Está en la página 1de 80

PAU VICEDO MOLL

ANA MELIS MAYNAR


_oe
etmei
moro
qot
te

Cultura popular des de


lantropologia i la histria
PAU VICEDO MOLL
ANA MELIS MAYNAR
_oe
etmei
moro
qot
te

Cultura popular des de


lantropologia i la histria
PAU VICEDO MOLL
ANA MELIS MAYNAR
_oe
etmei
_
m
mm
oro
qot
te
__

Cultura popular des de


lantropologia i la histria
E0|TA:
Ajurlarerl d'Adosl
TEXT08 | 600R0|NA6|0:
Pau \|cedo Vo||a
Ara Ve||s Vavra(
A88E880RAHENT L|NCU|8T|6:
0av|d 0. 3|(verl
TRA0U66|0 AL 6A8TELLA:
Tor| Lpez Ao(||
60LLA0RA:
Corse||e(|a de Cu|lu(a
ur|ve(s|lal d'A|acarl
3e(vel
Ajurlarerl d'Adosl
Aderc|a de 0eservo|uparerl |oca| - 0esl| 3oc|ocu|lu(a|
F0T0CRAF|E8:
A(x|u Folod(ac 3arla Jusla | Rura |AF3JR)
Fe((ar 8o|la 8arvu|s |F88)
Pau \|cedo Vo||a |P\V)
REAL|TZA6|0 | |HPRE88|0:
3ucr 3e((a. 3.A.
A|acarl
0|P08|T LECAL:
A-2Z1-2011
8ALU0A 0E L'AL6AL0E
La lesla. |'a|ed(|a. e| |ud|c. lo(rer |a pa(l rs roo|e de |'acl|v|lal rurara. |a
rs a|l(u|sla. La cue posa er corlacle e| rosl(e se( rs irl|r. or es corjuda |a
|||us|. |'espe(ara | e|s rs aca(|c|als sorr|s.
La r|slo(|a de |es lesles d'ura soc|elal. d'ur poo|e. d'ur oa((|. s |a r|slo(|a
de |a seua radu(ac|. de |a seua corlo(rac| cor a soc|elal. cor a poo|e.
cor a oa((|.
0es de |'Ajurlarerl e| rosl(e oojecl|u er (e|ac| aro Les darses de| Re|
Vo(o s d|rar|lza( | corso||da( ura lesla lar a((e|ada popu|a(rerl a| rosl(e
rur|c|p|. pe( a|xo pa(l|r d'urs escueres d'erlerd(e |es lesles oasals er rar-
ler|( |'o(|der de |es rale|xes. cue s|duer ur espa| de l(ooada soc|a|. d|ve(s|.
d|lus| | soo(elol de pa(l|c|pac| popu|a(.
Erl(e lols rer de ler|( cu(a | r|||o(a( ures lesles aro |a ra||lal cue se-
du|scuer rarler|rl ooe(les |es po(les a |a pa(l|c|pac|. a| corp(oris. a lol
a||o cue du(arl ro|ls arvs ra (ep(eserlal | (ep(eserla des de |a lesla |a cu|-
lu(a popu|a(.
Adosl s ur ruseu v|u de l(ad|c|ors | |es seues lesles e| seu r|||o( | rs
corp|el exporerl.
F|ra|rerl. ad(a|( larl a Ara Ve||s Vavra( | Pau \|cedo Vo||a e| seu exce|-
|erl l(eoa||. a|xi cor a lols acue||s adosle(s cue aro |a seua apo(lac|. e|s seus
(eco(ds | e| seu lesl|ror| rar corl(|oul a cue acuesl |||o(e. soo(e |a rosl(a lesla
de Les darses de| Re| Vo(o. s|da a|dura cosa rs cue ures lu||es |rp(eses ja
cue aro e| seu corl|rdul s'ra acorsedu|l der|(. ap(olurd|( er |es seues a((e|s |
de|xa( corslarc|a d'ura pa(l ro|l |rpo(larl de |a cu|lu(a de| rosl(e poo|e.
Arlor|o P(ez 0orz|ez
A|ca|de d'Adosl
5
!:PiX
PRE3ENTACl0 ................................................................................................................... Z
I lNTR00uCCl0 ll3T0RlCA l 0E00RAFlCA .................................................................... 9
2 0E3CRlPCl0 0E LA FE3TA .............................................................................................. 11
CERCANT EL3 0Rl0EN3 ................................................................................................ 23
= ELEVENT3 0E LE3 0AN3E3 l VEV0RlA C0LLECTl\A .............................................. 15
3l0NlFlCAT3 l FuNCl0N3 0E LA FE3TA ....................................................................... 59
6 ANNEX03 ......................................................................................................................... 5
8l8Ll00RAFlA .................................................................................................................. Z3
Z
PRE8ENTA6|0
E| l(eoa|| cue aci es p(eserla s e| (esu|lal d'ura |rvesl|dac| (ea||lzada a|
||a(d de |'arv 2010 a Adosl. d(ac|es a ura suoverc| corced|da pe( |a 0ere(a||-
lal \a|erc|ara. a l(avs de |a 0|(ecc| 0ere(a| de Pal(|ror| Cu|lu(a| | a |'|rle(s
| oora d|spos|c| de |a Red|do(|a de Cu|lu(a de| p(op| Ajurlarerl.
1
La |dea de (ea||lza( ur l(eoa|| elrod(ac soo(e ura de |es lesles rs (e||e-
varls de| rur|c|p| eslava |alerl des de le|a arvs er |'ar|r de |'Ajurlarerl | de|
veral: pe( a e||s. |a lesla lo(ra ja pa(l de |es seues serves d'|derl|lal co||ecl|va.
E| p(ojecle s'ra p|asral pe( r|lja de |a d|la suoverc|. cue ra pe(rs |a corces-
s| d'ura oeca pe( a jvers ur|ve(s|la(|s | vers de| rur|c|p| d'Adosl.
E| p(ocs d'|rvesl|dac| ra l|rdul d|sl|rles lases a| ||a(d d'urs cuarls resos.
pe(o es (esure|x er dos rorerls p(|rc|pa|s: |'oose(vac| | |a pa(l|c|pac| de |a
lesla p(op|arerl d|la | e| sedu|rerl er e| lerps de |a rale|xa. larl er e|s p(e-
pa(al|us cor er e|s rorerls posle(|o(s. La relodo|od|a ul|||lzada s'ra oasal
er ura doo|e ap(ox|rac| |o r|(ada) arl(opo|od|ca | r|slo(|ca. aro l(es l|pus de
lecr|cues lorarerla|s d'|rvesl|dac|. ur|rl larl acue||es de ca(acle( cuarl|lal|u
cor |es de pe(| cua||lal|u. Er p(|re( ||oc. |'us de lorls docurerla|s | r|slo(|-
cues er a(x|us |oca|s |pa((ocu|a|s). rur|c|pa|s | p(ov|rc|a|s. cue ra pe(rs |a
|oca||lzac|. e| ou|dalde | |'ara||s| de docurerlac| de p(|re(a ra soo(e |a lesla
| soo(e aspecles r|slo(|cs cue |a |||ur|rer. A |'eslud| de |es lorls docurerla|s
s'ra sural e| de |||o(es | a(l|c|es. er (ev|sles de ca(acle( |oca|. p(ov|rc|a|. ra-
c|ora| | |rle(rac|ora|. cue pa(|er de |a p(op|a lesla o d'a|l(es s|r||a(s. cue se
ce|eo(er er a|l(es ||ocs. cora(cues. (ed|ors o pasos. Er sedor ||oc. s'rar ul|-
||lzal |es (ele(erc|es deod(acues. r|slo(|cues | esladisl|cues soo(e e| rur|c|p|
1 \u|| ad(a|( espec|a|rerl a Tor| Lpez e| seu eslo(. erlus|asre. ded|cac| | corp(oris aro e|s c|uladars |
c|uladares d'Adosl: serse e||a acuesl p(ojecle ro rau(|a s|dul poss|o|e.
d'Adosl. cue ajuder a erlerd(e | erra(ca( |a lesla er e| seu corlexl espac|a|
| r|slo(|c. F|ra|rerl. e| l(eoa|| elrod(ac pe( arlororas|a. ruc|| de lol eslud|
arl(opo|od|c. aro ur l(eoa|| de carp oasal larl er |'oose(vac| pa(l|c|parl cor
er |es corve(ses | er |es erl(ev|sles ooe(les o er p(olurd|lal. Pe( a |a (ea||lzac|
de |es rale|xes. s'ra ap||cal ur p(oloco| de l(erla erl(ev|sles a jvers. adu|ls |
pe(sores d(ars. de lols dos sexes.
Tols e||s sr. o rar s|dul. p(olador|sles de |a lesla. er |'u|l|r arv o er ed|c|-
ors arle(|o(s: er a|l(es casos. rar s|dul lar|||a(s cue |'rar v|scuda aro |rlers|-
lal. Les seues ra((ac|ors | (eco(ds. o er p(|re(a pe(sora. cor a p(olador|sles
d|(ecles de |a lesla. o o a l(avs de| cue rar v|scul cor a lar|||a(s d|(ecles.
ader a |'oose(vac| pa(l|c|parl ura (|cuesa p|era de ral|sos ca((edals d'ero-
c|ors. serl|rerls | (eco(ds. La r|ruc|os|lal er |a desc(|pc| de |a lesla. | de|s
seus e|ererls lorarerla|s | dec|s|us. ro s'radue(a podul acorsedu|( s| ro
radue(a s|dul aro acuesla lecr|ca d'|rvesl|dac| cua||lal|va. oasada er |a las-
ca d'exl(acc| de dades | de s|rlor|a aro acuesles ra((ac|ors | eroc|ors de
p(|re(a ra.
Les corve(ses | erl(ev|sles |rlo(ra|s s'rar dul a le(re er d|le(erls aro|-
erls | escera(|s a| ||a(d de rs de deu resos | supe(er aro esc(e|x |es cerl
v|rl erl(ev|sles. La |rvesl|dac| pausada. aro ura ce(la pe(specl|va lerpo(a|.
pe(rel ap(olurd|( er d|le(erls aspecles cue ro poder se( p(ou exp||cals er ura
p(|re(a o ur|ca erl(ev|sla. La docurerlac| es corp|ela aro ur (epo(lalde lo-
lod(ac de p(|re(a ra. o(|erlal a capla( e|s rorerls | dela||s cue e|s |rlo(ra-
do(s rale|xos (essa|ler cor a |rpo(larls er |a lesla. No sr lolos (ea||lzades
a |'alza(. s|r cue rar|lesler ura dec|d|da |rlerc|ora||lal pe( a capla( e|s de-
la||s rs exp(ess|us | lorarerla|s. Er e||es s'oose(va e|s seus p(olador|sles.
e|s darse(os. aro |es seues r|(ades. deslos. eroc|ors. se(|os|lal | (especle.
Taro es capla |'a|ed(|a. d|ve(s|. p|ca(esca. acc|. co|o(|l. l(eoa||. eslo(: |a
8
soc|ao|||lal. |'ercu|lu(ac| -a l(avs de|s rs x|colels- o laro |'eslo( ca||al |
s||erc|s. p|asral er e|s vesl|ls | o(odals. (esu|lal d'ur l(eoa|| ap(|ro(al de |es
ra(es. l|es. av|es o de(rares cue rar corlecc|oral | o(odal e|s vesl|ls aro
e|s seus ado(rs. Er der|l|va. |a rosl(a de |es lolos ers p(eserla. er ur a|l(e
||erdualde a(lisl|c. |a pa(l|c|pac| de lols acue||s | acue||es cue. serse se(-re
p(olador|sles d|(ecles. corl(|oue|xer aro |a seua lasca s||erc|osa | ca||ada a
|a d(ard|os|lal de |a lesla. de|s seus darse(os | oa||ado(es. l| ra. a rs. ura
pel|la se|ecc| de lolos arl|dues cue rosl(er e| pas de |a r|slo(|a aro dela||s
d'a|l(es epocues | rorerls. Es pa(le|x de |a rero(|a co||ecl|va | ajuda a (e-
corsl(u|( |a v|da cuol|d|ara d'a|l(es lerps.
Cor a d|(eclo(a | coo(d|rado(a de| p(ojecle. e| reu ad(arerl ra d'ara(
recessa(|arerl d|(|d|l a |es d|le(erls |rsl|luc|ors |rp||cades. pe(o ro|l espec|-
a|rerl a Pau \|cedo. ur jove |rvesl|dado( cue |'ra lel poss|o|e d(ac|es a |a de-
d|cac|. |a |rp||cac| | |'erlus|asre. F|ra|rerl. ca| ad(a|( a lols e|s |rlo(rado(s
| vers d'Adosl cue s'rar p(eslal d'ura rare(a o d'ura a|l(a a co||aoo(a( er
acuesl l(eoa||. pe( |a seua pac|erc|a | erlus|asre. pe(cue serse e||s radue(a
s|dul |rposs|o|e. Erca(a cue ro puduer esrerla( loles |es pe(sores | p(e-
se(ver |'aror|ral de |a seua corara. vo|er de|xa(-re lesl|ror| er acuesla
p(eserlac|.
E| l(eoa|| esla d|v|d|l er ures cuarles pa(ls. La p(|re(a. pod(ier asserva-
|a(-|a cor "lesoa| | corlexlua||lza |a lesla a Adosl. aro ura o(eu |rl(oducc|
deod(aca | r|slo(|ca de| rur|c|p| | de|s seus rao|larls: pe(rel a| |eclo( le(-se
ura p(|re(a v|s| de |'escera(| | a pa(l|( d'acuesl (el(al |rlu|( o |rad|ra( e| l(a-
jecle pe( or l(arsco((e |a lesl|v|lal. Tol sedu|l. ura desc(|pc| de |a p(op|a lesla.
"lacc|o. o(derada c(oro|od|carerl sedors e|s acles lorarerla|s. pe( r|lja
de |es seues esceres. secuerc|es | p(olador|sles. er ura p(|re(a r|(ada de
ca(acle( d|ooa| cue ers |rl(odue|x er |a rale|xa. E|s darse(os er |es seues va-
(|arls pe( caledo(|es d|le(erls d'edals | dere(e. acluer aro lurc|ors | (espor-
sao|||lals d|le(erls. E||s | e||es exp(esser (o|s d|le(erls a l(avs de|s oa||s. e|s
vesl|ls. | |es acluac|ors. E| (e| | |a (e|ra corderser |a (esporsao|||lal | ca((eda
eroc|ora| de |a lesla.
La sedora pa(l '0ercanr e|s orioens. se cerl(a er |'eslud| de |a lesla d|a-
c(or|carerl. er |a l(ad|c|. larl de |a p(op|a r|slo(|a |oca|. aro docurerlac|
de p(|re(a ra. cor de| s|slera dere(a| de lesles. 0e |'eslud| de |es lorls |
docurerls es desp(r |a (e|ac| aro a|l(es de s|r||a(s er a|l(es rur|c|p|s |
er (ed|ors veres o ||urvares. Cors|de(er lorarerla| acuesl apa(lal. pe(cue
cerl(a e| (|lua| er |a seua resu(a. rs er||a de c(eerces elrocerl(|cues o d'au-
locorp|aerces. La corpa(ac| aro lesles sero|arls (e|al|v|lza |es corducles
| ers ade(rara aro e|s rosl(es sero|arls.
A corl|ruac|. 'les 0anses | e|s seus e|emenrs en |a memor|a co||ecr|va.
or es desd(arer e|s d|ve(sos e|ererls: pape(ades. pa|||. rasca(es. la(ordes.
ca((o. rarles. vesl|ls. d|sl(esses. ado(rarerls. co|o(s. l(u|ls. o(arcues | ur
||a(d elcele(a es desc(|uer | ara||lzer dela||adarerl. E| |eclo( (ecorpor aci |es
d|le(erls peces de| l(ercac|oscues cue rav|a d|sser|ral pe( |'espa| | e| lerps
de |a lesla | e|s seus p(olador|sles: l(els. co|o(s | ral|sos de|s r|ssaldes cue
e|s jvers l(arsreler er e| ||erdualde s|roo||c. Tol sedu|l ur d|ossa(| de le(-
res cue ajuder a erlerd(e'r erca(a rs e| s|dr|cal. Cor a (esur d'a||o cue
s'ra exposal. |es pad|res de| '$|on|car | |a lunc|o oe |a lesra. l(acler d'ac|a(|(
acuesles dades | r|ssaldes de| (|lua| cue eslar p(eserls a| ||a(d de |a |rvesl|-
dac|. Tarcuer e| l(eoa||. e|s arrexos. |a o|o||od(aa ul|||lzada | |es lolod(aes.

i:?oPUCCio
i:o?iC i
CioC?C
I
10
Adosl s ura v||a | rur|c|p| va|erc|a cue es l(ooa a |a zora rs o(|erla| de |a
cora(ca de |'A|acarli. a| sud de |a se((a de| \erls |905 r.). Esla s|lual 18 |r
a| ro(d-oesl de |a c|ulal d'A|acarl. | aclua|rerl corpla aro 1.810 rao|larls
2
.
E| casc r|slo(|c s'a(l|cu|a a| vo|larl de |a se((a de| Casle|| |3Z r.). | e|s seus
ca((e(s s'o(derer er d|spos|c| deoro(ca. sedu|rl |es cu(ves de r|ve||. 0e |a
zora ro(d deslaca |'erp|aarerl de |'arl|da ro(e(|a. aclua|rerl coreduda
cor ca((e( de| Vo(e||. Cap a |'esl | ro(d-esl es l(ooa |a zora de |es carle(e(|es.
jurl a |a lorl de |'Aoeu(ado( |ra|s s. X\ll). rerl(e cue a |a ca(a sud s'erp|acer
|'Esd|s|a de 3arl Pe(e |s. X\l) | |a casa de |a v||a. lol p|edal jurl a |a lorl de |a
P|aa |s. X\lll). Aci s or es deservo|upa |a rajo( pa(l de |a lesla. L'expars|
u(oarisl|ca a| ||a(d de| sed|e XX es va deservo|upa( espec|a|rerl cap a| sud.
aro ura d|spos|c| rs o rervs r|podar|ca. coro|rarl |es v|verdes ur|lar|-
||a(s | e|s o|ocs de p|sos.
E|s p(|re(s vesl|d|s de poo|arerl a| le(re d'Adosl es l(ooer a |a Covela de
3arl Va(li. jac|rerl reo|il|c. Vs avarl. du(arl |'Edal de| 8(orze |'rao|lal rura
de |a zora es l(ooa a| c|r de |a se((a de| Ned(el. or r| ra ur poo|al lo(l|cal er
p(ocs d'excavac|. Taro d'acuesla epoca s'rar l(ooal (esles a| Casle||el de
|a Vu(la.
0|rs de| casc u(oa aclua| |a pa(l rs arl|da es d|sl(|oue|x pe( |a zora rs
a|la de |a 3e((a de| Casle||. or s'rar l(ooal (esles de ce(ar|ca d'epoca |oe(a.
8ora rosl(a de |a p(eserc|a d'acueslos poo|ado(s sr |es esrxs d'Adosl. l(o-
oades a| pa(alde coredul cor |'Escu|lo(. E| Casle|| polse( es va a|a( desp(s
de |a corcuesla de| rora(ca cala|aroa(adors Jaure ll. Taro r| ra jac|-
rerls d'epoca (orara cor |a v||a (orara de |'Espe(ara. 0esp(s de |'erl(ada
a |a Perirsu|a loe(|ca de|s rusu|rars. |a zora pe(larv a| (edre de Tudr|(.
Folod(aa de |a pad|ra arle(|o(: Paro(ar|ca de| poo|e d'Adosl |F88).
2 lrsl|lul Nac|ora| d'Esladisl|ca. 2009.
0'epoca |s|ar|ca. es corse(ver |es (esles d'ur poo|al a|rorade de|s sed|es
Xll-Xlll. s|lual a |a se((a de|s Casle||ars. lol jusl darurl de| pa(alde de| Rud|.
| |'acueducle coredul cor |'A(c.
Aro |a corcuesla c(|sl|ara. Adosl va pe(larve( du(arl ur o(eu espa| de
lerps a| Redre de Casle||a sola e| (edral de Fe((ar lll. Posle(|o(rerl. er
129. Jaure ll e| va adsc(|u(e der|l|varerl a| Redre de \a|erc|a. E| servo(|u
d'Adosl e| 129 va se( doral pe| (e| a Raror d'u(d | adcu|(|l er dala ro dele(-
r|rada pe( Fe((e( 0esco(le||. \a passa( success|varerl a Jaure 8u(durv. a
|a lari||a \a||eo(e(a |. ja a| corerarerl de| sed|e X\ll. a F(arc|sco Rocaro(a
Ru|z. corle de |a 0(arja.
3
Es va sed(eda( d'A|acarl. c|ulal a |a cua| pe(larv|a des de 1252. a ra|s de|
sed|e X\lll. 0es d'ap(ox|radarerl acuesles dales. ja es l(ooa a Adosl ura
p(olo|rdusl(|a de| lard. cue a r|ljar de| sed|e XlX evo|uc|ora(a rolao|ererl |
es corve(l|(a er ura polerl |rdusl(|a carle(e(a. cue a((|oa a se( e| rolo( ecoro-
r|c de| poo|e des de |a de| sed|e XlX rs a r|ljar de| XX. Er acuesl pe(iode.
| aro |'aude de| seclo( de |a corsl(ucc|. s'r| c(ea(er d|ve(ses ce(ar|cues de-
d|cades a|s rale(|a|s de corsl(ucc|. cue passa(er a se( des d'acue|| rorerl
|a lorl p(|rc|pa| de (|cuesa. jurl aro |'ad(|cu|lu(a. espec|a|rerl e| (ar de lau|a
eroossal de| \|ra|op.
1
3 0uENA3 V0YA. V C. "los rerm|nos oe /||canre a |o |aroo oe |a Eoao Vooerna. Rev|sla de l|slo(|a
Vode(ra r 1. pp. 22Z - 251. ur|ve(s|lal d'A|acarl. 199Z.
1 lrlo(rac| exl(ela er pa(l de \|cu|ped|a | (ev|sada pe( |'aulo(.

Pi:C?iiCio
Pi L Pi:
2
12
0arseeeee(os. darseeee(os... aro acuesl c(|l. e|s joves cue du(arl |'arv
la(ar e|s diru|l es corve(le|xer er darse(os |'u de dere(. a |a p|aa de |'Ajurla-
rerl. Pe( davarl. |a lasca | |a (esporsao|||lal d'o(dar|lza( |es darses d'erduarv.
0es d'a(a corercer |es (eur|ors pe(|od|cues. or var er||esl|rl-se e|s dela||s de
|a lesla. Es p(od(arer (|les pe( a l(au(e d|re(s | pada( |es despeses
5
.
La N|t de| Preg
La lesla. cor lols e|s arvs. corera aro |a puo||cac| de| p(ed de lesles.
Acuesl esdever|rerl l ||oc |a vesp(ada de| 8 de desero(e. e| d|a de |a Pu(is-
s|ra. E|s p(olador|sles de |'acle sr e|s lad(|rs de diru|l arvs. coreduls cor a
darse(os. cue s'erca((eduer d'o(dar|lza( |a lesla.
Aoars de corera( |'acle r| ra ce(ls p(epa(al|us. s'ra d'a((|oa( a ur aco(d
aro ur ||au(ado( de| poo|e pe(cue de|xe o ||odue e| l(aclo( | ur (ero|c. | lar-
o s'ra de ousca( ur xole(. ura vedada ac|a(|l. e| rale|x d|a de| p(ed e|s
darse(os s'erca((eduer de oa|xa( a |a (aro|a a (eco|||( carves pe( a deco(a(
e| (ero|c. Acuesles es d|sposer d(eles a|s |ale(a|s de |'esl(uclu(a. | a poc a
poc var a(cuejarl-se cap a |'|rle(|o( de| ver|c|e rs cue es l(ooer. lo(rarl
ura rera de cooe(la a dues a|dues. l larpoc es pol oo||da( |a corlecc| de|
p(ed. E|s darse(os |'esc(|uer corjurlarerl du(arl |es (eur|ors p(epa(al|ves.
3'|rp(|re|x ura l|(ada aro oora ||el(a cue ocupa d|ve(ses pad|res. l desp(s
|es apeduer pe| (eve(s d'ur posle( de d(ars r|des cue duu |a lolod(aa d'ura
rode| ro|l ||eude(a de (ooa. lol ao oer xal aro c|rles adres|ves arp|es.
pe(cue cuede p(acl|carerl p|asl|cal pe( a ev|la( cue e| lexl es deslaa a
r|ljar cari.
Folod(aa de |a pad|ra arle(|o(: Les pape(ades s'e|aoo(er aro oo|es d'aris | ca(are|s |P\V).
5 \eu(e Arrex l\.
Leclu(a de| p(ed |F88).
0ela|| de| perl|ral de oa||ado(a |F88).
13
E|s darse(os cueder pe( a d|ra( acue|| d|a. l| ra ro|les dares de lesla.
A((|oer lols a| oa( aro |es dessuado(es cue rar p(epa(al pe( a |'ocas|. Po(ler
d|ou|xos pe(sora||lzals pe( a |a lesla. A|xi l(ooer pape(ades. coels. | a ur poo(e
a|carado( de la(ordes cue p(eda pe( |a seua v|da. A| d|ra(. cor s d'espe(a(
corercer a ca|deja(-se e| ar|rs a co|p de ce(vesa | a|l(es oedudes esp|(|luo-
ses. Er acaoa(. e|s darse(os lar ura vo|la pe| poo|e | ap(oler pe( a passa( |a
v|d(|o|a a| veral.
0uar a((|oa |'ro(a de corera(. soo(e |es sel | r|lja de |a vesp(ada. e|s
darse(os darurl de| ca((o es d|(|de|xer cap a |a p|aa de |'Ajurlarerl. or
es ||ed|(a pe( p(|re( cop e| p(ed. A| oa|xa( de| ca((o. corercer e|s c(|ls de
'darse(os. darse(os... | urs cuarls lesle(s puder a| oa|c de| cors|slo(|. A||i
se'|s ra p(epa(al ur ecu|p de redalor|a pe(cue s'esco|le lar c|a(arerl cor
s|da poss|o|e. Corera e| p(ed | lolror esco|la aro |'o(e||a lesa. E| lo(ral
serp(e s e| rale|x. ura p(eserlac| de|s darse(os. e| cos de| p(ed |var do-
rarl-se ca((ecs lesle(s a pe(sores | aulo(|lals |oca|s er ur lo |(or|c) | ra|rerl
ur acor|adarerl or serp(e es derara d|scu|pes pe( |es olerses

. Verl(e
es |||d e| p(ed pe( p(|re(a vedada. a|l(es darse(os cue r| ra a peu de p|aa
rar lel cop|es er pape( cue var dorarl a |a derl a carv| d'ur doral|u pe( a |a
v|d(|o|a de|s lesle(s.
0esp(s de |a p|aa. e|s darse(os corercer a p(edora( |es lesles. | ro lar
larles vedades cor oa(s r| ra a |a |oca||lal. lu| s ur d|a er cue e|s eslao||-
rerls d'rosla|e(|a eslar p|ers pe(cue s lesl|u. pe(o laro pe(cue s'ap(ola
e|x|( a sopa( pe( a esco|la( e| p(ed. 3erp(e erl(er a| oa( aro e|s c(|ls aoars
esrerlals. | s coslur cue a||a or vader e|s corv|der a oeu(e.
\eu(e Arrex ll.
Presentac| de| carte|| anunc|ador de |es festes
Erl(e e| p(ed | |es darses p(op|arerl d|les r| ra ur acle cue es va aled|(
la urs pocs arvs: |a p(eserlac| de| ca(le|| arurc|ado( de |es lesles. Es la a |a
Casa de Cu|lu(a aro |a p(eserc|a de|s darse(os | de |es aulo(|lals po|il|cues.
Cors|sle|x a p(eserla( a| puo||c e| ca(le|| duarvado( de| corcu(s arua| cue
es corvoca pe( a la| elecle. A rs laro |x a |a ||ur ur l(ipl|c or ror pol
||ed|( cu| la(a darses | aro cu|res oa||ado(es. o veu(e |es lolod(aes de|s
(e|s ro(os de |es lesles passades |aro e|s vesl|ls de |a darsa) | laro de|s
cue ro se(ar |'arv p(eserl |aro ura |rdurerla(|a aclua|. rs o rudals).
L'ed|c| de ca(le||s arurc|ado(s va corera( a|s arvs selarla. aro e| pe(i-
ode corsl|luc|ora|.
La dansa
[2, 27, 28, 29, 30 de desembre | 1 de gener}
E|s d|es de |a darsa sedue|xer ur rale|x pal(. exceple e| de| Re| Vo(o |
|'u de dere(. cue e|s l(acla(er a oarda. E|s darse(os cueder pe( a d|ra( er ur
oa( de| poo|e. A||i r| ra cu| a((|oa ja vesl|l pe( a oa||a(. pe(o ro|ls erca(a lo(rer
a casa desp(s pe( a ruda(-se |a (ooa. No passa e| rale|x aro |es oa||ado(es.
cue a p(|re(a ro(a de| d|a ja eslar a |a pe((ucue(|a perl|rarl-se e| rorvo
ca(acle(isl|c (ep|el de o(s | aro ur pa(e|| de p|rles. Pe( a e||es e| d|a de darsa
l ur (|lre rs l(erel|c.
0esp(s de d|ra( e|s darse(os cueder a |a po(la de| oa(. soo(e |es 15:30 -
1:00 ro(es. aro e|s do|a|re(s pe( a (eco|||( |es oa||ado(es. A||i e|s espe(er.
a oarda de|s rus|cs. lolod(als | care(a de video. 0esp(s de |a lolod(aa de
d(up de (|do( corera |a laera. Passer pe( |es cases de |es seues oa||ado(es.
11
\esl|l de c|a(: de escue((a a d(ela erdarxarl e| carcar. ajuslarl e| v|so. posarl e| d|p | e| rarl. e| c|rlu( xa e| v|so | e| c|a(. aro |a o|jule(|a acaoa |a le|ra de vesl|( |P\V).
15
or lol ur sedu|c| de vesl|do(es s'alarver pe(cue esl|duer ||esles a |'ro(a p(e-
v|sla. Es corera pe( |a cue ar|(a |'u|l|ra er darsa. | a poc a poc es (eco((e
e| poo|e rs cue esl|duer loles |es pa(e||es. Cada d|a |'o(d(e de (eco|||da va
carv|arl. A|xi cada d|a s ura oa||ado(a |a cue ra de le( rs (eco((edul a peu.
lel cue pol (esu|la( do|o(s s| es corpla aro |es saoales de r|d lac. p(op|es
de| vesl|l |oca|. cue ro(ra|rerl s'esl(erer pe( a |'ocas|.
Pe(o ur a|l(e laclo( pe| cua| s'a|le(a |'o(d(e de (eco|||da s e| de| corv|l cue
es la pe( a |es pa(e||es desp(s de cada darsa. La pa(e||a cue va a| capdavarl
de |a darsa ra d'erca((eda(-se de corv|da( a |a (esla. Pe( a d|sl|rd|(-|a. |a oa||a-
do(a duu ur r|rol x|colel vesl|l de o|arc a| coslal de |a p|rla de| rorvo. coredul
cor 'e| r|rvel. l soo(e e|s corv|ls. ca| d|( cue pol va(|a( er lurc| de |a vo|urlal
o de| pode( adcu|s|l|u de |a lari||a. l| ra cu| corv|da a ur sopa( er ur oa(. o cu|
o(dar|lza ur apal p(epa(al pe( |a lari||a a| da(alde de casa.
0uar |a co|urra de pa(e||es erl(a a |a p|aa. |a capa|e(a d'acuesla s'alu(a
a |'a|lu(a de |a po(la de |'Ajurlarerl. Erl(elarl. e|s do|a|re(s ap(oler pe( a
pos|c|ora(-se a| oa|c de |'Ajurlarerl. des d'or corera(ar a loca(. L'eslora s
ap(olada pe|s oa||ado(s pe( a le(-se lolod(aes aro |a seua pa(e||a o aro lar|-
||a(s | ar|cs. cosa cue es (epel|(a er ra||lza( |a darsa. l cuar ja esla lol p(epa(al
loca e| laoa|el. arurc|arl |a Ta(ar|ra cue ra(ca |'|r|c| de| oa||. Es ur rorerl
ce(larerl so|erre | e|s darse(os es ||ever e| oa((el | e| soslerer a| p|l. Pe( |a
seua oarda |es oa||ado(es erl(ec(euer |es rars a |'a|lu(a de| verl(e.
0esp(s e| laoa|el ra(ca e| (|lre de |a darsa. cue corera aro e| ca(a-
do|. ur rov|rerl d'esp|(a| cue |es oa||ado(es execuler rerl(e e|s darse(os
sedue|xer car|rarl pausadarerl a| vo|larl de |a lorl de |a p|aa. Corera e|
oa|| | |es pa(e||es |'|rle(p(eler er esp|||. \ar lerl vo|les d'urs 180 d(aus serse
rou(e's de| ||oc | |'ur|c cue d|le(erc|a e| oa|| pe( sexes s |a pos|c| de|s o(aos.
cue e|s x|cs po(ler a|xecals cuas| a |'a|lu(a de| rusc|e | |es x|cues apedals a|
cos. 8. | laro es d|le(erc|a er cue |es oa||ado(es so|er ler|( ro|la rs l(aa
pe( a oa||a( cue e|s darse(os.
Corl|rua |a darsa a |a p|aa. | desp(s d'ures cuarles vo|les. e|s rores
de| puo||c corercer a (e||eva( e|s darse(os. ro(ra|rerl e|s lar|||a(s. pe(o er
(ea||lal cua|sevo| ro pol le(. E|s da((e(s arvs a|dura dora corera a al(ev|(-se
a l(erca( aro acuesla sed(edac| de dere(e. E|s (e||eus var succe|rl-se. | s
coslur peda(-|| ura pape(ada a| oa||ado( aoars de suosl|lu|(-|o. 0uar lols e|s
darse(os s'rar a|||oe(al de |a darsa. lar e|s seus c(|ls de due((a | aoardorer |a
p|aa de cari a|s oa(s de |a zora. or e|s corv|der a ura copa.
Pe(o |a darsa corl|rua | sr |es dores |es cue apo(ler |a v|slos|lal | |'eslo( du-
(arl lola |a vesp(ada. rs cue lo(rer a erl(a( e|s darse(os d|rs |a p|aa | (ep(er-
duer e| oa||. 0uar a((|oa acuesl rorerl. |es x|cues (eecle|xer e| carsarerl
d'rave( eslal oa||arl ro|la eslora. de vedades cuas| dues ro(es. ures cuarles
vo|les rs. | cuar e| p(|re( oa||ado( s'a|ce e| oa((el a |a v|sla de| do|a|re(. |a
darsa acaoa(a cor corera: |a Ta(ar|ra sora. es (epele|x |a ce(|ror|a serse
ca(ado| | s'ra acaoal e| oa||. A(a ura a|l(a larda de lolos rs | |a cor|l|va. lo(rada
pe( ura |e(a de dues pa(e||es de darsado(s. es d|(|de|x cap a| corv|l.
Ja desp(s de sopa( e|s joves acude|xer a |es 'caseles. cue sr cases de
carp d|sl(|ou|des pe| le(re. | cue sov|rl s'ul|||lzer de cua(le( dere(a|. Cada cu|r-
la l e| seu. | a||i s'aoasle|xer de oeduda | s'esco|la rus|ca a| vo|larl de |a ||a( o
d'ura lodue(a. Es c(ea ur rov|rerl corslarl erl(e |es seus de cada d(up d'edal.
N|t de|s 6oets | 0|a de| Re| Horo
[n|t de| 27 | d|a de| 28 de desembre}
E| d|a 2Z desp(s de |a darsa a| poo|e es (esp|(a ur aro|erl d|le(erl. Tol-
ror sap cue er ures pocues ro(es l|rd(a ||oc |a N|l de|s Coels. Cor pe( a(l
1
de rad|a desapa(e|xer e|s cerlera(s de colxes cue rao|lua|rerl (orarer a|s
ca((e(s. Taro e|s core(os es p(epa(er larcarl aro cu(a e|s apa(ado(s | lol
a||o cue s|da suscepl|o|e de c(era(-se o laca(-se aro ura . cue s e|
ror aro e| cua| es core|xer e|s coels oo((alxos. 0uar es la ro(a de sopa(.
pe( so|a(s | da(aldes. d(ups de derl cueder pe( a le(-se ura (osl|da de ca(r
rerl(e espe(er cue a((|oe e| rorerl de l|(a( coels. Pe(cue r| ra ura ro(a
oc|a| puo||cada er ed|cle. La ra||lal s da(arl|( cue loles |es pe(sores cue ro
des|lder puduer ara( a esco|la( e|s Carls a |a Re|ra Vo(a. cue lerer ||oc jusl
aoars de|s coels.
l cue s a|xo de carla( a |a Re|ra Vo(a? 0orcs ur acle popu|a( or cua|-
sevo| pe(sora pol erlora(. acorparvada de do|a|ra | laoa|el. urs ve(sos
d'exa|lac| a |a du(a de |a Re|ra Vo(a. Fis|carerl |'acle es deservo|upa d|rs
d'ur da(alde rs o rervs d(ar. L'eslara es deco(a r|ruc|osarerl aro ro-
l|us a(aos. pe( c(ea( ura alrosle(a rs adecuada. E|s erca((edals de 'vesl|(
e| |oca| sr e|s (e|s ro(os. | espec|a|rerl e|s acorparvarls. Acuesls sr |a
co||a d'ar|dues | d'ar|cs de| Re| | |a Re|ra. cue s'erjurler pe( a po(la( avarl
ce(ls esdever|rerls cor acuesl. Pe( a|s carls es d|sposer cad|(es pe( a|
puo||c | laro ourvo|s de ca(aoassa. (ol||els d'aris | a|l(es do|os. lol esoard|l
aro r|sle|a.
E|s (e|s. aro e|s seus vesl|ls rs e|edarls se s|luer darurl d'ura rera
de cadala|. des d'or esco|ler e|s ve(sos cue e| puo||c || ded|ca a |a (e|ra. La
do|a|ra | e| laoa|el ra(cuer e| (|lre. | a rode d'a|oades var succe|rl-se |es
lorades
Z
. Esporlar|arerl e| puo||c adala |'|r|c|al|va | carla. La re|od|a de |a
car ro carv|a. pe(o s| cue ro lar |es ||el(es. N'r| ra er va|erc|a | er casle||a.
ro|les es carler lols e|s arvs | a|l(es es ded|cuer espec|a|rerl a|s (e|s d'er-
Z \eu(e Arrex lll.
E| 'r|rvel |derl|ca cada d|a a |a (e|ra de |a darsa |P\V).
Re|s Vo(os oa||arl |P\V).
1Z
duarv. soo(elol pe( pa(l de lar|||a(s. ar|cs | acorparvarls. ur lel cu(|s soo(e
a|xo s cue ro|ls de|s ve(sos cue es carler du(arl acuesla r|l laro s'esco|-
ler du(arl |a se(erala a |a pal(ora de| poo|e. |a \e(de de |a Pau. cue l ||oc |a r|l
de| 23 de dere(. 3r roro|odao|es pe(cue |es dues ce|eo(ac|ors l(acler soo(e
|'exa|lac| de |a ler|r|lal | |es seues v|(luls d|rs de |a soc|elal l(ad|c|ora|. pe(o
soo(elol |a oe||esa de |a dora.
E|s carls ro s'a||a(duer ra| rs d'ura ro(a. | desp(s d'acuesls |a derl rs
d(ar | acue||s a|s cue ro ad(ader e|s coels aoardorer (ap|darerl |'eslara.
| e| Re| Vo(o corera a p(epa(a(-se pe( a |a oala||a. Passeja(a pe| poo|e su-
po(larl e| ||ararerl de coels. serse pode( delersa(-se. Pe( a ao es p(epa(a
aro ur vesl|l espec|a|. ro(ra|rerl a oase de cu|( o le|es |driludues. | aro |a
ca(a. |es rars | e|s peus oer p(oled|ls. A |a po(la esla p(epa(al e| pa||| cue
po(la(ar e|s darse(os. | sola e| cua| des|a(a e| Re| pe|s ca((e(s de| poo|e. lor
||ara roro(oses a| seu pas. de lo(ra cue a| vo|larl de |a cor|l|va
|a r|l s'ercr de p|vo(a | rors e|s rs adosa(als (orarer a||ers a|s pe(|||s
d'acuesl especlac|e p|(olecr|c. E| (eco((edul serp(e s rs o rervs e| rale|x:
es la ura vo|la a| casc r|slo(|c | desp(s es passa pe( |es av|rdudes p(|rc|pa|s.
or |a derl es corcerl(a a| vo|larl de|s oa(s | e|s puos. 0e vedades es la a|dura
Paro(ar|ca de|s Carls a |a Re|ra Vo(a |F88).
18
pa(ada du(arl e| (eco((edul pe( a oeu(e ura copa. pe(o ra|rerl acuesla des-
|ada serp(e acaoa a |a p|aa de |'Ajurlarerl. Er a((|oa( e|s acorparvarls |
laro e|s darse(os c(erer e| pa||| aro coels rs cue es ura lodue(a. Ja ra
acaoal |a lurc| de| Re| | |a seua co(l rs cue a((|oe |a darsa.
Fela |a le|ra | acorp||l e| (|lua| rors cueda ur acle d|rs de |a lurc| de
|a r|l: perja( |es la(ordes. E|s darse(os rar de rurla( a|s oa|cors de |a p|aa
de |'Ajurlarerl a perja( (asl(es de la(ordes a rode de co||a(s. | ro rar de le(
rerl(e ur rurl de derl ap(ov|s|orals aro dolzeres de coels e|s espe(a pe(
a (eo(e'|s. Es pe( ao cue |a r|ss| s oer pe(|||osa. | e|s lesle(s lar a|dura
cue a|l(a erl(ada er la|s pe( a corl(o|a( |'auerc|a de derl | |rlerla( ap(ola( e|
rorerl rs opo(lu. 0uar acuesl a((|oa. es ||arcer (ap|ds cap a|s oa|cors aro
|es la(ordes perjarl de| co|| | rerl(e urs rurler a|l(es e|s esperler pe(cue
a((|oer aoars a |'oojecl|u. l a |a p|aa corercer a vo|a( cue er rs
d'ura ocas| poser er d|cu|lals e|s perjado(s. 0uar ja s'rar er|al lols e|s
(asl(es e|s darse(os lar e| c(|l de due((a: darseeeeee(osl 0esp(s d'ao |a r|l
ja s'acaoa pe| cue la a|s acles oc|a|s.
0e rali lo(ra a (epel|(-se |'rao|lua| d|a de darsa. aro |'excepc| cue ru| |a
pa(e||a cue ercapa|a |a darsa sor e|s Re|s Vo(os. Taro a |'ro(a de passa(
a pe( |es oa||ado(es e| Re| Vo(o va davarl de|s darse(os. vesl|l aro capa | lu(-
oarl darurl de| cava||. l cuar ja eslar loles |es oa||ado(es. |'u|l|ra s |a Re|ra
Vo(a. A |a po(la de casa de |a (e|ra espe(a ur lur de derl aro expeclac|. e|
lolod(al | |a oarda de rus|ca. 0uar |x pe( |a po(la. |a ru|l|lud esc|ala er ap|au-
d|rerls | v|scues a |a Re|ra. l e| passaca((e( s'o(dar|lza aro e|s Re|s davarl a
cava|| acorparvals pe( ura de |es oardes de| poo|e | de|s seus acorparvarls.
| da((e(e |es pa(e||es de oa||ado(s aro |a co||a de do|a|res.
A |a p|aa. rs p|era cue e|s a|l(es d|es. erl(er e|s Re|s | e|s seus acor-
parvarls aro |a rus|ca | lar ures vo|les sa|udarl e|s especlado(s | (eoerl e|s Re| Vo(o a cava|| |P\V).
19
E| Re| Vo(o oa|x de| pa|||. acorparval pe|s darse(os |a N|l de|s Coels |F88).
20
seus ap|aud|rerls. E| Re| po(la ura espasa | |a Re|ra ur rocado(el a |a ra
cue ad|la pe( a sa|uda(. Ja a peu de p|aa es d|sposer a oa||a( | e| (|lus de |a
darsa sedue|x de |a lo(ra rao|lua|. aro |'excepc| cue ru| e|s acorparvals
aro|erler |a p|aa ca((edals de rarles aro pape(ades. E|s p(|re(s er (eo(e
ur co|p a| cap sr e|s darse(os. cue es l(auer e| oa((el | supo(ler |'|rpacle
de|s p(ojecl||s de ||epo||es. ur lel deslacal s cue e| Re| Vo(o s |'ur|c oa||ado(
cue ro es descoo(e|x e| cap cuar sora |a Ta(ar|ra. La rus|ca sora | lols e|s
oa||ado(s sr (e||evals exceple e| Re| Vo(o. cue acorparva(a |a seua pa(e||a
lola |a darsa. ura vedada esla s'acaoe corera(a ur (osa(| de lolos cue er
e| r|||o( de|s casos acaoa(a ura ro(a desp(s cue |a darsa. Vs la(d ja a((|oa
|'acor|adarerl | e| corv|l aro loles |es pa(e||es oa||ado(es. cue ru| va a ca((ec
de|s Re|s.
0|a de 6ap d'Any
[1 de gener}
lu| s e| d|a de |a due((a erl(e cu|rles. e|s joves de 1Z. 18 | 19 arvs escer|-
cuer ura oala||a erp(arl cor a a(res ca(are|s | ar|ssos. E| x|cs de 1Z arvs.
cue erduarv se(ar e|s erca((edals de desperja( |es la(ordes cue e|s darse(os
var de|xa( a|s oa|cors |a N|l de|s Coels. ral|rer pe( a deco(a( e| ca((o. Aro
carves | a|l(a vedelac|. ro(ra|rerl ool|rduda a |a (aro|a. rurler ur sosl(e
ve(d a| ver|c|e. 0uar esla lol oer (elo(al. e||s rale|xos esl|(er de| ca((o | var
passejarl-|o pe| poo|e | passarl |a v|d(|o|a. ur ||oc p(ele(erl pe( a ao sr |es
erl(ades de| poo|e. or a|durs lo(asle(s se so(p(erer er veu(e |'eslarpa. pe(o
p(orple corp(erer cue sr joves de| poo|e de lesla (eco||eclarl d|re(s.
Pe| cue la a|s darse(os. lerer pe( davarl ur d|a rs (e|axal er dere(a|. ja
cue ru| rors oa||er l(es pa(e||es. La (esla es p(epa(a pe( a ||ara( pape(ades
a |a p|aa du(arl |a darsa. Cor s| d'ura derosl(ac| de caledo(|a es l(acls.
es passeder aro ur (ero|c esl|(al pe( ur ver|c|e ad(ico|a. | var lerl escardo|
| oeverl pe|s oa(s de |a v||a. E|s cu|rlos. cue sr e|s vele(ars de 19 arvs. cue-
der pe( a d|ra( | rs la(d rurla(ar a| ca((o aro e|s darse(os.
Ja desp(s de rerja( e|s l(es darse(os cue oa||er sedue|xer |'o(d(e rao|lua|
| var a (eco|||( |es seues oa||ado(es. a|ro(a cue darse(os | cu|rlos (eco((er e|
poo|e aro e| (ero|c ca((edal de rarles | pape(ades. l lar e| rale|x e|s a|car-
ado(s de la(ordes
8
cue. esl|(arl de| seu ca((o laro p|e de pape(ades. var
(ecaplarl oole||es de oedudes a|coro||cues pe|s oa(s.
8 0u(arl |es erl(ev|sles o(a|s s'ra corslalal cue e|s erl(ev|slals de rs de Z5 arvs. s| ro es le|a ura (ele(erc|a
exp||c|la a |a pa(au|a acuesls ro |'erp(aver. E| ror aro e| cue es (ele(e|xer a|s joves de 1Z arvs
s e| d'a|carado(s de la(ordes. Es vo|urlal d'acuesl l(eoa||. erl(e a|l(es oojecl|us. acorsedu|( |rlo(rac| pe(
a (ecupe(a( dela||s de |a lesla cue aro e| pas de| lerps rar desapa(edul | corl(|ou|( a (ecupe(a( e|s vocao|es
o(|d|ra|s. pe( a|xo des d'a(a loles |es (ele(erc|es a acuesl d(up. coredul aclua|rerl aro e| casle||ar|sre
. s'esrerla(a aro e| rol va|erc|a.
E| ca((o erl(a a |a p|aa alacal pe|s darse(os | e|s cu|rlos |F88).
21
A| poc de corera( |a darsa erl(er a |a p|aa darse(os | cu|rlos. cue
oa||er |a darsa. p(over |es pape(ades | es lar a|dur co|pel rerl(e espe(er
|'erl(ada de| joves de 1Z arvs. 0(adua|rerl va orp||rl-se |a p|aa. ja cue
s e| d|a rs especlacu|a( | er cue rs aclo(s |rle(verer. Erl(elarl e|s a|-
carado(s passer pe( |a po(la de |a p|aa c(|darl d|ve(ses vedades du(arl |a
vesp(ada. cor c(earl lers|. l cuar va de oo s cuar s'esco|la e| so(o|| d'ura
l(aca | |a derl la ||oc pe( a erl(a( e| ca((o. 0|rs |a p|aa darse(os | cu|rlos
|| lar (od|e | rerl(e passa e| ca((o var eslave||arl pape(ades darurl de|
cap de|s corduclo(s | de |a (esla de| d(up cue va esperlarl des de da((e(e.
0esp(s d'ur pa(e|| de vo|les a| (ec|rle. e| ca((o s'alu(a | corera |a due((a.
Ar|ssos | ca(are|s vo|er aro lo(a pe( lola |a p|aa | |a darsa erca(a cor-
l|rua du(arl ura eslora. Es cuar sora |a Ta(ar|ra cuar s'acaoa e| oa|| | e|
||ararerl de pape(ades. | a((|oa e| rorerl er cue e|s a|carado(s de la-
(ordes rurler a|s oa|cors | adaler e|s cil(|cs. pe(o e|s da((e(s arvs acuesla
ro(ra ro s'esla (especlarl. 3'acaoa |a rus|ca | |a due((a ro s'alu(a. rors
cuar e||s c(euer opo(lu corercer a desperja( la(ordes. | lar a|xi ur ra|
especlac|e er ro rave(-se (especlal e|s lerps cue ra(ca |a do|a|ra pe( a
deservo|upa( |a lesla.
Er lol cas. desperja( |es la(ordes s ur rorerl especlacu|a( er e| cua| lol
e| puo||c er corp||c|lal aro e|s joves pale|x | s'eroc|ora rerl(e acuesls lar
|'|rposs|o|e pe( rurla( a lols e|s oa|cors | oa|xa( e|s (asl(es de la(ordes. L'u|l|r
co||a( cue s'adala s e| cue r| ra a| cerl(e de |a p|aa. darurl de| (eral rela|-
||c de |a lorl. ur de|s a|carado(s de la(ordes s'er|a cap arurl | e|s seus
corparvs |'erco(alder des de oa|x. rerl(e cue darse(os | cu|rlos e|s c(|der:
ro va|eu ur du(o. ro va|eu ur du(o...l er e| rorerl er cue |'u|l|ra la(orja cau.
e|s joves de 1Z arvs rar duarval e| d(el a o(dar|lza( |a lesla v|rerl | cor a
rosl(a d'ao ja c(|der: darseeeee(os. darseeee(os... Vurlarl a desperja( |es la(ordes |P\V).
Ci?C:
iL: o?!Ci::

21
E| p(opos|l d'acuesl capilo| s e| de s|rlel|lza( | p|asra( e|s (esu|lal de |a (ece(ca
docurerla| | o|o||od(aca execulada pe( a dora( veu a| passal | erlerd(e de cu|ra
lo(ra |es 0arses de| Re| Vo(o var ra|xe(. | pe( cue rar a((|oal rs e| p(eserl la|
cor |es core|xer. E| (esu|lal es (eecle|x er ura rera d'a((e| l(|pa(l|da corsl|luda
pe( |es lesles de lo||s. e|s ro(os | c(|sl|ars | |a ce|eo(ac| de cu|rles. Pa(e|x cue e|
cara| de correx| pe( a erd|rsa(-ros a|s o(iders s e| de |es lesles de lo||s.
Acuesl l|pus de lesles se ce|eo(er e| 28 de desero(e. o er lol cas e|s d|es
p(ope(s. 0esp(s de|s d|es de Nada|. s'ercela ur pe(iode or |a oode(|a | e|s
excessos eslar pe(resos: ou(|es. c(il|cues | |rve(s| de |'o(d(e soc|a|. Cor rar
apurlal ro|ls eslud|osos
9
. |'a((e| d'acuesles ce|eo(ac|ors se(|er |es lesles sa-
lu(ra|s (orares. Acuesles ro l|rdue(er corl|rulal a| ||a(d de|s sed|es. s|r cue
va se( du(arl |'Edal V|ljara cuar es var eslerd(e pe( Eu(opa. Cor aro ro|les
a|l(es lesles. |'Esd|s|a Calo||ca se r'ap(op|a de |'aulo(|a desp(s de s|rc(el|l-
za(-|es. dorarl-|| ur o a|l(e s|dr|cal c(|sl|ar|lzal. A|xi cue es pod(|a persa( er e|
0|a de|s lrrocerls er (ele(erc|a a |a ce|eo(e ralara oio||ca. pe(o |a ve(|lal s
cue |'a((e| d'acuesl l|pus de ce|eo(ac| u|l(apassa a| c(|sl|ar|sre.
0|rs de| ca|erda(| lesl|u d'r|ve(r. es cors|de(a cue |es lesles de lo||s sr
|'|r|c| de| pe(iode de ce|eo(ac|ors ca(rava|escues. | pe( a|xo l(ooer e|ererls
cor |es rasca(es. e|s oa||s. e|s oars o p(edors ou(|escos | |'|rve(s| de |'o(d(e
soc|a|. E| oa|| s ur lera (ecu((erl | aro ur d(ar pes especic a |es lesles de|
Re| Vo(o d'Adosl. La ce|eo(ac| de darses du(arl ce(les lesl|v|lals s ur cos-
lur |rrero(|a| cue es pol (el(au(e. serse po( a ecu|voca(-se. a |a p(er|slo(|a.
Fo(ra pa(l de |a cord|c| rurara. a|rervs cuar acuesls v|uer er soc|elal. E|s
(orars ce|eo(aver oa||s puo||cs er dele(r|rades epocues de |'arv. o du(arl e|
l(arscu(s de |es ce|eo(es lesl|v|lals er roro( a| deu 8acus.
Folod(aa de |a pad|ra arle(|o(: L||o(e de v|s|les 13Z-1Z39. A(x|u Pa((ocu|a| d'Adosl. s|d. 5/3. pad 1 |P\V).
9 lEER3. J. 0arnava|es y esras oe |ocos. Ed. Perirsu|a. 8a(ce|ora. 1988. pads. 22 v 92.
l s| ers ap(oper ur poc a| le((|lo(| va|erc|a r| l(ooer ur roro(e ac|apa(ado(
de poo|es or se ce|eo(a. o er e| passal s'rar ce|eo(al darses. Pa(e|x cue r| ra
ura ce(la ur|lal |ur|lal aro loles |es coreles cue es vu|da) a |'ro(a de pa(|a(
de |es darses va|erc|ares. E|s e|ererls corurs cue |es |||duer sr e| so de |a
do|a|ra | e| laoa|el. |'escera(| ||a p|aa rajo() | laro |a lo(ra er cue es de-
servo|uper e|s darsado(s d|rs de| oa||. 3'execula ura darsa cue dere(|carerl
es core|x cor oa|| p|a. o de p|aa. 0u(arl e|s oa||s. er ro|les poo|ac|ors |a
p(|re(a pa(e||a de |a darsa es coreduda cor e|s '(e|s o 'v|((e|s
10
. Adosl ro s
ura excepc| | s| lu(duer a|s docurerls l(ooa(er a ur pe(soralde oer cu(|s.
Es (e|. oa||a. p(ovoca...esler pa(|arl de| Re| Pa|xa(o.
E| joc o festa de| Re| Pa|xaro: un govern de farsa
La lesla de| Re| Pa|xa(o s de |es o(arcues rs |rpo(larls cue corlo(rer
e| suosl(al de| cue ru| core|xer cor a 0arses de| Re| Vo(o. Polse( s|da |a cue
rs e|ererls || ra apo(lal. a|rervs cue pe(du(er rs e|s rosl(es d|es.
Acuesla lesla red|eva| s d|lic|| de sedu|(. ja cue dedul a| seu ca|(e popu|a(
| serse |rle(verc| de|s pode(s lacl|cs rors es pol (asl(eja( a oase de p(or|o|-
c|ors. cue se cerl(er rs er e| p(op| rararerl cue er e| corl|rdul de |a lesla
er si. Tol | a|xo. ara||lzarl d|ls docurerls es pol cordu(a( ura rera de l(er-
cac|oscues cue ers ole(e|x ura v|s| ap(ox|rada de er cue cors|sl|(|a acuesla
lesla de| Re| Pa|xa(o. E|s e|ererls cue rs es (epele|xer sr |es d|sl(esses
o vesl|ls c(|dare(s | co|o(|sles. |a darsa | laro |a (ecaplac| d'a|ro|res er
lo(ra d'espec|e o er rela|||c. 0uarl a |a dala de ce|eo(ac|. se so||a le( e| 28
de desero(e. 3edors |a l(ad|c| de |a cu|lu(a (orara. du(arl acuesles dales
10 Cor pe( exerp|e |a darsa de| \|((e|. cue es oa||a a lo| e| 0|a de|s Erla(|rals.
25
ler|er ||oc ures ce|eo(ac|ors coredudes cor a salu(ra|s. Acuesles es le|er er
roro( a| so| |rv|cle. E(er d|es de (erovac| | (e|axac| de |es eslal|cues ro(res
cue (ed|er |a soc|elal. A|xi. l(ooer lexlos or es pa(|a de |'|rve(s| de |'o(d(e
soc|a|: pe( ur d|a e|s cu| ro lerer (es. |a derl cue lo(rava e| ooou|us. p(er|a
e| p(olador|sre. F|rs | lol r| ra |'e|ecc| d'ur rex erl(e e| joverl | cue a|durs
aulo(s apurler cor |'arlecederl de| Re| Pa|xa(o red|eva|.
A| Pais \a|erc|a. espec|a|rerl |es cora(cues de| \|ra|op |E|x. Nove|da. Vo-
rove(). l(ooer acuesla lesla docurerlada pe( p(or|o|c|ors a| ||a(d de |'epoca ro-
de(ra. Er a|l(es casos. cor a|s poo|es de |a Fo|a de Casla||a |lo|. T|o|. 0r||). d'ura o
a|l(a lo(ra e| Re| Pa|xa(o ra soo(ev|scul a| pas de| lerps rularl rs |a ve(s| aclu-
a|. Polse( |a lesla ro s'arorere |dua|. pe(o core|xerl e| p(ecederl es pol erl(eveu(e
cue er e| passal acuesla lesla se ce|eo(ava er ro|ls |rd(els de |es rosl(es le((es.
polse( |a d(ar rajo(|a. A 8|a( |A|l \|ra|op) |a lesla ra corse(val e| ror o(|d|ra|. lol |
cue s'ra l(as||adal a |es ce|eo(ac|ors de 3arl Arlor| de| Po(cuel. Corse(va |a du(a
d'ur (e| o d|drala(|. | laro e| lel de (eco|||( a|ro|res er espec|e
11
.
Ferl ura u||ada a |a o|o||od(aa. es pol corslala( ura |||sla arp||a de (ele(er-
c|es a acuesla du(a lesl|va red|eva|. Pe( a le( ura (ece(ca rs exrausl|va. ca|
(era(ca( cue acuesl (e| p(er ur ror d|le(erl depererl de |a zora er |a cua| se
ce|eo(a |a seua lesla. A|xi l(ooer a| Re| Vo|x o Vox. Re| Pa|xe(o o Passe(o.
Re| de Nada|. Re| de V|cues. Re| 8ula((a. Re| 8orel | a|l(es: a |es zores de pa(|a
casle||ara e| l(ooer cor Rey Pa|aro. /|ca|oe Porrera. Rey oe |os manceoos.
Jusr|c|a oe |os |nocenres. /|ca|oe 0n|ncn|||a... l| ra ro|les a|l(es deror|rac|ors
a |es rosl(es le((es. pe(o er lol cas loles lar (ele(erc|a a acuesla aulo(|lal eli-
re(a de ca|(e ou(|esc
12
.
11 3AN3AN0. 0. Joc. oa|| o darses de| Re| Pa|xa(o. er WWW.lesles.o(d
12 V0NFERRER l V0NF0RT. A. 'E|s sarls |rrocerls | |es lesles de lo||s pads 93-102. er 'Ca|erda(| de lesles
d'l|ve(r de |a Corur|lal \a|erc|ara. Ed. Furdac| 8arca|xa. 2000
3edu|rl |a p|sla a acuesl pecu||a( (e|. l(ooer (ele(erc|es docurerla|s a |a
c|ulal de \a|erc|a de p(|rc|p|s de| sed|e X\. p(or|o|rl-|o "oer |es oreoues | morrs
oue en e|| ||o Rey Passero e so|az o Jocn oaoue||j occurr|en
13
. Taro se || se-
due|x |a p|sla a| carp de Ca(ladera. or |a Vesla d|sposava du(arl e|s d|es de
Nada| urs dua(des espec|a|s pe( a|s paslo(s. ja cue e(er corurs e|s (ooalo(|s
d'ar|ra|s o le( esca(r| | (|a||a a|s (arade(s. 3'|rd|ca pe( a acuesla zora cue
e| ror cue (eo|a e(a e| de mo|aracnes o momarracnes
11
. A |'A(x|u de |a Vesla
laro es docurerla a| 1512 |a p(eserc|a d'ur Rey Pa|aro a P|aserc|a. | la ur
(epas de|s darvs cue ra causal a|s paslo(s.
15

Pe( a| cas de |'eslud| cue ers ocupa. |es (ele(erc|es docurerla|s rs va|u-
oses |es l(ooer a |'A(x|u Pa((ocu|a| d'Adosl. corc(elarerl er ur de|s L||o(es de
\|s|les de| o|soe. A |es da((e(|es de|s sed|e X\ll s'esrerla ura lesla cue pa(e|x
ro s de| dusl de |es aulo(|lals ec|es|asl|cues. E| l(adrerl er cuesl|. cue dala
de| 18. d|u e| seduerl:
"Por ouanro a nuesrra nor|c|a a ||eoaoo oue en a|ounas |o|es|as oe esre nu-
esrro oo|soaoo aor|oaoo con ooca reverenc|a oe| remo|o enrran en e| en a|-
ounas esras oe ano a|ounas oersonas con o|slraces con a|ounos orerexros oe
o|eoao. |o oua| no oevemos oerm|r|r oor ceoer en oranoe oe serv|c|o oe 0|os
nuesrro senor. Por ranro (oor si acaso nuv|ese seme|anre aouso en o|cna nues-
rra |o|es|a oe /oosrj manoamos a o|cno nuesrro v|car|o oue |o es. o oor r|emoo
luere no oerm|ra enrre en e| remo|o oersona a|ouna con o|slraz n| nao|ro o rra|e
|noecenre so oena oe oescomun|on mayor y orras a m|smo aro|rr|o.
'6

13 VlR0 l 8AL0RlCl. 'Joves (e|s elire(s. V|sce||ar|a Joar Fusle(. \ |8a(ce|ora. PAV 1992): Z-ZZ. er
VA33lP. F. 'Re| d'|rrocerls. o|soe de ou(|es: (|a||a | l(arsd(ess| er lerps de Nada|. ur|ve(s|lal Rov|(a |
\|(|d|| de Ta((adora. lrsl|lul de| Teal(e de 8a(ce|ora.
11 00NZALEZ 8LANC0. A. er a|||. 'Los l(|oura|es sac(arerla|es er e| carpo de Ca(ladera.Rev|sla Vu(c|ara
de Arl(opo|odia. N 15. 2008 Pds. 33-3Z5
15 loem.
1 A(x|u Pa((ocu|a| d'Adosl. L||o(e de v|s|les 13Z-1Z39. s|d. 5/3. pad 1
2
0'acuesla p(or|o|c| deslaca |a la|la de corc(ec| ve(s |'assurple aro e|
cua| es vo| acaoa(. No espec|ca e| ror de |a lesla. r| larpoc |a dala de ce|e-
o(ac|. Er carv| si cue es deslaca |'acl|lud | lo(ra de vesl|( de|s cu| |a p(olado-
r|lzer. l laro cue ex|sle|x a|dura rera d'oojecl|us p|us. ra|d(al cue |a lo(ra
aro |a cua| se c|la dra a erlerd(e cue ro sr elecl|us. Es la pa|s e| ca(acle(
(ecaplalo(|. cue ers (eco(da e| pape( aclua| de| Re| Pa|xa(o de 8|a(. | laro
d'a|l(es lesles de lo||s | de rasca(es. lor (essa|la e| lel cue |es co||ecles
d'acuesls pe(soraldes ro es desl|raver or ro rav|er de le(. | cue se(v|er
rs pe( a|s p(op|s aclo(s de |a lesla. cue |es erp(a(|er pe( a apals | a|l(es
cuele(s a||ers a |a pa((ocu|a. Va|d(al a|xo. s'ra docurerlal ro|ls |rd(els or |es
a|ro|res (eco||eclades es desl|raver a| padarerl de|s c|(|s de |a pa((ocu|a o
r|sses d'ar|res.
A oarda de|s l(els desc(|pl|us xa |a pera de |'excorur| a cu| dose erl(a( a
|'esd|s|a du(arl |a lesla. Les aulo(|lals. espec|a|rerl ec|es|asl|cues. var l(ac-
la( er ro|ls casos d'e||r|ra( |es rar|leslac|ors lesl|ves popu|a(s a||eres a| seu
corl(o| d|(ecle. A poc a poc. aro e| pas de|s sed|es. ao esdev|rd(a ur laclo(
cue p(op|c|a(a |es va(|ac|ors |oca|s de cada Re| Pa|xa(o.
l corl|ruarl aro e| |||o(e de v|s|les de| o|soe. urs lu||s rs avarl l(ooer ura
sedora (ele(erc|a a| rosl(e (e|. Pa(e|x cue |es o(d(es de| o|soe ro es (especler.
Acuesl rararerl co((espor a |a v|s|la lela |'arv 191:
"Drro si. Por ouanro en nuesrra v|s|ra oassaoa oe|amos manoaoo a| 0ura
oe o|cna Parroou|a oue no oerm|r|ese oue en e| remo|o enrrase oersona a|ouna
con nao|ros y rra|es |noecenres oor |a reverenc|a y comoosrura con oue se oe-
via oe esrar en |a lo|es|a como cassa oe orac|on. y naora en |a oresenre v|s|ra
nemos enreno|oo oue nan acosrumoraoo nacer c|erra esra oue ||aman oe| Rey
Pa|aro. enrranoo en |a lo|es|a e| oue nacia oaoe| oe Rey con acomoanam|enro
oe orras mucnas oersonas. y oue se senraoan en s|||as y assi mesmo |a muoer
oue nacia oaoe| oe Reyna n|oa con mucnas oonce||as en cueroo a |a mesma
lo|es|a. s|enoo esra oemosrrac|on muy a|ena oe |o saoraoo oe |os remo|os. en
oue oeven esrar |os e|es con suma reverenc|a y oevoc|on. y s|n ocas|onar
o|verr|menro a|ouno. Por ranro oroenamos y manoamos oena oe excomun|on
mayor a oua|es ou|en oersonas. cuyos nomores y coonomores oueremos rener
aoui oor exoresaoos. oue oe noy en aoe|anre|a muoer oue n|c|ese oaoe| oe
Reyna n| orra a|ouna vaya en cueroo a|a lo|es|a. n| se s|enren s|no en ouesro
y |uoar oue acosrumoran senrarse |as muoeres. n| |os nomores oue luesen
mayoroomos se s|enren ramooco en s|||as. s|no en un oanco oe |os oue ay en |a
mesma |o|es|a o en orro oue se oonoa a una oarre escusaoa. y oue no ocuoe n|
emoarace cosa a|ouna. Y s| a|ouno conrrav|n|ese a esra oro|nac|on. manoamos
a o|cno senor cura oue |o oec|are oor excomu|oaoo y |e oonoa en |a rao||||a. oue
oara e||o |e oamos nuesrro oooer cumo||oo.
1Z
Acuesl lexl p(opo(c|ora ura d(ar cuarl|lal de dela||s soo(e e| deservo|upa-
rerl d'acles de| Re| Pa|xa(o d|rs |'esd|s|a de 3arl Pe(e d'Adosl. P(ooao|ererl
es le(a acuesla desc(|pc| dela||ada pe( a espec|ca( | corc(ela( e|s acles cue
ro vo||er cue es (epel|(er d|rs de| lerp|e. l d(ac|es a ao saoer cue e|s lesle(s
du|er (ooes esl(alo|a(|es. sedu(arerl d|sl(esses leles aro d(aps | (ooes ve||es.
Esla docurerlal er ro|ls ||ocs cue du(arl acuesles ce|eo(ac|ors e|s p(olado-
r|sles es |||daver pedaos de le|es de co|o(s a |a (ooa. Tol sedu|l. se'rs p(eserla
a|s aclo(s de |a lesla. Aci. e| |o|ed 0ao(|e| 3arsaro
18
ra cors|de(al cue cuar
es d|u "e| oue nacia oaoe| oe| rey esla (ele(|rl-se a ura poss|o|e leal(a||lzac|
so(redue(a | c(il|ca. cor ja apurla |'e(ud|l Joar Fusle(
19
. er |a (ece(ca de |es ex-
1Z lder. pad Z0. Acuesl docurerl va se( l(ooal pe( Arlor|o To((ed(osa 8erevlo. | p|asral pe( Ard(eu
To((ed(osa Vo(arl a 'Les 0arses de| Re| Vo(o d'Adosl. ur sed|rerl de l(ad|c|ors.
18 3AN3AN0. 0. Do. 0|r.
19 Fu3TER l 0RTELL3. J.. P|arlejarerls r|slo(|cs de| leal(e va|erc|a. er 'La decaderc|a a| Pais \a|erc|a.
8a(ce|ora. Cu(|a|. 19Z. p. 51.
2Z
p(ess|ors leal(a|s red|eva|s va|erc|ares. l sedu|rl aro |'ara||s| de| lexl. pa(e|x
cue s'o(dar|lzava ura rera de co(l ou(|esca. aro ca((ecs cor (e| | (e|ra. ra-
jo(dors | dorze||es. l cue acuesls. |rle(p(elarl e| seu pape( d'aulo(|lal erl(aver
a| lerp|e | ocupaver |es cad|(es (ese(vades a |es aulo(|lals |oca|s. cue eslaver
er ur ||oc p(ele(erl | or rors pod(|a seu(e e| 3ervo( d'Adosl. e| juslic|a. e|s
ju(als | a|l(es aulo(|lals. l |es p(ovocac|ors cor es veu a| p(eserl docurerl var
acaoa( aro |'expu|s| de| Re| Pa|xa(o | e| seu sedu|c|.
3| o ro es pol a(ra( cue |es p(or|o|c|ors de 191 lo(er elecl|ves. e| cue
esla c|a( s cue |a lesla cue ra a((|oal a|s rosl(es d|es. | |a cue es pol (asl(eja(
pe( |a rero(|a co||ecl|va de| rs rajo(s. ro l cap (e|ac| aro |'Esd|s|a. Polse(
acuesla vedada var ara( de o | des d'era es de|xa de le( (|a||a de|s c|e(dues
| de |es aulo(|lals |oca|s. a|rervs d|rs de| lerp|e. Er a|l(es ||ocs p(ope(s cor a
T|o|. lo| o 8|a(
20
erca(a es corse(va |a (e|ac| aro |'Esd|s|a Calo||ca. pe(o serse
e|ererls corleslala(|s. Polse( los |'ur|ca a|le(ral|va de supe(v|verc|a poss|o|e
pe( a |a lesla.
3| o soo(e e|s pape(s es p(eserler ures p(or|o|c|ors |rp|acao|es. er
(ea||lal acuesls rararerls er ocas|ors ro s'acorp||er. 0e vedades e(er |es
p(op|es aulo(|lals |oca|s |es cue es redaver a acala( d|les o(d(es. cor passa
a E|x aro |a p(or|o|c| de (ep(eserla( e| V|sle(|. cue a causa de |es p(olesles
es va acorsedu|( ura oul||a papa| pe( a sedu|( (ep(eserlarl-|o e| 132. Nors
a|xi es pol erlerd(e |a cuarl|lal de lesles p(olares cue rar pe(v|scul rs
e|s rosl(es d|es. Pa(e|x cue des de r|ljars de| sed|e X\ll s'ercela. pe( pa(l
de |es aulo(|lals c|v||s | ec|es|asl|cues. ur pe(iode de p(ess| ve(s acuesles
rar|leslac|ors popu|a(s. E| Corc||| de T(erlo |1515-153) rav|a corderral
a |'exl|rc| |es (ep(eserlac|ors leal(a|s a| s| de|s lerp|es calo||cs. | a poc a
20 T0RRE0R03A V0RANT. A. Do. 0|r.
poc aro e| pas de|s arvs |a pe(secuc| esdev|rd(|a rs s|sleral|ca | ur|-
ve(sa|. l |a p(ess| ar|(a er audrerl desp(s de |a |rslau(ac| a| Redre de
\a|erc|a de|s dec(els de Nova P|arla |1Z0Z). cue |rl(odu|(ar e| (elo(r|sre
oo(oor|c | |a ur|lo(r|lzac| |ed|s|al|va sola |es ||e|s casle||ares de|s le((|lo(|s
de |a Co(ora d'A(ad. E| (e| Fe||p \ ale((a a Esparva (odejal de co||aoo(ado(s
pe(larverls a |a |ir|a po|il|ca de| despol|sre |||usl(al. | acuesls cors|de(aver
cue |es rar|leslac|ors popu|a(s cor e| Re| Pa|xa(o s'rav|er d'e((ad|ca(. a(-
durerlarl cue e(er (elud| de| p(|r|l|v|sre | |a supe(sl|c| cue e||s |rlerlaver
coroal(e r|ljararl |a (a.
La rosl(a de cue |es aulo(|lals p(ess|oraver cada vedada rs. soo(e lol
a pa(l|( de| sed|e X\lll es l(ooa a |'A(x|u Vur|c|pa| d'A|acarl. | dala de| 1ZZ5.
A p(opos|l d'ura o(d(e de| 8|soe de 3odo(o. s'exl(apo|a | s'ap||ca laro a |a
d|oces| d'0(|o|a. 3'o(dera cue 'se escr|v|ran carras acoroaoas a |os resoecr|vos
correo|oores oe esre Re|no oara oue romen nor|c|as seouras oe |os oueo|os oe
sus resoecr|vos oesr|nos en oue con orerexro oe |as F|esras oe |os $anros se
sue|ren nov|||os. naoan 0omeo|as o orros |ueoos orolanos.
/s|m|smo s| se nazen esras a |as lmaoenes oue esran co|ocaoas en |a
ca||es y luera oe |as lo|es|as. y s| |as Jusr|c|as se nan enrromer|oo a manoar en
|os o|as oe a|ounos sanros oe |a oevoc|on oe| oueo|o. y en orros oua|esou|era
oue no luesen co|enoo oor auror|oao ouo||ca oe |a lo|es|a e| oue no se rraoa|e
con |moos|c|on oe oena oara an|mar |a oc|os|oao. |nc|uyenoo en |a re|ac|on oue
o|eren |as Jusr|c|as oe |o reler|oo exores|on oe |as 0olrao|as. lemanoaoes y |as
oue ||aman concoro|as oue ex|sran y en oue nuv|esen F|esras ouo||cas en caoa
Pueo|o s|n ||cenc|a o aorovac|on oe 0onse|o.
2'
21 A(x|u Vur|c|pa| d'A|acarl |A.V.A.) L||o(e 15-99999-3/0. "Pron|o|c|on oe ce|eorar nov|||aoas. comeo|as.
mascara en rooos |os oueo|os oe |a 0|oces|s oe Dr|nue|a con mor|vo oe |as esras oe sanros. |maoenes y
oemas. pd. 10 arve(so v (eve(so.
28 28
0ocurerls l(arsc(|ls de |'A(x|u Pa((ocu|a| d'Adosl |P\V).
29 29
Eslud| Les darses de| Re| Vo(o d'Adosl. (ele(erc|es docurerla|s a |'A(x|u Pa((ocu|a| d'Adosl. L||o(e de v|s|les 13Z-1Z39. s|d. 5/3. pad 1.Z0 v Z1.
30
Tol sedu|l es rara a| co((ed|do( d'A|acarl cue l(as||ade acuesla o(d(e a|s
juslic|es de|s poo|es |rc|osos er |a pa(l|da de |a c|ulal. erl(e e||s Adosl.
22
l des-
p(s es l(ooa e| v|sl | p|au de |es aulo(|lals |oca|s:
'0umo|ase. |o manoo a| $enor Franc|sco Juan 0asre||o /|ca|oe oro|nar|o oe
|a un|vers|oao oe /oosr. a |os ve|nre y rres nov|emore. m|| serec|enros serenra y
c|nco. y no |o rmo oe oor no saoer escr|v|r oe oue ooy le.
/nrem|. Ve|cnor 0asre||o
23
Pe| cue es dra a erlerd(e. |es corl(a(|es sr er ro|ls casos e| purl de
correx| erl(e |a lesla popu|a( | |a (e||d| oc|a|. A|s docurerls soo(e corl(a(|es
cue es corse(ver a |'A(x|u Pa((ocu|a| d'Adosl ro es l(ooa cap (ele(erc|a soo(e ur
rs cue p(ooao|e |||dar aro e| rosl(e (e|. 3e cerl(er exc|us|varerl er corp-
lao|||lal pecur|a(|a | de r|sses. | e|ecc| de ca((ecs. pe(o ro apo(ler cap dada
|rle(essarl a| lera d'acuesl eslud|. r| pe(reler eslao||(-r| correx|ors.
Aro e|s docurerls | (e|ac|ors o|o||od(acues cue s'exposer e| cue es la
pa|s s |a |rpo(larc|a caoda| de |a lesla de| Re| Pa|xa(o er e| cue ru| core|xer
cor a 0arses de| Re| Vo(o d'Adosl. l de cor a lo(a de |a (ep(ess| de |es au-
lo(|lals |a lesla ara adaplarl-se a |a (ea||lal cue se || |rposava. | ao s ur oor
rol|u pe( a exp||ca( |es pecu||a(|lals |oca|s de |es rosl(es 0arses aclua|s.
Horos | cr|st|ans
E|s ro(os | c(|sl|ars sr ura de |es rar|leslac|ors lesl|ves rs ca(acle(is-
l|cues de| Pais \a|erc|a. espec|a|rerl a |es cora(cues cerl(a|s | de| sud. Tol
| a|xo. a Esparva se'r ce|eo(er a d|ve(ses p(ovirc|es cor 0(arada o Vu(c|a. |
a|dures daude|xer de| (ecore|xererl cor a lesles d'|rle(s lu(isl|c |rle(rac|o-
22 lder. pad. 11 a.
23 lder. pad. 12 a.
A |a jacuela de| darse(o ro pol la|la( e| (are||el |P\V).
E|s Re|s esco|ler e|s ve(sos cue esporlar|arerl || ded|ca e| puo||c du(arl |a 3e(erala a |a Re|ra Vo(a |P\V).
31
ra|. cor |a |oca||lal de Ca(avaca. L'o(|der d'acuesles ce|eo(ac|ors s p(olurda-
rerl (e||d|s. cor ro derosl(a e| lel cue es (erero(e |'erl(orlarerl de dues
lacc|ors. serl acuesles d|le(erc|ades rors pe( |a seua corless|. l a rs a
rs. cue |es ce|eo(ac|ors de ro(os | c(|sl|ars es l(ooer assoc|ades serp(e a
|a lesl|v|lal d'ur sarl corc(el.
A| ||a(d de |'Edal V|ljara |a Perirsu|a loe(|ca esdev|rdu escera(| de |es
||u|les erl(e e|s r|sparorusu|rars d'A|-Arda|us | e|s d|ve(sos (edres c(|sl|ars.
E|s d|le(erls ep|sod|s oe|||cs er cue s'erl(orla(er e|s oardo|s s e| cue s'ra
aroreral dere(|carerl cor (ecorcuesla
21
. l ra|d(al cue oc|a|rerl acuesla
va corc|ou(e a ra|s de| sed|e X\. aro |a p(esa de 0(arada pe( pa(l de|s Re|s
Calo||cs. |a p(eserc|a rusu|rara va sedu|( aro |a poo|ac| ro(|sca. espec|-
a|rerl roro(osa a| Redre de \a|erc|a. or a((|oa(er a se( soo(e ur 30 de
|a poo|ac|. Va|d(al cue var se( expu|sals e| 109. des de |a cosla |'a((|oada
de|s p|(ales oa(oa(escos | lu(cs a |es rosl(es le((es assolava |a poo|ac| | e|
serl|rerl arl|rusu|ra e(a c(e|xerl. l s p(ec|sarerl du(arl acuesls sed|es
cuar ro|les c|ulals cor A|acarl. A|co|. \|||era. 0(|o|a o \a|erc|a corercer a
ce|eo(a( lesles de ro(os | c(|sl|ars. pe(o ro recessa(|arerl de |a lo(ra er cue
es deservo|uper aclua|rerl. s|r erleses cor ura (ep(eserlac| rs o rervs
leal(a||lzada de |es oala||es de |a corcuesla c(|sl|ara. Aro e| pas de| lerps
a|dures d'acuesles lesles es corso||der | a|l(es acaoer pe( desapa(|xe(.
Fou ja oer erl(al e| sed|e XlX cuar (elo(ra a |'|rad|ra(| co||ecl|u e| lar-
lasra ro(o. L'areraa de| sa((ai |rde| (eco((e ura a|l(a vedada |es rosl(es
le((es de |a ra de|s joves (ec|ulals cue ara(er a| ro(d d'Al(|ca | pa(l|c|pa(er er
|a p(esa de Teluar |180). ldua| cue er e| cas de |a p|(ale(|a. |'elecle es de|xa
21 Vo|ls eslud|osos d|sc(eper soo(e s| s o ro adecual acuesl le(re. ja cue pe( a (ecorcue(|( ur le((|lo(| p(|re(
s'ra d'rave( pe(dul. E| lel d'erp(a( |a pa(au|a (ecorcuesla suposa le( re(eus de|s v|s|dols a|s rora(cues
c(|sl|ars de| ro(d per|rsu|a(. cosa lo(a de lola corp(ovac| r|slo(|ca. A|xi dorcs. e| le(re cue rs s'ajusla(|a
a| lel r|slo(|c s e| de corcuesla o corcuesla c(|sl|ara. Reco|||rl oa||ado(es aro e| Re| Vo(o |P\V).
32
rola( pe| rosl(e le((|lo(|. cor ro derosl(a |'apa(|c| de ro|les de |es ce|eo(a-
c|ors de ro(os | c(|sl|ars cue rar a((|oal rs a |'aclua||lal. l ja a p(|rc|p|s de|
sed|e XX s dra e| le(ce( |rpacle de '|'areraa ro(a aro |a 0ue((a de| R|l
|1911-192). cue ve de |a ra d'ur rou |rc(ererl de ce|eo(ac|ors de ro(os |
c(|sl|ars
25
.
3| s'ara||lzer e|s uxos d'ura p(eserc|a rs deslacao|e de|s rusu|rars
des de| sed|e X\l rs a |'aclua||lal. | oose(varl |a (e|ac| erl(e acuesls |r-
pacles a |a rerla||lal de| poo|e | |'apa(|c| de lesles de ro(os | c(|sl|ars. ca|
p|arleja(-se |a |rcodr|la de er cu|r rorerl |es 0arses d'Adosl corercer a
arorera(-se 'de| Re| Vo(o. Pe( a xa( |'apa(|c| d'acuesla rova rorerc|alu(a
d|sposer d'ura (ele(erc|a c(oro|od|ca (e|al|va. | s cue sedors e|s docurerls
de |'A(x|u Pa((ocu|a| d'Adosl. er 191 e| rosl(e (e| s'arorera pa|xa(o o oa|aro.
l s'ra corslalal. r|ljararl erl(ev|sles o(a|s. cue des de p(|rc|p|s de| sed|e XX
serp(e s'ra coredul cor a Re| Vo(o. F|xarl ao a rode de ra(des c(oro-
|od|cs. e| rs p(ooao|e s cue e| rosl(e (e| carv|s de ror du(arl |a sedora
re|lal de| sed|e XlX. desp(s de |'|rpacle de |a p(esa de Teluar. E| lel cue
poo|es p(ope(s cor Vorllo(l. Pel(e(. Casla||a o 3a|x corera(er a ce|eo(a( |es
seues lesles de ro(os | c(|sl|ars er acuesles dales poder (elo(a( |a r|poles|s
| sr lesl|ror| de |a radr|lul de |a |ruerc|a | e| (esso cue a((|oa(|er a ler|( e|s
lels de Teluar a |es (oda||es d'Adosl.
ur a|l(e aspecle a deservo|upa( d|rs d'acuesl purl s |a poss|o|e (e|ac|
erl(e e| carv| de Re| Pa|xa(o a Re| Vo(o. | |a du(a de |a rarora. Acuesla
apa(e|x er poo|es cor 8arve(es de Va(|o|a. Casla||a. 8oca|(erl o 8|a(
2
. Es
ura (ep(eserlac| de| p(olela de |'ls|ar. sedu|rl |a l(ad|c| de |es corpa(ses
de dedarls. E|s l(els d|sl|rl|us pe(cue e| dedarl s|da |derl|cal sr |a pe|| de
25 ARlN0 \lLLAR0YA. A. "Fesres. r|rua|s | creences er Teres d'elrod(aa va|erc|ara \o|. l\. 1981.
2 ALCARAZ | 3ANT0NJA. A.. "Voros | cr|sr|ans. una lesra. Ed|c|ors de| 8u||erl. P|carva. 200.
co|o( losc. ura poo|ada oa(oa | ur lu(oarl. e|ererls corurs aro |a |rdurer-
la(|a de| rosl(e Re| Vo(o. E| pape( cue juda |a rarora s e| de (ep(eserla(
e| pe(iode de dor|r| rusu|ra d|rs de |es lesles. Cor cue serp(e acaoer
duarvarl |es l(opes c(|sl|ares. pe( a le( e| carv| de dor|r| de| casle|| r| ra
d|ve(ses lo(res d'escer|ca( |a v|o|erc|a | (ep(ess| ve(s e|s veruls. l| ra
lol ur verla|| de poss|o|||lals cor ||ara( |a rarora des de da|l de| casle||.
rul||a(-|a. oola(-|| loc o e| cue es core|x cor '(eoerla( |a rarora. cue ro s
a|l(a cosa cue adala( urs rasc|els | le( esc|ala( e| cap de| p(olela. La du(a de
|a rarora ra eslal p(eserl er |a l(ad|c| de |es lesles de ro(os | c(|sl|ars. |
a|durs r|slo(|ado(s || dorer l(es sed|es d'arl|du|lal. ra|d(al cue |es (ele(erc|es
rs ve||es sr de| sed|e XlX
2Z
.
l lo(rarl a| cas d'Adosl. e|s e|ererls de |a rarora es poder l(as||ada(.
cor ja rer d|l. a |'aspecle exle(|o( de| Re| Vo(o | a| pape( cue (ep(eserla ac-
lua|rerl. 3r oas|carerl dos |es escer|cac|ors p(|rc|pa|s: l(|orl | v|o|erc|a.
La pa(l l(|orlarl. cue |a rarora (ep(eserla cuar escer|ca e| dor|r| rusu|-
ra de| casle||. pol se( ecu|va|erl a |'erl(ada de| Re| Vo(o a |a p|aa d'Adosl | e|
lel cue ercapa|e |a darsa e|xa vesp(ada. l |a pa(l de v|o|erc|a. cue s'escer|-
ca aro |a N|l de| Coels | laro aro |es pape(ades cue e| puo||c || ||ara a| Re|
du(arl e| d|a er cue acuesl oa||a a |a p|aa. Polse( |a N|l de| Coels (ep(eserle
|'erl(ada de|s rusu|rars a| rosl(e le((|lo(|. | |a v|o|erc|a aro |a cua| es (eo a|
Re| du(arl |es darses (ep(eserle. d'a|dura lo(ra. e| '(eoerla( |a rarora. l|
ra exp(ess|ors cue lolror a Adosl core|x cor 'ara( a l|(a( pape(ades a| Re|
Vo(o. 'le( lud|( e| Re| Vo(o de |a p|aa a pape(aes. 'c(era( e| pa||| a| Re|
Vo(o. 'l|(a( coels a| Re| Vo(o
28
. cue p|asrer er |a ooca de| poo|e |a v|o|erc|a
exe(c|da corl(a acuesla du(a. cue lurc|ora(|a a rode de va|vu|a de (edu|ac|
2Z 0ARClA. A. "Ya no oueman |a Vanoma. er 3up|ererl de E| Vurdo r 53Z de| 12/02/200.
28 T0RRE0R03A V0RANT. A. Do. 0|r.
33
A |es cases or es v|sl |a oa||ado(a es corv|da a r|sle|a | do|os |P\V).
E|s Re|s ercapa|arl |a 0arsa de| d|a 28 de desero(e |F88).
A |'|r|c| de |a 0arsa |es oa||ado(es lar e| 'ca(ado| |P\V).
31
\esl|l de la|de||i: posarl e| la|de||i. xarl e|s l|(arls de suojecc|. ajuslarl |es raredues de| d|p. co||ocarl e| davarla| o(odal |P\V).
35
\esl|l de la|de||i |de escue((a a d(ela): e| c|rlu( (elo(a |a suojecc| de loles |es peces. (ev|sarl e| rarl de rar||a. o|jule(|a. |es saoales |'u|l|r (eloc |P\V).
3
de |es lers|ors soc|a|s. aspecle cue es pol (e|ac|ora( aro |a |rve(s| de |'o(d(e
soc|a| de| Joc de| Re| Pa|xa(o.
l pe( u|l|r. ro es pol pa(|a( de |a |ruerc|a de |es ce|eo(ac|ors de ro(os |
c(|sl|ars er |es 0arses de| Re| Vo(o d'Adosl serse esrerla( |es va(|ac|ors er |a
vesl|rerla lerer|ra de |es oa||ado(es. l| ra dos l|pus de vesl|l: e| c|a( | e| la|de||i.
coredul popu|a(rerl a| poo|e cor rela|o. E| p(|re( s'ul|||lza e|s l(es p(|re(s d|es
de darsa. l e| sedor e|s l(es u|l|rs. E| le(ce( d|a de c|a(. coredul cor 0|a de|
Re| Vo(o. polse( escer|cue |a deslela de| dor|r| rusu|ra. poderl eslao||( ura
s|r|||lud aro |es aroa|xades de |es lesles de ro(os | c(|sl|ars. A|dures de |es
pe(sores erl(ev|slades rar (e|ac|oral e| c|a( aro 'e| vesl|l de ro(a | e| la|de||i
aro e| 'vesl|l de rv|a d'Adosl. A rs a rs. e| vesl|l de la|de||i po(la cor a cor-
p|ererl |rp(esc|rd|o|e ur perjo|| aro ura c(eu ||al|ra. Ao s|dr|ca(|a cue r| ra
espa|s |derl|cs de |a lesla or es (ep(eserla cada lacc| (e||d|osa. | cue co|rc|de|x
aro |'escuera rao|lua| d'erl(ada ro(a | desp(s erl(ada c(|sl|ara de |es lesles
aclua|s. sepa(ades pe( |'escer|cac| de |a v|clo(|a soo(e 'e| ro(o. cue es (ep(e-
serla a rode d'aroa|xada. l ra|rerl ura dada cue er||aa e|s vesl|ls lerer|rs
aro |a leo(|a de| carv| de ror de |a du(a de| Re|. | cue |a (elo(a: e| vesl|l de c|a(
rs arl|c cue es corse(va a| poo|e dala de |a decada de| 180.
Pa(e|x cue |a ve||a lesla de| Re| Pa|xa(o. er a|dur rorerl de| sed|e XlX.
polse( ou|da er pa(l de| seu corl|rdul p(|r|der| es va (e|rverla(. corse(varl
ro|ls l(els de| passal. pe(o dorarl-|| ur s|dr|cal cue (espord(|a esserc|a|rerl
a |es recess|lals o |rcu|eluds aulo(ep(eserlal|ves de |a corur|lal |oca| de| ro-
rerl. l cue es va adapla( |a darsa | |a seua esl(uclu(a pe( a escer|ca( |a
corcuesla c(|sl|ara soo(e e|s rusu|rars. lesla cue s'rav|a posal de roda a|s
poo|es ve|rs. Ao corpo(la cue |a du(a de| (e| (ep roves corrolac|ors. Carv|a
de pape(. pe( d|(-ro a|xi. Corplarl aro acuesls laclo(s. (esu|la ve(sero|arl |a
dalac| | |a leo(|a soo(e e| carv| de ror | pape(s de| Re| Pa|xa(o. cue des d'a(a
se(a coredul cor a Re| Vo(o.
Festes de qu|ntos
ura de |es ce|eo(ac|ors rs esleses pe( lola |a deod(aa esparvo|a sr |es
lesles de cu|rlos. E|s joves er edal de le( e| se(v|c| r|||la( s'erca((eduer d'o(-
dar|lza( ures ce|eo(ac|ors. cue depererl de cada ||oc s'adapler a|s coslurs
|oca|s. E|s o(iders de |es cu|rles es l(ooer a p(|rc|p|s de| sed|e X\lll cuar Fe||p
\. p(|re( rora(ca de |a d|rasl|a oo(oor|ca a Esparva. |rsp|(al er e| rode|
l(arcs de| seu av| L|uis Xl\. |rl(odue|x e| s|slera de (ec|ularerl oasal er
cu|rles. cue cors|sl|a a e|ed|( ura cu|rla pa(l de|s rossos er edal r|||la( pe(
so(le|d
29
. Tol | a|xo. ro se(a rs e| sed|e XlX cuar corerce a corso||da(-se de
lo(ra (edu|a( e| se(v|c| r|||la(.
Es a |a Corsl|luc| de 1812 or es l(ooa pe( p(|re( cop e| corceple d'exe(c|l
rac|ora| er e| cua| e|s c|uladars rar de se(v|( |'Eslal delersarl |a 'ra(e pal(|a.
Er (ea||lal lol ao ro s rs cue ura de |es corsecuerc|es de |a |rp|arlac|
de| corceple de soo|(ar|a rac|ora| cue s'rav|a |rl(odul a l(avs de |a F(ara
de |a (evo|uc| ou(desa. Pe(o |'oo||dac| aro |'Eslal lou |rle(r|lerl rs |a Cors-
l|luc| de 18Z
30
. La |rp|arlac| o ro de |'oo||dalo(|elal arava er lurc| de| oa||
29 V0LlNA Lu0uE. J.F.. "Du|nras y serv|c|o m|||rar. /soecros soc|o|oo|cos y anrrooo|oo|cos oe |a conscr|oc|on
(l|e|oa. '878-'960j. se(ve| de puo||cac|ors ur|ve(s|lal de L|e|da. 1998.
30 loem.
3Z
E|s darse(os. ura vedada sr (e||evals. c(|der aoars d'e|x|( de |a P|aa |P\V). E|s acorparvarls de| Re| Vo(o co|peder e| cap de|s darse(os |P\V).
E|s x|cuels ap(oler e| ||ararerl de pape(ades pe( a le(-se aro urs cuarls do|os |P\V). E| 29 de desero(e es oa||a aro e| vesl|l de la|de||i |P\V).
38
E| do|a|re( acorparva |es pa(e||es lo(a de |a p|aa |F88). E|s a|carado(s de la(ordes a |'erl(ada de| poo|e passarl |a v|d(|o|a |P\V).
Les rasca(es arer|lzer |a darsa ocas|ora|rerl |P\V). 0arse(os | cu|rlos erl(er a |a p|aa e| d|a de Cap d'Arv |P\V).
39
de ca(les radres ||oe(a|s | corse(vado(es. | va(|ava erl(e |'oo||dac| ur|ve(sa|
d'ara( a |'exe(c|l | |es 'oul||es pe( a |||u(a(-se cue aooraver |es c|asses a|les. l
pe| cue la a |a du(ac| de d|l se(v|c| va va(|a( sedors |'epoca. pe(o er dere(a| |a
lerderc|a lou a (edu|( e| pe(iode acl|u | audrerla( e| lerps de (ese(va. serl e|
rs rao|lua| ura du(ac| d'urs dos arvs er acl|u.
A|esro(es. |'acle rs |rpo(larl pe( a correcla( e| se(v|c| r|||la( aro |a ce-
|eo(ac| de lesles de cu|rlos s e| so(le|d. ur esdever|rerl ro|l |rpo(larl pe(
a|s joves er cuesl|. ja cue a||a es dec|d|(a |a seua so(l. l s pe( a|xo cue jusl
aoars d'acuesls rorerls larl dec|s|us ler|er ||oc ures ce|eo(ac|ors er |es
cua|s e|s cu|rlos se(|er e|s p(olador|sles. Er (ea||lal es l(acla de le( ur cor|al
de| poo|e | |a seua derl. cue sov|rl e|s dorava ar|rs | e|s le|a oosecu|s er
lo(ra de rerja(. Es ura rera d'acle de desd(eude cap a|s lad(|rs de| poo|e.
cue se r'ar|(ar de |a casa du(arl ur pe(iode ||a(d de lerps.
A|durs eslud|osos apurler cue des de| rale|x rorerl er cue es lo(a e|s
joves a le( e| se(v|c| r|||la(. acuesls o(dar|lza(|er lesles d'acor|adarerl. 0e d|lic||
(ece(ca docurerla|. pa(e|x cue a |a F(ara de |'Arl|c Red|r ja se ce|eo(aver. la-
ve( d'ara( a ur ||oc de lo(ra lo(ada ro se(|a ur rol|u d'a|ed(|a p(ec|sarerl. | s
pe( a|xo cue a |es lesles de cu|rlos es l(ooer e|ererls corleslala(|s cor |a c(il|ca
a|s pode(s eslao|e(ls. Taro es le|a pa|s |a so||da(|lal de |a corur|lal |oca| erve(s
e|s seus vers rs joves. |a cua| cosa es l(adua er ura pe(r|ss|v|lal exl(ao(d|ra-
(|a a |es rao|lua|s ra||leles cue e(es coreses du(arl |es ce|eo(ac|ors. ura a|l(a
p(ova de| supo(l de |a corur|lal |oca| se(|a e| de|xa(-|os se( e| cerl(e d'alerc|. e|s
p(olador|sles du(arl |'espa| de lerps cue du(aver |es ce|eo(ac|ors.
Cerl(er a(a |'alerc| soo(e cu|rs l(els de |es 0arses de| Re| Vo(o d'Adosl
es poder cors|de(a( cor p(op|s de |es lesles de cu|rlos. 0|rs |'aourdarc|a
o|o||od(aca soo(e acuesls leres lo|||o(|cs | elro|od|cs. r| ra rosl(es de d|les
lesles desc(|les er a(l|c|es | (ev|sles espec|a||lzades. l pol (esu|la( so(p(ererl
e| d(au de co|rc|derc|es de |a rosl(a lesla. o r|||o( d|l d'acuesla pa(l corc(ela.
aro |es cue se ce|eo(er er ro|ls poo|es casle||ars o de |'a(ea cala|ara. A |a
v||a de Noo|ejas |To|edo) se ce|eo(er ures |rle(essarls lesles de cu|rlos. cue
cu|r|rer aro e| cue e||s arorerer e| oom|noo ooroo. Cor a pa(l|c|parls de
|a lesla l(ooer a cu|rlos. mar|cones v oe|usos
31
. E| seu pa(a||e| adosle( se(|a
de cu|rlos. darse(os v a|carado(s de la(ordes. Er lols dos casos e|s d(ups
es l(ooer sepa(als pe( ur arv de d|le(erc|a. des de|s cu|rlos cue la(ar |a 'r|||
rs e|s oe|usos o a|carado(s de la(ordes. cue |rle(verer er e| pape( de
roverars. Pe(o |es co|rc|derc|es sedue|xer aro e| corpo(larerl p(op| de
cada d(up. E|s mar|cones ouscuer a|s oe|usos pe| poo|e pe( a ||ara(-|os ous.
roslassa o oelur. rerl(e cue a Adosl e|s darse(os s'erca((eduer de peda(
pape(ades a|s a|carado(s des de| rorerl er cue erl(er a |a p|aa e| d|a de
Cap d'Arv.
l e|s pa(a||e||sres sedue|xer aro e| lel cue e|s mar|cones ouscuer ur
l(aclo( | (ero|c pe( a erl(a( a |a p|aa a espe(a( a|s oe|usos. 0 cue e|s oe|usos
s'erca((eduer de p(epa(a( ura casa de carp pe( a passa( e|s d|es de lesla. |
cue rors rar d'|rle(ver|( er |'escer|cac| cue l ||oc e| oom|noo ooroo a |a
p|aa rajo( de| poo|e. l a oarda de|s lels lis|cs de| deservo|uparerl. laro
es l(ooer sir||s er e| serl|l | |a ra||lal de |a p(op|a lesla. P(|rc|pa|rerl es
l(acla(|a de '|'exe(c|c| d'ura v|o|erc|a clic|a
32
. a|xo s de |a leal(a||lzac| de
|a v|o|erc|a. ja cue lo(a de |a lesla ro ex|sle|xer (|va||lals erl(e e|s joves cue
erl(er a |a p|aa acue|| d|a. Esla ass|r||al cue cada d(up ra de passa( pe( lols
e|s eslad|s a|ro(a cue acorp|e|xer arvs. lor apurla a cue |'esl(uclu(a de
d|v|s| er l(es lases d|le(erc|ades d|rs |es ce|eo(ac|ors de cu|rlos s deduda
31 E3PA0A CALPE. J.V. | C0RNEJ0 \ALLE. V. "E| oom|noo ooroo. la esra oe |os Du|nros oe hoo|e|as.
puo||cal a 'Ercara|. rZ. \||arova | La 0e|l(u. 8a(ce|ora. 0cluo(e 2001. pp. 5-9.
32 loem.
10
a |a |rpo(lac| de |es je(a(cu|es cue es p(oduer a|s cua(le(s erl(e e| cue
acaoaver d'a((|oa(. e|s eslao||ls | e|s cue corplaver e|s d|es pe( a lo(ra( a
casa
33
. Aro lol e| cue s'exposa poder d|( cue es l(acla. er der|l|va. d'ur
(|lus de (elo(arerl de |a rascu||r|lal. ja cue e|s p(olador|sles ||u|ler pe( a de-
rosl(a( cue ja ro sr x|cuels. | vo|er duarva( e| d(el a cue |a corur|lal |oca|
e|s pe(ceoa cor adu|ls. A Adosl e|s x|cs cue rav|er lel darses duarvaver e|
cua||cal|u de lad(|rs. A|xo vo| d|( cue ja esla(|er aulo(|lzals pe( a (e|ac|ora(-se
aro x|cues | lesleja(.
ur a|l(e l(el cue pa(e|x (epel|(-se er ro|ls |rd(els s |a p(eserc|a de ca((os.
s| o s ce(l cue depererl de| ||oc |a ul|||lzac| carv|a. ur de|s usos cue se || ra
doral a|s ca((os du(arl dele(r|rades ce|eo(ac|ors ra |rp||cal ur corporerl
de leal(a||lzac|. cor a| cas de |es ce|eo(ac|ors d'u||a. |oca||lal da|eda. or du-
(arl e| l(arscu(s de |a lesla e|ed|er a| Rey oe oa||os. Acuesl e(a passejal pe|
poo|e darurl d'ur ca((o erl(e coo|es so(redue(es
31
. A Adosl acuesla leal(a||l-
zac| es pol l(ooa( a|s arl|cs p(edors. or e|s darse(os (eco((|er e| poo|e ||ed|rl
e| p(ed aro ur ca((el de po(la( a(d||a. A |es le((es ru(c|ares. er poo|es cor
Looos|||o. To((e-Pacreco o La A|jo((a e|s rossos ap(olaver |a losco( de |a r|l
pe( a lu(la( ca((os | corel(e d|ve(ses ra||leles. 3ov|rl e|s d|sposaver laparl |a
po(la de |'esd|s|a. |a de |a casa de| (eclo(. |a d'a|dura x|ca lad(|ra o |'erl(ada a
|a p|aa . F|rs | lol a((|oaver a perja( ca((os a |es leu|ades o a |'a(o(e rs d(ar
de |a p|aa. lol a|xo r|ljararl |'ajuda d'ura co((|o|a | urs co(de||s
35
. l laro r|
ra cu| ra vo|dul veu(e er e| ca((o ur siroo| d'eslalus soc|a|. cue 'rors e|s
33 3ANClEZ NA\ARR0. E. "la m||| en rres o|mens|ones. er 'Rev|sla de Arl(opo|odia 3oc|a|'. ur|ve(s|dad
Corp|ulerse de Vad(|d. r8. pp. 81-108. Vad(|d. 1999.
31 00NZALEZ V0NTANE3. J.l. "Tearro orolano y ooou|ar. Tearro oe 0arnava|. rllp://WWW.xerle.rurdo-(.cor/
ju||ororla/ca(rava|.rlr.
35 3ANClEZ C0NE3A. J. 'E| (ooo de ca((os: R|lua| de paso o (|lua| de (eoe|dia?.
||au(ado(s ler|er ca((o. ro e|s cue l(eoa||aver a jo(ra|
3
. Polse( es l(acla(|a
ura vedada rs. d'ura lo(ra de suove(l|( |'o(d(e soc|a|.
ura a|l(a pea de| l(ercac|oscues s e| lesle|d. E|s joves lesle(s exp(esser
puo||carerl e|s seus |rle(essos sexua|s. Ao s'a(l|cu|a a l(avs de |es se(era-
les. cue sr corures a cerlera(s de poo|es de |a rosl(a deod(aa. 0uas| ser-
p(e es l(acla de carla( a |a po(la de casa d'a|dures x|cues de| poo|e. e|ed|des
ja s|da pe|s p(op|s cu|rlos o pe( le(ce(es pe(sores cue e|s ro sudde(e|xer. l|
ra ur rurl de p(oc|ares | ve(sos pe( a |es d|les ocas|ors. A Adosl ura de |es
rs coredudes s: "l ru oue esras en e| |||r / en |a ma en |aoaooc / | mosarros
aci esrem / mes ca|enrs oue un raoosor (o|sj.
E| da((e( e|ererl cue s'|derl|ca aro |es ce|eo(ac|ors de cor|al de|s
cu|rlos s e| de |es a|ro|res er espec|e. A A|oale(a |8a|x 3edu(a) e|s ros-
sos (eco((er e|s ca((e(s aro ur ca((o deco(al pe( a |'ocas| | derarer d|-
re(s erl(e e| veral. l a F|rara |A|re(ia) e|s cu|rlos var de oa( er oa(. or
e|s corv|der a ures (ordes. | laro lu(ler da|||res | cor|||s
3Z
. Tols acuesls
e|ererls es corjuduer du(arl |es 0arses de| Re| Vo(o. lerl cue |a resc|a
esdev|rda ur|ca. soo(elol pe( |a cuarl|lal de (ela||s d|le(erls cue corposer
acuesl rosa|c lesl|u.
Es pol averlu(a( a d|( cue |es darses de |'u de dere( sr e| d|a espec|a| er
cue |a lesla de cu|rlos l e| seu pape( p(eporde(arl. La (esla de d|es de lesla |a
darsa s |'e|ererl p(|rc|pa|. l laro es pol de|xa( a oarda acuesl d|a (especle
a |a vessarl de|s ro(os | c(|sl|ars |vedeu escuera a |a pad. 3). Er carv| e| d|a
de Cap d'Arv e| p(olador|sre cau soo(e |a 'due((a cue esdev|rd(a erl(e |es
cu|rles. A|carado(s de la(ordes. darse(os | cu|rlos (ep(odu|(ar e| (|lus cue
lolror espe(a aro expeclac|.
3 loem. pad 2Z9.
3Z 3ANClEZ C0NE3A. J. Do. c|r.
11
Les rarles p|eres de pape(ades orp||rl |a Forl de |a p|aa |P\V). Vorerl de |a due((a de pape(ades |P\V).
0arse(o espe(arl |'erl(ada de| ca((o de|s a|carado(s de la(ordes |P\V). \|sla de |a p|aa desp(s de |a due((a de pape(ades |P\V).
12
E| puo||c ajuda a oa|xa( a|s a|carado(s de la(ordes |P\V). E|s a|carado(s de la(ordes a purl de corve(l|(-se er darse(os |P\V).
13
Resu|la lasc|rarl cor e|s l(es lorarerls p(|rc|pa|s de |es 0arses de| Re|
Vo(o d'Adosl poder apa(|xe( (e|ac|orals lar esl(elarerl cue es lar p(acl|ca-
rerl |rdesl(|ao|es. E|ererls de |es lesles de cu|rlos cor |es co||ecles erl(e e|
veral. |es c(il|cues a |es aulo(|lals o e| (ep(eserla( e| pape( d'aulo(|lal elire(a.
| cue sr rao|lua|s er acuesl l|pus de ce|eo(ac|ors. corsl|lue|xer e|ererls
corpa(l|ls aro |es esrerlades lesles de lo||s. espec|a|rerl aro |a lesla de|
Re| Pa|xa(o. l a| rale|x lerps. e| Re| es corve(l|x er 'ro(o pe( a carv|a( pa(l
de| seu corl|rdul | (ep(eserla( ura (ec(eac| darsada de |a corcuesla c(|sl|a-
ra. Va|d(al cue |es va(|es vessarls cue a(l|cu|er e|s lorarerls de |es 0arses
aclua|s s'|rle(correcler. ro r| ra duole cue |a co|urra ve(leo(a| cue esdev e|
| corduclo( des de|s o(iders rs (erols de |a lesla a |'aclua||lal. | cue ad|ul|ra
e|ererls de|s cu|rlos | laro de|s ro(os | c(|sl|ars. sr |es lesles de lo||s.

iLi|i:: Pi
Li: P::i:
i |i|o?i
CoLLiCiV
=
1
Les paperades
38
ura pape(ada s ur cucu(ulxo de pape( la(c|l aro ca(are|s | oo|es
d'aris. La seua ra||lal s le(-|o |rpacla( darurl de| cap. polse( d'ur dar-
se(o. a|carado( de la(ordes o cu|rlo. de| Re| Vo(o o cua|sevo| de|s seus
acorparvarls. |rc|us de| puo||c cue ass|sle|x a |a darsa. Es '|'a(ra pe(
arlororas|a de |es 0arses de| Re| Vo(o d'Adosl. Aclua|rerl |es pape(ades
s'ul|||lzer de lo(ra pa(eduda a ura po((a. lol | cue e| ||oc or es co|peja a |a
vicl|ra serp(e s e| cap. F|rs e|s arvs se|xarla de| sed|e XX ap(ox|rada-
rerl. |es pape(ades es ||araver cor s| lo(er ped(es. 0e lel. e| p(oced|rerl
e(a adala( e| ca(lulx p|e de ||epo||es. corp(|r|(-|es loles a |a oarda rs
arp|a de |a pape(ada aro urs cops | eroo||ca( e| pape( soo(arl. corlo(rarl
ura ve(lade(a a(ra o|arca.
E|s rs d(ars corler cor e(er aourdarls e|s l(|rxels | e|s oorvs a| cap
du(arl |es lesles. Ao eslao||a ur o(d(e de|s especlado(s d|rs |a p|aa: |es do-
res rs rajo(s es posaver er p(|re(a |a assedudes er cad|(es cue cadas-
cura se'r du|a de sa casa. 0a((e(e |a (esla de dores d(eles. | aro |'escuera
apedada a |a pa(el e|s rores. T(aclaver d'ev|la( so(p(eses desad(adao|es
p(oled|rl |a (e(edua(da. Ev|derlrerl. |es pape(ades so||er peda(-se erl(e ro-
res. Ter|rl er corple e| corlexl s'erlr |a du(a de|s acorparvarls de| Re|
Vo(o. cue e| p(oled|er d'everlua|s ad(ess|ors pe( pa(l de| puo||c. Va|d(al ao
r'r| va rave( a|dur cue radu de lud|( de |a p|aa davarl |a |rcessarl p|uja
de p(ojecl||s.
E|s d|es cue rav|a darsa es posava ura pa(adela de do|os (ederlada
pe( x|xorercs. | a||a ver|er ca(are|s. ar|ssos | lo((. Es |od|c persa( cue |a
Folod(aa de |a pad|ra arle(|o(: Re|s Vo(os erl(arl a |a p|aa |AF3JR).
38 Acuesl capilo| s ura rera de d|ossa(| de le(res | corceples (e|ac|orals aro |a lesla. pe(o cue depassa
|a desc(|pc| pe( a |rc|ou(e dades (ecaplades a| ||a(d de |es erl(ev|sles o(a|s. cue s'rar lel pe( a e|aoo(a( e|
p(eserl l(eoa||. | a |es cue se surer |rle(p(elac|ors | r|poles|s exp||cal|ves de |'aulo(.
pape(ada va so(d|( cor a evo|uc| de |'ervas er cue ver|er ca(are|s | ar|s-
sos: ur cucu(ulxo. 3| es larca pe( |a pa(l rs arp|a ja es pol cors|de(a( ura
pape(ada. Respecle a|s p(oducles erp(als pe( a la(c|( e|s cucu(ulxos. aclua|-
rerl rors l(ooer ca(are|s | oo|es d'aris. pe(o e|s rs rajo(s corler cue
de vedades se || aled|er l(ossos de lo((. E|s core(os cue r| rav|a a |a p|aa
de |'Ajurlarerl ver|er pape(ades leles. rors aro aris | ca(are| | er poca
cuarl|lal. 0uar apa(e|x|a e| lo(( e(a pe(cue se |'erpo(laver lela de casa. Er-
ca(a es (eco(der |es 'pape(aes de| T|o Ado|lo. cue es ver|er arv (e(e arv a|s
especlado(s de |a darsa. ja cue e|s lesle(s ro(ra|rerl corp(aver rale(|a|s
a d(are| pe( a esla|v|a(.
E| pa|||
Es l(acla d'ura esl(uclu(a de lusla | carves sola |a cua| e| Re| Vo(o des|a
|a N|l de|s Coels. Reco((e e| casc arl|c acorparval pe|s darse(os. cue er ce(la
rare(a sr pa(l de| 'dove(r e|xe d|a. Acuesls s'erca((eduer d'a|xeca( e| pa|-
||. supo(larl eslo|carerl e|s coels cue ror ||ara a| Re| Vo(o. Aclua|rerl. |a
corsl(ucc| de| pa||| so| erca((eda(-se a ur lusle(. |a cua| cosa la cue a|durs
a((|oer a ur d(au d'o(rarerlac| ro|l a|l. rs | lol aro de|os|es. pe(o ao ro
serp(e ra s|dul a|xi. T(ad|c|ora|rerl acuesla rera de pa(aso| e(a corlecc|-
oral irled(arerl aro carves de |a (aro|a de| 8a((arc 8|arc. |a rs p(ope(a
a| casc u(oa. Es |||daver aro | |es carves | lo(raver |'esl(uclu(a. 0e vedades
laro erp(aver a|dura eslo(a ve||a pe( a (elo(a( e| sosl(e | dora(-|| ur aspec-
le rs opu|erl. s| s cue es pod|a pa(|a( d'opu|erc|a.
A oarda de |es apo(lac|ors de |a rero(|a co||ecl|va. s'|rposa le( ura r|-
poles| exp||cal|va soo(e |'us | e| s|dr|cal d'acuesl e|ererl. Es p(ooao|e cue
s'ul|||lze pe( a (essa|la( |a (e||evarc|a de| pe(soralde cue coo(e|x. No oo||der
cue es l(acla de| '(e|. ja s|da pa|xa(o o ro(o. E|ererls pa(eduls apa(e|x|er
1Z
er |es cava|cades o(dar|lzades er |a ce|eo(ac| de| 9 d'0cluo(e a |a \a|erc|a
red|eva|. | lo(raver pa(l de|s al(|ouls exc|us|us aro cue s'|derl|cava e| (e|.
Polse( es l(aclava de (essa|la( |a p(eserc|a de| 'd|drala(|.
Les mascares
La rasca(a s ur pe(soralde d(olesc. ao|||al aro (ooes ve||es | aro |a ca(a
cooe(la pe( ura rasca(a. Tols e|s d|es de darsa. exceple e| de| Re| Vo(o | Cap
d'Arv. rerl(e |es pa(e||es oa||aver e|x|er a |a p|aa | |a corve(l|er sov|rl er ur
ca(reslo|les. P(ovocaver a |a derl ||ararl la(|ra. ru||arl a|s ass|slerls o pe-
darl pape(ades. cue pe( s| ro l(er p(ou ra| s'aled|a e| lel cue e(er aror|res.
E|s rs reruls lud|er de |es da((olades p(op|rades pe( acuesls pe(soraldes.
cue esparlaver | d|ve(l|er a pa(ls |dua|s |a x|ca||a.
Pod|er apa(|xe( so|es. er d(up o er corpa(sa. Acuesla u|l|ra (esu|lava
espec|a|rerl al(acl|va pe| lel cue ura d(ar cuarl|lal de rasca(es erl(aver
a |a p|aa lo(rarl ura escer|cac| corjurla |ura ooda. ur oale|d. ur pa(l|l
de luloo|...). pe(o serp(e (orar|er ruls. Cada rasca(a aoars d'erl(a( a |a
p|aa rav|a de pada( ura cuarl|lal de d|re(s esl|pu|ada a|s darse(os. cue
corl(o|aver |es erl(ades. Pe( a |derl|ca( cue rav|er lel e| doral|u a|s lesle(s
se'|s perjava ur rure(o a |a d|sl(essa erdarxal aro ura dala. ura vedada
rav|a acaoal |a seua (ep(eserlac| |es rasca(es e|x|er de |a p|aa | desa-
pa(e|xer. La ra||lal u|l|ra e(a ev|la( cue e| puo||c (ecoredue(a a |a pe(sora
d|sl(essada. | pe( a|xo es ler|a ro|la cu(a aro e| ||oc or ara( a vesl|(-se | cue
r|rdu e|s veds erl(a( o e|x|(. A rs corp||caver e| (ecore|xererl delo(rarl
|a du(a aro co|x|rs a |a parxa o |||darl-se ura c|sle||a de virel a| cu|. | sov|rl
e|s pa(l|c|parls es l(arsvesl|er.
Pa(e|x cue rs r|ljars de|s arvs se|xarla |es rasca(es var daud|( d'ura
d(ar popu|a(|lal | roro(e de pa(l|c|parls. Pe(o co|rc|d|rl aro |'epoca de Acorparvarls de| Re| Vo(o. 193 |AF3JR).
Vasca(es. 1959 |AF3JR).
18
decaderc|a de |a lesla e| roro(e de pa(l|c|parls va descerd|( ro|l. A lol ao
s'ad ur laclo( po|il|c dele(r|rarl. e| cua| rar co|rc|d|l a (essa|la( |a rajo(
pa(l de|s erl(ev|slals. cue s |a p(or|o|c| pe( pa(l de |'a|ca|de de |'epoca. E|s
lesl|ror|s corler cue a((ar d'ures o(edues. p(ovocades pe( ura verjara
pe(sora| execulada pe( ur |rd|v|du du(arl |es darses | ap(olarl cue arava
aro rasca(a. |'a|ca|de va p(erd(e |a resu(a laxal|va de p(or|o|( erl(a( a
|a p|aa a cap pe(sora aro |a ca(a cooe(la. Va|d(al e|s lesl|ror|s o(a|s.
ro s'rar l(ooal docurerls a |'A(x|u Vur|c|pa| d'Adosl er acuesl serl|l. pol-
se( pe( |a poca s|sleral|lzac| cue es dora du(arl acuesl pe(iode a |'ro(a
d'a(x|va( docurerls cor e|s oars. 0es d'era |es seues apa(|c|ors rar
s|dul espo(ad|cues. | aclua|rerl pa(e|x cue a poc a poc s'esla (e|rl(odu|rl
acuesla du(a.
E|s cants a |a re|na mora
lor co|rc|de|x er cue e|s carls a |a Re|ra Vo(a ro rar carv|al suoslarc|-
a|rerl e|s da((e(s cerl arvs. Nors er l(els p(op|arerl ecoror|cs de cada
rorerl. Aoars. pe( |'aoserc|a de |oca|s | da(aldes de ce(la d(arda(|a. e|s carls
es le|er er cases. ja l(a |a p(op|a de |a Re|ra o |a d'a|dur lar|||a( o ar|c cue
s'ole(is a de|xa(-|a. Corler cue |a casa s'orp||a de dor a dor | es carlaver
esl(oles rs | lol des de |a po(la. a| r|d de| ca((e(. l laro cue du(arl ro|ls arvs
ura pa(e||a de de(rars de| poo|e vei de Pel(e(. ||s d'adosle(s. coreduls cor
'e|s adulz||s ver|er a| poo|e a cosa lela a carla(.
Les taronges
3r ur e|ererl s|roo||c |rpo(larl d|rs |a lesla. Acluer cor a lesl|ror|
dere(ac|ora|. ura p(ova cue ca| supe(a( pe( a derosl(a( cue es pol o(dar|lza(
|a darsa de |'arv v|rerl. E|s darse(os |es (ecu||er | er lar (asl(es aro ur | A|carado(s de la(ordes. 192 |AF3JR).
19
d'a(ar. | |a N|l de|s Coels |es perder a|s oa|cors de |a p|aa. L'u de dere( se(a
cuar e|s a|carado(s de la(ordes rader de puja( a desperja(-|es | d'acuesla
lo(ra (eco|||( e| lesl|ror| de |a lesla. Va|d(al cue er a|l(es lesles de lo||s | de|
c|c|e d'r|ve(r ||a $anranrona de| Fo(ca|| a |a cora(ca de|s Po(ls pe( exerp|e)
er dere(a| r| apa(e|xer. aci e| seu s|dr|cal o(|d|ra| pa(e|x cue s'ra d||u|l aro
e| pas de|s sed|es. Pe( lola Eu(opa s ro|l popu|a( acuesl cil(|c du(arl lesles
de ca(reslo|les a 8e|d|ca. lla||a | a|l(es pasos. Aci a casa rosl(a. e| c(or|sla
8e(ral 0esc|ol pa(|a de cuar a |a c|ulal de \a|erc|a r| rav|a |a (ecepc| d'ur
d|drala(| o ur soo|(a. a| vo|larl de |es cava|cades | e|s acles cue s'o(dar|lzaver
er roro( a| v|s|larl. du(aver |es oala||es de la(ordes. cue pa(e|x se( cue es-
laver ro|l esleses du(arl e| pe(iode red|eva|. Aro e| pas de| lerps var ara(
p(or|o|rl-se pe|s a|da(u||s | le(|ls cue p(ovocaver.
39
Les la(ordes cue s'erp(er a |es darses poder se( lu(lades o. rs ra-
o|lua|rerl a|s da((e(s arvs. de |a rs oa|xa cua||lal. pe( derl||esa d'a|dur
||au(ado( |oca|. Cor a r|poles| polse( cue e| (ooalo(| de |es la(ordes er ur
p(|rc|p| los ur acle de (eoe|||a. d'olersa a|s pode(s eslao|e(ls. No la rassa
arvs. e| la(orde(s rs p(ope(s a| poo|e. a pocs rel(es de |a p|aa. e(er e|s
de |'lo(l de| \|ca(|. Acuesl ro(l. jurl aro |a casa adjurla e(er |a pa(l p(|rc|pa|
de| dor|r| leuda| d|(ecle de |'arl|c leu d'Adosl. Er p(oloco|s rola(|a|s de| sed|e
X\lll es l(ooa (ele(erc|al cor 'e| oerec| de \a||eo(e(a. o s|da |es le((es de|
3ervo( d'Adosl. Ter|rl er corple ao. |'acle s ura aulerl|ca p(ovocac|: es
lu(ler |es la(ordes de |'lo(l de| 3ervo( | es perder a |a p|aa de |'Ajurlarerl
exposades a| puo||c. Acuesla exp||cac|. |od|carerl. s d|lic||rerl ve(|cao|e.
pe(o erca|xa s| ler|r er corple e| ca|(e dere(a| de |es arl|dues lesles de|
Re| Pa|xa(o.
39 0e| R|ve(o. J. V. "los Fruros 0irr|cos en |ueoos y aoornos. \a|erc|a. ur|ve(s|dad Po||lcr|ca. 1995.
E|s oa||ado(s erl(aver a |a p|aa darurl d'ura ru|a e| 0|a de| Re| Vo(o. 193 |AF3JR).
E|s darse(os derararl pe| poo|e |AF3JR).
50
E| carro
E| ca((o s ur e|ererl cue apa(e|x a |a lesla du(arl e| d|a de |a Pu(iss|ra
| e| de Cap d'Arv. La N|l de| P(ed e|s darse(os (eco((|er e|s ca((e(s de| casc
r|slo(|c aro ur ca((el de|s cue s'ul|||lzaver pe( a l(arspo(la( a(d||a a |es car-
le(e(|es. E|s joves s'erca((edaver d'a((osseda(-|o | laro de d|sposa( ures lo(-
xes a|s ard|es |ale(a|s de| ver|c|e pe( a coroal(e |a losco( d'urs ca((e(s serse
e|ecl(|c|lal. 0uarl a| ca((o de Cap d'Arv. e(a e| cue e|s a|carado(s de la(ordes
er||esl|er pe( a passeja( pe| poo|e derararl d|re(s | pe( a le( |a seua erl(ada a
|a p|aa de |'Ajurlarerl. E(a ur ca((o de|s rs corurs. pe(o e|s lesle(s oa|xa-
ver a |a (aro|a | aro carves. oa|ad(es | a|l(es p|arles e| deco(aver.
Les mantes
Les rarles s'ul|||lzer pe( a l|(a( pape(ades. | lerer dues lurc|ors: p(oled|(
e| cap de| l|(ado( de|s |rpacles | cor a e|ra de l(arspo(l de pape(ades. Pe( a
corve(l|( |a rarla | e|x|( a |a p|aa aro e||a darurl de| cap. rors ca|er ur
pa(e|| de (epurls. A|xo ro saoer ro|l o |es ra(es | av|es. cue sr |es cue
serp(e s'rar erca((edal d'acuesls ale(s. 0esp(s de |es lesles. es desle|a e|
(epurl | |a rarla lo(rava a| seu us cuol|d|a. lol | cue e| rs coru s cue es
l(acla(a d'ura pea ve||a.
Les serenates
ur aspecle rs de |es darses s |'|r|c| de |a sexua||lal acl|va | |'erpa(e||a-
rerl. A| rale|x lerps cue s'a((|oa a |a rajo(|a d'edal. e| joves es rosl(aver
|rle(essals er |es lad(|res de| poo|e. Les se(erales lo(rer pa(l d'acuesl |r|c|
a |a sexua||lal. pe(o laro de |'aulorararerl de |a lesla. La N|l de|s Coels.
desp(s de c(era( e| pa|||. e|s darse(os se r'araver a (ec((e( e| poo|e car-
larl-|| a |es lad(|res. Acorparvals de do|a|ra | laoa|el e|s lesle(s passaver Pa(e||a de oa||ado(s. 1932 |AF3JR).
51
pe( |es cases de loles |es x|cues lad(|res. L'oojecl|u e(a carla( a cor rs
x|cues r|||o(. ja cue a| rali seduerl (eco((|er |es cases or rav|er carlal de-
rararl cue se'|s padus |a se(erala. ur doral|u pe( a |a lesla. Taro r| rav|a
cu| || le|a ura pel|c| exp(essa a|s darse(os pe(cue || carla(er a |a rv|a o a
|a x|ca lad(|ra er corc(el. l rerl(e carlaver ac|a(|er |a veu rerjarl oaca||a
sec | oeverl v|.
La ms|ca
La rus|ca s ur e|ererl deslacal er |a ce|eo(ac| d'acuesles lesles. Nor-
o(osos acles var acorparvals de|s sors de |a do|a|ra | e| laoa|el. |rsl(urerls
p(olador|sles. La (eco|||da de |es oa||ado(es pe( a |r|c|a( |a darsa. |a p(op|a darsa.
e|s carls a |a Re|ra Vo(a. |es se(erales a |es x|cues de| poo|e. sr acles cue
vrer ra(cals pe( |a rus|ca de |a do|a|ra | e| laoa|el.
0os acles re(e|xer |a pera se( deslacals. 0'ura oarda. |a darsa cue es (ea-
||lza pe( |es vesp(ades er |a p|aa de |'Ajurlarerl. | d'a|l(a oarda. |a 3e(erala a
|a Re|ra Vo(a. Pe| cue la a |a darsa. |a do|a|ra | e| laoa| ra(cuer e| (|lre aro
e| cua| acuesla es deservo|upa. La re|od|a. deror|rada Ta(ar|ra. auloclora
d'Adosl. ra(ca |'|r|c| | |a de| oa||. Es l(acla d'ura re|od|a popu|a(. l(ad|c|ora|
d'Adosl | d'o(|der | aulo( descoredul.
A| ||a(d de|s arvs. ro|ls sr e|s do|a|re(s d'Adosl cue rar |rle(p(elal |es dar-
ses a |a p|aa. cor e| T|o 3ac(|sla. Ca(|os e| Varco. Pascua|. Arlor|o e| Ceduel.
o e| Cor|||. cue ra rarl|rdul v|ves |es re|od|es rs la oer poc. E| poo|e serp(e
ra eslal o(esso| de oors rus|cs er d|le(erls aro|ls.
E|s regnats
E| d|a de dere(. desp(s d'rave( ra||lzal |es darses. pod|a (epel|(-se ura
espec|e de 0|a de| Re| Vo(o s|ru|al. aro lols e|s e|ererls |derl|cs cue e| d|a Redral |rlarl|| de de dere( |AF3JR).
52
de deoo. Nors e|s arvs cue a|du s'ar|rava es le|a acuesl acle. Pe(sores
adu|les. aro dares | d|re(s. s'ajurlaver pe( a ce|eo(a( ur (edral. Pod|a se( cue
e|s adu|ls |erlererl adu|l cor a pe(sora cue ja ro esla er edal de le( darses)
(ep(eserla(er rors e|s (e|s | |a (esla de oa||ado(s lo(er l(|als d'erl(e e|s dar-
se(os de |'arv arle(|o(. o cue d|(eclarerl lols e|s corporerls de| (edral lo(er
adu|ls. E|s erl(ev|slals rar (e|ac|oral |a ce|eo(ac| d'acuesl Re| Vo(o 'oo(d
aro e| pode( ecoror|c de|s seus p(olador|sles | |a vo|urlal d'oslerlac|. No
deoades rav|er de cosleja(-se e|s vesl|ls. |a do|a|ra | |a oarda. Pe(o laro es
var dora( casos er cue co||ecl|us. cor pe( exerp|e e| de|s ca((ele(s. s'ajurla-
(er pe( a le( ur (edral. serl a|xi ura jurla arp||a de derl rur||. Aclua|rerl la
rs de 35 arvs cue ro s'ra lel cap (edral. pe( larl ra cuedal cor ur e|ererl
p(ele(|l er |a lesla.

E| p(ed aoars ro e| (edaclaver e|s darse(os. s|r ura pe(sora aro cua-
||lals de poela. cue le|a ve(sos de |es xala(de(|es cue rav|er passal a| poo|e
du(arl lol |'arv. l| ra cu| (eco(da ur rore cec cue esc(|v|a (oraros. | a cu|
e|s darse(os le|er puja( a| ca((o pe(cue d|dus e| p(ed. E| ||ed|er de lo(ra pe(-
sora| davarl de |a casa de |es pe(sores a |es cua|s es c(|l|cava. rors e| ve(s
cue || pe(locava. Vs avarl corera a ||ed|(-se serce(. ap(olarl e|s escassos
carlors cue d|sposaver de lara| a| poo|e. Pe( acue||s arvs e|s esc(|ls e(er
rervs ac|ds. |rc|us asepl|cs. er oora pa(l pe( |'aro|erl soc|opo|il|c.
10
0uarl
a oojecles. rors ca| e| p(ed. pe(o ura pe(sora erl(ev|slada (eco(da cor
s'ul|||lzava ura oarva pe( a sedu|( |a |eclu(a | passa( |es pad|res.
10 \eu(e Arrex l.
0|a de Cap d'Arv. Pa(e||es aro vesl|ls ||odals a Pel(e(. 195Z |AF3JR).
0arse(os d|rarl a| carp. 1953 |AF3JR).
53
E| carassa
E(a |a pe(sora cue s'erca((edava de cue |es lesles l(arsco((edue(er d|rs
de|s seus |ir|ls. espec|a|rerl er e|s ro(a(|s | e| deservo|uparerl de |a darsa.
Er le(res rs aclua|s es l(acla(|a d'ura rera d'a|ca|de de lesles. La seua
lasca corerava aro e|s p(epa(al|us. ja cue e(a a sa casa or e|s darse(os es
(eur|er | l(|aver e| Re| Vo(o. Taro e|s dorava a|s joves a|dures roc|ors pe(
a oa||a( |a darsa. o(dar|lzarl e|s assajos. 0uar a((arcaver |es darses e|| cor-
l(o|ava e| lerps cue passaver e|s darse(os lo(a de |a p|aa. rerl(e |a derl e|s
(e||evava. l rarler|a a (al||a |a x|ca||a cue es l|(ava a|s peus de |es oa||ado(es
a (eco|||( e|s do|os p(ov|rerls de |es pape(ades. Aro ur assol e|s le|a lud|(
pe(cue ro ooslacu||lza(er |'acluac|.
Pe( ro|ls arvs. e| ca(assa va se( Ca(|os 'e| Po|o. A| ca((e( de| Vo(e||. or
v|v|a. o(dar|lzava e|s assajos | p(epa(ava e|s joves pe( a oa||a(. Les pe(sores
erl(ev|slades (eco(der cue e|s darse(os || aooraver ura x|colela cuarl|lal de
d|re(s a carv| de |es desl|ors. lol | cue ror asserva|a cue e| rol|u p(|rc|pa|
pe( a accepla( e| corp(oris de se( ca(assa e(a '|'ac|. | ro larl |es roredes
cue e|s lesle(s || podue(er ole(|(. Aro e| pas de| lerps | |a desapa(|c| de |'u|l|r
ca(assa acuesla du(a s'ra pe(dul. | ro ex|sle|x cap l|pus d'aulo(|lal cue (edu|e
|es darses.
0'econom|a, robator|s | repress|
Les darses e(er ures ce|eo(ac|ors cue es deservo|upaver aro ur p(essu-
posl ro|l ajuslal. 0e lo(ra |rd|v|dua| cada darse(o rav|a de cosleja(-se e| seu
vesl|l de jacuela aro oa((el. o acorsedu|( e| d'a|dur coredul. E|s vesl|ls de |es
oa||ado(es ro e(er p(oo|era ja cue r'r| rav|a ur roro(e dele(r|ral a| poo|e
| (odaver de casa er casa cada d|a de darsa. Les pe(sores cue er posseer
ur e| de|xaver de lo(ra des|rle(essada. o a|rervs ro s'ra corslalal er cap
erl(ev|sla |'opc| de| ||odue(. 3| e| oa||ado( (esu|lava e|ed|l '(e| de |a darsa
cua|sevo| d|a. rau(|a d'al(orla( laro |'apal pe(l|rerl.
l pe| cue la a |es despeses co||ecl|ves. esles e(er rs roro(oses. 3'rav|a
de pada( |a do|a|ra | e| laoa|el pe( a lols e|s d|es de |a darsa. e|s ar|ssos |
ca(are|s pe( a |es pape(ades. e| ca(assa. | aro e|s doral|us er espec|e o(da-
r|lza( ocas|ora|s d|ra(s. coreduls cor carlades. Pe( a l(au(e e| recessa(| pe(
a |es lesles e|s joves corel|er (ooalo(|s. Acuesls pod|er l|rd(e dues ra||lals
d|le(erls: |'auloaoasl|rerl a||rerla(| | |'o(dar|lzac| de suorasles | verdes.
Pe( a|s d|ra(s. lu(laver cor|||s. da|||res. co|ors... | aro |'ajuda d'ur cu|re(
ouscal pe|s lesle(s p(epa(aver pae||a. ca(r (osl|da... 0uarl a|s rale(|a|s pe( a
verd(e. e(a ro|l coru (ooa( ||erva | verd(e-|a. La rajo( pa(l de|s erl(ev|slals
co|rc|de|x er cue e| p(|rc|pa| corp(ado( de |a ||erva e(a |'a|depsa(. pe(o laro
|es carle(e(|es. Er ocas|ors. |a ||erva es lu(lava ura a|l(a vedada a| corp(a-
do( | se || (ever|a. Ao derosl(a |a d(ar corp||c|lal de |a poo|ac| aro e|s
lesle(s. Cor |'arecdola d'ur de|s a|ca|des de|s arvs c|rcuarla. cue davarl |a
cue|xa d'ur vei a causa d'ur (ooalo(| de ||erva corlesla: s| |naoueres rancar
encara |a r|nor|es.
E| corpo(larerl de |es aulo(|lals po|il|cues du(arl |a d|cladu(a. s| exceplu-
er capilo|s a||als cor |a p(or|o|c| de |es rasca(es o |'|rlerl d'acaoa( aro |a
N|l de|s Coels. lou oaslarl pe(r|ss|va. No ooslarl. |a lolpode(osa oerere(|la
l(arcu|sla. lo(rada irled(arerl pe( pe(sores lo(asle(es cue ro erler|er |a
lesla. aro pode(s (ep(ess|us ro|l arp||s p(olador|lzava ep|sod|s lersos aro
e|s lesle(s arv (e(e arv. No pocues vedades e|s darse(os acaoaver a |a ca-
se(ra. E|s lesle(s de |'arv 191. pe( exerp|e. var se( corduls a| cua(le( pe(
rave( perjal a |a lorl de |a p|aa ur ca(le|| or de|a "esre ano |as naran|as seran
o|lerenres. Polse( rors ouscaver p(ovoca( o le( (|u(e. pe(o e|s dua(d|es ro
de|xaver passa( |'opo(lur|lal d'asselja( e|s joves. l corla( acuesla arecdola
51
Re|s Vo(os aro l(es oa||ado(es |AF3JR). Re|s Vo(os. 1932 |AF3JR).
55
se(ve|x pe( a (eexa(. a rode de pa(ad|dra. e| d(au de ze| aro cue es r|(ava
|a lesla des de| cos a(ral. Pe(o |a rajo(|a de casos es doraver a((ar d'ur
(ooalo(|. or lo(aver e|s darse(os a lo(ra( |a re(cade(|a lu(lada.
8obre e|s vest|ts de ba||adora
41
ura de |es coses cue |rpacla e| v|s|larl cue s'ap(opa a Adosl du(arl |es
darses s e| d(au d'esp|erdo( de|s vesl|ls de |es oa||ado(es. l er l(ooer. cor
s'ra exp||cal arle(|o(rerl. de dos l|pus: e| c|a( | e| de rela|o. Pe| cue la a| vesl|l
de c|a(. cor ja s'ra |rd|cal er |'apa(lal de |a (e|ac| erl(e |es darses | e|s ro(os
| c(|sl|ars. e| rs arl|c cue es corse(va dala ap(ox|radarerl de| 180. Es
corse(va d'e|| |es p|rles | |'adu||a pe( a|s caoe||s. e| rarl de c|a(. |'erca|x soo(e
|a la|da | e| c|rlu( de ve||ul red(e. Les erl(ev|slades de rs edal rar ul|||lzal
pe( a der|( acuesl vesl|l |a pa(au|a 'c|a( | 'o|arc |rd|sl|rlarerl. l exar|rarl
|es pa(ls lexl||s corse(vades s'oose(va cue acuesl e(a o|arc. | er ur rorerl
|rdele(r|ral se || var ap||ca( l|rles pe( a le(-|o de co|o( (osa. Aro ao | e|
supo(l de |es lolod(aes r|slo(|cues de |es darses. s'oose(va | es pol dedu|(
cue e|s p(|re(s vesl|ls de 'c|a( e(er elecl|varerl o|arcs. | cue s aro e| pas
de| lerps. polse( er a|dur rorerl de |a p(|re(a re|lal de| sed|e XX. cuar e|
c(oral|sre de |es oa||ado(es s'arp||a rs a((|oa( a| verla|| de poss|o|||lals cue
es dorer er |'aclua||lal.
Pa(e|x cue e| vesl|l de c|a( s ur auloclor|sre. ura c(eac| p(op|a lela ex
orolesso pe( a |es 0arses d'Adosl. No passa a|xo aro e| vesl|l de la|de||i o
rela|o. de| cue poder l(ooa( oora rosl(a a loles |es rar|leslac|ors lesl|ves
s|r||a(s de|s poo|es | cora(cues p(ope(es. Cor a exerp|es de vesl|ls s|r||a(s
11 Acuesl purl ra s|dul poss|o|e d(ac|es a |a co||aoo(ac| | arao|||lal de 0o|o(es Va(lirez | Corcr| Fe(r|ra V|(a
Rorr. cue de lo(ra dess|rle(essada er var dora( |'opo(lur|lal d'eslud|a( | lolod(aa( e|s seus vesl|ls de
oa||ado(a. p(opo(c|orarl a| rale|x lerps lola rera de dela||s.
poder c|la( e|s de| Vorove(. Nove|da. lo|. e| P|rs... l s cue e|s l(ooer laro
ro|l eslesos pe( lola |'lo(la Vu(c|ara. | laro a |a Vesela sud-casle||ara o
Exl(eradu(a. La ca(acle(isl|ca |oca| d'acuesla |rdurerla(|a ve de |a ra de |a
lecr|ca aro |a cua| es le|xe|x e| la|de||i. E|s arle(|o(s a|s arvs l(erla de| sed|e
XX eslaver corlecc|orals aro e| cue e|s erl(ev|slals rar aroreral 'le|a de
rar||. E| rar|| es dere|x cor pea de (ooa de ||ara aro cue es coo(e|x e|
pa paslal. aoars de du(-|o a cou(e a| lo(r
12
. Aro ||ara d(ossa | e|aoo(ada aro
|'ajuda d'ur le|e( s'acorsedu|er |es p(|r|l|ves la|d|||es 'de rar||.
A p(|rc|p|s de| arvs l(erla. cor ja rer d|l. e| la|de||i es l(arslo(ra pe( a
adopla( |a ro(lo|od|a | |'aspecle aclua|. 0e |a ra de Corcepc| Vo||a Casle||
apa(e|xer e|s rous la|de|||rs. Acuesla servo(a. '|a ra(e Corxa er ooca de |es
seues oesrles. es ded|cava a cos|( la|de|||rs de | o ||ara. cue s'ul|||lzaver
cor a corp|ererl a |'|rdurerla(|a de |es dores de |'epoca du(arl e|s resos
de l(ed. E| vo| p(|sal. a rode d'aco(d|. ro e(a rs cue |a lecr|ca pe( a acor-
sedu|( ura pea rs corlo(lao|e. erp(arl |a rax|ra cuarl|lal de |. 0ec|di le(
ur la|de||i pe( a cada ur de|s seus ||s cue || p(opo(c|ora(er |a ||ara recessa(|a.
l aro |a ||ara | e| l(eoa|| de| purl de darxo apa(e|x e| rela|o.
ura de |es pe(sores erl(ev|slades. de 93 arvs. d|le(erc|a dos rols pe(
a (ele(|(-se a|s la|de|||rs de le|a de rar|| | a| de purl de darxo. Pa(|a de|
zaoa|e|o | de| rela|o. | ro la d|erl 'zaoa|e|o. cue a(a || d|eu rela|o. 3edors e|
d|cc|ora(| de |a Rea| /caoem|a Esoano|a |es dues pa(au|es sr s|ror|res.
Es oer p(ooao|e. pe( larl. cue e| la|de||i o(|d|ra(| los ura |rpo(lac|. pe( |a
s|r|||lud aro e|s vesl|ls lo|||o(|cs d'arp||es zores de lola Esparva. | ura
rosl(a d'ao laro pol se( e| lel cue acuesla pea de (ooa ro corse(ve e|
ror er va|erc|a.
12 ALC0\ER. A. V. | V0LL. F. de 8. "0|cc|onar| va|enc|a-cara|a-oa|ear. dcvo.|ecal.rel.
5 5
P(|re(s la|de|||rs de darxo | a|l(e de le|a de rar|| |P\V).
5Z 5Z
\esl|l de c|a( rs arl|c cue es corse(va. 180 |P\V).
58

Aoars de |a s|luac| aclua|. |es darses |es oa||aver cada d|a rors l(es pa-
(e||es. Ao le|a cue e|s rov|rerls de|s darsa|(es es deservo|upa(er de lo(ra
d|le(erl. ro larl er |'esl|| s|r er |'o(d(e. La rus|ca | |a uo|cac| lis|ca de| oa||
cord|c|oraver |'execuc|. 0uar e| laoa|el sora so| |es pa(e||es car|rer pausa-
darerl a| vo|larl de |a p|aa. | cuar ro la acorparval de |a do|a|ra es pa(er
| lar d|(s serse rou(e's de| ||oc. A oarda d'ao. es le|a e| rov|rerl aroreral
ca(ado| a cada ur de|s cual(e carlors de |a p|aa. de lo(ra cue es (ep(odu-
a acuesla d|rar|ca |2 o 3 darsades - ca(ado|) rs cue sorava |a Ta(ar|ra.
Aro |'audrerl de| roro(e de pa(e||es. es va le( |rposs|o|e sedu|( |es rale|xes
paules. ja cue |'execuc| d'ur ca(ado| du(ava larl cue es (eco((|a r|lja p|aa
lerl-|o. | ra cuedal (e|edal a| p(|rc|p| de |a darsa. desp(s cue acaoe de sora(
|a Ta(ar|ra. | desp(s a |'e|ecc| a(o|l(a(|a de|s (e|s de |a darsa.
F|rs ra|s de| arvs selarla es rarl|rdu e| roro(e de pa(e||es er l(es. pe(o
r| radu ura rera de pe(iode d'adaplac| rs a((|oa( a |a s|luac| aclua|. Aro
|a r|||o(a de |es cord|c|ors ecoror|cues dere(a|s. du(arl |a decada de|s selar-
la a poc a poc so(d|er darse(os cue eslaver d|sposals a cosleja( ur vesl|l rou
pe( a |a seua oa||ado(a. l desp(s de |a despesa vo||er (erd|o|||lza(-|o l(a|erl-|o
a |a p|aa e| rax|r de d|es poss|o|es. 'pe( a ||u|(-|o de|er. Pe(o. cor cue e|s
carv|s es d|de(e|xer r|||o( s| sr d(adua|s. e| p(|re( d|a cue es l(ercava. des
de le|a ro|ls arvs. aro e| roro(e l(ad|c|ora| de pa(e||es lou e| de| Re| Vo(o.
pe( se( ur d|a |rpo(larl. or poss|o|ererl r|rdu vo||a esla( aoserl. ja cue |'au-
erc|a de puo||c s rolao|ererl supe(|o( a |a (esla. l a poc a poc es va pe(d(e
|a po(. rs cue a |r|c|s de|s ru|larla ja de rare(a lo(ra| var e|x|( e|s darse(os
cue ro des|ljaver du(arl loles |es darses.
Tol | cue aclua|rerl |es darses daude|xer d'ura sa|ul exce||erl. cor ro
derosl(a e| d(ar roro(e de pa(e||es cue oa||er arv (e(e arv. a r|ljar de|s arvs
se|xarla de| sed|e XX var pal|( ura s|luac| c(il|ca. No r| rav|a darse(os. l |'a|-
ca|de de |'epoca s'eslo(a pe( o(dar|lza( ura darsa. cue ra|rerl es corposa
d'rores rajo(s vo|urla(|s | |es ||es de| p(op| a|ca|de. La lesla eslava er c(|s|
| |a derl jove rav|a pe(dul |'|rle(s a (erova( e| c|c|e | se( pa(lic|ps d'acuesla
ce|eo(ac|. A|dures de |es pe(sores erl(ev|slades rar apurlal cor a rol|u |a
ra|a |ralde cue. d(adua|rerl. araver adcu|(|rl |es darses a((ar de|s p(oo|e-
res aro |a 0ua(d|a C|v||. cue s'rar esrerlal rs arurl.
Er (ea||lal. e| rol|u p(|rc|pa| polse( s|da e| carv| de rerla||lal cue es va
expe(|rerla( a lola Esparva du(arl e| pe(iode de| l(arcu|sre coredul cor
oesarro|||smo. Cu|lu(a|rerl pa(|arl. es va d|lord(e |a |dea de cue arl|c e(a s|-
ror|r d'ooso|el. d'a(ca|c er e| p|ljo( serl|l de |a pa(au|a. \a eslao||( ur corceple
de p(od(s ra|sa. rs acusal erca(a pe( acuesla zora p(ope(a a |a cosla
d'A|acarl. Nors a|xi s'erlr cue er a|l(es epocues. cor |a posldue((a. aro
ura ca(esl|a dere(a||lzada |a lesla es rarl|rdue(a oer v|va. | desp(s aro e|
deservo|uparerl ecoror|c de|s se|xarla. | |a r|||o(a de |es cord|c|ors de v|da.
r| radue(a rs d|cu|lals cue ra| pe( a assedu(a( |a pe(v|verc|a de |a lesla.
Fou aro |a de |a d|cladu(a. | de |a ra de |es lo(les asp|(ac|ors auloror|sles.
cuar apa(e|x ur carv| de rerla||lal. 3'|rlerla (ecupe(a( | d|dr|ca( |a cu|lu(a
auloclora. l a| vo|larl d'acuesla supe(esl(uclu(a |deo|od|ca |es l(ad|c|ors | e|
lo|||o(e expe(|rerler ur aude | ura (ecupe(ac| rolao|e. cue ra a((|oal rs e|s
rosl(es d|es.

:iC:iC:
i PU:Cio::
Pi L Pi:

0
La Fesla ra ex|sl|l cor a exp(ess| de |a v|da soc|a| er loles |es poo|ac|ors
rurares de| passal | de| p(eserl: s. cor s'ra d|l de vedades. ur ur|ve(sa|
cu|lu(a| cue. a pesa( de |es seues roro(oses va(|arls | escera(|s. corp|e|x
lurc|ors sero|arls er soc|elals | cu|lu(es ro|l d|ve(ses.
Er p(|re( ||oc. corl(|oue|x a |'o(derac| de| lerps er |a (edu|ac| de |a v|da
cuol|d|ara. ja cue sepa(a |es acl|v|lals p(olares de |es de ca(acle( (e||d|s. cue
ro poder r| rar de coex|sl|( a| rale|x lerps cor ja adve(l|er e|s c|ass|cs |0u(|-
re|r. Fusle| de Cou|ardes). Pe( a|xo. |es lesles -er p|u(a|- ra(cuer (|lres
soc|a|s | lo(rer ur s|slera d'o(derac| de| lerps. E| ca|erda(|. er der|l|va.
ro s rs cue |'ap||cac| d'acuesl p(|rc|p| o(dar|lzal|u de ca(acle( ur|ve(sa|.
exp(ess| d'acuesl s|slera: es pe( acuesla (a cue |es lesles se succee|xer
d'aco(d aro ura dele(r|rada pe(|od|c|lal er loles |es soc|elals coredudes. Pe(
a|xo. |a rajo(|a de |es soc|elals var eslao||( des d'arlarv |es co((esporerls
lesl|v|lals cue ce|eo(aver er lurc| de c|c|es ralu(a|s. lo(er de ca(acle( asl(o-
ror|c -ca|erda(|s so|a(s o |ura(s- o ad(ico|es | (arade(s: e| purl |rpo(larl s
eslao||( ur (|lre. ur o(de (epel|l|u cue o(dera | esl(uclu(a e|s cuele(s | |a v|da
cuol|d|ara. Er corsecuerc|a. e|s corerarerls | ra|s eslac|ora|s. a|xi cor
e|s pe(iodes de sero(a | (eco||ecc|. ra(cuer | rar ra(cal er |a rajo(|a de
|es soc|elals cue var deperd(e de |'ad(|cu|lu(a e|s ve(lexs de |a corcerl(ac|
de lesles. |a cua| cosa ra doral ||oc a |'ero(re rosa|c cue s'eslr pe( lols e|s
(acors de| p|arela. Perser er |es rosl(es p(op|es lesles de Nada| | de 3arl
Joar. aro |es seues lodue(es. cue co|rc|de|xer aro e|s so|sl|c|s d'r|ve(r |
d'esl|u: lesles cue pe( ur a|l(e coslal s'rar l(ooal er p(acl|carerl loles |es so-
c|elals | cue sr arle(|o(s a |a (e||d| c(|sl|ara. 0e lel. serp(e s'rar (e|ac|oral
aro |es salu(ra|s (orares. aro lerorers de s|rc(el|sre (e||d|s. er |es cua|s
es rar|lesler e|ererls | l(els de cu|lu(es | (e||d|ors arl|dues. Er |'Esparva
aclua|. | de rare(a espec|a| a |a Corur|lal \a|erc|ara. e| pal(|ror| cu|lu(a| a|
vo|larl de |es ru|l|p|es lesl|v|lals s d'ura ero(re (|cuesa | va|o(. A pa(l|( de |a
decada de|s arvs ru|larla. er |'acaoada d'adcu|(|( deroc(ac|a de |'Eslal de |es
Auloror|es. |a (ecupe(ac| || a vedades |a (e|rverc|) de |es l(ad|c|ors |oca|s.
ra l|rdul ur pape( p(|ro(d|a| er e| deservo|uparerl de |es lesles | laro er e|
d|rar|sre soc|a| cue r| po(ler.
La lesla de| Re| Vo(o d'Adosl ro escapa a acuesl desli ur|ve(sa|. eslala|.
auloror|c | |oca|: pe(larv a ur c|c|e lesl|u d'r|ve(r. er cue e| Nada|. |'Arv \e||.
|'Arv Nou | e| Ca(reslo|les. oo(|r | larcuer pe(iodes ralu(a|s. c|v||s | ad(ico|es.
a pesa( de |es v|c|ss|luds cue rar pal|l e|s ca|erda(|s aro e|s seus carv|s
co((esporerls |vedeu ca|erda(|s ju||a. d(edo(|a. elc.). 3'erra(ca. a rs. er |a
r|slo(|a de |a Corur|lal \a|erc|ara. ca(acle(|lzada cor rer d|l arle(|o(rerl
pe( |a seua (|cuesa er e| corp|ex lesl|u | r|slo(|c. aro ur le|x|l pe(leclarerl
l(aral | ecu|||o(al des de| purl de v|sla soc|a|. ecoror|c | cu|lu(a|.
0'a|l(a oarda. e| l(arscu(s de| lerps. larl des de |'|rd|v|du cor des de |a
co||ecl|v|lal. es v|u de d|sl|rles rare(es | acuesla lesla ers desp|eda ur doo|e
s|dr|cal o serl|l. A rs de pe(larve( a| c|c|e d'r|ve(r. | cor a la|. corp|e|x
ura se(|e de ca(acle(isl|cues aro e|ererls p(op|s de |es dales. acorsedue|x
e| seu apodeu cor a lesla o (|lus d'|r|c|ac| pe( se( ura lesla de 'cu|rlos.
La v|da |rd|v|dua|. ja ro de|a \ar 0errep. s|da cu|r s|da e| l|pus de soc|elal.
cors|sle|x a passa( success|varerl d'ura edal a ura a|l(a | d'ura ocupac| a
ura a|l(a. A||i or |es edals eslar sepa(ades | laro |es ocupac|ors. acuesl pas
s'acorparva d'acles espec|a|s. erl(e rosa|l(es |'ap(ererlalde. pe(o laro -
cor er a|l(es lerps | ||ocs-. a l(avs de ce(|ror|es o lesl|v|lals. 3edors |es
edals de |a v|da | de |es d|le(erls elapes cue es var acorsedu|rl. e|s rorerls
de l(ars|l es (|lua||lzer. Es ura recess|lal cue so(de|x davarl de| lero( de lol Folod(aa de |a pad|ra arle(|o(: A|carado(s de la(ordes e|x|rl de |a p|aa |P\V).
1
carv|. pe(cue e| l(ars|l d'ura elapa a ura a|l(a. s|da cu|r s|da. suposa serp(e
ura c(|s|. Tol carv| er |a s|luac| d'ur |rd|v|du corpo(la acc|ors | (eacc|ors
erl(e |es coses p(olares | |es sad(ades cue rar d'esla( (ed|arerlades |\ar
0errep. 190).
La lesla de| Re| Vo(o s. des d'acuesla pe(specl|va | pe( acuesl rol|u. ura
lesla d'|derl|lal d'edal | de dere(e. La soc|ao|||lal de|s jvers coo(a aci ur pa-
pe( ro|l (e||evarl: sr e||s e|s cue c(eer | o(dar|lzer |a lesla. Es l(acla d'ura
assoc|ac| |rlo(ra| cue ra acorsedu|l |rsl|luc|ora||lza( ura lesla. rs a| purl
de se( (ecoreduda | de (eo(e e| supo(l des de d|ve(sos lo(urs |oca|s. 0e cale-
do(|a ralu(a| lo(rada pe( jvers de dele(r|rades edals. 'cu|rlos o 'lad(|rs
s'ra passal a ura |rsl|luc| de l(ad|c| r|slo(|ca aro ura (esporsao|||lal |oca|.
rur|c|pa| er |'o(dar|lzac| de |a lesla. Cor a (|lua| d'|r|c|ac|. corpo(la p(oves
cue e|s jvers rar de supe(a( pe( a se( acceplals pe|s adu|ls. Cor cue s'er-
ra(ca er |es lesles de oojos. d'|rrocerls o de o|soelors. e|s seus p(olador|s-
les rar|lesler lols acuesls acles de d|ve(s|. o(ores. ca(rava|escs er ce(la
rare(a. er cue es pe(reler ce(les |||cerc|es | excessos. puo||carerl lo|e(als
| (|lua|rerl p(esc(|ls. Taro s'oose(ver l(els sero|arls er a|l(es lesles de j-
vers: jocs. oa||s. p(oves de desl(esa. ad(ess|v|lal. |(or|a. sal|(a. ou(|a... erl(e
d'a|l(es. 3ers duole. deslacuer |es |||cerc|es p(op|es de|s ca(reslo|les | de|s (|-
lua|s d'|rve(s|: d|sl(esses. vesl|ls de o(ora. rasca(es. ca((os. er(arades. E|s
do|os. p|rvors. arel|es o la(ordes lerer a veu(e aro e|ererls pe(leclarerl
|rled(als er |'erlo(r cor s'ra d|l er pad|res arle(|o(s: lerer a veu(e. a rs.
aro ura ||a(da l(ad|c| er lesles sero|arls de cora(cues | (ed|ors veres.
3oo(e |'us de la(ordes er lesl|v|lals ded|cades a |'a((|oada de (e|s o aulo(|lals.
larl a |a Corur|lal \a|erc|ara cor er a|l(es |rd(els d'Esparva | a Eu(opa.
r| ra roro(oses (ele(erc|es. 0e lel. ja er |a C(or|ca de Vurlare( |1558) es
corla cue |'a|r|(a|| Rode( de L|u(|a va ass|sl|( a lesles ce|eo(ades er |a c|ulal Les la(ordes es ||arcer a| cerl(e de |a p|aa |P\V).
2
de 3a(adossa er roro( de| (e| A|lors lll. er |es cue r| rav|a jocs aro la(ordes.
0e| R|ve(o |1995) ers pa(|a de lesles | jocs or |es la(ordes ocupaver | ocuper
ur pape( p(|ro(d|a| des de lerps r|slo(|cs | ro|l espec|a|rerl er |a ||le(alu(a
de| sed|e d'o(: apa(e|xer (eecl|ls des de ||avo(s e| 'joc de la(ordes | e| 'oarse
naran|azos o anaran|earse. La l(ad|c| de lesles aro la(ordes. er espec|a|
du(arl dele(r|rals ca(reslo|les. s'eslr rs er||a de |a Corur|lal \a|erc|ara.
pe( a|l(es |rd(els d'Esparva. |Vu(c|a erl(e a|l(es). rs a F(ara. 8e|d|ca. A|e-
rarva | lla||a. erca(a cue er acueslos pasos l a veu(e. |rduolao|ererl. aro
ur o(|der esparvo|.
Er corsecuerc|a. |a lesla de| Re| Vo(o s. cor lol (|lua| o lesl|v|lal. de
ca(acle( po||ser|c | p(eserla ru|l|lud de s|dr|cals. 3| |'ara||lzer cor a lesla
cue l ||oc er ur dele(r|ral rorerl de| ca|erda(|. a ra|s de |'arv c|v||. cueda
|rc|osa er e| c|c|e lesl|u de| Nada|. cue cu|r|ra(a er e|s ca(reslo|les. Pe( larl.
p(eserla e|ererls sero|arls a a|l(es cue se ce|eo(er er acuesl rale|x pe(i-
ode de lerps. lo(a | d|rs de |es rosl(es l(orle(es. Er |a rosl(a l(ad|c|. dever
a Ca(o 8a(oja |a ca(acle(|lzac| | de||r|lac| de|s e|ererls cue co((esporer a
|es lesles d'acueslos d(ars c|c|es. Er acuesl serl|l. |a Fesla o |a 0arsa de| Re|
Vo(o pol |rc|ou(e's er |es lesles d'|rrocerls. de oojos. de o|soelors. de| (e| de
|a lava. de| (e| de Nada|. de| mazarron. de|s erla(|rals. | de ro|les a|l(es aulo(|-
lals ou(|escues. Es ca(acle(|lzaver pe| p(olador|sre de|s jvers. cue acorse-
du|er ura lo|e(arc|a espec|a| pe( a (ea||lza( acl|v|lals | jocs de ca(acle( ou(|esc.
a|durs de|s cua|s l(aspassaver dele(r|rals |ir|ls rs a| purl de se( p(or|o|ls
a| ||a(d de|s sed|es. Rele(erc|es r|slo(|cues soo(e |es p(or|o|c|ors ex|sle|xer
er roro(osos ||ocs des de |'Edal V|ljara. erca(a cue |'expars| de |a lesla er
e|s sed|es X\ | X\l ra de|xal ro|ls rs lesl|ror|s (eecl|ls er |a ||le(alu(a de|
sed|e d'o( casle||a |Ca(o 8a(oja. 195). 3| a a|xo aled|r corrolac|ors r|slo(|-
cues pa(l|cu|a(s. a |a Corur|lal \a|erc|ara ers l(ooer. a rs. aro ura ||a(da
La Re|ra Vo(a |x de casa erl(e e|s c|ars de| puo||c |P\V).
T|(arl pape(ades a|s Re|s Vo(os |F88).
3
l(ad|c| de lesles de ro(os | c(|sl|ars. de rare(a cue p(eserla ura va(|arl
(especle a acueslos (e|s. cue aci es corve(le|x er Re| Vo(o.
F|ra|rerl. |es lesles. a rs. corderser | s|rlel|lzer eroc|ors d|ve(ses |
corl(ad|clo(|es: pe(reler. er ur p|a (|lua| | s|roo||c. |||cerc|es | d|ve(s|ors cue
er |a v|da c|v|| ro serp(e poder rar|lesla(-se: a|ro(a. exp(esser |derl|lals
co||ecl|ves a d|sl|rls r|ve||s cue corl(|oue|xer a ura r|||o( adaplao|||lal a| red|
| a |a |rled(ac| soc|a|. L'expe(|erc|a pe(sora| d|rs de |'eslel|ca lesl|va ur|ca
|'aro|va|erc|a |rd|v|dua| | de d(up: sarc|ora pos|l|varerl |a pe(l|rera a |a co|-
|ecl|v|lal. |'o(|erlac| ro(a| | |a d|rers| s|roo||ca er ur rr cue (ecue(e|x
recessa(|arerl |a de||r|lac| de |es seues c(eerces er ur espa| dele(r|ral.
Vs er||a de |es o(ores. de|s jocs. p|ca(d|es. ou(|es | sal|(es. e|s jvers
p(eserler |a seua d|spos|c| a assur|( ura rova elapa de corp(oris |rd|v|dua|
| soc|a|. davarl de |es seues ar|slals | d(ups d'edal. davarl de| seu veral | |a
c|uladar|a. davarl de |es aulo(|lals. lar acorsedu|l aro e| seu sa(au. so(o|| |
a|da(av|a. al(au(e | |rp||ca( x|cuels. jvers | rajo(s a '|a seua lesla. ura lesla
cue coo(a e| seu ve(|lao|e s|dr|cal | s (al|cada d(ac|es a |a p(eserc|a de lol
e| d(up. Nors desp(s d'acuesla v|s|o|||lal se(a sarc|orada pos|l|varerl | e|s
jvers cueder puo||carerl p(epa(als pe( a |a rova elapa de radu(esa cue
s'oo(| davarl d'e||s. A pa(l|( d'acue|| rorerl. e|s jvers pod(ar assur|( (espor-
sao|||lals rajo(s. de ca(acle( |rd|v|dua| | soc|a|: ocupac|ors. v|aldes. corp(or|-
sos |aoo(a|s | pe( descorplal e|s seus corp(or|sos lar|||a(s. aro |es seues
pa(e||es (especl|ves. E| oa|| er |a p|aa p(eserla puo||carerl a|s | |es jvers.
dua(r|ls aro vesl|ls lo(ra|s. |a cua| cosa e|s corle(e|x ur va|o(. (especle | au-
lo(|lal davarl de|s a|l(es. 0|sl(esses ca(rava|escues pe( a|s jocs | |a d|ve(s|:
vesl|ls erda|arals | lo(ra|s pe( a |a p(eserlac| er soc|elal. A| seu lo(r. lola
acuesla d|ve(s|lal de jocs. cue |rp||cuer erd|rv. p|ca(esca | va|o(. a|durs rs
cue a|l(es. cor (ecue(e|x |a pujada a|s oa|cors pe( a a((ep|eda( e|s (asl(es de
la(ordes. s|dr|ca |a p(ova d'|r|c|ac|. |a supe(ac| de |a cua| e|s pe(rel se(
acceplals rovarerl er |a corur|lal.
Er der|l|va. |a lesla de| Re| Vo(o | |a Re|ra Vo(a. a l(avs de|s (|lua|s duls a
le(re lorarerla|rerl pe|s jvers. pe(rel erd|rsa(-ros er |a soc|elal | |'espe(|l
de |a v||a d'Adosl. Fo(ra pa(l de |a l(ad|c| | de |es seues serves d'|derl|lal:
corl(|oue|x a| deservo|uparerl | a |a pe(v|verc|a d'ur pal(|ror| cu|lu(a| | r|slo-
(|c e|s p(olador|sles de| cua| |'er(|cue|xer arv (e(e arv. (eecl|rl e| d|rar|sre
soc|a| de| d(up.
A::io:
6
A::i i
i?iCo PiL I?
A::i ii
i?iCo PiL I??
A::i iii
C:: L xii: :o?
A::i i
iL: i?oCo:i:i: Pi L Pi:

ANNEX |: Preg de| 1953


Tors e|s anys en esre o|a.
E|s laor|ns oe o|nu|r anys.
l| oeouen |a vo|ra a| ooo|e
Puo||canr |es lesres oe haa|.
Vosarros oer no ser menos.
$eou|m esra rrao|c|o.
Presenranr |es rio|oues oanses.
En xaram|ra | ramoo.

Per a|xo |a rrao|c|o
$na oanar moo|canr.
lasra ara |es oa||aores.
les nan ouscar e|s oa||aors.
/ra ou| vu|oa oa||ar.
laura oe ler ooos|c|ons.
Per enrrar en e| concurs.
lo naura oe so|||c|rar.
/ |a 0om|ss|o oe lesres
Due no re ror oreoarar.

la or|mera oa||aora.
Pa oue cause sensac|o
laura oe ser |a mes ouaoa
0e cara oe r|oo | oe ror.
l |a oue ouanye e| concurs
$era en |a cono|c|o
0e oaoar e||a e| relresc
l arreo|eoar e| oa||ao.
0|u oue vo| ser |a oa||era.
la oona oe| carn|sser .
Vosarros esrem conlormes
$| a vosarros vos oare|x.

la seoona oa||aora.
Pa oue no resu|re menos.
Tenora oue ser oen ouaoa
l oue r|noa oon meneo.
l ouanr acaoe |a oansa
Due a rornar-|a anem
Due mos saoue una oore||a
0e conyac | oa|ouaroenr
Esra ramoe |a ren|m.
s |a ||a oe| c|oro
0om se oue vos aora.
Ja |a oreoarare |o.
Xe cava||er oara
Due ara la|ra |a rercera.
/oui s| oue no mac|ar|sc.
Peroue es |a oue va oarrere
l |a oe mes comoromis.

Pero a rores |es oa||aores.
les m|ren |oua| ouan oa||en
Pero a |a oue va oarrere.
s a |a oue mes rera||en.
Esre assunr e| oe|xarem
Per comore oe| |urar.
E|| oue aorove |a oue vu|oa
Pa oue |sca a oa||ar.
l| na var|es so|||c|rurs.
Due nan ler a|ounes oones.
/ra |es an|rem o|enr
l e| ouo||c oue |es aorove.
Ten|m a oos cass|neres.
/ 0onxa |a oe |esranc.
Jesusa |a|ca|oessa
l |a oona oe| oracr|canr
Enrre rores naoroven una
Pero sna oe cons|oerar
Due |a oue m|||or meneoe |es anoues
la oa||aora sera.

la re|na mora sera
$ever|na |a oe |a carn
Peroue es |a x|ca mes ouaoa
0e |a orovinc|a o/|acanr.
E| re| moro renora oue ser
uno oue no lassa mo|r oe
Due oasse |o oue oasse
3a||e a |enorer o a| reves.
$o|||c|rurs oa esre carrec
|a en ren|m un munro.
E| oroouero. Paco Pa||s
E| Pracr|canr | e| 0|oro.

Enrre esros oa||ar|ns
e| ouo||c oec|o|ra
ou| oe ouarre oue en ren|m
Es e| oue mes e|s aora.
Tamoe ren|m un xaram|rer
Due no necess|ra ramoor
Esre sera 0arro|era
Due | 'nome en re orou oa rors.
l ramoe ren|m a| $ecrerar|
Due e|x|ra oe 0arassa
l s| a vosres e|s oare|x oe
0omoanyeros |a ren|m rora |a oansa.

8
ANNEX ||: Preg de| 1995
43
'Xel pa(eu e| ca((o d'ura cue ja rer ap|edal a |a P|aa. or s e| cerl(e de|
poo|e | lol e| pe(sora| ros adua(da. urs pe( a serl|( e| cue d|er. a|l(es cue
vo|er l(ooa(-ros la|les | a|l(es pe( a cueda( lels urs lalxes pe(cue d|uer cue
ro la(er darses. es peca( d'|dro(arls. pe(cue s l(ad|c| d'acuesl poo|e e| le(
darses pe( rada|.
Acui ro s'acaoer |es darses. d'a|xo lol eslar erle(als. pe(cue serp(e cue
a((|oa rada| r| ra x|cols de 18 arvs d|sposals a p(eserla( |es darses cor ser-
p(e |es rar p(eseral: Re| Vo(o | oa||ado(es | rasca(es cor lols e|s arvs. l e|xos
cue larl ra| pa(|er de|s darse(os de|s arvs passals cue es c|aver |a ||erdua
er e| cu| | cue se'r vader a pasla( lard. 8. de|xer-ros de larl de cuerlos. de
xa((ades | el|cueles. | arer a dora( a cor|xe( e| p(od(ara de lesles:
0e Re| Vo(o a L. rer de posa(. pe(cue d|u cue |a x|rere|a vo| ||eva( pe( a
cue c(esca r|||o( |'re(oa | pode(-se-|a lura(. 3ervo( L. cor sap vosl cue er
r|ve(r |xer e|s codo||slll
0e Re|ra Vo(a posa(er a 0. pe(cue va lerl-se ve||a | cada vo|la esla rs
duapela.
0'acorparvarl de| Re| Vo(o a P. rer de posa(. pe(cue |'re(oa cue || soo(e
a L. e|| se |'ra de lura(. | s| ro || cueda (es. |a ||a de |a r. e| sao(a corso|a(.
13 3'rar e||r|ral e|s rors corp|els pe( a ro olerd(e |es pe(sores esrerlades.
Arer a(a a d|( e|s oa||ado(s | oa||ado(es d'erduarv. s| de pe( vosls eslar
asserler-se cue rs de cual(e cau(ar.
0e p(|re( oa||ado( posa(er a| F.. cue a(a cue s'ra c|aval er |'Ajurlarerl
es p(epa(a pe( a lu(la(-ros e|s d|re(s. A|. F.. F.. cue darurl de loca(-ros e|s
co||ors ros vo|s l|(a( a| ca((e(lll
0e sedor oa||ado( posa(er a| de| oa( C.. pe( cue s ur l|o cue l ro|l de
ro((o. || var carla( | ro ros va posa(. | darurl de se( ur ada(al l ura dora
cue s res ||elja cue ur pecal.
Tarpoc es |||u(a e| oo de 0.. e| de |a p|aa de oous. cue se(a e| rosl(e le(ce(
oa||ado(. pe( cue la ur oor se(v|c| a pa(l de |a poo|ac|. 3| ja ro de|a e| (el(arv:
A la|la de ura (aja. serp(e ve ro|l o ura oora paja.
0e cua(l oa||ado( posa(er a| l|o 8.. cue des de cue || va loca( |a |ole(|a c(eu
cue s |'aro de| Vr. Ers va c(|l|ca(. ers va |rsu|la( | e|s co||ors ers va loca(.
A| 8.. 8.. cue er larl de d|re(s cue lers |'ur|c cue e(es s ur (orvslll
0e cu|rl oa||ado( posa(er a 0. e| de |'eslarc. pe(cue |||da er |es r|||o(s
d|scolecues d'A|acarl...| d|u cue a||i r| ra ures dores cue lerer ures rare||es
cue pa(e|xer dos carla|s.
0e s|s oa||ado( a R. rer de posa(. pe( cue cuar ro va oo((alxo du ura
re(da cor ur caoas. R.. corl(o|a |es leues acc|ors. pe(cue ur d|a d'eslos var
a peda(-le ura lara cue vas a cada(-le er e|s parla|ors.
9
l alerc| servo(eles. cue r| ra ur p|avoov er Adosl: du e| rorvo erdor|ral
| de cu|( e|s parla|ors. | se |'ra v|sl posarl e|s cue(ros er rs d'ura ocas|.
L'|derl|lal d'acuesl servo( |a de|xer ocu|la. pe( (especle a |a seua dora. a |a
vosla |rad|rac|.
ur a|l(e cue ro es |||u(a s e| lars T. e| lax|sla. pe( cue de cao(orades |
o(orcues er l ura ||a(da |||sla. A|. T.. T.. ro laces larl e| oosse(a | ro s|dues larl
las|sla. cue el c(eus cue e(es e| Re| | rors e(es lax|sla.
0e ru|l oa||ado( posa(er a V. e| C.. cue des de cue |'rar l|(al de |'Ajurla-
rerl ja ro || la |a p||ola a |a derl.
l erca(a r| ra rs. pe( cue er lola esla ersa|a e| servo( cu(a ro pol la|la(. cue
acuesl rore er lol e| v| cue oeu. a |'ro(a de le( |a r|ssa e| poo(el ja ro s'r| veu.
8a||ado(es laro r| ra:
Les p(|re(es se(ar |es P.. cue ers sacuer e|s d|re(s | se'|s dasler er lorle-
(es. Xe. P.. cuarl ers la(eu a lols ura casa oor|ca de ve(es?
0e sedora oa||ado(a a |a L. P. rer de posa(. pe(cue ja passa de|s l(erla |
erca(a ro s'ra casal. Xe. L.. lu ro pal|scues cue erca(a cue er l|rdues l(erla-
|-u. puc assedu(a(-le cue ro |'a|ces a rs d'ur.
Cor lols e|s arvs de oa||ado(a oc|a| a |a P. rer de posa(. Esla dora ja ro
l p(ou er e| relde | ur dossel s'ra corp(al. L| d|uer Adusl|rel | l ur p|xo((o
cor e| o(all
ura a|l(a oa||ado(a se(a |a ||a de P.. pe( a cue er laa ur lavo( | ros locue
a lols |a aula. cue l(au ur so ro|l dusls | oor|co. | cu| ro s'ro c(eda cue vaja
| || ro p(edurle a R.
8a||ado(a laro |a T. se(a. pe(cue eslas rs oora cue e| pa | er ur rove|-
de( se r'ra aral. Xe. V. J.. de|xal a| rove|de(. cue se(a ro|l ruscu|s. pe(o ro
r| ra cosa rs oor|ca cue ur p|xo((o rade |r Adosl.
l cor a u|l|ra oa||ado(a posa(er a |a 3.. cue ja ro l(eoa||a pe( cue |'rar
lel aue|ela. | |a seua ||a esla a purl de du(-|| ura a|l(a pa(e||ela. Cor de|a e|
(el(arv: s| ro vo||es ca|do. dos lassesll
l cor ro. |a po|il|ca ro pol la|la( acuesl arv. Posa(er a| d(up de dove(r.
cue ura x|rere|a ers va posa( | a(a eslar cor a oo((edos pe( a veu(e cor
|a poder ||eva(. Pe( a|xo er ur apa(lal espec|a| posa(er |'lrc|re(ado(a. cue |a
pula x|rere|a ers p|era de re(da a lols. l cor de|a 0. F.: lrc|re(ado(a. re(da.
vo|er |a v|rva ve(dalll
J. e| ca(r|sse( se(a e| ca(assa. e| Cor||| xa(ar|le(. |a dora cue locue |a ca|xa
| ja ler|r e| p(ed lel.
3| a|du s'ra serl|l ols cue ers pe(dore pe( lavo(. pe(o c(ec cue deu aduar-
la(-se pe( a|xo s |a l(ad|c|.

ANNEX |||: 6ants a |a Re|na Hora


$erenara er canrarem
mus|ca oe o|ara | or.
|a serra a|s oeus aoorm|oa.
enorunsanr-re |es canons (o|sj
Re|na mora en |a n|r lreoa
ouan e| loc ||eoa e|s carrers.
oe| co|or oe |a maorana.
oe |o|or oe| raronoer (o|sj
Eor|s oe n|r oe loc
canrarem canons oe |a lesra
ru aoraaoa a |a mus|ca
esco|ranr oer |a nesrra (o|sj
la xaram|ra esoarra.
e| re| ran oe |a n|r.
oor| ler|oa en |a rosa.
oue |o r|nc oavanr oe m| (o|sj
veu ran oo|a com |a lru|ra
unraoa oe n|r oe ce|.
u||s rr|sros oenamoraoa.
oa|mera enm|o oe| oeserr (o|sj
Re|na mora oue oesoerres.
a |a mus|ca oe lesra.
||av|s rame||s oe rose||es
|a|enar oe orors oe menra (o|sj
les canons rors e|s anys n|uen
a| roser oe| reu |aroi.
|o |es cu|| | vos |es oone.
vos no em ooneu res a mi (o|sj
Re|na mora s| em oe|xares.
ser|a e| so oe |a lesra.
en|anr-me oer |es cases.
| oer |a reua nesrra. (o|sj
homes m|rar-vos e|s u||s
or|xen e|s maoraners
oar|en en vers |es c|reres
oesen |a rerra e|s x|orers (o|sj
$| r|nouera una esca|era.
ou|ar|a a| camoanar
oer vore |a re|na mora
com es oe|xa oenr|nar. (o|sj
Venrre |a o|nra oe o|ara
oassa oe|s reus caoe||s oor.
|a ||una er m|ra conrenra
| || cuca |u|| a| so| (o|sj
V|ra e| oesm|ner oue ou|a
oer |an|ma | oe|s racons
com sen|a oer |a v|oa.
| oer |a oe|| oe |es canons (o|sj
0e|xa oue e|s meus u||s naveouen
oamunr |a ||um oe|s caoe||s.
n|r | ||una re|na mora.
oue ouoen oe| oensamenr (o|sj
En e| ||eno| oe |a n|r.
escr|urem canons oe ||una.
|a veu ameraoa | oo|a.
canrarem a |a oe|| oruna (o|sj
$| em m|re o|ns oe|s reus u||s.
ve|o oeserrs oarenes o|anoues.
|a mar serena aoorm|oa.
caramu|| oa|oues sa|aoes. (o|sj
Esco|reu |a caoernera.
oue vos canra a |a nesrra.
oarau|es enamoraoes.
lresoues son com |a serena (o|sj
la re|na mora es currera.
oue oare|x un o|nze||er
oorra |a rooa currera
| va cucanr-mos |u||er
la re|na mora es |ama
oe| corra| | oe| carrer
oe |a lu||a oe |a oarra
oe |a or oe| raronoer. (o|sj
(ooou|arj

ANNEX |V: E|s protagon|stes de |a festa


AC1Ck IUNCIC
Dansero 18 anvs
Llealr el prea (dla 8)
8allar la dansa (LoLs)
en[ar Laronaes(nlL 27)
orLar el palll (nlL 27)
1lrar paperades
8a||adora 8allar la dansa (LoLs)
Cu|nto 19 anvs 1lrar paperades (Cap d'Anv)
A|cancador
de taronges
17 anvs
1lrar paperades (Cap d'Anv)
uespen[ar Laronaes (Cap d'Anv)
Acompanyant
de| ke| Moro
1lrar paperades (dla 28)
uefensar el 8el Moro (dla 28)
ke| Moro
CanLs (nlL 27)
8allar la dansa (dla 28)
ueslar la nlL dels CoeLs (nlL 27)
ke|na Mora
CanLs (nlL 27)
8allar la dansa (dla 28)
Z3
7. |L|0CRAF|A
AL6ARAZ | 8ANT0NJA, A.
"Voros | cr|sr|ans. una lesra . Ed|c|ors de| 8u||erl. P|carva. 200.
AR|N0 V|LLAR0YA, A.
Fesres. r|rua|s | creences er Teres d'elrod(aa va|erc|ara \o|. l\. 1981.
AT|ENZA PENARR06hA, A.
las oanzas a||canr|nas. cuesrac|on y soc|a||zac|on. Rev|sla de Fo|||o(e r 155. 1993.
AT|ENZA PENAR06hA, A.
les oanses oe 3oca|renr (va|enc|aj. Rev|sla de Fo|||o(e r 19Z. 199Z.
R|88ET HART|N, 0.E.
F|esras y colraoias oe lnocenres y /n|mas. en Sranaoa. er 0acela de Arlopo|odia r . 1988. ur|ve(s|dad de 0(arada.
6AR0 AR0JA, J.
"E| carnava|. /na||s|s n|sror|co-cu|rura|. Ed. Tau(us. Vad(|d. 19Z9.
60R00H|, X.
la 0arassa (oe |a seuj oe 3arce|ona er WWW.lesles.o(d
6U60, J. .
"Vus|cos y Fesreros va|enc|anos. \a|erc|a. 0ere(a||lal \a|erc|ara. 1993.
0EL R|VER0, J. H.
"los Fruros 0irr|cos en |ueoos y aoornos. \a|erc|a. ur|ve(s|dad Po||lcr|ca. 1995.
0URKhE|H, E.
"las lormas e|emenra|es oe |a v|oa re||o|osa. Vad(|d. Ed. A|a|. 1982 |ed. o(|d. 1912).
E8PA0A 6ALPE, J.H. | 60RNEJ0 VALLE, H.
E| oom|noo ooroo. la esra oe |os Du|nros oe hoo|e|as. er 'Ercara|. rZ. \||arova | La 0e|l(u. 8a(ce|ora. 0cluo(e 2001. pp. 5-9.
FERNAN0EZ AR0ANAZ, 8.
les 0ances oe| Re| Voro oe /oosr. simoo|os y r|rua|es. er VV. AA. "lll Jornaoas oe /nrrooo|ooia oe |as F|esras |coo(d.. V. 0||ve( Na(oora). A|acarl. lrsl|lul Juar 0||-A|oe(l. 2001.
FERRER VALL8, T.
la esra civ|ca en |a c|uoao oe va|enc|a en e| s|o|o Xv. ur|ve(s|lal de \a|erc|a.
FL0RE8 | AAT, L.
l|sror|a | rrers oen|ror|s oun oa|| ouo||c rrao|c|ona| oe| suo oe| Pais va|enc|a. "les oanses o/|acanr ('829-2005j. Rev|sla \a|erc|ara d'Elro|od|a r 1. Ed. Vuseu \a|erc|a d'Elro|od|a. 2005.
FU8TER | 0RTELL8, J.
P|anre|amenrs n|sror|cs oe| rearre va|enc|a. er La decaderc|a a| Pais \a|erc|a. 8a(ce|ora. Cu(|a|. 19Z. p. 51.
CAR6|A HART|NEZ, T. | LUJAN 0RTECA, H.
la esra oe |os sanros |nocenres en |a nuerra oe Vurc|a. Rev|sla de Fo|||o(e r 320. 200Z.
Z1
CAR6|A, A.
Ya no oueman |a Vanoma. er 3up|ererlo de E| Vurdo r 53Z de| 12/02/200.
CARR|00 PALA6|08, H.
var|os oaseos oor una m|sma oanza cara|ana. Rev|sla de Fo|||o(e r 8. 1988.
C0NZALEZ LAN60, A.
er a|||. los rr|ouna|es sacramenra|es en e| camoo oe 0arraoena.Rev|sla Vu(c|ara de Arl(opo|odia. N 15. 2008 Pds. 33-3Z5.
C0NZALEZ HARR0N, J. H.
la esra oe |os Jeles en $anro 0om|noo oe $||os (3uroosj. Rev|sla de Fo|||o(e r Z8. 198Z.
C0NZALEZ H0NTANE8, J.|.
Tearro orolano y ooou|ar. Tearro oe 0arnava|. rllp://WWW.xerle.rurdo-(.cor
hEER8, J.
0arnava|es y esras oe |ocos. Ed. Perirsu|a. 8a(ce|ora. 1988. pads. 22 v 92.
HART|N 6ER|AN, H.
los Du|nros. Rev|sla de Fo|||o(e r 13. 1981.
HART|N LA8E6A, J. H.
las |nvereraoas oanzas oe $an leonaroo. Rev|sla de Fo|||o(e r 112. 1990.
HA88|P, F.
"Re| o|nnocenrs. o|soe oe our|es. r|a||a | rransoress|o en remos oe naoa|. ur|ve(s|lal Rov|(a | \|(|d|| de Ta((adora. lrsl|lul de| Teal(e de 8a(ce|ora.
H0L|NA LU0UE, J.F.
"Du|nras y serv|c|o m|||rar. /soecros soc|o|oo|cos y anrrooo|oo|cos oe |a conscr|oc|on (l|e|oa. '878-'960j. se(ve| de puo||cac|ors ur|ve(s|lal de L|e|da. 1998.
H0L|NA H0L|NA, A. L.
la esra. /orox|mac|on a |a v|oa |uo|ca en |a Vurc|a oe nes oe| meo|evo.
H0NFERRER | H0NF0RT, A.
E|s sanrs |nnocenrs | |es lesres oe lo||s. pads 93-102. er "0a|enoar| oe lesres ol|vern oe |a 0omun|rar va|enc|ana. Ed. Furdac| 8arca|xa. 2000.
H0YA, .
E|s ore|uo|c|s oe|s re|ars ouan no co|nc|oe|xen amo e|s canons |oca|s. Re|ars rrao|c|ona|s | correcc|o oo|ir|ca er WWW.lesles.o(d
NAVARR0 | T0HA8, V.
les oanses oe |es 0arasses oe Perrer. or|oen. evo|uc|o | oeroecr|ves oe lurur er WWW.lesles.o(d
PAL0HAR, 8.
E| rorre|| oe re|s er WWW.elrocal.o(d
PRAT, J. | 60NTRERA8, J.
"les Fesres Poou|ars. Ed. E|s |||o(es de |a l(orle(a. 8a(ce|ora. 1982.
0U|JERA PEREZ, J. A.
los carnava|es oe 0en|cero (la R|o|aj. Rev|sla de Fo|||o(e r Z8. 198Z.
Z5
0U|JERA PEREZ, J. A.
la esra oe |os "nov|os en la R|o|a. Rev|sla de Fo|||o(e r 85. 1988.
R00R|CUEZ C0NZALEZ, P.
los ou|nros oe va|oecarros. Rev|sla de Fo|||o(e r 20. 2002.
8AN6hEZ 60NE8A, J.
E| rooo oe carros. R|rua| oe oaso o r|rua| oe reoe|oia?
8AN6hEZ NAVARR0, E.
la m||| en rres o|mens|ones. er 'Rev|sla de Arl(opo|odia 3oc|a|'. ur|ve(s|dad Corp|ulerse de Vad(|d. r8. pp. 81-108. Vad(|d. 1999.
8AN6hEZ H|NCUEZ, 0. | L0PEZ 0E L08 H0Z08 J.R.
/|ounos oaros soore la 3oraroa recuoeraoa oe $an 3|as. en Pena|ver (Suaoa|a|araj. Rev|sla de Fo|||o(e r Z2. 198.
8AN8AN0, C.
Joc. oa|| o oanses oe| Re| Pa|xaro. er WWW.lesles.o(d
8ANZ, |.
la esra oe $an Esreoan en havalria. Rev|sla de Fo|||o(e r 8. 198.
8ANZ, |.
la esra oe |os Du|nros en Drero oe lerreros. Rev|sla de Fo|||o(e r 19. 1985.
T0RRECR08A H0RANT, A.
les 0anses oe| Re| Voro o/oosr. un seo|menr oe rrao|c|ons.
VAL0|V|E80 AR6E, J. L.
la anr|oua esra |nlanr|| oe| "oo|so|||o en 3uroos. Rev|sla de Fo|||o(e r 212. 1998.
VAN CENNEP, A.
"les R|res oe Passaoe. Pa(|s. Voulor. 190.
VV.AA.
'll Jornaoas oe /nrrooo|ooia oe |as F|esras |coo(d.. V. 0||ve( Na(oora). lrsl|lul Juar 0||-A|oe(l. A|acarl. 2000.
VV.AA.
'lll Jornaoas oe /nrrooo|ooia oe |as F|esras |coo(d.. V. 0||ve( Na(oora). lrsl|lul Juar 0||-A|oe(l. A|acarl. 2001.