Está en la página 1de 25

Vjerovanje imma el-Buhrija imm Hibbetullh el-Llik

1Vjerovanje imma el-Buhrija imm Hibbetullh el-Llik


2Vjerovanje imma el-Buhrija imm Hibbetullh el-Llik


3

VJEROVANJE
IMMA EL-BUHRIJA
Iz djela ''ERH USL I'TIQD
EHLUS-SUNNE WEL-DEM'A''
imma el-Llik'ija


Plav, Sandak
a'bn 1433. hidretske
jul 2011. godine


Vjerovanje imma el-Buhrija imm Hibbetullh el-Llik


4


Izdava:
''K e l i m e t u l H a qq''
Plav, Sandak
www.kelimetul-haqq.org
kelimetul_haqq@hotmail.com


Autor:
imm Hibetullh el-Llik


Prijevod, obrada i lektura teksta:
Eb Ahmed


Dizajn korice:
Eb Merjem

tampa:
''K e l i m e t u l H a qq''
V A N A N A P O M E N A !
Svako kopiranje i umnoavanje ove knjige
ili bilo kojeg njenog dijela bez odobrenja
autora ovog prijevoda je veoma
pohvaljeno i preporuljivo


Vjerovanje imma el-Buhrija imm Hibbetullh el-Llik


5

Rekao je Allhov Poslanik
Muhammed, sallallhu 'alejhi we sellem:

''Najvrijedniji dihd je rei rije istine pred nepravednim vlada-
rem.''
1


''Prvak ehd je Hamza, a potom ovjek koji doe nepravednom
vladaru, kae mu istinu u lice, pa ga vladar ubije.''
2
''Neka nikoga od vas ne sprijei strah od ljudi da kae istinu kada je
vidi ili bude njen svjedok, jer mu rije istine nee pribliiti as
smrti, niti mu umanjiti nafaku.''
3

1
hadth biljee Eb Dwd, et-Tirmidh i Ibn Mde u svojim ''Sunenima'' od Eb Se'da
el-Hudrija i Eb Umme el-Bahilija.
2
hadth biljei Hkim od Dbir ibn 'Abdullha.
3
hadth biljei imm Ahmed u svome ''Musnedu'' od Eb Se'da el-Hudrija.


Vjerovanje imma el-Buhrija imm Hibbetullh el-Llik


6


Vjerovanje imma el-Buhrija imm Hibbetullh el-Llik


7


Umjesto predgovora
KRATKA BIOGRAFIJA
IMMA EL-LLIK'IJA
On je Ebul-Qsim Hibetullh ibnul-Hasan ibn Mensr
er-Rz et-Taber el-Llik', autor enciklopedije 'aqde
selef, zvane ''erh Usl I'tiqd Ehlus-Sunne wel-Dem'a''.
ivio je u vrijeme velike konfuzije i politikih borbi i
podjela, u vrijeme kada su novotarije bile rairene i bile
propagirane od strane njihovih utemeljivaa i sljedbenika,
ukljuujui mu'tezile, qaderije, hawride, murdije, rfidije i
druge mimo njih.
U to vrijeme mnogi od uenjak ehlus-sunneta wel-
dem'ta ustali su da napiu knjige u odbrani 'aqde ashb,
tabi'n i selef nakon njih i da upozore na rairene
novotarije. Meutim, el-Llik'ijeva knjiga je najobuhvatnija
(najiscrpnija, najobimnija) od svih ovih knjiga i njen italac
moe da uiva u obimnosti znanja i upute koja je sadrana
u njoj. On prenosi od preko 180 ljudi i ovo ukazuje na veliki
broj ejhova od kojih je uio.
Meu njegovim uenicima je bio poznati el-Hatb el-
Bagdd, koji je u svom ''Trh Bagdd'' (14/70) o njemu


Vjerovanje imma el-Buhrija imm Hibbetullh el-Llik


8

rekao: ''Mi smo pisali od njega, a on je dobro razumijevao i
memorisao (pamtio)''.
Ibn Kethir je u ''El-Bidje'' (12/24) o njemu rekao: ''On
je dobro razumijevao i memorisao i on je uvijek bio zabrinut i
udan (eljan) za hadithom.''
Bio je poznat po svojoj preciznosti i pronicljivosti u
hadthu.
Nakon njegove smrti, Ebul-Qsima el-Llik'ija je jedan
od njegovih studenata vidio u dobrom snu. Ovo spominje
el-Hatb el-Bagdd, a oni nakon njega to prenose od njega.
'Al ibn el-Hasen ibn Ded el-Akber je rekao: ''Vidio sam
Ebul-Qsima et-Taberija u snu i pitao sam ga: ''ta je Allh
uinio s tobom?'', a on mi je odgovorio: ''On mi je oprostio.''
Pitao sam ga: ''Zbog ega?'', a on mi je, snienim i poniznim
glasom, rekao: ''Zbog sunneta.''
Umro je 418. hidretske godine, dok je bio u srednjem
dobu (srednjih godina), prije nego to je postao poznat po
svom znanju i svom radu, Allh mu se smilovao.


Vjerovanje imma el-Buhrija imm Hibbetullh el-Llik


9


LANAC PRENOSILACA
El-Llik' (umro 418. hidretske) je u svom djelu ''erh
Usl I'tiqd Ehlus-Sunne wel-Dem'a'' (2/172) rekao:
I'tiqd Eb 'Abdullha Muhammeda ibn Ism'la el-
Buhrija i grupe selef od kojih on prenosi.
Ahmed ibn Muhammed ibn Hafs el-Harw je rekao: Prenio
nam je Muhammed ibn Ahmed ibn Muhammed ibn Seleme,
rekavi: Prenio nam je Ebul-Husejn Muhammed ibn 'Imrn ibn
Ms el-Dirdn, rekavi: uo sam Eb Muhammeda
'AbdurRahmna ibn Muhammeda ibn 'AbdurRahmna el-
Buhrija kako kae: uo sam Eb 'Abdullha Muhammeda ibn
Ism'la el-Buhrija da kae:


Vjerovanje imma el-Buhrija imm Hibbetullh el-Llik


10


M E T N (T E K S T)
Sreo sam vie od hiljadu ljudi od ehlul-'ilma (uenjaka) od
stanovnika Hidza, Mekke, Medne, Kfe, Basre, Wsita,
Bagdda, ma i Misra. Sreo sam ih mnogo puta; generaciju
nakon generacije i onda generaciju nakon generacije.
4
Sretao
sam ih, a bilo ih je mnogo i bili su rasprostranjeni u toku preko
etrdeset i est godina; stanovnike ma, Misra i el-Dezre dva
puta, ljude iz Basre etiri puta u nekoliko godina, one iz el-
Hidza u toku est godina; i ne mogu izbrojati koliko puta sam
uao ljudima Kfe i Bagdda, zajedno sa muhaddithima
Hursna, a meu njima el-Mekk ibn Ibrhm, Jahj ibn Jahj,
'Al ibn el-Hasan ibn eqq, Qutejbe ibn Sa'd i ihb ibn Ma'mer.
A u mu: Muhammed ibn Jsuf el-Firjb, Eb Mushir
'AbdulE'al ibn Mushir, Ebul-Mugre 'AbdulQudds ibnul-
Haddd, Ebul-Jemn el-Hakem ibn Nfi' i oni koji su doli
nakon njih, (sreo sam ih) mnogo puta.
A u Misru: Jahj ibn Kethr (ili Jahj ibn Bukajr), Eb Slih
pisar Lejtha ibn Sa'da potom Se'd ibn Eb Merjem, Asbag ibn
el-Fered i Nu'ajm ibn Hammd.

4
Pod pojmom generacija (qarn) on misli na grupu uenjaka u jednom predjelu
i jednom dobu.


Vjerovanje imma el-Buhrija imm Hibbetullh el-Llik


11

A u Mekki: 'Abdullh ibn Jezd el-Muqr i el-Humejd,
Sulejmn ibn Harb, qadija Mekke i Ahmed ibn Muhammed el-
Azraq.
A u Medni: Ism'l ibn Eb Uwejs, Mutarrif ibn 'Abdullh,
'Abdullah ibn Nfi' ez-Zubejr, Ahmed ibn Eb Bekr Eb Mus'ab
ez-Zuhr, Ibrhm ibn Hamza ez-Zubejr i Ibrhm ibnul-Mundhir
el-Hizm.
A u Basri: Eb 'sim ed-Dahhk ibn Mahlad e-ejbn,
Ebul-Weld Him ibn 'AbdulMelik, el-Haddd ibn el-Minhl i
'Al ibn 'Abdullh ibn Da'fer el-Meden.
A u Kfi: Eb Nu'ajm el-Fadl ibn Dukejn, 'Ubejdullh ibn
Ms, Ahmed ibn Jnus, Qabsah ibn 'Uqbe, Ibn Numejr i
'Abdullh i 'Uthmn, dva sina Eb ejbe.
A u Bagddu: Ahmed ibn Hanbel, Jahj ibn Me'n, Eb
Ma'mer, Eb Hajtheme i Eb 'Ubejd el-Qsim ibn Sellm.
A od ljudi el-Dezre: 'Amr ibn Hlid el-Harrn.
A u Wsitu: 'Amr ibn 'Awn i 'sim ibn 'Alij ibn 'sim.
A u Merwu:
5
Sadaqa ibn el-Fadl i Ishq ibn Ibrhm el-
Handhal.

5
Grad zvan Merw e-hidn, i to je jedan od dobro poznatih gradova
Hursna (''Mu'demul-Buldn'', 5/12).


Vjerovanje imma el-Buhrija imm Hibbetullh el-Llik


12

I mi smo se zadovoljili nabrajanjem poimenice samo ovih
(ljudi), tako da bi ovo bilo kratko i koncizno i da se ne bi
oduilo. I nikad nisam video nijednog od njih da se razilazi u
vezi sa sljedeim stvarima:

Vjerovanje imma el-Buhrija imm Hibbetullh el-Llik


13


GOVOR I DJELO
6

Da je dn
7
(oboje) i govor i djelo, a ovo je zbog
Allhovog govora:
!.. .'. N| ...-.l < _..l>: ` _ .!.`> ...1`..
:.l.l ..`.. :.,l il:. .: .,1l
''A nareeno im je da samo Allha oboavaju, da Mu iskreno,
kao pravovjerni, vjeru ispovjedaju, i da namz obavljaju, i da
zekt daju; a to je ispravna vjera.''
8


6
Ovaj i sljededi naslovi ne postoje u originalu na arapskom jeziku, ali su
ubaeni radi bolje preglednosti prilikom prelistavanja i iitavanja ovog
kratkog, ali vrijednog djela, te prilikom vradanja i podsjedanja iz istog
(napomena prevodioca).
7
Tj. mn (napomena prevodioca).
8
sra el-Bejjine, 5. jet.


Vjerovanje imma el-Buhrija imm Hibbetullh el-Llik


14


QUR'N
I da je Qur'n Allhov Govor koji nije stvoren, zbog
Njegovih rijei:
_| `.>`. < _ _l> .....l N. _ `.. .!`. ..
_..`. _ls `-l _:-`. _.l !..l ..lL. !...> .:l.
,.1l. .>.l. .,>.`. .:.!.
''Gospodar va je Allh, koji je stvorio nebesa i Zemlju za est
dana, a onda se uzdigao iznad 'Ara; On tamom noi prekriva
dan, koji ga u stopu prati, a Sunce i mjesec i zvijezde se
pokoravaju Njegovoj naredbi.''
9

Eb 'Abdullh Muhammed ibn Ism'l je rekao: ''Ibn 'Ujejne
je rekao: 'Tako je Allh odvojio stvorenje (halq) od naredbe
(emr):
N ` _l>' '.N. !.. < . _...-l

9
sra el-Erf, 54. jet.


Vjerovanje imma el-Buhrija imm Hibbetullh el-Llik


15

''Samo On stvara i upravlja! Uzvien neka je Allh Gospodar
svjetova!''
10
' ''

10
sra el-Erf, 54. jet.


Vjerovanje imma el-Buhrija imm Hibbetullh el-Llik


16


QADER
I da su hajr (dobro) i err (zlo) qaderom (predodreenjem),
zbog Njegovih rijei:
_ :.`s .,. _ll . . !. _l>
''Reci: 'Utjeem se Gospodaru svitanja od zla onoga to On
stvara'.''
11

I zbog Njegovih rijei:
<. >1l> !.. _.l.-.
''Allh stvara vas i ono to radite.''
12

I zbog Njegovih rijei:
!.| _ .`_: ..1l> .1.
''Zaista Mi smo stvorili sve stvari sa qaderom.''
13


11
sra el-Feleq, 1. i 2. jet.
12
sra es-Safft, 96. jet.
13
sra el-Qamer, 49. jet.


Vjerovanje imma el-Buhrija imm Hibbetullh el-Llik


17

I (gore spomenuti ljudi od znanja) nikoga od pripadnika
qible nisu tekfrili
14
zbog (injenja) grijeha,
15
a zbog Njegovih
rijei:
_| < N `,-. _ : .. `,-.. !. _.: il: .l '.!:
''Allh nee oprostiti da Mu se neko drugi ini ravnim, a
oprostie manje grijehe od toga kome On hoe.''
16

1714
Tj. proglaavali nevjernikom (napomena prevodioca).
15
Ovdje jasno vidimo da se sva opreznost pri proglaavanju nekoga
nevjernikom i odvradanje od toga svodi na tekfr zbog poinjenog velikog
grijeha, a to je, svakako, pretjerivanje, zabluda i grijeh. Meutim, vidimo da
imm el-Buhr kao i sva 'ulema musliman ne odvrada od tekfra u
apsolutnom smislu (u smislu: ''tekfrom se smije i treba baviti samo veeelika
'ulema'', kako to neki zabludnici to ele predstaviti), ved je iskljuivo upozorio
na tekfr zbog velikog grijeha, a to je praksa hawrida. Meutim, tekfr ljudi
(murik) zbog njihovog injenja velikog irka ne samo da je dozvoljen i da od
njega muslimanska 'ulema ne odvrada, ved je vjerovanje da poinilac velikog
irka nije musliman uslov za ovjekov islm (napomena prevodioca).
16
sra en-Nis', 48. jet.
17
Korisno je da ovdje skrenuti panju da imm el-Buhr neispravnost tekfra
radi injenja velikog grijeha dokazuje navoenjem jeta o neopratanju
grijeha poiniocu irka, ime ponovo potvruje da tekfr murik nije
pretjerivanje, ved obaveza i slijeenje puta vjernik. Tj. iako je poinilac
velikog grijeha musliman i Allh mu moe oprostiti, poinilac velikog irka
(mimo stanja prisile, ludila ili nepoznavanja stanja) je murik i Allh mu nikada
nede oprostiti ako umre bez pokajanja od tog djela (napomena prevodioca).


Vjerovanje imma el-Buhrija imm Hibbetullh el-Llik


18


ASHBI I NJIHOVA AST
I nikad nisam vidio meu njima ikoga koji bi oduzeo ita od
(vrline, zasluga) ashb Muhammeda, sallallhu 'alejhi we
sellem.
''ia, radijallhu 'anh, je rekla: ''Nareeno im je da trae
oprost za njih, zbog Njegovih rijei:
_. .'.l> . .>.-. _.l.1. !.`. ,s !.l !...>N.
_ !..1.. ...N!. N. _-> _ !...l *s _l .`...
!.`. i.| ..'. ..>
''Oni koji poslije njih dolaze govore: "Gospodaru na, oprosti
nama i brai naoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u
srcima naim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru
na, Ti si, zaista, Dobar i Milostiv!" ''
18
18
sra el-Har, 10. jet.


Vjerovanje imma el-Buhrija imm Hibbetullh el-Llik


19


NOVOTARIJE
I oni su zabranjivali novotarije; sve ono na emu nisu bili
Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, i njegovi ashbi,
zbog Njegovih rijei:
....s. _.> < !-..> N. .,.
''Svi se vrsto Allhovog ueta drite i nikako se ne
razjedinjujte!''
19

I zbog Njegovih rijei:
_|. :.`-.L. ....
''Ako mu se pokorite biete upueni.''
20


19
sra lu 'Imrn, 103. jet.
20
sra en-Nr, 54. jet


Vjerovanje imma el-Buhrija imm Hibbetullh el-Llik


20


SLIJEENJE POSLANIKA
I oni su nareivali ljudima da slijede ono na emu je bio
Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, zbog Njegovih
rijei:
_. ..> _L. !.,1.`.`. :.`-..! N. .`-.`.. _..l ,.
.>. s .... .>l: .>.. .. .l-l _.1`..
''Zaista, ovo je Moj pravi put, pa ga slijedite i ne slijedite druge
puteve, pa da vas odvedu sa puta Njegovog. To je ono to vam
On nareuje da biste bili bogobojazni.''
21
21
sra el-En'm, 153. jet.


Vjerovanje imma el-Buhrija imm Hibbetullh el-Llik


21


POSTUPANJE SA NADREENIMA
I da mi ne pokuavamo odbiti naredbu onih kod kojih je,
22

zbog rijei Allhovog Poslanika, sallallhu 'alejhi we sellem:
''Postoje tri stvari prema kojima srce ovjeka muslimana nikada
ne pokazuje mrnju ili zlobu (neprijateljstvo): injenje djela
iskreno u ime Allha, pokoravanje wultul-emr (vladarima) i
pridravanje za njihov dem'at, jer zaista njihova dova
obuhvata one koji su iza njih (tj. one kojima oni vladaju).''
23

Ovo je potvreno u Njegovim rijeima:
.`-.L < .`-.L. _..,l _|`.. .N `.>..
''...pokoravajte se Allhu i pokoravajte se Poslaniku i onima
meu vama kojima je data vlast.''
24

I da se ma ne treba podizati ni protiv koga od ummeta
Muhammeda, sallallhu 'alejhi we sellem.

22
Tj. naredbu nadreenih: emr, vladar,... (napomena prevodioca).
23
Pogledaj: ''Sunen et'Tirmidh'' 2658, ''Musned'' 4/80, 82, 183, ''Dmi'ul-
Usl'', 1/265, ''Medme'uz-Zew'id'', 1/138-139.
24
sra en-Nis', 59. jet.


Vjerovanje imma el-Buhrija imm Hibbetullh el-Llik


22

A el-Fudajl je rekao: ''Kada bih imao dovu kojoj e biti
udovoljeno, ne bih je inio izuzev za imma (vou), zato to kada
imm postane dobar (pravedan), gradovi i robovi postanu
bezbjedni i sigurni.''
Ibnul-Mubrek je
25
rekao: ''O uitelju dobra, ko bi pokazao
preduzimljivost prema ovome, osim tebe?''

25
A u vezi sa spomenutim el-Fudajlovim rijeima i kao reagovanje na njih
(napomena prevodioca).


Vjerovanje imma el-Buhrija imm Hibbetullh el-Llik


23


DOSADANJA IZDANJA
''KELIMETUL-HAQQ'':

Dokazi za obaveznost pokrivanja lica (Ebu Ahmed)

Dokazi da je isbl harm (Ebu Ahmed)

Kritika demokratije i ilustracija njene stvarnosti
('AbdulQdir bin 'Abdul'Azz)

Bolest ird'a (grupa autora)

ta ini ''L ilhe illAllh'', a ta ga ponitava?
(Hamid 'Al Khn)

Kome se to priviaju tekfrovci u Sandaku i Bosni?
(''Proglas o tekfru'' i odgovori na njega) (Kelimetul-Haqq)

Zalutale sekte sfij i i'j (Kelimetul-Haqq)

Isukana sablja na psovaa Allha, vjere i Poslanika
(Eb Muhammed el-Maqdis)

ubhe vezane za propis demokratije u islmu
(grupa autora)

'Aqda potpomognute skupine ('AbdulMedd el-Mun')

Tewhd el-hkimijje (grupa autora)

Vjerovanje imma el-Buhrija imm Hibbetullh el-Llik


24


Allhova pomo je, zaista, blizu
(Sulejmn bin Nsir el-'Ulwn)

Demokratija je vjera (Eb Muhammed el-Maqdis)

Obaveze koje je duan spoznati svaki muslmn i
muslmnka (ejhul-islm Muhammed bin 'AbdulWehhb

Ovo je ono to vam je va Gospodar obeao
(Reagovanje na incident u Novom Pazaru ispred Arap-
damije) (Kelimetul-Haqq)

Poduavanje najvanijim pitanjima (Ahmed el-Hlid)

Moe li se opravdavati neznanjem u djelima velikog irka i
jasnog kufra? (Ebu Muhammed)

Milletu Ibrhm (Eb Muhammed el-Maqdis)

'Aqda ehlis-sunneta wel-dem'ata (Metn/tekst sedam velikih
djela 'aqde muslmna na jednom mjestu, u jednoj knjizi:
''Wasitijjska 'aqda'', ''Tahwijeva aqda'', ''Kitbut-tewhd'',
''Tri naela'', ''Otklanjanje sumnji'', ''Djela koja izvode iz vjere''
i ''est naela'')

er'atski hidb (Kelimetul-Haqq)

Istina o Turcima Osmanlijama (Eb Ahmed)

Muslmn ili murik (Eb Hamza el-Afgn)
Vjerovanje imma el-Buhrija imm Hibbetullh el-Llik


25


Dokazi za propis prijateljevanja sa muricima
(ejh Sulejmn bin 'Abdullh bin Muhammed bin 'AbdulWehhb)

Biografija imma Ahmeda, rahimehullh

Uzviena znamenitost u vrlinama Ibn Tejmijje
(imm el-Bezzr)

Osnove sunneta (Uslus-Sunne) (imm Ahmed ibn Hanbel)

Islm savreno potpuna vjera
(Muhammed el-Emn e-enqt)

Iblsova obmana (Ibnul-Dewz)

Nije musliman onaj ko ne tekfri zakonodavca (propisivaa
zakona) mimo Gospodara svjetova
(Eb Hamza el-Afgn)

Mesele vezane za kufr u tgta (Eb Muhammed)