Está en la página 1de 2

Nota:

ÀREA DE MATEMÀTIQUES
CONTROL TRIMESTRAL

cAlumne/a:..............................................................Curs:..............................Trimestre: 2-3

c
c
Equacions biquadrades

1. x4 = 10x2 - 25 2. 2x4 + 6 = 8x2

Equacions de seg on grau

3.  ŒÔ 4.     Œ Ô
5.    Œ Ô 6.   Œ ¦
c c
c c
c c
Vnequacions

7.  
 
 

8.   
  
 

9. [  Ô

x y
?rigonometria

10. Un globus lligat a un fil es mou amb l¶aire i forma un angle de 70º amb l¶horitzontal. Calcula la
longitud del fil si sabem que des de l a vertical del globus fins al punt on està lligat hi ha una
distància de 10 m.

11. Quan l¶altura del Sol és de 50º, el campanar d¶una torre fa una ombra de 20 m. Quina és
l¶altura del campanar?

12. Des d¶un avió observem un cotxe que es troba a 1000 m del peu de la perpendicular sota un
angle de 27º respecte de la vertical. Troba l¶altura a la qual vola l¶avió. c

13. Un avió que vola a 2500 m d¶alçada veu un poble amb un angle de depressió de 50º. Des del
mateix punt veu un segon poble que està més lluny amb un angle de 30º. Quina és la distància
entre els dos pobles?

14. Calcula el perímetre i l¶àrea d¶un pentagon de 15 cm de radi.

?eoremes aplicats al triangle

15. Completa el següent triangle:

16. Per mesurar l¶altura d¶una torre que en un cert instant fa una ombra de 24 metres, hem clavat
un bastó a terra que té una altura de 1¶2 m i fa una ombra de 1 m. Calcula l¶altura de la torre.

17. Una subestació elèctrica ha de subministrar corrent a una zona esportiva. Entre la subestació i
la zona esportiva hi ha un llac que impedeix calcular directament la distància que els separa. Per
poder-ho fer s¶han mesurat les següents distàncies. Troba la distància entre la subestació elèctrica
(SE) i la zona esportiva (ZE)