Himno Nacional DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

En Warao
Coro Warao tu mayory kuare asa ayá aydamo aribu nome noko buabae(bis) I Estrofa Mojo jutanaka(bis),dokojotu buae(bis). Akoejobona nome ebubuae, tanenoko koreays a namotuma de tabune güitu nome jakanae.Tanenoko kore(bis),aysa namotuma (detabune güitu nome jakanae bis). Coro Warao tu mayory kuare asa ayá aydamo aribu nome noko buabae(bis) II Estrofa Kuana oko güaraki(bis).Narukunará(bis). Magüarao tuma kuareukate oko, ketejojisaka kaidamo tuma ataekanamate dokotuakua. ketejojisaka(bis). kaidamo tuma (ataekanamate dokotuakua,bis). Coro Warao tu mayory kuare asa ayá aydamo aribu nome noko buabae(bis)