Está en la página 1de 13

CHNG 1.

GII THIU THIT B TRUYN DN OptiX OSN 3500 CA HUAWEI


1.1. Tng quan v thit b
H thng OptiX OSN 3500 l thit b truyn dn quang SDH th h sau (NG-SDH) do tp on Huawei (Trung Quc) pht trin. N c tch hp cc cng ngh sau: Phn cp s ng b (SDH) Phn cp s cn ng b (PDH) Ghp knh phn chia theo bc sng (WDM) Ethernet Ch truyn dn bt ng b (ATM) Mng quang chuyn mch t ng (ASON) OSN 3500 cung cp mt nn tng truyn dn cho cc dch v thoi v d liu. OSN 3500 thng c s dng ti lp li v lp hi t trn mng truyn dn.

1.2. Kin trc h thng


H thng OSN 3500 c xy dng theo kiu module ha, cc module dch v cm chung trn mt backland. Cc dch v c cung cp trn tng loi board ring bit, cc nh khai thc dch v mun s dng loi dch v no th phi mua cc board c chc nng tng ng. Kin trc ca h thng OSN 3500 c minh ha trong hnh 3.1.
Line Unit
STM-1/4 STM-16 LU LU

Line Unit
LU (STM-64)

Tributary Unit
PDH TU TU

Cross-connect Unit High-order matrix (VC-4) Low-order matrix (VC-12/VC-3)

LU

Tributary Unit
TU TU SAN/ Video ATM

Ethernet

Timing Unit External Synchronization Interface

Auxiliary Unit

Auxiliary Interface

SCC Unit

Management Interface

Hnh 3.1: Kin trc h thng OSN 3500 Cc khi chc nng ca OSN 3500 gm c: n v ng dy (Line Unit): Giao tip vi cc lung tn hiu quang STM1/4/16/64 hoc tn hiu in STM-1, s dng cng ngh ghp knh phn theo bc sng (WDM) i vi tn hiu quang. n v lung nhnh (Tributary Unit): giao tip vi cc tn hiu PDH, ATM, Ethernet, SAN/Video. n v ph tr (Auxiliary Unit): cung cp cc giao din phc v gim st, qun l, vn hnh bo dng. n v truyn thng v iu khin h thng (SCC Unit): cung cp giao cc giao din truyn thng v giao din iu khin bn trong h thng, x l cc byte mo u SDH v giao tip vi h thng qun l mng (NMS).

n v kt ni cho (Cross-Connect unit): l thnh phn chnh ca OSN 3500. C chc nng kt ni, xen/r cc lung nhnh, thng cc kt ni mc VC-12, VC-3, VC-4; cc tn hiu ghp chui lin k VC-4-4c/VC-4-8c/VC4-16c v VC-4-64c. Pht hin li xy ra cc n v lung nhnh v iu khin chuyn mch bo v lung nhnh (TPS). Khi nh thi (Timing Unit): x l tn hiu ng b cho h thng. C th dng dao ng ni hoc tch tn hiu ng b t cc lung SDH hay PDH.

1.3. Kh nng cung cp dch v


Ty thuc vo cc loi board c trang b, OSN 3500 c th cung cp nhiu loi dch v khc nhau trn cng mt nn tng phn cng. Cc dch v v dung lng ti a ca tng dch v m OptiX OSN 3500 c th cung cp c lit k trong Bng 3.1. Bng 3.1: Kh nng truy xut dch v ti a Loi dch v Dch v STM-64 tiu chun hoc ghp chui Dch v STM-16 tiu chun hoc ghp chui Dch v STM-4 tiu chun hoc ghp chui Dch v STM-1 tiu chun Dch v STM-1 giao din in Dch v E4 Dch v E3/T3 Dch v E1/T1 Dch v Fast Ethernet (FE) Dch v Giga Ethernet (GE) Dch v STM-4 ATM Dch v STM-1 ATM ESCON/FC50 FICON/FC100 FC200 DVB-ASI S port truy xut ti a ca mt Subrack 4 8 46 148 68 32 69 504 164 28 15 60 44 22 8 44

1.4. Cu trc c kh
1.4.1. T Cabinet
Thit b Optix OSN 3500 c lp t trong t c chiu su 300mm theo tiu chun ca ETSI. Mi t c th cha ti a hai subrack OSN 3500. n v phn phi ngun DC cho OptiX OSN 3500 c cc phin cp ngun bn tri v bn phi. Phin cp ngun tri cp ngun cho board PIU side bn tri subrack ( slot 27) v phin cp ngun phi cp ngun cho board PIU side bn phi subrack ( slot 28). n v phn phi ngun DC cho t OSN 3500 th hin trong hnh 3.2 sau:

2 3 4

3 2 OUTPUT

A
RTN1(+) RTN2(+) NEG1(-) NEG2(-)

B
ON OFF
32A

3 2 OUTPUT

ON OFF
32A 32A 20A 20A

INPUT

32A

20A

20A

1. Phin u dy ngun (tri) 4. Cp ngun NEG1()

2. Cp ngun RTN1(+) 5. Cp ngun NEG2()

3. Cp ngun RTN2(+)

6. Phin u dy ngun (phi) Hnh 3.2: n v phn phi ngun trn t OSN 3500

1.4.2. Subrack
Subrack OptiX OSN 3500 c chia lm 04 ngn, nh minh ha trong hnh 3.3, trong : Ngn trn cm cc board giao din, board ngun in PIU v board ph tr Ngn di cm cc board x l, board dch v v board iu khin Gia hai ngn ni trn c ngn cha qut lm mt h thng Ngn di cng i dy nhy quang.

Hnh 3.3: Cu trc ca mt subrack Optix OSN 3500

1.5. Cc n v chc nng


1.5.1. n v giao din SDH
Cc giao din dch v SDH ca OptiX OSN 3500 gm c cc giao din quang STM-1, STM-4, STM-16 v STM-64. Giao din in mc STM-1, tr khng 75 ohm vi connector SMB. Chng c cc chc nng theo khuyn ngh G.783 ca ITU-T, l, x l t mo vng (SOH) v t mo ng dn cp cao (HO-POH), ng chnh con tr v cung cp ngun ng b cho n v ng b thi gian.

K hiu board trong n v giao din SDH:

Bng 3.2: Cc loi board x l v board giao din SDH Loi board Board thnh phn Chc nng Board x l SL64, SF16, SL16, SLQ4, Truy xut v x l tn hiu quang SLD4, SL4, SLT1, SLQ1, STM-1 n STM-64 v tn hiu SL1, SEP1,SEP ghp chui VC4-4c, VC4-16c v Board giao din EU08, OU08 VC4-64c. Board chuyn TSB8, TSB4 Truy xut v x l tn hiu in mch bo v STM-1 v to bo v lung nhnh (TPS) cho chng.

1.5.2. n v giao din PDH


Cc giao din dch v PDH trong h thng OSN 3500 c kh nng giao tip vi nhiu loi lung PDH khc nhau nh E1/T1, E3/T3 v E4, c th : Giao din E1 tr khng 75/120 ohm vi connector DB44. Giao din T1 tr khng 100 ohm vi connector DB44. Giao din E3, T3 v E4 tr khng 75 ohm vi connector SMB. Bng 3.3: Cc loi board x l v giao din PDH Loi Board thnh phn Chc nng Board x l SPQ4, PD3, PL3, Truy xut v x l tn hiu in E1, T1, PL3A, PQ1, PQM E3, T3, E4 v STM1. To bo v TPS Board giao din MU04, D34S, C34S, cho chng. D12S, D12B Board chuyn TSB8, TSB4 mch bo v

1.5.3. n v giao din Ethernet


K hiu cc board trong n v giao tip Ethernet qui nh nh sau:

Bng 3.4: Cc loi board x l v board giao din dch v Ethernet Loi Board thnh phn Chc nng Board x l EGS2, EGT2, EFS0, Truy xut v x l cc tn hiu 1000BaseEFS4, EFT8 SX/LX/ZX, 100Base-FX, v 10/100Base-TX Board giao din ETS8 (Support TPS), Truy cp tn hiu 10/100Base-TX v ETF8, EFF8 100Base-FX Ethernet Board chuyn TSB8 mch bo v

1.5.4. n v kt ni cho (Cross-connect Unit)


L mt trong nhng thnh phn trung tm ca h thng. H tr c ch bo v SNCP cho cc container o VC-12, VC-3, VC-4 v cc container ghp chui lin k VC-4-4c, VC-4-8c, VC-4-16c, VC-4-64c. Hot ng theo kiu d phng nng 1+1 (mt card active v mt card standby), khi card active b s c th card d phng s lp tc thay th m bo h thng

hot ng bnh thng. Hai card kt ni cho c gn khe 9 (active) v 10 (standby) trong h thng OSN 3500. S khi ca n v kt ni cho trong OSN 3500 c minh ha trong hnh 3.4 sau:

Hnh 3.4: S khi n v kt ni cho n v kt ni cho trong OSN 3500 c chc nng pht hin li xy ra trong cc board lung nhnh, ng thi n cng l n v iu khin chuyn mch bo v cho lung nhnh khi pht hin ra li. N c mi quan h vi cc n v SCC nhn cc lnh iu khin t h thng v gi thng tin hot ng v cho h thng. Bng 3.5 lit k mt s board chc nng kt ni cho v dung lng ca chng trong h thng OSN 3500. Bng 3.5: Dung lng ca mt s board kt ni cho Board Dung lng kt ni cho Dung lng kt ni Dung lng truy cp bc cao cho bc thp GXCSA 40 Gb/s (256 x 256 VC-4) 5 Gb/s (32 x 32 VC-4) 35 Gb/s (224 x 224 VC-4) 58.75 Gb/s (376 x 376 EXCSA 80 Gb/s (512 x 512 VC-4) 5 Gb/s (32 x 32 VC-4) VC-4) 20 Gb/s (128 x 128 VC- 58.75 Gb/s (376 x 376 UXCSA 80 Gb/s (512 x 512 VC-4) 4) VC-4) Ty vo loi board Kt ni cho c trang b m cc khe cm ca h thng c dung lng truy xut khc nhau. Dung lng truy xut ca tng slot tng ng vi cc loi board kt ni cho c s dng ti vin thng Bnh Dng c minh ha trong cc hnh 3.5 v 3.6.

Hnh 3.5: Dung lng truy xut ca tng khe cm khi s dng vi board GXCSA

Hnh 3.6: Dung lng truy xut ca tng khe cm khi s dng vi board UXCSA/B

1.5.5. n v ng b thi gian


n v ng b thi gian c tch hp cng board n v kt ni cho. N c chc nng cung cp tn hiu ng h (clock) cho h thng, gip ng b vi cc thit b truyn dn khc trn mng. N c cc tnh nng nh sau: D tm tn hiu clock t cc lung tng, lung nhnh hoc t ngun ng b bn ngoi X l bn tin trng thi ng b (SSM) v nhn dng ng h (clock ID) iu khin chuyn mch bo v lung nhnh H tr 2 giao din ng h ngoi 75 Ohm cho ng vo v ng ra (2048 kb/s hoc 2048 kHz) H tr 2 giao din ng h ngoi 120 Ohm cho ng vo v ng ra (2048 kb/s hoc 2048 kHz).

1.5.6. n v truyn thng v iu khin h thng SCC

Hnh 3.7: n v truyn thng v iu khin h thng n v SCC c chc nng: Thu thp v thc hin cnh bo cho cc n v PDH, SDH, kt ni cho v cc n v khc. Qun l knh nghip v (orderwire) Giao tip vi h thng qun l mng (NMS) Giao tip vi cc phn t mng khc (NE)

Cu hnh dch v, gp nhm v gim st h thng H tr thit lp ID cho h thng bng phn mm H tr chc nng chuyn mch thng minh iu khin ch th cnh bo trn t v iu khin cc qut lm mt. Cc giao din ca n v SCC c a ra trn board ph tr AUX.

1.5.7. Cc n v ph tr (Auxiliary Units)


Board AUX cung cp cc giao din ph tr cho h thng. N c gn vo khe cm 37 trong subrack. Board AUX cung cp nhiu loi giao tip: Giao tip qun l X l knh nghip v Cung cp 2 loi giao tip ng h c tr khng 120 ohm v 75 ohm H tr truyn thng gia cc board trong h thng D phng ngun +3.3V v d tm cnh bo qu p v st p ngun +3.3V. Chc nng v c tnh ca board PIU: Cung cp ngun cho h thng D tm v pht hin li mt ngun u vo Lc nhiu in t trng, chng st cho thit b Bng 3.6: Board giao tip ph tr v chc nng ca n Board Chc nng AUX Board giao din ph tr PIU Board giao din ngun in EOW Board knh nghip v BA2 Board khuch i cng sut quang BPA Board tin khuch i DCU Board b tn sc FAN/FANA Qut gii nhit

1.6. Cc c ch bo v trong OSN 3500


Khi mt h thng truyn dn a vo hot ng, c rt nhiu nguyn nhn c th lm mng b li, b mt d liu, thm ch b ng mng (sp mng), c th l mt trong cc nguyn nhn sau: Do tai nn: t cp hoc cp quang Do li ca con ngi: trong qu trnh lp t, do li bo tr, li vn hnh Cc yu t nguy him ca mi trng: thin tai, lt li, ha hon S ph hoi: v mt vt l, v mt in t ng h iu hnh: do nng cp theo k hoch, bo tr, mt ngun in cung cp Li phn cng hoc phn mm: cc n v iu khin b h, phn mm b treo, ngun quang b li m bo h thng lun c s n nh, tin cy v an ton, OSN 3500 h tr cc c ch bo v rt linh hot, t an ton cao l c ch bo v mc thit b v bo v mc mng.

1.6.1. Bo v mc thit b
OSN 3500 h tr cc c ch bo v mc thit b nh sau: Chuyn mch bo v lung nhnh 1:N TPS cho cc board x l dch v

D phng nng 1+1 cho cc board kt ni cho v ng b thi gian, boar giao tip v iu khin h thng (SCC) v board cng sut ng vo (PIU) Chuyn mch bo v 1:N tp trung cho board cp ngun 3,3V D phng 1+1 cho cc board ATM. Bo v dch v trc cc trng hp bt thng 1.6.1.a. Chuyn mch bo v lung nhnh (TPS) cho cc board x l dch v OSN 3500 cung cp cc kiu bo v chuyn mch lung nhnh 1:N cho cc card sau: PQ1, PQM, PL3, PD3, SPQ4, SEP1 v N2EFS0. Ngha l n cung cp c ch bo v TPS cho cc dch v E1, T1, E3, T3, E4, STM-1 v Ethernet. Board PQ1 x l dch v E1 h tr 1 nhm TPS 1:N (N 8) Board PQM x l dch v E1/T1 h tr 1 nhm TPS 1:N (N 8) Board PD3/PL3 x l dch v E3/T3 h tr 2 nhm TPS 1:N (N 3) Board SPQ4 x l dch v E4/STM-1 h tr 2 nhm TPS 1:N (N 3) Board N2EFS0 x l dch v Ethernet h tr 2 nhm TPS 1:1 OSN 3500 c th h tr 3 nhm chuyn mch bo v lung nhnh TPS khc loi ti cng mt thi im. Thi gian mt tn hiu trong khi chuyn mch bo v nh hn 50ms. 1.6.1.b. D phng nng 1+1 cho board kt ni cho v ng b thi gian Board GXCS/EXCS trin khai d phng nng 1+1 ng thi cho n v kt ni cho v n v ng b thi gian theo dng 1 active + 1 standby. Khi b active ch hot ng bnh thng, th b standby ch d phng, khng tham gia chc nng kt ni cho cc dch v, v cng khng cung cp xung ng b cho h thng d cho n c trang b v cu hnh hon ton ging ging vi b active. Khi cc n v d phng nhn c thng tin cho thy cc b active hot ng bt thng, hoc nhn c mt lnh chuyn mch t qun l mng (NM), n s ngay lp tc m nhn cng vic ca cc n v active, t thit lp vo ch active v gi bn tin cnh bo chuyn giao v cho qun l mng. 1.6.1.c. D phng nng 1+1 cho n v SCC Bo v theo phng thc d phng 1 active + 1 standby. B SCC d phng hot ng theo ch standby khi b active ang hot ng bnh thng. 1.6.1.d. D phng nng 1+1 cho h thng cung cp ngun H thng OptiX OSN 3500 c cung cp hai ngun -48V DC lm vic thng qua hai board PIU. Nu mt trong hai b b li, th b cn li s thay th m bo h thng hot ng bnh thng. 1.6.1.e. Bo v 1:N cho board cp ngun +3,3V OptiX OSN 3500 c mt board d phng ngun +3,3V cho tt c cc board trong n v d phng ca board AUX. Khi c li v ngun in xy ra, board d phng ny s m nhn vic cp ngun +3,3V cho cc board h thng lm vic bnh thng. 1.6.1.f. D phng 1+1 cho cc board x l dch v ATM Cc board IDL4 v IDQ1 ca h thng OSN 3500 h tr d phng 1+1. Cc li s c cc board t pht hin. Khi mt li pht sinh, n v Cross-connect s chuyn cc dch v ATM ang chy trn board b li sang board d phng. Thi gian thc hin vic chuyn mch s t hn 1 giy. Cc iu kin dn n vic chuyn mch l: Chuyn mch th cng Board b li ngun Board b mt xung ng b Board b li phn cng 1.6.1.g. Bo v dch v trc cc trng hp bt thng

Mt ngun trong tin trnh np phn mm D liu v chng trnh ng dng c chc nng t kim tra. Trong trng hp qu trnh np d liu b gin on, BIOS s bt u li ti v tr b gin on v s np li cho n khi thnh cng. Bo v qu p v thiu p Board cp ngun c thit k c kh nng gim thiu cc thit hi khi h thng b tng p t ngt do st v cc trng hp chp in gy ra. Khi in p vo khng , cc board s t ng reset CPU v ti khi ng hot ng ca cc chip. Khi ngun in khng n nh lm thay i trng thi ca cc b nh, h thng s phc hi li trng thi b nh nh trc khi xy ra bt n. V khi ngun in vo qu thp, h thng ngun s t ng ngt bo v h thng. Kim tra nhit hot ng ca board Cc board c trang b mt mch d nhit . Khi pht hin nhit qu cao, n s pht cnh bo v s nhc nh vic v sinh cc qut.

1.6.2. Bo v mc mng
OSN 3500 c th h tr cc c ch bo v nh: bo v on ghp knh tuyn tnh, bo v on ghp knh mch vng, bo v chia s on ghp knh, bo v kt ni mng con (SNCP) 1.6.2.a. Bo v on ghp knh (MSP) tuyn tnh MSP tuyn tnh c dng ch yu trong cu hnh mng mc xch, thi gian chuyn mch nh hn 50ms theo tiu chun ITU-T trong khuyn ngh G.841. OSN 3500 h tr c ch bo v kiu 1+1 v 1:N (N<14) trong m hnh mng im-im. Trong ch bo v 1:N, cc dch v cng thm c truyn dn trn ng bo v Kiu chuyn mch bo v on ghp knh tuyn tnh 1+1 Trong kiu bo v on ghp knh tuyn tnh 1+1, cc node mng c ni vi nhau bng 2 i cp quang, mt i hot ng v mt i bo v, nh minhha trong hnh 3.8. u pht s gi d liu ng thi trn hai i cp hot ng v i cp bo v. u thu s la chn d liu trn i cp hot ng khi trng thi hot ng bnh thng. Khi i cp hot ng b s c, u thu s chuyn sang nhn d liu t knh d phng (i cp bo v).

Hnh 3.8: Linear 1+1 MSP Kiu chuyn mch bo v on ghp knh tuyn tnh M:N Trong , M s knh bo v; N s knh hot ng. H thng OSN 3500 h tr kiu bo v 1:N. Ngha l c mt knh bo v, N knh hot ng nh minh ha trong hnh 3.9. Bnh thng, d liu s c truyn trn cc knh hot ng, ring knh bo v c dng truyn ti cc dch v cng thm m OSN 3500 h tr. Khi mt trong cc knh hot ng b li th ngay lp tc, hai node mng u pht v u thu ca tuyn s thc hin chuyn mch s dng knh bo v thay th cho knh b li. Vic chuyn mch c thc hin ti u thu v u pht.

Hnh 3.9: Chuyn mch bo v tuyn tnh 1:N MS 1.6.2.b. Bo v mch vng C hai loi vng bo v, l: vng bo v tuyn (PP) v vng bo v on truyn dn (MSP). OSN 3500 h tr kiu bo v MSP, n h tr 2 vng MSP trn mi giao din quang. C th hai kiu bo v m OSN 3500 h tr l: vng bo v chia s on ghp knh 2 si quang (2f-MS SPRing) v vng bo v chia s on ghp knh 4 si quang (4f-MS SPRing). Vng bo v chia s on ghp knh 2 si quang (2f-MS SPRing) Kiu bo v ny c dng ch yu cho cc h thng STM-4, STM-16 hoc ln hn. iu kin c th s sng chc nng 2f-MS SPRing ny l phi c hai si quang cho hai hng ng, ty v cc board giao tip quang phi gn mt cp trn mi node. Hnh 3.10 m t lung d liu di chuyn khi khng c s c trong kiu bo v 2f-MS SPRing.

Hnh 3.10: C ch bo v 2f-MS SPRing Khi s c xy ra, gi s mt ng kt ni gia 2 trm b t, khi h thng s t ng chuyn mch nh hng lung d liu i theo hng khc nh trong hnh 3.11

Hnh 3.11: Chuyn mch bo v khi knh hot ng b li Khi ng truyn c phc hi, d liu s c chuyn mch chy li trn hng hot ng thng thng. Kiu bo v 2f-MS SPRing c u im l c th ti s dng khe thi gian, dung lng mng ln ([M.STM-N]/2 vi M s node trong 1 ring, N mc STM). Nhng ng thi n c khuyt im l u ni phc tp, v gii hn s lng node ti a trong 1 ring l 16 node. Vng bo v chia s on ghp knh 4 si quang (4f-MS SPRing) Trong kiu bo v ny, cc node c ghp theo dng vng, hai node k nhau s dng 4 si quang kt ni vi nhau theo c ch mt cp hot ng v mt cp bo v. Hot ng ca 4f-MS SPRing hon ton tng t 2f-MS SPRing. ng i ca d liu trong iu kin hot ng bnh thng. S1, S2 l cc knh hot ng, P1, P2 l knh bo v. Bnh thng, d liu ch c truyn trn cc knh hot ng m khng truyn trn knh bo v. Hnh 3.12 m t cch thc d liu c truyn t u pht (A) n u thu (D).

Hnh 3.12: Hot ng ca 4f-MS SPRing trong iu kin bnh thng Khi c s c xy ra trn on ghp knh c bo v th ty theomc nh hng ca s c i vi mng m cc node s c cch chuyn mch thch hp. Nu i cp ang hot ng theo hng truyn b s c nh b t, BER tng cao th node mng chuyn tip s chuyn mch d liu i trn i cp d phng ca on b li (hnh 3.13).

Hnh 3.13: Chuyn tip d liu khi knh hot ng b h, knh bo v cn s dng c Trng hp gia hai trm F v E b t lin lc hon ton th F s chuyn mch lu lng ngc tr v A (trm pht) trn knh bo v v A s chuyn tip lu lng ny n D theo hng ngc li vi hng thng thng. D liu lc ny s c i trn knh bo v trong tt c cc on chuyn tip. Hnh 3.14 minh ha trong trng hp ny.

Hnh 3.14: Chuyn tip d liu trong trng hp 4 si quang b t hon ton 1.6.2.c. Bo v node SNCP Kiu bo v Node l SNCP (SubNetwork Connection Protection). u pht gi tn hiu theo hai hng, u thu s thu c la chn. Nu tn hiu trn mt hng b sai th s chuyn sang thu hng ngc li. Hnh 3.15 minh ha c ch bo v SNCP.

Hnh 3.15: C ch bo v node SNCP Khi NE pht hin c li xy ra, n s thc hin vic chuyn mch la chn nhn d liu theo hng cn li. Hnh 2.33 minh ha cch thc chuyn mch bo v hot ng khi c li xy ra trn ng truyn.

Hnh 3.16: Chuyn mch la chn khi c li xy ra trong kiu bo v SNCP Sau khong thi gian nh trc (mc nh l 10 pht), hoc ngay khi tuyn quang b s c c khc phc, h thng s t ng chuyn mch tr v ch hot ng thng thng.

Hnh 3.17: Khi phc hot ng sau khi s c c khc phc

1.7. Kt lun
Thit b OSN 3500 ca Huawei l thit b truyn dn SDH th h sau. Vi kin trc moun, n c th cung cp cc loi dch v a dng nh SDH, PDH, ATM, Ethernet nu n c trang b board kt ni cho c dung lng ln v cc board x l dch v tng ng. Vi cc giao din chun quc t gip cho vic kt ni cc thit b ca cc nh cung cp khc nhau mt cch d dng, n nh. Ngoi ra, OSN 3500 cn h tr nhiu c ch bo v c mc thit b v mc mng. N c th h tr cc c ch bo v nh bo v on ghp knh tuyn tnh 1+1, 1:N, bo v mch vng n hng 2 si quang, mch vng n hng 4 si quang, bo v kt ni mng con SNCP qua lm cho cc dch v truyn dn trn thit b t c tin cy v an ton cao. Cc thit b OSN 3500 ni ring v cc thit b ca Huawei ni chung c qun l tp trung bng h thng qun l iManager T2000, hay T2100 gip cho vic qun l, vn hnh n gin.