UNITAT DIDÀCTICA

TÍTOL: Racó de jocs matemàtics TEMPORITZACIÓ: una sessió setmanal durant tot el curs CURS: 2008-2009 NIVELL: P5

JUSTIFICACIÓ: es tracta d’un racó més de l’aula i de com hi podem treballar per tal que els nens en treguin el màxim de rendiment, ja que el llenguatge matemàtic és molt important a aquesta edat.

EIXOS: 1. Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma

2. Aprendre a pensar i a comunicar

CAPACITATS: 1. Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats. 2. Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix. 3.Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia. 4. Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques 5. progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges. 6. Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals. 7. Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència. 8. Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes. 9.Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

4. Aprendre a conviure i habitar el món

4. Aplicar estratègies de càlcul. les seves necessitats i possibilitats. pensar i crear. coneguda o imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i altres formes de representació. 4. 3. participar en el joc. social. Aprendre a gaudir de l’aprenentatge. musical. comparar. rutines i normes pròpies. reconèixer patrons i verbalitzar-ho. a través del moviment. expressió. Aprendre amb i a través dels altres. coneixent el propi cos. 10. Tenir interès i confiança en els altres i sentir-se part del grup. establint relacions afectives positives mútues. 8. el gest i les imatges per expressar idees. assimilant sensacions referides a l’espai i al temps i amb una comprensió progressiva de la necessitat d’unes normes. Fer de manera autònoma. 8. desitjos. participant-hi activament i utilitzant els hàbits. els hàbits de salut. generant actituds de confiança i respecte per les diferències i valorant les relacions socials i afectives que s’hi estableixin. Mostrar interès per la descoberta progressiva de les relacions entre el text oral i l’escrit.OBJECTIUS GENERALS (D’ETAPA): 1. progressivament. fer-les ben fetes. activitats habituals referents a la pròpia cura. emprant les mesures adequades i la seva representació gràfica. Saber explorar i reconèixer les parts. 2. 6. Expressar-se amb les pròpies emocions i iniciar-se en la seva identificació. 9. i utilitzar els recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions. corporal. escoltar i participar de manera activa en situacions habituals de conversa i d’aprenentatge amb l’ús d’un llenguatge no discriminatori. Ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma. qüestionar-se coses. plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el coneixement d’una manera cada vegada més estructurada. les possibilitats i característiques del seu propi cos. Conèixer experiències. musical. Identificar característiques i regularitats en l’entorn natural. 3. i emocions. interpretar i crear en els diferents llenguatges: verbal. Identificar-se com a persona tot sentint seguretat i benestar emocional. matemàtic i audiovisual. a les tasques escolars i en la relació amb els altres. i guanyar confiança en la regulació d’un mateix. Fer anticipacions i comparacions dels resultats de les experimentacions. ordenar. . iniciar-se en l’ús funcional de la lectura i l’escriptura. el gest i el joc. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda. gaudir de la relació in integrar-se en el grup tot establint relacions afectives positives amb actituds d’empatia i col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera pacífica. de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. Observar i experimentar en l’entorn proper amb curiositat i interès. físic i material. comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal. 9. 7. històries i símbols de la cultura pròpia del país i de la d’altres companys i companyes. Desenvolupar habilitats de comunicació. iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura. resolent situacions quotidianes amb actitud positiva i superant les dificultats. 6. 10. Usar la llengua oral. 5. interpretant-lo i fent-se preguntes que impulsin la comprensió del món natural. classificar. 5. Crear de manera individual i col·lectiva petits textos i dibuixos. social i cultural. audiovisual i plàstic. Sentir que pertany a grups socials diversos. i amb actitud de respecte vers altres cultures i diferents llengües. i incorporar la iniciació als instruments tecnològics (TIC). actituds. plàstic. Manifestar les habilitats necessàries per poder escoltar. 7. observar. 2. CRITERIS D’AVALUACIÓ: 1. sentiments. Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i persones adultes i expressar-se mitjançant la paraula. verbal.

DESCOBERTA DE L’ENTORN * identifiació de figures tridimensionals: esfera. * Participació en la cura i manteniment dels jocs i materials del racó de jocs matemàtics. quadrilàter i cercle. relacionals: comptant amb l’ajut de les persones adultes o els igual tot jugant en el racó de jocs matemàtics JOC I MOVIMENT * comprensió i valoració progressiva de la necessitat de normes dels jocs del racó. cilindre i prisma. esforç i iniciativa per anar resolent situacions de dificultat: intel·lectuals. DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES EXPLORACIÓ DE L’ENTORN EXPERIMENTACIÓ I INTERPRETACIÓ * observació i reconeixement de semblances i diferències en objectes que formen part dels diferents jocs: color. ESCOLTAR I EXPERIMENTAR * participació i escolta activa en el racó de jocs matemàtics PARLAR. saber-ho recollir i rutines en la vida escolar.CONTINGUTS: AUTOCONEIXEMENT I GESTIÓ DE LES EMOCIONS * Actitud optimista. AUTONOMIA PERSONAL I RELACIONAL * Aplicació d’hàbits d’autonomia: saber escollir un joc. i planes: triangle. boles. tubs OBSERVAR. • Reconeixement de seqüències i ordenació temporal de fets a partir d’imatges i cartronets • Identificació de sèries a partir de diferents jocs i predicció de la seva continuïtat. mostrant iniciativa i esforç per trobar persomalment solucions a situacions i dificultats superables. RELACIONS AFECTIVES I COMUNICATIVES * sentiment de pertànyer a un grup i compromís de participar en els diferents jocs que trobem al racó. saber-se organitzar per jugar-hi. * Desig d’autonomia i iniciativa pròpia * Seguretat i confiança en les pròpies possibilitats d’aprenentatge i satisfacció pels progressos assolits. de creació i d’aprenentatge a través de jocs que trobem al racó. que formen parts d’elements de l’entorn amb diferent material de rebuig: caixes. RAONAMENT I REPRESENTACIÓ * comparació. sabent demanar ajuda a la mestra quan faci falta i acceptar-la quan calgui. verbalitzar regularitats i fer anticipacions INTERPRETAR. grandària i mida. EXPRESSAR I COMUNICAR * ús de la llengua per mostrar acords i desacords i resoldre conflictes de manera apropiada i assertiva COMUNICACIÓ I LLENGUATGES . REPRESENTAR I CREAR • ús del llenguatge matemàtic com a objecte de diversió. • Construcció de la noció de quantitat i ferne la serva representació sobre paper • Reconeixement i representació de nombres en situacions de jocs diverses. ordenació i classificació d’objectes i materials dels diferents jocs establint relacions qualitatives i quantitatives per reconèixer patrons.

Material de rebuig i jocs per treballar la geometria. Utilitzar el llenguatge verbal per expressar els acords i dasacords. quadrilàter i cercle. ..Jocs i activitats per treballar la resolució de problemes .. . treure.. METODOLOGIA: • Es treballarà sempre en petit grup. Mostrar iniciativa a l’hora d’escollir a quin joc volen jugar. repartir i agrupar a partir dels diferents jocs del racó. cilindre i prisma. definides per dues qualitats diferents (color.OBJECTIUS D’APRENENTATGE: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mostrar iniciativa a l’hora de jugar i participar al racó de jocs matemàtics Saber demanar ajut quan li fa falta per seguir avançant.. Mostrar satisfacció pels progressos assolits Identificar en material de rebuig les figures tridimensionals: esfera. Reconèixer els principals quantificadors: molts.jocs per treballar la numeració i el càlcul. Identificar en material de rebuig les figures geomètriques planes: triangles. davant i darrera. pocs. Relacionar figures segons les seves característiques. sobre i sota. Fer agrupacions d’objectes lliurement i expressar-ne el criteri d’agrupament.Jocs per treballar l’estadística i la provabilitat . cap. Aplicar estratègies de càlcul per afegir. heterogeni. • Els jocs que trobarem al racó seran variats i treballaran diferents aspectes matemàtics: . Respectar les normes dels diferents jocs del racó. piuets.jocs per treballar el raonament lògic-matemàtic .. • Els jocs i materials seran de diferents nivells d’exigència. Classificar diferent material de rebuig segons la seva forma. Tenir cura del material i dels jocs que trobem al racó. blocs lògics. Mostrar interès per conèixer els diferents jocs del racó.. almenys fins al 9 Composar i descomposar quantitats en diferents jocs. grandària i mida) Reconèixer atributs a partir de les bandes dels blocs lògics. Verbalitzar les observacions. • Es potenciaran els jocs de grup. al mig de. • La mestra anirà canviant el jocs del racó depenent de l’interès dels alumnes i dels objectius a treballar.. Identificar posicions: dins i fora. Fer agrupacions amb diferents materials: botons. • Els alumnes escolliran lliurement a quin joc volen jugar dels que trobem al racó. Fer agrupacions de fins a 9 elements per criteris quantitatius Adquirir la noció de quantitat. tots. algun. les accions i les descobertes quantitatives efectuades. Iniciar-se en l’escriptura dels nombres Fer seriacions seguint diferents criteris Reconèixer les quantitats fins a 9 aproximadament.

rotuladors. • Veure les fitxes dels jocs on s’especifiquen les activitats a realitzar en cadascun dels jocs i material del racó. llapis.ACTIVITATS D’APRENENTATGE: • • • Jugar individual i col·lectivament amb el material i els jocs del racó.. Adjuntar fulls d’observacions i avaluació. Participar en la cura i l’ordre del material del racó. gomets. Participar en les diferents propostes que realitza la mestra amb el diferent material del racó. habilitats que demostra en diferents jocs i en el racó.. ACTIVITATS D’AVALUACIÓ: • Periòdicament es faran observacions seguint les pautes d’una graella on ens fixarem amb el grau d’autonomia. interès. RECURSOS MATERIALS: • Jocs de diferents editorials propis per treballar habilitats matemàtiques • Jocs elaborats per la mestra • Material de l’entorn • Material de rebuig • Paper. • Armaris i lleixes per col·locar tot el material a la vista i a l’abast dels alumnes . participació. Una vegada per trimestre se’ls passarà una prova per avaluar les seves habilitats i estratègies matemàtiques.

ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ: • Procurar diversitat de jocs amb nivells diferents d’exigència i esforç. ACTIVITATS D’AVALUACIÓ: • Diversitat de jocs i materials que afavoreixin l’adquisició de nous aprenentatges a tot i cadascun dels alumnes de l’aula. AUTOAVALUACIÓ: COM HA ANAT? QUÈ CANVIARIA? . S’avaluarà als alumnes a partir de les seves capacitats.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful