Está en la página 1de 2

YU CU MT BO CO KHOA HC

Bo co khoa hc l kt qu cui cng ca c qu trnh thc hin ti nghin cu khoa hc. Bo co khoa hc l c s quan trng cc hi ng chm im hoc nghim thu ti. Bo co khoa hc phi tun th nhng qui nh chung nhm to s thng nht i vi tt c sinh vin. Ngoi ra, nhng quy nh ca mt bo co khoa hc c th s dng chung cho cc bo co nh bo co thc tp, tiu lun mn hc, bo co bi tp ln, n tt nghip, ..... 1. nh dng bo co Hin nay, nh dng chung vi phn ln cc bo co s s dng giy A4, in trn mt mt, cc b ch Unicode (Times New Roman, Arial, .... ), c ch 1214 2. Cch nh s trang Cc bo co cn c nh s trang tr mc lc Trong trng hp cn thit cn c thm mc header/footer cho bo co m t tn ti/chng mc hin ti, ..... 3. B cc Mt bo co khoa hc thng gm cc phn: mc lc, danh mc bng biu/danh mc hnh v/danh mc cc t vit tt, m u, ni dung chnh, kt lun, ti liu tham kho, ph lc. Phn m u cn nu c l do chn ti, mc ch, phm vi ti v b cc ca ton b bo co Phn ni dung chnh l ni dung chnh ca bo co trnh by chi tit bo co, t l thuyt, phn tch thit k h thng, xy dng h thng, ci t th nghim, .... Kt lun l phn nh gi li ton b kt qu t c ca ti so vi mc tiu ra trong phn m u : kt qu t c, u nhc im, hng pht trin, ..... 4. Cch nh mc cho cc chng mc Phn ln vic nh chng mc hin nay tun th theo quy tc sau : cc chng nh s theo h thp phn, vi cc mc nh hn c phn tch bi cc du chm (theo di v d bn di)
CHNG 1 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.2. 1.1.2.1. 1.2. Sn phm th cng. 1.2.1.

Sinh vin nn t trc ch heading 1, heading 2, heading 3.. to s thng nht v mc cho ton b bo co v thun li khi lm mc lc. Trong mt s dng bo co c bit c th nh s/ch ty theo yu cu c th ca bo co 5. Quy nh bng biu/hnh v

Cc hnh v/bng biu (nu c) trong bo co cn c ch thch vi mi hnh v/bng biu gii thch cho hnh v/bng biu . Ngoi ra vi nhng s liu c s dng, cn ghi r ngun gc tham kho Cc ch thch cn c nh s theo chng (v d : hnh v u tin ca chng 3 s c nh s ca ch thch l hnh 3.1). Sau , trang danh mc bng biu, hnh v c t ngay sau trang mc lc ca bo co s lit k ton b cc bng biu, hnh v v v tr ca bng biu, hnh v trong bo co (trang t bng biu, hnh v). 6. Quy nh v ti liu tham kho y l phn rt quan trng trong bo co khoa hc. Ti liu tham kho a dng, phong ph, c trnh by ng quy cch, r ngun gc s chng t s nghim tc ca cng trnh nghin cu. Ghi nh : ch a vo nhng ti liu tham kho c s dng Phn chia ti liu tham kho : phn chia thnh cc loi ti liu nh ngn ng, loi ti liu sch tp ch ngun trn mng-.... Cch ghi ti liu tham kho : o Sch: Tn tc gi, Tn ti liu, nh xut bn, ni xut bn, nm xut bn. o Bibo: Tn tc gi (nm), Tn bi bo, Tn tp ch/Hi ngh, s, bi c
ng ti trang (nu t trang 51 n trang 53 th ghi 51 53, cn nu in ti trang 51 v 63 th ghi tr 51, 63 theo t tp ch hoc k yu hi ngh), nm c ng. Cch ghi ti liu l bi vit c ng trn tp ch in t: tn tc gi, tn bi bo, a ch ng bi bo .

Cch sp xp ti liu tham kho : theo mt s tiu ch nh tn tc gi, tn ti liu ngn ng, ..... Ngoi ra, c th sp xp theo th t xut hin ca vic dn ngun ti liu tham kho trong bo co. Ch gii ti liu tham kho trong bo co : o i vi nhng ni dung s dng ti liu tham kho cn ch r trong ni dung bo co bng vic ch ra ti liu s dng (qua s th t c nh trong mc ti liu tham kho). (xem v d di)
M ha c th hiu n gin l vic bin i bn tin r thnh bn tin mt che du ni dung ca bn tin r. Vic bin i c thc hin nh mt kha gi l kha m ha. Gii m l qu trnh ngc li, bin bn tin mt thnh bn tin r nh kha gii m

[8]
o Nhng ti liu c ghi trong mc ti liu tham kho cn phi c dn ngun trong bo co (minh chng c s dng n ti liu tham kho).