(Membret del centre

)

ADHESIÓ AL DOCUMENT “Escola Valenciana: Un model d’escola plurilingüe i intercultural per al sistema educatiu valencià”

El Claustre, Consell Escolar, AMPA, Comissió de Coordinació Pedagògica, Equip directiu del centre (segons que corresponga) ________________________________ de___________________________________

ACORDA, amb data _____ / ______ / ______ donar suport al document titulat “Escola Valenciana: Un model d’escola plurilingüe i intercultural per al sistema educatiu valencià” elaborat per la Unitat per a l’Educació Multilingüe.

I perquè així conste:

Signatura / Segell del centre

(REMETRE A ESCOLA VALENCIANA)

Escola Valenciana c/Josep Grollo, 91 46025 València o al FAX 963472660

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful