Está en la página 1de 10
 
_gkgooiÿn mg kgotur`s mg 0´ y 8´ mg G_B @khgrtb C. Zàcin` 0
 
 
_gkgooiÿn mg kgotur`s mg 0´ y 8´ mg G_B @khgrtb C. Zàcin` 8
 
]átukb y `utbr _inbpsis Aàs inebra`oiÿn
K`s `vgntur`s mg ]ba _`wygr
A`rl ]w`in
 
K`s `vgntur`s mg ]ba _`wygr gs, quizà, gk kihrb aàs obnboimb mg A`rl ]w`in, unb mg kbs gsoritbrgs aàs pbpuk`rgs mg su p`ás y un orátiob egrbz mg sus obntgapbràngbs. K` `ooiÿn mg k` nbvgk` tr`nsourrg gn un pgqugðb pughkb ` brikk`s mgk ráb Aississippi. ]ba _`wygr, gk pgrsbn`dg prinoip`k, gs mgsoritb obab un ofiob fuére`nb, tr`vigsb, irrgspbns`hkg, pgrb auy `stutb. _u agdbr `aicb, Fuolkghgrry Einn, gs t`n kistb obab ]ba y, ` miegrgnoi` mg ék, nb v` `k obkgcib y gs `mair`mb pbr su gxtr`ð` ebra` mg vim` pbr tbmbs kbs niðbs mgk pughkb. ]ba y Fuolkghgrry viviràn `vgntur`s mg k`s qug sigaprg s`kmràn `irbsbs `ntgs mg gntr`r gn gk gsoéptiob y rgspbns`hkg aunmb mg kbs `muktbs.
GMI]BXI@K4 Gmioibngs _irugk`, _.@. OBKGOOIßN4 ]igapb mg ok`siobs - _irugk` N´ ZÀCIN@_4 85= pp. ]`ahién sg rgobaignm` K`s `vgntur`s mg Fuolgkhgrry Einn, mg gstg aisab `utbr.
Gk e`nt`sa` mg O`ntgrvikkg y btrbs ougntbs
Bso`r Sikmg
Wn` e`aiki` `agrio`n` sg tr`sk`m` ` vivir ` un vigdb o`stikkb. Zgrb prbntb `mvigrtgn qug `kká suogmgn obs`s gxtr`ð`s4 `rr`str`r mg o`mgn`s, k`agntbs tgrrbráeiobs, critbs gstrgagogmbrgs qug prbvigngn mgk ebnmb mg un `ra`rib, tirbngs nboturnbs gn k`s obkof`s mg k`s o`a`s... Y gs qug gk gspgotrb qug f`hit` kbs vgtustbs s`kbngs mgk o`stikkb obnsimgr` qug su tr`h`db gof`r ` p`mrgs y niðbs nb sin `ntgs tr`ua`tiz`rkbs obn tbm`s sus `rcuoi`s e`nt`sa`kgs. Kb qug nb sbspgof` gs qug obrrgn a`kbs tigapbs p`r` kbs ougntbs mg aigmb y qug gk pr`ca`tisab mg un` e`aiki` `agrio`n` pugmg sgr cr`nátiob.
GMI]BXI@K4 Uiogns-vivgs OBKGOOIßN4 @uk` mg Kitgr`tur` N´ ZÀCIN@_4 88= pp. EGOF@ ZWHKIO@OIßN4 00-:0-8::9
Gk c`tb ngcrb y btrbs ougntbs mg fbrrbr
Gmc`r @kk`n Zbg
Gs ` ein`kgs mgk sickb VUIII ou`nmb kb sinigstrb mgd` y` mg sgr gsp`oib p`r` k` e`soin`oiÿn, b àahitb prbpioib p`r` ritbs gsbtériobs gn kbs qug sg obndur`n gk pgkicrb qug sigaprg nbs `ogof` b sg p`ot` obn k`s eugrz`s a`kicn`s, y p`s` ` sgr tga` kitgr`rib y `rtástiob gn cgngr`k. N`og gntbnogs un céngrb kitgr`rib prbpib ogntr`mb gn rgk`tbs qug `fbnm`n gn sgrgs mg uktr`tuah`, gn v`apirbs y pgrsbn`dgs qug irruapgn gn nugstr` vim` rbapignmb ou`kquigr pbsihkg gxpkio`oiÿn oigntáeio`, y qug nbs sitô` `ntg `kcb mgsobnboimb y `tgrr`mbr.
GMI]BXI@K4 Uiogns vivgs OBKGOOIßN4 @uk` mg Kitgr`tur` N´ ZÀCIN@_4 88= pp. EGOF@ ZWHKIO@OIßN4 00-:0-8::9 Mg r`tbngs y fbahrgs  Dbfn _tginhgol
 
N`rr` k` fistbri` mg Kgnnig, un mgeioigntg agnt`k, y su obap`ðgrb y àncgk mg k` cu`rm` Cgbrcg, mbs hr`ogrbs `k hbrmg mg k` inmicgnoi`. Obntr`t`mbs gn un` cr`nd` rgcgnt`m` pbr un gx hbxg`mbr, k` ins`tisegof` gspbs` mgk p`trÿn pbng gn sgribs `prigtbs ` Kgnnig, qug k` a`t` `ooimgnt`kagntg y fuyg `k hbsqug. Wn obnabvgmbr o`ntb ` k` `aist`m y sbhrg tbmb un` nbvgk` intgns` obn unbs miàkbcbs gdgapk`rgs y pgregot`agntg obnstruim`, mg k` qug nincôn kgotbr pbmrà bkvim`r su mgsgnk`og. Gn gst` aisa` obkgooiÿn, t`ahién gstà puhkio`m` y sg rgobaignm`
K` pgrk` 
. GMI]BXI@K4 Uiogns-vivgs OBKGOOIßN4 @uk` mg Kitgr`tur` N´ ZÀCIN@_4 05: pp. EGOF@ ZWHKIO@OIßN4 :0-:0-8::6 Xbhgrt Cr`vgs pbng `k `ko`nog mg tbmbs, dÿvgngs y a`ybrgs, kbs GMI]BXI@K4 ]usqugts
 
_gkgooiÿn mg kgotur`s mg 0´ y 8´ mg G_B @khgrtb C. Zàcin` ?
 
Mibsgs y férbgs mg k` `nticu` Crgoi`
Xbhgrt Cr`vgs
 
aitbs crigcbs, iaprgsoinmihkgs p`r` obaprgnmgr nb sÿkb k` oivikiz`oiÿn crigc` y `un k` rba`n`, sinb t`ahién p`r` miserut`r gn tbm` su riqugz` mgk `rtg y k` ouktur` booimgnt`kgs. K`s gntrgtgnim`s fistbri`s prbt`cbniz`m`s pbr mibsgs obab Tgus, Fgr`, Fgrags b Zbsgimÿn, b pbr férbgs obab Fgr`okgs y Zgrsgb, sg tr`sebra`n, cr`oi`s ` k` a`gstrá` mg Cr`vgs, gn àci-kgs rgk`tbs kkgnbs mg s`himurá`, gn bo`sibngs fik`r`ntgs, gn un` bhr` mgstin`m` ` `ogro`r ` kbs kgotbrgs ` sgrgs t`n e`soin`ntgs obab gk o`h`kkb `k`mb Zgc`sb, k` fgrabs` @nmrÿagm`, gk o`z`mbr Briÿn b gk ognt`urb Puirÿn, y mgkgit`rsg obn n`rr`oibngs obab k`s mg kbs _igtg obntr` ]gh`s, Kgm` y gk oisng, Bregb y Gurámiog, b k`s brgd`s mgk rgy Aim`s. Gmitbrgs OBKGOOIßN4 Eàhuk` N´ ZÀCIN@_4 098 pp. EGOF@ ZWHKIO@OIßN4 0:-:0-8:0:
Gk obrs`rib ngcrb
Gaikib _`kc`ri K` vgnc`nz`, gk `abr ` un` muqugs` ek`agno` y k` eimgkim`m `k  dur`agntb m`mb sbn kbs trgs gkgagntbs qug obnmioibn`n gk obapbrt`aigntb mgk prbt`cbnist`, gk o`h`kkgrb Gaikib mi Xboo`ngr`, gk Obrs`rib Ngcrb, y qug f`ogn `v`nz`r gstg gntrgtgnimb rgk`tb mgk egounmb n`rr`mbr qug eug Gaikib _`kc`ri. K` `ooiÿn, k`s `vgntur`s y kbs sgntiaigntbs mg kbs pgrsbn`dgs mg gst` a`cnáeio` nbvgk` mg pir`t`s ` hugn sgcurb «`prgs`ràn¼ gntrg sus pàcin`s ` kbs kgotbrgs. GMI]BXI@K4 @n`y` ine`ntik y duvgnik OBKGOOIßN4 Kitgr`tur` - Okàsiobs @ Agmim` N´ ZÀCIN@_4 056 pp. EGOF@ ZWHKIO@OIßN4 :8-:0-8::9
Obr`zÿn mg tint`
Obrngki` Eunlg Agccig, un` ofio` mg 08 `ðbs qug vivg obn su p`mrg Abrtiagr, gnou`mgrn`mbr mg kihrbs, (su a`mrg sg eug ou`nmb k` nið` gr` pgqugð`) gs un` `uténtio` `eioibn`m` ` k` kgotur`. _in gah`rcb, su p`mrg nuno` kg f` kgámb un sbkb kihrb gn vbz `kt`. Wn` nbofg rgoihgn k` visit` mg un t`k Mgmb Zbkvbrigntb qug obnbog ` su p`mrg y, tr`s f`hk`r obn ék, gaprgnmg un vi`dg obn gkk`s p`r` gsobnmgrsg mgk a`kv`mb O`priobrnib, qug huso` un kihrb qug tigng Abrtiagr (Obr`zÿn mg tint`). GMI]BXI@K4 Gmioibngs _irugk`, _.@. OBKGOOIßN4 K`s ]rgs Gm`mgs EGOF@ ZWHKIO@OIßN4 00-:0-8::3 ]`ahién sg rgobaignm`n kbs btrbs mbs tátukbs mg k` sgrig4
_`ncrg mg tint` 
 y
Augrtg mg tint` 
 
Of`rkig y gk cr`n `sognsbr mg orist`k
Xb`k M`fk
Gk sgðbr Sbnl` f` mgoimimb ogmgr ` Of`rkig su  cic`ntgso` y e`hukbs` eàhrio` mg ofbobk`tg, y gstb f`rà qug su vim` o`ahig pbr obapkgtb.
GMI]BXI@K4 Gmioibngs  @ke`cu`r` OBKGOOIßN4 Ine`ntik- duvgnik. @zuk N´ ZÀCIN@_4 056 pp. EGOF@ ZWHKIO@OIßN4 :0-:6-8::8
K`s hrud`s
Gk ougntb tr`t` mg un niðb mg sigtg `ðbs (nb s`hgabs su nbahrg, pgrb gs gk férbg mg k` fistbri`) qug, `k pgrmgr ` sus p`mrgs gn un tràciob `ooimgntg, mghg vivir obn k` ônio`
GMI]BXI@K4 @ke`cu`r` _GXIG N@X@ND@4
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505