Está en la página 1de 111
Borrador Lei de montes de Galicia - maio 2011 Borrador Lei de montes de Galicia - maio 2011 indice Exposicién de motivos. Titulo preliminar Dispos Artigo 1. Obxecto e imbito de aplicaci6n 0. Artigo 2. Concepto de monte ou terreo forestal Artigo 3. Principios da Lei Artigo 4. Dereitos dos propietarios dos montes Artigo 5. Funcién social dos montes Artigo 6. Obxectivos Artigo 7. Potestade normativa Artigo 8, Definici6ns....0.. ‘Titulo I Competencias das administraciéns pablicas Artigo 9. Competencias do Consello da Xunta. Artigo 10. Atibuciéns da conselleia competente en materia de montes Artigo L1. Competencias da Administracién Local Artigo 12. Consello Forestal de Galicia. ff Capitulo pili xerais... Artigo 13. Clasifieacién dos montes pola sta titular Capitulo HI Clasificacién dos montes...- Seccién primeira Montes pibl Artigo 14. Clasificaciénd Seccién segunda Montes privados. pe Artigo 17. Clasificacién dos montes privados... Artigo 1Sedvfontes de particulares. jominados de varas, abertais, de voces, de vocerio ou de fabeo ....22 iflais en man comin...» eee ep: Capitulo III Réxime xuridico dos montes piblicos.. Secci6n primeira Dos montes de dominio pliblico um Artigo 23. Montes de dominio piblico ae Artigo 24. Afectacién ao dominio pitblic0....0. oe Artigo 25. Desafectacién dos montes de dominio piblico.. Seccién segunda Dos montes patrimoniais.. ‘Artigo 26. Da usucapién ou presericién adquisitiva Seccién terceira Montes de Utilidade publica. Catélogo de Montes de Utilidade Pablica ‘Artigo 27. Declaraci6n de montes de Utilidade piblica. ee Artigo 28. Perda de condicién da utilidade piiblica Artigo 29. O Catélogo de Montes de Utilidade Pablica. Artigo 30. Inclusion e exclusin dos montes do Catilogo de Montes de Utilidade Pe Pablica. seeuntnnnnnnnnnseennnens Borrador Lei de montes de Galicia - maio 2011 Artigo 32. Permutas de montes catalogados de utilidade piblica Artigo 33. Concorrencia de declaraciéns demaniais i ‘Seccién cuaria Xestién dos montes piblicos. ‘Artigo 34, Xestidn dos montes ptiblicos... Artigo 35. Plans de melloras Artigo 36. Comisién de Montes de Domi Secci6n quinta Réxime de autorizaciéns, concesiéns e setvidumes nos montes de dominio piblico, Artigo 37. Concesiéns e autorizaciéns en montes de dominio pai. 230 Artigo 38. Outorgamento de autorizaci6nS .nnnme ‘Artigo 39. CondiciOns xerais para o outorgamento de eoncesiéns para uso privativo en montes catalogados. Axtigo 40. Concesiéns de interese publico. Artigo 41. Concesiéns de interese privado. “Artigo 42. Servidumes en montes piblicos non demaniais... io Pablico. ‘Seccién sexta Recuperacién posesoria... : ‘Artigo 43. Potestade investigadora e recuperacién de = Capitulo IV Dos montes privados ... Artigo 44. Xestién dos montes privad0s ....m Artigo 45. Dos montes denominados de varas, bers d de vee fo ou de fabeo. Artigo 46, Dos montes vecifiais en man comin Capitulo V Deslinde dos monte... Seeci6n primeira Do deslinde dos montes pi Artigo 47. Potestade de destinde.. Artigo 48. Inicio do procedemento Artigo 49. Procedemento, Artigo 50. Aprobacién... 56. Adquisicin de terreos pola Administracion.. 5, Mdaisicin de ees plas comunidades de monies vecifiais en man com ‘Artigo’61. Cambios de actividade agricola a forestal Artigo 62. Supostos especiais de cambio de actividade.. Artigo 63. Ocupaciéns... Be Artigo 64. Medidas de restauracién Artigo 65. Restauracién hidrol6xico-forestal. ‘Artigo 66. Informes aos instrumentos de ordenacién do terrtorio ao planeamento urbanistico. i Artigo 67. Condicidns que deben de cumprir as srepobocios forestais ‘Artigo 68. Distancias das repoboacion: ore Capitulo VIM Organizacién da propiedade forestal Seccién primeira Limites 4 divisién dos MOMteS smn ee

También podría gustarte