Está en la página 1de 4

Nom:_______________________________________

Data:_______________________________________
1.- Escriu els noms dels segents dibuixos:
Prova Teberosky.

_______________________

______________________

_____________________

______________________

___________________________________________________

2.- Escriu una frase per a cada dibuix:


Escriptura lliure a partir d'un referent.

3.- Dictat. :
Escriptura dirigida.

4.- Relaciona el nom amb el dibuix :


Lectura i comprensi de paraules amb referent , lletra lligada.

5.- Relaciona el nom amb el dibuix:


Lectura i comprensi de paraules amb referent, lletra de pal.

6.- Llegeix a poc a poc les paraules de la cartolina:


Lectura en veu alta de paraules en diferents fonts.

Resultats:

7.- Llegeix les lletres de la cartolina:


Reconeixement de fonemes en lletra de pal i lligada.

Resultats :

OBSERVACIONS: