NORMES DE FUNCIONAMENT INTERN

curs 2011-12

NORMES QUE CAL COMPLIR
1 Circular amb ordre pels passadissos 2 Respectar tot el material escolar ( propi, dels altres i de l’escola) 3 Portar sempre el material escolar 4 Arribar amb puntualitat a les classes 5 No interrompre el ritme de la classe 6 Justificar les absències 7 Mantenir les aules endreçades ( aules, laboratoris, taller, etc.) 8 Respectar tots els membres de la comunitat educativa i adreçar-s’hi amb un registre respectuós i correcte 9 Apagar i guardar els telèfons mòbils durant la jornada escolar. ( 3r guardar-los als armariets) 10 Fer un bon ús de les eines TIC 11 No enregistrar, emmagatzemar , ni fer difusió de dades, o imatges de persones o activitats del centre 12. Vestir de forma adequada per a l’estudi o per a les activitats que s’hagin de realitzar

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful