Está en la página 1de 80

®

PrimaJle:ra~>Jefr'Elnfil20 1/1'2
Ailo:

at I NUr]'l!!fJ;i:

02.

tNuevas lisas!
+Vinas + Esteticas

Ude r ran

ta bri caelo

n de' b olsas de pa p e'i

M,as de 40 afios de presencia en 81 monaco

M,as de 1.. 00 cUientes actvos naconaes ,e internacioll8,ls-s 2


M,as de 200e!mpIIIBad'os protesonales capaciitad:os RepreS8rltantss en 'ChIUe" Uruguay y Parag!uay Planta de 16.!i!(U)lm:2 en parque ;industrial con grlJpD

electr6geno propio ~SO9001 Procesos de 'faDricacion oerti,ficados bale norrras ISO 11,411 1 de cuidado del medio,ambiente
1

CertJlficacion If',S'C (IFore,gt Stewarsihlp Council)


de protecelon d:e bOSqU8S

Capitales100% ar'gentinos La mas allta lecnoliolgia hoy disponible a nive] mund la

"Eco

Nuestras balsas de papel~Romipack, FaFltasJa son: .. 1 00% BJODEG RADABl ES I. ReCiclabl as REUSABLES • lmpresas con ti ntas at aqua Confeccionadas con p'8gamentos NO contarn i nantes •• Prncesos certflcarns bajo normas JSO14001
II

I.

de cu idad 0 del media am biente


I.

ContamDs con el sello FSC (Forest Stewarsh ip Counci I)


de proteccinn de bosques

I'SER SUSTENTABLE SIGN/FICA HAGER LAS COSAS HOY CON LA MENTE PUESTA EN EL FUTURO"

Evento' 2011

te ~ v itamo s a vlslta r 11 LI astra sta I1d n

al 21 de Oe-wbre de 2011 Stand ,29

[lEl~ 18

LA RURAL

04/05

16/
Vlinos

041
E.:;:o,

\fino reJural ctJin chin Qlta

f!.rufWb dassk
N::JJ8rb b9Sc A:::uarI;J trerd WM cEssit:: Luna g"lsm Jupiter cassc

antes dore Deseorcre

051

E'IIIefllbJ' 20111

IN'ltil0S Irlocla
PebtBs

.,....-;/56···.·,····· MI',_~"

os/13
Esteti:cas
Gintas

GlobcG Atcade N"OO

D.'&."Q Cernu~ada

cere

LI!cem::las

18/311

57/62

Ecobgy

wnares ooze wro


LuMm ba..se maff6n
Lur.sras bsse t1rOlO retrEg"O

MtflOw.u
~es
Love GJtitas

Stock atom trl\'i~mo00 11

mE>

.Animal print

Ci'nias rOfls Afrt:am Uberty rosa Ut:erty e2ul Rores 00 Dldia


RCfOO

165/
Elio~sasX Formato
EX~libidor·es

ROrrO..lS Cdloa TiEdcbll

e~tes

.Festlvas tvti'!Q
.?£:I.J

14/15

35/42
Stock

10/78

rv"OiO rqLo Feik:es psseuss

Cdl9ge de pnos NaVda,d pateada


Gr-e8:l party

DU.ces

43/45
Balsas
X.fO:rlillaki Q&igJ C()dgJ

p§.WJOO

SantadWs

Stock - terl"l&ilcas oolo'r1~201'

Nlim8ro G8 artbJb

oa b9.rm 1ncM:lL.i3l cia 00.0 gnJ~

·..

.. .,...

~ 'E~t~t~.,~.as:~:

~'~nd,~m~t~.; Y,,~9i~ftg_;:

...

-..-:

:.-.:

':.:

ii

Oi:ntas dare
14x0&'3S'

Ii

,22x10124I~2~1oxso 134.~rilx,slJ

Diisoo

ii'

CamufiadJa
2:2);~fi{l1>Z4132Xk0;.:.30
[I

iii

34;.;1 7x39

itco'~ogy
22dO.~4 [132x~VO~ [I~';.:·17.:;;.39

r.ml

fi

PiLCH

iii

lumJam~ bas.etlllanoCl
14;.;D8x2{) .I: 26x~ lx34

Ij'

Ll,.M'IaJmsbase ManOn
{4;(08,:o:20 ~ 26xl1x34

iii

Lun:ares base negro'


14xQ8x20 ~.26;':11x34

oalrn

Esteticas

ii

Mo~!a rolla
14!XOBi2Q 1 22}(1 Ox241.'B2X10x30 134;.::1730:.:391 45;.::15;(48

iii

Mofio ,az~~ .22X1:0~113())<:.12.~'

iii

ILo\l'e
1olX{)8~O II 2:2\(10):30

OOrarzOFli@~, 14xO&20 126x~ 1X§4

IEsteti,cas
--.-

tende[1_da~,y-, isefjo' d

ii

Gotitas:
U4XD8:Q'.O II 22xl(1taQ

ii

Ci!1ta8~ rojas
3.2;.;:1 Q);)3n I J3'lxU 7x)3"9

iii

Afiricana 2"2xlC¥24Ii

iii

AlnimaJl· print
2;2;0:;1 0x:24 ~32;0;'1 ~'Q
~.34ii(1

32xl Cl;>;:3Q II~117X39

i'X11'9

',.

.. ".~ .... ·o,.~· . _~ .... 1,; •..

tendenda:y disenoi
_, , .•. - •..

',-",

"'

.l

.....',

~, orso D
• Uberty ImSi1[ 22xl 0;:(24 ~32xl QxOO. ~ 34;.::1]>:;$

'III!

U bsrtyazlJ.1

22:-:;~ 0;.(24 I B2:>::1~OI IM:(~ 1x39

.. Ff,OIfM
22d~41

oe atOnia

iii

[Flores elegantss

S2):;~ G:K30I34:d 7x39

14xOe~a II 22xl(h2:4 ~3lxlOxSQ ~S4X17::t.39

._

- . __ . :: .. ...:.:..:..:....: .......:..:..:.. -~..:..- .....:..:..:...-....:..-=-_ .

':'. tendencia y'·,·.diseno::

ii

Rombo.s
1'4;(00.:.20 1.22X1lli.80 I 30.:(12:0;41

II!!

Cfc:lica

1 i1ixas.~~O 122~1 (;1:.::30I SOx12>::4il

ii

T!'a;di~ion
Z2x1W$Q·

Festivas

tiempo de regalos

~ Mo:f1oazu,1
£4'<10x30 II 31:);x12x41

• Mono

:1'0]0 1<I(lJ;QEl~O II 22_x1 Ox.2i1lll :3~xl0)iOO~:3"':1;1 7:;.:.391 45x15;o:."18

:a.." •
Ir'

'*

~ Felices. paseuas
Q&10x30

liII

Ol,il1ees,
14!!dl8;>;20

Pa:~CU'~:lS

Festivas

tiernpo de regahtls

til

Collage dI~ p_inos 22x1Qi30~3oX'2x41

ii

Navidadl ~datea.da
22>::1 0;;:3D I SOx 1 2.::<411

Ii

Green party
2'2<.'1 ~ I:&D:.12x411I.-15xt5x.48

Ii

SMm 'claLrS

22x1 0.:.:90 ! :3Dx12:0:41

Vinos

formatos especiaies para vinos

iIiiI

Vuno ~atura~
14::WB.x35

~. Chin chin
14X08X35

iii

Cilrnta8 dare
1~]~ .

iii

Ga,t;a
,22:.;10;li42

Iii!!

Descorohe:
22x1!Dm;2

Ninos

las' mas dlvenldas .. . .

!!II

:22);;~Ox24132:';:~ 0"i..3Q I 3'4X:l7X39

Hada

iii

Pe~oms
22K1 Ox;24·132K1

Oxao I34;!i:17x:ae

,
I
I

• t~
'Globos
1~·xO\flX2D

"1(111

r>
"':_-r ~ "

"

,!

~~y

"

••

,
I.
Ar:ca de Ncu~'
2.2x1Ox24 I

"

Iii

~2.:o;;mxao134.:0:.17>::39

16/17

Dorso
iii

i'l3abys
22:d0<.>24

iii

18abys
:32](10):30

lii

Babys
G4!>l17'x.39

I DorsG

IIDoroo

iii

Mil:c~ey
l4.~2Q

iii

Micke,y
S~M10x00

ii

M~o~ey
45X15x4!8

Llcencla

Dorsa ~ Prinoes8is
'14'~Q

iii

Pll1lnOO5l~S
~,l'~

~Dorsa
iii

IIDOII'OO P,MinooISB:S
Mx1lx39

ii

:PriitlliC€:$8.$
45x1fu::48

22123

Llcencla

iii

l1i:nke.f Belli
1'4.x00x20

ii

lilfilik.er Belli
·22;<:fDx24

II

Dorsol

iI

TInker Bell
32)C1Ox30

ii

'lFilr'llker Belli
34X17xS9

disney

II

cars

I Dorso
ii

Cars
101!K09:.:20

iii

C;ars
22x'M4

ii

Cars
,3Zt"'O~

iii

Ga!fS
'34;.;17X39

26127

[ IDoroo
iiiii

Ben

U)'

iii

Ben '10
32;.::10:.;30

~2X1.Ox24

Ii

Ben 10
34_:>::17'x,:39

2a129

[Ian100001i'lK

copetina cokl

ii

CopetinEi. OakJ
22';t<:J(b:2A

iii

CQpetina. Cold
:32:w:1Q:0t:31J

Il'Doma

ii

Capeline Oak!
:Mx117;.::39

30/31

'Bolsas ;·x-·: form ato

If

,"

!?m.$.t,..~..j~_~._..~1~
'.-_W .',

.c:»

'

II

~
~.

'.[;2.

:~

.., ... ••• ......


'

..

n
-.,..-r

..

1~);ji,4

32133

;Bors,as}}X1.;fo,r.mato:~

~.._~

'Iii

,~

...

......-=-;;

:r

;,

:-:-:

·'~tem~ticasllrcancias'~ .
/----·.'.'.:-r : ...: ..,...-..........~"-: :: ..:~:~. ~ :_.:':"':..-'::_._. .

Stock.

iii

A~OOII
,26:.:1h84

ii

,~lO'\J\E!
14x08~

eoo

I 2&:111>"::34

Ii

\liidasana 26x1 t~ I 34x17x3f1

" Eliapeck,
3<i,)::17'M39

I!I!

14XOOx20 I 22xl()x30

I. 31 ::;;.11 x:33

1500 ,girl' ~1Qla"8.

Stock

'. l

~~9!g_Qt;uj!.lX~,~uJ.R;?_QN '-,io'~-.!~IJ).4!i~;.~

"'-,

t: ,","'7 11'

~',-J

.~,

n
I DorSiO

- Je't'ailmiEI
i%h::1OxSQ

C!!!

Sen~lm~en,tos
"22X10:xJ(l

_(

ii

IF'ell~cidades
s,2:.:tQX28

Ii

V,i:aief:a.'fel!~

14~B:>dlO I ~6x1,1>24

Stock

iii

Educ<3!da
2o~:J1x34

ii

I~a.yaoa
26x1'11x3i4

I 2f6x1,2:>:.40

ii

Gllamorosa
l.(~a~O

iii

Blln Aptnll,t~l
36xl~ClI34;(17~9

ii,

Croissant
26.x:17XSCi 134.:>'i11~9

36137

Stock ..

1~---------o1-L~ioj~~

I.Dorsa

iiV:ino borgofj'1iI
14l1'!JS~

Iii

Bodegru;;
22x10;0:"42

• Tonel~!;i;
22~JOx42

• Rosaste
3.2xl0X2S,

Ii

ILibera
2.o(:(()8x20

------------------------

StQck-.

ii

8elliadona
32i"il(]1x3(}

.ii

Trendy \Ie~n.s
32x1Ci%2.8

Iii

Mi cor'aoom
09.x.~16

II!!

~llioye h::iVe
2&11:(34

iii

Mo~o de lr7egalo
S4x~7X39'

3ai39

"

Stock,:

1~---------o1-L~201~~

r;;
ii

COflviite
t4~Oa!>i:2JJ

• Amistositl
11 4,~O

I3:2>:10:<30

ii

Tr,aniS,~orte
~10\ir24

iii

I ~'lrO'x$!)

R:O!oot
22)';10x2~ 132x10:o;OO 13i1l';17x39

134;<'1 7>:$9

Ii

,AI don ph"ulelro nena

2~x1Ox24 ~a2x1 Ox30, i ,24:>::1 h3£lr

!!!II

All dian plruliero, nEln8: :22x n::ll:M 13fu;:1 OXSO I. M:<.17X39

iii

Es~relilas
22~rQx24

i,32x1tb:BrJl ,34x1 7x3!;1"

til

.MtOOJCSi

22x10:>:24 I 8:2x10x30

l Mid

7x39

40/41

. .I

Sto.ck·:

.
.

_(

H.ijeUittas:
32Xl0x24·I 3.2.:0::lOXGD

ii

!Movil
22xJ0x2·"l1 32X1Cix30

I 34;.;;17>:.39

ii

HarmacandiJ
32x1Ox23

.. iDC •11.=-K.I.·~
m.

~iI!

BOO

._

B"olsas~~Jt\f_ormaio: "
..

_._-_

- --_

_ .. _ ..

_--_

_---

Ll

'I

ECO

g
II ~

(
-

~
"~

'I"

IB.olsas:JC~formato~

.-_.

-~ ~~.

~,

. ,-

II ~
N

II ~

Colores

111111

1111111111111111

,1111

~;Seriglrai:lialla, cone'e un sticker 0 un tag coigante y persoraizsla con tu marcel

46/47

Acuario

i,

C~a:~io B~Qi!iloO
22:.:'m~ iI2~17X30 113O::<:1.2>::41113h:'1'1Ix3$~ :a6X15>::4~

Ii

Oilll_ssi~ Madera
22x1Gx:1Q.1.36>::H'?«30<13Dx12x41 131x11x.;33!35X15-l<:4iil

iii

CI1Sl$SiC N~lro·
:22xl0x30 12-6.>: Hx30

13D,>::H!J<:4l 131;:0::1h:3S 13fu: 15x48

r.ml

fi

PiLCH

Acuario

!II!

BasvQ

~~:>;:1 O;t:3.a 13,00c12x41 I S'ld 1xS,a

RO~Q

!!!1

B.as~(i VelfC!e
22:<1 Qx30 ~sQ):'12x41

~31:0:1 hoo

Ii

BaiSi!O A21,i1
22~1

iii

~b

I 301>::1:2:0:.41l:m::l1

B~~C Visan
22:.:1 0xS0 ~3!J.x12x41 ~31 xl1:>:38

x33,

4ai49

Acuar~o
IUCO!or~8 rnoda Primavera I Verano 2011 112il de

iii

Trend ViQle,ta
22>:~~30' 13Ox12X4'11S'b:~ 1x3S

!i!

Trend Ma,geillta
22x1Q.:o:.SQ I BOx12.:o:4113'l:>;:1 1x8a

ii

1fIt:end Vero:9
22xrCtx_30 13Q;.;1&>:A 1 131,:((11::.;33

iii

Trend Rosa
~:10x30

ii

113lDxl:1~41 1131;(11X33

Imnd ,Aqua,
'2~X1

o.~]CI !Sllx12x4-l

I iH ;o:;11;o:..3@

Luna

~
'I!!

I:22x1 O(l!:Z4I :22x1~O 22~1 0;.:42 I Slli::1~)<:41 I $:b::10:;':28 13:b::1 OxSQ


14~20 1'14~40'
34:.:17«48 14:1)::12"x3.2 I 45>:15x48

C~assioIB~aJliCo

'. CI~lb
14xQ8~

~ 14x(lllx)o10 II 22)-::1OX2.-411 22x1 Qx39 2.2)(1110>::421130;<:1'2:0::41 i 32x10X23i32x10x30 34;.;1 7.:0::'18 ~ 4'3::<:1,2>:.3211. 4!5ll:1.5.x48

M.adera

iii

C.lassicNeg:~
2:1iXtO>;42130l<lZ,:41 152il();;:28 8.t.l':1 Txotf3. .143:>;;1 z::<a~.145:.:1GXA:8

14){(j&2C111f4.:iQ.B::;;.~51.22Xl0x24L

1:2:b;1 OX8C1

152:-:.1 OxS.O

50/51

Luna

ii

GI~;rl1lIPlata~
14~

Iii! ~2:2X10x30

i 22X:10X24

O~am Oro 1i4>:0S:<2C1 I22:>:W;.:24 I22:>:H]iX30

iii'Glaml~
1
~l ~

.ii

G~8!mCeteste

2.2Kl ClX2,4 ~~2_:';1Qx'3O

MxUJ8x~O I za:-:1 Qx~M I :22;.;:1OxGQi

.Iupiter

Iii

GI~S10 BlaJr'lcQ
hl!<lJ8X2.1 ~ 3Q'.1!'1:2x43

I 32"x'lOx2'3 I4Q<.>rl:S:<3S

.. Class~oM,aderar
1,t.:()&;2'1 ~ SQx'l2x43

i 3'2)('lOx23,~

4Ox'lo.x:35

»
Manljas
14x00x21 Bioger de 30x 12w43 8Oga. d~ 32.xlOx23 Saga. de 4Ox15xG.5 B.ogade
l

polieruer 35 polil§SI'er 3,5 pQli8ster 70 poliEwter'70

em em em em

iii

Cla§iic t-iJ!9,gro
14;<:08:0:21 ~ 3Ox1.2:0:43 ~ 32;.;1 0:0:231 4Qxl~~

Bolsas. -=- -:

x- formate
_. -.. ---

00
~ ~ ~

g
0
::l

I~

~. iU I~I'---------' .________,

00
I~I
g
_Q

· 0'0'0'

I··

.-

{l

I~.~ ~~~

~ !

,--_-.I

Stock

otoii 0- invierno 20 11- ~ una base otanca

Ii

Lu na Manteca
a.2X10x:';l'3

Ii lun;aRojQ Shock 14xlJ8x<W

I.

liuna Pla:ta,
~4x08;o:~o.

.. LunaOro
'4iX~

56/57

Stock

otorio lnviemo 2011- ~unabase rnarron

• tuaa G~ooorru:e
2ful00x2()

I ~1

D::a.,3 I 43x12x32

~ pr.

II

iii

Luna Cirl1lpe 22i<:tO~ I 3oxt2#!1 I 4O'Xl5MIJ

"

Stock

otori o invierno 2011- acuario base blan ca

iiAouano
22xl(Jx_30

Am:1lIfillif.O

I ~OX1:2i411

:31Xl1x;3G

ii AcuWi:o 22X10ld!J

celeste I 30:0::12;.:411 I: 31:o:'nxSS

Ii

.A;euario L3.v:anda
2:l!X1OX3Q I 3Oxt2x41 Ilab:lt~_33

ii ACUJati.O Nararil.~a 2.axHJx:3Q I, 00;.:;1~411 I 31 ;(11 x33

ii

.A,OuaJt1oRl:lsa
2;1x.1O.:.:JQ IB0x1 &:.:.41 181;0:;11.:0£3

.. Aeuarf:o Verrde lManzana

22_xXOxBO I. 00,:0::12;411 I Sh:;l1 «83

5a/59

Stock

otorio inviemo 2.011- acoario base blanca

ii ACiUaJriO Oro 22)(1 ffil3[) ~8Q:i(12t41 ~.(31)(11 x33

"

~
Wi

ACluairio Plata;

g)2xtoxSO :13Oxt2::o:,4~~3b';11 ;.;33

I.

Acuario iRojlC! Shocfk 22xlOXOO I ~12x41 131:o:11;.@3

ii

Acuallic Rosa fiua

22:111a~&l113Ox12x~1 ~31Yi:11;.;aa

Stock

otcno inviemo 201, 1- aeuario base rnarron

I' I

l!!Ii

Ac:~ami.o ,Az:u~ 22x1\O~ I $Ox1.2:>t41

131X11:o;:3;3

., Acu:aJl1ib lMaifz 2ZdD::@) I ~mX41

I 31l!:11Y...'3:3

Ii

·22::.:10>:20 13Ox1'2:>l4,1 1a,1x1 t~

Aouar~o R;q~ol

ii

Acuaria Verde
22>::1~30

ISth::12X!I11

i.311)!11x$~

60/61

Stock

otorio ]nv~emo 2011- lIght express

ii! UglMcxpress

Celeste 'S2X1 Qx2.;j 1.4:3*11 xSO

il tjgh~. cxpr:ess Rosa 32x1!0)c23I 43x111tx3G

I.

Uight Express GJrJs


32);'1Ql(23

10.r"1.3to

.~

I,

I~

'

o Ig.....• ~

o "'f

Exhibidores

• TlllA:A ~N1DilJCTIVA
.m]lacldool100 bblsas Ait01 ,Wi1I1ILs 1.I\0000 0,20. fOOls

ii

IEX!"l11 B~ij)OR ESQUI NERO


~ilokIM400 btilsas Mlto :a,~s ~AtlCi1.Q:O,60 rnts

ii

EXHliB~DOR RADIAL
.c~.BOO~ A{io ~oml·S I AnCno.lOo,6i:1 mISe

64/65

ARGi ENTIINA.

Lis.lHsrnG .22.50. C..lP; 11752. lomas c;le!1'MlmdkJr Tel: (!}4 •., ·1}60S9·t8511 '185'8, .w:57-239f.l/3994 till~i~; in1fo@.ne.op.a.ckC(lm.ar www.I!.IIe!:.;lp.~~I!::.r;:\)·!:rL~.f

.;0;
pana

pack

lil!!; (54·11) 4730 ··4966. 4;'1,00~ 17'99 47100 - '0099 emali'!: cal'!~CW,@p@napaQk.loom,;\l;r
'II W W . pairt@Jpack.Gom.ar

lHaedc 4M 1. c.~.16o.2.~orrda.

vte:..'"'Ope'll:

Tel:{S4+22'3) 4p6 ~ ~S'94,~[lfi!e~ .rO't,athvj~ email: jnfu@elrop~k,c()m.aJ~ IN W 'IN .. le~Olp<lick.•eem, <l!f

O]~ab~II2.97'7. 'c.P. 7000. Ma.iFdel Plata

li:IJsfJloo)dor

e.xeJ!J@Iro SIJII)e'f<lTl1lercad'os.
-

,81etnm~jo l!l71·. C.P 116091. '8<o:uIQgi~Je l;e~:(54.H} 4700· 7944. !FalX;' ,47B6 - 5Q.69 €:mail; riiC~rd.Q@o~-rInl~kJo"mn.ar

P)I!I!NAJP)I!\{ilK NI:OPAClK EROPAJ:::a<

(lei: 154435 ~044

r.mlnaiC~ 1"'~lliilft,

Distri!bui!dores

[H8.1RIBUIIDORIE::.S OFI(':IALES

I PGIA. DE BUENOS AIRES

PA.lNAIPACK

NI5Q ~AiOK

EKOPcAr:n<:::

66/67

-----------------------------------------------------

_a.rgen.U~~~_;

DISTR.IISUIDOFIES OF'~OIALlE:S I CAP~T:AL FIEIDEIPIALY GRAN IBUENOS AIRES

P:ANAPACIK
NEO IP)I\CK I~KaIP'ACK

DIS.rRIBUIIDORE'$

OF:~CIAliES

I C.APITAl,

FEnERAl.

PANlAPACK
NEOI?~(jIK

Distribuidores

CiHll.E

iitalpack

I
BEll 9387

A!loenre.C-8 148.0

S,rmliago

lei:: OO.5,fM:!.ana91i

e,m a i I; rc~nn():ni@imprerl!1'a1i1'_alrma.cl W W 'IN • impr~otajtalian"la! .(;1

PAIRAGUAY

I+lpad§ll
.h,iI~iO Com~i3, Nio1139$ ~CI. !Or. 'G.attU Asli!Wi!CIl6n lal/FaIX; 00895·21-:281181'
Cel: 00'595-:9'S2·840008

email: \fmbls.@;s;Js:b~~s;.oo:m.py
W'ww. m.aspack.c;om.p)I

g= p----

URUGUAY

MaldQl'ilad!o Montev.I'dieo

15411

Tel: OCk59fH~"4136424

.email: into!@grafiliadigilall.net

w 'II w . glraficadi.·glital.lilot

Un!ea paclk

S ortane 848


.llIAIJ'IiICK
+PACK GAAIFIF'A"CK

Montevideo

'liel: 0059tH~~903085a email: $e·f.im.e$~@·gm.ajILcoi11l www.llneapac.k.oom.uy

UNE:Ii PAOK

Ustados ordenadoo a:tfabatlcemerrts


O:ESCR:IPC~ON
AF'RIG:AtJJA
AFRIC.AtlJA

FORMATO
~i~!'I
32x:10l<30 34x1~39<

N" DE ARTIClIlO
UJFGl01~ lliF00311

COD. INDIVIDUAL

COD. GRUPAL 'Pl~i:~@.ifm~iJ'


nOO1i 5'64m718
·7m'15B~m.2.Q, ?7$1i5Eii:l8366<1J

AFFIJICANA
ANIMAL PRINT AHIMALPRIHT

ANIMAl.PRINT

22M1OX21'l '~9)C~Q ~11x.3Si'

ruFl'lMS TL!F011:0

Tl!F011i
fL!FO'1t2

V.98l5M81ii329

17961,!Jc.m3;,l'1 &.

AFicAQEw.jOE
ARCADENOE

~tQX:ilif
S\2X:10);SQ
34::d~8@>

nF!.l~
ifl..F(lOB11

ng81~48'35:36

7'i\~~IlSM~2.94~
n991i5l~82.Q51

7'79'Bl56;(asM'iI,
?7@~ 56:4837'1 S

7700156483725

goUAS

AI'IIC4\ DE NlJE CAMllIFI..ADA OAMIJIFlA/DA GAMUFLADA f:;~TA CH'INI 'CIHlfI;I CliCUGA CII8:UCA Ci;CbIC~A CIINTAS !DORE C;I Nrrll.S Fotal\JAS CIINrJ"AS FlO"'AS I: DE ~lkO~ COlLA;~E DE PINOS

22x.l0X2:4

a~lo~Q.
34ilC17X99; ~1~~
14x06X~~

ThF'OMfi WFOi138 T1.!~0'1~ 'ifLlF'Qil ae n..:F.9134,


ill..JR)003

n~a1$4'e2.,9'fJ4 n9818164'a~OO2
7,79&151648537'9
n98,l.:1648!5-286

7mf5611@7~6' '
:r'rna1:56483684

n9S,~~S~8~6 7798100481226

'1l.f."!i$x2.Q,

:22J(lOX,SO
00)('12:<" 14\l(Q8>:3& ~10):ati.' -. ,. -.... ;.'134:!:lnlilW
.~"11I;:(G~

ruF0129 iUFa019 '1Il.!FlD02S '

n~i'a1~e~

Z79'8~JJ6'4&i!7'la" 77001'56483725 779'l:!1:sg~.ro688" 77981156:48$657

779816'6481448
n98l8l64814lBB 77981516485378

77~1i~~.'~~'JO
nOO1!S6~671 ~1h1564!6'370il
7V98l564836l57

n!F!)147

mo~1'3
iI1..JF01,i4

eGl~~ONE:S
COAAZONE:5 :CIil!~$CQRCHE !CHiSCCI
,D!I~~O

3o:.:~r2!C41
14);D6lt..211

26>:Jlx34
,~1hit;2; 22:0:10);24 ,~1

'iIbFOr!U TlIF010':;;: '1I1.!Fi127' TIFO,015

n~81.'5!64S:3M3 7198100483:mo

179a15~a3i1~
7791310048:3006
nS815Masms
n9815'6·lS:3a.B1

719iB1Jl648371 77@156<tSS7:';:S; 7~1,5~~87'1

779'S11.Sfi0W3'l0'1 TIg\8~c6,6~J~)tEl,
779'81156483005 N'001"56:.:1a368S

nJFo1'42
ThFOl43.
'iI1..JFOU44

lJ1JF.01i81S

1~9,8f1516485a55
n9815'6485323

11)11900 ~LJ liCES P.\I!;SPUM


EOOLOGY

Si4xl

71~a1~f19~
'77'981$.Ml11 O. 779815'6485293 77flScl5ir4S5m9 779S15648Sm.Hl P,f?a1~4a1q1
rf'9B1 fi0481~,2

i'79'Sl56:i1S;366~ 7~\l~~'4a:3na,
f'7B<81iEic46i37.2\J' m81,~c$~~(j'

f4~Q.$(20 22xJ I))(l4


S4x'l7x8@1

1I'LFtl.~6'
1FL'FD'13'9 WF(),~4{l

n9a1?&la!s~7

'1500I!OG¥
BCOLOGY

sexr~aQ ~mx'~%
22x:lOx2:4
~17ltSe ~lOx24

iLf01411
'iJl..IA)m ,1:1

7mli1~5B'48;tna
77001i56<18$7.25, 7~f5~4t36;,)' 1
nOO115ij483664

nOO15M836641

FLORES DE mOINO FLJ]FI~ [lEO:T'~~O FLOFiE:S DE FLORES EU:GlANTES FLORES EiLEGJlNTES FLORES EiL~SANTE~

f~i3~$ flA.-S~A~,

oroso

a~1~~9
14:xfi!l.1l:2E1

iJ'LJFliOO7
'II1..!Fr:lO'26 fUl"lJ04O
TUFm26 'i1'L!fUIOB

779a18,6481@:9
n8S156491639

'7'7001~i:i4007 Ui'
779'811,564m7.2'5

FlnRES 61b!;:GANT~

l~l~~Q: Mx17'«SS,

TL!F0Q27

n!F00411
'llU'0Qi96 TIJFlJOO9

m8r~4e13~B 7198100481349 17.9ll100481mJ6


77,~ratf)64a1 6416

t~1,?a.4~a'4'O
77M1i5ai!la.'366~,
7'7$~.!'l8'i1~'1 S: nOO:11564837.2~;

,~k€iBQ~~
GOlIrlAS

14x~2tl
11l{x'o~2:O
,f1:2x'1Ox~@ 22X'1ON30

ng,8,~ 8l6l1i8\}1 ~~

719IDo56~64:Q

j$Q11;r:A~
GfiEI:N PAAlY 6REE~ PMTli GAE~N PARTY

fljFm~

n9S.15!S4S1844

n0011564Si'646,
7tM1',56~~11
7m1R56ifB3671

ruFOOO'i'

?'19a1~48~
779al5'B48~2l3
n9a;1~a1.4;;o;9
7198'18648322.0

[I'ADA
IHAOA, H~D'A

30xl2:<41 45'xi~48 ~1'OX24:32x:1Ox:30


,$4i17Xlil~

ruF'O~2

iI1FO~a
c

n.g.a'f5~lf$3';l'·m
7lOO11564837.32

ruF0074 nAJ!l8'2

n9a.15548~71
7798,15l6482.00B

ni1ttrikiJ6i1m'6"64

ruFQ~

~9al~~~

>~i 5~)f83:;25;

77mi1!.5a4~ta,

.Codigos
Us:tadO$ ordenados alfa;b$:ticamente
DEscmP'CION Ui3'I:iA'fYAZUI,.
UB!ERTY #\Z\JIL

..

FORMATO

N° DE ARTICULO
nRO'I:;Jfl" Tl!..F'O'12.'l TLFI~n~ TlLFiQ117

COD. INDMDUAL 7?1H3,~'$6<!~3435 n981564a~2


7'196155483415'9

COD. GRlJIPAL ~l5~F.3el rn615~37'18


779B156<J!S3\?~
77981!l64B36M

22x:'~ 3:2xwxao
34~17:~M 22..:.::10.;.:24

LI~I~RrY

A:l.lJL

IJEl!ERTV ROM, L.1E);ER9"Y RJ~ L!!3'EFI"I"YfUOS}1,

3:2~'1dxlQ
34x;1~·

UFOt18
TILFij119

7796'i1564a~6 ,t7SE,1M<1!!l547ja

lOVE
LOVE LurnAlFilI~S BAStE .~LANCO

f4':(~2o.
J4~Q

n9a~ 5649SJStl

Tl§,B15~.a7'l8 770015£489125· 71961564E!8671


.,'77:9Bt6~364(1 77-9.B156483695

nW'l'j'Ci'

.2ID::1 0.:0::30
1

'bUN.A!F!IES 8AS E; E3w\fI,IOO

LUNAlRES

BAS'E 'MAIR:RGfr!:!

26.:0::111>:34 hh:~
26x:11:)[$4
U4x~211 26:-::111)::34

LlIJfr\I_AIR1ES BAJilII: MAf'I;OON LUl>JAjF!~8 ~.,S E N~R.G!' MaN~AZUIL' MOf\J,Q'AZUl MOtilO'lRGJO McitilOROJO

Tll.Fo171 TlLFlOOiZ0: 'TI1FOO1,4 nI"'Oi;WWk TIIF0Q05


n~I)O'{1

77~~~'5~<1!aMf.ip
7796' 56<1a15477
nfl161,56481 t27

7m!n 5,~j'!3fS'IO

7796~5Ma~ 1t513

n~~US6<1!g~~5
n9.a.~ 56481929

noo"15"'M:S3lJ~Q

nge156'tE13695
'1v:98,;Hi64S36:r1
779B156483701

WNAiF:!113S BAS'E

NEGRO

~OX30

·TI!.FOfO'B!
TlLFiQ1Q9

TIF'lJ01':]
T1LFI01®4 TlkF-!o'1C(5

77~~1 &i6~a11~4 'ng8156~81H'l


7i~61564'a~g ngaUBMaM05 nga~:15lMa:wl4· 7'7'981 S~4a.325.1
:r;l9'S,1 ~6~~a8

~'M!i~6~(1 779.61·56468696 179.8156483640


779B15f>¢BS664

SOx12x41
~:4~~~ 22x:1Ox2.4

Tl!..F91'Q~r
Tll.F©10S

MGffl:iQ'HOJ9
MONOIFlOJO ,MCiNO'R~Jd ~"., . N!AV~MC PlAiEAD.A t'flAViMC Plt.'A.iI"E!lIDPl PEILO'TAS

~:d
341>:1, ~S~411"

TLFrtriOzr
ll!.f'i0099
TIL~1Q.O· TILFOOn TIkfiOQ8"S_ TIl.F©09@ TlLF(:it8Q UFi01f5 UFQ116'
UF014&

22>::10x30
3@,:i:12·x:4 ,

ng8156~aS275 ?t~'815~~a~B2.
77(l8~ 564831116,

77~e'l~~~)7'1 a; 7'798~ fljij4:88725


V79B:1.:56AIB31l'92·

719Bl5648ll671

~ElL~TAS

22x:1O.x24 ~1n:o:,;ID
34::d7~.g

:;i\'l9ftr~6'tOOf88 779aU!i64SlO6.0

:h\'min:S~3ji(j,~

719.615®4iBS6M

M~BOO
R:ClM80S

I?8I...OrfAS
ROMBOS'

n9"SJ ~64:a®77
'71981 ~64aSQM '1iga15.54835V4

n~~np~sn~'
779615646:3725
T1g.a}i!ii648:l!Ei<1!Q

~4XOO¥-20
:2i~10)i3:O

3tb::<~UOf::l

ii96~i6~83s'67
7\i"9B1_5fM8ilB~

~~] 56483671
17"ml15MB.2'11J;.~ 779-Bl'5~:S96,71
~;I

'

SAlNTAClA.US ;;8PiNT"A; CLAUS

22.x:n 0.x30
OO.x.;n2x,41 ?2:O::10.xOO ~4~

'7V9e:~c56'11~4

TIbFr!Q1416

n9a~S6485354
779615.6413100.0 iIlSa.'iS64!B1 ~

1fIRADICION
'VltlIO ~A:TlUI~AL

nFiO015
TIl.FJQOas

tii64J881'01

7796t5~a67'1 yygB't564iE1:l36iii:7'

70/71

C6dig,.os
Ustados orderados ailfahetiOEml8nte
DESCIAIIPCIION
8ABYi,ff

FORMATO 2.:;;:",~da~
32x1Qx:a.o

N" DE ARTICULO
lLrn1f~5:' lLF01166

COD. ~NO~V~DUAl

COD. GAUPAL n~I~~,6~7$


71'Q815i6483763

BABY'S B),:8'fSBIEN 110

7~f!il6~95r

3~)[17X~i
22:>::1 {l:I:24 3Bx:1~ 34.:K17.xS9.

lLl"tnrar1
l'LIF011'62

77001'5'64844'01 719S1'\5I3lt$1':H !l, 77M'1156'4145418:


?,'llB1i564;B;4,5!i5i\l '77'981156484962 77001$Mai450Oi

EllEN 10
SEN 110 OMS" 'CMS

77913;148(3{M ~ 7799156463100
n9a1~f}~,$3
n9g,156463,7ro

1"P"011613, lLf01164·

:22X10'~

l'4lt6l1~

Cl\u:!'$'
CAlAS
OOF!HU'iiJA: (lOKi!

Z2ii1'O~
34:>::'.7:>:39 :22,,"1.Q);2.4 32>::~GXSO

lU'01i56L lLF01I57

lbJo1!'$a
1l.F01IS2

77ml1i'SG484Si 7'
1~;V~.6~8"45"2~
7'79J8",56484581
~?98~,56it835S91 779611564&3596:

n1l81513~fB3~149

71981oo4as,iSlG
1798'1~S:3~
7796 t 5'6483'1'70

lLFtl11·59'
lILFlil11$1

OQPElTilNA CO~

Ji'!il"91!c166468"700 77'981554B3763.

,d"F!EnN~ C:O~1
MICKEY MICKEY MiCKEY PIRi'IIN!CEfSAoS PiF!~NCi~SAS' PiFiI'INOESAS' PIR!INC!I5SAS

3.,4Xl-,t~9 14:WBx20

lLfOil~8 l,LIFQ11,60'

1~1i!,!6~~sm:

ngfl'i'5646S,l'7'{1 n~8'1'5M8)~

4"2~16~~
45~1S)i.'48
~"'1!:r;i)Bx2Q 22x1ID124 32x·jt\~

lLIF-otee: .
lLIF(l1IEl,1 lLIFQ~48,

77001,56483693,

17:OOt5M859B~
7ms1156483619
i'V9.EI1IrD~2~
179'81156484432' l7~1,56'WM91
1

77':9815e488749
77:96t 004613,7'87

"9S 1004v8:3ii4~r
1J'!98'156463,7!56

li"LRl1149'
1l.F.0115Q'

n981~48~,700

FrR'1!NbE'SAS'
l~NIIKEF'I 8ElLL l~NI~FI BEi~L

~4);;~7.J(]'9 4~1S::!i:J;1~ 1,4c)[Qax20

lU~011!il
lLfO'I~~' 1:LIFO~.g2~ t~F(m~3 lLF011C4!

77M1664S445Gi

1_~'56"' sa ..~

n981~4.ea770

n98t5~4E!a'Ta7
779al004S3749
7798'1 ~!;l'81<56
77981564831763

77981:5.648446!B,

22*~;~X24
3ZX1ID:.3ij 34,U:;l){S9

1~t5~;>Wi44'lt:l
77001: 56484487

l~N1KEFl: ,SEiklC lnNk{ERrBEl.L.

lLFal55

nMl5S4M4!il4f

J7{UN 5iS48S0770

DEscmlPCION
ALIDON P]RiULE:p.l.crNEiN:A AL DON P~RUILE!AO N8NlA
AL DON PIAtll!J~IFI.O NBr,b'1<,

FORMATO
~~~Q~~4

N° DE ARTiCULO T1LFgQf~
TILF.oO~9 Tl:FDO''1!S nFiO011

COD.lNOMDUAL

COD. GRUPAL 7F9al~aM'3®4 779a15'M83'7~8


n9a'1~83;;':25 7798.1516483004·

rn~l§~leitaoo:'
779:e15648~0530
7798~ f!64:B!I,6iliO 779131 !J64S11870

·32d0l!!80
,;]>,1!}!t11 fl'i39

Ab.IDON P~RU~E]FilQ NElNr~ PJ,L:SO~ P~~ULSF-llQ I1IEiN E AL IDON P~R:ULEiR.O MEiNe:


AMIS'FQ;lA AMISTQ.SA

22,dOxM

J32X'~01@Q

i3<'1.xt1X39
132li:~J'J~

14'~~.ii9
32d0X:2~

TLF¢m'3.o nrocN4 TI,F~Jll6

77$t5~1!.5~1
719"Bl !:i$d:Eh 611 ~er15~1~1·5.
m61564B~'·32:5

nS~5:64!l3;7i ,S
naS;lS648Si!Z5 7?',99;~ 5S483~

fiFDO~6
Tlf.@O'l6 TLm083 TLRlO9'l TIF"OOG9

7(91).100483718
ng8~ 004836,64 'i'79!l,156483:718.

AN"fi~OJQS. ANitl5OJOS

'T19.Bt!l~Sl'l0S
779.El1564B3o:15

32x110X30

-ANme.OJQS
ARI:JOIL j3:EllJ(OQ;NA

~4x:W7X39
2a)(~1X34

m:B'I;5~Q22

R98:J5:648Si7£.S
119,8;1 ~4e3e9S

.g2$(~Q~b
14ll!!08JQO' 22it:1!l0x8l.l . ,
3tx111x-38,

B~:Of!A.CK B~O!~F¥WK
BtO:PACK. BtOPtrleK

TLFriO~15
TI!.PO058

me15MB~900
~\~~a1~!)! 719'61 !;i6.48,e3:r

17j"9a:1~4~·7,a
7798·100463640

11FtQ:it2'i T~RID07

N9B1.5~3~SfS
779B15MBH76

n~!!:1!J!64g3"6111"i
'l7\9S,l5648$12~ 779,815648:3I3!aS 779!l·15B463725

:341x17::<39
22X·~Cl(:(42

TLFQ12.ti
n,FQ12£;

OOOEGAS
~ft.l IIPPE,1fTr
OON.APPEilliT t:~NVfilc

;~~xW7'~m
3411'117:t!89
1'1~ID,8~O 26~~7X3.0

T~FU~ Tl!I!Fl)OO8

.n9B1584:83401t 779B15e;.ma896 :;n615,~:[[2~7


n9E!~·5e.m11211 '77~nn!]~112~5
-.. .
-...;

GA.DJSSANr
eROISS~~T' ECO'GIRL

"9cl1\1(.UxaS
S2X110\!Q8

EJ:'{lJ'QADA
ESTAEUlA.S ESfR~LJiJIi~ ESTREI.ibA.S

'.2~x~'1 !,S,~ }

TlF<QP3]~ TPlFOOO4 TlIiFOOl)5 lEltF0003 TlF"OOD6


flFiOOl'lij

779B1564:En :164 mfin564:B1l.oll88·

n~.ailOO4~~~

~?X1r~,~~m
341;;.;;117x3!il

2~K10M24

·Yn.FD092
TIFl)pij"i
TLFi0056

T"lF0Qflif

779815648182.0 ~lSi~~93~'. 'l79B.15s.m80B~

7t98,1B64~~y

n~'~5~6'~6
~16Q4:B3053

n9~:1~.e3E!94,
n~81,®ll8~'71'B

n9S;156'48:3rn..5

FEUSIQADES
GLAlMCl:A.OSA H1AMF\;Cll,N~O Hl!IlEL~ITA:S

~2;nQ:il:_2a 1·4·*08(:(20
:82lKtQ!IIf).8
,22X11'0x24 lSl'loc~O~Q 14x08X~Q

maf5!3i4{!1lMV
7796!t564S~ac1 S

T!3IFOOQ.' TlFOOOO
tlF,QO~ 'TILFO051

me1:5~1S06
7798"1~64I'I1~136

7799,1:004f;rS664.
n;91M~i71~

Hl::ItEwt~
tl LOVE ECQ'

mB']!'5Ma~~~
7"79B'15MB1[S,S8

rll:.~'VFE~
[IlOVE: LOve
JARDIIN ID:EINPAMES JET'AIMIE

1!6x'llx~4 26~l1xa4
'1':Bj{'~~:l132

TliF'OO,M· TIFOOOf;! UFi0050


ll.F00(34 TILf\G~V

l"7$1:5$4:B~iS:12.
~15e.t:En!N3

71:913,156483640
n~B,1'5:648S,fi95'

7798~56&61: 714
7796196><1:615912
ffaB1;!1i64:El'llr4ili~ .

7791315:64836.95

UBtt::Fl,i!!. Mlbo:FriAZQN MQ~eJ;DE, IRE~AILO MOVliL

~~8'xOO

32x10K<$O O,giJ@6I:(Hi

TPfOOO1
'TILF~'1{l: TILFOO'72

..,;

MOV!L
MOVI'l

22x1a~4 ;3~1rJ~O

s4'),l::!"~~

mti'i ~~~S9!1
mE!156482919

flF1lioao
HFiOOfl8

.'Ti"S61·5~292.6c:
"l79B1564:829S3"
119M!JQ4S~4@"7'

-34:!!:'11 jlW,39

RAYAfi.lA

RA"fAM, BQ~OT ROBOl flj)J8.QT

,2EicldlJ!S4 .3elil;~2X4()

TIFm]l;6. TliFOO02
TlLFlO08€1

7'7e~;1&64'S3m 77'98,10048\3004 77:919;10048;3'71 8' n9a,1~63725 n9!l1.15e~®8005.

,2,2)l'W~~
3~brIO~ril' '-l'3<'1'I!!Jf7kag
..... ~-;. '¥-

Tn.mo;t'~

rnI.E!t5MElJS!3,2· 7nBi!:i~$!9e:l

TlLflJ£l@<I

men5~1~1

11,9,8.1 fi649$~~.
7798:15648371 S'

ng6~ '~Mi8a1~ ~

77~~1.004eai25

C6digos

:"I,Stado~a~'~60j~ cstc;cid~nt~ti';_' ".. iotoho:Lnv.emb~:2rjJi)


Usrados·orderi8!do$ ,alfab8ticamente

DE5CR~PC~ON ,*~S''rE'
SENllIMIENirOS iONElLIES, lRANS,PQFlfE l~NS,Fl!.)RfE lIFI1INS:I?OFl.fE l'Ifi;ENGY TEENS' VIIA,JERA IFIEUZ VIIAJIIE.RAF'lilbl~ ViIiDASANA VIIO:A4~AI"JA V~MOBOAGO~A

FORMATO

N° DE ART~CULO

COD. IIND~V~.DUAL
7t~jr~6.m1t)6~
nOO1~5Ei4iB11417

COD. GRUPAL

.22·>:10;tOO

~tf1irt~
22)(tOMc2 :22x~GX24

lJ1'.O]~
lLF0016 lL!FO02:1

"1"$'96100463671
n-9$1156468681\1 779615:6483604

3.2~~"OxOO
3·t),':17l!139

~2i~~x28 -;-.
..-,--

lLF'OO'7!'l' lLFO08_7 'fLFOQ95 l~F;[:l0Q2::


TLfOD6Q

77961: 5648.'34 '11 17001564831121

7~'5J!laa1ISa,
77001156018311015,

n~8r~4aBn8
7198:1564B8~
7798100483&ro
'11'9811M483005

"7~~6.161~a,
719'811·564B1il!51 ~7vOO1f56481il'9gl

1'4:d)~x20 ~W::1tt34 ~6.xnit.s4 S4>ii17i:39 1··txeS;>;i35

TIp"Qoo1

T'T'1FUOO9 lA!F~Q<1G 'fLFOOM

71001'-56481:;·90
N!J\B1'56'"<lSl;~qliJi 710011·56>181288,

nE!!H 5648:3005
779811~,8S:YZ.S

n981004 SaOO7

·C6digos
Li.stados ordensoos alfabeJtioamente
tlESCIR!PC~ON
AtU~~ 10 ~:SlCAZul .;.... ACUAiRIO BASIC AZiUl ACUAJRl0 BASI~-A:W~ :AiCUA!~ 10' BASIC RlOJO AGUAS!I@IIiI'"ASIf:. Im'G'JO AlCUAIFlIO BASin RiOJO

FORMATO
;,22ocljJxaQ 3~1'~~'1

ND DIE ARTICULO
'TALQ002
TAI_OOOU T:ALOffil,2 TAUl[l,59

COD. IND'MDUAL

COD. GIRUPAl 7i9B15~qJ15 779S15G04:B4m 7719,Bl$Me.4'SJ7


m615~7'15 "9B'§"~B4:n7

77®,156400aM
mB,1564840G5 779815i311009-23

'Cl:!(1'1ltS~
22)110~ 030:>:1,2x:4~
3b11:!(3~

TA.Loon T:A!OOOt
TALO079 1ALOm,i TAL0018

77SS156otS37.94
n,@8~~(il4!a&9P8;

TALDOO9

77.96156413:3893

"'

Ae.,Ull:Fil{;:l~1;6VE Ac.uA.¥HQ

FLOlE V8FfDI!: ViOON

ACUAR 10 B.ASI'G VEFI.IJE ACUAiRI() ACUAiFlIO BASil:C V~SON ACUAiFHO BAS.lC VlSON

~~>i~:QfOO 30Xl:!!x4'1 :22:>:1'0:>:3Cl


'80M1;2i1i:~:1

i7s6\156t*SOO1i7
7798U164SOO92
77981 ~otS$9~6" 7798l5MS4272 n961g64~Q2
7796'156484333

779"B1~64:B4607 ~E!1 ~t~~t115


m81564:B4777

~lX~l&3a
22xj~\l:3O
26x.17x30
3tx11){'38

iALoool] TAL0070
fA!..Q.OO2 IALOOSB TAl9~f7 TAl.(Joom

mJlf§·~~4a07
77:961564847'15
T79B1!ilMB4i,il17

779Bl!lMB4aO-7

ACUA/Rlb ~!JlS5U7l8}.JiN~P'
ACUAJR [0 CLASSIC BLANDO

AC~I'!!P 'PlAS~¢; !9JLAN·9Q


.A·C~.I() CLAS~~CaLANOO AOUAiFU© DUSStG I!3LA),,1(;iQ AOUAiFlIO< Cl.l\SS~C MA!D~RA AQUA:FI ro CLASS:~C MA[J'.ERA ACUARIO CLASStC MADER_A

sgil,;t~#i
131:!;11:!!89
35X~S):4:1!

77Q61

77,(l:a.1,~~~$Q~
'{79a:1S6ot~65, n%la:t561f_~50\ n96~564!8~974

7i@"~15Mi347U6 n9B1564B4739

mJl15~;ft.®
77961564847"9'1 mB1!500M821 n:9El1!JMB4600

1AL0005
·-1"AL.oOOZ

:~2xl O)[3lO
26)('17X30

TAL.OOO1i
TAUki16
T1!Ul0.31

7J961;56~aSB1@..

SQx12-x41

At;M~ 10 C;LAs$fr;::M~~F!A
ACUAiR.lOCLASSiC MAO!ERA MUAiF!tG' f~LAs'S:tC""·t1'U:~RQ AlCUAJI::ilO CLASS&CNEGRO ACU~FilIO' ClA~s~e rr.JEGACi.I ACUAiR 10 CLASS]C NEGRO

779i;1~S64s.oo~5
77-98\tQ64$7il 77981S64!N067

mB15M.B4:7122 71981564$4'19 1796156<1:84814

~t:(11~~
1l6.:!;1S~4Ef

~2:!;'1i0~
26x17~ "30X1:ll>!.4;l

TALOO$6 TALOOOS TAlOOOE!


TAlOQ"r8 T'AL.Q~

:n.'tB15iMe4¥!M
~B1 i56i4'B4ji\ Hi 779B156484746

n:f6~$6~8?,'~,l1
779615Ma3BB6c
1'796"1564.82216,

n~"B15MEN711
779B15£i4:B4807 mE!156><ro47'1.5

31xl1xS9

A$,UAiAip. tLASS(E;~filIEGI{O
ACUAiF!lTO TR~I'iIJD AQUA AQUA:~.lP TR~I] 1I:QUA A/CUAlFIiO TR~D AQUA, ,l.icIJ.Ai~JO TREND MA.~,E~TA AlCUM 10 TREND MJA.GENTA AlClUAiR:l~ },FiISNID MlAGElNTA ACUAlHIO TRi;ND IR.OSA AlgUAiFUQ TR~N[) RQ'~ffiACUAiFilIOTFIEND IFilOSA ACUP>R 1.0 TREND VERDE ACUJiiR 10 TREND VERDE ACUAR I[) T~!§!ND V!:_Ii![)!E
ACUAlRIO TREND VIO!L.,ETA AGUA1R.lQ TAE-ND vnJiLET'A

.:l6K151!14B .
22x'1GX30 ;ap)i:1?~,1
3t)i;;11t3S

TAurqa]
TALaWB

1798U564S2.292 7'1'll81~~';~;;'4
77981·5fM8;(296

mS156'i4.f!!4aaa " ,
'7I'9B1!i!:lifs47V'7
77913'15,64:64,6[17 77-91315648'4'1'15 n9B15MM777

Q~1O:~ SO.iI{12x411

'FALQQ.B9 TALoo9"o T~~.oooB TAtOOO4


TA.lGl~~ TAUJOO3

n969

atx:H~a
:22:><1IQxOO 36~1,2x:4'
'.~ :-.J)" .;:,

7i798~ 564'aOOSiil 7798156484043


7!'ZJil~tH\l6~89:a61 779a:~5fi!~8iJ269

~e15MS480r
7796156484715

TAlO08~

31x11X33

rAL0073
l'AL/JOO5
TALOOOS

7St,g6'1g~6-1a1\31i!'l
n96~5641:14$40

~~1~wm41ri
fflBl!J64Ei4B07

Il~x'~1!'l~
30X1::2X41 .a1.x-11 lt38
:2?)!_1o.~
1

TAo
TA TAL®B.2

77~8l9-~~~5 7796.1564S>4OS6, 7~9S~56~


"il798156~8

77I9.B'l.5~47\~ 779615.64:84777
m816~'1aOO'

3'(Dx:l.?,x1:1

ACUAiFiUQ TREND' VIObETA ILUNA 'CLASSIC BLANCO ~l:J~ eLASEi~~BLANCO IL!!Jf!M CLA.ss~c BLANCO LLJrAA 'CLASS)O BlJI.N.qO IIJJr>M.,ObASSIC BUINCO

31Xl1)(~3

rAL0074
Til.U)QB~ TIL!!;.Q()S,"Z'

7mS1SJm'lalro29. . "'-1
779815Mszn1 779"8156,*~S~

77.9615§:ol:S4'l15
m~1§,*B4;'j!~ 779B15MB48C!7 nQ815e484!352

n96~564r0947'

14X08~
'Nt')tOE!~ :2€x10>t24

TlUI..OOG
11LL- TtJ

mE!1564848"91l1
7196156484S00

{22"d9~
21:lxl0ili:4:2

1..4!f'JA~LASSIc.; BLAJIIQ,9
ILl!Jf'I.A.'CiLAS,EnC BLANCO LLlf'lIiA O~ASS1C'B~CCl

~m~l:2\i{~l

n;lA_'on'
TiULOOt9
TiLbO023

779B:1!J6':5lB491¥! n-9B15MB5(JOO

frS&t§6'1.~:59'
77981 StMa27'S6

n9.a15~B5600
mE!15MBSO!S4

62x1:O:~

32x1~.~

n98~~Se';~7a

n9f:!~~~50e~

74/75

C6digos
Listados ordenado8 alfabeUcamente
DESCRIP'CION W~(A ~LA.S~!C'~LA~Gga
WNA CLASSIC BLANCO Ltl,NA f.)LA;~SIC E3U\~QQ LUNA CU\.SS~c:: MA;DI:RA WNA CLAS'SIC MAiDeRA LJUINACLASS~C MAiD~AA t;l,J1'JA (j~5SIQ M~IJI5RA liLJNA CLASSIC MADIS:RA UJ~.A: CiJtS~1C·MAI)E'FlA LUNA CLA$StC MADERA LUNA CbA'S~IG'fYl/!l:Df3RA LJUNA CLASSiC MAJDERA WNA Ql.AS~~@ fl4A:I7.I~RA I.!UNA CLASStC MADE::RA kUN/I,!~'SSI9> NEt~Fltl LUNA CLASSIC NEGRO

FORMATO . ~,.:I.~lrw1~
4[SK1:t!xS2

N° DE ART~CULO
TLuma5

COD. ~N[:IJ,VIDUAL n9Bt~~2i700


7798'156482797

COD. GRUFlAL 7vr;f~.1,5a4,~61,25


n.g8~ 5648'5156'

~t5~<1!8r.
14~OS'X20

'TLLOO28 'fli1OOaIJ TLL0086


TlJJJO.j}6,

n9S~5m..BlllaO$

140008Jc40
i22l!:10~2~ 22xlCf(K,8P' 22J!'l@:!<A2;

17:981~B2S82
7:7$el004E!~aPS 7196156462500
n98100432,!365
n~81 004'S:t61~

R~l3d'$~4jJ~HB't 179e.~ S64S:4845


;77~8'Hi6l.t'84ee:B

'Tt.L0042'

TLll!iOi'2,
'TLLOO1i5 TI)l!Of@':

77981564S49t.3
7'1~8~B(;iit'a495~

SOX1~1
82x1~2:3,

TlLOO~6
TllOO@.

~fG)(~Q;
3,fx17x:4.a, ,1!S::..:.1 ~oo32 <i!5x1 ~x.4a,

TLlOO24
TLL90~7

mgl5t4::!26~ n:9815MB2Sle n961~82~ mSl56462600


~B'1!5MB266:7 77'98156413.2674

7?96nSI\i<1!a4999 7796·~·SiS<fa&Q2tf

179S~564aOO$7
nf:l8\1 i5~:4'S0086 719>S1SfNiOO11 a 7'?'~6~'S94_~149
n981564.8fiHO

TLLOQ301 TLLOOB5

-'~~i\(20;
1ib:O~35

~o

L1JNA9t.4~$le~~Ra
LUNA CLASStCNEl]RO l!l!J~A ClJ!;;SSIO NEGRO

~fo~~,

TLL0066":

22l<1Ox30
221;:1Ox42

'TlLOO69
TL~,,9

nMl~a2a27 17981584Ml35 n9j!'1m4e4'1~


77:961004E!<1iI173
7f:96·'f5&\1!S4·2i1I
(I

77~fI~564r!3~S69
779i3l564!l:tlOOa

77ast~6:4a,01.~t
7798156464975
n9815!;l'4!!lIOO'119

LUtNA CLASSIC NE.GFlQ LtiN./\ CLAS~tYNE~RO LUNA CLASSIC NEGRO Lu~tA GulPiC" ~E.GRQ LUNA CLASSiC NEGRO LiUNA, 6L.A:~1€: .~EriF:to WNA GLAIM CEl!ESTE LUNA GU\JM :c!:El5STE LUNA GLAM 'CE:l!I:STE WN~ Gl.IIJ!JItOF\i,Q LUINA UiUliM '.oRO'

30)(.12%41

@~i~23>

Si2';l(10(l(30l

TI.1.OO74 ll"UIijZg TllOO7,E;


JllOO'7'1'

n9815MB4i221

n:9615.MB4~l%4
77:.98156484e41

77981564!l!5MQ

n98~5S4~1

9A.Xli~48,
43]<: 121(.$2

.4!O](1~& 14]<0131:(20'

TLLOO76 Tl.lOQ.Zt2 lLlOO61

7t:911'5~~'1l~

77S6156ol!8510;l

7798~564~51:!2
77~)3:1S64,B5'63
U96~'B64a5~9,! n98~.511J4!a4:it7'6·

2~~Px24
22'x1Gx8Q t4~~a$t2(l
221<'1 Qx.24 22x;t~Q,

~:s

77:961004114.265 n'981 §MB~:2Sc7 n9Bl5MB54!53

7li9815648S>tao
77-9al~65;j~,5

n96~SS'l'B4944
n9S~56:4a'!l,9,E!.2

TIJjJ!I)~'1

TlI,,0O6!1

TLW!l~J:l
TLL:Q(l11 TLlOO?'9

719615;mM371
nSS'156464100
7]!981!i1i4B4197

'(

SE\ifB4a;7 6
1

LJJJNA GLAlNNi.lRO
WNA GUlM PUiTA

1~(J8x;110

LUJNA ~Ll\JMPLAT;i!!;.
LUINA GLA!M PLATA

22x10\1::·24,
22x1Gx30 1<:lJ!)9Jl~2P, 22:do.J(2'~

THOO6?

{7:981564643W
77'.981m84159 77:9815B4S41 SiD

'v;798'1,B64iJf49B,2. ng6~564a4f!;ll6
179a~ 56.:1S:494'4

5S4~

m.:00710

!-!JNll. ~L!IlM RG!<SA


LUNA GlLAiM FIlOSA

'TUJ}OillQ

n9Sl564e~6_2
779'S<~5B11iaMV~

LUNA.GillAM R~~
JUIf!~TER"OLASSI~ BLf'iNCO

f~1~Sp;
14il'JSl<:ill' -:3o.xt2)(49
a~1Gj(23-" -:,; - _,. .4(11f1.!!i](~lJ, 14ll'OS\li:,?1

'TlLI!'ileo

TLLoo62.

~Si'f}1§$6.~~
77'9S.t!Ki4B5_422

Y'lc98'lfiM85'468
mS1584M5~

n~81g6;,t849411 Y'1Fl6~%64~4$2 7798lS8'48iS2{)O


'n9S~ 56485224

JUPITE!R_ CLA_SSIC BLANCO


,JU~ITE~I~fO~S'8I~
JUt?ITEIF! CUSiSlC BbAN€JJ BLANCO

TJLOO~S' T:JLOO'q.1

TJbQ,Q05
TJ.L0009

7719815.6464500

'l\'19'@.1 !5WUH§~
7:l'98.1.!l(i4M600

~~PITEJR &LAESIQ. Mli!r;fiE~A JU~ITEIR·cussle MADERA


JUF'lTE'R' CLASSIC( MADERA JU~~TER" OLASSIC MA!'IER_A ,JUPHEIOi'Ol-,ASSIG NEif3FlG JU~rrEIR. QLASiSlC NBGFi(i JJJI?I~'FiI~LM:SIG NgGR'O> JUI?~TE,FI. C:lASSIC NEGRO

TJ~mll0
TJIL!DO'12 TJIL0011 TJiLOO'l:3, TJI.OQ~'4 T:.JILOO:16 T;JiLOO~5 TJL0017

SOQir12:l'.<1lS, :3Z-~16li::28f :4OX1~35


14l<l9SX31 ~Gx12X4:3. ~2flilnfli:28;

m81004B~j5;1!6 77:98156464600
N:9!U~~iI~

n981504:86"231 7198~ Si1f4ff62QO 77961,564130:224

;;:t!:let~6:4ai5~~' 7

~a:1

Sl'l4a~1c?

me151Me~6AJ rn61iiM646M
7:l'9815646467'6

179a~S64aJ523~
7'(981;S6i'1iS!52QO . _

:;f9815iS4!E:5224
n96~5M~1'i n98~564aS2il1
• '"y ... ,

n,g'@lsM8466l

4Oxl~S5,

rn~!1564a46M

C6digos

DESCRIPCION

ifQRMATO

N° DE ARTICULO
TAil-OUQ8' ·T~bG02:3i

COD.INDJ,VIDUAL
779B1~~148

COD. GRUP:AL -1i'?~&:~5ffi~8'f71:fti


71981564134777

AbUAFllP AMARJ L,i.JQ


ACIlJARlnAMAiFilI.l.ld.O

22x1.'DiWD.'
30xt2X411

7796156482223

Aib:UAFnq

AMARi ILLO:

ACUAFUQ AZLJ L -AGUAR~0 A~UI.. AQUAFlIO AZUL

3j~11i@il 21'lX1,,(IXSO
:ar;l!l{'~~"I:

·TA:Lq®~&
TA!L.OQ04 T'A:L0019
T.AJL0034

mE("'5~~~OO
770.8156481'981 77:9ElcHlij,d8S0B-2,

Rf!!t15'64IJ48GV'
n9a~Si64a47"15

3tx111x.8a

:AiPlJAJ:UQ;tlEILE::Snr
.ACUAFl~O CEIL.ES:re. ;AiCL!ARiO GElE)3i'l"E ACUARIO LAVANDA AeUAI'I~EUJ~;VANULIA ACUAR~O LAVANIDA II!.OlJAFUQ MA&Z ACIlJAFUtl MAIiZ ACUAR~~MA~ ACUAR~O N_AlIilANJ·A ~WAFUO IMAiRAJ\llA

:2~:K10,~lil

30if2x41
• :;..,0'

J~'xl1i:3!§
;22.X~IIOxSO 60~1@)!;4'f,
:~nl{t1MS3· 22)!111Qii{5®

Til:L~Q12 TtI!Lfi027

1796156462061 m3'i 5MB:2.1 136


77:9Bt5MB22B~

1:rnS1'i6'48A<777 n981564~;r

T'AiLe0'42 TALOooe
T,A:~O.~~ TAJUOOSg, TA:LOP.Ol) TAJI..OQ2(1 TA:~C1G~ fA/L0013

N9,h5648.JJ:ts
719,81564'82155

'7'798lM4.B4OO1
7'79S15MS4.71i.5,
7;l'r;l8.1BM8;¢71S,

7i,r9lj<nS64!li4-71El n96~!:iMa4n7

m61'~822lilb
7J!'9B15WEl23,15

"(7.9a.1SM8$lAff 77981561184007 7798~BMMn7 17e8~ 56'484007' 779a~56484715


77981 S54MOO7

aQxt2X411

nilEl1 1]64\6'1 @~6 77!.1815MB.:!W49

:~!!11X3a,
:22xl:IO:_~O aClg1E2~4'1
,3tx"1K3~ ~2x1'QiIQ30

mBl~M~20~4
mEn 564Bijl100
m6i1'5MB'22~" Tl981564623m
n961,5!J46:R!l7'l 77961504B2<114

f:A:Lo:QtSi
fAL~O::l!i

ACUARiOMRA~A
A(>UARIOOI1'itG ACUAFI~O Oltl)l')

7f981~~4a$Jni
5®4a\tn5 n~llU56484n7
7T98n

Tl!I!LOD4i3

::m!(1':2x4~
3:h::l1:Qa
:22x10\!Q;_(l

T~l.GO(m

AOUAFUG.t!JF!i!j1
ACUAmQ PLATA

TAiLQO~5
TALOO1
01!.

mSt564aI:i452,
me'1~~OO
779fn !J~63"4:5
'77:9B1~M131l0(l.'

nJl!ll'sM~~7
77981 :56~a4715
77,981 SIi4'!I411ii5

AfG'uAm~LA~A ACUAAiO PlATA


ACUAFUO HmO ACUAA~O ROJIO

:3d~1~~~41
3tl!1,1~3rl
~24!~'0iK30

fAilO(l2'9\
UliLJi),044

m6'~&1~i~'
77:96156482.056

77J&1:5.~~a;f77?
7'l981fi.64!:l4BI]? ng6~564Mn7
77~8tS.!M84007

IliCl:JAFiiO ROO.Q
ACUAR~O 1'1000 SHOCK M!iUARl~ .RE'!\JlO -- . - r·, '. - ':;;' .. . ,AiCUARJO ROJO SIliOOK:

s~oM

:30>::1:2)(411 :Z3;:!X1'1x.39 22x'i QXaQ


I

T~LQcicr6' ·TAiI.O021

·TAL09ae
TA!L004·7

779815~:21 00
719'615646i28W1

l'PiLOO.491
TJIIL0051 r)!iIJ]Ql0

7t9a:156~a"n5
.56,4134$7

me15646g.,4~8 '
m:B1E64:B2476 n9~~1~~21~,

.AiCu)'R!Q

FlCIsA

AClJAR~O ROSA

lIiOUAFue ROSA ACUAFUQ Fl06A FILUO Arn!JAR]{H'tOSA -r;-.. Fl::lJa --:ACUARHO ROSA FWO
." c ,~'' .~.' -

81:i::tlw39
22x11'O~O

TAlLOD25 TAL.GGl!fO T.A:LOQ46


T.A;LQM~ TAbQ05(1

77198156462247
"lZQSJ 564:82S2!!

AitJUAFun v\EFI:~E A/CUARKlViERiDE


A:C:UAJU~ VtE:~ElEl AiCUAR~OViER[)E M!AIMZANA ~GVAFUCl \l~E:"I'Ij[)E1Ml!ANZANJiI A/GUAFUO ~R[I~ MlANZANA LI.GHT EXPRESS CELESTE LlGHf Ell<:~REs1lCELEl~l'E:
LIGHT EXIPRE'SS GRIS

~'p:x12¥'i 3.1.x1'tKSS,

mS1!5MSe3s:4 m6:'1'~~2,m
77:98'1!l64iB2~!l9 :'nMJ~li4i;12P16

71S8~ 504a~lc1C5 n98U 56484717 ,(:",ima;~~64'84007 77.981oS6464711·5

n)a:~ 56.4!l:ltti')'

77,96156484007
7'lf.!8~ ~i?j'i1r13.4;71.!;i~

:22xi'tlx31[
~nili:1i2x41i

'B1x1"1'XaS' 22x11,O~O
:30:'I11::2x411

'TA;IAQl'lrr TAlL0022: TALOOS7 TIliLOQ'11 Tl\.LO'9fi:


TAiL-OO'l·1

71OO15MB2063 mStf564821 ~::r.:


1796156482179

77981.564134171 1"'9[9.1,56'484:007 77'9!U56484711·5


77:98'l)5g;II,a4n7 n.98~ 5646481]7

rn9'1;!li&1:'B'2~
779B1564623'3~

3'lx111 K3.3

:S2X1i'Ox2a

TXIJ)005

·4~lii:Hxaoc
:B2x1110:>r2a
32x1'Ooc23

lXlGPOa
TXlOO09

nGE!15MB2500 'r1.(i815MB.2~5A
m6U 56482500 mS1 77961

UGI:fr E'~f?flE,sJB 'RQ5iA


LIGHT ~XPFlEi&EFlClS~

~Q:r.

4'S)J:l1X30'

TXibOO'08

76/77

C6dig,os

Hstado de balsas stock

~ ~5a5otorio invlern 0 201 1

-----------------------------------------------------

Ustados oroenacos atfat'..etjcarnente


DIESCRIPCION W~M::HotOtATE
UJW< CHOCOLATE bUINIACIHOCOLAlit l.UNA'CREP~

FORMATO

N° DE ART~CULO

COD. ~ND]VIDUAL 771iia1~8~~ 7796100482006


2?98156462'V04

COD. GRIUPAL

~~pa~ep
32:<1[1);23

LlJNA~el7lEP,'E
UJNACREPE LiJ~A M,AAJirE9A UJ~O:RlO

~'l2ni;-S2 22J<1 OX.3D :3Pxl~~l 4Q;:d5;co1l0

irLl002.1 hl(llQ2~
'iIl.ILijOS5

77fHS11.Ei64a:5071
Y"79!B1'S6485l86,

iL!.O(iS6.:
fLlO057' 1I1..l~O~!t WLOQ41 lTlUliO§9'
iLJL.OOS!3,

779815'6481013 ;,f7l1l!3f1·0048'1 p,oo'


779S1564fn 1!65

3~iQX2.@
14x08X2~'
14x0!3ili:2Q!

UJNJ\.l?lJI\ltA . . lJJr-M. OOJO SHOCK

779j15~9~'; n"9a:~~64a~10 779a:'1 !ml1!a'aMi,


n9ac1fil'i489i53.4

14J1iOai:<20,

7'7~1;~6i1~@.t1 7m81'5"64!ME!~~' li700''l;~62184609 179'.81156484869,

ParqUEi rooustrial "La GanMorica" - Tree: ArtOYOO329 CP; B1705F1NC - HaeGl9, Pcfa de Buenos Alres- Atgemtina

'\IoN/IN.

romigacR
.com.ar