Está en la página 1de 9

c  

Y |
(O PLFURSURFHVDGRU R VLPSOHPHQWH SURFHVDGRU HV HO FLUFXLWR LQWHJUDGR
FHQWUDO \ PV FRPSOHMR GH XQD FRPSXWDGRUD X RUGHQDGRU D PRGR GH
LOXVWUDFLQ VH OH VXHOH DVRFLDU SRU DQDORJD FRPR HO FHUHEUR GH XQD
FRPSXWDGRUD
(O SURFHVDGRU HV XQ FLUFXLWR LQWHJUDGR FRQVWLWXLGR SRU PLOORQHV GH
FRPSRQHQWHV HOHFWUQLFRV LQWHJUDGRV &RQVWLWX\H OD XQLGDG FHQWUDO GH
SURFHVDPLHQWR &38 GHXQ3&FDWDORJDGRFRPRPLFURFRPSXWDGRU
'HVGH HO SXQWR GH YLVWD IXQFLRQDO HV EVLFDPHQWH HO HQFDUJDGR GH
UHDOL]DU WRGD RSHUDFLQ DULWPWLFROJLFD GH FRQWURO \ GH FRPXQLFDFLQ
FRQHOUHVWRGHORVFRPSRQHQWHVLQWHJUDGRVTXHFRQIRUPDQXQ3&VLJXLHQGR
HO PRGHOR EDVH GH 9RQ 1HXPDQQ 7DPELQ HV HO SULQFLSDO HQFDUJDGR GH
HMHFXWDU ORV SURJUDPDV VHDQ GH XVXDULR R GH VLVWHPD VOR HMHFXWD
LQVWUXFFLRQHV SURJUDPDGDV D PX\ EDMR QLYHO UHDOL]DQGR RSHUDFLRQHV
HOHPHQWDOHV EVLFDPHQWH ODV DULWPWLFDV \ OJLFDV WDOHV FRPR VXPDU
UHVWDUPXOWLSOLFDUGLYLGLUODVOJLFDVELQDULDV\DFFHVRVDPHPRULD
(VWDXQLGDGFHQWUDOGHSURFHVDPLHQWRHVWFRQVWLWXLGDHVHQFLDOPHQWHSRU
UHJLVWURV XQD XQLGDG GH FRQWURO \ XQD XQLGDG DULWPWLFR OJLFD $/8 
DXQTXH DFWXDOPHQWH WRGR PLFURSURFHVDGRU WDPELQ LQFOX\H XQD XQLGDG GH
FOFXOR HQ FRPD IORWDQWH WDPELQ FRQRFLGD FRPR FRSURFHVDGRU
PDWHPWLFR TXHSHUPLWHRSHUDFLRQHVSRUKDUGZDUHFRQQPHURVGHFLPDOHV
HOHYDQGRSRUHQGHQRWDEOHPHQWHODHILFLHQFLDTXHSURSRUFLRQDVOROD$/8
FRQHOFOFXORLQGLUHFWRDWUDYVGHORVFOVLFRVQPHURVHQWHURV
(O PLFURSURFHVDGRU HVW FRQHFWDGR JHQHUDOPHQWH PHGLDQWH XQ ]FDOR
HVSHFILFR D OD SODFD EDVH 1RUPDOPHQWH SDUD VX FRUUHFWR \ HVWDEOH
IXQFLRQDPLHQWRVHOHDGRVDXQVLVWHPDGHUHIULJHUDFLQTXHFRQVWDGHXQ
GLVLSDGRU GH FDORU IDEULFDGR HQ DOJQ PDWHULDO GH DOWD FRQGXFWLYLGDG
WUPLFD FRPR FREUH R DOXPLQLR \ GH XQR R PVYHQWLODGRUHV TXH IXHU]DQ
ODH[SXOVLQGHOFDORUDEVRUELGRSRUHOGLVLSDGRUHQWUHVWHOWLPR\OD
FSVXODGHOPLFURSURFHVDGRUVXHOHFRORFDUVHSDVWDWUPLFDSDUDPHMRUDUOD
FRQGXFWLYLGDG WUPLFD ([LVWHQ RWURV PWRGRV PV HILFDFHV FRPR OD
UHIULJHUDFLQ OTXLGD R HO XVR GH FOXODV SHOWLHU SDUD UHIULJHUDFLQ

c  

 

H[WUHPD DXQTXH HVWDV WFQLFDV VH XWLOL]DQ FDVL H[FOXVLYDPHQWH SDUD


DSOLFDFLRQHVHVSHFLDOHVWDOHVFRPRHQODVSUFWLFDVGHRYHUFORFNLQJ
/D YHORFLGDG GHO PLFURSURFHVDGRU VXHOH PHGLUVH SRU OD FDQWLGDG GH
RSHUDFLRQHV SRU FLFOR GH UHORM TXH SXHGH UHDOL]DU \ HQ ORV FLFORV SRU
VHJXQGRTXHHVWHOWLPRGHVDUUROODRWDPELQHQ0,36(VWEDVDGDHQOD
GHQRPLQDGD IUHFXHQFLD GH UHORM RVFLODGRU /D IUHFXHQFLD GH UHORM VH
PLGH KHUFLRV SHUR GDGD VX HOHYDGD FLIUD VH XWLOL]DQ POWLSORV FRPR HO
PHJDKHUFLRRHOJLJDKHUFLR
&DEH GHVWDFDU TXH OD IUHFXHQFLD GH UHORM QR HV HO QLFR IDFWRU
GHWHUPLQDQWH HQ HO UHQGLPLHQWR SXHV VOR VH SRGUD KDFHU FRPSDUDWLYD
HQWUHGRVPLFURSURFHVDGRUHVGHXQDPLVPDPLFURDUTXLWHFWXUD
(VLPSRUWDQWHQRWDUTXHODIUHFXHQFLDGHUHORMHIHFWLYDQRHVHOSURGXFWR
GH OD IUHFXHQFLD GH FDGD QFOHR IVLFR GHO SURFHVDGRU SRU VX QPHUR GH
QFOHRV HV GHFLU XQR GH *+] FRQ QFOHRV IVLFRV QXQFD WHQGU 
*+]VLQR*+]LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXQPHURGHQFOHRV
+D\ RWURV IDFWRUHV PX\ LQIOX\HQWHV HQ HO UHQGLPLHQWR FRPR SXHGH VHU VX
PHPRULD FDFK VX FDQWLGDG GH QFOHRV VHDQ IVLFRV R OJLFRV HO
FRQMXQWR GH LQVWUXFFLRQHV TXH VRSRUWD VX DUTXLWHFWXUD HWF SRU OR TXH
VHUD GLIFLOPHQWH FRPSDUDEOH HO UHQGLPLHQWR GH GRV SURFHVDGRUHV
GLVWLQWRVEDVQGRVHVORHQVXIUHFXHQFLDGHUHORM
8Q FRPSXWDGRU GH DOWR UHQGLPLHQWR SXHGH HVWDU HTXLSDGR FRQ YDULRV
PLFURSURFHVDGRUHV WUDEDMDQGR HQ SDUDOHOR \ XQ PLFURSURFHVDGRU SXHGH D
VXYH]HVWDUFRQVWLWXLGRSRUYDULRVQFOHRVIVLFRVROJLFRV8QQFOHR
IVLFR VH UHILHUH D XQD SRUFLQ LQWHUQD GHO PLFURSURFHVDGRU FXDVL
LQGHSHQGLHQWHTXHUHDOL]DWRGDVODVDFWLYLGDGHVGHXQD&38VROLWDULDXQ
QFOHROJLFRHVODVLPXODFLQGHXQQFOHRIVLFRDILQGHUHSDUWLUGH
PDQHUDPVHILFLHQWHHOSURFHVDPLHQWR
(VWRVOWLPRVDRVKDH[LVWLGRXQDWHQGHQFLDGHLQWHJUDUHOPD\RUQPHUR
GH HOHPHQWRV GH OD 3& GHQWUR GHO SURSLR SURFHVDGRU DXPHQWDQGR DV VX
HILFLHQFLD HQHUJWLFD \ VX UHQGLPLHQWR 8QD GH ODV SULPHUDV
LQWHJUDFLRQHV IXH LQWURGXFLU OD XQLGDG GH FRPD IORWDQWH GHQWUR GHO
HQFDSVXODGR TXH DQWHULRUPHQWH HUD XQ FRPSRQHQWH DSDUWH \ RSFLRQDO

c  

 

VLWXDGR WDPELQ HQ OD SODFD EDVH OXHJR VH LQWURGXMR WDPELQ HO
FRQWURODGRU GH PHPRULD \ PV WDUGH XQ SURFHVDGRU JUILFR GHQWUR GH OD
PLVPD FPDUD DXQTXH QR GHQWUR GHO PLVPR HQFDSVXODGR 3RVWHULRUPHQWH VH
OOHJDURQDLQWHJUDUFRPSOHWDPHQWHHQHOPLVPRHQFDSVXODGR GLH 
5HVSHFWRDHVWROWLPRFRPSDDVWDOHVFRPR,QWHO\DSODQHDQLQWHJUDUHO
SXHQWH VXU GHQWUR GHO PLFURSURFHVDGRU HOLPLQDQGR FRPSOHWDPHQWH DPERV
FLUFXLWRVDX[LOLDUHVGHODSODFD
7DPELQ OD WHQGHQFLD JHQHUDO PV DOO GHO PHUFDGR GHO 3& HV LQWHJUDU
YDULRV FRPSRQHQWHV HQ XQ PLVPR FKLS SDUD GLVSRVLWLYRV WDOHV FRPR 7DEOHW
3& WHOIRQRV PYLOHV YLGHRFRQVRODV SRUWWLOHV HWF $ HVWRV FLUFXLWRV
LQWHJUDGRVWRGRHQXQRVHORVFRQRFHFRPRV\VWHPRQDFKLSSRUHMHPSOR
Q9LGLD 7HJUD R 6DPVXQJ +XPPLQJELUG DPERV LQWHJUDQ PLFURSURFHVDGRU
XQLGDG GH SURFHVDPLHQWR JUILFR \ FRQWURODGRU GH PHPRULD GHQWUR GH XQ
PLVPRFLUFXLWRLQWHJUDGR

|
|
Y
|
D SODFD EDVH WDPELQ FRQRFLGD FRPR SODFD PDGUH R WDUMHWD PDGUH GHO
LQJOVPRWKHUERDUGRPDLQERDUG HVXQDSODFDGHFLUFXLWRLPSUHVRDODTXH
VH FRQHFWDQ ORV FRPSRQHQWHV TXH FRQVWLWX\HQ OD FRPSXWDGRUD X RUGHQDGRU
7LHQH LQVWDODGRV XQD VHULH GH FLUFXLWRV LQWHJUDGRV HQWUH ORV TXH VH
HQFXHQWUD HO FKLSVHW TXH VLUYH FRPR FHQWUR GH FRQH[LQ HQWUH HO

c  

 

PLFURSURFHVDGRU OD PHPRULD GH DFFHVR DOHDWRULR 5$0 ODV UDQXUDV GH
H[SDQVLQ\RWURVGLVSRVLWLYRV
9DLQVWDODGDGHQWURGHXQDFDMDRJDELQHWHTXHSRUORJHQHUDOHVWKHFKD
GH FKDSD \ WLHQH XQ SDQHO SDUD FRQHFWDU GLVSRVLWLYRV H[WHUQRV \ PXFKRV
FRQHFWRUHV LQWHUQRV \ ]FDORV SDUD LQVWDODU FRPSRQHQWHV GHQWUR GH OD
FDMD
D SODFD EDVH DGHPV LQFOX\H XQ ILUPZDUH OODPDGR %,26 TXH OH SHUPLWH
UHDOL]DU ODV IXQFLRQDOLGDGHV EVLFDV FRPR SUXHEDV GH ORV GLVSRVLWLYRV
YGHR \ PDQHMR GHO WHFODGR UHFRQRFLPLHQWR GH GLVSRVLWLYRV \ FDUJD GHO
VLVWHPDRSHUDWLYR

Y | |
D PHPRULD GH DFFHVR DOHDWRULR HQ LQJOV UDQGRPDFFHVV PHPRU\ FX\R
DFUQLPR HV 5$0 HV OD PHPRULD GHVGH GRQGH HO SURFHVDGRU UHFLEH ODV
LQVWUXFFLRQHV\JXDUGDORVUHVXOWDGRV

c  

 

rUTXLWHFWXUDEDVH
(Q RULJHQ OD PHPRULD 5r0 VH FRPSRQD GH KLORV GH FREUH TXH DWUDYHVDEDQ
WRURLGHV GH IHUULWD OD FRUULHQWH SRODUL]D OD IHUULWD 0LHQWUDV HVWD
TXHGDSRODUL]DGDHOVLVWHPDSXHGHLQYRFDUDOSURFHVDGRUDFFHVRVDSDUWHV
GHOSURFHVRTXHDQWHV HQXQHVWDGRGHUHSRVR QRHVSRVLEOHDFFHGHU(Q
VXV RUJHQHV OD LQYRFDFLQ D OD 5r0 SURGXFD OD DFWLYDFLQ GH
FRQWDFWRUHV HMHFXWDQGR LQVWUXFFLRQHV GHO WLSR r1' 25 \ 127 D
SURJUDPDFLQ GH HVWRV HOHPHQWRV FRQVLVWD HQ OD SUHGLVSRVLFLQ GH ORV
FRQWDFWRUHVSDUDTXHHQXQDOQHDGHWLHPSRDGTXLULHVHQODVSRVLFLRQHV
DGHFXDGDVSDUDFUHDUXQIOXMRFRQXQUHVXOWDGRFRQFUHWRDHMHFXFLQGH
XQ SURJUDPD SURYRFDED XQ UXLGR HVWUXHQGRVR HQ OD VDOD HQ OD FXDO VH
HMHFXWDED GLFKR SURJUDPD SRU HOOR HO UHD FHQWUDO GH SURFHVR HVWDED
VHSDUDGDGHOUHDGHFRQWUROSRUPDPSDUDVLQVRQRUL]DGDV
&RQ ODV QXHYDV WHFQRORJDV ODV SRVLFLRQHV GH OD IHUULWD VH KD LGR
VXVWLWX\HQGR SRU YOYXODV GH YDFR WUDQVLVWRUHV \ HQ ODV OWLPDV
JHQHUDFLRQHV SRU XQ PDWHULDO VOLGR GLHOFWULFR 'LFKR HVWDGR HVWDGR
VOLGR GLHOFWULFR WLSR '5r0 SHUPLWH TXH VH SXHGD WDQWR OHHU FRPR
HVFULELULQIRUPDFLQ

8VRSRUHOVLVWHPD
6H XWLOL]D FRPR PHPRULD GH WUDEDMR SDUD HO VLVWHPD RSHUDWLYR ORV
SURJUDPDV \ OD PD\RUD GHO VRIWZDUH (V DOO GRQGH VH FDUJDQ WRGDV ODV
LQVWUXFFLRQHVTXHHMHFXWDQHOSURFHVDGRU\RWUDVXQLGDGHVGHFPSXWR6H
GHQRPLQDQ GH DFFHVR DOHDWRULR SRUTXH VH SXHGH OHHU R HVFULELU HQ XQD
SRVLFLQ GH PHPRULD FRQ XQ WLHPSR GH HVSHUD LJXDO SDUD FXDOTXLHU
SRVLFLQ QR VLHQGR QHFHVDULR VHJXLU XQ RUGHQ SDUD DFFHGHU D OD
LQIRUPDFLQGHODPDQHUDPVUSLGDSRVLEOH

c  

 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

c  

 

Y | |
DPHPRULDGHVOROHFWXUDFRQRFLGDWDPELQFRPR520 DFUQLPRHQLQJOV
GH UHDGRQO\ PHPRU\ HV XQ PHGLR GH DOPDFHQDPLHQWR XWLOL]DGR HQ
RUGHQDGRUHV \ GLVSRVLWLYRV HOHFWUQLFRV TXH SHUPLWH VOR OD OHFWXUD GH
ODLQIRUPDFLQ\QRVXHVFULWXUDLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODSUHVHQFLDRQR
GHXQDIXHQWHGHHQHUJD
RVGDWRVDOPDFHQDGRVHQOD520QRVHSXHGHQPRGLILFDURDOPHQRVQRGH
PDQHUD USLGD R IFLO 6H XWLOL]D SULQFLSDOPHQWH SDUD FRQWHQHU HO
ILUPZDUH SURJUDPDTXHHVWHVWUHFKDPHQWHOLJDGRDKDUGZDUHHVSHFILFR\
HV SRFR SUREDEOH TXH UHTXLHUD DFWXDOL]DFLRQHV IUHFXHQWHV X RWUR
FRQWHQLGR YLWDO SDUD HO IXQFLRQDPLHQWR GHO GLVSRVLWLYR FRPR ORV
SURJUDPDVTXHSRQHQHQPDUFKDHORUGHQDGRU\UHDOL]DQORVGLDJQVWLFRV
(Q VX VHQWLGR PV HVWULFWR VH UHILHUH VOR D PVFDUD 520 HQ LQJOV
0520 HOPVDQWLJXRWLSRGHHVWDGRVOLGR520 TXHVHIDEULFDFRQORV
GDWRV DOPDFHQDGRV GH IRUPD SHUPDQHQWH \ SRU OR WDQWR VX FRQWHQLGR QR
SXHGHVHUPRGLILFDGRGHQLQJXQDIRUPD6LQHPEDUJRODV520PVPRGHUQDV
FRPR (3520 \ )ODVK ((3520 HIHFWLYDPHQWH VH SXHGHQ ERUUDU \ YROYHU D
SURJUDPDU YDULDV YHFHV DQ VLHQGR GHVFULWRV FRPR PHPRULD GH VOR
OHFWXUD 520 D UD]Q GH TXH VH ODV FRQWLQH OODPDQGR DV HV TXH HO
SURFHVR GH UHSURJUDPDFLQ HQ JHQHUDO HV SRFR IUHFXHQWH UHODWLYDPHQWH
OHQWR\DPHQXGRQRVHSHUPLWHODHVFULWXUDHQOXJDUHVDOHDWRULRVGHOD
PHPRULD r SHVDU GH OD VLPSOLFLGDG GH OD 520 ORV GLVSRVLWLYRV
UHSURJUDPDEOHV VRQ PV IOH[LEOHV \ HFRQPLFRV SRU OR FXDO ODV DQWLJXDV
PVFDUDV 520 QR VH VXHOHQ HQFRQWUDU HQ KDUGZDUH SURGXFLGR D SDUWLU GH


8VRSDUDDOPDFHQDPLHQWRGHVRIWZDUH 
RV RUGHQDGRUHV GRPVWLFRV D FRPLHQ]RV GH ORV DRV YHQDQ FRQ WRGR
VX VLVWHPD RSHUDWLYR HQ 520 1R KDED RWUD DOWHUQDWLYD UD]RQDEOH \D TXH
ODV XQLGDGHV GH GLVFR HUDQ JHQHUDOPHQWH RSFLRQDOHV D DFWXDOL]DFLQ D
XQDQXHYDYHUVLQVLJQLILFDXVDUXQVROGDGRURXQJUXSRGHLQWHUUXSWRUHV
',3 \ UHHPSOD]DU HO YLHMR FKLS GH 520 SRU XQR QXHYR rFWXDOPHQWH ORV
VLVWHPDVRSHUDWLYRVHQJHQHUDO\DQRYDQHQ5207RGDYDORVRUGHQDGRUHV

c  

 

SXHGHQ GHMDU DOJXQRV GH VXV SURJUDPDV HQ PHPRULD 520 SHUR LQFOXVR HQ
HVWH FDVR HV PV IUHFXHQWH TXH YD\D HQ PHPRULD IODVK RV WHOIRQRV
PYLOHV \ ORV DVLVWHQWHV SHUVRQDOHV GLJLWDOHV 3'r VXHOHQ WHQHU
SURJUDPDVHQPHPRULD520 RSRUORPHQRVHQPHPRULDIODVK 
rOJXQDVGHODVYLGHRFRQVRODVTXHXVDQSURJUDPDVEDVDGRVHQODPHPRULD520
VRQOD6XSHU1LQWHQGROD1LQWHQGROD6HJD0HJD'ULYHROD*DPH%R\
(VWDVPHPRULDV520SHJDGDVDFDMDVGHSOVWLFRDSWDVSDUDVHUXWLOL]DGDV
H LQWURGXFLGDV UHSHWLGDV YHFHV VRQ FRQRFLGDV FRPR FDUWXFKRV 3RU
H[WHQVLQ OD SDODEUD 520 SXHGH UHIHULUVH WDPELQ D XQ DUFKLYR GH GDWRV
TXH FRQWHQJD XQD LPDJHQ GHO SURJUDPD TXH VH GLVWULEX\H QRUPDOPHQWH HQ
PHPRULD520FRPRXQDFRSLDGHXQFDUWXFKRGHYLGHRMXHJR

8VRSDUDDOPDFHQDPLHQWRGHGDWRV
&RPR OD 520 QR SXHGH VHU PRGLILFDGD DO PHQRV HQ OD DQWLJXD YHUVLQ GH
PVFDUD VOR UHVXOWD DSURSLDGD SDUD DOPDFHQDU GDWRV TXH QR QHFHVLWHQ
VHUPRGLILFDGRVGXUDQWHODYLGDGHHVWHGLVSRVLWLYR&RQHVWHILQOD520
VH KD XWLOL]DGR HQ PXFKRV RUGHQDGRUHV SDUD JXDUGDU WDEODV GH FRQVXOWD
XWLOL]DGDV SDUD OD HYDOXDFLQ GH IXQFLRQHV PDWHPWLFDV \ OJLFDV (VWR
HUDHVSHFLDOPHQWHHILFLHQWHFXDQGRODXQLGDGFHQWUDOGHSURFHVDPLHQWRHUD
OHQWD\OD520HUDEDUDWDHQFRPSDUDFLQFRQOD5r0'HKHFKRXQDUD]Q
GH TXH WRGDYD VH XWLOLFH OD PHPRULD 520 SDUD DOPDFHQDU GDWRV HV OD
YHORFLGDG \D TXH ORV GLVFRV VLJXHQ VLHQGR PV OHQWRV < OR TXH HV DQ
PV LPSRUWDQWH QR VH SXHGH OHHU XQ SURJUDPD TXH HV QHFHVDULR SDUD
HMHFXWDU XQ GLVFR GHVGH HO SURSLR GLVFR 3RU OR WDQWR OD %,26 R HO
VLVWHPD GH DUUDQTXH RSRUWXQR GHO 3& QRUPDOPHQWH VH HQFXHQWUDQ HQ XQD
PHPRULD520
1RREVWDQWHHOXVRGHOD520SDUDDOPDFHQDUJUDQGHVFDQWLGDGHVGHGDWRV
KDLGRGHVDSDUHFLHQGRFDVLFRPSOHWDPHQWHHQORVRUGHQDGRUHVGHSURSVLWR
JHQHUDOPLHQWUDVTXHODPHPRULD)ODVKKDLGRRFXSDQGRHVWHSXHVWR

9HORFLGDG
9HORFLGDGGHOHFWXUD

c  

 

rXQTXH OD UHODFLQ UHODWLYD HQWUH ODV YHORFLGDGHV GH ODV PHPRULDV 5r0 \
520KDLGRYDULDQGRFRQHOWLHPSRGHVGHHODROD5r0HVPVUSLGD
SDUDODOHFWXUDTXHODPD\RUDGHODV520UD]QSRUODFXDOHOFRQWHQLGR
520VHVXHOHWUDVSDVDUQRUPDOPHQWHDODPHPRULD5r0GHVGHGRQGHHVOHGD
FXDQGRVHXWLOL]D

9HORFLGDGGHHVFULWXUD
3DUD ORV WLSRV GH 520 TXH SXHGDQ VHU PRGLILFDGRV HOFWULFDPHQWH OD
YHORFLGDG GH HVFULWXUD VLHPSUH HV PXFKR PV OHQWD TXH OD YHORFLGDG GH
OHFWXUD SXGLHQGR UHTXHULU YROWDMH H[FHSFLRQDOPHQWH DOWR PRYLPLHQWR GH
MXPSHUV SDUD KDELOLWDU HO PRGR GH HVFULWXUD \ FRPDQGRV HVSHFLDOHV GH
GHVEORTXHR DV PHPRULDV )ODVK 1r1' ORJUDQ OD PV DOWD YHORFLGDG GH
HVFULWXUDHQWUHWRGRVORVWLSRVGHPHPRULD520UHSURJUDPDEOHHVFULELHQGR
JUDQGHV EORTXHV GH FHOGDV GH PHPRULD VLPXOWQHDPHQWH \ OOHJDQGR D 
0%V