Está en la página 1de 7

PROGRAMACIÓ RACONS P5

Els racons són aquelles activiats que es treballen de forma continuada al llarg de tot el curs, però agumentant la seva
dificultat, a mesura que els alumnes van avançant.
Els racons són una alternativa que ajuda a l'infant a alternar alRtreball individual organitzat amb el treball individual
lliure. Els materials i les propostes de treball que troba en ells possibiliten la interacció entre ell i l'entorn, que fa que la
seva experimentació es basi en el bagatge que té per així poder descobrir nous aspectes , i poder adquirir nous
aprenantatges. Dins dels racons que treballem al llarg del curs trobem una divisió: els racons de joc simbòlic, i els
racons de treball.

RACONS DE JOC SIMBÒLIC:


Els racons de joc simbòlic són uns espais destinats a l'activitat lúdica que demanen als infants una participació lliure,
imaginativa i creadora; afavoreixen la interralació i la comunicació i són el primer pas cap a la socialtització. Els infants
necessiten compartir espais, jocs, joguines, posar-se d'acord els uns amb els altres, establir normes de comportament,
de convivència i de joc.
Els racons de joc responen a la necessitat que té l'infant de conèixer els companys/es, de reviure lúdicament unes
situacions quotidianes i poder experimentar, amb la seva pròpia activitat, els diversos rols que hi ha el seu entorn. Els
ofereixen també la possibilitat d'estimular la seva activitat lúdicar compartida, aprenent mitjançantla descoberta de
l'altre.

OBJECTIUS GENERALS:
– Descobrir el valor de la cooperació, la interacció i la socialització.
– Ésser solidari, respectuós, i responsable amb els materials col”lectius.
– Potenciar la imaginació, la fantasia i la creativitat
– Compartir espais, uns materials i uns objectes.
– Descobrir el valor que té l'ésser membre d'una col·lectivitat.

CEIP LA MINVERA
CURS 2008/09
PROGRAMACIÓ RACONS P5

– Assolir unes pautes, uns valors, uns hàbits i unes actdituds a partir del grup-classe.
– Veure que els seus interessos sovint són coincidents amb els dels altres però altres vegades no.
– Reunciar algunes vegades als interessos per acceptar els de la majoria.
– Aprendre a viure en grup.

RACONS DE TREBALL:
Els racons de treball són uns espais destinats a l'activitat labora que demanen als infants una participació activa,
organitzada i estructarada, un procès d'elaboració i reflexió per part de l'infant. Afavoreixen el desenvolupament
intel·lectual del nen/a. Els infants necessiten observar i experimentar nous materials, saber-los utilitzar, treure'n algun
profit d'aquesta utilització.
Els racons de treball responen a la necessitat que té l'infant de conèixer i utilitzar diferents objectes i material, de
experimentar amb la seva pròpia activitat aquest nos materials que li ofereix la mestra.
OBJECTIUS GENERALS:
– Donar als ifants la possibilitat de desenvolupar totes les potencialitats intel·lectuals, afectives i socials.
– Respectar el ritme individual de cada infant.
– Respectar la diversitat existent en el grup classe.
– Trobar diverses solucions per resoldre un mateix treball.
– Potenciar el treball específic de representació i simbolització .
– Aconseguir més auotnomia i adquirir seguretat en el treball, ja que la seva activitat dependrà sols del treball que
realitzi ell mateix.
– Oferir a l'infant la possibilitat de programar i realitzar el treball d'una forma més lliure.
– Aprofitar les condicions personals de cada infant i la seva capacitat lúdica.
– Accelerar l'organització individual.
– Responsabilitzar individualment de la cura i la conservació dels materials que troba els racons.
– Potenciar el treball sense l'ajuda d'unes pautes immediates i posar a prova les seves capacitats.
– Augmentar la base de coneixements.
– Donar a l'infant la possibilitat d'utilitzar materials diferents als que fan servir col·lectivament.

CEIP LA MINVERA
CURS 2008/09
PROGRAMACIÓ RACONS P5

RACONS DE JOC SIMBÒLIC RACONS DE TREBALL


PRIMER SEGON TERCER PRIMER SEGON TERCER
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
CUINETA MATEMÀTIQUES
RESTAURANT PLÀSTICA
METGES TRAÇ
CONSTRUCCIONS CONFEGIR

RACÓ DE MATEMÀTIQUES
OBJECTIUS CONTINGUTS

AC TIVITATS I AGRUPAMENTS TEMPORALITZACIÓ /SESSIONS


Alhora de fer els racons el grup classe es divideix en grups El grup classe es divideix en quatre grups: vermell, blau,
de 6/7 nens/es. groc i verd. I cada setmana hi ha 4 sessions de racons de
I les activitats que es realitzen al racó poden ser treball; cada sessió està formada per 4 racons diferents:
individuals o en petit grup. matemàtiques, traç, plàstica i confegir. I cada grup passa

CEIP LA MINVERA
CURS 2008/09
PROGRAMACIÓ RACONS P5

cada dia per un racó diferent.


1 SESSIÓ SETMANAL
10 SESSIONS PER TRIMESTRE
PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ
L'avaluació serà continua i quedarà enregistrada en una
graella d'íntems on la mestra avaluarà aquells
coneixements i habilitats que pretèn que els infants
desenvolupin amb les diferents activitats que es proposen
en el racó.

RACÓ DE TRAÇ
OBJECTIUS CONTINGUTS

AC TIVITATS I AGRUPAMENTS TEMPORALITZACIÓ


Alhora de fer els racons el grup classe es divideix en grups El grup classe es divideix en quatre grups: vermell, blau,

CEIP LA MINVERA
CURS 2008/09
PROGRAMACIÓ RACONS P5

de 6/7 nens/es. groc i verd. I cada setmana hi ha 4 sessions de racons de


I les activitats que es realitzen al racó poden ser treball; cada sessió està formada per 4 racons diferents:
individuals o en petit grup. matemàtiques, traç, plàstica i confegir. I cada grup passa
cada dia per un racó diferent.
1 SESSIÓ SETMANAL
10 SESSIONS PER TRIMESTRE
PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ
L'avaluació serà continua i quedarà enregistrada en una
graella d'íntems on la mestra avaluarà aquells
coneixements i habilitats que pretèn que els infants
desenvolupin amb les diferents activitats que es proposen
en el racó.

RACÓ DE PLÀSTICA
OBJECTIUS CONTINGUTS

CEIP LA MINVERA
CURS 2008/09
PROGRAMACIÓ RACONS P5

AC TIVITATS I AGRUPAMENTS TEMPORALITZACIÓ


Alhora de fer els racons el grup classe es divideix en grups El grup classe es divideix en quatre grups: vermell, blau,
de 6/7 nens/es. groc i verd. I cada setmana hi ha 4 sessions de racons de
I les activitats que es realitzen al racó poden ser treball; cada sessió està formada per 4 racons diferents:
individuals o en petit grup. matemàtiques, traç, plàstica i confegir. I cada grup passa
cada dia per un racó diferent.
1 SESSIÓ SETMANAL
10 SESSIONS PER TRIMESTRE
PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ
L'avaluació serà continua i quedarà enregistrada en una
graella d'íntems on la mestra avaluarà aquells
coneixements i habilitats que pretèn que els infants
desenvolupin amb les diferents activitats que es proposen
en el racó.

CEIP LA MINVERA
CURS 2008/09
PROGRAMACIÓ RACONS P5

RACÓ DE CONFEGIR
OBJECTIUS CONTINGUTS

AC TIVITATS I AGRUPAMENTS TEMPORALITZACIÓ


Alhora de fer els racons el grup classe es divideix en grups El grup classe es divideix en quatre grups: vermell, blau,
de 6/7 nens/es. groc i verd. I cada setmana hi ha 4 sessions de racons de
I les activitats que es realitzen al racó poden ser treball; cada sessió està formada per 4 racons diferents:
individuals o en petit grup. matemàtiques, traç, plàstica i confegir. I cada grup passa
cada dia per un racó diferent.
1 SESSIÓ SETMANAL
10 SESSIONS PER TRIMESTRE
PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ
L'avaluació serà continua i quedarà enregistrada en una
graella d'íntems on la mestra avaluarà aquells
coneixements i habilitats que pretèn que els infants
desenvolupin amb les diferents activitats que es proposen
en el racó.

CEIP LA MINVERA
CURS 2008/09