTOS I cunso DE stJcBofEcNIA


DE SUPIOR INGENIEf,O{I TECNICA

PnoBlIr

@
dc rdio r !cs.

2
cAP/tlr

cAPltlt

E eI ciqito dG h fi3. P.9 riuc tor rcc Celqlr

y cucrdu dc u circrfcrsci aEodo h srieotc

Clcul cl r.-o

orltio

3 qu ca

h cspin rcarul

da h fif' P'10 a cl G'tro &

rl vIcr dc E c cl ceoo 0 dc l cinufcrwi+

cr I.

odd O iedo t h cmiratc qucllcve h cryin

Fis. P.9

r**.#t*.*l
SOLUCtoN

Fis. P.l0

l)

-frult^r, AB > c9.. B^u' Dto -- *.8- 1c-t{t-c)d-)


Hfi,r

a, [n..n.
=

FoIab

J',L,t'-.T[t'.t]r
Siit=:glgd

.,lr
E(a5^^-a1)') rv,
qr.((

?>u=15., " U-

YrL+
tL y rL-

l- ol\ 5- '-t til) rca. :_

-41
t7t. I

--/r'| .-(At
I

r r . p { i (! " f l = # - t l! J L 'Jw
L\l:zL,*^r't tf c , AP (,*ib^rt
V

Aa- *
Yot

vy

f'rA t ,.t) cA.,fol ?t v t cr 9q lcAnotg:CD' ," '-t" 1co!41 s^ -- 4 . ,trupntt loN\--rJonftm c 5 d .= t -'"n- A l

[ =ry Bu.*sno =tL+&,.1*--.= [[[[[[[[[[[[[[[[.8 I,l*E * &"r _-? = n '"o<f*u tl ? [". \rr ir..
L^

t'*'f"lFTi
tol (xurF''"

, D^$ 00'9.o)-'L

*1

-5''Y'"o,

,, A'.

v)d,-ffi

PROBLEXAS RESI'EL'OS DEL uNtvt3r0a0 ?oUtlcHtca ot r^otto ESCUETA ECN|CA SUPER|OS tNeENt8OS pE OE CAMINOS, CANALESY PUERfOS CUNSO DE EICTROTECHA PFOBLEXA t NlvllSlD O tOtlttcNlc^ Dt t^ollo DE SUPEFTOR INGENIEROS TECNICA ESCUELA OE CAMINOS' CANALESY PUERTOS

NESUELOS PROBT,ETS DEL gl,NSO DE ET.EflROTTCTIA

PROBIJTIA

w
cAPlllt

\. | . _ _ yts,{_*(t)*
L$nGt -- t(5t

tuu

l.

-:- Vl-

(? t/r"( 3...); f
- eI"rY," 1ir"-1"
T\<AltorA t
i l l t

S^r:

4/u

le 3' P'l I quc y qx gmducacl crnducla qmtrrdo d Crfarfer l unrccinco lor rntc P Q lla rn qritarc dI tryaie

r-'G.F)" f,".r
f

u) tnUccr-cfJ gs

\r,

>9C lof I

$ ,. !i2, \ft
)

t coi7 t

'ii

toft--rlotrFt-'rfESv 5g , - - Y S -&-', oc $-., {1"*i"


G --Jl'l
N7

P.ll Fis,

B(P)'#*n :B(Q) tRc+#37


9ouctot{

u*@1

1ffiips
| {
g.-,/

, {) sAo)

d'rc't"{'lz *"}- lc,'t

r*(?)

= zf}. + f5t5-,'?,r1-ccr{''@;_ -- U+*

-- e a? $.r,,n, fur [fu . ;ml tf

\n ffi'",*:i.p,f
&-

Br.,n"--"*-r*=jt%

,.+---v-==;);iffij
u -lti"*' t---

.1--vrr*,t!

r^\& l-{. , tle--(,itl^"

\
\ /

x) es=sr'c-s.

fcorxr-cor"r{
\-r(o-(td1'4

it'so-oial'H *\,"r{ *k "17;" -a $r.n,--'+* #=[,n*J

R^bt)=

tq-t

^# ^-

y''r,^ #' #*t = u'*'ffin'^'

PROB.SXAS RESUELOS DEL PROBIlA

PROAI.EIAS RESIJEL( DEL


uNlvEtlDAo?ourfc!{lc^ ol A0l0 OE SCUEIATECNICASUPERIOB IN6ENIEROS OE CAMINOS, CANATS Y PUERTOS

PR(ET.ETA

ulYlIDD totlllcnca o, "^o''o

ESCUEIATECNICASUPROR INGENITSOS OI OE CAIINOS.CANALESY PUERIOS

-- - - |

cunso DE EtcrRorEcNrA

@
coo fraocir pore

crjnso DE ElrgtlgfEcilrA

cAPlt

cAP/llt

l ti. P.t2 Eu

doo bcio o crmts

dc Hclnbol

quc * ulizu

diryooc de ur rqis .dbL

.o cl G"ro ds& c rtquic

I fi. P.l3 orror Uutportr un

rn hllo qtr

ua cango rearico cssrcilsrtc coicid coo l purcia cgc l5 coc t forur log{tnbr

uniforgc. Ero c lorr hrcirado qt* cl dio & ts bobir oio. Cleln a cl poro P r ditci

corricoto I Y qw do ual csPinl r 0. l/l'

drd Por l crsio golaro:

r) ldrein

ordaralet 4lt p - ac

dcl ortgcn y cn cl cjc dc ls bobi bldwia l induioq riuiatcr q clbrigca c)Donrb^a cdolrd quc

c ) cunplc l Clculs cl vla & l indwico ca cl cico 0.

iuddadcs o r - 0,

Fi.P.l3

dB
, t dx

dlBt
dx2

- -

drBt
dx

- 0

Fi3. p.l2

Rc+a)-'+[6ffi1
b) E U I B,-r#
5eLtJct '

t]rc4 pcrpcndiorhr y sticarc d pbrc & h pginal [R.+. B - po I 1c2' ' SoLtJcto

' ,16--b ] - A L f I' qrl

- A.E

rfr

At Y^t

r'

c' g

-?t''n lt"--t@- *{ \rs'.'

-4ln t\'- ^e

. (FqF,r.+
1 eg lu gJ c f! :

--;+T.fiT*-a

4 ) c/\tr90 gtl&A ^ r\rrailctA ^\ A f o e J h A ,

rr,!r.-!t' t fkl,-* ffi;1,,_l { ! ' 5 . j t b)brx--o)J&a#e?," =W - - E u " l tf


B{.a

LHHoL'II gN r:

"1.^ z--1.+*
rr$!B rtr*rata

= 9f9 i,.= * f VXo, -- t2(rc-e ) z


S4^;'DL-- -7=!--

A AL' t filF c+/n


--o

( e . ,'f ' t & ) '

ba*-bn,O = -4n

(f%..bo
rtt

4-u'9

bac

>

cr \,i{L s ' l

tJr" va'+

C) )t

Scdr6 *r-' '*L. ;U /

v*o

l4e+c.o ^"-ro,i*tt"-

a4

isb"

JV- '{^*Lrci'-* a^ sic a<

G'.,si'*-t< "0-t4<' !''t eQz'i't

ta'iq-+scio-4..' *tAo

h4La4^*

tt^r ( v'- - rL \ q

J6

*-ys{ .,', tr!

(' - - u.^f.\ .,{fL

uo

ffi*-.,r.^

'- ,{ ;.1^-"-e .ffi.

,----u- -* la

l,

4.b =Lr

\ d'tr

^,

l.r1,.*-

t:V

rt- tc*s.fafi'<a.^'\

,u-^/'^-^4^^

E - - 1 i . .f ' " * .

1 . 1T , .

,,-'1

)'

ryLlfl-11
\ * L

PROBIfXAS

RESUELTOS

RESI'EL?OS PROB.ETAS DEL

PROBITA

DEL uNtvttltD^D toulcrtc 0t $^oilo I O ESCUEIA fECNICA SUPERIOR INGENIEBOS DE CAMINOS. CANATESY PUERTOS CtmSO DE EI^ECAOTECNIA

@
cAP/lt N B el cl punto

?otlrrcxlc^ ol naorlo uNrvGt!tDAo OE TCN|CASUPERIOR IN6NIROS SCUELA DE CAMINOS.CANALESY PUERIOS

cl,NSO DE ELECTROirICHIA

WL"tl
cAP/tlt

S ticnc u olaoidc dc longimd b y ndio e (lig. P,l4), quc llcvr un nmco de cpiru rrifomcmenlc distibuidrs quc basportn ur criatc a deir b'>r, ih I rmpaios. ) Clolu dtcnlr

Lzg..Undircocirtilrdclsadodcndiodcgutai|diclctico,calcaradocnounedci.dcc8r r nr plrno y quc pesa pa d supafrcirl unifcnc or. El dlsco in rlrtdcdor rb rn cjc aapadiorlu c.ito d. un drco r vcla{drd disco rmdistftirz dcl plm rqulrr ro' Clcrlrcl vrtq dc h idrrcl6o noe'lnd)' quc cc tieoc a cl cjc &l

M, b) Sl e cmsldcn un rolemlde lro. (puto P) y an cl or dc urr e

B cn cl entrc del slcnoidc

Qnto Q)

dcl mism(disd'

,,o "";'-r I r t * z l B, [ResP.l-6.'tzll ''

.-l

lV"'*

5bLrJcto

TI

19" a
I

A) t....ci.

f4 ? t|r

v\#\\!

CSnjra

?
Fl. P.la

.l-l
- - I \

t.t
I
^

-$- |

f,r'->c
,w'&,

r=ft$,,4.-- grk=9r?1-r|'*'
u- a '^^d" 17:"*)z e\<-r<**-L"

a) B lRcsp. - +

("* c, - cos : b)B(P) cJ

,q-{

'\<_ 'z
.v

fdr .r''

,J'--l -l
.Afl

9LuQ'to N

I *:*
-(;f

^,-*^'sA !- a^,..'Qi..
t b^.l#. ,l'is.. z^,t lt

a)

*TLg*{i*{9
x l
I

54. t=4 C-..io^-!< oQ.-(.J..i.*,3 n* il-o

-i . +
!*Ar^<-c;i.'
t6-+x" rra

-- g>d r-r-

L{ As- /LqLLLLLLLLLLLLLLA^ -- -t t- ---lt"s,u?


(r'*f l,aqrr.*a->r-

/k-..^-si^{-

4'1rl Iulo<r-<orJ'l

&y rlr. [,F;- -'- 41Jftffi:*t ft

PROEuxAsnrsuElttf
t xtyttto^o ro|ltcxtc^ ot x^9]o ESCUETA fECNICA EUPRIOi OE IN6ENIEEOS OE CAMINOS. CANA!3 Y PUEOs DEL CI'RSO DE rJCrRqrECilIA

@
cAPlfi,

,*,J
tolrrtcxtc^ 0l uorlo uNrvr5roao I
OE ECNCA6UPERIO INGENIROS OE CAMINOS, CANATS Y PUERTOS 2.31.Uo clcrr dc rrdio R ticac u cerl

PROE!IAS nssuELToS OEL cunso DE E.EcfnoTEcNIA PEE

@ crF

Uu csfc dc ndio R ricnc uu *r e ditribuj unifmcmotc po, u up.rrsic. b csfcrein ca toro. r dilmcEo con wu ycleidd raulrr onnue ro.) Clcuk h induein runcr g ca cl cclo dc h cfcr b) Contcts r . prcguul rntsrlor i tr cnrr e * dircibuyc udfomcmcoto d voluncadotr csfcr co . l^ oQ u -- 1 rr:o { R c's p . a - 'B I = ' ; b ) } r) | 6nR 4R .

' todo u volumm E lllfora3Ertc Q dicibuldr snr;tlc rt rrdL' vclocidd rut cca uar bcmilcrio arpclior in o roro n jr & iuri Crlerhr r) idueiL coo vclocidrd ugulrr o2 nde E6tr qe Gtoo 3in a rati& urrnrio B c cl centro dc l csfcn conpuctu' b) iqu Purc dG tr qr Q cr nccesrio distribuk

uifofmcm.otcdcnuodclbcmisfcriogpcriotyqrraparrceclhcmilcioifcriorparlqucBs igual a ctro m cl ento & h afn

o 5oLUC.t
,r\ W) L{ uua. o3i.rr

p^e . eur a,, ^ ---:- r a) - t -r ' fRap. n - ffi ' (o,- r,,)b)Q,' -:r-;2 Q' t , * t , | t ; 0t*0

s -- 4s!jgy
az uUe- ^^J-t-.--.o"G

rLr< *;--

,^,-"L c4,^h- , k *,9-r '. o


r,r.^{<-o

4-

Lu^;-J (eno r..;gnr 'g^'A; rl*;';i --t{ *^.

-qu t. ri [^^.t.k*o

) ;r^ P+ T--t-..

. 6-..,. *,*
s,
--tllt

*ric6uu\:.br .rfFo5.- o"* g q"' ca


,f"r --(or,.-t) = '5aq$A rLe&f X: f t^9
c-

i'-6n rl. Q r'-

.ffi

ulJ^-{')"
Q 0t-

AB.= rL tl-hif s(! *r.,^B Asd+ L(fL


bt=

V)

.!& 9 v rt(L
t\

rLt Bt=

A o i Yf, .'Iel

.r\" 5 rJea.e = 5i,


=)

Br- z ll+O't r{fL(

* g""[f1.[-c.,0"*]lt,'.l

G--i' gJg

--Qt

: Gl,r

'? e*
\ n

{. i).,- "#*

{r<(

7Tr';q+'--oa

t*.AJ OrQ,t=

Q,--Q tu(
, q {riFrw

[.g

Q"1Gr4

-o-

-81-

PFOETXAS uNtvtt'|DAD touttcxtca 0t aaoilD ESCUEI.A fECNICA SUPERIOB TNGENIEROS DE OE CAMINOS. CANALIS Y PURTOS

RESUELTOS

PnoEl,grAS RESITELIoS PROBLETA DEL


uNrvartlo^D totlllcNlc^ Dl faollD

PROBTJ|(A

DEL A'NSO DE EL'STROTECNIA

@
p, Calolr l Lr ns.

arRso Ds E.EgrRocctlrl

cAP/ilr

OE tCNICASUPERIOR INGENIEROS Y OE CUINOS, CANALES PUERIOS

cAP/rt

Um$tpqficicconicr(2+y2-2.g<z<h)cugadeuniformffiredrda,tdsupcrficil C/n2 gin m tomo r lu cjc dc rincte indueio nrgnlce con un vclocidrd angl @nlrntc

I c cl vaie dc la slpcficie cnicr-

b y h2 yltun r2' * Sobc u tonco de cono dc barr circulu dc redios dc N cspires gor unidd-dc-lonitud unitrtt ;;';;;llami.ito pot une-orientc da t (mcdids rbre cl ejc d.l tton dt tono), *-nia t un -no dc rtiuny basacirculrr dc ampcrios. Esrtmnco dc corc p"t"n* cono' ndio !. Celculr la inducqin I cn cl vrrlc dcl

uo u, lResp. +-h I c '

r^NIab1lnz. lResp. B= -:-:-:-:-l 2(a'+b')"''

99 tuc1oN

I
Y I
t

aln-

o
qlt

rr^A-c^-:

rllr.1*I,
-t r-[.^cc,rrC '

\ A -

-,1

' 7Ll ' t" &.,f.'s'urLt

$,, 1ry=I@I

t^

;?;try*

"#t

d-s,

It, NL

fra.-*

L(i-+f'r'

g:#-i,3

z x-"Sott

PROBLEHASRESI'ELTG DEL uNrvtrro^o touttcLtc Dt ao||o ESCUEIA TECNICA SUPESIOR INGENIESOS OE DE CAMINOS. CANAIES PUEROS Y C.INSO DE EICROTECT{IA PROSt(a

PROSTIIAIS NESUELTG DEL

PBOBTIA

@
a h fr3. p,15. El

oa rorrr.cNrca uo.o uNrv.ltoao

CUnSODE EI.EFrflO1ECIIA

ffi _'-|
cAP/l|r

cAP/ilt

OE JE| CNICA SUPERIOR INGENIEROS O CAMINOS. CANATESY PUER'OS

Dctcgr oodqs

cl co.lcGqc dc induein I o hfroitroar

Eutr

catr lc

ciqito

lrpfndG

llro y llctr rne crriotc

dc t rpqio.

fI\
l" I l L !
Fi. P.l5

En le tig. P.2.1 r rnucrr un dico mdrcor dcndiorque 3inruru vclocided ntulu u dl, dcnlto dG un crmPo nrntico uiforme' pcro vsiblc con r.3peo sl li.mPo y itducci&r Br coc o2t qu a prnlclo cjc dcl diro y cm cl r:ntido indiado. Por mcdlo de uou c*obillu @n6sd al cjc dcl disco y d cxlcmo del ndio dcl nimo' & @o.tr u vohmctro quc forru unr cspin rcctugulu dc hdor r y b. Clclu l lcnur "nsrutnc' (cn funcin dcl ticmpo) dcl vohincuo cundo h cspin que l foma Gst: | ) cn un Pluo Padclo d cjc, 2) o cl pluo dcl diso, NOTA: E| mpo magnitico atnvics tambin l om dcl cPacioalcdcdor dcl dio, cn &l montajc 2)' panicular la apin reunulr

- f, rRc+M u"[,*"tS"]r
5plJCloN
F. P.2.1

t\,^c.d' a1..r- y\'.o/q4^ eL c-*Jr^at"r c i o. d.a^r"ii -, ,L"t B

rl-

Zr-r FI"Lrip <z aVadr^ [Q., 6f,s=

a) lRcsp. +

-" torr b)Br to,r h rcat't,t +'?t ;

-' t"t

, r*e. Lk-,?.,C*!-,
5Lcl e^ r) g0- ^{\r^-l^ *'ir' l^-F. ,*' t^'r^i'ct* 4 ct\'(i 'tL J'Lrco

lL'r-v.* a
:.;rtc

b6o' --#,
-

rlJ => 5--lV+a-)\5Go'= (b*A-r)


oh.v.*ri*se-g* uV<z- H''-YJa-'

F^^f 1*

=);*-i -Lgr [v = (-t#,Ji(b+-r)c zIL L'^r"tt'4* i^l'] r


)

ah (

Ar = ! a'is*'o'l''k o= Sqv*o )d.l = fo* B'^raru'k


aY Ylr w

,,\ll#l;,;
/

rfff,:.
j
(-J t)u

u+ ='f =Y:lllllllllllllll - d+q*{l { itv**> -v1 Y + ,1 tu"un-f.

*nj- a* c.
t

Als..
-

l'''\

I
4 I

* L. !,-oS*; \Q*e){c=
rt [.'- a L f!*. te..rt^r

\ \__-_,,

Lb*,,*'"t " l:* 5 !:_:1 *


t^r'-

PROBLETAS NESUELTOS DEL uxtvtt3r0a0 totrfacNtcaD! raoilD

.T PROBLEXA
I

PROBIIIAS

RESIJELTOS DEL

PROBI.EXA

EscuELA 'EcNrcA supEnto, irii*,raoa I o,


O CAMINOS. CANATES PUEROS Y

cnRso DE ErJcrnorEc{r^

@
attm

cAPlrr

l r!

{
tl

uNtvltio^o rourrcxrc^ or {^9ilD I DE IECNICASUPERTOR INGENIEROS Y DE CAIIINOS. CANALES PUERIOS

CUnSO DE ELECTROIECI{IA

w
cAPlNr

Un torcid dc pcrrobilidad ctso \ - ly "' cl rje dd tmid. "ru Clod.rc

p (fi. P.t7) tic '. tiac rn mdctq

N ctpin,

mllrd..

rlcdcdc del rimo- po cl

dc lr"o rmgirud quc lrcvr um oricntc &uhr 6trc rmbo cicuite.

r) Cafcicnr

dc inducciqr

b) F.c.o-

iduci e l bobim & N cAirer

.I .{ {
-It

2-t7,.

Uu barn corduaon" nrcdr lottrc tt!! fgs (fig. P, I 8), r o vdcidd ceao r4nrico & n& f.e us

rncrflias

qro forre un plam iaclimdo dc o rrdd tl dilmir & b ocol Eric uo

cst pcdg

miablc otrdtci6a

dcl elr r cmrmelnnio:

I {

B - a, B, Y scntot

tcslas

tCuil *ni la leaum instanta &t voltmuo

cccttdo

dtrc ta uir

metlios

cundo le bam

pas por el pluo x - a?

Fig P,t7

r l l
l l r

,.
X t

a)M lRcsp. - "*


IE f' , -o nlt. (;) -l)

t* ; tc -- x$rn I,.'*O I
ttl-Uctb t.^.^^., q- 0r\D?- ,-Lc,^o&'r ^-L !4."rL rgr..- o;^,,t(
i*c-Ar.: 1Lr
Fig' P.l8

rer ).a, ^ J-U

lr^ v

-ba!Mda-r&

[Rcsp. c - - A,

cos c (rococrt + scnrt)l

tY'*5 < 9- sz.-'' L-ra*'rr^l

r,) Flc "* o*ic ' JL-bo.i*n :

Lg:'&t
l\ l:

:t.a-t

l\i

l) Flr.rl'
q )

tub-l-c,*"--U ,rF ,Lfrsu,-'l' r-( bor.ou'e'V = w{, ^/{rJr\<lrAaqc^,l* ,-n L \ = N, L n n v " - P . u )

iK\ ,' lY \
l\rt

t,.i\

L'wr- (atl" wf"_

nu"*^,He**q-r
--

t*.,o' L-9'""' L'r"*J'-'


z G)d' -t:^'^ta'Gta"lt^'t f 1u
v:E tsr'

-!"*1* 't-'f

' - H - - - * f i ,- u / . - u ? f , C * s r ^ , w t ) r
tL = -Hg.u-^ E,va.^l-c,tdb.

'',= "\ ;to*r'i;''',"''


*. , 19- { f crt"t<,.wt

r)
l.t

lS:: t \-.

t . . * t t ' \ L v x t r ' * )i '\

. - l ' - 'A - ' - ' )t

l,- =.n = i;,;-.",,4,1in,re1l-ixcsd.e*3F*r^tre "-'


" - .,,:tr -!:,,,-,-)"^, -19"-B-c-rt*'^'b , ,, "t- $*rr*w\ c.ra { }"^-t'lo +ryI Q- -tr* cL- - D*.&, Luc'Jub

47-

PROBT^EXIS RESIJELTOS DEL uMvlrltoAo ro[tcxtc^ ot ra0t0 ESCUEIATECNTCA SUPERION INGENIROS DE OE CAMINOS. CANATESY PUERTOS PROBtflr
-t-l

PnoErJrAS SgslrElftts DEL


uxrylro^o toulcl|tca ot raollo I SUPERO8 TNGENIEFOS OE TTCNICA OE CAM|NOS, CANAIES V PUERTOS CfnSO 0E Etc.fnOI]SCNIA

PROE.EXA

crrnso ErrcrR'rEcNrA DE

fIlE1*
GAP/'|r

@u
cAP/Hr

Lr ftg. P.l9 Euctn u cspin rtcuaulrr

dc dismimc

b h. Eitc

dot csrducioret de coatiarn dc 12

fA{e
,

oq*L a^f,^tiqJr. l^
tf|,

u,j:.rn

(:*f{.,

f:'n-:

'4^)r\A

ootNd furt ps!cloc d ldo b dc l c"pit- E coodraor I llcv tu oricntc uupcior. C.dolu

"",rrriraK).

r) EI condu.ior I cci frjo h f.c,n. irdrxkh a h tspin cs lo asc ituist6: y cl conduaor 2 sc mucve vclaidd V -., ". b) El cooduao 2 csti frjo y cl conductor I c rnucvca vcbcidad V-.r, V.

k-- =I ul'^* - #)1r^' \c.[a,


a

.l

LFr. P.l9 NOTA I cd e;'|.r. rcFc!6ts h5 pqicioocr a ct cmpot - 0.

=rlt,r#d I^^ + +# t^L^+v*'*-t-'f*b *?


* 4 = l^ grle-sr*h,b-1,^^1+h L*}^
+ fn Llolc "---" -__L,^ ff-us-\ ' '

=*,
Y*:ttE ^t(U*"t"t)-l{

-T ' t -fi b atb *at&

c-+.V Cu*._^-tl

rot^r cou!.Laff+ r.,ub


t[, $ 4-- -i,r-i+.rutr
t^^i""^ic

*.*"J
, : $-= A"h t r':cc'{L-r)
vjtt-\l

),--+ [Rcsp.

r",<*'uo*-f -16*-'1

r"H , r- -F#-ltcoar.l .,* ",(*#fi"._i

t r,'yt
l.---l

run
l)l

r' * t*:1; s*."J**" .b,c,nr!-[f J,,


I
.tL

JoLU tOr

{ru
{:
'

b\ l*J.^r...'''*u.r,

ltiau\.

^(. I - "*"X;;."ra-k
l-t '{L*o a,e-0g,.of.,c^^r^toer\&

o,r** - t"t- ft1 * [u",,.*v

| I

|- - sV,l I l :-J.

"#*l

I
I
I

er=ftq;;).
1 xlir-ft
ca

.3.l'.tlli^acaJ*rc1 rr r.
'^!V|-e* 'aL
t,^ ^r?!ft-.

e--_":
AV

r L

r lopr,rwt

-u@t . nr(c.*.rL) ---F-"F

+tJ-

rornrcxrca aorto o. uxrvrrrroeo I I tNGENtEos DE rEcNrcA srJpERroR lsscuer- y punros I oe culoS.clUS I |

crnsoDE Et'cmqrEgl{r^

@vl cplrt

I |

Ltg.-

Sc dac u otmtet

vtd &4no

6 cl vrio

dc h formc

rA"-k"o#-o*a) ccucin dc ond V'd)

frH"= -c.i,tt,4A+

A - - . l0'? cos 6 x cos tz cos t'lt

Tcnicndo cn sct! bonona Pu

qc a cl vxio :c ticnc 9v ' 0, J ' o' Dclcrminu; b) pulcim

cl Potcncid vetr.

ocn radiucs/scg' c) Potcnciel cslu

&& -- -(".Ai Ox. 'la't & = - 16.r;a. Qs'Y' c" Yt Dv-

Y-\bx cnl\'cPtt't\

-- -titot.l'+ t+c-ur* fln" ---Aoo A1


.ocz r.,l, 2o

Cempo clcrio E Y mPo

nrgntio ll,

olr - ^ o3 _- o -" ' ot oq[

' ro a) ;v2 A, " I00 A, -' .01 eoA, lRcsp. v'A, ' - p" - -: - " Ar'

d2A.

cojr-rk 9:' = - f . l}c'rcx Y+tt bt cdort && = -6\.1c-c '^.',t3\ Da. 7.1' ralt 1=-' ^

b),r to eo- 100; t - J'l0e ndls c)V-24c6senEzscnot d) B - rot A - H - 0,{77 san6 co 8z cosrot

) * ', ,0, * oi*, Ez rtl scn


OK

6,coYi '
Latgv'a*"t = ro'r11 tl4cxGr8torub v'\6Y'

scn E - a, 144 t ";

t;;;

561tctor'l

$.Lrl=o-

='# *UE
Lj..rs--c _

* k # * * , 0 = \ {
* c.',tC t rok'otB = 4?;t;(ntu:-/'ool' [:
-\fl

,il t

=4 *

*B

Hi ='*

= rtrr ) a- (oVi):,rr"r'$-i.obl a r"t(f[ ) qjloL- \" =lr" L ; i = .u, r-*


! r . l . v ) x1=, g ' r - : 6 x c l nL L ' I u c l '

=d6=A,t,"F-

its=n'i'F

t-

t F . oo a.! - -4 , ,.*r^:^*3t c,Jurt it* = k qrt


0t

, i \ , - L * . t(olwts t
oscxc'lx'
n lc.Lxc-ftt.^wb

'o..

*A1 q - O\-J

cr6x<-fl/'rb -e <'JuE t = i-- $r t *o* r^+9'r ft\ d


4 -- i*
r- A

d A r :-iio;l Y
E3

t&"\'t x +>9''1
-- -t^'L ^At x cri'i L ciwb
.

t"Au C. ---'ri,t-to

-o*-T.r:H t *1.,, " +A .).iox# - c * s"o;l a'ol -,:if.::::":::; Lto t


3v -- Ldl'i4Jc).e-it-tt^*
DL r, ro

u*t"t<^"'815*wv+at-E o t * 'otl '<c" I I t<ut \trLl.'lr'lt l"ut+t u{ i ,Lr^ =1";""


v=

l-

-- ,^\c-trt

)\-

-91,A .ES.l

PROBI|AS uxYcgoa! ?oulcfatc^ 9t r orD ESCI'IEIATECNICASUPEO8 I{CNIEROS OE OE CAMNOS, CANALES Y PUEOS

NEsl'EL6

qll*r*

DEL ctRso Ds ErcrnotecnrA

Pg G-bol" |-/_|
cAP/ilr

EEstELrG PROS.srAs DEL


O8SO DS E!CrROCCNIA

PNo3LEI

toultcxlca 0. ^oro usv!tl9.o I DE ESCUTECNICASUPESIO INGENIROI CANAIES Y ruE8TOS O CAMINOS,

cAPlr

Ea uar lcirin dcl crpxio dc puimuor fer pe, r tiacn uaor mpor clccconrgntior cnitie 8,D,8 y lI. Sc mm lor potcrcirhr mlcr y vcacidcr riuianla; Pottodcd ctc.orrbo

= *rn I t
IV

^.

V-c'cosx+z'

voltios

-x -wr'el n"[:^-^J--B

?" \='^***'".1")*4[o:"""*o"1

?orccidvrc rtoto

A -ay-ayr-aacro"'{

Cql: r) Ompo E y I b) omgrcbrr qrc esto: mpoc obcdacn l roiona Muwcll csirisi c) cdculr lu dcroidade dc car tolumtice y tttl d) dctcm el flujo rogntico quc rtrevicl onicnt dc sduei r+crfcic dcl siplo:
t t

d & h

,1, ,{ 't il

--.n oko oh ' of = [- l*t*t::,n;'rt".r\*!x-t ,t.,r.


/r\e\'_o

i -+x1t''tc

x-+Y'-4 ; z-0 cos r) fRcsp, E - .. iv .n x + , c'Y . t.lz. B - -t x i t l s c a z . ,- c 4 s c n z - r , 2 b) ot E - 0; div B '0; c) P, -' 2eo

c)

/,i,t i '- \"--^t,, ti

z \.t"2" t;*le

--;;.r{-?<et{+[+l=-'t--F A\sE, .-'3 *off

=7fu"---!
roti --3 :{
r\) 4 ^t {*

* *Ei -i
Dr ^, Lt ^ ' 'u \

.'tYf ,2 2. e. Y cos z + , x c{ I r. (x-+y-)rcru, - I| Po '

bx -fl k . et -,
-l=

*,' t) ,-i\ =a.r:-L4*i"xi"''rld['fntc ,rifir*.<


-ltqt

r r. -(l- ^1-Ar..:

-t3

d) -- El
SruJctJJ

I t)t i.t

Z.'{*i'J -b
-. r""i

*4.$ = .ar.t! LoJ* -ar,f,


uA-_o =,
- L'r uxl ? , 5${

'fr * -;"'r *
4 -- -

j ' -J:,*^ 0\

oA.t - **{}-'-^-=> =-?*f, -' 'a

4t
I

il " C ^ l- o 1 + ' i r x t o r t 1 . t * - ' ; ) t ' c L L -zk7'-*|! 'E--\-ca*'lrEtan^'r'--5

* i'.1? *

'@---t
1'' ts.i-...^L
( :t th K- e

Irl

\ lar, . -|r'\at t 1rrg

'

0L

RESTIELOS PSOBT^EI{AS DEL


tOltrtcNlc^ ot aotlD uNlvGlllDD D IECNICASUPENIOI INGENIEROS 6CUELA Y OE CAMINOS,CANALES PUERTOS

PROB.f,XA

CI'RSO DE ET.EGTRTECilIA

cAPlT'

A INTRODUCCTON LA TEORIA DE LOS CIRCUITOSELECTRICOS

, I

g^fl
u",",r'o^o to*ttcrrcaot

,Ro'rrr^sREsrrELr's

l
I

o r^or'

'
|

*Rso DE E-Ecfnorqlr

?',',ls',t!*o' l'"t:1fi:ifi:T,-Tfl I
Clcuhr lu tcsirrclsh lotlca cu. lor tmirdcr dc A y I dc lo cic,io l g' P.-l:-

i l 9/11 1 crp^"I

FIs.P.l
Rrsp.) 6,7JO b) tfl

Souvc o
*) rrur,r-lhr\4sJ 0o-ssbc$* & ?5t- ^ tn;?l'

. 1]-

'o'!n ?o- a4, -'qft.

'

? qttca:\,5 JL

dfffqL =>?f;*'frff
rkfi,:..
t,t$

tr=!'-3&

rr -\*l? ff\ ^/,_t C


t,t r") DUr^f^^\ t". * d.o J'ro l'x'lo
Arrj,vaSrle rurIJc-:

o fr' oh,r'' n> 7 !:r,rrr


&15L ^rftxtJu

r"

fo.^shruro^J'.t'

.'Lf,r u!.-- "l.lu h

kffft

+ff't"rT
L J\,

r $ - - l b

,tIu ,r-!4^

.
RESI'ELTO8 PROEI,EXAS DEL
ol l^ollD

PROBLEXAS RESI'ELTOA UNlyllO^D lOtt!Cxtc^ Dt rAOt,D IECNICASUPERIOR INCENIEFOS ESCUELA OE OE CAMINOS,CANATES PUEFTOS Y DEL CURSO DE ELECRqrECIIA

E:;E Vr.* hEz W uNrvctt|0^D totlflcNl^

PSOBI.ETA

CI'RSODE E!.ECTNOTECIIA

TNGENIEROS ULA TECNICA SUPERIOR OE DE CAMINOS. CANATES Y PUEFTOS

w
c APltrr

Elcrcrnlu ls nrrstarcrrs cquivercntc.crtr ror t*mindcr A y B dc ro cirarto dc ra fig. p.2, dondclodot ls vJore c drr cn ohmlo.[ fig. p.2b npreclta u cubocn tl que todarler rils rdr raltorch dc lO

*9J.u^"

cic,t,.;"Fot LL

-5'V-,/"*-[a
) 1

gsz

\\\t=r+
-- t s-

-,
(! t--AA--t

rtY I

ii
Fl. P.2

\-

a?\-

?p x t + L + i -= L ;;u

V' DrvX
\

4. tyr*, a- [< iu.^Jcrc^ Q^.


i5 0^ lilblt'^ ^'&t

,'.-,f^o^r-'^ 'o-'@'^/i{tu

A''l'r'
A-

lRcsp.a)$o ol ' tlf


, a) 5cLrJc,to.J

u^kr A I

Io'' *

ro.r.,.L .tJf,FZ Tf4..[ot a^


u:32>=CJL

',. vi,,0. '


v

1 , Lfu',{I',trt 'I-h'J,
t l q 1l s
b-,/$ .r,..t,""tn'ttt L, lVt+l

m':.ffiffi'ffi rlro.*1**) b"n^^ '.*"Jt ' E*


y#w'
-nllt

l-

lttt
f'\

li^
tlo

54-Jureraa4 -) t/, , -l & Y" }'L <rr^^tu(t6+Elr" * L nr^/o (,9J, l' fl$

r,,-ro. w(Ygry) rl.r

,N , ? x d+v- a'l*ctoJt

ej-

^tt;
6la

g, -It

{1. 6 _ 1} =r.. JL t Z+ tf
L: Vn^r^rf^!.:

=7\ r J= L R L - ) { - - ' ( t ) " ' t ( ) ' 4 ( 1 )


{r*ro,* at'^l^^A'' L'- "-ist'*ci^
> 7

L 'b^'^^

'J+ K^rc0{dt ^t to;t"


^; *

' A rq 9 6

?or O.-ril*
tca,^-s[orr^a-

c,+^-raA 9

t-:-= , {''-* b

Aa_ 6JL U, u\-<j.!r_,rtl-lo

5#\,'
n -

\ .

r\- ,'

)--

15

l >

l--;"r

l - l

tg-t

ex(irl{
hE

PROBIETAS RESIELT(S

PROBIIA

S'E uNlYallDao tollrtcxlc^ 0l n^olD OE IECNICASUPgIOR tNCENtEROS iSCUI.A Y OE CAMINOS,CANATES PUEROS

DEL cuRso DE S,EC1AOTEC$rI cAPlilr

3,1..

Clcul h cqictc orninirrdr por cl cacndor dc O v. dcl cirqio d. h fi. p.!, rcducicado pcvi[r.tc l rrd Bivr.

1.4..

r tcnsn ! En h ad dc l fig' P'4 clcrh lo'vloc dc

y l conicat | 9or t&nicr: dc I

drsiodclnd' I

l
I

3A

? I

6g

6g

W m
v
i [ R c s p '- 3 4 ; Y - l l z v l
l ]s zG& ua_ v\tL-

," t

,oB os c

fltp

I I
I

tl8.P.t

l
I
I

I
I

P.. Fir.
Fi. P.3

lRcsp,4Al IA.h,*a^J. l- rt",

!otJCtot

a^"-EWWWWWWWW L,L,

#"

Gr,*-q.b.

fu

u^='l*4
(r = +

3a =4tu ', Qt= 't1G

=t=}--rrsu

gor co'l;6"no'lr;. uon v. "rr"*[ 't' AL: \'t: xg c-) u- A..g. I rrt*' P" It: c'rrt'>\A'l - ! ar-A q t5tu,,^t'coll.o$ t^= *
{e= LL.Z.\'tV g {ce-- rJ.otrJgg= 818--Lr'{ 4 |

>Lr-Y= t

qo = u . = f . l u l" i = ! . + t = 9 + \ t
'ft"

I I

g^ l*

dr 1,. h4 f.r )

Lf^Shr.^a. .,t: --L,L5tu \,9tir,5

=t&

v)

? Eq-dL= Vs" = V9t{6g=91+ 6.{v r[q.=c.i '6.s --\{v => Y rnc+-ra&^'t<'' A 'r'^tn r-.,rcr\r h t. b* fr,t';$

tor q . c , _ tlf \ . r l rlrt


!

1\rX
_+g

=fr" {\rltr,r=*
I t+,, r
{ I't I
l

._ffi;=h
\ Y
L-------iClr;

,-:;;:=o*'D=YA
-'-l'''r+''tlu--v+ 3 +\ a^cA

\J l"vl

,\

,.,,

'-LsL 'fr-f..-rr

:rEr\ =@ = V: t\t)t +vuq d{aJ't(+6'1

RESI'ELO6 PNOBT.ETIAS DEL


uNtv!tstDAo tottflcxtcl ol saDtlD

PROS.f,ll

crj8so DE ErrcrRgrEcilI^

O ECNICASUPEtOB INGENIEROS Y DE CAMINOS.CANAI,ES PUERIOS

w
CAP/r

Crlo.rlar h potcnci casnri p*hrrantetrc

cn l reitcci

dc 3O dcl circutto dc la fi. p,5 rducimdo

Calodrr h d.p. abe lc nudoc M y N & h rcd dc le fl' P'6.

ir"
t \ zo'

Fl. P.

[Rcsp.V4 - 2v

Sp!-Us!

Fl3. P.5

3w lRcsp. I
S.^tEtt"f"d.r
I

5LUCtoxl

rl le
*4 '*aa'lar

jJr

q
a . } !

&o.r,araLr

ca.^.E dr. tA ftr


L'

+
d. \*JioL
IJL

t{
t.rL
U----r-

5A t

qg

'A
--

zt
]JL

AJL

A
+ v N
JL I

^!i:r?
<tja+\

;
I 4-

Gl.t. tv + C.-kA4

L.L

".?.o*ir*
a 6 ^.1

j*

fi-.r
t o C\Crrr
F rr t{-

",,ff1':,
t -" 6 ,t.L.g

AiL

t lrrf vrFr(A0o 4r q:!Lr-ALL r\11 1:-l! 8:\L)

:,{A =>?=eL!=f l'=E

- t':ll "
i5:1 h

z t*'\+Y +t -'{o : * V t t n -? L t L L z - * 1 1 ] 9 ' ( o -

PNOBXAS NESUEL?Os
uNrYtto^o roulcNrca Dt u0t0 EECUE TECNICA EUPEiOBOE INGEIE8OS OE CAMINOS, CANAIg Y PU8OS

PROBTTTS SEST'ELOS

DEL
flnso DEsrcrnorEclrA

iT'fi
?/Jl
CAP/I|r

DEL ,oltlacxlcaot uotlo uNrYaltro^o I CUnSODE EIJCrRoIrTCIIIA


DE fECNICASUPE8IO NGSNIEOS OE CAMINOS. CANATIS Y PUERIOS

@ c^P/rr

t.7..

Ir rcd & h lig. P.7 c cone coacl Dombc dc pucarcdc WhcaUroae r4uc nlcioo dcbccxii cauc R, R2, R3y \, pan quoI rc: lgll e csro?

dc lculrr lr d.d.p.cab! lonudoA y B &l cirrilito dc h fi3. P.E,Por:l modo l ollc.

-Ar_*A-

lo

^ r15
Fi. P.7

R tRcsp. & - RzRrl


I oLc-torl

for $4al,ly. .ffirt*o)t^-R.1lr--

A : -(f +(K^+q+()ta-s.i) 6 ?
0 : -fUr.lr -9"1+[Q+("+(.,)11 -q V i rt(r

l-e^ o l<(r- o Tx.=


A

v qR^t(

-RrI - f ' , t
f-*(ligv\

Fl, P,8

-3,!Evl fRcsp.

SoLtj(,lot

-+ &lrv-rra^^rt d cdl."^^k

Er=

l-1. ^'5{h \ : -8-" o I -("

"rt
I

- -g;J -v[+^(r.re"r&]
A

-- (a+t) f^-z t'.-.t l1 a) 3-5t?o : -Lfnr(z+t tJ)T-1Lg e r) -4 - -- )ul,.,-ilrr(j', .f) L+ 5 t L3 -{r


-t -

?I''Llt 1= 3 EtL3'- 4l^+ 4t--3t


-4,X = -Lfl-}t1+\T3

A
L-- I"-[1= o ; > I.: !, z)

Lrr

\ i *,rfur e'(rn+grn'3)] = -

-L q, -5

-tv -! q

("r(, R^t(f K.,r )*Q(., = R^("1 q(R.^.t eu rR..Rr f\rRu

- L n - \
-L '3 t{

9 - L - L

= Art\ -t

'i\ '.=11--f
= tLj1, l+q

RnR.t (^R.*

RrRv + R.oRr= RnRo* K"i R^

= lq rr.* lt.,tt,I

^q?-LtZ =)o =P fAg= L4-11: --Tq qtr l

=O,qon

-)'l1vVng; 1. !^s-5 : L.o,aoT- s 3

uNrYtl$oAo roul|cNtc^ 0l xl0t|o

PROBLEX^S RESTJELOS DEL

PROEIAS nSUEL?oS

EscuErA rEcNrcA supRro* oe,*ce*,e*os I


OE CAMINOS.CANALESY PUERTOS

ct'Rso DE ELEcrSotEcilrA

w
c ^P/ilt

PROBLEXA
uNrvlsto^O tOlttlcrtca ol fa0llo

DEL CURSODE EI,ECTRfiTC1|IA


OE UEtA ICNICASUPERIOR INGENIEFOS OE CAMINOS.CANALSY PUERfOS

PNOBTA

w
c tPlilt

3.9.-

calcul'le ntcacleebrcrbidr r slstcnci dc 3o dcrcircrrtodc h rig. p.9 por cr rntodo por dc las orJlr.

3.10.-

Celorl cl vlor de h rgitcnci crro (Nolr: Aplici

R dcf circulro otndo

ar h fl' P' l0 ptr

que l^ cortlctrtc I "'

urtodo de le ulh).

Fl. P.9

Fl. P.l0 , .

27wl [Resp.
LJL

'oLU clo tr,l

Ol 1,923 lRcsp. - tt

ScLrJcto

_9:SLl

Aov'

\ __

+jLL_ i,r)

j ri = 3.(:ri:t'rw

-Ll-Lir* ,r, :..o.i-'1 o -?.I lq ] -tl -r\ - r - l ' o ' \ 1 1 .? L4-rx lT-o-Tt I o 3 -''Ll l- -A 3l

lz -- [6*c) f,-x\-R!3 =) -r = -\ E^ +4j L:L-1r-t L= -RLr -3[...t[^4+t"]t]

l \ 6 r A ^ L -- (a l 'L l-q r lttrt 1 -c

--3A ' 2'

I 6*( -Y ttl 1 -Ll l-v -3 zt T -. . = l - ( A

+L:

f3-1"=C

Lt:L,

+ {Ll t -P1 6 t f . -t L - ! \ C + t t l- l-.r ^3 -zl l - l f-v z \ ? - /\A+(l l -\ -) l-e

K"gh+ti*
-^N.d-tE^'

' !L^ 2 1'16 rtrI ri

H*.lfi1. Qi{rr3 Pr"

)to.k"'

e*ff i l+*a--*,--'*1 trr I t l-U'C p -t-c'(l' l-,rt,<


l-r-qe ccnl
+66tqc ) g) (,tsta-rlv) = ttt't )( -rrY (t.q

- $( crK)(Ast&) /tc)(-'tf * ) = (6-i


-a.{(+f tK) *{v (ro+QC.) r( --l\a*

-.tv ,b I l-g-qn

bo

=,L' fr '5l1r:l

-106-'

I I

-LO7-

PROBIXTS NESUELTG DSL uNrYttlDao tott'cxl^


ES6UEI.A'ECNICA SUPEO8OE INGENIEROS OE CAMINOS. CANALES Y PUEROS P808I.EXA

crnso DE EtJcrncrrEcllrA

{
i: 'i t.

BESI'ELT|6 PNOBT.ETAS DEL tottracxlca raDrD 0 uNrvatlo^o I cunso DE ELSgmo,lEcilIr


06 TECNICA SUPEEIOR INGENIEROS OT CAMINOS,CAALESY PUERTOS

P!EITA

r.'-l t) f.vt clPlllr

CAP/r.

!'
t'

3.1t.-

Cculr l lcsdd

dcl drcuilo dc L n, P, I I por cl mtodo dc h srll.

't

3,12.

dc coniarcdc l li' P'12' Cloilu por cl nrcdo & l urlls h d'dp' a boraa act Scacndor

rl

tq
1

ii

it iI
r:.

\-/_-vltr2L

-,+ ; o. qsa<
t

tt
)"' .
r 8 (

f\ -

t,t
D

za rAlt-

: Q :
lr^

l.-C

: : " n . ) (\ ) _ \ :
a-

n lr-

Fl. P.l I Fl' P'12 5J-JC,Ir.2

9 lRcsp. vl

Je!t)cto

0" \tr -\.tr--

lvl3
Al tl -L L t,5 -{ -qs 'L

. {,5= -{,!^tL .-o,5I -4,r5:-.!t,r-q 5[at'415t3

t.L--tvot+-L|v z-Llt 9 : -1!a +An f"- Lt1

1 ?

-'^,at'^-Lf'L

-.{ --u;^lkolL

-, -

\o'-ht'o-lnL14 =-h +^olL

)t tr--2 .
?

-4-

= o.1lA. }C:ttf,f=) Ent i

.t T.,.'.-:11-h =W: \o 4o

-o.Lf A. _

-3 l t

-t.5 ( -/L+,{,5) - - - - 1 '


---

Ir{ o
.

!(rs-q)

zG

,^---

[- ^,f I -,t -^,5


A 1 r

\ -f -4'l o rt -3 1 o -3 5l -Li o -Ll 'qll 4.5 jt Y ^,5 .*),Sl = l-r" 16 t- o 1_l


-

"9t't

5 +L) +z(-o'Lstt) = V r c = $^s' Vrsc ([,r- t] )r (l a-h) = z (0,1


\f l "b -- ru^": 5 , S t ) , 1 = I

L.--+n.=|} iz

11-En--

't-:LV

cSqqA
=t:

PROBLEX^S

RESI'EL?OS

REST'ELT{'S PROET.EXAS

PROBIXA

DEL uNrvtt3t0A0to$tlcxrca ot naolro TCNICA ESCUELA SUPERIOR INGgNIEROS OE O CAMINOS. CANAI.ESY PUEROS CI'RSO DE EI.ECTROTECTIA

w
c^P/xr

PROBTXA
urvlr3loaD ?OttrtcNtc^ ot aollo

DEL crrnso DE ErcrT(rlEcNrA


OE JELAfECNICASUPFION INGENIESOS Punlos e cart'nos. cANAtEs Y

w
c AP/llt

E! cl circultod" l fi8. P.13,celoilrr r) lr d.d.p. aruc lu nuda A y D; b) qupotdrcia rminisla cl tocndcdc onicni l ciroito?

dc coaicntc dc h fi' P'14' Celorlu le d'd.p. cn borncs dcl Sacrrdor

Fls' P'll lRaP' lJ vl

Fls.P.l3
Vyav lRcsp. ; P.-3wt

5l-ctoJtl

9Llt-ctc

(r,tl. 1$1t5l =7 ?Asrxoo 6 L lE zv A cr-(tlttlt Y erf, A fcrrtro ^r!

+ u1 l '

IA
g

g'- t1Lr:r,-LI,) 6: -"[,f,* Ll-tt99 I1:LA.

--l} { ) 4 o- V o : L f ) A ", ) LE- L97 ) Vq o : -4-14-,LL"+({11 t) l'.t'=L t1- Er: L,5i = L,5 l,

-L!.- Lr ? ? ' L i r t \ E - { t } Lo Lr,^+


g z -'Lt-LLL+t{ D} '

o: -rl4-lD"r\l

I
--1+16 = tuf'4'+\l W ?o= Z.lI'r, -

=) !r--<rl5 !z

zt\

t)

Y:)t,r-tt ^ * f Q: -,1 a +Ll,"

1, Gl^-1['L )"'Llnrlt"

3f,.-Y: 5 A, 4 -

(---t{A r 1 L--; r)(r , o - +

=-AE4-,!E1+\85?

fj " tIh

= 8:!-=,1'

tr}',t =(,i)

E.api, ,\

-u(a):-5 ^0 -{b = t v t - L t t = ' l - ' ( - r )


\\1 - A o + 5 ' - ^ 5 ' / 1

PNOELEIAS RESOELTOG u}{tvttto^D toutc)atca sD||o oa tscufl rEc',tcasupRtoR tr{GENt80s DE O CA\i|INOS, CANATTS PUROS Y DEL CUNSO DE E.EG'NCTECNIA PNOB.EXA

PROBI.EIAS

EESI'ELOS

osL
tolrcxlc^ ot raolo uxtYlrtoao I clrnso DE EIJ6rRO1UCNIA
OE SUPEE|OR INGNIEROS TCNCA 8SCUELA DE CAMINOS, CANAIES Y PUEfOS

PNOBlxTA

CAPlllr

w
CAP/ilr

3.1t..

clotrr h d.4p' co oracr&r cnador & onicnt dcr cimito d. h ft. p.li por cr modo dc be rdor.

& A Crlctlrr b d,4p. couc ls tdoa y B dcl ctgto h li' P't por cl otododc lo udo'

Fl. P.l

R vAB -0,g0Lv.l

Sot-tlC..N

-ff.Storwaudo
Fl, P.l5

lot a,*Ualo*s

^t k^rs'."

a. c-wi^^k..

c
9

Vg - 1,5 v.l lRcrp. Tra,q.5[9rwrur1. ll a*.rilr

'LUcro

AA
,,\,. ad,v!4,rY,r..ig /,|co_i*tc:

vg:o A) [ = 5V^-zvc - L V p . ^ . . . - r C) t =-Z'In+3V.


+ 25Ve

A k.t.

4+ tv

Vg t"

$)-'r. - fq +[**f.f]v*- lv. c) -a: -*un- L^v"rlI"f 't]u"


't

A)r=Li,f '*lv^- f v. tvr-

H--.---

Vr:
^t

r> t r',-,ty'q-av" 3
-\ r -{V *}V-4V -{ -- -^Vl -{Vgt },te's

l) -{ -^l l-l r -,rl | -t -l ?51 => v.

v.D--

I -1 ) 1,4-^ -t l 17

-{

i -i,lal'" -t"?tl \tr


ll -,1-Ll

r[], i- r :tl l 3l o 6.5

z - - - -

43 -t

l : ; i ' l- r1,5+ 5 i,\,5-^- ,1o -l :\ \:,- o z , ) l [-z

f t

- L - L l

#=H

. o,1oL -->

-Vo: o.S"*lt V

rc Itsz-,tc

z , 5 l -l-L (5-{(,) I )

=fi'g =+'fi ; v^-V,r'lf

-A
M H

PROBLEXAS RESI'ELTOS uxtv:tltDl0 ol Iaotto ESCUEIACNICA DE INGENTENOS o CAM|NOS.CANATSY PUNTO9

PROErrls
PNOBlXA

RESIELIOS

':illilT

PNOBlTT

DEL CIJRSO DE ELECTROTECNIA

DEL
uNrvlrsroaDtoutlcxrca o: aaolto I OE ICNICASUPRtOR INGENIEROS Y CANATSS PUEIOS OE CAMINOS, CfnSO DE ELECTTROTECTIIA

c^P,/ilr

w
cAPlilr

calculerpor ct rrtodo dc tor nudosrr potcncrr uminisrrda circuitodch fi3. p.l7

por cr gencndorde coricnte dcl

l.t 8.-

Enclclanitodc|fls.P.ls,dctcminrlrPotcneierclc|ricrssumlnlstndrsporlormcndorcs dc dc tcruiny dc coni6ta, Porcl mtodo losnudor. ^ r 2^

Fis. P.l8

[u t

tlow P(tA)-'l2wl P(22v)lRc+.P(t2v)-'36w


Fi3. p.tl [RcA. P - 48wl S*f-ulcto

Iaier.J"
SJ{-rJ9\oN do-\A{'a a. 6,..rtA. r.lt.,

il o.nerad,or lq- Ers*

dr- ilxv

a' o'uvl*

'

Vo =o h) V^= ZLV

rra^"G^*^;6

tog rd'Ut-ral.at

\" =o

B )- ^= - * v n * ( l . . t ) u o - i v
c) -r = -A.,unt u.*[ t-*'A"lq
1(= AlVg- 5v,

/.)io=[{"^{.tlu^-lvo
A
lt

s)\= -l,Vn*[t-flv,r
) {o: tvlr -esvg
\ : -O,5 v,n+ Vs |

\: -rrf6+iti {.;gF
a

=, -'

uot l! vothol

tol I t . l - ' : , Sr [ \-= " tttl I

8t5
{ l

i-'9ue,
\

V X ? V o:c x V 4 BU: V,,lb: lL


q : \trn,.

l-o,s i I

l-a

?-1-\: 3

-- ! < 4L =) L>"1F' f

u*,r$:,rn rr'$=u^'
.{t{}

='LW 1 ( l t v l : r ? . G L : )= A L ( - 3 ) B ( t t g = 7 L . ! " : t t . 5 = r y ' N ?(,tr) : vos fi= t.l -l) L= -^y


L.rr(i$rctc ; i99-- 6Lw :

? ( 5 j L ). 5 . , , - -1 . Z ' Z o w
f [ 5L):1. !1- z 1' ]': A[rJ

altr\' > \

8. tl '- { '4-z 6r'rr u L ?tr-'l : ^.t;-- ^.r--- {Gv/ :. ?

PROB^EXAs NES.|EL!06
gxrvlr&o^o to|ltc]tca 0t araoilo ESCUI ECNICA SUPERIOS TNGENIEROS OE O CAMINOS, CANATESY PUERIOS

?ROEtrAs REStELlgS

DEL
CURSO DE ELECTSqTECNIA

w
c lP,/r

PNOBIIA uHrYltoao toatrtNlca o! laDrlo O SUPRIOR IN6ENIEROS TECNCA OE CAMINOS,CANALSY PUEEIOS

DEL DE SCTOIECHIA CUNSO

PNOElIA

cr.P/lrr

. 3.9..

Es cl cbeb dc lr fig' P'tl, rr porarcie runiarnnda por ol cs cacndor dGtcns,q oul.. Clahn ) Coicat ISb) D.d.p.VAC

3.20..

r&o'rsdr Por c uno dc lo Ea cl rLcuo dc h fi3. P.20,celculu ler potorclrr clrrrlcr rl 3anandorcr cireuitc

Fis. P.l9 tR4.r)l-3&b)Vs--rvl 5ot-qctON t4[U,At A) lt=Z atL


. , n. P.20

n . p(A)- cw; P(tA)' 0,Js; Rlv) 0J wl SoUJCct)

; qt:iJj^"'i"r, 1t
l

/='Ltu+rt'*.f,'$ =
I
I

LT't+L\t

i. '"lNrAt ' r) tnz 1) X) -tr = -L'r+ l,IL 7 ) , { : rr) V,f i) -vO,:-0.9 t [

-1

-+ 1= t2l'
xf,}-r\ -.tf}+4I.. 4 -f
A = 1I) -4 f.l
tt

,-

1)- 9.-- 9r'


o

l La^

I gc4ff=f

E --L\.L-- o 4 Lr=o
3A.

----'--+

r r =3 4 .

I I J

: -0,5 f,q-,tElt '{ tY+ tt O Q r /Lf9 ) ! . -n t^'Lft+L\*1t5


A-- -n qt

\I

, rg.t)-EL

I*- t5= LA*l&


Y:
't :

\ =
'rE*LE5
lE1 -a!5

A L*rtf5 ^ E\ -'lt

b ) V A c= z - v t t = Z - i L . 1 = - v f , h o .

: -L 7 q t . : s a t i t ; t t3 =t:

[y--zA

J, !1,

. ))

tr. ^*^-\ --t5lr.

r)
t\

1)

lr =1A i [:'{A 1 . a - - 1 4 ;I r : L h t f t = 1 , 5 4 i { =}V'?9bF[):i' l(1-)+45(j-)' zt v e = U , f - - L t q ' l ' ) i ; , 5 t ! 1 - 9 5) = -) z ow ?rrt{.tf ^-rr't' !t'r's ' -'7! - 1 " \ ' S * : o ' 5 v ' ' > 1 2 - ! t O ' S" '{go :\;r": rLr'\ '+ 1Ll'r!":

PROBLEXAS RESI'ELTT'5
uxtvtltto^0 ro,t'|ctca ot aotto ESCUELA TECNICASUPERIOF TNGENIEROS DE O CAMINOS, CANAI.ES Y PUERIOS

PNOBLEHAS NESUELISS PROBLEI|

DEL cl,NSO DE EI.ECTROIECNTA

II PROBI.E

DEL

roufrcxrc^ or aaorto uNrversro^D

cAPltfr

OE IECNICASUpERIOR INGENIEROS SCUELA Y OE CAMINOS.CANATES PUERTOS

"taso

DE EI.EcrRoficilIA

@
ctP/llr

En cl cicuito d l figu' P.2t crlorbr: r) porcnciadisipadeca R b) porcncieruministada por ; cl cncndordc tcnsiaE2 rI circulto.

3.Z2.-

2A b) En r cirsttodc h fig. P.22,crtcular: e) porcncircnrcaedepor cl cncndor dc ctrrientc dc pdmdr disiptds anle rsicndr & 3fl.

_-'i^ - '--}].
tn
Q

'
ln

3n "b 5

D'^

D Fl. P.2t P(-gtry ; P(E2)-lowl lRcsp. Fit. P.22

P(2A) 36w;P(3O)' l2wl lRasp.


SJwcto a k^S*

S,r-rx.roJ
fa.ard.p los a*maU L cor*lt&.

ccurJe,l LA ^ ltriol: ts"^o L orr,rr Aa-

0fs
, +

AV
l r

I ll -t*\t = L 9q-O,5 -,Lt3 1, o-{,Sta+ t! -o,t!l t tv, -\r.)- : -f, DL-orS 3,sE\- z L+
t{) -Y =

\LA
tv

^*!*
tu

B.1.e
zJL zA +

{r- \.t

t\

-zI'3 + L[,q

r)

f ^ - E - r -L

tq'+i"q
'
-9

r) f =5ar- LfiTlt ,) iL=-Ltl+3 Er-L\ ]J t3 -- -zA

2 f . -4,^+)r 'f | -- -gt"f ^SLL' \0

z =I

l!-

L t, .l

lo
{* r,=H=1, e Q2: l

lle

L=Rf..-1 = 4'3--LA
trr) -6: ,L Ln-LL..t ,t l]-?1.{
) Ll
Yl l)

t=-o,Sf
-\ : ''t- * ttr

+L\-f

[
+ LLv

.L[r-rLtr+ o.f f,3 *1+*) -116 !) a --+.Sur--o.Sle a


5) Lz AE4 -f.l

[{---64 2 ,r-6
Fl=

-tts

o-)vu--4t,

-t[^t

9 {A = -L(-L)- 4' +A1''{3 vrlt-r

BOtur = ^x .L=y X' \ tb=


V ) V p = ( t r - l i ) - 3 : r ( ^ + t - ) - 1= 6 v 3

l((r):

R Lr 0 \nl . (,tel=\.)W .

Wl0,-

c^r t'r^Lio

o 'i'1"*aL

'

.' c v -- v " o
: 7

. L^.

I tr,L)-- '(-\1 '\ t

.\. .': ?{} 1-l: tf = a.Z' ' 'rLr'rf :

rrvt$o^o toutcNlg^ Dt raoo

PROBITASi

REST'ELTOE P8f)8IA

PnoSlAs ot urylrro^r rotacr{tca ^DI0

RESUEL'' DEL PnoarA

DEL

pE ESCUEI_A ICNTCA SUp8tOR ,riinrenos I

c1rnso DE E!^ECTROIEO|IA

y oE catNos. cAr.ArEs puEBtos I

tor".

OE TECNICA SUPEflIOE TNGENIEEOS ESCUTTA

cunso DE E!CTBOTEC!|IA

v cANAIs punroi"-- | DcAMrNos.

"^"/*t

E ct cicutod. h lig P.23,crlculrr : r) potcaciarsuminisuedrspo lor 3cncndosrt cicuiro. b) Potachdilprd co l csitco'u,compmbrr quc rc cumplcct brlue dc pot.ncis cn cl cirorito, e dcir EPca - EpAdp.

) r ( ^ )= + u ; = 4 w , ? & t u ) = +
L

=| : z w i

'' '-

Fl. P.23 fRcsp.d r lrv - tcr p(3,5- 3Jw; XA) - 4w. b)p{ro) - ew: P(2r)-2wip(f)- I2wp(0)-q p(5O)-jwfiO)l3,jw. EPc- lor3l J + 4 - {5Jw fP'. - 9}2+t2+4+ l3J - ajJw j+
) oLtJ O\ o tJ

?(19= ;
I

Vot"

)t = l = r z v t B c \ r ' 'F '= ' t u "


7(

= r(frL) g --T 'r*, !(6w)=* =\;rrt. t ) ( .


f4r: 1 l+{ltY +5*,{},t =tgQe1

?-i'= 'i' 't '


,I

rcarrst"5r-arrr. rcVrc'k.

las oyt^l*a-l-<cJ Ltt yrvrv.t4lq

l. c-*&.^,{9

ci 3-rr*

.x (,i*i*c.,t. r

,lL ttL

cr^ ,.1- zr -Jt-.t-.

l- !cai-

y"
GJL

I'l i r 9\-)vA;L\,, L) -?'\: -Ll4'rt'otL-rE7 9) \ = -ZT^-9f,r+47

lr: 2

tA

l-- - LA I= oA.

-? Vp-- ^ (l\- t1) ,{(^+L) =?, \so :3 tI i,3):](-z<) ; -(v a\u= {,v { " o = z ( 0 1 - [ a \ = z " ( o - , t ) : - vt V D c - - v

V^r:LLf

Glt-- 4.-.4 = 1

}r

ucg= _\ l1r\

--\v

PROBTAS PROBI.TAS uNtYtIsloao ,ot|llcNtca oa aaDlro ESCUEI.A fCNICA SUPERIOE INGENIEROS OE O CAMINOS, CANATESY PUEIOS RESI'ELTO6 DEL CUNSO DE EI.ECTNSIECNIA

RESI'ELTOS PNOB.EXA

DEL

w
c AP,/Nr
por cl gcncrador dc

PROBII{A

o! u,rv*sroao rourlcNrca aaorto

TECN|CA SUPERIoR INGENIeROS OE scUELA | r Y OE CAMINOS.CANALES PUERIOS

"*so

DE ELEcrRqIEcr{rA

p
CAF/l|r

3,24.-

Ea cl cloto dc h fi. p.24, crlcrlr Itio dc 20 q b) difctci cletia gminicrrd dGpottpil

: r) cqricrtc claicr

eoirsbedr

En cl circuito dc la fig, P.3.25, calcula: a) Potcncias ruministrda por los gcncradorcs.b) Potcncir disipads cn ls rcsistccirs, Comprubcc quc se omplc cl balanccdc polcnci cn cl citcuito.

cr boracs dcl 3cncndor dc corrimtc dc jA; c) potcncia

por cl crrador

da crirrc d. 2A d cirullo.

2^

- \./{ !n
A -llll. 1 t I 24 rr

,k

+
s , 2o"l

l4:

\ c s -l \
2l

l 0 -cD
2

-t" :

Fig. P.3.25 ) lRcsp. P(lov) - 62,5WP(5v)' 17,5W'P(5A)' l2'51{lP(2'5A)' P(l))'3,125W; P(SO)' l25s; P(5O)' JW ) ZSW. p(zn) - 78.125w; P(aO)- 25w1Rlo) - ,25w; p{tO) - 25w; EPs- EPd- 2?Jw

Ft. P.24 lRr9. e) l, - J,Jt ; b) V - 3, , " n2A) - t2wt

5ourjCro

ZA

Sl-r.Jcto

VD=o $l!oJ : A)3=zVA-4Vs g) 0 ---,tVn+ ?,SVg-oSV6


c) l!l-= - 0,fVg+,{,fV.

tr
9

5n
5_rt)

D 'A

9JL +
v

i-'".

?V:3
V'r^^. -o*fU" or\iva..Q,'

IVU: t't\tc--q

.,{,t
l'tr\UJ

,L

V.,

n) Lro--Y =
f:-_-.-1

?:iA;

E . o = y r g- - 1 : 9 - - , , , 5 A . = D N r ' e o+ a : 3 + \ , g xC:
L

^ftn

--l
? l= 9=1,9A

l l L " = 5 , 5 A, V ) I L)

V D . . , . ^ =! V

V.n= Vo V.-Vn= 1- ) = G :a E-- lt-- 6. L= ^zw. : v V

-'!t^ +z iL U tO-, -i, fl,-5Lv

sJp:9x tr'z o g: -\!n+lli =) ] v) ,\o: -r{! }-5ia+ {c1,, I ! r - - - 5t 5 ! v = - 5 ! J . Y x .

PROE!^EXAS RSSI ELTO6 DEL PROB.EX

Pno8t.Er s nEsuElos DEL


ulilvttoao ro$tccxlca 0a lorD 'ECNICASUPERIOR INGENIEROS OE OE CAMINOS.CANATESY PUERIOS CT'RSO OE ET.ECTROIET:IIIA

PNOB.EXA

EscuEr.A TEcNlcA supERro' ,illl,r*o. I o,


oE CAMTNOS, CANALES y PUERTOS |

c,rRso E.ucnorEclrl DE

E
"^",r".

cAP/{

tn:54)

E r , = Q , S A ;E l = \ A ,

t*=!A.

E Gcirqodc h fiur, P.26,h potgci clcrricr snnistradr porcl arcador dc corricntcd circultoa & 54w, cdcrl : ) f.gm. E &l caendor dc tcaso crig.Ec catclos udo A y C, b) Ft.ocits cl&tricrs ptoducidrr por lor cocndoru, c) potdr diriFd c l rcicmi. orrprobarctbrluca dcpotcris ar h ro&

T4-JrovQJr,.^Jcr zr,r.*& : (.c^ra;!. L) o V O A = S = \ , $ - J = L , 5 v . , V c s = y ( D , r - [ a ] - . r= V ( S - 5 ) - A o - \ o V t = Vog= L([,r- Lr.)'4(t-'1,s) ;-x,tv, 2 V 9 . - - v o o + V o .-= , 5 + , t o :t r 5 V . V t = V o e: V o r r V r . + V . , : ' L , 5 + 4 o . . r i E - - ' 1S+ L S = ? V . V.=Yr,o+'(gr---stto'fV VoLdi.J. "j- -c^-f= ovlli^O.

Von-Llo- Ao=
!x = l-tr] =t'l -t'-7

'

^+,s- : L,sA. => E,>=


,

h .

d ?o\C^eS Su^^i*ibra& y. L att*:r-t-el E(,t,v)' Ao\2-- Lo. L,LS: CL,SV I

I (1.SAl . Vg .?5 = Ao.L,Sz ll g foV-v.tw.t ?(t

?Csvl:5 Ex aS.v,5 = A'l,frl F Zforr= a61,tw. t =z: 9 tst) = Ve .3 =7L,5.. ALt.5 wr S: I


vt) ) : l-*tiyJov o, ya* o*a.,,-.. fN):.{= L.6J-{'- q&^xt

Fl. P.26 r) IRerp. g - 2y. 5)P(l --a*t ntr) -4wi ?GA)-54w. c)P(t0)"tw;P(Z)) - 2rr P(30 - l2w ; P(aQ) ar XJO)-,15w. EP-<*ll+5i4 -6,4w Fnp - l+2+l2+4+4r.1 5crqoN

? (t.r.ra,^.<o) =
f (f+ u- y',L t-s g lS* u^ry+L!"

,l

ts

-_ f-

z ?,A2jrf

T*'

EA) - Cf = 5 . 5-" dzt W 5v) = fii'z ! ( t..-85)'. fW

It'r,)= )6 ==Lsrl 9(,r.u*^,..l.ogl =t G- : z, 6.at\^r trl)u ruaAc): -- 5---asw + 7 - ? O =i - ? - ' - G 1 r S W

!
)

f l,a=ZC'{,fw

HI.^^J A) tr=3A . L) Q.=6r;Ll"j

-1 t

1) \ '--LlA-Ll+ 613 ? L''-'LLL+ 6f-t -- 6 tn -,t E3+E :'{ r E -l !3 {b --V.^ -- 5 Enr 4"^-L) )'-E tl--*r,,^1= 5\'/ +V$4A=?'^ay
L) f) -E: t-Lt'L\ ,lo = -LILt+ 61t

=,tf tE-AE,14 l' t3= L L t

g=1

v)
E?{A

\) - Er
Et1'i):5(t;tr):

E r ? 0=6I"-)!3 ? \

t lo = -tra+lL!L:> ,
i3=tl.--zA.

! R r u l t a . , r = 3 4I ! r : A A ) 7 = 7 A . ; \ g = r . " v \
L.(4-)):-kw, g tV) =1r=1.I\uri S(34):5r1w>2lr:(Yw

I ?t)--A(e^-tjf: ^()-a'--A,w ; !rp)' 2.1:r-r.f= i$-L\"?!r EL3r),]t;'1.i'r* Pir+)' qfi--q.{t--\w ,1(tJL=5 ti,s }"--\tvJ -r l?--r\w ": ?? )

PROBJI{AS REST'SL1O6 DEL


uxtvttltolo roultcHtca 0t a^ottD ESCUELA ICNICA SUPERTOR TNGENIEBOS DE OE CAMINOS, CANATESY PUERfOS PROB.EIA

PNOBLEIIASRESI'ELfOS DEL
uxlY:lsloao tornc|lc^ 0 faaollo DE IECNICA SUPEBTOR INGENIEROS ESCUETA Y CANATES PUERIOS O CAMINOS, PNOB,ETA

CI'RSO DE EI^ECTROES{IA

@
CAPllr

CT'RSODE ETCTROTECI{IA

c,Plrt

3.27.-

En el cituito dc le fig, p.3.2?, cl gcncmdor dc 25v rbrorbc um potcncia dc 875W. Crculr' : l) intensidad l, del generedor d coricntc. b) potccia emnde por la fucrte dc onientc dcpcndicnte.

3.28.-,

valor cntcro dc la rcsistcnciaR' si En cl circuito dt la fig. P.3-28, calguls cl dc l68W al cioito' cl genodor dcpeadicntc cnte u Porccia

Fis.P.3.28
. [ResP'R' afll

gcuucr 'l
+

Fig. p.3.2? r) [RcsA. t, - IOA ; b) P - t25OW.

a)

\t ij+ 6 = (tL)16

- LT

4r

tt f,"+b+

'.

4 lz a - tt' s ' * L \ C ^ + 6 ( f ' " + ) ' i e r - ) L a - o L

SruJCloU

]r: LA Vl c) 9:-'t'l^*i'v .'?

) f c t

r) -?5+vo:o ar4r:zf 1 lr:-'l L) -, =s\L _ --T- s + , { r _ t -_ t S Lgr L : --+ _ f.,z \l -{5tS.1c-Zc'Zt)


v) l: -f,

J:;,:'

^ss i,b)-- ? \ril r rc.-

r' ( t^-L)=\L
' '6

GferLr,.r i:

St-l)=

-flf

r,t'-tEh' r.tArr 'ftf

iu-!1

l- f 3: ,bi : { ( !u-ir) =} Lrr|l=rlt &) LrJ'a"--

r L* =

_ \ -

rI:J2r =-4, o

I G(l.t\:$+t)ir. - r . . " +L!c.--L'*a L,9-Lk 5 < t t . --f.c:l = >i f . - A o Lc';--t o jt 1 L r. = ;: "tc. -^)c =o t - \ t =\ ----2 " c -l r {l;lofi
,t

vl l, \

r ( r i : z s I t c( - ^ + ')t7 't 2 : ' )


I I

--

-g-}} 'l-

- -.o; = -n

g-L
- - L

4 G (1+tl 8

vZ f - : -=-

-- -\
r *tint

Vr-\

) L ^ - .. tL G ' _ 1 1 / r . .-_ _1 - G ( - \ - lt ) I - ) G 3 ) $ \ : -lE i i K+.l-: t. ---'

- lr -4

'"-

PROEIXAS

RESI'ELTOS

DEL

PnoBtI

Pno8lr(^s nEsuEltos DEL


rourrcrca or aore ur{rYErsroao
TECICA SUPERIOR INGNIEOS DE OE CAMINOS, CANALESY PUERIOS

PBOBI,ETA

or uxrvrr$oaorourrcRrc^ uDlro

IECNICA SUPEFIO INGSNIEROS OE ESCUELA OE CAMINOS. CANAIES Y PUERfOS

qnso og

cunso DE ELEcrRorEclIA

cP/l|r

CAP/t{r

En cl cicuito dc la fi. P.3.29, la potencir clctrict cncrada po la fucntc dcpcndicntccs dc 230w,, olcul h t.rin Vrde h fucnrc dc la izquicrde dc lr figun. NOTA,- Dc los dos valorcs quc sc obticncn, tmc* cl que sc ccrrgondc con la golaridad mo*a cn le fiura

3.30.-

Ea cl ciruito dc h li. P.30,calarlar cl vdor dc h tcniovg ri h coriet b - lA

.rL
Fig. P.3.29 [Rcp. Vr - 30vl
SoLU qteh,J

Fi3. P.30 Vt lRcsp. - 15vt !{.ucl o

* ') f % t 5 L ] + r i ;= o ? +

= A.tV'LEc 9) -o - 9i3 +--t c) -r ? -LLr-+ 4 l. -l

_ - - P *-

rr,*5!'=-tL{ntto"l='lt"-ll:
- A A ' SL c = / L ' u " 9 c 2 -40: zt[g*9 E @ *^4r= L"L

_ - ^iq-^c l '/ . 4 * . o -

( 5 L( tc"-[u):?-?ca E" lc.-L\,)


t!-Ao i "'"-O -L l,c

'\L

-t6Ls: \+#'
r--+il-:k6;-l

\ ^ *6*\to Ao l --no J

lt"=;-l
2 5rU"+3cO -5Y;o ;o

;r-,ro)Lt l ' r c c LjF5.:r-- f out


- )c :rl rrco t'lotc":

= >( - 4 .) ( t % * r " ) = \ c o o
iL r

\
ttt"^r i. :,r ,.*v*:r ';o :lcV ,-L -iilu u L
f: )r-ria\*A

- t b

-.

*,h,r;';.-

L- {-.;'--,._,{,<tJ|.-

' S - : t

FE
ffi

stj

PNOBXAS RESI'ELG DEL


PROB!SXA

EiB

ffi

PNOE.8TS REST'ELTOS DEL PROBI.EXA

*.,JlT::iilJ:l[H5;
1.31..

ot uoilo DE INGENIEROS DE CAMINOS. CANAI.ESY PURTOS

CI'RSO DE EI.ECNqN,CNIA

CAPlllt

,JT::iil^':ilfi:?
t.JZ,-

or aaorrD

OE INGENIEBOS OE CAMINOS, CANATESY PUERTOS

cuRsoDE EcrRqmcnrA

c P,/Nr

Celcula la magnitud i, del gcncrador dc coricntc dc la fig, p,l.3l si l potcncia cnrcgada por l el cimiro cs dc tgw. NOTA._ Dc ls dc sluciooc posibhs, tme* h quc d lugr a un v:.lor catcm dc ir.

Ea cl eircuitodc l fi. P.32,clcrlar cl vlo,r dc la cistcnciaR rl cl gcncrrdordc tcuin d v fuaf3 m pptsi& 48w.

3 lb ?v

Fig. P.3.31

9Al [Resp.
JoLUCt oJ

P.32 Fs. R [RcsP. - aO]


SoLUcteN

t .-) ubn+r,-qr- Lla

L Ltn "* d d..)) L ' '--' '' L L . .' .tt*


C- ) lCrrF,

.- i o ' : , ' "t i f L^r^rT^l;":t.a!u=u+

Y !

A )) _ L -- ^n ^ { L ,-**sc.- ! a A -i ) r r zr u S C . - ! !!a
g g)) / /==

--)

r I -! '-(S) t^'(l)
' I -

+-(^+n-)r1-Rt
|

-4)

'G,(h+L)t l-L't

ir

'

- L E . rr t - LE.l lE6

; ;; ^;.lut' t
,rrI.1---LLe "u'f-,-;.":rn..I

:4$ tru')= -f t.-r-to)(1;Er') z D) l^ { tb)(


s):2 4,
?-r1L*

.r

o 'trLo''\!'-A!c

;i tffi

-- -,.c +r.t')
'

-V-G= E1+f-E3rlLy t !-a) t = @* r La -,crr-i

t
G) ,y-f4-1.v -q = -!ai!1

c) o L,c=4n.*\!L

t) -v9 = 6CL.-91)
a) -6 = (A+*)L-L11 _ =>Y -q =L-\-e)a+R.!1rlL\ 4- aA-LL> ) q r =) ' -1-(+AL1+jlv' I I -8 -- Lf(- rLLr :>
\\ ll-=-("t' -

=-

.6--'o=tt*-tp
A)- -- tvrnt^Ltr+!1{lorvtu) - 5 **!!" + L - - Yt o + { 3 t r o t % = H ' t ' - '
I

-tu)= --l -->Z+Lt\,-'11!b-1t;=.-" :> D) fi (t-.. 4)l +t . =4:':;:t-*i :c e .i.asLo-3t --ro. -'rr lFFii' 5" 5r
ft1-l:-A-l 4-

-ox,= 2K-\C

=-,l-J?'

I
!o='1

q-- -!,r:.t_fL

PROB^EXAS RESI'ELTOS
uxtvctJoao rouftcxtca Dt IloD SCUEI.ATECNTCA SUPESIOR TNGENIEROS OE OE CAMINOS, CANALESY PUEETOS

DEL ctrnso DE Et^EcrRgtrcxl^

PROBI.EIA

@
OAP/'T

uNrvEtstoaorouftcxtca 0t uotro CNICASUPERIOR INGENIEOS OE OE CAMINOS. CANATSY PUERTOS

PROBIETAS NESUELI(E DEL PNOBLEXA

CUNSO EIJqrRTECTIA DE

E/
CAP/NI

J,JJ,.

En h fig. P.3.3311 gcncndor dc conicrue em uu mnitrd prcpocioml B sttm yx. si I porffir cntrcgadapor arc gcncmdoi l circuirb.s o. e ., dctcrrriu cl vdor d. ! constsne t dc prcporcionatir-, sbiendo quc c un numcto cntcrc,

Calcdar rylicendo cl prircipio de supcqoeicia, corricotc i qucciradr por la titcci dc 4O h dcl cirato dc h fig. P.34.

E!

T. !r (

[Rcsp.k - 4]
Fi. P.34

5ct.let st

r V " r ^ ( r 1 + 1 \ \ = k ( t l - r t X t - n " t j ) : t ( t . ' + , r ) ( x l x + u ) e5 1 ll g=kVxVrr=9 + o = - L { ! ( l 1 - 1 " ) + \ < ' L t) g) i^--kv*: !r-En? k(lr.-!i)-'l;14
u t '

t ^ - - f t = t a t ^ : - {c
*l

t
't

LttL

( ^) -t:

h+ lz

"

k(I{^)(zht^) J ii \: ,OL q K=-!,t'rLLl^-:r<-)-/ \/- k-4 '\ . r k-4

-,t'\K = T"(t-'t')t!"=t

k-1

. i o * = l rr ' -- , t*tt1(6

l A\

s - q

C?v) \ --K( .*r^)t21;r^ ) =fr= ) \ (\-\k+

) =ti t - 'O \ I

16-t6K*\=!i-> = ur..eo

jf-/.e?-46-'o

tj_ I tt Yl l---r^l; l \ " I i . : 1' - + v A t: C i'ir*tr*4,3,{ -\ * -

ALJ k - . - - - f, 6

t-o.-'
t

-132eI* 4!tuaA

PNOBI.EIAS REST'ELIG DEL

PROB.EIIAS REST'ELTOA DEL uxlYtroao tottftcxrc^ 0a raor|o PROBJSXA

PROBTA

EscuLA rEcNrcA supE'ro'or trii*'rroa I


DE CAMINOS. CANAIES Y PUEIOS

ctt'so DE ErJcrRrE.'llA

@
C P/ilt

ur{lYlllloaD

tol,ltlcxlc^

0! saollo

CI,BSO DE EI.ETRTCIIIA

UELA ECNICA SUPERIOR OE INGEIEROS DE CAMINOS. CANATES Y PUERIOS

ctP/Hr

Crlqh h ortcarc l. &l ebnrito dc h fig. p,35, eplicardocl principioda srpa,poslciu

3.36..

Clcul cl ciaio cquivstc dc Tbvmnnc lo rrinda

A y B dc h rtd dc l fig' P'3

rb

to

f.l

t. lRcsp. - 4
.A

Fs.P.35 SrJ{lJCts
."t,
+lg

Fis. P.36 Vf' [RcsP. 25v ; Rtt' 20Ol


5WCto

qr\

r? ]',"'9 -

4v
fr

4
A

4
a

f@
b'

l.A

lr;*
c!--lI Q: O=

) .eu , t r Irb trry.

b,) @
1

I -Lo=(o<to+b) =7 f cfl--o"f Ao+1'o -'?'5v --VfA Vg: ?o +Lo'l

'

-3ig--,1, Ea ) Lv -- z1-Al1 9 =-tgzra:,5tu---rf

D{=n , L f r + a l 1 => | t--o -{t+?'f3 lt-'o

-\Lt

1 5 v
i*.-- o

r--^-J*Lo It'

-i\' i\n-- ^ t'r

? "4,

(v
L . ' 3

}i.,o. tf"-tl'g - G = -'t lrr+ lEl !'. : - L6

oz Altn -1i )lozCr+LI'11,

t f '
L

FkL=

lro+ 1\\(to+i,o)='\o <E-"z->g-

| I
t

-c,

-nlr.rtr,\'i C --1 !ru;) !'u=?A


L,1--_t,.-_-t. t^: f ti3 -gA
-

a,

i'.-- r,'r-r'r-- ?--(-L) --qA.


{o-- rn".*-- c+Y

l-_?

PnoEIAXAS RESIglo; DEL


uNrvtrt|Dao totrftctrrca ot ^otto ESCUEI TECNICA SUPEIOR TNGENESOS OE O CAMINOS, CANATESY PUETOS CI,RSO DE EIJCTRqTECHTA

w&
PNOBI.ETA
g

NESUELG PROEI.EXAS DEL

PEoBlrxA

cAPll|r

;}?:ff^':Jl"il?

or uDrro

OE INGENIEBOS OE CAMINOS, CANATESY PUEROS

crnso DE ELEgmgtEct|rA

@
ctP/ir

clculr cl eicrito h lig. P.3?,crrcurarh caricoa l eprican& cr toorcma rtc & Thvcni,
3 . Jt

E cl cralto dc h fi' P.18, dccain: diciprd 6 ue ltineaci & 4'5O colad

r) cquivlate cnc A y B.

dc Thvcoi .ouc A y B'b) Pocncir

&

'Jf '"
E

Fi. P.37 Fi. P38 lot-.ct-ru

a) fRcsp. Vn - V*S --t0v; RTh- 0,5O ; b) l6wl

q a2'@l+z)f V^uzjl

--> -'tvh

foL.Jto

-L'- 7-I -- ^. V.

?-Xo- L94=t f^=-$

':)oPt

V^*:.l!*'t,n1I
. lA ,--A^J-^-i ,r

=i!4'r'fo = -9u
:

I *1o--

' = -q t ,1

=? \,rt v1/^= 1r - - ' r = o '-- ort+ A ?


=
-r\ O -le

)rtj iL

' b : . . | '
, t

4o=

lt.*
fl

? '41q9t-Lt! ALa -- -^tr,r s LE- !o: -lEit+t! 8o<?-f Lt4-

- 1 ^ t t* u' \
>_*.b

-r+ c?n'n

t1-- -\oA

9": Ll1 + 6---

= 0'51

t-'-t) r E - - . ort+\,s \,ttr

0.Ji':' J:::

E= \, t. ,'-- g'

PROBII(^S RESIJELTIs DEL


uNrvtl$0^o toullcHrca 0l [lolrD ESCUEI fECNICASUPEFIOR INGENIEROS OE OE CAMINOS.CANAIESY PUER'OS

PROBI.EXAS NE$'EL6

PROBI.ETA

DSL

PROBI.EXA

SURSODE EICrIOTTCNTA

touf:cxrc^ or r^otlo upryrllroaD

CAP/Nr

ECNICASUPERIOR INGENIEROS DE OE CAMINOS. CANALES Y PUERIOS

cunso DE E,Ec.fRo,rEcllI^

w
cAP/ilr

E cl cicuitod h fi. P.39,ra pidc: t) circuito cquival:nredc Tbvcni mrc A y B, el cxtrea l: rcitach R dl ciraito; .b) lcuil dcbc rr cl vala dc R pn quc h pot.ncir dkipd! 6 Gst! gitad r rlxima?

clcul ct cisuito cquivrbntc dc Thvcnincrtrelos tcminelcsA y B dc le rcd dc la fig. P,40(rl dcsconcctsl csitcnci! d4n). Dctrrmimrr partir del rcsultldo entcric, la poterir disiPodar lnsisrmcir dc 4(L

Fi. P.39

Fig. P.40

a)V6 - VAB--tlsv ; Rn- 6O ; b) 6OJ lRcsp.


>tJC(e

lov;R16-; P- l6wl lRcsp.VTh5"u,q'.d


'?-f

40!

t - - -

70

40.L6

,=

\t

4-LLL

? o 2qti-{

t L t'

842 9a

fDrci
r")- t
\ v

6+/|\lt4L
L,: I I^
,{\+

3r'{
{\ - rt16c
?6 jy }t(

9 z -LE4+9, Vu:-5

=asa

lL=f^'-+

bo'rl

=qo!

z + , { X a +Z f , ^ + 4 9 $ + 7 L 4 = S + t = y

llu
A)L

L!

3 1 t o f6qo \lAs --1t^ - 1tr"- 4oo= ry \t - 1LY -too = -{f-{oo = -A^SV. ".?
I.?A
( n

.e1--\o L r F.

^l Aoto ' ;

0 ?Tt-\16Lt"-25 J = -Ll+ 5Lr-^[) A s:-?f,n-,!111.tt.5 9;Lf, o z\[;l = -t4+llr-^t] =) 5


5 ---LC^'AL!?\t)

a>

!r"^
/.
Earr6' AoA f-d^-- -

-n^-=7 l--^'-GJv {t[c1:'1,5 n I't

s
-- g
lr\

Ei-!.or"=ffi

t; 1 ;\
1 [ - r s^: 1. I l-t ' .

=5 . \ %-L\

tf,'rru
-- "\

'r^-'$-ff]\

N -)

-:> ? = rLL!' r fz

,rJ

/fuv

dE(=#
*Et
g

PROElr s REStlELfG DIL CURS{' DE EICRTECNIA

PNOBllTA

uNtvrlstoADtolltrcNlca 0a raolo OE JEIA TECNICASUPESIOR INGENIEROS D CAM|NOS, CANALESY PUERfOS

ctP/rr

CIRCUITOSDE CORRIENTE ALTERNA SENOIDAL

PROBTXASNE$JELTOS DgL
uNwlrslo^D torf!cNlc^ o! faotlD

PROB.ETA

DE CTJBSO E!.ECTNSIECIA

Y icurlos. cANAtEs PUERros

OE SUPERIOR INGENIEROS TECNtCA

cAP/llt

4. t "

Hallu la um dc ts tcosioqascrcidIc: "r-ro ,6 c(ot. JO'); v'D 6 s(ot''01

us funcin y t" sua comoun funcin coscno umbin em I$:t' 12o(or54'4l'); I88'84f2*o(ot'5c'af 90')l IRcp. I88,8 tjLct o

v4bJ a^ n:: Tor,.a,<i. lar o-xgrc"l;r, i+,.sh-.t

<r\r& :.**'

=9oVE =::'3-): '? sr) t. sorlct^t -q tO * i'-- z^dJ o' +{5 a t }' 5t rl-t rr" ; ?rco s{^(u,tt ) = ?po{t't"1t''t'-
Cz,*i+^^J.tI'e- 5r^,-.^'- g--)<--| \g^.l'\tJ *--@t'z '

i ti
it

?"C

-- vnif"

Aon,c -'5\9j,lL

!-rtsar^kiu"la: c1- <,"'c.,y-^c- ^ *T tnft* (ulb -9\,Y L) ar-- rF At8,3q ct


o \6"*Wzv

.-'Llrx\

l-5\'Yt

-!r,rl*4o)'-G "r --.F.,('Et,fr gd(t,lt

. .-?ed }35'tr') ttr'{r rrrttlb

PnoSIX S nE$rEL1r6 DEL g: rourtcNrca flaotto uxrvr$o^D


OE IECNTCA SUPRIOR INGENTEOS OE CAMINOS. CANALESY PUERfOS En cl ciroitodc l fig. P.4.1 le conicnrc i(d sti dclnrrd 4j" rcpccro dc la tcnsin, Calcul le rcrisrocie R y la d.d.p. insrrntna cn Uorni' cu" clcmcnlo pasiYo.

CfnSODE ETECrnOEC!A

cAP/tlt

\= rfi
=7 \f
t

--:s5" tj =t, "t .fr,

(X""b -\S') LL)=A-5oe. -

vl'l2ovcot.mt

Fi. P,4.1 IRCSp. n-rfr; v l . 1 2 0 @ r ( . 0 0 t + l t ; v L - 3 0 c o r ( , t O O rl+ J . ) ; 3 vc- ISOc(1OOt.1S.r|

>stCto \4 tc^^td; N- oot^t*o'loc l .. rFg^:,t?offi co5{6ob p- % , "\,-o-- hc-rJdi{k) a0-uQq aill**^*ayS' ruu"bo ag y:i 4 L. Q"r*,-:i.Lk)= lfr,cos(toot+rSJ. t^r F^i.,<e y+ y.l x&r-pl,Ar io,-:

Ato Ura= E
lorG^rw6=l.o*V,

; , -- r UJ'
L. ,i*J."^r;< J,o!- .r<^*ub. srd:

1-_g-- {F u' L )

V'er* -_- \ oo ra,J.(s A* .^*/-,.^<i^ ? 4?'c;;'+f*j?= R*j--: A v Lw = o,o?-5\oo --Lo&

tt.c"-

l Q*--

tol- -- so e.do--c --*-t",to-fo --G-$o --F 2 \/cu-'


>o. Yco

Utr -

--f c-*S-S1 " f . T ,'


L

r1ol1,r, =) i:frUt
(" = *ui --

-?\: = ){o . Ut nU

,+l- L\-^ff^a,ri'.'*; 5rz.tes ll:il[a lo= Ri',rofrUt=ft\y -{.=ld.r(v,.rr\s)


joc,J(Qob {^3t)

PROBII(AS uNrYtllroao rotaciltca o! raorto fECNICASUPERIO INGENIE8OS ESCUELA OE DE CAMINOS. CANALES Y PUER'OS

REST'ELTIS

9taEc -*5#
PROB.EXA

PROBT,EIAS RESUELTG PNOBLEXA DEL

DEL CUNSO DE ELETROECf{IA

lrxtYtt3loab

totll!cNlca

or r^otto

cunso DE E.,EcrnomcNIA

cAPltlr

ESCUELA TECNTCA SUP6RIOR OE INGENIEROS OE CAMINOS, CANATES Y PUEROS

3/31
cAPlllr

En cl circuito dc la fig. P.4.2, los valorrs dc v, c i son: v.(9' lo 6 c o rl O t ; (q - ro ,[ cor to r

En l ciroito de la fig. P.4.3. lc gcncradoas dc tcnsin cnm tl mimo valor indentnco ddo por la ccrncin:

tu-"' 5 to"ot,

Calcrl cl vlor de la inpedancie Z

+
tttt

2 a .>

0,05F

34

,"1 ,;)
,r""'V 'H

F9.P.4.2

Fig. P.4.3 por cl mtodo dc h corricntcr dc malla" h conicntc i(t) quc circul elculr por la bobina dc 4 Harior-

'**o' *cc dc'o :;':;il*LT,X l'


So\AJCtON Lr Vai-."
_ 1

.[Rcsp. - z 6 *.6.e1 rq

c-.^aaol
2

d.q ("_ =

k^^Ji\

j
"

S-_<o-lz^"J=e co

>o"..

SOLuctAJ

\b= t/\*,e

loU

tr:

Ao[

tT,rnu-- ]

Vbn t V4r, = loE

u\t=r..15 2

+JLd=

lLlltt)t

iqt 4{j

i-

lq\t*;,

-z ljyJt

^^*f/44.c^^

a^^te,rL.

a - e-v[.ko.L=L

,t- 9.,aJo6,.cio-* ^ c3a-oiKe ' i\

L 0a- rc(ne^^;

')Vu

-- -!

{,* 'o-&^^c^c-

Vo,os.^o=11Ji- 3 t

,i*^J..*,i-

!,tr

d.rc^r'

?.rr^u R-

-)\.2

-iL

+-,

t !z . : r-{--\ --l-+ - J ' --{-,!, --^+ c S L-:sL


ta- -) { a{ ( 4-14)(,tr.,t L--0LU t^.," *_ t L;; -- A++ = R+i Lt^r t- -- ,L .1=.fo) ^.

W -^o ^) u

,5ln- 5lv )@-, = -sl,at(<tv)ir,-pls L) \oE --=? - jal +)bLt ]) -AoE

s : v(-it1r'>
-{of
b +j c!: 513

r lr' -#'

!W'

('l(o

11a

z ?2 irct: LCV) G cos(\+q)

uxrvclt,Dao routtcxlc^

PROE,EI|s EasuEL!6; DEL


oa naDro PROBT.ilA

PNOEI.EXAS REST'ELTf'S

TECNTCA ESCUELA SUPEFIOR Oe,nr*,enos I


OT CAMINOS. CANALES Y PUEROS

cunso DE EtCrROr?CilrA

DEL
uNrYllr0a0roullcxtcl ot raolro

PROEITA

rEcNrcA EscuELA supE^loR t*i*eos I oe


OE CAMINOS,CANALES PUESTOS Y

cunso DE E^EfiRorrcflrA

E/sl
CP,/lr

cAPlrt

Ca.lcularpor cl mtodc dc lo nudo la cnin insranlncar dc la fig. P.4.{.

cn cl cicuro

En cl cimito dc lr fi. P,4.5, crlculrr Ia conicnrc intra cl tr d. Thvcnin. :{ 2A

i(t) aplicendo

Fi. P.4.5 Fis. P.a.4 [Rcsp, "-locclq+5]l


PLA$,A FAFTLIAL

IRcsp. E n - $ 9 0 ; .r + r t Orf U o c c t r . f f . %

!a-Cro

FA.?T.EJ: AJ . II.I9EPAC ' cflfWiN

2tc!g\L = E" i q'= A V5r Ao tg

r^)ls. i ur=Ao

ij

Lr

-? +j Lr.J = +J b. t .lo -- + iL fL \ o,L\{.^r; l t o , , t f r ^ / - i - + . -i { ---if{r" -- -las

+)4

rc13
\ ?= (bi -){ )lt(nl ) = A+)14<artodrzuea*ra<l 1. )

*ar"

j,t

tw'r -? -iw o 4-1,u rdr-t^{N L. f,irli" ia""l#f"i


-r:b -' \off
it.t t1:. 5

^rt+ +,! tg^f*e

+ i\q,u ,)?t
i ' ? l +

l--

i-lrt't l--= ]k .tiL


., t4a g

T I

-;$n';s

!g=o

(D ^-.^J. dorefuno--)

rrugo , ,to = (i A \j i.+)Vn-

Vu-* u"

-- !\3f\-JY

ro=jl^,,tlo1r{

t.

= l:\^j'?
\l'L *

-? t'LV)= Ao Lor(k'+^>5)

r\s): ) =:>.rj-o..tt= 5W 'iL c" (,(ob

lcJ(^ot*\f )

PROBTTAS RESI.IELTO6
uNtvt!t0A0 tou?lcxtc^ 0t aaDtlD ESCUEI.A TECNICA SUPERIOR INGENEFOS OE DE CAMINOS. CANALESY PUERIOS

NESUELTG PROBI,EXAS DEL


uxrvltstoao ?otttlcNlca ol naotlo OE IECNICASUPEFIOR INGENIROS OE CAMINOS, CANALESY PUERTOS

DEL crrRso DE EICrnolTctrIA

CUESODE EI.EqINOTECNIA

.*-1t:lo:9::f:=,. ilcnc ao tcmrinrcs cccsiblc dedc c[ cteior A y B. Se cfcctum dos mcdids: l) Curdo rc con.ctr anbr 16 tsrrnimlca oi cor-Joi o. o,l fendioc, le tcnsirin cn nc cnc um mgntud & 50 voltio. 2) Cruo r contr. um-iductmcir dc 0,1 Hcnrior, la conicnte que circlla e tnvs dc clle 6 dc J(yl2 lmpcrios, ob*wmdo quc Gstacorriate sc dclute 4 j. a l rcnsronquc..risti .1Ue A y B cuando * mncct cl condcnsadc. Clculu cl crcto cquivdcntc d Thvcnindc la cd qu tcnga santido sico.

u*-$ e.u" toU"econunr frcucrcht - torlr,y

o .- 1 . , ,

.n=% r/e}(x-rt

q1=@,I'=,
V(K^I

z--& \L {".cx+,$'
A)
g"+(x-4)

\5" 7, L a&-0-^,b.
Fis. P.4.6 [ R c s p . t V n l - t o o v ;Z r L . p - h d s l O ttis co ur hdwchrlc 0,t Hartorl

t..JFA'Vts

+ xrl| t1

( " . - X ) - ( d - ' V - q " )= 4 5 ' a Y - 9 = * t . ,

aLD^(y*):%\s'u=ffi= "
=
A=--

l.^_
I b'- etcQ--rt,

9oWCroP

-jlJr

Ed^\1 (rt') nks- ;l]_r\v Rt (x-{ )

'

L?-

("*f-[

b)

J"n
V1

I*A6-

%t= ?
V(:.(x-{f
tl.r,r:rA ;
-

m=,66"

-zX-r^l-- *+x.L*Zx<L ) t+x--6x4 l,z ZLf**" >2 g -r L -- JL - 27 -:gx-i ? *= ? 6x-t-L

lrlos 5e= 1:

rraB i= tr-j(x+) --$ '{6x-ltErA ro(

r, ^ _ \3_& = " 1-0,'t =) lo f-lgK -n'-o =>5- f,R-\ -'o r'7A' a7F\r\c R:zn +X-- El =T;j;,*" )o\ ftEE se^rr\eo
\L

-)s2) n=ufl\,.o=dffuq=ffi ' -Z\ +tir)-t C.


6. \rrg\"t"--ft,*_f \.Qo.m,^y',
)Z\arttu^lc1.*ro <z3c*L"'rr<. lfrh\=

1=

rr.ra ?

= isL-

ffi-'t1-tr ,qY-0 r

K.-t

=rerL:!!

EtL-- 4ucV \22'ra-o s* fc'

PNOBLETIAS REST'ELIOS
uxlvttgtoao ?ouftcxtca oa aaotro UETATECNICASUPAIO8 INGENIEROS DE DE CAMINOS, CANATESY PUERIOS

DEL CURSO ET.EqTROTTCNIA DE

PROSt.TA

PROE.SX^SnESUELfiTS DEL rourcxca uNrylrsrDao


TECNICA SUPERIOR INGNIIOS OE O CAMINOS. CANALES Y PUESIOS Pt!lllA

@
crPrltlt

crnso DE Ercmqrlcxlit

@
gtPl{'

o cl crcuito dc l ti. unaporcncia d.20w.si n2- so -r*i mcdir t%;iili;j."

Cd un de ls rsi'tcrcia

ndir.,t.,

p.4,7 mnsmc

d.t

E cl cimito d h fig, P,4.8, sc rabc quc h nrniud dc la impodrci Z c dc 5O y quc rbprtc uu polscir rctivr dc 2904 W. I potcaci civr por cl cnodor e dc 48401V. Cdculs: ) imfdsi Z, b) omininrrde lndrrrncir L i l tcn:ia cfie dcl gancndo c & 220v., o o - l0 r.d/a

-tfi=;'to

sar<dar Ji:t sarcadc efRcsp. n,- rrr r vr- tr,.{vl


Fi. P.4.8 [RcsP. rn'l i X'a; b) L'Ql Hcrbl

rlu= tr4r)ln-Fi., o -- -5t^ + (sil"i"

)ol-rcro{ =) = v-;@F "= 1 aln--14;g1,,


-u," irg -------.

).-tjct-x

r^= tn- -*5-, { rlr ffi-, - = ffi),2


' , r5 ?- . -" = -5 \v;

Il"r.q= L \F-^"c't't")'
L'n -e'

z.aCKrK) -'?Ao\ -- lq6W -- 2 lllL-:) f (?.Jt) -- q6- ?(e) z \8\o

z1) .-q=?fr,o'g, + a L-l - c ' r^ t r a ' ('trc)'r(K+x') )trl: X,lt4A

(.\rtrl ?(c.t--r-n-)--

a )t,,t4= \Ilt--fua
1

(Zra\l1x*Xl') = !'o] z5o


t ! t

?6r"r\=_j' ? - - y fr--t v,l s 7-'"?b ? ( R a ) = r " t f r -'r'' a ?

? -- Otj x -': \?l= I - (Ff,

\t.*ef.xtxJ

,
I

ffir

fFl

.P( 4 7.or,* \'t ' : a{. ? = '.Et': \-.(S-trt

?1OY ?/R\ R-I L(t--R-tt\"-t ffi = frii =2

,,(g,yyv. -

tlt--s=rlFx@
5o :> \*X"--iE =5 ( z + r t f * ( x + \ ( L ) ' - t o = > I zrjF+(\+Ki= -- Lr^r = L. {o > L - - O , A H ? Kz--L v <==-

i
'l

PNOBLEXAS RESI'ELIE gNrYCl3rO^o toutlcNtca 0a aOltO DEL

t PROB.ETA

PAOBLETASRESI'ELTOS DEL sNrvlrlo^D rorurcxtca0l aolrD I rEcNrcAsuPEsroR INOENIEROS DE EScuEra Y CANALES PUERIOS O CAMINOS, CUnso DE E.EGfggtEcNIA PNOB.ETA

scuEt^ rEcNtcA supERtoF ,ni*,ros I oe


O CAMINOS. CANAIES Y PUEROS

crnso DE E^ECrROlEcrrrA

@
CAP/ll!

CAP/Xr

4.t0.-

En cl cicrto le fi, P.4.9,cl ganendor dc ti6c un tcnsindc 500 v y teb.mor qu. crr?grd cirqrito uru corricntcdc 20A corf.d.p. inducvo. frot.rcir n.dir rbsotbidr po..l ciEuito c dc 8tW y h nugnruddc h tcnsincnte I y C c & 5fl) v. Clcrl lo vrlotcs &'R, L i C2.

_-e zo 1., A.

En cl cicuito dc la fig. P.{.10, cl gencador dc csia tienc un valo inlstnco : r, (t) - i3 IOOco3 t voio3. C.lculu : ) Tcnin inslanrinca t6p(t) cn bomis dc la imped:rcia Z , b) Vrlor dc la impcdancia Z pm cco. c) Potcnci comPlcja $ministnd guc la tcnsic cn bome de L2v dcl Parr:do urtcior. por el gencrador cn lu sdicioc

I
t

-E rlr-: '-i",' Ir j;:l l,


+jo,zs
Fig. P.4.10

Fig. P.4.9 [Rcsp. n - t6m : r". 2H6da;q.jom] ).LUQ{od

1i

r b.r*r" 9A crFi^rg 9 = 8O,*

cor.s .ete-<^^ct^

'- t -- zoui

, [Vgl=5.o =lVscl. t.e-pk,toi". ^rt-.a'J^ g.o!-cil^-c^^!o : =\\1 .\-.tcod -5co,?r.ct->> c.oJo{=ot

kc-r^

r'lRcsp. t -Il:il3-.ioro:c)s.s.roool Uu0ol \p--o (4h)

a.--36,f1 e [6=5r,pgt+. t(-,F. \c ,, Tu. =0t*Xr1. eo' = joo -)bX, ;-W /44^,,9. c lcov.
A taKl:Yeo t Yr---b
2,

-'h q) o= -'+Fvr"[*,.frf.*rJtro v"

.V:AooP.

S . E "trY..

= t =t-o #
a Vr: =i oo-y *

--h.,

c.=* =gF
-r-U?,

=5oo [5nt3

; Vl= fo,olj,r1

c) = -_*.,A-*ruu"i,.$;r.lrlq = u) o=zl^- "d-)1. =av'---?n 1;,W q=-*" ^ 1fU n


o=Lv-!Vs*ltuq
u[=" (.-*r-r* ,^ t") :2 o =)Lv*

i{li- zir-- fb0- = 4,e.).or :,{1,f -jL,g a Tn=T -\=.o-(^'},i-Jl,s) Yo -l\o -a ln= ,s +'L,9 ._-tno&a+ -- 't"-+i-t = 2 ta: (n1-r,run b ,t ti1,t i^ =) R,,r;toLa; ,tLor)Alp R^ --9-!- i bL = A1>> t^= gX

? {^s

V>^ Lj. ^Se t\ z g .rF44- u=Ve-i6.--for$rl --L\oo-1oo)-(icoi.{*)


= Aoe.jt*

L +r .Vq= c, t
f

a1,= "

;f.V

ug -- A"'Uts -- o,5IUP= o,s\:q2 -o,f'.rt-11,.ic =-

t t
{';

n=* --1,,.>. -i,r*fu: =);u. - o,5 = 1\oo I L f, 1 - . S$g -'.@-*L_",'=? \ o o ; f, t '--!q.,r -= - ) r , s u -n


J,) =-)Loo

V' 5 =lr1* -' ^oo "r"& =?noa ' olry 9

gLv

{f/*Al
iE.w

PROEX S nESUELTOS DEL


PSOB^EXA

PNOEITS REST'ELG D8L torltlcHrc^ uNlvllsloao c^P,/Nr


TECNICA SUPEBIOR INGENIEROS OE OE CAMINOS.CANALS Y PUERfOS

uxrvtr$oao ?otrlcxrc^0t u0ilD ESCUEIIECNICASUPERIOR INGENIROS OE OE CAMINOS.CANALES PUERIOS Y

CT'NSO EJTRqTECNTA DE

cunso DE ElcrolEcilrl

w
6rP/ilr

NOBLEXA

E el circuitodc l li6. p,4.I t , lot valoe dlJ t6ilc on: vtl - 100f2 06 00 r vg2-I00 f2a(laa+)

d. los andoce:

4.t3..

lo En cl circuitodc la fi. P,4:12, vdocsinrntino dc loc acncradore: 9n: vr - 8 cos(t+45'l c2 - E 12 cot ; vr3 - 8 cos(t *45') r.t

"tz

{?!
'2

lo"

"

toq

(r,

-Lt*, "
Fig. P.4.12

"

ty
y

Calculr: l) Itcnsid"d i.tatinq i(t). 2) potcnci rctivt . crcv apfitc sumnstrds por la frrntc dc tcrin vrl d cimito. )w-

Fi.P.a.tt
t-lolu: ) Fgc a dcl oandoa vr2 ri * rabc qrr cotrte d cimito n potqEir divr dc 00 W b) Potcin omptcjr erainistrde por.cl eedor vtl d erqdlo.

fRcsp. 0ru-. 6 *t,rc);4pds- r6t vAI gasar^

t6w; !u.. 5y.

-^,^tto*-

,-**.

^k^-nrl4

'

[Rcsp.)a-'' ;u .ro.20]

or)

-? r'L-'4L {) foo13 ol^+)tooL" -,\ool:t = t,lo.in+({o.^l'lit X) cor 3 L--' rrti t. -- -Aoou [+,\] = - 4e [*'!{o'-' 4oo (o/+{c ) -j loo r{d+a AoouJ c"l(a+Q') ='L ? i32 J -LoocptLct+Qo)= r>r- L) rcS--qtz': _ - - - ' r o o E- J C o - { l ' t -{oo jroo^+( ?o1{b)'11{) fo = y::y. -, _ -jroc.+(1r)fo _-_Q,L:)4.,L -4 i4oo Jroo -Lo -{1' [,oo(-o,L*t,L) =

-t . w: l
a)

L. r l

"
---

\tY
rALLt

I F--

b!

* r -n -

tr1

?
_ t!

t t

* gr =tr - j \ | \"

v)

tn' ^)F*)9(r-is)'ui^{.4-9)f" = f f1= j\ I. --Y -)9 Q-Y (t** lrrr)L+t"rx)t'' L Er


2,.,,ttt ' iLL) = v'ii cot (t+1o)I

=!9 --L r T r o = [ X - ; t ) + ( 4 2 a X l - l ' )' 8 ',- '1 ^ te,r6u*-t'^i^-


i :' t5-(e^ n* ,' l^= e ' fo5" uL' t ot =Al"-)46 z>fu r*tra__-4VAc Eon--.{CW.

5,-- if,= i..'^

. 5 = {,tJ+i,c'UF E.

PNOB^EIIAS RESI'ELTOS DEL uNtvttsroao toct{rc^ ol naolto DE ESCUEI'ECNICA SUPERIOR INGENIEROS Y OE CAMINOS, CANAI..SS PUERTOS CUBgO DE EI.ECTROECilIA PNOBLEIIA

NESUELTG PROET.EIAS DEL fo$rrcxlc^ oraoilo uNry:srD^D


OE SUPEIOR INGENIEROS SCUEI TECNICA DE CAMINOS,CANALESY PUERTOS

PNOBLEIA

Cunso DE ECfntCilIA

cAPlNr

CIP'TI

4.t4.-

E cl cireuito la fig. P.a.l3, Iocvdons iticos dc ls gcmndorcs de s: "rt-2oli @ l o 0 t ; v r - ! c o r ( o o t + 4 5 ';) L r - o 6 n roo t

4.15..

aEe oudos B E cl cicuito dc Ia fig. P.14, alcular: r) D'd'p' isttla c) Potenciu y D. b) Potcncias complcjes suministredes por lc acra&rts. cn los clcmtos piYo3 dct cicuito. ComPnibgc c bluce dc tmpleju potencis o la nd-

t -Yl

fv" ?"lO

+
t\

-jL

i'"'l r ( c -

'z Lt
-

0 , o r f- Y / =

lo

tr---'-,};
Fi8.P.4.3

utrv
Fig. P.4.14 {Bcsp-a)'ro' to6 @(r0 -90)vo[it; b)sl ''loo'itoo:sf i4oo:

Clcul: l)Dif.rd! & potcacirl "o bom dc istcci!d.2. 2) Potmcirrtvr y *tiv iignda porcl mdordc tcioo vg2 el ctglito, [Rcsp. tr.-r r?r5\.^ t .,6 c@t 2)pr2- +aow q4--t]v l : J'*'',ets

G) S r ' r @ + p 0 0 : S ( l O ) ' l o 0 : s O O ) ' 2 0 0: S 0 1 ) ' ' , 1 6 0 q -. 5r.. sqr-. si(rt - +ioo:s(.r2) 1000; ) m+J7OO I

a,l

'

5:'wg

(rl

j,t (_)ro)-($ejy) = --'\:iL r)\+ -- -)^ia + o1-rl rr--'*ff' T *(xla)Ev I ts <*): ;lTa Ts

-.,t!+ Lr.1 A) b = (a-ja) ra

fu - j^tj .. -il t 3^= -tn;to - -t--'f -, \ ^f:-(^+i'{)t4-4l1.-tula+ul+)aus L ir-- ^" ) eL*t '
3) i, '*Ia!|o

-*(-).,.........................................................................................-jz(-\-i.r. c)-z (-st-cl*Oi)lq--1T+3zr-voa(z1r)T', -:-ri:H ---2!12c.=:)\x + lr=-tl,+Jy f. -_


t-jL L4L

t r = o E q "= i ? o

z slr a' =3r'"1-'*v ,, ,)l:;::=:::J.ll;]..,^--r:"=r-t "?;)t' -p(:ar)*s


-- - aa - ,i ^r:ty:s', ' 5, {0", b I
7 , " 1"oJr'o) ')^" -- 5 cc r'1'>o

-y'?^") -- -A'>A'\Ja (.,, : i{tf^ -1) '-)r(-ro

for = z ti;-15) --L(-i^8 +jr,o)--jv--\& =) rro"--Y.{icrr(I,ooL<eo)

: l*= fr" ( f,{u)* =fo+") ftt-v-tt):(\+jv) (r-41-3tr")


: -\t -i881Ygt 3: \o-) ^)6

.., ]'- l:t e-rf^-in-\-, ,l \ -r,-3,ro+?o+ir-{"?'o'rJ 91rrL)'l_^ti-t] c)lta6ro ,_J.'r-,i \ '

5'o' t'.

--Yeof)flDo

f(3r.:t11,"1--?:^-;1..1--_".-" (?'\\''\- -,' -&(;- = tiu ttul'i1.

crGir-';;

= o- qr )' i ^ ti ,- i 3\- + a'l : r * 1"Jt-< (?o!*e'i


i;f"ia

Fit",flv"+jtoc
|

\ -

PROB^EITSRESI,EL06
uxrvltSloaD roulcxrc^ qt uoo SCUEI.A IECNICA SUPEIOR INGENIEEOS OE DE CAMNOg. CANALESY PUERTOS

DEL CI'BSO DE EIgrBqrECr{IA

PKBI.EXA

PnoBt.ErS nEsELG DEL


rouftcNtca0t soo uNrvltstoao
OE IECNTCA SUPEStOR INGINIEROS OE CAMINOS. CANALESY PUERIOS

PNOB.ETA

crnso DE EtlgrRoTEct{IA

@
d. lo3

c P/tlt

CAP/Ht

Clcular la d.d.p.insrenuia anc lo nuds A y B dct clrariro dc le tig. P.4.15.i,Qupormcis aivs umini.*nn l* i.n r"o.., "l.i*urOi Drdc* diipa ers porcocir? Compru.

En le rcd dc c, & h figun P.4.16, lo vlorc int!inl ro: aandors v - l0f2 cor l00t volor ; i2' 20 f2 *a 100 t mpcioc

llarf
4o
vrr'loIcortoot

.
;rr

4
u c

0 , o t fa

jr
0.olH

jt1

":i't

ris. ri.rs
[RcSp, "^". toq{Srit3J? ; p.or ;1O.9, ; pr- tq)w tr po6cis * dHpu co||s i*lcbr pcr( O)- 2jW; p^D(lol - f Zf W. I
a '

to lo

*L,. Fir.
qm ciroh pot le nor BC' 2) Potccia Clcutr l) Conicrtciunrln activrs y rcaaivrs nroinirrndar por losarndo rI cirsulo. [Rcsp. l) igdt). 20 coc136 + 45')B2) P'-r VAr; Pr2 - 32owi Qs2. 0 VAIL Sl.UC,t ') i Ql ' +200

VbUAJ 4'

S.trJqo

toti\o , Lf-.&^tv4i.
-y1o = i4ta+ \,\-it,fc - ,tc1, ---j4o : -E !":

bt
6l

= _, {o+)lo-ro a-io.-j,tl, =Ao


j,to*,{o t

--Lc-lo in E^*a,!

;;.;? -
F^o= -{cfio -j!(ktd:

rr--t(-5s)iro
Yi-l-to

a\

,, "U:1f,,-'-ri"
.)
,r L5

---?I,t)Eu

s[s-- ,g-.j9!-"a5.]

j,to -j,t(s -tio+S )= 4o-5 j-- -s+)5=s,i-r r.

il o'

(^-/1)t1i{k

-r1
4

)t

N'

r) Zn(!" ---Ev ='tu*1to !\,: -Yl)o ; i3 e L'--Ls,5o; ' t\--o+1Lt

3^= i" =n--ffi 1


t(u,l ' l-i=
cf)

so\r,Jii{"ro. 4of!o(5-ro+js) < ; s,=


sr=Q.o r!
V.o--4( c.'t" ) +1{(t-l
i t-7 -- i,\e

ftc.
't{

9"'- -slo(s.s=5o1So lli-j::"^.;


-55u {,\Jc.{13"--'{"oto \t;i;,X.
-I 15 o 5 56*lo0= 9._w

ww
5artPU L^-trt L
__ -&

V&=,tot-ritf u,

f .l u**

t+^n'l-'-Y**t*t
u =-'l t fio

=4ltbl', t \5-,1.1'= r l - j S 1 { o l L v r ; 9AD(AJL) ', S'*4o',

, 7-I,

= ?-l rittf

=A Sow .

).,lrri6t , \.e,t ot $e . g.",

tl;'"so'YLov ' L

-) *ja (Lr'+J4PLc) (4- )P: 1,1

PnoBt^Er S RtstELToS DEL


toutcxrcA o: uoilo uxrYlt3roaD SCUELA IECNICASUPERIOR INGENIEROS DE DE CAMINOS, CANALESY FUERIOS

PROBAS NE$'ELTf'S
PROBI.EXA
uNlvtlstDlo torlllcxl^ D raDllo

CUN:ODE E,ESrR(rIECIIIA

w
cAPll{t

PK)B.ETA

DEL CI'RSO DE E.ECTROIECilIA


OE SUPEIOfi TNGENIEROS fECNICA OE CAMINOS, CANAIES Y PUEROS

@
clP/llt

4.t8..

En cl cicriro dc la fi3. P,a.l7, los vdor inntin6, sn: vg - 4012 m

dc ls gencmdccs

{.19.-

a) potcncias-.conplcjr: En rl circuito de la fig. P.4'18. calcula: potenciar clivrs y tccdves m los sministndes Pol los Scncndors' i) coriprubcsc el baiancc dc potcncia cn G[cicuito' ;;;;;J";.

l0 t volo ; ig2 - l0 12 os lOt ampcric

{o19
-rr (\r^ *;. orll r

ir
o-l

r.o. Lt
tff

r\\t
-t a,'anEouc

- ?r l^i('-\a:{ [5 rv )-$L-

o j L
Fi3. P.4.17 auc lc rudos A y D. 2) Pacris Celorl*: I ) D.d.p. inlntip r.tiya Jumnitdr pc lc acmdocr rl cirililo. rtivrs y

J:,*
- EPi ' jEQ

Fs.P.{.18
'200' j0 I b) t R e s p . a ) S r . 9 9 ' j 0 : S s 3 ' 0 ' j 3 o o: S s l P(lOlBc'loor'r': P(lOlrD' 300$'; Q(0.lHt3 '+100 vA; - + 200V.\t ; Qio'lF)6- -100VAr.l $0.lHrgp quc Secomprucba Sgcn- 300 ';100' Sr*. ourKt s

' W; ft) vAD - ,t0 co (tOt + 135'); 2) Pt - eOO Qgt 800VAt I Ps2 900W;Qr2-annVtul S.a)Cro

t"@[lia*o"='-ii^
E 3r\of

rt"+r'rt, ^ { 1= 4,o-\Lo. ittitt-a+lt a L !n' -4o--'teqgo

Lo a) IoE; ,!ia 'Lar-il[) )1{['$i{)r3 il g$g n(,'. -Li{,r+y1 h g,o B It{!, {^+l{)^{;t+i4 / \],r = - _ ,.)ra e r 1l _ts ' {.l\+- r t ,...,\F.

le = 46fr -l) -'t"t3" = -ta+st o--lot,lt


c-([ottr3f) ^ljrp r ?,oS-.Su '-\ot(Aou+ Al5)

- } r*t J

l"

l]

v)

L1-f1: 1rt3"

r?v-_o

- - 5^ : V9rt trir
a

roglo (-rc+ilo +'to)= tco I jfoo

9 9^--tor rQ^--8ocV\c = 9-- \"e tgt t V. -- JZk-)L+Sts=i ia" -- ;bo*\o +)?a*So -- Qo-Yo

noe. ^.,4r ,-r3p --eur -. Tn- '= , tr=t':,u-: -- tac il,--,^*r* s.--qll , I {o ,{o \ e.--ovlr l.= fari
= ( {ooi.a) +(orr-o)+ ! , (?rtj o) = 9'* "

*...,

fd,=**ut

$.

= ir. (qr-c).,ra c\e1'\co \t:li:"r.

tr'\rll-r ?'ow' -{o^oi--{oour' ; eJ^&) : r' r\i: : t. l [-L\ -' {' l {c l*t,ro) bi'ol'rvr)'+t'r4f=A'(JrG)'=+?'rovAr o (x\; 1-1-!1-: L'\ro-l'-y'1:tl"rovAr;
q

*AD

- ^-\-'r

-^-l-r-)

z3g.

,O--.,

qx+#u
EiE

PROBTEXAS nESUELIG DEL c'rnso DE E.ECrnsrrcNIA PROET,EIA

uNtYttoa0 tofttcxtc ot otD ESCUETA'CNICA SUPERIOR INGENIEOS OE OE CAMINOS, CANALSSY PUERTOS

| \ /Zol -t-l
C'AP/ilt

uNlytlloaorouracxtc^oa uoto

PROBI.SIS

NESUELTOS

DEL

IECNICA SUPNIOR INGENIROS OE OE CAMINOS. CANATSY PUERTOS

crnso DE EJcrnqfEcNIA

@
CAPI

En cl ccuitode le fi p.4.19,lo valoc insatno dc los gcncndorcs v g - l 0 f 3 o r t A I v r 2 - l 0 c o : ( t Qe 4 5 1 ig3 ' 30*n (lO . l3J.) ; + t0l2 scnl0r

En cl cicuito dc l fig, P.4.20, los valores inntnco dc lor cneradores son: vl - 512 os lOt volrio: i2 - l0 12 scn lOt amp; 13- 4 co (lOt 5')

':

^.-

Fi' P.a.10 Calculan a) d.d.p. in:tntica cnm lo nudo A y D, b) potcncia rctivr' rcv y pa.ntc s.rminisuada por cl gcncrador v d cirsito. l0t; b) P't0rV; Q - 40VAIE S'at'13 VAI lRcsp.a)tp'lSco

Fis.p.4.19 cnuc nudc A y B. 2) porcacia lc aairay - srzcos + l0) 2)pl fRcsp. ) vg t (oh ; JOw ; ott -+ lr$ VAt 3*|a.tl,O..nn..irorrc rccuve suminimda pc v- r.

r{-r orrnc,,lc }a-- t-Y 'l,E

.2

) uiffi=-16-,ro q:Y_ -*r{ Af{c.iro' l-St*'l'^-*; vo: o I t -h.rt'ln^-ft\ ltr -*t .*'Jn^
-)L c),ro =-lrv^-$v".[fu {s-+y'o .;l{
A)-rO1,tc: (l1ilf^r1r.rt-o-zQ -, r f^. tl: )-hiAe' (Y+L)\A{L'\$-ZY - I Vr3 Ll9

5ujcre

r-\4Aq

-;.'-1, #b

gl

Grrrqr !q< trrifilrrrar c.r*.h %"*

, Vru tr^.ro{-!o:to i t.)t,t

I .rtjd lo+j5: jt[111<)al T 1 - -\p t : : rv\ o + \ { o L )

-t'5r

c )l or j l o =- u i r l V 6 t z v " --ALo ){r--.$.tV^o,Vn

1v.=5*f*

A1tl

[:f t1{o fr.r'? i-ia= J iao

(L

Ac -n f"a-

ilL crfciJ\r ortr6rAL

Vxc=V-"

= t,5j.\

=-9-it

6 V^o: (i,- in)-l*j^(t-)^4 -Ao:11:5go j{ rrrq= 5'f-l" --'[4^i14 -h;;;;n,lo) 5^' ,r,,(-t
A
I J

-' Va : -r -ir o,5[^-t


o.>

: g o,1oo l

ti;;:"^.

aio-- stl?Y : t1X

\ / t l

--{o+vo ,1 ' su:Lr-r) lt"

s^=ffi;'u*

-165-

$gf "gg I | oer. I E^EcrRor'cilr^ Wl f,,.,,i1?:1lil^':il',ilT;:fi:H'*", ""soDE y puERTos | o cAMtNos. CANALES cAp/Hr
I I I
4.22..
En cl circuito elctrico dc c.a- dc la figln P.J.2l, lo valoc instanrcos de lor genendorcs ron: - lOl: cos l0 t anperios I ir - lN2 coc (l0t + 90.) anFrios v3 - l0 co (lO -45') voltios; v4 - 512 sen l& volrios.

un,",rlo^o rourlcNrcao! saDlo I I 0E supRroR lNcENlEBos TEcNtcA I Escuer_ I pugRros I oe crlos. crxtss v |

ffi;]'l
cuRso DE E.EcrngrEcNrA F-lgl cfp/nr I I |

cnte En cl cicuito efcctio dc la fig, P.4.211,* gidc: r) d.d.P' iotin por los nudos A y B. b) Potencias ectivas, rceaivs y rprnota suriniseds los gencradoc,

Y.o..(lot.r5') { }-JO o.l


-locdlor

l o,tl

o[ . '

2i

t.q .zof2Fot

'

/ 1 fn

l E L

It

4j{
\o'ln

9r..t
\!

,ftsi/'.(r ti, 1.1


por los

i
o,lfl

o.rr

to:

( I

o,'"
Frs,.P'4'2:

Fig. P.a.2t . Calcula b potcflcirs rctivas, ctva J |Pcotcr suIdnisced: Sand*a.

. fRcsp. r - tooW;Q --toovA& St - 10012 VA; Pf 200W; Q-0.s2-. 20ov^; P - 25w;Q --25v4& s -zrf2 VA Pa- 50W Qa- 25W;S 55,9 . ; VAt 5*uc(o^.1

lResp. a) vg - lo c (lot'135) ; b) P' ]50 W' Qr' SovAR i Sa -353,55v4 pu'o; Qt-lmvAR; sb'l00vA: Pc-600lv; Q. - 0; Sc' 600vAl

5d-wtot

i)oP = o tr1+'{ 13 \-l/

.)S.Ut Cirl-rT

{) t'4o19

-1)-5{o'e

-E=t 11tr+t:.y. ) *Q:t)=Lr t|Lls -'-Li^ -1!"+(}1rt)13 ) " --, -}i}'.-(r.j ) a1.rirEJ lt, -!L + =
jAo

,l&
J

3) ; : tTa-'u1"*1i1-tlt -roq1.,,ro LUlo v) f -_ *


=z ,r.)
\ D
J

-t, -- -.{o
.,

.rr ir- \u:Aogo: | L.\: ; [a, ll9 ; fD --snj o I => Lr= --5-.{o)tl(a"-5): {a-ito *ltc--Ac-lo r =\cr LLi-4) -j(r- "1= (ito I eU v\. 5.1:,{aG=(c-;,r") Ac--doo-iroe t;]l** l I i ^,Vf
Lr E= - . b -4,. t +(31t) (5+1to))5 = -? -! +.{5 +j}o -j 5+,(o15 : j?.o = ?:$o

rL -z L:,z

l 6

lr=.(t

v\ s];Ls\rL ' lr '=irir" .H s g .F"5 : L5-)r tj;_-t-t!"^, ot f


5., : !*. -i1)'= ; glc 'f I'i4o) : rc*1Ll I l:--,t I^. 5v 5f 1v N

=,rog".^-\3o,?.\j ItJ;S*

rr=?avr

l,
I

--3t-)s ) i '- t+ ) ) = ) o - - l r i , r - 5 r s S o ' L a - ' S 1 a, ) {') "9jj9 f )-':f"g:s '> )=4(-5-f A(-rrc-:+f A(i9-1,")z .\r.r. 5^-\m;]51trv^ .,e'2''so \tg:i:Y^" v) 3..'-r'ti li --r,,('(]*t)=
--o{i4-co t"rr-,"^I"* sr-- '\*vA sf"F t : '\oo$" 3o' tgt \ --4(-4o-,r:)'-3c'}of} n(=t'1--;r) {-- iu. tf ; V,s.=

L) a

|v.ttto 1(t{J

)1!+ 1\o

to-i.fu _-ti7 -

,
i ! I

3.'-]ot,. t fr'{ryU> :(ae'Yr'--' t.-,fl \

S..Yt!

uNrvt3to^o rorfltcxtca o uoo ESCUEI-A 'ECNICA SUPEEIOR INGENTEROS OE OE CAMINOS. CANATESY PUESOS

-16&

PNOBLEXAS NESUELTOs DEL


CT'NSO DE EI.ETROTECNIA

NESUELCE PROEI.ETAS

w
c AP/lr

PNOB.EIA uNlvrtsloaD tottrtcxlca 0l r^aotlo I DE SUPEFIOR INGENIEROS TECNICA Y PUER'OS DE CAMINOS,CANAI.S

DEL
clrRso DE ElcrRqfTcIA

PNOBI.EXA

w
c P/llt

En cl circuito de h fig, P.4.23, cl mdulo de la F.c.o- dcl icnedor dc dc 100v, L pornci! lcriv sministrd por cl l.fio_1.3*ador c; dc 1000 lVy cl modulo dc l conicnrc I e t0l2 Frio5,dc c;cq iducivo. r) Glola cl valo omplejo dc la impcdanCr Zi, Ul ;bul .s ii -grirua a. la d.d-p, cxirtcnrc cntr" tor nudo! A y B?. c) Tomando la rensio V como vcctor dc rcfcrcncie, olcula |r cxprc:ioncs comole.is dc lr oniinrcs t, c 12,d) Dc cucrdo con la nfercncia antcrior iculcs rn los va.locsdc lc fcscyp?

los Sencndorcsson: E el cicuiro dc h fig. P.2't, los valorc insuntnrcs dc ' l0l il - f Of: *n l00r amperios; il v - 1000 ll co l00t volrio. co lOot mpcrior

' l

I OCA
I C:!

l)

|
,2

:r'ioc'r

bt'

Frt'.4.24 2) Clcuta:I ) Corricurcinstmtic i. quccirorle por cl 3alcndor dc tcnsim dc y iBinisrnda por cl Scncrrdot conicnc Potmcia rcva, rcacva apatcnrc i2. Fi3. {.33 ' f l i c s p . ) Z r - - j - ( : b ) l V . . r . g ll-o o v : c ) I ! - - j 2 0 : h - 1 0 - j l 0 : d ) a '90'; o'a5'l JourJc,r-rJ -'l0hVA& lRcsp. t) ir - l0f2 co (100t' 180) 2) F l0kW; Q s - l0{2VAl tLJco

B'- Es,q > 'looo:[oo.u'!Lc"YT=t

t {--tl'

o-9--\5'
Aoo

l=l^'.-" 'i{o-tto
+i{oo f.o'o ,io=(!ootjtoo)(-'{'-'t" {"GIJPr z?eooflo \.--i"-,tooli,$i -l'roo -j?o"o r,t fna. qr*Vo" =>V--

tro.n,' ffi= ffi"


(Q-t5)'jtx*f) i A t - { o---- = - A L . -tr ^t

=' t*H- = (tsjs) $+[P, 5rrs, 6x>(snisr. rjto => tfLut r'"5)+(+l)
t1rs)d(x*5)
---)) - . f(, ( t.S\) '.( x tt5 )) = ( - ' x ' t ) r ) lx 5 t (=x+5

Hg+=tlt .t*;so i T,r1a-ix


i = - ' ( - 5+

(riK
ygu.lUt. AL <tlctt"

g's'ltj(x x-= - 5 --

A+-

o- js >-j5 tL
1)t) rJ)

-ltr(tt'll]:-{tltjs)=S-i5-->'*:ie?rl-js) 'rfr-f.rr'Aorl-uf r9 ?,rll?r.-s=,\ooL'\l+p a \V*l:'\oov' + Vo='too\9 =) p:\5'

---'to--to!!io -J \o-ra-j{'o l^ -J ;,,;i' <r5 lo,l-u (,t'ol + rto) .Lo -Vhc= VnO*o. '- -Leco'1-coo : -){oc',{oE - ri L*c 't' zl'ooot)(ooo t \t;";:;. S--4'G tvl . :tt"olJf

g' I'v. ' --\Aoc: 4 - - 1 i a o -Aco

=> T --r ='fo'itf:/ror\'{'o ir : t =fr


, = i - 1 , { o + { o - 1 l o" ^ . i { c F=t5' x-9={SJ ; ol-- oo

-(ro+v)$rr--*jL'

"A
\!_j

I L_

-r

E : -;{ooo't{* 5 -- i; = Ao'o'Jitlf

-- l'oooo tl4oroo

-lb{t-

PROBI^EIIAS REST'ELTOS DEL uNrvcllr0a0rou[cNc^ 0c raotrD ESCUEI IECNICA SUPEFIOR INGENIEBOS DE OE CAMINOS. CANATESY PUERIOS CI,RSO DE ELECTRqTECIIA PROBI^SXA

PROBXAS REST'ELTO6 DEL


uHrvrlstoaotottltclc^ ol ^DlD OE SUPEBTOR INGENIESOS TECNICA D CAMINOS, CANALESY PUERTOS PROB.ETA

cAPlilr

fl'NSO DE EI,ECTRSIECI{IA

W:/1:+l
cAP/ir

En cl circuiro de la fipn 30n:

p,i.3... lc r.locs instrrc

d lo, renhdoGs

dc los dc En cl cicrito la figun P.4,26, valoeinsuntnco lor genendmc de tenin son: vl ' l0l2 costvoltios;v2 - l0l2 enr voltio3

v l' lO'/: cos l volo ; v: . tol2 3.n O r voltio3i i - 20 cs 10t . 45') rnpcric

' t -J'L

A
0.1 f\tt' ? -. I

r!5 -'.""'

t^

Cr', t ?,

S,o

f) ':

glo
Fig. P.4.2 Fi. {.25 GJcular a) d.d.p.insrnrinccntr los nudos y B : b) porcncia A complcje nrministnda porcl garcndordc conicnrc cicu.iro. prii"iil-ir-,p",i" rl O ; hnsicciade tll lRcsp. r) vg - l0l2 co (tOr + 90); b) S - 200 r jloo c) p{tfl) _ zJowl ,oLuct oN v2 csS ' 250 + jl50' por Ir potmcieomplcje srmiaistrada cl gercndor uminilnda no 9t mn|o1 ot C:lcuta: I ) vatoi insrntncodc la conicntc lctvq rectiva y 'Prtntc lmiilsa Por cl intcnsidad.2) Potcncias Salcr:dordc oricntc ! Gitqrilo"

r) tResP.j:i$Tr,i;"

i ; ; P'3001v Q'300VAR
t'uct.,t'l = - Aot(A:$)'-5*5

l) {o- u 0 f,t -Lfr *.,n13 -n --) o to 1 i1: io+r" r) ''=l j l_r=?;tLo )o,lT,-iir.{,rr-3rti5 11"-_s f L tr' ,1515 -lfa+" f; 1t, : -i|l4-'r,ht$tJ4)!l' e,1,rc I r = \ u) r-ir:/e1,to -?
l

{ pu, ,, r og: l A- 3r ) 84 t^- r ') t _ 1-rt" -- -(^-)^) +(r+l)ft -y'i -)'r["1 ia


| I ),t" --

t^" 6

-i,t Lu{ o J, a f .-- - * z q 6 q ! o -).r

i= c_.rtV

t^o : -.4 L!)*{o!' : -j( {o'r)'1')+i[' :.'lo.'t E?' =){ts -' {o{ic"(ob+qi) I' a - : -D .f.-i3=1-2iLo-AS1 f =;.rS * " \$c S -- g i . .. ^ S/ ( At-)4' ) z $ s :l o<'st\9o+ z -2' f (r)-- 11-. =[S-5)-2.,.tol = -5-i45 ?(tq)= .1 I L\-. S-t,if---?fow.

i.;l-1.,.,r*,^,,,-r,\-.lri4.i,*, l -(,r-y l=\r-o--'5v , X-r+js t('t+r) r') -y 13i Li'{ a.-40'o --t' ..L.l () ii.' " : } -'\0 + --/'B'ib*'o 1 (uuo) oa , =i, i ;, -t rf =-,to -ao 1to{. lu )1 f *40 =^t{iBt
to(b+i' lV=L3--Ao=tt5 ='i --r:t;45 = ') az^5 5"--Lso*Alo l isJ= ^or= -!* ,r5"= t --ic<
-> I : [s'ii)rcclit-r f ) J (l+\i )

--

= r!'rS)-;\[-'\c alri'lS) Je"'?6[!0 [r,*= -,rTu1'l, t-;-l"J :['L ' '-l


)=\**L

1)c; \ .1-]i.1,!^. - u,g r '-\-' ' J *: tt! - ,lr ,tU r ,p" fr.tJ : )e t1'tCuo

PROBI.ETIS uxtytt3tDaD roUteCNtC^of roo SCUEIA IECNICASUPEEIOR INGENIEROS OE OE CAMINOS. CANATESY PUEROS

NESUELTtS

DgL

PROStxIA

c.nso DE Er.EernqrrcilI^

CAPINr

4.28..

E cl cicuito dc tr figun p,4.27, tos vajorcs instarm ,oB:

dc lor gcncradore

i i - 3 0 c a s ( ! 0 r + 4 5 ) l r , 2- t 0 l 2 c o c l 0 r v 3 - 3 C l l e c ; l i - l0l2 scn lOL

En cl cicuitodc c. dc h 8un P.4,28,h fsocir dolosmcrrdorts e & l02tr bcrrziot, truin insria dcl cncndor d. t.nn .s: v.1012 cl voltior.Si h potcncir complcjrsminirrda poretc mcrrdor rl circuitoct: S - 200 - J100.Crlcllr: r) Coricntcinrtiq dcl cncndor dc ircnid i2; b) d,d.p.iasotinca aruc lor nudorB y D.

bl's \'3 :J$ 7.V Fi. P..1.27


Clculan a) d.d.p. inranraca cnuc lo nudo A y B. b) potencia complcjt suminisrada por cl gmendoc ir el cicriro. lRcsp. e) v - t0f2 *n t0 t ; b) S . loo - j2o0.l

'?*-" :.r+
'o>fs
0,tt

{+ r r +;j ^ -={H *

q o =-^r{+(rr)Q+al3
t) \:loB, _ a f,o--,\oQ r;-O

;
l -

"l

; \ o = ( - l r ) i 4 - 4 o i : =) r " - - 4 o o
nl'^o: Ao{i cd (t"V <o1: s'{i ia,tr* )

\ oL\JlgN0e AL tccvtTa otLr6r^aL

,I

VOa:ft-il"-to = -1--?ry\o > rJ.o:roy


. =; : t6n Vog *
Vl.

tr| = tuE

Ut 'E

BS =te -f-ao

?) f =?ro\^J ' a---bOVDr.

I
I

-LtF

PROB.EXISRESI'ELTOS
PROBLEXAS RESI.'ELTOS DEL
uNrval310^0 rol|ltctc^ 0 hA0lr0

DEL
PROEI-EXA

PROB.ETA

ICNICASUPERIOS INGNIEROS ESCULA OE O CAMINOS. CANATES PUERTOS Y

CUNSO ELECTROTECNIA DE

ro$rcxtc^ oc aDllo uNtvGlstDaa I DE IECNICASUPERIOR INGENIIROS Y PUEFTOS DE CAMINOS,CANATES

CUnSO DE ELECIRrIECIA

w
cAPll{t

CAPlxt
{.J 1..

Er el cicrito de h fiun P,4.29, los vlocs instntns de lc gcncndoru dc tcroin rcn: vl - l0f2 co: l00t voltior; v2 - f0f2 *n I00r vohis,

En cl circuirodc la fig, P.4.30,los valoci3tutn.ot dc lor gcncndorcr son: vl - l0f2 scnt voltios: v2 - 50ll col votlioti i'20 cos(t t 45') ampcrior

'z

Fig. P. a.29 l: potmcir complcja sumininndapor cl cncmdor cc: S - 250 + j150. v2 Clculc I ) vlor instmtno dc l oricnte nmlnistredepor cl generador de intarided, 2) d,d.p.complcjecnbc lc nudc B y C c) potaria dbiosdr a la rcdrarirdc n, IRcsP. t) - 30cor (l0O t + 45) ; 2) Vg6 - 25-5 3) RtO) - 50Wl

Fi3. P.4.30 Celcula:l) \'alorcsdc a ttsqcnci R cn ohnios y dc la induoaciaL c v2 un Potnciracrivd. pue quccl Scn.redor on8!c sl circuiro hcnrios. 500 W y una potcociercactivt inducliv dc 500 V.AR.2) dd.p. isinc cnrc losnudos t B. A fRcsp.t) R - fO : L' 2H I 2) vg ' 20 12 co(r + f80)J

loLa

)oLtJc.to

T l .c

= tt- l) lr . tr ,.. .ft


-j4h-Jt\ ") tofeo={'t+)!4 +({il)l! 1Lt+ "T, 1) -4"U, :

ab " ! '*'
f;^
l)2 '\o -\'r J '14

?
r

. rl=?;-, ,ffit,::!v--

,y{
-'

7''-4 'r-, l'"?=L+"t :>t,=-Lo


t,,-jria
' Yt

'
a- 'L r.

v '\

-\4frr-it

--l$i =Ktlt
vl,L'-

ffi=ujl"t
j ctg
** j'.

: ,l -^ot-q" UJ,*r, *4,1, q T": $.,tsi Ao^o = r..f l) 5.U Li+ 1l-i','r[RtL]r5 5 ,= Soot'o t!',H =5c li --rroG'!ll => i; t,to''tr =>!1:d-!'rc
' to -- A,-fnti'ttlo'r'ra)tl ({o-'ita)

Sq-rJot" _

-, l$ -- '*CIL-t))- t"H" =.r-1'-Il--5115) -5+5 +Ac=l)) t = t{t's i) io,, = ln -i,, = L ? ( 4 n ) = \ r s A l " = . S G )= g

is*-t"=-to*itotr-L>'l'o*5Lo u)a-y'o:-(,r-yr)c-5tj5)+(^+i4'X-'re)-it(f'lii"-\strt> -'Lso+aio =AoT-i -'1[' 4 =W; fot'l;7t, jLt =7f1 : -f o t'{f rits : 5r1f -9 -uo " l* = .-!3: -4t a15 = :'tf'{i['I -> -'{'o+j'to X:Ji51-s t'{o-){:^t+-'l'f :7 li: i)=tY!# . ?,.i [t): 6f") f'c-(Jot'tY rro = - {

ry

PNOBI.EIIAS NESUELTf'E gNrvtlIoao torlcxtca D! aoto DEL

rcNrcA EscuEr-A supEnron oermi*,Eaor I


DE CAMINOS. CANALS Y PUERTOS

cltRsoDE EEcrRorEgllrA

w
C A.P/rr

PROBI.STAS NE$'EL?G DEL toilftcxrcA 0t xaolto uNrYasroao IECNICASUPERIOR INGENIEROS DE DE CAMINOS,CANAIS Y PUEROS PROSTTA

PROBIA

ctRso DE ELECTROIICilTA

w
cAPlflr

En cl circritodc h fig, P.4.31, lor gcncrJca ra de c.- cnoidl dc la rnim 'muacirIa crpgim insmraa dcl gwradordc orriatc GJ:

ticnc l oima En cl cicuito dc h figure P.4,ll, mbo cncrudorcr dc frco.racir El valor iIsntp dc l conicntcdcl Scncrrdor inlauidd cs: i- l0{2o l00t nPsio

Fi. P.a.3l ig - l0 co (l0r * 135). Sl cl 3cnendor dc rcnsin no producc potcnia aaive y h potcacia rcctiyr qua 6t!t rl ciruito es epacitiva y de valor l00 VAR (c dcir S - Gjl(n). Crlcul: ) Tcnin iorranaa vr. b) Potcoci. colp+ ennnitrd por cl 3cnadc dc ericata

s. P.a.32
* abc rdcmis quc la potmcie complcjr ruminisuadr pot'cl 3cncndor da conientc l circuilo S. . 900 -j.00. Clcul: r) f'c.m- ictntna dcl gencncior dc tcnsia . c) Comprcbar cl balurcc dc potcnciu c cl cirstio, cs dei l sum dc hr potcnciu dc lot cn:radorcr e igul r h srn d ls potanciar & los rtccptcr lRcsp. r) vt - 40 12 sco 100 t; b) S5 ' t00 'j800 ; c) S (tcocrrdorc) ' t700 + j00 ; S (lO) - E00lV S (lO)- 00w i S (5O)' 500W : S (0.0trH) -+jl00 ! t ,0.095 p --j300 ; 5(0.01D --j20001

lRep. elvS - l0 /2co(tG.

9 0 | b ) S - 1 5 0- j 2 5 o l

- 1

f \ b

gvlt \'r/

-v,"=Q-t ,rr I -LL" *'tlr / \ J -r -vl^ -,t in + ,lia - ;n13


,

J:\JCt;

trLucro.

sdi :Vcli^ - irf'

]|,o-- t* rtf J -W

I I
I
I

o-'4oo

{ IJL

J,I, 2 . " n
5-!

L^ 1

,r)5' (rtjr) ln- rir* ai, = ,,)-S," -Lh +k+)l -ritt


t)

jrl

^?

oe t)

fr-L = Vq-t{lr

O =(?1r) t*jr(-totro) {p e {Li))-[4 f.,= 19.{o -- n:Ul -*- [ c ; 3 5 -ry -,f" - zQrr _ !0,- 51(-to'$" ) --rJ"rtAo.+ {0

. ' ? +11-; r\i- *(-r-rr){o =-*= itEn ,l+L) e: j,r,I^-+1rlir)-tz+(-r-rj^\Yry.'P= r(4i-r')I', ttbirjzT, . J -::-r"q, 'L-xo_=.,u!. ,{,8 tl:l):',rtl^-r,'-t_l--;. \l 1r-ltts I

F ^"19

j) lrz tn--Ao[ g^']o ctD. U"td= \oo-\'co=


\) n-- r\9 JJ:o = V., =1En-r2\*Sf'3

,I..*S

.i--q=-o, r^ = &=1'tiulg .bP

"f

=-7o1,to

-<'= (6c^A"ot t'\o-tre - 'io ur'- \pi-r-G'(lcot ) f b--\;;)Glo-ro oc = {i ro vogi'' rr uls Ecc U | caaE o' ?o ')i : !og$r' \-)o1 14:1*= ;i.SiA):$oo-*rco)+(!rot)t"e)--loorroo'5({rL):llr^-r'1ta[torf--l** it';t*)ztJL.lrf--(}Jri'rco' , , u r ^ r . l l i . : t r t ' , i . : r ' , v , r . r r ,) ( i n ) : ! ' r u L l i r o r r l ,
5t,otfi'-.L\lr\':-L'\o!--'Loor 5(r,urf):-51'1.:rt''rtlsoltui'=-'zooo

PROBLEXS uNrvtlsroaotoUttcxt<A 0t t^Do

RESI'ELTOS PROBI.EXA

OEL

ESCUELA iECNICA SUPERTOR'*iMeros I Oe


OE CAMINOS.CANALESY PUERIOS

cttRSO DE ELECTROECITrA

CAP/Hr

tOrlttcNlcA0l raollo uHtv:tstD^D DE ECNICASUPERTOR INGENIESOS ISCUELA OE CAMINOS.CANALSY PUERIOS

RESIEL106 PROBI^EXAS

PnoEt^Ex

DE crr'so ro,.ll""*ro,r^

W
CAP/Nt

En cl cicrito la fig. O,{.33, los valores de istninm dc los gencradorcs sou: - l0l 2 cos100r voltio!:i3 - t0 cos(100r + 45.) vl

los valorcs instmtncos de los Scncndorcs En cl circuito dc la g' P'4']4' 9: (l0t + - o/2 3?n lot vo|tio3i i3 - l0 co vl - l0l 2 o lo t vollio3; v2 45) rmp.

o.:rx !

I l.,l
rrie

t
Fis,P.a.33
Sabiado.quc h potmir compleje nminisrrrdr por cl gardor d. !asi6 d cicuto s : SI --l0O +jtO0. Cdculrr: ) vdor insttinco dc i2 b) ; potcncir eomplcjr srninis;rnda por cl aada dc coniartc i3, ' l0f2:cn l00t ; b) 53 - 0 -j5ml IRep. r) i2 Souu.p

L\t

vl mEcS' al cicnito ua P:tmci::Tvl Sabicndoquc c[ gencredordc tmsin

l1i*]tjIJf''tiilTS?ii tr'ltrH'"""[ritstl
dclcqito' nsiarciaRy Jpaciddc dcla ras AB (lot + 90|- R ' tO : C 'o'lFl b) e) fRcsp' vg - 9012coc

I I
I I

,{) {"\9 =(^rJ.4)r..i,l"lv-Ll" L) lrt-r.

-ol P

^o\g +(!^XAog4")= 44\>-twio

-'^, a-)

a) o ' -,tt*l!,lti<,.1=ur v l f&: .[U,t=S.S


{) 5^:-r

-f"),r,L)^o-p(fjy) \

: +}1to + LJo ---ta

= = -,leo+.(oo l"U fi:r

Xf,:ac+,ro ->io=-ro-Jro --r,iu-, fr-- -1.:,loEt O ^o *y---tu.=orliof oot4"lrrSi.r,toot

lo+(Ic-l:rj(ror{,F-;,rf,-t.--,r*j\ '- -.\L' / bl -trd^o-J{ +o = jl Ltt,


I L---{J-J^o

b) r) lU n bl \ro

-']f:;1"-n; ", r^li,ij;,\,,1v,,--p1' .:tJ'l :: : ]:* = Lo-]to .ndr'-{6f;(d"4') t' \ L(-r-s)=[R1u-u]:"-L:ol]


= '-il-r*1 in = ir.t irr-r"xtJ lM -l

uo'[r.z *r{l:-[r-r{-tr-ri. -{--,.p(iJJ+o-f\ro= . -\ -*-'1;;ord)s)t(-rt")'r* t-t]-t' -fl-!x)i*. t* -.ia-rrJrn", -,t,,lc : r.) '\J{"--q13'. 1 ); r,'-{g5---q;ti

).1 U,'{C'

"b.; ,
-- -

--i {-.1-1aa) t '- -l\C-t\o-Lo =-Lc -'lc -,o-i I t" : ' --sr rf .; rl* u : - ?.( !-I. ) ---, t (s tj 5+ Zo nLo)--iL (zS t)urJ =Joic

n\* = "o-.to*10itL--J

o-v;l*-szo +to='it6le)
v-'[":tl.^

5)' l*" {'

fc - s"){ s 7 s ) : [er{i BJ . r'.LYJ'joollo


-, w \tr'o ; o'l:-5oovAr'

)soo

I :;';ii:;J,l;i -"+
I t-^.-S = La..Lu I

z -sL) Jt -r(." +^c' -':;:'{lY'+r'

---L:sL R-)K.\'Al =t--;> ,yo

PROBI.EXAS RESI'ELTC3 DEL

uxrvllloaD rolrtlcNrca

IECNICA SUPESIOR ESCUEI.A OE DE CAMINOS. CANALES Y PUERTOS

I INGENIEROS

cunso DE EI^EcrRqrEcNrA

w
C AP/Nt. dc tos

PROB^ETA

u'rvllsro^Drorlcxrc^ Dt uo.o

NESUELGi PROBT.EXAS DEL I arr* DE EtcfiorEcrA PROBI^EII Ll


CIP/l|t

SUPEEIOA INGENIEROS OE ULATCNICA DE CAMINOS. CANATESY PUERTOS En cl circlito dc l fi, P.4.35 tG conccn los vlorg t665orE: vb - 512 co l0 t volc; i:rum

rc' l0f2 *n l0l rmp.rios"

Sc disponc dcl cioito clctio dc h tig. P.4.36, o ct quc ubos endoc por cl ticncn le mism fcstci- r) i h potcxir rcvl ruoilistndr u gcncndor de oci g d 8W on f.d.p, 0,.ra7 induaivo, dclqt q vlor v ri h intauid dcl cncndor dc coniorc tcnsin instuti instutnco csi2- 2{2 or l0 t rmpcior. NOTA: dc ls do rlucionc l posiblcs tme aquclle quc d lugar e u f.c.a ois pcqu:- b) qlolu potcnci complcj Gntrctd por cl gencdor dc onicntc. c) Cooprobr cl balmc dc potociu cn cl cicuito,

Fis. P.4.35 lr potenciacomplcja minirirada por v6 cs S - l0 + j40, elculu ;l) F..m. insanoe dcl crcndc v..2) Potcnciadisipade o la ciaacia & 0,5O dc h pflc supqior ilquia dcl circuito. lRcsp, l) v" - cor (tOt - +5) ; 2) 2Wl

P.4.36

or\ $ourrCr ot)

/>
_l/t

i;

--1(

Vg L9=

,tot\o --5U't;

l R c s p . r ) v l - f 2 o sl O t i b ) S ( i r ] - : : - j l ; c ) S e n c n d o r c r ) ' S(rcptorcs)-80.j311

r;--LrJx3V4x
"tio jrl^- (o,ljo,f)i, g tJ,r-ij

1-) i,. =
v \ t -

3) 5[ : jo,5Lr:Sll*{,r*o,l)[0,5 't - \ - -,togl'-- 1{o

-oAt JLU

L'[

- ! =, \'-ir+\= ,

tif 1.{s:
LrjL

--j{(?ril)'x-)t--r"Grr r L) v* t -l\7, -vf '., di.= Gnli)vtc,(.b-v5) rr r-, (,'t"b '


t -f:

- ,ii[:\f : [,5-iu,r)in -,s (-L'j1)


, ) -lJ, )

o \'H="
=

''tv

= ' \ ^ ; 1 " v =x '

\1;';

?rit:\{cGr4"b
-

--L'i'1 -lQlg / F r
L,)rjrr) C.)\\

. . - - h llj

-ryro

4 r r - - T 5 : - " + = r y - - L - Yi - - ' r - i t k - v r
U, ) E = roln -'r;!iv

L : 2 w

), - Q

6 - '-i1L+ -{r- ;,(r"tr-):,; q]lir^ - , 1-i' ' \-'t\ r'" ih -' 1:n, I --j v l -: r :)&, .,ro]r t1rl . 3rV
[n r\.r'ir) 398,,l r,l, !,'"t:;t':

='ro(v-rv) - ro t r 1v ) -i\{ t-rv ) : }c +'t =>s^= U t8

6'.fE=

| ESCUEI IECNTCA SUPERTOR TNGENTEROS 0E | o cAMrNos. caNALEs Y PUERTOS I

uNlYlsloa'totltcxlc^ ot "^o''o,-_^^

PROSXAS REST'EL!C's

PROBI,EI{ASRESUELTOS
PnoBI.EIA

PROBT.EA

DEL anso -DE E.EcrRgtEcr{rA

DEL
uttvlsloao tottftcNtc^ 0l M^otlo O IECNICASUPERIOR INGENIEROS ESCULA -Y oe clurHos. CANALES PUEFfos

lJ t-'CAPlrt

cuRSO DE Er.ECrAgrEclllA

Tr],
cAP/N'

Qt-)rl'-j'r\tr\"
2

-- -jY \21\\"-- -8o


= 2\,ge,v.z'a'r-<,t
J.38.. lo vtorcs inrr'tior En .l cicuito dc la fiSun P'4'3?' son; - ?o o (t Ya - l0l2 cos t voltiosi vb ampcrios de lor gocaoorcs

-- 3L{!2Q. = .\g t6 -to

vb ' si !' q cn -no cl rados'd Senmdordc tcntin Dcterminu:a) Valor dc l fu sminisua O"tt"::-:1-::-1:O*tt" v" tcnsin dc -" 0". .f generador por lostrc' 8edorcr L *,.ncias omplcjs ruministradx il -*r.

S**{h z ?.tQ. -- 3 o+i}t- - Sg*". .

Fig' P'4'37 I + 100i $t' t00 +j2001 ; b) S.' 0'j tOoI s5'

lResp. a) 6'45'

.tonJ 5oL'.JCtoN

) \olJ t l-i^*.t1-itrll
L) -[o a*rg \fu

= +'llr +'tlr'- j|l

t'* =-u*ft :'"iA;'i-," ; "ia'i" :e\


{v

r^ \L s\ \O z ,f"L^+ia1'1, .J'

--g

.'"i*",.i^ar)r=o+ie
- ?. +?\4
=:, -fot
'7

$\9

=jLi^

-..-"J>

>

*'/lo"sl91o

JL

frt ,r-La:

-,rotfits

PROBLEXAS RES1JELTOS DEL uNlvtl3loao totlflcxlc^ ol aaollo OE fECNICASUPERIOR INGENIEBOS ESCUELA OE CAMINOS. CANAIES Y PUER'OS CUNSO DE E.ECTROTECNIA

PNOEITS

REST'ELTG PNOBTIA

DSL

2olrt[Cxlca aastlo 0a uNlvrsrD^o DEcAMrNos.caNALEsv ruenroi

OT TECNICA SUPAIOR INGENIEROS

I |

cunso DE EtJcrRgrEgllIA c^P/tlr

I o t l a ; t

4.39.-

jfro-&r'r"tJ " I = P"i^'{+ '


Ir-- p*c-la -ao)+tr,*_

I -9 sa^^C"to)'r&o fa = !2*c"t (4 4o)l ft i, = cola(ltrr*o. -'t'o

En la g, P.4.38 c tnuc'tn un eneredor vt quc t trv dc uu linca dc imocdanci 0.1 . j 0,Xl (rouJ: i y wel::) dincnra un ltcPlq constituido mi do w.s: )-llumincin inodescntc dc 4kW; b) Irfoto dc l0 kW dc por.ncia m-eclnicr, rendimicnlo dcl 8016y f'd.p. 0,7 inductivo. Clol :

t) Tcnsin quc dcbc eplicure aI ctrmo tcnaedor v, Pn quc lJ crtd cDgu ua tcin ca bcncs dc 220 v; 2) Potcncia rstiva dc lo ondcnedm mtdos G! Gl csco GcPt (vcr tna e truc dc l fig' P'4'38) pan clcvu cl f'd'p' dcl oojoto dc lc i l frcucrci qsu a la uidad cn tl uucmo rccptor y aguidad nwir dc-h cd es dc 50H: l) Potcncir complcje el principio dc h lnea los (suminisrra por vr) cn los dos ersos siguicntcs: ) i octu odmsados, b) oncaado lc sdcrsdqa

-f;"2' - c-'r"< "'l (i - rr. =i -^- f 6'" tr r'r,]-i t n" f )* = 6Jseg999999999999999)="t+ac] o =)frl.'rd fuc'xtn r r.,(, -ja +,\!fup fr<"t _ \^tt'{-t")- = b
q^>}

Aa .1 . -'fii'^u\ -f c-ra t-ftata*toJ.i!,

-& * -:i.=;; tfr*"';"j;i.'Jtl"":l;;l; *?_,--,,'tu' ^o*S b) Tn: ro", j^o.f


;;--zrf-ts*r+A=o + 9turot L = ='4.
J{r'l l?-lr*H\*=-4o*RE:5---^otla\cL
"

__ y^i+(ii4Ac+ _ .. = +\.aL_ ., -gr^^-a1 Ll Y.t^o(-@5d.=-{i, fy^"t -r t rfs - s -E

t.t
lr1'

(c)t

s.dWr

I"- 3,=flu ?J= ct' !ry! 6:frEsp"e--:' S"=!oqY -t r: i" -tsl'}l- s'1s-r-iS-rto1 {' (T"-ir '. r ?^ )--J Lr'{+ o., L
l9r -- Z"-^o ' --s\o)'t.o '"o i)Lo o = !" : (zo-ao)''to$" lLo

Fi' P.4.38 =^::i:: L-s'i:':.-it it: . !^'-v^cln-L)*'^'E tResp. t) vs *-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0' 219,28v;l ' 2) 12,76kVAr; C - 819vF' = j 1 4 5 5 5 ; ) 1 7 +j l l 2 5 b 3 5fiur = troo'o o:$y SqqJCt"r

+ 3) ) 1740o

il) \g: t1oL9 I

+L:v

t G)y =)

-""t #

{.V -- ,lf,tt ? E^--ltfr

4\'n\\ N't,t =-,t,,4 ) to--:'r.nr - " -' I zt-,,'3u,1 ' '1i -r5'1ltT 5't = l'li'rf('lL-;f 1'1t T 1 = i - * l o = f , t d + 3 1 , \ 1: : f [ i t-i * t ' S - ) i ' : i t 1 5+ / . A ' L ' y l ) v 'd t . t c r 1 . \ r . ) ( 1 f - ) ; 1 , r 1 1 = 1 1 ' o .: -avo' I rrL:- 't":rf " z14,Lt [!l'' '' \vi\= rylu

-r8L

-^
@.F

|
| I
I

#E 'Ef

I
| |
I

rRoBrrxAs REs'ELros
"", L DE

q4i{r
g

RESI'EL1Os PROB!.ETAS DEL qrngo DE ELECmorECr{IA


PNOBIXA

---

pRoBLEr^

1,r.,il',1:iil^':il:'J;?3:;,i::',:,,-". I pE CAMTNOS. Y CANALES PUEROS


L) L. ; t51,11 t i"- l .A (

c*soDE EIJcrRorE${rA

lrllt
CAP/It

tout!<Ntc^ ol aaorlo uNrYrsloao DE SUPERIOR INGENIEROS (cU TECNICA OE CAMINOS.CANAIES Y PUERTOS

f^rz.{"l
CAPlilt

d t< ,r^1. l'.:

TrE = (?f -jt1,q1 )ifl,tt,

4-40

IQJ=V. i" = z. 5tq1 --11!kvAc.

l) Motor Un gmendor alimcnt dos w8!s con las sigicarsatrci<iqia inducvo 1gv ' 7l$W); 2) dc 5CV. rcdimimro dcl 85 y f.d.p' o'7-5 jt solddua dc 3KW; q - 8096' d'd'P' 0'8 iaductivo' Dcdc cl Grupo tic tu iPcdncia dc gcncndc brta la ata I' la lina dc rtimaucia 0'2 [,+ o,l O. [ impcducir de le lna cntrc le a.gr I y h cr2.a^dc +' jO;2O. SuPoaicndo quc le tcnsin cn borrc de l crr 2 c dc 220 v' sOHr. (rain dcl Ce.lculr: a) Tmsin en bomc dc la crga I y a principio dc lina 500 rF rc poneur ondmdadc g;i"odo.)i) ti.n Panlcloon la wgil, s lr ila t.nsin.n la cuga 2 * $pone quc sigui sicndo dc 220v)iCil porcnciacomplcja e ftin.ipio d" llno' t la sali dcl gcnendc ? fRcsp. a)v - 225,96Ytv, lll'JJv; b ) S - 8 3 0 5- j l l 5 8 l

| j ] I I

=t"= L' .,,


1)nl Sgt iU ii

^ r - v - L ' l ' = A o

s. +

c--:tuF
=lft"j?!v sl/f;

. = Lj1,rr 2,2 4\,?,1 = t z Gft,j s .t LAI


15 \g = Aa4oo Q1= rl'ot7'2t+tt 'lt

t519 : 11o+-1,s+,tS ?.1?,5 : t l V'f = LLof1 +(o,I-rjo,r,) rJ45= f lL?1 ! 5'r= LLITF'

.r. ,,,tt*!r.-., c.L1o,r, "ffizuv.

sowctoJ

11of-iqfb

tr.
,

u (o, +io'u)'\'l 4tllis1 : ?1o+ tl: t: * -\ 'r zf. f, I -ai^=s,tt


u't5 ?1c =1s,15 1,. ur t

'

'

h
z

,_= Sooo -_4,3{L ' r =>Ll,lt$.fi 03 b 'o'g

tii:

tJ

:: = )':: L- ::'* )) t{l,qro'll a<'! rz,c,\rar\lr\'-*tgutw axs,nt.cfs.0]i :,.af. rn =6q'li^6'ti)+^'{'o!141'Y! ln *lu= Ll,tt !!!,'14+ zl'Vi't -'ir -.
' .; ;

-- t ,r, -ji{; r Y6, } lJl

1;;*T,

- A nq.qlje.tf)+(o,na3o,^X%,lf-)?1,(t)= gli 3 - ?,qc1,) LiL't ('rj 4fa6' ]'s6 ; l'-;,^, u)+j Q,f f + 9rq18
,r ttJ C l

L1
,
T J

b)
'r;2 :

\- o - +

V^
v

rt, .q1.9]1- 15.12l{o rL :


_- __g-'<ro'1l

-rX'

--3c'6t'l.L.} :16 ^'{rj5'r5 \l3trI1= i"+i"-- ,lurr-,tu',,.''-1t\t ) c'a+' )(36"t\*if'{5 o'a lf = tr-ts, ql'5 rr' ) r ;; = ^ l
. r ' - ? 1 '' + ," , o 5 -1 X \ O J [ ! L t5= '\ 4 r 1 . , ,L^r : gi's'18 --95aS-1't'tf8\-{ 6tl'J.&- {1.S.xL1.cry

in= 'Laq,o59' i(

-L6l-

PNOBLEIAS NESUEL!6 DEL

PHEIXA

foulcxrc^or sDro uNrYrroao

DE sCUEI IECNICA SUPERIOR INGENIEOS DE CAMINOS, CANALESY PUERIOS

onso DE ElcrgorrcilI^

CP/tlr

CAITTU!

CIRCUITOSTRIFASICOS

COMPONENTESSIMETRICAS

,,1; I

nl

RESI'ELTOS PROBLET{AS DEL


I

PROB,EIIA

J
I r

uNtY!tsto^ototlftcNlca 0a a^otl0 OE SUPERIOR INGENIEFOS IECNTCA ESCUELA Y OE CAMINOS,CANALES PUEROS

cunso DE grctRo'tEcllrA

w
cAP/rt

l' t.
I

f
:

y* Trc impcdencis lSuela dc velc Z - 8+JO n coeau.n lqF da eli.oco 9o: mcdi-o unr rcd bifcr intrtca Ect hil6 d. 380 Y dG tcrio coopucar C-rtcul hs crpresi'os oopbJ c l ccriatcr & U- L oioio dc fu a RSTyr toor Vrcomnfacir

r.'f,f.n ; rr[Rcsn.

f,ir*rt

,tr't

l.uI

.: fi
lj.

5ou)ct of -

ts
rl'
F
!F

Vu,He

ut' E t o oio'\ } L

@t

- - * \- x tq vx-

,*, ':

ir-- i*.tts":i

1lo r_,ic,1 t:--

Ef 1.. io.^lJ!"=?

* .r. $t k

H }Y
$
F'
a

s
i:'

. 7
!
I

l ;

PROEI.EHAS RESTJELTOS DEL uxrvtttloaD rou?lcNrca0 flaolro TECNICA O SCUELA SUPEIOR INGENIEROS OE CAMINOS. CANALES Y PUEIOS PROEIl

RESTJELTOS PBOBLETAS

cnBso DE EttcrRorEcilIA

DEL
uNrvEroao tolltcxtc^ or aollo I DE IECNICASUPERIOR INGINIEROS ESCUETA OE CAMINOS,CANAIfS Y PUEBOS cunso DE EIjCTRoECNIA

P80Blr

C APINr

w
cAPlrr

Trcr impcdurcirs iguala dc velor Z' 6. j8n * ont! co tin$lo y Jc dimcntu por mcdio dc m nd trifisiq imtio r rcs Ulos dc 3sov dc tcnsin compucna Calcular las crprcsionct comPlcj6 dc las coniars dc frsa y da ln ri h slo cl poaitive y r toor l Gidr rirplc dc fe &l wrdor Vr cooo nfaciadc lr.s.

Un: rcd ifii imticr r rre hilo dc rcucncir posilivedc 220vdc linc rlimcnu dos curs cquilibredu, lr primcn dc cllas eti conud: ca tringuloy ticnc unr impcdrnci Por fs dc ?0f3130O, l1 otn Gt con."t d.-.n etrclh y ticncimPcduci dc 50/l3l! fyfe' Crlo I8 concntcscomplcju I g, 15, I, rbsbid por cedr <ge y totl dc h Vr emo rcfcrcncir i instalacin tom h tcnsin ; [Rcsp' t.,' t t [9 ; rr,' | L,:!orr' I l@l : rr'''4q : t r r - r . r f 3 r: l ' { , a f ! ! ; t'14,t?l!:, ;

lRcsp. 1... n43 ; sr- 3Elt.113 ; tn- rs&{ _ tr-rr/re, : -l{y.tr,r t rr.ttJt@tl
5oLtJ ctorq

J t s - l 4 r t l - t . l . 5 J; r ' 1 1 . 9 t / 9 s ,I1

L --ci8:o \!r.tr
5 ;L s r -

;"KJ- 9-?= - r
I*.rg-z

i * o F , :rg
t"gl^l

E!1J3 K
5 T
N

5t!qo

%!!l!r

Tou'

t e
1P,o

1r*
gt t'l' U- U. ,tl31o= B tISl tr= Tc'Al3g z'$ 1\\W

i*r.At*^- -- 3t t<t^1

rL R--*4 -r
^

-6'-

-- dAL?o A

--'re h5:'^3 i,o. T*r;",. = $T*. Lg,'{1. u .l-L:l.Ix-3o

!!so l, n--r tI:fr =/t-'t' lr^=t{l}:tg=lrgs


T,rz t o

A.

e'-- F"

!9 lo

=k,\U ;

-\"--q'\ ttl' [:]P;

r'\' s = LJ,\7')S'f = '{kitll! = u-- i*nti,-- f,l,Ep+ t+,\!! 9,9)':)5'5

i,5zi*.,gg= ,\q31laYr,55\ I.-- to.,rlga--ttt tlf 'v5 h

-192-

-193-

PROELEXAS REST'ELTOS DEL uNrytlsroao rouft<xrca ot a8lto I 'ECNICA SUPERIOB INGENIEROS O ESCULA V CANATES PUERIOS O CAMINOS. CUnSO DE EI.ECTRO?ECI|IA

PROEr^Sr

S PROALET REStELftts DEL' oE ,* tta*,ao suPf,loR INCNlEnos Y PuERlos Iiou'nos. cANA\Es


uNtv!tlto^o totltrcxlc^ Dl ^otlo

PnoErA

Ft.il -J
cAP/xr

crj8so DE sr.Ecf8qrgc!r^

w
c APlllt

4 hild d. Sc dieoe d n d tifiiq intrio dc susri Fiv 380 v, & ta[ia cDnFt Eatc I fu R y cl ocoo * oxt u impcdci S y cl Dcutro * ola u Z r 4 +jl O ca l fu u lap<ducir ZS - t -14 O r aue h fu T y cl !.uto r 6ffi1 cooo rcfrmcil h t"asi'a V ti3tcc Fn ZT - 5fL Todsdo dc lin 2) Criotc dc elola l) Erpiaim emplejs dc b micots Etmo por cl subo.

uu rd tifidcr doiti' * Yl

trf,ffiffiffiFY,m,"ffim'l ffiffi'1ffi.fffif-Pi*T;'1ffi":
' 'r -K arv lrF@ ir"i-" rcuio v dcl r c u 6 ' R N - " ' - - - ' - Scomdor.como -r r_.;
onlplci -ii*o

nt',Lj:5dfj8*i;

3) 3) Jir dct iu'o g'addd' ttr:'5#H frH;""lE i L; - ot o- dc ls ar'


t. - rt'u /'Eo'oz ; rr' 6 o'96IlllJZ [Rcsp.r] tt - I l,r /'t 5'or ; Y !.'- 2o9J/'t4l:i 2)VNX r6J6/ s.o9: vr,*' t7!'r laj vr*' ror'ra/rr l 9oL! t\oul

r.2)Tcruiindcl rrJEod'qF dc lu coricntc3 9o uY-' *^ .r mffi dcr rcads:

crc: l) EP/r6ionc' . rrro c c ql

[Rcsp. rlr-r3.l.tt.tt

; t3-13.ss&fi]97 ; rt-1l,!sgo

r r* - r r,rry'13r I
>LUl oN

ioo=?E; \*=ffw;{*=ffu';
*U r Sgro --r!,rrfk,31 i_=El = -SE= - l!R.- -k r{.rj3 5"i1
ri\1

t*=-uqp;ir'i#,L'9
ii,r+1-,'6 =7

- {-iu,s +
-/

N,

-s ? *tft ILs- bL = . -Lr 3-I ; llel.f^G


;L r ---:]A -- r!-i 5

1&Prto

ffi.,

: !|riE!r!3
l o '\R --l Ttr o r{g\ _

L,

=ru'[t."t.iJ -bn**I-k
J

=\1,rtu9

T*. fo+i5+11:

ril'1f []!61+ rt3r68l-t'11'+Yj'ffH?'=

'( {s$

;ar.,= r*^t, tr )&trt i,t-ra .. ., . V,r,- {}=HE =qi*[51'\, b " ft'^''-\3'Esglc'r1 i = 7" 5!t
,fru=$\*

= 3or't-iat'e l=\'{'t'tt1tr'l -)z(,3]]* $t,w-ivo35l* :zr'trr+3rtl [rs,,r

,+--E'Y^tcg$

-195-

PROBTtls RssttElTos OEL


0xrYllDao roucK^ ol uoilo

fCNICA SUIO OE INGETIROS ESCUEIA OE CAMINOS. CANAIES Y PURfOS

CT'BSO DE EI.ETRSIECIIIA

w
C'PlNr

PnoS,8I^

Unr nd tifa imuiq de cusrir pqiv t hil6, ts mptrd liffitr w arg der.qubnd qcr s).r i!Fr.ir3 s: Z5 - a+jJ l\ !S - 3.i Zfn b tcarlo Vr dcl 3ocrdor om nfcmil cdobr: l) emplcju da hs cocicatq dc fe, 2) Epsimo complcjr dc d.i

dc lt0 v dc q uiiulo 5 . Touido Erpeioncr ls cui6.6

5,7.-

Hffirffiih

I IiZ-r[rvr*

[Rcsp. Urs-rct!.! ;tn-t5l.n.o: t..?/r 2 , t r .t . s , t / - t r . ; t r . r 9 , r . 1 . r r r .:r - r 1 , 7 !1 4 .1 6 1 .l (-+

l'Litrd-dc ler raia dc liu :a trr xttr a 5sov' Olqls: l) robs 2) Tado F cie crr v got cl orjuao c ;;;;;;i." omprer ri PririPio dc h liaa

u41' o'P -rl -' * -. +., q'riu.oytv' b .''l & t0l=e[' ul

L at tto':aat 9otLt" llm

r tnv

'rrl [Rcsp.trt9rr i 2r9{A;ll,olA'21lc

L*)5

:,,i'

t-ujteN

-l

5 =\b- = -Rs
I

-- 19,,{5 -jnoi

R.

I -f{

1to,^

5
E-r

:i

L<r-

Gt itst

=Co,8-\s,6 A

(-

t*=9

t1c

=-{r,Ez}r A

)13 ?12 ?' /c\P


v

!a= \s- E.u = (1F,\5-)10tr)-(-cs,rr"gr)= Ar{,r,rt -Jst,c^:ir614r,lq\3A i:= frt- fg, "(eo,r-5,(F(11.r5-J4,or\J:-,\r1,gi -.}L,S\=31;yt-4.{,(,f A ir= Iro- Tr" =(+Sr,'f) -(Ao,-:v ---\LL{L+jf}.c= A4,\rl1!1i,es s,q

It 9a,cr.A* e". :

,9

tL^-

EL
[^
f, f

afgr -o

,{3 ,to\9

3l .3

? zrrq\u fr,rn--zl.<vEllft\ii

rSer a

61"=

6 " = z{fr'$' i i"= xt.av['' l1r"u'?+W^t3e

: 1!i'rt''l o ?'t.qY+){3q?-'t.nv{-r' . il,r" l.1*i,." --- \l*.\=ilal --i T-.a: 24,1\ Li= \t*"\:t T'''l--\1 : L't'l'v 1r't \ ;
--i{'o} L"-- \Lal =\ Ls\' tiii

+(?'rj5)'3'('a15 -t) t^I T* t ale ' S e

';\oq'' } -toq'1 = A5i'ft=;45}'5 = L,{4,i1 I q13E-xj'tt =Ot'"" U" - Stt =S *'^O u \?--v, l- z^1,{1 ;

= e{1'l1tf

PROBLEI{AS RESUELTOS

PROET.EAS RSSI'ELTOS PRCIBXA

DEL
uxrvttSroao,outtcxtca 0a HAoilo IECNICASUPERIOE INGSNIEROS ESCULA OE OE CAMINOS,CANATES PURIOS Y

PROBLExA'
l-:--l .

DEL

crJnsoDE E^EcrRorEcilrA

totltcNlc^ o! a^otlD uxrv[rsrDao

cunso DE Eljcf,Ro.trcilIA

f5 /41
c P/llr

/!l cAP'/Hr

OT IECNICASUPERIOR INGNIEROS TSCUELA Y DE CAMINOS.CANALES PUERfOS

lcd biflicr &l pmblcn mtrria c'm t-.1,o comprcsr ircipio dc liudc 38Ov, inpcdeirsdc ler oarry& bs limism -t*. hs qu. rateIdlr: l) Mtniod dc lrs ctieaa ebccids por odeerry po. cl corDto d. rnbc 2) Tcaiacoocrf nol ae Unca,cr ae; a hzr &nd ta coct lrr crl [ R c s p t. n , r e r i n , t 6 A : ! l J . A ; 2 ) 3 13 , s J ] SoLU C,to{
C\RCjJ\To EOUTVAITT( lot_

5.9.-.

(lCV - 736 Un arotorconcddo ca csnlh dc soCl/ dc potarcir ocr:nica W), :ndimicoto dcl 803t y f.d.p. 0,7 indrxtivo' cai diuatdo F tr 4 ULicr 380 v' Clcrlc li E tid dc l crricatc elcclda por cl notot, 2) irnpcdrrrirpot fesccquivrkrae dcl orc'

u l R c s p .c e . 4 A ) * l i . ; . l r y l SoLUc-toN f*'^-t t-"r^r. +1 'L

rrse : (f?.,L ?_)


t(

ctSc 5o a15

('

(o-rE

'4jt

*k

tt*.
?.-zrolJo

Vu!' ? .616

--8 qq.g\A ' 6url\ zz L+6ooo .tg... i,, . 0.1 =) L, =

t;'lrv

\qsJn;:i;
ir

-3Eto

= 2*j5-t #F | \=(Lts)+,{ol9tt{lJo

=7+so+t-rs'?JL

LE

"\- {r=
^,=)o,a\t=
lttLo

\l

\cN

.ft

r-I.

= 3tv\11 --?^,1\e => tr-^ ;$= ?a.4W

-z,d!tS
t')

$ to-- 4t,ttt

t.r-jto

L) vgl = 7t t.'qq= Aolg

1,,t6 U5 = fl,1,t $l j,86v. VfVu=,i-r -- G .La+tc--33


{\

V" = \Vc,,i\t L\AJ.

PROBLETAS RESI'ELTOS DEL uNrvctgrDaorou'lcNtc^ 0E faoilo

ESCUTLA rCNtCa SUPER|OR '"rr,rroa O.


D CAMINOS. CANATES Y PUROS

qrnso DE E!^SCTnOTECNIA

w
C APlilr

PROBI.EXA

uNrytsroao rotcNtca 0 aDilo I OE TECNICA SUPIOR INGENIEROS TSCUELA OE CAM|NOS. CANAIS Y PUEROS

PROBJXAS

RSSI'ELTOS

DEL CUnSO DE E!^ECTROECNIA

w
cAP/Xr

5.t0..

Se dirpone dc um rcd uifisic imaic dc rcererir positivr ls hlc dc 220v dc tcrin compE!r, r h cul sc comctu o cr uifsicr cquilibndu: e) cera comrr cn ccj d. l0gMrr. ; b) rgr concctrd cn tringulo dc l0llg'fVfrsa Toordo com rcfqaci dc h tcroin V.y . crlcul: l) Inrosidrdcr complcjer t,15, I a h care ar cscclle,.cn h cara cn tiiagulo y toralc dc n 2) potacis omplcjas absorbidas por ada erga y otal dc la imalacio

[ R c s p .r . . - * n -t " - * t ^ , t r , - * l g , u 13 lr Jt"o-6tm : o. 5/-ro; rrr. 2'6fo ,


\' \ 4 s , 5 l l- 2 2 . 6 3 t s - . 9 J 1 / - 1 4 2 . 6 3 ; - 4sJtlsill ; S- t7t j726ol

Un rcd tifia simtie dc ccucncir gosive dc 380 V dc tc['in @mpucst y 50 H ticnc condiad dor angr cquilibnds: l) e4e o Cul: Einglo dc 25/30'flrfc, 2) str cn qcll dc loolqo/f. r) mrgninrdcs dc l corcntcr rboid por ada c'r y ior dc L por fu instlcin, b) facts dc potcmir totrl de l inshcirir, c) cpridrd dc ua buco dc ondcn:adorcs conctrdo a triingulo prn clcvu cl f4p. dcl elqhdc totl dc lc ondcsdos cdjuto la udad, d) po{oci paivr dc lin oado sc cn cl cpigrafe utcrior. e) mdulo dc lu nrcvs mios ba cmcudo lo odasadae

: [ R c s p . ) 2 6 J ! A :2 . 1 9 4 2 J A ; b )o , r t t ; c )6 , 9 254] d) S6f VAt ;G) gol-tJCto

2) Sr-1E40.i0 ; sb- tltti.F26o JdJCforJ

9q^^^- ifth%.

.*ln
K

,lr"f!

+
L t{

@t" f3-

* 1 .-

Js

4".lj

= z,1(9

+r^= \& 5 u* r)ls--% il,o --ftr* ) l.;.-$ =fte


;1.l,{

^.tl

= .t Te^ *1".,.= 2f",33t2" 2,A9 {( 8-) {1,,{dt2 y'l: 5-j'\},11 ?t,ZS [:


^ coj Y ? coJ1^t = 0,185
R
r : L r , / * 1

v) ic$'

c) to =-E*+r!=

LaiE" = ,tZ.+ +(33-J41,oJ)=\l -3{1,o--qo, tU t --\4,s4-,t\z,cr ir= v1,t{ [11,3? lf ) T,r= ,f {\41',!}-42

ffi )

'ro' [g-c; Qt= zr'$I =tu6o ; ls-'tr'G


tl,Ls

r plE !\a Lotl-,r.l-n'fif =A),rlt a )''e

I ifr" Fc.
I

iJ=-rr^',,,*r=Ed-' ,r--{Yq -L t t#)#.


'

^ l J=T*
ZrLlc

?j:i'-

: 3S.Zr.s"

11.,(1 = L1A,uT =) C ='t=

^ql

63,61,trF.

L) E.^= tlr-f

--j VeNl=,

lsq\ rJ\Lco bF 9r= t. ff e . Lz,{l = 4\50119: :11\4\ =l 3 , : S f .\q ,5 rL E 1 d 3ssG6 l r c5 .s1uo= i.*it

ffg.

: \\o1o $ u

.) 0.= 6v, L.

vAR ]30.'\1.11:xtf

0.) irrrcr*u-- Lg,LSt-:'1: 13,2 .0,585: LS A

PROBT.ETAS RESUELTOS
DEL

PROBI^EITAS REST,ELTO6

PROBT,f,IU lJ cAP/Nr
totlftcxlca D: saolo urlvEttroAo DE fECNICASUPESIOR INGENIEROS ---e ESCUEI.A ceuros, CANALESY PUERlos

PROE,ETA

DEL CURSO DE EI.SCTRTECNA

ro*tlcNrc^ocflaotro uNryrrsroao

_._..__ 'ECNICASUPERTOR TNGENIEOS OE ESCULA | Y CANATES PUEHIOS I D CAM|NOS,

"*s:o

DE ELEcrRorEcNrA

fla |-'-|
cAP/llt

5.lz-

Un trlla ci limatado por unr red tifisia a ,t Ulos dc 380 V de qsin omtrrcla y J0 Hz y ticm occteds hs ituiantsqgs d d 60liqns 0 W. concctdr! artsc fr. y ncutro dc t.I usr quc cl conjloto del lumbndo qucdc cquilibndo (20 lnpnffs), b) 5 tmos rutmiricot cqulprdot con mtstr dc 5 C'l/ ca uno, q - 80* f.d.p. 0,72 indaivo, c) 3 fcdonr 6n motocr individule dc7 An, n - 82!t y fd-p. 0,8 'il*induaivo. djl * - rt* dc 20kW, nrdimiato t3x y f.d-p 0,81 ' iuctivo. Clolic por lrs cr l) Moduto dc ls conicte rtqbidu r, b, c y d, y totl d. h irtlrci, 2) potadr uctiv nryir dc w barsi dc condcngdorc quc clcvco cl f.d.p. dcl tdlc r 0,95 iductivo. Si lc pc fe endcnsdos cstn m triinulo iOril rrl h oprcidad rccia omspondicntc?; 3) Si el tllcr sti dimatrdo gor uu lina . 0,1 +j0,2 O por hilo iQu tcnsin @mpu6tr *r nm'ir rl priacipio dc l lp m cl $pu6to dc quc la tcnsin cn le wge *r onlmtc c igul r 330 V, o los Ns riSuirntca: ) in conccla lo condcngdorcs, b) oncdo los qdsrsdoe

-- 7' 98o' !c Q": 15i3o =?' \, . VcG/ X- = i"ztf.i8A': ur L ' trc ll = L5'jf, -- LAL,6 u.F. 9!o. z(5o

I )'ilH::::
V ({) -- l'fe"l '

-=ff
= 2v5'ti

-r-lr.'i} t's:t1'r'1' * {o'nnl'''''^34'tv L\ t,


>

[Rcsp.

tr.-5.a74 ; t.a5

;t3-!5'r i t-r].dlA

rsr L. lrl2rf 2)Q -2E!lv: C . ? t 2 t t ? : ! ) 4 t r , r ? v: r t . j v ]

C4r c.r9clr:DaJ -

gtaJcto

:z Eu= f\'tA \r*i.r** ,\) a ) 6 0 . C o = l N = 6 . t a o . I ^ . 4 - ) @ X " L t ?a.6o = t %\/6.+ o'bro^,. pr- p-r):

t)

) t#
{guor-r-Jt I ..

4tza \v'vl,R' ;{'--1]n*} #al1-ffi:lr=,F.rfo.T>


=7 --t.-- G.3lo' T." 'e.,6

+)s'il =A'tt't)L1I'a = fo+ipo ?itll\L\ llft :ai1'r3 ['c' -- Vou+ 'a*-- U ao'Atjqr)'i't't't)UIt e* v uu='{Jz3t'sf =YA4'5 V(--- Lj'1,5f ; ff

h. Ec--3l,BO , \c--^r{ffilt
'

rr %f= Vp

, f J . g o E t . a , t f d t r : \ 1 , o ' l i { I - ,rcol o,iJ' f,(,fi -'t? lo.s av+--'J<<-l Po a^l c6vJ4 *l*r^^it-, Vc* ' as'v $=-<.( s!-qresata^^ ^Jr- -i*5 q.- .(.-C ir =v),ol llT

LX'tl *= s,\1f1 fr=_v f ,ssqr-.;*vr;,gt,E


9". rEo]-

tru
o l vJ

v(L'

t*+l*"+

+'r8,S3E|l,tr3fs t 9,q1El '+ .ti,o1\:2c:llrlv Sll

-'ffiun' -- (4.5 f( b53c')'\- \'{s'r " ' 9 {'Bf b7r')


qt=azrcal 9'{i:13't'

1--

V" Lt c"/\:

,\]^,Lt cat36,S): C1,f Skw J 3to.

-2o2-

PROBI^EHAS REST'ELTOS DEL routtcNtca 0t raoilo uNrvflSr0^0 ESCUIAECNICASUPERIO INGENIEfiOS OE O CAMINOS. CANALESY PUETOS

CURSO EICTRCTIECXIA DE

w
c AP/t{r

PnoBtx
toltr:cxtca 0araotlo uNrv6lsroaD I
OE TCNICASUPERIOR INGENIEROS ESCUELA OE CAMINOS, CANALESY PUERIOS

PROSI,SXAS RESUEL!6 DEL PROEI.8XA

ctnso DE ElcmoTscNIA

ftl Nl -l
CAP/NT

5.13.-

U mtor trif&ico coocctdo !r d & 38Ovad ftt*imrado I plcu orr. Mltiodo h poteocieprcl pmcdimi.atodc c do.yDGEs* bla otaido hc riuicatc. rsltdo.: Vtmto t; Bobinr rapccutica a h fu R, oblu voltimticr catrc R y T. lcctrn P - l0 kW. Vrrmcto 2: Bobin rropcrintice ca tr fu S, bobiu voltimuica ac S YT.LEtutP2-5tW. Clol: a) Potcrh Aiv rbsid por cl morode t c4 b) F.dp. dat motq. c) Polctci rcaivr dc u bqgr dc cmde.qdc quc clcvo ct f.d.p.& la in*rlrio e luniddlRcsp. .l t*w; b)Ot6 c)r,67rvAr] 5o{.-tjcl ol

5.t4..

dcFcac .ri! trldu Tr lndrari & rechrh X y rtsilt*ir .a tsii$to y rc diocsts por ncdio dc uar rrd dc l000v' Scdi:poc & u vrtn*lo a bobin rnpcinJtice re coluea cin co hfu Ry oh bobis rbltitric. catro R y T, drdo '.' lan & 1000W.Clcul b (oo)y l tgri & crdrbolir. htrastdd.lE

e lRcsp. ; ceeol

n vrg
J X l

R , 't

!'-\y\cas(rt-9') o ?',.-- Vr L"co{V*3')

tYt'.
{}u \
&Vr* !c. F,<ttaJa qd rr4lb" , s i,r,.'t^''c'lctc. ftt -:f ,f 6'-cx V
Ouoj Kf=

tRa

q
b) , - ?,-Pt

i g. Yrtf.. .*{3VuI u.y = ,{or! : 15t&J


! =Vr => co.r{=$ : o,tCf,

c)

Q";?[%v-%.t') 1;-GJ1'-,t

.n { --riAo-f : p, 4 gv. $ ];J trt \{= r"

Q"""na{;

Aooo f1"

; !*, = LO\3o

L, (W"-%") =,

8,c6kvA(.
=

tro13" Vet trhbFt&.r")=(f 1 i = r-ftooot-?o' I =


L0oo !*c,of 66 = Aooo uJ
A r - - -' { - DJt6rb

--Ilr\ --zh. =?+-- tt I"-- \lsl = tEs\

!,. - x'=% tx;l.r *-D "bo L^^.r (n'"fo"*.o bf*)


q -t Iv&l ' :{i
t

= 3l6fu
'

lv "gto ='Tr.,= tg*l G


^":oE-

l-{,O \_-

l ,

fr L9"

= $,t*, B: --,j sq6lL

PROBIIIAS
uxrvllsto^o rourlcNtca Da u^ollo

RESUELIOS PROBIXA

DEL

TECNCA ESCUELA SUPEATOR DEtNcENtEROS | y D CAMNOS. CANATES puEnros I

C1JRSODE ELEC?ROICNIA --"

F-l<lc^p,/rr

Uu nd trifisia imtris dc reucacir poritvr d 22Ov dc reairln coPr.dr, dn$h docorrs cquibnds: i) Ua mtorrriffuico ffirdo Itut|o qr dc ue inpcd&ir cquivdcara pc fc dc 2Ol 9. n ; 2) Un cinaci cl&iq?icfrcd&r-qe-die c*t & ol olmiq por fe Tondo h t6&r V.y &l Serr&r oo rcfreiq qlolr: ... ergr y lor d t I ) nulc dc lu micrc por rbids instalcid. 2) Por*i ain totl tcbide por ls ogu P f 3) t ccw P2 dc dos ntinctse mectdo qrctmfitc le F quc s $m rrptcsr pot?ncir ctivr totr mmid por lc rctptws. 4) Si * fuodc w l dc ht reistcncie quc empoc cl nrpo dc cdcfrcin i,Ctil s l ru dc la l.ctrB Pt y P2dc lo vtmcrq? [Rcsp. lrrl - tt^ ; ra 1.,..1A ;ltro?^!t- t1 .9?A : Itp - 5]Ow ; StPt- !2Jr w; P1' 104!w ; .)Pr. P:- 4.swl

"' l- " 5 r t
?s. s

l!.tt lu, t\,(1 lr--{rnrB]t'st


' e,r= J=R\tlot4c. t\31E1,tsj ne-11,q1c'l-Q^'st-9 $Lro - L r =3lf,w ('(t{'sr*t '{\3r t.srtJ--': l= !r' P.L\'-IT RoFl-13' IT'T

-'

t' s - , i - l t o t - b

rf.rl Vch

Y)l
1

l{ocz$*;at-t<.

jccho:

{4.
c:\rt\

-1-*
q

= Itrl + 6
cozb^\

=ffi- --z,t{s
Fr

= \,\ f, . fU_--9 * ilU =,l, 4 to+ \{,Y = 1<, 5} 5, 5)*\,Y=d},11 : qaf ig S,S on "j U--'{l V"l"t'T q
Q**rcbar!/*'

v t^=%'."1'
(vOr cvA{o u)

|l

o ! n , = &\1, s

i &,re

=89(w'

--Ln+tv"'Je3o-sll =\\ 6ItJ' E= Y4'r1t


l.-OaLr*-.'<-rto !^-tn :

S LLo.t\ 3+. 5r1-{,t = 5}06 W'

19 : 4 p'* t'.J- ->-5 --Eo,,i\..-- A 2'16 :9 * {n-- ^^C"', 7 n-' , E!--,tr,tj:" t e5!--e(\--' ..:-

,lax

an'

V(,

361ow. e(-G* A)= 3 R.^lr,f. 3.iP- c,:i"].4.u"= ' i.+ \,\- : \bZqt llrzuz.^L)-- \.(.'\-u."\'--

@=) Si4.6v,
(avra( 6e

j' fn--rJf*, ' I ,. f4.Llk [Jc''{ ij l[t1 ]'

b,rq

t -'t*'+ "|t'|fi !, =c.fvs J=*WA" t, ItG i ,'i if ]"t=*#V


F

4' 1,1 r t ti < L n r _ r ^ \ : LLrY fv4. t 41' ] I' GiUt r^r1 o>=
::-.
>'tY6{

-2C

PROBXI| S R.SSITELtOA

DEL
uNrvalsro^0rolftctlca ot u0I0 SCUEI TECNCA SUPERIOR INGENIBOS OE OE CAMINOS,CAilAUS Y PUEEIOS

PsoElPrA
l-r-l

cuxso DEErrcr'olTcrt^

1'

crp/n, i
I rcp*rru d+-r{-. ojraroddufndo o coclh & for qu ct l'j2 ohmi6^lo y

F- Gcinribd! ll. P.5.1,b orr ia/srTtcq dc .@OWdc [qa

5.r7..

l fi. P.5'2 nxrr

g':i*ti'':,"*:;11""mlHif,Et"i11;

lhq

tifisiq

& impcdui

rrv5grr Fi. P.5.1 cjrto Gqulbrdo; h cer 2 rcpr:cotr rn norc ifiico o*o o tiiaulo do 20.CY, - tjl, s r - 0,E ldvo. t rci -.pu.r. ca cleqito & Isof8, sdG 380Vy vkaa rtimd p*, b-o Caa&r adc u rqda inFdri O,t.jO Ona St :a & frscr cl RST y * toor b rsio VRN a hr anr eo nfauil dc fircl elabc e) criratcr I, Ig2, tg b) Ter eq rt piripio do lia c) Irrrn: P y P2 & b vrrlmrc olqdo a cl cia dc te lin Coopabcs qric h nu PltP2 eiridc o l sq d t e.t*i.&"OAit por h, c--iidiripds q l ln

rc ffL:S-.

t-

Fi. P.5J a RSl. y r tom dc fe [ rsia orr co c!tcth d. 3vl3 lggn /fe dc frs' Clcsls: l) *tlifo*ci cn trr *t h tcsio V F ^:,=jl":t t3 v torl *tPP coricnt6 6- fe R.& tu cs

J'"'t"'i.p. ij r*io *tpu*r' :l F*tPt-di-l't= j:ffi "t @6pu o hr *3r

T*Fru: ::''cucnlequ lr t43 4 csda c qcm Lil"-lip". r* . w ordryiroorctdo o: ?"' i,cp * *-pu"ro t t ud Dctmu T .;; ffi* f irs|eci&L tcbid
9or 't! na(modulo) cl nucvo vlq dc l i6tc rl ircipio oc h lia csdo.eado,tc roi* h ;; ;i ,;tu qrcwl qcq'oe lculds 6 GlrFro-3 * l) Si lc eniat&. lie? rl priripio& * l twin:w ;;3ulo;crr

[Rcsp.]u - e,rrfur - :r.nfur ; rr- .ojJ/.re,n rrr :


b)93,07vt rtltw ; P:-tttzw : P-rrl wJ crPr. !sU,t/Ct-r

[Rcsp. tl Ir,'ro LE : l' lo J'o


2)4t,0v:!)t?sf: rJA: 1)'o99Vi l)zc'vl

q'

=, l*^=q.lL? {J ?a--Qooo: ro .E-.L i cn--q,tt tto. .0,fr \t-}L81 + in=3\$V%,t\ ;.. L:.+ --,{J. o.f5 q.,t1 C r 1r,81[ic.8t = 1. tL +@(,rL-j,(11, = Vo, &'t t fl l.- ", + i." :
-2L(?' =LLC'1\4' Et V r u : V s A + t l - - ; u ' * o rlo 't+io,). vc.ffl V' - - ) V E ' ? ? ( , , 4 e v > >v L - - - i V i : i i ' r L ( ' i \ : f r \ ] . o ?

')*o=,\qfie --Se e*r\' Y - c4= YL^- +t@ ",kirye 4 ff P 5 GI ;;.s.


rA .,

5ct!c-i otrt

lto

=?e\'*o

b)

\a=

lnft

f,r. h H,$o i-n :ro [!f


1$l c , " ' '

l :

Vs'r' t31l'ol LUla ' {r' =}clotU c) {r,., =}ll,otUllr}o:31},o} ltl , -. Ft. l{' Yo't14{ t J ='tsc 3 q w I rk f313,0'1 f , ii;'*'i )f,+ f'.; L\s 1u.'

= \i, i,rc' J.} trro

rla

=>lsr:4o\l!

7 :,Lo(3o -f1-

\)*

rlt?o \' x1,ori^$1 .YeilI!] LJ-Ir --n[vr,r,rl 1-- rl.f


?,r?r = 9rorAL-+Looo+).0,.L.\2 f f--- Z}tlne

igr lk'1g.,. = * tlo *'Lo\j;:l6w'r,

f5 -- 3o![o i Ea-- ::i5

r'

PROSrX S RESIELTOS PNOBI.ETA DEL urrvlr3ro^o torrrlcxrc oa s^olro I 0E TECNIGA SUPR|On lN_GtNlROS ESCUELA , PUEEOS Y CANALES DE CAMINOS, cunso DE ELEq!?orEcNIA *rt.
D' aorl0 ulYGltlo^o tortt!Nlc^

PROB.ETAS RESUELTOS DEL cl,ASO DE E.ECROECTIA

oE ..",,r-.i ircn,co suPERloR INGENIEFoS """"o?1o",*os. Y caNALEs PUEnfos

.--t,,, 5.41 ifiu+(++it') 7'-- Llqt^ + Aejzs'q8+j7o+ ,j iK,rr= fou *-*L '
=) VF: 36')r v' tJCU-- L8c3S i\o\-'-16,1819'3 =\q6,olv' Vsz'l1tJ -fi 146,13 - (l vulu rlY-- S .3f o.1" 'co)6o =1E1,trJ ' ) ?Cr..ritl.) '

**+1 1 il::a'ii'.l:ff';#'f'?:*tr$i"ffi::5fh I
ffi,liil"il :l#:.:
[Rcsp' rlr:

(b q.-- g(%'f-bv') : 4'lll,r,t 6"-b") = ^*1:ou^t;r^

* --"*""*'* l,:i""i"J*"i

a ,"-Q.='i-1Vrfo #*
.
Y - - { o , '- - i-c \ \ '

-) = L533 X= = ffi=8'YYru t
r'r [n.e3b

: 2'!0'7v: !0A t]JA I tf,'A :eo+l'o'? gVl A : oJgl oP: lr' ! ' 6 . 16 A : 0 . ? : , ' l t ' 1 t v : ' ) g ' ' 1 1

-.

A
C.u
A

-_r C. -- }11F. " {' CS.*9o

'

SoUc\l l4ooo

r , - - -f9.1f$.0,8-0,1: 1 1 ] N ; uc- = ' , ' : : : . i .


LL-' uL

lu'

-- f o'16 A

filoo,ti.oio1 5t'^r r;g.,s6t{

ik$,o

tooo

- - A 9 , c 1 h .? l r : o "
-_

'{l'}xo'^ .{i.ro.,t -

: .r, {a 41 = c1.\-; s\(--31,f3trJ4

gj\-y0,6f

<d\=u;'"'=' oJ\--6JYqq}:o'15 i

',ti;',H;,"il;';"
-V6 : t1g.1v Vu--tF Vf ='{t lc'g '\o{,6'V' 4 _ -) =
jg.-

6'3{'5'Y\+)H'1+z ;" "^*''+ I


-ut.:,tt'*y

{c= t5x3}

=' ut't".lt ri?r,l, = L9q,L^E9

i)

cn-- i*tct . 1_ _ to= -) &


-,

-- LL\LtLY => Ct;= 3-111 {o? -_ _i L,t,{y => ,(,r1.o5o

1)[.. -) -L'-',fu-'
ii',r^,,-- f.*t

-1.. ri. = !$ -" $+ uW -f^rt-

= --'C1,15' =' ilL.orA1ol9+i1ts - ft -J"' L'.rlAu


v' -' V,---rE'lstt06= L6'a'f

--5t{'o1[1t'

(i ^1.:: 71t, &{rav"z ir'''* s1 ;- i:' :i::' *. i. 1, ;S:; rJl,l = \g *t' A


lj = j,iol,)3
>

= I 3'51u'o'c)*

-5G'5(o6t :t-::"h;:; t =;;;'; -5\',Q""t't Eo -rv'vL : f,i'i

lR,* --iR,,'l{.r.r^,= H * "0tit)


rfp:t!*,ov

= t\'oir31Q '\Jo'\\+)J431=Af\'

ttL *ri r* ---5c,! )>i,t=.-]ti:--r;'"ti.rl.,'=, - i 1 ro,ntH.* -elb,\'t =L)ta rJ'-r


: )t rc>r' ! , q i + j l u ) , r l l .^ ,]l.l=

--oa

it'r \ : 'n " -,*"r :: r ao " 'i . l oi," & ' ! . , e-:.( i ' ?? r' { . l i i: - - ) . r ''L t i v ( i1 ! a v R * f }5\S 6 ' . . , r , ' ,'q' ; ) g " , ' r t ' t = ----flG'"' G\:-\''"'"

:!-

PRoBLEI s REsuELtos
DEL TECNTCA OE SUPERIO INGNIEROS ESCUELA

I PRO8.ad

PnoBrxAs RESUELI('a 0sL


uollo uxrv!t3to^D touYacNlca 0l INGENIEBOS ..A 'CCN'CO SUPEIORDE

PROBTII

*r,o

DE Er.EclRo?Ec!rA

ll
cAP/llr i;

DE CT'RsO E.ECTROTEC.IA

o cAMNos. caNArsy PUERros

iiot

tnos. caNAtEsY PUERToS

5,19.-

E sipito tifiio d roirpaitino

& l fitrn P.J.3. -tidlmrr& 0v d. li lrdo

por u rd iouie VRIV etouom

. -./... 5.4q

tro.,-"^, t45i"'sl sY'11 =5\,* l-1?'51 it'"^t-Agro* a.rtr<1-. * !-'^j'i Y***"t"8


oerte(e.'

J l-lr I ,,4.

"o5t,^
4^.
|_ I rtrtr

l Tl \ r
l J .

ttt

'5*'tr FLsll = $qL\^r ) 6) = 'tlvr'ttw' wg,. g.fTr< i*1'.^rJ--kft-t! t*'tt 4i urrJ: 5't4s i"J-en'' r.' ru-f-vr',t;-*r1-I

*K{Lt^L

t-^

t!'

\fu

T:LT
Fi. P'5.3

-Jc

io= ffi, : \vF?1^l Y--- tr3' vlt


7 ulr E: vr Ey!^1 tul,^)

nfci & frs Sr b mcardo do n{aa rbrcidr 9or h ia.arbio- Clel l bdl*irs lor m riuiarr: ) o d ita|Ptor K lirnq cEldote)C K rbiaroyciniOanrdo ciEibqtdoE8. [Rcsp. . , . 5LrlY rP - ffiJW

pr E dh l gotlrir & lo YiacEB a b) Co cl idctTaor K Krbictoy

-Y'{ rq.r: 1=- i:r - L:f - Jr".^i*),43blr'$' ulr -''Lr- !


\\tal'$J=-tt:;:,:,) @--nto'tcw o^-il.,li-l-, *I"*!'

(rb:raro) c A d) o

; !) p, - 925y t ?2- $9tttt| W: -frot,ZtW.l

r ;l:?"i+*E ll *t,. i::!:i";il.T1,ll, =


rot{ffo$slohl t

c)9610.1tw2oOjJW :d) r.tuj ;

4,1

-k R-\

)ouvlctg

t, canis =

1^\

'3 = 5 1 5 3 . 1 1 > T . z -r}

7P', " Gt t, tr.^,


l -

t4 i ( !L--14. =z ) .1,S\lr I =?G,Z^L5' |


i *r4rfse

il +. =Z\lt?' H"t
I (RJ

t l*= t*',i::
t -

s4

? A_ .f, E, kr({-ao) . y-l.-- vt-!ti,J ({{ie)

-- lao. tq.L4 .'-l(Si,rtl :,15v.{9,f W') ^,}q.rw.

--.rp^t l , t - *r-*W - - tslsi^r

L1-.\c.r4

tal (tl'{jrto):

t.e>'(w

=-- -[*: 15

<.6 Ufiil

J \q!{ &*1--L."LJ* , Y?.s.-- rr) - \ r A = ) ? = ) . t : ' - e . t . q Y t -

' n z ( L ugJo' f 1",ii'1 k t 2 0 '

66lli'^)l; A\r^5'1t:

-l 66r tqJ 1\:1o) '19w f 'h


:'L

) O'

t1^tv''

vl 1*"

'E \u -- +)3.\,11 + 4
-)\

trn ^u=i^+ 1,..-- tL-'{ll},{} t irl}f


:vf.11 -)a'\tl= t\r 1l-),st"

kr.1\brlaLr

ILF L' '"-)

PROB^EXAS RSSI'ELTOS gNtyEtstoa0 rouftcNtc^ 0t fl^0ilo fECNICASUPEIOR INGENIROS ESCUETA OE DE CAMINOS.CANATES PUERTOS Y DEL CI'BSO DE EJCTNOTEC!IA

PROBT.EIA

#w .V
uNrY!lSl0ao totlftcNlca

PROELETAS RESUELTOS

DEL

PNOBI.EXA

0r H^0tr0

crnso DE ELEc-rRorEcNrA

cP,/ilr :

SCUEI TECICA SUPERIOR O CAMINOS. CANATES Y

3t^lLo-'i:tot | PUERIOS

"orn'

Une cd tif&ice simria dc mcnci positivt dc 3g0V dc lm y 5OHz, dimcnu dos e4c equilibndrs: I) Crgi st Eiinsuto dc Z5[fQ. Olfu, ?l e8 ar cstscl dc ll!fl/fs.. Tomndo cono refcraci de fus l tcnsin Vr,, alohr : ) mdulo dc ls qri6t bforidls po -+ q8r y tot|l dc lr instrlci. b) tarra cortcrpondicnta r dos yetmcos concctd.ot comctmcntc pu mcdir ! potffiir rcvr ebgbidr por le intrlicin..c) Pacncia uctivr totrt y qprcdrd por fu de m bco de condcrdos conccdq cn Uiringulo y uphdc a la rcd, quc clcvo cl f.d.p. total de le insreleciu le unidd.

5.21.-

lRcsp.. rsr .,6 ,,,, {^

J' b ) P ,- s 7 2 r * i ? 2 - 5 7 2 3 wi c) 60VAR 6,6 Fl :

, on^.-r:*

Ea h fi. P,5.4 c muctr un cd ifisice foroedr por ur lcl dc O,+j0,3 nilo, quc dimcotr lr.3 Botorci tifico r u tcui E ompueda & 380V, 50llz. (V a cl telPto. r too co cfaci). motor I ct oocctrdo a rinulo y a cquivdcotc r rn lnPdmi d 25 cl morc 2 gt ooetdo e cctlh y cquivalc e u inpcdcir J' fllfe; El moto 3 cst conctedo cn cstcll [ lcctrr dc ls dc l5g f/fe. vatmcroc mostndos a la fig, P.5.4. hn rido : P -2t?0OW i PZ' ?405W; Clculu : I ) Modulo & l cstiatc roul borid pc cl mjuaro y su f.d.p. ; 2) magnitud dc l onimtc aborbid por cl motor nt 3, c impcducie por fu cquivdcnte dcl mismo; 3) Si c cocct a l zo rcpton uDr btcria dc coadcnsdorcs dc 30 kVA' Cul l aucva clricntc totrl ebsorbida por h insdacin, nr f.d-p. y la tosia compucrta necsada d principio dc linca sit tcnsion a hr oas cs ricsrPrc d. 380v?

5ctJct" xl

t\"1*u-- t^= ?

t<11.

=>lcr --

to

-- Af,t{i L1o

t1-- ['d3 =7 Tn^'- .*r\u

-- t-'t-,l uant -j4X^6+2,4{: ?-8,1'\ [= ls,t,lI * Hu


=) Lr: lIg\:ll.tr 1--11,11 \Jsi'

t_ U

- &} v - { -

iv
5ba.ror ls rJlq.aF. t-

Fi. P.5.4 [ R c s p , t s r , o r e ; @ t e r . O , t 6 2; 2 ) 2 . 9 , {; r o @ O : 3 ) 4 , r J . A ; 6"'ort cPrL VL - fft?Y.l

v)

9;8.,--

--to1uw. }(o.t3,t..l cnr(?,1,11-3o) ilo. Lf ,tv <-(r,t,t'[+3.)= 5]?]w'

7'"^" crvew 0

iot,JCt o

.. ctlerorr (-- g1c.rlo).Q:,r{-r)'+3..{ortH)"= rS"oe + 41.1t=,16\larr

W ' ',?r-? '-ZAoo-tvos=A\ 245 | --r+("--t{1oo *1\os = aq^oS*

v Q , - - gt l v - ! \ r ) = { c r v c( q " t , t r - % " ) : t s o A G .

n# ' f%.t=,t, #
- . t -

=o,f L't\=o')cL s{
t-'5x'07'
1o. ^ + \ v {58

r+ cb

$o,"

Q:] Ip

t.

- - 3 . 5 8 o ' 8 . ' -S L L ,= > D c : a , C A '


^ , ?

g--6 yurucrrv ,"= >>


Itrito
f l "

=>J*:isrolL:q'r

ffi
io, ! , ts

'l +-- ++= 5o:,= S-t =>Q=ci,tpF. -+D -. 'C C,,u Ca?'r

t) tB--Tif
t /

- . 1

--t,ilt:s ;

u1 : ) v,u3\.9- trcf ,"

1v'

l=lrr tir+lo5 a L:

t -{Y,(}t3 -'L+,q\f-"'X !f ,'rr!!,\ - t 6,))\::

PNOBI^EXAS REST'ELTOS DEL

PROB.EH' lJ r-'CAplNr totltxlc^ 0. raollo sNrvcrsoao I

PROBTJXAS NESUELTOS PROBJX DEL

| TCNTCA ESCUETA SUPERTO8 TNGENTEROS 0E I DE CAMTNOS.CANALESY PUERTOS I 7 ifcr a

?o'lt'c'lca o'"^ot'o-^^^ uNrvlsloao

"*"o

DE Et.EqrBorEcNrA

curso DE EllcTRolEcNIA

sm
|-t-l

OE SUPERIOR INGENIEROS TECNICA ESCUTLA DE CAMINOS,CANAIES Y PUERIOS

CAP/il

a E,.s G ' L' r--..Y--- - + : , o p t u u,q4:g,


1) t --ta'+o5 GJt=o,'+c'
--A Qs--7okVbC joooo '{l .lo L. a l"= t{5,5f ", T.o'-jV t 51 [..,*-1*+i*= 5r,o]Bgq + j\5,5{ =lt,[1tj1,11 :Y\,9 [*L
co)Yr -- cet {o't = o.liq ca.d'K*

c ioticr' dc F cl cicuito tiffuh! dc l fI. P.J.5' h dhncion rcurci posidvr y col u t!io coryrc dc 220v. Toudo V cooo nfccciq cdctu: d lc<rrdc lo vtloctlo oosrdoc co h fig' P.5; b) td: crdo rc roopc b fc T co cl ptoto A ; c) Idcm eado rcrnpctr fu T a cl prnto B (o vcz dal EratoA).

riCn =i* +?k -

= t=* (o,L+j0,5)t{r,t$3tt
{
Fi. P.5J ) Pr - 762llv ; Pt ...{sv c) Pt - {}9J'V r b)Pt ' tru9,nr iP ' 7t6Jw :

= +) + = ? 4.1,11 \{,yL+J0 l19- 'q = ?.'{,\4+j\'oL zl4,x6 \1.}

rf, = !?-i.,16 -t VL" $ ?48c'- I sv,tt v.

; P - tlOJr'V I

5ourjcl o J

f\)fu=t-- ffittc

Tr^

toft

=bEi = -(sr = ^tE --?-t3o lt'--f=

1?"t3-

\1& r-- --!B -- IU. =?.o ' \K


4,\2"
f 'RF

uKt L5T

i-o-- ue

- Log = Yoll
?oft- LS

LSr

-- 1b-1^?: -i,.J -- ?,ot3o -74

-- tlooGst'--qc'{v/ ) ) h-"R[qRTi =cull'*tts '\"t=l


-r'1 tl a a rJ -,r"(1trg1c .r-fUplJfj= l':\w-r5t 's JaruL --f ,,*f 1: [lt ^ \t' ! L;vi-'tottf : \Yro\^i'

REST'ELTOS PROBLEXAS DEL


uxlYtlstoaototlttcxlca 0l aDlo OE ICNICASUPEFIOR INGENIEAOS ESCUELA Y CANATES PUERTOS O CAMINOS.

CI'RSO DE ELECROfiCIIIA

ff
T
r

.tc

l?

u'o\? : ot: -}:. = ;"Ot4^\J' [ru

i;;

r PrirciPio dc lincr por u b rcd iifisicr dc h fig' P5. ctti dimaudr y ompcea rimtrio, dc-ancncir psitivr' dc 380v de tccim [nmdor ricndo st|crin h 50H2. t.es cgrs guc c ttr:ranun cdin cquilibndr+

ll l] la* ij r;"" i i,tr-t'-

fu*=ffi=ffi:ao'3tll-I
?E r* --rr.+T^-- +iosi:r :Ll,LxlLs"
f, = -io-- 8,1t\:t'

;i,\-e

-.o ir

cl vda dc h fucm: P ' 7457W" P2-' 2470.w ; iCul cs l'os "ttt"uo' l? b) Si r ontin-"iot.1-*!t impedancir complej" poi f"- d" lt * cl ndulo dc la i"'L?"-i <.t lai, y OZ cti cindo) 'iCul q l.s crgr? c) En la tituacio d:l lg'ado tcnsin dc linca gu. * r-di.n 6 mG uterior Cul si tl vla dc h potcncia rcrcliv totrl n'ura a rrogulorl orincioio dc l lna' quc clcvtn cl -eroa *ilii-or* f.d.p. lotal dc la insulcin cn Puntor 0,9 inductvo?

o2 tucrto' rl enr-D ' lrs lcar &

fn \r

= d^[" .i6 : A.tL] ' 'to,ittli: 't4]'t5l'{S tf : -,r-'tg'4o.3f = {'t}'8!$3s = -AtU.[

-?3113*l:ii11ly. ) r= eoorw. LnzR.n-fg..if,1--e,y,ri,tut e'iw \!9r ss =rt"L{^1l5t'?s'tr J118 g.--cci n r -r; j


\.a. c"rr-,"<-l [-o!,- o-tgs\a'L ;^6't-'lc: su^ e'-Xe]vr : a'l^t
Fi. P.5.6 c)re6 LvAr] [Rcsp. rl loJ4 !63O : b)rtr?v:

i*= zr'r{E
J
|

i, -- ?l,t{ gg

,.')
^a-(,"4 V'V|n-l

5oU)Cro'l

-l

Ym

9-; u^ 'tir*J
5o-\ l' *-

et qf-,.
l^:l'tSlw
.t'Mtt

?n ;
1 t{^
vf, e.

ca,rt6xL:

?Oz{opo

Lx""1 i.=?u=i'U9n

."X;Vi.--l

l.' rc'tL'

1*. -' tr^r []o ; Vr. = Lrollo --z'tt.La,1-i c"\f : \344'3w f,: Rr[[g1i 1={n"[er.g," tls,tsl-^tl ('to']vr' L('Lel{ r\= u'a'Lx&f e)('tS) : ?r' fu t,r ii 1 -<"[ tt-"[14' l:6ooluJ

9":Zvtor.J ; bX{ = r{-l


o.6t --\ l,oL z7 <a{--q1lv

ffi=cff*r*o
39o, o
-

=o,'Qo

z\\t+t\1o

= 4 1 t = s . l s o . l r . o $ s Y rr\'-?Af olL AJg


a

X'>ig.zLo blf *)q't :.lpnt \y!--g\?'f

l,1c.cri\To lQtJ\t/)v.v;NTY
F---{:=

-o-

'.t

G. -l' l : -91*

lloro

t&

AI

" lo1AL

-D'"\1/C

U ?,
1

Ao.,-t

{} - , -^t^

--7

-o,^,- ,t

-- t,1{ +iL,t --,\DJ\I ,t1"

-ztle.

#w

s rRoBrRREs'ELros

,*'*

I ,***"*'Y*ao!ao*o | oE TEcNrcA supEnroR rNcENtEFos


lEscuer | Y PUERlos I cANALES og ct'ltnos. I

.** orrLllrro"r.*r^

ftf;
fi.-^r-

|
| I

u) t r r , =2 ' . T , ? - o
?^\tt11
l.opr fir,1p.
Aoitrlf$i

l--s2

odia rrla dimt *oracpoeitiv* Umrd tsifibriticldc 0,1 + j 0,2O por bilo tol riuiatcs ttccptats: r) u m'a dc inD.dr$ir

jo[]'
* f oQ' :\,'\[]f,el

=tt

jts-

=EdF cu ffi
f'

loe,otl'

rirt tor n: t2! i fP' 0,70?indraivo,b) r rnotr Eifiio & rt - 95, c6 9' qg idavo,c) r mror rifisioo d' 5LW q iii, E0%y ?j.p. O,indraivo' l rasin omFcg .r b zo! & la rptorcs . " SoV, 5OHz,Clcslt : l) ModulodG lr coricltc!. parcirlcr .r"rtit ooaoa Eotory Grialtc torrl rtrorbldr por cl coojttto dGh insrr" y tu f.a'p' 2) Tion compuelar pripio da locei l lcrid rcccpton cr ricmprt dc 380V 3) porcrrir rctiv dc uo brtq dc nplde h td a it cwm rcctPta y qu dcvcn cl f'd'p' m--Ooe 16 dcl oniuto cn d zo 0J idraivo, )tl r @"r tt9atimlc -oro*i d. l0kW y d t5l* (cg y b[ol si cl f'd'p' reltet' dc r ial s h i instalacin? itdrrtivoo spritivol 5) cn cl cs utaiq rl prirripio & lim? nucvatdn corPu.ll euh

,*
lDoro

v\= -' lo1p\

v t

Vu--S b),oY =3fuL1v. =

vl

,\

l R c s p . t ) e t e r ! 3 r A r 5 . t r A ; r q u l ' 7 5 1 9 4 ; o t ' o ' 7 : V ) 407.30 !) lr rVAr: l)o't s9rvo : J) !??'tv I


' SoIJJctcf'J-

F !R

S t , r r -- 7[-*oi( j4.trlnlo --G.lto.

:) c-JY--<o Yo,46= o1f t t) fl,'


LO 9oO

9---6v"0"<-l\ 8"--t (b1V-Urv't

ft,1? ' c.'151= A3i1(vr

{i .io.o,l.030'}

--(,4A ) L=ffi=3),slA

tl'=qr&o,'(:

-- Af'l1f,c (b1\o'1c'-l5zs'tv) Y1c5,( =47ccver aS'lr .,\ ^, ,| ''

,ri

:' \
'^\

.i \'

\ i'

\t'

.t, );,i *' ,*l'


.rr\ ) .,r

t'

j'{' f -' x).*uH" "i::,'jiilT,,"":;ll;:i:l'5 wY Y =>'r:lJ'f


|cbt\--td Y?.ol:o,13

5ooo .> ; f*;--r1s'r\:5t1 T o ' .-a o . o . . o b -- AS,3A F--'z6,ut*f Y -f*--1,S,*\1fr3 a L:lg +))' f a!|!61 +^f r 3 E59 = llo i*rlro'r l. +1,."--f3^ Ulf

l)

?rS. r0,'\5,on GJY},o5;i 6o4L,5w' ;

r-t1'-'o'a

,+. n

,r,' f

A"=9t%v-$r')

-btt,E") =',76u'/\r --jocnt,l(\vr,o"r toio=GLro+i(j33' *5r,,,):133),) :

q) 5rr! l:= n"l::

c*7 5{3t' Q6d UJ4 ; <'"1 --6 so+it ))3 -j tcr-to =o'{{o 5 r,,n, -- .- \ -1 --^s3?U1' c,t"\8 f - 15,'11 ='i" a 5\ (- .cLf c --rtl lgo. t '' -Uql zl'1,1\+-.),44'}R ..r5,)11!,iu; l.:,, * r 1 (c.{tje,a) L'N \3 ' 3?1'5v' v. --t^.rrqc -) \": 13 lr lc

-uu -

'i'

I
I
I I

&F "BH
ro.rrc*rc^ raoro D! u*,"rr'o^o

I
|

@
"*so

otr
DE EI^EcrRorEcNrA

Pnoaurr I
lrSl cAPlttt
'

|
I
I

PBOBLEI S RESTELTOS

PBOBTIA

DEL
touttcxlca ol haollD uNIYCISIOAO DE IECNICASUPEf,IOR INGENIEFOS ESCUELA OE CAMNOS.CANATESY PURIOS

DE CT'RSO ELECROTECI{IA

IECNICASUPRIOF INGENIEROS OE IESCUELA I

cHles v puRros I oe cr,rxos.

por ua gacndor limmtd Lr fi8. P.5,7 ru33tr u'r r{ triffuicl co6Fr.c! (Fitripio & siartio, dc rccrreie pqltivr, dc 380V & tGaso dc 25 {r/fv. tr ora 2 a). Lr cr I cr un crell dc rcltaci rtprcscnt d drolito cgrlvlatc & uo ltoaor tif&ico cmdtdo c tinrdo dc lnpcdcie 36.87 Ofc. Crlalr: l) Tcasim comPrcst a bsa dcl notq (crg 2) ; 2) l r dcrcorca cl notor lcuil rcri h tein qtl ipertc.d ca bcocs dc h angr l? mFrst

RSTpor u l rcd tifsic dc l fig. P.5.8cltl rlimrotd ra lc tcnielc bs.eryrs a*" " 380V & taia codPocc+ 50112' .L-J.*icqutibrds v o oncrio o ! qLGsc indicr' ; il;r.t;",i D ntbisrto v qt r v 12 & loninlro LF iJ;-i y cara ccrredoc;2) aosiel conpucar a h arr 3' si D1 D2 D3 csrria ls lcaus rbiclos y Dl cmdo; 3) cMdo r ciffi l'ostr lntdnPtoa+ dctcrmis cl vlor a d. lo, ".t.-otr* -n: P ' 87616\{ ; P2 84408W' de l rcsitnciR (por fs) de le orgr I ' ohmios

O' l.JO,t.htto

Fl. P.5.?
q sa t'r^'ts H'f tal-/

lRcsp. uz ,?v :2) 3?r,5v Sot'Joto t' f) ci,m;rt


F

t .f-

Fig. P'J'8 I 2) 566'9ov n' rol [Rcsp. rt P' tlsE :tr/ P2' luto\tr : ) )L{ctg
', .t_.4
, \ \u

ooy.',a;z

yr

U-

rV..? '{u \,c


| " .l! I.
\ '.i* -

ortJ)or}

to \i)-

-k

io,1"*' I Lo=
-Z]f'lt!:_ --".' |

-f

=a\l\rr='\r\')1\L

Bn *^

j - ( i,L to o rk

\u

.,

1' f

.r(
\

?*atzl,lg+;t,t(o,l+io,r)={31j{: Z,r |J 11,11:,t3 ^1q - /...,r+io,iJ+h q.'\{,rts

K., ;

-r

cy ')

\
z 7-175

\ .\,

ffr, r:fm ; uf ''tit'ta ->!":rf] \R'6:=)7:r31 ='161'or ' lr,, = Wr'x1s\"* l-*l:t*

i*t

4-"t:

= 3.{.tY :; - ", ^.'ruq4. dr(Y ""-',..trLlcy : tc,1lf-rl zlca--8s.'\?t:t

+ja) : i4 + - u \ ' j,r n (?rJ\)ll (t-S


\e\-- jt, . +>
2Lo--

L) jpq.

o*l-QJ'*

\r'*-f,U
{ VV = 1-t'8rS

1t

'L5,4tiol

L|X$'c

E9q

\i.r., >
k\

38o r^
\l.}t-

: \1p?t E!,1{; ir--\1o11 LP4 .'Yt

5-r)4

:, Vr' rF 1 t t . f : 1 1 8 , \ 6 v '
-:

MFnl 3 q--

' \]'ol'1 [+{r'}n = ^5\rE\^J ] I 'e''r [:sc3' -i')= =A2lgg\ rq lttot c s!'oz\@^J Y": R [v]t -rd

PROB^ETAS RESUEL?OS DEL uNrvtlsrD^o rot[cxtc^ ot flA0ro IECNICASUPEsIOR INGENIEROS ESCUETA OE PROBt,Eq

PnoBljll tout.rlca Dl saolto uNtv!sro^o "*/nt

s EESIEL?OS DEL
PROBEIT

ctRso DE EtECrRqrEcflIA

curso DE EtqrRo.rEcilI^

5
CAP/rr

Dr caMrNos.cANArEsy puERTos

O TECNICA SUPIO INGENIEROS ESCUELA DE CAMINOS. CANATESY PU8TOS

) ---: ^ j,t1*ro
\1 N

a t '---

(u

J{'

rir
N

{grn: u $

-js - jts,o ',]fStL. Tiu ls,t-t-r:] ?--t

d' Gntnd loe tmiulcs L: rcd trifiia dc le fi' P.5.9 esi dimorc 50!l FlisG por n ilcmr artiJ t c.to. 8oV dc tcnsia oBPer'

= rJ,* 3z't31B1r

rwf F , - a t r a t ? 1 r e
/ L

-) V, -- \E 3"1r1't=96,8t ' t'

>l

c
K

J,I

c'
J 1'Jf \
ffi CBT

u w

' ,
9ua.
t l i

ft L t.f* I

Fi3. P.5.9 couudo rc tifi* I q* ,.p. eI principio f m * *g. fVfe m atclh. At ful dc ti by rm cere ca dngulo c l2l!f lo d uro, c D2 rbicro, c. deir funciodo Erndo cl intanor - l674W; P2 obcrvu lu riuiotcr lcaun dc 16 vtiltctto: Pf por fu dcl Eoto.. 2) r cian ct S337W. ) Crlcllu h lmpeduci dip a bors d D2 (cl srrocd G/trailr intcuptq frcirudo) gi l lcaun & le 2?, 3) Sc rhn b fuT dr cl prnto A tile l sg vtimctm Gslsdo oocctdes rbu ang? (c nPonc qw l imprd* ril si rquivdcnts dcl urac Fmrre ivuirblc), 4) c cr$ Ercia el valor dc h tcirn gu dquic ct ento dG h .lcll d.l Eoldr rt+.do &l rcutr dcl crador? IRcsp.

a) BrOcd.i,..,i,r^Ao ^.Vetlcr : L) -e-dJg:a !.' cotz^6-L) '. -9 ?r* Y"--,tSv8{t{?.rf@: OtL"+-ltJ. \aJ {sb-,* al^r\ tc*' A o..s wo '\t6s-, ; Pi-- gYgrg => E'=fl+?r.r.t ta 0* rct (*cl4b'**A

l'n=S1eae

> ,\tlr3tr\^r. =) ER'(iKt) =?t-? --,{\yq6w


l r l tLalI< - l f\ q 4

vn,* - roe.zg.l

rfigo

; zlvar - ov !) Pr .2Joto\f, i P -t2Jo5w

=i 117.56

t1
.1
r\

=
t^/
/

=, K.--*

,\)

8!uqo

it/ .'/ :

.+,

') ..J i
a.

q''' i'v
tt, ^tA ,,'/ \

'\L

'iF

'\v , ..1 ,',1 \J,'r'


- ,t

- r) r6ffi%.t=6 ffi=*t -- =o'lC


)Y.1o' zcotio S , I -- ?-5o.t4 vuluaJY --S, }st'f, =,{-r + l-- 7n+1''--At (1\'{ 63j1
2 'r'5'f,14 =2 iv= S\<rl,;! 16,1--v},
-9 = Cllo \,,t111-o

- ?'-fu 'e 'tccl-t-{r31 - '

, , \
1

. . i :': \
| r -

\\'
L.

'.r\

4r, -

,ry
r

. l

'

t ' l l I l ' t

'.\' \{\ -J
\

-22'

PROELETAS RESI'ELTOS

SESI'EL?OS PROB.EUAS
PROEI,EXA uNry.lsroao rolrrtcNrc^ 0[ aolto I DE SUPERIOB INGENIEROS TECNICA ESCUELA Y OE CAMINOS.CANATES PUERIOS

DEL o: rourlcNc^ aotto uNryErsroao

DEL
CfnSO DE EICrROrECilIA

PROBNA

-TECNICA DE SUPENIOR INGENIEFOS ESCULA y caNArEs oueroi oE cAMrNos. I

Cunso DE ELECTRo,rECNIA

t*'"t

CAP/ilr

r)(

5.28"-

g*

\ - . 7 ,

\ )

'i ->
l-

por Sc disponc dc h rcd tifsiq I cuto hilos dc lr fig' P'S'IQ dinald un gencredor :imtric dicao. t impcdncir dcl acrn - cousidcra dcsfreiable Se sbc que la tcnsin cn bomc dc b-cergr o triioulo c y dc mgnirud iul r 380V. Tomudo VRN * h *ge cn "onrt-t" uingulo como rcfcrcncir. calcular: l) Corientcs complejes t' f5' 11 el principio dc lica 2) Modulo dc la tensin ompuetr m bmc d la uga y "l principio dc lino, 3) Ieturs dc ds vatirctrce cotados .n.slla pan mi'u la porcrcie trifisia e principio de lioa ininro vlc cwctamnte cl fd.p' de la ina:lacin?.

3)t '

s'
?' I

ht --jts

relTlgl .rur telTlgr.rur

$lf{...-

Fig. PJ.l0 t s-21!]!9S z rt-txlg!'u [Rcsp. I*''xl4! q ! 5 0 v : 3 9 ! . t 1; ! ) P ' 9 . . 0 * a ? l ' 1 2 1 g , 6 W a T ' q $ 2 1 v oL^,oro^J t k
J L

t t

-)l'f' \f 1 1)

^ (.r

+# i)=r irserriul=t

6l I {614" I i,, c,-if,. ii i --r."!.' o!!3' =9t"'itg= AlolS q/ LF.4= tI. l- / t. - - t{l"" tY3 = a x v ; I r u , 1 w -[cv'5v14s)' = T** = vo*,*v],,.r+*,uffi u - {%[]'': ?Alrtt
iu,*, 9rr,if -jnS : toq,1 '

'!orJ ' 5't46l}-J = z.9o fr' nc[i*ri6 I =r!-[srot2" ' =-'\1f s W' o

js'g :f,rrcflo =r'1trp; - 5.1xlg, =--L i*=H -lr-gg ef,e'rc

?4

!^l:
v)

l*= B\)o L'' 'fie" ir ,, ., Evg'u:rrg

\g,u:

{l

= ^'f

13o .,^ 1F \J

'tt )TI -. 1fJ $

-7 --ffir: rl, tQi*l.


= Lof i.-..t-'

/, > ggorrC, 6 {iwa'): }S o V"--3r'v


: z{o\1"

glot o

aloKrE .!1r.
(iu

J.f-

1iL,\G{\5t( ; \: +i6. -- b''-lo = IL}G bl's6' 7r= a ' Iro i", t7-3r't3$\"

Sv

PROB.ETAS RESI'ELTOS DEL uxtylrsroao roilTcNtc^ 0! a^oo I TECNICA SUPERIOR INGENIROS OE SCUELA OE CAMINOS, CANATESY PUEROS CUnSO DE ELECTRCIrECI{IA

PnoBtx

PEOBLEAS RESI'ELTOs

5
CAP/ilr

CI.!8SO DE EI.ETROECIIA

1') f .r, ',N - - ) +) \

z ) V -, : i f o v .
-

m cd trifcr r t hilo* dc 3tOV dc rcsil l tig. P.5,ll rFsu orxarder n: l) rimtria y dc rcumcir dir*t- Ls *u .p-u.srt a tigo motor trifiio qado

VC,o= Vo^,*-Eo ='


--'l-L\\qfJL (to14o)

+ i4- ?a,lc Ljic't

z-4',5"t +?rc = ?-3o,lC f{8

J {o= L1c,l,L -' vul lS-uq rL=3:f '1avtllrg:j4r'81UIfr =l -a,':qt,s"e i r'r' ::as,ngfiu ;
a)

f,,= U"[u*, t I =nolta,trrrfsa.rjt = 3{,{4,Y' W6l -E" =\z\n'6vt' t.-- tu[.J# J--zo$tsths*'t,%\{{}
/\ bJY-- *l "f*
CRtf.o4:t\ctc* :

= ccs(\,R6rrc,lc): cotTL\= otxtL

Fi. P.5.ll d lr rcd & 200kVA m f'd'p' 0'86 oue rbrcrbc ul 9ot6ci p6tc qac lu fercs R y S froedr por lle ducvo, 2) Uar cerSe mnofiic & 5OVA' 3) Uu rPorrm nrPoacaain bsrdccqldagdae$c agr monofsice dc tumbrdo inordcscorc conerd ae l fc T y cl ncu-tro quc rbrorbc unr poracir raivr dc 20kW. Tocdo b tarsi<b V crlnl: ) Vloc comPlcjor & coaicarcs I' 15. I' c omo rcfemcit I; b) lcturu P y P2 dc loe vrtimctroc indicrds a h fir P'l l' ib n dc mbrs Rrncs lcauer mida h porcncir eainrorrl h sPtcr onrmidrpor hinglim?

'w' |---9r+?u=,!}4cq
a.zt\.- l*
J --a-

$[o

6"v\,J',bv\
--\'

b*

e*

WC"rtC

9 (?o'*) Lf, * ! - -

1-

--).\111,86 =,(vu = #* t \j6'\,86w=> g(h.h0) ,(.1\D


{,^,,,,,.t !Ay6\ul.
44

; Dr'3st.5&J;N 'el'l [Rcsp. .l n - or /-Io.! : r' !1.1.]48 dc P rir P D Bit' l ul p 'ltlw P2 ' loo2tw ' l ss /t9-: cl {o s d'G dc Ebrc toa d @h goar totd F qw Gtr 6ridE @Dlm .1 dwbr.dot
f^oGL ll

'

'.

JeLUctoN

^)

ffi;=

(! cgo. \4;t^--1a,sq

=zt^-'jc' GJ{^-'o'scc

,lru--)o?,tql-;Trn:3og,tl\18;lr^=b7'118=
AR6A
5o ooo = )Eo. !1 -J L": ^){.5A coJf"=o 6''-re

4d =7 let-- A]4,5: -J"0 .baJc re,ft"tg ! r r : - 1 6 = ^}\Fs L40


CA(lzA 3
' f ^ ^ . . 99v

-tO.--'tS{'Stt4?"^'

'

^5?o
-

\i

l,

2 lr=41, -'

lar= 14'4C *-t e*vtl i11,--nL,LLi3i,

PROELETS RESI'ELTOS DEL rourlcxrca oa aoro vNrvar3ro^o I DE SCUEIECNICASUPERIOR INGENIE8OS -CI'RSO DE ECTROTECI{IA PROBIIA I 5

y oE cAMNos. caNALs pugnros

a*r"t
En l d dc l fig. P.5.12.rc ruponc quc h tcnsia-6 h D L:,T*p!9t"t EllJlto ucc c dc 400v, siotrio y de cucncir Poritiv& El mol6 dc l2'JCV, q - 859i yf'p' 0'E ildrsih' un sotacir miniq l+.laca dcsprBotc' Er dc li lnc ticncn uu :silcncir dc 0'l5O y clffii Dc lslfTRS t":ilcmir dc O,it0 y no ticc *twir ,.i." *"r. o-de 20A' l5A *y- -ntu* l{mPrru incudc*.it., , T * di..n, ycl!'uo ) Clolu h l.nrin 6t lle y5a*sp*ti*.ntc.

. l.=

5 lan *. = )ol,it1. r^1{, st tjg'' - (LbjL-)^ilau) + (-eS,s+j /t^}.q ) le= ,t41,)6-j31,11= to l-{qq'. frr!r. a44t,7t) +,\3,{,58flo= (-LL7,4b:)451,rv)+(c'1q =)o3,E'l \-.\5

l. =-41 ,3r\-)65,tq : 33.{, \J?L,6' ,{rt ' + lr-, i.n +1., = )o?,i1 tlo *1{,'{tU?, =-}c},6q eqf S8'J'}lrQs) = ir = -\l,sf a5oZ,g 3S5,5 L{

ll3 l = fo +f,*i, = !*n " f"" *[4 +!" +3+1". = T'rs=1'1,,{(


F. P.5.12

or?^= R"[V*r.f ],Gcftrctlo. r"- I = rz,\rs r)"__tq3tq(w. Uf


?'--kf,vrr.!r*J= R4[jtoL-1o']]4'l\l{q6l:4'olottvr
\.cr.:t^r r- &
C.OuJwgo ^l*

:
e'!-

ulciot do a cl cnrcmo cmis (V), b) ropoada r lr ptutr cl nora y lr st dc3conccll cl Eotor, c) idcm i * dcsnet dumbdodclfsT. !Z\,t\

* de

[Resp. rl v

u lW t zt zc bg : l /r:oI
S-LUCroJ

9u *

Ar- rsr
a.

J*

4? 341c!^J '
'

r*

( ? r5 .

'1,9
= t1t3A' 1

- - c r z a c a l ' r: t ) c ' 1 '

5l-\e-rc.rI -- ,Sc",t.: ?ooo.o.Q16( a.,k -ral-t-r't yr Gs tI* ryu

cI'( ra-lec

=4r15?,'Jow' O<15- 3 , ^tt;J< J4 alr*l--/aT &-ria

rfJvoo.o,8t o,l
[",
\*a1a4l.

L*

y-fS*r:v.

r'\,5rl3rr
7dt

'i'"-' rts5g$r11 ; ir.-- t4,sr Pltl F'f I --ArU, ;-d<:


A -. ttto

t'.o G o-e^.-fc

t<te\c'.Aa y-

a.!- *er-,

fr
g'*p

(('

^tb

F*S

*. d^ - ar < r-rl.

ffiJ"t:.';:;Uljf;-r^ i, , ,1. r'. = ^t_y::;;:;;;;; -_


7 - l - ?e f ^ * ? 1 L- : 5 [ ! 1 ' 1 ! A 1ru. i,rii5ti,.= {},Lil-vo3'l

?),?:\A

PROBI.TAS RSST'ELTOF DEL u$Yuo^o folltcxrca oa Nlro Y CANALES PUEROS OE CAMINOS. PROEllX

o rECNtca suEtoR |I{GENIEOS ESCUET I

cunso Dg EcfRoTEcNIA

crp,tt

tr,ut \.ut?i Lr-1, r:u-

+ z't, oi = (-145.Y 1 +; t-') + (- o,o L'r;), fc ) +(t 1 r,vt) = -'t'( {, v1 I

t-Y,r3 3,1?&'i o,\.^3,13 qr- +o,.rs.

=a1d :') V-,,u


t) L^5 cri.tl

l^|q,f 2 LL|.&]l_'
le'rn : i

t rd dc h fis. P.5.13. csi lird diaro dc 22Ov & tcltih onFElt ) Toio d lfn olok rfcacil D2 icdo, b) Lrrunt P y ","r*p..l itmrgaor D2 d. b o3r rmfiria cl1 ? d) Dctmiru *i*i.ilns urfsbr.

Eifito dEli P E rcrdo' Torodo l |.!l Yru{ mo edo cl e crlh o l sr c' ! a 6s P2 a cl or urric' & tr to' vlct 2 &utlg gi loc vdccr & P I P2 a cl cu

J'- !J-c'

{lr,tr sUJ' l*-- l^-rog ; Er= %^=rs [1b ) bY""c} tsl-I-b--4r,11 9 l --l*r!+F1 = r.g:i '{5t11'o
b la.o\k a^'-E<n', Y nR^ -f;; sft.i-lff'[ v- d+va-a'.'ta' s L w Q-^t '.r-;Gu";;-J
erbr. cr**Ac d"l*''s"o J 0 ' r'wi,t^j.* 1'-<- L

J-c*iA

i E e''n' i!

+ u***v'l U -';"'tl*'E

, tu - t(uw*b'St^r, \r

'"*

;;

fuitt4'''{i

l.,o =

---At{'t5r)rr1t"\l a +o'\ 'A)'118:g'41 + 0r5.9Ulo

E
F tt
_ Fl; PJ'13

I ca sJ0.fs

i'r'utz?'!4ljj!t: ry'
L= Yt\-'LslYa ; t1"o ) * lf \'ib :^i t -i4] +, " b

c) l*r|rnrtnY f*, , o- *f s

fi

^l
R.

..o't [Rcsp. ) rov' b) Pr ' tt?t.ilw : !l "2l.fw : 4 R - o.rJlqr : t1 'r,tc{S: O P '.lw: ? -2r19wl' fol-rJCt o nJ
\l

L]gt : s

l < , t

Vg,

t +o,dl'oo'Yflt'f1{3)=

!l
i;

9,of

{ot'l o t\

= lp,n=<pruffi
V,e = ?-roV

tfl-H"

;( -?= \t

xSelo

't5 icsc-J = A<11'W cY-]t '- '* v'utuc-i .'{' Y a L ' 6 w J ' h: t-tf{x[ 1 = c"t!
at*t'l') =; 8'Ic9
?;1, 11"= tqicw : 'l-o ' ({6'= = c'ot1?nt4{ioJ 3 ' &cw

i*

= .@ = 8,t65\:*: r,ncu,

'=r: 'ir.t'lcs l--l6J ; .f :\ f'

PROE|.EI|AS REst ELT06 DEL uNryrrlro^o rourrcxrca 0r rDo I DE SUPEFIOF INGENIEROS SCUEI 1ECNICA CfnSO DE Efc.fnOtECilIA PROSllt

PnoBt.^s RES1,ELO5
DEI; DE Et.ECrnofEClIA

PROSIJI

DEcaMrNos.cANAlEsy tue.toi"--

crp''xt

""""11:xlT ?"',}.'#5'"' :f-Tl?s


{r,u,
- : I r ' -- - tr,u, - ^'-*/ l l!!

uFlYtllloaD

totltlcxtc^

ot aollo

ctaso

til@ \ =i^ io --\,xrc\5 '\o'i') \=P!: 5 ' ig n, =r.u* ro'r?

\s

e't, = Ls1,3tuL i;.= 1;r"--,-qs1uJ

)1':f"#

-il:-:..,:
)*if.;'tt'
a . t

l1':='ltqqot3f& -v1'"' -- 9'c"LL^rl-4s1'J \r'1' -- \'u'


\4K*{.o
^ ^

:'\80'do tilts :,'Tfffi-*r'&slgr

Y-{_ Y,n: f \{rl

'Yqq3ES \:6Ev?w . rll =*t {tc$U{1^t

5ot

U.,-lro 9r,'

R
>t f

'\

fiti-r"--r.ftUr
7f , > .

qg.F --l,rrs =i" srnUr. T^=


c/,.El5'I1V) l.f1-Ut.1o'{ilY = 2ql1 L!
' 6l.{'t5{Lq,) rr 't\.tf +i{\, 15

qc{t'co\

l'tt4fo'q\i!s\ ?---0.c,[g."ti
Vn* 9r.: t{\}?-8tq >\o{{vr

' \o3*1g} ):

-zxtn w'

q,nr

t<-*J.

v +* $ , L U t'r t
?+.! --\ . J t<r-' 1l t1 t'(' --vt"-tf''^ -tl-

-- 5Z,ir g;o

, 1 )

.y,,c3 : ;,:h'i?" r0,1


--ro'9'ri'53

r,,.4,
,r,l"r.vtgt

= Yc.'Btill'{}

- l -

HT,il'#I"-s,{681:

W | 'orrrcxrca uorto or ur,",,r,o^o I | 9"1H"!"' ixl,T'.?i | 1"".1111,!xi'i

,,,
"*so oE EJcrRoccHrA

0.,. rnos'r^I | W | o. ur,",rr,o^orourtcxrc^ daorto "** DE EJqrRofEcrA I | l5/n+1 ;"*- | l"',,:ui,:lir:lfL:lg','J$',t5'*l


5) rr ut ^u+-ii" ='#*
{g,*:?{1.\? ; Vr--.Jiv= :f:'

PTsr1 |
/44

clctia E! G sirqto & l Fi. P.5.1l : ElGcrn lE isdrin A 6 & qutrrdr roatdpc seirEdivr urd daaio& M f M2 ooadoacocllrE {ia&.omifiiq h ls

\:J5: ?44'ri(1!!lt(o,lfi',t) Jo'f


241\3 : }8o, o4 v ejfor'

(
Y)
a,,f io'l -Ft\

0..JO,,.o

5; t e1
1?r.

,L lg*J:'r* -- i.li+j\

Vor^, o-

zvu*

\ t\
'tL

Fl. P.5.14 por ru oo.d 2 r prcdcrcFratt dc odtde n lrr duiratc Fru Pt' tl35w i PZ-Ztllw orr dc 3+j@fe I lcan dc lc

tE {} ---'

\'l 3+\

ar*!U-. f!ro rll "

+0.'1rjqt)

--HU Vs-4gv)t* fr
'a Vr=rliV, ='li.z4ql -->v'

--?'(o,lld-Y

; v2'

3505V

a h fsc & 2) lpcdci *rb ll rprrmo Ccul& l) I*tn por fu cquinlarr dd aorc M, 3) Lcon &l volticrro V1, 4) ri s e c 6rd. h trodo r giodpio ttc ls c d nlc esdo b @aa prtdo 3) a Lrnrrd.l YoMo V2 d d.sdd Mt?. Rcsp. o,tt^ ; 2)a.J3o ; l)tor 5oL\)cto|v ; o.sl

vfa -- z4q{1

\)

111,1 }r\ ocw {" 9,+ h nr^,.-- f1: tt 415+ '!l{jt-Q$ '!6'(--.\)t , - f r --."_ * ^ . -1- - { : y f ,

; l 2 q ) . 1= o 3 o ' } t =80'l

l_'.,

;Tlirrl,-

}\t+oEz (.f . V, ! c-1 :(i'


r l vt

ago,s'T' o'ao1 t
iS:,f ,.'

l-"s i*--xo,rs
(
'15.i --v ,^
\f l , lia

T- -3*=
3,5 t o

: l -

-!, lr

grj\

'- * 5t)

: qo.r1L:2il

f in.--

:ro,r'l gft lo. t9!f -vo.r1 Elllf

--I-' = il].lf 'v+.)JL ro15fl

RESIELToS PROBLEXAS DEL


uNlvllslDAo tollftcNca og raotlo

PROBIEX

DE EI.ECTRTECIIIA CURSO

O SUPFIOR INGENIEROS TECNICA OE CAMINOS. CANATESV PUEROS

5.33.- r .

r principio l ftd trifiia dc le fi9.P.5.15, tianc un tensindc rlimatria dc lna de 380 v, 50Hz , simticr y dc Kurcir dit l lim tiac ua g+j 0,5 fMrilo. l cugr I c t cn triirgulo de inpcdancir " 6 cstll sistivr impcducir R6 + jX6 fVfes. h agr 2 cr rmr tr purr ) Siclintcmptor Dl csl scmdo y D2bicao,hslrnmsdclo

;aq^L.^.r^

3.t

h^tc

('
l(

\r.r rlgu--

. R -

ffis
=\'oGLsL :? R!+o,x5

" v \" =) Lf C f => tc ," * =ff:24?'8YV

Jo,3 t

to.

htlo gr

='# ,\\r,.l:?,\?,*=\NaH ah,\ fu

" s--\|ngr=g 'it:tr


= rR=
Yrtmco. q!: Pt - 13813,6W ; P2 - 9?8,8W ; crtcrlr h impcdancia por fr* de le arr m tin3ulo.b) d cl intcmrpaor Dl cri bsto y D2 cctrado, la tcnsior dcl volmetro con cltdo c'|Et do f|g l finl dc l linca fuc dc l8,5v. Clculu h E3irtcrrcir R por fu dc h orgr 2 y ls lcns d lol vtmltror. c) !a concct l finrl dc h lfirc rm batci dc condcrdrc a pare quc h lcdura d.l riinulo tcuil dcbcni sa le caprcidad por fesc rrerir voltmctro cr h nima que le tcnrin dc rlimatrcic (cs dccir 380v) rupuctlo quc atin ccrrdos lo: intcmptores Dl y D2 (Noh: tome l c4cidad mcmr dc les dc posibtcs). Rcsp. rZA-9.j12.O: b)R-2O; Pl.3$tlw; PZ-29o7ow: c)

;;3

- e =r ^ ( , y x l = l q C ' A .

Lr=lo6.v'L, {:A\oY

-- xtD"\o6'vL 'Ltt^\rv'1')=if8W w' tl-- v\-lu b'(q-]o) (l't'o.:.l.to) -'Lno\o js ' Aos"rL u) (Y +r') = -- \" ?????" L L cJ t.jrgt=6qrt4w V :--'tL.,- " ''"\oc\l (?A3t}bcto; l.t =(\Q9'rw

?c:. = -jX"

zrrFl

SoWd
dr5 -o!

Eo

c-4?t,? . c = 6 ? , - ? ' .r11 1 8 4 1 , $ -- f = ffiffi*r ^'s , - -ro <^ 3 7 6{: o, J 5Y {-- 5,j6' l] t ' JY ' 'tlQ?',\t^l -r{-l ' 1lo' U1-- {Atry,u+Ra8,3

T.= 6'..'a ix'

4 *!

>>

I+s) 1y--1* r-.,-=fr , #gur. =5,vof


a ? t: )+i\ =,tS ,z 2: l+.'t1, ll}.]' -t

) f : \0,91F=: fo= \o,91 L56'Y '"1 V*

''ff{ffi i-.+o,s
1R=1.r
i KL? li.tL

. , ? , . r K - - ' r | . , . , { L K." . . - ( g , X Q X ( - q { \ l h ) ( o ' 1 t - l ' t { L ) t )

-)')'): -^.T-TT"']. -r.',

5-'r'l^1xtt-:'ttx}L'c}}xt-oc4:o ? toJtx.it(,srtx",)'=(c'x'rxt-o"{i5i+('"1 n8U -- .5=+Cr)--t't:PF ,r,ll:L \

*.t (.:;, ,,, -' - tf i o,o,)r ".:-

, ij,*"-hr,?;r4

^
PROBLEXAS RSSI'ELTOS DEL
uxtvlstoaD ?ou!<Nlca0t sot|o ESCUELA IECNICA SUPEEIOR INGENIEROS OE DE CAMINOS. CANALESY ruRTOS
-=R F''-.FE iFC9V

PROBLSTAS RSSI'ELTOS DEL PROBT.EIIA

crrRso DE Et-ECrRqrcilIA

uNrvltsroaofoU'!cNca 0c s^Dllo ESCUEI TECNICA OE SUPRIOR INCENIEROS OE CAMINOS. CANAIES Y PUEROS

ctrnso oE E.EcTRcnEcrIA
cAPlltr

5.14,-

En hconruccidc mobn civil, limanrdpc rcd aifisiqr Jg0V dc tcnsincompucta, :c vr e cmplcer la siguioic m:4uimir ) Cotat c bormigonado dc 50kW. rl - 809 y f.d.9.0,7 iducivo; 2) Bloodn de j0CV, homigonrdo coo uaa tj,;; 4 - 7jx tf.; -pora-cir iroalda de induaivo (lCV - 136 W) ; 3) Grupor dc slddn-con tu F.6G dc 25 kW, rt : 90!l y f,d.p. 0,9 ndudio; 4) Mquirui div* rs, cinta tr-nspodrdoru, pcguciu.: bormigoncras, ac., coo ut potcir toal dc Z0 kW, q - 70$ , f.d.p. 0, inductivo.'Cctr: t) i.trotuo . l* corientcs pmilc rbsoidas prr cad Fccpto r plc crtr y ccricntc toul dc lna; 2) porcncias eaivi, recti"r y rfimt icl *.i,., riJ" cl f.d.p. dc h icalaciur, 3) potcncia aaiv nccssir c u Uxo j. condcoudorcs quc clcva cl f.d. toraj e 0,9 induaivo. 4) Idicr ,PotaJ; ncsi dcl trufomdor dc rlinstrirc dc l obra o hc _*" i*i-, s) in conct lc condrodorc. b) ConJ f- "on**o NOI.A, l: potcrir dc le c-usfcmdors sc mide cn kVL Rop. rl ttr.6A ; 6t,tA ; 16.!9^ ?l!JA ; 3to.rsA:2)r.t2gw: la9,?t kVAr; tlo.7,tkv^ r 0,70a ; 3) 7?,9kV^; ) G tO,?rVA; b:

))

(.t"vl,ur - b5lr'* = q q'q3kvr' -Q". I (bV -%X' ) I r l,?9


-Y \5,?l --*.c-s o.t= LflY i 4t

ri)

:i.--

cp*l.c-lnet

S = }Aq-\\kVtr.'
Cr\ o!-J-r^salc"+J:

l.=

'tcY'tju.rI lrqlt +(,tvt,?v-i ?191)= {Yd'tEDq{'s43


5\<vh' 5 z ,l,cv,1

t e,rovel

t Lut oN

t)
! : !

. --A3'5,6 f ^= G A ; {n=o,'-glo.i ={S,si " 'lro. o.l.0.1 rlj

Soooo

. a

\=u ln= '


.

'ti l
i.'

o,6r:kl,\G' =tel,xrrA ; t..,- a-co,1 *a-jto. .13 S 0.1t.0,6 ?'fooo

{.
ar,' r." i# Li
j

G ixs.ql.o3
Looo

-- \qgt A i Yr -- a,t<oto.1'- ztr{.t'

rv=

= = =Yc, f-!lY, EKy ?2,5sU!J,l 11 lr<: Aif'{.Ljf.fl ; i*"-'ct,t4l-rqlc , Eo,

ffiC:qqltA

a*u:o'C:5).,t3' i Yv=

:i

-i*r+ tt * iv : A1 tI, J1 6x,f flLYr' *q6,1(:lt'8Y t'3e S.tt lO -; ln. + fo. +


io = Lt5,)41 1j'l3,Yq = ]tQ 4f t{1?f Li -' oSoY i erYr = tQ\+9'

")

= AY8,Z8kvJ B-- .13.38o.)q'tt.usY6t --.Ji fgo ,i?0,48. Y*\g] ,4tt{,?kkvr A Gly -- o't ov -i = ,6 3lo.3tqlx trto,1\KvN'

PROELEXAS RESIJELTOS
NF

uNrvt3t0a0 ?oUtcxtcA0! rAotto TCNICASUPERIOA INGTNIEROS ESCUELA OE OE CAMINOS.CANATES PUERTOS Y

fl,NSO DE EJCTROTECNIA

l
I

F;*

tottcNtca aaorro or ,*,"rrt,o^o | | DE rEcNrcA supEnroR rNcENtEos I escuE.o I oe c'ltlos.cNlles v Pugnros I I


o

l
|

REstELros tR'BLEHAS
.*ro

"

n*.,"*
@'A cAp/xr

o, ,orilr.ot r*r^

l intalcin dc dumbrdo dc un ccnto omcil st dimtd po ur rcd tifiiq irca dc *cuerci poritiv r 4 htoc o SO " d. icnsioa ompuct- Er Rt. fu y nato re hell c6lds a us *ro-,o O"o ta.rrSul?f,tg c8s ritivs: l) Fu R. j00linpa.s dc IOOW 2) Fu S: 220v (ig . . ,*in fu.ocuuo l cual pidc: t) iCules r*n l* imprdancir .qoi.n,., ;c lnegnt.$ (strrcnc, dc les dfrcntcs c{g? 2) iCuls rrn lr mnitud< dc lu comcntcs c lr difcr.ntcs fre y cn.l ncutrc?;3) Si rc produe cn arc rnomentoy cn l cne dcl cdificio, l otun d.l hilo ncuw qr vrtore tomuin ls conients m ls lnc*? 4) Sabicndoquc uu l;-p"r"'-po* um robtcnrin supcrior d 20% dc u vlq nominat iS" f.roairfu .fgu^ lirparu? tlzR --r.6r3n:zs -2..2o i4-t,tto;2) tR - l!6,0rA;rs l . ,6 9.0 t f .6 4; l T . . J , t ! A : r N - ? ! , t 2 A : 3 ) t R . l o - r , $ r : l - 9,!A ; t 57,o,aA a) s. fundrin l8 loo lp@ dc l fu Tl. : 5 rLrJcroN

\sttt -

Yg- ts !r *9"-F ?+
--!- L fL' t +L 1r

o.: t) 399-l_r:ry- ltlow.; dc rcnen uM tcNin nomiul i=f'

timpru'dc *.---p* rm .loo

qt,trc" ^,Y u

Uu -- c3,1]L29 fYt<*'
3# f: -c1.!1tl'" = :: c n
4,

q#={or'fsHV
,-YtN'

.)

&* o , I
l+a t"
L- 5- -

1o"9*f

. 4c. AosW

.t'11v.

'l

g=(-f

1[orr-6i,rlU1(3*
. V

*'Y8
L'\{ 1t '+Y'riu.

--q\.1rL4J

r<
I
v)

z,\
v,6\

= l"i-=
)oo. Aoo

tt6{iJL
', F<rt T:

r. trr- 6),131* - ttc,ol3, 91,0\ \1?,c _


Y,$t

F^rq-S:
K

ztj"
?^o.loo

= ?,\tt

?' ' =

tt'

,{o. I o"

: Y,r\JL ^' \. k^'vo*r* , V{4nl.' { G"\t t {ru, = tlX35 l't Ql-'^gaaz's s"'*: L1-o '/ '

i.*--u
Ts'It"

?-In-- -eli
t,L't1

--t36,.,Lo

tr" . *
jg

: 4o,(.0 tlb : \f ,33fll

{r' : l1L,o1v ' 1c*u. f^ t'Fr<t^


U.g f<r.c1 Vf, t-

?)-

I ii

tr1 L7' tb = LL +\\


?tr-J ''u""

LCV v'
'Iq I+

YrE\

--?,.}G,o1 ?'l-cv $*^/^r";-

Qi*'yo-tz-t

D-- Eo{-tr, 1. : A)!drla+r,q6CL-^!o+v5,11\9 =


- i 1 s , l a ) + ( - 2 1 , c 1 + i 1 9 , L r ) 6 8 r r d - . 1 1 , : x ? ' S L : 1 Tt = ,tlq" t(-rf ,1')

PNOBI.EIAS

NESUELTOS PROB!.ETA uNrv.sroag,otrtcNtca o, r^ot,o - -- | ECNICASUPEflIOR INGENEBOS DE ESCUETA OE CAMINOS. CANATESY PUIRIOS

PROELETAS REST'ELIOS DEL crrRSO DE EIJCTRqTESilIA PROA.ETA

DEL

0Nrvlt$Dao rolttEcxrc^0! aorto cunso s * . | w 9 9 & E s c u E L A f E c N l c A s U P E R | o R o E | N 6 E N t E R oDs| ErcrRgrcIIAv n w v ^ 0 cAMrNos. CANALESy PUEBOS crp/rt I

CIP/He

5.36.-

E cl cicuito dc h li. P.5.16, c Eu.Jtrr su lalci dcrcqulitndr litutdr por ur rd tifirict dticr dc rcxia

ctctic pcdn

't\

t 3

fnz ao[lorl ]-- zott"1' . t,foclS ] ; Z(s( s w' I [g!l]rJ: t 4o, w' t3o. Br: ttr fv-r1 --r.Lrtp \,1 11 Bl
ftiYr-t f Yq\^t'
p*t l.^+9,ot9a:Qto* t\o *'leo : t5rw -J L r<)'-Je

l.9ft. dl.o.5lnd.

Pb'!8. t.t

lc-7E. q?G.o.!.T.

Fi. P.5.16 dc 380v& trsincoopr:str.ll caryts o oofficr b crrt'r. .o.c hr fprci gin dc 950Wo fJ"p. 0J ioducdvo.If crrg 'b, brc tuFtaciairr dc llOWca fi-p rnided- hcrt'Cbccbc d. hr.d uu potcodrrdn & 70$r cu fJ.p,0J qrddvo Toordo cotb nfaeir dc fe*e L tcadoVg d. l !4 -lc'i-.: l) Eprcdoa cooplcfr & ls canicorcrdc ta I, Ig, c !. 2) Lane \ y p2 dc hr vrrmm rcildoc ca L fr: p.5.t6. lRcsp. Dn-r.t/:ll ; Is-{.rg ^r ; r.r,colfor.s ;r1,. 2666fliPZ- lgorY ; & opu qucn + ry - l. + 6 r P"l Se\Jc r s ^,1

{)q lr.r

QSc = V,,\*c-'.{o -- jf o.1.0,9 =) To= 5 A a ;)i*r=5 t}o-rio ,9 \J' -!*,-- 5 g;" ; fslr crK *l*rc

!c^ l( rs-hd^ t \^--a'f('\o't:co

va,

bl

,l.tYo-Pb=. 1Xo.r.lt => E--14 'e Ir"

a^ Vsr 1r--c-:<ot't"o V.r'.. (o' erfcra'& '

')i"a:1"

', it. --r1"

Eoz tLo > 3f0. !".,1,9 tz E.--\A ? t1s R:lat'& q \- alrf : \ [5c+'c'=9E9' iql=

lra=i.^ t 1o, = I Lb " t{' = \,foc L}'cl =v"isl E!) -- go +)!:1o a, rnt !5u 5 f. = firlr.,-- 3 & +\ Plo : l,lo( '"'

PROB.TAS

RESUELTOS PROBI,EXA

PROBLEflAS RESI'ELTOS DEL uNrvrrltD^D to$?cNrc^ o: a^ollo I -DE fCNtCASUPEFIOR INGENIEBOS ESCUELA CUnSO DE ELEqrROIECNIA PNOBIIA

DEL

rorrlcNrca or saolr' uNrvrrsroao

TECNICA SUPERIOR INGENIEFOS OE ESCUELA O CAMINOS.CANALESY PUERfOS

cunso DE E.EcrROTEct{r^

75
l-/-l CAPll{t

v caNAtEs ruenroi oE caMrNos.

cAPlilr

Es .l cirilo &h

fig.P,5.17,r nrstn uilrciadin

stldpd

cl&ric de l fig. P.5.18, ticc c cl Grb?ho tt.Pto.r tr t inl.citr rineme cquilibrado & tcosimc, cm ra vlor dc lnea dc 220v' coa ccir6 Un ltst, Et .eptor csl courputo por hs riguiatcr cgrs:l) dc fs dc lend motortsifisi@ cslctldo cn c sttlh qu rbcorc rn potcirrctiva

t 3 ?

Fit. P.5.17 ',- td tif,iri" ffEia & & t c6ci dir1r, m tm tasio conF.n 38Ov. El Eod ".' a rifislco, y orbc dc l 'td mr potacia rtive & 'b'a y cst mmfisico 27921{ coo f,d.p. 0,707 idrrctiw. E rnolor bt metrdo 6te r frscr R y S & h rcd. Si ls lere & lor vrtEcllt ido:

3
6,rc!ro,t O la+..f- g .u.

F. PJ.t8

P Pt-3722W; 2'- l70W dcrmiur hpotrodrrcdnP qacl mtc "b' rtse hrd y er f.d.p' [Rcsp.ry. rcw ; .a'.oJ uoo-l

SoLrclc

t^=

##ni*=

6W, E*.--cLU'' ; 6A=a *--c131:i<u=


p = I ^+g, _,>9!,=3sSt-1?tr:tcs ="'
= ? r!

dc 4tW, coo f.d"p. 0,8 lnductivo i 2) Ua rupo c 0 linpnr dcrlOWcdu, cm:ad&ua rnodocquilibndor 22Ov inodmtc c.ctdo.!t!G (X) finpar enrc c.. & fsa) 3) a otc mfllco t- "cj n y S y $E bcoc2tW d b rcd, cm flp. 0'7 bdodto; 4) tl bootlo dc 500 cacado cac l fr T t cl ao t tnpcdodr c h linc c d 0,5+ jl Ohilo. iodo dcspr<hblc h opcdxi dcl aslo h tcad& V\ &l ro:ptor' celoh: ) cilri(" Toordo com tfaci & I , lg,It c I ; b) Tcodocr rirnpla ca d oriSca h llaca :Y'' VS1 , Vt' c) Tadoe coopu:<u V5" V5a J1q' lResp. )R-3./t l-r.tr a'2.6, ll6t.6 i h' zz$tqg:2 | x . 3.904.; t) Vnr . lt .tt /t.?r: vs'r ' l', .79lrllL:F: i vTN -l16,1 /t26,6 ; c) vRs. m 59 114.15 . vs'r - 259,21'u'le' ' vTn' ' 257'!9irtt'rl Srwct!nJ

E --Pl+f r-- 3t1-,ttg:l5l1w.g


9^--ttottw -'

+ ll ] t^ =fu,tVri J = Q-u[xo (c11s rcUu-L)=


= B"--tu!tTr'1--R-c-[rt'go'(t'!r-rr'l3i])l
-, lfo- u. '15 -380' lb'r({ Lc) (te{.) =) f = . L n .bl\vul6o =1 or5(,r{e{ -'tlo): -A}o

' ieb=tu* lgu * <tvara ]u EuEx, i Eu CltcJr- Er-Ej il= ln.fl*L= 6gvl+
& Vr.l , Lv---Yt = \xo.o c.5 l'5't)o'!bGtt'-6r) =')'+11-> 11oLc4(\b4-)-'^t-..

^)

f{d

k ooo 1-.-:A].,li '^{ - 1. t t o . o . l

o, A ; {a:o'ncol t'}\t1, i;'a'3't" l-3ql1A ; f,r-- ^i,'{t uJ} u s 4 ' 11.{1.t-4t6,t1


-

Lf/c^r:

/
tk

:t }folgGJ(Y-^k)'tt'"

l^ : ---. i . l ' u i :
\t. e* rvt t r- s ulJu 1-,coo

f.'

Y-a

-- c.}A ;
t

i." = (3 13,

-k

; r= q3L11' tlr"=t'3$o

Co: lGt 1'c'1(- t ')+ Ll1*.{bt* t r*{>k v-1 = -,lc,,i\yr t{r - l,f cor1":'r(it"''tr' Q =r t5{,.,:1-:ti)Ys-- $j r) r-1{r: t'ti" . oS

: A ' ) A; 1) . _ - ? . tto. ,'t

{-,

--.:'f-c'f g,1 -- \ J: t a

// -/.\ itt
uNlvlrstoao ,ouftcNtca 0t faol|o ESCUEI-ATECNICA SUPRIOR OE INGENIEROS DE CAMINOS. CANALES Y PUERTOS

iLLV

PROBI^Ef,^S RESUELIOS DEL CUNSO DE ELECfROTECNIA CAP/Nt PROELEIA

PROBLEHAS RESI'ELTOS DEL PROBI.ETA

Dt tortrcxlca rAotlD uNrvEtsroao

cunso DE EllcTnoTEcNIA

O TCNtCA SUPEIOR TNGENIEBOS ESCUELA OE CAMINOS, CANALESY PUEROS

CAPlNT

- t . .. =t i*.--

,i A 't^rhs^ Yt.rl' =43tJ1

rt't6t'

o!*--trqrt.f1
ltorr.'.P- o t

V' j!r.r --'{JtJlr}+r" '- t"jllluvt !ts: = l'

Iq =
Ce;{-lCr

#,{3 ,"4 k A :)
/.e-L-(v,a*,

; \r=j,rvL!P'

* 9 o '- -

V1'

Et circuiro dc h fi3. P.5.19, r. sPonc guc form igco qrrico de tcroiqms dc .auerci ditld a Gl Gxttsrp EPtol' oqr E vlq dc l80v dc I) Mot6 trifisico dc tcngin comoucl. ls cugu son lu riuiotcr: l0kW q . i0 : co e' 0,E; 2) Alumbrdo inodaoarc a h fe R S t cl cuto arc l fr v cl ncuro dc 5 kW; 3) Alumbndo ineDlc orrc l frs. T y cl aanro dc lkW ; ic 4 kW ; a) Aumrdo imdscntc R y S n' E0% ; 5) Motor'monofisico dc 2kW concctdo cntrc hr fu como cos g - 0, induaivo. Tomdo r tcir Vi cn cl reP'q de lu I,15, I c I 2) rcfcrcnci, olculu : t) ErPrcsione omplcjs l) Tcnsione omplcjrs simplc r principio dc nca- V', V5 'V' e principio dc linc V5" VSTs VTR Tcroiones complcjr ompualr

= s']Uq'(' = a n= --Al,4r' ti\t(Sl.t6,3[!o+41lf!1 !, * !,lr* r,1 r.5r -tlxo' r"'(1 133 r t' " l. ^* f, " + i. =1.411q'416']Lg't3Y ,F. L0-A,itl?' a 3qtt--lr^j<^:i,-f---=r,.'i --il,{Ll14,\trztr.l9ugl+zL'ril3t =trrv--trrYUE' t-t, -i., -(o\t+i't)'34'xv t'l'1"18 '{s\' 8t gJf q fc = n^,+l t* -- @gV t Y

v\ sl" ie-= L ft" r lo. =4).,tt-lf1 * 6, + 43tjl n =3{r L:'r''!l'

o.r.o.r I

: A5') l-'{'{'v '11 ft ,n +; "1 s - ffUl" *(o'r*i,r.)zl'69L1tc (l 15 Lr t +(o'l+j{) 'a'\llg : 4\c' =Vr tt-\ -i.'u 5 e

Fi3.P.5.19 fRcsp. t) l'5r'5 /.s.s!: s '.t,tl l'tlz'ss 'r'9!9!! I - r6.a3 !$!J, ziv".o - zro.lrfo.r; vs,x.' !.21!-!!' vTP' tn,iz-ltts.z'; 3)v5- rlz{'osr ; vsr - 38EJ5 4:9.q'l lg9' vrx' 387'57
tJ!|tCl\2^

=z'1'l'sl \:l'rr' I -v!c'vv r5 .l Qs, fu n -9O = 4sy( U1s-4st r'\1 -'1Yc'L\ -v5,-, u1l( : 215' ?\ l-tq --vr,u-Q,^,--{s'\,1otl-vigY 1 [Sr =S1,ic'lrsf'Le V-,g,=Vr'r,-Vdt' = A y 6 . L y l j g l - r s v , r t

r)

Tt"-=
r -

,tooo'

: { r ^ A =,
4

ip4--'t.t bltt

qr=t1ll!] ' t-r,z 2,1,,181(n;

{ J } o . o $o , t
So'e tio -- L!,1q

i*"' lt,1aU :) I5j:rt,11lto

16 !1= !9Y- :[l,a] -:$ ,


:l \2

i., --\

^;i
3!{ -7 Y)

-- 'r'l( A ') Lrr:v'56!,

t} -.\5. ={o,q($rt$

PROSLEHAS RESI'ELTOS DEL PROBLEXA

B-LV '>t-.L*

roufcNrc^0a0t0 uNrvErsro^D

TECNICA OE ESCUELA SUPBIOR INGENIEROS OE CAMINOS.CANALESY PUERIOS

cunso DE EI.crRofEcNIA

w
c AP/t{!

t#-y
;48

BESI'ELOS PROELETAS DEL DE CURSO E.ESINOITCNIA

o H^0tlD ESCUELA TECNICA SUPIOR OE INGENIEROS OE CAMINOS. CANATES Y PUEROS


uNrv!StDAO totllf cxlca

r ilg-- i*n*itr, { irs:Lt,,t flc,l}+l.'rrCU to!L$,\t =5L,5(LE ='\\'i1Ut-L} Aql'l ltf 'rr+1'3-'+ l{!Q'l i r irl + ! sD+ rrr: Z{,4 *t'sc U([r' =Zk'4 Tr= i.^'t i^ = ?{,1t!11 z\'q g\t = '{("\ } lJSJl CB1'(1+' \3113 W?"t* fr, = ! r*Ys+i. = SL,s

5.40.-

3i[ico y dittdo Por rn tilctr l ed dr l fig' P.5.20 Gri rlinmttdl utr rtFatra l's.osft -mPo'r ui- "Jgot dt t-"i* Jpio i""iUui" -tti crt uor-dj bs fesc*Iclocttto-' irmdntr' .lmtno

I
u

n: 80o pan l frc & 60o ht Jttrs rr, rcr"a* "qui'"tiliiJl; rttt dGb tlncr & Linp"t*o pen fe S, v 461 -fi;;' hll" y l'*o5r e"t" ct cubo' Clcutn l) rlirncntacin cr . i-Et a dci dcl Tcnsn muuo de he linPttt t6Fcto el ndbo e lidlin' 'f.f 'z) "o.titntoin, is' lr " lN " 3l T:"-tI* a 9uc cair roctides ' crdi un dc lu fs a. nt-lirn-p-t, o dccir: VRff ' VSf Jff NOTA.: Tmeomo rcfcrcnci dc tcioncs Vr '
2 '

cctr"Xtva-/tf*

E-- 161+115rI1v--La'1qR' = t) Tu u, = f *u+1*l p+{ fo., = 1.}o,ti\gi

r{ a1\-Alr+v f +I('11W+q'. l ctc9

z . oz } , ( ' "tC'\}

Pq'4'r

q'r'tn Jr'| sr' 6 lf'r}+e'x+jo' U + (o'^4 )'

r,o +xi-,,' q {u,= ^-*,i, H.;:j:iilrr*,f'l'lrl,,r*, t


ini'" j# vl,tl.r1.'t = {.,u,-""i;f] f i'," u$"
: 3 - t " s ' / \ ' - ttl't^ gg!:'c t v r . - n r r - V 5 ' rllc'ai$-1 u,= r) \p,r, c 5S i r n ( - I . A . . " , = . , a t . a ir)t^1qr 3 = :L l l q s l r = -'toc't 1f - ) ^4t'11) l1t' ( " lt \9,x t' *''t)-s}t1ts

rtlRcsp. ur,1lg'' i DrR"i?45lrl ; s'3,5t!!!J: r,orf.49 ; t - i'rc [rg' ; 3)vn'r' 2le'L!i]- vs,N.-21r,7!/-lt.r vr.- 2o2Jlll!- _. ;
qE Epcdrl8 lTl ;,;::3e,t/2e'16 vsr' ' rn,er l1!qU ; Yra''366'4t Ed EpF | rl-lba 3tuffi:

s.] t .- *--E1'
h->
,T -li--'

-+1".
d,o N.

S - JLUcto

r-,,,.-- --.,:l,lll];1, ",.-o*l .;il. i" f'"


: -

-'^*:;;rltt -- {,,'-",u, = (-'t',('or}-)^qt'4i) T,,1,

ro=\p :'

trr-- c5

tlt-*'t!

? dr-vu'n ) tr =_T;l-

Lg+L5+ 11-J

"

l<\,,
3t0

i p, - 'X r o -(**-Y**iu!li''

t!',r=
\)
-

ffi;.,t7,J

?. \NtN

!. xt
^
iL

rt ^ r 4t n b . ) J - . q l " 4w 4
6 1

PROBLEXAS RESI'ELTOS DEL PROEI.EXA

PROBI.EXAS RESI'ELTOS

DEL
uNryrlroaofouracxlca o! raoto I OE SUPERIOR INGENIEROS TECNICA ESCUEI-A OE CAMINOS. CANALESY PUERIOS CUnSO DE EtJgfROtEG'llIA

PNGA

rourrcxrc^ 0eraolro uxryGlsroao

DE fCNICASUPEBTOR INGINIEROS ESCUEI.A OE CAMINOS, CANALES Y PUESTOS

cunso DE EIcTRqrrct{IA

5lv
CAPln.

citJtF

t t

" ) \

? t^ D '

3 r o , ^ _q,vy!!{Y \3*

1L

--.l\rt u33
$'

uti U - ,11U1r,ra t , ( { , } 1 + ( . { J- . r f, t f
8r
{1,

= L,\S:2 C,o6\: t,?( [4

t{i t" -t,YY(&\ ( Ls'

?=),5(a
\L

L-^9,4

'* Vt-E,a't$\r -glli^qo +.t)-)t,tJ =-.X)),tt=j,SLVtrJ / . ' c t r 5-- \ v , ^ lu


;
I

= _
I't-

Et.r, - 4xvt^11r

-t,o^l tt1'vu H tlY


YL
f

tf -to4,1i)tlo+,rl-lf
\L

: _ t,\1

f,r =f o>tS3

:'tJc *l' or1 {i111 Ltll]' 1,1\tLr'l +3'rLjE^{'{ 6r'h--ln--r,,


i)

t'

'

=^, -\,11*;4, ,t'8 { to* , 1--

j \123.1

\gjt

\41'4 '- (o"?'re) -'ur'r'-1^'31 itu'= co'1: -tJr,u, q0. : \o ' 9'c51US)' 1o1'11Ujli -' lr

3o.t"g--

L-{-{ su.t] ,P)-'u+t(

- 4, - r \ is5, r.{1ui,}r* :g:i';;;:ll;t-- i;J' = l'fi .i{1(\ )


- za1,L t Lir 1 \,,1,--).1 \-nr{,^ %'_!;:"-"]; i,;il; J,11 :f
= -(zat'ts '14) = - ttc't l--t1 (- tl*j t\G't{) iiii.,*-'lu1'laU5'] \' -- 4 ^4 ,tf t'ti {'4 - } C6' k3 tlt*tt

N/yyg
bE

NESI'ELffi PROB.ETAS DEL CURSODE E.ECTROIECTIA

PBOALETA

raollD uNlYtt3toAo totlllcHlca ol OE INGENIEROS ESCUEI IECNICA SUPEFIOE PURfOS OE CAMINOS, CANATES Y

CAI/t|t

REGIMEN TRANSITORIO DE LOS ELECTRICOS CIRCUTTOS

RtrSTJELTOS PROBLEXAS DEL


rrvcllroao totlt<Ntca 0 saolro I OE SUPEIOf, INGENIEROS TECNICA OE CAMINOS,CANAIES Y PUESTOS cunso DE EJcTRolGct{I^ PNOBLENA

w
CPIIt

Sc dieponc dc uu rBrocs R - l0kll cn scric on un ondcnsador dc lgF, 5V. Si cn cl ricmpo r ' 0 c d'scnr cl cuya icnsin iniciat cs v"(0.)' circuito con m pit dc l0 V, olculu la uprcsin v(t) dc tcsio cn borcs dl mdcgdor pr t>0. [Resp. v" - lo - 5e'l& "oltiosl ! :Lrt ctlaJ

tot JL

-vlc

T[t)=fl'.r
fe
I =Oo

-L("")]e+\'(t)

(o*): 2 C

oLc) --5V ; c.-c-*b' "'91*-t' => lLl-'o

-r {Lk)=lov
-4ooV

.-- g-c'-o-r'l' c'- {vq'**t


^oo"*

{Lt): i+'t'42

^o =

^o 5 e ?

{:.* "Vf

#Ft

-a

-_

I I
I

aA -

\.

PRoBLEI{AS RESUELToS

ort
cunso DE ELECTROTECNIA

urvrsr'a. roilttcNrca o aao,' I OE TCNICA SUPERIOR INGENIEROS ESCUELA Y OE CAMINOS.CANATES PUERIOS

w
CAP/rt

ry/

-/u
.%

REST'ELTOS PROB.E|{AS DEL


0l r^DilD

EE.f,

PROB.EIA

uNtvtStDA0 roulcNl(A

DE CURSO ELECTRqIECNIA

ESCULA fECNICA SUPFIOR O INGENEROS DE CAMINOS. CANAIs Y PUERTOS

cAP/tlt

En cl cicuio de la fi9. P..1 cl intcmrptor sc ebrc cn t - 0. Cdcula il(t) pmt ) 0.

i.(t)y sc E cl circuitode la fig' P.6.2,cl intcmrptor cicm cn t 0' Cacul v1(t).


!'O

{"' +."."**f t t t
f-*'-w-l
F i g .P . 6 . 1
6l

o:':

2 a l
2.t.

+
vrttl

1,"{.,
q.

Fig. P.6.2 [Rcsp. yo - rtr -ca:vr1t' tca] f.grc t " n)

fRcsp. Lat-.

, l

t-LU

t t7^)

\c

?-o
J V

Lo

n i"(o-)--c

1;, =! --rn r )
Cirorli" q4^r<'0-A1.

ir(.>-)=34' ?,\v

\2o t\ ' .u ? X.il 'r tfh' F L = f v .

L \I^r.';'*'
LJl tJvt^-o .-1

= #=\JL U*=@+^a)\tt
f v

=? 4*t
.' LL(t):ft-rtot'-46

l---

?tn '

Q-a=[Si' L

t-- orr^

\H

5 iu-(o)--

Lf\,

(,{)livzr i*(k)

_Vl

!=

'

,t tL)--3t

! -{r Lt 5 4 0 = 1)_=-

Lttl--Prt
L

ot) ' iro (''{)1


l-

.* It

tl,

., 7=i*= =),x5. t

.lLck):Io-u-Je
&Y

+']-

-_1-(A- I
4--L

t4

r259-

PROBLATAS RSST,ELIOS DEL toutlcxrC 0l n^oll0 uNrvlasto^0 ECNtCA SUPERIOR INoENIEEOS OE ESCULA OE CAMINOS. CANALES Y PUERIOS CT'RSO DE ELECTRTE$IIA

PROSIT^S RESTIELIG PROBTXA

w
- t-l

DEL totltlc{lca ol uotlo uxrvcsroao I cttnso DE EIGmol.gcllIA


DE IECNICA SUPEROR INGENIEROS ESCUEI.A DE CAMINOS. CANALES Y PUEROS

PNOBI.ETA

(
GtP/tlt

CAP/ilt

6.4..

El ondcnado dc h fi6, P..3 :c orga iniciatmcntc una tcnsi v.(G) - l!. ! - 0 e cicrr cl intcmrptcr. C:Icular v($ pan t > 0.

.5..

cl rcanndo rbno, cl Enla rcd dc b fig. P.'4 imPtor 6t inicilmcntc En - d s cica tl intcnptor' Cdcutu i(t) Ciir.n p.t-i.ntc. Dnt>0.

o' t.o t!(t t I 04

Fig.P..3 [ R e s p ," t o . r o . ' t r t ' l 5l-\)l" J - l-- \ ' -. \D(o+)-?v.


Fis. P..a

5d-uoto
'l

t>o

t5JL
4Ju

:r.
I

v10

i.*^.f*]-r,
t t

d. B :l

..;
,1o-n" '/ '123w

"
IL

j
(e^r t-aa5*l-r
2) utr"\

o\'-

b,co
-9*|\.

q L t ) = / t v ' 5o Tt

,rJ.-)
1,55L
A

a,Vi<ts

\t tt) = [*. (ot)- \(c't1t


l/^.

*/"*^r*rtl
-t/tf

^- i t' [ ' ) = t L

lr"]'"+
'

= )L.o 4O-8 :-

}.\\Loe =>K:
/
c - - L - - P -

\)-i"-:
tto

'-'1,9- n't

l"(a-):6

-- Lr(o+)

PROB.E s RESiELIG PROET^S RE3'EL?OS DEL. DEL


uxrvttSrD^o torflcxlca Dl aaotlt IECNCA SUPEFIOR O INGNIEFOS D CAMINOS. CANALES Y PUERIOS

PROB!IA

@
cAPlilr

urv:ttoao ?otttlcxlca oa uollo DE IflGENIEROS ESCUIIECNICASUPEAION oE CAMlNos, caNAl''Es Y n ERIOS

cnRSO DE E.EcfRgfcxI

>

a-O Di

,toT l.r -
'

.,t"e Lol3
. L

, o - ' -4tr ! { t \ , o l r -

E .l circuilo rlea:adocttfui*n pt-*t1 !l,t"tTf"'tot Iii].i . q". r. rj havr a e .1.i.- Jt i--s ns y dcipu& b 6 t 15m -cls[-(t' t) tr' ro; 'l t < 5 ro;b)5 m:<t<15 c)t > irii.'i* i"':;iii.io'

bicno.cl tcEPo dt l fig. P'6'5. l intrmptot h 6tdo

r\ , + "; "

,(c

ao

Y -,

+6' 1 -A - b ,L1 + Q e+' ' r:)t ArLr


| 1-c I

L5

+
l6^ l
i( l)

?^,"

:-{s-3

I -^, I
|

-Jte

5 (5

t -Ao |

YO -L0

1 I ) l ( v ,t f iI

1 4 9 + E * u 3 - Yr i 5 5
f

u\-

\ l

L'

-{o

-4o

t -Lo -1-' I

fo 40

-Yo (e+

f -., l>>= f-4=fr.\


Il b i
,G

t.z
1o -t"l
-5o

,-, I
\

t;

-+o

'Ao

Fig. P.6.5

vo

-1
3s+!

r., f R6P. ) t!.]!v ; bl r2J ' 9'7 c G ; c) :'l '

-7

i
I

tt.". E

Doodccl ticmpo t * cxpm

o mili*gundos

S"t\lq."Fr-

^)

10
, JrL
L2 )e

.
:

l-.-L

^ r-.---- a H L
i '

^ ^OOA .t

=-{_ s

t#,--!

+?to5 v**zsos' sl-' ts 4oo

nl..-,t."u

Aoo

I ? Ls

-; iu("-) --1 '-irt '+1 Lr(s*r)


L - ' t - 5 - - L A . j
A'" )

'a+\.{!l

F - 2 f . - - s 6 " > . *." ,) = ) 4 * + 1,s1) t 5 5


t:*

-iF -

- - { o o .f
?

--tr,l
---

V'
A o ftfo oz Q , o l t L

b 5*f

3!A - t' *.4^ > !@sr)- ) t{1'5'\

1ll nrttr- iu.n'*''ul"tt]='d^' 1

Zo*o.$5

-#_

PROSISXTS REsEL!6 OEL u!rvtllloao toulcxrc^ 0 uoaro IECNICASUPERIOR INGENIEROS OE ESCUET DE CAMINOS. CANATEi Y PUEB'OS PNOElIA sxrYlttto^o ,otrfacxrca ot M0r0 I SU?|O80E TNGENIEFOS scuEr TECNICA Y CANATTS PUEFIOS O CAMINOS.

ctrRsoDEEuclnotEc$Ir

w
cAP/llt

PROEIEs RESIELtG DEL


qnso DE EtqrnEcNIA

PROBIXA

w
CAP/N'

lr i/-

i- *rF=[rot-;[*lvrcsr

El onmuodo dc l fig. P'.6.s cncuciln cl l ooiciitrI bs|:lrru:l tu t ' 0. cl omuedor ps e ta goricil L C:lculu L iii-.i n.tn-.t,.. coricnac Fr. a> 0. (t)

-; 15 =+ ffi) groi "i*''^": ; ;;*\ :::, ,,\aLt)= [r,'tzs a


>) 1L(,!) = lr.L,9 -q,\a e s"t'e

ffi=atf#]v^r't v^cs)=#ffir;j,o! ifu

Fig. P.. IRcsp, lt,- .dt.4-p"*] )oUtJCt o

\*,"l_]0,^,, i"-- "*l;: =^*0[t -gff s) ah=qlt e':'' .-':tfi.


'7;':^^: ,t i"(bJ= ,\,(1fo,rts+o'?-v
!+[!rnr . L(nS )=9,11+l'oY
A

*ftv"

-b'15 (to1o:151).Er,(r) v^o)=

Ylo
. F s a l

-*FF *@t1
t 7on= rt!L

,ofu ) {.= ,z,v _: :l:::,1"',


n!'-)if*'r" t*-'
'a

fi'"t']3'lo

rr ,-:t::, ) : e
a-o

o."14 ^.
o.A4L

-#'"'" ^'i'.'' -Y 'n"-.HTTltng ,,, -o*


{.
Ypf

_elt

c)
a q,

7e

,^ts -> o.rrc ui.J,frtc'

+ 0 ,( f

( - ,t

-f l

An'u
\

L--

r o Ytr r : r l

'fl

."= i t

-- ;

.s^;ri"s tEE

?.log

i ) , " ? t ,rfSS ? -

r =c ir f5;,r.r' a =cu,)-l.+;"i
, \-. u5 !)!(i)* v , ( c J = , ? = (** - c .
-

ilr):17 tle-- aE o-vs .A


!u)= -rl 'c;@). t '
-'

. .uli,f-.-^!nt

Nu,oi t t 9 S f

, ^ t l l

,- -f _* +l A ' A;o.a1L ' )+ooi = UA(J) tLL,6\ _1=_tf L -]

r--o A(S ;..Jtt

r . L *

llo'c V^oc

i**rJv"r)a zo'0,'{lS
15-- o,1lt

tr.-v.(,) ei.r-tr= :-3-:


K

vr,.

Bg_* -zs

l'2;i+ L ' cc

- "Y^ " -Ytt - ,-1,7a

61 s[k ): ^zr( ( o,lar *",]11^;.


+-r(k) =1i,5i + {q.} e ('Ls

- a,Zf _ ^
doa

BESI'8LT6 PNOB.EXAS
PROELEI{AS RESI'ELTOS DEL uNrvcrsroaotoilflcxlc^ 0l fl^Dllo I D IECNICASUPERIOR INGENIROS ESCUELA Y PUERTOS OE CAMINOS.CANATES cunso DE EtcrRoTEclIA PROBI.ETA

PNOBTA

DEL
uxlvtlstD^o totlr!cl{lca oa naotlo OE ESCUE!ATECNICASUPERTOF INGENIEROS OE CAMINOS, CANATESY PUEROS

GA
cAP/ilr

cttRso DE EI.EcrnolECtlIA

GAP/xr

El cirsito mostado ca la fig. P..7 ha rlcu:do cl rgimen p.rmancnc @n cl intenrptor S tbico. En t - 0 c intcm;plor sc cicrra- Calculu la conientc i(t) qw cirola por la irducltnci

e cicm tn' t ' 0 'Cdcb la Es el circuito d la frg' P.'8 c[ intcrPto v(t)pant>0.

0.s.

9. P..8

fRcsp. vr(s-72. o,?J

r. c'?0 O,?r c'lt0t I

5o{-rlctprl \10
Fig. P.6.7 l R c s p , )- : . . 1 -! . { c < u p c r b r: r ' o ] 5"Ncd Vlo

- - j-

'- urrs47
+ ^

A lo:o'(1cY - _, . S ) \ !.o:6,o998A

qn,
1-o
tf(,forrcro
I

,\3v

+
'rA

'\r --v +LL-

Ao I

1o{ ' . .^ oF5


LqY

-t&

t4t",:1t] to.ss) f *qot*:(5o j^ rt,i- o,'"ov {jo +q u)t(o+{'t' ;


o.o3tii^)' Lt::' 7' :..............LL='-L^tb< : , =

t
6
f<Lo

lo,,\1C,v

+
,

;-v\q
!.7.o

< iA

-\ ,. -i,i,

' -' : L4+I." i'u '"4


'JL

v*(l):,tcl'r-: o'-6

,rolSL

'.'

T+u)(t"t')

--^,1t\ t+
, 1L(k);

'

5+r\Ao )

', -o'YvY i 1 -r :,1,f\ C ?>=


C, _O, Ac 4-lAoE

-r-ot

{8
-e

L,1 \

'otn45 a'

'o'/.?,X 4

it: l-t-t,il-

*,r --'

-E

' -267-

| I
I

#H gf

| I
I

,RoBr.ExAs REs'ELros o*

pnosux

f,,",,'?:'iil^':il:ilT;:il:H*,". | y o cAMrNos, caNALEs puERToS

'*so DE ElEcrnorEcilrA

I I
I

l f f i t
I W I o.,
..roo DEE*.'*oo",tr^ rorttcxca raotro or u",".r'o^o I I rEcNrcA 0E supEtoR |NGENIERoS lEscuEl-a | l--;;;;;l;;;;;;' ;;i,;;T'-- |

enoo-sr I
Lglltl cP/x' I t I

@l

crp/t

En cl cicuito dc la fig. P.6.9 ls condiciong inicialas son nulas. En r - O, c cicra G nacmptor S. Ciculu ia i(l) para t > 0. IiOTA; ei eaerajur rie tcnsin v2 cs une fucnte cotrtrodacu).af.c.m, dcpcrdc dc ta corric[tc i() cn la nn ccntal,

pcrmucnte oa los E cl circuito de la fig. P..10 h rlczrdo cl rgimcn S f Sl eerredc' En ' 0, sc ebrcn mbo incruP'orcs in,o-rp,or., vglt)' C.lcula ls tcnsims v.l0f

t'" ^.'ll
s
'c

^f^1
+
5 JC,.rqr 'ca

,lt'
5

rO!t

Fi3' P''l0 Fig. P..9 IRcsp. tro -0,(r .'t:r!up.]


5J-U(.(oxJ
.lGDt -[Resp.'.,trl-ro.loc'-':v(0'20'10. -'du)lr I

bo

SoLtJf.J

9
tl,

= ^5fa-5fy

\"Q G {^(-)
17 o
- ro5 l+

+t Ao

---rt.--c---\.n.-<--

t'*l

.r1z(. ) =/vo'A= |oV, >,1 A ,> I = -:9-,tc+l{l o rfa("-) z79 AaTou

..

-?tl^-le)z -t rat(S+tts) Eb . 'l ta R =qtl? - t'IrJa L\':o,t t il,{i)

1,.4
s

-A!-j^r--r \;J' i-f


i-^
-

5 <

)_ I \

.-t g 4+
5

-,.\- - >L\ 'r


' \-

L'^!7-o+

'- j5

4 ,( ? A' r FGG)J,=,-{r,

--',s 9'$-+,a)fr'r,= -f;.-r,r ;


= c,y(4 - t^'o' )
-<"'-

7Q

Y-

irtvt,

o. I

[o,i

-q ? i^'*J

ff+.fro
l-of(t) Votl)r vAcJ)=-'

a' atk)=ry
r^ , = I +A'
-Aooet

-Aoc'ot

^ ltlrol

_ 7-o_E-5+'{o* 7

..1- Lk) = L.a -^o L \>

PNOELETUS RESIJELTOS DEL PROB^EXA

PROEI.ETASREST'ELTOS DEL
uNrvtlstoao totltcxtc^ D! tAOllo DE SUPEFIOR INGENIEROS TECNICA ESCUEt.A Y OE CAMINOS.CANALES PIJERTOS

PROB,ETA

,oltrctc^ o! n^otlo uNrvrlro^o

DE ICNICA SUPERIOR INGENIEROS ESCUELA Y OE CAMINOS.CANALES PUROS

CnSODE ELECRCrrECNIA

V/tA -,-|
cAP/rr

DE CT'RSO ELECTROTECT{TA

cAP/l{t

.2,-

dc Clcula l tansformada l.aplaccdc la cocicnlc: i(t) . t0 cos(20 t + 30') [Rcsp. t,-r!r. t.1oo)] roo)/{3 taLcLo

Clculr l tnnlorma

cn la fig' P'' I I & Laptact dc la onda mo*rada

b -- 4o'^^.?-o k;t'' c' iLt I -- Locrr (zot'+ll) l,ocpsL'cV >b

itt): 56 c.JuY-5 l^^-ot

[ *,^"t1
u
)

> + t ,

F i s ' P ' ' lI

96 s -/t-oo
. ) *',t. Y o O

. .. sT: ' fRcsp.rto. l"''. ' I s

)+L{)

.\, n.7

9ot!cton

f \/+'-A'rrt) \ ?
I r
I +

'

\ I

L v L * ,

r )

\-''::-']., LcLt-ru

x ft rtli-

rrt)l* 'l:.*\. t.i-+ t LA

tt+'c-1"f11
t1t n

. - \?i^ s'

1T 5 a ( n _J , _-

-ll

PROBIXAS RESIJELTOS DEL uxrvat3oaorottcxrc^ ol a0r|0 IECNICASUPEEIOR TNGENIEROS EgCUELA DE OE CAMINOS.CANATES PUERIOS Y CUNSO DE EI.ECTNOECNIA PNOBLEXA

PNOB.ETS NESUELTOS

wd
cAP/ilr

DEL

0l foutcRlca aorlo uxrvcrsroao

DE ESCUEIIECNICASUPERIOff INGENISROS OE CAM|NOS. CANALES Y PUTFIOS

crnso DE ELECROTECNIA

cAPlNr

Clculu

h tnfomsda

dc Lrplacc dc la *d

mostrada cn Ia fig. P..13.

.I 5 . .

Clculs la tradormda dc l:placc dc la cmion msd cn la fig. P..13 St-GERE){C[A: f: scmionda motada * pucdc gcncmr mcdintc la sum de r^ ---^ir^ L m *--- E r {r,\ ,. rE * r .-- c(r.T,2)u (:.T,) dondc c . l:.JT, u(:) c: c .,. g \ r / , m n cl csaln unid:d y u(t-T,2) cs cl cscalth nidsd trslddoT2.

Ft' P.6.2

ror-{.^ J1
T' (l.c'')

F i g .P . 6 . 1 3

to..{o

9.aLUct.

IRcsp. F(rr- ]tt'^,,,.r't", '- (5/T)5,ggClo N)

= Il
I

\/t".,
_ '

)
I t

-t"t-''

**^*t^,t u(t)
't-I")*&-!,1
,rr{ -Ltr^,

rL45dfr,J= + f:?d'lf r". *,[n-;"tn*::'l'ill,,l]


( I l rk (rL ) - j= r l= = Ir f \ L ^ -\J r - t ' ( L 1-,-, i1- + + - rA 5 t-'
n-'

*k
t; J {-u

' I fst -"i\,1


.. ts L\Lv'J-

, ti
r! v

i'o t {t-^)1--F(t) =)t r*,(-!.'.\), o"' *"


lL

( T C r v \ \ -- rA:l \ \ \

r n,l

t*T tr .-l,,t 1 + <:{' \--

_?.'.5 . r (4+t )

fJ+w

St{'

{tlri

PROBITS

RESI'ELTOS PROBLEIIA

PROBIIIAS NESUELTOS DEL


totlftcNlca g $ll0 uNlvElgtoao O fECNICASUPERIOR INGENIEROS ESCUELA OE CAMINOS. CANATESY PUERTOS PROBITA

DEL

rouic|rc^0 raoilo uNrvErsrD^o

OE fECNICASUPBtOR INGENIEROS ESCUELA Y OE CAMINOS.CANATES PUEROS

crnso DE E.EcfRqrEcNIA

cAP/dr

CI'RSO DE E.ECTROIECIIIA

CAP/Nt

. f .-

Clcuh t trursfomcda invtr:a d l9lacl

dc l firin:

Calculu la rasformade invm

da Lrplcc dc h fucim:

rro. '

j:3al-{r.:}(r-il

uur-ffi
rrot(2t' JEll ? I R e s p . ' - 8 . Ec ' t

[Resp. rto- l.c'2t . t"!fts] !oLcto N s - + z e . - _+ _ { * 7 r ) (1-i) ( ?-)

<

s !t

,l

-\ Ar - - l l P v

( -/ -s-+tS-z ---'-f

' + r . ) ( r - 1 ) J 2 . ( - 1 )
l-'o

---] I I - - 1 , . r - -- iL 5

ffi=f-,,
\+c-L --+ ^>
1.5
, .' [1/5 --\= 1

^ 5

s-) )

PROBLEXAS RESUELOS DEL PNOBLEI(A

PNOBIJTAS

RESTJELTGi PROBI^ET

ruftc|rc^ raollD 0l uNrvrsro^D

TECNICA OE SUPESIOR INCENIEROS ESCUETA OE CAMINOS. CANATESY PUEROS

cunso DE EtscrRoTEct{IA

@
CAPIIr

DEL

rouftctcao! raoo uNrytstDAo

SUPERIOR INGENIEROS OE SCUE TECNICA DE CAMINOS.CANAIESY PUERTOS

crnso DE E.EcrgolEcNIA

w
CAP/Ht

6. I S.-

Clculu Ia tansformd.: invcsa dc lplae

dc la frmcion:

''';.ft
l R c s p , ( o - . 2 . c ' t 1 t , s . r . : ] l:Wtt"d -

.t9..

Clculr mcradc

l tcnrin v"(t) cn cl cicuio dc le fi. P.'14 i la ttnsin dcl cs una fmcioa dcla dc Dinc : ).

rcl: ;

5-L

R cD A ? * ;;P *06'- Q

o-_Lr fu\,,:
v ,=--i

-i,-,

F i s .P . . l l [Rcsp, ".ro - ri! ]

o=\of*,*\= *='
. ' l -

Si-"d

dsL T J = T l , ;

r-t r

l: -(l-u,|1

'l-!t9

-L+7-. - L -- - r z c

( --; + - ) \ : C r ) :^[* i .

T
eJ:

__t_
5tr

il ^- ' -- 4'/ Lf

" L-i]=; Tl't[ il- !.,


!t ts 't !- ib* tE " -L' l'('t'tt-*
al a. 4-

i (L)'-? t1

Er)

NESUELTOS PROBLENAS
PROEjTAS REST'ELTOs PROBI,.ETA DEL uNrvtt3toaD tottfcNtc^ ot ^Dllo I OE ESCUS rEcNtca suPERlOS INGENIROS Y PUEROS OE CAMINOS.CANALES cunso DE Er.^EcTRoTElllIA

PROBI,EIIA

DEL
uxtvltslDADtOtlltcNlca 0l iaollo OE fECNICASUPERIOB INGENIEBOS ESCULA DE CAMINOS,CANALESY PUERIOS

@
cAP/i

CI'RSO DE EI.ECROEC}IIA

cAP/tlr

6.:0..

csrao coo'cttdo l! En cl cicuito dc le fig. P'6'15 cl conmurador ha En t - 0' posicin I haso que cl iircuito ha lcdo ct rgmcn pcrraltcnt''

dcl condtnsador cs v" (0') En cl circuito de Ia fi3. P.,16' ta tcnsin inicial dc la transfomada de tcrica IO u. Crl"ut- v"(t) Para t > 0 eplicando t lpla
lon

P.6.15 Fig.
F i g 'P ' ' t

. [Resp.i1e. r.'2tt soltJCt ont


\Lo [ R c s P . v . 1 0 .: o - l o c < ' 0 - ' c { s } l

L"t'-zA:cA'
Y

:L"(:e)

z't
l>o
IhJ Lo-

f=R. Lo= =,rr f,


vno(:' )

-llv(e. e"{^'s S)=l b.fJ -/ft ! Qtrll


Ao(5+l)s

5 +,( - 5#

i u t t ) - -f l r t * ) a Lrck.t:Lb-LJs
. ( t . l 1 L +

L=.>

-t

-;-li-='^nt.-^l.* * f r - * *h r ) L = t - 4**-,#".* s t ^ ::GtIr+5) .r^e(,)'


- - *

SCP ^)

)'r',' 'tt'^*1 t-+iFq ^*itf*'* l-r(-

t 't-t-+s

?\

friul(-^'i

*)i'+

PROB.STAS NESUELTG DEL


NlyltslDaDtouracxtca ol uollD I ESCUEi.A IECNICASUPERIO INGNERO{ OE OE CAMINOS.CANAIS Y PUERTOS A,RSO DE ECfRo|tTc:ilIl PNOB.EIA

lT/Tl
CAP,/tlt

injcilec ton nuhs' Cilculu En cl cicuito dc la fig. P..1? , hs condicion: t 0', ti tl int'ruPtor t' cic'." cn !' 0 il;;i;t i

.23.-

En cl circuito dc la fig. P..18 , lr coodicions inicrlc5 str:

iu(o-). 0.54: b (o.). 0,r

{.
+

(
Fie' P' 17

>I
ct o

fzn

'*

'.o
'l

F i s .P . . l t (.4n '.{R, ] lRcsp. gu - o.1rs 5oli ctg Calculr vp(t), pan t > 0. fRcsp. ". 0l - t. o,.' l'lr.oc]

I z LinrLa* --tr

) t; '" Lul;::*'1"' -u*-*t o; ,\Lt


-u oI a c'' ]'o 0 r s ) t 4 ( s l - 5 , " t t ] , . ,'! r'1"- ) = - f =
, - 6 E^ct)t ('t+15)!tt5)
t

-5'"(s) -'n't'nul*zsEao)

ZS

{+l

=(t+ t+Lt)t{O =

I'L

-Lf4'l(q+}t)!L

_(

^ ')

a
tv L ' ' \ :' f t -----

S+4

r.cr),;;ft-*of :'= @--q -'


'=.u**-t '*-.Y)i -rt6u =-.L'r , >,

\ ,

4.

-' - - ,''t , --,,xf P-r'h L (tittu'r)


L

)>"rL(r)=i i}l-*")

a lVS+rr

affit = 'o'ra -",*rr;o*" 1

7 #ft;-:)

*''t' Ic= A: B=^o'e = + - fu ..ft 'D L't

. A'opi.trr
\'1 r - ' -

".

, ^1

I
\

- - -. A 1 a -

1to.11l\---0,1]

PROET,.EIIAS RESI'ELTOS DEL uNrvtlltDADtouftcxlcA 0l aotlD DE ICNICASUPESIOS INGENIEROS ESCUELA Y OE CAMINOS.CANATS PUERIOS PROB,^ETA

RESI'EL?OS PNOBI.EXAS DEL fourlcNrc^ot uDrlo uNtyrrsro^o


DE 'CNICA SUPERIOR INGENIEBOS SCUEI.A DE CAMINOS.CANATESY PUERTOS

PROEIXA

crnso Er.EcrnorEcr{rA DE

9/4
cAP/Nr

qnso DE E,ECrRotrEcNIA

w
CJIP^lr

6.25..:t..
E rl circuito dc la fig. P..19, las condiciones inicialts rcn:

E el cicuito de le fig. P..20, cl conmutd pe m t - 0 dc l posicin I la 2, habindoseconscguidolos siguients vrlocs inicialcs:


iL {Gt - 2A : Yc (G) - ,lV

v . ( o . ) . 1: t t ( 0 . ) - 0 :t ( 0 . ) - 0

*.1 ...-

'-l),"5.'1>
F i .P . . 1 9 v(t), pua t > 0. Calcular [ R c s p . " r r u ' 0 . , . o , J c ' r . t r c ' 2Ir 5 sl-uclr N
[R.sp. o6.'tt.-0,.

rx.

tB.

ai

lff.

t!(G)+

Fis. P.6.20 Calculu l coricnrc i(r) pr t > 0 si la apacidad C ydc: ) l20 Frdio; b) [/4 Faadio : c) l/] Frdio. NOTA : Supongrc qrc los vdores iaicialcs sn los mismos cn lrs ts iuacionca

t51 ; b)(2-a]c' I c.]'. lJLuctuN

t'rl

7_

Q=(\+:+ 3 )v^- v 5 )

'

1 \ r

-'t ! = - ! L ,,'1 1 *|*'r)r"


,v Y/: 5

r L u

t1 t.r au) . r\) <\ ) l nv

E,()" -Y+5*A

o
, z

-)DCt), L -

9-L ) -

+-

/\ +L+JY

< Zi, tvttf) =\ i C t l = z f z 0 -4 vs-

A-'^+j\-- ftt

4 It tF- gs-+lcs*,{cJ

V)
c)

: gt-n :? )-*VS+v _* l = '8\ o' + ta ) itt) c" |lt 'tJ -v


-*\

?5-\

C:(,f/ q

t f5 -\ . 'l h = - t A +r:, = 2ECf)--qn'1- 5+L

rct)=-f

_ A-

.r

$+ I
,b

5+r
-)v '+l z

iLvl-- -tt

n=sL( #,).*ffil-,.s-f'"

PROBI.TAS NEsrUELGi DEL


uNtvtttto^0 tourcxtca 0a MoD D ESCUEt. TECNICASUPERIOR INGENIEROS DE CAMINOS. CANALESY PUERIOS PROBI.EIIAS REST'ELTOS

CURSODE EIjCTNOTTCIIIA

@
atP/llt

DEL

PNOBLEXA

touftcNlcaDt aoto uNlylroao

TECNICA OE SUPERIOR INGENIEROS ESCUELA OE CAMINOS, CANALES Y PUERIOS

cunso DE ELgctRoTEcNIA

@
CAP/i"

En cl circrito dc le fig. P.6.2t, cl int.dpror hr pcrnnccido ccrrdo basa con*guir cl rgimcn pcmcntc. En t - 0 cl inacroptor sc brc, Clcria la rmsin v(t) pan t>0.

6.27.-

En cl cicuito dc la fi3. P.6.22.cl intcmtptor c cicna c 0. Ls t rcn: i(G) ' lA; v.(G) ' 2V. Calculu i/t) para >0. inicialcs condicioncs

f,{el

i '
)0.9.

Fig. P..13 ) I R c s p . i t o - o . o e r- : . o c - l j j t c o ( : r . E O . I Fis. P.6.21 lRcsp. "1g--2q.'ro n t o ' r J $9t.J.J<Lb|\ t


itA"u(-to

+
L

t =^r^,
+ )
t
4

s -(

3 - \
1 : E 5 . L

55

e . g t | ) r ,- t r "
= !+0.1 - tr, * (rter:'t)L

f ",rzr- ( r + U ) - 4 ' L
,1+Ls+ ! /|Ll l?L5
L g S - . tC S + ^

Ir

io':
f

\o)

LJ
rl

ra{t
c ( ^ * L 5 )- ' \ z L
1 L -_ |

o
. l

I
=

\(s)=

-----

-'/,

3'e.) I

l..t
\-i
t LL-

-!

] * n . 1 .* t '
J-+tr,S S + L

l-.Y.n
*2 t5.Xf

ro';s'!, \
5 t'lt

LC !'+ c.J+'L

r CS-+ cJ+^

u,,,.ffi=.,ffi=4i*."r
+^08- '> t= -tctj'\ 5-rtoof

)-tq.5 --TLt5.

!
B t-;-J.1L

) -.

( stl,tr',|'r-. 5( 5+A,L51'{,t)

';-U --,,fu - ^= =-#tl:X .#;,,'l -# )


v ;s'\ vt!,1 s".rltll,(^o\t tso): -,\1^o 5"aato' :=:: L

-L

'+

(t' I'lstl't

r 1-,t,tr'r't,r, r
l'ttE trl"L(b ): :3 L

.,8i)

1^ Hll.

. * z A , o L " - ' ' s | , u b - Y o ' c ' { )

PNOBLETAS RE'SI'ELCS DEL


uNlYtl3lo^o tottrlcNtca ol raotlo OE ESCUEI TECNICASUPEBIOR TNGENIEROS OE CAMINOS. CANALESY PUERTOS

PNOBLETA

qrnso Ds ELECTE01ECNIA

w
cAP/t{t

PnoBr s ns$E.llos DEL


roulrcNrcao! naDrlo uxrvtr5roao
DE SUPERTOR INGENEROS ESCUEI TECNICA DE CAMINOS, CANAI'ES Y PUESOS

PROBgA

qnso

DE EI^EcfgOftCl{IA

@
ctP/llr

En cl circuito dc la fig. P.6.23, las condicioncs inicilc son nuls' Clculu v(t)prrat>0.

E cl circuito dc l fig' P..24, cl intcmptor S br. cn t 0 mi'nrrJ quc S 2 * cicrr8 e e misrp instntc. Crlolu : I ) Conicntc o h bobi Pan t - 0-; 2) Tensim cn la bobinr Pu t > 0.

Fig.P..23 I R e s p . r . t , r lc ' 0 2 t t c o 1 o ' ] l rl l l l l 9 oLrJ-( { z t t o Fig. P.6.24

IRcsp. l ) . t r : D c ' t t l

L
I

touUcLsN

uLo

^)

I < r

*(+^|*zs)vs - f u-

f t.*.*J(-

uo a^
\ _ A -

\ \t ;.1.,
l .-,r t *
\

-4-

*t-

,t'n Zv'Tt ^
{1,{ I
l---v l l

2 L" t'q" ;" -- G tt)4

=$9a Lllc'st

f \
I

-^

t+r-J I

5 ' 5 .+! t\JrL-L 5

(E -*e'r c) -ttk) {1 ^(Sf co5 -L' ) Lr(o-l -LA'

h:

Z(:-*l t,r) (et"*95 tz )S


R

- -t

5t+ 5<A

( s - t t L 5s + o , S ) s

&.s
lV

r(r)zk

!-,r

,t-s

A*L

ftl*'t

-'
-

".,---fllllffi
1 - c, t5 -'

A : ? , O = f f i r r r r u , )j ] )r l c o
-,oi t"cf g13F --

is rrry'l I l-*l -o,r. t'$ )t 't 1-c,c

7+ J*'r-t$ii"

t*

-13'

-Y4 A--^/: j g'-

=@

-o'r1' +jo'}}+{ t "I1-o' {dl-) 0J


r l r t \ ' \ L / I ? (

i t k ) ;\ - \ ? '

o,tt-*],,, : t,\,1 t1$ ':,rct p11'lr :

hr*n-- +n:

s'.-(u)=Y

-3b

(o':f,\ +^^o'qYI 'l )'\(t,t = o,s r t- 2' A'{ '@''"tl.-l {tt f 'tttl = 4+ dr\l o't'b"'{o,rrt *AM')

-2E}---

Pno8.srrs REsrrELlG
PNOBIIA DSL

PROBITAS

NSiELT{F PROBI.EIA

u!{tvltrD^orourlcxrca 0t n^olto

ct nso DE ElcrR(ftEc,llr^

D ESCUEI TECNICASUPERIOR INGENIEROS OE CAMINOS. CANALESY PUEROS

DEL rourtcxrcao! uo.o u'lvErro^D


OE IECNTCASUPERIOR INGSNIEROS ESCUELA

"rr-

DE ErGrRqtEotrA

9/2.

cAP/Ir

y cANArEs puEnros o cAMrNos.

" ".'"'

por fu de ua moto La red de ta fig. P,.27rcpresnu c[ circuito cquivalcntc cs cl "ri* t n - ioO ; L - 60 mH), cl condcnsadorC' 50pF Ji"" S rcprcsta cn .;;i;"" 9n oncir cl f.d.p' dcl motor' El intcrnPtor dcl coniador quc rcciou cl motor' 5i cl roi *n,."c-grimipal .JiJ l'its y l cnsin quc pccc Gntrc lo-t-Gontactos i, d.t.ttint b;;br; conlclor. L td ticr-um tcnsin rimplc dc 220v' 50Hz' mi"ii.rd.l
!{

. +** , /-t
Y(!)-{t22o.. t. ! voltld

r-+T?3..
fis,' P'6'n

b rcd dc la fig. P..28, * utilize pn producir'conicntc ripo impub'dc valor clevado; C rcpeno un bmo dc condcnsdores onc<tdor GnPnl.lo quc rc qg w tcNid !, mcdirntc un cimtito que no * mustn cn l cuy disruci * gnde pue quc lBu A y B on do efcru-crplosm gltc un m cnuc ctls curdo ls qdcngdoc !a agado r h truin Vc; R rcprcntr le rcsistcncir dcl ciroito ydct cguipo e anyr; csFifi-,r' L cs una induclucie con nclco dc ric con un Poct espinr. Si los L- 8 H; R- lO. p u m c t r o sd c l a r c d s n : V " - 2 5 k V ; C - 8 F ; 0(cl cmpo Calculu; ) Erprcrin dc l corricntcinstutinqi(l)Pmt> - 0 * conidcn cl insntc cn cl que * producc cl uco cntrc A y B); b) t qu * obtcnga cl miimo de conicnt; c) Coricnc Ticmpo ncccwio lnn mrima o dc pico pan cl ticmpo utcrior.

[ R c s p .z r o [ * ,

r t . t ' ] o c { 1 0 | c o ( s z'ot s e ' ' ) l

7 ^ t -'\

L1.oY
2.^+io.o.}{Y

,r-ri .'.,-ll.^l];l:'_l 11 r{j r/ ,<". i-* ;3{4 --{-r' :: i & -;{co-) b--o ]". i,lj"=
. rr a.\--n.Y\^'

(e4vk-c1'13) '{-r''qLac-5 - = e,7)[.i14] 7 tt) =

!:wq*

F-l

rtU

Fi. P,.28 c{& IRcsp. ) {0 - 2r.Et rn 0.t0E!. tot: b)t,7r: c) t .ec]

;::?, =*H'iL'..''"t
-

'l
R K

9l-tlc[pnl

Vc
Lc gc*
4
L

.lf,""
u

ao
tt
s o,o o,o(.1,YY:qYv6

+, JL ! = - ?L -J I ue

__g
\\.:

---.l

i *--'FI.S
t + ?)'rc
+ |

+o, r Y

_ -

L(')

;ffi*ry"
+ "4--

_- l;^L {rr = .ffi unu #

t ffs''\* {^" --n,;;.,'"t! + -- 1..*


tX>

-3+-sr.(;1,6--.t t"'1 = r\' Fscr+3,31''i 5".s:cr+tr;,1" ,1{.1,f l* 'r-+i^\-

rdibxs*l{jt) V , A
L t
t

A - t s 5+'{t)" 9,.0t-y --L -L*=

t o---= -r-1_r" >| _?r)"

i,(t:

fbc.(ot-,r-) =L l-b)

-Y-'wVzsscsl'%4ton{o = a*
loL r.oELL r .

, -'lv-A

r At: { 4;'

:-;;i.rr"*

zv"\t"L(11oE

-'tf 't")

l+*

r=ltlE lgtudl# qE/* totfflcxlca

PROB,EXAS RESTSLTG

uHlvtt!loao

ot xaDtro

ESCUI IECNICA SUPEFIOR oE TNGENTEROS t DE CAMINOS. CANALS Y PUERTOS

I I

DEr crnsoDEEJcrRo1gcHrA

PNOBLf,TA uxrvtlsroao fotllacf,lca ol fl^ollo I OE IECNICASUPRIO8 tNGNIEROS ESCUELA Y CANATES PUEROS DE CAMINOS.

PROBLEAS RESI'ELIOS DEL

PROBTA

aor".

CUnSO DE ELECTROTECIA

w
cAPltlt

itt) = LxlL5a

t* q tofl.o( t
i(t) En cl cicuito dc la fig. P..29, cl intcm.rptor sc cicrra Par- 0' Clcular pet>0.

$==o'> dt .oo -"",r.,': .t*ruaYs0,:V--c 9' !{$c^r( -LLS

la-icnt

b-k

--7--"#=r'43
rznl
Fis. P..2e

--A"o\1 ^k =Go'

-'vr -',Sh =\f!et


' -LLloo ,i.'f- A{

IRcsp. i - l o c r ( c s r . * o J

r(

fLrK

c)

r.Y - zxgcs -

-W e ,/o13.Aoc' <,QT,lit A ta^

rfrD\ 11, + Q a 0)
\

Hr--r L

v ct) Ecll -o * L

cs VCf) - R RcSt 'l.

V l )s
.! K

Vil)-- Ao --rt\ ' 'f r\):

r,

'- - Ao
5*tL!*L

(!+lf'lt
t-+tJ+t

b (5*,to')clitl't)

q_*g

{o (5aAo")
={o P, = 1-=7 tor+L.l1'ot+t

,^V

-'r frUlt
t.Aoq9 1
- - ' c >

-,\.+r4
R

'

(^In +'to)j L,

'

{o-r tvt
\e

-- ..' e ,-,t ll+ v f/ :)i(b)-- Atu.Jb* '{t lJ!r (L+'tl) \o t'i1"'** *rJYgo( -v ,t-i,^-t -- ^;' ec.lb

f
I

ot u",",.r,.^ororrrcHrc^ uorto

"
|

:
"*so

r
lC/51

i
|

l
YGzque la En cl ciraio dc le fi. P..31, cl irrcmrptor se r5a m 0' un Calcularlacorricntc i(ti cd hbia canzado clrgincnp..t*tnt.' put > 0.

l'^i,Tl?i | 1"",?1i!xiT?"lls"8^"

DE ELEqrnorc!{rA

;**- |

En cl circuito dc la fig. P..J0, las condicionc inicialc sn : t(o)- lA: v3(o)-lv En t . 0 sc cicm cl int"nuptor. Calolu pila dc l2 v. pra t>0. la conimrc i(t) suminisrnda por la

r(i)t

Fig.P.6.31 I R c s p . i t t t - o : 5 1c ' t r t o o i l r . J J l Jl-uct-\'

Fis. P..30 IRcsp. ito. r..u.'Jt' t3.'lt]

t .r

as

[.c

L5v

^o

'i)

3
L' 5

t
4

T * a l li'/T

I
A1

t
+ L

6+{)' ! =-1,r+\)f''t[v*r,(nlill.t,,"=, \I,-:':,:l --!


L rl

ffi

u,!tA

rf5 o,Q5

aa

^W

t)

;1 ' t

)i
;+L ) L
? (ti+tjrt)LL

1 <

tt" t-r( l-

,ctf+

-f

( ,615s-ry)
1fis
r -

4\5+ 5. ?+ ?,5
9+Y_

_\Gl'lJ's-t
t -

t*u"

t'i"t
S

qo5*i'^o' 5"<

rLs

t? frf crrio 2.}}*t 5*r J

Ltl-tf6Jt1'

- ttFrc+5c

L+-L.c
5 ,rt,5 tlL

,fs
A--

-u r) tr+l 9rir't )
-ai+)xt1+\

--

A A 's'istjrt 5r1S-l'la ' tt ?^t \o' -1r r ia9,t

't5ct

i u' A"T,^s ryfff

1f l c . u * r --ac'1(-l)-(-r{,{,tJ" = 7 C

Jtv + c'l r-t'.tu C,5')l=o ,t 1|t'c',t28^*e'7') i [ t l . o,LS[5.o]. L . e

r - ^ --'',t1,-c;" t,s -\,s in't1n:t' l. \,\(t) --o L^s-1 L

PROB^EXASRESUELTOS DEL uNlvtltloa' torlttcxrc^ Dl raDllo I TECNICA SUPEFIOR INGENIROS OE ESCUELA Y DE CAMINOS,CANATS PUERIOS cunso DE EJcrRorEcNrA

PnoBtx

#;W

rRoBIrsREsuELros o "
CUnSO DE EJqROIECIIA

PROBI.EXA

fd;ll
CAP/Nt

uNrvrrlroaD toultcxrc^ ot r^orto I O SUPERIOR INCENIEEOS IECNICA ESCUELA Y CANALES PUEETOS OE CAMINOS.

cAP/ilr

CIRCUITO CAPACITryO CON DISCONTNUIDAD EN EL ORIGE\. EN cl cl cicuito dc la fig. P.6.32, condcngdor * muticnc cn la posicin I hasta lqzr cl rgimenpamancnte. En t - 0, cl coonutador r pu e la posicin 2. Calcula i" (t) pen I > 0.

EN \ CO\ DISCO\TISUIDAD ELORIGES' I\DUCTN'O CIRCUITO S v s3 i''0.:i. r"t intcmrptorcs v s2cstn.ccrndos ;';i,.iil;'i";;.
E condiciones' cI co prmnentc cstas cl bicrto, alcan-zndorc rgirnen Calcubrbs o, * "u*n lor inlcnuptcs S Y 53 y secicrn 53' ;;ili: r dc crprcsir'ncs i(t) y dc vtt) para >0'

a.

Fig.P.6.32 [ R c s p . t o - . l . t o ' ' o ( t ) . 1 s .t o ' ' . { t ' I

l.'uw$

Fie' P''33 [RcsP. i 9'5c{;v(g'l 56(0'5c'l

A q5

- y =G"|^, - ar., )E. o -- -LE "(n*lutl'

-4
\(.* -c^

rr-2r
t
-,lpo R

lo

'

| -rr- ..6, t
-d4-

*,r*,k-F
'-t=-^*'ffi
CaCtL

g*e**
Ct d C(+'

ffJ

r^=f:kA^-*\.1J
l(J) =

,,.ffit

i,.?--loA -4
76 -tvo

,Ao

__

I,-- -AooR r* fi4.(cl_*

c,c.5

aq'*cn" I {l "r
'l 'l

:-{oocrcr'

rW

-t L5 -b

4+)

s +t,

l -+ t/. = _ r c o c r ( t+t_ . = S *

-4."[ 6 r- f;;l= -sr;t(',L= i;) i +o,5

^/ o(=lCLcrGr.). o{=f'Ccr+(r)3 j * n l/d.. - ^ *r,Cr!,- ,i - # ) 11t./'t z- f l;T-\/ *l-t i1.,


6

r,f,tr l--lug.vcj)*'to

5s
5rl

*^o.ff

v\,(t). #a {tu'j'ftl.sil
) u
-Ag A

' 5r,tAs - -L
-E

Itu'l.rtI
I

'-t'

-297-

:RZ '\#-f -;W

-a +

.,

PROBLEII^S NESUELTOS

PnoBLEX S RESTTELTOS DEL


CfnSO DE EtqfBO'f,ECNIA PROEI,EXA

DEL

PROSUX

touracNlca fl^oto o! uNrvrso^o

uxrvllroao !ou?!cxrc^ ot uDlto I Og ESCUEIICNCA SUPEIO INGENITROS OE CAMINOS, CANALESY PUERIOS

@
cAPlllt

cnso DE EtEcTnolEcNIA

OE fECNCA SUPRtOR INGENIEROS ESCUETA OE CAMINOS.CANALESY PURIOS

CAP/NT

.39.-

BOBINA DE TESII. Ea ta fig. P.6.14, r mu"stre un bobia dc Tesla, crnplcade m lo labororio dc cnsyol dc ale tcnsion, para producir tcruims clevrdas y dc rll,a frccucncir (dcl ocdcn dc un nilln dc volos. tnm t0 y 100 tltz). Sc tt dc m truformdo on nlo dc airc doblcmcnte rcsnant., qu s alimcnta por mcdio dc wu rtd de c.c. dc c a trvs dc un condcnsdor C. En la hg. P,6.3{, A y B son dos cfcms (quc constiruyco un paato dcnominado ctpinlcrmctro) cuyl rpuacin r pucdc gradw, mcditc un mccmimo cciondo Pol n motor clctico. Cuando cl condcnudor C rdquicrc una rcnsin V, * rccrca ls csfcru A y B cnuc ri basta quc sc producc una dcsaga co Gl irc ritcntc cnuc cll (V I sc dc dcrcmim tcrsio. dispso). [s dcvmdor ticncn inducranciu propic L y Lr c inductncia mutua M. Si . d"sP.ciu ls resisracis de los dcvmdos y rc con:idcn quc la dcscua cnrrc bs ctfcn, s. pucdc rcprc*ntrr como un cotocrcuiio bru$o, calcula la tcnsin vt() quc Ptc cn cl coodnsdor @ncc(adocn cl Kmdsrio.

"l,i,r= --f, r."


- f4v^ c4-5

- MvlcL 5

f-4t6--.r"\
u4'L

i u-'#,t";--k"u'fr r r i = * ou,l-ft;, ,n=,#,


\""tl)( = . _La^(

j-\[s'*

ti,i / L
t

s +

+i

t\-

\tt-:

----w\wL

5 -I"1{^c,r ,.1,.1
6

tl"rl sY* - 6
t

..-*

lJ &l -> f

s-- I
Fis. P.6.3a
L

Wl tw acf

+
G , v

ItB{1"L26

LJ^t(. - -9

+ub

T-

LC

*# rryl-

r) *,rr r-@r fRcsp.,rto fr*- +

"f,t'

f L \ -

il;'='#,u@,il,
o-r-srrh:r'w ,,,'rr ffi 1ffi

t j+t Jt" -- -, ! ; l + + I,r ,\' 6 L


L L

d t

LJ tUlP - -

. :

1 FSf-Cr.'lr-r<')
/ vr-=-j(ry-f-urir'flr-r-)J tr;--9
,
#:l l
r\.'!.t, (,*5:o '

t 9' v"@l

{ltt - ' = _ \
-<-.--

l'\VC,ul,t'Js l'\V,lC,ctJ,hJ

-YI -+. [,.,tli ?)- t , r . . r -, - _ i l J l r i:,],.itl, ,,--r\;[i' 4 t '/ ru.tf" ltt o I


o , iJ
't)L'L'-r<!t'-' 4t ItLti: I

-t = f^+ 5L^ t't:f,' ."$ -v^" ! i^at.u^* l, 'r +. - tLrL+r'tJl+ h o -- JL


t.'.rt+r-"S'mS

(6

[r*1nr(ir) L)-fI{

tr

"Y;l
r

--

--*

t:"
! !

9-*, = n it{"^

t}l'6J*ufr't' +, fitsi+(r'Y.*+c{n'=a' L

r A = fh r v , ; s z - f f i - ) ; v\!,r 0 LLr,C'

v,(r):
rlrtt) =

-Mtl9t^r'ru I.. - 5 1 J #;f-- \' .fr"l"f +,= L ft' itf; 5;6


-c-rKt] *nrL-'*nu

'#..*"t#-fu\ i-+(J

, L=ffi'=ffii".r,

t r n ,, "u

It,
. . _*,.vr(.(.

- > 1 . * I. f ,
I -: ; -z: i:= ,

I I
oE I escuer rEcNrcAsupERron INGENIEoS I I os culxos. crles v PuERros cp/xt I |
I o

#H v

I I
|

REsuELros tRoB,'xAs oil


DEELEcrRorEcNr^

PnoBlxI I
@lt{ clpf I ,

D urrvrrsroro,i,fr*'.^M^DrrD L*so I rcNrcA supBron gE_1"-gE_T:.os I lescuru cos. cANALESY PUEFToS

el GENERADOR DE ONDAS DE CHOQUE l: figun '35 repre*nte dc u cncndot dc odu dc coqw quc pcmitc imulu rrq-**ttpfina.a

{
? r ^r" t -

C",

u RrQrltll

't

I
.loCt-)
\J (Lc!

:t ' R:_ \t(r)-- --7\!qJr t'u a+L'* '^ .^! qqr'


R'c (tc n) t + '1 --" i* (sr^cn+ L rJ(c

Fis. P..35 so.dt la u obrclcnintmo:fiq (tpo nro). EstGtiFo dc sbrcrcuionc: s formr mornd cn lr Prnc dcchr de h figun El ticmpo dc clcvnon dr oidr .ii". "ii" 1,25(r2 - i ) y c cl dc ordcn ds 0'5 r l0gr, y cl ticmpo pico vlq dc t3 rcpr*olr Gl iltnPo prr cl curl l o hr bajedo d 50* dcl por ctmplo: l00O LV; I'250rs, quc :i3oifia un V-. Un mdr'trderd'a pik a. loootv, -n n lcnpo d3 Glcvcin dc l,2pr y un ticmpo dc aidr de 50gr. Ertu mr ngolrda r h ccurcin crrnl: Y(0 - Vo (cqi ' GPt) dmdc pn g--2,161. lcrt nonnrli utcrioc Vo' l,O4Vo; o-'0'01a6;
t.

=
tl

li

;A=;=-' 3 *'15- *P\ trL@r,-p,J=


)-' *-.^4) +.^ s-p L7-u #l o "fD L

h-"&f'-fu o^.r, Fli*,* h-"&f'*,f0".,"


-

,1

o *n,'o@{-uo'
4>A
f(l l'f

b fi. P..!5 pcmitc Producirun ond dc choque prn cmyo diclicico: C * age e uu tcnsin ii:tiortr. miiuinu cictricr. ctc, Un mdcnsdc r V dc c.c. mldntc un cicuito no dibujrdo cn le fiun y tc dcst cqrtinucin obrc l nd R R2 C2 d cm cl nlcmPtor S' Cldl l cxpc:im dc v6(t). v (.t..!tl RlCr(q.01

-- ",1.,,* o(*9t #.^ fo.) {


(t = qcJ"c.

-{ ^=T^ru =>\ '. -!- <.*^ t(l\! (*cu i


' L r,an.l ,

e= :Fu
-I

L
QrLu_

fRcsp. '^tq-

v -t, \ " q)=ilfi}".^,b


. " .roCL)' lETl VR-C

dondc c y 0 cumPlcnla Elciona riuicntcr:

(r-a^C* _ ;

*l
t

d . ! . .

[.' .-r-.-r-loo. __!_R R l *,9 kh nrc crc:


[ l'

L"

m la pricticr l/RC y l/RrC2 lon mucho m.nor6 quc l/RC2 Porlo Quc r cumplc dc un modorProrimado:

" d q ' o 'f i