Está en la página 1de 7

Trong Word 2003, nhn CTRL + B c tc dng g ?

In nghing on vn bn ang c chn In m on vn bn ang c chn To gch chn cho on vn bn ang c chn To gch ngang on vn bn ang c chn Trong Word 2003, biu tng PrintPreview nm u ? Trn thanh tiu Trn thanh Status Trn thanh trng thi Trn thanh menu Chc nng ca t hp phm Ctrl + P trong Word In vn bn Lu li vn bn To mt vn bn mi ng vn bn ang m b du gch chn mu xanh trong ti liu Word 2003 ta lm th no ? (Kh) Tools -> Options. Chn lp Spelling & Grammar v b chn mc Check spelling as you type Tools -> Options. Chn lp Spelling & Grammar v b chn mc Check grammar as you type Tools -> Customs. Chn lp Spelling & Grammar v b chn mc Check spelling as you type Tools -> Options. Chn lp Spelling v b chn mc Check spelling as you type copy 1 on vn bn c la chn trong Word 2003 ta nhn t hp phm no ? CTRL + N CTRL + V CTRL + X CTRL + C di chuyn nhanh con tr trn Word n mt trang no trong vn bn ang m th ta c th thc hin bc u tin bng thao tc no sau y CTRL + F CTRL + H CTRL + G CTRL + D nh dng cc d liu dng s ti ct th n l dng tin t trong Excel 2003, ti , thc hin Phi chut/chn Format Cells/Number/Fraction Phi chut/chn Format Cells/Number/Currency Phi chut/chn Format Cells/Number/General Phi chut/chn Format Cells/Number/Accouting ng mt tp m khng thot khi mi trng Excel, ta s Vo menu File/Open Vo menu File/Save As

Vo menu File/Close Vo menu File/Save m li mt Work Book va ng trong Excel 2003 ta c th Chn tn Work Book cui mc menu Edit Chn Start / Document v chn tn Work Book nm trong danh sch Chn workbook trong cc menu File/New Worksheet Chn tn Work Book cui mc menu Window thay i n v o (inch, cm, mm, pixel ...) trong Word, bn chn th no trong hp thoi Options ? EDIT PRINT GENERAL VIEW xa mt hng trong Worksheet, ta chn Khi ton b ct v bm menu Edit/delete Tt c cc cu trong cu ny u ng Chn khi mt trong hng chn menu Edit/delete/entire rows Chn khi ton b hng bm nt Delete Hm MOD(a,b) lun mang ngha l Tng ca a+b Hiu ca a-b Ly phn d ca php a/b Ly phn nguyn ca php a/b Hng giy no mc nh trong Word 2003 Chiu dc, kh Letter Chiu dc, kh A4 Chiu ngang, kh A4 Chiu ngang, kh Letter Khi ang son tho vn bn Word, mun nh du la chn 1 t ta thc hin Nhy p chut vo t cn chn Alt + A Bm phm Enter Nhy chut vo t cn chn Khi ang son tho vn bn Word, mun phc hi thao tc va thc hin ta s dng t hp phm Ctrl+Z Ctrl+X Ctrl+V Ctrl+Y Khi lm vic vi Word xong, mun thot khi, ta thc hin Edit - Exit View - Exit File - Exit Window - Exit

Khi my tnh t ngt b mt in th s mt ht mi thng tin trong RAM ROM a mm ang lm vic a cng ang lm vic Khi m mt tp vn bn A trong Word, thay i ni dung, sau s dng chc nng Save As ghi vi mt tn mi, tp vn bn A s Thay i ni dung B xa Khng thay i B thay i tn Khi son tho vn bn, khai bo thi gian t lu vn bn ta chn Tools - OptionTrong th Save nh du chn mc Save AutoRecover info every File - OptionTrong th Save nh du chn mc Save AutoRecover info every Format - OptionTrong th Save nh du chn mc Save AutoRecover info every View - OptionTrong th Save nh du chn mc Save AutoRecover info every My tnh khng th lm vic c nu khng c Mn hnh Mouse (Con chut) CPU (Chip x l trung tm) a mm Mun chn mt hng vo gia hng th 9 v hng th 10, thc hin Chn mt trong hng th 10/Phi chut/Insert/Shift Cell Down Chn mt trong hng th 10/Phi chut/Insert/Entire Column Chn mt trong hng th 10/Phi chut/Insert/Shift Cell Right Chn mt trong hng th 10/Phi chut/Insert/Entire Row Mun xo mt hng trong Excel ta c th thc hin Chn mt trong hng, phi chut/chn Format Cells Chn mt trong hng, phi chut/chn Clear Content Chn c hng, Menu Edit/Delete Khng p n no ng Nhn CTRL+I c tc dng g ? In m on vn bn ang c chn Gch chn on vn bn ang c chn To hiu ng nhp nhy cho on vn bn ang c chn In nghing on vn bn ang c chn Nhn CTRL+U c tc dng g ? To gch chn cho on vn bn ang c chn To in nghing cho on vn bn ang c chn To hiu ng bng cho on vn bn ang c chn To hiu ng gch ngang on vn bn ang c chn

Nhn t hp phm CTRL + F c tc dng g ? Gi ca s tm kim vn bn Gi ca s Auto Correct Gi ca s thay th vn bn Gi ca s ty chn chng trnh Nhn t hp phm CTRL+C c tc dng g? Ct mt on vn bn Bi en ton b ni dung vn bn M mt tp vn bn trn a Sao chp mt on vn bn vo b nh Nhn t hp phm CTRL+V c tc dng g? To mi mt vn bn Bi en ton b vn bn Dn on vn bn ct trc trong b nh vo v tr cn dn Sao lu on vn bn ang c la chn vo b nh my tnh Nhn t hp phm CTRL+X c tc dng g ? Sao chp mt on vn bn ang c la chn Ct mt on vn bn ang c chn Bi en 1 on vn bn Khi phc on vn bn c la chn tr li tc v trc Phn m rng ca tp tin khun mu l g ? .dot .doc .dov .docx Phm tt chn ht vn bn l g ? ALT + S ALT + A CTRL + A CTRL + S S lng mc ti a m bn c th t trong ClipBoard ca MS Word 2003 l bao nhiu ? (kh) 12 18 24 36 Trn mn hnh Word, ti dng c cha cc hnh : t giy trng, a vi tnh, my in, ..., c gi l: Thanh cng c nh dng Thanh cng c chun Thanh cng c v Thanh cng c bng v ng vin Trong bng tnh c nhiu hng ct c rng v cao khng bng nhau, iu chnh c vng ny cho va vn vi d liu, thc hin

Phi chut/chn Format Cells/Aligment/Shrink to Fit Phi chut/chn Format Cells/Aligment/Merge Cell Menu Format/Column/AutoFit Selection Khng p n no ng Trong ch to bng ca Word (Table), gp nhiu thnh 1 ta thc hin: chn cc cn gp ri chn menu lnh Table - Merge Cells Table - Split Cells Tools - Split Cells Tools - Merge Cells Trong son tho vn bn Word, mun tt nh du chn khi vn bn (t en), ta thc hin: Bm phm Enter Bm phm Space Bm phm mi tn di chuyn Bm phm Tab Trong son tho Word chn tiu trang (u trang hoc chn trang), ta thc hin Insert - Header and Footer View - Header and Footer Format - Header and Footer Tools - Header and Footer Trong son tho Word mun nh dng trang giy in ta thc hin File - Properties File - Page setup File -Print File - Print Preview Trong son tho Word mun trnh by vn bn dng ct ta thc hin Insert column View column Table column Format column Trong son tho Word, cng dng ca t hp phm Ctrl + H l To tp vn bn mi nh dng ch hoa Chc nng thay th trong son tho Lu h s ra a Trong son tho Word, cng dng ca t hp phm Ctrl + O l M mt h s mi M mt h s c ng h s ang m Lu h s ra a Trong son tho Word, mun chn cc k t c bit vo vn bn ta thc hin: View - Symbol Format - Symbol

Edit - Symbol Insert - Symbol Trong son tho Word, mun chuyn i gia 2 ch : ch chn v ch ta s dng phm Tab Del Insert Capslock Trong son tho Word, mun nh s trang cho vn bn ta thc hin Insert - Page Numbers Format - Page Numbers Tools - Page Numbers View - Page Numbers Trong Word 2003, xem ton vn bn trc khi sa v in, ta c th thc hin lnh PRINT PREVIEW t menu File View Insert Preview Trong Word, m mt ti liu son tho trong Word Chn menu lnh File - Open Chn menu lnh Edit - Open C 2 cu a,b u ng C 2 cu a,b u sai Trong Word, khi son tho mt cng thc ton hc phc tp ta thng dng cng c Microsoft Equation Word Art Ogranization Chart Ogranization Art Trong Word, mun trnh by mt vn bn giy theo kh ngang ta chn Right Left Portrait Landscape Trong Word, nu mun s dng chc nng sa li v g tt ta chn Edit - Auto Correct Options... Tools- Auto Correct Options... Window - Auto Correct Options... View - Auto Correct Options... Trong Word, t hp phm no sau y lp tc a con tr v u vn bn Shirt + Home Ctlr + Home Alt + Home Ctrl + Alt + Home