iro

'
.
'

.

.~.

c

.

0)
.

'. I .

.'

o
..

I

\Nein richter

."
.
.",

ID 'o
. ."

de·········S:··'V·
','

00"
"

~.

.

.

'"

..

'

.....

~-

-

":"",

····;'I'Oi .••..
....

.....

...

""

.'

_".-

.

.~

1
02

,_

"'II

-III

IEII IIIT'IPOS'j tHle D'~~Hcum:e'nti!;d

. ..

.. - +

I"

I

91
l,5.i

13 04 5

Ut"lt?; ritipa. d~ Ia. eHti;ea .... C ., 8.1Ba,·urtiISrna de IIJn'Cine sfin Nlcwnbre, Normatl'\i"3£s .. _- .~.. - -- -.
r, •.• ~, __ •••• . ......

2:1
25 31 35 .:'9
4.3

oB
07 OB 0·9 ~0
11

FsicqfunlGls.,: Oyendo Ie. '~OZ:'de Dles (eon lUl breve lPas~o par ell DCN:;:udramiBl.)

_ -Or -.. •••

L.os 'H~$P(N:~ del
Oonfl's.F1Zaen

DEr:ect'OI.

. ...

r,

••

•• - _ -

-

~(HST@st~l,gos

..

r--....

Ii.ll D~cu m~ri!tal s~ m,~r'.e·· e.spEl!Bo •. ,." _ 8.1 E~Doc'urru:~ntaJ P,el1:orm.:~divo . . ...,
I

45

,. .. .. . . . 4g
!6 5

[) 91 'DOClll!l"f18 fttal P·o.~tiCQ :all Ex~pe.·,r:imental

(eeh un l!n:t~lt"llUdiQde 'friccJqn) .

. . . ... ~.. ,

1 13 1
15 1
PllJiBI!;;'I}CACO

La R~e:i!i1venci6n dei~DooumentaJ .. _.,..• _. IDoe'L!m,eriltl r,as e~Falk€, SindrO,!1i1€I ..d~ Archlvo .
r

,61 77

... • _ ., _ ....•
••• ~ •••• _. • •• _ •

.. , .. . 6,~
-~ --

H~,~'i,~ Llln -CIne de EIhSe:yol .,. -. EI DOClimr~ntal 8 n Espan a -- .,. Fue·mes ,..

, •. ~.

.•.. ' ,B51

-- '99 ',0'7

p.@~ T&,-B E;~,roRE$·

17

~9rqfLIllIQ '~5'lL 200~4. ~""'tj~D. 'l~F:ANA '11':91= e-, ~.J' ~i),! ~ i;'{':.';~,C!in.,millJ'S,ooml,tbEidi ;xas
!J1;Sii!'il~ !JF)'Fto[:]O 'f M;..QIjETA{lI~:
1M1"!\{SI6}hEURDcOLOFt"

:s

St~k91r'Leav-~~, the Z'one. ~Ret9r:ho~~!-o. IR,eaJ~'_ '11:0S

.siiolio gnidicas .. -...
SEGUN

I

, ••

, ••

- _..

KmIInE!O
~I5IO!iil,Irid'!:"

,A PAA-rE
11'iI

§.A3 To' ~,

.Jill! S;U;·,lI'.Anil. i".lad:nli.

® Al!1'Wrnjg Wiilm
TOOll!

~ T&~ Ed11'9f'!3::>" ~OO-:!,
l'il! 'd\JreGtio::i!>
~IJ!I:l!l

itl1ter. mi}ll

ilh"lOO &:<:...1::!1~~,,!,()'ii .,.liI, r\!~, 'fi!PI"P'.:I',~ ~ . !I' ~'I!~mlen':izi 1fcr.-:1~~.

o~

(og)Jll'lll:Oij'iI(t<'lI~

!;.rWi~, ",j' ~n ~rna do;:, ~~' I1lulzR:s, liall] o pijro..bJ o!Iij osti ctk"ii1Wr;:UII.G);liWI'll",,'" ~

"'''*''''f«fl

d..'i

OOP-:r-tll"~,. "" ~ ~al'"
nlif. oo.tn~dld.,!'·h~1

Im;o.rElSQ):In &p.~ IseN! ~!;~-{t3-!;i
D~~lro

- 1<'~~1!tI in :Sp~~

Let!;!:I'M'!JG.J~.r.,

EI d. ccume [7)tal·~3ta de ~ct·u~~idad"Ein su ~tJrFlOss convocan eada vez 'I'll a1$ 'CLWS~;g, y.~min'i9irios Ulriiv~~~itarlo".{y. ~8~ m'elian). Femllla'e~ d.~··b"ine g~neraJHG" tas [nci"uY;~ri's®~"ti6I1e'&¢~ntrar;d~s en el.cin~·d~ no '~iqci6t1i. cwno vj~I:ie hao clsndo 't!il r'9stival d~ las r~krHls, d~ Grl:nGaI1ana·.de>s~~ hans nn par ds an[ls" hVi;lwSG1; tmplLII-sada q(;J~a, por ~1leiito de alg Ullo8.-tilul os eg&rti~ad08 8W! sales (el,;st:ord na-Dh~na:llo .cfst~nta E'n,:'?O n~trutdol~( >Jo~eLU~8' ue~tl!.. ~d.e <:? q He tla t~hiiqo 1'5,0.000 '9s:p:eC'b~(d'~r8S)lf 11~ 2l.tlmel:'lt8jdo de Torma e8R-ep:~EfcJJlal:" 18.prodluodon de doe~ll entales ".'de. cine" en Espanar pese ;a la ~erteral prem
.1

introd ucci6n
e~pJ?riDi£I:Q
'19g0-'198~1 '

c8Jri,edad. pi e tluestra fn:oost~a:'y<@ las t:iHi-c"UltE4£l'es. {ie s.nlbrt~zac~6tl. n 'el ,ano B ~O'Gl?, 'pr'lJdujsron caoi :taritc?i. Ufnlos F-omo;' en toda I~ ,qeuatl.at ,~nteri Ct,t: , e·, §i3 en t:c:tai~tt:efllt~ a 1015, 1f,egl3tffidq~eD 1 E~ta '~itoocro!1. no ss ~cluGciv~d~ m!@st'f(f'pa&S~ dQnd 9, SEf repr;odu0~ e:1suee-

s,q ~btlaniitlo

FE! eisntem
I

161. e<spi.gadpt9l '

~:nt~·$11 F'r;el,I1Cm,_rfQf' rlt~~G$ QQm 0 .. Lo:s "e,spjrg:adcwe.s y ~ . a. "co r1lq ,'ilSer y tetlE:'l"'i •.9ste (]liimq visto ~n Eur@~:a p"~rtri:8:'s

ae

tre~ mll~ofi)~ d9'asp~ct..adQr~(s, Mas.;atr8:6 en e trempo Y Elerlltro de t),t;]j pais con rnueha mayrgr tr.adid6n dO@Ll meni:ar" psro ~f!jmlJiil§h ,eI©n Uri, ]f)e-SQ {abl1' mas~ aplast:antE;!} .d~1 concepto de Qine"'A~Sp€!maC£llo, Gomq ~s Esla~-6~
oF" '-" ', ~

UnhjQ.~,191p:lJbrico.&8. vto <, atr,81~d6 . a 1:f1s'~aff~ d~sd~ pril1c~pios'qe la·.ii:l~~aq>a eJecad8. per fitlJ'IG~ oome <!The Jrrin BJue LJtl;~" '"Hlopp Dl!Ieams)r y. H8~ger Y' yo'~. lEI d'ireotof de eg~e ~lltifl'lO,!,Micll~1 rv~bb:re,~ auab~ [je revaHld:arr~u'COIi'.d~ci6n de '8Jbatl-derac]o ~ome{:r3i?J1 'del ,getJej"~ {JO:r1!. '!~BoWljng 'f'ot CCllurnp~~~.•. ~~ ~. 1am~ietl ~n Espana:; en' ~JJflde, btl. 1!el1fdo c-.ssl med~r3't'fi~llolr.\ ::de''esPfiJcurd~r'F;S.,
t

iii paJD~Y~ma q:1J6dar.ia ill~ol1lpleto ,3i no ~fiadleramo8- qt!e el i·pdl,ctplo de
au
COli

re,a'-

d~c,ionde. reoept~omg;habituaV~~el eportaie, ese 'form~1!:(:tpe:ri¢d~tloo r que<',e!J .Q"rtLrl pobffeo sij~lJe ioenliflcando de fGITnEHJasi excILJsiv.a;.,c-'O!I el ,JJjocumental,- En\dura CQ~"Upetea,c1.a, titan I~~ prod uctes estre,lla..de: flloc~4t:'ii habi1.ul'!lleg ~peHcUlla6 amrerictlfla!,2t'Y

I~da(j" :hSJ '®jdo1:l'8'Sc~JbleMliG! tt;limbjem pGr.". 18;le'lelQ'isi,6 n, Y nt:l. ndS: J1l~feilmGB, 8J

118.' p,ulti"y,SI,

prot3~al I~ pequ efla; pahm:a ~G:es'P9Irec~qUle ~e forms ~)(:C~IJ.s~a- d'\i!'e,r~a~\,I~IJia~t.e-$ ~~e d~'
sei'ie!B ds p)nBtfU'CDi6n'

terl11ry~e forma.ta que lOB ffi1g~~~ajQitW,sdet)'cWfl,ihan ~1J~ $hOWI 'if ~iJya 1P~:€r;ni', olosa (Jperail1lr6,[~'CCI.1s1ste, i;j~ IQ aivJ::;~desde s:tr m l$mQ ~Cimb~i en 'C(!f1\I~r1it
J 0... reaI eli

e-

ltt'i1~,~nm~i~t~A" e~,te frN1'0i1i8dor f'~ril6maf!6,ql;,J;~ m~~c~~g~neres y qa1fuegoil'il~ iLa .10 te~ Y 10 f10tj'¢i~'~o.l###BOT_TEXT###quot;'$~m·q:!ie:11ei., I U9~r ~-dl~CI.;i~d.9'.. I qy!~ re~ ~,eW~rrt9S aJ )f~ke,. El $~'~abjt,o'0;$1 documervtal se !ita vfsto· aful!t~Gl6 t~mbae n" no ~610 'por ~aex pk:iitiSle;lo'ri <de:estas p~qu,~('i~, m~~~ni! bles h~~:tarro2. s in(rpcr~ y. ..

~-

... I

.1--1)\./--

~',

1:9p,feSe'1ta,ea0I11 de Is. gran HistQr~a: .<;lJrlla!"io 1<1 lma!;;len dE;! i~ guerra

\j

10:5 me-

\drriileMos soclales pertenscla <111 corn ni'O d'el'doGumanrUd del'. wmpilad61i co f'ilm de rnontaje, que.of acla a po;.s~eriQriuna: imagen trabajada 'l rnentada d.el co'rdlie~9.;" l,th;[j.ta ta 'tejl£!\!'isi,on,10 o,re'ca en d il'€!cto tran.srn.jtje.n ~I'G,imBIgeFIs'Se!)
I

Llegadas a ssts p:.Urlto &~ h'a,ce: e'~idiente 'que el vena ab~e ~' en J"@alida~ siem,pr~'cQnfli~tl'l.iQ termirlO..d!\,i-doC:U-mlr$iI:t:a!re.surlta tt1iSUifieiem!9 pat-a dar"ou~nta dela i;rsor:rrbr~ divers~dat;j "~I, rOl,QaJo'que- se est,

:lI!ev:ando<aJcabo

'en I·§ac-

btirto qU,;=::;le repltenen iC0l103 madl"atroos" Peru volv8'mos

.buGle hasta deja!' Qil! s.e.rm/.)~{Jrespara G~lllV(i3rtJifse~o

tt.j.aJ~dad '!I que debernos denornlaar tMar""riEl par exdlusion, corso e~ U~O ac~ptado'en 91C9!Il'IPOliterario per herenai"a dellngles, con 'eJlfttsHdiaw rlcrn-

ore o~'Non FiC't1on,
esta nueva tami!iiiiftdadf deil es· No·flocion, tJrna c~tegorfa negal:ill:@. que desi9lnalina. "t'erra inGQgnita", la extsnsa l.a:ns no c,artQg,~afl;;l/da¢l1rtr.e el dcm'lhl'nen.tai GOFlVi3fl1.GiQn~i;. tal_'ltol¢ii"l ''/ 10 '~xperi' ental', En SI;! n8SjJati\~ida:d es,ta su mayor riqlLle~: no ficcaon

81 cine, 110 sin dssprecisrel im,pacto qua, eo t01mei'en e spre-

ci'(ll.:C[6~1"d!i;l1 doour-t'Hmlai pl~~d,a, Mbeden!do

pectad;t:ll' o(l'l"'llaf:exturaJ v~urallde 10lrea). Urri3l famfiraridad
por I1!!I ,iiI)J~e. del. Gi~e di gital (n:o nos il'ef~rimO$, at d~ etectos
~LQtro espectro del audiovjs(m.l,a
1

fomemad:~ ta.rnbien 8spe(;iaJlee .5~no,en

diglta,lesl' (_.OQil"!Q ~iflIo explliC'8iJ el ex~to:de· obra.s <;It). b4 a ,~ILfe.tfcJa.rJcomo ese fals'O'fitlme' movi'J que eSI~;' E~rl1kst~'rrlO la bruja .de e.1~rr"? En los oUimes ana'S han ernde pe'z~do, a prol itemr, eh la I:Jrensa general, y ~~1t) tambterl .rE!5ulta aovecoeo, art!c;wICfS. so.ore esta emer;gelflcia del Cin9 dOC~Fi1i@l)hlt

loa,Im~g~n9.,rabada cQncamar"is

fin,id_9n. LilJe~cl,.pp.r<'1 rnezclar formato$., parra·d.e:srnol"lt<lfl'·!osd~scl:ltrOOs ~sta~ b~€'-c~dCi.$,. :Ptlfa haesr una sfnl~is, de fiici:10fii, qe. inforniapion 'J d.e ref!e",ion fllar~ rl!ablta:r'Y pobLar esa tierra-de nadl~;, esa Zona aurorel entre 1101nana~i6"r1 y,er:1d'$~UrSOi et1'k~la Historia '1, I~ I;)i:!)gra~)ra: iI1gu~arr';Y stJlbjetiva, s
E$ !aqiljr dond.e ss,i 1'I~r;;;rib,e. (IUr;:~r~, f~s9l.nft9i6n par 13 no

= no de!"'

'Q,amo:::; ya

fp~cln:ea~t.a$. Cjue

MuCh'!)!:> de sUos, y no dlCO~

fic>(:;iOIl, !;$

I.I'n

IOrElalj~aJ1' insjs~~n en' gIJ ca:racl·e~-ifoi1tel'tm,

rno quelie:ndO d'isfaficrar-se.del cQ,nc8'f):tu Qon""elfiiQolCinal, I1 '~;ankfslevejo:y PlOr U tanto poco comBrciOlil. del dne' bssado estrtctamente en sltuaeiones reales,

que parece hered aJf la. YO~C iM fel1iS-X~Y.~ej Oft'l~lj e 'Iff ;n-odeF:1110ad (0', d Io hemors.dl,cho, del prQpiQ cine e':(perimel'lta~ "I que incoqJora ,algunas ,de .sus m1,sli"la!f estfat~g!.i.as, mili/$'maroados

is

o-I11~'

Un cline que d~st::lJhte

t'juev-as'fOfJna;:!l"'i11;$

aMa' dEil"los Ir~

pdr su pl'opia "r~qrici9r) \j q'l.Ie,.·de :recltazo, ciille ,erdin

c:;Que fr-erl'~eh;l?s !;;On las· que triil.S!pa'$ia €i$~t$ dOC!Urneilt~ dEl nuevo c.u~CJ?Se :we~e all.Jd_1r"$, 1~}n~Z:9Ia e'ementbs're~l~ eon estrafe,g'ias propi:as del clrle qe dr.~I'Il~ti~ado;, tenlelndo en ouenta que drama y oo;oume,ntai han side por trad~G~6n cmBQ(l,rfas mufuamente eiXcilu~'I"~mtres. Tambiel'l resutta mUll atractivo el QClmieptC,l de f$lliso do:cum€!ntal! ~ r la contradrccl6t"J1 impHci!a. que oonl!eva:. s·i bien p~eod~c'ol1~iderafSe qufze: 001110" un feJ1DiT!.ello Im~trioo' de ,ase o,\ro, ~
mU>cho m~s'h1illbi[u~l, de' olne dle'i~Gci61"I que se.pone, Igi plel de a'Orj:leJ!D d",,1 <Cine documental (usa..ndiG· actores no profe&iQna:les, ett.) para. cazar la atsn-

'd~lal mlsrna. Un

ejet:Gs .tl1;a critiC$) d~1 q:UoE!,ant~ de tlxtraer nlf)gul'lfl 'ntr.a Q~n ala~i.

r.:aci6n,cabe deoit que na 'QlsJ)elrado \Ul corpusrico 'j valia 0 que va POf d®Irmt~ de I~ I'lI:e:torlzaGi~' .pero ha\gerteiado tatt1.t:ilen,.sobra toeo err 81Bmbi· to <nglpsajol'l, una abtlndanfe lliteratu(a,' que p~r¢ce' coNagiiad"l e:n -81!.n~.pti· rnlsrno pot: el lmpulso Ije p;ro~rreSWIlr q ue ·anim;\t ? los ci1 neastas, 'IBasta cornparar estos l~stlJd"ossobre el· doou mentr;JA eon el: ·teno mek,ltlC6ilco-CfeipUSGU lail' ~19tlJuerte, ~el ¢i,h~, e! post-oine, e~G,)que adcota lEI I .,el'~U·u,ra. ue Ua.ta ele dar t q cuenta ~tr!llQq: de' l<l' ftc.:cldn, rnC:demista,' o: c.om I,jlrcj~I" '~iI ~~ta(-(31r:a, <.'u.J~ del O!ovisual Nada pOli~€ce·esta.rl· eIlOS en orisis qutl<e! 'Cine.de. rW'ficof6n, ,nadi;! i(lc esta mas glue I~. noclon '~d8!OliC9!de do.c:umental.

d,i

q.~M del

espectadof'con

rela'too'~l cJom1e ta dramatiza.rCfon no pretends

es-

c:amote.C)Jr· ine ~lituiT 1:0tJi1'~J ~K;enLo:adl, los herm~n"r;l. Dqt<denri,e" MiGha~l s Wil'littelf:oottom, S'er1ians610 algblri'os 'tlj91lnplos), E:I propos.itd de ~ste ¢stlJJdio es~ambien sJ de'8J:tt:Jrrtar 'otro TrenOm6J"lO 1Tl€l110S e~ u(iiadQ O\lntro q.t~erf(d\:!"Ia preinsa especializ:~d:a: ~a.de·.lafioci'ion n'!:l@sIt;! (Inita 'frQrr~e-J'~"t~spa$8!d~" POT 's! d-PGJJlmiintarl mod~~'o,;C!U!e. *mbi~11i ~ • ropfa a vlEes de ,estrategias del oins E1lxperim€liUlt pese Etque Jos MSgOS [",Illan ~el rl'lh!>tno tlaaLIto Klmia del:amblto ~~Hc.o. lili i3Hto·e;.;pt:siol1) Ii ," n lUll j' I f~o[J, Q 11 lao IJQ'CBrc;.jon baei"c::a, '0 cloiSica, de,l ,Cloc,umental. qua
I

op. imi§ITI,Q sobrela fet"U~d:j_ criSis tie. ro'ellticladdel E.! me$~zaje D"e farinSi ~s .qlUG hr:l!n"ioS:' a~\lIntaclO" tomci 'Uno dis IGS rasgos m!\i$ ~gtim[J!a:ntes de' lao ticclon actuf!!l se; vuelv~ en su 'contra
d.eD~rrIOSm~tf29ires~ documental,

Pero

ml~f1Ido'se trailta·d~ a,c¢ed.er- a e5tEi.amlJ~iH proo1uc.ck'in ~.,hli$.,9!I.adr?,$LI fl_lnci6n ola;3iflcat9ti~, que" pr.e(jclJp·", a: 1~)e6ribQs. )a·. ~;dste!l~i;l c~tegcri~,$ "Cum-

o.e

"Zar las vias qe IliICC~Q Olllos tlrferenilfes prQdUGtQ8,

1:lle. na fun.cion pl'actioeaO€ meroa.,do •. dk;tarld,D de hec.:cil,iiI Torma d~ ot-galJiu P~TO6(~h~) r:l€l, de: rr0 flc~ d

"Ii! I 11'111 '1111 IlqUI I tltm
pI' ~

If! re~iftlm;J C'Oil la. minima mediaoion
I!il

-1ormal {)

oi6t'1, .~de que 'gJ8-nero as? ,,~ ql.ll!

!"II

lit

~I I I

hi

"1\

D)!jitJ~;

tlpo de es,pectaoor se dir!Q18? t,dI6n-d9! se exh Ibe? No e:I1IQS }~3P'<llc:iQ'.s'ti;qdl919n~l;e£ res~rvados pm' la t~levi~iOri aldo~

11

I·~ I

;-

cumentsl,

dese! e luego, TampocQ ,en las :salas de OUl~ que ~1asta: naoe poco,

.~~n~rtos) reehezeban toco Que-"-I"rvie~ qure ver con ~IHlac . rae histork:o' y .5F31!19rO queasoctan non el gSflero, P'OI" 10 gf3'n~rol s6Io'"se proY'BCt,a', eoeumel1ta~~ el1 'Sa:I~, sl acaso, Gua~do.II'9van I®J 'firm-a de Uti aJUtar as~bleo'ido ((l;Tokyo-g,a:" i' de \Nin"l 'tiVPJ. rs: tJ,M~ cene 0011 Andre". de Lau~s. Mall e: nde p.~lk;ul~::t~i"IJtar$'J de vaga ~Illaclon n.~Jurr@li.$·trIL-i &01e.o dijrectamen"e ,~oQ"'Ricas;"c:cn qanrta,·,$onora.;ad ew .hocqu,~ :!ie·$xp ctasparte, como'! Koyaanisqatsii", i'mar~ka ,<I!Mk:roCOtHTI09,JI
SOI'"L

'0

Este cine de

0

Hce~6n.en

fin., (",IS el prot~gotl~Ma para elgU'l1os de nosotres

dle ~a €'!JoJUGI(Jrf' mas, if1trig·arne del .al.;ldJo~tsij~1de 100 onill,O~ qLJjnb'e o veilfllte

i'pom~d}~nfe",.de.O~ive~ Stone): cuando

ffil CIS , Saba 'e::;La.,9vol\..jC1Qrl qu~remC:.$.Ilamar ~a a~enci6n COIf1l es:t,e Cielo del Festival de las Pal mPl18 d~ Gi[:f:lH C?lnar.ia, L~·ret ro\Sp~iIVa, ~Frorl~eras i[fOJdel ell [YrentCll~"ni slquisra em pi sza a' a;got(3J la· div$'S,ht:t~.d -de las varlil:llt'lr~e.s. aetua\es de: [a ·10 fiQo!ol'" 8~ biBl1! fnten a tl'1c:llJir ,f.l!I~g de e;acta WII'isL .A.:sr; SiI;i propr.:me I~ revl$ioT.l de:
un titu
0

,6mada$ o@'1 vlento Q "Deep I1alue 0 cuando c.on_ti~nBr'ial,gun elernento ~spe~q@.I.clllt€ jUshfique: ,de'~ara'Cter p~lemioQlsociaJ 9 ~lartJst,16r,i':1 sobre to10 do sies I~lilm~d9!1 un COFl6lef'to·t'lJus'ioa1 pew 61 fyCkUmi2n~a' e$ L);I1 eade
.1 ii i "
j

fundaci on.al co -- 0 .sANS SOLEI t, quizir la ebra. rnaestra

del cine- E3rJsayo

so aparte dl-f"jg do a etro

ttJpo

de

psrroque,
:9.1 que

d~ l~~ f~1500,d,oCUI'th1nt~I~5'JqL!e $jd[).ptrar.f~h·de'spLle:s ~I nornbte ,~elak~. e.n honor d~ l~ ·m®.urn

1nt~1 otlra h{)m6.{!jm~ de. Qr~on Vl~l~e.s FOR FAK~) (F
T~E 'WAR G:}\M~,

el primero

y mas notQrto

6i 'I~ intt~tuc~6n-,cif'1e~ sietltB espec.ial rl1te~$ por ~i dccumentst no al1d.ti,~ Ie p=eejueFia. pa.ntall~, Hierit,e

enos

,a','

n pOll'" ~I fili1~~~'o.- l ,qpe ~l'1vt8. a

una itlib3tJ1clonHda""'i!ri~ci6n' 50iJr, ,ijl 'Tadh::~rmajl doctJ mental de rnontaie,

corn 0 THe Aro - ~c CA~I;

&1misn'lQ limbo del~c ne'<experimenta~,.a a gumrfllmQts-ca"o f'El~dlva~ speclae liz.adQ- Si n em b~;rgoi :8S 'n ,c~t1eque mersce saiir del ghettct. por e;.::per!e!1c~a"qu@-$$hmt.iy ag'ractiec~do de, mostrar en "clas.'e, P0fqU€" a,!~ de. triffi-

Sa mas

tsr clte~,t'iorJ~~ee'rc:'~n~s ·(1..:MC-;.pIi;Qclble~las silgie're a {i,)iS' ~st1.r{nant$S ,a~glJr~a;$ oosas ·qlJe PIJe-d~ hacer el cine ,eI1·.esta boral de ls posmfJd'8rf1~dad 1IiIla.;S. ell~ "e re.oidtH·'~\ener'Os3 suolr la ,apU9'5t9: d;el'"espeatae-uJQ total" 0 crear r!rmpo&l= b196, U i\~~ rs~~ d~Q.i~~es,GO$.as como abia.:r del' undo ,dasde ·{.Ina p:8 rs pac'(ilia persoi1aMzad~. rn,volucra['itJo, 311 esp:ecta.dar coh una inteli;genci:a .p"~ri"'"~rt= bB' que nos iJ'Ufe par un diSCIJr.50' riflexivrJ, asQteja~i\fQy fe~lJfldoi como cuando nos. !5!;we,llanam os .,S! I619F' ~ 11~.!~i$hocclumniate fa'Voril~lj.

@j~mp.D5 de -e~rl[:~gra<fiaexperlmental.corno RII:ASSEM BLAGE a TH,111: !OOE) WOM'AN 'O,U a 'N mKOK, p~~rclJl'a$ que prob lemall ~ G tan e}cemp~armem€, 1'9, ,pos.i;clon dei doc.umeniali~',~, ante, :5l:" materiial
PiC:(I!1SfOS

tftulos·.q-ue ponene;e.n prrner armlno la, ifilt®rv~fld 0 e~doeu rne!1lUrl~$ta, ~~ proto coles ellSnlego~laci6n con sus 5ujetQ8, com 0" .ROGiIiR v YO. los
liil
I ,

on

~I Frn..I1l:IS$~H O:Ll Y 'WOO

M:AID'AM

I

.f..f.OiBDIDY';-S :EfU SIN 6:S£

o eL
hltcs

DIA.B LO

- -UNC'A !)lJe,~M;E

oe 18 nueva

qUiI,j.

heter-odox.iaJ domJ'lnetltaJ~oomo. THE T~IIN ~Lue, LINe.. vuelve a en$ayar,'~a practlca prosortte de liar rscohstrucclen e dlf';am,~tpz;aci on d·e, ~03 bschos

caracteristlca de la Vn~!ituoI6n de Ie prensa, que admite j unto a Ii noticill!l ,pUIra, y, en ctras zonas, 11a ap-i;n~6ny. hasta el ensevo it~f81riOi. Sofo entonces se podria. '1ao4ltar ei ,aGCf3S0 a. las. '!l;8~-edsdes rnenos categorizablss, cleldn~ de

:Seda COSii de r~v fldicar .
.'

P_$i1"3 ~~

ci e' de no ficc.ir:Nl let ph..jiralldad del" ~$.pa'do~ .' .

lnstancias dJ!t. dccumentsl en prlmera persona corno 6 O·GLo.~'K Nl~W$, que 11s.1H~ln d~tlK:tament~ a lc en$ay'lsUcQ €in, 'Iaobra d,9.' V.~rd_a
LOS ~SP'IGAOO

IiIES Y

IJi, E$'PIG,A,[)O'RA

no ficp'i:en act:u~d. Ese, Q:in~Jcg~~ in? por' ~~,ea ~10cl~o Ita, m~f1QS si.gn ifi,c~~ resu ti~o tanto eslac(rst.lca como:~ct~5de I~ eg,o.- e:3t~,iiba.rnent'e, Ese :¢irne q14~ cuenta con un C8Jrgon altema tivo '6rn~;1qll.l~ Flarn::lrty, Griers.on y los·l·ds6Io.~{)s d'6l: dits·cr·cfnem8. ss venrss \f.ar'Qa,IcoT1,e1Iimpt:'E:,visto

pelrb Las de metrJ3.jenencont[~do qlle' maniij:H.!!laf:! Ima'g."n~~ h1s'toricas ('H UMAN F:lE M.A!NS,) 0 i 111aQi811i3S_ caeerss de- ~apeqtuen;a h ·stQna I(PGL(].~R $.z6'TA~)

plazadcs

por

CMs Marker~ Harun

Farockl, 0 A.gIl6.s

me Ii~flestos

refuer?b PQipL!I~H" de On'~ tit:tlael ry.1001'e,lln.(~U~rrn.~n E$pai~8... y ~a.d13. . - 'enos ~flCi.id~~ or, que d~fta Alatli 8~rg.aJa-, QU~ un rnej God.ard, que alli namente ha heche busna 5U vleJia~put,a.a on de g:f8ifl ensad~1 '1-i,S't~; ~~he'(el! rel'Jida:·cbmpetend~. con Marki$r). aJra~:-endd par ·,in la aten.... ci6.li de I~ acacFemi:a sabre •

po~~m~ooS) omo .sONIlC·QUTI..A~~S, uoo defensa de ,Ia c ~p'ropiaci6n en el clne: '11:a,rrn.'j~Jc8.
FIVE GB6.TR.:Ucno>I"1iS,p

l~1 -ma'pro\)oc~c-6 'oel ~nfant ~f8frit; Lars "'011 Trii$r QU,9 ~ ~_alanza.d~ su n U~!4i'O'deoidqgo dOgr11iUiOO 'd~ apl ica,~~6IldO~l:!men'~l !a~1 '

y 'Ii~~taTHE,

"ja

el r!Ofefl;G~al de la ti·odr~d6r1.
1'"'h

\ji~f'I

Tnsr.ss >e~ufllico-"'q'ii8 compa:reOe,:F,iiil ~Jt1re;;ent2~i(]n):!e los .

n~lrl1arO~OS(1-

el lrnposible documental
eo.de La~o Ticc~iQ;n des~ffq las ~oflvJqGion~s "1' COrr\lEWlc~('!t1e5 dal >~OG,U PQeJlt4;11 M15i GG'I s~ puede. >SFIC ten der -'que, tam.o una'S GOn1@ ohats' srnanaban de un CGI'lSen50 M:6r¥co,'@' 8J1 me:n~;5 cocW'icatno p,arttir d~ una Gi!3rta Dr~G[ica:·ull mbdeI0'-d8'n!1idQ~ 11'?ni~'gene;) y apmr.:!5I.01o,si n p ensilr-selo demas iado" I1r mucho rnenos LI9stiotl8Jf$e.Jo ,por :51JCei5lV>~.s 'g8flEwaC'OlJes de -do~ument.ElJj5i8Sf N aJL1a rnes lejo8, OF;; la vsrdad, La ooncep-dol1 mistlfla dei G~ineQoctUfneJ'ltal .!J a t1re'd~ una J]ob~e pre:S,LI nQi6n ,ojer(am 8f1te· pro!] Ienl;3-[iGflcse define, Ern prime'r lug,at] p~r 6 pij_sITcdon ~ , al c~i de fi'cci'&n. y en, s8@:undQ' J'll~ar ~omo una.reprffse:nIJacH§fr de ta realine ,0[] ad Es u IJIa ]br!11ul,ac~6t11-tan sfmple, CDfQ0 "apa(~rltem~M\e ~rr€bat~b~e p';e~
Cu~n do 5~
'C:-0t1tel11 porsn

neW~s"que

~~ han ~C8rcadQ al t;:~i~~e rto ficc.icH1con tJ~·9, salutl~ble d

f8Hfl de

respe.~o por 'sus ~O:lw,eflci 01:1 ~" P"-ero :h eO"!os preife~tI c pt'N i'le~'i'Or 9,11 E!'c!rta ~ ]1"1ut'$lja la e~stel1cl~ 'q~ ,~lrn:t postlir~ girn ~ar,- esde 181 d la,d'll ae'j decu mal1ial Para~t\a.se8Jt1dd ®:II at.or.I'm'tmt~d0 prih·cipe;,.dane$~, toe f'e'$Us fiCiJU'.I1,

oye- dedr qu,@. ~ d~an'OJJo e

it

aJg ra:d~~m ien~>o1.l! 8:;; su g,ereno'icus ~e itv- ~~ia Lu~~J]Ort~g ~, J MBniel is uiot'·y W5 M liF>~lid~, fill la ayuda. r,e<f":llbl-da: 191. lequlpo del >f€.sti\(a1'de por i' as'.' ,lJ' '" r 01,Je tanto i11eJJa ;:]~lud~.(jQ {,;ar! el bl:'lia Pii:lm"""'. v ~ rni ,.,.,.,... Ad=-ta Rot:l~e ['(i, '-'I , Q~,.. "" "'.
U na ~!~V~ tlQta d~
!:'l I'I'L"'! _ ..... _ _ _ -:l
y __

>~

,;f

'4'

concepto ,WaJicQ tile este li~ro ,

W~inridlEer Cml~~~t'io d~ ~19lC! 'F'F'lCll';JiEFlA$ D:ELDOCtJM~~HAL El'h~j'Q' 004 2
~ll1tClT~ilO

eontiene 'V,a semil,li!:Ii:z.,,:.Qelp-e._.~do 1835

aHglJ1l5lt-de una. PfflG:'t lea. GLilfI:':'no poclr,Jtv>Cti-

brlr nune$!J ,Ia diBJPf1ci~,ql,l)~''':~i)5Je'enlre t~~e~lld .. :d y uf'l~ 'U{lecw~rj!r:i ~p-~e~~H'ia tactbn Ije: la mF.sm~~ Pl:Je$"tocia forma, de. r~pr'~~riItac~6nl r nClInM1I! s~~m pr€ POT defl,n'joIQn en e:s~:r-a:t~~~8$, q Lie: ~,rz.,e_r!f;:aJraJ:iI~ J:teilic;i,jla df;:~'Iad~de la ~fic(l:j6fl" Gon ~a.que. ~e irtval~d'a I~ prlmera 1P~$uncI6iR, Etl G.rErf~ ITlOci!O" aste cimlllp v~close en tomo a liS ~Lr;eflti'On '~e lEi,e,vktencl8!ll~.. 0;....-.-d,ad (110per oosOiJIJI5dad Lin tmm~l1~ de re~Qfl'anCf:a8,Jurfid,l,uagque d ~Jgna. su

rer201on COil el re:ferente!' con el Jl1itJwjo real que prelen:de rept'e$entar:~ ha, pedick) n9sult:ar una be FtfiJi9io par-a'~,1QEOOUm~1,ta.L La, re8ol;U(;l6n >rjel b~om[p.. re.. II alldad/represelilt'ejc t¢t1 '-0 veid@dlp'l,J~fo de VisW! 0 ~~I(]]etiG.ialadlficib:, . 0. m;m,@~ :SJsfcl'lsc!J't:sO' 0 ,5;1 ph~me:nt'Fll jobjetlvldad/8,ubj$l:ividad;;, m h_:a sldo uea ~iliiic€$ar'He' 'FLten~ede qu,eb'~der,os de oaioieza;, p~.r$,'IO~t(jQoum~nta!hM~$ p~(f) -:tambf~ ~I
1Il10~ottlel>

ta ,(}nt:o~:;r~ni~,y la ]llocQ ~r)t;jl, ~fiJ~reQ~~In di.~oJlubl~m~llt:e li!la~ das: ;3~g,L!,nos: 13' ~O$pulitos d~, infilew.:i(i QUi8 J:nrtt(3'n~do a 10 J~wgG, dssu histod n 'ria ~ypOF eso ~a reeulta ten inti~~ant:e. fr@:tlt~al d esarfollo ffilativan:H~rn9,.liJl a~I od ~f Gina d€ liicci6n cOIDfilmjalr ~~at'@~rl~ retrosp:eQtil;vaJtnante G[ml?un e~Gmpia dIS I~ -Ql!~ pod r(flJmos GDF!f~id e~r -urr ~~rqad9"TO' ~jer>cr6c~o,de 2J:utQohnoa~ es d.€~!-r, como iUfiaJ, feacCICiln ~¥ol~tiv~ ant~ 0081 prob~amatipa pre-su ndr6r~ ese;nci,2j1 dr~'1 doclJm~ntar. Tfas Una stapa elasica d@> r'~~tiva irj'OCer1cXa 8:1, rk:-ctJIrnental apmn~HG a im it2lJ1'lriejo iaraa~idad:g f~ci9J$ a J8. kieol~ la det nO"i nterwend611 'd,e!' 'Gt119 d ireetQ. '~ero Iueg o e3t~ 9jsp~'~ci~:nde o~j'e:t~Yi~i~d ;;!B'-:r"eve;!O-' ilfJ,g,ratidJ , lil~~ :SjGnts.ta_tt en :8~ misl-T\O serlt~dcJql.:!le.St8 denuf1crE!JOO, r.esp,eij(O ,g,~ftexto teaiJ'sta clEt~ <S~co ,de,1dlfl~ de jfi~Gj6tl) "f el dOG,umeI'l~8.-1 empe'2G ~. rem] persr el,em e~~l:iS e~Jl r

1en ~I d'oc~tM~n~

desatJ't1~lo·d~1 g'e(l$rO', ,UJlO"/s~$:ie-nt@t~n.tado d€l~ug,8~]r ij"n;:~u'fioqlQa

presroo8, slJ~je~Vbs<y re';l6f.i;VO:S,> i~minan1~ d I,~ fmnt~r,tIJ$, Ltie llb"se[.)af';a,,~~rr ~ cte-t cine de ffeG'i~n y per>di9rild'b :e[ hliedQ .a~pres-entarse eome sjgo cor~~trLl:ldO>f

14

E_

~..' I" :.

s :. L

L:. :

C .; L I,,' E f" I .1L

......U.:':-'.E t T . .;_

ttl{l'i)

!}I Q'SRIl pJ6'rder ~IJ pffitension'"de ofreoer un dlscurso

:F,obm'el

i11tU1(~O. P\iJr

~!.!P!J~stQ, ~$ta)3Qmpa~d;a V1i8~6tl' re1rospec~!ita, plU$de rssu tar ~_djtJ~~v~ ·iKJ®~ mas d~ h~l@o~Q~~icapero Fe.s'ultacasl if1evita~ ie.(!1jJer (f(w '011r::'l '" I ~I~i'lr I~ svo..

ml;ant@€"Lii:"ld~c:~nt~ eu re Sp!JIeg;tEU3J. Ha.P;g11CLila r Ue\!i~ndQI,e' "76 ;gn-<'funcJ(j~ d;;; r;;::",i~Er.:i~~ "p.I!j~eJivosl::'.

a is:IJ'alilJat'' 10 que,

Iq###BOT_TEXT###quot;iiQfI~ que SQlo ~abie o:gJjf,iC8lf d:s tai aney~ic~:, ~ ~f!1e dO~t.l'I"r]~flt~I, d
,P:er'n VQlvafnQ~ al Qfn:H..!k~;·'!fi0iCi~6, PQ~u~.lo, eSI
!Bfl

Ef~ecto! ,aocpl ~( C1~Je10 V{,)-'

,griS, a. la ho~a .de aOLJ8~U" r.;j~ :a IG! "qu1e' se ..~r~~entaJ ®ou.q, !Q.I ccnfftM 0, se~ -:~Q:rrLQ' lan;ta.s o'U';@s. eo.:3:3i8- trn a 1ie1''et1bj;a d~. 'I.£), tlf;lori~ Merada~ est?!. enr ~tecto. QQ;["Iskler81 q LlI@ io,'9l."Je $eF'g.;r~ SI. Ja IlistD4:I€Il, ~s"ei g4n,e,ro S!..JIPlJJEt:stamer-rt~ -obje:ti\o'Q ode...'ltfflco, d 8~ I~, fi~~6!i, 'q9 ~\s:6J@ €iS I;;~,ara:~uta; es @€;Gr1claim,entE"GL!!~ Iqtiier prooeso diS sul~le~i,v:aQiO(!l del !TlatjEir1a,f q,L:lif:I

-ocn cl!J~rcJ~l'ectanwn-t~

Qli;.N:I'

tx:;J'd-O dQGumentai

riettd~

es tle:cion,_ 'aL,di~a~esta Sil€~

caciOi"t del Qo<cLune:ntal ,~;i)j;"J~Jste hacer uf'la"re;preslI3fltm,olan del I", rej;!~i,dad y en
q u€:~~'$a n~\pn~si!imta6i debe sew' oJ:tJeiiV.a:pot esa pIJ61'~::;.t OLIf!I~ln on &~ t'o<oos IQ~,

ptQ bl,emM, Ut a:SPlra:~i6n ~e ... obj,etivrdS!o J$6', e:rlfrentafl: 'tad'O tip~}de B~cQ!1 o~, S!useit~rldQ cu,~5ti i;)n~s·. ds man ipulac,jo;i'\, .ole intei.rv~nci6tl, d m @~lIlr~~!6!1. d~' $L!bj$~ iV,l!dad, y otras .ac;titt.l~es 'f ,ee:trate@i:as: pro'~'D,rd'tJJ$ EJ prolotm !l1M S®, GX_· H~nd;tc]a lad os ISs riivei~s,:
.•'8U"tl"l'p~I;:l':t~

Uev~ a pr,.z:senttm"lc :a tr di\:iea :de IJ...!na''o€lnclenc lar p~b':;b,t,).;!IlJzad?l"Y no en la, Wr.cer.!1t pernona. d~1 d~~cu(aQ >[:::j~n:tiifi90- E!B!€!' ·prDCI0$ e ti ns l,l!!1a trat.!uc~,

e

srn

:i3~ "'rf!iD~'iTi'ierrlb

'f;1int-etior'"

·a]

'o·Qrnii~nzQ o ~'Irodlp~o.Cia1!i'

qLi~

no

SLhG!0 ;lTIo:sl5ral' . e:l~oe::l:i~hlehta!'

c~$,5licQ.,-e! mQj';Ill'EHrto en 01 qUQ 'S@ n~~

ecra,

ia, ro..r~~irJad y q61e h.J0.... ' go SIB re{l€ia;·~ en l~ eSGI'I131!f.@. da;1 mill. como dk.,)[-:I ~':IP1 nl ij,tP.! ~J'0:8e luis" i! Ql;..!erll"t~ si nO. tan:1b~el1 151"'trato'l C:GIl I M ~,U EiI~DS fIUB' :ti!p_~~r.r~,e?~r.~ en 'e'l r r'rtiamo, un prt,libo GGjQ ~d~ lle;goC'iaojorll bastarltG m,;2l'l!>priJ:=1.a-tl1:0 ClL.le 'Ehl ~u:~, !!:Itdo pp r G~enif1 ~ ell;)!!;'.pO<ril;.!lrFl!~nt\fll'istc'5 m@piemos; como Nlc I~ ar'CI,ornfiefd
no
]loa

~·I r.;'Fl'a.otP~! que

'l·h~lI,C~ €'II'

dO;f;!Jmef':rta.i!i~;~ :Qrn-'!

en "'I€IiS~lo€0cl6n }' j~r~t.ql"Ji;::;RQj61l! e- [os, materfi;lia~i:lf~to!'ii~ d e6S:, elli':itmO: Cj'~II'f'eleJ~ol ~I 1,€!~lg:LI4J~~ ,81'bone eJegiclo-s (ql:le) ImPlicap una total Ma~llz~qiQFi Qt;;! I~ Ilis.i"Q';;"";Ia:"[FI0t:ltitl~, F de' IS~Idtte"rg err ~I "'~atlJ,diO pfo@:lIfnIJ"IaJt'- de ",1=1r,etoo' de.teste mundo:', tlI$ Ale,fo. ~GSJFbe;ntfEi:I,"Eldhasa_; Ei!:ar,celona" 19:?'S,.t'lag,. '~61.LQ~ml$rnQ a de.e?F$e en ~na re~e.na rsciente de ~iR obr:a de 'F-i,a,yd:e-n Whi e, quil@n di'3~~f'leI~a. 'r~fhijbilitac~GIl' de ia !$-8 '~'cnicaJ8 ,narfi3:'tdva$ !!IFi l.q~ te,:;·t)o~ hii8:t~FrGOa: ,I,l:~ naJn'a¢~6r1 :;Ie vol,vic.

den textyal

..n0n~

pOOD rTlr~h0<5 q u~ Una, pi'a"etlea, sp.:;;~S!!Ot1'08)~' "1 e I Il1t€!!l<~:Sp~r ...

(r

I~ *i~or;l,of~} qU'e
Ui"'1i:1

fuera: m";$.s

~lIf.;t( de, i{:]!S
'"[1Ul Slf;!

la rit~~atYj;'S'i i~mit:e:'!3 ~00unlerrJt;@J10S se veiQ;t-O

'~atab~ tfacien 0'0 his~0ti2L ~_. ,.) La. esor~tljt':a se e0ifi~~i-"t{8. Si~.en !--In;!!. CDIW€!nd&n ,~om~f1~:9 1Zi. R!Dr €,i pilj;1c[p)o de; tr,IO

'J?omq_

:£iaf!.a~ !i?'!;I[deni-e' d~ ~Iue

eoloean ,8 rtneillLi,dk:fi 'EM" prb":fier'

teriT!1r,o

en

eus trabiE!llG:5,

la. !lob]~UYld;9Jd",
im~e~gOfi:f:!~ •.• "

q_iJ"e 'imp!~~ba
r:':·Li:I,J,g~"It~ml;!'

il.g~e~glliaiTle~~~@

'-prosl~~I.e C flln 18l ~1'I1IlJ®l1cla Q,a l~d;i:ri§seF;i©I8. qe J~ .~1tIm'_"~!"f-ij ~~re '~ClS: eventcs nz;'9jstrad,e.;s 'If €iILIS ~(d:.,,~li'ltl2lSi ,si i"I .oIVilti.;J;r ia, C!,.f8stjon Clie'l pL ~i'ltode \;-1Si[Gl ~1l1 rft torna de'image:n~$, 'C;I.1€il no $Q If\@!fja,i'a. S>6iIO .a.JI;!i, C!lM'r~IT(?ia. !€I,nguao, sflol"Je;ore'. sin o ..a·.~qt.!~lh")que' ~t.e-e1€:ck:J,€t~nc .

,co ma

P:f.iSO" ~ ,J.

'~I dotnii1~q de LWi'es E_ IRGit,z-OQmenec-;.

ft

Gynvra5", :a;up;Ie;I11'€Tlio d@ L¢i. Va~,g.t.,I~~rdft;j, de enero ;file '2©04. 14

p'g. 8J;

u.:1~fr@.n
@)oi:pd<l"L~ r

~~Q~:t1nu1;1, h..,!l,~g9< CQI'1! eol 'pF\O~eoo. de 8lede~Gio nar, orcl€lnar, I:W8!,ya.r U ont)'!!lr det""'nnii'iad~§ "h3JI'ldbl'0o p~ra. L;onv@~~Ir;lo. ~l e
{:t,"$

y

S,i~ni'latrhe. ~ia.O 1;$1, postu ra que ha ad®pmda hl$t6ric~lmf§nt~I~ t[ad~cicfl~ritl~8. q~1 :do.c.url1¢nt~l. d@ mngo .m~8: trorieo,! .sJIn.~r${ir €ii qH@<tO(da '-ormaJ d~ m~n rptlla~~6n (ine:~ltabr~! plOY utra patt,e} de 1m~,t$ri,~1Q~ pattLda, pOI" m.uy 9~OLJ:i~ no que g":li~ este, con-vi lti!rta-ai [eslJJtado eA ~i.J bj'€tivo 0 ,simpIEHl,efltle, ~n ex:.:-< -

'9i,J,~,

-es narratiVQ", 'siI3ll:vo an casO' .die~~if.ie=erila,;l.r~Q.,. 1'0 ~ I Ie no~e8. por cJe'~ 'nnick!l'<I" ,e'g ·ftocihoJ"i), Y ..:$.e pro.l£J:FIiI~,rh.asta, la 1L1~timgl, d a q~~ibl1glij(rnomElie.

e~

ll~a

"eJatirtent-Q~ dell materia!' , Im&!."jo, i'EI"$,:trljjC.tu· A~t"f~i6 n (pGl'"'q!Je ,e! do:;.C"umental $J~rn-

presruo

'I pot tanto, '"86 dedUce

't9~arl't:efftt!nte) ~ri ajl giO firtic'ic; .. IT;Jlb~);;~g,ere;-

Ante ta~,.cjjiT'!IJ~Q,d~l·d\~;~f!os ~

(irrfptK-~ibl?) ot~j-etividad cot1Qebjd;e comb e'.1 p(.1J'O ,<i~iJ~:o de tQd~. f'l!}rm;S:l"de intelJlemc~t.lI -0 GQ\[~c:eb~da:,de r~on;:;,,abu:ti";,. \;;~, 'C~tilto ~!~@ ,cQtn'Pl~t~m e!1t~ despr'ovisrt~y {je sub~erMcl ~ltd- €;o 10 tParec,eJil i
!JjJ!~

mO$, ~omo se'd@~pf~l1:dadg,I,a~ ~,i~tiile;nte$'Pa~abras"de;ll:Jran re-cQn\l~nidQ Iu@go 'eon~:ocurne~ml~staJ J~~n,..tQ,l)Jis Co rn~ni:
U l"l~ dtiMQ,CU9J'16fa
.. -

te'&-r~e:ofr$r1~s,.

·~J,.JMmati'6a

i2!e t08eil.aSlas i'rial"llp'l,.!t~~o.l1ei$' qu~ mold;f;ia!t'i
• "-i

t,a:ber- d.GS PQs'!.~rn~.
~'f,f.ar'lo 'tDd.q a I.a ·~-.:.l:I~ii;a, 'd:$f di;;'Ql.Jm~nt~~~t~ Poero par~c'e ~G~a:t,o te,·o, P€ nsar qLfl!3' el <®§,ro.tut0 del doc~m 9t'il_al Uer;.e m~nQI!'Ii que v~r i;;:.;:i'll Ie ;"1,###BOT_TEXT###.nesaacl'" d,e, sus r'eg~c\I'l-sabl~!S, ~u~, ".0:('] ~~ i[ltsl"Ida,n 'rl(~ tr:e~i""5F11ittr 'il'1formaipjQf1i en un noj"rnalo~~"'€loQnooldo iJDDF @,I I'alspG,zctad or _ ~I~~Da:s~,1;:,1 s 10'que, NQ~r da,rrolJ, en un artfGul0 ~Ll'@ I@~ !An a~qLia'iOl I~ i51!9~iJ~da, PQ.~:: tiLIi"'..a [Oi3l~lf l~,€l;;ql .a~ 'R.\:igerlr Uf)a delitilofDn ~tJllflS~CiQ. QQ.I gtdihl1loro:: e. ;Gif;.paurntlor ~a.J::i'!3I <:!iWe y~ p~'iiCilJiia.t ee ###BOT_TEXT###quot;@~1Jm~rlitsJ COOllti Qo IELie !'@,s,P;Ufll. 8.~b~B-s,eJ' exh~bld,cf y h:!i, j;)t:Jp.!Egqd;;l;!:i ~lr~PQne

Ii5!Idoq!Jn1€intO'filrrdc:o.e'H 'I"Irl {;;QefJc:feflltlZ!' dl® '(f10'''i'ea:liDaio1'~; 6!'Ja.'especj~ de ~lJ!ra fi !;]:oional 'S;€ gi:gr.ciga, tiL &0-$ a;ve;ntti ~'y llec ho.s ilfm~.d'd>$_,. De~ ell mD'~ m!;!l1W ~e'n ;;;::;(! e' c;oFlvl;a-rtelf.'l $r~.pel i91J~S. y $2 €lj;;:U.@fi1 @~-'t( .;l.Jh!& pei)S'pJ:;!~tjva< ~iD':fem.a,togfaJieaJ t,Qo~OS,llos ofiabume,nto5: iij rt1ico!Z;, afJ0~fY~an qt'!~ !!,'S$~jd~d tA.mi'Ci;L ;qi,;.le.o b.ien :ene!;de:.Q s t;I?StroBalgo :;l ~ "pE.lrl:jGIUI'~.:p"· -e@.l~d&,eI al ( .} r I~'ii-ci
€:in r)1j1J)bo$ caBO~ f8!5fftc:;9jl1dQI~

;~e.

l~g~r~m~l)'tiEI y ~~yeril~QIa.

ana,0\Q·.eie l.:l

f~ocI6n.' (ottado 'en Pl~mtll)ga -1997 p$g, 1(J'l

ES'te; jipp

de' ~d'itud de rad~c-'&I' d$::rct)n.'r~~F1za J)te ia c9J~&0,idaa d~1 d(!cua
i

'Ie cHoc-en

Ql"Jie Iq ,e s;

Y

~1Sa! a~l'"ho'9t·

memal p~ra curnlP,l~rSltPIDg.8E!;~~ e~ta pFes~rtt~.'ambbtn en la Hne-a ~rfti0~ c

16

17

E_

"I

C_

I"'~

P :..S

I

J. ._:

[) ~ C J ~ [. •. -:. .... ,

L.

aJtl~!(j~fI(iOrba-po~SoestruGtLlr.aligtade los afiolS 9[), [31r1HlJ inW,.,tirl, ~I"~.]'I, 'jfllnh!'~ls de, MlotlaelRen,o:;v en 1ft r,nlTcducci Oil d (!) - Sll i lifliJye !Ttl) .:It ~lult~111 ,I II! 801'ir-i rIB a
DocUmetlMry" ,

N.ulioa

me !f1Ja,-@ustsdo
1a

las :PJ~'lt~!,JI~ de">-n:b-oig:n, pl,,!;o;!~,a.l re$,u't~do '$8 jl;iT~ }ocl,o Ro.rq!JIe $ubJ~tl\!:,;l. -d~ 15 que h.i!rtor~a 8
IT _:dIa

te ner

q C1e difer,e,nCi,sit

entre'

I(J~,d'@C'b"r)~nsltalea)1 qlJ£I'

ren,~ddn
~2L

",Wit-Ie1;;1. ~3mar~ J'eleot:lol") ll1anera.

mM os~urO t:tl k:,,, l;l!3' hay q

~ta:r-Q. 10,0-

d~rtr_a:o}

'II~ sl-

hJ9id~ 'airrte, !;f,1Cibl~tl .... ~e I 'cClhtt'~fiam:p'oo ,

el ~ti'l,t:lJ'5 Q"'l~~r~~ Iw'J'r~p!11 ~I! dll.,"'!'II~"'[]H 't ompie:;!' ml.H,iho:~-die' ~O§![TlE!tit:l'I7Q8'1' redhf$u@ d~ :jiLl (I-rHm~HIU'. ·(ti UlrLll' tltl llc@:ldoGiUmel1tEd.C'Qmpart,e' cion, (·.,l TQOae· 1",'$ furmalf.dist:.Urstli'l1J;S. ~I CloeLli11(~ilhll ( ,.) L[l d~lomil'r..;ln
GQf.!~il'id@ran\(3,

f/CG.l16n.
Ila

t3s' sHe n1pte". prim pn;:JIa.lm€;h~~, . '(Ili@IW d@--:i:"'<3'I'I<ninadajpow ~EL,Sel~Qc-iEln die .v-eilo y, por ~onstgI,)JenrtEl'. de lSi

11a)~eJue vew y dela

!ll(:IUI(lu.

non

si

uos .s.e

de
9

Qontar.

SOl 1;lrs"ta de

ttc;i:iP-h

PQF' cuanto .. ~ PF-Qd:UC~ S

119 fi~CI~-Q"'I~~,

~ral m!9t)()s
Q

ffDt~ilQ~,

~n vll"h..Jd
plll3d'e

til' ;::,IJ ~111'(Hil!Jr trt'ip'i!:lo'{stJ I~lr)if!ll'iceifin

una'Go:ns.tsnte
de,1

intepB..cciorlima,glh.l;lti<il

r~\eurr@r1olaa~po8

rl~:U!r-a() mti5l1-cas.)I

I-'l'u'~d!en ser ffilejOre'S tih,Jd~ Q~r"I m~ que rer_;j1J i@i"9 Ir mas

,entre eJ mu["io.o,,:y yc, L.~i: !list6rlas P$'Qi'1!i1'!Ot. Hletor1as Cll!!e d;a&Qriboptli Cion rrfa~i e.~",
.aomprajld,"-d, oem uoo

'I

i1.Q

~ad6nl

'-'is'Masta

q:ue p,unt©

~! r~€-!;lI'r'}n:t"'J

Inf9nc&Idady

c_leofi:a amblgtl~dad
reaJ

.slgno

docurrtentel

'(,;G'mo un rragn1e-nt;o

d,.,l !iiIUl.;;!O

~~rrI1~1~[I~~O d'l\) su {l'()l'i~

1;e~o. en ~~;, cl'e oQmD,{l,lgQ 1&1b.li~9"l' ~m l"""pL'Jllti~II"'" llll..!p~~sto! III mi5!mQ MecnQ.;;Ie ~rr'<;ili'lg,~1r ~e!?Onil,e}(b.J""IJ2m GlOrl~(lr~ll')(j pror~lmrcDS y 68
wfi

r~!·

01114" h:lsrdl'la~ 9 Y 'no .. bn

qLJ€ @s,tab~@''!3en lIrl di~lo'flo Grea: qW1~ Ilos·'B:itt'!Cis

oo'rr
la
ILl<:

t'lues:tra .~x~i1lrl~r\eia P'~rsOt1?lt
1],11 S~DSlimb~t08 €

acto

d~ ".<ia!e'nCi

a.
:3

[lR~r'1,OV '1Qg,..:.;:: p§(:)s_

v 7]
IUrt~ prac·tiG:;:l yia.Nr;!J

dQi)l1men~f,e-.aJi0iad!C~/jI__i. [Robert IKr:::lJmer (N:S:8.)."eJ1 Ie. pl..!lt:Ji~eliCjQn "11:.ie-1~Qac;iI(;;Q ,~I festiiV$J~ G'ina,ITle Qiolffin( de Turf"l tg'9'71

fa. cOl"lstelaQ:to-n.

PeroO ':/-0

salielf') a

EI p,bpi© BiiU Nic;11,d~, tilU,8 tlJBI: eSGfittJ·'!Q'(i),'r.ffit'ent9 ~:®>bhtl01 d(l!t::urnmrU~I-r:>omo p,Elm,que pensemos elon, pi,errsa sin

que Ie pareoe
J;

y seD,ilrt'I,b!:rs~'(;I la fic-

Es~e p$q~ef'i 0< mQn't~E;l a1e-tFil'xl\os~iLlJstr~una deJa3 p.arMoJ,as. eie! tRg:,bate·00mi'Il@MeCSopre e:1€I{]QeWn)el1ltal has~ me;dlladQ6.-:de los al1bs 90; los crftijcos es"

>embargo C1iU8
I;)Qmparie

GrimeI') como un;AaCD:§;:lt:Mi,Fl hech~
r;;):!l©o:> QUO,eompro-

EI Qoct.wnent-el

con !.l'fiOdiol1 ~6a miaa~6!!

"sietllpl"il!

~~I

ft~r6n".i t8ir'l

rneten ab$oQu1-amente, cl;JlalqtJi~wFOliif'fll:9J'd~dI)JG1;Iv'I(jJ!:ld'rlQlUJ9"'~ is,1 11~ la cClin'ffi'l'rten en al,g;o lirlrlpa1Slb!~,L@ abJ€ltlVlcdad ha $~cto QIJieto de tantee ~~ilJ<l$i.como '®I I',~,arismo {d€!i'Cfild de ficr;ioo oltfsioo) 'i p>Ot !Tl!.-.jG-h('[~ e d
las m[srrTas
ql.iJ€i1

r$C-€n'~~qtks.e

(j,E~, ueftls~ re:l8:c~bn Otiltli el In8:~efif).I~18a q Kb";3imer; mie<l11r1!3!s qUfl !os'dne!B!sta:5,l'IO pal"di;o:g!..t;lt;~hcon is r~ot'(jb~ealabr,a ejue,lemlJ,i~za p D~r F:

~a

como

dice

POllrMQ~a: Qbffi' pa:ra.d:oj l1f, loS' clhes;s:t.:asque la ihvdcatl' .perlenecetl ~ s Ojf qU@!ll<llbl;3. ijr;;:;;~rIbM!)douna
ffiCt~~ Y
f·6rh1U la

a. :18.,esibn ,,'t;I~-

raz.b:f'le$, II1l:st!;',l1lJbien uhafGrma propioi.qn'oc-esos

tie

:cule<la d'el tii[N~ di [$010. ['es'Pons8cble de que e~ clt"I.e ti'OGl,In~~nt;3!1 lIIege.rn a _pen-

repl'e~e~~-ta;r el !TI:l.mdo

~;i'ega sus

de ,conatnJ9,G1.61'1

'i

ei~~f8'rl:,t,-,Far,m",~ivEl

cja I€l:s ll1ismos: [NichoIS'1991,. ps.gl'!. 107 y.'lICW]

1

gca_i'~filtI2$dilll. d~
P©$t~ri~n;:$

rllipr:~entac

no Wi.ediada d!tJa Feadidad, $obr-e e~ta.
c :

-P),$$!IJJ'lcI6,n

,Mfra:r,(}F1 a LI~-

@.uello tj:oclQm~"flt@Ji8tOil~'~~g$!'l~r~ci9!l~$
(liI1'IOO&que

como i::rtbtl M,artUs,'que
~;nffil veinno.:

NO'$.e p.leoFl'~!ii que :;ion los estudi0SO-S del: dOCJ:.lFlgentai lias'

kr en-

proclam6

t)l.:i$nt~~r1' oe:reaf'lO- a.la fjoe~6tl, A1gunosH,;;ii1east,a,s tarn
GOFlsi,dJe'l'an

t;JiellBilli

t'go[at

o ~ao

.qiU~

-e I-o,(nerna ",@tJlt~ !hOI'h0Cho
I>.~ph a:!J! ninguna

rl!Otl'OQ.eri-er

al C~lli~ eigc,lIl1l los

teo 0 :I:~el!'1ta arl~OiS con-sfcl~ra.rn

el d<3<G'Ume'IlUli
1'.a;;:;Sorl. ;po.orla-

jJQmQ

L!rra 6ub-e:.$pec:~e. del

L.o,s r'e-,~fza,d e.r'ee de '(ji,fectc;,;m;,rn€l ,!'\!!;J$!1 MI;l,y,~le~ 'y

H~cj$!"i!::: I{, w!~~m,an

peHm:ll:sITIO, pueden

que

qqclJIm-ef1tsles

ql.tE:" e'l mQ'nit"*~ es' una "nCQi~l,a;~~(il~r:I" del mat~r,[.,t (N I W1seman fl-i !os !Yl",yme-,~N"'$l'1$i'i .;!Istq WI"I_<lSp~!c-ti:),probl~ri(1litk[lcf,:Je la I'eaJj:;:aciG:f'ioe CiF'~~ OE)l'I'>O fiedlot); dlcei "Me'mlere,;;;&.
aj

G<Omg,e;!)cine de f·ICc~Q,,, 'f il$Y,oll' i~m@.'I'(j91 d~ q!Jie.ne;3IQ;9._j:'eEl.~i:<!:~n, ve.rO,5Id m;H ...,i~r,:e g~~r-'~l:;:~i:'I p}DtSof ~!}til(l_:-o.la'El){L,$
ser ta~ persQR<!1!Ie$ No #ierlJe g~ranHio;l:da pot' 1"i01['i19!, !3'li R$i"i:CV 1'9M, p4g. 127]

IlgiJ~lar m~1.I111?!JJacloFi eon fle~1611 ~o CLue

p;re~6i6n,

na-eer:i 01;9 It;lmill' ia ,<1tGir;tGI611 ~ebf~ los aspe-Git©s :g,rt~,) :Ma-ys!Gs 'Jl'~1 mat~rEa~f:a!(l:tual, IBn C1~110 ""'I'H)tidlo" que

pOSfttil'o~'y. G',re~tivo~ de: S'U

181Tela,eiGin e[J1re !as t;e~n~~ I~$.
c'OS'$l'$

qe fiot;:ie-l'l

lota'd'Q

,el, m9f1t::Jij,e e~' fi~ioJi'. r"$<1:!M$,.te,

porque

1o esm§ e'1ri6",mbl~r'idQ fu~9 ':1 Q~rT-'!bi~r1Q9

de ,sltlo",: i-(
p-aIJGiI ..!y qu_e 10 .qJ~lle, nojicCli®,

Wi€:eern8ifl ha di¢hb

t'Eq:;~ uJ'

t:-e'~mirrD'rielii~,adi€H~tlae1Ci' p£ll'.2L sus

las q'lJI~ e!' Qle "d!!;}p\,lm~'(rt$&,': ~I
t(j,:;,:

da-

"if~!::tonM.d,e

1~.r.~8!llda:d''';

Ii:~o~ 50:;: s;Lt'r)i!~Ii'·!O\ y~®v~!18:ta qlUG i!'Iof'o'flY'laJra SC.iJ!'S u_tlos aeanl-eGimiein' 'UJ''I (lJVi.se:ii1an no d[ug qUe) suS pellOiur<i:S ~e no pued1:lJ11 'liamarse La palab.a [P1af}ting8i qUQ>reC!ll:az:a:;~$ ·'d~;.jume'rltal"i
qUle,5LJe5CR;;I, eWCl!(;llOiQ.!i~lOi '"oi;!:

m.:5li"a Im:i!:a-Qti6n 'C> !:,egr~-tro~ 19~7,

.Ia5qu~

,qul~r~ dt~t~n'l;:~!iI)r;s~.,)

pag

'if}

y'.~~6

IlQt~®'~eFl~r$ F-i~n3i"ft$'$i$) ~h

pa:Sk214]

18

l~8 pret:e,l1slQ!1 es derlv~das del !I1h~'\fO par.ad1gma de objetwldad ~~J 01ne dl-

recto is'rvlew 11p;am a)!~mel'lti:l!rtcorn o hi€mo,s' iifPunta~:ki(, Llnsr(~IJr:B €~tic91,de !I~ $osp~ct!la que \h3t'1ir~a tbr)SlltU!F:5~ poco rnsnos 'que en un a, rJe~ga~,i6'(( d)" ~~ do, Hasta ,eel p LliI1tq d~ ,ql!e Ilego, a JJ'J"OC1 uyjrs€l una r,e~a'016nde ~.e~~ldQ ~Q'!'\~ 'traJiQ, q Lle'%t,etlJr~> per :Qo]eto 'd.e:r~!1de;r ~,Ui6 ,el diOGUme1'l tal pod.r~ decJr ~'trufila '19'9'fl y 1lU9t}: ~i' bi6t~ h i;lY qu..e~deo;ir Que B'St'$! ~acoloo ~e 'i n8cnbia tamble.n ,·eifl tel d eb~J$ (f:~ alcenoe fllUtlij,Q m~~ am~l;iQ ql.!~ ~J msftJ atl1b~@ det(.Lotl:lm~~t~il, ~ntf@~iO;g~ ~
11iUVMSt"SS ~1j$est~tU~t~rcal Y. i~;ta3" Bea QQmG luerar 105 c~mtl:itl'!,l'Q~ etJ3~y.os de COIS'3.s&B.te. 'eJ Jl1ulfldO re?~ [C[iJtrFoli l'9B~, "f 1995~ pr8iJtin_gta

'if Plal"l1ingad;uVi@jFl)il la vi~1Ud, no ::iIol@ ~e.,ger:vfr' de corr'@'~tiV'O'a,1 ~1';,Cf~'" siua e$.CepUc:i~*tO dl~ rvtidlfae1 A!9nov, Bri~!Jn'Vv'illi~,t)Wn dem~'S,respsctc i®J[ poy
,~troll

.tert't::19!1de·1 d@c[Jm~nt~J ~Jr~;f"tra nSn!l
.$,Ir.ilO tt!!trJ bien

~~ertlJnamen£e(,un.8.St:-rle de loony€pto~~ qU 't"ri@:bfat1 ent!J.rbi,ado ~I d~bata::,'0'1' cXJI1iHjc:t&'e ntre el plJm ffi,g,I$,t ip 'V ~~ ~;.:;pres:t'\;~i~adl; ~I

o€: ,danlicar

'il" iAf,orl:n~'Gi{))iIitbjet!v$i,

~O'bf)J> ~I nl lJfT!d:@,

'pro blema d~J '$~&go<,rnll erenta 8:1 cCHlerlo aei:eetivo, qo~ R.or :RJ.erza hay .qua apHca;i'~! m!W!!tl,:fl~l;I~ 8tltijetiYi~Q atr Inlleren.te '~ip.rCt~~b ,d~ mQflItaj~; la ;POr'.i\).enre(1ci@! rio @l~.~lGJ~r ,o9ietivj;~ad cOl·n 081 :p.unto de vista" pu~st~r crua f1lt}Q1IJd€i l:a na p!~MQu'l~ nt:S,iqu~el'B[ f1 n~pmtaj~-plOt! ria e;Q$tEr $~n urrpu nto de vista: e~ reU cha~Q ,~.~a rd~BI de qlJe ei dooum enta~ 'es'tt obJI~g§td() offelJle1f 1111a,repJloa elF.:! ~ una "@!xp~r&~ci,Sf iviliJel": la' [dl8E!J" 1er~tlaUa. di$ !~t r~dl~kfmdekdHeAe fim: i6~i V 1 ITJOIQ~:UJ i§ta, deL..que un doeumeni~1 rM'exi

!'O ss optet~'i"~,q[;]~1 q U@ no ,~f 1.0~s;: Ia TlOCjoh de' quela ~1t.6tliO$i: sta- ,~ii!d,a eon na, 'ram OS8, ottj~tivid a'd~etc: ~
a

mas

La ,r,~~cd6!1 m!ll~\imalismo J e fa, I008.tma po@,~~ ructuIF~lij$ttl k~n;;[osu .Il1S!$ sl ~
~airip!~t13 ferrn
~1"r!~~J

uJEJ;cl6n- all ,el lit:ir'O q~Je~arl 'P I'~ntijijg~ oons3I!Qro- jjn , ~f91a In-

:~i$tl~~1Na1&@;f oLFestiones de ~~h6ri~a, y ~,I;;p®s~nta:Gio[r" en !eJ'bi]1e o(oe las no' fi(;_;;ioil Tr~s,haper Linre~800.$!l' la QfOple-ma dc;a d e, I~ viejO's t~ill1m!os, de o 'frc'Q~6!l vs. n~fk'ioh)n {;.o'bje~:iyiaad~\I~ li'uanlpu~at:L6rtfa vs, eXPf&sivicRad (:) \;Ii~! ir1te'Fv~nci6n @ vs, ,. ,}~ r"len:tir1g8J pro !,;Ol)[.a corq5ideml"'~1 cine,de no '~iU'Qi6i-l CD~'
I

mo-un dis"cme$o' 'j no como LIna f'epregetlit~cic Ii -cemo UTI oins'>QlJe Cl'f,mm 8f90 sl]bre lo rea" 'iJ no Q6[1"10' ur:t oi't'ie, ,~lter&<!or~d.rJr;;;~ 'fo real'
,Si v@mos e I ~rno5!,de inC! fkel~iH filh('l~lamGlr."SJI"fie~t!3, 't'Jomq I.J n og,e (l~r'0 .dIE"': mti.5,rita! y n,o"Qom'O WIl'O de in'l'i~at:i6n (0. ejUGi ~ f~De n€:la $~~O )"eIl~'Qn.oe,s el, :11ecf"tQ di§' q Lj~ ,Su;§ 'h~p'-t~eF}t;;!Qi9:neEl' e~,el1 IE! Imia),r,:;,aci.gJ;$1 '!'.!lIP! u 11:ti1ia{'.;l;.IIrso ",9oJ€!tiv,o:' y @stil~srlc~m~t::::J~a al,;i~tero, 0 b~elli ei!l~LJ'f1(l11€iC!.lFsG_.n::ii,~pjl"i8Sivo '!t "5I,;Jbj~tlvo"! S~!'~ ~~QD 1!'~Bev~t~ ,p!ilir'51 ;;I~...1 s];E'lJ;,\...I!8, ccrno rl:l€llkul~de Ii:':IOHc'-

(:r¢<n

[Pldl'l:tihgE3" 19S11! loag. ,3&]'

I ..... .::; - ,_ t, eEL n

~ 1;; r

~

fl

J

fJ ~

::; '1

T :::;. I

[E

.:«

:. "!

I

!.

Estle plal'lteamiento- tiene la,ventaja: de elllQir laenojlo~$. 10 Qbhiimatica de.la represenla~ion, al ronoo de la cUSlI aparec(jl'$i!;!nipLl~ 121~$P~ctro.,de 1"1 'fiGc-i6n' ests y la no fl:ooi6F.l se disting~lirit.ln por SIU a~m,r:..·daint:e 10 q e PLranti ~glallama el "munda pro'}'6ctlildo~ lei cine d,e no fi'ddol1 aSJBgura,,que 19' C1\Je' OllJlestrti,$.i)l'Corresponde:c:ot1 'e~ mUnQo'mitil., p~to io q\Ji;l' dli,r;:;~:ro; 'que 100 muestra pl.lecJ~ ser f!!rrDn90 o 1t1,oierl.o;,per eso PJantil'1tga [P<ag.' 816,] e$'~lm;1i: n~cesar'b ,lriltrodLlcir lt1lsts. noetcn, lnterrned iaeT1trB' !ill di tsGIJn50 'f la re·aUd~d, qe'ITuJnd,Q proy€MMQ, que es un ma aero qUE!> sa eon~tnJY'8 para hacer <a.Hrmaclonss sobrs j,el're~dld<ld). La retacion etlJtrs>ej ~lisGlJrw y !ill mLl'n~QproyecadQ S~ oi(gani~a, pa.rtl'r de pr:u~su:netro8como la selaccion; €II orde1n&nuento y _@I 0flfas is (todo 10 qlle co vlerte a la His:!,!) -a' en una histori.a) }' eol
1

tan aroltr<ilfi;ll. CCIllO Cl(~Iq.uier alta, 'S's q,ue siNe partr a.coger 'Ilms mu,'y di .... ~~ s os '! ::;&par~dq,s, en '61tiempo.
.AS!, la 'fOz f.orri'lal. e.xJ?lica el'mundo,

al especlador

de una :fbtma 1,,1I,ii'h::o;Ideflrrfdil

da y

p'I~I'~

69 se,n"dQ,pr¢;Pone
I

'l.JIl.i'~rg'L!rnentaci6n

y

'FaVOI'1e,c$
-

un :es.tjhDy Una nrut"acf611 "cla~~os" belit:05, pOl' ,ejemplo) La \J'Oz:'abi~rta'6e preserita
1'qrltili,Jl'a pr'egurntell6 tall c~aras

~~j;!.rrala vo.: de loscdQcUmemlJ.~0~

revestlda e'lB.meno.~,autai"ii;Jad e~j6te,mi~a: no 00 no las, rnsp,Qn,dB''!OlIt'l1 ciaramentl;!'; Y qrgOl:~' 11 za el 1exto $eg~n eatructuras parec'idSis, a las drll'1 CI!19 tl'io.;denr;f$~., S@rra l~ VdZ'd91 c;oJ)e directQI, el eine que .pretenoe no t0ntar v6:"2:; plfl.r.ci tambl!!iil la de a~91Ui1o'S,ansa,yo-S'de Chri5 M{lrker 0 Agr'l,fn~V~,rda,
FinafiiTlen:tf!". la voz poetilCa. lIn'ts, Ina [,an

nunto

Cle vista

di$r:;!,ltibl ..

f;!115U

inciefinluion ...

EI

PU'I'itO

da v~sta e~un

'M·r'mii1o eS~:l'ec'iBiinler;te

'Complica(jo

s. la nora

die

ap bearl 0 301 cirle -y ,j:1-0 dlgamos aJ de no Ti.GeiOfl, sn dond ~ iote.rfi·e~ oon !a fwtlcnfz.s:d41,-Obj~tivi,d<i!d~ plies puede tomarsesn ;s6>l1tido literal ~~I de 121 ca~ mara, €II d'~ un pel1C<l1laj('l}e fi gumd 0 ~ej de· un 11,an~fJo,r) Q- f',sfemse ~ I~ p~m,. pecnva QI3ifl{iiral qua s~'d~~.prellde iJl~ la pelfculs. e:S~&90 ulltimo ssntldc 1Zl1 Clue· prefi~re I.lti!i~_~rP'liilnt~nga; <II s s:titUI'r 61t€rmir.o punto da vista porel de vo.z para C~r<'lloteti;tar I·a,posicion 0 aentuo que se'despren·d13 de:l diSC!jr~,o d'~ una: 'pelict.ila. Y f"i BiU Nic:t,ols c.l.asl~ica las pelic!JJ~s de no ficci6n ~B'g.un e~ modo de repf'l.1;s;enfaciQn que [avoreeen, PI<.nntinga prefi81re .!lac;et'lo a partir die su voz:
ProIOO!1g,o,. como Ci!U~'llama FGCLmm t'teur1stlco, 'Go~sjaerar ~ell;:i,",e Is. ·:;!hf.er$MiCjEL e.nt!'l9 10 d,!;!, f'l9 'ff.ooI6nEsta t1po-

y Planr:lnga no £IS "I Llt,fOO &1'l.,!.!Itil~zar!!o.E6t~ 'If:N! ti",'rl,sla. rJtil'deio fun.ci{)liahje'engl~al a I!i$,te:xtos que nOe<1!OEflPOIIl-otr.6B tr,pol.c ~i<).~,~ ~I 'k;>'~l,Imellltl.illlP@;tH'icQ (I'a:s.:stnf'onr~~~rbanas dal'd ne rn u(lo), u :gl ddou-m;§t'I~a~ rl£l¥I~.x:i a {de VertQv :;i' ~oijard~.el ... 'C,lniB' I/angJU'2U'dl;slta qu(,i
utlllz.a (;I1~il'llQih1:O:;l' !a. n"Siafhtlad,' '1' rlss,t;a -ell modo; d~ p,at6 clieo, {~I ~ke~i

Gomo e!"d~ flG ftcckm,

para ClJ.').lcl;ar .iiI cortar el hulio goidi~t1o qJel binomb: re~H~mo:v$,r~pres,"l1taci6I1, que fan~ to hOI. :fligido al docc menta], Pero en part€: p~r 10 recien e de su publie8ic-ion a yell parte porq 'e Planting,a represenrta. I,iM po$ttlWl de sostomea !Jpos~G.i()ii! a los.que !\larI ROSentha'l ~.a IlamMO "'os g!fr\l$ ~cttlall(% del dQClm")o;~ntioJjl'" (BI!I NicllOls, B;riim \l>lI~ston! ~1Icha.e1' Rel1ov)" ha heche po anora poca mella en 11;3: nleratmf[,

La 8Ipo:rta(;.lofl de Carl Plsfltinga slIpo.l1e ,un Impul:sq,ino\iaabl:e

\)o:2~Qrmarl. ;ilble'Fit~

y. po.eliGa

tQgr~ 8@ basa €Ul €'I '!J1';;!;dQde aJutqridad narj'ac?~n.aJ q.llfa',eiSum8 liElp~l~cu1011. {€!Jnel cas? ~~ l{IIs voces fQ!'11lt;;t! y- ~bi~l\.i!) y ~i'1~ alUs€h1ci;!I d1~ a,1,J.tprlfa, dad' en favor de intereee$ eSleti:cos. (~n un JlQhtido gener~l) en. eol case
ge' Ie IfOZ. p-GetiO,;!,.

t".)

El p,rop6slro

d~ sst a tlpologpa

no

ea

tanto.

cate-

9 ertzar COnl9 lfiamar ta Cltenc~6n sobr€ a;lguna3: de las p:rin pe.les r'!.Inc+one$ Cle If,l ,no' JtcGi6j"Y ~Qbr~ Jos 1'€lC-U sos textuales l;lor rneditl de IDS (;1.1 ales tas PGilicu~asde'sarro Ian dh:;naJ5. flu ciQnljl:;j, [Plan":inga IG97. peg; 1061

La: difernil1(::la entre,e:sfa.$ .tres V009S' no racltc:a. 'il"!S'!8t~l P!ruiUn:g;;J I en SU' actrtl:;lP de afirm<llr .a~gQ sOO.J'€;el rflLl'ndo proy.ectado:; pLl:e~-to9a$f3l1a'S,,~~cimiP.art-.;en clloha actitud, sino en $1,1 car~ct9r diS~LJiSivQ. Est:e 'CtlJl'l~G~er drlscursivo se revista de alltorid<l!(f'~~tstr,emica~nla vozforn1a~; <as axplolatMo y, nO'Gonc:;il.lyente ,erda \!'oz: _ahikilrta; y ~n el,cas6.,d!3l~ VOl. poe~ica, Siji, conl'a.cl'erlza pOor n "esteticlismo epistemico-". La i,le,nta~a de,esta 'ttlp61~Jra, (W - pliedl.:i pa~lil!'

2,..., _L

:23

el bautlsrno de un

cine sin nombre
Me propongo
tal. EI objeti'\lQ no es

,e;110 q!ue Sig'lI'8 trazar LIi"!~aueinta /'~lroSp~t{l,Ia del dO:CtIm~n1

trd!~su' 'Un~ hlstorla

del

m!artio,

parqt ,elra'

e~ ~e¢tor puede

re-mitirs'fj a Is. b[bliQgJra1!a.~i· bi'en~l:lIeda. ~v;sa.do de que.l;P;unJea i1isreri£l ge~ liefai tradll.cid~(OO loa "clasica" de Er.ik Barnol;Jw qu-e, pill'S9 a center con uroa .a.o1:uan<:!3_ci6nde 1903, $1$ encuentra bien aleJadB!de ~as,preocupaclones ,de 1<'11 I tsratura adt:l!!11 :;,obre ·e~o!n;8 .de no fiee iOf!, CUatfd 0 Aigo_ refFO$p~ctiV,~ me' refiero- a que ss frata de lanzar una Illirnda h·a.c!aatras -.cleso:~la pett;pectiva act1.J~Luhar'lnirad?l, jn~'i;fe.~ada,. ! SOl qll;lere que IJl!sqlU~ eii rei f:)i¥l:5atnO los. pre~ s Gepellt&s ,(j!E7 rica vali~d ad :d;{il ~i. ~ de no lio01QtI contem:PQrS:nElo.· la. Es itiit!"lreMrt~· volver ail memento ene'l que el cine actual no sabla.tQd~';.i'Ea ,10 que S'fa' y como debfi,il corrportarss .ante !a reaJrcla<ol'.af!tl$$ de habEFrES8 qOl" •. tado a 5i m~srtl:O'de las -eglss qU€l !U6QIJ ·s.ejd.entiflcariall con ·e) "dn:e clOCIUmenta] ". 5sta, mi r.Eidar.!3·trospec1tiv.a nos peuni1tirlei apreeiar 'hi e:d~ten~f~ tlde. tl..d·osq ue alumbr~!;l.all una serie doe vi~s <que fuerori q ved'aodo udesQar"..adl!ls'! segLim ss f"ue fnjal1Gio 611 f1i1.a.r:ielo ortodoso a. ~~$e de- s'J.0eS~\lQS dogmOjs. PalO algunas de aquella$ ""ias rnuertas parecen o.:llliGOlitfarenora unacierta c.CirUi· nuidad, par $UPUetstoexpiI<!sada en ;amiiucHlS y·fqtmato8'l1iIuy d.I.$~ifltQs, en la era "'posQoGumqn"t<lI"_ Habfia qu:e ret;:l,lper€irf!ll1~giln.ar una l1istoria ,GeIl·8. del cine faotual en la que ocuparsn su rLugtarr' 'l'f~tllr:al una.serie detftll~o$ que las hiS ones haQ:itllaJles ocin$iderij~ flXoep.ol(,me$ y caSQS marg:lnal€s 0 que .y eS;to es otra forma. dB".marQinaoipn~ !ierxpulsan" de I.a inslltucioli document~1 para tnctulrlos dentro del cI,n~ expeu:imental (el caso mas.preoLen) <:l~ "1:1 hombre de la cillutl(.:l"). Fieroes pr€oi.sem¢f1te Ia lin-ea que dlp!JJaQl pelfct.i!a~de las estes cil'le~t:$tasi'.da D~i;ga V:ertova Jonas Mek51lis,de Humphrey .Jennings y Ge>or.ge~ RoutjiU~.er~ Rlesflal'S··Mar.kf;lr,10·que caf1stilll~l.e e<1.rlleljO'r ant.ecede.nte d:e- esa.-.axpami6(i del dO{;)I!Jment,a,'1 qua h<JI Vlfe~to obscteta tal dencmlnacion.
Q ..'

(;611I1!<I eiM·, COmeYS8>8uele lrife:rilr euando se .haCfiJ ~omerlza~la h!S~oria esta pra~·· de uea eon Iia salidiili .ds los....aiJ,r~rO$ I;iil'fabrica de 10$ :dEl Et cine· at!5'g'rafo comef")z;o ft~rrrdirtdo ltl; realkJad (Ie ,f·6rm.~ in O{) noofente, en funci&fI del a-ariicterfotn.gttl.fttp· d~l In)Jel1.to:·n.o sabra que este :servia para otra cosa, a saber, par$! oolltar h15~Qrl~~t 'ilJix:ls.t,ir, penssrss, como c8!!'eQQda la no fiePara y cion debia. antes tener ·el'lfrente H SiJ "contrario", el cln€: de fiool.oo.. y' Mta . < , gG-:3:,echo <linos dsspues de $U rta>dmi.emb·, e;i 7:5 % d 8 rtl$ pelie u~a.s·~, e &8

EI ein e ern.pe:z6 F€jgidrando ta rea.lidad perc eldocumenfal

no nacj6

Lun;ler.e

I-I

~ J:, ""

S. 'I. -

_'1=

t~ ~ • E :; I

I.'

F
CLaS

b

,)

5 .. ::.

C

J~.

rodaban aran actuaiJ'.tes<o nondmio5 q It: "tlrala.n ,8J,a.sQmb,r~dn espeotador piimi~~vo 1ma!Q,e~as Cl4,9 ntidalmellte pfov'en~~n de: .$!J proplo mund -. ·r;otitUano: 1'a ~'rq bastante rrt::tfrsvi)l<Q,$Q v@dQ·...rr@Stiiwiqo ,~~. movlmierno '!I d etna se mas lotsn~'Sian1ie. ds Ob~@il"iiarql;Ji§ Las tO~R~ '~iccio(fe$ lnlciales, u~gO. cuaodo la no... (~d.~d se fue @8stando" fD~ cusndo se 111Z0 neC~S.arto tll Eli pa~~aie's 'j cond uctae extrem 81$,; .~6tiJQ8;5. .ptcas Q b~MMS., e e ~n 1~ 10 naG:e . los l1oUci{Uios te,mana:les t'jtl9 pet'\! ivir6,PI muonas decad as ~. . ~ (en i!:spa ··.a et INer·-Do perdura;' h~H~ta bien pasad at Ia,' t'(a,in.s,I,qio!1, El 19~ \. lal n cine tactual eonoce Una ·fase "colonl a!f.5 ta" (,esa ClPjiil.jJ~ . lrnaclon esc des rno ntan ahora taritas pelfcuka:s de mstrals enccntrado) y ia pame a gran guswa Pem liI~enpmp~6ia Il.lrJ ~iJ.g~ de." do:c~J'mefl al de m9rrt8,~e'o ,de' ~ompilaclon

como del rnuodo

n~al

¥ la

eusrta es la ~t6ri<ca, 'q,u'e per~-n:[t,e ,na~~;:Ir e d

@:;senundo reaj·de$d~ ,It' a p'9rspe~tl,V'a pe.rsonal" PSf€fque jueg.a ~mb~4n r paper mueho m~$,·deterI1l1f;jante·1.&.litm del prO'/~tQ del doeu el'Jtal~ Pala el,c:'i:ne~sti9J
• .._ 110

un

G9f1fi~n;za. I091!'gur Ql.JGl sLiSpsn'd61mos JnU~st as, tfu* d~8 '0, nueetra jr c ,@dullde.'Ld. P''C'r mediQ d€l la c ea.c1¢:11. ~e una if'tH:Jl'€si6f~ de re~l~dad. y por tanto. ora I,!a~s.cidadr. corre s.p'o[:1QG. a ..t~:;; e: las:· pl'io,(ld..a,B d~s da Is 'r'e1;;'oti'Ca 'que a las prlorict,ad'-e5 de 1~·.c~®oricJ8!. '
,0 E1~• ~.." ..... ....._ I '.

tNk:hc:tlS..2:0Ci1,

p.$9. f.H~],

Hay QIi,J~ ~8p8i-cU~,en ,efecto~ a 1 ~nQ.\s' 20 para q-u~ e I cocern snt.al SH mate0$ tJiahc!l como una prac "I.t:8:d"l:~Jj ita de. 1~8pr~mIUva'SaC'tcl.la~idades y a lea-a 'os 9!.2~·,RQb_f!J1 F,l.atle'l'ly rUi;!'da I, N anook 'al ~Siq u I na I" ("Nan:o=ok, of th e:':Nart.h '1: £I~e mi srno '.8f'10:,ei sovletlco Oziga Vertov ru-ed 8. las· pl'jmeras deee er!'t.resas
de la serls ~e re:pr;;)rh~lje& Kin:o~Prnvda:: 'an 192'~ J-ohn Grierson balJtl~'a nuevo ,einS y sien'ta, lu~g.4 la;s"bases para 30 p;;Ira que se "inst!tllctot1alic~}

tras t~nto @II·d~ dEl: 'ne elon tla espectador
d(3<· $0

jdQ Qr~c~e:ndo a.~1 mfJJ!ihtpJ.l n-

Incorporsdo me-

ya

~:Q11 ja d elfin Ida ~CO't:ir;i@r'/ciapropil~ tJ

En

Jare~ inn(Jilacjon~s y ha desarroi ado un patents' lengua.f~·qu~

eOnVel1.J;;lera'at \rI09(daele ra I!OGaejdn-' $.errtaJrae. a mira!' t-:!'~torlas, E~ protoatras, EriK 81:1r11"10 .. \i\f ofr'9cei una Ol 81118 d.escrip~

LdoclJmen~fll se ha .queaado

est.e
Da~ a

~l\n ,de aS1te perj~d~ dl~·estar.Joamiel1 '0 [eamD~ w.: p,~g" .25 Y'$s,] Pf~rl:I:e.5 13tH IN~L:'hals en su l'eCI!8nte !!lnlt'OciJ...IoHo' to Dy..c,...(r(lJentar~;-' quien cia una exr:ilic8..; ' ~[6n. oi.rnfis s8.tiis,factt)r"a·d er esta crisis '••ssde tln· p . nte (~e vista oMol6.gk)o'
NI'e~ ,i.! rtf a$ia e-n 01 ®xllltfiQIQl11SmQ (dre' "dl1lEt de atcacel
Q,li'l!lS") I.

haran

'i5t

p.r'if'l!Dip~O'$'>~e·:~o:s, 30 anos

Rare ,u'1i'ettlz: y ~os ~1l1eastas de! N~w
se sigu~ H~pitiet1do hasta

.s:~ pa~rOc·in·o

iFlS'titucionali

com9

nortearf)ertc.ao~
tnetludoSin , e )eFa:

E~to~ nombres son los ,que foOFnl:tln la hRs1mia 'o~ici~li de ta

fUlld8.cion de~ dQCL!!li~!fltal. ~al Y.comb

,ahora

j

I el enfs,-,

ale en 'a, r~copl aclon de ~\,'idi3,nda (rjooument~C'icrI'i 61rf:1t"1trfice~ P' ,OPQfclorian-una. ease adecuada para GIl fflm dCC!Jm~n_e.l. en €:sta.:s,ti:';'!1tglen~ cia'S temprana51 !3eg~,:ilrnQ~eareelendc d'¥i UIi! iSe,r"IItldo ?e.Ja ...... or~t~~_la oz de.l clneasta. SI' hlJ,.d:J~~:~a. via UnSH1i!Il des.;!""" ·e~ia.s .l3uatiQ.!'s.rl;Ie·,i'del elll€! Una: :"rtmnVQ ha.!,5t~e docunien '[;1.1, . de~ ~rre.mO$\ GSp,9':8.1' 'q Ie ~I ,dO;3,W'fI@ntal se desa TollaS8 e'l"l p'araae hOI 'ISJfi oclo'f'l f4la.naill\fa aU!';;ilnt;'J;:!' tes anos .qJldle' a van de' 19QO a~1919, envez de ;iiI~c:an:!ar U' f"@co, oc imier to g G neralizado 9610 a 'fiin,~ee d® los[Ni¢~~'2CIQ'

de

to dif8r'~nt~S' Ctl]~Sll'!11$.us,fJroYB~,q8. (i!n~r~:i§.fYJa"·e~js~ mUch ~~ ctras e!(parieh dlas, (Jue r)O,. pasaron a fio rrner parte: d>® I itt m$ncion.~r

contente

pr)f1cjp~:d."( es

que'

el dne

ra.ct:w~~ tamlJlBl1 ensa._Yf;sUoo,. f'ue

lmpre-

an-o.

5.: ::2 0

y. prl n:clt:l~crs !3Ie

~~!;l

:J 0

Dag 88

Nic -K) S :s.LJgJfe:r~ qkl,'e~,p~ra: !s~fj-erar ,61;

la Ihaw,r;jii

de ~tl' ge .Uin9 .cine ..doc.llaneFl~

tal. ~.s.te' neoesitsba u: II'!9i:.frJ,lendo cuatro. p~ta~,H~u'ene permiti~~o OOl1sli las tulr'~F;?!'Q ·.emUJ:s.zar a p~n~ars-e corno.tst La pr.ie:ra de estes p~t$S 95 18JSUma de ,~&a:s '9'95 t~ndefic~~s.§tempr.anas qlJ.~ nnencJ'Dii"a., en el frng!'11€nto ..cit&-, do; e.1carne~et'"L'elerntTfi@o~' (10merSUTIente tel1;[.1'h;d} de~ laJtoma ,d~.v~~ d~ 'Ia ~~~s
real1dad ~~10 que e~ h'isto:riadGf" Tom QtJ ,ing ha II~rn.ado
p~c.tacu la'res

'fielizffi@nte- l~cin~m2l.

de ,etr~cdGt'!es""1 Qlbe farortl.cf;~ !.JrH~IJf8SiS la Cii}:hilblc.t(w~de GQnduGta~ ,es,en

po 8tEC·9~' d~~ c.i n.e In:nuleo :pm'D al.is;QO'a las. v,al''1guardi as, de pri nciplos d.e siglo~lao t~r~
pat~ 8S tallf3*pellrneliitac~6n

ct ex6tiG[t5. La SR9JJ·'dar

cera e"s' ,e~d~$armllo cJe a n t.joag;l-6n·.ql£.e lJ;efm~te con, a:r h IstQtias:taflto

nc.fi~

26

21

de' 'o,b,j~fvtdad 'que, tt.1'h'(ratro~ rr.~sgq~.rcle.estetclti~i awn :rK\habr8.Siclo·fiij~do, En ~~he~1 po.;C:3~f de 11M pe.feuhaa del cine IT! do apr©barr~!i aFlh~"un ,tr,ibunGJi "i;j~' docum,ij()' ...
S.iCl

ljf;ta:; poeteo. ~1 ·rormalista.: y rara v~Z cUh"lpl~aun"astatula

y

Lie th~tl~ q[!.!i~a su 'pri rnere,g n:Hi 'ie;:_(pre~t6n en .,! f~neoi' rlJ,li~ (1941L d~·
BoU parte, eneu sntra 'su e,xpresio n m~i? cone-

~ i:.1orge.s 'R.G ucp,.J\i,er,

tal f'O{( a~,Den la doctrina, giiersoniB1!18: ue fIlnd6 eb pt1mer dogma d al rnlsmo, q lEI propid f1laherty;

I I dO·JI,lITI€Wl't'a.1 vang'u~rdistffi! por
, l1ia

rnadas, rno 1ti~dBt~y

'!pa~~ del: dO,~ultnef"!t8JllO! ~(w'e:j~mp~Q" nada p:elicula::;,.fil~struc:'tu r.ad\a~ como

e·1c~tle'd~ "icci on..

agl1~U~

tomara

de La.vida l'eal'in(:ider1ll~s y s!U;etos .... que .luego ccnvertia en persooaj'iis ,epicos, La, t~ue separa a Flah"8rty de 100 traveJc!}ues- de IQs.'artti~uQs, nlOHcl,e!'Os no ess610 SU vGrusnt:ad p~~,uasiva:, c,omo dice · iqllOls. sino Sl.J t~en .,0 namit1~o.V.1~t.;a ~y, "'Hon1boo~d~h~lt~'IiI" ('~~;'an ,~.fad',193A,) tiene~re~or'Jan~ o'f clas casl tordianas: se la, 6<nc.uadr,;j!.a veces deli~ro de~ realisrno

Ille Sinfpt1iE':]del:"Grg&sstadf"" 1927).; mmael6n d~,'los ciclos ~ MQ\i'imlanto6 coI~I lanes de j:a capit~1 allen:'H1ria.. prasenta Um!J rsalldad tens~d~ POf ur:a cons'IIucoicn musical dl~ ribujda en bloques tsmattcos 0 rrtmicos" '$u qit1:ec~O;r'

e 1.as sin'foli

0$'

urbanas;

'~Elerll'n.( si:nfQf1iia,de una Qlr8(! C.jl.HjE:l.Q ("BerUtl,

~VffJteJ Rurtmtli:"Jn reel bud ,todo t[po de. crltlcas ,d~: 'I~~ Y,or;eros' dal wa~isili1o~ I,~ohnGr1ersQflla:'~~G6 po 'no cl"~ar nada" con &u·ex~rlm~nto,-1. ~.Pudov.kn
Ie acus6 de
C~"

que .al' mboti:(a' era :ijl uriieo pri'nc'sph" or.g8ni:;;;:aldorde, una pe--,

po.eti:;.o. (10
d~ rijria~ismD

'ql e "Glu~ete if que no cabe dentro de' te de'r\I~,tGio posta .dec 11

10T

~OCi)meritiSJl) penq su teourso a tscnlcas de' renonstru od6n lEI;Cd nv~rtl'Fr~rt . ~mhienefl"!_n preceqe te 6P'CQ:t1~ese ,g~ri,erdmlx~o que. eS.el dQC-iJdram~

I o1Jfa,y SiegfFt~d Kr~c9Iuer -Ie CO-!1deoo. pcr.mostraese deg9 a J;a ffiaJi~I" Rero eolreaJismo .podlfa 'l~e!Jffi1ra g_~r una ':CU~~iLI6nbastanf,e <e~ciJtr&g~a.'EmesttJs .. o.. d curnentalss eorno lo a em~eSitra·la. cl.!l-·iOs;aQlnp~ra:c~qn €intF~ diGS Htu 100,del c

rn ts ' 0 tto. 1929" que oompart~n Ia ope,ion de ·mDS: ra :s'ol:~ente ]J<!:a110S de a U.:3!:,_,fR~gen.['!d~,Jorls Iv-e '$; ss una -, hbFl~a1If'lb,ar:t~ qlJijLITI'U;astr-a un rr'lt}n:~ s ta e pO€iiGO de imA.,~ene::;; d~ Ja IILri!i~ ~JY A'Ift"'IiS,.'erdam; art ...~ 2:0 , COD un r.,~~ peTta rio vrs~a-,I en PJ!irlclplQ.'s~En'i1ar,~ americsno ;R:gtlph S'€3n~.rpasa de m Cistf:<:;;F"

61 ag,!..!a1~uyend'D a cerrtr-ar$.@i soto en ref:lejoo scbre ~a,slL~per.fic. ach:Ja.~ca" seorrien do, an UlI105 mi nutos ,el' espectro que V:fJ. de la 'rear da.d d~ ta

Natu ~I,eza~' a, ra pura ab~trac:ci on,"
Se poC1riall1 citw: otrea tfjuJos; de;s~$ ;'L;asHu des" fl9S2). d~·Ltl~· 8vfiuel, con

ta eli so~p@ncia qll@' e's ,a.bleoo ~.ntra -flaJrracijon '8' ~ma~e:n:hasta '''A prepcs de. Nit;e!'" (1:930), de ,Je8;n \tjso'i. qU!15' 0 nscesita corne,ht~!'io Zllgullo para e$~a~ blecef un '~pt!rlio:'de,vi:st~ docum"nt'ado:'" tan p.oe't~c.o como inGisivo ~qUle' lo tot1vi ert~ ~n un'g en ~n.o~n~~,yo y l08lrncoo trw~O$que nernos pod ldo v~r de Hans Richter; Henri s.toro k'O,CII!~rlas ·iJekeu K.eIe.1 'pelfIDiten ave:nh.Jrar qt~e r,e asia ~t~p'et del oine (pre)do.;;:u mentall 00 h~n.eplcnero~: '6,1~nllPlos i9ri6~Gd9~ d~ 10 q us mL~~l:1o\S· :aJ~'csdh~~,pu,t§Gr'a,atheri RIJ$$Sl11 il~rnaTia ;'etf'lo.grajL~b€x· Floe' pe:rimental" [Russ.el'l '1:9'6i91No,'~~ trata de. Ile\tar ssta analcglaJ c emasladc Ie I()~; como en aquet debate .qu~ 'OGlJ\po haee UIlO~ ~nos_ a h~storladm"'e~ d~1 clne de fioci6n ·oomo. Noel BurCh. el,~pen8(aQ.s, en ei~taQI'~o~:r Utla t:o~$PQnde r;rljj,a:e.t1ttre ':6iert6s· €i1a:mel1tqs ·Gl~l.cine prlmitiv,6 .'oj ~as.e~trateg'i'~$; rnuohe

mas

de~i ber~cla$~ ci n e rnoderoleta. eI€~

·Pef,O 13'(C~50 €IS ,que: Is: C:Drt'B'-SPO den-

cia s€! ;p.o.dna establecer tambien'. y qlfII8:·deforma me' os f:o.rzgd~,: WI elterreno del' Ci:11'9 faCitli&!~:'; l el Gine de, 'ficcitif'l primi'Uvo de~sa.fiaba la, 'ot'€:a:~o(1)chil s .. . . ~fecto diegetfCO ,R9tque<aurtnq ;3'8;9Ta o6m'Q~'p'r,o:duciflo ..la hete.rod:o~la del pr.imet cine dQf:lJmefiltal procsde rnenos-de no seber.como "reprodue-l Ia rea;..

ll

29

I!da.dl que del .10 sabBf como, ciebla do a,ut'i eu prop~a normat b.;'a.

88t

un ~QcumEnt.a.I! al no tlab€r'

rn~±:aJ[lr8J;-'

if ma'flnlficoE!]9J,Tl ~Io: ~,clne de O.2;i~SlV~nOVi 'del ~i ne.P_SVelH (1.92~~1'925) a ~'E'Ih1Ombre·de la c~marBr fICa~el:ofiif~k J<ln'oapp'aJra·~ ~
19,29). 8u ,Ide~ d F; que L~mlffi~a d~1 cine-ojo (~Ui9 rssulta del :tr,aoojo d'e· 'c~m;sra11~I procsso Q~ mCif1tRj~Bra moy ~uperior.a.laJ .ael·llimp~!*f~ct:o o.jo hemsnt:{! [Maocl@inaldl'y GDU:Eins, :Poo. ,51-] I~ IP~tmlt~6'<pe$Ohrer;O,.ae ga~pe a,I-, ! jm
t~m·iI

13a.:f.iteoilar un

(I hi me

'Si hoy

narm,at·va,s
Urrl3J

~'8Krf;Ula apm(J 'iLE;;~ hfJmbffl d~(Ia:r4iO}ara!' ae ,OQnsider.a c:3iii m~~
e:)<-

dentro del oi 11"9:d~ l.raJFlQlliard i:a qu~ dal- dacurm ental (y ,por sso :11l~Sr:rl:O,nooo~res

podemos GGn'6iderarJa cemo utfp,rsc.~rl!3[!t'€ ~igfl iflcai i~tQ', docume IfIte;1 d€1

!J~f.imenta.l)'i es PQ(qL!e, ,~o}TIQ,IQ$ dlern'~ ~~fnIP~Q$ c:it~dJ;i:S" tlQ '$~'acofflQg~ ~ la r:Jon:nativa que, acalJia:r1a aqoptando' ~I :g~nflro,. N~,~ 't rata dl;!' L!1nl~, otrns fI
[itii c-a.
~f.

gunas m.:feSnone~< qUi~ preocuparon 'if entr~ti.lvieron '['f1UcllO ;al documental
$!.i deS9li'r-otl-o

en

po'St:ertor. A-~JI'e~ prl!)t~lema, d@i o~~eHvfdai1: el cir'H~"q~oirnponf91 J~

u\I'la"ml ~ada que corrfigi~" h3~IImitar;;iones d~ Ie ,'!Jvi!3l0n tU.m1 ana" y p-e.l'TIlnra, r:e\;,e~arlOS aspsctes menos vj$~bies, e la rec.1~i:q:ad~s[ 't;tlinb~eifl,~I p r6b!~~a: ij,e d I~ ma;r.l'ipl,Jlacjoh {j8~'lTim€ri~l! h.rer'lte. ae ""~DC&6ii1!1;~Jdfl!e'-nfo lncurrla en ttvj}~3 r~$ d isto~l,:wlels,6p~iGas y. :~®rnpLir&le3,rrn(]gin~b~e'$" "'j el JT:1e-codO 'q~e utHb:-aba. , -·r@~IT€gla.rel, IT:lUhijo re,'a/i'8~ lff.lgrrte.rr:tOS-" tE)rif,Sl oornG~ herrsrnlenta prkltipal el monfa}e; '41lJelue.go ~El. 1est~:lca reaJ~p:fa ,de )md.r~ ~min ef)nrje:nBtfa,' aJun.-d@htro

I

(lei c;in~ dSi ~C13t6n po" irnponer
I

~t, M pectad.af

1'!'~~w6.lnnoeg'no

na~uroh8~'~ _C011

1131, ITI~En·laJ Por de~91r.81da'l 10$, 'h8~ls2~OS=de Vsrt;O'if ItE:g~h)n demasliaoCf p rQ1'lto, '1 S:~ a~'Or::ia;ro;ri3denlriiS' ~ preu<;!)pae -Drres. HYf({in~J~g ,pifCp:Ii1;S-det tKHlsin.Jcti~
vismtl (1"

id~~ ,qel ~ e:Qerb fLle"Joh 11 S}!ierS(Hl. Fue $1'q~iegn, J6n 192'6 Yil G;U~~r;lt~ti'l,;;! ped Ik,:.u~ar:MoaJna~! ('1926)~ de,,'fl~herl:y, Ie lPUSO el nornbre d~JjQcumer:rtfjll. y. 10 d6frhii6 (,iOfJ'hQ. "th e ,cr,ea;ti\ll~ tfestme:rit :of ftctUa11 'l', el tJfati¥i.FrI~e rita cira'ativQ 013 1& tea,Uclad, ComB ftirmula €f:a, ~JiastElme,:vagra~ parreQia cMtar mudho margen d~ ~cci6ii uore~l~~~fi; pelfG 5,IJOeS~v.as GI ClmGi~n~~.._de Gw'i'er®olll Y. .s us ,p;\l~lJ;Oe C~Ot'b~$ In~trlhJcJotral es para la, Fill-n thiit tEe ia, ~eneral P,PBtOJfi OEi ~G~bj i de dCJllch~ ~cabD g'Lirgi~ndo ,!s Grown: FUm Ufll~t b\S,jo laratiSDrip,j]j'QI:' 6et Gobie'ma bri'ifi§I1'C:O', .tbn~:ri'bu~erc'l'lIiff ~t8Jbl.zt:rer i(j ietts. imBg Ell'! del doclJmehtaJl como 'un Qr~n~ro"\!:tJlit~Fnb, P€cct~(gt1jflrC:fi e i i1lP~r$OJ18iI:"~
iE,1I (Qra:l' E!ft:~t:af'b;l., eJ1lGida, Est.?ldoSi 'Uh~If.IQS "f 0;tr~!;;ip'pJ:rrt,~ede! rn~ri9o ~,nrmog <sufriendq ~ge:de' errtQl1ce~ u i'1~ reS~G;E;I. ':g~i~r8bT1~!rll;:11'i, il'i",am~~''cOn m

fiJada en e] t~empOi clsro ~t~, '~rn ~d~-uria ~OFl (:~'pG~Oi'1 0 'v~ri~b I~ 't ma,~ada"p r;)l S\.fPffiWoS ruoturas y 3litdi mentaelones: EI -pnm:er'Q t;lF! fli;;J.t i"iTi~ -

como

'~I es ~1uerofl ~Qr~denaaQS)" como

R~ra, Influl r a;n I~' ·ciJn/~,(~t~

pr,~ndp~Ied. dOCI)JI'(Ietllta~. q,UeI' d

se d~:3t'mUe., por o~roo t;aJmfill'os.

Lo-s,tltuto::; qlJ~ hemos m~n;c i6nad 0' se 'sl!lel~n he llilr t8JA'to d~fJtro de I~ 'fradi¢~6n dOGl!]mef'lta~ cernc ~,e hi:! 'tr.adtcici-r1 @!;p~hmti'!il:"ItHI Esta oJnfusiQri ,.0$ " ' fronI$ra,& es·,p6sUivEl. de<sd~el .amplb ceneepte ~tro~~dN.o de 'Ia no ficdon
que. o'ete:ndemos en estas n Oitas;, piEiro 11jst:6ticam,e~tE~( 'Uen e LlI1 s'®ntido n~~ gajtVQ pu~~ s~gnili~a ,iJD1'O,"foVlimie i4trtl-"'de'f'eeha£:Q' prod u;t;:ldo d sntro cil® la pm"" p~ [f]J5Hl'UlC IG~i1 dJo~um9nt~. QU€;' e>(puls-ELfuar~t~'~' setHL1' es:t:a'Ei ~'e's\)iaclar ~ nes. d~,I,'no rma. t,s'le',:es. Ie' ~entlr,a$-estudiosQ$i 'i~I}(~'tu@ll,elS' c~pm6'S~iB'l!a8 ruzzi
CIJ~,n do

'8B;sp,edha, 5i" e~ qu~, ne de~preG;j~rt'i~~' ,irJjijr:tI'G~amei"lte.' t:Lid2llS las dernas 'fCirrnas de' do.;;u rnerlt~d, - - -;

trvfacr:l,¢i'i~I;!l'\; ,-Cf5[$ii"ls

rae. A]

S'f. se rev.isan ho~r algutlios de 108 tJltulQS' m~~ fa,mo.\$o~ PFo91J(;ridoo fPOf 8;ri~r50fij! 1.0 .q(iEts~rpreF1de es ver Oam'G la '~mt!Q13n. ds' ~i6ver~dad qoo plfQyec,; ta I~' fttjeo.log,laig_nersonii.ana Y'SY GQffvepc:i© n ctagmatic'@j del dOCUlFf!~mal 00rrro ~t~'fla' m~jti~. S~Gia!" no..,Sfa ~~ajrre~PQ.nc!en, HEk.~lul1n!;)~ TEl hi'in~i:J~t~c" tUi;l'I'i ~OOf1 ~lguna3 de' 'las Jijud9JGTa16 e~pres1va8 0 'ima1l2llin~tTVa~q~~ en:(!{jnt~,.
mO$

~e

~~rn~hnr
COll'firZl

'fi;jj,uthos :te6H!JQ~'V~~j.i;lln ria] ret!ex~idad
I!

una tLlpt:UII",~ CiW'i"! la, tr2J(H-

~n lo~ ml$rrtos. '!Night Maij'" (~g3lJ)cOf:ltt>eiie un eern entarfb ell verso d ~ ,AiJdel1 y,'todaJ Ia. :Se'olJenci'.a '~iFrYalE!fsM, lilrDntada como· Uri p.o~ma rrtrnk~Q~ que reQ~~ ~~"10 rn€ram€n~~de~ati ptiVlO .. ES'tas pel r~iJl;as,5Up~jesttlrnente c,p!~6niCB$.D8a"'

m

tar 8u~Lrnc Dios de 'P~\Qd!JlCiiJj:'6jl1. ~i$'l~, h~ 3:1(:10, ~ 11 ij~r1l~r!!li, '[i: f,OrmiI! ~FJ,- que tlii=l e¥Ql'Lid{l''l,?!d~ eel ,akbllil gB'ib~~~if:1' Ci8 di!3,ll c.h::!I;;UIIFI.a i 1't~11 e!Oft loEI red at iv.::;!, m~(~11"1!a,'lf2:a;.ot611 19, tr:,Eld~1Di6'ri d0 L; 1'1 diUCll rTi(:!I"!~!:II1ni\@ 8. 1'~1.o).':iv(J e,~e niR~r-" de, l~e<:!!do~Qr'bbr8.~ wmF'rat"i~a GOl'no ''''E~hO'll1b;l'i!!! d~I'[Q, C'~J1l!;'H':EI,". I'A !~~DPO~, rjg,N,lcei", (BflLlzzj
h'L~9

elor'! dOCiUmerl'bal~ P-gro ,~sfto €;~I~m~:;!I;'lte"'r~u~~~vtll1dQ ai ~~ tUl(i'M;§;j"i !DOmO ~ p're:8enla1'iy-o~ .;lei dOOllFli~.rn:~ tiiluio;g oan,ol1l'co,S3·j qlriS tr~tQH1 dQ ~'L~=

heb~!ti$~'" (j~:3f.?~ tlerfe),!t)a. rI~rtiativt~ r rapl~'~L!Jran~61aaU;tfE!; Britten r
b&3JJ~lCt'!UM
plf@~~5\~

Y d,~o~radLi.$

HilJrOe.$".".

b~scabaf"! rff '~t9 ~11t(~)fi.1~ ~$Uat~gla% l~nomiSi'I~$""! n,,' re:nte;
$il"ll

~rt(ai1" de lin :gJ!JiCJ'lJ ,'teni?in' image~e5. rFllfll ~J'm'" met.'NutkJ U'dq~ 1r1iI[\~racl'6nito:i:a1 dlZ b~lncng(SOn()ffi~ il1'1a.~
i

pf!.gg" 15 i:t -166]

Otl'GS HtiJloo de il~ fa..etO'ria ,gr~ers'OTfi8Jn seglu Ian urdlJl"I aiqn8:m~@nt.,o IT! uy diit8~ a

ptc:r:.'~miD-a.ceruarse ::mtes a~'pofPJtr'aI'i~! el mo_d€llo Elrtod OKO de

joClUj,

I' ......

-

...

1'. -

Y

I'~:"

m~nt.al'. "$Q.i1Q.o of C~I!(Jn" (19B!)} es u n flO€m a visu:al orier;rtal~~t<3!,Y.l me;gr.[:fi" ca "Listen 1iloBri~;aiFl" (tSA1),. ql!;Jle ca;r;ece:·decQml$rit~riio., i

Iiu,na h;r'O·bservaciona~ y to ;asQcmtivQ SFfl prett;ndll?,f. impQrii3'f en s.eliitid!Qocert\fi.daa t;;t$· ~mM$.n,e~., pese<.a: 'peitene'66r a'ull 6I:lfl>g0611er'o de m arg.an ~"'I:;)re$iVo "an testJ(kl;g!ido' CQ'~ rna el GirlS de pwpag~ti'lda b.eltca: hQ'Y ®Jl df~ 1aJ. v~mQS rnenos cornc erem· -pIicUJEl la ex:pe:r(encJ~'instit!JGIQ,nat d~ Griti!rs~n (q:ui@'n de hadlO'desQQrniab:;;:.

jdemlnC~s~ eu p'~rti(;lJlal' :GQncepcJQrI oqrleJ 'OI;iCiUmental eo' gf:lnefaJEn SIJt re",. 8;00101"1 Gorttt~ G.ri~r5..()n, 1,Q.s dowmentalt.stas aiaearen $r.,J1ic,en'Ci<¥l artiSt/eEl. para dtffi1i1a.fiz~ir·.a~mal~ri'ail ¥, ell su prop.ib p~rS'j los real,izadQfes d'elttise cmema: d~ l'O$'afi'05 50 reneg',aJi'on de, 1.8mndencia grie';sQl1iiijlNi.a. q~r interptetar 1<1. rea~id~d. 'gon fi nss pm,s8Iitisf~s '1, d 9 '8., Mv:&H@ ~:IlI~dt;6:.i1lJntloipa1'OI! ' ,CE!nrS)J;S oortos '!)ProJist18s las teemfcas ,riMOS 'ImpnoS,i:th($ d€;l dnf1l"obs9rv<l:oiona:I,., 0
ESQ

un

deol"~51etitiismo de su>dimG~or" H(~l11phrl.'lY;,Jemin!dl8J qu'a como un ~jemp~o pkOIl18JO ~fll8'~en:S~YG y como IBiJfu6 p;ro~:jlf3i(mlda per ~I p~'isjn0 C~fltY$ cJe' ••, .Pbmp;iclei~! en e1a.n('!'20(lil:!\Qu,andoofigari~z6 isIfliGid6 sci1b!~cfa fiKm·flSs~#, Va en claV>e:m ets an 8cd6Hoa cebe oitar a L.en L)tB, eel vaJrigliairdis'ta' ell ~id encla de la GPQ:eJ1 "Trad$liattoo~ {1937} sa apmpid d's ii0:1>JeiesC\Clries ,IGS sohl'i,~~ de dlocLimert~,aI&.e:"en bl:8.'I1cQ,y.: ne,gm de.!ll1J5 GOJe~1S de, la Fllrn Unit 'oj t;CI1$,1iI'Uy,6 oen eilo$ iUj'8 Qbr.a: m£lesjta, slfiic.;opacla y;abstracta de Vivos ©Q~cire6Pintafido dfirectament~ S1Jtil'e I~ peHcula.(lye t10 le pinta 105 bi.g.otes a la rM10na lisa s~· t1c a Ita'cla,se ob<era: Ufl sacriil'eglo ql,te'·presSJ.'£Iiarla ~rnea.F1&g,ada, e, cOI1j!JRd cion fli"Jtre ~(njdC1Jm,erit8JJ y 10 e:ll,pgrri'lne.nf;al~
La ideolo~~aQlrterrwnjaJna [tun 81l1Gif1io 8um<!JrI'O de la rnlsma J\e ~Fioou:entra ell la;,secciDI1 "'Fauneja;tio;nal' TllihKilngi~ de G\tln~t, pags"." -15] jU'1'l.at;aaada pol' S,US propi as cole~a:s 8.llt;EiS que porlo@ l';isto.riadoJ'6s POl' haoher heche ,que, S6

es 1'0q:ue dfG'l1ln10:5 libi'OS porquea!lgullat'l de sus~pel,folJlaer reveilal:l, d~ n u,e\;lO baja-una mi'rada.!3.ctLl13i!"LI(lB!·rigkJa adl~u d .exposiilli'@;ial:!3t3ida>,de Ia am" pHtud tlel t;ilfla Q'a'J'enn!f.I'gs: l(liS pe,dlQr,I~j~'$ no. flHICiot1an C®;TIo.$€res,near~~ sino Wino, paKadl'Qlnas. Visu:ales: Den ni:;;. Y:' 8rtan! los. en1ploo,dos d:E!~mgrcado'

oft Cownt..G'arden

die '''Every Day IExcepl ChwistlTla~'; {t~57)" r~5;Llita.o bl.em:atiGO$ D0l110 el maquanlst;a d:~" Nlght M;;lili1 y solo ut) pocb fI!lpiMS

"'.8~em-

··CiU:~e I.

~~qUJm al No'<n(1;iok,,ta

samora d~e43..IlB'flSo!1 y·,.D®1 rnedelo illJg!es p;~r.ecia rro~
'Ca,y~l'O:A

}'ectarse toclavr:a dem:±ll]tjatio4'l@b{l'$ estes jQf:r9tl1eS ai'rados. Pero at:Jn:q!.ii~ ideas, de,1Srie:rs:O[I jaIJS' ~n dasuSQ
SQa1 E!'J'f

eiena !'h6'Clj~9!

rec$pon5.able~ tj e t:ierta 'pttil1:eepclon' del ~rdtlurri~nfal CFues,e m6fnti ~n.:i ~Jlta h hQy 'en dia: aqueilisc qUe I,Q asoC\la GOt":! ese "disGurSD de·,sQ.!:Jrfedad"~d'€·'~!Je
h~JJ1~Bill Nichols [Nlct'lt?iIB '.99Ii p,~g. 5],. un di~t.uffiGI 'qpEl. acarrea toJ1('fota~ (:IQrfe5 (f~ "autorlc:lacl, gravedad y hO\l4~$trdad" QIB.ruZli, pag, 79;" E;n efl;:.¢tO, Un!§' version d~lu:i~a cit:; &5f:s C&FlCepCi,6Q., mod11fic:(ada pew '<1 infr!J(enqia p,05Jte·
I

rior d~1 Gin-eAiinec'l.o. {con ~!.Lenfil!~i$ en ~stirfuir

Ipireal ')uy.er.l;d~nJeloexpre:si'·

'0'0). -estaria 1Zt'IIla ba:'s'e,r:le- una s~gIi.JFld<i! crf,st,a~iza(li6F! norm~I'Ii;;1. d~1 'QOG'll-

rnentsl: ss .Elsta Ja que; :deft-o:rma ma::o'o msnes dMu:sa, 'EfSlii €Il,ta !l1@nte"dl.'l~ Q1<Cl[rrpUibJiGO y 'Ia qlJe..ale:.f~;a,. iLi'ChQ~ pbtanqjale8'8iap'e:ctao:m~s):;h~'f otrOtS for-~ mas I:;i05i,plies cl,e;.:I~.rnCirlcc:iQr'J.,JQhfl Q'clrKier 16 sir:itet'dza ~$i;
1;11 ~dQQl;!mernal.ti:a CSj,,)ofr!do ::I:os traJflsf9"mao:;:ion'~5 CfUc1a)es, $0 ha,cclw'!l"·· '~:Ii prime'r Jugacf<' ein una. o~tegmi.;;g Qe~en~"IPQe Ja. tele .... isj6n Itlt~ma .. ·~*,n£!I"'~ue:18 :QI::lidQ~ perfir publico muy $iJ!;l~r-l'Of'£!1 q;ue ~i Ti~ €IIF;h0 it]~ un e dOCUn'l9n!t~1 COif'j,temP'9ffine'G ,{... ). En 8G©~~f~dlo 1~'Sar, 5'i ~bJ.E!!rl :e,1docu-

erd~

I"!lenfaJl €mpe:1:o'

S~El'l1dO

~",afQfm:a

de

i;l!~sayo efru;~fnatC!fJ':t~fk;;r:f (,. ,}. el

dOodum~in,tal dG' te~evl:siQrIi Sf;l hI;!. vi'.lJWOu(rill'l8icto 1~ utiliza~ii5mj€ la fOJfI;(~a, cioGumel'fu3;i

pew

IQ pmfoC!1~~io¢:

por

comO( un hl€dno pa!t"a hacercrr re~

port.~paf]diQ;cP. [~""I',P~'·21.

Si bli8n e5€sta Uf'iiil. OQnc~pc:i9'r:1 "ext~ma.'i eJ. 181 8:1l'1Qliuc:j.fin _ iPi'Opij_adel 'd (}()IU~ menial, re5~~~~~YGd$!"Ite 1mi!.il~n«ia que ha~j~r:cfjdQ .e.f'I·e'~d~~a!TQ~IGS S!J la en IT1~smOipraG~jb<'LptJ\~s!,$'lilhro ~SOOlsas e-,x08J$cltmes, ta tefe###BOT_TEXT###quot;'l$~6!l si.gue siendo su priU'l(jipO!~ -ca;une·de,exPlHbK,:i6n y dstemilpa tanto sus 'c(ll'!t€niic!Qs como los

m.. ~_ - ' '_' ' '_ fDlI'm8:fm

v.-, ~

qii"i8-'O'i1!,OOaoopt:ar. 1::1dO¢\J'rTiljlflt~l_~C!lii1l~m, ~I tde>cumlllrltil/l "-til'? Cir'i~i'. s1gue:toel'Jierjdo iT!~I·~.¢omGd.Q eli li~IcIJrO{ltcam~d6nPQiIq.ue de5,aitienQe. y.quiz;1tponl~ en €\I;id€nci~, los c'{it~rio$ p~riodf:s~i6()st;j~1 Mpt;!iftaje:: 1<3, Urg@ndade

'ple't~"

ta. (!rQ n~o!!! de- \~tctu,l\I!idoo. ~a ll®c(Nlidiad ,decp~!)}~ect~r<JjA.;l oQHCI'Cijmi€!mD "QJ;my GQil5eh$I,J1:l!.:~obre el miUr'do Mcja~j Ii<:'! pr~maG.f.;ll tie. Lrn diGGI..!T~~m "inform,!.ltivo" qu~ no ss j!J~gLlet lot credibilldad -ds Ba CeJA1::!JIla-ernJ'

:KiandU$s .ail
en;c.J&a1>cM~ioRe(O' oomQI~ OGiIlst.fiIJCGiorJ B~bjf31iiva de tlic:ho'd i,':i>l)urs0, etc EI di5(::.UF.lfiQ imstitl;!dol1i<'l~, df1!' i,~ til1ll6~isloil s6)brE: el dQ0Lllnel>1ia~ qusda al das· ~i,.Ibr~rto· @:11 111TgJ,JmlS GiKS~lS"ceI6blBl> en las 'qUe, a :laJhQi:a dt1i RirOtJibjr dete~11l i" mlQO proQifama,. PQI" rnetlvoa e¥id9iltelnet1t~ PQ·litleos.,se~dU0e,(J r-azones fDr, rn al~s 'sabre a1 f-i'e~igl)f)'de d elSQ'rieriitaclorr Pii:I!!'aeLespec\tat:lon:1 LJi9 su pone If:i! uliI1z:aci6r:l- dEllif'Q;r.~Sito~ m~xtQ!Si'.E:s"el esso d~ la bbra de nbc!On dEf tsma ®rr~rCl, con nn't>es;dpou In~tl~]e:s
fllasf.amoso de""'The War Game" "'iDays

Qf riope" (,'97 5},
donde

ojie i';:ewl LQac;h, "lei

Ji'JJ;J\e$t6T~ il(ada r:atrosm pedi\(@ oobre la eveluoi.oJl. d'el dt)Qumei'it8!l~iPo:~~ndono$ 'ou'ruidQ sea necesarlo como· 9 Llie pi3J,ra:. ,eli recoltfido ,E'ln'uh $~r'JfH"!'~o oomli~tnt~&Qd~ 101£;[110008 de EM JJicohcJs 'l'Wm :1l~® ex:t'l'.;iitJo.de.1 C~PYW.lQ)~ d!t; N~{)<ls 1:991, :eLj;;~pHul'{i .5.... . II d!9 N:chDIs '1.99·~,y etk);fIjpltuJe·fj de NicMl$ ..-20111 J. Eti,enes Giel'tQ, 90mor,ae I;)<l! cb: SJ£lI'VBdo,que la misrIfIa. tlpolQgl[a d~ f'no!;!!o$.de!·dGGumeflt®:1 'aparec.e· p1dJjjt;~~
d!3. UI') arto .Mf~$ POii' Jti.,Jli~M~ 'ijurt\(l,1'1 €r1i ~I ,primoar vapftulo ~e su ~'bro,sobr~ 'el !lobumenta! la1:~n(i:am~fit?nD. [Burton •.pa,gs. 3.:5}, IL~:pro pia Btjrtbn, ell ,·todo caso,~OO["lOC~_ al pr'!ll$ ~otaw'$U tip\lIOfjIa ,.~.a,,5 IT!JmeJO&a&'pri[ica,:~ry 3'lJgere:ncias" ~c:ibida;s'ch(l Nic:liol$<l lot hora de""tle·sarI'D:II@)I'este. p.e.tMigma'~, que

fA p,arttiir .,cle ?.st,e, 'pUJri!ID.p;are€eCf)n\!elnle,nfe.·CMtirill~f

f1rg65~, !tiin

Peter W9!~klns' prapQrlra

una -c:ervtlst:adora croill~c:a dQml'met:l'f'aI.(fRI~.a} de 1:aB' conseciUen:c]a:s de un B)t.::r que, l1iuofear a: una -c[udad t:mtan~c:.a.,.

b;:go en realldad ~~a -~r~n~ aDlfQ<\H~Jl81cl e's:tudio ex:ceiD~!O'Pm 10'q ue selrefier-e; Oil. '1<11 .tivot~ 'Q ITl'\Joo 'd

l interpelalGlbn deJdbcunlen:tat. f}J!'ohd:5', oft" ca.mtJiq" $1 QI35<1:1'1'01121 Y'aJ!'1ltp,lfae I pam.digm.a en: l0Is.1ib!ro.s rr'ieJ'lQio1'l<ldcr::'~t!:1lb~.qu);: $'On lQS',respa:nsao'les d!ecslU prop.ag_21tci6n. Apropi@ci'Et o !lb, Ii:l tlp(;l16:giia! hBr p,atUido
.a ~eli~I1~'Cerl~

En LlI!1R1itiCipio N1cn:ol$ d8;filll~' los f!1Dd:o-.s del documental G@rrlP "flbl.ma,$.· bs;~ IO$.texto'5 en re~aci6i':ra oi'enos r<l5~QS G co:nveflciOl'l'e~ r~" e:urre!Jt~6" [Nich,;;:ils 1991.r=-tag. ,3-2]., pevo In~,s rebJe:n:ten:tenle Jq, caliifi9a ..o¢ :mQdOiS-9trJ~PireS@lltad6n_ qUE fb1d!c;:Jan llh POOd' como. su b-;gleMrQs, del an ... N'!;l~Q ,glillJi(>lf;Q"d~K;!,jmel1it.al" [NtGI101.sc[hO"l, p~gi.,9fl] IEsta. {ip.of,o_.g es, bIBS·P r~ tants conoelda entre nesetres i:l.l f:'laber E!piSlJreci1dQ,QrmlJiad<.i:en ·el.drnoo li<·f 01'0 de:NiiGlwH~ tradlUcklQ al..oq!l.;teUan.o ["ta. ra'pF$![,,~tr)tad6!1ii ·d~1la realiEi®cf", 'eclk+5n de Paid6s Q8' 1991 die.~\!rClhD~s·i 981],' sii b;e;n i\To>seietro,:nJ1e nuestro .~itliJ~~Q irJtei:es9!tS:n1 bi~.n $Iqbrrennai:J(;lira i~ a.mpl i~..;:r6b de los...,ot.rati'-o, om des 1A~c1ialesa LlI1 qtllint.G'fl Lith·sexto· ~n !CiS estlJd.i·o·ns ulc:esivel8~dEl Nicl,ds .soJt;r,e ,19·1 ·eiIilero,{LIl1:B rec~e'8;~e tradu:~ iGn de.su prime.ra fq,fTfTU ladon del rnog do penc)'r,rn,i'j'hvG'.,Sie plLledl¥ fWiCCil"Jtr~r 'El'I'l ta antologta '·P9st\/er.rte~i '!,fer pj~ bn(~)'grsflal'
$rc;;!!~ d@'Org!!Jl;niz:ar

Anteen:Je j}N;:f&e.9'u~r. l]r6C-Bde-met'!c<iQn~r la p'~i1ili$nt'e trft'IGa q:ule, hao!'l Stelia Bruzzi cl'e~infl u}'I9l71te motjeLo'de 1\!['Of:Jo.!$~

r
s _:. ba evoJu·cron ado &e ~~ rr ~nE!'Iln ~a: da ..~ 'W~Il~aFLaq ueel documentai h'a. peJ50aCo ·ds :;191'"'pni"111 itivu fanto· ;f;l.n. fOi"fna como eli an~l!Jrn e-nto a aer a€:Jii.s1>i;;H~ldGi'f GOom pJejo; 'Ccmo :r9gla~j~811~ral S!.Jei moop:s el.Jlgiaten una ~pi'o~:'p~i6J~ haela h;~,1~"Itro\spiSC\el)6.:n la 'I~er;:bo; 'f' FlI;:I]i~li!d,l)f1' r "J ,EI ptoblema ~L.l·:'Idar.nI!lI'i't;aI·o(:ofi .su It¥lrnQI g'enealo:Q i"c:tD" en el ~llIe :s6bre ..... n IQg~. I,,je que !n€~Gw aa14ptarl '€:~ que' impGf'i£l""'I,.Ji"l fa!sQ ~e des~h<Cillo ,crDiTlo;lotIbD ~ lo 'que: esenQ'ialme.F4te ee 1;..1 n par~di iii rn~ W6i:'i.<Cg" 'l' ) Olro, p~obJew a OQIli este· ~'~r'bo g en:eal6.gi{;:Q" ~s qUia I podeil' sustentarto, 8e obl:ga ;fj, GQ-e~i{j;tir" !'ii, "leO!;:!'$; dEI' ~orma m~:"t'i'ncornor;:Ja; a
-~..I .... .~

1,:
I,,!~~

La pr.0mlsa
I

€Is.

que el doournentel

I

qr.!@' las fl1lagenea Bbr\f!5)t1 :pa'r'~i los~r,~nl!!, bl~)1' poco -e~paGio f}ilnl I.e am~figuMad'i paJr-a Qorrtradicci,6n; p(3,ria~ l~ la I::; !tJraii~~ct d~ l.JiQ C~8, EI rnofltaJ,e ()LEl'Trlpl,(f tam men una fun eMf.'!~Mlfiica i p U9l:;

ui:;:ordhaJn a la -amlJlJlen:ta..G&6t)~

a;1;Ig

Itfduir pasafes ntrnil;o~'a a~Glci,cltivps. sirve, a lnlql,::(':orrUr.LlJidad,.pfo~Dsj~ ~i"'n~l, rna:VJlue e~pi9Jc1o-J~rrrpor,aL y a J.i'9C:9$ 'f;av'Qirece':'yuxt~posrc:ianes, liltj£l
t}! ~

piSrgdas,i
iciort"tan

I

~(~

dOlOUITl ent:aliets
.

bruT.:;!;I rnent,e t'feten16'gla,nO'5 .dGt'I'tfii.:)

d@ ':un~ 'l"Illsmc.. me-do, ED
r~glda8 fj ifs

Ant€: una defiH

dQ'o!J!:l1 e.nt5!l, flO $e hi3J de<S~rf:"ioil5Jd\Q ;;::,Ip 'Ian~,o' d:; IfL9€laS -tan " de P(;H'::~ut!~iplEld 1~"'i;;;~S~1 que' a.s~10 1rI~ hecho r !WI! !.i3.tu:tzi p.~~s.

idBO/tJgtCf11 de 10$.Vlijh~rabl~8 ~ala$~tru 'del' dlodjjm~n" l:a!, ~'~b€i:$J)rp\F®jq;'liarse cl:e que Nihtitcl~ In c~u:ya..q.erit.n1 de ,8'sfe mooo hi!m t»L§iI'1'

'Htul as CDm'O ~!Las H.t,lrcl~es 0 ~Le ,~ang _dtH~Y(i~t,e8,(i 194'9~~ J9J cha.C:8r:lt~ mil;ad~. i, (

~2T

dB: Gec:wq~~ Fraa~L!'so:bre un mat~de~Q~@HQulti]ts p que estalbl€Qlerr o[)n,s~Jtioes

La,'mfNaBt de 13.fIj&G~ e- :ba~a ~ri la id~r;I'i f(@1~tivameri.te 'facH d:e. eC!rtraer d'e ta ~ lecllJrr.s. de N~iOho.~s,,de; que tin modl(J'.~,ud~d;flral anr.,erior $.up¢r.ano1!5lc r.!&\,iO~Uetonando 'a mejor) "I P€I§ tanto 'canQ~J~l1dQ)o d~ [jJ!tJ,une ma,ntra- Ei' proPLo N rcholc:5 t'Bc© n EI~oeen !'B l.urrea. :BQutldaFh~!CSi!~ (19 9[4) ql,il~ n~ pre1te(fd,g, qlle ~srJs'i'modes 'H.J~1CiollerrfiS~, pues unos y ptlr:o® Q;oexl~:teFil'~lSII t;hernl~Ho V', 'per ' supuesto, ~lJedgn haGsria tamb~enell elliltefli~r d6"4n~'mEi:!r:fIa, p~l!clj;.[la M.L~ el modo ef~pOS[rl'IO es pmpio <dtk du'CtJmenta} '~primrtlv,(t psro es' lamb !~t;1 ~€d modo q us tehene en gr~t1m.eet~d8i 'e,1 tepa riaje .OQlwen ~iQllal de te]~vi5i6r1 h~stm, ri~, ;C'~U'a.kd~d-y 'eJ mod 0 poeti 00, '8,j mas ElF!>l:Ql!D. de IGS,~,qifj6' kJl:~ntifiCit e ~~i bi~!1 ~$t9 ~6~o 10 h~¥'e' en ,~J;J lJUirno. Ilbro, .de 2nO'1, ''''lrn,pod~cti~Fl ,tQ DOGurnsnta rii~ parecs ~ja;~er los DOQI.,J entales de I~ pri n'li9raJ,va.ngJJE~Ip'sra m dli~ p~ 1"0 t~rnbiGm, p'air~ ~a,sclente iendeJ'IIc i81 del cinlE)' de., aprQpiacioll' (;I"e'ma"y r
1 I

mucho rn ertos;'~n~vocers elm :el n'iaterl!]l y q UI8 dS"'li~oh Q ~'e ha,f"[ ~onsid6ra.dQ
tambl~n bbras 8t1rte~l~st9.$.~ ·.nizoTf ~~@ q~~NieJl0Is.e~ 'que fi!.m'O~Q.'Xp08i~ tivo ti~rre, en"r,ealrdad dOS::\ls:6$.nt~, la a~gbJn(f~n~tlrva (p.a~ I~,r.H3'sT ltaietGq do. 1'0 B!J,lterrllJi))t.[a po·etic.s;. que ti®ne un ILl,nci'on8rrrl,ent:o,FTlu~ho mas j1i:br,e-,-y

rnus'icai~y 'qlle,-de~;sp~'~~ IiStOJrQar.r18trt,Ef GLJ~ndos~4lJa ~I IliOdel~ ~~p0~t~VQ car;r6r,i-co '. E:n fa, uJtima f'Qrml~laGicirr ~que fla pl:J.b1ic~o d~ S,U 'iiPOI~ reo N'ic~ho];s alt1aele un rncdo n r.J~VQ" I l1l~tro- pu{ioo, (J:~m,a~adQ I~ fC~1m~n~edel @ seg[ni8ntor'poe~idO d~1modo expn$fti~l3. dertroo,a,fi'rm~ qua comp.8jtle un '~,e~ rrsno cmnuh, CO)'l 1<1V~r'.lglifaijtnr~,- otfe:rtJ is.t~,"[i'il thals· 2 00.1 pag, " 02] y ,err r§s m < q II e de~errair a(:~bar:s~ ,aJojarrcio estt38 trt.61~ICl$, ,;i!ft6m~loS;;. GI p-ro~!ema es q,ue
'il 1
'I

at moce e:x~o$,ithu;;r~,e~urr~cQ. q10le I2mpon~ N ieb bls ell U~ pl"in;o ip'i@ ~r1l

~;l.'$

v:arta,das p1'1!c~ic~ doc'UmentaI'9~·qu~'pr,~!!ife;r._aln. tantg'"e-n su v::i.,ri'ilnt~ pr.;n;Jrr·

~~nfllefi qOOlrrr~~n~a~e$

va o 1'.rotod,~\;tJmer1t~1 como en la ,experi m~nt~l •.ar'!~es d,e ia e_f'I'tr~c(~ ~n ~~' c.en:!:!!' de'l C:irl~. di FeG]Q.

EI mQd'r) ~xposltiva es e:l t:$raict$rt~tico's:Je ls etapa flJQdac-iotfal :d~1docum'EH'It~l: la ob ra ~de.Jctr~PIa.FL'e t1!~. Gine die ~~ G PO de John -G~'i.erSDrl:I~s pe ..' rt~l:, If.Gu~as s:udal~~del New Eiea.1.amerie~n.o~ ,~rdh8:.GB ·p~op,C!i0~a;nd~ bent~ 00.-' npcidQ P'EH"h~s ~fJ.C!rt,ac,i©rj~$ ,rt~~ln~~~;t8;s oop-(,o pan:], HilJston G Qap,fa.",., Gste tipo-dl9 d()C1Ume~tal "$~. dffilge d'lrecl~FrH;mfe a,l,'ee,pe~t~~Gr. .pon 'Ufl;a )1f5Z. des~ encar;[jl~.d~'1 '~~8 rio:!'~i m und'o F~pr'Ei!se--r:ita,d eft tel doolJmel'rtai.':y lI~na de,"aU~ 0 tofld;PId ~pfstemtCa: €IS 19 q~~ h.i~g~~.l~e .ijfcabai~ Ibanna:ntl'o (o};~~Q"" G@{.},,(v.o'Z
tI e D~Qs)r !In t~rmi no Gli.G:uFiiJdQ cho

b".·11 iei:'iTO passe por e:·1doc -ul.....rn '~I . _ .... ~'VY . W~l....... ..... ~; · :_'V... y,ra ! OJ
I

Su:rgldo ,an

IO,S;'a!o'108,

4(1l,cQmq

un f.o'tmato

prlvi'i9Qli~do

par

la telev~s](m btitilni-

r;:~. e1 OOCLJrirama .se'c;i'lmdter,iLa PQt' l~I'T)~16m- una eslra:tsgia: d$ dr.~rna!~laQion d~1 h~qhO& r€ales. IO:tt~uJ$!O;~~dw;an DSJ~'a 'la-cEimar~ ~l1ad~l"ldo"'d~ s~miStJllM'" '1~!l UTIai fEloanstmGfM~ll ~e-:su re~!klla'd viltaj. Es UI(jl9. \:~ti$hrce 'r!i u,y d~5cut,ida del

Sin

S~ri ido

por. ~I hi~forhadpr~t!J.EliQ1tt!~o-1.'i!1. se.t 1J~ 01t1;e·.h~~ 's.i:ncronL~~,~ JIo CltI~ a. p~'ft'ir d~ :I'os ,aflot$ 80 s.er~ CGf;JcJ.ici 0 on
~$

i1e~tItdibIErdel reallsJmo aODu fri18ntal);

d~clr, tlobl:8d [) 'dl~.spu~ de; laJtortfa<de

Im8.1J e~le@,,~.Gtimei1ta:{:ICi, ID~!{~aJrm!lrlt~pri m-a,so;'br:eJa, rm~g~n! Be r)at~~te~lz~ pOl' t::mp1eHr lIna °reto ri o,a per,s u.asiv'a q U<l3> ~~rrri"'&Ii .~$,t$!~:I(lq~r!ulclos !!b leri! I,e' 'f.undtado$" so-ore 18. .i'eal'ldaid que'~p.r.es,~J1tt-a; I'~~ entr'l$j,;d~t~s, ~i iBjs h~y, s~

dOG·u mental pues IQ sltua €n cQt1ladb dLrecto eLm !~l~mta91 fioci6n Ren:ol1sir.l!CCfi6n, ree~t:¢n in~ac!on rei iiterprMa€i6~_ tCf~ds los tsrmlfl 0:$ ~U$ em piezCfh per eJ p:re~IJo il re~'1$011 ,~natema~or EQ'que' ti~ne n de''iI'lJeJtfL'a Urf mLi~ meFlto, t:li'l~er'O'r a1 p~~m'€~, p~m, Je"sml~i.rl0. De<$de' IJIl :PUflto de v.ista orfcll"0xo! para: ei diC,bJ.Jm~!'lt!I1 q'J~ narra ht>dhos p::tsadQs la ~nlc.a;'El~emativa est~r $11 ~ ... .fJifJl es el 1;l"ffi)h"lvC€:,a§Lp~reo~ d Sn:lDstrartQ un l"1Ju~Q .co rno I~L&!l%j;5ita t:11.~n~!.! (Carles BaJJ~~j}f!:" 2aa~5que en un nmmen ~Q dado op~~ poria! r~est;'enl'nct9ic~6n,
I

tOli

'resL~ltatiO$' l~m~nt&ble8 (Jeli.l~rO' propio ,del

~uema

del "fJIm, !'oTh~ .1hHl

37

y en"general la ob~a de Errol Morris as una brUlante sxcep",jon a Ja niglla; f;tery.ha.bitiJaJlmel,te la "reoonsiruceion de' los hec.hos" $e con.$I'EleJii!un l'ElCurs'llrn~ .ql.lie'$-OO:p~hoso. otm.oosa esi '81 plfa.oer qUt;:l d9'Jiva'el fake· de hacer pasar por documental uln mste:riarl p.rimOH~)SamE'nte,falsJficadq;
Blue UIlIl'I"{19S8}

los riesgos del directo
EI modo'obser,,'adc;mal ha,c@ su il:rOpci6n enlos a1io:tl 60 "l encuentra
S,U

,ex-

p r~siQn mas ,PIJrH" en 'el dfrkt cJn~mOi !1orte~mel'jMn.o. (PI'ObJ~lt Dre

.'; D.. A. Pennebaker, Riohard t~~¢Ock,. Frroeick. WJsemaln;. r~ hermanes David y

pero con.ello no haceslno a u:d!r ala Gondiic1bn esenoial,mente ficiida
twcilJce' en 8j 9stml.lto·del ck'i{;!Jmen~lla. noci6."1 de l"ecoI1l5iitrlJcciol'l,

qua in-

AI bert Mafolesj. .. EI ty1ovlmiento pusde verse nofno .~~frilw .q e un El.·1 n;ri"oyacrOl1 t0C11bI6g,IOO: laexis:tetlchll, d:~ equ.ip6~ mas'l'Igems d€<: ef!'T1 rn, Q.LlI9' permiten sa1
f.a.oilidad~! de pellcula

la estra:l\~g:ia 'm~xta'! de, elementa,s de la realiclad y de pusstaen ,$sc!9'r:'!a. da·1dccudrarne $urgi,Q de la rU:lcesldad de reourrir 9l una f9ElSCenificac:iQr'i, a vecas GO!" actores profesic:na!es, ante la difiioultad de "ti0LlStSguir metroie..

C<ilr ~ii[ G8!marS'EI I'a caHe 1;9!'l mayor

de mas velodd.ad

.a1J,,~enllc;;o"§lt] ~!e:Jj9$!:J$c,el1arip;; reale~, (jada la

G-a:r~ncia ge m~tejjalligl1lro

y aLQon~i;~.J.~!:i!1lo1e ~Qira,..dCl .oJS.rI.,1pcuOrf de la::\ .,~ct.iyjd act~s .pro"ffj rrucas qlJ~ d'~ pnclfac'aw:Si3:r~ell'oda,ie" rCom~r, pl8g, 31). La dr:<lmaii:z.aei01.l deh,~chos reates, y la conversion de ,s,1lI5 PrQt~9(:rni~t:,;.s.en' personajes,j, tlene-Iuno·de sus

pO$ibimrnad tl:e PQder·grn~ bar sQnidd tEl jm~€:n sinqronizal1amente. p~'J'o es-tei rli.l.'$IV~oC.9ipac/dacfteen!®a · SEt traduce ert una:' pO$tur~Cidi.'lot69'io~_ref,leJMa en la d@c.idida~voQllJhtaddel decumsntallsta die IiIO intfitYl8f1l;r en los. eventos que 'regis.tm {}! de haeer una exhib[:o,on textu~1

que perl1'1ite moor coo rnenos ~uz 'I, cesde [uego"

t.a

de esa rID mfer\i'€m o~&n}. EI c!rre ellrecto naoe

t8iIj ..... ,f~

ro~

9~

de Ie te~E!Visi6n 'p8tn'ta~b~n

e)'.:,trem9S ma~l'.de;gagradaftjl:e$ eIl1o;,;:re~,rirfy.$ho,w'S '!I otrca ]ldsQo's<tnQnbOs05 'iloadad.o 1~9ar !9! lftulos,'qu:§ rt'I~z.cl8!tl8abia~ mente los dis.t.intos modes narratives ccrnc i'De elerta. mal'lera_" (Sara Gomez, 107"4),81"! donde la pareja prot<1lgon!$1t@ apareoen oornosl
mtsrnoe

muchas nonve(JciOe.5 qll;:fi el GOO!Jm.enttal ha u:t~lizaq6 haste s:ntanCEl$. B,"! p escihide de. la !'!lui-rca, de 'h~9 ·Efn1revlstas. ~e 1?If reoonstr~crJ)lai"i:Y, por suplJE:f:stc,d el tQrn~ntarjo: de la 't;'m ,de Dlt:):!!i e<pasa H una .aciitud d~ ~y th<t ~ {.Ill w.aI1, mosca ~Il, I.rpared, lennlno qLle alUde ~ ~~e 9 Cli.(doero de fliter'Ve-ndori n 11IJe II;,9v13,OQ su ~xtrema padtia. evocar-ia praclica d~ la cam~owlta, a

y qom:o perscrna.r,e~dentr9·tle una fiod6rl d6j::.oment?ol; 0' come "Iohi bin elfie' meig'6.ne frau" ("'Verner Schroeter, 1992), que.gr~nlati.t~ la.hist.oria de ~n

n c1QCLlll1enmrl~M. oiliil

dl~ directo no qLller:e ';;dissn;ilif patll'O'Hes forma!~
como caracteri~

ni

{;onstmir ~r9L1r1ier"ltospersuaswos",

NichQls aJ modo

j3!1it!~~

to'n ocidc

t4ram,sexual de Ber]rfl

• lor, .aim f~lmar Is.f€!a,lidad sin tmtat de contyol@rl"!;

Ina a Jos e~;entM oi dirfQir

at

Ili exp~i.carnosI1:'l,:l1i da~forlos SLij~toS,:'sncarna ,~elmlto,de} Is. pvra ooeer-

vClaj;j',l, EI s61i~do,·dirnctQ ~. e:1nlOl1taje' ~Ii tomas lar,gas favorecen una irnpre-~tOFI die continuidlad espaeio-ternporal. S!3 f1!rna·al sU.ieto con resp¢to, I:im!Uil1El identioad,

~ It'Jdooe- se·Quitle af! vi:l~ (M' i mponen (\It una! a;;;;tividatl a. tratar de, Cq:ns.tTll.llrte a :i1i\l reg lstra .3U reallQ'.a,d C01id i~n<lrY conorete; se l€larr.anca de
:$~r cQndlciof'l d€t silgno [I p~radt(;lm$ de una situ9!c,iCrrt genen1l.1 tN<lInook oel Iloml;i,r$ de AJiir.J como. em bl,ernas de s'Ypet'flvenela h'uma.ns; en I~ .adV'erni~

tl"'dI). 'de rnera ik.!strCl!();iofl de uln di~!.jrso, y ni siQu.iera·se 'pre~el1de -esiable,.. cer un "contexte" paq,:3itu,~rje .. A::fi se 1000rEl. una illl1p~~i¢!1 de tisrnpo raal o 'Uerripo vividlo qUe log:r,a.',el iPareid6jito,~fe.cto de'a,oerna!' el cine dfred.o 011 que iI.l~~ceria SOU ,extrema opuestc, el cine de ~icCiofl estes sl,.lj.eto~ observaoos
con ',,Inil! QTcan mimH][os1r:Je;den IlImlla.ctividad! no dr.aina.t1za.da;~CflJDan
:)1::

vientlo-

pr.oyistos. de' una riiqu~ d~ car:aDter.liUld em qql'r'lp.a(.~ble a Ia cia esos pf'tr~ < ana/as redo.'1r:Jr;s QUo;: t'Ci[1110 .8.pr~ci.aba E, [vI. FO:l'$,ter'{en su ~Asp'9Gi!s of the-N(lv~I~'fen lasrnejores.obras de 1ioclon,

f'C5r~UPlJe~to ef prograJmt'J de m'~xim65 de! d'ifSCt cJ'rli=ma ,-~s: oqle pretension d tie no ioT'l't~I'i~~ciI6n la h,ora. del fO(ja]l':IcY de no {re)MI:mctUraciQR a ~ahora del a 38

39

-S

iii

=

S ... "1

J:

S

CL ~ _

.... '

I-

= :...,....::

montaj!:l p~etlca;

{11li1 materf,a'l pam
,

~tfl:a!lilpjr~o
, ,<....

en r,elalG!""',.arS! Wl2/@ (l!umplf6 en l:a la pe:U'QUla dee los'Fierrn~I1Q5'
".,

A$f .. pe:tr retniti.t'$ra. IJI1("eJ~mp!9f~mjso.

AI be-rt '7 Dayjd! Mayslfif$ "Sa)~m ~n'" (19ij91}". que, relata ~E1 ,eXiLstsl1'!31a itl.ner<l;nte de un \;IEln:dedor de bibl ia~, f,!1c.luye escenas q~e dr'Brnati'z!3!n \nsual ment~, fa 'idea de no rl'lt~n,.~ncI6p! ~~I Ciil!~ d Il'eMO (tm plano rdda~:foe n el estrechS ZEl.glcfan; ~fil 61 q u~ un cUent~ Gecibe ~~V€i~dea\:lr no::'m!Ue::ifra ~61{) lae'8pakJa' ds este, qU9<a su ~fez tapa e'l c:uerpt;r cle1 Rl'imero:, ;tJpSt dr:<lrf1:l),trC<l exh~b~~kin"cle; gl!9..estamos'al'lte tina im~gen I'lGC'.ompuestatS~<Ja!ala de 101 pura '''realiQlijei'), Perci s_e tlao.lifiie.rva

Jo let; 'l3,rUltii, p$g, 71.1 q us 1<;1 SMna.Fit')JsJ, qU6 muestra e al inMizvtlndec!or m~r<}ndotl'is:!:err'hJ'r)te per 1;'3; 1~'I:'IlIiJMde\ ;;lLl,Bl.lalio de, ho~e I, ~ 1P't'lJcede 'de un montaj., ue pJ.UlIOS ~:()dadJo~ utro<s ~~Gen1MIQ,e y otros meen mentes dis;Hmo8 oCIel que ,fx,etende '~p~s~ntar'dh:;;ha eseena, rom;pienlZlo la proesunclt6n de !Jiegtjim4tlnto cre:FlOlogje0 con ql,l ~(;:~, presenilta la p"e!fO'Uia, asf corn o Is 1;ambi,e" pr.esuntq_ :e-1imin<JiGi6n de tddb ti:p-o de. ~c.ut$OO, Ijt¥ilm$Ij!cQ<$; a que aspl,rocel dn.edirec~o; aka' posa, :por'siU!pue;oto,~S que dioh~ ~!i'l$lger)J de soledad pro~omion!9 UA f·irJa~ ennoti:v.o y t!lna. dausu:r'a <11~ ~e~a,tQ 'fa,ltar a <$i;F1 la w;1U:'!Jadt emoc:ld~al del mismo. Detorrna
mas g'~mer,al. 1 proplO IFred. Wi$€tnan, ~'fi9'd~ !os),Wlmos 9

PUfista,,5

del che djt'6,oto" E$' ai, prsnero en

di;Hla.r de la~",~pefl~rr,dad "mom~" die:1 mo-

eemo un €:ql,ljval~ntlllr al similar prooesQ de vadsoo qrue Ilevo a cabo '!:esp,eo" to a I~ fi.c~i,Qn d~;sfea 1'J I cine de la mcdemidad (nd par ,oosualjdM n.ae;k:l!Q a ta Vie.: ,que,~Fd1)e' dir~t::.!0}" P~roilJ.o:ttf!,81 re~~1p;Zb r~~ r;:!!i' r:eOUf'3'6:$ ,emp,ati~QS d~1doc:u.men,mlcl~s&co (~II oot:'I1ema:riO't la J'n\lr:>iG€I) elc;!ne,dl:t1eoto q:uisQ eva, Gu[~rta..rr1b:ientoda traza ..oI81~'!n evit:abke ImeU"Jencr6n del eqJ<!i de, mdaJ eo'if" po del c<:linicf~ f(.;o:nstllJlldo {I1~1 telatCi fi:n:$!1. q)rn"IIO~M C una nUlW~ vi,Jefta 0'1;: tUI$Fca d a ese .ejfflrcicIO' de aJut'Oor,itlc@."~ehj?,()<,~:!!5r~edor 1<)$"l'rH,i6~~~~Glltic~~ ~ 'q!J~ I ra yen ido r€iGibien:dode~ge ',ent~mf;l'$ PQrf,a\lO(eC$!t' !ill i IU$ionlsrl1a 'd@ conIlJrdr ,~'il <esWode ta "PtirW~ob:;;el"!l~citJ1' con la ~oi\i~J:li;tobi~'l:i)Jk,l.ad'
Es IrWit1lg$!b!e q!J,e

dela I'd!h'epofi©e~r, que todQ Q;Qcum~llt;l\l1 ~Ie$ ,,\,!Irbit~riQ,' $$Sgadio( tlene prelLiiioio$, e@ta oomp'rimid0 y e.G' stJbJe~f

o~ y <;11lilTI\_ar ta irnp;?rr~nda, ~ue tfen~ ,eJ ~ monta.le cpmp' a~'iSts retmBl~N¥Q. .,Q e eSEje l~m~nto 'icieS;jU~adoPOi:'la id !:lQIO~ glf.g del. ciFle climate e~11l8![,erial en bruto:
I

e1s::rM

di~clQjjj

6 un

rneoelo.

de ~pr;?$~tar

rir.ejar

['0

!!e0i1

qLl.Efa(m hqy ~n (:j{a $~QlUiedonl19tatJdob fOl1ria de n,aclor'! deeu [ine-ntOlJI I a t~xtum OJ,).r"I granqt el

auttc:ma:tl\i.a

,un~ ,v?~o'~'fjl8[n 'tripod$

u~o de

1J11<'lG~m:lra:

Diu rante

e! ~Qda:je flQ' 'haiYbi~mpo

!"lOlirah~r.:;e.~UFli ~i'1;tt!l:silsd 0 los. dlv~rsos' drrlgir'tu., rlClde~ !h;a0€l' d'e:~S~lH~'~' anaUin~

,e~ern;ent;c5qf •.ehS:J::;;a,n qi,lfl i:,J11;;l, J $@J::'~I~ncla sea "bwe.lla;'; d~be's aj~rjc;ion s,. ''':Q91'1$e~fLIU~''la ~i='clJ9'f.1ola para

'li1!i:li d~a<il,*d~"d~;hla mlsma. urn aspeoto del m-DI')t~e,,~or tilnto. e~ t:'cn'flnnarr 0, doi!;ie.lt:!h'ar t("i ln1tu!olon drigi"'ilJi.;l1 mQnit~r, Y pOT t$;n!;o $FiIa.ltzEI,r, Ie. s1ilc~j€:nGla d€: