UNITAT DIDÀCTICA

TÍTOL: Racó de jocs matemàtics TEMPORITZACIÓ: una sessió setmanal durant tot el curs CURS: 2008-2009 NIVELL: P5

JUSTIFICACIÓ: es tracta d’un racó més de l’aula i de com hi podem treballar per tal que els nens en treguin el màxim de rendiment, ja que el llenguatge matemàtic és molt important a aquesta edat.

EIXOS: 1. Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma

2. Aprendre a pensar i a comunicar

CAPACITATS: 1. Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats. 2. Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix. 3.Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia. 4. Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques 5. progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges. 6. Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals. 7. Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència. 8. Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes. 9.Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

4. Aprendre a conviure i habitar el món

Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i persones adultes i expressar-se mitjançant la paraula. fer-les ben fetes. 10. 8. 5. 9. 7. 10. reconèixer patrons i verbalitzar-ho. 5. establint relacions afectives positives mútues. plàstic. iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura. rutines i normes pròpies. interpretant-lo i fent-se preguntes que impulsin la comprensió del món natural. i emocions. desitjos. les seves necessitats i possibilitats. participar en el joc. qüestionar-se coses. classificar. progressivament. 6. musical. les possibilitats i característiques del seu propi cos. el gest i les imatges per expressar idees. audiovisual i plàstic. . i guanyar confiança en la regulació d’un mateix. assimilant sensacions referides a l’espai i al temps i amb una comprensió progressiva de la necessitat d’unes normes. comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal. Desenvolupar habilitats de comunicació. 2. coneguda o imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i altres formes de representació. interpretar i crear en els diferents llenguatges: verbal. plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el coneixement d’una manera cada vegada més estructurada. generant actituds de confiança i respecte per les diferències i valorant les relacions socials i afectives que s’hi estableixin. escoltar i participar de manera activa en situacions habituals de conversa i d’aprenentatge amb l’ús d’un llenguatge no discriminatori. ordenar. Crear de manera individual i col·lectiva petits textos i dibuixos. Fer anticipacions i comparacions dels resultats de les experimentacions. Identificar-se com a persona tot sentint seguretat i benestar emocional. Saber explorar i reconèixer les parts. comparar. Mostrar interès per la descoberta progressiva de les relacions entre el text oral i l’escrit. gaudir de la relació in integrar-se en el grup tot establint relacions afectives positives amb actituds d’empatia i col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera pacífica. pensar i crear. 2. a través del moviment. CRITERIS D’AVALUACIÓ: 1. 4. i utilitzar els recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions. iniciar-se en l’ús funcional de la lectura i l’escriptura. Expressar-se amb les pròpies emocions i iniciar-se en la seva identificació. històries i símbols de la cultura pròpia del país i de la d’altres companys i companyes. Observar i experimentar en l’entorn proper amb curiositat i interès. 3. el gest i el joc. matemàtic i audiovisual. Ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda. 6. sentiments. Aprendre a gaudir de l’aprenentatge. expressió. musical. participant-hi activament i utilitzant els hàbits. els hàbits de salut. Tenir interès i confiança en els altres i sentir-se part del grup.OBJECTIUS GENERALS (D’ETAPA): 1. i incorporar la iniciació als instruments tecnològics (TIC). Aprendre amb i a través dels altres. observar. 9. coneixent el propi cos. i amb actitud de respecte vers altres cultures i diferents llengües. Sentir que pertany a grups socials diversos. Identificar característiques i regularitats en l’entorn natural. corporal. resolent situacions quotidianes amb actitud positiva i superant les dificultats. activitats habituals referents a la pròpia cura. Manifestar les habilitats necessàries per poder escoltar. emprant les mesures adequades i la seva representació gràfica. verbal. de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. actituds. 4. Aplicar estratègies de càlcul. 7. social. social i cultural. 8. a les tasques escolars i en la relació amb els altres. 3. Conèixer experiències. físic i material. Fer de manera autònoma. Usar la llengua oral.

cilindre i prisma. ordenació i classificació d’objectes i materials dels diferents jocs establint relacions qualitatives i quantitatives per reconèixer patrons. RELACIONS AFECTIVES I COMUNICATIVES * sentiment de pertànyer a un grup i compromís de participar en els diferents jocs que trobem al racó. saber-ho recollir i rutines en la vida escolar. AUTONOMIA PERSONAL I RELACIONAL * Aplicació d’hàbits d’autonomia: saber escollir un joc. * Participació en la cura i manteniment dels jocs i materials del racó de jocs matemàtics. relacionals: comptant amb l’ajut de les persones adultes o els igual tot jugant en el racó de jocs matemàtics JOC I MOVIMENT * comprensió i valoració progressiva de la necessitat de normes dels jocs del racó. boles. • Construcció de la noció de quantitat i ferne la serva representació sobre paper • Reconeixement i representació de nombres en situacions de jocs diverses. esforç i iniciativa per anar resolent situacions de dificultat: intel·lectuals. grandària i mida.CONTINGUTS: AUTOCONEIXEMENT I GESTIÓ DE LES EMOCIONS * Actitud optimista. * Desig d’autonomia i iniciativa pròpia * Seguretat i confiança en les pròpies possibilitats d’aprenentatge i satisfacció pels progressos assolits. i planes: triangle. quadrilàter i cercle. DESCOBERTA DE L’ENTORN * identifiació de figures tridimensionals: esfera. ESCOLTAR I EXPERIMENTAR * participació i escolta activa en el racó de jocs matemàtics PARLAR. sabent demanar ajuda a la mestra quan faci falta i acceptar-la quan calgui. tubs OBSERVAR. de creació i d’aprenentatge a través de jocs que trobem al racó. mostrant iniciativa i esforç per trobar persomalment solucions a situacions i dificultats superables. verbalitzar regularitats i fer anticipacions INTERPRETAR. EXPRESSAR I COMUNICAR * ús de la llengua per mostrar acords i desacords i resoldre conflictes de manera apropiada i assertiva COMUNICACIÓ I LLENGUATGES . REPRESENTAR I CREAR • ús del llenguatge matemàtic com a objecte de diversió. DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES EXPLORACIÓ DE L’ENTORN EXPERIMENTACIÓ I INTERPRETACIÓ * observació i reconeixement de semblances i diferències en objectes que formen part dels diferents jocs: color. • Reconeixement de seqüències i ordenació temporal de fets a partir d’imatges i cartronets • Identificació de sèries a partir de diferents jocs i predicció de la seva continuïtat. que formen parts d’elements de l’entorn amb diferent material de rebuig: caixes. saber-se organitzar per jugar-hi. RAONAMENT I REPRESENTACIÓ * comparació.

. blocs lògics. definides per dues qualitats diferents (color.. • Els jocs i materials seran de diferents nivells d’exigència. • Es potenciaran els jocs de grup. • Els alumnes escolliran lliurement a quin joc volen jugar dels que trobem al racó. sobre i sota.jocs per treballar el raonament lògic-matemàtic . les accions i les descobertes quantitatives efectuades. cilindre i prisma. Identificar en material de rebuig les figures geomètriques planes: triangles. davant i darrera.. Fer agrupacions d’objectes lliurement i expressar-ne el criteri d’agrupament. Mostrar iniciativa a l’hora d’escollir a quin joc volen jugar.. Identificar posicions: dins i fora. Classificar diferent material de rebuig segons la seva forma. Reconèixer els principals quantificadors: molts.jocs per treballar la numeració i el càlcul. Aplicar estratègies de càlcul per afegir. Mostrar interès per conèixer els diferents jocs del racó. Tenir cura del material i dels jocs que trobem al racó.. Fer agrupacions de fins a 9 elements per criteris quantitatius Adquirir la noció de quantitat. • La mestra anirà canviant el jocs del racó depenent de l’interès dels alumnes i dels objectius a treballar.. heterogeni. repartir i agrupar a partir dels diferents jocs del racó. grandària i mida) Reconèixer atributs a partir de les bandes dels blocs lògics. • Els jocs que trobarem al racó seran variats i treballaran diferents aspectes matemàtics: . algun.Material de rebuig i jocs per treballar la geometria. Fer agrupacions amb diferents materials: botons. Iniciar-se en l’escriptura dels nombres Fer seriacions seguint diferents criteris Reconèixer les quantitats fins a 9 aproximadament. cap.OBJECTIUS D’APRENENTATGE: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mostrar iniciativa a l’hora de jugar i participar al racó de jocs matemàtics Saber demanar ajut quan li fa falta per seguir avançant. Verbalitzar les observacions.Jocs per treballar l’estadística i la provabilitat . quadrilàter i cercle.Jocs i activitats per treballar la resolució de problemes . piuets. treure.. tots. pocs. al mig de. Mostrar satisfacció pels progressos assolits Identificar en material de rebuig les figures tridimensionals: esfera. Relacionar figures segons les seves característiques. . almenys fins al 9 Composar i descomposar quantitats en diferents jocs. Utilitzar el llenguatge verbal per expressar els acords i dasacords.. Respectar les normes dels diferents jocs del racó. METODOLOGIA: • Es treballarà sempre en petit grup.

RECURSOS MATERIALS: • Jocs de diferents editorials propis per treballar habilitats matemàtiques • Jocs elaborats per la mestra • Material de l’entorn • Material de rebuig • Paper. Participar en la cura i l’ordre del material del racó. • Armaris i lleixes per col·locar tot el material a la vista i a l’abast dels alumnes . gomets. interès.. • Veure les fitxes dels jocs on s’especifiquen les activitats a realitzar en cadascun dels jocs i material del racó.ACTIVITATS D’APRENENTATGE: • • • Jugar individual i col·lectivament amb el material i els jocs del racó. llapis.. rotuladors. participació. Participar en les diferents propostes que realitza la mestra amb el diferent material del racó. Adjuntar fulls d’observacions i avaluació. habilitats que demostra en diferents jocs i en el racó. ACTIVITATS D’AVALUACIÓ: • Periòdicament es faran observacions seguint les pautes d’una graella on ens fixarem amb el grau d’autonomia. Una vegada per trimestre se’ls passarà una prova per avaluar les seves habilitats i estratègies matemàtiques.

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ: • Diversitat de jocs i materials que afavoreixin l’adquisició de nous aprenentatges a tot i cadascun dels alumnes de l’aula. AUTOAVALUACIÓ: COM HA ANAT? QUÈ CANVIARIA? .ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ: • Procurar diversitat de jocs amb nivells diferents d’exigència i esforç. S’avaluarà als alumnes a partir de les seves capacitats.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful