HiàuDRÐp>icyh

xV]mi p>EmsV>]nà x>xVti

zsI>]mkZS[fmÚh
purn]Èuk>, tZsUR 680551
http://malayalamebooks.wordpress.com/

HiàuDRÐp>icyh
xV]mi p>EmsV>]nà x>xVti
(x]DusIÙN p>EmsV>N piÔ)

E-book Published By
http://malayalamebooks.wordpress.com/
June 2011
With kind permission from
Sri Ramakrishna Math, Puranattukara, Trissur, Kerala

HiàuDRÐp>icyh

\ÔTÄh
\ÔTÄh .....................................................................................2
muKvu> ........................................................................................5
Ar]h ptiÏieû muKvu> .................................................. 8
zpü]vn .................................................................................. 10
zp]RËn .................................................................................. 15
zp]t®x[m>fEü]zt®......................................................... 18
1. Hiàu `Î]l AR?...................................................... 20
2. Hiàu p]>á>Yh .............................................................. 27
3. HiàuÄšueT mth........................................................... 34
4. HiàuDRÐh ....................................................................... 40
5. DRÐvuh xhx[k]>vuh ............................................... 45
6. B]>txhx[k]>h .............................................................. 51
7. ES]Qsxhx[k]>ÆL .............................................. 58
8. n]Ù[ AzsmÆL ............................................................ 67
9. pWmH]y¡ÆL .................................................... 76
10. c]tuRv{RfYh ................................................................ 84
11. pu>uS]RËh..................................................................... 91
12. Ey]gctu¨yh. ............................................................. 97
13. kRÐgti ......................................................................... 105
14. punR´Mh. ....................................................................113
2

HiàuDRÐp>icyh
15. y¡vuh zppWtÊVvuh .....................................121
16. avt]>h ......................................................................... 128
17. Edv]xu>M]>uh xVRÅn>kÆšuh ....................... 135
18. xd]c]>h .........................................................................143
19. SQ[dRsnÆL ............................................................149
20. |osV>N ......................................................................... 157
21. OEÎ] pÙEt]?............................................................. 165
22. Em]Ñh ............................................................................ 175
23. Evdh Hiàuvieû mtzgÖh ................................ 183
24. EvdxV>Uph ................................................................... 192
25. n]Ù[ EvdÆL ............................................................. 200
26. EvEd]pniSÊuÄL............................................... 208
27. x[mZti - m]nvDRÐs]züh ................................. 216
28. Agmtzßs]züh ...................................................... 225
29. |tiH]xh. ................................................................... 232
30. pu>]fh...........................................................................241
31. a¨]dspu>]fÆL ............................................... 249
34. pÙmtx]>vuEmkh .................................................. 258
35. viviDmtÆL ............................................................. 268
36. nEv]Ë]np>á> .................................................... 280
37. >]jYnIti....................................................................... 290
38. EÑztÆL ................................................................... 303
3

HiàuDRÐp>icyh
39. tIRËvuh tIRË]Tnvuh ......................................314
40. zvtvuh \Xvvuh .................................................... 324
41. nitYeenmiÊikkRmÆL..................................... 336
42. sZfVßu viEsV amZtxY puzt]® ................... 349
anub³h - DRÐh eednhdinjIvitÊil ...... 361

4

HiàuDRÐp>icyh

muKvu>
O>u k]ÙÊ[ atYu´VÙzpBEy]TukUTi višÆiyi>uÎ
eeHàvDRÐh anßm]y k]ÙÊieû azptiHtm]y gti
EvgÊileÏÈ[
aüEs]Bm]kuv]N tuTÆiyiÈ[ k]Ùh
kurc{]yi. |TÄ]ÙÆšil B]>tÊinu En>iETÞivÎ
eevEdsik]zkmfÆšuh viEdsIy]DiptYvuh A aD®
ptnÊinu Evgt kUÈi. ÑfzpB]cWÙm]y p]W]tY
p>iS[k]>Êieû kÉWiÄuÎ evšic{Êil xtYvuh
xn]tnvuh x]tVikxuKd]ykvuk]y eeHàvDRÐÊieû
Anàxà]ykm]y
zpk]sED]>fi
avgfiÄeÏÈu.
`Î]l Ayi>m]yi>h AÞukš]yi aEnkmEnkh AG]t
Æšuh AzkmfÆšuh ~lEÄÞiveÎÜiÙuh avey]Îuh
HiàuDRÐeÊ xáURÉh nsiÏiÄuv]N s¬Æš]yiÙ}
`ÎuÔtuteÎ atieû mHtVÊinu mtiy]y O>u
etšiv]f[.
k]ÙgtiyueT Evgtyil |o zppWÊil ~et]Îinuh
En>iETÞiv>uÎ O>u anuBvhteÎy]f[ Hiàu DRÐÊinu
muÞ]yt[. jnÆLÄu Asyum]Evsvuh nlkuv]N eklÏu
Ô nitYxtYmuLeÄ]ÔuÎ k>uÊuÕ AdRsxhHit
kLÄum]ztEm k]ÙÊieû evÙ}uvišiey atijIviÄuv]N
k<iyukyuÔu. yu¬iv]dÊieû nikES]pÙÊil m]Õu
En]ÄeÏÈEÏ]<uh pÙ p>IÑfÆLÄuh viEDym]ÄeÏÈ
EÏ]<uh aveyÙ}]h vijypURv{h t>fhecy[t[ anYUn
Es]Bh purÊuvÎ HiàuDRÐÊieû Asygtikšuh
visV]xzpm]fÆšuemeßÙ}]emÎu |Îu jnÆL A>]yu
v]N tuTÆiyi>iÄuÎu. B]>Êil pÙB]gÊuh pÙ vY¬i
5

HiàuDRÐp>icyh
kšuh xhGTnkšuh |Îu xn]tnDRÐzpc]>fÊil bÍ
zsÍ>]yi k]feÏTuÎuÞ[. Ek>šÊiÙuh atinuÔ p>izsmh
pÙ viDÊiÙuh nTÎuv>uÎuÞ[.
xRv{mtÆšueTyuh m]t]evÎ[ zsIviEvk]nà xV]mik
š]l viEsSiÏiÄÏÈ xn]tnmtÊieû xiÍ]ßÆšuh
tÊVÆšuh pÙk]ÙÊuh pÙ äSim]>]Ùuh pÙ ØÙÆ
šiÙuhevc{[ \p¡]tÆš]ky]l aveyÙ}]h pÙzgÖÆši
Ùum]yi p>ÎukiTÄuky]f[. |osV>en zp]piÄuyuh
|osV>en dRsiÄyuh ecy[k `Î |osV>zp]p[tiyuh
|osV>dRsnvuh, xVRÅØn]y pit]vienEÏ]eÙteÎ
p>ipURÉn]yiÊI>Ùuh Af[ Hiàuvieû jIvitÙÑYh. |o
jIvitxiÍ]ßÆešÏÕi `Ù}] zgÖÆšuh v]yic{[ ariyuk
`ÎuÔt[ Ñizpx]ÍYm]y O>u k]>YmÙ}.
atuek]Þ[
HiàuÄL tÆLÄuEvÞi pURv{ikNm]R xá]dic{uevc{i
ÈuÔ anRGm]y niDiyÏÕi AEÙ]ciÄ]et AÍY]«ik
m]yi
d>izd>uh,
anYmt]nuy]yikšum]yiÊIRÎi>iÄuk
y]f[. atinu `eßÜiÙuh O>u p>iH]>h ecy{femÎ
\EÌsEÊ]eTy]f[
zsI
x]DusIÙN
p>EmsV>NpiÔ
HiàuDRÐeÊÏÕi x]m]nYm]yi OÎu p>icyeÏTuÊuv]N
tuniÇiÈuÔt[. ~et]Îieû PÙm]yiÈ]Ef] B]>tIy
xhx[k]>h >Uphek]ÞiÈuÔt[, A mHÊ]y xn]tn
mtÊil aTÆiyiÈuÔ amUÙYÆš]y zgÖÆešyuh
\d]ÊÆš]y AdRsÆešyuh \ÊmÆš]y xiÍ]ßÆ
ešyuhpÕi x]m]nYm]yi O>u ¡]nmuÞ]kuv]N |o zgÖh
xH]ykm]yiÊI>uemÎ]f[ wÆšueT visV]xh. Ek>šIy
>ueT |Tyil HiàumteÊyuh B]>tIyxhx[k]>eÊyuhpÕi
kUTutl zpEb]Dnvuh zpEc]dnvuh \Þ]ÄiÊIRÄuv]N
6

HiàuDRÐp>icyh
|o zgÖh p>Y]p[tm]yiÊI>uemÎ[ zptIÑEy]eT wÆL
|t[ bHujnxmÑh xmRÏic{uek]ÔuÎu. |o zgÖ
k]>nil B]gv]N `EÏ]<uh anuzgHvRSh ec]>iyum]r]
keÈ!
20-1-1969
zpk]skN

7

HiàuDRÐp>icyh

Ar]h ptiÏieû muKvu>
xn]tnDRÐÊieû AviS[kRÊ]ÄL EÙ]kHiEt¢u
Äš]y äSIsV>Nm]>]f[. vic]>sIÙ>]yi>uÎ avR EÙ]k]
nuBvÆešÄuric{[ yu¬iyu¬h p>icißnh ecy[ttieû
PÙm]yi EÙ]kÊieû nsV>t avRÄuh tikc{uh Eb]DY
eÏÈu. s]sVtm]yi vÙ}tuem]ÎuEÞ] `Î aEnVSfÊil
avR aßRÐuK>]yi avRÄuÔil ni>ß>h zpk]sic{u
ek]Þi>iÄuÎ ansV>]«]vil avR AnàmnuBvic{u.
aÆien viSyxuKÆšil an]x¬>]yi xRv{EÙ]k
Êinuh Hitk]hÑikš]yi jIviÄuÎtil AnàhkeÞÊi.
A anuBUtitÙÊil |o zppWm]ek p>¾>bÍm]
efÎv>riÇu A«Eb]DmufRÊi p>¾>h |osV>
B]vn puÙRÊi EýH]d>pURv{h y¡]RËm]yi kRÐmnu
æic{u jIviÄuÎt]f[ p>mm]y EzsyÓinu k]>femÎu
avR xVßh jIvithek]Þuh s]zü]nus]xnhek]Þuh
EÙ]keÊ Eb]DYeÏTuÊ]N zsmic{u, zsmic{u ek]EÞyi>i
ÄuÎu; at]f[ HiàuDRÐh. at[ visVvis]Ùm]ytin]l
EÙ]keÊ Aek xd] AkRSiÄuÎu.
|tilniÎu tikc{uh BiÎm]y BotiktyiÙDiæitm]y
p]þ]tYp>iS[k]>h O>u aùipRv{tÊieû \c{iyiÙ]fi>i
ÄuÎetÎuh, AÍY]«ikt aTiØ]nm]ÄiyieÙ}Üil atu
tkRÎu t>iÏfm]kuemÎuh 1893 exp[thbR 11-n[ zsI
viEvk]nàxV]mikL
cik]Eg]mt
mH]xEКnÊil
zpKY]pic{u. 2001 exp[thbR 11-n[ A xhx[k]>Êieû
tkRc{ n]h kÞu k<iÇu. visEV]Ê>m]y ARSDRÐ
Êinum]ztEm viBiÎ xhx[Ä]>ÆEš]TukUTi EÙ]kjntey
8

HiàuDRÐp>icyh
xn]tnm]y s]ßiyiEÙÄuh xm]D]nÊiEÙÄuh nyiÄu
v]N k<iyukyuÔU. A ARSDRÐÊieû viviDvsÆeš
viv>iÄuÎ O>u visi¨ zgÖm]f[ "HiàuDRÐp>icyh".
DRÐÊieû \rc{uniÎuek]Þ[ EÙ]kmhgšÊin]yi jIviÄu
v]N xH]ykm]y A zgÖÊieû Ar]h ptiÏ]f[
wÆL |EÏ]L x´nxmÑh xmRÏiÄuÎt[. zgÖÊieû
kRÊ]vuh |o mÚÊieû \Õmiztvum]y zsI p>EmsV>]nà
x>xVti x]mikL |EÏ]L |vieT aTuÊu ek]Tk>yiÙuÔ
zsIkZÿ]zsmÊil
EÙ]kExv]ni>tn]yi
k<iyuÎu.
aEÌHÊin[ wÆšueT EýHnmx[k]>ÆL.
purn]Èuk>.
24-11-2001

szk]nàxV]mi.
mÚ]ÍYÑN

9

HiàuDRÐp>icyh

zpü]vn
AzsmÆšuh, gu>ukuÙÆšuh, EÑztÆšuhmuEKn x]Dic{u
ek]Þi>uÎ, HiàuÄšueT D]RÐikvidY]BY]xh aümic{iÈ[
nUÕ]ÞukL pÙt]yi, aümnmueÞÜil \dyvumuÞ[. ciÙ
EÏ]L k]REmGpTÙÆešeÄ]Þ[ zpk]sh anuBvEg]c>m]
kuÎieÙ}Î[ vEο]h. `ß]y]Ùuh HiàuDRÐeÊÏÕi
|Ä<iÇ tÙmur¿uÞ]yi>uÎ ~kEdsp>i¡]nh Ep]Ùuh
aBYüvidY>]y putiy tÙmur¿u ÙBiÄuÎiÙ}. HiàuÄšil
p¥itNm]>uh, s]zü¡Nm]>uh, vidY]BY]xDu>³>Nm]>uh
|Ù}]ÇiÈiÙ}. Dnik>uh vYvx]yzpmuK>uh, B>f]Dik]>i
kšuh |Ù}]ÇiÈÙ}. |t>mtÆeš aEpÑic{[ amUÙYÆš]y
DRÐtÊVs]züÆšuh
HiàuÄLÄuÞ[.
`Ù}]muÞ]yi>u
ÎiÈuh OÎumriy]Ê tilniÎuÞ]y A«visV]x>]HitY
mEÙ} O>u xmud]yemÎ niÙyil HiàuÄšueT muáil k]f
eÏTuÎ k]REmGpTÙÆL?
pURv{ikxáÊukL EvÞviDh ariy]nuh ariÇtien
k]ÙgtiÄnuxZtm]hviDh zpEy]gÑmm]ÄuÎtinuh n]h
aÑßvYm]y am]ßhk]fic{u. p]¥itYvuh zp]Ey]gik
jIvitvuh tÐil ep]>uÊeÏT]Ê ØitiviEsSh xhj]t
m]ytin]l |t>mtÆšueT xhGTitzpvRÊnEsSiyueT
muáil üutiec]Ù}]N niRb{Í>]yi. niR´nØÙeÊ]>u
kuTiÙil x]DnynuæiÄuÎ O>u Hiàux]Duvien k]f]N
ecÎEÏ]L avieT Aek \Þ]yi>uÎ p>msiveû pTÊi
numuáil O>u eebbiL evc{i>iÄuÎtu kÞu. aEnVSf
Êil at[ O>u \pEdsi tniÄu p]>iEt]Sikm]yi nlkiy
t]efÎuh, Ever HiàuDRÐzgÖÆeš]Îuh ÙBic{ieÙ}Îuh
10

HiàuDRÐp>icyh
kiÈiy]l atuh xUÑic{[ |EtEp]eÙ ciÙ xàRBÆšil
v]yiÄ]n]zgHmueÞÎuh A x]DkN prÇu. EvÞu
Ev]šh jIvitxok>YmuÔ O>u HiàugZHÊil ecÎEÏ]L
vidY]BY]xmuÔ züIkšuh kuÈikšumuÔ A BvnÊil O>u
HiàuDRÐm]xik v>uÊ]N sup]Rs ecy[tu. "aet]eÄ
v]yiÄuv]N ARÄ]f[ xmyh?" `Î]yi>uÎu gZHn]œeû
cuÈ murupTi. EmsEml kiTÎi>uÎ xinim]m]xikkšiEÙÄuh
QiÕÀIv[ En]vÙukšiEÙÄuh kEÉ]Tic{uek]Þ[ |oyuÔvN
prÇu: "|t] |veyEÏ]eÙ OÎu v>uÊi |EÈ¿u; xmyh
kiÈuEá]L Ae>ÜiÙuh OÎu En]Äuh...."
O>u EÑztp>ix>Êil, atieûteÎ všÏil Ø]pic{i
>iÄuÎ x]m]nYh vÙiy O>u zgÖs]Ùyil Ep]yEÏ]L
avieT t]>tEmYn aDikvuh Ex]viyÕu zpxiÍIk>f
Æšuh, |t>>]jYÆšieÙ buÔÕinukšuh Af[ k]f]N
k<iÇt[. ciÙ zpKY]t HiàuDRÐs]züzgÖÆešÄuric{[
aEnVSic{EÏ]L avey]Îuh A zgÖs]Ùyil |Ù}!
v]ynÄ]R |¨eÏTuÎ puükÆš]fezt zg]û[ tuk
ek]TuÊu v]ÆU; "aeÙ}ÜilÊeÎ |Ä]ÙÊu |ovk
pißi>iÏN zgÖÆL v]yiÄuÎt]>]?" `eÎ]>u Ec]dYh
kUTi A zgÖs]ÙyueT exzkÈri `eû Ener `riÇu
tÎu. tikc{u HiàuÄL nTÊuÎ O>u zgÖs]ÙyueT Øiti
y]fit[.
pÙRÄuh anuBvmuÔ |Ê>h k]>YÆšil ciÙt[ |vieT
\Í>ic{etßin]efEÎ]?
HiàuÄL
|Îuh
`vieT
nilÄuÎu `Î[ xVyh Ec]diÄ]N teÎ. pEÑ aÍY]«
pip]xuÄš]y OÈEnkh viEdsikLEp]Ùuh av>ueT d]Hh
smiÏiÄ]N |o n]ÈiEÙÄ]f[ |Îuh vÎuek]Þi>iÄuÎt[.
11

HiàuDRÐp>icyh
avRÄu xuKvuh xhtZp[tiyuh nlÄuÎ B]>tÊieû
amUÙYxhx[k]>xáÊienÏÕi B]>tIy>]y n]h azsÍ
>]yi>iÄuÎu `ÎuÔt[ ~Õvuh Es]cnIyhteÎ. p>mt
p¥itNm]R `<utiyiÈuÔ zgÖÆšiÙUeTy]f[ |Îu
HiàuÄL tÆšueT DRÐh pÚiÄuÎt[. viEdsÆšieÙ
p>ivRÊndskšueT
kœkL
AhgÙx]HitYÊiÙUeT
pkRÎutÎuek]Þi>uÎ
eevEdsik>]l
akZ¨>]y
|Î]ÈieÙ jnÆL xVßh pURv{ikE>yuh xhx[k]>p]>á>Y
eÊyuh pu¢iÄuv]nuh purhtÔuv]nuh |Îuh mTiÄuÎi
eÙ}Ît[ viDieevp>itYh teÎ.
pTiÇ]runiÎu vÎetßuh xVIk>iÄuv]N evál
ek]ÔuÎ
B]>tIy>il
xVDRÐEb]Dh
\Þ]EkÞt[
atY]vsYm]kuÎu. Ek>šiy>ueT |Tyil |Îu k]fuÎ
duS[zpvftkLeÄÙ}]h \Ô ~kp>iH]>m]RÅh xVDRÐ
eÊÏÕiyuÔ Eb]Dm]kuÎu. HiàuDRÐÊieû viviDvs
ÆešÏÕi zptip]diÄuÎ OÈEnkh zgÖÆšueÞÜiÙuh
aveyÙ}]h v]yic{[ HiàuDRÐeÊÏÕi x]m]nYp>icyh
EnTuk |Îu duÓ]Dm]yi>iÄuÎu.
HiàuDRÐzgÖÆL `Ù}]h kiÈuÎ O>u HiàuDRÐ
puüks]Ù HiàuØ]nÊieÙ ng>ÆšilEÏ]Ùuh duRÙ}Bh.
D]RÐikzgÖÆL viÙek]TuÊu v]ÆuÎ xVB]vvuh
HiàuÄšil vi>šm]f[. |o zpc]>fyugÊil xVBvnÆ
šil xVßh kuÈikLÄu xá]dic{u ek]TuÄuÎtil muKYm]y
Dnh
xVDRÐxhb³m]y
zgÖÆš]yi>iÄfemÎu
Eb]Dh Hiàu gZHØReÄÎuÞ]vuk? A«visV]xvuh
xVDRÐ]Bi>uciyuh \šv]kueÎÜil DRÐEb]Dvuh atnu
x>ic{[ kRÊvYÆL anuæiÄuv]nuÔ Ezp>fyuh Ùç
12

HiàuDRÐp>icyh
m]vuh. atin[ HiàuDRÐÊieû b]HY>Up dRsenemÜiÙuh
ÙBiÄufemÎ \EÌsEÊ]TukUTiy]f[ "HiàuDRÐp>icyh"
`<ut]N tuniÇt[. |etztEÊ]šh xPÙm]yiÈueÞÎu
xHZdy>]y anuv]ckRteÎ niþyiÄeÈ.
zp]cIn aErbYyieÙ (muHÐd[nbiÄ[ 160 vRSh muá[)
kvit]xm]H]>ÆšueT kUÈÊil 'jrH[ biEnt]yi' `Î
kvi >cic{ kvitkešÙ}]h HiàuDRÐeÊyuh HiàuØ]n
eÊyuh üutiÄuÎvy]f[; 'Exa>ul \kul' `Î |o
arbizgÖh viviDB]S] p¥itn]y zsI¡]EnzàxUPi
arbYyiÙi>iÄEv, aviTeÊ pu>]tntÊVzgÖs]Ùyil
k]fukyuh ~t]nuh B]gÆL HiàiyiEÙÄu tR´m
ecy[tu 'EÙ]km]nY' v]>ikyil zpxiÍeÏTuÊukyuh
ecy[ttil niÎ]f[ >Þu Es}]kÆL zpœm]ÍY]yÊil
EcRÊi>iÄuÎt[. piÎITuÔ 'Hiàu' niRv{cnÆLÄu
'Em>utzßh', ni>u¬h (a. 9. K¥h 26), vI>xvRÄ]>ueT
'HiàutVh' `ÎI zgÖÆš]f[ Azsyh. ep]tuv]yi zsImd[
Bgvd[gIt, mnux[mZti, viEvk]nàx]HitY xRv{xVh,
xtY]RËzpk]sh, p¥it x]t[vEÙÄRjiyueT eevdik
zgÖÆL, >jnIk]ßs]züi >cic{ 'Hiàu j]tik] \Ë]N
OoR ptN', k]si HiàuEkzàvidY]Ùy zpxiÍIk>fm]yi
b]bu BgvNd]xuh xHp¥itM]>uhkUTi ty{]r]Äi
zpxiÍeÏTuÊiytuh zsI pÔiyil kZÿEmEn]N p>iB]S
eÏTuÊiytum]y 'xn]tnDRÐh' `ÎI zgÖÆL zgÖ
>cnÄ[ `niÄu xH]ykm]yi>uÎu. HiàuDRÐzgÖÆšueT
viv>fÊinuh avyiÙuÔ Es}]kÆšueT kfÄukLÄuh
mÕuh zsI>]md]x[ goQ[ >cic{ 'HiàutV' `Î bZHd[zgÖ
EÊ]T]f[ kTeÏÈi>iÄuÎt[. 1932-l zsI sivzpx]d[
13

HiàuDRÐp>icyh
gup[tyueT niREÌszpk]>h zsI goQ[ ty{]r]Äiy |o
zgÖh k]siyieÙ Exv] \pvnÊilniÎ]f[ zpxiÍeÏTu
ÊiyiÈuÔt[.
Ek]<iEÄ]ÈuniÎu zpxiÍeÏTuÊuÎ 'Ekx>i' v]>ik
yueT 1967-eÙ ÙÄÆšil K¥s® zpxiÍeÏTuÊieÄ]Þi
>uÎ |o 'HiàuDRÐp>icyh' puük>UpÊil zpxiÍ
eÏTuÊefemÎ[ v]ynÄ>il pÙ>uh AvsYeÏTukyu
Þ]yi. A AvsYh HiàuDRÐÊieûyuh m]nvxmud]y
ÊieûteÎyuh nEv]Í]>kn]y zsImd[ viEvk]nàxV]mi
kšueTyuh pufYn]mEDyÆšil xhØ]pitm]yiÈuÔtuh
DRÐzpc>fÊil zsÍ EkzàIk>ic{iÈuÔtum]y zsI>]m
kZÿ]zsmh teÎ niRv{Hic{ut>uÎuevÎt[ mH]B]gYm]yi
w]N k>utuÎu. DRÐ>Ñk>]y A xÎY]xip>á>yueT
muáil x]¨]hgzpf]mpURv{h |o 'HiàuDRÐp>icyh'
ep]tujnxmÑh xmRÏic{uek]ÔuÎu.
knY]kum]>i,
11-1-1969.

zgÖkRÊ]

14

HiàuDRÐp>icyh

zp]RËn
(mH]niRv{]HfEü]ztÊilniÎ[)
O]h nmx[Et xEt xRv{EÙ]k]zsy]y
nmx[Et ciEt visV>Up]«k]y
nEm]¸eedVttÊV]y mu¬izpd]y
nEm] zbªEf vY]piEn niRguf]y
EH xtYxV>UpiN, xRv{EÙ]kÆLÄuh Azsym]yiÈuÔ
vEn, aEÆ¿u nmx[k]>h, EH cid]nà>UpiN, xRv{
xV>Upn]yuÔvEn, aviTuEÊÄu nmx[k]>h. EH aeedVt
tÊVEm,
mu¬id]t]Ev,
nmx[k]>h.
xRv{vY]pkm]y
niRgufzbªEm, aviTuEÊÄu nmx[k]>h.
tVEmkh
tVEmkh
tVEmkh
tVEmkh

s>fYh tVEmkh vE>fYh
jgt[k]>fh visV>Uph
jgt[kRÊZ p]tZ zpHRÊZ
p>h niþÙh niRv{ikˉh

s>fh zp]pic{ve> aÆuteÎ >ÑiÄuÎu. nißi>uvTi
teÎy]f[ xREv{]ÊmN. aÆu visV>Upnuh jgt[k]>f
nuh AkuÎu. xRv{jgÊieûyuh kRÊ]vuh >Ñknuh
xhH]>knuh aviTuÎ]kuÎu. BgvN, aÆu niþÙnuh
niRv{ikˉnum]y p>zbªh AkuÎu.
pE>s zpEB] xRv{>Upzpk]siN
aniREÌsY xREv{zàiy]gmY xtY,

15

HiàuDRÐp>icyh
acißY]Ñ> vY]pk]vY¬tÊV
jgd[B]xk]DIs p]y]dp]y]t[
EH zpEB], p>EmsV>], aÆ[ xmü>UpB]vÆšiÙuh
zpk]siÄuÎu. aÆeyÏÕi `Æeny]f[ vRÉiÄuk? at[
ax]ÍYh. EH p>mxtYEm, |zàiyÆLeÄ]Îuh aÆyueT
xmIph veÎÊ]N k<iyuÎiÙ}. cißkLÄuh atItn]y
EH aÑ>Em, xRv{vY]pkm]y avY¬ tÊVEm, visV
zpk]skn]y jgdIsV>], n]sÊilniÎu wÆeš >ÑiEÄ
fEm.
tEdkh x[m>]müEdkh jp]m®
tEdkh jgX]Ñi>Uph nm]m®
tEdkh niD]nh ni>]ÙhbmIsh
B]v]hEB]DiEp]th s>fYh zvj]m®
OÎ]y aÆeyÏÕim]zth wÆL x[m>iÄeÈ; ~kn]y
|osV>eû ti>un]mÆL jpiÄeÈ; jgX]Ñi>Upn]y A
OÎienm]zth nmx[k>iÄeÈ; xÊ]m]ztvuh OE> O>u
AzsyØ]nvuh ni>]D]>vuh Bvx]g>h t>fh ecy[v]N
xH]yiÄuÎ t>fiyum]y aÆey wÆL s>fh
zp]piÄuÎu.
O] nmx[Et p>zbª nmx[Et p>m]«En
niRguf]y nmüuBYh xzdUp]y nEm] nm®

16

HiàuDRÐp>icyh
(EvdÊieÙ zp]RËnkšilniÎ[)
O]h EtEj]¸xi EtEj] myi EDHi
vI>Ymxi vI>Yh myi EDHi
bÙmxi bÙh myi EDHi
O]Ej]¸ExY]Ej] myi EDHi
mnYu>xi mnYuh myi EDHi
mEH]¸xi mEH] myi EDHi
xEH]¸xi xEH] myi EDHi
EH xREv{sV>], aÆu EtjÓ]f[. `eÎyuh EtjxViy]
EÄfEm. aviTuÎu vI>Ym]f[. `eÎyuh vI>Yv]n]EÄ
fEm. aviTuÎu bÙm]f[. `eÎyuh bÙv]n]EÄfEm.
aÆu O]jÓ]f[. `eÎyuh O]jxViy]EÄfEm. aviTuÎu
\X]HxV>Upn]f[. `eÎyuh \X]Hv]n]EÄfEm. aÆu
xHns¬iy]f[. `eÎyuh xHns¬iyuÔvn]EÄfEm.
O]h axEt] m] xd[gmy
tmEx] m] EjY]tiRgmy
mZEtY]Rm] amZth gmy
EH xRv{]ß>Y]miN, anitYm]y axÊilniÎuh
nitYm]y xtYÊiEÙÄu `eÎ nyic{nuzgHiEÄfEm.
a¡]nm]y a³k]>ÊilniÎu ¡]nEjY]tiÓiEÙÄu
`eÎ nyic{nuzgHiEÄfEm. m>fÊilniÎu am>tVÊi
EÙÄu `eÎ nyic{[ anuzgHiEÄfEm.

17

HiàuDRÐp>icyh

zp]t®x[m>fEü]zt®
niRgufDY]nh
zp]t®x[m>]mi HZdi xhŠu>d]«tÊVh
xc{iXuKh p>mHhxgtih tu>Iyh
yXVp[nj]g>xuSup[tmeevti nitYh
td[zbª niS[kÙmHh n c ButxhG®
zp]tRBj]mi mnEx] vcx]mgmYh
v]Ec] viB]ti niKiÙ] ydnuzgEHf
yEÎtiEnti vceenRÎigm] aEv]cN
th EdvEdvmjmcYutm]Hu>zgYh
zp]tRnm]mi tmx® p>mRÄvRÉh
pURÉh xn]tnpdh pu>uES]Êm]KYh
yx[miÎidh jgdEsSEmEsSmURÊo
>´V]h Bujhgm |v zptiB]xith eev.
xgufDY]nh
zp]t® x[m>]mi BvBItimH]RÊis]eeßY
n]>]yfh g>uQv]Hnmb[jn]Bh
zg]H]BiBUtv>v>]fmu¬iEHtuh
czk]yuDh t>ufv]>ijpzt Enzth.
zp]tRnm]mi mnx] vcx] c mURÍ[n]
p]d]>viàyugšh p>mxY puhx®
n>]yfxY n>k]RÉvt]>fxY
18

HiàuDRÐp>icyh
p]>]yfzpvfvizpp>]yfxY.
zp]tRBj]mi Bjt]mByÜ>h th
zp]k[xRv{jMkZtp]pBypHeetY
Ey] zg]Hvvz¬ptit]hzGigEjzàEG]>
Es]kzpf]snkE>] DZtshKczk®

19

HiàuDRÐp>icyh

1. Hiàu `Î]l AR?
et]ÉUru vRSÆLÄu muá[ aEm>iÄyil nTÎ
visVmtmH]xEКnÊilevc{[ xV]mi viEvk]nàN "mt
ÆšueT m]t]v]y HiàuDRÐÊieû Ep>il, EÙ]kÊieÙ
~Õvuh pu>]tnm]y tEp]Dnp]>á>YÊieû Ep>il, B]>t
ÊieÙ viviDj]timtØ>]y Ek]T]nuEk]Ti HiàuÄšueT
Ep>il" EÑm]shxkšRÏic{EÏ]LÊeÎ A mH]xB
aÛutüç>]yi. visVmtÆšueT A mH]xEКnh Hiàu
yuvxÎY]xiyueT muáil tÙkunic{u. xByieÙ ~Õvuh
zpmuKvY¬ieyÎu pUjnIyzpB]vn]y xV]mi viEvk]nà
en aÎ[ `Ù}]v>uh zpkIRÊic{u.
aÎeÊ p>]DInB]>tmÙ} |Î[. xV]tzßYh EnTi |zt
vRSh k<iÇiÈuh HiàuDRÐeÊÏÕiyuÔ a¡tey dU>I
k>iÄ]En] eeHàvDRÐeÊÏÕi B]>tIye> Eb]Dv]M]>]
Äuv]En] nmuÄu k<iÇiÈieÙ}ÎuÔt[ Es]cnIym]y O>u
p>m]RËh m]ztm]f[.
B]>txÎY]xip]>á>YeÊÏÕi,
HiàuDRÐs]züÆeš
Äuric{[, v]yic{uh EkÈriÇuh AkRSiÄeÏÈ ciÙ viEds
xW]>ikL |oyieT |Î]ÈieÙ O>u Ek]EšjieÙ aÍY]pk]
EÍYt]Äšum]yi xhx]>iÄy]yi>uÎu. A viEdsji¡]xu
ÄLÄ[ ariy]vuÎtieû O>hsh Ep]Ùuh |o Hiàu
vidY]RËikLÄ[ B]>tÊieÙ pufY]«]ÄešÏÕiEy] Hiàu
DRÐeÊÄuriEc{] arivi eÙ}Îu etšiÇu. `ÜiÙuh `Ù}]h
ariy]emÎ n]TYÊiÙ]yi>uÎu av>ueT xhB]Sfh.
"Hiàu" `Î pdh vRÅIy xh¡y]efÎuh, EÙ]kjIvith
20

HiàuDRÐp>icyh
evruÊ[ k]S]ymuTuÊv>]f[ xÎY]xim]e>Îuh mÕum]yi
>uÎu avR nÙ[kiy niRv{cnÆL. Hiàu mtÊieû zpm]f
zgÖeÊÏÕi OE>]>uÊRÄuh OE>] aBizp]ymuÞ[. O>]L
>]m]yfm]f[ HiàumtÊieû zpm]fzgÖemÎu prÇ
EÏ]L meÕ]>]L gIteyÎuh Ever]>]L B]>temÎuh,
|niey]>]L \pniSÊuÄešÎuh mrupTiek]TuÊu. av
ey]Îuh teÎ B]gikm]yiEÏ]Ùuh avR v]yic{iÈieÙ}ÜiÙuh!
nÐueT viEdsxuHZÊuÄL ni>uX]H>uh ni>]s>um]yi A
kÙ]Ùyh viÈirÆi.
|tuEp]eÙyuÔ pÙ xàRBÆšuh xhBvÆšuh kfÄi
eÙTuÊuek]Þ]f[ |o zgÖ>cneÄ]>ueáTuÎt[. Aß>i
km]y ttV]EnSfÊiEÙÄÙ}, b]HYm]y HiàuDRÐ
p>icyh m]ztm]f[ |o puükh ek]ÞuEÌsiÄuÎt[.
p]vnEÑzteÊ EÑztemÎriÇiÈuEvfmEÙ}] akeÊ
|osV>x]ÎiÍYh dRsiÄuv]N.
‘Hiàu’ `Î pdÊieû \d[BveÊÏÕiyEnVSiÄuEá]L
xi³uvieû >Up]ß>xh¡y]f[ aetÎ[ pry]ruÞ[.
xi³ughg]tTzpEdsÆL B]>tEdsÊieû muKYxhx[k]>
EkzàÆš]yi>uÎuvEÙ}]. aÄ]ÙeÊ viEdsxW]>ikL
B]>tIye> xi³UndItTv]xikešÎ aRËÊil ‘xi³u’
`Îu višic{i>uÎuvezt.
EpRSYNB]Syil ‘x’, ‘H’ `Î]fuc{>iÄuk. aÆen
‘xi’ ‘Hi’ Avukyuh ‘xi³u’, ‘Hiàu’evÎ]yi ÊI>ukyuh
ecy[tuevÎ]f[ pryuÎt[.

21

HiàuDRÐp>icyh
atuek]Þ[ "Hiàu" `Î n]mh viEdsikL nÙ[kiyt]
vfemÎiÙ}. B]>tIyxhx[kZtiyuh jntyuh anY >]jY
Æšil "Hiàu" `Î ep]tun]mÊiÙriyeÏÈu. azt m]zth.
an]dik]Ùm]yi B]>tEdsÊil \d[Bvic{[ všRÎu vikxi
c{iÈuÔ x]hx[k]>ikp]>á>YÊieÙ `Ù}] viB]g ÆšueTyuh
kUTiyuÔ n]mm]f[ "Hiàu".
"ek]Ô>ut]ÊvR" `Î aRËÊil viEdsikL neÐ
HiàuÄešÎ[ višic{iÈueÞÎ O>u pÑmuÞ[. AzkmEf]EÌs
EÊ]Tu kUTi vÎ viEdsikšuh vimtØ>uh neÐ ek]Ô>u
t]ÊvR, vièikL, a¡]nikL, aTimkL |tY]di
niSiÍ]RËÆšil "Hiàu"evÎ[ višic{i>iÄ]h. HiàuÄšueT
aeenkYvuh, Cizdtyuh kÙRÎ zptix³iGÈÆšil
viE>]DikLÄÆien p>iHxiÄ]niT vÎu.
‘Hiàu’séxhb³m]y
zpm]fÆL
B]>tÊieÙÎ
Ep]eÙ viEdsÆšiÙumuÞ[. \d[BvØ]neÊ AD]>m]Äi
'Hiàu' n]mmuÞ]yi. O>u visi¨>]z¨vuh aviTeÊ
xhx[k]>vuh jntyum]f[ "Hiàu" séhek]Þu EdY]tiÏi
ÄuÎt[. viEdsikLÄu m]ztmÙ}, Eb]DmuÔ n]Èuk]RÄuh
EdsIy xhk]>Êieûyuh p]>á>YÊieûyuh zptIkm]f[
'Hiàu' sbdh. \d]H>fÊin[ k]lnUÕ]Þin[ muáeÊ
Øiti O]RÄuk. HiàuevÎu EkLÄuEá]L vRÅIyemÎu
pryuÎvR |ÎeÊEÏ]eÙ aÎuÞ]yi>uÎiÙ}. p<Ävuh
bHum]nYtyu muÔ "Hiàu" `Î |g}IS[ dinÏztÊieû
"Hiàu" `Î n]mh vRÅIym]efÎ[ atieû Ø]pk>uh
nTÊiÏuk]>uh
xhsyic{i>uÎiÙ}.
mH]«]g]³iyueT
zpxhgÆšieÙÙ}]h |ßYyueT Ø]nÊ[ "HiàuØ]N"
(HiàuÄšueT Ø]nh)`Îu prÇi>uÎt[ vRÅIyty]yi>u
22

HiàuDRÐp>icyh
ÎuEv]? EÙ]km]nYtiÙknuh, p¥itm]švYjiyuh Ùjpt[
r]yiyuh mÕuh "Hiài", "Hiàu", "HiàuØ]N" `Îiv
p>¾ee>kYv]ckÆš]yi \c{>ic{i>uÎt[ vRÅIEy]EÌsÊi
Ù]Ef]? "jy[ Hià[" EG]Sfh mu<Äiy Ent]ji xuB]S[
czàEb]x[
vRÅIyv]diy]efÎ]e>ÜiÙuh
pryuEm]?
k]siyil ‘Hiàu exNzTl x[ÄUL’ Ø]piÄuEá]L Ani
bxû[ md]пukUTi vRÅIyxEàHmuÞ]yiÈiÙ}.
B]>tÊieû xuvRÉdsyil viEds>]jYÆšil >cic{i
ÈuÔ zgÖÆšiÙuh "Hiàu" n]mh bHum]nYm]yi>uÎu. B]>t
eÊyuh B]>tIy äSim]E>yuh üutiÄuÎ xàRBÆši
eÙÙ}]h Hià[, Hiàu séÆš]f[ ~t]dZszgÖÆšil k]f
eÏTuÎt[.
\d]H>fÊin[ O>u zp]cInEpRSYN kvit |vieT
\Í>iÄ]h. "s]tI>"emÎ[ |o pu>]tnzgÖÊil B]>teÊ
yuh vY]xmuniEyyuh aBinàiÄuÎ B]gÆšil Hià[, Hiàu
`ÎiÆeney<utiyi>iÄuÎt[ zsÍiÄuk. muHÐd[ nbiÄ[
Ayi>h vRSÆLÄumuNp[ >cic{t]fI zgÖh.
"Aknuh birªen vY]xn]h Ajx[
Hià[ Amd[ vxd]nki aknu cun]nü[."
aRËh: vY]xN `Î Epe>]Tu kUTiy O>u zbª ¡]ni
Hiàil niÎuh vÎu; aEÌHÊinu tuÙYn]y O>u buÍim]N
EveryiÙ}.
"cuh vY]x[ Hià[ bÙK[ Amd[
ss[t]tp[zjuzdü[ >]v[KVq[."
23

HiàuDRÐp>icyh
aRËh: HiàuEdsIyn]y vY]xN bÙK[ ng>Êil
Agtn]yEÏ]L aEÌHeÊÄ]f]N |r]nieÙ czkvRÊi
sü]tpN O>uÆiniÎu. kUeT jrœuü Enyuh Ñfic{u.
(p]Rxi mt]c]>Yn]f[ jrœuü.)
xn]tnDRÐÊieû n]Èinuh n]È]RÄuh k]ÙDRÐm
nux>ic{uÞ]y Ep>f[ Hiàu. pu>]tn B]>tIy x]HitY
Æšil ~<u pviztndikeš EcRÊ[ "xp[t xi³u" `Îuh
vRÉic{iÈuÞ[. xi³updÊin[ ndieyÎuh xmuzdemÎuh
aRœmuÞ[. "xi³u® xYàn]t[" (s¬i y]yi zpvHiÄuÎt[.)
`Î ni>u¬pdm]f[ "xi³u" pdÊin[ ahgIk]>h xÍic{iÈu
Ôt[. at]yt[ ~tu zptib³ÆEšyuh atijIviÄuv]N
s¬iyuÔetÎRËh. (xi³u=Hiàu)
HiàuÄeš AEÑpiÄ]N tuniÇ viEdsikLÄuh
vimtØRÄuh cuÈ mrupTiy]f[ "Hiàu" niRv{cnÆšil
ciÙt[.
\d]H>fh:
1. niàYÆš]y kRmÆeš niàic{u purhtÔuÎvN Hiàu.
2. HInh dUSytIti Hiàu®. pZES]d>]ditV]t[ x]Du.
(DRÐHIn>]y mnuSYe>ÄUTi s]xic{[ niÙÄu niRÊuÎvN
Hiàu)
3. Hihx]h dmytIti Hiàu®. (Hihx]di du¨tkeš
amRc{ ecy[t[ xm]D]nh pun:Ø]piÄuÎvN Hiàu)

24

HiàuDRÐp>icyh
4. Hihxßi DRÐ]nitI Hihx]®. t]N duEn]tIti Hiàu®.
xhEy]g]ßEÙ]Ep xiÍi®. (xn]tnDRÐÆeš HihxiÄu
Îve> HniÄuÎvR HiàuÄL).
5. Hinüi du¨]niti Hiàu®. (du¨zpvftkeš \c{]Tnh
ecy{uÎvN Hiàu)
|o xhx[kZtniRvcnÆšuÞ]y k]ÙGÈÆeš kfÄi
eÙTuÊ[ c>iztp>m]y visdIk>fh nÙ[EkÞt]yiÈuÞ[.
`Î]l EÙ]km]nY b]Ùghg]D>tiÙkN \Í>ic{uk]ÈuÎ
zpm]fEs}]kh |zpk]>m]f[.
AxiE³]® xi³up>Yß] yxY B]>tBUmik]
pitZBU® pufYBUeeþv x eev Hiàu>iti x[mZt®
x]>h: ki<Äuh pTiÇ]ruh etÄuh xmuzdÆL. \Ê>
xi³undiyueT \d[BvØ]nh (eekÙ]xh) `ÎI n]Ùti>uk
Eš]TukUTiy B]>tBUmiy]f[. |o BUK¥eÊ A>]Ef]
teû pitZBUmiy]yuh pufYBUmiyum]efÎu k>uti bHum]ni
ÄuÎt[, ay]L Hiàu.
at]yt[, xHzx]éÆšyi všRÎu vikxic{iÈuÔ
A>Y(Ezsæ)p]>á>Yh xVßh p]>á>Ym]yi xVIk>ic{[, |o
B]>tIy xhx[kZtiey pURÉm]Ey] B]gikm]Ey] xVjIvit]
dRsm]EyÕiÈuÔvR HiàuÄL. |o niRv{cn zpk]>h Adim
k]ÙeÊ äSiEg]ztÆšuh tÊVdRsikšuh piÎITuÞ]y
viviDxzád]yÆšuh eejn-boÍ-siK]di mtØ>uh Hiàu
Äš]kuÎu. buÍmtÄ]>ueT k]>YÊil |EÏ]L kurÇ
pÑh B]>tÊil vxiÄuÎ boÍe>ÜiÙuh |o niRv{cn
ÊiÙuLeÏTuh.
25

HiàuDRÐp>icyh
aEÏ]L|t]f[ Hiàuvieû niRvcnh:
"B]>tEdsÊil
\d[Bvic{
xn]tnDRÐs]züÆL,
AÍY]«ikdRsnÆL `Îivey ep]tuv]Ey] B]gik
m]Ey] xVDRÐ]dRsm]yi visVxic{[ Ad>iÄukyuh, B]>t
EdseÊ m]tZBUmiy]yuh pufYBUmiy]yuh k>uti bHum]ni
Äukyuh ecy{uÎt]E>] ay]L Hiàu.

26

HiàuDRÐp>icyh

2. Hiàu p]>á>Yh
zp]cInp]>á>YeÊÏÕi aBim]nh ek]Ô]Ê O>u >]z¨
vumiÙ}. tÆšueT mth xhx[k]>h, pURvikM]R, vhsh
`Îivey
xZ¨ik]Ùh
mutl
vRÉiÄuv]nuh,
p>á>Y]nuxZtm]y nItinY]yÆšuh xd]c]>mUÙYÆšuh
xhx[kZtiyuh zpdip]diÄuv]nuh O]E>] >]z¨ÊinumuÞ[
atY]zgHh.
`Î]l aÆieney]>u EÙ]kp]>á>YeÊÏÕi avk]s
eÏT]vuÎ OE> O>u >]z¨h B]>th m]ztm]efÎt]f[
v]üvh. |hg}Þinu tnt]y pu>]tnp]>á>YmiÙ}; atu
Ep]ÙteÎ aEm>iÄ, Ax[EztÙiy, yUEr]Ï[ mutÙ]y
mtp>ivRÊnviEDym]y >]¨ÆLÄuh zp]cInp]>á>Yh
n¨eÏÈuEp]yi. boÍeecnyueTyuh boÍjÏ]eûyuh
ØitiyumituteÎ. avÄu ezeküv-boÍ-muHÐd]di
Ø]pk>ueT k]Ùh mutlÄuÔ p]>á>Yc>iztm]fuÔt[.
|o c>iztÆeš ep>uÏic{uep>uáryTiÄuÎ >]jYÆL
B]>tÊinu c>iztEm] p]>á>YEm] |eÙ}Îu zpc>iÏiÄ]N
tuTÆi. nÐueT |Tyil aBYüvidYR |hg}ISieÙ<uti
viTuÎetßuh visVxic{[
viEdsikšueT zpc]>h \>uviÈu
ek]Þumi>uÎu.
c>iztem<utuÎ xzád]yh B]>th k]>Ym]yi xVIk>ic{i>u
ÎieÙ}ÜiÙuh c>izt]tItk]ÙeÊ vipuÙm]y x]HitYxá
ÊuÞ[ B]>tÊin[. viEdsIy]zkmfk]ÙGÈ Æšil |vieT
yuÞ]yi>uÎ s]züx]HitYzgÖÆL pÙtuh anY>]jY
ÆšiEÙÄ[
kTÊieÄ]ÞuEp]vukEy]
nsiÏiÄukEy]
27

HiàuDRÐp>icyh
ecy[tu. `ÎiÈuh By]nkm]y zptix³i GÈÆešeyÙ}]h
t>fh ecy[tuek]Þ[, zp]cInp]>á>Yvuh xhx[kZtiyuh
puÙRÊieÄ]Þ[,
B]>tmiÎuh,
B]>tm]yiÊeÎ
niÙ
ek]ÔuÎu.
p]>á>YeÊ zsÍiÄ]et c>izteÊ p>mxtYm]eyÉi
yv>uh,p]>á>YeÊÏÕi \>uviÈUek]Þ[ c>iztxhBvÆeš
Äuric{[ aÙx>]yi>uÎv>uh n]ÈiÎu nM ecy[tiÈiÙ}.
AdYeÊ kUÈR |hg}ISieÙ<utiviTuÎetßuh visVxic{[
viEdsikšueT axUy]kÙuSitm]y axtYzpc>fÊin[
\oÄukUÈi. >Þ]meÊ kUÈR nÐueT p]>á>YÊieÙ k]Ù
DRÐmnux>ic{u zpvRÊiÄ]et DRÐg}]niÄu v<ievc{u.
yœ]RËÊil m]nvxhx[k]>Êieûyuh p>iS[k]>Æšu
eTyuh \d[BvØ]nm]f[ B]>th. ARSBUmi, zbªEdsh,
A>Y]vRÊh |tY]di Ep>ukšiÙriyeÏÈi>uÎ B]>tK¥
Êieû n]Ùti>ukL niRÉyic{ anß>k]ÙGÈÊil
Ep]Ùuh |o Edsh g]³]>h (aP[g]niØ]N)mutl
zbªEdsh (bRÐ) ve>yuh, ÙÜ (xiEÙ]F) mutl
eekÙ]xh (Him]Ùyh) vE>yuh viüZtm]y xuEs]Bn
>]S[zTm]yi>uÎu.
jIvit]vsYÊinupk>iÄuÎ
niRÐÙjÙvuh všvuh
xuÙBm]y ndItI>ÆšiÙ]f[ zp]cInjnt vxic{i>uÎt[.
xi³u, ghg, ymun, zbªpuzt, kZÿ, Eg]d]v>i, nRÐd
mutÙ]y pufYndItI>Æšil aÄ]ÙeÊ p>iS[kZt
jIvith nyic{i>uÎ Ezsæjnt EÙ]kÊinu mu<uvN gu>u
Ø]nh vHic{i>uÎu. A zp]cInk]ÙÆšil viEdsÆšil
niÎu vidV]M]>uh mt]c>YM]>uh |Î]Èil vÎ[ nÐueT
28

HiàuDRÐp>icyh
mHRSim]>ueT kI<il siSYtVh xVIk>ic{[ n]n] vidYkL
aBYxic{i>uÎuevÎ[ mnux[mZti'tuTÆiy DRÐs]züÆL
\d[EG]SiÄuÎu.
B]>th B]num]niàU>Ydi n xYu>mIzty:
tEt]¸¡]ntEm]³xY k]vØ] jgEt] BEvt[
B]>tvuh
xU>YczàM]>uh
a¡]ttimi>zgüm]yi>iÄuÎ
du>vØ `ß]yi>iÄuh!

\Þ]k]etyi>uÎuevÜil
EÙ]kÊinu
En>iTuÎ

AÍY]«ikvuh Botikvum]y \ÎmnÊiÎu zpvRÊi
c{i>uÎ |o Ezsæjnt A>YM]e>Îuh zd]viQe>Îuh
av>v>ueT
xVB]vgufÆšnux>ic{[
ariyeÏÈi>uÎu.
zkEmf avR zb]ªf, Ñztiy, eevsY, sUzdvRÉÆš]yi
p>ifmic{u. |o vRÉvYvØyuh gufkRÐxVB]vÆeš
A¾dic{]yi>uÎu. avR x]HitYh, >]z¨DRÐh, v]fijYh,
siˉkÙ,
kZSi,
Eg]>Ñfh,
kuTubvZÊi
`Îiv
nvhnvm]y]viS[k>iÄukyuh
m]nvxhx[k]>eÊ
aBivZÍm]Äukyuh ecy[tuek]Þi>uÎu.
HiàuÄeš BiÎiÏic{[ apkRStyušv]Äi muteÙTuÄ]N
zsmic{ viedsc>iztk]>M]R ep>uÏic{uk]ÈuÎ A>Yzd]viQ
viEdVSÆL v]üvÊil niÓ]>Æš]f[. xhGRSmiÙ}Ê
jIvitmiÙ}. at[ B]>tp]>á>YeÊ CizdiÏic{[ zpdRsiÏiÄu
v]nuÔ O>u \pk>fm]Äiyv>ueT c>iztxZ¨ikL nmuÄu
zpm]fm]vukyiÙ}. "|Îu n]h HiàuÄešÎu višic{uv>uÎ
jnxmUHeÊ m]ztm]f[ A>Ypdh EdY]tiÏiÄuÎt[. |o
A>YvRÅh xhx[kZth xhx]>iÄuÎv>uh tmi<[ xhx]>iÄu
29

HiàuDRÐp>icyh
Îv>um]y >Þ[ váic{ xhGÆšueT xÜ>m]f[. |Îu |o
pdh `Ù}] HiàuÄešyuh kuriÄuÎuÞ[" `Î]f[ zsI
viEvk]nàxV]mikL pryuÎt[.
zkEmf vis]ÙB]>tÊieû DRÐvuh xhx[kZtiyuh
EÙ]kem]È]ek vY]pic{u. zgIx[, Er]h, yUEr]Ï[, aEm>iÄ,
|r]N mutÙ]y >]jYÆšieÙÎep]eÙ j]v, xum]zt,
khEá]Qiy
mutÙ]y
dVIp]ß>ÆšiÙuh
zp]cIn
A>YvRÊÊieû
kIRÊimuzdkL
ptic{iÈuÞ[.
viEds>]jYÆšieÙ pu>]tn x]hx[k]>ik c>iztÆešÙ}]h
B]>txhx[k]>EÊ]T[ kTeÏÈi>iÄuÎu. A >]jYÆšieÙ
pu>]t]n
zgÖÆšil
Hiàu
xhx[k]>Êieû
Oot[kZ¨YÆešÏÕi üutic{i>iÄuÎt[ k]f]h. |EÎÄu
mUv]yi>h vRSÆLÄumuá[ aErbYyiÙuh aEm>iÄyiÙuh
mÕuh Hiàu >]j]ÄM]R >]jYh B>ic{i>uÎtieû E>Kkšuh
etšivukšuh
|Îuh
xuÙBm]f[.
aÎ[
aEm>iÄ
p]t]š>]jYemÎuh |r]N A>Y>]jYemÎuh ariyeÏÈi>uÎu.
k]sYpmHRSiyueT
Ep>iÙriyeÏÈi>uÎ
tT]km]f[
k]¾iyN tT]kh. zp]cIn bZHÛ]>teÊÏÕi pÙ
zgÖÆšuh >ciÄeÏÈiÈuÞ[. |niyuh anvDi zgÖÆL
>ciÄuv]nuÔ vüuÄL xuÙBm]yuÞ[.
|o zp]cIn xuvRÉ k]ÙÊinuEsSh nUÕ]ÞukL
pÙtuh viÈuEp]yi. piÎITuÞ]y jnvRÅÆšueT p>¾>
xhGÈnÆšuh tuTRÎušv]y DRÐcYutiyuhnimiÊh B]>th
vIÞuh muNprÇ n]ÙtiRÊiÄuÔieÙ]tuÆi. vRÉ]zsm
vYvØkL vYticÙic{[ j]tikšuh ecru>]jYÆšum]yi BiÎi
Äuv]N tuTÆi, |o aD®ptnÊieû A>hBdsyiÙuh yvn
30

HiàuDRÐp>icyh
HUf]di viEdsivRÅÆšueT AzkmfÆeš nÐueT pURvik
M]R DI>DI>h `ti>iTukyuh aTipifÇ azkmikeš
xoH]Rd B]Evn nÐueT xmud]yÊil ÙyiÏiÄukyuh
ecy[tu, EÙ]kvY]pkm]y B]>tÊieû xV]DIns¬i
vIÞuh Ñyic{i>uÎ |TÄ]ÙGÈh st]éÆEš]šh piÎiÈu
Ep]yi. |o xàRBÊiÙ]f[ viEdsikšum]yi vIÞuh
xáRÄÊiEÙReÏTuÎt[.
aÆien B]>tÊiEÙÄuvÎ viEdsikLAdYh kÞt[
xi³undItTzpEdsÆšiÙVxiÄuÎ O>u p>iS[kZt jntey
y]f[. ave> tÆšueT EpRSYN B]Syil bHum]npURv{h
Hiàu `Îu višiÄukyuh üutiÄukyuh ecy[tu. Hiàu ÄL
vxiÄuÎn]Tien HiàuØ]N `Îuh avR xhx]>i ÄuÎ
B]Skeš Hiài `Îuh višic{u. zkEmf yun]ni B]SyiÙ['Hi'
EÙ]pic{[ '|' `Îuc{>iÄy]Ù['Hià[','Hiàu' `Îi vyueT
Ø]nÊ[ '|à[','|àu' `ÎI pdÆL zpc>iÄ]N tuTÆi.
|tieny]f[ |hg}ISuk]R '|NQ[', '|NEQ]', ‘|NQY’
`eÎ]eÄ |hg}ISiÙ]ÄitIRÊt[.
|Æen st]éÆšuh xHzx]éÆšuh m]ztmÙ} yug]ß>
ÆšiÙUeT kTÎu vÎ p]>á>Ym]f[ HiàuvinuÔt[.
vhsÆšuh mnVß>Æšuh >]jp>á>kšuh axhKYh ng>
ÆL k]nnÆš]yuh k]nnÆL ng>Æš]yuh kTl k>
y]yuh, k> kTÙ]yuh `zteyzt m]ÕÆšuÞ]yi. mnuSYeû
jÙØÙv]xp>ivRÊnÆšuh, Ak]sbHi>]k]sxW]>
Æšuh xv{x]D]>fm]yi>uÎ B]>tvuh atieû p]>á>Y
vuh ansV>m]yi |Îuh v]<uÎu.

31

HiàuDRÐp>icyh
nUtn>]z¨Ä]>uh c>iztk]>M]>uh B]>tÊieû p]>á>Y
mHtVh |Tic{ut]<Êi zpdRsiÏiÄuv]N \Xuk>]ytin]l
aÛuteÏT]nuEÞ]? atv>ueT AvsYm]yi>uÎu.
|ni En]eÄÊuÎ Adik]ÙGÈÊil niÎEÆ]È[ B]>t
Hiàu p]>á>YÊieû c>iztm<ut]emÎuteÎ xÐtiÄuk.
aÆieny]efÜil c>iztp¥itM]>ueT aBizp]yzpk]>h
~Õvuh cu>uÄiey<utiy]lÊeÎ nUruvRSÊiÎu O>u
purh `Î kfÄieÙ<utiy]l Ep]Ùuh O>u Ek]Ti
et]ÉUÕ]ruÙÑÊi
`FpÊ]r]yi>Êi
n]nUÕi
muÏÊi>Þ[ (19686432) purmuÞ]yi>iÄuh. atien Ayi>h
purÆL
vItmuÔ
O]E>]
puükm]Äuky]efÜil
peÊ]átin]yi>Êi arnUÕieyÈ[ zgÖÆš]fuÞ]vuk.
~Õvuh xhÑip[tm]y B]>tHiàu c>iztÊieû k]>Ym]
fit[. |ni atiEvgh OÕEn]ÈÊil |>upÊW[ v>ikL
vIth, divxvuh kurÇt[ aW[ mfiÄUR |o c>iztzgÖh
v]yiÄ]emÎu
vic]>iÄuk.
aÆien
tuTRc{y]yi
v]yic{]l |>unUÕi`<upt[ vRSÆLEvfh av v]yic{u
mu<umiÏiÄuv]N. nUru vRSeÊ B]>tHiàu c>izth OÕ
v>iyieÙ<utiy]lteÎyuh
Ayi>hpurÆL
vItmuÔ
`<unUeÕFpÊW[
bZHd[zgÖÆL
\Þ]vuh.
|zt
dIRGm]y
O>u
EdsIyp]>á>Yvuh
nUtn>z¨ÆšueT
c>iztp]>á>Yvuh tÐil t]>tmYÏTuÊ]N zsmiÄuÎtu
teÎ mu<uÊ mU™tyEÙ}?
c>iztk]ÙeÊÏÕi
En]Äiy]Ùuh
B]>tÊinBim]ni
Äuv]En vkyuÔu. c>izt]tIt k]ÙÊinuEsSh |t>
>]S[zTÆšueT k]ÙgfnÄuh c>izt]>hBÊinuh muáuteÎ
B]>tÊil c>iztxhBvÆš]>hBic{uk<iÇi>uÎu. kurÇ
32

HiàuDRÐp>icyh
pÑh 2500 vRSh muáeÊ zsIbuÍeû k]Ùh teÎ
kfÄieÙTuÄuk.
zsIbuÍnuEsSm]fEÙ}]
zkiüuvuh,
nbiyuh mÕuh BUj]t>yt[. zkiüu muHÐd]di mtÆšueT
AviRB]vEÊ]TukUTi ~tEÌsÆšieÙ aEtve>yuÞ]yi
>uÎ p]>á>Yh n]m]vEsSm]yi. `Î]l buÍmt]viRB]v
ÊiÎuEsSvuh B]>tvuh B>tp]>á>Yvuh xjIvm]yi niÙ
ek]Þu. xn]tnDRÐ]vÙhbikšueT p]>á>YxviEsSt
y]fit[.

33

HiàuDRÐp>icyh

3. HiàuÄšueT mth
"HiàuÄLeÄ]>u mtmuEÞ]? mtØ]pknuEÞ]? O>u
mtzgÖmuEÞ]? En]Äuk, wÆLeÄ]>u mtØ]pknuÞ[,
O>u mtmuÞ[. vY¬m]y O>u mtzgÖmuÞ[. HiàuÄLÄ[
aÆien `ß]fuÔt[?"
|Æen viEdsmtÆšueT zpc]>kM]R Ec]dYvRSÆL
ec]>iÇuek]Þ[ cuÕuÎu. miSinri tzßÆšueT \EÌsÙÑY
ÆL EvÞviDh zgHiÄ]niTyiÙ}]Ê x]mnYjnÆšil
pÙ>uh xhsyzgü>]kuÎu. aEt, HiàuÄšueT mtØ]pk
n]>[, mtzgÖEmt[? >]m]yfEm], mH]B]>tEm] aÙ}
B]gvtEm]?
p]m>M]R
m]ztmÙ},
pÚiÏuÔv>uh
xRv{¡e>Îu
nTiÄuÎ v]‡ikšuh bi>udD]>ikšuh |o xEàHvÙyÊil
epTuh. av>uh zpxhgiÄuky]yi: "En]ÄU, zkiüuvieû mth
zkiüu mth, muHÐdieû mth muHÐdIy mth, buÍeû mth
buÍmth. `Ù}]v>uh xÐtiÄuÎ O>u mtzgÖmuÞ[ |o
mtÆLÄ[. `Î]l HiàuÄLÄ[ O>u mtØ]pkEn], O>u
mtEm],
vY¬m]y
O>u
mtzgÖEm]
`Ù}]vRÄuh
xVIk]>Ym]yi
k]feÏTuÎiÙ}.
|oEc]dYÆšueT
x]hgtYmriyv]N O>u xhBvkœ pry]h.
aEnk]yi>h ~ÄRBUxVÊuh atinutÄ Ø]nm]n
Æšuh p>á>]gtm]yuÔ mhgÙ¿l kuTubh n]Èieû neÈÙ}h
n]Èuk]>ueT As]Ekzàvum]yi>uÎu. trv]ÈuBvn Êieû
cuÕuh vxic{i>uÎ mÄšuh m>umÄšuh b³uÄšuh m]ztmÙ}
n]Èuk]>uh A kuTuhbn]œeû aTiÄl vÎu tÆšueT
34

HiàuDRÐp>icyh
zps[nÆL p>iH>ic{u Ep]Îu. ~k]dsi nv>]zti mutÙ]y
viEsSdivxÆšil vidVt[xdÓ[ kUTuEá]<uh mÕu m]x
viEsSÆLÄuh mhgÙÄl p>EdvtyueT ti>umuÕÊil
avR xEКiÄuh. kuTuhbn]œn]y n]>]yf>[ EÑm]EnVSf>ItY] O]E>]>uÊ>uETyuh anuBvÆšuh aBizp]yÆšuh
mnÓiÙ]Äuh. av>v>ueT AvsYÆšuh avk]sÆšuh
nivRÊiÄuÎEt]eT]Ïh cumtÙkšuh kTmkšuh \d[Eb]DiÏi
c{yÄukyuh ecy{uh. aÆien e`sV>Yh nirÇ mhgÙÄl
kuTuhbh zpt]pÊiÙuh pdviyiÙuh zpœmgfnIym]yi>uÎ[
n]Èuk]ReÄÙ}]h t]Æuh tfÙum]yi višÆi. aEÏ]<]f[
atiœikšueT kUÈÊil vÎ OÎu>Þu EpRA kuThbh vk
vnÊieû O>u B]gÊ[ kU>ekÈi p]RÄ]N anuv]dh
Ec]dic{t[. mhgÙÄl kuThbÊieû Ood>YÊ]l avRÄ[
kuTiekÈiyi>iÄ]N anumtiyuh ÙBic{u.
kuTuhbn]œn]y n>]yf>ueT k]Ùh k<iÇu. ek]Ù}
ÆL kTÎuEp]yi. kuTikiTÏuk]>ueT `Évuh vÉvuh
ep>uki. mueÎEÏ]eÙ k>uÊuÕ O>u kuTuhbn]œeû
aB]vÊ]l mhgÙÄÙ[kuTuhb]hgÆL n]Ùuh n]Ùuv<iÄu
ti>iÇu.
EvÙiekÈiÙ}]yi>uÎ mhgÙÄl BUmiÄ[ Ayi>h EvÙikšuh
avk]sikšumuÞ]yi. p>á>]vk]sikešÄ]L kuTikiT
Ä]N vÎv>ueT avk]sÆL ztigufIBvic{u. mhgÙÄl
trv]Tieû Ø]v>jhgmvüuÄšil k]tÙ]y kuer B]gem
ÜiÙuh xh>ÑiÄfemÎ[ p>á>]vk]sikšil tÙmUÊvR
vic]>ic{u. av>uh trv]TuBvnÊinu všec{]>u EvÙiekÈi.
ALbÙÊ]l muáM]>]y kuTiEyÕ]vk]sikLÄ[ at[
aE>]ckm]yiÊIRÎu. "v]üvÊil mhgÙÄl kuTuhb
35

HiàuDRÐp>icyh
emeÎ]ÎiÙ}. \eÞÜil at[ wÆLÄvk]seÏÈt]f["
`ÎvR v]dic{u. peÑ |o nY]yv]dÊieû murÄnux>ic{[
mhgÙÄl trv]Tieû EvÙiyuh pURv{]Dikh murukieÄ]Þi
>uÎu.
`Ù}vRÄuh yEœ¨h zpEvsiÄ]m]yi>uÎ mhgÙÄl
BUzpEdsÊil
kuTiEyriÏ]RÊv>ueT
práuEvÙikšueT
|T¿[ ekÈeÏÈi>iÄuÎ trv]ÈuEvÙi Ep]eÙy]fiÎeÊ
HiàuÄšueT mth. pÙ mt EvÙikšiÞ]yEÏ]L HiàuÄ
LÄuh mtÊieû Ep>iEÙ]>u EvÙi ekEÈÞi vÎu!
v]üvmß]f[? HiàuÄLÄ[ OÎÙ}, pÙ mtØ]pk
M]>uh mtÆšuh mtzgÖÆšumuÞ[; O>u vY¬iyueT m]zth
AüikYÊiÙuh aBizp]yÊiÙuh OtuÆinilÄuÎtÙ} Hiàu
ÄšueT mth. |o mt]c]>YM]>uh, mtÆšuh, zkiüuvuh,
muHÐduh pirÄuÎtienztEy] vRSÆLÄumuá[ AviRBvi
c{v>]f[. avR \pEdsic{tiÙuh evšieÏTuÊiytiÙuh
kurv]yiÈÙ}]et kUTutÙ]yieÈ]Îuh zkiüumuHÐd]dimt
ÆL evšieÏTuÊiyiÈumiÙ}. xhGTn]bÙh ek]ÞumuEÎriy
t]f[ av>ueT EnÈh.
p>xVeÊ eeky{TÄ]nuÔ AzgHh HiàuÄLÄiÙ}]yi
>uÎu. mtÊieû Ep>ieÙVÈiÏiTiÄ]nuÔ AvsYvuh avRÄi
Ù}]yi>uÎu. xVyh xßu¨>]yi, 'bHujnxuK]y bHujn
Hit]y' zpvRÊic{uek]Þi>uÎvR anY>ueT muteÙßinu
ek]tiek]Ôfh? 'mn[' D]tuvil niÎuÞ]y 'mth' `Î
pdÊiÎu 'mnnh' ecy[tt[ (ariÇt[) `Î]fRËh.
mteÊ aBizp]yh `ÎRËiÙuh zpEy]giÄuh. |Æen
zkiüuvieû mth zkiüumtm]ytiEnÄ]L vüuniæ m]y
36

HiàuDRÐp>icyh
>Itiyil jineû mth eejnmtvuh, buÍeû mtm]y
buÍmtvuh \Þ]yi. g]fptYmth, s]¬mth, eevÿv
mth, eesvmth, sÜ>mth, >]m]nujmth, m]ÍVmth, siKmth
`ÎiÆen `ztEy]mtÆL muáuh piáumÞ]yi. |o
mt]c]>YM]e>Ù}]h eedvpuztM]>Ù}. eedvh teÎy]yi
Bvic{v>]f[. pEÑ |v>ueT anuy]yikL mth zpc>iÏiÄu
v]N xhGTit>]yi v]šuh kußvuh ek]ÞirÆiyiÙ}.
zkiüuviEnyuh muHÐdiEnyuh mt]c]>YM]>]yi Ad>iÄu
v]N HiàuÄLÄu x]DiÄuEá]LteÎ A mt]nuy]yi
kšueT xhGTitkEy{ÕÆeš mtvi>uÍm]yi purhtÔuv]nuh
k<iyuh. mtÆešÙ}]h O>u vÙiy a>y]l vZÑÊieû
pÙt>h s]Kkš]efÎuh, A vZÑÊieû n]>]yEvE>]Tu
kUTiy t]y[ÊTi 'xn]tnDRÐvu'm]efÎ]f[ HiàuÄšueT
mth.
xV]mi viEvk]nàN aEm>iÄyil evc{[, visVxmÑh
zpKY]pic{ xtYvcnÆLteÎ |vieT O]RÐiÄuk.
"O>u mth x]tYm]efÜil `Ù}] mtÆšuh xtYm]yi>i
Äfh. A niÙyil Hiàumth `ztEÊ]šh `eût]Ef],
aztEÊ]šh niÆšuETtum]f[".
"aDmm]y jQ]>]Dn mutl atYuÊmm]y zbªv]dh
vE>yuÔ `Ù}] mtÆšuh Hiàuvieû En]ÈÊil, mnuSY]
«]v[ atieû jMÊinuh x]Hc>YÊinuh viEDym]yi
anßt]zp]p[tiÄ[ ecy{uÎ aztyuh p>izsmÆš]f[."

37

HiàuDRÐp>icyh
"|o eevviDYÆLÄiTÄu O>u xmnVyGTkmuÞ[. |o
séeev>uÍYÆLÄ[ piÎil O>nu>²kxV>muÞ[ \Õu
zsÍiÄ]en]>uÄmuÔvRÄ[ atu EkLÄukyuh ecy{]h".
"n]n]tVÊil
~ktVm]f[
zpkZtikˉith;
Hiàu
|thgIk>iÄuÎu. mÕu mtÆešÙ}]h ciÙ Ø]v>xiÍ]ß
ÆL \pnYxic{[ av xmud]yÊieû Eml aTiEc{ˉiÄ]N
En]Äuh."
"HiàuÄL mteÊyuh tÊVs]züEÊyuh OE> vüu
vieû >Þu vsÆš]yi k>utiEÏ]>uÎu. >Þuh O>u Ep]eÙ
yu¬iyiÙuh s]züIyvüutkšiÙuh aDiæitm]yi>iÄfh".
"s>iy]y mth mnuSY>ueT \pEdsÆšil niEÎ]
puükp]>]yfh ek]EÞ] xiÍiÄuÎtÙ}, pviztvuh
A«niævum]y
kRÐ]nuæ]nÆšueT
PÙm]yi
aß>]«]viniÞ]kuÎ
zpbuÍty]ft[.
B]>tÊieÙ
viBiÎ mtxzád]yÆešÙ}]h '~ktVh' aeÙ}Üil 'aedVth'
`Î Ekzà]syÊil niÎu zpx>iÄuÎu."
ptueÄ kuTiEyri, pieÎ kEy{ri muán]yi niÎuek]Þ[,
trv]Èuk]E>]T[ "niÆLÄuxVÊuEÞ]? \eÞÜil aetEû
t]f[" `Îvk]sv]dh ecy{uÎve>EÏ]eÙy]f[ anYmt
miSinrikL Ec]diÄuÎt[,'"HiàuÄLÄ[ O>u mtØ]pk
nuEÞ]? O>u mtmuEÞ]? O>u mtzgÖmuEÞ]?" `eÎÙ}]h.
\Þ[. HiàuÄLÄ[ O>u mtmuÞ[ `eÎÎuh niÙnilÄuÎ
'xn]tnDRÐh'.

38

HiàuDRÐp>icyh
HiàuÄLÄ[ O>u mtØ]pknuÞ[
'|osV>N'.
HiàuÄLÄ[ O>u mtzgÖmuÞ[
kÙvry]y 'Evdh'

xc{id]àxV>Upn]y

¡]nvi¡nÆšueT

HiàuÄLÄ[ O>u c>iztmuÞ[
|Î[ mnuSYnriv]N
x]DiÄuÎtil atipu>]tnm]y O>u c>izth.
HiàumtÊil `Ù}]muÞ[ HiàumtÊil |Ù}]Êet]Îuh
meÕ]>umtÊiÙumiÙ}. `eßÎ]l Hiàumth 'xn]tnDRÐ'
m]f[. at[ xRv{mtÆšueTyuh m]t]v]f[, zpBvØ]nm]f[.

39

HiàuDRÐp>icyh

4. HiàuDRÐh
'pÙmtx]>vuEmkh' `Î[ HiàuvienEÏ]eÙ A«]RË
m]yi ARÄu pry]N x]DiÄuh? 'O>u j]ti, O>u mth, O>u
eedvh mnuSYn[' `Îtuh Hiàuvieû muzd]vkYm]f[. `ßu
ek]eÞÎ]l xRv{jIvj]ÙÆLÄuh nM ecy{uÎ DRÐ
nItikšueT xm]H]>m]f[ Hiàu DRÐh. anYmtÆšueT
xhGTit zpc]>Æšuh aDik]>bÙvuh ek]Þ[ Hiàu DRÐ
eÊyuh Hiàumth, Hiàu riÙIjN `eÎÙ}]h vYvH>iÄ]ru
eÞÜiÙuh 'mt' eÊÄ]L vY]pkvuh s]züIyvum]y
aRËm]f[ 'DRÐ'séÊinuÔt[.
mth `Ît[ O>u vüuvien xhb³ic{uÔtuh yu¬i
yu¬m]yi
apzgœnh
ecy{eÏÈtinuEsSh
Ùçm]y
arivien Azsyic{uÔtum]y buÍiyueT niÙy]f[.
DRÐh `Î]l aÆienyÙ}, `Ù}]ÕiEnyuh D]>fh
ecy{uÎt[ y]et]EÎ] atu 'DRÐh'; aBYudyÊinuh
ni®EzsyÓiÎuh (Em]ÑÊiÎuh) k]>fm]ytu y]et]Î]
Ef] at]f[ DRÐh.
HiàuÄšueT mtÆešÙ}]h HiàuDRÐeÊ Azsyic{u
nilÄuÎu. HiàuÄšueT 'mt'vuh 'mtØ]pknuh' 'mt
zgÖvuh' an]dieyÎu prÇuvEÙ}]. |osV>N xn]tn
n]f[. A xn]tnnil niÎriÇt[ xn]tnDRÐh; aEt
xn]tnnilniÎu EkÈtu Evdh (zsuti) ~et]ÎEf] |o
zppWgtiey
niyzßiÄuÎt[,
m]nvxmud]yÊiÎu
EzpyÓuh EzsyÓuEmkuÎt[, at]f[ HiàuDRÐh. mnuSY
>]siyueT nMÄuEvÞi ztik]Ù¡]nikš]y äSIsV>M]R
40

HiàuDRÐp>icyh
xV]nuBveÏTuÊi visVxmÑh zpk]siÏic{ |o xn]tn
DRÐh |osV>dÊm]f[. Adin]>]yfN mutl vxiæN,
vY]xN, visV]miztN, p>]s>N, n]>dN, pt²Ùi, gotmN,
v]Ù[mIki, sÜ>N, buÍN, tIRËÜ>N tuTÆiy mHRSi
p>á>y]f[ HiàuDRÐÊieû aTiÊr ekÈiÏTuÊv>uh
DRÐxoDniRÐ]t]Äšum]y mH]zpc]>kM]R.
zbª]¥kT]HÆšxhKYh. avyieÙztEy] tu¢m]
ey]>u B]gh m]ztm]f[ |o zppWm¥Ùh. BUmiÄu t]E<]Èuh
EmEÙ]ÈumuÔ |oE><uptin]ÙuEÙ]kÆšiÙuh, BUmiyiÙuh, jÙ
ÊiÙuh, Ak]sÊiÙuh |osV>N vYpic{i>iÄuÎu. ~knuh
adVynuh xc{id]àxV>Upnum]y A |osV>en ni>ß>DY]n
tpÓukš]Ùuh A«x]Dny]Ùuh x]Ñ]t[k>ic{v>]f[
ytIsV>M]R. |o m]munim]RÄ[ anuBUtiviSym]y xtY
m]f[ HiàuDRÐh.
Adimutl xtYDRÐh, eevdikDRÐh, Evd]ßDRÐh,
ARSDRÐh,
m]nvDRÐh,
A>YDRÐh,
B]>tDRÐh
`ÎiÆen viviDn]mÆšil ariÇuvÎ xn]tnDRÐh
|EÏ]L HiàuDRÐemÎuh, HiàumtemÎuh vYvH>iÄ
eÏTuÎu.
yugyug]ß>Æš]yi
xhBvic{uek]Þi>iÄuÎ
|osV>]vt]>Æšuh Edsk]Ù]nuxZth zp]duRBvic{uek]Þi
>iÄuÎ mH]c]>YM]>uh |o xn]tnHiàuDRÐÊieû
xh>Ñk>uh p>iEp]Sk>um]f[.
xRv{jgÎiyß]v]y |osV>n[ 'OE> O>u puztN'
m]ztmÙ}, 'OE> O>u zpv]ckN' m]ztmÙ}, `ÉmÕ puztpozt
zpzpoztM]>uh, axhKYh zpv]ckNm]>umuÞ[. xtYh OEÎ
yuÔU; A OÎieû p>xHzxh EtEj]myki>fÆL visV
41

HiàuDRÐp>icyh
vY]pkm]ynuBveÏTuÎu. avRÄ]RÄuh pifÄmiÙ}. |fÄ
m]fuÔt[. A |fÄÊieû \rviTvuh m]nd¥vuh DRÐ
m]f[.
at]f[ HiàuDRÐh visVjnInm]yi>iÄuÎt[. visVmt
ÆšueTeyÙ}]h m]t]v]yi>iÄuÎt[.
aÆien B]>tBUmiyieÙ mHRSiEzsæM]R tpþ>Y
yiÙuh DY]nÊiÙuh nimù>]yi |osV>]nuBUtiyiÙUeT
dRsic{uh zsvic{tum]y tÊVÆš]f[ HiàuDRÐttVÆL.
|o ttVÆšueT xm]H]>m]f[ Evdh. Evdh `Î pdh 'vid['
`Î[ D]tuvil niÎ]f[ \Þ]vuÎt[.ariv[ `Î]ftieû
aRËh. aÆien an]diyuh,anßvum]y Evdm]f[ Hiàu
ÄšueT zpm]fBUtm]y'mtzgÖh'. ztik]Ù¡]nieyÎ]l
BUt, B]vi, vRÊm]nk]ÙÆešÏÕi ariyuÎvenÎRËh.
aÆienyuÔ äSim]e> mzßzd¨]ÄL `ÎupryuÎu. avR
O]E>] k]ÙÊ[ dRsic{iÈuÔ mzßÆšueT, aÍY]«niym
ÆšueT xWitniDiy]f[ 'Evdh'.
|osV>nil niÎuEkÈ[ EdvB]Syil E>KeÏTuÊiyiÈuÔ
Evdh, gu>umuKÊil niÎuh zbªc]>ikš]y siSYM]R
pÚic{uvÎi>uÎu. |osV>nilniÎu zsvic{tin]l EvdeÊ
'zsuti' `Îuh pryuÎu. |o zsutikeš x[m>ic{uek]Þ[
äSikL teÎ >cic{iÈuÔ DRÐs]züÆLÄ[ 'x[mZtikL'
`Îu
EpR.
|Æen
Evd]hgÆšuh
\pEvdÆšuh
\pniSÊuÄšuh pu>]EftiH]xÆšumuÞ]yi. |veÄÙ}]Õi
Îum]D]>h Evdh teÎ.

42

HiàuDRÐp>icyh
HiàuÄšueT jIvitÊil zpEc]dnh nlkuÎtiÎ[
Ep]>uÎt]f[ EvdÊieÙ OE>] mzßvuh. pEÑ atu gu>u
siSYp>á>y] xV]ÍY]yh ecy[tu sIÙic{i>iÄfh. DRÐ
nItikšuh xd]c]>niækšuh \d[Eb]DiÏiÄuÎ Evd]nukUÙ
Æš]y DRÐs]züÆL HiàuÄLÄu EvÞuEv]šmuÔti
n]l EvdpÚnmieÙ}ÜiÙuh DREÐ]pEdsh zgHiÄ]emÎ]yi.
m]ztmÙ}, s>iy]y gu>ukuÙ xzád]yh n]m]vEsSm]ytuh
EvdzgÖÆšueT zpc]>m]àYÊiÎu k]>fm]yi.
pieÎ |t>mtzgÖÆešEÏ]eÙ EdvEn]EdvdUtM]E>]
zpEtYkem]>u vRÅÄ]>ueT kuÊky]Äi ~lÏic{uEp]y
zgÖmÙ} Evdh. vY¬ikEšey] mtEÊEy] Azsyic{i>iÄu
ÎtÙ} Evdzpm]fÆL. av xtYxn]tn¡]nxWy
m]f[. xVyh zpm]fÆš]f[.
EÙ]kÊiÎu mu<uvN EÑmzpdm]y |o xn]tnDRÐh
O]E>] vY¬ikLeÄÎ Ep]eÙ visVÊiÎumu<uvN anuBv
eÏTfemÜil,
xn]tnDRÐeÊ
avÙhbic{u
niÙ
ek]ÔuÎ \pDRÐÆšueT zkmzpvZÍm]y vik]xmuÞ]
vfh.
\d]H>fÊin[ vidY aBYxiÄukeyÎt[ O>u vidY]RËi
yueT DRÐm]f[. "C]zt]f]mÍY]ynh tp®". atu nÎ]yi
aBYxic{]l vidY]RËiyueT ÙÑYÊieÙÊ]h. |Æen
O]E>] vY¬iÄumuÞ[ vY¬i DRÐh, O]E>] kuTuhbÊiÎu
muÞ[ kuTuhbDRÐh, O]E>] xmUHÊiÎumuÞ[ xmUHDRÐh,
O]E>] >]z¨ÊiÎumuÞ[ >]z¨DRÐh, O]E>] k]Ù]ÊiÎumuÞ[
k]ÙDRÐh, O]E>] yugÊiÎumuÞ[ yugDRÐh. k]Ù]nuxZt
Æš]y
|o
\pDRÐÆešÙ}]h
xn]tnDRÐeÊ
43

HiàuDRÐp>icyh
avÙhbic{[ puE>]gmiÄfh. at]f[ jIvitÙÑYÊiÎuh
jIvit]nàÊiÎumuÔ
>]jpœh.
EÙ]kEÑmÊiÎuh
xm]D]nÊiÎumuÔ xuEs]Bnm]RÅh.
|tin]f[ Hiàu DRÐÊil vRÉ]zsmvYvØyuÞ]yt[.
gufkRÐÆšnux>ic{[ zbªfN, ÑztiyN, eevsYN,
sUzdN `ÎI ctuRvRÉÆšuh, bªc>Yh, g]RHØYh,
v]nzpØh, xÎY]xh `ÎI ctu>]zsmÆšuh, DRÐh,
aRËh, k]mh, Em]Ñh `ÎI pu>uS]RËÆšuh jnxmud]y
Êieû xuEs]BnEÑmÊiÎuh ÙÑYzp]p[tiÄuh EvÞiyu
Þ]Äiy vYvØitikš]f[.
|osV>N, A«]v[, jIvN, avt]>h, kRÐgti,
jnnm>fÆL, xuKduK®ÆL, Em]Ñh, xZ¨i, Øiti,
xhH]>h, b]HY]BYß>ØitikL, ¡]nvi¡]n]dikL
`ÎiÆenyuÔ zppW>HxYÆešÄuric{[ zsutiyu¬Y
nuBvm]yi HiàuDRÐh \d[Eb]DiÏiÄuÎu. A«suÍIk>f
ÊiÎuÔ ES]Qsxhx[k]>ÆL, kRÐsuÍiÄuÔ pW
mH]y¡ÆL, kRÐB¬i¡]nEy]g]di x]Dn]pÍti
kL |v nilÄuÎ niÙyilniÎuh x]Dken pTipTiy]yi
mukšiEÙ]ÈuyRÊi p>mÙÑYh zp]piÏiÄuÎu. |o DRÐh
B]>tÊiNer xviEsSty]f[; suÍB]>tIym]fEÙ}] DRÐ
séh. |o DRÐh anuæic{[ anuBveÏTuÊ]nuÔt]f[.
c]>iztsuÍiy]f[ anuBUtiyueT p>IÑEf]p]yh. c]>izt
suÍi EnTuky]f[ (s>iy]y) vidY]BY]xh," `Îu xV]mi
viEvk]nàN pryuÎtieû t]lp>YvumituteÎ.

44

HiàuDRÐp>icyh

5. DRÐvuh xhx[k]>vuh
HiàuÄšueT xuzpD]nm]ey]>u tIRœ]TnEkzàh TUriƒ[
Ekzàh kUTiy]y]l xàRsk>ueT xhKYyuh eevviÍYvuh
vRÍic{i>iÄumEÙ}]. A pufYØÙEÊÄu tÊV]EnVSk>uh
B¬M]>uemÎEp]eÙ \Ù}]xy]ztÄ]>uh pÚny]ztÄ]>uh
vÎuek]EÞyi>iÄuh. aÊ>em]>u ØÙÊu tIRË]Tk
n]yi vÎ nYUEy]RÄieÙ O>u Hiàu tÊVcißkN
tIRË]Tnvuh EÑzt dRsnvuh mÕuh murzpk]>h nTÊi
kZtkZtYtEy]eT ØÙm]H]«Ym]xVdic{uek]Þ[ teû muri
yil vizsmiÄuky]f[.
>]zti pÊumfi k<iÇi>iÄuh.mÍYEk>šÊil niÎu
>Þ[ bÓ[ nirey vÎ kÙ]s]Ù]vidY]RËikL et]ÈTuÊ[
O>u ekÈiTÊil t]všmTic{i>iÄuÎu. av>il pkutiyil
aDikh epFkuÈikš]f[. aÎu >]zti mu<uvnv>ueT p]Èuh
kUÊuh ci>iyuh aÈH]xvuh O]Èvuh c]Èvuh O>u bHšh
teÎ. cuÕuh vxiÄuÎv>ueT zpDiESD xV>Æeš]Îuh
avR ecviek]ÞiÙ}.
"|t]Ef] B]>tIy xhx[k]>h?'' kUeTyuÞ]yi>uÎ
B]>tIy xuHZÊiEn]Tu nYUEy]RÄieÙ Hiàu B¬N
ti>iÇu Ec]dic{u.
teÎÄ]L x]>zg]Hiyuh Øitzp¡num]fu |o
nYUEy]RÄieÙ Hiàu. `ÜiÙumEÌHh teÎ p>IÑiÄuky]
efÎu Eb]ÍYeÏÈ xuHZÊu mrupTi prÇu.

45

HiàuDRÐp>icyh
'aÙ} |tu B]>tIyxhx[k]>mÙ}, ~Et] xhx[k]>Êieû
Ep>il nTÊuÎ EpÄUÊukL. viEdsIyvidY]BY]xpÍti
yueTyuh, EdsÊieÙ >]jeentikbÙp>IÑfÆšueTyuh
bÙiy]Tukš]yitIRÎi>iÄuky]fu ecruÏÄ]R. viEdsIy
B>fÊilEÏ]Ùuh
|ztEÊ]šh
xx[k]>]B]xÆLÄu
višniÙm]yi>uÎiÈiÙ} kÙ]ÙyÆL.
nYUEy]RÄ[ HiàuB¬N xm]D]niÏic{u: "aet, B]>t
Êil jnic{tieû mHtVh |o kuÈikeš Eb]DYeÏTuÊuk
`Î zp]œmikkRÊvYh, DRÐh, anuæiÄuv]N av>ueT
m]t]pit]Äšuh B>fkRÊ]Äšuh ~Et] ÙH>iyileÏÈu
mrÎuEp]yi. atieû du>ßPÙm]fu B]>txhx[k]>Êieû
Ø]nÊu nTm]TuÎ |o xhx[k]>]B]xÆL. |o
kuÈikLÄu O>u jIvitÙÑYmiÙ}. an]œe>EÏ]eÙ x]Hx
Êien]>ueáTuÎu. |o ap]yÊil niÎu ave> >ÑiÄu
v]N, xVDRÐÊil \rc{unilÄ]N, v<ik]Èfh. xhx[k]>
zpiy>]y x´nÆL vš>uÎ tÙmur¿u B]>txhx[k]>
Êieû
xo>BYEmlÄ]N
xàRBmuÞ]Äiek]TuÄfh.
atinu ahbp>]s¬iteÎ anuzgHiÄeÈ".
|tu pryuEá]L B]>tÊil jnic{ O>u HiàuviEnÄ]L
kUTutl A«visV]xvuh mEn]Evdnyuh nYUEy]RÄil
jnic{ Hiàuvieû muKÊu zpkTm]yi>uÎu. DRÐÊieûyuh
xhx[k]>Êieûyuh k]>Ym]f[ aEÌHh \oÎiÏrÇt[.
k<iÇ tÙmuryiÙ]>hBic{ DRÐcYuti aTuÊ tÙmuryi
EÙÄu
ap]ymfc{u
ek]ÞuecÙ}uÎu.
xhx[Ä]>
zpvRÊnh ek]ÞuEvfh aDRÐÊil niÎu k>Ekr]N.

46

HiàuDRÐp>icyh
Kniyil mrÇu kiTÄuÎ EÙ]HÊieû gufm]fu
EÙ]HÊieû DRÐh. atu ku<iec{TuÊu suÍiecy[tu
viviD>Itiyil zpEy]giÄuÎ zpzkiyy]fu xhx[k]>h.
aùiyueT DRÐh cUT]f[. atien \pEy]geÏTuÊuÎ
viDm]f[ xhx[k]>h. O>u vüuvieû B]vh, DRÐh. atieû
zkiy]«k>Uph xhx[k]>h. c>]c>]«km]y |o zppWÊi
eÙÆuh |Æen DRÐvuh xhx[k]>vumuÞ[. xRv{ jIvj]Ù
ÆLÄuh attieû DRÐmuÔtuEp]eÙ mnuSYnu muÞu
DRÐh. O>u vY¬ieÄÎEp]eÙ, kuTuhbÊinuh, xmud]y
Êinuh, EdsÊinuh zpEtYk DRÐ-xhx[k]>ÆL \Þ[.
|vyueT s>iy]y vik]xhek]Þu Evfh xtYh, xmtVh,
xV]tzßYh, nIti, vidY, EýHh, xHvRÊitVh, tY]gh,
d]nh, dy, smdÆL, vI>Yh, eeD>Yh, Ñm, suÍi, B¬i,
e`kYh mutÙ]y xn]tDRÐgufÆL PÙpuS[pkÙ
m]v]N.
m]nvxhx[k]>Êieû AdijMØÙm]y B]>tÊil
DRÐvuh xhx[k]>vuh O>u n]fyÊieû >Þu vsÆL
Ep]eÙ aEBdYm]f[. |o p>¾>b³h B]>tÊiÙuÞ]yi
všRÎ mtÆšieÙÎ Ep]eÙ viEdsmtÆšil k]feÏTuk
yiÙ}. B]>tÊil niÙnilÄuÎ buÍmtÊieÙ DRÐ
xhx[k]ee>kYh viEdsÆšil vY]pic{i>iÄuÎ buDmt
Êil k]feÏTukyiÙ}. EÙ]keÊ aá>iÄuÎ B]>tHiàu
xhx[k]>eevsi¨Ym]fit[.
|ni DRÐeÊÏÕi B]>tÊil HiàuDRÐs]züzgÖ
Æšil xviü>h zptip]dic{i>iÄuÎtiEÙ¿u OeÎÊi
En]Ä]h. AdimEvdÊieÙ DRÐniRvcnh En]Äuk.
47

HiàuDRÐp>icyh
ztIfi pd] viczkEm viÿuREg]p] ad]BY®
aEt] DRÐ]fi D]>yN
(äEgVdh m¥Ùh1, xU¬h22, mzßh15)
viü>ic{u vY]KY]niEÄÞuÎ O>u mzßm]fit[. ''visV
eÊ D>ic{uek]Þu Bzdm]yi niÙniRÊuÎEtEt] atu
DRÐ''emÎ]fitieû x]>h.
D]>f]ÍRÐmitY]Hu®
D>ti EÙ]k]N zDiyEt pufY]«BiRv]
yEt]¸BYudyni®EzsyxxiÍi® x DRЮ
Ec]dn]ÙÑEf]REË] DRЮ
jgt® Øitik]>fh zp]fin]h
x]Ñ]d®yudyni®EzsyxEHtuRy® x DRЮ
|HÊiÙuh p>ÊiÙuh O>u Ep]eÙ EÑmvuh Em]Ñvuh
nÙ[kuÎEt] atu DRÐh; kRÐhecy{uÎtinu nmuÄu
Ezp>f nlkuÎtu y]et]Î]Ef] at]fu DRÐh. `Ù}]
jgÊieûyuh xZ¨iØitiÙyÆLÄu k]>fvuh `Ù}]
zp]fikšueTyuh aBYudyÆLÄuh (DRÐ]DRm]Rœk]mÆ
LÄuh) ni®EzsyxÊinuh (Em]ÑÊinuh) k]>fvuh y]et]
Î]ef] at]fu DRÐh. |tY]di DRÐxU¬ÆešÙ}]h
Evdmzß]RœÊieû Ep]SkÆš]f[.
Evd® x[mZti® xd]c]>® xVxY c zpiym]«n®
~tc{tuRviDh zp]Hu® x]Ñ]ÍRmxY ÙÑfh
DZti® Ñm] dEm]¸Eüyh socmizàiynizgH®
DIRvidY] xtYmEzk]ED] dskh DRÐÙÑfh

48

HiàuDRÐp>icyh
DRÐÙÑfÆešpÕi, DRÐ]nuxZtjIviteÊÏÕi DRÐ
s]züh zp¾¨m]yi viv>ic{iÈuÞ[. O>]šueT kRÊvY]kRÊvYÆšuh
DRm]DRmÆšuemß]fÎu
ti>ic{riy]N
viSmiÄuÎ xàRBÆšil Evdv]kYÆšuh DRÐxU¬Æšuh
zsÍiÄfh. tniÄu zpiym]yt[ anYnuh zpiym]yi>iÄf
emÎ Eb]DYmuÞ]yi>iÄfh. xVzpvZRÊikL xd]c]>m]
yi>iÄfh. du>]c]>m]yi>iÄ>ut[. eeD>Yh, Ñm, k]mEzk]D
EÙ]B]di ciÊvZÊikšueT aTÄh (dmh), xd]c]>h, Aß>i
kvuh b]HYvum]y suÍi, |zàiyniyzßfh, ariv[,
viEvkh, (DRm]DRÐÆL ti>ic{riyuv]nuÔ ¡]nh), xtY
Ezpmh, aHhB]vmiÙ}]y[m, xH]nuBUti, tY]gh, Exvn
xÎÍt, |osVE>]MuKm]y buÍi `ÎI DRÐgufÆL
~et]>u jIvitÊiÙ]Ef] zptiPÙic{u k]fuÎt[ at]fu
DRÐniæm]y jIvith.
vY¬iÄu vY¬iDRÐemÎEp]eÙ xm]jÊinu xm]j
DRÐh viD]ykm]feÙ}]. xm]jÊieû vik]x>Upm]fu
xmud]y xhx[k]>h. p]pEd]S]di aDRÐÆL aDRÐh,
|o aDRÐeÊ akÕuÎ x]Dnm]fu xhx[k]>h.
p]pvRÍkÆš]yv kuxhx[k]>m]f[. DRÐÊ]l s>iy]y
puE>]gtiyuÞ]vuh. aDRÐÊ]l aD®ptnm]yi>iÄuh
PÙh. xVDRÐÊinu H]niyuÞ]ÄuÎvN DRÐEk]pÊi
ni>y]vuh. DRÐ]nukUÙh, DRÐ>Ñf]RËh jIviÄuÎve>
DRÐh O>iÄÙuh eekviTukyiÙ}. avR `eÎÎuh xh>Ñi
ÄeÏTuh.
DRÐEf gmnmURÍVh gmnmDü]d[ BvtYDREÐf
DRÐ ~v HEt] Hßi DREÐ] >Ñti >Ñit®
49

HiàuDRÐp>icyh
|o DRÐxhx[k]>ÆšueT evšic{Êil En]ÄuEá]L
|ÎeÊ B]>th ApÍRÐm]RÅÊiÙ]fu c>iÄuÎt[ `Îu
k]f]vuÎt]f[. at]yt[ AplÄ]ÙÊu xVIk>iEÄÞ
DRÐeÊ, DRÐEzpmikšuh anuæiÄuv]N niRb{Í>]yi>i
ÄuÎtuEp]eÙy]fu k]feÏTuÎt[.

50

HiàuDRÐp>icyh

6. B]>txhx[k]>h
kuer a<uÄu c]ÙukL OÙic{u Ec>uÎtuek]Þ[
ghg]ndiyueT pviztt¿u y]et]>u Bhgvuh En>iTuÎiÙ}.
aÊ>h anvDi mÙinjÙD]>kešÄUTi tÎil ÙyiÏic{u
pviztm]Äi tIRÄuÎ s¬iy]fu ghg]HZdyÊiÙuÔt[.
Hiàuxhx[k]>Êieû Øitiyuh atu teÎ. pÙ viDh
viEdsIyxhx[k]>Æšuh kuxhx[k]>ÆšUh `zt teÎ
\oEÄ]eT aTiEÇriyiÈuh aveyÄUTi aTiey]<uÄil
EcRÊuek]Þu suÍxo>BYmiyÕuÎ xhx[k]>m]fu Hiàu
xhx[k]>h.
s¬iy]yi zpvHiÄuÎ ghgeyEÏ]Ù, Hiàuxmud]yh
s>iy]y DRÐpœÊil jIvic{i>uÎ k]ÙÊu viviD
vRÉÄ]>]y viEdssztuÄešEÏ]Ùuh tÎiÙuLeÏTuÊi
eÄ]Þu tnt]y visVzpB]vh niÙniRÊ]N x]Dic{i>uÎu
Hiàuxhx[k]>Êin[. aÎu B]>tBUmiyieÙ mH]«]vieû
kI<il siSYeÏÈ[ s>iy]y jIvitmBYxiÄuÎtinu BUm¥Ù
Êieû viviD B]gÆšil niÎuh mnuSYR vÎuek]Þu
mi>uÎu. (...xVh xVh c>izth siEÑ>N pZœivY]h xRv{
m]nv]®).
`Î]l viviD c]ÙukL evÈi ghg]jÙeÊ avyiÙUeT
ti>ic{u viTukyuh, c]ÙukšieÙ jÙD]>eyÄ]L \oEÄri
a<uÄu c]ÙukL atil vÎuEc>ukyum]efÜil A
ghg]jÙh kUTi mÙinm]vuh. atuEp]eÙ DRÐm]RgÊil
niÎu vYticÙic{iÈuÔ Hiàuxmud]yÊinu, |Îu A«>Ñ
yueT ARÊn]dh mu<EÄÞivÎi>iÄuÎu.
51

HiàuDRÐp>icyh
v]üvÊil
Hiàuxhx[k]>vuh
B]>txhx[k]>vuh
OÎ]f[, >ÞÙ}. `Î]l |ÎeÊ >]jeentik zp]m]fik
M]R pÙ>uh |o xhx[k]>eÊ anYœ] vY]KY]nic{u
zpdRsiÏiÄuv]nuh aÆen tNk]>Yh EnT]nuh pfi
eÏTuÎu. DRÐxhx[k]>Æeš všec{]Tic{u Ošic{ukšiÄuÎ
|o evzp]šÊil xVßh |>iÏTÊinTiyil tI pukyuÎ
tvR k]fuÎiÙ}.
p>mpu>uS]RËÊieû
aTiØ]nm]y
zkiy]«ks¬iy]fEÙ}] xhx[k]>h.

DRÐÊieû

DRÐ]dRË® zpBEvd[ DRÐ]t[ zpBEvt[ xuKh
DREÐf ÙBEt xRv{h DRÐx]>midh jgt[
(pu>uS]RËh DRÐh, xáÊu, xuKh, mu¬i DRÐ
Êil niÎuÞ]vuÎu. DRÐÊil niÎ[ `Ù}]h ÙBiÄuÎu.
DRÐm]fu zppWx]>h.)
|Îu EÙ]kvY]pkm]yi>iÄuÎ |t>mtÆšuh xhx[k]>
ÆšUh avyueT jnneÊÏÕi vidU>xV©ÊilEp]Ùuh
xÜˉiÄuv]niTyiÙ}]ti>uÎ atItst]éÆšil Hiàu
xhx[k]>h visVzpdIpm]yi zpEs]Bic{i>uÎu. |Ä]ÙGÈ
ÊinuEsSm]f[, |Îu atizp]cInÆešÎu ek]ÈiEG]Si
ÄuÎ mtÆšueTyuh xhx[k]>ÆšueTyuh \Ûvh. k]Ù]ß>
Êil avey n]m]vEsSm]Äiek]Þu putu mtÆšuh
xhx[k]>Æšuh \TeÙTuÊu. p>¾>h xhGRS]«kÆ š]y
A
aß>]šGÈÆešyuh
atijIvic{uek]Þu
Hiàu
xhx[k]>h tÙyuyRÊiniÎu. DRÐg}]ni xV]B]vikm]ef
ÜiÙuh DRÐxhØ]pnvuh Hiàuxhx[k]>Êieû xn]tn
52

HiàuDRÐp>icyh
B]vm]fEÙ}].
yuEg).

(DRÐxhØ]pn]RË]y

xhBv]mi

yuEg

DRÐg}]niyueT anß>PÙm]fu xhx[k]>ik]D®ptnh.
`ÎÙuh `Ù}]viD zptikUÙs¬ikEšyuh zptiE>]Dic{u
ek]Þ[ HiàuDRÐvuh xhx[kZtiyuh atieû \ÛvØ]n
ÊuteÎ |niyuh \rc{unilÄuÎu. \oÄN p>ivRÊnds
kešeyÙ}]h piÎiÈuek]Þu pURv{]Dikh nEv]EMSpURv{h
putu B]vnkLÄuh mtxhx[k]>ÆLÄuh pE>]Ñm]Ey],
zptYÑm]Ey] zpEc]dnEmkieÄ]Þ[ |Îuh xn]tnm]y
Hiàuxhx[k]>h niÙek]ÔuÎu. DRÐ]nuxZth zkiy]«k
m]y]l vIÞuh vIÞuh EÙ]kEÑmk>m]yi vikxV>m]kuÎ
t]fu Hiàuxhx[k]>h.
m]nvxmud]yÊieû DRÐnItiÄnuxZtm]y puE>]gti
ÙÑYm]Äi vYvØ ecy[tiÈuÔ B]>tÊieû xjIv
pÍtiy]fu ES]Qsxhx[k]>ÆL. |o pÍtiyueT
zp]œmikp>isIÙnvuh tdnuxZtm]y jIvitvIÑfvuh
kUT]et mÕu pÍtikL gufzpdm]yi vijyiÄukyiÙ}. jIvN
m]tZgRBÊil Ø]nh piTiÄuEá]L mutl m>fEsSmuÔ
EsSzkiyve> x]D]>f mnuSYjIvitÊil ptin]ru viDh
xhx[k]>ÆL anuæieÄÞt]yiÈuÞ[. |vyil b]ÙY
zp]bÙYÊil anuæiEÄÞ zpD]n xhx[k]>m]fu
\pnynh. Ey]gYn]y gu>uviÜl niÎu DRÐttVh pÚiÄu
Îtinu EvÞi xVIk>iÄuÎ dIÑy]ft[. s>iy]y vidY
aÍY]«vidYy]f[. atu ariyuÎtinuh anuæiÄuÎ
tinuh Aß>ikm]yiÊeÎ xhx[k>iÄeÏETÞt]yiÈuÞ[.
'\pnynÊinu' aTuÊu ek]ÞuecÙ}uk'' `Î]f[ aRËh.
53

HiàuDRÐp>icyh
DRÐÊiEÙ¿u aTuÏiÄuk. zpEvsiÏiÄuk
\pnyn xhx[k]>Êieû \EÌYsh.

`Ît]fu

BzddIpÊinumuNpil aÑth ni>Êi "H>i zsI gf
ptey nm®" `<uti kuÈikeš `<uÊini>uÊuÎtuEp]eÙ
yuÔ cTÆukšil Ep]Ùuh aTÆiyi>iÄuÎ \pnynB]vh
B]>txhx[k]>ÊieÙ
AdYpTiy]f[.
AdYpTiEyriyiÈu
EvfmEÙ}] EmlpTiyieÙÊ]N. m]nxikvuh eentikvum]y
siÑfhek]Þu xhymnvuh Ac]>suÍiyuh xV]yÊm]Äi
yv>]fu xhx[k]>muÔvR.
m]DvN `Î m]nYen k]f]N aEÌHÊieû vIÈi EÙ¿u
>Þu xuHZÊuÄL ecÎu. vIÈiÙEÏ]L m]DvN |Ù}.
aEÌHÊieû ek]c{umkN \Þ[. avN v]tilÄ EÙ¿u O]Ti
vÎu Agte> 'nmx[Et' prÇu xVIk>ic{u AxnØ
>]Äi. a¢en aEnVSic{u vÎve> \pc>iÄuv]nuh
kusÙ]EnVSfÆLÄu xm]D]nEm]t]nuh A b]ÙN
bÍzsÍn]f[. AgtRÄ[ \pc]>ÆL xVIk>iÄuv]N
xmymiÙ}ÜiÙuh, aEnVSic{u vÎ m]nYen k]f]N
t>eÏÈiÙ}ÜiÙuh xhtZp[tiyuh xm]D]nvumuÞ]yi.
"nÙ} xhx[k]>muÔ ek]c{N" mTÆuEá]L xuHZÊuÄ
šil O>]L A b]ÙenpÕi aBizp]yeÏÈu. atu nUru
stmnvuh s>ieyÎmÈil tÙkuÙuÄiek]ÞumEÕ xuHZÊu
O>u visdIk>fvuh kUTi nlki. A nÙ} xhx[k]>Êieû
piÎil nÙ} siÑfh k]fuh. kuÈiyueT m]t]pit]ÄšueT
\pEdsh m]ztmÙ}, Ac>fvuh aveû xhx[k]>Êinu
k]>fm]yi>iÄuh.

54

HiàuDRÐp>icyh
aEÏ]L mutiRÎv>ueT pÚiÏuh zpvRÊiyuh kÞuh
EkÈuh vš>uky]fu kuÈikL. avR nÙ} xhx[k]>muÔ
v>]vfemÜil xtYDRÐ]di xd]c]>fgufÆL eessv
Êil teÎ \LeÄ]Ô]N x]DiÄfh. atinnu>Upm]y
vidY]BY]xvuh aß>IÑvuh O>uÄi ek]TuÄfh.
mnuSY>il Edvnuh >]ÑxnumuÞ[. xhx[k]>h vYtYü
PÙh ecy{uÎt]ky]l AdYEÊtinu Edv xhx[k]>emÎuh
>Þ]mEÊtinu >]Ñxxhx[k]>emÎuh pryuÎu. tÙn]>i<
Ep]eÙ atiEÙ]Ùm]f[, |o |>u xhx[k]>Æešyuh EvR
ti>iÄuÎ atiRÊiE>K. atin]l b]ÙYzp]yÊilteÎ
suBxhx[k]>h všRÊuÎtinu p>isIÙnh xiÍic{i>iÄf
emÎu DRÐs]züÆL anu s]xiÄuÎu.
n]Tk]di kÙkšueTyuh yuvjEn]XvÆšueTyuh mÕuh
zpc]>hek]Þu xhx[k]>h všÊieyTuÄ]emÎ pÍti
ty{]r]ÄiyvRÄu amši pifÇi>iÄuÎu. xhx[k]>Êieû
s]züIy]TiØ]nh avR cißiÄukey] nTÏiÙ]Ä]N
eeD>YeÏTukEy] \Þ]yiÙ}. aÆien xhx[k]>Êieû
Ep>il pÙ EpÄUÊukLÄuh n]h x]ÑYh vHiÄuv]N
niRbÍ>]yi>iÄuÎu.
vY¬ixhx[k]>Êieû xm¨i>Upm]fu >]z¨xhx[k]>h.
at]yt[ B]>tpo>M]>ueT xhx[k]>ikm]y ~ÕÄurc{iÙu
kLÄnuxZtmyi B]>txhx[k]>eÊ EÙ]kR k]fuÎu.
vRÅh, xhx[k]>h, >]jnIti, BUzpkZti `ÎI n]eÙÉm]f[
O]E>] >]z¨Êieûyuh e`kYÊinu nid]nh. n]n]vRÉ
Æšuh viviD B>fxzád]yÆšuh pRv{tni>kšumuÔ B]>t
Êieû e`kYÊinu nid]nh xhx[k]>m]f[. xmüeevviÍY
55

HiàuDRÐp>icyh
ÆLÄumup>i 'AExtuHim]cÙ'emÎ e`kYB]Evn B]>t
eÊ Ey]jiÏic{u niÙniRÊuÎtu B]>tÊieû xhx[k]>
m]f[. |o xhx[k]>Êieû vikxnÊiÙUeT Evfh
x]áÊikvuh x]mUHikvum]y puE>]gtiyuÞ]v]N.
's>I>m]dYh KÙu DRÐx]Dnh' `Î mHd[v]kYh aÍV]n
Êinuh ExvnÊinuh tY]gÊinuh zpshx ec]>iyuEá]L
teÎ av DRÐx]Dny]fÎtuh O]RÐiÏiÄuÎu. s>I>
eÊ tTiÏic{tuek]Þum]zth AE>]gYm]yiÙ}. mnÓinuh
buÍiÄuh suÍiyuÞ]vfh. aEÏ]L Dnh k]Em]pEB]gÊi
nuÔtÙ}, y¡Êinuh bHujnHitÊinuh |osV>]RÏfh
ecy{]numuÔt]efÎu Eb]ÍYeÏTuh.
y]vd[zBiEyt jÚ>h t]vt[ xVtVh Hi EdHin]h
aDikh Ey] BimEnYt x® x[EtEn] d¥mRHti
av>v>ueT \pjIvnÊin]vsYm]ytil kviÇu Dnh
EsK>ic{u mrc{uev¿uÎvR kÔM]>uh siÑ]RH>um]f[. 'm]
gZD® kxYxViÍnh'' AzgHiÄ>ut[; Dnh |osV>eût]f[.
n Em >]Ez¨ jnpEd kd>Y® x[Etn ~v v]
n]k]EÙ zmiyEt kþit[ n d>izd® kukRÐkZt[
"`eû >]jYÊu y]ck>iÙ}, kÔniÙ}, ak]Ùm>fmiÙ},
d>izdniÙ}, duS[kRÐh ecy{uÎvniÙ}" `Îu xeeD>Yh
zpKY]piÄuÎ yuDiæi>eû xV>]jYxhx[k]>m]fu B]>t
xhx[k]>h.

56

HiàuDRÐp>icyh
siÑ]RH>Ù}]Êve> siÑic{uh siÑiEÄÞve> siÑi
Ä]etyumi>iÄuÎu >]j]v[. B>f]Dik]>i A Ep>inRHnÙ}.
''x >]j] n BEvEÙ}]Ek >]jséxY B]jnh''
n eev >]jYh n >]j]xIt[
n dE¥Y] n c d]¥ik®
DREÐeefv zpj]ÓRv{]®
>Ñßi x[m p>¾>h
>]jYB>fh ek]Þu jnÆL DRÐtˉ>>]yiÊIE>Þ
t]fÎuh aDRÐeÊ |Ù}]y[m ecy{ukyuh DRÐeÊ
anuæiÏiÄukyuhecy[t[ avx]nh, B>iEÄÞuÎ AvsY
mÙ}]Ê O>u niÙyiEÙ¿u DRÐ]nuæ]nhv<i jnÆeš
\yREÊÞt]efÎuh HiàuDRÐs]züÆL anus]xi
ÄuÎu. v]üvÊil HiàuÄeš xhb³ic{iTEÊ]šh >]jY
B>fÊinÙ} zp]D]nYh, DRm]nuæ]nÊin]f[. Aß>ik
m]yi A«Em]Ñvuh b]HYm]yi EÙ]kEÑmvum]fu
atieû ÙÑYh.
|o
HiàuDRÐÊieû
zkiy]«k>Upm]fu
B]>t
xhx[k]>h aœv] Hiàuxhx[k]>h. atu aBYxic{u
¡]nh xá]diÄuÎtin]f[ EÙ]kÊieû n]n]B]gÆšil
niÎu vidV]M]R pu>]tnB]>tÊieÙ äSIsV>M]>ueT xviD
ÊiEÙÄu vÎu ek]Þi>uÎtuh.
''EÙ]k]Ómü]® xuKiEn] Bvßu''

57

HiàuDRÐp>icyh

7. ES]Qsxhx[k]>ÆL
puÙ}]yi pu<uv]yi, prvy]yi, mZgm]yi |Æen pÙviD
jMÆLÄu EsSh pURv{jMxukZtÆšueT p>if]mm]yi
xiÍic{t]f[ mnuSYjMh. apURv{m]yi ÙBic{ |o mnuSY
jMh xPÙvuh xV]Rœkvum]vfemÜil mnuESY]citm]yi
jIviÄfh. \Éuk, \rÆuk, \ˉ]diÏiÄuk mutÙ]y jßu
xHjm]y vZÊikešm]zth ÙÑYm]ÄiyuÔ jIvith
mnuSYjIvitm]vukyiÙ}.
niRB]gYvs]l
|ÎeÊ
vidY]BY]xhEp]Ùuh
|Ê>h
xuKEB]gÙÑYpÍtiy]yi
ÊIRÎi>iÄuÎu. |tieû duS[p>if]mm]f[ mZgIEy¢keš
Ezp]X]HiÏiÄuÎ nvInkuTuhb]xUztfpÍtikL.
mnuSYen Axu>vuh mZgIyvum]y
tÙÆšiEÙ¿u
zdutgtiyil tÔiviTuÎ |Ê>h duS[zpvftkšÄumuÞu
O>ßYh,|o du>ßdu:KÊinuEsSh vIÞuh DRÐm]RÅÊi
EÙÄ[ ti>iy]et gtYß>miÙ}.
jIvitÊinu xuEy]gYm]y aTuÄuh ciÈyuh zps[n
p>iH]>Æšuh EvÞviDh vYvØ ecy[tiÈuÔ B]>t
EdsÊiÙuh EvfEm] |Ê>h p>IÑfÆL? kRÐPÙh,
`Îu m]ztm]fitieû xm]D]nh. DRmÊinu anukUÙm]y
kRÐÆšil vimuKtyuÞ]y nimiSh mutl aD®ptnm]yi.
xmut[kZ¨vuh xuà>vuh e`sV>YvÊum]y mnuSY
jIvitÊin[, vidU>BUtk]ÙÊil teÎ äSim]R xhviD]nh
ecy[t
zkiy]pÍtiy]f[
ES]Qsxhx[k]>ÆL.
jIv]«]v[
mnuSY>UpÊil
bIj]v]ph
(gRBD]nh)
ecy{uÎtumutl aEßY¨i ve> anuæiÄeÏETÞ |o
58

HiàuDRÐp>icyh
xhx[k]>zkmÆL O]E>]Îuh jIvitxoDÊieû enTuh
tUfukš]f[. En>]yviDh aveyÏÕi pÚic{]l mnÓiÙ]vuh,
|ÎeÊ viSmzps[nÆLeÄÙ}]h xHjm]yi p>iH]>muÞ]
ÄuÎ p>m]RËpÍtiy]fietÎ[. p>iS[Ä]>Êieûyuh,
zps[np>iH]>Êieûyuh Ep>il aÍV]ns¬iyuh Dn
>]siyuh duRvYyh ecy{uÎtu p]ppufYvic]>h |Ù}]Çi
È]f[. p]pmÙ} pufYm]fu EvÞetÜil duRvYyh ecy{
eÏTuÎ aÍV]ns¬iyuh Dn>]siyuh ES]Qsxhx[k]>
pÍtiyueT pÚnÊinuh Ac>fÊinuh EvÞi viniEy]gi
Äfh. aEÏ]L y]et]>u xÐRÌvuh ByeÏTuÊÙuh kUT]et
s>iy]y kuTuhb]xUztfvuh x]mUHik Bzdtyuh xhj]t
m]vuh.
"k]ÙmiÎu kÙiyugmÙ}ey]
B]>tmizpEdsvumÙ}Ey]
neÐešÙ}]h n>M]>umÙ}ey]
eceÐ nÎ]y[ ni>UpiÏienÙ}]>uh
`zt jMm>ic{u nTÎtuh
`zt jMh mZgÆL psuÄš]y[
atuvÎiÈivÉh ÙBiec{]>u
mRtYjMÊiN muNEp k<ic{u n]h
`ztyuh pfieÏÈiÆu m]t]viN
gRBp]ztÊil vIftriÇ]Ùuh
pÊum]xh vyÕil k<iÇuEp]y[
pÊu pßI>]ÞuÉiy]yiÈuh Ep]y[
teÎÊ]nBim]nic{u piEÎTh
teÎÊ]nriy]et k<iyuÎu"

59

HiàuDRÐp>icyh
`Îu ¡]nÏ]nyiÙuh mÕuh Ùšitm]yi O]RÐiÏiÄuÎ
jIvitmHtVh
aniBveÏTuÊit>uÎ
zkiy]viD]nm]f[
ES]Qsxhx[k]>ÆL. av EkvÙh cTÆukšÙ}. jIvit
ÙÑYÊiEÙ¿u
muEÎruÎtinuÔ
\lkZ¨]dRsÆL
\LeÄ]Þ kRÐpÍtiy]fu. |veyÏÕi x]m]nYh p>icy
eÏTuÊukyÙ}]et viü>ic{u `<ut]N |vieT niRv{]HmiÙ}.
|o pÍtiyieÙ n]Ùu AzsmÆešpÕiyuh mÕuh piÎITu
p>icyeÏTuÊuÎt]f[.
ES]Qsxhx[k]>pÍtiyieÙ
O]E>] xhx[k]>kRÐÊieûyuh AdYvuh avx]nvuh
eevdikviDi zpk]>muÔ |osV>]>]Dn ecy{femÎuÞ[.
|o
pÍtiyieÙ
|osV>]>]Dn,
xhx[k]>kRÐh,
AÍY]«ikvuh x]mUHYvum]y \pc]>ÆL, zvtzpti¡,
s]ßixVüi vcnÆL `Îiv¿upEy]giÄuÎ Evdmzß
ÆL O]E>]Îuh mnuSYjIvitÊieû n]n]vsÆšueT
pviztt¿uh \ÎmnÊinuh \EÊjnh nlkÊÄviDh
aRËgRBm]f[.
niESk]dis[ms]n]Eß] meezß>YExY]diEt] viDi®
"mnuSY>ueT s]>I>ikvuh AÍY]«ikvum]y \Îmn
Êinu niESkh(gRBD]nh) mutl s[ms]n]ßh (aEßY¨i)
ve> muKYm]y ptin]ru xhx[k]>ÆešÏÕi zpdip]diÄuÎu''
`Î muKvu>Ey]TukUTi DRÐs]züh viDic{i>iÄuÎ |o
jIvitpÍti
kUTutÙriyuv]nuh
ariÇ]c>iÄuv]nuh
cuveT ek]TuÄuÎ ÙGup>icyh Ezp>km]yi Bvi¿eÈ.
gRB]D]nxhx[k]>h: zbªc>Y]zsmÊinuEsSh yœ]
viDi viv]Hit>]kuÎ dátikL xXß]nÊinu EvÞi
zvt]nuæ]nÆšil zsÍiÄfh. >Ej]vI>YÆeš suÍvuh
60

HiàuDRÐp>icyh
s¬imÊum]Äi xh>ÑiÄuv]nuÔ visuÍ]H]>vuh vic]>
vuh sIÙiÄfh.niRÐÙvuh xuzpxÎvum]y mEn]B]eevkYh
|>uvRÄuh \Þ]vuÎ k]ÙÊu viDizpk]>h gRB]D]nh
niRv{HiÄfh. niESkh, puEzt¨i `ÎI Ep>ukšiÙuh
gRBD]n xhx[k]>h ariyeÏTuÎu.
puhxvnh: gRBD]nEsSh >Þ]h m]xÊiEÙ] mUÎ]h
m]xÊiEÙ] B]>Y]BRÊ]ÄM]R anuæiEÄÞuÎ xhx[k]>
m]fit[. anß>gRBD]nk]Ùh ve> dátikL O>uEp]eÙ
zbªc>Yh dIÑiÄuemÎ zpti¡Ey]TukUTi D>ic{ gRBh
pURÉm]yi O>u xXß]nÊinutkÊÄviDh xh>Ñi
Äfh. gRBifiyueT mnÓu nÙ} vic]>Æš]Ùuh s>I>h
visuÍ]H]>oSDikš]Ùuh p>ipu¨m]vfh. n]Tkh, xinim
mutÙ]yvyuh mdm]X>Y]di vik]>Æšuh vR´iÄfemÎu
et]È[ gRBifikL zsÍiEÄÞuÎ pÙ k]>YÆšuh |o
xhx[k]>Êil niS[kRSic{iÈuÞ[.
xImEß]Îynh: gRBØsisuvieû tÙEc{]ruh, xi>]
b³vuh mÕuh O]jÓuÕt]yi Ep]SiÏiÄuÎtinu n]Ù]h
m]xÊiEÙ]
Ar]h
m]xÊiEÙ]
anuæiÄeÏTuÎ
xhx[k]>m]fit[. m]t]vieû m]nÓikzpvftkšuh AH]>
>x]hsvuh gRBØsisuvieû müiS[kÊiÙuh s>I> ÊiÙuh
vY]p>iÄuh. atuek]Þ[ sisuvieû EÑmvuh nMyuh
k]hÑiÄuÎ ~et]>u m]t]vuh yœ]viDi xImEß]Îyn
xhx[k]>mnuæiÄfh.
j]tkRÐh: jnic{ sisUvieû ep]ÄiLeÄ]Ti K¥iÄu
ÎtinumuNp[ nTÊeÏTuÎ xhx[k]>h. kuÇieû n]vil
xVRÉh ek]Þ[ 'O]h '`eÎ<utukyuh EvdmEzß]c{]>f
61

HiàuDRÐp>icyh
pURv{h AshxiÄukyuh
Êieû muKYcTÆ[.

ecy{uÎt]fu

|o

xhx[k]>

n]mk>fh: jnnEsSh 11-]h divxÊiEÙ] 101-]h divx
ÊiEÙ]
sisuvinu
Ep>uvišiÄuÎ
xhx[k]>m]fit[.
e`sV>Yh, vidY], bÙh, Exvnh |tY]di gufÆeš vY¡i
ÏiÄuÎ Ep>u višiEÄÞt]f[. epFkuÇuÆLÄu Ùšit
Ek]mšm]y, >EÞ] mUEÎ] aÑ>ÊiÙDikeÏT]Ê Ep>u
višiÄfh. |o xhx[Ä]>kRÐÊieû avx]nh |til
peÜTuÊ b³umizt]dikL sisuvien |zpk]>h AsIR
v{diÄuÎu:
EH b]Ùk! tVm]yuS[m]N vRcxVI EtjxVi zsIm]N
Buy]:
EH b]Ùk! nI AyuS[m]nuh, vidY]xáÎnuh, DRÐ]
«]vuh, pu>uS]RËiyuh, zpt]piyuh, pE>]pk]>iyuh,
zsIm]num]yi Bvi¿eÈ.
niS[zkmfh: sisUvinu mUEÎ] n]EÙ] m]xh tikyu
Eá]L gZH]ßRB]gÊuniÎu purÊuek]ÞuvÎ[ zp]t®
k]ÙÊ[ xU>Y>s[miyuh x³Y]xmyÊu czàik]zpk]svuh
ek]ÔiÄuÎ xhx[k]>m]fit[. turÓ]y ØÙÊu `TuÊu
ek]ÞuEp]yi cuÕiv>uEá]L "tVh jIv s>d® sth
vRÍm]n®" `eÎÙ}]v>uh AshxiÄuÎu.
aÎzp]snh: sisUvieû Ar]h m]xÊil jMtiœiÄu
Ec]rUfu k<iÏiÄuÎ xhx[k]>h. EtN, eny{[, eetR |v
mUÎuh kÙRÊi viDizpk]>h |osV>nu niEvdic{ aÎm]f[
sisuvinu nlEkÞt[.
62

HiàuDRÐp>icyh
cUQ]kRÐh: mu¥nxhx[k]>emÎukUTi Ep>uÔ |o
kuÇieû mUÎ]h vyÓil \Ê>]yfk]ÙÊu suk}pÑ
Êil anuæiÄuÎt]f[. gRBÊilevEc{ aÜu>ic{iÈuÔ
tÙmuTi kšyuÎ cTÆ]fit[.
\pnynh: kuÈiÄu DRÐkRÐ]nuæ]nÊinuÔ aRHt
ey aBivY¡iÏiÄuÎ ci×m]f[ yE¡]pvItD]>fh.
zbªc>Y]nuæ]nÊieû zp]D]nYh Eb]DiÏiÄuÎ |o
kRÐh kuÈi¿u 5 vyÓ[ tikÇ EsSh 12 vyÓinkh
ecy[ti>iÄfh.
Evd]>]hBh: \pnyn]ß>h aTuÊ divxEm] O>u vRS
Êinkm]Ey] gu>uxÎiDiyil vxic{u vidY aBYxiÄuÎ
tinu b]Ùik]b]ÙM]RÄ[ avx>muÞ]ÄuÎu. Evd]BY]x
Êinu kuÈikeš |o xhx[k]>hek]Þu aDik]>ikš]ÄuÎu.
Evd]>hBzpk>fÊil, |tienÏÕi viü>ic{u prÇi
ÈuÞ[. kuÈiey Evd]BY]xÊinyÄuEá]L pit]v[ nlkuÎ
O>u \pEdsB]gh En]Äuk:
''|Îu mutl nI zbªc]>iy]f[. nitYxE³Y]p]xnyuh
BÑfÊinumuNp[
Acmnvuh
ecy{fh.
nÙ}Ep]eÙ
zpvZÊi ecy{uk. pkl kiTÄ>ut[, Ac]>Yeû kUeTyi>uÎu
nitYvuh ahEg]p]hgxHith EvdmBYxiÄuk. Evd]BY]xh
pURÉm]ÄuÎtuve> zbªc>Yniæ p]ÙiÄuk. Ac]>Yeû
aTuÄl vxic{u Evdh pÚiÄuk. aEÌHh aDRÐm]c>i
c{]l atien anukUÙiÄ>uetÎu m]ztmÙ} niESDiÄukyuh
Evfh. Ezk]Dvuh En>Eá]Äu pryÙuh \EpÑiÄfh. `Èu
zpk]>ÊiÙuÔ eemœunh
pu>uSN züIeyÏÕiEy] züI
63

HiàuDRÐp>icyh
pu>uSenÏÕiEy] k]Em]ÌIpkm]yi cißiÄuk. kœ, ¾Rsh,
zkIQ, En]Èh, AÙihgnh, |>uv>uh tnic{i>iÄl, xm]gmh
`Îiv \EpÑiÄfh. tryil syiÄuk, kÈiÙuh emÊyuh
\pEy]giÄ]ti>iÄuk. p]Èuh kUÊuh, nZÊvuh xug³
zdvYEÙpnvuh mÕuh zbªc]>iÄu pÕiytÙ}. aDikEn>h
kušiÄ>ut[, amitm]yi BÑiÄ>ut[, aDikh \rÆ>ut[,
\rÄmiš¿>ut[, >]zti n]Ù]h y]mÊil (zb]ªmuHURÊ
Êil)\fReÎ<uEÎlÄuk. socYh, dßD]vnh, ý]nh
`ÎI kZtYÆL niRvHic{iÈu xE³Y]p]xnh, |osV>
üuti,
zp]RËn,
Ey]g]BY]xh
`Îiv
nitYvuh
1
Ac>iÄuk.''
xm]vRÊnh: vidY]BY]xh pURÊiy]yEsSh O>u suB
muHURÊÊil gu>udÑif ecy[tu bi>udh xVIk>ic{u
gu>uvieû anuzgHEÊ]TukUTi xVgZHÊiEÙ¿u mTÆuÎ
xhx[k]>h. Es]Bnm]y B]vijIvitÊieû kšem]>uÄÙ]
fit[.

1

zbªc]>Yxi, AEp] as]n, kRÐ ku>u, div] m] xV]p[xI®,
Ac]>Y]DIEn] EvdmDISV, dV]ds vRS]fI zptiEvdh zbªc>Yh
gZH]f v] c> zbªc>Yh. Ac]>Y]DIEn] Bv]nYzt]DRÐ]c>f]t[.
Ezk]D]nZEt vRjy, eemœunh vRjy. \p>isy{]h vRjy, kosIÙ
vg³]²n]ni vRjy. atYßh x[n]nh EB]jnh nizd]h j]g>fh
nià]h EÙ]BEm]HByEs]k]N c vRjy. zptidinh >]Ezt® pþiEm y]Em
Ec]Ë]y]vsYkh kZtV] dßD]vn x[n]nxE³Y]p]xEnsV>x[tuti
zp]RËEn]p]xn]Ey]g]BY]x]ÎitYm]c>.
64

HiàuDRÐp>icyh
viv]Hh: xlxß]nÙ]BÊinuEvÞi k]Ùh, sIÙh, >Uph
`Îivy]l tniÄnugufy]y knYkey viDizpk]>h
viv]Hh ecy{uk.
g]RH¾tYh: pu>uS]RËzp]p[tiÄu
eÏETÞ kuTuhbjIvitÊieûxhx[k]>h.

EvÞi

nTÊ

v]nzpØh: mÄL zp]ym]yiÄ<iÇ]l pu>uS]yuÓieû
tZtIyGÈÊil xVjIvith D]RÐiEk]dYmÆLÄuh Em]Ñ
zp]p[tiÄuhEvÞi viniEy]giÄfh. aÆien Ùokik
jIvith viÈ[ eev>]gYjIvith xVIk>iÄuÎ xàRBÊieÙ
xhx[k]>kRÐm]ft[.
xÎY]xh: AyuS[k]ÙÊieû n]Ù]hGÈÊil xRv{vuh
|osV>inil aRÏic{u xd] |osV>cißnÊiÙuh niÓV]RË
ExvnÊiÙuh
vY]p>iÄuÎ
mnuSYN
AzsmDRÐ
zpk]>muÔ xÎY]xh xVIk>iÄuÎu. atieû zp]>hBkRÐ
m]f[ xÎY]xxhx[k]>h.
aEßY¨i: s>I>ÊilniÎu jIvN bHiRÅmiÄuEá]L
atu mZts>I>m]yi. A mZtEdHeÊ viDizpk]>h
x´Ik>iÄepTuÎ aùiku¥Êil eny{[, kRÏU>h, cành
`ÎI xug³zdvYÆL niEÑpic{u EvdmEzß]c{]>f pURv{h
dHiÏiÄuÎ xhx[k]>m]fu aEßY¨i.
"Bx[m]ßh s>I>h" |o s>I>Êieû xhx[k]>h Bx[mm]yi
ÊI>uÎtuve>y]f[
`Îu EvdÊiÙuh "niESk]di
s[ms]n]Eß] mezeß>YExY]diEt] viDi®" gRBD]nh mutl
aEßY¨ive> xhx[k]>kRÐh viDic{i>iÄuÎu `Îu mnu

65

HiàuDRÐp>icyh
x[mZtiyiÙuh pryuÎu. avx]nh jIvnu tufy]yi Ep]ku
Îtu DRÐh kRÐPÙh m]ztm]f[.

66

HiàuDRÐp>icyh

8. n]Ù[ AzsmÆL
gufkRÐÆeš aTiØ]nm]Äi, mnuSYe> zb]ªf
ÑztiyeevsYsUzdvRÉÆš]yi t>h ti>ic{i>iÄuÎu. DRÐ
yu¬vuh xudZQvum]y |o xmud]yvYvØitiyil bHu
jnHitvuh DRÐniæm]y A«Em]Ñvum]f[ \EÌsic{i>u
Ît[. zbHmc>Yh, g]RHØYh, v]nzpØh, xÎY]xh
`ÎI n]Ùu AzsmvYvØitiyueT \EÌsYvumtu teÎ.
mnuSYjIvitÊieû AekÊuk mnÓiÙ]Äiy mHRSi
m]R, ÙokikjIvith `Æien nyic{]l jIvitÙÑYÊi
eÙÊiEc{>]emÎ[
AzsmvYvØkšiÙUeT
k]ÈiÊ>uÎu.
Eb]hebyil niÎu jÏ]niEÙ¿u Ep]kuÎ O>u kÏl ciÙ
muKYturmuKÆšil vizsmic{u avieTniÎu piÎITuÔ
y]zt¿]vsYm]y x]mzgikL EsK>ic{iÈu y]zttuT>ukyuh
ÙÑYØ]neÊÊiEc{>ukyuh
ecy{uÎu.
atuEp]eÙ
eessvh, b]ÙYh, kom]>h, t]>ufYh, zpoQtVh, v]RÍkYh
`ÎI
dskšiÙUeT
y]ztecy{uÎ
jIvity]nÊinu
A>hBvuh aßimÙÑYvumuÞ[. |o xhx]>x]g>y]zt
xugmvuh
xuà>vum]k]N
EvÞzt
O>uÄvuh
muN
k>utÙukšuh Evfh. ÙokikdZ¨Y] jIvity]nh vÙuEt]
ecruEt] Ayi>iÄ]h. O]E>]>uÊRÄuh xhxiÍm]y jIvit
EsSiyuh cuÕup]Tukšuh aEÆyÕh \pEy]geÏTuÊi
jMx]PÙYh EnT]nuÔ jIvit>Itikšuh zkmÆšum]f[
ctu>]zsmÆšiÙUeT vYvØecy[ti>iÄuÎt[. |o ni>ß>
zpvZÊi jIvitÊil niÎu vi>miÄuÎtuve> tuTRÎu
ek]Þi>iÄuh.

67

HiàuDRÐp>icyh
viviDkRÐÆšueT >hgm]f[ jIvith. zpvZÊiyil niÎu
nivZÊiyiEÙÄuÔ |o zpy]fÊil zp]yvuh pkVtyuh
anux>ic{u p>ivRÊneÏTuÎ n]lÄvÙkšil putum
y]RÎ jIvit>Itikšum]yi |fÆiEc{>uÎ vizsmØ]nÆ
š]fu n]Ù]zsmÆL. AzsmemÎ]l vizsmiÄuÎ Ø]n
emÎ]fRËh.
zbªc>Y]zsmh: n]Ù]yi viBjic{i>iÄuÎ AyuS[k]Ù
Êieû zpœmB]gm]fu zbªc>Y]zsmh. eessvh mutl
yov{n]vØve> ÙÑYm]RÅÊilniÎu vYticÙÄ]et
pÚiÄukyuh p>isIÙiÄukyuh Evfh. \pnynh, Evd]>hBh,
xm]vRÊnh `ÎI xhx[k]>Æš]l \rÏuh, \EÊjn
vuh, nlkeÏÈ zbªc>Y]zsmÊil evc{uteÎ O>]L
Ùokikvuh p]>ztikvum]y `Ù}] vidYkšumBYxiÄfem
ÎuÞ[.
|osVE>]p]xnyuh,
x]hEg]p]hgEvdpÚnvuh
ek]Þ[ jIvitÊieû ÙÑYemßÎu zgHiÄuÎ zbªc]>i
tuTRÎu nyiEÄÞt]y gZHØ]zsmh, v]nzpØ]zsmh,
xnY]x]zsmh `ÎiveyÏÕiyuh pÚiÄuÎu. B]S, x]HitYh,
s]züh, kuTuhbxhviD]nh, x]mUHiks]züh, >]jYtzßh,
kZSi, psup>ip]Ùnh, gZHniRÐ]fh, y¡ d]n]dikRÐ
ÆL, eevdYh, Exvnh, AEy]DnvidY, tY]gh, Ey]gh,
DY]nh mutÙ]yv yœ]zkmh AvsY]nuxZth aBYxiÄfh.
s]züÆšil DRÐs]züÆšil DRÐs]züh zpD]np]ÚY
viSym]efÜiÙuh EjY]tiSh, AyuREv{dh, BUmi s]züh,
v]ns]züh, Ey]gs]züh, Ey]gs]züh, p>m]fu tÊVh,
mutÙ]y `Ù}] s]züÆšuh p]ktynux>ic{u zbªc]>i
pÚic{i>iÄfh.
68

HiàuDRÐp>icyh
kuti>vÞiyieÙ x]>œi, kTiÇ]F piTic{u kuti>ey
v<ietÕiEÏ]k]et
niyzßiÄuÎtuEp]eÙ
n]n]v<i¿u
AkRSiÄeÏTuÎ viSyv]xnkšil niÎu |zàiyÆ
ešyuh mnÓienyuh niyzßic{u jIviÄuv]N zbªc]>i
bÍzsÍn]yi>iÄfh. k]t[, kÉ[, tVÄ[, n]Ä[, mUÄ[ `ÎI
¡]EnzàiyÆšuh, gudh, \pØh, eeky{[, k]l, n]v[
(v]Ä[) `ÎI kREÐzßiyÆšuh, mnÓuh \LeÏeT teû
ptien]Îu |zßiyÆešyuh xÍRÐpÚnvuh x[m>fyuh
mUÙh zbªc]>i aDInm]Äiyi>iÄfh. |zàiyÆšueT v<i¿u
mnÓien viÈ]l ÙÑYm]RÅÊilniÎu v<uti vIfuEp]kuh.
s>I>Êinu kuer k¨h anuBviEÄÞi vÎ]Ùuh zbªc]>i
|zàiyÆeš niyzßic{u mnÓien `Ù}]y[EÏ]<uh A«
niæm]Äfh.
zbªc]>i xd] ymniym]dikL sIÙiÄukyuh m]t]pit]
ÄM]>uh gu>ujnÆšuh anux>ic{uvÎ x]tVikkRÐÆL
anuæiÄukyuh x´nÆšueT xhxRÅÊil k<iyukyuh
Evfh. m]t]pit]ÄM]R, Ac]>YN, vidV]M]R, xnY]xim]R
`Îive> niEtYn bHum]niÄukyuh, nmx[k>iÄukyuh
ecy{uk. vyÓil mutiRÎvR, teÎÄ]L jIvit]nuBvÆšu
ÔvR, atiœikL `Îive> Ad>iÄuk. |o gu>ujnÆšueT
x]ÎiÍYÊil `<uEÎÕuniÎu vinypURv{h ep>um]ruk.
vidYkL aBYxic{vN `Î gRv{iÙ}]et `Ù}]vE>]Tuh xomY
m]yi ep>um]ruk |veyÙ}]h O>u vidY]RËiyueT kRÊvY
m]f[. anux>iÄuv]N sIÙic{vnu A¡]s¬i xVyEm
xiÍic{u ek]Ôuh.
vidY]RËijIvitemÎ zbªc>Y]zsmGÈh jIvitzvtÊi
eûyuh ¡]ntpÓukšueTyuh k]Ùm]f[. atu pURÊiy]
69

HiàuDRÐp>icyh
vuEá]L nTÊeÏÈi>uÎ pu>]tn bi>udd]nxEКn m]fu
xm]vRÊnh. vidY]BY]xh pURÊiy]eyÜiÙuh zbªc>Y
zvth tuT>uÎ bi>udD]>iey 'vidY]ý]tkN' `Îuh
zbªc]>izvth pURÊiy]yiÈuh vidY]BY]xh tuT>uÎ ven
'zvtý]tkN' `Îuh vidYyiÙuh zbªc>YÊiÙuh pURÉt
EnTiyven 'vidY]zvtý]tkN' `Îuh višic{i>uÎu. gu>u
kuÙv]xh aœv] zbªc>Y]zsmh pURÉm]vuEá]L nTÊ
eÏTuÎ xm]vRÊnxhx[k]>Êil gu>udÑif, |osVE>]
p]xn, DREÐ]pEdsh mutÙ]y cTÆukL atYßh muKY
Æš]kuÎu.
pu>]tn]c]>Yeû `eÎÎuh putumyuÔ bi>udd]n
zpxhgÆL ADunikvidY]RËikeš pÚiÏiÄuv]nuh p>i
sIÙiÏiÄuv]nuh x]Dic{i>uÎuevÜil |ÎeÊ zps[nÆL
pÙtuh p>iH>i¿eÏTum]yi>uÎu; |Îu vidY]RËikšueT
vidY]BY]xÊinu
O>u
tI>]s]pm]yi>iÄuÎ
ac{TÄ
>]HitYvuh niÙ¿um]yi>uÎu. avk]sv]dÆEšÄ]L xV
kRÊvYÆšil vidY]RËikL zsÍiÄum]yi>uÎu. anY>ueT
etÕukL k]fuÎtinumuNp[ xVßh etÕukL ti>uÊum]
yi>uÎu. A«visV]xEÊ]eT ÙÑYvuh m]RÅvuh pi<¿]et
En]Äum]yi>uÎu. xREv{]p>i xmud]yÊieûyuh n]Tieûyuh
B]vi xuEs]Bnm]kum]yi>uÎu.
t]ni kˉd[ zbªc]>I xÙiÙxY pZE¨
tEp]¸tiæÊpYm]n® xmuEzd
xý]Et] bzBu® pihgÙ® pZœivYh bHu E>]cEt.
(aœRv{Evdh k]¥h11, xU. 5, mzßh 26)

70

HiàuDRÐp>icyh
x]>h: xmuzdtuÙYh ghBI>vuh xREv]Êmzvtvum]y
zbªc>Y]zsmÊil tp®suÍiyuh EvdpÚnvuh |zàiy
niyzßfvuh Ac]>Y]nuzgHvuh EnTi pURÉvidY]D>n]y
ý]tkN jIvit]Ey]DnÊin]yi O>uÆiÄ<iÇu. tnieÄ
ÎEp]eÙ mÕuÔvRÄuh zpk]sm]nm]yi>iÄuh A DnY
jIvith, suBk>m]y gufkRÐÆš]Ùuh xXVB]vÊ]Ùuh
BUmiey zpEs]Bnm]ÄiÊIRÄuh DnYn]y zbªc]>i.
O>u niþitk]Ùh ve> zbHmc>Ym[nuæiÄuÎ vY¬iey
\pkuRv{]fN `Îuh, jIvitk]Ùh mu<uvN zbªc]>iy]yi
>iÄuÎy]šien eenæikzbªc]>ieyÎuh pryuÎu. teû
p]kt¿nux>ic{[
O>u
zbªc]>i¿u
gZHØ]zsmEm],
xnY]x]zsmEm] xVIk>iÄ]h.
gZHØ]zsmh: jIvitÊieû >Þ]h GÈm]y gZHØ]
zsmÊil viv]Hxhx[k]>EÊ]TukUTi zpEvsiÄuÎu. zbª
c>Y]zsmÊil züI 24 vyÓu ve>yuh pu>uSN 44 vyÓu
ve>yuh pURÉzvtemTuÊu n]n]vidYkšuh pÚic{u p>isIÙic{
EsSh gZHØ]zsmh xVIk>iÄ]h. zbªc>Y]zsmÊieÙ
~Õvuh kurÇ zp]yp>iDi züI¿u 16 vyÓuh, pu>uSnu 24
vyÓum]f[ DRÐs]züÊil viDic{i>iÄuÎt[. k]ÙDRÐ
mnux>ic{u zp]yp>iDiÄuh mÕu ciÙ ciÙ}r m]ÕÆšuÞ]v]
emÜiÙuh, D]RÐikm]y \EÌsÙÑYÆL etÕ]N p]TiÙ}.
züIyuh pu>uSnuh EcRÎu yœ]viDi nTÊeÏTuÎ kuTuhb
jIvitm]fu gZHØ]zsmh. dátikLÄ[ vITieû xV]mikL
`ÎRËh. gZHØ]zsmh mÕu AzsmÆLÄukUTi t]Æuh
tfÙuh ~kuÎt]yi>iÄfh. mnuSYnu |HEÙ]kÊiÙuÔ
äfb]ÍYtkL axhKYm]f[. aveyÙ}]h gZHØ]zsm
GÈÊil ecy[tu tIRÄfh. tEÎ]Tuh teû pURvikE>]Tuh
71

HiàuDRÐp>icyh
kuTuhbEÊ]Tuh
b³umizt]dikEš]Tuh
xmud]yEÊ]Tuh
>]jYEÊ]TUmuÔ O>u vY¬iyueT kTÏ]TukL ni>HÜ]>
n]yi |osV>]RÏfbuÍY] niRvHiÄfh. atinu EvÞiy]
yi>iÄfh teû Dnxá]dnvuh xuKvuh, jIvitxok>Y
Æšuh. |osVE>]p]xn, DRÐ]nukUÙm]y d]nh, xd]c]>h,
pWmH]y¡ÆL mutÙ]y nitYeenmiÊikkRÐÆšil
gZHØN zsÍ]Ùuv]yi>iÄfh.
yœ] v]yuh xm]zsitY vRÊEß xRv{jßv®
tœ] gZHØm]zsitY vRÊEß xRv{ Azsm]®
x]>h: xmüjßuÄšuh v]yuvien Azsyic{u vRÊiÄu
ÎtuEp]eÙ, |t>Æš]y AzsmÆešÙ}]h gZHØen
Azsyic{i>iÄuÎu.
züIyuh pu>uSnuh mnEcRc{yiÙ}]et xßu¨>Ù}]et
kuTuhbjIvith nyic{]l, A BvnÊieÙ Bzdtyuh e`sV>Y
vuh prÎuEp]kuh. DRÐ]nukUÙmÙ}]Ê k]mm]fvRÄuÞ]
vuk. atieû PÙEm] avRÄu xß]nmiÙ}]t]vukEy],
\Þ]kuÎ xß]nÆL du¨>]yiÊI>ukEy] ecy{uh. ati
n]l xuKh, Dnh, kIRÊi, e`sV>Yh `Ù}]h |osV>]RÏf
m]Äi züIyuhpu>uSnuh p>¾>EýH]d>pURv{h gZHØ]zsm
kRÊvYÆL anuæic{uek]Þi>iÄfemÎu DRÐs]züh
anus]xiÄuÎu.
v]nzpØ]zsmh: jIvitÊieû aRÍB]gh k<iÇ]l
pieÎ v]nzpØ]zsmÊil zpEvsiÄfh. vnÊil
Ep]kfemÎu pryuÎtieû t]ˉ>Yh kuTuhbb³Æšil
niÎu vimu¬n]vfemÎut]f[. tniÄu j>]n>kšuh teû
72

HiàuDRÐp>icyh
puzteû puztenyuh kÞ]l gZHØN kuTuhbB>fh
puzten ~ˉic{iÈu viDizpk]>h v]nzpØ]zsmh xVIk>i
Äfh. xß]nB]gYmiÙ}Üil aTuÊ avk]sikeš ~ˉic{iÈu
Ep]kfh. |osV>]>]Dn, DRÐzpc]>h, xmud]y Exvnh
mutÙ]y k]>YÆšil teû jIvit]nuBvÆšuh k<ivukšuh
\pEy]giÄfh.
tp®zsEÍ Ey HYupvxßY>EfY
s]ß] vidV]hEx] eeBÑc>Yh c>ß®
xU>YdV]E>f Et vi>j]® zpy]ßi
yzt]mZt® x pu>uES] HZvYy]«].
(mu¥Ek]pniSÊ[)
x]>h: vidV]M]>]y v]nzpØikL zpkZti>mfIym]y
vnÆšiEÙ] \pvnÆšiEÙ] |osV>DY]nni>t>]yi Ey]gi
kš]yi BiÑ]Îh aœv] y¡si¨h Bujic{uek]Þu
cuÕumuÔ zg]mIfRÄuh vnv]xikLÄuh m]RÅdRsiy]yi
vxiÄuÎu. zp]fenEÏ]Ùuh |¢]nux>fh niyzßiÄuv]N
k<ivuÔ v]nzpØikL jnnm>f>Hitm]y aßimÙÑY
ÊieÙÊuÎu.
xÎY]x]zsmh: p>ipkVtynux>ic{[ O>]LÄ[ zbHmc>Y]
zsmÊilniEÎ] gZHØ]zsmÊilniEÎ] En>iÈu xnY]xh
xVIk>iÄ]h. x]Dn]xáURÉtyuh eev>]gYvuh xÜˉ
d]R™Yvum]fu muKYh. t]t]k]Ùikeev>]gYÊ]l, xV
kRÊvYniRvHfÊiÙuÔ
eevmuKYÊ]l
xÎY]xh
xVIk>iÄuÎtu \citmÙ}. `Ù}]viD kRÐÆšuh Ùokik
b³Æšuh xßYjiÄukeyÎt]fu xÎY]xsé]RËh.
xd] tEp]niæn]y xÎY]xiyueT pvizt¡]nzpk]sh
73

HiàuDRÐp>icyh
EÙ]knMÄ]yi BviÄuÎu. A mH]«]vien xmIpiÄuÎ
vRÄ[ |osV>]nàh anuBveÏTUh, xd[gufÆL vikxiÄuh.
nY]x |tY]HuRmnISiEf] zbª]fh
zbª] visV® ktm® xVyhBU®
zpj]pti® xhvX> |ti
xhvXE>]¸x]v]diEtY]
y ~S AdiEtY pU>uS®
x p>EmæI zbª«]. (4.70)
|tY]di 'eetÊi>Iy'xU¬ÆšueT x]>m]fit[. xRv{vuh
nY]xhtY]gh ecy[tu xÎY]xi xRv{]ß>]miyuh xU>Y
czà]dikšueT s¬ik]>fvum]yi>iÄuÎ p>m]«]vieû
p>Em]p]xkn]kuÎu. xU>Yeû tpns¬i |osV>zpx]d
ÊiÙuÞ]kuÎu. xU>YtpÓin]l vRSvuh vRSÊ]l
OoSDxxY]dikšuh atilniÎu aÎvuh aÎÊilniÎu
zp]fnuh zp]fnilniÎuh bÙvuh bÙÊilniÎu tpÓuh
atilniÎu zsÍyuh xtYji¡]xyuh buÍiyuh buÍi
yilniÎu vic]>s¬iyuh vic]>s¬iyilniÎuh ¡]n
vuh ¡]nÊilniÎu s]ßiyuh atilniÎu Ectn]
s¬iyuh ciÊÊilniÎu x[mZtiyuh, x[m>fs¬iy]l
pURv{]p>¡]nvumuÞ]kuÎu. pURv{]p>¡]nÊilniÎuš
v]y vi¡]nÊ]l xÎY]xi A«]vien ariyukyuh
ariyiÄukyuh ecy{uÎu.
xÎY]xim]>il x]DkN `Îuh xiÍN `Îuh >Þu
t>Ä]>uÞ[. x]DkxÎY]xi s>I>niÙniˉinuÔ AH]>h
AvsYeÏTuh. y¡tuÙYm]y kRÐh anuæiÄukyuh
ecy{uh. xiÍxÎY]xi xRv{vuh tYjic{[ xd] p>m]«]
74

HiàuDRÐp>icyh
viÜl >miÄuÎtin]l p>mHhxN `Îu pryeÏTuÎu.
|Æen mnuSYjIvitÊieû p>ipURÉtÄuÔ vYvØ
y]fu n]Ùu AzsmÆšiÙUeT evšieÏTuÊiyi>iÄuÎetÎ[
atu EvÞviDh pÚiÄuÎvRÄu mnÓiÙ]vuÎt]f[.

75

HiàuDRÐp>icyh

9. pWmH]y¡ÆL
gZHØ]zsmÊil ecEy{ÞuÎ aWuviDh nitYkRÐ]
nuæ]nÆešy]fu pWmH]y¡ÆL `Îu pryuÎt[.
nmuÄuÔetÙ}]h |osV>eût]efÎ xd[B]vvik]xvuh
zkEmfyuÔ
DRÐ]BivZÍiyuh,
Aß>iks]ßiyuh,
aß>IÑsuÍiyuh, xmud]yEÑmvuh |tuek]Þušv]kuÎu.
y¡]nuæ]nÊil tˉ>n]y vY¬iyueT vic]>vuh
v]Äuh zpvRÊiyuh xd] nMyušv]Äuh.
'Adiyil zbª]v[ zpjkeš y[¡]Dik]>ikš]yi
xZ¨ic{iÈu avE>]Tizpk]>h a>ušiec{y[tu. |o y¡h
ek]Þu niÆL EmlÄuEml aBivZÍi zp]piÄuciN. |o
y¡h niÆLÄ[ |¨EB]gÆeš t>uÎt]yi Bvi¿eÈ.
“y¡Æeš |osV>]RÏfm]yi ecy[t[ t¢i¨m]y
aÎeÊ BujiÄuÎ x´nÆL pWxUn]dikZtm]yi
>iÄuÎ xkÙp]pÆšil niÎuh Em]ciÄeÏTuÎu. `Î]l
tÆLÄu BujiÏ]N EvÞi m]zth ~vR p]khecy{uÎuEv]
A du>]c]>M]R p]peÊÊeÎ BujiÄuÎu.”
“aÎÊilniÎu jIvikšuh, m<yilniÎu aÎvuh,
y¡ÊilniÎu m<yuh, kRÐÊilniÎu y¡vuh, Evd
ÊilniÎu kRÐvuh, zbªÊilniÎu Evdvuh \Þ]kuÎu
`ÎriÇ]Ùuh. atin]l `Æuh nirÇi>iÄuÎ p>zbªh

76

HiàuDRÐp>icyh
nitYh y¡Êil Øitiecy{uÎu. y¡m]kuÎ \p]y
Êil zbªeÊ zp]piÄ]h 2.” (Bgvt[gIt)
Evdvuh gItyuh |Æen `eßÙ}]h prÇ]Ùuh
|et]eÄ ariy]nuh anuæiÄ]nuh xmyh EvEÞ?
zpEtYkic{uh pÙ zps[nÆšuh aBimuKIk>iÄuÎ gZHØ]zs
mi¿[ |tien]eÄ xmyemvieT? x³Y¿[ BzddIph ek]šuÊi
BgvÎ]mmuc{>iÄuv]N Ej]ÙiÊi>Äuek]Þ[ zp]ym]yv
RÄu xmymiÙ}. pÚiÊÄUTutlek]Þ[ kuÈikLÄuh xmy
miÙ}. A<[cyil O>iÄeÙÜiÙuh pÊu HiàuÄL O>iTÊu
kUTiyi>uÎ[ mtx]mUHikk]>YÆešÏÕi ariyukyuh ariyi
Äukyuh ecy{]N xmymiÙ}. DRÐzgÖh v]yiÄuv]N
xmymiÙ}. x³Y]nuæ]nÊinu xmymiÙ}. |Æen xmy
mieÙ}Î pÙ}vi xHjm]yiÊIRÎiÈuÞ[. jIvitzps[nÆšueT
k]tÙuh, |o xmymiÙ}]y[mteÎ. x]áÊik]TiØ]nÊi
ÙuÔ jIvitvIÑfhteÎ jIvitxoDeÊ tu>ÜmiÈu
ek]Þi>iÄuÎu. dinpztÆšuh m]xikkšuh QxNkfÄinu

2

xHy¡]® zpj]® xZ¨V] puE>]v]c zpj]pti®
aEnn zpxviSYDVEmS Ev]¸üVi¨k]mDuk[
y¡siST]sin® xEß] mucYEß xRv{kiÙbieeS®
Bu²Et Et tVGh p]p] Ey pcßY]«k]>f]t[
aÎ]d[ Bvßi BUt]ni pR´nY]dÎxhBv®
y¡]t[ Bvti pR´EnY] y¡®kRÐxmud[Bv®
kRÐ zbª]d[Bvh viÍi zbª]Ñ>xmud[Bvh
tx[m]t[ xRv{gth zbª nitYh yE¡ zptiæith.
(gIt 3.10, 1214)
77

HiàuDRÐp>icyh
v]yic{utÔ]N xmymueÞÜiÙuh DRÐzgÖÆL v]yic{u
ek]Ô]N xmymiÙ}!
aœv] bHi>]k]sy]zt ecy{uÎ O>u Er]ÄÕuyug
ÊiÙ]Ef] y¡]dikRÐÆešÎ 'p<WN cÈÆšnuæiEÄ
Þt[' `Î xEàHÊil O<iÇum]ruÎv>uh vi>šmÙ}. pEÑ
nvInEr]eÄÕukšueT \p¡]t]ÄLÄuh av>ueTt]y
mtvuh mtzgÖvumuÞ[. atvRÄ[ muKYm]fu t]nuh. B]>t
ÊieÙ eeHàvxmud]yÆšueT mtp>vuh x]mUHikvum]y
niÙv]>h En]Äiy]lmti `Ù}]h n¨zB¨m]yieÄ]Þi>i
ÄuÎ HiàuÄšueT 'xmymiÙ}]'višiyueT ep]>ušriv]N.
D]Rmik]TiØ]nÊil jIviteÊ viÙyi>uÊiyi>uÎ
k]ÙÊu pWmH]y¡ÆL p>mxuKzpdm]yi>uÎuevÜil
|Îu xVDRÐÊilniÎu vYticÙic{uek]Þi>iÄuÎ Hiàu
ÄšueT xmymiÙ}] zps[nÊien]>u p>iH>h pWmH]y¡
ÆL m]ztm]f[. av>v>ueT kRÊvYÆL En>]yviDh
ecy{ukyuh, mnx] v]c] kRÐf] EvÞtu EvÞviDh
ecy{uv]N sIÙiÄukyuh, xmyeÊ \Êm k]>YÆLÄ]yi
viniEy]giÄukyuh aÆen jIvitÊinu O>TuÄuh ciÈyuh
eekv>uÊukyuh ecy{]h. nitYkRÐ]nuæ]nÆLek]Þ[
atinu t]ˉ>Yvuh aBi>uciyumuÞ]vfh.
ES]Qsxhx[k]>pÍtizpk]>h \pnynEvd]>hBk]ÙÆ
šilteÎ, gZHØ]zsmÊil anuæiEÄÞ pWmH]
y¡Æeš ariÇi>iÄfh. aÆen En>eÊ t]tVik
m]yuh zp]Ey]gikm]yuh p>isIÙnh xiÍic{vRÄu gZHØ]
zsmÊil an]y]xh av anuæiÄuv]N x]Dic{i>uÎu.
DRÐs]züÆšil pÙviD y¡ÆešÏÕi zptip]diÄuÎu
78

HiàuDRÐp>icyh
eÞÜiÙuh gZHØ]zsmikL nitYvuh anuæiEÄÞuÎ
pWmH]y¡Æešy]fu |vieT p>icyeÏTuÊuÎt[.
zbªy¡h (äSiy¡h): Evd]diDRÐzgÖÆšueT
aÍYynvuh
aÍY]pnvum]fu
zbHmy¡Êieû
b]HY]nuæ]nh. zbªc>Y]zsmÊil pÙtuh pÚic{i>iÄuem
ÜiÙuh cumtÙkL nirÇ gZHØ]zsmÊil äSivcnÆL
mnnh
ecy{uÎtinuh
jIvitÊieû
xmtuÙit]vØ
etÕ]ti>iÄuÎtinuh zbªy¡h ek]Þu x]DiÄuÎu. O>u
DRÐzgÖemÜiÙuh divExn xV]ÍY]yh ecy{fh aÆien
mnnh ecy[tu xá]diÄuÎ D]RmikEb]Dh teûyuh teû
cuÕup]TukšueTyuh
yœ]RËØiti
ariyuÎEt]eT]Ïh
m]RÅzBhsmuÞ]v]et DRÐ]DRÐÆL ti>ic{riÇu EvÞtu
EvÞviDh pryuv]nuh zpvRÊiÄuv]nuh x]DiÄuÎu.
tniÄu xV]DY]yÊ]Ùuh xVDRÐ]nuæ]nÊ]Ùuh xiÍi
ÄuÎ ¡]nzpk]sh atu ÙBiÄÊvRÄukUTi pkRÎu
ek]TuÄuÎ aÍY]pnÊinu aœv] DRÐzpc>fÊinu
xH]yEmkuky]fu zbªy¡h.
Edvy¡h: gZHÆšil >]viEÙyuh eevkuEÎ>vuh
aùiEH]zth `Î Ep>il anuæiÄeÏTuÎ EH]mm]fu
Edvy¡Êieû b]HY>Uph. x]>gRBm]y EvdmEzß]c{]
>fEÊ]eT EH]m]ùi jVÙiÏiÄukyuh atil xug³
pd]RËÆšuh Ep]Skpd]RËÆšuh E>]gn]skpd]RË
Æšuh |osV>]RÏfbuÍY] EH]miÄukyuh ecy{uÎu.
zp]t® zp]tRgZHptiREn] aùi®
x]yh x]yh xomnxY d]t].
v]Ex]RvEx]Rvxud]n
79

HiàuDRÐp>icyh
~DI³]n]üV] stHim] äEDm.
(aœRv{Evdh)
"EH gZH>Ñknuh aùixV>Upnum]y p>m]«N!
zpk]s>UpiN! wÆL dinhzpti >]viEÙyuh eevkuEÎ>vuh,
aÆien viEsS>Itiyil \p]xiÄuÎv>]yi Bvi¿eÈ.
aÆyueT kZpy]l DnD]nYxmZÍ>]yi wÆL nUÕ]Þu
k]Ùh v]<eÈ."
O]E>] gZHÊiÙuh |osV>]>D]n¿u O>u pviztØ]nmu
Þ]yi>iÄfh. A pUj]muriyil kuTuhb]hgÆL O>umi
c{i>uÎu ecy{uÎ EH]mh nimiÊh mnÒ]ßiyuh aß>IÑ
suÍiyuh \Þ]vuÎu. yœ]zkmmuÔ |o Edvy¡]nuæ]n
Êil xdV]xnkL vikxiÄuh. aß®Cizd]di Ed]SÆL
aümiÄuh. zsIyuh e`sV>Yvuh vRÍiÄuh. vY¬ip>vuh
g]RHikvum]y tÙÆšilniÎu |oviD gufÆL xmUH
ÊiEÙÄu vY]piÄukyuh xHj]tE>]Tu EýH B]Evn
vRÊiÄuv]N x]DiÄukyuh ecy{uEá]L vY¨iB]vh xm¨i
B]vm]yi p>ifmiÄuÎu. |t]fu Edvy¡Êieû xUÑ[m
>Uph.
pitZy¡h: zs]Íh, tRÏfh `ÎI anuæ]nÆLÄu
pitZy¡emÎu pryuÎu. zsÍ]pURv{h ecy{uÎ suzsUS¿u
zs]Íh `Îuh m]t]v[, pit]v[, pit]mHN, gu>u, ¡]n
vZÍR tUTÆiy gu>ujnÆeš tZp[t>]ÄuÎtien tRÏf
emÎuh pryuÎu. divhgt>]y pURv{ike>yuh av>ueT
xd[gufÆešyuh zsÍ]pURv{h x[m>iÄukyuh jIvic{i>iÄuÎ
ve> suzsUSic{u tZp[tieÏTuÊukyuh ecy{uÎt]fu cu>uÄ
Êil pitZy¡h.
80

HiàuDRÐp>icyh
O]h \oR´h vHßI>mZth GZth py®
kIÙ]Ùh p>izxuth xVD]Ø
tRÏyt Em pitYN (yjuREv{dh 234)
''p>m]«N! O]jÓuh EtjÓumušv]ÄuÎ x]tVik]H]>
x]DnÆL m]t]v[, pit]v[ mutÙ]y gu>ujnÆLÄu
tZp[tiy]Ev]šh anuBviÄ]N x]DiÄeÈ. suzsUSkš]l
zpxÎciÊ>]yiÈvR `niÄu xtYh \pEdsiÄeÈ.
nZy¡h: mnuSYy¡h, atiœiy¡h `ÎI Ep>uk
šiÙuh |o y¡h ariyeÏTuÎu. pE>]pk]>ikšuh vidV]
M]>uh jiEtzàiy>uh DRÐniæ>uh viSyvi>¬>um]yi
Eds]Tnh ecy{uÎvR Akx[mikm]yi gZHÊil v>uh.
ave>y]fu atiœikešÎu pryuÎt[. ave> gZHØN
yEœ]cith xVIk>ic{u AxnØ>]Äi \pc>i Äfh.
Ezpm]d>pURv{h jÙh nlki EdHsuÍi ecy{ic{iÈ[ av>ueT
Hit]nux>fh BÑf]dikL nlÄi xlÄ>i Äfh. |o
AsyeÊ zpk]siÏiÄuÎ Evdmzßh |t]f[.
O]h tdYeexYvh vidV]N zv]EtY]¸tiœiR
gZH]n]gE¢t
xVyEmnmBYuEptY zbUy]d[
zv]tY kV]v]XIR zv]EtY]dkh zv]tY tRÏytu!
zv]tY yœ] Et zpiyh tœ]üu
zv]tY yœ] Et vsüœ]üu
zv]tY yœ] Et nik]müœ]üViti
(aœRv{Evdh)

81

HiàuDRÐp>icyh
|Ê>h x´nÆšuh xlÄRÐikšum]y Eds]TnÄ]R
|Ä]ÙÊu vi>šm]ytin]l ep]tuev DRÐzpc]>ÊiÙuh
xlÄRÐkšiÙuh t]ˉ>YmuÔve>eyÜiÙuh atiœikš]Äi
xlÄ>iÄuv]N gZHØ]zsmikL zsÍiÄfh. Ep>uh
ep>umyuh, zptiPÙvuh \EÌsic{u ecy{uÎ vi>uÎukeš]Îuh
atiœiy¡m]kyiÙ}. xd]c]>Ezp>km]y x´nxhxRÅ
vuh AE>]gYk>m]y x]mud]yiykb³vum]fu s>iy]y
atiœiy¡Êieû PÙh.
BUty¡h: |tinu bÙieevsVEdvy¡emÎuh Ep>uÞ[.
ptitR, ztiviDt]pÆš]l \<ÙuÎvR, E>]g]tu>R, vIÈu
mZgÆL, mÕu pÑimZg]dikL `Îivey yœ]s¬i >Ñi
ÄuÎtuh EýHpURv{h AsVxiÏiÄuÎtuh BUty¡m]f[.
pÑimZg]dikLÄuÔ pi¥]ÎxmRÏfvuh dig[bÙiyuh
psup]Ùnvuh mÕuh |tiÙuLeÏTuÎu.
aH>HRbÙimiEÊ H>Eß]¸sV]Eyv
tiæEt G]xmg[En!
>]yx[Ep]ESf xmiS] mdEß] m] Et
ag[En zptiEvs] >iS]m (aœRv{Evdh)
''EH BgvN! ~tuzpk]>h suEB¢Ey]TukUTi wÆL asV
ÆšueT muNpil tINx]DnÆL ev¿uÎuEv] atuzpk]>h
aÆyueT a¡]nux>fh wÆL bÙieevsVEdvkRÐh
ecy{uÎu. aÆyueT kZpy]l wÆLÄu suÍm]y p]l,
eny{u mutÙ]y pd]RËÆšuh e`sV>Yvuh xiÍiÄeÈ. aÆ
yueT A¡¿u vi>uÍm]ey]>iÄÙuh ep>um]r]ti>iÄeÈ.
anY]ym]yi y]et]>u zp]fiEyyuh pIQiÏiÄ]ti>iÄeÈ.

82

HiàuDRÐp>icyh
`Ù}]Õienyuh xVßh miztÆešÎu
xRv{BUtHit>]yi Bvi¿eÈ''

k>ut]N

tÄviDh

EvEd]¬Æš]y y¡]nuæ]nÆeš |¨kRÐemÎuh,
xmud]ynMey \EÌsic{u EÑzth DRÐs]Ù `Îiv niRÐi
Äuk, pE>]pk]>]RËh jÙxok>YÆL ecy[tu ek]TuÄuk
mutÙ]yvey pURÊkRÐemÎuh pryuÎu. Edsk]ÙÆšnu
x>ic{[ pWmH]y¡ÆšueT b]HYcTÆukLÄu m]ÕÆšu
Þ]v]emÜiÙuh y¡]RËemÎ \EÌsvuh atieû xduEÌs
PÙÆšuh m]ruÎiÙ}. jIvitÊinu n]smiÙ}]Ê O>u ÙÑYmu
eÞÎriÇu y¡]RËm]yi kRÐh ecy{uEá]L xmymi
eÙ}Î zps[nmuÞ]viÙ}. anRËk>Æš]y kRÐÆšil
jIviteÊ kuTuÄukyumiÙ}. xmyh p]<]Ä]et s>iy]yi
\pEy]geÏTuÊukyuh
AnàmnuBvi¿ukyuh
ecy{uh.
atin]l m]nvs]züh anusV]xiÄuÎu.
äSY® pitE>] Edv] BUt]nYtiœyüœ]
As]xEt kuTuhbix[EtBY® k]>Yh vij]nt]
äSikL, pitZÄL, EdvtkL, BUtÆL, atiœikL |vR
gZHØ]zsmÊiÙi>iÄuÎv>ilniÎu tZp[tiey |¢iÄuÎ
tin]l p>m]RËh ariyuÎvN ave> pUjiEÄÞt]kuÎu.

83

HiàuDRÐp>icyh

10. c]tuRv{RfYh
p>á>]gtm]y jMv]xny]Ùuh p>isIÙnÊ]Ùuh t]N
aRHiÄuÎ O>u et]<iÙil ~ReÏÈi>iÄuÎ ALÄu
tlxhb³m]y kIRÊiyuh aBivZÍiyuh xV]B]vikm]yu
Þ]vfmEÙ}]. aÆien kZSi, kc{vTh, eevdYh, nItinY]yh,
vidY]BY]xh, >]jnIti, x]mUHYs]züh, poE>]HitYh
mutÙ]y `Ù}] turkšiÙuh ep]tuDRÐeÊ m]nic{uek]Þ[
av>v>ueT et]<il ecy[t]l A xmUHvuh >]jYvuh nÙ}
ØitiyiÙ]vuh.
EQ]ÀR vÄIlpfiÄuh,vÄIl EQ]ÀrueT pfiÄuh
tuniÇ]eÙß]vuh PÙh? B>fEsSiyiÙ}]ÊvN mzßiy]
y]l jnÆšueTØitieyß]vuh? mzßdIÑyuh Ac]>]nu
æ]nvumiÙ}]ÊvR puE>]Hit>]y]l DRÐpuE>]gtiyuÞ]
vuEm]? vidYeyeßÎriy]ÊvN vidY]BY]xzpvRÊkn]
y]l ay]šilniÎu pÚiÄuÎ vidY]RËikšueT gtiey
ß]vuh? Dnxá]dn]di atiEm]HÆL vš>uh; DRÐh
ÑyiÄuh: >]jYh t]rum]r]kuh.
at]fu jnxmud]yÊieûyuh >]jYÊieûyuh aBi
vZÍi¿uh
xu>ÑittVÊinuhEvÞi
ep]tuDRÐÊinu
x]Dkm]hviDh av>v>ueT aRHt¿nux>ic{u, gufkRÐ
Æšnux>ic{u O]E>]>uÊ>uh zpvRÊiÄfemÎu DRÐ
s]züh anusV]xiÄuÎt[. |tinu mnuSYxmud]yeÊ
xVB]vh, gufh, kRÐh |vynux>ic{u zb]ªfR, ÑztiyR,
eevsYN, sUzdN `ÎiÆen n]Ùu vRÉÆš]yi t>h
ti>ic{i>iÄuÎu.
84

HiàuDRÐp>icyh
n]Ùu niRÉ]yk GTkÆL: AdiyiÙuÞ]y xmud]y
vinY]xzpk]>h pÙ jMÆšiÙUeTyuÔ jIv]«]vieû
nIÞy]ztyil, mnuSYjMÊieÙ n]Ùu niRÉ]yk GTk
Æeš vRÉÆš]yi vivÑic{i>uÎu. Evdh zgÖ>UpemTuÄu
kyuh, aÍYynzkmmnux>ic{u zgÖeÊ n]Ù]yi t>hti>i
Äukyuh ecy[ttuEp]eÙ jnx]zàtynux>ic{u jIv]«
tÊVzpk]>muÔ c]tuRv{RfYh HiàuÄšueT xmud]yzkm
m]yi m]ri. xmud]yEÑmÊin]yi niÙvil vÎ |o
vRÉ]zsmDRÐh piÎITuÞ]y vRÉxÜ>Ê]l an]c]>
Æš]Ù]vZtm]vu kyuh s]zü]nukUÙmÙ}]Ê j]tikšuh
\pj]tikšum]yi BiÎiÄukyuh ecy[tu.
sUzd-eevsY-Ñztiy-zb]ªfzkmÊil
pTipTiy]yi
EmEÙ]Èuy>uÎ jIv]«]vieû n]Ùu Ø]nniRÉyÆL
|zpk]>m]f[.
jIv]«]vieû eessvh, b]ÙYh, yovnh `ÎI ds]
x³ikeš Ey]jiÏic{u ek]ÞuÔ OÎ]hØ]nm]fu sUzd
vZÊi. >Þ]h Ø]nm]y eevsYvZÊi jIv«]vieû
po>uSdsyueT
pURv{]RÍEÊ]Tu
Ey]jic{unilÄuÎu.
D]RÐikvuh s]züIyvum]y pÚnvuh p>isIÙnvuh tdnu
x>fm]y Dnxá]dn]di vZÊikšuh k<iÇ]l, arivuh
anuBvuhek]Þ[ vik]xh zp]pic{ vY¬i >]jYxhb³m]y
\Ê>v]diÊÆL ~lÄuky]yi. pu>uSdsyueT \Ê>]
RÍh >]jYB>fp>m]y ÑztiyvZÊiy]f[. jIv]«]vieû
s]ßdsy]fu zb]ªftVh ek]Þ[ \EÌsic{i>uÎt[. arivuh
anuBvvuh nirÇ p>ipkVmtikL xRv{]d>fIy>]fEÙ}].

85

HiàuDRÐp>icyh
kRÐp>ivRÊnÊieû n]Ùu GÈÆL: c]tuRv{RfY
Êieû |o aÍY]«niRv{cnh xmud]yzkmÊieû zp]>hB
dsyil, OE> jMÊil teÎyuÔ kRÐp>ivRÊnÊieû
n]Ùu GÈÆš]yuh p>igfic{i>uÎu. at]yt[, AÙxY>Hit
n]yi aÍV]niÄukyuh pE>]pk]> suzsUS]dikšil muÎiÈu
nilÄukyuh ecy{uÎ Øitiyil sUzdN; kZSi, vYvx]yh,
DRÐtˉ>t `Îivyil tˉ>n]y Øitiyil eevsYN;
DIE>]d]Êt¿uh, Ood]>YÊinuh vI>YÊinuh viKY]tn]y
niÙyil ÑztiyN; Ñm, xtYniæ, xd]c]>suÍi, vidY]
viny]di gufÆL `Îiv nirÇ avØyil zb]ªfN.
m]nvxmud]yÊieû `Évuh vÉvuh vRÍiÄuÎ
GÈÊil O]E>]>uÊ>ueT gufkRÐÆeš aTiØ]nm]Äi
n]Ùu vRÉÆšueT vYvØyuÞ]Äi. |osV>eû vi>]Q[
>UpÊieÙ n]ÙuB]gÆš]fv.
zb]ªEf]¸xY muKm]xId[ b]HU >]jnY® kZt®
\o>U tdxY yeedVsY® pd[BY]h sUEzd] aj]yt.
A vi>]T[pu>uSeû muKm]yi zb]ªfnuh b]HuÄš]yi
Ñztiynuh \o>uÄš]yi eevsYnuh p]dÆš]yi sUzdnuh
Bvic{uevÎu EvdÊil viv>iÄuÎu. O>u s>I>ÊieÙ
viviD]vyvÆešEÏ]eÙ |o n]Ùu vRÉÆšuh attieû
kRÊvYkRÐÆL s>iÄnuæic{]l DRÐvuh >]jYvuh
xu>Ñitm]yi
aBivZÍi
zp]piÄuemÎ[
DRÐs]züh
pryuÎu. atin]l xZ¨ikRÊ]v]y zbª]v[ n]Ùu vRÉ
ÆEš]T]yi A¡]pic{u. "s>I>]hgÆešEÏ]eÙ av>v>ueT
kRÐÆšil ni>t>]yi, p>¾>>Ñk>]yi Bvi¿uviN.
¡]EnzàiyzpD]nm]y muKh, bÙzpD]nm]y BujÆL,
86

HiàuDRÐp>icyh
Eds]TEn]p]R´n zpD]nm]y \o>uÄL Exvntˉ>m]y
p]dÆL `Îiv p>¾>]zsym]yi>iÄuÎtuEp]eÙ niÆL
|o vi>]T[xmud]yg]zteÊ >ÑiÄuviN."
n]Ùu vRÉÆeš ti>ic{riy]nuÔ kRÐÆL `eß]eÄ
y]f[?
aÍY]pnh c]ÍYynh yjnh y]jnh tœ]
d]nh zptizgHeeþv zb]Hf]n]mkˉyt[.
(mnux[mZti)
sEm] dmüp® soch Ñ]ßi>]R´vEmv c
¡]nh vi¡]nm]üikYh zbªkRÐxVB]vjh.
(Bgvt[ gIt)
EzpmpURv{h pÚiÄukyuh pÚiÏiÄukyuh ecy{uk, aùi
EH]zt]diy¡ÆL ecy{ukyuh ecy{iÄukyuh, p]ztmri
Çu d]nh ek]TuÄukyuh, dÑifxVIk>iÄukyuh ecy{uk,
s]ßi, |zàiynizgHh, EdHÊieûyuh mnÓieûyuh suÍi,
kšvuh všvumiÙ}]y[m, AÍY]«ikviSyÆšil ¡]nh,
ÙokikviSym]y ariv[, AüikYh `Îiv zb]ªfxVB]v
jnYm]y kRÐm]kuÎu.
zpj]n]h >Ñfh d]nmijY]ÍYynEmv c
viSEySVzpx¬iþ ÑztiyxY xm]xt® (mnux[mZti)
so>Yh EtEj] DZtiRd]ÑYh yuEÍ c]pYpÙ]ynh
d]nmIsV>B]vþ Ñ]zth kRÐ xVB]vjh. (Bgvt[ gIt)
zpjkeš
>ÑiÄuk,
d]nhecy{uk,
y]ghecy{uk,
ecy{iÄuk, viSyvüuÄšil eev>]gYEÊ]TukUTiyi>iÄuk.
87

HiàuDRÐp>icyh
`ÎI kRÐÆšil vY]pZt>]yiÈuÔvR ÑztiyR. so>Yh,
EtjÓ[, eeD>Yh, x]mRËYh, yuÍÊil pißi>iÇu
O]T]ti>iÄuk, d]nh, zpButVh `Îiv Ñztiy>ueT xVB]vj
Æš]y kRÐÆš]kuÎu.
psUn]h >Ñfh d]nmijY]DYynEmv c
vfik[pœh kuxIdh c eevsYxY kZSiEmv c
(mnux[mZti)
kZSigo>ÑYv]fijYh eevsYkRÐ xVB]vjh. (Bgvd[
gIt)
psu mutÙ]y n]lÄÙikeš všRÊuk, d]nhecy{uk,
Evd]ÍYynh ecy{uk, vY]p]>vuh pfmiTp]Tukšuh ecy{uk,
kZSi `ÎI kRÐÆšil vY]pZt>]yiÈuÔvR eevsYR.
kZSi,
psu>Ñ,
kc{vTh
`Îiv
eevsYeû
xV]B]vikkRÐÆš]f[.
~kEmv Hi sUzdxY zpBu® kRÐ xm]dist[
~EtS]Emv vRÉ]n]h suzsUS]nmxUyy].
(mnux[mZti)
p>ic>Y]«kh kRÐ sUzdxY]pi xVB]vjh. (Bgvt[ gIt)
vidY]viHIn>uh, EÙ]kp>icymiÙ}]Êv>uh, k]ybÙmuÔ
v>um]yvR axUy]>Hit>]yi vi>]T[ xmud]y g]ztÊinu
t]Æuh tfÙuEmkuÎ ExvnDRÐh anu¨iÄeÈ. teû
EýHmxZfm]y aÍV]ns¬iy]Ùuh suzsUSkšiÙuh n]Ùu
vRÉÆLÄuh AsV]xEmkuÎvN sUzdN. ExvnDRÐh
sUzdeû xVB]vxiÍm]y kRÐm]kuÎu.
88

HiàuDRÐp>icyh
ExV ExV kRÐfYBi>t® xhxiÍih ÙBEt n>®
"avnvnuÔ kRÐÊil zsÍyuÔ mnuSYN p>m
xiÍiey zp]piÄuÎu." |tin]l xmud]yÊieÙ n]Ùu
vRÉÆšueT gufkRÐÆešß]y]Ùuh ØitixmtVvuh
xHvRÊiÊVvum]fu DRÐs]züÆšil kˉic{i>iÄuÎ
etÎu k]f]h. x]m]nYDRÐÆešÏÕi zpdip]diÄuÎiTÊu
niÓEàHh atu visdIk>ic{iÈuÞ.
|o vRÉÙÑfÆšnux>ic{u O]E>]>uÊ>uh |Î vRÉ
ÊilepÈvenÎu niþyiÄfh. jMvs]ÙuÔ vRÉmÙ}
gufvs]ÙuÔ vRÉm]fu k]>YemÎu viÿuB]gvtÊiÙuh,
zb]ªftVÊinuÔ k]>fh jnnmÙ}, xhx[k]>cTÆukšÙ},
Evd]ÍYynmÙ}, kuÙvumÙ}, xd]c>h OÎum]ztm]fÎu mH]
B]>tÊiÙuh axàig[Ím]yi zpü]vic{iÈuÞ[. xtYh, d]nh,
Ñm, xd]c]>h, s]ßi, tpÓ[, dy |ovk gufÆL A>il
k]fuÎuEv] ay]L zb]ªfenÎu pryeÏTuÎu. |o
ÙÑfÆL O>u sUzdnil \Þ]yi>iÄukyuh O>u zb]ªf
nil \Þ]k]ti>iÄukyuh ecy[t]l A sUzdN sUzdnumÙ},
zb]ªfN zb]ªfnumÙ}. (m.B]. vnpRv{h 180 - 21, 25, 26).
yt® zpvZÊiRBUt]n]h Eyn xRv{midh tth
xVkRÐf] tmBYRc{Y xiÍYh viàti m]nv®
(Bgvt[ gIt 1846)
yet]ÎilniÎu jIvj]ÙÆšueT zpvZÊi \Þ]kuÎu
Ev], yet]Îin]l |o visVemÙ}]h vY]p[tm]yi>iÄuÎuEv]
atien mnuSYN av>v>ueT kRÐhek]Þ[ pUjic{u xiÍi
ey zp]piÄuÎu.
89

HiàuDRÐp>icyh
|tin]l
Evds]zü]nukUÙm]y
vRÉ]zsmDRÐh
xmud]yxuØitiEyyuh EÙ]kEÑmeÊyuh muÎiRÊiyuÔ
vYvØitiy]efÎu mnÓiÙ]Ä]h.`Î]l dV]p>yug]v
x]nÊil vRÉ]zsmÊinu an]E>]gYk>m]y p>ivRÊn
muÞ]vukyuh kÙiyug]>hBÊieÙ p>¾>xhGRSEÊ]Tu
kUTi 'vRÉxÜ>h' xhBvi¿ukyuh ecy[tu. atu Evd
vi>uÍm]y j]tiÏi>ivukš]yi BiÎic{u an]c]>ÆLÄuh
DRÐÑyÊinuh k]>fm]Äi. \lkZ¨vRÉÊieû aD®
ptnh apkZ¨vRÉÊien aD®ptneÊÄ]L Apl
Ä>m]f[. sUzdØ]nÊi>iÄuÎ jIv]«]v[ zb]ªfEdH
Êil Øitiecy{uEá]L Hiàu DRÐ]D®ptnÊieû
mURÍnYdsy]yi.
vRÉ]zsmDRÐÊieû yœ]RœØiti mnÓiÙ]Ä]et
j]tiEBdÆeš apÙpic{vR ‘`Ùiey ek]Ù}]N |Ù}Êinu tI
evc{v>ueT’ buÍix]mRËYm]fu k]Èiyt[. p>iS[kZtm]y
p]þ]tY>]jYÆšil evruh aHßek]Þu nirEBdÊi
eûyuh vRÅviEvcnÊieûyuh Ep>il nTm]TuÎ zkU>kZtY
ÆL |o buÍim]M]R ariyuÎiÙ}. nÐueT j]tijnYm]y
an]c]>ÆLÄ[ atu x]DUk>fmÙ}. `ÜiÙuh 'vRÉ]zsm
DRÐ'Êieû
p>m]RËiktVh
mnÓiÙ]EÄÞ
cumtÙ
xmud]y]Í]>kRÄueÞEÎ]RÄfh. xn]tnDRÐ]vÙhbi
tm]y x]m]nYDRÐ]c>fh muEKn Evfh vRÉxÜ>
gRÊÊiÙ]Þ xmud]yeÊ xmuÍ>iÄuv]N.

90

HiàuDRÐp>icyh

11. pu>uS]RËh.
jnnh mutl m>fhve> O>]šueT všRc{Äu pE>]Ñ
m]Ey] zptYÑm]Ey] pÙ>uh xH]yiÄuÎuÞ[. nÐueT
OE>] k]levÏiÙuh mnuSYR m]ztmÙ}, pÙ zp]fikšuh
ariEÇ] ariy]etEy] tufEykuÎuÞ[. atuEp]eÙ
aEÆ]ÈuxH]yiÄuv]nuh \pk]>hecy{]nuh n]h b]DYØ
>]f[. x]mUHYjIviy]y]Ùuh aeÙ}ÜiÙuh mnuSY jIvith OÕ
ti>iÇuÔtÙ}. \pk]>emÎEp]eÙ \pzdvvuh xuKdu®K]di
dVàVÆšuh jIvitzpy]fÊil En>iTfh. ÙÑYm]RÅÊi
ÙUeT mnuSYtVpuE>]gtiyuÞ]vfemÜil D]RÐikniymÆ
šnux>iÄukyuh Evfh. |triÇiÈ]f[ O]E>]>uÊ>ueT
gufkRÐxVB]vÆLÄnuxZtm]y vRÉ]zsmÆšuh mÕuh
viDic{i>iÄuÎt[. |Æen O]E>] AzsmÊiÙUeT arivuh
anuBvÆšuh xá]dic{[ A« x]Ñ]t[k]>h jMx]PÙYh
EnTuÎtien pu>uS]RËxiÍieyÎu pryuÎu.
DRÐh, aRËh, k]mh, Em]Ñh `Îivy]f[ n]Ùu
pu>uS]RËx]DnÆL.
xhx[kZtÊil
mnuSYenÎ
aRËÊiÙuh pu>uSséh zpEy]giÄuÎu. mnuSYtVvik]x
Êieû aTiØ]nh DRÐm]fEÙ}]. aBik]mYm]y jIvith
En>uhenriyumuÔt]yi>iÄfemÜil
D]RÐikEzp>f
kUTiEy tI>U. Dnvuh e`sV>Yvuh AzgHÆšuemÙ}]h DRÐ
zpEc]dnÊ]Ù]nItm]vfh. aÆen mnuSYtVh vikxiÄu
Eá]L, mumuÑutVÊil `ÊuÎu. atuteÎ p>m
pu>uS]RËxiÍiÄuÔ zpD]nx]Dnh.

91

HiàuDRÐp>icyh
nÙ} >Itiyil pÚic{uh p>izsmic{uh Dnh xá]dic{[ Ùokik
xuKÊiÙuh e`sV>ÊiÙuh v]<fh. DRÐÊinu vip>It
mÙ}]Ê xuKEB]gÆL k]mh Em]Ñx]Dkm]f[. kÔh,
vWn, k>iWß, m]yh EpRÄl `ÎI v<ikšil xá]di
ÄuÎetÙ}]h p]pm]yi>iÄuh. Dnxá]dn Em]HÊ]l
AH]>x]DnÆšil m]yhEcRÄuÎtuh, viEdsÄánikeš
anuk>ic{u niRÐiÄuÎ x]Dn]x]mzgikL epeÈÎu
\pEy]gsUnYm]kuhviDh pUc{EvÙkš]l kbšiÏiÄuÎtuh
mÕuh p]ppÜiÙm]y et]<iÙukš]f[. |vek]Þušv]kuÎ
anß>PÙh ByÜ>m]yi>iÄuh. atu tniÄuh xmud]y
Êinuh du®Kk]>fm]vuemÎu m]ztmÙ} t]N jnic{ jMBUmi
yueT kIRÊiÄu kšÜh EcRÄukyuh ecy{u. atuek]Þ[
pu>uS]RËmi¢iÄuÎvR En>]y m]RÅÊil aÍV]nic{[ Dnh
xá]diÄukyuh niyzßitm]yi AzgHÆL nivRÊiÄu
kyuh Evfh.
yXtYh x DREÐ] Ey] DRЮ x zpk]Es]
y® zpk]süt[ xuKmiti, ydnZth Ex]¸DREÐ]
Ey]¸DRÐüÊEm] yÊmüÌu®Kmiti (mH]B]>th)
~t]Ef] xtYh atuteÎ DRÐh; ~t]Ef] DRÐh
atuteÎ xuKh; ~t]Ef] axtYh atu aDRÐh;
aDRÐm]yt[ a³k]>h; a³k]>Em] du®Kvuh.
xdVivic]>h, xd[B]vn, xlkRÐh, xEß]Sh, x>št,
x]Dn `Îivy]l xtYeÊ Exvic{uek]Ôuk. |Æen
pu>uS]RËxiÍiÄu p>izsmiÄuÎvRÄu xmZÍiyuh \Îti
yumuÞ]vuÎu atikÚinm]y a³k]>m]kuÎ xhx]>eÊ
kTÄuv]N AzgHiÄuÎvn[ OÎiÙuh aDikm]y Ax¬i
92

HiàuDRÐp>icyh
yuÞ]v>ut[. `ßuek]eÞÎ]l |ÆenyuÔ Ax¬i
DRÐ]RËk]mEm]ÑÆeš tIe> nsiÏiÄuÎt]f[. |o
n]Ùuh pu>uS]RËk]mEm]ÑÆšilevc{[ Em]Ñm]kuÎu.
~Õvuh \t[kZ¨m]y PÙeÊ zpd]nh ecy{uÎt[; mÕu mUÎu
pu>uS]RËÆeš m>fByh xd] anuD]vnh ecy{uÎu.
n ku>Yu® kRHicit[ xhgh tmüIzvh titIRSv®
DRÐ]RËk]mEm]Ñ]fh ydtYßviG]tkh
tzt]pi Em]Ñ ~v]RË AtYßiktEySYEt
eeztYvREÅY]¸REË] yEt] nitYh kZt]ßByxhyut®
(viÿuB]gvth)
xuKÊieû |>iÏiTh DRÐm]efÎu DRÐs]züÆešÙ}h
\d[EG]SiÄuÎu. x´nÆšueT jIvit]nuBvÆšuh atu
teÎ pÚiÏiÄuÎu. >Þ]yi>h vRShmuáu >cic{ 'ti>uÄurL'
`Î tmi<[zgÖh mu<uvN pu>uS]RËjIvitzpm]fÆš]l
pURÉm]f[. 'arÊ]l v>uvEt |áemNÕik[' DRÐÊ]l
kiÈuÎtum]ztm]f[ xuKx]DnemÎriyuk; DRÐ]nuæ]n
Ê]l \Þ]vuÎ jIvitvijym]f[ xhtZp[tik>h, xuK
k>h. aDRÐh, du®Kk]>fvuh duS[kIRÊik>vum]f[.
piÎIT]veÈeyÎu k>uti DRÐ]nuæ]nh m]Õiev¿>ut[.
aÙx>]yi>iÄ]et muKYDRÐh AdYm]dYh anuæiÄuk.
puS[pÊieû xug³eÊ k]Õuek]ÞuEp]kuÎtuEp]eÙ
kRÐPÙeÊ jIvN ek]ÞunTÄuÎu. DRÐeÊ aTiØ]n
m]ÄiyuÔ gZHjIvith xVRÅIym]y O>nuBvviEsSm]f[.
mnÓuh |zàiyÆšuh vseÏTuÊi DRÐ]RËk]mEm]ÑemÎ
pu>uS]RËjIvith nyiÄuÎt[ x]m]nYk]>YmÙ}. p>izsmh,
p>nM¿utkfh. Dnh eedv]nuzgHÊinuÔt]f[. ep]>uL
ek]Þ[ a>uL xá]diÄfemÎu 'ti>uÄurL' pryuÎu.
93

HiàuDRÐp>icyh
A«¡]nh xm]>hBüitiÑ] DRÐnitYt]
ymRË]Î]pkRSßi x eev p¥it \cYEt
A«¡]nh, \dYmh, titiÑ (Ñm, eev>]gYh) DRÐ
Êil zsÍ `Îiv EvÞviDmÙ}]et pu>uS]RËÆšil
niÎu zBhsh En>iTuh. azpk]>h xhBviÄ]et ¡]n]dikL
EvÞ viDh xá]dic{[ pu>uS]RËÆeš x]DiÄuÎvn]f[
p¥itN.
teû bÙh ariy]ti>iÄuk, DRÐEÊ]Tuh aRË
EÊ]Tuh kUT]Êtuh kiÈ]N zpy]xmuÔtum]y vüu
zpvZÊieyTuÄ]et kiÈfemÎ]zgHiÄuk, `ÎI xVB]v
EÊ]TukUTiyve> mu™bÍikešÎu 'vidU>v]kY' Êil
prÇi>iÄuÎu.
pu>uS]RËzpd] pURÉ] EB]ginI BuvEnsV>I (zsIÙšit]
xHzxn]mh)
p>ipURÉy]y p>]s¬i `Ù}] xuKEB]gÆšueTyuh
|>iÏiTm]f[. `ztteÎ v]>iEÄ]>i nlkiy]Ùuh kurvumu
Þ]viÙ}. DRÐ]nuæ]nÊil tlp>>]yvRÄu, av>v>ueT
Ey]gY]t]nux>fh pu>uS]RËÆeš zpd]nh ecy{uÎtuh
A BuvEnsV>iteÎ. aRËh anRËk>mÙ}]et \pEy]g
eÏTuEÊÞetÆeneyÎ zsI a>viàeû zpvcnh |o
xàRBÊil zsEÍym]f[:
"aÐÄuEvÞi vIeÞTuEÄÞtuh avšueT Exvn
ÊinuEvÞi \pEy]giEÄÞtum]y O>u s¬iviEsSh
m]ztm]yi zdvYeÊ k>utuk. `Ù}] zdvYvuh sivzdvYm]f[;
atu eekvsh ev¿uÎvR >Ñ]Dik]>ikL m]ztm]f[,
94

HiàuDRÐp>icyh
\TmkšÙ}. |Îu atu av>ueT kUeTyuÞ[; n]eš atu
Ever]>iTÊ]EyÄ]h. at[ av>ueT eekvsmuÔEÏ]L
avR `Æen, `ßu mn®ØitiEy]TukUTi, ~tut>h
\pEy]gEb]DEÊ]TukUTi,
`ßuEÌssuÍiÄ]yieÄ]Þu,
av>ueT >Ñ]Dik]>itVeÊ nirEvÕuevÎ xhgtiy]f[
avil k]>Ym]yi>iÄuÎt[ .. xáÊien m]zth zpm]fm]Äi
mnuSYe> \yRÎv>]yi k]fukEy], AQhb>Êinuh
zp]p[tiÄuh, vsitVÊinuh niÆeš myÄuv]N xok>Yh
nlkukEy] ecy{>ut[."
Etn tYE¬n BU²Iœ] m] gZD® kxY xViÍnh.
(|os]v]ExY]pniSÊ[)
"`Ù}] EB]gvüuÄšuh |osV>eût]efÎriyuk; |o
xmRÏf>Upm]y tY]gÊ]l, Dnh Bgv]eû zpx]dm]
efÎu k>uti, an]x¬n]yi anuBviÄuk" `Îu
\pniSÊ[ \pEdsiÄuÎu. DRÐ]di pu>uS]RËÆš]zgHi
ÄuÎv>ueT AzgHÙÑYh |osV>N m]ztm]f[. atiÎ[,
p>m]nàzp]p[tiÄ[, EvÞiy]f[ DRÐ]nuæ]nvuh aRË
xá]dnvuh k]mvuh (AzgHÆšuh.) zsIviÿu xHzxn]m
Êil "k]mEdv® k]mp]Ù®. k]mI k]ß® kZt]gm®" `Îu
üutiÄuÎtieû t]ˉ>Yvumt]f[.
|o pu>uS]RËx]Dnyil xd]c]>Êinu zp]D]nY
muÞ[. "xd]c]>Êieû ÙÑfh DRÐniæy]kuÎu, xÊu
ÄL xd]c]>m]kuÎ ÙÑfEÊ]Tu kUTiyv>]f[. xkÙ]
gmÆšiÙuh Ezsæm]yi pryuÎt[ xd]c]>m]kuÎu. xd]c]>
ÊiÙ]f[ DRÐvik]xmuÞ]vuÎt[. DRÐniæy]l AyuR

95

HiàuDRÐp>icyh
bÙvuh Em]Ñvuh xiÍiÄuÎu" x´nÆL DRÐniæ]
pURv{h Ac>iÄuÎEtEt] atu xd]c]>h.
Ey k]mEzk]DEÙ]B]n]h vIt>]g] n Eg]cE>
xd]c]>Øit]x[EtS]mnuB]eevRDZt] mHI.
(viÿupu>]fh. 3.12.42)
k]mEzk]DEÙ]B]dikLÄu viEDy>]k]Ê x´nÆL
xd]c]>ni>t>]yi jIviÄuÎu; atin]Ù]f[ pZœivi niÙ
nilÄuÎt[.
D]RÐikniymÆLÄnux>ic{[ jIvic{uek]Þ[, aRËh
(Dnh) xá]dic{[ Ezsyx[k>m]y k]mÆL (AzgHÆL)
nivRÊic{uek]Þ[
p>mpdh
(Em]Ñh)
zp]piÄuÎ
pu>uS]RËxiÍiÄu jMÆL teÎ EvÞivÎ]Ùuh mnuSYR
|o p>izsmÊil niÎu pißi>iy>ut[. `ßuek]eÞÎ]l
mnuSYjMhteÎ |o pu>uS]RËÊin]y[eÄ]ÞuÔt]f[.
|o jIvit>HxYh s>i¿riÇ[ anuBveÏTuÊuÎvN |H
ÊiÙuh p>ÊiÙuh EzsyÓnuBvic{u mu¬n]yiÊI>uÎu.
Em]EÑ] v] p>mh Ezsy ~S]h >]jN xuK]RËin]h.
(mH]B]>th)
'aÙ}Ey] >]jN, xkÙjIvikšuh xuKeÊ k]ÑiÄuÎu;
Em]Ñm]kuÎu av>ueT ~Õvuh \t[kZ¨m]y pu>uS]RËh.'

96

HiàuDRÐp>icyh

12. Ey]gctu¨yh.
\Éuk, \rÆuk, \TuÄuk, \lÏ]diÏiÄuk |ztyum]f[
mnuSYjIvitemÜil mnuSYeû EmNmeyß[? pÑimZg]di
kšuh |v x]DiÄuÎuÞ[. av vzüh D>ic{ieÙ}ÜiÙuh, kušic{i
eÙ}ÜiÙuh ARÄuh O>xuKvuh as}IÙvuh anuBveÏTuÎu
miÙ}. mnuSYnu arivuÞ[, xV]tzßYmuÞ[, x]muHYEb]D
muÞ[, s]züIy¡]nmuÞ[ |tY]di mrupTikL prÇ]l
|vyueT \EÌsYvuh ÙÑYvuemeßÎ Ec]dYhv>uh. Eml
prÇv EnTuÎtinuEvÞiy]Ef] |o viEsStkešÙ}]h?
pÚic{u pÚic{u kÔn]vuÎt]Ef] mnuSYeû ariv[?
vidY]BY]xmieÙ}ÜiÙuh kurÄnumuÞ[ atin]vsYm]y ariv[.
pfÊinuh pdviÄuh EvÞi p]>tzßh v>iÄuÎt]Ef]
xV]tzßYh? vis]Ù viH]yÓieû eexV>viH]>h ecy{uÎ
prvkšueT xV]tzßYÊil axUy Et]ÎuÎiEÙ}? ayl
v]xiyueT e`sV>Êil axHYeÏTuÎt]Ef] x]mUHY
Eb]Dh? tIÕeyß]y]Ùuh, 'k], k]' eyÎu xHj]te>ÄUTi
višic{ukUÈi anuBviÄuÎ k]ÄkLÄumuÞ[ x]mUHYEb]Dh.
zpkZtiviBvÆšilEÏ]Ùuh m]yh EcRÊu zp]fnu BIÑfi
yuÞ]kuÎt]Ef] s]züIy¡]nh?
aÙ},
pÑimZg]dikešEÏ]eÙyÙ}
mnuSYN,
avN
BÑfh p]khecy[tu jIviÄuÎu, kÙ]p>m]yi vzüD]>fh
ecy{uÎu, xhx[k]>muÔvn]yi ep>um]ruÎu. nvhnvm]y
gEvSfÆšuh yøÆšuh nTÊi jIviteÊ kUTutl
\Ù}]xzpdvuh xuKk>vum]ÄiÊIRÄuÎu.

97

HiàuDRÐp>icyh
pEÑ, |ovk pÚiÏukšuh gEvSfÆšuh kUT]et
teÎ pÑimZg]dikL \Ù}xiÄukyuh ecy{uÎvEÙ}]!
pÚiÄuÎetßin[? \EdY]gh ÙBiÄuv]N. \EdY]gemßin[?
nÙ} sášh v]Æ]N. sášemßin[, xuKiÄuv]N jIviÄu
v]N. aEÏ]L, pÑimZg]dikešÄ]L kuer kZztim \p]y
Æšuh viEdVSvÙyÆšumušv]Äi atinu EvÞi aEH]
>]zth aEnY]nYh |fÆiyuh pifÆiyuh Em]Hic{u
mX>ic{uh, xuKic{uh, du®Kic{uh, ci>ic{uh k>Çuh jIvic{u
mÉTiyuÎt]ef] mnuSYmHÊVh?
|o vk dVàVÆešÙ}]h mnuSYxHjh teÎ. pEÑ, av
ek]Þum]zth xhx[k]>xáÎ>]efÎuh p>iS[kZt]sy>]
efÎuh ep]Æc{h prÇtuek]Þ[ zpEy]jnmiÙ}. p>iS[kZ
t]sy>]vfemÜil
mnuSYtVvik]xvumuÞ]kfh.
mnuSYtVvik]xÊieû jIvn]f[ DRÐh. DRÐ]Diæit
jIvitÊinu O>u ÙÑYmuÞ[ p>mm]y xV]tzßYh, Em]Ñh.
Ey]gvuh, Ey]giyueT m]nd¥vuh: cuÕuh k]feÏTuÎ
aEnkviDh
jIvitÆL
|o
p>mÙÑYeÊ
\Îh
evc{uek]Þu zkmIk>iÄeÏTuEá]L atu Ey]gm]yi. teû
jIvith DRÐ]nukUÙh p>iS[k>ic{[ |osVE>]NmuKm]Äi
ÊIRÄuÎt]f[ Ey]gh. `Ù}]viD jIvitÆLÄumivieT
Ø]nmuÞ[. ÑfikxtYÊinuh x]m]nYxtYÊinuh aRÍ
xtYÊinuh |vieT zpcu>zpc]>mueÞÜil |ovk xtY
ÆLÄuh axtYÆLÄuh jIvEzx]tÓ]y O>u p>mxtYvu
muÞ[. A p>mxtYzp]p[tiyiÙ]f[ mnuSYeû p>iS[kZt
jIvit x]PÙYh |>iÄuÎt[. atinuEvÞiyuÔ O>uÄvuh
EcRc{yum]f[ Ey]gh.
98

HiàuDRÐp>icyh
amZth eecv mZtYuþ dVyh EdEH zptiæith
mZtYu>]pdYEt Em]H]t[ xEtYn]pdYEt¸mZth.
(mH]B]>th)
amZtvuh mZtYuvuh m>fvuh m>fmiÙ}]y[myuh |o
EdHÊilÊeÎ |>iÏuÞ[. etÕiÍ]>fek]Þu mZtYuvien
zp]piÄuÎu: xtYhek]Þu amZteÊyuh zp]piÄuÎu."
|Ä]feÏTuÎ eevviDYÆešÙ}]h Ey]gni>tn]y mnuSn[
O>u zps[nEm aÙ}. zbHmRSikešEÏ]eÙ muÄuvN, ks]Ïu
k]>N, c¥]šN, k]È]šN, kusvN, muTßN mutÙ]y
v>ueTyiTyiÙuÔ[ Ey]gikešyuh av>ueT ahgIkZt]
c]>YtVEÊyuh pÕi HiàuDRÐ s]züÆšil vRnÉic{iÈuÞ[.
m]ztmÙ}, pÑimZg]dikLÄu Ep]Ùuh gu>uØ]nh nlki
bHum]nic{iÈuÞ[ nÐueT pu>]fÆšil. O>]šueT et]<iÙuh
Øitiyuh `ß]y]Ùuh p>mxtYeÊ ÙÑYm]Äi nyiÄuÎ
ay]šueT p>m]RËik jIvitm]f[ p>mzpD]nh; at]f[
O>u Ey]giyueT m]nd¥h.
Ey]jiÄuk, OÎ]yiEc{>uk, e`kYt `ÎI aRËÆšil
Ey]gséh ariyeÏTuÎu. ciÊvZÊikeš niE>]DiÄuÎ
t]f[ Ey]gemÎu Ey]gs]züÊiÙuh pryuÎu. vY¬iyil
Øitiecy{uÎ jIv]«]vuh xm¨ixV>Upn]y p>m]«]vuh
tÐil Ey]jiÄuÎtu teÎ Ey]gh. Ey]gm]RÅÊil
c>iÄuÎven x]DkN `Îu pryuÎu. x]Dkeû Øiti
gtiÄnuxZtm]y aEnk Ey]gm]RÅÆšuÞ[. avey
ep]tuv]yi kRÐEy]gh, B¬iEy]gh, ¡]nEy]gh,
>]jEy]gh `ÎI Ep>ukšil viBjic{i>iÄuÎu. p>¾>h
b³eÏÈt]f[ O]E>] Ey]gm]RÅvuh. O]E>]ÎiÙuh n]Ùuh
99

HiàuDRÐp>icyh
Ey]gÆšuh EcRÎi>iÄuh.
ek]Þu Ep>u niþyiÄuÎu.

mußinilÄuÎEtEt]

atu

kRÐEy]gh: DRÐ]nukUÙh av>v>ueT et]<iÙukL
ecy[tuek]Þ[, |osVE>¢ynux>ic{[ zpvRÊiÄuÎt]f[
|o Ey]gÊieû xVB]vh. |osV>]RÏfbuÍY], an]x¬
n]yi zpvRÊiÄuEá]L aHß nsic{[, aß®k>fÆL
pviztm]kuÎu.
s]züviDizpk]>muÔ
AzsmDRÐÆL,
y¡h, d]nh, zvth, DRÐzpc]>h mutÙ]yv kRÐEy]g
ÊiÙuLeÏTuÎu.
"suBkRÐhek]Þu xuKvuh p]pkRÐhek]Þu du®Kvuh
\Þ]kuÎu. ecy[t kRÐm]f[ xRv{zt PÙiÄuÎt[.
ecy{]Êtu `Æuh anuBviÄuv]N kiÈukyiÙ}. atuEp]eÙ
xVRÅh, EB]gÆL, niæ, buÍi |etÙ}]h |vieTÊeÎ
ecy[t mnuSYzpyøhek]Þu kiÈuÎu. ecy[t zpyøÊieû
piÎ]eÙ eedvh (B]gYh) ecÙ}uÎu. OÎuh ecy{]ti>iÄuÎ
ARÄuh teÎ O>u vüuvuh ek]TuÄuv]N eedvÊinu
x]ÍYmÙ}" `Î[ mH]B]>Êil pryuÎu. xuKEB]gÆLÄu
zpyøh EvfemÜil p>mxuKÊinu xviEsSm]y zpyøh
AvsYm]fEÙ}].
B¬iEy]gh: kRÐEy]gÊilteÎ B¬i¿u zp]D]nY
muÞvuEá]L atu B¬iEy]gm]yi. x]D]>f EýHh,
Ezpmh, `ÎÙ}]h pryuÎ B]vh |osV>Ül niÙyurÏi
ÄuÎtuteÎ p>mB¬i. viviD B¬iB]vÆeš p>], ap>]
`Îu >Þ]yit>h ci>ic{i>iÄuÎu. zp]>hBdsyil gof
B¬iyueT GÈÊil s>iy]y gu>uvieû anuzgHvuh
EmlEn]Èvuh \Þ]yi>iÄfh. 'Bgv]eû n]mgufÆL
100

HiàuDRÐp>icyh
kIRÊnh ecy{uk, x[m>fh, p]dExvnh, aRc{nh, vành,
d]xYh, xKYh, A«niEvdnh' `ÎiÆen B]gvtÊil
nvD] B¬iey prÇi>iÄuÎu. n]mkIRÊnh, jph, pUj,
DY]nh, EÑzt]>]Dn n]>]yfB]Evn n>en ExviÄuk
`Îiv niS[k]mB¬i všRÊuÎu. p>mEzpmxV>upn]y
|osV>Ül xRv{]RÏfh ecy[t B¬eû vic]>vuh v]Äuh
zpvZÊiyuh
cuÕup]Tuh
divYxoH]RÌÊieû
p>imšh
p>Êuh. B¬iÙÑfeÊÏÕi jgd[gu>u zsIsÜ>N |zpk]>h
a>ušiecy[ti>iÄuÎu.
'aEÜ]Ùm>eÊ atieû viÊukšuh, k]ßÄÙ}ien
xUciyuh, xVBRÊ]vien ptizvtyuh, m>feÊ vÔiyuh,
A<iey pu<yuh `zpk]>m]Ef] (yœ]zkmÊil pÕiy
p>ix>Êil tniey mušc{[, ariy]et AkZ¨m]yi,
annYEzpmpURv{h, p>m]vÙhbm]yiÄ>uti azptiHtgti
y]yi `ztk]Ùh k<iÇ]Ùuh) zp]piÄuÎt[ azpk]>h
xRv{]ß>Y]miy]y p>msiveû p]d]>viàÆeš zp]pic{[
avieTÊeÎ xd] Ùyic{unilÄuÎ mEn]vZÊieyy]f[
B¬ieyÎu pryuÎt[.'
¡]nEy]gh: xlkRÐÆšuh |osV>DY]nvuh, tÊV
vic]>vuhek]Þu pURÉm]y |osV>x]DnyueT \ÎtniÙ
y]f[ ¡]nEy]gh. ¡]ni |osV>enÏÕi m]ztm]f[
k]fuÎtuh pryuÎtuh anuBveÏTuÊuÎtuh. |o niÙ
yil xuKvuh du®Kvuh mÕuh eedVtB]vÆšumiÙ}]t]vuÎu.
aeedVt]nuBUti EnTuÎ ¡]ni xVyh |osV>n]yi
ÊI>uÎu.

101

HiàuDRÐp>icyh
smh, dmh, \p>ti, titiÑ, zsÍ, xm]D]nh, `ÎI
sm]diST[kxáÊi, nitY]nitYvüuviEvkh, eev>]gYh,
zbª¡]nhek]Þu
xhx]>p]seÊ
nsiÏiÄuv]N
AzgHiÄuÎ mumuÑutVh `ÎI x]DnkL ¡]n
m]RÅÊil zpD]neÏÈvy]f[. tÊVmxY]dimH]v]kYÆL,
zbªniæn]y gu>uviÜlniÎu xVIk>ic{[ x]Dnecy[tu
x]Ñ]t[k>iÄuÎtuh ¡]nEy]gm]f[.
¡]Enn tu td¡]nh EyS]h n]sitm]«n®
EtS]m]ditYvj[¡]nh zpk]syti tt[p>h.
(Bgvd[gIt 5.16)
AÍY]«ik¡]nÊ]l a¡]neÊ nsiÏic{v>ueT
¡]nh, xU>YN vüukešeyÎEp]eÙ p>m]«]vien
zpk]siÏiÄuÎu.
>]jEy]gh: b]HYzppWÊieÙ tÊV]EnVSfÆLÄuh
gEvSfÆLÄuh EvÞiv>uÎ ~k]zgtyueTyuh cißyu
eTyuh ptiNmTÆ[ ~k]zgtyuh cißyuh Evfh xUÑ[m
zppWÊieÙ tÊV]EnVSfÊiÎ[. AdYEÊtu k]Ù
Eds]vØkšueT p>iDiyil epÈ>]efÜil >Þ]mEÊt[
av¿tItm]f[. ØUÙm]y s>I>eÊyuh xUÑ[mm]y mnÓi
enyuh xV]DInm]Äiy EsSh zpkZtieyyuh xV]DInic{u
ek]Þ[ zpkZtiÄu aDIsn]yi Øitiecy{uÎ |osV>nil
`ÊiEc{>]N Ey]giÄu x]DiÄuÎu. |o >]jEy]gÊin[
`Èu ahgÆšuÞ[. ymh, niymh, Axnh, zp]f]y]mh,
zptY]H]>h, D]>f, DY]nh, xm]Di `ÎI Ey]gÊieû
a¨]hgÆL O>u xd[gu>uvieû kI<ilm]zth x]Dnecy[tu
anuBveÏTuEÊÞt]f[. mnuSYmnÓieû ad[Buts¬ikL
102

HiàuDRÐp>icyh
evšieÏTuÊuÎt[ >]jEy]gh muEKny]f[. >]jEy]gi
aBY]xhek]Þu ciÊvZÊikeš niE>]DiÄukyuh xVp[nh,
j]zgt[, xuSup[ti `ÎI avØ]ztyeÊ apzgœnh
ecy[tu zp]f]y]mh v<i p>m]Øey zp]piÄukyuh
ecy{uÎu.
"aBY]xvuh eev>]gYvuh ek]Þu mnÓien aTÄfh.
cWÙvuh, aØi>vum]y mnÓ[ `vieTeyvieT zpEvsiÄu
ÎuEv], avieTnieÎÙ}]h atien piNvÙic{u A«]vil
ÊeÎ \rÏic{u niRÊfh. |zpk]>h `EÏ]<uh A«]vil
~k]zgciÊn]yi p>isuÍn]yi>iÄuÎ Ey]gi Ay]xh
kUT]et zbªviSym]y p>mxuKeÊ anuBviÄuÎu."
(gIt. 6.25).
|o Ey]gm]RÅÆLeÄÙ}]h zpEtYkh Ey]gs]züÆ
šuÞ[. aveyÙ}]h aBYxic{riy]N viSm]efÜil "viEvk]
nàx]HitYxRv{xVh" OÎuh >Þuh B]gÆL x]vk]sh
v]yic{u pÚic{u k]>Yh mnÓiÙ]Äh.
nUrunUr]skšil
kuTuÆi,
k]mEzk]DÆešÊeÎ
aEÆyÕh Azsyic{[ k]mEB]gÊinuEvÞim]zth pfmuÞ]
Ä]N p>izsmiÄuÎ Axu>xáÊuk]>n]v]et mnuSYN
mnuSYn]yi jIvic{[ \y>femÜil O>u Ey]gmRÅh
avÙhbiEc{ pÕU. at]f[ k>uf]mURÊikš]y Hiàu
äSim]R nEÐ]G>ušiec{y{uÎt[: aÙ}Ey] amZttVÊieû
a>umÄiT]ÆEš (p]pikEš! `ÎÙ}) niÆEšv>uh EkLÏiN!
divYEÙ]kÆšil aDivxiÄuÎvE>! niÆšuh EkLÏiN!
|t] v<i kÞi>iÄuÎu. |o |>ušil nieÎÙ}]h purÊu

103

HiàuDRÐp>icyh
kTÄuv]N O>u m]RÅmuÞ[. atu tmÓiÎÏurÊuÔ p>m
pu>uSen ariyuÎtuteÎ; Eve>]>u v<iyumiÙ}'
sZfVßu viEsV amZtxY puzt]®
A Ey d]m]ni divY]ni tØu®
Evd]HEmth pu>uSh m]H]ß
m]ditYvRÉh tmx® p>ü]t[
tEmv vidVtV]timZtYuEmti
n]nY® pÖ] vidYEt¸yn]y
(EsVt]sVtE>]pniSÊ[)

104

HiàuDRÐp>icyh

13. kRÐgti
HiàumtÊieÙ aTiØ]ntÊVÆšieÙ]Îfu kRÐ
xiÍ]ßh. kRÐÊieû mRÐh ariÇvR xd] xßu¨>]yi
t]ß]ÆšueT zpvZÊikL yœ]Ey]gYh ecy[tuek]Þi
>iÄuh e`sV>YxáÎtyil avR aHÜ>iÄyiÙ}; d]>izdY
Êil
anYe>
p<ic{uek]Þu
aÙx>]yi>iÄyumiÙ}.
~tvØyiÙuÔv>uh
ni>]seÏETÞtiÙ}.
`Ù}]vRÄuh
Asyuh AsV]xvuEmki puE>]gmiÏiÄuÎt]f[ Hiàu
DRÐh.
kRÐséÊinu zpvZÊieyÎRËh. zpvZÊiyueTyuh
atieû PÙm]yi B]viyil xhBviÄuÎtieûyuh xhb³
eÊ atu xUciÏiÄuÎu. |o EÙ]kÊil y]et]Îuh
y]dZ¢ikm]yi xhBviÄuÎiÙ}. `Ù}] k]>YÆLÄuh O]E>]
k]>fmuÞ]yi>iÄuh. pÙEÏ]<uh n]mtriyuÎieÙ}Îum]zth.
pEÑ, xhB]vYÆš]y pÙtienyuh nÐueT zpyøhek]Þu
m]ÕimriÄuÎEt]? aEt, atinumuÞ[ k]>fh. O>]L
OÎ]zgHiÄuÎu, atienpÕi vic]>iÄuÎu. A vic]>h
zpvZÊiyil ek]Þuv>uÎu. |Æen |¢, vic]>h, zpvZÊi
`ÎI mUÎu c>TukLek]Þu pi>ic{i>iÄuÎt]f[ kRÐh.
"AvsYh xZ¨iyueT m]t]vef"Î aBizp]yEÊÄ]L
xtYvuh yu¬iyu¬vum]f[ kRÐÊieû pURv{]p>b³
xiÍ]ßh.
m]ÆyÞiyilniÎ[ m]vuh, EtÆyilniÎ[ etÆumu
Þ]yi. m]Æ ku<ic{iÈiÈ[ etÆuÞ]vfemÎu vic]>iÄri
Ù}EÙ}]. atuEp]eÙteÎ O]E>] D]nYÆšuh. ciÙtu Evgh
105

HiàuDRÐp>icyh
PÙh t>uÎu, ciÙtu kuerÄ]Ùh k<iÇuh; vitc{tu
ek]y{uÎu.
O]E>]>uÊ>uh
ni>ß>h
AzgHiÄukyuh
zpvRÊiÄukyuh ecy{uÎtnux>ic{[ kRÐPÙh anuBvi
ÄuÎu. vY¬ieÄÎEp]eÙ ~ÕÄurvukšnux>ic{[ kuTuhb
Êinu xmud]yÊinuh >]¨Êinuh kRÐPÙmuÞ[. |o
aTiØ]nÊil, HiàuÄšueT kRÐEd]Sm]f[ aD®ptn
k]>femÎu mnÓiÙ]Äh. atuEp]eÙteÎ >]z¨Êieû
avØyuh.
|tin]l
'aEy{]
|eteû
kRÐPÙ
m]Ef!'`Îu tÙ¿u ky{uh ek]TuÊu viSÉn]yi>iÄuÎtuh
DRÐmÙ}. aD®ptnmuÞ]eyÜil aBYuË]nvumuÞ[; ni>]s
eÏÈi>iÄ]et kuerÄUTi k]>Ygo>vEÊ]Tuh viEvkEÊ]Tuh
kUTi zpvRÊiÄefemEÎ \ÔU.
teû B]gYviD]t]v[ t]NteÎy]f[. teû sztuvuh
miztvuh t]NteÎ. 'teÎ t]NteÎ \yRÊfh; teÎ
t]NteÎ t]<[Êi viT>ut[. t]N teÎy]f[ teû sztu.
t]N teÎy]f[ teû b³u.' 3 `Î]f[ gIEt]pEdsh.
kRÐPÙeÊ nÐueT |c{y[eÄ]Êu nÙ}tuh tIy{tum]Äi
m]Õ]nuÔ s¬i nmuÄuÞ]yi>iEÄ `Ù}]Õinuh kRÐPÙ
eÊÄuÕeÏTuÊi aÙx>]yi>iÄuÎve> 'k]pu>uSNm]R,
niàiÄeÏETÞ mnuSYR `Î]f[ BRÊZH>i pryunt[.
xVs¬iek]Þu A kRÐPÙeÊ jyic{[ po>uSh EnTi
muEÎruk. aÆenyuÔ \lx]HikLeÄ Es]Bnm]y B]vi
yuÞ]vukyuÔu.

3

\ÍE>d]«n]«]nh n]«]nmvx]dEyt[
Aee«v HY]«En] b³u>]ee«v>ipu>]«n® (gIt. 6.5)
106

HiàuDRÐp>icyh
'\X]Hinh pu>uSxihHmueepti ÙÑ[mI®'
b]HYEÙ]kh niÆeš Ezd]HiÄuÎu `Îu xÜˉic{u
ek]Þu, 'EH]! |o eckuÊeû EÙ]kh!' `eÎÙ}]h murviši
kUÈuÎtin]l niÆL du®KÊinuEml du®Kh kUÈievc{[
xVßh
ap>]Dh
vRÍiÏiÄukm]ztm]f[
ecy{uÎt[.
du®KEÊ]Tu kÔvuhkUTi EcRÄuky]ft[. nmuÄu nÐueT
k]>YhteÎ En]Ä]nuÞ[. aztyuh nmuÄu ecy{]vuÎt]f[.
kuer n]šEÊ¿u mÕuÔve> nÎ]ÄuÎtilniÎu vi>miÄu
kyuh ecy{uk. nmuÄu m]RÅeÊ anYUnm]Ä]h. ÙÑYh
xVyh En]ÄieÄ]Ôuh, `eßÎ]l nÐueT jIvith xÊuh
niRmÙvum]kueÎÜil m]ztEm EÙ]kh xÊuh niRmÙvum]
k]N nivZÊiyuÔU. atu O>u PÙm]f[; n]h atinuÔ
EHtuvuh. atin]l nmuÄu xVyh suÍIk>iÄ]h; neÐ
ÊeÎ Ed]SmÕv>]Ä]h' x]mi viEvk]nàeû |o kRÐ
xEàsh '\ÍE>d«]nh ..' `Î gIEt]pEdsÊieû xjIv
vY]KY]nm]f[.
|o EÙ]kh vI>Nm]RÄnuBviÄ]nuÔt]f[. 'n]ym]«
bÙHIEnn ÙBY®" duRb{ÙNm]RÄu A«]vien ariv]N
x]ÍYmÙ}; 'BUeetY n zpmditvYh' \Êmk]>YÆšil
\lx]Hikš]yi>iÄuk. aÙx>]yi>iÄ>ut[; 'aßvß |Em
EdH]®' |o s>I>h nsVm]kuÎu. 'avin]si tu tdViÍi'
ansV>m]y A«]vien ariyuk. kRÐEfYv]Dik]>Eü;'
kRÐh ecy{uv]N m]ztm]f[ ninÄDik]>h. 'mu¬xhg®
xm]c>' Ax¬iyiÙ}]et kRÐh ecy{uk; 'Ey]g® kRÐxu
kosÙh' kRm]c>fÊiÙuÔ kosÙm]f[ Ey]gh |tY]di
DRÐxU¬ÆešÙ}]h 't]NteÎy]n[ teû B]gYviD]t]'
evÎ kRÐtÊVh vIÞuh vIÞumud[Eb]DiÏic{uek]Þi>i
107

HiàuDRÐp>icyh
ÄuÎu. |o kRÐh |osVE>]NmuKm]yi>iÄuEá]L kRÐ
Ey]gm]yi. atuek]Þ[ ni>HÜ]>n]yi, |osV>]RÏf
buÍY] kRÊvYm]y kRÐÆL ecy[tuek]Þi>iÄfh.
'm]mnux[m> yuÍY c'.
|o zppWÊil tWhek]ÔuÎ pÙ vWnkšuh n]h
k]fuÎuÞ[. xd] du®Kitn]y Dnikenyuh xuKiy]y
d>izdenyuh, pirviyiEÙ muTß>uh ku>uT>uh ecviT>um]y
ve>yuh, epeÈÎu pfÄ]>]vuÎve>yuh d>izd>]vuÎv
e>yuh, aBYüvidY>]y viQ[™ikešyuh, vidY]BY]xviHIn
>]y xmRËe>yuh k]fuÎuÞ[. zptYÑÊil nÙ}v>]y
jnÆL k¨tynuBviÄuÎtuh du¨Nm]R xuKmnuBvi
ÄuÎtuh `Ù}]h gHnm]y kRÐÊieû gtiy]f[ evši
eÏTuÊuÎt[.
ariv[,
ariyeÏETÞt[,
ariyuÎvN
`ÎiÆen kRÐÊinu mUÎu k]>fÆL \Þ[. m]y]Em]H
vÙyilniÎu Em]citm]y DI>N atu xV]«s¬iy]l
ariyuÎu.
m]viNEml kÞ m]á<h `riÇiÈu BujiÄuv]N
AzgHic{ Eg]p]ÙN muÎu kÙ}ukL epruÄieyTuÊu.
avyil O>u keÙ}riÇuk<iÇu. >Þ]mEÊtu ek]eÞri
y]N
O>uÆuÎu.
mUÎ]mEÊtu
|TEÊky{ilteÎ
yi>iÄuÎu. |o mUÎu kÙ}ukšuh ÙÑYh etÕiEÏ]y]EÙ]?
vIÞuh zsmiÄukteÎ. O>uvN mu´MÊieÙ kRÐv]xn
kEš]TukUTi jniÄuÎu. atieû niyzßfh |ni nÐueT
eekyiÙÙ}. PÙemß]y]Ùuh anuBviÄukEy niRv{]HmuÔu.
`riÇu k<iÇ kÙ}ienEÏ]eÙ, |o jMÊilÊeÎ n]h
ecy[t kRÐÆL pÙtuh O>u p>iDive> nmuÄu
niyzßfviEDym]f[. `riy]En]ÆiÏiTic{i>iÄuÎ >Þ]
108

HiàuDRÐp>icyh
meÊ kÙ}ienEÏ]eÙ, AdYEÊtu ÙÑYh etÕiEÏ]eyÜil
kuErÄuTi ÙÑYhEn]Äi xmRËm]eyriy]N x]DiÄuh.
|Theeky{il Bzdm]yievc{i>iÄuÎ mUÎ]meÊ kÙ}ien
EÏ]eÙy]f[ nmuÄini ecy{]nuÔ kRÐÆL. atu
pURÉm]yuh nmuÄu viEDym]f[. |o ztiviDkRÐ gtiey
zp]>çh, Ag]mikh, xWith `ÎI Ep>ukšil t>h
ti>ic{i>iÄuÎu. (1) mu´NmÊieÙ kRÐPÙÆL v]xn]
>UpÊiÙuh mÕuh anuBviÄuv]N n]h b]ÍYØ>]f[. (2)
|o jMÊil |Etve> ecy[t kRÐPÙÆL avyil
pÙtuh EvfemÜil nmuÄiniyuh m]Õ]vuÎt]f[. ~kEds
PÙÆL anuBvic{uh k<iÇi>iÄuh. (3) |ni ecy{]ni>i
ÄuÎ kRÐÆL aveyÆen ecy{femÎu tI>um]niÄu
v]nuh zpvRÊiÄuv]nuh nmuÄu pURÉxV]tzßYmuÞ[. O>u
pEÑ muáuecy[t xt[kRÐPÙÆešEy] duS[kÄRÐPÙ
ÆešEy] Etc{um]y[cukšy]nuh |niyuÔ tIzvyøhek]Þu
x]DiEc{¿]h.
|o ztiviDkRÐgtiyil mUÎuviD t]pÆL neÐ
pißuTRÎuek]Þi>iÄuh. AÍY]«ikh, ADiBotikh, ADi
eedvikh `Îivy]f[ mUÎuviDh du®KÆL (1) AÍY]«ik
du®Kh s]>I>ikvuh, m]nxikvum]y ADivY]Dikš]l \Þ]
kuÎ du®Kh. (2) ADiBotikh HihzxjßuÄš]Ùuh, kÔN,
vWkN, sztu mutÙ]y v>]Ùuh \Þ]kuÎ du®Kh. (3)
ADieedvikh ativZ¨i, an]vZ¨i, ek]TuÜ]Õ[, |TimiÎl
`Îivy]l \Þ]vuÎ du®Kh. |o ztiviDt]pÆšilniÎuh
mu¬>]vfemÜil DRÐniæ>]vfh. aÆen xVßh
zpyøÊ]l
kZtkZtY>]v]emÎu
pt¡ÙimHRSi
pryuÎu.: 'atYßdu®KnivZtY]kZtkZtYt]®.'
109

HiàuDRÐp>icyh
"kÉuh, mnÓuh, v]Äuh, p]fip]d]diyuhek]Þu n]Ùu
t>Êil kRÐÆL ecy{uÎu. `zpk]>h kRÐh ecy{u
ÎuEv] azpk]>h PÙh EnTuÎu. kRÐPÙm]yi |TviT]
etyuh |TkÙRÎuh xuKdu®KÆL n]h anuBviÄuÎu.
kRÐh pufYEm] p]pEm] AyieÄ]ÔeÈ; atinu n]smiÙ};
PÙh tÎiEÈ atu aTÆukyuÔuh 4."
`Î]l zpvZÊieyTuÄ]etyi>iÄ]emÎuh vY]Em]Hi
EÄÞ. atieû PÙÆL gItyilÊeÎ cUÞiÄ]Èiyi
ÈuÞ[;
“~et]>u mU™]«]v[ eek, k]l mutÙ]y kREÐzàiy
Æeš aTÄiniRÊi, viSyÆešÏÕi x[m>ic{uek]Þi>iÄu
ÎuEv] ay]šueT Ac]>h kpTm]yiÈuÔt]f[ 5.”
“viSyÆešÏÕi vic]>ic{uek]Þi>iÄuÎvn[ avyil
b³muÞ]kuÎu. A b³ÊilniÎu k]mh (AzgHh)
\Þ]kuÎu. k]mÊilniÎu Ezk]Dvuh Ezk]DÊilniÎu
Em]Hvuh (aviEvkvuh) Em]HÊilniÎu xmZzBhsvuh, |o

4

cÑuS] mnx] v]c] kRÐf] c ctuRviDh
ku>uEt y]dZsh kRÐ t]dZsh zptipdYEt
ni>ß>h c mizsh c ÙBEt kRm p]RËiv.
kÙY]fh ydi v] p]ph n tu n]Es]¸xY vidYEt
(mH]B]>th. s]. 290.15)
5
kREÐzàiy]fi xhymY y Ax[Et mnx] x[m>N
|zàiy]RË]N vimU™]« miœY]c]>® x \cYEt. (gIt. 3.6)
110

HiàuDRÐp>icyh
O]RÐyiÙ}]y[myilniÎu buÍin]svuh \Þ]vuÎu. buÍi
n]sÊ]l avN nsiÄuÎu 6."
mn®zpx]dÊl du®KÆešÙ}]h nsic{ s]ßciÊeû
buÍi EvgÊil zptiæitm]yiÊI>uÎu 7. A xd[buÍikeš
t]m>yiÙey
evÔemÎEp]eÙ
p]ph
b]DiÄuÎiÙ}.
"ÙipYEt n x p]Epn pd[mpztmiv]hBx]."
atin]l A«]vien Et>]šiy]yiÈuh, s>I>eÊ >œ
m]yiÈuh, buÍiey x]>œiy]yuh, mnÓien kTiÇ]f]yuh,
|zàiyÆeš kuti>kš]yuh, viSyÆeš av¿u xW>iÄu
v]nuÔ diÄukš]yuh k>uti 8 xVyh niyzßic{ xlkRÐ
m]RÅÊil c>iÄfh.
“|osV>en Azsyic{[ j>]m>fÆšilniÎu mu¬>]ku
v]N zpyøiÄuÎvR A zbªeÊyuh `Ù}] A«tÊVÆ
ešyuh `Ù}] kRÐÆešyuh ariyuÎu 9.”

6

DY]yEt] viSy]N puhx® xhgx[EtSUpj]yEt
xhg]t[ xhj]yEt k]m® k]m]t[ Ezk]ED]¸Bij]yEt
Ezk]D]d[Bvti xhEm]H® xhEm]H]t[ xmZtivizBm®
x[mZtizBhs]d[ buÍin]Es] buÍin]s]t[ zpfsYti. (gIt 2.62)
7
zpx]Ed xRv{du®K]n]h H]ni>ExY]pj]yEt
zpxÎEctEx] HY]su buÍi® p>YvtiæEt. (gIt 2.65)
8
A«]nh >œinh viÍi s>I>h >œEmv c
buÍih tu x]>œih viÍi mn® zpzgHEmv c
|zàiy]fi Hy]n]HuRv{iSy]hx[EtSu Eg]c>]N
AE«zàiymEn]yu¬h EB]E¬tY]HuRÐnISif® (kÚ. \. 3.3.4)
9
j>]m>fEm]Ñ]y m]m]zsitY ytßi Ey
111

HiàuDRÐp>icyh
“ansV>vuh xREv{]t[kZ¨vum]yiÈuÔt]f[ zbªh.
zbªÊieû jIvxV>UpÊiÙuÔ B]vm]f[ aÍY]«h. xRv{
BUtÆšueTyuh AviRB]vÊinuh aBivZÍiÄuh k]>fm]
yuÔ y¡m]f[ kRÐh” 10 `Î[ gItyuh \pEdsiÄuÎu.
atin]l xlkRÐhecy[tu xd[gtiyTy]N zpiy
xß]nÆEš]Tu v]XÙYniDiy]y m]t]vienEÏ]eÙ Hiàu
DRÐh \pEdsiÄuÎu

Et zbª tdVidu® kZtümÍY]«h kRÐc]KiÙh (gIt. 7.29)
10
aÑ>h zbªp>mh xVB]Ev]¸ÍY]«mucYEt
BUtB]Ev]d[BvkE>] vixRÅ® kRÐxh¡it® (gIt. 8.3)
112

HiàuDRÐp>icyh

14. punR´Mh.
n]h `vieTniÎu vÎu, `Æen vÎu, `ßinu vÎu,
`EÆ]Èu Ep]kuÎu, jnnm>fÆešß[, pURv{jMmuEÞ]?
punR´MmuEÞ]? |tY]di Ec]dYÆL |Îuh |ÎEÙyuh
tuTÆiytÙ}. EÙ]k]>hBemeÎ]ÎueÞÜil aÄ]Ùh mutl
Ec]diÄuÎ Ec]dYÆš]fiv. Aüiknuh n]üiknuh A«
v]diyuh p¥itnuh p]m>nuh `Ù}]v>uh jIvitÊieû pÙ
GÈÆšiÙuh |Et Ec]dYh AvRÊic{i>iÄuh. pÙRÄuh Dum
pTÙÊieÙ Ec]dYci×hEp]eÙ avY¬Æš]fiv. apURv{h
ciÙR a¡]ntimi>]³k]>eÊ EBdic{uecÎu xtYØiti
kÞriyuÎu.
ztik]Ù¡]nikš]y mHRSIsV>Nm]R zppWxÊey
keÞÊiyEt]eT]Ïh pURv{jM punR´MÆešeßÎuh
k]ÈiÊ>uÎuÞ[.
eejnboÍmtÆšuLeÏeT
B]>ÊieÙ
HiàuDRÐs]KkešÙ}]h |o punR´MxiÍ]ßh ahgIk>i
c{iÈuÞ[. m>fByÊ]l |osVvisV]xikš]yv>uh, mZtEdH
Æeš putc{u xUÑiÄuv]N eváleÄ]ÔuÎv>um]y
anYmtØ>uh HiàuDRÐxiÍ]ßÊiEÙÄu x]vk]sh
aTuÊuv>uÎuÞ[. puE>]gmic{uek]Þi>iÄuÎ Botiks]züh
(xyNx[) O>u p>iDive> HiàuDRÐxiÍ]ßÆeš etšiyi
Äuk m]ztm]f[ ecy{uÎt[.
`ÉmÕ jnnm>fÆL O]E>] nimiSvuh nTÎuek]Þi
>iÄuÎu. nÐUeT s>I>ÊilÊeÎ `EÏ]<uh |o jnn
m>fczkh ti>iÇuek]Þi>iÄuÎu. \fRÎi>iÄuÎtuh
\rÆuÎtum]y avØkL |tieû ecriey]>ud]H>f
113

HiàuDRÐp>icyh
m]f[. zpkZtiyiEÙ¿uteÎ En]Äuk, divExn xU>YN
ki<Äu \diÄukyuh pTiÇ]ru aümiÄukyum[ ecy{uÎu.
jÙh Aviy]yi EmG>Uph ek]Ôukyuh vIÞuh m<y]yi
vRSiÄukyuh ecy{uÎu. p]rkL ep]ÈiÊkRÎu mFt>ik
š]yuh mFt>ikL xhGÈEn]ÿhek]Þu p]rkš]yuh
BviÄuÎu. pklEp]yi >]ztiy]vukyuh >]zti m>ic{u pkÙ]
vukyuh atuEp]eÙ pÑÆšuh m]xÆšuh aynÆšuh
AvRÊic{uek]Þi>iÄyuh ecy{uÎu.
diny]minYo x]yh zp]t®
sisi>vxßo pun]>]yt®
k]Ù® zkI™ti g¢]tY]yu
üdpi n muWtY]s]v]yu®
pun>pi jnnh pun>pi m>fh
pun>pi jnnIjÚE> syfh
|H xhx]E> KÙu duü]E>
kZpy]¸p]E> p]Hi mu>]E>.
`Îu zp]RËiÄuÎtuEp]eÙ av>v>ueT kRÐv]xn
kšnux>ic{[ jnic{vN m>iÄukyuh m>ic{vN jniÄukyuh
ecy{uÎu. AzgHh, vic]>h, zpvZÊi `ÎI kRÐgti
ynux>ic{[ jIveû EdH]ß>zp]p[tiyuÞ]vuÎu. xZ¨i
eevciztYÆšuh
EÙ]keev>uÍYÆšuemÙ}]h
punR´M
xiÍ]ßÊieû etšiv]f[. xhxRÅh m]ztmÙ} |tieû
k]>fh. nÙ} m]t]pit]ÄNm]>ueT mkN du¨n]vuÎtinuh
du¨eû
mkN
si¨n]vuÎtinuh
zpH}]dN,
zDuvN,
viBISfN mutÙ]y pu>]f kœkL et]ÈiEÆ]Èu `ztey
ÜiÙuh \d]H>fÆšuÞ[. atuEp]eÙ y]dZ¢ikxhBvÆ
šumÙ} jnnm>fÆL. k]>Yk]>ftÊVÊieû ag]DtÙ
114

HiàuDRÐp>icyh
ÊieÙÊiÄ<iÇ
HiÍuDRÐ]c]>YM]R
mn®xV>Uph,
A«xV>Uph, xZ¨ixV>Uph, mu¬ixV>Uph mutÙ]yv
kÞriÇv>]f[. Botiks]züEm], vik]xv]dEm] viv>i
Ä]Ê, ABYß>m]y mnuSYeû BiÎv]xnkešÏÕi punR
jMxiÍ]ßh pURÉm]yuh viv>iÄuÎu.
|Ä]fuÎ xjIvs>I>h aÎmyEk]sh, mEn]my
Ek]sh, vi¡]nmyEk]sh, zp]fmyEk]sh, Anàmy
Ek]sh `ÎI pWEk]sÆEš]TukUTiyt]kuÎu. avyiÙUeT
yœ]zkmh jIv]«]v[, zkiy]«km]yi muEÎruÎEttu
viDÊiÙ]efÎuh HiàuDRÐs]züÆšil viv>ic{iÈuÞ[.
|tien ep]tuev ØUÙemÎuh xUÑ[memÎuh EvRti>ic{i
>iÄuÎu. pWBUt]«km]y mZFmys>I>m]f[ ØUÙs>I>h.
Ezs]zt]dipWkvuh v]g]di pWkvuh, zp]f]dipWkvuh,
aß®k>fvuh kUTiEc{RÎu 'w]N' `Î B]vnyuÞ]Äi.
Øitiecy{uÎtu xUÑ[ms>I>h. n]h ecy{uÎ xmü
kRÐÆšueTyuh p]TukL mnÓil ptiyuÎu. |o aTy]š
ÆL v]xn]>Upm]yi>iÄuh. m>fxmyÊ[ |vyil ~tu
v]xn]viEsSm]Ef] muÎiÈu nilÄuÎtu atnux>ic{u
aTuÊ jMh xVIk>iÄuÎu. ni>vDi \d]H>fÆšuh zsuti
yu¬YnuBvÆšuh ni>Êievc{[ zp]cInvuh nvInvu m]y
s]züÆšueT aTiØ]nÊil pÚic{riy]vuÎ p>mm]y
DRÐ>HxYm]f[ |o punR´MxiÍ]ßh. |o viSyeÊ
ÏÕi D]>]šh AKY]En]p]KY]nÆšuh DRÐxU¬Æšuh
nÐueT EvEd]pniSÊukšiÙuh pu>]fÆšiÙuh k]f]h.
“mnuSYN As]xV>UpNteÎy]f[, aveû AzgHh,
k]mh, `zpk]>m]kuÎuEv], azpk]>m]kuÎu aveû vic]>
vuh. avN `zpk]>h vic]>iÄuÎuEv], azpk]>h zpvRÊi
115

HiàuDRÐp>icyh
ÄuÎu. avN zpvRÊiÄuÎtuEp]eÙ \lkRS]pkRSeÊ
zp]piÄuÎu. As]vsgn]yi>iÄuÎveû mnÓ[ y]et]>u
viSyÊil muÆiyi>iÄuÎuEv] A viSyeÊ avN
11
kRmvs]l
niþym]yuh
zp]piÄuÎu.”
bZHd]>fYEk]pni SÊ[.
"mnuSN vic]>myN AkuÎu. |o EÙ]kÊil evc{[
avN `zpk]>h cißiÄuÎuEv] azpk]>h teÎ avN
|vieTniÎu zpy]fh ecy[t EsSvuh AyiÊI>uÎu 12."
mn ~v mnuSY]f]h k]>fh b³Em]ÑEy]®
mnÓ]f[ mnuSYeû b³Êinuh Em]ÑÊinuh k]>fh.
(zbªbiàUpniSÊ[ 2)
gItyil Bgv]N xVyh a>ušiec{y{uÎu.
“w]n]veÈ nIy]veÈ, |o >]j]ÄNm]>veÈ |tinumuá[
`EÏ]e<ÜiÙuh |Ù}]etyi>uÎiÈiÙ}; |niEmÙiÙuh nmuÄ]
RÄuhteÎ aÆen |Ù}]Ê O>vØ v>ikyumiÙ}.” 13

11

k]mmy ~v]yh pu>uS |ti x yœ]k]Em] Bvti tt[zktuRBvti
yt[zktuRBvti tt[kRÐ ku>uEt yt[ kRÐ ku>uEt tdBixádYEt
tEdv x¬® xH kRÐeefti Ùihgh mEn] yzt niS¬mxY
(bZHd]>fYEk]pniSÊ[ 4,4,5.6.)
12
aœ KÙu zktumy® pu>uES] yœ]zktu>x[miN
EÙ]Ek pu>uES] Bvti tEœt® EzptY Bvti (C]Eà]gY. \. 3.14.1)
13
n EtVv]Hh j]tu n]xh n tVh EnEm jn]Dip]®
n eecv n BviSY]m® xREv{ vymt® p>h (Bgvd[gIt 2.12)
116

HiàuDRÐp>icyh
“EdHiÄu |o EdHÊil b]ÙYh, yovnh, v]RÍkYh
`Îiv `ÆenyuÞ]kuÎuEv] atuEp]eÙteÎy]f[
EdH]ß>zp]p[tiy]y m>fvuh. |til DI>N du®KiÄu
ÎiÙ}.” 14
“mnuSYN p<kiy vzüÆeš \EpÑic{[ putiyvey
xVIk>iÄuÎtuEp]eÙ jIv]«]v[ (kRÐvs]l) jiRÉic{
s>I>Æeš tYjic{[ mÕu putiyvey xVIk>iÄuÎu.” 15
“|o A«]vien AyuDÆL murieÏTuÊukyiÙ}; aùi
dHiÏiÄukyiÙ}, jÙh kutiRÄukyiÙ}, v]yu Es]SiÏiÄu
kyumiÙ}.” 16
“|Ù}]Êtu O>iÄÙuh \Þ]yiv>ikyiÙ}. \Ôtu O>iÄÙuh
|Ù}]ty]vukyumiÙ}. tÊVdRsikL |o >Þu B]vÊieûyuh
xV>UpniRÉyh ecy[tiÈuÞ[.” 17
“O>iÄÙuh xV]DInmÙ}]Ê mnEÓ]TukUTiyvnuh ¡]nmi
Ù}]Êvnum]y O>uveû |zàiyÆL x]>œiyueT |fÆ]Ê
kuti>kešEÏ]eÙ xV]DInmÙ}]Êvy]kuÎu. xd] xV]DIn
m]y mnEÓ]Tu kUTiyvnuh arivuÔvnum]y O>uveû
14

EdHiEn]¸x[miN yœ] EdEH kom]>h yovnh j>]
tœ] EdH]ß>zp]p[tiRDI>züzt n muHYti. (Bgvd[gIt 2.13)
15
v]x]hxi jIRÉ]ni yœ] viH]y nv]ni gZH[f]ti nE>]¸p>]fi
tœ] s>I>]fi viH]y jIRf]nYnY]ni xhy]ti nv]ni EdHI (2.22)
16
eennh Ciàti szü]fi, eennh dHti p]vk®
n eecnh Ek}dyßY]Ep] n Es]Syti m]>ut® (Bgvd[gIt 2.23)
17
n]xEt] vidYEt B]Ev] n]B]Ev] vidYEt xt®
\BYEy]>pi dZE¨]¸ßüVnEy]üÊVdRsiBi® (gIt. 2.16)
117

HiàuDRÐp>icyh
|zàiyÆL x]>œiyueT nÙ} asVÆešEÏ]eÙ xV]DInm]yi
>iÄuÎvy]kuÎu. y]et]>]š]f[ ¡]nviHInn]yi tÊV
vic]>miÙ}]Êvn]yi xd] asuÍn]yi>iÄuÎt[ avN A
pdeÊ, Em]ÑeÊ zp]piÄuÎiÙ}. xhx]>eÊ vIÞuh
zp]piÄukyuh ecy{uÎu.” 18
jnnm>fm]kuÎ
xhx]>czkÊil
jIv]«]vien
b³ic{i>iÄuÎ As]p]sÆeš an]x¬m]y xlkRÐ
ÆešeÄ]Þ[, p>ipUtm]y mnÓil \diÄuÎ ¡]nm]kuÎ
v]šuek]Þ[, ECdiÄuv]N x]DiÄfh.
atu x]DiÄuÎtuve> aHÜ]>eÊ viE¢dnh ecy{u
Îtuve>, jIvn[ pÙviDjMÆšiÙUeT p>if]mh zp]pi
EÄÞiv>uh. a¡nuh, as¬num]y jIv]«]vu ¡]n
s¬ikeš
xá]dic{[
xRv{¡]nh
xRv{s¬num]y
p>m]«]viEn]Tu (|osV>En]T[) Ec>uÎtuve> |o p>if]m
zpzkiy nTÎuek]Þi>iÄuh.
Botiks]zü¡Nm]>uh yu¬iv]dikšuh m>fByÊil
niÎ]f[ |osV>xÜˉvuh mtvuh \Þ]yetÎu prÇiÈu
eÞÜil at[ HiàumtÊinu b]DkmÙ}. A«]v[ ansV>
m]efÎuh, xlkRÐni>tN |EÏ]<uÔtiEnÄ]L Ezsæ

18

yüVvi¡]nv]N BvtYyuE¬n mnx] xd]
tExYzàiy]fYvsY]ni du¨]sV |v x]>Eœ®
yüu vi¡]nv]N Bvti yuE¬n mnx] xd]
tExYzàiy]fi vsY]ni xdsV] |v x]>Eœ®
yüVvi¡]nv]N BvtYmnx[k]® xd]¸suci®
n x tt[pdm]p[En]ti xhx]>h c]Dig¢ti (kÚ. \. 3, 57)
118

HiàuDRÐp>icyh
m]y O>u jIvtEx]p]nÊiEÙÄu zpEvsiÄuky]f[ m>f]
nß>h ecy{uÎetÎuh atin]l AH}]dpURv{h m>feÊ
xV]gth ecy{]N x´nÆL mTiÄukyieÙ}Îuh Hiàumth
pÚiÏiÄuÎu. `Ù}] jIv]«]ÄLÄuh vš>]nuh vikxiÄ]nu
muÔ avx>h xmEtVn zpd]nh ecy[tuek]Þ[, "amZtxY
puzt]®' amZtttVÊieû xß]nÆeš `Î]f[ äSisV>
M]R mnuSYe> xhEb]Dn ecy{uÎt[. p]ph ecy{uÎvRÄuh
pufYkRÐÆš]l k>Ekr]N v<i k]ÈieÄ]TuÄuÎt]f[
HiàuDRÐh. |ÎeÙ}Üil n]eš, aTuÊ jMÊiÙeÙ}Üil
jMjM]ß>ÆšiÙUeT jIvn xhx]>du®KEm]cnh, Em]Ñh
\Þ]v]ti>iÄyiÙ}.
`Î]l m<yuh |TimiÎÙuh zpkZtiEÑ]BÆšuh vY]Di
kšuh m>fÆšuh kÞu ByÎ[ O>u eedvÊil visVxic{
viEdsIymtØRÄuh yu¬iv]dikšueT yu¬ixHmÙ}]Ê
v]dÊin]¾dm]y etÕupÕiyiÈiÙ}. zkEmf av>uh a³
visV]xÆšil niÎ[ ARS¡]nÊieû zpk]sEmÕ[ xtY
m]RÅÊiEÙÄu ti>iyuh. mZtEdHÆeš xRv{k<ivukšumup
Ey]gic{u xUÑiÄuv]nuh aÆen \Õv>ueTyuh \Tyv>u
eTyuh \yi>ieû 'nitYt' p]ÙiÄuv]nuh zsmic{v>ueT piN
g]mikLÄuh HiàuDRÐÊieû am>xEàsh AsV]xm>uši
yiÈuÞ[. mZtEdHÆeš pviztm]yi xUÑic{uev¿]N \pEdsi
ÄuÎ mtÄ]>ueT ng>ÆL |EÏ]L nivZÊiyiÙ}]et
eevdYut]G]tEmˉic{[ OÎuÎumIet OÎ]yi mZtEdHÆL
dHiÏiÄun xzád]yh k]f]vuÎt]f[. 'Bx[m]ßh s>I>h'
`Î EvEd]¬izpk]>h an]dik]Ùh mutl mZtEdHÆeš
dHiÏiÄuÎ HiàuÄLÄ[ |o p>ivRÊnÆšieÙ]Îuh
p>izBmmuÞ]viÙ}.
119

HiàuDRÐp>icyh
zp]cInk]ÙÊuteÎ HiàuÄšueT punR´MxiÍ]ßh
piÊ]grÓ[ `Î zgIÄuk]>NmuEKn zgIÄuEdsÊil zpc>i
c{i>uÎu. |o piÊgrÓ[ B]>ÊilvÎu Hiàup¥itM]>ueT
kI<il DRÐh aBYxic{i>uÎu. atuEp]eÙ aÙk[x]zÞiy]
yiÙuh ~SY]eemnriÙuh B]>Êil niÎuEp]y buÍmt
zpc]>k>ilniÎuh punR´MxiÍ]ßh zpc>iÄuv]niT
y]yi. av>ilniÎu |ojip[Õuk]>ueTyiTyiÙuh HIzbUvRÅ
Ä]>ueTyiTyiÙuh atu v]pic{u. a«]vieû am>tVeÊÏÕi
A >]jYÆšieÙ tÊVcißkNm]RÄu zpEb]Dvuh zpEc]dn
vumuÞ]yt[ B]>tDRÐÊilniÎ]f[. atu ADunik tÊV
cißkM]>iÙuh s]zü¡M]>iÙuh aTiØ]np>m]y Ezp>f
ecÙuÊiyiÈuÞ[.

120

HiàuDRÐp>icyh

15. y¡vuh zppWtÊVvuh
O>u piTi virk[, psuviNeny{[, a¨g³h, nvD]nYh,
kRÏU>h, jÙh |ztyumueÞÜil O>u x]D]>fy¡Êieû
x]mzgikš]yi. |tuteÎ kuTuhbÊilniÎu x]mUHY>]z¨I
y]TiØ]nÆšil nTÊeÏTuEá]L x]D]nx]mzgikšueT
p>im]fÆL vRÍic{[ vipuÙy¡Æš]yi p>ifmiÄuh.
pEÑ, ecrut]y]Ùuh vÙut]y]Ùuh y¡zdvYÆL pvizt
Æš]yi>iÄfemÎu niRb³muÞ[. cànvirkukL ÙBic{i
eÙ}Üil p}]viNvirku ek]eÞÜiÙuh y¡]ùi jVÙiÏic{[,
y¡zdvYÆL O]E>]Î]yi AHUtiecy{uEá]L EkLÄuÎ
"xV]H]" séh "|tu `EûtÙ}, aÆyuETt]f[" `Î
xmRÏfB]veÊ zptiPÙiÏiÄuÎu. |osVE>]p]xny]y
|o y¡ÊieÙ aùi |osV>zptIkm]f[. k]vinirmuÔ
y¡]ùijV]Ù tY]gÊieûyuh tpÓieûyuh zptIkm]f[.
jIv]«]v[, zppWh (zpkZti), p>m]«]v[ `ÎI ztiviD
zppWtÊVh |o y¡Êil aTÆiyi>iÄuÎu. yjiÄuk
tYjiÄuk
`Î aRËÊil p>¾>b³EÊ]TukUTiy
xZ¨iØitiÙyÆšuh xtV>jüEm]gufÆš]kuÎ ztiEk]
fÆšiÙUeT xd] cuÕieÄ]Þi>iÄuÎ zppWmH]y¡vuh
nmuÄu k]f]h. xlÄRÐy¡h xlPÙÆšuh duS[
kRÐy¡h duS[PÙÆšuh \šv]ÄieÄ]Þi>iÄuÎuevÎu
m]zth. xt[kRÐy¡h ecy{uÎvR DRÐeÊ Azsyic{[
EzsyÓien (xtYeÊ) En]Äiec{Ù}uÎu. av>ueT AzgH
vuh vic]>vuh zpvZÊiyuh teÎEÏ]eÙ anY>uh nÎ]yi
>iÄeÈ `Î Ezp>f]pURv{m]yi>iÄuh. avR xVßh
BÑf]dixok>YÆešEÏ]eÙ anY>ueT xuKEÑmÆšuh
121

HiàuDRÐp>icyh
|¢iÄuh. av>ueT zsÍ tlk]ÙÙ]BÊiÙÙ}. DRÐÊiÙ]
efÎu t]ˉ>Yh.
y¡tÊVeÊÏÕi, zppWtÊVeÊÏÕi, ariviÙ}]Ê
mU™]«]ÄL xV]RËeÊyuh tlk]ÙÙ]BeÊyuh muN
niRÊi kRÐh ecy{uÎu. avRÄrivieÙ}ÜiÙuh |tuem]>u
y¡m]f[, duS[kRÐy¡h. atieû PÙEm], tniÄuh
mÕuÔvRÄuh axuKvuh as]ßiyumušv]ÄukteÎ. O>u
>UpyueT suÍm]y p]Ùil aztyuh evÔh EcRÊu
>Þu>Up xá]diÄuÎve>EÏ]eÙy]fivR. tlÄ]ÙÙ]Bvuh
xuKvuh En]Äi nitYxuKvuh Ù]Bvuh avR kšÇu
kušiÄuÎu. jIvitÊieû `Ù}] turyiÙuh |o duS[kRÐ
B]vh mußinilÄuÎ k]Ùm]fEÙ}] |t[. p]pvRÍn¿u
tÄviDh eevdYM]>ueT et]<iÙuh vRÍiÄuÎu. atiEn
Ä]L E>]gikL vRÍiÄukyuh putuE>]gÆL kutic{uEkru
kyuh ecy{uÎu. |tu EzsyÓieûyÙ}, EzpyÓieû m]RÅm]f[.
jIv]«]vien xhb³ic{ nMtiMkL `ß]y]Ùuh
zpkZtiyil jgÎiyß]vieû y¡h anv>th nTÎu
ek]Þi>iÄuÎu.
pi¥]¥zbª]¥Æšil
dZsYvuh
adZsYvum]y EÙ]kÆšil |osV>eû \¢V]xni®sV]xÆL
anunimiSh xhBvic{uek]Þi>iÄuh. xZ¨iØitiÙyk]>f
n]y y¡xV>Upen ariÇvN `Ù}]h ariyuÎu.
atin]l xV]RËy¡eÊ p>]RËm]yuh, p>]RËy¡
eÊ p>m]RËy¡m]yuh p>ifmiÏiÄfemÎ[ äSIsV>
M]R a>ušiec{y{uÎu. jIv]«]vinu xV]RËmuÞ[. pEÑ
avieTÊeÎ niÎ]l >ÑyiÙ}. xV]RËh yjiÄeÏTueÎ
ÜiEÙ pE>]pk]>]RËm]yiÊI>U. `Î]l pE>]pk]>]RË
vuh xV]RËÊieû vis]Ù>UpEm AvU. pE>]pk]>]RËvuh
122

HiàuDRÐp>icyh
yjiÄeÏTfh. aEÏ]L xV]RËvumiÙ}, p>]RËvumiÙ}.
`Ù}]h p>m]RËh m]zth. |o p]>]m]RËik jIvitÊieû
zptIkm]f[ y¡kRÐh.
y¡ÊiEÙÄu HvYÆešeÄ]Þuh nmx[Ä]>Æeš
eÄ]Þuh niÆL ti>iyeÈ `Îu EvdÊiÙuh, "|zpk]>h
EÙ]kh niÙnilÄuÎtinuEvÞi A>hBiÄeÏÈt]y kRÐ
y¡czkeÊ anuvRÊiÄ]ti>iÄuÎveû AyuS[k]Ùh
p]pmym]kuÎu; avN |àiyÆešeÄ]Þu kUÊ]Tuky]f[
ecy{uÎt[" `Îu gItyiÙuh \d[Eb]DiÏiÄuÎu.
yE¡] y¡ptiRyjV] y¡]hEg] y¡v]Hn®
y¡BZd[y¡kZd[y¡I y¡Bug[y¡x]Dn®
y¡]ßkZd[y¡guHYmÎmÎ]d ~v c
|Æen viÿuxHzxn]mx[Et]ztÊil, y¡h. y¡
pti, y¡kRÊ], y¡]hgBUtn]yuÔvN, y¡PÙÆ
LÄu k]>fBUtN, y¡eÊ ~lÄuÎvN, A>hBÊiÙuh
avx]nÊiÙuh y¡h ecy{uÎvN, y¡xV>UpN, y¡
n]œN, y¡x]DnxV>UpN, y¡]ßÊieÙ PÙd]t]v[,
¡]ny¡xV>UpN, PÙ]EpÑ kUT]etyuÔ y¡h,
`ÎitY]di n]mgufÆš]l |osV>en zpkIRÊic{i>iÄu
Îtu En]Äuk. gItyiÙuh
aHh Hi xRv{BUt]n]h EB]¬] c zpBuE>v c
(w]N xkÙviD y¡ÆšueTyuh xV]miyuh avey
BujiÄuÎvnuh teÎy]kuÎu) `Î[ Bgv]N xVyh a>uši
ec{y[ti>iÄuÎu.

123

HiàuDRÐp>icyh
xVjIvith y¡m]ÄiÊIRÊv>]f[ nÐueT äSim]>uh
Ac]>YM]>uh. aÆen zppWttVh zgHic{[ |osV>
x]Ñ]t[Ä]>h EnTiyvR EÙ]kEÑm]RËh k]ÈiÊÎ
y¡xV>UpÊieû b]HYzptIkm]f[ |o aÍY]y]>hB
Êil prÇ y¡Êieû cTÆ[. "wÆšit] kÞi>iÄuÎu,
niÆLÄuh k]fic{ut>]h. wÆšueT tY]gjIvitemÆen
eyÎ[ niÆšuh kÞu pÚic{[ anux>iÄuviN. niÆLÄuh
xtYemeßÎu anuBveÏTuÊ]h" `Î]f[ tpxVikš]y
nÐueT pURv{ikM]R pryuÎt[. anYmtzpc]>kM]E>yuh,
|ÎeÊ tÊV¡]nikš]y zpxhgke>yuh Ep]eÙEy]
"wÆšueT
`<uÊuh
zpxhgvuh
pÚic{uek]ÔuviN,
wÆšueT jIvitemÆeneyÎu En]EÄÞ" `Îu Hiàu
DRÐ]c]>YM]R pryukyiÙ}.
|tinu dZ¨]ßm]yi HiàuDRÐs]züÆšil pÙ jIvit
ciztIk>fÆšumuÞ[. |Îuh Him]ÙyguHkšil tY]g
mURÊikš]y ytiv>YM]e> k]f]h. mH]B]>tÊil dDIci
mHRSiyueT A«y¡kœteÎ En]Äuk. kZtyugÊil
k]ÙEkyM]e>Î axu>vRÅh EÙ]kemÆuh vY]piÄukyuh
EÙ]knMkLÄu BISfiy]yi BviÄukyuh ecy[tu. ~k
¢zt]Diptiy]y vZzt]xu>n]yi, axu>M]>ueT >]j]vuh
eedvvuh. |o du¨M]e> nizgHic{[ EÙ]ks]ßi eek
v>uÊfemÜil tEp]Dnn]y dDIciyueT aØi ek]Þu
Þ]Äiy vzj]yuDh Evfh. atu nlk]N p>m]RË
Øitn]y
dDIcimHRSiÄu
xEß]Sm]fuÞ]yt[.
aEÌHh xVs>I>h evTiÇu EdvtkšueT aBI¨h x]Dic{u
ek]TuÊu. tpxViyueT aØiek]Þu niRÐic{ atYuzgm]y
vzj]yuDÊ]l
vZzt]xu>nizgHvuh
EÙ]k]nuzgHvuh
124

HiàuDRÐp>icyh
x]Dic{u. aÎÊinuÔ D]nYÆšilEÏ]Ùuh mÉuh kÙ}uh
EcRÊu xáÊuÞ]Äi xuKiÄuv]n]zgHiÄuÎvRÄu |o
mH]tY]geÊÏÕi xÜˉiÄuv]NteÎ x]DiÄuEm]?
|o aÎhteÎeyß]f[? jIveû bIjs¬iy]f[.
y¡Êil niÎu m<yuh, m<ek]Þu aÎvuh, aÎÊil
niÎu jIvnuh |Æen Ep]kuÎu jIveû p>if]mÆL.
|tnux>ic{[
aÎÊil
EcRÄuÎ
kÙRÏukšÜÆL
jIvenyuh b]DiÄ]ti>iÄiÙ}EÙ}]. at]f[ "aÎh n
niàY]t[, tdzVth" (aÎeÊ avEHšiÄ>ut[, A aÎh
vànIym]f[) `Î[ Evdh \pEdsiÄuÎtieû t]ˉ>Yh. "aÎ
myh Hi Ex]mY mn®" mnÓu aÎmyh teÎy]f[.
zppWtÊVh tÊVdRsnh v<iEÄ ariy]n]vU. Hiàu
DRÐ]c]>YM]R A tÊVdRsnÊieû zd¨]Äš]fEÙ}].
anYmtÆšuh ADuniks]zü¡M]>uh atieû ciÙ
m]RÅÆšil xW>ic{uek]Þi>iÄukEy] ciÙ p>iDikLve>
eceÎÊukEy] ecy[tiÈuÞ[. Him]ÙyÊieû \Êuhg
sZhgÊiEÙÄuÔ y]ztEp]eÙy]fit[. nÐueT äSim]>uh
Ac]>YM]>uh A \Îtek]TumuTiey ÙÑYm]Äi Ene>
AE>]Hfh ecy[tu. |>uvsÊuh kÞ v<ikšuh, |T¿ieT
dZsYm]y ecrusiK>Æšuh "Enti Enti" (|tÙ}, |tÙ})
`ÎriÇ[ EnRv<iÄu muEÎ]Èu ep]y[eÄ]Þi>uÎ mHRSi
m]R avx]nh xREv{]Îtm]y ek]TumuTiyil eceÎÊi.
avieTniÎu mukšiEÙÄu En]Äiy]eÙß]f[ k]fuk?
anßm]y Ak]sh. avieT ati>ukeš]ÎumiÙ}. anß]
nà]d[ButeevciztÆšueT dZsYm]ft[. avieTniÎuek]Þu
mHRSim]R t]E<]Èu En]Äi. eevviDYÆšueTyuh eev>uÍY
ÆšueTyuh zppWeevciztÆL pÙt>h v<ikšuh nim[En]
125

HiàuDRÐp>icyh
ÎtÆš]y t]<V>kšuh kuÎukšuh pu<kšuh zg]mÆšuh mÕuh
k]fuÎu. \ÎtsZhgÊiEÙÄu \Îhevc{u y]ztecy{uÎv
>il pÙ>uh |T¿vieT kÞ ecrusZhgÆešÊeÎ zp]pY
Ø]nm]eyÉi vizsmiÄuÎu. ciÙR aÆumiÆuh k]fuÎ
k]<[ckšil myÆiÄ<iyuÎu. Ever ciÙR všÇ v<ikši
ÙUeT tÏiÊTÇuvÙÇuek]Þi>iÄuÎu. Botikpd]RË
Æeš apzgœnh ecy[tu xtYh keÞÊ]N zsmiÄuÎvR
|o ØitiyiÙ]f[. y]et]ÎriÇ]l pieÎ ariEyÞ
t]yieÈ]ÎumiÙ}Ey] A xtYtÊVh keÞÊiyv>]f[
mHRSIsV>M]R.
sUnYtyilniÎu aW]rudivxhek]Þu xZ¨iÄeÏÈtÙ}
|o zppWh. |Ù}]Êet]Îuh \Þ]vukyiÙ}. \Ôet]Îuh
|Ù}]t]vukyumiÙ}. |EÆyÕeÊ B]vm]f[ |eÙ}Îuh \eÞ
ÎumuÔ avØ. atu aRÍxtYm]f[, p>mxtYmÙ}.
an]diyumnßvum]f[
zppWÊieû
zpÙyzpBvÆL.
anunimiSh nTÎuek]Þi>iÄuÎ xZ¨iØitiÙyÆšueT
bZHd[>Upm]f[ yugÆšiÙuh kˉ]ßÆšiÙuh pryeÏTuÎ
zpÙyzpBvÆL. xhGTitviGTit]vØkš]fv. xtV>j
üEm]gufÆšueT x]mY]vØyil `Ù}]h zps]ßh. xZ¨i
Øitikšil ØUÙm]yuh zpÙyÊil xUÑ[mm]yuh niÙ
ek]ÔuÎ
jIv]«]Äšuh
zpkZtiyuh
p>hep]>uš]y
p>m]«]vieû ahsÆš]f[. xt[cit[AnàxV>Upm]f[
zppWtÊVh. atriÇ]l `Ù}]h ariÇu.
buÍip>m]y arivÙ}, anuBUtip>m]y ariv]f[ s>i
y]y ariv[. atin]f[ eedVth, eedt]eedVth, aeedVth
mutÙ]y ariviNniÙynÆL k]ÈiÊÎi>iÄuÎt[. eedVt
ÊiÙi>uÎuek]Þu aeedVth \pEdsic{]l v<ietÕuh. atu
126

HiàuDRÐp>icyh
mH]p]pm]f[.
aeedVt]nuBUti
xiÍic{vN
m]ztEm
aeedVth \pEdsiÄ]vU. zppWÊil p>m]«]vieû
xhviD]nmnux>ic{[ nTÎuek]Þi>iÄuÎ y¡h nmuÄu
m]RÅdRskm]yi>iÄfh. xZ¨i yjiÄeÏTuEá]L Øiti
yuh, Øiti yjiÄeÏTuEá]L Ùyvuh, Ùyh yjiÄeÏTu
Eá]L xZ¨iyumuÞ]kuÎtuEp]eÙ y¡kRÐdV]>] "w]N"
`Î B]vh yjiÄeÏTuEá]L
zppWtÊVmriÇnuBv
eÏTuh. aœv] t]mxgufeÊ y¡h ecy{uEá]L (tY]gh
ecy{uEá]L) >]jxgufvuh, >Ej]gufeÊ yjiÄuEá]L
x]tVikgufvuh, |o mUÎu gufÆešyuh yjiÄuEá]L
p>m]nàvuh zp]piÄuÎu. |tuh EkvÙ buÍip>m]y
arivÙ}. mEn]buÍYHhk]>ÆešÙ}]h tÙkuniÄuÎ anuBv
¡]nm]f[.

127

HiàuDRÐp>icyh

16. avt]>h
"avt]>] HYxhEKYy] HE>® xÊVniEDRdVij]®"
Bgv]eû avt]>ÆL axhKYm]f[, anßm]f[ `Î[
B]gvtÊil prÇiÈuÞ[. aÆen xHzx]éÆš]yi yug
yug]ß>Æš]yi `ztEy] avt]>Æšuh zp]duRB]vÆšuh
ARSB]>tÊiÙuÞ]yiÈuÞ[. |Îu visVmtzpv]ckM]>]yi
p>igfiÄeÏTuÎ mH]M]RÄu muNpuh piNpuh B]>tÊil
avtIRÉ>]yi divY]ÛutjIvith nyic{i>uÎ mH]«]Ä
šueT Ep>il visVmtÆL Ø]piEÄÞivÎiÈiÙ}. `ÜiÙuh
B]>tÊieÙ O>u avt]>pu>uSN teÎy]f[ |o yugÊi
Ù]dYeÊ visVmtzpv]ckN. zsIbuÍ]vt]>vuh buÍmt
Êieû visVvY]pkm]y zpc]>vuh \Þ]yi `ztEy]
nUÕ]Þu k<iÇiÈ]f[ zkiüumtvuh muHÐdumtvuh \Þ]
yt[.
aÆen apURv{m]yi AviRBviÄuÎ mH]«]Äšil
O>]L m]ztEm |osV>dUtEn] |osV>puztEn] zpv]ckEn]
AyiÈuÔU `Î[ HiàuDRÐh sÚiÄuÎiÙ}. |osV>eû puzt
M]R OÎÙ}, axhKYm]f[. |osV>eû xEàsv]Hk>il
O>]LÄum]zth A avk]sh tIer<utieÄ]TuÊiÈiÙ}. pÙ
eedvdUtM]R \Þ]yiÈuÞ[. |ni \Þ]vukyuh ecy{uh.
EÙ]kÊieÙ `Ù}] mt]c]>YM]e>yuh bHum]niÄuv]N
pÚiÏiÄuÎt]f[ Hiàuxhx[k]>h. "teû kifrienÄ]L
vÙiy O>u xmuzdvumiÙ}" `Î kUpm¥UknY]yv]dh ecy[t[
mtÊieû Ep>il >¬ec{]>ic{il nTÊuÎ p]>á>Yh Hiàu
ÄLÄiÙ}. niRB]gYvs]l niÙviÙuÔ mtzB]ßukšuh mt
128

HiàuDRÐp>icyh
Êieû Ep>iÙuÔ
B]>tÊiEûtÙ}.

kspiskšuh

|rÄumtic{>Äukš]f[,

“O>uvN A«]vien Aþ>YvüuEp]eÙ k]fuÎu.
azpk]>h teÎ meÕ]>]L |o A«]vienÏÕi O>]þ>Y
vüuEp]eÙ pryuÎu. Ever]>]L |tien O>]þ>Yvüu
`ÎEp]eÙ EkLÄuÎu. |Æen EkLÄuÎv>uh xUÑ[mm]
yriyuÎEtyiÙ}” 19 aÆenyuÔv>]f[ mtÊieû Ep>il
zB]ßupiTiÄuÎvR, avR xtYmriyuÎiÙ}.
“viBUtieevBvEÊ]TukUTiytuh zsImÊuh \oR´ith
aœv] zpB]vEÊ]TukUTiytum]yiEÈetÙ}]h xtVÆšuEÞ]
aetÙ}]h `eû EtjÓieû ahsBUtÆš]efÎu nI
ariÇuek]Lk” 20 `Î BgvdupEdsmnux>iÄuÎ Hiàu
ÄL EÙ]kmH]M]e>eyÙ}]h xm]d>iÄuk xV]B]vikm]f[.
|o vis]ÙmEn]B]vh etÕiÍ>iÄukEy] etÕiÍ>iÄeÏTu
kEy] ecy{uÎiTÊ]f[ ku<Ïh Øitiecy{uÎt[. |o xàRB
ÊiÙ]f[ xV]mi viEvk]nàN nYUEy]RÄilevc{[ p]þ]tY
e> xhEb]Dn ecy[tuprÇ k]>Yh O]RÐiÏiÄuÎtu nÎ]
yi>iÄuh.

19

Aþ>Yvd[psYti kþiEdnh
Aþ>Yvd[vdti teeœv c]nY®
Aþ>Yveec{nmnY¢ZEf]ti
zsutV]EpYnh Evd n eecv kþit[" (gIt 2.41)
20
ydYd[ viBUtimXtVh zsImdURjitEmv v]
tÊEdv]vg¢ tVh mm EtEj]hsxhBvh (gIt 10.41)
129

HiàuDRÐp>icyh
"B]>tjntey nsiÏiÄuk x]DYmÙ}. atu ansV>m]yi
niÙek]ÔuÎu. A xVB]vviEsSh pþ]ÊÙm]yi tuT>uÎ
k]ÙEÊ]šh, aviTueÊ AšukL AÍY]«ikt kšÇu
kušiÄ]Ê k]ÙEÊ]šh, atu a niÙyil anuvRÊiÄu
kyuh ecy{uh. avR visÎu vÙÇu pÈifiÏ]vÆš]yi,
pic{Ä]>]yi k<iEÇÄ]h! av>ueT cU<uh a<uÄuh vi<uÏuh
k]Ù]k]Ùh kiTeÎÎu v>]h; `Î]l avR p>EmsV>en
p>itYjiÄ]niTv>]ti>iÄeÈ. p]þ]tYEdsÊu x]D]>f
Ä]R Ep]Ùuh teû \ˉÊi mÍYk]ÙÆšieÙ ~etÜiÙuh vÙ}
ek]ÔÊÙvEûyuh Eg]ztÊiEÙÄu GTiÏiÄ]n]zgHiÄuh
Ep]eÙ, B]>tÊieÙ mUTicUTiy mÎNEp]Ùuh, k]ÈieÙ k]y[
kni tiÎu m>vu>iyumuTuÊu Bgv]num]yi xhxRÅh ecy[tu
k]Ùh k<ic{i>uÎ ~etÜiÙuh t]pxBiÑuvieû Eg]ztj
n]f[ t]enÎu v>uÊ]N eváuÎu. wÆL ek]tiÄuÎ
p]>á>Yh at]f[; |oviDh pviztt p>mm]yi pUjiÄ
eÏTuÎ k]ÙEÊ]šh B]>tÊinu nsiÄ]N vy{."
|Æen nÐueT BUviB]geÊ pviztt>m]ÄiÊIRÄuÎ
avt]>ÆL viviD >UpB]vÆšiÙ]yi>iÄ]emÜiÙuh \EÌs
ÙÑYÆL OÎuteÎ. O>u tIvÞi `WiN aEnkh
Eb]gikeš EcRÊuek]Þ[ ÙÑYØ]nEÊÄu ecÙ}uÎtu
Ep]eÙ O>u avt]>pu>uSeû AviRB]vÊ]l aEnkh
mnuSYxmUHÆL xmuÍ>iÄeÏTuÎu. xuzpxiÍm]y Bgvt[
zpti¡ teÎ O]RÐiÄuk:
“EH B]>t! ~Ett[ k]ÙÊ[ DRÐÊinuTvutÈi aDRÐh
zpbÙeÏTuÎuEv] aEÏ]L w]N xVyh avt>iÄ]ruÞ[.
x´nÆeš >ÑiÏ]N EvÞiyuh du¨M]e> siÑic{[
av>ueT du¨tey nsiÏiÄuv]N EvÞiyuh yughEt]ruh
130

HiàuDRÐp>icyh
DRÐeÊ niÙniRÊieÄ]Þu
avt>iÄuÎu.” 21

Ep]kuÎtin]yi

w]N

|osV>ÙIÙkL pÚiÄuÎvRÄriy]h `EÏ]L `Æen
|osV>N avt>iÄuÎuevÎ[. DRÐtˉ>>]yv>ueT xhGTi
tzsmÆšuh zp]RËnyuh t]e<niÎu EmÙ[Ep]Èuy>uEá]L
yugÆL Et]ruh Bgv]N avt>iÄuÎu. "t]E<]ÈirÆuk"
`Î]f[ avt]>séÊieû aRËh. k]ÙEds]nux>fh,
DRÐxhØ]pn]RËh nUÕ]ÞukL kUTuEá]<uh Bgv]N
avt>iÄ]ruÞ[. atien ahs]vt]>ÆešÎuh zp]duRB]v
ÆešÎuh pryuÎu. at[ mnuSY>UpÊiEÙ], jßu>UpÊi
EÙ], kRÐ>UpÊiEÙ] Ayi>iÄ]h. `EÏ]<]y]Ùuh EÙ]k
xhzgHÊieû AvsYh Bgv]nriy]h. aviTuÎu atu
niRv{Hic{uek]Ôuh. DRÐzpiy>]y mnuSYR av>v>ueT
kRÊvYÆL yœ]zkmh ecy[tu ek]ÔukEy EvÞU.
p>ipURÉn]y p>m]«]v[ avt>iÄuÎtin]l aviTu
eÊ p>ipURÉtÄu y]et]>u H]niyuh BviÄuÎiÙ}.
|osV>N avieTyuh |vieTyuh pURÉn]f[. AdiyiÙuh
avx]nÊiÙuh pURÉn]f[. avt]>emTuÊ]Ùuh p>i
pURÉn]yiÊeÎ avEsSiÄuÎu. |o Evdmzßh En]Äuk:
O]h pURÉmd® pURÉmidh pURÉ]t[pURÉmudcYEt
pURÉxY pURÉm]d]y pURÉEmv]vsiSYEt
21

yd] yd] Hi DRÐxY g}]niRBvti B]>t
aBYuË]nmDRÐxY td]«]nh xZj]mYHh
p>izt]f]y x]DUn]h vin]s]y c duS[kZt]h
DRÐxhØ]pn]RË]y xhBv]mi yuEg yuEg (gIt 47, 8)
131

HiàuDRÐp>icyh
EÙ]kÊieÙ O]E>] mnÓu xRv{vY]pkm]y mnÓieû
ahsm]f[. xRv{vY]pkm]y mnÓiEn]Tu b³eÏÈtum]f[.
p>mxtY]nuBUtiÄu m]RÅh k]fic{ut>uÎ p>m]c]>Yeû
dRsnÊinuh nitYsuÍbuÍtV]di Bgvd[gufÆEš]TukUTiy
pURÉpu>uSvIÑfÊinuh ek]tic{[ xtYmriy]nuÔ tZÿ
nimiÊvuh vY]kuÙ>]vuÎ B¬M]>ueT HZdyÆšilniÎu
pureÏTuÎ ni>ß>zp]RËn xRv{vY]pkm]y mHÊien
¾RsiÄuÎtieû PÙm]yiÈ[ zbªx]Ñ]t[k]>h ÙBiÄuÎ
anvDi
jIvM]>il
O>uvN
t]E<¿u
v>uÎuevÎ
aBizp]yvuh k]EÙ]citm]y avt]>Æeš xhb³ic{u
xVIk]>Ym]f[.
`Î]l pu>]fzpxiÍm]y ds]vt]>ÆL zppW
vi¡]nIyÊiÙuh zp]D]nYmRHiÄuÎu. mXYh, kURÐh,
v>]Hh, n>xihHh, v]mnN, p>su>]mN, zsI>]mN,
zsIkZÿN, zsIbuÍN 22, klÄi `ÎI pÊu avt]>Æš]l
mnuSYzpti>UpÊieû p>if]mvuh p>mk]æyuh xUciÏiÄu
ÎuÞ[. at]yt[, ADunikp>if]mv]dvuh |o ds]vt]>
tÊVÊieû Šu>fh m]ztm]f[.
xZ¨iØitixhH]>kRÊ]v]y jgdIsV>eû ztimURÊi
kšil, visVØitikRÊ]v]y mH]viÿuvieû avt]>Æš]
yiÈ]fEÙ}] ds]vt]>Æeš vRÉic{i>iÄuÎt[. mXY]vt]>
EÊ]TukUTiy EÙ]kÊil jßuvRÅÊieû \lkZ¨p>if]m
Êieû zp]duRB]vm]eyÎu pryeÏTuÎu. kÙiyug]vx]n

22

ciÙR buÍnu pk>h bÙ>]men avt]>m]yi kfÄ]ÄuÎu.
132

HiàuDRÐp>icyh
EÊ]TukUTi avt>iÄuÎt]f[ klÄi. klÄiyueT AviR
B]vÊinuEsSh BUmiyilvIÞuh xtYyugmuÞ]vukyuh O>u
nUtnkˉh A>hBiÄukyuh ecy{uh.
ds]vt]>ÆešÏÕi pu>]EftiH]xÆšil xviü>h
vRÉic{iÈuÞ[. mXYm]yuh, Amy]yuh, pÎiy]yuh, mZg
m]yuh, vTuv]yuh, avt>ic{ aEt Bgv]NteÎ p>su
>]mn]yuh, zsI>]mn]yuh zsIkZÿn]yuh avt>ic{u. avt]>
ÆšiÙuÔ eevviDYÆL visVzpkZtiB]vÆš]f[. Bgv]N
teû avY¬>Uph ek]Þu jgÊ]xkÙh vY]pic{i>iÄuÎu.
xRv{zt xW>ic{uek]Þi>iÄuÎ mHÊ]y v]yu nitYvuh
Ak]sÊil Øiti ecy{uÎtuEp]eÙ xRv{BUtÆšuh
Bgv]nil Øitiecy{uÎu; Bgv]ÜlniÎu AviRBviÄuÎu;
avieTÊeÎ ecÎuEc>ukyuh ecy{uÎu. zsIkZÿen
EÏ]ÙuÔ pURÉ]vt]>ÆešEÏ]Ùuh màbuÍikL mnÓi
Ù]ÄuÎiÙ}. avR Axu>zpkZtikš]ky]l.
avj]nßi m]h mU™]® m]nuSIh tnum]zsith
p>h B]vmj]nEß] mm BUtmEHsV>h (gIt 9.11)
"xmüBUtÆšueTyuh mEHsV>n]y `eû p>mxV>UpeÊ
ariy]Ê mU™M]R mnuSYs>I>D]>iy]y `eÎ n>EdHi
`Îu m]zth D>ic{[ apm]niÄuÎu."
mH]«]nüu m]h p]RË eedvIh zpkZtim]zsit]®
BjßYnnYmnx]® ¡]tV] BUt]dimvYyh (gIt 9.13)
"`Î]l p]RË, eedvIzpkZtiey Azsyic{i>iÄuÎ
mH]«]Äš]keÈ, `eÎ xRv{BUtÆLÄuh avYym]y

133

HiàuDRÐp>icyh
AdiØ]nemÎriÇ[ meÕ]Îil mnÓuev¿]et ~k]zg
B]Evn BjiÄuÎu."
pu>]fÆšil zptip]dic{i>iÄuÎ kÙiyugÙÑfÆL
`á]Tuh zptYÑeÏÈuek]Þi>iÄuÎ |o k]ÙGÈÊil,
"k]EÙ]¸x[mi EÙ]kÑykZt[ zpvZEÍ]" (w]N EÙ]k
ÑyeÊ ecy[v]en]>uÆi všRÎi>iÄuÎ k]Ùn]kuÎu)
`Î Bgvd[vcnh x[m>fIym]f[. aEÏ]L |ÎeÊ
všRc{¿uh puE>]gmnÊinuh O>u tšRc{¿uh aD®ptnvuh
avsYhB]viy]f[. atuEp]eÙÊeÎ |o ctuRyug]v
x]nÊil O>u xtYyugÊieû pirviyuÞ[. atin]l
jyEdv]dimHÊuÄEš]eT]Ïh nmuÄuh Bgvdvt]>Æeš
üutiÄ]h:
Em}¢nivHniDEn kÙyxi k>v]šh
DUmEktumiv kimpi k>]šh'
Eksv DZtkÙ[Äis>I> jy jgdIs HE>

134

HiàuDRÐp>icyh

17. Edv]xu>M]>uh xVRÅn>kÆšuh
anßEk]Ti
zbª]¥kT]HÆšieÙ]>u
Ek]fieÙ
pi¥]¥ÊiÙi>iÄuÎ |o mnuSY>il O]E>]>uÊRÄu
muÞEzt O]E>] vIÑfEk]fh. kyrieû tuáeÊ]>u kÙ}u
ekÈi atiEvgÊil cu<Õiy]l aß>IÑÊieÙ]>u vZÊh
xhj]tm]kuÎiEÙ}? atuEp]eÙ]>u EÙ]kh O]E>]>uÊ>umu
Þ]Äi jIviÄuÎuevÎt]f[ viviD vIÑfEk]fÆšueT
t]ˉ>Yh. atieÎztEy] aÏurm]f[ xtYØiti. amZtvuh
avYyvum]y zbªÊieûyuh s]sVtm]y DRÐÊieûyuh
e`k]ßikm]y p>mxuKÊieûyuh |>iÏiTm]y p>mttV
eÊÏÕi v]ÄukešeÄ]Þu viv>iÄ]vtÙ}. anuBUtiek]Þ
riEyÞt]f[. `Î]l Ùokik>ItY] ariy]nuh viv>i
Ä]nuh tuniyuEá]L aeedVth, eedVtB]vÊil anuBv
eÏTuÎu. |o \úyueTyuh miœYyueTyuh mDYvRÊiy]kfh
visi¨]eedVtniÙyieÙÊfh, ep]>ušieû ep]>uÊmriyu
v]N.
atuEp]eÙ EdvM]R, axu>M]R, xVRÅh, n>kh
`ÎivkešÏÕi s>iy]yi zgHiÄuÎtinuh xn]tnDRÐ
Êieû x]m]nYB]vemÜiÙuh ariÇi>iÄfh.
ni>]k]>n]y |osV>N zpkZtiey, zppWeÊ zpk]si
ÏiÄuÎviDÊil x]k]>enÎu ariyeÏTuÎu. O]hk]>
xV>Upn]y |osV>eû "ztitVÊil Edv]xu>xVRÅn>k
ÆešÙ}]h aTÆiyi>iÄuÎuevÜiÙuh viviDvIÑfÆši
ÙUeT Ep]kuÎ mnuSYRÄuEvÞi mHRSIsV>M]R av
xviü>h zptip]dic{iÈuÞ[. ztigufÊil xtVgufh, >Ej]
135

HiàuDRÐp>icyh
gufh, tEm]gufh `ÎI mUÎu gufÆšuh EcRÎi>iÄuÎu.
atuEp]eÙ t]<[Î niÙve> dZsYm]f[. at]yt[ \Êm,
mDYm, aDmgufÆL `Ù}]v>iÙumuÞ[. pEÑ, ~tu guf
m]Ef] mußi niÙ[ÄuÎt[ atieû aTiØ]nÊil O>]eš
n]h x]ÊVikenEÎ], >]jxenEÎ], t]mxenEÎ] viši
ÄuÎu. atuEp]eÙ adZsYvuh dZsYvum]y EÙ]kÆši
eÙÙ}]h ecrutuh vÙutum]y Edvtkšuh axu>M]>uh
xVRÅn>kÆšuh \Þ[. |oE><uptin]Ùu EÙ]kÆšil viviD
>UpB]vÆšil vRÊiÄuÎ axu>M]R |o BUEÙ]kÊi
ÙumuÞ[. avR zbª]¥ÊieÙÎ Ep]eÙ |o pi¥]¥
ÊiÙuh eexV>viH]>h ecy{uÎu. ariyfemÎuÔvR atri
yuÎu, k]fuÎu.
xZ¨i, Øiti, Ùyh `ÎI ztiviDy¡Êieû
aDiæ]nEdvtkš]f[ zbª]v[, viÿu, sivN `ÎI
ztimURÊikL. HiàuDRÐzpk]>h zppWxZ¨i eedvh Aru
divxhek]Þ[ tÈiÏTc{uÞ]ÄIÈ[ ~<]h divxh vizsmiÄu
v]N Ep]y kœyÙ}. atu xn]tnm]y p>mtÊVÊieû
¡]nÊiÙUeT ariEyÞuÎ xtYm]f[. muá[ |Ù}]Ê
et]Îuh \Þ]ÄIÈiÙ}. \Ôet]Îuh |Ù}]ti>uÎiÈumiÙ}. ØUÙ
xUÑ[mp>ivRÊnÆšueTyuh p>if]mÆšueTyuh viv>f
m]f[ HiàuDRÐzpk]>muÔ zppWxZ¨iØitixhH]>ÆL.
xZ¨ikRÊ]v]y zbª]v[, zpkZtip>m]fuÄeš mHÊ[
(buÍi), aHÜ]>h, Ak]sh, v]yu, aùi, aÏ[ (jÙh),
pZœVI `ÎI ~<u tÊVÆš]Äic{mc{u. buÍiyueT pvizt
B]vm]f[ mHÊ[. buÍi, EBdB]vnyueT |>iÏiTvuh. zpkZti
ey
axhKYh
p>m]fuÄš]yi
EvRti>iÄuÎt]f[
aHÜ]>h. mÕu vüuÄšil jQvüuÄšueT m]àYtyuh,
136

HiàuDRÐp>icyh
p>m]fuÄšueT j]QYtyuh
zpk]siÏiÄ]n]vuÎiÙ}.

nimiÊh

jIvnu

xVs¬i

aEÏ]L g³h, >xh, >Uph, ¾Rsh, zsvfh `ÎI viSy
zgHfÊiÎ]¾dm]y mUÄ[, n]Ä[, kÉ[, tVÄ[, ecvi `ÎI
aWu ¡]EnzàiyÆšuh, p]fi, p]dh, v]Ä[, p]yU,
\pØh `ÎI aWu kREÐzàiyÆšuh zbª]vu xZ¨ic{u.
aEÏ]L jIvnu BUt]di jQ]vØyieÙÎtiEnÄ]L xV
s¬i zpkTiÏiÄ]emÎ]yi. AdYEÊtu tEm]gufzpD]nm]
efÜil |EÏ]<eÊ avØ >Ej]gufzpD]nm]f[. piÎIT[
ptien]Î]meÊ |zàiym]y mnÓienyuh, |zàiyÆšueT
b³eÏÈ Edvtkešyuh xZ¨ic{u. |o EdvtkL xV]B]vik
m]yuh xÊVgufzpD]n>]f[. jIvN Edvy¡]di xl
ÄRÐÆL ecy[tu |o Edvtkeš xßu¨>]ÄieÄ]Þi
>uÎ]l \t[ÄRSmuÞ]kuh.
Ak]sÊieû aDipn]y |zàN, tIy{ieû aDipn]y
aùi, jÙÊieû aDipn]y v>ufN, v]yuvieû aDip
n]y v]yu, BUmiyueT aDipn]y kuEb>N `ÎI O]E>]
dik[p]ÙkEdvM]>ueTyuh kI<il aEnkviDh EdvgfÆL
EveryumuÞ[. |ve>Ù}]h >Ej]gufzpD]n>]f[. xRv{
jgÎiyß]v]y jgdIsV>eû niytikeš nTÊuÎv>]f[
|o EdvgfÆL. |o zbª]¥Êieû pi¥]¥
m]tZky]f[ O>u >]jYÊieÙ B>f]ÍYÑnuh B>f]Dik]>h
vHiÄuÎ viviDvkuÏ[ aDik]>ikšuh.
\ÊmgufmueÞÜil aDmgufvumuÞ]yi>iÄfmEÙ}].
>]ztiyieÙ}Üil pkeÙvieT? xÊV>Ej]gufzpD]n>]y
EdvtkšueT AviRB]vÊien]Ïh tEm]gufzpD]n>]y
137

HiàuDRÐp>icyh
axu>M]>umuÞ]yi. zpkZtiyiÙuÔ zptib³ÆšueTyuh
j]QYm]àYB]vÆšueTyuh mURÊIk>fÆš]f[ axu>M]R.
av>il tTic{uek]<uÊ mHiS]xu>nuh zb]ªfn]yi
pirÎ >]vfnuh \LeÏeT pÙt>Ä]>uÞ[. axhKYh axu>
gfÆL pÞeÊEÏ]eÙ |ÎumuÞ[.
D]tuÄL, xxYÆL, jßuÄL, mnuSYR `Îive>
xZ¨ic{uek]Þ[ zppW>cn ecy[tuk<iÇEÏ]L zbª]
vieû cumtÙyuh pURÊiy]yi. |o xRÅs¬i EÙ]kemÆuh
vY]pic{unilÄuÎu. xd] cuÕieÄ]Þi>iÄuÎ xhx]>czk
Êil xmüjIv>]sikšuh b³iÄeÏÈi>iÄuky]f[. |o
zppWeÊ, EÙ]kØitik]>knuh p>ip]Ùknum]y viÿu
Bgv]N "zp]feneÄ]Þuh eectnYeÊeÄ]Þuh" p>ip
URÉm]Äi. pURv{kˉÆšil D]tuxxYjßu vRÅÆšilÄUTi
p>if]mh zp]pic{uvÎ mnuSYe> amZttVÊieû aDik]>i
kš]k]N EvÞi sivN xVyh k]škUTh xVIk>iÄuÎu.
s[ms]nnRÊnh ecy{uÎ sivN Ùy (zpšy) k]>kn]f[.
jIveû suÍIk>fh ÙyÊiÙUeT x]DiÏic{uek]Þ[ ztiB]v
Øn]y |osV>eû p>ipURÉB]vm]Ä]NtÄviDh mnuSYR
Äu xV]tzßYm>ušuÎu.
|veyÏÕi `šuÏh k]>Yh zgHiÄfemÎuÔvR zsImd[
Bgvd[gItyieÙ ptiÎ]Ùuh ptiEn<uh aÍY]yÆL nÎ]yi
pÚic{]l mti.
Bgvd[gItyieÙ
visV>UpdRsnemÎ
aÍY]yÊil aeedVt]nuBUti xiÍic{
višic{u pryuÎtu En]Äuk:

138

ptien]Î]h
vI>]R´unN

HiàuDRÐp>icyh
“aÙ}Ey] Edv, aÆyueT visV>Upm]yi s>I>Êil
xkÙ EdvM]e>yuh xkÙviD BUtviEsSxmud]yeÊyuh
kmÙ]xnÊiÙi>iÄuÎ EdEvsn]y zbª]vienyuh `Ù}]
äSim]e>yuh divYxRÏÆešyuh w]nit] k]fuÎu. visV
>Upn]y viEsVsV>, aEnkh eekkšuh, \d>Æšuh, muKÆšuh,
kÉukšumuÔ anß>Upn]y aÆ[, `vieT En]Äiy]Ùuh
avieTeyÙ}]h k]feÏTuÎu. aÆyueT aßEm], mDYEm],
AdiEy] w]N k]fuÎiÙ}. ~k]ds AditYM]>uh, a¨
vxuÄšuh,
x]ÍYM]>]y
EdvM]>uh,
visVEdvM]>uh,
asVinIEdvtkšuh, xp[tm>uÊuÄšuh, pitZÄšuh, g³Rv{
M]R, yÑM]R, axu>M]R, xiÍM]R `Îiv>ueT xmUH
Æšuh |Æen `Ù}]v>uh Aþ>YEÊ]TukUTiyv>]yiÈ[
aÆeyÊeÎ |TviT]et En]ÄuÎu.” 23
muÏÊimUÎuviDh divYeectnYvüuÄeš muÎUÕimuÏÊi
muEÄ]Ti
EdvtkešÎu
pryeÏTuÎu.
c>iztp>m]yi
po>]fikk]ÙÊuÞ]yi>uÎ muÎUÕimuÏÊimuEÄ]Ti mnuSY
e> viEsSiÏiÄuÎt]fEzt |o muÎUÕimuÏÊimuEÄ]Ti
EdvtkL.

23

psY]mi Edv]hüv Edv EdEH xRv{]hüœ] ButviEsSxhG]N
zbª]fmIsh kmÙ]xnØh äSIhþ xRv{]nu>g]hþ divY]N
aEnkb]HUd>vz¬Enzth psY]mi tV]h xRv{Et]¸nß>Uph
n]ßh n mDYh n punüv]dih psY]mi viEsVsV>, visV>Up
>uzd]ditY] vxEv] Ey c x]ÍY] viEsV¸sVino m>utEþ]S[mp]þ
g³Rv{yÑ]xu>xiÍxhG] vIÑEß tV]h vix[mit]eeþv xREv{
(Bgvd[gIt 11.15, 16.22)
139

HiàuDRÐp>icyh
Bgvd[gIt ptiÎ]Ù]h aÍY]yÊil Bgv]N xVyh
a>ušiec{y{uÎu (Es}]kh 17, 18):
xtVgufÊilniÎu ¡]nvuh >Ej]gufÊilniÎu
atY]zgHvuh \Þ]vuÎu. tEm]gufÊilniÎu aj]zgt
yuh vip>It¡]nvuh a¡]nvuh \Þ]kuÎu.
xÊVgufzpD]nikL \oRÍVEÙ]kÆeš zp]piÄuÎu.
>Ej]gufzpD]nikL mnuSYEÙ]kÆšilÊeÎ jniÄuÎu.
nikZ¨m]y tEm]gufvZÊiyil Øitiecy{uÎ tEm]guf
zpD]nM]>]yiÈuÔvR aED]EÙ]kÆeš, aœv] n>kÆeš
zp]piÄuÎu.
Bgvd[gIt ptiEn<]mÍY]yÊil Bgv]N vIÞuh a>uši
ec{y{uÎu. (Es}]kh 46).
xÊVguf]Dik]>ikš]y jnÆL EdvM]e> yjiÄuÎu;
pUjiÄuÎu. >]jxM]R yÑ>ÑÓukešyuh tEm]guf
zpD]nikL BUtEzpt]dikešyuh yjiÄ]ruÞ[. `Î]l
QhBuh aHÜ]>vumuÔ jnÆL k]mh, >]gh |v >Þieûyuh
bÙ]DikYÊ]l s]züÊiEÙ]Îuh viDic{iÈiÙ}]Ê kÚin
tpÓukL ecy{]ruÞ[. avR s>I>ÊiÙuÔ pWBUt
xmud]yeÊyuh s>I>]ß>Y]miy]y A«]vienyuh pIQi
Ïic{uek]Þ[ viEvksUnYM]>]yi>iÄuÎu. ave> Axu>
buÍikešÎriÇuek]Lk.
"ztiviDh n>kExYdh dV]>h n]snm]«n®"
mnuSYe> n>kÊieû Eg]pu>v]tuÄeÙÊiÄuÎ mUÎu
viDh m]RÅÆš]f[ k]mEzk]DEÙ]BÆL.
140

HiàuDRÐp>icyh
adZsYEÙ]kÆšieÙ xVRÅn>k]di anuBvÆL dZsY
EÙ]kÊiÙuh \Þ]kuÎu. pu>]fÆšil O]E>] p]pkRÐi
keš pÙviDh n>kÆšiÙUeT ek]ÞuEp]kuÎ viDÆL
vRÉic{i>iÄuÎu. |o EÙ]kÊil nmuÄu cuÕuh kEÉ]Tic{u
En]Äuk. jIvikL pÙviDÊil n>ky]tnkL anuBvi
ÄuÎtu k]f]h. atuEp]eÙÊeÎ xVRÅ]nuBUtiyuh,
adZsYEÙ]kÊieÙÎEp]eÙ |o EÙ]kÊiÙuh xVRÅxuK
ÊinuEvÞi p>Äh p]yuÎve>yuh av>ueT xVRÅ
xuK]nuBUtikešyuh k]f]vuÎt]f[. xVRÅk]mM]>]yi
y¡kRÐÆL ecy[tu kÙ[mSi>Hit>]yiÈ[ pufYPÙ>Up
m]y xVRÅEÙ]keÊ zp]pic{[ xVRÅÊil \Êmm]y Edv
EB]gÆeš anuBviÄuÎu.
Et th Bu¬V] xVRÅEÙ]kh vis]Ùh
ÑIEf puEfY mRÊYEÙ]kh visßi
avR viüZtm]y A xVRÅEÙ]keÊ anuBvic{[ pufYh
nsic{tieû EsSh mnuSYEÙ]keÊ zp]piÄuÎu. pieÎyuh
|ÆenteÎ, EvdztyviHitm]y DRÐeÊ, EB]g]nuBv
ÊiÎ]yi anuæic{iÈ[ jnnm>fÆeš zp]piÄuÎu.
bHUn]h jMn]mEß ¡]nv]N m]h zppdYEt
v]xuEdv® xRv{miti x mH]«] xuduRÙB®
(Bgvd[gIt 7.19)
aEnkjMÆL `TuÊtieûEsSh ¡]niy]yvN
"c>]c>]«km]yi>iÄuÎ |o xkÙ zppWvuh v]xuEdv
xV>Upm]kuÎu" `ÎiÆen `Ù}]ÕiÙuh A«dZ¨iey]TukUTi

141

HiàuDRÐp>icyh
Bgv]en BjiÄuÎu.
duRÙ}Bn]kuÎu.

aÆenyuÔ

142

mH]«]v[

vše>

HiàuDRÐp>icyh

18. xd]c]>h
xtYÊinu Ey]jic{ Ac]>h xd]c]>h. xtYxV>Upm]f[
DRÐh. xd]c]>h xtYDRÐdikEš]Tu b³eÏÈi>iÄuÎu.
vip>Itm]y axtYh, aDRÐh, as]ßi `ÎivkEš]Tu
b³eÏÈt]fu du>]c]>h. atin]l xM]RÅh nÙ} v<i
`ÎukUTi aRËmuÔ xd]c]>Êinu HiàuDRÐs]zü
Æšil zp]muKYh ek]TuÊi>iÄuÎu. DRÐÊieû aTiØ]n
Êil nY]ym]y nTpTizkmemeßÎu zptip]diÄuÎt]f[
xd]c]>s]züh. O>]L zpB]tÊil \f>uÎtu mutl >]zti
\rÆuÎtuve> cißiÄukyuh pryukyuh ep>um]rukyuh
ecEy{ÞetÆeneyÎu at[ \pEdsiÄuÎu. |o aTiØ]n
Êil t]N tEÎ]TuteÎ `ztEÊ]šh nIti ecy[tu; teû
b³ujnÆEš]Tuh aylÄ]E>]Tuh xmud]yEÊ]Tuh >]jY
EÊ]Tuh \Ô kTm `ztm]zth nItiyu¬m]yi niRv{Hic{u;
`ÎIviDh cißiÏic{u zpvRÊiÏiÄuÎu. mnuSYnuh mnuSY
nuh tÐiÙuh mnuSY>uh |t>jIvikšuh tÐiÙuh xV>
Ec{Rc{Ey]TukUTi vRÊiEÄÞ >Iti xd]c]>h pÚiÏiÄuÎu.
“Ac]>h p>Em] DRЮ zsutYu¬® x[m]RÊ ~v c”
EvdÊiÙuh x[mZtiyiÙuh viDic{i>iÄuÎ Ac]>m]f[
Ezsæm]y DRÐh. atuek]Þ[ A«¡]nm]zgHiÄuÎ
viEvki |o xd]c]>niæyil xd] j]g>Ukn]yi>iÄfh.
|zpk]>h xd]c]>ÊilniÎu DRÐh \ÛviÄuÎu `Îu
kÞiÈ[ munim]R xd]c]>eÊ xkÙ tpÓukšueTyuh
\lkZ¨m]y Adik]>fm]yi xVIk>ic{u.

143

HiàuDRÐp>icyh
Evd® x[mZti® xd]c]>® xVxY c zpiym]«n®
~tc{tuRv{iDh zp]Hu® x]Ñ]ÍRÐxY ÙÑfh
(mnux[mZti 2.12)
zsutix[mZtikšil zptip]dic{i>iÄuÎtuh, xÊuÄL
Ac>iÄuÎtuh, xVßh A«]vinu zpiyhk>m]yiÈuÔtu
EmEt] at]f[ DRÐzpm]fh aœv] DRÐÊieû n]Ùu
ÙÑfÆL.
zsUyt]h DRÐxRv{xVh zsutV] c]pYvD]>Yt]h
A«n® zptikUÙ]ni pE>S]h n xm]cE>t[
(viÿuDREÐ]Ê>pu>]fh 3.253.49)
DRÐÊieû x]>xRv{xVh EkÈu zgHiÄuk. atien
s>iy]hviDh D>iÄuk. yœ]RËÊil tniÄ[ Hitk>m]yi
ÈuÔt[ anYRÄuh ecy{uk. tniÄu zptikUÙm]yiÈuÔt[
anYRÄuh ecy{]ti>iÄuk.
Ac]>ÙÑEf] DRЮ xßüV]c]>ÙÑf]®
Agm]n]h Hi xREv{S]h Ac]>® Ezsæ \cYEt
xd]c]>Êieû ÙÑfh DRÐniæy]kuÎu. xÊuÄL
xd]c]>m]kuÎ ÙÑfEÊ]TukUTiyv>]f[. xkÙ AgmÆ
šiÙuhevc{[ Ezsæm]yiÈuÔt[ xd]c]>]m]kuÎu. xd]c]>
ÊilniÎu DRÐmuÞ]kuÎu. DRÐniæek]Þu AyuÓuh
e`sV>Yvuh xlkIRÊiyuh \Þ]yi vRÍiÄuÎu" `Îu
mH]B]>tÊil aTiÄTi anux[m>iÏiÄuÎuÞ[.
Ac]>HInh n punßi Evd]®
ydYpYDIt]® xH SQ[Bi>heeg®
144

HiàuDRÐp>icyh
Cà]hExYnh mZtYuk]EÙ tYjßi
nIQh skuß] |v j]tpÑ]® (vxiæx[mZti 6.3)
SQhgÆEš]TukUTi aÍYynh ecy[t]lEÏ]Ùuh Evd
ÆL xd]c]>miÙ}]Êven p>isuÍn]ÄuÎiÙ}. cirkukL
pURÉm]yi všRÎ]l pÑikL kUTu viTuÎtuEp]eÙ
xd]c]>miÙ}]Êven m>fk]ÙÊil EvdÆL \EpÑi
ÄuÎu.
xtYh vd, DRÐh c>, xV]ÍY]y]M] zpmd; BUeetY n
zpmditvYh, EdvpitZk]>Y]BY]h n zpmditvYh, m]tZEdEv]
Bv, pitZEdEv] Bv, Ac]>YEdEv] Bv, atiœi EdEv] Bv,
äth vdiSY]mi, xtYh vdiSY]mi, jiHV] Em mDumÊm],
kRÉ]BY]h BU>i vizsuvh, n biEBti kd]cEnti,
miztxY]¸Hh cÑuS] xRv{]fi BUt]ni xmIEÑ.
(Evd xU®L)
xtYh pryuviN, DRÐh Ac>iÄuviN, DRÐniymÆL
Ac>iÄuk. ~et]>u p>iØitiyiÙuh aDRÐh Ac>iÄ
>ut[. DRÐÊ]l mnuSYnu \Îti \Þ]vuÎu. aDRÐÊ]l
avR aD®ptiÄuÎu. AE«]Í]>f]RËh O>iÄÙuh aÙh
B]vh k]È>ut[. eedvikvuh eeptZkvum]y kRÊvYÆL
Ac>iÄuÎtil zpm]dmuÞ]v>ut[. aÐey A>]DiÄuÎv
n]yi BviÄuk. pit]vien A>]DiÄuÎvn]yi BviÄuk.
Ac]>Yen EdvtuÙYh Ad>iÄuk. atiœiey Edvn]yi
xlÄ>iÄuk. s>iy]ytu Ene> pryuk. xtYm]yt[ Ene>
pryuk. ariy]vuÎtu m]zth xvinyh ariyiÄuk. atil
vzktyuh k]pTYvuh p]TiÙ}. v]ÄukL mDuE>]d]>m]yi
>iÄeÈ. ek]Ôiv]ÄukL zpEy]giÄ]ti>iÄuk. nÙ} \pEds
145

HiàuDRÐp>icyh
ÆL EkÈuek]Þi>iÄuk. cIÊ v]ÄukLÄu ecvi ek]TuÄ
>ut[. xtYx³tyuh xVDRÐniæyumuÔ DRÐ]«]ÄL
Ae>yuh ByeÏTukyiÙ}. xRv{BUtÆešyuh miztB]Evn
vIÑiÄuk.
|Æen xd]c]>m]y \pEdsÆL nÐueT DRÐzgÖ
ÆšieÙÆuh mu<ÆiEÄLÄ]h. |ÎeÊ aD]RÐikm]y
p>it®Øitiyil |o xd]c]>]mUÙYÆšueT zp]Ey]gikvs
ÆešÏÕi pÙ>uh tRÄiÄ]ruÞ[. DRÐzptipÊiyuÔvRÄu
~tu p>it®ØitiyiÙuh |v zp]Ey]gikm]Äi jIviÄuv]N
zpy]xmuÞ]viÙ}. xtYeÊ, xtYxV>Upn]y |osV>en,
p>mÙÑYm]Äi jIviÄuÎvRÄu ~Õvuh zpiyeÏÈvy]f[
xd]c]>mUÙYÆL. atu AÍY]«ikty]f[. mnÓ]ÑiyueT
k]>Ym]f[. Ae>yuh zpEtYkh
Eb]ÍYeÏTuÊ]nuÔ
zpdRsnvüuvÙ}. atuEp]eÙteÎ xd]c]>mUÙYemeßÎri
y]Ê an]c]> xáÎ>ueT kuer kÐiÕikL >Upvl
Ä>ic{uek]Þ[ nTÏ]Ä]vuÎtumÙ} xd]c]>h. at[ |osV>
DRÐxhb³iy]f[. D]RÐikm]y aTiØ]nÊil s>iyuh
etÕuh viEvcic{riÇu nitY]nux³]nÊiÙUeT eekv>u
EÊÞ mHÊ]y gufm]ft[.
|>uÈuh evšic{vuemÎEp]eÙ ÙokikjIvitÊil xtY
vuh
axtYvuh,
DRÐvuh
aDRÐvuh,
\pk]>vuh
apk]>vuh, s]ßiyuh as]ßiyuh, si¨tyuh du¨tyuh,
mizttyuh sztutyuh, Hihxyuh aHihxyuh, xd]c]>vuh
du>]c]>vuh |TkÙRÎi>iÄuh. |Ê>h dVàVB]vÆšiÙ}]Ê
y]et]>u jIvit>hgvumiÙ}. avey ti>ic{riÇu, s>iy]ytu
xVIk>ic{[, xd]c]>p>n]yi jIviÄuky]f[ puE>]gtiÄuÔ
\p]yh.
146

HiàuDRÐp>icyh
xd]c]>h O]E>] zpEdsÊuh, viviDxmud]yÆšil
pÙzpk]>Êil xVIk>iÄeÏTuÎuvEÙ}]. aEt, k]ÙEds
vYtY]xÆšuh j]tiEBdÆšuh nimiÊh xd]c]>Êinuh pÙ
pi>ivukšuÞ]yiÈuÞ[. av azpD]nm]f[. aTiØ]np>
m]y xd]c]>mUÙYÆš]f[ zpD]nh. teû \yRc{ÄuEvÞi
xmud]yeÊ
avgfiÄuk,
Dnxá]dnÊinuEvÞi
k>iWßyuh pU<[Êievy[puh nTÊuk, teû vRÅÊieû
ADiptYÊinuEvÞi >]jYeÊ OÕu ek]TuÄuk, ADiptY
Øi>t¿uEvÞi BiÎiÏic{u B>iÄuk |tY]di du>]c]>ÆL
mnuSYtVeÊyÙ} mZgIyteyy]f[ všRÊuÎt[. O>iTÊu
aeÙ}Üil O>u xmud]yÊil aÐ]veû mkeš kÙY]fh
k<iÄuÎt[ meÕ]>iTÊ[, meÕ]>u j]tiyil niSiÍm]yi>iÄuh.
pEÑ at]RÄuh Ed]Sk>mÙ}. aÄ]>fÊ]lÊeÎ atu
xd]c]>vi>uÍvumÙ}. xtYh, eeD>Yh, BUtdy, jIvk]>ufYh,
d]nh, Ñm, sIÙh, s>I>suÍi, HZdysuÍi, A«xhymnh,
vidY]Ezpmh, xmud]yEýHh, m]t]pit]ÄEš]Tuh gu>ujn
ÆEš]TumuÔ bHum]nh, >]jYEýHh, DRÐEzpmh, anY>ueT
xuKdu®KÆšriyuÎ
xH]nuBUti, mEn]v]Ä]yÆšueT
niyzßfh, xHiÿut, xlxhgh, xHvRÊitVh, tpÓ[
|tY]di xd[gufÆš]f[ xd]c]>mUÙYÆL. xd]c]>tˉ>
n]y O>]L xVxuKeÊÄ]L teû kuTuhbÊieû xuKvuh,
xVkuTuhbÊieû xuKEÊÄ]L teû xmud]yÊieû
EÑmvuh, xVxmud]yeÊÄ]L teû >]jYÊieû EÑm
t]ˉ>YÆšuh muKYm]yi k>utuh. s>iyuh etÕuh ti>ic{riÇ[
xd]c]>p>n]v]N x[mZtiyieÙ zpm]fÆL xH]yiÄuh.
x[mZtizpm]fÆL xEàH]¾dm]vuEá]L zsutix[mZti
zpm]fÆšuÞ[ xH]yÊin[. |vey]Îuh pÚic{riy]N
x]Dic{ieÙ}Üil DRÐ]«]Äšuh tpxVikšum]y mH]«]
147

HiàuDRÐp>icyh
ÄšueT \pEdsÆšuÞ[ v<ik]È]N. DRÐniæyuÔvn[
xREv{]p>i mnÓ]ÑieyeÎ]ÎuÞ[ ~tvx>ÊiÙuh m]RÅ
dRsnh nÙ[kuv]N.
aEt] yd]«En]¸pœYh pE>S]h n td]cE>t[
(y]¡vÙ[kYx[mZti)
tniÄu aHitm]yi>iÄuÎ y]et]>u kRÐvuh t]N
anYM]RÄu ecy{>ut[.
xd]c]>h mHÊ]y A«bÙm]f[; atu cuÕup]Tuh
mDuE>]d]>m]y xo>BYh p>ÊuÎ xug³puS[phEp]eÙ
tniÄuh cuÕup]TumuÔvRÄuh nMyušv]ÄuÎu. jIvit]nà
xà]ykm]y A«visV]xvuh AE>]gYvuh Aee«kYvuh
xmtVvuh xm]sV]xvuh s]ßiyuh všRÊuh at[. xV]RË
Ezp>itm]y an]c]>ÆšueT "kuTuÄu"kšÙ} xd]c]>h.
A«Em]ÑÊinuh, bHujnHitÊinuh xuKÊinuhEvÞi
Ac>iÄeÏTuÎ
D]RÐikgufÆšueT
xm]H]>m]f[
xd]c]>h. atin]l Bgv]N xVyh a>ušiec{y{uÎu:
p>¾>h B]vyß® Ezsy® p>mv]p[xYœ
"EdvM]>uh niÆšuh aEnY]nYh aBivZÍiey ecy{uÎv
>]yiÈ[ p>mm]yi>iÄuÎ EzsyÓien zp]piÄuviN."

148

HiàuDRÐp>icyh

19. SQ[dRsnÆL
xU>YN pURv{diÄil \diÄukyuh pTiÇ]r[ aümi
Äukyuh ecy{uÎt[ n]h k]fuÎueÞÜiÙuh yœ]RË
emß]f[? niþÙn]yi niÙek]ÔuÎ xU>YN \diÄukEy]
aümiÄukEy] ecy{uÎiÙ}. cuÕieÄ]Þi>iÄuÎ jgÊieû
x]Ñi>Upn]y xU>YN EÙ]knM¿uEvÞi teû \dy]ü
mnÆL jIvj]ÙÆLÄnuBveÏTuÊuÎuvEzt. EÙ]kÊieû
>ÞÕÊi>iÄuÎvRÄu viBiÎxmyÆšil anuBveÏTuÎ
xUE>Y]dy]ümnÆL nimiÊh jIvj]ÙÆL zpkZtY]
všRÎu vikxiÄuÎu. xU>Y]ümn]nß>muÔ |>uÈil jIv
j]ÙÆL xuKnizdecy{uÎu. czànu zpk]sh nlkuÎtu
xU>Yeû aümnm]f[. |ni ki<ÄN kTÙieÙ xUE>Y]dyh
k]f]N ecÙ}uÎvR, av>v>ueT xmyvuh xHiÿutyum
nux>ic{[ pÙ viDÊil k]fuÎu. xUE>Y]dyh s>iÄu
dRsiÄfemÎ OE> vic]>Êil Ep]yvR, k]REmGÊ]Ùuh
mUTlmÇin]Ùuh mr¿eÏÈ divxÆšieÙ xUE>Y]dyh kÞu
tZp[t>]yiÙ}. etšiÇ aß>IÑÊil zpk]sm]nm]y
Ak]sÊil \dyxU>Yen dRsiÄuv]N EvÞi avR
divxÆEš]šh k]Êi>uÎu zsmic{u. avx]nh O>u nimiS
Êil avR s>iy]y xUE>Y]dyh kÞu xhtZp[t>]yi.
xinim kÞuek]Þi>ieÄ k>yukyuh ci>iÄukyuh
eekek]Èukyuh ecy{uÎ k]fikL nimiSEn>h cißiÄu
Eá]L k]>Yh m]ri. ave> viviDvik]>ÆLÄTimeÏTuÊi
yi>uÎ xhBvp>á>kšueT Ø]nÊu niþÙm]y O>u
ti>ÒIÙ m]ztEm \ÔU. avieT kÞetÙ}]h nÐueT
piÎieÙvieTEy] OšiÇi>iÄuÎ O>u vüuvil niÎ[
149

HiàuDRÐp>icyh
bHiRÅmic{ >s[mikšiÙUeT vÎ zpti¢]ykL m]zth.
|veyÙ}]h EÙ]kÊieÙ Botikd]RsnikM]R kÞupiTIc{[
k]ÈiÊ>uÎvy]f[. b]HY]BYß>tÊVÆšueT aTiØ]n
Êil ni>ß>h tpÓuecy[tu ek]Þi>iÄuÎ äSim]>uh
AÍY]«ik]TiØ]nÊil
m]zth
tEp]niæ>]yi>uÎ
mHRSim]>uh zppW>HxYÆeš anv>th A>]Çu
ek]Þi>uÎtieû PÙm]y]f[ dRsnÆL \Þ]yt[. av>il
ciÙR Botikp>iDikšilÊeÎ OtuÆiniÎu. pÙ>uh
BotikEmKÙkeš kTÎuecÎ[, zbª]¥ÊiÙ]<EÊ]šh
|rÆi `TuÊuek]ÞuvÎ s]sVtmuÊukš]f[ dRsnÆL.
HiàuDRÐzpk]>muÔ tÊV¡]nÆLÄu pÙ s]Kkšumu
eÞÜiÙuh avyil zpmuK>]y AerÉÊien "SQ[dRsn
ÆL" `Îu pryuÎu. ep]tuev A«]v[, zppWh,
|osV>N `Îivy]f[ d]RsnikM]>ueT tÊV]EnVSf
viSyÆL. avyil Botikvuh AÍY]«ikvum]y tÊV
ÆešÙ}]h, mnÒ]züvuh p>m]fuxiÍ]ßvuh mÕuh aTÆi
yi>iÄuÎu. ¡]nzp]p[tiÄu aDik]>EBdmnux>ic{uÔ
pTikL `Îuh, Aß>ikB]vÆeš xUÑ[mm]yi vic]>h
ecy[tu niRÉyic{ s]züemÎuh "dRsn"Êinu niRv{cn
ÆšuÞ[.
zppWÊil EctnÆšuh aEctnÆšuh >ÞuviDh
pd]RËÆšuÞ[. |v¿u ØUÙvuh xUÑ[mvuh (b]HYvuh
ABYß>vuh) Ay >Þu B]vÆšuÞ[. ØUÙB]veÊÏÕi
vic]>h ecy{uÎ s]züeÊ "vi¡]n"emÎuh xUÑ[mB]v
eÊÏÕi vic]>h ecy{uÎ s]züeÊ "dRsnh" `Îuh
pryuÎu. |ÎeÊ xyNxuh mÕuh vi¡]ns]KyileÏTuh.
A«v]dvuh an]«v]dvuh n]üikv]dvuh Aüikv]dvuh
150

HiàuDRÐp>icyh
mÕuh |o dRsnÆšil k]f]h. ADunikEÙ]kÊieÙ
puE>]gmnciß]gtikešÎu pryeÏTuÎ vic]>x>fik
eš]Îuh putiytÙ}. p<ytieû tuTRc{y]efÎu dRsn
ÆšiÙUeT kÞriy]h. |oviDh pÙ dRsns]KkšuÔtil
muKYm]y x]hKYdRsnh, Ey]gdRsnh, eevEsSikdRsnh,
nY]ydRsnh,
mIm]hx]dRsnh,
Evd]ßdRsnh
`ÎI
SQ[dRsnÆešÏÕiy]f[ tlÄ]ÙmivieT p>icyeÏTuÎt[.
nY]ydRsnh: xtYeÊ x]Ñ]t[Ä>iEÄÞ zpm]f
Æeš zptip]diÄuÎ |o dRsnÊieû \p¡]t]v[
gotmmuniy]f[. ptin]ru pd]RËÆešÏÕi vic]>h ecy[tu
avyueT xmYÄ]y ¡]nhek]Þu Em]Ñh zp]piÄ]emÎu
|til xmRËic{i>iÄuÎu. tRÄs]züh, yu¬iv]dh mutÙ]
yv |o dRsnÊiÙTÆiyi>iÄuÎu. zpm]fh, zpEmyh,
xhsyh, zpEy]jnh, dZ¨]ßh, xiÍ]ßh, avyvh, tRÄh,
niRÉyh, v]dh, jˉh, vit¥], EHtV]B]xh, CÙh, j]ti,
nizgHØ]nh `ÎiÆen tÊV¡]np>m]y ptin]ru
viSyÆeš viv>ic{uek]Þ[ nY]ydRsnh muEÎruÎu.
yœ]RË¡]nxá]dnÊinu |o dRsnzpk]>h zptYÑh,
anum]nh, \pm]nh, s]éh `ÎI n]Ùu m]RÅÆš]f[ \Ôt[.
nY]yeevEsSikdRsnÆL xm]ß>m]y keÞÊÙi
ÙUeT Ep]kuÎu. at]yt[ xmüpd]RËÆešyuh ecriy
\p]Dikš]yi t>hti>ic{iÈ[ mnuSYn[ anum]En]pm]n]dikeš
eÄ]Þ[ x]DnÆeš mnÓiÙ]Ä]emÎ[ k]fiÄukyuh
|osV>N, zppWm]xkÙh p>m]fuÄešeÄ]Þu niRÐic{i>i
ÄuÎetÆeneyÎuh zptip]diÄukyuh ecy{uÎu. |osV>
¡]nh n]n]zpk]>Êil xá]diÄuÎt[ ~Ettu viDÆ
šieÙÎu viv>ic{uek]Þ]f[ |o dRsnÆL vi>]mmiTuÎt[.
151

HiàuDRÐp>icyh
eevEsSikdRsnh: kf]dmuniy]f[ |tieû \p¡]
t]v[. p>m]fu xiÍ]ßh, pWBUt]«km]y zppWxZ¨i,
divYgufÆšueT niRÉyh mutÙ]yv eevEsSikxUzt
Æeš avÙhbic{uek]Þuh pÙ s]züzgÖÆL \Þ]yi
ÈuÞ[.
eevEsSikdRsnÊieÙ
112-]h
xUztm]f[
"yEt]¸BYudyni®Ezsyx xiÍi® x DRЮ" (~Æen
zpvRÊic{]Ù]Ef] Ùokikvuh p]>ztikvum]y EzsyÓu
xiÍiÄuÎt[ at]f[ DRÐh) `Î DRÐniRv{cnh nlku
Ît[. |t[ zptYÑvuh anum]nvum]y m]RÅÆeš xVIk>ic{u
ek]Þ[ zdvYh, gufh, kRÐh, x]m]nYh, viEsSh, xmv]yh,
aB]vh `ÎI ~<u pd]RËÆšueT vic]>ÊiÙUeT zppW
>HxYh evšieÏTuÊuÎu.
pZœi, jÙh, aùi (EtjÓ[), v]yu, Ak]sh, k]Ùh, diÄ[,
A«]v[, mnÓ[ `ÎiÆen zdvYÆL Oát[. |o
dRsnzpk]>h 24 gufÆšuÞ[. av >Uph (vRÉh), >xh
(>uci), g³h (v]xn), ¾Rsh, séh, xhKYh, p>im]fh,
pZœ¬Vh (vYtY]xh), xhEy]gh, viB]gh, p>tVh (dUe>),
ap>tVh (aTuÏh), buÍi, xuKh, du®Kh, |¢, EdVSh,
zpyøh, gu>utVh (Gnh), zdvtVh, EýHh, xhx[k]>h, DRÐh
(pufYh), aDRÐh (p]ph) `Îivy]f[. x]mYgufmuÔ
vüuÄšueT ep]tuDRÐeÊ x]m]nYemÎuh, x]m]nYÊieû
mruB]geÊ viEsSemÎuh pryuÎu. >Þu vüuÄL tÐil
m]Õ]N p]TiÙ}]ÊviDh b³eÏÈi>iÄuÎtien xmv]y
emÎuh pryuÎu. |osV>¡]nm]f[ xREv{]Îtm]y ariv[
`Î tÊVm]f[ eevEsSikdRsnh zpbÙeÏTuÊuÎt[.
x]hKYdRsnh: ¡]nh aœv] xmYg[dRsnm]f[ |o
xiÍ]ßÊieû ep]>uL. pu>uSnuh zpkZtiyum]f[ x]hKY
152

HiàuDRÐp>icyh
dRsnÊieû mUÙtÊVÆL. |o tÊVxhHit¿u zpEtYk
>Uph nÙ[kiy Ac]>YN kpiÙmuniy]f[. buÍmth x]hKY
dRsneÊ avÙhbic{uÞ]yi.
zpkZtipu>uSM]>ueT xhEy]gÊilniÎu, p]Ùil niÎu
evf[neyÎEp]eÙ, zppWh \Þ]eyÎu |o dRsnh
pryuÎu.
"atYßdu®KnivZtY] kZtkZtYt].."
(x]hKYdRsnh 6.5)
teû pu>uS]RËx]DnyiÙUeT ztiviDt]pÆšil niÎu
nivZÊi EnTuEá]L mnuSYN kZtkZtYn]kuÎu.
k]>Yk]>fb³Æeš kuriÄuÎ xlk]>Yv]dh x]hKY
dRsnÊieû muKYtÊV¡]nm]f[. (|tilÊeÎ p>if]m
v]demÎuh vivRÊv]demÎuh >Þu x>fikšuÞ[). zpkZti,
gufÆL, pu>uSN (A«]v[), zppWxZ¨i mutÙ]y
veyÏÕi ¡]nzpD]nm]y vic]>h ecy{uÎt]f[ x]hKY
dRsnh.
Ey]gdRsnh: pt²ÙimHRSiy]f[ |tieû \p¡]
t]v[. x]D]>fy]yi ariyeÏÈi>iÄuÎ aWu ¡]Enzài
yÆLÄuh aWu kREÐzàiyÆLÄuh purEm |vEyÄ]L
aDikh xUÑ[mÆš]y Ever ¡]EnzàiyÆšuh kREÐ
zàiyÆšuh \eÞÎ[ Ey]gxiÍ]ßh zptip]diÄuÎu. aß>]
«]v]yi>iÄuÎ |osV>en A>]Çriv]N AzgHiÄuÎ
vRÄ[ |o xUÑ[EmzàiyÆeš `Æen Ep]SiÏiÄuv]N
x]DiÄuemÎuh zpkZtiyilÎiÎu Em]cnh EnT]N `Æen
x]ÍYm]vuemÎuh |o dRsnh evšieÏTuÊuÎu. x]KYÊi
153

HiàuDRÐp>icyh
eÙÎEp]eÙ 25 tÊVÆešyuh |osV>enyuh Ey]gs]züh
xVIk>iÄuÎu. |tinu ymh, niymh, Axnh, zp]f]y]mh,
zptY]H]>h, D]>f, DY]nh, xm]Di `ÎiÆen `Èhg
ÆšuÔtuek]Þ[ a¨]hgEy]gemÎu pryuÎu. xRv{zppW
xZ¨ik]>fn]y |osV>enÏÕiyuh |osV>B¬ieyÄuric{uh
|o dRsnÊil \oÎiÏrÇiÈuÞ[. m]tZk¿]yi Ey]g
dRsnÊilniÎu mUÎu xUztÆL \Í>iÄ]h:
"Ey]gþiÊvZÊiniE>]D®"
ciÊvZÊikeš
tieû Ep>[ Ey]gh.

niE>]Dic{[

niyzßfviEDym]ÄuÎ

"tzt ni>tisyh xRv{¡tVbIjh"
xáURÉ¡]nÊieû
aTÆiyi>iÄuÎu.

bIjh

(viÊ[)

|osV>nil

"txY EHtu>vidY]"
A«]vieû b³nÊinu k]>fh avidYy]kuÎu.
p]t²ÙEy]gdRsneÊ avÙhbic{[ pÙ Ey]gs]zü
zgÖÆšuh Ey]gikL >cic{iÈuÞ[.
mIm]hx]dRsnh: eejminimHRSiy]f[ |o dRsnÊieû
Ac]>YN. mIm]hx]dRsnÊil EvdÊieÙ y¡B]gÊi
ÙuÔ mzßÆLÄuh mÕuh aRËmriEyÞ >Iti prÇi>i
ÄuÎu. pzßÞ[ aÍY]yÆšiÙ]yi viBjic{i>iÄuÎ |o
dRsneÊ "dV]dsÙÑfI" `Îu viEsSiÏic{iÈuÞ[. Evd
ÊieÙ
kRÐk]¥eÊÏÕiy]f[
|til
vic]>h
154

HiàuDRÐp>icyh
ecy[ti>iÄuÎt[. kRÐDRÐÆešeßÙ}]emÎuh, kRÐÊieû
k]>Yk]>fÆešeßÙ}]emÎuh,
mnuSYen
e`Hikvuh
p]>ztikvum]yieÈÆen kRÐh b]DiÄuÎuevÎuh mIm]hx
yil viv>ic{i>iÄuÎu.
Evd]ßdRsnh: EvdÊieû aßm]y ¡]nk]¥eÊ
\pniSÊukeš
avÙhbic{[ >Uph ek]Þt]f[ Evd]ß
dRsnh. b]d>]yfmHRSiy]f[ Evd]ßxUztÊieû (zbª
xUztÊieû) >cyit]v[. `Ù}] dRsnÆšuh Evd]ßdRsn
Êil ecÎu ÙyiÄuÎt]yi k]f]vuÎt]f[. |osV>]
üitVh, A«]vieû xUÑ[mxVB]vh, jIv]«p>]«]ÄšueT
~kIB]vh, kRÐÊ]l b³iÄeÏT]et jIviÄuÎ viDh,
zppWÊieû
AviRB]vtiE>]B]vÆLÄu
k]>fm]y
|osV>eû m]y]s¬i `Îiv pURÉm]yuh viv>ic{EsSh
|o tÊV¡]nÊiÙUeT Ey]g]nuæ]nni>tn]y mnuSYN
|osV>zp]p[ti
aœv]
Em]ÑmTyuÎEttuviDemÎu
Evd]ßdRsnh xáURÉm]yi evšieÏTuÊuÎu.
|ÏrÇ Aru zpD]ndRsnÆešÄUT]et c]Rv{]kh,
eevB]Sikh, m]ÍYmikh, boÍh, eejnh mutÙ]y dRsn
Æšuh tdViSykm]y s]züzgÖÆšumuÞ[. aveyÙ}]h
jIv]«]v[, p>m]«]v[, zppWh `ÎiveyÏÕi O]E>]
gEvSfpœÊiÙUeT, keÞÊuÎ vIÑfviEsSÆš]f[.
xUE>Y]dyeÊ O]E>]>uÊ>ueT xmyxok>YÆšuh zpkZti
Øitiyumnux>ic{[ pÙviD>UpvRÉB]vÆšil kÞu viv>i
ÄuÎtuEp]eÙ, zppWtÊVh O]E>] dZ¨iEk]fiÙUeT
keÞÊuÎu. `Î]l xUE>Y]dyÊieû xáURÉB]vh
kÞve>EÏ]eÙy]f[ Evd]ßd]RsnikM]R. cu>uÄÊil
eedVtÊil niÎ[ visi¨]eedVtÊiEÙÄuh, visi¨]eedVt
155

HiàuDRÐp>icyh
Êil niÎ[ aeedVtÊiEÙÄuh \yRÎuecÙ}uÎ pTikšueT
Ø]nm]f[ mnuSYjIvitÊil |o dRsnÆLÄuÔt[.

156

HiàuDRÐp>icyh

20. |osV>N
|osV>N |eÙ}Îu pryuÎtu Ep]eÙ `šuÏm]f[
\eÞÎu pryuÎtuh. `Î]l |osV>en ariyukeyÎt[
ÙokikdZ¨Y] vše> zpy]xmuÔ O>u k]>Ym]f[. |osV>en
ariÇvn]keÈ atiEnÄ]L Ù]Gvvuh mHtVvumuÔ mÕu
y]et]ÎumiÙ}.
|osV>¡]niey
xhb³ic{iTEÊ]šh
yœ]RËxmtVvuh p>m]nàvuh Ø]yiy]yi niÙek]ÔuÎu.
xtYDRÐ]dikšuh EýH xm]D]nÆšuh aÊ>h mH]«]Ä
šiÙUeT puÙ>ukyuh zpk]siÄukyuh ecy{uÎu. m]y]myn]y
Bgv]eû visVÙIÙkšil xd] B]gB]Ä]kuÎ visVü
Et]<n]f[ s>iy]y |osV>B¬N. Ùokik jIvitÊil
O>]LÄu zpiyÜ>m]yieÈeßÙ}]muEÞ] avEy]eTÙ}]muÔ
mmtyuh Ezpmvuh OÎic{[ O>u tÈiÙuh,|osV>En]TuÔ mmtyuh
Ezpmvuh meÕ]>u tÈiÙuh evc{[ tUÄiEn]Äiy]l |osV>
Ezpmh evc{i>iÄuÎ tÈieû tUÄh kUTutÙ]yueÞÜil
ay]L |osV>en ariy]nuh anuBveÏTuÊ]nuh Ey]gY
n]yiÊIRÎi>iÄuÎuevÎu mnÓiÙ]Ä]h.
HiàuDRÐÊieû aTiØ]nÊVÆšnux>ic{[ AüikEn]
n]üikEn] |Ù}. vY]vH]>ikEÙ]kÊiÙriyeÏTuÎ n]üik
nuh |osV>nieÙ}Îu pryuÎvnuh tÎil visVxiÄuÎti
n]l AüikN teÎy]f[. atuEp]eÙ kušic{u kuriyiÈ[
v<iv]Tukšuh mtcTÆukšuh nTÊi xV]REË]EÌs tˉ>
n]yi>iÄuÎvN Aüikn]kfemÎumiÙ}. teÎEÏ]eÙ xH
j]te>yuh EýHiÄuv]N k<iy]Êveû |osV>B¬i
yœ]RË |osV>B¬iyÙ}. |osV>nieÙ}EÎ], aÆeney]Îu
eÞÜil atu mnuSYeû ~Õvuh vÙiy B]vn]s¬i
157

HiàuDRÐp>icyh
y]efÎu pryuÎv>uh O>u t>h tÈiÏuk]>]f[. kÙ}uh enÙ}u
muÔ pUÊ a>iviÕu ek]ÔÙ]BmTiÄuÎ kc{vTÄ]>N
xVßh \pEy]gÊinu nÙ} a>i xUÑiÄuÎtuEp]eÙy]f[
|v>ueT Ep]Ä[. xtYh, Ezpmh, DRÐh mutÙ]yv p>isIÙic{[
teû vic]>h, v]Ä[, zpvZÊi, `Ù}]h |osVE>]MuKm]Äi
ti>ic{uviT]N
x]DiÄ]Êve>Æeny]f[
|osV>en
ariyuk?
EctnÆšuh aEctnÆšum]y zbª]¥kT]HÆEš]
E>]Îuh attieû DRÐmnux>ic{u vRÊiÄuÎtuh `Æu
emvieTyuh nirÇi>iÄuÎ afuÄešÙ}]h ~k t]šmnu
x>ic{[ ATieÄ]Þi>iÄuÎtuh, xU>YczànÑzt]di Eg]šÆ
LÄu zpk]sm>ušuÎtuh, kÉieû dRsns¬iyuh, k]tieû
zsvfs¬iyuh, mnÓieû vic]>s¬iyuh mÕuh zpd]nh
ecy{uÎtum]y O>u mH]s¬i mEn]v]c]mEg]c>m]yi,
visVniy]mkm]yiÈueÞÎu Botiks]zü¡M]>uLÏeTyuÔ
jQv]dikšuh
aßimm]yi
xÐtic{iÈuÞ[.
|osV>en
ariÇnuBveÏTuÊiy HiàuDRÐ]c]>YM]R |sV>]üikYh
'k>tÙ]mÙkh' Ep]eÙ evšieÏTuÊiyi>iÄuÎu. Ùokik
jIvith aÍY]«ikm]RÅÊiÙUeT nyic{]l mti, nmuÄuh
|osV>en ariyukyuh k]fukyuh ecy{]h.
xVRÅEÙ]kÊil ecÎiEÈ] m>ic{tinu EsSEm] aÙ}, |o
EÙ]kÊil. |o jIvitÊilÊeÎ |osV>en k]f]h.
atinuEvÞi tIzv]BiÙ]SEÊ]eT xVjIvith |osV>
m]RÅÊil ti>ic{uviTukEy EvÞU.
zpkZtipu>uS]«km]y |o zppWÊil xc{id]nà
xV>Upn]f[ |osV>N. jIv]«]v[ pu>uSnuh p>m]«]vu
158

HiàuDRÐp>icyh
m]y |osV>eû ahsm]f[. |osV>nilniÎnYm]y O>u
xV]tzßYh zpkZtiÄuh jIv]«]vinumiÙ}. Adik]>fÆš]y
zpkZtipu>uSM]>ueT xhEy]gÊilniÎu zppWh \d[Bvi
ÄuÎu. zpkZti >UphD>iÄuv]N k]>fm]yi vRÊiÄuÎ
|osV>s¬iey 'm]y' `Îu pryuÎu. atu eedvIzpkZti
y]f[. '|osV>N |o m]y]s¬iy]l xRv{BUtÆšueTyuh
\Ôil aß>Y]miy]yi Øitiecy{uÎu' at]f[ BgvÙ}IÙ!
Bgv]N xVyh Bgvd[gItyil a>uLecy{uÎu:
'`eû
zpkZtiy]kuÎ |o s¬i teÎ BUmi, jÙh, aùi, v]yu,
Ak]sh, mnÓ[, buÍi, aHÜ]>h `ÎI `ÈuviDm]yi
viB]giÄeÏÈi>iÄuÎu. |Æen viB]giÄeÏÈi>iÄuÎ |o
zpkZti ‘ap>]’ aœv] kniæy]kuÎu. jIvBUty]yi |o
jgÊien niÙniRÊuÎ ‘p>]’ `Îu evc{]l Ezsæy]y
meÕ]>u zpkZti \eÞÎu nI ariÇuek]Ôuk. xkÙBUt
Æšuh |o >Þut>h zpkZtiyil niÎuteÎy]f[ \d[BviÄu
ÎetÎuh D>iÄU. w]N (|osV>N) |o xkÙ jgÊi
eûyuh mUÙk]>fvuh azpk]>h teÎ OTuvil ÙyØ]nvu
m]kuÎu. mH]b]Huv]y aR´un! `eÎÄ]L (|osV>en
Ä]L) Ezsæm]y Ever y]et]Îuh teÎyiÙ}. c>Til
mfikešÎ Ep]eÙ `Ù}]h `Îil Ek]RÄeÏÈi>iÄuÎu'.
'BUtBviSYd[vRÊm]n pd]RËÆšieÙÙ}]h `Ù}]y[Ep]<uh
vY]pkxV>Upn]yi>iÄuÎ, xRv{]nàmyn]y A zbª
Êinu nmx[k]>h!.'
Ey] BUth c BvYh c xRv{h yþ]Ditiæti
xV>YxY c EkvÙh tx[eem
EjYæ]y zbªEf nm®
(aœRv{Evdh)
159

HiàuDRÐp>icyh
EkEn]pniSÊil pryuÎu:
O]h EkEnSith ptti EzpSith mn®
Ekn zp]f® zpœm®eezpti yu¬®
EkEnSit]h v]c]mim]h vdßi
cÑu® Ezs]zth k \ EdEv] yun¬i.
siSYN gu>uviEn]Tu Ec]dic{u: |o mnÓ[ A>ueT Ezp>f
y]l |¨vüuev En]Äi Ep]kuÎu? muKY zp]fN
~tin]l b³eÏÈ[ xviEsSm]yi zpvRÊiÄuÎu? v]Äu
kL A>ueT Ezp>fy]l \c{>iÄeÏTuÎu? kÉuh k]tuh
GTiÏic{i>iÄuÎt]>[? |zàiyÆšueT Ezp>knuh xW]Ùk
nuh, niy]mknum]y Edvn]>]kuÎu?
Ezs]ztxY Ezs]zth mnEx] mEn] yd[
v]Ec] H v]ch x \ zp]fxY zp]f®
cÑuSþÑu>timucY DI>]®
EzptY]x[m]EÙ}]k]dmZt] Bvßi
gu>uvieû mrupTi: xmü |zàiyÆšueTyuh Ezp>ks¬i
A«]v]f[. atu k]tieû k]tuh, mnÓieû mnÓuh
AkuÎu. atu niþym]yuh v]Äieû v]Ä]f[, zp]feû
zp]fnuh, kÉieû kÉum]kuÎu. Eb]Dv]M]>]yvR atri
ÇiÈ[ |o EÙ]kÊil m>ic{iÈ[, amZt>]yi BviÄuÎu.
yE¢]Eztf n sZEf]ti Eyn Ezs]ztmidh zsuth
tEdv zbª tVh viÍi Endh ydidmup]xEt
k]tu ek]Þu EkLÄuÎieÙ}ÜiÙuh A>ueT anuzgHh
ek]Þ]Ef] k]tukL EkLÄuÎt[ at]yt[ zsvEfzàiy
160

HiàuDRÐp>icyh
Êieû kRÊ]v]>]Ef] atien 'zbªh' `Îriyuk.
v]Äukš]l vRÉiÄeÏTuÎ Ep]eÙ m]ztmÙ} zbªh.
yt[ zp]Efn n zp]fiti Eyn zp]f® zpfIyEt
tEdv zbªh tVh viÍi Endh ydidmup]xEt.
A>]Ef] sV]Ex]¢V]xmiÙ}]et jIviÄuÎt[, `ÜiÙuh
A zp]fv]yu A>ilniÎu vÎu ep]y[eÄ]Þumi>iÄu
ÎuEv], atien nI 'zbª'emÎriyuk. |o zbªh
zp]Ef]p]xkM]R vRÉiÄuÎtÙ}.
EsVt]sVtE>]pniSÊil pryuÎu:
tmIsV>]f]h p>mh mEHsV>h
th Edvt]n]h p>mh c eedvth
ptih ptIn]h p>mh p>ü]d[
vid]m Edvh BuvEnsmIQYh
|osV>M]>ueT p>mmEHsV>nuh, EdvM]>ueT p>mEdvnuh
n]ykM]>ilevc{u
p>mn]œnuh
Ay
EdvEzsæen,
jgdIsV>en wÆL ariyuÎu.
~Ek] Edv® xRv{BUEtSu gUQ®
xRv{vY]pI xRv{BUt]ß>]«]
kRÐ]ÍYÑ® xRv{BUt]Div]x®
x]ÑI Ect] EkvEÙ] niRgufþ
~kn]y A EdvN xRv{BUtÆšiÙuh gUQ]«]v]yi
Øitiecy{uÎu; xRv{vY]piyuh, xRv{BUtÆšueTyuh aß>]
«]vuh, kRÐ]ÍYÑnuh, xRv{BUtniv]xiyuh, x]ÑixV>Up
nuh, eectnYmynuh EkvÙnuh niRgufnum]kuÎu.
161

HiàuDRÐp>icyh
niEtY]nitY]n]h EctnEþtn]n]h
~Ek] bHUn]h Ey] vidD]ti k]m]N
tt[k]>fh x]hKYEy]g]DigmYh
¡]tV] Edvh mucYEt xRv{p]ees®
anitYm]yuÔvyilevc{u nitYnuh, EctnkšueTeyÙ}]h
Ectnyuh, aEnktyieÙ ~k ep]>ušuh, AzgHÆšueT
pURÉkRÊ]vuh, x]KYEy]g]dikš]l zp]pYnuh Ay A
k]>fEdven ariÇiÈ[ jIvN xRv{kuTuÄukšilniÎuh
viEm]citn]vuÎu.
kEÚ]pniSÊil pryuÎu:
aEf]>fIy]MHEt] mHIy]n]«]xY jEß]RniHiEt] guH]y]h
tmzktu® psYti vItEs]Ek]
D]tu® zpx]d]MHim]nm]«n®
xUÑ[mÊilevc{[
xUÑ[mvuh
p>m]fuÄšilevc{[
p>m]fuvuh vÙiyvyilevec{Ù}]h vÙutum]y A«]v[
zp]fikšueT HZdyguHkšil Øitiecy{uÎu. niS[k]m
n]y mnuSYN viD]t]vieû p>m]nuzgHÊ]l Es]kni>t
n]yi A«]vieû mHÊVh keÞÊuÎu.
visVÊil dZsYvuh adZsYvum]y `Ù}] s¬ikšuh
|osV>Eût]kuÎu; |škuÎtuh |šk]Êtum]yeteßÙ}]
muEÞ] aveyÙ}]h |osV>nilniÎušv]kukyuh |osV>
nilÊeÎ ÙyiÄukyuh ecy{uÎu. vTvZÑbIjÊieÙÎ
Ep]eÙ `Ù}]ÕiÙuh nirÇi>iÄuÎ |osV>N k]feÏTuÎi
eÙ}ÜiÙuh xmuzdjÙÊieÙ Ùvf]hsh Ep]eÙ anuBeevk
162

HiàuDRÐp>icyh
EvdYn]f[. xc{id]nàxV>Upn]y |osV>N ~knuh adVy
nuh ni>]k]>nuh x]k]>nuh AdYßHInnuh nitYnuh m]Õ
miÙ}]Êvnuh xRv{mynuh xRv{s¬nuh xRv{]ß>Y]miyuh
jgdtItnuh AkuÎu. adZsYn]efÜiÙuh xd] anuBv
Eg]c>num]f[ |osV>N.
|osV>en, ariyuÎv>uh k]fuÎv>uh `Ä]ÙÊumuÞ]
yiÈuÞ[. |ni \Þ]vukyuh ecy{uh. |Ä]ÙÊ[ |osV>en
k]fukyuh k]fic{uek]TuÄukyuh ecy[t mHÊuÄšiÙEzg
x>n]y zsI>]mkZÿEdveû ti>uv]y[em]<i EkLÄuk:
'Ak]sÊil >]zti niÆL anvDi nÑztÆeš
k]fuÎuvEÙ}]. `Î]l xU>Ynudic{]l Oe>]Õ nÑzteÊ
EÏ]Ùuh k]fuÎiÙ}. atuek]Þ[, pkl xmyÊ[ Ak]s
Êil nÑztÆšieÙ}Î[ pry]Em], atuEp]eÙ, aÙ}Ey]
mnuSY, nieû ariviÙ}]y[myil Bgv]en k]fuÎieÙ}Îu
evc{[, Bgv]N |eÙ}Îu pry]ti>i¿U.
xU>YN BUmieyÄ]L `ztEy] |>Èi vÙut]f[. pEÑ
dU>h ek]Þ[ `ztEy] ecrut]yi k]feÏTuÎu. atuEp]eÙ
Bgv]eû mHim anßm]efÜiÙuh aviTueÊ aTuÄl
niÎu vše> akeÙy]ky]l nmuÄ[ A mHÊVh ariyu
v]N k<iyuÎiÙ}.
|osV>N O>u pWx]>ÄuÎu Ep]eÙy]f[. O>u ecriy
\ruá[ atilniÎu O>u ecrut>i pWx]> `TuÊuek]Þu
Ep]kuÎu; vÙiy \ruá[ kuEr vÙiy t>iyuh. pEÑ
atuek]Þ[ kuÎinu O>u vYtY]xvuh k]fukyiÙ}. |tu
Ep]eÙy]f[ |osV>B¬M]>uh |osV>gufkfik ek]Þu
163

HiàuDRÐp>icyh
teÎ p>m]nàmnuBviÄuÎt[. |osV>gufÆL xmüvuh
ARÄuh ariyuv]N x]ÍYmÙ}.
O>u divxh O>u \Ïup]v A<iyueT A<mšÄuv]N
evÔÊiEÙÄirÆi. p]v aÙiÇiÙ}]t]vukyuh ecy[tu.
|tuEp]eÙ |osV>en ašÄuv]nuÔ zsmÊil jIv]«]vu
jIvtVh (s>IE>zàiymnÓukšil w]enÎ B]vh) nsic{u
Bgv]nil ÙyiÄuÎu.
k]ßh |>uáiEn]eTÎm]ti>i |osV>N mnuSYEn]Tu
b³eÏÈi>iÄuÎu.
`Î]l
pieÎ
`ßuek]Þ]f[
|osV>N mnuSYen AkRSiÄ]Êt[? ecšiyil AÞu
kiTÄuÎ |>uá[ k]ßÊieû AkRSfh ek]ÞiškuÎiÙ}.
ecši k<ukiÄšÇ]l m]ztEm |>uáin[ k]ßÊieû
aTuÄEÙÄ[ tniey nIÆ]n]vU. viSyÆšiÙuÔ OÈÙinu
k]>fm]y
m]y]pÜh,
pþ]Ê]pvuh
zp]RËnyuh
ek]ÞuÔ kÉunI>ieû ni>ß>D]> ek]Þu k<uki
ÄšÇ]l A«]vuh |osV>niEÙÄu Evgh AkRSiÄ
eÏTuÎu
(zsI>]mkZÿxU¬ÆL)

164

HiàuDRÐp>icyh

21. OEÎ] pÙEt]?
'aRÄ]nÙ]dievšiev]eÄ zgHiÄuem]>u kÉiÎu kÉu
mnm]kuÎ kÉtinu kÉ]yi>uÎ ep]>uL' OÎu teÎy]f[.
~knuh adVynuh AdimÍY]ß>Hitnuh s]sVtnum]y
|osV>en ztik]Ù¡]nikšuh |osV>zd¨]Äšum]y mH]
«]ÄL aEnk>UpB]vÆšil dRsic{[ anßm]y |osV>
viBUtikeš xHzxn]m]vÙikš]l avR zpkIRÊic{u. visV
kÙY]f]RËh av>Æen ecy[tu. |osV>eû gufgfÆ
LÄnu>Upm]y n]mÆšuh >UpÆšuh jIv]«]Äeš xhb³i
c{TEÊ]šh,
aÍY]«ik
EzsyÓiÎtYß]EpÑitm]f[.
atin]l EvdÊil pryuÎEp]eÙ, \Ôet]Îu m]zth,
¡]nikL atien pÙ Ep>il višic{u. '~kh xd[, vizp]
bHuD] vdßi'.
kRÐniæ>ueT Edvtyuh, B¬M]>ueT Bgv]nuh, ¡]ni
kšueT zbªvuh, Ey]gikšueT p>m]«]vuh m]ztmÙ}
nUrukfÄinu |osV>n]mÆšuh >UpÆšuh dRsic{]Ùuh
|osV>eû ~ktVÊiÎu y]et]>u H]niyumuÞ]kuÎiÙ}.
`Ù}] n]mÆšuh `Ù}] m]RÅÆšuh, xRv{>UpÆšuh OE> O>u
|osV>en ÙÑYm]ÄIÈuÔt]f[. jIv]«]v[ jQEÙ]k
ÊieÙ p>imit jIvitvZÊÊiÙUeT ÙÑYÊiEÙÄu puE>]
gmiÄuv]N |o eevviDYh AvsYm]f[. y]et]ÎriÇ]l
meÕÙ}]h ariyeÏTuÎuEv] ('kx[miÎu BgEv] vi¡]Et
xRv{midh vi¡]th Bvti' mu¥kh 1.1.8) A |osV>en
ariyuÎtuve>yuÔ |osV>zptiB]xÆš]f[ n]n]tVh.
'zbªxtYh jgMiœY' `Î mH]v]kYÊieû tÊVh
ariyuÎtuEp]eÙ, tÊVmxY]di mH]v]kYÆšueT ep]>uL
165

HiàuDRÐp>icyh
anuBveÏTuÊuÎtu Ep]eÙ, |o vYvH]>EÙ]kÊil
AvsYm]y n]n]tVÊiÙUeT ~km]y xd[B]vh keÞÊ]N
k>uÊuÔvRÄu k<iyuh.
|osV>niÙuh |osV>gufÆšiÙuh zsÍyuh B¬iyumuÔ
vRÄ[
AÍY]«ikm]RÅÊiÙUeT
muEÎ]Èu
Ep]k]N
x]DiÄuh. |osV>nil atuÙYvuh xudZQvum]y B¬iyuÔ
p>m¡]nikL p>EmsV>en kÞriyuÎu. DRÐniæyuh
x]DnyumiÙ}]ÊvRÄ[ |osV>en `Æuh k]f]N k<iyu
ÎiÙ}. 'kÉ]l kÞ]ÙÙ}]et visVxiÄyiÙ}' `Îu viv]dh
ecy[tuek]Þi>iÄuÎvRÄ[
av>ueT
avidY]jnYm]y
aHß
tI>uÎtuve>
xtYm]RÅÊiEÙÄu
ti>iÇu
En]Ä]N Ep]Ùuh x]ÍYm]eyÎu v>iÙ}. virkil tIEp]eÙ,
p]Ùil eny[ Ep]eÙ, >øÊil zpB Ep]eÙ |osV>enÆuh
nirÇi>iÄuÎu. |osV>nil p>mB¬iyuÔvRÄtriy]h.
xU>Yeû cUETÕ[ xmuzdjÙh nI>]viy]yi m]ruÎu. A
nI>]viteÎ EmGm]yuh pieÎ m<y]yuh vRSiÄuÎu.
nI>]vi nmuÄu dZ¨iEg]c>mÙ}. atu EmG>Uph ek]Þ[
yœ]k]Ùh m<y]yi vRSiÄ]ti>uÎ]l niþit zpEy]jn
muÞ]kuÎiÙ}. atuEp]eÙ dZ¨iEg]c>nÙ}]ti>iÄuÎ |osV
>en m<Ep]eÙ yœ]k]ÙÆšieÙTuÄuÎ xgufB]vÆ
šiÙUeT ariÇnuBveÏTuÊ]N k<iyuh. x]D]>f zp]pWi
k>ueT nM¿u EvÞi ni>]k]>nuh niRgufnum]y |osV>N
x]k]>nuh xgufnum]yvt>iÄuÎu.
xRv{BUEtSu y® pEsYd[ Bgvd[B]vm]«n®
BUt]ni BgvtY]«EnYS® B]gvEt]Êm®
(B]gvth 11.2.45)
166

HiàuDRÐp>icyh
'xRv{BUtÆšiÙuh
Bgvd[B]vEÊyuh,
xRv{BUtÆšuh
A«]v]y Bgv]nil |>iÄuÎt]yuh k]fuÎvn]f[
B]gvEt]ÊmN' `Î B]gvt]dipu>]ftÊVÆL Evd]ß
Êieû zptiÍVnikš]f[. xRv{]ß>Y]miyuh xRv{jgÎiyß]
vum]y |osV>N vY]pkm]y BUtÆšiÙUeT A>]DiÄeÏTuÎ
xzád]yh EvdÊilÊeÎ k]f]h. \d]H>fÊin[ aùi,
v]yu, v>ufN, |zàN |tY]di |osV>eectnYvüuÄšueT
vRÉnkL teÎ En]Äuk:
|zàh mizth v>ufmùim]Hu
>Eœ] divY® x xupREÉ] g>u«]N
~kh xd[ vizp] bHuD] vdßi
aùih ymh m]t>isV]nm]Hu®
(äEgVdh 1.164.46)
~tx[m]´]yEt zp]Ef] mn® xREv{zàiy]fi c
Kh v]yuREjY]ti>]p® pZœivI visVsY D]>ifI
(mu¥kh 2.1.3)
jnÆL aEÌHeÊ |zàN, miztN, v>ufN, aùi `Îu
pryuÎu. divYn]yi, xupRÉn]yi>iÄuÎ g>uQnuh aEÌH
m]kuÎu. xÊ]yiÈuÔt[, OEÎyuÔu. ¡]nikL atien
pÙ zpk]>Êil pryuÎu; aùi, ymN, m]t>isV]v[
`ÎiÆen.
atil (zbªÊil) niÎ]kuÎu zp]fnuh mnÓuh
|zàiyÆšuh Ak]svuh v]yuvuh aùiyuh jÙvuh
xkÙeÊyuh D>ic{uek]Þi>iÄuÎ BUmiyuh jniÄuÎt[.

167

HiàuDRÐp>icyh
tx[m]c{ Edv] bHuD] xhzpxUt]®
x]DY] mnuSY]® psEv] vy]hxi
(mu¥kh 2.1.7)
atil (zbªÊil) niÎ]kuÎu pÙ zpk]>Êil
EdvM]>uh x]ÍYM]>uh mnuSY>uh mZgÆšuh pÑikšuh
\Þ]yi>iÄuÎt[.
~kEmEk vdßYùih mnumEnY zpj]ptih
|zàEmEk pE> zp]fh apE> zbª s]sVth
(mnux[mZti 12.123)
ciÙR aEÌHeÊ aùi `Îu pryuÎu; Ever ciÙR mnu
`Îuh, mÕuciÙR zpj]pti `Îuh, |zàN `Îuh,
zp]fenÎuh, |niyuh ciÙR s]sVtzbªemÎuh pryuÎu.
Ey yœ] m]h zppdYEß t]hüeeœv Bj]mYHh
mm vR«]nuvRÊEß mnuSY]® p]RË xRv{s®
(Bgvd[ gIt 4.11)
AR ~Ettu zp]k]>Êil `eÎ (|osV>en) BjiÄu
ÎuEv], at]tut>Êil w]N ave> anuzgHiÄuÎu.
aR´un, `Æeny]y]eÙß]f[, ave>Ù}]v>uh `eû
m]RÅeÊÊeÎ anuvRÊiÄuÎv>]f[. (av>ueT mEn]
B]vmnux>ic{[ PÙh xiÍiÄuemÎu t]lp>Yh).
Adiyil 'O]h'k]>ÍVniyuÞ]yi; at[ |osV>n]mm]f[.
O]hk]>Êil 'ztitV'Êieû tÊVÆešÙ}]h aTÆiyi>i
ÄuÎu. |osV>eû mUÎuviDh kRÐB]vÆLÄuÔ n]m>Up
Æš]f[
ztimURÊikL.
jgÊieû
xZ¨iØitiÙy
168

HiàuDRÐp>icyh
k]>fn]y Bgv]eû ztiviD>UpÆL zbª]viÿumEHsV>
M]>]yi ariyeÏTuÎu. |o mUÎu B]vÆšil, visVh
xZ¨ic{u niÙniRÊuÎ s¬iy]f[ zbª]v[; ~et]>u s¬i
|o jgd]xkÙh adZsYm]yi vY]pic{i>uÎuek]Þ[ atien
>ÑiÄukyuh
avt]>ÆešTuÄukyuh
ecy{uÎuEv]
at]f[ viÿu; ~et]>u s¬i zpšyÊiÙuh aùi>UpÊiÙuh
|o jgÊieû Ùyk]>n]yi>uÄuÎuEv] at]f[ mEHsV>
n]y >uzdN; siv>Upn]y] Bgv]N xuKd]yknum]f[.
sivs¬itÊVh, zpkZti pu>uS]«km]y zppWgtiey
xu>Ñitm]ÄuÎ ØitiviEsSm]f[.
siv® s¬Y] yuE¬] ydi Bvti s¬® zpBvituh
n EcEdvh EdEv] n KÙu kusÙ® ¾àitumpi.
s¬iEy]Tu EcRÎ]l sivN zpvRÊiÄuv]N s¬
n]vuh. aeÙ}Üil niþÙnuh ni>]k]>num]yi niÙek]Ôu
kEy \Ôu. at]yt[, s¬iyiÙ}]et sivn[ anÆ]N kUTi
k<iyukyiÙ}. m]y, mH]m]y, zpkZti, mUÙzpkZti,Ey]gm]y
|tY]di s¬iviEsSÆL ztimURÊikšueT aRÍ]hgini
kš]yi zptYÑeÏTuÎtieû >HxYmit]f[. atuek]Þu
teÎy]f[ vidYyueT aDiæ]nEdvt]y]y x>xVti, Dnh
e`sV>Yh `ÎivyueT aDiæ]nEdvty]y ÙÑ[mi, tp®
zpB]vÆšueT aDiæ]nEdvty]y p]Rv{ti, vI>Ys¬i
kšueT aDiæ]nEdvty]y duRÅ `Î[ |vR üutiÄ
eÏTuÎt[.
xmüEdvtkLÄuh |osV>s¬iy]f]D]>h. |osV>
s¬i kUT]et avRÄ[ O>u puleÄ]Ti Ep]Ùuh anÄ]N
x]DYmÙ}. EdvM]R xVDRÐÊilniÎu vYticÙiÄuEá]L
169

HiàuDRÐp>icyh
>]ÑxM]>ueT s¬i vRÍiÏic{[ EdvgfÆšueT aHß
yTÄuÎtuh, xtYDRÐ]dikLeÄti>]y axu>zpvZÊikL
ati>ukTÄuEá]L
EdvM]>ueT
s¬i
vRÍiÏic{[
>]ÑxM]e> nsiÏiÄuÎtuh |osV>s¬im]ztm]f[. ati
n]l O]E>] EdvniÙUeTyuh EdviyiÙUeTyuh xRv{s¬n]y
|osV>en A>]DiÄuÎu. sivn]y]Ùuh viÿuv]y]Ùuh
mEÕtu Edvty]y]Ùuh atu xRv{vY]pkn]y OE> O>u
|osV>eû xguf>Upm]kuÎu.
jEÙ viÿu® ØEÙ viÿu® viÿu>]k]s \cYEt
Ø]v>h jhgmh viÿu® xRv{h viÿumyh jgt[.
ni>]k]>n]y |osV>eû mURÊimd[B]vÆš]f[ gfpti,
sivN tuTÆiy xÜˉÆL. \d]H>fÊin[, zppWÊieû
AdYxZ¨iyil |osV>nilniÎuh O]hk]>ÍVniyuÞ]eyÎu
pryuEá]L atinu zppWdZ¨Y] n]m>UpÆšUh Evfem
Î]yi. aÆien p>msiveû mUÊpuztn]y gfpti
O]Ü]>xV>Upn]yi. |Ê>Êil `Ù}] EdvtkšueTyuh
zp]tiniDYmuLeÄ]ÔuÎ O>u pUj]viD]nh HiàuÄLÄuÞ[.
gfpti, xU>YN, Edvi, sivN, viÿu `ÎiÆen aWu
EdvtkLÄuÔ pUj]viD]neÊ pW]ytnpUj `Îu
pryuÎu. Ùokikvuh aÙokiyvum]y EzsyÓuh Em]Ñvuh
k]hÑic{uek]ÞuÔ |o \p]xnyil av>v>ueT |¨
Edvt]xÜlÏmnux>ic{[ mÍYØ]nÊil |¨EdvtEyyuh
cuÕuh mÕu mURÊikešyuh A>]DiÄuÎu. Ak]sÊieÙ
AditYm¥Ùh xU>Yeû DRÐm]f[. gfpti¿uh sivnuh
eekÙ]xvuh EdviÄu mfidVIpvuh, viÿuvinu eevku¦
vum]f[ divYD]mÆL.
170

HiàuDRÐp>icyh
AditYm¥ÙÊieû
aDiæ]nEdvty]y
xU>Yen
x³Y]vành ecy[tuh, aRGYh nlkiyuh A>DiÄuÎu.
|osV>eû \oR´VÙzpk]s¬iyueT zptiniDiy]f[ xU>YN.
visVzp]fs¬iyueT \rv[ xU>Ym¥ÙÊilniÎu zpvHi
ÄuÎu. 'xU>Y]«] jgüØuSþ'.
vidYyueTyuh aÑ>Êieûyuh aDiptiy]y gfpti
xmüy¡kRÐÆšueTyuh
niRv{i¼m]y
nTÊiÏin[
anuzgHEmkuÎu. gEfseû kT]ÑÊ]l sztupIQyuh
tTÓÆšuh nIÆuÎu.
gf]n]h tV] gfptih Hv]mEH
kvih kvIn]mupmzsvümh (äEgVdh 2.23.1)
visVviÙ]xÊieûyuh vin]sÊieûyuh mUÙs¬iy]f[
Edvi. p>]s¬iy]y EdviyueT pÙ avt]>Æšuh n]m
>UpÆšuh zppWÊieû xZ¨iØitiÙy]dikšil p>EmsV>i
y]yi niÙek]ÔuÎu. 'aHh zbªxV>UpifI mÊ® zpkZti
pu>uS]«kh jgt[.' w]N zbªxV>Upifiy]f[. `Îil
niÎu jgÊuÞ]yi. at]yt[ |osV>i EÑztvuh |osV>N
EÑzt¡num]f[.
EvdÊil üutiÄuÎtu En]Äuk:
t]mùivRÉ]h tpx] jVÙßIh
eevE>]cinIh kRÐPEÙSu ju¨]h
duRÅ]h EdvIh s>fmHh zppEdY
xut>xi t>Ex nm® xut>xi t>Ex nm®
(mH]n]>]yf \. 2.2)

171

HiàuDRÐp>icyh
jgÊieû xhviD]nÊil mhgš (Ùy) k]>fn]y
siven sÜ>N, >uzdN, mEHsV>N |tY]di n]mÆšil
zpkIRÊiÄuÎu. “EÙ]kÊieû mu<uvN aDipn]y >uzdnil
niÎu BiÎm]y O>u s¬iyuh |o EÙ]kÊiÙiÙ}” 24 `Îi
Æen EvdÊil üutiÄeÏTuÎ sivN Em]Ñ d]ykn]f[.
xRv{c>]c>jgÊiÙuh pY]pkn]yi>iÄuÎ viÿu zppW
Êieû p>ip]Ùks¬iy]f[. pu>uES]ÊmN, n]>]yfN
`Îu tuTÆi xHzxn]m]vÙikš]l zpkIRÊiÄeÏTuÎ
viÿuvien äEgVdÊil
"y® p]RËiv]ni vimEm >j]hxi", "viS[Ef]® pEd p>m®
mÍV\X" |tY]di v]kYÆL ek]Þu üutic{i>iÄuÎu.
n]n]>UpB]vÆšiÙuÔ \p]xnkL ~kxd[B]vÊil
\pxhH>iÄuÎ 'pW]ytnpUj'¿]D]>m]y |o aWu
viDh mURÊiEBdÆešÏÕi yœ]zkmh gEfspu>]fh, xU>Y
pu>]fh, EdvIB]gvth, sivpu>]fh, mH]B]gvth, viÿu
pu>]fh |tY]di zgÖÆšil vRÉic{iÈuÞ[. mnuSY>ueT
v]xn]s¬iÄnu>Upm]yi |¨Edvt]xVIk>f ÊiÎu
xV]tzßYh nlkuÎt[ HiàuDRÐh m]ztm]f[.
zsI>]mkZÿEdvN a>uLecy{uÎu: OE> xVRÉh ek]Þu
teÎ pÙt>h AB>fÆL \Þ]ÄuÎtuEp]eÙ OE> O>u
|osV>N O]E>] k]ÙÊ[ O]E>] diÄil O]E>] n]m>UpÆšil

24

“|os]n]dxY BuvnxY BUE>Rn v] \ EySduzd]dxU>Yh” - äEgVdh
2.33.9
172

HiàuDRÐp>icyh
A>]DiÄeÏTuÎu. aÆen pÙviDÊil pUjiÄeÏÈ]Ùuh,
a¢enEÎ] aÐeyEÎ] |¨Êien]Êu višiÄeÏÈ]Ùuh,
OE> |osV>N teÎy]f[ pÙ niÙp]TiÙuh pÙ B]vÊiÙuh
kUTi pUjiÄeÏTuÎt[... |osV>n[ aEnkh Ep>ukšuÞ[;
nmuÄ[ aviTueÊ mnÓiÙ]Äuv]N xH]yiÄuÎ anß
>UpÆšuh aviET¿uÞ[. ~tu >UpÊiEÙ] ~tu n]mh
ek]EÞ] niÆL aviTueÊ x[m>iÄuÎuEv] aEt n]m
ÊiÙuh >UpÊiÙuh teÎ niÆL aviTueÊ k]fuh."
x zbª] x siv® ExEzà® Ex]Ñ>® p>m® xV>]T[
x ~v viÿu® xzp]f® x k]EÙ]¸ùi x czàm]®:
(eekvEÙY]pniSd[ 1.8)
xRv{s¬im]nuh xmüzppWk]>num]y A p>m]«]vu
teÎ zbª]v]yuh sivn]yuh viÿuv]yuh |zàn]yuh
avin]siy]yuh xRv{vY]pkn]yuh jgd]D]>n]yuh k]Ù
m]yuh aùiy]yuh czàn]yuh pÙ zpk]>Êil k]f
eÏTuÎu.
yh zbª]v>uEfzà>uzdm>ut® üunVßi dieevY® üeevR
Eveed® x]hgpdzkEm]pniSeedRÅ]yßi yh x]mg]®
DY]n]vØittd[gEtn mnx] psYßi yh Ey]giEn]
yxY]ßh n vidu® xu>]xu>gf] Edv]y tx[eem nm®
zbª], v>ufN, |zàN, >uzdN, m>ut[gfÆL `ÎivR
divYx[Et]ztÆš]l Ae>y]Ef] üutiÄuÎt[, x]mEvdh
p]TuÎvR ahgh, pdh, zkmh, \pniSt[ `ÎivyTÆiy
EvdmzßÆš]l Ae>y]Ef] kIRÊnh ecy{uÎt[, Ey]gi
kL DY]n]vØyiÙi>uÎuek]Þ[ Ae>y]Ef] dRsiÄuÎt[,
173

HiàuDRÐp>icyh
Edvtkšuh axu>gfÆšuh A>ueT Adiyuh aßvuh
ariy]N vHiy]ti>iÄuÎuEv] p>mpu>uSn]y A Edv
n]y[eÄ]Þ[ `eû nmx[k]>h BviÄeÈ.

174

HiàuDRÐp>icyh

22. Em]Ñh
xuKmi¢iÄ]Êv>iÙ}. BÑfÊil xuKh, nizdyil
xuKh, kuTuhbBzdtyil xuKh, kÑibÙÊil xuKh,
EdsEÑmÊil xuKh, EÙ]kb]³vÊil xuKh; |Æen
p>if]mvuh p>im]fvumnux>ic{[ xuKÆL pÙviDh.
|tinu vip>Itm]yet]eÄ du®Kvuh. A«]v[ xuK>Up
m]ytin]l `Ù}]v>uh xuKm]zgHiÄuÎu.
anukUÙEvdnIyh
(tRÄxhzgHh)

xuKh,

zptikUÙEvdnIyh

du®Kh.

anukUÙm]ytil xuKvuh, zptikUÙm]ytil du®Kvumu
Þ]kuÎu.
aˉxuKh ek]Þu mnuSYR tZp[t>]vukyiÙ}; aDik
mDikh xuKmi¢iÄuÎu. |o xuKv]w[Cy]f[ mnuSYeû
puE>]gtiÄuh aD®ptnÊinuh k]>fh. 'n]Ù[Ep xuKmüi;
BUm] eev xuKh.' aˉm]ytil xuKmiÙ}. O>iÄÙuh avx]
niÄ]Êtuh xImyÕtum]f[ xuKxV>Uph `Î[ Evdh
pryuÎu. du®KxÐizsmÙ}]Ê anßxuKÊiEÙÄ[, at[
s>iÄriÇ[, puE>]gmiÄuÎv>uÞ[. atriy]et \<ÙuÎv>]
fDikvuh.
|o anßxuKm]f[ jIveû yœ]RËÙÑYh. atien
mu¬i, Em]Ñh, p>mpu>uS]RËh, p>m]nàzp]p[ti, zbª
x]yUjYh, ni®EzsyÓ[, mH]niRv{]fh, mH]xm]Di mutÙ]y
pdÆš]l HiàuDRÐs]züÆšil vYvH>ic{i>iÄuÎu. |o
Em]Ñm]f[ xuKÊieû aßimxIm aœv] jIveû
175

HiàuDRÐp>icyh
p>mÙÑYh. xhGRS]«km]y jItivÊieû piÎiÙuÔ
xuKxV>UpØitiy]fit[. `vieT ecÎ]l xmü zps[n
ÆLÄuh xVyEmv p>iH]>muÞ]vuÎuEv], xRv{Ek}sÆšuh
tI>uÎuEv], at]f[ Em]Ñh. at]f[ p>mxuKh,
p>m]nàh, p>mxV]tzßYh. ÙokikxuKÆešÙ}]h p>m]nà
xuKÊieû OE>] kumiškL m]ztm]f[. av \Þ]vukyuh
nsiÄukyuh ecy{uh. avyueT \t[pÊiØ]nm]y Anà
x]g>h m]ztm]f[ s]sVth. atin]l aˉxuKÆšil
vY]Em]Hic{[
anßxuKzp]p[tiÄuÔ
v<iyT¿>uetÎu
Evdh \pEdsiÄuÎu.
O]h pURÉmd® pURÉmidh pURÉ]t[ pURÉmudcYEt.
p>ipURÉn]y |osV>N p>m]«]v[ pURÉxuKxV>Up
n]f[.
pEWzàiy]dikLÄÏurmuÔ
anßxuKm]f[
Em]Ñh. |osV>N avieT p>m]«]v]yi pURÉn]yi>i
ÄuÎu; A p>m]«]vieû ahsÆš]f[ |HÊieÙ jIv]
«]ÄL. jIv]«]ÄL p>ipURÉen anuBveÏTuÊuEá]L
pURÉtVh zp]piÄuÎu. aÆen vY]vH]>iktÙÊiÙuh
|osV>N pURÉn]kuÎu. |Ä]fuÎ zppWmKiÙvuh p>i
pURÉnilniÎušv]yi, |vieT k]fuÎ k]TuEmTukšuh,
>]ztiyuh pkšuh pURÉtyil |Ù}]t]vuÎu. O>uek]TumuTiyi
EÙri t]E<]ÈuEn]ÄuEá]L `Ù}]h ni>Ï]yi k]fuÎiEÙ}?
kurvuÔiTÊ]f[ kspiskL.
xUÑ[mm]yi apzgœnh ecy[t]l zppWÊieÙ O]E>]
vüuviÙuh pURÉtVÊieû ahsh evšieÏTuh. xuà>vuh
xuKdvum]ytieÙÙ}]h pURÉtVh etšiÇu k]f]h. O>u
mEn]H>puS[peÊ
ADuniks]züIy]TiØ]nÊil
176

HiàuDRÐp>icyh
apzgœnni>IÑfh ecy[t]l a¥c>]c>ÆšiÙuÔ
`Ù}] ahsÆšuh atiÙTÆiyi>iÄuÎt]yi k]f]h. |o
jgÊil
mH]viBUtiEy]TukUTi
k]feÏTuÎveyÙ}]h
|osV>]hsm]efÎ[, O]E>]Îieûyuh Ep>uprÇu Bgv]N
evšieÏTuÊiyi>iÄuÎt]fEÙ}] viBUtiEy]gemÎ gIt
yieÙ pÊ]mÍY]yh. avx]nh Bgv]N a>uL ecy{uÎu:
'viBUtieevBvEÊ]TukUTiytuh
zsImÊuh,
\oR´ith
at]yt[ zpB]vEÊ]TukUTiytum]yiEÈetÙ}]h xÊVÆL
(vüuÄL) \EÞ] aetÙ}]h `eû EtjÓieû ahsBUt
Æš]efÎu nI ariÇuek]Lk aœv] aR´un,
|zteyÙ}]h viü]>mriÇiÈu nineÄßu zpEy]jnh? OE>
v]Äuek]Þu pryuky]efÜil w]eneû O>u ahsh
ek]Þ[ |o jgÊ]xkÙh vY]pic{u pieÎyuh EsSi
c{i>iÄuÎu.'
s>I>Øn]y jIvn[ j]zgt[, xVp[nh, xuSup[ti `ÎI
mUÎvØkšuÞ[. \fRÎi>iÄuÎ AdYeÊ avØyil
vY]vH]>ikEÙ]kÊieÙ xuKdu®K]dikšriyuÎu. xVp[n]
vØyil mUÎ]met]>]š]yi>uÎuek]Þ[ jIvN xuKdu®K]
dikL ariyuÎu. xuSup[tiyil y]et]Îuh ariyuÎiÙ}.
Em]ÑÊieû ecriey]>u 'm]tZk' y]f[ xuSup[ti aœv]
xuKnizd. xuSup[tiyil nÙ} \rÄÊil Eb]DsUnY>]y
n]h, Em]ÑÊil Eb]DmuÔv>]yi>iÄuh. |t]f[ xuK
nizdyuh Em]Ñvuh tÐiÙuÔ vYtY]xh. xuKnizdyil
niÎufRÎ]l vIÞuh xuKdu®K]dikšil mu<ukuky]yi.
pURÉtyil Ùyic{ Em]ÑÊieû Øiti atÙ}. at[
arivieûyuh Eb]DÊieûyuh pURÉkuhBm]f[. anßm]y

177

HiàuDRÐp>icyh
AnàÄTÙ]f[; p>ipURÉt zp]pic{ xn]tnxuKØiti
y]ft[.
zppWjIvitÊil mnuSYN, 'Ey]g® kRÐxu kosÙh'
`Î tÊVmnux>ic{u jIviec{Üil m]ztEm |o p>m
ÙÑYÊieÙÊ]N x]DiÄukyuÔU. vY¬ip>m]y niÙ
yiÙuh, kuTuhbh, xmud]yh >]z¨h `ÎI niÙkšiÙuh
xVDRÐniæEy]TukUTi zpvRÊic{u jIvN nivZÊi EnTfh.
atiÎuEvÞiy]f[ n]Ù[ AzsmÆšuh n]Ù[ pu>uS]RË
Æšuh, Ey]gctu¨yvuh mÕuh DRÐs]züÆšil viDic{i>i
ÄuÎt[. Ever kuruÄuv<ikeš]ÎumiÙ}. jMn] mu¬M]>]y
apURv{h mHÊuÄL av>ueT aˉm]y zp]>çmnuBviÄu
Îtinuh mnuSYRÄ[ jIvitÙÑYh k]ÈuÎtinuh xmB]Evn
xW>iÄuÎuÞ[. mÕu ciÙ jIvMu¬M]R zp]kZtM]e>
EÏ]eÙ krÆiÊi>iyuÎuÞ[. ave>yTuÊriyuEá]<]f[
xtYØiti keÞÊuk. EÙ]kÊil Ayi>m]yi>h jn
Æšil
ciÙR
|osV>]nuBUti
EvfemÎ]zgHiÄuÎu.
av>il ciÙR m]ztEm s>iy]y DRÐm]RÅÊil jIviÄu
ÎuÔu. aÆen e`sV>Y jIvith nyiÄuÎv>ilÊeÎ
OEÎ] >EÞ] Ep>]yi>iÄuh p>mÙÑYÊil `ÊiEc{>uk.
`Î]l pURÉtVÊiEÙÄuÔ zpy]fÊil m>fmTÇ]Ùuh
atu p]<]yiEÏ]vukyiÙ}. aTuÊ jMÊil vIÞuh
mu´MÊil ~tuve> xW>ic{uEv], avieTniÎu y]zt
tuTRÎ]l mtiy]vuh. atin]l |o jMÊilÊeÎ
p>mpu>uS]RËm]y Em]Ñh EnTfemÎ |¢Ey]TukUTi
jIviÄfh. atin[ AH]>viH]>]di k]>YÆšiÙuh mnÓh
ymnh, DRÐciß mutÙ]y k]>YÆšiÙuh pURÉx]ÊVikn]
kfh. Ey]gyu¬n]vfh. "xÎiæxY Em]EÑ]pEds]t["
178

HiàuDRÐp>icyh
p>ipURÉnil niæyuÔvRÄuEvÞi Em]Ñh \pEdsiÄuÎu
`Î[ Evd]ßdRsnh k]ÈiÊ>uÎtumit]f[.
xVRÅxuKvuh AEpÑikm]f[, pURÉmÙ}. atin[ Adi
yumßvumuÞ[. xVRÅÊil k<iyuÎvRÄuh pufYPÙm]yi
xuKmnuBvic{utI>uEá]L |o mRÊYEÙ]kÊil pirÄfh.
"ÑIEf puEfY mRÊYEÙ]kh visßi". at]f[ EdvM]>uh
Em]ÑÊinu EvÞi mnuSYjMemTuÄuÎtieû >HxYh.
Ey]gikLÄuh, xÎY]xim]RÄuh m]ztmÙ} nÙ} gZHØ]zsmi
kLÄuh Em]Ñzp]p[tiyuÞ]vuh. Ey]gikLÄuh xÎY]xi
m]RÄuh kuErÄUTi xugmm]f[ Em]Ñm]RÅh. |o jMÊil,
|Et jIvitÊilÊeÎ, Em]Ñh zp]piÄ]vuÎt]f[
"azt zbª xms[nuEt". t]m>yiÙyieÙ evÔÊuÔi
Ep]eÙ jIviÄuv]N sIÙic{vRÄu Øitzp¡nuh guf]tI
tnum]v]h. |Et jIvitÊil jMm>f>Upm]y xhx]>eÊ
avR jyic{i>iÄuÎu. "|eeHv eetRjit® xVRÅ®". aˉ
zpyøÊ]lÊeÎ |o DRÐxiÍiyuÞ]vuÎ k]Ùm]f[
kÙiyugemÎ[ pu>]fÆšuh \d[EG]SiÄuÎu.
"xVÙ[Epeenv zpyt[Enn DRЮ xiÍYti eev kÙo"
(viÿupu>]fh)
xVRÅÊil xihH]xn]>U™n]yi>iÄuÎ O>u eedv
Êieûyuh aEÌHÊieû ~kpuzteûyuh Ep>il mt
zpc>fh nTÊuÎv>uh teû zpv]ckN m]zth s>i, meÕÙ}]
v>uh x]Ê]eû AšukL `Îu murviši kUÈuÎv>uh av>
v>ueT kifR m]ztm]f[ vis]ÙjÙ]syemÎu sÚiÄuÎve>
EÏ]eÙ, xtYemeßÎriyuÎiÙ}. atriyuÎvR kUpm¥Uk
ØitiyilniÎu purÊuvÎv>]f[. n]m>UpEBdÆL `Eß]
179

HiàuDRÐp>icyh
AyieÄ]ÔeÈ. |osV>gufÆšriÇ[ ÙÑYzp]p[tive>
tš>]et zpyøiÄuÎ DRÐniæN A>]y]Ùuh ay]L
Em]Ñm]RÅÊil muEÎ]ÈuEp]kuemÎ[ Hiàumth pryuÎu.
xtYm]y Anàh tÎilteÎ kuTiek]ÔuÎu. xtY
¡]nh ek]ÞuEvfh atriyuv]N. j]zgt[, xVp[nh,
xuSup[ti |v mUÎuh kTÎ avØy]f[ tu>Iy]vØ
aœv] Em]Ñh. mtp>m]y tRÄÊinuh, ALÏiTuÊÊinuh
Em]Ñvum]yi y]et]>u b³vumiÙ}.
w]enÙ}]yiTÊumuÞ[.
p]þ]tY>]jYÆšil
evc{u
viEvk]nàxV]mikL xhGTitmtÄ]e> evÙ}uvišiÄuÎtu
En]Äuk:
"pÙ nirmuÔ pšuÜupÙkkšilÄUTi OE> evšic{h v>ik
y]f[. |fÆ]N ciÙ}r eevviDYÆL Evfh t]nuh.
`Î]l `Ù}]Õieûyuh HZdyÊil OE> xtYh v]f>ušuÎu.
Bgv]N kZÿ]vt]>Êil HiàuviEn]Tu |zpk]>h a>uši
ec{y[ti>iÄuÎu. "mfim]ÙyieÙ nUÙuEp]eÙ `Ù}] mtÆ
šiÙuh w]nuÞ[. ax]D]>f visuÍiyuh ax]D]>f
s¬iyuh ek]Þu mnuSYvRÅeÊ \yRÊukyuh suÍIk>i
Äukyuh ecy{uÎt]yi `vieTey]eÄ k]fuÎuEv] avieT
ey]eÄ w]nUeÞÎu D>iÄuk. |tieû PÙEm]? "Hiàu
vinu m]ztEm Em]ÑmuÔU; mÕ]RÄumiÙ}" `Î t>Êil O>u
v]kYemÜiÙuh
xhx[kZtdRsnÆšil
`vieTeyÜiÙuh
k]fic{ut>uv]N w]N EÙ]keÊ evÙ}uvišiÄuÎu."
Em]ÑeÊÏÕi xV]miji vIÞuh a>ušiec{y{uÎu. “Em]Ñ
m]f[ zppWÊieû EHtu. Em]Ñm]fitieû ÙÑYvuh.
Em]Ñh zp]piÄuv]N m]tZEntZtVÊil n]h ecy{uÎ
180

HiàuDRÐp>icyh
zpyøÊieû >Itikš]f[ zpkZtiniymÆL. Em]ÑÊinu
EvÞiyuÔ |o x]Rv{ztikyøh atieû atYuc{
B]vÊil mnuSYnil zpkTm]kuÎtu mu¬n]k]nuÔ mn®
pURv{m]y AzgHÊiÙ]f[. |o Em]Ñh aTyuÎt[ kRÐh,
B¬i, ¡]nh `ÎI ztiviED]p]yÊilÄUTiy]f[.
kRÐh mÕuÔve> xH]yiÄuv]nuh EýHiÄuv]nu muÔ
Øi>vuh ni>ß>vum]y \dYmh. B¬i zp]RËn, kIRÊnh,
DY]nh |vyil aTÆiyi>iÄuÎu. ¡]nh atu DY]neÊ
anugmiÄuÎu.
(vi. x]. x. B]7, purh 526)
DRÐh, aRËh, k]mh, Em]Ñh `ÎI pu>uS]RËÆšil
p>mm]yt[ Em]Ñm]f[. DRÐeÊ aTiØ]nm]ÄieÄ]Þ[
jIvit]vsYÆL niRv{HiÄuEá]L jIvitÙÑYh Em]Ñ
m]efÎ Eb]DmuÞ]vuh. aÆen Eb]DpURv{h jIviÄu
Eá]L xV]RËh p>]RËm]yuh, p>]RËt ciÊsuÍidV]>]
p>mÙÑYÊiEÙÄuÔ \p]ym]yuh p>ifmiÄuh. aEÏ]L
p>¾>cUSfÆLÄuh, vWn, vYBic]>h, mutÙ]y p]p
kRÐÆLÄuh Ø]nmiÙ}]t]kuÎu. zppWxuØitiÄuh
zkm]nugtm]y puE>]gtiÄuh Em]ÑhteÎ ÙÑYm]Äiy
jIvith atYß]EpÑitm]f[. dVàV]«km]y |o Ùokik
jIvitÊil Em]EÑ¢uv]y jIvN pTipTiy]yi x]EÙ]kYh,
x]mIpYh, x]>UpYh, x]yUjYh `ÎI niÙkšiEÙÄuy>uÎu.
avx]nh "n x pun>]vRÊEt" vIÞuh jnnm>fÆL
AvRÊiÄeÏT]Ê anßxuKh - pURÉtVh - Em]Ñh
zp]piÄuÎu.

181

HiàuDRÐp>icyh
zsImd[ Bgvd[gIt aW]h aÍY]yh 23, 24, 25 Es}]k
Æšil Bgv]N xVyh a>ušiec{y{uÎu: "EdHh nsiÄuÎ
tinumuEá (|o EÙ]kÊiÙi>iÄuÎ k]ÙÊu teÎ) k]m
Ezk]DÆšil niÎuÞ]kuÎ EvgeÊ xHiÏ]N k<ivuÔ
vn]fu Ey]gyu¬N; avNteÎ yœ]RËxuKmuÔvN.
|Æen b]HYxuKÆeš ÙÑYm]Ä]et aß® xuKiyuh
(teû \ÔilÊeÎ xuKeÊ anuBviÄuÎvnuh), xV]ß
ÊilÊeÎ >miÄuÎvnuh \Lzpk]smuÔvnum]y kRÐ
Ey]gi zbªxV>Upn]yiÈ[ zbª]ee«kY>Upm]y Em]ÑeÊ
zp]piÄuÎu. dVàVbuÍiey aruÊukšÇv>uh (`Ù}]yiT
Êuh |osV>En \ÔU `ÎriÇv>uh) A«xhymikšuh
`Ù}]vRÄuh nM vE>femÎ]zgHiÄuÎv>um]y äSikL
p]p>HitM]>]ky]l zbªniRv{]fm]kuÎ Em]ÑeÊ
zp]piÄuÎu.

182

HiàuDRÐp>icyh

23. Evdh Hiàuvieû mtzgÖh
viEdsÆšieÙÆumÙ},
xVEdsm]y
B]>tÊilÊeÎ
Hiàu "a¡]ni"eyÎuh zkiüY]ni "Evdm]RÅi"eyÎuh
xVyh p>icyeÏTuÊuÎ ciÙ zg]mÆšuÞ[. |o Øiti
viEsSh En>iÈu k]ffemÎuÔvR x]hbvR, pÔR,
p>vR mutÙ]y aD®kZtviB]gÆL aDivxiÄuÎ zg]mÆ
šiEÙÄu Ep]y]l mti. miSnrim]>ueT tzßÆL xtYØiti
keš m]Õi mric{i>iÄuÎtu k]f]h. zkiüY]nikš]Äi mth
m]Õiyve> Evdm]RÅikš]yuh mth m]r]Ê HiàuÄeš
a¡]nikš]yuh p>icyeÏTuÊ]N p>isIÙiÏic{i>iÄuÎu!
miSnrim]R zptIÑic{ zptik>fÆeš]Îuh HiàupÑÊu
niÎuÞ]vieÙ}Îu kÞtin]l \X]HpURv{h |Et "vY]j
xuviEsSEzpSfh" AvRÊic{uek]Þi>iÄuÎu.
`Î]l `<uÊuh v]ynyuh ariÇukUT]Êv>ueT
a¡teyÄ]L pÚic{ve>Îu pryeÏTuÎv>ueT a¡t
y]fEÙ}] kUTutl gu>ut>h. av>il ciÙR p<yk]ÙeÊ
n]ET]TiÏ]Èukš]efÎu EvdeÊÏÕi zpxhgiÄuh. mÕu ciÙR
bi.xi. nUÕ]ÞukšieÙ zp]kZtxhx[k]>zpm]fÆš]yi
vRÉiÄuh. Ever ciÙR x]D]>f kœ]x]HitYzgÖÆeš
EÏ]eÙ Evdh v]yiÄuv]nuh tR´mecy{]nuh pureÏTuh.
xtYxV>UpN ci>iÄuÎ xàRBÆšil OÎ]fit[. k]>fh
Evdp>icyÊinuÔ m]RÅmiet]ÎumÙ}.
Evdh Hiàuvieû mtzgÖm]f[. `Î]l zgÖeÊÄ]L
gu>uvin]f[ mHÊVh. gu>usiSYp>á>yiÙUeT zgHiEÄÞ
t]f[ Evdh. ÙokikviSy]x¬ikšileÏÈ[ asuÍn]vuÎ
183

HiàuDRÐp>icyh
tinumuá[ eessvÊilÊeÎ EvEd]pEdsh xVIk>iÄfem
ÎuÞ[. atu x]DiÄ]Ê xtYji¡]xuÄLÄ[ Evd]Di
æitm]y DRÐzgÖÆL Ever EvÞuEv]šmuÞ[. Evdmzß
ÆešÏÕi ADik]>ikm]yi pÚic{riyfemÜil gu>UpEdsh,
mn®suÍi, anuæ]nh, tpÓ[ mutÙ]yv avsYh Evfh.
"O]h" `Î O>u mzß]Ñ>h m]zth mti Hiàuvieû Evd
¡]nÊin[. atu EkLEÄÞviDh EkÈ[ mnnh ecEy{Þ
>Itiyil mnÓiÙ]Äi, anuæiEÄÞ zkmÊil Ac>ic{]l
Evd¡]nm]yi. Evdh |osV>enEÏ]eÙy]f[. "aEf]>fI
y]N mHEt] mHIy]N" xUÑ[mÆšilevc{[ atixUÑ[mvuh
ØUÙÆšilevc{[ atimHÊum]ft[. avnvnilÊeÎ,
y¡]ùieyÎvÉh
jVÙiÏiEÄÞt]f[
EvdÊieû
xUÑ[m>Uph.
buÍikURÐt kurÇvRÄuh zgHiÄÊÄvÉh Evd
tÊVÆeš viv>iÄuÎt]f[. x[mZtipu>]EftiH]xÆL.
`Ù}]Õinuh cuvT]yiÈuÔtu Evdh teÎ.
EvEd]¸KiEÙ] DRÐmUÙh x[mZtisIeÙ c tdVid]h
Ac]>eeþv x]DUn]h A«nüu¨iE>v c (mnu)
Evdh mu<uvNteÎ DRÐÊinu cuvT]f[. Evdh ariÇ
v>ueT x[mZtiyuh nTpTiyuh DRÐÊinu cuvT]f[. x´n
ÆšueT DRÐ]«]ÄšueT nTpTiyuh tniÄu A«xßu¨i
EykuÎtuh kUTi zpm]fh teÎ.
Evdh zbªxV>Upm]f[. zbª]vieû muKÊilniÎu
n]Ùu EvdÆšuh \ˉÎm]eyÎu pu>]fÊil viv>ic{i>i
ÄuÎu.
184

HiàuDRÐp>icyh
tpþc]> zpœmh am>]f]h pit]mH®
AviRBUt]üEt] Evd]® x]hEg]p]hgpdzkm]®
Evdh |osV>nil niÎud[Bvic{u. tEp]Dn>]y mHRSim]R
atu dRsiÄukyuh zsviÄukyuh ecy[tu. atin]l
mHRSim]e> "mzßdZ¨]ÄL" `Îu pryuÎu. "p>mpu>uS
n]y y¡Bgv]nilniÎu Evdh \ˉÎm]yi" `Îu äEgVdh
pÊ]h m¥ÙÊieÙ 90-]h xU¬Êil prÇi>iÄuÎtu
Ep]eÙ mÕu mUÎu EvdÆšiÙuh k]f]h. EvdemÎtu `Ù}]
DRÐs]züÆšueTyuh Eb]Dksém]f[. EvdÊieû p>Y]y
Æš]f[ zsuti, nigmh, zbªh, Am[n]yh, CàÓ[, zpvcnh
`Îiv. "axhKY] eev Evd]". an]diy]y Evdh axhKYh
mzßÆEš]TukUTiyt]f[. |EÏ]L \pÙçm]y mzßxmUH
ÆL p>imitm]efÜiÙuh, atuteÎy]f[ Evdh. |o Evd
eÊ kZÿeedVp]ynmHRSi äk[, yjuÓ[, x]mh, aœRv{h
`Î Ep>il n]Ù]yi B]gic{u. atin]l aEÌHÊinu
EvdvY]xN `Îu Ep>uÞ]yi. aœRv{enÎ äSiy]f[ mÕu
mUÎu EvdÆšilniÎuh ciÙ viSyÆeš xhb³ic{
mzßÆL OÎ]yi EcRÊ[ aœRv{Evdh AviS[k>ic{etÎu
pÑvumuÞ[. `ß]y]Ùuh n]Ùu EvdÆšueTyuh mzßÆL
ep]tuv]y O>u EvdÊiÙTÆiytuteÎ.
"~vh p>á>]zp]p[tmimh..." `Î gIt]v]kYh |vieT
zsÍiEÄÞt]f[. Bgvd[gIt n]Ù]h aÍY]yÊil Bgv]N
xVyh a>ušiec{y{uÎu. "avYyvuh nitYvuh k]ÙztyÊiÙuh
ab]Ditvum]y |o Ey]geÊ w]N xU>YnupEdsic{u.
xU>YN teû puztn]y eevvxVtmnuvinupEdsic{u. A mnu
xVpuztn]y |ÑV]kuvinupEdsic{u. |Æen p]>á>Yh
v<iÄu xiÍic{t]y |o kRÐEy]gs]züeÊ >]jRSim]R
185

HiàuDRÐp>icyh
ariÇi>uÎu. p>ßpn]y aR´un, `Î]l |zpk]>muÔ
|o Ey]gh vše>Ä]Ùh ek]Þ[ EÙ]kÊil n¨m]yiEÏ]yi.
nI `eû B¬n]f[. xuHZt]f[ `Îtin]l pu>]tnm]y
|o Ey]geÊ xkÙ>HxYÆšilevc{uÊmm]y >HxYm]
efÎuevc{[ |Îu w]N ninÄupEdsic{u."
|o Ey]gÆšueTeyÙ}]h k]tÙ]y Evdh kTÎuvÎ
yug]ß>Æšuh, kˉÆšuh, mnVß>Æšuh O]RÄ]et Evd
Êieû k]Ù]vDi niRÉyiÄuv]en]>ueáTuÎ c>iztk]>
M]RÄu vidU> nmx[k]>h.
j]zgt[, xVp[n, xuSup[ti `ÎI avØkešEÏ]eÙ Evd
Êinu ØUÙh (zpkTnh), mÆl, xUÑ[mh `ÎiÆen
avØ]ztyh k]EÙ]citm]yuÞ]vuh. kÞuh k]f]etyumi
>iÄuÎ aümnB]vm]f[ mÆl. aùieyEÏ]eÙ aßR
ÙInm]yi>iÄuÎt]f[ xUÑ[mh. EvEd]Í]>fxmyeÊ
zpkTnm]f[ ØUÙ>Uph. aümnÊinuEsSh \dyvumueÞ
EÎ]RÄfh.
¡]nh, vi¡]nh, \p]xn, xZ¨i, vhsh, mnVß>h
`ÎivEy]eT]Ïh pu>]EftiH]xÆL EvdeÊ vY]KY]ni
Äuky]f[. O]E>] kˉÊiÙuh yugÊiÙuh EvEd]Í]>fh
xhBvic{iÈumuÞ[. mHRSim]>uh avt]>pu>uSM]>uh `Ù}]h
EvdDRÐeÊÊeÎ xmuÍ>iÄ]n]f[ zsmic{iÈuÔt[. kZt
Eztt]yugÆLÄuEsSh dV]p>yugÊieû aßimGÈÊil
EvdvY]xN EvdÊinu k]EÙ]cit>Uph nÙ[kiytil piÎITu
x]>xVtmHRSiyuh dÊ]Ezty äSiyuh aEt p]>á>Yh
AvRÊic{iÈuÞ[. |EÎÄu 600 vRSh muá[, EvdÊinu mH]
B]SYh >cic{ x]yf]c]>Ynuh k<iÇ nUÕ]ÞieÙ dy]nà
186

HiàuDRÐp>icyh
mHRSiyuh O>u viDÊiÙeÙ}Üil meÕ]>u viDÊil Evd
zpdIpÊieû ti>i nIÈuky]f[ ecy[tt[. `Î]l vIt>]g
Ey]gikš]y Evd¡]nikL m]ztEm Evdzpk]snemÎ
mH]y¡Êinu tuniÇiÈuÔU. aÄ]>YÊil avR
m]ztEm vijyic{iÈuÔU. |Ê>h äSim]R m]ztEm |Ä]>Y
Êil |niyuh vijyiÄU.
"Evdh" `Î]l ariv[ aeÙ}Üil ariyeÏÈt[ `Îu
t]ˉ>Yh. DRÐs]züÆšueTeyÙ}]h aTiØ]nm]yi>iÄuÎ
|o ¡]nh n]Ùu EvdÆšueT >UpÊil mnuSYRÄu
xiÍic{i>iÄuÎu. "zsuti" `Î]l zsvikeÏÈetÎRËh.
äSikL |osV>nilniÎu zsvic{t]ky]l EvdÊinu
zsutieyÎu Ep>uÞ]yi. äSip]>á>Yzpk]>h gu>u siSYn[
\pEdsiÄukyuh siSYN av HZdiØm]Äukyuh ecy{uÎ
zkmÊiÙ]f[ AdYm]dYh Evd]ÍYynh nTÊivÎi>uÎt[. |o
yugÊil AdYm]yi ÙipibÍm]ytuh Evdh teÎ. aÆen
~tuniÙ¿]y]Ùuh EÙ]kÊieÙ Adim¡]nniDi Evdh
teÎy]f[. e`Hikvuh p]>ztikvum]y `Ù}] viD ¡]n
vi¡]nÆšueTyuh mUÙmzßh EvdÊiÙTÆiyi>iÄuÎti
n]l aßim¡]nvuh Evdh teÎ.
EvdeÊ mUÎu k]¥Æš]yi viBjic{i>iÄuÎu. kRÐ
k]¥h, \p]xn]k]¥h, ¡]nk]¥h. y¡]di kRÐ
ÆL, Ùokikvuh p]>ztikvuh aBI¨xiÍikšuh xoKYvuh
\Þ]vuÎviDmuÔ anuæ]nÆL mutÙ]yv kRÐk]¥
Êil evšieÏTuÊiyi>iÄuÎu. |osV>]>]Dnh nTEÊÞuÎ
>Iti, |osV>Bjnh, e`Hikvuh p]>ztikvuh p>m]RËikvu
m]y xiÍikLÄuÔ \p]yÆL `Îiv \p]xn]k]¥Êi
ÙTÆiyi>iÄuÎu. |HEÙ]kp>EÙ]ktÊVÆšuh, jIv]«]v[,
187

HiàuDRÐp>icyh
p>m]«], jgÊ[ |vyueT >HxYvuh, mnuSYeû jIvit
ÙÑYzp]p[tiÄu EvÞ p>m]RËikm]y k]>YÆšuh ¡]n
k]¥Êil evšieÏTuÊiyi>iÄuÎu. EvdÊieÙ ~et]>u
mzßvuh |o mUÎu viSyÆšieÙ]eÎÜiÙuh aTÆiyt]
yi>iÄuh.
EvdÊienÎEp]eÙ atieû pÚnÊinuh nitYnUtn
m]y O>u p]>á>YzkmmuÞ[. äSi, CàÓ[, Edvt, xV>niymh
`Îiv ariÇ]f[ Evdh pÚiEÄÞt[. O>u Evdmzßh
pÚiÄuEá]L atu zpkTm]Äiy äSi A>u, atieû CàÓ[
`ß[, at]yt[ A mzßh `Æen \c{>iÄfh, ~tu
EdvteyÏÕiy]f[ atil vRÉic{i>iÄuÎt[, ~tu k]>Y
Êin[ `Æeny]f[ atu zpEy]gic{i>iÄuÎt[, |o vk
k]>YÆšueTeyÙ}]h ariv[ EvdpÚnÊin]vsYm]f[.
Evdh n]Ùinuh xhHit, zb]ªfh, A>fYkh, \pni
SÊ[ `ÎI n]Ùu viB]gÆšuÞ[. xhHitkšil EdvIEdv
M]e>ÏÕiyuÔ üutikš]fuÔt[. mzßÆšueT gU™]RËh
vY¬m]ÄuÎtuh y¡]nuæ]nÆšueT viDiviD]nÆL
niREÌsic{i>iÄuÎtum]f[ zb]ªfh. EvdeÊ zbªemÎu
pryuÎu. atieû aRËh zbªm]f[. A aRËeÊ
mnÓiÙ]ÄiÊ>uÎ zgÖB]gÊinuh zb]ªfemÎu Ep>u
Þ]yi. a>fYÆšil aœv] ~k]ßtyiÙi>uÎ[ äSim]R
EvdmzßÆeš
mnnh
ecy[tuek]Þ[
Øi>eÏTuÊiy
tÊVvic]>eÊ A>fYkh `Îu pryuÎu. A>fYkm]f[
\pniSÊukšueT cuvT[. \pniSÊukš]kuÎ aÍY]«
s]züh; siÑ, kˉh, vY]k>fh, ni>u¬h, EjY]tiSh, CàÓ[
`Îivy]f[ EvdÊieû SQhgÆL, mzßÆL s>iy]y
xV>Êil \c{>iÄuÎ viDiy]f[ "siÑ". mzßÆešyuh
188

HiàuDRÐp>icyh
zdvYÆešyuh
yEœ]cith
viniEy]giEÄÞetÆeny]
efÎ[ "kˉh" k]ÈuÎu. sésuÍiyuh sézpEy]gvuh mÕuh
viDic{i>iÄuÎt[ "vY]k>fh". EvdÊieû séEk]sm]f[
"ni>u¬h". xVyÙyÆEš]Tu b³eÏÈ mEzß]c{]>f>Itiey
kuriÄuÎt]f[ CàÓ[. piÎITuÞ]y xhgIt>]gÆšueT
eyÙ}]h cuvT]fit[. Evd]ÍYynÊin[ |o Aru ahg
ÆšueTyuh ariv[ atYß]EpÑitm]f[. AyuREv{dh,
DnuREv{dh, g]³Rv{Evdh, aRËs]züh |vy]kuÎu n]Ùu
\pEvdÆL.
Emlviv>ic{tilniÎu vše> zpyøic{u gu>uxÎiD]nÊi
Ùi>uÎu pÚiEÄÞuÎ divYzgÖm]f[ Evdh `Îu mnÓi
Ù]Ä]mEÙ}]. s]züIyxhgIth x]Dkh ecy[tu pÚiÄuv]N
`ztEÊ]šh ~k]zgtEy]TukUTi p>isIÙiÄfEm] atiEn
Ä]L p>izsmh Evfh EvdpÚnÊin[. atuek]Þ[ Evd
tÊVh jnÆLÄiTyil zpc>ic{ukUeTÎiÙ}. Evd]Diæitm]y
x[mZtipu>]EftiH]xÆšiÙUeT
EvdtÊVÆL
EvÞu
Ev]šh zpc>iÏiÄ]h. \d]H>fÊin[ mH]B]>tÊieÙ Bgvd[
gIt teÎ En]Äuk. tÊVzgHfÊinuÔ v<ikšuh äSi
m]R k]ÈiÊÎiÈuÞ[.
Evdh pÚic{ve>yuh pÚiÏiÄuÎve>yuh pÞu zb]ªfR,
zbª¡]nikL `Î niÙyil bHum]nic{i>uÎu. |o
aRËÊil |Ä]ÙÊ[ zb]ªfR `ÎriyeÏTuÎv>il 99
stm]nvuh zb]ªftVmiÙ}]Êv>]f[. tzßs]züh pryuÎu:
"kd]cidpi n tY]EjY] Evdm]REÅ] dVieej® xd]
EvdcYut]n]h vizptVh EdvtVh c]pi duRÙ}Bh"

189

HiàuDRÐp>icyh
zb]ªfR O>iÄÙuh Evdm]RÅeÊ \EpÑiÄ>ut[.
EvdÊilniÎu ptit>]yvRÄ[ zb]ªftVvuh EdvtVvuh
kiÈukyiÙ}.
|o ptitVm]f[ muNprÇviDh HiàuÄeš a¡]ni
kš]yi muzdyTiÄuv]nuh, xVyh Evdm]RÅikešÎu zpc>iÏi
Äuv]nuh viDRÐikLÄ[ v<iey]>uÄieÄ]TuÊt[. |o
xVDRÐcYutiy]f[ EvdeÊ |TyÏ]Èukš]yi pryuv]N
tÄviDh avRÄ[ avx>muÞ]ÄieÄ]TuÊt[.
Evdh `Ù}]v>uh pÚic{uek]ÔfemÎiÙ}. pEÑ EvdtÊV
mnux>ic{[ jIviÄuv]N O]E>] mnuSYnuh aRHtyuÞ[.
aœv] mnuSYjMh teÎ atin]f[. "EvEd]¸KiEÙ] DRÐ
mUÙh..." `Î mnuv]kYÊil atinuÔ \p]yÆešeßÙ}]
emÎu k]ÈiÊ>uÎuÞ[.
zsutizp]m]fYEt] vidV]N xVDREÐ niviEst eev
DRÐh ji¡]xm]n]n]h zpm]fh p>mh zsuti
zsutiey aœv] EvdeÊ zpm]fm]ÄiEvfh arivuÔ
vR xVDRÐÊil zpvRÊiÄ]N. DRÐemeßÎriyfemÎ[
AzgHiÄuÎvRÄ[ muKYzpm]fh Evdm]f[.
xmüzppWÊinuh AD]>m]yi>iÄuÎEtEt] at]f[
EvdÊinum]D]>h. atieû zpD]nÙÑfh ¡]nm]f[. |o
¡]neÊ k]ÈiÊ>uÎt]f[ mzß>Upm]y v]ÄukL.
atinkÊ[ Evdmi>iÄuÎu. |o EvdeÊ kÞvR mHRSi
m]R. avR muEKn xmüzppWÊinuh Evdh zpk]siÏiÄ
eÏÈu. Evdh apo>uESym]f[, |osV>Iy¡]nm]f[, zbª
Êieû xVyh zpk]snm]f[, nitYm]f[, n]s>Hitm]f[.
190

HiàuDRÐp>icyh
zpšyk]ÙÊuh atu xUÑ[m>UpÊil niÙnilÄuÎu. |o
Evdm]f[ Hiàuvieû mtzgÖh.

191

HiàuDRÐp>icyh

24. EvdxV>Uph
Evdh zbªÊilniÎuÞ]yi. zbªeÊeÏ]eÙ atuh
xn]tnm]f[. yœRË¡]nÊieû ansV>vuh anß
vum]y A \rviTÊilniÎum]f[ AÍY]«ikvuh BotIkvu
m]y xmüs]zü¡]nÆšuh AviRBvic{t[. äSim]R Evd
Êieû xZ¨]ÄšÙ}, dZ¨]Äš]f[. av>tien EÙ]Ek]p
k]>]RËh AviS[k>ic{u. atuh zsÍ]ÙuÄš]y siSYp>á>
v<i. HZdyÊilniÎuh HZdyÊiEÙÄu pkRÎuek]TuÊ
tin]l zsuti' `Î Ep>uÞ]yi. xtYyugÊil n]Ùu
p]dÊiÙuh, Eztt]yugÊil mUÎup]dÊiÙuh, dV]p>yug
Êil >Þup]dÊiÙuh, kÙiyugÊil O>up]dÊiÙuh DRÐh
nilÄuÎu. yugDRÐmnux>ic{[ mÆiyuh mrÇumi>iÄuÎtu
ek]Þ[ EvdxtYh xtYmÙ}]t]vuÎiÙ}.
ctuRviDxV>Upm]y Evd>]siyil mzßemÎuh zb]ªf
emÎuh >ÞuviB]gmuÞEÙ}], g]yzti, anu¨uÏ[ mutÙ]y
CàÓukšil nibÍÆš]f[ mzßÆL. avyueT viniEy]g
eÊÏÕi zptip]diÄuÎt]f[ zb]ªfÆL. mzßh zptYÑ
zbªm]efÜil atieû aRËh pE>]Ñzbªvüuv]f[.
|v >Þuh p>¾>h b³eÏÈi>iÄuÎu. atin]l mzßvuh
zb]ªfvuh EcRÎtu EvdemÎriyeÏTuÎu. |o zb]ªf
ÊiÎu mUÎu muKYB]gÆšuÞ[; kRÐk]¥m]y zb]ªfh,
\p]xn]k]¥m]y A>fYkh, aÍY]«tÊVeÊ \pEdsi
ÄuÎ \pniSÊuÄL
CEà]bÍÆš]y mzßÆLÄ[ \d]Êh, anud]Êh,
xV>ith `ÎiÆen mUÎu xV>ÆšUÞ[. g]yztImzßÊiÎu
192

HiàuDRÐp>icyh
xvitZEdvtyuh, visV]mizt äSiyuh, g]yztI CàÓumu
ÔtuEp]eÙ O]E>] mzßÊinumuÞ[ Edvtyuh, äSiyuh,
CàÓuh.
mzßzpD]nm]f[ äEgVdh. yjuREv{dÊil xhHit,
zb]ªfh, A>fYkh, `Îiv¿]f[ zp]D]nYh. g]nzpD]n
m]f[ x]mEvdh. x]mUHYvuh >]z¨Iyvum]y xUÑ[mttVÆš
TÆiyt]f[ aœRv{Evdh. n]ÙuEvdÊiÎumuÞ[ \pEvdÆL.
|o EvdxV>UpÊiÎumuá]yi atriyuv]nuÔ s]züÆeš
p>icyeÏT]h.
EvdpÚnh xuKk>m]Äuv]N AviS[k>ic{iÈuÔvy]f[
SQhgÆešÎ Arus]züÆL. Agmh, tzßh, dRsnÆL,
pu>]EftiH]xÆL, x[mZti mutÙ]y DRÐs]züÆešÙ}]h
EvdÊieû \p]hgÆš]yi niÙek]ÔuÎu. at]yt[ mUÙh
EvdØ]nvuh vipuÙm]y mÕu DRÐs]züÆL cuÕumuÔ
zp]k]>Æšum]f[.
gRBgZHÊieÙ
mUÙØ]nÊuecÎu
v<iy]hvÉh dRsnh ecy{femÎuÔvRÄ[ cuÕumuÔ
zp]k]>ÆšiÙUeT zpdÑifm]yi \Ôil kTEÄÞt]yiÈuÞ[.
s>iy]y EvdcißkN ~tuzp]k]>Êieû ~tuEk]fiÙi>u
Î]Ùuh Evdh dRsic{uek]Þi>iÄuh. aÆien x]hEg]p]hg
m]y
EvdpÚnhek]Þ[
aÍY]«ikvuh
Botikvum]y
¡]nvi¡]nÆšueT nirkuTm]yiÊIRÎ vY¬ikšiÙUeT
y]f[ EÙ]kÊil mnuSYtVÊin[ vik]xmuÞ]yiÈuÔt[.
EvdpÚnÊiÎ[ atYß]EpÑitÆš]y Evd]hgÆL
siÑ, kˉh, vY]k>fh, ni>u¬h, CàÓ[, EjY]tiSh |Æen
AerÉm]f[. vRÉh, xV>h, m]zt, \c{]>fh mutÙ]yvey
ÏÕi vic]>h ecy{uÎ Evdhgm]f[ siÑ. EvEd]c{]>fÊil
193

HiàuDRÐp>icyh
äSim]R ~ÕvumDikh niS[kRSic{iÈuÞ[. pÙ mHRSim]>uh
mnuSY>ueT xVB]veevviDYmnux>ic{[ pÙviD siÑ]zkm
ÆL niREÌsic{i>uÎu. pURv{k]ÙÆšiEÙ |o äSip]>á>Y
m]f[ piÎIT[ pÙviD Eg]ztÆš]yi p>ifmic{iÈuÔt[.
EvdÊil \c{]>fÏi< ep]ruÄ]vtÙ}. mzßÆL zpEtYk
mHtVEÊ]TukUTiyvy]f[. mzßÊiÎutuÙYh mzßh m]ztE
myuÔu. at]f[ mzßh tR´mecy{uÎtukUTi ni>uX]H
eÏTuÊiyiÈuÔt[. aÆienyuÔ mzßÆšil \c{]>fÏi<
vše>yDikh Ed]SÆeš ecy{uÎt]f[. etÕ]y \c{]>fh
ek]Þ[ vip>ItPÙh \Þ]ytinu ni>vDi dZ¨]ßÆšuÞ[.
du¨® sé® xV>Et] vRÉEt] v]
miœY]zpyuE¬] n tmRËm]H
x v]g[ vEzj] yjm]nh Hinüi
yEœzàsztu® xV>Et]¸p>]D]t[.
xV>vRÉÆšueT pi<y]l séh duSitm]y]l miœY]
zpyu¬m]yiÊI>uÎu. du¨sévi>citm]y A v]kYh, ati
eû yjm]nenteÎ vzj]yuDemÎ Ep]eÙ nsiÏiÄuh. xV>
Ed]SÊ]l '|zàsztu' `Ît[ yjm]nn]y vZzt]xu>eû
n]sEHtuv]ytuEp]eÙ, O>iÄl |zàen nsiÏiÄuv]N
vZzt]xu>N ABic]kRÐh ecy{uky]yi>uÎu. |til '|zà
sztuRvRDxV' `Î mzßh jpiÄuky]yi>uÎu. |oØ]nÊ[
'|zàxY smyit] s]tyit] v] Bv' `Î zkiy]sémuÞ[.
|vieT bHuzvIHIyueTyuh tlpu>uSxm]xÊieûyuh
aRËÊil vYtY]xmuÞ[. '|zàsztuRvRDxV' `Ît[ |zà
H]niÄu viniEy]giÄuEá]L aßYpdh \d]ÊxV>Êil
\c{>iÄfh. `Î]l a¡]nÊ]EÙ] k]ÙEÄTin]EÙ]
194

HiàuDRÐp>icyh
AdYpdeÊy]f[ vZztN \d]ÊxV>Êil \c{>ic{t[. |ti
n]l '|zàeû sztuv]y vZzteû n]sÊin[' `ÎRËÊil
kÙ]sic{u. tlPÙm]yi ABic]>kRÊ]vienÊeÎ atu
nsiÏic{u, atuek]Þ[ s>iy]yi aBYxiÄ]et EvdmEzß]
c{]>fh p]TiÙ}. |tu pÚiÏiÄuÎ siÑ]zgÖÆL OÎ]
meÊ Evd]hgm]f[. |o siÑ]zgÖÆšil y]¡YvlkY
siÑyil 15000 Es}]kÆšuh, B>dV]jsiÑyil 36000 Es}]k
Æšuh, k]sYpsiÑyil 56000 Es}]kÆšuh \Þ[.
>Þ]meÊ Evd]hgm]y kˉxUztÆL
y]g]dikRÐ
Æšuh
xhx[k]>kRÐÆšuh
nTÊuÎtienxhb³ic{
eevdikviDikeš zptip]diÄuÎvy]f[. x]mUHik¡]n
viD]nÆL,
vRÉ]zsmDRÐzpk]>muÔ
xhx[k]>ÆL
`Îiv nTEÊÞt[ ~tuzpk]>emÎ[ kˉÊil viDic{i>i
ÄuÎu. gZHYxUztÆšiÙ]f[ |t[ viü>ic{[ zptip]dic{i>i
ÄuÎt[.
EvdEÊ]eT]Ïh AviRBvic{t]f[ vY]k>fh. Evd
>ÑÄuh Evd]RËh mnÓiÙ]ÄuÎtiÎuh, sé¡]nÊi
nuh xEàHniv]>fÊiÎuh asuÍséÆeš]<iv]Ä]nuh,
y¡]dikRmÆšil suÍséÆšueT viniEy]gÊiÎuh,
mnuSYxß]nÆšueT
s>iy]y
n]mk>fÊiÎuh,
xtY]xtYniRÉyÊiÎum]yiÈ]kuÎu eevdikvY]k>fmu
Þ]yt[. p]finImHRSiyueT 'a¨]ÍY]yi' `Î vY]k>f
zgÖmuÞ]kuÎtiÎ[ muáuÔ eevdikvY]k>fÆL |Îu
ÙBYmÙ}. pfinIyzgÖÊil 3997 xUztÆšuÞ[. atinu
muáeÊ m]EHsV>IxUztzgÖÊil ÙÑÊilp>h xUztÆ
šuÞ]yi>uÎu.
195

HiàuDRÐp>icyh
bZH¾tIy |zàvY]k>fÊil 5000 xUztÆšuh siv
xUztÊil 25000 xUztÆšumuÞ[. EvEryuh pÙ RSim]R
vY]k>fxUztÆL >cic{iÈuÞ[. p]finIyÊiÎ[ pt²Ùi
O>u mH]B]SYh >cic{iÈuÞ[.
n]Ù]meÊ Evd]hgm]y 'ni>u¬Êieû' zd¨]ÄL
s]kpURÊi, \oRÉn]BN, ØoÙæivI `ÎI mHRSi
m]>]f[. `Î]l y]x[keû ni>u¬m]viRBvic{Et]TukUTi
atinumuáuÔetÙ}]h EÙ]pic{uEp]yi. 52000 xUztÆšuÔ
yx[kni>u¬Êil
aWÍY]yÆšuÞ[.
aÍYynviDi,
CEà]viB]gh, CEà]viniEy]gh, \pÙÑitkRÐ]nukUÙ
m]y k]Ùniymh, \pdRsitÙÑfh
Evd]RËh mnÓi
Ù]Ä]nuÔ ahgÆš]fiv. Evdsé]RËniRÉyÊiÎu
ni>u¬m]f[ zpm]fh. aRËmriy]etyuÔ Evdvic]>vuh,
\c{]>fvuh
niS[zpEy]jnm]f[.
y]x[kni>u¬ÊiÎu
purem 36000 xUztÆšuÔ gEfsxUzth,10000 xUztÆšuÔ
g]RÅYni>u¬h, 62000 xUztÆšuÔ aRË]RÉvh,132000
xUztÆšuÔ sézpB `ÎIzgÖÆL eevdikni>u¬s]K
yil zpD]neÏÈvy]f[.
aW]meÊ Evdzpk>fm]y 'CàÓ[' Evdc>fm]f[.
Evd]ÍY]ynÊiÎ[ aniv]>Ym]y OÎ]f[ 'CàÓ[', Adi
yieÙ g]yzti, \ÿik[, anu¨up[, bZHti, ph¬i, zti¨up[,
jgti `ÎI xp[tCàÓukL piÎITuÞ]y axhKYh
eevdikvuh Ùokikvum]y CàÓukšueT \rviTm]f[. xp[t
xV>vuh,ni>vDi xhgIt>]gÆšuh, mu>šID>n]y zsIkZÿeû
16008 >]gpøikšuh mÕuh |vieT zsEÍym]f[. AdimH]
k]vYÊieû kRÊ]v]y v]Ù[mIkI mHRSiy]f[ AdYeÊ
ÙokikCEà]dZ¨]v[,
atinu
k]tY]ynzpfItm]y
196

HiàuDRÐp>icyh
vRÉ]nuzkmfikyuÞ[. piÎIT[ mHRSi pihgÙeû Cà®
s]züÊil 16177216 zpk]>ÊiÙuÔ vRÉvZÊÆešÏÕi
zpdip]dic{iÈuÞ[. 132000 xUztÆšuÔ CEà]RÉvh, 25000
xUztÆšuÔ viÿuxUzth, 16000 xUztÆšuÔ C]Eà]
>HxYh, 12000 xUztÆšuÔ Cà® zpEdsh, 32000 xUzt
ÆšuÔ CEà]>tn]k>h `Îiv mÕu CàÒ]züÆš]f[.
|Îuh všRÎu vikxic{uek]Þi>iÄuÎ Ar]meÊ
Evd]hgm]y s]züs]Ky]f[ EjY]tiSh. eevdiky¡
Æšuh xhx[k]>]dikRmÆšuh suBmuHURÊÆšil nTÊuÎ
tin]yi Adiyil EjY]tiSmuÞ]yi. ~Õvuh zp]cInm]y
äg[EjY]tiSh, yjuREjY]tiSh, aœRv{EjY]tiSh `ÎI
EjY]tiSzgÖÆš]f[ muKYh. |tiÙuh eevdikvuh Ùokik
vum]y D]>]šh s]KkšuÞ]yiÈuÞ[. pWxiÍ]ßik >cic{
v>]HmiHi>nuEsSh A>YBÈN, v>]HmiHi>N, zbª
gup[tN, B]x[k>]c]>YR, kmÙ]k]>N `Îiv>]f[ zpœm
gfnIy>]y EjY]tiSikL.
|Æen x]hEg]p]hgm]y EvdÊieû n]ÙuB]gÆšiÙ]yi
Ev>UÎ]Ê y]et]>u s]züvumiÙ}. zptYÑm]y aDiBUth
pE>]Ñm]y aDieedvth apE>]Ñm]y aÍY]«h `ÎI
Evdzptip]dYviSyÆšileÏT]Ê y]et]ÎumiÙ}EÙ}]. aDi
BUtemÎ]l jgÊien kuriÄuÎt[, aDieedvtemÎ]l
|osV>en xhb³ic{t[, aÍY]«emÎ]l jIv]«]vien
kuriÄuÎt[. jgÊ[ aEctnvuh, |osV>N EkvÙ
Ectnnuh, jIvN aEctnm]y s>I>EÊ]TukUTiytum]
kuÎu. EvdmzßÆšilÊeÎ zppEW]lpÊi evšieÏTuÊu
ÎuÞ[, Adiyil Ak]svuh, piÎIT[ v]yu, aùi, jÙh, BUmi
mutÙ]yvyvuh \šv]yi `Î[. |osV>zp]p[tiÄ[ \pEdsic{
197

HiàuDRÐp>icyh
\p]ym]f[ y¡h. niS[k]mm]yi ecy{uÎ y¡m]f[
kRÐEy]gh. atuEp]eÙ B¬iEy]gvuh, ¡]nEy]gvuh
mÕu
\p]xn]m]RÅÆšuh
EvdÊil
zptip]dic{iÈuÞ[.
EvEd]¬m]y B¬iEy]gÊil xkÙviD \pc]>ÆEš]Tuh
kUTiy d]xYh, xKYh, t]d]«Yh `Îiv
\LeÏTuÎu.
B]gvt DRÐÊieÙ nvD]B¬iyueT aTiØ]nvumitu
teÎ. |o B¬iB]vÆL evEv{er vY¬ikLÄuÔtÙ}.
B¬iyueT zkmzpvZÍm]y všRc{yueT O]E>] GÈÆ]š]f[
|v. Evd>]siyuLeÄ]ÔuÎ vi¡]nKnikLÄ[ aßmiÙ}.
\ÔiEÙÄirÆiec{Ù}uEß]ruh
nvhnvm]yi
keÞÊuÎ
viviD>øÆšueT anßKnikšuÞivieT. viEsSÆš]y
BotikttVÆeš m]ztmÙ} atinigU™vuh aÍY]«vum]y
apE>]Ñ¡]nEÊyuh evšieÏTuÊuÎ visi¨vi¡]n
Êieû
aTiØ]nm]ft[.
xuKdu®KxÐizsm]y
|o
zpWÊiÎ]D]>m]y |osV>enm]zth AÙhbm]Äi atu
niÙek]ÔuÎu. zp]pWikm]y ku>uÄukšilniÎu viEm]cit
n]yi p>m]«xuKh zp]pic{ O>uvn[ EÙ]km]xkÙh
xuKvuh e`sV>Yvuh pk>]N x]DiÄuh. aÆien A«
Em]Ñvuh EÙ]kEÑmvuh x]DiÄukeyÎt]f[ Evdm]RÅh.
tI piTiÏiÄuÎtiÎ[ aTuÏuh virkuh Evfh. y¡h
ecy{uÎtiÎ[ aùiyuh EH]mku¥vuh Evfh. Evd¡]nh
jVÙiÏiÄuÎtiÎ[ Ey]gYtyuÔvR Evfh. xtY¡]nm]y
Evdh \miyil tIeyÎEp]eÙ niS[zpBm]yi>iÄuÎuevÜil
atu zpkTm]Äi jVÙiÏiÄuÎtiÎu Ey]gYtyuÔv>ueT
vi>šty]f[ k]>fh. mÉ[, epÉ[, pfh `ÎivkšIl As
ek]ÔuÎtiÎumuá[ `È]h vyÓinkh b]Ùke> zbEª]p
Edsh ecy[tu Evd]ÍY]ynEy]gY>]Äiyi>uÎ k]ÙmuÞ]yi
198

HiàuDRÐp>icyh
>uÎu. ave>y]f[ Evd]Dik]>ikešÎu prÇi>uÎt[.
at]yt[ zbEª]pEdsh xVIk>ic{vN zb]ªfN, avn]f[
Evd]Dik]>i. pilÄ]ÙÊuÞ]ym]ti>i jMn]yuÔ j]tiey
aTiØ]nm]ÄiyÙ} Evd]Dik]>viDiyuÞ]yiÈuÔt[. zppW
pÜiÙm]k]Ê bªc]>iyueT HZdyh, n]v[, v]Ä[ |v
mUÎuh
Evdzptiæ]Ø]nÆš]f[.
zppWxZ¨iÄumuá[
p>m]«]vieû tpÓ]kuÎ y¡ÊilniÎ[ Evd]viRB]vmu
Þ]yi. zppWxZ¨iEy]TukUTi mHRSim]>ueT tpÓ]kuÎ
y¡Ê]l p>m]«]vilniÎuh Evdh avRÄ[ xhzp]p[t
m]yi. äSip>á> v<i atu EÙ]kÊiÎuh xhxiÍm]yi.
niS[kÙ[mS>]y Evdji¡]xuÄšiÙUeT Evfh |niyuh |o
¡]n]ùi jVÙiÏiÄuv]N.

199

HiàuDRÐp>icyh

25. n]Ù[ EvdÆL
mHRSim]>ueT Eg]ztp>á>v<iÄ[ gu>umuKÊilniÎ[
zsvic{[, mnnh ecy[t[ anu¨ic{i>uÎt]f[ EvdÊieû
mUÙxV>Uph. atin]l EvdeÊ 'an]EÙKY x>xVti'
(`<uteÏT]Ê vidY) `Îu prÇi>uÎu. zkEmf äEgVdh,
yjuREvdh, x]mEvdh, aœRv{Evdh `ÎiÆen EvdÆL
x]mEnYn n]Ù]yi viBjiÄeÏÈu.
äEgVdh: pÊu m¥ÙÆšiÙ]yi viBjic{i>iÄuÎ äEgVd
Êil Aek 1028 xU¬ÆšuÞ[. O]E>] EvdxU¬xmUH
eÊ m¥Ùm]yi ti>ic{i>iÄuÎu. OÎ]h m¥ÙÊil 191,
>Þ]h m¥ÙÊil 43, mUÎ]mEÊtil 62, n]Ù]mEÊtil
58, aW]mEÊtil 87, Ar]mEÊtil 75, ~<]mEÊtil
104, `È]mEÊtil 103, Oát]mEÊtil 114, pÊ]mEÊ
til 191 `ÎI zkmÊiÙ]f[ äEgVdxU¬ÆšueT xhKY. |o
pÊu m¥ÙÆšuh kUTi em]Êh 85 anuv]kÆšuÞ[.
|til aùi, v]yu, xU>YN, |zàN, v>ufN, >uzdN, viÿu,
x>xVti, ätuÄL, m>uÊ[ mutÙ]y 79l p>h EdvtkšueT
xU¬Æšuh \p]xn]zkmÆšuh aTÆiyi>iÄuÎu. anu
¨up[, a¨i, atiDZti, atijgti, DZti, dVipdi, zti¨up[,
g]yzti, ph¬i, zpg]œ mutÙ]yi 60lp>h CàÓukšiÙUeT
300l p>h äSikš]l >ciÄeÏÈt]f[ REgVdh. 'äÄ[' `Î
séÊieû p>Y]ym]yi, viviD eectnY vüuÄLviviD
CàÓukšil vRÉiÄeÏÈi>iÄuÎu.
äEgVdh EvdvY]xmHRSi teû siSYn]y eepÙäSiey
pÚiÏic{uevÎ[ viÿu pu>]fÊil pryuÎu. k]tY]yn äSi
200

HiàuDRÐp>icyh
|o EvdeÊ `È[ aÍY]yÆL vItmuÔ `È[ a¨k
Æš]yuh pÚiÏic{iÈuÞ[. äEgVd EdvtkešÏÕiyuh atieÙ
xU¬Æešyuh \p]xn]>ItikešÏÕiyuh sonk äSi
>cic{iÈuÔ 'bZHEÌvt' `Î[ zgÖÊil viü>ic{[ vRÉi
c{i>iÄuÎu.
äEgVdÊil e`tE>yemÎuh s]K]ynemÎuh yœ]zkmh
n]lptuh muÏtuh aÍY]yÆL \Ô >Þ[ zbªfÆšuÞ[.
e`tE>yemÎuh koSItkieyÎuh A>fYkÆL >Þ]f[.
SQhgÆšil 'sonkIy siÑ'ey]<ic{[ meÕ]Îuh |Îu
kiÈ]niÙ}. s]kÙh, v]x[kÙh, AsVÙ]ynh, x]hKY]ynh
mutÙ]yi 21 s]KkšuÔtil s]kÙs]Ky]f[ |EÏ]L
zpc]>ÊiÙi>iÄuÎt[.
'AyuREvd'm]f[ äEgVdÊieû \pEvdh. EÙ]kÊieÙ
`Ù}] cikiX]xzád]yÆšuh AyuREvdEÊ]Tu kTeÏÈi>i
ÄuÎu. s]>I>ikm]y AE>]gYvuh m]nxikm]y xuØiti
yuh `Æien niÙniRÊ]emÎ[ AyuREvdÊil x]hEg]
p]hgm]yi viv>ic{i>iÄuÎu. Adiyil Ayi>h aÍY]y
Æšuh O>u ÙÑh Es}]kÆšumuÔ AyuREvdh zbª]v[
zpj]ptiÄu nlki. zpj]ptiyil niÎ[ asVnIkum]>Nm]R
atu pÚic{u. av>ilniÎ[ |zànuh, |zàEdvnilniÎ[
DnVß>iyuh atu pÚic{u. DnVß>iyil niÎ[ zsvic{[
mnnDY]nÆL ecy[t[ xuzsutmuni zgÖh >cic{u. a¨]hg
ÆEš]TukUTiy AyuREvdÊin[ aEnkh \pzgÖÆL
\Þ]yiÈuÞ[. avyil kUTutl p<ÄmuÔ aùIzDuxu
>]jzgÖÊil 56000 Es}]kÆšuh kRÉzpByil 12000
Es}]kÆšuh
D]tuv]dzgÖÊil
60000
Es}]kÆšuh
DnVß>IxUztÊil 10000 Es}]kÆšuh m]nxUztzgÖÊil
201

HiàuDRÐp>icyh
12009 Es}]kÆšuh \Þ[. c>fvYUHzpk]>h äEgVdÊieûyuh
xuzsut]dizpk]>h
aœRv{EvdÊieûyuh
\pEvdm]f[
AyuREvdemÎu k]fuÎueÞÜiÙuh mUÙEvdÊieû muKY
m]y \pEvdm]efÎtiÎ[ >ÞupÑmiÙ}.
yjuREvdh: y¡zpD]nm]yt[ yjuREvdh. kRÐk]¥
zptip]dkm]y |o EvdÊiÎ[ kZÿyjuREv{demÎuh suk}
yjuREv{demÎuh >Þ[ B]gÆšuÞ[,
c>fvYUHzgÖÊil kZÿyjuREv{dÊiÎ[ 86 s]Kkšu
eÞÎu tiÈeÏTuÊiyi>iÄuÎu. mH]B]SY]k>eû mtmnu
x>ic{[ nUÕiey]Îuh, mu¬iEk]pniSÊu zpk]>h nUÕiey]
átu s]KkšueÞÎuh k]fuÎu. |EÏ]<]keÈ c>kh,
AHV>kh, kÚh, zp]cYkÚh, kpiæÙkÚh, OopmnYh, AÚÙ
kÚh, c>]yfIyh, v>]yfIyh, v]RÊ]ßEvyh, EsVt]sV
t>h, eemzt]yfIyh `ÎI 12 s]Kkš]f[ zpxiÍm]yv.
mzßzb]ªf]«km]y kZÿyjuREvdÊil 18000 mzßÆ
šuÞ[. ~<[ aÍY]yÆL vItmuÔ mzßxhHitkšueT ~<[
a¨kÆšuh, `Ù}]h kUTi Aek 700 anuv]kÆšuh
|tiÙTÆiyi>iÄuÎu. |tieû zb]ªfÊiÎuh A>fYk
ÊiÎuh 'eetÊi>Iy'emÎu pryuÎu. asVEmDh, aùi
E¨]mh, >]jxUyh mutÙ]y y¡ÆešÏÕi |til vRÉi
c{i>iÄuÎu.
suk}yjuREv{dh v]jxEnyxhHiteyÎuh ariyeÏ
TuÎu. y]¡vlkYn]f[ |tieû äSi. |til 1900 mzß
ÆšuÞ[. j]b]Ùh, Eg]EDyh, k]fVh, m]ÍYàinh, s]fIyh,
v]ynIyh, k]p]Ùh, poz¥h, vXh, AvTikh, p>m]vTikh,
p>]s>Iyh, eevE>yh, eevEnyh, OoEDyh, m]všh,
202

HiàuDRÐp>icyh
k]tY]ynIyh `ÎiÆen |tin[ 17 s]KkšuÞ[. xhHit
kšueT 40 aÍY]yÆšuh 190 anuv]kÆšumuÔ suk}
yjuREv{dÊil dRsh, poRÉm]xh, ES]QsI, asVEmDh,
pu>uSEmDh mutÙ]y y¡ÆšueT viDiviD]nÆšTÆiyi
>iÄuÎu. eevdikyugÊieÙ x]mUHYjIvitzkmÆešÏÕi
vRÉic{i>iÄuÎ mzßÆšueT zd¨]v[ visV]miztmHRSiy]f[.
suk}yjuREv{dÊieû zb]ªfh >ÞuB]gvuh 14 k]¥Æšuh
76000 mzßÆšumuÔ stpœzb]ªfm]f[. |tieû siÑ
y]¡vlkYvuh, CEà]zgÖh Cà®xUztvuh, EjY]tiSh
'y]jUSklp'vum]f[. DnuREv{dm]f[ yjuREv{dÊieû \p
Evdh. vY¬iyueTyuh xm¨iyueTyuh meÕÙ}] xáÊieûyuh
>]z¨Êieûyuh Bzdtyuh xh>Ñfvuh x]DiÄuemÎtil
AEy]Dn]>ItiÄuÔ Ø]nh, viviD]Ey]Dn]murkL, azü
szü]dikšueT
zpEy]gÆL,
AyuDniRÐ]fviDikL
`Îiv eev¡]nikvuh D]RÐikvum]yi zptip]diÄuÎ
t]f[ DnuREv{dh. ctuRviD tÊVxáÊi, p>m]futtVh,
azüs]zü]dikšueT
AvsYkt,
AyuDniRÐ]fviDi,
azüniRÐ]fviDi, szümzßÆL, >]jYxh>Ñfh, AyuD
xh>Ñfh, sztuÄšuÞ]vuÎtinu k]>fh, yuÍviDi,
eexnikvYvØ |tY]di AEy]Dn tzßeÊÏÕi viv>i
ÄuÎ 60000 Es}]kÆL DnuREv{dÊiÙuÞ[. |t[ kZt
yug]>hBÊil sivN niRÐic{t]f[. DnuREv{dÊinuh \p
zgÖÆL D]>]šmuÞ[, avyiÙ]dYEÊt[ Ezd]f]c]>Y
vi>citvuh 7000 Es}]kÆšuÔtum]y DnuS[zpdIpvuh, 12
zpk>fÆEš]TukUTiy DnuS[cEzà]dyvum]f[.
x]mEvdh: g]nzpD]nm]y Evdm]f[ x]mEvdh. n]>dmuni
EvdmzßÆL g]nh ecy{uÎu. "x]m]Bi® üUyEt p>EmsV>®"
203

HiàuDRÐp>icyh
|o EvdÊiÎu pURv{]Rc{ikemÎuh, \Ê>]Rc{ikemÎuh >Þ[
pUREv{]Ê>B]gÆšuÞ[. äEgVdmzßÆešÊeÎ g]n]«k
>Itiyil |tiÙuLeÏTuÊiyi>iÄuÎtu kUT]et 75 zpEtYk
mzßÆšumuÞ[. xp[tx]memÎu preyeÏTuÎ |tieÙ
pURv{xhHit]mzßÆL y¡]vx>Êil g]nh ecy{uÎu.
|til p>EmsV>N, yE¡sV>N, viÿu, vi>]T[pu>uSN
tuTÆiy |osV>n]mÆšUeT m]H]«Yvuh gU™]RËÆšuh
vRÉic{i>iÄuÎu.
x]mEvdÊin[ 8 zb]ªfÆšuÔtil ARESyh, Edv]
ÍY]yh, t]¥YmH]zb]ªfh, aÛuth, x]mviD]nh,
`ÎI aeWÉEm |EÏ]L kiÈuv]nuÔU. C]Eà]gYvuh,
EkEn]pniSÊuh x]mEvdÊiÙ]f[. SQhgÆšil n]>dIy
siÑy]f[ zpD]nh. |til g]nxV>h, m]ztek]ÞuÔ ciÈ
eÏTuÊl, m]zt]nuxZtm]y \c{]>fÊil xV>ÆL ek]Þ[
pURÊiy]kuÎviDh, xhgItkÙyueT mUÙxiÍ]ßh, SQ[j
äS]B]dixV>ÆšueT \c{]>fÙy]dikL |veyÏÕi vRÉic{i
>iÄuÎu. x]mg]nÊil xV>ÆšueT xEÜth tR´niyueT
mÍYpURv{h mutl kniæikyueT cuvTuve> vÎiÈ[ ti>ic{[
tR´niyueT azgpRv{h ve> AkuÎu. g]³Rv{Evdm]f[
x]mEvdÊieû \pEvdh.
x]mEvdÊin[ Ayi>h s]KkšuÔtil ptimUeÎÉh
|Îu kiÈuv]nuÞ[.
\ÊmB]vÆeš \ÌIp[tm]ÄuÎ, c]WÙYÆškÕi mnÓi
en |osVE>]MuKm]Äi DY]nnimùm]ÄuÎ xVB]vEÊ]Tu
kUTiyt]f[ g]³Rv{Evdh. Ùokikm]yi |t[ k]ms]züÊil
aßRBvic{i>iÄuÎu. `Î]l EvdÊil Em]EÑ]p]yÆši
204

HiàuDRÐp>icyh
eÙ]Î]yi xhgIth niÙek]ÔuÎu. xV>t]šÙyÆEš]Tu
kUTiy g]³Rv{EvdÊil O>u ÙÑh äckšuÞ[. |tieû
\pzgÖÆšil v]mEdvmHRSi vi>citm]y xhgtIt>ø]
k>Êil 27000 Es}]kÆšuÞ[. sZhgiäSiyueT xhgIt
dRÏfÊil 32000 Es}]kÆšuh sonkmHRSiyueT xhgIt
zpdIpÊil 7000 Es}]kÆšuh xnt[kum]>niRÐitm]y
xhgItzpByil16000 Es}]kÆšuh \Þ[. xhgItnZÊ]di
s]züÆšueT mUÙzgÖm]y g]³Rv{EvdÊieû äSim]R
Ex]mEsK>N, B>tmuni mutÙ]yv>]f[. |t[ xhb³ic{[ 56
zgÖÆL EvEryumuÞ[.
aœRv{Evdh:
aœRv{EvdÊil |osVE>]p]xnÄu
purEm `Ù}] zpk]>ÊiÙumuÔ BUtEzpt]dib]DkLÄuh
zpkZtiEÑ]BÆLÄuh xm]D]nmuÞ]ÄuÎ zpEy]gÆL,
vip}vÊiÎu \EÊjkh nlkuÎ >ItikL, sztuÄEšyuh
du¨M]E>yuh nIÄh ecy{uÎtiÎuÔ m>fm]>fzpEy]g
ÆL mutÙ]yv viv>ic{i>iÄuÎu. |o viSyÆeš s]ßikh,
po¨ikh, ABic]>ikh `Î[ mUÎ]yi viBjic{i>iÄuÎu.
vipÌU>Ik>fh, A«>Ñ, sztuniv]>fh e`sV>Yzp]p[ti
`ÎiveyÏÕi zptip]diÄuÎ vše> mzßÆL |o
EvdÊiÙUÞ[.
eepÏÙh, d]ßh, zpd]ßh, ý]th, xozth, zbªd]bÙh,
sonkh, EdvdRsini, Oopc>fvidY `ÎI Oátus]KkL
aœRv{EvdÊinueÞÜiÙuh
|EÏ]L
zpc]>ÊiÙuÔt[
sonks]Km]ztm]f[. aœRv{Evdmzßzd¨]ÄL ahgi>Ó[,
aœRv{N, BZgumuniyueT vhsjR `ÎI äSim]>]f[ `Î[
O>Bizp]ymuÞ[. xUtxhHityieÙ niRÉyzpk]>h EvdeÊ
205

HiàuDRÐp>icyh
n]Ù]yi B]gic{ EvdvY]xeû
prÇu k]fuÎt[.

n]mm]f[

mzßzd¨]v]yi

aœRv{EvdÊil 760 xU¬Æšuh 6000 mzßÆšumuÞ[.
|tieû zb]ªfzgÖh, Eg]pœzb]ªfm]f[. |tieÙ
¡]nk]¥Êil aEnkh \pniSÊuÄšuÞ]yi>uÎu.
Ùçm]yiÈuÔvyil
j]b]Ùh, eekvÙYh, AnàvÙ}i,
EtEj]biàu, DYnbiàu, amZtbiàu, guHYbiàu, n]dbiàu,
zps[nh, mu¥kh, m]¥UkYh `ÎI \pniSÊuÄL
zpxiÍm]f[. SQhgÆL sIÑ]zgÖh aœRv{fIym]f[.
zp]cIn B]RÅvsiÑ |EÏ]L ÙBYmÙ}. Ø]ptYEvdh aœv]
siˉEvdh,
aREœ]pEvdh
`Îiv
aœRv{EvdÊieû
\pEvdÆš]f[.
visVkRÐ]vum]yi b³eÏÈ Ø]ptYEvdeÊEÏ]eÙ
aREË]pEvdÊiÎuh aEnkh zgÖÆšuÞ[. aRËs]züh,
eednàinjIvitzkmÆL,
x]mud]yikGTn,
>]z¨nIti
mutÙ]yv |til zptip]dic{i>iÄuÎu. aREË]pEvdÊil
O>u ÙÑh Es}]kÆšuh, aRËv]dÊil 30000 Es}]kÆšuh,
aRËcEzà]dyÊil 20000, Es}]kÆšuh xát[s]züÊil
12000 Es}]kÆšuh, k]sYpäSi vi>citm]y nItizpByil
27000 Es}]kÆšumuÞ[. koTiÙYeû 15 aDik>fÆšuÔ
aRËs]züm]f[ |Îu zpcu>zpc]>m]yiÈuÔt[.
EvdpÚnÊil Evd]hgÆšuh \pEvdÆšuh avey
avÙhbic{u nilÄuÎ mÕu zgÖÆšuh \LeÏTuÎu. |Æen
ahEg]p]hgxHitm]y
EvdpÚnÊ]l
Ùokikvuh
p]>ztikvum]y
xRv{vi¡]nÊieûyuh
mUÙttVÆL

206

HiàuDRÐp>icyh
ariv]N k<iyuÎu. \pEvdÆEš]E>]Îuh AdiyiÙuÞ]y
O]E>] vi¡]nEk]sh teÎy]f[.

207

HiàuDRÐp>icyh

26. EvEd]pniSÊuÄL
|o zppWÊil |osV>N m]ztm]f[ p>ipURÉN.
aviTuÎ[ Evd]hgÆEš]TukUTiy EvdxV>Upn]f[.
EvEd] EvdvidvYhEg] Evd]hEg] Evdvit[ kvi:'
`Î[ zsIviÿuxHzxn]mÊiÙuh'EvdEvdY] EvdjnnI'
`Î[ zsI Ùšit]xHzxn]mÊiÙuh üutic{i>iÄuÎt[
En]Äuk. zsImd[ Bgvd[gItyil Bgv]N xVyh a>uši
ec{y{uÎu:
xRv{xY c]Hh HZdi xÎiviE¨]
mÊ® x[mZtiR¡]nmEp]Hnh c
Eveedþ xReev{>HEmv EvEdY]
Evd]ßkZt[ EvdviEdv c]Hh.
(gIt 1515 )
w]N
xRv{BUtÆšuETyuh
HZdyÊiÙDivxiÄuÎu.
x[mZti (O]RÐ), ¡]nh (O]E>]ÎienÄuric{uÔ visi¨
¡]nvuh, aÍY]«¡]nvuh), |v >Þieûyuh n]sh
|etÙ}]h `ÎilniÎuteÎy]fuÞ]kuÎt[. xkÙEvd
ÆešeÄ]Þuh mUÙBUtm]yriyÊÄ vüu w]N teÎy]f[.
Evd]ßeÊ niRÐic{vnuh Evd]RËeÊ ariyuÎvnuh
w]N teÎ.
n Evds]zü]dnYÊu kiWi¢]züh Hi vidYEt
ni®xZth xRv{s]züßu Evds]zü]t[ xn]tn]t[

208

HiàuDRÐp>icyh
Evds]züÊilniÎ[ BiÎm]y y]et]>u s]züvumiÙ}.
xmüs]züÆšuh xn]tnm]y Evds]züÊilniÎud[Bvi
c{tuteÎ.
zptYEÑf]numitY] v] yüup]Ey] n buÍYEt
~vh vidßi EvEdn tx[m]d[ EvdxY Evdt]
zptYÑ]num]nÆš]l ariy]N x]DiÄ]Ê, pu>uS]
RËxiÍiÄuÔ \p]yh EvdÊilniÎriyuÎu. |t]f[ Evd
Êieû EvdtVh.
Evdyti |ti Evd®
zpm]fÆš]l ariy]n]v]Ê
xtYeÊ ariyiÄuÎt[ Evdh. 's]xn]t[ s]züh \cYEt'
mnuSYe> |Îtu ecy{uk, |Îtu ecy{]ti>iÄuk `Îud[
Eb]DiÏiÄuÎt[ s]züh. 'zbª'emÎuh 'zb]ª]f'EmÎuh
Ep>uÔ EvdÊin[ xUÑ[mvuh ØUÙvum]y >Þu B]v
ÆšuÞ[. EvdeÏ]>uL ni>ß>x]Dnek]Þ[ anuBveÏTu
Êiyv>]f[ zbª¡]nikL. \d]H>fh: pÚiÏiÙ}]Ê
zsI>]mkZÿ]EdvN, zsI >mfmHRSi mutÙ]yvR. `Ù}]viD
xhsyÆLÄuh tRÄÆLÄuh atIt>]fvR. x]hEg]
p]hgm]yi Evd]ÍY]ynh ecy[tiÈ[ Evd]ÍY]pnh nTÊuÎ
zb]HfRÄ[ \d]H>fh: x]yf]c]>YN, dy]nàx>xVti,
x]tVEÙÄR mutÙ]yvR.
"EvEd]¸KiEÙ] DRÐmUÙh". xRv{DRÐÆšuETyuh mUÙ
zgÖm]f[ 'Evdh'. |t]f[ EÙ]kÊieÙ AdimzgÖh.
|osV>N, zppWh, jIvN, m]nvDRÐh, kuTuhbh, xmud]yh,
>]z¨h, xhgItx]HitY]di
kÙkL
mutÙ]y
`Ù}]
viSyÆEšyuh pÕi EvdÊil zptip]dic{i>iÄuÎu.
209

HiàuDRÐp>icyh
EvdeÊ kRÐk]¥m]Îuh ¡]nk]¥emÎuh t>h
ti>ic{u pryuÎt]f[ ØUÙvuh xUÑmvum]y >Uph. ¡]n
k]¥ÊiÙ]f[ \pniSÊukšTÆiyi>iÄuÎt[. |tu Evd
Êieû aßm]y Evd]ßs]züm]f[. |o \pniSÊukšuh
zbªxUztvuh Bgv[d[gItyuh EcRÎt]f[ zpØ]nztyemÎ
riyeÏTuÎt[. |t]f[ HiàuÄšueT zpm]fzgÖh.
zbHmÊieû
xV>Uph,
p>m]«]vuh
jIv]«]vuh
tÐiÙuÔ b³h, zppW>HxYh tuTÆiy gHnÆš]y
viSyÆešÏÕi zptip]diÄuÎ \pniSÊuÄL xkÙtÊV
¡]nÊieûyuh aTiØ]nm]yi niÙek]ÔuÎu. B¬izsÍ
kEš]TukUTi gu>uxmIpÊiÙi>uÎu zgHiEÄÞ tÊVm]yti
n]l |tin[ \pniSÊ[ `Î Ep>uÞ]yi.
Aek 2000 \pniSÊuÄšil 108 `Ém]f[ |Îu
kÞukiÈiyiÈuÔt[. |vey 'aE¨]Ê>sEt]pniSÊukL'
`Î Ep>il zpxiÍeÏTuÊiyiÈuÞ[. kRÐ, B¬i, Ey]g
x]Dnkš]l
niRB>fm]fv.
|o
\pniSÊukšil
e`tE>yh, koSItkI, n]dbiàu, A«Eb]Dh, nIRv{]fh,
mud[gÙh, aÑm]Ùik, ztipu>, xoB]gYh, bZHdZc `ÎI
pÊu \pniSÊukL äEgVdÊiÙuh, vÙ}kh, eetÊi>Iyh,
zbªh, eekvÙYh, EsVt]sVt>h, gRBh, n]>yfh, amZt
biàu, amZt]àh, k]Ù]ùi, >uzdh, Ñu>ik], xRv{x]>h,
suk>HxYh,
EtEj]biàu,
zbªvidY],
Ey]gtÊVh,
dÑif]mURÊi, x[k³s]>I>ikh, Ey]gsiÑ, ~k]Ñ>h,
aÑi, avDUth, kÚh, >uzdHZdyh, Ey]gku¥ÙIni, pW
zbªh,
zp]f]ùiEH]zth,
v]>]Hh,
kÙixß]>fh,
x>xVtI>HxYh `ÎI 32 \pniSÊukL 'kZÿyjuREv{d
210

HiàuDRÐp>icyh
ÊiÙuh; |osh, bZHd]>fYkh, j]b]Ùh, Hhxh, p>m
Hhxh, xun]ÙpWikh, ni>]Ùhbh, ztisiKIzb]ªfh,
m¥Ùzb]ªfh, adVyh, t]>kh, ecÜÙh, BiÑu, tU>iy]
tIth, aÍY]«h t]>x]>h, y]¡vÙ[kYh, s]TY]ynI,
mu¬ikh `ÎI 19 \pniSÊuÄL suk}yjuREv{dÊiÙuh;
Eknh, C]Eà]gYh, A>ufI, eemzt]yfI, eemEztyi, vzj
xUcik, Ey]gcUQ]mfi, v]xuEdvh, mHt[, xÎY]xh,
avY¬h, ku¥ikh, x]vizti, >uzd]Ñh, j]b]ÙdRÒnh,
j]b]Ùi `ÎI 16 \pniSÊuÄL x]mEvdÊiÙuh: zps[nh,
mu¥kh, m]¥UkYh, aœRv{si>h, aœRv{siKh, bZH´]
b]Ùh, nZxihHt]pni, n]>dp>izv]jkh, xIt]>]mh,
mH]n]>]yfh, >]m>HxYh, >]mt]pini, Edvi, B]vn],
zbªj]b]Ùh, g>uQpti, mH]v]kYh, Eg]p]Ùt]pini,
kZÿh, HyzgIvh, dÊ]Eztyh, g]>uQh `ÎI 31 \pniS
ÊuÄL aœRv{EvdÊiÙuh \LeÏÈt]f[.
dEs]pniSÊuÄL
|o \pniSÊuÄšil zpmuK]c]>YM]>ueT mH]B]SYÆ
š]l avt>iÄeÏÈ peÊÉeÊ 'dEs]pniSÊuÄL'
`Îu pryuÎu.
1. |oEs]v]ExY]pniSÊ[: dEs]pniSÊukšil ~Õvuh
ecruetÜiÙuh ~Õvuh m]H]«YmuÔ \pniSÊ]fit[.
|til 18 mzßÆšuÞ[. |osV>eû xRv{vY]pitVh, vidY,
xhBUti `ÎiveyÏÕi |til zptip]dic{i>iÄuÎu.
2. EkEn]pniSÊ[: |til n]Ùu K¥ÆšiÙ]yi 34
mzßÆšuÞ[, "O]h EkEnSith ptti EzpSith mn®" |tY]di
211

HiàuDRÐp>icyh
mzßÆšiÙUeT, mnÓ[ A>ueT Ezp>fy]l viSyÄuTuÄu
kšil vI<uÎu? |o zp]fen ti>ic{uviTuÎt]>[? v]ÄukL
\c{>iÄuÎt]>ueT |¢ek]Þ[? |tY]di Ec]dYÆL Ec]diÄu
kyuh ecy{uÎu. EdvtkšueT gRv{mTÄuÎ O>u ecru
kœyiÙUeT EÙ]kÊil `Ù}]Õienyuh Ezp>iÏiÄuÎtuh
zpvRÊiÏiÄuÎtuh |osV>n]efÎ[ |til \d[Eb]DiÏi
c{i>iÄuÎu.
3. kEÚ]pniSÊ[: |til 3 vÙ}ikL'vItmuÔ >Þ[
aÍY]yÆšuÞ[. xuzpxiÍm]y nciEkEt]p]KY]nh |til
\LeÏÈt]f[. ymN nciEktÓin[ A«vidY \pEdsiÄuÎ
t]f[ |tieÙ zpD]nzptip]dYh. g]RHptY]di ztiviD
aùikšueT \p]xn, atieû mHÊ]yPÙh, pW]ùi
vidYeyÏÕiyuÔ viv>fh `Îivyuh |tiÙTÆiyi>iÄuÎu.
4. zps[En]pniSÊ[: |til B>dV]jN, xtYk]mN,
g]RÅYN, AsVÙ]ynN, B]RÅvN, k]tY]ynN `ÎI Aru
äSim]R EcRÎu piÏÙ]dmHRSiyueT aTuÄl Ep]yi Aru
Ec]dYÆL \ÎyiÄuÎu. |o Aru zps[nÆešeÄ]Þ[ |o
\pniSÊiÎu Aru K¥ÆšumuÞ]yi. `Ù}]ÕiÙuh kUTi
Aek 64 mzßÆšuÞ[. zps[nÆLÄ[ xm]D]nm]yi piÏÙ]d
mHRSi zbªvidY \pEdsiÄuÎt]f[ |tieÙ \ÔTÄh.
5.
mu¥UEk]pniSÊ[: >ÞuK¥ÆL vIth mUÎu
'mu¥k'ÆšuÔ |o \pniSÊil zpœmjn]y zbª]v[
xVpuztn]y aœRv{n[ zbªvidY \pEdsic{i>iÄuÎu. |Et
vidY piÎIT[ ahgi>Ó[ sonknu zpd]nh ecy[tu.
xàRB]nux]>fh |til p>]vidY, ap>]vidY, n]m>Up]«
km]y jgÊ[, HutzpHut]di kRÐÆL, zpfvm]kuÎ
212

HiàuDRÐp>icyh
DnuÓil A«s>h et]TuÊu zbªÙÑYeÊ `y{uÎ
viDh, OE> vZÑÊiÙi>iÄuÎ pÑikešEÏ]EÙyuÔ
jIEvsV>M]R `ÎI tÊVÆL vRÉic{i>iÄuÎu.
6. m]¥UEkY]pniSÊ[: zpfvxV>UpEÊyuh ctuS[
p]dn]y A«]vieû j]zgÊ[, xVp[nh, xuSup[ti, tu>Iyh
`ÎI avØkešÏÕiyuh |o \pniSÊil viv>iÄuÎu,
Agmh, eevtœYh, aeedVth, aÙ]ts]ßi `ÎI n]Ùu
zpk>fÆEš]TukUTiy m]¥UkYk]>ik |tieû vY]KYn
m]f[.
7. eetÊi>IEy]pniSÊ[: |til n]Ùu vÙ}ikšuÞ[.
AdYm]yi vRÉxV>m]ztkL vY¬m]ÄieÄ]Þ[ aDi
EÙ]kh, aDiEjY]tiSh, aDividY, aDizp¡N, aÍY]«h
`ÎI aW[ aDik>fÆL \pEdsiÄuÎu. piÎIT[ 'BU® Buv®
xV®''|o mUÎu vY]HZti viv>iÄuÎEt]eT]Ïh mEn]my
pu>uSenÏÕi vRÉiÄukyuh, Evd]ÍY]ynh xm]pic{
ý]tkNm]RÄu \pEdsh nlkukyuh ecy{uÎu. avx]nh
Anàmyn]y A«]vienÏÕi vRÉic{i>iÄuÎu.
8. e`tE>Ey]pnISÊ[: |til mUÎu aÍY]yÆšuÞ[.
A«s¬iyueT vik]xh, A«eectnYÊ]l |zàiyÆL
zpvRÊiÄuÎ viDh, pu>uSeû ztiviD jMÆL `Îiv |o
\pniSÊil zptip]dic{i>iÄuÎu.
9. C]Eà]EgY]pniSÊ[: |til `È[ aÍY]Æšuh O]E>]
aÍY]yÊiÙuh aEnkh K¥ÆšumuÞ[. aÍY]yzkmÊi
ÙuÔ viSyviv>h |zpk>m]f[.

213

HiàuDRÐp>icyh
1. zpfEv]p]xn 2. viviD>ItikšiÙuÔ Ex]Em]p]xn,
xV>]divRÉÆšueT Edv]«kt, mUÎu DRÐx[k³ÆL,
ztyIvidYkšuETyuh vY]HZtikšuETyuh \ˉÊi, zp]tÓ³Y]
mÍY]×vZÊikL, 3. mDuvidYyuh atieû PÙvuh, g]yzti
muEKn zbEª]p]xn, HZdy]ßRgtm]y zp]f]p]n]dikšu
ETyuh muKYzbªÊieûyuh \p]xn 4. j]nzsutiee>kV
\p]KYnh, xtYk]mj]b]Ùeû zbªc>Yvuh Eg]c]>f
zvtvuh, zbªÊieû n]Ùu p]dÆL, aùiyueT zbª
viEdY]pEdsh, \pEk]xEÙ]p]KY]nh, g]RHptY]di, aùi
vidY], EnztØitn]y pu>uSeû \p]xn, yE¡]p]xn
5. EjYæEzsæ]diguEf]p]xn, |zàiyÆšueT viv]dvuh
zpj]ptiyueT viDiyuh, pW]ÙM]>ueT xdÓil EsVtEktu,
pW]ùiyilniÎ[ pWD]Ex]mvI>Y]dikšueT xhBvh, asV
pti Oop]m]nV]dikšueT xhv]dh, zp]f]Hutikšuh aùi
EH]ztPÙvuh 6. A>ufIEsVtEktUp]KY]nh, ES]QskÙ]
v]n]y pu>uSeû vRÉnh, nYEzg]DPÙÙvEf]dk]di
dZ¨]ßÆšiÙUeT A«tÊEV]pEdsh 7. n]>dn[ xnt[
kum]>eû \pEdsh, Evd]dixmüs]züvRÉnh, n]mh, v]Ä[,
mnÓ[ mutÙ]yv et]È[ vi¡]nhve>
\ÊE>]Ê>
EzsæpdÆšueTyuh BUm]xV>UpÊieûyuh zptip]dnh 8.
dH>vidY]vRÉnh, |o vidY]zp]p[tiÄ]yi |zànuh viE>]
cnnuh zpj]ptiey xmIpiÄuÎ vi¡]nd]ykm]y kœ,
avx]np>á>]gtm]y A«¡]nh, niymh, PÙh `ÎI
viv>fÆšumuÞ[.
10. bZHd]>fYEk]pniSÊ[: ~Õvuh vÙiy \pniSÊ]
fit[. Ar[ aÍY]yÆšuÞ[. O]E>] aÍY]yzkmÊiÙumuÔ
viSyviv>h:
214

HiàuDRÐp>icyh
1. x³Y]sVÊ]l \SÓ[ mutÙ]y ahgv]g]dikšueT
\d[g]tZtVh, vi>]T[ pu>uSeû s>I>ÊilniÎuh züIpu>uS
M]>ueT xZ¨i, züIpu>uSM]R BRÊ]ÄM]>]kuÎt[, züI
yilniÎuh gv]dixZ¨i, xhvX>h, ES]Qs]kÙ]v]n]y
zpj]ptin]m>UpÆL, kRÐh, vic]>h mutÙ]yv 2. g]RÅi
aj]tsztuvin[ zbEª]pEdsh ecy{uÎt[, mURÊvuh
amURÊvum]y zbªh, xgufvuh niRgufvuh, mRÊYeû
amZt>Uph, y]¡vlkYeemEztyI xhv]dh, pZœivY]di
BUtÆšieÙ mDu, AœRv{fäSi asVnIkum]>M]RÄ[
mDuvidY \pEdsiÄuÎt[ 3. EH]t]v]y asVÙN y]¡
vlkYEn]T[ Ec]dic{EÏ]L y]¡vlkYN zb]ªfE>]T[
aÍY]«viSyÆešÏÕi ecy{uÎ cRc{ 4. jnk-y]¡
vlkYxhv]dh, emEztyIy]¡vlkYxhv]dh, äSivhs
vRÉn 5. zpj]ptiyueT ØÙÊ[ EdvM]>uh axu>M]>uh
mnuSY>uh zbªc>YniæEy]eT vxiÄuÎtuh zpj]pti
Ey]Tu Ec]dYÆL Ec]diÄuÎtuh, AditYm¥Ùpu>uSN,
v]g[EDnu, g]yzti 6. zp]EfzàiyÆšueT viv]dh, zp]feû
Ezsæt ¡]niyueT mHim, k]mYkRÐÆšueT zpEy]gh,
Ac]>YM]>ueT vhsp>á>yueT viv>fEÊ]TukUTiy]f[
\pniSÊ[ avx]niÄuÎt[.

215

HiàuDRÐp>icyh

27. x[mZti - m]nvDRÐs]züh
zsutiey A¾dm]Äi >cic{t]f[ x[mZti. zsutieyÎ
Ep]eÙ x[mZtiyuh äSiEzp]¬h teÎ. ep]tuv]yi 'zsuti'
séh ek]Þ[ EvEd]pniSÊuÄšuh, x[mZti ek]Þ[
Evd]hgh, DRÐs]züh, |tiH]xh, pu>]fh, nItis]züh
`Îivyuh \EÌsiÄeÏTuÎu. viEsS]RËÊil jnÆšueT
Ac]>vYvH]>Æšuh, xmud]y>]jYnItikšuh mÕuh ¾¨
m]yi zptip]dic{i>iÄuÎ DRÐ s]züeÊ 'x[mZti'eyÎu
pryuÎu. |o x[mZti zsutiey aTiØ]nm]Äiyi>iÄuÎtuh
zsuti k<iÇ]lpieÎ zpm]fm]yiÈuÔtum]kuÎu. Edsk]Ù
p>iØitikšnux>ic{u zsutizpm]fÆšuh nTpTizkmÆšuh
xmud]yÊin[ Eb]ÍYeÏTuÊieÄ]TuÄuÎt]f[ 'x[mZti'
eyÎ DRÐs]züh.
DRÐs]züh xm]>U™] EvdKQ[gD>] dVij]®
vidV]hx® xVyh yd[ zbUyu® x DRЮ p>m® x[mZt®
DRÐs]züÊil
niÿ]t>uh
EvdemÎ
KQ[geÊ
D>ic{i>iÄuÎv>um]y zk]ßdRsikL nlkuÎ vYvØkL
p>mDRÐm]yi m]niÄeÏTuÎu.
xtYyugÊil nUÕ]ÞukEš]šh k]Ùh >]jÄM]E>], mÕu
B]>f]Dik]>ikEš], niymniRÐ]fEm] nItinY]yEk]Tti
kEš], xm]D]np]ÙkM]E>] |Ù}]yi>uÎu. xV]B]vikm]yuh
mnuSYR DRÐ]nug]mikL m]ztm]yi>uÎu. A yugÊieÙ
s]ßidsyil |Ê>h niymvYvØkeš]Îuh AvsYmiÙ}]
yi>uÎu. k]Ù]ß>Êil k]mEzk]DEÙ]BEm]HmdmX>>]g
EdVS]dikL vRÍiÄukyuh jnÆL viSEy¢uÄš]yiÊI>u
216

HiàuDRÐp>icyh
kyuh ecy[tEÏ]L, kRÊvY]kRÊvY¡]nh nsiÄukyuh
xm>ÆL ep]ÈiÏureÏTukyuh ecy[tu. vTieyTuÊve>Ù}]h
k]>YÄ]>]y |o GÈÊil EdvM]>uh äSikšuh EcRÎ[
xZ¨ikRÊ]v]y zbª]vieûyTuÄl xÜTmufRÊic{u.
zbª]v[ EdvM]>ueTyuh äSim]>ueTyuh |hgitmnux>ic{u
m]nvxmud]yÊieû
DRÐ]nuxZtm]y niÙniˉin]vsY
m]y 'nItis]züh' nlki anuzgHic{u. zbªkZtm]y |o
d¥nItis]züÊil O>uÙÑh aÍY]yÆL \Þ]yi>uÎu
|o d¥nItiyil DRÐ]Rœk]mEm]ÑemÎ pu>uS]Rœ
ÆešpÕi viü>ic{u vRÉic{iÈuÞ[. tpxVikšueTyuh, DRÐ
niæ>ueTyuh EmM, A«]v[, Edsh, k]Ùh, \p]yh,
zpEy]jnh `ÎI SQ[vRÅÆL; kRÐk]¥h, kZSi,
v]fijYh mutÙ]y jIvEn]p]yÆL; x]md]nEBdd¥nIti
kL, DnÊieû \ˉ]dnvit>fzkmÆL, atieû \Êm]Dm
mÍYm
vYvØkL,
mzßh,
EBd]RËh,
mzßvizBmh,
xiÍiyumxiÍiyuh, ctuRv{iDy]zt, k]ÙÆL, DRÐyu¬
m]y vijyh, k]m]EB]gÊieÙ vijyh, aRËvijyh, >]z¨h,
Ek]Èek]ÊšÆL, ztiviDbÙÆL, zptYÑvuh pE>]Ñvu
m]y eexnikx´Ik>fÆL; asVh, gjh, >œh, v]yu
y]nh, jÙy]nh, B]E>]dVHnh, n]ykN, \pn]ykM]R,
\pEd¨]v[ mutÙ]y vYvØkL; sztu, mizth, mÍYØN
`Îiv>ueT ÙÑfÆL, zgHnÑzt]dikšueT m]RÅgufh,
BUmigufh,
mzßyzßÆš]l
A«>Ñ,
nY]y]nY]y
niRfyh, pÙyinh kuÕÆL, kuÕv]šikeš ti>ic{riÇ[
siÑiEÄÞ viDÆL, zp]kZtkuÕÆL, kuÕh ti>uÊ]nuÔ
mnÒ]züp>m]y \p]yÆL, s>I>pu¨iÄuh mnÓhx[k]>
Êinumušš zkmÆL, cUt[, n]y]È[, mdYp]nh, k]m]x¬i
217

HiàuDRÐp>icyh
tuTÆiy du®Kk]>fÆL, vY¬i, kuTuhbh, xmud]yh,
>]z¨h `ÎI DRÐnItikL; vRÉ]zsmDRÐh mutÙ]y
mnuSYRÄuh |t>jIvj]ÙÆLÄuh
Bzdtyuh EÑmvuh
zpd]nh ecy{uÎ vYvØkL `ÎiveyÙ}]h zbªkZtm]y
'd¥nIti'
s]züÊil O>u ÙÑh aÍY]ÆšiÙTÆi
yi>iÄuÎu. |tienÏÕi kUTutl viv>h 'mH]B]>th'
s]ßipRv{h 59-]h aÍY]yÊil k]f]emÎÙ}]et zpüut
zgÖh |EÏ]L ÙBYmÙ}.
mnuSY]yuÓieû eedRGYh kurÇ k]ÙGÈÊil
zbªkZtd¥nItis]züeÊ Bgv]N sivN xhEÑpic{[
ptin]yi>h aÍY]yÆšuÔ 'eevs]Ù]ÑnIti s]züh'
>cic{u. atu zgHic{i>uÎ |zàEdvN piÎIT[ eevs]Ù]Ñ
nIti' xhzgHic{[ ay{]yi>h aÍY]yÆšuÔ 'b]Hudßk
nIti s]züh' >cic{u. mH]B]>tk]ÙÊ[ ‘b]Hu¾tY
s]zü’emÎriyeÏÈi>uÎ 'b]HudßknIti' suzk]c]>YR
xhzgHic{iÈ[ Ayi>h aÍY]yÆšuÔ 'OosnxInIti's]züh
>cic{u. |Æien mnuSYeû AyuReedRGYh aˉ]ˉm]yi
kuryuÎtnux>ic{[ Ac]>YM]R nItis]züÊieû visd]hs
Æšuh cu>uÄi pÚiÏic{i>uÎt]yi k]f]h
suzknItiyueT xhÑip[t>UpmÙ}]et EmlprÇ zgÖ
Æeš]Îuh |EÏ]L ÙBiÄuv]niÙ}. `Î]l zbªkZtm]y
aEt bZHÎItis]züÊieû aTiØ]nÊil >cic{ mnu
x[mZti, y]¡]vlÄYx[mZti mutÙ]y s]züÆL |EÏ]<u
muÞ[. Hiàux]m]jikniymÆšueT zpm]fzgÖÆš] fv.
mUÙEvdÊil niÎulpÎm]y d¥nItiyueT k]Ù]nuxZt
m]y >Upm]f[ mnux[mZtieyÎ m]nvDRÐs]züh. kZt
yugÊieÙ atim]nuSnÙ}EÙ}] kÙiyugÊieÙ kZsm]nvN.
218

HiàuDRÐp>icyh
EvdÊieÙ xn]tnttVÆLÄ[ anuxZtm]yviDh k]Ù
Eds]nux>fh
p>ivRÊnxVB]vEÊ]Tu
kUTiyvy]f[
x[mZtikL. |o x[mZtiniymÆšil vÙ} EBdgtiyuh
p>iS[k]>vuh v>uÊfemÜilÊeÎ EvdeÊ aßim
zpm]fm]Äi anuBv¡]>]y Ac]>YM]>ueT ahgIk]>
EÊ]TukUTi Evfh niRv{HiÄuv]N.
mnuSYxmud]yÊieû
pit]mHN
zbª]v]efÜil
pit]v[ Bgv]N mnuv]kuÎu. zbª]vilniÎ[ DREÐ]pEdsh
xVIk>ic{ mnuzpj]ptiy]f[ mÕu äSim]RÄ[ DRÐs]züÆL
\pEdsic{t[. mnu `Î séÊil niÎ[ 'm]nvN', 'm]nuSN',
'mnuSYN' mutÙ]y séÆšuÞ]yi. zbªpuztn]y Adim
mnu mutl pÙ mnuÄL \Þ]yiÈuÞ[. HiàuÄšueT k]Ù
niRÉyzpk]>h ~<u kˉÆL aœv] k]ÙczkÆL aTÆi
yt]f[ EÙ]kc>izth. atu Ek]T]nuEk]TivRSÆL aTÆi
yt]f[. |o O]E>] kˉh A>BiÄuÎtuh avx]niÄu
Îtuh O]E>] mnuvieû AviRB]vEÊ]TukUTiy]f[. O>u
mnuvieû aDik]>k]Ùm]y O]E>] kˉeÊ 'mnVß>h' `Îu
pryuÎu. xVyhBUpuztn]y Adimnuvieû vhsj>]f[
EtjxVikš]y mÕu mnuÄšuh. avx]nEÊt]y ~<]meÊ
mnVß>Êil jIviÄuÎ n]h |EÏ]L xU>Ypuztn]y
mnuvieû aDIntyiÙ]fi>iÄuÎt[. p>á>y]yi vÎ |o
mnuvieû nItiniymÆš]f[ 'mnux[mZtiyil zptip]dic{i>i
ÄuÎt[. at]yt[ m]nvs]züÊieû kRÊ]v[ m]nv
xmudyÊieû Adimzpj]ptiy]y xVyhBUvmnu teÎy]
efÎRËh.
x[mZtizgÖxhKY nUÕieyÈuh atil kUTutÙuh \Þ[
`ÜiÙuh muKYm]yv |>upeÊeÈÉm]kuÎu. mnu, y]¡
219

HiàuDRÐp>icyh
vÙ[kYN azti, viÿu, H]>ItN, \S]nx[, ahgi>Ó[, ymN,
k]tY]ynN, bZH¾ti, p>]s>N, vY]xN, dÑN,
egotmN, vxiæN, n]>dN, ApühbN, BZgu, shKN,
ÙiKitN `Îiv>]f[ muKY x[mZtik]>M]>]y äSim]R.
x[mZtikšil zpœmvuh zpD]nvum]y mnux[mZti Adiyil
xUzt>UpÊil Ayi>uÎu. piÎITt[ BZgumnu xhv]d>Up
Êil Es}]kbÍm]Äi.
mnux[mZti: pzßÞu aÍY]yÆšuÔ 'mnux[mZti'eyÎ
m]nvDRÐs]züÊil xZ¨iØitiÙyÆL, vRÉDRÐh,
pWy¡h, zs]Íh, mZtYuvi¡]nh BÑY]BÑYvic]>h
zp]yþiÊh, siÑfh, Hihx]Hihx]vic]>h, >]jDRÐh,
siˉ]dividYkL, xB]niymh, nItinY]yvYvØ, vZÑ
vi¡]nh,
d]átYDRÐh,
Eg]>Ñ,
xß]nvYvØ,
aÍY]yn]ÍY]pnvZÊi,
ApÍRÐh,
kRÐvYvØ,
jIvitÙÑYh mutÙ]y viSyÆešÏÕi zptip]dic{i>iÄuÎu.
meÕÙ}] x[mZtizgÖÆLÄuh AD]>m]y nItiniymÆL
mnux[mZtiyil aTÆiyi>iÄuÎu.
y]¡vÙ[kYx[mZti: mnux[mZti k<iÇ]l zpD]neÏÈt[
y]¡vÙ[kYx[mZtiy]f[. |til Ac]>h, vYvH]>h,
zp]yþiÊh `ÎI mUÎu aÍY]yÆšiÙ]yi ý]tkzvt
zpk>fh, zdvYsuÍizpk>fh, d]nzpk>fh, äfd]n
zpk>fh, x]Ñizpk>fh, d]y]B]gzpk>fh, xIm]viv]d
zpk>fh, ApÍRÐ zpk>fh, AÍY]«zpk>fh mutÙ]y
viviDviSyzpk>fÆšuÞ[.
mnux[mZtiyuh y]¡vÙ[kYx[mZtiyuh k<iÇ]l mÕu 18
x[mZtizgÖÆeš 'a¨]dsx[mZti'kešÎu pryuÎu.
220

HiàuDRÐp>icyh
1. viÿux[mZti: |til vRÉ]zsmDRÐh,
mutÙ]y viSyÆL viv>ic{i>iÄuÎu.

xhx[k]>h

2, aztix[mZti: jIvEn]pyÆšuh zp]þiÊ]diviDikšuh
|tiÙTÆiyi>iÄuÎu.
3. H]>Itx[mZti: vRÉ]zsmh, Ey]gs]züh mutÙ]yv
4.Ahgi>x[mZti: vRÉ]zsmzp]yþiÊ]dikL.
5. ymx[mZti: mH]p]pÆšuh p]pzp]yþiÊ]di viDi
kšuh.
6. Apühbx[mZti: Eg]p]Ùnh, jÙEs]Dnh, b]Ù
vZÍzp]yþiÊh, p]ztvi¡]nh mutÙ]yv.
7. EdvÙx[mZti: suÍ]suÍzpk]>ÆL
8. xhvRÊx[mZti:
dikL.

vRÉ]zsmDRÐh, ¡]nvi¡]n]

9. k]tY]ynx[mZti: yE¡]pvIth, zs]Íh y¡h,
xhx[k]>h, psup]Ùnh, mutÙ]yv.
10. bZH¾tix[mZti: d]nh, zs]Íh, zb]ªf mHtVh
mutÙ]yv.
11. p>]s>x[mZti: ST[kRÐh, yugDRÐh, viSvi¡]nh,
suÍi tuTÆiy viSyÆL.
12. vY]xx[mZti: ES]Qs xhx[k]>]di kRÐÆL.

221

HiàuDRÐp>icyh
13. shKx[mZti: jpvi¡]nh, tRÏfh, kRÐvi¡]nh,
suÍi mutÙ]yv.
14. ÙiKitx[mZti: dVij]c]>Y ÙÑfÆL
15. dÑx[mZti: SQhgEy]gvi¡]nh, vRÉ]zsmDRÐh
mutÙ]yv.
16. egotmx[mZti: nY]yvYvØ, züIDRÐh mutÙ]yv.
17. s]t]px[mZti: punRjMvi¡]nh, E>]gvi¡]nh,
p>iH]>h mutÙ]yv.
18. vxiæx[mZti: xV]ÍY]yh, \p]kRÐh, dÊkvYvØ
mutÙ]yvyueT viv>fh.
"zsutiey anux>ic{[ äSivi>citm]y x[mZtikL
`Æien Ep]kuÎuEv] atuEp]eÙ" `Î k]šid]xmH]
kviyueT \pmyuh |o xàRBÊil zsEÍym]f[. diÙIpN
Emc{il ØÙEÊÄu psuvien tIÕ]N nyiÄuÎt]f[
xàRBh. aEÌHÊieû DRÐ pøi xudÑifyuh kuEr dU>h
pißuTRÎu Ep]yiÈ[ mTÆuk ptiv]f[. nàiniyueT
kušáTy]šh En]Äi cuveT]Ïic{[ A xV]DVi ave>
pißuTRÎu; zsutiey x[mZtieyÎEp]eÙ. >GuvhsÊieÙ
zpüut Es}]kh En]Äuk:
txY]® Ku>nY]xpviztp]hxuh
ap]hxuÙ]n]h Du>i kIRÊnIy]
m]RÅh mnuESYsV>DRÐpøI
zsuEt>iv]RËh x[mZti>nVg¢t[
222

HiàuDRÐp>icyh
x[mZtiv]kYmnux>ic{[ DRÐ]DRÐÆL |Ît[ecy{]Em],
p]TiÙ}Ey] `Î[ anuæiÄuÎtinu xEàHEmReÏÈ]l
zsutiey, EvdeÊ En]Äfh.
EvEd]¸KiEÙ] DRÐmUÙh x[mZti sIEÙ c tdVid]h.
Evdh, x[mZti, sIÙh `Îivy]l DRÐ]DRÐÆL
ti>ic{riy]N x]Dic{iÙ}eyÜil, DRÐ]nux³]nh ecy{uÎ
O>u xt[pu>uSN |Ê>h xàRBÆšil `Æien zpvRÊi
ÄuÎuevÎ[ En]Äuk. 'Ac]>eeþv x]DUn]h'
Evdvic]>vuh |osV>]nux³]nvuh xM]RÅniæyuh
\Ôve> k]f]N k<iÇieÙ}Üil A«]RËvuh du>uEÌs
>Hitvuh pviztvum]y mnÓ]ÑiEy]Tu Ec]diÄU, zpm]fÆ
šueT azp]pYtyil mnÓ]Ñi xm]D]nh nlkuh.
DRÐs]züttVh
ariyfemÜil
atriÇv>]y
Ac]>YM]>ueT aTuÄl zsÍ]viny]di gufÆEš]Tu kUTi
xmIpiÄfh. 'an]EÙKYx>xVti'yueT m]H]«Yh O]E>]
s]züvcnÊinumuÔ aRËvY]p[tiyuh gU™ttVÆšuh
aÆen Evfh mnÓiÙ]Äuv]N. EkvÙh v]ynek]Þuh
vY]KY]nÆLek]Þuh DRÐs]züh zgHic{uevÎu aBim]ni
Ä]vtÙ}.
DRÐs]züh
ariyfemÜil
atieû
zp]m]fik>]y Ac]>YM]>il niÎriyfh. viEdszgÖk]>
M]>ueTyuh av>ueT üutip]ÚkM]>ueTyuh `<uÊukši
ÙUeT DRÐs]züh ariyuv]N tuniÇvRÄu pÕiy
zpm]dÆL tuT>]ti>iÄeÈ.
äSim]>ueT DREÐ]pEdseÊ pißuT>uÎvR Evds]zü
Êinu vi>uÍmÙ}]Ê tREÄ]p]Dikš]l anux³]nh
223

HiàuDRÐp>icyh
ecy{uÎu; av>]f[ DRÐh ariyuÎvR, mÕ]>umÙ}. Ezsæ
n]y dVijN zbEª]pEdsh xVIk>ic{[, Evd]ÍYynh
ecy[tiÈuÔ zbª¡]ni O>]š]y]Ùuh aEÌHh nlkuÎ
DRÐvYvØy]f[
Ezsæm]y
DRÐh.
'Ayi>m]yi>h
mURKM]>ueTtÙ}' `Îu 'BZguxhHit'yil prÇi>iÄuÎ
tieû t]ˉ>YvumituteÎ.
ARSh DREÐ]pEdsþ Evds]zü]viE>]Din]
yüREÄf]nux³EÊ x DRÐh Evd Ent>®
~Ek]¸pi EvdviÍRÐh yh vYvExYÌViEj]Êm®
x viE¡y® pE>] DREÐ] n]¸¡]n]mudiEt]¸yueet®

224

HiàuDRÐp>icyh

28. Agmtzßs]züh
nigm]gmÆeš HiàuDRÐvZÑÊieû >Þu x[k³Æ
š]yi vRÉic{i>iÄuÎu. nigmemÎ]l Evdvuh, AgmemÎ]l
tzßvum]kuÎu. aœRv{Evd]ßRgtm]y ciÙ tÊVÆšueT
yugDRÐ]nuxZtm]y všRc{y]f[ AgmÊil k]fuÎt[.
sivzpx]dm]yi ÙBic{t]ky]Ùitien AgmemÎu pryuÎu.
"sivmuK]d]gtüx[m]d]gm®." jIv]«]ÄšueT b³nÆ
š<ic{[ Em]cnh nlkuÎt]f[ Agmh.
eevdiki t]zßikI eecv diviD] zsuti kIRÊit].
eevdikvuh t]zßikvum]y >ÞuviDh nitYeenmiÊik
kRÐÆšuh Evdh niREÌsic{t]efÎu aBizp]ymuÞ[.
Agt® sivvEz¬EBY] gEt]pi gi>ij]ÙEy
mùüxY HZdhEB]Ej tx[m]d]gm \cYEt.
"EH duREÅ, sivmuKÊilniÎud[Bvic{[ aviTeÊ HZdy
p«Êil Amùm]yi>iÄuÎtuek]Þ[ |tien AgmemÎu
pryuÎu." `Îu 'Adiy]mštzß'ÊiÙuh.
kZEt zsutYu¬ Ac]>® Eztt]y]h x[mZtixhBv®
dV]pE> tu pu>]Ef]¬® kÙ]v]gmEc]dit®
"xtYyugÊil EvdEzp]¬vuh Eztt]yugÊil x[mZti
niRÌi¨vuh dV]p>yugÊil pu>]fEzp]¬vuh kÙiyug
Êil AgmviDiÄnuxZtvum]y Ac]>Êin]f[ zp]D]nY
muÞ]vuk"eyÎ[ kuÙ]RÉvtzßÊiÙuh pryuÎu. EvdeÊ
EÏ]eÙ nitYxV]ÍY]yEy]gYm]yi k>utuÎtin]l Evd
225

HiàuDRÐp>icyh
EdY]tkm]y 'Am[n]y' séÊ]Ùuh tzßs]züh ariy
eÏTuÎu.
vRÉxÜ>Ê]Ùuh mÕuh Evdzpc]>h vi>šm]yEt]TukuTi
tzßs]züh bHus]Kkš]yi pTRÎupßÙic{t]yi k]f]h.
Adimm]y Agmh aÆenteÎ zp]p[tmeÙ}ÜiÙuh atieû
aTiØ]nÊil k]ÙEdsgufxVB]vnux>fh \Þ]yi
všRÎiÈuÔ tzßzgÖÆšueT eevviDYvuh vipuÙtyuh
O]RÄuEá]L kÙiyugÊieû zpEtYkt mnÓiÙ]Ä]h.
AdimtzßÊil s]züvuh, s]züeÊ A¾dm]Äi aBY]xh
ek]ÞnuBveÏETÞt]y zp]Ey]giEk]pEdsÆšuh \Þ]yi
>uÎu. atuteÎ >]jxvuh t]mxvum]y gufzpB]vÆ
Eš]TukUTi piÎIÈu p>ipu¨m]yiÊIRÎ tzßzgÖÆš]f[
aDikm]yuh k]feÏTuÎt[. x]tVikvuh AÍY]«ikvum]y
B]gÆšuh AvsY]nux>fh tzßzgÖÆšiÙuÞ[. O>u k]>Yh
tIRc{y]f[. |EÏ]<eÊ eevdik]nuæ]nÆšiÙuh \p]xn
kšiÙuh t]zßikzkiym]RÅÆš]fDikvuh \pEy]gic{uv>u
Ît[. jnÆeš xV]B]vimk]yi, Evgm]kRSiÄuÎ m]>fh,
Em]Hnh, \c{]Tnh, vsIk>fh, ABic]>h mutÙ]y zpEy]g
Æšuh, viviDkšuh muzdkšuh mÕuh tzßs]züÊil aTÆiyi
>iÄuÎu. Adiyil ABic]>]di kRÐÆL sztuniE>]DÊinu
EvÞiy]f[ zpEy]gic{i>iÄuÎetÜiÙuh piÎIT[ `ti>]ši
keš niRvI>Y>]Äuv]En] nsiÏiÄuv]En] \pEy]gic{u
tuTÆiyEÏ]L äSim]>]l atu mr¿eÏÈu. A«¡]nh
kurÇ k]Ù]vØyil atu duRv{iniEy]gh ecy[tukUeT
Ît]yi>uÎu \EÌsh. tzßs]züh eekk]>Yh ecy{uÎvR
AdYm]yi gu>uvilniÎu mzßdIÑ xVIk>ic{[ anuæ]nh
ecy[ti>iÄfemÎt[ kRsnm]y niymm]f[. |o gUQtzßh
226

HiàuDRÐp>icyh
s]¬mtzpD]nm]efÜiÙuh eesvh, eevÿvh, boÍh
`ÎI mtxzád]yÆšil attu mtEb]DnÆLÄnu
gufm]h viDh zp]D]nYh vHiÄuÎu. B]>tÊil `Ù}]yi
TÊuh tzßs]Kkšušv]yiÈueÞÜiÙuh bhg]L, Ek>šh,
k]s[mI>h, tibÊ[, Enp]šh `ÎI zpEdsÆšil atinu
kUTutl xV]DIns¬i, k]f]h. B]>tÊilniÎu vidU>pURv{
EdsÆšiEÙÄuh, mÕu viEds>]jYÆšiEÙÄuh pTRÎuEp]y
tzßs]züÊieû knÊ muzdkL |Îuh A EdsÆšil
k]f]vuÎt]f[. nÐueT EÑztniRÐ]fÆšuETyuh pUj]
viD]nÆšueTyuh Ø]ptYkÙkšueTyuh zp]m]fikviDi
kšuh tzßs]ztÊiÙTÆiyi>iÄuÎu.
tzßs]züÊil ep]tuv]yi zp]t®x[m>fh, ý]nviDi,
ztipuz¥D]>fh, zBUsuÍi, BUtsuÍi, zp]f]y]mh, x³Y]
vành, jph, pu>þ>fh, k>]hgnY]xh, aßRm]tZk,
bHiRm]tZk, ciztnY]xh, n]m]dividY, nitY]dividY, mUÙ
vidY, tÊVnY]xh, dV]>pUj, tRÏfh, dsvidY]nY]xh,
p]ztniRÉyh, nitYpUj, xU>Y]RGYh, tIRËxhx[k]>h,
guRv{]dipUjnh, dIÑ, pURÉ]BiESkh, zp]yþiÊh, nihb
puS[ppUj, dmnkpUj, vxßpUj, zsIczkpUj, dIÑ]k]Ùh,
dIÑ]EBdh, xRv{Et]Bzd]di niRÉyh, yzßni>Upfh,
pufY]Hv]cnh, n]àizs]Íh, nvEy]ni, koÙzs]Íh, mzß
Es]Dnh, mEzß]Í]>fh, n]mp]>]yfh, pW]hgnY]xh,
SQhgnY]xh, mH]nY]xh, xEÐ]HnnY]xh, xoB]gY
vRÍnnY]xh, aEßY¨izkiy, viviDmuzdkL, avDUt]di
niRÉyh mutÙ]y n]n]viSyÆešÏÕi vRÉic{i>iÄuÎu.
Adimtzßs]züÊieÙ ONptuÙÑh Es}]kÆL Edv
EÙ]kÊiÙuh zbªEÙ]kÊiÙuh p]t]šÊiÙum]yi Øiti
227

HiàuDRÐp>icyh
ecy{uÎuevÎuh O>u ÙÑh m]zt]m]f[ B]atÊiÙuÔ
etÎuh, |o O>u ÙÑÊilÊeÎ mUÎuviDh AgmÆšu
eÞÎuh, n]Ù]mEÊtu |osV>p>m]efÎuh, Agmh,
Q]m>h, y]mšh, tzßh `ÎI n]ÙuviDkˉÆšueÞÎuh
"v]>]HItzß"Êil prÇi>iÄuÎu.
Agmh ztiviDh Ezp]¬h ctuRËeemsV>h x[mZth
kˉþtuRv{iD® Ezp]¬® AgEm] Q]m>üœ]
y]mšþ tœ] tzßh EtS]h EBd® pZœk[pZœk[.
xZ¨i, zpšyh, EdvpUj, k]>YxiÍi, pu>þ>fh, ST[kRÐ
x]Dnh, DY]nEy]gzkmÆL mutÙ]yv AgmÊiÙuh xZ¨i
tÊVh, EjY]tiSh, nitYkZtYÆL, viviDzkmÆL, xUzth,
vRÉEBdh, yugDRÐ]divRÉnkL `Îiv y]mšÊiÙuh
xZ¨i, Ùyh, mzßniRÉyh, Edvzptiæ, yzßniRÉyh,
tIRËh, AzsmDRÐh, kˉh, EjY]tiSzptiæ, zvtkœkL,
soc]socÆL, züIpu>uSÙÑfh, >]jDRÐh, d]nDRÐh
yugDRÐh, vYvH]>h, AÍY]«iktÊVÆL `Îiv muKY
tzßÊiÙuh zptip]dic{i>iÄuÎu.
Agmx[k³Êil Am[n]yÆešÎ Aru s]KkšuÞ[. 1.
pURv{]m[n]yÊil zbªy]mšh, xEÐ]Hnh, tuTÆiy pÊu
tzßÆšuh, 2. dÑif]m[n]yÊil viÿuy]mšh, xnt[
kum]>h, n]>]yfi mutÙ]y pÊu tzßÆšuh 3.
pþim]m[n]yÊil Ey]ginIv]>]H]di pÊu tzßÆšuh 4.
\Ê>]m[n]yÊil >uzdy]mšh, k]ši, ztis¬i tuTÆiy
pÊu tzßÆšuh 5. \oRÍV]m[n]yÊil Adiy]mšh,
Ek]lÄ]>ifI mutÙ]yv peÊÉvuh 6. aD>]m[n]yÊil

228

HiàuDRÐp>icyh
gEfsy]mšh, \MÊeeB>vh mutÙ]y pÊu tzßzgÖ
Æšuh \LeÏTuÎu.
d]Ñif]tY]gmzpk]>h |osV>eû aWu muKÆšil
niÎ[ 29 AgmÆšuÞ]eyÎu "k]>f]gm"Êil viv>ic{i
ÈuÞ[. 1. xEdY]j]tmuKÊilniÎu k]mikh, Ey]jkh, cißYh,
k]>fh `ÎI AgmÆšuh, 2. v]mEdvmuKÊilniÎuh
dIp[th, xUÑ[mh, xHzxh, ahsum]N, suzBEBdh `ÎI
AgmÆšuh 3. aEG]>muKÊilniÎu vijyh, Buvh, vI>h
`ÎI AgmÆšuh 4. tlpu>uSmuKÊilniÎ[ >o>vh,
mkuTh, vimÙh, czà¡]nh, bihbh `Îivyuh 5. |os]n
muKÊilniÎ[ Ezp]d[gIth, Ùšith, xiÍh, xß]nh,
xREv{]¬h, p>EmsV>h, ki>fh, v]dušh `ÎivyumuÞ]yi.
|o 28 AgmÆšil peÊÉh sivEBdÆšuh ptieneÈÉh
>uzdEBdÆšum]f[. |til viSyzkmmnux>ic{u n]Ùup]dÆ
š]yi viBjic{i>iÄuÎu. 1. c>Y]p]dÊil puj]zdvYviv>fh,
pUj]murkL `Îiv visdm]yi pryuÎu. 2. zkiy]p]dÊil
kRSfh mutl zptiæ ve>yuÔ zkiykšuh nitY
eenmiÊikpUjkšuh \Xvmurkšuh mt viEsSniRv{]f
dIÑ]viDikšuh aTÆiyi>iÄuÎu. 3. Ey]gp]dÊil A«
suÍi, aßRy]gh `Îivyuh 4. ¡]np]dÊil psupti
p]sÙÑfÆšuh viv>ic{i>iÄuÎu. kUT]et tÊV>Uph,
tÊVdRsnh, tÊVsuÍi, A«>Uph, A«dRsnh, A«
suÍi, siv>Uph, sivdRsnh, sivEy]gh, sivEB]gh `ÎI
dstÊVÆšuh zptip]dic{iÈuÞ[.
"v]>]HItzßh" `Î zgÖÊil 50-l p>h tzßzgÖ
ÆšueT Ep>uh Es}]kxhKYyuh nlkiyi>iÄuÎu. atnu
x>ic{[ mu¬kh, s]>d]vi>]gmh, kˉh, xiÍi, xhv>fh,
229

HiàuDRÐp>icyh
Adiy]mšh, mZtYu²yh, m]y], k]šik], k]EmsV>i mutÙ]y
50 tzßzgÖÆšiÙuhkUTi Aek 939731 Es}]kÆšuÞ[.
"AgmtÊVviÙ]x"Êil xVtzßh, xmy]c]>h, vI>h,
eeB>vh, v]mEksV>h, xEÐ]Hnh tuTÆiy 64 tzßzgÖ
ÆešÏÕi viv>ic{iÈuÞ[. kUT]et siv]gmh, k]m>]jh, Q]m>h,
t]>]Rfvh, tuTÆi nUrilÏ>h tzßzgÖÆešÏÕiyuh
vRÉic{i>iÄuÎu.
sivN a>uL ecy[t tzßzgÖÆeš anuk>ic{[
buEÍ]¬m]y tzßÆL buÍmtÊiÙuh zpcu>zpc]>m]yi
ÈuÞ[. eesvtzßÆešEÏ]eÙ boÍtzßÆšuh xhx[kZt
ÊiÙ]f[ >cic{i>iÄuÎt[. |oyinÊil zpEm]dmH]yugh,
xhpuET]d[Bvh, x]hbE>]dyh, Q]kinIj]Ùh, Ey]g]hb>h,
aBiD]En]Ê>h, zkiy]xhzgHh |tY]di nUrilÏ>h tzß
s]züzgÖÆšuÞ[. |vyiÙDikvuh tibÊ[, cIn] B]S
kšil tR´mecy[tiÈuÔtukUT]et 2640 xVtzßzgÖ
Æšuh >cic{iÈuÞ[. tzßs]züzpD]nm]y zpEdsÆšil
Ek>švuh \LeÏTuÊi "tzß>]j"zgÖÊil vRÉic{i>iÄuÎ
tinu k]>fmuÞ[. tzßpÍti, zpEy]gx]>h, tzßxmuc{yh,
zpEy]gm²>i, viÿuxhHit, >HxYEg]p]Ùciß]mfi,
zppWx]>h mutÙ]y tzßs]züzgÖÆL Ek>šÊiÙ]f[
\TeÙTuÊt[. mzßh, tzßh, yzßh, muzd, cizth, v]dYh, siˉh,
zptim, ek]Êupfi mutÙ]y k]>YÆL tzß s]züm]Ey]
atieÙ ahgm]Ey] viv>ic{i>iÄuÎu.
|Æen zpk]sitvuh azpk]sitvum]y axhKYh tzß
s]züzgÖÆšuÔtil neÙ}]>uB]gh nsiÄukEy] viEds
ÆšiEÙÄu ek]ÞuEp]vukEy] \Þ]yi. xtV>jüEm]
230

HiàuDRÐp>icyh
gufÆšnux>ic{[ mnuSYR pÙviDÊil tzßs]züh eek
k]>Yh ecy[tiÈuÞ[. x]tVikm]y pUj]viD]nÆEš]eT]Ïh,
t]mxikm]y
'mzßv]d'ÆLÄuh
zpc]>muÞ]yiÈuÞ[.
v]m]c]>zpD]n>]y O>u viB]gm]šukL 'pWmk]>' \p]xn
kšuh 25 nTÊivÎi>uÎu. s]züeÊ eekk]>Yh ecy{uÎ
mnuSY>ueT >uciEBdvuh v]xn]viEsSvumnux>ic{[ kRÐh
ecy{ukyuh atieû PÙh EnTukyuh ecy{uÎuevÎu m]zth.
'zsIczkh' tuTÆiy yEzß]p]xnkšuh tEzß]¬m]fEÙ}].
tzßmzßÆL zp]Eyf zHIh, k}Ih, zsIh mutÙ]y bIj]Ñ>
ÆEš]TukUTiyt]f[. |o mzß, tzß, yzßÆšueTeyÙ}]h
tÊVx]>emß]f[?
mnnh ecy[t[ mn®s¬i EnTuÎtin]f[ mzßh; at[
B]vzpD]nm]f[. jIvnuÔ s>I>h O>u yzßm]f[. atieû
bZHt[>Upm]f[ zbª]¥h. |o vÙiy yzßÊieû zptIk
Æš]f[ zsIczkh, ztiEk]fh mitÙ]y yzßÆL. A«
visV]xh Øi>eÏTuÊ]nuÔ tzßx]Dkeû \p]ym]ft[.
|vek]Þ[ buÍipURv{h cuÕup]Tukeš anukUÙiÏiEc{]
atizkmiEc{] ÙÑYh x]DiÄuÎ zpEy]gzkmeÊ tzß
emÎupry]h. ÙÑYh A«x]Ñ]t[k]>h teÎ.
xREv{sV>I xRv{myI xRv{mzßxV>UpifI
xRv{yzß]«ik] xRv{tzß>Up] mEn]NmnI.

25

mdYh, m]hxh, mXYh, mzßh, eemœunh, |vyueT \p]xny]f[ pW
mk]E>]p]xn.
231

HiàuDRÐp>icyh

29. |tiH]xh.
Evd]ßRÅ«]y tÊVÆeš kœ]>UEpf ni>upfh
ecy{uÎ c>iztzgÖÊin[ |tiH]xh `Îu pryuÎu.
eevdikDRÐÊieû zptip]dnh, p>ip]Ùnh, zpc]>fh
`Îivy]f[ |tieû ÙÑYh. EvdtÊVÆL yugDRÐ]
nuxZth zptip]diÄuk, atnux>ic{[ DRÐxh>Ñfh
niRv{HiÄuk, DRÐtÊVÆL viviD>Itiyil xRv{jnIn
m]yi zpc>iÏiÄuk |tY]di \ÊEm]EÌsYÆEš]eT >UpemTu
Êt]f[ |tiH]xh. >]m]yfvuh mH]B]>tvuh >Þu
zpD]n |tiH]xÆš]kuÎu. B]>tÊieÙ avt]>pu>uSN
m]>]y zsI>]mczàeûyuh zsIkZÿeûyuh mHim]tisy Æeš
Ekzàm]Äi viü>iÄuÎEt]eT]Ïh >]¨Iym]y viSyÆL
kUTi zptip]diÄuÎtin]l |tiH]xh nÐUeT >]z¨Iy
zgÖh kUTiy]f[.
'yEt] DRÐüEt] jy®'. `vieT DRÐmuEÞ] avieT
jyvumuÞ[ `Î nitYxtYh evšieÏTuÊuÎt]f[ |ti
H]xÊieÙ AKY]nÆšuh, \p]KY]nÆšuh, x]E>]pEds
ÆšuemÙ}]h. pURÉm]y niÙyil DRÐh niÙniÎi>uÎ kZt
(xtY) yugÊil DRÐ]DRÐcRc{yueT AvsYmiÙ}. muÄ]l
B]gh DRÐvuh k]lB]gh aDRÐvuh \Þ]yi>uÎ Eztt]
yugÊil zsI>]mnuh, aDRÐh pkutiy]yi vRÍic{ dV]p>
yugÊil zsIkZÿnuh avt>ic{u. kÙiyugÊil k]l B]gh
DRÐvuh muÄ]lB]gh aDRÐvum]f[ višy]TuÎt[. |o
yugDRÐÆšueT pþ]ÊÙÊil >]m]yfh, mH] B]>th,
B]gvth mutÙ]y pu>]fÆL niRÐitÆš]yi. B¬i
zpD]nm]y zsI mH]B]gvth |tiH]xÆšueTyuh pu>]f
232

HiàuDRÐp>icyh
ÆšueTyuh mÍYvRÊiy]yi niÙek]ÔuÎu. s]sVtxtY
eÊ aTiØ]nm]Äi >ciÄeÏÈi>iÄuÎ |tiH]xÆšuh
pu>]fÆšuh 'pWmEvdh' `Î Ep>iÙuh zpkIRÊiÄeÏTu
ÎuÞ[.
'|tiH]xpu>]f]ni pWEm] Evd \cYEt.'
`Ù}]h |osV>n]efÎuh, `Ù}]ÕiÙuh |osV>N \eÞÎuh
\Ô >Þu tÊVÆšil AdYEÊt[ Ey]gÊieûyuh >Þ]m
EÊtu DRÐÊieûyuh x>fiyiÙUeT anuBveÏTuÊiy
nigmnÆš]f[. O>u n]fyÊieû |>uvsÆešEÏ]eÙ
aBiÎm]fv. DRÐh zpbÙm]yi>iÄuÎ k]ÙGÈÊil
DRÐ]nuæ]nÊiÙueT Ey]gØitn]v]efšuÏh. DRÐÊi

ÑIfdsyiÙ]keÈ
Ey]gs¬iyiÙUeT
Evfh
DRÐØitn]v]N. DRÐxhØ]pn]RËh avtIRÉ>]y
Bgv]N zsI>]mczàeûyuh Bgv]N zsIkZÿeûyuh divY
c>itÆšieÙ ÙIÙ]viEsSEBdÆL yugDRÐ]nuxZtÆ
š]f[. p>m DRÐmURÊiy]y zsI>]mN Eztt]yugÊil
DRÐØitn]yi>uÎuek]Þ[ DRÐxhØ]pnh niRv{Hic{u.
dV]p>yugÊieÙ DRÐÊieû ÑIfdsyil Ey]EgsV>n]y
zsIkZÿN Ey]geÊ avÙhbic{uek]Þ[ DRÐxhØ]pnh
ecy[tu. ~kÙÑYEÊ]Tu kUTiy |o DRÐEy]gmRÅÆšil
DRÐ]DRÐxm>ÆL nTÄ]ruÞ[. aDRÐh `ztteÎ
zpbÙeÏÈi>uÎ]Ùuh avx]nh atu p>]jyeÏTuÎtuh
DRÐÊinu vijyh xiÍiÄuÎtuh k]f]h. atuek]Þ[
Evdh a>uLecy{uÎeteßÎ]l:

233

HiàuDRÐp>icyh
\t[zk]mt® pu>uS m]v pË] mZEtY]® pQ[vIsmvmuWm]n®
(aœRv{Evdh. 8.1.4).
EH m]nv], |ÎeÊ avØyilÎieÎfIÕu neÈÙ}u
vš¿]et, tÙyuyRÊi puE>]gmiÄuk! vI<>ut[. mZtYu vieû
b³nÆeš
arueÊriÇuek]Þ[
Em]ÑÊiEÙÄu
muEÎruk.
|o v<iÄu |tiH]xÆšiÙ]dYßh aDRÐÊieû
n]svuh DRÐÊieû vijyvuh mu<ÆiEÄLÄ]h. atin]l
HiàuDRÐm]kuÎ mH]xoDÊieû aüiv]>h Evdvuh,
atieû zp]k]>h x[mZti tuTÆiy DRÐs]züÆšuh
Ayi>uÎtuEp]eÙ atieû t]Æukš]yi niÙek]ÔuÎ
t]f[ |tiH]xÆšuh pu>]fÆšuh.
>]m]yfh: v]Ù[mIkmHRSiy]l vi>citm]y >]m]yf
Êieû avt]>pu>uSn]y zsI>]meûyuh B]>tvnitkšueT
m]tZk]>øm]y
xIt]EdviyueTyuh
pviztc>iztÆšuh
tÊVnidRsnÆš]y AKY]En]p]KY]nÆšuh aTÆiyi>i
ÄuÎu. m]t]v[, pit]v[, gu>u mutÙ]y gu>ujnÆEš]TuÔ
kTmkšuh, |osV>B¬iyuh, >]jnIti, xd]c]>h, c]>iztYh,
EÑm>]z¨h, tY]gh, xHvRÊitVh, DRÐxh>Ñfh
mutÙ]y viSyÆšuh |o mH]zgÖÊil vRÉic{i>iÄuÎu.
AdRszB]tZEzpmh, AdRsB¬i `ÎI gufÆšueT mURÊ
>UpÆš]f[ ÙÑ[mfB>tsztu¼M]>uh Hnum]nuh. `zt
teÎ v>xiÍikšuh Ø]nm]n]dikšuh zpt]eepsV>YÆšumu
Þ]yi>uÎ]Ùuh av aDRÐm]RÅÊil viniEy]gic{]l
n]sh xuniþitm]efÎu zb]ªfkuÙj]tn]y >]vfeû
c>izth ¾¨m]kuÎu. EÙ]kÊieÙ Adik]vYm]y >]m]yf
234

HiàuDRÐp>icyh
Êil B]>tÊieû xV]B]vikm]y EdsIEy]d[zgœns¬i
¾¨m]yi k]f]h. A xÜˉh aÎu g]³]>h (aP[g]ni
Ø]N) mutl bRÐve>yuh Him]Ùyh mutl ÙÜve>yuh
vY]pic{i>uÎu.
|Î[ |o EÙ]kÊil jIvic{i>iÄuÎv>il evEc{Õvuh
gufpURÉn]y mnuSYN A>]f[? tEp]niæn]y v]Ù[mIki
yueT |o Ec]dYÊinuÊ>m]yi n]>dmHRSi zsI>]mkœ
cu>uÄi pryuÎu. piÎIT[ xVsiSYn]y B>dV]jEn]TukUTi
tmx]ndItI>ÊiÙUeT v]Ù[mIki mHRSi xW>iÄuÎ
xàRBÊil m>eÄ]áÊi>uÎ |fÏÑikšieÙ]Îien O>u
EvTN aeáy[tu ek]Ù}uÎtu kÞu. |o k]<[c v]Ù[mIkiey
Es]k]kuÙn]Äi.
tuTRÎ[
zbª]vieû
anuzgHvuh
Ezp>fyuhek]Þu v]Ù[mIki mHRSi >]m]yfemÎ Adi
k]vYh >cic{u.
"api c]yh pu>] gIt® Es}]Ek] v]Ù[mIkin] Buvi" `Î[
mH]B]>tÊieÙ Ezd]fpRv{ÊiÙuh, ">]jN, pÞeÊ
|tiH]xÊil vRÉic{i>iÄuÎ xhBvÆeš EkLÄuk"
`Î[ vnpRv{tÊieÙ >]Em]p]KY]nÊiÙuh prÇi>iÄuÎ
tilniÎu teÎ, mH]B]>tÊinu Ayi>m]yi>m]ÞukLÄu
muá[ >cic{it]f[ >]m]yfemÎ[ mnÓiÙ]Ä]h.
'c>ith >Gun]œxY stEk]Ti zpviü>h.'
v]Ù[mIkimHRSi nUruEk]Ti Es}]kÆL >cic{til Ùv
kusNm]e> pÚiÏic{ 24000 Es}]kÆeš]<ic{u meÕÙ}]h
zbªEÙ]kÊiEÙÄu Ep]eyÎu pryeÏTuÎu. |EÏ]L
nmuÄu ÙBic{i>iÄuÎ v]Ù[mIki >]m]yfÊil 24000
235

HiàuDRÐp>icyh
Es}]kÆšuÞ[. |tien b]Ùk]¥h, aEy]ÍY]k]¥h,
A>fYk]¥h, kiS[ki³]k]¥h, xuà>k]¥h, yuÍ
k]¥h, \Ê>k]¥h `ÎiÆen ~<u k]¥Æš]yuh
O]E>] k]¥eÊyuh 60 mutl 126 ve> xRÅÆš]yuh
viBjic{i>iÄuÎu.
v]Ù[mIki>]myfeÊkUT]et Everyuh ciÙ >]m]yf
ÆL kUTi xhx[kZtÊil \Þ]yi>uÎu. sivvi>citm]y
aÍY]«>]m]yfh zpxiÍm]fEÙ}]. zp]t®x[m>fIyn]y
tuWeÊ<uÊ¢N mÙy]šÊil kišiÏ]È]Äi nlkiyiÈu
Ôt[. |o aÍY]«>]m]yfm]f[. |tieû bZHd[>Upm]y
mH]>]m]yfÊil mUÎ>ÙÑh Es}]kÆL \Þ]yi>uÎu.
|tinu purEm xhvZt>]m]yfÊil 24,000, agüY
>]m]yfÊil 16000, EÙ]ms>]m]yfÊil 32000, >]m
>HxYÊil 22000, m²uš>]myfÊil 120000, xopdY
>]m]yfÊil
62,000,
>]m]yfmH]m]Ùyil
56000,
xoH]RÌ>]m]yfÊil 40,000, >]m]yfmfi>øÊil
36,000, xo>Y>]m]yfÊil 62,000, c]zà>]m]yfÊil
75,000, eemà>]m]yfÊil 52,000, xV]yhBUv>]m]yf
Êil 18,000, xuzbª>]m]yfÊil 32,000, xuvRc{]x
>]myfÊil 15,000, Edv>]m]yfÊil 100000, zsvf
>]m]yfÊil 125,000, du>ß>]m]yfÊil 61,000, >]myf
cáuvil 15,000 `Îi zkmÊil Es}]kxhKYkšuÔ
xhx[kZt>]m]yfÆL \Þ[.
|v¿u purEm zpD]n pu>]fÆšieÙÙ}]h zsI>]mc>ith
zptip]dic{i>iÄuÎu. m]ztmÙ}, nÐueT zp]Edsik B]Sk
ešÙ}]h p>iS[kZt>uph zp]piÄuÎtuteÎ zsI>]mc>ith
p]TieÄ]Þ]f[. mÙy]šÊil tuWeÊ<uÊ¢nuh, tmi<il
236

HiàuDRÐp>icyh
ká>uh, etÙuÜil >hgn]œnuh, kRÉ]TkÊil >]gczànuh,
mr]Úiyil Em]Er]pßuh, Hiàiyil tušxId]xuh, bhg]ši
yil kZtiv]xuvuh, Ax]miyyil m]Dv kdÙiyuh, \Qiy]
yil x>šd]xuh >cic{ >]m]yfÆL attu B]SkšieÙ
mH]niDikš]yi zpkIRÊiÄeÏTuÎu.
mH]B]>th:
EvdvY]xvi>citm]y
mUÙB]>teÊ
aTiØ]nm]Äi piÎITu b]d>]yfvY]xnuh, vYxsiSY
M]>uh mH]B]>th >cic{iÈuÞ[. mUÙB]>tÊiÙuh aEnkÙÑh
Es}]kÆL \Þ]yi>uÎvyil BU>iB]gvuh zbªEÙ]keÊ
zp]pic{uvÎu visVxiÄeÏTuÎu. |EÏ]L nmuÄu ÙBiÄuÎ
mH]B]>tzgÖÊil O>u ÙÑÊi |>upÊy{]yi>h Es}]k
ÆšuÞ[. |tien AdipRv{h et]È[ xVRÅ]E>]HfpRv{hve>
ptienÈu zpD]npRv{Æš]yuh nUrilp>h pRv{]ÍY]yÆ
š]yuh zkmeÏTuÊiyi>iÄuÎu. c>izt dZ¨Y] pryuky]ef
Üil |Eοu 5000 vRSÆLÄumuá[ vi>citm]y |o
k]vYB¥]g]>Êil `Ù}] jIvit m¥ÙÆšiÙuh xH]yk
m]y DREÐ]pEdsÆL \LeÄ]ÔuÎu.
ep]tuEv p]¥vM]>ueTyuh ko>vM]>ueTyuh c>izt
ÆL, czàvhs]vÙi, H>ivhsh, DRÐ]DRÐyuÍh, >]jY
p>isIÙnh, >]jDRÐh, pÙ zpk]>ÊiÙuÔ EÙ]kvYvH]>
murkL,
DRÐs]züh,
aÍY]«s]züh,
nItis]züh,
xd]c]>h, yuÍxzád]yÆL mutÙ]y viviD viSyÆšT
Æiy |o bZHd[zgÖÊieû AdYvx]nh 'DRÐh jyiÄuh'
`Î k]HšÍVni mu<ÆuÎu. O]E>] kœ]p]ztÆšueT
xVB]vciztIk>fh O]E>] tÊVvY]KY]nm]yi p>iÙxi
ÄuÎu. p]RËx]>œiy]y Bgv]N zsIkZÿeû p]WjnY
237

HiàuDRÐp>icyh
DVni n>n]>]yf xEКnÊieûyuh DRÐvijyÊieûyuh
n]³iy]yi mH]B]>tÊil EkLÄ]h.
mH]B]>tyuÍh DRÐvuh aDRÐvuh tÐiÙuÞ]y yuÍ
m]f[. ~k]DiptYÊil aTiyurc{ ko>vpÑh aDRÐ
Êieûyuh, p]¥vpÑh DRÐÊieûyuh m]tZkkš]f[.
DRÐvuh, aDRÐvuh tÐil xHvRÊitVh puÙRÊi, DRÐ
Êieû Ø]nh Botiks]züh ky{TÄiek]Þ[ DRÐ]DRÐ
viEvkmiÙ}]et nTÊeÏTuÎ |ÎeÊ yuÍÆšum]yi
t]>tmYeÏTuÊ]vuÎtÙ} B]>tyuÍh. A niÙ¿u B]>th O>u
mH]yuÍÊieû kœy]efÎu prÇ]lÊeÎyuh atieû
mHÊVh vRÍiÄuÎEtyuÔU.
|o B]>tm]kuÎ |tiH]xzgÖÊieû zppWh mu<uvN
xhzgHic{i>iÄueÎÎu pryuÎtil atisEy]¬iyiÙ}.
zsImd[Bgvd[gIt, \Ê>gIt, vY]DgIt, pihgÙgIt, xmYg[
gIt mutÙ]y gItkšuh; vidu>v]kYh, xnXuj]tIyh,
BIÑ[Em]pEdsh, yuDiæi>nIti mutÙ]y nItiDREÐ]p
EdsÆšuh, >]Em]p]KY]nh, viduEÙ]p]KY]nh, s]kußšh
mutÙ]y \p]KY]nÆšuh, zsI viÿu xHzxn]mx[Ezt]zth
tuTÆiy divYx[Ezt]ztÆšuh amUÙYÆš]y >øniEÑp
Æš]yi mH]B]>tÊil xWitÆš]yiÈuÞ[.
m]nvxmud]yÊin[ ~tu >hgÊuh \pEy]gzpdm]yi
ÊI>uÎ O>u zpm]fzgÖm]f[ Bgvd[gIt. at[ xREv{]p
niSX]>xRv{xVm]f[. 18 pRv{ÆšuÔ mH]B]>tÊieÙ
BIS[mpRv{Êil 18 divxeÊ DRÐyuÍ]>hBÊil, Bgv]N
zsIkZÿN
n>Ezsæn]y
aR´unen
nimiÊm]Äi
EÙ]kxhzg]HRËh a>uLecy[t DREÐ]pEdsm]f[ Bgvd[
238

HiàuDRÐp>icyh
gIt. atuh 18 aÍY]yÆEš]TukUTiyt]kuÎu. \pniSÊu
keš psuv]yuh A psuvieû p]l cu>Ê]N p]RËN
kÎukuÈiy]yuh gIt]mZtemÎ p]l kreÎTuÊu t>uÎ
zsIkZÿen Eg]p]Ùkn]yuh, |o gItmZth \pEy]giÄu
Îve> xd[buÍiyuÔv>]yuh vRÉic{i>iÄuÎt[ aÑ>h
zpzti aRËvÊ]f[. 26
|ztyuh mHÊ]y zgÖÆL \LeÄ]ÔuÎ mH]B]>th
>]m]yfhEp]eÙteÎ zp]EdsikB]Skšil zpcu>zpc]>m]
yt[ xV]B]vikh m]ztm]f[. pEÑ av EkvÙh tR´mkš
Ù}]yi>uÎu. >]m]yfh mH]B]>th tuTÆiy xhx[kZtzgÖ
ÆL
pÚic{
DRÐm]RÅÊil
c>ic{
mHÊuÄšueT
anuBvÆeš A¾dm]Äi >cic{vy]fv. \d]H>fÊiÎ[
B]>th kišiÏ]È[ >cic{ tuWeÊ<uÊ¢enÊeÎ x[m>iÄuk.
|tuEp]eÙ mHÊ]y |tiH]xeÊ Adiyil zp]Edsik
B]SkšiÙUeT x]D]>f jnÆLÄu p>icyeÏTuÊiy
pufY]«]ÄešÙ}]h, zp]zt®x[m>fIy>]f[. >]m]yfeÊ
EÏ]eÙ mH]B]>th tmi<il viÙ}iÏuÊU>]<[v]>uh, etÙuÜil
nÎm-tiÄn]Rm]>uh
kRÉ]TkÊil
pánuh
kum]>
vY]xnuh, mr]Úiyil zsID>nuh, \Qiy]yil OrIÓyieÙ
vY]xN `ÎriyeÏTuÎ x>šd]xuh Ax]miyyil >]m
x>xVtiyuh Hiàiyil Eg]kuÙn]œnuh xáÙxihH
coH]nuh, bhg]šiyil k]sI>]mnuh, pW]biyil kZÿ

26

xREv{]pniSEd] g]Ev] Ed]g[Í] Eg]p]Ùnàn®
p]REË] vX® xuDIREB]¬] dugÍh gIt]mZth mHt[ (gIt]DY]nh)
239

HiàuDRÐp>icyh
Ù]Ùuh >cic{u. attu B]SkšieÙ nitYp]>]yf zgÖÆ
š]fiv.
|Æen >]m]yfh, B]>th `ÎI >Þ[ |tiH]xÆ
šiÙUeT zp]cInB>tK¥h, B]>tÊieÙ jnÆL, av>ueT
Ac]>]nuæ]nÆL, jIvitzkmÆL, eekeÊ]<iÙukL,
viviD kÙ]vidYkL, B>fxzád]yh, s]züIyvuh D]RÐik
vum]y vic]>D]>kL mutÙ]yveyÏÕi nÎ]yriyuv]N
x]DiÄuÎtuh zp]cInk]ÙÊuh B]>tÊieû x]hx[k]>ik
m]y e`kYh `zt >U™m]yi>uÎuevÎu Eb]ÍYeÏTuÎtu
m]kuÎu.

240

HiàuDRÐp>icyh

30. pu>]fh
jnÆšueT ciß]gtiyiEÙ] kRÐ>ItiyiEÙ] du>UHm]y
duRGtx³ikEšReÏTuEá]L A zps[np>iH]>ÊinuÔ
Ep]hv<i evÈiÊurÄukeyÎt[ HiàuDRÐÊieû O>u
xviEsSty]f[. aÍY]«niæ>]y äSIsV>Nm]R muEKn
|o EÙ]kxhzgHy¡h O]E>] k]ÙÊuh nTÎu ek]Þi>i
ÄuÎu. EvdpÚnvuh zpc]>vuh vi>šm]vukyuh Evd]RËh
s>iy]yi zgHiÄ]t]vukyuh ecy{uÎ xàRBÆšil \pk>i
Äuv]N pu>]fÆL \Þ]yi. EvdÊil aviTviTy]yi
k]feÏTuÎ kœ]biàuÄšueT viüZt>Upm]f[ pu>]fh.
AdimmH]pu>]fxhHit¿u EvdEÊ]šh teÎ p<Ä muÞ[.
atu aÆenteÎ |EÏ]L ÙBYmeÙ}ÜiÙuh A mH]
zgÖeÊ AD]>m]Äiy]f[ a¨]dspu>]fÆšuh \p
pu>]fÆšuh niRÐic{i>iÄuÎt[. pu>]femÎ]l c>izt]
tItk]ÙeÊ c>izth zp]cInkœkL `ÎRËh.
'pu>]fÆšil divYkœkšuh buÍim]Nm]>]y vY¬ik
šueT AdivhsvZÊ]ßÆšuh aTÆiyi>iÄuÎu. w]nI kœ
kešÙ}]h AdYh EkÈriÇ[ aÆyueT pit]vil niÎ]f[,'
`Î[ mH]B]>th AdipRv{Êil sonkmHRSiyuh, 'EH
mH]muEn, pu>]fÆeš Azsyic{uek]Þ[ AdYm]yi w]nI
B]RÅvvhseÊÏÕi vRÉiÄ]h,' `Î[ \zgzsvÓuh prÇi>i
ÄuÎtilniÎ[ mH]B]>tÊin[ muáuteÎ pu>]fmuÞ]yi>u
Ît]yi
etšiyuÎu.
Evdzb]ªf]>fYkÆešEÏ]eÙ
pu>]fÆšuh äSiEzp]¬hteÎ. EvdeÊ n]Ù]yi B]gic{
xàRBÊil Adimpu>]fvuh zgÖ>UpemTuÊuevÎtinu
EvÞuEv]šh etšivukL \Þ[. viÿupu>]fÊil pryuÎu:
241

HiàuDRÐp>icyh
'|tinuEsSh pu>]f]RËvis]>dn]y Bgv]N Evd
vY]xN AKY]nh, \p]KY]nh, g]œ, kˉsuÍi `ÎivyT
Æiy pu>]fxhHit >cic{u. vY]xsiSYNm]>il zpxiÍ
n]y EÙ]mHRSfN `Î xUtn[ (pu>]f zpv]ckn[)
vY]xmH]muni pu>]fxhHit nlki. EÙ]mHRSfn[
xumti, aùivRc], mizt]yu, s]hxp]yN, akZtzvfN,
x]vRÉi `ÎiÆen Aru siSYNm]>uÞ]yi>uÎu. |v>il
ksYpvhsIy>]y akZtzvfN, x]RvÉi, s]hxp]yN
`ÎI mUv>uh mUÙxhHit EÙ]mHRSnil niÎu pÚic{iÈ[
atien AD]>m]Äi O]E>] pu>]fxhHit >cic{u. A
pu>]fctu¨yh
xhzgHic{iÈ]f[
|o
viÿupu>]fh
>cic{i>iÄuÎt[. `Ù}] pu>]fÆšiÙuhevc{[ pu>]tnm]yt[
zbHpu>]fm]f[ `Îu pryeÏTuÎu. pu>]fzpv]ckM]R
pu>]fÆeš ptienÈ]Äi xhzgHic{i>iÄuÎu.' |Ê>h
pu>]fzpü]vnkšilniÎuteÎ Adiyil \Þ]yi>uÎ
ptienÈu viB]gÆEš]TukUTiy mH]pu>]fxhHit Evd
vY]xmHRSi teû siSYM]e> pÚiÏic{uevÎuh atien
aTiØ]nm]Äi A siSYp>á> piÎIT[ ptienÈu mH]
pu>]fÆšuh avyueT p>isi¨Æš]y \ppu>]fÆšuh
>cic{uevÎuh mnÓiÙ]Ä]vuÎt]f[.
pu>]fÆešÏÕi EvdB]gÆšil xUciÏic{iÈuÞ[. y¡
zpx]dm]yi EvdÆEš]eT]Ïh pu>]fh \Þ]eyÎ[ aœRv{
EvdÊiÙuh, pu>]fh Evdm]efÎ[ stpœzb]HmfÊiÙuh,
pu>]fh pWmEvdm]efÎ[ C]Eà]gY \pniSÊiÙuh
prÇi>iÄuÎu.
äc® x]m]ni Cà]hxi pu>]fh yjuS]vH.
(aœRv{Evdh. 71.7.24)
242

HiàuDRÐp>icyh
aDV>Yuü]ÑY eev psYEt] >]jEytY]H..
pu>]fh Evd® Ex]¸ymiti
kiWit[ pu>]fm]cÑIt.
(stpœzb]ªfh. 13.4.3.13)
x EH]v]c äEgVdh BgEv]¸EDYmi yjuREv{dh
x]mEvdmœRv{fh ctuRËmitiH]xpu>]fh pWmh Evd]n]h Evdh.
(C]Eà]gY \pniSt[ 7.1.1)
“nnÇ virkil tIpiTic{]l aviTvieTy]yi pukÇu
ek]Þi>iÄuÎm]ti>i p>m]«]vieû ni®sV]xÊil niÎ[
äEgVdh, yjuREv{dh, x]mEvdh, aœRv{]hgi>Ó[, |tiH]xh,
pu>]fh, vidY, \pniSÊ[, Es}]kh, xUzth, vY]KY]En]p]
KY]nÆL `Îiv \ˉÎm]yi. |veyÙ}]h atieû ni®sV]x
m]f[” `Î[ bZHd]>fYk \pniSÊ[ mzßB]SYÊil
zsIsÜ>Bgvt[p]dR pryuÎu:
'ni®sVxitmiv ni®sVxith yœ] azpyt[En eenv
pu>uSni®sV]Ex] BvEtYvh v]. pu>]fh v] |dmzg
AxIditY]di.' (zpEtYkzpyøh kUT]et xV]B]vikm]yuh
ni®sVxiÄuÎtuEp]eÙ Bgv]nil xVyh zpkTm]y tÊVÆ
š]f[ Evdpu>]f]dikešÎu t]ˉ>Yh).
pu>]fÆšieÙ bHuEdvt]xÜˉÆšuh avt]>tÊV
vuh mÕuh EvdÊilÊeÎyuÔtieû bZHzdUpÆš]f[.
sivN, viÿu, xU>YN, s¬i (ahbik), gEfsN mutÙ]y
|osV>eû n]n]>upÊil \Ô gufm]H«YkœkL O]E>]
pu>]fÊiÙumuÞ[. eevdikzgÖÆšiÙuh |osV>mURÊin]m
243

HiàuDRÐp>icyh
Æšuh avt]>n]mÆšuh k]f]vuÎt]f[. stpœzb]ª
fh, eetÊi>Iy A>fYkh, äk[xhHit, C]Eà]EgY]pni
SÊ[ mutÙ]y eevdikzgÖÆšil ds]vt]>kœkšuh mÕu
Edvt]vRÉnkšumuÞ[. EdvkIxutn]y zsIkZÿenÏÕi
C]Eà]EgY]pniSÊiÙuh (43.17) v]xuEdvzsIkZÿenÏÕi
eetÊi>Iy
A>fYÊiÙuh
(10.1.6)
vRÉic{i>iÄuÎu.
ztimURÊikešÏÕi n]Ùu EvdÊiÙuh vRÉnkšuh üutikšu
muÞ[. viÿuxU¬h, >uzdxU¬h, zsIxU¬h mutÙ]y üuti
kL EvdB]gÆš]f[. xU>YenÏÕi 'g]yztI' mutÙ]y
aEnkh EvdmzßÆšil |osV>>Upm]yi vRÉic{i>iÄuÎu.
atuEp]eÙ eetÊi>Iy A>fYkÊil knY]kum]>i,
k]tY]yni, duRÅ], zbªvidY] xV>Upifi `ÎI n]mÆšil
p>]s¬iey zpkIRÊic{i>iÄuÎu. v>]H]vt]>eÊÏÕi
aœRv{EvdÊil (12.1.48) 'v>]EHf pZœivI xhvid]n]'
`Îuh v]mn]vt]>eÊÏÕi äEgVdÊieÙ (1.22.17) viÿu
xU¬Êil '|dh viÿuRviczkEm EztD]nidED pdh' `Îuh
p>]mRsiÄuÎu.
pu>]fÆLÄu Evdvum]yi xhb³mieÙ}Îuh av
evruh p<WNkœkš]efÎuh p>iH]xm]yi prÇu
ek]Þi>iÄuÎvRÄu xm]D]nm]yiÈ]f[ Evdb³eÊÏÕi
|ztyuh xUciÏic{t[. ep]tuEv prÇ]l EvdÊiÙuÔ
viSyÆL teÎy]f[ x]m]nYjnÆLÄu mnÓiÙ]kuÎ
tinuEvÞi pu>]fÆšiÙUeT zptip]dic{i>iÄuÎt[. `ÎiÈ[
'~kh xt[ vizp] bHuD] vdßi' ep]>uL OÎ[ atien
¡]nikL viviDÆš]yi evšieÏTuÊiyi>iÄuÎu `Îu
Evdv]kYh teÎ pu>]fÆšiÙuh '~kh xt[ Ezpm[f]
bHuD] Bvti' `Î[ \oÎiÏrÇi>iÄuÎu. c]tuRv{RfY
244

HiàuDRÐp>icyh
vYvØyuh Evd]nux>fhteÎy]f[. pieÎ aDik]>EBd
mnux>ic{[ EvdpÚnzkmmuÞ[. pu>]fm]keÈ `Ù}]vRÄuh
pÚiÄ]h. atin]l |Îuh jnt]mÍYÊil EvdEÊÄ]L
pu>]fÆšueT xV]DInt mikc{unilÄuÎtuk]f]h.
pu>]fnY]ymIm]hx] DRÐs]zü]hgmizsit]®
Evd]® Ø]n]ni, vidY]n]h, DRÐxY c ctuRÌs.
pu>]fh, nY]yh, mIm]hx, DRÐs]züh (x[mZti) Arhg
ÆEš]TukUTiy n]ÙuEvdÆL `Îiv DRÐvidYyueT 14
Ø]nÆš]kuÎu. 27
xRÅþ zptixRÅþ vhEs] mnVß]>]fi c
vhs]nuc>ith eecv pu>]fh pWÙÑfh.
xRÅh aœv] xZ¨ivi¡]nh, zptixRÅh aœv]
xZ¨iyueT viü]>vuh Ùyvuh pun®xZ¨iyuh, xZ¨izkm
Êieû Adivhs]vÙi, mnVß>h aœv] O]E>] mnuvieûyuh
aDik]>k]Ùyšvuh A k]ÙGÈÆšieÙ xhBvvik]x
Æšuh, vhs]nuc>ith
xU>Yczàvhs >]j]ÄNm]>ueT
xhÑip[tvhsp>icyh `ÎI aWu ÙÑfÆEš]Tu kUTiy
t]f[ pu>]fh.
'xtYh vd', 'DRÐh c>' `ÎitY]di Evdv]kYÆL `Ù}]
vRÄuh ¾¨m]yriyÊÄviDh >xm]y nItikœkšueT
>UpÊieû vRÉic{i>iÄy]f[ pu>]fÆšil. vidg[Ín]y

27

ahg]ni Evd]sVtV]E>] mIm]hx] nY]yviü>®
pu>]fh DRÐs]züh c vidY] EHYt]sVtuRÌs.
245

HiàuDRÐp>icyh
O>u ciztk]>enEÏ]eÙ äSikL pu>]fdV]>] nÐueT teÎ
ciztem<utiyi>iÄy]f[. avyil mEn] Em]Hnm]ytuh,
mnÓien mTuÏiÄuÎtum]y ciztÆL k]f]h. zppW
xVB]vm]ft[.
kUÈÊil
xoà>YÊiTá]y
züIyueT
aeÙ}Üil pu>uSeû ciztÆšil jßu xHjm]y vik]>
Æš]l Ax¬>]vuky]efÜil 'xUÑic{uek]ÔU; avL
nieû m]t]v]f[, visVjnniy]f[, xUÑic{uek]Lk; avN
nieû pit]v]f[, visVpit]v]f[" `ÎiÆenyuÔ muN
xUcnkL nlkuÎ äSivcnÆL EkLÄ]h. m]nvxmud]y
Êieû aD®ptnÊinuÔ k]>fÆšuh aBYuË]nÊinuÔ
\p]yÆšum]f[ pu>]fÆšil zptip]dic{i>iÄuÎt[. |o
pu>]fÆšilniÎ[ Ezp>fyuLeÄ]Þ[ vikxic{vy]f[
nÐueT x]HitY]dikÙkešÙ}]h. atuek]Þ]f[ av
EÙ]Ek]Ê>Æš]yi vi>]jiÄuÎt[.
pu>]fÆšil kÙ, x]HitYh, c>izth, BUEg]š]di
s]züÆL, B]>tm]H«Yh, B]>ÊieÙ tIRË]Tn Ekzà
ÆL, zvEt]p]xnkšueT mHÊVh, Edv]xu>ÙÑfÆL,
jIvit>HxYh mutÙ]y `Ù}] viSyÆšuh zptip]dic{iÈuÞ[.
B]>tBUmiyiÙiÎuh O]E>] viEsSzvtdinÆšil pU>]f
p]>]yfh muKYm]f[. nv>]ztik]ÙÆšil Edvipu>]fvuh
m]RÄE¥ypu>]f]ßRgtm]y
duRÅ]xp[tstiyuh
poRÉim Et]ruh x[kàpu>]fvuh, c]tuRÐ]xYzvtÊinu
>]m]yfvuh
B]>tvuh
zB]tZdVitIy¿u
nTÊeÏTuÎ
ciztgup[tÄu p«pu>]fvuh, ~k]dsiEt]ruh >]m]yfvuh
B]gvtvuh, siv>]ztizvtÊinuh zpEd]SzvtÊinuh siv
pu>]fvuh, mH]B]gvth mu<uvnuh viDiy]hvÉh p]>]yf
zpvcnh, nTÊeÏTuÎ B]gvtxp[t]Hvuh `ÎiÆen
246

HiàuDRÐp>icyh
HiàuÄšueT eednàinjIvitÊil pu>]f p]>]yfÊin[
vše> p]D]nYh nlkiyi>iÎu.
ptienÈu pu>]fÆšiÙuh zbª], viÿu, sivN, xU>YN,
gEfsN, s¬i `ÎI |osV>mURÊiEBdÆšueT gufg]n
ÆL \Þ[. |v OE>] pu>]fÊiÙuh O]E>] Edvt¿u
muKYtVmuÞ]yi>iÄukyuh tdnuxZtm]y \p]xnzkmÆL
viDic{i>iÄukyuh ecy{uh. zbEª]p]xn gEfEs]p]xn
yil viÙyic{i>iÄuÎt]yi k]f]h. gEfsN zpfvÊieû
zptIkm]f[. |Æen mUÙxZ¨i, xZ¨izkmh, vhsh, mnVß>h,
mH]«]ÄšueT divYc>itÆL, xZ¨iviü]>h, zppW
Øiti, atieû p]ÙnEp]SfviD]nÆL, kRÐv]xn,
zpšyh pun®xZ¨i, Bgvd[gufvRÉnh, O]E>] EdvtyueT
yuh
gufg]nÆL,
vZtm]H«Yh,
tIRËm]H]«Yh,
\p]xn], Em]Ñh, yugDRÐh p>m]fuÄšueT vik]xh
|tY]diÙÑfyu¬m]y pu>]fÆL eevdikDRÐeÊ
>ÑiÄukyuh p]m>jnÆšilEÏ]Ùuh, DRÐxEàsemÊiÄu
kyuh ecy[tu. zbªh, viÿu, siv, B]gvt, p«, n]>d,
m]RÄE¥y, aùi, BviSY, zbªeevvRÊ, Ùihg, v>]H,
x[kà, v]mn, kURÐ, mXY, g>uQ, zbª]¥ `ÎI 18
mH]pu>]fÆLÄu purEm xU>Y, gEfs, k]šik], EdvI,
xnt[kum]>, n>xihH, v]yu, klÄi tuTÆiy 18 \p
pu>]fÆšuh \Þ[.
|o pu>]fÆšil, nigUQm]y d]RsniktÊVÆL
~Õvuh xugmvuh xuÙšitvum]yi zptip]dic{i>iÄuÎ O>u
mH]zgÖm]f[ B]gvtpu>]fh. aÄ]>fÊ]Ùtu pu>]f
ÆšueT siE>]>øm]efÎu zpkIRÊiÄeÏTuÎu.
247

HiàuDRÐp>icyh
pu>]EfSu c xREv{Su zsImd[B]gvth p>h
yzt zptipdh kZS[Ef] gIyEt bHudRsiBi®
zsImd[B]gvtÊil ¾¨m]yi k]fuÎ aeedVtÊV
zptip]dnÊ]l atu O>u Evd]ßzgÖvuh kUTiy]yi
kfÄ]ÄeÏTuÎu.
zbªxUztÊieû
B]SYemEÎ]fh
B]gvtÊieÙ Evdüuti p>iÙxiÄuÎu. Ey]EgsV>n]y
zsIkZÿeû BgvÙ}IÙkš]ÙhkZtm]y B]gvtkœ]mZth p]nh
ecy{uEß]ruh mnuSYN mumuÑuv]yi BviÄuÎu.

248

HiàuDRÐp>icyh

31. a¨]dspu>]fÆL
xVRÅþ zptixRÅþ vhEs] mnVß>]fi c
vhs]nuc>ith eecv pu>]fh pWÙÑfh.
zppWxZ¨i,
xZ¨iyueT
zkmvik]xÆL,
vhsh,
mnVß>h, vhsj>ueT c>izth `ÎI pWÙÑfÆEš]Tu
kUTiyt]f[ pu>]fh. viBiÎ kˉÆšieÙyuh |tiH]x
k]ÙeÊyuh kœkšuh pu>]fÆšil vRÎic{i>iÄuÎu.
avyil pÙtuh p>¾>h x]dZsmuÔEt] aÙ}]ÊvEy]
Ayi>iÄ]h. atuEp]eÙ Ac]>vYvH]>]diviSyÆšuh,
Evdh, \pEvSdh, SQhgÆL, x[mZti, dRsnh viviDkÙ]
vidYkL, A>]DnkL `ÎiveyÏÕiyuh pu>]fÆšil
zptip]diÄuÎuÞ[. |Îu k]fuÎ viBiÎ A>]Dn]
xzá]dyÆL pu>]fÆšueT Ezp>fy]ÙuÞ]eyÎuh, aÙ}
A
xzád]yÆšnux>ic{[
pu>]fÆšuÞ]eyÎumuÔ
BiÎ]Bizp]yÆeš atieû gtiÄuviÈuek]Þ[ jnÆšueT
aBi>uciynux>ic{[ av>vRÄi¨muÔ pu>]fm]H«Yh
niþyiÄuÎtinu xV]tßYmuÞ[. '~kh xt[ Ezpm[f]
bHuD] Bvti' `Î pu>]fvcnÊieû t]ˉ>Yvumt]f[.
O]E>] pu>]fÊiÙuh |t>pu>]fÆešÏÕi p>]mRsmuÔ
tin]l ~tu pu>]fm]f[ AdYmuÞ]yetÎu niþymiÙ}.
|EÏ]<uh, j]v, xum]zt, k]hEb]Qiy mutÙ]y dVIp]ß>
Æšil Hiàupu>]fÆL mtzgÖm]yi bHum]niÄeÏTu
ÎuÞ[. pu>]fB]gÆL pÙtuh zpEtYkh puük>UpÊiÙuh
Ep>iÙuh zpc]>eÏÈi>uÎtin]Ùuh piÎIT[ c>iztk]ÙÊu
Þ]y eejnboÍpu>]fÆLeÄ]Ïh ciÙ c>iztxhBvÆ
249

HiàuDRÐp>icyh
šueT kÙRÏuÞ]yitin]Ùuh pu>]fÆšueT aTiØ]ntÊV
ÆLÄuh \EÌsÆLÄuh Ek]Èh tÈiyiÈiÙ}. O]E>] pu>]fvuh
O]E>] zppWvi¡]nEk]sm]f[. avyil zpD]neÏÈ
a¨]dspu>]fÆešyuh \ppu>]fÆešyuh x]m]nYm]yi
p>icyeÏT]h.
zbªpu>]fh: 245 aÍY]yÆšiÙ]yi 13000 Es}]kÆšuÔ
zbªpu>]fh zbªm]H]«YzpD]nm]f[. `ÜiÙuh sivÙIÙ,
>]m]yfkœ, zsIkZÿc>ith, avt]>kœkL, viviDtIRË
m]H]«YÆL `ÎiÆen pÙ viSyÆšuh |til vRÉi
c{iÈuÞ[. \lkÙÊieÙ (OrIÓ) zsIjgÎ]œpu>I m]H«Yh
|til xviEsS>Itiyil zptip]dic{i>iÄuÎu.
pd[mpu>]fh: xZ¨iK¥h, BUmiK¥h, xVRÅK¥h,
p]t]šK¥h, \Ê>K¥h `ÎI aWu K¥ÆšiÙuh kUTi
55000 Es}]kÆšuÔ pd[mpu>]fÊil zppEW]lpÊiey
ÏÕi xviü>h zptip]dic{i>iÄuÎu. Hi>úypd[mÊieû
m]H]«Yc>ith
vRÉic{uek]Þ[
atilniÎušv]kuÎ
\ˉÊivZÊ]ßh viv>ic{i>iÄuÎtin]l 'p«pu>]f'emÎ
Ep>uÞ]yi.
kmÙ]Ùym]H]«Yh,
kpiÙgIt,
k]šiàI
m]H]«Yh, k]sim]H]«Yh, kZÿnÑztm]H]«Yh, Ekd]>
kˉh, gfpti xHzxn]mh, zsI>]mxHzxn]mh, vZà]vn
m]H]«Yh, Evdx]>sivxHzxn]mh, B]gvtm]H]«Yh
|tY]di 68-l p>h ecruzgÖÆL p«pu>]fÊiÙuÞ[.
viÿupu>]fh: |til Ar[ ahsÆšiÙ]yi 23,000 Es}]k
ÆšuÞ[. mH]viÿuvien xhb³ic{t]efÜiÙuh zsIkZÿ
c>izth xviü>m]yi |tiÙuh vRÉic{i>iÄuÎu. |til viÿu
DREÐ]Ê>K¥emÎ ~<]met]>hsh kUTi (7000 Es}]k
250

HiàuDRÐp>icyh
ÆL) \Þ]yi>uÎuevÎuh atil n]n]viD DRÐkœkšuh
zvth, ymniym]dikL, DRÐs]züh, aRËs]züh, Evd]ßh,
EjY]tiSh, vhs]KY]nh, Eü]zth, mzßh, EÙ]Ek]pk>zpd
m]y n]n]t>h vidYkL `Ù}]h aTÆiyi>uÎuevÎuh
k]fuÎu. kUT]et knY]kZÿm]H]«Yh, kÙixV>up]KY]nh,
kZÿjM]¨mI zvtkœ, viÿustn]mEü]zth, viÿupUj,
mutÙ]y xVtzßzgÖÆšuh viÿupu>]fÊiÙuÔvy]kuÎu.
sivpu>]fh: Bgv]N siveû divYc>itvuh ÙIÙ]viEsS
Æšuh vRÉic{i>iÄuÎ sivpu>]fÊil viEdYsV>xhHit,
\m]xhHit, eekÙ]xxhHit, v]yvIy xhHit `ÎI 7
xhHitkšiÙuh kUTi 24,000 Es}]kÆšuÞ[. |tu kUT]et O>u
ÙÑh Es}]kÆšuÞ]yi>uÎ O>u eesvmH]pu>]fzgÖh
Ever \Þ]yi>uÎt]yi xUcnkšuÞ[.
B]gvtpu>]fh: pzßÞu x[k³ÆšiÙ]yi 18000 Es}]k
ÆšuÔ zsImH]B]gvth, B]gvtDRÐÊieû mUÙzgÖm]f[.
ep]tuv]yi zsIviÿukœyuh xviEsSm]yi zsIkZÿc>it
vuh |til vRÉic{i>iÄuÎu. B¬i, ¡]nh,eev>]gYh
`Îiv viv>iÄuÎ aÍY]«s]züzgÖm]fit[. \Ît
d]RsniktÊVeÊ vY²iÏiÄuÎ Ezpm]«kB¬i B]gvt
ÊiÙ]dYßh O]šmTiÄuÎtuh k]f]h.
n]>dpu>]fh: eevÿvIym]y n]>dpu>]fÊieÙ pURv{
K¥Êil 125 aÍY]yÆšuh \Ê>K™Êil 82 aÍY]y
Æšuh \Þ[. em]Êh 25,000 Es}]kÆL \Þ]yi>iÄfem
ÜiÙuh |EÏ]L ÙBiÄuÎ zgÖÊil 181000 Es}]kÆš]fu
Ôt[. k]RÊikm]H]«Yh, dÊ]Eztyx[Ezt]zth, p]RËiv
Ùihgm]H«Yh, mZgvY]Dkœ, y]dvgi>im]H]«Yh, zsIkZÿ
251

HiàuDRÐp>icyh
m]H]«Yh, xÜTgfptix[Ezt]zth, mutÙ]yv |o pu>]f
ÊiÙßRgtm]y xVtzß zgÖÆš]f[.
m]RÄE¥ypu>]fh: |tiÙuh xd]c>vRÉnh, Ey]g]
ÍY]yh, zbª]¥kœnh, jhbUdVIpvRÉnh, O]Ü]> xV>Up
kœnh, mutÙ]y viSyÆEš]eT]Ïh |ÑV]kuc>ith, tušxI
c>ith, dV]>k]c>ith, x]hKYkœ, zppWtÊVh, zsIkZÿ
Bgv]eû b]ÙYÙIÙ `Îivyuh zptip]dic{iÈuÞ[. 9000
Es}]kÆL \Þ]yi>iEÄÞ m]RÄE¥ypu>]fÊieÙ 2100
Es}]kÆL k]Fm]niÙ}. |EÏ]L ÙBiÄuÎ zgÖÊil 6900
Es}]kÆEš \ÔU.
aùipu>]fh: 383 aÍY]yÆšiÙ]yi 15000 Êil p>h
Es}]kÆšuÞ[. |til a¨]dsvidYkL, >]m]yfh, mH]
B]>th, H>ivhsh `ÎI |tiH]xÆšueT xhzgHh, DnuR
Ev{dh, g]³RvEvdh, AyuREv{dh, aRËs]züh, dRsn
ÆL, k]vYkÙ, kom]>vY]k>fh, ~k]Ñ>Ek]sh `Îi
Æen eeHàvx]HitYÊieÙ OEÈEr viSyÆL |o
pu>]fÊiÙTÆiyi>iÄuÎu. Hiàuxhx[kZtiyueT O>u visV
Ek]sh teÎy]fit[.
BviSYpu>]fh: aùipu>]fkœkešyuh viviD t>Êi
ÙuÔ aùikešyuhpÕi vRÉic{i>iÄuÎtinupurEm s]k]di
dVIpukšilniÎu zsIkZÿpuztn]y x]hbN pÙE>yuh
zb]ªf>]ÄieÄ]ÞuvÎt]yuh xuE>Y]p]xk>]y B]>tI
yR pþim>]jYÆšil vxic{i>uÎt]yuh viv>ic{i>i ÄuÎu.
p]Rxi mth \Þ]kuÎtinu muáuteÎ B]atIy>il niÎu
aùipUjyuh xUE>Y]p]xnyuh anY>]jYÆšil vY]pic{i
>uÎtieû xUcnkL |tiÙuÞ[. BviSYpu>]fvuh pURÉ
252

HiàuDRÐp>icyh
>UpÊil |EÏ]L ÙBYmÙ}. kiÈuÎ zgÖÊieû pURv{]RÍ
Êil 141 aÍY]yvuh \Ê]>]RÍÊil 171 aÍY]yvuh
>ÞiÙuh kUTi 14000 Es}]kÆšumuÞ[.
zbªeevvRÊpu>]fh: |tieû pURv{B]gÊil zbª
K¥h, zpkZtiK¥h, gfptiK¥h `ÎI 3 K¥Æšuh,
\Ê>B]gÊil
zsIkZÿjMK¥Êieû
pURv{]RÍvuh
\Ê>]RÍvuh aTÆiyi>iÄuÎu. AditYmHim vRÉiÄuÎ
B]gÆeš]Îuh |Îu pURÉm]yi ÙBiÄuÎiÙ}. 18000
Es}]kÆšuÔ zbªeevvRÊpu>]fÊil aÙÜ]>d]n
viDi, Adi>EXsV>m]H]«Yh, ~k]dsIm]H]«Yh, kZÿ
Eü]zth,
zbª]>fYm]H]«Yh,
mu¬iEÑztm]H]«Yh,
\Ív>]D]xhv]dh,
zs]vfdV]dsIzvth,
xV]mieesÙ
m]H]«Yh mutÙ]y xVtzßzgÖÆšTÆiyi>i ÄuÎu.
Ùihgpu>]fh: |t>pu>]fÆšieÙ xUcnynux>ic{[
Ùihgpu>]fÊil |os]nkˉkœkLÄu purEm aùi
kˉkœkšuh \Þ]yi>iÄfh. pEÑ |EÏ]<uÔ zgÖÊi
Ùtu k]fuÎiÙ}. 11000 Es}]kÆšuÔ Ùihgpu>]fÊil
aEG]>mzßm]H]«Yh, pWgvYviD]nh, |os]En]lpÊi,
mZtYu²ymzßviD]nh mutÙ]y viv>fÆL kUT]et
a>uf]cÙm]H]«Yh, pW]Ñ> m]H]«Yh, >uzd]Ñ
m]H]«Yh, x>xVtIEü]zth mutÙ]y zpEtYkpuükÆšu
muÞ[. |tinu 'v]xiæÙihg'emeÎ]>u \ppu>]fvumuÞ[.
v>]Hpu>]fh: 218 aÍY]yÆšuh 24000 Es}]kÆšumuÔ
v>]Hpu>]fÊil pWÙÑfviv>ÆL kUT]et mnuSY
kˉkœ, x]Rv{Bomzvth, BuvnEk]svRÉfh, B]>t]ßR
Åtm]y nvK¥vRÉnh, s]kdVIp[, kusdVIp[, zkoWdVIp[,
253

HiàuDRÐp>icyh
s]Ù[mÙidVIp[ tuTÆiy dVIpukšueT vRÉnkL, c]tuRÐ]xY
m]H]«Yh, ztYhbkm]H]«Yh, Bgvd[gIt] m]H]«Yh,
mZÊik]socviD]nh, vim]nm]H«Yh, evÜT gi>im]H«Yh,
vYtIp]tm]H]«Yh mutÙ]yv zptip]dic{i>iÄuÎu. |EÏ]L
ÙBiÄuÎ v>]Hpu>]fh apURÉm]f[. atil 10000
Es}]kÆeš \Ôu.
x[kàpu>]fh: Ep>uek]ÞuteÎ |tu zsIxuzbªfY
en
xhb³ic{
pu>]fm]efÎu
¾¨m]kuÎuvEÙ}].
pu>]fÆšilevc{[ ~Õvuh vÙiÏh kUTiy x[kàpu>]f
Êil 81000 Es}]kÆšuÞ[. zsIxuzbªfYÙIÙkLÄu purEm
B]>tvRSÊieÙ miÄtIRË]TnØÙÆšueT m]H]«Y
Æšuh, |t>pu>]EftiH]xkœ]xhzgHÆšuh, zp]cIn
B]>tÊieû BUEg]šp>m]y viv>fÆšuh aTÆiyi>iÄuÎu.
ecrupuükÆš]yi zpxiÍeÏTuÊiyiÈuÔ xHY]diK¥h,
xnk]diK¥h, eeB>vK¥h, mÙy]cÙ K¥h, k]s[mI>
K¥h, Ek]xÙK¥h, tuTÆiy nUÕuÄfÄinu ØÙ
pu>]fÆšuh knY]kum]>i, xVyhBU EÑzth tuTÆiy
axhKYh EÑztm]H]«YÆšuh x[kàpu>]fÊiÙuÔv
y]kuÎu.
v]mnpu>]fh: 95 aÍY]yÆšuh 10000 Es}]kÆšumuÔ
v]mnpu>]fÊil ztivizkmxV>Upn]y Bgv]N v]mneû
divYc>itEÊ]eT]Ïh
ztivRÅviv>fvuh
sivkˉkšuh
vRÉic{i>iÄuÎu. kRÄctuRËikœ,k]yjVÙIzvtkœkL,
ghg]m]nxiký]nh, ghg]m]H]«Yh mutÙ]y ecrupuük
ÆL v]mnpu>]fÊilnieÎTuÊvy]f[.

254

HiàuDRÐp>icyh
kURÐpu>]fh: pURv{]RÍÊiÙuh \Ê>]RÍÊiÙum]yi
17000 Es}]kÆšueÞÜiÙuh |EÏ]L ÙBiÄuÎ zgÖÊil
6000 Es}]kÆeš \Ôu. |til kURÐ]vt]>kœ kuT]et
tIRËy]zt]viDi, zpy]gm]H]«Yh, nRÐd] m]H]«Yh,
gZHØv]nzpØDRÐÆL,
mH]Ùy
Ekd]>]ditIRË
vRÉnh mutÙ]y viSyÆL aTÆiyi>iÄuÎu.
mXYpu>]fh: |t>pu>]fÆešÄ]l p<ÄmueÞÎnu
m]niÄ]vuÎ mXYpu>]fÊil
14000
Es}]kÆšuÞ[.
mXY]vt]>kœkšuh, viEsSpufYtiœim]H«YÆšuh. d]n
DRÐ]diniymÆšuh mÕu |tiÙTÆiyi>iÄuÎu. |til 290
aÍY]yÆšuÞ[. aßim]ÍY]yÊil mXYpu>]fh mu<uvN
xhzgHic{i>iÄuÎu.
g>uQpu>]fh: pURv{K¥ÊiÙuh \Ê>K¥ÊiÙuh
kUTi 279 aÍY]yÆšuh 18000 Es}]kÆšumuÔ g>uQ
pu>]fÊieû ciÙ B]gÆL |EÏ]L ÙBiÄuÎiÙ}. 11000
Es}]kÆšuÔ |EÏ]<eÊ zgÖvuh vše> bHum]niÄ
eÏTuÎ OÎ]f[. pWÙÑfviv>fÆLÄu purEm Ezpt
kRÐh, EzptEy]ni, Ezptzs]Íh, ymEÙ]kh, ymy]tn,
n>kh `ÎI viEsSvRÉnkšuh ztIEvfi x[Et]zth
pWpRv{m]H]«Yh, viÿuDREÐ]Ê>h, zsI>hgm]H]«Yh,
xuà>pu>m]H]«Yh mutÙ]y ecruzgÖÆšuh |tiÙTÆi
yi>iÄuÎu. AxÎmZtYuv]kuÎ avx>Æšil g>uQ
pu>]fp]>]yfh vše> pufYzpdm]yi k>uteÏTuÎu.
zbª]¥pu>]fh: 12000 Es}]kÆšuÔ |o pu>]fÊil
pWÙÑfkœ]viv>fÆLÄu purEm a²n]zdi, anß
synh, äSipWmi, k]m]ÑiviÙ]xh, t]>kzbª mzßh,
255

HiàuDRÐp>icyh
dÑif]mURÊi, nàgi>i, ÙÑIpUj, gEfskvch, Hnumt[
kvch mutÙ]y ecruzgÖÆšuh \LeÏTuÎu. zpEtYk
puük>UpÊil zpxiÍm]y 'zsIÙšiEt]p]KY]nh' |o
pu>]fÊiÙ]f[. |t>pu>]fÆšieÙEÏ]eÙ |til zsI>]m
c>ith k]fuÎiÙ}. zpEtYkzgÖm]yi>iÄuÎ 'aÍY]«
>]m]yfh' zbª]¥pu>]fÊilnieÎTuÊu zpxiÍeÏTu
Êiyt]efÎu k>uteÏTuÎu.
\ppu>]fÆL:
EmˉrÇ
a¨]dsmH]pu>]fÆL
eÄ]Ïh mHÊVmuÔ 'EdviB]gvtpu>]fh" ÊiÙuh zsImN
mH]B]gvtÊieÙÎEp]eÙ 12 x[k³ÆšiÙ]yi 18000
Es}]kÆšuÞ[. Bgvtip>]s¬iyueT ÙIÙ]viEsSÆš]f[
|til zptip]dic{i>iÄuÎt[. atuEp]eÙ sivpu>]fvum]yi
x]dZsYmuÔ 'v]yupu>]f' Êil 112 aÍY]yÆšuh 109916
Es}]kÆšumuÞ[. v]yupu>]f]ßRgtm]y zgÖm]f[ 'gy]
m]H«Yh'
|v¿u purem xU>Ypu>]fh, gEfspu>]fh, nZxihH
pu>]fh, duRv{]x]pu>]fh, v]xiæpu>]fh, B]RÅv
pu>]fh, k]piÙpu>]fh, p>]s>pu>]fh, x]hbpu>]fh,
nàiEksV>pu>]fh, bZHÍRÐpu>]fh, v]>ufpu>]fh,
psupti pu>]fh,m]nvpu>]fh, mud[gÙpu>]fh |tY]di \p
pu>]fÆšuÞ[.
|o mH]pu>]fÆešyuh \ppu>]fÆešyuh anuk>ic{[
eejnboÍmtpu>]fÆšuh >cic{i>iÄuÎu. |o mtÆšuh
HiàuDRÐviB]gÆš]ky]l av>ueT pu>]fÆšuh Hiàu
mtx]HitYÆšueT pÈikyil Ø]nh piTic{iÈuÞ[. pEÑ
av pWÙÑf]«km]y pu>]fÆšÙ}.
256

HiàuDRÐp>icyh
'pu>]tnh pu>]fh xY]ÊMH]d]zsy]t[.' pu>]tnm]y
kœkeš viv>iÄuÎvy]f[ pu>]fÆL. eejn>ueT 24
tIRËÜ>M]>ueT
kœkL
vRÉic{uek]Þ[
dighb>
eejnikL >cic{iÈuÔvy]f[ 24 eejnmH]pu>]fÆL.
nvDRÐemÎukUTi pryeÏTuÎ 8 boÍpu>]fÆšil Hiàu
pu>]fkœkešÊeÎ buÍmtp>m]yi cRv{itcRv{fh
ecy[ti>iÄuÎt]yi k]f]h. Enp]šÊieÙ buÍmtBiÑu
ÄL >cic{vy]f[ boÍpu>]fÆšiÙDikvuh EmˉrÇ
a¨]dspu>]fÆšiÙUeT Bgv]N EvdvY]xmHRSi vY²i
Ïic{i>iÄuÎ tÊVemß]f[? teÎEÏ]eÙ mÕuÔve>yuh
|osV>]hsemÎu kÞu EýHiÄuk, anYRÄupk]>h
ecy{uÎtieû PÙh teû AE«]Îti teÎy]f[. anYe>
\pzdviÄukeyÎ]l teÎÊeÎ \pzdviÄuÎtinu tuÙY
m]f[. atin]l pE>]pk]>h pufYvuh p>pIQnh p]p
vum]yi k>utuk. |o >Þu k]>YÆšueT \d[Eb]Dnm]f[
mH]pu>]fÆšueT ÙÑYh.
a¨]dspu>]EfSu vY]xxY vcndVyh
pE>]pk]>® pufY]y p]p]y p>pIQnh.

257

HiàuDRÐp>icyh

34. pÙmtx]>vuEmkh
QlHiyiEÙÄu Eb]hEb, AÓ]h, k]s[mIR, knY]kum]>i
`ÎI n]Ùu diÄukšilniÎu y]zt pureÏTuÎvR, av>
v>ueT m]RÅeÊÏÕi arivuÔv>ilniÎu Ec]dic{u mnÓi
Ù]Äiyi>iÄfh, aœv] O>u v<ik]Èi \Þ]yi>iÄfh.
nTÎuEp]kuÎvRÄuh v]HnÆšil Ep]kuÎvRÄuh tdnu
x>fm]y muNk>utÙukL Evfh. nTÎuEp]kuÎvRÄuh
vim]nÊil Ep]kuÎvRÄuh `ÊiEc{>uv]N EvÞ xmy
eÊ xhb³ic{[ vÙiy aß>muÞ[. atuEp]eÙ bÓiEÙ],
tIvÞiyiEÙ] Ep]kuÎv>uLeÏeT |o y]ztÄ]>ueT
anuBvÆšiÙuh vYtY]xÆšuÞ]v]h. Ene> QlHiÄu
Ep]yv>ueT xmyÊuteÎ, m]RÅmEÍY mÕu pÙ ØÙÆšuh
kÞuek]Þu Ep]yvR eceÎÊfemÎiÙ}. QlHiyil
ÊeÎ vim]nÊ]všÊiEÙ], bÓ[ ƒ]ûiEÙ] eryilEv
x[EÕSniEÙ] |rÆiyvR `Ù}]v>uh >]z¨pti Bvnilec{Îu
>]z¨ptiey xàRsic{i>iÄfemÎumiÙ}.
viviDmt]nuy]yikšueTyuh avØ |o QlHiy]zt
Ä]>uETtuEp]eÙy]efÎu x]m]nYm]yi pry]h. jIv]«]
ÄLÄu av>v>ueT Ø]nÊuniÎu |osV>en aœv]
p>mxuKeÊ ÙÑYm]Äi y]ztecy{uÎtinu v<ik]Èikš]yi
gu>un]œM]R aœv] Ac]>YM]R EvÞiv>uÎu. A
Ac]>YM]>ueT \pEdsmnux>ic{]f[ vYtYü mtÆšuÞ]yi
ÈuÔt[. aÆen B]>tÊil AviRBvic{ zpD]nmtÆL
Evd]ßh, eevÿvh, eesvh, s]¬h, xo>h, g]fptYh,
kom]>h, Ey]gh, x]hKYh, mIm]hx], eejnh, boÍh
`Îivy]f[. |vyil AdYeÊ `eÈÉh |osV>N \eÞÎu
258

HiàuDRÐp>icyh
\rÏic{u pryuÎtuek]Þ[ AüikmtemÎuh avx]neÊ
n]eÙÉh |osV>]üikYeÊ ¾¨m]Ä]Êtin]EÙ] Ec]dYh
ecy{uÎtin]EÙ] n]üikmtemÎuh vYvH>iÄeÏTuÎueÞ
ÜiÙuh yœ]zkmh avey eevdikemÎuh aeevdikemÎuh
pryuÎt]yi>iÄuh kUTutl yu¬m]vuk. HiàuDRÐ]ßR
gtÆš]y |o mtÆLeÄÙ}]h AD]>m]yi>iÄuÎtu Evdh
teÎ. EvdÊieÙ kRÐk]¥eÊm]zth ciÙR muruek
ÏiTic{i>iÄuÎuevÜil mÕu ciÙR EvdÊieû aßm]y
\pniSÊukeš AD]>m]Äi muEÎ]Èu Ep]yi>iÄuÎu. 5000
vRSÆLÄu muáuteÎ zpcu>zpc]>m]yi>uÎ zpbÙmtÆ
šil x]hKYh, Ey]gh, p]W>]zth, Evd]ßh, p]supth
`ÎI aWu mtÆešÏÕi mH]B]>t]di zgÖÆšil
p>]mRsic{iÈuÞ[. mH]B]>th s]ßipRv{Êil BIS[mpit]
mHN zpü]viÄuÎu.
x]hKYh Ey]gh p]W]>]zth Evd]® p]supth tœ]
¡]n]EnYt]ni >]jRES viÍi n]n]mt]ni c
x]D]>fniÙyil kRÐh ecy{ukeyÎt[ mnuSYeû
zpœmkRÊvYvuh aÆen v<iy]hvÉh ¡]niy]vuk
eyÎt[ \ÊmkRÊvYvum]f[. |o aTiØ]nÊil vidYey
ap>]vidYeyÎuh p>]vidYeyÎuh viBjic{iÈuÞ[. EvdÊieÙ
kRÐk]¥vuh ¡]nk]¥vuh |o vidYkLÄ]D]>m]yi>i
ÄuÎu. pURv{mIm]hx]\Ê>mIm]hx]dRsnÆšueT \d[Bvvuh
aeevdikÆL aœv] n]üikÆšuh eevdikÆL aœv]
AüikÆšum]y mtÆšueT AviRB]vvuh aÆenyuÞ]yi.
O]E>] mtÊiÙuh anvDi Ac]>YM]>uh pÙviD \L
Ïi>ivukšuh \p]xn] xzád]yÆšumuÞ]yiÈuÞ[. EkvÙ
Botikm]y EÙ]k]yt (n]üik) mtÆL zkEmf Ey]g
259

HiàuDRÐp>icyh
dRsn]dikšiÙuh, p]W>]zth, p]supth mutÙ]y mtÆL
B]gvteevÿv eesv]>]Dn]xzád]yÆšiÙuh viÙyh
zp]pic{i>iÄuÎt]yi k]f]h. piÎIT[ vÎ buÍmth,
atieû viEdsIyxV]DIntyil EvriÈu nilÄuv]nuÔ
zpvft k]È]rueÞÜiÙuh B]>tÊil O>u HiàumtdRsn
m]yiÊeÎ niÙeÄ]ÔuÎu.
c>izt]>hBk]ÙÊu |o mtÆešÙ}]h mUÎu muKY
xiÍ]ßÆš]yi >UpeÏÈi>iÄuÎu. zsIsÜ>N, zsI>]m]nujN,
zsI m]ÍVN `ÎI mH]c]>YM]>uh av>ueT siSYp>á>yuh
yœ]zkmh zpc>iÏic{ aeedVth, visi¨]eedVth, eedVth
`ÎI mUÎu muKYxiÍ]ßÆšueT >øc{u>uÄh |zpk]>m]f[.
aeedVth: |osV>N (zbªh) OÎu m]ztm]f[ xtY
m]yiÈuÔt[. jIvn]yuh jgÊ]yuh k]feÏTuÎt[ ~km]y
|o zbªh teÎ. |Ä]feÏTuÎ EÙ]kh, jgÊ[ miœYy]f[.
pÙ jÙp]ztÆšil OE> O>u xU>Yeû zptibihbh
k]feÏTuÎtuEp]eÙ ~knuh adVynum]y |osV>eû
viviDzptiB]xÆš]fiveyÙ}]h. a¡]nÊ]l viviD
b³Æšil kuTuÆiyi>iÄuÎ n]h yœ]RËØiti ariyu
ÎiÙ}. a¡]nh akÕeÏTuEá]L n]h xVyh Eb]Dv]M]
>]kuÎu. aEÏ]L a¡]nÊ]l \šv]y ku>uÄukešÙ}]h
a<iÇ[ xVtzß>]vuh. |o p>m¡]nh teÎ p>m]RË
xuKh. zsvfmnnDY]n]di x]Dnkš]l p]>m]RËik

260

HiàuDRÐp>icyh
¡]nvuh, ¡]nzp]p[tiy]l b³Em]cnvuh
O]E>] jIvnuh zbªm]yiÊI>uÎu 28.

xiÍic{[

visi¨]eedVth: OÎ]y p>zbªÊil niÎ[ xVÊ[,
zbªh, |osV>N, viÿu `ÎI n]Ùu B]vÆL \Þ]vuÎu.
at[ xÊiEn]Tuh axÊiEn]Tuh EcRÎi>iÄuÎu. |osV>N
m]ztm]f[ nitYsuÍmu¬N. jIv]«]vuh zppWvuh axV
tzßÆš]f[. xÊuh axÊuh `Ù}]h |osV>nil, vüuvuh
atieû gufvuh Ep]eÙ EcRÎi>iÄuÎu. jIvEk]TikL
|osV>nu viEDy>]f[. p>mÙÑYm]y Em]ÑÊinu B¬i
teÎ x]Dnh. |osV>xÊeyÏÕi Eb]DpURv{h, zsuti
x[mZtikšil visVxic{[, ¡]nh xá]dic{[, Ùokik]zgHÆ
šilniÎuh nivZÊiEnTi xXhgh v<iÄ[ b³mu¬>]yi
Em]ÑmTy]h. 29
eedVth: |osV>N, jIvN, jgÊ[ |v A>]Ùuh \Þ]Ä
eÏT]Ê nitYvüuÄš]efÎuh, jIvnu jnnm>fÆšu
eÞÎuh jgÊ[ miœYyeÙ}Îuh eedVtxiÍ]ßh xmRËi
ÄuÎu. |osV>N m]ztm]f[ nitYsuÍxVtzßN. |osV>nuh
jIvM]>uh ~tuniÙyiÙuh `Ä]ÙÊuh evEv{er niÙ
28

p>h zbeeªv]xdidmKiÙh jIvniÙyh
jgXVIy]vidY]viÙxitmidh c]nuBvti
nivZÊ]y]h yxY]h xVp>viSy]eedVtkÙy]
xVkIy]m]p[En]ti zpkZtimiti c]eedVtpdvI
29
jgXRv{h xtYh jgti jIv]® p>t>]®
ptix[EtS]h viÿu® p>mxuKpd® Ex]¸pi xguf®
xVB]v]d[BiÎ]® xYu® cidcid]«]Dipty
ÓEdti zsI >]m]nujvimÙxiÍ]ßx>fi®
261

HiàuDRÐp>icyh
ek]ÔuÎu. `Ù}] jIvj]ÙÆLÄuh ep]tuv]y m]t]pit]
ÄM]>]f[ |osV>iyuh |osV>nuh. EdvM]>uh \yRÎ
jIvM]>]f[. avRÄumuÞ[ jnnm>fÆL. 30
y]et]>u vik]>vuh v>]Ê zbªeÊÊeÎ etÕi
Í]>fmUÙh, kyrien p]á]yieÈÎEp]eÙ, zppWm]yi
k]fuÎuevÎ xiÍ]ßeÊ vivRÊv]demÎuh, zbªh
zppWm]yi p>ifmiÄuÎuevÎ xiÍ]ßeÊ p>if]m
v]demÎuh pryuÎu. k]>Yk]>fb³h evšieÏTuÊuÎ
tÊVvic]>Æš]fiv. cu>uÄÊil vY¬iyueT A«]v[
zbªÊil pURÉm]yi Ùyic{[ zbªm]yiÊI>uÎuevÎ
aeedVtvuh, Em]Ñh xiÍic{[ A«]v[ |osV>tuÙYn]yi
ÊIRÎ[, |osV>EzpmxV>Upm]xVdic{[ |osV>En]TukUTiÄ<i
yuÎuevÎ[ visi¨]eedVtvuh \d[EG]SiÄuÎu. vše>
yDikh vic]>h ecy[tu zptip]diEÄÞ |o tÊVÆešÏÕi
viv>iÄuv]en]>ueáT]et HiàumttÊVÆešÏÕi x]m]nY
m]yi p>icyeÏTuky]f[ tlÄ]EÙ]EÌsYh. O>u k]>Yh
m]zth O]RÐ Evfh. aTiØ]npm]y p>mÙÑYzp]p[tiÄu
xH]yiÄuÎ |o tÊVvic]>ÆešÙ}]h xEКiÄuÎ
ep]tuv]y Ekzàm]f[ Evd]ßh. eevviÍYÊil ~ktVh
dRsiÏiÄuÎ |o ciß]x>fiteÎy]f[ HiàuDRÐÊieû
eevsi¨Yvuh.

30

zsImMDVmEt H>i® p>t>® xtYh jgÊtVEt]
BiÎ] jIvgf] HE>>nuc>] nIEc]c{B]vh gt]®
mu¬iReenjxuK]nuBUti>mÙ] B¬iþ tX]Dnh
HYÑ]diztityh zpm]fmKiÙ]m[n]eeykEvEdY] H>i®
262

HiàuDRÐp>icyh
AÍY]«ikjIvitÊil AdYh eedVtvuh avx]nh
aeedVtvuh |T¿u |v >Þienyuh xhEy]jiÏiÄuÎt]y
visi¨]eedVtvuh anuBveÏTuÎu. tÊVmxY]di mH]v]kY
ÆšueT gHnm]y vicißnvuh |o xàRBÊiÙ]fuÞ]
vuk. n]Ùu EvdÆšilniÎu \Í>ic{[ mH]c]>YM]R g]™
vic]>h ecy[tu viü>ic{iÈuÔ |o mH]v]kYÆL jIv]
«]vuh p>m]«]vuh tÐiÙuÔ b³eÊyuh ~ktVeÊyuh
evšieÏTuÊuÎu. yjuREv{dÊieÙ "aHh zbª]x[mi", x]m
EvdÊieÙ "tÊVmxi", aœRv{EvdÊieÙ "aym]«zbª",
äEgVdÊieÙ "zp¡]nh zbª" `Îivy]f[ n]Ùu mH]
v]kYÆL. ¡]nm]RÅÊil x]Dnctu¨yxáÎn]y
aDik]>i, aœv] mumuÑuv]y O>]L |o mH]v]kY
ÆešÏÕi
vicißnh
ecy{]N
aRHn]f[.
¡]n
eev>]gY]diEy]gYtkeš]ÎumiÙ}]ÊvR xVkRÊvYÆšil
nieÎ]<iÇu
m]r]N
mH]v]kYÆeš
\Í>iÄuÎtuh
v]diÄuÎtuh aDRÐvuh p]tkvum]kuÎu.
Evd]ßh: |ni O]E>] Ac]>Yp>á>eyÏÕi n]mm]zt
m]eyÜiÙuh p>icyeÏT]h. EmˉrÇ 12 mtÆšil OÎ]m
EÊtu Evd]ßmtm]fEÙ}]. Evd¡]neÊ AD]>m]Äi
yušv]y Evd]ßmtÊil aEnkh s]EK]ps]Kkšuh,
xhx[kZtÊiÙuh n]ÈuB]SkšiÙum]yi ni>vDi zgÖÆšu
muÞ[. EvdeÊ n]Ù]yi zkmeÏTuÊiy EvdvY]xeû
k]Ùhmutl Evd]ßmtm]viRBvic{u zpc>ic{i>uÎu. jgd[gu>u
zsIsÜ>Bgvd[p]d>ueT
p>á>yiÙuÔ
sÜ>mÚÆšieÙ
Ac]>YM]RÄu zsI sÜ>]c]>YR `Îu pryuÎtuEp]eÙ
EvdvYut[pÎÎ]y Ac]>Yen "vY]xN" `Î \p]Di
n]mÊ]l p>icyeÏÈi>uÎu. aÆen aEnkh vY]xM]R
263

HiàuDRÐp>icyh
\Þ]yiÈuÞ[. EvdvY]xnuEsSh Evd]ß]c]>Yn]y zsI
bd>i, |osV>eû xgufB]vvuh niRgufB]vvuh x]Ñ]l
Ä>iÄuv]nuÔ eevdikkRÐÆL zsÍyuÔ ~vRÄuh
anuæiÄ]emÎuh
\pEdsic{i>uÎu.
zsIbd>iÄuEsSh
zsIk]Rÿ]jini, zsI AEzty, zsI OoQuEÙ]mi, zsI
As[m>œYN, zsI k]skZX[nN, zsI eejmini, zsI k]sYpN
`ÎI Ac]>YM]R Evd]ßmtÊieû v¬]Äš]yi>uÎu.
|vRÄuEsSm]f[
zsI
b]d>]yfEvdvY]xN
zbªxUzth >cic{t[. \pniSÊ[, zbªxUzth, Bgvd[gIt
`ÎI zgÖÆš]fEÙ}] Evd]ßÊieû zpm]fzgÖÆL.
zbªtÊVx]>h xhzgH>UpÊil \ÔTÄiy xUztÆš]k
y]l zbªxUztÊinu miÄ Ac]>YM]>uh B]SYÆeš<u
tiyiÈuÞ[. zsI b]d>]yfeû zbªxUzt >cn¿u EsSh zsI
sÜ>]c]>YR ve> yœ]zkmh BRÊZzppwN, zbª]nài,
guHEdvN, B]>uci, kpRÌi, Eb]D]ynN, BRÊZH>i, xuà>
p]¥YN, zbªdÊN, goQp]dR, Eg]viàp]dR `ÎI
mH]c]>YM]>ueT p>á>y]fu muÎiÈu nilÄuÎt[. |v>il
miÄ Ac]>YM]>uh EmˉrÇ mUÎu zgÖÆLÄuh B]SYÆL
>cic{iÈuÞ[. m]¥UkYk]>ik, x]hKYk]>ik]B]SYh, \Ê>
gIt] B]SYh mutÙ]y zgÖÆšueT >cyit]vuh aeedVt
xiÍ]ß]c]>Ynum]y zsI goQp]d]c]>YR bhg]šÊiÙ]f[
jnic{t[. aEÌHÊieû siSYn]y Eg]viàBgvd[p]d>ueT
AØ]nh nRÐd]ndItI>ÊiÙ]yi>uÎu.
Ek>šÊieÙ k]ÙTiyil 1200 vRSh muá[ jnic{
zsIsÜ>N x]Ñ]l siveû ti>uvvt]>m]yiÈ[ ariy
eÏTuÎu. aeedVtxiÍ]ßvuh Evd]ßmtvuh muáuÞ]yi>u
ÎuevÜiÙuh zsIsÜ>]c]>Y>ueT k]Ùh mutlÄ]f[ |Îu
264

HiàuDRÐp>icyh
k]fuÎ niÙyil zpcu>zpc]>m]yt[. aEÌHh AExtu
Him]cÙh B]>th pÙ zp]vsYh xW>iÄukyuh n]Ùu diÄu
kšiÙ]yi mÚÆL Ø]pic{[ tÊVzpc]>EÊ]eT]Ïh >]z¨
Êieû e`kYvuh Bzdtyuh zpbÙeÏTuÊukyuh ecy[tu.
|o mH]pu>uSN >cic{ 272 zgÖÆšil dEs]pniSÊukL,
Bgvd[gIt, zbªxUzth, viÿuxHzxn]mh, xntxuj]
tIyh, Ùšit]ztisti `ÎI zgÖÆšueT B]SYÆšuh,
viEvkcUQ]mfi, zpEb]DxuD]k>h, apE>]Ñ]nuBUti,
stEs}]ki, dsEs}]ki, xRv{Evd]ßxiÍ]ßx]>xhzgHh,
v]kYxuD, pWIk>fh, zppWx]>tzßh, A«Eb]Dh
mutÙ]y zgÖÆšuh Em]Hmud[g>h, mnIS]pWkh, Anà
ÙH>i mutÙ]y x[Et]ztÆšuh \LeÏTuÎu. aEÌHÊieû
siSY]zggfY>]y pd[mp]dR, m¥nmizsN, Hü]mÙkN,
Ezt]TkN `ÎivR pu>i, sZhEg>i, dV]>k, EjY]tiRmÚh `ÎI
zsIsÜ>pIÚ]Diptikš]yi>uÎuek]Þ[ DRÐzpc]>h ecy[tu.
pWp]dik, A«]n]«viEvkh tuTÆiy zgÖÆL zsI
pd[mp]d>uh, ApühbIy m¥nk]>ik, B]vn]viEvkh,
v]RÊikÆL mutÙ]y zgÖÆL m¥nmizsN `Î zsI
xuE>sV>]c]>Ynuh >cic{iÈuÞ[. kUT]et bd>In]œh, dV]>k,
pu>i, sZhEg>i, k]Wi `ÎI sÜ>mÚÆšiÙUeT "dsn]mi
xÎY]xi" p>á>yuh DRÐxhØ]pn]RËh zsI sÜ>]
c]>YR >Upvt[k>ic{u zpvRÊiÏic{i>uÎu.
piÎIT[ zsI vidY]>fYxV]mikšueT k]Ùh ve> xRv{¡]
«muni, v]c¾timizsN, zsIkZÿmizsyti, zpk]s]«yti,
aeedVt]nàEb]EDzàN, HRSmizsN, Anà Eb]DBÈk]
c]>YN, amÙ]nàN, ciXuK]c]>YN, B]>tItIRËN,

265

HiàuDRÐp>icyh
sÜ>]nàN `ÎI Ac]>YM]>ueT k]Ùm]yi>uÎu. av>il
pÙ>uh Evd]ßviSykm]y pÙ zgÖÆšuh >cic{iÈuÞ[.
vijyng>x]zm]jYÊil BUj]tn]y zsI vidY]>fYmuni
>cic{ 1571 Es}]kÆšuÔ "pWdsi" aeedVtEvd]ßÊieû
zpD]nzpk>fzgÖm]f[.
kUT]et
m]DvIyD]tuvZÊi,
eejminIynY]ym]Ù, p>]s>m]Dvh, xRv{dRsnxhzgHh,
jIvMu¬i viEvkh, sÜ>digVijyh, k]Ùm]Dvh tuTÆiy
OÈEnkh kZtikL zsIvidY]>fYxV]mikšuETt]yiÈuÞ[.
zsI vidY]>fYxV]mikLÄuEsSh Anàgi>i, zpk]s]
nà, aK¥]nà, nZxihH]zsmh, >hg>]j]ÍV>i, aÏy{
dIÑitR `ÎI Ac]>Yp>á>yil 104 zgÖÆL niRÐic{u.
zsI aÏy{dIÑitR zsIsÜ>]eedVtp>á>yieÙ zpmuK]c]>Y
n]yi gfiÄeÏTuÎu. kuvÙy]nàh, nÑztv]d]vÙi,
ciztpuTh, viDi>x]ynh, p>imšm[, nY]y>Ñ]mfi, mtx]>]
RËxhzgHh, nY]ymu¬]vÙi mutÙ]yv |EÌHÊieû
kZtikš]kuÎu.
piÎIT[ BEÈ]jidIÑitR, xd]sivzbEªzàx>xVti, nIÙ
kf[ÚxU>i, xd]nàEy]gIzà, nZxihH]nàx>xVti, mDu
xUdnx>xVti, Eg]vià]nà, >]m]nàx>xVti, >]mtIRËN,
>hgn]œN, k]s[mI>il jnic{ xd]nàx>xVti, acYut]
nàtIRËN,
mH]Edvx>xVti,
xd]siEvzàx>xVti,
aÎy{dIÑitR `ÎI Ac]>Yp>á>y]f[ Evd]ßzpc>fh
niRv{Hic{i>uÎt[. |v>il mDuxUdnx>xVti xiÍ]ßbiàu,
aeedVtxiÍi, gU™]RËdIpik, B¬i>x]ynh mutÙ]y
zgÖÆšuh, DRÐ>]j]DV>IzàN Evd]ßp>iB]Syuh, >]m
tIRËN
vidVMEn]>²iniyuh
xd]siEvzàx>xVti
266

HiàuDRÐp>icyh
A«vidY]viÙ]xh, aeedVt>xm²>i mutÙ]y zgÖÆšuh
>cic{iÈuÞ[. xd]siEvzàeû zpsiSYnuh zsI evÜETs]
c]>Yeû siSYnum]y aÎy{dIÑitR 18-]h nUÕ]Þil
jIvic{i>uÎ mH]n]f[. |EÌHh vY]xt]t[p>YniRÉyh,
aÑyyæi tuTÆiy zgÖÆL >cic{ic{i>iÄuÎu.

267

HiàuDRÐp>icyh

35. viviDmtÆL
B]>tÊil AviRBvic{t]yi muN aÍY]yÊil prÇ
zpD]nmtÆešÏÕi |o aÍY]yÊil nmuÄu p>icyeÏT]h.
g]fptYh:
"O]h
zpfv]nnEdv]y
nm®"

gfptImzßh evšieÏTuÊuÎ O]Ü]>>Upen |osV>n]yi
A>]DiÄuÎ mtm]f[ g]fptYh. tniÄu t]N Ep]Î
n]ykn]f[ vin]ykN. >uzdgfÆšueT aDiptiy]y
vin]ykN p>zbªÊieû avt]>m]f[. xZ¨iyueT
A>hBeÊ kuriÄuÎ vin]ykN biàuxV>Upn]kuÎu.
DRÐx]HitYÆšil ep]tuv]yuh, äEgVdxhHit]B]gm]y
aœRv{sIRSÊiÙuh, v>dt]pnIygfpti \pniSÊuk
šiÙuh aùipu>]fh, g>uQpu>]fh, gEfs \ppu>]fh,
mud[gÙ pu>]fh, gEfsxhHit `ÎI zgÖÆšiÙuh zsI
mH]gfptiyueT
viviDB]v>Upgufm]H]«YÆešÏÕi
zptip]dic{iÈuÞ[.
|Îuh
"zsIgEfs]y
nm®"

viG[EnsV>x[m>fEy]TukUTi O]E>] kRÐÆšuh A>hBiÄu
Îv>uÞ[.
kom]>h:
mu>ukN,
k]RÊiEkyN,
xuzbªfYN,
SQ]nnN mutÙ]y ti>un]mÆšil kIRÊiÄeÏTuÎ zsI
kum]>N mH]Exn]Diptiy]f[. EHm]zdizvtK¥ÊiÙuh
x[kàpu>]fÊiÙuh mÕuh zsI xuzbªfYenÏÕi vRÉic{i>i
ÄuÎu. agüYmuniÄu zd]viQB]S \pEdsic{tu xuzbªfY
n]fEzt. dÑifB]>tÊil kom]>mth zpbÙeÏÈi>uÎtu
Ep]eÙ
xuzbªfYEÑztÆšuh,
a>ufgi>in]œen

268

HiàuDRÐp>icyh
EÏ]ÙuÔ B¬Ek]Tikšuh D]>]šm]yiÈuÞ[.
SQ]nnnuh p>EmsV>puztM]>]kuÎu.

gj]nnnuh

xo>h: xUE>Y]p]xn aœv] AditYen |osV>
>UpÊil A>]DiÄuÎ xzád]yh ~Õvuh zp]cInm]y O>u
mts]Ky]f[. EvdÆšil aviTvieTy]yi xU>YmzßÆL
axhKYm]yuÞ[. ~tu xzád]yÄ]>]y]Ùuh x³Y]và
n]di nitYkRÐÆšil AditYnu aRGYEmkuÎv>uh,
ztimURÊi>UpÊil xU>Yen BjiÄuÎv>uh D]>]šmuÞ[.
zsIkZÿpuztn]y x]hbN teû gu>uvieû niREÌs]nu
x>fh s]kdVIpilniÎu xUE>Y]p]xk>]y mg zb]ªfe>
B]>tÊieÙ mUÙØ]nÊil (|ÎeÊ mulÊ]l) ek]Þu
vÎu p]RÏic{uevÎuh avieTey]>u xU>YEÑzth pfiyic{u
evÎuh BviSYpu>]fÊil vRÉic{iÈuÞ[. miHi>Eg]zt
ÊieÙ niÑuB] `Î xU>YEdveû B¬¿u j>]süN
`eÎ]>u xupuztN jnic{uevÎuh mgzb]ªfR j>]süeû
vhsj>]efÎuh 4500 vRSÊinumuáuÔ pu>]fkœkšil
vRÉiÄuÎuÞ[. B]>tÊinu purÊu aùYup]xk>uh
xUE>Y]p]xk>um]y p]RxikL tÐil kÙHmuÞ]yEÏ]L
xUE>Y]p]xkM]>]y mgvhsjR B]>tÊiEÙÄu vÎu
p]RÊi>uÎ kœ p]Rxi mtzgÖm]y "Cà]vØ"yieÙ
miHi>yü K¥Êil vRÉic{i>iÄuÎu. aÆen purÊu
niÎu vÎ xUE>Y]p]xk>uh B]>tÊieÙ Hiàuxo>mt
Ä]>um]yi OÎuEcRÎt]yi k]fuÎu.
>]m]yfÊieÙ "AditYHZdyh" zpxiÍm]fEÙ}]. n]Ùu
EvdÆL, BviSYpu>]fh, m]RÄE¥ypu>]fh, zbªp
u>]fh, bZHXhHit, x]hbpu>]fh, xU>Ypu>]fh
269

HiàuDRÐp>icyh
mutÙ]y HiàuDRÐzgÖÆšil
Æšuh vRÉic{i>iÄuÎu.

xU>Ykœkšuh

m]H]«Y

Ey]gmth:
zp]f]y]m]di
Ey]gx]Dn]>Itikšuh
Ey]g]xnvidYkšuh
EdvRSikšueT
k]Ùhmutl
zpcu>zpc]>m]yi>uÎu.
piÎIT[
pt²ÙimHRSiyueT
"Ey]gxUzth" zpk]siÏiÄeÏÈEt]TukUTi muEá \Þ]yi>uÎ
">]jEy]g"Êien avÙhbic{u pÙ s]KkšumuÞ]yi. |o
viSyÊil
"sivxhHit"yuh
"EG>¥xhHit"yuh
~Õvuh zp]cInm]y zgÖÆš]kuÎu. xiÍ, boÍ, s]¬,
eesv,
eevÿv]di
Ey]gxzád]yÆešÙ}]h
viviD]c]>Yp>á>kšiÙUeT |Îuh niÙnilÄuÎu.
bIH]rieÙ vizkmsiÙ `Î pu>]tnvisVvidY]ÙyÊil
mzßy]nh, tzßy]nh, vzjy]nh mutÙ]y Ey]gxiÍ
xhGÆL \Þ]yi>uÎt]yi k]fuÎu. t]zßikvuh boÍ
vum]y Ey]gx]DnkL kUTiÄu<Ç[ aD®ptic{ xàRB
Êil Ey]gmteÊ xmuÍ>iÄuÎtin]yi zsI Adin]œN
avt>ic{u. n]œEy]gxzád]yÊieû Adim]c]>Yn]f
EÌHh. >]jEy]gvuh, suÍHÚEy]gvuh |til muKYm]yu
pEdsiÄuÎu. Ey]g]xnh, n]QI¡]nh, ST[czkni>Upfh,
zp]f]y]mh `ÎI zkmzpvZÍm]y Ey]gx]DnyiÙUeT
xm]DiØn]vuky]ftieû ÙÑYh. s>I>]E>]gYÊinuh
pWmH]BUtÆeš vseÏTuÊuÎtinumuÔ xiÍikLÄ]yi
xviEsSmupEy]geÏTuÊuÎ
>]xvidYkLÄuh
|til
zp]D]nYmuÞ[.
¡]EnsV>N |o Ey]gmt]nuy]yiy]f[. ¡]nEdv
eû "amZt]nuBv"Êil Ey]ggu>up>á>eyÏÕi vRÉi
270

HiàuDRÐp>icyh
c{iÈuÞ[. Eg]>K[n]œN, jV]EÙzàn]œN mutÙ]y muKY]c]>Y
M]>il Eg]>K[n]œeû Ep>il O>u EkzàEÑzth Eg]>K[
pU>iÙuh pÙ Ey]g]zsmÆL EnÏ]šÊiÙuh \Þ[. |o Ekzà
Æšil siv]hsBUtn]y zsI mEXYzàn]œenEÏ]eÙ zsI
Eg]>Ñ n]œnuh A>]DiÄeÏTuÎu. HÚEy]gh, Ey]gciß]
mfi, Ey]gxiÍ]ßpÍti, Ey]gm]RÊ]¥h mutÙ]y
zgÖÆL zsI Eg]>K[n]œvi>citÆš]kuÎu.
zsI sukmuniy]l \pEdsiÄeÏÈ Ey]gxzád]yÊieû
zpvRÊkn]y zsI c>fd]xN a¨]hgEy]g]di zgÖÆL
>cic{iÈuÞ[. |til zsI>]D]kZÿB¬iÄuh zp]muKYmuÞ[.
zpfvv]dh aœv] x[EP]Tv]dh `ÎriyeÏTuÎ
sé]eedVth sézbª]nuBUtiÄu zpfEv]p]xn ecy{uÎ
Ey]gm]RÅm]kuÎu. `Ù}] Ey]gpÍtikšiÙuh zpfvÊinu
muKYtVmuÞEÙ}]. |o m]RÅÊil BRÊZH>iyueT v]kYpdIy
vuh BRÊZmizteû x[EP]TniDiyuh ADik]>ikzgÖÆ
š]kuÎu. viviDm]RÅÆšiÙUeT vikxic{uek]Þi>uÎ OÎ]f[
Ey]gmth.
eesvmth: EvdÊieÙ zsI>uzdxU¬vuh, ~Ek]Hi>uEzd]
n dVitIy]y tØu®, >uzd]f]h sÜ>þ]x[mi tuTÆiy
\pniSt[gIt]v]kYÆšuh mÕuh eesvmtÊieû Evdzp]m]
fYeÊ bÙeÏTuÊuÎu. pEÞ p]supth, mH]zvth,
eesvh, k]p]Ùh, v]mh, eeB>vh, e`kYv]dh `ÎI
s]KkšiÙUeT EÙ]kh mu<uvN vY]pic{i>uÎ sivmtÊieû
AdY]c]>YN x]Ñ]l sivN teÎy]f[. sivÙihgzptiæ
¿uEsSm]f[ zptiEm]p]xn zkmÆšuÞ]yt[. |EÏ]<uh
emÄ]yil mux}IÆL cuhbiÄuÎ siÙ mutl xy]mieÙ
271

HiàuDRÐp>icyh
EÑzt]vsi¨ÆLve>yuh Him]vZtm]y eekÙ]xh mutl
eteÄyÕeÊ b]ÙidVIpuve>yuh pÞeÊ sivÙihgÆL
k]f]h. |tiH]x pu>]fÆšil ep]tuv]yuh Ùihgsiv
x[k]àpu>]fÆšil viEsSm]yuh sivÙIÙkL vRÉic{i
>iÄuÎu. eesvdRsnh, zptYBi¡]dRsnh, >ExsV>dRsnh,
nkuÙIsp]suptdRsnh
`ÎiÆen
n]ÙuviDh
siv
xiÍ]ßÆešÏÕi x]yf]c]>YN p>]mRsic{i>iÄuÎu.
zbªxUzth, mZEgzàxhHit `ÎI zgÖÆLÄu B]SY
vuh vZÊiyuh >cic{[ "eesv]eedVth" Ø]pic{ zsIkf[Ú]
c]>Ynuh aEÌHÊieû siSYp>á>yileÏÈ aEG]>siv]
c]>Ynuh eesvmteÊ nÎ]yi zpc>iÏic{i>uÎu. |EÏ]<uh
tmi<[n]ÈieÙ eesvmÚÆšuh vipuÙm]y eesvxiÍ]ß
x]HitYvuh eesvmtÊieû vik]xeÊy]f[ kuriÄuÎt[.
Him]Ùyx]nuvieÙ Enp]š>]jYm]keÈ x]Ñ]l psupti
n]œeû divYmuzd ptiÇ Ø]nm]kuÎu.
|osV>N, jIvN, Ùokikb³nh `ÎiveyÄuriÄuÎ
ptipsup]sÆeš aDik>ic{]f[ eesvmth vic]>h ecy{u
Ît[. aHÜ]>m]kuÎ p]sÊilniÎu psuevÎ jIvN
EvRepÈ[ ptieyÎ p>msiven zp]piÄuÎ \p]yÆL
eesvmth evšieÏTuÊuÎu. |osV>nuh |osV>iyuh siv
s¬ixV>Up>]yi jgÊieû p>mpit]vuh jg´nniyum]yi
neÐ
anuzgHic{uek]Þi>iÄuÎu.
aRÍn]>IsV>m]y
sivs¬itÊVh vše> visi¨m]y dRsnm]kuÎu.
s]¬mth: pÞupEÞ B]>tÊiÙuh zgIx[, jÏ]N
mutÙ]y >]jYÆšiÙuh dVIp]ß>ÆšiÙuh zpc>ic{i>uÎ s]¬
mtvuh Evd]Diæitm]f[. "bHuEs]Bm]n]h \m]h eeHm
272

HiàuDRÐp>icyh
vtIh" `Î[ EkEn]pniSÊil zbªtÊVh zpk]siÏiÄuÎ
xàRBÊieÙÎEp]eÙ
n]Ùu
EvdÆšiÙuh
p>]s¬i
zpkIRÊiÄeÏTuÎu. eeHàvx]HitYÆšieÙÙ}]h teÎ
|osV>eû m]tZB]vh ahgIk>ic{iÈuÞ[. EvdB]gm]y aœRv{
sIRSh, EdvIxU¬h, zsIxU¬h, EdvIB]gvth, EdvI
pu>]fh, k]šik]pu>]fh, m]RÄE¥ypu>]fh, >]m]yf
mH]B]>tÆšieÙ EdviüutikL, n]>dpW>]ztÊieÙ ds
mH]vidY]tÊVh, tzßvidYkL mutÙ]yv s]¬mtzpti
p]dkÆšuh s¬im]H]«Yüutip>Æšum]kuÎu.
Edvi BgvtiyueT ztiviDB]vÆšnux>ic{[ divYB]vÊil
Edvtkeš anuzgHiÄukyuh, vI>B]vÊil x]Dken
>ozdn]Äukyuh, psuB]vÊil ¡]nxiÍiEykukyuh
ecy{uÎu.
|vey
yœ]zkmh
divY]c]>h,
vI>]c]>h,
psV]c]>h `ÎiÆen niRv{cic{i>iÄuÎu. at]yt[ x]DkR
psuB]vÊil ¡]nh xá]dic{iÈ[, vI>]c]>Ê]l >uzdtVh
zp]pic{[ divY]c]>h muEKn EdvtkešEÏ]eÙ zkiy]sIÙ>]yi
s¬i>Upikš]yi BviÄfh.
nigmh (Evdh) "vi>]Q[vidY"eyÎu niRv{ciÄuÎtien
ÊeÎ Agmh "mH]vidY"eyÎu zptip]diÄuÎu. mH]k]ši,
\zgt]>], ES]QsI, BuvEnsV>I, CiÎmü], eeB>vI,
DUm]vtI, vg}]muKi, m]thgi, kmÙ `ÎI dsmH]vidY
kešÊeÎ zpšyp]ÙnxZ¨i s¬ikš]yi mH]k]ši,
mH]ÙÑ[mI, mH]x>xVti `Î ztiviD n]m>UpÆšil
zpkIRÊic{i>iÄuÎu.
dÑiEf pitZy]nßu Edvy]nmEœ]ÊEm
mÍYEm tu mH]y]nh sivxh²] zpgIyEt
273

HiàuDRÐp>icyh
`Îu
mUÎu
y]nÆešÏÕi
s]züviDiyueÞÜiÙuh
Enp]šÊiÙiEÏ]L vzjy]nzpk]>muÔ boÍs¬Y]>]Dn
y]f[ niÙviÙuÔt[. eevdiks]¬EÊ]Tu aeevdik boÍ
zgÖÆL kUTiEc{RÎ[ dÑif]c]>emÎuh v]m]c]>emÎuh
>Þu s]Kkš]yi pi>iÇu. Em]HNjd]E>]H]>Ï] BUgRB
ÆšilniÎuEp]Ùuh D]>]šm]yi s]¬ci×ÆL ÙBic{iÈuÔ
tin]Ùuh ÙÜmutl Him]Ùyh ve>yuh aP[G]niØ]N
mutl bRÐ ve>yuh 51 s¬ipIÚÆešÏÕi vRÉi
c{i>iÄuÎtin]Ùuh s]¬mtÊieû pu>]tntVh kUTutl
¾¨m]kuÎuÞ[. s]¬M]>ueT Evd]ßh "s]¬visi¨]
eedVth" AkuÎu.
eevÿvmth: zsIviÿuxU¬h mutÙ]y EvdB]gÆšil
muKYEdvty]yi
viÿu
zpkIRÊiÄeÏÈi>iÄuÎtin]l
eevÿvmtÊieû Evdzp]m]fYvuh zp¾¨m]fEÙ}]. Adi
yil "pW>]zt"emÎuh piÎIT[ B]gvtDRÐemÎuh ariy
eÏÈi>uÎ eevÿvmtÊinu pÙ s]KkšuÞ[. |o eevviDYh
EkvÙh zgÖvY]KY]nÆšiÙuh b]HY]c]>ÆšiÙuh m]zt
m]f[. zsIn]>dsuk]di zbªRSim]R tuTÆiy Ac]>Y
p>á>yuh n]>dpW>]zth, ¡]n]mZtx]>h, n]>dB¬i
xUzth, s]¥iÙYB¬ixUzth, mH]B]gvth, viÿupu>]fh,
H>ivhsh mutÙ]y zgÖp>á>yuh eevÿvIym]yiÈuÞ[.
pÊ]h nUÕ]Þil avt>ic{ zsI ymun]c]>Y>ueT
k]ÙÊu Ø]pitm]y visi¨]eedVth piÎIT[ aEÌHÊieû
siSYn]y zsI>]m]nuj]c]>Ynuh siSYp>á>yuh zpc>iÏic{u.
|o visi¨mth Adiyil x]Ñ]l zsImÎ]>]yfN
jg´nni mH]ÙÑ[miÄu \pEdsic{u Edvi zsIeevkuf[Ú
p]RSdn]y viSVk[Exnnuh, viSVk[ExnN zsI kÚEg]p
274

HiàuDRÐp>icyh
xV]miÄuh, aEÌHh zsI n]œmuniÄuh, n]œmuni zsI
pu¥>Ik]Ñnuh,
pu¥>Ik]ÑN
zsI
>]mmizsnuh,
>]mmizsN zsI ymun]c]>YRÄuh, ymun]c]>YR zsI >]m]nuj]
c]>YRÄuh \pEdsic{u. aÆen p>á>y] xiÍic{t]fit[.
zsI >]m]nuj]c]>YR B]SYÆLÄu purEm Evd]ßxhzgHh,
cEzk]Ù}]xh,
guf>øEk]sh,
divYxU>izpB]vdIpik,
n]>]yfmzß]RËh, a¨]ds>HxYh, nitYpÍti tuTÆiy
mH]zgÖÆL >cic{iÈuÞ[.
zsI >]m]nuj]c]>Ye> tuTRÎuÔ muKY]c]>Yp>á>yil
Edv>]jN,
v>dR,
xudRsnvY]xN,
Evd]ßEdsikN,
zsImEÙ}]k]c]>YN, v>dgu>u, v>dn]ykxU>i, anß]>YN,
>]m]nujd]x[, xudRsngu>u `ÎivR aEnkh zgÖÆL
>cic{iÈuÞ[. mœu>yil mux}IÆšueT AzkmfÊil ek]Ù}
eÏÈ eevÿvB¬M]>il zsI xudRsnvY]x]c]>Y>uh \LeÏ
TuÎu. Evd]ß]c]>YN xhx[kZtÊiÙuh tmi<iÙum]yi 108-l
p>h zgÖÆL >ciÄukyuh 102-]h vyÓu ve> jIvic{i
>iÄukyuh ecy[tu. xhx[kZtBi¡>uh tmi<VidV]M]>um]y
eevÿv]c]>YM]>ueT p>á>keš yœ]zkmh "vTkÙ",
"etNkÙ" `Îu pry]ruÞ[.
tuTRÎ[ zsI mÍV]c]>Y>ueT zp]duRB]vmuÞ]yi. aEÌH
vuh zbªxUzt]di zgÖÆLÄuÔ B]SYÆešÄUT]et
viÿutÊVniRÉyh, kZÿ]mZtmH]RÉvh, xd]c]>x[mZti
tuTÆiy 35-l p>h zgÖÆL >ciÄukyuh eedVtxiÍ]ßh
AviS[k>iÄukyuh ecy[tu. zsI mÍV]c]>Yp>á>yil
zsIp«n]B]c]>YN, jytIRË]c]>YN, vY]x>]jxV]mi,
vY]x>]m]c]>YN, EvEdstIRËN `ÎI Ac]>YM]R
aEnkh zgÖÆL >cic{iÈuÞ[.
275

HiàuDRÐp>icyh
zsImd[B]gvth mUÙzgÖm]y[eÄ]Þ]viRBvic{ "eedVt]
eedVt"xiÍ]ßÊieû Ø]pkn]y zsI nihb]RÄ]c]>YN
Evd]ßp]>ij]txo>Bh, e`tiHYtÊVxiÍ]ßh, kZÿüv
>]j® tuTÆiy zgÖÆL >ciÄukyuh eedVt]eedVt
xiÍ]ßh AviS[k>iÄukyuh ecy[tu.
pu¨im]RÅØpkn]y zsI vÙ}B]c]>YN zbªxUztÊinu
afuB]SYh >cic{i>iÄuÎtukUT]et B]gvtÙIÙ]>HxYh,
viÿupdh mutÙ]y aEnkh zgÖÆšuh >cic{iÈuÞ[. zsI
viÚÙn]œEg]x]yi,
pu>uES]ÊmxV]mi,
b]ÙkZÿBÈR
mutÙ]yvR |o Ac]>Yp>á>yieÙ zpmuK>]f[.
acißYEBd]EBdxiÍ]ßØ]pkn]y zsIkZÿeectnY
eû siSYp>á>yil zsI >UpEg]xV]mi, xn]tn Eg]xV]mi,
jIvEg]xV]mi, bÙEdvvidY]BUSfN mutÙ]yvR zpmuK]
c]>YM]>]f[. eev>]gikš]y >]mkZS[Ef]p]xkM]>ueT
zsIxzád]yÊieû
zpD]n]c]>YM]>]y
>]m]nà]c]>Y
eûyuh jyEdveûyuh anuy]yikšuh eevÿvmtÊiÙuL
eÏTuÎu.
eejnmth: Hiàupu>]fÆšil pryuÎ 24 avt]>Æeš
anuk>ic{[ 24 tIRËÜ>M]e>ÏÕi eejnmtÊiÙuh 24 buÍ
M]e>ÏÕi buÍmtÊiÙuh vRÉic{iÈuÞ[. eejnmtÊieÙ
>Þu zpbÙviB]gÆš]y EsVt]hb>M]>uh dighb>M]>uh
bHum]niÄuÎ "dV]ds]hgh" |o mtÊieû mUÙzgÖm]f[.
kUT]et |>uviB]gÄ]RÄuh pu>]fdRsntzß]dizgÖÆL
evEv{eryumuÞ[. ni>IsV>tÊVcißyuh zsmfc>Yyum]f[
>ÞukUÈRÄuh ep]tuv]yuÔetÜiÙuh av>il eevÿv
xáRÄmuÔv>uh apURv{mÙ}. B]gvt]dipu>]fÆšil 24
276

HiàuDRÐp>icyh
avt]>ÆšieÙ]Î]yi
x[m>iÄuÎ
äSBEdvN
Adi
tIRËÜ>nuh vRÍm]nmH]vI>N avx]n tIRËÜ>nu
m]f[.
tÊV]RË]DigmxUztemÎ mUKYeejnzgÖÊil pryu
Îu: kZX[nkRÐÑEy] Em]Ñ® - xmükRÐÆšueTyuh
n]sm]f[ Em]Ñh. ¡]nikš]y jIvM]RÄu zp]pYm]f[
Em]Ñh. viBiÎPÙÆL t>uÎ kRÐgufeÊ kRÐzpkZti,
Em]HnIyh, ¡]n]v>fh, aß>]yh, EvdnIyh, n]mh,
Eg]zth, AyuÓ[ `Î[ `È]yi ti>ic{u vic]>h ecy{uÎu.
buÍmth: Hiàupu>]fÆšil vRÉic{i>iÄuÎ ds]v
t]>ÆšilÊeÎ Oát]meÊ avt]>m]yi zsIbuÍ
Edven üutic{i>iÄuÎu. viny, xut, aBiDRÐ `ÎI mUÎu
B]gÆšuÔ "ztipiTkh" buÍmtÊieû zpD]n zpm]f
zgÖm]f[. atil xuÊpiTkÊieÙ "DRÐpdh" mH]B]>th
BIS[mpRv{ÊieÙ Bgvd[gIteyÎEp]eÙ visi¨zgÖm]f[.
|til zsIbuÍeû \pEdsÆL aTÆiyi>iÄuÎu.
du®Kh, du®Kk]>fh, du®KÊieû aßYh, du®KniE>]D
m]RÅh `Îivey viskÙnh ecy[t[ xmYg[dZ¨i, xmYk[
xÜˉh, xmYgV]Ä[, xmYÄRÐ]ßh, xmYg[jIvith, xmYk[
x]Dn, xmYüuti, xmYg[DY]nh `Î Ezsæm]y a¨]hg
Ey]gm]RÅh evšieÏTuÊieÄ]Þ[ zsIbuÍN \pEdsiÄuÎu.
DRÐpÚnh ecy{uÎvR zpxÎciÊ>]yi xuKm]yi \rÆuh.
p¥itM]R A>YM]>]l \pEdsiÄeÏÈ DRÐÊilÊeÎ
xd] >miÄuÎu. Em]ÑÊieû vip>Itm]RÅÊil xW>iÄu
ÎvR zbªx]yUjYmTyukyiÙ}. niymnuxZtm]y kRÐ]nu
x³]nh ecy{uÎv>il xHjIvikešÄuric{[ xH]nuBUti
277

HiàuDRÐp>icyh
yuh Ezpmvuh xmciÊtyumuÞ]yi>iÄuh. avR m]ztm]f[
zbªx]yUjYh mH]niRv{]fh zp]piÄuÎt[.
O>iÄl vZÑc{uvÈil |>iÄuÎ zsIbuÍEdvEn]Tu
siSYM]R |osV>enÏÕi Ec]dic{EÏ]L t]e< vIfukiTÄuÎ
|ÙkešÄ]L EmEÙ m>ÊiÙuÔ |Ùkš]f[ kUTuteÙÎu
mrupTi prÇu. at]yt[ t]N \pEdsic{tiEnÄ]šDikh
\pEdsiÄ]Êt]yiÈueÞÎu t]ˉ>Yh. atin]l buÍmt
eÊ "aE¡yv]d"emÎuh pryuÎuÞ[. zsIbuÍN jnic{[
500 vRSÄ]Ùh suÍ>UpÊil zp]pic{i>uÎ buÍmth
piÎIT[ HIny]nemÎuh mH]y]nemÎuh suÍvuh asuÍ
vuemÎ >Þu viB]gÆš]yi. suÍm]y HIny]n buÍmth
bRÐ, xiEÙ]F, xy]h >]jYÆšiÙuh, mH]y]n buÍmth
tibÊ[, mhEg]šiy, eecn, jÏ]N, mWUriy tuTÆiy
>]jYÆšiÙuh vY]pic{u. xhx[kZth, xhx[kZtÊieû
zp]kZt>Upm]y p]Ùi `ÎI B]Skšil buÍmtÊieû
zp]m]fikzgÖÆšuh, mÕu EdsIyvuh viEdsIyvum]y
B]Skšil vipuÙm]y |t>boÍx]HitYÆšumuÞ[. eejn
tIRËÜ>M]>ueTyuh buÍEdveûyuh moÙik]dRsÆL
HiàuDRÐÊieû Evd]ßs]KyiÙßRBvic{i>iÄuÎu. A
mH]«]ÄLÄuEsSh nUÕ]ÞukL k<iÇu. xhGTitbÙ
Êil v<ietÕiy zpüut mt]nuy]yikšueT mteÊy]f[
zsIsÜ>N, zsI>]m]nujN mutÙ]y Ac]>YM]R DRÐ
xhv]dh ecy[tu K¥ic{iÈuÔt[.
EÙ]k]ytni>IsV>mtÆL:
axu>gu>u,
bZH¾ti,
c]Rv{]kN mutÙ]y Ac]>YM]e> EÙ]k]yt]c]>YM]>]yi
k>utuÎu.
|HEÙ]kxuKEB]gÆšil
\oÎinilÄuÎ
vic]>D]>eyÎ]fitinRËh.
A«visV]xmueÞÜiÙuh
278

HiàuDRÐp>icyh
|osV>]üikYh niESDiÄuÎvR tuTÆi viviDmtÄ]>uÞi
v>il. ni>IsV>v]dikš]y pURv{mIm]hxkR kRÐk]¥eÊ
zpm]fm]yi xVIk>iÄuÎu. |veyÙ}]h eejnboÍmtÆeš
EÏ]eÙ HiàuDRÐÊieû AdYpTiyieÙ O]E>] dRsnÆš]yi
niÙek]ÔuÎu.

279

HiàuDRÐp>icyh

36. nEv]Ë]np>á>
an]diyuh
ativiüZtvum]y
HiàuDRÐmH]xmuzd
Êil k]Ù]k]ÙÆšiÙ]yi pÙ DRÐzpv]HÆšuh vÎu
Ec>uk xV]B]vikm]fEÙ}]. Him]ÙyÊil niÎuÛviec{]<u
kuÎ ghg]ndiEp]eÙ akÊuh purÊuh niÎu O<uki
Ec{RÎiÈuÔ viviDmtxzád]yÆšueT nirEBdÆšuh guf
EBdÆšuh HiàuDRÐÊil aviTvieTy]yi k]f]h. ~Õvuh
etšiÇ xhsuÍm]y ghg]jÙÊinu ghgyueT \ÛvØ]n
mEnVSic{[ tIRË]TkR ecÙ}uÎtuEp]eÙ HiàuDRÐÊieÙ
nitYsuÍtÊVÆL \Lek]Ô]N bÍkÜf>]yi muEÎ]Èu
Ep]EkÞt]yiÈuÞ[. |o DRÐtÊV]EnVSfvuh an]di
k]Ùh mutl nTÎuek]Þi>uÎu at]f[ HiàuDRÐÊieÙ
nEv]Ë]n p>á>. HiàuDRÐÊieû nitYsuÍiyuh s¬i
yum]ftu evšieÏTuÊuÎt[
HiàuDRÐzpk]>h m]nvxmud]yÊieû mUÙØ]nm]f[
B]>th. aEnkh xHzx]éÆL p<ÄmuÔ pu>]tnB]>th
|ÎEÊÄ]L `ztEy] viüZtm]yi>uÎu. aÎ[ B]>t
Êieû etEÄyÕÊuÞ]yi>uÎ pRvtÆšuh ndikšuh
xmuzdÊiÙ]Þu Ep]yi>iÄ]h. atuEp]eÙ mÕu diÄukšiÙuh
p>ivRÊnÆšuh p>if]mÆšumuÞ]yiÈuÞ[. ~<u ndikL
EcRÎt]f[ O>u xi³u. aÆen ~<u xi³uÄL EcRÎ
t]f[ 'xp[txi³u'. zbª]vRÊh (zbª¡]nikšueT
>]jYh) `ÎriyeÏÈi>uÎ zp]cIn B]>tvRSh n]ÙudiÄuk
šiÙuh xp[txi³uÄEš]Tu kUTiyt]yi>uÎu. |o zb]ªf
xmud]yh (zbª¡]nikL) A>YM]e>Îuh dxYuÄešÎuh
>Þ]yi ti>iÇEt]TukUTi nEv]Ë]nyøvuh A>hBiÄuk
280

HiàuDRÐp>icyh
y]yi. xmud]yÊil x]tVikgufÆEš]eT]Ïh >jüEm]
gufÆšuh vRÍic{u. aÆen xVB]vgufÆšnux>ic{[
c]tuRv{RfYvYvØyumuÞ]yi.
|EÏ]L x´nÆešÎuh duR´nÆešÎuh pryuÎtu
Ep]eÙ >Þu viB]gÆš]yi>uÎu pÞeÊ A>YM]>uh
dxYuÄšuh. |o A>YM]R purEmniÎu vÎv>]efÎ v]dh
xtYvi>uÍm]f[. A>YM]>ueT AdimØ]nh B]>thteÎ.
p]þ]tYB]SkšiÙuh mÕuh A>Yséxm]nm]y pdÆšuh
zptIkÆšuh k]feÏTuÎuevÜil av B]>tÊilniÎu
Ep]yiÈuÔt]f[. at]yt[ muHÐdunbiÄuh Eysuzkiüu
vinuh muáu B]>tÊil niÎu EÙ]kÊieû n]n]B]g
ÆšiEÙÄuh Ep]yi>uÎ p>iS[kZt]sy>]y eevsY>]y
HiàuÄšilniÎ[ zpx>ic{t]fv. nUÕ]ÞukEš]šh mÍY
D>fiyiÙuh mÕuh aDivxic{i>uÎ B]>tIyR tÆšueT pufY
BUmiyiEÙÄu mTÆuEá]L aÎ]Èuk]>uh ave> pißuTRÎu
v>ikyuh A>YM]e>Î HiàuÄEš]Tu Ec>ukyuh ecy[ti
>uÎu. mux}IhzkiüumtÆLÄumuá[ AzkmEf]EÌsEÊ]Tu
kUTi vÎvREp]Ùuh Hiàuxmud]yÊil ÙyiÄuky]fEÙ}]
\Þ]yt[. pEÑ Ac>iztxtYeÊ k>utiÄUÈi p]þ]tYR
p]eT ni>]k>ic{u. xtYvi>uÍm]ytu zpc>iÏic{u. aÆen
y]f[ A>Yan]>Yzps[nvuh A>YM]R B]>tÊinu purÊu
niÎu vÎv>]efÎ ekÈukœyuh \šv]yt[. A>YM]>uh
an]>YM]>uh\Þ]yi>uÎu. `Î]l |EÏ]<eÊ aTiØ]n
>Hitm]y 'A>Yan]>Y' zps[nÊieû \Ê>v]dikL |o
p]þ]tY c>iztk]>M]>uh, xtYmEnVSiÄ]N ÑmyiÙ}]Ê
B]>tÊieÙ p¥itÐnYM]>um]f[. an]dik]Ùh mutl
niÙniÎuv>uÎ O>u váic{jnxmud]yÊil viviD ciß]
281

HiàuDRÐp>icyh
x>fikšuh jIvitxzád]yÆšuh AviRBviÄuk xV]B]vi
km]fEÙ}]. aveyeyÙ}]h Ek]RÊifÄuÎ xmnVyxUzt
vuh Hiàu xmud]yÊilÊeÎyuÞ[.
zbª]vRÊÊieû Adimk]ÙGÈh k<iÇ[ A>Y]vRÊ
Êieû k]Ùm]yEÏ]Lmutl n]Ùut>h jnviB]gÆeš
|vieT k]f]h. 1. zpEtYkem]>u \p]xYEdvtEy] d]Rsnik
xiÍ]ßEm] niþyic{iÈieÙ}ÜiÙuh AvsY]nux>fh ~etÜi
Ùuem]>u Edvtey A>]DiÄukyuh yEœ¨h zvth, \Xvh
mutÙ]yv Ac>iÄukyuh ecy{uÎvR. 2. zpEtYkem]>u
mtÊiEÙ] xzád]yÊiEÙ] OtuÆinilÄ]etteÎ |¨
muÔ O>u d]RsnxiÍ]ßeÊ xVIk>ic{[ `Ù}] EdvIEdvM]
e>yuh AvsY]nux>fh \p]xiÄukyuh |¨Edvt]
xÜˉh
\Þ]yi>iÄuÎEt]eT]Ïh
muKYxhx[k]>Æšuh,
zvEt]XvÆšuh
Ac>iÄukyuhecy{uÎvR.
3.
zpEtYkem]>u mtÊiEûEy] A>]Dnaxzád]yÊieûEy]
anuy]yi eyÎ niÙyil Ac]>Yvcnh m]zth zsÍic{[ A
xzád]y zpk]>h m]zth mtkRÐÆšuh \p]xnyuh
nTÊuÎvR. 4. DRÐtÊVÆeš niESDic{ieÙ}ÜiÙuh atil
aÙxB]vh
eekek]ÔuÎv>uh
mtxzád]yÆeš
niESDic{uek]Þ[ ni>IsV>v]dikš]yi>iÄuÎv>uh.
D]RÐikniÙv]>Êil |o n]Ùu viB]gh `Ä]ÙÊuh
\Þ]yi>iÄuh. av>ueT ~ÕÄurvukšnux>ic{[ DRÐÊieû
g}]niyuh aBYuË]nvuh niþyiÄ]vuÎt]f[. Ac]>
zpD]nm]y HiàuDRÐh v]šuh zpxhgvuh ek]ÞÙ}
vikxic{t[. Ac]>Êieû AdRsh mnx] v]c] kRÐf]
anuæic{u Ø]piÄuÎ 'Ac]>Y'M]>ueT p>á>kšiÙUeT
HiàuDRÐh zpc>ic{i>uÎu. pu>]tn äSiEg]ztÆšuh mÕuh
282

HiàuDRÐp>icyh
aÆeny]fuÞ]yt[. 2500 vRShmuá[ zsIbuÍeû k]Ùh
mutl
ep]tu>hgÆšil
zpxhgic{[
|vieT
mth
zpc>iÏic{utuTÆi. buÍmth n]n]diÄukšiÙuh aÆen
zpc>ic{uek]Þi>uÎ xàRBÊil ~SY]K¥Êil teÎ
Eysuzkiüuvuh
muHÐdunbiyuh
jnic{u.
av>uh
zpxhgÆL v<i ep]tujnÆeš kUÈhkUÈm]yi AkRSic{u
ek]Þi>uÎu. OÏh pÈ]šs¬iyuh, zpEÙ]BnÆšuh zpc>Ef]
p]Diy]yi |o mt]nuy]yikL xVIk>ic{i>uÎu. |vRÄumuá[
HiàuDRÐvi>uÍzpc>fh ecy[ti>uÎ Botikv]dikš]y
n]üikmtÄ]e>
HiàuDRÐ]c]>YM]R
v]dh
ecy[tu
Et]ˉiÄukyuh aÆen Et]Õve>Ù}]h xHvRÊitV B]Evn
HiàuÄš]yi jIviÄukyuh ecy[ti>uÎu.
Ac]>]nuæ]nÆš]l p>iEp]SiÏiÄeÏÈt]f[ Hiàu
ÄšueT jIvit>Iti. zpxhgÆLek]Þ[ mtvik]>Æeš
|šÄiviÈ[ mtEnt]ÄM]R k]>Yh EnTuÎ xzád]yÊinu
|t>xhGTit mtÆEš]šEm p<ÄmuÔu. AdYEÊtien
aEpÑic{[
>Þ]mEÊtinu
sIzGPÙh
k]fuemÎ
viEsStyumuÞ[. muá[ viEdsÆšil niÎ[ AzkmiÄuv]N
vÎ s]kHUfyvn]dikEšEÏ]eÙ HiàuÄšum]yi ~kIBvi
Äuv]N mux}IÆšuh zkiü]nikšuh O>uÆiyieÙ}Îu m]ztmÙ}
~tuviDÊiÙuh HiàuDRÐEÊyuh HiàuÄEšyuh nsiÏic{[
xVmteÊ Ep]SiÏiÄfemÎu k>uti zpvRÊiÄukyuh
ecy[tu. atinvRÄu B>f]Dik]>s¬ikšuh pißufEyki
eÄ]Þi>uÎu. kTuÊ zvEt]px]nkš]Ùuh xhx[k]>]di
kRÐÆš]Ùuh nib³iÄeÏÈ HiàujnjIvith tkRÄ]N
muHÐdIyR kifÇu p>izsmic{uevÜiÙuh, jIvN Ep]y]Ùuh
DRÐh viTukyieÙ}Îu \rc{uniÎv>]f[ HiàuÄL. pEÑ
283

HiàuDRÐp>icyh
neÙ}]>u viB]gh x]m]nYjnÆeš xVDRÐÊil \rÏic{u
niruÊuÎtinuh muHÐd[mtÊiEÙÄu bÙ]lÄ>m]yi mth
m]ÕeÏÈve> HiàuDRÐÊiEÙÄu ti>ic{uv>]N v<ik]ÈuÎ
tinuh HiàuDRÐ]c]>zkmÆšil ayvuv>uEÊÞt]vsY
m]yivÎu. Hiàumt]nuæ]nh Ùšitvuh xugmvum]Äi
jnt]mÍYÊil zpc>iÏic{ kbIRd]x[, n]n]k[, d]du,
>]md]x[ mutÙ]y xß[mH]«]ÄšueT pÖ]ÄL aÆen
y]fuÞ]yt[. pEÑ O>iÄl mux}Ih AyiÄ<iÇ Hiàu
vien ti>ic{uek]Þuv>ikeyÎt[ duÓ]ÍYm]yiÊIRÎi>uÎu.
n]n]muKm]y ezeküvzpc]>tzßh kUTutl ap]y
k>m]yi>uÎu. avR vITuEt]ruh ecÎ[ x[ztIkšiÙuh kuÈi
kšiÙuh Hiàuvi>uÍ]syÆšueT viÊup]kiÏiTiÏiÄukyuh
vIÈinupurÊu vidY]ÙyÆšuh Asupztikšuh muEKn zkiüu
mth zpc>iÏiÄukyuh ecy[tu. xVtEv atiœixlÄ]>
zpiy>uh vidY]Ezpmikšum]y HiàuÄL xV]B]vikm]yuh |o
zkiüYN zpc]>tzßÊil kuTuÆiEÏ]yi. `Ù}] HiàuÄšuh
zkiü]nikš]yi mth m]riyieÙ}ÜiÙuh av>il xVDRÐeÊ
ÏÕi apkSt]Eb]Dvuh zkiüumteÊÏÕi \lkZ¨t]
Eb]Dvuh \šv]Ä]N zkiüYN miSfrim]RÄu k<iÇu.
|tiniT¿u HiàuÄšil Ac]>zB¨ukšuh j]tiEBdÆšuh
všRÎuvÎu. DRÐpÚnh ~t]nuh \yRÎ j]tiÄ]>il
niÑip[tm]yi. xhx[kZtB]SÄu zpc]>h kuryukyuh
|hg}IS]DiptYh Ø]pitm]vukyumuÞ]yi. |o niÙyil
eÏÈ Hiàuxmud]yÊieû mEn]gti niyzßiÄuv]n]f[
kbIRd]x[, n]n]k[ `ÎivE>EÏ]ÙuÔ mH]«]ÄL AviR
Bvic{t[.

284

HiàuDRÐp>icyh
zkiüumtÊiEÙÄ[
AkRSiÄeÏÈ
aBYüvidY>]y
HiàuÄeš xVDRÐEÊÏÕi cißiÄuv]N >]j]r]h Em]HN
r]yi Ø]pic{ zbªxm]jÊinu kuErey]eÄ k<iÇiÈuÞ[.
1828-l
Ø]pitm]y
zbªxm]jÊil
HiàuÄšuh,
zkiüY]nikšuh,
mux}IÆšuh
Ec>]emÎ
niymzpk]>h
`Ù}]v>uh EcRÎuevÜiÙuh HiàuÄeš]<ic{u mÕu mtÄ]R
av>v>ueT mtmnux>ic{u Ep]yEtyuÔu. zbªxm]jÊil
niÎu zpEc]dnEmÕuek]Þ[ zkiü]nikL 'yUniEÈriyN'
cRc{uh mux}IÆL 'k]diy]ni' xzád]yvuh' AviS[k>ic{u.
>]hEm]HN r]yiÄu EsSh aÄ]ÙeÊ zpxiÍ v]‡iy]y
zsI EksvczàExnN 'zp]Ën]xm]jÆL' >UpIk>ic{i>uÎu.
|Ê>h zpvRÊnÆL aBYüvidY>]y HiàuÄeš anY
mth xVIk>iÄuÎtil niÎu pißi>iÏiÄuv]N xH]yic{u.
zp]cInEy]gmteÊ xmuÍ>fh ecy[tuek]Þ[ gu>u
B¬izpD]nm]y '>]D]xV]mi xzád]yh' 1860l Azgyil
Ø]piÄeÏÈtunimiÊh Hiàu jnÆšil putiey]>ufRv{uh
A«visV]xvumušv]Ä]N x]Dic{i>uÎu. >]D]xV]midy]Ùu
`Î xiÍnil niÎ]f[ |o xzád]ymuÞ]yt[.
B]>tIyxhx[kZtiey xh>ÑiÄuÎtinuEvÞi äSi
dy]nàx>xVti Ø]pic{ A>Yxm]jh muEKn HiàuÄeš
kuErÄUTi kRÊEvY]MuK>uh xVDRÐiæ>um]Ä]N x]Dic{u
evÎt[ 19-]h nUÕ]ÞieÙ mHÊ]y O>u xhBvm]f[. tpÓu
ek]Þuh ¡]nhek]Þuh mHRSituÙYn]y zsIdy]nà
x>xVti EvdÆEšyuh xhx[kZteÊyuh xmuÍ>ic{[, j]ti
mtÙihgEBdemenY `Ù}] HiàuÄšuh Evd]Dik]>ikš]efÎuh
g]yztY]di mzßÆL `Ù}] HiàuÄLÄuh pÚic{[ anuæi
Ä]emÎuh zpKY]pic{u. äEgVd]diB]SYBUmikyuh, xtY]RË
285

HiàuDRÐp>icyh
zpk]svuh aEÌHh >cic{ >Þu amUÙYzgÖÆš]f[.
anYmtÆšiEÙÄu m]ÕeÏÈi>uÎieÙ}ÜiÙuh xVxhx[kZtiyuh
DRÐvuh `eßÎriy]ti>uÎ HiàuÄeš aEÌHh >Ñic{u.
Ek]TiÄfÄinu aD®kZtRÄuEvÞi Hiàuxhx[kZtiyueT
kv]Th aEÌHh turÎuek]TuÊu. O>iÄl mux}IEm]
zkiüY]niEy]
AyiÄ<iÇ]l
Hiàuvinu
y]et]>u
p>itØitiyiÙuh m]tZmtÊiEÙÄu mTÆiv>]N x]DYm
eÙ}Î niæu>niymÊinu A>Yxm]jh vi>]mmiTuvic{u.
'kZfVEß] visVm]>Yh' ( visVh mu<uvN A>Ymym]Äuk)
`Î Evdv]kYh A>Yxm]jÊieû muzd]v]kYm]yieÈÆuh
mu<Æi. |tu mux}Ih muÙ}m]RÄuh zkiüYN p]ti>im]RÄuh
ByÜ>m]y m]RÅtTÓmuÞ]Äi.
zsI dy]nàx>xVti gujr]ÊiÙ]f[ BUj]tn]yt[.
aEÌHÊieû m]tZB]S gujr]Êiy]f[. `Î]l B]>t
Êieû ~kIk>fB]S xhx[kZtm]efÎuh, atu `Ù}]v
RÄuh aBYxiÄuv]N k<iÇieÙ}Üil n]g>ÙipieyÜiÙuh
pÚiÄeÈ `Î AzgHÊ]l Hiài >]z¨B]Sy]k]N
Ezp>iÏiÄukyuh xVyh xhx[kZth, Hiài `ÎI B]Skšil
zgÖÆL >ciÄukyuh ecy[tu. aEÌHÊieû Evd]ß
m]RÅh visi¨]eedVtm]yi>uÎu.
~t]Þ[
A>Yxm]jh
Ø]pic{
vRSÊilteÎ
HiàuxiÍEy]gikšueT nigU™s¬iviEsSÆšueT anu
x³]nvuh
visVb³utVvuh
ÙÑYm]Äi
mzd]xieÙ
aQy]ril zbªvidY]xhGh (tiEy]xPiÄlex]eexÕi)
Ø]pitm]yi. EQ]. AnIbxû[ aÆeny]f[ B]>t
EdsIyjIvitÊil aÙiÇuEcRÎt[. zp]>hBÊieÙ viEdsi
kš]y pÙ xuHZÊuÄšuLeÏÈ O>u aß]>]z¨Ø]pn
286

HiàuDRÐp>icyh
m]yi>uÎ zbªvidY]xhGÊiÙuh bHuBU>ipÑh HiàuÄL
peÜTuÊuvÎi>uÎu.
1865-l jIvk]>ufYvuh x]m]nYDRÐvuh \TeÙTuÊ
a>uLEjY]ti zsI>]mÙihgxV]mi tmi<[n]ÈieÙ vTÙU>il suÍ
xM]RÅzpØ]nm]>hBic{U zpvRÊic{i>uÎu. HiàujntÄu
AsV]xzpdm]y xmud]yp>iS[k>fÊiÙUeT >]hEm]Hnuh
Evd>ÑyiÙUeT dy]nànuh jIvk]>ufYÊiÙUeT >]mÙihg
vuh DRÐxh>ÑfÊinu zpvRÊic{u. |hg}IS[ vidY]BY]x
ÊiÙUeT m]ztEm nÐueT mU™visV]xÆškÕ]N x]DiÄU
`Î zbªxm]jÊieû putiy mU™visV]xmkÕiytu
dy]nà
>]mÙihg]di
zpBZtikšuh
zsI>]mkZÿEdvnuh
AkuÎu. at]yt[ x´nÆL xn]tnDRÐÊilniÎu
etÕuEá]L duRjnÆšiÙuh, duRjnÆL aDIk>iÄuEá]L
niÙÄuvÎ
x´nÆšiÙuh
s¬ixhzkmfh
nTÊi
D]RÐikniÙv]>h puÙRÊuÎ |osVE>¢ynux>ic{[, mux}Ih
zkiüYN mtzpc>Ef]p]yÆL putumurkšil puE>]gmic{u
ek]Þi>uÎtnux>ic{[
Hiàux´nÆšiÙUeT
putiy
pun>uË]nkRÐÆL tuTRÎuek]Þi>uÎu. O>u Øpn
Êieû kRÐpÍtiyieÙ kurvukL p>iH>iÄ]enÎvÉh
aTueÊ]>u DRÐØ]pnh vš>uk xV]B]vikm]yi k]f]vu
Ît]f[
yug]vt]>m]y zsI>]mkZÿEdveû zpiysiSYn]y xV]mi
viEvk]nàN ~<u vRSÄ]Ùh AExtuHim]cÙh xW>ic{[
n]TiEûyuh xmud]yÊiEûyuh n]QimiTiÏu mnÓiÙ]Äi
ek]Þ[ visVvijyh x]DiÄukyuh 1897-l zsI>]mkZÿmÚvuh
'A«En]
>]mkZÿmiSnuh
Ø]piÄukyuh
ecy[tu.
Em]Ñ]RËh jgÍit]y c' A«]vieû Em]ÑÊinuh
287

HiàuDRÐp>icyh
EÙ]kHitÊinuEvÞi xhGTic{u zpvRÊi Äuv]nuÔ
kRÐpÍti xV]miji teÎ AviS[k>ic{u nTÏ]Äi.
DREÐ]pEdsÊinu
Ey]gY>]y
Ac]>YM]>uh
EÙ]k
Hit]RËh nixV]RËExvnh anuæiÄuÎ zpvRÊ k>uh
AdYm]yuÞ]vfh, atiEÙÄu viEvkeev>]gY niæ>]yi
p>isuÍjIvith nyiÄuÎ O>u xnY]xisiSY p>á>ey
všRÊieyTuÄ]N x]Dic{u. jIven sivbuÍY]
n>en
n]>]yfbuEÍY] Exvic{[ ARÊ>uh as>f>uh niàit>uh
pI™it>um]y Ab]ÙvZÍh jnÆLÄuh AsV]xhnlk]N
k>uÊuÕ n]n]muKm]y zpvRÊnÆeš ek]Þ[ zsI>]m
kZÿzpØ]nh visVviKY]tm]yiÊIRÎu.
v]üvÊil
Hiàuxmud]yÊieû
mtvik]>Æšuh
vic]>Æšuh
tlÄ]ÙØitigtikšuh
kfÄieÙTuÊu
ek]Þ[ k]EÙ]citm]yi >Uphek]Þ xRv{zpD]nm]y
nEv]Ë]nzpØ]nm]f[ xV]mi viEvk]nàN AviS[k>ic{u
nlkiyt[. ''\Êiæt, j]zgt, zp]pYv>]ÎiEb]Dt'' `Î
\pniSd[v]kYh xV]mi viEvk]àniÙUeT OÎukUTi ati
s¬imÊ]yimu<Æi. A nEv]Ë]nk]Hšh digßemÆuh
zptiÍVnic{U. >]z¨Iyvuh x]hx[k]>ikvuh, x]áÊikvuh
xhGTn]p>vum]y `Ù}] >hgÆšiÙuh aÙyTic{ A
DRÐgR´nh B]>tHiàunEv]Ë]nÊinu m]RÅdRsnm>uši.
eevdikk]Ùh mutlÄuÞ]y `Ù}] nEv]Ë]nzpØ]n
ÆšiÙuh xmnVys¬i muÎiÈunilÄuÎtu k]f]h. pu>]f
Æeš xÜucitm]yi vY]KY]nic{[ AplÄ>m]ÄitIRÊ
xàRBÆšieÙÎEp]eÙ EvdÆeš duRvY]KY]nhecy[tu
buÍi>]Ñx>]y O>u viB]gh jnt OtuÄievc{i>uÎ
k]ÙÆšiÙuh xRv{mtxmnVy mURÊikš]y mH]«]ÄL
288

HiàuDRÐp>icyh
pirÎu zpvRÊic{i>uÎu. k]šid]xN, xub³u, b]fBÈN,
HRSN, BÈn]>]yfN, BvBUti mutÙ]y mH]kvikL
HiàuÄLÄu HZdy vik]xh nÙ[kiy zk]ßdRsikš]f[.
Hiàumtxzád]yÆšiÙUeT 'n]n]tVÊil ~ktVh' dRsic{
zsI sÜ>>]m]nuj]di mH]c]>YM]RÄu purEm `ztEy]
mH]«]ÄL pirÎu zpvRÊic{uvÎi>uÎt]yi k]f]h.
Ek>šÊil
zsI
vidY]Di>]jnuh,
zsIn]>yfgu>uvuh
zpvRÊic{i>uÎtuEp]eÙ O]E>] zpEdsÊuh mH]M]R
jniÄukyuh zpvRÊiÄukyuh ecy[tiÈuÞ[. ''zpEb]D
cEzà]dyh'' >cic{ kZÿmizsEneÏ]eÙ aEnkh Ac]>Y M]R
HiàuxmnVyzgÖÆeš >cic{iÈuÞ[. xmnVyzpØ]nh teÎ
y]f[ HiàuÄšiÙiEÏ]<uh k]fuÎ x[m]RÊxzád]yh.
x[mZtikšil k]fuÎ vRÉ]zsm]c]>ÆšuETyuh pu>]Efti
H]xviDikšnux>ic{uÔ \p]xn]>ItikšuETyuh piNg]mi
kešy]f[ 'x[m]RÊR' `Îu viEsSiÏic{i>iÄuÎt[. |o
xRv{EdvxnVyB]vÊieû
mURÊ>Upm]f[
x[m]RÊ]di
xzád]yÆL. |niyuh k]ÙÊieû evÙ}uvišikeš En>iÈu
ek]Þu n]n]muKm]yi zpvHiÄuv]N k>uÊuÕ \oÕurv
Ey]TukUTi niÙek]Ôuky]f[ xn]tnHiàuDRÐh.

289

HiàuDRÐp>icyh

37. >]jYnIti
HiàuÄšueT jivitvIÑfzpk]>h '>]z¨Iyh `Î >]jY
tzßh' kÑi>]z¨IyÊieû eekmutEÙ], eemt]n zpxhgk
>ueT v]‡itVPÙEm], p]áienEÏ]eÙ vzkgtiyil všÇu
ek]Êi viSEmlpiÄuÎ x]mRœYxzád]yEm] aÙ}. >]jY
tzßh aœv] >]jnIti xn]tnm]y DRÐÊieû \p
DRÐÆšil OÎ]kuÎu. zkm]nugtm]y mnuSYpuE>]gti
Äuh EÙ]kEÑmÊiÎuh DRm]nuxZtm]y >]jnIti AvsY
m]f[. Ùokikvuh, aÙokikvum]y jivit>HxYÆL
kÞriÇu pRÉs]Ùkšil tY]gjIvith nyic{i>uÎ
mHRSim]>]fu B]>tIy>]jYtzßÊieû \p¡]t]ÄL.
zsotvuh (eevdikh), x[m]RÊvuh (x[mZtip>h) nivZÊi
p>vuh zpvZÊip>vum]y DRmÆešek]Þu xhviD]nh
ecy[tiÈu Ôt]ft[. mnuSY>ueT gufkRÐ]nugtm]y
vRÉ]zsm DRÐh teÎy]fu x]mUHikh, x]áÊikh,
>]jeentikh `ÎI \pDRÐÆšuETyuh aTiØ]nh. DRÐh
pURÉm]yi
zpk]sic{i>uÎ
xtYyugÊil
`Ù}]v>uh
DRÐ]nuxZth jIvic{i>uÎtin]l B>fvYvØ AvsYmiÙ}]
yi>uÎu. aDRÐvuh, anY]yvumieÙ}Üil pieÎ B>f
emßin[?
n eev >]jYh n >]j]xIt[ n dE¥Y] n c d]¥ik®
DREÐeefv zpj]ÓRv{]® >Ñßi x[m p>¾>h.
'AdYk]ÙÊu a>]jktVmiÙ}]ti>uÎtin]l >]jYB>f
xzád]yvumiÙ}]ti>uÎu. siÑiÄ]En], siÑiÄeÏTuv]En]
AšiÙ}]ti>uÎtin]l siÑ]niymÆšumiÙ}. aÎu DRÐ]nu
290

HiàuDRÐp>icyh
x]>ikš]y jnÆL p>¾>h >Ñic{i>uÎu' `Îu
B]>th neÐ O]RÐiÏiÄuÎu.

mH]

~km]y mH]tÊVÊieû zpx>fvuh atieû anß
>UpEBdÆšuh ztimURÊikšueT kRÐÆš]y xZ¨iØitiÙy
Æšuh tuTRÎuek]Þi>iÄuh. BUtBviSYd[vRÊm]nk]Ù
Æšuh xtV>jüEm]gufgfÆšuemÙ}]h yug]ß>ÆEš]šh
p<ÄmuÔEp]eÙteÎ |Îuh anunimiSh xhBvic{uek]Þu
mi>iÄuÎu. |osV>nilniÎuh pZœg[B]vh pUÞ jIv]«]v[
s>I>mnÓukeš ek]Þu zpyøic{u ~kxd[B]vh zp]piEÄ
Þt]yiÈuÞ[.
ztiEÙ]k]«km]y
|o
zpy]fÊil
|osVE>¢¿nuxZtm]yi, DRÐ]nukUÙh zpvRÊiÄuÎtu
nY]yvuh atinu vip>Itm]yi zpvRÊiÄuÎtu anY]yvuh
AkuÎu. apURÉ>]y mnuSY>ueTeyÙ}]h nItinY]yÆL
O>uEp]eÙ Ayi>iÄfemÎiÙ}. aÄ]>fÊ]lteÎ nIti
s]x[ztvuh AEpÑikm]yi>iÄuÎu. mnuSY>ueT pÖ]vi
Enyuh p>if]mØ]nEÊyuh aEpÑic{u EBdepTuÎt]fu
xd]c]>vuh.
azt]pi B]>th Ezsæh jhbudVIEp mH]muEn
yEt] Hi kRmBUE>S] tEt]¸nY] EB]gBUmy®
`Îu viÿu pu>]fÊil pryuÎtuEp]eÙ mnuSY
kuÙÊieû AdimjMBUmiy]y B]>tÊieÙ DRÐ]Diæit
tY]gm]y jIvitvuh kiÎ>R, g³RvR, axu>R, >]ÑxR
mutÙ]yv>ueT anYBUviB]gEB]gm]y jivitvuh ~ÕumuÈiy
GÈÊil jivitB>fvYvØkL ~ReÏTuEÊÞivÎu.
xVßh xuKvuh xV]tzßYvuh, anY>ueT 'xVtV'eÊ Hni
ÄuÎEt] atiÙhGiÄuÎEt] Av>ut[. teû zpEtYkt
291

HiàuDRÐp>icyh
keš xmUHÊieÙ]>hgemÎ niÙyilm]zth p>igfiÄfh.
aÆen Edsk]Ùp]zt]nux>fh DRÐxhHity]Ù]xU
ztfh ecy[t vRÉ]zsmDRÐvYvØkšuh, gufkRÐ]nu
x>fh vI>DI>bÙ]di gufzpD]nm]y ÑztiyviB]gÊi
ÙUeT >]jnItiyuh nTÏil vÎu. atin]l Hiàuvieû >]j
nItiyueT aTiØ]nh kÑi>]z¨IyEm], s¬i>]z¨IyEm],
~k]DiptYEm] aÙ}. atu mt]Diæitvuh aÙ}. Hiàu >]j
eentikÊiÎTiØ]nh DRÐh m]ztm]kuÎu. EdsB¬iyuh
>]z¨DRÐvuh DRÐeÊ avÙhbic{u niÙek]ÔuÎu.
>]jRSip>á>y] zp]p[tm]y |o >]jnItiyil A>uETyuh
ADiptYEÊÄ]L DRÐnIti puÙ>uÎuEÞ] `Îtin]f[
zp]D]nYh.
xuEy]gYn]y B>f]Dik]>ieyy]f[ >]j]v]yi v]<ic{i
>uÎt[. av>il \ÊmM]>uh aDmM]>uh \Þ]yEÏ]L
tdnux>fh DRÐ>ÑÄ]yi >]jnItiyuh putuÄepÈiÈuÞ[.
pilÄ]ÙÊu >]j]ÄM]R vRÉ]zsmDRÐeÊ vip>It
v<iÄu ti>ic{uviÈu viGTit>uh duRb{Ù>uh atYßh xV]Rœi
kšuh EB]gEÙ]ÙupM]>uh Aytu jnÆšueT D]RÐik]D®
ptnÊiÎu k]>fm]yiÊIRÎu. v]üvÊil >]jnIti
zpk]>h zpj]EÑmtlp>n]y >]j]vu jnÆeš >²iÏic{u
B>iEÄÞvn]f[. A >]j]vu xVxß]nÆešEÏ]eÙ zpj
keš xh>ÑiÄukyuh pk>h zpjkL >]jYExvnvuh
nikutiyuh xxEß]Sh >]j]viÎu xmRÏiÄukyuh ecy[ti
>uÎu. DRÐ]nux>fh B>iÄuÎ >]j]vu DRÐ]nux>fh
jiviÄuÎ zpjkšueT tI>um]nÆLÄ[ viEDyn]f[. zpj]
xV]tzßYeÊ ekTuÊuÎ >]j]vien zB¨n]ÄukEy]
vDiÄukEy] ecy{uh; atuEp]eÙ du®xV]tzßYh k]fiÄuÎ
292

HiàuDRÐp>icyh
zpjkeš >]j]vuh siÑic{i>uÎu. |o >]jnItiniymÆL
EvdxhHitkšil xUzt>UpÊiÙuh x[mZtikšiÙuh |tiH]x
ÆšiÙuh viü]>m]yuh k]f]h. zbªkZtiy]y Adim>]j
nItis]x[zth |EÏ]L ÙBYmeÙ}ÜiÙuh, k]mànIyh, mnu
x[mZti, suzknIti, nItiv]kY]mZth, b]RH¾tY aRœ
s]x[zth, DRÐxUzth mutÙ]y zgÖÆL |EÏ]šumuÞ[.
zp]cIn>]jeentiks]x[zt¡M]>il |zàN, zbuH¾ti,
suzkN, mnuzpj]pti, B>dV]jN, vis]Ù]ÑN, p>]s>N,
koTiÙIyN mutÙ]yvR zpœmgfnIy>]f[. B>dV]jn]keÈ
viEdsnytzß¡n]y niymkRÊ]v]f[. y]¡vlkY]di
äSikšuh BIS[mR, vidu>R tuTÆiy |tiH]xpu>uSM]>uh
niymniRÐ]fh ecy[tiÈuÞ[. piÎITv ti>uvÔuv>ueT
"ti>uÄurL'' zgÖeÊEÏ]eÙ nItix]>zgÖÆš]yuh mÕuh
jnt]mÍYÊil zpc>ic{i>uÎu.
Øi>] v® xßV]yuD]® p>]fuEdv] \t zptiS[kEB!
yuS[m]kmüu tviSIpnIy xIm]mRtYxVm]yin®
(äEgVdxU¬h)
|osV>]¡y]vit[: 'EH B>f]Dik]>ikeš, niÆšueT
Ag[Eny]di AyuDÆL sztuÄeš Et]lÏiÄuv]nuh
tTuÊu niRÊuv]nuh vše> puk<[ÊeÏÈtuh, \rÏuÔtuh
Ayi>iÄeÈ. niÆšueT eexnYh zpshxiÄÊÄt]yi
ÊI>eÈ. avyueT xH]yhek]Þu niÆešÙ}]y[Ep]<uh
vijyikš]yiÊI>uviN. `Î]l ~et]>]L anY]yÆšuh,
niàYÆšum]y zpvZÊikL ecy{uÎuEv] ay]LÄu |o
vkkeš]Îuh ÙBiÄ]ti>iÄeÈ.'

293

HiàuDRÐp>icyh
ztIfi >]j]n] vidED pu>Ufi
p>ivisV]ni BUSϨ xd]hxi.
(äEgVdh3.38.6)
>]j]vuh >]jpu>uSM]>uh zpjkšuh kUTi EcRÎu xuK
zp]p[ti, vi¡]n]BivZÍi `ÎivÄu k]>fm]yiÈuÔtuh
>]j]vinuh
n]Èuk]RÄuh
tÐiÙuÔtum]y
vYvH]>
niRvHfÊiÎ]yi mUÎu xBkeš vidY]>YxB, nRÐ]>Y
xB, >]jY]>YxB ~ReÏTuÊi `Ù}]vE>yuh vidY]DRÐh,
xusiÑfh,
xáÊ[,
xV]tzßYh
mutÙ]yvek]Þ[
aÙÜ>iÄuviN.
'jMn] j]yEt sUzd® xhx[k]>]ÌVij \cYet'' `Î
x[mZtiynux>ic{[
pirÄuEá]L
`Ù}]v>uh
sUzd>]f[;
xhx[k]>vuh, gufkRÐvuh ek]Þu Evfh zb]ªfEn]
ÑztiyEn] eevsYEn] Av]N. jnpdh, zpj]tzßh, >]j
nIti mutÙ]y >]z¨DRÐÆšil p]¥itYvuh p>icyvuh
xiÍic{ B>f]Dik]>iey >]j]evÎuh A >]j]vieû
kRÊvYÆeš >]jDRÐemÎuh pryuÎu. A >]jDRÐeÊ
xhzg]m]divYvØkL ecy[v]nuÔ xByuh eexnYvuh
OeÊ]>umic{u >ÑiEÄÞt]f[. xV>]jYEýHvuh >]jnIti
¡]nvuh \Ô vidV]M]>]yi>iÄfh B>fxB]hgÆL.
>]jY]Dik]>h O>]šil m]zth OtuÄi niRÊ]vuÎtÙ}. xB]
ptiy]y >]j]vieû aDInÊil xByuh, xByueT aDIn
Êil >]j]vuh, zpjkšueT aDInÊil >]j]vuh xByuh,
>]j]viEûyuh, xByuETyuh aDInÊil zpjkšuh Øiti
ecy{femÎ]fu EvdviDi.
th xB] c xmitiþ Exn] c
xBYxBY]h Em p]Hi Ey c xBY]® xB]xd® (aœRvEvdh)
294

HiàuDRÐp>icyh
du®xV]tzßYh ek]Þu xV]RœEÙ]ÙupM]>uh zpjkeš
du®KiÏiÄuÎv>uh sztuÄšueT AzkmfÊiÎu v<ietšiyi
ÄuÎv>um]y B>f]Dik]>ikeš \Ten Ø]nzB¨>]Äf
emÎu stpœzb]ªfÊil ¾¨m]yi prÇiÈuÞ[.
'EH mnuSYe>, niÆšil nÙ} e`sV>YEÊ]Tu kUTiyvnuh,
sztuÄeš Et]lpic{u n]Tien >ÑiÄuv]N eklpuÔvnuh,
>]jDRÐgufÆL tikÇvnuh, EtjxViyuh, xt[kRm
ni>tnuh,
jn>²ntˉ>nuh,
xVB]veenRmÙYÊ]l
Es]BiÄuÎvnum]y O>]eš xB]ptiy]y mH]>]j]v]yi
avE>]DiÄuviN'' `Îu aœRvEvdh anus]xiÄuÎu.
yjuREvdÊieÙ ONpt]mÍY]yh 4-]h mzß]Rœh |zpk]>
m]f[. 'aÙ}Ey] vidV]M]E>, >]j]Ev, zpjkEš, niÆL
|zpk]>muÔ
mH]mnx[ken
mH]czkvRÊiy]yi
v]<uv]nuh \ÎtØ]nÊi>iÄuv]nuh mH]vidV]M]E>]Tu
kUTiy >]jYeÊ p>ip]ÙiÄuv]nuh ~Õvuh e`sV>YmuÔ
>]jYxáÊien >ÑiÄuv]num]yi xÐtic{u pÑp]t
>Hitnuh pURfm]y vidY]vinyÆEš]Tu kUTiyvnuh xkÙ
jnÆšuETyuh xuHZÊuh xB]ptiyuh `Ù}]ÕiÎuh aDipti
yum]yiÈuÔ |o xuxÐten >]j]v]yi avE>]Dic{u visVh
mu<uvN sztu>Hitm]ÄiÊIRÄuviN''
>]j]vu DRÐ]nux]>iy]yi>iÄuEá]L jnÆšuh DRÐ
niæ>]v]N zsÍiÄuh. aÆien xd]c]>ni>tm]y >]jYh
aBivZÍi zp]piÄuh. `Î]l jnÆL du>]c]>>]yi
tI>uÎEt]eT]Ïh >]jYvuh nsic{u Ep]kuÎu. atin]l
B>f]Dik]>iy]y >]j]v[ ~etÙ}]h gufÆšuÔvn]yi>iÄ
femÎu 'mnux[mZtiyil' visdm]yi viDic{iÈuÞ[.
295

HiàuDRÐp>icyh
Ex]ùiR Bvti v]yuþ Ex]RÄ® Ex]m® x DRÐ>]T[
x kuEb>® x v>uf® x mEHzà® zpB]vt® (mnu. 7.7)
~et]>uvN xVzpB]vÊ]l aùi, v]yu, xU>YN, czàN,
ymN, `Îive>EÏ]eÙ zpk]siÄuÎvnuh xáÊien
vRÍiÏiÄuÎvnuh du¨M]e> b³iÏiÄuÎ vnuh nÙ}
e`sV>YmuÔvnuh
AEf],
azpk]>muÔvn]f[
>]jYxByueT aÍYÑn]yi>iÏ]N Ey]gYtyuÔvN.
x >]j] pu>uES] d¥® x Ent] s]xit] c x®
`Îu tuTÆuÎ mnux[mZti 7-]h aÍY]yÊil >]j
s]xneÊÏÕi pryuÎu. p>isuÍm]y A«]Ev]Tu kUTiy
vnuh xtYni¨yuÔvnuh x´n xhxRÅmuÔvnuh,
nItis]x[ztmnux>ic{u zpvRÊiÄuÎvnuh Ezs¨ pu>uS
M]>ueT xH]yEÊ]Tu kUTiyvnuh, buÍim]num]yiÈuÔ
B>f]Dik]>iÄu m]ztEm nY]ym]y viDÊil niymh
zpEy]giÄuv]N x]mRœYmuÞ]vukyuÔu. pu>uSxV>Upm]yi
ÈuÔ d¥h teÎy]fu A >]j]v[. nY]yh nTÊuÎvnuh
s]xiÄuÎvnuh n]Ù]zsmÆšueTyuh DRÐh >ÑiÄuv]N
cumtÙyuÔvnum]fu
>]j]v[.
|o
d¥h
vše>
EtjEÓ]TukUTi tišÆuEá]L atien eekeÄ]Ôuv]N
eevduSYvuh, DRÐniæyumiÙ}]ÊvRÄu x]DiÄuÎtÙ}.
azpk]>muÔ d¥h DRÐ>Hitn]y >]j]vienteÎ
kuÙEÊ]TukUTi nsiÏic{ukšyuh. `eßÎ]l Ap[tpu>uS
M]>ueT xH]yh, xusiÑfh `Îivey]ÎumiÙ}]Êvnuh
viSy]x¬nuh mUQnum]yiÈuÔvnu nY]ym]y viDÊil
>]jYh B>iÄuv]N x]mRœYmuÞ]viÙ}.

296

HiàuDRÐp>icyh
'Evd¡nuh Ezsænuh xnY]xiyum]y O>]L tIRc{
eÏTuÊuÎt[ meÕÙ}]ÕiEnÄ]šuh Ezs¨m]y DRÐm]kuÎu.
`eßÎ]l ariviÙ}]ÊvR Ayi>Em] ÙÑEm], Ek]TiEy]
kUTi EcRÎu ecy{uÎ DRmvYvØ O>iÄÙuh Ad>fIy
m]kuÎtÙ}.'
DRms]x[zth tuTRÎu pryuÎu: >]j]v[ k]mjÆšuh
Ezk]DjÆšum]y
duS[kRÐÆšil
mnÓu
ti>iy]et
xUÑiÄfh. aÆien gufkRÐ]nux>fh DRÐniæ n]y
B>f]Dik]>i
xVEdsB¬iyuÔ
DRÐs]x[zt¡>uh,
AdRSniæ>uh, p>]zkms]Ùikšuh, viviD p>IÑfÆšil
vijyikšuh xmRœM]>um]y ~E<] `EÈ] D]RÐik
EzsæM]e> mzßim]>]yi niymiÄfh. aÙx>Ù}]Êv>uh
bÙv]M]>uh
av>v>ueT
cumtÙ
ecy{uÎtil
vidg[Í>um]yve> viviD vkuÏukšueT aDik]>ikš]yi
niymiÄfh. av>ueT kI<il su>M]>uh, bÙv]M]>uh
\ÊmkuÙ j]t>uh, >]jYEýHikšum]y pviztmnx[ke>
go>vm]y
k]>YÆšil
niEy]giÄfh.
BI>uÄš]y
\EdY]gØM]e> a>mnyiÙuh, aßpu>ÊiÙumuÔ zpvZÊi
kšiÙuh
~ReÏTuÊ]h.
\ÎtkuÙj]tnuh,
xmRœnuh,
pviztc>itnuh, anY>ueT aßRÅtÆEšyuh BviSYÊu
ÄEšyuh |hgith ek]Þu kÞriv]N k<ivuÔvnuh xkÙ
s]züÆšiÙuh eenpufYh EnTiyvnuh k]>YniRvHfÊil
kusÙnum]yiÈuÔveny]fu >]jdUtn]yi niymiEÄÞt[.
>]jYk]>YÆšil atIvt]lp>Yh, zpIti, kpTmiÙ}]y[m,
pviztmEn]B]vh, x]mRœYh, k<iÇk]>YÆešÄUTi vix[m>i
Ä]et k]EÙ]citvuh xàREB]citvum]yi zpvRÊiÄuÎ
kus]zgbuÍi, niRBytVh, v]‡itVh, xoà>Yh, |tY]di
297

HiàuDRÐp>icyh
gufÆEš]TukUTiyvn]yi>iÄfh >]jzptiniDi. pifÆi
nilÄuÎ si¨jnÆeš |fÄiEc{RÄukyuh |fÆi
nilÄuÎ du¨M]e> akÕi niRÊukyuh ecy{uÎveny]fu
dUtN `Îu pryuÎt[.
|Æien >]j]v[ (B>f]DipN) mzßixB, \EdY]gØR,
eexnYÆL, xBkL kUTuÎviDh, zg]mng>xhviD]nÆL,
>]jY>Ñ]niymÆL, AyuDx´Ik>fÆL, x]D]>fvuh
ax]D]>fvuh Ay niymÆL, nikuti pi>ivu, >]j]vuh
zpjkšuh tÐiÙuÔ b³h, O]e>] \EdY]gØEûyuh
cumtÙkšuh, kTmkšuh `Ù}]hteÎ xVEdsB¬iyuETyuh
D]RmikzpEc]dnÊiEûyuh aTiØ]nÊil vYvØeÏTu
ÊfemÎuh
jnEÑmvuh
>]jY>Ñyuh
muEKY]EÌsY
m]yi>iÄ
femÎuh
anus]xiÄuÎ
>]jnItieyÏÕi
HiàuDRms]zü
ÆšieÙÙ}]h
EvÞuEv]šh
viü>ic{u
zptip]dic{iÈuÞ[. mH] B]>th vidu>v]kYÊil B>f]Dipen
\pEdsiÄuÎu:
pitueept]mHh >]jYh zp]pY]pi ExVn kRÐf]
v]yu>zBmiv]x]dY zBhsytYnEy Øit®
(muÊÒnuh, a¢nuh B>ic{ >]jYh tniÄu B>fÊiÎu
kiÈiy]Ùuh nIti eekviÈu zpvRÊiÄuÎvN k]Õu tÈiyiÈu
EmGh `ÎEp]eÙ Ø]nzBhsh vÎu nsiÄuÎu.)
'Adik]Ùh mutl x´nÆL Ac>ic{uv>uÎ DRÐeÊ
anux>iÄuÎ >]j]vieû >]jYh e`sV>YpURÉm]yi Bvic{u
aBivZÍiey zp]piÄuh'

298

HiàuDRÐp>icyh
'DRÐeÊ \EpÑiÄukyuh aDRÐeÊ eekek]Ôu
kyuh ecy{uÎ >]j]vieû >]jYh tIyiÙiÈ Et]ÙuEp]eÙ
cu>uÆic{u>uÆi n]m]vEsSm]yiÊI>uÎu. atil e`sV>Y
muÞ]kyiÙ}.'
'sztu>]j]ÄM]ReÄtie>
~tuviDh
k>utEÙ]eT
zpvRÊiÄuÎuEv] atuEp]eÙ xVßh >]jYeÊ >ÑiÄu
ÎtiÎuh zpyøiÄfh. >Þu k]>YÆšiÙuh O>u Ep]eÙ
zsÍyuÞ]yi>iÄfh.'
'x]>vÊ]ytu kÙ}ilniÎu xVRÉh Ep]eÙ ~til
niÎuh xVIk>iÄfh: niÓ]>M]R prÇt]y]Ùuh k]>Ymu
eÞÜil eekek]Ôfh.'
''xRvtÓ]>m]ddY]ds[mBY |v k]Wnh"
'viSÊieû >xh atu kuTiÄuÎvEnyuh s>h atu
~lÄuÎvEnyuh nsiÏiÄuÎu. `Î]l >]j]ÄM]R
mzßim]>um]yi ecy{uÎ >HxYÆš]y AEÙ]cnkL purem
jnÆšuh c]>M]R muEKn sztuÄšuh ariyuÎtiÎiT
y]y]l jnÆšuLeÏeT >]jYvuh, >]j]vuh nsiÄuh.
n >]jYh zp]p[tmiEtYv vRÊitvYmx]záth
zsIyh HYvinEy] Hßi j>] >UpmiEv]Êmh.
>]jYh kiÈiEÏ]yi `Îu vic]>ic{u aHÜ>iÄ>ut[;
aHÜ]>h e`sV>YeÊ nsiÏiÄuÎu; xoà>YEmriy nÙ}
>UpeÊ j>eyÎEp]eÙ.
xV>]jYÊieû
p]>á>Yh `ÎI

ci>pu>]tnm]y DRÐh, xhx[k]>h,
AdRsÆšueT aTiØ]nÊil >]jY
299

HiàuDRÐp>icyh
>Ñyuh, jnEÑmvuh puÙRÊi ~kEy]gEÑmh x]DiÄuk
y]fu Hiàu>]jnItiyueT xVB]vh. `Ù}] mt]>]Dn]
xzád]yÆEšyuh xmciÊtEy]eT vIÑiÄuÎ |o
B>fxzád]yh mt]TiØ]nÊiÙÙ}, D]Rmik]TiØ]nÊi
Ù]fu Øitiecy{uÎt[. |o 'mEtt>tVh' ~etÜiÙuh
p>mtÆeš kuric{u Ap¢Üy]EÙ] EÙ]kEb]ÍYÊiÎu
EvÞiEy] kZztimm]yi ekÈic{mc{tÙ}. atu >]z¨DRÐÊi
ÙDiæitm]f[.
'jnnI jMBUmiþ xVRÅ]dpi g>Iyxi'' jnniyuh, jM
BUmiyuh xVRÅEÊÄ]L Ezs¨m]efÎ ttVm]f[ Hiàu
>]z¨IyÊieû k]tl.
AxN zpj]DRÐ>t] >]Em s]xti n]nZt]®
xREv{ ÙÑfxáÎ]® xREv{ DRÐp>]yf]®
`Îu v]lmIkI>]m]yfÊil vRÉiÄuÎ xRv{EÑm
vuh s]ßiyuh, DRÐp>]yftyuh puÙ>uÎ >]m>]jYÊiÎu,
xVyhp>Y]p[tm]y
~kEy]gEÑm>]z¨ÊiÎu
m]ztem
EÙ]keÊ EnRv<iÄu ti>iÄ]N x]DiÄukyuÔu.
'xV>]jYh `eû jM]vk]sm]f['' `Îu zpKY]pic{u
ek]Þ[ 'gIt]>HxYh' muEKn B]>tIyjntyueT >]z¨DRÐh
\d[Eb]DiÏic{ EÙ]km]nY tiÙknuh, DRÐmiÙ}]Ê >]jY
tzßh mnuSYeneÄ]Ù}uÎ m>fÄuTuÄ]efÎu \d[Eb]Di
Ïic{uek]Þu teû anuy]yikšueT Ø]nEm]HÊieûyuh,
viBjnzpvftyuETyuh mtkÙHÊiEûyuh bÙiEvdiyil
A«]HUti ecy[t mH]«] g]³iyuh >]jnItiyiÙUeT
DRÐh pÚiÏiÄuv]N zsmic{v>]f[. avRÄu muNpu teÎ
300

HiàuDRÐp>icyh
viEvk]nàxV]mi DRÐÊiÙUET >]jnIti \d[Eb]DiÏic{u
ek]Þu a>uL ecy[tu, "|o EdsÊil x]mYv]dvuh
ØitixmtVv]dvuh mÕuh |rÄumti ecy{uÎtinumuNpu
|Î]ÈiEût]y >]jnIti mnÓiÙ]Äuv]nuh zpc>iÏiÄu
v]nuh p>izsmiÄfemÎ[. atu m]ztmÙ}] nÐueT ttV
s]x[ztvuh DRÐvuh ek]Þu EÙ]keÊ vIÞuh Azkmi
Äfh. `eßÎ]l 'nÐueT EdsIyxoDh ekÈiÏTuÊi>i
ÄuÎ neÈÙ}uh jIvEkzàvuh aTiÊryuh, DRÐh, DRÐh
OÎu m]ztm]f[." mH]«] vidu>R DZt>]z¨mH]>]j]vien
anux[m>iÏiÄuÎtuh meÕ]ÎÙ}.
DREÐf >]jYh viEàt DREÐf p>ip]ÙEyt[
DRÐmUÙ]h zsiyh zp]pY n jH]ti n HIyEt
DRÐm]RÅÊilkUTi >]jY]Dik]>h EnTfh. DRÐ]nu
x>fh >ÑiÄukyuh Evfh. DRÐh anuæic{uÞ]kuÎ
e`sV>Yh viÈuEp]kukEy] kuryukEy] ecy{ukyiÙ}.
'eeHàv>]jnIti pURÉm]f[. `eßÎ]l BUEÙ]kÊil
zpc]>Êil \Þ]yi>uÎvyuh |ni zpc]>Êil v>]vuÎv
yum]y xkÙ>]jtzßÆšuh xhx[kZtÊil niÎu `TuÊ
vy]kuÎu' `Îu
äSi dy]nàx>xVti zsutiyu¬Y]nuBvdV]>] xV>]jY
v]xikeš anux[m>iÏiÄuÎu. n]emÙ}]h zpj]ptiyueT
zpjkL AkuÎu. |osV>N nÐueT >]j]vuh. n]h
aviTueÊ A¡]nuvRÊikšum]f[. aviTueÊ xZ¨i
y]kuÎ >]jYÊil B>f]Dik]>ikš]yi niymiÄeÏÈvR

301

HiàuDRÐp>icyh
tÆLÄu ÙBic{ nÙ} xàRBeÊ xtYh, nY]yh, mutÙ]y
xVDRÐeÊ EvÞvÉh puÙRÊi \pEy]giÄum]r]keÈ.
'vyh zpj]pEt® zpj]® aBUm'' (yjuREvdh)
aÆen Evfh EÙ]kb³utVvuh, vxueeDvkuTuhb
ktVvuh pun®Ø]piÄuv]N.

302

HiàuDRÐp>icyh

38. EÑztÆL
zbª]¥]k]>m]y zppWÊieûyuh, pi¥]¥]k]>
m]y mnuSYs>I>Êieûyuh, pWBUt]«km]y tÊVÆeš
Ezk]™Ik>ic{uek]Þ]f[ HiàuEÑztÆL niRÐic{i>iÄu
Ît[. jIv]«]vinu p>m]«]vien zp]piÄ]nuÔ \p]y
Æeš viviDzptIkÆšuh zptimkšuh, s]x[ztIym]yi
zptiæic{[ \p]xnecy{uÎtiÙUeT evšieÏTuÊuÎu. mnuSY
eû aÍY]«ikvuh Ùokikvum]y `Ù}] \t[ÄRSÆLÄuh
xH]ykm]hviDm]f[ EÑztÆL niRÐic{i>iÄuÎt[.
aEy]dÌ]>u® p}vEt xiE³]>p]E> apo>uSh td]>BxV.
k>yiÙ}]Ê xmuzdÊil mnuSY>]l niRÐiÄeÏT]Ê
~tum>h ep]ÆiÄiTÄuÎuEv] atien EvgÊil ek]Þu
vÎ]Ùuh, `Îu äEgVdxhHityiÙuh,
xhvX>xY zptimy]h tV]
>]ztYup]xEt zpj]xuvI>]h
kZtV] visVm]yuRvYs[nvt[ zpj]ptY]h
xhvX>k]ÙxV>Upiyuh, p>m]«]vum]y aÆyueT
>Uph azpk]>muÔ zptimyil a³k]>mym]y a¡]n
dsyil \p]xiÄuÎu. aÆien \p]xiÄuÎvN zkEmf
xRv{viD e`sV>YÆešyuh zp]piÄuÎu.
xu>Up]h zptim]h viS[®: zpxÎvdEnÑf]h
t]mRc{EyÊ]h zpfEmÊ]h yEjÊ]h vicißEyt[.

303

HiàuDRÐp>icyh
zpxÎm]y muKh, kÉukL |vEy]Tu kUTiy viÿuvieû
mEn]H>m]y vizgHh ~Et], atien pUjiEÄÞt]kuÎu.
vàiÄukyuh A>]DiÄukyuh DY]niÄukyuh ecy{fh
`Î[ 'eetÊi>IyxhHit'yiÙuh,
~HYx[m]nm]tiæ as[m] Bvtu Et tnu®
aÙ}Ey] Bgv]En, vÎ]Ùuh, |o zptimyil `<uÎÔi
yi>uÎ]Ùuh, aEÆÄ[ s>I>m]yt[ |o siÙ]vizgHm]yi
>iÄeÈ `Î[ 'aœRv{EvdÊiÙuh' pryuÎtuEp]eÙ Evd
s]x[ztÆšiÙuh |tiH]xpu>]fÆšiÙuh vizgH]>Dney
xb³ic{ zpm]fÆL EvÞuEv]šmuÞ[. Agms]x[ztm]f[
EÑztniRÐ]fÊiÎ]D]>h, mzßtzß]dikL kUTiEc{RÎ
t]f[ EÑzt]>]Dn]pUj]viD]nÆL, tY]g y¡tlÏ>
>]y B¬jnÆL, xRv{nigm]gmvYUt[pÎ>]y Ac]>YM]R,
visVkRÐzb]ªf>]y siˉikL `Îive>Ù}]h EÑzt
niRÐ]fÊil zpD]n pÜuvHiÄuÎu. EÑztniRÐ]f
sx[ztÆšil
AgmtzßÆšuh
zp]D]nYmRHiÄuÎu.
eevÿvM]>ueT eevK]nxÆšuh eesvM]>ueT k]>f,
k]mik, mkuT]di AgmÆšuh kUT]et v]üus]x[zth aœv]
siˉs]x[zth `eÎ]>u zgÖmuÞ[. m]nx]>h, mymth,
|os]ngu>uEdvpÍti, k]sYpsilph, zpEy]gm²>i, tzß
xmuc{yh, siˉ>øh mutÙ]yv pilÄ]ÙÊuÞ]y zpD]n
zgÖÆš]f[.
Adiyil zpfvÍVniyueT zptIkÊiÙUeTyuh xRv{
vY]pkm]y aùiv]yV]di zpkZtis¬ikšiÙUeTyuh, xU>Y
czà]dizgHÆšiÙUeTyuh |osV>]>]Dn ecy[ti>uÎu. ghg]di
ndikšuh,
asVË]divZÑÆšuh,
zpkZtI>mfIyÆšuh,
304

HiàuDRÐp>icyh
tEp]BUmikšum]y vnÆšuh |osV>]>]DnÄu zpD]nØÙ
Æš]yi k>utiyi>uÎu. zpfvh, xVüikh, zsIczkh,
ztiEk]fh, ST[Ek]fh mutÙ]y aÍY]«ktÊVzpk]s
Æš]y xV>UpÆšiÙUeT |osV>]>]Dnecy{uÎ xzád]y
Æšuh vše> po>]fikm]f[. y¡ku¥ÊieÙ EH]m]ùi
>UpÊil vizgHkˉnyuÞ]yi. aÆien EjY]tiRÙihg]>]
DnyueT AviRB]vEÊ]TukUTi p>m]«]vieû zptIkm]yi
sivÙihgvuh,
p>]s¬imUÙzpkZtiyueT
zptIkm]yi
zptiæ]pIÚvuh AviRBvic{u. pIÚh zpkZtiyuh Ùihgh
pi>uSnum]kuÎu. s¬iyuh sivnuh zpkZtittVzpk]>h
aœv] s>I>s]x[ztzpk]>h niÙvilvÎt]f[ EÑzt
niRÐ]fh. '|dhs>I>h koEßy EÑztmitYBiDIyEt'
A«]v[ |osV>num]efÎriyuk `Î gIt]v]kYh |vieT
zsEÍym]f[.
'EÑzth s>I>zpü]>h' - Edv]ÙyemÎt[ mnuSYs>I>
eÊEÏ]eÙ niRÐiÄeÏÈt[. |osV>eû ti>uvTikšil Ùyi
ÄuÎtinuÔ Ø]nemÎ]f[ Edv]ÙyÊinRËh. atu
Ep]eÙ EÑzteÊ 'Ek]vil' `Î[ zd]viQB]Skšil
pryuÎtiÎRËh '|osV>eû v]xØ]nh' `Î]f[.
mnuSYeû k>c>f]di avyvÆšuh pEWzàiyÆšuh
mEn]buÍYHÜ]>Æšuh EÑzt>UpÊil aTÆiyi>iÄuÎu.
mnuSYjIvitÊil pÙ m]RÅÆL k]fuÎueÞÜiÙuh O>u
p]tyiÙUeT muEÎ]ÈuEp]y]EÙ niþitÙÑYÊieÙÊ]N
x]DiÄU. EÑztEg]pu>ÆLÄ[ OÎiÙDikh v]tiÙukL
\eÞÜiÙuh niþitm]RÅÆšiÙUeT akÊuzpEvsiÄfh.
anß>h xVßh Ñuzdcißkeš bÙiyRÏic{uek]Þu bÙi
pIÚÊiÎumuáil x]¨]hgnmx[k]>h ecy{fh. tuTRÎ[
305

HiàuDRÐp>icyh
mnÓuh
muKvuh
vÙEÊ]Èuti>ic{[
zp]k]>ÊiÙUeT
zpdÑifh evÄfh. |o vÙhevÄÙ]f[ bÙipIÚÊi
nTuÊ[ DVjühBh xUciÏiÄuÎt[. DVjühBÊieÙ pt]k
aßRmuKm]yi
ti>iÇi>iÄuh.
|TtuB]gh
ti>iÇ[
zpdÑifh ecy{uEá]L |osV>Ø]nÙÑYh etÕ]ti>iÄ]
n]f[ vÙEÊ]Èu zsÍiÄuÎt[. |t[ Ey]gs]x[ztÊieû
p>isIÙnm]yuh p>ifmiÄuÎu. pviztm]y mnÓueÞÜiEÙ
zp]f]y]mÊiÎuh ymniym]dikLÄuh zp]p[tiyuÞ]vU.
zptiæ]mURÊiÄu Ey]jic{ v]Hnh jIv]«]vien xUci
ÏiÄuÎu. xd] |osV>zptiæey En]Äiyi>iÄuÎ v]Hn
eÊyuh zptiæ]mURÊiEyyuh \LeÏTuÊiEvfh vÙh
evÄ]N. gRBgZHÊil mUÙØ]nÊu xU>Yevšic{vuh
k]Õuh zpEvsiÄÊÄ v]t]ynÆL |Ù}. n]h kÉTc{u
nilÄuEá]L purEmyuÔet]Îuh k]fuÎiÙ}. b]HYvic]>
Æš]l
mnÓil
O>u
t>h
a³k]>vum]yi>iÄuh.
zsIEk]vil nTturÎu mfin]dEÊ]TukUTi dIp]>]Dn
nTÄuEá]L, |>uL nirÇ gRBgZHÊil |osV>dRsnh
\Þ]kuÎu. n]h nÐilÊeÎ anuBveÏTuEÊÞt]y
|osV>]nuBUtiyueT
b]HYdRsnm]fit[.
~et]Îuh
|osV>]RÏfbuÍY] ecy{fh, |osV>Îu niEvdic{iÈ[ Bgvd[
zpx]dm]yi BÑiÄfh `ÎivyueT b]HYxUcnkš]f[
niEvdY]di cTÆukL.
eevdikk]ÙÊ[
y¡ku¥Æšuh
y]gs]Ùkšuh
niRÐic{i>uÎ visVkRÐzb]ªf>ueT p>á>y]f[ EÑzt
siˉikš]y ØptikL. EÑztÊiÎkÊuh p>ix>ÆšiÙuh
jnÆL `Æien ep>um]rfemÎ[ avR kRsnm]yi
niREÌsic{iÈuÞ[. ztik>fsuÍiEy]TukUTiEvfh EÑztÊin
306

HiàuDRÐp>icyh
kÊu
zpEvsiÄuv]N.
EÑztp>ix>Ê[
niþit
p>iDiÄkÊ[ kuTuhbm]yi vxiÄukEy] vY]p]>]dikL
nTÊukEy] p]TiÙ}. jIvitÊil ÙBiÄuÎ \lkZ¨x]Dn
Æšuh xá]dYÆšuh xmud]ynMey Ù]Ä]Äi |osV>nu
xmRÏiÄfh. EÑzt]>]DnyueT \EÌsÆšieÙ]Î[ y¡h,
tY]gh p>isIÙiÄuky]f[. pZœVi, Ak]sh, v]yu, aùi,
jÙh `ÎivyueT zptIkÆš]yi g³h, puS[ph, DUph,dIph,
eenEvdYh `Îiv yœ]zkmh Bgv]n[ xmRÏic{uek]Þ[
tY]gh sIÙiÄuÎu.
pUj]zkmÊieÙ |o tY]gB]vh p>mk]æyil `Êu
Ît[ kRÏU>]>]DnEy]TukUTiy]f[. tY]gÊieû zptIkm]y
mÕu A>]DnkšieÙÙ}]h `eßÜiÙuh avEsSiÄuÎuÞ[.
`Î]l kRÏU>h \<iÇuk<iÇ]l OÎuh avEsSiÄu
ÎiÙ}. xRv{xVxmRÏfÊieûyuh p>ipURÉ]HÜ]>tY]g
Êieûyuh \ÊmzptIkm]f[ kRÏU>dIph.
Bgv]N zsIkZÿN p>mB¬n]y \ÍvE>]T[ EÑzt]>]
DneyÏÕi \pEdsiÄuÎ kUÈÊil |Æen a>uL ecy{uÎu.
"Evd]gmÆšil `eÎ pUjiÄ]nuÔ zkmÆeš bHuviD
m]yi viü>ic{i>iÄuÎu. avyil evc{[ zpiymuÔ ~etÜiÙuh
O>u xzád]yeÊ xVIk>ic{[ `eÎ pUjiÄuÎvRÄ[ e`Hik
m]yuh p]>ztikm]yumuÔ EzsyÓukL ÙBiÄuÎu. PÙk]mn
Ey]eT pUjiÄuÎvn[ aBI¨PÙh `ÎilniÎu ÙBiÄuÎu".
mdRc{]h xhzptiæ]pY mài>h k]>Eyd[ dZ™h
puS[Ep]dY]nY]ni >mY]fi pUj]y]Ezt]Xv]zsit]N
(B]gvth 9.27.50)
307

HiàuDRÐp>icyh
EÑzth niRÐic{[ atil `eû vizgHh zptiæic{[ pUj]
Ey]gYÆš]y puS[pÆšuÔ mEn]¡Æš]y pUEß]ÈÆ
ešyuh nitYpUj, viEsSpUj, pufYk]ÙÆšil \Xvh
`ÎivÄ]vsYm]y zdvYEÊyuh EÑztÆLÄ]yi xmRÏi
ÄuÎt[ \Êmm]kuÎu.
kRÊuþ x]>EœREHEt]>nuEm]dituE>v c
kRÐf]h B]gin® EzptY BUEy] BUyxi tt[PÙh
(B]gvth 9.27.55)
ecy{uÎvÎuh ecy{iÄuÎvnuh ecy{uÎtil xEß]Si
ÄuÎvnuh zptiæ]dikšil Ae>Ù}]h ~Ettu t>Êil
B]gB]Äukš]kuÎuEv] avReÄ]eÄyuh attieû PÙh
xiÍiÄuÎu.
m]Emv een>EpEÑf B¬iEy]Egn viàti
B¬iEy]gh x ÙBEt ~vh y® pUjEyt m]h
(B]gvth 9.27.53)
yœ]viDi
pUjecy{uÎvn[
B¬iEy]gh
xiÍiÄuh.
niS[k]mm]y B¬iEy]gÊ]l `eÎ ÙBiÄuÎu; mXV>Up
n]yi BviÄuÎu.
y® xVdÊ]h pee>RdÊ]h H>Et xu>vizpEy]®
vZÊIh x j]yet viQ[Bug[ vRS]f]myut]yuth
(B]gvth 9.27.54)
EÑztk]>YÆLÄ[ O>iÄl mÕuÔvE>] t]N tEÎEy]
xmRÏic{ xVÊien tniEÄ] teû b³umizt]dikLEÄ]

308

HiàuDRÐp>icyh
EvÞi \pEy]geÏTuÊ]N \dYmiÄuÎvN aEnk]yi>h
xhvX>h mÙÊieÙ kZmiy]yi jnic{u ek]Þi>iÄuh.
EdV ~v zbªEf] >UEp mURÊh c]mURÊEmv c.
"zbªÊiÎ[ x]k]>ni>]k]>BvÆL \Þ[" `Î bZHd]
>fYkvcnzpk]>h zbªÊieû mURÊm]y Ak]>m]f[
zppWh. A Ak]>Êieû, s>I>Êieû, zptIkm]f[
EÑztvizgHh. at[ avY¬h, vY¬]vY¬h, vY¬h
`ÎiÆen mUÎu viDÊiÙuÞ[. av teÎ acÙh,
cÙ]cÙh, cÙh `ÎI mUÎu vk EBdÆš]yi zptiæiÄ
eÏÈi>iÄuÎu. |o zptimkL teÎ kZÿsiÙ, EÙ]Hh, >øh,
kTusRÄ>Ey]gh, m>h, mÉ[, cizth, mn®kˉith `ÎiÆen
`ÈuviDmuÞ[.
s]x[ztIypUj]viDikEš]Tu
kUTiy]f[
O]E>]Îuh
zptiæic{[
nitYnid]>]DnkL
nTÊuÎt[.
zptiæ]mURÊiyueT vkEBdmnux>ic{[ pUj]zkmÊiÎu ciÙ
vYtY]xÆL \Þ]yi>iÄ]emÜiÙuh moÙikm]y \EÌsÆL
OÎuteÎy]f[. EÑztniRÐ]fÊieûyuh vizgHzptiæ
yueTyuh b]HY]BYß>tÊVÆEšÏÕi všE>yDikh mnÓi
Ù]Äuv]nuh pÚiÄ]numuÞ[. \d]H>fÊiÎ[ nIÙnirmuÔ
kZSfsiÙyieÙßin]f[ vizgHh niRÐiÄuÎt[? xRv{
vY]pktVmuÔ Ak]sÊiÎuh xmuzdÊiÎuh mÕuh nIÙnirh
klÏiÄuÎetßuek]Þ[?
|Ê>h
ji¡]xuÄLÄ[
xm]D]nm>ušuÎt]f[ vizgHniRÐ]fs]x[zth. nIÙvRÉ
>]y zsI>]m-zsIkZÿ]di avt]>pu>uSM]RÄuh mÕu Edvt
kLÄuh xV>UpDY]nmzßÆšuÞ[. avÄnuxZtm]yi Edv
zptimkL niRÐiÄuÎu. EÑztv]tiÙiÙuh zp]k]>ÊiÙuh
mÕuh niRÐic{i>iÄuÎ siˉÆšil as}IÙm]ytuh Ø]nh
piTic{i>iÄuÎetßuek]Þ[?
mnuSYs>i>Êil
muKvuh
309

HiàuDRÐp>icyh
pZæB]gvumuÞ[. zpkZtiyil nÙ}tuh tIytuh k]fuÎu. |o
>ÞvØkšuh p]RsVvRÊikš]f[. OÎukUT]et mÕtiÙ}.
jugup[x]vHm]ytien
En]Äi
duRv{ik]>ÆL
ÄDInn]k]et |osV>xÎiDiyiEÙÄuecÙ}]N tÄ mn®
pkVt vÎv>]f[ |osV>B¬R. as}IÙm]y OÎien kÞu
arc{unilÄ]et pviztvuh \lkZævum]y ÙÑYØ]n
EÊÄ[ Ep]kuv]N x]DiÄfh. pieÎ dZ¨iEd]SmuÞ]
k]ti>iÄ]nuh EÑztÆšiÙiv AvsYm]efÎ[ EÑztsiˉi
kL
pryuÎu.
tÎiÙuÔ
as}IÙÊilniÎ[
t]N
`ztEÊ]šh muEÎriyi>iÄuÎuevÎ[ EdvxÎiDiyilniÎ[
A«p>IÑfh nTÊuÎtiÎuh |o t]ft>h siˉÆL
ek]ÞuEÌsiÄuÎuÞ[.
DRÐs]x[ztÆšil xp[tRSim]e>ÏÕi vRÉic{iÈuÞ[.
ave> Ent]v[, \p]ÍY]yN, tÊVcißkN, kÙ]k]>N
aœv] vidV]N, zpkZtip>iEs]DkN, B¬N, kRÐi `Îi
Æen ~<uEg]ztÆš]yi k>ut]h. |vyiEÙetÜiÙuem]Îi
ÙUeT Evfh \d[gti zp]piÄuv]N. |o xp[tRSitÊVh
teÎ cu>uÄÊil B¬N, kRÐi, Ey]gi, ¡]ni `ÎI
n]Ùu Ey]gm]RÅÆšiÙ]yi vRÉic{i>iÄuÎu. EÑEzt]p]
xnyiÙUeT |o n]Ùu jnviB]gÆLÄuh \t[kRSmu
Þ]kuÎu. vizgH]>]DnyiÙUeT A«]nuBUti EnTiy
axhKYh
mH]«]ÄšuÞ[.
|Ä<iÇ
nUÕ]Þukšil
A<V]Rm]R, n]ynM]R, nßn]R, >]md]xN, n]>]yfBÈti>i
`ÎiÆen `ÉmÕ B¬M]>ueT jIvit]nuBvÆL nÐueT
muÎiÙuÞ[.
yug]vt]>pu>uSn]y
zsI>]mkZÿEdvN
EÑEzt]p]xnyiÙUeT p>mpdh zp]pic{u. B]>tnEv]Ë]n
kn]y zsIviEvk]nàxV]mikšueT mHÊ]y jIvitÊieÙ
310

HiàuDRÐp>icyh
zpD]neÏÈ mUÎu p>ivRÊnÆL dÑiEfsV>h, knY]
kum]>i, k]s[mIR `ÎI mUÎu EdvIEÑztÆšil evc{]f[
xhBvic{t[.
"vizgH]>]Dnyil
aßRÙInmyi>iÄuÎ
mHttVeÊ w]N bHum]niÄuÎu. at[ mnuSYvRÅeÊ
\yRÊuv]N vše> xH]yic{iÈuÞ[. nÐueT pufYBUmiey
p>ip]vnm]ÄieÄ]Þi>iÄuÎ ni>vDi pufYEÑztÆeš
jIvtY]gh ecy[tuh xh>ÑiÄuv]nuÔ s¬i `niÄuÞ]
kfemÎ]f[ w]N AzgHiÄiÎt[" `Î]f[ mH]«]
g]³i pryuÎt[.
EÑEzt]p]xnyil s]ßiÄ]>nuh BjnÄ]>uh >Þu
muKYGTkÆš]f[. s]ßiÄ]>N `ztEÊ]šh xd]c]>
xáÎnuh, pUj]viD]nÆšil vYut[pÎnuh mzß]nuæ]n
ni>tnum]yi>iÄuÎu, BjnÄ]>ueT pviztm]y xÜˉÆšuh
ep>um]ÕÆšuh \EÌssuÍiyuh `ztEÊ]šh tY]gpURÉm]yi
>iÄuÎu `Îtinnux>ic{[ EÑztÊieÙ eectnYs¬iyuh
vRÍic{i>iÄuh. pURv{ikM]>]y x´nÆšueT |osV>]RÏf
buÍiyueTyuh tY]gÊieûyuh zptiPÙnm]f[ |Îu k]f
eÏTuÎ mH]EÑztÆL. HiàuÄLÄ[ |TÄ]ÙÊuÞ]y
aD®ptnh EÑztB>f]dik]>YÆešyuh b]Dic{u. t]šh
etÕiy jIvitÊilniÎ[ D]RÐikB]vm]kuÎEt]eT xV]RË
mtikšueT viÙ]x>hgm]yiÊIRÎ EÑztÆeš avgfi
Äuv]nuh tuTÆi. |oyvx>ÊiÙ]f[ xV]mi dy]àx>xVti
yuh >]hEm]HN r]yiyuh mÕuh vizgH>]DnÄu Ene>
vimuKt k]Èiyt[. viEds]zkmfÆš]l nsiÏiÄeÏÈ \Ê>
B]>tEÑztÆL kÞ[ mnÓu mTuÊi>uÎvR dÑifB]>t
ÊieÙ \Ît Eg]pu>Æšuh siˉÆšuh k]EfÞt]yi>uÎu.

311

HiàuDRÐp>icyh
vizgH]>]DnEy pu¢iÄuÎ |t>mtØ>uh O>u viDÊi
ÙeÙ}Üil meÕ]>uviDÊil vizgH]>]Dk>]kuÎu.
AÍY]«iEk]Îtiy]f[ EÑEzt]p]xnyueT Aß>i
Ek]EÌsemÜil, e`HiEk]t[kRS[Êieû Ekzàvuh EÑzt
Æš]yi>uÎu. O]E>] EÑztÊiEn]Tumnub³ic{[ `Ù}]
kÙ]vidYkšuh všRÎu vikxic{i>uÎt]yi k]f]h. Evdp]Ú
s]ÙkL mutÙ]yv EÑztÊfÙiÙ]f[ aBivZÍi zp]pic{i
>uÎt[. EÑztÊiÎucuÕuh suÍjÙxáURÉm]y puS[k>fi
kšuh xug³xuEs]BitÆš]y pUÜ]vnÆšuh \Þ]yi>uÎu.
EÑztÊieÙ b]HY]BYß>pvizttÄuh eectnYÊiÎuh
anukUÙm]h viDh DRÐØ]pnÆL nTÊukyuh ecy[ti
>uÎu.
EÑztB>f]Dik]>ikL, s]ßiÄ]R, k<kÄ]R, BjnÄ]R
`Îive>Ù}]h k]EÙ]citvuh DRÐ]nukUÙvum]y >Itiyil
xmuÍ>iÄeÏÈ]EÙ EÑztÆL jnEÑmk>Æš]yi BviÄU.
`ÜiÙuh ~tu p>itØitiyiÙuh EÑztÆšueT m]H]«Y
ÊiÎuh moÙikttVÆLÄuh y]et]>u H]niyuh g}]niyuh
\Þ]k]N Ep]kuÎiÙ}. `ßu ek]eÞÎ]l xtYDRÐ]di
kšueT m]RÅÊil A«tY]gh ecy[t m]munim]>ueT
AØ]nEkzàÆš]y EÑztÆL O]E>] AÍY]«iks¬i
EkzàÆš]f[. xRv{vY]pkn]y |osV>eû eectnYEkzà
Æš]fv. mUÙs¬iyueT |o EkzàÆšiÙUeT Evfh
|osV>Eb]DmuÞ]v]N. jÙ]hsh `Ù}]yiTÊumueÞÜiÙuh
Ek]>iÄuTiÄuv]N ku<ic{ kifÕieÙ jÙh Evfh. psuvieû
s>I>ÊieÙ p]l kereÎTuÏ]N muÙÄ]áuEvfh. atu
Ep]eÙ bHujnHitÊinuh EÑmÊinuh A«suÍiÄuh,
EÑztÆL `eÎÎuh atYß]EpÑitÆš]yi
niÙ
312

HiàuDRÐp>icyh
ek]ÔuÎu. B]>tEdsÊieû, Hiàuxmud]yÊieû aBim]n
Ekzàm]f[ EÑzth.

313

HiàuDRÐp>icyh

39. tIRËvuh tIRË]Tnvuh
mEn]v]Ä]yÆšueT vY]p>Ê]l \Þ]vuÎ p]pv]xn
kšuh
m]ÙinYÆšuh
niRÐ]R´nh
ecy{eÏTuÎEttu
ek]Þ]Ef] atien tIRËemÎu pryuÎu. vY]k>f
s]x[ztzpk]>h 'tZ'D]tuvil 'œ' zptYyh EcRÎu 'tIRË
sémuÞ]yi. ~tuek]Þ[ t>fh ecy{EÏTuÎuEv] at[
tIRËh. p]p]dikšilniÎu k>kkyr]N xH]yiÄuÎt]
ft[. 't>ti p]p]dikh yx[m]t['. neÐ pvizt>]Äi
p>mpu>uS]RËÊiÎu p]ztÆš]ÄuÎ tIRËÊiÎ[ 'mUÎu
vüuÄšueT zp]p[ti' `Îuh aRËmuÞ[. DRÐh, aRËh,
k]mh, Em]Ñh `ÎI pu>uS]RËÆšil aRË(Dn)Êinu
EvÞi tIRË]Tnh ecy{>uetÎuÞ[. DRÐh, k]mh, Em]Ñh
|v mUÎuh tIRË]Tkeû Ey]gYtynux>ic{[ xiÍiÄuh.
tIRËBUmiy]y B]>tÊil tIRË]Tnvuh p>á>]gt
m]kuÎu. EÙ]kemÆuh tIRËØ]nÆšuÞ]k]emÜiÙuh
BUm¥ÙÊieû tIRËØÙm]yi B]>th zpEs]BiÄuÎu.
g]yßi Edv]® kiÙ gItk]ni
DnY]üu Ey B]>tBUmiB]Eg
xVRÅ]pvRÅxY c EHtuBUEt
Bvßi BUy® pu>uS]® xu>tV]t[
zpBv]dd[But]d[BUEm® xÙiÙxY c Etjx]
p>izgH]N munIn]h c tIRË]n]h pufYt] mt]
zty]f]mpi EÙ]k]n]h tIRËh mÍYmud]HZth
j]hbEv B]>th vRSh tIRËh ezetEÙ]kYvizsuth
kRÐBUmi>Yt® puzth tx[m]ÊIRËh tducYEt'.
314

HiàuDRÐp>icyh
|tY]di pu>]fv]kYÆšnux>ic{[ kRÐBUmiyuh pufY
BUmiyum]y B]>th mUÎuEÙ]kÆšueTyuh tIRËØÙm]f[.
t]pxVikL, avt]>pu>uSM]R, xiÍM]R, Ey]gikL
mutÙ]y pufY]«]ÄšueT jMØÙm]y |o tY]gBUmiyieÙ
ndikšuh
mÙkšuh
vnÆšuh
EÑztÆšuh
`Ù}]h
tIRËØ]nÆš]f[. eedvh, Axu>h, ARSh, m]nuSh
`ÎiÆen n]Ùu viDh tIRËÆL mUÎ> Ek]TiyiÙDik
muÔt]yi 'p«pu>]f'Êil vRÉic{i>iÄuÎu. m]nuS
tIRËÊilteÎ B¬itIRËh, gu>utIRËh, m]tZtIRœh,
pitZtIRËh `ÎI viB]gÆšuÞ[. |veyÙ}]h kUTi jhgmh,
m]nxh, Ø]v>h `ÎiÆen mUÎ]yi t>h ti>iÄ]h.
zbª¡]nikšuh Eg]Äšuh jhgmtIRËÊileÏTuÎu.
xtYh, Ñm, smh, dy, d]nh, AR´vh, xEß]Sh,
zbªc>Yh, ¡]nh, eeD>Yh, tpxY mutÙ]y xd[gufÆL
m]nxtIRËÊileÏTuh. Ø]v>tIRËm]keÈ ndikL,
xE>]v>ÆL, pviztvZÑÆL, a>fYÆL, pufYpu>ikL,
xmuzdh mutÙ]yvy]kuÎu.
ÙÜmutl eekÙ]xh ve>, g]³]>h (aP[g]niØ]N)
mutl zbªEdsh (bRÐ) ve> 51 s¬i pIÚÆL;
knY]kum]>i mutl bd>i ve> 51 xiÍEÑztÆL, dV]>k],
bd>In]œh, jgÎœpu>i, >]EmsV>h `ÎI n]Ùu D]mÆL;
k]sI, k]WI, m]y]pu>i (H>idV]>h), aEy]ÍY, dV]>]vti,
mœu>, avßik(\ee´yiN) `ÎI xp[tpu>ikL; ghg,
ymun, Eg]d]v>i, x>xVti, k]Ev>i, nRÐd], xi³u `ÎI
xp[tndikL; m]nx], biàu, n]>]yf, puS[k>]di
pWxE>]v>ÆL; d¥k, eex³v, puS[k>h, eenmiS]di
nv]>fYÆL; \Ê>k]simutl etÜsi ve> pWk]sikL;
315

HiàuDRÐp>icyh
Edvzpy]g,
gy,
>]EmsV>h
mutÙ]y
60l
p>h
zs]ÍØÙÆL; kuhBEmšyuh aRÍEmšyuh nTÄuÎ zpy]g,
ku>uEÑzth, am>n]œh, jV]Ù]muKI, H>idV]>h, puS[k>h,
kuhBEk]fh mutÙ]y EmšØÙÆL; k]WNghg mutl
p]pn]shve>yuÔ anvDi jÙD]>kL; Q]R´iÙihg[
mutl m>utV]mÙve>yuÔ guH]EÑztÆL; Dvšgi>i mutl
mEHzàgi>i ve> anvDi gi>isZhgÆL; >]mkZÿbuÍ]di
avt]>ÆšueT
jMBUmikL; xp[tghgkL,
ctuRÌs
zpy]gkL, sÜ]>>]m]nuj]di Ac]>YpIÚÆL, knY]kum]>i
mutl
k]s[mI>h ve>yuÔ mH]EÑztÆL, ndIxmuzd
xhgmØ]nÆL `ÎiÆen axhKYh tIRËØÙÆšuÞ[
tiRË]Tnh ecy{uv]N. aKiÙB]>t]TiØ]nÊiÙ]fiv
p>igfiÄeÏTuÎt[. Ek>šÊil ek]ÈiyUR, sb>imÙ
mutÙ]y pufYEÑztÆšieÙÎEp]eÙ AÞieÙ]>iÄeÙ
ÜiÙuh ÙEÑ]pÙÑh jnÆeš AkRSiÄuÎ pufY
ØÙÆL O]E>] zpEdsÊiÙuh evEv{eryuÞ[. ~tu
zpEdsÊuk]>n]y Hiàuvinuh aveyÙ}]h pviztvuh
A>]ÍYvum]kuÎu.
zp]cInk]ÙÊ[
äSikšuh
zbª¡]nikšumuLeÏÈ
A>YxmUHh
tIRË]TnÊil
azggfY>]yi>uÎt]yi
Ä]f]h. zpzvjY]zvtemTuÊ[ p>izv]jk>]yi Eds]Tnh
ecy{uÎve> aBivàY>]yi bHum]niÄuÎ xzád]yh vše>
p<ÄmuÔt]f[. |Æen xW>iÄuÎ pufY]«]Äeš
m]RÅdRÒk>]yi kÞuek]Þ]f[ HiàueevsY viB]gh
EdsviEdsÆšil xW>ic{[ vY]p]>h nTÊiyi>uÎt[.
tIRËØ]nÆeš
p>i>ÑiÄuÎtiÙuh
tIRË]Tke>
xàREB]cith xH]yiÄuÎtiÙuh avR muÎiÈuniÎi>uÎu.
316

HiàuDRÐp>icyh
jÙØÙv]yuy]nÆL
\Þ]yi>uÎ
k]ÙGÈÆšiÙuh
tIRË]Tnh ecy{uÎvN nTÎu teÎ xW>ic{i>uÎu.
aÊ>h v]HnÆšiÙ}]ti>uÎ k<iÇ 2000 vRSÆšiÙuh
tIRË]TnÊinuh muTÄmuÞ]yiÈiÙ}. xÎY]xim]R x]>xVt
dVigVijyh x]Dic{i>uÎtuh dsn]mixÎY]xim]R p>izv]jk
>]yi n]Ùu D]mÆšil tIRË]Tnh ecy[ti>uÎtuh
zsIsÜ>Bgvt[p]dR tuTÆiy Ac]>YM]>uh eejnbuÍ
M]>uh AExtuHim]cÙh xW>ic{[ DRÐzpc]>h ecy[ti>u
Îtuh v]Hnxok>YÆeš]Îuh kUT]ety]fEÙ}]. >]EmsV>h
mutl am>n]œh ve> pÙ tIRËØ]nÆšil kUTuÎ
váic{ 'Emš' (tIRËØÙxEКnh) kšil viEds xW]>i
kšuh xhb³ic{i>uÎu. avieT xÎYxiEzsæM] >ueT
EntZtVÊil x]hx[k]>ikvuh D]RÐikvum]y k]>Y ÆL
m]ztmÙ} x]mUHikvuh >]jnItip>vum]y viSyÆšuh
cRc{ecy[tu tI>um]nemTuÊi>uÎu. pÙ EvSÆšuh B]S
kšuh aÎvRÄu zps[nmÙ}]yi>uÎu. B]S]m]DYmm]yi aÎ[
xhx[kZtEm] xhx[kZtbHumUÙm]y HiàiEy] \pEy]gi
c{i>uÎt]yi Ä]f]h. atriÇi>iÄuÎt[ `Ù}]v>uh
aBim]nk>m]yi k>utiyi>uÎu.
mH]B]>tk]ÙÊiÎu
muáuteÎ
'DRÐEÑzt'emÎ
Ep>il zpxiÍm]yi>uÎ ku>uEÑztvuh, vi³YHim]Ù]y
eekÙ]x]di
pRv{tÆšuh
eenmis]>fYh,
ciztkUTh,
äSIEksh
mutÙ]y
pufYØÙÆšuh,
ghg]ymun]di
ndikšuh
knY]kum]>i,
ghg]x]g>h
mutÙ]y
xmuzdtiRËÆšuh zpD]ntIRË]TnEkzàÆš]yi>uÎu.
"|mh Em ghEg ymuEn x>xVti",
"xp[t]Ep] EdvI® xu>]f] amZ¬]
317

HiàuDRÐp>icyh
y]Bi® xi³umt> |zàpURBit["
|tY]di äEgVdmzßÆšuh 'nmüIRË]y c kuÙY]y c
nm®'

suk}yjuREv{dmzßvuh
tIRËm]H«YeÊ
zpkIRÊiÄuÎvy]f[.
Ey tIRË]ni zpc>ßi xZk]Hü] niSÜif®
EtS]h xHzxEy]jEn¸v DnV]ni tMxi.'
(suk}yjuREv{dh 16.61)
xVk>Æšil pink]di AyuDÆEšßi
Et]ruh xW>ic{[ DRÐzpc]>h ecy{uÎ
tIRËExvk>]yneÐ anuzgHiÄum]r]keÈ.

tIRËÆL
>uzdBgv]N,

tIReeËü>ßi zpvEt] mHI>iti
y¡kZt® xukZEt] Eyn yßi
azt]dDu>Yjm]n]y EÙ]kh
diEs] BUt]ni ydkˉyß
(aœRv{Evdh 18447)
`zpk]>h
y¡h
ecy{uÎ
yjm]nN
|ovk
xlÄRÐÆš]l p]pmÕ[ pufYEÙ]kÆeš zp]piÄuÎuEv]
azpk]>h tIRË]Tnh ecy{uÎ tIRËxW]>i tIRËÆL
muEKn
a¡]nÊilniÎuh
ApÊukšilniÎuh
viEm]cit>]yi pufYEÙ]kÆeš zp]piÄuÎu.
muNprÇ Ø]v>tIRËÆešÄUT]et m]nx'tIRË
eÊÏÕiyuh nÐueT DRÐs]x[ztÆL \oÎiÏÇiÈuÞ[. 'mn
~v mnuSY]f]h k]>fh b³Em]ÑEy]®'. mnÓ]f[
mnuSYeû b³Em]ÑÆLÄu k]>fh. 'yd[B]vyti td[
318

HiàuDRÐp>icyh
Bvti' `Æien B]viÄuÎuEv] aÆien BviÄuÎu.
atin]l EÑztÆšiÙuh tIRËÆšiÙuh Ep]kuÎvR nM
EvfemÎueÞÜil
xd[B]vnkšil
teÎ
mu<ukfh.
xhymemÎ tIRËGÈvuh, xtYemÎ jÙvuh, sIÙemÎ
k>yuh,
dyeyÎO]švumuÔ
A«ndIjÙÊil
EH
yuDiæi>, nI muÆiÄušiÄuk.
A«] ndI xhympufYtIRË]
xEtY]dk] sIÙtT] dEy]RÐi®
tzt]vg]Hh ku>u p]¥upuzt
n v]>if] suÍYti c]ß>]«].
`Î[ zsI EvdvY]x>uh, 'tIRËh p>h kih xVmEn]
visuÍh' (xVmnÓieû suÍiy]f[ p>mtIRËh) `Î[
zsIsÜ>nuh.
xtYh tIRËh Ñm] tIRËh tIRËmizàiynizgH®
xRv{BUtdy] tIRËh tIRËh c zpiyv]dit]
¡]nh tIRËh tpüIRËh kœith tIRËxp[tkh
`Î[ 'x[kàpu>]f'vuh
'm]nxh ý]nh viÿucißnh' (Bgvc{ißnh teÎ y]f[
m]nxiký]nh) `Î[ x[mZtiyuh m]nxtIRË eÊÏÕi
vRÉic{iÈuÞ[. xtYh, Ñm, |zàiyxhymh, BUtdy, zpiy
vcnh, ¡]nh, tpÓ[ |vEy<uh m]nxtIRËÆ š]kuÎu.
tIRËjÙÊil s>I>eÊ muÄuÎtuek]Þum]zth tIRË
ý]nm]vukyieÙ}Î]fitieû
t]ˉ>Yh.
b]HYsuÍiEy]
eT]Ïh Aß>iksuÍiyumuÞ]vueÎÜiEÙ tIRË]Tnm]vU.

319

HiàuDRÐp>icyh
mn®suÍiEy]TukUTi
|osV>gufkIRÊnni>t>]yi
xW>iÄuÎ pufY]«]ÄšueT mnÓin[ tIRËmHÊV
muÔtin]Ù]f[ av>ueT xáRÄvuh kZp]kT]Ñvuh
anuzgHvuh ek]Þ[ mÕuÔv>ueT jIviEt]Í]>fh x]Di
ÄuÎt[. |o xd[gufÆL |Ù}]ÊvR atuÞ]v]n]yi
tIRË]Tnh nTÊfh. v]HnÆšil xW>ic{uh nTÎuh
tIRË]Tnh nTÊuÎvRÄ[ ÙBiÄuÎ anuBv¡]nÆLÄ[
vše> aß>muÞ[. O>u ØÙÊuniÎuh meÕ]>uØÙEÊÄ[
nTÎuEp]kuEá]L pÙ xVB]vÄ]>um]y jnÆšum]yi
xáRÄvuh, ~k]ßv]xikš]y Ey]gikšueT dRsnvuh,
zpkZtidZsYÆšuh yœ]RËm]ynuBveÏTuÎu. m]nxikm]y
xmtuÙn]vØÄuh,
xtY¡]n]dy]di
gufÆLÄuh
atu EHtuv]yi BviÄuÎu. "yœ]RËm]y vidY]BY]x
emÎt[ nÐiÙuÔ ~Õvuh nÙ} ahseÊ vikxiÏiÄuk
y]f[. m]nvxmud]yEÊÄ]L mHÊ]y meÕ]>u xRv{
kÙ]s]ÙyiÙ}" `Î Ap[tvcnÊieû ep]>uL tIRË]Tn
ttVÊiÙuh aTÆiyi>iÄuÎu.
muá[ tIRË]TnÄ]RÄ[ vizsmÊiÎuh BÑfÊiÎuh
mÕuh EvÞ vYvØkL >]j]ÄM]R ecy[tu ek]TuÊi>u
Îtin[ ni>vDi dZ¨]ßÆšuh c>iztE>Kkšuh \Þ[. kUT]et
tIRË]Tke> xVIk>ic{u xlÄ>iÄuv]N O]E>] gZHØnuh
xxEß]Sh ty{]r]yi>uÎu. x]Dux´nxáRÄÊ]l
teû xß]nÆL nÎ]vuemÎ vic]>h m]t]pit]ÄLÄu
Þ]yi>uÎu.
x]DUn]h dRsnh pufYh tIRËBUt] Hi x]Dv®
tIRËh PÙti k]EÙn xdY® x]Duxm]gm®
320

HiàuDRÐp>icyh
x]Dux´nÆšueT dRsnh vše> pviztm]kuÎu. avR
xW>iÄuÎ tIRË>UpÆš]f[. tIRËØm]keÈ aEÆ]Èu
ecÙ}uÎv>ueT mn®pkVtyuh k]ÙxVB]vvumnux>ic{[ PÙh
nlkuÎu. `Î]l pufY«]Äš]y x]DuÄšueT xm]gmh
ek]Þu t]nuh teû gZHvuh tt[Ñfh pviztm]kuÎu.
atuEp]eÙ jhgmtIRËÆšil m]t]v[, pit]v[, gu>u,
B]>Y, BRÊ]v[ `ÎivRÄuh yœ]zkmh muKYtVmuÞ[. |v
eyÙ}]h
D]RÐikb³Êieûyuh
xd[gufÆšueTyuh
aTiØ]nÊiÙ]f[ ep]tuEv ahgIk>iÄeÏÈiÈuÔt[.
n]üi m]tZxmh tIRËh puzt]f]h c pitu® xmh
siSY]f]h p>mh pufYh DRÐ>Uph xn]tnh
p>h tIRËh p>h ¡]nh zptYÑPÙd]ykh"
puztM]RÄu m]t]pit]ÄM]>uh siSYRÄu gu>uvuh
aÄ]>fÆš]l tIRËÆš]kuÎuevÎ[ DRÐxU¬ÆL
evšieÏTuÊuÎuevÎuÞ[. atuEp]eÙ B]>YÄu BRÊ]vuh
BRÊ]viÎu B]>Yyuh tIRËm]yiÊI>ÊÄviDh p>¾>
D]>fEy]eT DRÐÊiÙuh xd]c]>ÊiÙuh aEnY]nYh
Ey]jic{u zpvRÊiÄfemÎuÞ[. DRÐniæm]y kuTuhb
ÊiEÙ yœ]RËxEß]Svuh e`sV>Yvuh niÙnilÄU. Ep>uh
ep>umyuh pfvumieÙ}ÜiÙuh av>il niÎ[ xßu¨iyuh
xm]D]nvuh pk>]N jnÆL ek]tiÄuh. aÊ>h Bvn
Æeš B>iÄuÎt[ Bgv]n]f[.
kœ] B]gvtxY]pi nitYh Bvti yd[ gZEH
td[ gZHh tIRË>Uph Hi vxt]h p]pn]snh.

321

HiàuDRÐp>icyh
xd] Bgvt[kœ]kœnvuh, xd[B]vÆšuh kuTiek]ÔuÎ
Bvnvuh tIRËm]f[. atil vxiÄuÎv>ueT p]pemÙ}]
mkÎ[ mhgšmuÞ]kuÎu.
xß]nÆL xd]c]>tt[p>>]yi>iÄfemÜil a¢nÐ
m]>uh xd]c]>B]vmuÞ]yi>iÄfh. kuÈikL x³YÄ[ n]mh
jpiÄfemÎ[ AzgHmueÞÜil a¢nÐm]>uh aÆien
anuæiÄuÎv>]yi>iÄfh.
kuÈikeš

>]mn]mh
ec]Ù}]N aÐ Ezp>iÏiÄuEá]L avRÄu p>IÑyueÞÎu
prÇu viÙÄuÎ a¢nuh kuÈikeš xinim mutÙ]yvÄu
kUÈieÄ]ÞuEp]kuÎ aÐyuh, siSYen bIQi v]Æ]N
prÇyÄuÎ
gu>uvuh,
OÊuvÙiÄ]et
etEÄ]Èuh
vTEÄ]Èuh vÙiÄuÎ vÞiÄ]škeš EÏ]eÙ jIvit]dRs
Êil ep]>uÊmiÙ}]Ê B]>Y]BRÊ]ÄM]>uh tIRËØ]nI
y>]v]Êtil aÛuteÏT]niÙ}.
EvEdtiH]xpu>]fÆL x[mZti, tIRËzpk]s]di zgÖ
ÆL |vyil tIRË]TnviDikešÏÕi zptip]dic{iÈuÞ[.
tIRËy]ztÄ[ `Ù}]vRÄuh aDik]>mueÞÜiÙuh atiEû
t]y niymÆL anux>iÄuÎv>]yi>iÄfh. y]ztti>iÄu
ÎtiÎumuá[
viEsSpUj,
EH]mh,
d]nh
mutÙ]yv
ecy{uÎtuEp]eÙ tIRËy]zt xm]pic{u mTÆuEá]<uh av
nTÊfh. O]E>] tIRËEkzàÊiÙuh av>v>ueT EsSi
Ep]eÙ viDizpk]>h zvth, ý]nh, dRsnh, pUj, aRc{n,
jph, zs]Íh, d]nh `Îiv anuæiÄfh. tIRËy]zt
\Ù}]xy]ztyeÙ}Î O]RÐEvfh. teû xuKÊiÎuEvÞi
anY>ueT xuKxok>YÆeš ekTuÊukEy] tIRË]Tn
EkzàÊil viEn]dÊiÎuEvÞi m]ztmuÔ p>ipTikL
nTÊukEy] avyil peÜTuÄukEy] EÑztdRsnÊiÎuh
322

HiàuDRÐp>icyh
mÕuh tÔiÄyrukEy], ku<ÏmuÞ]ÄukEy] ecy{>ut[.
"k]mh, Ezk]Dh, EÙ]Bh, Em]Hh, tZÿ, EdVSh, >]gh, mdh,
|oRSY, axUy, aÑm, as]ßi
|o p]pÆL
m]riyieÙ}Üil pieÎeyÆieny]f[ tIRË]TnÊil xVyh
suÍn]vuk?" `Î[ EdvIB]gvtÊil Ec]diÄuÎu. tniÄ[
\pzdvh En>iÈ]Ùuh anYREÄ], tIRËØÙÊiEn], EÑzt
ÊiEn], tÎilniÎu O>u \pzdvvuh \Þ]k]et xUÑi
Äfh. O>]LÄu tIRË]Tnh ecy[tu xhsuÍn]v]h,
`Î]l tIRË]TnEkzàÊil ecy{uÎ p]ph O>iTÊuh
p>iH>iÄ]n]viÙ}.
axhKYh
tIRË]TnEkzàÆšuÔtil
av>v>ueT
EsSiEp]eÙ ~t]nuh ØÙÆšieÙÜiÙuh ztik>fsuÍi
Ey]TukUTi Ep]vuk. anuæiEÄÞ zkmÊiÙuh >ItiyiÙuh
tIRË]TnmnuæiÄuk. at[ A«EÑmÊinuh Eds>Ñ ¿uh
\tkuhviDh buÍipURv{h mnÓi>uÊi ecy{uk. k]>fh
y]zt]xok>YÆšuh eegQukšuh vipuÙm]yi>i ÄuÎ |o
k]ÙÊ[ azsÍyuh a¡tyuh anuk>f zBmvuh v<i
etÕiÄuÎv>uh vše>yDikh vRÍic{iÈuÞ[. pu>]tnk]Ùh
mutl B>tÊieû eevk]>ieekkYvuh EdsiEy]d[zgœnvuh
x]Dic{i>uÎ tIRË]Tnxzád]yh viEn]dy]zt]EkzàÆ
š]k]et xmuÍ>ic{u xh>ÑiEÄÞ t]f[.
tx[m]t[ tIREËSu gßvYh nee>® xhx]>BItiBi®

323

HiàuDRÐp>icyh

40. zvtvuh \Xvvuh
viSyv]xn nirÇ O>u Ùokiken AÍY]«iktÙ
ÊiEÙ¿u ek]Þuv>uEá]L k>yil piTic{iÈ mXYeÊ
EÏ]eÙ piTyuÎtu k]f]h. pÙRÄuh yœ]RË xÎY]xi
m]e> k]fuEá]<uh tIRËØÙÆšil Ep]kuEá]<uh mÕuh
\Þ]kuÎ evruÏinuh mnh mTuÏinuh k]>fmit]f[.
|zpk]>hteÎ aˉemÜiÙuh AÍY]«ikevšic{h anuBv
eÏÈ O>]LÄuh tni Ùokikm]y aß>IÑÊil k<iÇu
kUT]N zpy]xm]f[. |o >Þu ØitiviEsSÆešyuh kUTi
kfÄieÙTuÊu ek]Þ]f[, Ood]>YniDiy]y HiàuDRÐh
|HEÙ]kjIvitÊieÙ xmtuÙit]vØ Ey]g® kRÐxu
kosÙh \pEdsic{i>iÄuÎt[. |Æen D]RÐik Ezp>fy]l
nyiÄeÏTuÎ O>u kuTuhbÊil zvEt]pv]x]dikLÄu
muKYØ]nmuÞ]yi>iÄuh.
jIvitÊil
xuKdu®KÆL
xHjm]efÎi>ieÄ, xVyh suÍIk>fÊinuEvÞi O>]L
ty{]r]vuEá]L
atin]ÙuÞ]vuÎ
niyzßitdu®KÆL
xHiÄuv]nuh O>uÄm]f[. |Æen ariÇuek]ÞuteÎ
xVßh v]Äuh, vic]>vuh, zpvZÊiyuh pviztm]Ä]N
zvtemTuÄuÎ vY¬iey mÕu kuTuhb]hgÆšuh pißuT>u
Eá]L vY¬ieÄÎEp]eÙ kuTuhbÊinuh mEn]vÄ]y
ÆšueT pvizttyuÞ]kuh. s>I>mnÓukeš tEp]bÍm]
ÄuÎ zvEt]pv]xÆL ÙokikdZ¨Y] Ek}sk>m]efÜil
ÊeÎyuh
atu
xVyh
v>iÄuÎt[
`ßuek]Þuh
Ezsyx[k>m]fÎ
y]œ]RËYh
zsutiyu¬YnuBvxiÍ
m]ÄuÎu.

324

HiàuDRÐp>icyh
s>I>mnÓukLÄ[ ayvuh Ay]xvumušv]ÄuÎ zvt
Ê]l xt[kRÐ]nuæ]nvuh du®KnivZÊiyumuÞ]vuÎu.
~tuek]Þ[ xVRÅIy]nuBUti v>iÄuv]N x]DiÄuÎEv]
at]f[ zvth.
'zviyEt xVRÅh zvjßi xVRÅmEnn v]'
'\pv]x]di pufYniymÆšueT xVIk>fh'
am>Ek]sÊil zvteÊ niRv{cic{i>iÄuÎt[.

`Î]f[

'niyEm] zvtmüi tEc{]pv]x]di pufYkh'. m]nxikh,
k]yikh, v]cikh `ÎI ztiviD>ItiyiÙ]f[ zvt]nuæ]n
Êieû gti. aHihx, xtYh, ax[Etyh, zbªc>Yh,
x>št `Îiv m]nxikvuh; O>u En>h niEvdY]Îh
Bujic{iEÈ] OÈuh BujiÄ]etEy] >]ztiyil \rÄem]<iEc{]
anuæiÄuÎtu k]yikvuh; monh, mitvuh Hitvum]y
ep>um]Õh, BUtdy, mZduB]Sfh `Îiv v]cikvum]y
zvtm]kuÎu.
aHihx] xtYmx[Etyh zbªc>YmkÙ[mSh
~t]ni m]nx]nY]HuRzvt]ni zvtc]>if]h
~kBu¬h tœ] n¬mupv]x]dikh c yt[
tXRv{h k]yikh puhx]h zvth Bvtin]nYœ].
v>]H pu>]fh
zvthteÎ AdRsp>m]yi mUÎu t>ÊiÙuÞ[;

325

HiàuDRÐp>icyh
1. pufYxWyÊin]yi anuæiÄeÏTuÎ
mutÙ]y zvtÆL 'nitYzvth' AkuÎu.
2. p]pp>iH]>Êin]yi En]lÄuÎ
zvtÆeš 'eenmiÊikh' `Îu pryuÎu.

~k]dsi

c]zà]yf]di

3. xuKxoB]gY]dikLÄ]yi anuæiÄuÎ
Ex]mv]>]di zvtÆL 'k]mYzvt'Æš]kuÎu.

x]vIztI

~etÜiÙuem]>u pufYtiœiyiEÙ], nÑztn]šiEÙ] A<[c
yiEÙ] ztik>fsuÍiEy]TukUTi \pv]x]di anuæ]npURv{h
yœ]viDi Ac>iÄeÏTuÎt]f[ zvth. DnvYyh ecy[tu
O>u En>eÊ xV]tVik]H]>h k<ic{u En]lÄuÎt[ zvt
Êieû zpvZÊi>Upvuh, mEn]v]Ä]yÆeš mn®pURv{h tEp]
niæm]Äi \pv]xEÊ]TukUTi anuæiÄuÎt[ nivZÊi
>Upm]kuÎu. \EÌsÙÑYÆšueT aTiØ]nÊiÙ]f[ nitY
eenmiÊikk]mYÆš]yi
zvteÊ
t>hti>ic{i>iÄuÎt[.
at]yt[ ~et]>u zvth tIRc{y]yuh anuæiÄfEm]
aœv] aniæiÄ]Êtin]l Ed]SmuÞ]vuEm] at[ 'nitYh'.
zpEtYkviEsSdinÆšil viEsSm]y O>uÄÆEš]TukUTi
anuæiEÄÞv
'eenmiÊikh'.
tiœiviEsSmnux>ic{u
zpEtYk]BI¨xiÍiÄ]yi
anuæiÄuÎt]f[
'k]mYh'.
zvtvuh \pv]xvuh p>Y]yséÆš]efÜiÙuh ni>]H]>
zvteÊ \pv]xemÎu viEsSiÄic{i>iÄuÎu. xVyh suÍI
k>fÊinuh AE«]Í>fÊinuh EvÞi anuæiÄeÏTuÎ
t]f[ zvEt]pv]xÆL.
O>u zvtmnuæiÄun]N niþittIytiÄu tEÙÎ]L
teÎ xhym]dizvtniymÆL anux>ic{i>iÄfh. yœ]viDi
326

HiàuDRÐp>icyh
zvtmnuæic{EsSh zvtgufÆL tÎil dZ™eÏTuÊuÎ
p]>f]di zkiykLkUTi zvtdinÊieû piEÕ divxh
anuæiEÄÞt]yiÈuÞ[. zvtm]c>ic{uek]Þi>ieÄ m>fh
zp]piÄuÎ Ašin[ zvtÊieû pURÉPÙÊiÎRHtyuÞ]
vuemÜiÙuh zvtn]mÊil A«HtYecy{uÎ O>uvN n>k
eÊ zp]piÄuÎu. ~etÜiÙuh zpEÙ]BnÆš]EÙ] zpm]d
Ê]EÙ] zvth muTÄuÎvR zp]yþiÊh ecy{ukyuh
aTuÊyvx>ÊilÊeÎ zvtmnuæic{[ pURÉm]Äukyuh
Evfh. zvtm]c>iÄuÎvR O]E>] zvtÊiEûyuh xVB]vm
nux>ic{[ niþitxmyh mu<uvN aÎp]n]dikL kUT]ti
>iÄuk, xt[k]>>UpÊiEÙ] d]n>UpÊiEÙ] y]et]Îuh
xVIk>iÄ]ti>iÄun, >]zti \rÆ]ti>iÄukEy] tryil
kiTÄukEy] ecy{uk, mnx] v]c] kRÐf] DRÐ]nukUÙ
mÙ}]Ê y]et]>u viSyÊiEÙÄuh AkRSiÄeÏT]ti>i
Äuk, s]x[zt]ÍY]ynh, BgvÎ]mkIRÊnh, AÍY]«ik
vic]>h, s]ßvuh, mitvum]y B]vzpk]sh, monh, jph,
DY]nh, mzßpu>þ>fh, xtYniæ, aHihx, anY
mutÙukeš AzgHiÄ]ti>iÄuk, BUtdy, aTÄh, OtuÄh
mutÙ]y
ztik>fsuÍiÄu
k]>fm]y
viSyÆšil
dZ™niæ>]yi>iÄfh. pEWzàiyÆešyuh mnÓiEnyuh
DRÐ]nukUÙmÙ}]Ê n]n] viSyÆšiEÙÄu cÙiÏiÄuÎ
xinim, n]Tkh, cUtukši, ÙH>i, pd]RËExv, viEn]dÆL
mutÙ]yv niEÒSh vR´iÄfh. DRÐs]x[ztzpk]>h
s>iy]y zvtmnuæiÄuÎv>ueT aß>]«]v[ xhsuÍm]yi
zpk]siÄuÎu. av>ueT buÍi kUTutl etšiyukyuh
B¬iyuh zsÍyuh vRÍiÄukyuh ecy{uÎu. m]nxikvuh
s]>I>kvum]y ADivY]DikšilniÎ[ avR vimu¬>]vu
kyuh ecy{uÎu.
327

HiàuDRÐp>icyh
zvEt]pv]x]N KÙu Ey] viDEÊ
d]>izdYp]sh x BinÊi c]su
zvEt]pv]ExSu >txY puhx
eeþv]pd® s]ßimusßi t´[w]®
|Æen k]yikvuh v]cikvuh m]nxikvuh xhxRÅ
jnitvum]y p]pÆšuh du®Kd]>izdYÆšuh p>iH>ic{[ pufY
vuh zp>mxuKvuEmkuÎ zvtÆešÏÕi DRÐs]züvcn
ÆEš]eT]Ïh zptYÑzpm]fÆšuh `zteyÜiÙumuÞ[.
y¡EH]m]di kRÐÆšueTyuh tpÓiEûyuh p]>á>Y
Êil puE>EftiH]xÆšiÙUeT vik]xhek]Þ zvt]nu
æ]npÍtiÄu EvdÆEš]šhteÎ p<ÄmuÞ[. zsI j]b]Ù
dRsEn]pniSÊil pryuÎu.
EvEd]E¬n zpk]E>f kZz¢c]zà]yf]diBi®
s>I>Es]Sfh yt[ tt[ zvtmitYucYEt bueeD®
xHjvuh D]RÐikvum]y kuTubxhviD]nvuh >]jY
EÑmvuh zvt]nuæ]npÍtiyiÙTÆiyi>iÄuÎu evÎt]f[
meÕ]>u
DRÐ>HxYh.
tÆEšyuh
B]vitÙmurkEšyuh
mnuSYtVÊil
niÎ[
mZgIytVÊiEÙÄu
t]<[ÊuÎ
'kuTub]xUztf' pÍtiyÙ}. pviztv]xnkeš vikxiÏic{u
ek]Þ[ xVyh niyzßf]DInm]y vik]>vic]>Æšuh xt[
kRÐÆšuhek]Þ[ A«Em]ÑÊinuh xm¨inM¿uh k]>f
m]yi BviÄuÎ zvEt]pv]xÆL nimiÊm]f[ xHjvuh
D]RÐikvum]y kuTuhb]xUztfh x]DiÄuÎt[. |Ê>h
kuTuhbÆL
nirÇ
>]jYÊieû
EÑmvuh
xVyh
p>Y]p[tm]yi>iÄumEÙ}], kuTuhbtÙÊil anuæiÄeÏÕuÎ
328

HiàuDRÐp>icyh
y²EH]m]dikLÄuh zvEt]pv]xÆLÄuh kuTuhbn]œnuh
n]yikyuh aœv] ptiyuh pøiyuh O>uEp]eÙ B]g
B]Äukš]vfemÎuÞ[. ~etÜiÙuh k]>fvs]l B]>Y
y[EÄ] BRÊ]viEn] peÜTuÄ]N x]DiÄ]Ê zvth
kuTuhbESmk>m]vfemÎiÙ}. av>ieÙ]>]šueT aB]vÊil
mEÕy]L
zp]tiniDYB]vÊil
zvtmnuæiEÄÞiv>uh.
zvt]nuæ]nÆšil kuTuhbn]œnuh kuTuhbiniyuh O>u
Ep]eÙ tˉ>>]yi>iÄfemÎuh k<iyuÎtuh |>uv>uh
O>umiEc{] p>¾>zp]tiniDYB]vÊiEÙ] zvtm]c>iÄfemÎu
m]f[ DRÐs]x[ztÆL anus]xiÄuÎt[. xt[kRÐÆšil
dátim]RÄ[ aEnY]nY]seeykYvuh viEDytVvumuÞ]ku
eÎÜiEÙ Ezpmvuh xEß]Svuh xzá]p[tm]vU. EzpmDRÐ
Êin[ aRËvuh, k]mvuh, DnEm]Hvuh, AzgHÆšuh,
viEDym]yi>iÄueÎÜiEÙ
xV>Ec{Rc{yuh
xhtZp[tiyuh
niÙnilÄU. Ezpmh pu>uS]RËx]DnyueT >]jp]ty]f[.
EzpmjnYmÙ}]Ê aRËvuh k]mvuh anRËk>m]yi>iÄuh.
at[ mZgIytVÊiEÙÄ]yi>iÄuh v<ietšiyiÄuk.
zvtniæn]y BRÊ]vieû xt[kRÐÆšil ptizvty]y
B]>Y turÎ mnEÓ]eT xHk>iÄuEá]L A pufYPÙÊin[
|>uv>uh tuÙYpÜ]šikš]yi BviÄuÎu. atuEp]eÙteÎ
zvtniæy]y B]>YyueT xt[kRÐÆLÄu xH]ykm]yi
niÙek]ÔuÎ BRÊ]vinuh EzpmmuEÔTÊu k]mh EÙ]piÄu
kyuh DRÐ xo>BYÊ]l xhtZp[tm]y kuTuhbh xVyh
niyzßf]DInm]vukyuh ecy{uh. EzpmÊinupk>h aRË
vuh k]mvuh B>iÄuÎ kuTuhbÆšil zvtBhgÆšuh |¢]Bhg
Æšuh axuKvuh axhtZp[tiyuh aÙ}Ùukšuh vieÈ]<iyuk
yumiÙ}. atin]l xoKYvuh xm]D]nvuh EvfemÎ]
329

HiàuDRÐp>icyh
zgHiÄuÎ ptipøim]R Ey]jic{uh p>¾>h zptiniDikš]yuh
zvtm]c>iÄfemÎ]f[ zsI vY]xBgv]N a>uLecy{uÎu.
'pøI ptYu>nu¡]t] zvt]diSVDik]>ifI'
`Îu x[kàpu>]fÊiÙuh pryuÎu.
n]üi x[ztIf]h pZœg[ yE¡]
n zvth n]pYuEp]Sfh
BRÊYsuzsUSeeyeevt]
EÙ]k]ni¨]N zvjßi Hi
xt[kRÐni>t>]y
x´nÆšueT
xáRÄm]f[
xXhgh. pufYjyßikL zpm]fic{[ zvt]nuæ]nÆEš]
eT]Ïh xXhgvuh x]DiÄuÎu. |osV>]vt]>ÆšuETyuh,
xiÍM]R, Ey]gikL, DRÐ]c]>YM]R mutÙ]y mH]«]
ÄšueTyuh
jMdineÊy]f[
'jyßi'y]yc>iÄuÎt[.
viEsStiœikL,
jyßikL,
am]v]xY,
poRÉmi,
xhzk]ßi, zgHfh mutÙ]y viEsSdinÆšil tIRË
ý]nh, zvth, \pv]xh, zs]Íh, d]nh, jph, \Xvh, Emš
`Îiv nTÊ]ruÞ[. p]ztmriÇ[ DRÐvik]xÊinuh
zpc]>Êinuh xH]ym]hviDh d]nh ecy{fh. DRÐniæ>uh
vidY]Ezpmikšuh tpxVikšuh c]>iztYmuÔv>um]y vY¬ikL
Äuh Ø]pnÆLÄuh nlkuÎt]f[ s>iy]y d]nh. p]pi
kšuh E>]gzgü>um]y AšukL d]nh xVIk>iÄuv]N aRH
>Ù}. avRÄuEvÞ xh>ÑfÊiEÎRÏ]Tu ecy{uky]f[
EvÞt[. 'Emš'eyÎ]l D]RÐik]TiØ]nÊiÙuÔ xEКn
emÎuh \XvemÎ]l \Êmm]y xZ¨ikešÎum]f[ t]ˉ>Yh.
EÑEzt]XvÆšil xZ¨i, Øiti, xhH]>h, tiE>]B]vh,
330

HiàuDRÐp>icyh
anuzgHh `ÎI pWkZtYÆL aTÆiyi>iÄuÎu. Agm
s]x[ztbÍm]f[
EÑEzt]Xvc{TÆukL
O]E>]Îuh.
pEWzàiyÆEšyuh
mnÓienyuh
DRÐk]>YÆšiEÙÄu
Ezp>iÏiÄuÎ xEКnÆšuh kÙ]p>ip]Tikšuh \XvÆšil
nTEÊÞt]f[.
atieû
ØnÊ[
pEWzàiyÆeš
vY]Em]HiÏic{[ mnÓien avisuÍm]y duS[kZtYÆšiEÙ¿u
Ezp>iÏiÄuÎ \Xvp>ip]TikL nimiÊh vip>ItPÙm]
fuÞ]vuk. zvt]nuæ]nEÊ]eT]Ïh nv>]zti, siv>]zti,
dIp]vÙi, jM]¨mi, zsI>]mnvmi, eevmuf[Ú ~k]dsi
mutÙ]y
pufYdivxÆšiÙuh
\Xvm]EG]SiÄ]ruÞ[.
|Ê>h \XvÆšueT \EÌsÙÑYÆšuh b]HY]BY]ß>
suÍiyuh p>i>Ñic{uek]ÞuEvfh p>ip]TikL nTÊuv]N.
DnÙ]Bvuh ALÄUÈvuh \XvÊieû ÙÑYmÙ}. DRÐ
zpEc]dnh nlkuÎ kÙ]p>ip]TikEš |o viDh \Xv
Æšil nTÊ]vU. atu nÎ]yi nTÊiy]l atiEÙ¿u
zkEmf jnÆL kUTiek]Ôuh.
Evdx[mZtipuE>EftiH]xÆšiÙuh Agms]züÆšiÙuh
zptip]dic{i>iÄuÎ
zvEt]pv]xÆšuh
\XvzkmÆšuh
Hiàuxmud]yÊieû t]šh etÕiy |ÎeÊ jIvitÊil
a¡]tm]yi>iÄ]h. zvteÊÏÕim]zth viv>iÄuÎ zvt
>]jh, zvt]RÄh, zvteÊÏÕim]zth viv>iÄuÎ zvt>]jh,
zvt]RÄh, zvtkoüuBh, mu¬xhzgHh, EH]m]dizvtK¥h,
k]sizvtK¥h, jyxihHkˉzdumh mutÙ]y muÏtilÏ>h
zp]m]fikzgÖÆL HiàuÄLÄuÞ[. ~t]nuh zvt\Xv
dinÆešÏÕi n]mm]ztm]yi |vieT p>icyeÏT]h.
1. ~k]dsi: `Ù}] m]xvuh kZÿsuk}pÑÆšil
Ac>iÄeÏTuÎu. gZHØ>]yuÔvR suk}pÑ ~k]dsiyuh
331

HiàuDRÐp>icyh
v]nzpØR, xnY]xim]R, viDvkL mutÙ]yvR |>upÑ
~k]dsiyuh Af[ Ac>iÄ]ruÔt[. `Ù}] niÙyiÙuÔ
vRÄuh ~k]dsi zvt]nuæ]nh p>moSDm]yi viDic{iÈuÞ[.
xhx]>]KYmH]EG]>du®Kin]h xRv{EdHin]h
~k]dsYupv]Ex]yh niRÐith p>moSDh.
Dnu, mk>h, mInh, EmTh `ÎI m]xÆšieÙ]>u m]xÊil
Evfh ~k]dsizvth A>hBiÄuv]N.
2. nv>]zth: kÎi, mk>h, mInh, miœunh `ÎI m]xÆšil
nv>]ztm]c>iÄ]emÜiÙuh
kÎinv>]ztÊin]f[
xRv{
zp]D]nYh. 9 divxh Ac>iÄuv]N xok>YeÏT]ÊvRÄ[ 7,
5, 3, 1 `ÎI zkmÊiÙuh anuæiÄuv]N viDiyuÞ[. Ek>š
Êil zp]Eyf mUÎu divxm]f[
pUjevy[p[ mutl
pUjeyTuÏuve> Ac>iÄuÎt[. s¬Yup]xn]zpD]nm]y
|o
divxÆšil
EdvIB]gvth,
k]šik]pu>]fh,
m]RÄE¥ypu>]fh `Îiv pÚiÄukyuh pu>þ>f]dikL
Ac>iÄukyuh Evfh.
ztik]Ùh pUjEyEÌvIh jpx[Et]ztp>]yf®
aœ]zt nv>]zth c xp[tpWztik]di v]
~kBE¬n nE¬n]y]ciEt] Ep]Sieet® zkm]t[.
3. zs]vfi \p]kRÐh: DRÐÊiEÙÄ[ aTuÏiÄuÎtuh
DRÐ>Ñ]zpti¡ putuÄuÎtum]y |o pufYdinÊil
pUfUl D>iÄuÎtuh >]Ki b³iÄukyuh ecy{uÎu.
\pv]xvuh mhgšxUckm]y cTÆukšuh |tinu viDic{i
ÈuÞ[. zb]ªfN, ÑztiyN, eevsYR, sUzdR `ÎI n]Ùu
vRÉÆšileÏÈ O]E>]>uÊRÄuh zpD]nm]y EdsIEy]Xv
332

HiàuDRÐp>icyh
Æšil zb]ªfRÄ[ zs]vfi \p]kRÐh zpD]nm]f[. pEÑ
~etÜiÙuh O>u viDÊil `Ù}] HiàuÄšum]yi b³
eÏÈt]f[ av O]E>]Îuh. '>Ñ]b³nh' `ÎEp>il
EdsIym]y]c>iÄuÎtuh zs]vfi \p]kRÐÊieû jnkIy
>Upm]f[.
4. vijydsmi: kÎi evšuÊpÑÊieÙ dsmi nvmi
>]ztiyueT avx]nÊil vijydsmiy]yi Ac>iÄukyuh
AEG]SiÄukyuh ecy{uÎu. vijyxUckm]y |o pufY
dinh ÑztiyR zpD]nm]yi k>utuÎu.
AsVinxY xiEt pEÑ dsmY]h t]>Ek]dEy
x k]EÙ] vijEy] Ejwy® xRv{k]>Y]RËxiÍEy
`Î]f[ zpm]fh. xmü xt[kRÐÆLÄuh pÕiy
pufYn]š]fit[. vidY]>hBh mutÙ]y suBkRÐÆL aÎ[
A>hBiÄuÎu.
5. dIp]vÙi: zsIÙÑ[mIpUjyuh zvtvuh dIp]ÙÜ]>vuh
tuÙ]m]xÊiÙ]c>iÄuÎ dIp]vÙiyueT muKYcTÆukš]
kuÎu. eevsYRÄu zpD]nm]y EdsIyEG]Sm]fit[.
6. EH]ši: kuhBm]xÊieÙ suk}pÑ ~k]dsiÄ[ A>hBi
ÄuÎ sisi>ätuzvtvuh \Xvvuh sUzdRÄu zpD]nm]y
EdsIEy]Xvm]f[. xoH]RÌÊieûyuh xozB]ztÊiEûyuh
p>Y]ym]yi Ac>iÄeÏTuÎ |o visi¨dinh p>¾>h
tiÙkh c]RÊiyuh xlk]>ÆL nTÊiyuh mÕuh AEG]Si
ÄuÎu.

333

HiàuDRÐp>icyh
7. siv>]zti: kuhBm]xÊil kZÿpÑctuRÌsi¿u
Ac>iÄuÎ siv>]zti zvth t]pxRÄu zpD]nm]f[.
tY]gvuh tpÓuh EdY]tiÏiÄuÎ AEG]S p>ip]Tikš]yi>i
Äfh aÎu nTÊuÎt[.
8. ti>uv]ti>: Dnum]xÊieÙ 'ti>uv]ti>' eesvRÄ[
zpD]nm]y zvtdinm]f[. ti>uEv]fh eevÿvRÄ[ zpD]n
m]y zvEt]XvemÎEp]eÙ.
|zpk]>h `TuÊuprEyÞuÎ aEnkh zvEt]Xvdin
ÆL HiàuÄLÄueÞÎu mnÓiÙ]ÄieÄ]Þ[ ~t]nuh,
ciÙetÜiÙuh anux>iÄukyuh Ac>iÄukyuh Evfh.
x[kàSæi, eevkuf[Ú ~k]dsi, c]tuRÐ]xYh mutÙ]y
viEsSdinÆešÎEp]eÙ >viv]>h, Ex]mv]>h `ÎI
zkmÊil `Ù}] divxvuh suBzvtdinÆš]f[ HiàuÄLÄ[.
avyil
teû
s>I>mnÓukLÄu
Ey]jic{
ciÙ
zvEt]XvÆLÄ[ ciÙ zpEdsÆšil xRv{ zp]D]nYmuÔtu
ek]Þ[ |t> zpEdsÆšil avyieÙ}ÎiÙ}. \d]H>fÊiÎu
mk> xhzk]ßi, 'ep]Ül' `Î Ep>il tmi<[ n]ÈiÙuh,
zs]vfi ti>uEv]fh, 'O]f'emÎ Ep>il Ek>šÊiÙuh,
nv>]zti, 'duRÅ]pUj' `ÎEp>il bhg]šiÙuh, vin]yk
ctuRËi, 'gEfEs]Xvh' `ÎEp>il mH]>]z¨yiÙuh,
vijydsmi, 'dsH>' `Î Ep>il \Ê>zpEdsiÙuh, EÑzt
>Eœ]Xvh '>œy]zt' `ÎEp>il O]rIÓyiÙuh xRv{
zpD]nm]yi Ac>iÄukyuh AEG]SiÄukyuh ecy{uÎu.
B]>tDRÐp]>á>YÊieû aviB]jYGTkÆš]f[ O]E>]
EdsIEy]XvvuemÎu t]ˉ>Yh. |tuEp]eÙteÎ zsIkZÿ
jM]¨mi, zsI>]mnvmi, zsIvY]xjyßi (gu>upURÉim),
gIt]jyßi mutÙ]y jyßidinÆšuh. cu>uÄiÏrÇ]l
334

HiàuDRÐp>icyh
vY¬ikšueT
AE«]Í]>fÊinuh
xm¨iEÑmÊinuh
xH]ykm]hviDm]f[ O]E>] zvEt]XvÆšuh AviS[k>ic{i
>iÄuÎt[. Edsk]ÙxVB]vnux>fh ARÄuh av xVIk>i
Ä]h. O]E>] zvtÊinuh jyßiÄuh pu>]fkœkšuÞ[.
anY]yvuh aDRÐp>vum]y ecy[tikeš aTÄukEy]
Et]lpiÄukEy] ecy[tiÈ[ nY]yvuh DRÐvuh jyeÄ]Ti
n]ÈuÎ |tivZÊÆš]fv. vY¬ixVB]vÆšieÙÎEp]eÙ,
kuTuhbh, xmud]yh, >]jYh `ÎI tÙÆšiÙuh aDRÐh
nsiÄukyuh
DRÐh
vijyiÄukyuh
EvfemÎt]f[
zvEt]Xvjyßi Ac>fÆšueT t]ˉ>Yh.

335

HiàuDRÐp>icyh

41. nitYeenmiÊikkRmÆL
HiàuDRÐs]x[ztÆšil
viDic{i>iÄuÎ
nitYeenmi
Êik kRm]nuæ]nÆL, O]E>] vY¬iyuETyuh zkmzpvZÍ
m]y pviztjIvitÊieû všRc{yuh vik]xvuh Ù]Ä]Äi
eÄ]ÞuÔvy]f[. nitYvuh anu¨iEÄÞv 'nitYkRÐ
Æšuh' nimiÊp>m]yi, viEsSk]>fÆš]l anuæiEÄ
Þv 'eenmiÊik kRmÆšuh' AkuÎu. xn]tnDRÐÊil
aDiæitm]y \pDRmÆšileÏÈt]fu xd]c]>h. atu
teÎ x]m]nYDRÐh, vYvH]>DRÐh `ÎI Ep>ukšiÙuh
ariyeÏTuÎu. s>iy]y dinc>Y aœv] nitYkRm]nuæ]nh
ek]Þu Evfh |o 'xVDRÐpuS[ph' vikxic{u jivit
ÊiÎu xo>BYmiyÕ]N.
zbªy¡h, Edvy¡h, pitZy¡h, mnuSYy¡h,
BUty¡h `ÎI pWmH]y¡ÆL xd]c]>zkmÆL
`Îiv aTÆiyt]fu nitYkRÐh. ES]Qsxhx[k]>ÆL,
zp]yþiÊ]dikRÐÆL
mutÙ]yv
eenmiÊikkRÐh.
zbªc>Yh, g]RHØYh, v]nzpØh, xÎY]xh `ÎI n]Ù[
AzsmÆšuETyuh Ùokik]zsyØ]nm]feÙ}] gZHh aœv]
kuTuhbh. >]z¨Êieû m]tZk Af[ O]E>] kuTuhbvuh.
at]yt[ O]E>] kuTuhbÊiENryuh EÑeemsV>YÆš]fu
EÑm>]z¨Êieû m]nd¥h. xd]c]>ni>tm]y eentik
kRÐÆš]l vY¬i, kuTuhbh, xmud]yh, >]jYh, `ÎI
`Ù}] niÙkšiÙuh \EÊjnvuh, \Îtiyuh \Þ]vuÎu.
mEzß]c{]>f pURvh nitYkRÐ]nu¨]nh aBYxic{]l
ARÄuh mth an]y]Exn Ac>iÄ]vuÎt]f[. eednh
dinjIvitÊil |vyil pÙtuh n]h ariEÇ] ariy]
336

HiàuDRÐp>icyh
etEy] Ac>iÄuÎuÞ]v]h. `Î]l kZtYniæEy]TukUTi,
aTuÄuh, ciÈEy]TuhkUTi
aRËmriÇu Eb]DpURvh
anuæiÄuÎ kRÐÊieû s¬iyuh, mn®x]ÎiDYvuh OÎu
EverteÎ Af[. nitYkRm]nuæ]nÊiÙTÆiyi>iÄuÎ
xE³Y]p]xn] viDi, nitYEH]mviDi, EdvRSimnuSY
pitZtRÏfviDi, EdvpUj]viDi, bÙieevsVEdvviDi, zbª
y¡viDi, EB]jnviDi, xd]c]>xhHit `ÎI muKY
viSyÆeš aTiØ]nepTuÊiyuÔ O>u dinc>YzkmpÈik
cuveT EcRÄuÎu. nitYkRm]nuæ]neÊÏÕi kUTutÙ]yi
ariÇ]c>iÄuÎtiÎu |tu xH]ykm]yi>iÄumEÙ}].
1. zpB]tÊil xUE>Y]dyÊiÎu mUÎu mfiÄUR
aeÙ}Üil, OÎ>mfiÄUR muNepÜiÙuh nizd viÈu `<uEÎl
Äfh. |o zb]ª muHURÊÊil `fIÕi>iÄuÎtu teÎ
AE>]gYh, Dnh, vidY, bÙh, EtjÓ[ `ÎivyueT vRÍnÄu
k]>fm]yi BviÄuÎu. `fIÕ \Ten, |osV>DY]nvuh,
zp]Rœnyuh, "divxh mu<uvN |osV> x[m>fEy]eT
xt[kRÐh ecy[v]N x]DiÄum]r]keÈ' `Î xÜˉvuh
ecy{fh. zp]t®x[m>f x[Et]ztvuh ec]Ù}]h.
2. mÙmUztvixRjnÊiÎu EsSEm] atiÎu muNEp]
s>I>Øiti anux>ic{u vY]y]mÊiÎu EvÞi nTÄukEy],
Ey]g]xnxU>Ynmx[k]>]dikL ecy{ukEy] Av]h. pÙ}u
Et¿uÎt[ nTÎuek]Þ]v>ut[. k<iyuÎtuh, \miÄ>i,
EvÏukuÕi
mutÙ]y
n]TN
x]DnÆL
EvÞviDh
xhx[k>iec{TuÊtuek]Þu dßD]vnh ecy{uÎtuÊmh.
3. ati>]vieÙ sitšjÙp]nh sIÙiÄuÎtu \Êmh.
ý]nh ecy{uÎtuh xUE>Y]dyÊinumuNpu n]Em]c{]>f
337

HiàuDRÐp>icyh
pURvh Ayi>iÄfh. s>I>ÊieÙ a<uÄukEš]eT]Ïh
mEn]m]ÙinYÆšuh akÙeÈeyÎt]fu ý]nxÜˉh. a¨mi,
~k]dsi, ctuRdsi, pURfim, am]v]xi, xU>Yxhzk]ßi,
w]yr]<[c `ÎI dinÆšil `ÉEt¿]et kušiÄuÎtu
nÎ[.
4.vIÈieÙ m]t]v[, pit]v[, gu>u, EjæN mÕu vZÍjnÆL
`Îive> yœ]zkmh vàiÄfh. atin]l AyuÓ[, vidY,
vI>Yh, vinyh, ysÓ[ `Îiv aBivZÍieÏTuh.
5.x³Y]nuæ]nh
|osVE>]p]xnÄuÔ \Êmm]y
xmyh zpB]tÊil xUE>Y]dyÊinumuNpuh, x]y]×Êil
xU>Y]ümyÊinumuNpuh A>hBiÄuÎt]f[. x³Y]nuæ]nh
`Ù}]vRÄuh Ak]h. x³Y anuæiÄ]ti>iÄuÎv>]fu
Ùokik>ItY] sUzd>]yi tI>uÎt[. EÑzth, ndItTh,guH,
viÙVvZÑc{uvT[, xmuzdtTh, ndIxhgmh, tIRËØ]nh, gZH
ÊieÙ pUj]muri `ÎI pviztØÙÆšieÙ]>iTÊu xok>Yh
Ep]Ùi>uÎu x³Y]kRÐh anuæiÄfh. bHšmiÙ}]Êtuh,
`k]ßvum]y aß>IÑÊil ~k]zgteÄšuÏm]f[. din
>]ztÆL x³iÄuÎ xmym]fu x³Y. x]y]×Êil
xU>YN aümiÄuÎtinumuNp[ A>hBic{u aümnEsSh
~tuxmyh vE>yuh, zp]t®k]ÙÊu xUE>Y]dyÊinumuNp[
A>hBic{u xU>YdRsnh vE>¿uh xE³Y]p]xn ecy{f
emÎtiÎu Evdzpm]fmit]f[.
aEH]>]ztxY xhEy]Eg x³Y]mup]x[Et
x EjY]tiSi A«EjY]tiES] dRsn]t[

338

HiàuDRÐp>icyh
xE³Y]p]xnyil 'Edvy¡vuh' 'zbªy¡vuh' \L
eÏTuÎu. aùiEH]zth, EH]mh `Îiv ÙGu>ItiyieÙÜiÙuh
ecy{]h.
EvdxU®L,
viÿuxHzxn]mh,
H>in]m
kIRÊnh, n]mBjnh `Îiv tniEc{], `Ù}]v>uh OÎic{u
EcRÎi>uEÎ] ec]Ù}fh. anß>h Bgvd[gIt], B]gvth
mutÙ]y DRmzgÖÆšil OÎu ptiv]yi p]>]ynh ecy[t[
atieû x]>h zgHiÄuÎtiÎu xV]ÍY]yh `Îu pryuÎu.
ý]nx³Y] tRÏf]di jpEH]mxu>]Rc{nh
\pv]xvt] k]>Yh x]yhx³Y]HutiRv{in]
x³Y]nuæ]nh, EH]mh `ÎivÄu purem, ý]nh,
|osVE>]p]xn, tRÏfh, jph, Edv]Rc{n, xV]DY]yh
mutÙ]yv BÑfÊiÎu muNpu teÎ anuæic{i>iÄf
emÎu x[mZtis]xnmuÞ[.
6. EdvtRÏfh, äSitRÏfh, divYmnuSYtRÏfh, divY
pitZtRÏfh, ymtRÏfh, mnuSYpitZtRÏfh mutÙ]y
tRÏfÆL zpEtYkm]Ey], OÎiEc{] anuæiÄ]h. O]E>]
ÎiÎuh zpEtYkmEzß]c{]>fÆL viDic{iÈuÞ[. tRÏf
kRÐÆšuh, avx]nh Bgv]nu xmRÏfh ecy[tuek]Þ]
fu xm]piÏiÄuÎtu. 'aEnn yœ]s¬i kZEtn EdvRSi
mnuSYpitZkRÐ]EKYn kRÐf] Bgv]N mm xmüpitZ
xV>UpI jn]RÌEn] v]xuEdv® zpIyt]h mm. O]h tt[ xt[
zbª]RÏfmüu. O]h viÿEv nm®.'
7. pitZy¡]nß>h BUty¡h aœv] bÙieevsV
EdvviDi divxÊieÙ]>u zp]vsYemÜiÙuh zsÍ]pURvh
anuæiEÄÞt[ gZHØ]zsmiyueT zpEtYk kRÊvYm]f[.
339

HiàuDRÐp>icyh
atuEp]eÙteÎ atiœiy¡vuh. |veyÏÕi 'pWmH]
y¡ÆL' `Î aÍY]yÊil p>icyeÏTuÊiyiÈuÞ[.
8. BÑfh k]ÙÊu 11 mfiÄuh, eevkuEÎ>h xU>Y]ümn
EsSh O>u mfiÄUR k<iÇuh aÆien divxh 2 En>m]fu
viDic{i>iÄuÎt[. BÑfÊiÎi>iÄuÎtinumuNpu vIÈieÙ
všRÊumZgÆLÄu s>iÄuh tIÕ ek]TuÊiÈueÞ] `Îu
aEnVSiÄfh. |eÙ}Üil, avÄu tIÕiyuh jÙvuh
nlkfh.
vIÈil
atiœikešyuh,
zp]ym]yve>yuh
EvÞviDh xlÄ>ic{[ AH]>h nlkiytinuEsSh t]N
BÑfÊini>iÄfh. AH]>Êini>iÄuEá]L, O>u p]zth
suÍjÙvuh O>u tušxIdšvuh k>utiyi>iÄfh. AdYm]yi
'O]h nEm] BgvEt v]xuEdv]y' `Î mEzß]c{]>fpURv{h
suÍiecy[t Ø]nÊu vZÊiyuÔ p]zth aeÙ}Üil |Ù
evc{[ BÑfpd]RœÆL višáfh. atil Ezp]Ñfh
ecy[t tušxIdšh ek]Þu Bgv]Îu niEvdYm]yi aRÏi
ÄuEá]L |o mzßÆL jpiÄ]h:
'zbª]RÏfh zbªHviR zbª]ùo zbªf] Huth
zbeeªv Etn gßvYh zbªkRÐxm]Din]
|o gIt]mzßEm] aeÙ}Üil
tVdIyh vüu Eg]vià tuBYEmv xmRÏEy
gZH]f xumuEK] BUtV] zpxId zpEmsV>
`Î pu>]fmzßEm] ec]Ù}]h. anß>h |>uk>Æšuh
AH]>ÊiÎu mukšil mrc{uek]Þ[,
O]h n]BY] AxIdß>IÑh sIRS[Ef] dYo® xmvRÊt
340

HiàuDRÐp>icyh
pd[BY]h BUmiRdis® Ezs]zt]Êœ] EÙ]k]nkˉyN
|osV>n]Biyil niÎuh aß>IÑvuh, si>ÓilniÎuh
Ak]svuh, p]dÆšil niÎuh BUmiyuh, kRÉÆšil niÎu
diÄukšuh \ˉÎm]yi. |zpk]>h p>EmsV>N xmüEÙ]k
ÆEšyuh >cic{u. ( yjuREvdh 31.13) `Î mzßh jpiÄfh.
anß>h 'O]h amZEt]pü>fmxi xV]H]' `Î mEzß]
c{]>fpURv{h Acmnh ecy{fh. 1. O]h zp]f]y xV]H], 2.
O]h ap]n]y xV]H], 3. O]h vY]n]y xV]H], 4. O]h
xm]n]y xV]H], 5. O]h \d]n]y] xV]H] `ÎI zkmzpk]>h
O]E>] mzßh \c{>ic{uek]Þ[ OE>] nuÔ[ AH]>h k<ic{iÈ[
vIÞuh Acmnh ecy[ttinuEsSh yEœ¨h BÑiÄ]h.
BÑf]nß>h AdYmRÏic{ tušxIdšh jÙEÊ]eT]Ïh
Exvic{u ek]Ôfh.
AH]>h suÍvuh, xomYvuh Ayi>iÄeÈ. niÙÊu
AxnMiÈi>uÎu EzpmpURvh BÑiÄuk. BÑf xmyÊu
\c{Êil xhx]>iÄukEy], anYe> ¾RsiÄukEy], Ek]ph,
evruÏu, viEdVSh |vÄDIn>]Äukey] a>utu. zpxÎ
m]yi>uÎu x]vD]nÊil BÑiÄuk. `>ivu, puši, mutÙ]y
>xÆL mitm]yi>iÄfh. aDikh cUTu, aDikh tfuÏuh
p]TiÙ}. aÎh n niàY]t[, tdzVth (aÎh A>]DY m]f[.
aÎeÊ avEHšiÄ>ut[) `Î]fu Evdv]kYh. BÑf]
nß>h kuÙuÄu<iÇu muKvuh, eek k]Ùukšuh k<uki
tuTc{iÈu eekpÊikeš En]Äfh. piÎITu nUru v]>
eyÜiÙuh nTÎiÈu Evfh
AvsYh Ep]eÙ alph
vizsmiÄuv]N. s>I>]E>]gYÊiÎu m]zth BÑiÄuk. n]vin[
aTimeÏT]ti>iÄuk, ÙH>i pd]RœÆL vRjiÄuk, BÑfh
341

HiàuDRÐp>icyh
EvÞ viDh p]kh ecy{]ti>iÄuÎtuh
vÙiec{riyuÎtuh mÕuh p]pk>m]f[.

\¢i¨epTuÊi

9.
Dn]R´nÊinuÔ
Ej]ÙikšiEÙReÏTuEá]<uh,
vidY]RËikL vidY]ÙyÆšiEÙÄu purepTuEá]<uh zpti
dinh |osV>x[m>f ecy{fh. av>v>ueT et]<iÙukL
pURfmnEÓ]eT nÎ]yi ecy{uv]N zsÍiÄuk. avk]s
eÊÄ]L
xVkRÊvYÊil
kUTutl
zsÍiÄuk.
'xV]ÍY]yM] zpmd®' (xVyh pÚic{riyuÎtil \EpÑ
vic]>iÄ>ut[), 'BUeet n zpmditvYh' (\Êmk]>YÆšil
\X]Hikš]yi>iÄuk.
aÙxt
k]È>ut[)
`Î]fu
Evd]¡.
10. O]E>] gZHÊiÙuh psu, tušxi, BzddIph `Îiv
avsYh \Þ]yi>iÄfh. psuvieû p]Ùuh, evÉyuh, Em]>uh
m]ztmÙ},
c]fkvuh
OoSDvI>YmuÔt]f[.
psuviN
c]fkh kÙÄi vITuh, p>ix>vuh suÍiy]ÄuÎtuh \Êmh.
niEtY]pEy]gÊiÎuÔt]fu tušxiec{Ti. x³Ykšil
gZHÊieÙ pUj]muriEy] BzddIpÊinucuÕuEm] kuTuhb]hg
ÆL
O>umic{i>uÎ[
|osVE>]p]xnyuh,
zp]RËnyuh
nTÊfh.
11. >]zti \rÆuv]N Ep]kuÎtinumuNpu aEÎdivxh
ecy[t kRmÆeš O]RÐiÄuk. nMyueTyuh, tiMyueTyuh
~ÕÄurvukL t]>tmYeÏTuÊi nMyil mnÓi>uÊuk.
|osV>DY]nEÊ]TukUTi \rÆuv]N kiTÄfh. En>eÊ
kiTÎiÈu En>eÊ `fIÄuk. nÙ} v]yuxW]>muÔ
ØÙÊ[ ki<EÄ], etEÄ] tÙevc{u kiTÄfh. mÙREÎ],

342

HiàuDRÐp>icyh
|Ttu vsh c>ieÇ] kiTÎiÈu vÙtu vsh ti>iÇu
`<uEÎlÄfh.
nitYeenmiÊikkRÐÆšil dinc>YÄu purEm zpEtYk
avx>Æšil yEœ]cith anux>iEÄÞt]y Ac]>
Æšuh, ep>um]ÕzkmÆšuh, anuæ]nviDikšuh \Þ[. avyil
ES]Qsxhx[k]>eÊÏÕi muN aÍY]yÊil p>icyeÏTu
ÊiyiÈuÞEÙ}]. tENryuh, kuTuáÊiENryuh EÑeemsV>Y
ÆL xVxmud]yÊieû EnÈm]ÄuÎt]f[ eenmiÊik
kRmÆšil aDikvuh. xmud]yÊieû EÑmvuh e`sV>Yvuh
teû \Îtik]vsYm]efÎ Eb]DpURvh DRÐØ]pnÆ
LÄu EvÞi Dnvuh, aÍV]nvuh aRÏiÄfh. xV]Rœ
kRÐÆeš 'p>]Rœm]yi' p>ifmiÏiÄuÎ xlkRmÆš]
fiv. |tieÙ xVB]vgufÆL xXhgh, xd]c]>h,
xEß]Sh, x>št, xHiÿut, Exvntˉ>t, xV]RœtY]gh,
xmB]vh, xtYniæ `Îivy]f[. ep]tuni>ÊukL mÙin
eÏTuÊ]et xUÑiÄuk, ep]tu kifrukšuh kušÆšuh
\pEy]gzpdm]Äi evÄuk, y]zt ecy{uEá]L p]tyiÙ]
y]Ùuh, v]HnÆšiÙ]y]Ùuh teÎÄ]L zp]yh kUTiyvR,
xnY]xi, gRBifi, kuÙvti, gu>u mutÙ]yvRÄu v<i
m]rieÄ]TuÄuk
mutÙ]y
x]m]nYDRÐÆLm>Y]dkL
|tiÙuLepTuÎu.
x³YÄu kuÈikEš]Tu n]mh jpiÄuv]N prÇiÈ[,
zp]ym]yvR pÙtuh prÇi>uÎ]l vip>ItPÙm]fu
Þ]kuk. A«]RËm]yi n]h nM AzgHiÄuÎueÞÜil
\pEdsiÄuÎtiÎu
muNp[
Ac>ic{uk]ÈfemÎt]fu
k]ÙDRmh. mÄLÄu EvÞi pfh xá]diÄuÎtiEnÄ]L
\Êmh, avR xXVB]vikšuh, xt[kRÐni>t>uh Akuv]N
343

HiàuDRÐp>icyh
tÄviDh
kšem]>uÄieÄ]TuÄuky]kuÎu.
anY>ueT
kuÕÆeš \>uviÈuek]Þi>iÄ]et av>v>ueT kuÕÆšuh,
kurvukšuh p>iH>iÄuv]N zsÍiÄuk. vITukšuh v]yn
s]Ùkšuh mÕuh, k]mkœkšuh, apxRÏkkœkšuh ek]Þu
nirÄuÎ |o k]ÙÊu DRÐh `Îu EkLÄuÎtuteÎ
vidY]RËikLÄ[
aE>]ckm]yiÊIRÎi>iÄuÎuevÜil
atieû \Ê>v]dikL >Ñ]kRÊ]Äšuh gu>ujnÆšuh
Af[. |o niÙyil >Ñ]kRÊ]Äeš anux>iÄuv]En]
gu>ujnÆeš bHum]niÄuv]En] kuÈikL kUÈ]Ä]Êtil
Aþ>YeÏTuv]niÙ}.
kÑi>]z¨IyÆšil
kuTuÆ]et,
aveyÏÕi
xd]
vimRsic{uek]Þi>iÄ]et,
xVDRmh
Ac>iÄuk. EýHpURvh, mDu>m]yi xhx]>iÄuk. xtYvuh
nMyuh, xomYvuh, mitvum]yi xmymriÇu xhx]>iÄu
v]N sIÙiÄuk. |>uÈien p<ic{u ek]Þi>iÄuÎtu ek]Þu
|>uškÙukyiÙ}. dIph kÊiÄuEá]L |>uL t]en nIÆi
eÄ]Ôuh.
xlk]>YÆLÄ[, x³Y]vànÊiÎu Ep]Ùuh, xmymi
eÙ}Îu pÙ}vi p]TuÎv>]fDikvuh. viÙEyriy xmyeÊ
tÆšueT |¨hEp]eÙ duRviniEy]gh ecy{uÎv>]fivR.
|Î[ evzp]šh piTic{ jivitÊil xRv{zt jIvitmUÙYh
kšÇukušiÄuky]f[. cUtu kšiÄuv]nuh, kÑimX>
Êinuh, ep]Æc{h prÇuek]Þi>iÄuv]nuh, xinim]s]Ù
kšil nIÞ mfiÄUrukEš]šh kYU niÙ[Äuv]nuh mÕuh
xmyvuh Dnvuh n¨eÏTuÊi, jivith ekTuÊuÎvRÄu
xM]Rgh etšiyic{u k]Èfh. atin[ A<[cyieÙ]>iÄeÙ
ÜiÙuh aTuÊuÔ aáÙÊiEÙ], AzsmÊiEÙ], atu
Ep]ÙuÔ DRmmài>ÆšiEÙ] niþitxmyÊ[ OÎic{ukUTiyi
344

HiàuDRÐp>icyh
>uÎu xmUHzp]Rœn, s]x[ztzsvfh `Îiv ~RÏ]Tu
ecy{uk. |o xXhgÊ]l x´nÆšueT xáRÄmuÞ]ku
kyuh kuÈikLÄu xVDRÐÊil aBi>uciyušv]kukyuh
duRm]RÅÆšiEÙÄu ti>iy]et etšiÇuk]fuÎ xM]Rg
Êil avR c>iÄukyuh ecy{uh. EÑztvuh p>ix>Æšuh
p>isuÍvuh
xt[zpEc]dn]«kvum]Äi
p>i>ÑiÄuk.
EÑztp>ix>Æšil niÎuh xinim]pTÆšuh, kÑi>]z¨Iy
Ep]ƒrukšuh nIÄh ecy[tiÈ[ tX[œ]nÊ[ DRÐvcnÆL
`<uti ptiÏiÄuk. D]RÐikzgÖÆL `Æuh `vieTyuh
`Ù}]y[Ep]<uh zpc]>eÏTum]r[ zpvRÊiEÄÞtuh k]ÙDRÐ
Êieû AvsYm]f[.
|o kÙiyugÊil ~tu k]>Yvuh xhGTitm]yi
EnETÞiyi>iÄuÎu. duS[kRmÆL xhGTitm]yi muEÎru
Eá]L xt[kRÐÆLÄuh, xhGTits¬i Evfh. "xhEG
s¬i® kÙo yuEg" `Î Ap[tv]kYmnux>ic{u DRÐ
zpc]>ÊiÎuh OeÊ]>umic{u zpvRÊiEc{ pÕU. O]E>]>uÊ>u
eTyuh Dn]R´nÊieû neÙ}]>u pÜ[ |o DRÐØ]pnÆL
Ä]yi viniEy]giÄukyuh, xd] xHk>ic{u zpvRÊiÄu
kyuh Evfh. tu¢m]y O>u tuk O>u nÙ} k]>YÊiÎu
ciÙv<ic{]l aetEÏ]<uh prÇuek]Þi>iÄuÎ |ÎeÊ
BU>ipÑh HiàuÄšuh, avR ariÇuh, ariy]Etyuh
DRÐvi>uÍm]y v<iÄu DURÊTiÄuÎ pfeÊÏÕi goni
Ä]riÙ}. DRÐEb]DÊieû aB]vm]fit[ kuriÄuÎt[.
yœ]RËÊil DRÐm]RÅÊil, anYecvi ariy]et
`zteyÜiÙuh
ecÙvu
ecy{fh.
atuek]Þ[
mn®
xßu¨iyuh
xm]D]nvuh
anuBveÏTuh.
Ene>mric{[
duS[kRÐÆeš
Ezp]X]HiÏiÄuÎ
v<iÄu
ecÙvu
345

HiàuDRÐp>icyh
ecy[t]l b]HYm]yi ciÙ muKüutikL EkLÄ]emÜiÙuh
\Ô mn®xm]D]nhkUTi ekTuÊuky]vuh PÙh. atuek]Þ[
aTuÊ EÑztÊieÙ \XvÊinuEp]Ùuh DRÐzpc]>Êin[
\tkuÎ p>ip]TikLEÄ pfh ek]TuÊu Ezp]X]HiÏi
Ä]vU. aÊ>h nÙ} p>ip]TikLÄu muÎiÈu zpvRÊi
Äukyuh Evfh.
xM]RÅÊinuh xlkRmÊinuh xÍRÐzgÖ]Bi>uciÄuh
Ezp>km]hviDh anuæ]nsIÙ>uh, arivuh anuBvvumuÔ
v>]y x´nÆšueTyuh xnY]xim]>ueTyuh xXhgh xd]
AvsYm]f[. ave> xVIk>iÄuv]nuh xlk>iÄuv]nuh
HiàukuTuháÆšuh, Ø]pnÆšuh xd] xÎÍ>]yi>iÄfh.
'mHXhgüu duRÙ}EB]¸gEmY]¸Em]Gþ
tEdv x]ÍYt]h, tEdv x]ÍYt]h.
(n]>d B¬i xUzth 39,42)
'mHXhgm]keÈ duRÙ}Bvuh, agmYvuh, aEm]Gvum]f[..
atuteÎ x]Dic{]Ùuh, atuteÎ x]Dic{]Ùuh.''
duRÙ}EB] m]nuES] EdEH] EdHin]h ÑfBhgu>®
tzt]pi duRÙ}Bh mEnY eevkuf[ÚzpiydRsnh'
jIveû p>if]mdsyil mnuSYÏirvi ÙBiÄuÎtuteÎ
apURv{h. zp]fikšil mnuSYs>I>h ÙBiÄuÎtu teÎ
viSmh atu ÙBic{]lÊeÎ ÑfBhgu>m]f[ `EÏ]<]f[
m>femÎu niþyvumiÙ}. |o aniþit mnuSYjIvitÊil
Bgv]eû zpiyB¬jnÆšueT dRsnm]keÈ atiduRÙ}Bm]f[
yøic{[ EnETÞt]f[ (B]gvth 11.2.29)

346

HiàuDRÐp>icyh
DRÐs]x[zth vIÞuh vIÞuh xXhgÊieû mHnIyt
\d[EG]SiÄuÎu.
¡]nÊieûryuh
AnàÊieûyuh
ap]>xmuzdxV>Upm]y p>zbªÊil A>ueT ciÊm]Ef]
viÙInm]yi>iÄuÎtu aÊ>h mH]«]ÄšueT p]d¾Rsh
ek]Þ[ BUmi pviztm]yieÄ]Þi>iÄuÎu. aEÌHÊieû
dRsnh, xhB]Sfh, xáRÄh `Îiv zsÍiÄuÎ kuTuhb
Æšuh kuÙÆšuh pviztIk>iÄepTuÎu. aÊ>h x´n
Æeš zpxvic{ aÐm]R xV]B]vikm]yuh Em]ÑÊiÎRH
>]yi BviÄuÎu.
kuÙh pvizth jnnI kZt]Rœ]
vxu³>] pufYvtI c Etn
ap]>xc{iXuKx]gE>¸x[miN
ÙInh pE> zbªfi yxY Ect®
jMx]PÙYh EnTuÎtiÎu 'xXhgh' muEKn x]DiÄu
emÎuh zsIsÜ>Bgvt[p]dR tuTÆiy Ac]>YM]R aTiÄTi
\pEdsic{iÈuÞ[. atuek]Þ[ nitYeenmiÊikkRÐÆšil
xXhgÊinu muKYtVh ek]TuÄfh. |o mnuSYs>I>dV]>]
Ac>iEÄÞt]y xlkRÐ]nuæ]nÆšil EÙ]ph v>uÊi
y]l
jIveû
\ÎtizkmÊinu
tTÓmuÞ]vukyuh
|osV>]zsyB]vh n¨eÏTukyuh ecy{uh. dinvuh aTic{u
tšic{u xVgZHh suÍm]Äiev¿uÎEp]eÙ, xVs>I>vuh,
aß®k>fvuh nitYeenmiÊikkRÐ]nuæ]nÆš]l suÍi
ecy[tuek]Þi>iÄfh. aß®k>fÊil pÙzpk]>Êi
ÙuÔ a<uÄukšuh mrkšuh, m]r]Ù]kšuh (mÙviEÑp]v>f
ÆL) piTic{]l jIv]«]v[ p>m]«]vilniÎuh akÎu
ek]Þi>iÄukyuh duKÊinuh, as]ßiÄuh atu k]>f
m]yiÊI>ukyuh ecy{uh. EzpmÊieû Ø]nÊ[ k]mh kuTi
347

HiàuDRÐp>icyh
ek]Ôuv]N tuTÆuh. k]mÊilniÎuh Ezk]Dvuh, p>¾>
viEdVSvuh, evruÏuh pk>uh. Ezk]DÊilniÎuh viviD
vY]Em]HÆšuÞ]kuh.
vY]Em]HÆš]l
jIvitmUÙYvuh
avgfiÄeÏTuh. x[mZtizBhsh En>iTuh. aEt]Tu kUTi
buÍizBmvuh yu¬Y]B]xÆšuh v>uÎu. atieû p>ift
PÙEm] n]svuh!
atin]l Bgvt[kZpyueT zpEc]dn>s[mikEšlÄÊÄ
viDh, xuK]BYudyÆšueTyuh, EzsyÓieûryuh nitYsItš
xmI>fN neÐ ¾Rsic{uek]Þi>iÄÊÄviDh turÎ
aß®k>fÊil
nitYnvInŠURÊi
\LeÄ]ÔuhviDh
nitYeenmiÊikkRÐÆL avsYh anuæiEÄÞt]kuÎu.
|t[ xVDRÐm]f[. |o DRÐh m]ztm]f[ mnuSYjIvitÊin[
AD]>h. DRÐh teÎ jIvnh. m>iÄuEá]L jIvnu tuf
y]yi v>uÎtuh DRÐh m]ztm]kuÎu. mnux[mZti n]Ù]h
aÍY]yh 239 mutl 242 ve>yuÔ Es}]kÆL zsÍiÄuk.
n]muzt Hi xH]y]Rœh pit] m]t] c ti¨t®
n puztd]>] n ¡]ti® DRÐtiæti EkvÙ®
p>EÙ]kÊil xH]yÊin[ aÐEy] a¢En] mÄEš]
B]>YEy] b³uÄEš] \Þ]kukyiÙ}. DRÐh m]ztEm avieT
xH]yiÄuv]nuÞ]kukyuÔU.

348

HiàuDRÐp>icyh

42. sZfVßu viEsV amZtxY puzt]®
HiàuDRÐh `Î "xn]tnDRÐh" x]Rv{Ùokikvuh
x]Rv{jnInvum]y 'mt'm]kuÎu. BUtBviSYd[ vRÊm]n
k]Ù¡]nÆešÙ}]h p>ipURÉvuh xtYxn]tnvum]y
p>m¡]nÊieû x]hEg]p]hgÆš]yi DRÐÊil Øiti
ecy{uÎu. an]diyuh anßvum]y |o ¡]n>]siyueT
Ep>]f[ 'Evdh'n]h k]fuÎtuh pÚiÄuÎtum]y Evd
xhHitkL Edsk]Ù]nux>fh |osV>Iym]yi xiÍic{,
EvdÊieû apURÉvuh ØUÙvum]y zptiniDi>UpÆš]
kuÎu. |o zptiniDikšueT m]RÅdRsndV]>] x]Dnecy[tu
x]Ñ]lÄ>iEÄÞt]f[ p>m¡]nh. EvdeÊ etÕiÍ>i
c{]l `Ù}h etÕiÍ>iÄeÏTukyuh PÙh vip>Itm]vukyuh
ecy{uh.
EvdB]SyieÙ
eevdYuts¬ieyÏÕi
ariyuEá]L,
zptIk]«kvuh
AÙÜ]>ikvum]y,
Evdy¡ÆšieÙ
aùY]di Botikpd]RËtÊVÆL zgHiÄuv]N x]DiÄuh.
EH]m]ùijV]Ùey
aùiyueT
jiHV]Ø]nm]efÎuh
atuteÎ xuvRÉ, knk, >¬, kZÿ, xuzpB, ati>¬,
bHu>Up `ÎiÆen ~<u viDmueÞÎuh mÕuh apzgœnvuh
\d[zgœnvuh ecy[tu vRÉiÄuÎ EvdRSikšueT |osV>
zpB]vvuh
mHÊVvuh
mnÓiÙ]ÄfemÜil
Aß>ik
xokum]>Yvuh evšic{vuh AvsYm]f[. mnuSYen ek]Îu
ku>uti k<iÄuÎtÙ}, mnuSYExvnm]f[ mnuSY¡h:
jßuÄeš ek]ÎutiÎuÎtÙ}, zp]fikeš >ÑiÄuÎt]f[
BUty¡h. mdYp]nmÙ} EvdÊieÙ 'mDupRÄh'. atu eet>[,
EtN, eny{[ `Îiv mUÎ[, OÎ[, OÎ[ `ÎI anup]t
349

HiàuDRÐp>icyh
zkmÊil EcRÊuÞ]ÄuÎ O>u mDu>yogik pd]RËm]f[.
'm] HihxY]t[ xRv{BUt]ni' (O>u zp]fiEyyuh HihxiÄ
>ut[) `Î EvdviDizpk]>h du¨tEyyuh a¡]n eÊyuh
avyueT ~ÕÄurvukšnux>ic{uÔ >UpB]vÆšil HniÄu
Îtu HihxyÙ}. atin]l 'eevdikI Hihx] Hihx] n
Bvti' (EvdviHitm]y Hihx, HihxyÙ}) a¢N mken
tÙ}uÎtuEp]eÙey]>u siÑm]ztm]f[.
buÍiyueT niÙv]> Êilm]zth ariEyÞuÎ ¡]nmÙ}
DRÐtÊVh. Evd xhx[k]>emÎ]l boÍikm]yi n]h
D>iÄuÎ zp]>hB dsyieÙ avikxitdsyueT zptIkmÙ};
an]diyuh anßvum]y xhx[k]>emÎ]fRËh. Edv
M]>uh, dxYuÄšuh, A>YNm]>uh zd]viQ>uh mÕuh DRÐ]DRÐ
ÆšueT vRÅ zptIkÆš]f[. ave>Ù}]h OE> O>u pit]vieû
mÄš]f[; AdijMBUmi B]>tvum]kuÎu. EdvN axu>n]yuh
axu>N Edvn]yuh m]ruÎtuEp]eÙ |>uv>ueTyuh mEÍY
pufY xWy]RËh sUzdn]yi pirÄuÎ mnuSYN ztik>f
vZÊikš]l pTipTiy]yi eevsYÑztiyzb]ªftÊVÆši
EÙÄuyRÎuyRÎu p>mpu>uS]RËh zp]piÄukEy], dxYu
v]yi t]<ukEy] Edvn]yi \y>ukEy] ecy{]h. mnn
xVB]vn]y mnuSYeû b³Êinuh Em]ÑÊinuh k]>f
m]y mnÓien xhx[k>iÄuÎt]f[ Evdmzßh. y]et]Îieû
mnnÊ]l mnuSYN zt]fnh ecy{eÏTuÎuEv] atu mzßh.
EvdmzßÊinupk>h duRmzßv]dh ecy[t[ 'b]Dey]<i
ÏiÄl' et]<iÙ]ÄiyEÏ]Lmutl EvdvidYyil 'k>iWß'
y]>hBic{u.
xmud]yGTn¿kÊu
niÎu
aßs[Cizdh
ecy{uÎve> 'A>YNm]>]y sztuÄL' `Îuh, purÊu
d]xNm]>]yi Ep]yve> dxYuÄš]y sztuÄešÎuh', äEgVd
350

HiàuDRÐp>icyh
xU¬Êil vRÉic{iÈuÞ[ (6.60.6). 'y¡tY]g kRÐÆL
\EpÑic{v>uh, ÙuçM]>uh etÐ]TiÊh puÙáuÎv>uh
ek]ÔÙ]BÄc{vTh ecy{uÎv>uh zsÍ] HIn>uh, jIEv]Îti
k]hÑiÄ]Êv>uh,
suB]suBkRÐPÙh
En]Ä]Êv>uh
'dxYu'Äš]efÎu viEsSiÏic{i>iÄuÎu. (äEgVdh 7.6.3.)
A«niæm]y xuKÊinu xlkRÐni>t>]v]et m>u
m>IcikyieÙÎEp]eÙ |zàiyxuKÆLÄuEvÞi p>Äh
p]yuÎ mnuSYeû aßimxá]dYh du®Kk>m]vuÎtil
alButmiÙ}. |zàiyÆL viSyÆšum]EyÕu muÈuEá]L
mnÓinuÞ]vuÎ p>icy]nu>Upm]y anuBUtikš]f[ xuK
du®K]dikL. séh, >Uph, >xh, g³h, ¾Rsh `Îiv
anukUÙm]yi>iÄuEá]L xuKvuh zptikUÙm]yi>iÄuEá]L
du®Kvuh anuBveÏTuÎu. |o xuKdu®KdVàV]«ktVÊi
ÎÏurm]f[ p>m]RËxuKh.
vic]>h, v]Ä[, zpvZÊi |v mUÎuh ~Ek]pic{u
ek]ÞuÔt]f[ HiàuÄšueT Ac]>xhHit. ztik>fsuÍi
Ey]Tu kUTi DRÐm]c>iÄfemÎu pryuÎtieû t]ˉ>Ymi
t]f[. mDu>m]yi xhx]>iÄikyuh, vip>Itm]yi vic>iÄu
kyuh zpvRÊiÄuÄyuh ecy{uÎt[ an]c]>m]f[. m]nxik
vuh A«Iyvum]y cUSfh aœv] 'k>iWß'y]f[. Evdh
xV]RËÊinuEvÞi \pEy]geÏTuÊ]vuÎtÙ}. aÆen
ecy[t]l at[ Axu>gufÆeš Ep]SiÏiÄuh. xV]RËt
p>]RËtyiEÙ¿uh p>]RËt p]>m]RËik niÙyiEÙÄuh
\d[gti zp]piÄ]N tÄviDh \pEy]geÏTuÊfemÎt]f[
EvdviDi. |o HiàuDRÐtÊVÆL ariyuv]N zsmic{u
ek]Þi>iÄukyuh ariÇtien eevy¬ikvuh x]mUHik
vum]y niÙkšil Ac>iÄukyuh Evfh.
351

HiàuDRÐp>icyh
O]E>]>uÊ>ueTyuh m]nxikvuh s]>I>ikvum]y p]kt
¿nuxZtm]yi
kuTuhbh,
zg]mh,
xmud]yh,
>]jYh
mutÙ]yvyueT EmM¿utkuÎviDh xd]c]>ni>t>]yi>i
Äfh. atu m]Õ]nuh mr¿]nuh k<iy]Ê xtYh, ¡]nh,
dy, xhymh, eeD>Yh, vidY, vinyh tuTÆiy xd[guf
ÆšTÆiy
xn]tnDRÐÊiÎnuEy]jYm]yi>iÄukyuh
Evfh. |o DRÐvšRc{yueT kUTutl kurvukšnux>ic{[
x]mUHÊiÙuÞ]vuÎ \Îtiyuh avntiyuh En>iTukEy
niRv{]HmuÔu. mzßvuh mnnvumiÙ}]et ciÙ cTÆukL
m]zth k]Èiy]l atu pUjy]vukyieÙ}Îu m]ztmÙ} zptiæ]
mURÊiyueT eectnYh anuBveÏTukyiÙ}. xhx[kZteÊ
v]En]šh puk<[Êi zpxhgiÄuÎ Ent]vieû mÄL
m]t]pit]ÄNm]e> 'mÐi'eyÎuh 'Q]Qi' eyÎuh višiÄ
ÊÄviDh 'Ek]Feveû' vidY]BY]xh nlkuky]efÜieÙ
ß]yi>iÄuh anuBvh? eevdYh ek]Þ[ Dnikn]y AyuR
Ev{dBiSgV>N AyuREv{deÊ zpshxi ÄuÎ Evgtyil
ÊeÎ xVßh mÄeš aEÙ]ÏtiÄu eekÄUÙiek]TuÊuh
EcRÄ]N
evál
ek]ÔuÎtieû
aTiØ]nemß[?
H>ijEn]Í]>feÊÏÕi zHdy¾ZÄ]yi zpxhgiÄukyuh
\¢nIctVÆešÏÕi vIEr]eT v]diÄukyuh ecy{uÎ H>ijn
Ent]vieû mnÓilteÎEÏ]eÙ Ever]>u H>ijnEnt]vu
Þ]v>uetÎ vic]>bIjmuÞ]yi>iÄuÎ tieû mn®s]zü
emß[? Et]ÈikL mutÙ]y Et]<iÙ]šikeš '\Êmpo>Nm]>uh'
p>iS[kZt>um]Ä]N >]Ïkl p>izsmiÄu ÎvR ave>
kuTic{uh et]<ic{uh
jIviÄuv]N Ezp]lx]HiÏiÄuÎ
etßuek]Þ[? aD]RÐikvuh cUSfp>vum]y |Ê>h
Ac]>Æš]l vizkitm]y xhx[k]>vuh vikÙm]y vIÑf
vuh m]ztmÙ} xRv{zt axhtZp[tiyuh as]ßiyum]fuÞ]
352

HiàuDRÐp>icyh
vuk. B]vipo>M]>ueT xVB]vxhx[k]>ÆLÄu >Uph
ek]TuÄuÎ vIÈiÙuh vidY]ÙyÊiÙuh DRÐÊinuh xd]c]>
Êinuh Ø]nmieÙ}ÜilÏieÎ 'Es]Bn m]y B]vi'y[eÄß]f[
m]RÅh?
HiàuDRÐÊieû mUÙØ]nm]y B]>tÊil viEdsIy>uh
vimtØ>uh kTÎuvÎ[ av>ueT ADiptYvuh xV]DIn
tyuh Ø]pic{t[ |Î]ÈiÙuÞ]y ecrucUSfÆšueT
zptY]G]tm]y AEg]šcUSfÊieû p>iftPÙm]f[.
|ÎeÊEÏ]eÙ j]tikšuh kÑikšum]yi BiÎic{u mÙ}TiÄu
v]N vRÉ]zsmvYvØyieÙ]>u p<utu Ep]ÙumiÙ}. viviD
mtÆšuh xiÍ]ßÆšuh vikxic{[ vš>uÎtil xEß]Si
Äukyuh Ezp]lx]HiÏiÄukyuh ecy{uÎt]f[ HiàuDRÐ
xVB]vh. mtEBdÆšuh K¥nm¥nÆšuemÙ}]h eeky[
Ek]RÊu aBiv]dYh ecy{uÎ xmnVyxV>Upm]f[ DRÐh.
viEdscUSkR
ep>uÏic{u
k]ÈuÎ
HiàuDRÐÊieÙ
eevviÍYÆL
HiàumtÊieû vis]Ùtyuh Ood]>Yvuh
zpkTm]kuÎ BuSfÆš]f[. viviDvic]> xhHitkL
m]nvxmÑh ni>Êievc{uek]Þ[ av>v>ueT Ey]gYt]
nux>fh |¨muÔt[ et>eÇTuÊuek]Ôuv]N xV]tzßY
m>ušuÎ DRÐm]f[ HiàuDRÐh. vipuÙvuh vis]Ù]vum]y
HiàuDRÐx]HitY]Êil kRС]n \p]xn]dizkmÆ
šueT jÙ]syÆšuÞ[ kušÆšuh kifrukšumuÞ[. \oEÄ]eT
O<ukuÎ ndikšuh A<Emriy xmuzdvumuÞ[. O]E>]>uÊ>ueT
Ey]gYty]vuÎ p]ztÊil ek]ÔuÎzt jÙh |vyi
EÙtilniÎuh muÄieyTuÄ]h `ÉÊiÙuh vÉÊiÙuh mußi
nilÄuÎ OE>] mtØnuh teû mtm]f[ EÙ]kEzsæm]y
mtemÎ[ avk]seÏÈuek]Þu mÕu mtÆeš t>h t]<[Êi
353

HiàuDRÐp>icyh
zpdRsiÏiÄuv]En] xhH>iÄuv]NteÎEy] zsmic{uek]Þi
>iÄuEá]L av>ueT Ene> O>u puWi>im]zth xhB]vn
ecy[tuek]Þ[ HiàuDRÐh niÙek]ÔuÎtieû p>m>HxY
emß]efEÎ]RÄfh. |tuEp]eÙ, |tienÄ]L atighBI>
m]y p>ivRÊnp>if]mÆšuh ek]TuÜ]Õukšuh aÙyTikšuh
En>eÊ kÞriÇv>]f[ HiàuDRÐ]c]>YNm]R 'p]pikEš',
'kPirukEš' `ÎitY]di murvišikLÄuh mtmd]³tkšueT
aÙyTikLÄuh EsSh zpgÙ[Bvuh zps]ßvum]y O>]Eg]š
ØitixmtVxhBvh anuBvEg]c>m]vuh at]f[ Hiàu
DRÐemÎ 'xn]tnDRÐh'. aRHiÄuÎv atijIviÄu
emÎ xn]tnniytiyueT p>if]mm]fit[. Botikvuh
aBotikvum]y xZ¨iØitixhH]>ÆešÙ}]h kÞuek]Þu
teÎ
HiàuäSim]R
p>m]nàpURv{h
a>uLecy{uÎu:
'aÙ}Ey] amZttVÊieû a>umÄiT]ÆEš, niÆEšv>uh
EkLÏiN xU>Yczà]dim¥ÙÆšiÙuh divYEÙ]kÆšiÙuh
aDivxiÄuÎvE>!
niÆšuh
EkLÏiN!
|t]
v<i
kÞi>iÄuÎu: |o |>ušilnieÎÙ}]h purÊuÔ p>m
pu>uSen ariyuÎtuteÎ Ever]>u v<iyumiÙ}.'
sZfVßu viEsV amZtxY puzt]®
A Ey D]m]ni divY]ni tØu®
Evd]HEmth pu>uSh mH]ßh
AditYvRÉh tmx® p>ü]t[
tEmv viditV] atimZtYuEmti
n]nY® pÖ] vidYEt¸yn]y
(EsVt]sVt>h 2.5;3.8)
yugyug]ß>Æešyuh xZ¨iÄukyuh \d]>]syÆšueT
Ad]nzpd]nÆL nTÊukyuh ecy[tiÈuÔ HiàuDRÐh
354

HiàuDRÐp>icyh
xRv{mtÆšueTyuh
m]t]v]f[;
mtkÙHÆšuh
ku>isuyuÍÆšuh,
mtmd]³tkšumkÎ[
xoHZdvuh
xozB]ztvuh xHvRÊitVvuh niÙnilÄfemÜil x]Rv{
jnInvuh xRv{jnHitk]>iyum]y HiàuDRÐÊieû amZt
xEàsÆL vIÞuh BUviyieÙÆuh vY]p>iÄfh. atin[
AdYh HiàuDRÐ]nuy]yikLÊeÎ tlÄ]ÙeÊ eevEd
sikxEÐ]Hnmd]ÙxÄuTuÄilniÎuh xVyh viEm]cit
>]yi, xVDRÐÊil pURv{]Dikh Eb]Dv]Nm]>uh xV
kRÊvYni>t>um]yi DRÐpœÊil c>iEÄÞt]yiÈuÞ[.
zkiüumtm]viRBvic{iÈ[ 2000 vRSvuh, muHÐd[mtmuÞ]yiÈ[
~kEdsh 1400 vRSvum]yi av>v>ueT mt]TiØ]nÆšil
>]jYh B>iÄeÏTuÎ mux}Ihezeküvn]Tukšil p>¾>cUSf
Æšuh as]ßiyuh xm>jV>vuh vRÍic{uek]Þi>iÄuÎu |o
mtÆšueT \d[BvÊinu muáuteÎ, |Eοu 2500-l p>h
vRSÆLÄumuá[ B]>tÊilniÎu buÍmth EÙ]kemÆuh
vY]p>ic{i>uÎu. |t>mtÆšum]yi eevEdsik xáRÄÊil
~ReÏÈtumUÙh buÍmtÊiÙuh "k>iWß" vY]p>ic{u. B]>t
Êilm]zth n]mm]ztm]eyÜiÙuh suÍ>UpÊiÙuÔ boÍ
M]R avEsSic{u.
zsI buÍenEÏ]eÙ Eysuzkiüuvienyuh muHÐd[nbi
Eyyuh meÕÙ}] mtzpv]ckM]e>yuh avt]>pu>uSNm]>]yi
A>]DiÄuv]N HiàuÄLÄ[ y]et]>u tTÓvuh viSmvumiÙ}
zp]kZtm]y
mtp>ivRÊnzpEÙ]BnÆšuh
BISfikšuh
'visuÍmt'zpvRÊnÆšuh zpØ]nÆšum]yi muEÎruEá]
e<]eÄ avey xeeD>Yh mrikTÎ p]>á>Ymuh HiàuÄL
ÄuÞ[. meÕ]>u mtÊinumiÙ}]Ê xRv{viDxV]tzßvuh
niRBytVvuh puÙRÊuÎ HiàuDRÐh, A«xV]tzßÊinuh
355

HiàuDRÐp>icyh
jIv>Ñ¿um]yi O]TivÎ anYmtØReÄÙ}]h aByh
nlki >Ñic{iÈuÞ[. HiàuDRÐÊieû xRv{HitB]vÆeš
atieû duRb{Ùty]yi etÕiÍ>iÄuÎvR v]üvØiti
ariyuÎiÙ}. |Ê>h mtzB]ßukšueT axhKYmxhKYh
AzkmfÆeš En>iÈuek]Þuh, xmtVÊieû Ep>il >]jY
ÆL evÈiÏiTiÄ]etyuh jnÆeš m]nxikd]xNm]>]Äi
mtp>ivRÊnh ecy{]etyumi>uÎiÈukUTI |Îuh 100 Ek]Ti
yiÙDikh AšukL HiàuÄš]yi jIviÄuÎuÞ[. |t>
mtÆešEÏ]eÙ
xhGTitbÙh
kUTiy]y]l
AdYß
>Hitm]y HiàuDRÐÊieû muáil |t>mtÆLÄuÔ
Ø]nemß]yi>iÄuh?
atin]l
BotikzpEÙ]BnÆLÄuh
A«IycUSf
ÆLÄuh v<ÆivI<]et Hiàu Hiàuv]yi jIviÄfemÎu
pryuÎtieû t]ˉ>Yh xmümtÆšuh p>¾>h >²iÏiÙuh
mnuSYx]EH]d>YÊiÙuh puÙ>femÎt]f[. m]nvxmud]y
Êinu \´Ivns¬iEyk]N `Ä]ÙÊuh x]DiÄuÎ OE>
O>u xn]tnmth, 'm]nvDRÐh' `Îu kUTi ariyeÏTuÎ
HiàuDRÐh m]ztm]kuÎu. atuek]Þu xVßh A«]vi
eûyuh xmUHÊieûyuh m]tZBUmiyueTyuh xmuÍ>fÊinuh
xmulÄRSÊiÎum]yi eedvIxát[k]mNm]>]yi Hiàu
ÄL zpvRÊiÄfh. p>mxVtzßYÊiEÙ¿uÔ xtVguf
vZÍiy]f[ eedvIxáÊ[ Axu>I xáÊieû zpEÙ]Bn
ÆLÄuh BISfikLÄuh v<ÆuÎtu ek]Þ[ b³nÊi
EÙÄuh a³k]>ÊiEÙ¿um]f[ Ep]vuk.
eedvIxádViEm]Ñ]y nib³]y]xu>I mt].

356

HiàuDRÐp>icyh
nÐueT O]E>] vic]>vuh v]Äuh zpvZÊiyuh DRÐ]nu
kUÙm]yi>iÄeÈ; |HÊil niRByvuh xVtzßvu m]yi
v]<]nuh p>Êil nitY]nàh zp]piÄuv]nuh x]DiÄuh.
`eßÎ]l xU>YN, czàN, v]yu, aùi, Ak]sh, pZœi,
jÙh, HZdyh, niyß]v[, eedvh, pkl, >]zti, zpB]th,
x³Y `Îive>Ù}]h DRÐEÊ]eT]Ïh mnuSY>ueT Ac>f
mriÇuek]Þi>iÄuÎu.
AditYczà]niEÙ]¸nÙþ
dYo® BUmi>]Ep] HZdyh ymþ
aHþ >]ztiþ \EB c xE³Y
DREÐ]¸pi j]n]ti n>xY vZÊh.
xVDRÐvuh xVxmud]yvuh avgfic{uek]Þu Hiàu
vinu jIviÄ]n]viÙ}. vÙiyve>Îuh ecriyve>Îuh B]vic{[
du>Bim]nÊil k<iy]nuh |ni En>miÙ}. atin]l `Ù}]v>uh
OeÊ]>umic{[ p>¾>h xoB]gYÊiÎ]yi muEÎruviN `Î[
äEgVdh a>uL ecy{uÎu.
aEjYæ]x akniæ]x ~Et
xhzBt>® vY]vZDu® xoBg]y (äEgVdh 5.60.5)
Evdm]t]v[ vIÞum>uL ecy{uÎu: EcRÎi>iÄuviN OÎic{[
séiÄuviN, niÆšueT (xm]j[) mnÓ[ O>u Ep]eÙ vic]>i
ÄeÈ. OÎu EcRÎu x]mUHikm]yi zp]RËiÄuviN. xByueT
\EÌsh OÎ]yi>iÄeÈ. OÎic{i>uÎu tI>um]niÄuviN. O>u
Ep]eÙ
kRÐxÎÍ>]vuk;
O>umic{uf>uk.
niÆšueT
mnÓil e`kYh vš>eÈ. vic]>h ~kIBviÄeÈ. niÆšil
`eÎÎuh e`kYh niÙnilÄeÈ.
357

HiàuDRÐp>icyh
xhg¢DVh xhvdDVh
xh Ev] mn]hxi j]nt]h
xm]En] mzßÓmitiÓm]nI
xm]nh mnÓH ciÊEmS]h
x]m]nI v AkutiÓm]n HZdy]ni v®
xm]nmüu Ev] mEn] yœ] vÓuxH]xti®
(äEgVdh 10.191.24)
jivn[ mniSYn[ xVvY¬itVh, p]>m]RËiktÊVÊi
EÙÄ[ \yRÊEÊTEÊ]šh s]sVtm]y xoKYh anuBv
eÏTukyiÙ}. `ztEÊ]šh vis]Ùm]y c>iÄuÎuEv] azt
EÊ]šh xuKh anuBveÏTuÎu.
"Ey] eev BUm] tXuKh, n]Ù[Ep xuKimüi"
atin]l xVxuKh xmud]yÊieû xuKdu®KÆšum]
efÎ[ ariÇu zpvRÊiÄfh EÙ]kemÆuh nMyuh
EÑmvuh puÙ>eÈ; y]et]>u zp]fiyuh du®KiÄ]niT
v>]ti>iÄeÈ, AsV]xvuh xm]D]nvuh `Ù}]v>iÙuh
dZsYm]veÈ,
e`sV>m]y
xEß]Svuh
xhtZp[tiyuh
`á]Tuh anuBveÏTeÈ EÙ]kemÙ}]h EÑmm]yi v]<eÈ.
|Ê>h zp]RËnkL Hiàu DRÐzgÖÆšieÙÆuh k]f]h.
xREv{ Buvßu xuKin® xREv{ xßu ni>]my]®
xREv{ Bzd]fi psYßu m] kþid[ du®Km]p[nuy]t[
xVßh AE«]Í]>fh x]DiÄ]et, xVßh kuTuhb
Êieûyuh xmud]yÊieûyuh >]jYÊieûyuh e`kYvuh
Bzdtyuh EÑeemsV>YÆšuh emc{eÏT]et EÙ]kEÑmÊin]
eyßuecy{]n]f[?
358

HiàuDRÐp>icyh
'\ÍE>d]«n]«]nh - gIt
AdYh xVyh \Í>iÄuk.
m]t] Bumi® puEzt] aHh pZœivY]®
Bumi `eû m]t]v]f[; w]N |o BUmiyueT puztnuh
(aœRv{Evdh 4.66.6)
'\pxRp m]t>h BUmih'
(äEgVdh 10.18.10)
'nEm]
m]Ezt
(yjuREv{dh 9.22)

m]tZBUmiey suzsUSiÄuk.

pZœiEvY'

m]tZBUmiÄu

nmx[k]>h

'avHith Edv] \Îyœ] pun®' EH x´nÆEš,
niÆL DRÐÊilniÎu vYticÙiÄ]et ptit>]yve>
xmuÍ>iÄuviN, arivuÔvRÄu HiteÊ ecy{uÎ divYvuh
suÍvum]y
zpk]sh
pEÞ
teÎ
|vieT
\dyh
ecy[ti>iÄuÎu.
'tc{ÑuREÌvHith pu>ü]¢uzkmuc{>t['
|o
EvdmEzß]c{]>fpURv{h
'aÉ]N
kuÇinuh
tÎ]Ù]yt[' `Î nYymnux>ic{[, p>imitm]y k<ivukšil
tuTRÎ[ 'HiàuDRÐp>icy'eÏTuÊl |vieT xm]piÄuk
y]f[.
Him]Ùyh xm]>BY y]vd[biàuxE>]v>h
HiàuØ]nmiti KY]tm]dYß]Ñ>Ey]gt®

359

HiàuDRÐp>icyh
Him]ÙÊilniÎ]>hBic{[ dÑiEf]dDiyieÙ biàuxE>]
v>h ve> vis]Ùm]y Edsh Him]ÙyÊieû AdYÑ>m]y
'Hi'yuh biàuvieû aßY]Ñ>m]y 'àu' vuh EcRÎu
'HiàuØ]n'm]kuÎu `Î niRv{cnhEp]eÙ atYg]Dvuh
vis]Ùvum]y HiàuDRÐp]>]v]>Êieû \p>itÙÊiÙUeT
O>u kTÊuEt]fiyiEÙri meÕ]>u turmuKhve> eceÎÊuk
y]f[ n]h ecy[tt[. ti>mriy]nuh A<ÊiEÙÄu muÆi
ec{Ù}]nuh zpEtYkeevdg[ÍYem]ÎumieÙ}ÜiÙuh O>u ep]È
ÄifEr] kušEm] OÎumÙ} |o xmuzdemÎt[ `Î v]üv
mriy]N x]Dic{]l aztyuh ek]Þ[ 'HiàuDRÐp>icy'
Êinu tuniÇvN kZt]RËn]yi.

360

HiàuDRÐp>icyh

anub³h - DRÐh eednhdinjIvitÊil
HiàuDRÐzpk]>h xtYÊieû p]>m]RËik xV>Uph
|osV>N; |osV>N m]zth. jIveû AtYßik]vÙhbh
aet]Îum]ztm]kuÎu. aDRÐÊiÙUeT atriy]n]viÙ}
ztigufxV>upm]f[ jIvith. AÙxYvuh a¡tyuh
t´nYm]y aDRÐvuh >jüEm]gufmym]f[. \lx]Hvuh
arivuh
t´nYm]y
DRÐvuh
>jÓtVgufmym]f[.
ztiguf]tItm]f[ jIvitÙÑYh. AÍY]«ikm]yi ciÈeÏTu
Êiy D]RÐikjIvitÊiÙUeT ARÄuh A p>mÙÑYh
zp]piÄ]h jIvitÊil xtYeÊ avÙhbic{uek]Þu
Evfh D]RÐik niÙv]>h \yRÊ]N.
vY¬ijIvitÊieÙ DRÐniæ `zpk]>Em] azpk]>h
xmUHjIvith kuTuhbvuh xmud]yvuh >]jYvuh Ayi
ÊI>uÎu xmUHvum]yi b³eÏT]Ê y]et]>u vY¬i
jIvitvumiÙ} at]f[ xV]RËh, p>]RËh, p>m]RËh `ÎI
ztiEk]f]kZtiyiÙuÔ D]RÐikjIvitdV]>] evšieÏTuÎ
tÊVh. k]ÙEdsxVB]vÆLÄnuxZtm]yi xd]c]>Êieû,
D]RÐ]c>fÊieû AkZtiÄuh zpkZtiÄuh ciÙ m]ÕÆ
šuÞ]v]emÜiÙuh
moÙiktÊVÊinu
m]ÕmiÙ}.
|Ê>h
xàRBÆšil DRÐ]DRÐviEvkÊinu s]x[ztvcnÆšuh
Ap[Et]¬ikšuh xlxhgvuh xH]ykm]yi>iÄuh. |Ê>
em]>u s>]s>i jIvitÊil xVIk]>Ym]y ~t]nuh xd[
vcnÄuriÏukš]f[ |o aÍY]yÊieÙ \ÔTÄh.
mnuSYR EtTiyÙyuÎ xuKxm]D]nÆšueT AtYßik
xV>Uph |osV>N, |osV>N m]ztm]kuÎu. A p>mÙÑY
361

HiàuDRÐp>icyh
zp]p[ti¿u xH]ym]hviDh pÙ t]lÄ]Ùik ÙÑYÆL
kRÊvYÆL x]DiEÄÞt]yiÈuÞ[. viEvkpURv{h eek
k]>Yh ecEy{ÞuÎ mnuSYDRÐm]ft[. ÙÑYEb]DmiÙ}]Ê
mnuSYjIvitÊil \Éuk, \rÆuk, \Ù}xiÄuk, xß]En]
t[p]dnh ecy{uk `ÎI jßuDRÐh Ep]Ùuh aD]RÐm]yi
p>ifmiÄuk xV]B]vikm]f[. atu tniÄuh xmud]yÊinuh
axuKvuh as]ßiyuh \švÄieÄ]Þi>iÄuh. `EÏ]<uh
kRÐni>tn]y mnuSYn[ m]RÅzBhsmuÞ]v]enšuÏm]f[.
jIveû \oRÍVgti x]Dic{ieÙ}Üil aED]gti \Þ]v]et
eyÜiÙuh xUÑiÄfemÎu t]lp>Yh.
DRÐÊieû
niS[kZ¨xV>Uph
p>mDRÐh
aœv]
jIEvsVee>kYh teÎ. atin]l DRÐh, aRËh, k]mh,
Em]Ñh `ÎI pu>uSRËniRv{cnh jIvitÊinu AD]>vuh
m]ÍYmvuh DRmm]yi>iÄfh atnux>ic{[ aÍV]niÄuk,
Dnm]R´iÄuk, mitm]y AzgHÆL x]DiÄuk, kRÊvY
ÆL anuæiÄuk AR´iÄuÎv aW]yi B]gic{[ O>hsh
tniÄuh, dVitIy]hsh kuTuhbÊinuh, tZtIy]hsh xmUH
Êinuh, ctuRË]hsh AÍY]«ikk]>YÆLÄuh viniEy]gi
Äuk. pWm]hshm]zth xduEÌspURv{h xUÑiÄfh ~eÕ
TuÊ ~et]>u et]<iÙ]y]Ùuh xmRËm]yi mu<umnEÓ]eT
|osV]>]Rc{n]B]vÊil ecy{uk. D]RÐikB]Evn xá]dic{
Dnh e`Hikp]>ztik xuKxm]D]nÆLÄu nid]nm]yi
>iÄuh. aDRÐm]RÅÊil xá]dic{vyueT p>if]mh
axuKvuh as]ßiyum]yi>iÄuh.
xtYh, dy, d]nh, tpÓ[ `ÎI n]Ùu p]dÆEš]Tu
kUTiyt]f[ DRÐh. |v anYunh ztiviDk]>fÆL (s>I>h
mnÓ[ buÍi) v<i xWÙitm]vfh. DRÐpœÆeš
362

HiàuDRÐp>icyh
avgfiÄuÎ pÚiÏuh p]¥itYvuh \p]xnyuh tTic{u
ek]<uÊ aDRÐzpvftkLÄu v<iey]>uÄuh. atieû
p>if]mEm] tuTRc{y]y xuKdu®Kzps[nÆšuh du>itvuh
teÎ.
xtYh: p>mxtYxV>Upn]y |osV>nil dZ™visV]xvuh
p>m]zsyB]vvuh
tdnuxZth
vY]vH]>ikxtYÊil
viEvkpURv{h jIviÄuk.
dy: BUtdy, jIvk]>ufYh; v]ÄiÙuh vic]>ÊiÙuh
ep>um]ÕÊiÙuh dy]v]y[p[ zptiPÙiÄfh p>pIQnh
p]pvuh, pE>]pk]>h pufYzpdvum]f[.
d]nh: xRv{BUtÆšuh nÐueT eednhdinjIvitvum]yi
b³eÏÈi>iÄuÎu. ariEÇ] ariy]EtEy] `ztEy]
Ep>ueT aÍV]nPÙÆL n]h anuBviÄuÎuÞ[. atin]l
nmuÄu kiÈuÎ xáÊieû nÙ} O>u ahsh atieû
aB]vvuh AvsYvumuÔvRÄu ek]TuÊuek]Þi>iÄfh.
p]zth ariÇuek]TuÄfh. DRÐvZÍiÄ[ \pk>iÄÊÄ
vÉh d]nh ecy{fh.
tpÓ[: mnx] v]c] kRÐf] ecy{uÎ |osVE>]p]xnh.
vY]vH]>iktÙÊieÙ nItiyuh DRÐvuemÙ}]h tpÓinu
xH]ykm]vfh; b]Dkm]yi>iÄ>ut[. |osV>N ~knuh
adVynuh xRv{¡nuh xRv{]ß>Y]miyuh xRv{vY]piyuh
xRv{BUtÆšueTyuh p>m]zsyvuh xc{id]nàxV>Upnum]
kuÎu. nitYnuh ni>]ymnuh ni>]k]>nuh niRgufnum]y A
p>ipURÉp>m]«]vuteÎ DRÐxhØ]p]n]RËh Ey]g
m]yey avÙhbic{[ x]k]>nuh niRgufnum]yi pÙ >Up
363

HiàuDRÐp>icyh
B]vÆšil zpk]siÄuÎu. ptitp]vnnuh p>mk]>ufiknuh
p>mb³uvum]y tßi>uvTiey p>mm]y]zsyic{[ annY
EzpmpURv{h ~k]zgciÊ>]yi xhx]>Êil an]x¬>]yi
vRÊiÄuÎvR tÊV>ItY] |sV>en ariyuÎu. |o
viDmuÔ x]Dny]f[ tpÓ[.
DRÐÊiÙuh aDRÐÊiÙuh k]ÙEdsnuxZth ~riyir
ÆieÄ]Þi>iÄuÎtuh vYvH]>ikxtYeÊ avÙhbic{u
vRÊiÄuÎtum]f[
nItinY]yÆL.
vY]vH]>ikxtY
ÊiÙuh nItinY]yÆšiÙuh xd]c]>ni>tm]y p]>m]RËik
xtYÊiEÙÄu nyiÄuÎ m]ÍYms¬iy]f[ DRÐh.
|osV>Eb]Dh, eeD>Yh, Ñm, xhymh, b]HYvuh
Aß>ikvum]y suÍi, |zàiynizgHh, xd[buÍi, vidY,
xtYh, Ek]pmiÙ}]y[m, jIvk]>ufYh, ExvnB]vh, vinyh,
B¬i,
anY>uETtien
AzgHiÄ]ti>iÄuk,
x´n
xhxRÅh, xlxhgÊil aBi>uci, kZtYniæ, xlkRÐ
Æšil tIzvt, xEß]Sh, xhtZp[ti |tY]di xd[gufÆL
D]RÐikjIvitÊieû ÙÑfÆš]f[.
xtYÊil xhsy«]v]yi>iÄuk, >]gh, EdVSh, Hihx,
k]pTYh, p>duSfh, vzkbuÍi, vWn, niyzßfmiÙ}]Ê
AzgHÆL, etÕiÍ>iÄuk, etÕiÍ>iÏiÄuk, mdYExv,
kZtYniæyiÙ}]y[m, aÈH]xh, axhtZp[ti, anY>il
pkvIÈuÎtiÙuh p<ic]>uÎtiÙuh c]tu>Yh, ep]tuxVÊu
DuRÊTiÄl, dÊ]pH]>h, gu>ujnÆeš niàiÄl, Ezk]Dh
mutÙ]yv aDRÐÙÑfÆš]kuÎu.

364

HiàuDRÐp>icyh
ÙH>ipd]RËÆL sIÙic{vRÄu x]D]>f OoSDÆL
EvÞviDh PÙiÄyiÙ}. vI>YmuÔ OoSDÆL xV]B]vik
tey ekTuÊukyuh ecy{uh. atuEp]eÙ an]c]>vuh
aDRÐ]c>fvuh nimiÊh xm]D]nvuh xm]D]njnYm]y
xuKvuh |¢iÄ]Êv>]f[ pÙ>uh. `EÏ]<uh nvhnvm]y
zps[nÆL \lp]diÏic{uek]Þi>iÄuÎtiÙ]f[ av>ueT
\lx]Hvuh \NEmSvuh. kTuÊ >jüEm]gufÆšueT
zptiPÙnm]fit[.
xtYbuÍi etšiÇu D]RÐikjIvitÊil aBi>uciyu
Þ]vfemÜil dinc>Yyil zpEtYkh zsÍiEÄÞt]yiÈuÞ[.
\d]H>fÊinu AH]>suÍiteÎ p>igfiÄuk. v]yiÙUeT
BÑiÄuÎtu m]ztmÙ} mnuSYeû AH]>h. n]vuek]Þu
>ucic{[
BÑiÄuÎtuh,
muÄuek]Þ[
zG]fiÄuÎtuh,
kÉuek]Þ[ k]fuÎtuh, ecviek]Þ[ EkLÄuÎtuh,
tVÄuek]Þu ¾RsiÄuÎtuh pEWzàiyÆšueT EB]jnh
EB]gh AkuÎu. |vyueT gufEd]SÆL xUÑ[m>upÊiÙuh
B]vÊiÙuh aß®k>fÊiÙUeT jIven b]DiÄuÎu. atu
ek]Þ]f[ xtYEÊ]T[ aTuÄfemÎuÔvR x]tVik
xVB]vh vikxiÏic{[ xhx[k]>xáÎ>]vfemÎu niS[
kRSiÄuÎt[.
x]tVikvuh mitvum]y BÑfzkmh ztik>fsuÍiÄ[
xH]ykm]yi>iÄuh.
aÍV]nzkmvuh
dHns¬iyum]nu
x>ic{[ AH]>h Evfh. visÏ[ aTÄ]N AvsYh EvÞuÎ
BÑfhEp]Ùuh ÙBiÄet vÙyuÎ jnxmUHÊiniT¿u
amitBÑfh
k<ic{
nitYE>]gikš]yi
k<iyuÎv>uh
apURv{mÙ}. \ÔvR |Ù}]ÊvRÄu ek]TuÊiÈu k<iÄuk
365

HiàuDRÐp>icyh
`Î p]>á>Yh pun>u´IviÏiÄuÎt[
xmUHBzdt¿u xH]ykm]yi>iÄuh.

AE>]gYk>m]y

O]E>]>uÊ>ueT xVB]vxhx[k]>Æšnux>ic{ aÍY]«i
km]RÅdRsnh nlÄuÎv>]f[ xÎY]xim]>uh AÍY]«ik
Ac]>YNm]>uh. av>ueT zsutiyu¬YnuBv xiÍm]y
\pEdsh zsÍ]puRv{h zsvic{[ mnnhecy[t[ Ac>iÄuk
y]f[ EvÞt[. arivuh anuBvvumuÔ xÎY]xi m]R
Ac]>nibÍ>]yi>iÄfemÎiÙ}. zpvZÊim]RÅmÙ}, nivZÊi
m]RÅm]f[ xÎY]xim]>ueT xVDRÐh. `Î]l x]Dnm]RÅ
Êil c>iÄuÎv>uh s>I>niRv{HfÊin[ anY]zsyh
AvsYmuÔv>uh DRÐzpc]>zpvRÊk>]yi>iÄfh. b]HY
dZ¨Y] kRÐvimuK>]yi k]feÏTuemÜiÙuh |¢]s¬iyi
ÙUeT mHÊ]y EÙ]kxhzgHh x]DiÄuÎv>]f[ mH]«]
ÄL. at]f[ aßRmuKtEy]eT mH]«Äeš xmIpiÄf
emÎu pryuÎt[.
HiàuDRÐh niS[kRSiÄuÎ xd]c]>vuh x]m]nY
m>Y]dyuh DRÐc>fÊieû muEÎ]Tiy]f[, x]tVikguf
zpD]nm]f[. xtYEÊ]Tu xmIpiÄ]nuh xuKvuh s]ßiyuh
anuBveÏT]nuh
x]tVikgufh
xH]yiÄuÎu.
|tu
ep]tuev mnuSYReÄÙ}]h xVIk]>Ym]efÜiÙuh arivuh
anuBvvmuÔzv[ xVyh Ac>iÄet mÕuÔvReÄÆen
Eb]ÍYeÏTuh? pÞ[ DRÐniæ >]jnItiÄ[ avÙhb
m]yi>uÎu. B>f]Dik]>ikL mÕu >]jYk]>YÆLÄu Ep]Ùuh
'DREÐ]x[mt[ kuÙeedvth' `Î AdRsniæ p]Ùic{i>uÎu.
aEÏ]L Ac]>YNm]>uh xÎY]xim]>uh xV]B]vikm]yuh
B>f]Dik]>ikš]l
bHum]niÄeÏÈi>uÎu.
ave>
366

HiàuDRÐp>icyh
pißuTRÎu jnÆšuh zsÍ]B¬ipuRv{h
xmIpic{i>uÎu.

xÎY]xim]e>

bHujnpißufyuh
aDik]>vumueÞÜil
`ßuh
x]DiÄ]emÎu etÕiÍ>ic{i>uÎ |Ä]ÙÊ[ DRÐniæyuh
jIvitÙÑYEb]Dvuh mÆiyi>iÄuÎu. višhb>Êieûyuh
s¬izpkTnÊieûtum]y
|o
aniþitk]Ù]vØyuh
m]riv>uh. aHßyueTyuh aDRÐÊieûyuh atiEvgt
yueT aEÆyÕÊ[ A«HtY]p>m]y sunYt anuBv
eÏTuh. aEÏ]L k]ÙzBmfÊil avmtiÄeÏÈ[ aÆiÆ]yi
mÆiyuh miÎiyumi>uÎ DRÐÊieû \´VÙzpB]vh xRv{zt
zpk]siÄ]N tÄviDh mnuSYR kRÐni>t>]vuh. `Î]l
cuÕup]TukL
`zt
vip>Itm]yi>uÎ]Ùuh
viEvkvuh
eev>]gYvumuÔ O>]LÄu pÈ]šjIvnÄ]>n]y]lEp]Ùuh
DRÐEb]DpURv{h jIvitÙÑYh zp]piÄ]N xugmm]ef
Ît[
|Ä]ÙÊieû
xviEsSty]f[.
AÍY]«ik
ji¡]xu k<iÇuEp]y |ÎeÙeÊÄ]L, v>]NEp]kuÎ
n]šeÊÄ]L, |ÎeÊ jIvith zsÍ]B¬ipURv{h xVDRÐh
anux>ic{u nyiÄeÈ. atinu xH]ykm]y `t]nuh
x]m]nYÄuriÏukLÄUTi cuveT EcRÄ]h.
zpB]th zbªmuHuRÊÊil \fReÎfIÕ[ kiTÄyil
ÊeÎyi>uÎuek]Þ[ 'zp]t®x[m>fh' ecy{uk.
zp]œmiks>I>suÍiÄu
EsSh
pUj]muriyil
dIph
ek]šuÊi vàic{iÈ[ m]t]pit]Äešyuh gu>ujnÆešyuh
p]dh et]Èu vfÆuk.

367

HiàuDRÐp>icyh
(Edvtkešyuh
mH]«]Äešyuh
x]¨]hgzpf]mh
ecy{fh. gu>ujnÆeš y]zt]Evšyil piÎilniÎ[ višic{[
nmx[k]>h pry>ut[. muáil ecÎu tÙkunic{u eekkUÏi
nmx[k>iÄfh xmM]e> 'nmx[Et' prÇu aBiv]dnh
ecy{]h).
s>I>]y]xhkUTi kfÄ]Äi aˉEn>emÜiÙuh EdH]
ÍV]nh ecy{uk. nÙ} xÜˉEÊ]TukUTi ý]nh ecy{uk;
ý]n]vx]nh |>uk>Æšuh EcRÊu jÙemTuÊ[ aRGYh
aRÏiÄuk.
tuTRÎ[ |osVE>]p]xnvuh xV]ÍY]yvuh ecy{uk.
zp]tl k<iÇ[ av>v>ueT kRÊvYkRÐÆšil
~ReÏTuk; ecy{uÎ zpvZÊi `ß]y]Ùuh |osV>]RÏf
B]vÊil A«]RËm]yi ecy{uk.
\c{BÑfÊinu muá[ cuÕumuÔ jIvikLÄu O>u
pÜuek]TuÄfh. viEsSic{[ všRÊu mZgÆLÄuh mÕuh
EvÞuÎ tIÕyuh jÙvuh ek]TuÊi>iÄfh.
vIÈil v>uÎ atiœikeš yœ]s¬i xlÄ>iÄuk;
avR gu>ujnÆš]efÜil viEsSm]yi xlk>iÄuk.
eevkuEÎ>eÊ O<ivuEvšyil av>vRÄu kuTutl
t]ˉ>YmuÔ
xlk]>YÆšil
mnÓinuh
s>I>Êinuh
\Ù}]xvuh \NEmSvuh
\šv]ÄuhviDh kuEr xmyh
viniEy]giÄuk.
x³Y¿[ gZHÊieû pumuKÊ[ pUREv{]MuKm]yi dIph
ek]šuÊi evc{iÈ[ eekkUÏi ec]Ù}]vuÎ mzßh:
368

HiàuDRÐp>icyh
dIpEjY]ti® p>hzbªh dIpEjY]tiR´n]Ìn®
dIEp] H>tu Em p]ph x³Y]dIp nEm]üu Et
suBh kE>]tu kÙY]fm]E>]gYh xuKxádh
mm buÍizpk]s]y dIpEjY]tiRnEm]üu Et.
tuTRÎu pUj]muriyiEÙ] tÊuÙYm]y mÕu suÍØ]n
EÊ] |>uÎ[ |osVE>]p]xnh ecy{fh.
tuTRÎu kuTuhb]hgÆL av>v>ueT xVDRÐÆL
(vidY]RËikL) pÚiÄuÎtuh vIÈÐm]R BÑfh O>uÄu
Îtuh mÕuh) ecy{fh.
>]zti 9 mfiEy]TukUTi aÊ]<h k<ic{i>iÄfh. aÊ]<
ÊinumuEá kuTuhb]hgÆešÙ}]h OÎic{i>uÎ[ kuTuhb
zp]RËn nTÊiyi>iÄfh.
aÊ]<]nß>h zptidinjIvitviSyÆešÏÕi
mnEÓ]eT p>¾>h Asyvinimyh ecy{]h.

turÎ

nizd¿u
Ep]kuEá]L
zpB]tÊieÙÎEp]eÙ
m]t]pit]Äešyuh gu>ujnÆešyuh vàiÄuk.
|osV>x[m>fEy]TukUTi syiÄuk x]D]>fniÙyil
>]zti 10 mfieÄÜiÙuh \rÆ]N kiTÄfh. `Î]l
zb]ªmuHuRÊÊil
an]y]xm]yi
`<uEÎlÄ]N
x]DiÄuh.
etEÄ]EÈ] ki<EÄ]EÈ] tÙvc{u kiTÄuk; |TEÊ]Èu
c>iÇu kiTÄukyuh vÙEÊ]Èu c>iÇ[ `fI¿ukyuh
ecy{uk.
369

HiàuDRÐp>icyh
vIÈinkvuh p>ix>vuh `EÏ]<uh vZÊiy]Äi xUÑi
Äuk.
vÙtuk>hek]Þu ek]TuÄukyuh v]Æukyuh ecy{uk.
dÑifyuh xmRÏfvuh |>uk>Æš]Ùuh ecy{uk.
v<i Ec]diÄuÎvRÄu s>iy]y
ÄukEy] k]Èiek]TuÄukEy] ecy{uk.

v<i

prÇuek]Tu

nTÎu Ep]kuEá]L zp]ym]yvR, gu>ujnÆL, x[ztIkL,
E>]gikL `ÎivRÄu v<im]rieÄ]TuÄuk.
v]HnÆšil zp]ym]yvR, gu>ujnÆL, gRBifikL,
eekÄuÇum]yi nilÄuÎvR, E>]gikL `ÎivRÄ[
|>iÄuv]N
muNgfn
ek]TuÄfh.
cÈmieÙ}ÜiÙuh
mnuSYtVÊieû kTmy]fit[.
ep]tuxVÊuÄšuh p>kIyDnvuh xUÑic{[ eekk]>Yh
ecy{fh; av nsiÏiÄuÎtu p]pm]f[.
xhx[k]>h, x]HitYh, kÙ, B¬i, yu¬i `ÎiÆen nÙ}
Ep>ukšil nTÊeÏTuÎ kÔÄÐÈÆšil(kZztimÆšil)
niÎuh O<iÇunilÄuk.
xÎY]xim]R, ep]tujnExvkR `ÎI Ep>ukšiÙuh
EvSÆšiÙuh
vWn
et]<iÙ]ÄiyR
|rÆuÎuÞ[.
buÍipURv{h ave> akÕiniRÊuk.
ÙH>ipd]RËÆL sIÙiÄ]ti>iÄuk. evruÏuh viEdVS
vuh p>ÊuÎ viv]dÆL O<iv]Äuk. v]xn]zdvYÆL,

370

HiàuDRÐp>icyh
xinim, mÕu viEn]dÆL `Îivyil zBmh \Þ]v]et xVyh
niyzßic{uek]Ôuk.
v]üvØitiyriy]et
visVxiÄ>ut[.

kihvdßikšuh

zpEÙ]BnÆšuh

AzsmÆL EÑztÆL, tÊuÙYm]y pufYniEktnÆL
`ÎivTiÆšil A>uh ÑfiÄet teÎ xàRsiÄfh.
evruh eekEy{]eTy]v>ut[; xmRÏiÄuv]N yœ]s¬i
k>utieÄ]Þu Ep]vuk.
m]t]pit]ÄL, xÎY]xim]R, mÕu gu>ujnÆL `Îive>
xVyh aEÆ]Èu ecÎu dRsiÄfh.
xlxhgÊiÙuh anY>ueT du®Kvuh du>itvuh akÕ]
vuÎ kRÐÆšiÙuh A>uh ÑfiÄ]etteÎ ecÎu
peÜTuÄuk.
DRÐk]>YÆšuh AÍY]«iktÊVÆšuh attu viSy
Æšil
arivuh
anuBvvumuÔ
Ac]>YNm]e>yuh
gu>un]œNm]e>yuh xmIpic{[ ariy]N zsmiÄuk.
xÎY]xim]e>yuh gu>un]œNm]e>yuh av>ueT xmyvuh
xàRBvuh ariÇu xmIpiÄukyuh xhsyÆL tIRÄ]N
zsmiÄukyuh ecy{uk.
jIvitÊieû xmtuÙnh etÕ]ti>iÄ]nuh AÍY]«ik
puE>]gti¿uh yœ]viDh mEzß]pEdsh xVIk>ic{[ anuæi
EÄÞt]f[. arivuh anuBvvumuÔ xÎY]xiEy] zbª
niæEn] Ayi>iÄfh gu>u.
371

HiàuDRÐp>icyh
aTuÊuÔ EÑztÊil A<[cyil >ÞumuÎu divx
emÜiÙuh Ep]yi dRsiÄfh.
EÑztp>ix>vuh tIRËGÈvuh mÕu `Ù}]y[Ep]<uh
suciy]Äi xuÑiÄ]N `Ù}]v>uh zsÍiÄfh.
EÑztdRsnvuh tIRË]Tnvuh ~et]>u mEn]B]vEÊ]Tu
kUTi anuæiÄuÎuEv] atieû ptiMTÆu ÙBiÄuh
pufYm]efÜil pufYh, p]pm]efÜil p]ph, xhsy
m]efÜil xhsyh. n]vinu zp]bÙYh \Ô k]Ùm]f[ |o
kÙiyugh. v]c]Ùtek]Þ[ `ßuh EnT]emÎu visVxiÄuÎu.
Ùokikm]yi ~erÄuer s>iyum]f[. `Î]l D]RÐik
jIvitÊinu n]vTÄvuh vinyvum]f[ EvÞt[. |o
viSyÊil Evdv]fikL zsÍiÄuk:
Bzdh vd puezet® - kuÈikEš]Tu \Êmk]>YÆL xhx]>i
Äuk.
Bzdh vd
gZEHSu c - vITukšiÙuh mhgšk]>YÆL
xhx]>iÄuk.
v]ch vdt Bzdy] - xomYm]yi EýHpuRv{h xhB]Sf
ÆL ecy{uk.
v]k[ yE¡n kˉYt]h - xlkRÐÆLÄuh tY]gÊi
nuh Ezp>km]hviDh xhx]>iÄuk.
\Êiæt avpsYt - AÙxYÊil niÎ[ `<uEÎl
ÄuviN, cuÕup]Tuh En]ÄuviN.

372

HiàuDRÐp>icyh
mEn] yE¡n kˉYt]h - mnÓien xt[kRÐÆšil
ecÙuÊuk.
zp]Ef] yE¡n kˉYt]h
Êin]yi zpEy]giÄuk.

zp]fen DRÐ]c>f

avHith Edv] \Îyœ] pun® - EH pufY]«]ÄEš!
D]RÐniæ>]y niÆL DRÐÊil aD®ptic{u Ep]yve>
\Í>iÄuviN!
gup[t] v® xßu m] gZD® - EÙ]eekSf, puezetSf,
vieeÊSf
`ÎI
~Sf]ztyÆšil
niÎuh,
k]mEzk]DmdEÙ]B]dikšilniÎuh xu>Ñit>]yi>iÄuviN.
kZfEß]
visVm]>Yh
EzsæDRÐmym]Äuk.

-

xmüvisVeÊyuh

|os]v]xYmidh xRv{h - xRv{vuh |osV>mym]kuÎu.
tc{ÑuREdvHith pu>]ü¢uzkmuc{>]t[
¡]nikšueT
Hith ecy{uÎ divYsuÍzpk]sh muEÎ]Tiy]yi \dyh
ecy[ti>iÄuÎu.
azptIEt] jyti xhDn]ni
zptijnY]nYuty] xjnY]
avxY Ev Ey] v>i v® kZEf]ti zbªEf
>]j] >]j] tmvßi Edv]® (äEgVdh 4.50.9)
DRÐniæn]y vY¬i xhsy]«]vÙ} aÆen piÎi
EÙ¿u ti>iy]Êvn]y pu>uS]RËimnuSYN m]zth p>m
ÙÑYh zp]piÄuÎu. eevy¬ikvuh x]mUHikvuh e`Hik
373

HiàuDRÐp>icyh
vuh p]>ztikvum]y `Ù}] m¥ÙÆšiÙuh A pufY]«]v[
e`sV>YxáÎn]vuÎu.
aÆen n]h p>¾>D]>fEy]TukUTi DRÐÊieû m]ÍYm
Êil aEn]nYh EýHic{uh xHk>ic{uh jIvith nyiÄu
m]r]keÈ. ADiBotikh, AÍY]«ikh, ADieedvikh `ÎI
ztiviDt]pÆšil niÎuh n]h viEm]cit>]veÈ.
O]h xHn]vvtu xH no Bun¬u
xH vI>Yh k>v]veeH
EtjxVin]vDItmüu
m] vidViS]v]eeH
O]h s]ßi® s]ßi® s]ßi®

374

“Hiàu `Î EpR mHnIyvuh AÍY]«ikvum]ytien
`Ù}]h EdY]tiÏiÄuÎt]yiEÈ], aEt] niàYm]ytieû
O>u vk Ep>]yi cvuÈiemtiÄeÏÈveû Ep>]yiEÈ]
niÙnilÄuk `Ît[ neÐ Azsyic{]fi>iÄuÎt[.
nÐueT zpvZÊiek]Þu k]Èfh, ~tu B]SyiÙuh
kÞukiÈ]vuÎ v]Äukšilevc{[ atYuÊmm]f[
aetÎ[. `eû pURv{ike>ÏÕi Ù´iÄ]ti>iÄuk
`Ît[ `eû jIvittÊVÆšieÙ]Îezt. ave>ÏÕi
kUTutl pÚiÄuhEt]ruh at[ `eÎeÄ]Þ[ avR
ty{]r]Äic{ A váic{ kRÐpÍti zpEy]gÊil
ek]Þuv>]NEvÞi pfi `TuÏiÄuÎu.
zp]cInM]>]y A>YM]>ueT xß]nÆeš,
|osV>kZpek]Þ[ niÆšueT pURv{ i k>iÙuÔ
visV]xh niÆšueT >¬Êil \yiReÄ]ÔeÈ. at[
niÆšueT jIvitx]>m]yiÊI>eÈ. niÆeš
aBim]nvijZhBit>]ÄeÈ, visVEm]ÑÊinuEvÞi
vY]p>iÄ]N k>uÊ>]ÄeÈ”
- xV]mi viEvk]nàN