Está en la página 1de 70

iro

'
.
'

.

.~.

c

.

0)
.

'. I .

.'

o
..

I

\Nein richter

."
.
.",

ID 'o
. ."

de·········S:··'V·
','

00"
"

~.

.

.

'"

..

'

.....

~-

-

":"",

····;'I'Oi .••..
....

.....

...

""

.'

_".-

.

.~

1
02

,_

"'II

-III

IEII IIIT'IPOS'j tHle D'~~Hcum:e'nti!;d

. ..

.. - +

I"

I

91
l,5.i

13 04 5

Ut"lt?; ritipa. d~ Ia. eHti;ea .... C ., 8.1Ba,·urtiISrna de IIJn'Cine sfin Nlcwnbre, Normatl'\i"3£s .. _- .~.. - -- -.
r, •.• ~, __ •••• . ......

2:1
25 31 35 .:'9
4.3

oB
07 OB 0·9 ~0
11

FsicqfunlGls.,: Oyendo Ie. '~OZ:'de Dles (eon lUl breve lPas~o par ell DCN:;:udramiBl.)

_ -Or -.. •••

L.os 'H~$P(N:~ del
Oonfl's.F1Zaen

DEr:ect'OI.

. ...

r,

••

•• - _ -

-

~(HST@st~l,gos

..

r--....

Ii.ll D~cu m~ri!tal s~ m,~r'.e·· e.spEl!Bo •. ,." _ 8.1 E~Doc'urru:~ntaJ P,el1:orm.:~divo . . ...,
I

45

,. .. .. . . . 4g
!6 5

[) 91 'DOClll!l"f18 fttal P·o.~tiCQ :all Ex~pe.·,r:imental

(eeh un l!n:t~lt"llUdiQde 'friccJqn) .

. . . ... ~.. ,

1 13 1
15 1
PllJiBI!;;'I}CACO

La R~e:i!i1venci6n dei~DooumentaJ .. _.,..• _. IDoe'L!m,eriltl r,as e~Falk€, SindrO,!1i1€I ..d~ Archlvo .
r

,61 77

... • _ ., _ ....•
••• ~ •••• _. • •• _ •

.. , .. . 6,~
-~ --

H~,~'i,~ Llln -CIne de EIhSe:yol .,. -. EI DOClimr~ntal 8 n Espan a -- .,. Fue·mes ,..

, •. ~.

.•.. ' ,B51

-- '99 ',0'7

p.@~ T&,-B E;~,roRE$·

17

~9rqfLIllIQ '~5'lL 200~4. ~""'tj~D. 'l~F:ANA '11':91= e-, ~.J' ~i),! ~ i;'{':.';~,C!in.,millJ'S,ooml,tbEidi ;xas
!J1;Sii!'il~ !JF)'Fto[:]O 'f M;..QIjETA{lI~:
1M1"!\{SI6}hEURDcOLOFt"

:s

St~k91r'Leav-~~, the Z'one. ~Ret9r:ho~~!-o. IR,eaJ~'_ '11:0S

.siiolio gnidicas .. -...
SEGUN

I

, ••

, ••

- _..

KmIInE!O
~I5IO!iil,Irid'!:"

,A PAA-rE
11'iI

§.A3 To' ~,

.Jill! S;U;·,lI'.Anil. i".lad:nli.

® Al!1'Wrnjg Wiilm
TOOll!

~ T&~ Ed11'9f'!3::>" ~OO-:!,
l'il! 'd\JreGtio::i!>
~IJ!I:l!l

itl1ter. mi}ll

ilh"lOO &:<:...1::!1~~,,!,()'ii .,.liI, r\!~, 'fi!PI"P'.:I',~ ~ . !I' ~'I!~mlen':izi 1fcr.-:1~~.

o~

(og)Jll'lll:Oij'iI(t<'lI~

!;.rWi~, ",j' ~n ~rna do;:, ~~' I1lulzR:s, liall] o pijro..bJ o!Iij osti ctk"ii1Wr;:UII.G);liWI'll",,'" ~

"'''*''''f«fl

d..'i

OOP-:r-tll"~,. "" ~ ~al'"
nlif. oo.tn~dld.,!'·h~1

Im;o.rElSQ):In &p.~ IseN! ~!;~-{t3-!;i
D~~lro

- 1<'~~1!tI in :Sp~~

Let!;!:I'M'!JG.J~.r.,

EI d. ccume [7)tal·~3ta de ~ct·u~~idad"Ein su ~tJrFlOss convocan eada vez 'I'll a1$ 'CLWS~;g, y.~min'i9irios Ulriiv~~~itarlo".{y. ~8~ m'elian). Femllla'e~ d.~··b"ine g~neraJHG" tas [nci"uY;~ri's®~"ti6I1e'&¢~ntrar;d~s en el.cin~·d~ no '~iqci6t1i. cwno vj~I:ie hao clsndo 't!il r'9stival d~ las r~krHls, d~ Gr\1l:nGaI1ana·.de>s~~ hans nn par ds an[ls" hVi;lwSG1; tmplLII-sada q(;J~a, por ~1leiito de alg Ullo8.-tilul os eg&rti~ad08 8W! sales (el,;st:ord na-Dh~na:llo .cfst~nta E'n,:'?O n~trutdol~( >Jo~eLU~8' ue~tl!.. ~d.e <:? q He tla t~hiiqo 1'5,0.000 '9s:p:eC'b~(d'~r8S)lf 11~ 2l.tlmel:'lt8jdo de Torma e8R-ep:~EfcJJlal:" 18.prodluodon de doe~ll entales ".'de. cine" en Espanar pese ;a la ~erteral prem
.1

introd ucci6n
e~pJ?riDi£I:Q
'19g0-'198~1 '

c8Jri,edad. pi e tluestra fn:oost~a:'y<@ las t:iHi-c"UltE4£l'es. {ie s.nlbrt~zac~6tl. n 'el ,ano B ~O'Gl?, 'pr'lJdujsron caoi :taritc?i. Ufnlos F-omo;' en toda I~ ,qeuatl.at ,~nteri Ct,t: , e·, §i3 en t:c:tai~tt:efllt~ a 1015, 1f,egl3tffidq~eD 1 E~ta '~itoocro!1. no ss \9~cluGciv~d~ m!@st'f(f'pa&S~ dQnd 9, SEf repr;odu0~ e:1suee-

s,q ~btlaniitlo

FE! eisntem
I

161. e<spi.gadpt9l '

~:nt~·$11 F'r;el,I1Cm,_rfQf' rlt~~G$ QQm 0 .. Lo:s "e,spjrg:adcwe.s y ~ . a. "co r1lq ,'ilSer y tetlE:'l"'i •.9ste (]liimq visto ~n Eur@~:a p"~rtri:8:'s

ae

tre~ mll~ofi)~ d9'asp~ct..adQr~(s, Mas.;atr8:6 en e trempo Y Elerlltro de t),t;]j pais con rnueha mayrgr tr.adid6n dO@Ll meni:ar" psro ~f!jmlJiil§h ,eI©n Uri, ]f)e-SQ {abl1' mas~ aplast:antE;!} .d~1 concepto de Qine"'A~Sp€!maC£llo, Gomq ~s Esla~-6~
oF" '-" ', ~

UnhjQ.~,191p:lJbrico.&8. vto <, atr,81~d6 . a 1:f1s'~aff~ d~sd~ pril1c~pios'qe la·.ii:l~~aq>a eJecad8. per fitlJ'IG~ oome <!The Jrrin BJue LJtl;~" '"Hlopp Dl!Ieams)r y. H8~ger Y' yo'~. lEI d'ireotof de eg~e ~lltifl'lO,!,Micll~1 rv~bb:re,~ auab~ [je revaHld:arr~u'COIi'.d~ci6n de '8Jbatl-derac]o ~ome{:r3i?J1 'del ,getJej"~ {JO:r1!. '!~BoWljng 'f'ot CCllurnp~~~.•. ~~ ~. 1am~ietl ~n Espana:; en' ~JJflde, btl. 1!el1fdo c-.ssl med~r3't'fi~llolr.\ ::de''esPfiJcurd~r'F;S.,
t

iii paJD~Y~ma q:1J6dar.ia ill~ol1lpleto ,3i no ~fiadleramo8- qt!e el i·pdl,ctplo de
au
COli

re,a'-

d~c,ionde. reoept~omg;habituaV~~el eportaie, ese 'form~1!:(:tpe:ri¢d~tloo r que<',e!J .Q"rtLrl pobffeo sij~lJe ioenliflcando de fGITnEHJasi excILJsiv.a;.,c-'O!I el ,JJjocumental,- En\dura CQ~"Upetea,c1.a, titan I~~ prod uctes estre,lla..de: flloc~4t:'ii habi1.ul'!lleg ~peHcUlla6 amrerictlfla!,2t'Y

I~da(j" :hSJ '®jdo1:l'8'Sc~JbleMliG! tt;limbjem pGr.". 18;le'lelQ'isi,6 n, Y nt:l. ndS: J1l~feilmGB, 8J

118.' p,ulti"y,SI,

prot3~al I~ pequ efla; pahm:a ~G:es'P9Irec~qUle ~e forms ~)(:C~IJ.s~a- d'\i!'e,r~a~\,I~IJia~t.e-$ ~~e d~'
sei'ie!B ds p)nBtfU'CDi6n'

terl11ry~e forma.ta que lOB ffi1g~~~ajQitW,sdet)'cWfl,ihan ~1J~ $hOWI 'if ~iJya 1P~:€r;ni', olosa (Jperail1lr6,[~'CCI.1s1ste, i;j~ IQ aivJ::;~desde s:tr m l$mQ ~Cimb~i en 'C(!f1\I~r1it
J 0... reaI eli

e-\'ltt'i1~,~nm~i~t~A" e~,te frN1'0i1i8dor f'~ril6maf!6,ql;,J;~ m~~c~~g~neres y qa1fuegoil'il~ iLa .10 te~ Y 10 f10tj'¢i~'~o.l\"'$~m·q:!ie:11ei., I U9~r ~-dl~CI.;i~d.9'.. I qy!~ re~ ~,eW~rrt9S aJ )f~ke,. El $~'~abjt,o'0;$1 documervtal se !ita vfsto· aful!t~Gl6 t~mbae n" no ~610 'por ~aex pk:iitiSle;lo'ri <de:estas p~qu,~('i~, m~~~ni! bles h~~:tarro2. s in(rpcr~ y. ..

$LI fl_lnci6n ola..\':lI!ev:ando<aJcabo 'en I·§ac- btirto qU. tJrna c~tegorfa negal:ill:@.tarld.adr?.! me$~zaje D"e farinSi ~s . eh la I:Jrensa general.Illan ~el rl'lh!>tno tlaaLIto Klmia del:amblto ~~Hc. que.s'ti.algunas . r./-- ~'.dI6n-d9! se exh Ibe? No e:I1IQS }~3P'<llc:iQ'. Igi plel de a'Orj:leJ!D d". imi§ITI.t:ll' o(l'l"'llaf:exturaJ v~urallde 10lrea).10 o. 1:9p. de fiici:10fii..e(jclJp·".·de :recltazo.ra..J C'Oil la..)que adcota lEI I . lili i3Hto·e. que oonl!eva:.. de: rr0 flc~ d "Ii! I 11'111 '1111 IlqUI I tltm pI' ~ If! re~iftlm. cazar la atsn- 'd~lal mlsrna.aJ~dad '!I que debernos denornlaar tMar""riEl par exdlusion.er:1d'$~UrSOi et1'k~la Historia '1.\ro.n~.pacto qua.itd de ~ste ¢stlJJdio es~ambien sJ de'8J:tt:Jrrtar 'otro TrenOm6J"lO 1Tl€l110S e~ u(iiadQ O\\lntro q.ello Im~trioo' de . esta nueva tami!iiiiftdadf deil es· No·flocion.ll! !"II lit ~I I I hi "1\ D)!jitJ~.jon baei"c::a. qua I op.eD~rrIOSm~tf29ires~ documental..i. del prQpiQ cine e':(perimel'lta~ "I que incoqJora .C!U!e.Que fr-erl'~eh.ntai han side por trad~G~6n cmBQ(l. qe.a critiC$) d~1 q:UoE!." l. y ~~1t) tambterl . e~G.5~no.:aci6n.iOIl. a: 1~)e6ribQs.enLo:adl. que" pr. b4 a .3iflcat9ti~.qdl919n~l.1 <Cine documental (usa.ro~rreSWIlr q ue ·anim.lesl' (_.)i:!)gra~)ra: iI1gu~arr'.el co'rdlie~9. noclon '~d8!OliC9!de do. tenlelndo en ouenta que drama y oo.id_9n. na fun.le repltenen iC0l103 madl"atroos" Peru volv8'mos .ta su mayor riqlLle~: no ficcaon 81 cine.' o: c.of acla a po. I1 '~.len dE. ~.dl.[j.rib.amo:::. ~ mU>cho m~s'h1illbi[u~l.j "~I.cabe deoit que na 'QlsJ)elrado \Ul corpusrico 'j valia 0 que va POf d®Irmt~ de I~ I'lI:e:torlzaGi~' .) para.$ aMa' dEil"los Ir~ pdr su pl'opia "r~qrici9r) \j q'l.l/da¢l1rtr.rfas mufuamente eiXcilu~'I"~mtres..n ~I'G. art!c. rOl.pone.h~.e. corso e~ U~O ac~ptado'en 91C9!Il'IPOliterario per herenai"a dellngles..nft9i6n par 13 no = no de!"' 'Q.a 1 fomemad:~ ta.~ILfe.rCfon no pretends es- c:amote. I . de.gelflcia del Cin9 dOC~Fi1i@l)hlt loa.:~r~.l c~tegcri~.$ I.:cldn.a e5tEi.rJcomo ese fals'O'fitlme' movi'J que eSI~. YO~C iM fel1iS-X~Y.r<'1 rnezclar formato$.amlJ~iH proo1uc. rno quelie:ndO d'isfaficrar-se..de .er.j. 'IBasta cornparar estos l~stlJd"ossobre el· doou mentr.GiQn~i.~ ql.. .l...ore esta emer..J~ del O!ovisual Nada pOli~€ce·esta. at d~ etectos ~LQtro espectro del audiovjs(m.sus m1.tfcJa.umental.l?s !.dste!l~i.On las· que triil.lJrlla!"io 1<1 lma!. tal_'ltol¢ii"l ''/ 10 '~xperi' ental'.c¢ed.l. Un ejet:Gs ..iiI)J~e.cho. )a·..tai GOFlVi3fl1.s~eriQriuna: imagen trabajada 'l rnentada d.~I'Il~ti~ado.a$. 1~}n~Z:9Ia e'ementbs're~l~ eon estrafe.e ref!e".el'~U·u..i 1'I~r. Pero ml~f1Ido'se trailta·d~ a.! i~ guerra \j 10:5 me- \drriileMos soclales pertenscla <111 corn ni'O d'el'doGumanrUd del'.Urlto &~ h'a. 1:lle. mili/$'maroados is o-I11~' Un cline que d~st::lJhte t'juev-as'fOfJna. d Io hemors.Jd_1r"$. del.$ "Cum- o. tlpo de es. En SI.1~rr"? En los oUimes ana'S han ernde pe'z~do.a.pectaoor se dir!Q18? t..ce: e'~idiente 'que el vena ab~e ~' en J"@alida~ siem.u~CJ?Se :we~e all. Cjue MuCh'!)!:> de sUos. rnC:demista. Urri3l famfiraridad por I1!!I .~de que 'gJ8-nero as? . e! post-oine.ltlC6ilco-CfeipUSGU lail' ~19tlJuerte.ck'in ~.feSe'1ta. que parece hered aJf la.imBIgeFIs'Se!) I Llegadas a ssts p:.jlrcj~I" '~iI ~~ta(-(31r:a.ndiG· actores no profe&iQna:les. ciille . Dqt<denri. vuelv~ en su 'contra d. (IUr.)~{Jrespara G~lllV(i3rtJifse~o tt.! n8SjJati\~ida:d es.on.nadi.t:ilen.~M del espectadof'con rela'too'~l cJom1e ta dramatiza. de' olne dle'i~Gci61"I que se.de.e el dcm'lhl'nen.! i(lc esta mas glue I~. Tambiel'l resutta mUll atractivo el QClmieptC.! (Inita 'frQrr~e-J'~"t~spa$8!d~" POT 's! d-PGJJlmiintarl mod~~'o.qlUG hr:l!n"ioS:' a~\lIntaclO" tomci 'Uno dis IGS rasgos m!\i$ ~gtim[J!a:ntes de' lao ticclon actuf!!l se.' que p~r¢ce' coNagiiad"l e:n -81!.lafioci'ion n'!:l@sIt.l de f$lliso do:cum€!ntal! ~ r la contradrccl6t"J1 impHci!a.iQ termirlO.9!I.Q sobrela fet"U~d:j_ criSis tie.estrategias del oins E1lxperim€liUlt pese Etque Jos MSgOS [".Ie.n-odeF:1110ad (0'.s <.cion pl'actioeaO€ meroa. ue Ua.' E~rl1kst~'rrlO la bruja .a:ns no c.S!pa'$ia €i$~t$ dOC!Urneilt~ dEl nuevo c.:C[6~1"d!i. la extsnsa l. una abtlndanfe lliteratu(a. a prol itemr. I~ I. Q 11 lao IJQ'CBrc.rm/.i-doC:U-mlr$iI:t:a!re..$.~- .rl· eIlOS en orisis qutl<e! 'Cine.Y stJlbjetiva.. esa Zona aurorel entre 1101nana~i6"r1 y.jtje.ase o. s·i bien p~eod~c'ol1~iderafSe qufze: 001110" un feJ1DiT!. Mbeden!do pectad. *mbi~11i ~ • ropfa a vlEes de .=::.as.e:srnol"lt<lfl'·!osd~scl:ltrOOs ~sta~ b~€'-c~dCi. "t'erra inGQgnita". dk.o.t~erf(d\:!"Ia preinsa especializ:~d:a: ~a.Cloc.e "Zar las vias qe IliICC~Q Olllos tlrferenilfes prQdUGtQ8.C)Jr· ine ~lituiT 1:0tJi1'~J ~K.QaJo'que.iaJlee . rW'ficof6n.1--1)\." n lUll j' I f~o[J.srn.a Q~n ala~i.re'ca en d il'€!cto tran. los herm~n"r.D de hec..en diglta.om I.:!l"'i11... '0 cloiSica. .nc8'f):tu Qon""elfiiQolCinal.wICfS..\t ? los ci1 neastas.<.ant~ de tlxtraer nlf)gul'lfl 'ntr.pt:\9siol1) Ii ...erdin c:. ya fp~cln:ea~t. gran HistQr~a: . parra·d.rnbien 8spe(.e.I'n IOrElalj~aJ1' insjs~~n en' gIJ ca:racl·e~-ifoi1tel'tm. !..l .Im~g~n9.:cil.~ej Oft'l~lj e 'Iff .rE!5ulta aovecoeo.g'ias propi:as del clrle qe dr. S'er1ians610 algblri'os 'tlj91lnplos).th.rabada cQncamar"is fin..'u. f~s9l. inforniapion 'J d..pp. con 'eJlfttsHdiaw rlcrn- ore o~'Non FiC't1on.c:umental. Gi~e di gital (n:o nos il'ef~rimO$.e" MiGha~l s Wil'littelf:oottom.. LilJe~cl.ta ta 'tejl£!\!'isi.JA eon el: ·teno mek.do •.del cQ. <..oume.ion fllar~ rl!ablta:r'Y pobLar esa tierra-de nadl~. E:I propos.se est.l1 doour-t'Hmlai pl~~d.rsor:rrbr~ divers~dat.sli"la!f estfat~g!.de·.pero ha\gerteiado tatt1.tl1.d!\.artQg. del dne' bssado estrtctamente en sltuaeiones reales.ta ele dar t q cuenta ~tr!llQq: de' l<l' ftc.i q. que desi9lnalina.de e.e ss. wmpilad61i co f'ilm de rnontaje.sobra toeo err 81Bmbi· to <\1nglpsajol'l.ankfslevejo:y PlOr U tanto poco comBrciOlil.It).OQil"!Q ~iflIo explliC'8iJ el ex~to:de· obra.buGle hasta deja!' Qil! s.pti· rnlsrno pot: el lmpulso Ije p. ro'ellticladdel E. so. ~el ¢i. d.ea0I11 de Is. minima mediaoion I!il -1ormal {) oi6t'1. s E$ !aqiljr dond. y no dlCO~ fic>(:.hli$. 110 sin dssprecisrel im. ett. eo t01mei'en e spre- ci'(ll.surlta tt1iSUifieiem!9 pat-a dar"ou~nta dela i.e£ res~rvados pm' la t~levi~iOri aldo~ 11 .pr~'cQnfli~tl'l.. :Ptlfa haesr una sfnl~is.iiI Torma d~ ot-galJiu P~TO6(~h~) r:l€l.~afl.

d -de las varlil:llt'lr~e.ijl 'Tadh::~rmajl doctJ mental de rnontaie. en ctras zonas.. rnaestra del cine.f~h·de'spLle:s ~I nornbte . QU~ un rnej God."n~~ h1s'toricas ('H UMAN F:lE M. lnstancias dJ!t. .~Jurr@li. Q:in~Jcg~~ in? por' ~~..1qll. mostrar en "clas.$ oosas ·qlJe PIJe-d~ hacer el cine .~{)s d'6l: dits·cr·cfnem8.ldJo~tsij~1de 100 onill. 'Iaobra d.pUIra. :5l:" materiial PiC:(I!1SfOS tftulos·.U a 'N mKOK. y.$·trIL-i &01e.l .iy ag'ractiec~do de.50' riflexivrJ. pa. rn.!~ de.q-ue ponene.~elak~..~oQ"'Ricas.l!I~g de e.on_ti~nBr'ial.pIi.ul~::t~i"IJtar$'J de vaga ~Illaclon n.we. . E$'PIG.n honor d~ l~ ·m®.ia.'enos ~flCi.ar'Qa.:sr.9.:MC-. ~~he'(el! rel'Jida:·cbmpetend~.1 que d~ l~~ f~1500.oidtH·'~\ener'Os3 suolr la .S't~.l de: un titu 0 .' P_$i1"3 ~~ ci e' de no ficc. SiI.d. sl acaso. el primero y mas notQrto 6i 'I~ intt~tuc~6n-.jenencont[~do qlle' maniij:H.a~glJr~a.aJa-..-UNC'A !)lJe. las. corn 0 THe Aro .'e.6mada$ o@'1 vlento Q "Deep I1alue 0 cuando c.visto pelrb Las de metrJ3.ea ~10cl~o Ita. que 11s.- cumentsl.clon dei doc.eI1·.. (".E oe 18 nueva qUiI.!~i$hocclumniate fa'Voril~lj.B LO ..) 0 i 111aQi811i3S_ caeerss de.aGCf3S0 a.o dijrectamen"e .z6'TA~) plazadcs por CMs Marker~ Harun Farockl.~apeqtuen. Sofo entonces se podria.~~n~rtos) reehezeban toco Que-"-I"rvie~ qure ver con ~IHlac .sONIlC·QUTI.al co -.rgoi :8S 'n .D5 de -e~rl[:~gra<fiaexperlmental.. i'mar~ka . rae histork:o' y ..I.am.ard.:r del' undo .li de I~ acacFemi:a sabre • po~~m~ooS) omo .1H~ln d~tlK:tament~ a lc en$ay'lsUcQ €in.umeniali~'. e. asQteja~i\fQy fe~lJfldoi como cuando nos. ante.~n E$pai~8.id~~ or.. a una itlib3tJ1clonHda""'i!ri~ci6n' 50iJr.hocqu. Hierit.S! I619F' ~ 11~. quizir la ebra.. que alli namente ha heche busna 5U vleJia~put.rnent'e.I1l:IS$~H O:Ll Y 'WOO M:AID'AM I .ti..genci:a . P'OI" 10 gf3'n~rol s6Io'"se proY'BCt.e enos .111: !OOE) WOM'AN 'O.dasde ·{.qpe ~l'1vt8. ell~ "e re.' .E3rJsayo so aparte dl-f"jg do a etro ttJpo de psrroque. com 0" . aetua\es de: [a ·10 fiQo!ol'" 8~ biBl1! fnten a tl'1c:llJir .e. ..gn ifi.jiralldad del" ~$.jC1Qrl qu~remC:.~M.en las :salas de OUl~ que ~1asta: naoe poco.pa'do~ .rrn.IS el prot~gotl~Ma para elgU'l1os de nosotres dle ~a €'!JoJUGI(Jrf' mas. 1'9. de Lau~s. :9.<I!Mk:roCOtHTI09. que admite j unto a Ii noticill!l . hasta el ensevo it~f81riOi..ptrar. ~~ proto coles ellSnlego~laci6n con sus 5ujetQ8.Tokyo-g.a'. 311 esp:ecta.A!NS.' V.-S :EfU SIN 6:S£ o eL hltcs DIA.::per!e!1c~a"qu@-$$hmt. 11a ap-i..a a gumrfllmQts-ca"o f'El~dlva~ speclae liz. dese! e luego.de. Gua~do..~ :!ie·$xp ctasparte. .ad ew . ss venrss \f.Ina p:8 rs pac'(ilia persoi1aMzad~. Ese. Lars \1"'011 Trii$r QU.gun elernento ~spe~q@.a.I1 eade . . los liil I ...f. 0 A.en fin. Ese :¢irne q14~ cuenta con un C8Jrgon altema tivo '6rn~. TampocQ . ci6.c~t1eque mersce saiir del ghettct.acta WII'isL .d~ su n U~!4i'O'deoidqgo dOgr11iUiOO 'd~ apl ica.lca como:~ct~5de I~ eg. FIVE GB6.e Cielo del Festival de las Pal mPl18 d~ Gi[:f:lH C?lnar..p l~1 -ma'pro\)oc~c-6 'oel ~nfant ~f8frit.i propr. @j~mp. Qr~on Vl~l~e."c:cn qanrta.'~a practlca prosortte de liar rscohstrucclen e dlf'..p"~ri"'"~rt= bB' que nos iJ'Ufe par un diSCIJr.pos.iiba.(~U~rrn. y ~a. &1misn'lQ limbo del~c ne'<experimenta~.n~6ny.cif'1e~ sietltB espec.ROGiIiR v YO.l~ Flarn::lrty.c~~ resu ti~o tanto eslac(rst.de'~ara'Cter p~lemioQlsociaJ 9 ~lartJst. eoeumel1ta~~ el1 'Sa:I~. heter-odox. p~~rclJl'a$ que prob lemall ~ G tan e}cemp~armem€.clllt€ jUshfique: . .M~ cene 0011 Andre". rs: tJ.a on de g:f8ifl ensad~1 '1-i.corno RII:ASSEM BLAGE a TH. cleldn~ de :Seda COSii de r~v fldicar .~rd_a LOS ~SP'IGAOO IiIES Y IJi.t'iorJ~~ee'rc:'~n~s ·(1.o. ifilt®rv~fld 0 e~doeu rne!1lUrl~$ta.Ia c ~p'ropiaci6n en el clne: '11:a.TR. que d~fta Alatli 8~rg. U i\~~ rs~~ d~Q.0 .Ilamar ~a a~enci6n COIf1l es:t.~'K Nl~W$.S.9 ~ ~_alanza.~tpz.$onora. vuelve a en$ayar.el'"espeatae-uJQ total" 0 crear r!rmpo&l= b196.ntall~.f.OiBDIDY'.a:" i' de \Nin"l 'tiVPJ.got(3J la· div$'S.i~~es. m~f1QS si.iaJ domJ'lnetltaJ~oomo.. !5!.j.a'. if1trig·arne del .oCUI'th1nt~I~5'JqL!e $jd[).a h ·stQna I(PGL(].dar coh una inteli.1001'e. L~·ret ro\Sp~iIVa.sANS SOLEI t.llanam os .e1Iimpt:'E:.JI SOI'"L '0 Este cine de 0 Hce~6n.~c CA~I.II'9van I®J 'firm-a de Uti aJUtar as~bleo'ido ((l.aci on d·e.as como abia.[)O'RA no ficp'i:en act:u~d. Griers.O~ive~ Stone): cuando ffil CIS .volucra['itJo.G~al de la ti·odr~d6r1. P0fqU€" a.n prrner armlno la.·..La. on ~I Frn.ir:Nl let ph. con Marki$r)..:me I~ revl$ioT.lln.ht:t~.A.:Ucno>I"1iS.esta boral de ls posmfJd'8rf1~dad 1IiIla.~ Ie p=eejueFia.I·~ I .8~-edsdes rnenos categorizablss.1 ii i " j fundaci on.ial rl1te~$ por ~i dccumentst no al1d. ~03 bschos caracteristlca de la Vn~!ituoI6n de Ie prensa.~.A~~S.O~ qLJjnb'e o veilfllte i'pom~d}~nfe".'j~Jc8.' n pOll'" ~I fili1~~~'o.Qclble~las silgie're a {i.e:3t~. Mall e: nde p.s me Ii~flestos refuer?b PQipL!I~H" de On'~ tit:tlael ry.i':1 sobre to10 do sies I~lilm~d9!1 un COFl6lef'to·t'lJus'ioa1 pew 61 fyCkUmi2n~a' e$ L). dccumentsl en prlmera persona corno 6 O·GLo.IcoT1.d13.16r. Saba 'e::.s.al. THE T~IIN ~Lue.~R $.5F31!19rO queasoctan non el gSflero.apU9'5t9: d. triffi- Sa mas tsr clte~.in la aten.)iS' ~st1.Si n em b~. aJra~:-endd par ·. como'! Koyaanisqatsii".!!laf:! Ima'g. LINe.. '!l.A.gIl6. por e.on y los·l·ds6Io.s FOR FAK~) (F T~E 'WAR G:}\M~. 1'"'h .~~6IldO~l:!men'~l !a~1 ' y 'Ii~~taTHE. ~Frorl~eras i[fOJdel ell [YrentCll~"ni slquisra em pi sza a' a..adQ.GO$.i. '1ao4ltar ei .$.~lk.9vol\. "ja el r!Ofefl.r{nant$S . uoo defensa de .{!jm~ de.f.urn\'1nt~1 otlra h{)m6.

.1dlfl~ de jfi~Gj6tl) "f el dOG.reprffse:nIJacH§fr de ta realine .Jtv>Cti- brlr nune$!J .€~!-r. m.-1 empe'2G ~.dedr qu.~~rr ~ cte-t cine de ffeG'i~n y per>di9rild'b :e[ hliedQ .. como iUfiaJ.5.ta.ElJj5i8Sf N aJL1a rnes lejo8.:F... m h_:a sldo uea ~iliiic€$ar'He' 'FLten~ede qu. W~inridlEer Cml~~~t'io d~ ~19lC! 'F'F'lCll'.1 ph~me:nt'Fll jobjetlvldad/8.sti\(a1'de por i' as'.. Ltie llb"se[.eflci 01:1 ~" P"-ero :h eO"!os preife~tI c pt'N i'le~'i'Or 9..tado d€l~ug.:]~lud~.Je tanto i11eJJa . ~ d~an'OJJo e it aJg ra:d~~m ien~>o1.:~'Iad~de la ~fic(l:j6fl" Gon ~a. CDfQ0 "apa(~rltem~M\e ~rr€bat~b~e p'.se8Jt1dd ®:II at. ~e irtval~d'a I~ prlmera 1P~$uncI6iR.i. rk:-ctJIrnental apmn~HG a im it2lJ1'lriejo iaraa~idad:g f~ci9J$ a J8.a.. r.'IO~t(jQoum~nta!hM~$ p~(f) -:tambf~ ~I 1Il10~ottlel> ta .Ia diBJPf1ci~.ojer(am 8f1te· pro!] Ienl.or...:~i~~e rto ficc. su rer201on COil el re:ferente!' con el Jl1itJwjo real que prelen:de rept'e$entar:~ ha. GLilfI:':'no poclr.ac~6t11-tan sfmple. n~lrl1arO~OS(1- el lrnposible documental eo. lequlpo del >f€. tam. r.y la ]llocQ ~r)t. al c~i de fi'cci'&n.:aJraJ:iI~ J:teilic.l)~''':~i)5Je'enlre t~~e~lld .at] p~r 6 pij_sITcdon ~ . PfflG:'t lea.ubj$l:ividad.esp.. su g.icH1con tJ~·9. OF.ereno'icus ~e itv.si n p ensilr-selo demas iado" I1r mucho rnenos LI9stiotl8Jf$e.nci.~oJlubl~m~llt:e li!la~ das: .rErf~ ITlOci!O" aste cimlllp v~close en tomo a liS ~Lr.:.11 E!'c!rta ~ ]1"1ut'$lja la e~stel1cl~ 'q~ .'@' 8J1 me:n~. _ _ _ -:l y __ >~ .:!le.... Ern prime'r lug.' .de.em e~~l:iS e~Jl r 1en ~I d'oc~tM~n~ desatJ't1~lo·d~1 g'e(l$rO'. slJ~je~Vbs<y re'.f '4' concepto . La ooncep-dol1 mistlfla dei G~ineQoctUfneJ'ltal . Q~. p~..li!:Ii:z.que..@~ :SJsfcl'lsc!J't:sO' 0 .11 M15i GG'I s~ puede.. >SFIC ten der -'que.5 cocW'icatno p. de..nos: 13' ~O$pulitos d~.I'm'tmt~d0 prih·cipe.U(.ql. '~ero Iueg o e3t~ 9jsp~'~ci~:nde o~j'e:t~Yi~i~d . v ~ rni ._..tIJ$.d'll ae'j decu mal1ial Para~t\a..arttir d~ una Gi!3rta Dr~G[ica:·ull mbdeI0'-d8'n!1idQ~ 11'?ni~'gene.. Tfas Una stapa elasica d@> r'~~tiva irj'OCer1cXa 8:1. feacCICiln ~¥ol~tiv~ ant~ 0081 prob~amatipa pre-su ndr6r~ ese.)af'.lJ' '" r 01.e<f":llbl-da: 191.ratidJ . re. "" "'.e~ Cu~n do 5~ 'C:-0t1tel11 porsn neW~s"que ~~ han ~C8rcadQ al t.. kieol~ la det nO"i nterwend611 'd.~o por 'sus ~O:lw.uagque d ~Jgna..e.s 'g8flEwaC'OlJes de -do~ument...1QEOOUm~1.:~u'fioqlQa presroo8.~ fmnt~r.L La.01o.de La~o Ticc~iQ.os de oaioieza.~lrn:t postlir~ girn ~ar. s8@:undQ' J'll~ar ~omo una..de 2J:utQohnoa~ es d.vaJtnante G[ml?un e~Gmpia dIS I~ -Ql!~ pod r(flJmos GDF!f~id e~r -urr ~~rqad9"TO' ~jer>cr6c~o. .> i~minan1~ d I.ent2~i(]n):!e los .l! 8:.L!.m. fr@:tlt~al d esarfollo ffilativan:H~rn9. oye..(}nt:o~:.jla df.r$.LI nQi6n .~do 1835 aHglJ1l5lt-de una.!B'-:r"eve..r~ni~. q Lie: ~.-.iiil ~Jt1re.ta_tt en :8~ misl-T\O serlt~dcJql..n des~ffq las ~oflvJqGion~s "1' COrr\lEWlc~('!t1e5 dal >~OG. rem] persr el.. U na ~!~V~ tlQta d~ !:'l I'I'L"'! _ .:i(i QUi8 J:nrtt(3'n~do a 10 J~wgG.por :51JCei5lV>~.~~ia Lu~~J]Ort~g ~.!J a t1re'd~ una J]ob~e pre:S. infilew.ialadlficib:.3-[iGflcse define.i.@.eij(O .eflti'On '~e lEi.2j1 dr~'1 doclJm~ntar.g. '-'I . Etl G.l.ss >e~ufllico-"'q'ii8 compa:reOe.umeI'l~8.. salutl~ble d f8Hfl de respe.St8 denuf1crE!JOO.Qelp-e.rz..~ftexto teaiJ'sta clEt~ <S~co . r~pr'~~riItac~6nl r nClInM1I! s~~m pr€ POT defl.n'joIQn en e:s~:r-a:t~~~8$.dane$~.. la vsrdad.:!5I. 0..8~]r ij"n.liJl a~I od ~f Gina d€ liicci6n cOIDfilmjalr ~~at'@~rl~ retrosp:eQtil. ~fiJ~reQ~~In di.-d. pedick) n9sult:ar una be FtfiJi9io par-a'~. 0. dssu histod n 'ria ~ypOF eso ~a reeulta ten inti~~ant:e.. y en.Jo .l6n >rjel b~om[p. re8ol.) y apmr. II alldad/represelilt'ejc t¢t1 '-0 veid@dlp'l.U PQeJlt4. Ad=-ta Rot:l~e ['(i.esde 181 d la.g..a semil..a~pres-entarse eome sjgo cor~~trLl:ldO>f 14 .e!' 'Gt119 d ireetQ. :d y uf'l~ 'U{lecw~rj!r:i ~p-~e~~H'ia tactbn Ije: la mF. toe f'e'$Us fiCiJU'.ad (110per oosOiJIJI5dad Lin tmm~l1~ de re~Qfl'anCf:a8. lil~~ :SjGnts. J MBniel is uiot'·y W5 M liF>~lid~.o una'S GOn1@ ohats' srnanaban de un CGI'lSen50 M:6r¥co.e_r!f.ar! el bl:'lia Pii:lm"""'. fill la ayuda.vktencl8!ll~.eb'~der.WaJicQ tile este li~ro .JiEFlA$ D:ELDOCtJM~~HAL El'h~j'Q' 004 2 ~ll1tClT~ilO eontiene 'V.jl...UJlO"/s~$:ie-nt@t~n. .!O-' ilfJ.0[] ad Es u IJIa ]br!11ul.J~fo de VisW! 0 ~~I(]]etiG.(jQ {..Jurfid.l6f.sm~~ Pl:Je$"tocia forma..VO:S.3~g.\ji~f'I Tnsr.I1.

fi~~6!i. \.tut0 del doc~m 9t'il_al Uer.rh.!t~~o.J.le...'9l. de 8lede~Gio nar.lI -0 GQ\[~c:eb~da:.f.$.diO pfo@:lIfnIJ"IaJt'.RQj61l! e.:':-'.t ee \"@~1Jm~rlitsJ COOllti Qo IELie !'@. .Gif.~.. Ei!:ar..!na''o€lnclenc lar p~b':.cer.titt..en !--In. 'C.ciga. de enero .ole intei.JI.!:i ~lr~PQne Ii5!Idoq!Jn1€intO'filrrdc:o.Gr1claim.simpIEHl.l. e~ ll~a "eJatirtent-Q~ dell materia!' .iSO" ~ .rrolJ.!P!J~stQ. e srn :i3~ "'rf!iD~'iTi'ierrlb 'f.e} de 1m~.g11CLila r Ue\!i~ndQI..i pilj.1=1r.:1~fr@.[os. -es narratiVQ".]:oional 'S.€l..zctad or _ ~I~~Da:s~. la.(!1jJer (f(w '011r::'l '" I ~I~i'lr I~ svo..ore'.j~ :a IG! "qu1e' se .~~ e~ta pFes~rtt~.l£J:FIiI~.. Y .e. ptQ bl.de ".\:igerlr Uf)a delitilofDn ~tJllflS~CiQ.lori~ Merada~ est?!..@.idaa d~1 d(!cua i 'Ie cHoc-en Ql"Jie Iq .9jl1dQI~ ...€!~lg:LI4J~~ .o te.a~ !i?'!. PQ~u~.. jipp de' ~d'itud de rad~c-'&I' d$::rct)n..o en eus trabiE!llG:5.l~es 'f .paurntlor ~a..~ :Qrn-'! en "'I€IiS~lo€0cl6n }' j~r~t.yd:e-n Whi e. eo.'S$~jd~d tA.n 'rl(~ tr:e~i""5F11ittr 'il'1formaipjQf1i en un noj"rnalo~~"'€loQnooldo iJDDF @.l.•'8U"tl"l'p~I.a l~d. 'r~fhijbilitac~GIl' de ia !$-8 '~'cnicaJ8 . a is:IJ'alilJat'' 10 que..'Fl'a. ".~.pel i91J~S.ntfEi:I.l!!1a trat.~ en 'e'l r r'rtiamo. postu ra que ha ad®pmda hl$t6ric~lmf§nt~I~ t[ad~cicfl~ritl~8.ara:~uta.:.a. P\iJr ~!..! ~J'0:8e luis" i! Ql.. d~' $L!bj$~ iV..1.CU9J'16fa .aocpl ~( C1~Je10 V{.\0.~e.r~ SI.·t)o~ hii8:t~FrGOa: .gn-<'funcJ(j~ d.uy 9~OLJ:i~ no que g":li~ este.a-rtelf.ac. afJ0~fY~an qt'!~ !!. sflol"Je. ~GSJFbe.nte$'Pa~abras"de.~S!!Ot1'08)~' "1 e I Il1t€!!l<~:Sp~r .' I" :.)[-:I ~':IP1 nl ij.'r~~F1za J)te ia c9J~&0.!!. ro.::.!IlJzad?l"Y no en la.v:aQiO(!l del !TlatjEir1a.cjjiT'!IJ~Q.1 p(.l1ei$' qu~ mold.:.i~ni'latrhe.l ~ "pE..I.5licQ. ia._ 'aL..·o.lo. 8J. 1'0 ~ I Ie no~e8.E t T ..eie l..)-' . .abu:ti".goC'iaojorll bastarltG m.i)j. a.n0n~ pOOD rTlr~h0<5 q u~ Una.!uc~. tiL &0-$ a.:l f~ocI6n.o b.i'a.} r I~'ii-ci €:in r)1j1J)bo$ caBO~ f8!5fftc:..n @)oi:pd<l"L~ r ~~Q~:t1nu1.. !lob]~UYld.Jh!& pei)S'pJ:.asta.81'bone eJegiclo-s (ql:le) ImPlicap una total Ma~llz~qiQFi Qt.dk:fi 'EM" prb":fier' teriT!1r."Eldhasa_. da. enr ~tecto.a:pot esa pIJ61'~::.di~a~esta Sil€~ caciOi"t del Qo<cLune:ntal ..."J~Jste hacer uf'la"re.i~tiile.up. ft Gynvra5".~li'ltl2lSi .:.ar'lo 'tDd.@s..emM. 'C~tilto ~!~@ .1c[p)o de. ~ia.co ma P:f.::".I ccnfftM 0.tu· A~t"f~i6 n (pGl'"'q!Je .C"umental $J~rn- presruo 'I pot tanto. QQ. pi'a"etlea.l!dad.·~ en l~ eSGI'I131!f..url1¢nt~l..t'lag. quil@n di'3~~f'leI~a.. ~l e {:t.lia~i:lf~to!'ii~ d e6S:.q.U EiI~DS fIUB' :ti!p_~~r. rej.Cia1!i' qLi~ no SLhG!0 .P.l~d&.lrl:jGIUI'~.. .tQ..• " q_iJ"e 'imp!~~ba r:':·Li:I.s ~lIf...vic.nto5: iij rt1ico!Z.£).a-tl1:0 ClL.ee:trate@i:as: pro'~'D.a..l.file '2©04. obj._ ttl{l'i) !}I Q'SRIl pJ6'rder ~IJ pffitension'"de ofreoer un dlscurso :F.I?StroBalgo :.I.:. tan:1b~el1 151"'trato'l C:GIl I M ~.! .Ufll.!~i.cf y h:!i.t. e:rlfrentafl: 'tad'O tip~}de B~cQ!1 o~.. S>6iIO .::. !!:Itdo pp r G~enif1 ~ ell. C!lM'r~IT(?ia.I!j~eJivosl::'..!lrFl!~nt\fll'istc'5 m@piemos. l~g~r~m~l)'tiEI y ~~yeril~QIa. d~1 d~~cu(aQ >[:::j~n:tiifi90.€t~nc .r~~irJad y q61e h.etoo' de.'Ql.0:('] ~~ i[ltsl"Ida. !€I. en un artfGul0 ~Ll'@ I@~ !An a~qLia'iOl I~ i51!9~iJ~da.!Egqd..a."".lTIo:sl5ral' .e.ya.q a I.t.8E!.i©I8. (r I~ *i~or.J0. L I..z:senttm"lc :a tr di\:iea :de IJ. Ut a:SPlra:~i6n ~e .f8stjon Clie'l pL ~i'ltode \.'especj~ de ~lJ!ra fi !.na rsciente de ~iR obr:a de 'F-i.teste mundo:'...:p"· -e@.ro S!. ' go SIB re{l€ia.qi.pO<ril.~:: tiLIi"'.eI al ( . por cJe'~ 'nnick!l'<I" . d m @~lIlr~~!6!1..ornfiefd no ]loa ~·I r.L .' E f" I ...d. Si~.m~8: trorieo. ds man ipulac.Ill'EHrto en 01 qUQ 'S@ n~~ ecra...f.~f!os ~ (irrfptK-~ibl?) ot~j-etividad cot1Qebjd... como Nlc I~ ar'CI.rv~nci6tl. f'l!}rm. u. L.de aOLJ8~U" r.preslI3fltm.e.fo.e' "76 .:.Ie. tlf.)n~s·.J::i'!3I <:!iWe y~ p~'iiCilJiia.~r~~entaJ ®ou.!l.f q.IO 'J?omq_ :£iaf!.'ambbtn en la Hne-a ~rfti0~ c 16 17 . un prt. PQ..:-< - '9i... con-vi lti!rta-ai [eslJJtado eA ~i.J.)t:Jp.r U ont)'!!lr det""'nnii'iad~§ "h3JI'ldbl'0o p~ra. esor~tljt':a se e0ifi~~i-"t{8.~1tIm'_"~!"f-ij ~~re '~ClS: eventcs nz.e?~r.'9jstrad.iC8lf d:s tai aney~ic~:..I gtdihl1loro:: e.trn a 1ie1''et1bj.tEU3J..'. 1(J'l ES'te. - te'&-r~e:ofr$r1~s.-e! mQj'.J'd-O dQGumentai riettd~ es tle:cion.e C flln 18l ~1'I1IlJ®l1cla Q.j.1 s 10'que.!~tjva< ~iD':fem.a~ ~.:trljjC. Wr.1int-etior'" ·a] 'o·Qrnii~nzQ o ~'Irodlp~o.."$ y S.:$.1J'O ."jo. 14 p'g. den textyal .!1t pernona..f.(! e' c. pOI" m. Ha. d a q~~ibl1glij(rnomElie.b. Y ~1Sa! a~l'"ho'9t· memal p~ra curnlP.~b~B-s.J bj'€tivo 0 . ana.ta.€.1€il no $Q If\@!fja.a. 'I.QefJc:feflltlZ!' dl® '(f10'''i'ea:liDaio1'~.dad y en q u€:~~'$a n~\pn~si!imta6i debe sew' oJ:tJeiiV. '~I dotnii1~q de LWi'es E_ IRGit.otP~! que 'l·h~lI.nesaacl'" d.oIVilti.!i.·'!fi0iCi~6.. 6!'Ja.ant@€"Lii:"ld~c:~nt~ eu re Sp!JIeg..S:l"de intelJlemc~t. orcl€lnar.!Jmef':rta...ere. .t$ri..a·. ~u~. ~n ex:.$1. plU$de rssu tar ~_djtJ~~v~ ·iKJ®~ mas d~ h~l@o~Q~~icapero Fe. : C .g~"It~ml.. 'd:$f di.a ·~-.:l':t~ Uev~ a pr.le 'Ehl ~u:~.'S'i i~mit:e:'!3 ~00unlerrJt.J. tr.rd'tJJ$ EJ prolotm !l1M S®.i~Er. sin o ..a:ber.olan del I".de r~on. r.t OLIf!I~ln on &~ t'o<oos IQ~. GX_· H~nd. '"86 dedUce 't9~arl't:efftt!nte) ~ri ajl giO firtic'ic.2l'l!>priJ:=1.ien :ene!.. F de' IS~Idtte"rg err ~I "'~atlJ.lo..ie=erila..e'H 'I"Irl {.. elli':itmO: Cj'~II'f'eleJ~ol ~I 1.~5ti i.'l $r~.eJ' exh~bld.L:lif:I -ocn cl!J~rcJ~l'ectanwn-t~ Qli.r~Q.JIPlJJEt:stamer-rt~ -obje:ti\o'Q ode.LQ~ml$rnQ a de. '~61. es @€. como dk. CDIW€!nd&n . y $2 €lj.o 10 tParec.["Iskler81 q LlI@ io.e s.celona" 19:?'S.i"Q'.d~l·d\~.!k~.~1Q~ pattLda.ll:Jran re-cQn\l~nidQ Iu@go 'eon~:ocurne~ml~staJ J~~n. ~ ~f!1e dO~t....de:.'ltfflco.Jlb~)..of~} qU'e Ui"'1i:1 fuera: m"..ve.I[deni-e' d~ ~Iue eoloean .JMmati'6a i2!e t08eil.) La. . 'q9 ~\s:6J@ €iS I.1. d .e-e1€:ck:J.. tlI$ Ale.! la rit~~atYj..ql"Ji.!' il..obm'el i11tU1(~O.libo GGjQ ~d~ lle..jo.U. s :.g. Ja IlistD4:I€Il.etivrdS!o J$6'.:U...q~ te. i'EI"$.P..N:I' tx:.)!!.C~ €'II' dO.r ia.I~~rdft.aSlas i'rial"llp'l.sJIn..:i~~ "p.griS.GS PQs'!.€ gi:gr.eJil i !JjJ!~ mO$.l)Jis Co rn~ni: U l"l~ dtiMQ..d'd>$_. Iq\"iiQfI~ que SQlo ~abie o:gJjf.!erll"t~ si nO. I:W8!. y otras .a d~.g~e~glliaiTle~~~@ '-prosl~~I.t-O '~atab~ tfacien 0'0 his~0ti2L ~_. IT.O 1.a [Oi3l~lf l~.- Ante ta~.tP.).. la ho~a .~om~f1~:9 1Zi.I11'€Tlio d@ L¢i.. ~omo se'd@~pf~l1:dadg.llos ofiabume.e'g ·ftocihoJ"i).e pro.oFlvl. .E_ ~.e! do:..I..Q s t.mi'Ci. L L:.. P€ nsar qLfl!3' el <®§. eSI !Bfl Ef~ecto! .t( de.@J10S se veiQ.' (ottado 'en Pl~mtll)ga -1997 p$g.!l1W ~e'n . i{:]!S '"[1Ul Slf. materfi. R!Dr €. ·~J. ~s"ei g4n.. h.~g.! I~ Ilis.0\Q·.c.Ia:"[FI0t:ltitl~.a V1i8~6tl' re1rospec~!ita. sus r'eg~c\I'l-sabl~!S.Jm~nt~~~t~ Poero par~c'e ~G~a:t.~r${ir €ii qH@<tO(da '-ormaJ d~ m~n rptlla~~6n (ine:~ltabr~! plOY utra patt.P:er'n VQlvafnQ~ al Qfn:H.e?F$e en ~na re~e.-1Si[Gl ~1l1 rft torna de'image:n~$.J. !Q.s ilfm~..1L . ~'f..r~.ro.i!i~.z-OQmenec-.i:ri§seF. Va~.E!B!€!' ·prDCI0$ e ti ns l. NQ~r da.l:I~ii.. d@ mngo .!~lh")que' ~t.efltle. e:l~oe::l:i~hlehta!' c~$. q~1 :do.i'\.~rn~.die~~if."1. d 8~ I~. 'siI3ll:vo an casO' . :a.entE"GL!!~ Iqtiier prooeso diS sul~le~i. S!useit~rldQ cu.nguao.l:~ naJn'a¢~6r1 :.9Jd".ql . ~$ta)3Qmpa~d. QQ. se~ -:~Q:rrLQ' lan.a~ 'R.: . sp.narfi3:'tdva$ !!IFi l.1 mill. Im&!.s.tc]a lad os ISs riivei~s. la 1L1~timgl. j. ml.8 rtneillLi.cQtn'Pl~t~m e!1t~ despr'ovisrt~y {je sub~erMcl ~ltd.ia!t'i • "-i t.~.@fi1 @~-'t( .s'ultacasl if1evita~ ie. qe J~ .Qo~OS.s 'If €iILIS ~(d:.<i~iJ~:o de tQd~.onv@~~Ir.s o'U'. De~ ell mD'~ m!.togfaJieaJ t.I I'alspG..."Je $eF'g.ntti ~'y llec ho.~..e comb e'. C!.:i'll Ie .e m~nQI!'Ii que v~r i.l'I"r]~flt~I.~qt.:.~g9< CQI'1! eol 'pF\O~eoo.si i"I .. im~e~gOfi:f:!~ •.l.:3:3i8.l~rSltPIDg. 8..Ie vol..

.a [P1af}ting8i qUQ>reC!ll:az:a:.sltlo".qn'oc-esos tie :cule<la d'el tii[N~ di [$010. f/CG.!' ml.el.3imer. .probl~ri(1litk[lcf.slgno docurrtentel '(.como '®I I'.]'I.lrs"ta de ttc.!~.:aciG:f'ioe CiF'~~ OE)l'I'>O fiedlot).~.jume'rltal"i qUle.t.ilrt'I..tirl.lmill' ia .esibn .)Qmparie GrimeI') como un.!)cine de f·ICc~Q.E~. PeroO ':/-0 salielf') a EI p. ['es'Pons8cble de que e~ clt"I. .:$ rllipr:~entac no Wi.arMoJ.iT~ }ocl.rn el d<3<G'Ume'IlUli 1'.G1..~ivEl cja I€l:s ll1ismos: [NichoIS'1991.:.errsa sin que Ie pareoe J.!: m.h~~.~rIbM!)douna ffiCt~~ Y f·6rh1U la a. .re~6i6n.ffit'ent9 ~:®>bhtl01 d(l!t::urnmrU~I-r:>omo p.a.!Istq WI"I_<lSp~!c-ti:). ·(ti UlrLll' tltl llc@:ldoGiUmel1tEd. N.~fza. [31r1HlJ inW.8 tlJBI: eSGfittJ·'!Q'(i). el ~ti'l.n ..i~r..!p~~sto! III mi5!mQ MecnQ.~ddn ~2L ".Urstli'l1J. SOl 1.b:f'le$. A1gunosH.(}F1 a LI~- @.~$ ·'d~.J""IJ2m GlOrl~(lr~ll')(j pror~lmrcDS y 68 wfi r~!· 01114" h:lsrdl'la~ 9 Y 'no .l'IO pal"di.e...qiU~ -e I-o.a&Qriboptli Cion rrfa~i e.t.d~.E_ "I C_ I"'~ P :.~le~ 'y H~cj$!"i!::: I{. del L. 107 y. porque 1o esm§ e'1ri6".m". !3'li R$i"i:CV 1'9M.t (N I W1seman fl-i !os !Yl".s.I la fic- Es~e p$q~ef'i 0< mQn't~E.eompro- EI Qoct.:Je la I'eaJj:.In~~nt.'. oem uoo 'I i1.an peHm:ll:sITIO..~ph a:!J! ninguna rl!Otl'OQ.leoFl'~!ii que :.Mfra:r.Ie ~rr'<.e ti'OGl.:~!iI)r.la'El){L.artUs.9 It.lIl1l los teo 0 :I:~el!'1ta arl~OiS con-sfcl~ra.aomprajld.rt~.[.0- d~rtr_a:o} 'II~ sl- hJ9id~ 'airrte.perlenecetl ~ s Ojf qU@!ll<llbl.a.. .l16n.rq!JIe $ubJ~tl\!:.i t8ir'l rneten ab$oQu1-amente.e~o.: i-( p-aIJGiI .)JenrtEl'. ~3mar~ J'eleot:lol") ll1anera.d.o d.I II! 801'ir-i rIB a DocUmetlMry" . tilU.-@ustsdo 1a las :PJ~'lt~!.e p.s~. -d~ 15 que h.d:oj l1f.. r"$<1:!M$.2L sus las q'lJI~ e!' Qle "d!!.o Ro. :3 [lR~r'1.m.iJ€i1 r$C-€n'~~qtks.!~il'id@ran\(3.. los crftijcos es" >embargo C1iU8 I.S I J.iho:~-die' ~O§![TlE!tit:l'I7Q8'1' redhf$u@ d~ :jiLl (I-rHm~HIU'..OV '1Qg.egr~-tro~ 19~7. cl'e oQmD. ve.a.::.~N"'$l'1$i'i .!y qu_e 10 .:5li"a Im:i!:a-Qti6n 'C> !:... d~ P©$t~ri~n.'que ~.. en ~~. Ii:~o~ 50:.1Cibl~tl .i'ega sus de .d'@C'b"r)~nsltalea)1 qlJ£I' ren. nojicCli®.bpi© BiiU Nic.Ia5qu~ . ueftls~ re:l8:c~bn Otiltli el In8:~efif).ln GQf..1. pi.lt. non si uos .S.lti<il r~\eurr@r1olaa~po8 rl~:U!r-a() mti5l1-cas..l.t:lJ'5 Q"'l~~r~~ Iw'J'r~p!11 ~I! dll.ion los estudi0SO-S del: dOCJ:. L.!O ~~rrI1~1~[I~~O d'l\) su {l'()l'i~ 1..Jd plll3d'e til' .dist:.unt© ~! r~€-!.i:iP-h PQF' cuanto .~x~i1lrl~r\eia P'~rsOt1?lt 1].mbl~r'idQ fu~9 ':1 Q~rT-'!bi~r1Q9 de . w!~~m.Sorl. m9f1t::Jij._: [) ~ C J ~ [.(nerna ". pl.iI(.@tJlt~ !hOI'h0Cho I>. pueden que qqclJIm-ef1tsles ql.j1J i@i"9 Ir mas .H. $obr-e e~ta.'r.s tarn GOFlsi. ~n vll"h..re~tivo~ de: S'U 181Tela. ~e I 'cClhtt'~fiam:p'oo .3!1 lIIege.i!rtor~a 8 IT _:dIa te ner q C1e difer.:lt:Mi..g.:.:i$nt~~r1' oe:reaf'lO. por ~onstgI.!.as.fectc.AaCD:§.I.Iv'I(jJ!:ld'rlQlUJ9"'~ is. ijr.qul~r~ dt~t~n'l.) :Ma-ys!Gs 'Jl'~1 mat~rEa~f:a!(l:tual.9.).:JIa.I~- raz.lgQ 1&1b.11. ~I"~. '(Ili@IW d@--:i:"'<3'I'I<ninadajpow ~EL.lemlJ.b!:rs~'(. loS' clhes.~I festiiV$J~ G'ina.C'Qmpart..la fjoe~6tl.a ejue..u't~do '$8 jl..1 intepB.nCi.: NO'$.~ uJ' t:-e'~mirrD'rielii~. [Robert IKr:::lJmer (N:S:8..a.v en 1ft r. 10.I~18a q Kb"..llOiQ... y seD.J$!1 MI.e 1~.adi€H~tlae1Ci' p£ll'. L.IJ ~111'(Hil!Jr trt'ip'i!:lo'{stJ I~lr)if!ll'iceifin una'Go:ns.po.'$ furmalf.}p\..61'1 'i ei~~f8'rl:..l1lJbien uhafGrma propioi. IBn C1~110 ""'I'H)tidlo" que pOSfttil'o~'y.tE:" e'l mQ'nit"*~ es' una "nCQi~l.-.:.. pl.y.te.li~9"l' ~m l"""pL'Jllti~II"'" llll.) L[l d~lomil'r.s:t.oll' i~m@..)I I-'l'u'~d!en ser ffilejOre'S tih. MlotlaelRen.'t. G'..1 11~ la cClin'ffi'l'rten en al.ITle Qiolffin( de Turf"l tg'9'71 fa._j:'eEl. cOl"lstelaQ:to-n... ~I CloeLli11(~ilhll ( .~"."eJ1 Ie..o lirlrlpa1Slb!~. c : -P).!'\!!.Far. eie! tRg:.tsnte de.-..l a1e-tFil'xl\os~iLlJstr~una deJa3 p..e.v-eilo y.Elm.JI~ de">-n:b-oig:n.entre eJ mu["io.yme-.Sll i lifliJye !Ttl) .Sel~Qc-iEln die .o:g!.arismo {d€!i'Cfild de ficr.d e. eWCl!(.cciorlima.e de 9 Qontar.3IQ. .qJ~lle.r'ee de '(ji.que pensemos elon."-d.e e~' fi~ioJi'.11 S~DSlimb~t08 € acto d~ "..uello tj:oclQm~"flt@Ji8tOil~'~~g$!'l~r~ci9!l~$ (liI1'IOO&que como i::rtbtl M.Fl hech~ r. na-eer:i 01..eri-er al C~lli~ eigc..Wit-Ie1.e}(b.I111?!JJacloFi eon fle~1611 ~o CLue p.e~n~~ I~$. •..dJe'l'an t.tab~@''!3en lIrl di~lo'flo Grea: qW1~ Ilos·'B:itt'!Cis oo'rr la ILl<: t'lues:tra .Nr.&....lm€.rn a _pen- repl'e~e~~-ta.glh.nffil veinno. aJtl~!(j~fI(iOrba-po~SoestruGtLlr. (·.~i:<!:~n.. :18. dlcei "Me'mlere.:e g~~r-'~l:.~~(il~r:I" del mat~r. aj G<Omg.ulioa me !f1Ja.!lt:Ji~eliCjQn "11:. mM os~urO t:tl k:.jG-h('[~ e d las m[srrTas ql.:y yc. Ila t3s' sHe n1pte".bate·00mi'Il@MeCSopre e:1€I{]QeWn)el1ltal has~ me.H .e' cion. 127] IlgiJ~lar m~1.ioo oltfsioo) 'i p>Ot !Tl!.lI'r'}n:t"'J Inf9nc&Idady c_leofi:a amblgtl~dad reaJ .l !iiIUl.l:da pot' 1"i01['i19!.r el !TI:l.e (j.. ~ral m!9t)()s Q ffDt~ilQ~.) pag 'if} y'.: s.~1r ~e!?Onil. mie<l11r1!3!s qUfl !os'dne!B!sta:5.:It ~lult~111 .. p4g.Lt'r)i!~Ii'·!O\ y~®v~!18:ta qlUG i!'Iof'o'flY'laJra SC.sit entre' I(J~.'lICW] 1 gca_i'~filtI2$dilll.': ~I t(j..L@ abJ€ltlVlcdad ha $~cto QIJieto de tantee ~~ilJ<l$i.{l. !..r.):!l©o:> QUO.e-.Q .~~6 IlQt~®'~eFl~r$ F-i~n3i"ft$'$i$) ~h pa:Sk214] 18 . 'jfllnh!'~ls de. ~ PF-Qd:UC~ S 119 fi~CI~-Q"'I~~.!i~lOi '"oi. Wi€:eern8ifl ha di¢hb t'Eq:..f.orla- jJQmQ L!rra 6ub-e:.nlTcducci Oil d (!) . de lSi 11a)~eJue vew y dela !ll(:IUI(lu..-:de los al1bs 90.:ie-l'l lota'd'Q .s r'e-.se:ii1an no d[ug qUe) suS pellOiur<i:S ~e no pued1:lJ11 'liamarse La palab..l TQOae· 1".~8!llda:d'''.mdo ~.5Id m.!J dQi)l1men~f..l.:l yia. c'OS'$l'$ qe fiot.l'fiOdiol1 ~6a miaa~6!! "sietllpl"il! ~~I ft~r6n".ii1east.:~i:'I p}DtSof ~!}til(l_:-o."'!'II~"'[]H 't ompie:..5LJe5CR.a.: da- "if~!::tonM.JlalqtJi~wFOliif'fll:9J'd~dI)JG1.$pec:~e.ne. l.l.lm~'(rt$&.Jd~ Q~r"I m~ que rer_.. II1l:st!.o..ie-1~Qac.i~za p D~r F: ~a como dice POllrMQ~a: Qbffi' pa:ra..o. bn qLJ€ @s.eiGin e[J1re !as t.:: p§(:)s_ v 7] IUrt~ prac·tiG:.aligtade los afiolS 9[).rO.lFlgentai lias' kr en- proclam6 t)l.conatnJ9.<ia!e'nCi a.3.iJ!'S u_tlos aeanl-eGimiein' 'UJ''I (lJVi.. .$ ser ta~ persQR<!1!Ie$ No #ierlJe g~ranHio.<1tGir.gl'!. cl. .dlladQ6.. prim pn.:.o:. ps. 'f il$Y.. -:.Q ~ad6nl '-'is'Masta q:ue p.l!3' hay q ~ta:r-Q.l re$.:asque la ihvdcatl' .o.JiellBilli t'go[at o ~ao .$$!IJJ'lcI6.G'mo un rragn1e-nt.ediada d!tJa Feadidad..~i: !list6rlas P$'Qi'1!i1'!Ot.'I'(j91 d~ q!Jie.rn€l ..aJi0iad!C~/jI__i. Hletor1as Cll!!e d....ili'lg.wnent-el con !.~hcon is r~ot'(jb~ealabr.tGI611 ~ebf~ los aspe-Git©s :g...

i~.I~ 8tltijetiYi~Q atr Inlleren.I!8.r.lY qu.l'Q~ etJ3~y.ir Que B'St'$! ~acoloo ~e 'i n8cnbia tamble.rJr.:! ~ una "@!xp~r&~ci. la .St:-rle de loony€pto~~ qU\9 't"ri@:bfat1 ent!J. ~I o€: .!Qi9:neEl' e~. 'pro blema d~J '$~&go<.de !I~ $osp~ct!la que \h3t'1ir~a tbr)SlltU!F:5~ poco rnsnos 'que en un a.aci.Su."SJI"fie~t!3.~f 1.a corq5ideml"'~1 cine.haper Linre~800.CepUc:i~*tO dl~ rvtidlfae1 A!9nov.Il1S!$ sl ~ ~airip!~t13 ferrn ~1"r!~~J uJEJ.6tliO$i: sta..~~cd6!1 m!ll~\imalismo J e fa.te '~ip.Sf iviliJel": la' [dl8E!J" 1er~tlaUa.. 'ram OS8.~troll .IIrso ".Ii~! ir1te'Fv~nci6n @ vs. qo~ R.oe.~ 'fo real' .r~ decJr ~'trufila '19'9'fl y 1lU9t}: ~i' bi6t~ h i. .p®s~nta:Gio[r" en !eJ'bi]1e o(oe las no' fi(. 't'Jomq I.orl:n~'Gi{))iIitbjet!v$i.1 s]. ~O'bf)J> ~I nl lJfT!d:@.:.i\).jjn . q Lle'%t.. no ::iIol@ ~e.Si v@mos e I ~rno5!.t ip 'V ~~ ~..f oLFestiones de ~~h6ri~a.Ol)[.§ 'h~p'-t~eF}t..d~ mQflItaj~.de inC! fkel~iH filh('l~lamGlr..ql!e Ilego.~ii!d.n .un.~lter&<!or~d.E'lJ.1 ~1'.]~1 q U@ no .e~a'016nde ~.f"tra nSn!l .5.:.g~ ~ 11iUVMSt"SS ~1j$est~tU~t~rcal Y.l. ottj~tivid a'd~etc: ~ a mas La .~i~adl...8.: Ia TlOCjoh de' quela ~1t..I~.de no '~iU'Qi6i-l CD~' I mo-un dis"cme$o' 'j no como LIna f'epregetlit~cic Ii -cemo UTI oins'>QlJe Cl'f.el1 IE! Imia).el lit:ir'O q~Je~arl 'P I'~ntijijg~ oons3I!Qro.[osu ..rbi.·eifl tel d eb~J$ (f:~ alcenoe fllUtlij.eel p LliI1tq d~ .9oJ€!tiv.cl6n.iQ ql.tma po@.a eon na.s el.all . ccrno rl:l€llkul~de Ii:':IOHc'- (:r¢<n [Pldl'l:tihgE3" 19S11! loag.etlJr~> per :Qo]eto 'd.I..o"Qom'O WIl'O de in'l'i~at:i6n (0..o:' y @stil~srlc~m~t::::J~a al.Ir.!lIP! u 11:ti1ia{'. rJe~ga~. 'eJ Jl1ulfldO re?~ [C[iJtrFoli l'9B~.:fl~l. di$ !~t r~dl~kfmdekdHeAe fim: i6~i V 1 ITJOIQ~:UJ i§ta. Llnsr(~IJr:B €~tic91.p!ilir'51 .r ~.i'~! m!W!!tl.lFsG_. y ~.e~~ldQ ~Q'!'\~ 'traJiQ. Hasta .g.ado ~I d~bata::..que un doeumeni~1 rM'exi\'!'O ss optet~'i"~.iqu~el'B[ f1 n~pmtaj~-plOt! ria e.3&]' .qua apHca.~~ ructuIF~lij$ttl k~n..enre(1ci@! rio @l~. Bri~!Jn'Vv'illi~. .l1slQ!1 es derlv~das del !I1h~'\fO par. deL.mm 8f90 sl]bre lo rea" 'iJ no Q6[1"10' ur:t oi't'ie..0~s.o9ietivj..~pjl"i8Sivo '!t "5I.$.tert't::19!1de·1 d@c[Jm~nt~J ~Jr~.uVi@jFl)il la vi~1Ud.te. 0 b~elli ei!l~LJ'f1(l11€iC!.q[.repJloa elF.POr'.i~tero.ilO tt!!trJ bien ~~ertlJnamen£e(. ~ntf@~iO. n~fk'ioh)n {.rCt~~b .ger:vfr' de corr'@'~tiV'O'a.~a rd~BI de qlJe ei dooum enta~ 'es'tt obJI~g§td() offelJle1f 1111a. ~f91a In- :~i$tl~~1Na1&@.~ad cOl·n 081 :p. ejUGi ~ f~De n€:la $~~O )"eIl~'Qn.J n og.erza hay .!~ ~J msftJ atl1b~@ det(.gJ.Q m~~ am~l..respsctc i®J[ poy .Jbj~tlvo"! S~!'~ ~~QD 1!'~Bev~t~ ._..}~ r"len:tir1g8J pro !.dIE"': mti.el diOGUme1'l tal pod.Cf~'" siua e$.a d e..$!l' la QfOple-ma dc.s' iifPunta~:ki(.r.ad1gma de objetwldad ~~J 01ne dl- recto is'rvlew 11p.n::ii...$1 '!'.i6'(( d)" ~~ do.os de COIS'3. a JJ'J"OC1 uyjrs€l una r...l~8 pret:e.danlicar 'il" iAf. :11ecf"tQ di§' q Lj~ .or :RJ. "f 1995~ pr8iJtin_gta 'if Plal"l1ingad. .e (l~r'0 .Ui6 .Q$tEr $~n urrpu nto de vista: e~ reU cha~Q ..e~deo. I008.o'bje~:iyiaad~\I~ li'uanlpu~at:L6rtfa vs.~lGJ~r . . de o 'frc'Q~6!l vs.ta3" Bea QQmG luerar 105 c~mtl:itl'!.unto de vista" pu~st~r crua f1lt}Q1IJd€i l:a na p!~MQu'l~ nt:S.'0'1' cXJI1iHjc:t&'e ntre el plJm ffi.pres:t'\. I~ viejO's t~ill1m!os.rnll erenta 8:1 cCHlerlo aei:eetivo.e:r~!1de. eXPf&sivicRad (:) \.am a)!~mel'lti:l!rtcorn o hi€mo..t)Wn dem~'S.rita! y n..Lotl:lm~~t~il.\.ioil Tr~s.~.I$.s&B.

J.s6>l1tido literal ~~I de 121 ca~ mara.j.~ntioJjl'" (BI!I NicllOls. 'C.l . p~to io q\Ji.at6 clieo..lyente . I.meno.nta~a de.la represenla~ion.) El p.les r'!.i utlllz. conl'a. ·:.1 car~ct9r diS~LJiSivQ.pretenoe no t0ntar v6:"2:.dB''!OlIt'l1 ciaramentl. nO'Gonc:.naJ5.o d'~ una: 'pelict.. [Plan":inga IG97.$. al ronoo de la cUSlI aparec(jl'$i!. 'Go~sjaerar ~ell.er$MiCjEL e.!. en '61tiempo.erda \!'oz: _ahikilrta.tprlfa.lP de afirm<llr .c$ - un :es. f'l9 'ff.. poe~ica. {~I ~ke~i Gomo e!"d~ flG ftcckm.un e~ modo de repf'l.te 'Complica(jo s.6B tr..] e$'~lm.et'lo a partir die su voz: ProIOO!1g. Estle plal'lteamiento.eiSum8 liElp~l~cu1011. {€!Jnel cas? ~~ l{IIs voces fQ!'11lt.l' dli.lriltrodLlcir lt1lsts.1. ..1I.s. (W ..coger 'Ilms mu.!lac.ols c.ansa.pliedl..Q proy€MMQ.denr.en clloha actitud. "! I !.z para C~r<'lloteti.AS!. lIn'ts.l se disting~lirit.. pa.. lnterrned iaeT1trB' !ill di tsGIJn50 'f la re·aUd~d.&par~dq. .yo-S'de Chri5 M{lrker 0 Agr'l..ilble'Fit~ y.ectado:..i)l'Corresponde:c:ot1 'e~ mUnQo'mitil.!.ar .o punto da vista porel de vo.mi~a: no 00 no las.!.!Itil~zar!!o.' 816.!. como Ci!U~'llama FGCLmm t'teur1stlco.per eso PJantil'1tga [P<ag.lcl. eEL n ~ 1. rJtil'deio fun.el're~dld<ld).:stnf'onr~~~rbanas dal'd ne rn u(lo).!. a las drll'1 CI!19 tl'io.. I [E .::. Y f"i BiU Nic:t.!hf.. 1061 La: difernil1(::la entre. f..pr¢. 10 Qbhiimatica de.!.ln por SIU a~m.. :fligido al docc menta]..r) Q.r:.:i.. La retacion etlJtrs>ej ~lisGlJrw y !ill mLl'n~QproyecadQ S~ oi(gani~a. (~n un JlQhtido gener~l) en. que fan~ to hOI..riim \l>lI~ston! ~1Icha.$ .r~pres.dQde aJutqridad narj'ac?~n.~.>'~l. S@rra l~ VdZ'd91 c.Jl'a pr'egurntell6 tall c~aras ~~j.un Impul:sq.i' ~oijard~. po.Pone I 'l..el .:i pa~lil!' 2."l1taci6I1.rrala vo. noetcn.lecJ~ ser f!!rrDn90 o 1t1..lor rneditl de IDS (.Hrmaclonss sobrs j.no' JtcGi6j"Y ~Qbr~ Jos 1'€lC-U sos textuales l.ooI6nEsta t1po- y Planr:lnga no £IS "I Llt.lofl de Carl Plsfltinga slIpo.Inc+one$ Cle If...~.lniB' I/angJU'2U'dl.l. la voz poetilCa.~~cimiP.an~fJo.que 19' C1\Je' OllJlestrti.3: nleratmf[.J I en SU' actrtl:.fOO &1'l..rda. flu ciQnljl:.nt!'l9 10 d..ventaja: de elllQir laenojlo~$.xJ?lica el'mundo.tjhDy Una nrut"acf611 "cla~~os" belit:05.~ ~I 'k.f'.j:1-0 dlgamos aJ de no Ti.e1' Rel1ov)" ha heche po anora poca mella en 11..1i: n~cesar'b .n"dQ.cas6..ue siNe partr a.I .iiI cortar el hulio goidi~t1o qJel binomb: re~H~mo:v$.ila.ino\iaabl:e \)o:2~Qrmarl.asl~ica las pelic!JJ~s de no ficci6n ~B'g.Imellltl. Pero en part€: p~r 10 recien e de su publie8ic-ion a yell parte porq 'e Planting.rtl'r de pr:u~su:netro8como la selaccion.e Is.ll.aJ q.Qn.JIl.illlP@.t! y. Ina [.nntinga prefi81re .s:d41. Est:e 'CtlJl'l~G~er drlscursivo se revista de alltorid<l!(f'~~tstr. €II orde1n&nuento y _@I 0flfas is (todo 10 qlle co vlerte a la His:!. e.tiene la. ~~ s os '! ::. Siji.a~gQ sOO. pLl:e~-to9a$f3l1a'S.ltibl .:« :.:.que !\larI ROSentha'l ~.". 'il"!S'!8t~l P!ruiUn:g.iM po$ttlWl de sostomea !Jpos~G.el rflLl'ndo proy. FinafiiTlen:tf!".prellde iJl~ la pelfculs.d!3l~ VOl. Y qrgOl:~' 11 za el 1exto $eg~n eatructuras parec'idSis. _L :23 .. qe'ITuJnd. y ~n el.il. <II s s:titUI'r 61t€rmir.lti!i~_~rP'liilnt~nga.. rnsp. PI<.e no fi'ddol1 aSJBgura.E6t~ 'If:N! ti"..l1e ..l' !a. pOl' . dad' en favor de intereee$ eSleti:cos. '1 T :::. B.uier alta.GeiOfl. el eine que .1 ales tas PGilicu~asde'sarro Ian dh:.I1~il'llQih1:O:. plfl.!nipLl~ 121~$P~ctro.!'.a -ell modo.c ~i<). . . EI PU'I'itO da v~sta e~un 'M·r'mii1o eS~:l'ec'iBiinler.. t".t.~:ro. La i.'rl.'y di .i()ii! a los.a IlamMO "'os g!fr\l$ ~cttlall(% del dQClm")o.sfemse ~ I~ p~m. n"Siafhtlad. cate- 9 ertzar COnl9 lfiamar ta Cltenc~6n sobr€ a.ii'h::o.ci{)liahje'engl~al a I!i$.tH'icQ (I'a:s.rfi·e~ oon !a fwtlcnfz...cl'erlza pOor n "esteticlismo epistemico-".~bi~l\. 'que 100 muestra pl. peg.Ideflrrfdil da y p'I~I'~ 69 se. d~ p.·daint:e 10 q e PLranti ~glallama el "munda pro'}'6ctlildo~ lei cine d.llfa'.esta 'ttlp61~Jra._ t. al especlador de una :fbtma 1.orri'lal.o.1.!) -a' en una histori.§t'I~a~ rl£l¥I~.ci tambl!!iil la de a~91Ui1o'S.').autai"ii.J'€.slta qu(. e:S~&90 ulltimo ssntldc 1Zl1 Clue· prefi~re I.: de loscdQcUmemlJ. €II d'~ un pel1C<l1laj('l}e fi gumd 0 ~ej de· un 11...le. la nora die ap bearl 0 301 cirle -y .x:i a {de VertQv :. para ClJ.a represenrta..te:xtos que nOe<1!OEflPOIIl-otr.o.rop6slro d~ sst a tlpologpa no ea tanto. CCIllO Cl(~Iq.lguna3: de las p:rin pe.oJ)e directQI. La 8Ipo:rta(. p-GetiO.. que es un ma aero qUE!> sa eon~tnJY'8 para hacer <a.enfaciQn que [avoreeen. r ~ fl J fJ ~ ::.i!) y ~i'1~ alUs€h1ci.~0~ revestlda e'lB.!I d1~ a.fn~V~. <as axplolatMo y.eliGa tQgr~ 8@ basa €Ul €'I '!J1'.1.r.f$~.posicion 0 aentuo que se'despren·d13 de:l diSC!jr~.oierl.ejemplo) La \J'Oz:'abi~rta'6e preserita 1'qrltili. eol case ge' Ie IfOZ.Jad e~j6te.sla. sn dond ~ iote.emica~nla vozforn1a~.a) }' eol 1 tan aroltr<ilfi.-Obj~tivi.tar I·a.!.tres V009S' no racltc:a..an nunto Cle vista di$r:.de 1"1 'fiGc-i6n' ests y la no fl:ooi6F. u :gl ddou-m.d<i!d~ plies puede tomarsesn .s.a (.' '1' rlss.!115U inciefinluion .i'~rg'L!rnentaci6n y 'FaVOI'1e.r.e:sfa. la 'fOz f.. pecnva QI3ifl{iiral qua s~'d~~.art-.pol. 'S's q. sino en $1.

Es itiit!"lreMrt~· volver ail memento ene'l que el cine actual no sabla. del cine faotual en la que ocuparsn su rLugtarr' 'l'f~tllr:al una.to es otra forma.i 7:5 % d 8 rtl$ pelie u~a.il corrportarss .e e<1.lper€irf!ll1~giln.:llliGOlitfarenora unacierta c.to:·n.Eidar.o1:uan<:!3_ci6nde 1903.serie detftll~o$ que las hiS ones haQ:itllaJles ocin$iderij~ flXoep.de 1<'11 I tsratura adt:l!!11 :.e.fe.r~rO$ I. pre~ s Gepellt&s .a.lere que IJl!sqlU~ eii rei f:)i¥l:5atnO los.marQinaoipn~ !ierxpulsan" de I.0eS~\lQS dogmOjs.lidad perc eldocumenfal no nacj6 Lun. ~v.s'J.da D~i..a inslltucioli document~1 para tnctulrlos dentro del cI.CirUi· nuidad.a..de Humphrey .cid~(OO loa "clasica" de Er.GeIl·8.o sabra que este :servia para otra cosa. CUatfd 0 Aigo_ refFO$p~ctiV..J~Luhar'lnirad?l. $1$ encuentra bien aleJadB!de ~as.ol(. e &8 EI ein e ern.elra' e~ ~e¢tor puede re-mitirs'fj a Is.-.~i· bi'en~l:lIeda. dB".s·~. jn~'i.adl!ls'! segLim ss f"ue fnjal1Gio 611 f1i1.nte d:e.f·6rm. y' Mta .ds los.ler. tl. tado a 5i m~srtl:O'de las -eglss qU€l !U6QIJ ·s. PalO algunas de aquella$ ""ias rnuertas parecen o.Jennings y Ge>or.Ia del dO:CtIm~n1 trd!~su' 'Un~ hlstorla del m!artio.Jw qu-e. < .sa.pe:z6 F€jgidrando ta rea. antes tener ·el'lfrente H SiJ "contrario". gG-:3:.af!tl$$ de habEFrES8 qOl" •. e. b[bliQgJra1!a.a.fttp· d~l In)Jel1.me$ y caSQS marg:lnal€s 0 que . ! SOl qll..haCfiJ ~omerlza~la h!S~oria esta pra~·· de uea eon Iia salidiili .a que ss frata de lanzar una Illirnda h·a.sem¢f1te Ia lin-ea que dlp!JJaQl pelfct.' (.gttl.i'Ea .esa. parqt .611I1!<I eiM·. Fieroes pr€oi.d·osq ue alumbr~!.emb·.a nos peuni1tirlei apreeiar 'hi e:d~ten~f~ tlde.echo <linos dsspues de $U rta>dmi.$~ifltQs. en la era "'posQoGumqn"t<lI"_ Habfia qu:e ret.l.ecede.o ft~rrrdirtdo ltl.110 q!ue Sig'lI'8 trazar LIi"!~aueinta /'~lroSp~t{l.. mi r. penssrss.n~ expeu:imental (el caso mas.. 5sta.obre ·e~o!n.)I!Jment.8 ..y eS.~ me' refiero.e .P.i!a~de las estes cil'le~t:$tasi'.10·que caf1stilll~l.(j!E7 rica vali~d ad :d.cleso:~la pett.ar una l1istoria .iil'fabrica de 10$ :dEl Et cine· at!5'g'rafo comef")z. par$! oolltar h15~Qrl~~t 'ilJix:ls. Q .kf.er~ Rlesflal'S··Mar.amiiucHlS y·fqtmato8'l1iIuy d.oo.de no fiee iOf!.ga V:ertova Jonas Mek51lis.all una serie doe vi~s <que fuerori q ved'aodo udesQar".aiJ.do de que. el cln€: de fiool.ir. COmeYS8>8uele lrife:rilr euando se ..{il ~i.l.!3·trospec1tiv.el bautlsrno de un cine sin nombre Me propongo tal.c!aatras -.preoLen) <:l~ "1:1 hombre de la cillutl(.pectiva act1.axpami6(i del dO{.preocupaclones . en funci&fI del a-ariicterfotn.ge~ RoutjiU~. realkJad (Ie . par $UPUetstoexpiI<!sada en . como c8!!'eQQda la no fiePara y cion debia.r:ielo ortodoso a. pill'S9 a center con uroa .tQd~'.unJea i1isreri£l ge~ liefai tradll.entiflcariall con ·e) "dn:e clOCIUmenta] ".lr.ik Barnol.ejd.rlleljO'r ant.10 que S'fa' y como debfi. EI objeti'\lQ no es .~ in O{) noofente. ~ de no lio01QtI contem:PQrS:nElo.~ada.· la.I. ~~$e de. a saber..:l.'1 qua h<JI Vlfe~to obscteta tal dencmlnacion.ante !a reaJrcla<ol'..t.:l").

p'o[:1QG..'oti'Ca 'que a las prlorict.jante·1.'idi3. ease adecuada para GIl fflm dCC!Jm~n_e.t:8:d"l:~Jj ita de.cidadr.qio!1.einS y sien'ta. pasaron a fio rrner parte: d>® I itt m$ncion.Ji§ Las tO~R~ '~iccio(fe$ lnlciales._ I '.na~~.atle'l'ly rUi.s:~ pa~rOc·in·o iFlS'titucionali com9 nortearf)ertc.l~cin~m2l..4 la.u'e per~-n:[t... p.escrip~ LdoclJmen~fll se ha .anas qlJ.cf. e. e: las:· pl'io." do:c~J'mefl al de m9rrt8.!a~s.. de pri nciplos d. e e ~n 1~ 10 naG:e .§tempr.OPQfclorian-una.s"bases para 30 p.de' ~ompilaclon como del rnuodo n~al ¥ la eusrta es la ~t6ri<ca.t(w~de GQnduGta~ . f.ti:'.d} de~ laJtoma .~r contente pr)f1cjp~:d. .i@r'/ciapropil~ tJ En Jare~ inn(Jilacjon~s y ha desarroi ado un patents' lengua. Hay QIi.~d se fue @8stando" fD~ cusndo se 111Z0 neC~S.dO.r..H~].ie:ra de estes p~t$S 95 18JSUma de .9':8.fYJa"·e~js~ mUch ~~ ctras e!(parieh dlas..Uin9 ." .Ira que se "inst!tllctot1alic~} tras t~nto @II·d~ dEl: 'ne elon tla espectador d(3<· $0 jdQ Qr~c~e:ndo a.l.$9.'Ld.!.es.. ds Ob~@il"iiarql. movlmierno '!I d etna se mas lotsn~'Sian1ie.~&a:s '9'95 t~ndefic~~s.e . v.JGl sLiSpsn'd61mos JnU~st as.jii de ~tl' ge . La SR9JJ·'dar cera e"s' ..rl. u~gO. El 19~ \.ql£.a.rnfis s8.ptcas Q b~MMS.l clneasta.) 5 . EriK 81:1r11"10 .2~·.u'1i'ettlz: y ~os ~1l1eastas de! N~w se sigu~ H~pitiet1do hasta . \i\f ofr'9cei una Ol 81118 d. tNk:hc:tlS.a.mana:les t'jtl9 pet'\! ivir6.' h~H~ta bien pasad at Ia.. rodaban aran actuaiJ'. r~copl aclon de ~\.tiis.ct:w~~ tamlJlBl1 ensa. SI' hlJ. . corre s.Ja . (i!n~r~:i§..c. en el frng!'11€nto .esa ClPjiil.s..emUJ:s.te' neoesitsba u: II'!9i:. ale en 'a.LJgJfe:r~ qkl. 'I. los l1oUci{Uios te.litm del prO'/~tQ del doeu el'Jtal~ Pala el.l3uatiQ.W'fI@ntal se desa TollaS8 e'l"l p'araae hOI 'ISJfi oclo'f'l f4la.jJ~ .-.doc.la~idades y a lea-a 'os 9!.e Da~ a ~l\n .ao~ tnetludoSin . nueetra jr c .' F CLaS b .: ::2 0 y."( es que' el dne ra..li'l!lS") I._ 110 un G9f1fi~n.tst La pr.i'del elll€! Una: :"rtmnVQ ha..\s' 20 para q-u~ e I cocern snt.zar a p~n~ars-e corno...PI muonas decad as ~.naill\fa aU!'.. ' ~[6n.&.ei sovletlco Oziga Vertov ru-ed 8.)rh~lje& Kin:o~Prnvda:: 'an 192'~ J-ohn Grierson balJtl~'a nuevo .1carne~et'"L'elerntTfi@o~' (10merSUTIente tel1. ~ (en i!:spa ··. I091!'gur Ql. nte (~e vista oMol6.nda (rjooument~C'icrI'i 61rf:1t"1trfice~ P' .c~®oricJ8!.B d~s da Is 'r'e1. - _'1= t~ ~ • E :.d:J~~:~a.en .d~.s. prl n:clt:l~crs !3Ie ~~!.mO$\ GSp.ado p~c.8J..:s.J~ ~8p8i-cU~.~ nnencJ'Dii"a. ' .ahora j I el enfs.i n.comb .arto tll Eli pa~~aie's 'j cond uctae extrem 81$. ~.ilnt. I I.61. a mira!' t-:!'~torlas.'J..1.iiI~c:an:!ar U' f"@co.lendo cuatro..It' a p'9rspe~tl.h '1: £I~e mi srno '.a et INer·-Do perdura.cine .rsonal" PSf€fque jueg...Joamiel1 '0 [eamD~ w. oi.: p.qJldle' a van de' 19QO a~1919.:Ir e d @:...l :J 0 Dag 88 Nic -K) S :s. (~d.$!J proplo mund -.5 13tH IN~L:'hals en su l'eCI!8nte !!lnlt'OciJ..I-I ~ J:.RQb_f!J1 F.cion de~ dQCL!!li~!fltal. 1~8pr~mIUva'SaC'tcl.~ !.queaado est.JrH~IJf8SiS la Cii}:hilblc.ing ha II~rn.~1 mfJJ!ihtpJ.fi~ 26 21 .'e~.efm~te con.5 ta" (. 30 anos Rare .e siglo~lao t~r~ pat~ 8S tallf3*pellrneliitac~6n ct ex6tiG[t5. oc imier to g G neralizado 9610 a 'fiin.a ~mb~4n r paper mueho m~$.q8.e~as Cl4. "" S..en po 8tEC·9~' d~~ c.(r(lJentar~... ·r.:ilrnQ~eareelendc d'¥i UIi! iSe.otitUano: 1'a ~'rq bastante rrt::tfrsvi)l<Q. a .s ... e )eFa: E~to~ nombres son los . f'ue lmpre- an-o.lera'at \rI09(daele ra I!OGaejdn-' $.l-6n·.1.tacu la'res 'fielizffi@nte.J.(ld..IoHo' to Dy..llaneFl~ tal.r~dn espeotador piimi~~vo 1ma!Q.!""" ·e~ia.joag.. C J~. of th e:':Nart..9 ntidalmellte pfov'en~~n de: .!'da I. do. haran 'i5t p. .e~d~$armllo cJe a n t..tes<o nondmio5 q It: "tlrala. ~al Y.8f'10:.sQmb.factt)r"a·d er esta crisis '••ssde tln· p .·deterI1l1f. de~ ~rre.r"IItldo ?e.efecto~ a 1 ~nQ.e lJ. .[.$Q v@dQ·. N anook 'al ~Siq u I na I" ("Nan:o=ok.l n- Incorporsdo me- ya ~:Q11 ja d elfin Ida ~CO't:ir.. E~ protoatras. cuaodo la no. lu~g.etr~cdGt'!es""1 Qlbe farortl..' t'(a.0 E1~• ~.e In:nuleo :pm'D al.~6tiJQ8.is.-' quien cia una exr:ilic8.! rtf a$ia e-n 01 ®xllltfiQIQl11SmQ (dre' "dl1lEt de atcacel Q. or~t~~_la oz de.ad'-e5 de 1~·.que foOFnl:tln la hRs1mia 'o~ici~li de ta fUlld8. 5.senundo reaj·de$d~ .in.1'h.. a:r h IstQtias:taflto nc.:!' tes anos . P''C'r mediQ d€l la c ea.H~u'ene permiti~~o OOl1sli las tulr'~F.3.V'a pe.t~:. las· pl'jmeras deee er!'t.~~.i. envez de ..25 Y'$s. lal n cine tactual eonoce Una ·fase "colonl a!f...cit&-. y por tanto. de .?!'Q ·. via UnSH1i!Il des.n .r'if'l!Dip~O'$'>~e·:~o:s. .za.g~ de. 'q.. lrnaclon esc des rno ntan ahora taritas pelfcuka:s de mstrals enccntrado) y ia pame a gran guswa Pem liI~enpmp~6ia Il. ::.de aS1te perj~d~ dl~·estar.~e'o ._Yf.c:'i:ne~sti9J • .. ~e una if'tH:Jl'€si6f~ de re~l~dad.p~ra: !s~fj-erar ..resas de la serls ~e re:pr. la Ihaw.~ee d® los[Ni¢~~'2CIQ' de to dif8r'~nt~S' Ctl]~Sll'!11$.al''1guardi as.QO'a las.errtaJrae.'!1tglen~ cia'S temprana51 !3eg~.f~·qu~ eOnVel1.] Pf~rl:I:e.fJroYB~.2:0Ci1..al SH mate0$ tJiahc!l como una prac "I.sUoo. en €:sta.gk)o' NI'e~ .frJ.1' 'q Ie ~I . (Jue r)O.I.c1¢:11.@dullde..~g" .rr@Stiiwiqo . ora I.lrJ ~iJ. tfu* d~8 '0.Ie·.!'s.5.l..v~~ d~ 'Ia ~~~s real1dad ~~10 que e~ h'isto:riadGf" Tom QtJ . p~ta~.us.5t~e docunien '[.

rljj..atheri RIJ$$Sl11 il~rnaTia .slL~per.Den la doctrina..dec 11 10T ~OCi)meritiSJl) penq su teourso a tscnlcas de' renonstru od6n lEI.~ohnGr1ersQflla:'~~G6 po 'no cl"~ar nada" con &u·ex~rlm~nto.C:3~f de 11M pe.tGio posta .Jrar qt~e r.~ca" seorrien do.:aldorde..del c rn ts ' 0 tto.J\i.. Noel BurCh.Cd nv~rtl'Fr~rt . ~.j~' docum.s 'R.!... ll 29 . ~mhienefl"!_n preceqe te 6P'CQ:t1~ese .fic.cine prlmitiv.vida l'eal'in(:ider1ll~s y s!U. Ile\tar ssta analcglaJ c emasladc Ie I()~. una pe--.Siclo·fiij~do..a ~y.o como inGisivo ~qUle' lo tot1vi ert~ ~n un'g en ~n.( si:nfQf1iia. pcr.ion de ·mDS: ra :s'ol:~ente ]J<!:a110S de a U.193A.uadr. con ta eli so~p@ncia qll@' e's .g8ni:.b.de' 'o..imet cine dQf:lJmefiltal procsde rnenos-de no seber.'~~ trata de.asHu des" fl9S2)..rod:o~la del pr. d~·Ltl~· 8vfiuel.ta:. '~Elerll'n.li~ (1941L d~· BoU parte. como en aquet debate .fR~gen. tt.kn Ie acus6 de C~" que .feuhaa del cine IT! do apr©barr~!i aFlh~"un . I I dO·JI.omo dice · iqllOls. d curnentalss eorno lo a em~eSitra·la.el dQC-iJdram~ I o1Jfa.V.: y rara v~Z cUh"lpl~aun"astatula y Lie th~tl~ q[!.eplcnero~: '6. de .R9tque<aurtnq .eIe.n \tjso'i.t§Gr'a.eti:.a:e. ra pura ab~trac:ci on...e~trateg'i'~$.ht~!'io Zllgullo para e$~a~ blecef un '~pt!rlio:'de.de una Qlr8(! C. eI€~ ·Pef. (10 d~ rijria~ismD 'ql e "Glu~ete if que no cabe dentro de' te de'r\I~.e!'Os no ess610 SU vGrusnt:ad p~~. t~ue separa a Flah"8rty de 100 traveJc!}ues.0 namit1~o.~ultnef"!t8JllO! ~(w'e:j~mp~Q" nada p:elicula::.que: Is: C:Drt'B'-SPO den- cia s€! .astr-a un rr'lt}n:~ s ta e pO€iiGO de imA.oe't~c..uasiva:. art .qu~ 'OGlJ\po haee UIlO~ ~nos_ a h~storladm"'e~ d~1 clne de fioci6n ·oomo.j!.1 'pelfIDiten ave:nh. giiersoniB1!18: ue fIlnd6 eb pt1mer dogma d al rnlsmo. o.CII!~rlas ·iJekeu K..al' mboti:(a' era :ijl uriieo pri'nc'sph" or.erdmlx~o que.ad\a~ como e·1c~tle'd~ "icci on. q lEI propid f1laherty.mostraese deg9 a J.HjE:l.Q ("BerUtl. de.d d~ ta Natu ~I.fad'. agl1~U~ tomara de La.ibunGJi "i.1orge.la hete. 'ot'€:a:~o(1)chil s . tal f'O{( a~.6 . . en ei~taQI'~o~:r Utla t:o~$PQnde r..t1ttre ':6iert6s· €i1a:mel1tqs ·Gl~l.'oj ~as..luego ccnvertia en persooaj'iis .['!d~.J t~en .'L.O 13'(C~50 €IS ..a. nlOHcl.:u mentall 00 h~n. 1929" que oompart~n Ia ope..'erdam. crltlcas . ach:Ja.s. qU!15' 0 nscesita corne. eS.. po.el'l '1:9'6i91No.'s~En'i1ar.~sgq~.~.1 vang'u~rdistffi! por ..ij()' . En ~~he~1 po.g n:Hi 'ie. La.G ucp.estetclti~i awn :rK\habr8. el.1~t. l1ia rnadas. ~VffJteJ Rurtmtli:"Jn reel bud .:_(pre~t6n en ..-1.~pen8(aQ.: WI elterreno del' Ci:11'9 faCitli&!~:'.toro k'O.rzgd~.~~ peTta rio vrs~a-.ntra -flaJrracijon '8' ~ma~e:n:hasta '''A prepcs de..! f~neoi' rlJ.lITI€Wl't'a.) tiene~re~or'Jan~ o'f clas casl tordianas: se la.bleoo ~. ~1 ·rormalista. S.9Ta o6m'Q~'p'r. 'ficcitif'l primi'Uvo de~sa. mmael6n d~.~ene::..eros' dal wa~isili1o~ I.F" 61 ag.o..!l-·iOs.p.a ffiaJi~I" Rero eolreaJismo .~ 2:0 .or.1'h'(ratro~ rr.1~nllPlos i9ri6~Gd9~ d~ 10 q us mL~~l:1o\S· :aJ~'csdh~~.!i~a su 'pri rnere.d~: 'I~~ Y..e!'" (1:930).y SiegfFt~d Kr~c9Iuer -Ie CO-!1deoo.. prasenta Um!J rsalldad tens~d~ POf ur:a cons'IIucoicn musical dl~ ribujda en bloques tsmattcos 0 rrtmicos" '$u qit1:ec~O.~ americsno .Pudov..'los ciclos ~ MQ\i'imlanto6 coI~I lanes de j:a capit~1 allen:'H1ria.g~ri.jl.Je8. cl.xpresio n m~i? cone- ~ i:.dna establecer tambien'. ss una -.pu.e asia ~t~p'et del oine (pre)do.. rno 1ti~dBt~y '!pa~~ del: dO.tr.vi:st~ docum"nt'ado:'" tan p.fil~struc:'tu r. eneu sntra 'su e.grajL~b€x· Floe' pe:rimental" [Russ.o:duciflo .'EmesttJs .e <e~ciJtr&g~a. poeteo. que ._. . de la 'rear da. l el Gine de.aQlnp~ra:c~qn €intF~ diGS Htu 100. 6<nc.r' e 1.@i soto en ref:lejoo scbre ~a.epicos. c. COD un r. hbFl~a1If'lb..Jorls Iv-e '$.s~$ .yo y l08lrncoo trw~O$que nernos pod ldo v~r de Hans Richter.... Henri s.!a1~uyend'D a cerrtr-ar$." Se poC1riall1 citw: otrea tfjuJos.j~fvtdad 'que.el' espectro que V:fJ.de IQs. "'Hon1boo~d~h~lt~'IiI" ('~~. rnuohe mas de~i ber~cla$~ ci n e rnoderoleta. sino Sl. ~fecto diegetfCO .o.'etf'lo.ar:t~ qlJijLITI'U.rpasa de m Cistf:<:. an UlI105 mi nutos .podlfa 'l~e!Jffi1ra g_~r una ':CU~~iLI6nbastanf.o~n~~.'an .fiaba la..3'8.I en PJ!irlclplQ.iCl ljf.. y qlfII8:·deforma me' os f:o.'artti~uQs.rcle.todo t[po de.:3!:.a veces deli~ro de~ realisrno Ille Sinfpt1iE':]del:"Grg&sstadf"" 1927).er. Nit.etos .como "reprodue-l Ia rea.eza~' a..R:gtlph S'€3n~.as sin'foli 0$' urbanas.. d~ Ja IILri!i~ ~JY A'Ift"'IiS.

6p~iGas y.. tr:.~I~m~:. rFllfll ~J'm'" met.o~ma rrtrnk~Q~ que reQ~~ ~~"10 rn€ram€n~~de~ati ptiVlO .a i 1't~11 e!Oft loEI red at iv.. "th e ...0$ " ' fronI$ra. ~f.laJ .rel.iones d~ Ie .Uclad.::. h~ 3:1(:10.tbn~:ri'bu~erc'l'lIiff ~t8Jbl.n do '8B. C'~J1l!. I'A !~~DPO~.:11'i.~o~radLi.I.ael·llimp~!*f~ct:o o. '!Night Maij'" (~g3lJ)cOf:ltt>eiie un eern entarfb ell verso d ~ ..P_SVelH (1.rr:tOS-" tE)rif. N~. 8u .2.a '~iFrYalE!fsM. 88t un ~QcumEnt.:vagra~ parreQia cMtar mudho margen d~ ~cci6ii uore~l~~~fi.'a..~ 't rata dl. ~eneral P. rI~rtiativt~ r rapl~'~L!Jran~61aaU. m~(~11"1!a. .tlinb~eifl.S3·j qlriS tr~tQH1 dQ ~'L~= heb~!ti$~'" (j~:3f.92~~1'925) a ~'E'Ih1Ombre·de la c~marBr fICa~el:ofiif~k J<ln'oapp'aJra·~ ~ 19.I!da..!. dOCI)JI'(Ietllta~.lvieron '['f1UcllO .fPffiWoS ruoturas y 3litdi mentaelones: EI -pnm:er'Q t.lei dOOllFli~.de )md.. ! jm t~m·iI 13a.:.\$o~ PFo91J(.!l'\.OQnsider.irJjijr:tI'G~amei"lte.u~ar:MoaJna~! ('1926)~ de. Lo-s.Tl ~Io: ~..1~i:q:ad~s[ 't.ae ga~pe a.~ CiW'i"! la. IT:lUhijo re.as GI ClmGi~n~~.tltuto::.adtcici-r1 @!.Sfa ~~ajrre~PQ.'no rma.s'le'.FrI~e rita cira'ativQ 013 1& tea.i deS9li'r-otl-o en po'St:ertor.t i"iTi~ - como '~I es ~1uerofl ~Qr~denaaQS)" como R~ra..-d@htro I (lei c.cr. docume IfIte.elS' c~pm6'S~iB'l!a8 ruzzi CIJ~. il'i".s us . ne de~preG.p!~6niCB$.nc!en.akbllil gB'ib~~~if:1' Ci8 di!3.' aJun.g oan.go ~El.U~~r.& es·. Ie' ~entlr.e d I~ ma.Ula apm(J 'iLE.af 1'!'~~w6.I! al no tlab€r' rn~±:aJ[lr8J. pelfG 5. d~.!)pae -Drres.~e niR~r-" de. lilrDntada como· Uri p. tr2J(H- ~n lo~ ml$rrtos.-..j]j'QI:' 6et Gobie'ma bri'ifi§I1'C:O'.. ComB ftirmula €f:a.m1 ana" y p-e.IJOeS~v.jo laratiSDrip.. .Eld~1Di6'ri d0 L.\l~lJ.~ hfJmbffl d~(Ia:r4iO}ara!' ae .. . se rev.l'i!!! d~I'[Q.29)..'teni?in' image~e5.rrn(]gin~b~e'$" "'j el JT:1e-codO 'q~e utHb:-aba.J.?!d~ eel .tr~!. :Poo.I-..ri3denlriiS' ~ preu<.". HEk.dacurm ental (y ..in~ dSi ~C13t6n po" irnponer I ~t.(~t~ pr.nooo~res podemos GGn'6iderarJa cemo utfp.u rnerlt~d.s Urrl3J ~'8Krf.o de 'Ia no ficdon que. 'h8~ls2~OS=de Vsrt.i:S" tlQ '$~'acofflQg~ ~ la r:Jon:nativa que. A] S'f.ea. Influl r a..at·va.UeI' d se d~:3t'mUe. y."foVlimie i4trtl-"'de'f'eeha£:Q' prod u.1 d€1 !J~f.-Cf5[$ii"ls rae.:wlels.e~arlOS aspsctes menos vj$~bies. .zt:rer i(j ietts.que tlii=l e¥Ql'Lid{l''l.ro.! ped Ik..a.l'ipl.'!Jvi!3l0n tU.edha. ES'tas pel r~iJl.~Jdfl!e'-nfo lncurrla en ttvj}~3 r~$ d isto~l.rsc.nrmog <sufriendq ~ge:de' errtQl1ce~ u i'1~ reS~G. trvfacr:l.?ldoSi 'Uh~If. (BflLlzzj h'L~9 elor'! dOCiUmerl'bal~ P-gro .aJmfill'os.ut'i eu prop~a normat b.5Up~jesttlrnente c.l'I'i ~OOf1 ~lguna3 de' 'las Jijud9JGTa16 e~pres1va8 0 'ima1l2llin~tTVa~q~~ en:(!{jnt~.a.. ITI~En·laJ Por de~91r. :~®rnpLir&le3. 5i" e~ qu~.Oe C~Ot'b~$ In~trlhJcJotral es para la.sp.ridoo fPOf 8.n I~' ·ciJn/~. P€cct~(gt1jflrC:fi e i i1lP~r$OJ18iI:"~ iE..'~miD-a..t.'H':EI. 1'1 diUCll rTi(:!I"!~!:II1ni\@ 8.raJFlQlliard i:a qu~ dal.~ada"p r.rer'lte.e hi:! 'tr.81da'l 10$. e la rec.laig_nersonii.~o}TIQ. gunas m.j~rt'i~~' .'lte"'r~u~~~vtll1dQ ai ~~ tUl(i'M.IQS "f 0.Jlacjoh {j8~'lTim€ri~l! h. ae ""~DC&6ii1!1.'fl~herl:y. otrns fI [itii c-a.' t:Lid2llS las dernas 'fCirrnas de' do.. Est. imBg Ell'! del doclJmehtaJl como 'un Qr~n~ro"\!:tJlit~Fnb. Ie lPUSO el nornbre d~JjQcumer:rtfjll.o IT! uy diit8~ a ptc:r:.:f.mo. ':g~i~r8bT1~!rll.r~ ~min ef)nrje:nBtfa.~lul1n!. HYf({in~J~g .i~SlV~nOVi 'del ~i ne.etO'ria . Fill-n thiit tEe ia.j"i !DOmO ~ p're:8enla1'iy-o~ .Sl oornG~ herrsrnlenta prkltipal el monfa}e. S~Gia!" no.' re:nte. J6n 192'6 Yil G. por o~roo t. ~ 11 ij~r1l~r!!li. .D8a"' m tar 8u~Lrnc Dios de 'P~\Qd!JlCiiJj:'6jl1.r.§.iteoilar un (I hi me 'Si hoy narm. ta I~' fttjeo.!' L!1nl~.lF! fli.O'if ItE:g~h)n demasliaoCf p rQ1'lto. l~e<:!!do~Qr'bbr8.gg" 15 i:t -166] Otl'GS HtiJloo de il~ fa.!t)a..ri~r50fij! 1.$ HilJrOe.lnnoeg'no na~uroh8~'~ _C011 1131.isan ho~r algutlios de 108 tJltulQS' m~~ fa.sra11~I procsso Q~ mCif1tRj~Bra moy ~uperior.)~ TEl hi'in~i:J~t~c" tUi.N.tfE!.:es. qlJ~ hemos m~n.al documental $!. QU€. '[i: f.:feSnone~< qUi~ preocuparon 'if entr~ti.ol1l'co.ceruarse ::mtes a~'pofPJtr'aI'i~! el mo_d€llo Elrtod OKO de \'joClUj.c i6nad 0' se 'sl!lel~n he llilr t8JA'to d~fJtro de I~ 'fradi¢~6n dOGl!]mef'lta~ cernc ~.rn:~ tiiluio.!s Grown: FUm Ufll~t b\S. .~ wmF'rat"i~a GOl'no ''''E~hO'll1b. '1 S:~ a~'Or::ia.l'TIlnra.amplb ceneepte ~tro~~dN. ciebla do a..gr~ers'OTfi8Jn seglu Ian urdlJl"I aiqn8:m~@nt.lgrrte.ana Y'SY GQffvepc:i© n ctagmatic'@j del dOCUlFf!~mal 00rrro ~t~'fla' m~jti~.iJD1'O.dl que del . mO$ ~e ~~rn~hnr COll'firZl 'fi. 1'~1. ds' ~i6ver~dad qoo plfQyec.. Fue $1'q~iegn.uthos :te6H!JQ~'V~~j. o'ete:ndemos en estas n Oitas. ~i$'l~.)l S\.51-] I~ IP~tmlt~6'<pe$Ohrer. :Se'olJenci'.:ldo d sntro cil® la pm"" p~ [f]J5Hl'UlC IG~i1 dJo~um9nt~. Britten r b&3JJ~lCt'!UM plf@~~5\~ Y d.-' if ma'flnlficoE!]9J.10 sabBf como.pifCp:Ii1.ot611 19. que L~mlffi~a d~1 cine-ojo (~Ui9 rssulta del :tr..lln ria] ret!ex~idad I! una tLlpt:UII".':iv(J e.~rl!3[!t'€ ~igfl iflcai i~tQ'. 1est~:lca reaJ~p:fa .AiJdel1 y. acalJia:r1a aqoptando' ~I :g~nflro.ip'pJ:rrt.log.UIIFI.a c:3iii m~~ e:)<- dentro del oi 11"9:d~ l.OrmiI! ~FJ..jo hemsnt:{! [Maocl@inaldl'y GDU:Eins. .'lf2:a.lcei".p. $il"ll ~rt(ai1" de lin :gJ!JiCJ'lJ .imenta.o).' e>(puls-ELfuar~t~'~' setHL1' es:t:a'Ei ~'e's\)iaclar ~ nes.?~ tlerfe).aoojo d'e· 'c~m. M pectad. piEiro 11jst:6ticam.clne de O. '41lJelue.ti\ll~ tfestme:rit :of ftctUa11 'l'. r:e\.'todaJ Ia.por sso :11l~Sr:rl:O. A-~JI'e~ prl!)t~lema..~I p r6b!~~a: ij.IQ$ dlern'~ ~~fnIP~Q$ c:it~dJ.~sfto €. ~JiastElme. e\3J1lGida.iOfJ'hQ.~ede! rn~ri9o ~. de<sd~el .1~ ~$Uat~gla% l~nomiSi'I~$""! n.PBtOJfi OEi ~G~bj i de dCJllch~ ~cabD g'Lirgi~ndo .Ide~ d F. 10 d6frhii6 (.as.O.p~hmti'!il:"ItHI Esta oJnfusiQri .qel ~ e:Qerb fLle"Joh 11 S}!ierS(Hl. .1I (Qra:l' E!ft:~t:af'b..e~tE~( 'Uen e LlI1 s'®ntido n~~ gajtVQ pu~~ s~gnili~a . '~rn ~d~-uria ~OFl (:~'pG~Oi'1 0 'v~ri~b I~ 't ma.p6sUivEl.$". b~scabaf"! rff '~t9 ~11t(~)fi.".h::!I.lt~ti'l.'a/i'8~ lff.¢i'i~I. q.S-det tKHlsin.'NutkJ U'dq~ 1r1iI[\~racl'6nito:i:a1 dlZ b~lncng(SOn()ffi~ il1'1a. d@i o~~eHvfdai1: el cir'H~"q~oirnponf91 J~ u\I'la"ml ~ada que corrfigi~" h3~IImitar.ll c.~ i pf!._de Gw'i'er®olll Y.i.0 .a$-estudiosQ$i 'i~I}(~'tu@ll.~ndp~Ied.Jcti~ vismtl (1" id~~ .jj. el tJfati¥i. rjg.am~~''cOn m fiJada en e] t~empOi clsro ~t~.q(iEts~rpreF1de es ver Oam'G la '~mt!Q13n..l)'i es PQ(qL!e.E.I.!I. -·r@~IT€gla. t.l.

.n('!'20(lil:!\Qu. isj6n Itlt~ma . &5f:s C&FlCepCi.g Qe~en~"IPQe Ja.s8Iitisf~s '1.i:th($ d€.Q. para dtffi1i1a.une·de.secciDI1 "'Fauneja.I~j~'$ no.i pew IQ pmfoC!1~~io¢: por comO( un hl€dno pa!t"a hacercrr re~ port.. OQnc~pc:i9'r:1 "ext~ma. iLi'ChQ~ pbtanqjale8'8iap'e:ctao:m~s):.na h.l me.8mndencia grie'..riMOS 'ImpnoS. rea~id~d..aI&.ctLl13i!"LI(lB!·rigkJa adl~u d . 8..n£!I"'~ue:18 :QI::lidQ~ perfir publico muy $iJ!..." -15] jU'1'l.¢tO..nat d~ Griti!rs~n (q:ui@'n de hadlO'desQQrniab:. pag.sQl1iiijlNi.ta samora d~e43.il~n«ia que ha~j~r:cfjdQ .!ll1J5 GOJe~1S de.e m6fnti ~n.Lenfil!~i$ en ~stirfuir Ipireal ')uy.se ob<era: Ufl sacriil'eglo ql.ue ~i Ti~ €IIF.iclei~! en e1a. d~1 'QOG'll- rnentsl: ss .~g.6 oen eilo$ iUj'8 Qbr.f'I·e'~d~~a!TQ~IGS S!J la en IT1~smOipraG~jb<'LptJ\~s!.gr. Un!§' version d~lu:i~a cit:.:I~.. [~""I'.JFld<i! crf.asQcmtivQ SFfl prett.fiz~ir·.uffiGI 'qpEl.Jle ca.[:fi" ca "Listen 1iloBri~.exPlHbK.y~l'O:A }'ectarse toclavr:a dem:±ll]tjatio4'l@b{l'$ estes jQf:r9tl1eS ai'rados. {t~57)" r~5.gue siendo su priU'l(jipO!~ -ca.~paf]diQ.al~ La ideolo~~aQlrterrwnjaJna [tun 81l1Gif1io 8um<!JrI'O de la rnlsma J\e ~Fioou:entra ell la.Elsta Ja que.F1&g.t$· ~mM$.. 181 8:1l'1Qliuc:j.gm de.CE!nrS)J. ta tefe\"'l$~6!l si..al'.. ql!.:. e.ii~ ideas.i05i.able~ tj e t:ierta 'pttil1:eepclon' del ~rdtlurri~nfal CFues.E!!rl :e.at. gravedad y hO\l4~$trdad" QIB.a: 'peitene'66r a'ull 6I:lfl>g0611er'o de m arg.d~nJeloexpre:si'· '0'0).ndll?.aiFl" (tSA1).l..n.riadoJ'6s POl' haoher heche . i\'Iiu.y.opacla y.e\.99Ii p.near~~ sino Wino.r:le.S oortos '!)ProJist18s las teemfcas .dlQr. Y:' 8rtan! los.afQfm:a de i..I' ... Si bli8n e5€sta Uf'iiil.$'lilhro ~SOOlsas e-.IGS sohl'i.dos d:E!~mgrcado' oft Cownt. Va en claV>e:m ets an 8cd6Hoa cebe oitar a L. pese<.r:f (. tele .Y.temP'9ffine'G .lJWOu(rill'l8icto 1~ utiliza~ii5mj€ la fOJfI. paKadl'Qlnas.l hI.o of C~I!(Jn" (19B!)} es u n flO€m a visu:al orier. d~ n u.cP.f.te'·presSJ.e.tal dG' te~evl:siQrIi Sf..ada.JQhfl Q'clrKier 16 sir:itet'dza ~$i.abstracta de Vivos ©Q~cire6Pintafido dfirectament~ S1Jtil'e I~ peHcula. - .'£Iiarla ~rnea.Q asoC\la GOt":! ese "disGurSD de·. impQrii3'f en s..: ne.izadQfes d'elttise cmema: d~ l'O$'afi'05 50 reneg'.daa t. d 9 '8. acarrea toJ1('fota~ (:IQrfe5 (f~ "autorlc:lacl.ecia rro~ 'Ca. 1.l~r-l'Of'£!1 q. q~r interptetar 1<1.. en1ploo.lJlal' :GQncepcJQrI oqrleJ 'OI..P~'·21.. flHICiot1an C®. $0 ha.tio. ).TIo. pags".)re$iVo "an testJ(kl.llt.pgrri'lne.'l~ Q1<Cl[rrpUibJiGO y 'Ia qlJe.a~mal~ri'ail ¥.ruZli. vi'.:i6n y dstemilpa tanto sus 'c(ll'!t€niic!Qs como los .lO baja-una mi'rada.)ofr!do ::I:os traJflsf9"mao:. ell su prop.00101"1 Gorttt~ G.Jemin!dl8J qu'a como un ~jemp~o pkOIl18JO ~fll8'~en:S~YG y como IBiJfu6 p.I'gs: l(liS pe.6:.em:atiGO$ D0l110 el maquanlst..'i eJ.EiS que porlo@ l'.$€res. un di~t.que.aaada pol' S.i1lJntloipa1'OI! ' . 5'i ~bJ.eltca: hQ'Y ®Jl df~ 1aJ. slfiic.una s~gIi. eel vaJrigliairdis'ta' ell ~id encla de la GPQ:eJ1 "Trad$liattoo~ {1937} sa apmpid d's ii0:1>JeiesC\Clries . 'EfSlii €Il.an ~"'I:. cOI1j!JRd cion fli"Jtre ~(njdC1Jm.exposiilli'@.plies cl.lili1 y solo ut) pocb fI!lpiMS "'.rnCirlcc:iQr'J. {con ~!.:ion'~5 CfUc1a)es. la Fllrn Unit 'oj t.nf.e~.e:"en bl:8.ial:!3t3ida>. :deft-o:rma ma::o'o msnes dMu:sa. .iCiUmental eo' gf:lnefaJEn SIJt re". de. Mv:&H@ ~:IlI~dt.o bl. 'gon fi nss pm..ib p~rS'j los real. mod11fic:(ada pew '<1 infr!J(enqia p. Pero at:Jn:q!.!:Jrfedad"~d'€·'~!Je h~JJ1~Bill Nichols [Nlct'lt?iIB '...aJi'on de. "$Q. 1..n efl.~fnatC!fJ':t~fk.. - Y I'~:" m~nt.o.otes a la rM10na lisa s~· t1c a Ita'cla.1Srie:rs:O[I jaIJS' ~n dasuSQ SQa1 E!'J'f eiena !'h6'Clj~9! rec$pon5.IlB'flSo!1 y·..folJlaer reveilal:l..x08J$cltmes.8~em- ··CiU:~e I.'I1cQ. el dOodum~in..ro~:jlf3i(mlda per ~I p~'isjn0 C~fltY$ cJe' ••.G'arden die '''Every Day IExcepl ChwistlTla~'.er..()n." E.a.!3. ·~*.Pbmp..ale:.1iI'Uy. .isto.h0 it]~ un e dOCUn'l9n!t~1 COif'j.st.~~ de dlocLimert~..i1Q..ri~r5. Visu:ales: Den ni:.andoofigari~z6 isIfliGid6 sci1b!~cfa fiKm·flSs~#.:i ~Jlta h hQy 'en dia: aqueilisc qUe I. v~mQS rnenos cornc erem· -pIicUJEl la ex:pe:r(encJ~'instit!JGIQ.11 ~dQQl..r..g.ta !l1@nte"dl.CI1$.05Jte· I rior d~1 Gin-eAiinec'l.(lye t10 le pinta 105 bi.ece:·decQml$rit~riio.eliitid!Qocert\fi.rtal~~t<3!.(~a. o~tegmi.s dowmentalt.1.e.ti:a CSj.cclw'!l"·· '~:Ii prime'r Jugacf<' ein una. 0 ESQ un deol"~51etitiismo de su>dimG~or" H(~l11phrl.a.de Ia am" pHtud tlel t. -estaria 1Zt'IIla ba:'s'e.. 5]..ilfla Q'a'J'enn!f. 1..D®1 rnedelo illJg!es p..6Q..Llita..US propi as cole~a:s 8.a: m£lesjta.a d:~" Nlght M.l!~sayo efru..en L)tB. ~~qUJm al No'<n(1.l dnf1l"obs9rv<l:oiona:I.{.f~. 1'.stas aiaearen $r.~r..:..nal' TllihKilngi~ de G\tln~t.r'O·bservaciona~ y to .en'Ci<¥l artiSt/eEl. S6 es 1'0q:ue dfG'l1ln10:5 libi'OS porquea!lgullat'l de sus~pel. En 8G©~~f~dlo 1~'Sar.!..h~'f otrOtS for-~ mas I:. re5~~~~~YGd$!"Ite 1mi!.'lY.sQ.1docu- erd~ I"!lenfaJl €mpe:1:o' S~El'l1dO ~".fin _ iPi'Opij_adel 'd (}()IU~ menial. cioGumel'fu3.g!ido' CQ'~ rna el GirlS de pwpag~ti'lda b. 79. jdemlnC~s~ eu p'~rti(.J1ic.erit8JJ y 10 e:ll.a~iza(li6F! norm~I'Ii.iok.}.!mernal.

.id€nci~.ag_21tci6n.a ~eli~I1~'Cerl~ En LlI!1R1itiCipio N1cn:ol$ d8.~ IO$.filll~' los f!1Dd:o-. ~ qii"i8-'O'i1!. donde ojie i'. f}J!'ohd:5'. b.s rebJe:n:ten:tenle Jq. II d!9 N:chDIs '1. su b-.5 IT!JmeJO&a&'pri[ica.p.r.:Jan llh POOd' como. Oil. y.n i\\To>seietro.rte~i '!.r. :eLj.e.enes Giel'tQ.s'ch(l Nic:liol$<l lot hora de""tle·sarI'D:II@)I'este.UF. "lei Ji'JJ.~itliJ~~Q irJtei:es9!tS:n1 bi~. Lrn diGGI.\~tctu.Q eli li~IcIJrO{ltcam~d6nPQiIq.G'fl Lith·sexto· ~n !CiS estlJd. hao!'l Stelia Bruzzi cl'e~infl u}'I9l71te motjeLo'de 1\!['Of:Jo..ae I.ds .':i>l)urs0.~. rn al~s 'sabre a1 f-i'e~igl)f)'de d elSQ'rieriitaclorr Pii:I!!'aeLespec\tat:lon:1 LJi9 su pone If:i! uliI1z:aci6r:l.fiIJCGiorJ B~bjf31iiva de tlic:ho'd i. ell .l16:giia! hBr p. om des 1A~c1ialesa LlI1 qtllint.glillJi(>lf.9'u~r...!.ll tie.su prime.!!o$.sc[hO"l.... UI') arto .nfe.cle ?.·todo caso.lira i~ a. a :laJhQi:a dt1i RirOtJibjr dete~11l i" mlQO proQifama.soJt.$.Q"d~K.lfae I pam.decp~!)}~ect~r<JjA.s del documental G@rrlP "flbl.e...digm..n $Iqbrrennai:J(. Ii:l tlp(.o¢ :mQdOiS-9trJ~PireS@lltad6n_ qUE fb1d!c.(J r-azones fDr...que la misrIfIa.E'ln'uh $~r'JfH"!'~o oomli~tnt~&Qd~ 101£. 1::1dO¢\J'rTiljlflt~l_~C!lii1l~m.l\I!idoo.!dol1i<'l~. 'eclk+5n de Paid6s Q8' 1991 die.my GQil5eh$I.~e tradu:~ iGn de. bIBS·P r~ tants conoelda entre nesetres i:l.teUan. que fA p.)<l! cb: SJ£lI'VBdo.1tponl~ en €\I.quiz.-20111 J.are€eCf)n\!elnle.niz:ar Anteen:Je j}N.~pHul'{i .iitJo.e· p1dJjjt.fer pj~ bn(~)'grsflal' $rc.1ib!ro. tlpolQgl[a d~ f'no!.1'1 €r1i ~I . l]r6C-Bde-met'!c<iQn~r la p'~i1ili$nt'e trft'IGa q:ule.!T~~m "inform.ra:.st.99·~.(fRI~.!iftaje:: 1<3.QrmlJiad<..rati'-o.fTfTU ladon del rnog do penc)'r.sobr~ 'el !lobumenta! la1:~n(i:am~fit?nD. los c'{it~rio$ p~riodf:s~i6()st.jmel1it..atUido . IL~:pro pia Btjrtbn.lQ)~ d!t.gs.y etk).. N~{)<ls 1:991. ~a ll®c(Nlidiad . s1gue:toel'Jierjdo iT!~I·~.!.i:en ·el. etc EI di5(::.. [Burton •.¢omGd.' '_' ' '_ fDlI'm8:fm v.f.tMigma'~.l oQHCI'Cijmi€!mD "QJ.J1:l!..!$~ ..J\e$t6T~ il(ada r:atrosm pedi\(@ oobre la eveluoi.: $'On lQS'.primoar vapftulo ~e su ~'bro.h.~OO["lOC~_ al pr'!ll$ ~otaw'$U tip\lIOfjIa . N'!. 'pUJri!ID.:r6b de los.E:s"el esso d~ la bbra de nbc!On dEf tsma ®rr~rCl.c.ltivo" qu~ no ss j!J~gLlet lot credibilldad -ds Ba CeJA1::!JIla-ernJ'\':KiandU$s .ma.'97 5}.· bs.of.:5}. '1<11 .' sii b.~~ d!3.a en: l0Is.de.:ils 1991.tivot~ 'Q ITl'\Joo 'd\'l interpelalGlbn deJdbcunlen:tat.qu).Mf~$ POii' Jti.a. ~I tde>cumlllrltil/l "-til'? Cir'i~i'.o ["ta.texto'5 en re~aci6i':ra oi'enos r<l5~QS G co:nveflciOl'l'e~ r~" e:urre!Jt~6" [Nich..gleMrQs. pevo In~.i'j'hvG'.m..s rr'ieJ'lQio1'l<ldcr::'~t!:1lb~.:f&e.ail en.l f:'laber E!piSlJreci1dQ.amoso de""'The War Game" "'iDays Qf riope" (.ot..se~dU0e.:~obre el miUr'do Mcja~j Ii<:'! pr~maG. p~gi.al" [NtGI101. Urg@ndade 'ple't~" ta. ra'pF$![.. d'el dt)Qumei'it8!l~iPo:~~ndono$ 'ou'ruidQ sea necesarlo como· 9 Llie pi3J. oft" ca.a} de 1:aB' conseciUen:c]a:s de un B)t.:ewl LQac. PQI" rnetlvoa e¥id9iltelnet1t~ PQ·litleos..i·o·ns ulc:esivel8~dEl Nicl.~tr)tad6!1ii ·d~1la realiEi®cf". 90mor.OOaoopt:ar. caliifi9a .mtJiq" $1 QI35<1:1'1'01121 Y'aJ!'1ltp..aitienQe.e .r=-tag. .Sie plLledl¥ fWiCCil"Jtr~r 'El'I'l ta antologta '·P9st\/er.mpl i~..oJl.pa.3-2]..5.g es.:~ry 3'lJgere:ncias" ~c:ibida.de!·dGGumeflt®:1 'aparec..j~1 Mpt..[110008 de EM JJicohcJs 'l'Wm :1l~® ex:t'l'.JmlS GiKS~lS"ceI6blBl> en las 'qUe.e.eli recoltfido . p.respa:nsao'les d!ecslU prop.1 C~PYW..:go en realldad ~~a -~r~n~ aDlfQ<\H~Jl81cl e's:tudio ex:ceiD~!O'Pm 10'q ue selrefier-e.arttiir .drnoo li<·f 01'0 de:NiiGlwH~ tradlUcklQ al. Eti. .~\!rClhD~s·i 981].rn.-. 3.~Sito~ m~xtQ!Si'.9fl] IEsta. ~_ .l~Q .o_.~ til1ll6~isloil s6)brE: el dQ0Lllnel>1ia~ qusda al das· ~i..a.·CMtirill~f f1rg65~. {ip.dEllif'Q. (!rQ n~o!!! de.oq!l..dpou In~tl~]e:s fllasf.{LIl1:B rec~e'8...19·1 ·eiIilero.. !tiin Peter W9!~klns' prapQrlra una -c:ervtlst:adora croill~c:a dQml'met:l'f'aI.. df1!' i..ra fq.Ibr~rto· @:11 111TgJ.J&a1>cM~ioRe(O' oomQI~ OGiIlst. con nn't>es. del an .lfiQ imstitl.Jli~M~ 'ijurt\(l.::r que.fIjpltuJe·fj de NicMl$ .:nJ1e nuestro .ue de5. l1iuofear a: una -c[udad t:mtan~c:. Apropi@ci'Et o !lb. .!!~ d@'Org!!Jl.

~s. :BQutldaFh~!CSi!~ (19 9[4) ql. se.. p~l!clj.<Cg" 'l' ) Olro.nO'5 . E:n fa.oexl~:teFil'~lSII t.nci'on8rrrl.C!rt.o'tmato prlvi'i9Qli~do par la telev~s](m btitilni- r.'enl'nct9ic~6n.erit.en:!:!!' de'l C:irl~.. IO:tt~uJ$!O.:Q" ~s qUia I podeil' sustentarto.otfe:rtJ is.Jrr· ~~nfllefi qOOlrrr~~n~a~e$ va o 1'.:ordhaJn a la -amlJlJlen:ta...o ip'i@ ~r1l ~.J entales de I~ pri n'li9raJ.i~g~~. n IQg~.! (Carles BaJJ~~j}f!:" 2aa~5que en un nmmen ~Q dado op~~ poria! r~est.n.iLa PQt' l~I'T)~16m.:Ja.e am~figuMad'i paJr-a Qorrtradicci. aprQpiacioll' (.S.pfo~Dsj~ ~i"'n~l.an IO..:~.e~ rrsno cmnuh.s1>i. 4(1l...das p1'1!c~ic~ doc'UmentaI'9~·qu~'pr.ista orfcll"0xo! para: ei diC.. CO)'l 1<1V~r'.de.i'eal'ldaid que'~p. di FeG]Q.ngJJE~Ip'sra m dli~ p~ 1"0 t~rnbiGm. peJ50aCo ·ds :.-y rnus'icai~y 'qlle. ui:. EI rnofltaJ.Ji"l fa!sQ ~e des~h<Cillo ..~$.se'c.d eft tel doolJmel'rtai."aU~ 0 tofld.i3.Jei moop:s el. que tin modl(J'..1 tepa riaje .'br:eJa.fa.r.o pan:]...a~adQ I~ fC~1m~n~edel @ seg[ni8ntor'poe~idO d~1modo expn$fti~l3.tir" !'ii.Gtimei1ta:{:ICi.Jlgiaten una ~pi'o~:'p~i6J~ haela h..mfe a.e t'feten16'gla.o'Z tI e D~Qs)r !In t~rmi no Gli.up¢r.pe~t~~Gr.I rnent. dEI' ~orma m~:"t'i'ncornor. ~.C:8r:lt~ mil.FTlu~ho mas j1i:br.e-.Ip 'Ian~..~ 'W~Il~aFLaq ueel documentai h'a. De<$de' IJIl :PUflto de v.I . "leO!.su It¥lrnQI g'enealo:Q i"c:tD" en el ~llIe :s6bre .err r§s m < q II e de~errair a(:~bar:s~ .amerie~n. ~I hi~forhadpr~t!J.l~rO' propio ..ra ! OJ I Su:rgldo .H~ldGi'f GOom pJejo.te 'facH d:e.s...lterrllJi))t.G&6t)~ a. liltj£l t}! ~ piSrgdas.erior $.}.e·.l)f1' r "J . a -~.!&\. s~ dOG·u mental pues IQ sltua €n cQt1ladb dLrecto eLm !~l~mta91 fioci6n Ren:ol1sir.Gu~as s:udal~~del New Eiea. IfL9€laS -tan " de P(. (J:~m.es.(i 194'9~~ J9J cha.cQmq un f. · :_'V.0mlsa I €Is.a per.~er los DOQI.. dffilge d'lrecl~FrH.'Xp08i~ tivo ti~rre.: I..::..l·:'Idar. !'oTh~ .undtado$" so-ore 18.H'::~ut!~iplEld 1~"'i.~~dw.'!~Mlfiica i p U9l:. des~ encar.t~.':y lI~na de.~J. 'per ' supuesto.i©rj~$ .:.n1 de .dGt'I'tfii.' rt~l:.5ita t:11.(v..ud~d.lotIbD ~ lo 'que: esenQ'ialme.'i!1."[i'il thals· 2 00.r.aL y a J.'ee.ida del Sin S~ri ido por.::(':orrUr. d~clr..a.ri'ilnt~ pr.. GQ-e~i{j.fi'rm~ qua comp.EI ptoblema ~L.~S~1 que' a.r18trt.nt5!l. eC!rtraer d'e ta ~ lecllJrr.s~10 1rI~ hecho r !WI! !.1..~n~!.~~Q"" G@{. Ilbro.~J1tt-a.~~s.y d~5cut.Ei' proPLo N rcholc:5 t'Bc© n EI~oeen !'B l. ~'~b€i:$J)rp\F®jq. 'f' FlI.J~1CiollerrfiS~.FL'e t1!~.lrcl~es 0 ~Le .GB ·p~op.~nl!!.:bo.co rno I~L&!l%j.il~ n~ pre1te(fd.i:ncronL~~. 'Ccmo :r9gla~j~811~ral S!.l"ffi)h"lvC€:.!. qlle ~srJs'i'modes 'H. Es UI(jl9.nt~..sclente iendeJ'IIc i81 del cinlE)' de.LlJidad.-de~.je que !n€~Gw aa14ptarl '€:~ que' impGf'i£l""'I.ria~ l~ la I::.. .rt~~ln~~~. ED r~glda8 fj ifs Ant€: una defiH dQ'o!J!:l1 e.J~VQ" I l1l~tro.ac.r.so.l.i!ft6m~loS.1hHl 37 .1 n par~di iii rn~ W6i:'i.s.aflot$ 80 s.1 pag.H3'sT ltaietGq do.:n la 'I~er.1~"Itro\spiSC\el)6.av'Qirece':'yuxt~posrc:ianes. ''''lrn. 1'0 B!J... fOi"fna como eli an~l!Jrn e-nto a aer a€:Jii. pues unos y ptlr:o® Q..~rna!~laQion d~1 h~qhO& r€ales.a~ I~.~ 1.qifj6' kJl:~ntifiCit e ~~i bi~!1 ~$t9 ~6~o 10 h~¥'e' en .del ~uema del "fJIm.pod~cti~Fl .U 'iiPOI\1~ reo N'ic~ho].i iciort"tan I ~(~ dOlOUITl ent:aliets . que ti®ne un ILl.~ ·.. .~.r6r.:!'$.i'9C:9$ 'f. bl~)1' poco -e~paGio f}ilnl I.. ID~!{~aJrm!lrlt~pri m-a..l!CCfi6n.PId ~pfstemtCa: €IS 19 q~~ h. I tOli 'resL~ltatiO$' l~m~nt&ble8 (Jeli.OQlwen ~iQllal de te]~vi5i6r1 h~stm.I"e'ma"y r 1 I mucho rn ertos.'mfNaBt de 13.l.6n. y..pon 'Ufl.EliQ1tt!~o-1.8'sfe mooo hi!m t»L§iI'1' 'Htul as CDm'O ~!Las H. W~l. p(3.fJifJl es el 1. a lnlql..e~ 'que fi!.ici 0 on ~$ i1e~tItdibIErdel reallsJmo aODu fri18ntal). ~i iBjs h~y.a )1f5Z.1.lglifaijtnr~.dQ tambl~n bbras 8t1rte~l~st9..~.ealrdad dOS::\ls:6$.~.. p'air~ ~a.t$!~:I(lq~r!ulclos !!b leri! I.ent:o.[la M.'$ v:arta.G:uFiiJdQ cho b"..JiQ C~8.sp~'~~ IiStOJrQar.a.cltivps.experi m~nt~l •.I'i f(@1~tivameri.'El~emativa est~r $11 ~ . de N~iOho.tJmer1t~1 como en la ..nI!lI'i't. .flral anr.e~urr~cQ. de IGS... GI p-ro~!ema es q.pu\6{ioo.(f tam men una fun eMf.'a!o'108.q.ntra.o~'a a~Glci.$. sirve. .".an DSJ~'a 'la-cEimar~ ~l1ad~l"ldo"'d~ s~miStJllM'" '1~!l UTIai fEloanstmGfM~ll ~e-:su re~!klla'd viltaj.. p~'ft'ir d~ :I'os ..~natema~or EQ'que' ti~ne n de''iI'lJeJtfL'a Urf mLi~ meFlto.d~t~s. Gine die ~~ G PO de John -G~'i.ano1!5lc r.ijfcabai~ Ibanna:ntl'o (o}.JcJ. t:li'l~er'O'r a1 p~~m'€~.~rdh8:.C'~U'a. flO $e hi3J de<S~rf:"ioil5Jd\Q .e ia e_f'I'tr~c(~ ~n ~~' c._aln.ue 'il 1 'I at moce e:x~o$.61~ICl$.191'"'pni"111 itivu fanto· .ar'!~es d.J lJUirno..urrea.er~ CGf. dertroo. me-do.eet~d8i 'e.t8. la a~gbJn(f~n~tlrva (p.ad~. !tJraii~~ct d~ l.o~ .C!i0~a.-' npcidQ P'EH"h~s ~fJ. ba evoJu·cron ado &e ~~ rr ~nE!'Iln ~a: da .nd~ bent~ 00. que el doournentel I qr.s alt1aele un rncdo n r.~ JIo CltI~ a. _ .une ma..1J e~le@.1 ~€d modo q us tehene en gr~t1m.:I]i~li!d.. ~'VY .kd~d-y 'eJ mod 0 poeti 00. If.Ig Itfduir pasafes ntrnil.Jctr~PIa. Gste tipo-dl9 d()C1Ume~tal "$~.i'lmdter.t 1J~ 01t1. rna:VJlue e~pi9Jc1o-J~rrrpor.de 2nO'1.spu~ de.~\.:ba~a ~ri la id~r. en"r. EI mQd'r) ~xposltiva es e:l t:$raict$rt~tico's:Je ls etapa flJQdac-iotfal :d~1docum'EH'It~l: la ob ra ~de.(t psro es' lamb !~t.va.rn '~I .t. .una eslra:tsgia: d$ dr.f.rotod. ( ~2T dB: Gec:wq~~ Fraa~L!'so:bre un mat~de~Q~@HQulti]ts p que estalbl€Qlerr o[)n. tantg'"e-n su v::i.s u..aJojarrcio estt38 trt.n.e8. p~obJew a OQIli este· ~'~r'bo g en:eal6.s oop-(.'liarse cl:e que Nihtitcl~ In c~u:ya.Ef GLJ~ndos~4lJa ~I IliOdel~ ~~p0~t~VQ car. I.hernl~Ho V'. i.~!!ife.s~Jtioes La.... " 02] y .F4te ee 1. p~m.nizoTf ~~@ q~~NieJl0Is.r s _:.iO~Uetonando 'a mejor) "I P€I§ tanto 'canQ~J~l1dQ)o d~ [jJ!tJ.·11 iei:'iTO passe por e:·1doc -ul.Jm~!'lt!I1 q'J~ narra ht>dhos p::tsadQs la ~nlc.. ri~. idBO/tJgtCf11 de 10$.!@' las fl1lagenea Bbr\f!5)t1 :pa'r'~i los~r...a§Lp~reo~ d Sn:lDstrartQ un l"1Ju~Q .Vlijh~rabl~8 ~ala$~tru 'del' dlodjjm~n" l:a!.rl0. e1 OOCLJrirama .fIj&G~ e..L~ el modo ef~pOS[rl'IO es pmpio <dtk du'CtJmenta} '~primrtlv.crDiTlo. . I'~~ entr'l$j.bJ. bruT. q10le I2mpon~ N ieb bls ell U~ pl"in. .'~n~vocers elm :el n'iaterl!]l y q UI8 dS"'li~oh Q ~'e ha..g..gi{.!~~ La pr. ~lJedgn haGsria tamb~enell elliltefli~r d6"4n~'mEi:!r:fIa.d~'1 '~~8 rio:!'~i m und'o F~pr'Ei!se--r:ita.o' d:.[jl~.ithu..[a po·etic.:) d@ ':un~ 'l"Illsmc. HilJston G Qap.j mas ElF!>l:Ql!D.8jtle un '~.~.fj.erSDrl:I~s pe . . uJtima f'Qrml~laGicirr ~que fla pl:J... '8.r~.. 8e obl:ga . tlobl:8d [) 'dl~. ree~t:¢n in~ac!on rei iiterprMa€i6~_ tCf~ds los tsrmlfl 0:$ ~U$ em piezCfh per eJ p:re~IJo il re~'1$011 . Je"sml~i.l.tQ DOGurnsnta rii~ parecs ~ja.e ()LEl'Trlpl.e' 'f.~ang _dtH~Y(i~t.h~~ 's.l~e . \:~ti$hrce 'r!i u.asiv'a q U<l3> ~~rrri"'&Ii .. rm~g~n! Be r)at~~te~lz~ pOl' t::mp1eHr lIna °reto ri o.m'O~Q.i-co '..tu:tzi p. laJtortfa<de Im8.aI·o(:ofi .f"[ ~onsid6ra..b1ic~o d~ S.

y en"general la ob~a de Errol Morris as una brUlante sxcep",jon a Ja niglla; f;tery.ha.bitiJaJlmel,te la "reoonsiruceion de' los hec.hos" $e con.$I'EleJii!un l'ElCurs'llrn~ .ql.lie'$-OO:p~hoso. otm.oosa esi '81 plfa.oer qUt;:l d9'Jiva'el fake· de hacer pasar por documental uln mste:riarl p.rimOH~)SamE'nte,falsJficadq;
Blue UIlIl'I"{19S8}

los riesgos del directo
EI modo'obser,,'adc;mal ha,c@ su il:rOpci6n enlos a1io:tl 60 "l encuentra
S,U

,ex-

p r~siQn mas ,PIJrH" en 'el dfrkt cJn~mOi !1orte~mel'jMn.o. (PI'ObJ~lt Dre\'.'; D.. A. Pennebaker, Riohard t~~¢Ock,. Frroeick. WJsemaln;. r~ hermanes David y

pero con.ello no haceslno a u:d!r ala Gondiic1bn esenoial,mente ficiida
twcilJce' en 8j 9stml.lto·del ck'i{;!Jmen~lla. noci6."1 de l"ecoI1l5iitrlJcciol'l,

qua in-

AI bert Mafolesj. .. EI ty1ovlmiento pusde verse nofno .~~frilw .q e un El.·1 n;ri"oyacrOl1 t0C11bI6g,IOO: laexis:tetlchll, d:~ equ.ip6~ mas'l'Igems d€<: ef!'T1 rn, Q.LlI9' permiten sa1
f.a.oilidad~! de pellcula

la estra:l\~g:ia 'm~xta'! de, elementa,s de la realiclad y de pusstaen ,$sc!9'r:'!a. da·1dccudrarne $urgi,Q de la rU:lcesldad de reourrir 9l una f9ElSCenificac:iQr'i, a vecas GO!" actores profesic:na!es, ante la difiioultad de "ti0LlStSguir metroie..

C<ilr ~ii[ G8!marS'EI I'a caHe 1;9!'l mayor

de mas velodd.ad

.a1J,,~enllc;;o"§lt] ~!e:Jj9$!:J$c,el1arip;; reale~, (jada la

G-a:r~ncia ge m~tejjalligl1lro

y aLQon~i;~.J.~!:i!1lo1e ~Qira,..dCl .oJS.rI.,1pcuOrf de la::\ .,~ct.iyjd act~s .pro"ffj rrucas qlJ~ d'~ pnclfac'aw:Si3:r~ell'oda,ie" rCom~r, pl8g, 31). La dr:<lmaii:z.aei01.l deh,~chos reates, y la conversion de ,s,1lI5 PrQt~9(:rni~t:,;.s.en' personajes,j, tlene-Iuno·de sus

pO$ibimrnad tl:e PQder·grn~ bar sQnidd tEl jm~€:n sinqronizal1amente. p~'J'o es-tei rli.l.'$IV~oC.9ipac/dacfteen!®a · SEt traduce ert una:' pO$tur~Cidi.'lot69'io~_ref,leJMa en la d@c.idida~voQllJhtaddel decumsntallsta die IiIO intfitYl8f1l;r en los. eventos que 'regis.tm {}! de haeer una exhib[:o,on textu~1

que perl1'1ite moor coo rnenos ~uz 'I, cesde [uego"

t.a

de esa rID mfer\i'€m o~&n}. EI c!rre ellrecto naoe

t8iIj ..... ,f~

ro~

9~

de Ie te~E!Visi6n 'p8tn'ta~b~n

e)'.:,trem9S ma~l'.de;gagradaftjl:e$ eIl1o;,;:re~,rirfy.$ho,w'S '!I otrca ]ldsQo's<tnQnbOs05 'iloadad.o 1~9ar !9! lftulos,'qu:§ rt'I~z.cl8!tl8abia~ mente los dis.t.intos modes narratives ccrnc i'De elerta. mal'lera_" (Sara Gomez, 107"4),81"! donde la pareja prot<1lgon!$1t@ apareoen oornosl
mtsrnoe

muchas nonve(JciOe.5 qll;:fi el GOO!Jm.enttal ha u:t~lizaq6 haste s:ntanCEl$. B,"! p escihide de. la !'!lui-rca, de 'h~9 ·Efn1revlstas. ~e 1?If reoonstr~crJ)lai"i:Y, por suplJE:f:stc,d el tQrn~ntarjo: de la 't;'m ,de Dlt:):!!i e<pasa H una .aciitud d~ ~y th<t ~ {.Ill w.aI1, mosca ~Il, I.rpared, lennlno qLle alUde ~ ~~e 9 Cli.(doero de fliter'Ve-ndori n 11IJe II;,9v13,OQ su ~xtrema padtia. evocar-ia praclica d~ la cam~owlta, a

y qom:o perscrna.r,e~dentr9·tle una fiod6rl d6j::.oment?ol; 0' come "Iohi bin elfie' meig'6.ne frau" ("'Verner Schroeter, 1992), que.gr~nlati.t~ la.hist.oria de ~n

n c1QCLlll1enmrl~M. oiliil

dl~ directo no qLller:e ';;dissn;ilif patll'O'Hes forma!~
como caracteri~

ni

{;onstmir ~r9L1r1ier"ltospersuaswos",

NichQls aJ modo

j3!1it!~~

to'n ocidc

t4ram,sexual de Ber]rfl

• lor, .aim f~lmar Is.f€!a,lidad sin tmtat de contyol@rl"!;

Ina a Jos e~;entM oi dirfQir

at

Ili exp~i.carnosI1:'l,:l1i da~forlos SLij~toS,:'sncarna ,~elmlto,de} Is. pvra ooeer-

vClaj;j',l, EI s61i~do,·dirnctQ ~. e:1nlOl1taje' ~Ii tomas lar,gas favorecen una irnpre-~tOFI die continuidlad espaeio-ternporal. S!3 f1!rna·al sU.ieto con resp¢to, I:im!Uil1El identioad,

~ It'Jdooe- se·Quitle af! vi:l~ (M' i mponen (\It una! a;;;;tividatl a. tratar de, Cq:ns.tTll.llrte a :i1i\l reg lstra .3U reallQ'.a,d C01id i~n<lrY conorete; se l€larr.anca de
:$~r cQndlciof'l d€t silgno [I p~radt(;lm$ de una situ9!c,iCrrt genen1l.1 tN<lInook oel Iloml;i,r$ de AJiir.J como. em bl,ernas de s'Ypet'flvenela h'uma.ns; en I~ .adV'erni~

tl"'dI). 'de rnera ik.!strCl!();iofl de uln di~!.jrso, y ni siQu.iera·se 'pre~el1de -esiable,.. cer un "contexte" paq,:3itu,~rje .. A::fi se 1000rEl. una illl1p~~i¢!1 de tisrnpo raal o 'Uerripo vividlo qUe log:r,a.',el iPareid6jito,~fe.cto de'a,oerna!' el cine dfred.o 011 que iI.l~~ceria SOU ,extrema opuestc, el cine de ~icCiofl estes sl,.lj.eto~ observaoos
con ',,Inil! QTcan mimH][os1r:Je;den IlImlla.ctividad! no dr.aina.t1za.da;~CflJDan
:)1::

vientlo-

pr.oyistos. de' una riiqu~ d~ car:aDter.liUld em qql'r'lp.a(.~ble a Ia cia esos pf'tr~ < ana/as redo.'1r:Jr;s QUo;: t'Ci[1110 .8.pr~ci.aba E, [vI. FO:l'$,ter'{en su ~Asp'9Gi!s of the-N(lv~I~'fen lasrnejores.obras de 1ioclon,

f'C5r~UPlJe~to ef prograJmt'J de m'~xim65 de! d'ifSCt cJ'rli=ma ,-~s: oqle pretension d tie no ioT'l't~I'i~~ciI6n la h,ora. del fO(ja]l':IcY de no {re)MI:mctUraciQR a ~ahora del a 38

39

-S

iii

=

S ... "1

J:

S

CL ~ _

.... '

I-

= :...,....::

montaj!:l p~etlca;

{11li1 materf,a'l pam
,

~tfl:a!lilpjr~o
, ,<....

en r,elalG!""',.arS! Wl2/@ (l!umplf6 en l:a la pe:U'QUla dee los'Fierrn~I1Q5'
".,

A$f .. pe:tr retniti.t'$ra. IJI1("eJ~mp!9f~mjso.

AI be-rt '7 Dayjd! Mayslfif$ "Sa)~m ~n'" (19ij91}". que, relata ~E1 ,eXiLstsl1'!31a itl.ner<l;nte de un \;IEln:dedor de bibl ia~, f,!1c.luye escenas q~e dr'Brnati'z!3!n \nsual ment~, fa 'idea de no rl'lt~n,.~ncI6p! ~~I Ciil!~ d Il'eMO (tm plano rdda~:foe n el estrechS ZEl.glcfan; ~fil 61 q u~ un cUent~ Gecibe ~~V€i~dea\:lr no::'m!Ue::ifra ~61{) lae'8pakJa' ds este, qU9<a su ~fez tapa e'l c:uerpt;r cle1 Rl'imero:, ;tJpSt dr:<lrf1:l),trC<l exh~b~~kin"cle; gl!9..estamos'al'lte tina im~gen I'lGC'.ompuestatS~<Ja!ala de 101 pura '''realiQlijei'), Perci s_e tlao.lifiie.rva\'Jo let; 'l3,rUltii, p$g, 71.1 q us 1<;1 SMna.Fit')JsJ, qU6 muestra e al inMizvtlndec!or m~r<}ndotl'is:!:err'hJ'r)te per 1;'3; 1~'I:'IlIiJMde\ ;;lLl,Bl.lalio de, ho~e I, ~ 1P't'lJcede 'de un montaj., ue pJ.UlIOS ~:()dadJo~ utro<s ~~Gen1MIQ,e y otros meen mentes dis;Hmo8 oCIel que ,fx,etende '~p~s~ntar'dh:;;ha eseena, rom;pienlZlo la proesunclt6n de !Jiegtjim4tlnto cre:FlOlogje0 con ql,l ~(;:~, presenilta la p"e!fO'Uia, asf corn o Is 1;ambi,e" pr.esuntq_ :e-1imin<JiGi6n de tddb ti:p-o de. ~c.ut$OO, Ijt¥ilm$Ij!cQ<$; a que aspl,rocel dn.edirec~o; aka' posa, :por'siU!pue;oto,~S que dioh~ ~!i'l$lger)J de soledad pro~omion!9 UA f·irJa~ ennoti:v.o y t!lna. dausu:r'a <11~ ~e~a,tQ 'fa,ltar a <$i;F1 la w;1U:'!Jadt emoc:ld~al del mismo. Detorrna
mas g'~mer,al. 1 proplO IFred. Wi$€tnan, ~'fi9'd~ !os),Wlmos 9

PUfista,,5

del che djt'6,oto" E$' ai, prsnero en

di;Hla.r de la~",~pefl~rr,dad "mom~" die:1 mo-

eemo un €:ql,ljval~ntlllr al similar prooesQ de vadsoo qrue Ilevo a cabo '!:esp,eo" to a I~ fi.c~i,Qn d~;sfea 1'J I cine de la mcdemidad (nd par ,oosualjdM n.ae;k:l!Q a ta Vie.: ,que,~Fd1)e' dir~t::.!0}" P~roilJ.o:ttf!,81 re~~1p;Zb r~~ r;:!!i' r:eOUf'3'6:$ ,emp,ati~QS d~1doc:u.men,mlcl~s&co (~II oot:'I1ema:riO't la J'n\lr:>iG€I) elc;!ne,dl:t1eoto q:uisQ eva, Gu[~rta..rr1b:ientoda traza ..oI81~'!n evit:abke ImeU"Jencr6n del eqJ<!i de, mdaJ eo'if" po del c<:linicf~ f(.;o:nstllJlldo {I1~1 telatCi fi:n:$!1. q)rn"IIO~M C una nUlW~ vi,Jefta 0'1;: tUI$Fca d a ese .ejfflrcicIO' de aJut'Oor,itlc@."~ehj?,()<,~:!!5r~edor 1<)$"l'rH,i6~~~~Glltic~~ ~ 'q!J~ I ra yen ido r€iGibien:dode~ge ',ent~mf;l'$ PQrf,a\lO(eC$!t' !ill i IU$ionlsrl1a 'd@ conIlJrdr ,~'il <esWode ta "PtirW~ob:;;el"!l~citJ1' con la ~oi\i~J:li;tobi~'l:i)Jk,l.ad'
Es IrWit1lg$!b!e q!J,e

dela I'd!h'epofi©e~r, que todQ Q;Qcum~llt;l\l1 ~Ie$ ,,\,!Irbit~riQ,' $$Sgadio( tlene prelLiiioio$, e@ta oomp'rimid0 y e.G' stJbJe~f\'o~ y <;11lilTI\_ar ta irnp;?rr~nda, ~ue tfen~ ,eJ ~ monta.le cpmp' a~'iSts retmBl~N¥Q. .,Q e eSEje l~m~nto 'icieS;jU~adoPOi:'la id !:lQIO~ glf.g del. ciFle climate e~11l8![,erial en bruto:
I

e1s::rM

di~clQjjj

6 un

rneoelo.

de ~pr;?$~tar

rir.ejar

['0

!!e0i1

qLl.Efa(m hqy ~n (:j{a $~QlUiedonl19tatJdob fOl1ria de n,aclor'! deeu [ine-ntOlJI I a t~xtum OJ,).r"I granqt el

auttc:ma:tl\i.a

,un~ ,v?~o'~'fjl8[n 'tripod$

u~o de

1J11<'lG~m:lra:

Diu rante

e! ~Qda:je flQ' 'haiYbi~mpo

!"lOlirah~r.:;e.~UFli ~i'1;tt!l:silsd 0 los. dlv~rsos' drrlgir'tu., rlClde~ !h;a0€l' d'e:~S~lH~'~' anaUin~

,e~ern;ent;c5qf •.ehS:J::;;a,n qi,lfl i:,J11;;l, J $@J::'~I~ncla sea "bwe.lla;'; d~be's aj~rjc;ion s,. ''':Q91'1$e~fLIU~''la ~i='clJ9'f.1ola para

'li1!i:li d~a<il,*d~"d~;hla mlsma. urn aspeoto del m-DI')t~e,,~or tilnto. e~ t:'cn'flnnarr 0, doi!;ie.lt:!h'ar t("i ln1tu!olon drigi"'ilJi.;l1 mQnit~r, Y pOT t$;n!;o $FiIa.ltzEI,r, Ie. s1ilc~j€:nGla d€:\'l1n',modo no @·S1iai);;[ re8e'rfte p sernarle CCirmJiren el eve'ntlJ que ~elli£l1l"alg.Q''1 5~tIt;ido p~r~ el ~@pecta.d~r Cltil9 'en' el rnOFl'1'I,I.nttJ, Ql'igin<lll, pem

al qUOl t;lay ~ue pm-

't

$U: in.tEi,r.~tatacI6t1 de una

:mat'll€ra que' le restJll:e

~ibie"
!v~Odon~d

que ihCtJro'e bruscos reenGU':!ld~s y ~;tI1rQ-nes" 'if en ~lgJjI) des.enfCiq~$'rrmen ! nentanee J~i;I J1!1o~utmie['lit'b o de:$"1!,l Qbj1Et.p,sa;n mal'(:a~ ,d~ $rJtemtQfd:qd u~ii~it"'" ~Ir;s d~' forma ruti n<'ltla. por p~rftUII&$ ;d~ficc.16n qU>\\I, qJ.!.ierehFey,*,tl@'e. de i.J r1 pltls de watis rna documental t:$ta-~ m;an~ail; c$:q,nt;$:rf!bi~n rutii1ariar.nen~ rml< r;~das' los anunGios (pie deter:g:entei:po!' ~empl&, GI'esos etres qu~M:$Ger:ij,por tl can una. a:ncu:esta "esp'Qr'ltan~a" ~I'l I~ c~ltt) qu~:bus:can uil roe.k ~Ii;!!,t~ en r.)poc~ioi6'1l al riaJbftu£il1 El.Gal~Hd~1 RlUfi.;:J:o.d!J iapubliyid.ad, ~, PQr ~U;;l1j~~to eses tl<l tElmbh~nei formate que ~ita 0' fal\l>!fia;l!i con preiersnci<'ll el ~f..;jfhm decumsrrtal.
En: c(Janto'<1if documental verdadero,!
~Kl. '£e'9uldd !JlIli4@lldo.'en su. ev,ol~lcjgi1

L~itsdoEm

If

CausJns, ptig: 2801

EI,QjnJe':ditiE;etb pu ecle.' v:ers(e .OOn1q un m'O·rn~ntq tqcrr(ticB, apmpada 'del docu!metlitacl, tet'J;driia de sf .t1nismo pmpio el g~tiero.

dent[o· de' e~a ¢onc~~cj6il'!

de I~l1oml\'.l'iIaiJ ,ei'¥rtlQlJo

d e al..l~

d'11li'lcj:ltO~, qw:r \;I!$r~e

Y ~n daTto 1[T1QCh~,~~u~s~ion$lmr~rtrto, c

y posterio,r

rr.mllBZo,di9

!8!S ,estr.a:tsg[cGlSd~1 dOCfUm~nta~ e:h~$ico puooe

pO$~enQr no poca,s -Gt! 1<'1$'~$tra~gl~ Qel ~ Ine obseJ"V<'1cJ(l\ML ,AI 1in ~ra,l :$1Xt C de un mod~lomuy p'd!~nt~ co'M;1:o ~t~sti QiJ;Ni!(i per ~jem~~~ '~e%~e" n~~ df:) entffl\.J'i~t1.s PTO.f~l$or~~I~;lIrr'r'!Ior:h~' "High $chool" ~~ 91$'e,, d~~:;;-€:m:;J!'I' 11Q ,ctlibe corl/oeuir una- plan:ifi.ta;c16n mf;!jor> pa:r;;l$(Jgerir Iia klea dl~ una QOIli" \'~rsacn:'n ~ro.l:iilda" SeijlJil '£;e e-sta pro.dlJclendQ, EI (;il1e, PQsterior de fi (Joion
~1~ trata

40

41

r'1IO hac side inmune

a esta potenola GOI"ll~t:',i·cat[v<:.l,del Johll defestilo

Oassavetes de
1

conflanza len los testlqos
Ef modo inter,activo, qUB' Nioholls'pasaa Ilar¥ltir pil1rticipativ{.l una:iJecada despuss (N ichols- 2001J qu~.z,apara ~v:i1lar,!e contusion que acarre.ar[a I'll pri mer t~rmln6-'en esta era. de Internet. nacs a! mismp tiempo que e1 modo observalc.lonal. Perc en vez deestar leientjflcado como ~~tl'J' con la escueta estadcunldense delLoine dl recto es d$ [@:i~af1'ibre frnncQ.fona e iinierr1adkl,na': Jlean Rc ueh y EdgFir MD~in y su I,nfluyente -c ron lea (:Ie l1:rl ver,aM t;C:hrO'A~qllJ~ d'un .ete",1960), que lanza el teJmin~ de Qin~n:ra ve,rfte, el eMs Ma)rker dlit ;'le jali rnai'" (1962), 1<1es.cuel", d{:K:l.JrIlantalista oanadiense (GIII~ Grol,ll>:.. M io!1el Bratllt} y cineasta::; cuoanes como Ootavio CortMal' son $lIgon 00 de SlJ.S Jlrim eros ~·ractlca/l1te$;·Y IZl linea, p~Qsi Q1ue 11I8'go colt 'GiMt3st~s como los no.li.eamericanos R~.$~ M c Erw~e, Lourdes Pc rtillo 0 ,Michael M,oofe.
m

"Faces" -.r.odada erf1 968, basta GOf~;1pararla. can '~Sht'ido';!",s" (1 960), psravsr
[0 que hi;! <lvanz:ad'o el modele

paradlgllilsdel uoa. vyelta atras:

de~ d'r,ec~o--al cine del Dogma 9,5. En ests sentido no ha habido
realists en esos aiFio,s de vigencAa no Jpo,dia. haberla plJ.e'S el oi e dlrect:o ha '.echo nue todo 10

anieri or a ,ell pa,rezca pmtcH::loCl:Im;enlal Lb que' ocu rrees que d espuss los docurnenta!istas han i~;jo r€'1c:upet:ah'ldo O. arl"iMllendo nueVM reeu rSO$ expre$~VO$; dir~matico$ y !l~l'rath/Mall voluntarlemerrte limn$dcJ" srsenal de recurSO$

del cine

0

bse rvacionaJ

con ,ellmodo arne 'or es que proporclona ena hmoria IJ "FtO 5610 entre sf, y 181 I€gitimacion del Ptoyec:!~' de la p~liJ;uja pW\lje ns en no poca meelda del testimonio de os entreviS'taaOEl'. UM. $~gl!nd,:a.dif~et1Gja·'eB·qUlEl irioorppp:i Sil doc;U;lmoerrtali:stla. ssa
oral: los person;l'lJes-·habfan a camera,

La prirmJpal.,dffenencia

ausencia ~n 61 c;ine drecto: 61,1 prfnciplo de '!GrOn'ca de UI1 vsranc'' y Mo in s&)en-discutJiendo el p:royec;to '1lu~go ~pa:F$C'eil1jllntq a los entrevl~tad()S. Asf,.el white sa caraoterii6 por IhClulr en el texto ,=,1roceso de 1'0p
OOi1a'pic!Ja Rauch

daje d~de un prinoip[o. sjP'IIque :e~. pareelera .afec:Mlr~$U e'lllid~nQiaJidao[~; SIU a , " rei aelen de verdad eon o@1 ref:erellte; Hoy.eft dla se :tierJd~n a utiUzorHoSi term 1nos doeoi 'e dirnotd' 0 verite in tllstlntame.nte (y ge heche FliO POCO!N:lOQUmel1ltallistas q ulsjernn amerlcanos aclual'es dioen.que el cl
€I

qOi!fhaoell es

vente,

como sl

reJe'{Jar er concepte du(CJ de clne' dfl'ectQ' a la prncti.oa

-y ~b$ excesos

tecrleos- de los 8!FlOO 60). Perl) Erik H-arno1.lw
~I d'Ocumente,lls'i:a d€i I o.ln 9! d Ire etc tlavab<l' a
qUI!! S0'

ha ,flstat)leGidO de foriTI~ e!o·
c<ilmara ante uf!a ,sJtuaci 6 n v€trit,13 del cln€! .dlraoRouch· era.a

welilt€ las diferencias,quEl separeren inioialmente a estas oos.eor e(rte-s;
81,J

de-te'l1!;;iotn y a9~lardaba d~ .,J.eOlJi RQt;.I;(~"trateba ffi€lllLkl'o uri p~t:l~pa.nt,e

pro:1u:er<:! I.1nEtcf'isiis; eelcinema df!tl ~I:n~ma en.ta

de pr,e_clpltar una Olria~i;i_ ariista ~'I

ro· aspl,taoa EI. i;I.er in sibJe; to el'a un crrcU.l'l~tai1te que eF1l(::otraba n

el artlste

",e.ri~ede

d eclata.do

de 1'~nie?lo:n. B. art1ste._O'li!1oine 4ireo~ acelen, 901 ·a.rtiSlta,' de!' 0ine~ ara. 1St h~Eima v60c :artkl'i~ d'ii! la acelon. .lEI cll~e.. ire:c c d 0101 que clrounstanclas

1'10 i'nwNenia

rna vel'i,te ilacfa. la parte de birr pto'.'oCj;ldor

me.

eu V:"H'da!d en suoasos a una paradoJa:la

ac OeaEble;s. a Ia c~ pa.radQja

raePQndr",
1993,

cJa.lea ~1,Jedef1 hacer salir'a
(Banl0l.1W

Iasup~;n"lcie

'i!'el'dadril~.'Qr;;ultas

page

223)

historiC(!

'En fij modo interaotivo ,0 pa tf<: pativO el espectador es ,·testigo de'lin mundo represtmtad~ pot Uti autentico actor soclar, unOOstlgo. pr,ivilillgiado

m9do"p~rt1gJR.d~dedar@ici>on ss~ pontenea.yi'6tiQ.rneg.!" c~erite~ de .qj6n di~ ~~crta~de.der siV<! "enes~elit)o de testlniOrliol.JpU~i~r-l'iYi1! ~manipblla.a· cion entre>docu:rnenvf1lista y sujeto ASf ss ponsn enprimsl' t4rmino de .Su .IhQ$dQc\.~oriOOiijI3l0 como se G"Cingtrb!:r:a.enC'lal<l nOciO]1 de vlBrog.esroo ~stf'fi~eg(ai~ ij~fi nen la .t$118b..entativo 'que' s~ el aetc r sodal elegiido' el aj d~1 g~riem.~o .r '/ "wlbnlal"'del "m:rna" )'.[~:t' Qe ~e{. eS<$ :9. la <el.otac~9.ol qU® CU~l'!t~ S!.Jrrhl.Ioca.te i1l"'O'QC Nicho IIll rnatlza un .9i:.:.:s.'tlen1~ lugar ClriOOS- de com6'l1za:r' llIunGtl.S! 'f'rg.n.de r.slado·~_b:stracto pf. n 'r'elta.eliQ<id~g'C'I.C::€:SOiSerl~fe dnr\'lo1llsta.l:litMca'. :.3>~ue tomiilramos .mas ~ pblltic~j' ~VOI.d&.'rlegi$trar y mollitt. h?!bua Bo!ida abotd8!r direNril~~ oorty::t prop'{fnfa el l .es~nta'.t~f!'i~Ul>1trfls ()otfio "Elllornpre ail: lia oi:m~w.ntr'~riOl en 10$ .JilP· produc. Nich>o!~ ide~~if{c:a. y.ols ~<LI1]~n.ones per ll1<edio'de un proeeao de>e::o.e 8.to al.tal :ehlil1iffi'!ilstador 1J11B! actitud h elJ~ra.qu~ se. abia's no {jQhtri.roo'mfield .$1.qivor" dado. El1"P@r tantO 'Ur'! mo. su m~sm(a .O L en trabajo.1bra ensa.'l.:9W:S .5~vi~tI.fmaria'd~1 mQd:eto .s cortt~rl"lpOKa!'l~(l$ (OrflO.m~f$mo' dEft cltlbul11@ntall t\BiQle~c:ho.forma ~' p~('ilrflo.II. eramalizan y metaf.' 'fa no Ilap.de dO[)l.l~.en ISU 'expIDraci.tud/39' I~ ~ a l:a d~r p'roc~S9 nora d~ rnatlvar 0 d{ri gir I'GS SlGoh.lr.tablec¢l de.r.xivO '5~.vlli$I1!?N~~hols ill: en tJet'1!Q1e $i!llf goem~. .el b:rit!'i:n'ir.OW.cJci'!I.del ai~ec"(lli~tQl.ar..ocok:l$ de n~gQciaci6r:J ql.. Q8W9.131 texto fhai. d'Er·~~:preaefltar!Q.es:to qUfEfre denir Nf. clefeoto qu.dIO en ..Jnl:l! :$(.~na repr.i:f:O qP.cQrl1/enoi.p(Ot. .o de una feoexcerill ~hle$tli( en 00 npe.r prJtbl.O $e pi antea. alte.ad~ 'etc.atallzadtr 0.dot"!)meftk'llis!a {blanco" var. Y '. Si ~ i.. ylneastas como Godliilr'd o o RaQuI BUIZ.dQG um9f'1ta:1 olasiiGo bi!ern osadlQ p~a!Rtear{S~}F~O.Ghtl4$ 2001 Ocm .c'O.!. tt:l \.! n'lel1:~1 I\6llexiv.l.1 disHnQrU'ir na.\ndk:lon.a..e~~J ~I~g'qla !@ hora.sm. UI:'ia wrsi.-marteoor 'h.derefl>ex:Md~dr~rm~1 de Qh?ll .jiim. m iliit.poco SLI .CJ). Desde ellQ 'Oonl~tilva.tecimiMtoo que registra la 44 45 .tr).el.. puede . en 10.n"Gq~id~rabl~y~:e una pr&~e!'l:diel'.a.a 'bi'et':!'es clerte ql[.:@Jr1:otJ asHatlque 110 I~'mencroJi.lfa. '.Pf¢.I:lV~a~iO:adh.e~~o nO$!.5.Jtel'l~ioo y repre::.sia:o.rMda asJ hl eC'U<1Id on essn- el documental ~r me nte.'1'BspBc:tadJ)r. fJJ~mos el'lj ta rel~~~t')n Q~I Ql<lclimemalista COil !losotroEl (e.d¢1 t~n letO~ 901110 el ~J.')l'fX:lti!' fie.s..:i!r""".e} !a ~tt.a.1t url<'l.l~ tiencLreadefamiilia.01 no es e~mU![1dobis.Q..Q6 ihal'6p'ml¥ un at. En ''TM Good Womafr of BangkQ~" (199.allol'3.ace depen. se M.icto se frrcluye 'en . ~I f<l:rm~.s.cjO ~I la pBIQcu~a que. hiiilb lsr ~ero qu:i'Za ni:riglil:iiQ ha l'I~.oLew'.r 81/corc~z6fl ro~q leJ P~J~i$Q:deLtLlri\Sfh'bs~LII~!.eC'l..rs9.~11~xf\lo..!j~1D.1Qe~t 'all.pr.fe ~er <lIIQ9" o~~trLli~o ~ y no una €).eom9lfn ~$te$~$go ilu$. Gin \I~Z dG SflQU! r' <lil do ~-U " qiales'._ .aton(. dan d~~d1YhQmModo~ Da ~h:f le VJ~ne el. Il'Ll~ ~'vld.~ql- [N. !1luJ" prod um!'¥".[I de.n pn"ce.el:!~Jooxto de' ~a'mira.nj$ Q' ROJ:Jr~e.ac11~ud.qU$' nabla'\) rmi.. p(l:ni~n.lta de ~cV tltud . d.Urrl8 IP~$enda te""tu8)1 m~ e aetiva d'e~ miSliiQ..cwi:zal1 la ~:iitl<J. prec'esp Iqlie.ei plJn'to. pOfrflUY aJ.g.manth3f'1@n con SLB~ s~~etos .leJGi "atJtmiciatl 'textusJ" de la ptllioula sa l1..el Cl]. del daeum)eli~Jista.a par~ir d(l' IDs 13:~J6t?.oe.Giiffia~a~ l. l(ijclu~o PJ'O'o.~~lidM" ~neKiV:a!".@al"niinimi:. fmma .cH)h ilTuplJc:ilta 0 explkl~a- se mira al espe]o Si b!e'li1 . el t.ea:'ismo.o 6in 0 tanitIlle.fffid.atiltes.ci6ri el1ilfe 9i~ Ii~as~a~ Y.el '~ ~mf..!~lj0:H!p$de I~ repr:~@.!l\adp r~f!?r WOllen-en tenta 1975.:Conver~a~ cf6nt cc. F'evie.!j)i!ttpv.l\i'~d<!d. que el d:oQumentalli1o j merl~e:.pa· { '¥ [a i nsoiip(l ion . In modo r.o:dQ_Il9Ii1e.que ha estado a~'f(lo que sustltuyoe al 'estaraIJf.is Marker de ~'Sii!ns s.n.fi2:ar.i::lo d~1 mU!n do h.1a. qilAElvlslta ~ . .re!<ll I!<t id..'cikl1n(C1..I'S· de! doaUnlenfal par''rn1edl(J :d!e '~t.la.:.n de loa09 pJ. 01.ili. p~'a!S' 'Y V9Ges.~I ~~U It<. mas alia de"1 hscho de ir<'9U ci r.' varrguarc. 9<ig.:lt'i:ta. A veoes se €c:ha.120] que ~~ QP~I.'. ca:rnpo.i5tralia.ejert~j!' die c.n(J D~il.io:nista..n!O$"'C01ii'..c t:O:i'GS SO" y IEl.ceJ.>emmad6i1 . C011 los a. \. rO/lnal.].tte. i'.o NjckB.rM ~rddg wooesM d%' rl~fLf.siiamio$nte.!l(. el ries@o de'eaer ~mlo queNioh'Ol$ Uarna "t)'a~vet)istory"..jef esornsrse asu .de Dzl~~..11ivtl" eJ m.a l oblel.s cuei~'Q'no@!S ..1) :tonM~~a: a una pros~iliuJ~. A m enu!Z:lo la o.~J ver9..¢JJ~$iijcacLQn sntf$ d'b~r torm~ d~.OO.£1> Clll8<~n.iot[a.Jvida a .plOlrtidpat1vo. text(}'.d.lm 1!ltlJd que Sl.A1~li.l~. ffiSirrlener 'Con' eIQi:nea.tJet:o. tai)andesa par.serie de mJesiio.r~lida~ da "\f~urfst.b1Jra.tder de 'v isfa.:f'!ijl'~ta>.rrtO'si tedo ..pri1iTtl'llr termi no 'Ios.oi6tYt}'r.~ .ante ':I experi ml$!"Ititil.6n de6's.islno . de ~en1a!'1O'~ Oil. Errol Marris.oblemas n'as OLli:Yl!3(J. JO I:a CIeri bf.1J1~. de' vista de ta OOi1Ve. Se 1:r:staJrJa ·e!'ltonce'$ de peneren ~'I ~€lf.! ensu re~aoi61.d~\l'l!~s. .l:~i!Zida.on.'.ltra't¢~~a:. que.Jm€l ntallstas como rri 11 Ii Mil1l'Hlia. .e$ConfiOlinza.

o.o$gl.S. Flll.jlieino'de 'f€:cundas prQ. E5 POl' cil'lJiLil u11~~c1.tre la murnQien ':/ las I !ll8:g enEls~.l!~ l~ haoe. ~~eC't6 de.af del te.U a" 0 diooBta. 1:3.13.~1..)l"io ra ~I diQGUrrnul. I~ tare8.s!r1 ~1eGesljM de u~de"OOJI1s1ilL!lr"" ~t'l.a sa rnM'er a P8J~c:idos [.osF. f"ml"C!.) yal\>ld<Jptar un 6stik\C'in$I'Il8it1Jgl.pjd-n (j'e sent/del de1doG'Ul1!'i1oofa. e~:}.fI.l"l ~.ible I@:a0l1dict6n de·todio Ciooumerl~al de· ser aIGJO'ocI('Istmlj dlJ.Qi.. d.sde..be prclptci<1!r ils...(l'1la.Of! Jla. drce eri:il~glJtda que L.iero.iIYe para ·M¢JWa la 51:l'g.]c.:.~H'ef!e(:i::i~da. l. es. ~I.aU't.ado cqn la minima mat nipUIe:clon Get eM1lIli~t9ro-filmicb" par p8l.Jj(l<l1!OUd$.fy'll D E3l~'r-adiGal programa de critiD8!'del genenJ.uto-re. uti!irec. flexiYGi '"Od.de reaMad sotl~ er q\.ecfan j la t'i 0 .e.fusiJCQErl e."l. p I camarra·(.hse pt1\:l.pO:ok.t$!I.que d~scaI'lS8: '81 modele tffi~W.Qe hemos'ct1..al'qi.qd$1 en~~o. cemo ~1.Ysi :cliche fl100elG ':3e car3lci..p~Tt1jn .Ci cle'j:wos lc:it1 Lin extra~.lquiere~emeFito au" fo~r'eflexi\lP que Sipnnt:'e'ail proteso de ptWuc.1 cOI'ls. cjiSQontlnuJdaci entreel .$.e i1l. .i6~ "de e!>~rat$©~@5O0h10 ~~a. .ri~ mer termi no 5U$ . _ ~:: 0.( g. del d'X~mental tradiciQnaJ' $1\').er. men·ud'Q por m¢d~.ll.@J6. E\.ILH1.1 F\ /"0 .' : I. que y. qu~ tengQ . oopmet.aha$pel~jav. e:ri.son. "SeJT~Renexivity' fn DpoUll11entar.lpu.r det'liiJn.exlvo.IVImodemi.stamb"i~m.af~$'El.l~xivo r~prooel1lta" sih hin." m~· rncela histdriQa. de abordar pelfcUilas q~Jler&.scuslss p..uio 8lparte. que mereee.rnuy an I::i ~'neBi del1ipo ..1Ittuye tlt'ltl:tU. el ~.. aetitoo modem~5to! q U'E3 Itevb.s· ill necesida.ido y. -~..da.CCiQrl de ~~ntk~o. Pe«Q ~ta "C.o de' \111P rOC$$O d~ al'im®F!taQi6n Ii1hlutJUa.! desarrollo.ta:1 ~rEiflte. pm!DJcid !.CQl1l"1er.!..c. "('6. pri\llleg~ada de dfilsRfjl~res21 Vlemsinlil itlJO' :sobre la .8: teorftrGtJ'r8 de J01:l af'io~.pr'opio~ pr. tud.flee..tmM&dQic\Jm~ntal dOQumental OI:uli:":He- ..e ~enfido ql..dad r..p"eioIT de las s>eG:IJ~t101a:S temporal'es It'latur:a!:es.ltroduo~ entre !i...e<~ q~e pr.d de.rm ina '~8J p d'Oc'L!nr'lel.ljOl·ma~el'l.)ml.GfTlQ(')pd6n 6spewl.tlil::>tnmnnios fa. per filJJPtl~sto".l.as b'ien fuera de Ia i~sti~l. ve_ro:\11mi~aLld.n.entO)J 0..am rento d~ l1a:s tO~rr!'. Iq_dlst.eminente< de cine l1Eifl.::~j6n' sobre la pro ]pi!.tifioooili15. <1Ii d~t(3fi aw -se @I modo q!.Je~~ f~r'id~:€!~t~ dn.-toea aequeJa pr.Ast. cotf"!c~pci6!1'1:l1e' rsla flexivicl"H:lef!fo.l (y PQThma:s'que" uno de ~sus m(liIHp!es :temBS se~ la repree)~rltad6h d~ li§t· f\3. ccrmiQ ~i!ttHef~e:>!i'~'idad. se Ilal'r'!'r!lliii te(..ali'i!to ~relne.jl)garlJQCH.la: mle!'rtriaS que ''-San$! S(l)~~II~' fferia unej\RmplCL .l" 47' .JI~ se o:edi" ea un Gapift.re'vIS@il'$El.a una 1~"e'fle.metite pawEL"" no m3if1.OC~$O$ d~ j:i'FOOU.la:impo[· tOlricia qure>e<sta Rtd!qui'ri~tido la f110d ai~d8.Jt.ertza P9f lTIaF"lte:nerrl~ir::.d e .Ir! ia'so dOt.~the de SJoorl~" sana.r.w ~alista c!.dl.lone~.pt¥l"lla €!ImOdo rei.l.\es%de' intr{:jspeodorl! fe.~mial d~1 jln~Sn~o.exiva dlC<nde'las haygI):. "1Jua.. Esto ~'Lio£J!er~ elrnoqu~ clio reflexJivu procederfa tie la r:nism 8.ci:611 rnefrafe' hfst6rito 'en til'! COI1{e>:l:oincon" de gru:em~" [JOafr.aa&aDtra fmma Ge eFli~errderJo~ tm d0Gtlrn9f1~ tal ffi{l@xlt'. de I. una re~a..lsQ$ @ carg"o. seliG (Fe"cfis~rspaMias .Q dis-c..c!61:1t in.o(l{:r)in(3¢(~n que J'eH~xividad tuende a .e.!'ido dFiijlqar eo cutra.'t~IDIlt®S' Q1l!1ge-!tem ni a ·.dulada e. una GlJiesti6n'a.·mf/~..dB actien loS' 8it'tos. dia"~tm-e.'O pu 8de SEN' tambiEln: oun te):.a y I:a imag.~!'!Hd:o.lOC'laJ 'fase ~e "exp6-timent. Mum'~flt'.de ~uto-ctitio<l'q\.efei tillerrlei1fe.pula. qi.utiI' id~Ol. 'i'OI de fr:.ll~e<stalb:leoo.to18rtsayfstiw q(Jl:lutil iZ<\l Hbrmato de e HPI-ob1ema OlntendaJS"e di'red~mente a urugO 'P~- que ~r.fi:ar Ll S I. ~$t-a.o.!e se he~ ell reda t:I~ lOtt'!'@dici6n mOdfilrll'Jl$ta para relerir$~ a pelJcu I<iIISqu~ poneill >en p.lSI efecto.1 (Godard.fj.~L ~:: _ I.L:ia.cot)e'$~. Da.fllEfTrta.lIc!QI'dOYU.eVaf.acla eX"QlusNatJ1~t)tt€ nBc/a sf frJ:1tiriitr (lelt@x~o.LID film-ermay'O 'son par natura!eiZ..t1e-w.s y 101 j.a_~ G1fa!'fbaJo 1q qye e-ntonce:.[OV.Ur'nitp de paso I1!t:lIC"es.\p~Lalbr.le forrna imp liclte.!rma muy expU'ai1::t.L =.:dLl\~J O(lllr'le d~flt:cI6rr: ~I ~.ior~$.(')mp!o mi!l~ e'offdante de·~ lmpulso ..lOh.6n m€irf.lon o~d-Elr:3 i para:prop:cnerc.iJtudCornu n a loaflOr$. 1:9'lntei rru.ml'la. de.:§lo~ddl¥on6gi ~Q'$..r..lte de la(oamara'i del trabajo de manp t~~~TJe8:llneAIl6Fl.or:gi6n de Ja~m~ge:n.sl:e :.rma.t ns fli cl1at'd~ni"Est:-efihld:$ of CQ1Jnt.prClp~a.Liireq.eni~ride p111~astassitu ados m.o:.dedos WE)· do'$ y i"il!an~!:Ol. rAQfiQacih~matQgl~iJi~'~.

ing fl:eaHty".o nuevo" que dlflrlOmil'la pSjiorma:If'/rJ: de Nichols EI modo l'e11 e.med 60L)li. de su !oGu'tcr ':! El.s"" publlcado isolQ tres ai'i1)S despuesl que "Repr~ant.in dk~c·Uf&CIe.l' 50bre 1816 c'uariGla>cl~€!s lonnaie6o el cenrsxte f5()jiti~o de Iii" peIi-Gpla. 'i"tet:rogar GI y +i acer sa/tar los c6dlgc<e 'Imicos (too:!!IS .iorusmo Pe!.!8trull~ I'a naJrt.Irnelltal Lresena.o1'l ae ~Clel'lomfna eonstetatlva CILI~rLl:!lQ '~QIQo ttefldQ a de"t.s atsctlvas de 18 tlxper.Jn.ei'J S9 rnferi 8.5le caractenza por de:§v·i9iF nueetra m~t1ct~mde ICl 9ualidad ref@nmreial d~1 do:Ci.C'iva taA como 1iue cencse de origjnff!l1le~te parace . NJch ets 10 torn if 5'6m1rame.u-nentel.ll.umpll~ miento d~ e-sa.ariLalflas convenclones del g. S9 Ve impelido a·ai"i8dk L. ~nteres actual poor decOF.lr. deseu:brimos: c:CuefUE!:.. EI modo reflexivoErfi particur.r1 la comi"Hlicad on BUSGB.tenclan d recmrnet'lti. ell Film Quari(.·Austin quien €stablecio la.. par objetlvo d~fa. S'rnoC[lJe . una queja que .m!ll.el documental pertormeiivo ~:Ol'l~ sstos t ouatre modes {expooiNv'Oj c bSEinJaJCionalI participatlvo y rJ€flexlvo} la OIJ9nta NiC'll'Clls de' ttl.h'te de la pra:gmatic...aoee ClUe:ernpiece por ''TGI 49: . la diOlle linguistica.ro. 9'tofoo 1917.5p~ctos <:Ii sL"lI.tiiva.l.consldsra el estado j.rId 0 en un dicc!cnari 0.Oe e. el f["!gil~s J IL. que.i'idos' iJeriormatlvcs y con'statativQs: rama !JniSL e4"f@:xl. tOQ>Q.d.et'1erQ (como en el ~'11 ode re1lexwo) S~[~O"!.ar pa.'que llna f(. EI lamerrto P&g •.. perform . En "l. ~f?$ ~.mJhteq!mIGt"1. farnosos C Llflt trc rnodos.jades ea~ 'ntepijs 110 imI'lQft0!nteS).:idQ dernasiado 111'lpacto 'O!'ne.!..que e-stuclla ellengl. PILle!.l al'0a dgl :cine doc!.1" pmcUca d-ocuFneI)I.. na p:rodut. dell iU)rG "Nbr'ifictional Fi1m~The8ilY i3f'IC! Ctlticr~n1'.lBrle.u:brrayar ra el cj.fTto esa propla pracUoEi loa s'Mpabilar ~a l"ilIffexi6n t~6rita.el misrno Mab'fa exoresado mas de una d~ada antes iIU$.llive es de 1'.ertQrmr.3] Esta d esvi aclon del caracte I" ~viderlCial tiel documental no ren ~t1a.laIe no 'como slgtE!ma de s!gnos (semantica) sino fijandose en el usa d.1re$ljlinl~:d~1oclJ\m:eri~alla: d l. tlya !Oi: 1} descr 1:)9 una de1te'rminadal acc'c. un modo que n (I ~ama m:ae:§tt'a.neasta".tfca.al pero muy prt.l.a!b~rgar en sulntarler un moqQ altemativo. Ell Iiii1'Oen dQn(le habia e~lableddo $)UJ.tO. tNiQtlOi~ 1994 pJgs.:ll leng'Llaj~€. en resllda.1y.je11).i ~) SU~. a los estud i06 sobre 110. 9.@r1uneladon equlva/e' ar e...Jfrij: (:Ie 1991.lbl:U::l~l.a..).rilb~·f: un a.' aoolcMl S@d'r~. Sa ctel]omina.r'ec6< una respussta a.eI.e!las ac'li'jI.las~Q~m8!nte ot:Jeti- \10" Y ~r Ull iU..iu~16np.blema.aj'QHkda~ls ~Ias'1:11 mlllnsiane-. e. aposiClon entre 'erlur~ci.lalh.ien cia pa- EI termino p.a..

Ar.$er ten... . y ~clecor.do[Qv.te et) su fOf'mulado!1.aJ}i5L "verg!On~q5ffi:\\»': a d. CQFf19 diwIa 'C:ar1 Plantirng.e['ltaL [l. :61~J1! Bliforl~ner ~ Mi:cnael ~Jmore~qtle." siain 0 qV~ !T)o6tr. : cJ.s en:trevis.. .ie po:n~ ~:nescena.t"l. lC<omo sllll .Vlo -se ~ aver prQ))to sURer~qo Poria..l.. kls.i'ieCiif u'n d ~tallede CI 8r.sleiCi [!Ira 4s~a~:e.rnC!o~1 no~~~tu¥ie~:.li~~IO): d~ a!gU'le(l'qIU(I ~~: p!UbFlc~:rLin..a !5fesen G~@..~riciQ:n del s!JjetQ se PF~$~riIta RPhQ9 . vt~:(f'I.eon ~t!:uj.! y.cE!rnad'd "Como Ross rv1cElwe~l'-.h@ .e. p~ S SII] .S.~ el pm.<l/Ilido J8i anallog!la 'al diMuroodeldlom]m~!1t<.. lQdo ill I~ feel! 'f.deb .Ni(.? ..!'! CluCSIeio de tal Jdrm:a. ~ pr~m~r terrr'ih.t~o~~i~a~l.srpalfi- plde .ti:e? de la.u nmcm que ell ropJe.n de 2111LlillCi!ar un a 080010:0. .il ~SPQC Ie... ta!mbi~n .de. de forma ~r. a dWerend8n s en ..t~ ·d~ QQoqcimtento .hBlbra~p~.l\r6je ~l..r 'Wd~os.tf¢n .s~.rcrrnEl..e aufor!CJad epi5t~l'f'Iic'a.s t.J(ama.k _!3roomfield.·y ar mismo tr~mpQ pone qu:etanto ha 8:comp~~ ..awacli.r ssr clerlc""'" 0 riP. GQristn}.aJa.. €I LIe no m>el"lCioQail.ecto.·.. a:sT" eizirQ8!pat~ fJ$t~ ~ip</de v.'.hablq_.E:Ia re..acl\tl· d!t..~Q9S@Jri. En rna:lid<l(d.l':lJme<l'1{ecom I.n.c:i& noes.$ie cion\.S. prehl bil~r'ldO terv.. PU'!lS sie!St:e 10 flaM oo. vozsn off d€:\1Ilarmdor exposWv.~I..m~ ~ ..l.e o$Impezo$ int-emBer mM!Q~'hablar"del Ilk:..~lfiItIp:~lIr Ct. 6rl e] perf. dependeriCfia J1.inol~?o~~qu~_ ~~m~ Mf~s~~vily [RqI1Cr).) de!03I:flaba. tatJtwla ~ fiochJn e'Orl" irmtJl1dh~'hi$16nto" ..rl$.s6JO· dioe.. '!'cl~~de 'd6n.)ar:e~CQmpO~l'<l'ei Prool$~mente. elg9r:luiflO lromt}re de fa oamara: Eil.~a:n.Opia eVlQl~cj6t'1.lrfi::l.eto:Q.iO$ pre~en.G~$O de imros~ p'('lQQ16n.."'~plegal1a}::~a Hay que .prom€lJIO cjIJEl" ~. ~mbiJ~. m~ro' mcepJor d.goy !a €1r.a d!il la t.a }' }i~bpe l~ _ qL!ie.~ctLlaQi611' dell berad~del s~Jietti .:~a.'lJI: 'd~cir" EI m LIndo 6:".orr:n~tl\.ttl"los~h:h~6\eii!1l de:."lx)lJIlrnpwi~' al OJ'0.S.."S1ue.91que .e(fr.r.$" dl$n<l'!Tll!l. r~trosi. Pal~e I. que I') 0. VOM6~'~l) .0.Jle.:yai9!l.:l mLi ohp mas . alhli de..le eQ 'oel.d~"Q:W~piilar' despr. Qjrm~.grall lq¥'iillO!. 'Se r~fiere'a~ga..~lI.$Q ~Ia¢fen cO'n ~I mundlb q~e r:l~fita JPl petlmll.i!.!:rr..loMcer . .'i(l'6.E! ·peIjOJWi81t1va.l"9 ~ pqJrti. Nh:~r!G~S las d@.u.arquje..rSG uli1wer~ia1" meno.}rl<!!l Olj·. . ["Dt.e:j~~pmJ9lema.jio8ps~del (1cOo~i>n~[!t~l.n de de I<II subjethJid~d..clcIOp~dico de 183 C:iencie.C.(.lh~Pi:)~h.~ment~ ansC(d6ti G"@! V.<l. 5...o1~1 eJi1i'lro.- 'y.a{)tJ.elem~nto qLl~ pasa a p. ~6 dabl€i~a' que .Lle~ sin d!i. 1974 .I~ntaJ p~ro sLcUs.e. d.~~q !.l\iii'@:y Olih:llJe se (!'Os ({o.iJJi'iiat.q_Qe.~cl!J~Jr: 11al.En 91 pasQ' 'dEl lQS PQcYlmel'1t"1li$tM C[t@lr.adasim.il.mwlliC'ac16[l.d ~U[j!. el: .nte me~ltitre~t~ '~~9t~ ~f'"i.que no $qll v'ertfiGElJb~es mil's.l~d~.tl.._ $us propios sent~do.n13Jc'lorr.9~) c~pt~r de irnprl. r.Jmen~~l m:clicidnal t se.l()ll.l:i>" pelicu1as.tant!.l$1# ql.ental qli.:is~~~t<:lm~nlt:e ~.e~PJIJ~ta..i.liizativQ (que's$~r.pa.511.:dh.g:m.'1:Ig..! Inscl:ipdon Eli:r. As.ull~'klrma l. qe comportarse! iEnlaEj po~ i1~I'f·st~vs uno debe saber lIt'l._.li~:rte!('fi:Io~n Pj~QD~~~ Ill~~..etlidos:. de 0 ci-@ H$~ -1~llezb a.qUEl al cine tlelio ~r~~~el R~p .\ia . Y IgjjQlS' de "ocu I~Oll'la:earn 0 an~ .hor.)l pe.1~ lengV€i1e" To..Q.:lone-{~n Prgces9$ d!if'col1struccic5h.i.5l! h@1 partJ'c~pa.al:recietior d¢ J.Irn. b.) la de Anton WaJlbrook '81"1 611'rllaJra"l'illooo -( -- - -- prOlogo dOl' J~ :R-e!'W~a_d@ Max.~ J1~ohp!.91.~ar. .\jlbo se.dlooum~n~\$ili5ta oorna la de su s~J~to.un a pellou'la n :1j.ist6f~Qa 'CO:[J la rn-a.sab .QS tiel dpC:i.. XX..~ofmanc:a ca m! j:te..o...doG~nl..l.8)1).J ~~itatilo~: lo~ enunda~s eapHall:mporl:ancia.iEIJe.iQa" del'dQ" ~ai1l..2 RU~$1i q.' . (Ie tJ(~drl!9Irl()) s~ compHQR d1~ p.hqu j~r di::. t~ll:9do Oli'lM<L9~d91~lqs y Cwslns..Jr~t1w3 ~Wr$UCO ma..mJlhita! p~tf9[m. 'I?rest~ r1I['1guna 2lt@lt'lc!6naJl heit:. En ..Iados.u.fnxtl?9'e .Cle Urra Garn~r~..?b~elo de fl.lw!~d. Stella Bn.:CQ~Q·eJ re- de:· perfo(r11~thiQ~..im~R:tal:i:S~ ..G!lf ~n'""clisC.lleto.f~cl~rit~j6n de MU~i I Kakimar'l.iviti@!(L ~rJ ~f.estfl ~Lle!G modo S49tere datam"8.del cln:e~stay bl'en N ichels no 10 dccl.l~i pro~ pon~' que .Jindo dc€ "Yo dElI. a!l. ya ssa ~ . qfg'Q.eJYsuj't:l~ fu~.l~r Cl!.i.l~~of.fflal~ctad: perc tam11ien ss eont~po ns al IMelo vo.Url<l w~Q..~\._.~¢ t08mr:mra:n~ a lrlilRQ'!tar menC16 quel(.~iSlr ~t~ ~ICtCltentt!'. el p.de !.que habra!'"! oetemaeb en el docume<ntilJI (alJJto)~eJIe.!.G1..!I~"La Ronde!' (1950).!e Mt$:Sei_ i tln~.d!ga: qlU¢e~ m~v'ld.sente '.:. ~~-a.lThlrro ~n~ICls~j6n. pr.eJ primero . (se flfiJ.! d@ididamE!!ll!~ en" ~ --.. herm£lino Ole Elti'g:a V$"ttQlf 'f operadl.i.· GLI.es~ motlQ $ib~rqlJJ. rrI'3tr. poHv<3iliel1ihil' te~b:..C11J¥:iPfJ deLyo.Q1il.~~ri':tm1~.utetQ '. Pilarradior nrnnipre.mLlchq ..o es._ t{l ¢al[i1arai {l~ oilquellos: ~Mm~ C~(l$trur[jQs. !SfJl'rJ" O bodied Irn(.~dQ. prome~er.~e~Dleg~t1l'1a subjejvi'Clad.'ctuar. man- 5.. '®rD!lll1t."P~Gi.l.O . t!rabl'd'. el dOG!.~.rl!C~.a plJeae '. y . de '~.~· La in:s.dd< ' Pliig"Ii3.i Bshi . ·nQ.ng Ii§@.ta~ V. !"JlQ.o a: ~SllJnGarno ot. Ell modiQ ~ it1."ovol'l die.wn.!sO v1o~:ntd!.!:!o~t'!IT!<\'I:ti\. QOnlO l'n- pt"0ibJ&m~~r~ fijmar Ve rte v ~ ~Gldl6 a la.qU!a"~5ta Sienoo j'il~\3.'acifon?Jl1 parsLi perfor1"lJ'.d~\Wnl>arQ~cfQ. Niqhnls. en e5~e·m.!3"] 1lIIs. ~.lida.$iertJ~s P!J1t1l'$. en "01 ciJ1§l deeumental I. .~ (a.$lstenCia en bbSi~r.. la re~ad6n de eqU1iva~encia enh8 p.le-al empl.54].l..)ra..a fntluCrJf'_p'or lal oam. de urJ".~~rqcd6.en p'rJm~rteJmii]q ".@s~esti90$.atracfli!t:loi"la!J' II..e~apr.Dn~r'2< j3r..ojOJ"iariOI~ng4f${iC""qr.xi.Sicrjpt1~'QS Mis'.la 89 OUmJ'lge el acto slrm ql"lQ al n3f:er!o se proIl9Q{'.Q:eIGlI1:be'. ya 'qi.<t. paz: de !lo'..hO" ~~ hi -'1 un s.0 ·51 .la 'J..Sle~pre!tel'l:de.B\S. DLlCr5' y T iiJo~iere~:.gue V$mO$.tas· suo per:ilonoilildad.ef'iflcaaicln .1~ble. y Ellterm~n o jirk porqlJe'etJ Uri Q kmgio'ralmen!l. qu@ €sperar.esde 1!J'5' Qe.as~clo I$i'I una cltQIb~i negaolorl de I~ sUlbjet.rimerh~rmino 5e~ I~ nue!iof'l abtusQIQ\il. OiP:h'l.isterrqia! e~F.d lcte la camsi¥l.C'omo no a9tulS~. 1. e'l he.fe. ~oC.Ie Yu)estro d~~~ 'de saher" .gsi"IM_ tl~'$pu...no: Mil'! un per'" ~ ~.t!-'i9ITIO"a un .!rr~ \1'0.i'Q ~ ~e aqu~ljos.ondici6n de.sft'Err '8.obJeto·diEill~o$LJmenwl .i 19tQ.I. t33T" p.".: ~i'i'l c:~r!Sl!')!JQ" y~in apareflte re!a.jecir ') 'Yo te.dQ8:ak€eleeior [8 I'uzzi I pag. r¢ill_lD@.oiljetivldacllve:raclrlad ~fiada ~ gel"J.

19®Zj.mad!6~ <3studlio. m tad>':.hdn{j'st'(I!J1.u (fa i .s.{Lale8<J1 ~ay.'::i'n'O.G.ip 10-re:a~. preCllflamernte den:('"ro de 1.t~ •.'clbebl!a V~$S".Br05rn:fleld ha declicadQ van. qWJ!!1comparte s'U mrsm Q nClmbr~ q~6 ac. Rubios" {rub~rti:i1aC:am. '0 P.ej:e '~~lr~U)i~cdocl[lni. ta escafofriante Y . GQ~08 d09 Reg!0Gi8. IS..llidad {i"997) Y "Bqwling si 181.1r'lo's ~l:! los Dt:t5brlJ~~~ ":que '9n~I. Minh~hEl.att. ..Ii ~.C' UI1@!(!'~rS~Qn eJ'lsayisticsUJE.i .urn~W.lxii.~poTfaj~".~¢omie!'lio.che" {193gj.Taj1".! 9sterior .a9[) ~t!a pelJo~I>iliI("Nob-o.&1.!1S pe~sonal6'S rnenos 0:0 ~cuc:lanW$ :20Cn) y la farn'fIIFI GeJ ci.0 wltm<l!I.le$.io[Jes-del (>i ne de Fran k" C13!pr~ RilJs~ .eGta mlsrna ra& p zon (l.l Q$ n{)r"l"eam~J'icanos pow el dMU: men.ohsJgJ. l'iLa t'elevisJon ¥ yo"({Andr~s '?Id01Pt~n I~ fm'rrlial de p&5qUli:5<.rtr9fl1dO®e en iUna W.qve \ijv~ Qies8)5'tra.met1itaJrc$t~l..fEl~·oerti S. ep SiLl. vrHl ~ltra ..!r.'i7'a del' GirJe moaerriisrn. d:el s t1le.le~ cessna para: L1l:Jtl "'h~ya.$610 ar~ u~n~ . a a un ooleativl)" per'5eguidb _ No e$'c(.inj~~ (!lrrOiiI1t$.ra los co:nflicti:vc. $·w.lli'. padre y.and·M.arooet.Jrnt~ed"{M~~loh R~g. que y.·Nick..3sc$Uiya.g Ll.s'PGrtil'loi 1@914).) 16 q!!l~tl€n~..ental.ass:. Michae~ ~'oore'.<tQ$ €<nloo !que· ..Ie su .Bi FrEttlOY 16ua.Q'CIQOk Nffiv.a 0011' $$\.ero~..aj. comhiln:.s'SIljeto. autoridad CjlJe· Le da: :ii~ reliltlf6.: eJI~Gi.lliene.'I.¢!u.an .' "A :.~iCJtal 'I.\1."'Ky.i Pi:Qger ~f yo" ("Roger a.l1to'ehc.r Y yO"} Qbra que_ -gtJ.p~ri!$n~ cia. -de 981 GOtlal'ct.ierlt·es.tes d~ 'Centmrs~ ~1Il '\~Jtema" d e la p~IIQLlJ?iI. .:! . 1~-pel~cLllas d~ docu.de Is perte~e'nci. Hm1) 0 "Los.re-s que revlgte.'ll'tl de 'a m~s[.M dCiGUmenr~1- ca diuemH'/' ~L()l.a.g proto"J termlil'l~: a vece§.nd M€:!'~ q 19ai9}.j. etra {''The Sweetest Sound".A. & lupa:Q" (20Q~).~6rt dO<llln1.'a 0 [110saca ~J.rNakecl Spaces. pNi$isaml1)me. ne" ~(2iQ. GQmUlr enlr~rUadoa Ias ·eQrpcw~i.1J2h sea reldiciofldirect<! con for Columb el espectador . . pri mera Pfr'5Qna.lQI1'l. AI~n 8~(I:ner ha P dEld~¢.a d ~1 d9"" no'iogra.on ".kde ~t~ fbr-m&tf\\l(':Q!"lQcfmie.dool1m. 'que es' ahb~ el c:.qel.S como lo'S cuatro citados en fj$VG pihrafo ti enel1 a'go de p8MI'J~Npt ftfms. Q!..e"\:.amFFJ.d~ 'o!'ersion Mar. 1~82: y1 El85 ~8Spectival1ler.nsastCl.io d~l menco".:@!Iia i~e. p~ rIA ~I'€ .I. (. ~~versi61il aC:~&.:I'\. @mo.e ion Wfilo.~I . P<1ra qu 9d3mpiec6 este.s. entre iTIu ches 'O'tra.2000}.a ka rad)i8! ai' (" E~ el· silenc.n~tltU'!..de' Broomfield ~'"Heidi IFIe:is.:sopb'r-e I>.at lhtJI1!.~i~s Tc.fi:'el talacl"tS:1.(6.etemplCiS .s te IS: can~Sira f~o..i~lk:Q de Br:PG:mfreld sea f'fIuy cI~stint@~.:lioioil1! sl.lJur~ p totla nuestra pl\lfC~pcld.sc'Jt'So.c'I3~~·~'e~eJ1filprel'ld@'en "Shl3:rman:$ Ie par e] Sur de .et1(~l 'j e de..se~h'i. i no ~i'el'lie n. prl- v t99'6~a una dlsc1..6ri post""cQ!lon1.a . u~leJ~rJL6 m.rodeso mi§~qu~ IQ:it m~l)Jt~gp'l'. ocupa aqur todo el m¢!:rlll·~.f1struye."bid.I CUrn!@"hta.11 .a halfl a en d~ gell.J1a~ I~ $lQluienlteri.l'S.a corr . Estas pe"J'O'LI.(i. ~EI ~j:i~bIO' n unDi Jed!"".Mtra en $upe:r.j que ne eu Imill~b<lirnjju !3mpresEI"•.[i! una mhorfa sex. Ei~. vlle9il~r.!se~n..jI:'l!Jnhf.Q~trab~t f9d~je~ C que se eseamDteB -j 7 teJiida de uni§.1$.r"".fj~'rr91. osas' . deCS).~:i'FO" ga~.t!lna1:iJ:}rf039·:aen $i.s poco me-nos qilJ8' su vida destl:~ Itil.runo.cQn la..s:·Hellywood M9:Ll~i~1"!{Um5J.tlr:ay~ i~'1 j:).J$ciMd~ por ur'l8:"s~idn cle' ego s~lflgef! I~ ~d" oobre ~t l.1$89) 0 "Par~s' is 8brnitig" (Jermy -. 1'994).:ilW.JSi6n oon su n$irr~n ~s_'qu~~>asiJlir'cjaQa6"Dq? :hijiJiSdie·repreS<.t'ld~·q u~ 'en'saD~r?} 5jn. OQt:lrtne'f~.· "'[cmg:uEls I.enarl$l.ode ser ne.. ir! 'Qlvfdar' contamos s los lances par el c. ~IEJestl3do de l(il:S Hay que dleel!' que .'Sale en busea de un perso". a pgft.tle 119" t.ai11aFlt'!~.H1.ual" r<J:dal .. ·2.n 'SU dl.u b~mii~~mo certo "IL~ttife . $qb~ ielP~ts:apejrm:~las. p~Fcat~nse·.~tn~r:Mtcasd~a.ioo" ~1 y. 'eoo!Je'J. ·'Biggie. cQn twa d~ n~Qt'.Qi$.lli~do<s p:a@ll:tOS.f!1 de la narrac:ijJ'il cii'dMo seriilldo.'el parb.tif) te. y el bfit.p...o:'al9l!. los tiiJ:ulo$ CJL!e' GiJ. N<.s ot:'.• MIIG Ili~awl.Qi do 'o1e tedos -e!ios.UT'!q'u.eaJ..:_o:r:ld~ic~6r1 d pn~l!.el lr)tei"4$1 de.t:no Ie mltlOOf.en "Roge.wde.ljslt~ q.y j co~o "'R'Eta@:ernbl~Qe. " 5UJ~t(l' an- nada en da~ ro de su pesqtJisa.I(G:uta.i:01Id..i()O wOre !a.!i!Q'" e~rnlsrne: ~('.q$G:fiipci>6n·a.O!li~mo·\:! 10$" Ha.ll)J)g<?h?ir'l.d'ild rliat<'lJ1 Flfrrt .irrl e"'t~jlrm.§j evQ~)'ft aql.enc?r~The ]8.s" ll9SoJi).h.las.J(1l rn.Q!Ji.te)( !'A Fiot'est of BlIs-s:l'(Rehel'll' Gardner.Gh" (i~9. 198.en mat6 a: K4rt QQ~~Ir:{' rKl!rt §. te.al'! T.fi~i~zy.J1e!IMfa~ iefll. . 19HB}.'H!$lQr"Y . rO$ estudt()$Qs mS'~1 mul'Uidll!)~l.!.5) Q ~n9 of Ce'/l.1. . p§idro: . I!In~eGf<'ecJ€ ·.?ntic.da del amf.1.~1 perlbnuattvo lhme rt'f.ron ~obre la j id..SLL ~p03J$. tas ·peHcl.as_to- Joc~l_ -En sus st. ql.f. (mn1tand1onc.~·. .dooumefIJtaJes.exi~t~ R~ro s'u Pf!rsOJ1tl/FJ.<$ .as pel~Clu" Iss·:a~ ''''t~ma'' de I~ tlmpl\8sa ml:sma q ~Ie sustenU! 1a reei!I4'l9I'Q'. 1nhlll1Cia y wi'nero~ ernplecs HI.l'tlla. 2m) 1) au M eIUClJIPl'..dEi· genfu.1$1 Oo@" 110 {1982h d ~ Wln1 Wendie.(!Q(..'etlo les' meva ill.atnilir!ci.r:rj(y.am qu~ e'str.fri.) poco qU~"\J~r cen ~lfa.lIS ROUI1Q" (flinh ~ri.d::l~BU~iilies$~'.que SiS Ci.<awa\f?e.amgi1t (R.l"es.9i?rJ e(ltri ladti'El~Qro 1).inea~fa {nil$ {.g5) un \lla~ at1lom:S(.iJndlaln~en.e 0 un J9~remo.

s de v<ill1glNarn ia de los anos 20.r~ que . vez !4uor eomo deseubre aula'to cifii' ~".hael :Fl~'fiOV pientSan.bl~r eire.5} OtrbS" Garno Ste.S' del c4:~AI!o. qlue ante!T. Asr~ como oategoria in>:jepeJldl~nt.)munGem la v<ilr.!e S6 ha prodlJc-ltiflal(.l.n..ec:orJtrapueeto's. :Dr.n de er'Gaj~r dlflrJtro. "A pm.ste."'O.: y p_ermite fl1sionar este eon Faprac1:ica expedel Jumeniijl en ousca de na . P..e'.:u$o.u s~to ~m PClral~>?g~la(eo.entri co Les Blank" DElSando por el d~reotor f.enoe~'Qf g.sformas entas qlJe la \lQ7.e .leI. qtje la [Iov. ('J'5a expal"l:s['o!1 del fepertorio del d DC um~rno:Jilortocoxo hacia Is. ruzzi. 9.dlferer.juje-tqJ de Ie.e ~ mor.d!a film'determimr.266] Lafina que: in:ollUYGirl par slJip.i tambjense pusde pensat qu.Ie $u 09n""trl.nqu"$t~dat di@introdel modo e.ada~ seQ peradasn sus dspsrtarnsntos res:p8olivos. Luis ·Bufiuel ill erlSayistfL C:hirl~'Malrke{ ~' e:1antropo~6go 8txe."€osDI T01Ia".:lmentallsta..so. pos de Nicel'. ha V8- tieGI10S y conee mfento. disml(!ii!Y'ai ra ci.~ertacontiJl~ida-d basta sntences .do'" [Nich cols 2001 . social 1II1.actituQ adoptacs per ltis olfl!$Mta_$·' que t.oyec'to -el carrrno Cuenta quO! rGoc-or(\ioet) torno Una ldss simll8Wpiar~e. pa~.ralgq p~_ 1] lnoornplcto e inclerto.':asi~mo una.ta se ceraoterfzaria.edic9!~. reccpl!aciofli e jmpr€'sl. Algut1!o~V~Stlldiosos como Mlc. P'OJ sali mas.dGcu!-r:ll.caria esa amblgua oara:cterir:ad6r1 que acsbamos de.!hdergrou.on. especl€l d9 'lx)mJ:ja. VflJnos· a repreeue Ir e.e. el modo poEit.. d elarnb'lto norteemericaoo.'!g. quizit '9S qus el cOFlQDlmilf'l_nto ya n.""uge-ri.1\.o de una ifitegrid'J.€xposltiVo.isen 10subjeiiVo. "LiSten to Blfiitain". 106]. porq\.ecientementei p'leno '/ comple-to.. qlJ~ abordan 1<'11 rsalldad rolm~jen!ll!Ci '9!' 001'58' die "p~osa" del oocum ental.)~!_!nQd _poeHno.r qu~ eWte.!Hld$ UFlJil.nalmente.lcs doclt. como ya hernos vlsto. del pF. de au vi¢l..l..ico eng!bbBJ clne. qua en su prirnera formUlllllc!o. acoicn ter:lexivo alia. motlvaclcl~es ~f3 PStl.aigo . aunque pal1a de una realida:d anterior al mdaje..fr~g'l1len~o de un 8Jnillltls.s.. RC5tJ.IJ8. d~ mu:ndl1l<~ personates [NlctKlts1994. . Ima.i~O 'remanzo<so'~: ·6)·S @I'r~ltro mtt'ELv~.tlvos que ensayan ssta luslon de hlstorl~ yauto- biograffa.~ot.ero. Nlphols ill'Jerna:s desarrolla.p parecloQa una rlJptura epi'gtemo~6glca : Tradiola. "Aemill:im.~5 IQ Clli6 0 era.ionJesdel m . y o.eded de esta forma p'ers. cltar as! corner la omniiirtclu:siva apel'acibl1 Eli to '''poetico~J un terrr.1Jes Gine.nd K$rrn~th Allgeri hasta lIagar.!ll'aJ crttiea ".'riu$" .ol"lales. P6~{. porqwe "sueraya roa. a ta sus' dudEls raspecto a p. Peter Forgans" 54 55 .P9s/ff!.! prap. eXplic<.~m(O!l' In't~i'i9.acI6.n to Doc ument~ry" I cuando .:.lc.£.l!l1tal. l:a .l!J.ue 0 "GQft'lparie 1-11'1 terr~nQ c'1.g\Jlara Bill Njcho~ ensu ultimo estudlc d.de la linea principal de 130 il'i$titL)-ci6n docurnental.rabajan arpartir de e.oJ1allz:adade abordar la no fred la on conStsle en que $Jubjetiviaaa va..p.. psrecen Ilamen1:ejr q ue e-ste e:nf~Ai.ls m U~I .ioJ1 ~t::ro"" q IJE: Qfr'ec~ UP! euen I~ resumen del tlpo de-. p como -!.Var! de$dl3 el sUif.~_Q.$s~~..d fOmlal 't eslet-ictrespediic:e en ciil.de documentares petforma. praoticas.. a.~~ij.ilkJadrWi9fflflciaJ' de. rio se constl"uye como '-'i!. "Introductl. P .da. docu. [Cta:~s Kriger.. q u'e...obra t19rC3a i.aS y de· los meca- documental nldo S! . ~n rea~idad este' nuevo IT'iOd-o es un desgajamiento d~ la varianta poeti'ca del nlm:I'o .ii m'H~'de cortoclmlento ~n~l'f1 ad 0()oJl\i'er!:irs'l> €til del documental poetico al experimental (con un mtertudio del fic'cion) Como SJJ)91$rfamosa. .stas p-remi~as~ tmdr'tls I~Qe Di 'rella ir. 154].Qplo c-im:lasta"..c.n Nicho:ls taoia rsservada pera.$qi. L [Ranoy 11\995.!JJeti'i{a.e-.sa su. Amerka "AOO. com 0 ~I proplQ N lehle's.re9Ul[i'ta~~e si reelizaeion undiMcgo d€l lilI palrcon su p1l:1:)1 Tella se de b~$que· una l1egQr05 rue 8610 lin pretexto p-ara poder a la $nt$."riotan illdefinido ce 0 eil de no fh:.iIte't1ta reflejar que h. pag'.hal' tsrna.un prscedente de. modo. F!'@Gl antral ~rl Ed d.lo p.aS.rfl:r 'iI su G:l9J~~iCiar_ olen de :Ios.1d GCllm~nt'a~ como fu en~ede concclrniento de ra. no O ~ m~$ qu e !lru~aj61t :l:e:.is. ent.€I'secar:nfno qu~ ula vSl'\dlad 'slS ~1~QJf6fl .p1!S~9m~lo~:~ oeft1vista.iQfme:n:te _consider-alba '·~.. como i'EI hornore de la carnem i. I~ pelabr .~ c como' impli. y SXpre6<l1 e-n 'lOZ._g. rica d[sp-ersion del cliffle de flO 1!ct:lon actual sa cOif'ltie:ne en 1<'Ii linea' de sorncra que se 01:1· telfidtfa L1i1'h~ndotrtulos· ~ue no aC-aba.p-~lirCW a1rgenti ha ~LCl'relev.re N~chol$.lg@rJa.9Cioll s~!. ~a ln'loa V'e:Stig.alst. m:Pdo_s documenl<atlil$ UIUI sa:xta "~f~gorta.t.:.aJo$' recientes trabofos del maestro Mngaro !'.$1 ·aj(per~e'ticial que gufs.biMad OLlila IlQ asume lncluso le.~eF1ea.J. de'i c]neasta dot a a los frag: mentes dfll mundo his~6ric.ci.eal!sta.i. l'lisJTI9S que 10 m~lv2!bOln..Jguardra modern is.de 1<'3.Cine de metra· j'e encoatrado.) Ei'i.01~fls.~oQe gfme~os ~'epoco.) "Cine docllJTllrmtaJ ~:lh $e ptJede peYl$a.iJr$p. Y otros.o:etico reus na do<ble vidud :)i. sostlenen B que ~I documental stempte es perf:or- mati~'Oporque. sLlg~e. atarral pr. "adquier"'etsu significado p or Ia Interacc. ·entre !8S dlWlts.Jollmey to UthU8J11i:1l" {Joniils Mekas) o~Sal'!s Solei'!'''.b'leg.1p>fllOdpio de €!$t@ retmpeCtiva.n::~lId..r).loo el1tne roa:lrda:d y periorrnanoB':' [Bruzzi.. p8.

j de ta " rid f acf6n..i<vo.de CatberinA Russell parte . pag. iEl·lilbro..dM pro..ltaaos ambQ~. e-ntar .SI dU<oa.W!e. p:. Utlas pa.repre. 'el propcsitQ y .l\r. Como'escribren un primer-rec-orrtdQ porel ~errltorio. er suuaoe./ F T"":.-. Sf hoy se rmpMIil entre algunos estudiO$Q.~ri<l tEnder W) pl.r.I 1. coma ta fmy euando ~e diee fal$Q doclJ'mental. 'I POI'(lIif misnlo motivo .clask4 y ta postura mue-11iO mas module da: d~ autorld.kmque las una Eorlla'expe.han podido tender a: rnezcl al'Se y procre<ar 'extr.ii'da 'Camel 03l"1a. tade que exhiben las ~iOoes:delciri6i·e:nsaytstico.fg.VO! Dios" d.l 13bi'o de Gatll)(s1rine Russ.8' aqual. ~no todos.neo es la m~smt'l que i9'xi'ste entre el comp.g!Ji5 el dQC·W'Ii')!t!!ll.l6gl..n con la apal'ici6(1 de. a 1<'1terra..n~a ccmffrmacio.~laQ.iiation film (el dowl11entaJ de rnorrtajs liist6rioo que estudia Jay Leyda en "Films Beget Films'} 'Y 13.lo taimtoMm bast ante prtWocati\o'o. $3.:ginM a!"ltet.m la lnl:erj}I'etat:Jon como ar con.. 82]. ~&flEljo unJi ctsrta ideologfa ortodexa sobre 6.en d:e hiclrioocldn qi.ar.cl'n presernada como .lnos cuanoose dIce· documental expehmen-~1.se en 105 ctatas:-qLl~ mlfloJ.ect.ca las con1. Ell ess g hetro.t@! ichO'lsGoll ~tlil prQPu. del libro "Elmgraphic FillTl~. que separa al documental ol~$ico del erne de nO ficd6n contem.l.af.d 'l'Jtnog.orias de cine V eatato.s~gI. 10 ~d.oe-ntadorl~l. eol oontenido.9ntl'l3 el CFne de no HcciQn t Ja tl'acl!!. Existe una-cOni~(adiG(.rarr~.de una idea 000 8e '108 a:ntoja sim[iar: ver ~f cIne como una .n hfst. N3Chols cira una lrnsesxtmlda. Vln o-a ~c:obir !-.j j Tender un puente e(1it. .mentsl eXp'os~ivo 0 did~ctlco.ll'at.sual Esa transversalidad ~·la que se echa.clnernatogr€lifiea" [citadQ en Nichols J 9~4. Can e:sul'qu'iero de:cfr 'qUE!sus prtn(jipiooson Imt de. como suesde err 61 oinede vanguardi:a.provor. exi.taJ tierlid~ a versa @igru~ pado co er cine leiKpett'nent.nt@1 Etnogr8:IJllY" (1999) Es un Utu. I . pag. Era E§sta la deficiencfB j.in~xtriG..131 doou.1 mods no oine de found footage 0 la qus exist~.:JQndelcute experimental apoyacoen matenalesre-afes.lt~is del €I ~re contentoo y la Interpr€itacr6n allsls del eHsc-urso.cel:.-. 109]' h:~Il::~ai1cqsij.!Jtl .® ser expreSivo ni mello nenos j. fa e$t~tica .i6nde tern. de introdUG:ir dicho modo.. ".riBfieia. p~ede servir para reo.ppc:uJ1il~l:!talno [JJJede ser false perc tampooe r.e-I. [ncQgr.J.porJi.e~ narr<ildor'en .tlIDl"1e~d9rmale<l' y IB.f$Sper la iLl9rZi3i de los he61VJs: laodistant:i.le!nte.a y \lei" el ems' eer)'iClfo[J tep[e~nteiclOil a culp.ai1os C'ibridOs" rNein richter 1998.1cine ande trup(i. -- am- A p/OPOB de Nice 56 57 .'iJl ~I ~statuto d~1 Sle'nero. vek a tr~- V#!l d~ una p-eJfQ~hE(paFa fi.r~fi'ca.o.ba en falta e antll)riores s(nte5is hlstorlcas de la trad'iof6n del cj'ne tactual.a Ia:anbl'o- polt:i9fe ".Ilturnl 'i romper con la. 1::- que self-lin Nichols acechaba preclMmt'lr'lte al mtldo peiiorrna.l:.. Esta idea: m~ i una intulci.livo: un "exce&i~f~" LISa dalestilo. Pei'o ests film carece cas.i-e. ni rnucho menos) .!par Cdmpteto de i1ntegrlda.l pr6'6€ .esta: N .acio:n..de K~rl Heider: "The Nuer~ es uno de los flln'is ( a~herfmosos j<:imas rodadae.i'iId IilPI:Memica en relaoi6:n al materiill. al~ g~l1as de CUY8i5 ~strategiia:5' hall re-a:parec~clQ'~!I'i las nuevas 'fmmas cl.adicf6n de prM- oe con esta imag.-entnt ta ".lgar con Ii:!autcnernla del bifo ·estE§ti(.ell E~perime. E$tas palebra:~. [l'khi1519'S4.e.ita.

rI:e de' ~ft~st. y.ji$.f (t la f{stQri:a i1!il ~~i.'r.~n'er.clo. trjpc©:r~ifiCO$'y t"ll.y.n·El.ss~11i9 pU'?de.:ulluira en rnpre~enitElaj6h" tRu$$~11. el shock de '''Viag9iio Robert? ..collsloJ1.l manos:t1Q .ptqpJaGi61] d rei3J1s 101 e Nst..Imrn01r Cine de no fimloo p:rimit!\io pew tambi®i1 la deoonstr!Jcd6n del m i'Smo' pol pa.e'C:Q8 abi~t:tos Ei.Q. Russell p[6pon@. AIe.$"Atl'.l.Jraff'B!.g:u:El.e [i'lcon!tI'o~ables (J.la:rd~$md v sH jU~90 ..y.Yll~i<lr Ia.l:!e! eiQOn· el I~$ "'~>:p'el'imental" con nne.tltudeS J'IiSS'P'{'idt~ :a ras m~ti1!riaJe<$. 'Ii~5:3): IDS tlal~azgbs fie las.6. Corrie'nbe ahora..QOJ. 0 'G.ef KJuge.zS/ para rev. pa."PbJ. mas lela$.!n·'vocab!Lllafi~"atL~'cuado). PI p:arllr de estes ):l{I'(.\tform~ ·d~q~e"sam iew1tt!.h~). rm.<Jseil'va.e'$.-. ~os 11. s'in du'eta. tanto d:oode un punta de vlsta-contempc- oSlmJ5lemerFi!a l.ue. He$o. ha j.t".eti1ag:raf\a AI 8.. rliGci6n.!Ci6r] de I as frm1tel'. Y fil~8de ina m ce elunr en .6h 'CQmO dQCUnl€<t'lital.l.A ool1seouencia de t.ttado O.I Qll'rls .odo e.ui."" 100'6(}'lC\o.! Conner y Craig B'aldw]ll. en tico !1lU:~ SOl hlei'l rn"wr~gnkto( separ?ldos mOd.@61~1'1! ~nI~I roda]e (l1fr~~J{:lI'fi~FItQ5p~~tigl.$' ~I . W(.ede 'ij~<.lt6 i mpred£ilcibles .Fi:oo:.osoinooe:tas..' uN -e'f$'6tt::·C1e ilumHl.lf'.e.lrM\o~ COI1i?t~ ~ratl'\.a q Ule e..a1men os..)~). MirsJ1of1a).iS¢iplinare.omal.dirn ee oOlwltilrtfl·'en p~m un rnedio Il'Iovili. <1.eriz. 0 qu.'lerdialoo(i~H die<mater'iales y'discm.O<ion ¢uttu(~10 una . .!'r:$s.a. 'l>u~rh~.LI ha E)xpr_esn6n de Ll.6ri:cameJlt~.lS<t.<iI ySL! Feriecfr1fih.~ . bi~rt UFI '~(l..eHini..(~~ 1$11 ~~.-aneo. 'EI .t)..' .qltje Qarac. ~esde Ia epoca GII8! r1eorre8!rismo·italiano. '01.8irlc<a @11 !8: t'ep'Gs·f)f1ta.:(9'ioq (por ut i~iz:ar .clel Gont6nido p&:ra"cernrarr'Sle n 61analis1s de! 'dis()ur~o .lvi!l!af !'"' IISJI'9. >As~bl08...sM di:l qlJe'expetimq!nit:~r. p!ig.:.oe fioojOn.8.:Orta de 1'01 tnt:eI'·$~ocr6!'l de vanglli1i. $i:lrg~i1 ~I"l t1Jo qu·.de la 'teoriiE! ~aoisil if 1iEl'".10<$ dlyersos.si<tllar en 5LI justa perspemiva el c~ne de' no ncdon.ar' una treln6 tena de' pelt(}pll:a~f?i::iic. tliue~a "d'~9d:r'Slmm.!!l.t ~u:h'1.$~tI. :Ip.acques Fltv:ette. clr.Ia tie·flid'en:olil.: .a5.e nabf<1r1 OGt1Srfjerad@ hasta 8hm.t:eg~a ' que pmduC9 ran 010 como retriJ'. el'esi "de gUion" "CQm® d:tam~lIrgia pr&:e~ist:ente an ~aj. ~ntrD!pCl!0fl3a" [P.i:g p:astl al~e!alismo leno~ IO'QIi.ste siJGinto reoorrl GO relr'Psperni\ oit1$tT)a~ogri!iliG8\ oot)oGida ante rim mente qll!:l muehcs de 'loG reeursos y aditudes .dia." La etnograHa d eo it1~~u""nCla r'!'!ldu1!3.tliogi\aff~.. an~l. 111t~ciM.t£'l1 no.ela FIIicei Lu'oclli.teda com.'" qe los tllarios' filmacja.WS de~1)~ngwl:rdfas:. "prs!Ctk:$ismm leas q LIB se tmn d eda:r1'lOo laxtrrltas en 18.t .. ha ~eniO legia. -'ISi "iJrrrpmvisaoion".ptiiEl. 0$ Fot.d~ con . Pl.a.M<lrl~'er.Ol!!' ·o.cl'On n1utU!a: ~La ~t- il'Qgrtlir. una forma.reaJlisrllO ps{" '.e dOOI.§ I. fibC~6nyM~iccioJilG0filla Habr~a.isar "01.oiSoh. s.pel'lh:f€l1!1.~:o Pet.:e tie~$estrl.fj.s da Jicma:S a !1acerse . P>E<'rbot)SJ.pg.. del ~i(1ec mcdemo. ).GabEW6.Ello .118O(l~~.(i:.ln TMner). C'Qnsideracia. m rtoorrealismo.Js}.e~61:S:. t.@xp~rlrne.~. aI desaJlm 10$ r. ~I afla!ith como Wrv..pri.te.'\ vas 01. GOH10 UI'ISI 'lhistoricQlrafia cite 181 irada raclj.clne$ dela m09. "'l!!it:lMi~a ria o!.:r la ifltilovat:lon sac]al.a hlsl.$I. e! DlQ'Y8?to de.l3ntrcpc'=1M. y eJ.Rero e I!eg...parill!tc 1<'JI mirnd~ ""e. cin.Jf'l\ar1!.rlulilYo m~~od(i!cn~ {d8'~espeFad[runenit~·. Ell ~eCI\tQr se . 2} U(i1@!.do ceai6ne.reg~lr.~r' Kubell1.menof'. precedenfs$.6f. Ia.ki.. et.)$~PW~Slt95.e.ri['f!Wendern.a!s"s~nq como "el oi gml.j~ Y.' tSJI:l.r~8PlJndoenciasel1'bro. qU'e aitar. Y 'en e~a confiuetl~ia de.nism'O y .a~L ptJ.i cine 8\t:I1·ogrr~.()n blFl~stas 'Gorno ~J9Jifi'l Resl'a1is! Du~t' tvle~<l\Jei~ '0 ::Alex:i)l\d. d.iz:a'3io:r'l'!.. 'isma.n'uY q~sti~tl:li':8i lias' PlJederr. despu:9s' d-el Primer ".qjmllOlS.JGih® pelJ'OlJlglsde lIocil6J'1mooerl"la.a.elaciol1 con I~s espae~(l(stie rod:3!jeY con-el trnbajO'de los acto~ a !a ham d.errnidad.do" {MgLltl eXpre~i6t'l de Jea[1-And"f.u.aaf"..r .ifQal) qtie. Sildi:e i3-e[m~rr~.ll cir"ii~"co:ntempo. l-!ist.~I'.diQ gue E:i-xplorola OOmb1n. erH3fecto.6 a·.ar[ 'J ·Ar)ii.a.$..ii} . p¢rmit'i~ ~ri ajuz.l. espepialmj3nhii adecLlada dEl .$u.ei1h?s.d. Icr~rfd1o s.'6qgtetc¢ (:Ina: I'UJ€v.~diicj.:om!J~rtjm~F1toe e:s'~ ~O$ dei!dne de FlO'tochi)n qW~l'helnos m~ f pas-aclo haln ten'ido.~a eDu. 'xiil}.lctura. 3) una prnc~loa bul'tl. $sra: no ccrno ia~p'reo$efltS1Gl(jn~$ otra:il cult\:nr.C9!1l la fOl1na" [Fi!:.Q!~la. tra'v6& d:e. 'i un .'>peGtillo.nt. RusseJl v~~' 1) una.!(al tr~l. ~xp~rl· melltaclonfci.:vi iJ.~Ei'$ille.g' cr.y ta l!1ueV<I }=:lJbj~[Mdad en q.l1i " . $$ slne Mlil'n~ M.fi.g.($mer. P!).ac·i6n 1~"autcH!tm::.t. se repJant€8:rcfrI la.ear sUs.jOcrn1Sfgoel.e'siEiil'{\pre. cine de aJu1or-.. ITist6~ICoS Je'I'. tl. O~:n18.H'8J ala I~OIfia" ('''Ie querr. La co:nfl uencia de wl3illg ula'lf. La hilMmi..('. Ru~SieII pareoe.i rh~ntal: como.pel ~t~ d ne rilar~aNvo.il.e::..d1~1 tBx:tl(l elaslcc.rm. Giani.e.rsp de 18 .C'ilmo_'rj'eCO(Jp89& qa pjane~.oo.ciln'lhde s.r'!tal es ulna"lnoursl6M mEjtogo!ogica de la e~j. CI~sriCo. RlJ.n *dilt6to"cleil eiM li. Rieal nllilot.. c:ultilra posmodem8) 'Y pMOl)lenlal".)lm@fl\~ el aijV€irog.esllm(llahte. Pu ede eentem plar'11llerne ct~ rnetrajl1i 9t1Ccntrn'i:jo Jd~ Erl.-(Itle el ~r.a de esa apertr:.

um).b. psg. ctrc..r.jmantal" ::.) algurtiOs cineastas que cruzsron I<lIfronter. Si bien se sigu.ii~. sLibrayal1{.as orientaclones oultUrales han buscado y encontrado nuevas forrnas de expresfol"Jotanto para dar I'(ISr:weSta a 10.g 0 que eerner alos d'emacs.sacaonal~::.Jfrierm:os ctneastas qUS-.co. !'Beyond Document" ("M as 'i3!lIa de" docunHmto~. tanto . EI proposlto que .eferenl·e' en los cauces ds la ms tftucion dr1.distirqt() al (j:lJ1.ocjuoien.fioeI6t'i.. Sill Ilegar qu[zfl.II'1e. de· m.sselii.se' preocupa die crear .t'e-gq.ads.s DOlJn as co. etc.ar et oonocimlenrto encarnado del sujeto perfbrmiiitivo.rvencid n.o. es sleJ'np.al propuesta de "etnog..:l POr' er cine de no ficc16. de la exposimon.a.rles Warren)" -etc.d y prcdutrtiv d'"-d 'episte!JI. 'I>orrosos". mentaty" (~DQm. 51 .rpo.::ls. llusionosta: 0 no.' s-ea ta voaluruIad dec ·in'.!i nV~1 1'. que Ias ca. en los rnucnos textos que yiei1Em sliced1~nd\ose desds Ihac€: uncs Quince an os. tr<'ldirJionaJes. una p€llic .Flltar s..ta".g idos para <J.(..5ca mb los 8J1 su entomo sodaJ como para $a¢iar ta neoo'$ldM d~ pl. - - /I _ : r:::: - "/ E.Iia.a at~ibur@.etc.la vie!ja.c·1a.I'!l! 0! verctadero Alair r~ 1<1 die i1l. ).. d~ ob·eth/~d8id. trontera saQlrada qUB 10'SepaJFaba del· drje de trccion.ologlca.~riqueGida porel nue'vCl i nteres en .IldO a.t m lsma ya ha sklo bast. en "EI 01- :.hos ·documentales eatos jcs que Sigufilll encentrsndoacomedo u'e E~pan. 0 :deriva haole. s. 28] PeTO la 1l1stotiia de c6mo ria' iecion aprendi6 a explorar su p:ropia subjetivioad y a dc'cumen t!!i'rSle ::.e." ("Limite$. un cine que se presenta Gomo·a~go cor.::16ndel cine rrOOe'Tto'·.>ternpr~ s . a uno U otro 'sd1o dia I a cfjmaJr.g oola 10 real desde el afro I~.&~periment<lil" de Gatherllie HusseJI. ffexual a ractal.IM con el sujeto} que. Cha. II son pr.aod~1 eje lFicd6tlJ'No fiocio. A I F--' .: pr~5ent9iFl historiadores que se rlgen por Ufl~ ocncepolen estrieta-deldccumentsllsmc ccmo Erik Ba-ft10U1.do mut:. .tIlle' mezcla obse.qU iera quE.st-\o'\erile-" (M~oha~1 Renov) "Blurred 8ol)l'Idarie~.d~cadas: cfneastas (y no solo docUme-ntOl!· \istas) de 1M..Ucule.tl haWII! vista finalmente> sUiperai1as. ( • } semffiodo eo!.\l\lelle-8 a God srd. uo ci· f'je.P.:l. a (.o. en iOB pn)t:oCdlos ·pre'Jlo:s ~I'a negoofS.ellinl.Ode.gal.)01105 tr-abajQs producid'o$ eo esta$ ult~1l1 de.Ein fin. "The Imposs ible DocLlmenislry" (Jo nathan Rooe.fronlar y 11 mbrar el COi11o pleJo desarrollo della no f.a:tic:oo como 113.'ette {"el p".in clvidar t.e\ eslnnaqable la prod igilosa tr8lnslormaciori sufrjO.ntri t)l. .a!i)'~ (Joonne Richardson)! !lP~rMocume:ntai"i' (AkiTa Mfzut:a Lippit). Bill Nichols). _ROo'Ss.. t:.le"t~r un 01.E9 uti 12fl para radar ne revelaco" una terna") ['·RQI~ertD Ra. ~ ': peQluena med ida de' I~ in~era. 6rgamza~ ci6 n narrativE.r y I<.l la Zona en d CH1Qe el cine' !'i.nte €:.iacl6h contemporanea.n.stmi(jo . i3~rg<illa.Qioneotre e' cmeasta y el c:aracterfislco de escenenos e interpretes.el deeumentel de su IJrop~o rQo..F"~ c~.l.:lxplor.rafrB .et] pr.eJ'l. Est!!! filiS Uri ras.F -.asmar su iljef)tida~ pe:rsoln-al. m<lis vari'ad.tla.ul A:rttJur) . Esta l. ql. as! 10 demuestran los rnism CISterm iras esc:.:!o elementos expr€csivos y dril.n en lall dos uil:imas. La que podsrnos ()CjnsiderOl~· :orNente principal del c cine dQcLJm€lntal S€l ha visl:Q lndud ablehle.lnte estudll.rvac!6n ijo fnle. Gllal. ~ ~alnieda.moo. un cine . acercernos l.lEi! difulmina."i nos g ufa 1(jj:. "'Tabfoid 00(. haolendo enfasis.S'~aconvIction mocl~mo$ (oomo) FlI'I.llt1 m.rama actual es ml.(lfldic:l61l de regisJo situ:acionaJ del cine moderno hMe b'U~1a aqlJe~la GOl1ivitciol1 que Alain Ber.\i" cO rno Fib!>S~lnr'li. P<"id6~ Bac-ce'.3je.rias hist6rlta!S der "tj'OOl.r!b~. 10 ensa1Irsli.q carscteritan a I~no ficcion COl)tl%lmpor3l1oo: ur)cill'le: qua 110 ." a IIiJIradir.determ·ll'an el result ado tinal de r~ empresa.v. "CoLlrlter·'Docu menJl.

ntE)l.gar del documenta.16n .6a de re. I~ rnisrna "8ZY).canales tarnal lees sri Iii tel~~~s16n" vjen~dectecl.ilil'iefo 1:.a ue!J soreen_art qLle"cOlnslste .R.aJr~m.at JcH'ltua:ci on act\Jal de fre.nas pelic.I1iQd8if.. el rnuseo del cine) qulen If'adidotlla.Isecular p~ura da ante el EI tone epti m~i:a:cOff) que .e ta fwrdenciaI1iciac}'.e el ¢i M de no lioci6n.ef~ cbr<ilS que.. Pero les nlNlvas: formas.m~nrta! como el . el cine de me~rl. trosi.'{os !3lstLIdlosos favofo.!!'t :e6lo pl.on Ja C". para' . .1tras l-ta:bli.·merw.l dne de M l. Michael . rQpi<1lll1'stituoion documental. Tbdo ello 1'10 h9!08 sino 'repetlr . ) l.. gallery film 0 artl$l.$.g1~.iiin.ll'irln at r.nt!iS "debates -..:l ~ I E Q :: v i:" -. dn.e stra . .eCflSCO- .dle "la tra~~c. 10 clttiifi p<ilra..Renov. ~ - A• P(Jr'oktl parte.m'se"t~ p~rO:i...esid"d de u huervo vooabu- iario crftico que tambiEm postulaba Catllerin€!..actua!i€ls ~.e. hEl!smoJ.. a:1dccomental en vi rtLid de 8'U oondl oten de dn e no i.'l! ~.guna$ va. SOil") acogidas en fas s<liaS d e ~M~ib.tb ail)glo.U$$I$'I:I· Se-giJn s~acl '')I rill estro e~ mlcln-oO :p..e·iMe tipo.nd. en-c"Qn cUltural)? (.r. de Hobert Go--rdon).tit~QjOl'l. ill'xi's~en otras quese plantean cQm~·gel1U1i. ifr-ente a la tende. e1!O" sa pT$ u$r~ ..pantallay.dio<s·odel 'd[Jr. al.iben sUS }~bra$ por "CaJn~le'$ ompletamente distinto~ (tan dis~intos como sutrabaj_o IQ es del o reportaje): el museo.unpllttJcI de I.tG.o albergs.sliJglir enredsndose en vlejas discusic nss sobre los problemas d. de ~rlc~rraf$~eo un a postutl1l purists..IJe.00i2).erceptua.ewarque...! avarrza 11 acta m~dia Is SlopreS${tur'Olc. que ha dado ~ljgar <II naCimia:nto d~ierml!1Qs como scr.:1remQ.' . fi!m-c!i!:llrio.s. l. -.lio regress: ml)$tl.l a q.i.acion..a. ~ [-: _ D:' =.QLlI!> queda .'1Lp.el movimiento de 'eul1az:o anterior.nd.D.ctlllo.cine comerclsl d:efic:~ cion y de heche s sldo 61 rnuseo (V la. la reCl" .It~Q1Qffas'viQet1~9Sp-arn. reticenGj8! ClI1I:i-Mpectii.s \l.~1 modete docurllental. 'se preguiltab·@. :323] ha solid..·eencorrtrade..iec16n no S!3 ha praduddo impvnemente..dal) por.-$impl~mer1te no enc<JIjan del)tl'O.ion.no flcse e eMf'! per parte de .24 H¢l.de las C'r.p: mu'dtl0s de sus formatolS .e por jglla~ar 1011 ve. va~sC"~e contrad! r ererle dell el tome iilfgad Intele>ctual.sajol1 . . di3:todas formas: ra Hlstitucilon clnematagr. dE!SI....:~men'tal d lRfmO'~ 19':.Ib.afica seconstruve 'sabre tmllo en fl!Jr\ci6i"! ded .ntoI6_gka. invenoi€lJ"I:"esas F\i)SI'-'J.sz6Mr EI proplo Renov se responde. el fak®. la galena ds arte.nCla domil'lalnt.111 r'enovado i[1t'eh~~5n el dna pe.. re'!3'mplazaJdo slrnplemeute.usc~1ad0 tal c~ntidaq de P'l.IIpli. y :una bibl!ogmfia.ratlc a.¢:n m~..a' 62 .No hati>remQ8 . ecnvertsto en una fnsfalaGiOfl {!\II case mas fsrnoso as €ol". 0 .mef'{)tal delc.sicin.g<ar para EfstLf.fc¢.". Si tien$1'I i-ln car~cter.UI6 !I'os ~~rtmos er.lil i. &.arnstas p!<istk::o$ }' ~!<perimenta:les que axt1. bibl!ograffa reci'9n~e..dnamatpg.e 11adecad\a de 10$ y f 90 que 31 final de '1<1mis rna uno de $US prl'f'lCipales €sttld loses.~arr9o d.ser1as en ell siglo XXL 11·tI.1rnedlo audiovisua'i.e"ffJ ·oonl'tJ. . pues ha dlifumin.al'. mas que lItilizar e'l cine. !XlJemico o social que las.ar que· oo.:p. p NQ'es "e::it.e'jnvellci6n de.. (I esenciarista sobre.en los pril1Gipa~es musecs d~ll11'undo rp~ra un r~pa.stOil l..FI1JfdezJ dlve~.stante pr~c~rio. eeSj:e ren)J.)..e-selllamo elaro de ia !'\~h . obra (al for- ~lO!to....s alaexperhnel1moi6n. porque '110 se Wtr€SP Df"! der!" ..i!loIt~J~ t~z. Y eel<IIr'li::!ai'? leleoJQgioo? rRel)Cv'1999...e&11art.-ahorn que Is.a ba.ble que n~LJnc:i:l. pq. mlentir. i']~'~mb. I:.l.e:-~I ilU.l'en un tl>€i'mpo 10 concreto i 10l"1ise6ri_co.ndul!>trial 'oj rnil1ori. (IH peliGula ooleoiiiva· 1!~ 1-S'1 (2..as ql.riantes del modo performativo.d€! practices an6ma!as..at~go.9. en vei. -redrnw.respue.elensayo. doccu.ssl como.r>itioa debe 8IsfOl'zars.I" .d~£ljrel mmiente fr1tel@S Q:~ l!os ~rtj5ta~ pl.3.. W$imlbhter '2003<1~ Perc: sf cooe' o(o<s. _denco. ElGie rico COrp\.oouITler'irta..l-e paiilpfas cl~W<<I el e~~y.aoio. pg.sde d'ne ab4erto. evocendo !a ne[.e Reno~1 a~rete D lant~ado es t~prco de rnu- 6hd. ~ H t: I' (' E ~ - -.:da>'el lug. 10.mtu aIm ente..sma d 'exposifkJn..re$~a.· (Ja pelieula do¢u.mi9is Vlsi.semod:e:ri11dad ha 1~'reSet1ci-laoo una d~baC!eri.ula. Es€ . como martlllo udi51 narl'"eci.)9.upaba en las practicZls l1iUdiovlsualles: mismD tlempo que el "documental 'Iradldonal (et reportaje) 5~ ha heche.ettos f~tiv. c1€b!}!1 .Q ~. eil"ic'umplimien 0 de sus fl..et.lhog for Col umbnet.po.tt~ acsparar flb iJjiOcos..a ~M noc' IDir~kt<l9(Jc d>e. 0" (19~3)..locidad.s r films y a num9f"osas "axpO$it[o!les" a.der lCitlltl!d e flbflcC~Gn no entu'ej'ntmn oOlbJ~ da e-n 1<\t~le~1si6n. proeucldo 'hlstorwamente dentm·de 1. eJ cil1~de mi ficc. asi w~!b.s.e!'l!I da fa r-ef0'renaiaJiQi5I!o. Wi.tra. Y much.[lCione$ de GOnservadloll y des- al Es . 3CtUa:lS5i Pert)" la r.asUoo:s por g.tario.portaje.l~fi·a. :J2::i-3'23j f!>ol..!u.am~jo !<looJ.laiJi.(:.Sescritos !!lfoQr.l·epa"$~do la. eu.Jf P·syc.h:.'lmotectl.lmente.IS9lrMdr? ~).lS ~O(i\Jmental ha s.at>r·~t.

de pro.o-clocum~ntal. r. ..agonil. !.slgoct. nsoa men os.r.Ij drama" [fr. ~e~de.ane.versos: ~graJmentm.e.J1l ej~m plo. evidenternerug.a Efizab.mtocok.c~.r 0 glJionistes. COIs€Gll<lindo de prem lOS ~I audienclas 'mrllonarlas.telSirse. fa~sa.ra ~e'lel.d periOdiistica. en los proS! ramOil& c<lj'dra~ cos.el estatuto de lash~ge h .::.1OSI.e!cine de. que o'bligan -a loscol'l'Cllt:S~r1hj$ <'lI h~.~ a cuatro a.un ·~atlsatkctcr deIO:~Ju.:e para gane. Ella le5 h:.dJe-los~hechos..ejadd de· " las cuestlonesque.}recons~ruccl6n. minima meciiao.-S.8'ld~!.e as pi ra a ceptar 091mlJrr. r. es qrJ~ reci be. Map:plebeckl'.est~ ha Iu...o.prscoupan ala illstiluo!6n a..s reportajes "lals-ifiCa.da t~ist6rlco".a~'em Michael 130m fl. mas~\la irrupof.chado a lo laren. _ 1110 peft.-dr'Jeli) en e' campo de' ta no fior.Ia..le Antl SalOl.tor(:e palSIeS. se $i no ('es 10 que hace ra:ma~lOjra de la a!udieril.idt1~"de los.ados par famOOO$ y atros po' 'desconocldos en trance de' pase!!' ::IiIgrupo<anMior.a la ontoioglfa del dccurnentat sino que'ademflis son alga contra 10 qu~.dbsill dliversas cadsni3J5 televiSioneurop. Ve.ci.lll post~afl)e.: I.jiS }orm@~~dl.. POI' 10 que slJpOl"lfade complloeoion Y'8ctcrdeola!rncio dli. pm otro lado encsntremca. I muoho rnenos.I lugar eri el .as que los famosos "i/o al~ttg. En el veredicto qua 'est"8!bleoesabre eI c~oo 8<)(11. g:etlMco· Joe. artisJica. ajello'S·.-n de 1SBS Roger Jam~s y Marc de 8eau1ort produJerqrl. i~ntr.oluC'i61ld.de.soole-la It1LIta la droga q~l§ iW!l vEJ'ndicloiacadenM de.lewndenacr..'JS'~ ile·. P8ireye Ir6nko que ~o sueeda en lac'~eh"vl$f6n. V a:11:ade ecste ecrnentado Qlle pereee de rango )'Tliis bien CritlOO que ~l.~my shaws: ("Bra" Hermano".rtlst~c:a: la autonomla de la forma yel despliegue de 1:& lfij.tlk~o dled~[.que corren el pellgro de descubl'i I' el Medltefdjl1eLl a cad OJ ra1io".$t~ renpmbrados. f~lO$ des tipm'S. as! to atesttgiJ9'rl reclen es eellolones .erenc1an·(ilIp\1lnas)at> que LlI10S~$t8.clive ~ SQcoyvar la trnn:qllWds.lar.q ui toparnos GWl una ·apa. p'Qr lin ladQ.de la Bien£d de Vieneo!a.'~ rlW~tigfEj6n .u D'Ocumef'lta de:KaS'!ie~.e una explicaclO"n en Url dob.y c~s~ cine" del Musea He§l1a Sofia.::i6n e'l t~rmino pcst-. son de c·amcter esen Gilalmente performatrv(I y vale-ran sobre todo Ila'88p(jlt1t. E.rs(al Sl.'ando a d!i'fum'rhar la IrOr'lt~ra sntrs 10 faotual y 10 fidlefo.IlJida pnvacla.€irJte contradiec ion' pues oeste f. parecs m~y <lil.on del auciiovisl.le mQvimie rto que 11aby:la creado un espaole para esta cQl1iJluencia.).eta.ql1e tantos artistes d$" l>9ride tornar .:lfil!l!r. com 0 erl post-eoeu rr'lent~rriel ~ugie:re tJn ·tlridlHllt10 un comlenzo.escandaloo no san Lin f~nOmeno alslado..llmemsil como l(l n· guaje ee.a. que ban pmset1c-lado Una.Hoax" (199'8).l de ..Qnistas ante· Ia.orm·ato q u.earJ~a~ p.Ld.!rkllcot "Eli 181 di~p!i.a ..1lpo-slble.I:: I _ . y. entrs otros.1.eas.te M ro A. no nCClor! de 1. Upo de ]lcen . hemos iJenldo dando {)U91lque 18' a dl~etencia de It>que ccurre e)"l el mUl"'ido die'l arte 0 del cine CI.e'p. "'al anual -mel!) "Gine.eriodism~~uJ.arse. la orl Il@.l1u$Stro star-sy'S:tem ya 1"10 saler) en 1-gIJ peque'-a 64 66 . de un i.QU!9 RUleda sl~b~J:se .ad de la program<'lcion) la Idea die eonvertlr la lntmidad 'en espectac (0 n .iaj la pro!usi6n deortnlBlto(S que mezc!an necnos ''/ ficci6h.a!idadr'.$-01. 'est.c'8rq_lg'unJlpCo 0 Ei pW(oJ1'n!1i\l'l'r. con h. En1"fJia5"el re£aj[:redor.ases ~xtr.eiall(en dond~ ya sa habra.~xcitacion dmmMica.nos de prisipn por tlaber vel'l. 10 L8'?11 . ·t. an esta epoca post-artlstlca? t"Que ha pasado para .!~1 qe caraeter "ri!. que redDen. entr€l otros ell il:Qrnbl'e'· ~deolJ'adtllmet'l~e. Elias cornpainen con 1<'1 tele-blllsl ra de los progrramas rosas b del corazon lla otra mit. ~lglJnos hlstonaoores de ilirte ha~1. como di~e EHHNichols. d. ~'610 pa.su progo de su d'esarrolihl histori.el j usz m¢lllc lana que "I~ presiQfI-parn I~rar meiorat los p{. las (.d del espectador preserttandole productos de fi'liacioll dudcsa que 118 a9l8l'! p.{)fiffskjn no solo so.Qr Viotor1a.01.el Cine como cOjeta y util!OBJh:iiihor.s. P~ro 100 gO/cfJS meMos por los cltadcsfrn postores se quedan o.if!.u~ierto·el i'principio ds re. de Chantal Akerman a Peter f=orgacs. j'):n los reaNty shows.evios d.eth Swbrili ss que los cr'titlC6sde cme no suelen ir al mU$~!_O{a vsr peliouja>l>}y los criticos de al1e·deS(::brmCEInIa evoll. "que ha pasado para que se te" eupere esa Ie rJliJ.io. repr'~l\'lnttlr'el mlH'1'd'tH>r:m I". p rijm~ grado y como h e:rrami·ent~l_dill mllodmi ante no solo d'e -Sl mijsnlQs {lIfd~c p€!dormance) sino de su ecntornQ? PLlede encorttrerse ~I prilfl~ cipio d. M chos elementos . Desde la'otra '0 riU. el medic aparememente menos pro. f[r. dOQumBntal sabre Born. la c~11ificada ev. en dosis varl abies.in el podar de la imagen para caotsr 10 real'.sta ha d*" 011a~ c.jltin.a dif.e COi1O$ ante $1 discerso inSiilittJc:1 de la t~lliIvi5h)n desds que .!GLon anterlor del dna de no r Gci6n. despuw qu:e todo su oontenido era una ~enificada t9S declr.~g.eun retQm~El.c@:rl'htr{l\ S.ito-(jx.rda.n prot.'C!ll:~ll"se r por p. Putltag.o!l.ad'os·sa m I~mitan a cob ar por sal'r a dtSCLibr Sl.ls pr.gl'ams.a.a isfa de ros-bmosos". 6j gr!llnpr9b~ema alatflClfa afront~\ir este nuevo tet'lomEmo de ertistas doeumentalistas. "Opemci6n Triul'1fo "l.lta ~n11'9 la \'e... "The Connection". an y 1:.e ganando ('.! tornandose tcdo.

no]o:gla digitall pair-*..(.lfl en 61 q\.~ especlactlJ~J'lza~1.hu:. Imoert perc. ...ama:do·'\SllGlbkllmeFllarY~.i..PeI/ece todO' ·Ifmlte..!~a como pr6du>COltlt1 $:1 bbM1 'r.1 y t1Ijmb6!'ico".d sob ~~ lei rrlG~tiraCiQn d@)a 1B~1 ui'I j'egf:ml..e una fr::~t~~ rne[los.d~'una muoha.re.mlJer~'d$ iinoiJbadqms.i(S: t!il:rtl~te:r induQabl!emente tnlt:<alb d~ O~$f!@lul~alizarlo'5 de hecho clefitnform'b ~Gort!ri8. I~xi "doQ!"!mef!tat~ poIIGiales<.oicm.fl 'Viaj.€jsta eClul .x~sJt~c(a diJ' ~tn c~e:rpGl de ft!nciof'lSirioo n sedi(.t~v..d!o sitl'lo'. tsner e.e flom or. cte .'t: I.iiii~idra~1 to. p$ig.ll<l! tec. de los ·elemerltQ~' lClIJ."a~ CjlV~rt:llTipleClip U h efecto ~rger@:menl~rnenos v:a.'" el $.tJel pll.6iSt.: ~ Gru:?:.'firt. No te.e~ c:ritito'. 10c1o:.9Jn~.qUi1!~u~e.:fo Uri p~rt~rlaJ~ de ficGi¢Il.J~de.ufl prec eso de de8tmGc~6tl die :101 rei!'ll'id'l\ld IEs: dSQjr: .J des. sm. 181'\G\r6nIC<iJ d~ :l>lIJC€l!>os".lndo'~.mino: de.llida.Jonna rutlOlari~ tal'lto por 10$: r. "Es. d!~ rilJ.-! E!'>. MCIJ~nWa en H$ndt!il.l t~mOlsl'dhada$)' catlt.ro\S defotQ Q d.abi 0" catastrOfibn de esta usulrp-acion dela \o!id:~ pri" '&8 tla .eJMa: ~LJego OO..1:!i ~erfia ')~xlesto en €9ce-n..rtictpant'€::.do ~d_e:1 C2J.rl'l . qU(W fU!e Qw:.ado 1.en e&tQ$ pr..lo:r una agel"L'C'la d~ l'el.dal'$01 C'Llgn~a. i'nc~p@.lIMa.m~t$ sfi1P.-y l'(..s-cribk ~I~ NJstoria.l .lfo. pais BnMaIfa &l1la S'US prilnera guetra J:lel Go.!eiZ m~a jnte(1Sam:elI1b~ de. 'Cl~1 retoquEj< die' f·a~t)s·his1:orieas iPa.Q!o GO.nla.corlveliitio' in~i. a la.inp~fl. 8im E!iITiDargOj.aclo" [R¥aJ'ia clq!1 IIbrQ "81 ~oo '~a1". A..9f1cairt1iaw.or en f~g.emotiva.nte UI'JW~9t:~8icI6rn arrg8!I'IIZ!..{.(ja I'eti.tp e. pan:l1 proyect~rla luagQ en los r!oilGI11l" f05 (efe:dkt-Q.i -:"'I_"'..meme Fi1"J€WQ~ rO{nlatos calizan.a"-' t.gl ~q.:mranGados 'de es '~ropas .eol'Q$"d~!'it.ltli d~ 181.li rea. qlJe..a of.le\48!i6n 'ha cQmrtblliido GQn eata.enero !l:n ~stu!)jro 1(.\IGto. li'IM~p'ul~J imagen ~ l. ell unas CUTSQS q~e .n Flues !9' ~nHmo"~espu$.el rI. 'Qluk)'n de DaVid Ma[:r)et)ak~~ja.l1form~trVGS.~rfotlo al3l ( j'erarca.e.~ Inue. (AlaiiF'! J®uloert r'l'la:lizcr.de IJna.mL!iy.!il~po b' e. todo..undl:r 16S' lumHesg!1ll1ericos.a~t) la.a!sWicando oe1trnin'and 0 ! fr.::omcHlSin~era C9m$r~i(.de rigor.udiQ.dedj6~ esp~cta9Pr fi)uw(.ol'1.l..:'i!!.esto S€9l[Pa.I poder-hBlhl<ll POi( ~Qs m~'diO"$ (p(.aQ.~'1"$.ids.r'! !).agm~rlto\S-tJl~1p'i\lsa-dp en ~unc:i.s de bdD.:OI'f.~xtBnd!da entre 'diy~rs(l(.blen rev.:(Ef d@ae. h:ip$rvi5ibr.X) y Ncgrp ba eJ<pre:ffidn' oo:rrec<t.llndo" s6Iog-xhibiendo< su' i'l1Hmlid!r!II~:t'p~re..' La vid@!8S IUtH:lrl$l3.p~~nen cy mplir !3'l'dkt2ldo" no 'ya de alqlJ~lia tsmesa fm'Se de . 'c'acela l.ma..I5tr~~i6i'1 dela.sf r9all11~rde" GeQlg~ Orw~_Uya hca]~f~pO.Qonoolda. J~Lls G Req(Jen'a: tBle~l ..al~ ole manera iFlim<9dla~-Il..pl'esiv.que $.}...I~r'a ~1'11f8ir:nosO' en diro.6 p.idla!c!9e' Ib~ medlQs irdmm~llv'oS' pa~.i qUila.Jb~Qu". sole piueCie 8$ldwae con 8j. del q!J:€f eee p1:'O¢IO!?Q d.lai~ lion".traaiOCfon mlsma.da: oa.eta \ roej.ogr5linl'¥. fue 0010 un oolo!E>tlllHontaje pOif' pre£l!J[ijtam..<i1l1lte$e'l.:. En Skln. cruel k!uwaMr-es .a:ra la teleV!islon'\ ii tin rsJac:ion @ IOjimager! "rnal" .ill ~~.s $I~a$ plingaaa$ d'~ p¢trpp(jb!ioBl§ r"IQrteamerriQana:'QCinrir.s/.erq . par I..dee.snt~ltaiflmelJ't lXimo (:mnt~U'lido fB.1f!min ~$ a~ sino d. los inkf!me.afa.::[UdadaO'o$ de Kuwalf y' ql1eu:. h~'!Jab€mt:ls qlJ~ uno Pero R' 101.rt¢!O!'!Zl.gell~:r.sf'(.show len d ~arffJfid~d (J!GirilDEMHi:!m~d9 "fnf$Fnm8nt" (genera mlxt·Q Cion como cotlltel41do for(nO!llI'l .1Y L'evlltlsorr.IlCOr:'l!ShuOQfon...nte (donde'h'a:y'diner~ hay 1+0)' de. 8rbl~n~~$ d~rl\o que sus motfvbg son urfioallnent~' me~c~nari:(}. p~ier'e.e!'il/cambia. a axp<.1p€mic~o$tJ comos~brtlya c6H1Q'1 ~ .S< ¥eqa a 110111lr~d<l pub!ic:eL [)~ I tn~!11era qt:he s.e[ sentl'i'l}.a pSfSonalklad mediaHoe.Qs.en t9W329fcmiome. 011 .~3' . de n~ 312 .!ilo'$ d ~:pu..€l de20Q>o~ Imt:l.id:e:.lO~fihec.tn.(H"I:£!.lt'a.mLlCha~. dl~ct'~m ente .io.~haJegias a mehvd6 \f<Ji!1 pm aela.nti..c6didl!1 a. _ Ur'!iO$' .! P®r'~ MF$i con-riU~i¢:n de' frOF'itej'~$ (100 se produce selo i8r11 el Alle~ d~ progra.o$ d~de et PQd~r.il.~. SeEf'oom@ ses.rt~ies dl:afl1~trzad:o:if'.18wa6iQn. Cm'lSE!r»<aOOQ.8' silr.dor. d~formaJ'·Il. dontamif!MiQ.rd.6t] de' ra'irrtim~dadj por'l~ i:.li~.~m-eI'it8 oe u n~ s(lene nO<Qt:~l'ft~ d.JitLit~.~II)Qc.::.:s.$ll.<'IS.cila.ad¢.In "~sWdio 1" PMa oompt\lrUr' pli1lrJCiCon J06~ B 9d~k:'1 en ~!'ia' vieta ver'$i6ti die.ada ''1 bie n v()callz$).€lni:Q.cn." Gilado e. I. 1$1 t~.jaro.a esta ~~p@l.ad:Gs del dne doc1u!1'reri:tall: p~Etns. klt\alit.qlJl~a¢i:6ne suted j!OQ Gult\. y nliltas" q~ I&na rnt€lrp'retacrGri pro" eon resiol1al drama~~&. 75] .!~ r@.~ WalFl1o~sabre 'r~ qUliOlC'~' ut:os~e fama $i. tina iPJlOCklllnte "iJ\.i'efl'('Q.itio!ci6!'l ante .d df.rI colr. n~r~dla r .iTIvy e. 'eI!1alsOi direct/) yltlTn~ f 67 .lt~!'Itle COi'lflb.na elimi'li'alf E! meI estp~ oqrriP<llo~.fraje' !'La dSP<. B~r.a.01e .e!E>e va:ri.z.t¢Oi~.alioSi" dim '91 ~e.tr. inefElble esoon<li que mU'~$tra oornQ $ei g. .~u .!Jtad6d~ documenta. pr~ctrc.y Rays $~ II1i~roc!ucecr e'r1 !.1S9'B.e qw~ e~ (0 t05 .nal: CUi.pa.y.wHi apro\}ech~d~'~Q'yde.e.Saqam It! uiSsein.1 irn..l qtue rrYY.oO$ sus def.ab!2}.de es. . U!mbien <$t? ta til#.) p.erra.. I Grali Wyomlh.ell nn.JIr1 in~).meme ~urte s610 en los SiSt'6IT1:aS.'n ~J1hLlr'1'9'9\H.IOj.otr.q_il'Je !o' Gonstitu:ye .-. ~i'I dlQnd~ ~quiflr~" iJ.'f.gllln.ri d~1 &ist~!.lrlldirlas frcntsras @oonf.i!$016gilc:Q"liter:almer'lt!$l i!1$~it!Jcio..d i1I:! $~rviGi<l d ~ urrgobiemo en la.jn de .i( ~U$ medio$) no $tJele iroklir ~ I .. p'ar~ ell. la IIIiOlita.erl$m~nt~i(.tr'aex~ri6nd8!de I~ps mliJdb" [bl<'llvjd JalJ'le~. . lo.. -I P'-~ iij C' _ FA to : p~lf1taU~ iR~tl!<tr'!dO"!J.s pUoSden tiC! h~lbersu.i:C1lS o8ng:r€~~st8:S rll<l'ep~flIQrt public<aam6'FIoana saber. d ~ f:arn lsma g u-. es ICl.I!C!~ P<'l..:to en. lo~ que.dia es que ~Ia: r~pr\'Jserit<lOi6n .j.ie.s que S~ I tl1PC'r:ilril..ae di~I®ITlb..do' parei sells:lOiliii<'i~r a ..:iI.t~ ter abl. t~ri1bh~n 10 as .vis-q.e ccklTgo$ :hemd.azofi de SSW.)r:§! ~on Fr~r1iCQy Hille~.oe hlrrl!Q.es· ::olin pij~cta'd. d8 Gerard CI.Qs sjr\~om<w de la de. 8~ fd~ o$ Irlitimidad b~ nit.Jeolr de 'aquelila fffmosalmage~" lSlrr.h~TIIiDri'~r:f:.jel a vida cotfdiallBi Ie S cin~:ril$ira.h@! que4.rl().n d(l! los geru~[o6 yel Inestiza]go.palOida.s ti:rano'S'chel paJSa.C.s ' una r. tabJem@lit~ en ~a repieserna<Uion Q.iCO$ como POl" I~"pub~l~ldatl·.de ~nicnOir ~.bebes pErra que SU.t.al"'$.e O~ i.a. Est"" !pfo-tagofilismode 10 GCitJdi<!!rIOpi.mo"("W\ag~h~ [):Qg~l. misma.

pueGlE. Erf~k~Je:lireSetlta pm 10 qUe tiet1l@ de 0.llldp v. t"IJda U)~Qntr:a~i. -sofo 10 que--es. fbittl. esta:tuto mQd~:r .a$...h<lbiia.o~a de UtJ.~!i~ d~<d PJeQC'Llpa.J.. pues!' ahara Qj:lotften'y.ist6rieatll. I a 11bdon p(i).. 9J[l1-91"l82.ta toonic8! pl.:HlmejJItibl~.illma&lQn.(iisti di~ uno de Sr.no' "0.4b1~ t!iedudo.J~::. Galifcaa. por el -oine dpcumentaL ePl. cen ra e.Ia.:111 'o:rctena-ei'e)f per8C Il~~ ca_P<3_fode rn~_f:pLllar h:'nEi~:~I~e_s.I.y si1llQud@ hoy ~ !labit u~1 ver pElJtculot-S: ~.61 cwaoter del@ imagen 'f~tografiGacomo Krrdice de la re.!Irle. Qu·eremoo ·Ilabl._garantl z.f'jn Llln'impacoo:J!rot.. aqtJi tilcida~ parti@ndO interesa merno'S lSirnaJifpulaciall II eo: la)magJen. "lerNer? From (an. .tasmatio.n HaI111.l.cijor.L.rJlos. IHc11-8!(dap' ".a.."). .d£!~de d.p!aQer o'ed recontftrmlento·:de ~os r..dlora mre Br'G'Gm Vac mooe·Jo 1g97 " po. Yid'e-~.~S.s.o pl'QC_~SO de.ils en :segundo· grado. de l'gJ5-4. .err !'tie!llpO~allt..rfe.6f(.de." {Gw:altlem a c6nCl~~tos coih:o males. ve- 110<l pnH~ico$ 'Y f. e:~m.l. tamblEm ~l eVElFlta qU)e nG.cT~.."cl die "reaM- te!e·~ 18060::1:8 "Oortlna dOl 11 t.~d:e de Is Dat~~l9~~a.g~~iI) 9il'ltes daque: 1\ilI aYGrJ<l d~ las P6Jir6uJ.Iln$ corno.L ~ ~ _[ _I'. que it1J$tallGtil:S' Mc. pos1-fottlgwaJico que d$$-afja vfl'.G~r. la larga tradicio:n ~mo jp.:doi del f'\?f€<~n'tecite-do.ffiE~ioiS.~gra( una Oort.pCI!l:lble _d.iImp de Tom Hallk$.Ja: fake 0'" mQc. c. qWll ih\'!ltrt~h el QrweliJan.cern ill>as ~I modo-de . ~l pIa· {.] Ta) Sbmr:! ChRldren or the 1~60'-s~..lersom'J._ e.as.del}'Nsew. puss e<$.s@.!rTa clJrlo~a con 5i-elfa Bw'l'z. mB3) qlJ@ QOliseg L! fl:li'di8.cotlVendOt'l9s.-n .a 1a.M lOIn I'€.m ulaoms .. fM(e no ~-er1a'U(la forma e5Dec ial mente l~ueVa.. puss IO"lq1i· .ad:a por la d IJ radon de' un 'I'll/erato.. rna!llpU!Ii'jt.a(n.rit~.sel. j. PeG"'!'l:al imllJdab~e EHntrig:anlte. ~uterencl:a de.aOf) menciiCin~t l sQbr~ . iW'!ir. ge .l~da_des famosas Lo que diferendOl a estes ejemplos ~()Titi Cd'3. . qu:e.s es. rMg~.il J(. para Is.. de prDpa. de fia parodi a qJt:itdrnita.::.gjr.€Iet'A'LI>BstiC8. -s...JITiQ:" al e~tatutQ "ontoJo©JCo" (Jel doournenta1 'que .e. lTI~s'i:lrr ~.!·1 '.01 eradkll8lt.a~(Hl).t~O~ mills h ~bit~<l..Sierv:aQi6:n Qe hlsMrJQa. t!!iCJ14CB <:Ie man i.Il'tlana. -Clue coincidimO$ I.iE.cU!ment~. !il~.·dQ.deri)t. i FIleriOor del p~am TotJt ROSEllliba:u m fl:t af.e.Iilbio t:l~ IJlah 0.91obario de~ro Pu~ede pem. de ~Hod~ realss".para t.Ii ti 6ne en '. fl'leiable ·e.. 10:.Ntlli.~.attH6e:h y derl''1i9. de"" L\'ljo$ de:ldelo" ~sun p'azlici1e del m elod l"8!ma de r 68 .'ORl:bM t:rad.1ll1 p. Ie e::dsG8.l" pljes.ljfeFltm~ca.~. iilt.s..El dee la r€Jae!6h S":ntr'e' :ima.~e I:R r nst:lt!JoiOti NQ y tat rgsulta! 9~f('l. t~ II~m:ado iifltemaG~Onal~ el~m~ntas~ cuestjo!li de 1.'digfja:po r1~pulact6f1.$1il' qLi$ ~i en Eli tnte~ior"'e.j. -=I:.fil.@)d®J'Ila~ de! ~~ kiv'Ql!dad.w ds ssa f. frid i~e Cl~.~I.edrec!~ptpr.IiI~ 9~r.e!'e$ante.l"a.bOrnlido..j estDs d9sa~"olf.T .diQhQ(mn~Kfter formJa p-arte d~ JZ! basE! rnisma qel genera.Crl'tC9El!1ta . rna- EI morttEij~. .e5 Ja. e ~n'$l.. La In~egr1qad la aCGi6n ~1iI.r d~ JOFl<lthtN' HO$eribl'llU'IH l3en~CiO como est.. repn:J'Selltae·ioJl b<JZinfar-Hi del de Ia fi Qi~ r~ tU.i o!).[.ijj! 10 real C1IU€819 I~a'Iib:fa- documental" pre. real.y<li rnuenos aiii9$ FF.i$a:Q Jil! 18. fi Gc10n Oopiti aUm\.1Ol1!'l'n y te<a~idacl? [UL-ado ell BRizzi.l1"m~:mQ!. potl'm-clal·de {que &e.h<l~ .se eteniCtc~rnhate que es.~~ =_ f . .Oe$u.{isntre5lus un 'paradt:glF1i 01.!lOS. B de st!:r'Pu~s.le~.cCipeW'..rrt!d. F~'rn 9 199'B}.:. .eMpS'alQd •• de e.w 1·..t'I. de fctos hisf6rkas por 6<1 'procedimiet'i'tQ de jm Eigen~s dlgitaie..p~c ntQ' (:dl(. e! heche de qurf.Ie -'1.'f'f)oiSl~rr!/.rnoder.ll_~. 00 que p'iU~dtl ql.JdiosoS:del docfldmenta..Queen de "Eh.disOl.crm]\9:'7tail)'j ycjlJe ss pu. 10.d@!IYlOdel dne.!. comp ..n.l9lJ1ler 1[1~o. d~ f. Brialll ~-Vit'lstq.-'I_lfloiia:deilY'S g$rl~:rO$~..~.IQc{Y· A~len iLl der FOff6qt Gl. r~f~re.\Els" o· Ra§Clei~oic.1!FIGSlsoJ9$peGi8!I. do i.Sa. ap. en la farma de \.l..art!(ru'iar.ef)tre 10 f.(. e-IIIJliquIds: Ilist:a d~1 $()Il~ge (que $'L!I:m:iyaba'·los MrdfI.lra rosa.e~qribia en'1~96: ( .·~ a!_gurJ))s..conpIWl9~~~tJle-nda.ComQ 4eda 6~ta -ss puede produdr' en el.¢mp!l:c-~ con .!pleta.. poe to)nto.~ke'~CJ se 'a'9iOt~ $:i~mpfe· 'eiil dli~ eho ~econoc:imi¢rrtQ Su rlO~'$da:d ptaede 'S€( ott$l. Ci enir'6 .LlJail de l:\'l f9tc{j rana.tlua6 i mita: los c_6dlg OIS .eQric JaJ:rl.1ll.d..:.i6i1l dig ital cQl'i:ocida comb mfJrphing.:it~ Q coost'Fuldas ioclOlS ieruas "!.!: '~atal' 50br·@i. sj'1 qlHl :S~ prod U~~ 00 ap<llJemte Ga. .« da.aislnCaG~611·que pnopore<e! me·nte .fslfIQad6ri_ J-Que qL!'~dal"a..1 Cii~e. 09Um€ntalis~a q o'ie:!"oneira . ./' -. 'Gtnfia.~I sehll~o del t.aftfi.3 J J VI'lt"O'<.roposJciones)" . Inf[LllYe-nte "Mof'ldb d~ lEI h Clr."els so'pwilaen ~11erarel'lt~'l'lu:9stros-ojos wemoS .~e· $~viejo ten.llliU" n9apar~o$~ @rUIrI anLfn~i(}"actU<lJ del Foro Pu:mak el Fred Mt. : E: nac'er eon cepo:i6:n h'l.~ !JP~.!!!"quecual.qtl~e:r..'prOducr~ UI~ d~:?cu~ qe'r!))~~W$ m~~ers~en la. d)1l I09..qL)e.icN~iby dE! ·Mfminoo...r nc 11ab.I modo.eo.w~azy (con!r. de lalso.! v ti!$ta.. p_tlro:d~a. As'.cabQ.·5 teeno16giOQ5 'ejer~.:j.!.:. 8.)i'lmOSf aenfro' de ~oS pF6xi~ mas ..e.l'Ie \!n se.presi6n. ya no v6r1d ria . sino ~oQlU~ Ie haG@ ~ la .eclE! t1tad'U$ir.r. FIJ!J e::.iar ·p:ueije haoera.Lci6in dekli~omontaj.aJrecepailandlo Con una 8JS~Jra. par._ ~.un2l.d..~n estas"f.!.acoibn de moc.loil~S"d6 en.el.aoc..6n de Jos h:ecf. m pared!3$J:!J' CGntao<.. de jotffi~.go~·le.3!fsLl. tn\H3['1t~o y.L!Cl6n Be dice.ouja.~a:tKla y. GOmo $~f\a!6..*le dODum~nt.onuevo ~reaQniStrIJ. .ladasder. AI tin ¥ 911.a S8Jlilrj1:m·JG nJ'1 He. dadl" de I·Qvirl'Ua~.PQs.lar d~' t:e<Mg de Wi.:di'ce.

nid D5 de 100 rnerlio$ De. 8Go1lOmiem. de <1i!uto·re·fte. el modo reflexivo Q.En ·e'ste senfkllo..aciDJ). Ias IFirormliil~ c [DOeS que se nes transm Iten.vers2!dbn d~1 OIl.al carae1~r if.dareal.Zelig. al cion te~6visiv.8.a. Est:e Garac~€Irn$liti. Y rto 1a.Il_! son ~sRJJe.(lillJterifdo jrlc6!u!tne hasta epoca reCie ..q_acofll1eHoo por lainstltl. Visto de esteemodo. peg.n fma. los Impllc:3dos Vldi:'oartfl [Con. muchos die . ~AhaJo eolamor".e~erce'n t1)l!'nbiM no pocos de lo~ artistlil$ qUill trabaf.om iQ famil iar -fitPol.Alj.J98. Me. problem.ivo 70 71 .eshateg!as qu~ ~Itnlza para construir su d is·cu.er.i(i. de eus parodlas .d€ll docUimental que.Hay o1ros dQcjJm!Jonta~i. ha.d.:g 1. ore.ca.ed utiJi. G.. an e FiOSCOlS Y C(~ig H iglTt. cOfnlsarla de la seccion <.lstituclOf'lah::lel doeumentru" es deGi~.~i·f'.h/idad d~! €lspsota:dor: ..lr· tambleh Wl9. t'Aocl<:~doclJ'' entary and the subversion .s· de hace SO al'ioS (Narn June park y.Vo _q ue ~1._del c:1fI£qiQQwmeutaL P'em no es tan seg' rl. Woody Allen.~fC.m~r. hacia 10que John Comer l'lama. TIm Robbul"S.i:'or ccn -ckl Arco E!eclronlc'O dQCUl11enWeS Mari\'. EHI!Viqlo.ell ei 1nterio:r de s i$t·emas. 'ElBccmedi:as de Donis Day y Rock Hudson: etc.la.a mas qu'e pres.t.) tarnblen el torrnato que debe adoptafj sa ha vistoeniturbJad!o •.:omo v~m. per 1101 aQopcicm :seti1isat)ktrHalisf..GOnsc. a '.Ie 1lPJ.Q. ~para . 13 do rnarzo de 1998] Jun~o at la n:ecesal'ia. el sentido c:lel fak!:r.cl o rep~9'Sentacio" MI del gerlaW por parte de 105 reality shows tat811~sivos.que que . mimdahaci'a dentro.m . f<ike.·!3il.i. de.s doa que ~I ~Qqlnnet'ltal s:e ha V!Jelt~o . y scx. p.m~ p I!.s tanto. 2) 1~.enterarse de nade.t.'.8. en dOl1d~ p'cseni6 una. LI.tras I~ s.g i<!.on esas peUolJlas ea que e:1es.:egatarse.1 gaO).:lonal {que.ee lilli'li1dic)3 1'l1S..estaa pellcu iss d ejfl'unc' a.l.at'! en 91campo del found foota~ vi$u~I' if MnQ~O.listas ruses conslderacan "el prop. algunos 'f\stud~OS.I'''loc1l1 izacl6.)to.El.i1 lOS c~i CMS.a etaca modemista del cine·de ficcion. C(l-h:stl'u:lroe· so.atico desde urn prll1ci~ . 01110 Eme:rgelllC)' Bro.en su condlci6r] de simomel de la posmodern. q US 110 Son una cite fake si]l"lo SIUoptimista f'espryesta a LIna pregunta mla sabre la actual pf'o·fi)fli·bnde documentales fic:fidos.. fake.!) p." paltljar y colls'onarr 105 elementos.ue ~s una preacup@Jcion cf'eciel'lte d~ tos (lI.~ti!ic. 'estrate.lms.particular I~. ohas.- =. loaemoo!6n de.a.freda un equiva leme.Sillv¢r~.bilidad d Q.osito b~.vl'S:I~ va e@.\Js tQIJQatp~t~. 'i '31· fa d.llegan a..lica.upuesta·$in·c@ndad del realis1110" [Zuil'hof.fue~ fa. Es cierto q Lie ellntefl~s par e._V2 .adG~$l Network...J.tifci6n·.. [Conversao6n QQI1J E'J4 autcr. I~ crllleR e~nnase5peorfica.. 10 SU Sf.ii.uoe l. de CIn~mEl fifme como 10 Ilamaba ®el{le Daney.politicos.! Pall[.e·5~a~onWMpiando p u~d~ consegufr. P0'W~Ji3ickson y Costa 8Ootes" 199t6}...eri:jaf1Zuil:hot esctilbe' "~.. i~ml) momento>'er\ que.genes 'f sD.lOOI'r.rep:¥lar di~ cho modo.lIto-referenciaDidad. q. . que los rorma. trsta ~!empr'e cle 1. 1la.>etl.u:e 10 que Intelltan sentlr l'lI. f€l·levante el heche d~ que $ !ll.cia.act'lIa..~ ("Sob Robert$:.<'1 p-rop.! que e5ie camcter re8~l-(i'J9 ·-toma.'::i'lo~ t.e'ntaf ileciholS .mo de los medios por especl.o que i~ fic¢i6n erna que son realea.liH. !.a(Ie ta t·extura· y e<i repert._ mirad. asl $€l deduce de estas palalbras de la \te~erana que la gente trate~ Qi3 Im!taJl' 01 fOFmaio existe 00'- CUiTleFltEilI.da.':!.o.re~i. Asr.acLilart!pr Ia.llibro'qua dedlc:.~tc.otra~ forma~ de.! tFa~a d$ un a cr~~lo~d~ los .e M'irhQ redt1ctp de la obletMtlad.:ivala la oper~. 16).!. Ell ~t~t estado de eosas.como.iilil p~actic. en .:III.eoons~ ~cl60 ~"D~vldHolZ!rnan"s ~)iar'f"t Jim Mc8l.of a.:G!la las terrnas que to consti~lJy'!:m.rrr(lccionada 01 'form am originaL en p.e.idaLd.oticcio.a~l-: En e. seleodorl de de ficti~J Esta TUllldon de '''oomlsariado'' de.jstCricos 'J aaes rea"ty shows aob:re"!.1Pareee mils.'nalmel1ta oonfagtiadCl pat 'a..St.porq. fljrm&is. de un bir. parece ml!ly SlgnifloaUvo pactador ha~efl~ Douglas Sirk.an a e'ste slmgenell'o {i'F:aking .zys al.artioLilar· los docurnentelee r.r·enel f.ta sU estatute' de representad.el5lR·(8ilC1JP.uml I!amaela de '~Ierta ~Ql>Je la pas.". de I<lS . ejecuta al. Sk. rear a los c.ce e oMdar.e:rotampoco debe.(efU~ rJlf') sl mtsmo y.stas. La .Ib~e<th. 01Mm@Sografi.ter Greans:'. e-I dOOUiFnental ha sido .n que eJf~' !Lene ta vlrttld ~e(~Qf6G?. 1H83). cuya' fe clega ~n 91 gel1iero les It~v.tJafal:i>tflcaold:11 Fo rgohen ._gre·s.il de los Ginel}st:ails _s.una··cs.@:vT~lvQ:S. A tra\l~~. illfeocjQn posmoderna. p8.:G'llo lesultarfa bien PQCO s:ignifieaJlv-o en .8.l' 10I1ia.a.do $.p..e~O·.'ide~ 19<6-7.or'l.J1:lemos IIlsto. mani· 0 pula.S' 9eOcumacn1-aJistas . 'flJ10l\8 .a "vid. Pero dentm de esta orgia de 8.1 5en Ido. S'I.ioi. Negahvland y otft)'!.lality").. t.iempr~' en ~.rsiCJ. pjllreoeriEl in:dicsrque.s'to$C j['lea-sms P<'iJf€fo-en proyect. 1992) .com iJ re'$pue'.J discurso de $obried~dr eu co(!. i t. Ia oonfusion de frorl'eras..a:al wrraz &lpe. eJ I$..a a m no .ioS'.y de·welal"ll~ hlpooresla latenle.s:t.levc.ljes" [Comer.deW. como es evii denta.€til\! el ml$lmo ol:lfetl.mtra. los medios de· millsas. me'dia~lco9 y los grupoo de ii1lt~rve'nd6Fl m€'" ehia. preoleamente segLIrl SLqj~dd ereclents ·de rnfr~ividad' ') ~P8.~an ml Srn1l. gobillim~ nO-ocdo :IR$PQn~Hcicmes de ·ptod~CiI:6:rl dl~! d'OO1mental. sl..:.~ y dceurnentel.e. preponer J una dl\lisioi1 de 100fa!so&. "The FEljls"..Jbge~[o 0 rll.o pirates. dOCIJment8J~$ eri tr€<S 'grandes cat~orf~S". el aOGUll1lental1 c:h'lernatogridieo ihalbia m.illO respue:.no deja de parec eli'1I na vari@!cipn del jU~99 estelico de la defamiliarizacMh.liJtiOira.. alfl. viC!a real . -cBarbara Kopple. ~e los pri me-ros VI~eo·artista.\'ay..n ·9tSVeC:ifiba.d~·cotuO!t~LlC~61'l da la Im~·ge~ 're1e..1 moo mento .d6n de aprpplaelon de· los codigcs. Pe.'y sa r' Im~a de man ~r:.pip.en (luestlona:r eJ Mt-Blh.i.equestrn _ge jtl.sea 10 unteo que motiva a los eil'lr.sico del arte" Y 6'5 dertotambh~.n se empen.06atribuye~ una lnnata ·cuahdad refl.la ae·Uva 0IJ1<l.qU6.:$istGlsque 10 practLc~n.

u.~lJIebara que.o I~a .)·r'f ~ed~r\ldth.'i9is ql... ficCi!. 9g7 balo el U- [Craig. cuya ffloil iml.rlo J~~ solo D$~mQl1'tl:!w.n1 [RoS!enbaum ~I 1~90.dehiigor i (.p~ed$ con:. en cjFraude~ (W75).Respuesta: <.as1~'enO Dllle.e el Sfs~mal $1 QU e prime<i'Q .er::la& a._ .-deho.en "Fi Imrn~ de 0thelld..l1P p~ JOs casos . todq 10 -qU(l'i nQs dlrfa en la ~r!J:[Jj~f7ta . pot mss que J8I Hlotiva:ei6n d~ I® mediQ. Q Irrrpostura d.~emo.ql~~SI..'\1 sal en li1l Haban ill $.Hl4. "S-Dnlc OLl.e Int~t\::~mblao $LJ:~ Il!Q8ire's" pLieda dar lu- a W '(j~ I@I.~ confu. rioc1on .lgio de fa5C.rji pre poflew tanto.§ ..pers:cfarioo ..-$".l!:EWffi"'.$ q!.m. RoUel):lam.5tabl(lQ~l docum8flta. ..ail'ros Jonathan Ros.8relvlnd iOHctOri de j W 10 de "Fa.Ci'edr CO'$a$ ql!e sQnhabilU$il mente del damlnio .ac.q)IJIlI'Yo ~w:mi· n.rja s€r .ist. 10..s·g!1 sl mi~mo i~t¢.<C.la p:re~liJr:lta obj~i\lidad .1.a def d. deraxsp.e e1)~of th·e VVqtlds'\ {1938. sma que re~CiL:'lc.o-i.de U'ril docU..~'n defil'lj· tk~'~.l1liQl'1.j (1 '97'8) "I.fCl er"!..u"efic:c. ~~.ef!.:omo velliQulo d ~I trpo cte tntormaci6~ que P!QrmalrnMte '$6. en ~lam9Jr 1:9~etrcl6n Ies poder..erns13se 'tambien all 91"fOl'I00 ! i1oticiO!Jrla !latrll'lsma "Kzyne~'~n ~$e proye.y di~ertida.o<l!e ~fr$iJde'·-"F 'klr':FaJke~' es.P. {1.nt.$. pOr lAi~i~ar 1afjot:i6n t. .5an1e OJ per ellQ resu Its!i' a SiU .:<" l..ern iO@9? &ti~rnR)o.lflexjl. m esta ot.~@ de sieite GrltpflC!1os ~And~!ur.de Ja ficd6!l.. de aril. AI GO. miouto5 despue$ nos deci.t~ POl' e.re:~un: fu.Ui1l..}a .fe/k(§f oH gi:harla.~6inaJ!' ~Qdiv~ rllra r~~ .5 W..tes.d~jclr f1]I\l(®.s.m m~so (\1ue .d6rl-lje un ...(v88.~I'~~nt(d!J COlS. lcu..f.s.MQSadonalllSls" 6StHjOFlceptPdit GonfLlsi!5nde ~OJln"atose.l con ell 'I'lspeatador..aJeno cI'eF.die los reomsos 'ma'S'uti!iz~dm".i~. q !J.• Ii.!1:np:lia sefe"CJoloot\i:i:!. rna Y' par' lJJt.j. 1<"1 luif!'!!i· d~b!~ ·V:Q.COIJI'lIO '1.J': ".!lii2:9!da por' el ~€'snyal de..atizaCion bi1lsaa~ ef) hoobQS mOlle~:~si lef d~hl@i!.spln. [.l~ ..I~'eill p'rootl~c r 'de glt@!t'l pt:ii'te.a. \ alfiadido J-.arlf de {In)tran qUI rlZS:r all olr1iMilrr :de 1Pro y' qui.i6n Y no.~l'Iero7 l.l 106 I7NIJdfa? lU[!a ·crfti~ o(i(1 "re:aliSrY!D'r.rs t. pero ca.u~go een-la ~(q~oridad d!~Jm~JIT.i.e)steti.Gt:o i1tl?o. con ~rc[}nt...l~. sus m.rta:do de Ill!t)Zc. 0rt W~~I nQS .[ -(" I.tl. en .1I'-arela g:uerra".\l p!'1hic'u:11lOJ! este f~!'!..e. otro de.-dOl"mQ"la'fi:~:S~f ·"LJ5t~d sum fnjs:ir~' las fiotqs..rll!nta ~r'\Q:::. 0 ala.e EUutentfGld@cl?Uri r\.al Tap!' I me. de p.bpletfn #P. Pero..un ooen tern1't1G'p.:urflpllido yal hacr~ r:a..(jmantaL .elpmtag:~r'I'i$:la .\C'~ s:~rf:a~.dol1:.$'r!lea.}. a. ~te j.. 4. de.5IJsoepti17Lede apropi%l!cion .. ooernb".j® tor~asn'eales If fioth:. B:aldwill Ie: hill dedica.a.qJ.i"ht?nta~~ C fffiso 60S ma·s S LI§lerentB .paOO a 'Ia fi~m~ r~ffa ~¢ieh~e d~l fa'!re. jiJefjQl.Quall.cjan p.iii2:. pad.sti'li· .ral'iJul$r etro y rJQ Lin . y ~dB:t cu ~rita' de 10 e'.a". PQ5ffiod. e:x~$a. . de .1lrtl.holS.taoiDJJ se.stafor~e. D muchQGcifl1(l~sta..JIt'ip'les tT'tulo.- piJopi amer:te dk.I .t~h1plo el' traba'jo en vicleo ~(e·16asl!rO Mwtfn Paltino desde' ~ta :S)ijd~§. ~ deo.aqo 'Igl.t. pSire~e e fa.ile no d:ej.6· m~Q!. R~~c 11BrlPa. adelanrtapQr un capllnQ S'I'lpa:r. por s'!J. en p~JB.a:dQ[.{ls ~giW!:. na nusvas 10rrnas d'e oine.p. allJ.gamm6.agtlosti..en seri.lh.:l $imetric!\l.ntimenb q U I'l . WLisoe cOl)Clu~me que sl W(l:I!es t<S el ".cl~lrt!eo~~ maffi progresNas <0 re~iGeW!1i1lwi<J.nd:ld'o de lIrJ .J: "B.Qih pa. all m~rtos d esde 81 punto d~ '(1~~:a: ailii~HDO ~ftJ_ R H~~r5. 1m] iea q~e no 'eX1iste Uri .ree"e! gene 1'0' l'!las . Q!t!r g.S.~ 'r!'l'teff'!$r$e ~r. pt)rr~c:ui8eraw lets p'.a(lkj:n'!.' invers. (>~~~. per ¢Jemp!o: plt\~:.ci6f! deUc.enbilt.bfa5' del pWpio Welles.~cj<li'~aHrk:~ d~9~rQ'fam~Q'precedenb~ (Rob f1~h6r.GloOt.Ci.!>8 Ie.d~ :r'!...:hl$:r'1ha.o" :tambie. ~'li~n~.< }el"en .!'e2:.r.nunciiSlb?iC!Uie.r~to.ke" fue.la d~ h~s.e ti~nden tNJntiPao PQr Gtrcs C2IJI~.lruJiinla!-de eMI . p~i1Q..est~ non JI~_s.OF !O\> media. d.tQ.Hz.!!3is'habl~u. lia "fa[Slfic::$Glon de un d ".d (I U n.d (jed .ndlrse Gon Llm. Pero pi...~a~un -s.ofl· .del d ocum entaIV-prferluncJa:rl..o 0 a eM" d~~ (olkij.ce ya qurn c:e .s.preced~rt ~ Orson ViJel.~iola.de pLltMaS acl6f1tm~.16 de leina para propkdar la rI. ·s~ le ad~l~m'Qi~1I1m~M5'efl.confundip las POSE5.. demcH~I'910 ql.I W!TIlI~. qlJe r~elllQS:'ihdLlkJ.li. es l'. wn el m~r'i~.p'it1dre del elne -.putll'lta poor sLlP'J. su apropi a. ''1hhs is:.:. mils lJv1@t<lparo{liEli? lJElrnofil1<l 'CI~la. 1"9841 pl'Q vien!3J.rlfirJa para demostrar qu~ ~5 gn ~-t~Q QomiO'c~.JPt(Jn~1.dade!>< El'rltre E'Iota·Q1"osJnidos 'Y EspaWi~.. l. ..lrmioSl.d¢J'I:l.' notid~~ ra:tlrqf(lplclO' qy.ac6ta..d~cimo~.... "ese cil1i3 en ll].\.ou!a:r !:ill esplend[:ja sliBrie fa..osibjlJdad9s ai9re.simlJl~cl~.oeh el ditlo]' fu!ifa eJ>!~~~l."8 r. e·1.loS..:a le (d.rnaarite lillestadjd de ccsas dei mi:linst.'c:im:mmental: "E TOdo Veld ac:I~").q u iz~ 1'8prl mer<!.>0 n que s® m~imetl~a m odelG el del dOl' 73 . masTI()"(J~ta...a~ tra. ~:..t:S I iii Fl~ 'fjcci6f!.es.L1niG6 dli..lose.1 fi(l y al c<i!bo. su tl§lebr. m ien:.gg§).J las PfQcedos.e$}Mrme .l111.umeI4tal" . demtlestm un I nt"ere~ In'- ~~~rfr'!~eco p~r [a n6fi.li.:.co P'O.' C to.Je v8!oguarctia [JO S€.l~. Lo qu~.i61"ipor ! <81tf!i~ . Wli :solo U na cue~tion de ~ti9..i.lb:l€l.al..a.J:.li.1l!os" (1991) y Jeri p81r'i:i. t.fe.fica.tres. "meg!oQ$" su carr:em.lirla par..le Gonwl-l!t1e del:a mall. overllbw 1ntormatFyo Como ·~d~ff3Itra h.?n..~=t .s Oil toma.d~jarmis.J.$t~a. qu~ Ie 5iN.cl8. y mucho '!1.a..jtizel'! K'an~"rC!iJpaqano Kall~~.pue8t~.e f~l:.' pote!'l.d6 "~d~!~1.O del ambito . qui.!.OS.....etdad. err donde se apmpiaba de metraj€!.. - r i. (..aiM p.ent~1j8itp.Je~ue UIt'l> All True" {11'~t42: nombre fuego adoptado por Uri festi .! qLJliI el p:la~o'Soe habra g.pcw @.c._..- '1. €in ..

arCia.0 "Ifliaotrptable cJe~ formato'" J. s = r 1:0 t· f Par:odia de<l 19qa pa.::! rssonancla £linlElstra Ei..cI. ~ Kramer. Ilamadc ror.l'yOS oam~t'I'~arrlo$ robre la guena.deun artifOtalqUEl' reoogle' animales rnuer.a..cm y Hlrght. 1966'..liri'tera.mag Is:tralmel)te los. qll~ (su cuesta a~p~<JJrante la pr'es€rIDi~ ~'rl··Gam~ra-de tal. di<iil'l8.~lbtIlTI autenUoo (editado.a SU obra plastk:a'. rna'S csrcana pera el ~.c.ergJ.Ios sovlettccs .z. til. la perl!t?u~a csracter de b~oma.rtaj.de concurso y los 9rupO$ de rruisrca folk a'La 19uelmenre hilara!lte<:~ (19'915) SIl' maroa.s'" como po:r ihaber tocaoo la fibr~ SENlsible del nact.'iJ1 reahd@d fo. resp'8ctivamente.aptaGf6n del rnodela d'~ "La gu~rrade.ca" Elque esta caCienSi p~'ot1lbler~la emlslon.\' ef/oaci a j::iomio~ de esteslmul aero 'de repa. los ectores ~e JlJntaron~:f'Ios despues en la $e>CL. pag~"148.a.'" o(2:tJV:3).del prOiQ. C'I.en las fom~. hot hecMp una: carrera post~ricrr. as la mas eloi.Un·grantero itra.wi~i:OOd~M Q.a e?iGfftflciss de que l. d La pel[c. oitler .rilc!pati¥p ("Very lmp~rt:aJ'lt perms~) e_UJ'com~farflO Uti ~oQher usaeto .t.49J Otros ejem.97)sobi'e.of1lalilsrno de $Wpats [d.rGI. - r~~:z::: :.kumentOll"y" en este ease apll.) cloc:umel1tad'o al caso de .$lopner' Gues. dpl1= 0 ~n de apnoa 61 rilisl'l'1. c.gan un.ai reciente '. ue pre~eiil(a p~rf~taq 1 '-- ---~ .di3 i'~alltador Ij protagorrsta de ta/re$.-'-:Jh1-·T-··=.Qrd~da en men1it. RP:.ca$o sebrepasado (Jar I~ perti. c~lt\l.'gLlaI rra' ("Tile W8irGart1e". 9H3}quil!l rep. it"lYiti1a1'1edlr que.1: L. tg~lt)' Wind.roQuO€.Q~rlOl.. '91fullso: decem ental no tie· el pii\lstio:he:sa:tlricQ'de lIl1 blanco concreto.~uel1t.es pesos pesaidOSr $110181 vel~ a~final CLJE'lrJot! s9ot'rec.O~ormato e p.e~rQdajej lP.oh:lS tacle L(>ivo§sen "Born in . 20<0'0} "A f<. 10 que .~ !'.de "EI jliegd d~ 1a.~e:la "The RetlNTI of Spinal Tap~ (Jim IDI'E!.1 rr1eilt'er def tl~Jii d 8' Karel. 74 75 .Mlntl" tAlex Plu:s. Is.s celi3bqes itmirg~nes de ~as prlmeroa pas os del herncre sobre ta lJJOaFbieron i.ploo de dh.clpaoi6n de "testigos his!" t6ficoo" como H€lrll). que presoot.pectiv~'m~n~e" el munda del hip hop y del punk Yel "lider" de. e1munde del teatro.ertldos pasli.~i6£Lpar tel!3" viSiol!1 de la travesura de J acksol1 tuve Ie virtud de stlscitaii" proh. Ki$~i:nger'o Dorrald RLimMeld. =r 1'.@rJos' -lit~.ula. res.. ~.tfoLlgmpo Gle rack dum.tion "-lme"} QIJ111IarrtaJl celeb~OFio de~ roCk. de' Heiner sirvi6 de modele a atro$. E:lohiste p clnenlo se ve en este. h\ll n.n:ilmeMe.Spinai Tap. 198'S} 0 "Hard Core Lcg.adelconcepto. recurscs del 'ge-nero p.. "1M f\rtlst's .8 0ste.ra de ~Qsduefi. cadoa un ~nil1exj$tent~ como emtllemo:l..itili~di!.Operation lune" 0NiMiam Kar.gu'ra de un supues 'Q pi6nero.o~ (8. 1(:).'ri.lAna odisea d~1 espacic" p81~. sededll~e M par que qUlijdarse ell l I e'l contexto.e qlJe.de las:celebraCione_E_del '~~t!el.os de Itrc~rretera para inC'arpor.lJJdao bir11tani. una brl lame <"I. en '131mero. 1'fl96~.el. PeteJ'\iV:lltkins r. "V'elY lrnportant pffrrQS" ("Best in.ec6<saff'iS! predomiflartc~a d!i3'1im pe. faJlsos ro¢/5umenta{€l'S como "Fe~r O'f a Slack Hat" (R\-!~ty G~J:ndieff. fr[a Y.llir~laJli.rama( disfr82ando~$LlS re~ros <\1COI:'I· ten!do 'POt medJiQ'de ()b~ec~ot1elSa 1.z..t~~6). ui'rli..os .l1tall otor.de:ia§en9 TlOlahd:esa "30 m1I'lute~~I'. Show". . 110mb reo'''· (RUJll1eia:d e-n Y0p@r's.arodia.que 'describe un presulll0lmpacto n.ado).olvidado d~1 Cii'le.' concierto del "grupa" ca1 llfl fa pmmocion8)r un . una. .istas tanto 'PCk-SlD"l~mfusi6n de fn.a. lOS'l'nlJndo~" a1forrnato televisiv.210Q2).(jas\J .for Guifm<in~' (1996).l1uce McDonald.rio <"II q!Je rep re~. Chri. retn:3:tQ.qadas ~"OJ' Stanley Kubrick err el plato de "20001. tan div'Sft'ldos como "Waiting . y .en lacanera espaoial".. ~ell{lFle.r.lew:.. ~l proporerse como ~adGGum~rrtada reivin dlcClc16rr de l.lJcl~i" sabre una (.!Wi.m col ocamos Iilln ef Domo.a'fi..-irlel a compWcar Ia cuestl6n <le 'Ia £-a1'S110.('!o' def~ns41 eJe 1i.!e"perros.l Wrong Sody'? CPieter .ra!SCls d.o de'lra I3BC. $1) knp'ootma pfdede tsnsr un alcanee superlcr E~ ~1.

rOll.e. lEIh istoria. de uta situacrOh di3 ta n~~llda.s liquid8lr a rnaras).~.'(lw~. fulhsos .n programs similar a '!Gran hermane' conc!Ut$~I1I00 )lIven unareaJoidad COI)Slg'l19 '0 el shcoVV de los telFCaJadias.ell on relate de fic:cI6n slrven para proporcto narle un cont~)!ito.'The BiaJr \!\ilkW"! ProJleet~! Dahli e~M yric.J~lIdi de "1::1 mlsteriQ de l. Basi~io M<lIirl:frn atino.~ ~.mpre .sivo film dar:nof1taia·o cnm'l'HJaiion film que 0 retorleo: v. En Uri documentelclasi- co.Abbas I(JafOstemI !Of) nl<lozap~ r'Primsr plano". el qoeumsntal bi'9§lt.e.a_no (~lI)a.s\!'JfUkefflO. (nos carli1c:ter faGtua~ q ue para pToduc~r un eJectp pBfsua.<ilpl"Oveohe desde l~egQ~u J. 1 99'B).flCO.en primer t:ebil'li!"lto . Peter Weir. guer.l erl'iI:s ml. ell ellnismo Hdlyv.rada 90bre la degrraocl.Cn(J$ _ p. partir de Llm:l premiss ~Io que vemos "son" unas filmac.)'l Yafa!' Parna.d la [niit:.i6. P·ero 110 lode son Juegos itradn. Tampo{.iQ texto minimaf cuyo car~Gter aJitamente formallste 1'1.uto. 1 9(l5~.)~®·!lfIen.del realismo apafflntem~nte mas descsrnado con una enganosa simplloidadl.1inf¢tiil:.u[T11e.aba e~ ~fin "\.. del protocif1~ (IfDl~ GebrUder Sk~a..rn al.s.olJada h.(s® como del m¢traJil eneontraee. I' Eif'1 cUs. 19'90) y desan'.r.s~ (Jooe Luis GL. "I mas agraes ~18sti'tratli.'fecta" que oebia gU~1ara uHIizacf!~rndel m~teria~ cornpll.igl.Jeg:o por el preplo Kiatosts.fI.diferiJl'icia es que· aq1. qllellaman fr~ I"l11anatu audlovisoal.a$o.ructu P ral~materialista aI11l~. de 9.n COil .es "l amigoo que no son sino actofe.J1 dQcurn~n.n OrJ2}" pone .ado sloe ql. Un ejemp~bmas It!.ecaer -de$piLles q u i~ po~que la television p.miJlen de si·g·lo xx eln talmo a las nos Q.l:ir- my shows Truman Fini\1irne!1te.existencia de una esauelia·de "docu-ficcisn" irani.£(97). fener el mismc sentldo que en esos fr.~.. una d~C~Si6h mu}' Q~fiberad!a. En fin.aoion de demuestra que es .~di to.de tllanera pbsesi~v8i en 10qu~ ."'. RI.lo el mOllJinl1 r efIt. el registtc en tlempo p €:ssnle.:Jmef'ltaJes" e~pO$WVOS0 esaa secuenctas .dlet(:wmr'.6n a hacerto: el case mas tarncso ss "Snoah" d.lquier··¢. atreve con referenes.stas.gffo8lcia PQlitf.e· propcnaficotones que sa reGubren..nt·liiI~i.Gmis.af come ~I reg+s ro de una iJ'lti:)ii"!. minera para componsr un atracti".l.81fondo ~n a-stas cuestione'S de Oo.~ada per omnip~eset1te. Se die:1ilqlU..do: l 77 76 .s.'iss·h!g::der.~.cion 9 de ja rIO riccl6n... mostmr.o en s8rJtudo ·co:ntl'ari·o d~ los.jj6n ("Vet1ticaJ Features FM!m~k. ietie 13 real idad ~n ~$P~CfJl6[J..~lemte.(.·el J l!3m~do -clne.eirli..8:11 donde t.o pcdsrncs de'j~r d~ el'l.lCOr'"0'pHatiM firmet! el que.'1.l!"'Owsky"."l. se. 1Jt') pj~ [lero ~s.tair" (. la serie ~realcomo It! vida m!sm:a" que desde que nacl6 protagnnf4a.ri ehtl"evistado llero·ciel:fo·s·dociJm_e<ntai.para d. puede esrabtecerss lJ'I1aregia.1:a1 soe'1<'31 <lrnerk.a. m. la unk:1. l are onivo.J~y Le~i)ja.'The Truman ShQw". 11serles 7~ (D~nlel fvUl'lah8I'l 200(l~ es· una ~ero:&:parodia ds los · reaqcj.atura~.de collag.dor . un materi<.Ji8 ha sido filmedo con una trtirnda y LI na volu ntad dllfererrtes a las que: gut.a r&Ollldad.gaflda.ttca en II@! que la te..a.aJmtqU:6 _:sa .$~as odsrnos tienm den a l''6pla!'l1e.x'it6 de...y rodsado de tsmllil:i.levisio. i!1iciada pol' .rcod la iqea del f~kif} ap~r.agm~t'lt'o~ "doci.ar ~I §orlPr~ndente e.Jl!'eZ:1. par ej. l. patlvos r:9nll'nc1an explicitame.e que.agEltles.lrl"Jm~.f:S€: a tri3:tarse del mod eJo. desplazafldo 181 fld6r. tratarfda rnanterrer all mfnimo 18.lfopa. MLtcMs pellcLlIqs.1 artfl:: corr.r de·~i'Chlvo para .:0= . ilene como m~nlmo el val·o'f ~e un oqtoll:lde awnt.." qye de:'1!:etibe u. 1.!fde. An Injulf'!{ to 0 fie" ..e oornollmlte -'1 Ifnaa de naE$te oil1e floreeio hist6!'iC'alnen e.::opnI'LIs~6nmedia.nttlHsta que~8! apresta a utilt1::arh). ~st.~eqUie t:onsistfa en j.Wi iNende s.parti(}i~ deddo POi'·el e-sp~i.nte liS.I nu 8'atra propia.1 ~:rch~\lQtr~nder <l. 1~'9itimaoi61l hist¢·rlca -d. 'como ~o de~ rmrestra la .tudJo ·S. en 1964.a l = ~. Mosilen Mar"llmalbaJ 0J SiU hija Sa:rnrrill. ¢I recurso jjl. 1-996).dQGurn~.~fi~o ("Zeligi''). n. esencia trar las.rUCO so- ae d~1 documental viet"doo {"·Cflsas YH~ja$".lle coloc~ ell una sltuaclcn muy dis1i I'Ib~ r·eS-pecta a ~Q$l. qu.".:tador. I. como el cine de rnatraja encordrado que i"llls·trea la latencla de vieJBs im.la hc.e los-campos nazis es fr. 19·98) pellicula de· t~iYor construlda a..bl\~<l. 19(8)1 la 9SGUefa :dit. i. Sa tr$lt<ii siempr~ d:e produclr Ul"I efecto de verm.c:a. 0 fntliU·'S{) la'p1.Jlm Ci1ljrre~' como LH1hombre que \I~'Je en un lrnnenso plato lleno de -c. 'Para. taql. ElIa.fU!:l~ La. daclaraciones'de (191:15).imiI1t.Eduard Sal'lchim.e!'.ece" en 'EI show di1l'Truman" (.lElrin. d.10 que eSla.- . qus presenta a .J.cle de imagell9s ..:J ~ F lugar de lOs IJf.n'i CiV'jIJ.·im'. sin SiabeQlo e.(ilQl.lnd lales y ..algo.ligaM qvien mas concursantes.l:1que f1IO solo precede "del pa$. ~I i"tlf<¢ nO·Q.'! a. d8:1Him d·e h'lbl1te.mas ·extefld1do.0 Ie rssta .~ ~a I~do.el fs·ke e~ tural- el oine de J. tira.s (~Trend~ sombra.cGI:6n Pem en otras ecaslenes se rseurre tamblen ai amh!vQ.~dOClLJmeriitsl pol.~os mane]a: una sltuaoqU!l'Ji ci6n nan ral de control y rnanlpulaclen. 19fH3). a pmveemos de ·imagenes ·en di~eGtQ·de los corn~mctos. Lisa m~r')t)s· pam ll!lgitl mar (. CO~ me dlbe G~rafl:j"Wajem·an.empl!..~l gcmsk:ler. mas nobles lJ -OSC-ti as.. PEl!ter Green:aVIIBY.iel d~rootbrGlauq~ Uli1ZmaiAn de. I. PaJrElQ9I.e~m~.um~ntkia. ~J"I1il$t:a era d<.n.a de las p imagenes de los plon eros.lIrall~e el tier.mo. fami !ian.ud.ausenoia como obj~to."I rltnig.lstla..d.(Travl. formu~~d6f1 que 100 mn~a.es. Iu I arle im~ta al g~mBrp q'i).k y . hay un ~ubgef'lero en d:onde . Esa premisa de- eso apan-as exag. Nlizad61fl de material ajerlO para eVi'klr cctccarse en tan de" u licaJda tElstt ra.f~familiariza·~olb el raeil qlanco del 00- cum~ntal taievi\SivQ-.lone$ caS€l~a$ enconrradas en un.2 su carencla cl-~ material documental sobre la repre$i6Fi1 de una hue~gI<I.!.iiilmaras ocullt$s.. sie.hi.bosque) que jLle9a tanto con !a idaa del te.ntfll'Pf&ta·rJoo.

al que tlll Qine:asta:.? I:aS'.d.caracteriZ'ados por la' aprop iaclon 'Y remoli'l~e' de matl3(i..rie.ije "I el eomentsrlo sirven para ha cernos \fer u:r. rl~'J' t. Se tra~a del' docurnental VIVa tal y como..$ar ide:$is [f/.tou(J ("l945} pot'que "comb: hacen ~iilJ~ alolres compi'lac~Ot:l6!S.atlva En 6StO co.on h. ·E~.st~. c p ~xpreS'iQfl de.l13Cfue 11a9l-dqulrid!o una declara durante i~ guerryll'.J!. So \l90CeS t.e tipo (j'e 'film doelt-~n'>ental no e~ me ·a~ mente informativo·.:Ie rnetr?1§.Slles fadtuale-$.::presh{Q. mae qC'nsciemw del is1gnifiC'ado .lid p~.into. mas.H'. Pudov'kln d~l film de mdntaj'e.t:lt) que reclben el J)lombrn -generioo de ~q. or lJtlli"-zarI~ ~eli.Ir sobr9p~s~t los $1n Irmites'de la decen'cia artistlca"(I. del espeotador a..a tiu~ pi"eocUpaban a weyda 39 haF]rv~s. 132]. d~¢e. 78 .1en ci~ad. los I'e"..erh!5l"vVhy W~ Fi.ea.s y illb"1tra{)t~e.bid pa.~doen ~I ~mbito deqine e~p~rfm~ ntal reslliita.·-€nco!.aima. documental.ero que ~QS \.l~. 7'1].de SIJ 'Pliro cQntenido f:amual.e..tlien 1945 para'dis-cuHr los I.su funcion I Jorrn.to·sobrepaSSdC!S cer 101 mergencLa de una \I~~ladiase..s MiJe'f.~aelor . c}. c' Itacer qUe.:llJgUta lIrlgJran tu uro.ciertet$ .global d'il viejos materj~. Eugem 18on. pag. cuarndo durante todo el restti del Ilbro alerta sin ceser de los t'iesgos de J'T1e.d implldto6.la ten~leneio8ida. P: I ..g o da fals~ e! contexto de 10$.trlos. ~:.Iper'lilsiori de Frank Oapra' QUI€fO !Iamana del largometro'lja ei proposito atenoi6n sebre un tl)O de 'clr.gen hiS. gracii9Jsa elias la compUaci6n es lin v~llculo idie<ill para i$:X:prl1l. cllferente!.incide eon la Jo~rnutaelcn rec-.trig en un montaje con al e8peo.s'e !O'~ eJ pr'CIp6slto d!e.b o.eque cada €ll" neasta se \I~ffi "obli9~dQ a delfini"r to fejos que.pueO'1iiIlei.as ad~lante cita E3stM !1oa. 1<1> oompiraci. es Til€' AJom!c Q3i(C mas. Pa:sadoel momeuliti de epDg:~Ode.istoJ'ica en el'doCiUmental cinematografico {esta oobrevlveen clertos re'poriales 0 series his.tivo.. 'ili~slno H.alla ~e. ESFe movimiento.. (.r~aljdad gi strEi la earn ara cijrle.de primtlcas @ de mo. la s.Im...€.ta~ film 0 .lment·e tascinaflte. . pero·a. es decli.~ I f..J~ ft:Jo.~~.!l!amvi!rlte· tJ~iliza hi~choo tfi~ 19.: CJ ::_:.a las. nAg:.a de leyda: el m Clllt!.: fu snm t9'5 del mate:rialquel!trli~l ffIJld. qUAil flH~c1on partlcl. \' = /1 cell.m atG'9Iri!Jli'ca db! eornunlcar p.ogrbs·de uno 10$ cases cel~bres del oompNat.'QI.en dive<rso fra.torlcas ~leVi$i\fa$). la mente. ¢sPfjcia.Cirt8' :.. precsdentea de' un eonqreeo celebredo ¢rr MJiJls.qLlr s6lo wJ)' a ocupalrme·d~ sU intersE?cd6rr COli el tine. ha.trt.td~a5. 'lJj'1a! cOrTlpliacion correcra.tMca mail'>alia .tJr.ellJl.~ 9misor y el rec-eptor: l~ydl8J. gel1e:r .?li"E1S CQ.eis:tal1~ t!O" geoerSlle. mismos.r$~.ntJre . alaba e'l film de oDmpnS!c'k3'rr "Le Re.labr6Js d@1 clneasta t soviet leo 'Pud{l<vkin.ra vtsto i1UrJQa. [leyda.ellla operaCi6n s6l~ !¥Iafan un problema eri fLil1ci6n da ~a poslbJe discrepan-cla id~alo9~Ga e.r:lI~s~-el'iSi't~ji8ticade.'~Ia:r r'liElllt05 da or1g.'9.z. ) [ettado en l!B'lda.ntajoe ~o.S~ ~Ds hubfa.3c€lrque 'Ei'I:e~pe>c:tador 'lea eompelrdQ a m raj' planos /an-dli. 1381. 651 EstH concepcion ..d Isfra. insis"te $U oankter ccmunica...ion li.! los problem<lls de cooel1ciljf ar1fs:. le<smOl'ltaJ~.gJlt"J !i"Iicia~ da en 1943 bai. -a'S ORr-iF.I. EI SEIS.

.E.?r Jell "n.~6ctimi>e!'l" to de mostri3:f !<l$ fi ImaolLlnes· q.ne5 d€: ~DITticos.tl£> pe!fou1tiS de prQPa. SoU~tx.(::1'0.aflos 11110 ferliiand6 'o'iJa tffi\/n de tes trab~j. stEl \i'ol LIntsd pre®ld'i3 IctSp'rimerQ$ ~j~nll· E ~dos q U~ Rei cQnCrQe.c'ipio da·'~~a~Gjd._drnea.5fotlJ Ke~1 g.gedia de.a faroz orfUt.fwUJge" (197'7):.gsnda conlas que una 80 . 'lll pnfl.JU'd~~ (l940) 0 "FMdzug in Pglet'l" (4'ft39j tLl~ron ILJegq utilif.reaparl.our-:s:16r'1 de '01 aude Chabrol en el cine de wmDj~acjbn.ta-r: 0010 u n e~emp'o muy !lionooido. piig.( ('! 9:93). nazis en el @hettc .J~ 1.~ pr~c~ica.e soldat ·1.q~. EI trabilj:o de e'-$to~ y otres tJl"leastas sug~rio Vias jpan.rq$~' P963J1.d:[ga Ti~~if" (1~r.~ ISUa:tr:aioe-irm . im(il)iliep(N>fiil'macjas Gg POl' los.i '..d:a su teb Mflide.Un frag.rnos.wria unI)Z8.aINI]i 'ijl!'1teribr O().di\l~rf.(. rsrs H. M"ommt:. prO~QnH8 un mOFlt~e h!llaraflIe (lliito letrosp~c. . omo c "Ljuba1ni Slu'c~.! ~if:JQ qUlza sobr\:l·tooo pol' If \-'dltlntari po- po.sta!i5 t~n .tivami~!nte] d sl..'" 196B) y "Ne-vinGs:t tmz zsstite·'!" ("Inooencta sijn FirDtee.'EL"q'Lle I'm nedeslitS. PQr supueste.y milit~res ptafPJ ~Ils.- . ''In·t'he'YB~r of the F\gl" f19$B). rnala\rl.ai1imOll(I<.to~r-n~m~i1t ~magene6 hil~~6rlw$ ._o~ BolanRS ("li:a.ba J~ pe- ~k:lJla\S" easeras de Niko1ai II~ 0 ~H~5~Cli.t~edlj9 slu3ool'iOe 1J~I:san M~f.!JIj gener.. a E:Id(ii·."Hlrn~l'1irna mot:"i ~miOU r~ (19. pr~p$.9iudieriCfl.e E·:sf.l~apara.ick~'"The Atomic.ll' "Pap eJ1J'edi:nastii rol1'1a:novJ()I'1i~ La.' en la du que H(l\nri S~Gl'Gk. / J'. 'jg'~I8!Jm~t)+tl..e.6.m\fecttjb.eM BJo.uian}e'mfi de rnat~rii<'ll fac'tual y 'fldl~ioque ensambla'l dll:l'la:.. ca de !T!ifdraje dooumental..dl\l rT1dgl~ daJ'a:mente s.l.4. . ditunetrafmetde op'l.ta.LlI1ct:CJ' e poflew en ¢"'!idel1~i4 un deternl~t1aq0 qru~ d'~L!rso Q~C1al.~~I gobiemtl ei~ \(j~hy ~ fa.g2}~par tl.:$ i~8!n a defl.oI6gl'co.}. que $tI~I.<!I.llel'-~hub (9 E~tir$Ub) remQnta.$ COmo Alain Re.33J.~lr ~1.:' ~ E" ~- :I t [.oint of o. ll des'~jer el $enlido diel a de lcs m><lteri'"1I~reale'S que· ·~J1tili2:a.cotf¢e·pi rss.d~Il18:~ica tras 8U briU61n~ te (.lias hibr~$'onas. una . r61U119~ hi ~oment~do.ncorli1u'l (1'98:2r.'"} ~mp~II'S6" partir d.:>.lnOy~. dernestrar 10'1'inhumElJnkJad.ro el camino.comeinta.U. para ur:a \S-'9ri e' de: P!1lllcu1la. = !=fl i::!1'1.il".smisefl ._ .• ti'l9' !rn<i/g'. 1997).radk:la. com o mLl6'str.ilio<~iSQan dj'nav0 ~por Ei'lNin lels. po·r Ell pro.a dieI tlpo de p~irc.r.c.l'1l Cli!I' archlvo tie n~r. hora de lei<$" orno!3\ HH.on~ tra la 1'it'madel p.p6G.b LItO c'l!mentfll i~tEJi" 6.C1nd~como" Der "€iwjg~.sQ) con im 5entido &de. . Emile de Mtoflto h (·'P. p.60). Y""l:aml:M'h sin duda.. una tel~J:onhte.a~~S d~s.r50\.a.rio'. ett.~a\ll1lifl'V~!lSus lan_gO~MnlJeS IPTI" ~"la tr.\J. ?~!utj2"~de loaFrancia in\.r 10 glle ti€i!)~ d~ at$nt:ado cpmra.in dUid!:! -la uno dEflos ej~m:p'l~ mas rep'.a~$ dJ'Wl. :SIJ P [imeTa p~l~ula..nrua:lecfi..cobra re{IO'~o 'de.) Q [ltiriivMarl(~r t'Le fond !. Gafii (1g. 9i].~.l.iloVl en "L'Oellde \l?C~l.leSJto {Leyo""..ujl8$ doc[jm~l'j\ta~. .!)$ de.[.. $1 bien elil~~'O de su 3Gddentada iiMnoQr8!fla contier1e sj~n~p):e m(Jestra$ ~.'l g~J<1l' .birt!mt§s d~I''ghettQ y IaG· r~1:E$.1).6.ezpasa..uN1:-rsiV8l.:Jghantes de.J@ ~ueqa. e~ Qcmd.amblanm.itfvo corr pret:€n~ slones ".de ntitioa$'" ql. eaduGk'laq.parde p~ l<l aiFl!~t$· (" 1(<.o ~IQ litlc/l.o d oGUluent.1A()m<'. IOcS' pollrlz-a:dos.:.P9r &1 mc:ntaj e de. n.c6' ~ (U Are 'VY'e Winning W~r.mHllto de las miSIf)113S camparadon l!:lnt~ I:b$ha.Q]6'l~'.ae Va. shQI:uid~tr el e'{1Hm.QSt.matlliplllaba notioi'9mS con im~Q.l 10 I':iabran pmpO!g. etc. 197. ~ob~ 10.':de ! I05111dcQS en films de PfrOp~.

C. que parec:e propon er r~reJec.u.iElndope SU5' palsaJlos.do.tonco.<'!iflO>~\Je I~Jtog hi$! irofllJido en la e4'loo. Ell Oifl9. y la frnt:Rlrtug<).ada se pLiede Com par air 31 ssa s~cural'l:oiadJ~l u.?O~ ~ef.(ngFr~if'iv~dg" .el~m".terjal€s ram ni~W$Jlo que $gun . Ell "resiERuo humaae" a que all1de uno de '10$· .ll.'i..tt~liiil:po .SB hace 111:319res6:nte' artte sstas earas arfcmim.d~ I. pJa. ComostJi.ruoo~6n .]J[fJ aSCllIna.'qapltllIQ septirf.. enearna en esta y o:tr((f~ cObras.ha)Q:1""ecrtar ''Human A.Eil"ldorllcje presents.e~gropo·¢I~ realizad!or\1fS qu-e gust'8JF! de trao. ~ l I~'. .'somel"..~que sq Llit se qfwc!'\ 61 eentrnplan or 'Ell G~l1ie'd~ m!l!1Taje'caseto $n¢o~tF~.lUS c9'ntffn!~ p pDr~.' Me!kas.dwec. .~ et~rrlo preMflte ~ el['<§i:ato.lfi.ei1eio estes restros i!gnQ'tQ~ 15Qbre 1!~lS a'9fent~$.'nleas: del j))~n9 defibc:iofi.2).ularm8rrte Mark Rappaport alas eMN.¢Ilo~~~ £!mericglrrla:$ eot)stltU!!ria . 19.e$' de la H i:sto[i:g.lOi de la'Serie "H!Jnglrfa _prrvadia'l) qu:e:'muestra a: Lm matl'irno!lio que env'ei~e Y' muer~~e. :q~.ffijant:e.t' 1$1 tfabajO'd~li. come ta re. ini.. "T¢!m:et~" ~"FNnet$il!i1!s"i' A!it~r~ S6lyam.lo del GompilflltiQn n1'rn.'Idb q '(EiG>O'9. Guya dii rectora 3u FIl~dri Forma parte..o:a B~it! (Coct\%!JI f..$lClYQ_nes :su p~opja d~ l. tlle astas f\!?~liras{que em. 'acWit~~ la t~(l~b.uns promete.d ~J1g:obberriO -$!r"l"u.i~oer .Gelf1CeS.LlIl'els.os llan1f!dos' f7ome.io[~~.iqu a!mente p-a.!itido$ o.l'ver err..do exhibe una ·C[f9Jlld::td." perSJ:l![l!'i qu~tr~i.iel di.tQ:ria o. .rde '"Tran Q~ '~Qmi..rtd.:£.me.aught08f Ritai" ("1978).J:)or Lin t. E:~ I~J{]arapSilte . ' 19'9i8j.e~I#)(tl..emasfde _Q~tl a los oo. 'rfal'l'l<.fic.UJIl~.p{:Il!ticC\$.[:5olgl§.ex:t6.lacl.10i!/i$8 ('199. en 82 83 .esta estrate!S)iaprod ucs un t!:ArbadoF centrasts ~!'iItfe el valbf"i~n~aiJ.. tina tm~'ve'll~eroimp2l!ct. ~ -.. esa capacidad de e'rnb:als<limamierno dJe>c'ql.uYQ.:jl.Mtif!iJi'l:$~ en vnialtenOfi.i:1 Jp'urniy lq IJthuai'1!j.l:.do 59 afectilVar a.*. I.de'l G..92}_.j.e 'exp~rime~taJl <im~ri:(.Uldo ~'¥ n:o.~! lrod!uo~da.rer.:rlc'S!I1.1l.e.y@ imas.ine f'slI'Ii. . €I! 'rio puest6H.aiel1Pla al cU.regOls de SLI adrn1rable s-erie e n \iid~i. de oada uno de .i2lnde$ dlcia:dDres del s~glo XX cdn text(!i~ en primer. 16:$Rrof~'$lonEil.1 E [' E: .ge!'l8Sfa!m'iliamll.JIUm:O a e~~taoGlrrient.lxpre-Sijl.tp· rio?! que:11asta 8!J1'!J/a _ttemos tla!Ilo[.~roS.lilas.ario~iknadlZl:'0 como "Sink or 0" Slj!. AI veY desfilar estas'peqweMs (no}hi$to.!a r mas m~s1afl(Jsai~ ills.l'rQptl~!ici6n y.ciofiqU'~ f5~ hace de tas . Si b~en el efe5tQ m6:r'bidio de1 tme's~ hra{:e. il.I.~i'(1911-72).)Ose l.".jijci6rl <!lIJl9bi@>grafiQ@.as a su epo~aJ P(lI'l'O tambie("l .dfl 1..sma:t£!u'r.s s61Q' per un r61ul.t.cl~ lC.m$igenes .:l<)l ptlvad.:i1WnClril M~I~)oy la <ilrrr~iQ:Lledad fh~ . oper-..a'l:6mr~a_D~ tg..emairn::'/' (Jay ROS$nblatt.i.iij mueri!e""l.) ·~Hl!.traj$casera raex~mi n~.dOli de "Remil]8.o<t<X ene:1 C!~e di1l':(ampll~d]6n habH oal.i~m~ (199JJ).~ubre..j~"h Is.frBC® a I.01till€>s.n Uiri!ll ~reve sl1lri~ hde'pl::IJno6 sep.:)Dr Supu:tista.g$nes ~ale. ~ sin apenas manip'uila. d~d.~eJnil<6\i" -(~8j).apJc.04tiy~" P~h~r forga.cQllstrLIfdd.Uis \3.'indigAack6n muy -~uperiol.lS.jn.IIe. ]r~I. ex~sletGtra'que exhuma mmaoiomm . S~Jima9Jfl:~~iQ. 6Uibjretlvldad~o'bre.a§ere."Gaud'i!Id" tl3~silio M~l'tr1j Patin()'~ 1'8'7SL "'Tra1ctom" (he~i1lflQS.J~ haJbl$t.ro~a. de: UI'hs:-V. esos qu~ '.e\St!J.s..G. of h. propidar la :!. :0 ~ '.1iqca)'llilstorJa·f8. tl-a. I~ carda de un (egimei'Y 8!utaritario he.e ~e ap'fqplaC::iofJ' de metr.le[nta !~$t) ejemplO@ tiill'l bemos eorno §I bloque. movies En e'!5Jecase el fin FlO es t~llrto j<)! d:e~ I [1u:n'cia. C8frgB: d a. hia.ante pi<3za qU~ yuxit'a:Ron~ im~.bia.~6Il:. M leMlle Citron de "[).rtl!1lS.e.1 de Lma.!e..iicl~rodQ ~(ltraha.e.t.:i~nef'9fa..lM la intifllic. G.1'Est~forn1a de 'il'l~c!rtpci0n mOIl:.~()!). I - $Igent::iJ..r.d e uin c.<jl?jon d~l. un material bi~iJrafict(.~16n $o~re film.::'l:nimaS:Y. .ndaqe$ .lile1F$ob~·la gt~r'I Histori8.o q!Je data crorlQf6giC~h1et')te e" mpme(it:b. t!$:~te q. como demuestra asHomedi.Q.nQ~ p~ h9m~ i1100 ~i~-$ ue 1J1S!..nV!5't..Li"?rin a p'mM~itl.i"s:2ot'ilr" (1 ~~~.!.ismat~co di8~.l6¢(' 8 109 ~llJId".ei tiIJU~ . se :iilJs(litan t. '1a<SlilmMiolPlt:S £iOI1 I~SL que e<st€h:~bra .dQFa vfs para la oon:$t. rodando sucesivasent.'} n~mD'~ \li:...scinco g.O!li'lIda 'e" dnea~<il el:eC'I!CI@! 1<1 m.n~r otxf!n:lOlipti de re5l:ituci6n de irna- en fin.l~gen..cuperao4on de 'UT'ld! memoria p.to 8! ~<j. ![.QjDS P$Cb3. qlJ~ ~mplfa .ai qu~ ~'jite J.piad:as es rnenes pol[tioa que p..i~l.datn05 de ~$ I.al mOdD.v~ I(Jl'tadecada. rrf. peio Q6n U(i~.odp tlPO de r$'fle:dl.trs. lm<!'lgen hl$.alar ecn ma.o.lori del gener:o t..9'eli'ar.diDlol'J reb ~Jj. .erdid~... jU!.aque 8:Qab6 Darri..f~I~(~e~ h~hiQ dlec~lUl$ sea:h i m?. fjjad.•mM i'i'~.aLg.0" .:.d\~smQntaje'de.in":ia.nginados POT la Hi$. ' .ci:i1e C9n $1 tJempo.~I r~~ pertorto-t..tura.nfsia.I. a:n.ct.erJIqU~ fu~! torn ad a oada. eli "l1ook H~~s!On 's Ejc'8!ranter me!anc6lioo .

Oflsh:.acor"lteCir'il'i~Ti.titod 10 mas opueeta posible a la "rnosea ~i1'a parM ".. pere ahora soareee cl~ram~:wrte.ly'trl3utlil..a) han<cont~'. e'h ~I cine co.s tte-ndl~hcL.. Nick Broomfield.r t n Para oonduil': ta reouperaeton del arct'iIVD Y su utiliz-aciQi1 para lmpoller una lec1uf<ll meUlfoo'c.ho mas flexihle y.$ tormetos que hall PFNocado mas nolemic. de {lU relaciollco:nJ~l r~Mr~n.a entre Iii "YOL' die Dii)S. hac'' un c ·I··n·e··· e····en· ·s··a 0···· . que po(Jr[smoo !Iamar 18 de~ dOGum~'nlElllsta "mos~-Q. 1 rodo este. contrato:'.e mue.a. L..como Ie pres.a son aque'ilo. como :e' cihe directo nol'te:ame .do.1 concspto de "fly.. csrac..sl'.. dlreclo.!or ~ es~a tecnica COil los fines mas dlvsrsos.y sobcmos.' " I ..0011sec·uEWtcia un enfoqu.! solo se estruetura desp'w~:$ en ®J mOl1taj~..A.ulas que pcoen en primer ~ermino las rebCIOr1!frS. I$:n 'fin. come 81. Tefle)odbh~ arglumerltatjlJ'':i"8 Y ma.:! deta ~videfldal. -_ -. Hoy en d5a el·~ijne d:H 1"10 fi~cli6tl rscurrs s'jll rl.ertiliia. to._ '.8' d~m~s formato-s que i:ncvrrrer1 en una.9 48. f-jemO$ vista que para el documental 81 problem.ilrnl~7a'di(iel primer'PQk)" el iqelil. e'eTnento~.-a-' d .ntemporane>o del no flbCI61l. .aque· Clllmlh. -'..sanaf qu~ 'ha neoho realidad gen8~llza la viela utQ~ra de 1a oamata-pil1rna postu~ada POf .es. Abarldor.11lpu1a-c16rl retorioa de mater!a~ de .c. Garrf"O Michae~ A MODr~ ·apareC€n de fonna cla.f!'pf'Oduddo un boom de Uri vicieooin!l! ·arte.di. ernre veraoi dtlid y P ui'lto'dle VIsta.s/!'.eqIfip~ mas at-· -Gesi61~.cc sabre la evide-ncialidad. Pera el propio desarrollo del documenlalllB Illeva. A ests rU:lf.ada ta f:JreteilsI611de estabJe¢er una rel~C'icn 110 medi:e:da cot) €II refer-ante.s camaras digl(ales}~ con ell rosultadlo de q®:sa h. su malerrial que exhibe la vorl. como 1'0· de>muestrl'l.archlvo S€ vuelvea 18u'jx.cs proto. '..' del antilguo·. qUe ya'her'nbs·vi$l'O' en apartsdos enter/ores. ooios que vincu!an ~c:il"leasta ~' suJ. [0$.' "-y.d es otro ejemp!o rnss d~ fa ::lUpe~ack'm del p@rMlgma plwai:T!t:lnte..W ~e traduoe 'en lin bincrnlo c~m~Q -ge ter'lsi~n .ida:d.er"SorlaHzadQ del'cine de no [lceton. de "Sans so!eli" a "Sonic Outla".li.subjetivimda: exiiSle gran dliferenci... ..aGtUialcon un puntode vista personal. unidQ Ja alPalriClo'f'r d~ . Lourdes P'Q<rti!lo.. el·sindirome d:e·archl·vp que a. 0 los'..::kl. ha trafQo como (. pastindo per Trinh 1.mara.y abulJdaJ1las jJellc.jnt..po:.. ~.r91-Y con stante.caoo y 8\..CJ.ra c....fill segiIJ'ldb polo de! bl~ rlomio.te~6n" 91 primem deJos modo!> hisl6riGos.p.. GineMtas como 'Ross McElwE:e.cbs"ervaClanal del cine directo. d€fl cirle. diver.aWlent..!~xand.Ian sin pudQr material f.ll: en fecha tali Islana noma 1. '.CQ. ~ .. ~NobQ{.-_ ttMi:z:aaos pa1-N~~hQI-:5.r d:el mat~ri.. ce ''E/ juegQ de la'QJuerra~j "The AtomiC) C'afe~! a . t'o'tlr'lh-ha.e:l:o..s que h@j. on the wall" que a~uda pr~il!~Jnto no IntenlenciOl'1ismo dfi: 18.reAstrlj.a rnuchas de las pelfctlBas que c.. se PI'Oguoo una ac. de acesso lnmedlato a una. n:arratlyo$ ticclonales.aeolon que se ~igue sin guion. .tos.'lrarlos !IImltes-del dettate hlst6ri.entado rninimlzar'. U).." .quot: . ---- una.Gl1<stituyen pr~s~mt~ ctcle..- _I "..uce:lon de lcsheohos. a stJpl. de Chris l\1af1ke a Hanm Faro.. Uulos rech~I'ltes me?c.. clocud rarna y.iVEl! pemepd6n 59 he. de' "Ffoger e! y yrY a.!.' .f~cta."){as rlue\.h en ~I ptano".alio 'expositivoQ y la variada gama de medu a:ci6n corr respecto a.~n:cia 0/fo la ~'ozJ que mu~ve 10$ . 84 85 .

..ar'OI1' a ser irn.l£9 apilrt8. Como revel~"Cha.. No me reflero neces9!riam~nte. rnasc rnenos eq uivalents a I~ Ilitet·iiltu ClonfesFor.$Ol1eJt'lcifuer. pt.en p~r De manera mas 'Q1$nera!l.1feeria tiv.:I. solo reapect9 de ~ n"lIsrn~.aOa..I1QtlarG'a: Ie Oernsr<.Jeoda·c!.eratllra $lOY? ~I~ que prOl'"ita liespu$S't.ay libro~. despues collilga ChrIs r v so'ltal'la.Garno mH... par 10 que· S9 asta viendo.e una mEMt~nea eiunqulil' rnuehos.J!'.l.igo:del er'lsayo 9S $IIJ H~~)ijFCgetl. . qw 12. narradQra.I La int!Jicf6 de As._.un Mgt? scno 0'1p~ra q:l!ie "·0 Li'snfen su n vid.$.. ''S. e m~ d r.encia.].ta que ".Ioe.sua1.!.comolntra-textnal.:ltJic1a$~(1el p '0S8-·1:..z.Je .. ceredra.£lra cenvertiree en un r'i'!.!fi~ rnt.ores.o autcconsclem·e.p~n\>or 0> lo~ @'sl8~lt.) f. 10·experirnentel.· ia we$·U~l"a!n ermO$. Qu!ere decir Ciino.gI'"4tlc.ya!1lo oDn.ed. alirm..o s. IQ.as de Ia tiranfa.WrideM.a.lnta.ciatlV8Ide repartilF die.rihirs... que "cloGlJlmen.a.a~e$ J'rotns movi9'S.e" proplo PI'OC.. r :'.I-styl. cQmul' ~. En 'Textcs y rna- J_ F=iOmflfjU£lro Y.[Ll'2c!:arsc.lal.'lgioCr I'll' sUl'giir de ini.amos que.l~ llama Sis1:ema ((Iobal dOl'G{meTOls.al1la·tas '!I concretas de filii n~rt~oM n.para rcdar de forma Intima de haeer 'films en com U fli. como se ha reoomef'idaaoyeloglado P<lJrJ.'lo lit. I I ~ci:ilidO en ·'T€'oria.re de "1n'emtura de oonoG-lmi. ell' &~I proto-torrnulaoion de ~1t'Ici'lle' ~sc...liffi€nte..Idl.ntoh.s) 'I. ) son IIbros qU!? noraclilfan de lit. j pen:peodva: pregi.l.LlfoFmi~I t1t e\Xfilfeei6ni es lnte-=--t d d gral.realidad t e ta mo- ~.Glean Gi Irno re.. m inm. tad avia ml..lo.LenglJaje y $1ene'iQ" el pEinsador George.mo con el .es1a·clta. l€Jda.fle aoto'm:Jflexivo..r1~rQ.nsa~/odelimlta a nuestro parf$cerel hQrizonte excitant!!! de' ell'6 a prine P30S de e<s1:e i!ef1io .00 0{ . Sf' de J~ rnisma mat'lsl'"a qua.. n eonven Ie:lj' como para $1 I1LI€!VO e!'ld'oque del j"m~r-eSIOT1i~mo CD~ menz.li~nd:Q d~chDS alfliliitQ. ... e tal . cl. divi!'l~Di'Jes fa docurne falsas. ~c ~ . a.'~ c: EI autor €5crii.. decta en 1"997 que la l:('l!rc<!:Ir.nsayrs ie..orIes ~- de "L€lvei F.pti3!clQ de la di::. como ascribe Marker clncuerrte ano£.afia 0 ~I al.(1tocon la camarra-p'""ma.:'!piai'€ce revestido de rn8i~lor. sala eltil mOl1taje y m~. para prod. pr¢~a. 51 biene ~a.<S vJ.a mucho I'll<1.. 1:1p ropio Astruc.u deOOrimfUCc16n"l slgtlirltaci6n. p€S'9 a qu~· esta.e . 'Qd~c Aullor"1 de Io4iaro. =eseomos los medias E' prccesc -y esto· es algo nuevo.S pocio la Imagen. 86 87 . pi'odl!cto qi'I''1eMa. do 10 v. Aul!6n d~ Haro ~e ~nfrenta @.tn.io n.fiGultacJpara ·~:rable:ce.su Iibro de 1@"90 .)e Qrilbe con senijoq CIOn 13. ra peobarse a sj mismo. S.a parte de los til:uro8 reclblocs para ta c'omp~llci611 dCGumental del celiamene an "'dlarios grabaQO$ en video".letiene el cine para dbsot.que no dlMogo en qLt€ Ii9JS i1oti~Llas.te en.m jO!\'€J1 el easta 5''010 neC. y verse.5intaxls con Qjl. 10'que emra en [usY de go eon esta nUe'va rev~o"ri'(.. de caraotertsm artesan al.de e$tQs anla b.cnicos acecuados para "I.ens'ayo:.o. 2n(1). ES ~I lipo de formato favor~C'ido· 'en la. Me ill! refrem a la posijbitidlad ql.xivG. que miXliOOaJn pot Sid rnen3 €>xlsterml"dsr i~Qclon "'e:. I.a ala ge..nai 'if Ii. comu.¢·n COlF'! uno mls rno come 'tra:l:x~.uNrse como ensaya.crittl~a tan fleXible 'I! [. tal y to imagll'IDoo. ». pero .s'egunel mOde. torma no' es una ~no"p~Qte~ca :I.lU~il t:orno'el d€llenguaje eecr'i. ~.rlo.. de aternper .' el m~s'humtld€l In.aci6n de la $ubjetMd.t$into inter~. i"Iatu:n~lde ssta conjJUlAci6:n. .>eial811"!5'.canM(Y qUlta de~ de blera sl\\Il'"lotambJen en tas nuestTOl.urr rn\-o/ preclso.!FB.e$1a oOGion de e.! Astt'LIC Lil"l!a.Fer C iMte que rsviste vatqr .W!e.oao.IJi I<l!. y a rnenudo .al'll infllJY~r'!Ite$co mo Ra. F pag. de I~§ e~i~end.un ne'n 9"1'0 casero.t4ifora Efl su epoQe.s]gnificadio que puede.:tlnci6n heg$IXana entre ge~eros PI"9S~joos y ·~()eros po~ti"Cos [Ibid".1998] S!. l:6. de la rm$i£l.s. u Esa 9lfim"ritad ex.espretenalonss 'q ~ 19 aeercao a la tl:1Jtobuogr.duc~ neoeseriamente. ~" (190p)J mas IJ a consecueflC[a. POCO.J.fOOIO [!e UriS nue . ~.e·rUt1 ems en primera persona.. una cl:e>rta ~l!nblQi61'l1 diSGUJ'siva.I rl11ageiil tien-s' .a~ d·e SUn<:lance.er~ri o.8 com 0 los tr~d ic.e directamente sabre loapellGu1a~[Ibid. E'I ci<di9ha desarrol:lado fin~lm~t1~e' SUo PQten.:. ell !LIn1909uaJe tan rigurosa Qi.Ia·'dlficul.fico' "equ~.Cirr.s practlciils de los esttlcl!antes de !lIcs.ijst.soJo I. a 91ft la camera-st:fio 109r~.iulOqi.!Ue..<!iida. a lJn ci..pt. perteh@zoo? (..isimt.."/ ~ nlfl~~os ctei cine". 341 '1Qg2. H.crireriO<5 de wrosim'i1itu:d :. La.~.ad ~s"'Ia. Ya.e. derw.a.~s!.. 18 puesta en prime<r ti!nli!r.ara sucediendo ill I video9ii:.nicS!rse. t.truG sa verta confi 'mMa.S desarrol lad~ En .egona genewica.sl cj:-l ne GlOM.lfyfst1:_ co.t'Ut'I...entot y de su !. Ed Verbum.esGtito'l" es- Oameira-""tyio.l. varrteee u:eva .11 .l. Pes·e·a fa di. {"'Ne.it~s as...cia a i~ae.revel?.. atm· ~ue no ·s~? un COTIc. d~1 @<lsay~::I".la cantld . Steiner hab'a d:e esta ()oriflen.:: 'il'ideo·cemaras Efl1he los ~~ulFnOS d. .r es este .::1peI19<j)mi~:nta podnil esc.ymond EH'lfbur que se han oGupado de el$ta emergerrcia de ta prt!tCtlca "del autoW'lletrato' '611video._ Es. lJInWulo.eidru... cine f1iilHativo moderni$H'L. En 61 conciso PW'O pral'undo' ~tu:dro de! que hI:) extrafr.li"l'to de enoontrar l. programaqOf de.ad generi«a" de· esta modafdad literi1ili'iapropol1iendo un nlodel·o te6rico ql.pn\!'ettir9..IFUJ a forma con la que sa c.ritriQ~n~e p(js~jtii aaclde liii e>.lfe'l3!i1tee 10$.lo d@' es. noclen de I1lj c<ilmaJ'. d de...!torretra. atlanta con tina trad ici 011e.ra un fSibormQr1o.o de la subietividad y eli acceso a 10s med~Q$ te.mOdO org~ni~OiJenas (.~sr marl a..lste tamblen en I~ lI:reratllr.. () j '" -.in Camera «irb:t DicK. a menWido naola una equipa:raci6n del mb.Jo."Nosqtr05. y 'VOz irreJ.efle. es Ia t@nder.eslta LJna idea Y un peqIJe-no equpo PaT era .iy esc1:Isa si bietl ya hay te6rl cos.J'I::hodinero Hoy.'a Gr"denacion 96 las pa!abri3$.eamara U!I1~ e'Oi~ll.qu4 elase Qiof'OIS.s mUS6QS.cuel:as cine amel·i.o in«ompatlble.

).lrlCa:&O p:ru1ii.afqra Berg. peLic{1fa.lglJlna.fo:rrnahlls.. caso del cine" ademas" ~s.g.cia y las pretMs ones de tot~11 dad del d()(mfn~D1taJ expositivQ cldsico.s11 genj'l-l'I3il :nen.....lrn€'l1te qulan eQmpc.c.n. el e c.e.uentl"a 0nalgo que S€! ra-dacta.q~ Intenta.at1cio. Asi.a$. 1£$ unJtbra.ye :~e tra- ta apareoe .:.irs-ede el e:sGI.'umbrEJ!rLlnaf()lrm~ intmnsferlble.ar un objeto nUevo.ds.itera.]Q de hil'ltler std¢! pe"to:adQ 'j)or alg Qbiet~_ 1.U tJseglt"nenta.emetrto>Stpu9<Ses. p'rooxlste oomo tivo de la ~'p-c{)a (.£I~nel"ioo". propla -form~.l:O no S.es . debe cMarr li.el se· traJa menos d~ 11ablar d~1 mtmdo real de-we la -.la.do de la g:ran·temia afraJncesa.mas proximo..ma1~graneo. doc(). p.vlsiofles de·lo documental y ro iH"lagina)rlo}foornblna todo.aga!lda con el P. quieti dene 'ex'perimsntar POi" t"l-e.c{r!lpd~Qf1~s tematic8:s'Q'. POI" re>lOIlii1 'general.siIii0 qi.'que rornpe las aJj1tnguasd.ielba. qUei iJ.eogerta I~ Autobiografia. ~e 11ain~'lnil:ado :se ha O!st~~~eci(lfO i!.§t"leS un torrnato libre de pre-s. pag.'ta.e Is cief"lcia ~scri1?~ ens:ayistlc este jeto _q'l"lQ d~lo Ilrera.l w.¢ exl.. Para el ensa~ I.?ssaf? (9"...Ms de estMdel'lomJ nac]o neg co n su equlval ~nte Em la p rac-V CSi del ¢.pecado he!J'eda.h.cti!('.. a}.se- de se.a filooofia" lpag. da fllFLg~n valor iflttfrl$~OQ.. se iPUtlde cot'1segllicr pem el'le ei_1! si millil'rlo 1".'t. (.be .S1. Escuna pelfC'I.. t<fi.i·b..(j'@§9 mi~~me tie ju~gal [Citad~ en Aul16n·de H~. Wg 1.encont.ta p oMthcade gsrreros $uale tradll!::iF$een una "ua· va ed~cj(iri diS la polrlica d~H'il.Qnt<li" a~g6 en fl! t. un t~nllEl. idad qus 'de en:sayar I.o.e nuestro esplrH ".s'caracterfs.as.'I).l~ no obQ(]er::e a n.lt'l<f rn~ ~<ijO tas QU8:1ee Wl ooleto que.i!i.at10:0. ':'..n.a [fo.ala l~'\l'g a declt qu.ormata a~gel1. der e:se. el""c~ne· li8' prop.dliBr6'r'lC~~.\ngUiistiCEl"Y.g'e reconsbru'ir trate lilI teaL d.-. . ALlU6n de Ha. ti.pdQ. ("ideolog. etc.ea.r aJIUstar·un COrpus de pelfcutai a un mOdelo.rallia_ NQ se h.e. manos.ro ]'\esi~ltaq we @"I n sayo elS url g4e l1e.OfO 'Iev. fQn~erl'Zo '1 a g. el snsavo "5$ mu&.. la '''sufioieI1Gi<.cia 1.m NU €l'"n el que lolo 1._tlco".0lell.'10.0 'snaliri'/sticc 1100 SQIO se er." {107j.ro.. .sublSsgmenro rnas prO'l(.SqWil descri'be ~.rtfl'r.'lumill utllfdad piarafljar su pees. sei'fa e}cperima ntado en Ia f·orma l.e~etico7 TOil/I PN)' positQ parecena UII I'lws. C/b1e!' }. dB manor pr. cads.do.. no. su.T€!" en vaz. ellnjonfle.·elirr'!C)!ogfael termlno que ~o nornbra (exOlglurn=6n&llyar.su prop 10 a terns y.t@ el cine eomo insUtl)'cL61l: g~nero..Jer2. Quietl pl1.s. las M'emoria~ YEll D'iario. cada iBel'gall.ltl. "jn1. Ahora 'Jemos 'I:as .Esta l1ltiiila" idea es formulMa '8sr par Alain Bergala en un b"~ve·t.. ll"ltalla..tO e1 Mo. Y dentrQ d!'!>l'seg:merltcrensayist>ico disfillgue un :.. inter€5a me" 88 89 . para dar oauce-a Stf diaoul'$Q ~'enexrvo.alJ'lia5 e<sta'!:}iecidas" sino de-I "sl~temilltismo de I. "Oue es lU' fifm-f.t('ig~fic0 As.tlpo de el. nsSlyfsticos.!ejando a un lado el pmbl.a los textos de. $O!oe.l an van der Ke_ keo eon el Libno de VI:a. se !"'!!i'ac~~~ oFi.que ~I ens. tntetrtar" $ope~ d sarrks~ preserrta como la "expreslcn de utlllle..8Uflo!e. dB a efta.le €!nla conBxi6.objeti. $L miem:o oane. "J t'!:!' modo Y de un "Yi8t:a:<:O l~eS'lJrt\fI 10 ql.~} ~sel1icralmente libre 'c:l~ prescnpcion€.g.CriQe. ella produice las· cor.e entre generos cientffiOO$'("d~ escasa releva. clistlngu.Gf1 totali~ zadora.e)<to de ifllim- dw. q~"e lm ·objet.lcu~ "sCl..t:O"".e g.e lIeg&ra a sil'ua~!..ocumGntal~ fl4n~nalme'(iW.JtoreS como·tel'l§o Clomprobado.. GlJestlQr'la. I~ "forma O~ Ja categorra cr\tiJca d.'j·t@joor ~I hs-cf..rn:r:arcl..ico-litefarlos'~ Jj art'stl\)o~Hter~rios 8 ("ma.J~ V€!.xl:.mflnta..ayJO que puaden set d€: . ~y "qllfen criti'Ga.obllQladQ .a.la.a! hacel' ~.. en un seritido slmiJar p~1'Oa la '\lao::: distit"lto dtl" aqu~1 pm el qUe'se tT9.5] Rete~gam tiS par ~ltimo que. etc.teffia.paoio d.Je' oada peltC1. 1<:I..t'ituye gar".e to cenersto" lpag.lu'ar.4sta c"fn.untoequiva~>'Jte CiMm.lal. 5. que no sirve de umo(.iicas tiel en:s. etc" eel Q(N110 un M S.:. mayor sp roxlmaC~6n artistlca q .till~arecerscs proplos para a.tooo de e'xpenmentacion".etlt~tlo".\g.. 1:291: taf~lei-.1eet obcrea:das.er. Willa ."1 tn.o Jo.47]. d'Llra· ·s. pUBS aparece baja c:1l3rtOlis Qondicio'1es.o.ci6lnc altema..sayo cor! SI!. "f GO r~fle)(I<:Illa: {. sln las el3.R!ij. En el.I 'd.JIbjetLyidad tal en e~ lrtliEl.1<'1:5 qlle Es LJn~ p~'icula Cjl.00a.~'ernoo sabr.d. eel..sa~'Ote constltuye~ _.:.J rno- lao pri§./dlo e. el Pantle.bre~..chascaracteristloa$ COil.Jne de f}cl"fl~i6n lasf. S(Jrefilll"eflt".imb 31 model a c:ienWk:oen deride se afojarfan el Discurso. (A.te e5~e't\cos"j.que. \." cuando IOC:6JlizaI' orlgen dBI ehsayo. d~ Chris M~~ker. TamblElt"l el r.11 el :Sen' dQ.. qut'El'n 9Q t't"lo-o'"O da vue'lta .lma y orgadel nlza el mu ndc.ginario Be- as vls.1eserrciilt. A. Bien.mentoe r$ali:d ad rnuy. 39J.: purarr'et.i!i·¢~n 'glir8J9'i6n lite."s· en eles. 1V1 Y Si>.iar de 'forma rnss p msnos forLfl!da algu.etensl. d~· tal mQdo '~l. c160 t.qus: i. ale '6ntonCElS 191 V pena esiol'Lara'e' e!!l'idarle cOlilegotia: de \:jenera a 10 que esetlcialrrnerite e~ i:)xt&ntJico.n. d·lsCUiroo· renslX.!.hti~ de un ~aDar prsvio.jde las torrnas l...~ ~Qo' ~s la ser~ter1Cia·slno eL.rio .e 1£1.'d. d<i aqLlI para alia. real.Iniflesto. Imperah'vo qu~ de. de as· E..olo de.o"no marcaclo (.j •. € en un f€c.'ls cot'ldicionE1s D"ElIP 'cilialss aparecera un m:lev-Q ob~etd'lp$.21 flel a 'I.lnvent. .€! terna.ocia"l. el en. eon Un Q@' lIn.cestdad.: e.I..e 'el'en6?1Yo if)vent~ 110 solo su fomle! ~ino .oomo "eFllSQyf..n~ e'xp~rii"ll ent..!'S+ujllapeJ.i@~ cOf'itflf:'iJI.. como deera lUk~cs.e!..je!o.echaza.W1t€l-\..tQ bajo las ccndiclof19s ()k.. Patrick het/ler. y talflbien el es un f.el~mpl0. en is escrittlirS" no e5 pl'op~arnente la ~l.es. tarnhien en . l1!l icJfJlo.e!gui$n erisa:ya pensar. p.ivo. . pag.e~'lbli' ne liter8_ri~mel)re.Fjfleto0 el Ubelo.oiqiones· 9 eonceer. t-e:ma. 14] . a1UIirnat:l.a)'o clnema~ogratioo 00 mp~rte m IJ.:ael el c:itle~e:nsayopareclil rooucirsel a LIlia serle de caros' s~ngu!ad r€s: 10 t'lni~o gener~1 que parece poder dec.ie&0 '9' Plarl0.J_!a". el 'c'biGto de Q. "€II Ubro del Via.rla.ie fi.) r=lfiJrn~~ai$Urge' "CiOn1D !.J!S propias ·II.ngun!ll de las: rjg.. IQ irl!efeSante de! ~·l.ema de 6flC8..lllon de Hmo.

r~h.l.ensaycs firmados por'Q"rsgn WellelO.Go (I ha:bta.J. se conv.que estss prnool1"tan 811 as simpl:e nive:1denotatlvo.s. louis Giannetti eompera a Go.ha OO!I1S9guido portiO'.rd.alireo.se LJn cl ne de" ens~yO valida y -v.s) perdido.a3.a del dne como irllStr.de 1'.Je . el problema s€ agudiza eon .1odern Art.IFI oap'i'tulQ apal111 Clsstud lar Ii. y qU~HlIU['J ef~rrtascsraba S!J VOl €tl1l1n "rnlx" q.tQS ficciOJl~I~' y "decumentales".yQ'!? d.y.etos admir~bJes resultados de Uri <!IutOJ'ffi. 1 E!IGodard de ElQsayo (ya no de ane y el'lsayo).34.i'd tenie.una de jicCio[1 ~..ado a deqiCli!'r I. posic.. 1. 0 J.]c.i et atlleufs" (1'9074).hacienda notsr que "Godard colnclde absqMamente consiao rnlsmo..~e pat- .zci~ a!tame.oti.le:e( J IGianetti. sIno sucase.0 de exptonllr SOU:5 as:" j:)ero Gi~ruE!UJi rs: tam lI~ga 9lm maslelbs. fe..ente5 'i !Jriafu...s catG>g. etta. Sill ebra 'con $U m.d<lrd. JacGu:e$. sus en-S~WO$ s~r~'el'1 no pam .lexposict6n tan cOl11pletas para pl~j"ltear.nemOl"toglT'.e· Fi""edcty F!3li~che~(l98.r'd [pO'Fla serie de iPWI~lemas y arrnbig~jed'ade::.toir.i cle C~SQ prroduce u.e(s) diu Gih~ma" 1(198$.Qe<Sp~!O!al SJ!.).. de "ia interpe'ne- trac!on de. aunqu~ aqu~'I~$ primeras tefltativ~s ensayfsticac$ p<llidelcan alla.~ar h 15Qulero subl"ay~r que a n. peJIf.009-261 La. de ~Ig UrJRS d-s sue pe~rcli]l. d u him P~lan'J (Ul82) p?l~a . 'eli "Letter-to Jane" {1972). interru mp:ia la acci6'1 de SIJS pelfC'Jh'I$.aseb"'lsayf:~#t.Ifllentaies GOO8.s:'. rnJm. en I.bulmfnar en la m ()nummtal sene en vidoo. El Giodat'1-1quevjv. OaIala. "k:.f !ill ecilecUoismo estiH:stioo que cornpe:rt:en: ambos mi. Perq." (1966}. sollre todQ "Dew 0 trois choses qUie 1eo ~is d'elle.d 0: slnl. . R l8ellctlir y M.i useurn 6f .. "EI filrn~ensd!yo: la d!d~Oi1:lc~como ~()eJ acl~\lidJad subv\l!~·si\la~.Cro.JIndm'en que 00 t ace falt~ una ldellt!ficaclotl y una $.[i.s en <~'Lana. The f>.lo-e1 Inte~s de 'las tormas que a.e..m~nto ct~l=:-onoctn1lento. 19j"4-19IiJol" .nos el !lIns<ayo como categoria potencial de la no ficcion q(.i'gem.2131. Son + Image.MiCOS son una m-e.erte dosis de hu mot Irani co ala t1..>i6n)de Goda.' e d flcelcn elm solllaCijllio6. rlJJlil181rli:!ID@inttl oorrstd~raQlO rucl1otiempo desde hace m como ensayista del cine.C\o del trabapo que produciria despQ16S. de la obra de. omo U[I 091'0 en la c caverna ptat6~Lc$i qlJeriend~ al.l<3 ~Or'l qUfil s. el'idea! eminontfm"lenta enS<liy(st.e ci as. . ra narraelcn en !as'peliculas .b~j.i6n de GianeHI svoca 1<1 ue adopta David 6ordw~" dtez anos desq pue. Si ya es m difteil estt)blecer ell ensayo como oat.lI<ll del Oltimo God~rd en SiU obra. is Amhiilo~.lzCI all elemef'l.l:l.l1i! tre.l ulen..rraoi6n en el cIne yJe fi DGion".o preteilido al p r:aya:r·10 especial de Sill do del peso de la preS9flr.Sa los parfJon'lljes. f).stir-pe O'Autori':sta: para los godardianos.ard. SlJ persona yon su tra.'dOC!. ~g. Nueva York. 'el d ISCMrSb y l:~::.oula. "'Hi9.obrf. dejaildo a~.e desde ha. 51J poslu ra 0011 I~ p1:l'SiCIOllque ceuoa' [·"The Medium".forrn a e!'i.y mCfnta<r oc me piffr)sa.per cHar 5'610unos ~u:Mtoo t!i~ tuIO$. dl~l'"es~o· nss pBrsonales.ido tre s g~Sind es categorlEl? de p@I'[c'ulas.O~Uid.WelieS" [cf. 'de sus 'Hstoi~(s) au cinema"."L'ettr.o ss 'le' Q!)Jig. ~l €t'Iu mersr tos grandes mod os hi sterleoa de na:rl'-aCi.cuarta. 200b)).ean. de afrontarli.U modele tati.darrl can MontaigM PO. "$c. Ila passoo fit ocuper &1 rnismo todo el '9~pi1l.O.c~ decadias.$aY8!Godard pam. 1992.. As.rencja.o.2} 0 "Scenario.egoria gerlel'al.tra· to como "JLGJJLG" (1'99.- Bandy (ads.i're~to criitlcar a God. verti~n:re e sayIstica.1 potenCial de Ia.&culln Femini~" ~Ulq$).(de flct::. ~Ma. plasrnar sas refla.4)Q. sonalizada ne. L 90 91 . 1998) EI iGcdardque" entrr~ otras 'form as de ~ntert'e.oen Su1Z:iiI. QrMias ~ la tecriica deilVideo.A~IIrn':ibnt ha h~Jola. Esta reOie:nte 'de deriva 'autonsta 'S$ ·$umel. A~mlsrno t~empa.diffcU d~ seglLllr oorno el qQdard n:aJrratiV'O.'I. "filma('.eJcirts-ensayo ifJodiJ:ird~ano I)j'j case sil'lgiJ~ardentrd cf~ un m o.00 nfirm~r . Josep M.xlDrieS (un efucto perscloc se observa a la hora.umbrar un IldOOh:::OI.etodo." a la l1~gll.e 'hail S1o~idotrjjJ. rotulos.autobi~tll'affa.los.Jean-Luc Go.-Luo ~'9da.as:tracficlor1s. al censiderar que U Tredicionalrnoeflteha rimentales. Ia persena... expe· .at't.n sfeelO per...v erso de .$ayo sine $o. que Inye'lltan~~ Sus enaa.·cle otn. o antre·v1sta. (:l desde titulQS como "line femme mru:ise Y (1964).

ja. el vidao.diMd~ a la tiJli.. 'Der FimIi.I.s 'e!'Ent'~ent0ftque s'el·contrast~~.0iI .31 montal~ tiOnsJ.1 Cain dell elne.odard di'ce al oomsnzer lOliZ(:ntar sus "H~St'i'i~($}du cinama" qLie Q:l. De manera mas general. l'€'COtl.o propiarnente dleho que caractensa .J$O Idea'. Esta idea.enell'almen1e prcb!~mas. .r.con. 9lljrgida 5i n duda del monbl~ asooietlvo de' e. alms poslb es preeedentes de un ·cl1e ~rl$aylst-ico.xperiElllcia:s vanguardi. ment<il~. mis. ~:(ll1ple ·al If 861 e5l~aclo m. n ne' em 1.a.J~dM de lo'glea dtsctlrslva. y nu.lJlllard'l ('Noc_he y nieb1ai".de lis' $obr'simp.fl.1955).ldo en $entido·amplfo.$aYD p-IJGfde acucJir a l[na rnp.i!(r~1!I: Form La idea' de que. ~ine (1940).on. rna? potsncia tlflndra ta mstafora. que puede adoptar el c ioe frenter '8. ser hei-cho IAslble.. para ca't'istruir el 'hUo de una po- vas 91@l1iericas. nsceslta Ulloa vo.el'l n10t'ltaJe"~ Para Godard' el.m.'~nsa y p~~ g-El<l1eraLuna forma de: OOi'lbc<j- mi13nto qu e $egO!iU Godard es €lSDecfffM de! cjrm.a.en el cine d~-fl.En eat€! as~ 'fije~. porelentplc.ter.r un !. reclentes -ensavea. La base de! potencial ~f'!sayjstrco del clne puede. f1Ium.a.:.<I!clon s~lrre<li~i$ta.m~o de \li~ta. dlado eJ1 Leyda.ffiGn.u$a. temporal y de c8. fontaine et·ju$te. 0. I'll pen~e.h.c.pl.\u'~ astaWecer una 6u'g<u'm. je.$'n dOF).on. pu~.nca abstl'El.des r. del 01.5 'i a:ctualide.r ban-dot de sOrl(do. eflefec.t\e~~il. 10 que 'e!e Invis.ace util(zan clo." ~tiI {no una imBuen visual $lno rnetaforlca) por media de una asooleoton que d~be s.nta ~o \'\Itlinrichte-r.a~ ensayo literario ~f que el ij~ne puede produoiw pOI" l'tIedto de un GOFllier~tano verba! que refleie una (.r ~1 "I'f'1UI1@it'lvlslple de la ima'g..clemas del di.e~abOr'ary poner en prsH)tica .adil5.:Q.1="1 eHWla no.io 0 COi'lJoelJ'tual~ sabre todo i el.)<to "(russe plarttea la posibUitl.adebe sooidos e ~deas as Iij! ri1J(:U'FSO prind- pal P<'ll<ll C:~i.sid@fa:rse -oomo el. 'GuarltJo dic~· ue ~I cl ne q ll9!ciO para revelar til. 0 ro.z lite ra~para te" nElI'VOZ.to.bl.iencia retlexiva.t 'forma del cjne documental' c 1-9 tarea..2.est{l.d ~~ ~::O. vez. S I no me ~qu'i- v()oo.lcCl C(J mO·HLI.e~uad6.6n del beflem'trismo rraliclk~" etc.1:os"anomelos" del cornentsrlo de "Las Hurdes.Jmet'1lt~1 es ci fie documental fie eompllaclcn.eoio .::llCl.. En SU$. prop..i de este fi:po deli!l1n dOcl. dE! Res neis.i~ablemaf'lite ti'in6mg. rr~6ndo <Jil1i po pro~.:: _. [HUI s RCI.ieflcias exposit/vas.otL A.gratf.lo despul?s de Rlcl1te~. en S.oionad las oo~a. SU liempo e'!''4'i!m'de e!1.r.aa.osIGi~na'l de furma .$C~na~ a. p~g.eJ Ilte· ariQ y elegiaoo oornenrano del Jean Gayrol para "NIJ~ et bro.oe S~ utili za Mbre· tcdo para estab'ec~r una . exisieel etscto dtscUir~i'lO que produce la im~g en (_aun a. qui·ere decir ' iHela.!lnEi.oci.'ij lo h. E.I!II' su materla:1 de tOdas salo dBb011 ester ool1c1loioflado$ por ~a I1Go0s.l:3arr con.re' de..IFli!!Gi.!W. e. de.. que ensambla lospianos sag [In . ~11 n. Is: fiterajllr. 0 p.tarlilllls" 'I mostrar la fd€!a..lflCII. t- I -= torlcamente. la imagen y L.dadaramemt~. aparsce )Ii:! de forma inturtiva en -e~ que pasa par ssr!lll primer tE.' y ~I 92 93 .rece e.lidad dramatica. cOI"Il.o!":c.lje. Verto. 1999].e.19ga~a .e~:i!l1'!itraqeli~ dl~e:ctamBr. de Bynuel. sa pued.ra:ste d~ image e$" represente. el tnontaje t ne pro:p'os1don~s.o· pOI' m..V!i!JnglLlardj8irnudo y en el Un prlrnsr prob.estar.me'lltos de prw~ba eflun.xtmas. G.9!'jD' i:n€lmato. expl"@sivosincj..und foot-age: perc hll d esaparscido dG<Lela excepelon ".mll!ln- Incl'llso.<e'n una famosa entrevtsta eon Serge Dan. parad ojicZlmel1te...t'n em.yor q~1e el .~p:!1pLlbll!cada en LiberatIon ell 1g.acr6n de..st.e nos OCiJ. J Media 5i:g.a" IJ na .& y el t iem po ta exj~enda df una sercie de obras '''al~l~d as" Que desaf ar'i Ias e".:81i1Za su maximo leone ial erl ne -convenclonal.ereacio['l de U{la: "ima-gcen. r6duCl~Mo<ros. A. qu's pfrodLIce 'I'll manta'I. !Ia $lOnna documenta. .noG €liXl:ernoe en n.stas de~ ctne rtwdio como las sinton/as urbana$" QEl RuUOtaJ1.e hablar d~ un mo!]ta!Je de prcposiclcnes.qjt afQjumG1nlaci¢rI C1L1~ a~~ira a dSir 21I1ll1tendor g.m..l6f].ISo por meeJio de la "imagen'" se . "Naticia de Gooard'.\l!r unO!'fOftna que p. se consl dera uh (C:a-$O eapscl a1dentro de Ia tmdn.v '1 otros. ante for disc'Clntinotdad desu ctne} al i ·terkrr del plan.a film de eh:.a casas siogulares de desyi.'"initas" [ef.6Cuen.gel19s de rnontaje que convengan .ndH::ill'1do . y .. come S'& dice en ". en dOl1die dice:' "La V9'N:JHdera. 8aCILJ9t1C.ee! d Ifieri 'if tardio 911L1mbraml·ento del eoncepto mlsrno de un clne-ensayo sepatabi'e de 101 brillante psrsonslidad ~rtlstijca de una '$erlie os Cineapllasdel canon 0 de to y lasidees. Enel case qu.lJ9 fitm partes: de regiatrar l.e. EI mon:t...S$lay.d ~I enrecu- flul'de~ par el ~spa¢i. GQdard-if'lc-or'f)~'~-'el mol'ltaje. entre pianos y entre.rasi6 n .0 po-r ~i~carnS.e$tabe a su aloance ES·ta preociupad6n ?i!:ha. UlL~~ y lusts: G~~rrto r::'8Sseparaccs ~~t6ionJ.nsldern el cilie como un :media "caldo' que no ha c'onseg_uldo hacer reabd ad el potsncija! ex presivo que . {y 113. Godard retoma ~I concepto d~ ITl-ont<.3:t0 drab".cj'as. pelisam el1~os G.aje entre ]magenes no tel' dna el rnlsrno f-unclonamlen!:o que.contitluidaq espacls'.J.e. m1entms que.9'laclon entre des i ag:~es son in.. Asr sEf'entlend. estaba Cirf'ie de presente en el cme-.: Guapdo" dice "Faire cim§ma". chc~.:Ie deterrnlnadas s~l.'Pli car de.i·eer va da mediQ'S dooumentel.ncep~o. 91 iO.Geiptando que esta sien1prees de caraoter conereto. iJol(L.U n€l contim.1emarsslde en la mu It~ptiddad disGursiva.p~ctatl~ de hna..ad dele ~ s..: Uberado.J LGfJ lG ".a!:.".iIPa. Los ·<1ISpea. remorrtaj:e. en 1.rasi6n sattando pus·de servlr para establecer GO<I1 LillO! corniflui(l.·en '131 Soellitidio de perspecH!o''a 0 p1.. se d·espacharl aILl.Q.refirielldo al man-tale.:l..l enhoo obletlvc. po prl.Wltaci..!iI edlclon en video "liM> j90$lbilidades de crear una r.

no SL!Jeta$ a una dr. t1esr- AIJIlq.ad qu.dapur Andm Bi\l_:.@... n.sobre Uh me-traie de!termil. can preced.}.ado despues de haberltl roda. 10 que hace que a rnenudiO $$ 'considere est~ obra SUYSi' como ul1J metadoQ. lOllyu.breun nuevo Irenfl'l de pro.cion. En efecto.mpo re ivindeca I.lJje ttadhc. Ss podrfanad ucl r..itortdad cle'l viejo mcdo exposnlvo.entes Jacques comolos textos ya me.e. Ca:bed~a. Su autor" Chris M'llrk:er:. a(ln pO. doGumentaiJst<.l contraplaao dfJ letw~lidad" ("Roberto ROssellil i".ud de esta tecnicade establscer relaclones· que no.t.J ria ~J\t)r:8c.:i! cle 101 lnst uclon cinenlalogri(ica. Vo!oe"over LalTafon in American Fiction Fil mi~.1 Irls.lectica Q SlJtord~Fi'.ar 10 que-Hehen que.dn13'n~95.d@sconnanza slglJiendg el p'. entre la ima'g'!31l y 113.ante la pal.sino como 101 imagen objt. Univ!9"rSJ.jsta en "comentamo6 Vo que e$. .s.!.sta y "obJtiiillva~.rJ del Ia \!ioQaGi6n del dccu m~rllt81 l d~ hacsr footage Rappaport.le' 81Wlnza. <ill a.q. I~ d@ prcponersEl como una mecllit.te p.tica 'COrl!uP! tanto al c ltie de r\11arker (de" Sans: Sal eil '". dedrles sus testigos. En rnucnos ejemplos de dine ef\sayf st:ico ~a ~1):e'SU6tl1 del pUI1. utilitaci6n oeupa de dMpile-gar directamente imagen 'e$.le la 1. intrQduoidtazas de subjet:lvldad. la lRi!stOrl a.rejuicio'qLfe' dlcta que .noimladO$ de ASlrLlG de jim- y Richter.lga.. .'otU8tn{{G sobt'e el persQ!['laj.las eonsl «. subraya.'ts eme n que su trabala e~ mi!i.gD.na . Ese.. 199~5" p<!iig.r un €stuc!iio equival€lRte> oobre 13 va. una ret~oerJCja. Madrid.lera en pri!'rl:elr b3rl'Ilino la: voz del do'Cyme ·taUsta eF] $OS'l1tido lite~aI (y no como punto de vista aport ado per el montaje) h.1 paraqignl<l del cihe directo r a.OInGia con .'It'IS.:lCIQfI'.i.!)le- ti cI~ el modo.IJja.est$!.u' :sa d'ed!k.ns.o.!ltiva de W1 pedazo eJ€.ili~es I.el oom~rrtru:'io una relation mas 0 menos d6a. la f1.sellinil ficck:lI1al ~I ..acte. en eel cine de.realid.a es de carachH conoreto (0 onc..dO (0 apropiado). A<r)gel'Qutntam:l. .rere:ntes motivo::l" es-en primer I~gar uM reacd6n' a 10:5excesos del comenta-rio lleno de a!l. 'mlJlt.antl-oorm:mi. E!S.ligenes. como me apunta Jes~$. :s11·:eJ imagen fo.8 en un luC~dLJ art(i:1I10 50bre 113.en el discursc de la l1!o5cclon. LJ.UmMt~1 e'licuadrable dentro d~1 modo retlexivo.Jicasentre.un poco con las conver]'Clona~ del documental.e'" [p'RoqeJ1Q Rossel in i".M:Jr. 19soucll.so j tsxto S'o.e'flsayo ~ tHl8i vOI'eestery. .ue cuenta rna sistemlticea.aJI1i1IahJrgia Fli 011 ~ncad13n:.11ampo abierto.cl 1'973" pag. 1 ~a:noci611 0'9 un c ne d$' ~.Ijmel1tales c1sl11ffic:o<s emp1ean !cahos 0 dtblJjo$.e.no como La Im8Jgen subjeHva Ije.. y ap€:!Ias se scepta dI~ dicha vez .it.• : '" ' : ~j:: _:: ~t ~ L..porsupueslo cU'$$ble y ecmtinuada de I ~nsayismo cl nematogretico DerQ a.el aJi'ista debe "rnostrar" en vei de "centar"..des de "Viaggio en Ita~l.maJS rnism as irn. 10' que ve el pers¢naJe {.e a emrSlJ' en ellJilive-rso die 101 fiecton.ityof CalHomi8i Press.en segundQ 11..n. y ij$.H:gume rtaclon conr. tlcdlcckin.talipcslCiion de palabra e Irnagen. FUl'ld"!inl entos.a. al Calificar.a "Letornbeau d.joPlal. an- de los viefOs dooumentales sayos~.nIC:lonScne~eLade" de hvl'~mos persuasivarnenl. IE:I disc urso \I'erba~ haes mas.sufamo. y rrnsmo ti. na. Lo que nos par€:C..lrne.'. mietfltrns q!.lllda.. Craig Batdwu'lJ 0 Mark. se rep~ tres veoss con S.xp. Ademas d~ exNbir Ufl<aQaj'.la idea de QU'6 .050 ~xperIIne:ntQ de Kulechov $OOHll e~ morrtaje oorno elemerito .resiol1de. Iss sino por la arfculac:6n Pe~o ss Elnfrenta entot'lees a 13 viej$ r§tlcetllcia.u~rldoun dlocl. 10$ dO(. palabra puede set a(jn mas de"e:rmi.AI nC)'6st:ablec. e'J lenguaje rnlsrno deHlrte moderno.abido Ileva"r a 'h"lrmino ssa rnisi6n qUe Ie atribuye ~Icinlaasta 5ui..ets.'9sGribi. y no digamos ya "opi'nkmes p~rso:nales.en la que l. ~1udardiano.QI9mdor de $.$s: lei narrador ado pta J respectivameme.El mas disJoutibl:@ es. pern rio 'iml§.ion "ciernJfi ca" para el cin a en vit'l.ada IJrJO desde Ulna 6ptica dlver.na!nte que e' momi. se dej~ (.octonde ensayoapli0. AL'lrJ hoy sec pueden leer Grftk~a:s c.lIn·ento 1'I19tonfmico tau-safmente eerrado del cine de fitoioj.i:f~n ess momento estsL8. evoluci6:n ha$id.. 93] . ademas del nOD COrpLIs.1g~r e. I'etel"eooia il1ex- "lettre de Siberie".'heredadia: de.I¢ de ~~sta S9 "s1mplifies" por 101. E[ mont:aje. en c.ldo SJ1 esie eaSel 1lp!fcado a.. Que 8'9 riUra'per ".6 a il.de utllizar al eentracampo.nte del ·~rn.togrnfLc.ozfoff h. Esta feUre ccn'Ue-n€i una secusncla.ra G~ro tupo d.r~. cu:ya.s- ensayc literario si bien </.yfsticos de' fOUnd de Chtueastas '0QrnO Matthias M~lI~r. confesi6:n cuadernode nave9PJ.reta) hasta 9j emplos. pa. de$de IU6.ltud de 6.n$~~roque PLJi. si bien par di.ce de las ot~C$ srtes. 'f<ki I.bre ~Vi?ggio en ltalla". 19881 sabre el n<l!nra:tiorelll Is flooi6n pero uttl. pu:bllcado un pio-nero estudio [U'lwwisibie S' oryte~er.la de "ensayo rnetafisiCo.e ""relaciol1es dire<Jta$ y 10r. EI dne~€.ilj c rel¥lOianes. del crille".a (que' a rnen do sa II<ilmaban "e poreue S8 apartatj. Sin embargo.e.titud61l dOClJ ". ~n$aylstrco que nos ocupa no s610 por ·51J m ezcla de matwriade los mlsmos: "Una d~ las grandes origi(Jl.ayo 11teral de una IIOZ que ss I~ aWigumel1t<lc~oh.oif1cretd pe· 1'It100a lmiven:.O$.edemas que el ePtsa1'o . La p~lrm. la ~ecu:enola seoOJ1~tltuye arLuna person~r "Iari'a.Wecia.ils Guarlner.mtal..su "fu.e~cine no ha s.o.. emparentar e.erttr·e mUDI'm!> otrcs.j~m pl. M.r .o sin duda mu¢M mas i.genes "re<1l!e1"j para m 94 95 . cl~std:o.I: parr elSO.nterasa.amos )/iencto" y 1"10pacos.el1tl"l.d iZino '!Itimc/'. prejulcic es a(in mayor d~in:lrode la irJs. ~51 1. Requena.ej 'p~ano del personaje y.s~f'ia'artdo .enI. Sar!'L'h K.fabl~a tas pel'CIJ.n't1l.a.l puro si se iimnan a obseJ9Jat la re::IJlidlild '0 a.efl~OS cern entarl os dlstintos..lla de lFlo$. prec'lsam."'ite:.el1S9. una posici6n pro-sovietlca.acl'a al cine 1110ha sldo perseg:uida !Rivette la utll'il:'o @n. de vanglJardi.Alexandrell') como 'ar d~ (ound footage.oonGepoion d~1 cine COl1l0' arta emine'ntementel 'Vlswl En elolna de fiGci6n la voz ell off ha ~kd'(j vista con '.ac!ri. Jose.

'.dirilct~lm8rrte-de I~ imagen v lS'ual izad<l .e.eFlerQ~ (l~aSI-efl$ayfsticos qlJe acogeha. do' de. q!JEtin C'I..e del d'OclJmeFltal par. .._ . .$iJ ~Oln~ am'ento 1~l'\gulrs. P dian'-.. .s que s Q GliSplfana representar LJlfl~ posicion e\llde:lmiaa-I~'~ I~a.' _ .!jclon a eS. . '. .Bazi'h..i'O acaba o@ orga. d 80 entre de la gran profuslon actual die peJ!culas de nQ. "'..' . 8s<1 do 91 caslnonato Quiza ° _ . - :1 - C E: r 1-(.. que prerrQ~qliv d I CII'1~ pQder imp.. .dta [Jor 1a soB d ~ I€c..tJmbm La ml~ .dlilHf demasm. ' rcclon .<l de·l~ pelicule.. . vers' . as c!eclil'. II ""d.e dooirse de I'O"'e. ti t::J P~hl v. en una narmtion POfltiC<l' Y 113' . p~lfGlIlas qUI:! si9uen Un .ama:do Pelu '.. .$S. . puede dar a '10iI a Imagen una ciart8.$ta:d~~ lcado alas pues de toto de Ia p.:11'\. .IflCJ.'f .ento lntroduGe signhflcad'OS qUie no 59 decluc:en... r~l~tlvista y ~1'P'U'lito' de v. . ." .sta de Marker.. (Qoleotival pdT' ..dond-e Jos l1ayapara~' fidrl1lcer de un Ci- l)Je Elsa I'eflexiofi'l pe~"$(l.'.~e l"Je_- ce del oldo ru 0]0. .aza. Ei .dOCLJl'Tlental?. Si bl ell el texto de Barthes ~.' PUll O .ll~a de' I..'er' mfle]'ldaen 'el.ad'.. Phillip TI p<lE .'. 1.. . reiiriend¢ esta a uri fJivel de.'If ..art'n.' .oo:.~ .r.' .ii6n de! esp i:lctador wore un sentida detE!rm lnMo die IB imagen (tray endiolo: de 10 lnconc retd pars nJarle UIn· 3~gniflcadofav.@-I~a dOI~Gle de '9.)S ms iii ... Inas que SImple mformacion.s.' V'la:r~n.umentac. "'esped'i~Game:nte . M eJor a" no el '10 l~n.I. mel~te dsbe SfJlltDr a Ill. 'd .' . .. 5U expre'5lon In• y .sa')rfst!oo eorno es la relacnof'l de Is VOL con la imagen lactual La mendortadfJI entre imaglm secuencia de.l dar! e 161. '. Lnpate..' personB l..all pnmera . t. ."" que c.como .qu e repre. . journey 'fUm "'.po a I)ra p>eT50nBlI "s OCliente" como veh'c.m .. t d ".ma8pcion demasla'. .e de sob-Fe la objetivida. "La.mer'l'!.lfr urll dhsctw.da" y debe ' I" . que 1 E. r.opats PlO igniOra.0 CelfCan9i'a_Ja del ~n'$ayo Hterarip.lel desplazami.lo\'o a.'.a'e ssa . ..G':)'& ~ ~~. Mark0roCu~re alg:Q..E.and Sa.orecido) niUi:lnir'aiS . '.. . ~y-Fllm .' d¢~'~r. La ol':1€1l1taeh']n""tenoR.i6n' el I... mpa " ~unt~ .a Imagen ·s610 VIi9~le ~n ie"r. rnedlata '.~ '" testlgos que convccan Sin r-8velatr £II p ~n$8miento deil autor mas a ~ . P.genD~a v~iI'b .i:S.. '9il'-i.punto. I~ '" "."" CO[lvhM'l1i.o.~.' '.d.este.:a d\trl:aimago8Ifil" [tradie En .is en 19'1J.M. '.. Ql1 ' ~'O 1I.' . serea.. .' . a.W\'<'''en " . Urrtlrm-~nsa"o" dlc~ L"'. I§nf~ls en·to !9xpr-esivo y 16 retorico.[e.do d0CU!l'Ii0nto. .!m:eilir'encia· ...ij} 01<1 te~ls. {. I .labrs: saldada con la 'U1atoria de esta (l1-ma.. .. '. e .~"'O'r medlo del: mon-t.at""l'e"'''' ""'ne' r un . ess :g~I1@ro que aoenas ex&ste". .'" . v.pl'ecede I. _. I$...@.. !O)1'no qUfi) 'Em clerte modo ·:..n sl c~~o de Marker.. I.. [801... comQ no pe~a de obSeNl1Iir e1 propio e cndu90.el ~t'iclaj(} ~i"rige.'.exto ve b I ..l.. en opos!elclI1 iIll [TlontajEl tradlclonatl qua e sa Feali. ~. . sLibraya 1'_ . . p'aH~no. . D 0... cer v~ar. .:"i' " . qU9"rtge:n ~a re'..nt9 prlmo!'dl aN "e's ~a ti'!3rlez& $ormra }! ~.O!l!- tale.liz..0a..me can ~D (:jue se (Iic. "PE) CtI is '1ue suelsn oot'l$ld erarM 'f:Jl1sayisticas: las ~ we c-.ica·pri'ma. la mei~er. . leaexilStenda dIStodo lm-subg:enero l.IS!I Ell) 61 lUI.pero n 0 l1. _ _. to..erlom .lC8 n i dos importantes conceptus. . -. 8:lrcelon a. (Sm per ~~'opensr en lu.. .. ~_xp anenel .' "'~ <.na arg. '.S9 del document?ll Bazin' '0' QOlrieralmente.em t:og.tico.3 ltitell.' ' ..' es a. •. . I' una rTcol6n absol Litam~nt~ nueva del I"f. d" ... a esmibir: Chftc6 ." A .os re~ cursos expresi'Vos del Cine. /. '36. . la·m~te"la ~fima es Ia._ .el que. . e vista s~nd'Q y personal Sec tra:ta quirn de una o:.:a a 10 IDtF"g.etacl6n ~rnre pianos.' d e comentano y ~asque.Q. _ .. cOomo Vlmo..en."1i.il1 . 1.... . aI y _'.onoz.ap8lcldad abatracta.eUFmo.sper~OJ18!iles. . en ~LQ'am'~o Y 10 db~uso".'" representar CCltlOl1lptOS}.' .. .I' ..' '. ..lpara evocar conceptos.a$. .l"a.'. eonStl:t!Jy-El .H. Y el te. sentido s'Jperior eln d5nde.".I. .' eentrado en Is r.fiiciente} porqu6 habt:ar desde so en J . .9shmuja.q~.eml.'~ ste ~ml)ltm en I~ ~mpoI1..085 OO~ndlGhjl1 preVia pera l'lOSU.l'ev€ un !IDeo ia jera'fq.. Otro 1 U Q ~ Intere::ila ro. • d''-'IISCUrsO razona. "...eN§SEl dito.' . """..'.ta .m!alfi~ horltontal.e de Gila.3al el..' '" . imagen.' ~Iolul'lts:d de den I.61 . . q Lie·se cen en.Ie relacl(J:n~ late r~lme.$ que c."a '.re in. '. 'j.nte texto de Loate. person .U'l1·r 0..se-nte una sola o2:et tsxto ha 2e illte. Ell am. otros SLJbg.rt'has.. .. till . '" 100 .n sa} 0.en .tI\Q no equrvala sUb'e~~id. 1'9 a .. blema del .) ne ensaytsnco.nvertidtL [ibid...• t rear Ie I.' . .'F el ~enUdo =mer.i-I A - A ~. drrectamente a ras-.rail un nuev.o.' . .. 1996].' . s la palabre lei qu e..r.. ..ama e cOl10clmlento en('.. -. y en 10 ...· ent.no eqlUlv8ile aest~bleoor Llllsu:eftexien y a ~olistrJ:.. . .' ffljO PU8' . . .ta:r~gui r lln~ OJ ~ "'" .'. a la £II- gl.' . ..' .nfe5i>Ol1~l·rei auto. . pa .e9.0.1 el:':!sacyo..' ". . reto.feFl~a.: a .~ Ell e~1'amosQ'E)W'lsayo R..Marl<er tr:O!iHl_ . .. cornolc demue<Stia ~1 ewenmento antes que propaganda decide. 'E1:n~I c.ecesarJa. pa.. que' Ililce.._$. ~ que su ..tm ' " r. rtl.(.lecon$truy~n mae'rial apFOp-jado oponen ell . Raid6s.6nfQque ~Jlmlna tloa 9r<.glaJc!o .n.~..10.e de CllIt"i.jil1.!!rfell .I -IE' . cantidad de/If fa' '..a que.edo.a IE\ unLdaC! del mensafe audfo-t\Jlsu~1. Hl8til i ntrodl." Lo. mo.911SY isti" { '.. 1'...!!~. ..Ql.o e @l'9goidti de ro vemaQlem. I - I~ _~ ::lr.' " . 'qU8"Ie Sir"~.lahe...n. . ."a vf.' ". . e! cif'l.a $Clbfe lm~ $rec::t'O'sd l~CUlrsivos.' .S d~sd$ .:'" .a·e: ero prem:. una divergenci8r Y pa. ~ I 'd' periormatl:vo h: t.u8l'tIlr~ pe-ga s i'nel u. ..c~nernatO{l:raficooi.cion y 01 mo nta.' . e mo .i.aflGi8. Plrta qU€l ..teo'11_ls .mir'lan o~a dehjlj." .j. c._.~.] EstEl pr.r.J Ij~ea d _ _:'"J a.. . . ..s a. 'el Glerl'l€t"f~Q prQplame~te o "cQm:pror"rlottidl " a cil. .rali"cQ.ego el concept. '. 'E. pr"Qceso S8 ha i. y el desplaza:mie-nto. .Ci6ri entre !8i imagen Y .P _F. prlmo:r~hal de ta .d tan inflamaclas COIi10 poco eondu'c1do pO'f"Voces dJign<ls de. I Inerant.-Jes '\..'uno dj~dQSsscasoa rexta..la at~n(. "Lettr€: de Sihe"e" apu. _. . a paJaol'ot Irk.omSQ cis la palan.J~1 81lSayista tflnga fa altlma p.s en su i'l"liOh'l .. u'" Uri .' .elfle. pii9. . -' .!sienc!a de un olne....nta e . A'ndh~.!. . 091 ' ..g. ...Jea t rav~. en rel·..r-"' a. E! montale. rm:&n ein est . '.t' A" .. . .. "'~ n espacro pnvile.ds la voz [''in Search of the Cent:mr: 1~.Imag0n no temlte a 10 qLi€: lEI.' n~ que I.. .o.." '. p ".. . ss dB e'~idel!lteutilldad su ~pli· caolor'! a 1J[1 elemef~to tM~l$em:lI~1 de urn::i'!'1E!€iFl. .. ""..e U. . orq'ue t·~ I UFla pohf~nl Oil de 'l(')c.c ." ..oo ocnsagrados .-.t'i)il . etc.€'. de! Wrn...&"lfl .-i.ll!:...dlstint.rk. que NiOhOIS-II.. 101image. s VIS.... .' eJ.. t' ~ ..?..

ibl"ae.seccion TlampO' cij81 !-listoria del fl8s~tlva:1 'Valladolid prQo~{.ril.e cLus Guerin.lan Berlin sr.eue.n Cl'WEr: berra sus huslias del o-lne d~ fiociol4 elasico .'13. EI plt~rno 5U ceso a I"$seFiawes 61 d e . cOtuliste en ·tratar d$'artlcLlI~r 1. tradlQk'm e1em".e Guerin 0 del cine rJ11fSICal de Carl. cabez:al.e y d~be aplicarrSle a la rsfl"$x~6n :.s:aliclad nay rrativa.ello dejar de 'filnctrja:r mejo!r en otro OCin. gO lOon 'I'll estreno'de. el lroo<l~o en video d~ Mark R"$ppap6rt " los' coiJ~ge essays de Craig BaJawi n. AUrJ asi ~. Be pue.yO mornentes de et"lcu9mf"o.fbfe hasta lilI d'~c~da de 1·!lS ano:..ogaf 0 comp[..1 las de nas capital~.~t:c. de una contundent8 S€:leccion de echo documentales had onalss tlIL:J9 C€ortift0<'F ban la buena Mlue! doelgene-roo La producci6n de d.lliglesa. '20(0) y algunos otr(l~ ham.~Sib:l...o de !.hemd6-ya de de-aSH pulsion feQ. la ki.a.aci¢. algun Fli.Q. un dlBJlo~o can e~espocta:dOT d~1qua ~.h a·lgl.I!lio Medem.·aportar nombres come A.olJ'~da..ectaba.4ste una ab'l.! par captarel ffifle10 de.-ental \live un mome:11to die illdU>lJable auge~ EspaJ'Ja.~sa. $-an Sebasfi.)SteJipo de e-j Ie sa estrene· en Sala$ deensaY·Q tome! los Aljjlha~'ilile. n.tmcia de."aun mas Ignorada. B:iste lll'lq. el cine·.de pens(1lr.a.etar :Ia imagen of inial . obras recientes qu:e sugleren ·el potenc~al de U.111 ensayo poliif·6njGo sobrs la '$rtuaG16n \las~ por. el g~neTo no vuel\"B·a h~oe:F!i'9 '.! sjn pO'.1uen.a iJam.l~ r... 1:1 p~emiD' del jl1radi. en 1<1 poca de tran_sidon posterior . en./al de.ope.os Sa.dOtScomerei al~ i nscili~os ell este tipo de producclon Pem tal su:c.¢mr'6v1~. y sus eqwvalentes.ryc as que ofrecela pos~bHldad de: es.s.oGum~n!'at~ ~~'8..'L~ pe:lata vases. L consHtuo/e en Llna r.te.' se tr.onseguido Que d.lvo de la e:riuii9i.en&.j Mm d. SUiiFrifldrich y.afladir a 10$melJc~ol1ado1l ma$ 'arriba que Gomparti(iaJ eon su mo d~lo 1ilwarlo.ula$ adopt<ll1 de forma pare!e. 191'defil1idoF:'l r. a !e.ebtllsa los IIndes dl1l la "prosa "..iI:E10 cuota del oille de fk:cl6n: acenasun rnss la despues Ia .md.h:.. no sena 081 me-jo 'ejempl. "'En coostrU:elci6n".i¢t1 pOetlCFtt ql. 1 Sin emb~rg.Utulos como ./ij..es1ring:ld.·e~cue-la. que el ensayo 110 es Uill v.Jge (eM el ~..pl:l~d. H~lmut BitOl:n·sky. que un rMiem~ aramcto err prrensa del flbro de i'a.s:~ad<:! aJUSiente al tantas veces denuilldado caract:ar imposltivb "t' fiJrl.ta rambll~n COil et primer Re.. que Mbfa dado ell'egimen'd-e lai $. Javler Corcuera (~la sspalda ('tel mundo".iIerdl.abalos y ICiSrodados per Javier Rio'YQ-JoQ~.lnas IIlCUIrsiolles de P€lte'r Gireenaw<il)'.an ZOO.r.a Lujg LOPC9Z Llhare~ (''As..J err Ur.jooconiOdda) fig.lgt ado$ al r~poiaJj'e tele"lisII. de'Me'Ci. /lJM@nder 'Kil. qUl!!se SU91~ as'c)CUl!fcorr Ii - - .aJaba enl~'1GeS qla illterr..ado. e'll If! qlJ€I se'erllcuadran H.t.qbl~oor. ~\t~ inhha.c-ho puMa habl<l!rs~·de una tenda·nci:a.dldoll· ensayfst1c.'O.ura ~os (micas C1l. que. un proceso Q'ulae!o por una eS1rategla disctJrs.Vicl~~( una I\8creaciorr' d...HjtJar" de SyPeroerg 8:1fonda}.e~ti'.af con el sulzo.:t~g:~n~rloo.medio de un pnJ~jo montaj~ de ent'revisiias y mat(iiriial~5 de arcliivo'[ nace de un sef.996). Renolr.. Las . Estos serian algunos elementos e~poo'fi¢Q8 del cine-ensayo que·.glluenta . sl bletli en este ?MO ell exi~ode. Chris Petito steve Hewley Jo.s n~fI$xlones de P:etricK K~lll. ca'U.u..el empeno del plfltQr h!perref'J!ista Antonio L.esono era urI:'heche aisl. comO el esos tftufos 1~quiUeros que Gada ano SI.l.xhibrF una IIsta de honor ·que tendrrla come gwal"1(Y'{.Jr'£lenda slmi'lar al que sust~1)taba .~o:niQ. P6lfcUIa de Jos. M?<drkl.1"otecela "dla+ec1lca de mat:eriales".~nals.a'®:Chris Marker..em. per cierio. ll. Ft~ ph Ar~yok. mlentr.dQow.! ~rbd.rhm una pb<~ible.v~ persu!"I8!1 nb· por la.!e·'fi. pM/cll/a ¢OI:)t9f1gla'el sl.nform ate qt:le.d e6p~!~ola. (IReslllt:a biEfn curloso. que invl~rta el l'lillguneo ilabilual de la prirnera.oe au aeclarada subjetividaiJ. imagel1. y 'UIl~C:a. !.Agnes Vairda 0 Alain Cava11!ll:r. e·.. ~ ~I 'CQmpooente sulijetis YO deil ntontaie clnerri1.1 rnueho menos liit'feBatld~n die.aUa:r IDeS ci~los". ~HI! euda una Y€ll1taja 'del ¢ii!4~.cci611 pair otro de orcen ascolauvc y metaf6ricCi.ill"'lia para que ootH\. qU€I'r.s1ralr elauq* del doc mental.al~ me~ollimlro y oaIlJS-~' de laoP.:irurn Faracki.odard.a~c~nce . un a Jerarq'IJia distii"lte entU'·e_ pala.que fal. La plei contra la pi edra" (2GOS).·erdadertl "g·ehero".i1@ COI1SE!:gu!do superar fa citra dacieri mill eshall p~et~dOt~s)" sus tr.:!lIlclctode documental as h~sf6rlC'O<s' surg~dos.' lsra u nos re::>t"ta.a. desd.'!tografico"· .femme 8f!cadenami'l'mtp 8'J'itre planes y b!OqW.o.a d~1 fi'm'er"lse~ pLH3de e. "EI ccin:teh~do casi r'nteg_ro 1je l-as.JTz ~Rac·ul).eje'de ser excepcionfiil qu..na.oducdclFI.g· ). que 00rno' mw.ttlmien. escafli:l:alo secdebt! excluslvemente a: su contsnldo pcMtloo y scbre @ste sa ha centrado 'liorlo el d~batfirgeneraoo Par lll1JE. eltrabajo. de I?I ra.o p'iira dema.o en el f. q1l9 la ams Joana pod ri".®r9 ternas hiab'tua!ment6 . .! en de a~l11entado d~ forma S.as. G. dne'~ hi.tas. 1. de Jl.~s.r.1 sol 'del [fl Elmbnllo (1H9'3h de.~l'j:a o .! [J§llcu'la que qulz. TfirJh 1. mU'9rt~ e de 'Fl'snc.eri junto qQ.effex. q:ueSiJstiiuye 6'1 ment..In "modo" ensayis1icQ que ~Igunas peltc.t. Un Oi.con tedo.a\fj~ so.Mjn a6t.'l$.e i.up-emdoQ'"a.Soe.·'''~e ~:qlie la lnmensa may..Como !Oedeefa en La Im:r.

mp barate' pQrg~ la. And!r~~.:perlme.lOISft1fh1~los tele\.r"Jted nCLIe~ta ar'i.ejos ~e 10'5 arboles" 0 la obra. "l.e IJIDv/:e._.49.nuaban la guadl$lrles.agrosameme·los.ovado el ~Singtlaje te1evi$IVQ con prog.propi~cioff que se viens naoleneo fuera de n @$tra$ frOflte<ras. John Fmd hllb[a rcdado "lEI hom.'.deo1. de sembras" . . per "Las Hurdesw. L_ =~I ~sP. ' ~irjghc cor! jd"..I. ~'VQO'ado:r'retralo d~ .gr~'fla e.. mental biogra lea" proces8.preceden.re..onlta.'i2aCon el fecw do trabajO" cJe a. ental biogr~:fliOo: p(lfO aun as! eS'iMloS l~jo!S de~reportaje eOrlvenclo.e'x.testo e[ s~ntilllellt8:i~s.liS~v()s.iii I~rujja de 10 que Cathe~ine R. lo difi6il que . i\.a. Lu Is GUi3nn inlcialba. . "De.:urf'fllO!ntat ar<li instal. redado.ntado PEr Felix Viscarret en Estados Unidos.$lra slrve par:a def~mFI1.le'l 911kllnces suIecunda h'lmersi6rn.l$ dent!Q de nu$sttl) cine. t]erra de. cin e et de metraJe .~ --. una erneolon ada v~sita -cerno ss \I!5i:ta un mo- otra parte. Hay mas e-nn~' de~ cine docUlmehla!1 con su de eoordar &"6 acomede elsmplos precursor fakif1 "Gaudi. nf'rcJl~ que admits auf'ii pOl" .o que 'c:ulrrti!!~ con la s...c.a" astas Jjlma:clol"lfrse$ f1.1.ciellal(m<li baoc~lo nesa. Pese a eu falta de pretension "artlsfica" ~I a que solo mvatan '.~o$: ouestro cine que slfgieren. en donrle r. 1'J.· posibilidades de la no .. carp.' con Ulna road mcwie mas as~ co~o'~'@~~l!stante~j' luiS (1995).onterizas: Ilay que s.aJ'ldonde fUllde' mJI.esta tent:!et'lcja~ dos herm..Bn un poco. como "1nselrto girato donde..ioorrl(Js formalis[as sovielicos.$ismpra iCGrllQ_ojasta Jos:qu~n Jbrd£l.. en don-de jUEl2a Sl_Wnf~]l1dir. det.da. un' fortifl..$~h9dQr qu itBi d~.Jipel~cula de mOJlt~je~9 .pez1::lllares S!fr~l'laa.etrajes.erie de sets cap(t!Ulos "AndallJcr.eli recci 6n cle un docu . in iQiOOn cOIn "~ seducoion deteaos' .c1t'1iOCl Esleva: .el ~orrri~tCi para .' (1988). par saparatlo..~ri'le' ell 1$1 p ambi:tQ mas amplio de 10 qu 1:1 propio "T~en' e aqlJi pref'erimos denorn ir~arno icrmatos fie aiar'!.. d''''I' do·"'u·mt. $~mri· 1m aoli:im~ 611..l?uerfn lIel(<II basta 1$1 ilfm~t~ las con '~1998~.' lo real.S amp:lfa las ·po$!biUdM~S.l'a'node-j8J que I<)s imagenes hablen solas y atlade un comen:tario qIJe busea anc:1a.1r . el film de Guerin al1!\.tab~s como fa preeursora '~Fraude".ilrfJiu~$f'acata.Jlgeren'G".l1tal.eEn'este <1Ipartado de obras M f¥rtln Pat"ino'.JI'. expresivas de la no.rU.pe:l~ q mental' ya 110 as I'll cellu~olde sjno 081 lfi.1"s~'~" cle "La aventuea" en a.en:li:iflc<l':.~ r!.nocton ..:o!nhn:u{'i.'3~ar?'1 .a.Ilaje:s . pl:ez_-a.car l' siernpre .>ntal como urr IonniEllo Que l1abla obieUvam~lite de .) de Mar.tdorrj(umci}. 2003) y "Dro~m(¥irs" (1998)..ramas como i'Ar~ena~~.r. I.lJgliJ.n [sfree)' (ltJ9Q).oine dcpIJm@i'\t'a1 y de \'anglJardi~ en.fiooi6n' ellengu~~e' ob!i gradlo d e'l dioc.encontrado y el enssyo po Eitico" en una: pelitl'ufa sin . per §_ fLc~k1r'1con tranquHb".familia. 'lras hatier ren.iI.las en la.=t=' .96).1Omarr: HtlJios al:s~ados de lah~stCitla.a8S.!?M~ cqrf6r:n.~tes·rotoo"'.eflait..fuer.l~na qlcte du. an donee fU8ga a con{uilQir lostorrnatoa docomentales Urlcapftulo como "Casas Vlejas: EI grUo del-8LI'r".ussell denomlna "etno.PQslb~l:idede·s dle~ fake eseu elasdoeu mentalistas del perc clasi..t!. ljJr1 5i910 de fa~cit'liicl'6n" (lg'94.:az.I'll trabaio de Basilio S'!Jl earreraen esta d~G.aludn~da de V2I'10-.y momentoo de trtvi.$ado'' para hacerlc pari:>Cer antiguQ.. Guerin con'unde 10'5 limltes'enb-e. de st.ato' cuyo estatutc tie obiet!""'idad se -da POll hecho '1 pel'lnitce reeuperar desde uaa perspectiv:3> 11~a.' ':..0~ r~do sin cesan10me movies de $u·.usca 8ian. eue da un 'Ins6j~o giF!~ a ersa el moesio de d lversas las . . presupueatcs de farrnarto5 'como el ciM casero EM..r(egro$a. -''''.al felicidad domestioa {que es. ..a."enClul. ~r<lldjci6fJestlibh~Gid. ·habia recil)idp unos iilr\OS antes la v!sita de otros aolonizadores que cQnlt!..bre "Antorilcmi h. v ~a Cylli'["ltrxl-" .J~e. comerd~.awi" mas }llUi pattlche: ler.su miste:~3:Q • 0< ccmpaCo' nero de la Es-clJela de Baroelorl3 Ja.[I M olne denc i vt~ flileniil" t2£q_S . ..a.decad:a cen -a encargo del ~{.. a partir del accsso <ill arch IV". CIneasta qfl-c!on:ad~ de la bl..a ya"ti~ cuesljQFi.L .orpl'till'Z"i.. .lS'C~iliiinte..is inago.'Pm SIJJ parte.8Ibfa vueno en 1 ~83 9. como propu~!n!. I~. La p~l~c'.es de ~ateg:M~aci(ij'j logr. fiocion.es.~n..nda 181Irnl':lgel1 psra Que nue5t~ n~d'Ona~~s (Ie.ntSiI"Y:. Un proye¢tQ.a una.".af!~til I-i'uet'ga hit-a '10prcPtO 0 hiJm.. Jose.. " ..eartografiar que caen a:l "otro lado" del Oint! de-icc16n. que c.."'al '" . L6..fe'. una forma Litlea de la HlstQriS (~ras debutar en 91 cine bien coni\i'Ei:IiQio~a" "ArltM!da~ lltlii:l ~femplar un "docu8.iff baT ~~' de S"hllomque" Jrud~1b J-.a.rnantener Ie.diisr. el montaje'de mlm~rItO&'-<=I tos escenaJios~. el fa:lso deou Fil1Ef.(Hl91}. gfr. o mejordich('J~o. de WeUesf Aurrq!J€< tan 110 se CQr11p0l"ga de rnstsnal 8ncontmdo sino primorosamen:t.e' '''prdc§.n$1 fr. Iq que' se busca fti~r en e:1cirw caserol. Huer9a volvi6 a la pequflii<l! panta la e~l c. talmbien por aql.

Una p.e 51rven para Pf'tll~$litar.especta~or S i incurren r en peca.coi o.u sstado de perte. Ra9ine).a 1<1p rCJltiestade los.aCiGi6nd~' su mp@i4!o. 102 103 .mti'&jllo del Cra.rms VOllios y m~t.lonespl'()gr<J!m£ittG'~s. cineastas di3Jtas des rirl. Pese a Jo Y modesto de sU prodUiCc!6n.Jo.~"de epoca" Ie harf. 'J . . materiales y de voces.laS'::'e:ntrevi~S natura'les.to psra su pelicula: parque Ie d~ba.! ntloonshucd6rrde un'he'Cf1O hi sMrioo hecllO "pres.eaiJ:or.eHcuI.mp~et€ir ~.redendear un '~!'Jroetode deio)ar-aQ.HW5.a la que ot:l.diOliI~oticade.~:90 peca de un delia coneervadurisrnc.520~2.u'Stici<l" persona] e qu~ el mode 10rnixtQ que al d ~~arrQIIa rna.solo narrador sobre ei que de<scarlse tod$ I~J:allt'O.611 mismo Hempo un $lntom~ pertinelltlf.~rdO Fm.exp~orar sus propr. (Ii d.unejemj:folo. [)I~:ntro.tibl~ [rlroyectarlo en sy Iss 9S.alltar 10:[.".g4)' slcus<> mas tf~1lI0' .s de IO::il rreality sh:ows.l:' iooion Y' 'Ia liicc ien \ill OOCI)~ 1~9~~alll Como SH vel la tendencia a dili. on ql1a IlIs.its Ilbertad de la.d)-1 la f.\i.1que parece alraelT' '.Q de 1095'3 ti'scrltlJra 0 de axperiment~l. conti R UI:jJ$i611 e~ El daseneanto' ~ (J. . Q.Rio)"Ciy lopez Lin<ilre$. algo asi lMki como una b!oWa:Jli1I h3 U n personaje fascriante.!_"J" Nuria Villszill1 ~!O como Seck)''' (11l99}.l~ aqual. e taUsr leaf Fat. peS-CluJ.JIas.nco mcto '11E1. l p:regul1t~r$e·le por ta a f~llaGl6n exacta de Sid pe'~C:'L. flcticias:) qu..iCo yJa "fiIipl"ltlra.30 feorlay la pr's:ot. d!e'. Es el caso de. predQm Ina ef] .'I.1rrgla 'hneall p8J~a"metemos" €!tl una h.Qn 'lla reilexi61'.. 6r~"'.. COIl"lO 10 fl. m e. que aprovsaha jatolerancla del publ~oo pare! aceptar I~ ciSlpuridiij.lBiljdQ ()OJ1I. .sa): enlazOlndo COfila mode det fake.iel"! en estos aFios mucnos ejemplos.!M. entnll¥letas a eravaltia.eWea enla. -r~-""L 1. fmto de un apa. 0 posa:das.r'e~te t~~or d((l rOS .lord il cusneo dice q lie Ia I'filleade desarrollo mas interes-arUe del CimH.~Lm~es en el GLirr$o'd~l tferi1~ I~o.acia sus (lri~ as a etn aastas procedentes dElia. f1cGf6n.o:.Flame-11¢o"..n" III Ja.reall:za Carlos Saura co]'} sutrJilogfa mw-sical ("Sevillanas" 1992. esta peliclJla es llna e!bcuer~te prueba.=L I - _~.Ian~. =-:":I.lla de-clara ~I:"!~r "una mirada dooumeritatsobre ~a: flcclon" y traea colaclon aq1uelilamaxima de Godard que poslLlI. Una ~I~rivldente a'firmaoiol1 que s~ correspond€! con 'Ie posturn de un J oagu in :.lpe un Iug.)! d. en tantcs frerr"es que psreee unaflguffi inv~ntada.~i 10 ex presaba l.rlt:Lad "It!OC:U rm:mt~'" die la pieza. Rh::.do di~ I~ vida.O$IDh'iltes Sigtle parsclendo par~'Ck)~I'C. "As.. ~..QS ffgldo$ 06digo~: del oine deflcclgn. 'Gabie cit'&r $:$la 'd e' '~~nne Hosale$. un .a men~ J.'.a r18irraci6ri el1 jastaera del tapping' y ~a. lie tlabidp tamc.1 esPi1lfiOI '4~~~~b.~I cirle.e It'lt'ens:ldad de Iss entrevist<li~ i'ncllJtd~s. eJ dO'Gumental tien de ~ Il.abiil. que l1ubier~. menli ra" de lafioG1orr trad~piQ'['Jal" paY ra . el argurMlltQ .'fioci6n 'f no ICCJcnestar exfietJdrida entre.como €II protago isla de alg n. pe' no ficd6n pan rece '~~ChO mas diJ. '(998).va:n ~atnentico.O d~b-~ria: astar g separa.e.ro doM~ ex~sta h<O'y en Cn~ !J11mayor eSIJlaCio pero.. . el oine industr 8. de lil.ocum$ntal..lJe~o teatra! que re{. c'.oi\ii!IOS" l19~'~. . que \I1Jelva'a Ptllflll~r fuc. fie1 reptei3el!~ C tal te ds ua .ocumenlal~de-aJte qu~' . Cf!\.:). ""'rt~"'f6 '''o·b''''.c. prensa dl- mi. 197'8): Ulwl. ~v·~denc lalKiad y 10 pe ri'orma'tIVo que domlnaeI penoramaaetual 'Iliter naclonel d'~ 1. y uTatlig:o".Jminar las fronteras e tre.3lda'Daspuee de tarnoe ~AOS" (~9. p~~a)lI SU cornprornlso con 10teal . Par supuesto. l(it reCon·sttucci.. Similar lnterss reVlsti(~6(avan \'S. s:e altemq oon una serie de escena$ docum 8ntaJ~s (recreadas" (j!'$ deeiT.ad verdad" d e~docUme.:i6t'i.th&s~OIiaoerltral (::9 iJn pfQced:imhmto mu. peeta..ometcia! "''''..o'fje rtlJ~.:o.~~9~ L$c:uesta.ra"gme:ntaci6:n de! lJtl relate si\lmpre quaeiS:ttE!' sa presente baJo el formato de un ti riller (sabe que al Hnel i:a rn~ujeJa:~ di:l~entralnara &ag(ln sa vaya resolvlendo Ia.be. e~ hi 10 oonducter eue d1r&geI~ p asqulsa en pOSJ de' ese en~gma Ql]81 f\J6 Gravan y qua es tam'ble . c6mlcos M.cr'eativ"a[sea el cle no 'j'iocion.ai~e Chavarri.'que pl1m. se pu e.' .zclapdo vo~ El['lc(ff.ortj 1<1lu erra .rtad .. q!Ji2'a .empMe de mOQ'a el dOGLlm~j']h~:1 "haoe..'o.y atmot i"lQ Y .raffa.)drama.sptle:stoa .dirtmtores a PEl'l'de ta a1:'ellci6n del.119. ~ Si tornamos err C'1J nsid elfaciOfl 105 Htul.fol:bukNn" (2GOD.rfie 005.ente" por I. d .n...J1tal diJLs.st~diOde I.~e la pequei'\a :tradid6F'1 de~ gerJero de hacer Lin ":se:glJimi~nto" de ~U'$ ~r.pO.oo rnenclenaees nests aha-ra.. "En-$.eo-dirigfda con los meXicanQs Lydia ~lmrtletm8!rI ~'lsaa~ P. d'irect~r ~e "Las heres del dr~~{21J03).= de establece.. ya no ne<c~SI" talmos lUna dlramatl. bQx.• " '" '" .ej!cula ejemplar que auna 1a aufobiog.. Arthur Cravan..qU'edesafla la ~deOireclblcia de queel cine de no flecion debe t.ener UJl dlseurso IJrtifiG~do y ceherenttl erncam~do eo ~a existsl)C i9J de.acuasta 61 presenter j'Ora\!~Fl \IS.el gsb:e.. Ij cOl"Jtrastand 010 todo coo una tenus 1icd611 09n tlempo actual protiil/gorlizada por Frank NJooho:i!.an f rak para deolr que el ant~' t'J.e en esceml! a sf n'lI$n1a cantascin<'iintes res jlados Dejalido aparte Ie persol1:a~ v.istorla.lquin Oristrel~ en "Los abaJo 'firmcmte:f' (2QOSh un j. d~ do- olendo que habia: e'legldo Uti fonrnaJo documental olen que ajeno8 al debate sobre I:@. l~ p~lk::ula.que la vtlinguardia 'era todavba Una actltuCJ "ital" LIn hombre que estu". el1lun teXlo altravesado per un a.el e.ar ititool1l16utoentrn I~ "verd. cQrmastar p co.'I d' . la familia lPanero.contLision de fr'Ontera.JI~s} his'totiffi(l1l} 'lsi n duda u na reco~struccloi'len 'forma die p.!_lloa sarprel~tleflte cenclualdn: m~ntra:s qLle.. del potenci$1 de' actual Gille d~ 1)0 ficclon Diche)' pote1llclal as e.el que" ficc final mente..gistr~JmentEi Lacuesta.ipad€!r d.e AgusU V~I!aronga en "AI'O.. el reportaje y €t doc. ta!sQ documental Erae~enclal enccntrar 1<11 fom:a de co ~af $t.ra!e . . 1:$' Gumentale~ "or\)000x05" valiosos.Ia pel'fcUila.

)' sotn6 ted trl~s' tormas de no ficchJ.[I EL -: t: _I"~t.oe una oornbatlva intervel:'lci. {lloga 8.aplllc. del 9lrl@ f~'5k!ids..el lade .-~l =1.SOSeje'Fnplo. mdada. dioe Cornolli.1!.de iiO' ftocion actua~ se na .BI...subleti'IJidad En 131 xtree ma OPU'6StO.ci6.!l ql. G~. o~.~ro·be·s1:lmol"lia· sobre 1'9 quiOl S2 o. d~ pr.Ea'1actu. stalker leaves the ZOne (retorno a 110 real) Ore. rodada por el p<erual'1lO y J avier qor~ uera sn Peru.to:r.al Hames f$!vGi:reGJqo ef. clFlt~ de filn~.ante 'experi. nor ser oceurnsntal ''/ 5L1 "grnd.llina 'lImant".1 c p.)(p~rh1lll'oia..Zom el Stall~e-(tlet'l pLiedej.~9.le fJ:.utilizar sus (p()Mntesj rec'ur:SOs par.snci0'1.~6r"i direeta tl'E! ese obsarvador dlstante· que ISS el dOCLlm~rIrtaI18ta. rsco (e tambien. en "~acasita.o l!I!a "GI'ists..s en nusatro cine de un docu nelllta. agu:f y a11Q1"0I. llsmo. 6 Es esta i. ate. de p!'eGi. J ZcrrHla. .oi'J 'en pri rnera persona de .Q cero" y e$Oe.qer Una di$timoia ironi'Ca con rsspecto a. la ima'g en 91e sintesis.8i a esa Zona (:ie.A.mb 1M arii~t.$itio la fu~t.· as re.de'sf rnismo s" l20GD}.9<S iam1bi en ~I ¢Qme'nt.ernalldo Leon err r\.l1~l.s~. 104 105 . minaf las fFOl1teras·qu!..0 por Helena Tabema en "Extran~eras'· (2003".ll'~a line vot.lU~ixlco.d de tornarlo ccmo ob[etc de r~f1e. risis ~a.este uno de los 6SCa. libemd!o de I'os dogmas..a dernostrar que todavia se puede prodLJclr un discurse sebre €Ii rf1w.. o['toIGglco" Bazmj. All10I'l'LO. ajer.: poclian. mas PO~.cmrrwuiSkln de rronteras If term atos qUle eari:.Ildabl~ pod er ernoclonal.50!:mil!1te. por F..>' en parte poreue son las qU~ nos pareoen mas Interesan1tes: Peru al sa!ir ds-la . v Islble.emo:-shaber de-mQstrado.!=fp . el"i un lugar"9lEldo. coma Medem.fre.i... 0 cresr Lin contexte mJe. SlJ sijneronlsf'no.1 I-.xl¢n.les:tesstud 11. en !ill dellc:ioso e 1i'6nico fake "Lucky Vil~age'f (2P03). evoca la f'aimosa ~O'bJe'bv'id:acl de Iif! sizJC" .ratomai' impt.'gUr'i9Js.pect~mll o.jlf~ctuar UfiJ retorno a 10 fl?.as! 10 ha·c~ ComolJ'i.trasa~!'i no pia.esinOli¢ en febrero" (:2001).0).lore:. d.ag~e. 0 ~I menosheber daclosufic lentss pi:s-tas 50bf\e ello. de Ingrid Gmre~. ee rep~nta-C'16n" da~ ll-amado post-cine 01 pal1ien. tOl.est:able. come()zo.gracias a la e ecelon oeUberad a ds un locutor brltarnco ouya lJO:Z. "CamimlOt~s" {20Dl).'lt¢@das-del p-an.lOfque SOil las que perrnanecen mei'10S.Vo pera 91: se :ccritentancqn .ale a Is no ili.smente..ssar'Follo.is.Qileen pI'i merserm~no u . . del Video "Los jUSt08~ (2001). que han pesado sobreel.rIMloa.teriores perc ql.O la id~a r~cfbfrJf!.arian de 1<'1 nod6n clasica. E:I"r€a-' a.en 61 Pars Vasco 9.Gte. u las emrltviSita.! dBr~c.ex. 'Y CGiITl tlempo de una r~gl8i un \ Y S'lJ re'gist(o. como 10 demuestra el mIC[.n ql.le o.orama ~tdov~sl. cine en lists era del e:s. cinl$ experlmemal..! 1il'.nda: .~en ":AS.sulta ig\!a~rneFii:e.L.1mund:o eomLII"'I. per Jalme Camino en "Los I)'inO$: de R~sl8i' (2Q01).etl. EI cine.s. de aoabadc mas t05CO que los 'l:rtu~QS a.e clne de no fiCC16t. y .~al problema.irl ningun tir(o decod mma:s).equil!.118 primitlva re. efeetos· expre:slvm. pot Etetio Ol't~'Q.g. muMrstiC3. ultim. de e$ta~ rPe~~cutes a rU.JesU'o ente:r'lder se resisrrten por :1re.e de !o:s me.il: e:<tsten' ao pecos ·cineastss -'1. en t1eCllp~rO!r'-'meno<s por el laoQ. C!lb e citar lamblen dos titu los q we res>oatan la trad ielon vi.a ferm . QUE.co:r'hpartida e !tn~ cuerpo film.-ad . de d ~ tiempOm Ia_. de'nUJevo por Riayo·y L"6pez Ull~r·es -an "Extrat:llj€fO.1<1e rsalistno (s.l. nque.. sus eenvenclones.la No Ffc.n. ~~D es ~a'f§.~ la Imagall"1 Clnemata~. hast@.do de es.-que I~ quedeal \liiejo..a~Jle al'CJn!i)1 d'e tl~o i6n '!I all de no fi'cci 61'1:' L!.trada 'en una.ms pos~urn hngenua'? Fluede 0011l$!0e:1l'at'5'et:amb~$n ·. ~sre re9~E.! se tiene'sob!"€! el dooumental lEn parte j.3do y magl.lmer orden }' algunos de..nstitucior. ill.Hoei1tal sin sentiI' Laneoes~da.liSo. .ba.51. todos ~llos docunwnto:s tes:timoniales. r~ e~e modo parti.dOClllmenta:das en seta era de fBOIJ.je'l tiernpo. "La espalda de~ mundo" (200. (Andr~ ell' un tismpoQ da.III' demaslado literalmente el principia de que la objetivid. coma.Je ss ap.olpatiVQ ser~ el e:leg~do luego.parSJrlod~ I~$ ¢onquis~~del c9ne mooetnists defioc~6n 0 del. Malmcrona y Pedm ~in!Olas. TUi'qu. por Carles Hal.g.fa y EstadO$ Unh:Jo-s.ill~i 6n I Lm.riz.te'rven(. una LrtQP~a. b~Mca:~ (2:002). por Patricio CiluZll)an en "E~I case Pi:t'locher' (2GO'n.scbre su ago . IOJ I'$al~da>dque se 00 nf~l1icle con su repre1 J¢an-Loui'$ ~entaci6 medl.lan~ea algunas de las cuesfiones mas proouclivas "y alurnbr~ o.i!t$que se acsrcsn al dQ>ct.ente i nt~fe$ con que 10 cDriternpla la .qUE! punto I9l ch1e . Flue qulza Sea 1<!Ji unica.ajera del dccurnental..i.pendido tJ~ dlf.do'. es.

.s_G'il:"l~clG.s.Cwnr!leht.. ' L~!!}A. pagl~69]_ plfslm?t.I."<'Il -..li. teFJil~. Fr~ri~:ObGe~t~\lr.g!n arl8Jrn~:nt$ @I..1.)~~lef1. E~M108 de.E'I l'e8JI'SnlOn=EI can el .".gn!~1 ~ tncli.Y La ~t8.I(Jeho y .I" 'JIMN':IbpUIS'~Fil!ma~ p=~6i'.!:::R. . ~0r.AJ.du~p'r$:ceda ~llleclio P.!..!'I!DA~."!':islsl"'~~r! ~tQ.~ari·s~ ~Gi?O.rfectas ~gSa.Man~lleS"ei'.:S'bibliog. ~L:I esta.(juro~!'\Qlue. 2OOfl. Intel'a0Cr0[18. J08E1i'X~ Med.ri'~ 1. Cral1ol.!.r9'SSfl1!~Cf9li. ~ f.. ~MRO~~.y.O!.l~$.")ct'Ul'\l'e 'de 195$. Ca"fotwkfge l!f\lw. ~EOO·).~OHf1.lpnsll $1."M~di<li &PO~~8Cltl .IQ(g8 CO:fl'l0I..m(1!nt. 2001' y 'irORFO~~I'IO'.stuc!i~~..do en Qi\iI'Al1!. CI~ por II!f trtl.~qo BAZJ:~~ ..'.lmda.!IreGi).eo!)'· lRaeollsttu01irl(l Filit1 S~l:idias" IJri~8~. M~diron..Anmr~po!ogy anq Photcgr.11Iei~terf Pcrr e. "N~' ElUFlKm.f!TIHUlR. ..~!s. . Aq~rl6e r~seri~1'1 se.~!C". OI. hec'hh tl~ .n.jJ1 \iisioo E.OL!II:S e..ion Po!.~·Film. AlLAI~. ~Q .g. pa. . M ~1(0st~o.l111!ltfG". doclJ. Jfi. 'i i'"@~id'ad. Edic.Uf!hlersit~ of Pl..a·jnJ!lernoria o'el "Clne~>.'.10 tot!'!.e ~e5:i~te"!.lJali.t. BlIEiQoS .dou.&o es A Cfltl(:alli'J~rod~U(!t'j·.'ce8~-CE .!Ol. f the \:>OrT(pl.o.nlne: The Glne_fl:l. e5~Lidlo.t8. ti3or~~ ~-I::itic~~e'·cine· .. foR.11I~ jmag€tn Ie !1')!i!'[1Q(.M()o.. f'..s:!¢'/3 Of} ~!Im f:Otnl"~ 0'1 QspMial '. (fe~ .. ~. '.~n filrn.~.iiR£A!JXiL.". Stelila Bru.'lng .i@."t'!pnfitl[ori i"lIiT18r..l\~[)lRI~.5 srn- 1n:~er<J:ccie:. t"r~~."RIIJ13.J~18tj[j8.a~.t.de l.ntt'le. Una rn .:lSllIllir 1. ·1'h~ !'!. R 'qLfe 'e$ e. pn"IIU.K CI~ ~~ que. rlg~l.l!J. que Impe.:~!rnage!l.i... Ma"drlCj.U!I~en ei r11'isma El~ llJe>6esa!'\el/ttlemill perterme~i.$e (Q glGC. Vli'ElnBn.III. d~ repfflsent:..so lPOdel'll'5~ no' fjcci6:n(CilI qjue. Sil.JM~H" :RiOi:.jf lM ~!~'~~r. "OU.. o ~p. mel'!:'Jol'f3 Eq~afui~ Fe.l~oret atro lugar QQmo~1 "terujriii\ por fllnBJiclad est&rica haoemos l.£>r.i. ~€!! e fuentes blbttoqraflcas ta tli bl.:I~IJ"d.pitI ~t\lI'I'I.o.L~h~"1nwp_a.:.r'! peMO''S:u bperaciotieseFliGialr.lo a~ !Ia.<i~ 4!tin A'n~rlcliI~ .5..Ie:Fj.cGlJl'i~ci6n.~"..1¥ c.l F1ertoromatfv. ~\fIirOBIQna.:M i[~W5. aquello6 djr6. ~i.JIU~14Mt.3 ~H'l(tb.". ri. Gc-.Gia}-el que deem EI nasto.._ .iie~ FiLIl':~A :S1ud~.·.t c111e-de 'en -lOU .osAn.sM~uh!1le·F~rr .:efl.. V ~1. Maurjz.~/~!1 bfj.c\.s] "$iiQ u ~·llalTIalld@ docu:mi$:nt."ji'eS: tmlt.~M' Pf!358.sliL)1.. l-.U.l'.I~~Ci~nl..BSa. :2~~ tong. dbeen espect1.t:iQ. Fi(m . ·.OPA:I'i:.).1i3blJr"tlh.i~4e" Slbene"."$9.!!" rM. GOIRN .lll<1m ASTRf..(1ti~ical!.CiIC1ri a cmyc> 00 cJ. 'NO\ pecos: de..S1a nqtiOI1 Qtllo]ogip8.#:i".!~ pjt1abul1!. ...l~Llili:i¥ H!LL..me.lr eome un aeto {ED')' L"Tf'e$tld?J1 DoCurriel'\h". B6R6ALA.rq d~1QoClUmEi:nd e' ~U r:.lS le'd§ S!J semi.to "elf el- 1llA.lo. ~(.odard ancH)I~eFS.&.'lIQ~IE.] 1:1oine.lJi~rG6f'Nl9-.e-glstro AL~I~N.e! G#i~L$J t.]rafl.f(:SIlY PreSs. N'i)~~.n.qU·L~' !llmosJ.~Le.£!l"tlr es real (n~ vir.·tmr!1.A.9l~le~.E1 pOI'que' !9 Cl\. 'f'11:e Essa.Wl'.queengaciGmest'ic:ar el rnuado" m e<l10S Glo& UidlcOl1\J)1:iniY.rlh~b'i'ioo<~rr'{J. :zao] Es~ m~~i6n pareoe ~st<lir$.' E.rf~~ muehe mils amplias E.010 a:[ 811 ance de! G me-sHead:o de lias modes de repre®~ht'3cio.i"i 5e CQmp.e Mo.l.'. 1.::i~ au [It. S'I'ELI!.1. iJ!OClJm@Mt<llJY". PEtlJi=:O.gr E me M~rg!nsii~en (l~'~ ii:I.~Jlon o R"fI".dbo~merfl:al \3:%te. .5011" llt€ra!rnel"l!e au:gioJi:.en.li~G E~say~ Ir~itk19h DiCkin~orl lh:'1N~~. nQrn~imd.~Uij['l.I. h~stori@.IZZ!.EI dOOUn:letr'~I.. ~g_ 154.<lphy"" i"Jr.1.!<"Q:> ide 9!ne·.!'". "'ihl~a.t Wi~ccr. 199.l} sino"tel de la acCiPIl Y S'I.V.:lIeto ~ [Bruzzi.).ed.a sobrs el 80llil'1lQ .rI'On.rciones.de . 1 SID. N:O~L.a~ y ~I Cjrl9 de no :tii]oicn en"~Emel'gJ 6.:lO~~{19"ge) •.i\(.'!O<Slmblo.nl . 9S~ 1 COil'l~IC:.o1 Ca!ilj]nnia~_ 8ark"~le'i'~ ·!".S habl"1t'1dor de formu:laG. 'i'9W':.la.espal'i01 de MMaga.ap~reoe e!'I "''. ~gljre et' dCQJrT. no n~Q8t'! GiClll1pletamen. ~.195" 'II"!IMQ'TH't'_ ''lbe''OL~. A!!. ScI. suieta. e~crib"B que "5~5:f. on O.ssai~i[\.o. elios con" ).). Hls~mla~ estllt1 ..h.Q{lP.j~~.!i y 1:1""0'1' w> Gu~rpo{ C¢Wlp~H"en Un£t <o!Uraclo Ii que iest~.:urwGJl~di'il La F$tla. Orilioat UnWer$lW Pt:Gss..~3r~hEs!ef 1!.siiOictOnlsmo q~! 1Il9' $$ G'i"i.D.."JQS}. o. . C~$II~iH~Q. (EDg.Ia.QcA'.a~... i06 in? . 11'1 AFliFHiURr lPAJJl.Jfl0W}..~ p:[]mpi.N!. en A~. ~ 900: U0Qu. T~!tll. ~IAiNNI~I" I.emil1Dt. Hli'?_ tienen referenci8. H ~nd ~ng\ L.blilB! [DomQlli.c!e:I ensayo". Sare~Q)J:. ~o:'.Cr SlilLVI E: tE. Q'diOumanfBlfY" "" enFi!m Ccri".n')(} a l. Bf!II.g:u . PAUl.IIF' '1r"l8Mrilt.raficas ciflernatogdtfi{Kl \.~rwtl" ~ol 3~1.R:N'QUW..L6M IJE ~AAO.:II<! effie . J1f:ANiNlc: ''88IH:.SIS~~M~m~'Ein Da~iQBQr~\\~:l~ N~t G~rrd" (~t~L)"post-Th.j r. Gomolrli que ~os y meilos.J • ~e t~m-e~8ai: p.On l3i'illj genlif" c.rr dr ReCQrd: A. MadlsCfl.tl988~. "frcm l'ilffilro Reell IlntangiM 11\ N\ooflctitf'! Filrk.3tamente pam ~ibr:G"s a:rtr~?U!bS y que se han ufilizado sabre el!.Ca. como deei" . ·Fi(jld~.!. del reallflmo ta. ~g96_ N~e'ilaYork..~ne an~~ laoprls~s del j al emps. 19~. <. ~ [C0m0 ..I[1'. p8IfarnlQi17eoEj.Ioi: 112.g~I'O·. .ANlj ItWl)duc~on to D~CJ:lrnaFiM!l'f· !rls r.. "The0'ii:fng U-.illQtM'.31 d~iilio. CAA...q:nnl. rim<6..

imarti&ry 8lIJd SE'tf·~ep:re. iltt<'.ci1l.a WrTof..-t 00 .c\flQ Dooum~tar:{·.!.a~~log1Js.l@ en el fTW~'" A1~'11reZ F!eye:a.[·e dOJ:.. dll i\%!Jlfe dOO>lrt1()t11at-e·. RE.d. 1'. 8ruE. ReNOV.. • (. M.V1tJa. oCtulore. FRAI\.'t1e~. JQAt~iN'J:..2000.::O~O'NO lS{!~0oo:tlDn de Mru(i'l LUilS-<.S..".:'~I!<l Vis!b' e Evld~r>¢e""J.II M@W1. F~Fl/i. CA'R'L (1. P.!.loci6nl'.s~ntin~ RealU)" ~~. 1999 long.. MICI1Jdi'L. d~ml!Wlt!'lles y otras pirUO!(ttlsdill<!l no..).9jOnd DOcumel'lt: E~8["Y5 on MCl-na!!on A' mU. n" sa.:lelcar:ol/ i~) "f\D~t-Thf\or:r.sl<~.filfma\119 fe!Oii. n"10. Doc~li!iI1S11'a.ots ·Pres!!".lJtl~'1al 'Clnem~.'".lt.Ma_ cfiJ1!em d'~nal. BICQmIO:il~on.51.M. Apl"OpiaoiOll: 00 la lo..RTrIl ..'Image"l.<Ina COlwepis m DoctJ_memar{' 1'1d'.I"Oge/AfI .gel'l: Doo~rnenf. RINCON COL~EYN'. 1mpostura. A.iD.l-cioo t:Cfl\D "1lI rep!'<¥et)taci6n cfl) Ii' real/dF.na lJ. "ifJ c'. OI(ll'IaI. 20ill SICHE'/. n. 8!oomil'lgtcn.W" EdJdbl'l'e1>JE.I . '19DS.lie:.IIC+IIAEL f1993:/.i'olersjf~' QI WiS9P"f5<111 PI'e5S MadiMr.A.~. fUllo ~99.Parrs. Dum~m..12001 til 1achlUde RO$['i\J£i. 191·3. ~\!adrid. y WARREN Pr~. l'aI3Qs SANCHEZ NA\.I.coJ. n-. C~OS.. -.r (ElJiSl \JrrN9rSlt~· 0' Mi1nesck\ Prass..}.!ffi'·..M J.F. C(j~5none'-S 'I conC1.. ~LAN'II"I NaA. e~De¥ld ~9"rdwe!l ~ fo.a de:.lble f)oCUlTIentati'. Mlnfle@~OIlS r .'~rsjJ.aIa.(>/lc and R. "E~!·ethlc$.'tl'~. ..s· .).A~DI'IES..\de el..ne~ ¥la' "er (1000.anl~l'"f Hori~ons: if. 1003. magB. "Imaglnlng ~l!ty: Tha Pa1n~ 6ook.ltA.ntal en Alneric~ 1.... "La genie doouF>9n~aita'..' University Press. para.-l!o. rNonflcliO.!i.(jQourtH!llt!!i p!erde ~L! hD<.NlQO]S .teoio @d 111fl NetA' Dc{lUlTo8riarw t)f 1~8 -SE:'){en'.lmanlaire r. R.-.V.. 'l'r?.~.).'orsil\' Press.6s.ssto nombra" En Arer. I . PAULO.or film in the Ag~ of'Y1d9IJ". Fa."L'ilprelwe d ~ l'09s1i'l1'ec"ran.IiFl:.l". W.i::!.... 19-99.Lar'Cler. BIOCrrling"ton.s.... "llieoriz'.h "S. :AtJl"ONIO (<'GOS}.:ocumsI1Iwf'.Ifl1enta. JoOoIi4ATHANI..i'la d~ E /It. JIUA'N.-. "F~ki"{f It. .. .E.ran~'5j.'9 'RICI-IMOOON.' ~~~lC1)cts)PcA!flil\Nfl.0 Approa.ion In the F!q_st· Verili\> I\g..I_ P. ~ ·. o· 4. .joi'fltsrt~' o·r en Mtori'flS. ·mtA.es" (Tromi1ts V4augn}.AU.otwa of!l Q-l)wmen!.8fI Doq. tile post-PtlotograJ:lhlc· -C5 WEiiIt-mICH:T. "Pasalss de la. Mo. of CcunlSl'-Dm:-'l. Ir~s·t!\\al iiI:!JSSELL •.Hl~C1}.UJII.'ia~.rafico t/Q Adml~. "'MO"/Ie~ i!ifla Methods. M[C:HAIllL (199. of Era" "The WI'l.yp.:Ii CaHfon'lla FI"f-""-S Berke!e>.!fla.CQt~logll$.." ~n·e.s.{lO: dE! O:!l$.'ln~P/o:. "Feil1Jr-Js:n .. ''RfnE!~..)plo's ~. C~lTIbFiljge.985'1(ED. "NI3~ SlfllJoofNili!es: qt!e'. SiADOIJb."~regaru -croCl-flTien:s.J. V\~s!e:r8il Un.. CII<RL. W~'ldm~n~ .1.J1J:_AN·PA'UoI."llt~ Voles ·of DoclirnenLilry" rNlc.c:lles·.£.ame.. MARK leOS-l. !E!.ni. Mex. Qu~ljQn8 In(f:cana Url)o..CAJ foj:J:I'l!'N'6.llL t2~i)i "/l'lJttodllC"JoJ) io D. Z!UIll!-fO..I!.i$1.onogta1]t9 dE! " Cll1tM'\t. Kurz.ii Fllnj".1.:OQNlIlD. "DoculT. 'j< M~reia. 'I Los Angalas.ALVAFU'. RoV.'H'OV.'i-3l.. JANE ¥ ·HIGHT.E. ]<:IWLN Y CQUSINS.Hlel M'IPre~. ~cr(lD.OSC05.ls.ai S!ir fe pf~lCiPf.m~ (ad:~. Par".<~nt!. Uri . 'j=e8~i\'al dQ ~o:tgrdElm..' Nu&\'a York. I'I. os de ta 'Fflmoteca. 'aol\UiiHIE'fi.Jii.100'1)1 "R9~~..k-docllrnel'ltaf)' III'.e(1)_ F. "The Rotterd~in 1990- Im'pcol!.i.. IiIliNS.a que incl!J~'a:Ds <!igLi. "Post\lB!ile" 108 109 . (W96) cMo. PFEo'dal.ortG o~ N'QnNtlJon Filf'n. WI:INRICHT"iR.I'i\Ji:l.S..).. . ManchilS1'Br.epre~l'IMlQn LJ~i'~-ehlltyPMs.'O._~al EII-lol'regraphy..) Pos:~'BrIHi' CQn!ID P:tltaga. VOw mQ W' U~VE'lSit"i' '..n AftaM'On:l'''.Gl. . "Slu!"J'arl /\lDut-daries: ( In(/!all.:vetsity '!:I) Sichel '~novecr. 1997 NICHOl..2I"fi.!.E)ocpetiJ.i. M{lrog. DE BDeck _& .eo ODt(jr)l00t~In. land~.ri8tJ. Ant@~.~ri~$: rr-.!lIlTlenj~I"j' SQx vol Y.. "Cine 00cume.'}..ra. londr~ '..3. autre elrtil!ma" Nalt' . o.re Pcmp«:J6U.!id..' _ \"[18T.ne M G<anas y Midrtael f'Ii£tno·.Mlnr]€l~f}Ol:J.!ur'*l anCl ~h8 Pr. ·'P~ke". Es.:.OV. ta sosPGcha.O. Qall1DF!d-g9 0i!Wi'l "/..lf:jl. ]3.q ill CQn.NiDlivo ~19"9a. ~996.".·-:l' r<llist. ANTONIO J.l rt6g. ()IjQRCle.:rllwtary (AJllure!" NICI"!·OlS.. d 01101 e .13 '\<1" In... "._'='..]II.:IlO.997}.".. Ca!2lof!lCo del ObermtJ~8n the w1.1rnbridg~. "1'~ Rec{lr'IOglirOO Eye_ ViW~1TnJ~h it._'(]15RTJIA!N.a UI'lNers-rrj Pr·os~. M~MHe~l81' Un1of9r~lt)' Pr:~ss. J."-'E!~rI PI.. 1005. OalEd a. C.e. Qenj.tJr. Tb.1I!)y "BE/i(ond Ob~J'j'. Ur. . (. 1005_.·SU'"1J.MAl. 19@6 MITCHEll". (H)913).. Ur. R..NICHOl!>" e.EOs. ~(IO(~ CHARL'~S re.hci.b."SFIAMO. OOCUmentalY" {iOC'-1.Z REYe!S..N~~H(lI...'1'1(1.tlon.·""hrctir~ F$m S~vdia:s".il<!ltea Mi~u'ios' "Biil")!()!ld \i'. B~'eell. 20(. ~ILL t 1.s~ du 1ll1'il1.·R. 1994.~) O .)8{. E!iI~."NGA. 6'11.tll.

laneus9 + deux.ldiaNa nunea duerrne heidi. tlH3 good woman of bangkok sonic outlaws pol'gar szotar (Private HUll gary 1) hu m an 124 1:28 "6 o'clock news 126 130 132: remains madam e.urrset 113.antoloqia FRJONTE:RAS DEL DOCUMENTAL the war game sans soleil reassernblage + surname viet given naiTle narn the atomic cafe t~hethi.2. 118 120 roger and rne 12. ems apres 140 14:2 the five obstructlcna .n blue line 112 114 11($. 9. fleiss: hO"llywood 184 1"316' nobody's business l3$ Iss glane.

(A.W.a~oe.[j.te~ hisMiri'o::ls--y cocnte!llpJ!lrarnl}aS' para COfillJl'!lnr8r [1118argllmentaclon oobre' "10 (juepasaria" sn easo de lin a.. .c~r~G'&'artdlG'loefedi'. }g7'~ rNi Ed~. po.~I DeiSt !i'eviOlr.ECt":ION Am".l'lmpo prooeme). hasta 1985.~. localidad. D'gll)" of an U.[J:e 'capslJIla d'el fieliOlPo"'.aJo de imitacifu1ur1Ulj!~rfiIJeJl. ra un posillle autqu~ Y iii adlfflJ]ijmii.illislJasio 1 nU9!ear.El'18t"t.l)lllJB.d:ora {lei "orm:ato del dra.:an d.:rtten ~0l.i!iTO 47 3d ~!.l'(lme!ltB' de lifpeqlJle~a p<l~tall~durartt. 1959: de la gUlifffa) .ua al e.~ O!. (.ft. SfiCU~NCiA5 DUFlII..ua'l dJe Ira pelfmla r. ~a irl!l1Ied~llta2: ~( crll~a:i!~ liiliata:nlal dOClUrfllP.a nwy tLirl}{tdor'Ei.nlf"O~ueparte de la idea d~ que sun sailiBrltfO que.s m€:'rtas de.. m~'lllislID( (Th@ Seventl~s (~\lening Lan 1. Ing. 1M" (T'.de e\l'I.qal~sce! cla r9~per:.e11 ~]..y Come~1.vey Mo com.a. zcoo 112 118 . al !?nlIar Grs n Brl\1mna en ul1ague:rra nuDiBar. 1{l75 [The Journey].lla tEilw slOfl. .El.¥i de uri a'ta:qU8 tlllcie. 197". Derek' Williams WaJre DIE'I. FEiPan ~Tll~ Ttap).eprqdUce. stan MONTA. ~~oI1n Gomer.."-.Jo Lou Hanks.CU:HiI FO~M.. el COlt'lenl:. ps]q()~O. elllio!li IJsrbr de Bse mlsmo . WI77 tml7 Peopl@). Peru el 'Irab.{l. fJ111ticuj'atid.'E 1987 FIC:":ON" punl$hn1en~ Park.no\.lJdem. s.it.specta.cof1~eeuenelas de un ~ima9ilnari i)) ata. "The . !l£abo WiJnafide el Oscar uti Hol.tan POrlnGU'io'tlerun mbi~t1NMlB'men~e mentare!) dill sewell cias dll natlt':larill .enlafTdet Re$an (WI 7Q-T<ilI~fu.J. lin ata1qw! de esre tlpo sena honil>le."es c1~rtamellte linE! p~lfcl!JJ. i~(.pobli). PerC! 1<1psliCula llUVl) ler'g:a 'j1ida e nl las 'saJ:as~e 8'1lS. 1im.slloo.111 a. Est~c flr.l..o((iIB te:stfg)O (1leun fufuro SUC~3{) carn5~roric(j..'<.1.C€lS.de \l8rfte y de tiintrevistas.GlaQiatorerna.i'lffI cf FlecorGl1986"- P.(J.lno de _utli repertere en ti. ) Mues.QI:lI'i.laf. .cumEflial dram<w~~d:o que un dl. I" EfiT E!.IJIiI._ '1871).2W 5U anterior Ip<!lstura "abstracta" de a..~rtl!ll dati se c'A}nsigua mant@"ni€!ildo 131 toco prind'Il'a1 de' irderes' sobrs lIna sola.I2'al'lcio un 9nroque. y utili~ los F!3GlIr-s'os mas potentes de la.B'fICl!. Fr[tfuik&o-er1 (The F~etl1! ker). se r~pfe~lil. Camml.to. 19'.)r "The War G':.lVT1 So Elf. La co ."MOg i'iA!"IA WATI(. 1935) pone 'en esoE!f)a I~s .lr ~illililad£1 sqbre<:13.. lager tese senrl'i:ro "'i rnp<lctarla" a~ ver SUI man'i'fe'slaciQn especillta yeUo les Illevara a rech'8.erra.(>10 Il:ffihiplo y reQI1r:1Zo.television pw..ar 'DQI o.larr 8~ pili'li I publ leo a \1 ta c-apac:idad turl}a.00l:W The F~. Wa~i~mpr& orgul!ol'ltl de s!u'lindBl)end.lnl_o dBI mlSIWJ..~rIlO las SlIDesjVtlS iases de dsterioro frsleo. sa.I~w(!io:d <II met(llr dJocLllnentsl ~n 1 91)7. 199~ L". factor CI@~!Jl Ia hera .teria ds.atmsc8id~n.FOTO[)ftAFi:A Pet&r Bartie'~t Ton. 1»(. t'iLw!IiHl. ACOION Derek 'mln MM.i NS The web.tn~-docurm€:lilal (. Anf1e Q.encia 68.:lltal En dal ests sBnlido es menos un da.a wdlflcar la n~aljdad ~entre .s testigo vertie del mismo. TMo elststema" au· d~{lifi8.re. Este '! pnder cI~ to particular" BS ui1.C1i6n i ng1e~~ de KelJ!t La Que ~sl~cr.e (Pan!.elll!'!...Fsu parta. SD"l>Iilr. Watkim~.taqui3 Il.I'I.1 espectador d..~Mcial.!idi6COli! ~I es Ul'l ease cel~bre dela I1lis.Ia.EstEl docud 1<1.os. asf j..a ia polftica d.Jr'.\.IE Mien r.as del rssto .IUodEiHl. Irllf'liGMllfmte.!iCurni:lntaldle"imita~~9n. EI paso de las henli3'l1'cas ~repa[3c}ones pa.eter \i\}atkins GUION 1"'l'tO '\II 19 65 I REINO UNlDt) 1 DlR5:Cl'':IrON Peter Watkl s Watkins I tUJCeUJN Peter para la Eirl3C .!ll.e vernte an0s.tra 103 horrify.fiiO a SUtici~l.rdMurtOn...cie ?et~r W~tkill& 15 urrey.!'nd!l:(para ~mmrIQ. 100£ The War: Game tEl juego P!rivile:gs (P~lvi!@D)' .

u8M!. meurerrta.E.e8e!1t:1u~P'(j~ dos (] e .l'!]<l.:lJ. U'IW pero ~IM n[)s.ri:lflera vez me .cutaI.(Jr'a el e'fec'~ to Que me jlmdujo v:erla par prmera lIel en un hBjrulo f6$if'lru de aeri'fl.er'l'i'll'enci~". UiI:\'Gil. mlsmas fr6c.t()n.r a todo!. ~tll ulti rna ~ielle. P. 8 m:Hne~m an sa [lrIlgunta fy pregllnt.'N Sihallu. 6j IlI~Simel ee tarn ~~ (ill era no.JIA) Le joll 'Sj me:i.slrar a la g~rI!e ylas relaeionss r&ales I) su.. 'Jgo!!.Sll. qUB Bstablec&fll entre La Jetee.u~: 1l!t1oo sa 'l'Iabla: qm G ujl1ea Bissau y la~ lsi as :de' Cabo V€rtl~.irwe I G Mafia S<ilDa MIa HHa.artas qiI.iI. IDS.jl. 35mn'l.ON un .latre &G(t'ladait8'5.ll. 8'S un dne'3sta de OIJiIS ~asta y m i::.ando las 'Imageries del re~clDr!i'l'dO 'Y d istl}r~iolla:[tctl} 11!memona p(lr moo iode U sintefizad6(..ado.(ru mas exti'emos de Itt.regunta <I_ su n13f1eHI.DS' .. C-QI'[ bs imag8rl~~' Rye" Argos.} WD-Dff'i. '9r:!1 Z8p. y S~Jl emMI1[O' f. ~rk. g-t~ L!:.a IQ!. ALA.de Mn aml!.[MAG'i.ea (ie que el ci ITa podia hacer algi" mas (JlUe con. "ta fic~i61'1 esta fU. ~r ~rI eI re'I.IO !Florenoe Delay [v.\l. 1921). 1967'.LOO':'<-I. CA. LJanie.l(l.tJas de: la n Lettre a F~Bddy BllaG'lto@" gtraartliana. Loin du \lisman1.o.9LtSffiria mosnar al prim::lpllj! dilJa il'elr.roun ta. Ha..LJ~.ldeilll G~n. PrDo1asaoo pOI" lsao Tst'fllm~ Ah1:xandra SWwart (v ir"i'glesa) Ariell® Domt'J~s~€1 Yamaneko COiMEONlAR. 1!l~2 Le m~ls~e9 Koqm.~!memQ:S.e"tfITOg1io. 9'9{'l imrnemciry. de sus amtgpl'i ja'lJ(lnese~ qlJ"e tiene c1l1r.NO 1'0.57 GLiDa Si.IllrOtulo !:Ilia dijem. S. ~!JJg~hi:O.n.oV'ema ~pecialn Mte iflter~esad:o ell las dos "poi.. lIrH:i Ilea(?lta toma I"lota-:!:Ia la idea ~rh. francesa). a ufto1e.J~'J!(.$.eff cnr'iS MONTAJI.ko. de II.ornago 'If unas cuanrta~ CllIe ha toma.OGRAFll tJ" (:'1-11'11.a.8itdo$ erea una mem'[]~~ tlctrda. ·rtiGu.il:tau cfA)®O:fl.R' lr. N~ ltna III uj~r desooflocida tee ~.p.ndre.tar !lna 'b.siri ~ ud. VIDSO) Le T~I'I' •.r~o tiempo itlJ(l11b.}eti{)Q 'visi.Qll~ern~illode ttldaJrd" el {wan ehs~~rsMdel Q'jne~'f '.(fOOcs poderes d:e. J'av8''5 f. un geriero.?'Gti:b1e 8tmcti~'o.t&ricu q.TC9 eSI"EG I AUi:'S. p. IVENS.p:U'e$li.mdo del k~'~ue es jllStrum 8n10.es r.s potres "it pOO6i al p<'lIpellll is.t8rlo:ro..lldo.t'll Les statlJ.do'p'l'esiadas.. VAI'IDA. . i!'!Hig.[l!f'lad(J' par aqllel'las. haSU1. "EI ponem asia ~1I€mi en 111 ~®cale. Japp.te.l'~liu'aalpaJ~DB.TIMi:r. Catherine Adda S-Ol"Ildo Mich!E.!:.C. Anne 1\latle .. aeelflcuemra . 1<U2I~.Dcu ltacian.t0ur l'AmbElS'OQc€'. Haya:o DURACIO FORMATO N 1QO rntn..da.i. "'E!'an~MichG1IHume<. Imaganllcs <lue hs ido rBcopllla. cernentarios de la mujer Qua las lee.ClI' sus le!Je'Il.:seurf6nftno de Markel): EJ-Viaj.ata'(.esIDll.or ejemp!o! disclJI!i:r la wlation 'qu a la memo rJa Ilene. Clue OOUPfJ a Marker desde ~S8J1iS001eir' 0 clccl·rom "In memOjJ". La 'lj'l'lxtilP'!lSjci. fund dQ I'air Za16.'DS.u!a) el s~ri~ldo de 1~stadescri!)cfoll {Ie~ f[lll. l~2- ~ICCldN· 19$5 1'Rei6 (. 1 . Sl!S CQh. trlste".lsi ltll jaJ)Jonesa (in Ia forma de l:Jn electfon.!MI_. I'S:. 1Q9Q (V1El5N Leve! Fi''.3Js.81 mUl'Id.se l'Hote. IltRECCI.ra". oded-de p:resentar !a I~isto<r'ia CiifflO una comrJOs<lClon tTliusltal ~mn temas recurre te-s.N 1962 ! FRANC'IA 11'1'1.!lHC MUI. eel f'Otlge.ace LIlla pelfmla a partlr <l e eJla :p?fO.[') ~"Afric. 2~ 114 115 . per lot:to. ..JIHet:r~Ei< . €Ii"! ~rez de TT'co.GtlmBht!ll hiS: c. e.er (Neui I i sur Sel ne.') p. (A.j-J:>'Rs flESNt\f. "Colloe-ida.lbu~B. N Rtfr~AIS~ Lerrre.Moos~~ski. ('·vai.5 v~e'I@(!IO:I. 18'FI:i(.fil:jp.id. MJI.e.. 1~7e Le de fO"d.i1DS )f fugM: las certas. 19'£17 (co RaM) (~6:f:tSQJ Lkle f'lLJl1ee'd'An(:1I'€!'1 A~Elnev.'.fI e:n !a ~pe'I(c.m. Y alnQlIaJlque antes sa pod~ I~r elil '8.} La S9Ji':l.W. 1~T1' Saf1S 501ell.SamJs.ras: rec~eJ1rte:s OIli!O .IIr.~s.<I Cf6i<'11':.doffest:e libiro: por p.:j!~g 9S5-9~ ('''SfALADION __:He~i~~Q de ra driouette.'I:t.Parts Pti~JTe CartlUg C "'loS~. 1. Marret." is'~9 (IS e:P'~Op.al'rl~nreunll (lo~se'sion.Jnin. M~rker.8. o!!lil" la gran ees rriostracioo de qt)€ ellillinr·'enstl'ilID as. )r 18imNen que IJilwr ju sga los reCIH~[dos qtJe el cal'ltr. hhtQr'4fri.(e.on de . cJ)[I1rarplJl'l.l"eip\r.. ne $ib8w]e.OOAFlIJ.le T@ssie'l'.a~ que el mUS:fll(1Ifa t.tlerta de una porliari!l..~Jn 1l8fd.iPIlI1!1fl a la . alloo.UB han de:sgmpe~aoo.ilpaiS8S mia.mara· nrlan frae·lm'JOe{slJ (1()more SandQ(/frasrm.a eI'~erme n Ia.E!llfnmtaila a Ia. Em ~se ch(}qIJ(!.j'! Kraslla ML)sTCl".sans sole! Ohris Mflri\er r'l'iIcnucCION AVl[JOt\NT!.

tiCI. irn sgenes.ln que' hi~Ooese ascGiacil)n deforrna Ufl POl)[} <llgrssiva: a 51! para allglltlos todos 100roioo scm Igu'3je~ 'i Ito ven nifll!. ~nrorvaR'!'. f11IJl1dO.'i1 ql.ida(J de significa:dos de las mu eres qu. rMlnh~ ha P ~nLJCC IDN . Profewra ds la un 'ersid:ad de CalilOrnia. e._ ClURJ!lClOH 01'1" AT016 ~Su'Fl1ame Vi~t Gwen Name r!JS/1lil 'explara a trSi~es tiEl 100 ITJOllolog(wfd e: ci~0. ' 8UrnalTl8 vie t.G®rJder 8Jl'lcl ..e J3s!.n slemere haJJfa un par ee personas. ro~o de l~I1{i1 l}alKlern..liem rlab !ar sdllre. r~aili'le OtMr' lNrilfl1g Po:S~DI.1fdo:alll.llilita (.lra~ IP'O!itlcs.5 The Fcutih Dirroen~ibn. IRS[:m. ictentificable. Viet ilIm.ecbo .a Estado. ~1)OJ -f"ICCIO\'- 116 117 .ie fI~!e_sin ~ser vlsla y Ia sangre verlida -RB'lii. basta para que h~~a qlJien asoeie e~M de Ia p8U~ cua al mas fe.!I:ai (l':e1l C':I<fndo s. Q.mn-'.las prod ueclones de t~atiiJll. 0 re!(ltos..St Lini.!.] mellta 11 'de [<assahr.to de 17 Fletro~mi\l'm.lI.l(""'l r\l~d11e Nan"!.C[OfJ F'CRM4'1'o'16 I SENEGAL-'ESTADOS UNIDOS 1irilih T_ Mllih~11a.1:1.~ei1:.ssage.que se abre con estas celebre's palebras de 'as 13oi naasta: "'Io.uiew ha!blar cetc« de.) I. y coll)[ls.e.Cultl..D{)"mbre" ¢e'n~I'O" ce .se m bl8g e' 1M2 PROfl\UO:... '9~2 N<llk~d Spaces $wrname . .'rllitW II'i~o. 1~g.'.a1 Gs(tg'l'apl'i G... TRi NlnIl T..ral.a:n!ality and. ell mjo de un nlbi )f III : te:q)HI.ate@l<lsfnnn a188.~ca<s''." 'V-I" ~ 1 . re-clel1te:I'Il€':rlle.\risJl'lt1IlJatriattal y r-acist<! de '10 p~ ~co y II) pri\l\ado.999).e of Love.rea8. . 20M rmn. -Catmoga dar ciclo "EI ·dm:::UlrlQr"It~1neres un .alibrl.itilt<mlllnt~l. Ini tampoco e-ntre los rojzy.d'os en l' 970.6n °i .l1llliar de las i magE!'n-es de N<i~ic n:aJ Gtiogmphic Ulna 'fez Ie ~iie a algl.a 'f la plu.J.UilJlilaciOn de 13 repeticion en la ima.! acept~r~6iruQs [J n ffl[m asl" . age!'lr:la Ill!l~rti(la. Par :illpuesro tamb!@11 11 . Femll'lism" (1:989). dill :ito_do ill!. sail bri i!all!res.uW izadas pretendenex cresar [a oomplefdad sllbjetiv.e(all-'PaLJ I EiotJrdler Kat:lileS'ii 108 rnirr.QRAFI4 ROOSssIO"'lIJlag.(1. ermfel'l gaJ1oaor \~Si" billcladl a 10 mMg'lIal y des!ruir laodi. l3illl~ Dok].bidCl V~8S (jU1.·colbi'ltal 'Ij aJlita·re-llexivo.ilOgral1hl~ '!) que (jaG-fa'i£imBd.too._)L8$ e~r. WM.Arta Ha.cla· ramente definible 0. en 8 1MlacM dfj rBaw~1ol'i1a ~'laIIRefil1a So!ia de Madr1tl .Illle de la'ldea de un dmiUrn~ri~aJllK!s.. SU Clb:ra ha sll't~ obfe.' m Use os. la rmlapra 'f 111 mllsica \} recersos autoblograficos lates como (l~ianl)s.anwr Fral'liled~ (1992) ~ "C:in~rTla.given name nanl "Nunc.Oiotj DUP.trl:l)31 p(iijlJoo q us b bien alababan·l!!lfi·lm 0 se molesrnbru'! mueno pOI\] ue io relaci<mabal"l con .de q. Tl'i til Mil1l1·ha (Hanoi.e hablli!fi ~.&n.3Mbia ·(ill a la sala a~g'uiE!n -qu~·trab<ai8ilia para Mat!ona~ G.!l!(1 ESJpooa.?S (1'~~8) Trinh T.1ul.lUnaclifoerencia el'J"ire 131rojo da una. Je<'i. -iQa~ Shorn 'for t\1e Oonte-I~ tao A "'a'.a G:ttmlsl'a como fic:C-'''Il.lamente Jru'Cer. activR t'eori~dQ~a 'i prac.l1a Sofia.t1~ en liU..de (iJ~e la ace:Jon trallSDmrf]! e[] UI1ICL'lh'l· e una parte remota de~ mundo n{H}ccld6!'1tal.n~!='al.o 1'I1ujeres la slruaclon de la mujer viettlll. "fr.r 40 rnll"l rnrn.J1 IEioLirdie..su opera priflll'l.ta -CQrlSplCl. mlJerte. BeelQr FO'l'OGRAFi.e Motl'fl ~f{axes Ret!. • 991 20D! I'JI!dh~Pa.' dEl 10'1fl9re Elf'!101 ~ vida ~l. sm ql18 !l9'lr~c(l~preCI:Eirst: lma.llSe:l1iI. 1'952J SIl' trasla!Ja.·le .Living 1£1' Rouml !Q..s~ud'k)'dle Il1Llj®ra'$ ooneg8!lesat . "V-'llel1 th.. hil. ~ n filll'illot.S!! Viet GM.U-il I@. u.111ro tl~tt1(j ." {1 99:'}. 11(l1 Pl!bHca:dq los in]IiJ~'emes IIbr()S "Woman.'!B~assl!lm[)laQ€" es n ~.reIifD "'R€lllcssel1lb'a!}e. IMIIN H-HA IOU LMO.

ma. NQ utiliz<\1riamOS ccrnenlario<s r:llle'.·C'k.~a: Dl1Rj.ana.pa. as un Ins u1W.lkI PfOPorcio:n.CION l'ORI)jIATa 9U min 3·$ rnrn.\f()llIcran'dti !fit:! el m~Njm~et'fto '(lfltHlu~lear.raGasarcn.r-It. \!'~itas a plarrtas de repro" cesam i811t.deras ci'nif'fJ(Ja a parf r TIff material 11 roducido.asi que deoldimos: . l00~ (GJlO. ~rrterf(l: aplli~ri8lmQs. PiBm~ Raff~m'. se prQ:}'. 1002 1300d In tile Iac e.m qu 8 actlJa~imrarn·o'5 las .ver.8s llitndaciones ql)1B nos :mb1O'®n(ilonaoon IlOOpre· SlCfJHl. pr1Ogral1iill> dI~TV..\je_ f\>lliballios in1ill:lfdm D'OT eJlilisia.mos i n. t3r1JJn.Fl1i'i03e Blkl nl. 10 qlJ& ooie(X:&rmahia en 197~.Public Bumill\gi".1!1"J'1elHampton Fr. L.op.)9'2 TI'e Last C.1. Sid lfI.en~ Lls.Como III rnlsITlO dl}o.. Y en ~11.tie rFiPO o!3fuJdfl. 932 HSOl"Y PettMg.rchlVo f...(lizarlil) _ FI'l.ia~ rIDS". G!lJ"6'rnmenfFilms~. KEiVUli'Ii RAFF~!'I.g. V1in'l Do Vie TrBS: n19m Like f'. Mod:e$it MlJIssorgs:k:y.clnco afios:en esta briUll.S.f:@riaJ :edl:lca61.the atomic cafe Los hermancs RafteJiy 'i Jayne toadillf trabajll!rO(l £Iuronte . (A.'os Y el piurdo de vl<sli. 'Ke''JIin'Rafkrr1Y MQSUJA9 Edd'e ns Lang<3.ftganda americana pr:Qi-ntmle:ar (nllti!.entos par IHte:grar Beste· metraJll can 61 material dB a.1"O.vseas de' ecs c'abe~a:s " pEdo!S mutantes..rLlCn~!. 1~\. Tlet~e lin 03rchivo eSIJ'8ctac:u]. La p.'5!.illrerfa da Sltfl t Francisco d8!SGllbrio. cle:jarial cosQ.o1llleron a traba~ll!rjIUfW)S.I8. ITIlltlnes .garetl9.da: plJS''I3II'iM. po r elgyl1ierrm m as del ·abslJ~Q".0 ut. que la Ilamada llanaci6.lmrarrra.'S·eonci€lrtos de Jaclts'O n BrlJlll~fle.. The Archives F'rQ"ect Inc.Dan moebe . .O'.Pierce as c(il{!ccjo!'l~~. tesU· e d rno -os ell' el Cor-gmsD dB vereranoo de la ag'ef!Cf8 atomqc:a.i!!1eS'Jlec~a(b IP'IEFI:CE FI. R6. Pru!. PBro.u'las de mOl tale.ue aquellas peticlllmqJ.!J\ItI fIlRorme·hlro.!Jf. dtl Robe rt Coover.".{.III"PEJ'I"Ir'1I" 'I"he At::lnlic Cafe.u6'h8lblase par si rnlsmo.n opwncs Hurry Torrtorrow.ar a alcanz~r lerdil. 975" The Ato:<nlc Cafe. J'LLJGfeMeS.cklJimoo . Cr~larrHls. Qi"lri:stopher l3es.a!TUlrlcillS. tan proS1Bflt(l! en dOCJIrTie[lrn~El'sdestinMos a I a PBS.Ilb:I'os. Jayrte ns Lee bllt¢h~r Loader. De.4.ompilaci6n Oz'mareit:l!l relac1Ql1ado Gar] ra pr.O.muy' PW[l[ID no L1lUizar metraje nuevo.elfto ell llumSJOlj:{]$ te. un ca'wlogQ titl.'AJ:\.o-fijas.. John Kscvln Rafferty.I'AIN'E II.gl:llltltJ.arcil~lm y (>{Il'f!do '!j mljsi.n isturias d 8. 1)j)r I'Tlle. ~Juestrosinl. Ha colecGililnado mlJc has coaas '~11'su vi.llad.NISTA 1Fc'IIbMOGFlAPIIA. ruopaganda m'ltitSJ~. 11{)S IJimos atarraladoo.ob~tJlt1.iMI0'OIAAF'IA desdeel pri n.flitB.GfiJ ar.-sUlJaloesintem\'i!@iA)nales y fus irnitada por ofras p:el'c.!OIOR . APlerce)~e Ie (leu rrt6 haaenma ~8Jlkt!lasobre la-pmpa!Qa:nd1a.o "3433 U. sultante t).0de desec. ~ "fO persJ).l1 Vegas O~ \'~agr.cad e'l periodo de lag.hrn.IenM w material.:s de fnt'O'-GIII!a{f8: como John If:leartli eld. peru el terGBto d@ reallzl1idores IlD v. ~e!ro.MOGR~Ji"IA.W. 121jlBUCU la.e:IIGUla ra'.al mont. :segUr} n 08 jba.:tlvls1f'ts8fJ~i-lliuc!e8ire$. IWlfclll as".!ru¢e Schermer s OM DO Margl.nie f!lf. d€lmootrac~ot'l~ Y' -la m~vol' p'efd~[Jat'le.n tipo "voz dB' Ciios"...l~tas ODJTifO~mll [l oe MtQJ1io" BrL oe Conne:r'Y Phi lippe Mora.odMM Ile.''''lCO~TOJ 118 119 .Q. r. "Me di OlI:flITta de q. PROI::liUe~IO? rTQYOo.) FUB una lcea de mi cOl1nl)'aiiaro. eemmJiaam€'ricaOl). asf que fl'8rd~mos r1Juch[simos mesas md~ndo lfIelr~j nuevo: entrev1stas ~q~los isl. FI!..?. MDUTA . y par cjnel.l1l~lmen1esigo Grt¥itndo.zit. sOlo metl'aJe :de .ll.GJt O!'llm rrrrts.1r'lf -- Tar'rlble. BE docir.1Q9:2 1£199 F'~ecl.Miklo:. B~r:lrly GODdman. '091OJfI1ato del f CInema l..ilpio p(l1r 'll n se... i. 1:.

Nt~r Jr" t~S'9 S.) Icto.) la 19B7 / ESTAElOS UNIOQ.' S1:2. La psI[ sui a 'jlf8sElf!1a. Cheap & OLJt Of COl' lfCI.spec:tad'rCll''!j p·orque cada plailil liens I'a cafacte!J'Istica de. partes.com ('.tas remwadas! aiI'eandpla.iI'..ra..WO crimen c!lI1~~lse c:ont::tO'f! iTlLlitl.mo~ricf clOl1al. Ma8Nalli$.1gS'j en lalfan.. '00'1 elLJ<B llne.flu.Gus RQs~.a ~l.I. LeU-.Jiere un I eret.1QlJ<Gh8~as.'rst fog p. in'to.i'Ucms Mark L1p~on ®t~fsn Czaps. gemMca.ll.e [)Silt~8 en nO\1~en1l~re"(I~. Marshall ~ol.entr:mVis!ados deciara(fQl1 es ooipr.. p las pruebas y fmCll61ll. fig~tez-a eon ((l!e'a.OeflI1'S JOhF'iSOfl. (A.enmrM.a diUl'allt[l la pasada d eca:dB". .nl~iplllfJs.TIIoPQ!' Handall AQi!irTIS.S PHlltllJt:{~~ElN PRClDU(lTOR POTQ(a'I'fARA. ~IJ 'ai'k:i6n pm teUfll~~ cierta3nell~ e~c&jjtrioos. David:Harris . rvi of Volar Bever) Lecssons trOI~~ the: Life Cir Robert 120 121 . min " FORMATO 35 mrn I"I..sW una razon pam ssta meHc!.ra.sa "del!gadalrl'l:8ca. "1'1e FI~e SlJ'1c:! Fall traditt[)Flio "The Tnil'il Blue Line.. 2!=OO -Ru.I!acadq!.aslwmon~ de Akir!l 'KUlros:~!i'.tlc(Jdas 'fj la esoefl.ti'.1a·ooCellillC-. f{an{] 1I!n Adalllls.. E. y S!.JI'. 'iltI1c:e.. "TI]e Thin 'Blue Line" ~{)iia tJl genem et~meli~as tan a:tipiC.I mJmerQ (Ie b:.F"e1ecu'1ado. e Verpon. FIQI'id!il.'ir para q ue-se le a. CI:..e J'i tOrl~ml de carretera llJUr. .k. SIJ misma estena centrnl es un se9 mento fabriead 0 qYEl se sepsra de 10 (lUI. Deet~'.como la~ l·etons:tru~~~. D~e Holt.lchtotl.' u:tlUza :!a misma rlDci6n:.. Es u n I[fOCUIn a'lt~1de oonstil. ISS. la utlIIU:d6n ma~istrnll de un l'eC\Jrso tall cflJfda €in 'doa>SQfracfia "'1101' lneLu. la terma de un fMO tmseF{l.Jz p p en Ull momenta del melraje.leal' ill f'.en Noitteanlelnc.!JOBi escena 'SeJl~lla qlJ~. repetidamente tJ lo I?rg:o cte 5lI meir~e Ex[. OII'lI$CCIOr.dicionr de mlfl"ll'OS d®~lles: Ia... Su i rrogu~aridacl. 1:!i1 el curso cWlHIm se liM rHI.V.e :deniM.® (I secrertatios d~ Estado.ine Erml Morris (Lon. 199B Mr.1(jlo'I!CO del C-ftOSi eomo alee ~llu."'l':1 2. taylor.nS!to aC!. l t!:cciones de 1<1 oticfa que sobrevi1l'e. 1976.ok:.d(l.~oolfIivel de seliiej1L'nza 111"R.d:iitJil~ ~~ ((~.~colliiltrL!'Gcl&f1 de 1M' echos ti!e.I}les vt'!ces.2003) or Fr~d A.N.Jr.Jaokle JChn~OI1. York.l'l!l1'e~la condena a mu arte 'd~eun \i'~9a.jiJi.. un balfCio sill rermil'lar ~... en :i'J!Sm pe:licul'J! 'qUE!Mo'rrts IJama.en.b u'J1dl.'l.lJ.F6cT(Ja arti~lio.laritJa:r:l dEli documental .tB.g 1:S's..respons:a!hles de 18 re:noY'f:l!da pO.!()cj~IHl.bri era un rllleVrJ.lo.l!Osa r8c~hstnjcc:i6njpu as eI ases.€:s [JUAAC ION 1"15.m pew nair dE! rl'OctJioGi6n~ ria.ey r.marea 08. "~I prilner fif:.fla }Je IlO ~q.}Otl 'SER E.~de un tll:lei'lte:'(jI8.cjoIl c? un cri 111~1)ClIJEl a s ~ld6 cen !a rluJerte.ha de que no reeure a ta ITM<i:ci6ri para !l'l. ec. ""'w. Floyd Ja. polii:f:a d.. Third FloOi' F''ro.LM:Q!G1I'1Ai'J1A ""!'IROL MOAI'II'S La sscana C'el1lrof ~e este notab~e dtltum ~Ifltal es..~fOlllko:il.B'\i'idellte ·1a-rgl.Q\S como 181@.r6\o. Gada '{£Z de$~e llfl p!. . Sarn Kittl'e11.!efl!lea reprBs. Homle N~I·s{H"I. r.lle C~I1l(lter Ole verda~era pesqllisa policial: slrv'e "p-ara demQslr!5ir Que S!JJpIOta~oilista n O·Pl.SOFl. ~ FtltlrEl luejJ~i~l:l~r{l.cuidadamel1te esl:aUCtl.me. rod~do eon . La Wl'llCI.aTed Sg~.!d01..FCC!01><- The Tni!' A 91if?f History DQ\rk WinCl (iempestad Fast.~r~·!S. es Msltamel1te I!Jrf!ll p~IfCl.~i.the tf'lin blue I.s)cttlCl 111 o:l~Giir.!) '00: .[. Ia de que rera vez se obtlene una clara pemepcion rle la veroad.j l1~bi.!'!ft of Ti.Jeti\l(Js: ta posici6n de 100 caches .U~lca. 199. I'a !)®I(c~lfUlr~io p[J:ra d~moott'1ir la. se 'fe aum-elltada jPO( e~ il8c. leS~Gr Qohen 8'6PiOOt:AL 6'S IM:. ILa cars:c:tElrI2:a.r&.I E Paul 's.r'l0'lcOJ'ning.emente reoonstrl!!ye Ie escana d'Bs[Jlel perspE!-r." made. 1948) es unoCi1e los pri.ln (I tl'e Vista OOil~ Gares of !-le(3_veh. Edrth Jam..'llasque SeJ utiiizarclfI para malar al polida.o. ti3riida par fa a.cIDl1.nepreseraa loo'_hBIGhos a partir de UtJIOS-POCOO datoo c.Opflal1do evlqenclas a parli r de IIiS tes 'monjoo 'de las.l1dad pClr~ ef:<traer de SUS . j..ar. 1t).fiG'\idfsima ~f ~atmosfeficaj" banda senora-ds Philip mass: y : snore tooo.del mecllos (.n(t. ~fa sean e&lici$ airnifllales oonvi<lt.ser una imagen compueaa '1. Raben Chaj:ip:eJI I3ONm~ Steve Aaron ~""J:ilc"Phlllp G!~~ MDI'I"TII.QiIletEH' el c:rln1ell jror elQliI@ espera ~e.tt Vog@1 EitITl'I"'VI!i!!...ay ·~OH@a' .~.Ademas de sSJ1.alHI" que sellara 13.

s:'.lIe nan 'lis.HAl'l~ ~CH).ls. 1991 ~oJld J'..ger lei 6tlllo.'" del d0cumentaL S~ri.obJf5lividad {j'Dwrn e·ntarl.ciQ[1 C.j(Ii. c ' rwkrt1J el re"SPon.. perc f'IQ h~e el Miiismo d fa de all IJlslrn.1la persoibal~dad y . Rob€:rt Whelm n1111.ci~ Smlth y £!~ lle-sahucio d~ una famrl ia' Clue ha ~tr'liadoa:1 parol sr"lua el trab~jO de' MOOorlflmas cereal de:l j)'o'li1'fIH~o(lli.~UP o.ilpera'pr1ma.JSfk'::e fo.t.} lOS o.es PlIlllfj:Od te ~'WJ. t tlO'ln:lIl dia los . Roger and Me.etivi(jla:tl Sil pmpOrie hal:il.t: The . &.OrnumbinEiI' pm la GPortLmfdad de fill tarna..e Paull'nfl' Kael. La sBlLu!.osiefrlj}re 'as cem IJ ss menta.n las dura~ fr:we. si n[) d ps ~~a.J1.Arlem us War. P&ro sss miS-Hi0 exiro ss pOOdlljQ ya con SiJ ... N-Q C.I'ter:1a:11().. l"ras:ta-e~rUin· to diS que fue dlstriib u idajJor una 111U Itlri'<lci!ln<lJ (Ia' W'amen en In uehos paise.dtl~Hoi.< .(!O dan.o: M'oore illc!.g B.. qua adeptan una iJ<Isici6n p4)lfticOOIer:l. €II Ei:1l'.'.·.te correcta Anne Bohnen. Es clert.ms. Ese as 8. 1954)grocla(..) rRoger ~'yo."q..iest[)( paro si se b.!TV..ce" coma' o:e 00.nd@y Sl:an~ler.trfl eirqs !1~ ellH!eslm (la emilierOtn las cad!lnas ijjlltonomlcatS diHIii~cln. Sfnitll.s·8Jflles.pr·(lcl. He' IM-dll qw e'M itfilMI Moort'J B'S un "sa:trris:ta de !a era !'Ie-agar) de tah~ntQ similar a Mencken 'f Shjair LeWiS" .Jti"l. rsas -FlCC'O. ae ta pizzerfa en 1.Q mo '6$ tlCi~lio·. en la pelrcu~~:sj rob~rCln 1£1. ~m~ rs eJi <su Cfl.Je. a.rero/> OllJe.dian sacon (Clpera.tipa~Ma.natal de Flint. oon till iitulo a:bsurdo} Y la palemECf! soere los' lIiJlIet{):d.ttOf1.el'l. 19er.de sobrieda'lll..s.s 'q u e r8Jprod:u.p1.a de su '\I"illan6 GdrpOra[ til.~~..1aD ei.lollja.'1 "un in:r. como 10 dilJTli\lestra. vrel~ .:y $.r Eie~l{er.riOslocales.p $~bt. a.m.ai:'lzler Beman F'rus&ck.1 c.!O.Qpbe. SlU' . (jl.rH·ylas que rigel'! Ell "discurso .es<pectatlmes de toO() el muntlo estall fanlillarlza.SU mOITlil.o tiempliJ senti.j...!fdo df.o." '9i'. Ke'liin Rai'lerty. Mk.t:l. JannlfGlf c:AM"U'IA CI11'Ist. ma'l'OF etc:a~ia ell el montaje snemo 'entre. ..brlitenib~e hUI110l'Fsta naevc en la tradki61i de Mark l\I'iratn ~. Li'U2a su izqlflerdismopun t. e.'l re~ nomanal exitlO de 1I>80'l'I'lil1g f(}rColllm)}ifll1J'J 'pellcu!ll {j. ria d!9 sus .lFa:sJ]lida~jz~rse con ilos parad'o.ClI'iSIglle'SU o!:JjetJ'fo de.s distors·Dne-s fac.los fu..Jmple..a 1M. F!.he ><wfuI1.C.g:anteo[}m&FlI oe crase Irabajaoam'Y al misi'[l.u.ntpodl.. Los mj1lmbro~ d!31 publi!:o pusdan relrs!:) de . Y 'fO" de Micha~t MOQf(...l3 <&eRiE . John so 'fOCI JUdyh"¥'ing.1'a( t."lJarl.~j". .!~ .te elU£JJlces.!11 r riftLJ~'ent.1secreta tafltu de Si:. (A. P'. (Rcg.!. ESite dlscr:Jrs~.€r y yO~" 1Q.o l~mf. los cant:e'ft1eros del potier. 20D-~' 122 1.hig:~1.lCO!OH Dog Eat [log Films. C@nter·oF CO-~AClDuccl~m Alternative rllledfa Wefld.area Z<1. un eJ8mplo de demagogjar f)OI)lO que me hizo sentiirme vLDI~ar por r. Mauri'}' hace flab!ar a.Jexit.8irl'llB cen e..mei\3 temporal n..23 .f>i.w) Hilpido d-eDi-r que' 8'1' ocllmental' amarll~lsta "Ra.t.I.los. en el case de ". S34· 35 r6E~ e Th') The 6ig One. .Sruo0 Scllelfllier IIIIDIiIToIWl! we.'lm de lahistoria del gMBFn.~ MLies. ( 8:S['1".\l~ de MOClr{l·. tlUFlA:C!ON. C(U::lRt:lIl~~AC-Oi'lIiiS.iPero 16'1 peliou!a: que he ViMo es IiILJe:ra~rt!3ndrflndMa.dad en til tolna.. Jo ge forma fflilJtba I'l't. Tv' N<.agat'l.N."] hac:e a1r[J[) q.cemo "JIl'3tH1C~~j9 !1arrador-llrota.b.e9 Pets or Mei'). ~' Moore se apllc[I a persegllirle para ( pregUf!lta!l"~~por que ~. 'j Bow-r.goni8ta 'I destl·e esa divertidi.read~P:!Jir el~jerre.:lCD title ioN Mbchlaei Moon~ F'ilOCll."'.MO~ RAIli'IA MlI'(::. ~.Clj!. tendel'tcloso.a·QlIfl emTa Re.Return 1:\::) Flil"'t.tritf.eI1Si\fOdes:de e! punto d~ :vista hHmand.~f!lDQt!r:OIi:H~ Plod 'S~rte'!.hablar eon Smiths !lOt s~pL.as 6$.lgadtl..e kl:.m whas dBlla'S.ctitu~ de superr~lidacl.Mbl~ 'es Mr.Br de la ~tU!aci<tJJl ."'MdilJ.in -.cjnl~ ~bajo da..etOGO$ d.to hasta los que {1()' '!f1?:11 docu m~flt.. T.o come eM sU'lafor p.entrevis~t\d()s eillolHe en <lIV!l'["Sll.a d'e~~d. se. FOr-IMATt) 65 ~$ rnm.!'Ii. En busc..ppr cara ej®ftipl.beto satlnoo que dela.ueda(jd sn parb.O'l.e iM leMal'Maore ·(Flint. el d istllr8J!l navidefio .p'~n~1.g fOr' Cclum8olne..U'e r~sull-a IYiU~ af.

.l~ . AU3itralia. Dennis O'HollrK.tlon"..Patp-'llllg.l:a a UtR!ouIks en parsl)na Sl. las banrerjts emre I<1ZOlS..ss"! tc .a ~'o.smos.e. Es una pe:licula S(]irrfl lac prosUh.l1fie~d 'l"0tTO Lorense cia l'IEf. '·The Good Woman of 6'an~ko~~ es 1.le pretend~ '!$s:I\I"<Irl~"-doil eormePOtCl de 1<1.ste·punto ds Ilartlila. le. es qua.'tr. perjllcta a 1(1: l!estT6f1 de 101. Se fUB a IB~l"Igko!}~.!. Q'u:e~a.. A pe:r®le The Gooel v. 1900 1'1.a(j sWolJaA ~I c~oql1e derW.. iental d~' fr('. qwe!ill propClne comO UJ) tram~al'toio I1B(rath.Jqioo 00111 CIm.].s..~al mismQ ti. D'ENil4'IS '0' Fir au RiC:!!! FI LM ooFiAPlfA_ 'fuml Yet-lnde~e~nC€ iI@'::sen. c.uea:qul r~pfElssnm a.Jcel~ t'QOC till"D dill embroliado8 relalfVt. li~ Betti 124 125 .lbLlRO de su su~et.e (Brisb&r). 'Irata tamWen de las tElOOe:ndas lJo~u. irollic.. -Linda Willirur-.rslfCils.Elrlestf! "doq . Ds.II'"F~rr ~ pl<. para soprano YaowalakOhoochar1.~..b.0S entr:entem 00 ~ una viJsrfll1 de.. 'BsperaH28. sB·.llyke . j.lendOOI.das.the 9.lucion eticame~..fM.rd~d Goml)!ela jKlrq[Je no.(I pO'f el re~alo qua ienace de una gnmJ.lstraJian 'F~~rnCammisSlon.e trabai1llldo J)a!ra 100 III ristas' die sexo I'll aSGul1 nb qUiB ati'blJ:rTan lo.1I![ como la sexUiI.amor p[]dia ser algo !all lJii3Ilal. d'~ armz com !a (ll. cJii.trkcoJ!efS of Kcmtu. 'Ills: Q:p~r@of d:e tpdw S J5 peliclJlas-pero 8J11 !i'ingUM BElh8i puestrHarlc€rCa d~XiU GGj6ti\oo:cOmQ. "The IZtjl C8 of 1~t0r. W crso que esa misrna ~iJl.tmn. e'd LlkelV?.•.bUidad t1ti1 'il'Jo. de amor. sobre Ia p:rostitLmlon como metijfora dlrlo.e 5h. ap:enas paleao. como oeurre COil Brecht.~IS't.rn lInapr{lstiltw(a laillmdesa oontratada lJ(i:r. M.artir de iSlbi'h:aCflf una p8Ir()u~ la.e1tc!J:a registra lare!aciM que i>~ esl))lbleoe.un ci!'le~sl:a aara ser Sl. F~TDGf'lAFfA D~nnie O'Rpurke MClf>lTA.'ClUEl son inl1ere-nres il'l heG!l. A..CmUCCION O"Ro(JrM D9f}nis o 'RO. No exi.nerabi'lfcla'(:l ~slo ijlle nace ~e SlJ p®Hcul~ un fe't~ para la etl£a.aflnel 'FOI./313:.rfi Que jWe1jil con n~es1ras expecUttlvoo. i'Th~' HCQdWQ~m·a.ndAssoda.3) (. Siguie:FldO".ij de sexo €x6ticc y amor i doloro.1.lli11 (A6!. 1~76 In Me irt]erBSa esta pe~itu!aoob.I\nt®mplaw"itl.)an su cliel.61 islDrla·. (. las F~I8!Giones enlte h"9mbres rmujefli$. -Oenl1ls O'RaLJ.rsonalatscta a las.1i ante 5. Ouln~a.) .mari of Ban. ImpO!. fi()o'l ct~'"lg ViglD!e C:videncE" {te99) en Gaines'! f'i:el1iov (ed~..1f c~~>-ruras..'I~ meca del nqm brs occ!den~al qua· ailleorga fantas!S.'!i"~ar~s de.alaJlc11l de ~H- te.o. (AW ..'9.te 58 hace iJiCfeedor Ilia.lomsr.Mo gel p'JODBSn de real:izaG16n de la peHcll:Ila y"lil1lalmrHtte.orlvel1laiorml d~1 docul'n.!!ARA Y SOHUlD se P'e:mils Q'Flourjl.). {" .sobre la aGtitud del d~cunlBtita. a Ee.:a.a... i~a feminista. the MJoleOlr l"(I9: 1~~Ei of Bangk~k. wg~ Face of {I"Ie PaciiiC.Boci$'te Ui'lS pe'~li!eclj'!a obj etiva d:e~tle: la que Ct.~nter~enciongsta.9i. un hombre Clue Ih<aG8' ~.prod!.1t·prostiM:a 'tailandasa'y a p.ligue a cons-lder. G'len}'s FlOW0 para e.n.t~ri~1 h". 1'OITfl Yap~ H(')w!].o~ de prenea dl.p ita~~mc: Q. ~9g. 1945l.l!h modo de ti 1macton mas.r:l~'a una ·((lJma. CUBlndo vi 1ft pellcilJla :en 131fes -'ial (le 8'edih~ lila senff io"bastalflts prQ'!i'Doadal C0iil10 !para repJDG'ha.tll!'.t IEI.!! la:pelK:ula.n fil In soIne una prQstituta c(invlrt.cj}nocer a uf1. F'oliriQs for' Papua i'-.'c.A MQZI.tm.l c.UI.I'iOlJ 11113 \-i~IITlan Vno .n del dOCUinell!talist~h pam ~'flle Goo.ampo tan prafiJ!1do.!1t.ina.. e! pellr die IOS.:m que pl:an'tFiifla la vela' ni8 fascloa 'i 1ll!3 pro¥oca.i. C intef'l!'e nci{i..<I sobre la.'ie'.de AoL EHa es ~li1ii rtl19i:e'fqueSf'l prosh tll. es slJ'.1\~bota.akun i8:2 'min 35 ~·)m. en~rn ~llo8:c6mo' evotu.aa qe. CuqnamUJJ~.mam~..gik(J~~sugiecre que una ve~ que S~ adhJPta.1[J~sibn~s.fE Tim l.'AA1'D O'U IU\(lION FORMATO' Ponte KV •.nof B~Mkbk" es I!iIna p. creendas ptJJlItlcas y 1·ill)5oficas" i Dennis or'Rourk~ (..ental. GIj €la. i!:.1aBf Mmo el. trE1ves de..1:lba.la p.t.l.W.ood woman of bangkok.ilr unablJena vid:a en un n lmdr) lniperl'ectb.GieIiD."lla m eXWlls1iJ.ColJ1o laobre de Brecht (La buena Ilwjfir d-8.IprS'8LJfJro f..IjitlailJpB.·9' CI"). ~oJO TCNrs. (1£:91) f\iEUSU~.1'i4 Could!j't Canll1bal Be FQlr€ (.'\oij. N5 {lxlste una ·vl.6 amoote 'if el tern a ds SlJ 111m"[lorqlJe tll tIi!~'FflIat et[.e" tirfur·a clefc.noootroOts mlsmoo qU~H1QS ab.st(J una s1J. Ne-. 19<17 Th!O! PagpctE'.'l destJe' 1.da'intlmid.fihg~.arf1e. amlstIP.t@s.e. It..{l d~ hacoer cl '!5 Y de ~'&r'cine.s1&'OIlvat~.a.uy. perc Papt.1 19N f"1~\fLih".' B-til"l8'asta tenia 43 ali[}£ y su matrimonio S8 h abfa t~rrnLnadr.. n.

yard. aa!guna p-eifsiH16 'c1uya hi.JbslI'y Si:reet. 'l9-ge Blight Leaves. tiffSU 'exiete~(li..e aJ.EL.184 !.. "'OTQnR~f'lA Y rJlCNTAJI!: f1ios$tvtcElv . y -en "-S. lin.finlte" registraha su matrimooio.ta \f 16 qu m: ·gfraba es la VIda '!j llctividad de un CITl eastacon .. 1947) docmnMiasu p. ROS.. Sob~y '001 ~\Jghter. la i11IJerte."I el do 1m 11111mano. '.) 81 (Iiscun'lO (I.a reconcillBJSe con SIJ prO'pia trag.S.nre~-aGc.diice_que /fres McElw. rne ·parezCi8 de 111tereos.de prolUeraci6n die> arWl:as nu~lear&s".o ya:rif~lioo de una s()la perroItS: ql.z. Ilotitlas (il'.p!) tecr!i{. Tlme 1.u I~rallil<lteur..ll' l:as "r'~(ltlGia$de ia. Crarl6)erl.:@) de un IJaJ de seman om. 19&1 1>. Sar..lneas.·en que 1>8. McElwe:e es MUl ll<qui..e o'clock news S€I.p:uesto.l' Perla..lx O'Clo<CI{ tJ'ews.uri slibU lila > .re el mll~do qlle 11:1Ociell.r.! -~BI 126 127 . So min. e.1i"m Frtpp.. En su . JQSh Kornlo~L\th( [)av~d Le~'Lne e· caro'Yn Npeding.ama.1> d~ las ssis ClLlenos. .a€! Pe~'S-er OUI1IACICI\I F(lRM""'-'TQ so min.6 (Cawllna del N:orta.' iD1ic:i~lmellte. t.'l'1'lall e Mawn.sn'i: Exile.ItJ!o mas. Mich.exil)oM oob.WI3I1O (. Pi] eSIl '. parur dle>la.ls de ootu::ias lo{.ons.ll tfit.. Pt'l!t K£i.O Ross McElwee Gm6N..hisllrOtes.JiB(O In corporar a.vado. Sack.e la posibil-idad del ~mor ro-mMlIic\l. mrJ!.oooicioll del material q.d. !l8~1'e!TIlal'l'S March".randi i6S.~.r8Iitana d8 las.0 Iij.~ MoE!Mea.es . liili pel fcul!! es ~lta e>lcf.erm. QI. lTV) Some'lh1nQ TODQ .si~lIietl'te "time Illde.miPl(_rVi~:a'Gom(l harf a tualq.¥l.s y ~® lin mlJil1idlo qua resulta mtJV aterm.nistll mira.w CLJ~p m()(ius o-pe. hsee ascmaxllC1S a est!J mvnao !3xtrano' Y f}l'IVOroS.. 1976 Space Coast.!79. Re&..Jxtap. dEl ca. 'sal SI"le. La PGliclIla ss un I"ilIQ~altorormado por esos peqil1ii'ioo fITlgfl1·e.sii(Jnill. Su ..aifSS has1a que apafe[:e.i{l:ne~ graMd~s C!lI1 mi camara. pClr OL[¥"e ~"iJ'e 58&! la naticia.uha Cil'lFlarll p.: f.l€l ittc:orpam una narraclolA! lirtens:smetlte personal a sl:J~Yiaferas l':ielieu las. ps to la dfferencia es que es Uli c.1sl:QuierrI@:'visito di\lerstlis clllcJrades COil una v[tVooc~mara. tlilriia .Ug ~rrabe' die ml hlja durante SlUg r -meros . laBStruct(l(a de peUclI!:a Ga cree a.llas se.tlllio eol ~os 1!.alg~ il1~ere:5an~ te.s eat<tsImf.. (A.ao.seiis' meses tie vida y esa ~Ienta!la:de las llotiti8.cel!.rroo y:al ml$ml:Hi@i'Ilpo l:a romH3." inrent. M'e. N~ •.lle~lte> i lustmC:iQn deJ 1)(ltenGial del.d.opia parem~dad.00.A!n.Moo de '~j~e-'il"l par esas .de su pildire y su pr. c l ..S'~llg Pen.. klrma· sas par '£)1regi~trode' sus !3Ji:1ce>S~liOS . y n1'e detllC'o slmptemerl'l.60 -el Sur durante una e"ra.wJ f 'lSix O'Clock NelMS" e® MPO dm:lImental allJlobi [lijMl11r.. S!.lE! Ie expkab~ tooo: "U'[~amMita~16n so!)r.ulloirt.) Six O'CiDC~. 18ai1i Past trnperf~ct.s S-€Is" Sill COlll'!jWTltl. ~. p~a·[luc:cIQN. EIlmnc9s \'o~ry busce a~&i persona y fLlmo mi relacl6n ~1]11'®I'a ~ 1. 1:1dneastai'pmtagc.~th the 'Nall. par 'Su.Sto~~a.Jmi:l1lJrlos [lrogrntll:.a..!i. dllsastres 'iirage(1ias.rofe-.€e ' SON1DD Victoria Gravin" Davis "flm~ REF'AI'ITiil Aos.o.edia (ibserv~i'ldaia$ floe 'han sUTrldo . La: ttmsilln que q!.d. wlevisi&'n pre:se"llUlI.Llootros Y pIJr S1US mfi.lI redeilte "8.lJesde tr1aceun slg'IQ l:Ia j!lo el'l~gat'ldo'8u:eesi"'j}s "aapilulos.I?d: la ~ILM'D~I'IAF'rA 20_000 M.dotumHl)feil autoblografioo.~defilllM ~OO. Sta .)bmdo 1lll:sm S. -gl'if Leaves!'.

tnJrn. Sus pe-I~CUIIJ.it.fn~ia de enMelenimil:! nto" -_. em.as cOI'/J'llfatiVQs 'f .tle~fI~ ."'in=talog.lrnfJcmem de frag m~rutos de sontdlO a tmagen. de \Ii ejas p:el[culas fal1tas:tiellS.!s&igal" Y mos~ffir l:a .lS.\1ra~G<ilbar COil ~I 'm'P~rio".i6fl p. Eoldesfi~a 11is:l'6OOoOB plagiartliS .'saque(lfiJinJa" 0 J)'.rnperla1ism{l en t. Emel'gef)DY arQadcas:t NetWorK.iberaii.dB too mea dins de mesas.)m jmrrmi11{f e:1detol.la COIlijOisl.RTI!OTAS -Or~q SaJd".pIW 8:1te(j~i€o '~I!iI.~adalstashasM e/ m~sk.a de inl. cFlAIOCloElAl-DW~N fl!'II. n)7<. los ilama ..a:ei. films.tent/ioa GO'rfi. Sonic QllUaWi" atlQpta tt:te:strflt~gi.(Am.wah!l (.. Alan KGrn OUl'tAt'lfON 'l"OR'r.u/3ITri. 19~6 S~ectres of ttl~ .'. G~r Oe:twrd.:le~o y or[gmal C(}ntexto.A.amplTo Il..se L"tI1er 'A~ pjElY SOI~JcQutlay.l):la.lnQioo tale"'isi~'()S'.d&101.I'fI.l!li.sonic outlaws EI califmJilaJl1io nacjdo en s.omk: y c)JUllm I(le CORlf!lb9i[!dG.I'~ri£·a. 'Esj{I-s tsmas 1t'~liljG(J$ emergen qe vera tigi esos mOl'ltajes de imagerres rl)tbad!as.}. na ~~.!1 1'96B o No Co~onaOol.i· timoar: "La Lmn.8.ElXi!SlellGliEI de 99 oof)'Sj)in. en IQs·dBsectws que se nan Igo atl1m!J~arJdo plQgr~iv<lmefite de nW:lstl'O lBg~do pO~'QlUItural.erSi!~Olt Esffi oontldo del teilTlllno iammmg pl'rnfTelle de los.Q festiM Ant. radiiOl1llciormr. 8. 611mp.el fin dll'J SreGifJ.~iiel Chapman '~Smtjc(J. Th~ l'ape-bs.)s GJ}~tlJre1~mmr3rS QIIJ~ nNen 1o ql16 se prHS£l'!ta."!eap". par~!J.tJgg: 19..eOCellal:oontempo..s entrs iWI0~i<i! aprcp act~1I'~'via'.utlaws" a(loptlUa Ibrmade un repasl) lail'lto dl).n qUIil pod~iafl restau rar una dim·eflsion Cf~ljta .odKetYitKQngo~<. 9IPwpiaciiln Y!i) que 5B (llliitGce com'£) crJi.ulatk.l(Hot1es p.tl. una [li)ezola: de (:.'Ioci6n aelcpp~llight as.-aexcaWlJ~6[) llrqu.z.nf de ~a . habitL!aJlesttm aCIDS de ira~esa ob:sl.()n(e~(l p81'Igrosamente comerc:iallzMo de ~IjIS m B.t1e:sviados con iln:gs subl/.-!A1'O 87 min '16 1TI.o.llorteGffrertcan~ t1a tn.ynpm lJarial:Jlss rens'ior1la:. sub'.jerilp!t:I y un tra~a.[V. Wild Gunl"n@il. ooniSiste en realiwr Il(la ir6<nlc.aCriUTIEl'l'lto Cmig B'aJldWln es un t:Bi6b aparte Iflentro de la e.. 1'>192: ~b95 La ll!(.011 mlemllrn de una g~llerar. e'I1Itreteniiffilent{l 0 publi~i.tlvlar.lCljm13ril'a~ cgma IJ'iJlemlco a latrndiciQn oe apfl}j)~aGi6n de mate-l'iaJi' fl!jeoo cory ~'irlfllS: {fH)c:reativ(}s .merioana de cil1l1 !:IIpm:piaC:ioll.~sar miatraja 'If SOOido "ell~i2111l'a.l{sg:e sa~ricll q!.ON'I'A.!e. The 8art. _~e~.local] temas cOTnD e1 .rucci6n..ation.~~rta y re1nYf.aj8sine(liatiC{)s" 'Ij mi eSJtdic~.a~ cion 'de'lalS tecni~aiS de mO!1taje.!l>t:e -e11!ie" JO mamritl~ Coil inu~tiples sig-niflcaoos crit.(. ~Il un oontido mM.'nuac~6fl de'Jrii pracUca da oirremtt {)O'Vera de prm. pai[jalld9.de un ~stlmtJl~flt€: pm~t1ctl} ('Ie agit-:prop (agltaiC'~rI ~r pro'paganda) jJ'.nS/fjlo.\llI peliculla die\Craig Bal>(jwil'l' as a ia~ez 1J:1i e.pl"8S€!lmtantes ac. P.co:!0 ja.o JIohJl'Os../a en tina Mfa ~llr.a d~ Amsri.MQGRAiFi.¢n (fel ()o~rlght 8111 e/ .:.dad.raruea dlel cuJtlJre il.:.ost"ll'idlJstr]~il dE! "sc. '~ptu:rados ide 10$ m adios tie rna:.8inte a. N93 128 129 .!oo qUB jiUlIaJOOlr:l.cfoo~damlolHS an m.rgflf'Ji.1iWIBT'APOS NegOi.DGi6n ~n'Jagil1ad:a pur Um'berta E(::o die .crei'b I6 hTribuialion9.aIl<l.<\1interierir las 'fl!' Qi(ma:5 de cornunlcsoiITn.c.lmmj~lfK jugallctl) conias sle. m 'the Media ScrElp.r1)'Ild:eftll'lon/cSJ. 311'. Jcmn OsWald.NTR.JS" es una eQO.on O.!o de doclJ:mf.i$ l.g" d.Iof.t/lo~ de mssas ~ttJa~es_ I! M.iccs: se trata.grujJOO de g. fi~madj} por uno 'de a'lls princ'ipales re.1 por si misrn'a '10QtJuequie('e lag.aUe1o.(UI8ment en jj'el:SolJa. [1'1 m elor Gar!.l et- ae l J Oraig Baldwin PAOPUCCJOI'I Craig I~CI roofll~'''f·A " 1~9S I r=STADOS Baldwin (Other Cinema) UNIDOS SUI D. haclerldo rnall]daE! esa n. "&lni~ o.. con e! fiil die cOilStrll if un IJ. pasaiulQ .tuales.l E !Pill Pan:iel lOCN~il:O GibbS j!.·CO.lt'!ar. se presanta ell Uria pei'iwla qu:eili1slf. corne nnticias. Tf!t.s ~DJt188yasroHfJ'{l.etal.mla".Spe.CJ(!l8ll.11iaiela cornuc lliOllcttl.a la mC8!pc1QIl paSf!S! . Doug~~ l(at"!r~.•. .ao~i!'*.ter n91lS) f'. ele 11m.

'TR'23A5 n1~Bsttoq F~j t A 8art~s c~d 1988 Ol<?' ':~"'1? . Doc.l!:l<l arqlJ. J=MiB A. 10)96 F.-.A.0. hfpun n6tlcolollta}e de image[l(l!ij recuperadas y cor&(}gmfladas·al ritmQ de la mLISica.ler un ~Im dOcun1~MltaJ ortCld(n..a. For'ga!.{:Jje~tapt. 1S'~1 Fhoto~Jf?.3craa e~1PPFA (Fa n{l'(I ~e ~fIDt[jgl~~f~ lilims. i..s' Ok.qa.LEGCI0N. i.I '~gy.lj. a (I~ tm~es . Ell n uesiro trabl!jo sil.r~ Far.o. de HUIlStm li'l'SOO.'nzona.Esre I) de Mltte.Jlb.§·lijJlttit) inl'ir8~ca es rneoitS!iMl?GJJ!l.DB'8 u. 1'019..mbfe dE! musir.a1a. oe Ang('iO~h'lim.(ac''':s.F---C.W.O:j r.cte.lfO fIIIU601 CA S.esta·en Lin p.. 130 181 . e«j)a:rlmffl'lte.-f-' 1QSt2 94 TIle latjd o! N()otiWIg J A s~mi C'll'$~.llaIf el lenglH.c's·~ !"ILMCH.8 Hl93 .C(l)n sili precede tes en lomo a 1<1 8'fiIoria hls~rl.nteabal'1 GIU'sstio!les.$.€riE!cde-p~rfQrma~· cee tfabajarl]<oo un nuevo aspseto de !a iJnter<lcciafl [l tre la musica ~ 13imagen en movim IElnto. "At· t!~0 C.e.~al ~.h1\Il)).\ t:JF"nF.. PQr Bjilimpt{l.!Jrapt~. tal "1 como h~ .~ybhOBnalj!SiS (5 e~~3)..llflstalac.lfa.lf'lllnoofiGial dle mi c1. Ef'I 19M me encargaroFi mii prim1.s.oiar·'~ ~ OTFoDS I ltg. Trabill. 'Ii per supussto ~o no tel fa la rnsnnr II1itenci6n de tlal. jgS9 EltI~e.:omi8'llZil a Ilacercjne en 197'8' en ..i1Iftvo) de Lm ense. 1997 De.g"~ en~e'~let~ cort 8rtIllSf9h1.mlfll· Im~lts:ta de rib(l1r 82:emz5 • .:s . BiPIJ ElI"%~11L1r:'1 :.EJ. 195.ts!lltu.tl!ll:invest!ga.hei 1~4-0 4~ i99.G·194-3f~.en.In\'iaje s(mlimenml. 1f)91 (:1(.di .(i p!.a?lna~a en Io.enari(]is.a.1 '81i:r.n "Despres. miniliiahls1a." (20P'3).nidar u.. rrr JL~S MarEll . '1990 s: es D -Firl'.19G9 -~ter p:O~C&.nU'of.Msi] 11y Il€ ()'reado n ~s de V"8iflkl 111 baB~o ms GOOell Inetr~je enCDn~rado {.I~ tiptl de imagen rUllclone con U!10 l! a!m tipo de lThusiGa? Hic}irfoS IH CIH)S expe~rmentos. G$PI'r'IVl11sk cs¢i(.~.lt1goo p(ilJaa~~..AAFIA SenlH-I.E:W d.Ia t1istoria.q. pl)clra reprs.4NGRIA Pi"lrvAP.n.) [leoSde1~a8~con "La fam lila Bartos" . conllml ~acl ileJas trad1Cipnes yJa hFstmi..umarparte CDlrn!) fI~rrad(]r (r8'Gi.lii3str. rrnl' sica ya eSlaiJa cast Iisrodespufls..) E'n m.~estru:ld!) 'V en lis.j by L3szlO Ct1z. pfi\l'fI!(b$) ~r que Ie permite i.A.-Dlar)'.obre las opcipnes pasi h 18S: wur!! ruttt 0 '~mlno es illl!portante 0 re~ unof~nte? ~QiU:.pJ.s13lltar algl) 1l11iWDy relle!l<lr algu oS liae'coo. DJ~amos (lueJo. 1~:<! CQO"'"ef5stbr<s. la ~eg mda ful'lnta de ml trnhajo esei p(]lfonn$1~ (fIt TIJ~''tllas(. (I I.tb.j.~ (lil1i8-19b07): '2 Eit..quirdad.lilUS •.la.l:ra p e~r. Eli e~ grupo COflOe! a libol' cSzemz6. l\a.of ~ U~W f Egyurin1 m~H?:.de la rlOlic:ia.Ti A Rt.lazs 8&1<1Studio.~. puss haha tsnido mi ~eduoo~i6n muslcal' con e:l Grupo tao Esas fuelron onas mis i nfl uendas: d!ii!JZ ailos dle arte ~mrf..g92 txDtS8.I1~1y Chronic.Qflw·geql1e!3'$I:a 00J1I leccion de imagenes.. f-'O&fl. (" .d.. dia' una exp-~rrencl<J: de cuatm arras en los es('.la. m CR de laHullgrfa dB'1stg~oXX.fe. 01'1 P. La rnZ(m lrorla que'emp~CB a t>DJ~cCiol'iar peHcul~s Ga:sara.pri!JMi:l. ell S1JSproplas palabrras.de'l 'flswdio Bela Bal~.~OJ<1.3_com {200l) 'SVilfl Spieker.iol1l6ts qU_E)llernan_Q3itlrnl C(fi1O(.n3ri I "'olg~ sWt$". fnCQRsis.a..Jan'?.. g'g8 DuoJt$. dsstruide y perclido pSiSa.!'/iMfro.pJ~a.:a.s·hom$' mOl(res d·e Slf<llpaJS:aIW~ .sado·dl:sWsiClrmdo. (Ademas del 'Nc.. FORM"TD s-~ SF' PETER I"flIAG.0V€tSZ Marta TibOf"~r'l1ttl I!lILlRAQIOII! 4{) mln.. ac(t1vl) entre e~]..! . ~<~El'lII1lMiile SDI'fI~"1hl'lr..8 Lot f.' DlISJ . CaE'! 1<1"e-xposiclo.!Ie!'le d.gE'l'Steif'l Tr"~t.~el Grupo 180.QSl'-OJ~~Jegy. E.e'n'\ln:r'I:le Ii:! institLeci&n muselstlca.'..3! [JLlil una {lh:s~rlJaCl()n convenciol1111 diBllm.el sem) .Vmentals pDstmedia. 99.rlca.:002 ···n~~os jntem80i00~U!<il en !n~leQ . 1997 ~".EJ1 ai'i~S'recientes F'~iics~1~ (}mIUnu~do su tra:b<ajQ de ex:· Immaclon hIMO... EI "rota dasste proyec 0 ~·sla h®rrnoS:a Seri e "HI.fl y el 87.:cdi.t.lalloo en el tsrr81IIDcd'B imppcnta vtsl. rI1i torn o~wr 'If am igo.»'1<l..[tQ ~.'t".dl1.) P90!l)UcmON MONTro. CaOOlml..a s.:\~l3en 1\"1(> M~IW-aI.flff.rgrUi1rJd ~r mis eSitU'[jios privadtJ<s d~pslc(jtlogia. Ese paBSldoi1Je destruiifD< )' reescrltoFl~ fnodCl 01'weliiano.·ar szotar (SeR E HUNGR1A PF!IVADA 7 ) Pete. 9il2 i.1 jme_gel'l IVS.en ESJmn8.m:rpa dBI.c!.l'jue estaba buscarrd'tI era mas una Impoonta iPSir:oili'S:t6ri!.' E:.e lInaseri e .>S (Budapest.OOIOQlfa .I p~aoo es Hila histo-ria $ul:mpre reeeerna lli5m as ~a crisis de idetll dad con u~ dill EL. me.er of Mjt«.JG / A d .N Ir.daplNil En 19.~'8\i1~" 1~B9 T<:'IePary df Mr.

200~ 132 133 ..'Una ja\..l8 i'l1Qi>lj'e ooJo.su human i« dr5:d desaflsr fl.sta el j10mbHl mas.e d~ .stlGLJalllciR.exirayend'o as! a esta$ flgwas hl~t6F1cfIJS ·cf@ ta otredacl dBiI "l1ml" ~r ac-ercill1dolloslas.ma".::sa wnviarten en otljero de un jr"~lslvti B~tl.l~co" 1955) Bsqoza un usn p:artiwlarm@ltl:o turb.&nde sus banllll. d~I11aslado ceroa.mcon!recto ds gramJesfigums ds. in the C esert.esta pWCesatia cantil! opqr.y Rosenlo~att PROOUCCION IJanisn Film II~S1:. -~-6. de irugs'lliio oc-aslOri"aJes '1 el cluelo de un sufrlm i'~Fl~O'.} La ~cel1g Ii itim de t'Htmien Rien. hasM rfNeiar sl JOs. 'OO() Tile Si~ell of Burning Ml$.1' pal'lido.9{l Hum¥! R@Mf1'S.ieitIDde !oo gestoo 'ff 1M .l 1)!UI. Ij deisi~I![] XX Molf Hitl. 'se{]lI 000 11 segt!n~(J. FI'$gMI"ii [Jrop.. ( )" En "i1uf1ll.ulnteto d.ia j1!elictJi~.trQ mas 'fti:ttloso.dlfsifllll m~.la Hlst(JrJa.f1e tie. prOP91'lf.fl Rema'~1i18" RQ'sE!lll:ija'ti parta d~ fa l'Iool6n de l'IaJ'l~ah Arendit de fa '.. iI~idE!'a de" que es esta b8.e:qi I"ilsiotla-s fu. da su vida.IB d~. S. Jonrl TlJrk 30' mil'.pemcion diB I eO~U.e~tro I!InltBn(limiiento de S'U8 terml'fflcas '1ira.m QI1S!r[Joso ~8 tQtw'e riel· an '{~ Igar en ~uJiiGJ.tU. eomo gran (ia.(I.la'tli.t.". tt!9~ 'g.rafroas. ornent. relaciOl'li!ihdose~l)n. 19~-g ReSlJ":iC!. Mao. piivad1:ili de S4'! "eondjdo rf hum. una v~loG:ipad (lile _subM:a y da!illEl'a e'l diiil ica:d'o mo~1jiif1.NlcecMocer sus Mbit9S ~~imeITlarlos.Jd~(1 que sl!Q!ler. est&l1.!iJQgo feoo~nvMid(ren (Ii" neesta Jay RD&~nbla!t "(S~n Fralll. all siginHfiCooo rnisoofic:o de.ren~e lltl[t mrunem quel)~oo!iema:e r 1flin-a L1. i~flto iii otrns ol.La pellClIlfiJI e mite.:.o\1! pubrica ~. l1QsenNal:t n[]s.·Btl 1!.e"Q~~e tl".e para $LJbr8!~a la diferel1(:~i~ entre el cln~ de wmpJlaciofi !l~bttlla.u. £1 @~eGt{l e8de~astaflQ>r ~i sirv. 9£101 fie-dOd p%lC@I 1M.Mussol[nj y Frano!). toda alll'~ :sian a la'Ii.:oci. SIJS· manias y sus ambidl}nes no r.fl.i'€" SU poolro owlt!)..pIQr. 199E A. Hitlsr. sus.ter 16 mm.CQi'l1 l. King of me ~le"""8 200c) F'rtiLyer.fa n n Ilt€ral de I~s im~geruBlS que manir:ml a pCir m lly:targa~a<s Of: .1O!I s' mueska metrajl3 de'arcllivo de un hOfll1b.e pr~agomlista~. 00[1.cia!BS_ 0 inql!!~t8!111eSiglnif Cildo de estoe proeeso s610 se '11 ace evid8l1''e ctlandQ ell10m brs se gir8.ei mal de la vida ootldiai1a.ea!izadas".ocWida(!l6$ hl::Jmams. 0011 gol:pes. exkafdo ~(l p fuentes I1ltDg.w.Ja. que.na.!.1 y leI c~11ede m>E!tra~e encol'ltraI:i'Q.a. a nues:lra pFlJ. par~ contraponer SI!l im~Q'e n a LI~ [l~oll1w. r'O'TOGiRtwl~ OUAACllON FORMATO M P NTtlWE Anw Hun.a:i~tl. Ddja[!~ j OI.ad'w fi!~1m~f~riaJ i.fi un IUE)ar en eJ {tu 1M! hecll~} rnlsfnode.lWN .a q _e.tex1GS. p'~ro ql.j. &1pslG. we: 131c¢ ISoSt.stori(:as Short of 8eath.~naspectos. DoLJot. .[Iia pJel.afjftllJtm:}1 raleilliza.~ta\lilel)~e faiciLiaI.(mOll1etraje '·H~Jln1li~R6Jmail)B. Roris x 2 ~£(!!8 sus patrones de slIaM..(A.va a.g.Bs. !lbras F{osenb!atl elli~!unbla Mcarnellte nSirrati~lne$ dCiClJ~n f!MaiJes '1 l~cnic·as 'itmg ardistas pam tmbafar elel11~lItl1s die la pSicologia hUrna.\l8!lml cia! Ill~6rk.er En !11IJch.~n6ilidad del mal" .yectorias hl.llalidad r~'que baee que nos ffiSJU!OO lnlj)OSible separsr .human rernams I Ell SU pr&mi.latro dJctB:ool'if!S n1lmdllalme!i)~e 'tamo· 'SOO.t@ Jay Rosen. sus gu:sios. l!i3~O erat.y e:l:.

JB Vi". e.J1tr-aan escena y aparece 8'11 la parrlalltl como una Cr:[l..'ffii/C..<so.fI(liiln (•••J.' actUl:ii~8Sa ir!~cribirne.II'·ever sle@ps / EI diablo r. (lscue:lli1t{](jos 10~'ol1Jismes.QCn8 y un primer p'an'!) del mapa d:8 la region para t!'lS pnn.~1 Saa.was hlS:lCirias slemRrH 'de~affan las oorH::IIlSlool(l$:l::li<rra.the devll nev'ersesps I e\ diablo nunca duerme EI tftu~() Ili ling 'le de la fltel(cu'la relleja la posiCiol:l (mnteHza des. se id·9ntlfi za a ..rComb. .9(eSa III Iili rlLi cia e$CIl)IJ'ecBiJ.(lwti~lo{)Ire~e perspscti~l.J1OUC. df$1cie o ~f Ii:'!baillderamexican:a des-de e-I (.M OGI"IAIFI._) reiiGfrt!' di~ mr:tamerr_e lodo 10'que no S~. l<ar.acI<:\ K35 - ---~--_. 19ft! La ofr'e.lrtll' d~ c 51Jti~Oscal'\ d.asGttsaras.JO J06e AralJjo Acll~r "of . Sbl)r~ fll}(]fIt!l'clll1ief'ltos cl.. "The·lJevll Never SleepS "/" EI diablO If!unca cllJerm~" sugjer'e tratcijOI'ls.C' Oespl.illal'ldQ~' p1)!nXllajoGD'e~nlln F10fr nortearneriCa[lo 'J 1m teleM'Jel'a mexictlillri..a1.) initer~8ila..S £lure los QooienlOs YJ!I eSimlQ no qulererl.80ls...~~c!ra 16 rnrn.el 'Ifo Os[:~r para oscur€lcer sus pmplos sllencios come parje:l1'te y elneesta..O wwrd€'s P'Oliillo POfl'!1I10..istillJ?ur~es Portillo (de 0 ge".il~k:etiQn. tomas:'.~e Ia doclimfinfal. pslltula Un'fl1J!Il'~{lJ eJemph). - ---. de.doi. ~'iol'a. de la F<>1~il de . aunque no ~e ~ml(ldeliila:como tal 'FI L.s. del tfo OSCar 'D€~ l~b(8.ma Sj]in:slnilid. La.ar.trure:fl I.oria .n do 1a Nm~r:la~ con SI.i! 10m a_s'PWtllW p:oolble.'ll's CA Mark Dll'1~CCION DUA4CIO.I"r"'. las madres 19T.del ci [l8'.en 8roc~o DAMA~A Kyle i<lbbi@ 'l"EI'lTCID~ LA NA~I':IACION \. A Portillo lecii1t.) as Iourees P. !:.l.as m'iil~ip~as e hf:tlridas" las $JlI1Ya. ad(J('. 1~s h~s. Corpof..as:.::Io:~ J"tHJ B7IT[if) !.Q pr~vjslb~e:t.d feminista Lourdes Portillo nulON Xochltl 1994 I ESTA'[)OS UN'ID06 • MEXU:::. an el teXlo da Stls'pellcur\3is ..l".Side ~a iIlQ:..lea P1"lDOVC ICN lourdes del FUflgO.).TflQtq.U:frernpiBZlli1 a sospect1ar Ql. j~mto a 108>11M05 de Berliner ~tMGEiw~e..'Ida.a n!J~stJ'(l detective . Crll~a lao fron.S POflT'I.o:ve.que 58 prOdliJo.:. cotE~i<ll'las.If.fi('l.IH'e ~amue~.(_..sugjel~va:.1.M slenta Dbllgada 11 descubrir :1a.gacLen en la pnJpia iSl:O"iataml1lar. cllar.ja.1 FORMATil D&I t"~'U..A LOll ADIE.. DOElrs IInq .ern Krieg '.(AW.[l(togpifica.alw y resjdenIe en CaHfomia. The de'\o'.i>Ss oel [efTi.~o). 199~ SQrn~tJmes 'h.VfJ'fo 1&1S9 tv1(j~ter. (.8. me-:ac..aml1ka.SlJlcf(. ds la tBn:d.e obJ.:s ele I.eladlwde Maslef~rQl1f<lS'(le !loder.. (1) WJJi&s entmvMas con m·lembm..('i'e la qltlie SlbortJi'! estB 'S\] primer largometr. .LiI.l9 este vmj~ 110sera €~ P~O!1lstjdo en los fulte'ta.troo.sl m ism~ COfl1C1hi carra).w1oro.onrde las'nan8!ti~as.T'I)f um EI &.d.OOfCM y dellun(flar a 100 nHllhsoo(lres.s turfsttl::qs.€cide r8~ r€OOf a MtD:lCQ para Investigar las GtrcuIlSmmc.. Q.!i1tlcin t9f Publ~c Broadcasting i Na'tiOrt:aJ1 Latino COmml. La pelicula '(/'esatlOlla una tesis SD. (4) ~'ielas peifcLlI.a tamllia 'i II)S am(glJ-s dfl1IigQsc.MLchel1e V~I~~6*re'5' para Filma.tfl.0t no I:JODO~q!(II~Um~fIla~itias.A1 enIerarse de la mu i.mtdo {fel "UlJe dlHlflI~ rflv..O:I. la~ ~OO' Ser>Cifita exlra'J. el dtllll}le supri.[JP:E'R iii 'smSi..dice en una cUltura p:atrialcal 'sobre.cipia ntes ell ueografia e hlst.a. D€lr Ka.!fy fe'.usl1 Hi~glr. '9DI.ilH.~ ~IfBcilJir la noHcia de la mue rt~ (j1to'i:mblem en ~ te un .enoia d. (3) espe:Jos 1j fditoo il~S8rtados M eseenas cen jllslsiEln· cia de prusnaa 'e inCClilQjlU8J1cl:a visual (••.Jt"8a duanllE!<. --- .'3t 06 Numb '99<J CorpUS.te.l'rde3 Portillo.etoo ~i:JnSi!l...S ~f las'cI'e:AJ.s 'Oer'\'~e:-r MCI~. (2) la t-Ol'ltempl:acl6f1·cin~m.torlas miflnnta.J.con l. Qli".'[lrados por la iil\fe$llg. acompaiiada nor rn~Si~ rrrari~chl'. Cr'a.

1I.:.Y enoi 8m rniiOO:. \'B ~.per{l l3.s a Bar.'lfoe. f!l.AQlavid E>:NTREVts:TA[]CS 's etg$<lLlO MacrI<:. .artl~ n~o ceh 81 pup1tccqas d~'r£ulita>tl~S.a~1 ~1Co1~" hi.~9'" !30)(.Jile.OElUOCUJ r-~Cl~UDCII!lir·.ates" 1-..{I>or. S€:{i~1 K~8r' 2QGB t-36 '137 .rtida 'i ~HI:nlltw) djne~ciQR~I: 1s.gs' Ml.flJp.!.lcer:cto" perI CiJll'lmeiltales-qlle. lei'! allilllf'l" 'del efltr~''''is.d~e Alex.1€t1itfil!~~ra fil niar q (".umlliar [jue ha sldoii"ilcl~LfSO' aprDMecl1. D~ryl G..1 la.qLlle' nQ. ~i)Uid)j) [€-sulta i:nLl1-ln~ m ter'Bs~nre. que . rodearr a ~u!S \l~fJ::IildeTos prGlt.9BO1. Aiiwn_ Uf·€! and TI~G Unoftldal r.1 &.'@"~ .iI~e ~l]'una met3lrrra de lm. me :nllgo[f~1Ld6fl prl].98 .a1 m~mo Nempo SOO ('£roQH8fity tNms. J S!oom M LI>:!m.Vio/0ri.k' ll!i'<5omr. ella BroomMJd.G 'que< r€suHll!n cooi inlocables.fflofius operandi -r8!Jl'lir <I P:aIJI . 1<.1SPGei€i de miM!do(I ill mbd~rn<1 pr()pi~ Oretl ( qU(.'uorntJs Tl.~~Jb:ra.x.. NiG~ Hamm.heidi tleiss~hOllywood rnaciarr: .!:!1 Prol.tOM!slns. J'!J~$irl!n.ada en alg~~ sp~t 'relevriSl~ro k8rool'l1l~(jld 1)(1 .' -:r1. R PUl'IAC10 F01'lMi!iTO I'll S.8 11'1 dE! $ Jli~torja. p. and Tvpa{)'" . NJi~k e 'M'RODUC.aerej e 00[1 esa ser~ede 1811trevls.. uec enC1.IAtlU!.<I1 sl e:l1ilB de Broomlii3ld.en una iit Qurat. So!dig.la.tadiJr A Ille". q US' 86 sup(.~1l Y TupaG.. CI'r1ema. The L~¥J®r'llis M". el qJr'liSrts.dlsros y cl~ fi~a.mfr~.lla lliBIDJr'ia de KUrt '{ COb!rtns~( . a unf. iozetf' F u nl!.U~ern~s•.'>CI to 1:!L.slre55es KU. -. '1 :. 1981 1.o.!Jf1g M@ Crazy. JiIrI."B .ci:uy.a.sl eg.en cort 8¥.)A') ~ gtllE Pue~en d~~ir~8!liJ1iuch~ OO$~~jje r~i GIi:: B~ooIlilMld..as un PBcufSOqu® lJi5tl an mi~~lms. fV9IrI N~g')! MOl. ellp.' Qi'\'I.6eg!!jn la' SLJce8'lQ]l de t~tllwniiQs vain re~}efSindoe:1ven:!aQero tema de.J Jeremy.im- gON EeQ [)Irk farn'l'er. v!cl1y DQg~t' Qo...jJ Heidi FlB'ISS tarn bi®ri! todo:8 Bllos N®IlIBfl atgo .)rlff.j ~I Mltmi~ Nltk Broomfield (f948) 3~fd~i(lg'JtD.ne Qo:rrr AS~r. i~:..hed~a litera:! por 181 £Ol1d'iaidin dlll!1L p. ~a soy e. I:UiI:OOM FiEL. ~:9iS SInd Donllnatkm En iJml p~lit:!III<il fledon.:O[)2 C1e~lt~of a. pro08S1'JS. 191?:1l f'iccf6n· Sslt!nP. ~!I potem1cQ. qu~ 1~'Slult:lfl mas ...rm~s.JOR~ PR.e!lers: 107 111111.' rlua.a C~() ..\.nst~r In '§olll3 " Oi~mOll.'.son<lj\8s mftit:('.3 Lily Tomlin ~9B8 Skul's. q~El~$.u~oni~ifW.1'BfyO .adam. ~<ilm· bien. Rieta Do'.11~ 'Gle !..lS. .areflte emre ~fr<esu<lta ~p~5i(linfante.irufi.fu~.vios er'!lm do~iJl:I'I{ii1ta· I[s!a V suj.eltu.lo. psr. "un Wyaur d·i~tmfd'[!". ?! fsJita ~Jy.IJ.qll~. Tr'9ckrn~ PO\J\olf! Maggie H""I(2J1 Ffuilss' ~Y1'<'''~)d Fe~l$h." HBidi Flruss" ~r1"~J1lctl!ar ss ·cQnstlt.room~~fd ha bJochO de estj @Stir(l"~lI m81'(.igof1li~!as.Wtte Fnm JarTii$ AO"'ilto-Bmwn.Q:rra~.d~elJestlqrmnr~C8&!'G'fflr. -r:-¥ir.~do. ~r tamblen ta IPef3on~ que 11 :1a'.eileJ.'ll£l.tliSM 1fo:-si~ifJlP~ con.l I-OTO(J.€IC\~I !}unt& jl'ffi'iist[! ifii~iallil~'n1[1.i:tq 0 flQ .tilo (jocurill~nrtal auto-reflexivo. el (le~t$cti\l~If~\~tDa~tI' ehCrlUzar e I ell r$Q d.pomp:nm(la Qe'l tC'd'o..s sin qme()(ioi! 'ap."s~ ...SI? II"ILMI~(].de.o.GiitelID con ~l1e:..IW$iile UalSDI.:en el q~e ..ta.l~n ".ipt2 _ql.}aI(O!.ooa ..Gomo un mitIJiTIDllmr.stl~ aCJ: M gac·iol1.re~~~tafl de v10:1of1lco mpLJlsi11.I!e.:I"(t'fi~r:iam Fort AkgLIstL!§ CF!iOk'8f! ih~ Fit.llAe J~rcooaf' '~Mact4oJlam .as.esclJ~ridizoo rj esmn m~erlQS:.t.ai"Ja.glfe"8:frtblllan~ig9._f'IA MOr.ars.~ ..'d4l" .e$i)Q®'3.consu ft(jllipCl po:t1alll de sO.lTA~E SrQomli$ldi j.\)ct~:Clb 1W:rmin1l[oo~: susiJlB&tJ.n lP'8»ibra mejot~a: sus sLijfllqs.tra:al !?:~pe(ltaid:g:rha~ji3J!.% oon Vo. Perl(} y.g7!il P!il de'clloCilaltes il1dM~UO$que.Wlnlt!fue. la motivSic.d~kltjsll.. f.t~ imata ~I ultim 0: falo~r8JJ11ia o . Reid" ~o... Ie lmn 'CDJf!'krtid.el tlllffaSrn Illytls{ig8.€(s Vo.a. l.t. 1~g'i . "COQkie"..Ilrsooojll.to:l3!gGnjWrrn~ "madame~ qlle 8%1£16Im:ll'l) a t:S!mbio del servi~ ~\~I d~ffla.qW~€s8! {]'BnllJ 11.1. H$!di Flels:.. eese.l·pendli~l]. c344l Un fasgO OIdiGiam.fal.at'Oi. sua..T6n del dirtctor. 'sl!pr~$enC!(l. Pe-ro':S~lIn'l() QUB S6'S n SU$ peHc:uISiS. Courtney.g. as qllJ@·in:sisren m~s €ilI e:1proe~:so de p~~d:l~Qi&Jl de Ufl' dd0tif}]8i~tai ll'~e fin ~~tJe~3/F'un "1lJ.ri:e... ~e. comijd~jq LJif1tmiQ!.rinke Sofir~r.j 1t)&>'l " Driver and the Lli'I.sJjpen>.e~ ~illsis:rei1lte:farrr't~.UlS qUleFilI(]Ilg. SUf.wffi()(I!a y'tarn~iellj {!Qmo dlrf a Smof'lllHeld.determinado tip[H~e.. ~I'U~ es III) ~!f€ say.G·a p$FSOIl1L.95 Biogr~tf1y at pandora's 01 Mar'.l.2003 WhO Ca:nae.raL8cm.6allinc! V.8iIJte:11er.e~. al msnes-en sus ~1~ml1as peifclllas. B@t0.llda-d~.. es yasi ~[)JTIDsi' rE!ifJfeS8illlt1l!IE!flI Ufla?'.. MI('J. Fl~'lGh..aUR.ttPooo<1'e. ameS'que MiGn.:I1p®~si· . d dB! "Heidi Fle1ss!" 11" B~g[J:ie-11TuipO'lC".~io!lm iJf¢ 'se . y :IElmI!!'IUI.Eiqg. }f 18·d8 Big9. pa~.areGEanrte Itt Gamma)p~mp.f a Serial Killer.K~oa$ S. ~(otros pelir.><t~ rur ~j}$ tOtall pqr IlS& raz6rn.la. B:rt1l3do.~ ~ ..a)·et: Thatcner.I~!tI'I"IA !'nC'i<.1fcamne!lte 10jj~s 008: peliculas. Ta. Hay .GQ:ndUQ.JQ.

ombate de-1). on la. ql.CoIO.amal:)!e.ott'w.l1da .jamUia te in:qtl'iers- CI')I'I dureza respeele a $1.umoo PC)!"\'eilcldQI~ 1.% Bl.in dar~e parveneido.lmos en l:a j}8.e ta j.e ar:1iat'~ ~ c. en "ll\tlmate Slrnng&r'l InOO.en Ie his~o"'a 'de 'S.!@f.dre . phlJ A'br~ham SONltJO fl. su padrfl' .enta ~I d'O:loros[! heCl~Q.alm ds I/frr Qille ije'ne su histo~i a para intBfesa~le a i'ladie.liere.>Slness.aIi1lJy G.&drnLiIs.t}ra.) ~e EstEl ~·ezB.lre "sacf'ifica:r" fl61d f)fKlrn sino I}alcer qUe sa·lev·ante de 13 lora para Siigulr I. traWl ~je ha. RobirJ$.ametftea~!a~Bda 'Gor1.Uk·qI. '!!..N FOR1alilTO 6.uml falllilia. 16 mm A. oO Iii.PJ' &eflticlo. -sss ·-PI'iflfp Lopa_~e'o'Fllrn $ammeflt_ Vol.d!:l-pn r la . tenga· sellt(. MONTII. del pmplo Serline'r. 139" iOOI The !. 138:l E\.'ulasfal1..f'lcif al'ilc~cJllo."jfl9rtm~(l~aV.o Ip.r.cerha:b·lar a una piedra.eilt Sound.taN. 8erijn~r.sollido e im3Jgeil esta siernpfe .G'nibre COQUl1Iil docena de persona'S In~s. AI!io Barliner: tBcrear. lili u Naomi).l~ll.0que geMra tina il1mel.he€'ll.l ma:t.01.-·~A.ofram~ia de !o Qu~®scoUctlf.emo_.llm~mdo ~l!n 8!rtista ver· baten II) rnejor de la vida cqntra un vieiro a pv:nto de .\C:I(:.da y timor <Iue m.liares·.. qu.Nan UNIQOS .JIlOS C1Janto~ fOlit'lds rn~s.dre COil su h~orLa ~ar'iil\liaf y en "'file . La gensmsldac! de Bsrlm&r c:oltslstEFt<'ll'ltl()-en reconeeer que sa tmota de 'Una pugna edi· plc.Ip.ndola en Lmre~am Q.ioil oe mat9'rlales d~·allOlli'v[) :fr!.'$' ISl!lil~neSS" Iilnfrel1ta: ar SIJ prop.oll l"l:ITD!lIIAllfliA Alan.Otlllfla sa le de estrl'lt:eglas ~e IlregUf!ta a l pOT lilS ra~~s de Alan Berliner ..enCl)f]trM 'el Sf!ntltJiiJ d'E!'Ie.mooer que I.a cap8t~lcfad de su f::'il.:} No conezco a ladi€! ell illl campQ del clnep. 1313 139 . Una 'saga de l:if iderrtLd.e 11tj[l 110 1!lIH.'nlBl:lIt.li. En lin pril1clfljo Ilamce~n 'Combats -de($eo.. (.19%) tua· 'centrnl''i~llSe carla vez mas 'ell SCJ.!B.gSl tE! a.ePolmlty AlbLlm" remanta pel~G.incanfuMibl1l VOZ.sioa16gi{ar~. da provodaa ~erd[fftlil<S p. La ~voz" del Glne<tsl.~ ab\.bajar lamlsrna: ast.) nl€l F.1!est Soufld" se eorr. 0 77 Calor V.-il1oortQS d:al c. EI padre no ac.drepara ami!lr se ha agQt~do..Q min.a:jslJ8. M:-_tlh in \!lB B4e1:'rl:G .liare s ntaIJ1ar ulla 1~1'·g.lbum.a.I ~Gon lo~.aJJon:fa ~~I.~e B fin as tBJnto esWt. es 0011o.1S6l 81mpatia pe:f'!Jersa par.!ersaal6'rl a co(azi!'11 ablerro .JE: Berliner bavld W.g.99..!ertlner.s.ntansa a~miii:':l y amllivatE!l1.:):wee:t.2/6' (l99t.dB' qUe:})olFfperte su mismo n.lo trabajQ I!e montaj(ll: la cqntinua lnsen:. an arg:ado y ta'Gilumo padre.Fr EFI: ~at·Gm PfJi1d"~.a: en "Th.~rywh8i(e at once.:e: City Edltir. $L! as. 1ti7! ' Ctty 501\ion INC. &1.erwilalactuai que hGlga tail bien 10 ~.. el ci 11E! tWta. "'LAN iii ERblN !"!IL:MOGRA.Tros d...Ollltrooo domil'1to tl?~nlico de la relaci6nentre .Swee.~ Four C~er TIme 1Q~ LJ"~ 0' Force.a.8fS8 a conocer (ooandQ 'If<l!rfaspeii:culas de fOlmd fy(Jta:g~ Alan 8arFner (N'U8'~a Yor-~. Stove FlE.tem.'f.lilo 1000 In male NoOOOl/S S'tran.ian J.lrifio e'!o~oo ios l'illemll'ros de l<lfamllta (inc! ISO a su <tlxploSliva marlr@) sin dejar (I·e [ecr. dramatlca. r~CU:ll.1$ prlm.j !" 1~~& I 5SiADO$ . La '(flnarnica se tri~n9uk'iJ..Ue IHlce.es rui5 un sup~na~. eMf! di. I.iiXl' CQmq j)etoon~: Na:t-~lr!l1t-jlStG)'. 3.e 18' hacs pr!lSlmte tambIoo . c ~re$encia d-e ia hSffil ana de Berliner. Le· nar FIOD U c: cu:'N Oit'l€l~M atrlx.le aeooritmplmio ti caj? jreg. lYI1[1.oxoo) coma en trz.\l'1~ltl·0 8e's~e hombre transrnuta.1 di\10IlG!D) pam OG!f\i!e. S. . fg..soliora.ue. l~~ La..ga.do ar!is.t:ico~ Y (ll.E!ii 118lrva_a fXJfSU SRjit:.PARro Oscar Berlingr tJU~.ai r-ooIls'fllerzoiS re~lJllai'l co)'iljc)OO.lriuo est{lIGD.w.w i1entro 8e .

IucC.o.sarregle para acerarrn!11I a enos..a.UIDH Y NAAhAeIO~ Agm~s Varda Kra. Ha. PRCIIF.j9 - . impresiorra'l'lres.. . P roGeS[]S die rodaje Y FIlontaJe..l cnntSEm1imie. ec. Ag 64 mln. 2~ fDOC IM.l1as mOlneras de ser pobre.and.L) la otra no]. !8reder. Yo mdstl1a all1e~fdi rm~ChlSil[]HI liite.laneus.ail sefltido C01rlUn.s posibill<lades orrecidas por IIas'JieqU'. FDiHiI!ATO Seta e-S' Vard. afar IIS'bajanodo tOli:l11Ilg~tI-Yll: t()~(l.(jU~ e'!lOCfl:la noclo!HJe Astru(}"de cf~·6(.:>x.ortanilentbs ~IW'l enG(jl1fr-~ tan.llirc e~ libr:e curse del pe samiel1to'rne su 3l1tom all toma eJ un t.. 1~92·fO-OQI.sih"Plemente eS'c'rlbir un g. lWe: rDOCUMENT&1 leur 1ge~ . ''3].i.e ~ lias espl adores y la espigadora La ""~te.l.a ci11eserltura.com!p.~TALl LIO:n's LO'.CE.os eS.: el de' las .uego el mL..:neuse. 41· hiro.'W54 r&..". el d~ la.(le sliIr filmacrn s!ru'SI. ~pe:cjallil Bnt!}· l:Iu~~ 110que 110 [)[J. hjl~~.a pr~!'l5ii\ 11>8 'p1~l"!~lJrSat la glar. La gel'1te fllmada nos EmStl~<lim ucho sobre fllles~rasOlCledad ~ $obr.) 'Esta p~lfcl!lI3l . . j Mi hilte ncwn sa hi~Q mas clara para ml e[1 loS.aurent mis Plrl€lau.U:3 . 1i.)Ei.·conlaotra..yr. :'£01.n.1do est<. EmV. V'~ht~tJt.Com(l pIJ6t1e .l3f~ok Panth8rs. GOO aruO.gll.s~do el me rca!do o.y mUl:.Jn {jo!:Ii'~tjjtario:: to'i.. Me ta..!!S p.Qf} rcoou Les cent ett Llne riu!tG" 19!:l4 .BS Uri dacu rnentfjl sobre el 'lema: del lil'lllo. -'j' del ID:I ~I) (JU8. 1a93.OI\L MOtolT .e:rna sobra 91 que ej]sl1i~ m!:a're~le~i6n lntercalanrlo dig!li!s:IJJl as sobre Sf.".c!o UI'bano {mciJpBr<iCllon) y m-ellemlH! -:a fnf Illisma a.!mo -<l:e 'o'iaje (••.1l1} IlANmc Thaddee EmmanL:J'er Richard Solalld MOs.. rna.ajer:a j:hl.Ia <Ie ver a t~nta genre 86e cU~fjnamil(l en el Jl!Q8Jrdand~ h:a.IIO'91I'1AFR'!!!' AG'~J!l.iJl'liSma ~tsu l/e-jez. j'leS:GI~u1eurs ..A (aele.L'unfvers '::Nl.'Mis I'mGUBntros'1' iGS pianos que.l~a:s nmlidil.u\ro~ Varria pen$Q ~lle S~ pella.e cO:llla pri5c.! . PI'IOClUCC'ION Cine Tamaris r-oTOGnAFIA I:lfdj~r DQUSS 11.DQCIJ1o.!!'que [rwes1Jlgar el flll..!~ ~·hal1os. Sob~rlYiQ .l~ Agnes V.I~IMi) I4t polnta Le 00 cor. nG-!. .s 8 eSit~r(IUimo.ro ltlv.aim.:tol'l1{1"e!-eslilo d1rm0I1" .. MQN'r. Agnes Var'd'.roan.A'_1 -Agn~B Varda.o un flIm &[1.fi$crio.les glaneurs et la g.iss CI•• Ji:. Verlos me hiw' ~u&rtf fi Im..irW.gnes.QIga.a ocasi~hl..ellci ales ·(Ia reco~8..1ClJ'ad1.~ pareoe seg.St~phaM' Pe$.a $P 1i':IILr.o· mfr mJCtl'ftiCti.S '.sr la ~lam6..Didier F:Ql. el sen ida deoolera o 81 del oQm ijr.L Agmtls. 187B' L'une charrte I'autt~ .tIj~rrlprO de est.solo indll'ec!am:en· te Fll<lacioVlacta:s cc<nellem:a.obl.s ~I1~Ger~lfe . Ou!B~a reoolectar h~genes como se apuntil!lll1otas -en e..as ~rrr""..£lusa"j"L.9nrno oob!i) de . J I'< ~Ul'lACION 2002! FRANCIA J ean-Illaptlste Morin.Por @jemp\o) y su ~floeptlJ.n~ p Mur Au'S.reras Nilgr<us..ne<dlJ1J'as cre b$Sut!li de: foo sl!j}arm~ad!lg.rni amor a la pifl1!irn.aivagltlci[}. V·8.ralla Agnf-S IJ'arda (Bruseras. POC'oa poco enaontre 'eJ e.Agrr~a V<l!rtO~ Be 11:r:-and.i'lmilr 1'1)q.rlo correcto e:mM los mOrin(m:l:os 'aI.ln.!.fldQ a tl(al~"€..riDs. est.. SON. 62 rt(n" deux ans apree AgnesVarda GIJI'Ofli. 1ft elecl'lioo de In I'ilu&iw. IG..arrerera" yo lie Ilamarra un ~docl. ¥.n!tras roda'p. ~Ot'!l • Deux ans a~a. Verde.l ~ L..en tialtrestirrlO· nlo de SI:IS vttlas 'ff al mismo tlempo iTo obs'taclIllza11e-s? Mias qle liM "p~ljGU'la de.lWrrE!!feJ. t.~.t::.6. maJnlE.ejooiQ~5fnanas '1 rnl re~o girts.ue veo {tl mills. .a..lfliendo .dE)5 y .. d cui-a:sEl' Iiilereda una seGuela.'·e.J1s" iilttem8lrlJ:I'o [lICI trafcloi rar las euestenes soclales a las 'qu~ se reoore:' 105 des~erdjcios 'Y I:a basura &Qulerl encuel1Jtra una iJul'Ofld para elloo? E06m.]ment<il de.dQt:Els ..as 'f otros oe CQ!]~rapllllto.·? P.u.n'es .lgti'r'l8is .s ll'ieIa.'111moG!iones.ntp.. .1l rm-sotrlJl$ mismo~.O'.a.a~ Sautel-et.JME~TALI ~ El~LJment19uJ'.• QlMi1too dOGHi1'I$'rLialsssoI1IW na (lisclpfiillil qu e frrtll~flia ~um~~dad.fI.m'I. . N. Tambi~n qualja expresm. '1/11.m3:1l'~ru:as{flQltaleS yf3iJ d81 deseo de f.mr h1e\EI J .. NPo. En es.. d tstados IUPlidoo3()b~e l. t9<l1 SanG~cl r]i lol {Sin teeho nj Ic~)..~s:earball~() 801rt<os oonte. Ten fa ~U'8 llnir !~.a. 192il) n1J OlU8rmdo slemp e Elliltre Iar ficci6n '!j e~ doc. 1995 ."Rn!tCII:JJt.~€.r W'fa pe}fcJ}!a. 3 CSPiOOdor.~..sg.. 1Il~O ~DQC.s cle~PQr%if tA..tll'll.40 141 .la re{lacc 0n cia Iqs corllentariQs.'e. "1)fI~.."'TA~ I de Le$ dern0i'iElile5 del ont ell 25'af'ls.grnh£1U1Ii DiSldad vi.rs at la .Lrie'flr vivlr de.rltil~@.ln\lQ<rruraJl ~rec'OlocCiQn ~r&B-lf3cciooh I. Fuereji® con '!tarim.Jana S.l~rnm SElritid(l en la perk1. para eaeanes foam dB SU tiIilQ[]imam_ DeSi:lybri SI.- Oleo ce 5 a 7.Lee creatwes.CqLlOtde Nant.. 1958 (IYJCIJM.r.eiias. D§fjUer aO'l'ip~. Cln€l Tamarl.{]ede a!g.:AR.! nq ·e~.algllr.su . laiS sabras de tile dem~S1 Las palfculil. 1900 - 198)" (CiGC ~Ir-.ttora 'Qu~ Nma una de Sl.ui6fi[ 0 dj· rigir urnli peUCtiJ~''O reda(JI:a~l.'lATO ItSabeUe Olivier Klugman 35 mm... carrmo errante' Prlm'e.zclowi..qyilib.. ~Unace.aesta r~eM~u18lYest:o cDflfirmD.JMENT""'-1 acqu.Ig@t.f:o'<est~eS e.S siempre Ol'igif1<.eA Joanna gUI'IACS~~ 6ru..a"} 1 Los gla1~et.Bs que seniti ellanoo me enfrel1lt.emocion.gene' osidadl.ariBdad.os. C'jl~nt1311tael reslJllarjo.. pf. taj~" ()):!1 momeliilIDs dB Iconcord.l y losmmlllellt(lS e[ifuCOO4J$ Mc:la'aCllk.' - SaJu·.umenJal.

!r)g lffoterns OOJ"Js.'fop.nm e~pe~iel1cia.atro.. w. !. MoUel'-.iTD Daniel Hern@..conlmr f.re ·.le 81 amilOi'ado a:ir(l:SafliBnte.ntal. Pi~~.Q!3SWbnl 0 IJI.) De: legend€! mennesxe 1~~e Haiti.eahdruti qrUI.!ls:tTLlcc:ion~~ sea Iill'l dQctlrflE!!nta.'2 '142 .spec.er r me.'WoCftl1dQ ironicrumen.lll"! moot ~:"s GlURA. ' so ~I PO Ham:.orOOn Hojberg filaoil. Pilro no p~ede!l B n. de Ull encargo' \lOll Trie-r -.d'CI per e..I3N I l. . 1967 19B' iDet pe"tiekte En roranld~~ Iyt(lnnesl<e (6 11·. remak. Mail'lstrsQ. . 11 ~P~'liSas ~el tsmadel (flle f)HlGepC'l·lComo rede$l.estr.que' iiJpa:rere.st~md(J I1JJi p[]sde e--Sffi1Inc/t.! 'fu'luro.s de A~ilca. LAR!i>' VCloNTRIE. an F(lmll f~ {D . I)e rem 19A7 ~L.m lsrna m.'Yv. )'0.Q. nsda mas y 11Iad'-a enos.rg€!n Lelh. 1.11~elll?tlO.l llos perlG'dlittM Greet:! o(Ie!S~~bi. 19'Ja ta Ciscur. \f.mllilica:aJgo.i.! F. ~n'~OCBII'!. (A.clama0 m 8.) G"irroo.tt1o I~ afici6!l de Von Irierper <loDlflpariiflr 00:00 nu~'m:Br~elilf~ra su~~cO!lI $In1litares "obstwCc:iones" an forma de IJTo.3. VQI"! Trier. que por~iJpueslto· . tl fMt-chlsl'lto de ui1 8nlco patron..zQ~ 000).l>~l.f. sI blen flgura eomo tal en la flcha dtlla pmd:uTI!:oral ZootPQpa.e !lI '1'8dondsar estalesGina. EI~na que buscamos 5~ encuentra en 18.v&./ rnlsflla5.a111" ne a este prQ¥E!cto}.mltllMS 0 J(l aescribllil'l'us?.) BJLlscamos.oria ss 81 Villano 1:1 tema que se presents sacrificanqo tt>tla de{:~llcla.vede (Dom!JVo10 en el inFl$rr'lO).tda en U 18 "!listor.Sin Illi raf" id:es.tl Simple. l10rq e las tec'liicas sa han cDIW®I'lJt!QI en un fin en 8.Ale. parte tie!! (ilJ..t~nwoco Cil!lmpl~e Ngi as G1s[n~B\IQ'"da. S.j76 66 Soener trQ. ad mlltKlo JQ~gen LeUl (1937.m 1'16PJl.eos zcoo (~~dlot:as)" zoee D:am:~er if'!.ail(lre. 201. l'IliQo fjqci:Ofl~I. La~ Or)rl~ieiQi'les que Ie pMlnl~!nails rG. (" .iiU1ificial.84 FI~MO'~I'I'AFUA f.p:1irte :del !ril. the. e "Las drnc9. un multClo e n el que los medics se arrodHlall etIa:1 alta:f de Is clarid. IJ'!lfque Stlst. !'ORfIIIA-rO mm. para Zentrope. F [i'\ [.Bl1dal'!l O~ tliI. ni~~ Film Il'Istitut'e).dos nor sueS sntltesis. 2:0"01 factl<":C!O Pon111.e'l df!S8"1lfuqlJisIltsera el (.lSC'lluna hlslOtia.::::oIon~9}. ~od tr~ilue. Dark {Bsilar en benepa>@ncl lLas GII"lCQ d!.en plan Wat'! prodmcklr.gma. ql. L'~e.ElI' Ga.ad de-En lifl'Ii1g!1':l11. imag@f'i en punle co'n s{)!l!CICill~ eSlEG. e<\!. exti~paf!r.~i SJn tftul<.MOIG IiJAFIA .a.6"~ Trier {1956· ) dedicada al docu PT'le.fI'ilfest)) (allajo 8€ Inc1U. dogu.n el mrreno de la 110 fic!]i!i<l'I.g'[daSd'~ e.e.agIllaclOn \' 108 h Bthos jfflf nu.orbr{llliel:'. "".J~ ool1firma J~ lnsp:radI:Y!it rasu Ita.ec~{cas !GIS ciegert Ni tampoco g Ie/en encorID:-arI{i.lste intJ8lJl1L.tl~O QlI)'e' ~IiMlfltly.list~e'.nQ par los L\e!wficlos sino por el valor terap8llNco del pl~·eGto·le E'llcarg:a a Btl. 8rae<ak. 11. 'ID03 LiiTH ~Ii'CJr~~..r1ll'lotary. ve:r.xandia V." (m a ntllaaro cf:Bl dM'AJnl.!l"r.!:" p~.o.rstefl Holst. dor de nlJestra era. 'rH"o~lI00 UI1 ve rfigh1iOSlJ e-fwl:o relJo.lFldo qua' .s. uOe~o~uj. UrliO. para eoo~amjo5El erl PUfilt()S (lf! vista y h(lch{lS oo<tltralleS9. gflnallnO" 0 .o.Jacqueline Arenal. 'N'tEl.9rls."R efem€!nt tEl elel"l"lell~O d~l crirne-n).9orS 'Jon Trierr.len!l'S Epidemic.AmG\~6I (66 ei1iC.1iI.ReaJ. Sl<o sen. tI~le (Ha.l3itl'l.I !!.e!S SUCOOiVDS(ie Ull CtIrto~qlie este ItatJia.jJmun{ca...a Pe<rsp~a:D'a.Jo ell €l P' oceso 1'1vida'qeJa vida.Q\S la dl~rsl~:nde la 00 mljafHSI ds lal{.oI~:!.:r.e ~as.tric::l< B.Jm2l1l0perfecto 11'I€r.La fJt!t[l~[]la.~e. no 'fa. m -L<lt.I.lelh rfl$U~JII.cfos que su e~Ie-i1 Qbtaner 100 ml"!eastas d~ Iiccl6n ('luanda ss ln1a-ma!'le.. reali~~d'(I en '967 (~De~peliek:te mennesket)..tl8. pem llrl'ltJl. y lEt .!ty I~eal I'Cnoa A.La Hcci6n esta lrnltaea por n Ll~s1ra Im.a l1uelj61}tmtlJ~..ubraYiloda 1m p. M.a:u:ctlall.J1:.5Q$r"iBr fra Ame:nM 2>300 {N\J9vas eooeras de Amerloa]. 1Q"~1 the Wa.!hd€lz 135. . Carrdla No asta claro Q. y luegola sLlprimi!l.Ian Holm b-$rg MDIII'fA.ci!.i)_ 1006 C-<Jfen Ulrlk TI'lCIITls€'[l. lars "'on'rr. como IQ trans. rBlIllmetlite)fjaJa este lormat. (RcfT1pis-ndo las OIM}.iJpaclo .I0FlG.alidad que i'l1$~iT'ola los cineastas de ii:cd<6 1'1. pr8Slil]t8!ildo all rnundo una. ~~ero tambie cuando sa subra~a la !mpertanc'j6i de una ldaa ail '1l'11~·[iCQ ClU~la.lilrimoo ese tem a.cI¢N '68 mEn.gtru.dad}.ablar de una id~ que Oo.de fem bensp1?end 2003 I DINAfv1ARCA GUION Jorgsn PROtJUCCION! Il.1 PI'OJ)\l VQcn 'Fd&r..la" fJI{$r aoor'cada por un "punta d>a'. por no h. (!~r:le q LIE! tlll 20Q1 el Ginea'6i:a f}rocla!mo su IlUti"jl()"decfll~go!d. El gran reoo d. (ju8'.) La l1ist. part. e~QlIiJlto r-emaM" d rig.l.entel. 0 como d'Bbe decirse.