Está en la página 1de 5

L.ECCI.ON·S,~:.IREi_i'--SE_.-1 -'ANTS D :_L,ST,' . '.LlLADOR.~-.1,EN L:E PRE·,.·~ ELECCl'DINES A .

REPRES,ENTAN'TES DIE LOS TRABAJADQ,RIES EN LA EMP'RESA

IM ODEl3 MODEL 0 3
I

--C-~ IE., ·-N., 'Tue'IIC- E LA _ES,'-, ~ ECTO'RAL .AleTA ,DE CONS'TI'TU,C.I'ON DE LA MESA ,ELEG~OI,R~L
r.

Nlom de 111'Emp'res,8 I Nomb-re de

Nom comlereitd'l

NombrG' cO'm\ercia/~·

te Enl(Xe.sa.: ----~~--~~~~~~~--------------~----------~----~ .
,

--------~~~~~~~~--~~----~----~~--------~~----~-'~5·A ...... ~:· ~ __ ~

DAD' S, DEL C,ENIR,E, ,D TREIBA.ll/ DATO,S DEL GENTRIQ' DE TRABAJO."

INorn I Nombre .. ~_~

__

-....z_r____::_n_'~.", :;__A.........;;;.'=·

Dom iici I i I Do,micillo~~ ~~~~~~--~~~~+=~~--~~~~~~----~=-----~~--------------~-

~ __

,. ,
, ,d",

".,"''', ~ ,., (rnu ~Tci J:H)'


",' ' ",., .

·u

•••••••

,~..

en els locals Ide, -"


"0 ,•• "" ••

,Eh .."....".."..,..~~: dia

/,''1

'T., ~\,

liE m pres a de rete rencia ~s,enl~ tes d~a ..,..,.""


8'S

m,o N'

0;,

••

N· ••••

h ores d e[11

Empress. del reierencia'f sien'do las ..~.,l.f2

(mlJ.J:rn(np~,o)

..

-•• ,.,.~ •••.• ,.• , •• , •.••

!~,

yen los locales de'la


-- ._
ae e e , • ••

,..,.,

',

' ..

d. ..~" , ., ., ..

.z.,e,. de .A.~ .>4~......... !.


te Mesa
1

de

l.R.iJ.

noree ,del
j

procedeix a con~iituir la [MieSH1 E~edoral revlsta en i~!lar~ilcl'el p

se pro ce cis' 8' oonstituir

.E/ectoral pre.llista e'n et srticu-

'13 de l'Estafut dels Traiballadolrs,. Prornouen ta rssolucie de' o01Ilebir,ia;Jre[~eccions ,.......'..... ,.",., , , ..,..,.,.", . ..,.,
"' •• '''.,~,•• , ,. "~",,, .,.,.,.~".,., •• ' •• i •• ,~., •• '.,", ,. ''''.

to 73 tJfJ/,Estatuto
i ISS proosdelxa determlnar
.' .'. H

de IDS Trab.~ia'dores,

Ptomueven l:a resolucJdn-de celebrs.r eleociones ."".,...,..'.".........,_, . ,. , .'


W. , , ••• ,•• ••

tl.li:: t:...,..,., ~" ~ .. .......


par

n, •'." '. •.•• ~"

y se prDcede a deteifmi~
jt

els integrants de la Mesa IE lectoral d'acord amb [Ies;dades


PIf'OP ercion

restoe in:tegrantes de I~:Mesa Electoral de ecuemo con 100s

ades per frEm presa i eonfnrrnernerrt ami) rarncle


e.

da:fas prop\orcionado$
73'.,3 del Esta'tutO'

J~ Em(}"esiJ'

comorme aJ' anfcu/o

73.3

Ide I~Est.atllJt dels Treba!I~ladtors,. Assumeix ,~aPresldencla


'il-illil'ilti jliilti' •••• M[ • I .111 • ••••• II!'IJ
II!! II!! [II ![Ii!

IE'nifNa I(D ..N.J

~'I!~'ii

~'!!!!!!i

Ii h~ - Iii oil!i'lI'i

i i i!il'i

illP.!illil1il.

i •••

Ii !iil. jl III II III •••

~l ••••

II!!

II !!II',~.!!!,

Djf)ns, - hJI

ae toe Trabajsldo,re,s ..A$ume fa Presidencia ~/'JJJ ,E.t~., "fl(JJ1~16V.ti.?:.'"1Z. eJ.dll1.... . .. ,


e.

,.,.~ ..

ea

i,.·••••.• ,••••••

,,,.,)1 ·treball~ador

mes anti'€; en ~~Iempresa;;

(.D.N. I. ., .." .....~*" • " .


'1,

ii

••••••••

pe r s,eJr rj;el~,®:ctolr de' miss edat;


i'illijmj Iii i' ••••••
['Ilm~ ••••••••• 111 111••••••••••••• ~.

(D. N.,I:. '.' Vocal S'ecreitfljrio DjDn,El tD.,N" I.. sup/ante,s de'

Vbca!~ Seclretari EnJN:a (D'.N!.I .. ,.,.'..... "~~ .... . ..",.,~


En/Na

i i'li

lili

i. i

!l!L~i!Jtll~

I~

n ...

".n

pier ser !1:lle,llecl:or e menor edat; d un d'ells respecnvarnent,


(DNI ~"",., , , ",.,.) .

i C01m a suplents de cada


.a s ", •.••.•.• ~ •. , .•••••• ~~, •• , •••• ,., ,."'~

,r como

Ii t)' 'h I J~'t A;~."".I!':.JN&.I'1! Ai /Jiv .. ,r:.tJ;~,fttJ~\,~lfJl r~.'ff.%1,~ ,~fn, ,..~ .. 1 ft . . ~ po« se« el etecto« de menor edad~
'Ii ,I;
7

JI pDf'

set" eJ' ~'I(:)ctf)r de mas "3dad~'

'

e:n/Na..," '..'
IE I1I/N a

'

,
,

""."
'•. , ••••• " .•
i ••

(DN'I (DIN~ , "..,

,.,.., ",

,.,. ,.,,.-,j" .•• )

"

'''''
1,8.

""'''1'' .'.,.

,.,.,.,",.,.,.'.',.",.,.),

tlVIZ:' ,.w~.'.;,.. - "."'~.~ (DNf-I D./Dn's. r.JL.~,f!.,fJ'hE.lr:,. ,.,f.;,AJllt,,&(., fDNi .. D~/Dna,~E:~.~T!lm2.67i~M ..,I1Afl1.l&lEl., {DNI ~__.~~
-~ A, lA~'illl Oil ~\ D./Dnfj.j ..>; ;~~"f:,I'L.1~,}t"tL.-,.V.I.,~

ceae uno de

eliO's respeaivememe,

i qlU ed a. constUU,·1 da {f esta falrme I',aMesa [Ele etc ral (1) ,.


E~President de M esa E~ectJoralacorda q US s',srrtre,g uen a I'empiresa a Ies Glsrmtf'als
i

QutJdando co,nstituida de' es,ta' :forma' l.a Mesa Elec,toral


sa,

(1)"

.s ind ~cajls()

,8' Presjdsn'te de la Mssa EfectDf:tal acuerda Q,1J8 ee entr~u:ea a 18. mpr6a

Grups de lrebaJlade'rs

pn),movents!

a .~a8 ICentraies

Sindicals,s " Grupos oe 'Trabajadors.s prDm,owantes,

que ho sol-lielten, leg, correspcnents


I tot

cert~fitaciol1s d~'es.ta.acta.
qlU~1

que 1'0 Botiellen. las oOfrra5pandiefl,tes t;edi'ficacionQs dB' €ista' acta'.


I le'51

aixo :~(~\i..,credlit.a. esta ,acta amb


j

~h~~Q'ida assistents .als

trobada conforme i firmen 81mb :mi rosa que ,oertifique oo,m

,8. Secretari

de.

~aM'6sac".
President l Pres/dante

TOOfJ'IO'que ,sa acrefiiiEJ' .per la Pfle88n,te~ que te Ida' a toe asistf3ntes, la encuenflan conform,s' }I' firms'n coRmiyo~ Garno Secreta'rio de la..M:esa ,que G81tiROO.

Pleli S"ndii,cillt' 0 'GruFf' de lfreb,\aU,ad1ol"s .Por e.1 S:kU/JO:/JitO' (J)' Grupo del Tra'b~j'adore.s
1

Vocal
;e!J

~ ~
IQI

.~'~~----------------~~~~~~~~~~~~----------~~~~~~~~~--------------------~~

2.

PLAZaS EN EL PROCESO DE ELEGCION DE COMITES DE E'rvlPRES',A'TVJ:'~1 6 SA Ltl-~ ,


_. t

, {E_mpresas,_ d e
" '-I' :.:.:.: i:, '~ "j_

de, 50

· •
;
L

a il: uj'n ~'~r e-J prORfl!lCIil(lif' 'ith3' ~a's ,el~!C('III!l~_ nes alia 'i!!'mp!te::5iiill 'I!' IMAC. lr!m'i!lHIIQ~:61n1 d~1 ~~~;r!!:l!i val u n'l lallf 110 141 ~,If al QUI9 e I Ii! mlp,i'.~ ~If ',ill h!IClr~ln'lI!i H 1))'5 ,iIlOm bll'li!l S dI! ~ o'~ ~'Gm!jaonl!!i"'i !!ii'S, d., ta M ~:sa[Qfil'1li!JIIl1~!i:

F n'n!1'~ de

i:l ht 1'10 '~IPI~,~'I''iiIIQ 'i!! !f!I~,C:lael~Of!idl~~ pi ~,iElQI IOJbrn'~Q,tJ ~Gr10 1J'~llli;,itlqua le~ Bilffll~r"Il!:I:~ r 1'0 f:a!c~ 11'lil!li; ~011 n'Q~ blr'Ii!!'5 G'i! ~iO s '!i;;)llmIPOneln~ @i:5,diB' ~a M e:la!.
1

fl'. na lu;~cr6n d'@1I~p~a J'~, 1QI;}IIg'ii'tMllC'

pa'ra

ql!lJ'fi' II~
~!CI m'"

iI'm Pili' e's~ r~IOI ~ac.d! !:!Fl' IIC'S! rtlom bU·•. 'I, do po iI'1Ei'fiI, te s diIiJ' I!!ill Me:s8_

~rO:$

,.

li'h]i

~n IC~0 fll~ Ja

. 26/0tg

@XiPOsu~;lon (jlel! CiI:1I'f!ilsa liE!l'el~~Oi!l",alll.

....

'si! "~!aIpla,zQ •

,! ..

{

' ;?iIi' 3-;v::I'


_ .. .:.'

I~

§\
._.

l_"

<?' ¥

~,

.' ,ei'le'Qtc~',aI

FI'~I>;J~~'l,iill P,!,a;EO

G,e ,!f'ee~':Bim

ae 110111 :som'lf

I ,!l:l,enH

~~'~e, &l~~~~
~.\.;~ ....

-- ~Jli~C. Cli!!I PO r M I!i~ d el ~ltN"IISO e hlC'lo-tat_

11/" v': I~,~:


-,

dg, I. :hsta de~'"nfM!i!\iJ

. d,3fUJi

s. lini~~\a eJ~'r;lri~(J
ras,

311" ~~ II
'8,1

IPii'lfJ~.'lY1~·,~c~~n)e c~u~ d d'I''''

(t ~ \~
-

t\\J

~~&.\,~~

lO v
_~(;J

~- ~M~~

~~~~~~Gl~~I\P IP'"

, hJt'!ilS.

1J9/r) 1 Fi'fi :tJill,z:a ;4~ IdlG'

1.1

l-+\\la ~~.
C n di!!l' l~ilJnd rda,~

f' r@'~lj!Ij,!'!iUI!Ci

t~~~_.),

P!I"'oc,ta m aiel 6111-(;I@. I as, !l;:'4!lflIiG'tdii3itl,,!! aJS" f

131f1

'1i:I'
,~

~I JI

':-1
'.
'~

l4/··'l) "
!

"

I
I

5.8 U11~Im;ma ell pl'~Il;O' ~e' te~l~am'ia¢-lon!i!51de 1,[11$, it;al!ll"ild'l!l'al"~~ ilii.

~r.

.tl,~
\.
LOr,

~'

~RIf: ~a~I~'l; dlB Ia ~ ree i,a iliIIiijHt'.iUJ'!iIes .liIlol,tud:as, ~ il6n


~SIOt'J11I"1i!
!

If/o9,'

~ ln i1~~~~ !P'I~lliJ. (I~


~Jurls.

Ir/P1

IF 8CIII;ai rmQ !SOiMa ~at,-

:
~
u

,~~

ea nllld'a ...

i'a s (:,~ fiI d'niatuil";a':5t

F~lnCl lla~,16il1! d'l! pf;~p !!lIgand:!! h

"

@j~ec~~'a I.,.
"

Plll'blllu~1!lfi

loOn a;!.' 11110<5 e'SLY Itad~:s ~e ~

1,131' el~iI;I!C'~:I~nl,.

'

','

i<
,

jl

3'

d i;a':!J1 hlibn'es.

~!I!m,@

e"~io

~I
I~

~:C!~I\a1~e.I, Af;t~

a I ~'MAC,
""

.,
FrI!e'Cl~am a,C;IOIMi1!I!E!I'!;i, n .. tefSti!!ll!~lI.S 11!!I1~KtiiJlr 'I~:III s~lb "
'r

la ,M,agl!~~Jrlll ~ fit

AlA DE LA MESA ,ELECTORAL D'E L,A. EMPRESA Empress Transformacicn Agraria S.. ,. A
Musico Perfecto Artola; 6 'Castello

En Joan Pifiana Mormeneo, Secretari General C,OT Castello con DN. 1,8922·458·~J en nombre y' representacion de la Confederacion 'General del Traba~o ('C..G,.T·,~)., ' compadezco :y como mejor proceda, mediante ei presenile escrito presento RECLAMA,ICION 'PREVIA D'EL CENSO L.ABOAAL ante ilia
'Mesa. Electoral en base a los siguientes,
··-H~O··. HE· 'C.· ·:·.'S,-,'!
'_ . .~ ,_. _' !I!

..

:PRJMEROI.~- Que en feeha 25 de agosto de 201 ~ se ha eonstituido Mesa Electoral en ilia empresa LTRJ\.GSA, conforme al Preaviso de Elecciones Sindieales con nij)de registro I'2104[ III 'm presentado feell a. i3 de julio de 2,011.., promovido por el sindicato U'G T -.MeA donde se indica que el n" de centros afectados es de 1~

·····' ' oun t;i' h,,,,1I' • u,~ '. lIla".:r D', I .' . 1..1 ,,111,;.0..' ,. p'ara TE'R- CER' '0'" Q'UQ atend iend 0 01",A: eta firm ada el 2: de febrero de '2";""0']'1lL ,Y uf ~1,i'lI C··'"II '. '!co''''A--'D, Nezociado -<~ .. '. la interpretacion del XV][ Convenio Colectivo 2.0 1'0-2.10],3, relative a la Construceion en I,~. empresa 11 Act - '" -.'. .'-, ,eg1.o,5t ...... ..,·· .es ,.-. .lecr , '. .'.'., :c\lC ,'.JC:" '... TRA'O····'SA.-· di .hla.· "c,:a recoge en su, D'·[S··ilP·'O""·S··'IC:···O·"·NI D"'IU' ,o·n:·· 'I!::;'c·····]··M<A:,ell .repar~o d e eo. 1"-' -'...:, aC ,ora'1,,-, y a 1,.·.". (.cis .lOS ,.:,.grupos " que 1-' ":, afecta sm h'''-,.', US>.I'na r "Il::t.'-~J''''''.J" .. R· ,."""1M, O,S arecta, acer ",,'11""'"'''0'#'-''.' a mas JD,r1.guuas.nr.w,es d':,''E),-"I-", ue zmergencia ...
.'. '.:. .." -, < '""'" ~~

}I,

,ti~

I"",

UIU .. irr..;,,'

""""

1'l,.-.jIL

'!i,,,.,',

. Y'

"

''ii'"!li''i..-,,-

~'fI;

I,

tI.

':)f!I

"

,c.

,r.

_c'_

.,,~'_'.

....,

'_'

·1·

:."

.. ~ .. ,

",!l.~"

u;

C'UARTA,.,~ Que la actividad de Ineendios Forestales y Emergencies en iliaempresa TRA,Q'SA se regula por e '} C'-1'0inv em'" ·C· } BC' ti v'0"" d e ~ 'S, ervi ci ,n Idll~ Bri,cr ' '.10' merzenci",""Ji.""""'., Y·'en S:·U·I a rt Ic"UI 1.0- 0 n' ...'.: u ...... ..·. 1 ·C ...1~ II 'cUl.ua..;]! R:' rales . 'UI .' .."""'~ de E·'.~, .. ~ ' ,~~ . _J. ... .J """. "'CEN' ~ ,~" .&: d en Iia consrceracion ()om.o'-'-I-·I·_"', 'TRO 'DE IRA, nAJO"-~, e.1 conjunto d l..... SelV~C'1.0S flJJJ~ctai' os por e'1 .I '. "I-~,WJ" de ios .. ..' t e'..', .. ---....' en Cl1 __ una dee 1,,-', provincias de v.aste '0"...V"~-'l'~' Y A> 'rn.·, .. _· ,t , d..an.: 0 una, .,-.st ~.,tividad : ._~. presen COD,VenlO "-.-, rd 8 "-..... "as, '" . '.', , .....,... ~.(,.,. .'Ie C···.., ·+"II-"ciI':· a .e,nCUI ·.~:a ..can. andc ',." sustan .. '1m II ac propia :Y' con organiza .. oion especifica diferenciada al resto die actividades realizadas dentro de la empresa
. . '. I

V,:,'.. ','

.'

I/;"J' ,.

IA!

, !l;,.; ~

'

..,

__

"",,,.!l.Y.,Il.

',IV

. _!Ii;.,o

"

~11',\lI·~,~

,iiJj

'e'!

\i.i'

.. '..

.. ..

',J[ :~, 11

'1:'

I:" .

I,

r:

TU'GS,A",

·'U~'···TTO\·,·,_,.Q ,.]11 ,(:,0'nudiendc 1..t'~,,~ .. ..... /UJee~,gru:po trabai dotes d,-' 1I18.S 'B-··,·,,_'·': sdas R--:' ura es._,~ ,JC,.merg~·nC,Ul es ~uper_m,or ,a J_, pU.- tenao . a_'aJa ores '.'Ie t; .. >rI,ga,_ as . 1'-1· .'. de C,-· .: -,Ies.;- ,,~.. " legalmente ccnstituir un Comite por Centro de Traba]o . ~. c.o,nsecnen,Cla y deenl t r,o.'d e._!Jl 0 S PJIlaziOS mare~os en elll E:" tat + .. ·dl,e, '1,.: :_.,.TI' ra.,_...",(Wo,res, a..w. '7,'4'""},... "'1":':·'- ··'r'0 .__ ;,o;"..J,.. ·.'m ; ." ue . . .' --.._ .'~,.all.UILO os, ....•b aJ -~,..J .. , ",.J:so ,.1cm. Q-". en,. .... de esta Mesa, Electoral que sean subsanadas las .anomalias citadas 'yo
IQ' <,
.'
'1 I,

.c-;.

I"

.. 'IVI-; ,-' '

.-.'

','

.'

"1'

.. :.

- .•..

',-:

'I

,,'.:

-.'

,~'

'm "

'I:"

··.'·I~C

,",'

-"1"

.'

':

.,

- ...•.

"1'- .. ,

"

I"

'f'i~

t., .

DETERM:INE:::
La separacien Ide los trabajadores de' las Brigades Rurales de Emergeneia del em so' laboral die este preaviso por entender que en la empress hay dos centres de ' 'b'aj,o diferenciados legalmente, y que dieho Censo laboral de este preavisc recoja, 8610 ''1 ~xclusi . ;.s trabajadores de la aetividad d.e la Construccion de 1181 empresa TRAG'SA en Castello,

Reunidas las Mes;as, Electorales en el dom~cili'o Ide! la EMP;RE,SA, DE _RANSFOR ' A,c~6:N AGRARI',A" S~A~ (TRAGS'A)~ en. C,;asjt:e:U6'ln,.,~,AC,U,ER.DAN:

-'

Ants tal re~c:la,ml,alc:i(;nla mesa decide IDE,SIES'T MAR, tal rectamaclon. E,I preaviso y las elecclones se reallza para la totalidad dis los trabajadoree del centro de trabalc de Castellon, indepelnd,i,ent:e'me!nte de! la actividad que reallcen.

n" ~b ~ 'u ij'1 • : De heche en el p- lI"'ie"avjil~o ~o r~iIi""'i-og~ c 0 rn 0" i~' ctI_vividad "eonstruec ··;·o'~' porque 0ci la latll actlvlded" I,I I " :''[:, _: de la empre sa perc em lnii"iide trsbaiadores L, _:~l_..:', :'_,.~:_: 'III ••... a' p'r-lnc·ilp·a·I·1 ~ 10::~ ,"W . !J.!I·~"~"~-J--_-_:'!~: indicados (_:_ _ _los que a _ _ .'. afecta e~preavlso deja clare que~a,s para todos los ~rabajiadores de ICa,s;te~ll,6'n: 260,0
.' . ,~,,-_. yl:JI I~ _, '.' '.:
I,
!~.,_,I,

,I

,~~

-I~~:_,

,,'Q'_I_I

'I

0::11

•.' •.

I,~

l .. ,

'U,r'III' .., '

'.' .: Ii I: I

,...•,

ii=i~;

I "~".

::-:':

'_

1_:':

~I

_Y:_',I'

I~

I~

S· EC' ~R'E'T-A'''' R-'JO'"'s·


',:

....
-.

..

'"

'

'-."

-".

.'

J.

'.'

._

,AlA D:E LA MES,A, ELECTORAL, DE LA EMPRES,A, Eimlpr'Bsa de Transrormaclon ,Ag'lrari,a S~A 6' ,"'."-' - e~~Iec,0 I _"I"-" ',' . "" ".,I., . de I P"~'l',_, MUll'iS';C'0':'" p."--"~, etc Art,I'=--';OJI:~I.,a C'-'a·:s·_t·e:__f- ,0 '" e ~a _ 118,ln"a
-:tl

..
'

iM,ediante ,e~presente escrito lie seccien slndlcal Ide UIGT~ manlflesta que el preavlso forrnulado para, 11;218 elecciones sindieales ICClnn'o die reglstr'o 1:2/ 04,1'1/11,
1

es para todo el coniunto die trabaladores de Tragsa 'Casten'a'lil~

I" - .'
......

..

..

~'I"
III

._

.
~
..
r -:~
"1;" ,...

• __ ._

........... _J~
;s.'
I, I

Pal's -I

Vjr,hen~la

_ .,

.;;;

...~

~I

••

:~

t ',"

--

'I.... . ~ t ~

..

~
;

..

1!J A~6O. 2011