Dr. Király Rudolf

SPANYOL NYELVKÖNYV
tanfolyamok és magántanulók számára

Hetedik kiadás

Tankönyvkiadó, Budapest, 1974

A RAJZOKAT

E I G E L ISTVÁN
FESTŐMŰVÉSZ KÉSZÍTETTE

ISBN 963 17 0579 X

© DJR. KIRÁLY R|UjD¡O.L¡F, 1974

Bevezetés

1. A spanyol nyelv (La lengua española; el idioma español; el español; el castellano) A mai Spanyolország területét, a Pireneusi (vagy ahogy régebben nevezték; Ibériai) félszigetet eredetileg az Észak-Afrikából odatelepedett i b é r e k lakták. Később k e l t á k keveredtek közéjük („keltibérek"). Az ásványi és egyéb kin­ csekben gazdag félszigetre az idők folyamán föníciaiak, görögök és karthágóiak is költöztek. Az időszámításunk előtti harmadik században r ó m a i gyarmato­ sítók jelentek meg a félszigeten. Velük elkezdődik a l a t i n nyelv elterjedése az őslakosság közt. A spanyol nyelv a nép által beszélt latin nyelv változata, és ennélfogva a többi „román" nyelv: a portugál, francia, provenszál, szard, olasz, ladin, román nyelv közeli rokona. A spanyol nyelv hangtani és kiejtésbeli sajátos­ ságai a keltibérek nyelvére vezethetők vissza. A spanyol nyelv szókincsének tíz százalékát a r a b elemek alkotják, ami a hosszú mór uralom (711 — 1492) következménye. A germán, francia és olasz befolyás már nem olyan jelentős. Amerika meghódítása indián szavak meghono­ sodását eredményezte (pl. tomate paradicsom, chocolate csokoládé). Az egységes, irodalmi spanyol nyelv kialakulása szempontjából döntő szerep jutott K a s z t í 1 i a spanyol tartománynak, mely mind politikai, mind irodalmi téren (Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca műveivel) a vezető helyet foglalta el. Ezért használják a spanyol nyelv megjelölésére még ma is a castellano (kasztíliai) szót. Egyébként Spanyolországban éppúgy vannak nyelvjárások, mint másutt. Andalúzia, Asztúria, Aragón, León spanyol tartományban például az andalúziai, illetve asztúriai, aragóniai, leóni nyelvjárást beszélik. A tanult emberek természetesen mindenütt az irodalmi vagy hivatalos spanyol (kasztíliai) nyelven beszélnek. A Katalóniában beszélt katalán nyelv, a Galicia tartomány­ ban beszélt gallego nyelv és a Pireneusok vidékén élő baszkok nyelve viszont különálló nyelvnek számít. A spanyol nyelvet ma több mint százmillió ember beszéli. Spanyolországon kívül spanyolul beszélnek az afrikai Spanyol-Marokkóban, a Baleári-szigeteken és az Antillákon, a Fülöp-szigeteken, Mexikóban és — Brazília kivételével, ahol portugálul beszélnek — egész Dél-Amerikában. Az Amerikában beszélt spanyol nyelv lényegében nem különbözik a kasztíliai spanyol nyelvtől. A fontosabb el­ térésekre a továbbiak során még visszatérünk.

3

2. A spnnyol betűsor (El alfabeto español) a következő 30 betűből áll: a á
}

ejlsd:

b bé

c ?é

eh csé II élje t té

d dé m érné u u

e
é n éné
V

«

»

¿fé ñ ényé

hé o ó

h desé p pé
X

f i q kii

ejtsd:

ftdtá r éré

k 1 ká . élé rr érré s észé

ejtsd:

be

w be dobié dóblé bé

ékisz

ejtsd:

y jé, i grjégá

céda

A k és a w csak idegen szóban fordul elő. 3. A magánhangzók (las voeales) és kiejtésük A spanyol nyelv magánhangzói: a, e, i, o, u, y. Az y tulajdonképpen félhangzó, mert lehet magánhangzó is {„i"), mássalhangzó is („j"). A magánhangzók kiejtésben' h o s s z ú s á ' g á t illetően azt kell tudnunk, hogy a spanyol magánhangzókat sohasem nyújtjuk olyan hosszúra, mint a magyar á, é, i, ó, ú hangokat. A spanyol magánhangzók f é l h o s s z ú a k a hangsúlyos szótagban, r ö v i d e k (mint a magyar a, e, i, o, u hangok) a hangsúlytalan szó­ tagban. A hangsúlyos magánhangzót a spanyolban akkor is csak félhosszan ejtjük, ha ékezettel van ellátva, mert a spanyolban az ékezet a hangsúlyt, nem pedig a hangzó hosszúságát jelöli, mint a magyarban. Elöljáróban megjegyezzük, hogy a spanyol szavakban a hangsúly legtöbbször az utolsó előtti szótagon van. A mássalhangzóra (de nem n-re vagy s-re) végződő szavakban az utolsó szótag a hangsúlyos. Ettől az alapvető szabálytól való minden eltérést ékezettel jelölnek a spanyojban. A bevezető részben a spanyol szavak kiejtésének átírásában a hangsúlyos magánhangzót dőlt betűs szedés jelöli. Az egyes magánhangzók kiejtése : a = magyar a és á közötti hang (mint a német „Anfang" szóban); átírá­ sunkban ezt a hangot á-val jelöljük: patata [pátátá] burgonya, ánima [ánima]lélek, pan [pán] kenyér, banana [bánóná[banán, alarma [álármá] riadó. e = magyar e és é közötti hang. Zárt (azaz mássalhangzóval végződő) szó­ tagban az e kiejtése természetszerűleg közelebb áll a magyar c hanghoz, amelyet a merre, mert szóban találunk. Ezt a hangot — tehát a magyar e és é közötti hangot — átírásunkban é-vel jelöljük : perla [pérlá] gyöngy, tema [témá] tárgykör, de repente [dérépénté] hirtelen, nene [néné] kis­ gyerek. i = 1. magyar i hang, mássalhangzók között, vagy ha hangsúlyos: tinta [tinta] tinta, militar [militar] katona, lila [liléi] orgona, tia [tik] nagy­ néni.
4

2. magyar / hang, ha hangsúlytalan és magánhangzó előtt áll: pie [pjé] láb, diamante [djámónté] gyémánt, mi amiga [mjámígá] barát­ nőm. 3. egészen rövid i, ha hangsúlytalan és magánhangzó után áll: aire [airé] levegő, reina [réiná] királynő. O = a magyar a hang felé közeledő nyílt o hang, még nyíltabb, mint az o hang a magyar posta szóban ; ezt a hangot átírásunkban ó-val jelöljük : limón [limón] citrom, trono [trónó] trón, monótono [monótono] egyhangú, anónimo [anónimo] névtelen. U = 1. magyar u hang: tumulto [tumulto] csődület, punto [puntó] pont, número [numeró] szám, luna [luna] hold. 2. nagyon rövid, u és o közötti hang, ha hangsúlytalan és magánhangzó előtt áll. Az u ilyenkor nem alkot külön szótagot: egybe kell ejteni a következő magánhangzóval. Ezt a hangot átírásunkban w-vel jelöljük : agua [ágwk] víz, cuanto [kwöntö] amennyi, cuenta [kwéntá] számla, bueno [bwénó] jó, su amigo [szwámíg'ö] barátja. 3. rövid u hang, ha hangsúlytalan és magánhangzó után áll (átírásunk­ ban : u ) : aula [óulá] előadóterem, Europa [éurópá] Európa. 4. n é m a a gue, gui szótagban és q után: guerra [gérrá] háború, Miguel [migel] Mihály, guía [gíá] vezető, querer [kerér] szeretni, akarni. y = 1. magyar í hang az y ( = és) szóban; rövid i hang szó végén (mindig csak magánhangzó után): rey [réi] király, ley [léi] törvény, Uruguay [urugwái], Paraguay [párágwdáj. 2. magyar / hang, szó elején és magánhangzók között: yo [jó] én, reyes [rréjész] királyok, leyes [lejész] törvények, mayo [mojó] május. 4. A mássalhangzók (las consonantes) és kiejtésük A spanyol mássalhangzók közül az /, k, l, p, t hangot mindig, a b, d, g, m, n, r hangot bizonyos esetekben úgy ejtjük, mint a magyarban. Az egyes mássalhangzók kiejtése: b , v = E két betű egy és ugyanazt a hangot jelöli (akárcsak a magyarban a / és az ly). Kiejtése: 1. magyar b, szó elején szünet után (vagyis, ha a szó mondatot kezd, illetve vessző, pontosvessző, beszédben tartott szünet után következik), valamint m, n után : bandera [bandera] zászló, nimbo [m'mbö] dicsfény, en Bruselas [émbruszelász] Brüsszelben ; — vara [báká] tehén, Varsooia [bárszóöjá] Varsó, víbora [bíftórá] vipera, conversación [kómbérszácjónj társalgás, tranvía [trámbiá] villamos, un buen vino [umbwémbtnó] egy jó bor. 2. a felső fogsor közreműködése nélkül, csupán az ajkakkal képzett p-hang, minden más esetben (átírásunkban : b): la bandera [láöándérá] a zászló, barba \barb&) szakáll, la barba [\kbarbk] a szakáll, lobo [\dbb] farkas, el bulbo [blbulbb] a hagyma ; — la vaca [láfiáká] a tehén, a Var^ 5

sovia [á&árszd&já] Varsóba, una víbora [unixbibbrk] egy vipera, avión [á&jón] repülőgép, severo [széftéró] szigorú. 3. A ¿>-t p-nek ejtjük / előtt (akárcsak a magyarban, vö. a lábtakaró, többtermelés szót): obtener [óptenér] elérni, subterráneo [szupterrónéój földalatti. C = 1. magyar k hang, a, o, u és mássalhangzó előtt, valamint a szó végén : café [káfé] kávé, alcoba [álkoftá] hálófülke, cubo [kubb] vödör, eritica [kritika] bírálat, cinc [cjnk] cink. 2. selypített 52 (mint az angol th a three szóban; átírásunkban : £); nyelvünket a két fogsor közé téve ejtünk sz-t. így ejtjük ki a spanyol c-t e és i előtt: cero [céró] zérus, cocina [kóciná] konyha, cerco [qérkb] kör, ciruela [cjrwélá] szilva. ce = A kettőzött c csak e és i előtt fordul elő, kiejtése : ke.: acceso [akcészó] közeledés, lección [lekcjón] lecke, acción [ákejón] cselekedet. ch = 1- magyar cs: muchacha [mucsácsá] leány, chocolate [csókóláté] csoko­ ládé, China [csiná] Kína, Chile [csilé] Csíle, Chipre [csípré] Ciprus. 2. magyar k, a szó végén, idegen szóban: Munich [munik] München. d = 1. magyal d hang, szó elején (szünet után) és /, n után : deporte [deporté] sport, caldo [káldó] húsleves, cuando [kwándó] amikor. 2. lágyan ejtett d (átírásunkban : d), minden más esetben : nyelvünk hegyét gyengén a felső fogsor alsó széléhez illesztve ejtünk d-t: los deportes [lózdépórtész ] a sportok, padre [padre] apa, adiós [ádjósz] ég veled, dedo [dédó] ujj, los dedos [lözdédósz] az ujjak. 3. sokszor majdnem néma, a szó végén. Nyelvünket a d hang kiejtésére állítjuk be, anélkül azonban, hogy a d-t ki is ejtenénk (átírásunkban : d ) : Madrid [mádrid] Madrid, usted. [usztéd] ön, ciudad [cjudád] város. A népnyelvben (különösen Andalúziában) gyakori a d teljes elhagyása, külö­ nösen az -ado végződésben í he hablado [éá&ldó] beszéltem, ha sentido [ászéntíó] érezte. n = 1. magyar g hang a, 0, u és mássalhangzó előtt, de csak szó elején (szünet után) és n után: gato [gátó] macska, gota [gótá] csepp, gusto [gusztó] ízlés, grande [grandé] nagy, hongo [óngó] gomba. 2. erősen ejtett h (mint a magyar ah, ahhoz szóban), e és i előtt (átírá­ sunkbán : h): general [/lénérál] általános, germano [hhrmánb] germán, Ginebra [ftiné&rá] Genf, tangible [tán/iiftlé] érezhető. 3. minden más esetben a a-t úgy ejtjük, hogy a 0 kiejtésekor a nyelv­ hátat nem nyomjuk szorosan a szájpadláshoz, hanem kis rést hagyunk (átírásunkban : g): el gato [élaátö] a macska, lago [lágb] tó, digno [díanó] méltó, hidalgo [idálaó] nemesember. h, ?=• mindig néma : hablar [áftlár] beszélni, historia [isztórjá] történet, ahi [ki] ott, ahora [áórá] most, hierba [jérftá] fű,

j =; erősen ejtett h, vagyis úgy ejtjük, mint a g-t e és i előtt: jabón [Aaoón] szappan, Japón [Aapön] Japán, ojo [őhő] szem, traje [tra^é] öltözet Jorge [hőrhé] György. A y néma a reloj [rélő] óra szóban, de a többes számban kiejtjük: los relojes [lózrélóAész] az órák. A régi helyesírásban a;-et írtak j helyett: México, Don Quixote; ma: Méjico, Don Quijote. k = magyar k; csak idegen szóban forduJ elő: kilo [kilo] kiló, kilómetro [kilómetro] kilométer. U = magyar Ij, azzaJ az eltéréssel, hogy a két hangot nem külön-külön' hanem egybekeverve kell kiejtenünk (majdnem úgy mint a magya* „kelljen" szóban): lluvia [ljwojá] eső, pollo [póljó] csirke, hallar [áljárJ találni. m = 1. magyar m: mano [manó] kéz, tomo [tomo] kötet. 2. magyar n, szó végén: álbum [aloun] album, ultimátum [ultimdtun] ultimátum. (Vö.: Ábrahám spanyolul: Abrahán [áorádn]; Jeruzsálem: Jerusalén [^éruszálén]; hárem: harem és harén [árén].) n = 1. magyar n: ananá [anana] ananász, nene [néne] kisgyerek. 2. magyar m: b, f, p, v előtt: en Bélgica [émbél^iká] Belgiumban, enfermo [émférmo] beteg, en parte [émpárté] részben, un pan [umpán] egy kenyér, tranvía [trámb¿á] villamos. n = magyar ny: año [anyó] év, español [észpányól] spanyol. Az n fölé írt hullámos vonal neve: el (vagy la) tilde. q = magyar k; csak e és i előtt fordul elő; utána mindig néma u követ­ kezik: queso [készó] sajt, química [kimiká] vegytan, buque [buké] hajór = 1. magyar r: caro [káró] drága, querer [kérér] szeretni, akarni, pero [pérö] azonban. 2. magyar rr, szó elején (szünet után) és /, n, s után: rico [rrikó] gazdag, el río [élrriö] a folyó, Enrique [énrriké] Henrik, las ramas [lázrrdmász, a társalgás nyelvében: lárrámász] az ágak. rr = magyar rr: perro [perro] kutya, gorra [gorra] sapka, arriba [árri&á] fent. g = l . majdnem olyan, mint a magyar sz. A különbség az, hogy kiejtésekor a nyelvünk olyan állást foglal el, mely a magyar sz és s hang kiejtésekor elfoglalt állása közé esik; ilyen módon olyan „sz"-hangot nyerünk, mely a magyar „s"-hang felé hajlik: sastre [szásztré] szabó, asesino [ászészmó] gyilkos, Marruecos [márrwékósz] Marokkó. 2. a magyar z-hez közel álló hang, zöngés hang (b, d, g, j , l, 11, m, n, ñ, r, v) előtt. A spanyol z-hang a zöngétlen spanyol sz-hangnak zöngés megfelelője: ugyanolyan nyelvállással képezzük, mint az sz-hangot; olyan z-hangot kapunk tehát, mely a magyar zs-hang felé hajlik: Lisboa piz&óá] Lisszabon, limosna [limózná] alamizsna, asno [áznó]

3. Az ilyen magánhangzó-kapcsolat egy szótagnak számít. 5. A kettős magánhangzók (Los diptongos) Ha a spanyolban két magánhangzó kerül egymás mellé. u és mássalhangzó előtt (ez a hang tehát azonos a spanyol c hanggal e és i előtt): zona [cóná] zóna. 1. dos reglas [dórr¿</lász] két vonalzó. a diuturno [djuturnó] hosszadalmas és a cuidado [kwidádb] óvatosság szóban. miembro [mjémbró] tag. helyette az r-et meg­ nyújtják : israelita firráél/tá] Izraelita. A magánhangzók egyike hangsúlytalan i vagy u. museo [muszeó] múzeum. viudo [bjudb] özvegy. desván [dkzbán] padlás. a spanyolban ajak-u-nek (6) ejtjük: watt [6át] -watt. 2 = 1 . három eset adódhat: 1. azt az alábbi példák is szemléltetik: hacia [ágja] felé. az «-t magánhangzó előtt «j-nek. yy = csak idegen szóban fordul elő. Példák : aire [oiré] levegő. selypített z. óleo [óléó] olaj. excursión [észkurszjón] kirándulás. mássalhangzó előtt: excusa [észkuszá] mentség. i betű 2. A magánhangzók egyike sem i vagy u. aúrt [kun] még. Wolfram [öólfrckn] wolfram. peinar [péinór] fésülni. Pl. X = 1. a második helyen álló hang a hangsúlyos : ruido [rwidő] zaj. loa romanos [lorrómánósz] a rómaiak. triángulo [trjánguló] háromszög. muela [mwélá] zápfog. trineo [trinéó] szánkó. A társalgás nyelvében az r előtti 8-t sokszor nem ejtik kJ. illetve a magánhangzó" egyike hangsúlyos í vagy «. pont) az i-t magánhangzó előtt /-nek. tizne [tizné] korom. reumático [reumátikó] reumatikus. Ha az i és az u alkot egymással kettős magánhangzót. oir [óir] hallani. peine [peiné] fésű. teljes hang­ értékükben kell kiejtenünk és a két magánhangzó külön-külön szótagnak számít (és nem is alkot nyelvtani értelemben vett „kettős magánhangzót"). a. tio [tiö] nagybácsi. opio [öpjó] ópium. zöngés hang előtt (átírásunkban : z): juzgar [mizgár ] megítélni. continuó [kontinwó] folytatta.szamár. tenue [tenwé] vékony. caza [kócá] vadászat. — Az iu. poeta [póétá] költő. ui szótag hangsúlytalan is lehet. selypített sz. Hogy a hangsúly és a kiejtés pontos követése mennyire fontos. pua [puá] tüske. Ilyenkor mind a két magánhangzót tisztán. 2. las madres [lázm¿WrészJ az anyák.1 2. magánhangzó után pedig nagyon rövid i-nek ejtjük . conozco [kónó§kó] ismerek. continúo Pcönthmö] folytatom. éxito [ékszitó] siker. o. aula [áulá] előadóterem. trueno [trwénó] mennydörgés. magánhangzók között: examen [ékszámén] vizsga. 8 1 . Ilyenkor (mint fentebb láttuk. — Ez a kap­ csolat is egy szótagnak számít. magyar sz. magyar ksz. extranjero [észtránAéró] idegen. hacía [keik] csinált: continuo [köntinwö] folytonos. mint pl. aldea [áldéá] falu. mutuo [mutwó] kölcsönös. dos reglas [dózr¿0lász] két vonalzó. magánhangzó után nagyon rövid u-nák ejtjük. diez dedos [djézdédósz] tíz ujj. — Sokan az exacto [észáktó] pontos és az auxilio [áusziljó] segítség szóban is így ejtik az x-et. 2.

iei. Az n-t sokan nem ejtik ki a trans. 2. a hangsúlyos. st előtt: construcción [kón. septiembre [szétjémbré] szeptember. A A mindig néma: hablar [áftlár] beszélni. he hablado [éafiláó | beszéltem. dissertatio. ékezetet kap. inflammatio. uai.Három magánhangzó (triptongo) is kerülhet egymás mellé (iai. subscribir [szuszkri&ir] aláírni. (Vö. ahora [áórá] most. saccus a spanyolban: afirmo. instrucción [in. anoto. Ezt fontos tudni. — a francia botte. chasse. disertación. latin vagy francia ismeretek alapján tanulunk spanyolul. 3. 4. Az összes többi mássalhangzó csak egyszerű alakjában fordul eiő. mettre. isztrukejón ] oktatás. A / néma a reloj [rréló] szóban. pe-rro kutya. obscuro [ószkuró] sötét. in igekötőben se.v. A spanyolban csak a c és az n fordul elő kettőzve. substituir [szusztitwir] helyettesíteni. honneur. 9 . 5. ez a kapcsolat is egy szőtagnak számít: apreciáis [áprécjóisz] meg­ becsülitek. meter. — valamint a con. sucesivo. perenne [pérénné} tartós. inflamación. honor. A p-t nem ejtik (és sokszor nem is írják) mássalhangzó előtt: séptimo v. Néma mássalhangzók (Consonantes mudas) 1. sétimo [szetimó] hetedik. subscripción [szuszkripejön] előfizetés. kósztrukejón ] építés. saco. örök. a szótagok elválasz­ tásakor együtt maradnak: ha-llar találni. ueir uag. Kettős mássalhangzók (Consonantes dobles) A spanyol 11 és rr nem számít kettős mássalhangzónak . 6.igekötőben : transatlántico [trászátlóntikó] óceánjáró hajó . buey [bwéi] ökör. caza. Uruguay [urugweu] Uruguay. uey) . 6. — Ha az i vagy az. a c is csak e és i előtt: accesible [ákcésziMé] megközelíthető.' lección [lékejón] lecke. A népnyelvben és a gyors társalgás nyelvében a d-t nem ejtik ki a szö­ vegén és az -ado végződésben: Madrid [mádri] Madrid. a b elhagyása írásban is kezd elterjedni: obstáculo [ósztákuló] akadály.) 7. a latin affirmo. ha pl. A b-t nem ejtjük ki s-f mássalhangzó előtt. és a hármas magánhangzó feloldódik kettős magán­ hangzóvá : amaríais [ámáríáisz] szeretnétek. annoto. successif spanyol megfelelője pedig: bota.ü. usted [uszté] ön.

mással­ hangzó előtt és szó végén e és i előtt csak e és í előtt á b patata [pátötá] burgonya » bandera [bándérá] zászló nimbo fn/mbó] dicsfény en Bruselas [émbruszélász] Brüsszelben la bandera [láftándérá] a zászló barba [bárbk] szakáll obtener [ópténér] elérni café [káfé] kávé alcoba [álkö&á] hálófülke cubo \kubö] vödör crítica [krz'tiká] bírálat cinc [fink] cink cero [gévö] zérus cocina [kócmá] konyha acceso [ákcészó] közeledés lección [lékejón] lecke muchacha [mucsdcsá] leány China [csz'ná] Kína Munich [mumk] München deporte [dépdrté] sport caldo [kdldó] húsleves cuando [kwdndó] amikor los deportes [lózdépórtész] a sportok padre [podré] apa Madrid [mádr/a] Madrid usted [úsztál ön pelo [peló] haj de repente [dérépénté] hirtelen flor [flór] virág África [dfriká] Afrika gato [gdtój macska gusto [gusztó] ízlés grande [grandé] nagy general [hénérál] általános Ginebra [hinébrá] Genf el gato [élqátö] a macska lago [lágö] tó hidalgo [idálgö] nemes 2. ajak-y 3. k d 1. mással­ hangzó előtt.8. p e 1. u. zöngés g h 9 . sokszor néma e e és « közötti félhosszú hang / 1. u. erősen ejtett h 3. selypített sz cc eh ¿-(-selypített sz 1. cs 2. szó elején (szünet után) e és i előtt minden más esetben g 9 2. d 2. b szó elején (szünet után) és m. lágyan ejtett d 3. k b P k 2. n után minden más esetben t előtt a. 9 k? cs szó végén szó elején (szünet után) és l. n után minden más esetben a szó végén k d d d é f f a. A spanyol hangok kiejtísi táblázata A spanyol betű Hangértéke Mikor ? A hang jelíilése könyvünk­ ben Példa a l > a és á közötti félhosszú hang 1. o. o.

n 2. 7T r 11 . magánhangzó előtt magánhangzó után i j i h hablar [áMdr] beszélni ahora [ádrá] most tinta [tinta] tinta mínimo [mínimo] legkisebb pie [pjé] láb mi amigo [mjámí^ó] bará­ tom aire [diré] levegő reino [réinó] királyság jabón [hkbón] szappan Japón [hhipón] Japán ojo [óhö] szem kilo [kiló] kiló kilómetro [kildmétró] kilométer lámpara [Idmpárá] lámpa Londres [Idndrész] London lluvia [Ijuí»já] eső pollo [pöljó] csirke mano [mdnó] kéz tomo [tomó] kötet álbum [dl&un] album anana [ándná] ananász nene [néné] kisgyerek en Bélgica [émbélMká] Belgiumban enfermo [émférmó] beteg en parte. és hang­ súlyosan hangsúlytalanul. f. p. m b. a után \ ny ó ö P q T P k 1. rövid i mássalhangzók közt. n. félhosszú í 2. v előtt ñ ny félhosszú nyílt o P k csak e és / előtt szó elején (szünet után) és l. [émpdrté] részben tranvía [trámbz'á] villamos año [dnyó] év español [eszpánydl] spanyol limón [limdn] citrom monótono [mónötónó] egyhangú Pepe [pépé] Jóska pipa [pipa] pipa queso [készó] sajt química [kimiká] kémia caro [kdról drága rico [rrikó] gazdag el río [élrrió] a folyó Enriaue [énrriké] Henrik los ricos [lózrrikósz] a gazdagok í k erősen ejtett h k csak idegen szóban k 1 11 m l 1 u 1. 71 « szó végén n n r m n 1.A spanyol betű Hangértéke Mikor? A hang jelölése könyvünk­ ben Példa h i néma 1. m 2 . / 3. r 2 .

12 .A. vö. o. r. félhosszú u 2. rövid i 3. ma­ gánhangzó után szó elején. E és i („magas hangok") előtt a c ugyanazt a hangot jelöli. spanyol betű Hangértéke Mikor? A hang Jelölése könyvünk­ ben Példa rr s rr 1. ksz 2. n után minden más esetben csak idegen szóban magánhangzók közt mássalhangzó előtt önállóan szó végén. néma 3. zona. o. d. Néhány helyesírási és hangtani szabály 1. cocina. i 2. fi. l. mint a z az a. s-hez köze­ ledő sz-hang 2. selypített sz 2. j . v) perro ¡riérrö] kutya arriba [árríbáj fent sastre fszdsztréj szabó asesino faszészmó] gyilkos Lisboa \]\zhók] Lisszabon asno [dznó] szamár z előtt t u / t a gue. magánhangzó előtt magánhangzó után szó elején (szünet után) és m. b 2. 737. / z 1. nagyon rövid u 4. conozco. zs-hez köze­ ledő z-hang rr sz zöngés hang (b. g. selypített z 9 z 9.: cero. n. és két magánhang­ zó között a. ajak-p w X ajak-» 1. gui szótagban és q után hangsúlytalanul. sz y 1. rövid u w u b b b ksz sz i i j V 1. u és más­ salhangzó előtt zöngés hang előtt u patata [pátötá] burgonya tumulto [tumulto] csődület guerra [g¿rrá] háború guía [gza] vezető quinto [k/ntó] ötödik agua [a#wá] víz bueno [bwénó] jó deuda [déurfá] adósság Valencia [báléncjá] Valencia tranvía [trámbz'á] villamos la vaca [láidká] a tehén severo [széöéró] szigorú watt [öat] watt wolfram [öólfrdn] wolfram examen [ékszrimén] vizsga éxito [ékszitó] siker excusa [észkuszá] mentség y [i] és rey [rei] király ley [leil törvény yö fj>] én reyes [i éj ész] királyok mayo [mdjó] május zona [cóná] zóna caza [köcá] vadászat conozco [kóndckó] ismerek juzgar [ftuzr/dr] megítélni tizne [tizné] korom V 1. u („mély hangok") előtt (selypített c-t: c). caza.

Carlos Károly. química. eslavo [ézlóftój *zláv. Ezért lesz például a latin ovum. jugué játszottam. u) hangra változik. siento érzek . guía. : general. err helyett yerr szokott állni. pido kérek. Ezért ue helyett hue. gui szótagban ki kell ejteni. i? és i előtt a £ ugyanazt a hangot jelöli. distingo megkülönböztetek. español [észpányól] spanyol. n-re és s-re végződő szavakban a hangsúly az utolsó •előtti szó tagon van. ie helyett ye (vagy hie). ojo. hasonlóképpen: ír menni. hogy a 0-t e és í •előtt is 17-nek (és ne A-nak) ejtsük. hoguera máglya. E és i előtt a qu ugyanazt a hangot jelöli. dormir [dormir] aludni. agüero Já^wéro] jóslat. café. hogar tűzhely. cubo. festivo ünnepi. pedir [pedir] kérni. o. averiguar kivizsgálni. 8. vö. vo. ezt az írásban úgy jelöljük. 0. os. concluir követ­ keztetni. Margarita Margit. 7. errar [érrár] tévedni. A que. s + mássalhangzó és hangsúlyos err hangzócsoporttal. hueso. sentir (széntir) érezni. mint a c az a. Az s + mássalhangzó elé rendszerint e hangzó kerül. tocar érinteni. dirijo irányítok .kisasszony.: guerra. 13 . Ilyenkor a hangsúlyt nem jelölik. 10» A hangsúly (la acentuación) és jelölése 1. Ha az u-t a gue. sokszor ie és ue (vagy «sak i. crucé kereszteztem . toqué érintettem . hangsúlyossá válva. pl. Ilyenkor a fenti táblázat­ ban kimutatott hangok jelölése is az esetnek megfelelően megváltozik. jabón. dirigir irányítani. cruzar keresztezni. hanem y-t. huérfano. yerro tévedek. A spanyolban nem kezdődhet szó ue. estilo [észtiló] stílus. alcoba. A hangsúlytalan tőbeli e és 0. señorita . i) helyébe mély hangok (a. ie. Ginebra. Japón. mint a / (erős A-t: h). jugar játszani.2. i <yueso. u előtt (k-t). vö. duermo alszom. •oler [t>Ur] illatozni. fiesta ünnep. hablan beszélnek. A fenti öt szabályban foglaltakat az alábbi táblázat szemlélteti: a előtt za ca aa ja e előtt ce que oue flt% i e z előtt ci qui ÜUÍ 0 előtt zo co 00 u előtt zu cu flU A k hang jelölése A g hang ielölése A h hang jelölése uu a güi gua flüe jo guo ju A ragozás (és szóképzés) folyamán gyakran előfordul. gui szótagban az u csak írásjel. obrero munkás. így például azonos hangot más betűvel jelölünk a következő szókban: vencer győzni. fuente [fwénté] forrás. distingues megkülön­ böztetsz . yendo menve. fontanal [fontánál] forrás-. agüista [á^wisztá] fürdővendég. A magánhangzóra. hogy két pontot („la cremá") teszünk az u fölé: pingüe [píngwé] kövér. averigüe ki­ vizsgáljam . u) lépnek és fordílva. distinguir megkülönböztetni. concluyendo következtetve. venzo győzök. 4. pl.. huele illatozik. orbus szóból a spanyolban huevo. hogy a magas hangok (e. 3. és arra szolgál. 5. concluyo következtetek. durmió aludt. 6. Két magánhangzó között nem írunk i-t.

Néhány azonos alakít.) 6. de viudo (tyudb) özvegy. Ebben az esetben sem jelölik a hangsúlyt: papel papiros. a fenti szabályok szerint. continúo folytatom. ruido (rwuZó) zaj. Eltörölte az ékezet használatát az ige egyes ragozott alakjaiban. rio [rjó] nevetett. Az ilyen igealakokat mint fue [fwé] volt. oir [óz'r] hallani. akié ¿Dónde? Hol? donde ahol ¿Qué? Mi? que ami.2. o. a magánhangzó + ir végű igék főnévi igenévi alakjában. Dios Isten. kivéve az iu. reir [réir] nevetni. huir. simpático rokonszenves. como ahogyan ¿Cuál? Melyik? cual amelyik ¿Cuándo? Mikor? cuando amikor ¿Cuánto? Mennyi? Hány? cuanto amennyi. Az egyszótagú szavakat nem ékezik : o vagy. melyben hangsúlytalan i vagy u van. huir [wir] menekülni. país ország. lápices ceruzák. — A Spanyol Akadémia 1952-ben több egyszerűsítést hajtott végre az ékezet írásával kapcsolatban. légy 1 se magát sólo csak solo egyedül sí igen . ciudad város. 5. tres három. veintitrés huszonhárom. feliz boldog. 1952-ig ékezettel írták : fué. Cáucaso Kaukázus. 14 . az tú te tu a te -d (a) mi engem mi az én -m són hang * son vannak más több(et) mas de. vio [fijó] látott. oír. pie láb. almacén raktár. cortésmente (cortés+mente) udvariasan (az utóbbi két példában a főhangsúly a men szótagon van). illetve szükségessé teheti. az ékezet kitételét : francés francia férfi. francesa francia n ő . semidiós félisten. almacén raktár. señor úr. Az olyan magánhangzócsoport. de különböző jelentésű szóban az ékezet megkülön­ böztetésül szolgál: dé adjon de -nak a té tea te téged. 4. ésta ez este libro ez a könyv ésos. estamos vagyunk. hogy ¿Quién? Ki? quien aki 8. lakni. hanem j pára ! állj ! para -ért sé tudok . democracia demokrácia. a főnévvel (azaz jelzőként) állót nem : éste. está van. Az összetétel egyes részei megőrzik eredeti ékezetüket: decimoséptimo tizenhetedik. A fenti két szabálytól való bármilyen eltérést ékezettel kell jelölni: música zene. árbol fa. vio. ui hangzócsoportban: dias napok. vivir élni. reír. magát si ha Az önálló mutató névmást ékezzük. az ékezés szempontjából egy szótagnak számít: baile tánc. jóvenes fiatalok. ésas azok ott esas ventanas azok az ablakok ott aquél. Megjegyzés. Ugyanazon szó szótagszámának megváltozása a ragozás vagy képzés folyamán fölöslegessé. tímidamente (tímida+mente) félénken. joven fiatal. ahány ¿Cúyo? Kinek a? Kié? euyo akinek a. 3. A mássalhangzóra (de nem n-re vagy s-re) végződő szavakban a hangsúly az utolsó szótagon van. rió. heroico hősies. lápiz ceruza. neked él ő el a. aquélla az aquellos señores azok az urak „ A kérdő névmást ékezzük. almacenes raktárak. mío enyém. -hez). fe hit. — A hangsúlyos i vagy u hangzót ékezni kell. a vonatkozót nem : ¿Cómo? Hogyan? (¡ Cómo ! Hogyan ! ) . árboles fák. semidiosa félistennő. (A régebbi helyesírás szerint ékezni kellett az a (-hoz. deuda adósság. buscapié cselfogás. u (vagy) szavakat. 7. — Sok délamerikai állam nem követi a Spanyol Akadémia újításait.

Szókapcsolás. mondathangsúly A spanyolok általában gyorsan beszélnek. A legtöbb eltérés a szókincsben mutatkozik. Az y-t sokhelyütt zs-nek ejtik : y o [zsö] én. tí-os (nagybácsik). — a kevésbé fontos szavak hangsúlya eltűnik. A fenti két példa egyúttal azt is szemlélteti. Az amerikai spanyol nyelvben mutatkozó eltérésekIrodalmi spanyol nyelv csak egy van. 5. Mexikóban pedig a timbre szót használják. Egyetlen magánhangzó nem állhat a sor végén vagy elején : az óleo (olaj). valamint a z hangot nem selypítve. 2. mint a magyar sz-t. 3. de mondaton belül [ftáléncjá]. A U-t /-nek. Valencia kiejtése pl. A cc. mintha csak egy szót alkotnának (ez sokszor a magyarban is így van). le-er (olvasni). és csak a két legfontosabb szó hang­ súlya marad meg. Egyszerű mássalhangzó a következő sorba kerül: se-wo-ri-ta (kisasszony). Ugyanígy : Voy a Valencia [bójá&áléncjá] Valenciába megyek. po-llo (csirke). dédósz]. 4. rr nem választható el: mu-cha-cha (leány). A Spanyol-Amerikában élő emberek túlnyomó többségének beszédében azonban a következő kiejtésbeli eltéréseket tapasztaljuk: 1. Argentínában zs-nek ejtik: caballo. llamar. Ezt a nyelvet mindenütt megértik. te-nue (vékony. a mondat elején (szünet után) [báléncjá]. — A nagyobb szótárak minden esetben jelölik a szó hovatartozását. 15 . hanem az előző szó véghang­ zóját is tekintetbe kell venni. mu-se-os (múzeumok). hanem úgy ejtik. Ebben a mondatban például: Valencia es una gran ciudad [báléncjá eszunágranejucíád] Valencia nagy város. E és í előtt a c hangot. gyenge). Ugyanígy los dedos (az ujjak) különkülön ejtve [lósz. A eh. nn elválasztható: ac-ce-so (közeledés). 4. egybe ejtve viszont [lózdédósz]. 12. összefüggő olvasásnál vagy beszédben csak a fontos szavak hangsúlya emelkedik ki (ez az ún. le-ido (olva­ sott). 11. pe-ren-ne (örök). az egybetartozó szavakat össze­ függően ejtik ki. al-de-as (falvak).11. 5. Így például a spanyol sello (postabélyeg) helyett sok délamerikai országban az estampilla. A gyorsabb. au-la (tanterem). 13. — a mondat a kiejtésben egy szónak tűnik. casa ház és caza vadászat. hogy a spanyol hangok kiejtési szabályait nem egy szóra korlátozva kell alkalmazni. 2. más magánhangzócsopor­ tot igen: ai-re (levegő). amelyben hangsúlytalan í vagy u van) nem szabad elválasztani. A szavak elválasztása a sor végén 1. vagy ki sem ejtik: ¿Cómo están ustedes? Hogy vannak önök? — kiejtése ott így van : [kömöé(h) tán u(h)tédé(h)]. pe-rro (kutya). 3. coser varrni és cocer főzni között. pollo. A kiejtésben tehát nem tesznek különbséget tasa taksa és taza csésze. púa (tüske). aún (még) szavakat tehát nem választhatjuk el. és a tanult emberek ezt a nyelvet beszélik Ameriká­ ban is. oir (hallani). mondathangsúly). Az s hangzót szótag és szó végén sok helyen A-nak ejtik. ez a kasztíliai spanyol nyelv. Egy szótagot alkotó magánhangzócsoportot (vagyis olyant.

car-ta (levél). Három mássalhangzó közüJ csak az utolsó kerül át a következő sor>a. pen-insula (félsziget). Két mássalhangzó elválik: ban-co (pad). az utolsó előtti mássalhangzó is átkerül: cons-tar (állni vmiből). 8. si-qlo (század). is-la (sziget). — De az / és az f nem választható el az előtte levő mássalhangzótól. mégpedig fordított kérdő-. •de ha az utolsó mássalhangzó l vagy r. pers-picaz (éleseszű). mez-clar (keverni). hogy a kérdő és a felkiáltó (felszólító) mondatokat nemcsak a végén. kivéve. illetve felkiáltó jellel: ¿Cómo estás? Hogy vagy? — ¡Caramba 1 Teringettét! jHabla I Beszélj I 16 . ais-lar (elkülöníteni). Összetett szavakat részeikre bontunk szét. bis-abuelo (dédapa). A kérdő és felkiáltó mondatok jelölése A spanyol helyesírás sajátossága.6. hanem az elején is jelöli. cua-dro (kép). ha az összetétel ténye még -érezhető: nos-otros (mi). im-pru-den-cia (gondatlanság). ha ez s: ha-blar <beszélni). 7. 14. ins-pirar (belélegezni).

Los señores son alumnos. Se llama Margarita Kiss. Otras señoras y otros señores entran en la clase. están ahora un señor. es alumna. La señorita también es alumna. La señorita se llama María Nagy. una señora y una señorita. La señora no es profesora. Aquí. Entran también otras señoritas. Las señoras y señoritas son alumnas. El profesor se llama Jorge Kovács. en la clase. 2 Spanyol nyelvkönyv — 6614 17 . El señor es un profesor.LECCIÓN PRIMERA Névelő és főnév a) Hímnemű főnevek: el profesor el alumno \ a tanár a tanuló un profesor un alumno egy tanár egy tanuló b) Nőnemű főnevek : la profesora la alumna a tanárnő a tanulólány una profesora una alumna egy tanárnő egy^ianutólány c) Többes szám: los profesores los alumnos a tanárok a tanulók las profesoras las alumnas a tanárnők a (anulólámjok En la clase Ahora estamos en la clase.

— ¡Buenos días (¡Buenas tardes. — ¡Buenos días (¡Buenas tardes. señorita)? — Me llamo Juan Nagy (Margarita Kiss. las señoritas y los señores. — Yo soy el profesor y me llamo Jorge Kovács. én la clase. señor? — Yo me llamo Juan Nagy. II Conversación T-. — ¿Y cómo se llama usted. — dice un alumno. ¿Dónde estamos ahora? — Ahora estamos en la clase. — dice el profesor. ¡Buenas noches). — Está aún en la fábrica. — ¿Y cómo se llama usted. — ¿Está aquí el señor José Németh? — Ahora no está aquí. — ¿Quién está (¿Quiénes están) ahora en la clase? — Aquí. señoras y señores I — dice el profesor. está aquí. — ¿Cómo se llama usted. señorita? — Me llamo María Nagy. — ¿Está aquí la señorita María Magyar? — Sí. señor? — Me llamo Francisco Székely. señor (señora. ¡Buenas noches). señor profesor. están ahora las señoras. María Nagy). señor profesor! — dicen también los alumnos. señor? . — ¿Y cómo se llama usted. señora? — Me llamo Margarita Kiss. — ¿Cómo se llama usted. — ¿Cómo se llama usted.

¿Y usted. Usted se llama Jorge Kovács. otras más(ok). Y usted. ¿también usted es alumno? Sí. mondja 19' el vocabulario [élftökáftulárjó] a szójegyzék. buenas) [bwénó] jó (jók) el día. señor profesor. a napok ¡ Buenas tardes J Jó napot 1 Jó estét! (Déltől estig mondják. a hölgyek. la lección.< szintén Maria Mária otros. a leckék. ¿Está aquí el señor José Németh? No. -ben. ¿Qué es usted. los días a nap. a szótár I. ¿Qué soy yo. fordítjuk) se llama [szeljámá] neve. las señoras a hölgy. señorita? Soy alumna. hívja Jorge [Aórfté] György no nem Margarita Margit también is. -be la clase. las tardes a délután. a tanulók la profesora. señorita? Soy Catalina Fehér. ¿Donde está? Está aún en la fábrica.(= magát nevezi. az éjszakák j señoras y señores t hölgyeim és uraim l dice [dice] mond. buena (buenos. una (határozatlan névelő) egy el «eñor. az esték. las profesoras a tanárnő.) la tarde. a tanárnők la alumna. a tanóra. los señores [szényór] az úr.— — — — — • — — -+• — — — — — — — Yo me llamo Francisco Székelv. -né 2* . las clases az osztály. a kisasszonyok es van (a magyarban nem. ¿Quién es usted. las lecciones [lékcjón] a lecke. x Vocabulario y (ejtsd : i. señora Kiss? Usted es el señor profesor. belépnek son vannak (a magyarban nem fordítjuk) ¡Buenos días t Jó napot 1 bueno. a tanórák uno (számnév) egy lección primera első lecke primero. las alumnas a tanulólány. magánhangzó előtt: /) és la señorita. las noches [láznóesész] az este. los profesores a tanár. señor Nagy? Yo también soy alumno. hívják. a kora este. a délutánok. los alumnos a tanuló. a kora esték I Buenas noches! Jó estét I Jó éjszakát t la noche. también yo soy alumno. las señoritas a kisasszony. az osztá­ lyok ahora [áórá] most estamos vagyunk (=¿= tartózkodunk) aquí [ákz'J itt están vannak (=* tartózkodnak) está van (=» tartózkodik) un. az éjszaka. señor profesor. a tanárok el alumno. señor Székely. neveztetik) se magát llama hív. -ba. az urak la señora. újabb(ak) entran lépnek be. primera első el profesor. a tanulólányok en la clase az osztályba(n) en (elöljárószó) -ban.

las fábricas a gyár. José [/löszé] József aún még en la fábrica a gyárban la fábrica. neveztetem) me magamat llamo hívok. hívom ¿Cómo? Hogyan? Milyen? usted [usztéd] ön. a feladatok Gramática — Nyelvtan A határozott névelő — El artículo determinado el profesor el alumno el ejercicio a tanár a tanuló a gyakorlat la profesora a tanárnő la alumna la lección a tanulólány a lecke A határozott névelő ( = a magyar a» az) h í m n e m ű főnév előtt: el nőnemű főnév előtt: la A határozatlan névelő — El artículo indeterminado un profesor un alumno egy tanár egy tanuló una profesora egy tanárnő egy tanulólány una alumna una lección egy lecke un ejercicio egy gyakorlat A határozatlan névelő ( = a magyar egy) h í m n e m ű főnév előtt: un nőnemű főnév előtt: una 20 . maga j señor! j señora! uram! asszonyom! Juan [/jwán] János Francisco [fránciszkó] Ferenc sí igen . las conversaciones [kómbérszácjdn] a társalgás. a gyárak II. los ejercicios [é/íércícjó] a gyakorlat. a feladat. a gyakorlatok. a társalgások ¿dónde? hol? ¿quién? ¿quiénes? ki? kik? Catalina Katalin ¿qué? mi ? mit ? señora Kiss Kissné la gramática a nyelvtan el ejercicio. hívnak ( = nevezem magamat. mondják ¡señor profesor! tanár úr! yo (jój én soy [szói] vagyok me llamo a nevem. la conversación.dicen mondanak.

vagy nőnemű. az -ión. Hímneműek: 1. az -a végű főnevek: la alumna la tinta a tanulólány a tinta 3.A főnevek neme — El género de los substantivos A spanyol főnév vagy hímnemű. az -o végű főnevek: el alumno el tintero el ejercicio 3. a nőt vagy női foglalkozást jelölő szók: la profesora la mujer a tanárnő az asszony a feleség 2. a férfit vagy férfi foglalkozást jelölő szók: ( ' el profesor el poeta el papa el papá a tanár a költő a pápa a papa a tanuló a tintatartó a gyakorlat 2. -d és -ez végű főnevek: la lección la conversación la ciudad a lecke a társalgás a város a fal az öregség 21 • la pared la vejez . a mássalhangzóra és a hangsúlyos magánhangzóra végződő főnevek túlnyomó része: el lápiz el pan el café a ceruza a kenyér a kávé(hdz) Nőneműek: 1.

-be helyhatározói ragnak a spanyolban az en elöljárószó felel meg. Señoras y señores entran en la clase. József még a gyárban van. Az elöljárószó — La preposición Ahora estamos en la clase. A magyar -ban.A legfontosabb kivételek: Bár -o végű. los lápices a ceruzák. Az elöljárószó a főneve előtt áll: 22 . végződő főnevek -es - A magánhangzóra a mássalhangzóra jelt vesznek fel a többes számban. Hölgyek és urak lépnek az osztályba. A főneveket mindig névelőjük­ kel együtt tanuljuk meg 1 I* A többes szám — El plural los alumnos las manos los poetas los días a tanulók a kezek a költők a napoky los señores los panes las noches az urak a kenyerek az esték^ las lecciones a leckék A hímnemű el névelő többes száma : los A nőnemű la névelő többes száma : las végződő főnevek -s. A -z végű főnevek a hangtani szabályok értelmében a többes szám jele előtt a z-t c-re változtatják: el lápiz a ceruza. / = femenino nőnemű). José está aún en la fábrica.: el dia a kéz a rádió a dinamó a nap A szótárak a hímnemű szavakat m betűvel. -ba. mégis hímnemű. Most az osztályban vagyunk. mégis nőnemű: la mano la radio la dínamo Bár -a végű. a nőneműeket / betűvel jelölik (m = masculino hímnemű. -ben.

son (van. Az es. I Buenas tardes 1 I Buenas noches 1. A magyar nem. A no az állítmány előtt áll. b) El señor profesor. nincs ( = nem van) tagadószónak a spanyolban a no felel meg. ha A többes szám használata a magyartól eltérően a) j Buenos días I . Kissné (szó szerint: Kiss Margit asszony). a) sok kifejezésben. b) María y Margarita son alumnas. 9 A szórend a) Lección primera. 23 . Az urak tanulók. Első lecke. ha egynél több személyről (vagy dologról) van szó. vannak) igét mindig névszói állítmány előtt. mint pl. Los señores son alumnos. ott találjuk a spanyol mondatban a a magyarban nincsen kitéve. A magyartól eltérően a spanyolban többes szám áll ' .1 en (-ba(n) en (-ba(n) 2 la az az osztályba(n) las a a gyárakba(n) 3 clase osztály) fábricas gyárak) tí Az e s . Az értelmező az értelmezett szó előtt áll: a megszólítás és a keresztnév meg­ előzi a családnevet. 8 A tagadás La señora no es profesora. A hölgy nem tanárnő. Ahora José no está aquí. a köszöntésekben. A tanár úr. Jó napot ! Jó délutánt ! Jó estét I Jó estét I Jó éjszakát ! Mária és Margit tanuló(lány). La señora Margarita Kiss. El señor Kovács es (un) profesor. még akkor is. vannak) kitétele a névszói állítmány előtt Kovács úr tanár. A hangsúlyos jelző a főneve után áll. b) az állttmányban. József most nincs itt. son (van.

aquí.. el señor Németh? Németh úr? en la fábrica? a gyárban? A kérdő mondat szórendje : 1. . alany. ] Buenos días. Jorge Kovács. ¿Dónde Hol ¿Está Van ¿Está aquí Ití van ¿Es alumna Tanuló 2. többi mondatrész» d) Ahora Most 2. 10 A también (is) helye a mondatban La señora también es alumna. Utána megmarad a kijelentő mondat szórendje: 1. 3. . N. A kijelentő mondat szórendje : 1. hölgyeim és uraim t 24 . a szórend : 1. 2.. Jó napot. — Az egy szóból álló határozó (aqui) és az állítmány névszói része (alumna) az állítmány igei része után áll. ití. tf J Entran otras señoritas megelőzi A también közvetlenül también. ha odaérthető. El señor Németh Németh úr . . az osztályban. amelyre vonatkozik. i-. Ha a mondatban nincsen kérdöszó. többi mondatrész. állítmány. . Más kisasszonyok is jönnek. se llama hívják no está nmcs 2. en la clase. . alany. úr? la señora Kiss? Kissné? 3. rendszerint valamilyen határozót. 2. vagy követi a szót. úr el señor N. 2. ~ . többi mondat* rész.. a mondat élére tesszük. alany (mely el is marad­ hat. mint példánkban: mi). 3. También la señora es alumna. kérdöszó. 2. A hölgy is tanuló. 1. állítmány. estamos vagyunk 3.. 4. állítmány. Entran también otras señoritas.c) El profesor A fanárt 1. . 3.. . . A kiemelt mondatrészt.? N. u . alany.. többi mondatrész. . Kovács Józsefnek. está van el señor N. señoras y señores I Magyarné tanuló. állítmány. 3. 11 A névelő használata a megszólításban La señora Magyar es alumna. 3.

. Tegyük ki a határozatlan névelőt a következő főnevek elé : profesor. radio. Kovács úr tanár. . Nagy János úr is az osztályban van. clase. . gramáticas. . Jorge [/lórfié]. a tanár ú r . . tintero. . papá. . egy gyár. mano. lápiz. — János és György tanuló. . lápices. . egy tanulólány. a gyárban. a leckék. tardes. . profesora. . . . café. az osztályban. a ceruzák . Fordítsuk le spanyolra: A tanár úr az osztályban van ( = tartózkodik az osztályban). . señora. señor Kiss l Jó estét. . . . egy tintatartó. . . . . . 4. — Hogy hívják önt. egy kenyér. . . . első lecke . . . Ki van az osztályban? A tanulók és a tanulólányok vannak most az osztályban. 2. noche. . . poeta. . pan. ¿es usted también És ön. . . . . a tanár. ahol a tulajdonképpeni kérdés kezdődik (ez az eset rendszerint megszólítás után fordul elő). . egy tanuló. . . egy kávé. poeta. egy úr. . mano. . . . . señor. . az osztály. a kezek. . alumna. egy ceruza. poetas. . .A señor. pan. . az úr. . . . . . tarde. — Tanuló ön? — Igen. . szintén tanuló? alumno? A kérdést bevezető fordított kérdőjel rendszerint a kérdő mondat elején álL — Állhat azonban a mondat közepén is: ott. tanuló vagyok. . egy tanárnő. . . . . Margit és Katalin tanulólány. . panes. . . . — Önt hogy hívják. tinta. egy osztály. . días. a dinamó. a tanárnők . papa. . . a tanulólányok. a költő. a költők. — Jó napot. día. conversación [kómbérszácjón]. a magyar birtokragot sem for­ dítjuk a spanyolban : / Buenas tardes. . señores. día. . 3. . . . dínamo. . . y otros señores [jótrósz szényörész]. asszonyom? — Az én nevem Kiss Margit. . . . . hangsúly Ügyeljünk különösen az alábbi szavak helyes kiejtésére és hangsúlvára: lecciones [lékcjönész]. lección. . . gramática. 25 . a tanuló. a tinta . A közvetlen megszólításban a névelő elmarad. . A tanár is itt van. . Ujabb tanulók lépnek be az osztályba. ahora [áórá]. Kiejtés. se llama [szeljómá]. — Jó estét I — mondják a tanulók. . . . . a kávéházak . a gyárak. . señor [szényörj. a tanárnő. manos. . . a tanárok . Buenos días [bwénóztfiász]. . Ejercicios 1. egy lecke. lápiz. . . . noches. a gyár. . a kéz. . Mondjuk spanyolul: egy tanár. uram? — Engem (Yo) Székely Ferencnek hívnak. . señorita és hasonló értelmezők előtt a magyartól eltérően névelő áll a spanyolban : El señor Kovács es un profesor. . a tanulók . alumno. señora. Kiss úr 1 — \ Señor t Uram 1 . . egy rádió. uram. . usted es [usztérfész]. señor. lecciones. . Tegyük ki a határozott névelőt a következő főnevek elé: . lección. a tanulólány. . . aquí [ákíj. . . clases. . . a lecke. 12 A kérdést bevezető kérdője] helye a mondatban ¿Dónde estamos ahora? Hol vagyunk most? Y usted. . también [támbjén]. Juan [AwánJ. Buenas noches [bwénáznócsész]. señoras. . . hölgyeim és uraim I — mondja egy úr. yo soy [jószöi]. y usted [jusztédJ. usted [uszté d J. . . .

Una silla. El profesor dice palabras españolas. Una lámpara. Un cuaderno. El profesor pregunta. — ¿Cómo es el libro? ¿Cómo es la pluma? ¿Cómo es el pupitre? ¿Cómo es la mesa? 26 . Un lápiz. Un armario. Un tintero. Un cuadro. El español no es difícil. Una pizarra. Una tiza. La lengua española o castellana es muy hermosa. nyelv) a spanyol nő los libros gruesos a vastag könyvek las plumas gruesas a vastag tollak los pupitres verdes a zöld padok las mesas verdes los españoles las españolas a zöld asztalok a spanyolok a spanyol nők Estudiamos el español Ahora estamos en la clase y estudiamos el español o castellano. . los alumnos responden. Sólo las primeras lecciones son difíciles.LECCIÓN SEGUNDA A melléknév el libro grueso la pluma gruesa el pupitre verde la mesa verde el español la española a vastag könyv a vastag toll a zöld pad a zöld asztal a spanyol (férfi. Un libro. Los alumnos estudian las nuevas palabras. Una pluma. Una mesa. El profesor pregunta: — ¿Qué es esto? un armario una mesa una silla Los alumnos responden : — Un pupitre. es fácil.

La pizarra es negra. ~ ¿Es corto el lápiz? ¿Es bajo el armario? ¿Es azul el cuaderno? — No. señor. El pupitre es verde. señor. El armario es alto. El armario no es bajo sino alto. El pupitre es verde. La mesa también es verde. La pluma es corta. una pizarra una tiza un cuadro una lámpara un libro un cuaderno — ¿Es grueso el libro? ¿Es corta la pluma? ¿Es verde el pupitre? — Sí. La silla es baja. — ¿Cómo son los libros? ¿Cómo son las plumas? ¿Cómo son los pupitres? ¿Cómo son las mesas? un lápiz una pluma un tintero — Los libros son gruesos. El cuaderno no es azul sino negro. los pupitres son verdes. El lápiz es largo. señor. el libro es grueso. El cuadro es hermoso. La tiza es blanca. Las mesas también son verdes. Los pupitres son • verdes. — ¿Son verdes los pupitres? — Sí.— El libro es grueso. 27 . El lápiz no es corto sino largo. El cuaderno también es blanco. La pluma es corta. Las plumas son cortas. La tinta es azul.

— ¿Dónde está la pizarra? ¿Dónde están la mesa y la silla? ¿Dónde están los armarios nuevos? — La pizarra está delante.— ¿Son cortos los lápices? — No. ¿Qué es usted. kövér la pluma a toll el pupitre az iskolapad. ¿Qué lengua estudia usted? — Estudio el español o castellano. señor. — ¿Estudia usted también el inglés. no es difícil. spanyol la lengua a nyelv muy [muí] nagyon hermoso. señor? — Yo me llamo Pablo Takács. señor. señor. segunda második el libro [libro] a könyv grueso. Estudio sólo el castellano. (Soy médico. — Szó szerint: Kezdetet akar­ nak a dolgok. No soy español sino húngaro. — ¿Dónde está el libro verde? ¿Dónde están los cuadernos blancos? — El übro verde está aquí.) 28 . los lápices no son cortos sino largos. — Es difícil la lengua inglesa? — No. — Yo estudio no sólo la lengua española. La mesa y la silla también están delante. Soy ingeniero. kettő segundo. II Conversación — ¿Cómo se llama usted. ¿Y cómo se llama usted.* Vocabulario I. III Un refrán español Principio quieren las cosas. sino también la lengua inglesa. española spanyol estudiamos tanuljuk. (Yo soy abogado.) — ¿Es usted español? — No. hermosa szép *(A közmondás értelme : Minden kezdet nehéz. dos két. Yo soy comerciante. el francés o el alemán? — No. señor? — Me llamo Pedro Balázs. az írópolc verde [bérdé] zöld la mesa az asztal español. tanulunk el español a spanyol nyelv(et) o (kötőszó) vagy castellano. Los cuadernos blancos también están aquí. El inglés es fácil.) ¿Y usted? — Yo soy minero. — Yo también soy húngaro. señor Balázs? — Soy obrero. gruesa vastag. Los armarios nuevos están detrás. señor. castellana kasztíliai.

El lápiá es verde. . berlinesa berlini. La mesa es alta. . El libro alemán. inglesa angol francés. vagy -e. corta rövid („kurta") largo. andaluz. egyedül la pala lira a szó. sino también nemcsak . tanulom inglés. alemana német.difícil nehéz fácil könnyíí sólo csak.szeretik la cosa a dolog Gramática 13 A melléknév — El adjetivo Az asztal magas. a ceruzák la pluma a toll «I tintero a tintatartó ¿cómo es? milyen ? corto. Az -o végű melléknévnek külön -a végű alakja van a nőnem számára. baja alacsony negro. a nyelvtani összefoglalásban. akarják. A pad magas. hanem . larga hosszú alto. andaluza andalúziai. difícil. alta magas bajo. A német nyelv. inglés. el refrán. a szót «studian [észtudján] tanulják.'tanulja estudio tanulok. A spanyol melléknév vagy -o. szeretnek. (Bővebbet a mellék­ névről 1. . . A ceruza zöld. alemán. azul. La lengua alemana. francesa francia. tanulnak nuevo. . La tinta azul. A kék füzet. A mássalhangzós végű melléknevek közül a nemzetiséget (népi vagy városi hovatartozást) jelölőknek van -a végű nőnemű alakjuk : francés. negra fekete blanco. . felelik ¿qué es esto? mi ez? el armario a szekrény la silla [szí'ljá] a szék la pizarra a (fali)tábla la tiza a kréta el cuadro fkwádró] a kép la lámpara a lámpa «1 cuaderno a füzet «1 lápiz. francesa francia alemán. A német könyv. blanca fehér la tinta a tinta azul [ácul] kék sino hanem ¿cómo son? milyenek? delante elül detrás hátul II. alemana német no sólo . El cuaderno azul. A kék tinta. nueva új pregunta [pregunta] kérdez. a kezdetet quieren akarnak. húngara magyar ' ¿qué lengua? milyen nyelv(et)? estudia tanul. los refranes a közmondás el principio a kezdet. . inglesa angol.) 29 El pupitre es alto. Pedro Péter Pablo [páMó] Pál ¿qué es usted? mi a foglalkozása? el obrero [ó&réró] a munkás la obrera a munkásnő el médico az orvos la médica az orvosnő el ingeniero fin/iénjérö] a mérnök el minero a bányász el abogado [bbögádb] az ügyvéd el comerciante a kereskedő húngaro. . La pluma es verde. berlinés. . A toll zöld. los lápices a ceruza. kérdezi responden felelnek. Az -e végű melléknévnek nincsen külön alakja a nőnem számára. vagy mássalhangzós végű. is III. — Viszont: fácil.

A megkülönböztető tulajdonságot (minőséget színt. a szép mint fogalom). akár jelző. számban és (ha lehet) nemben egyezik főnevével. a spanyol nyelv la húngara a magyar nő A spanyol melléknevet a névelő segítségével ugyanúgy főnevesíthetjük. az angol nyelv. Ha főneve után áll. i • i az első lecke la primera lección A jelzői melléknév állhat főneve előtt és után. a nyelvet. Ha főneve előtt áll. ami szép. t A nem személyt jelölő főnevek tárgy esete egyenlő az alanyesettel: el libro a könyv. lo bueno a jó. Pl. A melléknév. „. hanem elvont jogaimat akarunk jelölni. A tollak rövidek. mint a magyar melléknevet: el inglés az angol ember. un inglés egy angol ember. a szavakat. vagy csak díszítő jelzőként használt melléknév főneve előtt áll. Los pupitres verdes son altos. hangsúlyos. A melléknév ugyanúgy képezi többes számát. nemzetiséget) kifejező melléknév mindig főneve után áll. la blanca nieve a fehér hó (a hó mindig fehér. — Lección primera (ki van emelve az „első" szó. 30* . A különösebb hangsúly nélkül. a könyvet. los libros a könyvek. una francesa egy francia nő. primera lecció (az „első" szó nincsen különösképpen kiemelve). Ha a főnevesített melléknévvel nem személyt vagy nyelvet. mint a főnév. akár állítmány. lo nuevo az új- 17 A nem személyt jelölő főnevek tárgy esete El profesor dice palabras nuevas. . A zöld padok magasak. a „fehér" itt díszítő jelző. a köny­ veket. Estudio la lengua inglesa. las palabras a szavak. a „semleges" lo névelőt tesszük eléje: lo hermoso a szép ( = mindaz. a francia nyelv. 16 A melléknév főnevesítése el español a spanyol férfi.14 A melléknevek többes száma — El plural de los adjetivos los libros gruesos a vastag könyvek los cuadernos azules a kék füzetek los libros alemanes a német könyvek Las plumas son cortas. A tanár új szavakat mond. Las señoras no son inglesas. Az angol nyelvet tanulom. el francesa francia ember. la lengua a nyelv. hangsúlytalan. nem fejez ki megkülönböztető tulajdonságot). A hölgyek nem angolok. 15 A jelzői melléknév helye a mondatban el libro verde a zöld könyv las nuevas palabras az új szavak las palabras españolas a spanyol szavak la lección primera .

. — Az está. las pizarras son negr . . Las mesas son altas.. es verde [ézftérdé]. . . . .. las alumnas húngaras son hermosas. . es f á c i l . son állandó tulajdonságra vonatkozik (milyen?). están A könyv vastag. . . la tinta azul. . pizarra [pigárrá]. Mi ez? — Asztal. A magyartól eltérően a spanyolban ki kell tennünk a határozatlan névelőt a magyarban névelő nélkül álló köznév előtt. . la lámpara es v e r d . . — diee un alumno. está aquí.. . . hangsúly Ügyeljünk a leckében előforduló nehezebb szavak kiejtésére és hangsúlyára : libro grueso [liftrögrwészö]. son . 31 . muy hermosa [mujérmösza]. los pupitres b a j . mesa verde [meszabérde]. . 20 A határozatlan névelő kitétele ¿Qué es esto? — Es una mesa.. . Németh úr nincs itt. la mesa b a j . csak alanyi ragozás van . los pupitres son verdes. . — A foglalkozást jelölő főnév elől a határozatlan névelő rendszerint elmarad. está. El señor Kovács es (un) profesor. . las lenguas son hermosas. . 2. las lecciones f á c i l . El señor Németh no está aquí. El libro está aquí. . . es bajo [hzbáhb]. el cuadro hermoso. . están átmeneti állapotra utal (hol van most?).. . A spanyolban nincsen különbség alanyi és tárgyas ragozás közt. A tanár új szavakat mond. las sillas baj . . Az asztalok elül vannak. . el cuaderno es^ verde. Az es. . Kiejtés. . la tinta a z u l .. quieren [kjérén]. pregunta = kérdez és kérdezi. Egészítsük ki a melléknév (esetleg) hiányzó végződését: el armario b a j . los cuadernos franceses están en la clase. . las nuevas palabras [láznwé&ász páló&rász]. Tegyük az egyes számot többes számba és fordítva: la lección fácil. tehát dice = mond és mondja. las lámparas son azules. . la lección p r i m e r . . los libros ingleses están aquí. . la silla alta. . es grueso [ézgrwészo]. . Kovács úr tanár. A könyv itt van. . Las mesas están delante. . . Az asztalok magasak. la tiza blanca . las pizarras son negras. las lámparas son v e r d . la pizarra es negr . El libro es grueso. estudian = tanulnak és tanulják. no son difícil. el ejercicio difícil. es hermos . son verdes [szómbértfész]. la mesa baja. . no es difícil [nőézdificil]. . pregunta [pregunta]. la lengua ingles . . Ejercicios 1. y difícil. las primeras lecciones [lászprimérasz lékcjónész]. — mondja az egyik tanuló. . 19 A tárgyas igeragozás hiánya El profesor dice palabras nuevas.18 Es. bajo [bá/ió]. estudiamos [észtudjómösz]. las palabras españolas son fáciles. . los tinteros no son hermosos. la lengua húngara . . el lápis largo. las lecciones e s p a ñ o l .

Esa pluma es verde.3. Aquélla. Nem szépek a képek? A képek nem szépek. Éstas. A szép képek itt vannak. Hosszú A ceruza? A ceruza hosszú. Aquéllos. A könyv vastag. Aquella lámpara es blanca. Azok a lámpák fehérek. Nem hosszá. Aquellos cuadros son feos. — — Ésos. Azok. Ese cuaderno es amarillo. — Ésas. Ez. Kiss úr mérnök. Mi a foglalkozása? Orvos vagyok. Aquellas lámparas son blancas. Rövid? Igen. Esas plumas son verdes. ¿Qué libro es azul? Melyik könyv kék? ¿Qué libros son gruesos? Mely könyvek vastagok? ¿Qué pluma es gris? Melyik toll szürke? ¿Qué plumas son grises? Mely tollak szürkék? 32 Éste. Fordítsuk le spanyolra : Spanyolul tanulunk (= Tanuljuk a spanyolt). Ésta. Ez Éstos. hanem rövid. Alacsonyak a székek? A székek nem alacsonyak. A magas •szekrények. Estas ventanas son pardas. Kemény •elvtárs fel camaradaj munkás. Aquél. Ezek. 3 TRES LECCIÓN TERCERA Mutató névmások Este libro es rojo. Esos cuadernos son amarillos. Az a füzet ott sárga. Mondjuk spanyolul: A vastag könyv. Esta puerta es parda. magyar vagyok. Kovácsné is magyar. rövid. Az alacsony székek. — — Ése. kereskedő vagyok. Ezek a könyvek pirosak. . Ez az ajtó barna. A spanyol nyelv szép. Nehéz a spanyol? Nem. Hol van a zöld lámpa? Itt van. Azok. Azok a füzetek ott sárgák. nem nehéz. Ez a könyv piros. Az. Az. Vastag a könyv? A hosszá ceruza. — Az ott. Aquel cuadro es feo. Milyen a pad? Zöld. Milyen a toll? Rövid. 4. Nem vagyok angol. Nagyné orvosnő. Azok a tollak ott zöldek. Az a toll ott zöld. Ezek. Milyenek a képek? Szépek a képek? A képek szépek. Milyenek az asztalok? (Azok) is zöldek. Aquéllas. Estos libros son rojos. Az a kép csúnya. Az ott. Ön magyar? Igen. uram. a hosszú asztalok és az alacsony székek az osztályban vannak. Az a lampa fehér. hanem magyar. Azok ott. — Ésa. Ön bányász? Nem vagyok bányász. Ezek az ablakok barnák. A tanulók spanyol szavakat mondanak. — Azok ott. Azok a képek csúnyák. Hol vannak a magas szekrények? Hátul vannak. Milyen A kréta? Fehér.

I Colores y cualidades Esta clase. Aquellos cuadros no son hermosos. pardo. azul. En aquella pared hay tres ventanas bajas y estrechas. hay una mesa nueva y también dos sillas nuevas. En esta clase hay muchos objetos. — ¿De qué color es este libro? — Es rojo. — Blanco. hay pupitres o bancos. negro. ¿De qué color es ese libro. Este libro es rojo Ese libro es verde Aquel armario es alto — Muy bien. ése. esta tiza? ¿De qué color son estos bancos? ¿De qué color son estas sillas? — Ese libro es amarillo. señora. y esas sillas también son pardas. y esa tiza es blanca. Estos bancos son pardos. en el centro. — dice el profesor. Allí. ésta? — Sí. son feos. — responde Pablo Takács. rojo. — ¿Y esa pluma? — ¿Qué pluma. — Aquel armario es viejo. — Muy bien. donde ahora estamos y estudiamos el castellano. señora. En esta pared hay una puerta alta y ancha. Aquí. . La puerta alta y ancha está a la derecha. Pero allí. ésa. señora Kiss? — ¿Qué libro. delante. hay dos armarios viejos. Las ventanas bajas y estrechas están a la izquierda. — ¿Qué lápiz es rojo y qué lápiz es azul? — Éste aquí es rojo y ése ahí es azul. Él ya conoce muchas palabras españolas. detrás. es muy grande y hermosa. gris. éste? — Sí. — Este libro es verde. Aquella puerta es alta y ancha. — ¿De qué color es este lápiz. — ¿Cuáles son los colores principales? — pregunta el profesor. verde. — ¿Cómo es aquel armario? ¿Cómo es aquella puerta? ¿Cómo son aquellos cuadros? ¿Cómo son aquellas ventanas? . — Esta pluma es negra. En esta lección de español estudiamos algunos colores y algunas cualidades. 8 Spanyol nyelvkönyv — Ö614 *33 . Aquellas ventanas son bajas y estrechas. amarillo.

aquellas azok a feo csúnya. kapu pardo barna la ventana ablak ese. dolog. Las reglas amarillas son éstas (ésas. rút ¿qué? melyik? milyen? mely(ek)? gris szürke el color szín la cualidad tulajdonság la calidad minőség donde ahol grande nagy en esta clase ebben az osztályban hay van. esas azok a amarillo sárga aquel. las mesas. vörös la puerta ajtó. esa az a (a megszólított személynél levő tárgyra mutat) esos. III Un refrán español No hay miel sin hiél* Vocabulario I. puertas. estas ezek a rojo [rróhó] piros. esta ez a estos. vannak mucho. tres három tercero harmadik este. Ésa es una estufa de hierro. aquéllas). — ¿Esta regla también es de madera? — Sí. azonban allí ott viejo [bjéhó] öreg. muchos.hierro. ésta). — ¿Cuál es la estilográfica parda? ¿Cuáles son las reglas amarillas? — La estilográfica parda es ésa (aquélla. ventanas son de madera. sillas. es una regla de madera. aquello az a aquellos. II Conversación — ¿Cómo se llama ese objeto en español? — Es una estufa. muchas sok el objeto [óbhétö] tárgy. — ¿ Y de qué son los bancos? — Los bancos. ebben a falban la pared [páréd] fal ancho [áncsó] széles ' *(A közmondás magyar megfelelője : Nincsen rózsa tövis nélkül.) 34* .— ¿Qué cuadernos son negros y qué cuadernos son grises? — Aquéllos allí son negros y éstos aquí son grises. régi en esta pared ezen a falon. mucha. központ el banco pad pero de. — ¿De qué es esa estufa? — Es ríe. közepén el centro közép. holmi en el centro a középen.

a francia il y a. a) Este. Vessük össze: Allí hay una puerta. nincsenek la miel méz sin (elöljárószó) nélkül la hiél [lájél] epe Gramática 21 Az általános létezést kifejező ige : h a y (van. No hay miel sin hiél. -rol algunos. az olasz c'é.esta puerta ez a könyv — ez az ajtó estos libros — estas puertas ezek a könyvek — ezek az ajtók az a kép ott — az a toll ott b) ese cuadro — esa pluma esos cuadros — esas plumas azok a képek ott — azok a tollak ott az a tárgy — az a kályha c) aquel objeto — aquella estufa aquellos objetos — aquellas azok a tárgyak — azok a kályhák estufas A jelzőként álló mutató névmások a spanyolban melléknevek : nemben és számban egyeznek főnevükkel. -é . az h a y kifejezést használjuk (megfelel a német es gibt. there are. feleli él ő va már conoce ismer(i). nincsenek) En esta clase hay muchos objetos. estas. -ű. vagy semmi sincs. Ott van egy ajtó. ott la estilográfica töltőtoll la regla vonalzó II. esta. La puerta está a la izquierda. nem élő) la regla de madera favonalzó III. -bol. jó ¿de qué color es? milyen színű? ahí amott. tud(ja) bien jól. n o h a y (nincs(en). Nincsen rózsa tövis nélkül. ci sono kifejezésnek). Az ajtó balra van. a beszélőhöz közel levő személyre vagy tárgyra mutat. az está. vannak) . Ha közelebbről még meg nem határozott személyek vagy dolgok létezéséről szólunk. en español spanyolban. spanyolul la estufa kályha ¿de qué es? miből van ? el hierro [élj erró] vas estufa de hierro vaskályha la madera fa (anyag. -nek a. -bol.estrecho szűk. estos. valahányszor a mondat alanya előtt határozatlan névelő. están szavakat használjuk. Az hay kifejezést kell használnunk. Ebben az osztályban sok holmi van» Allí hay una mesa nueva. szoros a la derecha jobbra derecho jobb(oldali) a la izquierda balra izquierdo [ickjérdó] bal(oldali) en esta lección ezen az órán lección de español spanyol óra de (elöljárószó) -nak a. — Mihelyt meghatározott vagy ismert személyek vagy dolgok helyéről szólunk. 35 . vagy számnév van.¡ az angol there is. Ott egy új asztal van. -rol.. 22 A mutató névmás — El pronombre demostrativo a) este libro . algunas néhány ¿cuál? ¿cuáles? melyik? melyek? principal főresponde felel. no hay nincs(en). -ú.

: ! . La regla de madera es ésta. Eso es un libro. (A megszólított személynél. Las plumas nuevas són éstas. a „semleges" mutató névmásokat használjuk. ékezni kell őket: ¿Qué lápiz es rojo? Melyik ceruza piros? Este. 24 Helyhatározószók — Adverbios de lugar Ez a vonalzó itt van. aquellos. esos. Az a vonalzó ott van. vagy megegyeztetjük a mutató névmást a főnévvel. Nyomtatásban és sokszor írásban is el szokták hagyni a mondatkezdő nagybetű fölött az ékezetet. eso. — Az. mint ¿Qué es estol (Mi ez?) háromféleképpen válaszolhatunk: ' Es un libro. A favonalzó ez.) ¿Qué es esto (eso. — Aquélla. hanem önmagukban állanak. Vagyis a feleletben vagy nem ismételjük meg a mutató névmást. ahí. [ Könyv. — Az ilyen kérdésre. Ez. Amikor ismeretlen dologra vagy általánosságban a mondat egész tartalmára utalunk. 23 A mutató névmások „semleges" alakjai: esto.. Ügyeljünk a három alak: esta. Ezek csak önállóan (főnév nélkül) állhatnak. — Aquél. többes számú alakjuk nincs). aquellas: mind a beszélőtől. mind a megszólított személytől távol levő személyre vagy tárgyra mutat. Az üj tollak ezek. — 1. esas: a megszólított személyhez közel levő személyre vagy tárgyra mutat. Ése es un libro. — Az ott. ékezetet nem kapnak. A háromféle mutató névmásnak (este. aquel) a fenti három helyhatározószó (aquí. — Az. La estilográfica está en el banco.) Aquella regla está allí. aquella) regla? Esta regla está aquí. Megjegyzés. ese. Az a vonalzó ott van. Ez könyv. Hol van ez (az) a vonalzó? . A töltőtoll a padban (a padon) vau. Ha a mutató névmások nem jelzőként (főnévvel együtt). Megjegyzések. vagy „semleges" alakjában hagyjuk. Ez. ¿Cuál es la estilográfica parda? Melyik a barna töltőtoll? Esta. c) Aquel. aquello)? Eso está bien. allí) felel meg. az)? Ez helyes. 36 ¿Dónde está esta (esa. aquello Mi ez (az ott. ésta és está más-más jelentésére: Ez a kályha vasból van. — Az ott. Esa regla está ahí. 2. — Ésa. változatlanok (nőneműek.b) Ese. (Ez jól van. aquella. esa. Esta estufa es de hierro. — Ése.

en francés. c) ¿Cómo se llama este objeto en español (en húngaro. Ott egy magas szekrény van. Elöl két új szék van. en inglés. — Sok pénz. Mucha miel. franciául. angolul. — Mucho dinero. a méz. Muchos objetos. b) En esta pared hay algunos cuadros hermosos. az es. németül)? 37 / . Ezen az órán a színeket tanuljuk. Mucho után egyes számban áll az olyan főnév. son (van) ige előtt „milyen?". b) a ¿Qué?y mindig főnév előtt áll.25 Kérdő névmások — Pronombres interrogativos Milyen? Hogy? Hogyan? Mely? Melyik? Milyen? Melyik? Melyek? Milyen az a szekrény? Hogy van? Hogyan tanul Péter? Melyik könyv zöld? Milyen (Mely) szekrények állnak ott? Melyik a sárga vonalzó? Melyek a fő színek? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cómo es aquel armario? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estudia Pedro? ¿Qué libro es verde? ¿Qué armarios están allí? ¿Cuál es la regla amarilla? ¿Cuáles son los colores principales? A kérdő névmások használatáról jegyezzük meg a következőket: a) a ¿Cómo? után mindig ige következik . Delante hay dos sillas huevas. 27 Az en elöljárószó használata a) En esta clase hay muchos objetos. — Sok szék. — Muchas sillas. a többi ige előtt „hogy?". En esta lección estudiamos los colores. Az hay szónak csak egy alakja van mind az egyes szám. Sok tárgy. a pénz). Sok méz. egyébként mucho után a főnév többes számba kerül. rendszerint az es (son) ige következik utána. Ebben az osztályban sok holmi van. c) a ¿Cuál? (többes számban: ¿Cuáles?) nem áll közvetlenül főnév előtt. en alemán)? Ezen a falon van néhány szép kép. 26 Egyes és többes szám használata h a y és m u c h o mellett Allí hay un armario alto. Hogyan hívják (mondják) ezt a targyat spanyolul (magyarul. mind a többes szám számára. „hogyan"? a jelentése. amelyet nem szoktunk többes számban használni (mint pl.

es muy grande [ézmuigrándé]. c) azt. d) Sok magyar összetett szónak de elöljárószós kapcsolat felel meg: estufa de hierro vaskályha. alemán) spanyolul (magyarul. los bancos [lózÜánkósz]. a spanyo) nyelvnek az órája . hay [ai]. b) a minőséget. -ra. a magyar -ú. bajas y estrechas [báhhsz jésztrécsász]. franciául. a magyar -ból. inglés. b) ¿De qué color es este lápiz? c) ¿De qué es esa estufa? Es de hierro. es de hierro [ézdéjérró]. -bői ragnak megfelelően. castellano [kásztéljánó]. hiél [jel].a) Mutató névmással kapcsolatban az elöljárószó a mutató névmás elé kerül: 1. cualidades [kwálidádész]. amiből valami van. németül) beszélek. armarios viejos [ármárióz ftje/iósz]. En (-ban En (-ban 2. d) una estufa de hierro una regla de madera Ezen a spanyol órán a színeket tanuljuk. estas ventanas [észtáz&éntánász]. -ű képzőnek megfelelően. c) Nyelvek neve előtt az en elöljárószót a magyarban -ul. 38 . -re raggal fordítjuk a magyar­ ban : en esta pared ezen a falon (és : ebben a falban). -ül raggal fordítjuk. en Hungría Magyarországon. francés. sillas nuevas [sziljáznwéftász]. 28 A d e elöljárószó használata a) En esta lección de español estudiamos los colores. -ön. erről bővebbet 1. leckében). en el centro a középen. clase osztály) clases osztályok) 1 «= Ebben az osztályban <= Ezekben az osztályokban b) Az en elöljárószót gyakran -on. objetos [öbhetösz]. angolul. Milyen színű ez a ceruza? Miből van az a kályha? Vasból van. grande y hermosa [grándéjérmdszá]. hangsúly . Kiejtés. en Budapest Budapesten. vaskálvha favonalzó A de elöljárószó egyike a leggyakrabban előforduló elöljárószóknak. A „beszélni" ige után az en elmarad: hablo español (húngaro. Ügyeljünk az alábbi szók kiejtésére és hangsúlyára : <es rojo [ézró/iö]. tres ventanas bajas [tréz&éntánáz ¿¿tftász]. Kifejezi: a) a birtokot: la lección de español (szó szerint: a spanyolnak. -en. a köv. regla de madera favonalzó. alta y ancha [áltájáncsá]. esta ez az estas ezek az 3.

Ez kréta. azok a füzetek feketék. Tegyük ki a mutató névmás (este. azokban a padokban. . . — ¿Qué estilográfica es negra? . . lápices y estilográficas. — . . . az osztályban. 3. Ezek a képek szépek. elöl. . Az az ajtó nem széles. . azok a képek csúnyák. sok pénz . . sok szín. sok tulajdonság . Mi az ott? Töltőtoll. . a csúnya képek azok.) — ¿Qué es eso? (Una regla. Ez fehér kréta. — . abban az osztályban . . . . son las palabras españolas? ¿ . az a könyv barna. ventanas son altas y anchas. es la silla nueva? ¿ . . mesa es alta. . hátul. paredes son amarillas. faasztal. delante. — ¿Dónde está la mesa nueva? . . . — . azok a füzetek ott kékek. néhány szín. . az a könyv ott sárga. . En esta clase no .) — ¿Qué es aquello? (Una silla. Az régi szekrény. sok toll. középen. Esta puerta . armarios son viejos? ¿ . sok könyv. 6. . . . a padban. . cuadros son hermosos? ¿ . . . Tegyük a pontok helyébe a megfelelő kérdőszót (¿Cómo ? ¿Qué ? ¿Cuál ? ¿Cuáles ?) ¿ . A szép képek ezek. Az szekrény. cuadernos son verdes. . vasból van . Az vaskályha. Milyen a kályha? Milyen színű? Fekete. . (Itt. — . . estufa de hierro. cuadernos. . La mesa . una puerta ancha. armarios son viejos. hanem alacsonyak. . néhány tulajdonság. . es el armario nuevo? ¿ . néhány toll. . fából van. . son aquellos cuadros? ¿ . ebben a padban. . en el banco. A la derecha . . palabras estudiamos? ¿ . . Miből van? Vasból. . . Mi az? Szekrény. . Fordítsuk le spanyolra: Ebben az osztályban sok kép van. silla es baja. ott. .) megfelelő alakját: . . . 39 . Mondjuk spanyolul: egy könyv. . . a la derecha. jobbra. . un libro. éste stb. Ezen a spanyol órán néhány színt és tulajdonságot tanulunk. — ¿Qué ventanas están a la izquierda? . Ez a könyv piros. néhány könyv. — ¿Qué bancos están en el centro ? . es aquel armario? ¿ . Ezek a füzetek fehérek. .) 2. . ezekben a padokban. . . . vaskályha. . . silla es nueva? ¿ . két toll. son los cuadros feos? 4. Tanuljuk a fő színeket. a padokban. . . es esa silla? ¿ . Ez töltőtoll. Mi ez? Kréta. El libro . . . Tegyük a pontok helyébe az hay. Ez a fal szürke. Melyik az új szék? Az. balra. — . . . illetve az está vagy están szót: En el banco . És melyek az új szekrények? Ezek. en el pupitre. néhány tárgy. Estos objetos . . Feleljünk háromféleképpen a következő kérdésekre : ¿Qué es esto? (Un libro. — . hanem keskeny.) 5. három könyv. libro es muy hermoso. abban a padban. amott. — ¿Cuál es el armario nuevo ? . két könyv. Azok az ablakok nem magasak. egy toll. . sok tárgy . sok méz. . . ebben az osztályban.Ejercicios 1. En el pupitre . . három toll.

I La familia Varga La familia Varga vive en Budapest. Eva y María. la mujer de Juan. Ahora ella también está cansada. Ana es una buena ama de casa.. claros.4 CUATRO LECCIÓN CUARTA S e r és e s t a r SER (állandóan) lenni Paco es bueno. Paco. y^l Ahora Juan está cansado. Éva ma vidám. Trabaja mucho en casa. Az apa egy karosszékben ül. El cabeza de la familia es Juan . José es esbelto. José está hambriento. marido de Ana Balog y padre ' ^NS~ de cuatro hijos. Ella es el alma de la casa. (lenni) ESTAR (átmenetileg) lenni Paco está bueno. József nyúlánk. Los nombres de los . Está EkfcffT-^ \ l sentado en un sillón y descansa. Los * . Esta noche la familia Varga está en casa. Los cuartos (Las habitaciones) del cuarto piso son grandes. El padre está sentado en un sillón. El padre es un obrero diligente. La vivienda de los Varga está en el cuarto piso. Feri jó. 40 . Está sentada en una silla cerca de la estufa y habla con el marido. jefes de la fábrica están contentos V L con el trabajo de Juan.) Feri jól van. Juan Varga trabaja de obrero en una fábrica de papel. Juan es un obrero diligente y concienzudo. Az apa szorgalmas munkás. cuatro hijos son : José. Éva (mindig) vidám. hermosos y muy cómodos. József éhes.^S¿f Varga. ' El ama de casa es Ana. Jíoy Eva está alegre. La vivienda de la familia Varga está en una casa moderna de cuatro pisos. v Eva es alegre. (Paco está bien. en la Calle de la Reina Isabel.

Eva es aplicada. jHasta luego. . tal hijo. señor Kiss 1 — — ¡Hasta la vista. pero ya no está en cama. — Ya está lista. — Estoy hambriento. — ¿Está contento con la habitación? — Sí. *(A közmondások magyar megfelelője: 1. — ¿Dónde trabaja usted ahora? — Ahora trabajo en una fábrica de papel. — responden los muchachos. pero María no es siempre diligente y concienzuda. II Conversación — ¡ Buenos días. — ¿Dónde está la nueva vivienda de usted? — En la Calle Principal. pero no es débil: él también es fuerte. — Vamos a cenar. ¿Cómo está la familia? — Todos están bien. — Sí. gracias. — Y. El cuarto donde vivo es claro y muy cómodo. — 2. gracias. — ¿Trabaja mucho? — Sí. señora. — responden las muchachas.José y Paco son jóvenes muy listos. ya estamos listos. ¿vosotros. ¿Y cómo está Don Francisco. el padre de usted? — Está aún muy débil. ya estáis listos para la escuela? — pregunta la madre. — ¿Está ya lista la cena? — pregunta Juan. Él es fuerte también. Alma nem esik messze a fájától. Las dos muchachas son alegres. ¿Y usted? — Yo también estoy bien. — ¿Cómo está hoy la abuela? — pregunta el padre. — Aun está mal.* En casa del herrero cuchillo de palo. Eva y María son muchachas muy bonitas. porque la abuela está enferma. Ya es tarde. señora! ¿Cómo está usted? — Muy bien. — Está aún en cama. José y Paco son muchachos buenos y aplicados: en la escuela y en casa trabajan mucho y bien. Pero hoy no están alegres. Paco no es tan alto como José. señora 1 III Refranes españoles Tal padre. mamá. — responde la mujer. señora.) 41 . A cipész lyukas cipőben jár. pero ahora descanso. señor Kiss. José es alto y esbelto. sólo Juan está todavía un poquito enfermo.

fotel I. ma éjszaka «n casa otthon. amint débil gyenge el muchacho gyerek. helyes porque mert ¿por qué? (¿porqué) miért? el abuelo nagyapa la abuela nagyanya los abuelos nagyszülők enfermo beteg ¿cómo está? hogy van (egészségileg) ? aun [áun]. feleség mucho (határozószó) sokat. la habitación szoba. értelmes. megelégedve con (elöljárószó) -val. anyuka la cena vacsora vamos a cenar menjünk vacsorázni I cenar vacsorázni . Izabella en la Calle de la Reina Isabel az Erzsé­ bet királyné úton la vivienda lakás la vivienda de la familia Varga a Varga család lakása la casa ház moderno modern. felkészült fuerte erős tan olyan. aplicado szorgalmas «star sentado. aún [áön] még mal rosszul estar en cama ágyban feküdni la cama ágy vosotros ti estáis listos készen vagytok para (elöljárószó) számára. -a ülni •el sillón karosszék. igazgató contento megelégedett. a ház ura el ama (nőnemű szó!) gazdasszony. utca la reina királynő el rey. lakás •claro világos -cómodo kényelmes esta noche ma este. annyira como mint. itthon el cabeza vminek a feje (átvitt értelem­ ben) la cabeza fej «1 marido férj Ana Anna «1 hijo valakinek a fia vagy gyermeke «1 nombre név trabaja dolgozik de obrero munkásként. los reyes király Isabel Erzsébet. la familia család la familia Varga a Varga család vive lakik. a ház úrnője el amo gazda. él •en Budapest Budapesten la calle út. háziasszony la mujer asszony. nagyon ella (nőnem) ő el alma (nőnemű szó l) lélek cerca de (elöljárószó) mellett. mint . közelében habla beszél el joven fiatalember la joven (serdült) leány listo ügyes. új de cuatro pisos négyemeletes •el piso emelet los Varga a Vargáék. nyúlánk hambriento éhes el padre apa diligente. -ért la madre anya la mamá mama. a Varga család •del = de + el el cuarto. kész.munkás •el papel papír la fábrica de papel papírgyár 42 concienzudo lelkiismeretes el jefe főnök. -vei el trabajo munka cansado fáradt descansa pihen el ama de casa háziasszony. fiú la muchacha fiatal leány la escuela iskola trabajan dolgoznak bonito csinos.Vocabulario •cuatro négy cuarto negyedik Paco (Francisco) Feri (Ferenc) Eva Éva siempre mindig alegre vidám hoy ma •esbelto [éz&éltó] karcsú.

enfermos (enfermas). Mi jók vagyunk. buenas.) Mi jók vagyunk. és vegyesen.) Ő jó. . (Nők. (Férfiak. buenos.) Onjó. azonnal. (ők. (Férfiak. (Férfiak. enfermos (enfermas). maga) beteg. olyan el herrero kovács(mester) el cuchillo kés el palo fa.) Ők jók. (Férfi. Estoy Estás Está Estamos Estáte Están enfermo enfermo enfermo (enferma). (enferma). Ő jó. . bueno (buena). (enferma). buenas. bueno. tal amilyen . mindjárt la vista látás III.) Ők jók. lakom es tarde késő van ¡hasta luego!. buenos (buenas). önök. és vegyesen. Beteg vagy. (ö. . Én jó vagyok. buenos. .) Ti jók vagytok. és vegyesen. 30 Az e s t a r (lenni) ige ragozása a kijelentő mód jelen idejében Beteg vagyok. enfermos (enfermas). Te jó vagy. gracias köszönöm (las gracias kö­ szönet) todos mindnyájan. (Nők. " buenas. (Nők. ¡hasta la vista! a viszontlátásra 1 hasta (elöljárószó) -ig luego (iwégö) az(u)tán. bueno (buena). bot Gramática 29 A személyes névmások — Los pronombres personales A s e r (lenni) ige ragozása a kijelentő mód jelen idejében soy eres es Nosotros Nosotras Vosotros Vosotras Ellos Ellas Ustedes somos sois son bueno (buena).O. Betegek vagyunk. buena.) Önök jók. Betegek vagytok. ön. maguk) betegek. buenos. tal . mindenki todavía még un poquito egy (egészen) kissé Don (keresztnév előtt) úr trabajo dolgozom descanso pihenek vivo élek. .) Ti jók vagytok. (NŐ.

34 A megszólítás ¿Cómo está usted. Los hijos son listos. Ud. el padre de los muchachos a fiúk apja. 44 . asszonyom? ¿Cómo están ustedes. 32 A személyes névmás használata Soy obrero. Hoy Juan está alegre. usted. A gyerekek készen vannak. Vds. Az asztal fából van. ellos. A nagymama (most) beteg. La mesa es de madera. Én orvos vagyok. ellas. — Az usted a régi vuestra merced ( = kegyelmességed) rövidítése. nosotras. Us. ha hangsúlyos (akárcsak a magyarban).. los hijos del padre SLZ apa fiai. Juan es alegre. vosotras. A nagymama (állandóan) beteg. maga) . A személyes névmást (yo. Ma János jókedvű. La abuela está enferma. ustedes (Önök. A negyedik emelet lakásai.. Az asztal az osztályban van.. az estar átmeneti állapotra utal. A ser állandó jellegű tulajdonságra. Az idő megjelölését mindig ser igével végezzük: es tarde késő van. Vargáék lakása. ustedes) az ige mellett csak akkor tesszük ki.. Munkás vagyok. A de és el alakot összevonjuk : del. Az usted szót írásban V.31 A s e r és az e s t a r használata La abuela es enferma. La mesa está en la clase. nosotros. A gyerekek értelmesek. Feri apját Jánosnak hívják. Yo soy médico. betűkkel... Vd. az ustedes alakot Vs. U. Juan es el cabeza de la familia. a spanyolban a birtok megelőzi a birtokost: el hijo de Pedro Péter ( = Péternek a) fia. uraim? ¿Cómo está Don Francisco? Hogy van Ferenc bácsi? Az udvarias megszólítás alakja a spanyolban usted (ön. es de noche este van. vosotros. János a család feje. Los hijos están listos. tú. La vivienda de los Varga. betűkkel rövidítik. TJds. señora? Hogy van. Los cuartos del cuarto piso. señores? Hogy vannak. -nek a ragnak megfelelően a de elöljárószó fejezi ki. a hatá­ rozott névelő többi alakját azonban nem vonjuk össze: las hijas de la madre SLZ anya lányai. Hogy van az ön apja? ¿Cómo está el padre de usted? ¿Dónde está la vivienda de usted? Hol van az ön lakása? A birtokviszonyt a magyar -nak a. maguk). ön ügyvéd. János (mindig) jókedvű. el padre de usted az ön ( = önnek az) apja. él. 33 A birtokviszony El padre de Paco se llama Juan. usted es abogado. ella. Pl.

Még ágyban van. Todavía está en cama. Bizalmasabb ismeretség esetében a Don (bácsi. Késő van már.szótaggal kezdődő főnevek előtt. Don Pedro? Hogy van. / gy ban « A ya állhat az ige előtt vagy után. . . így mondják.vagy ha. . e megszólítás után azonban mindig oda kell tennünk az illető keresztnevét: ¿Cómo está. Es tarde ya. néni. bátyám) és Doña (-né. szó szerint: lovag) megszólítást. M á r n e m fekszik á Él no está ya en cama. 35 36 A y a (már) helye a mondatban Ya es tarde. La cena ya está lista. K La cena está lista ya. Az egyeztetés szempontjából az ilyen főnév természetesen nőneműnek számit. A spanyol nyelv sajátossága. a ú n (még) sző helye a mondatban La abuela aun está mal. bár nőnemű szavakról van szó: * el ave.A spanyol udvariasság megköveteli. A „még" fogalmát a todavía szóval is kifejezhetjük . caballero ( = uram. un ave a madár. aún (kun) az ige után (olykor előtte is) állhat. Már késő van. (kedves) Péter bácsi? — ¿Está en casa Doña Dolores? Itthon van Dolores asszony? Az a u n . \ . A nagymama még rosszul van. Névszói állítmány esetében a ya a névszói állítmány előtt vagy után áll* Gyűjtő értelmű többes számok el padre az apa la madre > az anya el abuelo a nagyapa la abuela a nagyanya el hijo a fia la hija a leánya A rokonságot jelölő szók hímnemű többes számú értelmű. un névelőt használja a hangsúlyos a. „ . ö a ház lelke. asszony) megszólítást használják.) Aun (áun) csak az ige előtt. Él ya no está en cama. señorita. J A vacsora már készen van. • . r . señora. . 37 lós padres a szülők los abuelos a nagyszülők los hijos a gyerekei alakja sokszor gyűjtő Az el (un) névelő használata la (una) helyett El ama de casa es Ana. hogy a jó hangzás kedvéért a la._. ( = Még fekvő beteg. Ella es el alma de la casa. e szó az ige előtt és után állhat: La abuela está mal todavía. egy madár el álgebra az algebra el hambre az éhség el agua (fresca) a (friss) víz el habla española a spanyol nyelv el (un) hacha buena a (egy) jó fejsze 45 38 . hogy a megszólításban kitegyük a señor. Está aún en cama. una névelő helyett az el. az illető nevével együtt vagy anélkül. A ház úrnője Anna.

. muy débil. . porque yo . a munkás lakása. Don Pablo? Él . cuatro hijos [kwátró ihbsz]. . . hacha es buena. en cama. . Pablo vive en . . . [lkzddsz mucsócsász]. . agua está fresca. cabeza [káftécá]. Ugyancsak : una alta puerta egy magas ajtó. . . 46 . en ese cuarto. vosotras . A többes számban is csak: las aves. señor (señora. Yo . Ejereieios 1. tú ahora? ¿Cómo . . . pero hoy aun no . . ancha ventana está a la izquierda.'tets des muchachas. la h flá ácsé) (a h betű). alto y esbelto [altó jéz&éltó]. . siempre alegre. . . valamint a betűk neve előtt is megmarad a nőnemű névelő: la Ana. Angela trabajan (dolgoznak) mucho en casa. ¿Dónde vive . Tegyük a pontok helyébe a határozott névelő megfelelő alakját : . Tegyük a pontok helyébe a ser. . . . . bien. . pero ya no . . está hoy alegre [esztáójá%ré]. gracias. az anya leánya. . Ana y . Női keresztnevek előtt. ennek a tanulónak az osztálya. . . La estufa . . Tú . a tanuló könyvei. enferma [émférmá]. Juan Varga [hwámbárgá]. . . . Eva y María. . . ellos? ¿Cómo . . África francesa. mert itt a hangsúly nem az első szótagon van. . . a gyárak igazgatói. siempre diligente. . ) ¿Cómo se llaman los hijos de Juan Varga? ¿Qué es Juan Varga? ¿Dónde trabaja? ¿Qué obrero es Juan? ¿Quién está contento con el trabajo de Juan? ¿Cómo está Juan ahora? ¿Dónde está sentado? ¿Quién es el ama de casa? ¿Dónde trabaja ella? ¿Dónde está sentada ahora? ¿Cómo son José y Paco? ¿Cómo es José? ¿Cómo es Paco? ¿Cómo trabajan ellos en la escuela? ¿Qué muchachas son Eva y María? ¿Es aplicada Eva? ¿Es aplicada María? ¿Cómo son siempre las dos muchachas? ¿Por qué no están alegres hoy? ¿Cómo está la abuela? ¿Cómo está usted. . . . 4. . a tanulók könyve. . . Péter tolla. América española. a tanár úr tanulói. 2. de hierro. buenos y aplicados [bwénósz jáplik¿dosz]. alta puerta está a la derecha. . . a munkások lakásai. . . . hachas son buenas. . Péter tollai. . Feleljünk a következő kérdésekre : ¿En qué ciudad vive usted? ¿En qué calle vive usted? ¿En qué calle vive la familia Varga? ¿En qué casa está la vivienda de la familia Varga? ¿En qué piso está la vivienda de los Varga? ¿Cómo es la vivienda de los Varga ?¿Quién está en casa esta noche? ¿Quién es el cabeza de la familia Varga? ¿Quién es Juan Varga? (El marido de . vamos a cenar [bámószácénár]. en cama. . . las hablas. a tanulók könyvei.Viszont: una amiga egy barátnő. siempre aplicadas. ama de casa? . a szorgalmas tanulólány új füzete. . . mert alta nem főnév. hangsúly Ügyeljünk az alábbi szavak helyes kiejtésére és hangsúlyára: es bueno [ézftwénó]. . las aguas. . habla española es muy hermosa. György füzetei. Kiejtés. Nosotros . annak a fiatalembernek a szülei. álgebra es difícil. un poquito [umpókitó]. . la alta ventana a magas ablak. ¿En qué cuarto . . . illetve estar megfelelő alakját: Hoy yo . Las ventanas . los abuelos de Francisco? . . . . az anya leányai. a gyár munkásai. la a (az a betű). es esbelto [észéz&éltó]. a szorgalmas tanulólányok füzetei. amiga de usted? ¿Quién e s . . la América española a spanyol Amerika. pero . . Pedro vive en . ezeknek a tanulóknak az osztályai. señorita)? 3. enfermo y . la Ángela (Angéla). . alegre. . . Pál ceruzái. Mondjuk spanyolul: a tanuló könyve. ¿En qué clase . listas. en casa. a la izquierda. . Budapest házai. . las hachas. azoknak a fiatalembereknek a nagyszülei. . . . concien­ zudo [könejéncudö].

Escribís las palabras. II. Jól felelek. személy LECCIÓN QUINTA Az ige ragozása a kijelentő mód jelen idejében Példa: hablar responder escribir beszélni felelni írni Tő: hablrespondeserib- szám: Hablo español. ők már elkészültek iskolai leckéikkel ( = Ők már készen vannak az iskola számára. II.) I. Felelnek a kérdésre. Halkan beszélnek. Fáradt vagy? Nem. } -0 III. Ritkán ír. sze' mély 2. Gyakran írnak. Respondes a la carta. 1 I I I . — Hol dolgozik ön? Munkás vagyok egy papírgyárban ( = Munkásként dolgozom . -as -es -a "e -amos -emos -irnos -ais -eis -ís Többes szám: 1. III. Spanyolul beszélek. I. írjátok a szavakat. I. Ma este fáradt vagyok. Hablan en voz baja. 2. Jóháziasszony vagyok. Mindenki meg van elégedve a háziasszony munkájával. Escribimos mucho. Responden a la pregunta. Rosszul felel. Hol lakik Budapesten? Abban az utcában. Hangosan beszéltek. Hablas mucho. Én nem dolgozom (egy 1) gyárban. Respondéis a él. -er III. Feleltek neki. személy 3. II. ) . Escriben a menudo. ma nem vagyok még. Késő van már? Még nincsen késő. fáradt. 5 CINCO I. Felelünk a tanárnak.) I. II. Sokat írunk. -an II. J I. személy Habláis en voz alta. . Respondo bien. Válaszolsz a levélre. .) — Hogy vagy? Köszönöm. jól vagyok (szórend !). \ III. Folyékonyan beszélünk. mély Respondemos al profesor. Escribe raramente. ) -en 47 . Escribo una carta. Responde mal. Levelet írok. Escribes el ejercicio. II. Magyarul beszél. És te hogy vagy? Én is jól vagyok.5. Fordítsuk le spanyolra: Budapesten lakom. Hablamos szecorrientemente. írod a feladatot. — Józsi fiai nagyon értelmesek. III. -ar II. személy 3. Habla húngaro. Sokat beszélsz. köszönöm. -ir Egyes 1. 1 III. Otthon dolgozom. (Egy !) karosszékben ülök az ablak mellett és pihenek.

Sin duda están en casa todavía. pero debo hacer otras cosas. pero yo respondo raramente. {Juan no sólo trabaja en la fábrica. Él debe aún cien florines a mi mujer. Ana. José escribe a menudo.) Mientras Juan escribe las cartas. trabaja en la cocina. — Bueno. Escuchan la radio y entretanto hablan en voz baja entre ellos. — ¡Corriente ! ¿Con quiénes hacemos la excursión? — Ahora mismo llamamos por teléfono a Pablo y a Esteban. debo aprender las nuevas palabras españolas y escribir el ejercicio. sino está en casa y descansa. ayudan siempre a la madre. Los hijos. Primeramente. Luego. debemos estar en casa. Las hijas. María ayuda a la madre en la cocina. 48 . Además. Pero. Eva y María. — dice para sí. debo hablar con mi hermano. no estudian ahora porque ya están listos para la escuela. Por fin. su mujer. — Hoy no trabajo en la fábrica. ¿qué hacemos hoy? ¿Qué dices de una excursión a las montañas? — Digo que es una buena idea. sino también sigue un curso de lengua castellana. debo responder a la carta de mi hermana que vive en la Argentina. Ahora está sentado en el sofá y fuma un cigarrillo. Ana es una buena y concienzuda ama de casa. Mientras que Eva hace las camas y arregla los cuartos. José y Paco. — Pues. Eso no está bien. este pitillo. porque es domingo. Ella cocina muy bien. debo responder a las cartas de mi amigo José que está ahora en Szeged. Es la mañana.I Hoy es domingo Hoy es domingo. por la mañana. — Pues hacemos la excursión por la tarde. Esta mañana Juan Varga no trabaja en la fábrica. Conozco bien a mi hermana : ya espera mi carta con impaciencia.

dohányozni el cigarrillo. III Refranes españoles Decir y hacer no comen a una mesa. — 3. amely. porque faltan las ocasiones.-m el hermano fiútestvér la hermana nőtestvér los hermanos testvérek que (vonatkozó névmás) aki. amelyeket la Argentína Argentína conozco ismerem. las voces [láz&ácész] hang la pregunta kérdés a menudo gyakran I. pero muy mal. amelyet. magának deber tartozni. nőtestvéremnek esperar várni. Yo sólo chapurreo el español. señora. kelleni debo hacer tennem kell hacer csinálni. Nem a ruha teszi az embert. akiket.) 4 Spanyol nyelvkönyv — 8814 49 . . — Sólo no hablo bastante. -ra.* Una golondrina no hace verano. re . — ¿Desde cuándo estudia usted el castellano? — Desde hace cuatro meses. si usted habla despacio. remélni con impaciencia türelmetlenül *(A közmondások magyar megfelelői: 1. Nem használ a szó. caballero. . Usted habla muy bien.II Conversación — ¿Habla usted español. los gofos pamlag. -hoz. ismerek (conocer ismerni) a mi hermana nőtestvéremet. el domingo vasárnap es la mañana reggel (délelőtt) van la mañana reggel. El hábito no hace al monje. akik. kerevet fumar szívni. ma délelőtt el goíá. holnap esta mañana ma reggel. -nek. -hez. -hoz raramente ritkán corrientemente folyékonyan al = a + el en voz alta hangosan en voz baja halkan la voz. amelyek . Hablo muy mal y a menudo digo tonterías. akit. ha a kéz nem jó. tenni otro más. Vocabulario cinco öt quinto [kíntó] ötödik' hablar [á&lár] beszélni responder felelni. válaszolni escribir írni la carta levél a (elöljárószó) -nak. Tomo lecciones de español dos veces a la semana. délelőtt. — Es usted demasiado modesta. — Usted es muy cortés. el pitillo cigaretta para sí magában. — 2. señora? — Hablo un poquito. Pero comprendo mucho. — Usted hace buenos progresos en español. egyéb primeramente először (is) mi hermana nőtestvérem mi az én . Egy fecske nem csinál nyarat.

felhívni por teléfono telefonon cl teléfono a telefon a Pablo Pált Esteban [észte&án] István sin duda kétségkívül. végett. -ért. anihez: de) la excursión kirándulás a las montañas a hegyekbe la montaña hegység. megvetni az ágyakat arreglar kitakarítani. -szőr a la semana hetenként la semana hét el progreso haladás hacer buenos progresos szépen haladni bastante elég. nos decir (digo. ötlet por la mañana (időhatározó) délelőtt hacer una excursión kirándulni por la tarde (időhatározó) délután ¡corriente! helyes 1 rendben van! ahora mismo most mindjárt. hegy que (kötőszó) hogy la idea gondolat.la impaciencia türelmetlenség además azonfelül. elegendő . mulasztani A la ocasión alkalom III. -ar végű igék : arreglar kitakarítani. azonkívül el amigo barát la amiga barátnő no está bien nincs rendjén cien. -szer. sigues. eleget faltar hiányozni. . miközben su mujer a felesége su az ő . rendbe hozni ayudar segíteni descansar pihenni entrar belépni. folytatni el curso tanfolyam mientras que míg. -on ke­ resztül el fin vég. -bői. révén. köztük entre (elöljárószó) közt. szólni (amiről. remélni estudiar tanulni faltar hiányozni 50 .-je la cocina konyha cocinar főzni ayudar segíteni (akinek: tárgyeset) hacer las camas be. közé pues [pwész] hát. rendbe hozni entretanto azalatt. cél aprender megtanulni seguir un curso tanfolyamra járni seguir (sigo. dices) mondani. sigue) követni. biztosan la duda [Ikduda] kétség II» chapurrear törni (a nyelvet) demasiado túl. ciento száz el florín forint por fin végül por (elöljárószó) által. comer enni a una mesa egy asztalnál la golondrina fecske el verano nyár el hábito (szerzetesi) ruha cl monje szerzetes Gramática 39 Az ige (El verbo) — Az igeragozás (La conjugación) I. . között. vajon despacio lassan ¿desde cuándo? mióta? ¿cuándo? mikor? cuando amikor desde hace (elöljárószó) óta el mes hónap tomar venni dos veces kétszer una vez egyszer la vez -szór. máris llamar hívni. -ból. -on át.v. bemenni escuchar (meg)hallgatni esperar várni. túlságosan modesto szerény cortés udvarias la tontería butaság comprender megérteni si (kötőszó) h a . mialatt. ezalatt escuchar (meg)hallgatni entre ellos maguk közt.

lakni A spanyol igéket a főnévi igen év (el infinitivo) végződése szerint három csoportba osztjuk: 1. -ik -0 -0 -0 II. Az igeragozás keretében először a kijelentő mód jelen idejével (el modo indica­ tivo. felhívni II. (-IR) A megfelelő magyar rag -k. kelleni responder felelni vivir élni. ha a főnévi igenév -ar. *nek. Hacemos muchas cosas. -d -. Mit csináltok? Nem mennek kirándulni. -ir végződését elhagyjuk. -je -as -a -es -e -es -e 40 Rendhagyó igék ragozása 1. ¿Qué hacéis? No hacen excursiones. el tiempo presente = el presente de indicativo) foglalkozunk. -tek . Hace buenos progresos. -játok. Sok mindent csinálunk. -1. -er. személy 3. Az ige tövét megkapjuk. hago haces hace hacemos hacéis hacen 51 4* . (-ER) III. 2. -ják. I libát követsz el. -ja. -ik. -jétek -nak. személy Többes szám 1.fumar szívni. -m -sz. -jük -tok. Hacer (csinálni. -juk. személy 3. ill.i r végű igék csoportjába. tenni) Hago una excursión. Szépen halad. az . személy -amos -áis -an -emos -éis -en -imos -is -en -nk. dohányozni hablar beszélni llamar hívni. A három igeragozás ragtáblája a következő : I. Haces un error. A lecke elején levő táblázatból is láthatjuk. (-AR) Egyes szám 1. Kirándulok. az ."-ir végű igék : escribir írni preguntar kérdezni tomar venni trabajar dolgozni deber tartozni.a r . személy 2.e r és 3. -er végű igék: aprender megtanulni comprender megérteni comer enni III. hogy a ragok mindenkor a tőhöz járulnak. az . személy 2.

42 Az a elöljárószó a) Respondemos al profesor. conocer ismerni. ir menni és seguir követni. Nem kell itt lennünk. rendhagyó igék ragozását is. Nem kell segíteniök. A rendhagyó igék legtöbbje csak egy-két személyben tér el a szabályos igék ragozásá­ tól. Conoces a mi hermana. hacer csinálni. Ismeri Istvánt. Decimos palabras nuevas. Mi hermano debe cien florines a mi mujer. kelleni) ige használatáról Testvérem 100 forinttal tartozik feleségemnek. Beszélnie kell. decir mondani. 3. Akinek valamit tennie kell. Ismered nőtestvéremet.2. Ismeritek a nyelvet. (Tú) debes escribir. Conocéis la lengua. Ismerem Pált. (Yo) debo estudiar. foly­ tatni. Válaszolok nőtestvérem levelére. No debéis responder. „Üj szavakat mondunk. ¿Qué dices? Dice tonterías. 52 Válaszolunk a tanárnak. (Él) debe hablar. ¿Qué decís a ellos? Dicen muchas cosas. szeretni. No deben ayudar. Az utóbbi igék ragozása : QUERER IR SEGUIR quiero quieres voy sigo vas sigues quiere queremos va sigue vamos seguimos queréis vais seguís quieren van siguen 41 A d e b e r (tartozni. Deber mellett tárgyesettel fejezzük ki azt. conozco conoces conoce conocemos conocéis conocen digo dices dice decimos decís dicen Az előző pontban ismertetett szabályos ragozáson kívül esetenként külön meg kell tanulnunk a szabályos ragozású igéktől eltérő. Conoce a Esteban. Néhány szót szólok. Conocer (ismerni) Conozco a Pablo. Conocen a todos. Tanulnom kell. . Conocemos a su hermano. Decir (mondani. Nem kell felelnetek. amivel tartozunk. Ismerjük testvérét. Mit mondasz? Ostobaságokat mond. szólni) Digo algunas palabras. Mindenkit ismernek. írnod kell. No debemos estar aquí. alanyesetben áll. Az eddig előfordult rendhagyó igék : ser és estar lenni. Mit mondtok nekik? Sok mindent mondanak. Respondo a la carta de mi hermana. querer akarni.

-re. Es usted demasiado modesta. 43 A személyt jelölő főnevek tárgyesete Conozco bien a mi hermana. -be ragnak megfelelően. nemcsak a mondat elején. Felhívjuk Pált és Istvánt. en la China vagy en China Kínában. la Hungría socialista a szocialista Magyarország. ilyenek például el Perú Peru. Voy a Szeged (a Debrecen). la Hungría nueva az új Magyarország. Jól ismerem nőtestvéremot. -ba. Espero a mi amigo.b) Hacemos una excursión a las Kirándulunk a hegyekbe. Llamamos por teléfono a Pablo y a Esteban. Az asztal jobbra van. la España vieja la Amériea latina Nőtestvérem Argentínában él. ön túlságosan szerény. -ra. La mesa está a la derecha. 44 A határozott névelő kitétele országnevek előtt Mi hermana vive en la Argentina. -höz. Jelzővel ellátott országnév előtt a névelőt mindig ki kell tenni: Hungría Magyar­ ország. Szegedre (Debrecenbe) megyek. Egyes országnevek előtt ingadozik a névelő használata: en la Argentina vagy en Argentina Argentínában. Tomo lecciones dos veces Hetenként kétszer veszek órát. Az a elöljárószó a részcshalározót fejezi ki a magyar -nak. Barátomat várom. ön nagyon udvarias. >Az a + el találkozásából al lesz. A személyt jelölő főnevek tárgyesete és részeshatározó esete ennélfogva egyforma: a Pablo Pált és Pálnak. hanem az ige mögött is állhat. a régi Spanyolország Latin-Amerika Több országnév mindig névelővel áll. al padre az apát és az apának. -hez. A személyt jelölő főnevek tárgyesetét az a elöljárószóval képezzük. — Azonkívül sok határozói kifejezésben is előfordul. Ismerjük Józsi testvérét (testvéreit). 45 Az u s t e d helye a mondatban Usted es muy cortés. U«ted (és Ustedes). mint alany. a la semana. 53 . en Hungría Magyarországon. — A mozgást jelölő igék mellett az irányt fejezi ki a magyar -hoz. -nek ragnak megfelelően. montañas. Conocemos al hermano (a los hermanos) de Pepe. el Uruguay Uruguay. József gyakran ir. el Paraguay Paraguay. c) José escribe a menudo.

— Tú también estudi. la mujer de Juan.. — decir palabras españolas . mientras que Juan escribe las cartas? ¿Cómo cocina Ana? ¿Quiénes ayudan a Ana? ¿Qué hace Eva? ¿Qué hace María? ¿Qué hacen José y Paco? ¿Por qué no estudian ahora? ¿Qué hacen por la tarde? ¿Con quiénes hacen la excursión? ¿A quiénes llaman por teléfono? 2. — estudiar la lengua inglesa . . debo responder a la carta. Kiejtés. Feleljünk a következő kérdésekre : ¿Qué hace Juan Varga los domingos (vasárnaponként)? ¿Debe hacer muchas cosas? ¿A qué carta debe responder? ¿Dónde vive la hermana de Juan Varga? ¿Dónde está ahora su amigo José? ¿Escribe José a menudo? ¿Responde Juan siempre a las cartas de José? ¿Con quién debe hablar Juan? ¿Por qué? ¿Qué debe Juan aprender y escribir? ¿Qué hace Ana. b) Bueno. Végül meg kell tanulnom az új szavakat. .. Luego... Por fin. dos veces" (dözöécész). — escribir una carta . i 54 . las lecciones.. — llamar a Esteban . — responder a la pregunta del profesor. escrib. — comprender la gramática. Hoy Juan no trabaja sino está en casa.. valamint határozót vesszővel választjuk el a mondat többi részétől.... los ejercicios y h a b í . en voz baja (embbzbáhk) de mi hermana (démjérmáná). . aprend. Digo que eso es una buena idea.. hogy ez jó ötlet.. los ejercicios. la lengua española. — deber ayudar a los alumnos . 3. Azt mondom. — comer mucho . este pitillo). hangsúly Ügyeljünk az alábbi szavak helyes kiejtésére és hangsúlyára: habla húngaro (áblk ungárö). aprend. Primeramente. de mi amigo (démjámirjö). Ejercicios 1. escrib. — aprender las palabras nuevas. Először is válaszolnom kell a levélre.. el español. János ma nem dolgozik. Jó ez a cigaretta. Azután beszélnem kell a testvéremmel. Pótoljuk a hiányzó ragokat: Yo e s t u d i . — hacer una excursión . hanem hosszúak. este pitillo.' — ir a cenar. Nevezetesen : a) a sino (hanem) és a que (hogy) kötőszó előtt nem teszünk vesszőt. debo hablar con mi hermano.46 A vessző használata a magyar lói eltérően Ezek a ceruzák nem rövidek. las hijas (lásziAász). las palabras. a) a mondat élén állítmányként álló melléknevet (bueno. hanem otthon van. a) Estos lápices no son cortos sino largos. con españoles. debo aprender las palabras nuevas. Ragozzuk el az igéi a kijelentő mód jelen idejében a következő kifejezésekben: hablar el castellano corrientemente . — conocer al padre de Pablo . — vivir en Budapest. A vessző használata nem mindig egyezik a két nyelvben. — Nosotros estamos ahora en la escuela : estudi. — querer a la hermana . .

nem főzöl. Mondjuk spanyolul: beszélnem kell. Soy obrero. beszélnek. La vivienda donde vivimos está en el segundo piso. tanulnod és írnod. escrib. nem főztök. . beszélek. nem ismered Pált. aprend. la nueva lección. Önök folyékonyan beszélik a nyelvet. beszélünk. — ennünk kell. Dos veces a la semana tomo lecciones de español. Te sokat értesz. í r . . . — nem kell főznöm. Pált és Istvánt is hívjuk. . La señorita se llama Margarita Fehér y esx una alumna muy aplicada y concienzuda. írnak. con el profesor. la lección y h a b í . ahora en la clase: escrib. írtok. nem ismerjük Pált. Folyékonyan beszélünk. de gyakran mondunk ostobaságot (többes szám). Vivo con mi familia en una casa moderna en Budapest.. clara. Debo aprender el castellano porque mi hermano vive en (la) Argentina y yo quiero ir a verle. aprend.. los ejercicios. Mi is tanulunk spanyolul. — Mit mond? Mit mondanak? Mit mondasz? Mit mondtok? Mit mondunk? Mit mondok? — Mit csináltok? Mit csinálsz? Mit csinál? Mit csinálnak? Mit csinálok? Mit csinálunk? — Nem ismerem Pált. nem ismeritek Pált. beszéltek. nem főznek. . nem főzök. ¿A quiénes veo en la clase? Primeramente. 5. eszünk. Sokat kell beszélned.mucho. . Délután kirándulunk a hegyekbe. beszélsz.. Luego. 6 SEIS LECCIÓN SEXTA Lección de repaso En la escuela Me llamo Esteban Kovács. hermosa y muy cómoda. írok. veo a los alumnos que estudian el español en esta clase. Mióta tanuljátok ezt a nyelvet? Mi csak egy hónap óta tanulunk spanyolul. Délelőtt felhívom telefo­ non barátomat. . una excursión a las montañas. Pero comprendo casi todo cuando el profesor habla despacio o cuando pregunta a los alumnos. esztek. En el primer banco está sentada la señora Molnár. — írnod kell. Trabajo en una fábrica de papel. Ahora estoy en la primera clase de español.. veo al señor profesor que está cerca de la pizarra y habla con una señorita muy bonita. írsz. Mi vivienda es grande. írunk. nem ismerik Pált. nem ismeri Pált. en el segundo están sentados los señores Nagy y Takács. nem főzünk. Biztosan otthon van. nem főz. . eszem. — Vosotros e s t . . beszél. con el profesor.. eszik. 4. Soy casado.. . Fordítsuk le spanyolra : Én már beszélek egy keveset spanyolul. en el 55 . — Ellos h a c . en la Calle de la Reina Isabel. Három hónap óta tanulom a spanyol nyelvet. esznek. de nem beszélsz eléggé jól. Aun no hablo bien el español porque estudio la lengua desde hace sólo tres meses. las palabras en el cuaderno y h a b í . eszel.

Ahora trabajo mucho en la fábrica. Las palabras españolas son fáciles. un cuaderno negro. hay dos armarios anchos y altos. señoras y señoritas. Allí detrás. neki con ella vele casi majdnem. El profesor pregunta. las ventanas que también son grises. En los pupitres vemos los libros. no son difíciles. — ¿Y qué hacen Eva y María? — Hoy Eva no está bien y por eso está en cama. — Porque la cena ya está lista. la niña kislány) ver (veo. las señoritas Eva y María Varga. y nosotros los alumnos respondemos bien o mal a las preguntas del señor profesor. — ¿Qué hacen los niños? — José toma ahora una lección de inglés. veis. ¿No quieres cenar? — Aún no. ¿Qué es eso? Ésta es una estilográfica azul. Vocabulario seis hat todo minden.tercero. En el centro están los pupitres o bancos verdes. jobban le őt. en ellas vemos algunos cuadros hermosos. ves. A la derecha veo la puerta gris. ve. ¿Qué es esto? Eso (Ese) es un libro rojo. ¿Qué es aquello? Aquello es una estufa de hierro. En la mesa hay ahora un libro grueso. cuadernos y lápices de los alumnos. ven) látni mejor jobb. Ana. ¿Quién es usted? Yo soy Esteban Kovács. szinte las matemáticas mennyiségtan 56 . Por eso estoy sentado ahora en este sillón y escucho la radio. una tiza blanca y una estilográfica azul. — ¿Y cómo está ahora? — Ya está mejor. Sólo debemos aprender las palabras nuevas muy bien. hay mucho trabajo. Delante hay una mesa larga y ancha con dos sillas nuevas. Aquellos armarios son viejos y feos. Juan? — Estoy muy cansado. vemos. En casa — ¿Por qué no estudias. a la izquierda. ¿De qué color son estos lápices? Son azules. mindent sexto [szésztó] hatodik primer = primero el repaso ismétlés por eso ezért casado. Entran en la clase aún otros señores. ir a verle meglátogatni őt fiú. Paco aprende las lecciones para la escuela. María está con ella. ¿Qué es usted? Soy obrero. Las dos muchachas hablan de la escuela y de la lección de matemáticas. casada nős. férjezett los niños a gyerekek (el niño gyerek. debes también descansar. ¿Qué vemos ahora en esta clase? Vemos las paredes amarillas. Delante está también la pizarra. ¿Cómo es aquella ventana? Es baja y estrecha. — Haces bien.

-d. española. las manos. általában nincsen külön nőnemű alakja : fácil. la ciudad. las lecciones A -z végződésből -ees lesz: el lápiz. la dinamo. Kgyes szám Többes szám Nőnemű főnév eiőtt Egyes szám r Többes szám | a) A határozott névelő : (a. francés. -ez végű: la pluma. -ión. el poeta 2. las plumas b) mássalhangzó után -es: los meses. las voces 3. ha 1. -a. alemány alemana. A melléknév Végződés szerint van: a) -o végű . hermosa b) -e végű . los lápices. el sofá b) Nőnemű a főnév. nincsen külön alakja a nőnem számára: verde e) mássalhangzó» végű . — el dia B) A főnevek többes száma a) magánhangzó után . la lección. -o végű: el cuadro 3.Gramática összefoglaljuk az első öt leckében tanult nyelvtani anyagot. la voz. a nőnemű alak -a végű: hermoso. A főnév A) A főnév neme a) Hímnemű a főnév. mássalhangzóra vagy hangsúlyos magánhangzóra végződik (kivételek­ kel) : el lápiz. férfit jelöl: el padre. la radio. la vejez Kivételek : la mano. francesa A többes számot a főnevek mintájára képezik. ha 1. az) b) A határozatlan névelő : (egy) el un los __ (a una las __ 2. inglés. la profesora 2. 57 .s : los padres. A névelők Himnemű főnév előtt ». inglesa. 1. difícil. nőt jelöl: la madre. kivétel a nemzetiséget jelölő melléknév: español.

vosotras. -ről. -hoz. -bői. ¿Cuál? ¿Cuáles? Melyik? Melyek? 5. II. Példák a ragozásra: HABLAR COMER VIVIR hablo como vivo hablas comes vives habla come vive hablamos comemos vivimos habláis coméis vivís hablan comen viven cuando amikor . donde ahol como mint. -nek . aquélla. — önállóan . akik que aki. Az eddig tanult elöljárószók de -nak a. ella. A névmások a) A személyes névmások : yo. -vel para -ért. éstos. -on keresztül cerca de mellett. -en. -be. ésos. aquél. amely. -nek a . esos. eso 3. -on. dios. -ű . cuales amelyik. éstas : esto 2. számára por által. b) A mutató névmások : 1. aquellas. -ra. -re. nosotras. tú. -ba. -ra. Közelre mutat: este. -hez. aquéllas . vosotros. ustedes. estas . Az ige A ragozás szerint három csoportra osztjuk őket: I. esa. -ként (de+el = del) a -nak. -ben . — önállóan : ése. -ar végű igék. -ról. -ir végű igék. -be (a-f-el = al) en -ban. quienes aki. révén. -ért. -on át. estos. amelyek 58 . Távolra mutat: aquel. -bői. -höz . aquello c) Kérdő és vonatkozó névmások : ¿Cuándo? Mikor? ¿Dónde? Hol? ¿Cómo? Hogyan? Milyen? ¿Quién? ¿Quiénes? Ki? Kik? ¿Qué? Mi? Milyen? Melyik? Mely(ek)? . -ból. ésa. nosotros. végett. akik. -ból való . ellas. -op. közelében desde hace óta 6. esta. -ba. usted. A megszólított személynél levő tárgyra mutat: ese. ahogyan quien. esas. -é . aquellos. -er végű igék. amint. -ból. III. -ú. él. aquella.4. ésta. -re sin nélkül con -val. — önállóan : éste. ésas . amelyek cual. aquéllos.

. . días son largos. — Amikor fáradt vagy. señora? A q u .. . írjuk a pontok helyébe a megfelelő végződést: Los alumnos diligent.Rendhagyó igék: CONOCER DECIR ESTAR HACER IR QUERER SER VER conozco digo estoy hago voy quiero soy veo conoces dices estás haces vas quieres eres ves conoce dice está hace va quiere es ve conocemos decimos estamos hacemos vamos queremos somos vemos conocéis decís estáis hacéis vais queréis sois veis conocen dicen están hacen van quieren son ven Ejercicios de repaso — Ismétlő gyakorlatok 1.. — no comprendo la gramática . . . puerta verde está a . 4. — Amikor a tanulók fáradtak ) 59 .. manos de aquella señorita son blancas.. 3.. — respondo a las preguntas del profesor. es la señora Kiss. nem dolgozunk. . . señor Nagy? . — no como mucho . és hallgatjuk a rádiót. derecha . ven­ tanas verdes están a . . es una regla nueva. ¿Cuál. . profesora. . . ... señorita esbelt.. . . — veo a los alumnos. .. . lecciones de español no son difíciles. Ragozzuk el az egyes és a többes szám minden személyében: no hablo bien el español. . profesor. son las estilográficas buenas ? Aquél. . lápices y . . . ¿De quién es? Es de aquel.. lápiz . — debo ir a ver a la profesora. . . ¿Dónde está . .. radio es muy b u e n . .. — fumo un cigarrillo . . izquierda. . . — trabajo en la fábrica. . La lengua español. hanem a karosszék(ek)ben ülünk. Mi a második padban ülünk a vaskályha mellett. — voy a ver a mi hermano . día es largo. Ma nagyon szorgalmasak vagyunk.. . . . ¿Quién es aquel. — no digo tonterías . . a . . és megírjuk a feladatokat. . trabajan mucho. — estoy contento . alumnos. . señor Nagy están en . . . . . mert jól akarunk felelni az iskolában. 2. .. ? E s t . . no es tan difícil como la lengua alemán. . . . — soy muy aplicado . . . — chapurreo el inglés . . . libros . ... — Amikor József fáradt — Amikor fáradtak vagytok. . .. . — vivo en Budapest.. . — quiero escribir una carta . Tegyük ki a határozott névelő megfelelő alakját: En . . b) Mondjuk el vagy írjuk le a fenti mondatokat a többi személyben : (Amikor fáradt vagyok.. ¿Qué es e s t . A tanárral csak spanyolul beszélünk. a . . Fordítsuk le spanyolra : a) Amikor fáradtak vagyunk... . clase vemos a . pupitre. E s t . Feleljünk a következő kérdésekre : ¿Cómo se llama usted? — ¿Qué es usted? — ¿Dónde trabaja usted? — ¿Qué hace usted los domingos? — ¿A quién debe escribir una carta? — ¿Cuándo está usted en casa? — ¿Con quién hace usted excursiones? — ¿Qué lenguas habla usted? — ¿Habla usted bien el español? — ¿Con quién habla usted español? — ¿Son fáciles o difíciles las lecciones de español? 5. .. . — hago los ejercicios . Las lenguas no son siempre fácil. . — aprendo la sexta lección . primera clase hay muchos objetos. En . . . Megtanuljuk a leckéket. . .

porque tengo mucho sueño. ¿A dónde vas ahora? — Voy al hospital. Has de ir al hospital. Van (egy) könyvem. Habéis de escribir a Esteban. haber de (kelleni) Tengo que dar un examen. Han de estudiar mejor. Miguel! Hoy no estoy bien. Tiene que esperar. Tienen que estudiar mejor. He de dar un examen.) i == Bír lázat. Tienen hermanos.) i == Bírsz kevés időt. Melegetek van. — ¿Doña Inés enferma? ¡No puede ser 1 ¿Qué tiene? .) ( == Bírnak testvéreket. Ha de esperar. Várnia kell.) Tener que. Kevés időd van. Vizsgát kell tennem. Tenemos que ir a ver a Pablo. ¿por qué no duermes? — Porque tengo poco tiempo. — Vamos juntos un rato* ¿Por qué vas al hospital? — Voy a ver a mi abuela. Jobban kell tanulniok. Van étvágyunk. — Yo no descanso tampoco. Tenéis calor. birtokolni) Tengo un libro. Tienes que ir al hospital. Meg kell látogatnunk Pált. Está muy enferma. A kórházba kell menned. Láza van.) i = Bírunk étvágyat. Vannak testvéreik. Tienes poco tiempo. — Entonces.LECCIÓN SÉPTIMA Tener (bírni. Tenemos apetito. Tengo siempre prisa. Tenéis -que escribir a Esteban. [= Bírok egy könyvet. Hemos de ir a ver a Pablo. I Un encuentro por la calle — ¡Hola.) i [= Bírtok meleget. todo el día he de hacer algo. Pepe! ¿Qué tal? — ¡Salud. írnotok kell Istvánnak. Tiene fiebre.

Hoy. Y tú.— Tiene una grave pulmonía. y a Andrés también. Y tú. — Tienes razón. III Refranes españoles Quien más tiene. señor. verdad? — Sí. También nosotros tenemos miedo porque este examen •es muy difícil. Tengo miedo a todo examen. — Muy bien. más quiere. — Tiene que esperar un rato. voy a veros. conozco ya a toda la familia. mucho yerra. por ejemplo. mi amigo Emerico y yo tenemos *}ue ir a la universidad. jHasta pronto! II En un café de barrio (Chiste) En un café de barrio el mozo sirve a un parroquiano una limonada sin pajita. — Yo también quiero mucho a los niños. — dice el mozo. Mi hermana Catalina ya tiene un hijito. Quien mucho habla. ¿cómo estás? — Regular. Miguel! Todos te esperamos lo más pronto posible. Dice el parroquiano al mozo: — Tráigame usted una pajita para tomar esto. ¿por qué tienes un aspecto tan cansado? — Porque no duermo bien. — porque todas tas pajitas están ocupadas. iQué lástima que no tenemos más tiempo! Tengo que entrar porque ya es tarde. ¿Cuándo estáis en casa? — A las seis de la tarde ya estamos casi siempre en casa. Tengo que comprar a Juanito unos juguetes. Tiene continuamente fiebre alta. — Lo siento mucho. — ¿Cuántos años tiene ya Juanito? — Tiene sólo diez meses. Hoy tengo que ir también a donde mi cuñado. No tiene tampoco apetito: no quiere ni comer ni beber. Tiene los ojos azules y el pelo rubio. ¿Tú conoces a mi hermano. No puedo ni dormir ni descansar. porque mi hermano Andrés tiene un constipado tremendo y tose toda la noche. Es un muehachuelo muy cariñoso. — ¿Y qué haces todo el día? — Tengo siempre mucho que hacer. — No es cosa agradable. Si tengo tiempo. — Aquí está el hospital. Pepe. •61 . — ¡Pero vosotros siempre tenéis suerte en todos los exámenes! — Desde hace dos meses tengo mala suerte en todo. Pero eso aún no es todo. jAdiós. Quien siembra vientos. recoge tempestades. Le quiero mucho. Hemos de dar un examen.

ni sem . ahol a sógorom. Józsi ¿qué tal? hogy vagy? Miguel [mi^él] Mihály tengo mucho sueño nagyon álmos vagyok el sueño alvás. dan) adni el examen. „pech" malo rossz a donde mi cuñado a sógoromhoz (szó szerint: oda. bebes) inni lo siento mucho nagyon sajnálom lo azt sentir (siento. unas néhány. szerencse la mala suerte balszerencse. duerme. egy ideig no puede ser nem lehet(séges) poder (puedo. duermen) aludni tengo prisa sietek la prisa sietség todo el día egész nap algo valami(t) tampoco sem. szőr J . das. titeket a las seis de la tarde délután (este) hat órakor regular szabályos. nehéz la pulmonía tüdőgyulladás continuamente állandóan. sientes. -hetni Inés Ágnes ¿qué tiene? mi a baja? grave súlyos. pueden) -hatni. da.. sentimos. cl aspecto külső. sem beber (bebo. álom entonces akkor. puede. dormís.Vocabulario siete hét séptimo [szétimö. dais. folytonosan ni . . dormimos. el encuentro találkozás por la calle az utcán j hola !. sentís. duermes. megszokott. podemos. érezni. arcszín Andrés András el constipado nátha tremendo borzalmas toser (toso. venni Juanito Jancsi unos. ti. hőség dar un examen vizsgázni. damos. siente. sienten) sajnálni. „megvagyok" tengo mucho que hacer sok dolgom van ( = sokat kell tennem) por ejemplo például el ejemplo példa Emerico Imre la universidad egyetem agradable kellemes tengo miedo félek (amitől: a) el miedo [mjedó] félelem todo examen minden vizsga tengo razón igazam van la razón értelem . kisfiú cariñoso kedves el ojo szem el pelo haj. akkor hát dormir (duermo. széptimó] hetedik poco kevés el tiempo idő la fiebre láz el apetito étvágy el calor meleg. igazság tengo suerte szerencsém van la suerte sors . ¡salud! szervusz! Pepe Jóska. észrevenni 62 . toses) köhögni ¿verdad? ugye? nemde? igaz? la verdad [láftérd¿td] igazság voy a veros meglátogatlak benneteket os benneteket. valamilyen el juguete játékszer ¿cuántos años tiene? hány éves ? ¿cuánto? mennyi ? hány ? (cuanto amennyi. juntas együtt un rato egy darabig. los exámenes vizsga el hospital kórház I. puedes. vizsgát letenni dar (doy. nem is ¿a dónde? hova? juntos. ahány) el año év diez tíz el muehachuelo legényke. . lakik) el cuñado sógor la cuñada sógornő el hijito valakinek a kisfia(cskája) comprar vásárolni. . tűrhe­ tően. . podéis.

48 A tener igével képzett kifejezések A tener ige sok kifejezésben szerepel. traemos. el café. elfoglalva III. 63 . A birtoklást a spanyolban a tener igével fejezzük ki. Nagyon melegem van. Tengo mucho sueño. Éhes vagyok.) No tengo tiempo. Tengo mucho miedo. traéis. Álmos vagyok. recoges) begyűjteni. servimos. Tengo miedo. sirve. Melegem van. quien aki sembrar (siembro. aratni la tempestad vihar errar (yerro. Fázom.. mint „Jó Jakásom van". Tengo fiambre. sembramos) vetni el viento szél recoger (recojo. Tengo mucho frío. engem para tomar esto hogy ezt megihassam tomar venni. inni ocupado foglalt. traes. Nem érek rá.rubio frruöjó] szőke ¡qué lástima! milyen k á r ! más több. többé ¡ adiós ! Isten veled ! te téged. hordár servir (sirvo. Sok testvérünk van. vicc el mozo pincér. A legfontosabbak: ¿Cuántos años tiene usted? Hány éves ön? Húsz éves vagyok. a spanyolban így fordítjuk : „Bírok egy jó lakást" : Tengo una buena vivienda. t ö b b e t . servís. fogni. Nagyon álmos vagyok. kávéház de barrio külvárosi el barrio külváros el chiste tréfa. Félek. Az ilyen mondatot pl. yerras) tévedni Gramática 47 A tener ige mint a birtoklás kifejezője Kevés időm van. Tengo veinte años. Nőtestvéremnek kisfia van. sirves. Tengo calor. sirven) (fel)szolgálni el parroquiano (törzs)vendég la limonada limonádé la pajita szalmaszál tráigame hozzon nekem 1 traer (traigo. los cafés kávé. Nagyon félek. A tener ige után a személy tárgyesetét jelölő a elöljárószó elmarad. estilográficas. vagyok. Tengo mucha hambre. enni. Tengo prisa. kiszolgáló. Tengo sueño. Ugyanígy: Los alumnos tienen libros. füzeteik. cuadernos. töltőtollaik vannak. Nagyon éhes vagyok. nemsokára posible lehetséges I hasta pronto! a mielőbbi viszont­ látásra 1 II. Nagyon szomjas Tengo sed. traen) hozni me nekem. Tengo poco tiempo. (Nincs időm. Nagyon fázom. trae. Tengo mucho calor. neked lo más pronto posible minél előbb. Mi hermana tiene un hijito. Szomjas vagyok. A tanulóknak könyveik. Tenemos muchos hermanos. a lehető leggyorsabban pronto gyors. Tengo frío. Tengo mucha sed. Sietek.

Quiero a los niños. Hemos de dar un examen. Nincs igaza. ( = Ne szólj szám. Tenemos suerte. No duermo bien. haber de inkább külső kényszert. Szeretem a gyerekeket. — Az haber ige önmagában (de nélkül) segédige. A tener que. Ismerem testvérét. illetve ue "hangzóra változtatja : SEMBRAR vetni QUERER akarni SENTIR érezni PODER -hatni -hetni DORMIR aludni siembro quiero siento puedo duermo siembras quieres sientes puedes duermes siembra quiere siente puede duerme sembramos queremos sentimos podemos dormimos sembráis queréis sentís podéis dormís siembran quieren sienten pueden duermen b) Több ige a tőbeli e hangzót i-re változtatja a hangsúlyos szótagban: SERVIR szolgálni PEDIR kérni «4 sirvo pido sirves pides sirve pide servimos pedimos servís pedís sirven piden . illetve o hangot hangsúlyos szótagban ie. A tener que és a haber de szerkezet szükségességet fejez ki. 50 Igék tőhangzóváltozása Lo siento mucho. „Pechünk" van. Quien mucho habla. — A hay igealak az haber ige egyes szám Z. Igaza van. 49 A t e n e r q u e ésaz h a b e r d e mint a szükségesség kifejezője Az egyetemre kell mennem. személyéből adódik (ha-\-aqui). Vizsgát kell tennünk. Nagyon sajnálom. Tenemos que dar un examen. erkölcsi kényszert fejez ki. No tiene razón. Aki sokat beszél. a) Sok ige a tőbeli e.) A tőhangzó megváltozásának legfontosabb esetei. sokat téve. Szerencsénk van. mucho yerra. Conozco a su hermano. Nem alszom jól.Tiene razón.d. Tenemos mala suerte. He de ir a la universidad. nem fáj fejem. Tengo que ir a la universidad. mellyel az össze­ tett igeidőket képezzük (1. a deber pedig belső. Megjegyzés. később).

A magyar „sem". „sincsen". Ñem tudok sem aludni. ha több főnévre vonatkoztatjuk a tagadást. — Mint a también. Főnév előtt az első ni szót nem hagyhatjuk el. az állítmányt a no szóval is tagadni kell („kettős tagadás"). sem inni. Ha kétszer fordul elő. tanulni. \ T. az első alkalommal el is maradhat. \ . 1 ^ Tampoeo tiene apetito. f A z a n § o 1 s e m n e h é z « A ni elsősorban igét tagad. No puedo ni quiero dormir. Tampoco. ni (sem. További példák: Tampoco Pepe es aplicado. Nem akar sem enni. yo tampoco én sem. i E n s e m PlhenekNo tiene tampoco apetito. Nem tudok és nem is akarok aludni. „nem is" szavaknak a spanyolban főnévre vonatkoztatva tampoco. amelyre vonatkozik. No quiere (ni) comer ni beber. El inglés tampoco es difícil. hogy ha a tampoco az állítmány előtt áll. mert hangsúlyos «rr-szótaggal nem kezdődhet spanyol szó: ERRAR tévedni yerro yerras yerra erramos erráis yerran d) A ragot megelőző c-ből mássalhangzó után z. 5 Spanyol nyelvkönyv — 8614 51 65 . úgy a tampoco is megelőzheti vagy követheti azt a szót. nem is) Tampoco yo descanso. Ügyelni kell azonban arra. El inglés no es difícil tampoco. } J o s k a s e m «irgalmas. a ragot megelőző g j-re változik át a és o előtt: VENCER győzni CONOCER ismerni RECOGER aratni venzo eonozeo recojo vences conoces recoges vence conoce recoge vencemos conocemos recogemos vencéis conocéis recogéis vencen conocen recogen A szabályos ragozástól való bármilyen eltérést a szótár mindenkor jelzi. az állítmányt nem kell a no szóval tagadni. ) Yo no descanso tampoco. / Étvágya sincsen. . sem ni estudiar. A tampoco a también szó tagadó alakja: yo también én is. További példák: Pablo no quiere (ni) trabajar Pál nem akar sem dolgozni. Ez a szabály valamennyi tagadó értelmű szóra érvényes. magánhangzó után ze lesz. Ha viszont tampoco az állítmány után áll. Tampoco csak egy főnévre vonatkozhat. a ni szót kell használnunk. sem pihenni.c) Az errar (tévedni) ige a hangsúlyos szótagban yc-re változtatja a tőbeli e hangzót. No puedo (ni) dormir ni descansar. igére vonatkoztatva ui felel meg. Pepe no es aplicado tampoco.

— He de escribir una carta. haja van. — No yerro mucho. — No tengo siempre razón. Egész nap. Sem Pál. Ejercicios 1.Ni Pablo ni Esteban están en la clase. b) Todo el día. — Egész éjjel. Minden a) Eso aún no es todo. — Ahora tengo mucho calor. — No conozco al hermanode Miguel. — No siento el frío. — Tengo mucho sueño. — Sirvo a Pepe una limonada. } gyereket eretek. Todos te esperamos. 53 Névelő használata jelzős főnév előtt El niño tiene los ojos azules y A kisgyereknek kék szeme és szőke el pelo rubio. Toda la familia. = Todos los alumnos. Ragozzuk el az állítmányt minden személyben : Tengo veinte años. — Hoy tengo mala suerte. Nem látom sem Pált. — No duermo bien. A tener igével kapcsolatban. melyet a névelős többes számú főnév követ. — Toda la noche. ajelzős főnév a magyartól eltérően határozott névelővel áll. az összes fogalmát a spanyolban kétféleképpen adhat­ juk vissza: a todo egyes számú alakjával és névelő nélküli főnévvel. 66 . c) A magyar minden. Mindnyájan várunk téged. = Todas las noches. vagy pedig* a todo többes számú alakjával. sem István nincs az osztályban. sem Istvánt. Az egész család. — He de dar un examen. — Tengo que esperar a José. • c) Todo alumno. b) Névelős főnév elé téve todo az egyes számban a magyar „egész" szónak felel meg. — No tengo mucho tiempo. * Az utóbbi mondatot tampoco-va\ kifejezve így kell átfogalmaznunk: No veo a Pablo y a Esteban tampoco. No veo ni a Pablo ni a Esteban. — Tengo que trabajar mucho. Feleljünk a következő kérdésekre: ¿Cómo está usted? — ¿Cómo está la familia de usted? — ¿Qué hace usted todo* el día? — ¿Cuándo está usted en casa? — ¿Qué hace usted en casa? — ¿Qué hace usted cuando tiene hambre? — ¿Qué hace usted cuando tiene sed? — ¿Qué bebe usted? — ¿Cuándo duerme usted? — ¿Por qué estudia usted el castellano? — ¿Cuándova usted al café? — ¿Qué bebe usted en el café? — ¿Con qué bebe usted la limonada? — ¿Qué tiene usted que hacer esta noche? 2. a) Todo jelentése önmagában (főnév nélkül): „minden". Minden éjjel. — Todos jelentése önmagában (főnév nélkül): „mindenki". Toda noche. Minden tanuló. — Tengo que ir a la escuela. főleg (külső testi) tulajdonságok leírásánál. 52 A t o d o használata Ez még nem minden. Quieío a todos"oTniños.

— Mindnyájan itt vannak. — Nem ismerjük sem Nagy urat. Van tollad. — Nem akarnak sem beszélni. sem írni spanyolul. sem a tanárnő nincs az osztályban. c) Minden itt van. Mi sem. Az egész lakás szép. István is. Van könyvünk. Nem minden lakás szép. Péternek nincs szerencséje. — Feri nem gyenge. — Nagyon sajnálom. 67 Me lavo por la mañana. Nem vagytok nagyon álmosak. Minden tanulóval beszélek. Nem vagy nagyon éhes. Mi sem főzünk. Szörnyen meg van fázva. Te is. sem Kissnét. — Sem a tanár. Anyám sincs jól. Szappannal mosakodik. Se lava con jabón. Szomjasak vagytok. Félünk a vizsgától. Ti sem esztek. Se lavan con esponja. A tanulók sem mennek haza. Félek a vizsgától. — Az egész család otthon van. Látjuk az egész osztályt.3. Otthon meg kell várnom az apámat. És te hogy vagy? — Köszönöm. István sem. — Miért nem? — Mert András fivé­ rem a kórházban van. nem vagyok nagyon jól. — Nekem most haza kell mennem. — Nekem két ceruzám van. sem rádiót hallgatni. Nos lavamos de pies a cabeza. Tetőtől talpig megmosakodunk. — János nem tud és nem is akar velünk jönni. Péter sem alszik. és ezért ágyban fekszik. Isten veled I 8 OCHO lavar lavarse LECCIÓN OCTAVA A visszaható ige mosni mosakodni ( = magát mosni) Reggel mosakodom. sem inni. (Kétféleképpen :) Nem minden család van otthon. Van füzete. Hideg vízben mosakodol. Nekik nagy szobájuk van. Van szobájuk. — Fázom. Os laváis en el cuarto de baño. Te sem pihensz. Jóska sem gyenge. Ma én sem vagyok nagyon jól. Szivaccsal mosakodnak. Meleged van. Nem' félünk a vizsgáktól. Nincsen lázam. Fordítsuk le spanyolra: — Szervusz. Nincsen étvágya. Ágnes! Megvagyok. Pál éhes. Nekünk öt könyvünk van. Ismerem az egész könyvet. mert vizsgáznom kell az egyetemen. — (Két­ féleképpen :) Én sem iszom. Neked három tollad van. — Nem akarok sem írni. Van lakástok. Neki négy füzete van. Az összes toll az asztalon van. Minden készen van. Én sem. Nektek új lakástok van. Mi is. Te lavaa con agua fría. 4. b) Én is. — Nem lehet 1 Mi a baja? — Állandóan magas láza van. Mondjuk spanyolul: a) Van ceruzám. A gyerekek álmosak. Nem akar sem enni. Mária és Éva nem siet. 5* . Mindenki szereti a gyerekeket. Te sem. Az összes könyv a padon van. Éva I Hogy vagy? — Szervusz. Súlyos tüdőgyulladása van. A fürdőszobában mosakodtok.

Por lo general. Luego. Se viste rápidamente porque el desayuno ya está listo. — dice Carlos para sí. Se limpia los dientes con un cepillo y pasta dentífrica. — ¡Caramba 1 [De nuevo suena ese maldito despertador ! Es decir. — Hoy no tengo que afeitarme. se despereza. — Ya me voy al cuarto de baño.I Por la mañana Son las seis de la mañana. Carlitos. — Ya son las seis y cuarto. — ¡Gracias a Dios! Tengo que afeitarme un día sí y otro no ( = cada dos días). Sabe que a las ocho y media ha de hallarse en la oficina y por eso se apresura. Carlos se lava con agua fría. empleado en una casa de comercio. se pone la bata y entra en el cuarto de baño. Se ve que quiere dormir. mamá? — Ya son las seis y pico. Se quita la camisa de dormir. Ante el espejo se peina con el peine y se cepilla el pelo con el cepillo. ¡No se puede dormir tanto I — Lo sé. Carlos no quiere levantarse temprano: no es madrugador. se seca con una toalla. ¿Ya estás listo? — Me pongo la camisa y me visto en un santiamén. Ya me levanto. debe levantarse. — Comente. tengo que levantarme. mamá. Se despierta sólo cuando suena" el despertador. luego salta de la cama. 68 . Carlos bosteza. me lavo y me peino en un instante. Carlos duerme profundamente. Me afeito. Toma el jabón y se enjabona. ¿Por qué no te levantas? Tienes que hallarte en la oficina a las ocho y cuarto. sobre aquella silla. ¿Por qué no te apresuras? Hoy debes también afeitarte. II Conversación — ¿Qué hora es. Pero Carlos no es tampoco perezoso. Carlos Hórváth. ¿Cómo estamos con el desayuno? — Ya está en el comedor. ¿Dónde está? — Está allí. Luego sale del cuarto de baño y vuelve a su cuarto. Se lava todo el cuerpo: toma la esponja y se frota de pies a cabeza. ¡Caramba 1 No hallo mi bata.

az ember látja. Al fin se canta la gloria. míg el nem törik.III Trabajo superfluo (Chiste) Una señora pregunta a un chiquito en la calle: — ¿Cómo te llamas. fürdőkád la esponja szivacs I. son las seis de la mañana reggel hat óra van Carlos Károly el empleado alkalmazott. nos desperta­ mos) felébredni sonar (sueno. Nyugtával dicsérd a n'apot. sonamos) szólni. Igaz barátságot nem fazékban főzik.* Amigo del buen tiempo. — ¿Y por qué no vas a lavarte esas orejas tan sucias? — Porque todavía oigo bien. Addig jár a korsó a kútra. látható se „az ember" (általános alany) ¡caramba! teringettét 1 de nuevo ismét. Por el humo se sabe dónde está el fuego. Szeget kímél — patkót veszít. Vocabulario ocho nyolc octavo nyolcadik el jabón szappan de pies a cabeza tetőtől talpig el pie. múdase con el viento.csenget­ ni el despertador ébresztő óra se ve látni lehet. tisztviselő la casa de comercio kereskedelmi válla­ lat v. — 5. Tantas veces va el cantarillo a la fuente que al fin se quiebra. — 6. En chica casa. Ahol füst — ott a tűz. los pies lab el cuarto de baño fürdőszoba el baño fürdő. — 4. IV Refranes españoles Por un clavo se pierde una herradura. újból maldito átkozott es decir vagyis bostezar ásítani desperezarse nyújtózkodni saltar (ki)ugrani quitar (se) levetni la camisa de dormir hálóing la camisa ing *(A közmondások magyar megfelelői: 1.) 69 . — 2. en largo camino se conoce el buen amigo. — ¿Cuántos años tienes? — Tengo cinco años. cég el comercio kereskedelem levantarse felkelni por lo {jeneral általában profundamente mélyen despertarse (me despierto. és 3. chiquito? — Me llamo Pepito.

dicshimnusz Gramática 54 A visszaható ige — El verbo reflexivo lavar mosni levantar felemelni despertar felébreszteni peinar (meg)fésülni vestir öltöztetni 70** lavarse mosakodni (= magát mosni) levantarse felkelni despertarse felébredni peinarse (meg)fésülködni vestirse öltözködni . oís. oyes. étkező III. sale. quebramos) eltörni el humo füst el fuego tűz cantar énekelni la gloria dicsőség. -ra. sabes. istenek un día sí y otro no. perdemos) elveszteni la herradura patkó buen = bueno mudarse megváltozni chico kicsi. nos vestimos) (fel)öltözködni rápidamente nagyon gyorsan el desayuno reggeli II. ponerse (pongo. pones) felvenni la bata hálóköntös. oímos. nem szabad lo sé tudom sobre (elöljárószó) -on. sabemos. madrugadora korán kelő perezoso lusta saber (sé. los dioses isten. minden egyes ante (elöljárósző) előtt ' el espejo tükör peinarse fésülködni el peine fésű cepillar kefélni salir (salgo. pici el camino út. -ön. visszatérni vestirse (me visto. ¿qué hora es? hány óra van? la hora óra y pico és még valamennyi Carillos Karcsi a las ocho y cuarto negyed kilenckor no se puede nem lehet. házikabát temprano korán madrugador. fölé irse (me voy) menni. koszos oir (oigo. cada dos días minden másnap cada mindegyik. oye. salís. elmenni en un instante pillanat alatt el instante pillanat en un santiamén szempillantás alatt el comedor ebédlő. saben) tudni a las ocho y media fél kilenckor hallar találni hallarse lenni („találni magát") la oficina iroda apresurarse sietni enjabonar beszappanozni el cuerpo test frotar (le)dörzsölni seear szárítani. (fogat) mosni el diente fog el cepillo kefe la pasta dentífrica fogkrém afeitarse borotválkozni ¡gracias a Dios! hála Istennek! el dios. megtörölni la toalla törülköző limpiar tisztítani.poner. volvemos) visszamenni. por miatt el clavo szeg perder (pierdo. el chiquito kisfiú Pepito Jóska. el cantarillo kancsó la fuente forrás al fin végül. -en. utazás tantas veces annyiszor el cántaro. sabe. indulni volver (vuelvo. salimos. oyen) hallani IV. a végén quebrarse (quiebro. sabéis. kijönni. superfluo fölösleges el ehico. salen) kimenni. sales. -re. Józsika vas a lavarte mész és megmosod (magadnak) la oreja fül sucio piszkos. fölött.

hogy az igében kifejezett cselekvés magára az alanyra hat vissza. A visszaható névmások a követ­ kezők : me te se nos os se magamat magadat magát magunkat magatokat magukat magamnak magadnak magának magunknak magatoknak maguknak egymást egymást egymást Megjegyzés. irse elmenni. visszatérni. csak a visszaható névmásokat kell az egyes igealakok elé kitenni. 71 . os queréis szeretitek egy­ mást. amely csak visszaható alakjában fordul elő. quejarse panaszkodni (quejar ige nincsen). — A visszaható névmás többes számú alakjai „kölcsönös névmás" jelentésévet is bírnak : nos queremos szeretjük egymást. b) az egyszerű és a visszaható alak között olykor nincsen különbség. pl. A magyarban viszont azt.afeitar borotválni apresurar siettetni hallar találni llamar hívni ir menni dormir aludni volver visszamenni afeitarse borotválkozni apresurarse sietni hallarse lenni valahol („találni magát") llamarse hivatni („magát hívni") irse elmenni dormirse elaludni volverse megfordulni A spanyol visszaható ige jellemzője a főnévi igenévvel egybeírt se ( = magát. -koz. se quieren szeretik egymást. dormir aludni. A spanyol visszaható igéről tudnunk kell még. 55 A visszaható ige ragozása me despierto te despiertas se despierta nos despertamos os despertáis se despiertan felébredek felébredsz felébred felébredünk felébredtek felébrednek me visto te vistes se viste nos vestimos os vestís se visten öltözködöm öltözködöl öltözködik öltözködünk öltözködtök öltözködnek A visszaható igét ugyanúgy ragozzuk. dormirse elaludni. mint az alapigét. vagy külön szóval fejezzük ki. quedar és quedarse maradni. desayunar és desayunarse reggelizni. -köd. hogy: a) a visszaható névmás olykor módosítja az alapige jelentését: ir menni. legtöbbször a -kod. magának) visszaható névmás. -köz képző­ vel. egy­ formán mondható pl. c) több olyan ige van. volverse megfordulni. volver visszamenni.

ha más szelek fújnak. Nem lehet annyit aludni. olasz si) a spanyol­ ban a se visszaható névmással és az ige egyes szám 3. látszik. személyével fejezzük ki. — Ha az általános alanyú mondat állítmánya többes számú nyelvtani alanyra vonatkozik. una. látható. r 58 A toszámnevek — Los números cardinales (1—100) 1 = uno. megváltozik. Amigo del buen tiempo. 57 Az általános alany Se ve que Carlos quiere dormir. Itt spanyolul beszélnek. Tehát: quiero vestirme quieres vestirte quiere vestirse queréis vestiros quieren vestirse / = me quiero vestir = te quieres vestir = se quiere vestir = os queréis vestir = se quieren vestir öltözködni akarok öltözködni akarsz öltözködni akar öltözködni akarunk öltözködni akartok öltözködni akarnak queremos vestirnos = nos queremos vestir Választékos stílusban. Megjegyzés. A magyarban az általános alany kifejezésére körülírást használunk (pl. látjuk. — További példák: ¿Cómo se dice en español? Hogy mondják spanyolul? Aquí se habla español. Los buenos amigos se conocen eh el peligro. Itt sok nyelvet beszélnek. angol one. régies nyelvben. Ha a visszaható ige főnévi igenévi alakjában fordul elő egy másik ige ragozott alakja mellett. Carlos no quiere levantarse temprano. láthatod stb. un 2 = dos 3 == tres 4 *= cuatro 5 = cinco = seis 7 = siete 8 = ocno 6 72 \ . az állítmány többes számba kerül: Aquí se hablan muchas lenguas. a visszaható névmást rendszerint egybeírjuk a főnévi igenévvel.56 A visszaható névmás egybcírása az igével Károly nem szeret korán kelni. Látszik. francia on.). múdase con el viento. közmondásokban gyakran találkozunk a visszaható névmásnak a ragozott igealakkal való egybeírásával is (múdase meg­ változik). hogy Károly szeret aludni. No se puede dormir tanto. Az általános alanyt (vö. de a ragozott ige előtt is állhat. Aki barátunk volt jó sorsunkban. német man. A jóbarátokat a veszélyben ismerjük meg.

perc) kifejezése ¿Qué hora es? 1 ¿Qué hora tenemos? J Es la una. Es media noche. — Éjfélkor. Egy óra kettő perc. Fél öt. délelőtt kilenc órakor. Son las cuatro y media. Es la una y media. J Es la una y dos (minutos). Fél kettő.9 : nueve 10 diez 11 : once 12 doce 13 trece 14 catorce 15 quince 16 dieciséis (diez y seis) 17 diecisiete (diez y siete) 18 dieciocho (diez y ocho) 19 diecinueve (diez y nueve) 20 veinte 21 veintiuno (veinte y uno) 22 veintidós (veinte y dos) 23 veintitrés (veinte y tres) 24 veinticuatro (veinte y cuatro) 25 = veinticinco (veinte y cinco) 26 = veintiséis (veinte y seis) 27 = veintisiete (veinte y siete) 28 = veintiocho (veinte y ocho) 29 = veintinueve (veinte y nueve) 30 = treinta 31 = treinta y uno 32 = treinta y dos 40 = cuarenta 41 == cuarenta y uno 50 = cincuenta 53 = cincuenta y tres 60 = sesenta 70 = setenta 80 = ochenta \ 90 = noventa 100 = ciento. Hány órakor? Egy órakor. Faltan dos minutos para las diez. A eso de las nueve. tájban.} . A las ocho y pico. Tizenkettő előtt három perccel. Es mediodía. A las doce menos tres. Délután fél hatkor. \ A las dos menos cuarto. Negyed kettőkor. A la una y cuarto. ¿A qué hora? A la una. Éjfél van. 4 . cien Amint látjuk. A las once de la noche. Hatkor. A las dos. Hány óra van? Egy óra van. 59 Az idő (óra. Dél van. cuatro). Este tizenegy órakor. Valamivel nyolc után.A medianoche. — Délben. A las cinco y cinco (diez). Negyed ötkor. négy) óra van. Kettőkor. A las cinco y media de la tarde. Két perc múlva tíz. Kilenc óra felé v. Negyedóra hiányzik a háromhoz. Falta un cuarto para las tres. A las cuatro y cuarto. a spanyolban a tőszámneveknek 16-tól 19-ig és 21-től 29-ig két alakja van. Háromnegyed kettőkor. Hacia las nueve. Son las dos (tres. Reggel v. A las seis. A las ocho y minutos. — A mediodía. A la una y tres cuartos. ö t óra öt (tíz) perckor. —. Két (három. A las nueve de la mañana.

¿Cuándo . . puede afeitar. . Jóska fél hatkor ébred fel stb. Egy óra előtt. Fordítsuk le spanyolra: a) Fél hatkor ébredünk fel. Entre (las) cuatro y (las) cinco. — Me despierto a las seis y media. Délben. . . . Megmossa egész testét. . Después de las once. levantamos a las cinco y pico. Három múlt néhány perccel. b) A fenti szöveget írjuk le vagy mondjuk el a többi személyben: (Fél hatkor -ébredek fel. — Quiero lavarme con esponja. . mert a reggeli már kész az ebédlőben. Tizenegy óra után. Háromnegyed kettő. Éjfélkor.) Ejercicios 1. Tegyük a pontok helyébe a megfelelő visszaható névmást: ¿Cuándo . Négytől Ötig. ébredsz fel. hallan en la clase. mert szól az ébresztő óra. — Ahora me voy. cepillo con el cepillo. Egy óra múlt tíz perccel. 60 A jelzői birtokos névmás elhagyása visszaható igékkel kapcsolatban Károly leveti a hálóingét. Hideg vízben mosakodunk. . — Me afeito en el cuarto de baño. nosotros ya . hallan los alumnos? Ellos . Négy és öt között. Si quiere. despertamos a las siete menos -cinco. .. Mondjuk spanyolul: Hány óra van? Egy óra van. 3. Este negyed tizenegykor. peino con el peine y . és felvesszük a hálóköntöst. . Miért nem mosod meg a füledet? Carlos se quita la camisa de dormir. ¿Con qué . A tükör előtt a fésűvel fésülködünk. Azután visszamegyünk a szobába és felöltözünk. Fél kettő. . Minden másnap borotválkozunk. — Puedo irme. Kiugrunk az ágyból. Négy és öt között. Két óra lesz öt perc múlva. levantas? . ¿Dónde . . Hattól hétig.De (las) cuatro a (las) cinco. — A las ocho menos cinco jne hallo en la oficina. Ragozzuk el az állitmányt a következő kifejezésekben : Me lavo con jabón.). levanto temprano . — Me levanto a las siete menos cuarto. — Me peino ante el espejo. Feleljünk a következő kérdésekre: ¿A qué hora se levanta usted? ¿A qué hora suena el despertador? ¿Quiereusted •dormir mucho?¿Es usted madrugadora)? ¿Qué hace usted por la mañana?¿Qué •se quita usted cuando se levanta? ¿Qué se pone usted cuando va al cuarto de baño? . Negyed kettő. peinas y cepillas? . . porque no tengo ni jabón ni esponja. Nyolc óra felé. (A spanyolban tehát az ilyen mondatot.. A szivaccsal ledörzsöljük egész testünket. despertáis por la mañana? . így fordítjuk: magamnak fel­ teszem az inget = me pongo la camisa. . . . . . — Me visto a las siete y pico. Se lava todo el cuerpo. Kilenc óra előtt. . Délután fél hatkor. .— No puedo l a v a r .¿Con qué se lava usted? ¿Con qué se seca usted? ¿Con qué se peina y se cepilla usted? ¿Dónde se peina usted? ¿Qué hace luego ?¿A qué hora debe hallarse usted en la oficina? ¿Cuándo va usted a la oficina? ¿Cuándo vuelve usted de la oficina? ¿Qué hace usted en la oficina? ¿Están contentos los jefes con usted? 2. . . 5. . •Sietünk. Tíz óra után. . ¿Por qué no vas a lavarte las orejas? Visszaható ige mellett a jelzői birtokos névmás elmarad. levetjük a hálóinget. és a kefével lekeféljük hajunkat. Há­ romnegyed négy van. Tetőtől talpig meg­ mosakodunk. felveszem az ingemet. 74 . mint pl.. A fürdőszobába megyünk. Antes de la una. . 4.

ön) könyve (a mi) könyvünk (a ti) könyvetek (az ő) könyvük (az én) könyveim (a te) könyvein (az ő. Ezek a könyvek (tollak) az enyéim. I El desayuno Carlos tiene sólo veinte años. Mi jefe es muy severo y no tolera la falta de puntualidad. > suya. míos. » j> Estos libros son „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ *> » . „ „ » > suyos. mi pluma tu libro tu pluma su libro su pluma nuestro libro . a tieitek. No quiero llegar tarde a la oficina. Anudándose la corbata dice para sí: — Ahora me visto rápidamente porque ya es tarde. „ „ „ a tietek. suyas. Esta pluma es mía. Estas plumas son tuyos. Carlos ahora está de pie ante el espejo. „ „ » suya. „ » » mías. Este libro es mío. suyo. nuestra pluma vuestro libro vuestra pluma su libro su pluma mis libros tus libros sus libros nuestros libros vuestros libros sus libros mis plumas tus plumas sus plumas nuestras plumas vuestras plumas sus plumas (az én) könyvem (a te) könyved (az 6. vuestras. » „ az övék. az övéi. „ „ „ az övé (öné). „ „ „ nuestro. „ » » suyos. > vuestra. » nuestra. suyas. > „ „ „ vuestro. „ „ „ tuyo. „ „ „ a mienk. » » „ > » nuestros. tuyas. 75 . (toll) a tied. a tieid. „ „ ». » „ „ „ suyo. Es soltero todavía y vive con sus padres. ön) könyvei (a mi) könyveink (a ti) könyveitek (az ő) könyveik tollam tollaá tolla tollúnk toltatok tollnk tollaim tollaiú tollai tollaink tollaitok tollak B) Névszói állítmányként (önállóan) • Ez a könyv az enyém. nuestras.9 NUEVE LECCÍÓN NOVENA A birtokos névmás A) Jelzőként (főnév előtt): mi libro . az övéik. „ „ vuestros. En su cuarto. „ „ tuya. a mieink..

Padre e hijo se van al trabajo. II Conversación — ¿Qué estás leyendo? — Estoy leyendo un libro muy interesante. sentándose a la mesa. ¿qué hay de desayuno? — Tenemos té. — Entonces. — A ver: ¿tengo todo lo necesario en mis bolsillos? He aquí la cartera con el dinero. — ¿Dónde está mi tazón? — pregunta o Carlos a Inés. — Te lo ruego. — ¡Buenos días. mi pañuelo. mi estilográfica. es mío. papá 1 ¡Salud. ¿Y estas revistas también son tuyas? 76 . Todo está en regla. y en. — dice la madre a su hija. Como sabes. Es una nueva novela húngara. mis lápices. te leo los títulos de los artículos. mi padre y yo nos compramos muchos libros. — ¿Es tuyo ese libro? — Sí. Si quieres.— ¡Carlitos 1 i Querido hijo mío 1 ¿por qué no vienes a desayunarte? — le dice su madre por la segunda vez. madre mía. He aquí también mi cédula personal. mis llaves. Entrando en el comedor saluda a sus padres y a su hermana Inés. El desayuno está terminado. — responde Carlos poniéndose la ehaaueta. el portamonedas con el suelto (¡cómo es desagradable no tener dinero suelto 1). — Hoy no tenemos café con leche porque la leche de hoy está agria. — Hoy tenemos que ir a ver a nuestra amiga María. madre e hija se quedan en casa y comienzan a poner en orden la habitación. — Lo sé. — Debes estar lista para las once. Inés está hablando con su madre. ese plato está tu pan y la mantequilla. Inés 1 ¿Qué hay de nuevo? — ¡Buenos días. Mientras que Carlos está bebiendo el té y comiendo pan con mantel quilla. Entretanto piensa en los objetos que debe meterse en los bolsillo» de la americana. — Ya voy. hijo mío ! Estoy leyendo el periódico. He aquí tu taza para té.

rakni. caballero.) 3. señor. — Sus revistas de usted deben de ser muy interesantes. la americana kabát. mint holnap egy túzok. señor. — 2. pensamos) gondolni (amire: en) meter tenni. (Mindenkinek megvan a maga vesszőparipája. noveno kilencedik el soltero legényember la soltera leány. Sus revistas ( = Las revistas de él) también deben de ser muy interesantes. Jobb ma egy veréb.* Cada loco con su tema.) 77 . Vocabulario I. no son mías. vienen) jönni por la segunda vez másodszorira) poniéndose miközben felveszi la chaqueta. Min­ den cigány a maga lovát dicséri. venimos.— ¿Esas? No. — Señor. — ¿Por qué no ahora mismo? — ¡Vaya una pregunta 1 jHoy es viernes y trece 1 IV Refranes españoles Cada oveja con su pareja. III El enemigo de las supersticiones . caballero. — Lo son en verdad. mulasztás la puntualidad pontosság querido szeretett. Si quiere. viene. Hasonló a hasonlónak örül. helyezni el bolsillo zseb a ver lássuk csak todo lo necesario minden szükséges holmi he aquí itt van. venís. Mañana mismo empiezo a escribirlo. hajadon estar de pie állni anudándose miközben megköti anudar megkötni la corbata nyakkendő llegar tarde későn érkezni. — No hay de qué. ime la cartera pénztárca *(A közmondások magyar megfelelői: 1. kedves venir (vengo. drága. ¿son suyas ( = son de usted) estas revistas? — Sí. elkésni severo szigorú tolerar (el)tűrní la falta de puntualidad pontatlanság la falta hiány. zakó pensar (pienso. Deben de ser de aquel señor que está allí escribiendo una carta. puede usted leerlas. (Chiste) — ¿Qué estás haciendo? — Estoy pensando en un libro que quiero escribir contra laS supersticiones. Májs vale pájaro en la mano que ciento volando. — Muchas gracias. vienes.

amikor belép saludar köszönteni. ponemos. valen) érni vmit el pájaro madár volando röpülve. el enemigo ellenség la superstición babona contra (elöljárószó) ellen mañana mismo már holnap empezar (empiezo. kezdődni poner en orden rendbehozni. ponen) rakni. valemos. röpülő volar (vuelo. Főnököm nagyon szigorú.el portamonedas erszény el (dinero) suelto aprópénz desagradable kellemetlen el pañuelo zsebkendő la llave kulcs la cédula personal személyazonossági igazolvány la cédula igazolvány personal személyi. valéis. vale. tenni. los temas téma. E névmásokat a lecke elején adott táblázat szemlélteti. Károly a szüleinél lakik. kezdődni ¡vaya una pregunta! micsoda kérdés t el viernes péntek el trece tizenharmadika IV. bizonyára lo son en verdad valóban azok leerlas (leer-}-las) (el)olvasni azokat los (m). tál el pan kenyér la mantequilla vaj pan con mantequilla vajaskenyér estar bebiendo (comiendo) éppen inni (enni) está hablando beszélget para las once tizenegy órára está terminado (-a) be van fejezve. Carlos vive con sus padres. lees) olvasni el periódico újság el título cím el artículo cikk te lo ruego kérlek arra rogar (ruego. vége van terminar befejezni. vales. comenzamos) kezdeni (amit: a) . feladat valer (valgo. takarítani poner (pongo. pone. rogamos) kérni el tazón bögre sentarse (me siento. őket muchas gracias hálásan köszönöm no hay de qué nincs miért III. interesante érdekes la novela regény la revista folyóirat debe de (ser) valószínűleg. üdvözölni ¿qué hay de nuevo? mi újság? estoy leyendo éppen olvasom leer (leo. volamos) repülni Gramática 61 A birtokos névmás — El pronombre posesivo Mi jefe es muy severo. ponéis. 78 . végződni e= y quedarse maradni comenzar (comienzo. nos sentamos) leülni café con leche tejeskávé la leche tej de hoy mai agrio savanyú ¿qué hay de desayuno? mi van reggelire ? el té tea la taza csésze la taza para té teáscsésze el plato tányér. empezamos) kezdeni (amit: a) . la oveja juh la pareja pár el loco bolond el tema. tárgykör. helyezni el orden rend II. las (f) azokat. pones. A magyar birtokos személyragoknak a spanyolban birtokos névmások felelnek meg. személyes en regla rendben la regla szabály entrando belépve.

Károly köszönti szüleit. Pl. d) megszólításban: ¡hijo mío I fiam ! — ¡madre mía l anyám l — ¡amigo mío 1 barátom 1 (Jelzővel: ¡mi querido hijo 1 vagy : ¡querido hijo mío! 64 A határozói igenév — El gerundio Entrando en el comedor Carlos saluda a sus padres. ¡Madre mía 1 — jHijo mío ! Anyám ! — Fiam I Az önálló birtokos névmásokat (1. a mieink. Az udvarias megszólítással (usted. az ön könyve sus estilográficas de ustedes az önök töltőtollai 63 Az önálló vagy tulajdonképpeni birtokos névmások ¿Es tuyo ese libro? Sí. c) kiemelés esetén. hablar comer vivir hablando comiendo viviendo beszélve (miközben beszélek. A határozói igenevet úgy képezzük. élsz stb. a lecke elején levő táblázatot) az alábbi esetekben kell használnunk: a) ha a birtokos névmás állítmány: ¿Son vuestras esas plumas? Si. Károly a munkájára gondol. az enyém. beszélsz stb. Felvéve kabátját (Miközben felveszi kabátját).62 A su névmási alak sokféle jelentése su libro = el libro de él az ő könyve (férfié) su libro = el libro de ella az ő könyve (nőé) su libro = el libro de ellos az ő könyvük (férfiaké) su libro = el libro de ellas az ő könyvük (nőké) su libro = el libro de usted az ön könyve su libro = el libro de ustedes az önök könyve Ha a su névmási alak sokféle jelentése félreértésre ad alkalmat.a birtokos önmagában (főnév nélkül) áll: Mis amigos. los tuyos y los suyos. son nuestras. nem a tied. A tied az a könyv? Igen. hogy az -ar végű igék tövéhez -ando. eszel. Carlos piensa en su trabajo. no el tuyo. a tieid és az övéi. A tieitek azok a tollak? Igen. Poniéndose la chaqueta. az -er és az -ir végűekéhez -iendo végződést teszünk.) evés közben (miközben eszem. Ez a könyv az enyém. ustedes) kapcsolatban gyakori mind a két alaknak együttes használata: su libro de usted . es mío. b) ha. helyette a fenti körülírásokat használjuk.) 79 . eszik stb. Az én barátaim. Az ebédlőbe lépve.) élve (miközben élek. amikor a birtokos névmás a főnév mögé kerül: Este es el libro mió.

hogy Descanso durmiendo. pihenek. Az éppen folyó cselekvést az estar-\-gerundio szerkezet fejezi ki (vö. nem tudsz enni.A képzésnél mutatkozó esetleges rendhagyóságok többnyire a már ismert (helyesírási) szabályokra vezethetők vissza: decir ir leer oir pedir diciendo yendo leyendo oyendo pidiendo poder sentir ser traer venir pudfendo sintiendo siendo trayendo viniendo dormir durmiendo A névmási alakokat egybeírjuk a gerundio-val: ' Vistiéndome pienso en mi trabajo. fel­ levantamos. -vén) képzős igealakkal. pihensz. Vessük össze az alábbi példákat: Escuchando la radio descanso. Escuchando la radio descansas. puedes Ha száz forintot adsz nekem. Amikor a rádiót hallgatjátok. rajtam. 65 Az éppen folyó cselekvés jelölése az e s t a r + g e r u n d i o szerkezettel ¿Qué estás haciendo? Mit csinálsz (éppen most)? Estoy leyendo un libro.) Desayunándonos hablamos. -ve (régiesen: -ván. No pudiendo dormir nos Minthogy nem tudunk aludni. kelünk. Hablando no puedes comer. Amikor a rádiót hallgatja. Amikor a rádiót hallgatod. az angolt: J am reading. változatlan alakja van. segíthetsz ayudarme. Escuchando la radio descansamos Amikor a rádiót hallgatjuk. alszom. vagy helyesebben valamely alkalmas kötőszóval bevezetett mellék­ mondattal fordítjuk : Aludva pihenek. (Azzal pihenek. Amikor a rádiót hallgatják. Dándome cien florines. pihentek. Escuchando la radio descansa. Minthogy személyt vagy számot nem jelöl. . 80 . (Éppen) olvasok egy könyvet. jelentését a mellette álló mondat alanyától kapja. A határozói igenevet a magyarban a -va. Escuchando la radío descansáis. pihenünk. pihennek. Ha beszélsz. Öltözködés közben munkámra gondolok. Escuchando" la radio descansan. he is writing). Amikor a rádiót hallgatom. pihen. Reggelizés közben beszélgetünk.A határozói igenévnek egyetlen.

70 A lííszámneveU 101-tol 101 102 153 200 = = = = ciento (y) uno ciento (y) dos ciento cincuenta y tres doscientos. Miért nem jössz reggelizni? Kezdem olvasni a könyvet. 69 _ Cada Cada oveja con su pareja. trescientas 400 = cuatrocientos. madre e hija siete u ocho mujer u hombre /-vei vagy /li-vel kezdődő szó előtt az y kötőszó helyébe e lép a jobb hangzás kedvéért. Las revistas deben de ser muy interesantes. ¿Por qué no vienes a desayunarte? Comienzo a leer el libro. Me afeito cada dos días. empezar igék után a elöljárószóval kapcsoljuk az értelemkiegészítő igét. amire gondolunk. A deber + de szerkezetet a magyarban a bizonyára. Az ir. nyilván szavakkal fordítjuk. anyja és leánya hét vagy nyolc nő vagy férfi María e Inés padre e hijo. / Az hie szótag előtt azonban megmarad az y: con fuego y hierro tűzzel-vassal. cuatrocientas 500 = quinientos. utána a főnév egyes számban áll. A pensar ige mellett cn elöljárószóval fejezzük ki azt. Vamos a cenar. 67 Y helyett E. seiscientas 81 6 Spanyol nyelvkönyv — 5614 . Ez a könyv bizonyára azé az úré. ¿En qué piénsase Pienso en mi trabajo. akkor a főnév többes számban áll.) Minden másnap borotválkozom.66 Az igék „vonzata" Mire gondolszl Munkámra gondolok. O helyett U Mária és Ágnes apa és fia. quinientas 600 == seiscientos. Menjünk vacsorázni. venir. A folyóiratok nyilván nagyon érdekesek. A cada ragozhatatlan szó. Mindegyik juh a maga párjával. 68 Deber + de Este libro debe de ser de ese señor. (Hasonló a hasonlónak örül. comenzar. ITgyanígy az o-val vagy /io-val kezdődő szó előtt az o kötőszó helyébe u lép. Ha azonban a főnév előtt számnév is van. valószínűleg. A spanyol igéknek a magyartól eltérő vonzatát a szótár mindenkor jelöli. doscientas 300 = trescientos.

Ez az önök padja. — Entrando en la oficina. — Vistiéndote rápidamente no llegas tarde a tu oficina. te quedas hambriento. nem éhesek. 6. Carlos vive con sus padres. — No teniendo leche. — Mi hija está enferma. — Mis hermanos están en la escuela. bebemos té. — Mivel éhesek. Mondjuk minden személyben a jelzői. — Siendo ya tarde. 3. — Nuestro jefe hace bien no tolerando la falta de puntualidad. 82 v . — Este cuaderno es mío. — Mi hermano trabaja en una fábrica. pienso en los objetos que debo meterme en los bolsillos. és levelet írok. ez a kulcs nem az enyém. — Esos lápices son míos. — Poniéndome la chaqueta. önálló birtokos névmást: Mi lápiz es rojo. Ez az ő padjuk. un café con leche o una taza de té? ¿Con qué come el pan? ¿Qué objetos se mete usted en los bolsillos de la chaqueta? ¿Dónde tiene usted el dinero?¿Tiene usted también un portamonedas?¿Por qué? — ¿Cuándo lee usted el periódico? ¿Lee usted también novelas? ¿Es suyo ese libro? ¿Es interesante? 2. — Aprendes mucho leyendo tu libro de español. — Aquellas plumas son mías. en qué calle vive usted? ¿Vive con sus padres? ¿Dóndetrabaja usted? ¿A qué hora ha de estar usted en la oficina (en la fábrica)? ¿Es severo el jefe de usted?¿A qué hora se desayuna usted?¿Qué hay de desayuno en casa de usted? ¿Qué toma usted : un tazón de leche. Mondjuk spanyolul: Ez az én zsebkendőm. ill. Ez a mi lakásunk. — Ha eljössz az iskolába. — Ha sokat esznek. setecientas 800 = ochocientos. tenemos que apresurarnos. Ez a lakás a mienk. no podéis compraros los libros nuevos. veo a mi madre cada día. — Hol van János és Józsi? Alusznak. Hol van az ön kulcsa? Ez a kulcs az öné? Nem. — Esa cartera es mía. Az önök könyvei érdekesek.700 í= setecientos. köszöntjük szüleinket. ahol lehet. Fordítsuk le az alábbi mondatokat gerundio-s szerkezettel: A spanyol leckéket olvasva sokat tanulunk. a tükör előtt állok. — Mit tanul testvéred? — A spanyol leckét tanulja. — Teniendo sólo quince años. — A rádiót hallgatva a tanulók sok érdekes dolgot tanulnak (aprender). Ez a zsebkendő az enyém. meghallgathatod a spanyol órát. novecientas 1 000 = mil 1 001 = mil (y) uno 1 959 = mil novecientos cincuenta y nueve • 10 000 = 100 000 = 200 00Ó = 500 000 = 1 000 000 = 2 000 000 = 10 000 000 = diez mil cien mil doscientos (-as) mil quinientos (-as) mil un millón dos millones diez millones Ejercicios 1. los empleados saludan a su jefe. — Mi estilográfica es buena. 4. Ez a pad az önöké. Feleljünk a következő kérdésekre : ¿Cuántos años tiene usted? ¿Dónde. a szüléinknél lakunk. — No viniendo a desayunarte. — Amikor elmegyünk a hivatalba. — Az asztalnál ülök. — Hogy van nagyanyád? Rosszul érzi magát. — No teniendo dinero. — Viviendo con mis padres. Használjunk estar + gerundio szerkezetet az alábbi mondatokban : Mit csináltok? — Leveleket írunk. bontsuk fel őket mellékmondattal: Siendo soltero todavía. ochocientas 900 = novecientos. Fordítsuk le helyes magyarsággal az alábbi határozói igeneves szerkezeteket. Ez a te személyazonossági igazolványod. 5. — Mit csinál apád? — Az újságot olvassa. ez az ő kulcsa. — Me anudo la corbata estando de pie ante el espejo. nem tudtok tanulni. — Ha sokat beszéltek. sokat esznek. eres muy joven todavía. — Mis hijas estudian bien. — Amikor borotválkozom. — A tükör előtt állva borotválkozom (szórend!) — Mivel legény emberek vagyunk. Ez a személyazonossági igazolvány a tied.

Hace calor. El año Como se sabe. miércoles. új . 10 DIEZ Llueve. pero sólo cuando hace un tiempo hermoso. Süt a nap. Amaneec. Éva? — Tizenhatéves vagyok. hanem barna. El domingo es día de descanso. agosto. Esteledik. Alborea. Nieva. octubre. Károly? — ő (most) az egyetemen vizsgázik. Meleg van. — Új az ön töltőtolla? Igen. Villámlik. viernes. — Nem találom a zsebken­ dőmet. Havazik. El lunes es el primer día de la semana. Mennydörög. Hace frío. De día trabajamos. Fúj a szél. Hideg van. martes. köszöntjük tanárun­ kat. marzo. nagyon jól ír. az ön ceruzája nem sárga. — Van itt egy sárga ceruza. Los martes vamos al teatro.7. la mañana. — Hová (itt: ¿Dónde) teszed a kulcsaidat? — Azokat (Las) mindig ebbe a zsebbe rakom. Truena. Los doce meses del año son : enero. sábado. az én tollammaí írok. la tarde (desde el mediodía hasta el anochecer) y la noche. 52 . El primero de 6» 83 . Los sábados y domingos hacemos excursiones a las montañas. abril. Relampaguea. Anochece. Los miércoles estamos siempre en casa. Fordítsuk le spanyolra : Hány éves vagy. de noche descansamos. 12 (doce) meses y 4 (cuatro) estaciones. Los días de la semana se llaman : lunes. que dura hasta el mediodía. el año tiene 365 (trescientos sesenta y cinco) días. junio. julio. LECCIÓN DÉCIMA Személytelen igék és szólásmódok Esik. noviembre y diciembre. Hol lehet? — Valószínűleg (I) a kabátod zsebében van. Las partes del día son : la madrugada. — Most az ön tollával ír? — Igen. que comprende el tiempo desde la media noche hasta el amanecer. — És testvéred. domingo. Nappalodík.) Hace vieiiío. septiembre.(cincuenta y dos) semanas. Kié? Az öné? Nem lehet az öné . febrero. — Itthon van apád? — Most nincsen itthon. (Hay sol. — Amikor kimegyünk az osztályból. Los lunes y los jueves tenemos lecciones de español. Hajnalodik. Hace sol. A gyárban dolgozik. mayo. jueves. El año bisiesto tiene 366 (trescientos sesenta y seis) días. — Hol lakol? — Szüleimmel lakom.

en esle día felicitamos a nuestros parientes y conocidos diciendo : „¡Feliz Año Nuevo l" La primera estación del año es la primavera. otra vez llueve. las nieves abrigan las sementeras y las plantas de la helada. ' II Conversación — ¿Qué día es hoy? — Hoy es jueves.enero es el día de año nuevo. Los campos están cubiertos de nieve. El verano es la segunda estación del año. En primavera brotan las plantas y los árboles y empiezan a cubrirse de hojas. Comienza el invierno. En primavera el tiempo es caprichoso : una vez hay sol y hace calor. En esta estación se vendimia en las viñas. en tres días)? — Mañana será viernes.) 84 . La primavera es la estación de las flores. En invierno duerme la naturaleza. hace tres días)? — Ayer era miércoles. • A fines de septiembre principia la tercera estación del año : el otoño. hasta viene una tempestad con relámpagos y truenos. durante la canícula. El invierno es la cuarta y última estación del año. nieva a menudo. Empiezan a caerse las hojas de los árboles. — ¿Qué día era ayer (anteayer. En enero hace mucho frío. En verano maduran los frutos y las sementeras. Hace tres días era lunes.) — ¿Qué día será mañana (pasado mañana. (Anteayer era martes. El calor aumenta y llega a ser molesto en agosto. (Pasado mañana será sábado. En tres días será domingo. Hacia el fin del otoño amanece ya tarde y anochece temprano.

Porque todo el que pasa Coge un racimo. — Tenemos el primero de diciembre. año de bienes.— ¿A cuántos estamos? ( = ¿En qué día del mes estamos? = ¿Qué día del mes tenemos?) — Estamos a primero de febrero. — ¿Y cuándo nació su hermana de usted? — Ella nació el once de octubre de 1935. — ¿Cuál es la edad de usted? ( = ¿Qué edad tiene usted? = ¿Cuántos años tiene usted?) — Tengo veinticinco años. állomás' bisiesto szökő. Vocabulario décimo tizedik llover (llueve) esni (esik) la lluvia eső nevar (nieva) havazni (havazik) relampaguear villámlani el relámpago villám tronar (truena) mennydörögni el trueno mennydörgés alborear hajnalodni el alba (f).) — Estamos a dos de marzo. los miércoles szerda . los martes kedd el miércoles. a tres de abril. III Un buen consejo (Copla) Nadie ponga su viña Junto al camino. hajnal anochecer esteledni el anochecer esteledés. ( = Hoy es el primero de febrero. la alborada hajnal amanecer nappalodni el amanecer virradat. -tői la media noche éjfél durar tartani (ideig) de dia nappal de noche éjjel. beesteledés el sol nap (az égen) I. — . — Tenemos el treinta y uno de agosto.(évről) la parte rész la madrugada kora reggel comprender magába foglalni desde (elöljárószó) -tói. los lunes hétfő cl martes. a diez y seis de mayo. Marzo ventoso y abril lluvioso hacen a mayo florido y hermoso. IV Refranes españoles Año de nieves. — Hoy es el último del mes. — ¿Cuándo nació usted? — Nací en mil novecientos treinta y dos. este el lunes. la estación évszak.¿En qué siglo vivimos? — Vivimos en el siglo veinte.

caéis. naces. las nieves hó abrigar megóvni (amitől: de) la helada fagy II. nací születtem nacer (nazco. el consejo tanács la copla versike („csasziuska" . mellé todo el que mindenki. eoges) leszedni el racimo szőlőfürt IV. caen) (le)esni el invierno [imbjérnó] tél último utolsó en invierno télen la naturaleza természet el campo mező. nace) születni el siglo század III. javak ventoso szeles lluviosos esős florido virágos 86 . gyümölcs la sementera vetés a linos de végén principiar kezdődni. la parién ta rokon el conocido ismerős feliz szerencsés. era volt ayer tegnap anteayer tegnapelőtt hace tres días három nappal ezelőtt será lesz pasado mañana holnapután en tres días három nap múlva ¿a cuántos estamos? hányadika van ma? la edad [édöd] életkor nació született. a spanyolban közkedvelt műfaj) nadie senki (sem) ponga tegye.<1 jueves. kezdeni el otoño ősz vendimiar szüretelni la vendimia szüret la viña szőlőskert. fokozódni llegar a (ser) válni valamivé molesto kellemetlen durante (elöljárószó) alatt (idő) la canícula kánikula en verano [émbéránó] tavasszal madurar érni. föld . gratulálni. boldog la primavera tavasz la flor virág en primavera tavasszal brotar rügyezni. el bien a j ó . időjárás caprichoso szeszélyes una vez — otra vez egyszer — máskor hasta sőt aumentar(sc) növekedni. caerse (caigo. szőlőhegy caer. el pariente. aki (csak) pasar elhaladni. fakadni la planta növény el árbol (élő) fa cubrir befedni (amivel: de) la hoja (fa)levél el tiempo idő. vidék está cubierto be van fedve (amivel: de) la nieve. ültesse (poner) junto a (elöljárószó) mellett. vagyon. caes. caemos. cae. elmúlni coger (cojo. los jueves csütörtök ? al sábado szombat el día de descanso pihenőnap el descanso pihenés los lunes minden hétfőn el teatro színház hace un tiempo hermoso szép idő van el enero január el febrero február el marzo március el abril április el mayo május el junio június el julio július el agosto augusztus el se(p)tiernhre szeptember el octubre október el noviembre november el diciembre december el primero de enero január elseje en este día ezen a napon felicitar felköszöntem. érlelni el fruto termés.

) Hideg van.) Veintiún libros. Kétszáz tonna. -os. A személytelen ige valamely személytől függetlenül végbemenő cselekvést jelöl. Ciento cincuenta cigarrillos. ezért csak az egyes szám 3. Szép idő van. Un millón de pesetas. (Página uno. Százötven cigaretta. (Hace calor. Huszonegy könyv. Hace un tiempo hermoso. A legtöbb személy* telen ige időjárási jelenséget jelöl. Capítulo uno. Nappalodik. Página una. Egy ceruza. Első fejezet. Első oldal. Cien mil soldados. nono kilencedik décimo tizedik undécimo tizenegyedik duodécimo tizenkettedik décimo tercio (decimotercio) 13-ik décimo cuarto (decimocuarto) 14-ik décimo quinto (decimoquinto) 15-ik décimo sexto (decimosexto) 16-ik décimo séptimo (decimoséptimo) 17-ik déeimo octavo (decimoctavo) 18-ik décimo nono (decimonono) 19-ik vigésimo huszadik vigésimo primo 21-ik vigésimo tercero (tercio) 23-ik vigésimo nono 29-ik trigésimo harmincadik trigésimo primo harmincegyedik cuadragésimo negyvenedik quincuagésimo ötvenedik sexagésimo hatvanadik septuagésimo hetvenedik octogésimo nyolcvanadik nonagésimo kilencvenedik centesimo századik centesimo primero százegyedik ducentésimo kétszázadik tricentésimo háromszázadik cuadringentésimo négyszázadik quingentésimo ötszázadik sexcentésimo hatszázadik septingentésimo hétszázadik octingentésimo nyolcszázadik noningentésimo kilencszázadik milésimo ezredik dos milésimo kétezredik quinientos milésimo ötszázezredik millonésimo milliomodik diez millonésimo tízmilliomodik 73 A töszámncvek használata Un lápiz.Gramática A személytelen ige — El verbo impersonal Llueve. -as) első segundo második tercero harmadik cuarto negyedik quinto ötödik •sexto hatodik séptimo. Esik. személyében használatos. Harmincegy asztal. 87 . Treinta y un mesas. Egymillió pezeta (spanyol pénzegység). (Meleg van. Fúj a szél. — Una mesa.) Hace viento. Sok személytelen kifejezést képezhetünk az hacer igével: Hace frío. — Egy asztal. Amanece. Doscientas toneladas. Százezer katona. t* 72 A sorszámnevek — Los números ordinales primero (-a. sétimo hetedik octavo nyolcadik noveno.

. Hímnemű főnév előtt uno helyett un áll. melyek nemben és számban egyez­ nek főnevükkel: la primera clase az első osztály . Első lecke. el milésimo noningentésimo quincuagésimo año az 1950-ik év. Ötödik Károly. Las primeras lecciones. Lajos. cuarenta y un cartas negyvenegy levél. nem írjuk egybe a szám alkotórészeit. doscientas toneladas 200 tonna. főnévvel kötelező: doscientos kilos 200 kiló. fejezetek. a) A sorszámnevek -o végű melléknevek. las clases segundas a második osztályok. el dos de junio). a többi. ciento diez 110. a sorszámnév használata ilyenkor régies vagy ünnepélyes: la lección once a tizenegyedik lecke. valamint főnév előtt: cien mil pesetas százezer pezeta. 88 . c) A százasoknak (200-tól 900-ig) nőnemű alakjuk is van. Ezért az ural­ kodók. Tizen felül a leckék.száz jó toll.a) L/no-nak rövidebb un és nőnemű una alakja van. ochocientas mil libras nyolcszáz­ ezer font. En el primer (tercer) banco. XIV. Száznál kisebb számnév előtt és önállóan használva nem rövidül meg: ciento noventa pesetas 190 pezeta. pápák neve mellett csak tízig bezárólag használ sorszámnevet. cien buenas plumas . Október elseje. ezen felül tőszámnevet. compro ciento de esos cigarrillos százat veszek ebből a cigarettából. 74 A sorszámnevek használata Lección primera. Az első leckék. A keltezésben csak az elsejét mondjuk sorszámnévvel. c) A spanyol inkább tőszámnevet használ. századok stb. a tizes és az egyes közé az y kötőszót ki kell tennünk: mil novecientos cincuenta y ocho 1958. század. Az első (harmadik) padban. El primero de octubre. el postrer capitulo az utolsó fejezet.qui­ nientas cuarenta y un pesetas 541 pezeta. cien cigarrillos száz cigaretta. b) Ciento elveszti utolsó szótagját mii (ezer). d) Un millón főnév. az egyeztetés z. Luis catorce. napol tőszámnévvel fejezzük ki (el primero de mayo. mint sorszámnevet. mely de elöljárószóval kapcsolja a rákövetkező főnevet: un millón (dos millones) de pesetas egymillió (kétmillió) pezeta. el tercer ejemplo a harmadik példa. A főnév után (és rendszerint sorszám helyett) álló „egy" szám kifejezésére az uno alakot kell használni (nőnemű főnév után una is állhat). el siglo diez y nueve a 19. Összetett számnevekben főnév előtt mindig csak az un alakot használjuk: veintiún plumas huszonegy toll. la décima séptima (decimoséptima) lección a tizenhetedik lecke. b) Primero és tercero (valamint postrero utolsó) hímnemű egyes számú főnév előtt elveszti szóvégi o-ját: el primer dia az első nap. megjelölése rendszerint tőszámnévvel történik. Carlos quinto. e) Ha az összetett számokat betűvel írjuk.

las crisis a válság. gyűjtőfogalmat.I 7 5 I B u e n o . hogy az élőlényt jelölő főnevek tárgyesetét a spanyolban a elöljáró­ szóval képezzük. Ezért lunes. miércoles. Szeretem hazámat. illetve utolsó szótagját (gran. hazát. m a l o . tehát los lunes minden hétfőn. Conozco a España. la crisis. hogy a spanyol élettelen dolgokat jelölő főneveket (főleg országot. g r a n d e . Grande egyes számú nőnemű főnév előtt is megrövidülhet. malo (rossz). az ilyen főnevek előtt is kiteszi az a elöl­ járószót a tárgyesetben. hogy a mondatban kifejezett cselekvés a jelzett napon szabályosan megismétlődik. -és ragos főnévvel fordítjuk : escribir irni: el escribir az írás. Santo Domingo Szent Domonkos. 77 Az ige főnevesítése amanecer nappalodni anochecer esteledni el amanecer el anochecer hajnal esteledés A legtöbb főnévi igenevet fönevesíthetjük. a válságok). bármely más szót) is élőnek tekint az élénkebb. ha a határozott névelőt tesszük elébe . szemléletesebb kifejezésmód kedvéért. Tanultuk. A hét napjainak többes számú alakja azt jelzi. s a n t o rövidebb alakjainak használata un buen consejo mal tiempo un gran día una gran ocasión San Pedro egy jó tanács rossz idő nagy nap nagy ( = jó) alkalom Szent Péter s A bueno (jó). grande (nagy) és santo (szent) elveszti szóvégi magánhangzóját (buen. amikor (külö­ nösebb hangsúly nélkül) egyes számú hímnemű főnév előtt áll. jueves és viernes sem kapnak ragot a többes számban.szótaggal kezdődő nevek előtt: Santo Tomás Szent Tamás. a főnevesített igét rendszerint -ás. 76 A hét napjainak többes száma Los lunes y los jueves tenemos lecciones de español. martes. leer olvasni: el leer az olvasás.és do. — Nőnemben mindig a teljes alakot használjuk: Santa Inés Szent Ágnes. Megszemélyesített főnevek tárgyesete Quiero a mi patria. Az -es és az -is végű főnevek a többes számban változatlanok (pl. 89 . Minden hétfőn és csütörtökön spanyol óránk van. Ismerem Spanyolországot. Santo nem rövidülhet meg to. san). mal). los miércoles minden szerdán stb. Gyakran előfordul.

spanyolul : első lecke. 350 pezeta. en otoño. egy­ millió pezeta. második lecke. százezer könyv. 101 . 717. en invierno)? 2. 3 600 000. 121 toll. 5. Fordítsuk le spanyolra : Ősszel és tavasszal gyakran esik." 15. Ezen a télen gyakran havazik. 496. 1 000 000. lap (tőszámnévvel. negyedik könyv. száz jó cigaretta. 180 toll. 1001. utolsó lecke. 803. otthon vagyok. egy toll. Szeptember végén kezdődik az ősz. Mondjuk első könyv. meses. hátravetve). — Milyen idő van ma? Hideg van. fejezet. kedden. en tres días)? ¿A cuántos estamos hoy? ¿Cuándo nació usted? ¿Cuándo nació su padre de usted? ¿En qué siglo vivimos? ¿En qué días de la semana tiene usted lecciones de español? ¿Cuando va a teatro? ¿Cuándo está en casa? ¿Cuándo hace excursiones a las montañas? ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Cómo es el tiempo en primavera (en verano. 1111 . 10 100. 74. 678. 5678. Leszedjük a gyümölcsöket a falcról. Hányadika van ma? Ma február elseje (március tizedike) van. hace tres días)? ¿Qué día será mañana (pasado mañana. — Holnapután. Közben jó kávét iszom. 99 000. 5500 . 41. a kánikula alatt. harmadik könyv. A fehér hó befedi a mezőket. 21. kétszáz tonna. A mezőkön (En) sok virágot látunk. Nyáron. Feleljünk a következő kérdésekre : ¿Cuántos días (semanas. 555. 4. 584. — Holnap nagy nap lesz : vizsgát kell tennem az egyetemen. százat veszünk ezekből a jó tollakból. 21 ceruza. Fúj a szél. harmadik lecke. estaciones) tiene el año? ¿Cuántos días tiene el año bisiesto? ¿Cuáles son las partes del día? ¿Cómo se llaman los días de la semana? ¿Cómo se llaman los doce meses? ¿Cómo se llaman las cuatro estaciones del año? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día era ayer (anteayer. 17. 505. és megóvja a vetéseket a fagytól. 999. 55. 1010. az első leckék . Rügyezni kezdenek a fák. — (Minden) szerdán és szombaton színházba megyek. 1958. 41. három millió pezeta. Mondjuk spanyolul : egy ceruza. 2000 .Ejercicios 1. 31. 15 689. 7700. az első könyvek. második könyv. 90 . 711. százötven jó könyv. 101 ceruza . 707. Amikor rossz idő van. 3. 1959. 1000. 123 456. a hőség kellemetlenné válik. 1960. otthon maradok. Mondjuk vagy írjuk le betűvel a következő számokat: 21. negyedik lecke. 100 000. 31 toll. 234. az utolsó leckék. utolsó könyv. 122. 2345. 777. mert nem süt a nap. és olvasok egy jó könyvet. Tavasszal ébred a természet.

una joven aldeana llamada Juana.11 ONCE LECCIÓN ONCE f A jövő idö — El futuro A városba fogok menni. Teát fognak inni. Iré a la ciudad. Venderá la leche. Con el dinero ue me darán por ella. se levanta temprano para ir a la ciudad vecina. ir vender recibir hablar tomar + é + a + cmos + éis . Beszélni fogtok vele. Hablaréis con él. Los huevos los pondré ebajo de una gallina y nacerán pollitos. después de en91 . Comprarás huevos. Piensa vender la leche en el mercado de la ciudad. Antes de encaminarse. Recibiremos cartas.+ án comprar + ás Castillos en el aire Un día. El cerdo lo engordaré. Tojást fogsz venni. 3 En el camino piensa : — Iré a la ciudad y en el mercado venderé la leche. Leveleket fogunk kapni. Cuando los pollitos serán grandes. se pone en la cabeza un cántaro de leche. me compraré unos huevos. Tomarán té. El fogja adni a tejet. los venderé y compraré un cerdo.

Juana ! ¿A dónde vas? — ¡Salud. — Iré sin falta. Manuelita mía! III Visitando el museo (Chiste) — No tenemos más que media hora. Juana al pensar en esto salta también. Esta vez no puedo ir contigo.. — Tienes razón. Por la tarde. podrás hacer en un instante una buena tortilla de jamón. llorando. Y como tenemos poco tiempo. puedes venir a vernos.. no compraré más que judías verdes. porque deseo conocer a tus parientes. — No. Así lo veremos todo. ¿Qué haremos ahora? — Visitaremos el museo. — Te aconsejo comprar un cuarto de kilo de jamón y doscientos gramos de tocino. — ¿Por qué? — A cada momento pueden llegar mis parientes de provincias. . Estaremos en casa hasta las seis.baño. pollitos. La muchacha. Además. Manuela ! Voy al mercado a comprar algo para la fornida. Gracias por la buena idea. El cántaro se cae y se rompe en mil pedazos. mira los cascos sin decir palabra. — En este caso tendré que apresurarme.gordarlo lo venderé y compraré un ternero que saltará en medio del re. querida Juana I — ¡Adiós. ¿No quieres venir conmigo? . mis parientes tendrán mucha hambre. tu irás por este lado y yo por aquél. ¡Adiós ternero. En todo caso necesito una decena de huevos frescos y unos kilos de patatas. querida Juana. si tienes tiempo. ¿qué hora es? — Ahora serán las diez. Si tienes huevos en casa. huevos! II Conversación — ¡Hola. Tengo que volver a casa lo más pronto posible. A propósito. no lo sé aún. ¿Qué piensas comprar en el mercado1? — A decir verdad. — Al llegar. No sé qué darles de comer. ¡hasta la tarde. cerdo. 92 . — Entonces.

* Más vale un toma que dos te daré. Aki gyorsan ad. romperse eltörni el pedazo darab llorar sírni mirar nézni. — 3. Manuela. krumpli no más que nem többet mint. Madarat tolláról. lég joven fiatal la aldeana parasztleány llamado (-a) akit . Quien todo lo quiere. közeli antes de encaminarse mielőtt felkerekedne antes de (-f főnévi igenév) mielőtt encaminarse elindulni pensar f-f. . kétszer ad. por ella érte debajo de (elöljárószó) alatt. castillos eu el aire légvárak el castillo vár. kastély cl aire [öiréj levegő. . disznó lo. borjú saltar ugrándozni en medio de közepén el rebaño nyáj. Vocabulario el huevo [wébö] tojás vender eladni recibir kapni 1. embert barátjáról. hogy el ne felejtsem serán las diez 10 óra körül lehet el caso eset a decir verdad az igazat megvallva en todo caso mindenesetre necesitar szüksége van (amire: tárgy­ eset) la decena tíz darab fresco friss la patata burgonya. cserép sin decir palabra anélkül. keveset fog. .IV Refranes españoles Dime con quien andas y te diré quien eres.) 93 . alá la gallina tyúk el pollito csibe el pollo csirke el cerdo sertés. hogy szót is szólna "~ II. vidéki la provincia vidék a propósito jókor. la azt engordar (fel)hízlalni. Aki sokat markol. csorda al pensar en esto amikor erre gondol romper. — 2. lakoma conmigo velem esta vez ezúttal contigo veled a cada momento minden pillanatban el momento pillanat llegar (meg)érkezni de provincias vidékről. menjen vecino szomszédos. szemlélni el casco szilánk. csak las judías bab al llegar érkezéskor qué dar de comer hogy mit adjak enni aconsejar tanácsot adni (akinek: tárgyeset) un cuarto de kilo negyed kiló el jamón sonka el gramo gramm el tocino szalonna la tortilla tojásrántotta tortilla de jamón sonkás rántotta *(A közmondások magyar megfelelője: 1. . Manuelita (női név) la comida ebéd . todo lo pierde. meghízni después de engordarlo miután (azt) fel­ hizlaltam después de (elöljárószó) miután el ternero tinó. a piacra en el camino útközben v por él. hívtak Juana Johanna para ir hogy .főnévi igenév) szándékozni (vmit tenni) el mercado piac en el mercado a piacon.

escribir) hozzátesszük a jövő idő ragjait: -é. a jövő idő a spanyolban úgy jött létre. VENDER eladni venderé el fogok adni venderás venderá venderemos venderéis venderán < stb. ESCRIBIR írni escribiré írni fogok stb. . ilyen. látogatni el museo múzeum corno mivel. hogy az ige főnévi igenevéhez (pl. -á. ily módon . hogy az haber segédige jelen idejét ragozták a főnévi igenév után : amar he. -emos. Mis parientes tendrán hambre. minthogy por este lado erre(felé) el lado oldal así így. Rokonaim éhesek lesznek. vender. gondolat por la tardo délután.gracias köszönöm (amit: por) la idea ötlet. 94 A tojásokat egy tyúk alá fogom rakni. amar. A jövő időt úgy képezzük. menni toma vedd! Gramática 79 Az egyszerű jövő ido — El futuro imperfecto o simple El fogok menni a városba és el fogom adni a tejet. Iré a la ciudad y venderé la leche. -ás. minket sin falta [szimfáltñ | feltétlenül. III. AMAR szeretni amaré szeretni fogok amarás szeretni fogsz amará szeretni fog amaremos szeretni fogunk amaréis szeretni fogtok amarán szeretni fognak II. óhajtani hasta la tarde a délutáni viszontlátásig III. Hat óráig otthon leszünk. escribirás escribirá escribiremos * escribiréis escribirán Ugyanígy SER lenni ESTAR lenni VER látni seré estaré veré serás estarás verás será estará verá seremos estaremos veremos seréis estaréis veréis serán estarán verán 80 A jövő idő rendhagyó képzése Pondré los huevos debajo de una gallina. úgy . — Amint látjuk. — Példák a ragozásra: I. hibátlanul desear kívánni. a délután folyamán nos bennünket. -án. Estaremos en casa hasta las seis. olyan dime mondd meg nekem ! andar járni. amar has stb. -éis. visitar megnézni.

la. 95 . mindent elveszít. las). A jövő idővel a jövőben történő cselekvéseket fejezzük ki. A tyúkot el fogom adni. a) Vendré sin falta. A csibéket el fogjuk adni. Quien todo lo quiere. b) ¿Qué hora es? Serán las diez. Ezek : DECIR mondani HACER tenni PODER hatni PONER helyezni QUERER szeretni SABER tudni SALIR kimenni TENER bírni VALER érni vmit VENIR jönni diré haré podré pondré • querré sabré saldré tendré valdré vendré dirás harás podrás pondrás querrás sabrás saldrás tendrás valdrás vendrás dirá hará podrá pondrá querrá sabrá saldrá tendrá valdrá vendrá diremos haremos podremos pondremos querremos sabremos saldremos tendremos valdremos vendremos diréis haréis podréis pondréis querréis sabréis saldréis tendréis valdréis vendréis dirán harán podrán pondrán querrán sabrán saldrán tendrán valdrán vendrán 81 Á jövő idő használata Biztosan eljövök. Hány óra van? Körülbelül tíz óra lehet. amikor körülbelüli időpontot vagy lehetséges cselekvést. a tárgyat megismételjük a személyes névmásnak az ige elé tett megfelelő alakjával (lo.Néhány ige rendhagyó tőhöz illeszti a jövő idő ragjait. A magyarban a jövő idő kifejezésére sokszor jelen időt használunk. így mindent fogunk látni. Vajon ki lehet? Bizonyára a gyerekek. állapotot akarunk kifejezni: ¿Qué día es hoy? Será jueves. hogy csütörtök. Aki sokai akar. 82 A tárgy megismétlése a lo. A sertést fel fogom hizlalni. ¿Quién será? Serán los niños. Los pollitos los venderemos. Me compraré unos huevos. ha a todo az ige után áll. ( = Bizonyára csütörtök. Todo mellett a /o-t akkor is kitesszük. La gallina la venderé. Azt hiszem.) Llaman a la puerta. Kopognak az ajtón. l a s névmásokkal El cerdo lo engordaré. Valahányszor a tárgy megelőzi az állítmányt. los. todo lo pierde. Milyen nap van ma? Talán csütörtök. Jövő időt használunk a spanyolban akkor is. Así lo veremos todo. los. Néhány tojást fogok venni magamnak. la.

A piacra megyek. No sabe cuándo venir. a avégből. A magyarban legtöbbször mellékmondattal fordítjuk a rövidített mon­ datszerkezetet. felveszem a kabátomat. hogy szót is szólna. Ilyen főnévi igeneves mondatszerkezet állhat: a) közvetlenül a tőmondat igéje után.83 Monrin (rövidítés főnévi igen évvel Johanna korán kel fel. Vendrá para visitar nuestra ciudad. hogy sonkát végy. Miután ( = Ha) majd megírtad a leve­ let. ebédelni fogunk. Al pensar en esto. Amikor majd hazaérünk. b) Bizonyos mellékmondatot bevezető kötőszók és elöljárószók után . Juana comienza a saltar. hogy eladják a tejet. kötőszó vagy elöljárószó nélkül (legtöbb­ ször mondást jelentő igék után): Te aconsejo comprar jamón. Van al mercado a vender la leche. hogy para. Después de escribir la carta. No está contento (-a) consigo. kiugróm az ágyból. Azt ajánlom neked. be kell menned a városba. Nem akarsz velem jönni? Nem mehetek veled. Mielőtt elindulna. Amikor íelébredek. Antes de encaminarse. hogy vásároljak egyet-mást. ( Mielőtt elmennék hazulról. egy köcsög tejet rak a fejére. 84 A c o n elöljárószó egybeírása egyes névmási alakokkal ¿No quieres venir conmigo? No puedo ir contigo. Voy al mercado a comprar algo. Al despertarme salto de la cama. Al volver a casa comeremos. Amikor erre gondol. Vengo para hablar con Luis. El fog jönni. Elmennek a piacra. Johanna ugrándozni kezd. Juana se levanta temprano para ir a la ciudad. hogy megnézze városun­ kat. 96 . hogy Lajossal beszéljek. hogy Példák : Antes de salir me pongo la chaqueta. No sé qué decir (qué hacer). hogy a városba menjen. Ha a fö. Nem tudja.és a mellékmondat alanya ugyanaz. amidőn sin anélkül. Azért jövök. hanem főnévi igenévi alakjában hagyjuk. vagy ha a mellékmondat alanya kétséget kizáróan megkülönböztethető a tőmondat alanyától. Nem tudom. Ott ül anélkül. hogy mikor jöjjön. akkor a spanyolban a mellékmondat állítniányát nem ragozzuk. se pone en la cabeza un cántaro de leche. ilyenek : antes de mielőtt qué hogy mi(t) después de miután euándo hogy mikor al amikor. Nincsen megelégedve önmagával. hogy mit mondjak (mit tegyek). tienes que ir a la ciudad. Está sentado allí sin decir palabra.

— Estoy sentado en un sillón sin leer el periódico. el profesor saluda a los alumnos. — Después de comer. . 7 Spanyol nyelvkönyv — 5614 97 . . con ellos. con nosotros (-as) velünk. — Los huevos . „ No tenemos más que media hora. Csak burgonyát veszek. compro siempre en el mercado.) conmigo. escribirán los niños juntos. . — Los alumnos no saben cuándo ir a la escuela. . los. — Viviré en esta ciudad. 85 A „csak" kifejezése a spanyolban Tenemos sólo media hora. „ Compraré únicamente patatas. — Los periódicos . — ¿Vienes para hablar conmigo? — Vengo para hablar contigo.A „velem". . t e h á t : con él. „veled" és „önmagával" szavak spanyol megfelelőiben a con elöljárószót egybeírjuk a névmás alakjával. engordaremos en otoño. escribiréis hoy mismo. . tecum stb. . — Vendré sin falta. Csak fél óránk van. . . . — Mañana por la tarde iré contigo a la ciudad para visitar el museo. — Mis padres no saben qué decir. pondremos sobre la mesa en la cocina. Fordítsuk le alkalmas mellékmondattal az alábbi. con ella vele.A magyar csak fogalmát sokféleképpen adhatjuk vissza a spanyolban. venderemos en el mercado. Ragozzuk el az állítmányt jövő időben a következő kifejezésekben: Hoy iré al mercado y compraré unos huevos. contigo. — La leche . — Antes de salir* los niños aprenderán sus lecciones. . leerán mis padres por la noche (este). — Haré todo lo posible (minden lehetőt). . con ellas velük. compraré mañana. főnévi igenévvel rövidített mondatokat: Pedro me aconseja hacer una exursión a las montañas. beberé ahora. . i ' j Ejercicios 1. *. .mantequilla. . — Los ejercicios . 3. escribiré algunas cartas. . . terminaremos mañana. — Ana va al mercado a comprar leche y Judías verdes. . . con vosotros (-as) veletek. . la. . — Te aconsejo quedarte en casa. A személyes névmás többi alakját összevonás nélkül kell használnunk. hacer y a dónde ir. saldré de casa (hazulról) y haré una excur­ sión. — Pablo no sabe qué . — La lección . — Lo diré todo a mi padre. — Al entrar en la clase. — Tomaré té y comeré pan con. aprenderás en la tarde. — El trabajo . mely a latin nyelv hatására (mecum. — Aconsejamos a los niños aprender las lecciones. — Volveré a casa a las cinco. . Juana al pensar en esto? ¿Qué sucede (Mi történik)? ¿Qué hace la muchacha? ¿Cuándo va usted al mercado? ¿Qué compra usted en el mercado? ¿Qué necesita usted en casa? ¿En qué] estación del año puede usted comprar judías verdes? Cuánto jamón y cuánto tocinp quiere comprar para la cena? 2. — Por la tarde escribiré algunas cartas. . Feleljünk a következő kérdésekre : ¿Quién es Juana? ¿Qué hace un día? ¿Por qué se levanta temprano? ¿Qué se pone en la cabeza antes de encaminarse? ¿Qué piensa hacer? ¿En qué piensa en el camino? ¿Qué se comprará Juana con el dinero que le darán por la leche? ¿Qué hará Juana con los huevos? ¿Qué hará con el cerdo? ¿Cuándo vendefá el cerdo? ¿Qué se comprará después de vender el cerdo? ¿Qué hará el ternero? ¿Qué hace. — Hablaré con el profesor de español. — La gallina . 4. las): El libro . — La tortilla . Tegyük a pontok helyébe a megfelelő névmási alakot (lo. Tenemos solamente media hora. . — En verano tendré mucho tiempo. — Si puedo. . „ No tenemos que media hora. comerás a las dos. consigo alakká bővül. — Las patatas • .Las cartas . — El cerdo .

Soy soltero todavía. — Azt tanácsoljuk barátaink­ nak. Para desayunarme bebo un tazón de leche caliente y como pan con mantequilla. felveszem a hálóköntöst. Fordítsuk le az alábbi mondatokat. Mi színházba fogunk mennL Holnap a múzeumot fogjuk megtekinteni. entro en el cuarto de baño. luego me afeito. Luego me froto con la esponja. salto de la cama y me quito la camisa de dormir. Primeramente. hogy szüléitekkel beszéljenek. Entretanto mi ama de casa prepara el desayuno. duermo profundamente y me despierto sólo cuando suena el despertador. (Cuando voy a ver a mis 98 . — (Azért) jövők. hogy pénzem volna. cuando ella trae mi desayuno. Después de lavarme me seco con la toalla. Viviendo mis padres en el campo y no teniendo parientes en la ciudad. — József (azért) fog eljönni. — Sietek. hogy reggelizzünk. tengo alquilado un cuartoamueblado. — Nem tudják. Después de ponerme la bata. visszamegyek a szobámba. hogy mikor menjünk a színházba. tomo el jabón y me enjabono. — Az ebédlőbe megyünk. — Azért jönnek. Fordítsuk le spanyolra : Ha vasárnap szép idő lesz ( = van). Oyéndola sonar. Tengo veintiséis años. hogy menjek el hazulról. kirándulni fogunk a hegyekbe. — Nem tudom.5. Miért? Mert vidéki rokonom jön (jövő idő) engem meglátogatni. hogy veled beszéljek. De akarok venni negyed kiló szalonnát és 30 deka ( = 3001 gramm) sonkát. Por lo general. hogy el ne késsem. 6. — Nem tudjuk. — Barátaim azt fogják tanácsolni nekem. no demasiado lejos de la oficina donde trabajo. hogy ne beszéljek veled. hogy mit vásároljanak. — Mit csinálsz ma? Be fogok menni a városba. Me lavo siempre con agua fría. hogy maradjalak otthon. A las siete menos cuarto. Tojást nem fogsz venni? Tojást ma nem fogok venni mert van (bírok) otthon. aki Szegeden (en) lakik. Antes de lavarme o bañarme me limpio los dientes con el cepillo y la pasta dentífrica. használjunk mindenütt főnévi igeneve» rövidítést: Mielőtt a fürdőszobába mennék. hogy Pállal beszéljen. — Miután tetőtől talpig megmosakodtam. Trabajo de empleado en una casa de comercio. és vásárolni fogok apiacon burgonyát és zöldbabot. — Nem megyek a piacra anélkül. Koránfogunk felkelni. vagy levelet fogok írni testvéremnek. Por fin me peino y cepillo el pelo ante el espejo» Volviendo a mi cuarto me visto rápidamente. pero dos veces a la semana me baño en agua caliente. hogy eladjam a tyúkot. estoy ya listo para salir. hogy mit vásároljak. LECCIÓN DOCE Lección de I repaso Mi programa de cada día Me llamo Pablo Szabó. És te mit csinálsz ma délután? Olvasni fogok egy érdekes regényt. Cada vez me lavo de pies a cabeza. — Nem akarok elmenni anélkül. Cada día me leyanto a las seis y pico. — A piacra megyek.

los martes y viernes tengo lecciones de español. Estoy libre. escucho la radio. ¿Y tú? — Regular. Trabajo hasta la una. ¿Podrás venir a las cinco y cuarto? — Muy bien. Pues bien.padres. Por lo general. A las cinco vuelvo a casa. — Entonces podremos pasar juntos esta tarde. o preparo mis ejercicios para la lección de español. ¡hasta la tarde 1 — ¡Adiós. mi viejo amigo y ex-compañero de escuela. tocino y huevos. Este sábado iré a ver a Esteban. pero no siempre. ceno en casa. Si me quedo en casa. daremos juntos un paseo. ¿A dónde vas? — Voy a la oficina a trabajar. Paco I Estoy bien. Alguna vez voy al teatro o al cine. o voy a ver a mis amigos. Si no tengo otro quehacer. — Puedo ir cuando quieres. Esteban I ¿Qué tal? — ¡Salud. Así. en casa mi madre me prepara siempre un desayuno abundante con jamón. leo un buen libro. La tarde del sábado salgo para el campo a ver a mis padres. por ejemplo. Los miércoles tengo un curso de taquigrafía (estenografía). En los periódicos hay siempre artículos interesantes. Tengo tantas cosas que decirte. gracias. mi querido Paco I 7* 99 . Poco después de las siete y cuarto me encamino hacia mi oficina. autobús o trolebús. Invito a mis amigos y juntos pasamos el tiempo charlando o jugando a las cartas. ¿Y tú? — Voy a la universidad a dar un examen. ¿Cómo están tus padres? — Todos bien. Para la cena me compro pan.) Después de desayunarme. fumo un cigarrillo y leo el periódico. y no se paga más que cinco florines por la comida. Allí hay buena cocina. El trabajo dura hasta las cinco. iremos al cine a ver una película nueva. miel. — ¿Cuándo vienes a verme? He de hablarte. vuelvo a casa. Pero si llueve o hace viento fuerte. Después de un paseo de veinte minutos me hallo ya en mi oficina. ¿Tienes mucho trabajo? — No puedo quejarme. A la una voy con mis colegas al comedor de la casa de comercio. II Conversación — ¡Hola. — Eres muy amable. ¿Qué haces esta tarde? — No lo sé aún. No tengo programa. mantequilla. con mis padres. En invierno y cuando hace mal tiempo. — Corriente. me quedo en casa. tocino y huevos. Los sábados trabajo sólo hasta las dos. Si hace un tiempo hermoso. A la una y media volvemos a la oficina. o hago excursiones a las montañas con mis amigos. — Estaré en casa y te esperaré con un buen café puro. y por eso no tengo que ir en tranvía. Los domingos estoy en el campo. Ésta no está lejos de mi vivienda. y algunas veces jamón.

napirend de cada día mindennapi. . los colegas (munka)társ pagar fizetni la taquigrafía. nos hát HE.III El desayuno (Chiste) La señora. néhányszor el cine. La nueva criada: — Está bien. fecsegni jugar (juego. si yo no estoy levantada a esa hora. . La ocasión hace al ladrón. la estenografía gyorsírás alguna vez. tener alquilado bérelni amueblado bútorozott lejos de (elöljárószó) messze -tói. azután IV. oly sok libre szabad café puro feketekávé puro tiszta amable kedves. lo tomaré después. tanto annyi. La práctica hace al maestro. . paga. jugamos) játszani jugar a las cartas kártyázni II. mindennapos viviendo minthogy . > tanító(nő) el ladrón tolvaj. élnek en el campo vidéken alquilar. fenn va» gyok a esa hora akkorára después később. Quien rompe. el amor szeretet. rabló . los programas program. szerelem la práctica gyakorlat el maestro. los cines mozi el quehacer dolog. előkészíteni abundante bőséges poco después de kevéssel . . algunas veces néha. utazni el tranvía. olykor. teendő la tarde del sábado szombat délután salir para elutazni valahova 100* el ex-compañero volt társ el compañero de escuela iskolatárs dar un paseo sétát tenni. -tői bañarse (meg)füródni caliente meleg cada vez minden egyes alkalommal preparar elkészíteni. la maestra mester. műsor. sétálni la película film invitar [imbitdr] meghívni pasar eltölteni charlar csevegni. los tranvías villamos el trolebús trolibusz el paseo séta el colega. y sabe usted és hogy tudja tomar el desayuno reggelizni la criada szolgáló está bien rendben van estoy levantado (-a) felkeltem. munka. el programa. Vocabulario I. — Y sabe usted: a las ocho tomamos el desayuno. IV Refranes españoles Amor con amor se paga. szeretetreméltó pues bien hát akkor. után ir en tranvía villamoson menni v.

sem töltőtollam. (A 11. maradj (quédate) otthon. mert nem akarunk elkésni az iskolából. hanem havazik.Ejercicios de repaso • Mondjuk spanyolul: 1. és meg kell tanulnunk az új szavakat. kulcsok. lecke nyelvtanához) Mosom kezemet (többes sz. — Adok neked egy jó tanácsot: ha rossz idő van. — Hányadika van ma? Február elseje. — Egy óra előtt nem érek rá. — Nem írunk. — Reggel mosakodom. a tanulók üdvözlik tanárukat. amikor éhes vagy? Kenyeret eszem. — A lányok minden szót tudnak. — Ismeri ön a húgomat? Sajnálom. ha akarnak. — Nem ismerjük sem Pált. — Barátaink a harmadik padban ülnek. akik vidéken élnek. nekem fogják adni a kulcsokat. nem esik. — Mit isztok. — Amikor nagyon hideg van. — Ha fázunk. a gyerek nem lehet fáradt. sem Jánost. Az egyik Ágnesé. hogy vizet (ne) igyak. — Apánk kilenc óra felé tér haza. (A 7. — Fiam ! Miért nem sietsz? — Kié ez a pénztárca? Az enyém. — Anyám fésüli kis húgomat (hermanita). lecke nyelvtanához) Mit fog őn csinálni holnap? Holnap el fogok menni a múzeumba. — Anyám a tükör előtt fésülködik. és későn esteledik. és nem is játszanak. — Nem tudok enni anélkül. amikor öltözködő! (gerundio)? Szüleimre gondolok. Az ő könyve (Ágnesé !) piros. — Nem tudok írni. — Mindenki itt van. veled. az ő könyve (Györgyé) kék. — Nincs igazad. ha akarsz. de két­ százat vagy háromszázat. Meg kell írnunk a fel­ adatokat. — Mi az első padban ülünk. — Mit csináltok (éppen)? (Éppen) írjuk a gyakorlatokat. — Azt mondják. lecke nyelvtanához) Nyáron korán nappalodik. hogy a jó barátokat a bajban lehet megismerni. — Az öné ez az erszény? Nem. levetem kabátomat. — Nem minden feladat nehéz. — Éjfélkor mindig felébredek. — Otthon maradhatsz. — Nyáron gyak­ ran villámlik és mennydörög. Anyám sem jöhet. — Nem tudják. zsebkendő és személyazonossági igazolványom van. Neki sincs igaza. — Minden rendben van. hogy beszéljünk veletek. — Az ön töltőtolla nem ír jól. — Mielőtt el­ mennek. 101 . lecke nyelvtanához) Ha sietek ( = Sietve). — Karcsi mélyen alszik. még idejében érkezem a hivatalba. lecke nyelvtanához) Mit csinálsz. — Mi van az ön zsebeiben? Zsebeimben ceruzák. — Amikor az ébresztőóra szól. amikor szom­ jasak vagytok? Friss vizet iszunk. de nem tud mindjárt (pronto) elaludni. — Mire gondolsz. (A 8. köszönteni fogjuk szüleinket. (A 9.). Otthon maradhatnak. — Amikor az osztályba lepnek. Nem sok. — Itt van két könyv. — Hova kell mennie Ferencnek és Istvánnak? Az egyetemre kell menniök vizsgázni. hogy néhány inget vegyek magamnak. (A 10. — Biztosan eljövünk. — Ezeket a könyveket olvasva sok érdekes dolgot tanulunk. és nem olvasunk. — Kedden és pénteken spanyol óránk van. bemegyünk a szobába. száz vagy százötven jó eigarettát fogok venni. — Mit csináltok egész nap ? Sokat dolgozunk. mert beszélni akarunk veled. — Mielőtt elmegyünk. az erszény azé az úré. — (Azért) jövünk. — Hívom Károlyt. — Gyorsan öltözködünk. — Nem tudom. 4. 5. nem ismerem az ön húgát. töltőtollak. nem az enyém . — Nem tudjuk felemelni ezt az asztalt. — A tizenegyedik lecke nem lesz nehéz. — Ha lesz ( = van) pénzem. sétálni megyünk. október 31-én születtem. Velem? Igen. — Ez a könyv négyszáz lapot tartalmaz. — Én is veszek majd cigarettát. a másik Györgyé. — Ha melegem van. 3. — Ha nyolc órát alszik. — Az ébresztő óra hat óra után néhány perccel ébreszt fel engem. Holnap február másodika lesz. — Be fogok menni a városba. mert nincs ceruzám. Sok dolgunk van. hogy mikor menjen a városba. — Péter nem tudja. felébredek. — 1924. — A gyerekek nem tanulnak. hogy mit tegye­ nek. de nem akar jönni. — Amikor szép az idő. 2. — Nem könnyű korán felkelni. — Mennyi pénzed van? Csak nyolcvan pezetám van. uram. — Húgom ma nem jöhet. hogyan mondják ezt a szót spanyolul. hogy meg­ nézzem az új képeket.

— dice Juan Varga a Antonio Nádas. . — ¿No sabes qué tendremos hoy de comer? — No lo sé. — le contesta Antonio. és tárgyeset yo én tú te él (m) ő ella (f) ö usted ön me nekem te neked le neki le (la) neki le önnek me engem te téged le (lo) őt la őt le (lo) (m) önt la (f) önt nos bennünket a mí nekem. su amigo y compañero de trabajo. donde les espera la buena comida. . El gran reloj de torre acaba de dar las doce. elöljárószós részeshat. 102 . őt a usted önnek. . minket a nosotras a vosotros .. .. önt a nosotros .LECCIÓN TRECE A személyes névmások — Los pronombres personales H a n g s ú 1 y t a la n részeshat. téged a él neki.. .. f) önöket 1 I En el comedor de la fábrica Es mediodía. Las máqui­ nas se paran. Se lavan las manos y se apresuran al comedor. . . .. engem a ti neked. nektek.. vosotras ellos (ni) ők ellas (f) ők ustedes önök nos nekünk os nektek les nekik les (las) nekik les önöknek os benneteket les (los) o/cef las óTce/ les (los) (ni. mi nosotras vosotros . őket a ustedes önöknek. őt a ella neki. — lo veremos pronto. — Estoy hambriento como un lobo. titeket a vosotras a ellos nekik. őket a ellas nekik. nekünk.. eset tárgyeset Hangsúlyos v. önöket nosotros . obreras y obreros dejan de trabajar.

¿Qué tendremos de cenar? — Ya lo verás. ¿Me haces el favor •de pasarme la sal? ¡Gracias ! — No las merece. Confiamos en vosotros. — ¿Qué tal el trabajo en vuestro taller? ¿Es verdad que van a premiaros por vuestro buen trabajo? — Sí. Juan 1 ¡ Que te aproveche I — le responden los comensales. charlando alegremente. — ¡Salud. los platos hondos para la sopa. Un plato hondo y una cuchara los traerás solamente para mí: comeré la «opa que nos queda de la comida. cuchillos y tenedores. Juan y Antonio se sientan a la misma mesa. los platillos para la ensalada. camarada Varga ? — pregunta a Juan el cámara•da Nagy quien está sentado enfrente de él. ¿ Qué carne traerán después de la sopa? Ya lo veo : un asado de cerdo con patatas fritas. mamita mía l Estoy hambrienta como un lobo. Papá y los chicos llegarán más tarde. los platos lisos para la legumbre. platillos. Las camareras traen las soperas y las ponen en las mesas. Si quieres cenar pronto. los camaradas charlan aún un poquito. — ¡Salud.Mientras tanto entran en la gran sala. 103 . De sobremesa. sólo me parece algo insípida. La comida es verdaderamente muy sabrosa y abundante. Por eso tendrás que poner dos compoteras y también dos cucharillas. los tenedores y los cuchillos. a eso de las nueve. II Conversación — ¡Buenas noches. No falta tampoco la ensalada. Para ellos pondrás los cubiertos más tarde. Los comensales se sirven. me gusta. tienes que poner la mesa. A vosotros os daré también compota. ¿Cuántos cubiertos tengo que poner? — Solamente tres : para mí. fumando cigarrillos. — Lo haré con mucho gusto. chiquita. Allí ya están sentados el contramaestre del taller número tres y dos otros compañeros. — Sí. quieren premiarnos porque nuestro taller es el primero en cumplir el plan anual. pronto beberemos a vuestra salud. para ti y para Eva que volverá dentro de poco a casa. — ¿ Te gusta la sopa. En la mesa ya todo está • preparado para la comida: los cinco cubiertos para los cinco comensales. camaradas ! ¡Que os aproveche l — les dice Juan. las cucharas. — ¿Qué vajilla nos hace falta para la cena? — Pondrás en la mesa platos lisos. donde muchas obreras y obreros acaban de sentarse a las mesas. — Es decir. — ¡ Qué buen olor! Se me hace la boca agua.

a dolgokat. felszolgáló el camarero pincér la sopera levesestál servirse kiszolgálj a magát. kedvel preguntar kérdez (akitől: a) enfrente de (elöljárószó) -val szemközt* i-val szemben *(A közmondások magyar megfelelője : 1. los relojes [rélő/iészj óra el reloj de torre toronyóra la torre torony acabar befejez. la legumbre főzelék el platillo kistányér la ensalada saláta la cuchara kanál el tenedor villa la camarera pincérnő. Vocabulario Ettől a leckétől kezdve a szószedetben az ige jelentését az egyes szám 3. tunjk. mint amilyennek festik. ott el is vesznek. szaktárs(nő) ¡que os aproveche! jó étvágyat! („hogy nektek használjon") aprovechar (fel)használ. szeret. bevégez acaba de dar las doce éppen most ütötte el a tizenkettőt la máquina gép pararse megáll parar megállít. Más portékája mindig szebbnek. 104 .) — 2. I.). ti. tetszik. -a előkészített. megszáll (vhol) dejar de abbahagy vmit el lobo farkas Antonio Antal contestar felel. cosas. la comensal asztaltárs preparado.* No es tan fiero el león como lo pintan. El becerro del vecino nos parece siempre una vaca. vesz magának gustar ízlik . hasznára van el. — 3. Kölcsön kenyér visszajár. (Szó szerint: Ahol adnak. Las. íze van . ezalatt la sala terem alegremente vidáman el (lo) mismo. la camarada elvtárs(nő). válaszol ya lo veremos pronto mindjárt meglátjuk mientras tanto közben. la misma ugyanaz el contramaestre műhelyfőnök el taller műhely el camarada.III Distracción (Chiste) Un sabio muy distraído está sentado a la mesa de un restaurante y pregunta al camarero quien le sirve : — ¿Me hace el favor de decirme: es que acabo de comer o es que voy a cenar? IV Refranes Donde las dan las toman. Nem olyan fekete az ördög. megáll. előkészítve el cubierto teríték hondo mély la sopa leves } liso lapos . el reloj [réló]. sze^ mélyének alakjában adjuk meg.

la distracción szórakozottság a számbán („vízzé válik a szám") el sabio tudós. quieren premiarnos. fiero kegyetlen. tetszik algo kissé insípido ízetlen ¿me haces el favor? leszel szíves anual évi la salud egészség > confiar. confío en megbízik vkiben II. Amint a lecke elején közölt táblázatból láthatjuk. csöppség (+ de) poner la mesa megterít el favor szívesség. premiar. evőeszköz(ök) merecer (merezco. személyben térnek el. gracias) la vajilla edény(ek). szag la cucharilla kiskanál. no las merece szóra sem érdemes. hogy") ¿qué tal (el trabajo)? hogy megy IV. bölcs la boca száj distraído szórakozott verdaderamente valóban. ízlés la sal só dentro de poco rövidesen. i A hangsúlytalan névmási alakok sűrűn fordulnak elő a mindennapi társalgás nyelvében / begyakorlásukra nagy gondot kell fordítani. az alakok azonban csak a 3. ¿Te gusta la sopa? Sí. -a picike. me gusta. hamarosan. Igaz. la mamita anyuka chiquito. kávéskanál se me hace la boca agua összefut a nyál III. látszik. 105 . ti. tényleg cl restaurante vendéglő sabroso ízletes es que (nem fordítjuk. a más tarde később köszönetet. pareces) tűnik. ¿Es verdad que van a premiaros? Sí. szó szerint: de sobremesa ebéd után (asztalnál ülve) „van az. kérem rövid időn belül („nem érdemli . kegy con mucho gusto nagyon szívesen pasar (ide)nyújtani el gusto kedv.meg azokat". mereces) (megérde. szükséges mel a vosotros os nektek (kiemelve. szó la carne hús szerint: nektek nektek) el asado sült la compota befőtt frito (melléknév) sült la compotera befőttes tányér el olor illat. hogy megjutalmaznak benneteket? Igen. a hangsúlytalan (yagyis különösebb nyomaték nélkül használt) személyes névmásoknak külön-küiiin alakja van a részeshatározó és a tárgyesetben . meg akarnak jutalmazni bennünket. premio megjutalmaz el veeino szomszéd cumplir teljesít la vecina szomszédasszony el plan terv la vaca tehén * Gramática < A/> I A személyes névmások hangsúlytalan részeshatározó esete (dativo) és tárgyesete (acusativo) ízlik neked a leves? Igen. ízlik nekem.hacer falta kell. vad (a munka)? < el león oroszlán van a premiaros meg fognak jutalmazni pintar fest el becerro tinó benneteket . Tanuljuk meg jól a követ­ kező pontban adott példasorozatot.parecer (parezco.

Viéndoles Carlos se alegra. Viéndolas Carlos se alegra. Viéndote Carlos se alegra. nekik (önöknek) húst. C. = C. Me gusta la sopa. C. Carlos •Carlos Carlos Carlos quiere quiere quiere quiere ver. nos dan carne. (Dolgot.) Viéndolos Carlos se alegra. a tagadószó megelőzi a személyes névmást. látni akar bennünket.) K. = = = = nem nem nem nem nem nem Károly látni akar engem. ha lát benneteket. látni akar téged. Viéndole Carlos se alegra. ha látja azokat. K örül. (Dolgokat. K. K örül. K. ha lát bennünket. ver. K. = C.) 'Carlos quiere verlos. K örül. Viéndome Carlos se alegra. K. verme. K.) Viéndolo Carlos se alegra. Les gusta la sopa. Viéndola Carlos se alegra. nektek a leves. les dan carne. K. látni akarja azokat. Viéndoos Carlos se alegra. örül. ha látja öt (önt). os quiere ver. adnak adnak adnak adnak adnak adnak nekem húst. K örül. ilyenkor azonban a személyes névmás a Tagozott ige előtt is állhat: quiero verte = te quiero ver szeretnélek látni. nos quiere ver. (Dolgokat.87 A hangsúlytalan személyes névmás helye a mondatban ízlik ízlik ízlik ízlik ízlik ízlik Ma Ma Ma Ma Ma Ma C. 55. verte. látni akar benneteket.) Viéndonos Carlos se alegra. K örül. me te le la quiere quiere quiere quiere nekem a leves. = C. ha látja őt (önt). K. b) a gerundio-han : Viéndome Carlos se alegra . ha látja azt. Nos gusta la sopa. Te gusta la sopa. ha lát engem. os dan carne. látni akarja őket Carlos quiere verles. (Nőt. = C. las quiere ver. nektek húst. verla. (Nőket. (Dolgot. les quiere ver. te dan carne. Le gusta la sopa. látni akarja azt. ha lát téged. le dan carne. K. C. 56) — a ragozott ige előtt állanak. = C.) K. Hoy Hoy Hoy Hoy Hoy Hoy no no no no no no me dan carne. ver. neked húst. neked a leves. Carlos quiere vernos. K. látni akarja öt (önt). verle. neki (önnek) húst. = C. örül.) A személyes névmások hangsúlytalan alakjai — akárcsak a visszaható névJnások (vö. nekünk a leves. örül. látni akarja őt (önt). A személyes és visszaható névmás hangsúlytalan alakjait azonban az ige mögé tesszük és vele egybeírjuk : a) főnévi igenévvel kapcsolatban . (önöket). 106 . nekik a leves. nekünk húst. lo quiere ver. neki a leves. látni akarja őket. ha látja őket (önöket). Carlos quiere verlo. Carlos quiere verlas. (Nőket. los quiere ver. Carlos quiere veros.) Károly örül. K örül. ha látja őket. ver. Os gusta la sopa. (Nőt. K.

Nem akarok nélküled menni. lo = azt. Elöljárószó után a személyes névmás ún. neki írja a levelet. nekünk írja a levelet. 88 A személyes névmások elöljárószós esetei. le escribe la carta a él (a ella). nektek írja a levelet. önnek írja a levelet. ennek szenteljük a következő leckét). A gyakorlás kedvéért már i t t is közlünk két példasort: Ana Ana Ana Ana Ana Ana Ana Ana me escribe la carta a mí.c) a felszólító mód állító alakjaiban (vö. nekik írja a levelet. Estamos sentados enfrente de vosotros. — Hállase Rio de Janeiro en el Brasil. vagyis •ezeket az alakokat egyformán vonatkoztatják személyekre és tárgyakra. Hablaremos con él (con ella). Tienes que poner tres cubiertos : para mí. No quiero ir sin ti. Veletek szemben ülünk. (Nőnemű tárgyakra a la. önöknek írja a levelet. — 1. Megjegyzések. hogy a leves kissé ízetlen.") Megjegyzés. le escribe la carta a usted. bővel­ kedő használata.: 112). — Necesítase una tocinera. A vosotros os daré también compota. Péter rólam beszél. Ez a levél nekünk szól. Les tehát = őket. 107 . les escribe la carta a ellos (a ellas). illetve ias alak is előfordul. El camarada Nagy está sentado enfrente de mi. les escribe la carta a ustedes. A Spanyol Akadémia a la. hogy a személyes névmás hangsúlyos részeshatározó és tárgyesetét nem használja önmagában. („Szükség van szakácsnőre. illetve a les mellett la. hangsúlyos vagy elöljárószós alakjait t e l i használni (1. DélAmerikában a lo. — A lecke elején közölt táblázatban található kettős alakokra vonatkozóan jegyezzük meg az alábbiakat: a) El tárgyesetében le személyre. os escribe la carta a vosotros (-as). las alaknak ezt a használatát elítéli. ios = azokat. neked írja a levelet. Bízunk bennetek. las alakokkal utalunk. los alakkal szinte rendszeresen utalnak személyekre. Le tehát = őt. b) Ellos tárgyesetében les személyekre. valamint újságok hirdetéseiben a hang­ súlytalan névmási alakokat bármely igealak mögé írhatjuk: Paréceme que la sopa está algo insípida. a lecke elején lévő táblázatot). Beszélni fogunk vele. d) A köznyelvben gyakori a le és a lo. Esta carta es para nosotros. nos escribe la carta a nosotros (-as). Rio de Janeiro Brazíliában van. Nektek befőttet is adok. los tárgyakra utal. Érdekes sajátossága a spanyol nyelvnek. hanem a megfelelő hangsúlytalan névmással együtt (ez a személyes névmásnak ún. További példák: Pedro habla de mi. neked és Éva számára. para ti y para Eva.) ' c) Ella és ellas részeshatározó esetében a le. Három terítéket kell hoznod : nekem. te escribe la carta a tí. Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna nekem írja a levelet. a személyes névmások hangsúlyos részeshatározó és tárgyesete Confiamos en vosotros. Nagy elvtárs velem szemben ül. Szakácsnőt keresünk. valamint a les és a los felcserélése. d) az irodalmi vagy régies stílusban. Ügy tűnik nekem. főleg a köznapi nyelvben. lo tárgyra utal.

Mindjárt sétálni megyek. Los obreros acaban de sentarse A munkások az imént ültek le az a las mesas. az utána álló főnévi igenevet pedig jelen vagy jövő idővel fordítjuk. Éppen most írtam levelet testvéremnek.a mí. — Károly engem szeret (hangsúlyos): Carlos me quiere a mí. Carlos les quiere a ustedes. hogy hány óra van.Carlos me quiere. Károly titeket szeret. Jól figyeljük meg a különbségei hangsúlytalan és hangsúlyos névmást alak közt. Nem tudom. Carlos le quiere a usted. Mindjárt meglátjuk. Ha az acabar után főnév következik. egykettőre. Az ún.infinitivo közvetlenül megelőző cselekvésre utal. 89 Az a c a b a r ige különleges használata El reloj de torre acaba de dar A toronyóra (éppen) most ütötte el las doce. További példák: ¿Qué vas a hacer? Mit fogsz most csinálni? Voy a dar un paseo. Károly téj/ed szeret. Károly minket szeret. Carlos nos quiere a nosotros (-as). hogy mi lesz ma ebédre? comer? No sé qué hora es. — Ellenben: Acabo de escribir una carta a mi hermano. 90 Az i r ige különleges használata Vamos a ver. Carlos le quiere a él (a olla). Károly szeret engem (hangsúlytalan): Carlos me quiere. Carlos os quiere a vosotros (-as). 91 A q u e (hogy) kötőszó elhagyása kérdőszó előtt ¿No sabes qué tendremos hoy de Nem tudod. az igét befejezni jelentéssel fordítjuk: Hoy acabaremos este trabajo. amikor a kérdést „hogy" kötőszós mellék­ mondat tartalmazza) a que (hogy) kötőszó a spanyolban elmarad. éppen most. Károly Ont szereti. — A magyartol eltérően a spanyolban a hangsúlyos névmási alakok az ige mögött állanak. függő kérdésben (vagyis. az utána álló főnévi igenevet pedig múlt idővel fordítjuk. Carlos les quiere a ellos (a ellas). az imént szóval. asztalokhoz. Pl. Ezzel szemben egyszerű jövő idővel: ¿Qué harás mañana? ' Mit fogsz holnap csinálni? Daré un paseo en la ciudad. Károly önöket szereti. Acabar + de -f. A ma­ gyarban ilyenkor az ir igét alkalmas határozószóval (rövidesen. Károly őt szereti. Van a premiaros. Ilyenkor az acabar igét a magyarban most. Az ir + a -f infinitivo a közeli jövőben bekövetkező cselekvést jelöli. Sétálni fogok egyet a városban. a tizenkettőt. Károly őket szereti. Ma befejezzük ezt a munkát. Juan va a llegar pronto. (Rövidesen) meg fognak jutalmazni benneteket. 108 . mind­ járt). János egykettőre itt lesz. 2. Carlos te quiere a ti. Károly ennem szeret.

— Diciéndome la verdad. Nem tudom. — Hoy la camarera no me servirá legumbres. Mindjárt meglátjuk.). ki az az úr? Nem tudom. ismeri őt stb. — Eva no me hallará aquí. — ¿Hay cartas para mí ? — Las muchachas hablan de mi. — A névmás azonban elmarad. — Los profesores me dan buenos consejos. — Inés piensa mucho en mí. látom őt. — Juana está sentada enfrente de mí. Az alábbi mondaipélddlcban a me helyébe tegyük a személyes névmás többi alakfát: José me escribe a menudo. ismeri stb. lo veremos pronto. ezért a tárgyat a megfelelő személyes névmás kitételével fejezzük ki (las ponen teszik. 109 . hogy mit csi­ náljak. Feleljünk a következő kérdésekre : ¿Cuándo se come en las fábricas? ¿Qué acaba de dar las doce? ¿Qué hacen las obreras y los obreros cuando oyen sonar las campanillas? ¿A dónde se apresuran después de lavarse las manos? ¿Cómo es la comida en la fábrica? ¿Qué vemos en el comedor? ¿Quiénes están sentados a las mesas? ¿Qué se ve en la mesa? ¿En qué plato se come la sopa? ¿En qué plato se come la legumbre o la carne? ¿Qué hacen las camareras? ¿Qué hacen los comensales? ¿Cómo es la sopa? ¿Qué pone usted en la sopa cuando está insípida? ¿Con qué palabras pide (kéri) usted la sal a su comensal? ¿Con qué come usted el asado de cerdo? ¿Qué se. sabes quién es aquel señor? lo sé.m Egyeztetés különböző nemű főnevekkel Sok munkásnő és munkás öl az asztaloknál. Mély tányért és kanalat csak nekem hozol. Ejercicios 1.e me hará un gran favor. ha a tárgyas ige után mellékmondat következik: No sé qué hacer. — También Paco me quiere dar un libro. — El profesor irá al teatro conmigo. tudod. 93 Las y No No Ya A személyes névmás használata a tárgy kifejezésére camareras traen las soperas las ponen en las mesas. A pincérnők hozzák a levesestálakat és az asztalokra teszik. Ekkor a mellék­ név hímnemben egyezik. — Emerico no puede vivir sin mí. Az alábbi mondatokban a mi helyébe tegyük a személyes névmás többi alakját: Todos pueden confiar en mi. — ¿Por qué no me escriben los amigos? — Pablo quiere darme un libro. Egy melléknév több.) magában foglalja a tárgyat (ti. — Juan no escribe esta carta a mí. Pep. tudod azt. Un plato hondo y una cuchara los traerás solamente para mí. Ugyanígy a különböző nemű főnevekre vonatkozó személyes névmás is hímnemű alakban áll. Muchas obreras y obreros están sentados a las mesas. — ¿Cuándo quiere usted verme? 3. különböző nemű főnévre vonatkozhat. " A magyar tárgyas ige (látom. A spanyolban nincsen külön alanyi és tár­ gyas ragozás. — María no me ve. no lo sé nem tudom). Nem tudod. hace de sobremesa? 2.

mondom nekik. . Szerettek bennünket? Szeretünk benneteket. Mit akar ön Pálnak adni? Könyvet akarok neki adni. Jó étvágyat! . . — Mit ads. 7.Jó étvágyat! . . Ez a leve­ lezőlap nekem szól. ül. Mondjuk spanyolul: Megbízhatsz bennem.A sertéssült olyan ízletesnek látszik (nekem). és az étkezőbe sietek. Megmosom a kezemet. 6. Mit hozol a gyerekeknek? Néhány játé­ kot hozok nekik. Mit fogunk szüleinknek adni? Könyveket fogunk nekik adni. .. Sé sólo que mí hermana irá con .. Ezek a levelek nekünk szólnak. Látják önök Ágnest? Nem látjuk őt. .¿Qué hace Ana? No . . Mit adtok nekünk? Könyvet adunk nektek. Látsz bennünket? Látlak benneteket. Köszönöm. Még nem tudom. Nekünk nem fognak levest adni. Rólunk beszéltek? Rólatok beszélünk. Mi hermana no puede vivir sin quiere mucho. Mondjuk spanyolul: Látsz engem? Látlak. . és mindjárt megírom a feladatot. Ez a sürgöny nekik szól. — Szeretsz? Szeretlek. — Éva és Mária most fog ebédelni. Guando . — Éppen most fejeztem be a szótanulást (= tanulni a szavakat). . — A tanár a könyvet nekem adja. Nélkületek nem akarunk menni.Apám éppen most fejezte be a levelet (írni). verá». al cine. Ma otthon fogok vacsorázni. que quiero hablar con . Nélküle nem teszek semmit. algunas revistas interesantes. . hogy mi lesz vacsorára. nőket). — Nélküled nerii me­ gyek (jövő idővel). has de decir . — Ez a levél neked szól (= számodra van). — Kérem. — Légy szíves (¿Me haces el favor de. . muchas cosas.. Mi veletek szemben ülünk. — Jó ma a leves? ízlik nektek? — János azt mondja.. . a gép meg­ állt (está parada). — Rólam beszélsz? Rólad beszélek. hogy összefut a nyál a számban. mint a farkas.Éva és Mária most jött haza az iskolá­ ból. Mit akarnak önök Máriának adni? Könyvet akarunk neki adni. az ir igét a következő mondatokban: Éppen most ütötte az óra az ötöt. Vele szemben nem ül senki. Megbízhatunk bennük? Megbízhattok bennünk. ő t senki sem fogja meghívni. Nélkülem nem megy.4. Quiero d a r . . Látni akarjuk őt. Neki nem fogunk könyveket adni. Cuando . . Használjuk az acabar. Min­ denki szereti őket (férfiakat. Nélkülük nem tehetünk semmit. Róla beszélünk és nem róluk. 8. . — ¿Dónde estén Luis y Garlitos? No . — Mit hozol nekem? Levelet hozok neked. . . Nélkülünk nem akarnak menni. — Te velem szemben ülsz. Mit hozol Évának? Levelet hozok neki. . . verás. . . sé. 110* .válaszolnak nekem. has de decir. Fordítsuk le spanyolra: Éppen most szólt a csengő. Este nyolc órakor újból (olyan) éhes leszek. veo.?). . Mit fogtok most csinálni? Most sétálni megyünk. . que quiero hablar con . Károly minket nem szeret. . nyújtsd ide a sót. Tegyük a pontok helyébe a személyes névmás megfelelő alakját: ¿Dónde está Jorge? No . . hogy a leves ízetlen. Látja ön Pétert? Nem látóin őt. . . Társaim már az asztalnál ülnek. . veo. A sült burgonya is nagyon ízletes. — ¿Por qué no viene» a verme? Tengo que decir . Éva nem neked írja a levelet. . Menjünk ebédelni! Abbahagyom a munkát. Nem bízhattok meg benne.z nekem? Köny­ vet adok neked. 6. .

prefiere estar en casa leyenda una novela o dar un paseo por el parque o hasta en la isla de Margarita. Jánost untatja a vásárlás. A Ana tampoco le falta el dinero porque es un ama de casa muy económica : hasta tiene dinero en la caja de ahorros. Neked szövetet fogok vásárolni. ¿Qué te parece a ti este modelo nuevo? A mí me gusta mucho. Neked hogy tetszik ez az új modelll Nekem nagyon tetszik. — jOtra vez! jAcabas de comprarte un vestido de color marrón! Tú misma estás diciendo que ya tienes bastantes vestidos. A Ana. . 111 l . cuando está libre. . el propósito de Ana no le gusta mucho a Juan. mirar los magníficos escaparates de las tiendas y entrar en los grandes almacenes pasando de una sección a otra. necesito un vestido nuevo . tantas cosas ! A ti te compraré un tejido para un traje nuevo : — lo necesitas mucho. ¿qué quieres comprar mañana en la ciudad? — pregunta Juan a su mujer. A Paco le quiero comprar unos pañuelos y calcetines. le gusta mucho andar por la calle. • |Ah. su mujer lo sabe y quiere utilizar este día para ir de compras con su marido. Ferinek néhány zsebkendőt akarok venni. Ana. — jClaro! — De todas formas. A Juan le aburre ir de compras.. y a las muchachas les compraré algunas prendas de ropa interior. A Juan le aburre ir de compras. quien. al fin y al cabo. Añna terve nem nagyon tetszik Jánosnak. A ti te compraré un tejido. A José tengo que comprarle una corbata. A Paco le quiero comprar unos pañuelos. por el contrario. tarde o temprano. A decir verdad.LECCIÓN CATORCE A személyes névmás bővelkedő használata El propósito de Ana no le gusta mucho a Juan. — Pues. — ¿No comprarás nada para ti? — Por supuesto también a mí me hacen falta algunas cosas. Los Varga irán de compras Mañana por la mañana Juan Varga estará libre porque trabajará en el turno de la tarde.

querido. por ejemplo. igual que ésta. señora. ¿Qué más desea usted? — ¿Me hace el favor de enseñarme unas polveras? Me hace falta también una borla para polvos. — ¿Me haces el favor de esperar un ratito aquí mientras compro algunos artículos en aquella perfumería? > ( — Con mucho gusto. no me entiendo en indumentaria femenina. ante todo los vestidos y los abrigos. — 112 . — ¿Cuánto cuesta? -r Ochenta y seis florines. ¿Qué te parece a ti este modelo nuevo que ves aquí en este escaparate? ¿A ti te gusta? — A decir verdad.— Mira. Mientras tanío voy a comprarme unos pitillos en aquel estanco. Juan? — A mí me parece que primeramente tenemos que mirar los escaparates en el centro de la ciudad. a mí me da lo mísmd.¡Buenos días. . Si te conviene. ' — Aquí tiene. La atención mía la llaman los artículos de moda. ver los libros nuevos en los escaparates de las librerías.usted todo. < Pues bien. (En la perfumería) i. no tengo inconveniente. señora 1 — ¡Buenos días ! -~ ¿Que desea usted. — De acuerdo. me quedo con ésta. Espero que también a ti te gustará ver los escaparates de las tiendas y de los almacenes. — [Siempre la misma historia I Pues bien. podremos marcharnos de casa mañana por la mañana a las nueve. señora? — Un jabón de olor. — Tienes razón. * — ¿Qué le parece a usted esta polvera? Es de buen gusto y no muy cara. querido. — Ya sé que eres un verdadero ratón de biblioteca. A mí me conviene. par^ la tarde. ahora me hace falta un vestido color1 gris. ¿Cuándo iremos de compras? — Todo depende de ti mismo. un jabón de afeitar para mi marido y un frasquito de agua de Colonia. II Conversación — ¿Por dónde comenzamos. — Depende todo de las tiendas mismas. A mí me gusta.

szándék aburrir untat. bevásárlás el tejido szövet nada semmi(t) el modelo minta. gazdasági la caja de ahorros takarékpénztár la caja pénztár. kassza el ahorro takarékosság. bolt el almacén áruház. zálog la ropa interior alsó fehérnemű la ropa ruha (ropa blanca fehérnemű) interior belső por supuesto természetesen ¡claro! hát persze! de todas formas mindenesetre la forma alak tarde o temprano előbb vagy utóbb el vestido ruha ¡otra vez! már megint! de color marrón gesztenyeszínű. mañana por la mañana holnap reggel holnap délelőtt el turno műszak. (be)jár la sección osztály (áruházban) económico takarékos.* A la mala costumbre quebrarle la pierna.III El favor (Chiste) ¿Quiere usted hacerme un favor? ¿Cuál? Cambiarme este duro. megtakarított pénz al fin y al cabo végeredményben el cabo vég. kihasznál preferir (prefiero. inkább akar el parque park la isla sziget por el contrario viszont. no hay que mirarle el diente. este duro es falso! Pues. ellenben magnífico pompás el escaparate kirakat la tienda üzlet. precisamente ahí está el favor. sorrend utilizar fel-. preferimos) jobban szeret. modell I. történet. csúcs ¡ah! ó! el traje öltöny el calcetín zokni la prenda ruhadarab. látod la historia história.) • Spanyol nyelvkönyv — 5614 113 . történelem a mí me da lo mismo nekem mindegy *(A közmondások értelme: 1. terhére van (akinek: tárgyeset) ir de compras bevásárol la compra vétel. raktár pasar átmegy. IV Refranes A caballo regalado. A rossz szokást ki kell irtani. Ajándék lónak ne nézd a íogáti — 2. ¡ Hombre. drap tú mismo (-a) te magad color gris szürke színű lo ves de hát. Vocabulario el propósito terv.

• Ferinek néhány zsebkendőt akarok venni.depender függ de ti mismo tőled. A mí me gustan los libros. vmivel kezd a mi me parece nekem az a vélemé­ nyem primeramente először (is) de las tiendas mismas maguktól a kirakatoktól la librería könyvkereskedés verdadero valódi. „jó ember" el hombre ember. elsősorban el abrigo felöltő. elmegy de acuerdo rendben van no tengo inconveniente részemről nincs akadálya inconveniente alkalmatlan. Jól gyakoroljuk be tehát az alábbi mondatpéldákat: Esto a mí me conviene. A lányoknak alsó fehérneműt fogok venni. hogy kiemelt — részeshatározó vagy tárgyesetben álló — főnév vagy névmás mellett a hangsúlytalan névmás meg­ felelő alakját is kiteszi. el caballo ló regalado ajándékozott regalar ajándékoz la costumbre szokás la pierna lábszár Gramática 94 A személyes névmások bővelkedő használata A Paco le quiero comprar unos pañuelos. A spanyol nyelv egyik sajátossága. Ezt nevezzük a névmás bővelkedő használatának. . comenzar por vmin v. 114* Nekem ez megfelel. egyforma caro drága ¿Cuánto euesta? mennyibe kerül? me quedo con ésto (con ésta) ennél maradok III. férfi falso hamis precisamente pontosan. magadtól convenir (conviene) megfelel marcharse elindul. nem meg­ felelő II. éppen IV. (be)cserél el duro spanyol pénzegység (5 pezeiu) ¡hombre! de hiszen. Neked ez megfelel. ¿quiere usted hacerme un favor? tenne nekem egy szívességet? cambiar (be)vált. Esto a ti te conviene. igazi ' el ratón de biblioteca könyvmoly el ratón egér la biblioteca könyvtár la atención figyelem la moda divat ante todo mindenekelőtt. A las muchachas les compraré unas prendas de ropa interior. Nekem a könyvek tetszenek. (téli)kabát entenderse (me entiendo) ért vmihez (amihez: en) la indumentaria femenina női ruházat un ratito egy egész kis ideig la perfumería illatszerbolt el estanco dohánybolt ¿qué lo gusta a uKted? mi tetszik? un jubón de olor pipereszappan un jabón de afeitar borotvaszappan cl frasquíto kis uve# cl agua de Colonia kölnivíz ¿qué más desea usted? mit óhajt egyebet? enseñar mutat la polvera púderszelence la borla para polvos púderpamacs la borla pamacs los polvos púder igual ugyanolyan. A személyes névmás hangsúlyos részeshatározó vagy tárgy esete ritkán fordul elő önmagában: a legtöbb esetben a hangsúlytalan névmási alak is kíséri.

amikor az usted. őket senki sem szereti. Titeket senki sem szeret.) Mutálni fogok önöknek néhány új cikkel. a) A fent ismertetett mondat-típusokat más szórenddel is mondhatjuk: . (önt ismerem. Ágnest mindenki szereti. Minket senki sem szeret. Todos la quieren a Inés.Esto Esto Esto Esto Esto Esto Esto Esto Esto Esto A A A A A A a a a a a a a a a a él le conviene. ella le conviene. A Inés le gusta el vestido nuevo. / A usted no le (la) quiere nadie. } Neki ez megfelel. Mindenki szereti Ágnest. A ustedes no les quiere nadie. b) Az udvarias megszólításban a hangsúlytalan személyes névmási alakot bővelkedően akkor is ki szoktuk tenni. A ellas no las quiere nadie. önnek ez megfelel. A munkásnőket is meg fogják jutalmazni. Ágnesnek tetszik az új ruha. őt senki sem szereti. Nekünk ez megfelel. A munkásoknak több pénzt fognak adni. :} :} •} mí no me quiere nadie.Ez nekem felel meg. 115 . él no le quiere nadie. (Kiemelve. önt senki sem szereti. A usted lo conozco. Ismerem önt.) Le* enseñaré a iiHledes unos artículos nuevo». A könyvek nekem tetszenek. Nekik ez megfelel. A munkásokat meg fogják jutalmazni. 1. Nektek ez megfelel. vosotros (-as) no os quiere nadie. Az új ruha tetszik Ágnesnek. A ellos no les quiere nadie. A mi marido le compraré una corbata nueva. nosotros nos conviene nosotras nos conviene vosotros os conviene vosotras os conviene ellos les conviene ellas les conviene usted le conviene ustedes les conviene. Esto me conviene a mí. 8* Férjemnek új nyakkendőt fogok venni. Téged senki sem szeret. 1 ella no la quiere nadie. Férjemet nagyon szeretem. ti no te quiere nadie. Nadie te quiere a ti. También a las obreras las premiarán. Példák főnévvel kapcsolatos bővelkedő használatra. ustedes nem is nyomatékos : ÍA> conozco a usted. J nosotros (-as) no nos quiere nadie. El vestido nuevo le gusta a Inés. A mi marido le quiero mucho. A los obreros les premiarán. Engem senki sem szeret. Los libros me gustan a mí. A Inés la quieren todos. A los obreros les darán más dinero. önöket senki sem szereti. önöknek ez megfelel. Megjegyzések. Téged senki sem szeret.

te.: 55). os. Magatoknak semmit sem vesztek. (Lajos mindig róla (egy harmadik személyről) beszél. sí no se compra nada. A visszaható névmás hangsúlyos alakjai a részeshatározó és a tárgyesetben : a mi a ti a sí > a nosotros (-as) a vosotros (-as) a sí magamnak magadnak magának magunknak magatoknak maguknak magamat magadat magát magunkat magatokat magukat Mint látjuk. A személyes névmások mintájára kiemelt részeshatározó és tárgyesetben a visszaható névmásokat is bővelkedően használják. A vosotros (-as) no os compráis nada. ustedes elhagyása viszont nemcsak. Magának ön semmit sem vesz? Maguknak önök semmit sem vesznek? Gyakorló példák a visszaható névmások bővelkedő használatára mí no me compro nada. Enseñaré a ustedes unos artículos nuevos. Mutatni fogok nekik (v.: Luis habla siempre de él. Lajos mindig sajátmagáról beszél. — mondja magában Lajos. a visszaható névmás hangsúlyos alakjai — az egyes és többes szám 3. nos.) Le escribiré. A sí no se compran nada. 95_ A visszaható névmások bővelkedő használata A mí me compraré unos calcetines. A visszaható névmások hangsúlytalan alakjait már ismerjük: me. Magadnak semmit sem veszel. Magunknak semmit sem veszünk. ha a hangsúlytalan névmást alakot elhagyjuk: Conozco a usted. — Les enseñaré unos artículos. További példák: Luis siempre habla de sí. nosotros (-as) no nos compra­ mos nada. — dice Luis para sí.) írni fogok neki. Maguknak semmit sem vesznek. önöknek) néhány cikket. — Az usted. se. (Vö. ti no te compras nada. — Ismerem őt (v. személy kivételével — azonosak a személyes névmás hangsúlyos alakjaival. Magamnak néhány zoknit veszek. bár nem spanyolos. hanem félreértésre is adhat okot: Le conozco. és csakis elöljárószók után állhatnak. hogy nem udvarias. ismerem Önt). Magamnak semmit sem veszek.Nem hiba. Magának semmit sem vesz. se (vö. ¿A sí no se compra usted nada? ¿A sí no se compran ustedes nada? 116 A A A A .

. Nos vemos a nosotros (-as) en la fotografía. . . a mí te le le . a ella / Magyar jelentése nekem. a ellos 1 las . magatokat nekik őket önnek önt önöknek. Se ve usted a sí en la fotografía. . . A bővelkedően használt (kettős) személyes és visszaható névmási alakok táblázata : 1. . . . a sí nos . Magukat látják a fényképen. Magunkat látjuk a fényképen. . Magadat látod a fényképen. . Te ves a ti en la fotografía. . változat me . magamnak. . változat a mí me a ti te a él le a ella le a él le a ella la a sí se a nosotros nos a nosotras nos a vosotros os a vosotras os a ellos les a ellas les a ellos les a ellas (as a usted le a usted le a usted la a usted les 2. . . a usted / les . . . . . önmagukat látják önök a fényképen. a vosotras / les . Magamat látom a fényképen. a ellas / le . minket. . . Se ven ustedes a sí en la fotografía. a él 1 . magadat neki őt magának. a ellos \ les . a ellas f les . Magát látja a fényképen. . a nosotras / os . . a él \ la . magunkat nektek. maguknak. téged. . a ustedes 117 . . magatoknak. . . a ti . a usted le . . önöket le . Se ve a sí en la fotografía. . titeket. nekünk. . . . Se ven a sí en la fotografía. Magatokat látjátok a fényképen. . magunknak. . magát. . a usted " l la . . a nosotros \ nos . Os veis a vosotros (-as) en la fotografía. . .Me veo a mí en la fotografía. magukat . . magamat neked. önmagát látja ön a fényképen. engem . a vosotros \ os . a ella / se . . magadnak.

Al comienzo mismo de la primavera. ir de compras? ¿Qué se necesita tener cuando se quiere ir de compras? ¿Dónde tiene usted sus ahorros? ¿Qué ve 118 . (A mí) me da lo mismo. la mujer de Juan en este día? ¿A Juan le gusta mucho él propósito de Ana? ¿Por qué no? ¿Qué prefiere hacer cuando está libre? ¿También a usted le aburre ir de compras? ¿A quiénes les gusta. A mismo szóról jegyezzük meg még az alábbiakat: a) változatlan alakja határozószókat és névelő nélküli főneveket tesz nyo­ matékosabbá : hoy mismo ahora mismo allí mismo en España mismo még ma most mindjárt ott helyben magában Spanyolországban (még Spanyolországban is) viszont névelővel álló főnévvel egyeztetni kell: en la España misma. Magukkal a tanulókkal fogok beszélni. por lo general. la misma. misma. Tú misma lo dices. ál mismo tiempo ugyanakkor Ejercicios 1. Esta palabra no la sabe la misma Ezt a szót maga a tanárnő sem tudja. las mismas) „ugyanaz". mismos. profesora. Neked ugyanazok a dolgok tetszenek. „még m a g a . Minden maflátoktól függ. Magának semmit sem fog venni. los mismos. . b) a névelővel ellátott és főnevével egyeztetett alakja ( = el mismo. .97 A m i s m o használata Yo mismo quiero verlo. maguk) nemben és számban egyeztetett alakjával. Feleljünk a következő kérdésekre: ¿Por qué Juan Varga estará libre mañana por la mañana? ¿Qué quiere hacer Ana. Te mayad mondod. Mindjárt tavasz elején. A személyes és visszaható névmást nyomatékossá tehetjük az utána tett mismo. Egyre megy. d) Jegyezzük meg az alábbi kifejezéseket: Lo mismo da. a névelős és egyeztetett mismo jelentése: „maga « illetve a magyarban más megfelelő fordulattal is fordítható : Mi tía es la bondad misma. Nagynéném maga a (megtestesült) jóság. c) Főneve mögé téve. Ugyanazt a ruhát fogom magamnak ' megvenni. A ti te gustan las mismas cosas. Nekem mindegy. Hablaré con los mismos alumnos. mismas (maga. is (sem)" jelentéssel bír és a főnév előtt áll: Me compraré el mismo vestido. A si misma no se comprará nada. Én maflám akarom látni (azt). Todo depende de vosotros mismos.

. . — Én magam (m és f) nem ismerem őt. Mennyibe kerül? Nem drága. . . Mondjuk spanyolul (a mismo gyakorlására) : Még ma vizsgáznod kell. 5. gusta a ti. . . . llaman. — . — Neked nem hiányzik a pénz. compra nada. . Nekem az tetszik. — Magadnak új nyakken­ dőt veszel. Én magam jobban szeretem a Váci utcai üzleteket. — Nekünk alsó fehérneműt akarnak venni szüleink. enseñarán vestidos hermosos. quieren todos. escribirán muchas cartas. quiero mucho. — Nekünk mindegy. — Anyánk a megtestesült jóság. conviene a nosotros. daré a usted esta medicina. A Luis no . — Nem látom magamat a tükörben. aconsejo esperar un rato. — Őket (m és f) nem látjuk a szobában. . Nekem nem mondják meg az igazat. Tegyük a pontok helyébe a megfelelő névmás bővelkedő alakját: A mí . Fordítsuk le spanyolra: Holnap délelőtt szabad leszek. A sí no . — Titeket nem akarnak látni szüleink. . A feleségemnek púdert és kölnit fogok venni. — Egyre megy. . . ennél maradok. veo aquí. Este tejido . . A ustedes . El cuarto nuevo . Ma délután három óra után bemegyünk majd a városba. No . — Ő maga (m és f) mondja ezt.usted en los escaparates de las tiendas? ¿Qué hace usted en los grandes almacenes? ¿Qué se comprará usted? ¿De qué color es el traje de usted? ¿Qué se vende en una perfumería? ¿Qué artículos puede comprar usted en un gran almacén? 2. . — Mindjárt az óra elején beszélni fogunk a tanár úrral. — Nem veszek magamnak semmit. és megnézzük az üzletek kirakatait. . A mí no . . — Róluk magukról beszélünk. — Miért untat téged a vásárlás? — Neki (m és f) semmit sem fogunk venni. . uram? Legyen szíves. — Apám engem hív. — Nem akar venni magának új szövetet. 4. A nuestras hermanas . Vásá­ rolni megyek majd a városba. mutasson nekem néhány zsebkendőt. — Ezt a szót magában Spanyolországban sem értik. parece bueno a Pablo. También a vosotros . — Önnek nem fognak leveleket írni. A Margarita . . — Saját magának (m és f) nem vesz semmit. llaman.nyakkendők? — Nekik nem adnak húst. Mondjuk spanyolul (a bővelkedő névmásokat használva. Magamnak egy borotvaszappant kell vennem. csak 12 forintba kerül. Be fogok menni a nagy áruházba is. mert az éjjeli műszakban fogok dolgozni. A ellas . — Mi tetszik. — Mikor megyünk bevásárolni ? Még ma. . . darán otros cuadernos. . . — Nem látod magadat a fényképen. . A ellos . — Önöknek meg fogják mutatni az új szöveteket. Be kell mennem egy illat­ szertárba. — Minket szeretnek tanáraink. ahol kell) : Nekem nem tetszik ez a terv. Sok mindent kell vennem. . — Ugyanakkor füzeteket is fogok venni magamnak. llaman a ti. Esta carne . Miért nem megyünk a nagy áruházba? Ott is ugyanazokat a cikkeket árulják. Hát jó. 3. . — Jánosnak ott helyben meg kell írnia a levelet. gusta esta sopa. . . (Hogyan) tetszik önnek ez a zsebkendő? Ez nem tetszik nekem. — Téged ki hív? — Őt (m és f) a tanár hívja. . — Nektek (hogy) tetszenek ezek a. . . . — Nekik is mindegy. * U9 . — Már holnap beszélnem kell vele. A vosotras . — Magamnak ugyanazt a könyvet fogom megvenni. . . — Vele magával kell beszélnem (m és / ) .

Az új szöveteket meg tudja mutatni nekünk? Meg fogom mutatni önöknek. querida? — pregunta Juan a su mujer. En el gran almacén Después de mirar los lujosos escaparates de las tiendas de la Calle Váci. ¿Tú no te lo compras? ¿No quieres comprártelo? Él se lo comprará. Aquí hay gran animación a todas horas del día. Máris mutatom önöknek. El matrimonio Varga va de una sección a otra mirando atentamente los géneros tan diversos que cubren los mostradores. puede enseñárnoslos? Se los enseñaré a ustedes. — ¿Por qué me lo preguntas si tú mismo lo sabes? Tenemos aún que comprarte un tejido para un traje nuevo. Juan y Ana entran en el gran almacén que se halla en la Calle de Luis Kossuth. Quiero comprármelo.LECCIÓN QUINCE Névmási alakok találkozása Este tejido me lo compro. ¡te lo confieso I Hay que economizar. ¡Qué alegría observar a los clientes que se compran toda clase de géneros! j Y ver con qué paciencia atienden a los clientes los dependientes del almacén! — ¿Qué vamos a comprarnos aquí. Te nem veszed meg magadnak? Nem akarod megvenni magadnak? ő majd megveszi magának. Meg akarom venni magamnak. Voy a enseñárselos a ustedes. Ezt a szövetet megveszem magamnak. ¿por qué? ¿A qué gastar el dinero? te lo pregunto. Un tejido cuesta un dineral y. ¿Los tejidos nuevos. te lo digo clara y distintamente. 120** . yo no llevo tanto dinero encima para comprármelo. — Pero. por añadidura.

a la sección de tejidos. Ana y Juan llegan por último. 121 . — Deben tomar el ascensor hasta el segundo piso. Allá al fondo está. — No está mal. Allí a la derecha hallarán ustedes la sección que buscan. Voy a preguntárselo. — Con mucho gusto. •>. — ¿Cuántos metros corto? • — Tres y veinte.¡ Qué se le va a hacer! ¡Sea! ¿Sabes dónde se halla la sección — de tejidos? — No lo sé. Después de mirar todo atenta y detalladamente. Preferimos algo más oscuro. — Pero si lo compra usted.— ¡Pero si el tejido te lo compro con mis ahorros ! Será mi regalopara tu cumpleaños. el hombre coge la jaula y va al mercado para vender el pájaro. — ¿Puede usted enseñárnoslos? — Con mucho gusto. tiene traje para toda la vida. no se les presentará a ustedes otra ocasión de comprar tejidos tan magníficos. Voy a enseñárselos a ustedes enseguida. II * Conversación i (En la sección de tejidos) — ¿Qué desean'ustedes? — Quiero comprar/ a mi marido un tejido a rayas. ¿qué precio tiene? — Debo advertírselo a ustedes. ¿Qué les parece a ustedes éste? Es bueno y no demasiado caro. de artículos para deporte. el matrimonio Varga visita aún las. — ¿Me hacen el favor de pasar por aquí? Tenemos toda clase de tejidos y muy baratos. III Compra ventajosa Un hombre pobre posee un lorito. de cristalería. pero veo allí al jefe de la sección de ropa blanca. — Tenga la bondad de decirnos dónde está la sección de tejidos. . cansados. Tengan la bondad de pasar por la caja. para uso diario. — ¡Cielos ! Para nosotros es demasiado caro. Antes de subir al segundo piso. Cuatrocientos ochenta florines metro. de perfumería. Además. Poco contento con esto.responde el jefe de sección cortésmente. — Aquí tienen ustedes la factura. al lado de la sección de confecciones. de bisutería. tengo que decírselo seriamente. No los venden en otro sitio. — Bueno. pero el lora tiene mala memoria y no aprende más que estas tres palabras: — Sin duda alguna. — Acabamos de recibir también tejidos de lana extranjeros. secciones de calzado. Puedo recomendárselo. Le enseña a hablar. pero es demasiado claro. es un poco caro. de papel y objetos de escritorio. ¿Qué les parece a ustedes éste? — Éste sí que me gusta mucho. ¡qué se le va a hacer! Me quedo con él. Pero.

házasság atentamente figyelmesen cl genero nem. különféle el mostrador boltasztal la alegría öröm observar megfigyel cl cliente vevő toda clase de mindenféle y ver hát még. pajarito ! ¿Vales tú veinte duros? — ¡Sin duda alguna I — responde el loro. világos . Le gusta tanto la respuesta del pájaro que se lo compra. kiszolgáló el sentido értelem gastar költ (pénzt) el dineral hatalmas pénzösszeg por añadidura tetejébe.. Paga los veinte duros por el loro y se lo lleva a su casa.— ¿Quién me compra mi Ionio? . ékszeráru objetos de escritorio írószerek el escritorio íróasztal. Pero ¿qué le ocurre allí ? A cada pregunta que le hace recibe la misma contestación. confesamos) bevall economizar takarékoskodik clara y distintamente világosan és érthetően distinto érthető. hoz. ráadás llevar encima magánál hord llevar hord.R r ¡ L a # _ L o v c m ] o c n v c i n t e duros. lábbeli la bisutería díszáru. különálló pero si de hiszen el regalo ajándék el cumpleaños születésnap j «¡MI ! ánT legyen ! 122 ¡qué se le va a hacer! mit lehet itt tenni 1 tenga la bondad de legyen olyan jó cortésmente udvariasan tomar el ascensor beszáll a felvonóba el ascensor felvonó. végül cansados fáradtan II. se extraña del precio tan elevado . lujoso fényűző ia animación élénkség. ráadásul ' la añadidura hozzáfűzés. lift busear keres al lado de mellett. y por esta vez el lorito tiene razón. Vocabulario I. Se pone al lado de la jaula y dice : — ¡Qué tonto fui de tirar tanto dinero 1 — ¡Sin duda alguna 1 — exclama el pájaro . akivel: tárgy eset) el dependiente alkalmazott. felül. visz encima fent. rajta confesar (confieso. iroda artículos para deporte sportcikkek el deporte sport la cristalería üvegáru atenta y detalladamente figyelmesen és részletesen detallado részletes por último utoljára. AÍfin. strapára el uso használat. mindennapos pasar por aquí idejön barato olcsó recomendar ajánl no está mal nem rossz más oscuro sötétebb oscuro sötét la lana gyapjú . felszáll el calzado cipő. se dirige al lorito y le dice : — ¡Responde. vonal para uso diario mindennapos haszná­ latra.. különböző. atender kiszolgál vkit. törődik vkivel (akit v. Os digo que vale mucho más. fajta. a rayas csíkos la raya csík. amikor látja az ember. cikk diverso különböző. forgalom . sáv. mellé las confecciones készruha subir felmegy. se enoja de la compra. szokás diario mindennapi. lelkesedés cl matrimonio házaspár . ¿Quién me lo compra? Un señor que le oye gritar.

mutatkozik el sitio hely cortar vág. No tengo dinero para comprármelos. ¿Por qué me lo preguntas? Te lo confieso. néhány coger vesz. 123 . rögtön este sí que me gusta ez igen. válasz ocurrir történik (akivel: a) la contestación felelet. bír. emlékező tehetség sin duda alguna kétségtelenül alguno valamely. van neki el loro. válaszenojarse bosszankodik (ami miatt: de) ponerse odaáll tonto buta. személyű részeshatározó alak (le. kínálkozik. oda al fondo a végében el fondo fenék. oktat (amire: a) la memoria emlékezet. Puedo recomendárselos. a 3. érték advertir figyelmeztet. levág la factura számla tengan la bondad de legyenek szívesek pasar por la eaja odamegy a kasszához allá ott. ostoba fui voltam tirar dob exclamar [észklámár] felkiált. se lo recomienda. fog la jaula kalitka. te lo recomienda. Ugyanabban a mondatban a személyes vagy visszaható névmás hangsúlytalan részeshatározó és tárgyesete egyszerre fordulhat elő. Ajánlhatom (azokat) önnek (önöknek). ajánlja neki (nekik). en seguida azonnal. ez tetszik nekem el precio ár. el-. el metro méter ¡cielos! szent ég! la vida élet seriamente komolyan serio komoly presentarse adódik. ¿Los tejidos nuevos puede usted enseñárnoslos? Voy a enseñárselos. mélység ü l . kiabál lo vendo en veinte duros 20' duróért adom el extrañarse csodálkozik (amin : de) elevado magas dirigirse fordul vkihez (akihez: a) responde felelj 1 la respuesta felelet. Meg tudja mutatni nekünk az új szöveteket? Máris mutatom önöknek. Figyeljük meg az alábbi példasorozatot: Este tejido el dependiente me lo recomienda.extranjero külföldi enseguida. hogy megvegyem magamnak (azokat). ajánlja neked. ketrec gritar kiált. kikiált por esta vez ezúttal Gramática 98 Hangsúlytalan névmási alakok találkozása Miért kérdezed (ezt) tőlem? Bevallom (azt) neked. Ezt a szövetet a kiszolgáló ajánlja nekem. el lorito papagáj enseñar tanít. les) helyett pedig mindig se áll. Ilyenkor a részeshatározó eset mindenkor megelőzi a tárgyesetet. felhívja figyelmét metro métere . ventajoso előnyös pobre szegény poseer birtokol. Nincs pénzem.

nos lo recomienda. 124 Mit lehet itt tenni! Az áruházban szép szöveteket fognak mutatni nekünk. — 1. usted. körülírást alkalmazhatunk: Se Se Se Se lo lo lo lo recomiendo recomiendo recomiendo recomiendo a a a a él (a ella). önöknek. se lo recomienda (a usted. comprarás. meg kell neki (nekik. ő nem adja nektek. önnek. ajánlja nektek. comprarán. Estos lápices él no me los da. önöknek). meg fogja venni marjának. tengo que decírtela. meg kell neked mondanom. szíves­ séget teszel nekem. Ha megmondod nekem (azt). comprarán (a ustedes). önnek. önök meg fogják venni maguknak. — Ha a se jelentése félreérthető. hogy a se sokfélét jelenthet: neki. yo no te los doy. 2. önnek. én nem adom neked. Az igazat meg kell nekem mondania. Ajánlom Ajánlom Ajánlom Ajánlom neki. ellos (a ellas). ella no os los da. ellos no nos los dan. . compraréis. Megjegyzések. A fenti mondatpéldákból is láthatjuk. compraremos. meg fogjátok venni magatoknak. a ustedes). Ezt az inget meg fogom venni magamnak. ők nem adják nekünk. tenemos que decírsela. Esta camisa me te se nos os se se se la la la la la la la la compraré. mi nem adjuk neki (nekik. Ezeket a ceruzákat ő nem adja nekem. önök­ nek) mondanunk. tiene que decírosla. meg fogjuk venni magunknak. nosotros no se los damos. önnek. A fenti jelentéseken kívül a se általános alany is lehet (vö. meg kell nekünk mondaniok. mint pl. La verdad tiene que decírmela. ustedes. önöknek. Diciéndomela me haces un favor. nekik.: 57). os lo recomienda. ajánlja önnek (önöknek). a következő mondatokban: ¡Qué se le va a hacer I En el almacén se nos enseñará tejidos hermosos. meg fogod venni magadnak. meg fogják venni maguknak. comprará. comprará (a usted). nekik. ajánlja nekünk. ön meg fogja venni magának. meg kell nektek mondania. tienen que decírnosla.

azokat Infinitivo-wál. azokat neki (magának. aquí itt. muy nagyon (melléknév és demasiado túlsókat. diciéndotelo stb. hozzád) dentro bent (adentro be) de ahí onnan (tőled) fuera. inkább hoy ma después később. őket. (vö. mint pl. gerundio-yal stb. oda cerca a közelben de allí onnan lejos távol. azokat nekünk (magunknak) őt. Világosan és érthetően mondom neked. a la derecha. mint pl. A szövetosztály olt jobbra van. mint pl. tegnap éjjel c) módhatározószók (adverbios de modo). akkoriban nunca. El jefe habla cortésmente con nosotros. azokat nektek (magatoknak) őt. őket. azt. A valódi határozószók közül a legfontosabbak: a) a helyhatározószók (adverbios de lugar). messzire b) időhatározószók (adverbios de tiempo). azokat neked (magadnak) őt.99 me le te le Az együtt előforduló hangsúlytalan névmási alakok táblázata me (a te la me lo te lo me les te me las me los les te las te los nos le os se le le nos la os se la la nos lo os se lo lo nos les nos las nos los os se les os les se las os las se los los nekem (magamnak) őt. ki allí. azt. a távolban. őket. fel ahí ott. maguk­ nak) őt. le de aquí innen arriba fent. ide abajo lent. azt. ahora most siempre mindig eutonces akkor. A főnök udvariasan beszél velünk. azután ayer tegnap ya már anteayer tegnapelőtt todavía. jamás soha(sem) antes előbb. azt. allá ott. 1. afuera kint. aún még anoche tegnap este. azt. A határozószó lehet valódi (adverbio primitivo) és melléknévből képzett (adverbio derivado).: 87) ezeket az alakokat hátravetjük és egybeírjuk : decírmelo. 100 A határozószó — £1 adverbio La sección de tejidos se halla allí. túlságosan határozószó előtt) apenas alig 125 . oda (nálad. Te lo digo clara y distintamente. őket. őket. nekik.

Ana y Juan llegan eansados a János és Anna fáradtan érkezik la sección de tejidos. határozószóként állva. Tiene que ir usted derecho. Mindent figyelmesen és részletesen nézünk meg. Bueno (jó) és malo (rossz) rendhagyóan képzett határozószói alakja: bien és mal. A -mente képzőnek önálló hangsúlya van.m e n t e képző elhagyása két vagy több határozószó esetén Világosan és érthetően mondom neked. számban (és ha lehet. Rosszul beszélek spanyolul. Melléknévből a -mente képzővel képezünk határozószól. Hablo mal el español. 103 Rendhagyó képzésű határozószók Debes responder bien. Testben és lélekben szép ifjak. Te lo digo clara y distintamente. Ha a melléknév­ nek van -a végű nőnemű alakja. ^ 126 . No veo claro. nemben) egyezik a mondat alanyával: Las muchachas llegan a casa cansadas. (Nem mondják : tempranamente. Két vagy több egymás után álló határozószó esetén csak az utolsó veszi fel a •mente képzőt. az alapszó azonban megtartja esetleges ékezetét: claro világos distinto érthető alegre vidám eortés udvarias difícil nehéz claramente világosan distintamente érthetően alegremente vidáman cortésmente udvariasan difícilmente nehezen 101 A . -ido végű) melléknév. Nem látok világosan. a szövetosztályra. A melléknév változatlan (egyes szám hímnemű) alakja sokszor határozószói jelentéssel is bír. Tisztán és egyszerűen él. Egyenesen kell mennie. A lányok fáradtan érkeznek haza. Boldogan és vidáman énekelnek. akkor a képző a nőnemű alakhoz járul. apránként 2. 102 Melléknév használata határozószói jelentésben Nos levantamos temprano. Lassan és világosan beszél. Miramos todo atenta y detalladamente. derechamente. de prisa sietve. sokat (ige után) más többet poeo keveset menos kevesebbet bastante eleget así Így. gyorsan poco a poeo lassanként. Habla lenta y claramente. úgy casi majdnem despacio lassan aprisa. Vive pura y simplemente. Korán kelünk. Jól kell felelned.) Sok (különösen -ado. Cantan feliz y alegremente.mucho nagyon. További példák: Jóvenes hermosos física y espirituálmente.

— Luis comprará los libros y . . . . . — Si queréis ir a la estación. 4. a ustedes. — Las alumnas cantan (feliz y alegre). Ezeket az ingeket a kiszolgáló ajánlja nekem. Mi nem vesszük meg. . Végül haza érkeznek. — Los dependientes del almacén responden (cortés) a las preguntas de los clientes. — l5j ingeket látok a kirakatban. . Ajánlom önnek (őket).. . . Ajánlom neki.. . 127 . te la. Ajánlom nekik. . Nem akarod megvenni? Pál megveszi magának. el oscurp. elmesélni)1 2.. Nem akarjátok megvenni? ők akarják meg­ venni. preguntan. — Paco responde siempre (malo) en la escuela. ./ m * I Elöljárószóval képzett határozói kifejezések Sin duda. lesz szíves megmutatni nekem (őket)? Azonnal megmutatom önnek (őket). így pl. Ezeket az ingeket ajánlom neked. rögtön en alguna parte valahol al fin y al eabo végeredményben en ninguna parte sehol Elöljárószóval képzett határozói kifejezést használunk különösen akkor. Quier(o) comprar — Los alumnos no saben el sentido (értelem) de esta palabra : . kétségtelenül végül. . a usted. Tegyük a pontok helyébe az összes lehetséges kettős névmási alakokat: Pablo sabe una historia interesante : . gusta: . debéis ir todo (derecho).e puede ver usted escaparates hermosos y lujosos? ¿Qué ve usted en un gran almacén? ¿Por qué secciones pasa usted? ¿Qué ve usted en los mostradores? ¿Cómo atienden a los clientes los dependientes del almacén? ¿A qué sección va usted cuando quiere comprarse un tejido? ¿Dónde se halla la sección de tejidos? ¿Cuánto dinero necesita usted para comprarse un traje nuevo? ¿Qué clase de tejido prefiere usted? ¿Qué tejido le gusta a usted : el claro. el tejido a rayas? ¿Cuánto cuesta el metro de un tejido extranjero? ¿Cuántos metros de tejido necesita usted para un traje? ¿Le gusta a usted la historia del lorito y del señor tonto? ¿Puede usted contárnosla (contar elmondani. — María comprende (difícil) el español. Quiere enseñar 3. . — No me siento (bueno). los obreros llegan a casa (cansado). Por último llegan a casa. Quiere d a r . regalarán. . Mondjuk spanyolul: a) Ez szép szövet. . .) Esta historia Pablo quiere contar . . . — Este tejido . ők veszik meg. compar(é). Ajánlom nektek. se la . os la. . de todos modos mindenesetre en todas partes mindenütt en seguida azonnal. — A Pedro no le gusta el traje nuevo: . . . . dará. contará. (Pl. — El almacén acaba de recibir camisas nuevas: el dependiente . Quieren regalar. — Debes mirar todo (atento). — Después del trabajo. a ellas. . - Kétségtelenül. enseñará. . Megveszem (magamnak). utoljára v hirtelen Ejercicios ¿Dónde se hallan en Budapest los grandes almacenes? ¿Dónd. amikor a -mente képzővel képzett határozószó túlságosan hosszú és rossz hang­ zású : sin duda por último • de repente (= indudablemente) (= últimamente) (== repentinamente) . . — Mis padres viven (feliz). dice clara y distintamente. nos la. — Margarita y María comprarán las flores y . Képezzük a zárójelbe tett melléknevekből a megfelelő határozószót: Nuestro profesor de español habla (claro y distinto). Van a pregun­ tar. . Elöljárószóval sok határozói kifejezést képezünk. — La verdad debéis decirla (puro y simple). me la. . a ellos. a ella. a él.

beszélj Ferivel. Szíveskedjék a pénztárhoz fáradni! LECCIÓN DIECISÉIS A kötomód jelen ideje — El presente de subjuntivo ES PRECISO QUE (yo) hable con Paco. -a -as -a -amos -áis -an elintézzem teendőimet. «és ezért belép az üzletbe. Szüksége van egy új ruhára. Odamegy a boltasztalhoz. meg fogom mutatni (őket) önnek. . (él. Te világosan beszélsz. hables con Paco. (él. Mindenütt látok szöveteket. — Mit lehet itt tenni ? Ennél maradok. (él. Mi vidáman csevegünk. -e -es " -emos 1 -eis -en e II. Lesz szíves ide fáradni. beszéljetek Ferivel. O még ninc» itt. hablen con Paco. ella) ponga un telegrama. elintézzék teendőiket. Sehol sem találom a könyvemet. habléis con Paco. — Éppen most kaptunk új szöveteket. 5. Már itt vagyok. adjatok fel. TI udvariasan válaszoltok. adjunk fel. Fordítsuk le spanyolra: Károly szép szöveteket lát egy üzlet kirakatában. -a -as -a -amos -áis -an III. (yo) cumpla mis deberes. A mozi nagyon messze van. pongamos un telegrama.b) Ez a tanterem nagyon nagy. Nagyon sokat (muchísimo) dolgozom. Péter nagyon jól fog felelni. elintézze teendőit. — Tessék a számla. Te világosan és érthetően beszélsz. hablemos con Paco. Ez hogyan tetszik önnek? — Nekem tetszik. HOGY beszéljek Ferivel. ella) hable con Paco. mutasson nekem néhány jó szövetet. pongáis un telegrama. A színház nagyon közel van. elintézzed teendőidet. 128 SZÜKSÉGES. adjál fel. óhajtja. uram? Mindenféle szövetünk van. pongas un telegrama. táviratot táviratot táviratot táviratot táviratot táviratot adjak fel. elintézzétek teendőiteket. Nagyon sajnálom. — Hány métert vágjak le? — Három tizenötöt. beszéljen Ferivel. pongan un telegrama. (yo) ponga un telegrama. beszéljünk Ferivel. István lent van. és (így) szól a kiszolgálóhoz: — Legyen szíves. — Jobban szeretem a sötét szöveteket. cumpláis vuestros deberes. ella) cumpla sus deberes. István valahol itt lakik. — Milyen színben (de) . Kétségtelenül igazad van. cumplan sus deberes. . adjon fel. Pál fent van. adjanak fel. I. Mennyi métere? — Nagyon olcsó : 250 forint. •ők boldogan élnek. beszéljenek Ferivel. cumplamos nuestros deberes. elintézzük teendőinket. cumplas tus deberes.

lo chapurreo. pero no Ö Spanyol nyelvkönyv — 56M * •129 . por ejemplo. Camino de su sastre. Así. para volver a casa. pasa por una estafeta de Correos y pone un telegrama de felicitación a su tía. sigue paseando por la avenida Rákóczi. Después de pasar por el salón de su sastre. Al fin y al cabo. Por fin. Camino de su casa piensa: — Hoy es jueves: no tengo nada importante que hacer. Mis primitos me llaman cada día por teléfono rogándome que vaya a verles y les lleve bombones. En contaduría toma dos localidades para la función del domingo. ¿Habla usted español? — i Qué casualidad más dichosa I Aun que no hable bien el castellano. j Qué se le va a hacer I Ahora ya es imposible que yo vaya en autobús a Csepel: quizás duerman ya. caballero. ¿por qué no dar un paseo por las calles de la capital? Al mismo tiempo. Carlos acaba de salir de su oficina. De todos modos.I De paseo en la capital Son las cinco y pico. II Conversación — Dispénseme usted. Además. uno de estos días iré a verles. Es menester que yo entre también en una estafeta de Correos y ponga un telegrama a mi tía Teresa que cumplirá años mañana. Al mismo tiempo se compra algunos sellos porque quiere escribir unas cartas y tarjetas a sus parientes de provincias. es preciso que yo cumpla algunos deberes. iQue no se me olvide hacer todo esto 1 Carlos se encamina al centro de la capital. Mi mamita desea que yo tome localidades para la pieza nueva en el Teatro Nacional. va a la parada del tranvía y sube a un coche número 68 en la plaza Baross. Hoy no hay ni lección de español ni curso de estenografía. Entra en una tienda de "[ dulces donde compra una tableta de chocolate para su hermana y doscientos gramos de bombones para sus primitos. mi hermanita quiere que le compre una tableta de chocolate. no tiene importancia. Hace un tiempo hermoso y puedo permitirme no volver a casa en seguida. es necesario que yo vaya a mi sastre y me pruebe el traje nuevo. — Siento que ya sea tarde para ir a ver a mis primitos. antes de que vayan de vacaciones al lago Balaton. ¡Ojalá que vengan a vivir más cerca! Pero. — jVaya sorpresa! jUn húngaro que habla 'español y con quien puedo conversar en mi lengua materna! Perdóneme la molestia. — ¡ Qué lástima que un día conste sólo de 24 horas! — piensa para sí.

— Muy bien. ¿Y qué es? — Aviador. A eso de las cinco le llamaré a usted por teléfono para citarnos en algún sitio. como a los demás. trabajar en su oficio. Tiene más de tres millones de habitantes. estoy a su disposición. Desde las cuatro. — Es verdad. — Permítame usted que le pregunte : ¿de qué nacionalidad es usted? — Soy argentino. 130 . nos veremos mañana por la tarde. Su situación topográfica es maravillosa. podremos citarnos para mañana por la tarde. plazas y parques. Siga usted todo derecho por esta calle. — ¿Qué le parece a usted nuestra capital? — Es una ciudad muy hermosa. señor. señor. tenedor de libros. — Señor director — dice un empleado — el número veintidós se niega a trabajar en la fabricación de cajas. permítame que me presente: soy Antonio López de Queveda. — No puede imaginarse usted con qué gusto hablo español con usted. atraviese la plaza que se halla enfrente del puente y ya verá el hotel. ¿por dónde se va al hotel Danubio? — Con mucho gusto. — Es usted muy amable. de Buenos Aires. avenidas. me hallará usted en el hotel. — Algún día quizás yo tenga la suerte de ir a la capital de usted. Soy representante de una casa de importación y desde hace algunos días me encuentro en la capital de Hungría para visitar algunas casas de exportación. La capital de la Argentina es una gran ciudad moderna. Ahora tenemos que despedirnos. — Si no tiene inconveniente. — Se dice que Buenos Aires es mucho más grande y también muy hermosa. — Hasta mañana. señor.quiero extraviarme en la capital de ustedes. Que usted lo pase bien. — Y yo soy Esteban Kovács. con soberbias calles. — Tanto gusto de conocerle a usted. señor. Si no tiene inconveniente. — Estoy muy contento de nuestro encuentro. Tenga usted la bondad de decirme. puedo acompañarle a usted un rato. y pide que se le permita. — Estaré encantado. — Es muy justo que se le complazca. Acepto con gusto. — En tal caso no se le olvide a usted venir a verme. señor. — Si quiere usted que nos encontremos otra vez. III Oficio inoportuno (Chiste) El director de una cárcel ordena que todos los presos trabajen en su oficio. — Pues bien. Allí ve usted su hotel. Pero.

— 2. anyaperdonar megbocsát la molestia zavarás . habár. Vocabulario preciso szükséges.IV Refranes Quien abrojos siembra no ande descalzo. folytatja sétáját la avenida út. dispensar megbocsát. pontos poner un telegrama felad táviratot el telegrama sürgöny. noha. fontos. de paseo sétálva. . probamos) (fel)próbál es menester szükséges. Aki másnak vermet ás. maga esik bele. me extravío eltéved távirat (A közmondások értelme: 1. kell la estafeta (de Correos) postahivatal los Correos posta Teresa Teréz cumplir años születésnapja van que no se me olvide csak el ne felejtsem se me olvida elfelejtem olvidar elfelejt tienda de dulces édességbolt dulce édes.* No hay mal que por bien no venga. felment la casualidad véletlen más (nyomatékosító szó. séta közben la capital főváros camino de (su casa) útban (hazafelé) importante fontos permitir megenged (amit: de) al mismo tiempo ugyanakkor la hermanita húgocska la tableta tábla el chocolate csokoládé tomar localidades jegyeket vált la localidad (színházi) ülőhely. távirat el deber kötelesség. Min* den rossznak megvan a maga jó oldala. el primito unokafivér el bombón praliné necesario szükséges que yo vaya hogy elmenjek el sastre szabó probar (pruebo. la contaduría elővételi jegypénztár la función (színházi) előadás la parada megáll ó(hely) el coche kocsi eonstar áll vmiből (amiből: de) imposible lehetetlen quizá (s) talán ojalá (que) bárcsak más cérea közelebb la importancia fontosság de todos modos mindenesetre uno de estos días valamelyik nap antes de que vayan de vacaciones mielőtt még nyaralni mennének ir de vacaciones nyaralni megy las vacaciones (nyári) szünidő el lago tó II. nem fordítjuk) dichoso szerencsés aunque ámbár. jegy la pieza darab nacional nemzeti el primo. .) 9* 131 . jóllehet ¡vaya sorpresa! milyen meglepetés! la sorpresa meglepetés conversar társalog materno anyai. teendő I. ] . kényelmetlenség extraviarse [észtrá.. fasor. el dulce édesség pasar por betér vhova el telegrama de felicitación üdvözlő la felicitación szerencsekívánat el sello bélyeg la tarjeta levelezőlap el salón szalon sigue paseando tovább sétál.

hogy az -ar végű igékhez az -e. nos despedimos) elbúcsúzik que usted lo pase bien érezze jól m a g á t . nos negamos) vonakodik la fabricación gyártás la caja láda. helyes complacer kérelmét teljesíti. hely despedirse (me despido. hogy a gyerekek boldogan éljenek ! Kívánom. hogy Péter megfizesse adósságát. találkozik encantado elbűvölt. átszel (tárgyesettel) la plaza tér el puente híd acompañar elkísér aceptar elfogad la nacionalidad nemzetiség argentino argentin el representante képviselő la casa de importación behozatali cég la importación behozatal encontrarse (me encuentro. A kötőmód jelen idejét úgy képezzük. büszke el habitante lakos presentarse bemutatkozik el tenedor de libros könyvelő el tenedor tulajdonos. hivatal inoportuno alkalmatlan. kielégít (a) el aviador repülő. itt nem for­ dítják le) soberbio pazar. nos encon­ tramos) van. -áis. -amos. -an ragokat tesszük. -as. tanto gusto de conocerle a usted nagyon örülök. követel los demás a többiek justo igazságos. -e. el abrojo csalán. pilota IV. birtokos. foglalkozás. -emos. letartóztatott negarse (me niego. atravesamos) átmegy. isten vele hasta mañana a holnapi viszontlátásra III. Deseo que Pedro pague su deuda. Quiero que los niños vivan felizmente. -éis. meg nem felelő el director igazgató la cárcel börtön ordenar elrendel el preso fogoly. hogy megismerhetem estoy muy contento nagyon örülök (aminek: de) imaginarse elképzel la disposición rendelkezés citarse találkozót beszél meg. -en. elbűvölve en algún sitio valahol el sitio fekvés. talál­ kozik Hungría Magyarország la exportación [észpórtácjón] export.¿por dónde? merrefelé? el hotel szálloda «1 Danubio Duna siga todo derecho menjen egészen egyenesen! atravesar (atravieso. -a. pedimos) kér. tövis descalzo mezítláb el mal baj Gramática 105 A kotornod jelen ideje — El presente de subjuntivo Kívánom. doboz pedir (pido. találja magát. Példák a ragozásra: 132 . az -er és az -ir végű igékhez pedig az -a. kivitel la situación topográfica földrajzi fekvés maravilloso csodás sea (a ser ige kötőmodja. -es. el oficio mesterség.

COMER enni coma comas coma comamos comáis coman egyem egyél egyék együnk egyetek egyenek III. venni DIRIGIR irányítani DISTINGUIR megkülönböztetni DELINQUIR kihágást elkövetni VENCER győzni ZURCIR foldozni ALCANZAR elérni toqu* pague toques pagues • toque pague toquemos paguemos toquéis paguéis toquen paguen averigüe averigües averigüe averigüemos averigüéis averigüen coja dirija cojas dirijas coja dirija cojamos dirijamos cojáis dirijáis cojan dirijan distinga distingas distinga distingamos distingáis distingan delinca delincas venza zurza venzas zurzas delinca venza zurza delineamos delincáis venzamos zurzamos venzáis zurzáis delincan venzan zurzan alcancen alcance alcances alcance alcancemos alcancéis *"** A kotornod jelen idejének rendhagyó képzése Szükséges. A legtöbb ilyen ige a kijelentő mód egyes szám 1. Es necesario que yo vaya a mi sastre.I. amelyek a kijelentő mód jelen idejében rendliagyóak. hogy a szabómhoz menjek» Sajnálom. TOCAR érinteni PAGAR fizetni AVERIGUAR kivizsgálni COGER fogni. szerint módosul. Azokat az igéket. hogy már késő van. a kotornod jelen idejében is rendhagyóak. -quir. pl. -guir. -zar végű igék tőuégi mássalhangzója a már tanult helyesírási szabályok. -ger. -gar. -guar. három csoportba oszthatjuk: 1. Siento que ya sea tarde. 13a . -gir. VIVIR élni viva éljek vivas élj viva éljen vivamos éljünk viváis éljetek vivan éljenek Ügyeljünk a helyesírásra! A -ear. -cer. Mindazok az igék. -cir. amelyek rendhagyóan képezik a kötőmód jelen idejét. HABLAR beszélni hable hahles hable hablemos habléis k hablen beszéljek beszélj beszéljen beszéljünk beszéljetek beszéljenek II. személyének rendhagyó tövéhez teszi a kötőmód ragjait.

duermo aludni MORIR. -hetni empiece empieces empiece empecemos empecéis empiecen piense quiera cuente juegue pueda pienses quieras cuentes juegues puedas piense quiera cuente juegue pueda pensemos queramos eontemos juguemos podamos penséis queráis contéis juguéis podáis piensen quieran cuenten jueguen puedan Külön figyelmet érdemel az alábbi négy ige : DORMIR.: 50). illetve ue hangzóra változtatják. és 2. puedo -hatni. muero meghalni ERRAR. pongo helyezni SALIR. salgo kimenni SEGUIR. személyében (vagyis hangsúlytalan helyzetben) megtartják az eredeti e. veo látni 2. oigo \\ a l l o t i í llcLllcLlLi P E D I R . digo JlIUllUdllJl conozca conozcas conozca conozcamos conozcáis diga haga oiga pida ponga salga siga tenga traiga venga vea digas hagas oigas pidas pongas salgas sigas tengas traigas vengas veas diga haga oiga pida ponga salga siga tenga traiga venga vea digamos hagamos oigamos pidamos pongamos salgamos sigamos tengamos traigamos vengamos veamos . quiero szeretni CONTAR.X CAER. huelo illatozni duerma muera yerre huela duermas duerma durmamos mueras yerres huelas muera yerre huela muramos erremos olamos durmáis muráis erréis oláis duerman mueran yerren huelan 134 . cuento elmondani JUGAR. pienso gondolni QUERER. illetve o (u) hangot (vö. juego játszani PODER. traigo hozni VENIR. a többes szám 1. conozco ismerni DECIR. EMPEZAR. yerro tévedni i OLER. melyek e hangjukat hangsúlyos szótagban íe. sigo folytatni T E N E R . empiezo kezdeni PENSAR. nem caigo cnljin caigas caiga caigamos colgáis caigan conozcan digan hagan oigan pidan pongan salgan sigan tengan traigan vengan vean CONOCER. Azok az e és o (u) tövű igék. hago OÍR. vengo jönni VÉR. tengo tartani • TRAER. pido kérni PONER. digáis hagáis oigáis pidáis pongáis salgáis sigáis tengáis traigáis vengáis veáis HACER.

señor. elgondolt cselekvés. önálló mondatban a kötőmód kifejezi: a) a felszólító mód egyes és többes szám 3. No hay mal que por bien no Nincsen olyan baj. ¡Hablemos español! Beszéljünk spanyolul! Que usted lo pase bien. leckében lesz szó . soy lenni ESTAR. mely hasznunk*ra venga. — Vengan ustedes. mint a magyarban. voy menni SABER. A kijelentő mód a tény. ustedes szavakat: Venga usted. uram 1 Dispénseme usted. utazni. vagy mellékmondat­ ban fordul elő. uraim! Dispénsenme ustedes. Digámosle la verdad. amil akar! 135 . A kötőmód használatáról részletesen a 26. deseo que kívánom. Onoz¿$ esetén a felszólítás után rendszerint kitesszük az usted. 1. doy adni IR. Érezze jól magát! (Isten vele !) ¡Viva Hungría! Éljen Magyarország! jOjalá que vengan a vivir más cerca 1 Bárcsak közelebb jönnének lakni I ¡Quiera Dios ! Bárcsak isten is úgy akarná ! Quizás yo tenga la suerte de ir Talán még lesz szerencsém Argentínába a la Argentina. A kötőmód részben a magyar felszólító módnak (-jak. Jöjjön ! — Jöjjenek ! Mondjuk meg neki az igazat! A felszólító mondatot sokszor que kötőszó vezeti be (ilyenkor oda lehet képzelni a hiányzó főmondatot. a valóság módja.3. estoy lenni DAR.) felel meg. hogy stb. A fenti. ne válna. Bocsássanak meg. vélt. használata azonban a spanyolban jóval szélesebb körű. -jek stb. Ezzel szemben a kötőmód a bizony­ talan. he (segédige) SER. személyéi (a fel­ szólító mód egyes és többes szám 2. tőmondatban.): ¡Que venga I iQue diga lo que quiera 1 ujjon ! Mondjon. történés módja. általános szabályokat nem követik: HABER. egyelőre jegyez­ zük meg az alábbiakat: A spanyolban a kötőmód vagy önállóan. mint pl. és többes szám 1. személyéről a következő leckében lesz szó). sé tudni haya sea esté dé vaya sepa hayas seas estés des vayas sepas haya sea esté dé vaya sepa hayamos seamos estemos demos vayamos sepamos hayáis seáis estéis deis vayáis sepáis hayan sean estén den vayan sepan 107 A kotornod használata Bocsásson meg. señores.

(Lehet. amikor a) a magyarban is felszólító mód van. le. mint pl. Megengedi. después de salir de la oficina (de su fábrica)? ¿En qué días tiene usted clases de español (spanyol órái)? — ¿Qué hace usted cuando no tiene clases de español y el tiempo es hermoso? — ¿Qué hace usted en la ciudad? — ¿Qué comprará usted mañana en las diversas tiendas? — ¿Tiene usted muchos parientes? — ¿Cuándo 136 . Különösen gyakori a kötőmódnak a magyartól eltérő használata az érzelmet kifejező igék és kifejezések után. Iré a verles antes de que vayan de vacaciones. még mielőtt nyaralni mennének. hogy kinyissam az ablakot? b) a spanyol ki akarja emelni a mellékmondat cselekvésének bizonytalanságát (erről bővebbet a 26. Talán ez igaz. tanácsadást kifejező igék után : Mi hermanita quiere que le compre una tableta de chocolate. ahogy V óhajtod. acaso. A magyarban ezt a szót nem fordítjuk." hogy a nap csak 24 ÓFából áll! 108 A más. Milyen szép város 1 ¡Qué casualidad más dichosa! Miramos los géneros tan diversos. hogy egy tábla csokoládét vegyek neki. ¿Me permite que abra la ventana? Húgocskám azt kívánja. Acaso duerman ya. Ejercicios 1. leckében). Talán esik (majd) holnap. kívánságot. Meglátogatom őket. parancsot. nevezetesen a kérést. felszólítást. (bárcsak) szó vezeti b e : ¡Que sea verdad ! ¡Ojalá que vengan ! az ilyen óhajtó mondatot sokszor az ojalá Bárcsak igaz volna l Bárcsak jönnének í c) Kötőmód áll a quiza(s). akarást. jQué ciudad tan hermosa! A főneve után álló melléknév elé a spanyol gyakran kiteszi a más vagy tan nyomatékosító szót. Mindent úgy fogok csinálni. a magyarban ilyenkor kijeleniő mód szokott állni. óhajt. különösen felkiáltásban. ¡Qué lástima que un día conste sólo de 24 horas 1 Milyen kár. por lo general. tan nyomatékosító szók Milyen szerencsés véletlen I Megnézzük a sokféle árut. 2.b) a meg teljesülhető óhajt. Tal vez llueva mañana. olykor azonban feltételes mód i s : Lo haré todo como tú lo desees. Mellékmondatban a kötőmód akkor áll.) Talán alusznak már. tal vez (talán) szó után : Quizá(s) sea verdad. hogy ez igaz. Feleljünk a következő kérdésekre: ¿A qué hora acaba usted su trabajo en la oficina (en la fábrica)? ¿Qué hace. utasítást.

hogy szüleim meglátogassák rokonaikat. hogy nem tudjátok ezt megtenni! — Meg foglak látogatni. hogy István neked adja ezt a könyvet. — El profesor quiere que los alumnos (empezar) a leer la lección 17.va usted a verles? — ¿Dónde vive usted? — ¿Va usted a casa a pie (gyalog)? — ¿Toma usted el tranvía. El ne felejtsünk csokolá­ dét és virágokat venni nekil *137 . señora. mielőtt nyaralni mennél. hogy már olyan késő van! El kell búcsúznunk. hölgyeim. amit akarnak. el autobús o el trolebús. — Nem lehetséges. — Mondjanak rokonaink. — ¡Qué lástima que (ser) ya tan tarde! — Quiero que tú me (contar) un chiste. cuando quiere ir a casa? — ¿Dónde sube al coche? — ¿Hay mucha gente (sok ember) en el coche? — ¿Dónde compra usted chocolate y bombones? — ¿Dónde puede usted poner telegramas y comprar sellos de Correos? — ¿Dónde toma usted localidades para las funciones de teatro? ¡Cuéntenos usted un chiste en español! ¡Dígame unos refranes! 2. — Es menester que tú (comer) más y (beber) menos. spanyolok vagyunk. Milyen kár. mert hétkor indul a vonatunk. de csak néhány magyar szót értünk. b) Anyánknak holnap van a születése napja. — Es imposible que mis padres (estar) ya en casa. beszélnek önök spanyolul? — Igen. Én Nagy György mérnök vagyok. — Milyen kár. amit akarnak! — Menjen (ön)! Jöjjön (ön)! Adjon (ön) nekem pénzt! Aludjon (ön)! — Fizessenek (önök)! Éljenek (önök) boldogul! Tegyenek (önök). hogy otthon legyetek. — (Perdonar)nos ustedes. — (Dispensar)me usted. amit akar! — Egyék (ön)! Egyenek (önök)! Együnk! Egyenek a gyerekek. De engedje meg. — Kell. — Es importante que nosotros (pagar) nuestra deuda. — Es posible que yo (errar). hogy bemutatkozzunk. Fordítsuk le spanyolra: a) Bocsássanak meg. — Lehetséges. hogy nem értünk magyarul. Itt vagyunk már egy hete az önök fővá­ rosában. De kár. Tegyük a zárójelbe tett főnévi igenév helyébe a kötőmód jelen idejének megfelelő alakját: Es necesario que los alumnos (hablar) español. Szükséges. Barátom Kiss Ferenc orvos. — Fontos. amit akarnak! — Tegyék (önök) a könyveket a padra! — Hozzanak (önök) nekünk bélyegeket! — Vegyünk csokoládét a gyerekeknek! — V) Szükséges. — Que ustedes lo (pasar) bien. — ¡Ojalá que ellos (venir) a vernos! —"^Quizás los primitos (dormir) ya. — No pensamos que vosotros (poder) hacerlo. 4. — No me gusta que Pedro (jugar) con Esteban. Érezzék jól magukat. Hány millió lakosa van? — Két millió. — Hogy tetszik önöknek a mi főváro­ sunk? — Nekünk nagyon tetszik. señoras. — Talán már esik vagy havazik. de törjük a spanyolt. Mondjuk spanyolul: a) Beszéljen (ön)! Beszéljenek (önök)! Beszéljünk! Beszéljen György. mielőtt szabadságra utaznánk. hogy megismerhetjük önöket. — Nagyon örülünk. hogy nem él a fővárosban! Mindenesetre meglá­ togatjuk őt valamelyik nap. 3. amit akarnak! — írjon (ön)! írjanak (önök)! írjunk! írjanak a tanulók. — No pienso que tú (poder) hacerlo. hogy üdvözlő táv­ iratot adjunk fel neki. — Bárcsak így volna! — Bárcsak látna engem az apám! — Bárcsak hallanátok minket! — Milyen kár. hogy tévedjek. hogy Pál velem jöjjön. — Mily szerencsés véletlen! Mi magyarok vagyunk.

¡Ahora mismito ! ¡Héteme aquí! — Saca la red de compras y vete a la sucursal de la Cooperativa •de Consumos. Cómprame medio kilo de pan fresco. corriendito ! — Ya voy.138 . ¿Tú te marchas? — Sí. (-ER) ¡Come! ¡Comed! ¡Léelo! ¡Leedlo! III. Tengo que ir a la ciudad. Luego vuelve a casa. (-IR) ¡Duerme! % LECCIÓN DIECISIETE A felszólító mód Beszélj l Beszéljelek! Siess! Siessetek! ¡No hables ! ¡No habléis ! ¡No te apresures ! ¡No os apresuréis ! Ne beszélj l Ne beszéljetek! Ne siess ! Ne siessetek ! Egyél! Egyetek ¡ Olvasd l Olvassátok! ¡No comas ! ¡No comáis ! ¡No lo leas ! ¡No Jo leáis ! • Ne egyél! Ne egyetek ! Ne olvasd! Ne olvassátok! Aludjál 1 Aludjatok! Öltözködjél! Öltözködjetek 1 ¡No duermas ! ¡No durmáis ! ¡No te vistas ! ¡No os vistáis t Ne aludjál I Ne aludjatok! Ne öltözködjél! Ne öltözködjetek! ¡Dormid! ¡Vístete! ¡Vestios ! I Escenas cotidianas 1. — Sí. hijita. mamita. un kilo de patatas y trescientos gramos de azúcar en polvo.17 I. Por eso te diré ahora qué debes hacer. (-AR) ¡Habla! ¡Hablad! ¡Apresúrate! ¡Apresuraos! II. Quédate tranquila en . mamita. Entre madre e hija — ¡lnesita! ¡Ven aquí. Volveré a eso de las tres de la tarde.

gracias. — ¿Cuánto es todo? — Aquí tiene usted el vale. cuando esté en casa. por favor. ¿Puede cambiármelo? — Sí. — Señor Kiss. ¿ Que dice el profesor en la clase ? — Buenas tardes. tiene un aspecto muy apetitoso. — Permítame que le recomiende a usted este gustoso queso que acabamos de recibir.. Luego. — Tome usted la tiza y escriba en la pizarra las palabras que digo. idos al tío Antoñuelo y traedme el paquete que está preparado para mí. / 2. En la ía salchichería — Buenos días. queremos ir al cine. [Portaos bien y no deis un sablazo al tuto 1 Apresuraos a casa. En verdad. 3. Respondan a mis preguntas. Esto es todo. pero hacedme un favor. verdad? 4. I Permítenoslo ! — Pues bien. ¿En qué puedo servirle a usted? — Déme usted doscientos gramos de jamón. no os olvidéis de prepararos para la escuela. " — \ Qué picarones ! — Entonces. Sírvase usted pagar a la caja. En particular tú. — No tengo más que un billete de ciento. — Escri139 . hable en voz más alta. Lo haré todo como dices. Si viene alguien. — Comencemos.t casa y no abras la puerta a ningún desconocido. Después de volver a casa. ten en cuenta que eres muy débil en matemáticas. podéis iros. ¿Es eso. — Veamos cómo están ustedes preparados. Entre padre e hijos — Papaíto. Aquí tiene usted la vuelta. —. — — Corrija usted las faltas. — El dinero lo tenemos ya. Venimos para pedirte permiso. Córtemelo. señoras y señores. por favor. no la oigo a usted bien. muéstreme usted su cuaderno. Si tienes hambre. en tajadas finas. pero el dinero para tomar las localidades pedidlo a mamá que es ministro de Hacienda en nuestra familia. Aprended bien las lecciones y tratad de responder bien en la escuela. señorita. — Muéstremelo. señorita. — Siéntense ustedes. — Señor Varga. Perico. Después de la función. ¿podemos marcharnos? — Sí. cien gramos de mantequilla. — ¡No charléis allí. — Con mucho gusto. hágame el favor de cerrar esa ventana. muchachos I • Señorita Szép. No te olvides de cerrar las ventanas del comedor. venga usted a la pizarra. Mientras tanto haz tu cama y pon en orden tus juguetes. — ¿Cuánto le doy a usted? — Bastará un cuarto de kilo. — Estáte tranquila. — ¿Desea usted algo más? — No. mamita. Hágame el favor de envolvérmelo todo en un paquete. Gracias. come pan con mantequilla. dile que venga más tarde. — Señora Nagy.

Gracias. — Lean ustedes todos juntos. III Refranes Antes que acabes. señor. 1. — Siga leyendo. — Leamos el texto. — Para la clase que viene aprendan ustedes bien la lección y escriban los ejercicios. ninguno senki el desconocido ismeretlen. Página veintiuna. la escena jelenet cotidiano mindennapi Inesita Ági (Inés Ágnes) ven aquí gyere ide ! corriendo. Lassan járj. II Abuelo y nieto (Chiste) El abuelo está paseando a su nietecito por el jardín público. — Repita esta frase.* Date prisa lentamente. Nyugtával dicsérd a napot \ — 2. no te alabes. — Traduzca usted al húngaro. ni bebas agua que no veas. — Ahora cierren ustedes los libros y abran los cuadernos. Vocabulario I. línea once. corriendito szaporán. nene. futva ahora mismito nyomban. señorita. — Oye. ¿Por qué quieres que lo acaricie yo? — Es que quiero saber si muerde. señora Székely. — Tócalo tú mismo. Vuelva usted a su sitio. tovább érsz! — 3. — Repitan ustedes toda la lección dieciséis. en coro. Látatlanba semmit se végy 1) . No firmes carta que no leas.ban ustedes las palabras nuevas en sus cuadernos. azonnal héteme aquí itt vagyok („íme neked engem itt") * sacar elővesz la red de compras (piaci) háló la red háló vete (irse) menj ell la sucursal fiók(üzlet) la Cooperativa de Consumos fogyasztási szövetkezet („Közért") la cooperativa szövetkezet el consumo fogyasztás el (la) azúcar cukor el azúcar en polvo porcukor el polvo por tranquilo nyugodt abrir kinyit ningún. — Aprendan ustedes el diálogo (la poesía) de memoria. abuelito . hazme el favor de acariciar al perro. idegen *(A közmondások értelme: 1. — Ahora tome usted la esponja o el trapo y limpie la pizarra. Un perro se les acerca meneando la eola. Empiece usted a leer.

mostramos) mutat apetitoso étvágygerjesztő bastar elég(nek lenni) envolver (envuelvo. el picarón (nagy) huncut. megismétel la frase mondát el coro kórus. Come pan con mantequilla. verdad? rendben v a n ? 4. vonal siga leyendo olvassa tovább! traducir (traduzco. földbirtok el picaro. vékony algo más még valami(t) el queso sajt gustoso Ízletes mostrar (muestro. kar el diálogo párbeszéd la poesía költemény. törekszik en particular különösen. főleg particular különleges. köz­ el perro kutya acercarse közeledik. Aprended bien las lecciones. Tratad de responder bien. odamegy (akihez: A) menear csóvál acariciar (meg)símogat tocar megérint el nene kisgyerek. envolvemos) begöngyöl. en voz más alta hangosabban corregir (corrijo. el nieto unoka pasear sétáltat. becsomagol el vale blokk sírvase usted legyen szíves! el billete bankjegy la vuelta visszajáró pénz ¿es eso. költészet de memoria könyv nélkül para la clase que viene a jövő órára II.alguien valaki dile mondd meg neki! más tarde később haz csináld meg! cerrar (cierro. antes que acabes mielőtt befejeznéd alabarse dicsekszik (amivel: de) darse prisa siet lento lassú firmar aláír Gramática *"*M A felszólító mód — El imperativo Saca la red de compras. „megvág" vkit el sablazo kardcsapás tratar de iparkodik. számolás 3. la salchichería csemegekereskedés por favor kérem la tajada szelet fino finom. oldal la línea sor. Abre la» ventanas. kicsike morder (muerdo. személyes Perico Peti tener en cuenta szem előtt t a r t la cuenta számla. sétálni visz el jardín kert público nyilvános. Vedd elíí a (piaci) hálót l Fgyí'l vajaskenyeret! Nyisd ki az ablakokat! Iparkodjatok jól felelni ! Tanuljátok meg jól a leckéket! írjátok meg a feladatokat! 141 . mordemos) harap III. kópé Antoñuelo Tóni el paquete csomag portarse viselkedik dar un sablazo a kiszipolyoz. papait o apuka el permiso engedély el ministro de Hacienda pénzügyminisz­ ter cl ministro miniszter la hacienda vagyon . repetimos) el-. corregimos) kijavít la falta hiba el trapo rongy limpiar letöröl el texto [tésztó] szöveg la página lap. Egeribid los ejercicios. eerramos) becsuk estáte tranquilo (-a) légy nyugodt! 2. traduces) lefordít (amire : a) repetir (repito.

(Vagyis a felszólító mód egyes szám 2. hogy az -ar végű igék tövéhez -a. személyével azonos. 142 . kívánságot) nem jelölik felkiáltó jellel. illetve -id. az -er és az -ir végű igék tövéhez pedig -e végződést teszünk. ** u A felszólító mód rendhagyó képzése en orden tus juguetes. CANTAR énekelni ¡canta! ¡cante! ¡cantad! ¡canten! énekelj ! énekeljen! énekeljetek! énekeljenek 1 II. személyű alakja szabályos képzésű: decid. venid. az udvarias felszólítást (vagy óhajt. A többi alakot a kötőmód megfelelő személye pótolja. A felszólító mód egyes szám 2. tened. que venga más tarde. COMER enni ¡come! ¡coma! ¡comed! ¡coman! egyél i egyék I egyetek! egyenek ! III. (A szóvégi d itt sohasem néma 1) Példák a felszólító mód valamennyi személyére : I. haced. id. személyének végződései a három ragozásnak megfelelően -ad. személyű alakja van. habed. aquí. Rakd rendbe a játékaidat! Mondd meg neki. személyét úgy képezzük. A spanyolban csak a szigorú vagy erélyes felszólítás elején és végén van felkiáltó jel. személye a kijelentő mód egyes szám 3.) A felszólító mód többes szám 2. -ed. valed. poned. sed. salid. személyét: decir haber hacer ir ¡di! ¡he! ¡haz! ¡ve! mondd! bírj! tedd! menj! helyezd! salir ser tener valer venir ¡sal! ¡sé! ¡ten! ¡val! ¡Ven! menj légy! bírj! érj! jöjj! ki! poner ¡pon! A felszólító mód többes szám 2. E S C R I R I R írni ¡escribe! ¡escriba! ¡escribid! ¡escriban V írj ! írjon ! írjatok í írjanak! ¡cantemos! énekeljünk ! ¡comamos! e g y ü n k ! ¡escribamos! írjunk ! A magyarban a felszólítást felkiáltójellel zárjuk le. tu cama.A felszólító módnak csak egyes és többes szám 2. hogy jöjjön később ! Vesd meg az ágyadat I Gyere ide 1 Pon Dile Haz Ven A spanyolban mindössze tíz ige képezi rendhagyóan a felszólító mód egyes szám 2.

\ 1 H | A tagadó alakú felszólító mód (tiltó alak) No firmes carta que no leas. Példák : L E V A N T A R S E felkelni ¡levántate! ¡levántese! ¡levantaos ! ¡levántense! kelj fel 1 keljen fel! keljetek fel I keljenek feli ¡dímelo ! ¡dígaselo ! DECIR mondani mondd meg nekem ( a z t ) ! mondja meg neki(k) 1 ¡levantémonos! keljünk fel! ¡digámosclo ! mondjuk meg neki(k) 1 :dccídnoslo ! mondjátok meg nekünk ! ¡díganmelo ! mondják meg nekem 1 143 . személy -s végződése. Példák a ragozásra: H A B L A R beszélni ¡no hables! ¡no hable! . No abras la puerta. személy -d végződése elmarad. ne igyál: látatlanba vizet! Ne nyisd ki az ajtót 1 Ne fecsegjetek! Ne beszéljenek ! A tagadó alakú felszólító mód valamennyi személyét a kötőmód jelen idejeszolgáltatja. ¡Permítenoslo! Hacedme un favor. Estáte tranquila. az os előtt a többes szám 2. ¡no hablemos! ¡no habléis! ¡no hablen V ne beszélj 1 ne beszéljen 1 ne beszéljünk ! ne beszéljetek 1 ne beszéljenek ! E S C R I B I R írni ¡no escribas! ¡no escriba! ¡no escribamos! ¡no escribáis! ¡no escriban! ne írj 1 ne írjon ! ne írjunk ! ne írjatok ! ne írjanak ! 112 A hangsúlytalan névmási alakok helye a felszólító módban Végy nekem fél kiló kenyeret! Légy nyugodt 1 Engedd meg nekünk (azt) ! Tegyetek meg nekem egy szívességet l Ne felejtsetek el elkészülni 1 Ne siess! Cómprame medio kilo de pan. ni bebas agua que no veas. ilyenkor a nos és se előtt a többes szám 1. ¡No charléis ! ¡No hablen ustedes ! Ne írj alá olvasatian levelet. ¡No os olvidéis prepararos I ¡No te apresures! Az állító alakú felszólító módban a hangsúlytalan névmási alakokat hátravetjük és egybeírjuk a felszólító mód alakjával .

-ita (a leggyakoribb kicsinyítő képző) -cito. corriendito ! A spanyolban nagyító és kicsinyítő képzők segítségével mennyiségi és érzelmi árnyalatot kölcsönözhetünk az alapszónak (főnévnek vagy melléknévnek. -astro. -ón. -ona nagyon huncut el padrazo túlságosan gyengéd apa 3. -ecita 144 . -azo. I. -acho. ritkáb­ ban határozószónak vagy igenévnek). -ucha ricacho újgazdag rico gazdag la casucha viskó la casa ház 4. -ona (a leggyakoribb nagyító képző) el hombre férfi. pl. szívtelen anya el poeta költő el poetastro fűzfapoéta II. -aza (ritkább az előbbinél) el padre apa el hombrón nagy darab ember la mujerona tenyeres-talpas asszony solterón agglegény solterona vénkisasszony picarón. -a huncut 2. -ito. ¡no te levantes! ¡no se levante! ne kelj fel 1 ne keljen fel! ¡no me lo digas! ne mondd nekem I ¡no nos levantemos! ne keljünk fé\ I ¡no os levantéis! ne keljetek fel 1 ¡no se levanten! ne keljenek fel ! ¡no se lo diga! ne mondja neki 1 ¡no se lo diijamos! ne mondjuk nekil ¡no nos lo-digáis! ¡no me lo digan! nemondjátok nekünk ! ne mondják nekem! 113 Nagyító és kicsinyítő képzők — Sufijos aumentativos y diminutivos Nagy kópék vagytok 1 Ági. rosszalló értelmű) la madre anya la madrastra mostohaanya. -astra (megvető. -ote. Kicsinyítő képzők : 1. gyere ide szaporán! Sois picarones ! ¡Inesita ! ¡Ven aquí. de megvetést is tartalmaz) el libro könyv el libróte salabokter grande nagy grandote. ember la mujer asszony soltero legényember soltera hajadon picaro. -cita -ecito. -ota (nagyít. -acha (egyúttal megvető. Nagyító képzők : 1. lekicsinylő értelmű is) -uelio.A tagadó alakú felszólító módban a hangsúlytalan névmás! alakok mindig az ige előtt állanak . -a kövér és nagy 5.

pl. chiquiUllucIo chiquirritín. corriendo futva callando halkan cansado fáradt solo egyedül poco keveset corriendito szaporán callandito szép csendben cansadito kissé fáradt sólito szép magányosan un poquito. chiqiiillllo. chfquitfllo. pl. férfi pobre szegény picaro. -zuela -ezuelo. Megjegyzések 1. -ico. chiquituelo. -uelo. hanem (bár ritkán) gerundio-hoz. -illa (ritkább az előbbinél) -cilio. -ecica Pedro Péter el vasito pohárka Inesita Ági la mujerelta asszonyka el peeecito halacska la florecíta virágoeska plumilla tollacska el panecillo kenyérke ' Perico Peti 4. Alio. cliiquirrllillo. participio-hoz és határozószóhoz is járulhatnak . Ezért csak olyan kicsinyített és nagyított szavakat használjunk. chiquirrituclo 10 Spanyol nyelvkönyv — 5614 145 . -uela (kicsinyít. A nagyító és kicsinyítő képzők nemcsak főnevekhez és melléknevekhez. Ugyanahhoz a szóhoz több nagyító vagy kicsinyítő képző is járulhat. -ica (régies) -cico.el vaso pohár Inés Ágnes la mujer asszony el pez hal la flor virág 2. chiqiiilluelo. chiqiilrrililo. un poquillo egész keveset 2. -cica -ecico. chfcuclo. erős ember polución nyomorult szegény picaroncillo. olykor megvető értelmű is) -zuelo. rico gazdag el hombre ember. -ezuela Antonio Antal el pintor festő Toñuelo Tóni el pintorzuelo kontár. -a huncut ricachón (-ona) dúsgazdag el hombracho» kövér. chiquitilo. -a huncut kópé A chico (kisfiú) szóhoz pl. chiquitín. melyek­ nek jelentése és helyessége felől bizonyosak vagyunk. — az érzplmi elemtől függően — az alábbi kicsinyítőbecéző képzők járulhatnak : chiquito. mázoló A nagyító és kicsinyítő képzők használata már bizonyos nyelvi jártasságot igényel. un poquitín. -cilla -ecillo. -ccilla pluma toll el pan kenyér 3.

¿Qué recibe usted en la caja cuando paga con un billete? — ¿Qué dice el profesor cuando entra en la clase? ¿Qué dice el profesor durante la lección? ¿Qué consejos da el profesor al fin de la clase? . Az -ón nagyító képzőnek több szóban kicsinyítő értelme van: la rata patkány la calle wíca la planta növény © ratón e£¿r 1 © callejón szűk utca. el tabaco a dohány.Irse al oine. . Vengan aquí. — No comer mucho. azonos alakú képzőkkel.következő kérdésekre: ¿Tiene usted familia? ¿Es grande.¿Puede usted contarme un chiste en español? 2. Vengan ustedes aquí.No decirles la verdad. el cucurucho a papírzacskó. Jegyezzünk meg néhány különleges.Traerle el paquete.Mostrárselas.Traérselo. fiókos szekrény la cajita doboz © camarote hajó fülke. los hijos) de usted? ¿Cuántos años tiene(n)? ¿Qué dice usted a so» hijita cuando quiere que ella compre algo en la sucursal de la Cooperativa de Consumos? ¿Qué dice la madre cuando se marcha de casa y deja a la hijita en casa sola? — ¿Qué puede comprar usted en la salchichería? ¿Qué pregunta a usted el dependiente de la salchichería? ¿Cuánto jamón quiere usted y cómo lo desea? ¿Le gusta a usted el queso? ¿Dónde paga usted por la mercancía (az áruért)? . .Tener paciencia. . Mondjuk a felszólító mód valamennyi személyében: Venir aquí. . Feleljünk a.Comer mucho.3. Venga usted aquí. A nagyító és kicsinyítő képzőket ne tévesszük össze más. . sikátor 1 © plantón facsemete 1 5. .No charlar en la clase. mint pl.No levantarse tarde. — Levantarse temprano. kabin 1 4. .No escribir cartas' a Ana.Escribir una carta a Ana.) . . (Pl. 146* . .No tener miedo. A képző sok esetben módosltja az alapszó jelentését (néha a főnév neme í« megváltozhat): la caja láda la cámara szoba el cajón fiók. .No venir aquí. . . . Venga aquí. szabályba nem foglalható esetet: Carlos Károly el dinero pénz el río folyó la aldea falu Carlitos Karcsi (a szóvégi s megmarad!) el dineral hatalmas pénzösszeg © riachuelo folyócska 1 la aldehuela falucska 6. la familia de usted? ¿Cómo se llama(n) el hijo (la hija.Hacer sus deberes.No decírsela. „megvágás" cañonazo ágyúlövés Ugyancsak nincsen nagyító vagy kicsinyítő képzővel dolgunk az olyan szavakban. a sürgöny. Vengamos aquí. így pl. Ven aquí. az -azo képző a« alapszóból fakadó cselekvés eredményét jelöli: el el el el fusil puska puño ököl sable kard („szablya") cañón ágyú el el el el fusilazo puskalövés puñetazo ökölcsapás sablazo kardcsapás. . . — Charlar .No mostrárselas. a szöglet.Mostrarle las camisas. el despacho az iroda. el rincón a sarok. Venid aquí. Ejercicios 1.

(darme) tu libro. hijo mío. amit ír! Ismételje el! Fordítsa le a spanyol szöveget! Ne fordítsa ezt a sort! Álljon fel. Junto a cada cubierto las muchachas ponen un vaso para agua y un platillo para la ensalada. — Tóni bácsi agglegény. muchachos. hijitos. — Mária nagyon huncut. Ana va directamente a la cocina a preparar la cena. 10* •147 . No (ser) perezosa.3. hijitas. (darme) vuestros cuadernos. (Tener) paciencia. hijos míos. Fordítsuk spanyolra: á) Tóni és Peti. és nyissa ki az ablakokat! Vegye elő a füzetét. Tíz órakor menj a Közért-fiókba. Mondjuk spanyolul: írj! Ne írj! írjatok! Ne írjatok! írjunk! Ne írjunk! írjon! Ne írjon! írjanak! Ne írjanak! — Beszélj! Ne beszélj! Beszéljetek! Ne beszéljetek! Beszéljünk! Ne beszéljünk! Beszéljen! Ne beszéljen! Beszéljenek! Ne beszéljenek! — Jöjj közelebb (acercarse)! Ne jöjj közelebb! Jöjjetek közelebb! Ne jöjjetek közelebb! Menjünk közelebb! Ne menjünk közelebb! Menjen közelebb! Ne menjen közelebb! Menjenek közelebb! Ne menjenek közelebb! 5. La familia Varga acaba de volver a casa del cine. 4. María. (Marcharos) más tarde. Paco. segíts Petinek megírni a feladatokat! Maradjatok itthon. (irnos) juntos a teatro. José y Estaban. No (tener) miedo. (Ser) buenos. és menjen a táblához! Ñe menjen még a helyére! Tanulja meg. és vegyél két kiló friss kenyei'et! Ne felejts el venni fél kiló krumplit és húsz deka sajtot! Peti. a szöveget könyv nélkül! LECCIÓN DIECIOCHO L e c c i ó n de r e p a s o I La familia Varga cena en casa Es sábado por la noche. ne légy lusta. Amigos. (poner) los libros en la mesa. porque ya son las diez y otros días la familia cena más pronto. (vestirse) rápidamente. (Decirme) con quién andas y te diré quién eres. No (marcharos) aún. amit (lo que) mondok! írja tovább! Mondja hangosan. no (lavarse) sin jabón. Mondjuk spanyolul (a megfelelő nagyító vagy kicsinyítő képzővel): Nagybátyám nagy darab ember. Juan y los muchachos se mudan de ropa. — Eredj (irse) szaporán! — Gyere szép csendben! — Ágnes kissé fáradt. gyertek ide szaporán! Nekem most a piacra kell mennem. Eva y María ponen la mesa. 6. (irse) a la estación. mientras que María trae de la cocina cinco platos lisos con otros tantos cuchillos y tenedores. — A doboz a fiókban van. Muchachas. hozd ide a (piaci) hálót! Köszönöm. és írja. Ana. és ne nyissátok kj az ajtót senki idegennek! Ha éhesek vagytok. José. Tegyük a főnévi igenevet a felszólító mód megfelelő személyébe: (Ser) bueno. és tanuld meg a lec­ kéidet! Tóni. Eva saca el mantel y las servilletas del cajón del aparador. egyetek kenyeret! b) Tenne nekem egy szívességet? Csukja be az ajtót-. Ezalatt ti hozzátok rendbe a szobátokat! Tóni. Todo el mundo tiene hambre. Margarita. No (charlar).

La familia se sienta a la mesa. Las cenas en la familia Varga son por lo común frías. Hoy la cena es sencilla pero abundante : hay té, pan con mantequilla, jamón, tocino y huevos pasados por agua. — No comáis tan de prisa, muchachos — dice el padre a José y Paco, quienes están tragando a porfía las finas tajadas de jamón. — Tenéis que masticar mejor los bocados si no queréis tener dolores de estómago. — ¿No quieres pan? — pregunta Ana a Juan. — Si me haces el favor. Gracias. — ¿A ti te gusta este tocino? — Es muy sabroso. Eva, échame agua. Gracias. — Pues, ¿estáis hartos ya, hijitos? — pregunta la madre a los niños. — Sí, mamita — contestan las muchachas ; pero José y Paco no son de la misma opinión. — Permíteme tomar otra tajada de este jamón, mamita. A mi me gusta tanto. — Yo, en cambio, prefiero el tocino. ¿Puedo servirme? — ¡ Qué glotones ! Tomad, si os gusta, pero tened cuidado de no coger una indigestión. No quiero que enferméis. II En el estanco — Buenos días. Dos paquetes de cigarrillos „ P l a n " y una caja de cerillas. — Siete cuarenta. — Además, tres sobres con otros tantos papeles para cartas, y dos tarjetas postales. — Aquí tiene usted, señor. ¿Desea otra cosa? — Tres sellos de sesenta y uno de cuarenta. A propósito, ¿cuánto cuesta el encendedor de bolsillo que se ve en el escaparate? — ¿Éste? Acabamos de recibirlo de Checoslovaquia. Es muy barato : cuesta sólo ochenta y cinco florines. — Siento no tener tanto dinero encima. Me lo compraré por la tarde cuando pasaré por aquí. — Como usted quiera. Si desea, puedo reservarle uno a usted. — Se lo ruego. III Un abrazo (Chiste) Come uno en una fonda donde le sirven pésimamente. Pan, vino, asado, dulces, todo es detestable. El parroquiano se seca la boca con la servilleta, satisfaőe el importe de la comida, luego llama al fondista y le dice : — ¡Déme usted un abrazo ! — Y, ¿por qué? — Porque ésta es la última vez. que me ve usted. 148

IV Refranes Con tripa vacía no hay alegría.* A buen h a m b r e no hay pan duro. Vocabulario I. más pronto korábban directamente egyenesen mudarse de ropa átöltözik el mantel abrosz la servilleta szalvéta el cajón fiók el aparador pohárszék, ebédlő­ szekrény otros tantos, otras tantas ugyanannyi por la común rendszerint, többnyire común közös; rendes sencillo egyszerű huevo pasado por agua lágy tojás tragar (le)nyel, fal a porfía versenyezve (egymással) masticar megrág el bocado falat el dolor fájdalom el estómago gyomor échame agua önts nekem vizet! echar önt; dob, hajít, vet son de la misma opinión ugyanazon a véleményen vannak la opinión vélemény otro még egy en cambio viszont el cambio csere, váltás el glotón falánk, nagyétkű tener cuidado vigyáz vmire, gondosko­ dik vmiről (de) el euidado gond, figyelem coger una indigestión elrontja a gyomrát la indigestión gyomorrontás enfermar megbetegszik II. la cerilla gyufa fi\ sobre boríték el papel para cartas levélpapír postal postai el encendedor (de bolsillo) öngyújtó Checoslovaquia Csehszlovákia reservar fenntart, félretesz ü l . el abrazo ölelés uno egy ember, egy valaki la fonda vendéglő, fogadó pésimamente nagyon rosszul el vino bor detestable utálatos, pocsék satisfacer (satisfago, satisfaces) kielégít, kifizet el importe összeg el fondista vendéglős, fogadós dar un abrazo megölel (akit: a) la última vez utoljára IV. la tripa bél, ha¡? vacío üres duro kemény

Ejercicios de repaso Mondjuk spanyolul: 1. (A 13. lecke nyelvtanához) Én most az újságot olvasom, te a folyóiratot olvasd! — Ti most leveleket írtok, azalatt mi ebédelni fogunk. — Kinek hozza ön a levelet? Nekem? Nem önnek, hanem Tóni bácsinak hozom. Neki egy folyóiratot is hozok. — Ízlik önnek a sült? Nem nagyon ízlik, mert kissé ízetlen. Lesz szíves idenyújtani nekem a sót? — Látni kívánunk benneteket. Mikor jöhetünk meglátogatni benneteket? — Délután öt óra * (A közmondások értelme: 1. Üres gyomor mellett nincsen jókedv. — 2. Ha az ember nagyon éhes, mindent megeszik.) *149

után mindig otthon találtok (encontrar) bennünket. Ha jöttök, hozzatok nekünk és szüleinknek virágokat 1 Tudjátok, hogy nagyon szeretjük (azokat). — Hol van Mária és Anna? Beszélnem kell velük. Remélem, hogy otthon találom őket. Otthon lesznek, mert éppen most jöttek haza. — Mit fogsz most csinálni? Most meg fogom írni a feladatokat. — Nem tudod,hogy most hány óra van? Körülbelül féltíz lehet. 2. (A lé. lecke nyelvtanához) Jánosnak levelet, Péternek levelezőlapot írok. — Neked mit kell vennem a piacon? Nekem fél kiló krumplit, Teréz néninek egy kiló porcukrot végy. — Anyám (saját)magának nem vesz semmit. — Magunknak mi nem veszünk semmit. — önnek hogy tetszik ez a külföldi szövet? Nekem nagyon tetszik, feleségemnek azonban az a másik jobban tetszik. — Nektek megfelelnek ezek az ingek? Nekünk meg fognak felelni. — Hol vannak az ön testvérei? Éppen most jöttek haza, és most átöltöznek, ön már ismeri őket? Igen, ismerem őket fél éve. — Még ma levelet kell írnom szüleimnek. Most mindjárt elmegyek a postára, és ott helyben megírom a levelet. Ugyanakkor sürgönyt is fogok feladni nagynénémnek, akinek holnap lesz a születése napja. — Mikor alear nyaralni menni, mindjárt a hónap elején? Nekem mindegy. Mert minden öntől magától függ. — Mi ugyanazt a nyelvet fogjuk tanulni, mint ti. 3. (A 15. lecke nyelvtanához) Lenne szíves megmondani nekem, hogy hány óra van? Sajnálom, hogy nem mondhatom meg önnek, de nincsen órám. — Érdekes könyvet látok a könyvkeres­ kedés kirakatában : meg fogom venni neked (neki, nektek, nekik). — Nem tudom, hogy mikor fognak érkezni vidéki rokonaink : nem írnak róla ( = nem írják nekünk azt). — Mikor fogsz nekem írni, vagy mikor küldesz nekem sürgönyt? Miután majd Szegedre érkezem, azonnal feladom neked. — Óhajtja, hogy megmutassam önnek az új szöveteket? Tegye meg nekem (ezt) a szívességet, és mutassa meg nekem! Ezt a sötét szövetet ajánlhatom önnek. Ha ön ajánlja nekem, meg kell vennem (magamnak). — Világosan és érthetően kell beszélnetek. — A munkások vidáman dolgoznak a gyárakban, mert tudják, hogy önmaguknak dolgoznak.
4

4. (A 16. lecke nyelvtanához) Beszéljünk világosan 1 — Ne együnk túl sokat 1 — írjuk meg neki (ezt) I — Bocsásson meg nekem a zavarásérti — Bocsássanak meg nekünk, de nem tudjuk, hogy hol van a fürdőszoba. — Azt kívánom, hogy Lajos fizesse meg a tartozását. — Szükséges, hogy jobban dolgozzunk. — Lehetetlen, hogy már ilyen késő van. — Ha ön a szállodához akar érni, menjen egészen egyenesen ezen az utcán végig 1 — Szüleim arra kérnek, hogy sürgönyözzek nekik, amikor meglátogatom őket. — Kell, hogy legyen itt egy postahivatal. — Érezzék jól magukat I — Éljenek a munkások I — Talán eljön, talán otthon marad. — Mondjanak, amit akarnak ! — Bárcsak iga­ zat mondanának 1 — Milyen érdekes könyv ! — Milyen ízletes leves 1 — Milyen szép szobák I 5. (A 17. lecke nyelvtanához) Olvass U Olvassatok hangosan 1 Ne olvass halkan ! Hadd olvasson 1 Hadd olvassanak! Olvasson (ön)! Olyassanak (önök)! — Ne menj el! Ne menjetek el 1 Hadd menjen el!'Hadd menjenek el! — Maradj nyugton! Maradjatok nyugton! Ne maradj itthon I Ne maradjatok itthon I Pál maradjon nyugton 1 Pál ne maradjon otthon! — Ha látsz szép ingeket, vedd meg magadnak (őket)l Ha láttok jó szövete­ ket, nézzétek meg, megfelelnek-e nektek. Ha önök látnak új felöltőket, vegyék meg maguknak! — Ha szomjas vagy, igyál vizet! Ha szomj asak vagytok, igyatok vizet! Ha ön szomjas, igyék vizet! — Csukd be az ajtót, és nyisd ki az ablakokat 1 Csuk­ játok be az ajtót, és nyissátok ki az ablakokat! Ne nyisd ki az ajtót! Ne csukjátok be az ablakokat!

150

LECCIÓN

DIECINUEVE

A múlt idejű melléknévi igenév — El participio el libro comprado -los libros comprados la camisa comprada las camisas compradas el libro leído los libros leídos la carta recibida las cartas recibidas a megvásárolt könyv a megvásárolt könyvek a megvett ing a megvett ingek az elolvasott könyv az elolvasott könyvek a kapott levél a kapott levelek -er :
-ir :
,

-ar : -ado

-ido

Estar + participio España está limitada al norte por Francia. El territorio de España está dividido en comarcas. El museo está abierto de diez a cuatro. Las cartas ya están escritas. Spanyolországot északról Franciaország határolja. Spanyolország területe megyékre van osztva. A múzeum tíztől négyig van nyitva. A levelek már meg vannak írva.

A közelmúlt — El pretérito presente o perfecto He escrito algunas cartas. ¿Has visitado el museo? ¿Ha vuelto ya Miguelito? Hemos estado en la ciudad. ¿No os habéis cansado? Los niños han comido mucho. Néhány levelet írtam. Megnézted a múzeumot ? Misi megjött már ? A városban voltunk. Nem fáradtatok el? A gyerekek sokat ettek. 151

I España — Señor profesor, permítanos recordarle a usted su promesa. — ¿Cuál? — La de hablarnos de España. Tenemos una gran curiosidad de saber algo de ese país cuya lengua estamos estudiando ya desde hace más de medio año. — Justo. Pues bien, hoy vamos a hablar de la geografía de España. Abran ustedes los libros en la página donde está reproducido el mapa de España.

152

España es un país de Europa meridional que forma, con Portugal, la Península Ibérica. Está limitada al norte por Francia y el OcéanoAtlántico, al oeste por Portugal, al sur y al este por el mar Mediterráneo. La superficie continental de España es de 492 230 kilómetros cuadrados,, que con las islas Baleares (5014 km2) y las Canarias (7273 km2) constituye en conjunto una superficie de 504 517 km 2 con una población de 28 millones de habitantes. Además, del vasto imperio colonial, poseído en el pasado, le quedan aún algunas colonias en África : el Marruecos Español, el Sahara Español y la Guinea Española con un total de 339 mil kilómetros cuadrados y cerca de un millón de habitantes. La parte central de la Península Ibérica está formada por una elevada meseta de unos 800 metros de altura media sobre el nivel del mar, dividida por las cordilleras y sierras de montañas. Los mayores ríos de España son el Duero, el Tajo, el Ebro, el Guadiana y el Guadalquivir. El suelo de España está maravillosamente dotado por la naturaleza. Posee en abundancia hierro, cobre, cinc, estaño, plomo, mercurio, plata y sal. Además, tiene ricos yacimientos de carbón y hierro. Con todo eso es España un país más agrícola que industrial. Los productos agrícolas, forman las dos terceras partes de la exportación. España se distingue por su producción de cereales, aceitunas y vinos. Los vinos de Jerez, Málaga, Alicante, son famosos en el mundo entero. Abundan asimismo el arroz en las llanuras de Valencia y el naranjo en Andalucía, Murcia y Valencia. La cría de ganado es también importante, particularmente la del lanar. La capital de España es Madrid. Es una ciudad muy hermosa, con muchos edificios notables y museos muy ricos. Otras ciudades importantes son Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Toledo, Bilbao. El territorio de España está dividido en comarcas o regiones (Galicia, Asturias, Vascongadas, Navarra, Aragón, Cataluña, León, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Murcia, Valencia, Extremadura, Andalucía).
\

II Conversación — Pues, Ana, ¿dónde habéis estado? — Como sabes, mi querido Juan, nosotras tres, mi hermana, su amiga y yo, nos hemos encontrado en casa de mi hermana, para visitar, algunos lugares de la capital. Juana, la amiga de mi hermana, ha venido a la capital por primera vez en su vida. — ¿Y qué habéis visto? '— Primeramente hemos subido al monte Gerardo, de donde se ofrece una vista maravillosa sobre la capital entera. Luego hemos dado un largo paseo en la orilla izquierda del Danubio, hasta el Parlamento. — jCielos ! jUn paseo tan largo 1 ¿No os habéis cansado? — No, porque a mitad de camino hemos entrado en una pastelería para descansar un poquito. Yo he tomado un helado, María y Juana han bebido un café puro. — ¿Y qué habéis comido? 153

— Nada, porque queremos adelgazar. Y tú querido, ¿cómo has pasado la tarde? — Trabajando, como siempre. He vuelto a casa a eso de las seis. Después de mudarme, he escrito algunas cartas : es preciso que uno responda a las cartas y tarjetas recibidas. Ahora las tengo escritas ya todas. Y vosotras, ¿por qué no habéis visitado el Museo Nacional? — Era ya demasiado tarde. El museo, si no me equivoco, no está abierto que de diez a cuatro. Pero eso no tiene importancia. Mañana por la mañana volveremos a vernos y seguiremos visitando la ciudad. III Indicio cierto (Chiste)' — — — — — — Petra, ¿ha vuelto ya Miguelito de la escuela? Sí, señora. ¿Le has visto? No, señora. Pues entonces, ¿cómo sabes que ha vuelto? El gato se ha escondido bajo la cama. IV Refranes A hierro candente, batir de repente.* El conejo ido, el consejo venido. Obra empezada, medio acabada. Quien no ha visto a Sevilla, no ha visto maravilla. Quien no ha visto a Granada* no ha visto nada. Vocabulario España Spanyolország limitar határol el norte észak Francia Franciaország el territorio terület dividir feloszt la comarca megye abierto nyitott, nyitva (abrir kinyit) escrito megírt, megírva (escribir ír) sido fa ser ige participio-ya^ cansarse elfárad 1. recordar (recuerdo, recordamos) emlékeztet (akit: a, amire: tárgyeset) la promesa ígéret la de hablarnos azt,' hogy beszél nekünk tener la curiosidad de kíváncsi(nak «'lenni) vmire cuyo, cuya amelynek a más de több, mint la geografía földrajz reproducir ábrázol, közöl

*(A közmondások értelme: 1. Addig üsd a vasat, míg meleg. — 2. Eső után köpönyeg. (A jó tanács nem használ, amikor a nyúl már elszaladt.) — 3. Jó kezdet
fél siker.)

154

el mapa térkép el, la mayor a legnagyobb Europa Európa el río folyó meridional déli dotar ellát, elhalmoz, megáld vmivel formar képez, alkot en abundancia bőven (el) Portugal Portugália la abundancia bőség la península félsziget el cobre réz ibérico ibéri, ibériai el cinc cink el océano óceán el estaño ón atlántico atlanti el plomo ólom el oeste nyugat el mercurio higany el sur dél la plata ezüst el este kelet rico gazdag el (la) mar tenger el yacimiento lelőhely mediterráneo földközi el carbón szén la superficie felület, terület con todo eso mindezek ellenére continental szárazföldi, kontinentális más . . . que inkább . . . , mint es de kitesz agrícola (-a végű melléknév \) földművelő el kilómetro kilométer industrial ipari cuadrado négyzet-, négyszögletes el producto termék las (islas) Baleares Baleári szigetek dos terceras kétharmad las (islas) Canarias Kanári szigetek distinguirse kitűnik, kiemelkedik el canario kanárimadár (amivel: por) constituir (-uyo, -uyes, -uye, -uímos, la producción termelés, termesztés -uís, -uyen) alkot, képez los cereales gabonafélék la aceituna oliva, olajbogyó en conjunto együttesen famoso híres la población népesség; helység * el mundo világ vasto hatalmas, nagykiterjedésű entero egész el imperio birodalom ; császárság colonial gyarmati abundar bőven van, bővelkedik poseído amelyet birtokolt (poseer bir­ asimismo ugyancsak, szintén tokol) el arroz rizs y la llanura síkság el pasado múlt el naranjo narancsfa el Marruecos Marokkó la naranja narancs el Sahara (el Sahara) Szahara la cría tenyésztés el total végösszeg el ganado jószág, állat, marha con un total de mindent együttvéve particularmente különösen cérea de közel, mintegy el (ganado) lanar gyapjas háziállat central közép-, középső, központi el edificio épület la meseta fennsík notable nevezetes unos, unas körülbelül, mintegy la región vidék, táj la altura magasság Castilla la Vieja Ó-Kasztília medio közép-, átlagos II. el lugar hely el nivel de! mar tengerszint el monte hegy el nivel szint, színvonal Gerardo Gellért dividida por las cordilleras melyet a de donde ahonnan hegyláncok részekre osztanak ofrecer (ofrezco, ofreces) nyújt, ad la cordillera hegylánc, lánchegység ofrecerse adódik; nyílik (kilátás) la sierra de montañas hegység la vista kilátás; látás la sierra hegy(ség); fűrész la orilla part mayor nagyobb 155

alá IV. -as) (-a. azonnal el conejo nyúl la obra mű. medio acabada. prendido roto v. hogy az -ar végű igék tövé­ hez -ado. képviselő­ ház a mitad de camino feleúton la mitad fele la pastelería cukrászda el helado fagylalt adelgazar lesoványodik uno az ember (általános alany) las tengo escritas ya todas már mind megírtam equivocarse téved volveremos a vernos ismét fogunk találkozni volver a f + főnévi igenév) ismét tesz vmit III. -os. ezért a továbbiakban egy­ szerűen csak participio néven említjük. „szenvedő" melléknévi igenév. beszélve eladott. -as) beszélt. az -er és -ir végű igék tövéhez -ido végződést teszünk. kapva Obra empezada. Az alábbi igék (és összetételeik) rendhagyóan képezik múlt idejű mellék­ névi igenevüket: abrir cubrir decir escribir hacer morir poner kinyitni befedni mondani írni csinálni meghalni helyezni abierto cubierto dicho escrito heeho muerto puesto prender resolver romper ser ver volver fogni törni lenni látni visszatérni preso v. félig befejezett munka. -os. -as) (-a. cándenle izzó hatir ver. A múlt idejű melléknévi igenevet úgy képezzük. pretérito Megkezdett munka. 156 . Respondemos a las cartas recibidas. üt de repente hirtelen . — A mai spanyol nyelvben csak egy participio van. rompido satisfecho sido visto vuelto elhatározni resuelto satisfacer kielégíteni Megjegyzés. eladva kapott. a fent ismer­ tetett múlt idejű v. -os. el indicio jel cierto biztos Tetra (női név) Miguclito Misi ¿In has visto? láttad ő t ? (ver lát) el gato macska esconderse elbújik bajo alatt. munka medio félig la maravilla csoda Gramática 114 A múlt idejű melléknévi igenév — El participio pasivo o.el parlamento parlament. Válaszolunk a kapott levelekre. Példák : HABLAR beszélni VENDER eladni •RECIBIR kapni hablado vendido recihido (-a.

el (la) cantante énekes(nő).) kötőszóval bevezetett mellékmondatban ragozott igealakokkal for­ dítjuk. la lengua hablada a beszélt nyelv. A levél meg van írva. se ve en el museo. így mondják pl. el libro leído los libros comprados la obra hecha las cartas escritas El museo está abierto. pin­ tado por un pintor español. dividida por las cordilleras. ( = A levelet megírták. pl. c) Használjuk a participio-t jelzői mellékmondat rövidítésére. estar ige mellett. A gyarmatok. határolja. Spanyolországot északról Franciaország határolja. tán­ coló. és ma már csak főnévként vagy melléknévként használatos. •157 . magyar: -ó. A sziget középső részét magas fennsík alkotja. La capital de Hungría está atravesada por el río Danubio. diligente szorgalmas. amelyet egy spanyol festő festett. La parte central de la península está formada por una elevada meseta.-ot északról F. el dependiente kiszolgáló. és megfelel a magyar -t. Las cartas están escritas. eran muy vastas. beszélő) a spanyolban elvesztette igei természetét. Figyeljük meg az alábbi mondatokat: El original de este cuadro. A magyarban az ilyen participio-t amely (amelyet. ( = S. Pl. -ő. A participio állhat: b) c) a) jelzőként.: La carta está escrita. pl. —. -tt képzős múlt idejű melléknévi igenévnek. A magyarban ilyenkor -va. ha ezt a legtöbbször magyartalan szerkezetet cselekvő igealakkal fordítjuk. pl. amelyek stb. España está limitada al norte por Francia. értelmes.A jelen idejű participio (a latin participium praesens. -ve képzős határozói igen évvel fordíthatjuk.) Magyarország fővárosát a Duna folyó szeli át. agua hirviente v. helyesebb azonban. b) az állítmány névszói részeként. Las colonias. igen nagy kitérj edésűek voltak. poseídas por España en el pasado.) Spanyolország északról Franciaország által van határolva. España está limitada al norte por Francia. A levelek meg vannak írva. amelyet a hegyláncok részek­ re bontanak. 115 a) A p a r t i c i p i o használata az (el)olvasott könyv a megvett könyvek a megcsinált munka a megírt levelek A múzeum nyitva van. inteligente okos. E képnek az eredetije. amelyeket a múltban Spanyolország birtokolt. ilyenkor vessző választja el az előzményektől. las puertas abiertas a nyitott ajtók. ilyenkor. főneve után áll. a múzeumban látható. agua hirviendo forró víz.Egyes esetekben a gerundio pótolja a hiányzó jelen idejű participio-t.

116 A közeiműit — El prctério presente o perfecto ¿Dónde habéis estado? Hemos subido al monte.) 158* . (Főige = az az ige. — He estado ya en España. amelynek szóban forgó idejét képezzük. Ma délután a városba mentem. Felmentünk a hegyre. Los extranjeros han visitado el museo. Hol voltatok? Felmentünk a hegyre. úgy képezzük. ezért a fenti két példát magyarosan így mondanánk: E kép eredetijét spanyol festő festette.) Az haber-rel ragozott ige participio-}^ mindenkor változatlan: Példák a ragozásra-: VENIR jönni he venido has venido lia venido hemos venido habéis venido han venido jöttem jöttél jött jöttünk jöttetek jöttek' LAVARSE mosakodni me he lavado te has lavado se ha lavado nos hemos lavado os habéis lavado se han lavado mosakodtam mosakodtál mosakodott mosakodtunk mosakodtatok mosakodtak 117 A közelmúlt használata A közelmúlttal olyan múlt idejű cselekvést jelölünk. 2. hoy ma. 1.) — Időmeghatározás nélkül: He perdido mi libro. — Spanyolországnak a múltban hatalmas kiterjedésű gyarmatai voltak. (A mai nap még tart.Megjegyzések. (És máskor is elmehetek még oda. mely nemben és számban megegyezik főnevével. erre a körülményre olyan időhatározók utalnak a mondatban. He vuelto a casa a las seis. esta mañana ma reggel. Voltam már Spanyolországban. Hat­ kor jöttem haza (és még most is itthon vagyok). Az eredeti kép a múzeumban látható. hogy az haber segédige kijelentő módjának jelen idejét ragozzuk a főige participio-ja. Esta tarde he ido a la ciudad. A külföldiek megnéztek a múzeumot. Elvesztettem a könyvemet (és még mindig nincsen meg). a) amelynek időpontját nem jelöljük meg közelebbről: Hemos sabido al monte. en este año ebben az évben. c) melynek időpontja még nem zárult le. esta semana ezen a héten. A közelmúlt összetett igealak. A fentiekből látjuk. A magyar nem nagyon kedveli a jelzői mellékmondatot. mint pl. előtt. Pl. en el siglo veinte a huszadik században. hogy a participio tulajdonképpen -o végű mellék­ név. b) melynek hatása a jelenben is folytatádik.

ha a se használata rossz hangzást idézne elő (pl. Es preci&o que uno responda a las cartas recibidas. Pl. — Hemos leído los libros comprados por nuestros padres hace una semana. Tradúzcanse al húngaro correctamente las oraciones siguientes (Fordítsuk le helyes magyarsággal az alábbi mondatokat) : Hungría está limitada al norte por Checoslovaquia. Tengo leídas estas revistas. A leveleket már megírtam. mint az estar + participio (vö. Ejercicios 1. Ha az ember könyvet akar venni magának. 115. csakhogy az állapotot nem általánosságban.. Ugyanazt fejezi ki tehát. Estas revistas están leídas. 119 U n o mint az általános alany kifejezője Kell. Ezeket a folyóiratokat kiolvasták. 159 . Contéstese a las preguntas siguientes : ¿Desde cuándo estudia usted el español? ¿Ha estado usted en España? ¿Ha leído usted algo sobre España (Spanyolországról)? ¿En qué página de nuestro libro encuentra usted el mapa de España? ¿Dónde se halla España? ¿Por qué está limitada al norte? ¿Y al oeste. — La capital de Hungría está atravesada por el río Danubio. ¿Cómo está dividido el territorio de España? ¿Cuáles son las comarcas o provincias de España? ¿Qué ha hecho usted hoy desde la mañana? 2. hogy az ember válaszoljon a kapott levelekre. — He recibido las cartas escrita» por mis amigos. „Megírva bírom őket". (A levelek már meg. — Los extranjeros llegados esta mañana a la capital visitarán los lugares notables d$ Budapest.118 A bekövetkezett állapot jelölése t e n e r + p a r t i c i p i o-val Las cartas las tengo ya escritas. — Los alumnos están sentados en los bancos. al este? ¿De cuántos kilómetros cuadrados es la superficie continental de España? ¿Qué islas pertenecen (tartoznak) a España? ¿Cuántos habitantes tiene España? ¿Dónde están las colonias de España y cómo se llaman? ¿Cómo es 1a parte central de la Península Ibérica? ¿Cómo se llaman los grandes ríos de España? ¿Cómo está dotado por la naturaleza el suelo de España? ¿Qué minerales (érceket) y yacimientos posee en abundancia? ¿Por qué es España un país más agrícola que industrial? ¿Cuáles son los productos principales de España? ¿Dónde abundan el arroz y el naranjo? ¿Qué ciudad es Madrid? Dígame otras ciudades importantes de España. — Las ventanas están abiertas. vannak írva. bemegy egy könyvkereske­ désbe. hanem személyhez kötve jelöli. A se visszaható névmás mellett (vö. rosszul hangzik). Si uno quiere comprarse un libro.. al sur. entra en la librería.) A tener + participio szerkezet a cselekvés következtében beállott állapotot jelöli. Ezeket a folyóiratokat kiolvastam. Si se quiere. — Los cereales producidos (producir termelni) en Hungría son famosos en el mundo entero. b. 57) az uno szó is kifejezi az általános alanyt. — La puerta está cerrada. különösen akkor. — El suelo de Hungría está maravillosamente dotado por la naturaleza.).

a látott kirakatok.A könyvet eladták. Tradúzcase al español: ' Ma a spanyol órán a tanár Spanyolországról beszélt. Néhány levelet írtunk. Sokat olvastunk Madridról. Me lavo todo el cuerpo. Megcsináltátok a feladatokat. a nyitott ablakok. Eltörtél egy poharat. b) A ruhát megvették (estar + part). Spanyolország területét sok folyó szeli át. Reemplácese el presente del verbo por el pretérito presente ( Az ige jelen ideié Jielyébe tegyük a közelmúltai) : Me despierto a las seis menos cuarto. Mária szép kirakatokat látott. A levelet megírtátok. A könyvet eladtuk. me quito la camisa de dormir. Salto de la cama. Spanyolország területe majdnem 500 000 négyzetkilométer. Spanyolország térképét könyvünk is feltünteti. c) Kinyitottam az ajtót. Dígase en español: a) a megvett ruha. Me lavo con agua fría. 460 . a megírt levelek. •a megírt levél. mint ipari ország. délen és keleten a Földközi tenger határolja. a meg­ csinált munka. — . 4. Most már ismerem Spanyolország földrajzát. luego me seco con una toalla. Tóni nagybácsink már volt Madridban. Megmondta az igazat. az eltört po­ harak. Saluda a sus padres y se sienta a la mesa. A köny­ vet az asztalra tettem. a kapott levelezőlap. Todos toman café •con leche y comen pan con mantequilla. az eladott könyv. réz­ ben. — Carlos entra en el comedor. a csukott ajtók. a kapott levelezőlapok. az asztalra helyezett tányérok. Nagyszüleim már meghaltak. "Spanyolország fővárosáról. Spanyolország gabonája. me pongo la bata y entro en el cuarto de baño. a megvett ruhák. Tomo el jabón y me enjabono.3. szénben. Spanyolországot északon Franciaország. ennek ellenére inkább földművelő. az eladott könyvek. 5. Becsuktad az ablakokat. Ante -el espejo me peino. Későn -tértünk haza. sokat beszél -nekünk erről a szép városról. — A levelet megírták. A ruhát megvettem (tengo + part. nyugaton Portugália.). Spanyolország bővelkedik vasban. -olaja és bora (többes szám) az egész világon híres. Luego salgo del cuarto de baño y vuelvo a mi cuarto.

Tenía muchos amigos. Osztálytársak voltunk. Estudiábamos juntos. Vidámak voltatok. > -lamos -ir : J -ar: -ábais Pedro estudiaba mal. Egész nap tanultatok. Tenían un cuarto hermoso. Andrés y Luís eran mellizos. María vivía con sus padres. Budapesten éltem. Tenías el pelo rubio. Te keveset tanultál. Szép szobájuk volt. Gyakran voltatok éhesek. Teníais hambre a menudo. Tú eras un joven delgado. Éramos condiscípulos.C T : ! -ía 1 j -ar: -abas -er :\ r } -ias -ir : ) -ar: -aba -er : \ r . Estudiaban muchísimo. Vivíamos felizmente. 11 Spanyol nyelvkönyv — 86H Szorgalmas tanuló voltam. Nagyon sokat tanultak. -ar : -ir Í J -aba . Endre és Lajos ikrek voltak. Pálnak jekete haja volt. i -ia -ir : } -ar: -abamos -er : \ . Teníamos mucho que hacer. Kényelmesen éltek. Lajos vidám fiú volt. Tú estudiabas poco. A fővárosban laktatok. LECCIÓN VEINTE A folyamatos múlt — El imperfecto Én jól tanultam. Estudiabais todo el día. Péter rosszul tanult. Sok barátom volt. A ser (lenni) folyamatos múltja . Vivías en el campo. Együtt tanultunk. Vivían cómodamente. 161 . Vidéken laktál. Vivíais en la capital. Szőke hajad volt. ' \ -íais -ir : J -ar : -aban -er : \ „ > -ián -ir : ) Yo era un alumno aplicado. Luis era un muchacho alegre. Boldogan éltünk.20 Yo estudiaba bien. Sok dolgunk volt. Érai* alegres. Te sovány ifjú voltál. Vivía en Budapest. Mária a szüleivel lakott. Pablo tenía el pelo negro.

• ¡Qué se le va a hacer 1 — dijo Alejandro. liso. mientras el profesor explicaba la materia nueva. Fumando cigarrillos. y eras un mozo de aspecto alegre e inocente. muchísimo. La película era hermosísima. Además. apuntaban a los otros. los recuerdos de la juventud 1 II Conversación — ¿Conque. lanzando un profunda — suspiro. Eran unos picarones y estudiaban menos que nadieSe parecían como un huevo a otro huevo y los profesores les confundían siempre. estaba siempre cuidadosamente vestido. jugaban al ajedrez o resolvían palabras cruzadas. de Andrés y Emerico. — ¿Te acuerdas de Francisco Székely. Pero eras más picaro de lo que parecías. Cuando tenías diecisiete años erasun joven delgado. en el último banco. dormíamos o pensábamos en otras cosas* — ¡Bellos. Nosotros. Durante las lecciones no estaban nunca atentos. charlaban. Se interesaba absolutamente por todo. — Yo también me acuerdodel tiempo cuando eras alumno del último grado: tenías largos cabellos castaños. eran los alumnos más traviesos de la clase. os ha gustado la nueva película? — Sí. hasta dibujaban caricaturas de nuestros profesores. me acuerdo a menudo de los mellizos Pásztor. Tenía un aspecto muy distinguido. papá.I Recuerdos do escuela Alejandro y yo estábamos sentados en cómodos sillones en el clubde la empresa. Nuestros cabellos comienzan a ponerse grises. muchachos. — Los años vuelan rápidamente. durante cuatro años. ni resolvíamos palabras cruzadas. — Sí. con el peí» rubio y rizado. tú y yo. Era tan alto y delgado como tú. — jSí. Nos acercamos ya a los cuarenta años. — Yo también. sí! Las lecciones de geografía eran larguísimas y las más aburridas. aunque no jugábamos al ajedrez. tenía el pelo negro. evocábamos unos recuerdos de escuela. — ¿Había mucha gente en el cine? 162 . vivacísimos. quien era el alumno más inteligente de la clase? Era un muchacho de buena figura. Estudiaba muy bien : en seguida lo captaba todo. ¿Te acuerdas? Estábamos sentados juntos. peinado hacia atrás. y los ojosnegros. — Y durante las clases de geografía. En junio celebraremos el veinte aniversario de nuestro examen de bachillerato. éramoscondiscípulos. — {Parece increíble I Me acuerdo de los años de escuela muy bien. También nosotros mismos.

IV Refranes Más moscas se cazan con miel que con vinagre. fiatalember inocente ártatlan más picaro huncutabb de lo que parecías mint ahogy kinéztél inteligente okos. Végén csattan az ostor. Addig hány cselt a róka. nagyon delgado sovány. papá. — ¿Habéis gastado mucho dinero? — No demasiado. ¿Para los periódicos? No. Nosotros dos juntos hemos gastado menos de diez florines.* No hace tanto la zorra en un año como paga en una hora. La sala estaba repleta. — 2. hosszú szánom-bánom. Vocabulario muchísimo nagyon sokat -ísimo (fokozó képző) igen.) 11* 168 . III La vocaeión de escribir (Chiste) — — — — ¿Qué estabas haciendo en Madrid? Me ganaba la vida escribiendo. la melliza iker 1. megül el aniversario évforduló el bachillerato érettségi increíble hihetetlen acordarse (me acuerdo) emlékezik (amire: de) durante cuatro años négy éven át rizado göndör el grado osztály .— Ya lo creo. a mi padre. por ser más precisos. (Rövid dinom-dánom. — ¿No hacía mucho calor en el cine? — No. vállalkozás evocar felidéz dijo mondta. En los días de canícula. Jó szóval többre megy az ember. el recuerdo emlék Alejandro Sándor el club klub la empresa vállalat. vékony el condiscípulo osztálytárs el mellizo. el cine "Libertad" es el cine más agradable de la ciudad. szólt (decir mond) ¡qué se le va a hacer l (itt:) bizony. porque el tejado queda abierto durante la proyección. no se veía ningún sitio libre. o. értelmes el más inteligente a legokosabb *(A közmondások értelme: 1. míg csávába kerül. bizony! lanzar un suspiro felsóhajt lanzar dob. pidiéndole dinero. no hemos gastado más que ocho florines. hajít ei suspiro sóhaj profundo mély ponerse gris (es) (meg)őszül celebrar ünnepel. fok castaño gesztenyebarna el mozo legény.

összezavar travieso rakoncátlan. -ía. Ferenc minden iránt érdeklődött. előkelő cuidadoso gondos vestido felöltözött. áthúz aburrido unalmas bello szép la juventud ifjúság II. crees) hisz repleto színültig teli la lihertad szabadság el tejado tető(zet) la proyección vetítés . ferde nunca soha(sem) estar atento figyel atento figyelő. úgy képezzük. -abas. hogy az -ar végű igék tövéhez az -aba. pajkos . sovány fiatalember voltál. Amikor 17 éves voltál. conque nos hát mucha gente sokan la gente nép. pénzt keres IV. Éramos condiscípulos. arc liso sima baeia atrás hátra(felé) vivaz élénk. . el zorro róka Gramática 120 A folyamatos múlt — El imperfecto o el pretérito imperfecto Osztálytársak voltunk. -íais. termet. előadás III. -ían ragokat tesszük. torzrajz la clase de geografía földrajzóra explicar megmagyaráz la materia anyag jugar al ajedrez sakkozik el ajedrez sakk(játék) resolver (resuelvo . -íamos. felöltözve interesarse érdeklődik (ami iráni: por) absolutamente teljességgel. -aban. Cuando tenías 17 años eras un joven delgado.la figura alak. emberek ya lo creo meghiszem azt creer (creo. eleven distinguido disztingvált. -abamos. mint a többi parecerse hasonlít confundir összetéveszt. figyelmes apun tar súg dibujar rajzol la caricatura karikatúra. elfog el vinagre ecet la zorra. -aba. la vocación de escribir írói hivatás la vocación hivatás ganarse la vida vmiből é l . AMAR szeretni amaba amabas amaba amabais amaban szerettem szerettél szeretett szerettetek szerettek II. A folyamatos múlt egyszerű igealak . ke­ vesebbet. Francisco se interesaba por todo. az -er és -ir végű igék tövéhez pedig az -ía. Példák a ragozásra: I. éppenséggel captar felfog. resuelto) old. cazar vadászik. -ías. megért menos que nadie a legkevesebbet. VESTIRSE öltözködni me vestía te vestías se vestía os vestíais se vestían öltözködtem öltözködtél öltözködött öltözködtetek öltözködtek amábamos szerettünk vendíamos eladtunk nos vestíamos öltözködtünk 164 . -ábais. (meg)fejt palabras cruzadas keresztrejtvény cruzar keresztez . VENDER eladni vendía vendías vendía vendíais vendían eladtam eladtál eladott eladtatok eladtak III.

Ferenc okos volt.) megismétlődött. Ferenc nagyon jól tanult. az órák alatt. en seguida lo captaba todo. Mialatt a tanár magyarázta az anya­ got. nem pedig a cselekvés ideje . Francisco era inteligente. Az órák alatt sohasem figyeltek. A folyamatos múlt a leírás. amelynek folyamata. Ferenc okosabb volt a többinél.Ugyanígy: ESTAR lenni CAER OIR VER esni látni estaba caía veía estabas eaías oías veías estaba caía oía veía estábamos . b) Durante las lecciones no estaban nunca atentos. szokásban volt. caíamos oíamos veíamos estabais caíais oíais veíais estaban caían oían veían hallani oía Csak két ige képezi rendhagyóan a folyamatos m u l t a t : SER IR lenni menni era iba eras ibas era iba éramos íbamos erais ibais eran iban 121 A folyamatos múlt használata Haeía un tiempo hermoso. Francisco estudiaba muy bien. Mária kevésbé szorgalmas nőtestvérénél. súg­ tak a többieknek. mindent rögtön felfogott. 122 A melléknév fokozása — Los grados de comparación de los adjetivos 1. A mozi tömve volt. nem pedig beállása vagy befejezése érdekel bennünket. 2. 165 . Francisco era más inteligente que los otros. c) Mientras el profesor explicaba la materia. nyáron. Minden nap fürödni mentünk a folyó­ hoz. apuntaban a los otros. az ikrek sakkoztak vagy ke­ resztrejtvényt fejtettek. a) Szép idő volt. María es menos aplicada que su hermana. Cada día íbamos a bañarnos al río. o) amely párhuzamosan folyt egy másik cselekvéssel. A folyamatos múlttal olyan múlt idejű cselekvést vagy állapotot jelölünk. los mellizos jugaban al ajedrez o resolvían palabras cruzadas. El cine estaba repleto. mindennap stb. a) amelyet folyamatában (nem pedig megtörténtében) tekintünk . b) amely a múlt bizonyos szakában (pl.

Az alapfokú hasonlítás a tan . 166 _. Tengo tantos libros como vosotros. -as) hosszabb. -os. . . -os. Te daré tantos libros cuantos quieras. . Nagyon élénk szeme volt. . -os. . . Péter a legszorgalmasabb (ti. az alapfokot (el grado positivo). pl. ül. Tenía los ojos vivacíeimos. felicísimo nagyon boldog. Péter nagyon szorgalmas. mint. melyet az alapfok elé tett más (inkább) vagy menos (kevésbé) határozószóval képezünk: más largo (-a. grandísimo nagyon nagy. . mint te. -os. Annyi könyvet adok neked. amennyi szerkezettel történik. melynek képzője -ísimo : facilísimo nagyon könnyű. riquísimo nagyon gazdag. . a) a viszonyító felsőfokot (el superlativo relativo). Az önálló felsőfokot nemcsak az -ísimo képzővel. (Lehet azonban nála szorgalmasabb tanuló is. b) Estudio muchísimo. / El suelo de España es riquísimo. cuanto (-a. . . Mária a legkevésbé szorgalmas tanuló. El suelo de España es muy rico. pl. 3.a s ) . mely maga a melléknév: 2. A melléknév fokozásában három fokot különböztetünk meg: 1. — Pedro es aplicadísimo. . a középfokot (el comparativo). az osztályban. amennyit csak kívánsz. Ferenc volt a legokosabb tanuló az osztályban. Nagyon sokat tanulok. mint v. . como olyan . melyet a középfok elé tett határozott névelővel képezünk : el más fácil. . El suelo de España es sumamente rico. annyi . Ferenc olyan magas volt. -as) kevésbé hosszú. Annyi könyvem van. Pedro es el más aplicado. tanto (-a.a s ) . . hogy az előbbi máshoz viszonyítja vagy hasonlítja a tulajdonság legmagasabb fokát. \ Este cuarto es muy hermoso. A cuanto alakot csak ige előtt használjuk. tanto (-a. los más fáciles.) 2. a többi tanulóhoz viszo­ nyítva). Won sze E z a s z o b a aa P' Spanyolország talaja nagyon gazdag. las más fáciles a legkönnyebbek . como.3. -as) olyan v. la más fácil a legkönnyebb. . María es la alumna menos aplicada. Az alapfokú hasonlítás Francisco era tan alto como tú. b) az önálló felsőfokot (el superlativo absoluto). pl. mint nektek. Megjegyzések 1. Este cuarto es hermosísimo. larguísimo nagyon" hosszú. A viszonyító és az önálló felsőfok közt az a különbség. míg az utóbbi össze­ hasonlítás nélkül fejezi ki a tulajdonság igen magas fokát. hanem körülírással is kifejezhetjük. a) Francisco era el alumno más intcligente de la clase. -os. menos largo (-as.

a jóifaangzáson kívül a melléknév szórendi helyére adott általános szabályok a mérv­ adók (vö. Endre és Imre kópé volt. Nem költöttünk többet nyolc forintnál. •ilyenkor a mondat értelme dönti el. A magyarban ilyenkor nem fordítjuk az unos. b) de lo que fordulattal. unas szót. No hemos gastado más que ocho florines. Ferenc volt a legokosabb tanuló. hogy a spanyolban többes számú főnév előtt ott találjuk •az unos. Ejercicios 1. Andrés y Emerico eran-unos picarones. unas szót.-nál. Soy menos aplicado que tú. A közép. mint én. elveszti saját névelőjét: el monte más alto = el más alto monte a legmagasabb hegy (illetve : a magasabb hegy. Lajos soványabb volt. i) Eras más picaro de lo que parecías. -nél" kifejezése középfok után Nem vagyok olyan szorgalmas.és felsőfokú melléknév helye a mondatban Francisco era el más inteligente alumno ( = el alumno más inte­ ligente). melléknév vagy névmás következik.vagy felsőfokú melléknév a főneve előtt vagy mögött állhat. Kevesebbet költöttünk tíz forintnál. Luis era más delgado que yo. <c) Hemos gastado menos de diez florines. Ha a felsőfokú melléknév névelős főnév után áll. ha számnév következik. Evocábamos unos recuerdos de escuela.. Gyakran előfordul. 124 A közép. tagadó értelmű mondat után azonban •számnév előtt is que áll. c) de-vel. Contéstese a las preguntas siguientes : ) ¿Dónde estaban sentados un día Alejandro y su amigo Juan? ¿De qué hablaban? ¿Cuándo celebrarán el veinte aniversario de su examen de bachillerato ? ¿Dónde estaDan sentados durante los años que iban a la escuela? ¿Cómo era Alejandro cuando tenía diecisiete años? ¿Cómo era usted cuando tenía diecisiete años? ¿Y cómo es 167 . u n a s kitétele többes számú főnév előtt Iskolai emlékeket idéztünk fel. ha ige következik. v-nél ragot a) que-vel fordítjuk. amikor e szó nem is jelenti azt. Huncutabb voltál. 15). hogy „néhány". Jl25 Az u n o s . mint te. hogy közép. A középfok utáni mint szót vagy -nál.vagy felsőfokú melléknévről van-e szó). mint amilyennek látszottál.]l23 a) A „mint". . ha utána főnév.

. mint 18 éves. és a házunktól nem messze volt egy mozi. . Substituyanse los puntos por las palabras que. Emlékszem. . Éva és Erzsébet nem olyan kövér (gordo). su padre de usted. . Annyi forintot költöttek. és nem fújt a szél. No beberás más . . Többet költöttünk húsz forintnál. De nem mentem egyedül. Os daremos tantos cuadernos . los tuyos. Az egész napot a szabadban (al aire libre) töltöttük. Éva nem olyan sovány ( = kevésbé sovány). Mientras los comensales se desayunan. Éva is nagyon sovány.. de.usted ahora? ¿Qué aspecto tenia Juan cuando era Joven? ¿Cómo se llamaba el alumno más inteligente de la clase? ¿Qué muchacho era? ¿Ha visto ya usted mellizos? ¿Cómo son los mellizos? ¿Qué hacen los alumnos traviesos durante la clase? ¿Charla usted también con su vecino? ¿Apunta usted a los otros? ¿Ya ha dibujado usted caricaturas? ¿Sabe usted jugar al ajedrez? ¿Cómo juega ustcdal ajedrez. . dos vasos de vino. mert vasárnap volt. . . b) Szép idő volt. Cuando llueve juego con mis compañeros al ajedrez o resuelvo palabras cruzadas. hogy akkor még szüleinkkel laktunk. . Lajos kevesebb pénzt költött. mint mi. hanem a külföldi filmek is tetszettek nekem. Míg bátyám a kertben egy padon ült és könyveket olvasott. luego voy al comedor. Esteban. doce pañuelos. Sütött a nap. . mert mindenki élvezni (gozar de) akarta a szép időt. donde los comensales están sentados ya a las mesas. Mi tío era más rico . cuatro helados. Éva olyan sovány. Nem költöttetek többet harminc forintnál. No se han comprado más . nem esett. María es menos feliz . me despierto más tarde que de costumbre (mint rendesen). quierais. me visto. creía. de lo que. otros se quedan en el salón del hotel y leen los periódicos y las revistas. . . Tradúzcase al español: a) Amikor iskolába jártam és nem voltam több. He bebido más . charlan alegremente entre sí. Ráértünk. . Ezek a képek olyan szépek. . mint te. Dígase en español: Ezek a képek szépek. Azok a képek nem olyan szépek. mint Mária. 4. Több pénzt költöttéi. mint hiszed. . 5. gyakran mentem színházba és moziba. me peino. tres tazas de café puro. mint Éva. como según lo requiera cada oración : Emerico es más delgado . Me lavo. — Sok pénzt költöttem. mint ahogy látszik. mint azok. Yo doy largos paseos y hago excursiones a las montañas que se encuentran no lejos de nuestro sitio. . (addig) én Margittal sétáltam a park­ ban. parece. 168 . mint Erzsébet. — Mária soványabb. Mindig olcsó helyeket vettünk. Para desayuno bebemos una taza de té o café con leche y comemos pan con mantequilla. Mi padre tiene tantos años . bien o mal? ¿Le gusta a usted resolver palabras cruzadas? 2. Hemos tomado mas . Ennek a festőnek a képei nagyon szépek. Reemplácese el presente del verbo por el imperfecto : Cuando estoy de vacaciones. Mis niños son más aplicados . Azok a képek ott szebbek. a bátyám (mi hermano mayor) is velem jött. Nemcsak a magyar. 3. . Mária a legsoványabb lány a családban. . Después del desayuno unos van al lago a bañarse. Ott sokan voltak. mint én. Azok a képek a legszebbek. . mert sohasem volt sok pénzünk.

Bebimos una taza de té. Megittad a limonádét. Megittam a bort. Sört ittatok. Beszéltél Évával. i Beszéltem a barátommal. Megírták a leveleket. Escribiste el ejercicio. Megírtam a levelei. la princesa. Beszélt velem. Escribieron las cartas. Hablaron con todos. Leírtátok a szavakat Mindenkivel beszéltek. Ittunk egy csésze teát Megírtunk néhány lapot Beszéltetek a tanárral. Megitták a vizet. Hablasteis con el profesor. Bebiste la limonada.LECCIÓN V E I N T I U N A A befejezett múlt — El pretérito simple Hablé con mi amigo. Bebieron el agua. Bebí el vino. y su reino al hombre capaz de contarle un cuento de nunca acabar. -ar: -er: ) -é -ir: I " ' -ar: -er: -ir: -ar: -er: -ir: -ar: -er: -ir: -ar: -er: -ir: •¿ir: -er: -ir: | J -amos ] | -irnos 1 -asfcis | \ -isteis J -aron | í -ieron 1 -aste ) ( -iste 1 -ó Bebisteis cerveza. Bebió un café puro. Hablaste con Eva. Escribimos unas tarjetas. Feketét ivott. Habló conmigo. írt barátainak. 169 . Escribisteis las palabras. Eseribí la carta. Beszéltünk velük. Muchos nombres intentaron ganarse la mano de la princesa y el reino contando cuentos pero todos fracasaron. y el rey mandó cortarles la cabeza. El cuento de nunca acabar Había una vez un rey que ofreció la mano de su hija. Escribió a sus amigos. Hablamos con ellos. Megírtad a feladatot.

hasta que. . Al cabo de seis meses el rey preguntó : — ¿Cuánto tiempo va a durar esta parte de tu cuento. por último. señor! pero todavía no estamos en ese momento. entró una tercera. y se llevó otro grano de trigo . Y entró una novena langosta. Pero sólo r \ pudieron entrar en él por un agujerito. no se sabe. • — respondió el hombre. seguramente. invadieron el país muchas langostas . pues. y el rey se echó también a dormir. al despertar : — ¿Todavía se están llevando el grano? —. Con el tiempo. amigo? — Oh rey.Por último. . se presentó un hombre que comenzó su relato de esta manera : — ¡Oh rey 1 Había una vez un gran tirano que mandó construir un inmenso granero. entró una décima y se llevó otro grano de trigo. Una vez lleno. por él y salió luego llevándose un grano de trigo. y entonces otra se llevó otro grano de trigo . y en 61 metió la cosecha de tres años. las langostas van 170 . . — volvió a • caer dormido. — No puedo contar la segunda parte del cuento antes de terminar la primera. entró la segunda. — ¡Perdonad. quedado abierto por descuido de los albañiles. interrumpiéndose sólo para comer y dormir. — Gran parte del granero está todavía llena. . . y al salir se llevó otro grano de trigo . La primera de las langostas entró. . el rey le interrumpió diciendo : — Quiero saber lo que pasó por fin. Así el narrador contó monótonamente siempre lo mismo. . y al oir al hombre repitiendo : — . destruyeron todo el trigo del reino y llegaron también al granero del rey. alto como una montaña. . Continuó de esta manera el cuento. y luego otra más y se llevó otro grano de trigo . y se llevó otro grano de trigo . — contestó el hombre. preguntando a veces.

En vista de eso. Y entonces otra langosta entró y se llevó un grano. Los domingos. poquísimos sitios libres. Esto es lo menos que se puede decir. Pasaron semanas y meses.a llevarse todo el trigo. — Justo. — Busqué un sitio. los viajes en el ferrocarril son espantosos. tanto más cuanto que tienen que levantarse temprano en los otros días. Muchísima gente. — Te comprendo perfectamente. En el telegrama me invitó a la boda de su hija menor. El domingo por la mañana lá mayor parte de los hombres quiere dormir. para no oir nada más <del interminable cuento. — ¿Un telegrama? ¿Quién te lo mandó? — Mi tía que vive en una pequeñísima aldea en las afueras de Lepsény. El resto. Quédate con mi hija y mi reino. cerca de la puertecilla. — Así es. pasó un año. i. — ¿Cómo eso? ¿Qué ocurrió? — El sábado por la noche yo estaba en casa leyendo el periódico. me levanté muy temprano porqué tenía que alcanzar uno de los trenes de la mañana. puedes imaginártelo. Conque. — Y ía boda se celebró ayer. Y así quedó interrumpido el cuento de nunca acabar. Tu cuento es interminable. pero cuanto más buscaba. II Conversación — ¿Por qué no me llamaste ayer por teléfono? — Porque no estuve en casa. y entró luego otra y se llevó otro grano . ¿Y cómo era la boda misma? 171 . el rey interrumpió un día a su narrador: — Amigo. El domingo por la mañana me desperté de pésimo humor. con tal que me dejes en paz y no vuelvas a decir una sola palabra de las langostas ni de los granos de trigo. — Lo sé. el peor «itio en todo el coche. — ¿Y lograste alcanzarlo? — Llegué a la estación en el último momento. — Te compadezco. El rey empezó a preguntarse: — ¿Voy a -vivir bastante años para oir todo el relato? Lanzó " un profundo suspiro. Después de recorrer la mayor parte del tren. •cuando recibí un telegrama. hallé al fin un sitio. cumpliste tu promesa. No quiero saber lo que ocurrió a la langosta a quien le toca entrar ahora en el granero. y por último acabó por caer dormido. Pasé el domingo en el campo. Tenga el rey paciencia. y todavía las langostas se llevaron el trigo grano a grano. porque tenía el máximo deseo de dormir y la mínima gana de levantarme. tanto menos hallaba.

-tet el relato elbeszélés. El favorito le escribió dándole las gracias y diciéndole : — Este libro es tan interesante que estoy deseando recibir el segundo tomo. hasta noche cerrada. elbeszélés de nunca acabar soha véget nem érő. IV Refranes Nunca mucho costó poco. Comí y bebí toda la tarde. contamos) elmond. (Türelem rózsát terem. escribiendo en la última página : — Segundo y último tomo. ) — 3. Por eso no quiero molestarte más. elözönli la langosta sáska destruir (destruyo. destruímos) elpusztít. Megszűnik a baj. nyílás *(A közmondások értelme: 1. La comida de boda era óptima. Te llamaré mañana por la tarde. feldúl el trigo búza llegar eljut el agujero lyuk. — 2. Vocabulario la cerveza sör I. Muerto el perro se acabó la rabia. magtár la cosecha termés . megbukik mandó cortarles la cabeza levágatta a fejüket mandar megparancsol. ¡Hasta mañana ! — Gracias por tu amabilidad. hercegnő el reino királyság capaz de képes vmire contar (cuento. elmesél intentar megpróbál. beszámoló de esta manera ily módon la manera mód el tirano kényúr. El rey se sonrió y le envió otro libro igual. végtelenül nagy el granero csűr. -tat. Mis parientes me recibieron con la mayor alegría. jAdiós 1 III Un libro interesante (Anécdota) Un rey pensó obsequiar a su favorito enviándole un libro cuyas hojas eran billetes de banco.— La recuerdo con sumo gusto. Mindenért meg kell dolgozni. aratás una vez llena amikor már tele volt Ueno teli invadir ellep. jelentés. végtelen la princesa hercegkisasszony. Nem egy nap alatt épült fel Buda vára. — Y tienes muchísimo sueño. 172 . zsarnok construir (coustruyo. Volví con un tren de la mañana. construímos) épít inmenso óriási.. el cuento mese. küld. ha okát megszüntetjük. elvállal fracasar csődöt mond.* No se ganó Zamora en una hora.

magával visz el narrador elbeszélő. tanto menos minél többet (jobban) . ezért a quien le toea entrar aki soron van. kedély máximo nagyon nagy. rieron) nevet IV.infinitivo) sikerül (vmit megtenni) el resto maradék. legnagyobb óptimo kiváló. legnagyobb el degeo kívánság. . annál kevésbé recorrer bejár. (fa)levél el banco pad dar las gracias megköszön el tomo kötet sonreír (se) mosolyog reir (río. reí. bevesz Zamora (spanyol város. l a paz béke solo egyedüli. a keresztények és az arabok közti harcok idején makacsul ellenállt a kasztíliaiak tá­ madásainak) muerto el perro a kutya kimúlása után morir (muero. la anécdota anekdota. hogy bemenjen ¿a quién le toca? kin van a sor? (me toca a mí rajtam a sor) quedarse con megtart con tal que (-\. düh 173 . muerto) meg­ hal. reiste. óhaj. el peor a legrosszabb la puertecilla (kocsi)ajtó compadecer (-ezeo. gondatlanság el albañil kőműves llevarse elvisz. nagyon jó hasta noche cerrada késő éjjelig molestar zavar. fiatalabb(ik) justo úgy van de pésimo humor nagyon rosszkedvűen pésimo nagyon rossz. . kis la aldea falu en las afueras de környékén la boda menyegző menor kisebb(ik). kiváló la mayor parte de los hombres a legtöbb ember tanto más cuanto que annál is inkább. múlva con el tiempo idővel seguro biztos acabó por azzal végezte. -eees) sajnál. egyetlen quedar interrumpido félbemarad II. reisteis. . estuve voltam (estar rendhagyó befejezett múltja) ¿cómo eso? hogy-hogy? pequeño kicsi. együttérez (akivel: tárgyeset) con sumo gusto a legnagyobb örömmel sumo legmagasabb. utolér el tren vonat lograr (-\.quedar abierto nyitva hagy el descuido hanyagság. ganar elfoglal. véget nem érő grano a grano szemenként en vista de eso erre való tekintettel. reímos. . végül is interminable végtelen. mert alcanzar elér. mesemondó monótono egyhangú hasta que amíg csak interrumpir félbeszakít pasar történik no estamos en ese momento még nem tartunk ott otro (-a) más még egy echarse a dormir lefekszik aludni al despertar amikor felébredt caer dormido elalszik / al cabo de végén. adoma.subjuntivo) azzal a feltétellel. legcsekélyebb la gana kedv. végigfut peor rosszabb . hogy dejar en paz békén hagy . vágy mínimo legkisebb. kegyenc enviar (envío) küld la hoja (papír)lap'. terhére van (akinek: tárgyeset) la amabilidad kedvesség III. rio. maradvány . kimúlik la rabia veszettség. rövid történet obsequiar megajándékoz el favorito kegyelt. a többi el viaje utazás el ferrocarril vasút espantoso szörnyű. rettenetes lo menos a legkevesebb cuanto más . hogy . reímos . legrosszabb el humor kedv. vágyakozás perfecto tökéletes. morimos .

-eer. -asteis. Tegnap sürgönyt kaptam. A befejezett múlt egyszerű igealak . -gar. -iste. Beváltottad ígéretedet. Cumpliste tu promesa. -oir. Hetek. úgy képezzük. -icron ragokat tesszük. Ayer recibí un telegrama. -aste. -uir. -aron. -guar. Példák a ragozásra: I. -aer. pasó un año. VIVIR élni éltem éltél élt éltünk éltetek comimos ettünk comisteis ettetek comieron ettek amasteis szerettetek vivieron éltek A -car. -istcis. COMER enni comí comiste comió ' ettem ettél evett viví viviste vivió vivimos vivisteis I I I . elmúlt egy év. AMAR szeretni amé amaste amó amamos amaron szerettem szerettél szeretett szerettünk szerettek II.Gramática 126 A befejezett múlt — El pretérito simple o indefinido Pasaron semanas y meses. -amos. -ió. -üir végű igék ragozásánál ügyel­ nünk kell a helyesírásra: TOCAR érinteni JUGAR játszani AVERI­ GUAR kivizsgálni EMPEZAR meg­ kezdeni CAER ŰCTlí toqué jugué > / tocaste jugaste tocó jugó tocamos jugamos tocasteis jugasteis tocaron jugaron averi­ guaron empe­ zaron cayeron creyeron oyeron • averigüé averiguaste averiguó averiguamos averiguasteis empecé caí creí oí destruí argüí empezaste eaiste creíste oiste destruíste argüíste empezó cayó creyó oyó empezamos caímos creímos oímos empezasteis caísteis creísteis oísteis destruísteis argüísteis tJSIll CREER hinni OIR hallani DESTRUIR elpusztí­ tani ARGÜIR vitatkozni destruyó destruimos argüyó argüimos de­ struye­ ron argü­ yeron 174 . hónapok múltak. -ó.- \ . -zar. hogy az -ar végű igék tövé­ hez az -é. az -er és az -ir végű igék tövéhez az -í. -imos.

Tegnap sürgönyt kaptam. los niños jugaban. mely akkor következett be. Amikor János belépett az ebédlőbe. amely tel­ jesen lezárult. ha a múltban fennálló állapotot írjuk le. hatása még a jelenben is érezhető. társai már az asztalnál ültek. un día. — A franciától és az olasztól eltérően a befejezett múltat. és a cselekvés a jelennel nem függ össze. — Inés tenía los cabellos rubios. Ezért figyeljük meg jól a következő olvasmányokban az egyes igeidőket. vagyis amikor a cselekvés befejezett voltát akarjuk kiemelni. a folyamatos múltat használjuk.). A befejezett múlt a) olyan múlt idejű cselekvést jelöl. Estaba en casa cuando llegó el telegrama. hogy miért áll itt vagy ott ez vagy az az igeidő. sok olvasást igényel. A mesemondó mindig ugyanazt mesélte. Ma reggel korán keltem. a gyerekek játszottak. 3. és gondolkodjunk el azon. melynek befejezett voltát akarjuk kiemelni. Ha a múlt idejű cselekvés olyan időszakaszban ment végbe. Ágnesnek szőke haja volt. H a a múlt idejű cselekvés olyan időszakaszban ment végbe. b) a társalgás nyelvében olyan múlt idejű cselekvést jelöl. befejezett múltat használunk.127 A befejezett múlt használata a) Nací en Budapest. Szép idő volt. b) c) . közelmúltat használunk : Esta mañana me he levantado temprano. a mondatban ilyenkor rendszerint lezárt múlt időpontra vonatkozó határozót találunk (ayer. amely még nincsen lezárva. A befejezett múlt az elbeszélés ideje. 175 Budapesten születtem. Cristóbal Colón nació en 1446 y murió en 1506. a jelennel nincsen összefüggésben. mely teljesen lezárult. sus compañeros ya estaban sentados a las mesas. Egy napon a király félbeszakította mesemondóját. Míg én dolgoztam. Kolumbusz Kristóf 1446-ban született és 1506-ban halt meg. A befejezett múlt az elbeszélés ideje. c) olyan múlt idejű cselekvést jelöl. Cuando Juan entró en el comedor. A szoba kicsi volt. A világosság kedvéért össze­ foglaljuk a három múlt idő használatát: 1. a közel­ múltat és a folyamatos múltat a spanyol egyaránt használja beszéd közben. hace cineo años stb. — Mientras yo trabajaba. H a a cselekvést folyamatában tekintjük. Megjegyzések. El narrador contó siempre lo mismo. amikor a sürgöny megjött. Otthon voltam.. Ayer recibí un telegrama. Hacía un tiempo hermoso. E három idő tehát nemcsak az irodalom nyelvében szerepel. — El cuarto era pequeño. — Ayer me levanté a las seis. amikor egy másik cselekvés folyamatban volt. Tegnap hatkor keltem. Az idők helyes használata már nagyobb gyakorlatot. A folyamatos múlt a leírás ideje. ha a múltban ismétlődő vagy párhuzamosan folyó cselekvésekről szólunk. Un día el rey interrumpió a su narrador. 2.

Az alábbi mellékneveknek a szabályos képzésű alak mellett rendhagyóan képzett • közép. más pequeño konkrét értelmű. la mayor falta a legnagyobb hiba. Mejor és peor gyakoribb. los más pequeños niños a legkisebb gyerekek . Más grande. más malo. Pl. 2. Este es el peor sitio.és felsőfoka is v a n : BUENO jó mejor más bueno jobb peor más malo rosszabb mayor más grande nagyobb menor más pequeño kisebb superior (-a) más alto magasabb cl mejor el más bueno a legjobb el peor el más malo a legrosszabb el mayor el más grande a legnagyobb el menor el más pequeño a legkisebb el superior el más alto a legmagasabb ) óptimo bonísimo. mindig főneve után áll: mi hermana mayor nővérem. más bajo konkrét értelmű: el monte más alto a magasabb (a leg­ magasabb) hegy. Me recibieron con la mayor alegría. — Ha a mayor. su hermano minor öccse. fiatalabb. 3. mint más bueno. la mesa más grande a nagyobbik (a legnagyobb) asztal. la menor excusa a legkisebb mentség. A legnagyobb örömmel fogadtak. — Superior. los bancos más bajos a legalacsonyabb padok. inferior olykor konkrét értelmű.128 A melléknév rendhagyó fokozása La comida de boda era óptima. Más alto. buenísimo nagyon jó pésimo malísimo nagyon rossz máximo grandísimo nagyon nagy mínimo pequeñísimo nagyon kicsi supremo. Ez a legrosszabb hely. sumo altísimo nagyon magas ínfimo bajísimo nagyon alacsony muchísimo nagyon sok poquísimo nagyon kevés MALO rossz GRANDE nagy PEQUEÑO kicsi ALTO magas inferior (-a) BAJO alacsony más bajo alacsonyabb MUCHO sok POCO kevés más több menos kevesebb el inferior el más bajo a legalacsonyabb lo más (de) . legtöbbször azonban átvitt értelemben áll: el piso superior 176 . menor jelentése idősebb. mayor és menor átvitt értelmű. A menyegzői lakoma nagyon jó volt. a legtöbben lo menos (de) a legkevesebben Megjegyzések a fokozáshoz 1.

hablé con mi amigo. Mínimo és ínfimo a más szóval nyomatékosítható. Yo mando hacer todos mis trajes al sastre. mint az enyém. Bátyám nagyobb. A mindennapi nyelvhasználatban az hacer igét használjuk a műveltetés kifejezésére (vö. A király levágatta a fejüket. bár önálló felsőfokok. János a legjobb barátom. ¿qué dijo el rey al narrador? ¿Conoce usted el fin de este cuento? 2. Salto de la cama. Ejercicios 1. Escribes cartas. 129 A mfiveltetés kifejezése El rey mandó cortarles la cabeza. — Carlos se levanta muy temprano. el más mínimo dinero a legkisebb pénzösszeg. A viszonyító felsőfokban a határozott névelő helyébe birtokos névmás is léphet: Juan es mi mejor amigo. Busca un sitio y halla uno en el último coche. — Bebo agua. Los niños pueden Jugar. = Por ejemplo: he hablado. A kényúr hatalmas csűrt építtetett. b) imperfecto. me quito la camisa de dormir y entro en el cuarto de baño. Luis recibe muchas cartas. Me afeito y me lavo rápidamente. el Sumo Pontífice a pápa (a legfőbb pap}. 3. Llega a la estación en el último momento. Ez a minőség elmarad a többi mögött. c) pretérito simple: Hablo con mi amigo. mint az. -el. — A hasonlítás superior és inferior után a elöljárószóval történik: El trabajo era superior a sus fuerzas. a mandar ige felel meg. Dígase en español: A te tollad Jobb. Ez a szövet rosszabb. -tat. El tirano mandó construir un inmenso granero. Comenzamos nuestro relato. 12 Spanyol nyelvkftnyv — 6614 *177 . el Tribunal Supremo a legfelsőbb törvény­ szék. la ciudad inferior az alsó város. — Esta calidad es inferior a todas las otras. Én minden ruhámat a szabóval csináltatom. Alcanzáis el tren. Példák: el momento supremo az utolsó pillanat. a harmadik terem a legnagyobb. Ezek a szövetek nagyon rosszak. Ez a legrosszabb szövet. A munka meghaladta erejét. Az első terem a legkisebb. ' A magyar -at. salgo del cuarto de baño y vuelvo a mi cuarto. con sumo gusto a legnagyobb öröm­ mel. 4. Se apresura para alcanzar el tren de las ocho. 4. Mis amigos mandan construir una casa. -tet műveltető képzőnek a spanyol irodalmi nyelvben . Contéstese a las preguntas siguientes: ¿Qué cuento leímos en la clase pasada? ¿Quién había una vez? ¿A quién ofreció el rey la mano de su hija? ¿Qué ocurrió a los hombres que intentaron ganarse la mano de la princesa? ¿Cómo comenzó su relato el hombre que se presentó por último? ¿Qué destruyeron las langostas? ¿Por dónde entraron las langostas en el granero del rey? ¿Qué se llevó cada langosta al salir del granero? ¿Son interesantes los cuentos de nunca acabar? ¿Al rey le gustó el cuento interminable? ¿Por qué volvió a caer dormido? Por último. supremo és ínfimo. Vivís en la capital.: 174). 5. Reemplácese el presente del verbo por la forma correspondiente del a) pretérito presente. Máximo. me desayuno. Luego. mínimo. József a legjobb tanuló. éj. Comemos pan.I a felsőbb emelet. Tu trabajas en la fábrica. Reemplácese el presente del verbo por el pretérito simple: Me despierto de pésimo humor. Bebo una taza de café con leche y como pan con mantequilla. (P.) Alejandro me llama por teléfono. calidad inferior gyengébb minő­ ség. Ez a sajt nagyon jó. la más ínfima calidad a legsilányabb minőség. viszonyító értelemben is állhatnak. Después de vestirme. hablaba.

Amikor társai hallották őt. Ez a munka meghaladja erőnket. después de acostarse. hogy zavarlak levelemmel. mint te. tegnap reggel ötkor keltem. A legnagyobb örömmel segítek majd önnek. amikor sürgönyt kaptam egyik vidéki barátomtól. Ez a minőség gyengébb amannál. A holnapi viszontlátásig 1 LECCIÓN V E I N T I D Ó S A rendhagyóan képzett befejezett múlt Me puse el abrigo y fui a la ciudad.mint én. hogy elérjem a hatórás vonatot. Az utolsó percben szálltam fel a vonatra. Nagyon keveset iszom. mert nagyon álmos vagyok és korán akarok lefeküdni. Végigjártam az egész vonatot. Y una noche. de meg kell magyaráznom neked. Al oirle sus compañeros. 1 178* . mint mi. Tradúzcase al español: Kedves Barátom! 1 Bocsáss meg nekem. Egész nap ettem és ittam. A sürgönyben lánya esküvőjére hívott meg engem. El mozo se hizo criado en casa de un labrador. és fél hatkor már elmentem hazulról. hogy tegnap miért nem hívtalak fel telefonon. Ez jobb minőség. Ti többel esztek. de nem sikerült szabad helyet találnom. Az állomáson barátom nagy örömmel fogadott. A legény elszegődött szolgának egy paraszt házába. Szombaton este éppen vacsoráztam. Se dijo para sí: — Me iré por el mundo en busca de amo a quien servir. dijo para sí: A spanyolban felkiáltójel helyett kettőspontot írnak a levél megszólítása után. mint mi. dijeron: —Í Está soñando. Elképzelhe­ ted. Az ablak magasabb. Nos hát. Ők keveseb­ bet költöttek. 5. Ma este nem hívlak fel. és csak az utolsó vonattal tértem vissza a fővárosba. ezt mondták: — Álmodik. Holnap este azonban benézek hozzád. hogy mennyi ember várt a jegypénztárak (la taquilla) előtt. I El sueño de un criado (Cuento asturiano) Érase una vez un mozo cuyos padres eran tan pobres que no tenía qué comer. Ezért írtam neked ezt a lapot. Húgom kisebb. El mozo no tardó en simpatizar con la hija de su señor. Y después de mucho andar de pueblo en pueblo se hizo criado en casa de un labrador que tenía una hija muy guapa. mint az ajtó. a levél szövegét természetesen új sorban kezdik. y por eso dio en pensar cómo pedir la mano de ella. Felvettem felöltőmet és a városba mentem. Szerencsére (Por fortuna) az utazás nem tartott sokáig. Minden kocsi tömve volt.

y la chiva-atada. sí. voy a contárselo todo a mi padre. algún disgusto habrá tenido con ellos y se habrá marchado de casa. La hija del señor comenzó a saltar y a palmotear. Se lo diremos a la hija de nuestro amo. luego dijo: — jQué oigo I Este joven es hijo de familia ilustre. casa de ciento cincuenta luces. Al poco tiempo el criado se casó con la hija de su señor. porque sus padres tienen una casa con ciento cincuenta luces. será rico. Y le contó lo que había. dijeron: — Está soñando. casa ilustre. Y fue a escuchar a la puerta del criado y le oyó decir : — jAy ! casa de mis padres. sin duda es hijo de padres ricos. ella recibió la noticia con alegría. sí. casa de ciento cincuenta luces . me casaré con él. casa ilustre. Y dijo una criada : — Sí. es ilustre y es rico . y dijo en alta voz : — ¡Ay ! casa de mis padres. El labrador fue a escuchar el sueño de su criado. 12* 179 . me casaré con él. Y al oirle sus compañeros. Y ella le dijo a su marido: — Vamos a pasar unos días a casa de tus padres. Cuando se lo dijeron. tengo muchas ganas de conocerlos. ¡Y sabe Dios las docenas de chivas que entrarán en la chivatada ! Y repitió la hija del amo : — Sí. Y dijo a las criadas : — Es ilustre. se casará con mi hija.— Soñaré despierto. y la chiva-atada.

¿Qué tal? — Bien. gracias. — ¿Sola? — No propiamente sola. porque es independiente del programa de la emisora. por poco se murió de risa. jmira ! está la chiva atada con una soga. Su mujer. Y como estaba muy enamorada de su marido y era buena. ¿qué hiciste ayer? — Por la tarde hizo sol y por eso me marché a dar un paseo en el parque municipal. — ¿Dónde? jNo la veo ! ¿Cuál es? — Aquella choza . no te olvides mandarme unas que representan a ti y a Ernesto juntos. Es mucho mejor que el gramófono. y su hermano el violín no peor que un virtuoso. soy yo. Julieta? — Sí. y dijo el marido a su mujer : — Allí está la casa de mis padres. Como sabes. — Ernesto trajo su máquina fotográfica e hizo la mar de fotos. entre los invitados estaba también tu Edmundo? — Pues. claro. ni más ni menos. — Si las fotografías son buenas. Y debajo de aquel nogal. Allí hubo una pequeña tertulia. — Me lo pensaba. Lástima que hacia las siete empezó a llover a más y mejor y tuvimos que regresar a casa. Y tú. — ¿Hubo una orquesta para bailar? Sé que Sofía toca el piano. ¿Te divertiste ayer. en ella entra luz de ciento cincuenta estrellas por los agujeros que tiene en el tejado. jiremos ahora ! Se pusieron en camino y después de muchos días llegaron a un monte. Blanca. Los rollos de las películas los revelará Ernesto hoy o mañana. Te reconozco por tu voz. vino también Ernesto. al oir esto. baila mejor que los otros. en casa de Sofía? — Muchísimo. lo haremos más adelante. ni es peor que un aparato de radio. El padre de Sofía compró hace poco un aparato magnetofónico. — ¡Qué contratiempo ! ¿Y salieron bien las fotografías? — No lo sé aún. Creo que baila mejor que un bailarín.— Viven muy lejos. porque no hay que poner los discos de continuo. — Hubo mejor. Él fue mi pareja en el baile. sacó a sus suegros de la miseria y vivieron todos muy contentos. Bailamos de las ocho hasta la medianoche. Pero tal fue la curiosidad de su mujer que le dijo: — jNo !. Ésta es toda la hacienda que tienen mis padres. — ¡Qué oigo ! Por supuesto. II Conversación (Al teléfono) — ¿Con quién hablo? ¿Eres tú. 180* .

Tengo que contarte tantas cosas. . nemes. De gloria y pompa lleno. hasta mañana. hogy keressek. la busca keresés el pueblo helység. előbb(re) adelante előre la curiosidad kíváncsiság . Y gritóle por mofa : "¡Astro divino ! ¿Dónde estás? ¿qué te hiciste? . ébren ¡ay! ó! ó jaj I ilustre híres. Si todo va bien. város . földműves dijeron (decir befejezett múltja) soñar (sueño.— De acuerdo. — Adiós. előkelő la luz fény . látnivaló ponerse en camino elindul. Rafael Pombo (1833-1912} Vocabulario puse (poner befejezett múltja) fui (ir befejezett múltja) se hizo (hacerse befejezett múltja) hacerse criado elszegődik szolgának el criado szolga. falu. keresésére . y tornó al cieno El polvo vil. " Y su camino Siguió en silencio el sol. — Pues bien. asturiano asztúriai érase una vez volt egyszer cuyos padres akinek a szülei dijo mondta irse por el mundo világgá megy en busca de keresni. lakosság no tardó en simpatizar egy-kettőre rokonszenvezett tardar en késlekedik. nos acostamos) lefekszik despierto éber. sokáig tart (vmit megtenni) simpatizar rokonszenvez dio (dar befejezett múltja) dar en elkezd vmit tenni acostarse (me acuesto. utálat algún disgusto habrá tenido con ellos bizonyára valami nézeteltérése volt velük la noticia hír palmotear tapsol (örömében) la palma tenyér . soñamos) álmodik (amiről: con) I. keressél stb. nem sokkal később ' tener (muchas) ganas (nagy) kedve van más adelante később . III El sol y el polvo Alzándose en furioso torbellino Eclipsó el polvo al sol. viszály . nevezetesség. y en el azul sereno. querida. mañana por la tarde pasaré por tu casa y hablaremos un rato. Y cesó el huracán . útnak ered 181 . — Yo también a ti. . inas el labrador paraszt. nőül vesz vkit la docena tucat al poco tiempo nemsokára. Siguió en silencio el sol. pálma(ág) casarse con férjhez megy vkihez. las luees ablak(ok) la chiva kecske(gida) la chiva atada a megkötött kecske la chivata da (szójáték) kecskeól el disgusto veszekedés. habozik.

182 . felverődik furioso dühös. la fotografía fénykép a más y mejor alaposan. elhomályosít la mofa gúny el astro csillag(kép). állandóan continuo folytonos. pech salir bien jól sikerül el rollo tekercs revelar előhív . Ütnak eredtek. hogy nem istől morirse de risa majd meghal a nevetéstől la risa nevetés ibe: estar enamorado (-a) szerelmes (akibe : de) el suegro após la suegra anyós los suegros após és anyós la miseria nyomorúság II. nyugalom cesar abbahagy. alzarse felemelkedik. sár vil hitvány el azul kékség. nem szükséges poner los discos lemezeket feltesz el disco lemez de continuo folytonosan. viskó la estrella csillag el nogal diófa la nuez dió la soga kötél por poco kis híja. égi siguió (seguir befejezett múltja) el silencio csend. rengeteg la foto (las fotos). megszűnik el huracán orkán tornar visszatér el cieno iszap. dühöngő. -oces) felismer (amiről: por) divertirse (me divierto) szórakozik en casa de Sofía Zsófiéknál Sofía Zsófi la tertulia szűkebb baráti társaság bailar táncolni el invitado meghívott Edmundo Ödön el baile tánc sz el bailarín balett-táncos. bőségesen tuvimos (tener befejezett múltja) regresar visszamegy. ¿eres tú? te vagy az? Julia (Julieta) Júlia (Juliska) Blanca Blanka reconocer (-ozco. csillagzat divino isteni. táncművész la bailarina balett-táncosnő hubo (haber befejezett múltja) la orquesta zenekar la orquesta para bailar tánczenekar r tocar el piano zongorázik el piano zongora el violín hegedű el virtuoso zenevirtuóz hace poco nemrég. meghallgatta El labrador fue a escuchar el sueño de su criado. bemutat III. leleplez olvidarse megfeledkezik representar ábrázol. nyugodt la pompa pompa / Gramática **"' a) A rendhagyóan képzett befejezett múlt A paraszt elment és szolgája álmát.la choza kunyhó. kevéssel ezelőtt. Se pusieron en camino. állandó independiente független (amitől: de) la (estación) emisora adóállomás ej parque municipal városliget municipal városi propio éppen(séggel) vino (venir befejezett múltja) Ernesto Ernő trajo (traer befejezett múltja) la máquina fotográfica fényképezőgép la mar de tengersok. hazatér el contratiempo kellemetlenség. el aparato készülék magnetofónico magnetofonni más ni menos pontosan úgy . kék ég sereno derűs. heves el torbellino forgószél eclipsar elsötétít. bizony ony ám el gramófono gramofon no hay que nem kell.

ill. retener visszatartani: retuve stb. Siguió su camino en silencio... továbbá néhány o tövű ige a befejezett múlt egyes és többes szám 3. A befejezett múltat rendhagyóan képező igéket két csoportba oszthatjuk. 2. fue. hogy az ir vagy a ser ige befejezett múltjáról van-e szó. mint dio. az egyes szám 1. — 1. és 3. Amint a fenti táblázatból láthatjuk. illetve u hangzóra változ­ tatják : 183 . b) Azok az e tövű igék. pl.b) Por poco se murió de risa. 50. componer összerakni: compuse stb. Csendben folytatta útját. a mondat értelméből kitűnik. mint a szabályos képzésű igéknél.). vio — a tőre esik. melyek e hangzót a kijelentő mód egyes számában í-re változtatják (vö. személyben a hang­ súly — az egyszótagú alakok kivételével. o hangzót i. Az Ír és a ser befejezeti múltja azonos . A fenti igék összetételei természetesen az alapige rendhagyóságát követik. 3. Majd meghalt a nevetéstől. nem pedig a ragra. deducir levezetni: deduje stb. b. személyeben az e. a) az alábbi igék rendhagyó toböl képezik befejezett múltjukat: ANDAR járni CABER elférni CONDUCIR vezetni DAR adni DECIR mondani ESTAR lenni HABER (segédige) HACER tenni IR menni PODER -hatni PONER helyezni QUERER akarni SABER tudni SER lenni TENER bírni TRAER hozni VENIR jönni VER látni anduve cupe anduviste cupiste anduvo cupo anduvimos cupimos anduvisteis cupisteis • anduvieron cupieron conduje condujiste condujo condujimos condujisteis condujeros di dije estuve hube hice fui pude puse quise supe fui tuve traje vine vi diste dijiste estuviste hubiste hiciste fuiste pudiste pusiste quisiste supiste fuiste tuviste trajiste viniste viste dio dijo estuvo hubo hizo fue pudo puso quiso supo fue tuvo trajo vino vio dimos dijimos estuvimos hubimos hicimos fuimos pudimos pusimos quisimos supimos fuimos tuvimos trajimos vinimos vimos disteis dijisteis estuvisteis hubisteis hicisteis fuisteis pudisteis pusisteis quisisteis supisteis fuisteis tuvisteis trajisteis vinisteis visteis dieron dijeron • estuvieron hubieron \ hicieron fueron pudieron pusieron quisieron supieron fueron tuvieron trajeron vinieron vieron i Megjegyzések.

vagy felsőfokról van-e szó. mint egy balett-táncos. e két szó mondatbeli szerepét a mondat értelme határozza meg. Nagyon erősen esik. A határozószó középfoka után következő semmint vagy mintsem kötőszót egyszerűen que-vel fordítjuk: Luis habla el castellano mejor que lo escribe. — Mejor és peor tehát melléknév is. Néhány határozószó rendhagyóan képezi közép. mai rosszul mucho nagyon. a melléknév fokozásának mintájára. (Melléknév. Ödön táncol a legjobban. menos alegremente kevésbé vidáman. A határozószók önálló felsőfokát az -ísimamente és az -ísimo képzővel képez­ zük : alegrtsi mámente nagyon vidáman. más alegremente vidámabban. Edmundo baila mejor que un bailarín. szerfölött. (Szó szerint: Ödön jobban táncol. sokat poco keveset Megjegyzések. Károly jobban tanul a többieknél. Pl. muchísimo nagyon (jól). úgy képezzük» hogy a más vagy menos szót tesszük a határozószó elé : alegremente vidáman. felicísimamente nagyon boldogan. mucho nagyon. a legrosszabbul más többet. mint a többiek.) A határozószó középfokát.) — Vagyis a határozószók viszonyító felsőfokát körülírással fejez­ zük ki. Carlos es el mejor alumno. István tanul a legjobban az osztályban. A határozószó viszonyító felsőfoka a középfokkal azonos .és felsőfokát: hien jói mejor jobban. a legjobban peor rosszabbul. pl. (Határozószó. Ugyanígy: Esteban estudia mejor en la clase. mint egy balett-táncos. Me divertí muchísimo. a legkevesebbet Vivo más felizmente que tú. Llueve a más y mejor.) 2. mint te. hogy közép. a legtöbbet menos kevesebbet. (Csak úgy sza­ kad. Ödön jobban táncol. Károly a legjobb tanuló.PEDIR RE IB nevetni SEGUIR követni SENTIR érezni DORMIR aludni MORIR meghalni pedí rol scjmí sentí dormí morí pediste reiste seguiste sentiste dormiste moriste pidió rio SlfllliÓ peri lirio» reimos segu litios sentimos pedisteis reisteis sej/uhtels sentisteis dormisteis moristeis pidieron rieron siguieron sintieron durmieron murieron sintió durmió dormimos murió morimos 131 A határozószó fokozása Boldogabban élek. a mondat értelme mondja meg. semmint írja.) — Carlos estudia mejor que los otros. cansado fá­ radtan. Baila mejor que un bailarín. Lajos a spanyolt jobban beszéli. Nagyon jól szórakoztam. Jobban táncol. más cansado fáradtabban. — Edmundo baila mejor que los otros. 184 . határozószó is lehet .

soy yo. amikor az egyszerű jövővel kifejezett cselekvés be fog következni. 2. pl» Viven muy felizmente. Te vagy az? — Igen.3. A gyerek torkaszakadtából kiabál. amikor hazajöttem. Mária rengeteget dolgozik. vála­ te contestaré. viszonyítás nélkül) a befe­ jezett jövő múlt idejű valószínűséget jelöl. Habrán sido las diez cuando volví a casa. Valószínűleg tíz óra volt ( = Tíz óra lehetett). 133 A személyes névmás kiemelése ¿Eres tú? — Sí. Ha majd megebédeltünk. Luis se habrá levantado ya. pl. A befejezett jöv5 egy másik. sus padres. Cuando habremos comido. hogy az ige mögé tesszük. Nagyon boldogan élnek. El niño grita a más y mejor. somos nosotros. valószínűleg szóval és múlt idővel fordítjuk. 185 . Ti vagytok? Igen. ¿Sois vosotros? Si. A személyes névmást az önállóan használt ser ige mellett úgy emeljük ki. Szüleim bizonyára elmentek már. A befejezett jövő a spanyolban összetett igealak : az haber segédige egyszerű jövő idejéből és a föige par/icipio-jából áll. Habrá tenido algún disgusto con Bizonyára volt valami nézeteltérése szüleivel. Ha majd megkaptam leveledet. a magyarban rendszerint bizonyára. mi vagyunk. A határozószó önálló felsőfokát körülírással is kifejezhetjük. *«*•" A befejezett jövő — El futuro perfecto o compuesto Cuando habré recibido tu carta. egyszerű jövő idejű cselekvéshez viszonyítva eloidejuseget fejez k i : a befe. Példák a ragozásra: RECIBIR kapni habré recibido habrás recibido habrá reeibido majd kaptam majd kaptál majd kapott VESTIRSE felöltözni me habré vestido te habrás vestido se habrá vestido os habréis vestido se habrán vestido majd felöltöztem majd felöltöztél majd felöltözött majd felöltöztetek majd felöltöztek habremos recibido majd kaptunk habréis recibido majd kaptatok habrán recibido majd kaptak nos habremos vestido majd felöltöztünk A befejezett jövőt két esetben használjuk: 1. María trabaja hasta no más (hasta más no poder).°zett jövővel kifejezett cselekvés be lesz fejezve akkor. Lajos bizonyára felkelt már. én vagyok. daremos un paseo. — Mis padres se habrán marchado ya. önmagában (más jövő idejű cselekvéshez való. szolok neked. sétálni megyünk. pl.

— Az összes tanuló nevetett. — Nagyapám 1959-ben halt meg. — Sajnáltad. — Hová tettétek az újságot? — Nem tudtam megírni a levelet. — Sokat kellett várnod? — Beszélni akartunk velük. semmint írok spanyolul. — Guando supe la verdad. — Nosotros nos divertimos (más bueno) que nuestros amigos. b) Csak úgy szakad az eső. — Fui muy contento de verle. — Ayer fui al teatro. — Mélyen aludtak. Dígase en español: a) (usando el pretérito simple:) Lajos pénzt kért tőlem (részeshat. — No le dije la verdad. — Tú has hablado (más claro y distinto) que tus amigos. — Quise divertirme con mis amigos. — Rengeteget dolgozunk. 186* . — A múzeumban sok érdekes dolgot láttunk. — Jobban beszélek. mint azelőtt. — No pude ponerme en camino. — Miért nem látogattatok meg bennünket? — István magá­ val hozta fényképezőgépét. — Seguí bailando hasta la medianoche. — Vine para ver a Margarita. — Tegnap otthon voltunk. — Ma több levelet kaptunk. A magyartól eltérően a divertirse ige előtt a kérdésben nem tesszük ki a ¿Cómo? („Hoqyan?") kérdőszót. Contéstese a las preguntas siguientes: ¿Qué cuento leímos en la clase precedente (előző)? ¿Cómo se intitula (Mi a címe) este cuento asturiano? ¿Cómo eran los padres del mozo de quien (akiről) se habla en el cuento? ¿Qué se dijo el mozo un día? ¿Dónde se hizo criado al fin? ¿Simpatizaba el mozo con la hija de su señor? ¿Qué quería hacer? ¿Qué dijo el mozo soñando en alta voz? ¿Qué dijeron sus compañeros al oirle? ¿Cómo recibió la hija del amo la notica sobre el sueño del criado? ¿Qué hizo después de escuchar el sueño?'¿Qué hizo el labrador? ¿Qué quería ver la hija del labrador cuando ya se había casado con el mozo? ¿Dónde estaba la casa de los padres del mozo? ¿Cómo era? ¿Qué hizo la mujer del mozo al oir sus palabras? ¿Qué hizo luego? ¿A usted le gustan las pequeñas tertulias? ¿Le gusta a usted bailar? ¿Tiene usted un gramófono? ¿Tiene usted también un aparato de radio? ¿Qué programa quiere usted escuchar en la radio? ¿Tiene usted una máquina fotográfica? ¿Cuándo hizo usted fotografías? ¿Salieron bien sus fotografías? ¿Sabe usted revelar los rollos de películas? 2. — A válaszban kitesszük a sí vagy no szót. 4. — Hemos cantado (alegrísimo). — Ya vi muchas. — Ma jobban érzem magamat. — Hice todo lo posible. — Dormí ocho horas sin despertarme. — Anduve rápidamente. cosas en este mundo. — Az én anyám job­ ban főz.134 A d i v e r t i r s e ijje hasznalata Hogyan mulattál tegnap? Nagyon jól. — Éva tanul a legkevesebbet. — Puse un disco para bailar. 3. — Pablo ha respuesto (más mal) que los otros. mint máskor. — Szüleid most boldogabban élnek. — Sentí haberle molestado. — A gyerekek torkuk szakadtából kiabál­ > nak. Ejercicios 1. mint teg­ nap. — No cupe en el tranvía. la dije toda a mis padres. ¿Te divertiste ayer? Sí. Substituyanse los adjetivos por la forma del adverbio correspondiente: El matrimonio Varga vive más (feliz) que vosotros. — Nagyon sokat dolgoztam. mint Teréz néni. — Károly beszél a legtöbbet. — Tovább olvastam a szöveget. — Traje conmigo la máquina fotográfica. Conjugúeme en el pretérito simple los verbos de las oraciones siguientes: Di las fotos a mi hermana. — Miért nem mondtad el ezt nekünk? — A folyóiratot Ernőnek adtam oda. hogy nem érsz rá. muchísimo. — Testvéreim elmentek a moziba. eset).

entraron en el patio del teatro. Tradúzcase al español: a) Tegnap este nagyon jól mulattam. János pompás kedvében ébredt. Később gramofonlemezeket tettünk fel. LECCIÓN VEINTITRÉS A folyamatos régmúlt — El pretérito pluscuamperfecto Juan se levantó de excelente humor porque había dormido a más no poder. Ernő táncolt a legtöbbet és a legjobban. A múlt idejű főnévi igenév — El infinitivo perfecto o compuesto Estoy contenta de haber venido con anticipación. A meghívottak közt (ott) volt Júlia. Ti vagytok? Mi vagyunk. és Ödön hegedült. Ödön és Ernő is. amikor hazajöt­ tem. ha majd megjött (haya vuelto) a gyárból. Örülök. mert teljesen kialudta magát. odasietett feleségéhez. Nekem a tánczene tetszett a legjobban. Ha majd elolvastam az újságot. Blankáéknál kis(ebb) házimulatság volt. — Hány óra van? Tíz óra lehet. bementek a színház földszintjére. b) Mit csinálsz holnap? Holnap vasárnap lesz. Ő az. corrió a su mujer. és rengeteg felvételt fogok csinálni a gyerekeimről (de). Ők azok. Ha majd előhívtam a fényképeket. 187 . felkelek. — Beszélni fogok Jánossal. lefekszem. mert magam hívom elő a fényképtekercseket. Ha majd kialudtam magam. A befejezett régmúlt — El pretérito anterior Después de que hubo regresado a casa. Zsófi zongorázott. Hogyan mulatott a húgod? ő is nagyon jól mulatott. — Hogyan mulattatok tegnap? Nagyon jól. Mihelyt hazajött. hogy előbb jöttem. A múlt idejű határozói igenév — El gerundio pasado o compuesto Habiendo mostrado sus billetes. Kilenc óra lehetett. majd fiaimmal sétálni megyek a városligetbe. 5. Miután felmutatták jegyüket. meg fogom neked mutatni őket.c) Te vagy az? Igen. Jól sikerülnek a fényképeid? Nagyon jól. Éjfélig táncoltunk. Zsófi. Magammal viszem majd a fényképezőgépet. én vagyok.

Unos días antes. — Estoy contenta de haber venido con anticipación. el director cultural de la fábrica había preguntado a Juan si quería comprar dos billetes de teatro. porque era domingo y había dormido a más no poder. — Cuando habré dormido una horita. Después de haber descansado y comido algo. Primero. que a mí me gustan mucho los espectáculos. — advirtió Juan. ¿Estás contenta? — [Vaya una pregunta 1 Tú sabes muy bien. Llegó. este sábado nos iremos al teatro. Ambos se pusieron sus mejores galas. 188 . — No he pensado en ello. luego se encaminaron al teatro. corrió a su mujer y le dijo: — Palomita mía. — Así. Había asistido al reestreno de "Hamlet".I En Í'1 I en 1ro Ayer por la mañana Juan se levantó de excelente humor. al fin. se apresuró a casa para descansar un ratito. Habiendo llegado con media hora de anticipación. — dijo Ana. la tragedia más grandiosa de todas las de Shakespeare. Soy muy aficionada al teatro. Habiendo entregado sus abrigos y sombreros a la encargada del guardarropa. había estado con su mujer en el Teatro Nacional. Ana y Juan no tuvieron que aguardar largo rato en el guardarropa. Después de que hubo regresado a casa. Juan no se lo hizo decir dos veces. — dijo Juan para sí. He logrado procurarme dos localidades buenas. porque en vísperas. se pusieron a pasearse por el vestíbulo del teatro. Tan pronto como Juan hubo terminado el trabajo. querido. me sentiré mucho mejor. tendré bastante tiempo para observar los vestidos de las señoras. el matrimonio Varga empezó a prepararse para la función. — Siento no haber traído conmigo los gemelos. el sábado por la noche. segundo. el sábado.

En el Teatro Nacional han puesto en escena el drama de Madách. . Pues bien. el anfitrión pagó la cuenta y solamente dió al mozo diez centavos de propina. tomando del brazo a su amigo. — ¿Por qué. Una acomodadora les condujo a sus asientos. Ana y Juan entraron en el patio del teatro.Al fin sonaron las campanillas anunciando el próximo comienzo de la función. — ¿Qué clase de obras prefieres? ¿La tragedia o la comedia? — Eso depende de mi humor. los palcos y los pisos repletos de gente. La representación alcanzó un gran éxito. * — ¿Qué espectáculos anuncian las carteleras? — En el Teatro de la Ópera representan óperas que he visto ya todas. donde dan una comedia francesa. — No lo sé aún. — ¿Verás bien de esta butaca? — preguntó Juan a su mujer. — Ya lo veo que quieres reírte. el mismo individuo gratificó a la encargada del guardarropa con cinco pesos. Las actrices y los actores desempeñaron sus papeles con una maestría extraordinaria. — Te lo diré más tarde. Más tarde. — le respondió Ana. si no has dado más que diez centavos de propina al mozo del restaurante. — Bien. el telón metálico que se estaba levantando. pero prefiero las obras con música. Hubo muchos aplausos y hasta ovaciones. . Luego se levantó el telón y apareció la escena con la decoración del primer acto. me encargo de eso. estoy"asombrado ! — le dijo el amigo. hazme el favor de comprar las localidades. Después de la comida. — ¡Hombre. al salir del teatro. La tragedia del Hombre. le das cincuenta veces más a la encargada del guardarropa? Y el tacaño. III Un rapto de generosidad (Chiste) Un amigo había invitado a otro a comer en un restaurante y a ir luego a un teatro. Vieron la platea. dijo : — Es que la del guardarropa . — Te puedo proponer el Teatro Alegre. II Conversación — Tengo ganas de ir al teatro uno de estos días. Habiendo mostrado sus billetes a la entrada al acomodador que los verificaba. Ana y Juan miraron alrededor. arrastrándole a la calle y cerciorándose primero de que nadie podía escucharlo. Por lo general. ¡Hay que ver el magnífico abrigo •que me ha dado en vez del mío 1 189 . es decir la ópera y la opereta. a mí me gustan todas las funciones. Estaba empezando la función.

támlásszék alrededor körül. dráma proponer (-pongo. belépés el acomodador. la actriz színész. kiváló a más no poder végkimerülésig. -pones) javasol dar ad (darabot színházban) encargarse elvállal (cuntí: de) . . felkészül (amire: para) ambos. óhajt-e no se lo hizo decir dos veces nem mon­ datta magának kétszer la paloma galamb procurar ^szerez el espectáculo színdarab. (oda)siet con anticipación előbb. nagyszabású de todas las de Shakespeare Shakespeare valamennyi tragédiája közül unos días antes néhány nappal ezelőtt el director cultural kultúrfelelős cultural kulturális si quería (hogy) akar-e. korábban . elvégez. vminek az előestéjén la víspera előest asistir a jelen van vminél. elintéz el papel szerep la maestría művészi teljesítmény extraordinario rendkívüli. . belső udvar I. que clase de miféle la comedia vígjáték la música zene la ópera opera la opereta operett la cartelera plakát poner en escena színre visz el drama színmű. menetjegy el patio színházi földszint. . színésznő desempeñar su papel szerepét eljátssza desempeñar ellát. la encargada megbízott ponerse a (-\-inf. szalad. la acomodadora jegyszedő verificar ellenőriz conducir (conduzco. apareces) előtűnik. . előadás ser aficionado (-a) szeret. segundo először .) elkezd (vmit tenni) 190 pasearse fel-alá sétál el vestíbulo előcsarnok de haber venido con anticipación hogy korábban jöttem siento non haber traído sajnálom. primero . a vég­ sőkig correr fut. másodszor en vísperas de előző este. . megjelenik la escena színpad. ápol vkit el reestreno felújítás la tragedia tragédia grandioso nagyszerű. küszöbön levő el comienzo kezdet la entrada bemenet.Vocabulario excelente pompás. körbe la piatea (színházi) földszint el palco páholy el telón metálico (színházi) vasfüggöny el telón színházi függöny metálico fém-. . conduces) vezet el asiento ülőhely. érkeztek con media hora de anticipación fél órá­ val előbb aguardar vár largo rato sokáig el guardarropa ruhatár habiendo entregado miután átadták entregar átad el sombrero kalap la encargada del guardarropa ruhatárosnő el encargado. fémből való aparecer (aparezco. segít. kedvel (amit: a) tan pronto como mihelyt después de haber descansado miután pihent prepararse elő-. ambas mind a ketten la gala díszruha habiendo llegado minthogy . előre la anticipación előleg el billete belépőjegy . hogy nem hoztam el los gemelos színházi látcső advertir (advierto) megjegyez. eredmény el actor. szín la decoración díszlet(ezés) el acto felvonás la representación előadás el éxito siker. szól próximo közeli. ülés la butaca zsöllye. különleges el aplauso taps la ovación hangos tetszésnyilvánítás II.

mert la (ti. megfogja karját el brazo kar arrastrar maga után húz. vonszol cerciorarse megbizonyosodik (amiről: de) es rue ez azért van. már befejeződött. melyet testvérem írt Rómából. Amikor a pályaudvarra értünk. 191 . cipel. a vo­ nat már elment. ámulok el tacaño fösvény. Recibí ayer la carta que mi hermano había escrito de Roma. Anna megvette magának a ruhát. rablás. Szombaton János a feleségével a Nemzeti Színházban volt. A folyamatos régmúlt összetett igeálak: az haber segédige imperfecto-jából és a főige paríicípio-jából áll. Unos días atrás. megjutalmaz estoy asombrado meg vagyok lepve. me­ lyet néhány nappal ezelőtt a ki­ rakatban látott. hogy akar-e két jegyet venni. Néhány nappal ezelőtt a kultúrfelelős megkérdezte Jánostól. Ana se compró el vestido que unos días atrás había visto en el escaparate. amely egy másik (ma­ gában a mondatban kifejezett vagy csak odaértett) múlt idejű cselekvéshez képest előbb történt. a peso századrésze) fillér la propina borravaló el individuo egyén. el director cultural había preguntado a Juan si quería comprar dos billetes. el tren ya había salido. További példák : Cuando llegamos a la estación. személy gratificar megörvendeztet. elragadás la generosidad bőkezűség el anfitrión vendéglátó gazda el centavo (a délamerikai pénzegység. la encargada) ¡hay que ver! (azt) látni kell! en vez de helyett.encargar megbíz (amivel: de) III. a ragozásra: VEN IPi j ö n n i había venido habías venido había venido habíais venido habían venido jöttem jöttél jött jöttetek jöttek LAVARSE mosakodni me había lavado' te habías lavado se había lavado nos habíamos lavado os habíais lavado se habían lavado mosakodtam mosakodtál mosakodott mosakodtunk mosakodtatok mosakodtak habíamos venido jöttünk A folyamatos régmúlt olyan múlt idejű cselekvést jelöl. 111. Tegnap kaptam meg a levelet. fukar tomar del brazo karonfog. el rapto roham . Példák. helyébe Gramática 135 A folyamatos régmúlt — El (pretérito) pluscuamperfecto El sábado Juan había estado con su mujer en el Teatro Nacional.

— Ne csodálkozzunk azon. así que. mentem vala. 192 . Megjegyzés. Mihelyt megérkeztünk. ott is ritkán. tan pronto como. m i n t : después de que miután. felhívott engem telefonon.136 A befejezeti régmúlt — El pretérito anterior Mihelyt János befejezte a munkáját. pl. Példák a ragozásra: LLEGAR megjönni hube llegado hubiste llegado hubo llegado hubimos llegado hubisteis llegado megjöttem megjöttél megjött megjöttünk megjöttetek VESTIRSE Öltözködni me hube vestido te hubiste vestido se hubo vestido uos hubimos vestido os hubisteis vestido se hubieron vestido felöltözködtem felöltözködtél felöltözködött felöltözködtünk felöltözködtetek felöltözködtek hubieron llegado megjöttek A befejezett régmúlt csak az irodalom nyelvében fordul elő. Miután pihentek és ettek valamit. me llamó por teléfono. hogy a spanyolban öt múlt idő van. Tan pronto como Juan hubo tcrminado el trabajo. *'*' A múlt idejű főnévi igenév — El infinitivo perfecto o compuesto Después de haber descansado y comido algo. menék. •en seguida que mihelyt. hazasietett. átöltözköd­ tünk. se apresuró a casa. Sajnálom. se nos acercó. mentem. odajött hozzánk. amely közvetlenül megelőzött egy másik (rendszerint befejezett múlttal kifejezett) cselekvést. További példák : Después de que hubimos llegado. megyek vala. A befejezett régmúlt összetelt igealak : az haber segédige befejezett múltjából •és a föige por/irípío-jából áll. En seguida que Ana nos hubo visto. los Varga empeza­ ron a prepararse. Mihelyt Anna meglátott bennünket. Luego que Juan hubo recibido la carta. hogy nem hoztam magam­ mal a látcsövet. nos mudamos de ropa. vo. luego que. A múlt század magyar nyelvében is négy múlt idő volt még használatos. Siento no haber traído conmigo los gemelos. Vargáék készülődni kezdtek. Mihelyt János megkapta a levelet. Ezért főleg olyan kötőszók után szokott •előfordulni. Olyan múlt idejű cselekvést jelöl.

hogy láthatunk benneteket. mely az haber segédige jelen idejű főnévi igenevéből és a föige participio-jából áll: Jelen" idejű főnévi igenév amar vender recibir venir lavarse szeretni eladni kapni jönni mosakodni haber amado ' haber vendido haber recibido haber venido haberse lavado Múlt idejű főnévi igenév (hogy) szerettem. Előidejűség: Infinitivo perfecto Siento haberte molestado. várniuk kellett. hogy zavarlak. amar. mint a jelen idejűt. (hogy) megmosakodott. eladtál stb. entraron en el patio del teatro. kaptál stb. hogy késtem. ha nyilván előidejüségről van szó . 138 Az összetett határozói igenév — El gerundio perfecto o compuesto Habiendo llegado con anticipación. szerettél stb. hogy zavartalak. entre. vender. tehát. 133 . míg azonban az infinitivo pre­ sente egyidejű. gué mi abrigo a la encargada del guardarropa. Ana y Juan tuvieron que aguardar. 13 SP NVol nyelvkönyv — . Sajnálom. egyszeri (és nem folyamatos) cselekvést jelölő igék esetében a múlt idejű főnévi igeñév helyett sokszor jelen idejű főnévi igenév szo­ kott állni akkor is. — Beálló.A jelen idejű főnévi igenév mellett (amilyen pl. Miután felmutatták jegyüket. hogy késem. jöttél stb. hogy előidejüségről van szó: Miután a színházba érkeztem. Debo excusarme dé haber llegado tarde. Bocsánatot kell kérnem. Estamos contentos de haberos visto. Debo excusarme de llegar tarde. 83). addig az infinito perfecto a főmondat állítmányának idejéhez képest előidejű cselekvésre utal: < Egyidejűség : Infinitivo presente Siento molestarte. a kötőszó ugyanis már eleve rámutat arra. bemen­ tek a színház földszintjére. Estamos contentos de veros. ' (hogy) kaptam. átadtam Después de llegar ( = D. (hogy) jöttem. haber llegado) al teatro. örülünk.espués de felöltőmet a ruhatárosnak. (hogy) eladtam. elsősorban mellékmondatok rövidítésére (vö. örülünk. hogy láthattunk benneteket Megjegyzés. Sajnálom. escribir) a spa­ nyolban múlt idejű főnévi igenév is van. Habiendo mostrado sus billetes.614 Minthogy Anna és János korán jött. Bocsánatot kell kérnem. megmosakodtak A múlt idejű főnévi igenevet ugyanúgy használjuk.

) megjöttem. A különbség csak az. a folyamatos régmúlt — el (pretérito) pluscuamperfecto 7. A kötőmód — el subjuntivo (egyelőre csak jelen idejét ismerjük) 194 háblo beszélek hablaba beszéltem hablé beszéltem hablaré beszélni fogok . (miután stb.: 64).) felkelt (miután stb.) szerettem. ***" Az eddig tanult igemódok és igeidők összefoglalása I. megjöttél stb. összetett határozói igenév az haber segédige egyszerű határozói igenevéből és az főige participio-jából áll: Főnévi igenév amar szeretni összetett határozói igenév habiendo amado habiéndose levantado habiendo venido habiéndose vestido (miután stb. mint az egyszerű határozói igenéwel (gerundio simple. a befejezett régmúlt — el pretérito anterior 8. Az e g y s z e r ű igeidők: 1. négy egyszerű és négy összetett ideje van: 1.Az etfidejű v. (miután stb.— el pretérito presente 6. levantarse felkelni venir vestirse jönni öltözködni Az összetett határozói igenévvel ugyanúgy rövidítünk mellékmondatokat.) felöltözött . 2. hogy az összetett határozói igenév mindenkor «lőidejűséget fejez ki. Az ö s s z e t e t t igeidők: he hablado beszéltem había hablado beszéltem hube hablado beszéltem habré hablado majd beszél­ tem habla beszélj! hablar beszéljetek! hable beszéljek 5.. a közelmúlt. a jelen idő — el presente pl. a befejezett múlt — el pretérito simple o indefinido 4. minthogy kötőszóval és múlt idejű igealakkal fordítjuk. a befejezett jövő — el futuro imperfecto o simple II. A magyarban rendszerint miután. az egyszerű jövő — el futuro imperfecto o simple 2. A felszólító mód — el imperativo (csak jelen ideje van) III. szerettél stb.el (pretérito) — imperfecto 3. a folyamatos múlt . A kijelentő mód . vö.

porque (llegar) con inedia hora de anticipación. beléptem a páholyba. —. a színházba men­ tünk. — Ana reconoció a la actriz: la (ver) ya en otras piezas. de la platea o de los palcos? ¿Qué hace la gente en el vestíbulo del teatro? ¿A quién se entregan los abrigos y sombreros? ¿Qué anuncia el próximo comienzo de la función? ¿^Qué hacen los acomodadores y las acomodadoras? ¿Qué se ve en la escena? ¿Guando alcanza la representación un gran éxito? ¿Con qué gratifican los espectadores la maestría de los actores y actrices? 2. — Juan se puso a pasearse por el vestíbulo. el tren no (llegar) todavía. hogy (ők) későn keltekl — Miután ettünk valamit. Az igenevek 1. 3. — Llegando al teatro. los dos amigos se quedaron en el vestíbulo del teatro a fumar cigarrillos. Siento no haber podido venir a verte. — Habiendo olvidado traer consigo los gemelos. Ana no vio bien la escena. hogy meghívhattalak ebédre. — Milyen kár. beszélve ) jelen idejű — imperfecto o simple . összetett — perfecto o compuesto habiendo hablado miután x beszéltem. — Szüleim sajnálják. — Escribiéndome una carta. hogy meghívhatlak ebédre.IV. beszélt stb. hogy nem láttak benneteket. — Miután megmutattam a jegyemet. porque (dormir) mucho y profundamente. — ¿Estás contento de recibir cartas? ¿Estás contento de haber recibido cartas? — El señor Varga piensa salir para Szeged mañana. — Mis hermanos fueron a ver a nuestro abuelo. Tradúzcase al húngaro : a) Siento no poder venir a verte. Cambíense los infinitivos entre paréntesis por la forma correspondiente del pluscuamperfecto o pretérito anterior: Ayer el enfermo se sintió mejor. 13* / 195 . entramos en el cuarto de baño para lavarnos de pies a cabeza.A m e l l é k n é v i . hogy későn kelteml — Milyen kár. me harás un grande favor. Dígase en español: a) (Usando el infinitivo)^ őrülök (alegrarse de). Contéstese a las siguientes preguntas : ¿Va usted muchas veces al teatro ? ¿Cuándo estuvo en 'el teatro por última vez? ¿Qué vio usted en el teatro? ¿Dónde compró usted los billetes de teatro? ¿Qué localidades prefiere usted en el teatro? ¿De dónde ve usted mejor. b) Levantándome temprano. pero volvieron a casa sin haberle visto porque se había marchado a dar unpaseo. Después de levantarnos ( = Después de habernos levantado).A f ő n é v i a igenév — el infinitivo hablar beszélni haber hablado hablado beszélt. — Habiéndome escrito una carta. 4. igenév — el participio igenév — el gerundio b) múlt idejű — perfecto o compuesto 2. — A színházba mentünk. — Tan pronto que (oir) sonar las campanillas. Ejercicios 1. egyszerű — imperfecto o simple hablando beszélve b) előidejű v. — Cuándo vine a la estación. El señor Varga piensa haber llegado tarde. örülök. Juan me hizo un grande favor. Szüleim sajnálják. — Habiendo llegado al teatro con anticipación. A h a t á r o z ó i a) egyidejű v. los amigos fueron a un teatro. entregué mi abrigo a la encargada del guardarropa. hogy ritkán látnak benneteket.3. — Después de (comer) en un restaurante. tengo mucho tiempo para prepararme. hogy későn keltél! — Milyen kár. anélkül. hogy későn keltünkl — Milyen kár. hogy magunkkal vittük volna a színházi látcsővet. los espectadores entraron en el patio del teatro. tenía bastante tiempo para leer el periódico. — Habiéndome levantado temprano.

Los árabes reinaron en España siete siglos. Pompás kedvemben ébredtem. a színdarabra gondoltam. Tradúzcase al español: Tegnap vasárnap volt. Hassán. — Miután munkájukat befejezték. — Minthogy megtanultad az uj szava­ kat. En la España de aquella época* había varios reinos árabes. . hanem Feri barátommal. jól fogsz felelni az iskolában. Az előadásnak nagy sikere volt. Ezért sok taps volt az egész előadás alatt. Legközelebb nem megyek egyedül. — Ha megtanulod az új szavakat. J . Nieve y flores En el año 711. Hassán quería mucho a su mujer y siempre cumplía todos sus deseos. mert jobban látok a földszintről. Minthogy magammal hoztam a látcsövet. Hace muchos años vivía en Granada un rey árabe. Nekem a darab nagyon tetszett. pero no pudieron conquistar las regiones montañosas del norte. se apoderaron de la España del sur y del centro. En todos estos siglos no cesó la guerra de los españoles contra los invasores. Esta guerra de liberación de la tierra española se llama la Reconquista. — Mivel a színészek jól alakították szerepüket. sok taps volt az előadás alatt. — Minthogy kedvünk volt színházba menni. hogy neki is tetszenek a jó darabok. jól felelsz majd az iskolában. Kár azonban. mindent jól láttam. Como eran más fuertes que los españoles. La Reconquista fue terminada en el siglo quince. — Mivel a vonat késve érkezett. melyet szombat este láttam a Vidám Színházban. hogy láttám a vígjátékot. mert teljesen kialudtam magamat. Fátima era muy hermosa. 196 * . fogat mostam és fésülködtem.b) (Usando el gerundio) Miután befejeztem a munkát. con su mujer Fátima. Uno de ellos tenía su capital en'Granada. hogy helyem egy páholyban volt. ) színésznő rendkívüli művészettel alakította szerepét. los árabes que vinieron de África invadieron España. a munkások hazamentek. LECCIÓN VEINTICUATRO Lección de I repaso . Az egyik (Una de las . Nem sajnálom. Mialatt a fürdőszobában mosakodtam. hazamentem. jegyeket vettünk a ma délutáni előadásra. 5. sokat kellett várnunk a pályaudvaron. Tudom. .

En los pióos de estas montañas la nieve aparece en invierno para desaparecer en primavera. Pero este deseo era más difícil de cumplir que otros. ver las montañas siempre cubiertas de nieve. Siempre hace buen tiempo. la nieve desapareció. No he visto nunca tanta nieve. el califa de Córdoba. con asombro de todos. Tú querías ver las montañas siempre blancas. Fátima lloraba y repetía su deseo de . vio con sorpresa las montañas tan blancas como la nieve. . II La mejor muerte (Anécdota) » Un bufón había ofendido gravemente a su soberano. primavera. Un día de. Granada está situada aJ pie de la Sierra Nevada. *197 . que yo mismo escoja el género de muerte. Todas las montañas estaban blancas de nieve. Y desde entonces.¡Qué alegría! La nieve ha vuelto a cubrir las montañas. Fátima al salir a la terraza de su palacio. y para cumplir tu deseo he mandado traer de las tierras de Arabia. donde se encuentra Granada. como cuenta la leyenda.Señor — suplicaba el bufón — permíteme. Le prometió cumplir su deseo algún día. Muy contenta corrió hacia su marido y le dijo: . respetando el género de muerte escogido. Entonces Fátima dijo a su marido: — Me gusta mucho este paisaje.almendros y replantarlos en las laderas más próximas de estas montañas. El marido no sabía qué hacer para consolar a su mujer. el cual le condenó a muerte.El clima de Andalucía. quiero morir . de viejo. . la más alta de España. es muy caluroso. Pero al día siguiente. durante el reino de Hassán. *. por lo menos. . todos los años. — Di cómo quieres morir. El bufón rogó el perdón del soberano en gracia a sus buenos servicios anteriores. las montañas de alrededor de Granada se visten de blanco con la flor del almendro. Al rey le hizo gracia la salida y le perdonó. Pero un día. Los años pasaban y la nieve sólo estaba arriba en los altos picos de la Sierra.Señor — contestó el bufón —. Llueve poco. Es la flor de los almendros. en primavera. en Granado cayó una gran nevada. Hassán se sonrió y le contestó: — No es nieve. y decídete cuanto antes. Es más bonito. Quiero x ver las montañas siempre blancas. No nieva nunca. Pero el califa quedó inflexible.

la cual aki. Vannak mórok és vannak keresztények: A nézetek eltérnek. kedvéért. *(A közmondások értelme: 1. megbánt el soberano uralkodó. megkegyelmezés en gracia a (elöljárószó) -ra való tekin­ tettel. felszabadulás la tierra föld la Reconquista visszahódítás fue terminada befejeződött la época időszak. fejedelem el califa kalifa el cual. escoges) kiválaszt decidirse elhatározza magát. tekintetbe vesz III. szerecsen la costa tengerpart el cristiano keresztény •.ú el invasor támadó. consolamos) meg­ vigasztal prometer megígér arriba fent. havazás ' el paisaje táj. -~ 2. la muerte halál el bufón udvari bolond ofender megsért.* H a y moros y cristianos.)< 198 . fel la terraza terasz el palacio palota el almendro mandulafa la almendra mandula Arabia Arábia replantar átültet la ladera hegyoldal. kiszolgálás anterior előbbi. ámulat i a nevada hóesés.III Refranes H a y moros en la costa. több el clima éghajlat caluroso forró estar situado fekszik al pie de lábánál el pieo csúcs desaparecer eltűnik el asombro csodálat. veszekedésre mindig van ok. tájkép siguiente következő eonsolar (consuelo. el moro mór. érdekében el servicio szolgálat. lejtő desde entonces azóta la leyenda legenda. elszánja magát cuanto antes minél előbb de viejo öreg emberként hacer gracia tetszik Ja salida elmés mondás respetar tiszteletben tart. árabe arab apoderarse de hatalmába kerít vmit conquistar meghódít montañoso hegyes reinar uralkodik la guerra hábor. előzetes inflexible hajlíthatatlan suplicar könyörög por lo menos legalább escoger (escojo. Vocabulario I. korszak vario különféle. monda de alrededor környező II. betolakodó la liberación felszabadítás. Mórok vannak a tengerparton : Veszély közeleg. amely condenar (el)ítél el perdón megbocsátás.

mint Mihály bácsi gyerekei? — Amikor gyerekek voltunk. — Elér­ kezett az utolsó pillanat. hogy felmegyünk a hegyre. el pretérito presente. kicsi és kövér gyerek volt. — Cukrot hozattam a bolt­ ból. el presente. de ő nem volt otthon. amennyit tudunk. — Több mint ötven forintot. kiváló volt. 2. — Amikor András 12 éves volt. — Miért nem jöttetek vasárnap hozzánk? — Nem tudtam csinálni semmit. 3. ahol Shakespeare darabjának felújítását láttuk. — A sajt. hogy ez a munka meg fogja haladni erőnket. — A feladatokat már megírtuk. 199 . — Rokonaink a legna-.. és a zene is minden­ kinek tetszett.rádiót hallgatta. (Véase la gramática de la lección 20.) Tegnap a színházba jnentünk. — Pállal akartunk beszélni. — Ők nagyon boldogok. színházba vagy moziba megy. (Véase la gramática de la lección 21.— A DélAmerikában beszélt spanyol nyelv nem különbözik sokban a Spanyolországban' beszélt nyelvtől. vannak nyitva a múzeumok. 3. hogy mikor . — Az út nagyon hosszú volt. ¿En qué-año invadieron los árabes de África a España? ¿Qué parte de España no pudieron conquistar? ¿Cuántos siglos reinaron los árabes en España? ¿Cómo se llama la guerra de liberación de la tierra española? ¿En qué siglo fue terminada la Reconquista? ¿Cuántos reinos árabes había en España de aquella época? ¿Quién vivía hace muchos años en Granada? ¿Cómo se llamaba la mujer de Hassán? ¿Quería mucho Hassán a su mujer? ¿Qué sucedió (történt) un día. — Barátom minden ruháját a szabóval csináltatja. felhívtam telefonon bátyámat-és húgomat. las montañas de alrededor de Granada? 2. — Hova tetted a megírt leveleket? — Elhatároztuk. A jobbpartot hegyek határolják. . — A tanár elolvasta a-tanulók által megírt feladatokat. 2. adtam nővéremnek. desde entonces.) < > . — Annyit érünk. és fújt a szél. — A gyere­ kek ma még nem mosakodtak. durante el reino de Hassán? ¿Qué dijo Fátima a su marido? ¿Cómo cumplió Hassán el deseo de su mujer? ¿De . qué color se visten. mint én.— Spanyol­ ország nagyon gazdag ország. — Nem aludtatok eleget? — Nem tudom. — Amikor az egyetemre jártam. Contéstese a las siguientes preguntas: . tegnap azonban esett az eső. con una línea. con una línea ondulada. — Budapestet a Duna két részre osztja. (Véase la gramática de la lección 22.gyobb örömmel fogadtak bennünket. mint Máriának.) Nagyapám Szegeden született. de la manera siguientes 1. — Ágnesnek hosszabb haja van. con dos líneas . — A múlt évben a városi tanács nagyon sok új házat építtetett. • Ejercicios de repaso Dígase en español: 1. mint te.) Má délután későn jöttem haza a gyár­ ból. — Nagyon rosszul feleltél tegnap az iskolában. el pretérito imperfecto. — Amikor tegnap megkap­ tam a sürgönyt. — Ez az ing gyengébb minőségű.Ejercicios ' « 1. — A szegény ember a legkisebb pénzösszeggel is meg lesz elégedve. A színház telve volt. — Amikor az ember szórakozni akar. melyet tegnap vettem. — Miért nem vagytok olyan szorgalmasak. én az újságot olvastam. — öcsémnek nem adtam többet negyven forintnál. — Tegnapelőtt szép idő volt. Ő volt a legjobb ember a világon. mint neked. — Milyen volt az előadás? Nagyon jó volt. mint a másik. te erősebb voltál. — Mialatt Feri a. (Véase la gramática de la lección 19. — Te kevesebbet tanulsz. — Láttam a vásárolt könyveket. — A legnagyobb örömmel segítek neked. — Azt hiszem. 4. mint én. és Budapesten halt meg. minden iránt érdeklődtem. (Por este motivo. — Megmutattam a feleségemnek a megvett jegyeket.4. i Expliqúese el empleo de los varios tiempos de los verbos en el trozo de lectura •"Nieve y flores". — Mi már elolvastuk ezeket a folyóiratokat. — Neked élénkebb szemed van. el pretérito simple con tres líneas . subráyense todos los verbos del trozo. en primavera. — A mai újságot nem találtam az asztalra tett újságok közt.) István és én osztálytársak voltunk.. — Vasárnap a legmagasabb hegyre mentünk feL — Szüleim a felsőbb emeleten laknak. — Én több spanyol szót tudok.

hogy nem láttuk az új darabot. — Miután átadtam felöltőmet a ruhatárosnőnek. • én vagyok. — Bocsáss meg nekem. — Megjött már a vonat? Bizonyára megjött már." Butaság. mert tíz óra vdn. — Mihelyt elkezdett esni az eső. podr fennétek olyan jók segíteni nekem ? A reggeli vonattál utaznának. . tendr saldr -íamos -íais -ían . A feltételes mód jelen ideje — El condicional imperfecto o simple Példák Az egyszerű jövő idő tövéhez járulnak a folyamatos' múlt ragjai Me gustaría hacer una excursión. Podríamos sentarnos en un banco. hazasiettünk. hogy nem beszéltem Józseffel. — Ti már bizonyara láttátok az új darabot. • — Miután felöltözködtünk. — Mit hoztál magaddal külföldről? Néhány inget és néhány pár harisnyát hoztam magammal. — Feleségem nagyon örült a színházjegyeknek.. — Te vagy az. az előadás megkezdődött. hogy na­ gyon jól mulatott. — Sajnálom. hogy rokonaink már a kétórás vonattal megjöttek. Sería una tontería quedarse en casa. Virágokat szednél. — Tegnap délután csak úgy szakadt az eső. — Ha majd megkaptátok a levelemet. gustar coger . a hegyek már nem voltak olyan szépek. mint azelőtt. 5. amikor . meglátogattam őt. János? Igen. melyeket a gyár kultúrfelelősétől kaptam. — Miután a hó eltűnt. . sétálni mentünk a ligetbe. .. — A király megbocsátott az udvari bolondnak. otthon maradtunk.. (Véase la gramática de la lección 23. mint ti. — Hogyan mulatott Margit tegnap Vargáéknál? Azt hiszem. aki súlyosan megsértette őt. ) . — Szombat délután kirándultam a he­ gyekbe.volna itthon maradni. mint te. hogy nem írtam neked.— A tanulók a füzeteket az asztalra tették. — Jobban szórakoztunk. — Mivel már láttuk az új vígjátékot. azonnal válaszoljatokl — Ha majd felöltöztél.) Tegnap megkaptam a pénzt. — A gyerekek sokat nevettek a moziban.'— Amikor megtudtam. melyet szüleim küldtek nekem. — Mihelyt bátyám megérkezett a pályaudvarra. — Apám rengeteget dolgozott a gyárban. felhívott engem. — Megtudtuk. — Minthogy az udvari bolond súlyosan meg­ sértette a kalifát. 25 LECCIÓN VEINTICINCO \. 200 Jólesne (Szeretnék) kirándulni. gyere az ebédlőbe reggelizni! — Fél nyolc lehetett. Cogerías flores. bementem a nézőtérre. Rengeteget táncolt. — Sajnáljuk.. — Mélyebben aludtam. ser -ía -ías -ía . ¿Tendríais la bondad de ayudarme ? Saldrían con el tren de la mañana. ez halálra ítélte őt. LeüZhetnénk egy padra. hogy a barátom beteg (estaba .

I 2. — Yo también desearía ver mundo. bañarse. — También a mí me gustaría hacer una excursión. I Los Varga sueñan con hacer un viaje Es un hermoso día de mayo. — Con un tiempo semejante me gustaría hacer una larga excursión por los bosques de Buda. . respiraría a pleno pulmón el buen aire primaveral y cogería para ti unas flores. automóviles y aviones. barcos. — jEn mi vida tendría ánimos para subir a un avión I 201 . — Tienes razón.en Mátraháza. Vamos a dar un paseo por el parque. Este año yo preferiría pasar las vacaciones a orillas del Jago Bálaton. en las montañas. ^ — En estos días sueño mucho con hacer un viaje al extranjero. Tomaríamos el sol y entretanto tendríamos tiempo para hablar de tus vacaciones que están acercándose. Allí podríamos sentarnos en un banco. Juan Varga acaba de regresar a casa de su fábrica. Yo no tendría nada en contra de un viaje por Italia o la América del Sur. Para emprender un largo viaje sería necesario < tener considerables ahorros en el banco. Puedes imaginarte lo contentos que estarían nuestros chiquitos de tomar el sol. —. ' — jQué buen tiempo hoy ! — dice a su mujer. hacer excursiones en velero. — pasamos tres semanas agradables. nadar. Jólesett volna (Szerettem volna) kirándulni. así sería una tontería quedarse en casa. Habríamos venido.con un tiempo. además. Sin embargo. — El verano anterior — dice Ana. jVaya sueños I ¿Y quién te pagaría los gastos de viaje? — En eso no he pensado aún. el matrimonio Varga se sienta en un banco asoleado y empieza a hablar de las próximas vacaciones. Daría la vuelta al mundo. Después de dar una vuelta por los senderos del parque. pero tú sabes lo cansada que estoy y. A feltételes mód múlt ideje — El condicional perfecto o compuesto Me habría gustado hacer una excursión. • Deambulando por el bosque. mar y aire. ya son las cinco y media. Te propondría otra cosa: deberíamos ir al parque cercano. — Utilizaríamos todos los medios de transporte moderno : trenes. pero no te­ níamos tiempo. — Sin dinero tropezarías con serias dificultades. de nem volt időnk. remar. — Ni que decir tiene. Un viaje al extranjero sería el colmo de mis sueños. ' Jöttünk volna. Viajaría por tierra.

— ¡A qué tanto hablar! Todo eso son sueños y nada más. ya lo veremos. ¿qué se le va a hacer? Tendré que esperar hasta jueves. Me dijo que me esperaría esta mañana a las diez.' ' — Pues bien. — El señor Kiss no sabía él. En media hora habríamos arreglado todos nuestros asuntos. bastarían para hacer un modesto viajecito al Bálaton. — ¿Tendría usted la bondad de decirme su nombre? ' . de niño discurría . •202 . A no sé qué comarca sin nombre llegaría. — Siento decirle a usted que el señor Kiss no está. de donde Volverá sólo mañana. — ¿Quién lo diría? Es decir. — No las merece. Nuestros ahorros. . una tarde me iría. Hace media hora ha salido para Debrecen. Las ocasiones inesperadas surgen en el momento menos pensado. Quizás se nos presente aún la ocasión de realizar un viaje al extranjero. — ¿No se equivoca usted? Yo sabía que el señor Kiss saldría pero no pensaba que tomaría el tren de la mañana. Mi madre por la casa ¡cómo me llamaría ! Por la ciudad mi padre I cómo me buscaría 1 Andando en mi caballo con mucha gallardía. En un • caballo negro. — ¿Me haría el favor de decirme cuándo volverá? — Al marcharse me dijo que volvería mañana con el tren de la tarde. pero no sabía que se marcharía. pero. Serían las ocho y media cuando recibió una llamada urgente. Me habría gustado hablar con él hoy. — Le diré al señor Kiss que usted ha pasado para verle. II Conversación — Desearía hablar al señor Kiss. — ¿Qué le digo al señor Kiss cuando vuelva? — Dígale que vendré a verle pasado mañana a las nueve menos -cuarto. Ayer hablé con él por teléfono. en el mejor de los casos. podré hablar con él sólo pasado mañana. Soy Pedro Kovács.« • • III Umbral En el umbral sentado.mismo que tendría que salir ya por la mañana. — Gracias. jQué lástima ! Yo habría podido venir más temprano. — Ciertamente. y he venido porque el señor Kiss me prometió que me habría preparado unos documentos.

Arturo Capdevilla (poeta argentino.sabe que la enamoraría. Me le colgaba al cuello . Nadie por qué sabía . Y como bien se . bien sabido que nos bendeciría. por seguro que nos perdonaría. ya corría. . Con ella en una iglesia blanca me casaría. Con esto abro los ojos ebrios de fantasía. "Ven. Pero del propio sueño corriendo. Madre. jamás la dejaría. repetía. Mi madre. madre". .Una princesa rubia rubia rae > esperaría. nacido en 1889) 203 . Corría por la casa. la dulce madre. Mi padre. . Proezas del camino sin fin le contaría. . Y a todos los amigos mi historia contaría : ¡Bandido de muchacho ! ¡Quién nunca lo diría I Y la ciudad entera se maravillaría.

mint kisni que decir tiene ehhez szó sem fér * gyerek emprender un viaje útra kel discurrir. meg­ cercano közeli jelenik. mondta volna ezt?") el colmo betetőzés. adódik allí ott en el momento menos pensado amikor tomar el sol napozik legkevésbé gondolunk rá dar una vuelta sétál egyet II. surges) előtűnik. el nombre név tengeren és levegőben ciertamente természetesen /_ tropezar (tropiezo) (bele)ütközik vmibe • el documento okmány (amibe: con) ' III. napsütötte no está nincs itt * a orillas de partján. el bosque erdő el automóvil autó deambular andalog el avión repülőgép respirar (be)lélegzik. siento decirle a usted sajnálattal el sendero ösvény. vagyok realizar megvalósít sin embargo mégis. szellem. el umbral küszöb la dificultad nehézség de niño gyerekkoromban. viItalia Olaszország dékre. álmodnak közlekedési eszköz hacer un viaje utazik el medio eszköz con un tiempo semejante ilyen időben el transporte szállítás semejante hasonló el barco hajó . el pulmón tüdő el ánimo lélek. mar y aire szárazföldön. ábrándozik emprender vállalkozik vmire (amire: con mucha gallardía nagy délcegen tárgyeset) >• la gallardía délcegség . elgondolkodik. nada más -semmi több lo cansada que estoy hogy milyen fáradt en el mejor de los casos a legjobb esetben . tájra la America del Sur Dél-Amerika la proeza hőstett 204 . költség ¿quién lo diría? ki hitte volna? („ki los gastos de viajé útiköltség mondaná v. nem várt con un tiempo así ilyen időben surgir (surjo. vminek a teteje habría podido venir jöhetett volna ¿aria la vuelta al mundo bejárnám az arreglar (el)rendez el asunto ügy. partjain de donde ahonnan lo contentos que estarían hogy milyen saldría el fog utazni vidámak lennének tomar el tren vonattal utazik t esta mañana ma reggel. jelentős a no sé qué comarca sin nombre nem is no tener nada en contra nem ellenzi tudom. considerable tekintélyes. ma délelőtt nadar úszik remar evez serían lehetett el velero vitorlás hajó la llamada (telefon)hívás al extranjero külföldre urgente sürgős ¡vaya sueños! micsoda álmokI al marcharse amikor elment el gasto kiadás. tavaszi . gyalogút közlöm önnel asoleado napos. sueñan con hacer un viaje utazásról el medio de transporte szállítási v. szív ¡en mi vida! (soha) életemben a pleno pulmón teli tüdővel tener ánimos para bátorsága van vmihez. hogy milyen ismeretlen.Vocabulario I. dolog egész világot viajar utazik ¿qué le digo? mit. bátorság primaveral. mondjak neki? por tierra. ennek ellenére inesperado nem remélt.

amennyiben a ragokat egyformán a főnévi igenév­ hez. seríais. veríais. ekkor ojos ebrios de fantasía ábrándozásba merült szem(em) ebrio részeg. bien sabido természetes bendecir (bendigo. udvarol vkinek (tárgyesettel) la iglesia templom casarse egybekel . -íais. V VESTIRSE öltözködni me vestiría te vestirías se. A feltételes mód jelen ideje — El condicional imperfecto o simple Napoznék. estarías. volnék stb. seríamos. verías. és 80) és a feltételes mód jelen ideje képzés szem­ pontjából közel áll egymáshoz. vería. bendices) megáld por seguro que biztos. nem pedig a tőhöz illesztik. Példák a ragozásra: AMAR szeretni amaría amarías amaría amaríamos amaríais amarían Ugyanígy : SER EtfTAR VER sería'. Ráérnénk. estaríamos. függ el cuello nyak nadie por qué sabía senki sem tudta. Tendríamos tiempo. ábrándjaim elől propio saját jamás soha(sem) dejar elhagy colgarse al cuello nyakába csimpaszkodik colgar (cuelgo. Tomaría el sol. -ía. ábránd(ozás) del propio sueño corriendo menekülve álmom. estaría. -íamos. úgy képezzük. sería. estarían lennék. hogy azok az igék. Ebből következik az is. serías. A feltételes mód jelen ideje egyszerű igealak . hogy bandido de muchacho ebadta kölyke el bandido bandita nunca valaha. amelyek 205 . megrészegült vmitől (amitől: de) la fantasía képzelet. Az egyszerű jövő idő (vö. volnék stb. -ían.vestiría nos vestiríamos os vestiríais se vestirían öltözködnék öltözködnél öltözködne öltözködnénk ' öltözködnétek \ öltözködnének t ' szeretnék szeretnél szeretne szeretnénk szeretnétek szeretnének vería. estaría. soha maravillarse csodálkozik con esto. ezzel. verían látnék stb. 79. hogy az ige fő­ névi igenevéhez tesszük a folyamatos múlt ragjait: -ía. serían lennék. colgamos) (fel)akaszt.SÍD fin vég nélkül enamorar szerelmet ébreszt vkiben. hogy miért Arturo Artúr Gramática 140 . -ías. estaríais. veríamos.

— A bendecir (áldani) és a maldecir (átkozni) ige — bár a decir rendhagyóságát követi — a jövő időben és a feltételes mód jelen idejében a fő­ névi igenévhez teszi a ragokat: bendeciré. Teliál: DECIR ' mondani HABER . vissza? Fél kilenc lehet (vagy: lehetett). 81. b. b) az udvarias kijelentésben vágy kérdésben (mint a magyarban). d) múlt időben álló főmondati állítmány után a mellékmondatban. -nőm.) . 2. Megjegyzés. • Kiss úrral szeretnék beszélni. A feltételes mód jelen idejét a következő esetekben használjuk : a) a feltételes jelen kifejezésére. 141 A feltételes mód jelen idejének használata Te propondría otra cosa. akárcsak a magyarban. rágnak megfelelően. bendeciría. a) b) Mást javasolnék neked. maldeciría. így pl. hogy mikor jön. (segédige) HACER csinálni PODER -hatni PONER tenni QUERER szeretni SABER tudni SALIR kimenni TENER bírni VALER érni vmit VENIR jönni < diría habría haría podría pondría . Azt mondta nekem. -ném stb. d) Me dijo que volvería mañana. c) a jelen és a múlt valószínűség kifejezésére (akárcsak a jövő időket. ez a mondat: ¿Quién lo diría ? — egyformán jelentheti: Ki hinné? vagy: Ki hitte volna? 206 .rendhagyóan (tővállozással) képezik jövő idejüket. ugyanazt a rendhagyóftágot a feliételes mód jelen idejében is megtartják. és 132. hogy holnap fog visszajönni.' — A feltételes mód jelen ideje a spanyolban tehát múlt idő értelmével is bír. vö. jövő idejű cselekvés kifejezésére. Desearía hablar al señor Kiss. ¿Me haría el favor de decirme cuando volverá? c) Serían las ocho y media. dirías habrías harías ' podrías pondrías querrías sabrías saldrías • diría hubríu haría podría pondría « dlríimioK diríais habríais haríais podríais pondríais querríais sabríais saldríais tendríais valdríais vendríais dirían habrían harían podrían pondrían querrían • habríamos haríamos podríamos pondríamos querríamos sabríamos saldríamos tendríamos valdríamos vendríamos querría sabría saldría tendría valdría vendría ' querría sabría saldría tendría valdría - sabrían saldrían tendrían valdrían vendrían tendrías valdrías vendrías vendría ^ Megjegyzés. maldeciré. a magyar -nék. Lenne olyan szíves megmondani nekem.

múlt idejű állítmány után következő mellékmondat­ ban. Elintéztük volna összes ügyeinket. Habríamos arreglado todos núestros asuntos. hogy a feltételes mód múlt ideje befejezett jövő értelmével áll. hogy ön milyen Tú sabes lo cansada que estoy. hogy majd elkészít nekem néhány okiratot. amelyre vonatkozik. I A magyar „hogy milyen" fordulatnak a spanyolban sajátos szerkezet feléi meg: a szerkezetet a változatlan lo névelő vezeti be. akárcsak a magyarban. Megjegyzés. habría lavado os habríais lavado se habrían lavado mosakodtam volna mosakodtál volna mosakodott volna mosakodtatok volna mosakodtak volna. ha fürödhetnének és evezhetnének. További példák: Pablo me ha contado lo buenísimo que es usted. Puedes imaginarte lo contentos que estarían nuestros chiquitos de • bañarse y remar. ezt követi a melléknév (vagy határozószó). milyen régiek ezek a szobrok és ezek a képek. hogy milyen boldogok lennének gyerekeink. El señor Kiss me prometió que me habría preparado unos documentos..*•£** A feltételes mód múlt ideje — El condicional perfecto o compuesto Yo habría podido venir más temprano. hogy niilyen fáradt vagyok. A melléknév nemben és számban egyezik a főnévvel. Kiss úr megígérte nekem. és csak ezután következik a que kötőszó. de előfordul az is. Pl. Puedo imaginarme lo dura que habría de ser la lucha. 143 A „hogy milyen" fordulat spanyol fordítása Te tudod. (Mire hozzá megyek. Fíjate lo viejas que son esas estatuas y lo viejos que son estos cuadros. P á r elmondta nekem. — Bár ritkán. Példák a ragozásra: IR menni • habría ido habrías ido habría ido habríais ido habrían ido mentem volna mentél volna ment volna mentetek volna mentek volna i LAVARSE mosakodni me habría lavado te habrías lavado se. habríamos ido mentünk volna nos habríamos lavado mosakodtunk volna A feltételes mód múlt idejével múlt idejű feltételt fejezünk ki. lóNézd. Jöhettem volna én korábban.) — A nehézkes feltételes múlt helyettilyenkor a spanyol inkább a feltételes jelent használja. 207 . Elképzelheted. hogy milyen kemény lehel(ett) a harc. El tudom képzelni. A feltételes mód múlt ideje összetett igealak : az haber segédige feltételes módjának jelen idejéből és a fö'ige participio-]ábój áll. az iratok már készen lesznek.

A magyartól eltérően az „en la vida" („soha életemben nem") kifejezés állító alakú. mar y aire. Lássuk csak. 146 A kijelentő mód jelen idejének használata felszólító mód helyett Mit mondjak neki? . a magyarban viszont az elöljárószónak megfelelő ragot minden •esetben meg kell ismételni. Soha életemben nem láttam hasonló dolgot. 147 A de elöljárószó használata jelzős kifejezésekben Az ebadta kölykei . tengeren és levegőben utaznék. Viajaría por tierra.'* Szegény testvérem! ¡El bandido de muchachol jPobre de mi hermano! 208 y . hogy milyen szépek ezek a dolgok. bár ritkábban. Amerikán keresztül. 145 A tagadószó elhagyása az „en la vida" kifejezésben . személyben gyakori a kijelentő mód jelen idejének használata a felszólító mód helyett. » t jA ver lo fuerte quo eres I No sabéis lo hermosos que soa esos objetos. További példák : En su vida le había visto. Megjegyzés. ¡Lo hermoso que es! Milyen szép I — ¡Lo bien que habla! Milyen jól beszél I — ¡Lo que nos hemos reído de éli Mennyit nevettünk rajta I — Főnévvel együtt inkább az alábbi szerkezetet használjuk : ¡Que muchacha tan hermosa! Milyen szép lányi — / Qué libros más interesantes! Milyen érdekes könyvekl *4*| (Az elöljárószó egyszeri kitétele felsorolásban Szárazföldön. különösen a társalgás nyelvében. pl. A spanyolban nem ismételjük meg áz elöljárószót a felsorolásban szereplő többi főnév előtt. ön nem tudja. — A fenti szerkezet. Un viaje por Italia o la AméUtazás Olaszországon vagy Dél­ rica del Sur. ¿Oómo lo hago? ¿Cuándo salimos? A spanyolban. ¡En mi vida tendría ánimos para Soha életemben nem volna bátorsubir a un avión! ságom repülőgépre felülni. az egyes és többes szám 1. Soha életében nem látta őt. önálló (fő)mondatban i» előfordul.Usted no sabe lo desgraciados que somos. En la vida he visto cosa semejante. .fiogy csináljam? Mikor utazzunk? ¿Qué le digo? . hogy milyen erős vagy 1 Nem tudjátok. hogy milyen szerenesetlenek vagyunk.

— János elment volna hazulról. de most el kell menned. Fél évvel ezelőtt (azt) írta nekem levelében. hogy Lajos bácsi Budapestre fog utazni. — Me habría bañado cada día. — Olvashattunk volna egy könyvet. — Szüleink megírták. hogy milyen szerencsétlenek ezek a lányok. További példák: el bueno del viejo a jó öreg ¡La buena de Maríal Az a jó Máriai jEste picaro de abogado! Az a ravasz ügyvéd! ¡Perdona a la muy infeliz de Bocsáss meg a te szerencsétlen tu madre! anyádnak! ¡Tonto (-a) de mí! Ó én ostoba! ¡Desdichados de nosotros! Ó mi szerencsétlenek! ¡Ay de ti. Aki nem ismeri őt. b) Én tudtam. Tradúzcase al español: Van egy testvérem. különöseb felkiáltásokban. — Mondtátok. c) János tudja. — Ti nem látjátok. — Mária megírta. felhasználva az összes modern közlekedési eszközöket. hogy milyen erős Ferenc és Artúr. Ez nyomatékosabbá teszi a kifejezést. aki Argentínában él. — Hadd lássuk. nem tudja elképzelni. Szárazföldön és tengeren utaznánk.Jelzős kifejezésekben. ha rajtakaplakl ¡Ay de los vencidos! ^ Jaj a legyőzötteknek! Ejereieios 1. — Mondtad. — Habría venido más temprano. hogy néhány hetet töltsünk otthonában. -^. de nem érek rá. — Önök napozhattak volna. de nem akart. — Tudtuk. 4. Contéstese a las preguntas siguientes: ¿Qué le gustaría a usted hacer en un hermoso día de mayo? ¿Qué haría usted deambulando por el bosque? ¿Para quién cogería usted flores? ¿Dónde se podría tomar el sol? ¿Cuándo tendrá usted sus vacaciones? ¿Dónde preferiría usted pasar sus vacaciones? ¿Qué haría usteda orillas del lago Balaton? ¿Ha viajado ya usted en el extranjero? ¿Qué países conoce usted? ¿Le gustaría a usted dar la vuelta al mundo? ¿Preferiría usted viajar por tierra. Dígase en español: a) Napoznék. Argentínában sok alkalom adódna (arra). feleségemet és engem. — írnál szüleidnek levelet. — Elmondtam Péternek. Conjúguense en el condicional los verbos de las oraciones siguientes: Desearía hablar con mi hermano. — Saldría de casa. . hogy nagyon fog örülni látogatásunknak. — No me maravillaría de nada. — Escribiría unas cartas. si me apercibo! Jaj neked. — Meglátogatnátok bennünket. — Vendría sin falta. hogy milyen nehezek ezek a feladatok. — Me vestiría rápidamente. hogy a vonat késni fog. hogy milyen rossz a könyv. Test­ vérem (azt) írta nekünk. hogy Argentínába fogok utazni. — Podría salir para el Bálaton. feleségem azonban félne a levegőben utazni.Nem tudod elképzelni. — Lenne (ön) olyan szíves idenyújtani nekem a sót? — Elmennénk hazulról. — Mi nem tudjuk. — Estaría en casa. — Sería feliz. de már késő van. — Querría ver al señor Kiss. hogy Kiss úr el fog jönni. — Kirándulhat­ nának. hogy szü­ leim milyen jók. hogy meg fog hívni bennünket. gyakori a de elöljárószó kitétele. de el kell utaznotok. hogy Anna milyen fáradt. 14 Spanyol nyelvkönyv — 66X4 209 . hogy a rokonok meg fognak látogatni bennünket. hogy milyen jó (ember). — Milyen csúnya ez a kép 1 — Milyen jól beszél az apád spanyolul 1 — Mennyit nevettetek rajtunk ! — Soha életemben nem láttam ilyen szép szobrokat! — Életé­ ben nem hallott ilyen szép zenét. — Haría una excursión. Nekem volna bátorságom repülőgépbe szállni. Nagyon jólesnék nekünk világot látni. 3. de esik az eső. — Tendría que hacer muchas cosas. hogy spanyolul beszéljen az ember. — Leería este libro. hogy te el fogsz utazni. Soha életemben nem gondoltam volna. mar o aire? ¿Qué medios de transporte utilizaría usted? ¿Tendría usted ánimos para subir a un avión? ¿Tiene usted ya muchos ahorros en el banco? 2. hogy Józsinak nem lesz ideje. — Me bañaría cada día. — Lo diría todo a Pablo.

durante el día estoy sola. que América es el paraíso terrenal. quiéralo o no. la tierra de promisión. lo cierto es que para 210 . Akár tetszik. he de hacerlo todo yo misma. — piensa Ana. Paco. — Estoy muy contenta de que me escriba. No creáis que aquí. Una invitación Llaman a la puerta. — Una carta de mi cuñada que vive en la Argentina. Ana lee la carta que dice : Tucumán. es un filatelista apasionado. en la Argentina. hogy sógornője ír neki. cultivar el huerto. estando ocupado en la ciudad desde la mañana temprano hasta muy entrada la noche. Es el cartero que le trae una carta. No tenemos hijos. Luego. Anna nagyon boldog. porque mi marido. Sea como sea. debo tra­ bajar mucho. Ana está muy contenta de que su cuñada le escriba. Sueño con el día en que pueda descansar un poquito.LECCIÓN VEINTISÉIS A kötőmód hasznalata Ahora. engordar los puercos. abre el sobre prestando atención a que no deteriore los sellos porque su hijo menor. Nada de eso. 5 de Mayo 1958. cuidar los árboles frutales. Perdóname si no he respondido a tu última carta en seguida. también nosotros aquí debemos trabajar a más no poder si queremos vivir tranquila y cómodamente. la vida es como un cuento de hadas. no puede ayudarme a criar gallinas. Pero ahora. Pero tú sabes lo ocupada que estoy. al fin. quiéralo o no. Ana se sienta en el sofá. Ana querida: Llevo sin escribirte mucho tiempo. debo trabajar mucho. Nuestra pequeña "estancia" me da mucho trabajo. Por extraño que parezca. La carta lleva sellos de franqueo argen­ tinos. Hace mucho que no nos había escrito. akár nem. Ana corre a abrirla. Tengo curiosidad de saber qué escribe. mosl sokat kell dolgoznom.

— ¡Caramba! ¡Es muy caro! ¿Quiere usted cuatro? — Aquí no se regatea. no desdeñes un consejo. señor. un viaje a la América del Sur. espero que en el futuro más inmediato encuentre un empleo más lucrativo. ¡Cuánto pienso en vosotros! ¡Qué gana tengo de veros! Hace mucho que mi marido no te ha visto. Espero que vengáis lo antes posible. 211 . — Diga usted. — ¿Y cuánto vale? — Dos reales. y ya que somos más acomodados que vosotros. ¿Qué os parecería. — Ocho reales. ya lo arreglaré todo. nos aseguran entradas no insignificantes. Sin embargo. os ofrecemos pagar el precio del pasaje de Genova a Buenos Aires. tuya siempre Dolores II En ferrocarril (Chiste) — ¿Cuánto cuesta de aquí a Zaragoza? — preguntó un aragonés al despachaba los billetes del ferrocarril. no teniendo hijos. Ahora bien. Repito : los gastos de viaje no os den cuidado. Con afectuosos saludos. pues déme usted dos billetes de perro. Aunque seas muy sabio y viejo. Y ahora voy al grano : he de hacerte una proposición. la manteca de cerdo. Mis vecinas me felicitan de que tenga una finca tan provechosa. mi marido y yo.ganarse la vida es preciso que uno sepa bien su oficio. — contestó el empleado. Dicho sea de paso que no trabajo en balde : los huevos. mona se queda. Ardo de deseos de veros. las hortalizas y frutas que vendo.. — ¡Cáspita ! ¿Quiere usted seis? — No. ¿qué opináis de todo eso? Esperamos vuestra respuesta inmediata. En cambio nosotros. estaríamos dos semanas de huéspedes en vuestra casa en Budapest. para visitarnos? Aunque no somos ricos. podemos daros hospitalidad por unas semanas. y que le guste. ¿podría llevar a Zaragoza a mi perrico? — En la perrera tomándole billete. III Refranes Aunque la mona se vista de seda. a ti y a tu marido. Siento sólo que mi marido no esté del todo contento con su empleo actual : trabaja mucho y gana relativamente poco. — Bueno. No digas mal del año que pasado no sea.

megrongál el filatelista bélyeggyűjtő apasionado szenvedélyes Tucumán (tartomány és város Argentínában) llevo sin escribirte mucho tiempo már régóta nem írtam neked la estancia (Amerikában :) (állatte­ nyésztő) farm. felnevel el puerco. tartózkodás desde la mañana temprano hasta muy entrada la noche kora reggeltől késő estig criar tenyészt. la invitación meghívás llaman a la puerta csengetnek. el cerdo sertés. gazdaság. közeli. varázslónő el paraíso paradicsom terrenal földi la promisión ígéret nada de eso szó sincs róla („semmi ebből") nosotros aquí mi itt sea como sea bárhogy is van lo cierto es que annyi biztos. viszonylagos en el futuro a jövőben inmediato közvetlen. minthogy acomodado jómódú el pasaje hajóút. aunque még ha . alkalmazás relativo aránylagos. veleje. de aquí innen el aragonés. mondat dar hospitalidad vendégül lát.Vocabulario quiéralo o no akár tetszik. nyújt. találkozik (akivel: tárgyeset) lucrativo jövedelmező voy al grano rátérek a lényegre el grano magva. hogy el oficio mesterség dicho sea de paso que mellesleg szólva el paso lépés. különös I. . la. jövedelem insignificante jelentéktelen felicitar gratulál (akinek: fárgyeset. befogad vkit (akit: a) la hospitalidad vendéglátás ya que mivel. amihez: de) la finca (falusi) birtok. amikor el cuento de hadas tündérmese el hada (nőnemű szó) tündér. kopognak („hívnak az ajtóhoz") el cartero postás. aragonesa aragóniai al que attól. levélhordó el sello de franqueo levélbélyeg el franqueo bérmentesítés. azonnali encontrar (encuentro. encontramos) talál. aki despachar elad. la huéspeda vendég ahora bien nos hát opinar vélekedik. akár nem („akarjam vagy nem") extraño furcsa. is el mono. elintéz el real reál (spanyol pénz: 25 céntimos) regatear alkuszik ¡cáspita! az áldóját 1 el perrieo kiskutya la perrera kutyaketrec (vasúton) ¿cuánto vale? mennyibe kerül? III. gondol lo antes posible minél előbb ardo de deseos nagyon vágyódom („égek a vágytól") arder ég. egészen el empleo állás. árusít. lángol dar cuidado gondot okoz afectuoso szívélyes el saludo üdvözlet II. portó hace mucho már régóta. (Spanyol­ országban:) lakás. átkelés de huéspedes mint vendégek el huésped. átutazás en balde hiába la manteca (de cerdo) (disznó)zsír la hortaliza zöldség 212 la fruta gyümölcs la entrada bevétel. la mona majom la seda selyem desdeñar megvet . telek provechoso jövedelmező del todo teljesen. már régen prestar atención ügyel valamire (amire: a) prestar kölcsönöz. . lényege la proposición javaslat. birtok. ad deteriorar megsért. szoba. disznó cultivar művel frutal gyümölcs­ ei árbol frutal gyümölcsfa sueño con el día en que alig várom már azt a napot.

kétesnek akarjuk feltüntetni: így első­ sorban tagadó és kérdő főmondat után : No sé qué hora sea. Anna tagadja. hogy Károly otthon marad. véleményt. 2. hogy fáradt. pontjában már megismerkedtünk a kotornod jelen idejének képzésével és főmondatban történő használatával. hogy így van. Nem ígérjük. Es improbable que halle un taxi ahora. No creemos que vengan. ahol a magyarban kijelentő mód van. Ezen túlmenően azonban a spanyolban gyakran találunk kötőmódot ott is. hogy madridi. A kötőmód általában a bizonytalan. gondolást kifejező ige. Nem állítom. hogy eljönnek. Ha a főmondat állítmánya mondást. pontjában ismertetett eseteken kívül a spanyolban kötő­ módot használunk a mellékmondatban: 1. illetve helyes használatát nehézzé teszi az a körülmény. Hihetetlen. Nem tudjuk. No afirmo que mi hermano tenga razón. hogy te itt vagy. No prometemos que nuestra hermana te escriba una carta. Megértését. hogy nőtestvérünk leve­ let ír neked. hogy hány óra van. Ana niega que esté cansada.) Ez az úr azt állítja. kétkedő. Megjegyzés. és a mellékmondat tartalmát bizonytalannak. melyek egyúttal egyéni véleményt vagy érzelmet fejeznek ki (pl. hogy a kötőmódot a mellékmondatban a magyar felszólító mód értel­ mével használjuk. hogy találok most egy taxit. Puede ser que sea así. Este señor dice que es de Madrid. Nem tudom.) Jól tudjuk. hogy testvéremnek igaza van. hogy a spanyol sok esetben egyéni érzelmeitől függően használ kije­ lentő vagy kötőmódot (1. hogy Pál Spanyolországba utazik. lejjebb a példákat). Lehetséges. hogy igaza van. Es bueno ( = Está bien) que tú estés aqui. Nem valószínű. Állítom. Afirmo que él tiene razón. Lehet. Nem hisszük. Tagadod. A nyelvtan 107. 213 . Es increíble que esto sea así.Gramática 148 A kotornod használata A nyelvtan 105—107. es posible = lehetséges = lehetségesnek tartom : egyéni vélemény): Es posible que Carlos se quede en casa. Olyan személytelen igék és kifejezések után. hogy Pál Spanyolországba utazik. hogy ez így van. Jól van az. Ignoramos que Pablo salga para España. (Nem kétséges. Ugyanott rámutat­ tunk arra. hogy van. kijelentő módot használunk. feltételező állítás módja. Vessük össze az alábbi példákat :t ¿Niegas que tienes mucho dinero ? No ignoramos que Pablo sale para España. hogy sok pénzed van? (Hiszen mi tudjuk. — Mihelyt azonban bizonyosságról van szó.

Attól félnek. 3. hasta que. Sajnálom. hogy az az ember szélhámos. hogy. hogy spanyolul tanulsz. Hálás vagyok önnek. hogy . ha van pénzük. hogy menyünk. Ana tstá contenta de que le escriban cartas. Es extraño que él lo sepa ya. Siento que usted se marche ya. hogy . dado caso que. bien que. para que. Érzelmet. Ideje már. mientras (que) mialatt. Lamento que Pedro no pueda venir. porque. Nyilvánvaló. 214 . ha . Es fácil que lleguemos tarde. Megjegyzés. abban az esetben. Könnyen lehetséges. hogy Pál már nem beteg. ha. kedélyállapotot (örömet. Le agradezco a usted que me ayude. Kár. asi que. para el caso de que. e) ellentétet kifejező kötőszók után : a pesar de que. antes (de) que mielőtt. . hogy későn érkezünk. Nagyon örülünk. b) feltételes kötőszók után : caso que. hogy leveleket írnak neki. . en cuanto que mihelyt. Milagro será que tengan dinero. Sajnálom. sin embargo que = annak ellenére. Anna örül. hogy Péter nem jöhet. hanem biztos tényt. ho#y ő ezt már Uul\n. félelmet.Es malo ( = Está mal) que vosotros estéis enfermos. excepto que. — Ha azonban a személytelen ige vagy kifejezés nem fejez ki egyéni véleményt. por más que. Annyi biztos. h a . después (de) que miután. con tal (de) que. Es claro que tú no tienes razón. azzal a feltétellel. csodálkozást) kifejező igék után : Me alegro de que aprendas español. siempre que. luego que. como = feltéve. d) tagadó értelmű vagy kizáró kötőszók után : sin que anélkül. a despecho que. Consta que aquel hombre es un estafador. de modo que = avégből. aun cuando = ámbár. f) időhatározói kötőszók u t á n : apenas. ki­ véve. a condición (de) que. no obstante que. de manera que. 7?o. hogy a vonat nem indul pontosan. salvo que ha csak nem . a menos que. még ha . que. Ocurre (= Sucede = Acontece) que el tren no sale puntualmente. c) megengedő kötőszók után : aunque. a no ser que. miközben. hogy. Furcsa. hogy segít nekem. Mellékmondati kötőszók után. 4. Celebramos que Pablo ya no esté enfermo. hogy már megy. kijelentő mód áll utána : Es cierto que Luis no sabe la gramática. sajnálkozást. tan pronto como. azért. Nyilvánvaló. a que. mégpedig: a) célhatározói kötőszók után : a fin de que. Temen que lleguemos tarde. Es (una) lástima que Ana no nos escriba. noha. is. habár. jóllehet.9. para cuando amíg. como amikor .9z. hogy kétriink. ha. en caso de que. Örülök. hogy nincsen igazad. hogy Anna nern ír nekünk. Előfordul. Csoda lesz. que no hogy ne(m). cuando. Es hora de que nos marchemos. hogy belelek víigyfok. hogy Lajos nem tudja a nyelvtant.

Majd szólok önnek. Mihelyt Ferenc megjön. Nem tudok elmenni anélkül. el asunto esta así. ahová kötőszóval bevezetett) mellék­ mondatban. még ha taxit is kell fogadnom. 5. ahol. dímelo. Buscamos un empleado que sepa el español. a dolog így áll. d) megszorító értelmű : a) Quiero una habitación que dé a la calle. Gyere ide. De kijelentő módot használunk az alábbi mondatokban Aunque estoy enfermo. ¿qué le diremos? Hoy acabaré el trabajo con tal que no me molesten. Apenas que llegue Francisco. hogy ne lássam őt. Quiero decirte algo antes de que salga el tren. ha a mellékmondat tényt fejez ki. mona se queda. No faltaré a la cita. hogy odaadjam neked a könyvet. még mielőtt a vonat elindul. Ott leszek a megbeszélt helyen.) Addig vártam. az ebéd már kész lesz. Holnap elutazom. vagy tagadó értelmű . b) tagadó főmondat után áll.Jól meg kell jegyeznünk. Akármennyit is dolgozzék. 215 . kijelentő mód áll. feltéve ha nem zavarnak. ha a mellékmondat állítása bizonytalan. amely a) kívánságot vagy feltételt tartalmaz. Pál nem keres eleget. Keresünk egy spanyolul tudó alkalmazottat. amely. Se lo diré a usted cuando venga. Mit mondunk Máriának. Akarok mondani neked valamit. — A „bármennyire is" fordulatban a por és a que közé melléknév vagy határozószó ékelődik : Por extraño que parezca. Még ha selyembe öltözik is a majom. Pablo no gana bastante. Olyan szobát akarok. mondd meg nekem. Por mucho que trabaje. Megjegyzés. mely az utcára nyílik. ha csak nem lesz csúnya idő. (A mondat tényt fejez ki. Esteban nunca da una promesa que no la cumpla. Az olyan vonatkozó (aki. amikor megjön. c) megengedő értelmű. Mire visszatértek. la comida estará lista. akkor is majom marad. míg meg nem jött. ha jön ? Ma be fogom fejezni a munkát. Para cuando volváis. hogy az említett kötőszók (különösen pedig az időhatározói kötőszók) után csak akkor áll kötőmód. así tenga a que tomar un taxi. Példák : Ven aquí que te dé el libro. puedo trabajar. Partiré mañana a menos que haya mal tiempo. No puedo marcharme sin que le vea. Bármilyen furcsának hangzik. En caso de que venga María. István sohasem ígér valamit úgy. tudok dolgozni. hogy azi meg ne tegye. Esperé hasta que vino. Aunque la mona se vista de seda. Bár beteg vagyok.

Az alábbi. Bármit is teszel. Ügy látszik. segíts nekem. Elég. hogy itt maradjak. Nincsen olyan baj. Oigan lo que digan. no tienen razón. 2. Megjegyzések. Bagas lo que hagas. Iremos donde quieras. kijelentő mód szokott állni: Parece que llueve. bocsássanak meg nekem. Ha jelentésük megparancsol. aplicada. Remélem. kötömóddal állanak . ha otthon maradnál. Carlos dice que María es muy Károly azt mondja. hogy Mária nagyon szorgalmas. aki németül beszél. Anna az utolsó. illetve vár. hogy anyám jól van. Tú eres el primero que lo sepas. Kérlek. amely javunkra ne válna. ahova (csak) akarsz. jóllehet bizonytalanságot fejeznek ki. Te suplico me ayudes. hogy meg ne sértse a bélyegeket. hogy sógornőm ír nekem. ha csak egy szót is szól. a spanyolban a preferir és basta. ő nem fog hinni neked. elvár értelmével állanak. Azt hiszem. Estoy muy contenta de que mj cuñada me escriba. sajátos szerkezetű megengedő mellékmondatokban: Sea como sea. közöl. Prefiero que tú quedes en casa. nincsen igazuk. Bármit mondjanak is. illetve remél. Arra kérem (önöket). Ana presta atención a que no deteriore los sellos. Espero que mi madre esté bien. es suficiente kifejezés után que kötőszót kell használni: Jobban szeretném. Nem találok senkit. hogy esik. Érdekes sajátosság. Ana es la última que lo com­ prenda. c) d) 6. Basta que él diga una sola palabra. aki ezt tudod. hogy ez a kötelességem. Debo hablarle a él. Creo que esto es mi deber. A magyarban a jobban szeretném. aki ezt megérti. 3. hogy mit jelentenek. Te vagy az első. Mindenáron beszélnem kell vele („kerül. 4. Odamegyünk. una cosa es cierta. vamos (iremos) a verles. Például: Azt mondta ( = parancsolta meg) ne­ Me ha dicho que me quede aquí. Anna vigyáz arra. kijelentő mód következik utánuk. No hay mal que por bien no venga. hogy szombaton Mis padres esperan que él sábado meglátogassuk őket.b) No hallo quien hablo el alemán. kem. Akárhogyan is van. — 1. Szüleim (el)várják. 216 . Decir és esperar után aszerint áll kijelentő vagy kötőmód. 149 A vonzat kitétele a q u e kötőszó előtt Nagyon örülök. elég kifejezések után ha kötőszó áll. él no te creerá. egy dolog biztos. A kérést jelentő (és olykor más) igék után — a magyarhoz hasonlóan — a que kötőszó el is maradhat: Les ruego me perdonen. ha viszont mond. hogy a parecer és creer ige után. meghagy. amibe kerül"). cueste lo que cueste.

hogy szüleink Budapesten laknak. félek attól. b) Lehet. — Nagybácsim nem tudja. hogy nem írok neked. hogy Anna jó háziasszony. vérem korán kel. Dígase en español usando el subjuntivo donde sea necesario: a) Talán igazad van. hogy lusták a gyerekek. hogy a gyerekek hazajöjjenek. Már két napja nem alszom. Már régóta nem írtam neked. — Pál azt állítja. Contéstese a las preguntas siguientes: ¿Quién llama a la puerta casi cada día? ¿Qué le trae a usted el cartero? ¿Se alegra usted mucho cuando el cartero le trae unas cartas y tarjetas? ¿De quién ha recibido usted una carta hoy? ¿Tiene usted parientes en la Argentina? ¿Le escriben a usted a menudo sus parientes? ¿Es usted filatelista? ¿Qué hacen los filatelistas? (gyűjteni = coleccionar) ¿Quién es Dolores? ¿Por qué no ha respondido en seguida a la carta de Ana? ¿Cómo se gana el pan Dolores? ¿Cómo se gana la vida el"marido de Dolores? ¿Qué proposición le hace a Ana Dolores? ¿Por cuánto tiempo puede Dolores dar hospitalidad al matrimonio Varga? ¿Qué harán en cambio? ¿Quién pagará los gastos de viaje? ¿Por qué? ¿Le gustaría a usted hacer un viaje a la América del Sur? ¿Tiene usted bastante dinero para hacer este viaje? 2. hogy az ige. Harminc éve dolgozom már. hogy stb. — Ideje. melléknév vonzatát a que kötőszóval bevezetett mellékmondat előtt is megtartja. (Sokszor a ma­ gyarban is kitesszük a mellékmondat előtt a rámutató szót. Llevar alapjelentése : hozni. főnév. hogy már késő van. vigyáz arra. Mi padre lleva sin fumar mucho tiempo. — Nem tudom. hogy. — Kár. hogy mikor jön a postás? — Tudom.A spanyol nyelv érdekes sajátossága. Már tíz éve vagyok itt ügyvéd.). Llevo trabajando 30 años. logy beteg. estéis enfermos. hogy Margit néha lusta. . Apám már régóta nem dohányzik. — Jó. — Nem tagadjuk. 150 A llevar ige különleges használata Llevo sin escribirte mucho tiempo. hogy mióta vagyunk házasok? Már 20 év óta. hogy már késő van. hogy nem vagytok betegek. Estoy acostumbrado a que mi Hozzá vagyok szokva. Figyeljük meg jól az alábbi mon­ datok magyar fordítását: Llevo dos días sin dormir. hogy Péter is jön. — Jól tudom. — Tagadjuk. — Barátaink azt hiszik. — Tudom. Már másfél év óta nem látták egymást. Dolores két hónapja van Budapesten. A magyarban a llevar igét a fenti­ hez hasonló szerkezetekben nem fordítjuk le. — Barátaink nem hiszik. hogy tíz órakor jön. Llevaban año y medio sin verse. További példák : Nos alegramos de que no örülünk. hogy kint milyen idő van. A fenti példa szó szerinti fordítása t e h á t : Sok időt viszek (azóta). — Bárcsak igazad volna. — Lehet. mint pl. Dolores lleva en Budapest dos meses. vinni. — Nem tudom. hogy Anna jó háziasszony. hogy innen nem hallom a zenét. hogy jövünk. ¿Sabes el tiempo que llevamos casados? Veinte años. Ejercieios 1. — Nem tudod. hogy a testhermano se levante temprano. hogy igazatok van. — 217 Í . Tudod-e. Llevo 10 años de abogado aquí. hogy (vajon) tízkor vagy tizenegykor ön-e.

hogy sógornőm levelet ír nekem? Már féléve nem írt. Anna egy karosszékbe ül. — Nem sajnáljátok. ¡Si tú supieras! 218 Anna várta. — Előfordul. hogy meglátogatsz. — A Varga házaspár nagyon örül. Anna még nem jött haza. ha meglátogatsz. — Mutasson nekem egy érdekes könyvet ( = mely érdekes). ha legalább két hetet nálunk tölttök. Jöjjetek minél előbb ! 27 LECCIÓN VEINTISIETE A kotornod két folyamatos múltja Ana aguardaba que su marido llegase ( = llegara) a casa y que ella pudiese ( = pudiera) contárselo todo. hogy férje /lazöjöjjön. hogy látogassatok meg bennünket. hogy az újságot csak hét óra után hozzák. aki franciául beszél? — Azt fogom tenni. eláll majd az eső. hogy a vonat nem érkezik pontosan. feltéve. — Bár van pénzem. — Hálás vagyok neked. d) Már két napja nem ettem. hogy nem megyek veletek? c) El kell mennem hazulról. Férjem és én azt akarjuk. (de csak) azzal a feltétellel. — Mire a hivatalba érsz. Megtörténhetett. hogy betegek vagyunk. hogy lássalak benneteket. és hogy ö mindent elmondhasson neki. mihelyt jön a postás. még akkor is. — Akárhogyan is áll a dolog. hogy Argentínába utazhat. hogy a gyárban valami különmunkát adnak neki. és gondosan felnyitja a boríté­ kot. — Tíz éve vagyok tanár ebben az iskolában. mert levelet kapott sógornőjétől. ha esik. — Mindenképpen el kell utaznom Szegedre. — Attól félünk. Ezért elhatároztuk. hacsak nem esik. — Te vagy a harmadik. — Mielőtt a levelet elolvasná. hogy ne beszélnénk vele. — Bármit is mond. nem hiszek neki. Azt hiszem. (még) mielőtt elutazom. nem veszem meg az új ruhát. ha utazhat ( = alkalma van utazni). — Nem megyünk el anélkül. — Mi harminc éve dolgozunk ebben a gyárban. hogy ön beszél spanyolul. Era posible que en la fábrica le. ezt gondolta magában: — Lehetséges. — Elmegyek. Megígérjük nektek. hogy fizetni fogjuk összes útiköltségeiteket. ¡Igual que si se oyera ( = oyese) un cuento de hadas! Era preciso que Juan hiciera gestiones para obtener los pasaportes. Tradúzcase al español: János felesége ma nagyon boldog. — Megyünk. » Ha tudnád! . hogy tévedsz.Csoda lesz. Amikor Anna meglátta a borítékot az argentin bélyegekkel. — örülök. — Nincs itt senki. itt fogok maradni. Dolores többek közt ezeket írja: Égek a vágytól. amit ön óhajt. — Bármilyen furcsának is tűnik. — Sajnálják. hogy János lépéseket tegyen az útlevelek beszerzése céljából. Lehet. Talán beteg. — Ma itthon maradok. Mintha csak tündérmesét hallana az ember! Szükséges volt. — Nyilvánvaló. 3. férjed örül. hogy Budapestre fogunk utazni. aki ezt mondja. hogy nincsen elég pénzetek. diesen ( = dieran) algún trabajo extraordinario. — írni akarok szüleimnek. ha barátaink otthon vannak. — Mióta nem dohányzói? — Rokonaim már két napja vannak Budapesten.

porque sabía que estaban contentos con su trabajo. superfluo decirlo. estaba claro como dos y dos son cuatro que otra ocasión tan provechosa no se les presentaría otra vez. ¡ Qué feliz se sentía de que se le presentara la ocasión de realizar sus sueños ! Le agradó que su hermana pensase en él y su mujer. . ¡Y cuánto se alegró de que su mujer y él mismo hablasen y comprendiesen ya el español! Quizás los sudamericanos hablasen el español demasiado de prisa. ¡Igual que si oyera un cuento de hadas ! Se sentía como si tuviese entre las manos no la carta de su hermana. tenía que proporcionarse una cierta suma de dinero para los gasto» inevitables que exigieran los preparativos de viaje. Además. Sopesando los pros y los contras. en el caso peor. sino una copa llena de felicidad. pero él les rogaría que hablaran. venía como anillo al dedo. era preciso que hiciese gestiones para obtener los pasaportes y visados necesarios. Luego. . ¡cuántas cosas les quedaban aun por hacer 1 Lo más difícil estaba por delante. Ana estaba en el séptimo cielo. era posible que en la fábrica le diesen algún trabajo extraordinario o. Él tiempo apremiaba. por lo menos con él. ¡Ojalá hubiese más dinero en su libreta de ahorros 1 Sin embargo. al enterarse de la gran novedad. Se entendía por sí mismo que el matrimonio Varga aceptara la proposición tan ventajosa de sus parientes sudamericanos. parecía que no pudiese volver de su asombro. Juan no creía que se lo negasen. despacio . y sintiera deseos de volver a verles. podía 219 . Ante todo. necesitaba obrar con urgencia. Juan.I Preparativos de viaje La carta de Dolores. Juan tenía que pedir a la sección de personal que le concedieran seis semanas de vacaciones. Al mismo tiempo se encontraba como sobre ascuas aguardando que su marido llegase a casa y que ella pudiese contárselo todo. Sin embargo. costara lo que costara.

no habrá dificultades en lograr el visado de entrada. Ya temía que llegase tarde pero. presentar nuestros documentos de identidad. 220 . II Conversación — ¿Eres tú. Los visados de tránsito. Juan? ¿Has logrado hacer algo en materia de nuestros pasaportes? — Sí. nos los concederán sin más ni más. ¿cómo has empleado tu tiempo? — He preparado las maletas y el baúl. al fin y al cabo. rellenar no sé cuántos impresos y cuestionarios. pues. Todo ha salido a pedir de boca y creo que ahora todo marchará sobre ruedas. — Las fotos. III De viaje Un niño. Como ves. todo andaba mal. Toda la noche la pasó sin pegar ojo. va mirando el paisaje. Ana. me han prometido que extenderán nuestros pasaportes dentro de una quincena. no he podido irme que después de las diez a las sección de pasaportes de la Policía. — ¡Si tú supieras cómo me inquietaba que por alguna causa nos negasen el pasaporte ! — No hay motivo para preocuparse. no pierdo el tiempo y me preparo concienzudamente para el viaje. donde la tía Matilde tendría cuidado de ellas hasta que ella y Juan regresaran de América. Pero. entregar las fotos y pagar las tasas.acudir a su tío que le prestaría el dinero con tal de que Juan se lo devolviese en el plazo convenido. — ¡Si supieras cuánto tiempo he pasado en la sección de pasaportes ! He tenido que aguardar un buen rato. Pero todo estaba en regla y. Al comienzo. sus ojillos descubren las flores campesinas. {Qué lástima que los hijos no pudieran acompañarles I No estaría mal que los muchachos vieran mundo. pensando en las muchas cosas que tendría que arreglar. Y tú. Ana tenía otra clase de preocupaciones. por dicha. y como el tren se lanza por valles y colinas. En la fábrica había un trabajo urgente. Luego. frente a mí. He remendado algunas de tu prendas de vestir. luego. nos lo dará fácilmente la legación? — Presentando la carta de invitación de mi hermana. he logrado dar los primeros pasos para obtener nuestros pasaportes. e hiciera lo que hiciera. — ¿Y el visado. mientras que las muchachas saldrían por dos meses para Debrecen. ¡qué se le iba a hacer 1 José y Paco pasarían el verano en provincias. en la finca de la tía Teresa. este niño se llena de emoción en el viaje. he repasado tu guardarropa. estaban listas porque nos retratamos hace poco. por lo menos.

létszám conceder engedélyez. tetszik volver a ver viszontlát alegrarse de örül vminek sudamericano délamerikai demasiado de prisa túlságosan gyorsan entenderse por sí mismo magától értetődik sopesar mérlegel el pro előny. mellette szóló érv el contra hátrány. mint a nap (mint a kétszer kettő) estar por delante előtte van. elnyer el pasaporte útlevél I. lépéseket tesz la gestión ügyvitel. hogy szemét behunyta volna pegar (rá)ragaszt. kitűzött otra clase de másféle la preocupación gond sin pegar ojo anélkül. . Yo me he dicho ante el niño que admira el cielo rosa: él es el más poeta de los que aquí viajamos.Silabea palabras que apenas oigo. hátra van la sección de personal személyzeti osztály el personal személyzet. úgy megy. reposa . mint a karikacsapás inquietarse nyugtalankodik el motivo ok por alguna causa valamilyen okból 221 . Los demás. dolgozik con urgencia sürgősen la urgencia sürgősség proporcionar szerez cierto bizonyos. megad negar (niego. lépés obtener (obtengo) megkap. El pensamiento nuestro cesa de hilar. ráerősít. . folyamodik vkihez (akihez: a) devolver (devuelvo) visszaad el plazo határidő convenido megbeszélt. se dijera que ansia que su clara pupila aprisione los bellos pormenores que nombra. el paisaje olvidamos. los preparativos (de viaje) (utazási) előkészületek venir como anillo al dedo kapóra jön („mint gyűrű az ujjra") el anillo gyűrű el dedo ujj estar en el séptimo cielo nem tud hova lenni a boldogságtól encontrarse como sobre ascuas tűkön ül el ascua (nőnemű szó!) izzó szén vagy vas enterarse értesül la novedad újság volver de su asombro' magához tér ámulatából como si tuviera entre las manos mintha csak kezében tartana la copa serleg la felicidad boldogság agradar jólesik. sürget obrar cselekszik. abstraídos. Francisco López Merino poeta platense (1904-1928) Vocabulario igual que mintha csak hacer gestiones eljár. en materia de ügyében todo ha salido a pedir de boca minden pompásan sikerült marchar sobre ruedas simán megy. (rá)ragad por falta de dinero pénzhiány miatt en provincias vidéken mientras que míg ellenben Matilde Matild II. asombra esta mirada suya penetrante y tranquila. negamos) (meg)tagad el visado vízum apremiar szorít. ellene szóló érv claro como dos y dos son euatro világos. biztos la suma összeg inevitable elkerülhetetlen exigir (exijo) (meg)követel la libreta de ahorros takarékkönyvecske acudir fordul.

harcvonal va mirando (egyre csak) nézi. átnyújt la identidad (személy)azonosság la tasa illeték extender kiállít la quincena két hét. hogy felesége meg ő y él hablasen y comprendiesen már beszél és ért spanyolul. személyének -ron végződése helyébe a -se -ses -se . platensc La Plata-i (La Plata: tarto­ mányi székhely Argentínában) Gramática 151 (primero) y el (pretérito) imperfecto II (segundo) de subjuntivo A kötomód két folyamatos múltja — El (pretérito) imperfecto I A Juan le agradó que su hermana Jánosnak jólesett. pillantás penetrante átható. felindulás silabear szótagol apenas alig asombrar elképeszt. útközben frente a szemközt (vkivel) la frente homlok el frente front. azonos jelentésű folyamatos múltja van. megkap el visado de entrada beutazási vízum el tránsito átutazás sin más ni más minden további nélkül emplear felhasznál. vidéki lanzarse robog. rá. rózsaszín(ű) el más poeta a leginkább költő de los que közöttünk. . felfog el pormenor részlet. foldoz la prenda de vestir ruhadarab m . magaslat llenarse megtelik llenar megtölt la emoción izgalom. eped vmi után (ami után: tárgyeset) claro tiszta la pupila szembogár. hogy nővére gondol pensase ( = pensara) en él. Példák a ragozásra: 222* . A kötőmódnak két. mély se dijera azt hinné az ember ansiar (ansio) vágyódik. Juan se alegró de que su mujer János örült. elvonatkozva a világtól el pensamiento gondolat hilar fon. de viaje utazva. alkalmaz la maleta bőrönd el baúl (nagy) bőrönd. szemléli descubrir felfedez campesino mezei. akik . személypoggyász remendar (remiendo) kijavít. ( = hablaran y comprendieran) ya el español. szem aprisionar magába zár. . tizenöt nan la legación követség lograr elér.preocuparse nyugtalankodik al comienzo kezdetben la Policía rendőrség por dicha szerencsé(m)re la dicha szerencse dar un paso lépést tesz retratarse lefényképezteti magát rellenar kitölt el impreso nyomtatvány el cuestionario kérdőív presentar bemutat. hogy a befejezett múlt többes szám 3. -sernos -seis -sen illetve a -ra -ras -ra -ramos -rais -ran végződéseket tesszük. szövöget reposar pihen me he dicho magamban azt mondtam admirar megcsodál (la) rosa rózsa. bámulatba ejt la mirada tekintet. apróság nombrar (meg)nevez los demás mi többiek abstraído gondolatokba merülve. vágtat cl valle völgy la colina domb. Mind a kettőt úgy képezzük.

plH A B E R (segédige) (hubie-ron) hubiese hubiera hubieses hubieras hubiese hubiera fuese fuera hubiésemos hubiéramos fuésemos fuéramos hubieseis hubierais fueseis fuerais hubiesen hubieran fuesen fueran SER lenni (fue-ron) fuese fueses fuera fueras ESTAR lenni (estuvie-ron) estuviese estuvieses estuviese estuviésemos estuviera estuvieras estuviera estuviéramos H A C E R csinálni (hieiíw o n ) hiciese hicieses hiciese hiciera hicieras hiciera DAR adni (die-ron) diese dieses diera dieras estuvieseis estuvierais estuviesen estuvieran hiciésemos hiciéramos hicieseis hicierais hiciesen hicieran diese diera diésemos diéramos dieseis dierais diesen dieran 152 A kotornod két folyamatos múltjának használata Me agrada que mi hermana piense en mí. AMAR szeretni (ama-ron) amase vagy amases amase amasemos amaseis amasen amara amaras amara amáramos amarais amaran ( n °gy) ( h °gy) ( n °gy) (h°gy) (h°gy) (h°gy) szeressek szeress szeressen szeressünk szeressetek szeressenek (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) > szeretnék szeretnél szeretne szeretnénk szeretnétek szeretnének II. Jólesik nekem. . TEMER félni (temie-ron) temiese vagy temieses temiese temiésemos temieseis temiesen temiera temieras temiera temiéramos temierais temieran (hogy) (hogy) (hogy) (hogy) (hogy) (hogy) féljek félj féljen féljünk féljetek féljenek (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) félnék félnél félne félnénk félnétek félnének III.I. VESTIRSE öltözködni (se vistie-ron) me te se nos os se vistiese v. vistieses vistiese vistiésemos vistieseis vistiesen me te se nos os se vistiera vistieras vistiera vistiéramos vistierais vistieran (hogy) (hogy) (hogy) (hogy) (hogy) (hogy) öltözködjem öltözködjél öltözködjék öltözködjünk öltözködjetek öltözködjenek (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) öltözködnék öltözködnél öltözködne öltözködnénk öltözködnétek öltözködnének Ugyanezt a szabályt követik a rendhagyó igék is .. hogy nőtestvérem gondol rám.

Sería hora de que nos marchá­ semos ( = marcháramos). Pl. valahányszor a főmondat állítmánya valamelyik múlt időben vagy feltételes módban áll. Quise una habitación que diese ( = diera) a la calle. Nem találtam senkit. Akármennyit is dolgozott. Jólesett nekem. Por mucho que trabajase ( = tra­ bajara). -ném ragnak meg­ felelően (erről a 29. hogy Mária milyen csi­ nos! . Lehetséges volt.Me agradó que mi hermana pensase ( = pensara) en mi. Olyan lakást akartam. hogy menjünk. Nem tudtam elmenni anélkül. A kötőmód két azonos értékű folyamatos múltját a következő' esetekben használjuk: 1. hogy fáradt. No hallaba quien hablase ( = ha­ blara) el español. Nem tudtam. hogy Károly otthon marad. costase lo que costase ( = costara lo que costara). 148) közölt példákat átalakítjuk olyanképpen. Anna tagadta. hogy nővérem gondol rám. Ha tehát az előző leckében (vö. hogy hány óra van. aki spanyolul beszélt volna. ¡Qué lástima que mis hijos no puedan acompañarme I I Qué lástima (era) que mis hijos no pudieran ( = pudiesen) acompañarme! No estaría mal que los muchachos vieran mundo. Milyen kár. Ana negaba que estuviese ( = estu­ viera) cansada. a magyar -nék. ha a fiúk világot látnának. amely az utcára nyílik. 2. hogy fiaim nem kísérhettek (kísérhetnek) el engem! Nem volna rossz. a mellékmondatban a kötőmód két folyamatos múltjának valamelyikét kell használnunk. A kötőmód jelen ideje helyett. pontban közölt példákat): No sabía qué hora fuese ( = fuera). \Si supieras cuánto tiempo tenía que esperar! \Si vierais lo guapa que es María! 224* Ha tudnád. Ideje volna már. No pude marcharme sin que le viese ( = viera). hogy a főmondatban múlt idő vagy feltételes mód álljon. Példák (figyeljük meg egyúttal a 148. Pál nem keresett eleget. hogy fiaim nem kísérhet­ nek el engem 1 Milyen kár (volt). Tú serías el primero que lo supiera. Debía hablarle a él. Pablo no orinaba bastante. leckében. No creímos que viniesen ( = vi­ nieran). A si (ha) jellétéles kötőszó után. aki ezt tudná. hogy ne lássam őt. Te lennél az első. Mindenképpen beszélnem kellett vele. Nem hittük. Era posible que Carlos se quedase ( = quedara) en casa. a feltételes mondattál kapcsolatban bővebben lesz szó). -nám. mennyi ideig kellett vár­ nom! Ha látnátok. hogy eljönnek.

Ojalá után (vö. a már nem teljesülő óhaj kifejezésére. Ésta es una noticia cierta. Egyes mellékneveknek más-más a jelentésük aszerint. beszélni. A jóhangzás itt a -ra végű alak használatát írja elő: Szeretnék Kiss úrral. az udvarias társalgásban. cual si (mintha csak) hasonlító kötőszó után. különösen a querer. como si. szórványos fák 15 Spanyol nyelvkönyv — 5614 t A főnév után un hombre grande nagytermetű.) Bárcsak igaz volna! (De nem igaz. mintha nehéz terhet eigran carga. Ilyenek: A főnév előtt un gran hombre nagy (>= híres) ember una pobre mujer egy szerencsétlen asszony un buen joven jóravaló. Az igual que si. poder igével kapcsolatban. ¡Igual que si oyéramos un Mintha csak tündérmesét hallanánk! cuento de hadas! ¡Como si no lo supieras! Mintha csak nem tudnád! Anda como si llevara uña Ügy megy. Főmondatban. Quisiera hablar con el señor Kiss. 4. pl. peine.) Bárcsak látna téged a szemem! (De nem lát. különleges) fák 225 . magas ember una mujer pobre egy szegény (pénztelen) asszony un joven bueno jószívű ifjú un traje nuevo e g¡J áj (most készült) öltöny personas varias különböző személyek árboles raros ritka (különös. ¡Ojalá tuviese ( = tuviera) yo más dinero en el banco I ¡Ojalá mese ( = fuera) verdad! ¡Ojalá te vieran ( = viesen) mis ojos! Bárcsak több pénzem volna a bankban! (De nincs. pl. 107. Jánosnak bizonyos pénzösszeget kellett szereznie. a feltételes mód jelen ideje he­ lyett. Láthatnám Nagynét? ¿Pudiera ver a la señora Nagy? 153 Egyes melléknevek jelentésének módosulása Juan tenía que proporcionarse una cierta suma de dinero. hogy főnevük előtt vagy után állanak. Ez biztos hír.). b.) 5.3. 1. jóindulatú ifjú un nuevo traje egy újabb (egy másik) öltöny varias personas néhány személy raros árboles elszórt.

— Barátaink azt hitték. — Beszélhetnék Kiss úrral? — Láthatnánk az új szöveteket? b) Kellett. — Barátaink szeretnének meglátogatni bennünket. hogy már késő van. hogy az újságot csak hét óra után hozták. — Azt mondtam apámnak. — Elmennénk. Dígase en español usando el subjuntivo imperfecto donde sea necesario : a) Péternek talán igaza volt. feltéve. hogy lusták a gyerekek. hogy mikor jön a postás? — Tud­ tam. hogy (vajon) tízkor vagy tizen­ egykor jön-e. — Csoda lenne. . — Tagadtuk. — Nem tudtam biztosan. Contéstese a las preguntas siguientes : ¿Venia a propósito la carta de Dolores? (SI. — Örültem. hogy megtanuld a leckét. venía como . Arra kérném őt. hogy mutasson nekem egy érdekes könyvet. hogy meglátogattál. míg visszajövök Dél-Amerikából. hogy igazatok legyen. — (Arra) kértem a barátomat. — Feri bácsi elment. hogy jövünk. Szeretnék a főnökömmel is beszélni. még mielőtt elutazom. hogy Mihály tévedett. — Bárcsak igazad volna I — Nem tudtam. aki franciául beszélt volna. — Bármit is mondott. Ennek ellenére sok pénzt kell majd költenem (condicional 1) az utazási előkészületekre. az eső majd eláll. hogy Péter is jön. ha barátaink otthon volnának. hogy milyen szépen ( = jól) énekel Éva ! — Mintha csak regényben olvasnám 1 — Mintha nem látnád ! — Mintha ők nem tudnák 1 — Ügy látszik. — Margit volt a harmadik. hogy egy új öltönyt vegyek magamnak. — Hálás voltam neked. hogy amire a hivatalba érek. — Nagybácsim nem tudta. hogy hat heti szabadságot engedélyezzen nekem. — Előfordult. — Mindenképpen el kellett utaznom Szegedre. hogy látogassam meg őt. Tradúzcase al español: Tegnap levelet kaptam Dél-Amerikából. c) El kellett mennem hazulról. hogy a gyerekek nyugodtan tanulhassanak. d) Ha szüleink tudnák. Nem tudtam hova lenni a boldogságtol. — Nem volt ott senki. — Nem mennénk el anélkül. hogy mennyit dolgozunk 1 — Ha látnád. hogy a gyerekek hazajöjjenek. hogy szüleink Budapesten laknak. hogy világot lássak. hogy nem hallottam a zenét. hogy betegek vagyunk. — A Varga házaspár nagyon örült. (Milyen) kár volt. amit ő akar. — Nem sajnáltátok. hogy nem mentem veletek? — Ideje lenne. hogy Argentínába utazhat. — írni akartam szüleimnek. Arra kérném. — Nyilvánvaló volt. — Tudtuk. . hogy tíz órakor jön. hogy ne beszélnénk vele. hogy kölcsönözzön nekem kétezer forintot. hogy kint milyen idő van. — Bár volt pénzem. mintha havazna. hogy Anna jó háziasszony. — Azt hittem. — Ideje volt. — Szeretnék egy kalapot venni. hogy nem volt bőröndöm 1 Bárcsak volna pénzem a takarékkönyvecskében t A legroszszabb esetben Ferenc bácsihoz tudnék fordulni. hogy Margit néha lusta. hogy Anna jó háziasszony. nem vettem meg az új ruhát. — Jó volt. hogy azt fogom tenni. nem hittem neki. A levélben arra kért engem. hacsak nem esik. — Akárhogyan is állt a dolog. ) ¿Qué sintió Ana cuando hubo leído la carta de su cuñada? ¿Por qué se encontraba Ana corno sobre ascuas? ¿Cómo encontró Juan la gran novedad? ¿Cómo se sentía? ¿Por qué se sentía feliz? ¿Qué le agradó? ¿De qué se alegró? ¿Cómo hablan los sudamericanos el español? ¿Entendería usted el español hablando con un sudamericano? ¿Por qué aceptó el matrimonio Varga la proposición de Dolores? ¿Es difícil prepararse para un largo viaje? ¿Qué tenía que hacer Juan? Luego ¿qué era preciso hacer? ¿Exigen mucho dinero los preparativos de viaje? ¿Qué preocupaciones tenía Ana? ¿Por qué no pudo pegar ojo durante toda la noche? ¿Por qué era lástima que sus hijos no pudieran acompañarles? ¿Dónde pasarían el verano José y Paco? ¿Y para dónde saldrían las hijas? ¿Qué gestiones hace usted cuando quiere obtener un pasaporte? ¿Qué mete usted en su maleta cuando quiere hacer un viaje de una semana? 2. hogy sógorom gondol reám. 226 . — Kár volt. hogy ilyen kedvező alkalmam nem lesz többé. — Barátaink nem hitték. Sógorom azt is ígérte.) Világos volt mint a kétszer kettő. (hogy) nagyon örültem. — Nem tagadtuk. én nem óhajtottam látni őt.Ejerciólos 1. hogy Mária beszél spanyolul. — Itthon maradnék. Fölösleges mondanom. hogy mennyi könyvem van ! — Ha hallanátok. — Nem tudtad. — Bárcsak több időm volna ! — Bárcsak megmonda­ nák nekem az igazat I — Bárcsak ti is jönnétek í 3. Szükséges volna. ha te is itt maradsz. — Jól tudtam. mintha a hetedik mennyországban volnék. ( = Ügy éreztem magamat. A sógorom írta nekem. — Sajnálták. aki ezt mondta. ha esett volna. még akkor is. hogy megfizeti majd az útiköltséget.

2. A kötőmód közelmúltja Estoy contento de que todo se haya arreglado. ¡Qué bien que me hayan concedido seis semanas de vacaciones! Me alegro de que mis hijos hayan hallado buen alojamiento en casa de nuestros parientes. porque los niños ya se marcharon ayer de vacaciones. Pero. Juan.LECCIÓN VEINTIOCHO 1. ¡qué se le va a hacer 1 ¡No se sale todo año para la América del Sur 1 Entretanto Ana prepara en la cocina los comestibles que quiere llevar consigo. piensa : — Estoy contento de que todo se haya arreglado. Ya todo está listo para la marcha. como en los años pasados. hogy álmodtam és mintha a csodák világában éltem volna. Ana y Juan están solos en la habitación. hogy minden elrendeződött. ¡Qué bien que me hayan concedido seis semanas de vacaciones I Örülök. todos los bultos están hechos. ha a fiúk velünk jöhettek volna. Milyen jó. El matrimonio Varga está levantado ya. hogy Teréz néni meghívta magához lányaimat. En la estación de ferrocarril Es la mañana de la salida. A kötőmód két régmúltja Me agradó que la tía Teresa hubiese (hubiera) invitado en su casa a mis hijas. " Ügy tűnik nekem. Me parece como si hubiera so­ ñado y como si hubiese vivido en el mundo de las maravillas. Milyen jó (lett volná). 15* 227 . ¡Qué bien si hubieran (hubiesen) podido venir los muchachos con nosotros! Jólesett nekem. examinando si no ha olvidado meter en su maleta el cepillo de dientes o la máquina de afeitar. Los pasaportes están en regla. Sólo siento que yo no haya tenido la posibilidad de acompañarles. hogy engedélyezték számom­ ra a hatheti szabadságot. los billetes están tomados.

— Es necesario economizar — dice para sí. No se sabe nunca lo que puede acontecer : quizás uno de los niños se ponga enfermo. ¡Qué felices nos sentíamos ! A las siete y media abren las puertas hacia el andén. — Verdad. — dice Ana. El tren rápido para Viena está parado en la segunda vía. Me alegro de que hayas tenido la buena idea de asegurarnos un coche de antemano. A las siete menos cuarto Juan dice a su mujer: — Ya es hora de marcharnos. Los últimos meses me parecía como si hubiera soñado y como si hubiese vivido en el mundo de las maravillas. — Bueno. ¡Qué bien si hubieran podido venir los muchachos con nosotros ! — ¡Quién hubiera podido pensar un año antes que saldríamos para un viaje al extranjero ! . — Tampoco José y Paco se aburrirán en el campo. furgones de equipajes. y hay que añadir dos florines por los bultos. pero yo no se lo permitiré. llega el momento de la salida. — Muchas gracias y buen viaje. El mozo ha reservado a los Varga dos asientos juntos. . se declare un incendio o. en un departamento para fumadores. estoy contenta de que yo haya pensado en comprar unos manjares para el viaje. ahí tiene usted veinte florines. Un empleado grita: 228 . — Me agrada que la tía Teresa haya invitado a su casa a mis hijas durante las vacaciones. Ana y Juan pasan a la sala de espera y se sientan en un sofá. — Mi marido quisiera comer en el coche comedor. vagones de viajeros. querido. simplemente. Quédese con la vuelta. uno de ventanilla. porque han llegado con casi una hora de anticipación. . — Hubiérase dicho que nos había tocado la lotería. ténders. y Juan pregunta al chófer : — ¿Cuánto marca el taxímetro? — Quince florines y cincuenta. Ana y Juan bajan por la escalera y se despiden de la portera dejándole la llave de la habitación y un papel con sus señas en la Argentina. Al fin. Mientras tanto un mozo se encarga de los bultos y los lleva directamente al andén. En todas las vías de la estación están parados largos trenes con locomotoras. — De la ventana veo que el taxi está esperando ya delante de la puerta de la calle. se rompa la cañería del agua o del gas . — le contesta Ana. Delante de la estación los Varga bajan del taxi. Los bultos ya están colocados en la red. El tren del matrimonio Varga sale a las ocho en punto. y los Varga salen con la muchedumbre. ¡Ni hablar! De todos modos. Allí hay también un tren internacional que lleva sólo coches cama. ¿Estás lista? — Sí. — Eva y María se sentirán allí como el pez en el agua.

(bér)kocsi delante de (elöljárószó) előtt. előzetesen bajar lemegy. III Refranes Donde fueres. leszáll la escalera lépcső la portera. El tren arranca lentamente. se agitan las manos. Les da mucha pena dejarles por tanto tiempo. ellenőriz el cepillo de dientes fogkefe la máquina de afeitar borotvakészülék el alojamiento elhelyez(ked)és. Ambos piensan en sus hijos. II Un chiste de hace cincuenta años Montó en un vagón de primera clase en que ya estaba sentada una señora. támad. el coche taxi. y Juan también siente un nudo en la garganta. kapus las señas cím acontecer történik. — ¿Le incomoda a usted el humo. la salida. Nehéz a lányunkat klházasltanl. mutat el taxímetro taxaméter añadir hozzátesz.— ¡Señores viajeros. teniendo ya él cigarro y la fosforera en la mano. — No sé contestar a usted. — porque nunca ha fumado delante de mí ningún caballero. el portero házfelügyelő. hogy el taxi. — dijo la dama. Se agitan pañuelos. la marcha elutazás. Vocabulario I. elszállá­ solás la posibilidad lehetőség los comestibles élelem el coche (-)comedor étkezőkocsi ¡ni hablar! szó sem lehet róla I el manjar étel. señora? — preguntó el fumador. indulás el bulto csomag.* Casa tu hija como pudieres y tu hijo cuando quisieres. hozzáfűz ahí tiene usted itt van magának quédese con la vuelta tartsa meg magá­ nak a visszajáró pénzt! *(A közmondások értelme: 1. A Ana le entran ganas de llorar. Idegenben tegyük azt. elszakad el gas gáz el chófer sofőr. a fiú könnyen nősül meg. gépkocsivezető marcar jelez. kiüt (tűz) el incendio tűzvész romperse megreped. megesik ponerse enfermo megbetegszik. amit mások tesznek! — 2. un caballero que era un fumador apasionado. haz lo que vieres. poggyász(darab) marcharse de vacaciones elmegy nyaralni examinar megvizsgál. élelmiszer en punto pontosan el punto pont ya e» hora para már itt az ideje. al tren! — ¡Hasta la vista 1 jBuen viaje ! ¡Adiós ! — se oye de todos los lados.) \ 229 . beteg lesz declararse keletkezik. elé la puerta de la calle kapu de antemano előre.

el andén peron la sala de espera váróterem la espera várás. utazó internacional nemzetközi el coche (-)cama (los coches-cama) hálókocsi el tren rápido gyorsvonat rápido gyors Viena Bécs juntos. dohányzó colocar elhelyez de todos los lados mindenhonnan agitar lenget. donde fueres akárhol is leszel. los peces hal aburrirse unatkozik un año antes egy évvel ezelőtt hubiérase dicho az ember azt hihette volna que nos había tocado la lotería hogy megnyertük a főnyereményt tocar osztályrészül jut la lotería lottó(játék) la muchedumbre sokaság. hogy gyerekeimet elkísérjem. la viajera utas. haya vestido hayamos vestido hayáis vestido hayan vestido . szomorúság. Példák a ragozásra: HABLAR beszélni haya hablado (hogy) beszéltem hayas hablado stb. tömeg la vía út. vágány estar parado vesztegel la locomotora mozdony el ténder (los ténders) szeneskocsi el furgón (de equipaje) poggyászkocsi el equipaje poggyász el vagón de viajeros személyszállító kocsi el vagón vasúti kocsi. vagon el viajero. fáj nekem la pena bánat. várakozás el pez. ráz arrancar elindul lento lassú me entran ganas kedvem támad el nudo csomó la garganta torok me da pena sajnálom. -as egymás mellett(i) de ventanilla ahlak meHett(i) el departamento fülke el fumador dohányos. de hace 50 años ötven évvel ezelőtti montar felszáll incomodar zavar. fájdalom II. vonal. hogy nem volt lehetőség la posibilidad de acompañar arra. bánom. lo que vieres amit látsz casar kiházasít como pudieres ahogy csak tudod cuando quisieres amikor csak akarod Gramática 154 A kötomód közelmúltja — El pretérito presente de subjuntivo Siento que yo no haya tenido Sajnálom. A kötőmód közelmúltja összetett igealak: az haber segédige kötőmódjának jelen idejéből és a főige par/zcz'pío-jából áll. haya hablado hayamos hablado hayáis hablado hayan hablado 230 me te se nos os se VESTIRSE öltözködni haya vestido (hogy) öltözködhayas vestido tem stb. a mis hijos. kellemetlen(nek lenni) el cigarro szivar la fosforera gyufaskatulya la dama hölgy III.

ha szü­ leid megengedik. vagy II. Testvérem talán már meg is jött. mint a főmondat cselekvése (előidejűség). 156 A kötőmód közelmúltjának használata A kötőmód közelmúltját két esetben használjuk: 1.155 de subjuntivo A kötőmód két régmúltja — El pluscuamperfecto I y el perfecto II Sajnáltam. Példák a ragozásra : [R menni hubiera (hubiese) ido (hogy) mentem. Mañana escribiré a mi padre haya o no venido su carta. hogy minden elrendeződött. Vessük össze az alábbi példákat: Estoy contento de que todo se arregle. acaso. . Örülök. Meg foglak látogatni. Talán már meg is írtad a feladatot Holnap levelet írok apámnak. Nos alegramos que nuestros hijos se hayan sentido bien. feltéve. Lehet. hogy nem volt lehetőség arra. hogy minden elrendeződik. Sentía que yo no hubiera ( = hu­ biese) tenido la posibilidad de acompañar a mis hijos. főmondatban múlt idejű valószínűséget fejez ki. Acaso nos hayan esperado. tal vez (talán) szó után : Quizás mi hernfano haya regre­ sado ya. Örülök. akár 2. hogy fiaink jól érzik ma­ gukat. Mellékmondatban. Tal vez hayas escrito ya el ejercicio. hogy gyerekeimet elkísérjem. különösen a quizá(s). se hubieran (hubiesen) lavado tani vol­ na stb. hogy fiaink jól érezték ma­ gukat. hubieras (hubieses) ido ( n a ) m e ntem v o l n a stb hubiera (hubiese) ido * hubiéramos (hubiésemos) ido hubierais (hubieseis) ido hubieran (hubiesen) ido LAVARSE mosakodni me hubiera (hubiese) lavado (hogy) mo sa­ le hubieras (hubieses) lavado kodtam se hubiera (hubiese) lavado nos hubiéramos (hubiésemos) lavado os hubierais (hubieseis) lavado ' ' . számú folyamatos múltjából és a főige participio-]ából áll. amikor a mellékmondatban kifejezett cselekvés korábban történt. jön levele. örülünk. hogy vártak bennünket. 231 . a főmondat állítmányának azonban jelen vagy jövő időben kell állnia. A kötőmód két régmúltja összetett igelak : az haber segédige kötőmódjának I. Estoy contento de que todo se haya arreglado. Örülünk. Iré a verte a condición de que tus padres me lo permitan. Önállóan. Nos alegramos que nuestros hijos se sientan bien. akár nem.

hogy magukat. 152. utóbbit akkor használjuk. feltéve. örültem. ha változatosabbá akarjuk tenni stílusunkat. nevezetesen akkor. hogy gukat. ha múlt időről van szó : ¡Igual que si hubiéramos oído un cuento de hadasl ¡Como si no lo hubieras sabido I Andaba como si hubiera bebido más de la cuenta. cual si. 157 A kotornod két régmúltjának használata A mai nyelvhasználatban az hubiera alakkal képzett régmúlt sokkal gyakoribb. Mintha csak tündérmesét hallottunk volna! Mintha csak nem tudtad volna! Ügy ment. Meglátogatnálak.). Iría a verte a condición de qué** tus padres me lo permitieran. mintha többet ivott volna a kelleténél. ha szüleid feltéve. ha szü­ leid megengedték. amikor a mellékmondatban kifejezett cselekvés korábban történt. hogy minden elrendeződött. A como si. a főmondat állítmányának azonban valamelyik múlt időben vagy feltételes módban kell állnia. Nos alegrábamos que nuestros hijos se hubieran sentido bien. Meg foglak látogatni. Vessük össze az alábbi példákat: Estaba contento de que todo se arreglara ( = arreglase). örültünk. 3.Iré a verte a condición de que tus padres me lo hayan permitido. erről a következő leckében lesz szó. Nos alegrábamos que nuestros hijos se sintieran bien. 3. A múltra vonatkozó és ezért már nem teljesülhető óhaj kifejezésére: ¡Ojalá hubieras ( = hubieses) estudiado! ¡Ojalá hubiéramos economizado! Bárcsak tanultál volna! Bárcsak takarékoskodtunk volna! 2. megengedik. Iría a verte a condición de que tus padres me lo hubieran permitido. Végül a kötőmód régmúltját a feltételes mondatban használjuk. igual que si (mintha csak) hasonlító kötőszók után (vö. mint a főmondat cselekvése (előidejűség). megengedték. Mellékmondatban. hogy minden elrendeződik* örültem. fiaink jól érzik ma­ fiaink jól érezték feltéve. mint az hubiese-\él képzett alak. ha szüleid 4. örültünk. Estaba contento de que todo se hubiera arreglado. A kötőmód régmúltját a következő esetekben használjuk: 1. Meglátogatnálak. ha a mondatban már van egy hubiera alakkal képzett idő. 232 .

folyamatos múlt habiara beszéljek. Az ö s s z e t e t t igeidők: 5. hablares. a régebbi íróknál. .) haya hablado beszéltem hubiese hablado beszéltem. kijelentő mód jelen idejét használják. közmondásokban még gyakran találkozunk vele. a II. . hablareis. (hogy) tenni fogok stb. folyamatos régmúlt (el pluscuamperfecto l de subj. — A régebbi spanyol nyelvben találkozunk a kötőmód befejezett jövő idejével is. ) Megjegyzés. si pudieres. (hogy) beszélni fogok stb. mondd meg nekem 1 Donde fueres. mely az haber segédige kötőmódjának jövő idejéből és a főige parfzcz'pío-jából áll. Quien tal afirmare. -reis. -remos. hablaren (hogy) majd beszélek. habláremos. pl. amit látsz (ti. a jövő idő (el futuro I de subjuntivo) II. hogy mások tesznek). ha tudod ( = tudni fogod). dimelo. beszélnék (el imperfecto I de subj. a közelmúlt (el pretérito presente de subj. hablare. hogy a befejezett múlt többes szám 3. i-ren. no dice Aki ezt állítja ( = fogja állítani). folyamatos múlt hablase beszéljek. Si Paco no hubiere pagado el dinero para fin del mes. -res.) hablare (hogy) majd beszélek 4.) 3. hiciéremos. Pl. személyének -ron ragja helyébe a következő ragokat tesszük: -re. haz lo que vieres. afirma . További példák: Hazlo.1»" A kotornod jövő ideje — El futuro de subjuntivo Bárhol is vagy. A kötőmód jöv5 idejét úgy képezzük. A kötőmód jövő idejét ma már csak a választékos nyelvben használják. HACER tenni hiciere. Helyette ma a kötőmód v. beszélnék (el imperfecto II de subj. tedd azt. hiciere. 159 A kötőmőd időinek összefoglalása A kötőmódnak négy egyszerű és négy összetett ideje van: I. HABLAR beszélni hablare. tal afirme v. hiciereis. -re. az I. hicieres. hicieren (hogy) majd teszek. az I. a jelen idő (el presente de subjuntivo) 2. Tedd meg. Az e g y s z e r ű igeidők: pl. Ha Feri nem fizette meg a pénzt a hónap végéig. hable beszéljek 1. nem verdad. beszéltem volna i *233 .) 6. (Ma már: Quien mond igazat.

— János volt az utolsó. — J ó .7. — Nem találtatok senkit. hogy elkésünk. — Bárcsak megvettem volna magamnak az új ruhát! — Bárcsak otthon maradtak volna! — írnék neked. hogy kísérjen el. Contéstese a las preguntas siguientes: ¿Cuándo hizo usted un viaje al extranjero? ¿Qué países conoce usted? ¿Ya ha estado usted en España (en Italia. Fel­ tettem magamban. — Barátunk talán már el is ment. aki kiment a szobából. A csomagokat egy hordárnak fogom átadni. b) Lehet. hogy külföldről sok levelet és lapot fogok írni ismerőseimnek. hogy Annának igaza van. a II. — Te voltál az első. Milyen jó. Jó. Nem állítottuk. hogy Annának igaza volt. hogy nem értél rá. hogy sikerült mindent elintéznem. hogy megadták nekem az útlevelet és a szükséges vízumokat! Csak azt sajnálom. Péter nem tudta. Az ablak mellett szeretnék ülni. örülök. — Péter nem tudja. — Los amigos ignoraban que yo me hubiera ido. Dígase en español usando el tiempo correspondiente del subjuntivo: a) Sajnálom. hogy nem érsz rá. hogy itt vagyok. 234* . Milyen jó. Sajnáltam. — El profesor estaba contento de que yo hubiera escrito el ejercicio. ha eljönne? — Bármilyen furcsának is hang­ zik. hogy Ró­ mába fogok utazni! Ügy éreztem magamat. Sajnáltam. Jó volt. hogy Annának igaza volt. en la América del Sur)? ¿Cuándo necesita usted un pasaporte? ¿Qué clase de visados conoce usted? ¿Va usted en el tranvía a la estación cuando tiene muchos bultos? ¿Qué pregunta usted al chófer cuando baja del taxi? ¿A quién entrega usted sus bultos? ¿A dónde lleva el mozo de estación los bultos? ¿Qué hace la gente en la sala de espera? ¿Cuándo se puede salir al andén? ¿Qué se ve en el andén? ¿Cuáles son las partes de un tren? ¿Qué clase de trenes llevan coches comedor (coches cama)? ¿Qué clase de asientos prefiere usted en el tren? ¿En qué departamento va usted: en un departamento para fumadores o para no fumadores? ¿A dónde coloca usted los bultos? ¿Qué grita el empleado ferroviario en el momento de la salida? ¿Cómo se despide la gente que se queda en el andén? 2. A vonatom a déli pályaudvarról indul hat óra negyven perckor. ha válaszolnál a leve­ lemre. — Könnyen megeshetett ( = lehetséges volt). hogy meghívtam őt. — Elolvasnánk az újságot. Minden elő van már készítve. Sajnálom. hogy itt voltam. a dolog így állt. ha kölcsönadnátok nekünk. Ki gondolhatta volna két hónappal ezelőtt. Péter nem tudta. Péter nem tudja. de attól félt. hogy tanultam néhány szót olaszul! A pályaudvarra taxin fogok menni. hogy ti is eljöttetek (egyidejűséggel és előidejűséggel). — jOjalá hubiera pensado en eso! — A Esteban le agradó que yo le hubiera escrito una carta y le hubiese invitado a verme. hogy itt vagyok. feltéve. hogy lekéstek a vonatot. Jánosnak jólesett. hogy nem értél rá. — Mit mondanánk Pálnak. Remélem. hogy a vonat már megjött. mert sok csomagom van. hogy a barátom nem tud elkísérni engem. aki azokat egy nemdohányzó-szakaszba fogja vinni. hogy itt voltam. Conjúguense en el tiempo correspondiente del subjuntivo las oraciones siguientes: Ana no sabe que yo haya hablado con Paco. 3. — Attól féltünk. hogy nem érsz rá.) 8. mintha a főnyereményt nyertem volna meg. folyamatos régmúlt (cl pluscuamperfecto II de subj. — Talán igaza volt testvéremnek. a befejezett jövő idő (el fuhiro II de subjuntivo) hubiera hablado beszéltem. hogy ti is eljöttetek. hogy jó helyem lesz a vonaton. Nem állítjuk. feltéve. — Nem állítjuk. ahova (csak) akarsz. Tradúzcase al español: Holnap reggel külföldre utazom. hogy ti is eljöttök. hogy Annának igaza van. hogy főnökei nem engedélyeznek majd neki hatheti szabadságot. — Juan no cree que yo me haya vestido ya. beszéltem volna hubiere hablado (hogy) majd tem beszél­ Ejercicios 1. 4. aki spanyolul beszélt volna? — El­ mennék. aki ezt mondtad (egyidejűséggel és előidejűséggel). hogy láthassam a szép tájakat. Nem állítottuk.

Ma este színházba mennék. Carlitos. Ha nem lenne olyan késő. Si no hubiera (hubiese) sido tan tarde habría echado aun un sueno. I Echemos un párrafo sobre el verho "echar" — ¿Te acuerdas. Ahora tengo que apresurarme porque me echarían de mi empleo si llegase tarde a la oficina. ha ér­ dekes darabot adtak volna. llevaría mis zapatos al zapatero 235 . con la bata echada en los hombros. Habría ido al teatro si hu­ bieran dado una pieza interesante. — Y nos dijo que escribiéramos la mar de ejemplos sobre el uso de este verbo. — He aquí mi composición : "Ayer por la mañana. ¿Y tú? — También. léemelos. ros. még aludnék egyet. si no debiera ir a la oficina. eché un vistazo al reloj y me dije: — ¡Canario ! Si no fuese tan tarde. de nuestra última clase de español? — Sí. Así. ¿Has escrito ya tu tema? — Sí. y por eso a menudo se echa a llorar. me iría a ver a mi hermana y llevaría unos juguetes a su hijito. Si tuviera tiempo. — Pues bien. Entretanto pensaba en las cosas que debía arreglar en el curso del día. Serían las doce cuando me eché en la cama. Juanito empezó a echar los dientes. me dije. le echaría quince meses. pues. Ha nem lett volna olyan késő. El profesor nos explicó las varias significaciones del verbo "echar". Me echo siempre a reir cuando veo sus ojos tan pica-.LECCIÓN VEINTINUEVE A feltételes mondat — La oración condicional Iría esta noche al teatro si dieran una pieza interesante. még aludtam volna egyet. ¿Cuántos meses tendrá ahora Juanito? No lo sé por cierto. Ayer eché dos horas para compilar los ejemplos. ha érde­ kes darabot adnának. Eché agua en la pila y eché a lavarme de pies a cabeza. querido amigo. Tomás. eché a correr al cuarto de baño. Luego yo también te leeré los míos. echaría aún un sueño. Elmentem volna a színházba. Si no fuese tan tarde echaría aun un sueno. al despertarme. Anteanoche me había echado a dormir tarde. Luego.

En una de las carteleras eché una mirada al programa de los teatros. — Iría esta noche al Teatro Nacional. y. le habría echado a mi amigo unas copas. II Un portero exacto Una señora dió orden un día a su portero de que dijera a todos los que fuesen a verla que no estaba en casa. no olvidamos echar unos pitillos. Hubiera querido echarme un rato en el sofá a descansar. Eché las cortinas y me disponía a echar un sueño cuando llamaron a la puerta. ha salido. Si no. eché un pitillo. echan sapos y culebras. pero me dijo anoche que para usted siempre está en casa. Al día siguiente salió la señora a hacer unas visitas. hombre . porque no la he hallado.. mi8 colegas que la han visto. — Sí. ¿qué has escrito tú? — Yo no he escrito tanto. Pero de la pieza que dan esta noche." — Esperamos que el profesor estará contento de nuestras composiciones. pronunció el de la hermana de la señora. y le dice al portero: — Mi hermana debe de haber salido. — Sí. A falta de mejor. Habíamos pasado la tarde de manera muy agradable." — Eso es todo. camino de mi oficina. se lo» habría llevado ya. Sube la señora y busca en balde por todas partes a su hermana. mi estufa echa humo : tendré que ir al fumista para rogarle que eche una ojeada a aquella estufa echada a perder. — contesta éste. Y ahora vamos a ver. y entonces le dijo ésta: — Ya te he dicho que para mi hermana siempre estoy en casa. Tendría ganas de ir al cine si echase de ver un buen programa. Pues bien. Por la noche.. 236 . Pues bien. (Si hubiera tenido tiempo ayer. "Ayer. bebimos café puro. — pensé. y poco después llega su hermana. eché a apresurarme a casa porque estaba cansado de trabajar. no echaré de menos el teatro. Mientras echábamos un rato de palique. escúchame.) No debo olvidar echar en el buzón la carta que tengo escrita a mi padre. echemos tierra a este propósito. Hubiera escrito más si hubiese tenido más tiempo. al terminar el trabajo en la oficina. Si hubiera tenido en casa una botella de vino. al mencionarle el portero los nombres de las personas que habían estado. Además. Era mi amigo Perico que vino a verme. debiste haberla dejado entrar. Después de desayunar me eché a la calle. A él no le había visto desde hace mucho : desde entonces había echado barriga.para que les echara medias suelas. Vuelve a bajar. A las ocho mi amigo se despidió. las romperemos en pedazos y las echaremos al cesto de los papeles. señora . señora. — ¿Está tu señora? — le preguntó al portero. — si dieran una pieza interesante.

. behúzza a el vistazo tekintet. füstölög volna engedned őt el fumista kályhás(mester) al día siguiente a következő napon echar a perder elront la visita látogatás echarse a perder elromlik ¿está? itthon van? echarse a la calle lemegy az utcára por todas partes mindenfelé 237 . halom. echar agua vizet önt v. parancs echar los dientes fogzik a todos los que fuesen a verla mindazok­ echarse a llorar sír(ni kezd) nak. dézsa . éjjel desde entonces azóta anoche tegnap este V. a pamlagra mirada) pillantást vet (amire: a) echar las cortinas le. precíz echar a lavarse nekilát mosakodni dar orden utasítást v.v. siettem szerzemény echar un vistazo (una ojeada. echar un párrafo elcseveg. észrevesz compilar összeállít la composición dolgozat. echarse en la cama echar barriga pocakot ereszt la barriga has. portás felsorolta neki 15 hónapot ad vkinek mencionar (meg)említ echarse a reír nevetni kezd la persona személy el zapato cipő que habían estado akik látogatóba el zapatero cipész jöttek echar medias suelas megtalpal (amit: a) pronunciar kiejt. éjjel echarse a dormir. említ la (media) suela (cipő)talp echar en el buzón a postaládába dob el de la hermana = el nombre de la el buzón postaláda hermana tener escrito meg van írva debiste haberla dejado entrar be kellett echar humo füstöl. akik látogatóba jönnek hozzá por cierto biztosan al mencionarle el portero amikor a echar 15 meses 15 hónapra becsül. hiányol para) echar de ver meglát. pillantás függönyt ¡canario! teringettét l disponerse a készül vmit tenni anteanoche tegnapelőtt este v. átkozódik . exacto pontos. la culebra kígyó bekezdés echar tierra a eltemet. el cesto de los papeles papírkosár (lámpa)elem II. pocak lefekszik (aludni) echar de palique elcseveg echar del empleo állásából kidob el palique csevegés así pues így hát la botella üveg echar a correr (el)szalad.Vocabulario echar un pitillo elszív egy cigarettát echar dob. fogalmazvány. elbeszélget el sapo varangyosbéka el párrafo paragrafus. plakát echar un sueño alszik egyet echar sapos y culebras kígyót-békát I. rákiált. elfelejt echar dos horas két órát fordít (amire : echar de menos nélkülöz. „fátyolt vet" la significación jelentés vmire. leheveredik . rakás . vet. fejezet. . parancsot ad en el curso del día a nap folyamán la orden utasítás. siet echar en los hombros vállára vet echar unas copas néhány pohárral tölt el hombro váll a falta de mejor jobb híján romper en pedazos darabokra tép. eché a apresurarme fogtam magam és . una echarse en el sofá lefekszik. ereszt eltép la pila mosdó. hajít la cartelera hirdetőoszlop.

• * • í hambre. éhesek voltunk. Hubiera comido si hubiera tenido ( Az a) pontban felsorolt példák valóságos feltételt tartalmaznak. . Come si tienes hambre. A fenti példák spanyolul: a) Como si tengo hambre. éhes lettem volna. c) Ettem volna. Többet írtam volna. eszem stb. Ha ráértem volna. Enni fog. ha több időm lett volna. Tendría ganas de ir al cine si echase de ver un buen programa. l i a ráérnék. Comería si tuviese 1 . Comerá si tiene hambre. A feltételes mondat két részből áll. Ettünk.) Comíamos si teníamos hambre. b) Ennék. a feltételből és a feltétel következményéből. az utób­ bit a főmondat tartalmazza. Si hubiera tenido tiempo. Egyél. me habría ido a ver a mi hermana. éhes lennék. éhes lesz. Kedvem volna moziba menni. vagy helyette a kötőmód folyamatos múltjá­ nak -ra végű alakja. A mellékmondat természetesen a főmondat előtt is állhat: Ha éhes vagyok. 238 b) . Az előbbit a — rendszerint si (ha) kötőszóval bevezetett — mellékmondat. éhes vagy. . ha ha ha ha ha ha Me l l é k m éhes vagyok. Hubiera escrito más si hubiese tenido más tiempo. a mellékmondatban (a si után) pedig a kötőmód folyamatos múltjának -se vagy -ra végű alakja áll. r Comiera si tuviera j c) Habría comido si hubiese tenido ) . meglátogatnám nőtestvéremet.Gramil una 160 A feltételes mondat — La oración condicional Si tuviera tiempo. Az ilyen feltételes mondat tőmondatá­ ban a spanyolban a feltételes jelen. az ilyen feltételes mondatok fordítása nem okoz nehézséget. Figyeljük meg az alábbi példákat: Főmondat: a) Eszem. a magyar -nék ragnak megfelelően. (Si után jövő helyett jelen idő áll. ha jó műsort ( = filmet) láthatnék. meglátogattam volna nőtestvéremet. mert a két nyelv kifejezés­ módja közt nincsen különbség (egyetlen eltérés : a si után jövő idő nem állhat. me ¡ría a ver a mi hermana. helyette jelent használunk). A b) pontban felhozott példa jelen idejű lehetséges (teljesülhető) feltételt tar­ talmaz. .

Me habría ido ( = Me hubiera ido) Elmentem volna a városba. mincontrarse conmigo. habría ( = hubiera) contado todo. A teljcsülhetctlen (múlt idejű) feltételt tartalmazó feltételes mondatok (c. Előfordulhat. Si le hubiese dado a Pablo el dinero estaba salvado. aunque) is állhat. Ha esett volna. vagy helyette a kötőmód folyamatos régmúltjának -ra végű alakja. A si kötőszó helyett más alkalmas kötőszó (mint pl. • Si Tomás pudiese ( = pudiera) en. salido de casa.Ha Tamás találkozhatna velem. Mis padres me escribirían Szüleim írnának nekem. bieras) venido conmigo. Si hubiese ( = hubiera) llovido. nem mentünk volna el no habríamos ( = hubiéramos) hazulról. a másik részében múlt idő áll. Megjegyzések. Pl. ha tudnák a ( = escribieran) si supiesen címemet. no lo creería. *239 . Si Tomás hubiese ( = hubiera) po. Még ha testvéred is mondaná ezt.Szüleim írtak volna nekem. és ezért lehetetlen (teljesülhetetlen) feltételt tartalmaz. a magyar múlt idő + volna igealaknak megfelelően. Estaría contento si me hubiese (=» hubiera) escrito. taría ( = contara) todo. Aunque lo diciera ( = diciesé) tu hermano. Elmentem volna a városba. Ha esne. a kijelentő mód folyamatos vagy történeti múltja is pótolhatja. Mis padres me habrían ( = hubie. meg lett volna mentve. nem mennénk el hazulról. me lo mindent elmondott volna nekem. como. a mellékmondatban pedig a kötőmód folyamatos régmúltjának -se vagy -ra végű alakja áll. ha velem jöttél volna. anélkül. sőt. Pl. cuando. ha velem jönnél. ha tudták ran) escrito si hubiesen ( = huvolna a címemet. hogy a feltételes mondat egyik részében jelen. Me iba ( = Me iría = Me hubiera ido = Me habría ido) a la ciudad si hubieses venido conmigo. con condición que. nem hinném el. 2. 3. conque. Me iría a la ciudad si vinieses ( = vinieras) conmigo. ha írt volna nekem. Si lloviese (=Iloviera). Az ilyen feltételes mondat főmondatában a spanyolban a feltételes múlt.Ha Tamás találkozhatott volna velem. pont) főmondatában a feltételes mód múlt idejét a feltételes mód jelen ideje. bieran) sabido mis señas. Ha odaadtam volna Pálnak a pénzt. ( = supieran) mis señas. pl. me lo condent elmondana nekem. dido encontrarse conmigo. ha velem a la ciudad si hubieses ( = hu­ jöttél volna. örülnék. no saldríamos ( = saliéramos) de casa.A c) pontban felhozott példa múlt idejű. — 1. További példák: Elmennék a városba. hogy ez az idők hasz­ nálatát befolyásolná.

> Remélnénk ük Reméltük volna.) a) hogy Éva jól tanul. (Előidejűség. (Egyidejűség. jövő időben. hogy írjunk néhány példát. | 2. (Utóidejűség. A fentieket példán mutatjuk be: Fömondat: I. vagyis a fömondat állitmányával kifejezett cselekvés után be­ következő cselekvést jelöl („utóidejűség"). a fömondat állítmányától függően. vagy b) valamelyik múlt időben vagy feltételes módban áll. (Előidejűség. azaz megelőzheti a fömondat állitmányával kifejezett cselekvést („előidejűség"). 2. hogy ír­ junk néhány példát. 2. Remélni fogjuk. Nyilvánvaló. Tudhattam volna. A mellékmondat állítmánya az idő vonzat szempontjából vagy a) kijelentő módban. 3. (Utóidejűség. ni Reméljétek. azaz egy időben történő („egyidejűség"). Tudni fogom.) ük. A fömondat állítmánya az idővonzat szempontjából vagy a) jelen időben. (Egyidejűség. A tanár azt mondta nekünk. c) utóidejü. Tudd meg.16' 1 Az idővonzat szabályai El profesor nos dice que escri­ bamos unos ejemplos. A tanár azt mondja nekünk. jétek. b) elöidejö. Tudtam. Tudhatnám.) a) hogy Éva jól tanul. Era evidente que Inés no podía venir. (Egyidejűség. (Előidejűség.) b) hogy Éva jól tanult. El profesor nos dijo que escri­ biéramos unos ejemplos.) b) hogy igazad volt. Reméljük. Nyilvánvaló volt.) b) hogy igazad volt. (Utóidejűség. a mellékmondat állítmányának ideje a fömondat állítmányához képest ehet a) egyidejű. (Előidejűség. Reméltük. 1.) a) hogy igazad van. Az idővonzat szabályainak helyes használatához tud­ nunk kell azt.) c) hogy Éva jól fog tanulni.) b) hogy Éva jól tanult.) c) hogy igazad lesz. felszólító módban áll. II. Az idővonzat szabályai az alárendelt összetett mondatokban. Es evidente que Inés no puede venir.) c) hogy igazad lesz. (Utóidejűség. 1. ) 240* . vagy b) kötőmódhan áll. hogy Ágnes nem jöhet. (Egyidejűség. jük. hogy 1. lénk.) c) hogy Éva jól fog tanulni. a mellékmon­ datokban jutnak érvényre. \ J j Mellékmondat: a) hogy igazad van. Tudom. hogy Ágnes nem jöhet.

c) que tendrías razón. Ií. estudiara) bien. b) előidejüség esetében a kijelentő mód folyamatos múltjába. 1. Esperamos \ Esperaremos > Esperad j a) que tienes razón. c) que Eva estudiará ( = estudiare) bien. 1. 1. c) utóidejűség esetében a feltételes mód jelen idejébe kerül. b) que tenías razón. a mellékmondat állítmánya ^a) egyidejűség esetében a kijelentő mód jelen idejébe. 2. a mellékmondat állítmánya a) egyidejűség esetében a kötőmód jelen idejébe. ha a íőmondat állítmánya jelen időben. b) előidejüség esetében a kötőmód közelmúltjába. jövő időben vagy felszólító módban áll. amelyekben a íőmondat állítmányának jelen­ téséből kifolyólag kijelentő mód szokott állni. Az olyan mellékmondatokban. 1. Habríamos esperado c) que Eva estudiaría ( = estudiase. Habíamos esperado) Esperaríamos a) que Eva hubiese ( = hubiera) estudiado j bien. a) que tenías razón. b) que habías tenido razón. Sabía ( = He sabido. ha a fomondat állítmánya valamelyik múlt időben vagy feltételes módban áll. a mellékmondat állítmánya a) egyidejűség esetében a kijelentő mód folyamatos múltjába. jövő időben vagy felszólító módban áll. amelyekben a fömondat állítmányának jelen­ téséből kifolyólag kötőmód szokott állni. b) que Eva haya estudiado bien. Sé \ Sabré > Sabe ) 2. Esperábamos ( = Hemos] a) que Eva estudiase ( = estudiara) bien. Az olyan mellékmondatokban.Spanyolul: I. 2. A fenti példákból levonjuk az idővonzat szabályait: I. esperado. b) előidejüség esetében a kijelentő mód folyamatos régmúltjába. c) que tendrás razón. Habi a sabido) Sabría ' Habría sabido II. a) que Eva estudie bien. Esperamos. ha a íőmondat állítmánya jelen időben. c) utóidejűség esetében a kijelentő vagy a kötőmód jövő idejébe kerül. 10 Spanyol nyelvkönyv — 8014 241 . c) utóidejűség esetében a kijelentő mód jövő idejébe kerül. Supe.

Suponemos (Supongamos.) II. minthogy cselekvése a jelenre is kihat. A közelmúlt. 1. Előfordul. — 2. 242* . ha a főmondat állítmányát is múlt időbe tehetnénk). (Magyarul: I. Supondríamos. b) que nos hubiesen ( = hubieran) dicho la verdad. Lehetséges ( = Lehetséges volt). Csak a 16. c) si mañana estará en casa. c) si dos horas más tarde estaría en casa. Le pregunto (Preguntaré. sokszor jelen időnek vehető az idővonzat szempontjából: pl. b) igazat mondtak nekünk. Le pregunté (Preguntaría. hogy kísérjem el őt. ha a mellékmon­ dat állítmánya állandó érvényű igazságot mond ki. b) que nos hayan dicho la verdad. Suponíamos (Supusimos. c) utóidejüség esetében a feliételes mód jelen idejébe vagy a kvtőmód folya­ matos múltjába kerül. A főmondat jelen ideje után a mellékmondatban múlt idő állhat. hogy a) igazat mondanak nekünk. Sólo en. A főmondat múlt ideje után a mellékmondatban jelen idő áll. (Magyarul: II. Megjegyzések. Habíamos "supuesto. Pregúntale) 2. Megkérdeztem volna) tőle. b) otthon volt-e tegnap. — Az idővonzat fenti. c) otthon lesz-e holnap. hogy 1. Megkér­ deztem (Megkérdezném. c) que nos dirán ( = dijeren) la verdad. Supondremos. Es posible ( = Era posible) que se engañase. b) si dos horas atrás había estado en casa. Tételezzétek fel). ha a mellék­ mondat állítmánya lezárt cselekvésre utal (vagyis. Habría preguntado) | > J "j > J a) si hoy está en casa. alapvető szabályaitól el is szoktak térni. a mellékmondat állítmánya a) egyidejűség esetében a kötőmód folyamatos múltjába. el siglo dieciséis se descubrió que la tierra gira alrededor del sol. Habríamos supuesto) | } J > I f > a) que nos digan la verdad. Feltételezzük (Fel fogjuk tételezni. — 2. Pl. b) si ayer estaba en casa. További példák: I. b) igazat mondtak nekünk. Kérdezd meg) tőle. Suponed) 2. Hemos supuesto. Me ha pedido que le acompañe. században fedezték fel. Megkérdezem (Meg fogom kérdezni. a) si estaba en casa. hogy a) otthon van-e ma. 1. a) que nos dijesen ( = dijeran) la verdad. hogy a föld a nap körül forog. c) igazat fognak mondani nekünk. Feltételeztük (Feltételeznénk.2. 1. b) otthon volt-e két órával azelőtt. c) igazat fognak mondani nekünk. c) que nos dirían ( = dijesen. 2. pl. Feltételeztük volna). hogy a) igazat mondanak nekünk. 1. Arra kért engem. c) otthon lesz-e két órával később. hogy tévedett. b) előidejüség esetében a kötőmód folyamatos régmúltjába. dijeran) la verdad. 3. hogy a) otthon volt-e. ha a főmondat állítmánya valamelyik múlt időben vagy feltételes módban áll.

— Aludnék egyet. — Meg fogjuk írni szüleink­ nek.) ¿Qué orden dió una señora un día a su portero? ¿Qué dijo la señora cuando se enteró de que su hermana había estado a verla? ¿Qué hizo la señora al día siguiente? ¿Quién llegó poco después? ¿Qué preguntó al portero la hermana de la señora? ¿Qué contestó éste? ¿Qué hizo la hermana? ¿Por qué no halló a su hermana? ¿Por qué dijo el portero que la señora estaba en casa? 2. olvidar un asunto. — Tendría frío si nó me pusiera el abrigo. empezar a correr. — H a álmos lennél. — Szeretném. valahányszor Budapestre jött. hogy nem vagyok otthon. — Sokat költöttetek volna. és hogy átmentem a vizsgán. — H a álmosak lettünk volna. — Lefeküdtetek volna. meg fogod venni magadnak a felöltőt. charlar. ha elhoztam volna neked a könyvemet. — H a volt pénze. és ezért megkértem Jóskát. fog érkezni). hogy jól vagyok. echar un pitillo. amikor az apám jött? — kérdeztem Jóskától. llenar unas copas. ha álmos volnék. Contéstese a las preguntas siguientes-: ¿Conoce usted un verbo español que tiene muchas significaciones? ¿Puede usted decirme algunas oraciones con el verbo ECHAR? ¿Qué otro verbo podría usted usar en vez del verbo ECHAR. — Örültem. debía ir hoy. — Si tuviera hambre comería. fog érkezni). sokat költött. és nem (is) hallottam. hogy milyen dühös voltam. — H a jó műsort adtak volna. — Színházba mennénk. — Si no hubiese. en las frases siguientes : echar un sueño. lefeküdtünk volna. — Többet tanultál volna. könyvet fog írni). — Miért mondtad. ha jó műsort adnának. salir a la calle. — Nem tudjuk. ha írnál nekem levelet. ha lett volna pénzetek. hogy itt maradsz (itt maradtál. Elképzelhetitek. hogy a vonat mikor érkezik (érkezett. 3. hogy itt maradsz (itt maradtál). echar a correr. hogy a föld a nap körül forog. 16* 24S . — Gondolhattad volna. hogy mondjam azt mindenkinek. ha álmosak lettetek volna. hogy most itt vagyunk (holnap Debrecenben leszünk. nincsen gondom. — Néhány évszázaddal ezelőtt az emberek nem tudták. hogy Bécsbe utazzunk. Elmentem t e h á t a szállodába. echar un párrafo. hogy nem beszélhettem apámmal. hogy Bécsbe utazzunk. hogy apám jött engem meglátogatni. mert mindig ott szállt meg. hogy Pál könyvet ír (könyvet írt. Apám nagyon örült. hogy a vonat mikor érkezik (érkezett. echarse a la calle. ha írtál volna nekem levelet. hogy nem vagy itthon. 4. me sentiría mejor. itt fogsz ma­ radni). — H a lesz pénzed. hogy apám számára mindig itthon vagyok. — Te magad kértél engem — válaszolta Jóska —. tegnap Szegeden voltunk). Dígase en español : a) Ha van pénzem. hogy csengetnek. — Si pudiera echar un pitillo. — No me marcharía aún si pudiese quedarme. — Örülök. hogy Pál könyvet ír (könyvet írt. — Hubiera escrito unas cartas si hubiese tenido una pluma. Jóska barátommal laktam együtt. ha elhoznád nekem a könyvedet. Tradúzcase al español : Amikor az egyetemen tanultam. echar tierra a un asunto. Bementem a másik szobába. acostarse. — Szükséges volt. — Habría venido si hubiera podido acabar mi trabajo. — Űgy vél­ tem. Este Jóska elmondta nekem. echarse a dormir. b) Ügy vélem. hogy mondja mindenkinek. echar unas copas? (dormir un poco. — Szerencsére tudtam. moziba mentetek volna. Conjugúeme en todas las personas las oraciones siguientes : Bebería si tuviese sed. — Sokat költenénk. — Többet tanulnék. hogy nem vagyok itthon.Ejercicios 1. — Szerettem volna. könyvet fog írni). — Nem tudtuk. hogy az apám a Béke szállodában szállt meg. ido ayer a ver a mi hermano. — Szükséges lesz. Történt egyszer. ha volna pénzünk. hogy találkozzam vele. lefeküdnél. hogy sok tanulnivalóm volt. fumar un pitillo.

Con mucho gusto echaría un sueño si fuese posible. — ¿Me permite usted que fume? — Es usted muy dueño. señor. — Dispénseme usted que le diga que estamos a punto de llegar a un túnel. — Trata de dormir un poco. ¿Me permite usted abrir la ventanilla? — Con mucho gusto.LECCIÓN TREINTA Lección de repaso En el compartimiento c — ¡Quién hubiera pensado un año atrás que saldríamos para . La abriremos después de pasar por el túnel. Hay también fonda. — Sí. — Tiene usted razón. estoy acostumbrada. se para.el extranjero ! — Verdad. llegaríamos a la frontera a mediodía. Los últimos meses me parecían como si hubiera soñado y como si hubiese vivido en un mundo de maravillas. — ¿Le molesta a usted el humo. ¿Pudiera decirme usted. — El tren retarda su marcha. Ana. ¿Tiene usted una cerilla? — He aquí mi encendedor automático. señor. — Perdone usted. . ¿Por qué será? — — Quizás estén arreglando la vía. ¿Hay parada aquí? . señor. Sírvase usted. Entretanto sacaré mi periódico y lo leeré para matar el tiempo. Voy a tomar una pildora porque me duele la cabeza. 244 . Hemos llegado a una estación. — Muchas gracias. Qué despacio vamos. Sería mejor tener cerrada la ventanilla. una parada de diez minutos. — Juan. — Perdóneme usted. señora? — De ninguna manera. Si nuestro tren no llevase media hora de retraso. Los preparativos de viaje me han cansado mucho. haz el favor de bajarme mi saco de mano. cuándo llegaremos a la frontera? — Voy a mirar en la Guía. señor.

semmiképpen sem 245 . hogy. Puede usted cerrarla. — Muy bien. — ¿Cuánto dinero lleva consigo? — No más de lo que está inscrito en el pasaporte. Las otras no es necesario abrirlas. — Tenga usted la bondad de abrir esta maleta. III Cartas (Chiste) Un criado recibió de su amo orden de echar al correo todas las cartas que encontrase cerradas sobre la mesa del despacho. rövidesen . . El tren se para. — ¿Lleva usted cigarros. ki)fáraszt matar el tiempo agyonüti az időt la ventanilla (vonat)ablak estar a punto de azon van. — Todo está en regla. IV Vocabulario I. Un día encontró varias cartas que todavía no llevaban puesto el sobre. Solamente tengo una cajetilla con no más de veinte cigarrillos. amit akar") el dueño tulajdonos. el túnel alagút tener cerrado csukva tart es usted muy dueño természetesen („azt tesz. señor. Haga el favor de llenar y firmar esta declaración. Ya suben los oficiales y los vistas de aduana. útitáska tomar una pildora bevesz egy pirulát la pildora pirula. úr. Muchas gracias. alcohol. gazda de ninguna manera csöppet sem.II En la frontera — Hemos llegado a la frontera. Sólo tengo objetos de uso personal. — ¿no has visto que las cartas no llevaban sobre? — ¡Señor ! yo creí que1 usted quería que no se supiese a quién iban dirigidas. muchas gracias. y las echó al buzón. — ¡Cómo ! — le dijo el amo. ¿Cuánto tiempo tiene usted la intención de quedarse en el país? — Unos dos o tres días a lo máximo. leemel el saco de mano kis kézikoffer el saco zsák . Aquí se hará la revisión de pasaportes y el registro de equipajes. zakó . señor. — Por favor. el compartimiento = departamento fülke bajar levesz. labdacs cansar (el-. . señor? — Nada absolutamente. — ¿Lleva usted algo que declarar. licores o regalos? — No. cigarrillos. — Aquí lo tiene usted. su pasaporte.

Bár mindig panaszkodik. posta­ ládába dob el despacho iroda. hogy férjem ma elmegy meglátogatni nővérét. (Véase la gramática de la lección 27. boríték ir dirigido címezve van dirigir (meg)címez. Május lehetett. le)lassít la marcha menet ¿hay parada aquí? (meddig) áll itt a vonat*? la fonda büfé. Onnan folytattuk utunkat Firenzébe (Flo­ rencia) és Rómába. Nem volna rossz. echar al correo postára visz. 2. hogy ma nem süt a nap. szesz el licor likőr la cajetilla kis doboz III. inscrito beír muy bien helyes. Ha tőlem függne. de ez nem volt elég. hogy ez János . gyakrabban írhatna nekünk. Nagyon örülök. hogy levelet hoz nekem. hogy beteg. Ha több pénzünk lett volna. az egész napot a kertben töltenem. Attól tartok (temer). — János nem hitte. hogy vidéken él. uraim. hogy nem lakik a fővárosban. hogy János Argentínába utazik. Tegnap beszéltünk János barátjával. ha mi is világot láthatnánk. De talán jobb. jól él. (Véase la gramática de la lección 25. Akárhogy is van. mert disznókat nevel. Azt sem tudom. la revisión ellenőrzés el registro (vám)vizsgálat el oficial tiszt. mi is megtennénk a lépéseket az útlevelek beszerzése céljából. Életemben sohasem felejtem el. hogy csak kilenc után jön haza.) Kár.) Valaki csenget. de el van foglalva.. — Nem tudom. Le fogok ülni abba a karosszékbe. Beszélhetnénk akkor a helyettesével (substituto)? Szíveskedjenek helyet foglalni. Könnyen lehetséges. és nézni a szép tájat. és regényt kezdek olvasni. étterem II. (Véase la gramática de la lección 26. hogy milyen szép a kertünk. hogy lesz ideje önöket fogadni. rendben van Henar kitölt la declaración (vám)bevallás. hogy gyümölcsöskertje is van. hivatal(i szoba) no lleva puesto el sobre nincsen rajta címzés el sobre cím(zés). Szicíliába (Sicilia) is ellátogattunk Volna. hogy milyen kellemes ilyen időben a gyorsvonat egyik fülkéjében ülni az ablak mellett. hogy János hatheti szabadságot kapott. hogy milyen érdekes volt egy olaszországi utazásunk (utazás Olaszországba). hogy ma eleget dolgoztam. hogy már késő van. 3. nyilatkozat ¿lleva usted algo que declarar? van valami elvámolni valója? declarar elvámol el alcohol alkohol. fiaim nem nyaralhatnának nála. irányít Ejercicios de repaso Dígase en español: 1. Lehet. útikalauz llevar media hora de retraso félórás késése van el retraso késés retardar su marcha (le)lassít retardar (meg-. Lehet. kijelen­ tés. Sajnálom.estar acostumbrado hozzá van szokva automático önműködő sírvase usted parancsoljon ¡(„szolgálja ki magát") la frontera határ voy a mirar mindjárt megnézem la guía menetrend. — Mi inkább utaznánk. hogy hány óra van. Teréz néni már régen nem írt nekünk. 246 . Bárcsak jobban tanult volna spanyolul 1 Bárcsak fiait is magával vihetne ! Jánosnak volt bizonyos pénzösszege a bankban. aki elmondta nekünk. talán a postás lesz. Bent van? Igen. hogy János mikor jön haza. Ha sütne a nap. sétálnék egyet a kertben. Te nem tudod. tisztviselő el vista de aduana vámőr la aduana vám(hivatal) la intención szándék a lo máximo legfeljebb inscribir. hogy nővére meg fogja őt hívni. Ha több pénzünk volna. Azt hiszem. amikor Velencébe (Venecia) érkeztünk. Már régen nem olvastam jó könyvet.) Nem tudtuk. — Szeretnénk az igazgató úrral beszélni. hogy nincsen pénze. nem tudott hova lenni a boldogságtól. Azt hiszem. Nem tudod elképzelni. Nem hiszem. Amikor elolvasta nővére levelét. hogy (para que) fiai útiköltségét is kifizesse. Ügy tűnik nekem. Ha nem élne vidéken.

János sajnálta. Ha nem mennék el a spanyol órára. hogy Matild néni nem ért rá nekünk segí­ teni. . Te megírtad a gyakorlatokat? Én nem voltam olyan szorgalmas. región de castillos. így hát aludtam még egyet. hogy elfelejtettünk volna valamit.4. Miután csomagjaikat átadták a hordárnak. Ezért (úgy) határoztam. hasta que el castellano se impuso en toda la península como la lengua culta nacional. a tanár azt hinné. LECCIÓN TREINTA Y UNO Az ige szenvedő alakja La lengua castellana es hablada por los españoles. de a nap nem sütött. én is megírtam volna a gyakorlatokat. Nem hiszem. és hideg volt. *247 . hogy ennyi ember áll majd sort (hacer cola) a pénztárablakok előtt! Vargáék örültek. amelyet néhány nappal ezelőtt kezdtem olvasni. Szerencsére vasárnap volt. hogy a hordár jó helyeket talált nekik egy nemdohányzó-fülkében.) Tegnap reggel későn keltem. mert fáradt vol­ tam. Az idő gyorsan telt.) örülök. En el siglo XI (= once) fue emancipada y erigida en reino independiente. mert öt perccel később kinyitották az ajtókat a peron felé. A kötiyv olyan érdekes volt. Milyen jó. mert először 'Kasztüiában beszélték. Castilla fue desde el siglo VIII (= octavo) una tierra fronteriza del reino de León. és csak tíz óra körül keltem fel. így nevezték. Kár. De majd holnap látogatom meg őt. Así fue llamada porque primeramente fue hablada en Castilla. Ha nem kellett volna jelentést (un informe) írnom a főnökömnek. Ha szép idő lett volna. a váróterembe mentek. A kasztíliai nyélvet a spanyolok beszélik. ha most nem kellene az iskolába menned? Meglátogatnám a sógoromat. Nem kellett sokát várniuk. hogy nem (is) tudtam. hogy már tegnap előre rendeltünk egy taxit! Nem volna rossz. A Varga házaspár örült. és elolvasom azt a köny­ vet. mint te.Mit csinálnál. los cuales fueron edificados por los romanos. Igazad van. hogy mindent elkészítettünk. hogy nem készültem el. — Ki hitte volna. hogy fiai nem iöhettek ki a pályaudvarra. ( Véase la gramática de la lección 29. (Véase la gramática de la lección 28. és nem kellett a hivatalba mennem. I La lengua castellana o española La lengua castellana es hablada por los españoles. Desde aquel tiempo fue engrandeciéndose y ensanchándose a expensas de los reinos vecinos y de los territorios ganados a los moros. hogy már olyan késő van. hogy szól az ébresztőóra. 5. Así fue llamada porque primeramente fue hablada en Castilla. hogy otthon maradok: majd hallgatom a rádiót. és nem hallottam. hogy fél órával előbb értek ki a pálya­ udvarra. ha (que) fél­ órával előbb érkeznénk a pályaudvarra. kirándultam volna barátaimmal.

italiano. un loco. no pasa la mar. siempre dura. En coincidencia cronológica con eslc hecho luslórico lúe descubierta y colonizada América. donde se hubiera muerto mil vecez de hambre sin el apoyo de un criado muy listo que hablaba el castellano y el holandés. inglés y alemán. hace unos veinte años que estoy en ella. Al italiano se lo considera musical. den mucho promete. y al alemán se le. Esa lengua no fue el latín literario que podemos leer en los escritores clásicos. Ríe bien quien ría el último. decía a otro andaluz que acertó a pasar por aquel pueblo: — Paisanito.juzga áspero y duro. que tiene antiguo abolengo. armonioso y vehemente. y el que no lo toma. no puede usted figurarse lo borricos que son el esta tierra. no es admitida por algunos escritores. II Un andaluz en Holanda Un andaluz que vivía en un pueblecito de Holanda. Pero esta segunda denominación. los cuales sostienen que lenguas españolas con igual derecho que el castellano son el catalán y el gallego. En España los idiomas de cuyo acento suele hablarse con más frecuencia son el francés. La lengua castellana o española es una continuación moderna del latín. Lo que se aprende en la cuna. Son más de cien millones de hombres los que hoy hablan en el mundo el castellano como idioma nativo. poco cumple. sino el latín vulgar que era hablado por los conquistadores romanos y el cual tenía con el primero diferencias apreciables de léxico y formas sintácticas. III Refranes Q. en la segunda mitad del siglo XV (— quince). que ha sido adoptada por la Academia. refinada y flexible. y todavía no entienden el castellano. El que no se arriesga. 248** « . siseante e impreciso. La lengua oficial de España también es llamada lengua española. al francés se lo elogia por su forma conversable. denominación. lengua que fue llevada a la península ibérica por los legionarios romanos que la conquistaron a partir del siglo III ( = tercero) antes de nuestra era. donde el castellano ha encontrado ancho campo para difundirse desde el sur de los Estados Unidos hasta la Patagonia.La unidad de España fue consumada bajo la hegemonía castellana. el inglés parece apagado. El consejo de la mujer es poco.

eltűr el escritor író sostener állít. nem szabatos juzgar megítél. uralom en coincidencia cronológica con -val egyidőben la coincidencia egybeesés . korszak literario irodalmi clásico klasszikus vulgar népi(es). rang unir egyesít el idioma nativo anyanyelv el idioma nyelv. helyzet. érdes II. esemény histórico történeti. el estado állapot. nézet­ eltérés apreciable észrevehető. közvetlen refinado kifinomult flexible hajlékony. eltérés . vél musical zenei armonioso dallamos vehemente heves. hanglejtés. szülőföldi oficial hivatalos la denominación elnevezés adoptar elfogad la academia akadémia antiguo régi. támogatás 249 . tart vmilyennek áspero durva. tüzes elogiar magasztal. katalóniai gallego galíciai (Galicia: tartomány Spanyolországban) la continuación folytatás el latín a latin nyelv. óta antes de nuestra era időszámításunk előtt la era kor. edificar (fel)épít romano római fronterizo határos. nagyobbodik ensancharse (ki)terjeszkedik las expensas költségek a expensas de költségére. rovására ganar megkaparint. lexikon . latino (mn) latin el legionario légionárius a partir de -tói kezdve. lesz vmivé culto művelt la unidad egység(esítés) consumar véghezvisz. befejez la hegemonía hegemónia. idioma nativo veleszületett. dicsér conversable barátságos. közönséges el conquistador hódító tener diferencia eltérést mutat (amitől: con) la diferencia különbség. határemancipar önállósít erigir felállít. jelentős el léxico szótár. egyidejűség cronológico időrendi el hecho tény. UU. ősi el abolengo eredet. színtelen siseante sziszegő impreciso pontatlan. elvesz vkitől (akitől: a) imponerse felülkerekedik. tesz vmivé (en) ir engrandeciéndose egyre jelentősebbé. történelmi colonizar gyarmatosít encontrar ancho campo tág teret talál difundir elterjeszt difundirse elterjed los Estados Unidos (rövidítve : EE. származás admitir megenged.Vocabulario Castilla Kasztília (tartomány Spanyol­ országban) I. szóanyag sintáctico mondattani el acento hangzás. hang­ súlyozás) suele hablarse szoktak beszélni soler (suele) szokott con más frecuencia (leg)gyakrabban la frecuencia gyakoriság italiano olasz considerar vmilyennek tekint. nagyobbá lesz engrandecerse emelkedik. létesít. alátámaszt el derecho jog catalán katalán. rugalmas apagado tompa. Holanda Hollandia cl apoyo segítség.) az Egyesült Államok el Estado állam.

-as) hogy szerettettem *J stb. tek stb. INDICATIVO Presente: soy amado. Pretérito simple: Pretérito anterior fui amado. -a majd szerette­ tem. . -as Pluscuamperfecto : había sido amado. -a engem szeret­ ha sido amado. szeretni fognak stb. -a szerettettem. ( = Ez az elnevezés elfogad­ tatott az Akadémia által. -a somos amados>. . A ser segédigével ragozott participio nem­ ben és számban megegyezik a mondat alanyával. stb. szerettek stb. -os. Esta denominación ha sido adoptada por la Academia. arriesgarse veszélynek teszi ki magát. gem szerettek stb. hogy a ser segédigét ragozzuk a meg­ felelő időben a főige participio-]si előtt. buta (ember) III. ^ Az ige szenvedő alakját úgy képezzük. -as) miután szerettettem stb. stb. -a szeretnek stb es amado. siendo amado (-a. -a szerettettem. -as) szerettetvén GERUNDTO simple: « compuesto : habiendo sido amado (-a. -os. -os. tek stb. -as habéis sido amados. majd stb. -a szerettettem. -as han sido amados.) Los castillos fueron edificados por los romanos. vélet­ lenül arra jár acertar a + inf véletlenül tesz vmit el paisano földi figurarse elképzel el borrico szamár. -as) szerettetni compuesto: haber sido amado (-a. ••as son amados. Példa a szenvedő igeragozásra (amar szeretni: ser amado szerettetni): INFINITIVO simple: ser amado (-a. engem szerettek stb Pretérito presente: he sido amado. en­ hube sido amado. -a szerettettem.a szerettetni íogok. ( = A várak a rómaiak által épít­ tettek. ~ Futuro simple: Futuro compueéto: seré amado.holandés holland(iai) acertar a pasar por odavetődik. engem eres amado. engem szeret­ stb. -os. stb.) Ezt az elnevezést az Akadémia elfogadta. -as sois amados. -a tek stb. engem szeret­ stb. has sido amado. mer(észel) la cuna bölcső Gramática ^"^ Az ige szenvedő alakja — La voz pasiva A várakat a rómaiak építették. -a szerettettem. habré sido amado. hemos sido amados.as Imperfecto: era amado. 250 . -si szerettetem.

hogy a cselekvő' mondat tárgyát (Margitot) tesszük meg a szenvedő mondat alanyóvó. -a! ¡sed (vosotros. Imperfecto II.: hubiera sido amado. utazni igének nincsen szenvedő alakja („jönni. SUBJUNTIVO Pretérito: Presente: haya sido amado. engem habría sido amado. — Szenvedő alakja csak az un. -as) amados.: fuere amado. -a (hogy) szeretstb. építeni vmit stb. tettem volna. Margit mindenki által dicsértetik. szerettek volna engem stb. Futuro I. mint pl. -a (hogy) szeretstb. tárgyas igének lehet! tárgyas az olyan ige. IMPERATIVO ¡sé (tú) amado. stb. További példák: *251 . utazni valakit v. fogok. stb. A fenti két példából levonhatjuk a szabályt: cselekvő mondatot úgy alakí­ tunk át szenvedővé.: ínese amado. stb.: íuera amado. Margarita es alabada por todos. engem szeretnének stb. mely mellett tárgy állhat. a cselekvő mondat állítmáuyát a szenvedő alak megfelelő módjóba és idejébe tesszük. -a (ha) majd szestb. -as! hogy szerettettem. menni. szeressenek stb. Futuro II. -a (ha) szerettetnék. szeretni vkit. hogy szerettek engem stb. -a sea amado. engem szeretnének stb. stb.: hubiere sido amado. Imperfecto I. -a szerettetnék. a cselekvő mondat alanyából (mindenki) por (által) elöljárószóval képzelt határozó lesz. 163 A cselekvő szerkezet átalakítása szenvedővé Todos alaban a Margarita. menni. szeretnének stb. szeretni fognak stb. Pluscuamperfecto II. ^ szerettesse!! szerettessetek! Megjegyzés.CONDICIONAL Simple: Compuesto: sería amado. -a (ha) szerettetnék. valamit" nem lehet). engem stb. -a stb. engem szerettek volna stb. Margitot mindenki dicséri. szerettettem volna. tettem volna. (ha) majd szerettek stb. -a szerettessek. a jönni. — A tárgyatlan igéből nem képezhető szenvedő alak. pl. Pluscuamperfecto L: hubiese sido amado. rettettem. -a (hogy) szerettetni stb. engem szerettek volna stb.

mint az alanya. Mindenütt keresték őket. 164 A szenvedő szerkezet használata A mai magyar nyelvhasználatban alig fordul elő a szenvedő szerkezet. a magyarban ilyenkor az állítmány rendszerint a többes szám 3. Habríamos estado contentos si los libros hubiesen ( = hubieran) sido leídos por los muchachos. Habríamos estado contentos si los muchachos hubiesen ( = hubieran) leído estos libros. örülnék. örültünk volna. 165 A szenvedő szerkezet körülírása Al francés se lo elogia por su forma conversable. Szenvedő szerkezetet használunk általában akkor. A szenvedő szerkezetet ma már csak a hivatalos és tudományos nyelvben hasz­ nálják. örülnék. Estaría contento si Pablo fuese ( = fuera) alabado por los profesores. Minket nem hagytak belépni. . míg manapság egyre inkább a cselekvő szerkezet veszi át a szerepét. Ez az építész fogja építeni az új házakat. A tárgy kiemelé­ sét figyelhetjük meg a többi. személyébe kerül. ha Pált megdicsérnék a tanárok. Ez a ház eladó (— eladatik). ha a tanárok megdicsérnék Pált. Az olasz nyelvet dallamosnak tekintik. Szenvedő alak Las casas nuevas «eran edificadas por este arquitecto. 252 A spanyol nyelvet sokan beszélik.Cselekvő alak Este arquitecto edificará las casas nuevas. További példák : ül español se habla por muchos. régeb­ ben viszont sűrűn használták. fentebb ismertetett példamondatunkban is. Esta casa se vende.» Al italiano se lo considera musical. Ugyanez mondható a spanyol szenvedő igéről is: régebben sokkal gyalwribb oolt. No se nos dejó entrar a nosotros. Amikor pl. ha a könyveket elolvasták volna a gyerekek. Az új házakat ez az építész fogja építeni. mint „mindenki". nyilvánvaló. Se les buscó por todas partes. A mindennapi társalgásban helyette az általános alanyt kifejező se vissza­ ható névmás és a megfelelő igeidőben ragozott cselekvő igealak áll. Estaría contento si los profesores alabasen a Pablo. ha a cselekvő mondat tárgya fontosabb. hogy Margit fontosabb. ha a gyerekek elolvasták volna ezeket a könyvékei. őrültünk oolna. ezt mondjuk: Margitot mindenki dicséri. „ A francia nyelvet közvetlen formája miatt dicsérik.

amelyeket a rómaiak építettek. Ha a szenvedő szerkezetben nem a folyó cselekvést. akik. Esos son los idiomas de cuyo acento suele hablarse con más frecuencia. Az nevet jól. La paz es anhelada de todo el mundo. 2. a ser segédige helyébe áz estar segédige lép. tek. aki egy hollandiai faluban élt. Békére vágyik az egész világ. akkor utóbbi egyezik a mondat alanyával: Estos libros no se venden. Castilla es una región de castillos. El museo merece la pena de visitarse. személye is állhat: En el cine han proyectado una A moziban új argentin filmet vetítetnueva película argentina. (Éppen most írja őket. A szenvedő szerkezet helyett az ige többes szám 3.. Las cartas ya están escritas por la mecanógrafa. Esas casas se edificaron por el mismo arquitecto. Azokat a házakat ugyanaz az építész építette. Ha azon­ ban nem fizikai módon végrehajtott.) 253 . ezt mondta egy másik andalúziainak. aki a faluba tévedt. A múzeumot érdemes megnézni. Vessük össze:. a szenvedő szerkezetben a cselekvést végrehajtó személyt por elöljárószóval képzett határozóval fejezik ki. Több mint százmillió ember beszél spanyolul. a de elöljárószóval fejezzük ki a cselekvő személyt. Kasztília várak vidéke. hanem a bekövet­ kezett állapotot akarjuk kifejezni. Megjegyzések. Son más de cien millones de hombres los que hablan el español. Eva es amada de todos.1 Ezek a könyvek nem eladók. Ríe bien quien ríe el último.) 166 A vonatkozó névmás — El pronombre relativo Un andaluz que vivía en un pueblecito de Holanda. hanem gondolati vagy érzelmi cselekvésről van szó. ( = Több mint százmillión vannak az emberek. Pl.. Amint láttuk. — 1.Könyveket veszünk. Barátomat felesége kísérte. Mi amigo estaba acompañado de su mujer. aki utoljára nevet. Las cartas son escritas por la mecanógrafa. Évát mindenki szereti. decía a otro andaluz que acertó a pasar por aquel pueblo. Egy andalúziai. Ezek azok a nyelvek. Se compra libros. Ha az alany megelőzi az általános alanyt tartalmazó állítmányt. ( = A levelek már meg vannak írva. A leveleket a gépírónő írja.) A leveleket már megírta a gépírónÓ. amelyeknek hangzásáról a leggyakrabban szoktak beszélni. vagy ha az ige kísérést fejez ki. los cuales fueron edificados por los romanos.

helyette ilyenkor de que. con la cual (con el cual) tú estabas en el teatro. el que. — Vi a la hermana de mi amigo. azok. Ágnes asszony és nem Mária asszony jött velünk. amelyeknek a Vonatkozik személyre és dologra. amelyet. las que = azok. 254* Néhány úr jött.A vonatkozó névmások: In que: a leggyakoribb vonatkozó névmás. Ezért akkor használják. el cual. Láttam barátom húgát. Son muchos los que hablan el inglés. A cuyo alakja minden­ kor az utána álló szó neméhez és számához igazodik. akivel te a színházban voltál. jelentése aki. Habladme de lo que habéis visto. las cuales = akik. hanem az egész mondat tartalmára vonatkozik) Ezek a névmások kiemelik azt a szót. (Con la cual itt a barátom húgára. a magyarban sokszor nem is fordítjuk. pl. Doña Inés y no doña María era la que venía con nosotros. melyre vonatkozik. akik. amely los que. Példák: Las obras de los escritores. akik. melyre vonatkoznak. amelyeket. Itt van Péter. con el cual viszont a barátomra vonatkozik. amelyek. Cuyo főnév nélkül nem állhat. hogy meg tudja különböztetni a főnév nemét. amelynek a cuyos. akit. cuyas = akiknek a.) 5. de quien áll. Néhány úr jött. azok. la eual = aki.és a tárgyesetben rendszerint que áll quien helyett. ha a que tárgyakra vonatkozik). aki. amelyek lo cual — ami (az egész mondat tartalmára vonatkozik) Egyaránt vonatkozik személyre és tárgyra. akiket. amely. 4. vonatkozhat személyre és tárgyra. quien. amely los cuales. akik. Egyrészt tehát pótolja az el que. az. elöljárószóval is állhat. elöljárószó után azonban mindig quien áll (que előtt csak akkor állhat elöljárószó. akiknek nem ismerem a nevét. los que elöljárószós alakjait. illetve (mon­ dat elején) az. másrészt megvan az az előnye a többi vonatkozó névmással szemben. és elöljárószóval állhat. akiknek a nevét én nem ismerem. akinek a húgával spanyolul beszélgettünk. jelentése tehát: aki. / Beszéljetek nekem arról. He aquí Pedro con cuya hermana hemos hablado español. Lehet egyes és többes számú. euya = akinek a. — Az alany. cuyo. Sokan beszélnek angolul. Han llegado unos señores de quienes yo no conozco el nombre. amit láttatok. ami (nem egy szóra. quienes csak személyre vonatkozik. amelyekről (akikről) beszélek. aki. 3. 2. ha félreértés támadhat. de las cuales (de los cuales) hablo. la que = az. Példák: Han llegado unos señores cuyos nombres yo no conozco. Az írók művei. akik. amelyek lo que = az. .

— Todo el mundo anhela la paz. — L á t t a m a színházban Ágnes és Margit néni fiait. — I t t v a n n a k a levelek borítékai. amelynek a tartalmáról már beszéltem önnek. Transfórmense en el pasivo las oraciones siguientes : Este libro lo han leído todos los alumnos. akinek a testvére veled jár iskolába. — Ezt a feladatot János írta. amelyekről önök beszélnek. — Nem ismerjük' (azokat) a személyeket. nem nagyon jó. — Toda la clase ama a la profesora. — Ezeket a képeket nem veszik meg. — La mecanógrafa ya ha escrito la carta. — L a historia del andaluz la contará el señor Nagy. amelyet az asztalon látsz. akikkel az utcán találkoztatok. amelyeket vettél nekem. és még mindig nem értik és nem beszélik a spanyol nyelvet. amiről akarsz 1 ej Megjött a b a r á t o m húga. *255 . — Nem ismerem (azokat) az embereket. akik az első padban ülnek. mert először Kasztíliában beszélték. — Ezek a tárgyak nem eladók. Dígase en español : a) (Usando la voz pasiva) Ezt a levelet nem a postás hozta. Dígase en español : a) A könyv. — Esa estilográfica la compraré yo. — Elhoztam önnek a könyvet. már több mint húsz éve vagyok Itt. a barátom fia. — L a mecanógrafa escribe la carta. ezt mondta neki : — Barátom. — A toll. — Sokan beszélnek spanyolul. a leveleket nem É v a fogja a postára vinni. Contéstese a las preguntas siguientes : ¿ P o r qué fue llamado castellano el idioma español? ¿Por quiénes fueron edificados los castillos en Castilla? ¿ E n qué siglo fue Castilla emancipada y erigida en reino independiente? ¿A expensas de qué reinos y territorios fue engrandeciéndose y ensanchándose? ¿Cuándo y cómo fue consumada la hegemonía de Castilla ? ¿ E n qué año y por quién fue descubierta América? ¿Cuántos hombres son los que hoy hablan en el mundo el español como idioma nativo? ¿Dónde viven los catalanes? (Cataluña)¿Y los Gallegos? (Galicia) ¿De qué lengua es la continuación la lengua castellana o española? ¿ P o r quiénes fue llevado el latín a la península ibérica? ¿Por quiénes era hablado el latín vulgar? ¿ E n qué se diferencia el latín vulgar del latín literario? ¿Cómo se considera a la lengua italiana? ¿Por qué se elogia el idioma francés? ¿Cómo parece el inglés? ¿Cómo se le juzga al alemán? iCuéntenos usted la historia de un andaluz que vivió en Holanda 1 2. — Un célebre arquitecto edificó ese palacio.Ejercicios 1. akinek a könyvemet akarom adni. — Teréz nénit a férje kísérte. amelynek a címére már nem emlékszem. b) Pál kísért engem az állomásra (kiemelve). hogy a spanyolok által beszélt nyelvet (azért) hívták kasztíliainak. akikről önök beszélnek. — Pétert jóságáért dicsérik. amellyel írok. vastagok. aki már 20 éve lakott egy hollandiai falucskában. d) Keres téged valaki. akivel beszéltem. Megmagyarázta nekünk. — Amit mondasz. — Mesélni fogok neked egy érdekes történetet egy andalúziairól. Tradúzcase al español : Tegnap a spanyol órán a t a n á r u n k a spanyol nyelvről beszélt. — N e m ismerjük (azokat) a hölgyeket. me­ lyeknek cikkei mindig érdekesek. A népies latin nyelv szóanyaga és mondattana lényegesen különbözött a klasszikus római írók által használt irodalmi latin nyelvtől. É v a nyitott nekem ajtót. nem érdekel engem. 3 . — Vannak újságok. — A múzeumokat délelőtt tekintik meg. hogy milyen buták az emberek. 4. — Nem ismerjük (azokat) az ügyeket. Több mint százmillió ember beszéli ma a világon a spanyolt mint anyanyelvét. akikkel ebben a faluban lakom . — A tanuló. — Pablo ha acompañado a María a la estación. A spanyol nyelv a római hódítók által beszélt népies latin nyelv folytatása. — Az újsá­ gokat és nem a könyveket l á t t a m az asztalon. Amikor egy földije vetődött a faluba. — Megjött a kis­ asszony. 5. — írj nekem arról. — Tegnap este ol­ vastam egy könyvet. — A füzetek. nem tudod elképzelni. Ez az ember nem volt képes megtanulni hollandul. — Az egész család szereti Ágnest. akiket üdvözöltetek. amelyekről beszéltem. — Ezeket. — A jó tanulókat mindenki dicséri. b) (Usando el pronombre se^ Képeket veszünk. akiről sokat beszéltem neked (kétféleképpen). az enyém.

cansado por los muchos años de trabajo. Los campesinos decían : — ¡Mira qué tontos! Los dos a pie y el burro sin carga. creo que debemos ir hoy al mercado para comprar algunas cosas que necesitamos. Siguen su camino hasta encontrarse con un nuevo grupo. ^ Salen de su casa por la mañana temprano. Folytatják útjukat. • Az apa arra akarta nevelni a fiát. Debemos ir hoy al mercado para comprar algunas cosas que necesitamos. su hijo y el burro (Cuento) Un labrador tenía un hijo. mert a szamara/ úgy vezettük. Nos han criticado por llevar el burro' sin jinete. hogy nem ült rajta senki. hogy önállóan gondolkozzék („hogy saját gondolatai vezessék"). Llevaremos el burro para cargar en él las compras. Kifogásoltak bennünket. pensaba dejarle el cuidado de su casa y de sus tierras. El padre quería enseñar a su hijo a guiarse por sus propias ideas y no sólo por los consejos de los otros. después de pasar. pero no se atrevía a hacerlo porque el hijo no tenía nunca seguridad en sí mismo y seguía siempre el consejo del último que llegaba. amire szükségünk van. I El labrador. El burro va delante y ellos dos detrás. Era un buen muchacho. y el padre. — ¿Y tú. 256 . se encuentran con un grupo de campesinos que van también al mercado. Cambian un saludo con ellos y. Ma el kell mennünk a piacra.LECCIÓN T R E I N T A Y DOS Mondatrövidítés i n f i n i t i v o-val El padre quería enseñar a su hijo a guiarse por sus propias ideas. amíg csak újabb csoporttal nem találkoztak. El día de mercado en el pueblo vecino el padre dijo a su hijo : — Hijo. qué piensas? — pregunta el padre*a su hijo. a pieNada más caminar unos cientos metros. el padre dice a su hijo: — Párate un momento a escuchar lo que dicen. hogy megvegyünk néhány dolgot.

no tenemos por qué ir los dos a pie. Los campesinos decían : — jNunca hemos visto tal cosa! jEl padre. El hijo monta en el burro. Cambian un saludo con ellos y. que para los viejos. el labrador dice a su hijo : — Párate un momento y escucha lo que dicen. va montado en el burro ! — ¿Qué piensas? — pregunta el padre al hijo. — Pienso que dicen la verdad — responde el muchacho. joven y fuerte. Después de cambiar un saludo con ellos y pasar. cambian un saludo con ellos. qué dos zánganos ! Así acabarán con el burro antes de llegar al mercado. y el hombre fuerte.— Pienso que dicen la verdad — responde el hijo. y el hijo. Los aldeanos decían : — ¿Habéis visto? El débil muchacho va a pie. con fuerzas nuevas. Así lo hacen y siguen su camino hasta encontrarse con1 un nuevo grupo de aldeanos. y así siguen su camino basta encontrarse con otro grupo de campesinos. — Pues bien . — le dice el padre. va a pie. — Si el burro va sin carga. El hijo hace como dice su padre y así siguen su camino hasta que se encuentran con otro grupo de campesinos. vuelve la cabeza y 1 dipe a su hijo : 17 Spanyol nyelvkönyv — 8014 257 . cuando han pasado. con las fuerzas gastadas por los trabajos y los años. — pues el hombre que ha vivido más está más acostumbrado a las privaciones y trabajos. montado en el burro. — Pienso que dicen la verdad. baja tú del burro y yo montaré en él. pues el andar a pie más es para la gente joven. — Pienso que dicen la verdad — responde el hijo. — Pues monta tú detrás de mí en el burro y así iremos los dos montados. Entonces. el labrador para un momento el burro. acostumbrado a trabajar todo el día. — ¿Qué piensas? — pregunta el labrador a su hijo. cansado ya y viejo. — Pues monta tú en él. — ¿Qué piensas? — pregunta el labrador a su hijo. — pues este animal casi no puede dar un paso con nosotros dos montados encima. dice el labrador a su hijo : — Párate un momento y escucha lo que dicen. y el labrador dice luego a su hijo: — {Escucha lo que dicen! Los campesinos decían : — jMirad.

. Monte usted y yo arrearé el burro. Vocabulario guiar vezet. Contra el vicio de pedir hay la virtud de no dar. III Refranes Querer es poder. megszól el burro szamár el jinete lovas 1. por último también han criticado que íbamos los dos montados en el burro. Y sigamos así nuestro camino. Többet ér a tudás. dejarle el cuidado de ráhagyja vminek a gondját atreverse a mer(észel) vmit megtenni la seguridad de sí mismo magabiztosság la seguridad biztosság. Az akarat: hatalom. rárak las compras vásárolt holmi a pie gyalog nada más caminar alighogy mentek caminar megy. A kéregetés bűnével szemben áll a nem-adás erénye: Minden bajnak megvan az orvossága. hogy . Y tú has repetido como tuyas las palabras de todos los que pasaban. menjünk *(A közmondások értelme: 1. rakomány no tenemos por qué ir nincs okunk arra. — 3. — 2. biztonság cargar megrak. az tud is. luego he montado yo sobre el burro y también lo han criticado. has montado tú y nos han criticado porque iba montado el muchacho y el viejo iba a pie. . burro 1 II La excusa del ladrón (Chiste) Un juez acusaba a un ladrón de haber robado en un café una cucharilla de plata. mint a vagyon. El águila no se entretiene en cazar moscas. De casa hemos salido los dos a pie y nos han criticado por llevar el burro sin jinete. ¿Qué podemos hacer a gusto de todos? — Tiene usted razón. tomé la cucharilla. dime ahora quién tiene razón y con qué consejo te quedas. A tanácsadás másodrangú erény : a tettek számítanak. kifogásol. al no encontrar a mano otra cosa que tomar. padre. falusi ember cambiar un saludo con köszöntik egymást la carga teher. vándorol el campesino paraszt. — siempre he oído decir que no es decente entrar en un café sin tomar algo. por eso. — respondió el acusado. Dar consejo es virtud de segunda orden.* Más vale saber que haber. Aki akar. — Señor. irányít el grupo csoport criticar bírál.— Bueno. — 5. jArre. gyalogol. 258 .

A gyaloglás inkább a fiataloknak való. ingyenélő acabarán con el burro végezni fognak a szamárral. mögöttem el zángano naplopó. („A nap lenyugvása­ kor". hogy a főnevesített főnévi igenév a főnév vonzatát követi. nógat ¡arre! gyí t e ! II. előfordul az is. A piacra érkezés előtt. Al ponerse el sol. iszik vmit. Többet ér a tudás. agyonkínozzák a szamarat el animal áJlat volver la cabeza hátrafordul con qué consejo te quedas miben ma­ radsz (melyik tanácsot fogadod el) a gusto de todos mindenki kedvére arrear hajt. El levantarse temprano es sano. vagyis a mellette álló és értelmét kiegészítő szófaj az ige (és nem a főnév) vonzatát követi. escribir írni: el escribir az írás . A legtöbb igének főnévi igenévi alakja főnévként állhat. pl. erőszak gastado elhasználódott la privación nélkülözés detrás de mí mögém. hablar beszélni: el hablar a beszéd. -és képzős alakkal fordítjuk . illendő tomar rendel. A főnévként használt főnévi igenévi alak megtartja igei természetét. vétek la virtud erény. leer olvasni: el leer az olvasás . az idők folyamán con el andar del tiempo levelek írása el escribir de cartas 17* 259 . (el)vesz vmit (a kétféle jelentés a szövegben szójátékot alkot) al no encontrar a mano amikor nem találok kezem ügyében III.) napnyugtakor. eszik v. Antes de llegar al mercado. la excusa mentség el juez (los jueces) bíró acusar vádol (amivel: de) robar lop. birtokolni el vicio hiba.) A korai felkelés egészséges. főleg a régebbi nyelvben. Más vale saber que haber. az ilyen igéből képe­ zett főnevet a magyarban rendszerint -ás. Figyeljük meg az alábbi példákat: El escribir cosas interesantes es difícil.) Olykor. („Érde­ kes dolgok megírása nehéz". Érdekes dolgokról írni nehéz. haber (eredeti jelentésében:) bírni. mint a birtoklás ( = a vagyon). rabol el acusado vádlott decente illő.montar en felszáll vmire montado en el burro szamárháton. pl. képesség el águila (nőnemű szó) sas entretenerse foglalkozik (amivel: con) de segunda orden másodrendű Gramática 167 Főnév képzése főnévi igenévből £1 andar a pie más es para la gente joven. („Korán felkelni egészséges". szamáron el andar a pie a gyaloglás la fuerza erő.

volna. okhatározói és megengedő mellékmondatot rövidít: Minthogy későn jött. Ilyen rövidített mondatszerkezet elsősorban elöljárószók után szokott állni. időhatározói mellékmondatot rövidít: 5. nem hinném el. Ez az író másképpen írt volna. A no haberlo visto con mis proHa tulajdon szememmel nem láttam pios ojos. vagy ha a mellékmondat alanya kétséget kizáróan megkülönböztethető a főmondat alanyától. Amikor borotválkoztam. hanem főnévi igenévi alakjában hagyjuk. Elvisszük a szamarat. gényeknek. Már tanultunk arról (vö. tras (de) = azonfelül v. No ha acudido por no enconNem jött el. Anna bár csinos. Antes de = mielőtt. hogy: Este vino. azonkívül hogy rossz. Con és por . Mielőtt a piacra értek volna. időhatározói mellékmondatot rövidít: Me he cortado al afeitarme. no lo creería. mégsem ad semmit a szepobres. A (névelő nélkül). feltételes mellékmondatot rövidít: A no afirmarlo tú. . Amikor felébredek. drága is. lo pondría en duda. hogy nem ült rajta senki. hogy rárakhas­ suk a vásárolt holmit. megvágtam magam. de nem kedves. feltételes és okhatározói mellékmondatot rövidít: De haber vivido 50 años antes. De. hogy ha a fő.168 Mondatrövidítés főnévi igenévvel elöljárősző után Llevaremos el burro para cargar en él las compras. Nos han criticado por llevar éi burro sin jinete. mert nem érezte egészen trarse del todo bien. jól magát. a földműves így szólt fiához. Antes de llegar al mercado. 2. azonkívül. Ana no es amable. ha 50 évvel ezelőtt élt volna. Con ser bonita. akkor a mellékmondat állitmányát nem ragozzuk. el labrador dijo a su hijo. 6. Después de cambiar un saludo con los campesinos. 3. az apa és fia sok paraszttal találkozott. 83). Ilyen elöljárószók: 1. este escritor habría escrito de manera diferente. Además de. 4. Ha nem te mondanád. Por ser rico no da nada a los Bár gazdag.és a mellékmondat alanya ugyanaz. mert a szamá­ rat úgy vezettük. Al despertarme salto de la cama. además de ( = tras de) Ez a bor. még ser malo es caro. Miután üdvözölte a parasztokat. kételkednék benne. el padre y su hijo se encontraron con muchos campesinos. Péter vacsora nélkül maradt. Al (névelős a). Megszóltak bennünket. 260 Con ( = Por) llegar tan tarde. Pedro se quedó sin cena. kiugróm az ágyból.

12. Después de. niár el is aludtam. Nem tudom. . 13. A pesar de. 261 Antes de salir mi padre. Sobre (azonfelül. Sin (anélkül. még mielőtt az apám elment volna. 11. hogy). Megjegyzések. 3. Alvás nélkül töltöttem el az éjszakát ( = anélkül. tudtam beszélni vele. — 1. quiere Azonfelül. hogy): Pasé la noche sin dormir. Ilyenkor azonban az alanyt ki kell tennünk a főnévi igenév után: Én elmentem. Olyan mellékmondatot is rövidíthetünk főnévi igenéwel. salí yo. No comprendo por qué hacer eso. 10. mint pl. hogy). pude Annak ellenére. amíg trarse con otros campesinos. hogy nem dolgozik semmit. pl. Hasta (amíg [csak]). también dinero. melynek alanya nem azonos a főmondatéval. hablar con él.nyelv egyik jellemző sajátossága. no obstante de (annak ellenére. En vez de (ahelyett. időhatározói mellékmondatot rövidít: Después de cenar di un paseo. Nem tudta. A mondatrövidítés főnévi igenévvel nem kötelező. A fin de (avégből. csak újabb parasztokkal nem talál­ koztak. hogy későn jöttem. 9. vagy ha a stílus szépsége úgy kívánja. hogy ágyban maradt volna. hogy): Sobre no trabajar nada. azért. a szükséges dolgokat. időhatározói mellékmondatot rövidít: Seguían su camino hasta encon-( > Folytatták útjukat mindaddig. nada más (alighogy) u t á n : Nada más poner la cabeza en la almohada me quedé dormido. Nem értem. tras de. hogy. • > No sé qué decir. Amikor a vonat megjött. Mellőzzük a rövidítést. miért csináljam ezt. célhatározói mellékmondatot rövidít: He venido a fin de hablar conAvégből jöttem. hogy beszéljek veled. Miután megvacsoráztam. No sabía con quién ir al teatro. tigo. hogy megvegyem las cosas necesarias. hogy mit mondjak. a beteg felkelt. sétáltam egyet. sin embargo de. Al llegar el tren subimos al coche. a kocsiba. luego de (miután). célhatározói mellékmondatot rövidít: I Voy al mercado para comprar Megyek a piacra.7. 8. Para (avégből. hogy): A pesar de llegar tarde. hogy kivel menjen a szín­ házba. Olykor más szójaj után is rövidíthetünk. Alighogy a párnára tettem a fejemet. felszálltunk. el " Ahelyett. 14. enfermo se levantó. . Azonos alanyok esetében a mellékmondatot bevezető kérdő névmás után is főnévi igenév áll. még pénzt is kér. bár a spanyol. 2. hogy): En vez de quedarse en cama. ha félreértésre adhat alkalmat. hogy aludtam volna).

El padre quería enseñarle a guiarse por sus propias ideas. A legtöbb ige és kifejezés az értelmét kiegészítő főnévi igenevet közvet­ lenül. ha itthon maradunk. — 1. Főnévvel alkotott kifejezések után az értelemkiegészítő főnévi igenév előtt ki kell tennünk az el névelőt: Es una delicia el viajar por mar. . hogy legyeket fogdos. A spanyolban viszont a legtöbb esetben főnévi ige­ névi alakba kerül az értelemkiegészítő ige. Mondatrövidítés i n f ¡ n i t i v o-val igék után — A főige és az A földművesnek az volt a terve. 262 . hogy önállóan gondolkozzék. hogy látom önt. Fáj nekem. • Te pido decirme la verdad. A rossz idő megakadályozott bennünket abban. = Miguel dice que ha visto a tu hermana. melyek valaminek a megkezdését. így mondjuk: No alcanzará a persuadirme. künket. Közismert. Desearía hablar con Ana. hogy kiránduljunk. legtöbbször alanyi vagy tárgyi („hogy" kötőszóval bevezetett) mellékmondattal pótoljuk. értelmét a mellette álló főnévi igenév (énekelni) adja meg. A decir ige után (a Latin accusativus cum infinitivos szerkezetnek megfelelően) ma már csak a régieskedő nyelvben következik főnévi igeneves rövidítés: Miguel dice haber visto a tu hermana. pero no se atrevía a hacerlo. Megjegyzések. Annával szeretnék beszélni. Például: Solemos salir a las ocho. Comencé a leer el libro. Sok ige (és melléknévvel vagy főnévvel alkotott szólásmód) nem fejez ki tel­ jes mondanivalót: értelmét az utána következő igenév egészíti ki. El mal tiempo nos impidió hacer una excursión. A magyarban az értelemkiegészítő főnévi igenév ritka. a Hal­ lok valakit énekelni mondatban a főige (hallok) önmagában még nem fejez ki sem­ mit . Mihály azt mondja. így pl. A sas nem szórakozik azzal. hogy fiára hagyja földjének gondozását. El águila no se entretiene en cazar moscas. hogy Jóska megrögzött alkoholista. (Hallok valakit énekelni — Hallom. hogy betegen látom. Az apa arra akarta nevelni a fiát. hogy meggyőzzön engem. Főzni tanulok. de nem merte ezt megtenni. A elöliárószóval kapcsolódik az értelemkiegészítő főnévi igenév az olyan igék után. Jobb. Elkezdtem olvasni a könyvet. 1. Celebro verle a usted. Me da pena el verle enfermo. hogy valaki énekel). Nyolckor szoktunk hazulról elmenni. hogy látta a húgodat. Remélem. Kérlek. Espero escuchar un buen programa. Aprendo a cocinar. 2. — Ugyanígy helyesebb a mellékmondat használata a személytelen kifejezések után : Es notorio ser Pepe un borracho perdido = Es notorio que Pepe es un borracho perdido. elöljárószó közbeiktatása nélkül kapcsolja magához. Nem fogja elérni. Nos apresuramos a enviarle Sietünk önnek megküldeni árjegyzénuestro catálogo. hogy mondd meg nekem az igazat. Örülök.169 értelmét kiegészítő igenév egybekapcsolása El labrador pensaba dejar a su hijo el cuidado de su tierra. Élvezet tengeren utazni. Es mejor quedarnos en casa. 2. hogy jó műsort fogok hallani. a valamilyen célra való törekvést vagy szándékot fejeznek ki.

Me arrepiento de no haber venido. hogy holnap mañana. Utazásra készülünk. Jelentse be látogatásomat 1 visita. A gyerek sírásba tört ki. hogy nem tud sem­ mit. Pablo se ha olvidado de escribirnos. hogy elmenjen. Nos hemos hartado de comer. de beber. Legyen szíves. m i n t : Me aburro de hacer visitas. No he venido a molestarle a usted. Adok neki majd enni. Kezdenek jönni az emberek. No me canso de admirarla. hogy velem vacsorázzál.) 3. János folyton reá gondol. Se han enojado de no encontrarnos en casa. Me dispongo a acostarme. Juan no cesa de pensar en ella. Es hora de sacar los billetes. hogy fizessek. hogy meséket mesél» Hemos convenido en encontrarnos Abban egyeztünk meg. Correré a verle. El enfermo se niega a comer. Nem tudja magát rászánni arra. Nem győzöm csodálni őt. Örülök. No para de llover. (Lásd még a nyelvtani összefoglalást!) Megjegyzés. Levelet kezdett írni. Nem hagyja abba a panaszkodást. Me han obligado a pagar. hogy nem találtak ott­ hon bennünket. Bánom. Meghívlak. Abban leli örömét. hogy át ne nézzem a számlát. Teleettük magunkat. Principia a venir gente. Nem fogom elmulasztani. Trato de estudiar bien. (További vonzatokat 1. Me alegro de verle a usted. hogy nem jöttem el. 263 . inni. hogy zavarjam önt. a nyelvtani összfoglalásban. Empecemos a estudiar. hogy megváltsuk a jegyeket. \.Elszaladok és meglátogatom öt. Pál elfelejtett írni nekünk. Se desespera de no saber nada. Vamos a comprar algo. No desiste de quejarse. En elöljárószóval kapcsolódik az értelemkiegészítő főnévi igenév az alábbi igék u t á n : Se complace en contar cuentos. A beteg vonakodik enni. El niño rompió a llorar. hogy menjek. Iparkodom jól tanulni. DE elöljárószóval kapcsolódik az értelemkiegészítő főnévi igenév az olyan igék után. Nem áll el az eső. Ideje. Ño dejaré de repasar la cuenta. Nos preparamos a hacer un viaje. No se decide a marcharse. — De-vel kapcsolódik az értelemkiegészítő főnévi igenév a főnévvel alkotott kifejezések után. Kétségbe van esve. Haragudtak. Arra köteleztek. A látogatások untatnak engem. Készülök lefeküdni. találkozunk. Nem azért jöttem. hogy látom önt. mint: Szükségét érzem. Siento la necesidad de marcharme. Megyünk valamit bevásárolni. Se puso a escribir una carta. dobja be ezt a levelet ¿Me hace el favor de echar al a levélszekrénybe! buzón esta carta? Dar ige után is de szokott állni (részeltető értelemben): Le daré de comer. Tenga la bondad de anunciar mi Legyen szíves. Kezdjük meg a tanulást! Te invito a cenar conmigo.

le habría dicho mi opinión. — Con no escribir tus ejercicios haces muy mal. hogy nem írnak nekünk. mások bírálása. a könyvek és újságok olvasása. a piacra érkezéskor . hogy mikor men­ jünk. Lajos megy majd el utolsónak. Jól tetted. a késői felkelés . mint: Has hecho bien en venir. Fui el primero en despertarme. nuestros amigos perdieron el tren. no habría podido hablar con María. hogy vicceket mond el nekünk. — No sé cómo hacerlo. hogy • utolérjünk benneteket. — No obstante de estar enfermo. los niños empezaron a jugar. — Antes de entrar en mi cuarto os huéspedes se quitaron los abrigos. Dígase en español: a levélírás . hogy mindent tudni akarok. — Jenő zsebre tette a levelet. a mesemondás . Margarita es también aplicada. Contéstese a las preguntas siguientes : ¿Qué cuento hemos acabado de leer? ¿Cómo era el hijo del labrador? ¿Qué pensaba dejarle el padre? ¿Qué quería enseñar el padre a su hijo? ¿Qué dijo el padre a su hijo el día del mercado en el pueblo vecino? ¿Cómo van al mercado? ¿Con quiénes se encuentran? ¿Qué decían los campesinos de ellos? ¿Qué pensaba el hijo? ¿Quién montó en el burro? ¿Qué dijo el segundo grupo de campesinos? ¿Por qué pensaba el hijo que los campesinos decían la verdad? ¿Quién montó entonces en el burro? ¿Qué dijo el nuevo grupo de aldeanos? ¿Qué hicieron luego el padre y su hijo? ¿Qué decían los campesinos con los cuales se encontraban? ¿Qué dijo al fin el campesino a su hijo? ¿Se puede obrar a gusto de todos? ¿Por qué no? 2. Nos esforzaremos en alcanzaros. Kifejezések után is. Nagyon örülök. Tengo mucho gusto en ver a us. a nyelvtani összefoglalásban. Azzal szórakozik. — Por no haber llegado a tiempo a la estación. (További igevonzatokat 1. Pepe se acostó. a tanár azt hinné. No tardaré en volver. — Nem tudjuk. Juan no responde jamás bien. Kitartok amellett. hogy beszéljek vele. hogy nem készült el. 3. — Buscaré el libro hasta hallarlo. elmentem és bedobtam a postaládába. — Ha Károly nem megy az is­ kolába. — Mielőtt a könyv olvasásába kezdenék. Pedro se levantó. — Sobre ser bonita.) Ejercicios 1. — En vez de aprenderlas palabras españolas. — Con ser aplicado. a nyelvtudás . — De haberlo encontrado. még fel sem hívnak barátaink. — Además de llover hacía frío. 264 . Luis será el último en salir. fel kell hívnom Pált. hogy eljöttél. napnyugtakor j az idők folyamán . Se entretiene en contarnos chistes. az új szavak megtanulása . — Matilde fue al mercado para vender la leche. — Después de escuchar la radio.Dígase en español: a) Miután megírtam a levelet. hogy látom önt. Tradúzcanse al húngaro las oraciones siguientes : A no ir a la escuela. — Amikor lementünk a földszintre. Ragaszkodom hozzá. találkoztunk Erzsébettel. 4. Nemsokára visszajövök. Erőlködni fogunk. ted.Me he empeñado en saberlo todo. — Lo hice sin querer. — Al subir al tranvía vimos a Carlitos.. — Azonfelül. Én ébredtem fel elsőnek.. Insisto en querer hablar con él. — Hemos venido a fin de despedirnos.

hogy elbúcsúzzunk. Sokat kell dolgoznom. — Jól tettétek. Mi padre no dejaba de adver­ tirme. ha felhívjuk őket telefonon. hogy a fiú a szamáron ült. — Ahelyett hogy zongoráznál. odamentem volna hozza. hogy az apa ült a szamáron. Tengo que \ He de > trabajar mucho. hogy menjek vele moziba. — nem lehet mindenkinek a kedvére tenni. — Ideje volt. Me puse a estudiar con mayor aplicación. — Mária főzni tanul. Nemsokára egyetemre fog járni. 265 . mert úgy vezették a szamarat. hogy beszéljek veled. hogy megtegyem a kötelessége­ met. Éppen most olvastunk az iskolában egy mesét. hogy elolvasná. hogy fiánali nincsen önbizalma. — A barátom meghívott. amíg (nem) tudjuk őket. A paraszt nem merte még házának és földjeinek gondját fiára bízni. — Minthogy nem küldtek nekünk sürgönyt. — Ha láttam volna Annát. mert tudta. Nagyobb szorgalommal láttam neki a tanulásnak. Egy nap a vásárra mentek a szomszéd faluba. mások azt kifogásolták. — Addig fogjuk tanulni a szavakat. Hay que trabajar mucho. és a fiú ment gyalog. — Egykor szoktunk ebédelni. hogy látlak. hogy nem ült rajta senki. fiam —. a fiáról és egy szamárról szól. szólt a paraszt a fiához. — Nem győztük csodálni a szép képeket. — A vonat nemsokára itt lesz. mely egy parasztról. akiknek nincsen önálló véleményük. szüleinket senki sem várta a pályaudvaron. — Nem bánták meg. Ütban a vásár felé több parasztcsoporttal találkoztak. — Bár nem vagyunk betegek. a parasztok harmadik csoportjának az nem tetszett. b) Örülök. hogy sürgönyöztetek nekünk.anélkül. — Iparkodni fogok. — Nem akarom zavarni önt. Debo 1 Debe de tener la cabeza sobre los hombros. Sokat kell dolgozni. Mi hermana ha vuelto a ejerci­ tarse en la taquigrafía. és mindig a többiek (los demás) tanácsát követik. Tradúzcase al español: Vannak emberek. Va a ingresar en la Universidad. és az apa gyalog ment. — Ma már nem fog elállni az eső. — Jobb lesz. Apám folyton figyelmeztetett engem. Fiam most fejezte be tanulmányait a középiskolában. — Élvezet volt kirándulni a hegyekbe. Nőtestvérem ismét gyakorolja magát a gyorsírásban. Bizonyára helyén van a /e/e. mégsem érezzük jól magunkat. könyvet olvasol. — Látod. 33 LECCIÓN TREINTA Y TRES Főnévi igenévvel alkotott kifejezések Mi hijo acaba de terminar sus estudios en la escuela media. hogy írtak nekünk. Egyesek (azért) kifogásolták a parasztot és a fiát. — Azért jöttem. — Ki lépett be elsőnek a szobába? 5.

habéis de cumplir vuestro trabajo a conciencia. juventud ! — nos advertía muchas veces a mi hermano mayor. a mí y a mí hermana menor. luego vacilaba no sabiendo elegir entre las profesiones la que más me cuadraba: la de médico. Pero hay que tomar en serio la vida. maestro o profesor (tal vez pensab a en las largas vacaciones que dan a los que ejercen estas profesiones). Vivía como podía: cargaba fardos. — Vosotros no sabéis lo difícil que es la vida. quería hacerme maquinista ferroviario. Mi padre. Como F parado erraba en busca de trabajo para ganarme siquiera un pedazo de pan. ingeniero. Vosotros tenéis toda la vida por delante. Desde niños pensábamos mucho en lo qu e iríamos a ser cuando hubiéramos crecido. Solamente más tarde logré entrar en la fábrica donde trabajo desde la mañana temprano hasta muy entrada la noche para aseguraros una vida cómoda y tranquila. pegaba carteles. — me encontré dos o tres veces sin trabajo.I Profesiones y oficios Mi padre trabajaba de operario especialista en una fábrica de hilados y tejidos. arquitecto. Ejercía más de 30 años su oficio y trabajaba a menudo en horas extraordinarias para asegurarnos una vida cómoda y tranquila. 266 / . Al fin. Si no queréis vender cordones de zapatos en las esquinas ni andar rebuscando desperdicios en los cubos de la basura. — ¡Eh. El mejor de todos estudiaba mi hermano mayor: pasó todos los exámenes con sendos sobresalientes. De joven. Hace falta ponerse a estudiar con energía. era un hombre pobrísimo y por eso yo no podía ir a 1 la escuela : tenía que trabajar mucho desde la infancia. Tomamos a pechos los consejos de nuestro papá : estudiábamos todos con notas de sobresaliente y notable. juventud. abogado. tenéis la libre elección de profesión. más tarde. trabajaba de lavaplatos en un restaurante. a causa de los paros forzosos. vuestro abuelo. hay que tener el sentido de la responsabilidad. De pequeño. militar.

mientras que mi hermana menor ha abrazado la carrera de profesora. no podrás ingresar en una escuela superior. quejándose de los nervios. Entonces. no estudia como se debe. si le dará ganas. Si no estudias mejor. Ahora no tiene aun más que 14 años y a causa de su poca edad es difícil decir qué profesión querrá seguir. No me hago ilusiones acerca de su futuro. Las mujeres más bellas le perse[uían. quizás. Pablo. llegará a ser ministro o siquiera secretario de Estado. y sacrificará su vida en aras del bien del pueblo. Mi hermano se hizo médico de niños. todas las damas nerviosas de Burdeos estaban curadas. Es un muchacho muy holgazán. contestó : —' Eso no son nervios. ni siquiera es hacía ningún caso. Como le preguntaron la razón de este proceder. un chico que vale lo que pesa y que tiene la cabeza sobre los hombros. podrá seguir los cursos de una escuela nocturna o cursos de estudio por correspondencia. el hijo menor. es vejez. no sé como saldrá adelante.í elegí la carrera científica y llegué a ser químico en un gran combinado. Es un muchacho como es debido. Pero a Pablo por ahora no le importa el estudio : prefiere ocuparse en trabajos manuales : repara relojes. Pablo. Quizás un día llegue a ser un buen especialista y encuentre colocación en un taller. Al fin y al cabo. ni siquiera se interesa en las lenguas. Al siguiente día. II Remedio eficaz (Chiste) Un célebre doctor tuvo ocasión de hacer un viaje a Burdeos. en la Facultad de Derecho. a condición que apruebe en los exámenes de ingreso. combina radiorreceptores. El mayor se llama Esteban y acaba de terminar sus estudios en la escuela media. ¿cuándo vas a entrar en razón? Todo depende de ti mismo. hace cerraduras. Un día. Le digo a menudo: — Pues. 267 Í . donde fue consultado por toda la población. porque todavía no toma en serio la vida. desempeñará altos cargos en el Estado. No se le dan las matemáticas. Tengo dos hijos. Va a ingresar en la Universidad. ya veremos qué saldrá de él. pero el doctor ni les atendía.

fiatalember koromban a causa de miatt la causa ok. fonat ejercer (ejerzo. egy-egy desde niños gyermekkorunk óta ir a ser lesz vmivé v. foly­ tat (foglalkozást u. sztrájk forzoso kényszerű parado munkanélküli errar (yerro) bolyong . téved siquiera legalább cargar fardos terheket hord. ejerces) gyakorol. la profesión foglalkozás el operario (especialista) szakmunkás el especialista szakember fábrica de hilados y tejidos fonó.és szövőgyár el hilado fonás. dolgozószoba ingresar a belép. bála 268 el cartel plakát. ügy el paro forzoso munkabeszüntetés. köb. kutat. kocka la basura szemét a conciencia lelkiismeretesen la conciencia lelkiismeret la energia energia tomar a pechos megszívlel el pecho mell la nota osztályzat el sobresaliente kitűnő. — Al revés debes obrar — Respondió un crítico adusto — . beiratkozik vhova la aplicación szorgalom ejercitarse gyakorolja magát tener la cabeza sobre los hombros helyén van a feje no dejar de ( + inf) folyton tesz vmit I. szállít el fardo teher. jeles. Francisco Acuña de Figueroa poeta uruguayo (1790—1862) Vocabulario el estudio tanulmány . kutat el desperdicio hulladék el cubo de basura szemetesvödör el cubo vödör. ötös el notable jeles. hirdetés el lavaplatos tányérmosó hasta muy entrada la noche késő estig tener por delante előtte van la elección választás tomar en serio komolyan vesz el sentido de responsabilidad felelősség­ érzet la responsabilidad felelősség el cordón de zapatos cipőzsinór la esquina (utca)sarok andar rebuscando keresgél. négyes el mejor de todos a legjobban pasar un examen letesz egy vizsgát sendos. kotorász rebuscar (újból) keres.III Consejo a un mal pintor (Epigrama) — La casita que compré — Dice un pintor chapucero — La he de hacer blanquear primero Y después la pintaré. jó. rakodik. sendas ugyanannyi. Píntala antes a tu gusto Y luego la haces blanquear. mesterséget) en horas extraordinarias túlórákban jeh! hej! la infancia gyermekkor de joven mint fiatalember. vmi .

felől no se le da(n) nem (jól) megy neki ni siquiera sem. letesz (vizsgát) el cargo hivatal.crecer (crezco. előbbre jut hacerse ilusiones áltatja magát la ilusión illúzió . fel-)nő de pequeño kicsi koromban hacerse lesz vmivé v. rendes un chico que vale lo que pesa pompás fickó pesar nyom. alkalmazás. .. rakomány el secretario de Estado államtitkár sacrificar feláldoz en aras del bien del pueblo a nép javára en aras de oltárán. megölel como es debido ahogy kell. creces) (meg-. magasabb por ahora egyelőre importar fontos(nak lenni) ocuparse en foglalkozik vmivel manual kézi reparar kijavít. el pintor festő el epigrama epigramm chapucero kontár hacer blanquear kimeszeltet blanquear kimeszel primero először. szak a condición que feltéve. vmi el maquinista (ferroviario) mozdonyvezető. megfelel. . magatartás la vejez öregség nervioso ideges curar meggyógyít III. kritikus adusto szigorú. is holgazán. csalódás acerca de illetően. eliges) (ki)választ cuadrar megfelel el arquitecto építész el militar katona la carrera (élet)pálya científico tudományos el químico vegyész . ha aprobar megállja a helyét. besavanyodott antes előbb a tu gusto ízlésed. állás. visszája el crítico bíráló. habozik elegir (elijo. gépész tal vez talán vacilar ingadozik. és nem . érdekében el ara (nőnemű szó) oltár salir adelante boldogul. helyénvaló. rendbe hoz la cerradura (ajtó)zár combinar összeállít el radiorreceptor rádió vevőkészülék la colocación elhelyezés. nem hagy békén el nervio ideg • hacer ningún caso ügyet sem vet vkire (akire: részes eset) la razón ok el proceder eljárás. kedved szerint uruguayo uruguayi 2bU . előbb al revés fordítva el revés hátoldala. megbízás. mogorva. -ana lusta ¿cuándo vas a entrar en razón? mikor jön már meg az eszed? la escuela superior főiskola superior felső. el remedio orvosság. súlya van la facultad fakultás. orvos Burdeos Bordeaux francia város spanyol neve consultar tanácsot kér (akitől: tárgy­ eset) perseguir (persigo) üldöz. químico vegyi el combinado kombinát el médico de niños gyermekorvos abrazar választ (életpályát) : fel-. gyógyszer eficaz hatékony célebre híres el doctor doktor. állás nocturno esti el curso de estudio por correspondencia levelező tanfolyam la correspondencia levelezés II.

Gramática

170 Főnévi igeneves kifejezések
Hace falta ponerse a estudiar cón energía. Habéis de cumplir vuestro trabajo a conciencia. Acaban de dar las doce. Lendülettel neki kell látni a ta­ nulásnak. Lelkiismeretesen kell elvégeznetek a munkátokat. Most ütötte el a tizenkettőt.

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat a spanyol igéket, amelyek értelem­ kiegészítő igéjüket főnévi igenévi alakban veszik maguk mellé, helyes magyar fordításuk azonban nem szó szerint, hanem bizonyos körülírással törénik. 1. Acabar de + infinitivo: közvetlenül előbb történt cselekvésre utal; magyar fordítása: most, éppen, az imént, nemrég, alighogy ; pl. Acabo de llegar. Most érkeztem. Acabamos de hablar con él. Az imént beszéltünk vele. Cuando encontré a Carlos, acáAmikor Károllyal találkoztam, éppen baba de salir de su casa. a házából jött ki. 2. Ir a + infinitivo : a közeli jövőben bekövetkező cselekvést vagy szándékot fejezi ki; magyar fordítása: most, mindjárt, máris, megyek és... stb. Pl. ¿A dónde vas a irte? Voy a decírtelo todo. Iba a salir cuando llegó. Vamos a comprarnos los libros. (Most) hova mégy? Mindjárt elmondok neked mindent. Éppen elmenni szándékoztam, amikor jött. Megyünk és megvesszük a könyveket.

3. Ponerse a, echar(se) a + infinitivo: nekilát, hozzáfog vmit tenni: Me pongo a escribir la carta. Hozzáfogok a levél írásához. Se puso a tocar el piano. Leült zongorázni. El niño se echó a llorar. A gyermek sírni kezdett. 4. Volver a + infinitivo: magyar fordítása: ismét, megint, újból, tovább; pl. Volveré a estudiar el canto. Ismét fogok majd énekelni tanulni. ¿Por qué no volvéis a visitarnos ? Miért nem jöttök megint meglátogatni bennünket? Mi padre volvió a hablar. Apám ismét megszólalt ( = folytatta). 5. Dejar de, cesar de + infinitivo; abbahagy vmit; tagadó alakban: folyton, egyre csak; pl. Dejó de fumar. Abbahagyta a dohányzást. Ha cesado de llover. Már nem esik. (Elállt az eső.) Dejaré yo de ser Carlos si Ne hívjanak (többé) Károlynak, ha no hallo a María. nem találom meg Máriát. 6. Terminar por + infinitivo; magyar fordítása: a végén, végül is; pl. La cosa terminará por enfadarle. A dolog végül is bosszantani fogja őt. He terminado por convencerle. A végén meggyőztem őt. 270

7. Tener que, haber de, deber + infinitivo; személytelenül: hay que + in­ finitivo : kell, szükséges; pl. Tengo que He de ir a la ciudad. Debo Hay que estudiar. Habrá que aguardar. Había que cumplir el plan. *** Egyes igék többféle vonzata Teljesítettük a tervet. Teljesítették kötelességüket. Kettőkor fejezték be a munkát. Végezni fognak ( = Agyonkínozzák) a szamárral még mielőtt a vásárba érnek. A városba kell mennem. Tanulni kell. Várni kell majd. Teljesíteni kellett a tervet.

Hemos cumplido el plan. Han cumplido eon sus deberes. Acabaron el trabajo a las dos. Acabarán eon el burro antes de llegar al mercado.

Egyes igéknek két, három, sőt több vonzata is lehet. Így pl. cumplir állhat tárgyesettel és con elöljárószóval; acabar mellett állhat puszta tárgyeset, de és con elöljárószó. Az utóbbi ige mást-mást jelent aszerint, hogy milyen vonzat következik utána. A vonzatok ismerete a helyes nyelvhasználat szempontjából nagyon fontos; az igét vonzatával együtt tanuljuk meg. Az igék vonzatát a szótárakban megtalál­ juk. Megjegyzés. — A példa kedvéért álljon itt az estar ige négy vonzata, más­ más jelentéssel: Estar de caza r»¿ baile f v prisa /""W viaje r»^ mudanza i"»»/ embajador en París Estar e n error /"•»/ casa /"•w su juicio cien pesetas Estar para morir /^» marcharse Estar por irse a pasear /*»/ escribir
/•«»/

vadászik, vadászaton van táncol siet utazik költözködik nagykövet Párizsban tévedésben van, téved otthon van magánál, észnél van száz pezetába kerül halálán van indulófélben van kész, hajlandó sétálni megírásra vár (pl. levél)

172 A si<u u i e r a jelentései
Dame siquiera un pedazo de pan. El doctor ni siquiera les hacía ningún caso. Adj nekem legalább egy darab kenyeret ! A doktor ügyet sem vetett rájuk, 271

Siquiera jelentése: legalább ; ritkábban: Ni siquiera jelentése: sem, még . , . sem. További példák: ¡Ojalá hallara siquiera un lápiz 1 Atiéndeme siquiera sea un instante. No he recibido ni una tarjeta siquiera. Ni siquiera dió las gracias. Cuando entré, ni siquiera levantó la cabeza.

még ha . . .is ;

Legalább egy ceruzát találnék! Várj meg, még ha egy percre is! Még csak egy levelezőlapot sem kap­ tam. Még köszönetet sem mondott. Amikor beléptem, még fel sem pillan­ tott.

173 S e n d o s , s e n d a s jelentése
Mi hermano mayor pasó cinco7 exá­ menes con sendos sobresalientes. He visto a tres muchachos con sendas muchachas. A mis cuatro hijas les di sendos libros. Bátyám öt vizsgát tett le ugyanannyi kitűnővel. Láttam három fiút ugyanannyi lány­ nyal. Négy lányomnak egy-egy könyvet adtam.

Sendos, sendas magyar fordítása: ugyanannyi, egy-egy.

174 A műveltetés kifejezése h a c e r igével
He de hacer blanquear mi casita. Ki kell meszeltetnem a házacskámat. A magyar műveltető képzőt (-at, -ti, -tat, -tet) nemcsak a mandar igével (vö. 129), hanem az hacer igével is kifejezhetjük. Ejercicios 1. Contéstese a tas preguntas siguientes : ¿Qué profesión u oficio ejerce usted? ¿Dónde trabaja usted? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto gana usted al mes? ¿Es agradable estar sin trabajo? ¿Qué hacen los sin trabajo (los parados)? ¿En busca de qué yerran todo el día? ¿Qué hacen las personas que viven sin trabajo fijo (állandó munka nélkül)? ¿Qué se debe hacer cuando uno quiere asegurarse la vida cómoda y tranquila? ¿Por qué hay que tomar en serio la vida? ¿Qué deben hacer los jóvenes? ¿Con qué notas estudian los buenos alumnos? ¿A qué condición puede uno ingresar en la universidad" o en una escuela superior? ¿Qué carrera puede abrazar un joven (una joven) cuando haya terminado sus estudios en la universidad? ¿En qué se interesa usted (el hijo, la hija de usted)? ¿Se ocupa usted en trabajos manuales? ¿Le da ganas a usted de reparar relojes, hacer cerraduras, combinar radiorreceptores? . ¡Cuéntenos un chiste en español 1 2. Dígase en español: a) Az imént írtam meg a feladatot. — Károly most ment ki a szobából. — Amikor az iskolába értem, a tanulók éppen kijöttek a tantermekből. — Most hova mentek? Megyünk jegyet váltani a moziba. — Megyek és megmutatom önöknek 272

az új szöveteket. — öcsém éppen írni akart nekem levelet, amikor sürgönyöm megjött. — Ha nem zavarlak, leülök zongorázni. — Ebéd után nekiültünk a tanu­ lásnak. — Vacsora után megkezdem majd a könyv olvasását. — Nagynénim ismét írt nekem. — Nagybátyánk ismét Párizsban van. — Amikor megláttak bennünket, nevetni kezdtek. — Miért nem hagyjátok abba a beszélgetést? — Ne legyen Péter a nevem, ha ez nem igaz. — A végén kölcsön adta nekem a könyvet. — Attól tartok, hogy a borbélynál sokat kell majd várni. — Nekem sohasem kell várnom. b) Magyarország bővelkedik mindenféle gyümölcsben. — Ha nem teljesítjük kötelességeinket, nem fogjuk teljesíteni a tervet. — Ha zavartok bennünket, még nyolcra sem fogjuk befejezni a munkát. — Ha Pál nem vigyáz a tollára, tönkre fogja tenni egy hónap alatt. — Hol van az apád? Ütőn van. (Utazik.) — Holnap vadásza­ ton leszünk. — Bátyám két évig nagykövet volt Londonban. — Ha azt hiszed, hogy Mária igazat mond, tévedésben vagy. — A beteg nincsen magánál. Halálán van. — Indulófélben voltunk, amikor János megjött. — Ezek a levelek megírásra várnak. c) Adhatnál nekem legalább egy pohár vizet. — Legalább otthon lettek volna ! — Rám sem nézett. — Levelezőlapot sem írtak nekünk. — Mind a három fiamnak egy-egy kalapot vettem. — Három kislány jött felköszönteni engem egy-egy virág­ csokorral. — Miért nem festeti (ön) ki a lakását? — Ne kéresse magát I — A főnök még egyszer legépeltette a levelet a gépírónővel. 3. Tradúzcase al español: Emlékszem, hogy amikor tizenkét éves voltam, arról álmodtam, hogy mozdonyvezető leszek. Mindig érdeklődtem a vonatok iránt. Később, már arról álmod­ tam, hogy egyetemre járok. Tudtam, hogy az egyetemre csak akkor járhatok, ha lendülettel nekikezdek a tanulásnak, és sikerül letennem a felvételi vizsgát. Attól az időtől fogva minden vizsgámat kitűnő eredménnyel ( = osztályzattal) tettem le. Be kell vallanom, hogy a mennyiségtan nem nagyon ment nekem (no se me ' da bien), annál inkább érdeklődtem a nyelvek iránt. Ezért az egyetem nyelvtudo­ mányi szakára mentem. Most tanár vagyok egy középiskolában. Már tíz éve folyta­ tom hivatásomat. Örülök, hogy gyermekkoromban jól tanultam. Ha nem tanultam volna jól, talán nem volna állásom. Remélem, hogy gyerekeim is teljesíteni fogják kötelességeiket, és egyetemre vagy főiskolára járhatnak.

34

LECCIÓN T R E I N T A

Y CUATRO

P a r t i c i p i o-val képzett kifejezések

Le quedaría muy agradecido si me dijese algo sobre la li­ teratura española. En el siglo XIV la prosa se ve representada por crónicas y biografías. Cervantes tenía puestas grandes esperanzas en sus otras obras.
18 Spanyol nyelvkönyv — 0614

Nagyon hálás volnék önnek, ha mondana nekem valamit a spanyol irodalomról. A 14, században krónikák és életrajzok képviselik a prózaírást. Cervantes nagy reményeket fűzött többi művéhez.
273

I Literatura y arte de España — Le quedaría muy agradecido, señor profesor, si me dijese algo sobre la literatura y arte de España. — Quedo muy satisfecho de que usted desee conocer, por lo menos de oídas, los más eminentes representantes de la literatura y arte de España. Trataré de poner de relieve lo esencial. Los rastros más remotos de la literatura española se encuentran en el siglo VI, en las leyes visigodas y en diversos documentos de los siglos VIII a XII. Desde el siglo XI florece la poesía lírica que venía siendo imitada de los trovadores provenzales. Las más antiguas epopeyas son el Poema del Cid (s. XI) y la Crónica rimada del Cid (s. XIV). En esas se ven referidas las hazañas de Rodrigo Díaz de Bivar, llamado por los moros el Cid Campeador. Por la misma época nacen los romances, que cantan a los héroes de las leyendas nacionales. En los siglos XIII y XIV encontramos ya poetas notables ; la prosa se ve representada por crónicas y biografías. La gran época de la literatura española, llamada el Siglo de Oro, se extiende desde el advenimiento de Carlos Quinto (1519) hasta la muerte de Felipe IV (1665). Descuellan en la literatura dramática Lope de Vega (1562—1635), autor de unos 2200 dramas, de los que se han conservado unos 400; Juan Ruiz de Alarcón (1580—1639), cuyas obras, escritas con sumo esmero, siguen siendo representadas en el teatro hasta nuestros días; Pedro Calderón de la Barca (1600—1681). En el Siglo de Oro adquieren importancia las novelas caballerescas y las picarescas de Diego Hurtado de Mendoza (1503—1575), de Vicente Martínez Espinel (1551—1634), de Francisco Quevedo (1580—1645) y sobre todo el Don Quijote de Cervantes. En la época de la decadencia (1670—1800) se destacan sólo los fabulistas Tomás de Marte (1730—1791) y Félix María de Samaniego (1774—

274

1806). En la primera mitad del siglo XIX penetra en España el romanti» cismo ; más tarde la literatura se aproxima a la observación y al realismo. Los más eminentes escritores españoles de los siglos XIX y XX son : los novelistas Benito Pérez Galdós (1845—1920), Armando Palacio Valdés (1853—1938), Juan Valera (1827—1905), Vicente Blasco Ibáñez (1867— 1928), Ramón del Valle Inclán (1869—1936), Francisco Martínez de la Rosa (1789—1862), Pedro Antonio de Alarcón (1833—1891), los poetas José de Espronceda (1810—1842), Gustavo Adolfo Bécquer (1836—1870), Ramón de Campoamor (1817—1901), Federico García horca (1899—1936), Antonio Machado (1875—1939), Juan Ramón Jiménez (1881—1958). Entre los muchos escritores hispano-americanos descuellan el poeta argentino Esteban Echeverría (1809—1851); Rubén Darío poeta y crítico nicaragüense (1867—1916), el poeta mejicano Amado Ñervo (1870—1919) y el poeta chileno Pablo Neruda (1904—), y un gran número de novelistas. En lo que concierne el arte, España se destaca en pintura y arquitectura. Los más destacados pintores españoles son Bartolomé Esteban Murillo (1617—1682), Diego Rodríguez de Silva Velázquez (1599—1660), el Greco (1548—1625), Francisco de Goya y Lucientes (1746—1828). Las obras más considerables de la arquitectura árabe y española son : la Mezquita de Córdoba ; la Alhambra, célebre palacio de los reyes moros en Granada, empezado en el siglo X I I I ; el Escorial, monasterio famoso fundado por Felipe II (1527—1598); la Catedral de Burgos, una de las maravillas de España. II Cervantes Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares en 1547 y murió en Madrid en 1616. Fue primero soldado y asistió a la batalla de Lepanto, donde perdió la mano izquierda. A su regreso a España fue hecho prisionero por los piratas argelinos y permaneció cautivo durante cinco años, siendo rescatado por 600 ducados. Sus primeras obras y diversas piezas dramáticas obtuvieron mediano éxito. En 1604 salió la primera piarte del Quijote, que había de inmortalizar su nombre y de la que se vendieron más de treinta mil ejemplares en pocos años, siendo traducida en breve la obra a varias lenguas. Escribía al mismo tiempo también otras obras en las cuales tenía puestas grandes esperanzas para legar su nombre a la posteridad. Poco sabemos de la errante vida del insigne escritor. Los únicos datos que acerca de Cervantes se conservan nos lo muestran pobre, obligado a entregarse a las más penogas ocupaciones para ganarse la vida. Murió de hidropesía a los sesenta y nueve años. Don Quijote de la Mancha, la obra maestra de Miguel de Cervantes es una de las más admirables creaciones del espíritu humano. Es una caricatura perfecta de la literatura caballeresca que tan en boga estuvo hasta 18» 275

•Cervantes. Sus dos personajes principales, Don Ouijote y Sancho Panza encarnan «admirablemente los dos tipos principales del alma española, uno idealista, siempre en pos de inaccesibles quimeraá y que olvida las necesidades de la vida material para soñar en un pasado heroico y en un porvenir fabuloso; y otro práctico, realista, aunque bastante fatalista y más fiado en la suerte y en la lotería que en el trabajo para llegar a la fortuna. La filosofía de esta obra tan francamente española es al mismo tiempo tan humana, tan accesible, que ha sabido conquistar el mundo entero. La lengua de Cervantes es tan rica y pintoresca que puede consi' derarse como uno de los mejores modelos que existen del idioma castellano.

III Agudeza de Francisco de Quevedo1 La esposa del rey Felipe IV cojeaba un poquito de un pie, esforzándose con toda energía en ocultarlo. Quien se hubiera atrevido a hacer alusión a ese defectillo, habría cometido un crimen de lesa majestad. Una noche algunos jóvenes cortesanos, entre ellos don Francisco de Quevedo, estaban de juerga por las tabernas de Madrid, muy alegres y jactándose a porfía de sus calaveradas y travesuras. — I Todo eso no es nada! — exclamó Quevedo. — ¿A qué yo digo a la Reina, ante toda la Corte, que Su Majestad es coja? — ¡Imposible 1 — gritaron todos. — ¡Te has vuelto locol ¡Eso te costaría la vida I — {Apuesto cien botellas del mejor vino de Jerezl La apuesta fue aceptada con mucho alboroto. A la noche siguiente hubo una fiesta en el palacio real. En un momento oportuno Quevedo se acercó a la Reina teniendo en las manos dos ramilletes de rosas: uno blanco, y el otro encarnado. — Permítame Su Majestad — dijo inclinándose profundamente — que le ofrezca estas primeras rosas del año: las unas blancas, y las otras encarnadas. Que Su Majestad escoja. La Reina, sonriente y afable, tomó las rosas blancas de la mano del taimado cortesano, dándole las gracias por su fineza. Quevedo había ganado su apuesta sin causar escándalo y hasta congraciándose con su soberana.

Vocabulario agradecido hálás representar képvisel la literatura irodalom la crónica krónika el arte művészet la biografía életrajz lírieo lírai la esperanza remény imitar utánoz I. de oídas hallomásból el trovador trubadúr eminente kiváló irovenzal provanszi poner de relieve kiemel Ía prosa próza el relieve dombormű ^Nacido en Madrid en 1680, muerto en 1645. Escritor y cortesano. Distinguióse sobre todo en la poesía ligera, satírica y burlesca.)
276**

lo esencial lényeges, szükséges, legfőbb el rastro nyom remoto távoli la ley törvény visigodo vizigót, nyugati gót florecer (-esco, -eees) virágzik la epopeya eposz, hősköltemény el poema (hosszabb elbeszélő) költemény el Cid = el señor úr, vezér rimado rimes referir (refiero) elmond, elbeszél la hazaña hőstett el campeador vezér, főnök el romance románc el héroe hős extenderse kiterjed el advenimiento trónralépés Felipe Fülöp descollar (descuello) kimagaslik, kitűnik dramático dráma-, színmű­ éi autor szerző conservarse megmarad conservar megőriz el esmero gond, gondosság adquirir importancia fontosságra tesz szert adquirir (adquiero) szerez, nyer caballeresco lovagi picaresco kópé> Diego Jakab Vicente Vince sobre todo elsősorban la decadencia hanyatlás destacarse kiemelkedik, kiválik el fabulista állatmese-író penetrar behatol el romanticismo romanticizmus aproximarse közeledik la observación magfigyelés el realismo realizmus el novelista regényíró nicaragüense nikaraguai chileno csilei mejicano mexikói en lo que concierne ami . . , illeti concernir (concierne) illet la pintura festészet la arquitectura építészet destacado kiemelkedő Bartolomé Bertalan

la mezquita mecset el monasterio kolostor fundar alapít la catedral székesegyház II. el soldado katona asistir részt vesz (amiben: a) la batalla csata, ütközet , el regreso visszatérés hacer prisionero foglyul ejt el prisionero fogoly el pirata kalóz argelino algíri permanecer (-ezco) marad el cautivo fogoly, rabszolga siendo rescatado amikor is kiváltották rescatar kivált el ducado arany (pénz) mediano közepes salir megjelenik inmortalizar halhatatlanná tesz ~ en breve rövid idő alatt, rövidesen breve rövid legar (örökségbe) hagy la posteridad utókor errante bolyongó insigne jeles, kiváló único egyetlen, egyedüli los datos adatok obligado a vmire kényszerült; leköte­ lezett penoso fáradságos la hidropesía vízkór a los . . . años korában la Mancha (tartományrész neve Spanyolországban) la obra maestra remekmű, mestermű admirable csodálatra méltó, kitűnő la creación alkotás, teremtés el espíritu szellem, lélek humano emberi estar en boga divatos(nak lenni) el personaje személy, szereplő encarnar megszemélyesít el tipo típus idealista idealista en pos de után, mögött inaccesible elérhetetlen la quimera agyrém la necesidad szükség(let) material anyagi > 277

(A ház el van adva. határozószóval történik. hogy megkeresse megélhetését. bicegő volverse loco megbolondul apostar (apuesto) fogad vmibe (amibe: tárgyeset) la apuesta fogadás el alboroto zajos vidámság. La casa está vendida. Ilyen igék: 1. feleség cojear biceg. Estar + participio a cselekvés következtében beállott állapotot jelöli: El museo está abierto. erőlködik ocultar eltitkol.) Estamos sentados én el primer Az első padban ülünk. Sok ige más ige participio-jával együtt kifejezést alkot. létezik III. könnyed satírico szatirikus burlesco humoros la esposa hitves. melynek fordítása a magyarban rendszerint körülírással. hogy? la Corte (királyi) udvar cojo sánta. elrejt la alusión célzás el defecto fogyatékosság cometer elkövet el crimen de lesa majestad felségsértés el crimen (los crímenes) bűn. vétség leso megsértett la majestad felség estar de juerga mulat la juerga mulatozás la taberna kocsma jactarse kérkedik (amivel: áe) la calaverada ostoba tréfa la travesura csíny ¿a qué? mibe fogadjunk. banco. vagyon la filosofía filozófia francamente igazán. valóban accesible (könnyen) hozzáférhető existir van. vidám zaj la fiesta ünnep. Cervantes kénytelen volt a legfáradságosabb foglalkozásokat űzni. sántít de un pie egyik lábára esforzarse iparkodik.heroico hősi el porvenir jövő fabuloso mesés práctico gyakorlati(as) realista realista fatalista fatalista fiado en vmiben bizó la fortuna szerencse. A múzeum nyitva van. Alarcón műveit állandóan előadják a színházakban még napjainkban is. barátságos(an) taimado ravasz la fineza figyelmesség causar okoz el escándalo botrány congraciarse con kegyébe férkőzik vkinek la soberana uralkodó(nő) Gramática 175 P a r t i c i p i o-val álló igék Las obras de Alarcón siguen (siendo) representadas en el teatro hasta nuestros días. mulatság real királyi oportuno alkalmas el ramillete virágcsokor encarnado vérvörös inclinarse meghajol sonriente mosolyogva afable nyájas(an). 278 . A házat eladták. la agudeza éleselméjűség el cortesano udvaronc ligero könnyű. Cervantes se vio obligado a entregarse a las más penosas ocupaciones para ganarse la vida.

Verse + participio. Cervantes tenía puestas granCervantes nagy reményeket fűzött mu­ des esperanzas en sus obras. 5. Estoy cansado. János még mindig alszik. planes. venir + participio viszont mozgás­ sal egybekötött folyamatos cselekvést jelöl: Iba siempre vestida de negro. Permanecíamos sentados en los Ülve maradtunk a padokon. ponerse + participio valamely állapot bekövetkezését jelöli: Cayó muerto por el susto. 3. Az ajtó nyitva maradt.Sus días estaban contados. hogy hatkor* do a levantarme a las seis. El niño se quedó dormido en A gyermek elaludt karjaim közt. 6.participio személlyel kapcsolatban utal egy végrehajtott cselek­ vésre : Tengo escrita la carta. A tanár meglepődött. Hirtelen elhallgatott. permanecer + participio helyhez kötött tartos állapotot jelölnek: El enfermo se hallaba acostado A beteg a másik szobában feküdt. andar + participio. Megírtam már a levelet. Ijedtében meghalt. Kénytelen vagyok várni. 279 . bancos. La puerta seguía cerrada. 4. La puerta quedó abierta. Se vea engañados. Tener -J.) Mi padre me tenía acostumbraApám rászoktatott arra. Hallarse + participio. mis brazos. » Los niños se pusieron encendidos. Napjai meg voltak számlálva. Caer -f participio . Fáradt vagyok. Az ajtó továbbra is zárva maradt. nyomatékosabbá teszi a participio-b&n tartalmazott cselekvést: Me veo obligado a aguardar. veihez. El profesor quedó sorprendido. Súbitamente se quedó callado. Seguir + participio a bekövetkezett állapot folytatódását jelöli: Juan sigue dormido. Andaban ocupados en hacer Mindig tervekkel voltak elfoglalva. Becsapva érzik magukat. keljek. Quedar + participio a cselekvés bekövetkezése utáni állapot folytatódását emeli ki: . en el otro cuarto. Mindig feketébe öltözött („öltözve járt"). 8. El Quijote venía (siendo) traducido A Quijote-t állandóan sok nyelvre a muchas lenguas. („Bírom a le­ velet megírva". 7. A gyerekek fülig elvörösödtek. Ir -f participio. 2. fordították le.

az első az apa. — Azok a gyerekek mindig házak építésével vannak elfoglalva. Tradúzcase al español : Magyarországon általában nem ismerik jól a spanyol irodalmat. Martínez) nagy elterjedettsége folytán. Bfercicios 1. Gómez. — Carlos ya tiene escritos todos sus ejercicios. — Senki sem tudja. a második az anya családi np. többek közt Don Quijote harcát a szélmalmok ellen. González. Tradúzcanse correctamente al húngaro las oraciones siguientes : ¿Cuándo está abierto el gran almacén en la calle Rákóczi? — Es una lástima qae ese abrigo esté vendido ya. — A könyvek továbbra is maradjanak csukva a padokon I — Mária fülig elvörösödött. Dígase en español : Ezt a darabot még most is állandóan előadják a Nemzeti Színházban. Contéstese a las preguntas siguientes: ¿ En qué siglo se encuentran los rastros más remotos de la literatura española? ¿De quiénes venía siendo imitada la poesía lírica que florecía desde el siglo XI? ¿Qué título llevan las más antiguas epopeyas españolas? ¿A quiénes cantan los romances? ¿Cómo se llama la grande época de la literatura española? ¿Con qué acontecimientos empieza y termina esta época? ¿Quiénes son los más eminentes representantes de la literatura dramática? ¿Quiénes son los autores de novelas caballerescas y picarescas? ¿Conoce usted a fabulistas españoles? ¿Ha leído usted obras de escritores españoles? ¿Cuáles? ¿Conoce usted poesías escritas por poetas españoles? ¿Ha leído usted ya alguna novela de Pérez Galdós o de Palacio Valdés? ¿En qué género de arte descuella España? ¿Quiénes son los más destacados pintores españoles? ¿Ha visto usted ya obras de Murillo o de Velázquez? ¿Ha visto usted ya. barátaink meg­ lepődtek. pl. Magyarországon voltak emberek. Egyfolytában aludtam reggel hét óráig. fotografías de las obras más considerables de la arquitectura árabe y española? ¿Ha leído usted la célebre novela de Cervantes? ¿Cuál es el contenido de esa obra? ¿ Qué sabe usted sobre la vida de Cervantes ? ¿ Cómo se llaman los protagonistas (hős) de la novela? ¿Qué tipo del alma española encarna Don Quijote? ¿Y Sancho Panza? ¿Cómo es la filosofía de esta obra? ¿Cómo es la lengua de Cervantes? iCuéntenos la historia sobre la agudeza de Francisco de Quevedo 1 2. 4. — Nos vemos obligados a quedar en casa. — Károly még mindig ott ül az asztalnál. el niño quedó acostado en la cama. a két név közé gyakran az y kötőszót teszik . Álvarez. hogy. — Por estar enfermo. félreértések elkerülésére a spanyolok sok­ szor két családnevet is használnak . becsapva érzem magam. — Nada más poner mi cabeza en la almohada. — Tizenegy körül lehetett. por lo menos. hogy eddig nem sok spanyol művet fordítottak le magyarra. — Muchos abrigos son vendidos al día en el gran almacén.1 7 6 Spanyol családnevek Egyes családnevek (mint pl. — En el curso de los últimos años muchas novelas extranjeras venían traducidas al húngaro. Nemrégen Federico García Lorca és más spanyol költők költeményei jelentek meg folyóiratokban magyar fordításban. — Al enterarse que yo no había hecho mi deber. kénytelenek leszünk gyalog elmenni a pályaudvarra. Fernández. Seguía dormido hasta la mañana.a Nemzeti Múzeum mikor van nyitva. Ennek oka az. — Megírtad már a fordítást? — Minthogy nem kaptam tőled levelet. Gyermekkorunkban nagy élvezettel olvastuk Cervantes Quijoté-ját. 3. amikor elaludtam. és olvassa a regényt. 280* " " .ve. quedé dormido. Nemrég fordították le magyarra Pedro Antonio de Álarcon Háromszögletű kalap-ját és Benito Pérez Galdós „Zaragoza" című regényét. A Quijoté-n kívül a spanyol irodalomban más regényírók művei is kitűnnek. akik szívesen foglalkoztak a spanyol nyelvvel és irodalommal. — Ha nem kapunk taxit. Benito Pérez Galdó»} Federico García Lorca . Sohasem felejtjük el a regény két főhő­ sének hőstetteit. mi padre se puso enfadado conmigo. amikor odaléptem hozzá. — Amikor megláttak bennünket. Francisco de Goya y Lucientes. — Arrfikor beléptünk a szobába. Pérez. János és Mihály elhallgatott.

A hajók egyre jobban közeledtek a szárazföld felé. le dió lo que él pedía. En aquellos tiempos. los países de la Europa Occidental. el gobierno de España. I Cristóbal Colón Cristóbal Colón nació en el año 1441. ciudad de Italia. navegando hacia el oeste encontraremos la India. A tengerészek továbbra is tiltakoztak. y llevado de su deseo se dirigió a Lisboa. Colón pidió muchas veces a los gobiernos de Portugal y de España barcos y marineros para ir a la India por una ruta más corta. Partiendo del principio de que la tierra es redonda y no sabiendo nada de la existencia del continente que llamamos ahora América. no dejaba de luchar. queriendo apoderarse de las riquezas de Asia. Los barcos se iban aproxi. Kolumbus fáradhatatlanul terjesztette eszméit. deseando conocer los secretos del mundo. Siguió propagando sus ideas y discutiendo con todos sus adversarios.LECCIÓN TREINTA Y CINCO G c r u n d i o-val alkotott kifejezések Colón siguió propagando sus ideas. pero su mayor deseo -era navegar. en Genova. buscaban una ruta más corta para ir a la India. Los marineros seguían protestando. Al fin. Trabajó durante varios años en el taller de su padre. y en la mañana del *281 . En Lisboa.• mando a tierra. Pero Colón. Colón supo que más állá del Océano Atlántico debía haber tierras desconocidas. capital de Portugal. Pero los gobiernos y los sabios de estos países se burlaban de esta idea de Colón y no querían ayudarle. queriendo conquistar nuevas tierras con minas de oro y de plata. Los barcos continuaron navegando. Leía todas las obras que caían en sus manos sobre viajes y sobre navegación. A hajók megállás nélkül haladtak tovább. Colón pensó que estas tierras eran la costa del este de Asia. Colón decía: — Si la tierra es redonda.

A cada minuto la espe'Z^-^^IJS raban. La línea no desaparecía. Durante la noche durmieron poco. Al amanecer del día 12 de octubre de 1492. Pero la decisión de Colón era firme. Por esto supieron que la tierra estaba próxima y se alegra~^*>t-w J. sino que se hacía a cada minuto más grande. todos vieron en las aguas del océano una caña verde. Día y noche continuaron navegando los barcos en dirección donde se pone el sol. Al cabo de 10 minutos. No queremos ir más adelante. una rama de rosal. — Matadme antes si queréis cambiar el rumbo. un joven marinero. ¿Pero qué recibió de su gobierno después de unos años el descubridor de nuevas tierras? ¡Cadenas! 282* . La Pinta iba delante. pero no pudieron conseguirlo. la Pinta y la Santa Marta salió del puerto español de Palos. viendo que el viaje se alargaba. Colón y sus compañeros pusieron pie en la tierra tanto tiempo esperada. Las carabelas pararon en frente de la costa. — ¡Atrás! jA España! ~ gritaban todos los marineros —. Bajaron las barcas. un palo trabajado por una mano humana y. Durante días y semanas les rodeaban sólo mar y cielo. — No volveré atrás. cantando y bailando de alegría. ¡Era la tierra! Después de una media hora todos pudieron ver los contornos de una costa cubierta de bosques verdes. — dijo.3 de agosto de 1492 una flotilla de Lres carabelas llamadas la Niña. ¡Tierra! — gritaron todos. Mientras viva seguiré mi camino. Las tres carabelas dispararon varios cañonazos. Los barcos se iban aproximando a tierra. Los días pasaban y la tierra no aparecía por ninguna parte. Al fin. subiendo a lo alto de un mástil pudo distinguir en el horizonte una línea gris. por fin. Una media hora más tarde los marineros distinguieron en la costa figuras humanas que corrían por la orilla. cielo y mar. — ¡Tierra!. el 11 de octubre. los marineros se sublevaron. ¡ Un nuevo mundo fue descubierto! Colón hizo tres viajes más atravesando el océano. poniendo rumbo al oeste. ron todos. Al fin. Los marineros seguían protestando: pidieron muchas veces a Colón cambiar el rumbo.

kinevet el secreto titok luchar harcol discutir vitatkozik . bastaba haber pensado en ello. kincs la ruta út. útvonal la India India el gobierno kormány burlarse de nevet vmin . Génua eaer en sus manos kezébe kerül la navegación hajózás llevado de su deseo vágyától hajtva dirigirse megy vhová (ahová: a) Lisboa Lisszabon más allá de -on túl partir kiindul el principio elv redondo kerek.Un día Colón fue enviado a España encadenado. Cristóbal Colón Kolumbus Kristóf Genova Genova. tomó un huevo y dirigiéndose a los convidados les preguntó : — ¿Quién de vosotros es capaz de mantener este huevo derecho sobre la punta? Todos probaron pero ninguno lo consiguió. — no era difícil. Después le pusieron en libertad. Vocabulario propagar terjeszt el marinero tengerész protestar tiltakozik navegar hajózik. gömbölyű la existencia lét(ezés) el continente kontinens. II El huevo de Cristóbal Colon Sabido es que fue muy disputada la importancia del descubrimiento del gran navegante genovés. hacer rumbo (hajó) irányt vesz (amerre. döntés firme szilárd.rodear körülvesz por ninguna parte semerre alargarse elhúzódik sublevarse fellázad la decisión elhatározás. világrész occidental nyugati las riquezas gazdagság. porque el gobierno no estaba contento de él. — dijo Colón. Discutiéndose un día dicho mérito ante él. y machacándolo un poco sobre el plato. erős cambiar el rumbo menetirányt változtat mientras amíg 283 . megvitat el adversario ellenfél la mina bánya la flotilla kis hajóraj la carabela kisebb vitorláshajó pinto tarka salir de puerto kifut a kikötőből el puerto kikötő poner v. Alúdese con frecuencia al huevo de Colón. — Como veis. Tomó entonces Colón el huevo. y habiendo dicho alguno que no presentaba ninguna dificultad y que bastaba haber pensado en ello. en la mesa de un grande de España. vitorlázik I. pero no le dejaron volver jamás a las islas descubiertas por él. a) el rumbo menetirány la dirección irány ponerse lenyugszik . lo dejó en equilibrio. Colón murió pobre en el año 1506. a propósito de ciertas cosas que parecen difíciles de ejecutar y fáciles después que otro las haya hecho.

melyet a magyarban rendszerint körülírással fordítunk. Juan está durmiendo. A király halálán volt (haldokolt).conseguir (consigo) elér. Ir + gerundio (ritkábban : andar + gerundio).bekövetkező cselekvést vagy állapotot jelöli: 284 . kilő el cañonazo ágyúlövés en frente de szemben vmivel bajar leenged. elsüt. 3. Estar + gerundio az éppen folyó cselekvést jelöli: János most éppen alszik. Mondja el tovább nekünk a történeteti Továbbra is nagyon korán kelt. El rey estaba muriendo. Los barcos continuaron nave­ gando. Több ige más ige gerundip-jával együtt kifejezést alkot. Ilyen igék: 1. jár el convidado vendég. venir + gerundio a fokozatosan . gally el rosal rózsabokor por esto ennek a révén lo alto del mástil az árboc teteje el mástil árboc distinguir megkülönböztet el horizonte láthatár • el contorno körvonal disparar lead (lövést). 2. A hajók megállás nélkül haladtak to­ vább. Seguir + gerundio és continuar + gerundio a ¿^rundió-val kifejezett cselekvés folytatódását jelöli: Juan sigue durmiendo. Siga usted contándonos la historia. meghívott mantener derecho (egyenesre) felállít mantener (-tengo) tart. János még mindig alszik. génuai dicho az említett el mérito érdem el grande (spanyol) nemes alguno valaki presentar dificultades nehézségekkel . sabido es ismert dolog disputar megvitat el descubrimiento felfedezés el navegante hajós gen oves genovai. meg­ tart derecho egyenes(en) la punta vminek a hegye machacar behorpaszt dejar en equilibrio egyensúlyban tart el equilibrio egyensúly aludir céloz. Kolumbus nem hagyta abba a vitát ellenfeleivel. utal con frecuencia gyakran a propósito de -val kapcsolatban ejecutar véghezvisz. sikerül neki la caña nád. fűszál trabajado faragott la rama ág. végrehajt Gramática 177 G e r u n d i o -val álló igék Colón siguió discutiendo con sus adversarios. Continuaba levantándose muy temprano. fenntart. . bilincs encadenar láncra ver poner en libertad szabadlábra helyez II. vízre ereszt la barca csónak poner pie rálép (amire: en) tres viajes más még három utat el descubridor felfedező la cadena lánc.

5. Az óceánjáró hajó egyre inkább közeledett az argentin partok felé. Después de una media hora Mintegy fél óra múlva elmentem. marché. al fin. vminek a fele) előtt nem áll névelő. A lófogatú kocsik szép lassan eltünnek. főleg időhatározóval kapcsolatban: Llevo esperándote ya más de una hora. Voy creyendo que tienes razón. mintegy. — Después de la lección los alumnos quedaron sentados en los 285 . Contéstese a las preguntas siguientes : ¿Cuándo y dónde nació Cristóbal Colón. 178 Media hora és u n a media hora közötti különbség . hogy igazad van. Medio (fél. Los coches de tracción animal andan desapareciendo. Llevar + gerundio kiemeli a cselekvés vagy állapot huzamosságát. Qnedar(sc) + gerundio. — El nene ruega a su mamá que siga contándole el cuento. akarok beszél­ ni) most. lo que Colón pedía? ¿Con qué motivos (Milyen szándékkal)? ¿Cómo se llamaban las carabelas con las cuales Colón salió del puerto de Palos? ¿Cuándo salió de ese puerto? ¿Cuánto tiempo duró el viaje por mar hasta el descubrimiento de orillas nuevas? ¿Qué hicieron los marineros cuando vieron que el viaje se alargaba? ¿Qué pidieron a Colón? ¿Qué les dijo Colón? ¿Por qué indicios vieron los marineros. permanecer + gerundio a bekövetkezett állapot hnzamosságát emeli k i : Quedó mirando los cuadros. 4. Ejercicios 1. Después de media hora me Fél óra múlva elmentem.El trasatlántico se iba apróximando(== iba aproximándose) a la ribera argentina. Már több mint egy órája várlak. Eso vengo dieiendo. Tovább hallgat. Permanece callando. Egyre inkább hiszem. — ¿Qué está haciendo Pablo? Está poniendo en orden sus libros. el descubridor de América? ¿Qué era su mayor deseo? ¿Qué libros prefería leer? ¿Por qué se dirigió a Lisboa? ¿Qué supo allí? ¿De qué principio partió Colón? ¿A dónde pensó llegar navegando hacia el oeste? ¿De qué querían apoderarse en aquellos tiempos los países de la Europa Central? ¿Qué buscaban por eso? ¿A quiénes pddió Colón barcos gara ir a la India? ¿Qué hicieron los gobiernos y los sabios de algunos países? ¿Qué gobierno le dió. Tovább nézegette a képeket. al fin. (Még mindig nem be­ szél). A vonat robogva közeledett. Tradúzcanse correctamente al húngaro las oraciones siguientes: En el cine siguen proyectando el mismo film. — El coche siguió andando rápido por el camino. El tren venía corriendo. határozatlan névelő jelentése: körülbelül. me marché. 2. Lleva haciéndolo más de tres horas. que la tierra estaba próxima? ¿Qué vio un marinero al amanecer del día 12 de octubre de 1492? ¿Que distinguieron los marineros en la costa? ¿Cuántos viajes hizo Colón a América? ¿Qué ocurrió un día? ¿Cómo y cuándo murió Colón? * Cuéntenos usted la historia del huevo de Cristóbal Colón. a medio elé tett. Éppen erről beszélek (v.

Elolvastam az utazásokról (szóló) összes könyvet. amikor ráléphettünk a régóta várt földre. — Tovább nézegettük a kék tengert és a madarakat. — Egyre inkább úgy gondolom. — Mária még mindig a regényét olvassa. — Ne gondoljátok. — Igaz. — A mi hajónk szép lassan a parthoz közeledett. — Cuando el tren se iba aproximando a la estación. hogy a földnek gömbölyűnek kell lennie. — Cuando entré en el cuarto.— Colón venía persuadiéndose de que la tierra era redonda. amint távoli országok felé hajóznak. LECCIÓN T R E I N T A Y S E I S Lección de I despedida La mezquita de Córdoba "Si yo hubiese tenido noticia de lo que hacíais. hogy új földek felfedezése nem jár semmiféle nehézséggel. az orvosságot. pero lo que aquí teníais y que habéis estropeado no lo h a y en el m u n d o . gyakran kimentem a tengerpartra. augusztus 3-án futottunk ki Palos kikötőjéből. — A barátaid már több. no lo habríais hecho. mint nyolc órája alszom. amíg az egyik tengerész az árboc tetejéről megpillantotta a földet. Amikor a tudósok megtud­ ták. Sok nap és éjjel múlt el (addig). — Durante las vacaciones el alumno aplicado continuaba estudiando la lengua española. — mesélte Kolumbus Kristóf a barátainak —. mint másfél órája várnak rád. új földeket felfedezni olyan könnyű. kinevettek engem. hogy nyugat felé hajózva akarok Indiába érni. — A múzeumban sokáig nézegettük a spanyol festők képeit.bancos. hogy milyen boldogok voltunk. " Tales fueron las severas palabras que el E m p e r a d o r Carlos V. de senkinek sem sikerült. hogy támogatásukat kérjem terveim megvalósításához. 3. 4. Elképzelhetitek. — Colón continuó discutiendo con los sabios de Portugal y España. hogy a spanyol nemesek nagy fontosságot tulajdonítottak felfedezé­ semnek. Juan estaba aprendiendo las palabras españolas. dirigió al obispo de Córdoba y dignidades del Cabildo 286 . hogy a portugál tudósok rövidebb útvonalat keresnek India felé. 1492. Ekkor én kissé behorpasztottam a tojást és felállítottam ( = egyen­ súlyban hagytam). mint egy tojást a hegyére állítani. hizo en ella. Egyre csak azt mondogatták. Lisszabonba utaztam. — Margit nagynénje halálán van. mert még betegnek érzem magam. — Továbbra is szedni fogom. Ezeket a könyveket olvasva egyre inkább meggyőződtem arról. miután más (már) megcsinálta. — Miért nem alszol tovább? Már több. amelyek a hajó fölött keringtek (revolotear). Dígase en español: Mit csinálsz most? Éppen levelet írok szüleimnek. — A nagy városokban a villamosok kezdenek eltűnni. m á s que el a r t e cristiano. Tradúzcase al español: — Amikor nyolcéves fiú voltam. hogy tévedtem. porque lo que habéis construido se encuentra en muchas p a r t e s . hogy lássam a hajókat. hogy híres hajós legyek. A spanyol kormánynak szüksége volt új aranybányákra. — mondottam nekik —. és ezért három hajót adott nekem. — Valamennyien megpróbálták. Minden könnyű. A legnagyobb vágyam az volt. Tudva azt. al vi­ sitar la mezquita y ver las transformaciones que el odio. los viajeros se prepararon para bajar. — Los parados andaban buscando un empleo.

por grande que fuese su acrimonia. el follaje. todas hermanas y todas. la emoción de fatalidad disuelta en el aire. en estilo Renacimiento. cuyas ramas se entrecruzan tupidamente: las columnas son los troncos. y hablo bastante bien. el frío. hemos llegado a la última lección de nuestro libro. aquél más grueso. Todo se parece y nada se repite. Las palabras de Carlos Quinto se refieren a la construcción de un coro y una capilla mayor. Figuraos también la sucesión interminable de cincuenta y cuatro naves. respiro como si se me hubiera quitado un peso de encima. No importa: a pesar de todo eso. En resumidas cuentas. y los arcos. Imaginémonos el aspecto que sobre la uniformidad blanca del pavimento puede ofrecer una multitud de más de ochocientas columnas. por supuesto. parecerá bastante fuerte. Al entrar en la mezquita. las bóvedas.1 que le acompañaban. — Por suerte. mantienen la misma prodigiosa variedad. nos parece hallarnos en un bosque de palmeras. si se considera del gravísimo crimen estético que la motivó. — Según mi parecer. diferentes. — Sí. No hay dos fustes iguales : éste será más alto. el otro más blanco. causando aquel anacronismo la destrucción de una tercera parte de las columnas y la pérdida de la perspectiva que idearon los arquitectos árabes. puedo redactar cartas no muy complicadas. Nunca esta amonestación. hemos logrado buenos éxitos. para ti el aprender una lengua es la mar de sencillo. 287 . j Quién lo diría ! Por lo que a mí se refiere. no obstante. con ayuda de un diccionario. lo que sigilosamente va ganándonos y oprimiéndonos el corazón. además. No hay tampoco dos capiteles idénticos. Pero yo no tengo ni pizca de talento para las lenguas. juntamente con ella. el silencio. II Conversación — Conque. hemos sacado mucho provecho estudiando el idioma castellano. Pero no es solamente la arquitectura lo que impresiona y rinde el ánimo: son también. cuyas dovelas blancas y rojas los asemejan a enormes abanicos abiertos. todo tiene su comienzo y su fin. la luz. la obra de los califas conserva incólume su alma oriental. — A causa del mucho trabajo en la oficina no era siempre cosa fácil estudiar el español. Me hallo en caso de leer textos españoles.

— Eso mismo decía yo un año atrás. a mi aviso para aprender bien el español. La gramática la sabes ya bastante bien. al cabo de media hora hablaba ya sin cohibiciones. keserűség estético esztétikus motivar indokolttá tesz .— No lo creas. no hay como pasar una temporada en España o en uno de los países hispanoamericanos. porque "Por la calle de después se va a la casa de nunca". Lo que más. Hay que estudiar la lengua por lo menos veinte minutos cada día. egymásba fon tupido sűrű el tronco törzs la bóveda boltozat el follaje lombozat el aspecto látvány la uniformidad egyformaság el pavimento padló la multitud sokaság . dacára incólume ép(en). (meg)okol referirse (me refiero) vonatkozik vmire (amire: a) la construcción (fel)építés la capilla kápolna 288 / el estilo stílus el Renacimiento reneszánsz causar okoz. Dentro de un par de años hablarás el español como tu lengua materna. no aplazarlo de un día a otro. tönkretesz el emperador császár la transformación átalakítás el odio gyűlölet dirigir palabras szavakat intéz (akihez: a> el obispo püspök la dignidad méltóság el cabildo káptalan la amonestación intés. — Sueño con el día en que pueda leer el Quijote en el original. EL FIN CORONA LA OBRA Vocabulario la despedida búcsú I. Todo depende de ti mismo. cuando se me presentó la ocasión de trabar conocimiento con una señorita española. importa e s : no descuidar el estudio de la lengua. pero con alguna constancia se puede aprender cualquier idioma en casa. olvido los más sencillos términos y no puedo articular palabra. pero cuando acierto a hablar el castellano con un verdadero español. előidéz el anacronismo anakronizmus la destrucción elpusztítás la columna oszlop la pérdida elvesztés la perspectiva perspektíva. — Nada más sencillo. — Me da vergüenza de mí mismo. en lo hondo de mi alma. Sin embargo. sértetlen(ül) orienta] keleti la palmera pálmafa entrecruzar keresztbe rak. tener noticia értesül (amiről: de) en muchas partes sok helyen estropear megnyomorít. — Digas lo que digas. intelem por grande que fuese su acrimonia bármilyen éles volt is la acrimonia érdesség. No me atrevía a pronunciar palabra y. Lo que te hace falta es un poco de aplicación para aprender las palabras nuevas. — Por supuesto. kigondol a pesar de ellenére. távlat idear tervez. Solamente no olvides el célebre refrán latino: "Ningún día sin una línea". sufrí lo indecible articulando cada palabra lenta y cautelosamente.

la sucesión következés. sincs el talento tehetség dentro de -on belül el par pár a mi aviso véleményem szerint el aviso hír. por lo que a mí se refiere ami engem illet como si se me hubiera quitado un peso de encima mintha nagy kő esett volna le szívemről el peso súly. végeredményben resumir összefoglal sacar provecho hasznot húz el parecer vélemény hallarse en caso de abban a helyzet­ ben van. halogat coronar koronáz. ismerős. képes vmit tenni la ayuda segítség el diccionario szótár redactar fogalmaz. róla le por suerte szerencsére en resumidas cuentas mindent össze­ gezve. mint la temporada idő(szak) la constancia állhatatosság cualquier bármely me da vergüenza de mí mismo szégyel­ lem magamat la vergüenza szégyen el término kifejezés. ismeret en lo hondo de mi alma szívem mélyén sufrir lo indecible kimondhatatlanul szenved indecible kimondhatatlan cauteloso óvatos la cohibición gátlás en el original eredetiben original eredeti descuidar elhanyagol aplazar elhalaszt. . egyforma el arco ív la dovela boltozatkő asemejar hasonlóvá tesz enorme óriási el abanico legyező prodigioso csodás la variedad változatosság impresionar hatást gyakorol (amire: tárgyeset) rendir (rindo) lenyűgöz juntamente a -val együtt la emoción de fatalidad a végzetszerűség érzése la fatalidad végzet(szerűség) disolver (disuelto) felold sigiloso titokzatos oprimir (opreso) elnyom el corazón szív II. értesülés no hay como semmi sem ér annyit. teher de encima fentről. egymásutánja la nave (templom)hajó no obstante mégis diferente különböző el fuste oszloptörzs el capitel oszlopfő idéntico azonos. nehéz es la mar de sencillo roppant egyszerű ni pizca de egy csepp . szó articular palabra kiejt egyetlen szót articular tagoltan kiejt eso mismo ugyanez(t) un año atrás egy évvel ezelőtt trabar conocimiento ismeretséget köt v megismerkedik trabar összeköt el conocimiento ismeretség. felülről. . megszerkeszt complicado bonyolult. ábra) de la mezquita de Córdoba? ¿Qué impresión hace sobre usted la vista de esta maravilla de la arquitectura árabe? ¿Qué les parece a los visitantes (el visitante = látogató) de la mezquita al entrar? ¿Cuántas columnas y cuántas naves hallamos en la mezquita? ¿Son iguales todas las columnas? ¿Cómo son los fustes? ¿Qué impresiona a los visitantes además de la arquitectura? ¿Qué transformaciones se hicieron después de la Reconquista 19 Spanyol nyelvkönyv — 5(514 289 . Contéstese a las preguntas siguientes : ¿Ha visto usted ya un grabado (el grabado = kép. felteszi a koronát (amire: tárgyeset) Ejercicios 1.

hogy jól megtanuljunk egy nyelvet. vagy ha hivatásbeli vagy műszaki tanulmányokat kell folytatnunk. Folytassuk hát a megkezdett munkát! 290 .en la mezquita? ¿Qué daño causó la construcción de un coro y de una capilla en la mezquita? ¿Qué dijo el Emperador Carlos V cuando vio las transformaciones en la mezquita? ¿Está usted contento de que hayamos llegado al fin de las lecciones? ¿Seguirá usted estudiando el idioma español? ¿Por qué? ¿Qué hará usted para no olvidar lo que ha aprendido hasta ahora? 2. Körülbelül háromezer spanyol szót ismerünk már. őszintén megmondhatjuk : a spanyol sem nem könnyebb. időnként át kell ismételnünk a nyelvtant és a régebben tanult szavakat. Végigtekintve a megtett utat. és szorgalmasan meg kell tanulnunk az ismeretlen szavakat. Ez a szám elegendő ahhoz. rövid idő alatt magunk is beszélni fogjuk a szép kasztiliai nyelvet. hogy ugy mondjuk. sem nem nehezebb bár­ melyik más nyelvnél. hogy jó munkát végeztünk ( = jól dolgoztunk): szótár segítségével képesek vagyunk megérteni és lefordítani bármely spanyol szöveget. később azonban egyre biztosabban és helyesebben. ki kell bővítenünk (ampliar) ismereteinket. kez­ detben lassan és óvatosan. Ha azonban eredeti­ ben akarjuk megismerni az irodalmi műveket. mindennap. Egy nyelv tanulása nem ér véget egy tankönyv utolsó leckéjével: ha nem akarjuk elfelejteni a nyelvet ( = a nyelv használatát). azt állíthatjuk. (Ahhoz). hogy spanyolul beszéljünk. hogy beszéljünk és olvassunk nem túlságosan bonyolult témákról. egy kis gyakorlat után képesek leszünk megérteni a spanyolok beszédét. és ha minden alkalmat felhasználunk arra. éveken át (du­ rante años) foglalkoznunk kell vele. Tradúzcase al español: Nehéz a spanyol nyelv? Most hogy már tudunk egyet-mást ebből a nyelvből. és tanulnunk kell.

en el Perú Peruban. Fél négy (óra van). Vendrá el doce de febrero. Ingadozó a használat a következőkben: (la) Argentina Argentína. Történelmi nevek melléknévi értelmezője előtt: Luis el Grande Nagy Lajos. Szerencsét kívánunk nektek. 6. Os damos la enhorabuena. Dar ige után. el Canadá Kanada. 5. el Paraguay. Nádasné? — Don. ötvenéves korában halt meg.' 3. Ma vasárnap van. Iván el Terrible Rettegett Iván: de: Ricardo Corazón de León Oroszlánszívű Richárd. testi tulajdonságok jelölésére: Pedro tiene los cabellos negros. doña előtt sincs névelő! 4. señora Nádas? Hova megy. A határozott névelő használata A magyartól eltérően határozott névelő áll: 1. De megszólításban névelő nélkül: ¿A dónde va. Murió a los cincuenta años. — El Cairo Kairó. A hajó csak szombatonként ( = minden szombaton) indul. Részvétemet nyilvánítottam ki neki. La Haya Hága. (la) China Kína. El abogado Kiss vive allí. Annának kék a szeme. Hétfőn utazom. en (los) Estados Unidos az Egyesült Államokban. Ana tiene los ojos azules. 2. 19* *291 . Címet. — Llegué en martes. A többes számú határozott névelő különleges használata: El barco sale sólo los sábados. Carlomagno Nagy Károly.és városnév előtt: el Brasil Brazília.NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÁS 1. Nagy úr itt van (bent van). Alejandro Magno Nagy Sándor. Néhány ország. (el) Asia Ázsia. Időmeghatározásokban: Saldré el lunes. A NÉVELŐ 1. Son las tres y media. rangot jelölő szó előtt: El señor Nagy está. Le di el pésame. Tener ige mellett. Carlos el Atrevido Merész Károly. De: Hoy es domingo. La Habana Havanna. Február 21-én jön majd. Jó napot kívánok önnek. ha jelentése „kívánni": Le doy a usted los buenos días. Kiss ügyvéd ott lakik. Kedden érkeztem. Péternek fekete haja van. el Uru­ guay.

K. el síntoma jelenség . Vengo del extranjero. a névelő nélküli szó az illető nyelven folytatott társalgást jelöli: ¿Comprende usted el francés? Leo y comprendo el español. 2. Külföldre fogok utazni. el el el 292 A nemrehajló főnevek legjellemzőbb esetei: amigo barát la amiga barátnő profesor tanár la profesora tanárnő presidente elnök la presidenta elnök(nő) . el reuma csúz (de : la diadema diadém). Pál lusta ember. Anna nem jó háziasszony. Ti asszonyok. Ért ön franciául? Olvasok és értek spanyolul. — Luis es pintor. el sistema rendszer . De névelő nélkül: Jorge Kovács es profesor. (Vö. Nyelvek neve előtt a névelő az illető nyelv ismeretére u t a l . de megtartja esetleg hímnemű végző­ dését : la viceministro miniszterhelyettes. amikor valakit vagy valamit bizonyos fogalomkörbe sorolunk: Pablo es un holgazán. Se hizo el silencio. Hablemos (en) inglés. — Tagadó mondatban is elmarad az un. 2. el drama színmű . pontját!) * 1. Gy. a jelzővel ellátott névszói állítmány előtt: Jorge Kovács es un hombre célebre. una : Ana no es buena ama de casa. A főnevek neméhez. Kovács György híres ember. Se encuentran a cierta hora. El Balaton es un lago. 8. Adj nekem egy másik könyvet. Nosotros los húngaros. dar el alma kileheli lelkét tomar el hábito kolostorba vonul 2. Lajos festő. A FŐNÉV 1. A kutya állat. Apja külföldön él. A Balaton tó. Zongorázom (hegedülök). Megjegyzés. Beszéljünk angolul. tanár. A határozatlan névelő használata A magyartól eltérően határozatlan névelő áll: 1. Mi magyarok. El perro es un animal. Több spanyol szólásmódban: Su padre vive en el extranjero. el problema nehézség . Egy bizonyos órában találkoznak. el tema téma . Csend lett. Toco el piano (cl violín). A görög eredetű (és idegen szóként nyelvünkben is élő) -ma végű főnevek hímneműek : el clima éghajlat. el diploma oklevél. — A névelő kitétele vagy elhagyása olykor más-más értelmet ad a kifejezésnek : dar alma életet ad tomar hábito szokást vesz fel 2. a nyelvtan 3. Külföldről jövök. 3. A női foglalkozást jelölő szó nőnemű. Több spanyol kifejezésben elmarad a határozatlan névelő : Dame otro libro. Vosotras las mujeres.7. la muchacha agrónomo (női) agronómus. Saldré para el extranjero.

los caracteres jellem el régimen. Az összetett főnevek nemét az utolsó alkotórész neme határozza meg. rendszer la orden parancs. a nem szerint változik: el vagy la guardarropa ruhatáros (el guardarropa ruhatár) el vagy la limpiabotas cipőtisztító 2. los rascacielos felhő­ karcoló . Olykor a névelő különbözteti meg a szó jelentését: el frente front la frente homlok el pez hal la pez szurok el orden rend. los rubíes rubin la mamá. el sin trabajo. el. el sin partido. A főnevek többes számához (vö. la azúcar cukor . pontját I) 1.el dependiente kiszolgáló la dependienta kiszolgáló el jefe főnök la jefa főnök(nő) el poeta költő la poetisa költőnő el reg király la reina királynő el actor színész la actriz színésznő el testigo tanú la testigo női tanú Ha megkülönböztetés szükséges : la rata macho hímpatkány. los Álvarez az Álvarez család. 4. — la rata hembra nősténypatkány. el rascacielos. melyek utolsó tágjában többes számú főnév van: él cortapapeles. el. los cafés kávé. los bajaes basa el papá. Különlegesen képezik többes számukat: a) a hangsúlyos magánhangzóra végződő főnevek részben -s. los cortapapeles papírvágó kés . el frac a frakk : los fraques d) Mássalhangzóra végződő idegen szavak csak -s végződést kapnak : el Soviet a szovjet: los Soviets a szovjetek. los jabalíes vadkan el sofá. la análisis elemzés. los sin partido párton­ kívüli. Nem változnak a többes számban: a) az -es és -is végű többszótagú főnevek: el lunes. d) nem főnévből alkotott összetételek: el matasiete. las mamas mama el jabalí. los regímenes rezsim c) Rendhagyó többes száma van: el lord a lord : los lores . la tilde (az n fölötti hullámvonal neve). las crisis válság. los matasiete hárijános. los lunes hétfő la crisis. rendelet el capital tőke la capital főváros 6. egyéb­ ként legnagyobb részük hímnemű: el mediodía dél la medianoche (media noche) éjfél el pasamanos lépcsőkorlát el sacacorchos dugóhúzó De ha élőlényt jelöl. c) általában a tulajdonnevek: los Varga a Vargáék. los so fás pamlag el sí. los papas papa el rubí. a ny. la mar tenger. 4. el. Vannak kétnemű főnevek (olykor árnyalati különbséggel): el. kávéház el bajá. los sin trabajo munkanélküli. los síes az igen(Iés) b) Két főnév hangsúlyát megváltoztatja a többes számban: el carácter. b) az összetett főnevek. 2. részben -es végző­ dést kapnak : el café. 293 . 5.

és 16. los víveres élelmiszer(ek) las tenazas harapófogó las tijeras olló 4. A MELLÉKNÉV (Lásd a nyelvtan 13. pontját 1) 1. Burgonyát vettem. Lo he visto en sueños. 15.. A melléknév nőnemű alakja A mássalhangzóra végződő melléknevek közül nőnemű alakjuk is van (a nemze­ tiséget jelölő mellékneveken kívül I) az -án. -or. c) sok gyümölcs. Többes számú főnevek ( = nincsen egyes számuk). pl. citromot. bogyót és más gyümölcsöt termeszt. respondona (respondones.. las gafas alsónadrág los calzoncillos gabona los cereales los comestibles.és zöldségnévben.és Dél-Amerika együtt en los Urales az Uraiban b) valahányszor egynél több személyről vagy dologról van szó : las tres hermanas a három nővér muchas flores sok virág Viszont: mucho dinero sok pénz. poca gente kevés ember. ahol a második tag csak értelmezője az elsőnek. csíptető padre apa los padres szülők lluvia eső las lluvias esőzés 5. Ki fogok békülni Évával. A magyartól eltérően többes szám áll: a) több földrajzi elnevezésben: las Américas Észak. Tengo ganas de pasear. Tengo dolores de cabeza. limones. los perros-policía rendőrkutya 3. gyűjtő értelemben : tanto hombre oly sok ember. Haré las paces con Eva. España produce naranjas. holgazanas) lusta respondón. Kedvem van sétálni.e) az olyan összeldlelben. holgazán. los autos-volquete buktató teherautó el perro-policía. d) sok spanyol szólásmódban: ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! Jó napot! ¡Buenas noches! Jó estét! Jó éjszakát I Siento deseos de marcharme. -ón. 3. csak «*z első tag kapja meg a többes szám végződését: el auto-volquete. respondonas) feleselő encantador. holgazana (holgazanes. encantadora (encantadores. encantadoras) elbűvölő 294 . Spanyolország narancsot. Kedvem van elmenni. Ne csüggedj I (Tartsd a lelket!) ¡Ten ánimos! No se me dan las matemáticas. a leggyakoribbak: környék las afueras. — Tanto és mucho után gyakori az egyes szám is. los alrededores szemüveg los anteojos. 14. Álmodtam róla. ha gyűjtő értelmű: He comprado patatas. Fáj a fejem. olajaceitunas y otras frutas. -ote és -ín végűeknek . mucho tigre sok tigris. Nem megy nekem a mennyiségtan. el el el la Több főnévnek más-más a jelentése az egyes és a többes számban : celo buzgóság los celos féltékenység lente üveglencse los lentes szemüveg.

pontjában. itt főnév) 295 . mejor jobb. austro-húngara) a francia-német (szovjet-japán. 3. így mondjuk pl. la calle Mayor.és a sorszámnevek használatára vonatkozóan 1. Összetett melléknevek Az országot és nemzetiséget jelölő melléknevek összetételeiben az első tag mindig -o végű. befejezetlen mese 4. és /4. és 70. 72 pontjában. las industrias szocialista országok (iparok) socialistas un obrero (una obrera) agrícola mezőgazdasági munkás(nő) ún hombre (una mujer) belga belga férfi (nő) 2.grandote. A SZÁMNÉV ÍA tőszámneveket lásd a ny. Az -a végű mellékneveknek is csak egy végződésük van a hím. és csak a második tag egyezik a főnévvel : la guerra franco-alemana (soviético-japonesa. az ilyen melléknév azon­ ban mindenkor változatlan. las rosas escarlata labios de color carmín la enfermera jefe la sin par valentía un callejón sin salida las camas sin hacer un cuento sin acabar skarlátvörös rózsák kárminpiros ajkak a főápolónő páratlan. — A sorszámneveket 1. Melléknévként használt főnév vagy más szőfaj A melléknevet főnév vagy más szófaj helyettesítheti. grandotas) otromba chiquitín. példátlan bátorság zsákutca megvetetlen ágyak e gy véget nem érő. grandota (grandotes.és a nőnem számára : un país socialista. pontját. német-szovjet. vele egyezik a marino melléknév). Viszont: en la lejanía azul-marino a tengerkék távolságban (itt a kék nyelv­ tanilag főnév. la industria szocialista ország (ipar) socialista los países socialistas. — A tő. chiquitína (chiquitines.) Törtszámnevek 1/2 un medio 1/3 un tercio 1/4 un cuarto 1/5 un quinto 1/6 un sexto 1/7 un séptimo 1/8 un octavo 1/9 un noveno 1/10 un décimo 2/3 2/4 3/4 2/5 5/6 3/7 5/8 7/9 9/10 dos tercios dos cuartos tres cuartos dos quintos cinco sextos tres séptimos cinco octavos siete novenos nueve décimos (la escarlata a skarlát szín) (el carmín a kármin szín) (el jefe a főnök. a ny. menor kisebb. peor rosszabb. superior felsőbb. Pl. ulterior további stb. los pueblos hispano-americanos a spanyol-amerikai népek. 73. inferior alsóbb. osztrák-magyar háború). Ugyanígy : la iglesia católico-romana a római katolikus egyház . a ny. — la sociedad científico-literaria irodalmi és tudományos társaság. germano-soviética. 58. chiquitínas) picike Az -őr végű középfokú melléknévi alakoknak nincsen nőnemű változatát mayor nagyobb.

un centenar de kb. pl. A pez főnévvel igen sok számnévi határozót képezhetünk. — Három ezrelék: el tres por mil. una vez egyszer muchas veces dos veces kétszer algunas veces diez veces tízszer a veces cien veces százszor infinidad de veces otra vez máskor la mayoría de las veces la última vez utoljára alguna que otra vez la vez pasada a múltkor tal vez de vez en cuando időről időre de una vez para siempre 5. Gyüjtószámnevek un par de medias egy pár harisnya dos pares de calcetines két pár zokni una decena de huevos tíz darab tojás una docena de pañuelos egy tucat zsebkendő una quincena két hét. diezmilésimas tízezred. 98.. A NÉVMÁS (L. — ö t százalék : el cinco por ciento. Törtszámokkal kapcsolatos egyéb kifejezések : cinco kilos y medio de azúcar öt és fél kiló cukor húsz és fél pezeta veinte pesetas y media la mitad de la manzana az alma fele la tercera parte de ciento száznak egyharmad része A százalék: el tanto por ciento. 6. néha számtalanszor a legtöbbször hébe-korba talán egyszer s mindenkorra b) a határozói igenév (egyszerű és összetett) c) a melléknévi igenév (múlt idejű) Participio . 15 nap una veintena de lápices kb. pontjait. centésimas század. milésimas ezred. cienmilé­ simas százezred. 94-96.) 6. AZ IGE 1.Medio és tercio kivételével tehát a törtszámok nevezőjében sorszámnevet hasz­ nálunk. Az igeragozás Az igének van 1. Három igeneve: a) a főnévi igenév (jelen és múlt) Infinitivo (imperfecto o simple.. millonésimas milliomod. húsz ceruza una centena. — Tizenegytől kezdve a törtszámok nevezőjét -avo képzővel képezzük: 1/11 un onceavo 3/11 tres onceavos 1/20 un veinteavo 2/20 dos veinteavos 5/26 cinco veintiseisavos 1/26 un veintiseisavo A tizedes törtekben a sorszámnevek nőnemű többes számú alakját használjuk: décimas tized. unas szóval fejezhetjük k i : unos veinte jibros körülbelül 20 könyv : unas treinta personas mintegy harminc személy. perfecto o compuesto) Gerundio sokszor néhányszor olykor. A törtszámok kiolvasása : 4. a nyelvtan 86-88.75 seis coma setenta y cinco.7 cuatro coma siete . száz un millar de mintegy ezer A körülbelüliséget a szám elé tett unos.

Négy módja: a) kijelentő mód b) feltételes mód c) kötőmód d) felszólító mód 297 .Indicativo Condicional o potencial Subjuntivo Imperativo 3. 2. -ir végű igékre. A spanyol igéket a ragozás szempontjából három csoportba osztjuk: 1. A ragok a tőhöz járulnak. megkapjuk az ige tövét. 2. -ar. hat ideje a kötőmódban és egy ideje a felszólító módban): a) jelen idő Presente b) folyamatos múlt Imperfecto c) befejezett múlt Pretérito simple d) egyszerű jövő idő Futuro I (imperfecto o simple) (egyszerű igeidők) (tiempos simples) e) közelmúlt Pretérito presente f) folyamatos régmúlt Pluscuamperfecto g) befejezett régmúlt Pretérito anterior h) befejezett jövő idő Futuro II (perfecto o compuesto) (összetett igeidők) (tiempos compuestos) A kötőmódban az Imperfecto-nák és a Pluscuamperfecto-nak két változata (I és II) van. Nyolc ideje a kijelentő módban (két ideje a feltételes módban. -er és 3. — Ha ezt a végződést elhagyjuk.

jelen id. Főnévi igenév.A szabályos igék ragtáblája -AR végű igék Főnévi igenév. összetett Melléknévi igenév -ar babér -ado -ando habiendo -ado -ado -ER végű Igék -er haber -ido -iendo habiendo -ido -ido -IR végű igék -ir haber -ido -iendo habiendo -ido -ido KIJELENTŐ MÓD Jelen idő -0 -0 -0 Folyamatos múlt Befejezett múlt Egyszerű jövő idő Közelmúlt Folyamatos régmúlt Befejezett régmúlt Befejezett jövő idő \ -as -a -amos -áis -an -aba -abas -aba -abamos -abáis -aban -é -aste -ó -amos -asteis -aron -aré -arás -ara -aremos -aréis -arán he -ado has -ado ha -ado hemos -ado habéis -ado han -ado nabía -ado habías -ado había -ado habíamos -ado habíais -ado habían -ado hube -ado hubiste -ado' hubo -ado hubimos -ado hubisteis -ado hubieron -ado habré -ado habrás -ado habrá -ado habremos -ado habréis -ado habrán -ado -es -e -emos -éis -en -ía -ías -ía -íamos -íais -ían -i -iste -ió -irnos -isteis -ieron -eré -eras -era -eremos -eréis -eran he -ido has -ido ha -ido hemos -ido habéis -ido han -ido había -ido habías -ido había -ido habíamos -ido habíais -ido habían -ido hube -ido hubiste -ido hubo -ido hubimos -ido hubisteis -ido hubieron -ido habré -ido habrás -ido habrá -ido habremos -ido habréis -ido habrán -ido -es -e -irnos -ís -en -ía -ías -ía -íamos -íais -ían -í -iste -ió -irnos -isteis -ieron -iré -irás -irá -iremos -iréis -irán he -ido has -ido ha -ido hemos -ido habéis -ido han -ido había -ido habías -ido había -ido habíamos -ido habíais -ido habían -ido hube -ido hubiste -ido hubo -ido hubimos -ido hubisteis -ido hubieron -ido habré -ido habrás -ido habrá -ido habremos -ido habréis -ifo habrán -ido 298 . igenév. Hat. múlt id. Határozói igenév. egysz.

-ara -ases -aras -ase . régmúlt II. -iera -iescs -ieras -iese -iera -iésemos -iéramos -ieseis -ierais -iesen y -ieran -iere -ieres -iere -iéremos -iereis -ieren haya -ido hayas -ido haya -ido hayamos -ido hayáis -ido hayan -ido hubiese -ido hubieses -ido hubiese -ido hubiésemos-ido hubieseis -ido hubiesen -ido hubiera -ido hubieras -ido hubiera -ido hubiéramos-ido hubierais -ido hubieran -ido hubiere -ido hubieres -ido hubiere -ido hubiéremos-ido hubiereis -ido hubieren -ido -a -as -a -amos -ais -an -iese v.FELTÉTELES MÓD j Jelen idő ¡ Múlt idő -aria -arias -aria -aríamos -aríais -arían habría habrías habría habríamos habríais habrían -ado -ado -ado -ado -ado -ado -ería -erías -ería -eríamos -eríais -erían habría habrías habría habríamos habríais habrían -ido -ido -ido -ido -ido -ido -iría -irías -iría -iríamos -iríais -irían habría habrías habría habríamos habríais habrían -ido -ido -ido -ido -ido -ido KÖTŐMÓD Jelen idő -e -es -e -emos -éis -en -ase v. régmúlt Befejezett jövő idő FELSZÓLÍTÓ MÓD (-a (tú) ! j-ad (vosotros)! ]-e (tú) ! ¡-ed (vosotros)! j-e (tú)! ¡-id (vosotros)! . -ara -asemos -aramos -aséis -aráis -asen -aran -are -ares -are -aremos -aréis -aren haya -ado hayas -ado haya -ado hayamos -ado hayáis -ado hayan -ado hubiese -ado hubieses -ado hubiese -ado hubiésemos-ado hubieseis -ado hubiesen -ado hubiera -ado hubieras -ado hubiera -ado hubiéramos-ado hubierais -ado hubieran -ado hubiere -ado hubieres -ado hubiere -ado hubiéremos-ado hubiereis -ado hubieren -ado -a -as -a -amos -ais -an -iese v. folyamatos múlt Egyszerű jövő idő Közelmúlt I. és II. -iera -ieses -ieras -iese -iera -iésemos -iéramos -ieseis -ierais -iesen -ieran -iere -ieres -iere -iéremos -iereis -ieren haya -ido hayas -ido haya -ido hayamos -ido hayáis -ido hayan -ido hubiese -ido hubieses -ido hubiese -ido hubiésemos-ido hubieseis -ido hubiesen -ido hubiera -ido hubieras -ido hubiera -ido hubiéramos-ido hubierais -ido hubieran -ido hubiere -ido hubieres -ido hubiere -ido hubiéremos-ido hubiereis -ido hubieren -ido I.

Egyszerű jövő idő " Közelmúlt -. Az -AB véjjfi szabályos iflék ragozása. Tő : HABLFŐNÉVI IGENÉV HATÁRO­ ZÓI IGENÉV MELLÉK­ NÉVI IGENÉV 'KIJELEN­ TŐ MÓD jelen idejű múlt idejű egyszerű összetett hablar beszélni haber hablado hogy beszéJt(em) hablando beszélve habiendo hablado miután beszéJt(em) hablado beszélt. beszélve Jelen idő hablo hablas habla hablamos habláis hablan hablaba hablabas hablaba hablábamos hablabais hablaban hablé hablaste habló hablamos hablasteis hablaron hablaré hablarás hablará hablaremos hablaréis hablarán he hablado has hablado ha hablado hemos hablado habéis hablado han hablado había hablado habías hablado ' había hablado habíamos hablado habíais hablado habían hablado hube hablado hubiste hablado hubo hablado hubimos hablado hubisteis hablado hubieron hablado habré hablado habrás hablado habrá hablado habremos hablado habréis hablado habrán hablado beszélek beszélsz beszél beszélünk beszéltek beszélnek beszéltem beszéltél beszélt beszéltünk beszéltetek beszéltek beszéltem („beszélek") beszéltél beszélt beszéltünk beszéltetek beszéltek beszélni beszélni beszélni beszélni beszélni beszélni fogok fogsz fog fogunk fogtok fognak Folyamatos múlt t Befejezett múlt . Példa : hablar. beszéltem beszélté] beszélt beszéltünk beszéltetek beszéltek beszéltem („beszélek beszélté] vala") beszélt beszéltünk beszéltetek beszéltek beszéltem („beszéltem beszélté] vala") beszélt beszéltünk beszéltetek beszéltek majd majd majd majd majd majd beszéltem beszélté] beszélt beszéltünk beszéltetek beszéltek Folyamatos régmúlt Befejezett régmúlt Befejezett jövő idő 300 .1.

hablaras ha beszélnék stb. FELSZÓLÍ­ TÓ MÓD beszélj! beszéljetek! *301 . habiara habláramos hablarais hablaran hogy beszélni fogok stb. régmúlt (hubiera) (hubieras) (hubiera) (hubiéramos) (hubierais) (hubieran) hablado hogy beszél­ hablado tem. folya­ hablase matos múlt hablases hablase hablásemos hablaseis hablasen Egyszerű jövő idő hablare hablares hablare habláremos hablareis hablaren haya hablado hayas hablado haya hablado hayamos hablado hayáis hablado hayan hablado hubiese .FELTÉTE­ LES MÓD Jelen idő hablaría hablarías hablaría hablaríamos hablaríais hablarían habría hablado habrías hablado habría hablado habríamos h a b l a d habríais hablado habrían hablado hable hables hable hablemos habléis hablen beszélnék beszélnél beszélne beszélnénk beszélnétek beszélnének beszéltem volna beszéltél volna beszélt volna beszéltünk volna beszéltetek volna beszéltek volna beszéljek beszélj beszéljen beszéljünk beszéljetek beszéljenek habiara hogy beszéljek. hablado hablado hablado Befejezett jövő idő hubiere hablado hubieres hablado hubiere hablado hubiéremos hablado hubiereis hablado hubieren hablado ¡habla (tú)! ¡hablad (vosotros)! hogy majd beszéltem stb. hubieses hubiese hubiésemos hubieseis hubiesen Közelmúlt hogy beszéltem stb. I. ha beszél­ hablado tem volna stb. Múlt idő KÖTŐMÓD Jelen idő vagy I. és II. és II.

comido megevett Jelen idő Folyamatos múlt Befejezett múlt Egyszerű jövő idő Közelmúlt Folyamatos régmúlt Befejezett régmúlt Befejezett jövő idő como comes come comemos coméis comen comía comías comía comíamos comíais comían comí comiste comió comimos comisteis comieron comeré comerás comerá comeremos comeréis comerán he comido has comido ha comido hemos comido habéis comido han comido había comido habías comido había comido habíamos comido habíais comido habían comido hube comido hubiste comido hubo comido hubimos comido hubisteis comido hubieron comido habré comido habrás comido habrá comido habremos eomidc habréis comido habrán comido eszem eszel eszik eszünk esztek esznek ettem ettél evett ettünk ettetek ettek ettem ettél ettünk ettetek ettek enni fogok enni fogsz enni fog enni fogunk enni fogtok . ettél stb. Tő: COMi. ettél stb. enni fognak ettem ettél evett ettünk ettetek ettek ettem ettél evett ettünk ettetek ettek ettem ettél evett ettünk ettetek ettek majd ettem majd ettél majd evett majd ettünk majd ettetek majd ettek evett I I l | 302* . ettél stb. habiendo comido miután ettem. Példa: comer. FŐNÉVI IGENÉV HATÁRO­ ZÓI IGE­ NÉV MELLÉK NÉVI IGENÉV KIJELEN­ TŐMÓD jelen idejű múlt idejű egyszerű összetett comer enni haber comido hogy ettem.2. Az -ER végű szabályos igék ragozása. miközben ettem. comiendo evés közben.

Múlt idő KŐTŐMÓD Jelen idő • I. és II.FELTÉTE­ LES MÓD Jelen idő eomería comerías eomería comeríamos comeríais comerían habría comido habrías comido habría comido habríamos comido habríais eomido habrían eomido coma comas coma comamos comáis coman comiese vagy comieses comiese comiésemos comieseis comiesen comiere comieres comiere comiéremos comiereis comieren haya comido v hayas comido haya comido hayamos comido hayáis comido hayan comido hubiese hubieses hubiese hubiésemos hubieseis hubiesen ennék ennél enne ennénk ennétek ennének ettem volna ettél volna evett volna ettünk volna ettetek volna ettek volna egyek egyél egyen együnk egyetek egyenek comiera hogy egyek. comido comido comido Befejezett jövő idő / hubiere comido hubieres comido hubiere comido hubiéremos comido hubiereis comido hubieren comido ¡come (tú)! jcomed (vosotros)! hogy majd ettem stb. comiera comiéramos comierais comieran hogy enni fogok stb. és II. eomido ha ettem comido volna stb. ha comieras ennék stb. folyamatos múlt Egyszerű jövő idő Közelmúlt hogy ettem stb. I. folyamatos múlt (hubiera) (hubieras) (hubiera) (hubiéramos) (hubierais) (hubieran) comido hogy ettem. FELSZÓLÍ­ TÓ MÓD egyél I egyetek I .

Példa: subir. miközben felmentem stb. Tő : SUBFŐNÉVI IGENÉV HATÁRO­ ZÓI IGE­ NÉV MELLÉK­ NÉVI IGENÉV KIJELEN­ TŐ MÓD jelen idejű múlt idejű egyszerű összetett subir felmenni haber subido hogy felmentem. subido felmenve Jelen idő sube subes sube subimos subís suben subía subías subía subíamos subíais subían subí subiste subió subimos subisteis subieron subiré subirás subirá subiremos subiréis subirán he subido has subido ha subido hemos subido habéis subido han subido había subido habías subido había subido habíamos subido habíais subido habían subido hube subido hubiste subido hubo subido hubimos subido hubisteis subido hubieron subido habré subido habrás subido habrá subido habremos subido habréis subido habrán subido felmegyek felmégy felmegy felmegyünk felmentek felmennek felmentem felmentél felment felmentünk felmentetek felmentek felmentem felmentél felment felmentünk felmentetek felmentek fel fogok menni fel fogsz menni fel fog menni fel fogunk menni fel fogtok menni fel fognak menni felmentem felmentél felment felmentünk felmentetek felmentek felmentem felmentél felment felmentünk felmentetek felmentek felmentem felmentél felment felmentünk felmentetek felmentek majd felmentem majd felmentél majd felment • majd felmentünk majd felmentetek majd felmentek Folyamatos múlt Befejezett múlt Egyszerű jövő idő Közelmúlt Folyamatos régmúlt Befejezett régmúlt Befejezett jövő idő 304 . felmentél stb.3. felmentél stb. subiendo felmenvén. Az -IR végű szabályos Igék rugózása. habiendo subido miután felmentem.

ha felmennék stb. Befejezett jövő idő hubiere subido hogy majd felmentem hubieres subido hubiere subido hubiéremos subido hubiereis subido hubieren subido ¡sube (tú) l menj fel! ¡subid (vosotros)! menjetek fel I stb. Múlt idő KÖTŐMÓD Jelen idő I.5< 14 *305 . és I I . folyamatos múlt (hubiera) (hubieras) (hubiera) (hubiéramos) (hubierais) (hubieran) subido subido subido subido subido subido hogy felmentem.FELTÉTE­ LES MÓD Jelen idő subiría subirías subiría subiríamos subiríais subirían habría subido habrías subido habría subido habríamos subido habríais subido habrían subido suba subas suba subamos subáis suban subiese vagy subieses subiese subiésemos subieseis subiesen subiere subieres subiere subiéremos subiereis subieren haya subido hayas subido haya subido hayamos subido hayáis subido hayan subido hubiese hubieses hubiese hubiésemos hubieseis hubiesen felmennék felmennél felmenne felmennénk felmennétek felmennétek felmentem volna felmentél volna felment volna felmentünk volna felmentetek volna felmentek volna felmenjek felmenj felmenjen felmenjünk felmenjetek felmenjetek subiera subieras subiera subiéramos subierais subieran hogy felmenjek. Közelmúlt hogy felmentem stb. FELSZÓLÍ­ TÓ MÓD 20 Spanyol n alvkbnyv . és II. I. folyamatos múlt Egyszerű jövő idő hogy fel fogok menni stb. ha felmentem volna stb.

4. Példa : lavarse. A visszaírni/» lj|él< rajiozAnn. megmosa­ kodva Jelen idő me lavo te lavas se lava nos lavamos os laváis se lavan me lavaba te lavabas se lavaba nos lavábamos os lavabais se lavaban me lavé te lavaste se lavó nos lavamos os lavasteis se lavaron me lavaré te lavarás se lavará nos lavaremos os lavaréis se lavarán me he lavado te has lavado se ha lavado nos hemos lavado os habéis lavado se han lavado me había lavado te habías lavado se había lavado nos habíamos lavado os habíais lavado se habían lavado me hube lavado te hubiste lavado se hubo lavado nos hubimos lavado os hubisteis lavado se hubieron lavado me habré lavado te habrás lavado se habrá lavado nos habremos lavado os habréis lavado se habrán lavado mosakodom mosakodol mosakodik mosakodunk mosakodtok mosakodnak mosakodtam mosakodtál mosakodott mosakodtunk mosakodtatok mosakodtak mosakodtam mosakodtál mosakodott mosakodtunk mosakodtatok mosakodtak mosakodni fogok mosakodni fogsz mosakodni fog mosakodni fogunk mosakodni fogtok mosakodni fognak mosakodtam mosakodtál mosakodott mosakodtunk mosakodtatok mosakodtak mosakodtam mosakodtál ' mosakodott mosakodtunk mosakodtatok mosakodtak mosakodtam mosakodtál mosakodott mosakodtunk mosakodtatok mosakodtak majd mosakodtam majd mosakodtál majd mosakodott majd mosakodtunk majd mosakodtatok majd mosakodtak Folyamatos múlt Befejezett múlt Egvszerű jövő idő Közelmúlt Folyamatos régmúlt Befejezett régmúlt Befejezett jövő idő . Tő : LAVFŐNÉV1 IGENÉV HATÁRO­ ZÓI IGE­ NÉV MELLÉK­ NÉVI IGENÉV KIJELEN­ TŐ MÓD jelen idejű múlt idejű egyszerű összetett lavarse mosakodni haberse lavado hogy mosakodtam stb. lavádose (miután) megmosakodott. lavándose mosakodva habiéndose lavado miután mosakodtam stb.

és II. se hubiere lavado nos hubiéremos lavado os hubiereis lavado se hubieren lavado j lávate! j lavaost mosakodjál I mosakodjatok ! 207 FELSZÓ­ LÍTÓ MÓD 20* . • os lavarais se lavaran hogy mosakodni fogok Múlt idő KÖTÖMÓD Jelen idő I. és li. folyamatos múlt Egyszerű jövő idő Közelmúlt hogy mosakodtam stb. nos hubiésemos (nos hubiéramos) os hubieseis (os hubierais) se hubiesen (se hubieran) lavado lavado lavado lavado lavado lavado hogy mosa­ kod­ tam. folyamatos múlt me hubiese (me hubiera) te hubieses (te hubieras) se hubiese (se hubiera) .FELTÉTE­ LES MÓD Jelen idő me lavaría te lavarías se lavaría nos lavaríamos os lavaríais se lavarían me habría lavado te habrías lavado se habría lavado nos habríamos lavado os habríais lavado se habrían lavado me lave te laves se lave nos lavemos os lavéis se laven me lavase vagy . I.te lavases se lavase nos lavásemos os lavaseis se lavasen me lavare te lavares se lavar» nos laváremos os lavareis se lavaren < me haya lavado te hayas lavado se haya lavado nos hayamos lavado os hayáis lavado se hayan lavado mosakodnék mosakodnál mosakodna mosakodnánk mosakodnátok mosakodnának mosakodtam volna mosakodtál volna mosakodott volna mosakodtunk volna mosakodtatok volna mosakodtak volna mosakodjam mosakodjál mosakodjék mosakodjunk mosakodjatok mosakodjanak me lavara hogy mosate lavaras kodjam. ha se lavara mosakodnám nos laváramos stb. Befejezett jövő idő me hubiere lavado hogy majd mosakodtam te hubieres lavado stb. ha mosa­ kod­ nám stb.

-ñir és a -llir végű igék a ragban előforduló hangsúlytalan i-t el­ hagyják . pl. reñir veszekedni. e) a -ger és a -gir végű igék a és o előtt j-t írnak a g helyett. continuéis. continúa. illetve ue hangzóra változtatja a kijelentő és a kötőmód egyes számában és a többes szám 3. g) a -guir végű igék a és o előtt kivetik az u-t. pl. continuáis. másik része pedig a tő utolsó magánhangzóját hangsúlyozza a kijelentő és a kötőmód jelen idejének egyes(számában és a többes szám 3. o vagy u hangzó van. a nyelvtan 162. cambies. cambian cambie. vencer győzni. személyében. amikor hangsúlyos). Ezt a tőhangváltozást a szótár mindenkor jelöli. criar (ertoj nevel . principiar kezd . cambiéis. 3. Példa a ragozásra : cambiar : continuar : cambio. pl. ezt a hangzót ie. ti) a -ñer. averiguar kivizsgál. pl. contar (cuento) el­ beszélni .5. lü9ar 308 pienso pienso cuento cuente incoo S e piensas pienses cuentas cuentes iueoas Caaes piensa piense cuenta cuente juega uegue pensamos pensemos contamos contemos jugamos juguemos pensáis penséis contáis contéis jugáis juguéis piensan piensen cuentan cuenten Juegan jueguen . pl. zurcir toldozni (ragozásukat 1. Viszont a tő utolsó előtti magánhangzóját hangsúlyozzák az említett sze­ mélyekben olyan igék. pl. confiar (confio) megbízik . lejjebb). pl. pensar (pienso) gondolni. pl. pagar fizetni. continuemos. continúe. ha a tő utolsó magánhangzója hangsúlyos. continúes. acen­ tuar (acentúo) hangsúlyoz . cambia. Tőhangváltó igék Sok olyan ige. az egyszerűség kedvéért a kö­ zölt példákat a rendhagyó igék jegyzékében szerepeltetjük. continúen 2. A spanyol helyesírás az alábbi szabályok szem előtt tartását teszi szük­ ségessé : a) a -car végű igék e előtt a c-t qu-ra változtatják . pl. f) a -guar végű igék e előtt pontokat raknak az u-ra . continuamos. szidni . pontjában. limpiar tisztít. cambiáis. b) a -cer és a -cir végű igék a és o előtt a c-t z-re változtatják . estu­ diar tanul. cambiar cserél. coger leszedni.„„. continúas. copiar lemásol. -eer. melynél a tő utolsó szótagjában e. cambiemos. cambias. -oer végű igék a ragban szereplő hangsúlytalan i-t g-re változ­ tatják . Megjegyzések a szabályos Igék ragozásához 1. mullir meglazítani (földet): i) az -aer. d) a -gar végű igék e előtt u-t toldanak be a g után . dirigir irányítani . Bár a fent jelzett esetek nem rendhagyóságok. cambien continúo. 2. cambie. continuar (continuo) folytat. pronunciar kiejt. A szótár mindenkor jelzi. jugar (fuego) játszani. Az -iar és az -uar végű igék egyik része a tő utolsó előtti. mint acariciar becéz . Pl. tañer játszani (hangszeren) . averiguar kivizs­ gálni . continúan continúe. személyében (vagyis. Példák a ragozásra: pensar contar <. caer esni : leer olvasni. A szonvoüíí Ige ragozását 1. pl. cambiamos. distinguir megkülönböz­ tetni . evacuar kiürít. c) a -zar végű igék e előtt a z-t c-re változtatják . cruzar keresztezni. enviar (envío) küld. tocar érinteni (ragozását lásd a rendhagyó igéknek lejjebb közölt jegyzékében)..

anduviera. : arguya. jelen i. jelen i. jövő ideje és a felt. averiguamos. cojas. jövő i. concluyas. adquiri­ mos. cupiera stb. cueza. concluye. — Hat. foly. — Melléknévi igenév: con­ cluido. bef. cogen. BENDECIR áldani — Ügy ragozzuk. m. cabemos.4. concluyan . . jelen i.: arguyo. argüísteis. : caigo. adquiramos. : concluya. cocisteis. concluí­ mos. quepas. m. m. bef. m. 309 . quepáis.: anduviere stb. foly. m. jelen i. — bendeciría stb. ARGÜIR érvelni — Kij. cociste. cayera stb. m. averigüen. : argüía stb. — Kij.: cabría stb. Melléknévi igenév : argüido. caéis. m. : cogí. m . A rendhagyó (és helyesírási szempontból sajátságos) igék betűrendes jegyzéke A jegyzék csak a rendhagyó alakokat tünteti fel: a fel nem vett alakok tehát szabályos képzésűek. : argüiré stb. arguyen . argüíste. — Jövő i. — Kij. : adquiero. így tehát suponer úgy ragozandó. adquieran AGRADECER szívesen fogadni — (mint conocer) ANDAR menni — Kij. m. COMPADECER együtt érezni (mint conocer) CONCERNIR illetni (mint sentir) CONCLUIR következtetni — Kij. m. — Felt. concluya. anduvimos. andu­ visteis. — Kötőmód jövő i. : caí. averiguamos.: quepo. m. arguye. — Felsz. caigáis. averiguaron. arguyáis. folyamatos múltja : anduviese. m. jelen i. caiga caigamos. m. jelen i. és II. — Kötőm. m. — Kij. — Kij. averiguaste. anduviésemos. adquiráis. cupo. m. 1. anduvieran. concluyeron. : concluí. mint poner. AVERIGUAR kivizsgálni — Kij. caigan . — Kötőm. — Melléknévi igenév: bendito v. m. : cocí. — Felt. concluísteis. foly. caben.: adquiera. jelen i.: concluyo. bef. cueces. — Kij. obtener mint tener stb. és II. m. — Kötőm. cupisteis. — Kij. cogiste. averigües. cogemos. : argüyere stb. jelen i. concluyes. ABRIR kinyitni — Melléknévi igenév: abierto. m. descubrir mint cubrir. — Mellékn. anduvieseis. cabéis. arguyamos. m. coges. : anduve. anduviste. : averiguo. cocieron. concluyen . cayeron . cocimos. cae. jelen i. averigüéis. jelen i. adquieres. anduvo. cupiste. cojan. foly. quepamos. averiguó. : caiga. cayó. andu­ vieras. cocéis. concluimos. jelen i. — Kötőm. cogió.: averigüe. caen . arguyes. cuezas. — Kötőm. anduviesen. caemos. concluyamos. argüimos. — Kötőm. m. caíste. coge. adquieras. m. : cueza. concluyera stb. cuecen. — Jövő i. cogimos. cabes. averigüe. . concluíste. concluís. averiguan . bef. bef. cabe. CABER beférni — Kij. : arguyese. cozáis. quepan. : argüiría stb. arguyas. m. jelen i. jelen i. : quepa. m.: concluyese v.: cabré stb. m. ADVERTIR észrevenni — (sentir hangváltozását követi. — Kij. cogéis. arguya. mint decir-t. igenév : cayendo. — Kötőm. ' CAER esni — Kij. argüyó. averigua. concluyáis. coja. m . anduvieron. averiguas. coció. — Az összetett ige az alapige rendhagyóságát követi . bendecido. caigas. COCER főzni — Kij. — Kötőm. igenév: concluyendo . cozamos. averiguáis. : coja. cupieron. concluyó. de a kij. cogisteis. COGER leszedni — Kij. cogieron. adquiere. arguyera stb. anduviéramos.m. adquieren . caes. cuezan. bef. I.: cupiese v. — Kötőmód I. : argüí. cuece. cojamos. cocemos . — Kötőm. adquiera. jelen i. andu­ vieses. m. jelen i. : cojo. cupimos. caímos. jelen ideje szabályos : bendeciré stb. : averigüé. bef. jelen i. — anduviera. ott) ADQUIRIR szerezni — Kij. — Kötőm. m. — Kötőm. m. —. — Kij. m. argüyeron — Jövő i. . averiguasteis. argüimos. : ¡arguye! ¡argüid! — Határozói igenév : arguyendo . : cuezo. m. m. m. igenév: caído. jelen i. quepa. adquirís. : cayese v. m. cojáis. bef. : cupe. anduvierais. jelen i. m. averigüemos. : cupiere stb. anduviese. argüís. — Kötőmód foly. arguyan. caísteis. — Kötőm. — Hat.

cono­ cisteis. cruzó. delinquimos. : conocí. m. m. — Kij. — Kij. — Kötőm. distingáis. dice. cruce. — Felt. dis­ tinguiste. dijisteis. conozcamos. bef. disolváis. — Kötőm. : condujese v. jelen i. cruzaste. corrigiera stb. decís. distinguimos. — Kij. cruzaron. m. demos.: conduzco. cruzasteis. — Kij. : diré stb. DIVERTIRSE szórakozni (mint sentir) DOLER fájni — Kij. — Hat. jelen i. dirigimos. delincas. conduces. conocimos. DISTINGUIR megkülönböztetni — Kij. distingue. delinques. damos. — Kötőm. m. m. delinquís.: diga. corregimos. cruza. bef. : disuelvo. jelen i. disuelves. m. : corregí. conoce. distinga. conozcas. jelen i. decimos. conduzca. m. m .: conozco. m. CONSEGUIR elérni (mint seguir) CONSTRUIR építeni (mint concluir) CONTENER tartalmazni (mint tener) CONVENIR megegyezni (mint venir) CORREGIR kijavítani — Kij. dirija. m. dolemos. — Kij. corrigen . distinguisteis. jelen i. m. jelen i. conducimos. das. dolamos. corrigió. jelen i. diera stb. — Kij. duelen. bef. m. : delinco. dirigisteis. duelan. CRECER nőni (mint conocer) CREER hinni (mint leer) CRUZAR keresztezni — Kij. ! — Hat. — Kötőm. den. jelen i. m. conocemos. condujimos. distinguimos. — Melléknévi igenév: dicho. jelen i. foly. dijera stb. m . m . jelen i. conocen . conocéis. jelen i. distingas. disuelva. deis. m. bef. dé. — Felszólító mód: ¡da ! ¡dad ! DECIR mondani — Kij. m. m. : distinga.: dé. dirigís. — Kij. duele. : dirigí. conozca. — Kötőm. crucemos. dirigieron. jelen i. jelen i. m .CONDUCIR vezetni — Kij. dirigen. delinquió. : di. m. m. delinque. digamos. crucéis. : corrijo. m. — Mellékn. dieron. con­ dujo. cruzamos. : delinquí. m. jövő i. disuelve. corregís. delincan. i DELINQUIR kihágást elkövetni — Kij. bef. : duela. dimos. m . da. conduzcas. delinquieron. concluir) DIRIGIR irányítani — Kij. dirigió. : diría stb. delincáis. dirijas. corregiste. jelen i. conociste. : dirijo. distinguió. jelen i. digas. dirige. disteis. m . dueles. conduzcáis. 310 . diste. delinquimos. corregimos. duelas. diga. dirigimos. m. conoces. corrigieron. des. disolvamos. foly. : distingo. corrijáis. conoz­ cáis. — Kötőm. — Felsz. : ¡di! ¡decid. m. : conozca. digáis.: disuelva. conducís. disuelven. — Kötőmód foly. dan — Kötőm. conducen . corrijan . dijeron. dijiste. disolvéis. — Kötőm. igenév : diciendo. dicen .: conduzca. cruces. dirigiste. disolvemos. — Kij. igenév : disuelto. jelen i. delinquisteis. bef. : conduje. — Kötőm. íoly. jelen i. disuelvan. bef. dijo. cruzáis. corrige. condujiste. CURRIR befedni — Melléknévi igenév : cubierto DAR adni — Kij. : dijese v. distinguen. conduzcan .: cruce. m. DISOLVER feloldani — Kij. cruzamos. m. diriges. — Kötőm. : distinguí. delinquen. — Kij. jelen i. : diese v. igenév : corrigiendo. condujera stb. : delinca. bef. dices. distinguieron. duela. crucen. condujisteis. corrijas corrija. corriges. dirijan. doléis. : corrija. conduce. — Kötőm. : corrigiese v. m. condujeron. distingan. conozcan . dijimos. jelen i. dais. dio. corregisteis. m. DESPEDIR elbúcsúzni (mint pedir) DESTRUIR elpusztítani (mint. con­ duzcamos. : digo. distingamos. corrí jamos. : dije. — Kötőm.: doy. bef. m. cruzas. m. distinguís. dirijamos. : crucé. m. jelen i. disuelvas. jelen i. digan . : dirija. m. delincamos. distingues. — Kötőm. CONOCER ismerni — Kij. doláis. m. : duelo. delinquiste.: cruzo. cruzan. dirijáis. — Kötőm. conoció. — Kij. jelen i. de­ linca. conocieron.

: dormí. bef. yergáis. m. — Felt. va. m. — Felsz. hubo.: estoy. habrás. empecemos.: iría stb. hubiste. fueron. m . gruñen. yergues. jelen i. bef. : ¡he! ¡habed! HACER csinálni — Kij. enciendes. mf.: haga. vais. durmamos. — Kij. vayamos. — Kötőm. habéis. dormiste.: empiezo. m. jelen i. : duerma. duermen. — Hat. : ¡irgue ! v. irga v. — Kij. erguimos. jelen i. jelen i . : esté. empezasteis. empiezas. dormís. vaya. m. duerma. yerren. m. encienden. erremos. yergue. estés. yerre. yerra.: iré stb. m . : fuese v. irgas v. gruñísteis. erréis. — Kij. vas. haces. yerres. yerran. : haya. jelen i. hicimos. hagáis. hacemos. — Kötőm.: hago. jelen i. — Kij. jelen i. — Hat. yerguen. hiciera. habréis. jövő i. estuvisteis. : hiciese v. jelen i. bef. — Kötőm. jelen i. gruñimos. m. irguió. esté.: habría stb. dormimos. foly. jövő i. y ergo. has.: duermo. empezó. — Felsz. — Jövő i. dormimos. gruñáis. foly. duermes. están. igenév: ido. — Kötőm. enciendas. 311 . haga. m. jelen i. jelen i. jelen i. estéis. irgáis v. — Kötőm. yergan. HUIR menekülni (mint concluir) IMPEDIR megakadályozni (mint pedir) IR menní — Kij. gruñan. — Kötőm. — Kij.: hice. fuimos. — Kij. m . estén. hiciste. empieces. gruñes. hace. duermas. durmió. fuera stb. bef. m. jeleni. estuvimos. : hubiese v. jelen i. jelen i. estuvo. vayan. m.: haré stb. irgan v. jelen i. — Kij. gruñimos. durmáis. : gruñí. m . — Kötőm. : empecé. — Kij. irgue v.: durmiese v. — Mellékn. estemos. erguimos. ESTAR lenni — Kij. habrá. — Kötőm. bef.: fui. encendéis. m.: he. duerme. : estuve. ¡yergue ! ¡erguid ! — Hat. m. . gruñó. m . gruñe.: irga v.: enciendo. — Kötőm. hacéis. foly. gruñíste. empieza. igenév: yendo. enciende. m. hagamos. ¡haz! ¡haced! — Melléknévi igenév: hecho. erguís. — Felt.. : ¡ve! ¡idlHat. dormisteis. — Kötőm. hubieron. han. foly. — Felsz. igenév: gruñendo. jelen i. yerga. yerras. m . m. m. m. estamos. fuisteis. duerman.: gruño. — Kötőm. m. yerga. hayas. gruñas. m. — Kötőm. EJERCER gyakorolni (mint vencer) ELEGIR kiválasztani (mint corregir) EMPEZAR megkezdeni — Kij. m. m. igenév : irguiendo. hemos. HABER (segédige) — Kij. m. erramos. m. m.: habré. hayáis. irgues v. encienda. estu­ viera stb. fuiste. : estuviese v.: yerro. está.: irgo v. encendemos. empiece. gruña. bef. Jelen i. bef. habrán. hubisteis. GRUÑIR röfögni — Kij. hubiera stb. m. m. . jelen i. ha. empiezan. — Felt. irguen v. hacen. empecéis. jelen i. m. — Kötőm. vamos. hubimos. encen­ damos. m. hizo. encendáis. erguísteis. m. ERIGIR felállítani (mint dirigir) ERRAR tévedni — Kij. jelen i . durmiera stb. bef. vayáis. estáis. : hube. empiecen. gruñeron. hicisteis. yergas. enciendan. erráis. ERGUIR felállítani — Kij.: vaya vayas. — Felsz.: voy. empezamos. m. : erguí. empezaste. m .: gruña. m. irguieron. estuviste. igenév: durmiendo. — Kötőm. jelen i.: haría stb. durmieron.: empiece.DORMIR aludni — Kij. hagas. m. m . — Kötőm. hayamos. empezaron. estuvieron. erguíste. ESCOGER kiválasztani (mint coger) ESCRIBIR írni — Melléknévi igenév: escrito. r EXIGIR követelni (mint dirigir) FLORECER virágozni (mint conocer) FREÍR sütni (mint reír) — Melléknévi igenév: frito. hagan. — Kij. ENCENDER meggyújtani — Kij. : encienda. estás. habremos. gruñís. empezamos* empezáis. va. hicieron. foly. : yerre. gruñamos. hayan. jelen i. haya. yergamos. m. — Kij. irgamos v. fue.

m. jelen i. jelen i. pongan. pediste. m. : huelo. plazcan. niegue. jelen i. placisteis. — Kij. m. queráis. jövő i. — Kötőm. m. m. pidan. : podré stb. — Kij. jelen i. leamos. — Kij. jelen i . : placiese v. jövő i. — Kötőm.. : quisiese. jelen i. MALDECIR átkozni (mint bendecir) MEDIR mérni (mint pedir) MERECER érdemelni (mint conocer) MORIR meghalni (mint dormir) — Mellékn. juegan. — Kötőm. oíste. jelen i. : ponga. juegue. pluguieron is). : plazca. oyen. puedan. leáis. m. lean. oigáis. juguéis. m. bef. igenév : oyendo. olemos.: querré stb. le* isteis. queramos. bef. — Kij. pueden. oliste. m. — Kij. — Kötőm. igenév : leído. pusiera stb. oís. lee. quiso. : pueda. placemos. m. — Hat. jelen i. quisiste. pagaron. — Hat. akarni — Kij. : oi. jelen i. m. jueguen. m. pla­ cen.JUGAR játszani — Kij. : quise. pagó. — Felt. pedimos. placimos. m . negamos. pudisteis. pagues. bef. — Kötőm. — Kötőm. pluguiese v. juegues. oléis. quieras. : oigo. niega. pongamos. pones. huele. jelen i. : oiga. m. quisimos. lees. : plací. oímos. — Kij. leyeron. OLER illatozni — Kij.: juegue. igenév : oído. pidieron. — Felsz. queremos. pidió. negasteis. jugáis. jelen i. : pondré stb. oigas. negaron. jelen i . placiste. igenév: puesto. negáis. m. places. igenév : leyendo — Mellékn. — Felt. pusimos. : plazco. pedís. — Kötőm. m. PODER -hatni — Kij. quisieron. jugamos. m. — Kötőm. NACER születni (mint conocer) NEGAR tagadni — Kij. pudiste. plazcáis. : pedí. puede. — Kö­ tőm. m. podéis. m. pides. placéis. quieres. niegues. 312 . jelen i. : querría stb. m.: huela. m . pongas. : pongo. m . leiste. pongáis. paguemos. pusieron. — Hat. bef. igenév: pudiendo. — Kij. — Kötőm. m. m. — Kij. m. bef. — Felt. quieren. . pa­ guen. leéis. m.: niego. plazca.: juego. quisiera stb. jugaste. juegas. neguéis. jelen i. bef. paguéis. jelen i.: pague. puedes. huelas. : pido. hueles. jelen i. ponga. oímos.plugo. foly. queréis. beí. oigamos.: lea. vagy : plega. pusisteis. olamos. bef. plazcas. olisteis. : podría stb. pudimos. : pude. : puedo. m. m. pedimos. pagasteis. — Kij. podemos. jelen i. — Hat. oyó. pidas. oláis. — Kötőm. jugaron. niegan.: quiero. ponemos-. pidáis. leemos. oigan. m. niegas. pedisteis. bef. foly. : olí. pueda. jelen i.: niegue. PERMANECER maradni (mint conocer) PERSEGUIR üldözni (mint seguir) PERTENECER tartozni vhová (mint conocer) PLACER tetszeni — Kij. ponéis. — Kötőm. m. piden. — Mellékn. jelen i. pague. placieron (a 3. m. PARECER látszani (mint conocer) PEDIR kérni — Kij. nieguen. negó. igenév : pidiendo. quiere. huelan. Kij. negaste. plació. jugó. huela. : negué. — Kij. PONER helyezni — Kij. : pusiese. : pagué. podamos. jelen i. huelen. jelen i. foly. jelen t. juega. m. neguemos. leas. vagy : plegué. : pondría stb. : lei. placiera v. m. m. m. jelen i. — Kij. Kötőm. m. oiga. place. LEER olvasni — Kij. m. : jugué. : ¡pon! ¡poned! — Mellékn. pagamos. OFRECER felajánlani (mint conocer) OÍR hallani —. leímos. negamos. m. — Kij. személyben előfordul -. olió. plegas stb. tuguemos. : leo. m. oye. leen. leyó. pone. pidamos. ponen. olieron. — Kij. quiera. PREFERIR jobban szeretni (mint sentir) PRODUCIR termelni (mint conducir) QUERER szeretni. m. pida. oísteis. pusiste. pagaste. pudo. : quiera. bef. quisisteis. olimos. pide. jelen i. plazcamos. puso. quieran. m .pluguiera. puedas. podáis.: pida. m. bef. oyes. jövő i. pudieron. igenév: muerto. PACER legelni (mint conocer) PAGAR fizetni — Kötőm. plegues stb. jugamos. lea. — Kij. oyeron. jugasteis. : puse. m.

riñó. m . rían. tañímos. — Felsz. — Kötőm. m. jelen. sentimos. m. m. roguéis. tienen. m. SABER tudni. — Kij. SALIR kimenni — Kij. tañe. ries. foly. i. : reí. tenéis. jelen i.: sabré stb. resuelves. igenév: sintiendo. tuvo.: ría. : sepa. : sé. sepáis. jelen i. sepan. i resuelva. sale. salís. rías. m. : supiese v. tenemos.: salí. m . : ruegue. reisteis. m. m. somos. — Kötőm. riñas. : supe. tuviera stb.: salga.: siga. sienta. resuelvas. sienten. sintieron. : sentí. — Kötőm. : ¡ten l ¡tened l 313 . sigue. — Hat. igenév: riñendo. salgamos. — Kötőm. riamos. : sigo. m. fueron. SENTIR érezni — Kij. — Felsz..RECOGER begyűjteni (mint coger) RECONOCER felismerni (mint conocer) REFERIR elmondani (mint sentir) REÍR nevetni — Kij. SEGUIR követni — Kij. saliste. ruega. rogó. riñe. riñes. siguieron. sabes. reñiste. : riña. bef. es. sientes. jelen 1. igenév: sido: SERVIR szolgálni (mint pedir) SOLER szokott (mint doler) SURGIR feltűnni (mint dirigir) TAÑER (hangszeren) játszani — Kij.: soy. jövő i. fuimos. — Kij. sepas. igenév: resuelto. seáis. jelen i. sepa. fuisteis. sigas. jelen i. " resolváis.: tuviese. m. bef. foly. tañó. jelen i. riñera stb. — Kij. — Kötőm. m . jelen i. jelen i. saben. : riñese. : ¡sal! ¡salid ! SATISFACER eleget tenni (mint hacer). jelen i. jelen i. m. ruegan. — Felt. — Kötőm. tañáis. — Kij. rogamos. m. éramos. sales. jelen i. tañemos. jelen i. : seguí. m. RENDIR lenyűgözni (mint pedir) REÑIR szidni — Kij. tenga. seas. : salgo. sean. reñís. tañan. sentís. era. jelen i. — Kötőm. riñen. : tañese. fuera stb. m. sabe. salimos. : rogué. tuviste.: sea. sigamos. tuvimos. sientas. siga. — Kötőm. : tañí. m . igenév: riendo. rueguen. resolvemos. reímos. siente. m . siguió. sintáis. sigan. sois. bef. sentiste. tañísteis. — Kötőm. — Kötőm. : tuve. jelen i. sabemos. m. seguimos.: taño. fue. tañéis.: tengo. — Kötőm. sentimos. ríe. erais. — Felsz. jelen i. eran. — Mellékn. m . seguimos. riñáis. reñísteis. jövő i. resuelve. m. seamos. supimos.: tenga. — Kij. jelen i. tuvisteis. m. bef. jelen i. — Kij. — Kij. m . foly. seguisteis. m . rogamos. siguen. siguiera stb. son. sigáis.: reñí. sientan.: ruego. — Mellékn. : fui. rio. — Kötőm. m.: saldré stb. su­ piera stb. reñimos. foly m . — Hat. ruegue. jövő i. : siento. eres. — Felt. seguís. — Kötőm. m. sintió. sabéis. — Kij". m. resolvéis. bef. tañera stb. m. m. sintamos. — Hat. ríen. reñimos. jelen i. tañamos. rió. rieron. — Kij. — Kij. foly. : fuese.: tendría stb. m. : sienta. roguemos. tañeron.. ROMPER törni — Mellékn. igenév: siguiendo. — Kij.: tendré stb. ROGAR kérni — Kij. salgas. m. m . — Kij. tañíste. salga. salisteis. ruegues. supo. tañen. riñeron. igenév: reído. : riño. supieron. jelen i. : resuelvo. foly. riñamos. m. bef. tienes. eras. m. ruegas. — Kij. resuelven. tengan. salgáis. m. reimos. salen. m . — Kötőm. m. — Mellékn. seguiste. : sintiese. ría. sea. sigues. jelen i. supiste. supisteis. salgan. reís. REPETIR megismételni (mint pedir) REPRODUCIR ábrázolni (mint conducir) RESOLVER megoldani — Kij. m. salieron. SER lenni — Kij. riña. rogasteis. tengas. resuelva. bef. bef.: sabría stb. bef. tiene. m. foly. jelen i. ' TENER tartani — Kij. igenév: roto. tengamos. resuelvan. reiste. m . riñan. igenév: siendo. tañas. sintiera stb. rogáis. m. salió. resolvamos. sentisteis. jelen i. — Kij. foly. — Felt. salimos. : ¡sé! ¡sed ! — Hat. rogaron. — Kötőm.: taña. jelen i. m . m. m. tuvieron. — Kötőm. jelen i.— Kötőm. fuiste. m. sepamos. bef. tañes.. m.: saldría stb. : era. — Kötőm. : siguiese. m. taña. rogaste. tengáis. — Kij. m. riáis. — Hat.

vengas. bef. trajimos. — Kij. volváis. m. valisteis. — Kötőm. foly.: venzo. : vendría stb. toqué. — Felt. vencisteis. igenév: viniendo.: traigo. zurza. : ¡ven ! ¡venid! — Hat. — Felsz. — Melléknévi igenév: visto. m. venías. — Kötőm. valimos. — Kij. vale. m. m . m. veas. vinisteis. m.: zurza. toque. — Kij. — Kötőm. bef. toca. . TRADUCIR lefordítani (mint conducir) TRAER hozni — Kij. 40 igének két melléknévi igeneve van : az egyik szabályos képzésű. vinieron.: vea. : vengo. traes. trajera stb. viera stb. ven. zurcís. vienen. venga. m . VALER érni vmit — Kij. zurcieron. venís.: vuelvo. tocan. traigáis. locamos. m. valgas. traen. toques. jelen i.: valdré stb. : viniese. veníais. m. visteis. — Kötőm. vencéis. ZURCIR foldozni — Kij. m. traiga. valió. bef. jelen 1. valéis. ven­ cen. toquen. jelen i. — Melléknévi igenév : vuelto. m. — Kij. traigan. vio. — Kőtőm. tocó. zurzamos. jelen i. vuelven. trajiste. VENCER győzni — Kij. valgan.: traiga. zurces. vuelva. vuelves. VENIR jönni — Kij. vuelvas. locasteis. m. zurció. m. volvemos. m. ve. : viese. m . jelen idő : valdría stb. tocas. trae. vengáis. jelen i. jelen i. foly. — Kötőm. veis. vencimos. traéis. : valga. m. zurce. m. valieron. — Kij. foly. jelen i. vence. toquemos. bef. vean. igenév: traído. vino. a latinos forma inkább irodalmi. : venza. locamos. m. loquéis. locaron. : zurzo. trajo. valgáis. m. bef. foly. venza. — Mellékn. zurcimos. vencieron. : venía. m. — Kij. zurzan. vales. venimos. a másik az eredeti latin rendhagyóságot tükrözi. trajisteis. m.: valí. — Kötőm. — Kij. vuelvan. m. venzan. Két múlt idejű melléknévi igenévvel rendelkező igék Kb. : vine. m. m. zurciste. jelen i. — Kij. jelen i. VER látni — Kij. jelen i. viniste. valga. m. jelen i. jelen i. viste. : vi.: loque. tocaste. venció. — Felt. traje. zurzáis. venciste. valen. traigas. vuelve. veníamos. vea. jelen i. vimos. : trajese.: venga. venían. volvéis. 5. vences. valemos. venzas. zurzas. jelen i. zurcen.TOCAR érinteni — Kij. vengan. igenév: trayendo. m . — Kij. valgamos. zurcimos. : veo. jelen i. jelen i. m. vienes.: vendré stb. volvamos. tocáis. — Kötőm. m. — Kötőm. : vencí. jövő i. — Kötőm. viniera stb. m. — Kij. m. vencemos. : zurcí. m. m. zurcisteis. A legfontosabb ilyen igék : aíligir lesújtani concluir következtetni corregir kijavítani difundir elterjeszteni elegir kiválasztani excluir kizárni íreir sütni imprimir kinyomatni maldecir átkozni nacer születni romper törni afligido concluido corregido difundido elegido excluido freído imprimido maldecido nacido rompido aflicto concluso correcto difuso electo excluso frito impreso maldito nato roto 314 . vemos. venía. ves. jelen i. traigamos. venzáis. trajeron. vinimos. vieron. VOLVER visszajönni — Kij. veamos. A két melléknévi igenévi alak között jelentés­ ben különbség nincsen . : loco. : vuelva. — Hat. bef. veáis. — Kőtőm. bef. traemos. venzamos. viene. vengamos. valiste. : valgo. jövő i.

Está débil. eleven. Está listo. A HATÁROZÓSZÓ (L. EH vivo. Es ciego. Está distraído. hogy ser vagy estar segédige áll mellettük. Está alto. 7. okos. Está verde. Es interesado. 50 ige melléknévi igenevének a szabályos jelentésén kívül cselekvő1 értelmű melléknévi jelentése is van. Finom. Él. Es débil. ismert megszokott. Rossz. Está joven. Szórakozott. Está justo. Está delicado. beképzelt okos 7.) . Rosszul van. Készen van. Es distraído. Magas állásban van. Életben van. A legfontosabbak : | acostumbrado agradecido bebido callado cansado comido distinguido entendido leído iiarecido ¡•resumido sabido hozzászokott megköszönt megivott elhallgatott elfáradt megevett megkülönböztetett megértett olvasott (könyv) látszott gyanított tudott. Es bajo. Élénk. Es listo. Érdekelve van. illetve e s t a r igével kapcsolt melléknevek értelmi változása. szokásos hálás részeg hallgatag. Fiatalos. Megvakult. Es justo. Es joven. unalmas jóllakott előkelő. Gyenge egészségű. Es delicado. Está ciego. Fiatal. Alacsony (növésű). Értelmes. titoktartó fáradt. Cselekvő értelmű melléknévi igenevek Kb. Vak. lis verde. pontját. Es malo. Está malo. Figyelmetlen. Está bajo. finom értelmes olvasott (ember) hasonló hiú. Gyenge szervezetű. Está interesado. a nyelvtan 100-104. Está vivo. gyengéd. Legyengült. Pontos. Zöld. önző. Magas (termetű). Éretlen. Igazságos. A s e r . Sok melléknév aszerint változtatja értelmét. Ilyen melléknevek például: Ks alto.6. Alacsony állású.

-ről. conocer de nombre névről ismerni. fr) az okhatározót: de amor szeretetből. -böl ragnak meg­ felelően : asustarse de megijed vmitől. -tói. ir de compras bevásárolni megy. de los frutos del árbol a fa gyümölcseiből enni. Luis estaba acompañado de su hijo. con. ir de paseo sétálni megy . una casa de tres pisos háromemeletes ház . de verano nyáron . vmit abusar de visszaél vmivel acordarse de emlékszik vmire acusar de vádol vmivel admirarse de csodálkozik vmin 316 . los vinos de Jerez son muy buenos a jerezi borok nagyon jók . ¡ay de los vencidos! jaj a legyőzötteknek ! ¡ay de ti! jaj neked ! i) a helyhatározót honnan? kérdésre: oengo de Madrid Madridból jövök. h) nyomatékossá teszi valamely főnév (személy) tulajdonságát : el bueno de Juan a derék János. j) az időhatározót mikor? kérdésre. q) előfordul sok határozói kifejezésben : del todo teljesen . un kilo de patatas egy kiló krumpli. külső. de mediana edad középkorú. está de luto gyászol. c) a származást vagy eredetet: Pedro es de Madrid Péter madridi származású . súlyt jelölő szók után : un pedazo de pan egy darab kenyér. el reino de España a spanyol királyság . está de embajador en París nagykövet Párizsban . está de viaje utazik . az érzelmet és kísérést kifejező igékkel kapcsolatban : Ana es amada de todos Annát mindenki szereti. g) az értelmezőt: el mes de febrero február hónapja . no saldré de casa nem megyek el hazulról. convencer de meggyőz vmiről. port 1. n) az anyagot mértéket. -tői. para. nada de nuevo-semmi új . de un salto egy ugrással. e) a megkülönböztető tulajdonságot vagy vonást (testalkat. b) az anyagot. está de moda divatos . a magyartól eltérően de elöljárószót vonzanak az alábbi igék: abominar de utál. AZ ELÖLJARÓSZÓ A leggyakoribb és legfontosabb spanyol elöljárószók : de. de noche éjjel . Lajost fia kísérte. una botella de vino egy üveg bor. de todos modos mindenesetre . amiből valami van : la estufa es de hierro a kályha vasból v a n .és módhatározót mivel? hogyan? kérdésre: beber de un trago egy hajtásra kiinni. -ból. de nuevo újból. dos de los alumnos két tanuló . un sombrero de paja szalmakalap . r) igék állandó vonzatát. m) a részelő értelmet: comer-.8. en. o) a magyar mint fogalmát középfokú melléknév után : tengo más de cien florines több mint száz forintom van . de este modo ilyen­ képpen . megvet vkit. de repente hirtelen . l) az eszköz. hace de intérprete tolmácsként működik . A DE elöljárószó Kifejezi: a) a birtokost (a birtok megelőzi a birtokost 1): el libro del profesor a tanár könyve. de miedo félelmében. a. guardarse de óvakodik vmitől. d) a foglalkozást vagy mesterséget: trabajo de obrero munkásként dolgozom . los más de los hombres a legtöbb ember. p) 2L cselekvő személyt a szenvedő szerkezetben. általánosságban : de dia nappal. ponerse de acuerdo megegyezik. de prisa sietve . esa pluma es de Pablo az a toll Pálé . de pequeño kiskorában . a magyar -ról. ¿de qué color es? milyen színű? f) a méretet : mi cuarto tiene 4 metros de largo y ő de ancho a szobám 4 méter hosszú és 5 méter széles . ruha le­ írásánál) : la muchacha de los cabellos rubios a szőkehajú kislány. de sobremesa asztalnál ülve ebéd után . de oídas hallomásból . ¡pobre de mi hermano! szegény testvérem 1 ese picaro de Ernesto az a huncut Ernő . un reloj de oro aranyóra.

-re . elnéz vmit csodálkozik vmin bízik vkiben élvez vmit.afligirse de alegrarse de aprovecharse de arrepentirse de asombrarse de burlarse de carecer de compadecerse de cubrir de desconfiar de descuidar de disponer de dudar de enamorarse de encargar de enterarse de equivocarse de extrañarse de fiarse de gozar de huir de llenar de morir de ocuparse de (en) quejarse de reirfse) de responder de vengarse de bánkódik vmi miatt örül vminek felhasznál vmit megbán vmit csodálkozik vmin kinevet. -höz . -be ragoknak megfelelően : voy a la escuela az iskolába megyek. subir al tranvía felszállni a villamosra . Az A clöljáróazó Kifejezi: a) a valamilyen cél vajjy hely felé való törekvést. vmit rendelkezik vmivel kételkedik vmiben beleszeret vkibe megbíz vmivel érdeklődik vmi felől téved vmiben. salimos a la calle lemegyünk az u t c á r a . -hez. örvend vminek fut. vmi miatt s) melléknevek állandó vonzatát : capaz de carente de culpable de descontento de deseoso de diferente de digno de distinto de ebrio de lleno de responsable de rico de (en) vecino de képes vmire vminek híján levő vmiben vétkes vmivel elégedetlen vmire vágyódó vmitől különböző méltó vmire vmitől különböző vmitől megrészegült vmivel teli vmiért felelős vmiben gazdag vmihez közel. vmivel szomszédos t) főnevek vonzatát. dirigirse al portero a portáshoz for­ dulni . -ba. a magyar -hoz. kigúnyol vkit nélkülöz vmit sajnálkozik vkin befed vmivel nem bízik vkiben elhanyagol vkit. -ra. llegaron a la estación megérkeztek az állo­ másra . a legtöbb magyar összetett főnévnek a spanyolban de elöljárószós szóösszetétel felel m e g : molino de viento szélmalom conducción de agua vízvezeték pena de muerte halálbüntetés canción de cuna bölcsődal sala de espera váróterem 2. menekül vmi elől megtölt vmivel meghal vmiben foglalkozik vmivel panaszkodik vmi miatt nevet vmin felel vmiért bosszút áll vkin. libro de el peón voluntad máquina máquina lectura olvasókönyv de albañil kőmüvessegéd de hierro vasakarat de coser varrógép de escribir írógép 317 . mozgást.

a sabiendas készakarva . estamos a primero de marzo március elseje van . a principies de junio június elején . d) az iriőhaiározót mennyi idő múlva? kérdésre: al poco rato kisvártatva. a cincuenta kilómetros de la capital a fővárostól 50 kilométerre . saber a ciencia cierta biztosan tudni vmit. a fin de mes a hónap végén . a la una egy óra­ kor . a tiempo kellő időben . ¿a qué precio? milyen áron? h) sok határozói kifejezésben: a la española spanyolosan. a magyar -hoz. spanyol módra . -nak. al fin y al cabo végeredményben . a bordo del barco a hajo fedélzetén . a magyartól eltérően a elöljárószót vonzanak az alábbi igék : acceder a apostar a asistir a atender a comparar a (con) faltar a jugar a oler a preferir a resignarse a saber a sustituir a temer a beleegyezik vmibe fogad vmibe jelen van vmin. az a Ilyenkor általánosabb. a su antojo kénye-kedve szerint. a solas négyszemközt. a menudo gyakran . helyettesít vmit fél vkitől. pronto a kész vmire semejante a vmihez hasonló sordo a süket vmivel szemben 318 . a tu edad a te korodban . vmitől j) melléknevek állandó vonzatát: vmihez hozzászokott acostumbrado a vmit kedvelő. -nek ragnak megfelelően: acostumbrarse a hozzászokik vmihez. a toda costa minden áron . a sangre fría hidegvérrel . aludir a céloz vmire . cara a cara szemtől szembe . a puertas cerradas zárt ajtók mögött. -re. a ojos cerrados behunyt szemmel. al pie del monte a hegy lábánál . estoy sentado a la mesa az asztalnál ülök . vhol ellát vmi teendőt összehasonlít vmivel elmulaszt vmit játszik vmit vmilyen szaga van jobban szeret vminél beletörődik vmibe vmilyen íze van pótol. dedicarse a szenteli magát vminek. poco a poco lassanként. vmihez ragaszkodó aficionado a vmitől távol álló ajeno a vmihez közel álló cercano a conforme a (con) vminek megfelelő contiguo a vmivel szomszédos contrario a vmivel ellenkező fiel a vmihez hű hostil a ellenséges vkivel szemben igual a vmivel egyenlő necesario a (para) vmihez szükséges obligado a vmire kötelezett odioso a gyűlöletes vki előtt parecido a vmihez hasonló propenso a hajlamos vmire presto. e) a módhalározót hogyan? kérdésre : a pie gyalog . al día siguiente a követ­ kező napon . f) a távolságot: a mit metros de altura ezer méter magasságban . ha nem zárt helyről van szó . -hez. al sur del país az ország déli részében . lo sabremos a los pocos minutos pár perc múlva megtudjuk . a fondo alaposan . a la fuerza erőszakkal . c) az idüliatározót mikor? kérdésre : a mediodía délben . i) igék állandó vonzatát. -ra. a mano kézzel.b) a helyhalározót hol? kérdésre. -höz. g) az árat: compré el tejido a doscientas pesetas (el) metro a szövet méterét 200 pezetáért vettem.. mint az en : a la orilla del rio a folyó partján .

hol ? kérdésre: en el cuarto a szobában . -vei ragnak megfelelően: ven conmigo gyere veleml. en todas partes mindenütt. -en. -ben . 319 . Az EN elüljárószó Kifejez! : a) a helytiatározót a magyar -ban. en Budapest Budapesten . b) a módhatározót hogyan ? kérdésre: con mucho gusto nagy örömmel. en Szeged Szegeden . A CON elöljárósző Kifejezi: a) a társhatározót és az eszközhatározót kivel? mivel? kérdésre. -vei ragnak megfelelően : adornar con feldíszít vmivel. en alguna parle valahol. a magyartól eltérően con elöljárószót vonzanak az alábbi igék: kijön vmiből (pl. a magyar -val. escribo con tu estilográfica a te töltőtolladdal írok . con todo esto mindezek ellenére . contentarse con megelégszik vmivel. en este sentido ebben az értelemben. en) e) melléknevek állandó vonzata!: vmivel összeférő compatible con vmivel megelégedett contento con (de) vmivel elégedetlen descontento con vkire haragvó disgustado con dühös vkire furioso con udvarias vkivel galante con emberséges vkivel szemben humano con Vmivel összeférhetetlen incompatible con igényes vkivel szemben exigente con f) főnevek állandó vonzatát: café con leche tejeskávé vajaskenyér pan con mantequilla 4. con intención szándékosan. correr con todas sus fuerzas teljes erejéből futni. en la calle az ulcán . -ön ragnak megfelelően. sérülést) resultar con álmodik vmiről soñar con (de. en este punto ebben a tekintetben. con frecuencia gyakran. veinte pesetas con treinta húsz pezeta és harminc szentimo . rábukkan vmire dar con mentegetőzik vki előtt disculparse con megszeret vkit encariñarse con megharagszik vkire enfadarse con (de) megharagszik vkire enojarse con (de) udvarol vkinek festejar con (a) megharagszik vkire irritarse con megtart vmit. con enfado bosszúsan. d) igék állandó vonzatát. a magyar -val.k) főnevek állandó vonzatát: afición a la música zeneimádat amor a la patria hazaszeretet fragancia a flores virágillat olor a bencina benzinszag miedo a morir halálfélelem pintura al óleo ' olajfestmény 3. fizetéséből) arreglarse con elege van vmiből bastar con (de) férjhez megy vkihez casarse con belebotlik vkibe. confinar con határos vmivel. -on. c) előfordul spanyol szólásmódokban: con el andar del tiempo idővel. marad vminél quedarse con elszenved vmit (pl.

decir en broma tréfából mondani. aprender en un libro könyvből tanulni . kitart vmi mellett támaszkodik vmire (földre) esik kereskedik vmivel áll vmiből becserél. en el mes de mayo május hónapban . d) a módhatározót hogyan? kérdésre : en español spanyolul. nap mint nap . en secreto titokban . consentir en beleegyezik vmibe . en breve rövidesen . mint: de día en día napról napra. en el acto azon nyomban. a magyar -ba. en el dia a nap folyamán . vmi mellett kitart vmi mellett becsül vmire figyel vmire. tapasztalt extremado en vmiben túlzó insigne en vmiben kiváló. -ba. en seguida azonnal . tapasztalt vmiben entendido en vmihez értő equivocado en vmiben tévedő exacto en vmiben pontos experto en vmiben jártas. tényleg . en otoño ősszel. -ben . de hora en hora óráról órára . en particular különösen . en efecto valóban. entremos en el cuarto lépjünk be a szobába . -be ragnak megfelelően: confiar en megbízik vkiben . ellentétben az en körülhatárolt helyet jelöl: el tren entra en la estación a vo­ nat befut az állomásra . -be ragnak megfelelően. en un santia­ mén szempillantás alatt. c) az időhatározót mikor? mialatt? kérdésre : en 1050 1959-ben . e) de-vel párt alkot ilyen kifejezésekben. en otros tiempos régen. vmirőJ nevezetes ocupado en vmivel elfoglalt perito en jártas vmiben puntual en pontos vmiben rico en • gazdag vmiben versado en jártas vmiben 320 . en voz baja halkan . en suma végeredményben . átváltoztat vmire átváltozik vmivé kötelezi magát vmire becsül vmire néz vmit. valamikor . a ma­ gyartól eltérően en elöljárószót vonzanak az alábbi igék : aferrarse en (a) apoyarse en (sobre) caer (en tierra) comerciar en consistir en convertir en convertirse en empeñarse en estimar en fijarse en influir en insistir en (sobre) inspirarse en meditar en negociar en obstinarse en pensar en perseverar en persistir en poner en • reparar en ragaszkodik vmihez. az a-val. de cuando en cuando időről időre. en mangas de camisa ingujjban . tomar en consideración tekintetbe venni . g) előfordul igék állandó vonzataként a magyar -ban. f) előfordul sok határozói kifejezésben: en general általában . en pie (= de pie) állva . caer en domingo vasárnapra esni. észrevesz vmit h) előfordul melléknevek vonzataként: docto en jártas. azonnal. vmire hatást gyakorol vmire kitart vmi mellett lelkesedik vmi ért elmélkedik vmin kereskedik vmivel csökönyösen kitart vmi mellett gondol vmire kitart. poner el reloj en hora az órát beiga­ zítani . en todo caso minden­ esetre . en una palabra egyszóval . beber en una taza csészéből inni. en voz alta hangosan. de casa en casa házról házra . en lo futuro a jövőben . cayó en el agua beleesett a vízbe . meto las llaves en el bolsillo a kulcsokat a zsebembe rakom. ir en tren vonaton utazni . en fin. en Navidad karácsonykor.b) a hclyhntíirozót hova? kérdésre. en la tarde a délután folyamán ..

para siempre örökre. hogy . -re. A PARA elöljárószó . javára névutónak megfelelően : bastar para elég vmire . tengo para mí que azon a véleményen vagyok. por temor félelemből . armas responsabilidad en el negocio az ügyben való felelősség 5. célját ki) : un vaso para vino borospohár (un vaso devino pohár bor!) el tren para Madrid a madridi vonat tela para forros bélésvászon • pizarra para los tejados tetőfedő pala libros para menores ifjúsági könyvekN medicina para la calentura orvosság láz ellen 6. valamint a számára. a határidőt a magyar mikorra? mennyi időre? kérdésre. adás. está para llover esőre áll az idő . cambiar un puesto por otrö helyet cserélni. * c) az arányt. para principiante no lo ha hecho mal kezdő létére nem csinálta rosszul. partir para utazik vhova f) előfordul melléknevek állandó vonzataként: apropiado para alkalmas. az kevés ahhoz képest. está para salir ehnenni szándékozik. por descuido gondatlanságból . . lo que gasto es poco para lo que gano amit költök. e) előfordul igék vonzataként a magyar célhatározói -ra. un traje para reformar átalakítandó ruha . -bői ragnak és a következtében. A POR elöljárószó Kifejezi: a) a cselekvés belső indítóokát miért? mi okból? kérdésre. csere ellenértékét a magyar -ért ragnak megfelelően: ¿cuánto has pagado por esta corbata? mennyit fizettél ezért a nyakkendőért ? compré el abrigo por mil pesetas ezer pezetáért vettem a felöltőt.í i) előfordul főnevek vonzataként: complicidad en el delito bűnrészesség conocimientos en jardinería kertészeti ismeretek dificultad en decirlo kifejezési nehézség habilidad en el manejo de las fegyverforgatásban való jártasság . garantizado para dos años két évi jótállással. -hoz viszonyítva értelmével: el niño es pequeño para su edad a gyermek korához képest kicsi. un cheque por mil pesetas egy ezer pezetáról szóló csekk . por influencia del calor a hőség következtében . — a magyartól eltérően para elöljárószót •vonz : salir.. előnyét kinek a számára? miért? kérdésre: he comprado este libro para ti neked vettem ezt a k ö n y v e t . miatt névutónak megfelelően : por vanidad hiúságból . a magyar -ból. vmire fejezi P ' g) előfordul főnevek' állandó vonzataként (a dolog rendeltetését. rendeltetését. ¿hay alguna carta para mi? jött levél számomra? la casa está para vender a ház eladó . amit keresek . -¿rf ragnak. b) az időpontot. kész vmire exigente para igényes vkivel szemben necesario para szükséges vmihez rovechoso para előnyös vki számára til para • hasznos vkinek. no estoy para bromas nincsen kedvem tréfálni. d) előfordul sok spanyol szólásmódban: dice para si magában mondja.: lo dejamos para mañana ezt holnapra hagyjuk . esto alcanzará para tres días ez három napra lesz elég . para junio júniusra. júniusig . a magyar -hoz képest. Kifejezi: a) valaminek a célját. departamento para fu­ madores dohányzó szakasz. 21 Spanyol nyelvkönyv — 5614 321 . no le molestes por mí miattam ne zavartasd magad 1 : b) a vétel. vmilyen célra dispuesto para hajlandó. preparar (se) para előkészíteni (előkészülni) v m i r e . megfelelő vmire bueno para jó vmire.

viajar por tierra. por ejemplo például. miatt névutónak megfelelően: afanarse por vesződik vki érdekében. e) a helyhatározót hol? kérdésre. por todas partes mindenütt. prestar el dinero por un mes egy hónapra kölcsönözni a pénzt. összetéveszt vkivel ér vmit jön vmiért vmiről híres vmiről híres vmiért becsben álló nyugtalan vmi miatt ideges vmi miatt vmi miatt felháborodva harc a békéért. llamar por su nombre a nevén szólítani. famoso por estimado por' inquieto por .c) az elosztó értelmet: cien florines por persona személyenként ezer forint. ante előtt. por la noche reggel v. el deber ante la Patria a haza iránti kötelesség. délután. lemenni vmin végig koccint. por la tarde. h) a mozgást és a hívást jelentő igék mellett a célt: ir por pan kenyérért menni» mandar por el médico az orvost hívatni. pagar por semana hetenként fizetni. vmilyennek kérdezősködik vki után majd megőrül vmiért tart vmilyennek . f) az időhatározót. j) előfordul melléknevek vonzataként: afamado por célebre. •• < nervioso por indignado por k) előfordul főnevek vonzataként: la lucha por la paz • la pasión por el deporte el afecto por la madre 7. este v. por fuerza erőszakkal. iránt: anle el espejo a. por completo teljesen. comprar por docenas tucatonként venni. -on végig értelmében: pasearse por la calle sétál az utcán («=az utcán végig). el trabajo ha sido hecho por mi a munkát én végeztem el. i) előfordul igék állandó vonzataként a magyar -ért ragnak és érdekében. vesz vminek. A többi elöljárószó 1. délelőtt. hozat vmit gratulál vmihez érdeklődik vmi után számít vminek. ¡basta por hoy! mára elégi g) a módhatározót hogyan? kérdésre: por orden alfabético ábécés sorrendben. 322 . általános értelemben." por correo postán? por teléfono telefonon. por la radio rádión vagy a rádióban (hallani). iszik vmire kezdi vmin kitűnik vmivel elküld vmiért. ke­ resztül. indifirente ante todo minden iránt közömbös. mañana por la mañana holnap reggel. a magyar -on át. ante todas cosas mindenekelőtt.. a békeharc sportszenvedély az anya iránti szeretet y. llorar por sír vmi miatt. luchar por harcol vmiért. általánosságban mikor? mennyi ideig? mennyi időre? kér­ désre: por la mañana. a magyartól eltérően por elöljárószót vonzanak az alábbi igék: » agarrar por bajar por ' brindar por comenzar por distinguirse por enviar por felicitar por interesarse por (en) pasar por preguntar por rabiar por tener por tomar por valer por venir por megragad vminél fogva . tengeren utazik. éjszaka. ha hablado por una hora egy órán át beszélt. por cál­ culo számításból. por mar szárazföldön. tükör előtt. d) a cselekvést végrehajtó személyt a szenvedő szerkezetben: el nuevo mundo fue descubierto por Cristóba' Colón az Újvilágot Kolumbus Kristóf fedezte fel. ante todo. viajar por Italia beutazza Olaszországot.

entre között. képest: según mi parecer a véleményem szerint. sin falta feltétlenül. 9. delante de testigos tanúk előtt. acerca de -ról. año tras año évről évre. entre el jardín y la casa a kert és a ház között. 10. alá : debajo de la mesa a'z asztal alatt. estrellar contra la pared a falhoz vágni . fölé. además de -on kívül: además de ti rajtad kívül. -ön : encima de la mesa az asztalon .. sin causa ni motivo ' minden ok nélkül . venía tras mí mögöttem j ö t t . desde -tói. felől: no sé nada acerca de este asunto erről az ügyről nem tudok sv mmit. óta. » 11. durante (ideje) alatt: durante la comida az ebéd alatt. 8. encima de -on. bajo el imperio de • Augusto Augusztus uralkodása alatt. hasta el límite a végsőkig. IX. -on.2. 2. Összetett elöljárószók 1. a través de -on át. 3. hacia felé : hacia allí arrafelé . 12. • • f 4. az asztal fölött. deMftués de után : uno después del otro egyik a másik után . antes del tiempo fijado SL megállapítqtt idő előtt. debajo de alatt. 7. . dentro de -on belül: dentro de pocos días pár napon belül. hasta no más.. 10. sentir odio hacia él gyűlöletet érezni iránta. sin duda kétségtelenül . sin nélkül: sin principio ni fin kezdet és vég nélkül. hacia media noche éjfél felé . 6. -ön . contra ellen: remedio contra la tos köhögés elleni orvosság. hasta las nueve 'kilenc óráig. desde ayer tegnap ó t a . közt: entre tres y cuatro három és négy (óra) közf. sin esperanzas reménytelenül . -ra. un libro sobre agricultura földművelésről szóló könyv . escribir carta sobre carta e yik levelet a másik után írja . cierre usted la puerta tras sí csukja be maga mögött az ajtót 1 8. t 21* 323 . en dirección a irányában : iba en dirección a la estación az állomás felé ment. alá. 12. desde Budapest hasta Viena Budapesttől Bécsig. -tői. durante toda Ja noche egész éjszaka • " 6. sobre fölött. 9. keresztül: mirar a través de la ventana kinéz az ablakon ¿ 5. ' 4. desde fuera kívülről. bajo alatt: bajo mi lecho házamban (=« a tetőm alatt). -en. entre vida y muerte élet és halál közt. Zamora está sobre el Duero Zamora a Duero folyónál fekszik. sobre el salario he cobrado otros cien florines a fizetésemen felül még száz forintot vettem fel . 5. ojos entre grises y azules szürkéskék szem .-re: sobre la mesa az asztalon v. delante de előtt. hasta -ig: hasta la escuela az iskoláig . respondió entre confuso e irritado félig zavartan. cerca de közelében : cerca de mi casa a házam közelében . után : tras los montes a hegyek mögött. según las circunstancias a körülményekhez képest. después de las ocho nyolc óra után . -en. desde hace año y medio másfél év ó t a . mögé. tras mögött. / 3. 7. en contra de ellen: en contra de su costumbre szokása ellenére. 8. jelenlétében : delante de la puerta a kapu előtt. antes de előtt: antes del invierno a tél beállta előtt. según szerint. hasta más no poder a végletekig. félig ingerülten válaszolt.

15.13. 16. por medio de révén: le atormentaban por medio de la sed szomjúsággal gyö­ törték . amelyik a legjobban tetszik neked! 21. " 24. 17.' Ion át). 324 . lejos de -tói távol: lejos de la ciudad a várostól messzire. de a (elosztó értelmű): dos botellas de a litro y medio két másfél-másfél literes üveg 19. fuera de -on kívül: fuera de la puerta a kapun kívül. szemben : frente a mis ventanas ablakaimmal szem­ közt . 23. por debajo de alul: estaba herido por debajo del codo könyökön alul sérült meg. 18.i ével. por encima de fölött (át): por encima de la mesa az asztal fölött (az aszta. está fuera de duda que kétségtelen. 22. a excepción de kivételével: a excepción de dos alumnos két tanuló kivéte. de (por) detrás de mögül: por detrás de la esquina a sarok mögül. fuera de tiempo rossz­ kor . de debajo de alól: toma el papel de debajo de ese libro vedd a papirost az alól a könyv alól ! 20. de entre közül: escoge de entre estas manzanas la que más te agrade válaszd ki ez almák közül íazt. 14. frente a szemközt.'junto a mellett: estoy sentado junto a mi hermano testvérem mellett ülök . hogy .

es de madera. algunas plumas. La señora Kovács también es húngara. ¿Cómo es la tiza? Es blanca. En esta lección de español estudiamos algunos colores y cualidades. me llamo Francisco Székely. aquellos cuadros son feos. en estos bancos. dos plumas. mesa de madera. Los cuadros'hermosos están aquí. muchas plumas. En esta clase hay muchos cuadros. . es de hierro . Los cuadros hermosos son éstos. un libro. 3. 5.No. tres libros. delante. señora? — Me llamo Margarita Kiss. dos libros. — ¿Cómo se llama usted. II. aquellos cuadernos son 325 . señor. Estudiamos los colores principales. en aquella clase . ¿No son hermosos los cuadros? Los cuadros no son hermosos. es corta. Los armarios altos. en los bancos. algunas cualidades. El libro grueso. mucha miel. La lengua española es hermosa. detrás. ¿Es corta? Sí. en la clase. soy húngaro. ¿Es usted húngaro? Sí. ¿Es usted minero? No soy minero. aquel libro es pardo. tres plumas. ¿Es largo él lápiz? El lápiz es largo. No soy inglés sino húngaro. Estos cuadros son hermpsos. Estudiamos el español. soy comerciante. Este libro es rojo. en aquellos bancos. Margarita y Catalina son alumnas. Otros alumnos entran en la clase. ¿Dónde están los armarios altos? Están detrás.banco. 6. no es difícil. — Juan y Jorge son alumnos. ¿Cómo es el pupitre? Es verde.dinero. III. ¿Qué es usted? Soy médico. esos cuadernos son azules. El camarada Kemény es obrero. — ¡Buenos días. en el centro. muchos libros. muchos colores. Las sillas bajas. en esta clase. ¿Quién está en la clase? Los alumnos y las alumnas están ahora en la clase. ¿Cómo son las mesas? Son también verdes. ¿Cuál es la silla nueva? Aquélla. ¿Cómo son los cuadros? ¿Son hermosos los cuadros? Los cuadros son hermosos. ese libró es amarillo. los cuadros feos son aquéllos. una pluma. El señor profesor está en la clase. Los alumnos dicen palabras españolas. La señora ' Nagy es médica. mucho.KULCS A FORDÍTÁSI GYAKORLATOKHOZ I. — ¡Buenas tardes ! — dicen los alumnos. ¿Son bajas las sillas? Las sillas no son bajas. el señor Kiss es ingeniero. en el banco. El señor Juan Nagy también está en la clase. señor? — Yo. — ¿Cómo se llama usted. ¿Y cuáles son los armarios nuevos? Éstos. ¿Cómo es la pluma? Es corta. ¿Es grueso el libró? El lápiz largo. español?. No es larga sino corta. — ¿Es usted alumno? — Síj soy alumno. El profesor también está aquí. en aquel .' ¿Es difícil el . 4. señoras y señores ! — dice un señor. algunos libros. El libro es grueso. ¿Dónde está la lámpara verde? Está aquí. algunos colores. estufa de hierro. en este banco. a la izquierda . muchas cualidades. las mesas largas y las sillas bajas están en la clase. algunos objetos. muchos objetos. a la derecha. Estos cuadernos son blancos.

negros. Esta pared es gris. Aquella puerta no es ancha sino estrecha. Aquellas ventanas no son altas sino bajas. ¿Qué es esto? Es una tiza. Esto (Ésta) es una tiza. Esto (Ésta) es una tiza blanca. ¿Qué es eso? Es una estilográfica. Esto (Ésta) es una estilográfica. ¿Qué es aquello? Es un armario. Aquello (Aquél) es un armario. Aquello (Aquél) es un armario viejo. ¿Cómo es la estufa? ¿De qué color es? Es negra. ¿De qué es? Es de hierro. Aquélla es una estufa de hierro. IV. 4. el libro del alumno, los libros del alumno, el libro de los alumnos, los libros de los alumnos; la vivienda del obrero, las viviendas de los obreros;, la hija de la madre, las hijas de la madre; la pluma de Pedro, las plumas de Pedro; los lápices de Pablo; los cuadernos de Jorge; la clase de este alumno, las clases de estos alumnos; los padres de aquel joven, los abuelos de aquellos - jóvenes ; las casas de Budapest; los obreros de la fábrica ; los jefes de las fábricas; los alumnos del señor profesor; los cuadernos de las alumnas aplicadas ; el cuaderno nuevo de la alumna aplicada. 5. Vivo en Budapest. Yo no trabajo en una fábrica. Yo trabajo en casa. . Soy (una) buena ama de casa. Todos están contentos con el trabajo del ama de casa. Esta noche estoy cansada. Estoy sentada en un sillón cerca de la ventana y descanso. — Los hijos de Pepe son muy listos. Ellos están ya listos (ya.están listos) para la escuela. — ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Yo también estoy bien, gracias. ¿Estás cansado? No, hoy no esíoy cansado todavía (aún). — ¿Dónde trabaja usted? Trabajo de obrero en una fábrica de papel. ¿Dónde vive en Budapest? En aquella calle. ¿Es ya tarde? No es tarde aún (todavía). \ V. 5. Yo hablo ya un poquito (el) español. Estudio la lengua españoja desde hace tres meses. Nosotros también estudiamos español. ¿Desde cuándo estudiáis esta lengua? Nosotros estudiamos (el) español desde hace sólo ün mes. Ustedes hablan la lengua corrientemente. Hablamos corrientemente, pero decimos tonterías a menudo. Tú comprendes mucho, pero no hablas bastante bien. (Tú) debes hablar, estudiar y escribir mucho. Por la mañana llamo por teléfono a mi amigo. Sin duda está en casa. Por la tarde hacemos una excursión a las montañas. Llamamos también a Pablo y a Esteban. VI. 5. a) Cuando estamos cansados, no trabajamos sino estamos sentados , en los sillones y escuchamos la radio. Hoy nosotros estamos muy aplicados (diligentes) porque queremos responder bien en la escuela. Aprendemos las lecciones y escribimos los ejercicios. Con el profesor hablamos sólq español. Nosotros estamos sentados en el segundo banco, cerca de la estufa de hierro. VIL 3. a) Tengo un lápiz. Tienes una pluma. Tiene un.cuaderno. Tenemos un libro. Tenéis una vivienda. Tienen un cuarto. — Yo tengo dos lápices. Tú tienes tres plumas. Él (Ella) tiene cuatro cuadernos'. Nosotros (Nosotras) tenemos cinco libros. Vosotros (-as) tenéis una nueva vivienda. Ellos (Ellas) tienen una habitación grande. — Tengo frío. Tienes calor. Pablo tiene hambre. Tenemos miedo al examen. Tenéis sed. Los niños tienen sueño. No tengo fiebre. No tienes mucha hambre. Pedro no tiene suerte (tiene mala suerte). No tenemos miedo a los exámenes. No tenéis mucho sueño. María y Eva no tienen prisa. b) Yo también. Yo tampoco. Tú también. Tú tampoco. Nosotros también. Nosotros tampoco. Esteban también. Esteban tampoco. — Tampoco yo bebo.
326

Yo no bebo tampoco. Tampoco tú descansas. Tú no descansas tampoco. Tampoco Pedro duerme. Pedro no duerme tampoco. Tampoco nosotros (-as),scocinamos. Nosotros no cocinamos tampoco. Tampoco vosotros coméis. Vosotros no coméis tampoco. Tampoco los alumnos van a casa. Los alumnos no'van a casa tampoco. — Paco no es débil. Tampoco Pepe,es débil. Pepe no es débil tampoco. — No quiero (ni) escribir ni escuchar la radio. — No quieren (ni) hablar ni escribir en español. — Juan no puede ni quiere venir con nosotros. — Ni el profesor ni la« pro-. \ fesora están en. la clase. — No conocemos ni al señor Nagy ni a la señora Kiss. c) Todo está aquí. Tddp está listo. — Todos están aquí. Todos quieren a los niños. — Toda la familia está en casa. Toda la habitación es hermosa. Conozcp todo el libro. Vemos toda la clase. — No toda familia (todas las familias) está(n) en casa. No toda habitación (todas las habitaciones) es (son) hermosa(s). Todos los libros (Todo libro) está(n) en el banco. .Todas las plumas están (Toda pluma , está) en la mesa. Hablo con todos los alumnos (con todo alumno). 4. jHola, Eva! ¿Cómo estás? —. ¡Salud/ Inés! Regular. ¿Y tú cómo estás? — Gracias, no estoy.muy bien. — ¿Por.qué no? -- Porque mi hermano Andrés está en el hospital. — ¡No puede ser I ¿Qué tiene? — Tiene continuamente fiebre alta. No tiene apetito. No quiere (ni) comer ni beber. Tiene uña grave pulmonía. Tampoco mi madre está bien. (Mi madre no está bien tampoco.) Tiene un constipado tremendo y por eso está en cama. — Lo siento mucho. Hoy tampoco yo estoy muy bien (Hoy yo no estoy tampoco muy bien) porque tengo que (he de) dar un examen en la universidad. Tengo miedo al examen. — Ahora yo tengo que ir (he de ir) a casa. En casa tengo que (he de) esperar a mi padre. ¡Adiós I VIH. 5. a) Nos despertamos a las cinco y media porque suena el'despertador. Saltamos de la cama, nos quitamos' ía camisa de dormir y nos ponemos la bata. Vamos al cuarto de baño. Nos lavamos'con agua fría. Con la esponja nos frotamos todo el cuerpo. Nos lavamos de pies a cabeza. Nos afeitamos un día sí • y otro no (cada dos días). Ante el espejo nos peinamos con el peine y nos cepillamos el pelo con el cepillo. Luego volvemos al cuarto y nos vestimos., Nos apresuramos porque el desayuno ya está listo en el comedor. IX. 3. Esto (Éste) es mi pañuelo. Este pañuelo es mío. Esto (Ésta) es tu cédula personal. Esta cédula personal es tuya. ¿Dónde está la llave de usted? , (^Dónde está su llave de usted?) ¿Es de usted esta llave? No, esta llave no es mía, - es su llave (es la llave de él, de ella). Esto (Ésta) es nuestra habitación. Esta habitación es nuestra. Esto (Éste) es el banco de ustedes. Este banco es de ustedes. Este banco es de ellos. Los libros de ustedes son interesantes. 5. Leyendo las lecciones españolas aprendemos mucho. — Estando sentado (-a) a la mesa escribo una carta. — Escuchandp la radio, los alumnos aprenden muchas cosas interesantes. — Viniendo a la escuela puedes escuchar la lección de español. — Yendo a la oficina saludamos a nuestros padres. — Hablando mucho no podéis estudiar. — Afeitándome estoy de pie ante el espejo. — Me afeito estando de pie ante el espejo. — Siendo solteros vivimos con nuestros padres. — Comiendo mucho no están hambrientos. — Estando hambrientos comen mucho.
*

v

6. ¿Qué estáis haciendo? — Estamos escribiendo cartas. — ¿Qué está haciendo tu padre? — Eslá leyendo el periódico. — ¿Qué está estudiando tu hermano? — Está estudiando la lección de español. — ¿Dónde están Juan y Pepe?* Están durmiendo. — ¿Cómo está tu abuela? Está sintiéndose mal.
327

7. ¿Cuántos años tienes, Eva? — Tengo dieciséis años. — ¿Dónde vives? — Vivo con mis padres. — ¿Está en casa tu padre? — Ahora no está en casa. Está trabajando en la fábrica. — ¿Y tu hermano Carlos? — Él está dando un examen en la universidad. — No hallo mi pañuelo. ¿Dónde puede estar (hallarse)? — Debe de estar en el bolsillo de tu chaqueta. — ¿Dónde pones las llaves? — Las pongo siempre en este bolsillo. — ¿Es nueva la estilográfica de usted? — Sí, es nueva; escribe muy bien. — ¿Ahora escribe usted con su pluma? — Sí, escribo (estoy escribiendo) con mi pluma. — He aquí un lápiz amarillo.. ¿De quién es? ' ¿Es de usted? No puede ser de usted; su lápiz (el lápiz de usted) no es amarillo sino pardo. — Saliendo de la clase saludamos a nuestro profesor. X. 5. En otoño y en primavera llueve a menudo. En este invierno nieva a menudo. La blanca nieve cubre ios campos y abriga las sementeras de la helada. En • primavera se despierta la naturaleza. Comienzan (Empiezan, Principian) a brotar los árboles. En los campos vemos muchas flores. En verano, durante la canícula, el calor llega a ser molesto. A fines de septiembre empieza el otoño. Se cogen los frutos de los árboles. ¿A cuántos estamos hoy? Hoy es el primero de febrero (el diez de marzo). — ¿Qué tiempo hace hoy? Hace frío porque no hay sol. Hace viento. . Cuando hace mal tiempo me quedo en casa y leo un buen libro. Entretanto bebo un buen café. — Mañana será un gran día : tengo que dar un examen en la universidad. — Pasado mañana, el martes, estoy en casa. — Los miércoles y los sábados voy al teatro. XI. 5. Antes de ir al cuarto de baño, me pongo la bata. — Después de lavarme de» pies a cabeza, vuelvo a mi cuarto. — Aconsejamos a nuestros amigos quedarse en casa. — Mis amigos ,me aconsejarán salir de casa. — No saben qué comprar. — No sé qué comprar. — José vendrá para hablar con Pablo. — Vengo para hablar contigo. — Vienen para hablar con vuestros padres. — Voy al mercado a vender la gallina. — No voy al mercado sin tener dinero. — No quiero salir sin hablar contigo. — Me apresuro para no llegar tarde. — Vamos al comedor a de- . * sayunarnos. (Entramos en el comedor para desayunarnos.) — No sabemos cuándo ir al teatro. 6. Si el domingo hace un tiempo hermoso haremos una excursión a las montañas. Nos levantaremos temprano. — ¿Qué haces hoy? Iré a la ciudad y compraré en el mercado patatas y judías verdes. ¿Huevos no comprarás? Hoy no compraré huevos porque "tengo en casa. Pero quiero comprar un cuarto de kilo de tocino y trescientos gramos de jamón. ¿Por qué? Porque mi pariente de provincias vendrá a verme. Y tú, ¿qué haces hoy por la tarde? Leeré una novela interesante o escribiré una carta a mi hermano que vive en Szeged. Nosotros iremos al teatro. Mañana visitaremos el museo. XII. 1. ¿Qué haces cuando tienes hambre? Como pan. ¿Qué bebéis cuando tenéis sed? Bebemos agua fresca. — Cuando tengo calor me quito la chaqueta. — ¿Qué tiene usted en los bolsillos? En los bolsillos tengo lápices, estilográficas, llaves, un pañuelo y la cédula personal. — Si tenemos frío, entramos en el cuarto. — ¿Qué hacéis todo el día? Trabajamos mucho. Tenemos mucho que hacer. Tenemos que (Habernos de) escribir los ejercicios y aprender las palabras nuevas. — ¿A dónde tienen que ir Francisco y Esteban? Tienen que ir a la universidad "a dar un examen, — Puedes quedarte en casa, si quieres. Pueden estarse en casa, si quieren. — JNÍo tienes razón. Tampoco él tiene razón. (Él no tiene razón tam328

.

poco.) — Hoy mi hermana no puede venir. Tampoco mi madre puede venir. (Mi madre no puede venir tampoco.) — No puedo escribir porque no tengo ni lápiz ni estilográfica. — No escribimos ni leemos. — Los niños no estudian ni juegan. — Todo está en orden. — Las muchachas saben toda palabra (todas las palabras). — Todos están aquí. — No todo ejercicio es difícil (No todos los ejercicios son difíciles). 2. Me lavo las manos. — Me lavo por la mañana. — No podemos levantar Á esta mesa. — No es fácil levantarse temprano. — El despertador me despierta a las seis y pico (y minutos). — Cuando el despertador suena, me despierto. — Mi madre peina a mi hermanita. — Mi madre se peina ante el espejo. — Llamo a Carlos pero no quiere venir. — Carlitos duerme profundamente pero no puede . dormirse pronto. — Nos vestimos rápidamente porque no queremos llegar tarde a la escuela'. — No sé cómo se dice esta palabra en español.. — Se dice que los buenos amigos se conocen én el peligro. — ¿Cuánto dinero tienes? No tengo más que (Tengo sólo) ochenta pesetas. No es mucho. — A media- noche me despierto siempre. — Nuestro padre vuelve a casa a eso de las nueve (hacia las nueve). — No tengo tiempo antes de la una. 3. Apresurándome llego aún a tiempo (puntualmente) a la oficina. — ¿En qué piensas cuando te vistes ? Pienso en mis padres que viven en el campo. — Durmiendo ocho horas el niño no puede estar cansado. — Leyendo estos libros aprendemos muchas cosas interesantes. — No conocemos ni a Pablo ni a Juan. — ¿Quéestáis haciendo? Estamos escribiendo los ejercicios. — ¿Conoce usted a mi hermana? Lo siento, no conozco a su hermana. — He aquí dos libros. Uno es de Inés, otro de Jorge. El libro de ella es rojo, el libro de él, azul. — La estilográfica de usted no escribe bien. — ¡Hijo mío 1 ¿Por qué no te apresuras? — ¿De quién es esta cartera? Es mía. — ¿Es suyo (Es de usted) este portamonedas? No, señor, no es mío; el portamonedas es de aquel señor. 4. En verano amanece temprano y anochece tarde. — Cuando hace mucho frío no llueve, sino nieva. — Cuando hace un tiempo hermoso damos un paseo. • — En verano relampaguea y truena a menudo. — ¿A cuántos estamos hoy? Estamos a primero de febrero. Mañana será el dos de febrero. — Nací el 31 (treinta y uno) de octubre de 1924. — Si tengo dinero, compraré cien o ciento cincuenta buenos cigarrillos. — Yo también compraré cigarrillos, pero doscientos o trescientos. — Este libro contiene cuatrocientas páginas. — Nosotros estamos sen- ' tados en el primer banco. — Nuestros amigos están sentados en el tercer banco. — La lección once no será difícil. — Te doy un buen consejo : si hace mal tiempo, quédate en casa. — Los martes y viernes tenemos lecciones de español. ' 5. ¿Qué hará usted mañana? Mañana iré al museo para ver los cuadros nuevos. — Venimos para hablar con vosotros. — Antes de salir«me darán las llaves. — Antes de salir saludaremos a nuestros padres. — Vendremos sin falta porque queremos hablar contigo. ¿Conmigo? Sí, contigo. — No1 puedo comer sin beber agua. — No saben qué hacer. — Entrando en la clase los alumnos saludan al profesor. — Iré a la ciudad para comprarme algunas camisas. — Pedro no sabe s cuándo ir a la ciudad. *, XIII. 5. ¿Me ves? Te veo. ¿Nos ves? Os veo. ¿Ve usted a Pedro? No le veo. ¿Ven ustedes a Inés? No la vemos. Queremos verla. (La queremos ver.) — ¿Qué me das? Te doy un libro. ¿Qué nos dais? Os damos un libro. ¿Qué quiere dar usted a Pablo? Quiero darle un libro. (Le quiero dar un libro.) ¿Qué quieren v 329

dar ustedes a María? Queremos darles (Le queremos dar) un libro. ¿Qué daremos a nuestros padres? Les daremos libros. — ¿Qué me traes? Te traigo una carta. ¿Qué traes a Eva? Le traigo una carta. ¿Qué traes a los niños? Les traigo unos (algunos) juguetes. — ¿Me quieres? Te quiero. ¿Nos queréis? Os queremos. Todos les (las) quieren. 6. Puedes confiar en mí. ¿Podemos confiar en ellos (en ellas)? Podéis confiar en nosotros (-as). No podéis confiar en él (en ella). — Tú estás sentado enfrente de mí. Nosotros (-as) estamos sentados (-as) enfrente de vosotros (-as). Enfrente de.mí no está sentado nadie. (Nadie está sentado enfrente de mí.) — Esta carta es para ti. Éstas cartas son para nosotros (-as). Esta tarjeta es para mí. Este tele. grama es para ellos (ellas). — El profesor me da el libro a mí. Eva no te escribe la carta a ti. Carlos no nos quiere a nosotros (-as). No le daremos libros a él (a ella). Nadie le invitará a él (a ella). No nos darán sopa a nosotros (-as). — ¿Hablas de mí? Habló de ti. ¿Habláis de nosotros (-as)? Hablamos de vosotros (-as). Hablamos de él (de ella) y no de ellos (dé ellas). — No iré sin ti. No irá sin mí. No quieren ir sin nosotros (-as). No queremos ir sin vosotros (-as). No hago nada sin él (sin ella). No podemos hacer nada sin ellos*" (sin ellas), 7. El reloj acaba de dar las cinco. — Mi- padre acaba de escribir la carta. — ¿Que vais a hacer? Vamos a dar un paseo. — Eva y María acaban de volver de la escuela. — Eva y María van a comer. — Acabo de aprender las palabras y voy á escribir el ejercicio. 8. La campanilla acaba de sonar. Vamos a comer. Dejo de trabajar, la máquina está parada. Me lavo las manos y me apresuro al comedor. Mis camaradas (compañeros) ya están sentados a la mesa. ¡Que os aproveche ! — les digo. — jQue te aproveche! — me contestan. — ¿Es buena hoy la sopa? ¿Os gusta? — Juan dice que la sopa está Insípida. — ¿Me haces el favor de pasarme la sal? Gracias. — No las mejece. — El asado de cerdo mé parece tan sabroso que'se me hace la boca agua. Las patatas fritas son también muy sabrosas. Hoy cenaré en casa. No sé aún qué tendremos de cenar. A las ocho de la noche estaré de nuevo hambriento como un lobo. ' \ XIV.- 3. A mí no me gusta este propósito. — ¿Por qué te aburre a ti ir de compras? — A él (A ella) no le compraremos nada. — A nosotros nos quieren * comprar nuestros padres ropa interior. — ¿A vosotros os gustan estas corbatas? — A ellos (A ellas) no les dan carne. — A usted no le escribirán cartas. — A ustedes les enseñarán los tejidos nuevos. — A mí no me dicen la verdad. — A ti no te falta dinero, i No me compro nada. — No me veo en el espejo. — A ti te com— pras una corbata nueva. — No te ves en la fotografía. — No se quiere comprar (No quiere comprarse) un tejido nuevo. — Mi padre me llama a mí. — ¿Quién te llama a ti? — A él le (A ella la) llama el profesor. — A nosotros nos quieren , nuestros profesores. — A vosotros os no quieren ver nuestros padres. — A ellos no les (A ellas no las) vemos en el cuarto. 4. Hoy mismo tienes que dar el examen. — Juan ha de escribir la carta allí mismo. — Mañana mismo tengo que hablar con él. — He de hablar con él mismo (con ella misma). — Hablamos de ellos mismos (de ellas mismas). — Yo mismo t (Yó misma) no le (la) conozco. — Lo dice él mismo (ella misma). — A sí mismo ' no se compra nada. — Lo mismo da. — A.nosotros nos da lo mismo. — También a ellos (a ellas) les da lo mismo. — A mí me compraré el mismo libro. — Al mismo tiempo me compraré cuadernos también. — Nuestra madfe es la bondad
330

f

misma. — Al comienzo mismo de la lección hablaremos con el señor profesor. — Esta palabra no la comprenden en España mismo (en la España misma). 5. Mañana por la mañana estaré libre porque trabajaré en el turno de la noche. Iré de compras a la ciudad. Tengo que comprar muchas cosas. He de entrar en una perfumería. Tengo que comprarme un jabón de afeitar. A mi mujer le compraré polvos y agua de Colonia. Entraré también én el gran almacén. — ¿Qué desea usted, señor? ¿Me hace el favor de enseñarme unos pañuelos? ¿Le gusta a usted este pañuelo? Este no me gusta. A mí ,me gusta aquél. ¿Cuánto cuesta? No es caro, cuesta sólo doce florines. Pues bien, me quedo con éste. — ¿Cuándo iremos de compras? Hoy mismo. Hoy por lá tarde después de las tres iremos a la ciudad y miraremos los escaparates de las tiendas. ¿Por qué no entra, mos en el gran almacén? Allí también venden los mismos artículos. Yo mismo (Yo misma) prefiero las tiendas de la calle Váci. XV. 4. a) Esto (Éste) es un tejido hermoso. Me lo compro. ¿No quieres comprártelo? Pablo sé lo compra. Nosotros no nos lo compramos. ¿No queréis comprároslo? Ellos "quieren comprárselo. Ellos se lo compran. — Veo camisas nuevas en el escaparate : ¿me hace el favor de enseñármelas? Se las enseñaré a usted en seguida. (Voy a enseñárselas a usted.) Se las recomiendo a usted. Estas camisas te las recomiendo. Os las recomiendo. Se las recomiendo (a él, a ella). — Se las recomiendo (a ellos, a ejlas). Estas camisas el*dependiente me las recomienda. b) Esta clase es muy grande. Trabajo muchísimo. Pedro responderá muy bien. Lo siento mucho. Ya estoy aquí. Él no está aún aquí. Pablo está arriba. Esteban está abajo. El teatro está muy cerca. El cine está muy lejos. Tú hablas claramente. Tú hablas clara y distintamente. Vosotros respondéis cortésmente. • Ellos viven felizmente. Nosotros charlamos alegremente. Sin duda tienes razón.. Veo tejidos en todas partes. Esteban vive aquí en alguna parte. No hallo mi libro en ninguna parte. 5. Carlos ve tejidos hermosos en el escaparate de una tienda. Necesita un traje nuevo y por eso entra en la tienda. Va al mostrador y dice al dependiente: — ¿Me hace el favor de enseñarme algunos (unos) tejidos buenos? — ¿De qué color los desea usted, señor? Tenemos toda clase de tejidos. — Prefiero los tejidos oscuros. — Acabamos de recibir tejidos nuevos, se los enseñaré a usted. ¿Me hace el favor de pasar por aquí? ¿Qué le parece a usted éste? — A mí me gusta. ¿Cuánto cuesta el metro? — Es muy barato : 250 florines. — ¿Qué se le va a hacer? Me quedo con éste. — ¿Cuántos metros corto? — Tres y quince. — Aquí tiene usted la factura. Tenga la bondad de pasar por la caja. XVI. 3. a) Hable usted. Hablen ustedes. Hablemos. Hable Jorge lo que. quiera. — Coma usted. Coman ustedes. Comamos. Coman los niños lo que quieran. — Escriba usted. Escriban ustedes. Escribamos. Escriban los alumnos lo que quieran. — Vaya usted. Venga usted. Déme usted dinero. Duerma usted. — Paguen ustedes. Vivan ustedes, felizmente. Hagan ustedes lo que quieran. — Pongan ustedes los libros en el pupitre. — Tráigannos ustedes sellos (de Correos). — Compremos chocolate a los niños. ^ b) Es necesario que Pablo venga conmigo. — Es menester que mis padres vayan a ver a sus parientes. — Es importante que estéis en casa. — Es posible que Esteban te dé a ti el libro. — Es imposible que (yo) yerre. — Quizá(s) llueva 331

o nieve ya. — j(Ojalá) que sea así I — j Ojalá me vea mi padre! — ¡Ojalá nos oigáisl — | Qué lástima que no podáis hacerlol — Iré a verte antes de que vayas de vacaciones. — Que digan nuestros parientes lo que quieran. 4. a) — Dispénsenme ustedes, señoras, ¿hablan ustedes español? — Sí, señor, somos españolas. — jQué casualidad más dichosal Nosotros somos húngaros pero chapurreamos el español. — ¡ Qué lástima que no comprendamos el húngaro. Estamos aquí ya desde hace una semana en la capital de ustedes, pero no comprendemos (más) que algunas palabras húngaras. — ¿Qué les parece a ustedes nuestra capital? — A nosotros nos gusta mucho. ¿Cuántos millones de habitantes tiene? — Dos millones. Pero permita usted que nos presentemos. Yo soy Jorge Nagy, ingeniero. Mi amigo es Francisco Kiss, médico. — Tanto gusto de conocerles a ustedes. ¡Qué lástima que sea ya tan tarde! Tenemos que despedirnos porque a las siete sale nuestro tren. Que ustedes lo pasen bien. . b) Nuestra madre cumple años mañana. (Mañana nuestra madre tiene su compleaños.) Es necesario que le pongamos un telegrama de felicitación. ¡Qué lástima que (ella) no viva en la capital! De todos modos, uno de estos días iremos a verla, antes de que vayamos de vacaciones. ¡Qué no se nos olvide comprarle chocolate y flores! XVII. 5. Mi tío es un hombrón. — El tío Toñuelo es un solterón. — María es picarona. — Vete corriendito. — Ven callandito. — Inés está cansadita. — La v cajita está en el cajón. , 6. a) Toñuelo y Perico, venid corriendito. Ahora yo tengo que ir al mercado. Mientras tanto poned en orden vuestro cuarto. Toñuelo, traeme la red de compras. Gracias. Á las diez ve(te) a la sucursal de la Cooperativa de Consumos y compra dos kilos de pan fresco. No te olvides de comprar medio kilo de patatas y doscientos , .'gramos de queso. Perico, no seas holgazán y aprende tus lecciones. Toñuelo, ayuda a Perico a escribir los ejercicios. Quedaos en casa y no abráis la puerta a ningún desconocido. Si tenéis hambre, comed pan. b) ¿Quiere usted hacerme un favor? Cierre usted la puerta y abra las ventanas. Tome usted su cuaderno y escriba lo que digo. Siga usted escribiendo. Diga usted en voz alta lo que escribe. Repita, usted. Traduzca usted el texto español. No traduzca esta linea. Levántese usted y vaya a la pizarra. No vuelva aún usted a su sitio. Aprenda usted el texto de memoria. XVIII. 1. Yo estoy leyendo el periódico, tú lee la revista. — Vosotros estáis escribiendo cartas, mientras tanto nosotros comeremos. — ¿A quién trae usted la carta? ¿A mí? No se la traigo a usted sino al tío Toñuelo. A él le traigo también una revista. — ¿Le gusta a usted él asado? No me gusta mucho porque está algo ' insípido. ¿Me hace el favor de pasarme la sal? — Queremos veros. ¿Cuándo podemos is a veros? — Después de las cinco de la tarde nos encontráis siempre en casa. Si venís, traednos flores a nosotros y a nuestros padres. Sabéis que nos gustan mucho.— ¿Dónde están María y Ana? Tengo que hablar con ellas. Espero en. contrarias en casa. Estarán en casa porque acaban de volver; — ¿Qué vas a hacer? Voy a escribir los ejercicios. — ¿No sabes qué hora es ahora? Serán las nueve y media. . • 2. A Juan le escribo una carta, a Pedro le escribo una tarjeta. — ¿Qué tengo que comprarte .a ti en el mercado? A mí cómprame medio kilo de patatas, a la tía Teresa, un kilo de azúcar en polvo. — Mi madre no se compra nada. — A
332*

nosotros no nos compramps nada. — ¿Qué le parece a usted este tejido extranjero? A mí me gusta mucho, pero a mi mujer le gusta más aquel otro. — ¿A vosotros os convienen* estas camisas? A nosotros nos convendrán. — ¿Dónde están los hermanos de usted ? Acaban de volver a casa y están mudándose de ropa. ¿Usted les ya conoce a ellos? Sí, les conozco desde hace medio año. — Hoy mismo tengo que escribir una carta a mis padres. Ahora mismo me voy a Correos y allí mismo escribiré la carta. Al mismo tiempo pondré también un telegrama a mi tía que cumple años mañana. — ¿Cuándo desea usted ir de vacaciones, al comienzo mismo del mes? — A mí me da lo mismo. Porque,todo depende de usted mismo. — Nosotros estudiaremos la misma lengua que vosotros. > 3. ¿Me hace el favor de decirme qué hora es? Siento no poder decírselo a usted pero JIO tengo reloj. — Veo un libro interesante en el escaparate de lá librería : te (se, os, se,) lo compraré. — No sé cuándo llegarán mis parientes de provincias : no nos lo escriben. — ¿Cuándo me escribirás o cuándo me pondrás un telegrama? Después de llegar a Szeged, te lo pondré en seguida. — ¿Desea usted que le enseñe los tejidos huevos? Hágame el favor de.enseñármelos. Este tejido oscuropuedo recomendárselo a usted. Si me lo recomienda usted, tengo que comprármelo. — Debéis hablar'clara y distintamente. — Los obreros trabajan alegremente en la fábrica porque saben que trabajan para sí mismos. 4. Hablemos claramente. — No comamos demasiado. — Escribámoselo. — Perdóneme (Dispénseme) la molestia, -r- Dispénsennos, pero no sabemos dónde está el cuarto de baño. — Deseo que Luis pague su deuda. — Es necesario que trabajemos mejor. — Es imposible que sea ya tan tarde. — Si usted quiere llegar al hotel vaya usted todo derecho por esta calle. — Mis padres me ruegan que les ponga un telegrama cuando voy a verles. — Es menester que haya aquí una estafeta de Correos. — Que ustedes lo, pasen bien. — ¡Vivan los obreros 1 — Quizás venga, quizás se quede en casa. — Que digan lo que quieran. — ¡Ojalá (que) digan la verdad 1 — ¡Qué libro tan interesante ! — ¡Qué sopa tan sabrosa I — ¡ Qué cuartos tan (más) hermosos! 5. ¡Lee! ¡Leed en voz alta ! ¡No leas en. voz baja ! ¡Que lea \ ¡Que lean ^ ¡Lea usted ! ¡Lean ustedes ! — ¡No te marches.! ¡No os marchéis I ¡Que se marche ! ¡Que se marchen 1 — ¡Quédate tranquilo! ¡Quedaos tranquilos I ¡No te quedes en casa 1 ¡No os quedéis en casa 1 ¡ Que Pablo se quede tranquilo I ¡ Que Pablo no se quede en casa ! — Si ves camisas hermosas, cómpratelas. Si veis tejidos buenos, mirad si os convienen. Si ven ustedes abrigos nuevos, cómprenselos. — Si tienes sed, bebe agua. Si tenéis sed, bebed agua. Si tiene usted sed, beba agua. — ¡Cierra la puerta y abre las ventanas 1 ¡Cerrad la puerta y abrid las ventanas I ¡No abras la puerta! ¡No» cerráis las ventanas! XIX. 4. a) el traje comprado, los trajes comprados, el libro vendido, los libros vendidos, la carta escrita, las cartas escritas, lá tarjeta, recibida, las tarjetas recibidas, el trabajo hecho, las ventanas abiertas, las puertas cerradas, los escaparates vistos, los vasos rotos, los platos puestos en la mesa. b) El traje está comprado. Tengo comprado el traje. — El libro está vendido. Tenemos vendidos los libros. — La carta está escrita. Tenéis escrita la carta. c) He abierto la puerta. lias cerrado la ventana. Ha dicho la verdad. Hemos escrito algunas cartas. Habéis hecho los ejercicios. Mis abuelos ya han muerto. Los libros los he puesto en la mesa. Has roto un vaso. María ha visto hermosos escaparates. Hemos vuelto a casa tarde.
' 333 k

Esta calidad es inferior a esa. Eva es también delgadísima (muy delgada). La ventana es más alta que la puerta. cuánta gente esperaba delante de las taquillas. no llovía y no hacía viento. Teníamos tiempo porque era domingo. — María es más delgada que Eva'. < 5.5. XX. Hoy en la lección (clase) de español el profesor ha hablado de España. a) Cuando iba a la escuela y no tenía más que 18 años. porque todo el mundo quería gozar. capital de España. En el telegrama me invitaba a la boda de su hija. Allí había mucha gente. Subí al tren en el último momento. Este es el peor tejido. Aquellos cuadros son los más hermosos. . Eva es menos delgada que María. Mi hermano mayor es más grande que yo.000 kilómetros cuadrados. Le ayudaré a usted con sumo gusto. Comprábamos (Tomábamos) siempre localidades baratas porque no teñíamos nunca > mucho dinero. tras mi hermano mayor estaba sentado en un bando en el jardín leyendo (y leía) unos libros. Hemos leído mucho de Madrid. La superficie de España es casi de 500. nos habla mucho de esa hermosa ciudad. cobre. 5. Puedes imaginarte. Pasábamos todo el día al aire libre. la tercera sala es la más grande. Mien. El territorio dé España está atravesado por muchos rjíos. Este trabajo es superior g. Luis ha gastado menos dinero que tú. (las) aceitunas y (los) vinos de España son famosos en el mundo entero. Han gastado tantos florines como nosotros. Aquellos cuadros no son tan hermosos como crees. carbón. España posee en abundancia hierro. XXI. Mediterráneo. Me acuerdo que entonces vivíamos todavía con nuestros padres. ayer por la mañana me levanté a las cinco. iba a menudo al teatro y. b) Hacía un tiempo hermoso. ya daba un paseo con Margarita por el parque. — He gastado mucho dinero. Los cereales. y a las cinco y media ya salí de casa para alcanzar el tren de las seis. Comí y bebí todo el > 334 . Todos los coches estaban repletos. Mi hermana menor es más pequeña que tú. El sábado por la noche estaba cenando. Vosotros coméis más que nosotros. Querido amigo . Recorrí todo el tren pero no logré hallar un sitio libre. Los cuadros de este pintor son hermosísimos (muy hermosos. Estos cuadros son hermosos. Ellos han gastado menos que nosotros. Eva es tan delgada como Isabel.del tiempo hermoso. Pues bien.vJosé es el mejor alumno. Estos cuadros son tan hermosos como aquellos. un cine. y no lejos de nuestra casa había. España está limitada al norte por Francia. mi hermano mayor venía también conmigo. Tu pluma es mejor que la mía. al oeste por Portugal. — Eva e Isabel no son tan gordas como parece. cuándo recibí un telegrama de un amigo mío de provincias. Por fortuna el viaje no duró largo tiempo. Bebo poquísimo. La primera sala es la más pequeña. sumamente hermosos). Ésta es una calidad superior. 4. nuestras fuerzas. Nuestro tío Toñuelo ha estado ya en Madrid. Esos cuadros son más hermosos. El mapa de España está reproducido también en nuestro libro. Estos tejidos son pésimos.al cine. Has gastado más dinero que yo. Dispénsame/ (Excúsame) que te molesto con mi carta pero tengo que explicarte por qué no te llamé ayer por teléfono. Ahora ya conozco la geografía de España. En la estación mi amigo me recibió con gran alegría. Hacía (Había) sol. con todo eso es un país más agrícola que industrial. al sur y al este por el mar. Este queso es óptimo. . María es la muchacha "más • delgada de la familia. Este tejido es peor que aquél. Me gustaban no sólo las películas húngaras sino también las extranjeras! Pero no iba solo. Hemos gastado más de veinte florines. 4. No habéis gastado más que treinta florines.

hubo muchos aplausos durante la función. A mí me gusta la música de baile más que la otra. XXII. — Habiendo llegado el tren con retraso. — En el museo vimos muchas cosas interesantes. En casa de Blanca hubo una pequeña tertulia. a) Ayer por la noche me divertí muchísimo. XXIII. me levantaré. Bailamos hasta la media noche. Cuando habré revelado las fotografías. — Carlos habla más que los otros. ¿Se divirtió tu hermana menor? Ella también se divirtió muchísimo. — Hablo el castellano mejor que lo escribo. 4. Entre. Es él (ella). ••335 . Sofía. — ¿Os divertisteis ayer? Sí. — Hoy hemos recibido más cartas que otras veces. luego daré un paseo con mis hijos por el parque municipal. — Segm leyendo el texto. soy yo. — ¿Por qué no nos lo dijiste? — La revista se la di a Ernesto. tuvimos que esperar mucho en la estación. compramos localidades para la función de esta tarde.jQué lástima habernos levantado tarde! — jQué lástima haberse levantado tarde! — Después de comer (Después de haber comido) algo fuimos al teatro. — Habiendo aprendido las palabras nuevas. — ¿Dónde pusisteis el periódico? — No pude escribir la carta. — Teniendo ganas de ir a teatro. volví a casa. periódico me acostaré. — Durmieron profundamente. 5. Pero mañana por la tarde pasaré por tu casa. c) ¿Eres tú? Sí. Por eso te he escrito esta tarjeta. los invitados estuvieron Julia. — Mis hermanos fueron al cine. — Tus padres viven ahora más felizmente que antes. 4. Ernesto bailó más y mejor que los otros. Son ellos (ellas). Mis padres sienten no haberos visto. Hasta mañana. Más tarde pusimos discos de gramófono. — Todos los alumnos rieron. — ¿Por qué no vinisteis a vernos? — Esteban trajo consigo su máquina fotográfica. ¿Te salen bien tus fotografías? Muy bien porque yo mismo revelo los rollos de películas. — Mi abuelo murió en 1959. — Hoy me siento mejor que ayer. — Los niños gritan a más y mejor. — Hablaré con Juan cuando haya vuelto de la fábrica. responderás bien en la escuela. Cuando habré dormido a más no poder. — Aprendiendo las palabras nuevas. Habrán sido las nueve cuando volví a casa. a) Me alegro de poder invitarte a comer. — Después de mostrar (Después de haber mostrado) mi billete. — Ayer estuvimos en casa. — ¿Tu viste que esperar mucho? — Quisimos hablar con ellos. b) Llueve a más y mejor. el violín. y volví a la capital sólo con el último tren. — Sentiste no tener tiempo. — Trabajamos a más no poder (hasta no más). a) Luis me pidió dinero. Edmundo y Ernesto también. — ¡Qué lástima haberme levantado tarde! — jQué lástima haberte levantado tarde 1 —. Cuando habré leído el. — Habiendo terminado su trabajo los obreros volvieron a casa. \. Sofía tocó el piano y Edmundo. — Fuimos al teatro sin llevar con nosotros los gemelos. b) Habiendo terminado el trabajo.día. — Mis padres sienten veros tan raramente. — He trabajado muchísimo. — Eva estudia menos que los otros (las otras). te las mostraré. responderás bien en la escuela. Esta noche no te llamaré por teléfono porque tengo mucho sueño y quiero irme a la cama temprano. Me alegro de haber pndido invitarte a comer. — ¿Qué hora es? Serán las diez. b) ¿Qué harás mañana? Mañana será domingo. — Habiendo desempeñado bien los actores sus papeles. ¿Sois vosotros? Somos nosotros. muchísimo.' — Mi madre cocina mejor que la tía Teresa. entré en el palco. Llevaré conmigo la máquina fotográfica y haré la mar de fotos de mis niños.

Mi abuelo nació en Szeged y murió en Budapest. — Esta camisa es de calidad inferior a la otra. porque veo mejor de la platea. Me desperté de excelente humor porque había dormido a más no poder. — He mostrado (enseñado) a mi mujer los billetes comprados. Él era el mejor hombre dél mundo. Por eso hubo muchos aplausos durante toda la función. — Cuándo ayer recibí el telegrama llamé por teléfono a mi hermano mayor y a mi hermana menor. — ¿Por qué no viniste el domingo a vernos? — No pude hacer nada. — La lengua española hablada en la América del Sur no se distingue mucho de la lengua hablada en España. — En el año pasado el consejo municipal mandó construir muchísimas casas nuevas. — ¿No habéis dormido bastante? — No sé cuándo están abiertos los museos. — Tanto valemos cuanto sabemos. — ¿Dónde has puesto las cartas escritas? — Hemos resuelto subir al monte. — El queso que compré ayer era óptimo.5. — El sábado por la tarde hice una excursión a las montañas. La próxima vez no iré solo sino con mi. Esta tarde he vuelto tarde a casa de la fábrica.ro ayer llovió e hizo viento. — Tú tienes los ojos más vivos que María. — Nuestros parientes nos recibieron con suma >' alegría. Sé que a él también le gustan las piezas buenas. — El profesor ha leído los ejercicios escritos por los alumnos. — Cuando Andrés tenía doce años era un muchacho (niño) pequeño y gordo. A mí me gustó mucho la pieza. i— El domingo subimos al monte más alto. — Budapest está dividido en dos partes • por el Danubio. — Creo que este trabajo será superior a nuestras fuerzas. — ¿Por qué no sois tan aplicados como los niños del tío Miguel? — Cuando. — Mis padres viven en el piso superior. — El camino era muy largo (larguísimo). — El hombre pobre estará contento también con el más mínimo dinero. — Inés tiene los cabellos más largos que tú. — España es un país riquísimo. — Los ejercicios los tenemos escritos ya. — Quisimos hablar con Pablo pero él no estaba en casa. — Llegó (Ha llegado) el momento supremo. — Cuando uno quiere divertirse va al teatro o al cine. 4. y también la música les gustó a todos. Habiendo llevado conmigo los gemelos. 1. puestos sobre la mesa. — Mientras Paco escuchaba la radio yo leía el periódico. — Los alumnos pusieron los cuadernos sobre la mesa. — A mi hermano menor no le he dado má3 que cuarenta florines. — Cuando iba a la universidad me interesaba por todo. limpiándome los dientes y peindándome en el cuarto dé baño. Esteban y yo éramos condiscípulos. — Mandé traer azúcar de la tienda. La orilla derecha está limitada por las montañas. El teatro estaba repleto. 336 . Una de las actrices desempeñó su papel con una maestría extraordinaria. — Ayer respondiste pésimamente en la escuela. XXÍV. — Anteayer hizo un tiempo hermoso pe. No siento haber visto la comedia. — ¿ Cómo era la función? Era óptima (muy buena). Ayer fuimos al teatro donde vimos el reestreno de la pieza de Shakespeare. — El periódico de hoy no lo he visto entre los periódicos. 2. — Yo sé más palabras españolas que tú. — Te ayudo con sumo gusto. — Hoy los niños no se han lavado todavía. — Mi amigo manda hacer todos sus trajes al sastre. pensaba en la pieza que había visto el sábado por la noche en el Teatro Alegre. — He visto los libros comprados. — Tú estudias menos que yo. amigo Paco. Pero es lástima que mí asiento estaba (se hallaba) en un palco. —Nosotros ya tenemos leídas estas revistas. Ayer fue domingo. La representación alcanzó un gran éxito. éramos niños tú eras más fuerte que yo. i 3. — Ellos son felicísimos. lo vi todo bien. — He dado más de cincuenta florines a mi hermana mayor. Lavándome.

pero no quería. pero no tengo tiempo. a) Tomaría el sol. — Cuando te habrás vestido ven al comedor a desayunarte. nos apresuramos a casa. — Vosotros no veis lo desdichadas que son esas muchachas. pero debéis salir. fui a verle. — ¿Se divirtió Margarita ayer en casa de los Varga? Creo que se divirtió muchísimo. — Sabíamos que el tren llevaría retraso.> — Cuando supe que mi amigo estaba enfermo. Nos gustaría mucho ver mundo. las montañas no eran ya tan hermosas como antes. — Le conté a Pedro lo malo que es el libro. — Habríamos podido leer un libro. responded en seguida. b) Yo sabía que tú saldrías (te marcharías). — Excúsame no haberte escrito. — ¿Me haría el favor de pasarme la sal? — Saldríamos de casa. utilizando todos los medios de transporte modernos. — Nosotros no sabemos lo difíciles que son estos ejercicios. — ¿Qué trajiste contigo del extranjero? Traje conmigo algunas camisas y unos pares de medias.Juan habría salido (se habría marchado) de casa. — ¿Ha llegado ya el tren? Habrá llegado ya porque son las diez. — Decías (Dijiste) que el señor Kiss vendría. — Luego que hubo comenzado a llover. Tengo un hermano que vive en la Argentina. Quien no le conoce no puede imaginarse lo 22 Spanyol nyelvkönyv — 8614 t ( * *337 . pero llueve. — Nuestros padres escribieron que el tío Lodovico saldría para Budapest. — Cuando habréis recibido mi carta. Hace medio año me escribió en su carta que nos invitaría. — ¡Lo feo que es este cuadro I — ¡Lo bien que habla español tu padre! — ¡Lo que o» habéis reído de nosotros I — ¡En mi vida he visto estatuas tan hermosas! — En su vida ha escuchado una música tan bella. — Ayer por la tarde llovió a más y mejor (a más no poder). — Siento no haber hablado con José. — Mi padre trabajó hasta más no poder en la fábrica. — Habiendo visto ya la comedia nueva. — Después de haber entregado (Habiendo entregado) mi abrigo a la encargada del guardarropa. — Dormí más profundamente que tú. soy yo. 5. Juan? Sí. — El rey perdonó al bufón que le había ofendido gravemente. — Nos divertimos más que vosotros. — Mi mujer estaba muy contenta con los billetes de teatro que yo había recibido del director cultural de la fábrica. 3. — ¿Eres tú. — A ver lo fuertes que son Francisco y Arturo. pero ahora tienes que marcharte. Yo tendría ánimos para subir a un avión» pero mi mujer tendría miedo a viajar por aire. Ayer recibí el dinero que mis padres me habían mandado. — Después de que nos hubimos vestido. — Nu puedes imaginarte lo buenos que son mis padres. — Los niños rieron mucho en el cine. — Tan pronto como mi hermano mayor hubo llegado a la estación. c) Juan sabe lo cansada que está Ana. — Habiendo desaparecido la nieve. dimos un paseo en el parque. Mi hermano nos escribió que se alegraría mucho de nuestra visita. XXV. — María escribió (ha escrito) que los parientes vendrían a vernos. — Vosotros ya habréis visto la pieza nueva. Viajaríamos por tierra y mar. Bailó a más no poder. — Podrían hacer una excursión. — Habiendo ofendido gravemente el bufón al califa. — Vendríais a vernos. a pasar unas semanas en su casa. a mi mujer y a mí. éste le condenó a muerte. entré en la platea. 4. — Decíais (Dijisteis) que Pepe no tendría tiempo. — Habrán sido las siete y media cuando empezó la función. -*. me llamó por teléfono. — Supimos que nuestros parientes ya habían llegado con el tren de las dos. — Escribirías una carta a tus padres. — Ustedes habrían podido tomar el sol.. pero ya es tarde. — Sentimos no haber visto la pieza nueva. nos quedamos en casa.

Acontece) que el periódico lo traen sólo después de las siete. — Nos iremos a menos que llueva. Quizá(s) esté enferma. — No ignoro que Ana es una buena ama de casa. con tal de que) vengas a verme. luego que) venga el cartero. — Mi tío ignora que Ana sea una buena ama de casa. En la Argentina se presentarían muchas ocasiones para hablar español (para que uno hable español). — Tengo que salir para Szeged. — Es (una) lástima que de aquí no oiga la música. Os prometemos que saldremos para Budapest a condición (de) que paséis por lo menos dos semanas con nosotros.bueno que es. — Nosotros llevamos trabajando treinta años en esta fábrica. 2. — Es hora (tiempo) de que los niños vuelvan a casa. — Por extraño que parezca. — Enséñeme usted un libro que sea interesante. me quedaré aquí. — Te agradezco que vengas a verme. — ¡ Ojalá (que) tuvieses (tuvieras) razón 1 — No sabía qué tiempo hiciese (hiciera) afuera. — Me marcharé (Saldré) apenas (así que. — Nuestros amigos creen que venimos. — Llevo diez años de profesor en esta escuela. — No sé sí viene a las diez o a las once. Ana se sienta en un sillón y abre cuidadosamente el sobre. Creo que tu marido se alegra cuando tenga ocasión de viajar. — Es bueno que nuestros padres vivan en Budapest. — Antes (de) que lea la carta. — Negamos que los niños sean holgazanes. — Tú eres el tercero que lo diga. La mujer de Juan está hoy muy contenta porque ha recibido una carta de su cuñada. b) Puede ser que tengáis razón. dejará de llover. Por eso hemos decidido pagar (que pagaremos) todos vuestros gastos de viaje. Dolores escribe entre otras cosas: Ardo de deseos de veros. XXVI. — En mi vida he pensado que saldría para la Argentina. — Cuando llegues a la oficina. — No negábamos que Margarita 338» . Ana no ha vuelto aún a casa. — Milagro será que nuestros amigos estén en casa. — ¿No sabes cuándo llega el cartero? — Sé que viene a las diez. no le creo. — No nos marchamos sin que hablemos con él. Es posible que no tengáis bastante dinero. — Consta (Es claro) que te equivocas. — ¿No hay aquí nadie que hable el francés? — Haré lo que usted quiera. — ¿No lamentáis que yo no . — ¿Cuánto tiempo llevas sin fumar? — Mis parientes ya llevan dos días en Budapest. d) Llevo dos días sin comer. — Tememos (de) que el tren no llegue puntualmente. no me compraré el traje nuevo. — Sé que ya es tarde. 2. en cuanto que. — Puede ser que ya sea tarde. — Diga lo que diga. 3. — Me alegro (de) que usted hable español. Mi marido y yo queremos que vengáis a vernos. — Hoy me quedo en casa a condición (de) que (siempre que. a) Quizá(s) tengas razón. — Sienten que estemos enfermos. — No sé qué tiempo haga afuera. a) Quizá(s) Pedro tuviese (tuviera) razón. Cuando Ana vio el sobre con los sellos argentinos. — Quiero escribir a mis padres antes (de) que me marche. pensó para sí: — ¿Es posible que mi cuñada me escriba una carta? Lleva medio año sin escribir. tan pronto como. — No negamos que Margarita es holgazana algunas veces. — Ocurre (Sucede. — Ojala (que) tengas razón. — Sea como sea. — Pablo dice que está enfermo. —Negábamos que los niños fuesen (fueran) holgazanes. ¡Venid lo antes posible 1 XXVII. — Aunque tengo dinero. cueste lo que cueste. — El matrimonio Varga está muy contento de que pueda salir para la Argentina. venga con vosotros? c) Debo (Tengo que) salir de casa aunque llueva. — Nuestros amigos no creen que venga también Pedro.

— Dijese lo que dijese. costase lo que costase (costara lo que costara). — No había nadie allí que hablase (hablara) el francés. En la carta me rogó que fuera (fuese) a verle. Sería necesario que me comprase (comprara) un traje nuevo. — ¿No sabías cuándo venía el cartero? — Sabía que venía a las diez. Superfluo decir. Quisiera hablar con 22* 339 . — Quisiera comprar un sombrero. — Sabíamos que era ya tarde. Me la había escrito mi cuñado. — Me alegraba (de) que María hablase (hablara) español. No sabía con certeza (seguramente) si viene a las diez o a las once. — Aunque tenía dinero. yo no deseaba verle. Estaba claro como dos y dos son cuatro que ocasión tan provechosa no se me presentaría otra vez para ver mundo. — Quise escribir a mis padres antes (de) que me marchase (marchara). Ayer recibí una carta de la América del Sur. — Era hora (tiempo) de que los niños volviesen (volvieran) a casa. — Mi tío ignoraba que Ana fuese (fuera) una buena ama de casa. Ocurría (Sucedía. — Constaba (Era claro) que Miguel se equivocaba. — Nuestros amigos creían que veníamos. — Le rogué a mi amigo (que) me enseñase (enseñara) un libro que fuese (fuera) interesante. — ¿Pudiera hablar con el señor Kiss? — ¿Pudiéramos ver los tejidos nuevos? b) Era necesario que tuvieseis (tuvierais) razón. — Fuese como fuese. Me sentía como si (igual que si) estuviese (estuviera) en el séptimo cielo. — Tenía que salir para Szeged. — Sentían que estuviésemos (estuviéramos) enfermos. — Me quedaría en casa a condición (de) que tú también te quedases (quedaras) aquí. Mi cuñado prometió también que pagaría los gastos del viaje. — Nuestros amigos quisieran venir a vernos. A pesar de eso tendría que gastar mucho dinero para los preparativos del viaje. — ¿No sentíais que yo no fuese (fuera) con vosotros? — Sería hora (tiempo) de que aprendieseis (aprendierais) la lección. no le creía. Le rogaría (que) me prestase (prestara) dos mil florines hasta que yo regresase (regresara) de la América del Sur. — El matrimonio Varga estaba muy contento de que pudiese (pudiera) salir para la Argentina. — Le dije a mi padre que yo haría lo que él quisiera. — Margarita fue la tercera que lo dijese (dijera). — Milagro sería que nuestros amigos estuviesen (estuvieran) en casa. no me compré el traje nuevo. c) Debí (Tuve que) salir de casa aunque lloviese (lloviera). — Nuestros amigos no creían que viniese (viniera) también Pedro. d) ¡Si nuestros padres supieran cuánto trabajamos I — ¡Si vieras cuántos libros tengo I — ¡Si oyerais a Eva lo bien que canta ! — ¡Igual que lo leyese (leyera) en una novela ! — ¡Como si no lo vieses (vieras)! ¡Como si no lo supieran 1 — Parece como si nevase (nevara). — (Yo) creía que cuando llegase (llegara) a la oficina. dejaría de llover. — Don Francisco se fue para que los niños pudiesen (pudieran) estudiar tranquilamente.era holgazana algunas veces. — No ignoraba que Ana era una buena ama de casa. — Te agradecí que vinieses (vinieras) a verme. — ¡Ojalá tuviese (tuviera) yo más tiempo 1 — ¡Ojalá me dijesen (dijeran) la verdad ! — ¡Ojalá vinieseis (vinierais) también vosotros 1 3. — No nos marcharíamos sin que hablásemos (habláramos) con él. Acontecía) que el periódico lo traían sólo depués de las siete. — Era (una) lástima que yo no oyese (oyera) la música. ¡Era (una) lástima que no tenía maleta ! jOjalá tuviese (tuviera) dinero en la libreta de ahorros I En el caso peor podría acudir a Don Francisco. — Nos iríamos a menos que lloviese (lloviera). me alegré mucho que mi cuñado pensase (pensara) en mí. — Era bueno que nuestros padres viviesen (vivieran) en Budapest.

Todo está preparado ya. Me he propuesto que del extranjero escribiré muchas cartas y tarjetas a mis conocidos (a mis amigos). — Si hubiesen (hubieran) dado un buen programa habríais (hubierais) ido al cine. ¡ Quién hubiera podido pensar dos meses antes que yo saldría para Roma I Me sentía como si me hubiera (hubiese) tocado la lotería. ¡Qué bien que me hayan concedido el pasaporte y los visados necesarios I Siento sólo que mi amigo no pueda acompañarme. No afirmamos que Ana haya tenido razón. 3. Los bultos los entregaré a un mozo que los llevará en un departamento para no fumadores. — ¿ Qué diríamos a Pablo si viniera (viniese)? — Por extraño que pareciera (pareciese). Mañana por la mañana saldré para el extranjero. 3. el asunto estaba así. — Si tuvieses (tuvieras) sueño te echarías a dormir (te acostarías). Espero que tendré un buen asiento en el tren. Tú eras el primero quien lo hubiera dicho. Estoy contento de que haya logrado arreglarlo todo. — Podía ser que hubieran perdido el tren. — Es bueno (Está bien) que también vosotros vengáis. — Os habríais (hubierais) echado a dormir si hubieseis (hubierais) tenido sueño. — ¡Ojalá me hubiera comprado el traje nuevo ! — ¡Ojalá (se) hubieran quedado en casa I — Te escribiría a condición de que tú contestaras (contestases) a mi carta. te comprarás el abrigo. — Habrías (Hubieras) estudiado más si te hubiese (hubiera) traído mi libro. Siento que no hayas tenido tiempo. no tengo preocupaciones. — Estudiaría (Estudiara) más si me trajeses (trajeras) tu libro. A Juan le agradó que le hubiera invitado a acompañarme. — Temíamos que llegáramos (llegásemos) tarde. — Iríamos al teatro si diesen (dieran) un buen programa. hubiera hablado) español? — Me iría (Me marcharía) donde quisieras. No afirmamos que Ana tuviera (tuviese) razón. Era bueno que tam' bien vosotros hubierais (hubieseis) venido. — Echaría un sueño si tuviese (tuviera) sueño. Sentía que no tuvieras (tuvieses) tiempo. nos habríamos (hubiéramos) echado a dormir. — Quizás mi hermano haya tenido razón. — Tú eras el primero (la primera) quien lo dijeras (dijeses). — Si tenía dinero. 4. Le rogaría (que) me concediese (concediera) seis semana» de vacaciones. — Si hubiésemos (hubiéramos) tenido sueño. — Si tienes dinero. No afirmamos que Ana hubiera (hubiese) tenido razón. Pedro no sabía que yo estuviera (estuviese) aquí. 340 . ¡Qué bien que yo haya aprendido algunas palabras en italiano 1 Iré a la estación en un taxi porque tengo (llevo) muchos bultos. que nos lo prestarais (prestaseis). a) Siento que no tengas tiempo. XXIX. Mi tren sale (saldrá) de la estación del Sur a las seis y cuarenta. — Pedro no sabe que yo esté aquí. Quisiera estar sentado cerca de la ventanilla para poder ver los hermosos paisajes. — Acaso nuestro amigo se haya marchado ya. gastaba mucho. Pedro no sabe que yo haya estado aquí. — Habríais gastado mucho si hubieseis (nubierais) tenido dinero. Pedro no sabía que yo hubiera (hubiese) estado aquí. Era bueno que también vosotros vinierais (vinieseis). — Gastaríamos mucho si tuviésemos (tuviéramos) dinero. — No afirmamos que Ana tenga razón. — Juan era el último que saliera (saliese) (hubiera salido) del cuarto.mi jefe también. b) Puede ser que el tren ya haya llegado. — ¿No habéis hallado a ninguno que hablara (hablase. Es bueno que también vosotros hayáis venido. Sentía que no hubieras (hubieses) tenido tiempo. a) Si tengo dinero. pero él temía de que sus jefes no le concederían seis semanas de vacaciones. — Leeríamos el periódico a condición de. XXVIII.

— que yo dijera (dijese) a todos que tú no estabas en casa. porque paraba siempre allí cada vez que venía a Budapest. 4. mis hijos no podrían pasar sus vacaciones en su casa. Cuando estudiaba en la universidad Pepe y yo vivimos juntos. — Era menester que saliésemos (saliéramos) para Viena. Estoy muy contenta de que me traiga una carta. escribiera) un libro. Mi padre estaba muy contento de que yo estuviese (estuviera) bien y que hubiese (hubiera) pasado al examen. No sabíamos que Juan saliese (saliera) para la Argentina. Si hubiéramos (hubiésemos) tenido másdinero habríamos (hubiéramos) visitado también Sicilia. Me sentaré en aquel sillón y empezaré a leer una novela. Así pues fui al hotel para encontrarme con él. Tú no sabes lo agradable que es con un tiempo semejante estar sentado cerca de la ventanilla en el departamento (compartimiento) del tren rápido y mirar el hermoso paisaje. Sería mayo cuando llegamos a Venecia. No estaría mal que también nosotros viésemos (viéramos) mundo» 341. — Quisiera (Querría) que me escribieses (escribieras) una carta. — Tú mismo me has rogado. pasaría todo el día en el jardín. En mi vida olvidaré lo interesante que fue un nuestro viaje en Italia. — Hubieras podido figurarte que para mi padre estoy siempre en casa. Si no viviese (viviera) en el campo. Es fácil que vuelva sólo después de las nueve.b) Pienso que Pablo escriba (haya escrito. Sucedió . una vez que tenía mucho que estudiar y por eso rogué a Pepe que dijera (dijese) a todos que yo no estaba en casa. — Escribiremos a nuestros padres que ahora estamos aquí — mañana estaremos" en Debrecen — ayer estábamos en Szeged. — No sé cuándo Juan vuelve a casa. • „ 3. . con el amigo de Juan que nos relató que Juan había recibido seis semanas devacaciones. (acaso) sea mejor que viva en el campo. podría escribirnos más a menudo (con más frecuencia). Siento que no viva en la capital. Puede ser que mi marido hoy vaya a ver a su hermana mayor. Ignoro también qué hora seaPuede ser que ya sea tarde. — Estoy contento de que tú te quedes aquí — te hayas quedado aquí. — Estaba contento de que quedases aquí — te hubieses (hubieras) quedado aquí — te quedarías (quedases. Aunque se queje siempre de que no tiene dinero. — No sabíamos cuándo llegase (llegara) — hubiese (hubiera) llegado — llegaría el tren. Sea como sea. La tía Teresa lleva sin escribirnos mucha tiempo. Ayer hablamos. — Pensaba que Pablo escribiese (escribiera) — hubiese (hubiera) escrito — escribiría (escribiese. XXX. No puedes imaginarte lo hermoso que es nuestro jardín. Temo que 'esté enferma. No creo que sea Juan. — ¿Por qué has dicho que no estaba en casa cuando llegó mi padre? — le preguntó a Pepe. escribirá) un libro. Podéis imaginaros lo furioso que estaba que no había podido hablar con mi padre. De allí proseguimos nuestro viaje para Florencia y Roma. Llevomucho tiempo sin leer un buen libro. quedaras) aquí. — Por fortuna sabía que mi padre había parado en el hotel de la Paz. daría un paseo en el jardín. — Será menester que salgamos para Viena. Llaman a la puerta. Pero quizás. vive bien porque cría cerdos (puercos). — Habría querido (Hubiera querido) que me hubieses (hubieras) escrito una carta» — No sabemos cuándo llegue — haya llegado — llegará el tren. Creo que tiene también un huerto frutal. Por la noche Pepe me relató que mi padre había venido a verme. 2. — Nosotros preferiríamos hacer un viaje. quizás sea el cartero. Yo fui al otro cuarto y no oí que llamaban a la puerta. Es lástima que hoy no haga sol. Me parece que hoy he tra-* bajado bastante. Si dependiese (dependiera) de mí. 1. — Hace algunos siglos no se sabía que la tierra gira alrededor del sol. Si hiciese (hiciera) sol. — contestó Pepe.

escucharía la radio y leería el libro que había empezado a leer hace algunos días. Después de entregar sus bultos al mozo fueron a la sala de espera. (Es. — No conocemos los asuntos de que hablan ustedes. — La tía Teresa estaba acompañada de su marido. Pero iré a verle mañana. — ¿ Qué harías (hicieras) si ahora no tuvieses (tuvieras) que ir a la escuela? Iría a ver a mi cuñado. Ayer por la mañana me levanté tarde porque estaba cansado y no oí que sonaba el despertador. a) Esta carta no ha sido traída por el cartero. señores. eslaba en el séptimo cielo. pero no hacía sol y hacía frío. — Los cuadernos que me has comprado son gruesos. hubiera) tenido tiempo de ayudarhos. pero está ocupado. pero ésta no era bastante para que pagase también los gastos de viaje de sus hijos. — No conozco a los hombres que están sentados en el primer banco. ¿Tú has escrito los ejercicios? Yo no era (fui) tan aplicado como tú. Cuando leyó la caria de su hermana. — El alumno con quien he hablado es el hijo de mi amigo. entonces. El libro era tan interesante que no sabía que fuese (fuera) ya tan tarde. ¡Qué bien que ya ayer nos hubiéramos (hubiésemos) asegurado un taxi. — A Pedro se le alaba por su bondad. — Los buenos alumnos son alabados por todos. Si no fuese (fuera) a la lección de español. — No conocemos las personas de quienes hablan ustedes. — Los museos se visitan por la mañana.Si tuviésemos (tuviéramos) más dinero. — Juan no creyó que su hermana mayor le invitarla. 4. ¡Ojalá hubiese estudiado mejor el español! ¡Ojalá pudiera (pudiese) llevar consigo a sus hijos I Juan tenía una cierta suma de dinero en el banco. No creo que hayamos olvidado algo. Era) lástima que la tía Matilde no haya (hubiese. 342 . 3. el profesor creería que no me he preparado. El tiempo pasó pronto. Así pues eché un sueño y no me levanté que a eso de las diez. Si hubiera (hubiese) hecho un tiempo hermoso. 4. — Estos objetos no se venden. — Estos cuadros no se compran. yo también habría (hubiera) escrito los ejercicios. b) Se compra cuadros. — La pluma con que escribo no es muy buena. Creo que tendrá tiempo de recibirles. — Inés es amada de toda la familia. El matrimonio Varga estuvo contento de que el mozo hubiese (hubiera) hallado buenos asientos en un departamento para no fumadores. ¿Pudiéramos. — Quisiéramos hablar con el señor director. No sería mal que llegásemos (llegáramos) a la estación con media hora de anticipación. — Este ejercicio fue escrito por Juan. hablar con su substituto? Hagan ustedes el favor de sentarse. Por fortuna era domingo y no tenía que ir a la oficina. — ¡Quién hubiera podido pensar que tanta gente haría cola delante de las ventanillas ! Los Varga se alegraron de que hubiesen (hubieran) llegado a la estación con media hora de anticipación. a) El libro que ves sobre la mesa es mío. nosotros también podríamos hacer gestiones para obtener los pasaportes. Por eso decidí quedar(me) en casa. ¿Está? Sí. Tienes razón. No tuvieron que esperar mucho porque cinco minutos más tarde abrieron las puertas hacia el andén. — Ha llegado la señorita a quien quiero dar mi libro. — Estas cartas no serán llevadas a (los) Correos por Eva. habría (hubiera) hecho una excursión con mis amigos. Juan sentía que sus hijos no hubieran (hubiesen) podido venir a la estación. XXXI. — No conocemos a las señoras que habéis saludado. Si no hubiera (hubiese) tenido que escribir (Si no debiera escribir) un informe para mi jefe. Estoy contento de que lo hayamos preparado todo. 5.

El léxico y la sintaxis del latín vulgar tenía diferencias apreciables con el latín literario usado por los escritores romanos clásicos. — He venido a fin de (para) hablar contigo. nuestros amigos tampoco nos llaman por teléfono. el levantarse tarde . hace ya más de veinte años que estoy aquí. — En vez de tocar el piano lees un libro. d) Te busca alguien cuyo hermano iba contigo a la escuela. — Si hubiera visto a Ana me habría acercado a ella. — He aquí los sobres de las cartas de los cuales (de las cuales) te he hablado. ¿Quién fue el primero en entrar en el cuarto? 343 . 4. el saber lenguas . le dijo : — Amigo mío. al ponerse el sol. y todavía no entienden ni hablan la lengua española. — No sabemos cuándo marcharnos. — María aprende a cocinar. — Le he traído a usted el libro de cuyo contenido ya he hablado a usted. no puedes figurarte lo tontos que son los hombres con quienes. — Con no estar enfermos. — A no ir Carlos a la escuela. con el andar del tiempo . — Será mejor llamarles por teléfono. XXXII. no nos sentimos bien. a las cuales habéis encontrado) por la calle. Ayer en la clase de español nuestro profesor habló de la lengua española. latín vulgar hablado por los conquistadores romanos. — Son muchos los que hablan el español. — Además de no escribirnos. Este hombre no era capaz de aprender el holandés. — Habéis hecho bien en ponernos un telegrama. — No se han arrepentido de habernos escrito. — Al bajar al piso bajo encontramos a Isabel. c) Ha llegado la hermana de mi amigo de la cual (del cual) te he hablado mucho. — Escríbeme de lo que quieras. — Antes de empezar a leer el libro tengo que llamar por teléfono a Pablo. 2. — Mi amigo me ha invitado a ir con él al cine. — Era hora de despedirnos. a) Después de escribir la carta. — Anoche leí un libro cuyo título ya no recuerdo (de cuyo título ya no m3 acuerdo). — No quiero molestarle (disturbarle) a usted. — Hay periódicos cuyos artículos son siempre interesantes. el escribir cartas.NO nos cansamos de admirar los cuadros hermosos. — El tren no tardará en llegar. Nos explicó que la lengua hablada por los españoles fue llamada castellana porque fue hablada primeramente en Castilla. T. — Aprenderemos las palabras hasta saberlas. b) Celebro (Me alegro de) verte. 5. — Era una delicia el hacer una excursión a las montañas. — En el teatro he visto a los hijos de la tía Inés y de la tía Margarita. el contar cuentos . — Eugenio se metió la carta en el bolsillo sin leerla. — Trataré de hacer (cumplir con) mi deber. — Lo que dices no me interesa. fui a echarla al buzón. el profesor creería que no se había preparado. Cuando un compatriota ^paisano) acertó a pasar por el pueblo.b) Pablo es (era) el que me acompañó a la estación. El idioma español es lá continuación del . el criticar a otros. nadie les esperaba a nuestros padres en la estación. — Hoy ya no parará de llover. con los cuales (con las cuales) os habéis encontrado (a los cuales. el leer libros y periódicos. — Solemos (Estamos acostumbrados a) comer a la una. Él español como idioma nativo es hablado hoy por más de cien millones de hombres en el mundo. — Eva era la que me abrió la puerta. — Te contaré una historia interesante de un andaluz que vivía ya hace veinte años en un pueblecito de Holanda. — Por no habernos puesto un telegrama. — Eran los periódicos y no los libros los que he visto sobre la mesa. vivo en este pueblo. al llegar al mercado . el aprender las palabras nuevas .

su hijo y de un burro. — (Siquiera hubiesen estado en casa I — Ni siquiera me ha mirado (No me ha mirado siquiera). — Lo ves. Debo (Tengo que. — ¿Por qué no dejáis de hablar? — Dejaré yo de ser (llamarme) Pedro si eso no es verdad. hijo mío. XXXIII. — ¿A dónde vais a ir? Vamos al cine a tomar billetes. — Tres muchachas han venido a felicitarme con sendos ramilletes de flores. — Si no te molesto. Hay gente que no tiene opinión propia (independiente) y sigue siempre el consejo de los demás. — No nos han escrito siquiera una tarjeta. al tercer grupo de campesinos no les gustaba que el padre estaba montado en el burro y el hijo iba a pie. Me acuerdo que cuando tenía doce años. fueron al mercado en el pueblo vecino. He de) confesar que las matemáticas no se me daban bien. — El enfermo no está en su juicio. — dijo el labrador a su hijo. — ¿Dónde está tu padre? Está de viaje. Ahora trabajo de profesor en una escuela media. Acabamos de leer en la escuela un cuento que trata de un labrador. — Mi hermano menor iba a escribirme una carta cuando llegó mi telegrama. — Después de la comida nos pusimos a estudiar. Me interesaba siempre en los trenes. — Después de la cena me pondré a leer el libro. « Si nos disturbáis no acabaremos el trabajo — ni siquiera para las ocho. Espero que mis hijos cumplirán también con sus deberes y podrán ingresar en la universidad o en la escuela superior. — Mañana estaremos de caza. soñaba con hacerme maquinista ferroviario. Si no hubiera estudiado bien. — Voy a enseñarles a ustedes los tejidos nuevos. 3. tal vez no tendría colocación. Unos les criticaron al labrador y su hijo por llevar el burro sin jinete . — Mi tía volvió a escribirme. 2. El labrador todavía no se atrevía a dejarle a su hijo el cuidado de su casa y de sus tierras porque sabía que su hijo no tenía confianza en sí mismo. — Carlos acaba de salir del cuarto. — Cuando llegué a la escuela los alumnos acabaron de salir de las clases. — Temo de que habrá que aguardar mucho en la peluquería. — Al vernos se echaron a reir. Un día. c) Podrías darme siquiera un vaso de agua. — Nuestro tío ha vuelto a estar en París. — no se puede obrar a gusto de todos.. Por eso ingresé en la facultad de filología de la universidad. a) Acabo de escribir el ejercicio. tanto más me interesaba en las lenguas. — Estábamos para marcharnos cuando llegó Juan. Sabía que podría ingresar en la universidad sólo si me ponía a estudiar con energía y lograba aprobar los exámenes de ingreso.5. Desde aquel tiempo pasé todos mis exámenes con notas de sobresaliente. Me alegro de haber estudiado bien de niño. b) • Hungría abunda en toda clase de frutas. — ¿Por qué no hace usted pintar su habitación? — ¡No se haga usted rogar 1 — El jefe hizo copiar la carta otra vez por la mecanógrafa. — Mi hermano mayor estuvo dos años de embajador en Londres. — Si crees que María dice la verdad. — A mis tres hijos les he comprado sendos sombreros. Está para morir. — Si no cumplimos con nuestros deberes no cumpliremos el plan. — Terminó por prestarme el libro. Camino del mercado encontraron varios grupos de campesinos. otros criticaron que el hijo estaba montado en el burro y el padre iba a pie. estás en un error. — Estas cartas están por escribir. 344 . — Si Pablo no tiene cuidado de su pluma (estilográfica) acabará con ella en el curso de un mes. me pongo a tocar el piano. — Yo no tengo nunca que aguardar. Más tarde ya soñaba con ingresar en la universidad. Ejerzo mi profesión desde hace diez años.

— En el museo nos quedamos mirando los cuadros de los pintores españoles. — Serían (Habrán estado) las once cuando quedé dormido. — les dije. En Hungría había gente que se ocupaba(n) con gusto en la lengua y literatura española. XXXV. — Verdad. — Tus amigos. Muchos días y noches pasaron hasta que uno de los marineros vio la tierra de lo alto del mástil. Leyendo esos libros iba convenciéndome de que la tierra debe de ser redonda. — María sigue leyendo su novela. • 4. El motivo de eso es que hasta ahora no han sido traducidas muchas obras españolas al húngaro. — Esos niños andan ocupados en construir casas. ¿Qué estás haciendo? Estoy escribiendo una carta a mis padres. titulada "Zaragoza". — Cuando entramos en el cuarto Juan y Miguel quedaron callados. — ¿Por qué no sigues durmiendo? Llevo durmiendo ya más de ocho horas. — Al vernos nuestros amigos quedaron sorprendidos. 3. — En las grandes ciudades los tranvías andan desapareciendo. — el descubrir tierras nuevas es tan fácil como mantener un huevo derecho sobre la punta. Esta pieza sigue (siendo) representada en el Teatro Nacional. Seguían diciendo que el descubrir tierras nuevas no presentaba ninguna dificultad. Entonces yo machaqué un poco el huevo y lo dejé en equilibrio. Cuando era un niño de ocho años. Salimos del puerto de Palos el tres de agosto de 1492. se burlaron de mí. — Nuestro barco se iba aproximando (iba aproximándose) a la ribera (orilla). — iba a menudo a la orilla del mar para ver los barcos navegando hacia países lejanos. Recientemente han sido publicadas en revistas en traducción húngara las poesías de Federico García Lorca y de otros poetas españoles.llevan esperándote más de una hora y media. Sabiendo que los sabios portugueses buscaban rutas más cortas para ir a la India. Todo es fácil después de que otro lo haya hecho. Al gobierno de España le hacían falta nuevas minas de oro y por eso me dio tres carabelas. — Si no logramos tomar un taxi nos veremos obligados a ir a pie a la estación. 4. Nunca podemos olvidar las hazañas de los dos protagonistas de la novela. — Nadie sabe cuándo está abierto el Museo Nacional. — De niños leímos con mucho gusto el Quijote de Cervantes. Cuando los sabios supieron que yo quería llegar a la India navegando hacia el oeste. entre otras la lucha de Don Quijote contra los molinos de viento. — Todos probaron pero ninguno lo consiguió. Continuaré tomando la medicina porque me siento todavía enfermo. — contaba Cristóbal Colón a sus amigos. Podéis imaginaros lo felices que éramos cuando pudimos poner pie en la tierra tanto tiempo esperada. 3. — Voy pensando que me equivocaba. Seguí dormido hasta las siete de la mañana. Leí todos los libros sobre viajes. — María se puso encendida cuando me acerqué a ella. salí para Lisboa para pedir su ayuda en realizar mis planes.XXXIV. — Nos quedamos mirando el mar azul y las aves que revoloteaban sobre el barco. — Carlos sigue sentado a la mesa leyendo la novela. — No creáis (penséis) que los grandes españoles dieran (diesen) gran importancia a mi descubrimiento. Además del Quijote descuellan en la literatura española también las obras de otros novelistas. — La tía de Margarita se está muriendo. En Hungría por lo general no se conoce bien la literatura española. Hace poco han sido traducidos al húngaro El Sombrero de tres Picos de Pedro Antonio de Álarcon y la novela de Benito Pérez Galdós. Mi mayor deseo era llegar a ser un célebre navegante. — Los libros sigan abiertos sobre los pupitres. — ¿Tienes ya escrita la traducción? Por no haber recibido de ti una carta me veo engañado. • 345 .

tenemos que ampliar nuestros conocimientos aprendiendo con aplicación las palabras desconocidas. podemos afirmar que hemos trabajado bien : con ayuda de un diccionario somos capaces de comprender y traducir cualquier texto español.XXXVI. después de un poco de ejercicio seremos capaces de comprender el habla de los españoles y. Abarcando con la vista el camino recorrido. dentro de poco nosotros mismos podremos hablar el hermoso idioma castellano. Para aprender bien una lengua debemos ocuparnos en ella durante años. cada día. Pero si queremos conocer las obras literarias en el original. aprovechándonos de toda ocasión para hablar el español. de vez en cuando. Este número es bastante para hablar y leer temas no demasiado complicados. la gramática y también las palabras antes estudiadas. o si necesitamos seguir estudios profesionales o técnicos. 2. pero más tarde cada vez más segura y correctamente. si no queremos olvidar el uso de la lengua tenemos que repasar. El estudio de una lengua no termina con la última lección de un manual. Pues bien. Conocemos ya cerca de tres mil palabras españolas. por decirlo así. ¡continuemos el trabajo empezado ! \ 646 . al comienzo lenta y cautamente. estudiándola. ¿Es difícil la lengua española? Ahora que ya sabemos algo de esa lengua podemos decirlo sinceramente : el español no es ni más fácil ni más difícil de cualquier otro idioma.

b e . vmi = ~ = plural. = vki.SPANYOL-MAGYAR SZÓTÁR E szótár a Bevezetésben és a 36 leckében előfordult valamennyi spanyol szót tartalmazza. személyében adjuk meg. en ~ bőven abundante bőséges abundar bőven van. az -a végű nőnemű l A spanyol ige főnévi igenévi alakja mellett a magyar jelentést a szótárak szo­ kásához híven a kijelentő mód jelen idejének egyes szám 3. = v. -nál. a + inf) véletlenül tesz vmit acomodado jómódú acomodador m . éppenséggel absoluto önálló abstraído gondolatokba merülve. olajbogyó acento hangzás. A főnév nemét (m = masculino hímnemű . valami a címszót ismétli a (ej) -nak. . ragozásuk meg­ található a könyv 309—314. los ~ s a nagyszülők abundancia bőség. felölel abrazo ölelés . felől acercarse (a) közeledik. / = femenino nőnemű) csak ott jelöljük. többes szám(ú főnév) lásd vagy valaki. főnévi igenév kötőszó melléknév névmás pl = /. hanglejtés. ~ s e unatkozik acabar befejez. A szótárban használt egyéb rövidítések: ej hat inf f ksz mn nm — = = = = = elöljárószó határozószó infinitivo. (könnyen) hozzáférhető acceso közeledés acción / cselekedet aceituna olíva. odajön acertar (acierto. A spanyol ige főnévi igeneve után zárójelben megtaláljuk az esetleges ragozási sajátosságokat. ahol kétséget támaszthat. meg-. -hez. -ra. A rendhagyó igéket csillaggal (*) jelöltük meg . lapján. terhére van (akinek: tárgyesel) . a világ­ tól elvonatkozva abuela nagyanya abuelo n a g y a p a . bevégez . tövis absolutamente teljességgel. származás abrazar választ (pálgát) . -nek . bővelkedik (amiben : de. oda­ lép. (téli)kabát abril m április •abrir (abierto) kinyit abrojo csalán. -hoz. -ba. -re . ~ a / jegy szedő acompañar (el)kísér aconsejar tanácsot ad (akinek: tárgyeset) acontecer történik. Az -o végű főnév hímnemű. odamegy. megesik acontecimiento esemény acordarse (me acuerdo) emlékszik vmire (de) 347 . en) aburrido unalmas aburrir untat. nyitva abogado ügyvéd abolengo eredet. -höz . hang­ súlyozás) acentuación / hangsúly aceptar elfogad acerca de (ej) illetően. dar un ~ megölel abrigar (de) megóv (vmitől) abrigo felöltő. -nél abanico legyező abierto nyitott. ~ de (+ inf) éppen az imént (történt vmi) academia akadémia acariciar (-icio) (meg)simogat acaso talán accesible megközelíthető.

figyel­ meztet. számtan algo valami(t) . más ~ de (ej) -on t S allí ott . néhány. alemana német alfabeto betűsor. körbe. ~se (de) dicsekszik (vmivel) alargarse elhúzódik alarma riadó alba hajnal albañil m kőműves alborada hajnal alborear hajnalodik alboroto zajos vidámság. utal alumna tanulólány alumno tanuló alusión / célzás alzarse felemelkedik. f fürdővendég 348 agujero lyuk. megerősít África Afrika afueras / pl környék. elszigetel ajedrez m sakk(játék). valamely. nyer aduana vám(hivatal) adusto szigorú. szellemes mon­ dás agüero jóslat águila sas agüista m. kedvel vmit afirmar állít. mogorva. en las ~ de vminek a környékén agitar lenget. ráz agosto augusztus agradable kellemes agradar jólesik. máquina de ~ borotva­ készülék . hálás (akinek: a . dott advenimiento trónralépés adverbio határozószó adversario ellenfél advertir (advierto) megjegyez. kiváló admirar megcsodál admitir megenged. raktár almendra mandula almendro mandulafa almohada párna alojamiento elhelyezés. de ~ rendben van acusado vádlott acusar (de) vádol (vmivel) acusativo tárgyeset adelante előre. besavanyo. ~ más még valami(t) alguien valaki algún. oda. ~se borotválkozik aficionado vmit szerető. ser ~ a szeret. folyamodik vkihez (a) acuerdo egyezmény. en voz alta hangosan altura magasság aludir céloz. megfojt: vízbe fúl ahora most. elszállásolás alquilar bérel.előbb(re). de ^ környező . keserűség acto felvonás . estar ~ (a) hozzá van szokva (vmihez) acostumbrar szokott acrimonia érdesség. algunas néhány alma lélek almacén m áruház . felverődik (j»Qítí allá ott. fordul. jabón de ~ borotva­ szappan . kedvelő . tetszik agradecer (-ezco) megköszön. amiért: tárgyeset) agradecido hálás agrícola mn földművelő agrio savanyú agua víz aguardar vár (ige) agudeza éleselméjűség. vidám zaj álbum m album alcanzar elér. ábécé álgebra algebra. másé al = a + el alabar dicsér. tárgyeset) afable nyájas(an). utolér alcoba hálófülke alcohol m alkohol. actor m színész actriz / színésznő acudir eljön. ~ de (ej) vmi körül alto magas . alguno valaki. azonkívül. en algún sitio valahol algunos. tener alquilado bérel alrededor (hat) körül. felhívja figyelmét (akinek. jugar al ~ sakkozik ajeno idegen. por -v egyelőre. nyílás ¡ah! ó! ahí ott (a measzólltott személynél) ahogar vízbe fojt. barátságos(an) afectuoso szívélyes afeitar borotvál . eltűr adoptar elfogad adquirir (adquiero) szerez. némi.acostarse (me acuesto) lefekszik acostumbrado megszokott. más «. hogy ¡adiós! isten veledl adjetivo melléknév admirable csodálatra méltó. ké­ sőbb adelgazar lesoványodik además azonfelül. szesz aldea falu aldeana parasztleány aldeano paraszt. kissé . falusi alegrarse (de) örül (vminek) alegre vidám alegremente vidáman alegría öröm Alejandro Sándor alemán. ~ bien nos hát ahorcar felakaszt ahorro takarékosság. ~ de azonfelül. megtakarított pénz aire m levegő aislar elkülönít.

rövid történet anfitrión m vendéglátó gazda Angela Angela anhelar óhajt. intelem amor m szeretet. gyorsan aprisionar magába zár. ~ (de) (ej) előtt anticipación / előleg. lo *~ posible lehetőleg minél előbb . színtelen apagar elolt aparador m pohárszék. halogat aplicación / szorgalom aplicado szorgalmas apoderarse (de) hatalmába kerít (vmit) apostar (apuesto) fogad (amibe: tárgyeset) apoyo segítség. hozzáfűz añadidura hozzáfűzés. ebédlőszekrény aparato készülék aparecer (-ezco) előtűnik. zakó americano amerikai amiga barátnő amigo barát amo gazda.' lángol argelino algíri (Argel m Algír) Argentina Argentina argentino argentin argüir (arguyo) vitatkozik armario szekrény armonioso dallamos arquitecto építész arquitectura építészet arrancar elindul arrastrar maga után húz. ráadásul ^ año év apagado tompa. elfoglal aprobar (apruebo) megállja helyét. ~se siet aprisa sietve. vágyódik (ami után: tárgyeset) anillo gyűrű animación / élénkség. korábban. alkonyodik . szerelem amueblado bútorozott Ana Anna anacronismo anakronizmus ananá ananász ancho széles. támogatás apreciable észrevehető. hajnalban amarillo sárga ambos. tener ~ s bátor aniversario évforduló anoche tegnap este v. ház ura amonestación / intés. de < innen — ara oltár. vonszol 349 . eped vmi után (tár gyesét) ante (ej) e l ő t t . cuanto ~ minél előbb . szeretetre méltó amanecer nappalodik. mn állati ánimo lélek. aquellas azok a aquéllos. elsősorban anteanoche tegnapelőtt este anteayer tegnapelőtt antemano . por -~ tetejébe. anteanoche tegnapelőtt este v. éjjel. cipel. forgalom animal m á l l a t . de ~ előre. con ~ előbb. letesz (vizsgát) aprovechar (fel)használ. aquélla az aquello az aquellos. előzetes antes (hat) előbb . aquéllas azok aquí i t t . alkony anónimo névtelen anotar feljegyez ansiar (ansio) vágyódik. ősi Antonio Anta) Antoñuelo Tóni anual évi anunciar hirdet. ~ de casa a ház úrnője amabilidad / kedvesség amable kedves. adoma.ama háziasszony. en ~ s de javára árabe arab Arabia Arábia Aragón m Aragónia aragonés. n y e r . jelentős apreciar . aquella az a aquél. mielőtt. tág(as) andaluz. ráadás. mind a ketten América Amerika. -a andalúziai andar jár. ~ del Sur DélAmerika americana kabát. hasznára v a n . el ~ (be)esteledés. bejelent añadir hozzátesz. megjelenik apasionado szenvedélyes apenas alig apercibir(se) észrevesz apetito étvágy apetitoso étvágygerjesztő aplauso taps aplazar elhalaszt. éjjel anochecer esteledik. ~ todo mindenekelőtt. előre antiguo régi. ¡que os aproveche! váljék egészségetekreI aproximarse közeledik apuesta fogadás apuntar súg aquel. al ~ virradat­ kor. ambas mind a kettő. aragonesa aragóniai árbol m (élő)fa arco ív arder ég. ~ que m i e l ő t t . sürget aprender megtanul apresurar siettet.megbecsül apremiar szorít. gazdasszony. un año ~ egy évvel ezelőtt. Endre anécdota / anekdota. szellem. megy andén m peron Andrés m András. előzetesen anterior előbbi. bátorság .

fel arriesgarse veszélynek teszi ki magát. szintén asistir jelen v a n . kék ég B bachillerato érettségi bailar táncol bailarín m táncos bailarina / táncosnő baile m tánc bajar lemegy. ily módon . a m i ~ véleményem szerint ¡ay! ó! ó jajl ayer tegnap ayuda segítség ayudar segít (akinek: tárgyeset) azúcar m (f) cukor j ~ en polvo porcukor azul kék . fasor averiguar kivizsgál aviador m repülő. törődik (akivel: tárgyeset) atentamente figyelmesen atento figyelő. leemel. vissza. érdes astro csillagzat. . még h a . fürdőkád barato olcsó barba szakáll barca csónak barco hajó barriga has. is autobús m autóbusz automático önműködő 350 automóvil m autó autor m szerző auxilio segítség ave / madár avenida út. el ~ kékség. dolog atar megköt atención / figyelem . ~ que mihelyt Ásia Ázsia asiento ülőhely. névelő Arturo Artúr asado sült ascensor m felvonó. . részt vesz (ahol: a) asno szamár asoleado napos. las islas ~ a Baleári szigetek banana banán banco pad . személypoggyász beber iszik becerro tinó Bélgica Belgium bello szép '"bendecir (bendigo) megáld berlinés. bank bandera zászló bandido bandita banquete m bankett bañarse (meg)fürdik baño fürdő . no ~ még . unos días ~ né­ hány nappal előbb atravesar (atravieso) átszel. . eso no está ^ ez így nincs rendjén. cubo de ~ szemetes vödör bata hálóköntös.¡arre! gyű te! arrear hajt. fokozódik aumentativo nagyító aun még . ~pues így h á t . j ó . átmegy (amin : tárgyeset) atreverse (a + inf) merészel vmit tenni atribuir tulajdonít aula előadóterem aumentarse növekszik. csillagkép asturiano asztúriai asunto ügy. sem aún még aunque ámbár. leszáll. . elintéz arrepentirse (me arrepiento) megbán (amit: de) arriba fent. estoy ~ meg va­ gyok lepve. m — jó. értesülés. (elren­ dez . vagyon. prestar ~ a ügye) vmire. úgy. ápol. jóllehet. parázs asegurar biztosít asemejar hasonlóvá tesz asesino gyilkos así így. merészel arroz m rizs arte m művészet articular tagolva ejt articulo cikk. eléggé bastar elég basura szemét. arcszín . . (ej) alatt. habár. . olyan . estar ~ figyel Atlántico Atlanti atrás hátra. ilyen. berlinesa berlini biblioteca könyvtár bien jól. napsütötte asombrado elámult. muy ~ (nagyon) helyes. noha. pilóta avión m repülőgép aviso hír. pocak barrio külváros . ütközet batir ver. nógat arreglar kitakarít. rendbe hoz. ámulok asombrar elképeszt. leenged bajo alacsony. alá balde : en ~ hiába Baleares . lift ascua izzó szén v. javak . (hat) eleget. is . rendben van . segít. látvány áspero durva. ámulatba ejt asombro csodálat. de ~ külvárosi bastante (mn) elegendő . kiszolgál. üt baúl m (nagy) bőrönd. ámulat aspecto külső. < que jóllehet. házikabát batalla csata. figyelmes . las finas atenciones kedves figyelmesség atender megvár. levesz. ülés asimismo ugyancsak.

en ~ rövid idő alatt. (be)cserél. — dormido elalszik. cserébe caminar megy. bueno jó buey m ökör bufón m udvari bolond bulbo hagyma bulto csomag. minden egyes. rövidesen brotar rügyezik Bruselas m Brüsszel buen. ágyúzás capaz (de) képes (vmire) capilla kápolna •351 . m vminek a feje cabildo káptalan cabo vég. föld. kis csomag cajón m fiók. mn mezei campo mező. / énekes(nő) cantar (meg) énekel cántaro. köcsög canto ének(lés) caña nád. doboz. utca. vidék. mun­ katárs camarera /. fiókos szekrény calaverada ostoba tréfa calcetín m zokni caldo húsleves calidad / minőség caliente meleg califa m kalifa calor m meleg. / ~ / teringettét! candente izzó canícula kánikula cansado fáradt cansar (el-. uram caballo ló cabello hajszál •caber elfér cabeza fej. megváltoz­ tat cambio csere. fel­ szolgáló camarote m hajófülke. megveti az ágya­ kat cámara szoba camarada m. en ~ de keresésében buscapié m cselfogás buscar keres butaca zsöllye. cantarillo korsó. poggyász (darab) buque m hajó Burdeos m Bordeaux burlarse (de) kinevet. se me hace la ~ agua összefut a nyál a számban bocado falat boda menyegző boga. ~se elfárad cantante m. < de — ahorros takarékpénztár cajetilla kis doboz. en ~ viszont. bilincs caer (caigo. fűszál cañón m ágyú cañonazo ágyúlövés. ki)fáraszt. buta ember bosque m erdő bostezar ásít bota csizma botella üveg bóveda boltozat Brasil m Brazília brazo kar breve rövid. gyalogol. menet­ jegy biografía életrajz bisabuelo dédapa bisiesto szökőbisutería díszmű.v.billete m bankjegy. estarse quedando ~ kopa­ szodik calzado cipő. f elvtárs. postaláda C caballeresco lovagi caballero lovag. en el — vidéken can m kutya Canarias / pl Kanári szigetek canario kanárimadár. iskolatárs. ~ dia mindennap. paraszt. vándorol camino út. terület. estar en ~ divatos bolsillo zseb bombón m praliné bondad / jóság. tenga la ~ de legyen olyan jó bonito csinos. utazás. de ~ dia mindennapi cadena lánc. nevet (vkin) burlesco humoros burro szamár busca keresés. kávéház caja láda. pénztár. ur. caes). kabin cambiar (be)vált. támlásszék buzón m levélszekrény. belépőjegy.muerto meg­ hal café m kávé. ékszeráru Blanca Blanka blanco fehér blanquear kimeszel bobo buta v. al ~ de végén. por la ~ az utcán callejón m szűk utca. kassza. bolond ember boca száj. caerse (le)esik. csúcs. jut. ~. estar en ~ ágyban fekszik. — ~ de su casa az úton hazafelé ponerse en ~ elindul. ~ de dormir hálóing campanilla csengő campesino falusi ember. útnak ered camisa ing. helyes borla pamacs borracho részeg borrico szamár. salir a pedir de ~ pompásan sikerül. tengo ~ melegem van caluroso forró calvo kopasz. múlva. en el < útközben. váltás. hacer las ~ s be. al fin y al <> végeredményben -- cada mindegyik. lábbeli calle / út. camarero m pincér(nő). sikátor cama ágy.

képes . nőül ciento száz vesz (akihez. (tan)óra . közepén carbón m szén cepillar. ~ ! hát persze! Castilla Kastília clase / osztály . férjhez megy . megül. más ~ közelebb carga teher. rabszolga ~ comedor étkezőkocsi caza vadászat coger (cojo) (Je)szed. ~ que.capital m tőke . cauteloso óvatos cautivo fogoly. megért central közép-.. en el ~ a közé­ ¡caramba! teringettétI pen. cég . ciertamente természetesen casco cserép . h a . itthon . mintegy carao hivatal. rárak közel. kastély mindenféle. akit: eon) cierto bizonyos . ügy : a "~ dí miatt cocinero szakács causar okoz. f főváros célebre híres capitel m oszlopfő cena vacsora capítulo fejezet cennr vacsorázik caprichoso szeszélyes centavo fillér (a peso Hzázadrésze) captar felfog. bezár carreta szekér cerveza sör carta levé). szinte caso eset. állás . szilánk cigarrillo cigaretta casi majdnem. meg­ cartelera plakát. megszüntet. hirdetmény cesar abbahagy. otra ~ (de) másféle casualidad 1 véletlenség. ~ de papeles papírkosár casa ház . rakomány cerca de (ej) mellett. rakomány cercano közeli caricatura karikatúra. por -« vélet clásico klasszikus " lenül clavo szeg catalán. catalana katalán. para el ~ de que arra cinc m cink é az esetre. ~ personal személy­ coincidencia egybeesés. número ~ tőszámnév cerca közel. középső. ~ cama hálókocsi. casada' férjezett científico tudományos casar kiházasít casarse egybekel . cielo é g . torzrajz cerciorarse de megbizonyosodik vmíről cariñoso Kedves cerco kör Cari ¡los Karcsi cerdo sertés. por ~ bizto­ san . előidéz coche m kocsi. ha . toda ~~ (de) castillo vár. bicegő 352 . központ. központi carabela kisebb vitorláshajó centro közép. . közelében . (nagyon) örül cojo sánta. egyidejűség azonossági igazolvány cojear biceg. jcielos! szent égi cien száz en ~ de los Varga Vargáéknál cieno iszap. biztos. sántít celebrar ünnepel. en el — de que fel­ cigarro szivar téve. elfog cohibición / gátlás cédula igazolvány . (hal) cargar megrak. • en ~ otthon. kártyalap cartel m plakát. sár casado nős . fog cazar vadászik . katalóniai cliente m vevő Catalina Katalin clima m éghajlat club m klub Cataluña Katalónia cobre m réz catálogo árjegyzék cocer (cuezo) főz catedral / székesegyház cocina konyha católico katolikus cocinar főz Cáucaso Kaukázus cocinera szakácsnő causa ok. <-s de dientes fogkefe cardinal tő. hirdetőoszlop szűnik cesta kosár cartera pénztárca cartero postás. hallarse en el ~ de cinco öt abban a helyzetben van. no cine m mozi ciruela szilva hacer ningún ~ ügyet sem vet vkire cita találkozó (részes eset) ¡cáspita! teringettét! citarse találkozót beszél meg castaño gesztenyebarna ciudad / város castellano kasztili ai. levélhordó cesto kosár. tiszta. disznó cereales m pl gabonafélék Carlos Károly cerilla gyufa carne / hús cero zérus caro drága cerradura (ajtó) zár carrera (élet)pálya cerrar (cierro) becsuk. ~se kefél cárcel / börtön cepillo kefe . vesz. spanyol claro világos.

vásárlás . con). por lo ~ rendszerint. hogy condicional m feltételes mód . agua de /-^ kölni víz colonial gyarmati colonizar gyarmatosít color m szín . .col / káposzta cola farok coleccionar gyűjt colega m (munka)társ colgar (cuelgo) (fel)akaszt. (meg)számlál contenido tartalom contento megelégedett. en lo que concierne a m i . ismerős . megad concepto gondolat. fogalmazvány . en ~ összesen conmigo velem conocer (conozco) ismer. megismer conocido ismerős conocimiento ismeretség . ~ s e al cuello nyakába csimpaszkodik colina domb. vmivel kezdi comer eszik comerciante m kereskedő comercio kereskedelem. kielégít: ~ s e en örömét leli vmiben complicado bonyolult. o-se megmarad considerable tekintélyes. meg-. amikor. étkező comensal m. hogy contestación / felelet. rendes. ismeret conque nos hát conquistador m hódító conquistar meghódít conseguir (consigo) elér. féltétel. jelentős. illeti conciencia lelkiismeret. las ~ s vásárolt holmi . . -vei. vesz comprender m e g é r t . vélemény. együttérez (akivel: lárgyeset) compañero társ . képez construcción / (fel)építés construir (construyo) épít consultar tanácsot kér (akitől: tárgyeset) consumar véghezvisz. ~ si mintha csak ¿cómo? hogyan? milyen? ¿ ~ está? hogy v a n ? ¿ ~ e s o ? hogy-hogy ? cómodo kényelmes compadecer (-ezco) sajnál. estoy — de örülök. köz-. minthogy . magába foglal compuesto összetett común közös . al — kezdetben como mint. ír de ~ s bevásárol comprar vásárol. ~ de escuela iskolatárs comparación / összehasonlítás comparativo összehasonlító. elmesél. ~ gris szürke színű. alkalmazás. szerzemény compota befőtt compotera befőttes tányér compra vétel. grado ~ középfok compartimiento fülke compilar összeállít •complacer kérését teljesíti. lakoma comienzo kezdet. többnyire con (ej) -val. nehéz composición / dolgozat. befejez consumo fogyasztás contaduría elővételi jegypénztár contar (cuento) elmond. . ahogy(an) . vidék. sikerül consejero tanácsos consejo tanács conservar megőriz . fogalom 23 Spanyol nyelvkönyv — 6614 concernir (concierne) illet. casa de ~ kereskedelmi vállalat v. ~ él. ~ por vmin v. magaslat colocación / elhelyezés. állás colocar elhelyez Colonia Köln . a ~ lelkiisme­ retesen concienzudo lelkiismeretes concluir (concluyo) következtet condenar (el)ítél condición / helyzet. de. ~ dia vele conceder engedélyez. válasz contestar felel. összezavar congraciarse (con) kedveltté teszi ma­ gát (vkinél) conjugación / igeragozás conjugar (igét) ragoz conjunto. mn fel­ tételes condiscípulo osztálytárs conducir (conduzco) (el)vezet conducta magaviselet conejo nyúl confecciones / pl készruha confesar (confieso) bevall confiar (confío) megbízik vkiben (en) confundir összetéveszt. nyilvánvaló constipado nátha constituir (constituyo) alkot. táj combinado kombinát combinar összeállít comedia vígjáték comedor m ebédlő. ¿de qué ~ ? milyen színű? columna oszlop comarca m e g y e . cég comestibles m pl élelem cometer elkövet comida ebéd. megelégedve (amivel. kezdődik . nevezetes considerar vmilyennek • tekint. amint. vél consolar (consuelo) megvigasztal consonante / mássalhangzó constancia állhatatosság constar (di) áll vmiből. világrész continuación / folytatás 353 . válaszol contigo veled continental szárazföldi. kontinentális conlincnle m kontinens. a ~ de (que) azzal a feltétellel. adottság. mivel. f asztaltárs comenzar (comienzo) kezd (vmit t e n n i : a + iaf).

negyed. inas cuna bölcső criar tenyészt. kávéskanál corrientemente folyékonyan cuchillo kés cortar vág. kifogásol de nem ellenzi crítico bíráló. betölt. ~ más minél corbata nyakkendő több(et). conversable barátságos. rendben cuchara kanál van cucharilla kiskanál. számla. tener ~ de costar (cuesta) kerül (amibe: tárgyeset) vigyáz vmire. fel-. pontos cuarto m szoba. állandóan Cristo Krisztus Cristóbal Kristóf contorno körvonal contra (ej) ellen. correos m pl posta euatro négy correr fut. la ~ aki. megnő culto művelt creer hisz cultural kulturális cría tenyésztés cumpleaños m születésnap criada szolgáló cumplir teljesít. végez criado szolga. levág cuello nyak Corte / (királyi) udvar cuenta számolás. ráteszi a koronát tiene? hány éves? correcto helyes. kar / mos? hányadika van ma? ¿ ~ s años coronar koronáz. gondosság. teremtés cultivar művel crecer (crezco) nő. dar ~ gondot okoz. figyelem. cronológico időrendi ellenben cruzar keresztez. meghívott cualquier bármely cooperativa szövetkezet cuando amikor.continuar (continúo) folytat cristalería üvegáru continuo folytonos. közvetlen amely conversación / társalgás ¿cuál? (¿cuáles?) melyik? milyen? conversar társalog cualidad / tulajdonság convidado vendég. szalad. konyhai creación / alkotás. jpech cuaderno füzet convencer (convenzo) meggyőz cuadrado négyzet-. no tener nada en ~ criticar bírál. <~ si mintha csak. en ~ que mihelyt. meg­ cuadro kép felel cual. kitűzött cuadrar megfelel *eonvenir (convengo) megegyezik. corazón m szív. lakás. con­ cristiano keresztény tinuamente folytonosan. mn befedett. / ~ / helyes. befedve correspondencia levelezés (amivel: de) correspondiente megfelelő cubo vödör. el-. como de < mint cuidadoso gondos — rendesen culebra kígyó cotidiano mindennapi culinario konyha-. kritikus contramaestre m műhelyfőnök crónica krónika contrario ellenkező. lánchegység inkább. tener en ~ szem cortés udvarias előtt tart. óva­ costa tengerpart tosság. bátorság ~ antes minél előbb. corregir (corrijo) kijavít un ~ de kilo negyed kilo correo. vétség cuñado sógor curar meggyógyít crisis / (las crisis) válság 354* . gondoskodik vmiről costumbre / szokás. pohár ¿cuándo? mikor? copla. negyedik. négyszögletes convenido megbeszélt. más de la ~ a kelleténél cortesano udvaronc több(et) cortina függöny cuento mese. áthúz contratiempo kellemetlenség. állandó. mert cordón m zsinór ¿cuánto? mennyi? hány? ¿a ~ s estacoro kórus. elbeszélés corto rövid cuerdo okos. aratás cuestionario kérdőív coser varr cuidado gond. coplilla versike cuanto amennyi. el ~ . köb. kocka corrida (de toros) bikaviadal *cubrir befed (amivel: de) corriend(it)o szaporán cucurucho papírzacskó corriente folyó. por el ~ viszont. siet cubierto teríték. tanto más ~ que annál is cordillera hegylánc. az crítica bírálat ellene szóló érv. do ~ . értelmes cosa dolog cuerpo test cosecha termés. para ~ amíg copa serleg. fn cl ~ hátrány. felnevel cuñada sógornő crimen m bűn.

kijelen­ té». nyilatkozat 9'J* declarar elvámol. vizsgát tesz . chino kínai Chipre m Ciprus chiquito kisfiú. kell . elvégez. vágy. . ~ hace óta . ~.t ó i . mn kicsi. ni que ~ tlcnc ehhez szó sem fér decisión / elhatározás. hacer un « — tanfolyamra jár . kijelent. ó t a . fecseg Checoeslovaquia Csehszlovákia chico kisfiú . . döntés declaración / (vám)bevallási ív . es ~ vagyis . -ről. estar por ~ előtte áll. . óhaj desesperarse kétségbeesik desgraciado szerencsétlen desistir (de + inf) abbahagy (vmit) despacio lassan despachar elad. ~ de fej) előtt delgado sovány. elintéz despacho iroda. egyenes(en). tener la curiosidad de kíváncsi(nak lenni) vmire curioso kíváncsi (amire : por) curso tanfolyam . hivatal(i szoba). ~ s e kelet­ kezik. tomar el ~ reggeli­ zik . a ~. -nek a . -ig deambular andalog debajo de fej) alatt.en elkezd vmit tenni dativo részeshatározó eset datos m pl adat(ok) de (ej) -nak a. en el ~ del día a nap folyamán cuyo. teendő débil gyenge decadencia hanyatlás decena tíz darab decente illő decidirse elhatározza. árusít. -bői .curiosidad / kíváncsiság . tréfa chiva kecske (gida) chocolate m csokoládé chófer m sofőr. ~ de való­ színűleg. ¿qué hay de ~ ? mi van reggelire ? descalzo mezítláb descansar pihen descanso pihenés descollar (descuello) kimagaslik. gondatlanság desde (ej) -tói. -ú. pici Chile m Csile chileno csilei China K í n a . bizonyára. ~ de f+ inf) abbahagy v m i t . ~ a la calle az utcára nyílik (ablak). rendes. támad. baj .que ellenére. gépkocsivezető choza kunyhó. hátra van . zakó charlar cseveg. -ról.ű . rászánja magát décimo tizedik •decir (difjo. no ~ de f+ inf) folyton tesz vmit del — de + el delante elül. kiüt (tűz) decoración / díszlet(ezés) dedo ujj defecto fogyatékosság. csöppség . elhagy. szól. como se debe helyénvaló. m kötelesség. nevezetesség. alá deber tartozik . látnivaló . a la derecha jobbra . . elintéz deseo kívánság. das) a d . mn picike chiste m vicc. . ~ entonces azóta. -tői. . folyamat.é . sürgöny despecho. los ~ a többiek demasiado túl. hiba dejar h a g y . m jog desagradable kellemetlen desaparecer (-ezco) eltűnik desayunar (se) reggelizik desayuno reggeli . ~ un examen vizsgázik. vékony delicia élvezet delinquir (delinco) kihágást követ el demás . -ból. viskó D dama hölgy Danubio Duna daño kár. kiszolgáló deporte m sport derecho jobb(oldali). kitűnik desconocido ismeretlen descubridor m felfedező descubrimiento felfedezés •descubrir (descubierto) felfedez descuidar elhanyagol descuido hanyagság. de . departamento fülke depender függ dependiente m alkalmazott. óhajt desempeñar ellát. dacára despedida búcsú despedirse (me despido) elbúcsúzik desperdicio hulkulék desperezarse nyúj Lózkodik 355. ¿ ~ cuándo? mióta ? desdeñar megvet desdichado szerencsétlen desear kíván. dices) mond. cuya amelynek a Ch chapucero kontár chapurrear töri a nyelvet chaqueta kabát. -ból v a l ó . túlságosan democracia demokrácia demostrar (demuestro) kimutat demostrativo mutató denominación / elnevezés dentro de fej) ~ o n belül . año de ~ rossz (terméketlen) év •dar (doy. . a .

despertador m ébresztőóra despertar (despierto) felébreszt; ~sc felébred despierto éber, ébren después (hat) később, azután; jioco ~ kevéssel azután; — de (ej) után; ~ de (que) (ksz) miután destacado kiemelkedő destacarse kiemelkedik, kiválik destrucción f elpusztítás, pusztulás destruir (destruyo) elpusztít, feldúl desván m padlás detallado részletes deteriorar megsért, megrongál determinado határozott detestable utálatos detrás hátul; ^ de mi mögém, mögöt­ tem; un año ~ egy évvel ezelőtt deuda adósság, tartozás devolver (devuelvo, devuelto) visszaad día 7 7 nap; de ~ nappal; en' este ~ 2 * ezen a napon; en pleno ~ fényes nappal; ¡buenos ~ s ! jó napotI diálogo párbeszéd diamante m gyémánt diario mmdfinnapi, mindennapos dibujar rajzol diccionario szótár diciembre m december dicha szerencse; por ~»- szerencsé(m)re dicho, l. decir; m mondás; mn említett; ~~ sea de paso que mellesleg szólva dichoso szerencsés diente m fog diez tíz diferencia különbség, eltérés; nézeteltérés diferente különböző difícil nehéz dificultad / nehézség difundir elterjeszt; ~se elterjed dignidad f méltóság digno méltó diligente szorgalmas diminutivo kicsinyítő dínamo f dinamó dineral m hatalmas pénzösszeg dinero pénz dios (los dioses) isten; ¡gracias a ~ ! hála istennek 1 diptongo kettős magánhangzó diputación f küldöttség dirección f irány directo egyenes director m igazgató; ~ cultural kultúrfelelős dirigir (dirijo) irányít; (meg)címez; intéz (szavakat); ~se a fordul vkihez, megy vhova disco lemez discurrir elgondolkozik, ábrándozik discutir megvitat; vitatkozik

disertación f értekezés disgusto veszekedés, viszály; utálat •disolver (disuelvo; disuclto) felold disparar elsüt, kilő dispensar megbocsát; felment •disponerse (me dispongo; dispuesto) készül (vmit tenni: a -+- inf) disposición f rendelkezés disputar megvitat distinguido disztingvált, előkelő distinguir (dislingo) megkülönböztet; ~se kiemelkedik, kitűnik (amivel: por) distinto különböző, külön(álló); világos, érthető distracción f szórakozottság distraído szórakozott diuturno hosszadalmas diverso különböző, különféle divertirse (me divierto) szórakozik dividir feloszt divino isteni, égi doble kettős, dupla docena tucat doctor m doktor, orvos documento okmány doler (duele) fáj, sajnál dolor m fájdalom domingo vasárnap Domingo Domonkos Don (keresztnév előtt) úr donde ahol; a ~ ahova; de - ~ ahonnan ¿dónde? hol? ¿ a ~ ? hova? ¿de ~ ? honnan? ¿por ~ ? 'merrefelé? doña -né, asszony dormir (duermo) alszik; ~se elalszik dos két, kettő dolar ellát, elhalmoz; megáld dovela boltozatkő drama m színmű, dráma dramático drámai, színműducado arany (pénz) duda kétség; sin ~ kétségtelenül, biz­ tosan; poner en ~ kétségbe von dudar kételkedik dueño tulajdonos, úr, gazda; es usted ~ természetesen! dulce édes; m édesség durante (ej) (ideje) alatt; -on át durar tart (ideig) duro mn kemény; m spanyol pénzegység (5 pezeta) E e és ebrio részeg, -megrészegült (amíioT: de) eclipsar elsötétít, elhomályosít económico takarékos; gazdasági economizar takarékoskodik echar dob, vet, hajít; önt (pohárba); ~ un sueño alszik egyet; ~ del

356*

empleo állásából kidob ; ~ los dien­ tes fogzik ; ~ a llorar sírni k e z d ; ~ medias suelas megtalpal ; ~ humo füstöl; ~ a perder tönkretesz ; ~~ un pitillo elszív egy cigarettát; ~ las cortinas le- v. eléhúzza a függönyt; ~ barriga pocakot ereszt; ~ tierra a fátyolt borít v m i r e ; ~ de ver meg­ lát, észrevesz ; ~ sapos y culebras átkozódik, kígyót-békát rákiált; ~ de menos nélkülöz, hiányol ; ~ s e neki­ lát, vetődik; —se a dormir lefekszik aludni edad / életkor edificar (fel)épít edificio épület Edmundo Ödön eficaz hatékony ¡eh! hejl ejecutar végrehajt, véghezvisz ejemplar példás ejemplo példa ; por ~ például ejercer (ejerzo) gyakorol; folytat, űz (mesterséget) ejercicio gyakorlat ejercitarse gyakorolja magát el (névelő) a, az él m ő elección / választás elegir (elijo) választ, kiválogat elevado magas elogiar magasztal, dicsér ella / ő ellos, ellas ők emancipar önállósít embajador m nagykövet embargo ; sin ~ mégis, ennek ellenére ; sin ~ que annak ellenére, hogy Emerico Imre eminente kiváló emisora adóállomás emoción / izgalom ; felindulás, megin­ dultság empeñarse kötelezi m a g á t ; kitart (ami mellett: én) emperador m császár empezar (empiezo) (el)kezd (amit: a + inf) ; kezdődik empleado alkalmazott, tisztviselő emplear felhasznál, alkalmaz empleo állás, alkalmazás ; használat emprender vállalkozik (amire: tárgyeset) ; ~ un vlnjc útra kel empresa vállalat cn (ej) -ban, -ben ; -ba, - b e ; ~ tres días három nap múlva enamorado szerelmes; estar ~ (a, de) szerelmes (vklbe) enamorar szerelmet ébreszt (akiben: tárgyéul) encadenar láncra ver encarnlriitrKe elindul encantado elbűvölt, elbűvölve

encargado megbízott; ~ del guardar­ ropa ruhatáros encargar megbíz ; ~ s e elvállal, magára vesz encarnado vérvörös encarnar megszemélyesít encendedor m öngyújtó encender (enciendo) meggyújt encendido vérvörös encima fent, felül, rajta ; de ~ fentről, felülről; tener dinero <~~> varr nála pénz encontrar (encuentro) talál, találkozik (akivel: tárgyeset) ; ~ s e van, találja m a g á t ; találkozik (akivel: con) ~ s e bien jól érzi magát encuentro találkozás enemigo ellenség energia energia enero január enfadar bosszant, ingerel ; estar enfadado con haragszik vkire enfermar megbetegszik enfermo b e t e g ; ponerse ~ beteg Jesz, megbetegszik enfrente de (ej) -val szemközt, -val szemben engañar becsap ; ~ s e téved engordar (fel)hízlal; meghízik engrandecerse emelkedik, nagyobbodik enjabonar beszappanoz enojarse (de) bosszankodik (vmi miatt) . megharagszik enorme óriási , Enrique Henrik ensalada saláta ensancharse (ki)terjeszkedik enseguida azonnal, rögtön enseñar m u t a t ; tanít, oktat (amire: entender (entiendo) (meg)ért; ~se ért (amihez: en) ; -~se por sí mismo magától értetődik enterarse értesül entero egész entonces akkor, akkor hát; ekkor; desde ~ azóta entrada bemenet, belépés; bevétel, jövedelem ; el visado de ~ beutazási vízum entrar belép, bemegy (ahova: en) entre (ej) között, közt, közé; ~ ellos maguk közt, köztük entrecruzar keresztbe rak, egymásba fon entregar átad, szentel entretanto ezalatt, azalatt entretenerse (me entretengo) szórakozik (amivel: en) enviar (envío) küld, elküld envolver (envuelvo; envuelto) begön­ gyöl, becsomagol epigrama m epigramma

a + inf)

357

estampilla bélyegző; (Dél-Amerika :) bélyeg estancia birtok, farm (Latin-Amerika' ban) ; szoba ; tartózkodás estanco dohányosbolt estaño ón *estar (átmenetileg) van, t a r t ó z k o d i k ; está bien rendben van estatua szobor este m kelet este, esta ez a ; esta noche ma este, ma éjszaka éste, ésta ez Esteban István estenografía gyorsírás estético esztétikus estilo stílus estilográfica töltőtoll esto ez estómago gyomor estos, estas ezek a éstos, éstas ezek estrecho szűk, szoros estrella csillag estropear megnyomorít, tönkretesz estudiar tanul estudio tanulás, t a n u l m á n y ; dolgozó­ személynél) szoba ése, ésa az ott (a megszólított személynél) estufa kályha esencia lényeg ; esszencia Europa Európa esencial lényeges, szükséges, legfőbb esforzarse (me esfuerzo) iparkodik, eről­ Eva Éva ködik evidente nyilvánvaló eslavo szláv evocar felidéz exacto pontos, precíz esmero gond, gondosság eso az, az ott ; a ~ de las seis hat óra examen m (los exámenes) vizsga examinar megvizsgál, ellenőriz tájban «sos, esas azok a (a megszólított személy­ Excelencia ő kegyelmessége excelente pompás, kiváló nél} ésos, ésas azok ott (a megszólított sze­ excepto que ha csak nem, kivéve mélynél) ha espantoso szörnyű, rettenetes exclamar felkiált, kikiált España Spanyolország ex-compañero volt társ español spanyol : m spanyol nyelv, excursión / k i r á n d u l á s ; hacer una ~ ' spanyol férfi ; en ~ spanyolul kirándul excusa mentség especialista m, / szakember excusar kiment ; bocsánatot kér espectáculo színdarab, előadás espejo tükör exigir (exijo) megkövetel espera várás, várakozás; sala de ~ existencia lét(ezés) váróterem existir van, létezik esperanza remény éxito siker, eredmény esperar vár ; remél expensas / pl költség(ek); a ~ de költespíritu m szellem, lélek ségére, rovására espiritual lelki explicar megmagyaráz esponja szivacs exportación / kivitel, export esposa hitves, feleség extender (extiendo) kiállít; ~ s e kiesquina (utca)sarok terjed estación / évszak ; állomás extranjero külföldi, k ü l - ; m külföld ; estado állapot, helyzet; r a n g ; Estado en el ~ külföldön ; al ~ külföldre állam ; Estados Unidos .Egyesült extrañarse csodálkozik (amin : de) Államok extraño furcsa, különös estafador m szélhámos extraordinario rendkívüli, különleges ; estafeta fiók (hivatal) ; <-~ de Correos en horas ~ a s túlórák alatt postahivatal extraviarse (me extravío) eltéved época időszak, korszak epopeya eposz, hősköltemény equilibrio egyensúly equipaje m poggyász equivocarse téved erigir (erijo) felállít, létesít; tesz vinivé (en) Ernesto Ernő errante bolyongó errar (yerro) téved ; bolyong error m tévedés, hiba esbelto karcsú, nyúlánk escalera lépcső escándalo botrány escapar elszökik, elfut escaparate m kirakat escena jelenet; szín, színpad escoger (escojo) (ki)választ escolar iskolai esconderse elbújik •escribir (escrito) ír escritor m író escritorio íróasztal ; iroda escuehar (meg)hallgat escuela iskola ese, esa az a (a megszólított 358

follaje m lombozat fonda vendéglő, fogadó ; büfé, étterem fábrica gyár fondista m vendéglős, fogadós fabricación / gyártás, készítés fondo fenék, mélység; al ~ a végében fabulista m állatmese-író fontanal (mn) forrás­ fabuloso mesés forma alak, forma ; de todas ~ s min­ fácil könnyű denesetre factura számla formar képez, alkot facultad / fakultás, szak fortuna szerencse, vagyon falso hamis forzoso kényszerű falta h i b a ; hiány, mulasztás; sin ~ fosforera gyufásdoboz foto / (las fotos) ; fotografía fénykép feltétlenül, biztosan, hibátlanul ; hacer ~ kell, szükséges ; por ~ de fotográfico fényképezőfracasar csődöt mond, megbukik mejor jobb híján francamente igazán, valóban faltar hiányzik francés, francesa francia familia család Francia Franciaország famoso híres Franciseo Ferenc fantasía képzelet, ábránd(ozás) franqueo bérmentesítés, portó fardo teher, bála frase / mondat fatalidad / végzetszerűség favor m szívesség, kegy ; por ~ kérem ; frasquito kis üveg ¿me haces el ~ de . . .? leszel szí- frecuencia gyakoriság ; con ~ gyakran *frcir (frío ; frito) zsírban kisüt ves . . . ? frente m front, arcvonal ; / homlok ; favorito kegyelt, kegyenc en ~ de vmivel szemben ; ~ a (ej) fe / hit vmivel szemben febrero február fresco friss felicidad / boldogság felicitación / szerencsekívánat; tele- frío hideg(ség) ; tengo ~ fázom frito sült grama de ~ üdvözlő távirat felicitar kíván (jó ünnepei); gratulál frontera határ fronterizo határos, határ(akinek: tárgyeset) frotar (le)dörzsöl Felipe m Fülöp fruta gyümölcs feliz szerencsés, boldog frutal gyümölcs- ; árbol ~ gyümölcsfa femenino nőnemű, női fruto termés, gyümölcs feo csúnya fuego tűz Fernando Ferdinánd fuente / forrás ferrocarril m vasút fuerte erős festivo ünnepi fuerza erő, erőszak fiado fen) (vmiben) bízó fumador m dohányos, dohányzó fiebre / láz fumar szív, dohányoz fiero kegyetlen, vad fumista m kályhás(mester) fiesta ünnep ; mulat sar? función / (színházi) előadás figura alak, termet ; arc fundar alapít figurarse elképzel furgón m (de equipaje) poggyászkocsi fijarse néz furioso dühös, dühöngő ; heves fijo szilárd, állandó fusil m puska filatelista m, f bélyeggyűjtő fusilazo puskalövés filosofía filozófia fuste m oszloptörzs fin m vég, cél : al ~ végül, a végén, végre ; por ~ végül, végre ; a - «lo futuro jövő, jövő idő ; en el ~ a jövő­ — ben que avégből, hogy ; a ~ e s de végén finca (falusi) birtok, darab föld G fineza figyelmesség fino finom, vékony gala díszruha firmar aláír galgo agár firme szilárd, erős Galicia Galícia (tartomány) ÍÍHICO testi gallardía délcegség flexible hajlékony, rugalmas gallego galíciai flor / virág gallina tyúk florecer (-ezeo) virágzik gana kedv, vágyakozás; toner ~(s) florido virágos, virágzó van kedve; ine cnlran ~ s kedvem florín m forint kerekedik ; si le dará ~ s ha lesz kedve flotilla kis hajóraj

F

359

ganado jószág, állat, marha giintnr ízlik, íze van ; tetszik ; szeret, ganancia nyereség, haszon, előny kedvel ; jólesik ganar keres (pénzt) ; (el)nyer, (kiérde­ giiHlo kedv; ízlés; con (mucho) — mel ; elfoglal, bevesz ; ~se la vida (nagyon) szívesen, (nagy) őrömmel; él vmiből, pénzt keres; ~ a elvesz a < < de todo» mindenki kedvére ; a — vkitől tu ~ ízlésed szerint garganta torok gustoso ízletes garrafa (vizes) palack gas m gáz II gastado elhasználódott gastar költ (pénzt) *habcr (he, habcs) (segédige); bír, gasto kiadás, költség ; los ~ s de viaje birtokol ; << de kell útiköltség habitación / lakás, szoba gato macska habitante m, f lakos gemelos m pl színházi látcső hábito (szerzetesi) ruha general általános ; por lo ~ általában habla / nyelv género nem, fajta; cikk hablar beszél, beszélget; ¡ni ~ ! szó generosidad / bőkezűség sem lehet róla! genovés, genovesa genovai, génuai *haccr (hago; hecho) csinál, tesz; gente / nép, emberek ; mucha ~ sokan ~ frío (calor) hideg (meleg) vaii; geografía földrajz ~ sol süt a nap ; ~ viento fúj a szél ; Gerardo Gellért hace tres días három nappal ezelőtt; germano germán hace poco nemrég, röviddel ezelőtt; gerundio határozói igenév hace mucho már régóta, már régen ; gestión / ügyvitel; lépés(ek); hacer -tat, -tet; ~se lesz vmivé ; ¡qué se le va a ~ 1 mit lehet itt tennil ~es eljár, lépéseket tesz hacia (ej) felé Ginebra Genf hacienda vagyon, földbirtok ; ministro girar forog gloria dicsőség, dicshimnusz de Hacienda pénzügyminiszter glotón m falánk, nagyétkű hacha fejsze, balta gobierno kormány hada tündér, varázslónő golondrina fecske hallar talál : ~se van vhol, találja magát gordo kövér; ponerse ~ meghízik hambre / éhség ; tengo ~ éhes vagyok gorra sapka hambriento éhes gota csepp gracia kedvesség, kegy ; hacer ~ tet­ hárem m hárem szik ; en ~ de vmire való tekintet­ hartarse (de) teleeszi magát, jóllakik (vmivel) tel, kedve szerint, érdekében; ~ s / pl köszönet; muchas ~ s hálásan harto jóllakott; estoy ~ jóllaktam, köszönöm (amit: por); dar las ~ s torkig vagyok megköszön * hasta (ej) -ig; ~ (que) amíg; ~ la grado osztály; fok tarde a délutáni viszontlátásig; gramática nyelvtan j ~ luego! a közeli viszontlátásig! gramo gramm j ~ la vista! a viszontlátásra 1 ~ ma­ gramófono gramofon ñana a holnapi viszontlátásig; (hat) gran, grande nagy; m spanyol nemes sőt; vagy tán grandioso nagyszerű, nagyszabású hay van, vannak ; no ~ nincs, nincse­ granero csűr, magtár nek ; ¿qué ~ de nuevo? mi újság? grano gabona ; szem, mag ; lényeg ; no -w de qué nincs miért; no ~ que nem kell, nem szükséges ; ~ que kell tárgy ; ~ a ~ szemenként hazaña hőstett gratificar megörvendeztet, megjutal­ he van ; ~ aquí itt van, íme ; héteme maz aquí itt vagyok grave súlyos, nehéz hecho tény; esemény griego görög hegemonía hegemónia, uralom gris szürke; ponerse ~ (meg)őszül helada fagy gritar kiált, kiabál helado fagylalt grueso vastag hermana nőtestvér grupo csoport hermano fiútestvér ; los ~ s a testvérek guardarropa m ruhatár ; ruhaszekrény hermoso szép guerra háború guía m (idegen)vezető ; / menetrend ; héroe m hős heroico hősi útikalauz herradura patkó guiar (guío) vezet, irányít 360

herrero kovács(mester) hidalgo nemesember hidropesía vfzkór hiél / epe hierba fű hierro vas ; estufa de ~ vaskályha hija vkinek a leánya hijo vkinek a fia, gyermeke hilado fonás, fonat hilar fon hirviendo forró hispano spanyol historia história ; történet histórico történeti, történelmi hogar m tűzhely hoguera máglya hoja (fa)levél; (papír)lap ¡hola! szervusz! Holanda Hollandia holandés, holandesa holland(i) holgazán, holgazana lusta hombre m ember, férfi; j ~ ! jó emberi öregemi de hiszen 1 hombro váll hondo mély hongo gomba honor m tisztelet honrar megtisztel, kitüntet hora ó r a ; ¿qué ~ es? hány óra van ? a esa ~ akkorára horizonte m láthatár hortaliza zöldség hospital 7 7 kórház 7 hospitalidad / vendéglátás ; dar <> ven•dégül lát hotel 7 7 szálloda 7 hoy ma ; de ~ mai huérfano árva hueso csont huésped m, huéspeda / vendég huevo t o j á s ; ~ pasado por agua lágytojás huir (huyo) menekül, fut humano emberi humo füst humor m kedv, kedély húngaro magyar Hungría Magyarország huracán m orkán I ibérico ibéri, ibériai idea gondolat, eszme ; ötlet ideaÜHta idealista idear tervez, kigondol idéntico azonos, egyforma identidad / (személy)azonosság Idioma m nyelv, idióma iglesia templom ignorar nem tud igual ugyanolyan, egyenlő; mintha csak

~

<l«e

igualdad / egyenlőség ilusión / illúzió, csalódás; hacerse ~ e s áltatja magát ilustre híres, nemes, előkelő imaginarse elképzel imitar utánoz impaciencia türelmetlenség; con ^ türelmetlenül impedir (impido) megakadályoz imperativo felszólító mód imperfecto befejezetlen, folyamatos ; 7 ? folyamatos múlt 7 imperio birodalom, császárság impersonal személytelen •imponerse (me impongo; impuesto) felülkerekedik, úrrá lesz importación / import, behozatal importancia fontosság, jelentőséé importante fontos importar fontos importe m összeg imposible lehetetlen impreciso pontatlan ; nem szabatos impresión / benyomás impresionar hatást gyakorol (amire: tárgyeset) impreso nyomtatvány improbable valószínűtlen ' imprudenza gondatlanság inaccesible elérhetetlen incendio tűzvész inclinarse meghajol incólume ép(en), sértetlen(ül) incomodar zavar, kellemetlen inconveniente alkalmatlan, meg nem felelő ; no tengo ~ részemről nincsen akadálya increíble hihetetlen indecible kimondhatatlan indefinido határozatlan independiente független (amitől: de) indeterminado határozatlan India India indicativo kijelentő ; m kijelentő mód indicio jel indigestión / gyomorrontás individuo egyén, személy indudable kétségtelen indumentaria ruházat industrial ipari Inés / Ágnes inesperado nem remélt, nem várt inevitable elkerülhetetlen infancia gyermekkor infeliz szerencsétlen inferior alacsonyabb ínfimo legalacsonyabb infinitivo főnévi igenév inflamación gyulladás inflexible hajthatatlan ingeniero mérnök inglés, inglesa angol ingresar belép, beiratkozik

361
~-v

inmediato közvetlen, közeli, azonnali inmenso óriási, végtelenül nagy inmortalizar halhatatlanná tesz inocente ártatlan inoportuno alkalmatlan, meg nem felelő inquietarse nyugtalankodik •inscribir (inscrito) beír insigne jeles, kiváló insignificante jelentéktelen insípido ízetlen insistir (en) kitart (vmi mellett), vall (vmit) inspirar belélegez instante 77 pillanat; en un ~ pillanat 7 alatt instrucción / oktatás inteligente okos, értelmes intención / szándék intentar megpróbál, elvállal ; szándé­ kozik interesante érdekes interesarse (por, en) érdeklődik (vmi iránt) interior belső interminable végtelen > internacional nemzetközi 'interrogativo kérdő interrumpir félbeszakít intitularse címet visel, a címe invadir ellep, elözönli invai r m támadó, betolakodó invierno tél; en — télen invitación / meghívás invitado meghívott invitar meghív *ir (voy, vas) megy ; ~ a ver megláto­ gat ;* ~ a ( + inf) rövidesen, nem­ sokára, mindjárt tesz vmit; ~ a ser lesz vmivé ; ~se megy, elmegy Isabel / Erzsébet isla sziget israelita izraelita Italia Olaszország italiano olasz izquierdo bal(oldali); a la ~ a balra J Jabón m szappan jactarse kérkedik (amivel: <io) jaleo zajos vidámság jamás soha (sem) jamón m sonka Japón m Japán jardín m kert jaula ketrec, kalitka jefe m főnök ; igazgató Jerusalén m Jeruzsálem jinete m lovas Jorge m György José m József 362

Joven (Jóvenes) mn fiatal; m fiatal­ ember ; / (serdült.) lány; de ~ mint fiatal, fiatal korában Juan m János Juanu Johanna Judías / pl bab juerga mulatozás, tivornya ; correr una ~ mulat jueves m csütörtök; los ~ minden csütörtökön juez (los jueces) bíró jugar (juego) játszik ; ~ a las cartas kártyázik juguete m játékszer juicio ítélőképesség; bíróság; ítélet Julia Júlia julio július junio június juntamente con -val együtt junto a (ej) mellett, mellé juntos, juntas együtt; egymás mellett(i) justo igazságos, helyes ; úgy van! juventud / ifjúság, fiatalság juzgar megítél; tart vmilyennek K kilo m kiló kilómetro kilométer L la / (névelő) a, a z ; (névmás) őt, azt labrador m paraszt, földműves ladera hegyoldal, lejtő * lado oldal; por este ~ erre(felé); de todos ~ s mindenhonnan; al ~ de (ej) mellett, mellé ladrón m tolvaj, rabló lago tó lamentar sajnál lámpara lámpa lana gyapjú lanar m gyapjús állat langosta sáska lanza lándzsa lanzada lándzsadöfés lanzar dob, hajít; ~se robog, vágtat lápiz m (los lápices) ceruza largo hosszú las / pl (névelő) a, az ; (névmás) őket, azokat lástima kár latin latin latino (mn) latin lavaplatos m tányérmosó lavar mos ; ~sc mosakodik le (névmás) őt, neki; önnek, önt lección / lecke, (tan)óra leche / tej ; café con ~ tejeskávé lechuga fejes saláta

leer olvas Luis 77 Lajos 7 legación / követség lujoso fényűző legar (örökségbe) hagy luna hold legionario légionárius lunes m hétfő ; los ~ minden hétfőn legumbre / főzelék luz / (las luces) fény^; ablak lejos (hat) messze, messzire; ~ de (ej) -tói messze lengua nyelv Ll lento lassú leña tüzelőfa llamada (telefon)hívás león m oroszlán Hamar hív, felhív; kopog; ~-se hivaLeón 7 7 Leó 7 tik, magát nevezi les pl (névmás) őket, nekik ; önöket, llanura síkság önöknek llave / kulcs leso megsértett llegar (meg)érkezik, eljut; ~ tarde későn levantar felemel ; ~ s e felemelkedik, érkezik, elkésik ; ~ a ser lesz, válik felkel; estoy levantado felkeltem, vmivé fenn vagyok llenar megtölt, kitölt; ~se megtelik léxico szótár ; szójegyzék ; lexikon lleno teli (amivel: de) ley / törvény llevar hord, visz, elvisz; ~se elvisz, leyenda legenda, monda magával visz ; llevo sin escribirte liberación / felszabadítás, felszabadulás mucho tiempo már régóta nem írtam libertad / szabadság ; • poner en ~ sza­ neked badlábra helyez llorar sír libra font llover (llueve) esik (eső) libre szabad lluvia eső librería könyvkereskedés lluvioso esős libreta könyvecske; ~ de ahorros takarékkönyvecske M libro könyv machacar kalapál, ver, ü t ; behorpaszt licor m likőr madera fa liebre / nyúl madre / anya ligero könnyű, könnyed madrugada kora reggel lila / orgona limitar határol madrugador, -a korán kelő limón m citrom ' madrugar korán kel madurar érik ; érlel limonada limonádé maestría művészi teljesítmény limosna alamizsna maes ra tanítónő limpiar tisztít, letöröl ; (fogat) mos maestro mester, tanító ; 777 obra maestra 77 línea sor, vonal remekmű, mestermű lírico lírai magnetofónico magnetofónLisboa / Lisszabon magnífico pompás liso lapos ; sima listo ügyes, értelmes; kész, felkészült majestad / felség mal rosszul ; m baj literario irodalmi * maldecir (maldigo ; maldito) átkoz literatura irodalom maldito átkozott lo azt maleta bőrönd lobo farkas malo rossz ; 77 baj 7 localidad / (színházi) ülőhely ; jegy mama / mama, anyuka loco bolond mandar megparancsol; küld ; -tat, -tet locomotora mozdony lograr elér, megkap ; sikerül (ami: inf) manera m ó d ; de ~ que úgyhogy; avégből, hogy ; de esta ~ ily módon ; Londres m London de ninguna ~ semmiképpen sem, torito ; loro papagáj csöppet sem los pl (névmás) őket, azokat ; (névelő) manjar 77 étel, elemózsia 7 mano / kéz lotería lottó(játék) manteca zsír lucrativo jövedelmező mantel m abrosz lucha harc luchar harcol "•mantener (-tengo) tart, megtart, fenn­ luego azonnal, mindjárt; azután, aztán; tart ~ que mihelyt; ~ de miután mantequilla vaj ; pan con ~ vajas­ lugar m hely kenyér

363

t ö b b e t . lo ~ legfeljebb mayo május maypr nagyobb. bőségesen . anyaMatilde / Matild matrimonial házassági matrimonio házaspár. délelőtt. á t l a g o s . la ~ parte de los hombres a leg­ több ember mazo fakalapács. para ~ számomra miedo félelem . . m a g a m n a k . en ~ de ügyében material anyagi materno anyai. por la ~ reggel. mucho ~ sokkal j o b b ( a n ) . emlékező tehetség. ne­ kem mecanógrafa gépírónő mediano közepe» medianoche / éifél. a ~ éjfélkor médica orvosnő médico orvos medio m eszköz . idősebb . rengeteg maravilla csoda maravillarse csodálkozik maravilloso csodás marca márka. védjegy marear jelez. lo ~ a legkevesebb . en — de közepén. nem többet m i n t . a ~ que ha csak nem menudo . fiatalabb(ik) menos kevesebb . menet marchar(se) elindul. que inkább m i n t . követ minuto perc mío. el. házasság máximo nagyon nagy. jobban . hanem más több. ni ~ ni menos pontosan úgy. ~ por la ~ holnap reggel v. t ö b b é . elmegy . ezalatt miércoles m szerda Miguel Mihály mii ezer milagro csoda militar m katona millón m millió mina bánya mineral m érc minero bányász ' mínimo legkisebb. media noche éjfél mediodía m d é l . a ~ délben Mediterráneo Földközi (tenger) mejicano mexikói Méjico Mexikó mejor jobb. pillantás mirar néz. . m i egyebet? a ~ y mejor alaposan. kérem meridional déli mérito érdem mes m hónap mesa asztal meseta fennsík metálico fém-. de ~ könyv nélkül mencionar (meg)említ menear csóvál menester . sin ~ ni ~ minden további nélkül. holnap : esta ~ ma reggel . ~ ' d e vacaciones nyaralni megy Margarita Margit Maria Mária marido férj marinero tengerész marqués m márki. drap Marruecos m pl Marokkó martes m kedd marzo március mas de. a ~ nekem . legnagyobb . (hal) félig. úgy ám masculino hímnemű masticar megrág mástil m árboc matar megöl . mialatt. dorong . elindulás.-m mi . m i k ö z b e n . ~ tanto közben. dar con el ~ kalapáccsal üt me magamat. . szükséges menor kisebb(ik). tovább . megy. szemlél. tengo ~ félek (akitől: a) miel / méz miembro tag mientras a m í g . rak metro méter mezclar kever mezquita mecset mi (az é n ) . mía (az) enyém mirada tekintet. engem. por ~ que jóllehet. délelőtt. ¿qué ~ ? .manual kézi Manuela (női név) mañana reggel. ~ de todos a legjobb mellizo iker memoria emlékezet. megnéz 364 . fémből való meter tesz. la -w a legjobb. ~ el tiempo agyonüti az időt matemáticas / pl mennyiségtan materia a n y a g . ~ (que) míg. helyez. no ~ que csak . otro ~ még egy . ~ que míg ellenben. mn közép. délelőtt. es la mañana reggel (délelőtt) van mapa m térkép máquina gép maquinista (ferroviario) mozdonyvezető: gépész mar m. ~ . es ~ kell. a ~ gyakran mercado piac mercurio higany merecer (-ezeoj (meg)érdemel : no las merece szóra sem é r d e m e s . la ~ de tengersok. őrgróf marrón gesztenye színű. ~ de több mint. legcsekélyebb ministro miniszter . f tenger. por lo ~ legalább. m u t a t marcha elutazás. ~ tarde később . legnagyobb . .

nativo veleszületett. muerto) : ~se meghal. kényelmetlenség navegar hajózik.nombrar (meg)nevez öltözik nombre m név N mudo néma norte m észak nos bennünket. noche / este. sokkal. . sokat. jó. szülőföldi de ~ que avégből. nosotras mi multitud / sokaság nota osztályzat mundo világ. por este ~ ezért ban. éjszaka de ~ éjjel. m á r i s . nacional nemzeti ~ a mí me da lo <• nekem mindegy nacionalidad / nemzetiség mitad / fele. los ~ s a gyeremozo pincér. terhére van (akinek: navegación / hajózás (árgyeset) navegante m hajós molestia z a v a r á s . mint kisgyerek . új naranjo narancsfa modesto szerény narrador m elbeszélő. hordár. desde "S gyerekkorunk óta gény. havazás morder (muerdo) harap nevar (nieva) havazik *morir (muero .> mismo maga . egymást mujer / asszony. okoz niño gyerek. ninguno senki. ni sem . notable nevezetes. todo lo ~ minden momento pillanat. . minket nekünk : mamuela zápfog muerte / halál gunkat. ahora ~ IV most mindjárt. meg. ia misma. tömeg nocturno esti mucho sok . de ~ gyerekkorommotivo o k . színvonal del mar muchacha fiatal lány tengerszint muchacho gyerek. „négyes" irse por el ~ világgá megy noticia h í r . mesemondó modo mód . <-~se vona­ monje m szerzetes kodik monótono egyhangú negro fekete montaña hegység. egy sem. vitorlázik molesto kellemetlen. nagyon . jeles. feleség nosotros. modell naranja narancs moderno modern. fiú. a cada ~ minden szükséges holmi pillanatban necesidad / szttkség(let) monarca m egyeduralkodó necesitar szükséges. éjjel ~ s sokan nogal m diófa mudanza költözködés mudarse megváltozik. . . ni sem . terhes necesario szükséges . odo el ~ mindenki. de todos *~s mindenesetre . las ~ s hóesés mostrador m boltasztal nimbo dicsfény mostrar (muestro) mutat. fel-. mona / majom negar (niego) (meg)tagad. éjjel. ~ más alighogy feleúton nadar úszik moda divat nadie senki (sem) modelo minta. kiszolgáló. moro mór. lekek .ningún. sem nicaragüense nikaraguai kimúlik nieto unoka -. tú <• te magad . szüksége van monasterio kolostor (amire: tárgyeset) mono m . tener ~ di értesül vmiről Munich m München notorio közismert municipal városi novedad / újság museo múzeum novela regény música zene novelista m regényíró musical dallamos. ~ de ropa át. mañana ~ már holnap . zenei noveno kilencedik mutuo kölcsönös noviembre m november muy nagyon nudo csomó 365 . por la ~ este. . n i . lo ~ nacer (nazco) születik ugyanaz . al ~ tiempo ugyanakkor . fiatalember nivel m szint. hegy nene m kisgyerek montañoso hegyes nervio ideg montar felszáll (amire : en) nervioso ideges monte m hegy nevada hóesés. magunknak. semmi mutat niña kislány motivar indokolttá tesz. el ~. fiú no nem muchedumbre / sokaság. a ~ ' de camino > nada semmi(t) . hogy naturaleza természet mofa gúny nave / (templom)hajó molestar zavar. szerecsen mosca légy nieve / hó .

a ~ s de partján.. nektek . línea ondulada hullámvonal ópera opera operario (especialista) szakmunkás opereta operett opinar vélekedik. a d . no ~ a que (de) annak ellenére •obtener (obtengo) megkap. tisztviselő . dolgozik obrera munkásnő obrero munkás obscuro sötét obsequiar megajándékoz observación / megfigyeled f observar megfigyel obstáculo akadály obstante . parancs. poner en ~ rendbe hoz. foglalkozás. dar ~ parancsot ad ordenar elrendel ordinal sor. többi. újból nuez / (las nueces) dió número szám nunca sohasem . a ~ hallomásból *oir (oigo) hall ¡ojalá! bárcsak! ojeada pillantás. elnyer. opreso) (el)nyom óptimo kiváló. mn hivatalos oficina iroda oficio mesterség. ~se megfeledkezik . ¡otra vez! már megint! ~ tanto ugyanannyi ovación / tetszésnyilvánítás oveja juh P Pablo Pál pacer (pazeo) legel. nyílik (kilátás) oídas. de segundo ~ másodrendű . nagyon jó oración f mondat orden m rend. újabb . hivatal ofrecer (-ezeo) nyújt. dolog. megbánt ofieial m tiszt. / utasítás. él paciencia türelem Paco Feri padre m apa pagador m fizető pagar fizet página lap. numero ~ sorszámnév oreja fül oriental keleti . ~ para bailar tánc­ zenekar os benneteket. oldal país m ország . otro más. en el ~ eredetiben orilla p a r t . .. tekintet ojo szem óleo olaj •oler (huele) illatozik olor m illat. apuka papel m papír. a mienk nuevo ú j .-nk . pálma(ág) palmera pálmafa palmotear tapsol (örömében) palo fa.nuestro (a m i ) . még egy . titeket. se me olvida elfelejtem ondulado hullámos. en ~ ősszel . egyéb . magatoknak . original eredeti. de ~ ismét. soha . egymást oscuro sötét otoño ősz . son de la misma -*/• ugyanazon a véleményen vagyok 366 opio ópium oportuno alkalmas oprimir (oprimido. elfoglalva ocuparse foglalkozik (amivel: en) ocurrir történik (akivel: a) ocho nyolc odio gyűlölet oeste m nyugat ofender megsért. valaha O o (kötőszó) vagy obispo püspök objeto tárgy. munka obrar cselekszik. elér ocasión / alkalom occidental nyugati océano óceán octavo nyolcadik octubre m október ocultar eltitkol. további. no ~ mégis . ~ común közvélemény .. szerep . elrejt ocupado elfoglalt. hullám. partjain oro arany. újabb . felajánl . un chico de ~ pompás fickó orquesta zenekar. ~ para cartas levélpapír paquete m csomag . maga­ tokat. . gondol opinión / vélemény. jabón de ~ pipereszappan olvidar elfelejt. takarít. haza paisaje m táj. tájkép paisano földi paja szalma pájaro madár pajita szalmaszál palabra szó palacio palota palco páholy palique m csevegés palma tenyér. holmi obligado vmixe kényszerült (a) obra mű. bot paloma galamb pan m kenyér pañuelo zsebkendő papa m pápa papá m papa. par m pár . ~se adódik . szag .

pézo (délamerikai pénzeguség) Petra (női név) pez m (los peces) hal piano zongora picaresco kópépieuro huncut. legrosszabb peso súly. bejár . szőr pena fáradozás. a mí me parece nekem az a véleményem . ~ s e hasonlít (egymáshoz). de ~ kicsikoromban perder (pierdo) elvesz(í)t pérdida elvesztés perdido elveszett. személyes. eltölt. sajnálom penetrante átható. átmegy. el ~ a leg­ rosszabb Pepe Jóska. kópé pieo csőr. átutazás . odamegy . ~ que avégből. a ~ de (que) ellenére. ~s5 magában . en alguna ~ valahol. üt peinar (meg)fósül. fejezet. ~ las once tizenegy órára . dacára peseta. tökéletes. rosszabbul. számára . m vélemény pared / f a l . főleg particularmente különösen partido p á r t partir kiindul. Józsi pequeño kicsi. kiváló perfumería illatszerbolt Perico Peti periódico újság perla gyöngy permanecer (-ezco) marad permiso engedély permitir megenged (amit: de + inf) pero de. teher. fáj nekem. dar un ~ sétát tesz. a ~. nem hagy békén persona személy personaje m személy. ~ dentífrica fogkrém pastelería cukrászda patata burgonya. megszáll. kövezet paz / béke pecho mell. mély penetrar behatol península félsziget penoso fáradságos pensamiento gondolat pensar (pienso) gondol (amire: en) . követel (akitől: tárgyeset) Pedro Péter peuar (rá)ragaszt. séta közben pasivo szenvedő paso lépés . bánat. ¡que usted lo pase bien! minden jót! pasear s é t á l t a t : ~ s e fel-alá sétál paseo séta . krumpli patio színházi földszint. estar de ~ áll. liget 7 párrafo paragrafus. ~ac (mcg)fésülködík peine m fésű película film pelo haj. pezeta pésimo nagyon rossz . sección de ~~ személyzeti osztály perspectiva perspektíva. (rá)ragad . ráerősít. me da ~ bánt engem. bekezdés parroquiano (törzs)vendég parte / rész. szereplő personal személyi. sétál . a ~ de -tói kezdve. szomorúság. fájdalom. óta pasado m ú l t . parlament paro forzoso munkamegszüntetés parque 7 7 park. y ~ és tfoég vala­ mennyi ple m láb . elmúlik . oda)nyújt. személyes . ~ mañana holnapután pasaje m hajóút.para (ej) -ért. en (por) ninguna ~ sehol . en (por) todas ~ s mindenütt. ~ s e megáll . tetszik. en esta ~ ezen a falon pareja pár paréntesis m zárójel parienta rokon (nő) pariente m rokon parlamento képviselőház. en ~ különösen. ~ por betér vhova . (ide-. látszik. al < de lábánál. hogy parada megálló(hely) parado munkanélküli paraíso paradicsom parar megállít. kis . történik . megrögzött perdón m megbocsátás. azonban. csúcs .gyalog . belső udvar pausa szünet pavimento padló . átkelés pasaporte m útlevél pasar elhalad . tomar a ~ s megszívlel pedazo darab pedir (pido) kér. megkegyelmezés perdonar megbocsát perenne tartós perezoso lusta perfecto befejezett. súlya van pesar 2 . mindenfelé participio múlt idejű melléknévi igenév particular különleges. szándékozik peor rosszabb . estar parado vesztegel pardo barna parecer (-czco) tűnik. do ~ s a cabeza — tetŐLŐI talpig pierna lábszár pieza darab 3G7 . távlat perspicaz éleseszű persuadir meggyőz pertenecer (-ezco) tartozik (ahova: a) Perú 1m Peru pesar nyom. megjelenik . megáll. ~ por aquí idejön. ~ si de hiszen perrera kutyaketrec perrieo kiskutya perro kutya persequir (persiqo) üldöz. de ~ sétálva. dar un ~ lépési tesz pasta paszta .

h e t . a ~~ versenyezve egymással pormenor m részlet. en ~ de után. halom. ~ s pl púder pollito csibe pollo csirke pompa pompa •poner (pongo. a más no — végkimerülésig poema m (hosszabb elbeszélő) költemény poesía költemény. ~ de pie feláll . ~ eso ezért. á t n y ú j t . letartóztatott prestar kölcsönöz . felvesz . éppen preciso szükséges. apróság porque m e r t . zálog preocupación / gond preocuparse nyugtalankodik preparar elkészít. előbb primo unokatestvér princesa hercegkisasszony. nyújt. de cuatro ~ s négyemeletes pitillo cigaretta pizarra (fali)tábla pizca kevéske. ~ s e a ( + inf) elkezd vmit tenni pontífice /77 püspök. m u t a t ­ kozik. dentro de ~ rövidesen. ~ la mesa megterít. darse ~ s i e t . ~ s e bemutat­ kozik . nem szabad . ¿ ~ qué? miért ? porción f adag porfía. ka­ pus Portugal m Portugália porvenir m jövő pos .pila dézsa. (lámpaj­ elem pildora pirula pingüe kövér pintar fest pinto tarka pintor m festő pintoresco festői pintura festészet pipa pipa pirata kalóz piso emelet. -ból. ~ difi­ cultad nehézséggel jár . helyez. sumo • — pápa poquito kevéske. először. -bői . ~ en escena színre visz. a mellette szóló érv 7 probar (pruebo) (fel)próbál proceder m eljárás. mögött poseer birtokol. un ~ egy (egész) keveset por (ej) által. inkább akar pregunta kérdés preguntar kérdez (akitől: a) premiar megjutalmaz prenda ruhadarab . érték precisamente pontosan. tengo ~ sietek . teljes plomo ólom pluma toll plural m többes szám pluscuamperfecto régmúlt población / lakosság. . hamarosan poder (puedo) -hat. előkészít. hercegnő principal főprincipiar kezdődik principio k e z d e t . feltesz. ni ~ de egy csepp sem ' plan m terv planta növény plantón m facsemete plata ezüst piatea (színházi) földszint platillo kistányér plato tányér. ~ un telegrama sürgönyt ad fel . m múlt idő primavera tavasz . megjelenik. . portero m házfelügyelő. v é g e t t . hogy portiiinoricdiiM m erszény portarse viselkedik portera / . felkészül preparativos m pl előkészületek preposición / elöljárószó presencia jelenlét presenciar jelen van (ahol: tárgyeset) presentar b e m u t a t . adódik. no se puede nem lehet. magatartás procurar szerez prodigioso csodás 368 . pontos preferir (prefiero) jobban szeret. por ~ kis híja. avégből. miatt. elv prisa sietség. rak . ~ s e elő­ készül. ad pretérito elmúlt . ~ él.é r t . bír. ~ ella érte . tál plaza tér plazo határidő pleno teli. keresztül. demasiado de ~ túlságosan gyorsan prisionero fogoly privación / nélkülözés pro 7 7 előny. költészet poeta 7 ? költő 7 policía rendőrség polvera púdertartó polvo por . fontos. r a k á s . en ~ tavasszal primaveral tavaszi primeramente először (is) primero első . érsek. van neki posesivo birtokos posibilidad / lehetőség posible lehetséges positivo pozitív . népesség pobre szegény poco kevés . grado ~ alapfok postai postai posteridad / utókor postrero utolsó práctica gyakorlat práctico gyakorlati(as) precedente előző precio ár. kínálkozik presente jelen . m jelen idő preso fogoly. hogy nem . r é v é n . ~ s e odaáll . -on át. puesto) tesz.

akit. ~se eltörik quedar(se) marad. amely. (ksz) hogy. termesztés producir (-uzeo) termel producto termék J proeza hőstett ' profesión / foglalkozás profesor m tanár profesora tanárnő profeta m próféta profundo* mély programa m program. disznó puerta ajtó. műsor. akik. hagy. mn vegyi quincena két hét. amelyet. sáv. kémia químico m vegyész. düh racimo szőlőfürt radio / rádió radiorreceptor m rádió vevőkészülék rama ág. kapar rastro nyom rata patkány ratito. kedves queso sajt quien aki ¿quién? ¿quiénes? ki? kik? quimera agyrém química vegytan. ~ no semmint ¿qufc? mi? mit? melyik? milyen? mely(ek)? ¿ ~ es usted? mi a foglalkozása ? quebrar (quiebro) eltör. tan ~ que mihelyt.. sacar ~ hasznot húz provechoso jövedelmező provenzal provanszi provincia vidék. rablás. ~ de la calle kapu puerto kikötő. amelyeket . / (regény)hős. város . hogy el ne felejtsem . tartomány. előadás proyectar vetít púa tüske público nyilvános. szem pupitre m iskolapad. estar en ~ de azon van.producción / termelés. ok. no tengo < nincs iga­ — zam . hogy. (hat) éppen(séggel) •proponer (-pongo . közpueblo nép . tengo ~ igazam van. falta de <» • pontatlanság • puño ököl puñetazo ökölcsapás pupila szembogár. ya lo veremos ~ mindjárt meglátjuk . rövidesen puntual pontos. a <--' de -val kapcsolatban prosa próza protagonista m. salir del ~ kifut a ki­ kötőből pues hát. vidékről próximo közeli. (hat) nemsokára. elszórt. drága. szór­ ványos rascar vakar. un ~ egy darabig. egy ideig. mondat propósito terv. a ~ jókor. szeret querido szeretett. nos hát pulmón m tüdő pulmonía tüdőgyulladás punta vminek a hegye punto pont. ~ de biblioteca könyvmoly raya cslk. en ~ pontosan. mint. említ propagar terjeszt propina borravaló propio saját. igazság. teendő quejarse panaszkodik (ami miatt: de) quemar eléget querer (quiero) akar. lakosság puente m híd puerco sertés. el ^ az aki. un ~ egy kis ideig rato. más ~ korábban. nos. 15 nap quinto ötödik quitar(se) levet quizá (s) talán R rabia veszettség. ¿cuándo entrarás en ~ ? mikor jön már meg az eszed ? 369 . (a) ~ avégből. amelyek . falu. ~se dormido elalszik . hogy. mindjárt. largo ~ sokáig ratón m egér. a lehető leggyorsabban. helyes 24 Spanyol nyelvkönyv — 8014 puntualidad / pontosság. munka. propuesto) javasol proporcionar szerez proposición / javaslat. helység. elragadás raro ritka. vonal razón / értelem. ~se con megtart vmit. hacer buenos <~s szépen halad promesa ígéret prometer (meg)ígér promisión / ígéret pronombre m névmás pronto mn gyors. de ~s vidéki. café ~ feketekávé Q que (névmás) aki. szándék. küszöbön álló proyección / vetítés. ~ bien hát akkor. lo más ~ posible minél előbb. napirend progreso haladás. gally rémülete m virágcsokor rápido gyors rapto roham. ~ satisfecho meg van elégedve quehacer m dolog. akiket. írópolc puro tiszta. ¡hasta ~ ! a mielőbbi viszontlátásra! pronunciar kiejt. különleges. főszereplő protestar tiltakozik provecho haszon . kapu.

hazatér regreso visszatérés regular szabályos. kincs risa nevetés rizado göndör robar lop. vonatkozó relato elbeszélés . jelentés relieve m dombormű. kutat recetar/orvosságot ír elő (akinek : tárgy­ eset) recibir kap recoger (recojo) begyűjt. ~ de torre toronyóra rellenar kitölt remar evez remediar helyrehoz. képvisel reproducir (-uzeo) ábrázol. közöl requerir (requiero) követel. átismétel 370. megold. ~ de compras piaci háló redactar fogalmaz. al < for­ — dítva revisión / ellenőrzés revista folyóirat revolotear száll. helyét betölti (amivel: por) reestreno felújítás referir (refiero) elmond. partvidék rico gazdag rimado rimes rincón m sarok. megszerkeszt redondo kerek. rabol rodear körülvesz rogar (ruego) (meg)kér rojo piros. lebeg rey m király ribera part. rózsaszín rosal m rózsabokor rubio szőke rueda kerék . maradvány. válasz restaurante m vendéglő resto maradék. tiszteletben tart respirar belélegez . megismétel replantar átültet repleto színültig teli reposar pihen representación / képviselet. mn királyi realismo realizmus realista realista realizar megvalósít rebaño csorda. szív responder felel. táj registro (vám)vizsgálat regla vonalzó . emlék­ szik (amire: tárgyeset) recorrer bejár. foldoz remoto távoli Renacimiento reneszánsz rendir (rindo) lenyűgöz reparar kijavít. terület. nyáj rebusear (újból) keres. viszonyító. kíván rescatar kivált reservar fenntart. poner de ~ ki­ emel reloj m óra. elbeszél. ríes) nevet relámpago villám relampaguear villámlik relatar elmond. megreped ropa ruha . en ~ rendben regresar visszamegy. nem fogad el •resolver (resuelvo . a többi resumir összefoglal retardar (le)lassít retraso késés . elszakít. arat recomendar (recomiendo) ajánl reconocer (-ozco) felismer (amiről: por) reconquista visszahódítás recordar (recuerdo) emlékeztet.real m 25 céntimo . gyógyszer remendar (remiendo) kijavít. rendbe hoz repasar átnéz. szöglet río folyó riqueza gazdagság. repaso ismétlés repente hirtelen. azonnal repetir (repito) el-. nyikorog red / háló. (meg)fejt respetar tekintetbe vesz. gömbölyű reemplazar helyettesít. szabály. vörös rollo tekercs romance m románc romano római romanticismo romanticizmus •romper (roto) eltör. végigfut I recuerdo emlék rechinar csikorog. mégszokott j tűrhető reina királynő reinar uralkodik reino királyság *reir(se) (río. de ~ hirtelenül. ~ interior alsó fehérnemű rosa rózsa. llevar media hora de ~ fél órát késik retratarse lefényképezteti magát reumática reumatikus revelar előhív. kisegít remedio orvosság. elbeszél. felsorol relativo aránylagos. '««se eltörik. félretesz resistir ellenáll. leleplez revés m hátoldal. ~ blanca fehérnemű . válaszol responsabilidad f felelősség respuesta felelet. bemutat. visszája. viszonylagos. elszakad. resuelto) elhatároz . ~se vonatkozik vmire refinado kifinomult reflexivo visszaható refrán m közmondás regalar ajándékoz regalo ajándék regatear alkuszik región / vidék. előadás representante m képviselő representar ábrázol. fellélegzik .

indulás •salir (salgo) kimegy. (általános alany) „az ember" secar szárít. sois. folytat. fütty silencio csend. egymást. ~ de Estado államtitkár secreto títok sed / szomjúság.". magában sido. el ~ de responsabilidad felelősségérzet sentir (siento) sajnálj érez. aszerint. Nesa m&i&aak'. son) van . cambiar un ~ con köszöntik egymást salvar megment salvo que kivéve. egy-egy sentado ülve. en ->* que mihelyt seguir (sigo) követ. < de franqueo levélbélyeg — semana hét. ¡ ~ t szervusz I saludar köszönt. üdvözöl saludo üdvözlet. másodszor seguridad / biztosság. semidiosa / félisten sencillo egyszerű sendero ösvény. eres. elutazás. l. magukat. al día ~ másnap silabear szótagol silbido sziszegés. magának . nyugalom sillu szék sillón m karosszék. elővesz . en un ~ szempillantás alatt sapo varangyos béka saqueo rablás sastre m szabó satírico szatirikus •satisfacer (satisfago . tengo — szomjas vagyok seda selyem 24* seguida. kiszolgálás servilleta szalvéta servir (sirvo) (M)szo\&a\. biztonság seguro biztos . tomar en ~ komolyan vesz servicio szolgálat. ^^&\\KSO\\BVV severo szigora sexto Ivatodük si h a . észrevesz señal / jel. a no ~ que hacsak sereno derűs. es. ~ adelante boldogul. kijön . ~ de mano kis kézikoffer sacrificar feláldoz •Sahara m Szahara sal / só sala terem salchichería csemegekereskedés salida elmés mondás . ~ que feltéve. * ~«& IsimV . (névmás) para ~ magának.ruido zaj rumbo menetirány. ~ (+ gerundio) tovább csinál vmit según' (ej) szerint. megpumpol vkit sable in kard sabroso ízletes sacar kihúz. fögtön . ser siempre mindig . ugrándozik salud / egészség . por ~ külön-külön se(p)tiembre m szeptember séptimo hetedik •ser (soy. por ~ que biztos. amint segundo második. zakó . megtöröl sección / osztály secretario titkár . sabes) tud sabio tudós. kifizet satisfecho megelégedett. estar ~ ül sentarse (me siento) leül sentido értelem . h. ~ provecho hasznot húz saco zsák. somos. quedar ~ meg van elégedve se (névmás) magát. ¿qué ha salido de él? mi lett belőle ? salón m szalon saltar (ki)ugrik. poner. előbbre j u t . maguknak. ha sierra hegy(ség). útizsák. sendas ugyanannyi. jelzés señas / pl cím A señor m úr señora hölgy. h a . vajon sí igen . útvonal S sábado szombat •saber (sé. -né señorita kisasszony separado . gyalogút sendos. megjelenik. siga todo derecho menjen egészen egyenesen 1. elmegy (hazulról). fotel simpático rokonszenves simpatizar rokonszenvez 371 . satisfecho) kielégít . dar un ~ a ki­ szipolyoz. nyugodt serio komoly . alábbi. (elő)hoz. %\£\3&« usted \egyexv %z\\e&. ~ para elutazik vhova. en ~ azonnal. (el)indul. no puede ~ nem lehet(séges). hacer ~ a irányt vesz vmerre (hajó) ruso orosz ruta út. hogy seis hat sello bélyeg. gálja xaagáX. fűrész siete hét sigiloso titokzatos siglo század significación / jelentés siguiente következő .a csak nem sano egészséges santiamén. ~ bien jól sikerül. megvált. a la ^ hetenként sembrar (siembro) vet semejante hasonló sementera vetés semidiós m . bölcs sablazo kardcsapás.

tomar el ~ napoz solamente csak soldado katona soler (suele) szokott solo egyedüli. . -je . álom. sem. címzés sobremesa. padló. -ról. adódik . m boríték. büszke sobre (ej) -on. megjele­ nik . -je subir felmegy. . a las seis de la ~ délután 6 órakor tarjeta levelezőlap tasa illeték. . escuela ^ főiskola superlativo felsősok superstición / babona suplicar könyörög. estar ~ fekszik. talaj suelto aprópénz sueño alvás. cseng(et) •sonreir(se) (sonrío) mosolyog sonriente mosolygó. az öivoké T tabaco dohány taberna kocsma tablita tábla tacaño fösvény ember taimado ravasz tajada szelet tal ilyen. . ni ~ még . azonfelül. . annyira tangible érezhető tanto annyi. en la ~ a délután folyamán . legnagyobb superficie / felület. ¿qué ~ ? hogy vagy? talento tehetség taller m műhely también is. surges) előtűnik. soberano m uralkodó. por ~ természetesen sur m dél surgir (surjo. kér "'suponer (supongo . hacer ~ árnyékot vet sombrero kalap son m hang sonar (sueno) szól. olyan. .-ja. megesik sucesión / következés .simple egyszerű sin (ej) nélkül. magasabb. -ön . de ~ ebéd után (asztalnál ülve) sobresaliente m kitűnő. habozik. . -ra. ~ para té teáscsésze tazón m bögre . eltűr. por ~ szerencsére . az ön (az önök) . kerevet Sofía Zsófi(a) soga kötél sol m nap (az égen) . de) sopa leves sopera levesestál sopesar mérlegel sorprender meglep sorpresa meglepetés •sostener (sostengo) állít. hely situado . re . van soberana / . ~ vez talán. supuesto . supuesto) feltételez. . tengo ~ álmos vagyok suerte / sors. hogy . egyetlen. tengo mala ~ pechem van sufijo képző sufrir szenved. letesz (vizsgát) suma összeg sumo legmagasabb. hanem . . en. no ~ sino también nemcsak. „ötös" socialista szocialista sofá m (los sofás) pamlag. nem is . egyedül sólo csak . felszáll subjuntivo kötőmód sublevarse fellázad subrayar aláhúz *su(b)scribir (su(b)scrito) aláír su(b)scripción / előfizetés substantivo főnév substituir (substituyo) (be)helyettesít subterráneo földalatti suceder történik. sokáig tart (vmit megtenni) tarde / délután . mosolyogva soñar (sueño) álmodik (amiről: con. szerencse. egymásutánba) sucesivo következő sucio piszkos. fejedelem soberbio pazar. szintén tampoco sem. olyan .-ja. . ha siseante sziszegő sitio fekvés. koszos sucursal / fiók sudamericano délamerikai suegra anyós 372 suegro anos suela . elvisel. es <~ késő v a n . -en. ~ que anélkül. (media) ~ cipőtalp suelo föld. ~ todo elsősorban . az öxvé. terület superfluo fölösleges superior felső. -ről. ~ . nem is tan olyan. lanzar un ~ felsóhajt susto ijedtség suyo az ö v é . por la ~ délután. hajadon soltero legényember sombra árnyék. hogy . oly sok taquigrafía gyorsírás taquilla jegypénztár tardar (en) késlekedik. feltéve. fölé . . is soltera leány. suspiro sóhaj. . ~ amilyen . kora este . con ~ que azzal a feltétellel. alátámaszt su (az ő) . fölött. taksa taxi m taxi taxímetro taxaméter taza csésze . hogy sino hanem sintáctico mondattani siquiera legalább .

iszik . tienes) bír. ~ el tren vonatra száll. minden. ~ el tu (a te) . transporte m szállítás al poco ~ nemsokára rá tranvía m villamos . öltözet terraza terasz tranquilo nyugodt terrenal földi tra(n)satlántico óceánjáró hajó territorio terület transformación / átalakítás tertulia szűkebb társaság transformar átalakít texto szöveg tránsito átutazás tiempo idő . tart vmitől (de + inf) tortilla tojásrántotta. con el ~ idővel. osztályrészül j u t . ¿qué tiene usted? mi a tracción / húzás. por ~ telefonon torbellino forgószél telegrama m sürgöny. ~ cerrado csukva t a r t . fog. neked J magadat. ~ el trono trónus que mindenki. szó tragedia tragédia ternero borjú traje m öltöny. tulajdonos. zsarnok tren m vonat tirar kidob tres három título cím trescientos. con ~ eso tropezar (tropiezo) (bele)ütközik (amibe .-d ascensor beszáll a liftbe tú te 373. ir en ~ villamoson tienda üzlet. ~ (de + inf) iparkodik. magával Teresa Teréz hoz terminar befejez . . birtokol. . -as háromszáz tiza kréta triángulo háromszög tizne m korom trigo búza toalla tőrülkőző trineo szánkó tocar (meg)érint. ~ examen minden vizsga . tímido félénk törekszik (vmit megtenni) . tárgykör. feladat torre / torony temer fél. ~ de lectura olvasmány tomar vesz. pajkos. aki (csak). távirat tornar visszatér telón m színházi függöny toro bika . vontatás baja ? tradición / hagyomány tenue vékony traducir (-uzeo) lefordít (amire : a) tercero harmadik *traer (traigo. ~ el violín triptongo hármas magánhangzó hegedül. ~ conocimiento isme­ retséget köt van . ostoba teléfono telefon . * te téged.mindezek ellenére. traes) (el)hoz. t a r t . »fal término kifejezés. eszik. con un ~ de mindent utóbb együttvéve ténder m szeneskocsi tenedor m villa (evőeszköz) . időjárás . tonto buta. bolt \ megy tierra föld trapo rongy tilde m. f hullámvonal neve a spanyol n tras de azonkívül. hogy. .. átszármaztatás timbre m bélyegző . todo» mindnyájan. tarde o ~ előbb vagy toser köhög total m végösszeg . ~ que kell. szintén fölött trasmisión / átadás. • tinta tinta travesura csíny tintero tintatartó travieso rakoncátlan. végződik tragar (le)nyel. mindenki trovador m trubadúr tolerar (el)tűr trozo darab . bevesz . trabajar dolgozik trabajo munka ~ de libros könyvelő •tener (tengo. ~ el dia egész tronco törzs nap . trueno mennydörgés vált. neki trabar összeköt. ~ s bikaviadal tema m téma. ~ de jamón tempestad / vihar sonkás rántotta temporada idő(szak) temprano korán . magadnak Tomás Tamás tomate m paradicsom té m tea tomo kötet teatro színház tonelada tonna tejado tető(zet) tontería ostobaság tejido szövet. < — tripa bél. ferde tipo típus tremendo borzalmas tirano kényúr. del ~ teljesen. me toca a mi rajtam a sor triste szomorú tocino szalonna trolebús m trolibusz todavía még tronar (truena) mennydörög todo egész. con) egészen . has el piano zongorázik. (Mexikó :) bélyeg tratar társalog. szövés .

egységesítés uniformidad / egyformaság unión / egyesülés . esta ~ ezúttal. vénség velero vitorlás hajó vencer (venzo) (le)győz vender elad vendimia szüret. en ~ de ahelyett hogy. maga. lakik vocabulario szójegyzék. látás . utazó víbora vipera vicio hiba. por la segunda ~ másodszor(ra). valaki unos. egyedüli unidad / egység. -szer. ir a ^ meg­ látogat. m szomszéd vehemente heves. en <-» de eso ezért. sorrend tuyo a tied U u •= o fksz) vagy ultimátum m ultimátum último utolsó. tantas veces annyiszor . en ~ s de előző este. alkalmaz. vienes) jön 374 ventajoso előnyös ventana ablak ventanilla (vonat)ablak. evőeszköz(ök) vale m blokk •valer (valgo. una ~ egyszer. elő­ estéjén vista kilátás . uso használat. vagon vajilla edény(ek). helyett j cada ~ minden egyes alkalommal vía ú t . (hat) körülbelül. por primera ~ először (is). szokás usted ön. m egy ember. nyugati gót visita látogatás visitar megnéz. egység unir egyesít universidad / egyetem uno. képesség virtuoso zenevirtuóz visado vízum visigodo vizigót. por ~ utoljára. una (névelő) egy únicamente csak único egyetlen. közeli. ¿cuánto vale? mennyibe kerül? valle m völgy variedad / változatosság vario különféle. viajera / utas. több. ~se (fel)öltözködik vez / (las veces) -szór. la última ~ utoljára . helyébe. szőlőhegy . útközben . unas néhány. vales) ér vmit. nagykiterjedésű ¡vaya! ugyan már I j ~ una pregunta! micsoda kérdés ! -vecino szomszédos. mintegy urgencia sürgősség. erre való tekintettel. maguk utilizar fel-. igazi verde zöld vergüenza szégyen verificar ellenőriz vestíbulo előcsarnok vestido ruha . a decir ~ az igazat megvallva verdaderamente valóban. con ~ sürgősen urgente sürgős uruguayo uruguayi usar használ. ~es önök. en mí ~ soha életemben viejo öreg. ves . violín m hegedű virtud / erény . a veces időnként. -szőr. tüzes veinte húsz vejez / öregség. tényleg verdadero valódi. ¡a ~ ! lássuk csak ! lo ves dehát verano nyár. néhány Varsovia Varsó vaso pohár vasto hatalmas. tekintet viudo özvegy vivaz élénk. vétek vida élet. eleven vivienda lakás vivir él. visto) l á t . szabad­ ság vacilar ingadozik. otra ~ máskor. különböző. régi Viena Bécs viento szél viernes m péntek vil hitvány vinagre m ecet vino bor viña szőlőkert. vonal. meglátogat víspera előest. egyesület. ¿ ~ ? ugye ? nemde ? j ~ ! igaz I lo es en ~ valóban a z . hacer un < utazik — viajero m . szótár vocación / hivatás . kihasznál V vaca tehén \ vacaciones / pl (nyári) szünidő . végül umbral m küszöb un. habozik vacío üres vagón m vasúti kocsi. en ~ nyáron verbo ige verdad / igazság . valamilyen. m (vám)tiszt vistazo pillantás. kisablak ventoso szeles •ver (veo. una (számnév) egy. vágány viajar utazik * viaje m utazás . hacer las ~ s szüretel vendimiar szüretel •venir (vengo. de ~ utazva. vestir öltöztet.tumulto csődület túnel m alagút tupido sűrű turno műszak. prendas de ~ ruhadara­ bok .

zorro m róka zurcir (zurzo) foldoz . ~ pasiva az ige szenvedő alakja . — a ver viszontlát.-tek. . viszszamegy. en ~ baja halkan vuelta visszajáró pénz. ~se loco megbolondul vosotros. . visszatér. közönséges y és ya már . ~ que mivel. vuelto) visszaad . ~ la cabeza hátrafordul. minthogy yacimiento lelőhely yo én zángano naplopó. dar una ~ sétál egyet vuestro (a ti) .vocal / magánhangzó volar (vuelo) röpül •volver (vuelvo . ~ a (+inf) ismét tesz vmit. ~se meg­ fordul . en ~ alta hangosan . -as ti voz / (las voces) hang . ingyenélő zapatero cipész zapato cipő zona zóna zorra / . a tietek vulgar népi(es).

(önálló névmásként:) aquél. átöltözik mudarse de ropa átszel atravesar augusztus agosto az (névelő) el. ventanilla ad dar adódik presentarse agglegény solterón Ágnes Inés ágy cama ahogy. ~nek a cuyo akkor entonces. ~ egyet echar un sueño amennyi cuanto ami lo que amíg hasta. (óhajt) desear akárhogyan is áll a dolog sea como sea ahelyett. los. la. hasta que amikor cuando amire cuando 376 andalúziai andaluz András Andrés anélkül. abban az osztályban en aquella clase . los. még ~ is. ése.alacsony bajo alakít desempeñar alatt (idő) durante. eso azalatt mientras tanto azelőtt antes azonban pero azonfelül además azonnal en seguida azt lo azután luego B -ba. quien . az ablak ventana . a dolog így ~ el asunto está así állandóan tesz vmit seguir (+participio) állás colocación állít decir. las abbahagy vmit dejar de ( + inf) abban. las . hogy sin (+inf). mint ^ cuanto ahogyan' como ahol donde ajánl recomendar ajtó puerta akar querer . ~ a vizsgán pasar el examen. A a (névelő) el. mi a ~ a ? ¿qué tiene? balra a la izquierda -ban. sin que angol inglés annál inkább tanto más annyi tanto anya madre anyanyelv idioma nativo apa padre aranybánya mina de oro árboe mástil m argentin argentino Argentina la Argentina arról de lo que Artúr Arturo áruház almacén m árul vender ' asszony señora asztal mesa átad entregar átismétel repasar • átmegy pasar. ocasión áll estar de pie . en el curso de Albin Albino alkalom. hogy en vez de ( + inf) aki que . az a (mutató névmás) aquel.MAGYAR-SPANYOL SZÓTÁR (A szójegyzék a íordítási gyakorlatok szavait tartalmazza) A. ha aunque . afirmar . ~vel con quien . /. a hegyére ~ colocar derecho sobre la punta állomás estación álmodik vmiről soñar con álmos tener sueño alsó fehérnemű ropa interior alszik dormir . (a megszólított sze­ mélynél :) ese . la. aquello . tío baj peligro. -be en bácsi (keresztnév előtt) don . -ben en .

nem tud hova lenni a •—'tői estar en el séptimo cielo bolt tienda boltasztal mostrador m bonyolult complicado bor vino borbély (üzlet) peluquería . pitillo cikk artículo cím título című titulado cipőzsinór cordón m de zapatos cukor azúcar m Cs csak sólo. Blankáéknál en casa de Blanca -bol. puerco doboz cajita dolgozik trabajar dolog cosa. con certeza. a borbélynál en la peluquería boríték sobre m borotválkozik afeitarse borotvaszappan jabón m de afeitar bőrönd maleta bővelkedik vmiben poseer (algo) en abundancia . asunto. terminar behorpaszt machacar béke paz / belát comprender. . sok dolgom van tengo mucho que hacer drága caro Duna Danubio dühös furioso E ebben. l. . ~tat mandar hacer csoda milagro csodál admirar csokoládé chocolate m csomag bulto . solamente család família csend. ~ kár 1 ¡qué lástima ! deka = 10 gramos dél mediodía m . sin falta. ~ ötkor a las cinco de la tarde dicsér alabar dinamó dínamo / disznó cerdo. ez ebéd. szép ~ben callandito csenget llamar a la puerta csengő campanilla cseveg charlar csinál hacer. seguramente Blanka Blanca . meghív ~re invitar a comer ebédel comer ebédlő comedor m ébred despertarse ébresztőóra despertador m eddig hasta ahora ég a vágytól arder de deseos de egér ratón m 377 . kezdi ~ni llegar a comprender belép entrar bélyeg sello (de Correos) bemegy ir . nagy ~ ember hombróri de pero . boldogul felizmente boldogság . csoport grupo csuk cerrar csúnya feo D darab pieza. abundar en burgonya patata(s) buta tonto C céljából para (+inf) ceruza lápiz m cigaretta cigarrillo.bank banco bányász minero bár aunque barát amigo bárcsak ojalá bármely(ik) cualquier bármit is mond diga lo que diga bármilyen por . -bol de boldog feliz boldogan. ~ben a mediodía^ ~en i en el sur Dél-Amerika América del Sur délelőtt por la mañana déli del Sur délután por la tarde. (belép) entrar bemutatkozik presentarse benéz vkihez pasar por su casa benneteket os bennünket nos bent van? ¿está? beszéd habla / beszél hablar beszerez obtener beteg enfermo bevall confesar bír tener bírál criticar bíz vkire dejar a bizonyára megjött habrá llegado bizonyos cierto biztos seguro biztosan sin duda. que barna pardo bátorság ánimos bátyám mi hermano mayor becsapva érzi magát verse engañado becsuk cerrar bedob echar beenged dejar entrar befed cubrir befejez acabar.

a mí ennél maradok me quedo con éste ennyi tanto enyém mío épít construir éppen (most) történt vmi acabar de ( + inf) . egy-egy sendos egyedül solo egyenesen derecho egyesek unos egyetem universidad egyet-mást algo egyre inkább ir (+gerundio) . ennek ~ con todo eso. ~re megy lo mismo d a . en ered irse eredetiben en el original érez sentir. (késői) noche / este noche / . ~ tízkor a las diez de la noche esteledik anochecer ész razón / . a legrosszabb ~ben en el peor de los casos esik llover esküvő boda est (korai) tarde / . decidir elhoz traer elintéz arreglar elismétel repetir eljön venir elképzel imaginarse. ~ folyik estar ( +gerundio) ér vhová llegar a . marcharse elül delante élvez vmit gozar de élvezet delicia . ~ek gente / emelet piso emlékszik vmire acordarse de. az ~ uno egyszer una vez együtt juntos éhes tener hambre . acontecer előhív revelar előkészítve preparado előkészületek preparativos előre rendel asegurar először primeramente előtt antes de. representación / 378 előbb.egész todo . ~ vmit valer érdekes interesante érdeklődik vmi iránt interesarse por. entender értelmes listo érthetően distintamente Erzsébet Isabel és y eset caso . a pesar de eso . se me olvida elfoglalva ocupado elhallgat quedar callado elhatároz resolver. eleget bastante eléggé bastante eleje comienzo . ~kor a media noche éjjel noche / éjjeli de la noche. ma — esta noche . estar hambriento éjfél media noche . (hazulról) salir (de casa) elmond decir. cada vez más egyfolytában alszik seguir durmiendo egyik. fülig ~ ponerse encendido elvtárs camarada m. nagy ~tel con mucho gusto elvörösödik. érzi magát sentirse érkezik llegar Ernő Ernesto erő fuerza erős fuerte erszény portamonedas m ért comprender. • * nap todo el dia. suceder. prepararse . (időhatározó) por la noche . (eso) parar de (+inf) elalszik dormirse . az ~ világon en — todo el mundo egészen todo egy un. megjön az esze entrar en razón észak norte m. félórával ~ con media hora de anticipación előfordul ocurrir. contar. figurarse elkésik llegar tarde elkészít preparar elkészül estar listo . mindjárt az elején al comienzo mismo élénk vivo elér alcanzar élet vida elfelejt olvidar. delante de elővesz tomar első primero eltör romper eltűnik desaparecer elutazik salir. (vhonnan) marcharse . nocturno ekkor entonces él vivir elad vender eladó se vende eláll vmitó'l dejar de (+inf) . relatar elmúlik pasar elolvas leer előad representar előadás función /. annak ~ hogy no obstante elmegy irse . (vhova) ir a . ~ o n al norte . elkezd comenzar elkísér acompañar ellátogat visitar (ahova : tárgyeset) ellen contra ellenére. ~ze jól magát que usted lo pase bien. recordar (+tdrgyesei) én yo engedélyez conceder engem me . elegendő. quedarse dormido elbúcsúzik despedirse elég. uno . f ember hombre . una. (hely) ante. olvidarse d e . az ~ család toda la familia. (általános alany) uno .

continuar. ebben az osztályban en esta clase ezalatt mientras tanto ezelőtt hace . attól az időtől ~ desde aquel fekete negro fekszik. .feltéve. paisano Földközi tenger el (mar) Mediterráneo felmegy vhová subir a földművelő agrícola felnyit abrir földrajz geografía felöltő abrigo földszint piso bajo . siempre que. esto. pintar festő pintor fésű peine m íésül peinar fésülködik peinarse F fia hijo . ez a este. ~et hacer. oda ~ pasar fáradt cansado . ~ kettő es la una y media . főz cocinar. ~ a szamárra fölösleges superfluo főnök jefe m montar en el burro feltesz poner. guisar que eszik comer étkező comedor m étvágy apetito . . (színházi) platea. ~eken át durante años. kissé ~ cansadito dientes farkas lobo fogad recibir fázik tener frío foglal. feladat ejercicio feláll levantarse (hivatást) ejercer felállít dejar en equilibrio folytatás continuación /. madera film película. a eso de fontos importante ' fontosság importancia felébred despertarse fordít traducir felébreszt despertar fordítás traducción / felel responder fordul vkihez acudir a felemel levantar forint florín m feleség mujer forog girar felfedez descubrir fő principal m. helyet ~ (leül) sentarse. felé hacia. ide ~ . proseguir. ágyban ~ estar en cama tiempo fél medio . mi a ~ a ? ¿qué es usted? fejezet capítulo foglalkozik vmivel ocuparse en fogva. temer de folyó río folyóirat revista felad (táviratot) poner folytat seguir. aprovechar de főiskola escuela superior felhív telefonon llamar por teléfono föld tierra felkel levantarse felköszönt felicitar földi compatriota m. folyékonyan corrientemente fél vmitől tener miedo de. . hány ~ vagy? ¿cuántos años tienes ? évszázad siglo ez éste. jó ~ a t ! ique te (os) aproveche 1 év año . con tal de que feltüntet estar reproducido en felújítás reestreno felvesz (ruhát) poner(se) felvétel foto / felvételi vizsga exámen(es) m de ingreso fent arriba fénykép fotografía fényképezőgép máquina fotográfica fényképtekercs rollo de películas Ferene Francisco Feri Paco férj marido fest pintar . ha a condición (de) főváros capital / . f. / felfedezés descubrimiento főhős protagonista felhasznál utilizar. azzal a ~lel. fél éve desde hace medio año Éva Eva éves. tomar február febrero asiento fehér blanco foglalkozás. ha a condición (de) que. ~ magában proponerse főnyeremény premio gordo feltétel. felöltöz(köd)ik vestirse felsőbb superior patio de butacas felszáll vhová subir a . film faasztal mesa de madera fiók cajón m ¡agy helada Firenze Florencia fal pared / fivér hermano falu pueblo fizet pagar falucska pueblecito íog diente m. ~at mos limpiarse los fárad vhová. két hónappal ~ dos meses antes ezer mil ezért por eso 379 . ~ m ! jhijo mío ! fiatalember joven fa árbol m.

para (+ inf) halál muerte / . estarse muriendo hol? ¿dónde? hálás vagyok neked te agradezco que . ~megy volver a casa. nem ~ i no cansarse de hiányzik hace falta gyümölcs fruto . franciául (el) francés Franciaország Francia friss fresco fúj soplar. (színházi ülő~) calidad inferior gyerek. creer hat seis h á t . . holland. (zenél) escuchar holnap mañana hallgat (= figyel) escuchar holnapután pasado mañana háló red / hónap mes m francia. ókorunkban de localidad / .hálóing camisa de dormir hálóköntUs bata hanem sino hangosan en voz alta hangzik. -as gazdag rico háromszögletes de tres picos gép máquina használ usar gépírónő mecanógrafa használat uso gond preocupación / . ~ jó pues bien gondosan cuidadosamente hatalmas pénzösszeg dineral m gömbölyű redondo határol limitar gramm gramo határoz decidir gramofónlemez disco de gramófono hatórás de las seis hátul detrás havazik nevar Gy ház casa haza a casa. frutas hideg frío . célebre hisz creer hív llamar H hivatal oficina ha si. montaña gyenge débil gyengébb inferior a . para que. ~ van hace frío gyümölcsöskert huerto frutal híres famoso. . compartimento fürdőszoba cuarto de baño füzet cuaderno fűzfapoéta poetastro 380 . hollandul (el) holandés halkan en voz baja hollandiai de Holanda hall oir . cabellos hódító conquistador hajó barco . hajós navegante hajózik navegar hogy) a fin de. ~ a szél hace viento furcsa extraño függ depender fülke departamento. cuidado gondol vmire pensar en . ~ minőségű de hegye vminek punta hely sitio. gyakorlat ejercicio ~jön volver (a casa) gyakrabban más a menudo. . ott ~ben allí mismo helyes correcto niños helyettes substituto gyorsan rápidamente helyez poner gyorsvonat tren rápido hét semana. bármilyen furcsán Is ~ por extraño que pareciera hány? ¿cuánto? ~ óra van? ¿qué hora es? hányadika van ma? ¿a cuántos estamos hoy? harc lucha harisnya media harminc treinta G három tres háromnegyed tres cuartos gabona cereales m pl háromszáz trescientos. (= avégből. con más házaspár matrimonio frecuencia háziasszony ama de casa gyakran a menudo házimulatság tertulia gyalog a pie hazulról de casa gyár fábrica hegedül tocar el violín gyarmat colonia hegy monte m. egy hete desde hace una György Jorge semana győz. cuando . gyermek niño . ~ lássuk! ¡a ver 1 hó nieve / haj pelo . . figurarse . (régi) carabela hogy que (sokszor elmarad) . ~ csak nem a menos que hivatás profesión / hivatásbeli profesional hadd que . asiento . . ~ á n van estar para hogy? hogyan? ¿cómo? morir.

India la India indul salir indulófélben van estar para marcharse ing camisa inkább . americana . van ~ . picarona hús carne / I ide por aquí idegen desconocido idejében a tiempo. . milyen ~ van? ¿qué tiempo hace? rossz ~ van hace mal tiempo. inkább tesz vmit preferir innen de aquí ipari industrial iparkodik tratar de (+inf) ir escribir író escritor irodalmi literario irodalom literatura is también iskola escuela t. mindenki ~ére tesz obrar a gusto de todos kedves querido kedvező provechoso. favorable. nagyon ~ picarón. puntualmente idejön venir idenyújt pasar idő tiempo. ismer conocer ismeret conocimiento ismeretlen desconocido Ismerős conocido . es necesario . que . superior jobban mejor jobhpart orilla derecha jobbra a la derecha jól bien jólesik gustar.van he aquí Itthon en casa ízetlen insípido ízletes sabroso ízlik gustar J János Juan jár ir . ~ hát así pues illatszertár perfumería ilyen t a n . haber de. rendbe ~ poner en orden hölgy señora hőség calor m hőstett hazaña húg hermana. . ~at mandar traer . localidad / jegypénztár taquilla jelentés informe m Jenő Eugenio jó bueno. ~ időben con un tiempo semejante v . ~ ! ¡verdad! igazgató jefe. ~ a m van tengo razón. az ~ (tett vmit) acabar de (+inf) . nehézséggel ~ presentar dificultad . agradar jóllakik estar harto jóság bondad f Jóska Pepe József José Józsi Pepe jön venir. director igen si ígér prometer így así. (érkezik) llegar Júlia Júlia K kabát chaqueta . ideje es hora. ~en al este kell deber . < taxit lograr. pompás ~ében de excelente humor . es tiempo időnként de vez en cuando idősebb tener más años -ig hasta Igaz. kalap sombrero kalifa califa m kályha estufa kánikula canícula kap recibir. tener que . propicio kefe cepillo kék azul kel levantarse kelet este m . milyen ~ ! ¡qué bien! nagyon ~ óptimo jobb mejor. amigo ismét tesz vmit volver a (-\-inf) isten veled! ¡adiós 1 István Esteban iszik beber ítél condenar itt aquí. tomar un — taxi kár lástima Karcsi Carlitos Károly Garlos karosszék sillón m Kasztília Castilla kasztíliai castellano Katalin Catalina kávé café m kávéház café m kedd martes m kedv humor m. . gana. mint más . . <*.imént. ~em van vmihez tengo ganas de. es menester 381 . hermana menor huncut picaro.hordár mozo bosszú largo hová? ¿a dónde? hoz traer . megmondja az ~at decir la verdad . egyetemre ~ ingresar en la universidad játék juguete m játszik jugar jegy billete tn.

~ebb jön acercarse . ^ nélkül de memoria könyvkereskedés librería körül alrededor de körülbelül cerca d e . ~ vmibe empezar (+tárgyeset). ~edik aproximarse középen en el centro középiskola escuela secundaria közért-fiók sucursal / de la Cooperativa de Consumos közlekedési eszkőz medio de transporte között entre közt entre kréta tiza Kristóf Cristóbal krumpli patatas kulcs llave / kultúrfelelős director cultural küld mandar külföld extranjero . később más tarde késve con retraso kész(en) listo két dos kétszáz doscientos. ampliar kiesi pequeño kicsike chiquito kiér llegar kifizet pagar kifogásol criticar kifut vhonnan. ~ a n en serio kontár festő pintorzuelo korán temprano kórház hospital m kormány gobierno kölcsönad. salir de kijön venir. lényegesen ~ vmitől tener diferencias apreciables con L Lajos Luis. Ludovico lakás habitación / lakik vivir lakos habitante lámpa lámpara lány muchacha. ~eti magñt hacerse rogar kérdez preguntar kérem! no las merece keres buscar kereskedő comerciante kering rodear. kölcsönöz prestar kölni agua de Colonia költ gastar költemény poesía költő poeta m könnyű fácil könyv libro. ir kinevet burlarse (akit: de) kint afuera kinyit abrir kirakat escaparate m király rey kirándul hacer una excursión kis pequeño . ~ tíz óra lehet serán las diez köszönöm gracias köszönt saludar kötelesség deber m kövér gordo követ seguir. (főnév) embajador m közben entretanto közel cerca. -as kétségtelenül sin duda ' kétszer kettő. mint a ~ como dos y dos son cuatro kevés poco . egy keveset un poco kevésbé menos kéz mano / kezd comenzar. vkinek a <~a hija lap página . salir kikötő puerto kiló kilo kimegy salir.kellemes agradable kellemetlen molesto -ként de kenyér p a n . ~ r e para el extran­ jero . principiar a (+inf). echarse a (-\-inf). empezar. -on ~ además de klasszikus clásico kocsi coche m Kolumbus Colón komoly serio. pedir. ~ k e panecillo kénytelen verse obligado a kép cuadro képes vmire capaz de kér rogar. ~lak te veo látcső gemelos . ~ről del extranjero külföldi extranjero különbözik distinguirse. revolotear kert jardín m kerül costar késik llevar retraso keskeny estrecho késó'(n) tarde . egy ~ un poco de kísér acompañar kislány muchacha kissé un poco kiszolgáló dependiente m kitesz es de kitűnik descollar kitűnő eredménnyel con notas de sobresaliente 382 kiugrik saltar kiváló óptimo kíván desear kívül. teljesen ~ magát dormir a más no poder kibővít alargar. (levelező-^) tarjeta lassú lento lát ver. ~Ődik em­ pezar kezdetben al comienzo ki? ¿quién? kié? ¿de quién? kiabál gritar kialussza.

~ holnap mañana mismo . llevo dos días que . ~ két napja .latín nyelv latín m látogatás visita látszik parecer láz fiebre / . magában para sí magadat. marad quedar(se) március marzo Margit Margarita Mária María Marokkó Marruecos másik otro máskor otra vez másnap. aún . ~ egyszer otra vez . . < az esze entrar en — razón megkap recibir megkér rogar megkezd empezar. <~at. M ma hoy . megelégedve contento megenged permitir megért comprender megfázva. excusar megcsinál hacer megelégedett. ~nak a mí. még . . magadnak a ti. ni siquiera megad conceder megáll parar . ~ délután • hoy por la tarde madár ave / maga mismo . siquiera legényember soltero legépeltet hacer copiar legjobb el mejor legkisebb el (más) mínimo legközelebb la próxima vez legnagyobb el mayor lehet puede ser . ~ i a vizsgákat aprobar los exámenes leül (vmit tenni) ponerse a ( + inf) levág cortar levegőben en e) aire levél carta levelezőlap tarjeta leves sopa levet quitar(se) liget parque m Lisszabon Lisboa London Londres lusta holgazán . könnyen ~ es fácil. ir a ver. ~ este esta noche. . megteszi a ~eket hacer gestiones lesz vmivé hacerse. se magánál van estar en su juicio magas alto magával consigo magunk nosotros. ponerse a (+inf) megkezdődik empezar meglát ver meglátogat (venir a) ver. . perdonar . mirar megnyer tocar megóv abrigar megpillant ver megpróbál probar megsért ofender megszáll parar 383 . es posible lehetetlen imposible lehetséges posible . nem ~ es imposible lekefél cepillar lekésik perder lemegy bajar lendülettel con energía lent abajo lényegesen. me magának. acostarse. minden ~ un día sí y otro no . . -as magyar húngaro Magyarország Hungría mai de hoy majd luego majdnem casi május mayo már y a . meglepődik quedar sorprendido megmagyaráz explicar megmond decir megmos lavar megmosakodik lavarse megmutat enseñar. te magaddal contigo magam yo mismo . különbözik Leó León lép entrar lépés. ~ ma hoy mismo . cada dos días második segundo Matild Matilde még todavía. visitar. estar parado megbán vmit arrepentirse de megbocsát dispensar . meg van fázva tiene un constipado megfelel convenir megfizet pagar meggyőződik vmiről convencerse de meghal morir meghalad vmit es superior a meghív invitar megígér prometer megír escribir megismer conocer megjelenik ser publicado megjön llegar. echarse a dormir lefordít traducir legalább por lo menos. magát a sí. . llegar a ser leszáll vmiró'l bajar de leszed coger letesz (vizsgát) pasar. sem tampoco. Z. mostrar megnevez nombrar megnéz ver. ~a van tener fiebre leánya hija leeke lección / ledörzsöl frotar lefekszik irse a la cama.

grande nagyanya abuela nagyapa abuelo nagybátya tío nagynéni tía nagyon m ü y . > . como. jó ~ o t ! ¡buenos días I (égitest) sol m napoz tomar el sol nappalodik amanecer -né señora négy cuatro negyed cuarto . -as mi? ¿qué? mialatt mientras miből? ¿de qué? mielőtt antes d e . igual que s i . ~ mindjárt ahora mismo . -as minőség calidad / mint qué. antes (de) que mienk nuestro miért? ¿por qué? míg mientras . melynek a cuyo mely? melyek? ¿cuál? ¿cuáles? mélyen profundamente melyik? ¿cuál? mennyiségtan matemáticas mennydörög tronar mennyi! jcuánto I mennyi? ¿cuánto? ~be kerül? ¿cuánto cuesta? mennyország cielo mer atrever mérnök ingeniero mert porque mese cuento mesél contar messze lejos méter metro . ~ kiló un cuarto de kilo de négyszáz cuatrocientos. hasta que Mihály Miguel mihelyt apenas. en cuanto como.kettő son las dos y. (be-) entrar. de . (vissza-) volver.megtanul aprender megtekint visitar megtestesült jóság la bondad misma megtesz hacer . (uiat) recorrer megtud saber megvagyok regular megvaU confesar megvalósít realizar megvár esperar megvesz comprar megy ir . — cuarto . (el-) marcharse . ~ család toda familia. ~ tesz vmlt ir a ( + inf) mindnyájan todos minél előbb lo antes posible minket nos . cuanto . después que modern moderno mond decir mondattan sintaxis / mondogat. mit fogsz ~ csinálni? ¿qué vas a hacer? ~ (csinálok umit) estoy (-{-gerundio). egyre esak ~ja seguir diciendo mos lavar mosakodik lavarse most ahora . tan pronto como. al lado de mely(et) que . mucho nagyszülők abuelos nála en su casa nálunk con nosotros nap día m. -as négyzetkilométer kilómetro cuadrado . todas las familias mindenesetre de todos modos mindenféle toda clase (de) mindenképpen cueste lo que cueste mindenki todos. ~ (történt vmi) acabar de ( + inf) mozdonyvezető maquinista ferroviario mozi cine m mulat divertirse múlt pasado . ~ ahogy cuanto mintha como si. még ~ seguir (+participio) 384 mindjárt pronto . ~ csak igual que miota? ¿desde cuándo? ~ nem dohányzik? ¿cuánto tiempo lleva sin fumar? miután después de. ~ neki se le da melege van tener calor mellett cerca de. así que. hogy ~ fáradt vagy sé lo cansado (-a) que estás mindegy da lo mismo minden todo . a nosotros. "w az elején al comienzo mismo. cumplir (con). ~ e metro méz miel / mező campo mi nosotros. luego que mikor? ¿cuándo? millió millón m milyen? ¿cómo (es)? ~ e k ? ¿cómo son? ~ az idő? ¿qué tiempo hace? ~ j ó ! ¡qué bien 1 ~ színű? ¿de qué color es? tudom. most ~ ahora mismo . todo el mundo mindennap cada día mindenütt en todas partes mindig siempre. egy óra ~ tíz perecéi es la una y diez munka trabajo munkás obrero mutat enseñar múzeum museo mű obra műsor programa m műszak turno műszaki técnico művészet maestría S nagy gran.

campesino parasztcsoport grupo de campesinos park parque m part ribera. a ellas nekikezd ponerse a ( + inf) nekiül ponerse a ( + inf) nektek o s . ~ o n al oeste nyugodtan tranquilamente nyugton tranquilo nyújt pasar O olaszországi utazás viaje m por Italia olcsó barato olvas leer olyan tan onnan de allí óra hora . (szerkezet) reloj m. recientemente nemsokára itt lesz no tardará en llegar nemzeti nacional néni tía népies vulgar név nombre m. spanyol ~ cías* / de español ország país m orvos médico . ősz o t o ñ o . a ti nekem kme . tanto gusto de összefut a nyál a számban se me hace la boca agua összes todos los . hace ott allí otthon en casa. a vosotros. ~ n i megy ir de vacaciones nyelv lengua. banco páholy palco Pál Pablo pályaudvar estación / panaszkodik quejarse pápa papa m papírgyár fábrica de papel pár par m paraszt labrador. orilla odaad dar odalép vkihcz acercarse a odamegy i r . (nagyon) ~ celebrar. -as nekünk nos . estar mirando nézőtér platea nincs (en) no hay nos hát pues bien nővér hermana mayor Ny nyakkendő corbata nyál. a ella nekik les . (akire: tárgyeset) nézeget mirar. . a él. -as nem no . ~ u l en italiano Olaszország Italia 25 Spanyol nyelvkönyv — 5614 385 . a nosotros. l a . az én nevem me llamo nevel criar nevet reir néz mirar . l a s . Ő Ő él. L összefut nyár verano .néha algunas veces néhány unos. a ella P pad pupitre m . ~ában en su casa óvatos cauto Ö. a mí neki le . es claro nyit abrir nyole ocho nyolcvan ochenta nyugat oeste m. ~ n ő médica orvosság medicina ostobaság tontería oszt dividir osztály clase / osztálytárs condiscípulo osztályzat nota óta desde hace . ale­ grarse d e . (tanóra) lección / . independiente önbizalom confianza en sí mismo önmagának para sí mismo önök ustedes öröm alegría. az ~ é de usted önálló propio. ~ o n en verano nyaral pasar sus vacaciones. algunos . con suma alegría örül vminek estar contento con. a legnagyobb ~mel con sumo gusto. a él.' idioma m nyelvtan gramática nyelvtudományi de filología nyilvánvaló constar.perccel a las seis y pico nehéz difícil nehézség dificultad / neked te . veranear. hat óra után ~ . a ellos. a ellas öltöny traje m öltözködik vestirse ön u s t e d . ~ is ni * nemcsak no solo nemdohányzó para no fumadores nemes grande m nemrég(cn) hace poco. ella öcsém mi hermano menor Ödön Edmundo ök ellos. ősszel en otoño őszinte sincero öt cinco ötödik quinto őt le. ellas őket les. . a ellos. acercarse óhajt desear ok motivo október octubre m olaj (bogyó) aceituna olasz italiano .

ningún. (főnév) asado sürgöny telegrama m sürgönyöz poner un telegrama süt a nap hace sol. nagy " . ~ életemben en mi vida sohasem nunca sok mucho .volt alcanzó un —e gran éxito sikerül lograr. az utolsó ~ben en el último momento peron andén m Péter Pedro Peti Perico pezeta peseta piac mercado . . ni~ siquiera. conseguir . (fénykép) salir sincs = sem só sal / sógor cuñado sógornő cuñada soha nunca . suma de dinero . ~ u l (en) español. ni semmi nada semmiféle ninguno semmint que senki nadie . . —ben van está en orden rendkívüli extraordinario rengeteg (et) la mar de . ~be hoz poner en orden . hasta no más repülőgép avión m rész parte / réz cobre m ritkán raramente rokon pariente m. . ~ a t mucho . malo. ~hivatal estafeta de Correos postaláda buzón m postás cartero púder polvos R ^ rádió radio / ráér tener tiempo rálép vmire poner el pie en régebben antes regény novela regényíró novelista reggel por la mañana reggeli desayuno reggelizik desayunarse régi viejo régóta tanto tiempo remél esperar rend orden m .párt partido például por ejemplo péntek viernes m pénz dinero pénzösszeg dinero. ninguno sertéssült asado de cerdo sétál (ni megy) dar un paseo siet tener prisa . ~ . -a f Boma Roma római romano rossz mal. ~om lo siento sajt queso sárga amarillo segít ayudar segítségével con ayuda de sehol sem en ninguna parte sem tampoco. nincsen ~ tövis nélkül nö> hay miel sin hiél rövid corto . ~ka vasito pompás excelente pontosan puntualmente porcukor azúcar m en polvo portugál portugués Portugália Portugal m posta Correos. a ~ban al aire libre szabadság vacaciones / pl szabó sastre m Szahara Sahara m száj boca szak facultad / / . ~ Idő alatt dentro de poco ruha traje m ruhatárosnő encargada del guardarropa rügyezik brotar S sajnál sentir . ~ ni . a más no poder . apresurarse sikátor callejón m siker éxito . nagyon ~ pésimo . ~ minden muchas cosas . . ~abb peor ' rosszul mal 386 rózsa rosa . hatalmas ~ dineral m pénztár caja pénztárahlak ventanilla pénztárca cartera pere minuto. ~ i háló red / de compras pihen descansar pillanat momento piros rojo Piusz Pió pohár vaso . (el) castellano Spanyolország España súlyos grave sült (melléknév) frito . hay sol Sz szabad Ubre . ~ t áll hacer cola sovány delgado sötét oscuro spanyol español. lamentar . ~an mucha gente sokáig largo tiempo sokban (különbözik) mucho sokan muchos sonka jamón m sor línea .

~ n en taxi te tú téged te . ~ lassan irsp (+gerundio) szeptember septiembre m szerda miércoles m szerencse suerte / . haga usted el favor (de) szívesség favor m sző palabra szóanyag léxico szoba cuarto szobor estatua szokott soler. ~ e n en invierno telefon teléfono . diligente . *~ este anoche tehát así pues tél invierno . ~ a n con aplicación szótár diccionario szörnyű tremendo szöveg texto szövet tejido 25* szüksége van necesitar. tiene mala suerte szerencsés dichoso szerencsétlen desdichado szerep papel m szeret querer . hacer falta (a) szükséges necesario születésnap cumpleaños m . ma vau a ~ j a cumple años hoy születik nacer szülők padres szürke gris T tábla pizarra tagad negar táj paisaje m takarékkönyvecske libreta de ahorros talál hallar. tavasszal en primavera távirat telegrama m távoli lejano taxi taxi m. légy ~ ¿me haces el favor (de) ? ~ c n con gusto szíveskedjék tenga la b o n d a d . tal vez támogatás ayuda tanács consejo tanácsol aconsejar tanár profesor tanárnő profesora táncol bailar tánczene música para bailar tankönyv manual m tanterem clase / tanul estudiar. m e g ~ aprender tanulás estudio tanulmány estudio tanulnivalő. ~ vmitől temer tartalmaz contener tartalom contenido tartozás deber m tavasz primavera . ~el8tt anteayer . a ti tegnap ayer . sok a ~ja tener mucho que estudiar tanuló alumno . estar acostumbrado (a) szól decir. ~on por teléfono telik (idő) pasar teljesít vmit cumplir (tárgyeset vagy con) telve repleto « téma tema m tenger mar m. ~ n ő actriz színház teatro . h a z a ~ volver a casa terem sala Teréz Teresa 387 .szakasz departamento száll (~ felszáll) subir szálloda hotel m szalonna tocino szám numero szamár burro számára para számla factura szaporán corriendito szárazföldön por tierra száz cien. ~Iány alumna tányér plato taps aplauso tárgy objeto társ camarada m. nincs szerencséje no tiene suerte. ~ i látcső gemelos színházjegy billete m de teatro szivacs esponja szíves. jobban ~ preferir szervusz ¡hola! ¡salud I Szicília Sicilia szín color m. amar . encontrar (tárgyesettel) talán quizá(s). bello. ~ e n por mar tengerész marinero tengerpart orilla del mar tér. compañero tart (ideig) d u r a r . ciento szed tomar szegény pobre szék silla szekrény armario szél viento széles ancho szélmalom molino de viento szem ojo személy persona személyazonossági igazolvány cédula personal szén carbón szép hermoso. ~ é r e por fortuna . müven ~fí? ¿de qué color (es)? színdarab pieza színész actor . encontrar találkozik vkivel encontarse con. tratar de szombat sábado szomjas tener sed szomszéd vecino szorgalmas aplicado. acaso. sonar.

parecer . (ésszel) saber . ~ben van estar en un error ti vosotros. jól ~ no ignorar tudós sabio tulajdonít. ~ban a város felé camino de la ciudad után después de utazás viaje m utazási de viaje l utazik vhova viajar para. (leül) sentarse üt (az óra) dar üzlet tienda V vacsora cena. ~ e otra vez . equivocarse tévedés error m . -—-tői talpig de pies a cabeza tetszik gustar . llevar. hacer un viaje a . aguardar. estilográfica Tóni Toñuelo tonna tonelada torok. hacer . ~ek közt entre otras (cosas).térkép mapa m természet naturaleza terület superficie / terv plan m. propósito tessék aquí tiene usted test cuerpo testvér hermano tesz meter. megírásra "*» estar por escribir Vargáéknál en casa de los Varga' város ciudad / városi municipal városliget parque m municipal tyúk gallina U udvari bolond bufón m udvariasan cortésmente úgy. estar de viaje . ~ r a ¡s seguir (+participio) több vario . poner. ~ ir seguir escribiendo . ~ mint más que . ~ o n van estar de caza vágy deseo -val. -as tied tuyo tinta tinta tintatartó tintero titeket os . csak ~ szakad az eső llueve a más 388 . viaje m . a ~iek los demás tölt pasar töltőtoll estilográfica tömve repleto tönkretesz vmit acabar con tör (nyelvet) chapurrear történet historia történik suceder tövis púa . (általánosan) h a y . az utcán por la calle utcasarok esquina útiköltség gastos de viaje útlevél pasaporte m utolsó último . -vel con valahányszor cada vez que valahol en alguna parte valaki alguien valamelyik nap uno de estos días valamennyien todos valami algo válaszol contestar. estar . rózsa tud (= képes) poder. mi lesz vacsorára? ¿qué tendremos para cenar? vacsorázik cenar vadászat caza. ~ pillanat supremo momento útvonal ruta Ü üdvözlő távirat telegrama m de felicita­ ción üdvözöl saludar ügy asunto ül estar sentado . responder válik llegar a ser valószínűleg deber de (-\-inf) vált jegyet tomar billetes van ser . nem ~ ignorar. ~ neki tener vár esperar.vannz el mismo új nuevo újabb otro újból de nuevo újság periódico úntnl aburrir úr señor út camino . a vosotros tizedik décimo tojás huevo toll pluma. (szabadságra) ir de vacaciones utea calle / . hallarse . fontosságot ~ vminck dar importancia a tulajdonság cualidad / túlságosan demasiado túlsók (at) demasiado tüdőgyulladás pulmonía tükör espejo tűnik -parecer Ty t y mejor . torkuk szakadtából a más y mejor tovább (csinál vmit) quedar ( + gerundio). continuar a . lenne nekem egy szívességet? ¿quiere usted hacerme un favor? mit lehet itt tenni? ¿qué se le va a hacer? teto lo alto . hogy ~ mondjuk por decirlo así Ufiyannkkor al mismo tiempo 'Ml. mi ~ ? ¿qué desea usted? téved errar. /.

disturbar zavarás molestia zene música zongorázik tocar el piano zöld verde zöldbab judías verdes Zs zseb bolsillo. a ~ ter­ minar por f + inf) végig . con ella velcd contigo velem conmigo vélemény opinión / Velence Venecia veletek con vosotros véletlen casualidad / velünk con nosotros vesz tomar . a ~ o n en el mundo . al fin d e . a holnapi ~ i g ! hasta mañana víz agua vízum. ~ o t Iát ver mundo világos claro . comprar vetés sementera vetődik acertar a pasar por vezet (állatot) llevar vidám alegre vidáman alegremente vidéken en el campo vidéki de provincias vígjáték comedia vigyáz tener cuidado (amire: de) világ m u n d o . ir de compras vaskályha estufa de hierro vastag grueso véget ér terminar végén a fines d e . visado vizsga examen m vizsgázik dar un examen vonat tren m Z zavar molestar. az utcán ~ por la calle végigjár recorrer végigtekint abarcar con la vista vél pensar vele con él. ~ a n claramente villámlás relampaguear villamos tranvía m virág flor / . ~ r e tesz meter en bolsillo zsebkendő pañuelo Zsófi Sofía .váróterem sala de espera vas hierro vásárlás ir de compras vasárnap domingo vásárol comprar. ~ocska florecita virágcsokor ramillete m de flores viskó casucha visszajön regresar visszamegy volver visszatér volver visz llevar viszontlátás.

amik 254 andar + határozói igenév 284 . 1. ' f» használata 319. állítmányi (önálló) ~ 75. ~ kö- . amelyik 254 amerikai spanyol nyelvben mutatkozó eltérések 15 ami. ~ é r t e ­ lemkiegészítő főnévi igenév előtt 262 . aquella 35 aquél. ~ a többes számban 22 c írása qu helyett az igeragozásban 133 . ~ vonzatai 271 acaso 136 acerca de 323 además de 260. amelyek. -e. 260 alany szórendi helye 24 alanyi és tárgyas ragozás 31 alli 36 állítmány szórendi helye 24 általános alany kifejezése sc-vel 72 . ~ érte­ lemkiegészítő főnévi igenév előtt 263 . ~ régmúlt 192 betűk neve 4 betűsor 4 bien 126 birtoklás kifejezése 63 birtokos névmás 75. 323 a pesar de 261 aquel. ~ szórendje 44 buen. ~~ igék vonzataként 318 . < + — melléknévi igenév 279 ante 322 antes de 260. -je 75 a fin de 261 ahí 36 aki. feltételes mód conocer 52 consigo. cuya 254 „csak" fordítása 97 családnevek 280 cselekvő szerkezet átalakítása szenve­ dővé 251 -d végű főnevek neme 21 de elöljárószó használata 38. ~ múlt használata 175 . 316. azok 36 bajo 323 „bármennyire is" 215 becéző képzők 144 befejezett jövő képzése 185 . ~ múlt képzése 174 . 270 . ~ jelzős kifejezésekben 208 . —val álló mellék­ nevek 319. ~ val álló igék 319 ./ NYE LVTANI T i R GYMUTATÓ (A számok az oldalt jelölik) a elöljárószóhasználata 52. 390 ~ múlt rendhagyó képzése 182 . jelzői (főnévvel álló) ~ 75 . mondatrövi­ dítés ~ -val 260 ábécé 4 acabar 108 . bueno 89 c írása z helyett az igeragozásban 65 . aún 45 az. ~ jövő használata 185 . akik 253 al 53. 79 birtokrag elhagyása 74 birtokviszony 44 . 317. ~ imo-val 159 általános létezés kifejezése 35 amely. 1. ciento helyett 88 ciento 88 leomol 37 con elöljárószó egybeírása névmási ala­ kokkal 9 6 . << a szóképzésben 13 caballero 45 cada 81 caer + melléknévi igenév 279 célhatározói mellékmondat rövidítése 261 cerca de 323 cesar de + főnévi igenév 270 cien. mondatrövidítés ~-val 260 conmigo 96 condicional. aquélla 36 aquello 36 aquí 36 a través de 323 aun. határozószó -a. 323 adverbio. contigo 96 continuar + határozói igenév 284 contra 323 ¿cuál? 37 cuyo. ~ mellék­ nevek vonzataként 318 . ~ de + főnévi igenév 108. -ja.

zépfok után 167 . la que 254 elválasztás 15 •en elöljárószó használata 37. szavak ~ . ~ egyszeri kitétele felsorolásban 208 . ésa 36 eso 36 •esta. 319. ~ mint a műveltetés kifejezője 272 hacia 323 hallarse + melléknévi igenév 279 hangok kiejtési táblázata 10 hangsúly jelölése 13 . jövő idő . 53 . mondatrövidítés -*-vei 260. 322 •el que. 271 hacer 5 1 . ésta 36 esto 36 ez végű főnevek neme 21 felkiáltásban használt kérdő névmás ékezése 14 felkiáltójel használata 16 felsőfok. esta 35 éste.e 89 főnévi igenév . ~ igével képzett személy­ telen szólásmódok 87 . <—-vei alkotott kifejezé­ sek 2 7 0 . mellékmondatok rövi­ dítése '—-kai 260 .. ~ rendhagyó többes száma 2 9 3 . ~ régmúlt 191 főige és értelemkiegészítő ige egybe­ kapcsolása 262 főnév képzése főnévi igenévből 259 . 79 errar 65 •értelmező helye a mondatban 23 ese. ~ érte­ lemkiegészítő főnévi igenév előtt 263 . ~ mondat 238 fokozás. -val képzett hatá­ rozószók 127 . 318. múlt idejű határozói igenév gran. jelen idejű ~ 5 1 . ~-vel álló igék 316 . -as 88 durante 323 «. ~ szabályos többes száma 22. Doña 45 dormir 64 •doscientos. e helyett ie 13. <-> — de + főnévi igenév 63. 320. ~ több­ féle vonzata 271 este. ~ perfecto o com­ puesto 1. ~ mint melléknevek állandó vonzata 317. 1. 1. ~ mód múlt idejének kép­ zése 207 .319 . ~-vel álló melléknevek 317 de a 324 •debajo de 323 deber 52 . 1. y helyett 8 1 . fontosabb —' használata 316 . melléknév és határozószó folyamatos cselekvés kifejezése 80. 284 . ~ mint igék állan­ dó vonzata 262 . tagadó alakú ~ 143 feltételes mód jelen idejének képzése 2 0 5 . ~ mint melléknevek állandó vonzata 320 'encima de 323 en contra de 323 •en dirección a 323 entre 323 •en vez de 261 enyém 75. «•* com­ puesto.141. melléknév és határozószó felszólító mód 138. . 1. 323 •divertirse 186 Don. 321. ~ ragozott állítmány helyett 260 .melléknévi igenév 278 . ige ~ .a l 3 : hangsúlyos magánhangzóra végződő főnevek neme 21 391 . 65 •echar különféle jelentései 2 3 5 . la helyett 45 életkor kifejezése 63 élettelen főnevek megszemélyesítése 89 előidejűség 240 elöljárószók (általában) 22 . mellékmondatok rövidítése ~-val 264. főnévi igeneves mondat­ szerkezet 262 frente a 324 fuera de 324 futuro. grande 89 gyűjtő értelmű többes számok 45 gyűjtőszámnevek 296 „ h a " kötőszónak „gue"-vel fordítása 216 haber 60 . — <•»' -I. ésta és está közötti különbség 36 estar 43 . 1. ~ mód múlt idejének hasz­ nálata 207 . ~ használatának egyszerűsítése 14 . ~ mint a szavak jelentésének megkülönböztetője 14 •el. ~ múlt képzése 1 6 4 . esa 35 ése. ~ mint tárgy 30. névmási alakok egybeírása a ~-ban 1 4 3 .284. 293 . 292 .mint segédige 158 . ~ rendhagyó kép­ zése 142 . ~ neme 21. ser és < közötti különbség — 44 . ~ mód jelen idejének haszná­ lata 206 . ~ mint igék állandó vonzata 3 2 0 . csak a többes számban használt főnevek 294 főnevesítés 259 . befejezett jövő idő gerundio. < + határozói igenév 80. ~ múlt haszná­ lata 165 . ~ de 81 decir 52 •de debajo de 324 de entre 324 dejar de + főnévi igenév 270 delante de 323 dentro de 323 de (por) detrás de 324 desde 323 después de 261. határozói igenév. múlt idejű ~ 192 . ~(se) a + főnévi igenév 270 •egyeztetés különböző nemű főnevekkel 109 •egyidejűség 240 ékezet kitétele 14 .

kettős ~ 8 mai 89 . ~ szenvedő alakja 250 igemódok és igeidők összefoglalása 194 igeragozás (táblázatok) 298—307 . melléknév és határozószó la. ~ tagadás 65 kicsinyítő képzők 144 kiejtés.e 4. befejezett ~ 1 8 5 .és városnevek előtt 53 hay 35 helyesírási szabályok 12 helyhatározószók 36 hét napjainak többes száma 89 hímnemű főnevek 2 1 . ~ többféle vonzata 2 7 1 . 64 keltezés 88 képesség kifejezése 64 kérdőjel használata 16 . 1. mássalhangzóra végződő melléknevek alakjai 29. ~ ékezése 14 kettős magánhangzók 8 . ~ használata ország. feltételes mód jelen ideje 205 . melléknévvel egyező ~ 126 . eltérések az —tói 242 ie írása e helyett 13. 1. „hogy milyen" fordulat spanyol fordí­ tása 207 y helyett e 81 idő (óra. elöljárószóval képzett —k 127 határozott névelő 20 . ~ magyartól eltérő használata 291 . ~ + határozói igenév 284. ~ főnevesítése 89 . ész­ revételek az ~-hoz 308 igető 51 igevonzatok 81 imperativo 1. egyszerű ~ képzése 94. ~. magánhangzók ~ . közép. ~ folyamatos múltjának használata 223 . ~ használata 158 középfok. főnévi igenév. felszólító mód imperfecto. 294 . 292 határozói igenév 7 9 . egysze­ rű -^ használata 95. ~ folyamatos múlt­ ja 222.és felsőfoka 184. 323 -hat. ~ ki­ ejtése 4 . las 95. llevar különleges használata 217 . ~ -f+ határozói igenév 285 magánhangzók hosszúsága 4 . ~ melléknév helye a mondatban 30 Jövő idő. < találkozása 123 — hangtani szabályok 12 hány éves? 63 hármas magánhangzók 9 hasonlító szerkezet 165 hasta 261.időinek összefogla­ lása 233 közelmúlt 158 . perc) kifejezése 73 időhatározói mellékmondat rövidítése 260 időmeghatározó kifejezések 73 idővonzat szabályai 240. jelen idő fel­ szólító mód helyett 208 392 Jelzői mellékmondat rövidítése 157 . . a kérdést beve­ zető ~ helye a mondatban 25 kérdő mondat szórendje 24 kérdő névmások 37 . ~ kitétele todo mellett 9 5 . ~ rendhagyó jelen idejé­ nek képzése 133 .névelő ki­ — tétele a magyartól eltérően 31. le helyett 107 . ~ tőhangváltozása 64. más­ salhangzók ~-e 5 . 213 . ~ mint főnevesítő szó 3 0 . ~ közelmúltja 230 . ~ jelen ideje 128 . ~-i táblázat 10 kiemelés 185 kiemelt jelző helye a mondatban 30 kijelentő mód jelen ideje felszólító mód helyett 208 kijelentő mondat szórendje 24 kölcsönös névmás 71 kötőmód használata 135. 64 ige ragozása (táblázatok) 298—307 . ~ mással­ hangzók 9 . ~ que 254 los 95 luego de 261 . ~ közelmúltjának használata 231 . ~ fokozása. kötőmód jelen ideje 132 . 102 le. < — alanyi és tárgyas ragozása 3 1 . ~ a + + főnévi igenév 270 .hangsúlytalan névmási alakok helye a felszólító módban 143 : < egybeírása — az igével 125 . kötőmód jövő ideje 233 junto a 324 „kell" fogalmának kifejezése 60. mással­ hangzóra végződő főnevek neme 21 . ~ mint nyomatékosító szó 136 mássalhangzók kiejtése 5 . 217 más 166 . folyamatos múlt inferior 176 ínfimo 176 infinitivo. f melléknévi igenév 279 jelen idő. les 102 lejos de 324 lo. ~ képzése mellék­ névből 126 . előidejű ~ 193 határozószó 125. no ~ que 9 7 . ~ régmúltjának hasz­ nálata 232. ~ névelője 20 „hogy" elhagyása kérdőszó előtt 108. 1. -het64 határozatlan névelő 20 . kijelentő mód jelen ideje 5 1 . ~ perfecto ocompuesto múlt idejű főnévi igenév 192 -ión végű főnevek neme 21 ir különleges használata 108 . ~ mint határozószó 126 malo 89 mandar 177 már 45. ~ régmúltja 2 3 1 .

> — értelmi változása ser és estar mellett 44 . santo 89 393 t . ~ obstante que 261 nőnemű főnevek 2 1 . 1. . -nél kifejezése középfok után 167 -né 45 nem. ~ más que 97. ~ használata Jelzős főnév előtt 6 6 . 1. 193. 176 . 1. 262 . ~ találkozása 123 no 2 3 . ~ mellék­ nevek 295 . primero 88 qu írása c helyett 13 que mint vonatkozó névmás 2 5 4 . „hogy milyen" 207 mind(en) 66 mínimo 176 „ m i n t " kifejezése középfok után 167 „mintha csak" 225. ~ használata a megszólításban 24 névmási alakok egybeírása az Igével 106 . 96. a főnevek ~-'-e 21. ~-vel kép­ zett kifejezések 278 . folyamatos régmúlt poder 64 poner 78. 1. határozott — 2 0 . két ~-vel ren­ delkező igék 314 menor 176 -mente 126 mii 88 miilón 88 milyen 37 .máximo 17ö mayor 176 medio 285 még 45 megszólítások 44 megvetést kifejező képzők 144 mejor 176 mellékmondati kötőszók 214 mellékmondatok rövidítése 80. múlt idejű ~ képzése 156. 94. 1. ~(se) + határozói igenév 285 querer 52 quien. 1. 292 néma mássalhangzók 7 nemrehajló főnevek 292 nemzetiséget jelölő melléknevek nőnemű alakja 29 névelő.312 . ~ elhagyása kérést jelentő igék után 216 . 232 mismo 118 módosító képzők 144 mondathangsúly 15 mondatrövidítés főnévi igenéwel 83. 1. határozatlan ~ 20 . önök 44 önálló birtokos névmások 75. o helyett ue 13. vonzat kitétele ~ előtt 216 ¿qué?37 quedar + melléknévi igenév 279. ~ hatá­ rozói igenév 193 mutató névmások 35 műveltetés 177. feltételes mondat ön. mondat­ rövidítés ~-val 260 .^ k é n t használt szófajok 2 9 5 . jelzői ~ helye a mondatban 30 .v a l 261 participio. közelmúlt pretérito simple o indefinido. —' egybeírása a határozói igenévvel 80 . melléknévi igenév pedir 64 peor 176 permanecer + határozói igenév 285. ~ középfok után 167. ~ szavak ékezése 14 j r^ szavak elválasztása 16 para elöljárószó használata 3 2 1 . quienes 254 quisiera 225 quizá(s) 136 recoger 65 rendhagyó igék betűrendes jegyzéke 309 részeshatározó kifejezése 58 saber 313 salir 313 san. ~ értelmi változása a szórendtől függően 225 melléknévi igenév. jelen idejű ~ használata 157 . ~ többes száma 2 2 . 1. ~ határozói igenéwel 80. jelen idejű ~ képzése 157 . 260 melléknév többes száma 30 . ~ névelője 20 o helyett u 8 1 .és felső fokú alakja) 165. 260. ^ nőnemű alakja 294. ~se + melléknévi igenév 279 . folyamatos régmúlt pretérito presente o perfecto. ~ fokozása (közép. ~ nőnemű főnevek 22 ojalá 136. 79 összetett főnevek neme 293 . ~ + melléknévi igenév 279 pluscuamperfecto. befejezett régmúlt pretérito imperfecto. folyamatos múlt pretérito pluscuamperfecto. befejezett múlt primer. ~ főnevesítése 30 . 194 mucho 37 múlt idejű főnévi igenév 192 . 64 -o végű főnevek neme 2 1 . ~ a szenvedő szerkezetben 251 pretérito anterior. mellék­ mondatok rövidítése ~ . múlt idejű ~ használata 157 . ~se a + főnévi igenév 270 por elöljárószó használata 3 2 1 . 272 nagyító képzők 144 -nál. 225 -ón 144 • óra (idő) kifejezése 73 oración condicional.

~ összetett számnevek­ ben 88 únicamente 97 uno mint az általános alany kifejezője 159 unos. *• használata 88 ** su birtokos névmás különféle jelentései 79 subjuntivo. ~ + határozói igenév 284. főnév. la. ~ használata 87 tras (de) 260. ~ kitétele que előtt 216 voz pasival !• ig e szenvedő alakja. las névmásokkal 95 tárgyas ragozás 31 tárgyeset 30. 1. ~ 394 que 63. vannak" kitétele 23 vencer 65 venir 314 . y helyett e 81 . los. ~ használata a magyartól eltérően 23. 185. ~se + + melléknévi igenév 279 vonatkozó névmások 253 . ~ mint a birtoklás kifejezője 63 . 231 változatlan főnevek a többes számban 89. szen­ vedő szerkezet x helyett / írása 7 y írása i helyett 13 . ~ szerkezet 252 . u mint írásjel 13 udvarias megszólítás 44 ue írása o helyett 13. fa­ szerkezet körülírása 252 szóelválasztás 15 szókapcsolás 15 szórend a kijelentő mondatban 23. ~ helye a mondat­ ban 53 utóidejűség 240 ü mint írásjel 13 valer 314 valószínűség kifejezése 81. 158 seguir ragozása 52 . 2 7 1 . nem «~ 30 személytelen igék és szólásmódok 87 szenvedő igeragozás 250 .117. ~ elölj árószós esetei 107 . 279 tercer. ~ megismétlése lo. > névmási — jelentései 55 segédige (haber) 60. kötőmód sumo 175 superior 175 supremo 175 számnevek. y kitétele számnevekben 88 ya 45 z írása c helyett 13 . ~ . ~ „hogy vajon" jelentésben 242 sin elöljárószó 323. melléknév ~ . ~ névmások egybe­ írása egyes igealakokkal 72 volver a + főnévi igenév 270 . ~ uno helyett 87 . ~ kitétele a tárgyas ragozásban 109. ~ szerkezet használata 252 .ú főnevek 294 tőhangváltó igék 64. y mint szókezdő hang 13 . tőszámnevek. ~ igével képzett kifejezések 63 . tercero 88 terminar por + főnévi igenév 270 tizedes törtek 296 todavía 45 todo 66 többes szám. ~ + melléknévi igenév 279 según 323 sembrar 64 semmint 184 sendos. 64 un használata una helyett 45 . < hang­ — súlytalan alakjainak használata 106. ~ név­ mások 7 1 . Ustedes 44 . 323 u írása o helyett 13 . 293 „van. 95. mondatrövidítés —val 261 sin embargo de 261 siquiera 271 sólo. sorszámnevek századok jelölése 88 személyes névmások táblázata 102 . ~ bővelkedő használata 114. tener + melléknévi igenév 159. ~ mint visszaható névmás 71 .se mint általános alany 72 .a .a t nem ékezzük 14 vonzatok 8 1 . megszemélyesített fő­ nevek ~-e 89 tener 60 . ~se + melléknévi igenév 279 vessző használata a magyartól eltérően 54 vez 296 visszaható ige ragozása 7 1 . 1. ~ . unas 167 Usted. 261. 101-től végig 8 1 . ~ + melléknévi igenév 279 ver 59 . 206. < hangsúlyos — alakjainak használata 107 . solamente 97 sorszámnevek 87 . ~ helye a mondatban 106 . sendas 272 sentir 64 ser ragozása 43 . tener + főnévi igenév 271. ~ egybeírása egyes igealakokkal 106 személyesített főnevek tárgyesete 89 személyt jelölő főnevek tárgyesete 5 3 . ~ + határozói igenév 284 . -~ a kérdő mondatban 24 tagadás 23 tal vez 136 también 24 tampoco 65 tan mint nyomatékosító szó 136 tárgy kiemelése 95 . 1. ~ névmások bővelkedő használata 116 . ~ és estar 18 scrwir 64 si mint feltételes kötőszó 224 . 294 . 24. 308 törtszamok 295 tőszámnevek 1-től 100-ig 72 .

Conversación III. Szókapcsolás. mondathangsúly 12. Conversación III. Hoy es domingo ¿ II. En la clase II. En la escuela II. A spanyol betűsor 3. Conversación III. Conversación MÁSODIK LECKE I. Un refrán español NEGYEDIK LECKE I. A mássalhangzók és kiejtésük 5. Un encuentro por la calle II.I TARTALOMJEGYZÉK • BEVEZETÉS 1. Un refrán español HARMADIK LECKE I. Estudiamos el español II. Refranes españoles 3 3 4 4 5 8 9 9 10 12 13 15 15 15 16 17 17 18 26 26 28 28 32 33 34 34 40 40 41 41 47 48 49 49 55 55 56 60 60 61 61 . A spanyol nyelv 2. En un café de barrio (Chiste) III. A hangsúly és jelölése 11. Néhány helyesírási és hangtani szabály 10. Néma mássalhangzók 8. En casa HETEDIK LECKE I. A kérdő és felkiáltó mondatok jelölése ELSŐ LECKE I. A spanyol hangok kiejtési táblázata 9. Colores y cualidades II. Az amerikai spanyol nyelvben mutatkozó eltérések 13. La familia Varga II. A kettős magánhangzók 6. Conversación III. Refranes españoles HATODIK LECKE (Ismétlés) I. A magánhangzók és kiejtésük 4. Kettős mássalhangzók 7. A szavak elválasztása a sor végén 14. Refranes españoles ÖTÖDIK LECKE I.

Refranes españoles TIZENEGYEDIK LECKE I. Compra ventajosa TIZENHATODIK LECKE I. Mi programa de cada día II. En el gran almacén II. Distracción (Chiste) IV. La familia Varga cena en casa II. El enemigo de las supersticiones (Chiste) IV. Conversación III. El favor (Chiste) IV. Abuelo y nieto (Chiste) III. I. Refranes TIZENÖTÖDIK LECKE . Visitando el museo (Chiste) IV. Conversación III. Refranes TIZENNYOLCADIK LECKE (Ismétlés) I. Conversación (En la sección de tejidos) III. . . De paseo en la capital II. Refranes españoles TIZENKETTEDIK LECKE (Ismétlés) I. Refranes españoles KILENCEDIK LECKE I. Escenas cotidianas 1. Refranes españoles TIZEDIK LECKE I. Entre madre e hija 2. El desayuno II. . Castillos en el aire II. Trabajo superfluo (Chiste) IV. Un buen consejo (Copla) IV. !. Refranes españoles TIZENHARMADIK LECKE I. Por la mañana II. Oficio inoportuno (Chiste) IV. ¿Qué dice el profesor en la clase? II. Los Varga irán de compras II. . Conversación III. Conversación III. Conversación III. Refranes TIZENHETEDIK LECKE I. En el comedor de la fábrica II. Refranes TIZENNEGYEDIK LECKE I. Entre padre e hijos 3. Conversación III. El año II.NYOLCADIK LECKE I. Conversación III. En la salchichería 4. En el estanco 396 6? 68 68 69 69 75 75 76 77 77 83 83 84 85 85 91 91 92 92 93 98 98 99 100 100 102 102 103 104 104 111 111 112 113 114 120 120 121 121 128 129 129 130 131 138 138 138 139 139 139 140 140 147 147 148 . El desayuno (Chiste) IV.. Conversación III.

Indicio cierto (Chiste) IV. U n abrazo (Chiste) IV. Recuerdos de escuela I I : Conversación III. Refranes HUSZONEGYEDIK LECKE I. Preparativos de viaje II. Refranes HUSZONÖTÖDIK L E C K E I. De viaje (Poesía) HUSZONNYOLCADIK L E C K E I. Los Varga sueñan con hacer un viaje II.III. Echemos un párrafo sobre el verbo „echar" II. E n la estación de ferrocarril II. Un portero exacto (Chiste) HARMINCADIK L E C K E (Ismétlés) I. Refranes HUSZONHETEDIK LECKE I. Refranes HUSZONKILENCEDIK LECKE I. E n el compartimiento II. El cuento de nunca acabar II. La vocación de escribir (Chiste) IV. España II. El sueño de un criado (Cuento asturiano) II. Refranes 148 149 TIZENKILENCEDIK LECKE I. El sol y el polvo (Poesía) HUSZONHARMADIK LECKE I. E n ferrocarril (Chiste) III. . Una invitación II. Un chiste de hace cincuenta años III. Conversación I I I . Conversación (Al teléfono) III. Umbral (Poesía) HUSZONHATODIK L E C K E I. Refranes HUSZADIK LECKE I. Conversación III. E n la frontera I I I . Cartas (Chiste) ' 151 152 153 154 154 161 162 162 163 163 169 169 171 172 172 178 178 180 181 187 188 189 189 196 196 197 198 200 201 202 202 210 210 211 211 218 219 220 220 227 227 229 229 235 235 236 244 244 245 245 '. Un rapto de generosidad (Chiste) H U S Z O N N E G Y E D I K LECKE (Ismétlés) I. Nieve y flores II. Refranes HUSZONKETTEDIK LECKE I. Conversación III. En el teatro ' II. La mejor muerte (Anécdota) I I I . Conversación III. 1 . Un libro interesante (Anécdota) IV. Conversación III.

Cervantes III. A de elöljárószó 2. . A para elöljárószó 6.I HARMINCEGYEDIK LECKE I. Refranes HARMINCKETTEDIK LECKE I. Agudeza de Francisco de Quevedo (Anécdota) HARMINCÖTÖDIK LECKE I. A többi elöljárószó 8. A szabályos igék ragtáblája Az -ar végű szabályos igék ragozása Az -er végű szabályos igék ragozása Az -ir végű szabályos igék ragozása A visszaható igék ragozása Megjegyzések a szabályos igék ragozásához Tőhangváltó igék A rendhagyó (és helyesírási szempontból sajátságos) igék betűrendes jegyzéke Két melléknévi igenévvel rendelkező igék Cselekvő értelmű melléknévi igenevek A ser. Refranes HARMINCHARMADIK LECKE I. A főnév 3. 398 . A névelő 2. Az en eJöljárószó 5. Az ige Az igeragozás -. Un andaluz en Holanda III. A névmás 6. Remedio eficaz (Chiste) III. Consejo a un mal pintor (Epigrama) HARMINCNEGYEDIK LECKE I. La lengua castellana o española II. A határozószó 8. Összetett elöljárószók KULCS A FORDÍTÁSI GYAKORLATOKHOZ SPANYOL-MAGYAR SZÓTÁR MAGYAR-SPANYOL SZÓTÁR NYELVTANI TÁRGYMUTATÓ 247 247 248 248 256 256 258 258 265 266 267 268 273 274 275 276 281 281 283 286 286 287 291 291 292 294 295 296 296 296 298 300 302 304 306 308 308 309 314 315 315 315 316 316 317 319 319 321 321 322 323 325 347 376 390. Az elöljárószó 1. Az a elöljárószó 3. 7. illetve estar igével kapcsolt melléknevek értelmi változása . A számnév 5. su hijo y el burro (Cuento) II. El labrador. La mezquita de Córdoba II. El huevo de Cristóbal Colón HARMINCHATODIK LECKE I. Literatura y arte en España II. A con elöljárószó 4. Conversación NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÁS 1. A por elöljárószó 7. A melléknév 4. La excusa del ladrón (Chiste) III. Profesiones y oficios II. Cristóbal Colón II.

Felelős vezető: Soproni Béla vezérigazgató . Budapest .+A .. « .^ ^ ' Raktári szám: 5614 5602—55 szabvány szerint _ TA 2144-C/9-7476 74. A kézirat nyomdába^ éVkezrtt.W ? d ^ S 2 í w ^ *??** * MŰSZaM Példányszám: 18 000. ^ . „ „ előkészítette: dr. az MS¿ 5601-ÍTés' ¡ í M ' s S S S S S í í " . Késztuf'az 1971 ^ S ^ t ^ S I Z * 1 1 9 7 4 ' a u ^ s z t u s matricáró1 íves magasnyomással. Gaali M á r k Műszaii vezeS: H ^ l S T ^ T ^ ^ l ' T r Utánnyomásra IStVÓn szerkesztő: Lojd Lajos.A kiadásért felelős a Tankönyvkiadó igazgatója.0685 Athenaeum Nyomda. Terjedelem: 35 (A/5) ív. Felelős S^M-UBO.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful