Perbandingan KLSR, KBSR dan KSSR

•menekankan penguasaan terhadap kemahiran asas 3M iaitu membaca .Perbezaan Matlamat dan objektif KLSR •memenuhi keperluan perkembangan ekonomi serta untuk menghasilkan lebih ramai pekerja mahir bagi melaksanakan Dasar Ekonomi Baru (DEB) KBSR •murid dapat menguasai dan menghargai Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan sebagai alat perpaduan dengan baik dan memuaskan. menulis dan mengira KSSR •Meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. perkembangan sosioemosi. sikap dan nilai . kognitif. menulis. mengira dan menaakul) serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat (ICT). •Tertumpu kepada penguasaan 4M (membaca. fizikal. kerohanian.

•memperkukuhkan sistem pendidikan kebangsaan bagi memupuk perpaduan sosial. menyediakan kemudahan pendidikan yang lebih bersistematik dan selesa kepada para pelajar. kebudayaan dan politik . meningkatkan taraf pendidikan di seluruh negara serta melaksanakan pendemokrasian pendidikan tanpa mengira bangsa. kaum mahu pun agama •murid seharusnya boleh menulis karangan dan surat kiriman yang tepat dengan maksud dan tajuknya serta memahami dan boleh mengisi borang-borang yang sesuai untuk keperluan seharian .

manusia dan alam keliling dan perkembangan individu. Pendidikan Seni Visual teramasuk di dalam bidang perkembangan diri individu di dalam komponen kesenian dan kesihatan KSSR Kurikulum Seni Visual untuk sekolah rendah menggambar. ekspresi kreatif. membuat corak dan rekaan. aplikasi seni. dan apresiasi seni . Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandunganpersepsi estetik. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional.Isi kandungan KLSR Isi kandungan pelajaran kerap kali tidak berkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain dan butiran yang terkandung dalam sukatan pelajaran adalah terlalu banyak Isi kandunganya terlampau memberi penekanan dalam persediaan untuk mencapai kecemerlangan kebendaan Lukisan dan Pertukangan Tangan-untuk pekerjaan masa depan KBSR KBSR merangkumi tiga bidang iaitu komunikasi.

• Jarang mempraktikkan aktiviti berkumpulan Pelajar berada dalam keadaan pasif dan menerima apa sahaja yang disampaikan oleh guru KBSR •Dari segi susunan fizikal.Pendekatan KLSR • Kerusi dan meja pelajar disusun sesuai dengan kaedah pengajaran yang lebih berpusat pada guru. •Cara pengajaran keseluruhan kelas merupakan kaedah mengajar utama di dalam bilik darjah.kerusi dan meja pelajar disusun mengikut kaedah kumpulan •Lebih bersifat berpusatkan pelajar dan pengelibatan mereka secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran amat digalakkan •Bahan pengajaran dan hasil pembelajran juga diletakkan di ruang belajartimbulkan suasana bilik darjah yang menarik dan merangsang proses pengajran dan pembelajaran KSSR • Pemerhatian secara aktif • Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan • Apresiasi seni visual secara mudah • Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan .

Percaya kepada Tuhan. KSSR Pelajar yang seimbang dari segi intelek. intelek dan sosial (JERIS). Berkeyakinan .Persamaan Matlamat dan objektif KLSR Menggalakkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang bangsa KBSR Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan sebagai alat perpaduan Memberi tumpuan terhadap perkembangan individu secara menyeluruh yang meliputi aspek jasmani. Berilmu Pengetahuan. rohani. emosi. Berketrampilan. Berakhlak Mulia. rohani. jasmani dan emosi.

Isi kandungan Menyentuh tentang kepentingan seni dalam kehidupan Pendekatan KLSR Guru sebagai pembimbing KBSR Guru sebagai pembimbing pelajaran KSSR Guru sebagai pembimbing pelajara .

f f°f° . °––fff°½ ½f f° ff°–f°ff f°– f°–¾f  ff¾f .9 ¾f¯ff° . ¯ ¯½f° f f½ ½ ¯ f°–f° °  ¾ nff ¯ ° f°–¯ ½ f¾½ ©f¾¯f° ¯¾ f° °  f° ¾¾f %% 9 f©f f°–¾ ¯ f°– f ¾ – °  f° ©f¾¯f° f° ¯¾ ¯ 9 °– ff° f¯½f° 9 nff ½f f @f° ff .ff¯f f° © € . f ¾ f–f ff¾f f°–¾ff° f° ¾ f–f ff ½ ½f f° .

° ° °f°– ½ °°–f° ¾ ° ff¯  ½f° 9 ° ff° ¾ f–f ½ ¯ ¯ °–  ¾ f–f ½ ¯ ¯ °– ½ f©ff°  ¾ f–f ½ ¯ ¯ °– ½ f©ff .¾f° °–f° .