Está en la página 1de 1

30 Gent HORA NOVA

6 de maig de 2011
vida social

emprenedors damunt l’escenari

Hi havia una vegada...


Susana Tornero és una figuerenca que es guanya la vida explicant contes i reivindicant la mil·lenària tradició oral avui en dia mig oblidada

susana tornero. Una instantània d’aquesta narradora de contes professional en plena acció HN

Josep Pérez l figueres sa nostra és, com a mínim, singu- vell d’Internet i bibliogràfic com a es preocupa de destacar “la gran

E
lar, per no dir agosarat. Potser per y la feina aquí nivell personal. Això últim vol dir curiositat que tenen per absorbir
xplicar històries a la vo- aquesta raó, aconseguir crear un davant audiències diverses que a Barcelona (lloc on resideix), tot el que se’ls explica”, ha inter-
ra del foc. Contar con- ‘negoci’ al voltant d’aquesta mil· explica contes provinents avui en dia convertida en metrò- canviat papers i fent proselitisme
tes mentre es camina pel lenària feina ja mig oblidada és d’altres cultures poli multiètnica (per a sort d’uns i català els ha explicat contes com
bosc cap a casa de tornada tota una proesa (o una gran visió desgràcia d’uns altres), es pot es- En Patufet “que han triomfat ab-
de la font. Unes instantànies dig- de futur) que la figuerenca Susa- tablir contacte amb gent vinguda solutament”.
nes d’una època llunyana en què na Tornero ha tingut. de moltes latituds, però també vol Aquestes sortides a l’exterior
el cine, la ràdio i la tele no existi- Des de fa sis anys la Susana es y la feina a l’estranger dir fer viatges a llocs com l’Azer- les pot dur a terme gràcies al seu
en. I que si, en tot cas, hi havia li- passeja pels escenaris explicant també ha treballat a gui- baidjan o l’Índia per poder captar poliglotisme (de professió és lli-
teratura i diaris (fa cent anys, per històries i contes, la majoria dels nea o mauritània explicant tota l’essència de l’història i des- cenciada en Traducció i parla di-
exemple) només estaven a l’abast quals provinents de cultures in- contes catalans prés traslladar-la al públic amb el versos idiomes), cosa que li per-
de molt pocs. D’una banda per- dostàniques. Indrets on encara màxim respecte per l’original. met també enfrontar-se a públics
què no tothom tenia diners per és present la figura del contacon- Aquest singular ofici l’ha dut francòfons o anglosaxons. De fet,
pagar-se’ls, i de l’altra, per la sen- tes i d’on es pot extreure un gran també a viatjar a països com Gui- la Susana ens explica que va exer-
zilla raó que a molta gent mai se’ls llegat que encara es viu. Per poder nea (a la foto de baix) o Maurità- cir com a traductora durant molts
va oferir l’oportunitat d’aprendre realitzar aquesta feina, ella fa un nia, on davant d’audiències in- anys i que la seva faceta de conta-
a llegir. Sigui com sigui, la tradi- gran treball de recerca tant a ni- fantils, de les quals, per cert, ella contes era “un extra dels caps de
ció oral va ser durant segles l’úni- setmana”. Però sembla que l’ori-
ca via de transmissió cultural. ginalitat de la proposta va arrelar
Si algú de vostès ha viatjat per i mica en mica va invertir els pa-
l’Àfrica o Àsia, a Marràqueix sen- pers fins a fer del seu hobbi la seva
se anar més lluny (un Ryanair tí- professió.
pic de cap de setmana als darrers Actualment està treballant al
temps), haurà trobat una estam- Caixafòrum de Barcelona nar-
pa típica d’aquelles contrades que rant contes haitians. Quan aca-
consisteix a veure en les places bi la seva estada ja té uns bolos
més populars centenars de per- pactats a la mateixa entitat pe-
sones arremolinades i mig hip- rò a la seu madrilenya. Les ses-
notitzades escoltant un narrador sions que ofereix van dels 30 mi-
(contacontes li’n diuen, en anglès nuts (per als més menuts) fins a
story-tellers), que narren fets suc- una hora de duració. Pot treballar
ceïts al passat en alguna aldea llu- sola o formant duet amb el cone-
nyana, o recitant alguna llegen- gut narrador Ignasi Potrony. Per a
da que amaga una ensenyança en més informació sobre el seu tre-
forma de moralitat. Ara bé, tro- ball es pot fer una ullada al seu in-
bar avui en dia algú que es dedi- teressant web www.susanator-
qui a fer de contacontes aquí a ca- HN nero.com. n

También podría gustarte