Está en la página 1de 76

Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

ANNEX
DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS

UNITAT 1: Els mitjans de comunicació

UNITAT 2: Radio

UNITAT 3: Política

UNITAT 4: Esports (Fútbol en valors)

UNITAT 5: Economia

UNITAT 6: Societat

UNITAT 7: Medi Ambient

UNITAT 8: Salut

UNITAT 9: Ciència

UNITAT 10: Educació (Educació emocional i en valors)

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 1


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

UD 1: Mitjans de comunicació
ACTIVITAT 1: Què són els mitjans de comunicació?

Objectius d’aprenentatge

Conèixer els diferents mitjans de comunicació que existeixen.


Reelaborar els coneixements previs mitjançant el treball cooperatiu i la
recerca.

Competències bàsiques:

Competència comunicativa lingüística.


Tractament de la informació i competència digital.
Competència d’aprendre a aprendre.
Competència d’autonomia i iniciativa personal.

Continguts.

Definició, funcions, característiques i classificació dels mitjans de


comunicació.
Tipus de mitjans de comunicació.
Metodologia.

Activitats.
o S’analitzen els coneixements previs dels alumnes mitjançant les
següents preguntes:
 Què són els mitjans de comunicació de massa?
 Coneixes algun tipus de mitjà?
o L’alumne haurà de comparar les seves respostes amb els companys i
reelaborar les seves si ho creu oportú.
o L’alumne haurà de fer la lectura del contingut fins el punt 1.5, també
podrà consultar informació per Internet per millorar les seves respostes.
o Si l’alumne modifica les respostes ho haurà de justificar.

Temporització: 1 sessió de 50’.


Materials i recursos:
o Fitxa de l’activitat on i consti les instruccions de les tasques que han de
realitzar els alumnes.
o Dossier de contingut.
o Ordinadors amb Internet.
Organització de l’aula:
Aula d’informàtica.

Es formaran grups de 4 persones, cada grup disposarà d’un ordinador.

Atenció a la diversitat:
Les sessions es duran a terme mitjançant el treball cooperatiu per tal de que l’alumne
més expert ajudi a l’alumne menys expert.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 2


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

Criteris d’avaluació.

- Capacitat de treball cooperatiu.


- Actitud participativa, reflexiva i crítica davant la realització de l’activitat.
- A la redacció final hi ha de constar:
o Redacció coherent i estructurada.
o Presència informació coherent sobre els mitjans de comunicació.
o Resposta justificada dels canvis que ha fet de les seves respostes.

UD 1: Mitjans de comunicació
ACTIVITAT 2: La premsa, la radio i la televisió

Objectius d’aprenentatge

Conèixer els trets característics de la premsa , la radio i la televisió.


Identificar les semblances i les diferències entre la premsa, la radio i la
televisió.

Competències bàsiques:

Competència comunicativa lingüística.


Tractament de la informació i competència digital.
Competència d’aprendre a aprendre.
Competència d’autonomia i iniciativa personal.

Continguts.

Definició, funcions, característiques de la premsa, la radio i la televisió.

Metodologia.

Activitats.
o El grup de treball haurà d’elaborar un document, amb ajuda d’internet,
un document explicant les diferències i les semblances entre la rado, la
premsa i la televisió.
o Després un representant de cada grup ho haurà d’exposar a tota la
classe.
o De les aportacions dels altres companys cada grup podrà reelaborar el
document si els altres companys han exposat alguna informació nova.
Temporització: 1 sessió de 50’
Materials i recursos:
o Dossier de la unitat.
o Fitxa de l’activitat amb les instruccions que ha de seguir l’alumne.
o Ordinador amb internet.
Organització de l’aula:
Aula d’informàtica.

Es formaran grups de 4 persones, cada grup disposarà d’un ordinador.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 3


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

Atenció a la diversitat:
Les sessions es duran a terme mitjançant el treball cooperatiu per tal de que l’alumne
més expert ajudi a l’alumne menys expert.

Criteris d’avaluació.

- Capacitat de treball cooperatiu.


- Actitud participativa, reflexiva i crítica davant la realització de l’activitat.
- A la redacció final hi ha de constar:
o Capacitat de síntesi.
o Redacció coherent i estructurada.
o Expressió oral coherent i estructurada.

UD 1: Mitjans de comunicació
ACTIVITAT 3: El bloc.

Objectius d’aprenentatge

Conèixer que és un bloc i la seva utilitat.


Esbrinar com es construeix un bloc.

Competències bàsiques:

Competència comunicativa lingüística.


Tractament de la informació i competència digital.
Competència d’aprendre a aprendre.
Competència d’autonomia i iniciativa personal.

Continguts.

Definició, funcions, característiques d’un bloc.


Metodologia.

Activitats.
o Mitjançant la visita de la següent pàgina web el grup haurà de
respondre les següents qüestions.
http://blocs.xtec.cat/naturalatordera/
o 1) De què es tracta? Fes una descripció.
o 2) Quins altres blocs podem trobar dins la xarxa?
o 3) Investiga com poder-te fer un bloc, escriu els passos.

Temporització: 1 sessió de 50’


Materials i recursos:
o Dossier de la unitat.
o Fitxa de l’activitat amb les instruccions que ha de seguir l’alumne.
o Ordinador amb internet.
Organització de l’aula:
Aula d’informàtica.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 4


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

Es formaran grups de 4 persones, cada grup disposarà d’un ordinador.

Atenció a la diversitat:
Les sessions es duran a terme mitjançant el treball cooperatiu per tal de que l’alumne
més expert ajudi a l’alumne menys expert.

Criteris d’avaluació.

- Capacitat de treball cooperatiu.


- Actitud participativa, reflexiva i crítica davant la realització de l’activitat.
- A la redacció final hi ha de constar:
o Capacitat de síntesi.

UD 1: Mitjans de comunicació
ACTIVITAT 4: Les noticies.

Objectius d’aprenentatge

Conèixer l’estructura i les parts d’una notícia de premsa.


Conèixer les característiques d’una notícia televisiva.
Reconèixer les semblances i les diferències d’una notícia de premsa,
una notícia radiofònica i una notícia televisiva.
Competències bàsiques:

Competència comunicativa lingüística i audiovisual.


Tractament de la informació i competència digital.
Competència d’aprendre a aprendre.
Competència d’autonomia i iniciativa personal.

Continguts.

Definició i característiques de la notícia radiofònica, televisiva i de


premsa.
Metodologia.

Activitats.
o Cada grup de treball haurà d’elegir la notícia que vulgui d’un diari. Un
cop elegida hi hauran d’identificar les parts i fer-ne un resum.
o A través de la consulta d’aquest link, el grup de treball haurà
d’identificar i analitzar: l’actitud dels periodístes, com transmeten les
notícies i les característiques dels diferents missatge.
http://www.3cat24.cat/video/3491610/altres/TN-vespre-26042011
o El grup podrà escoltar el tema que vulgui en aquesta pàgina:
http://rac1.org/noticies/. Finalment hauran d’explicar les diferències que
han detectat entre la notícia radiofònica, televisiva i de premsa.

Temporització: 2 sessions de 50’


Materials i recursos:
o Dossier de la unitat.
o Fitxa de l’activitat amb les instruccions que ha de seguir l’alumne.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 5


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

o Ordinador amb internet.


Organització de l’aula:
Aula d’informàtica.

Es formaran grups de 4 persones, cada grup disposarà d’un ordinador.

Atenció a la diversitat:
Les sessions es duran a terme mitjançant el treball cooperatiu per tal de que l’alumne
més expert ajudi a l’alumne menys expert.

Criteris d’avaluació.

- Capacitat de treball cooperatiu.


- Actitud participativa, reflexiva i crítica davant la realització de l’activitat.
- A la redacció final hi ha de constar:
o Capacitat de síntesi.
o Redacció estructurada i coherent relacionada amb la tasca que es
demana.

UD 1: Mitjans de comunicació
ACTIVITAT 5: reportatge

Objectius d’aprenentatge

Conèixer com es desenvolupa un reportatge.


Característiques del reportatge.

Competències bàsiques:

Competència comunicativa lingüística.


Tractament de la informació i competència digital.
Competència d’aprendre a aprendre.
Competència d’autonomia i iniciativa personal.

Continguts.

Definició i característiques del reportatge.


Metodologia.

Activitats.
o Cada grup haurà de visionar següent reportatge.
http://www.youtube.com/watch?v=mrZ3NHrFvXU. Després de fer-ho
haurà de desenvolupar les següents tasques.
o 1) De que tracta?
o 2) Quines característiques hi pots identificar? Justifica la teva resposta.
o 3) Compara les teves respostes amb els companys.

Temporització: 1 sessió de 50’


Materials i recursos:
o Dossier de la unitat.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 6


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

o Fitxa de l’activitat amb les instruccions que ha de seguir l’alumne.


o Ordinador i internet.
Organització de l’aula:
Aula d’informàtica.

Es formaran grups de 4 persones, cada grup disposarà d’un ordinador.

Atenció a la diversitat:
Les sessions es duran a terme mitjançant el treball cooperatiu per tal de que l’alumne
més expert ajudi a l’alumne menys expert.

Criteris d’avaluació.

- Capacitat de treball cooperatiu.


- Actitud participativa, reflexiva i crítica davant la realització de l’activitat.
- A la redacció final hi ha de constar:
o Capacitat de síntesi.
o Redacció estructurada i coherent relacionada amb la tasca que es
demana.

UD 1: Mitjans de comunicació
ACTIVITAT 6: L’anunci.

Objectius d’aprenentatge

Conèixer les característiques i les funcions d’un anunci.

Competències bàsiques:

Competència comunicativa lingüística i audiovisuals.


Tractament de la informació i competència digital.
Competència d’aprendre a aprendre.
Competència d’autonomia i iniciativa personal.

2. Continguts.
Definició, funcions, característiques de la publicitat.
Definició i funcions d’un anunci.
3. Metodologia.
Activitats.
o Després d’exposar el contingut teòric el grup de treball haurà de fer la
recerca de 5 anuncis publicitaris per internet.
o Un cop triats hauran d’exposar-los a la classe explicant la finalitat de
cadascun d’ells.

Temporització: 1 sessió de 50’


Materials i recursos:
o Dossier de la unitat.
o Fitxa de l’activitat amb les instruccions que ha de seguir l’alumne.
o Ordinador amb projector i pantalla.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 7


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

Organització de l’aula:
Aula d’informàtica.

Es formaran grups de 4 persones, cada grup disposarà d’un ordinador.

Atenció a la diversitat:
Les sessions es duran a terme mitjançant el treball cooperatiu per tal de que l’alumne
més expert ajudi a l’alumne menys expert.

Criteris d’avaluació.

- Capacitat de treball cooperatiu.


- Actitud participativa, reflexiva i crítica davant la realització de l’activitat.
- Identificar en cada anunci la seva finalitat.
- Expressió oral estructurada i coherent.

UD 1: Mitjans de comunicació
ACTIVITAT 7: Saps diferenciar-los?

Objectius d’aprenentatge

Discriminar els mitjans de comunicació treballats.

Competències bàsiques:

Competència comunicativa lingüística.


Tractament de la informació i competència digital.
Competència d’aprendre a aprendre.
Competència d’autonomia i iniciativa personal.

Continguts.

Metodologia.

Activitats.
o Cada grup de treball haurà de omplir la següent graella amb ajuda
d’Internet, revistes i diaris.
o Un cop feta la graella cada grup haurà d’exposar un concepte a la
classe, amb la resposta i l’exemple.

Definició/característiques Exemple

Anunci

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 8


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

Entrevista

Reportatge

Bloc

Notícia televisiva

Notícia radiofònica

Notícia de premsa.

Temporització: 1 sessió de 50’


Materials i recursos:
o Dossier de la unitat.
o Fitxa de l’activitat amb les instruccions que ha de seguir l’alumne.
o Revistes, diaris.
o Ordinador amb internet.
Organització de l’aula:
Aula d’informàtica.

Es formaran grups de 4 persones, cada grup disposarà d’un ordinador.

Atenció a la diversitat:
Les sessions es duran a terme mitjançant el treball cooperatiu per tal de que l’alumne
més expert ajudi a l’alumne menys expert.

Criteris d’avaluació.

- Capacitat de treball cooperatiu.


- Actitud participativa, reflexiva i crítica davant la realització de l’activitat.
- Donar una definició i un exemple corresponent a cada mitjà.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 9


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

UD 2: Radio
ACTIVITAT 1: Què és un blog?

1.Conèixer els elements comunicatius que faran servir:MICROS,RÀDIO, PC,etc...Fer una primera prova
de veu i primer contacte amb el material en la primera sessió, llegint un petit text/notícia sobre el què
volguessin que hagin fet en grups. Sentir la seva pròpia veu. (1 dia)

Objectius d’aprenentatge

Conèixer el funcionament de la Radio


Conèixer el funcionament del programa Audicity
Conèixer els elements necessaris com ara micros, pc...

Competències bàsiques:

Competència comunicativa lingüística i audiovisual.


Tractament de la informació i competència digital.
Competència artística i cultural

Continguts.

Definició, funcions, característiques d’una radio i els seus elements.


Metodologia.

Activitats.
o S’analitzen els coneixements previs dels alumnes mitjançant la següent
activitat: faran una prova de veu, després de muntar els micros i
conectar-ho al pc amb el programa Audicity. El/la professor/a
s’encarregarà del programa.
L’alumne haurà d’escoltar-se i comparar la seva emissió davant les dels
companys i valorar el què ha fet bé o malament. D’aquesta manera
prendran consciència dels seus errors.

Temporització: 1 sessió de 50’.

Materials i recursos:
o Fitxa de l’activitat on i consti les instruccions de les tasques que han de
realitzar els alumnes.
o Ordinadors amb Internet.
o Micros
o Programa Audicity

Organització de l’aula:
Aula d’informàtica.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 10


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

Es formaran grups de 4 persones, cada grup disposarà d’un ordinador.

Atenció a la diversitat:
Les sessions es duran a terme mitjançant el treball cooperatiu per tal de que l’alumne
més expert ajudi a l’alumne menys expert.

Criteris d’avaluació.

- Capacitat de treball cooperatiu.


- Actitud participativa, reflexiva i crítica davant la realització de l’activitat.

UD 2: RADIO
ACTIVITAT 2: Cerquem notícies culturals

Objectius d’aprenentatge

Cerca per internet de notícies culturals.

Competències bàsiques:

Competència comunicativa lingüística i audiovisual.


Tractament de la informació i competència digital.
Competència artística i cultural

Continguts.

Cerca de notícies per internet.


Cinema
Teatre
Música

Metodologia.

Activitats.
o L’alumne haurà de buscar, juntament amb els seus companys de grup,
una notícia per internet, sobre el món de la música per tal de que
després la pugui reelaborar.

Temporització: 1 sessió de 50’.

Materials i recursos:

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 11


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

o Fitxa de l’activitat on i consti les instruccions de les tasques que han de


realitzar els alumnes.
o Ordinadors amb Internet.
o Micros
o Programa Audicity

Organització de l’aula:
Aula d’informàtica.

Es formaran grups de 4 persones, cada grup disposarà d’un ordinador.

Atenció a la diversitat:
Les sessions es duran a terme mitjançant el treball cooperatiu per tal de que l’alumne
més expert ajudi a l’alumne menys expert.

Criteris d’avaluació.

- Capacitat de treball cooperatiu.


- Actitud participativa, reflexiva i crítica davant la realització de l’activitat.

UD 2: RADIO
ACTIVITAT 3: FEM DE PERIODISTES
.
Objectius d’aprenentatge

Saber redactar una notícia correctament.


Saber elaborar un guió correctament.

Competències bàsiques:

Competència comunicativa lingüística i audiovisual.


Tractament de la informació i competència digital.
Competència artística i cultural.

Continguts.

Elaboració d’un guió per radio.


Elaboració d’una notícia per radio.

Metodologia.

Activitats.
o L’alumne, juntament amb els seus companys de grup, ha d’elaborar un
guió per comunicar una notícia per la radio.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 12


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

Temporització: 2 sessions de 50’.

Materials i recursos:
o Fitxa de l’activitat on i consti les instruccions de les tasques que han de
realitzar els alumnes.
o Ordinadors amb Internet.
o Micros
o Programa Audicity
o
Organització de l’aula:
Aula d’informàtica.

Es formaran grups de 4 persones, cada grup disposarà d’un ordinador.

Atenció a la diversitat:
Les sessions es duran a terme mitjançant el treball cooperatiu per tal de que l’alumne
més expert ajudi a l’alumne menys expert.

Criteris d’avaluació.

- Capacitat de treball cooperatiu.


- Actitud participativa, reflexiva i crítica davant la realització de l’activitat.

UD 2: RADIO
ACTIVITAT 4: 1, 2, 3 ACCIÓ

Objectius d’aprenentatge

Ser capaç de gravar una notícia per radio.

Competències bàsiques:

Competència comunicativa lingüística i audiovisual.


Tractament de la informació i competència digital.
Competència artística i cultural.

Continguts.

El procés de gravació (to de veu...)

Metodologia.

Activitats.
o L’alumne haurà de gravar, juntament, amb el seu grup, la notícia que
hagin redactat. Caldrà que ho facin amb un to de veu adequat.

Temporització: 1 sessió de 50’.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 13


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

Materials i recursos:
o Fitxa de l’activitat on i consti les instruccions de les tasques que han de
realitzar els alumnes.
o Ordinadors amb Internet.
o Micros
o Programa Audicity

Organització de l’aula:
Aula d’informàtica.

Es formaran grups de 4 persones, cada grup disposarà d’un ordinador.

Atenció a la diversitat:
Les sessions es duran a terme mitjançant el treball cooperatiu per tal de que l’alumne
més expert ajudi a l’alumne menys expert.

Criteris d’avaluació.

- Capacitat de treball cooperatiu.


- Actitud participativa, reflexiva i crítica davant la realització de l’activitat.

UD 2: RADIO
ACTIVITAT 5:

5.Escoltem la gravació i fem les valoracions pertinents (1 dia)

Objectius d’aprenentatge

Valoració de les gravacions.

Competències bàsiques:

Competència comunicativa lingüística i audiovisual.


Tractament de la informació i competència digital.
Competència artística i cultural.

Continguts.

Escolta i valoració.

Metodologia.

Activitats.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 14


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

L’alumne, haurà d’escoltar la seva gravació del seu grup i també la dels altres.
Posteriorment hauran de contestar un document on valoraran altres grups i faran la
seva pròpia autoavaluació.

Temporització: 1 sessió de 50’.

Materials i recursos:
o Fitxa de l’activitat on i consti les instruccions de les tasques que han de
realitzar els alumnes.
o Ordinadors amb Internet.
o Programa Audicity

Organització de l’aula:
Aula d’informàtica.

Es formaran grups de 4 persones, cada grup disposarà d’un ordinador.

Atenció a la diversitat:
Les sessions es duran a terme mitjançant el treball cooperatiu per tal de que l’alumne
més expert ajudi a l’alumne menys expert.

Criteris d’avaluació.

- Capacitat de treball cooperatiu.


- Actitud participativa, reflexiva i crítica davant la realització de l’activitat.
o Document d’autoavaluació i valoració d’altres grups.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 15


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

UD 3: Política
ACTIVITAT 1

Objectius d’aprenentatge

Conèixer i saber desenvolupar el concepte de Política i les seves


implicacions
Saber diferenciar entre els diversos sistemes d’organització política
moderns

Competències bàsiques:

Competència comunicativa lingüística.


Tractament de la informació i competència digital.
Competència d’aprendre a aprendre.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Competència social i ciutadana

Continguts.

Definició de política
Funcions, característiques i classificació dels diversos tipus
d’organització política moderns
Mapa polític proper (europeu, països en conflicte actual....)
Metodologia.

Activitats.
o Es demana al cadascun dels grups que elaborin una definició de
Política amb les seves pròpies paraules.
o Contrastar la definició anterior amb les donades a la xarxa.
o Buscar la classificació d’organització política moderna.
o Posar un exemple de cada.
Temporització: 1 sessió de 50’.
Materials i recursos:
o Fitxa de l’activitat on i consti les instruccions de les tasques que han
de realitzar els alumnes.
o Dossier de contingut.
o Ordinadors amb Internet.
Organització de l’aula:
Aula d’informàtica.

Es formaran grups de 4 persones, cada grup disposarà d’un ordinador.

Atenció a la diversitat:
Les sessions es duran a terme mitjançant el treball cooperatiu per tal de que l’alumne
més expert ajudi a l’alumne menys expert.

Criteris d’avaluació.

- Capacitat de treball cooperatiu.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 16


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

- Actitud participativa, reflexiva i crítica davant la realització de l’activitat.


- A la redacció final hi ha de constar:
o Redacció coherent i estructurada.

UD 3: Política
ACTIVITAT 2: Actualitat política

Objectius d’aprenentatge

Conèixer les notícies de l’àmbit polític actual


Debatre de manera argumentada sobre la situació política general

Competències bàsiques:

Competència comunicativa lingüística.


Tractament de la informació i competència digital.
Competència d’aprendre a aprendre.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Competència social i ciutadana

Continguts.

Debat grupal
Argumentació

Metodologia.

Activitats.
o Es demana al cadascun dels grups que busquin informació sobre
política actual. Ho poden fer a partir dels diaris de la biblioteca o bé a
partir de la xarxa d’internet.
o Obrir un debat grupal per a decidir dues notícies que tractaran
o Han d’escollir dues notícies de caràcter polític actual.
Materials i recursos:
o Fitxa de l’activitat on i consti les instruccions de les tasques que han
de realitzar els alumnes.
o Dossier de contingut.
o Ordinadors amb Internet.
Organització de l’aula:
Aula d’informàtica.

Es formaran grups de 4 persones, cada grup disposarà d’un ordinador.

Atenció a la diversitat:
Les sessions es duran a terme mitjançant el treball cooperatiu per tal de que l’alumne
més expert ajudi a l’alumne menys expert.

Criteris d’avaluació.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 17


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

- Capacitat de treball cooperatiu.


- Actitud participativa, reflexiva i crítica davant la realització de l’activitat.

UD 3: POLÍTICA
ACTIVITAT 3: El que jo aporto

Objectius d’aprenentatge

Argumentar postures davant de problemes de caire polític-social


Debatre de manera argumentada sobre la situació política general

Competències bàsiques:

Competència comunicativa lingüística.


Tractament de la informació i competència digital.
Competència d’aprendre a aprendre.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Competència social i ciutadana

Continguts.

Les solucions i mesures que jo aporto


Argumentació

Metodologia.

Activitats.
o Es demana a cadascun dels grups que escullin dues notícies del total
que han tractat al debat.
o Per a cadascuna de les notícies es demana una argumentació,
valoració i possibles mesures de solució. Primerament serà un
plantejament individual, però el grup ha d’acabar consensuant
mesures, eines o solucions.
Materials i recursos:
o Fitxa de l’activitat on i consti les instruccions de les tasques que han
de realitzar els alumnes.
o Dossier de contingut.
o Ordinadors amb Internet.
Organització de l’aula:
Aula d’informàtica.

Es formaran grups de 4 persones, cada grup disposarà d’un ordinador.

Atenció a la diversitat:
Les sessions es duran a terme mitjançant el treball cooperatiu per tal de que l’alumne
més expert ajudi a l’alumne menys expert.

Criteris d’avaluació.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 18


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

- Capacitat de treball cooperatiu.


- Actitud participativa, reflexiva i crítica davant la realització de l’activitat

UD 3: POLÍTICA
ACTIVITAT 4: Les noves notícies

Objectius d’aprenentatge

Posar-se en la pell dels polítics i observar des d’aquesta perspectiva


Debatre de manera argumentada sobre la situació política general

Competències bàsiques:

Competència comunicativa lingüística.


Tractament de la informació i competència digital.
Competència d’aprendre a aprendre.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Competència social i ciutadana

Continguts.

Les solucions i mesures que nosaltres creiem necessàries


Argumentació

Metodologia.

Activitats.
o Les noves notícies. A partir de les solucions plantejades, els alumnes
han de reformular les notícies i crear-ne dues de noves amb les seves
aportacions fruit del debat grupal.
o Es demana a cadascun dels grups que escullin dues notícies del total
que han tractat al debat.
Materials i recursos:
o Fitxa de l’activitat on i consti les instruccions de les tasques que han
de realitzar els alumnes.
o Dossier de contingut.
o Ordinadors amb Internet.
Organització de l’aula:
Aula d’informàtica.

Es formaran grups de 4 persones, cada grup disposarà d’un ordinador.

Atenció a la diversitat:
Les sessions es duran a terme mitjançant el treball cooperatiu per tal de que l’alumne
més expert ajudi a l’alumne menys expert.

Criteris d’avaluació.

- Capacitat de treball cooperatiu.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 19


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

- Actitud participativa, reflexiva i crítica davant la realització de l’activitat

UD 3: POLÍTICA
ACTIVITAT 5: Redactem les nostres idees

Objectius d’aprenentatge

Saber buscar informació i imatges en l’entorn informàtic


Debatre de manera argumentada sobre la situació política general

Competències bàsiques:

Competència comunicativa lingüística.


Tractament de la informació i competència digital.
Competència d’aprendre a aprendre.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Competència social i ciutadana

Continguts.

Redactem les nostres idees

Metodologia.

Activitats.

o Buscar imatges, videos, informació complementària a la notícia que


han creat.

Materials i recursos:
o Fitxa de l’activitat on i consti les instruccions de les tasques que han
de realitzar els alumnes.
o Dossier de contingut.
o Ordinadors amb Internet.
Organització de l’aula:
Aula d’informàtica.

Es formaran grups de 4 persones, cada grup disposarà d’un ordinador.

Atenció a la diversitat:
Les sessions es duran a terme mitjançant el treball cooperatiu per tal de que l’alumne
més expert ajudi a l’alumne menys expert.

Criteris d’avaluació.

- Capacitat de treball cooperatiu.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 20


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

- Actitud participativa, reflexiva i crítica davant la realització de l’activitat

UD 3: POLÍTICA
ACTIVITAT 6: Les noticies passen a la televisió

Objectius d’aprenentatge

Saber redactar i exposar una notícia en format televisiu

Competències bàsiques:

Competència comunicativa lingüística.


Tractament de la informació i competència digital.
Competència d’aprendre a aprendre.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Competència social i ciutadana

Continguts.

Les notícies passen a un format televisiu

Metodologia.

Activitats.

o A partir del format televisiu, es demana als alumes que reformulin la


notícia i la plantegin com una primera notícia dels informatius de
televisió.
o Caldrà que cada grup esculli presentador, càmara...es distribueixin les
tasques i gravin la presentació
o La presentació es filma
o La filmació es presenta a la resta de companys

Materials i recursos:
o Fitxa de l’activitat on i consti les instruccions de les tasques que han
de realitzar els alumnes.
o Dossier de contingut.
o Ordinadors amb Internet.
Organització de l’aula:
Aula d’informàtica.

Es formaran grups de 4 persones, cada grup disposarà d’un ordinador.

Aula d’audiovisuals

Atenció a la diversitat:

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 21


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

Les sessions es duran a terme mitjançant el treball cooperatiu per tal de que l’alumne
més expert ajudi a l’alumne menys expert.

Criteris d’avaluació.

- Capacitat de treball cooperatiu.


- Actitud participativa, reflexiva i crítica davant la realització de l’activitat
- Claretat en l’exposició
- Originalitat en la presentació
- Capacitat innovadora

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 22


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

UD 4: Esports: Futbol en valors


ACTIVITAT 1: Et dono el que més desitges.

Objectius d’aprenentatge

Treballar la consciència de grup


Desenvolupar la capacitat de ser generós en el joc col·lectiu.

Competències bàsiques:

Competència d'autonomia i iniciativa personal.


Desenvolupar hàbits d’esforç i responsabilitat en la feina.
Aprendre de i amb els altres.
Ser capaç d’autoavaluar-se i d’autoregular-se.
Emprar tècniques i hàbits de treball individual i cooperatiu.
Aprendre dels errors.
Afrontar problemes, trobar-hi solucions i dur-les a la pràctica.
Saber posar-se al lloc de l’altre, dialogar i negociar.

Continguts.

Treballar per allò que necessito/vull


La passada: La passada és una acció generosa que no es pot fer de qualsevol
manera. Cal tenir present que el que estàs donant és el més desitjat per tots/es
(la pilota) i que li ho dones a un altre company/a.

Metodologia.

Activitats. Extret i adaptat de http://www.ejerciciosdefutbol.es


o Estiraments. Mantenir la posició entre 15 i 20 segons i canviar de cama
(excepte ex.3)

1.- Bessons

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 23


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

2.- Quàdriceps

3.- Quàdriceps

4.- Isqui tibials

o Escalfament. El grup de jugadors sense pilota es desplaça en busca de


jugadors que porten una pilota a les mans. A la indicació del
company/a, llencen la pilota per que aquest la retorni amb el cap,
interior de la cama... Cada cert temps es canvien els rols. S’ha de
buscar ràpidament al jugador que té la pilota per a fer l’exercici.

o Entrenament
 Exercici 1. Exercici per la millora de la passada curta, mitja i
llarga. Cada un dels grups de 2 jugadors realitzen una
entrega/devolució en curt per a continuar amb una passada
llarga (3) o mitja (9). Cada vegada que es realitza una passada,
es canvia la posició entre els companys/es del mateix grup de
dos, i cada cert temps es canvien els grups de posició.
Passades executades de forma correcta i amb ambdós peus.

 Exercici 2. En un quadrat es disputen la


possessió 2 equips de 4 jugadors. Els altres 4 alumnes/as són

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 24


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

observadors. L’equip que té la pilota és recolzat per 2 comodins,


i a cada costat del quadrat espera un jugador estàtic amb una
pilota a la mà. Cada vegada que un jugador realitza una
passada (excepte els comodins), s’ofereix a un dels jugadors
externs, qui els passarà la pilota per a realitzar una devolució
amb el cap.

o Reflexió. De tornada a l’aula es guarden els darrers 15 minuts per a


reflexionar entre tots/es per què s’ha fet aquesta activitat. Quina finalitat
pretén? Què té a veure amb el fet de treballar per allò que es vol
aconseguir? Quina importància té la col·laboració i la participació
grupal...? Per a poder canviar el món necessito dels companys/es que
m’han de “passar la pilota”.
Temporització: 1 sessió de 50’
Materials i recursos:
o Pilotes
o Conus
o Petos de colors diferents
o Camp/pista de futbol
o Aula ordinària
Organització de l’aula:
o A la pista/camp de futbol, l’organització de l’espai vindrà determinada
per l’activitat específica a desenvolupar.
o Dins l’aula ordinària les cadires estaran disposades amb cercle per tal
de poder compartir l’apartat de reflexió.
Atenció a la diversitat:
o Cal tenir en compte si algun dels alumnes/as presenta dificultats
específiques per a la realització d’activitats físiques. Segons les dades
de que es disposen no hi ha cap alumne/a de l’Aula Oberta que
requereixi una adaptació específica, tot i que caldrà tenir molt present
els diferents ritmes i habilitats dels diferents nois/es per tal que les
activitats siguin viscudes com quelcom positiu.

Criteris d’avaluació.

- Actitud participativa, reflexiva i d'obertura.


- Saber vincular els continguts de les activitats amb l’apartat de reflexió de les
mateixes.
- Puntualitat, rigorositat i companyerisme.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 25


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

UD 4: Esports: Futbol en valors


ACTIVITAT 2: Xuto, doncs confio.

Objectius d’aprenentatge

Treballar la confiança en un/a mateix/a


Treballar la responsabilitat alhora de definir una acció.

Competències bàsiques:

Competència d'autonomia i iniciativa personal.


Desenvolupar hàbits d’esforç i responsabilitat en la feina.
Aprendre de i amb els altres.
Ser capaç d’autoavaluar-se i d’autoregular-se.
Emprar tècniques i hàbits de treball individual i cooperatiu.
Aprendre dels errors.
Afrontar problemes, trobar-hi solucions i dur-les a la pràctica.
Saber posar-se al lloc de l’altre, dialogar i negociar.

Continguts.

Confiança en un mateix i importància de la construcció grupal.


El xut és el moment de definició de tot el treball en equip, en aquesta acció recau
tota la feina de l’equip. Per xutar a porteria s’ha de tenir molta confiança en un
mateix.

Metodologia.

Activitats. Extret i adaptat de http://www.ejerciciosdefutbol.es


o Estiraments. Mantenir la posició entre 15 i 20 segons i canviar de
cama.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 26


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

1.- Abductors

2.- Isqui tibials

3.- Isqui tibials

4.- Isqui tibials y Abductors

o Escalfament. Es col·loquen diversos cons sobre el terreny de joc. Els


jugadors que porten petos han d’agafar a un que no en porti. El
desplaçament només es pot produir de con a con i de forma
perpendicular o paral·lela a la línia de fons (no es poden fer diagonals).
El peto es porta a la mà per poder fer el canvia amb el jugador agafat
més ràpid. Es pot variar el nombre de perseguidors de 2 a 4.

o Entrenament
 Exercici 1. A, executa una passada aèrea a D, el qual realitza
un control orientat i immediatament realitza un moviment amb
conducció cap al corner per a disposar-se a centrar. Al mateix
temps, A i B realitzen un esprint des de la seva posició fins al
con més proper, passant aquests per darrere i a continuació,
creuant-se, es disposaran a rematar la centrada de D, de
manera que, el jugador A anirà a buscar la zona del segon pal,
mentre que B ho farà del primer. Acabarà l’acció després de la
rematada d’A o B. Es realitzarà l’exercici alternativament per una
i altra banda. Al finalitzar, D ocuparà el lloc d’A; A el de B i B el
de D. Cal realitzar els moviments amb la màxima rapidesa.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 27


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

 Exercici 2. Es comença l’exercici simultàniament des de les tres


posicions. (A) condueix la pilota entre els cons fins a la frontal de
l’àrea i dispara a porta, anant a continuació a defensar el centre
de la segona pilota. (B) condueix entre els cons i realitza una
passada en profunditat a C, qui sense pilota ha recorregut
l’espai entre els cons per a rebre i centrar. B intenta la rematada
amb l’oposició d’A. Cal fer coincidir els desplaçaments per a que
hi hagi continuïtat en l’exercici.

o Reflexió. De tornada a l’aula es guarden els darrers 15 minuts per a


reflexionar entre tots/es per què s’ha fet aquesta activitat. Quina finalitat
pretén? Què té a veure amb el fet de treballar per allò que es vol
aconseguir? Quina importància té la col·laboració i la participació
grupal...? Per a poder canviar el món necessito decisió, confiança en mi
mateix i en els altres.

Temporització: 1 sessió de 50’


Materials i recursos:

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 28


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

o Pilotes
o Conus
o Petos de colors diferents
o Camp/pista de futbol
o Aula ordinària
Organització de l’aula:
o A la pista/camp de futbol, l’organització de l’espai vindrà determinada
per l’activitat específica a desenvolupar.
o Dins l’aula ordinària les cadires estaran disposades amb cercle per tal
de poder compartir l’apartat de reflexió.
Atenció a la diversitat:
o Cal tenir en compte si algun dels alumnes/as presenta dificultats
específiques per a la realització d’activitats físiques. Segons les dades
de que es disposen no hi ha cap alumne/a de l’Aula Oberta que
requereixi una adaptació específica, tot i que caldrà tenir molt present
els diferents ritmes i habilitats dels diferents nois/es per tal que les
activitats siguin viscudes com quelcom positiu.

Criteris d’avaluació.

- Actitud participativa, reflexiva i d'obertura.


- Saber vincular els continguts de les activitats amb l’apartat de reflexió de les
mateixes.
- Puntualitat, rigorositat i companyerisme.

UD 4: Esports: Futbol en valors


ACTIVITAT 3: Acollir el que arriba.

Objectius d’aprenentatge

Treballar la capacitat de rebre de l’altre


Desenvolupar la capacitat de preparar-se un/a mateix/a per acollir el que arriba.

Competències bàsiques:

Competència d'autonomia i iniciativa personal.


Desenvolupar hàbits d’esforç i responsabilitat en la feina.
Aprendre de i amb els altres.
Ser capaç d’autoavaluar-se i d’autoregular-se.
Emprar tècniques i hàbits de treball individual i cooperatiu.
Aprendre dels errors.
Afrontar problemes, trobar-hi solucions i dur-les a la pràctica.
Saber posar-se al lloc de l’altre, dialogar i negociar.

Continguts.

Treballar l’acollida de la pilota versus l’acollida de notícies.


El Control: Es tracta de col·locar el cos de forma que puguem acollir les
passades dels altres. Una bona recepció de la pilota ajuda a tenir el control de la
situació i a poder generar més joc.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 29


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

Metodologia.

Activitats. Extret i adaptat de http://www.ejerciciosdefutbol.es


o Estiraments. Mantenir la posició entre 15 i 20 segons i canviar de
cama.

1.- Abductors

2.- Isqui tibials

3.- Isqui tibials

4.- Isqui tibials y Abductors

o Escalfament. Es distribueixen pel terreny de joc diverses parelles de


cons. Els jugadors, al rebre la pilota han de buscar ràpidament la parella
de cons més propera, conduir la pilota entre ells i passar-la a un
company/a. Després de la passada es realitza un exercici físic
complementari (salt, talons...). Cal utilitzar diverses pilotes. Cal orientar
l’exercici com a complement dels estiraments; per tant la intensitat no
ha de ser molt elevada.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 30


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

o Entrenament
 Exercici 1. B Realitza un desmarcatge de suport per a rebre la
pilota d’A, es gira i fa una passada a C, que fa una paret amb B i
condueix la pilota fins a la posició d’A. Passades ràpides i amb
força.

 Exercici 2. Partint d’A, que condueix la pilota entre els cos, que
fa una paret amb B i que passa la pilota a C. A corre a l’àrea a
defensar mentre C passa la pilota a B. Aquest torna la pilota en
profunditat pel centre de C, a on arriba la rematada de B amb
l’oposició d’A. Continuitat i velocitat en les passades a curta,
mitja i llarga distància.

o Reflexió. De tornada a l’aula es guarden els darrers 15 minuts per a


reflexionar entre tots/es per què s’ha fet aquesta activitat. Quina finalitat
pretén? Què té a veure amb el fet de treballar per allò que es vol
aconseguir? Quina importància té la col·laboració i la participació

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 31


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

grupal...? Per a poder canviar el món necessito acollir el que m’arriba,


les decisions, les pilotes, les bones i males notícies, i com destino la
meva energia en la transformació de les mateixes.
o Escrit. Realitzo un breu escrit per a lliurar el proper dia a l’aula sobre
aquestes 3 primeres sessions. Busco informació a Internet i d’altres
mitjans com premsa esportiva i premsa general i elaboro una
comparativa entre les notícies que apareixen als mitjans, com aquestes
són tendencioses en funció del mitjà que les presenta i sobre com la
disposició personal influeix en com es reben aquestes mesures i en
com dur a terme les mateixes per a transformar la societat. Ha de tenir
una extensió aproximada de 4 fulls i si convé es pot afegir material
utilitzat com a annex.

Temporització: 1 sessió de 50’


Materials i recursos:
o Pilotes
o Conus
o Petos de colors diferents
o Camp/pista de futbol
o Aula ordinària
o Aula d’informàtica
o Biblioteca
Organització de l’aula:
o A la pista/camp de futbol, l’organització de l’espai vindrà determinada
per l’activitat específica a desenvolupar.
o Dins l’aula ordinària les cadires estaran disposades amb cercle per tal
de poder compartir l’apartat de reflexió.
Atenció a la diversitat:
o Cal tenir en compte si algun dels alumnes/as presenta dificultats
específiques per a la realització d’activitats físiques. Segons les dades
de que es disposen no hi ha cap alumne/a de l’Aula Oberta que
requereixi una adaptació específica, tot i que caldrà tenir molt present
els diferents ritmes i habilitats dels diferents nois/es per tal que les
activitats siguin viscudes com quelcom positiu.

Criteris d’avaluació.

- Actitud participativa, reflexiva i d'obertura.


- Saber vincular els continguts de les activitats amb l’apartat de reflexió de les
mateixes.
- Puntualitat, rigorositat i companyerisme.

UD 4: Esports: Futbol en valors


ACTIVITAT 4: Situacions límit.

Objectius d’aprenentatge

Treballar el control de propi cos.


Trobar recursos individuals per resoldre situacions límit.
Treballar la confiança en un/a mateix/a

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 32


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

Competències bàsiques:

Competència d'autonomia i iniciativa personal.


Desenvolupar hàbits d’esforç i responsabilitat en la feina.
Aprendre de i amb els altres.
Ser capaç d’autoavaluar-se i d’autoregular-se.
Emprar tècniques i hàbits de treball individual i cooperatiu.
Aprendre dels errors.
Afrontar problemes, trobar-hi solucions i dur-les a la pràctica.
Saber posar-se al lloc de l’altre, dialogar i negociar.

Continguts.

Treballar la reacció davant les situacions límit.


El regat: El regat és un recurs que només s’hauria d’utilitzar en situacions límits,
per superar adversitats quan no hi ha una altra sortida possible.

Metodologia.

Activitats. Extret i adaptat de http://www.ejerciciosdefutbol.es


o Estiraments. Mantenir la posició entre 15 i 20 segons i canviar de cama
(excepte en l’exercici 3).

1.- Quàdriceps

2.- Glutis

3.- Abductores

4.- Isqui tibials

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 33


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

o Escalfament. En un quadre, surten 2 jugadors simultàniament conduint


la pilota cap al con situat davant. El rodegen i passen la pilota al
company/a de l’altra filera. A continuació, realitzen un exercici
d’escalfament sense pilota fins a arribar al següent con. L’orientació de
l’exercici és l’escalfament, pel que cuidarem la varietat de les accions i
la correcta execució de les mateixes.

o Entrenament
 Exercici 1. Partint d’A que condueix la pilota entre els cons i
passa la pilota a B, que realitza una paret amb C, llançant la
pilota a D. C dobla al company/a i arriba amb velocitat fins a D.
D passa la pilota a E, i la torna a rebre després de saltar la
tanca. Se centra i es remata. Cada acció tècnica realitzada
requereix precisió i intensitat en els desplaçaments.

 Exercici 2. Segons les habilitats tècniques que presenta el grup


de l’Aula Oberta i les específiques d’algun dels nois/es
l’exigència serà més o menys elevada. Exercicis individuals
(habilitat), per parelles (cops i superfícies de contacte) i per
grups (passades i combinacions). Aquest exercici serà el que
requerirà major temps de la sessió. Potenciar la lateralitat
(d’ambdues cames). Descripció de totes les superfícies de
contacte, peu, cap, muscles, pit. Per a què serveixen i quina és
la adequada per a cada acció. Mantenir les accions mesurant les

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 34


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

repeticions sense tallar la iniciativa individual i deixant moments


de llibertat tot i ser una classe dirigida.

o Reflexió. De tornada a l’aula es guarden els darrers 15 minuts per a


reflexionar entre tots/es per què s’ha fet aquesta activitat. Quina finalitat
pretén? Què té a veure amb el fet de treballar per allò que es vol
aconseguir? Quina importància té la col·laboració i la participació
grupal...? Per a poder canviar el món em trobaré en situacions límit, que
no controlo, que em fan sentir feble, que requereixen una energia i una
entrega per la meva part si vull aconseguir provocar un canvi. Com m’hi
afronto? A qui demano ajuda? En quines situacions em sento així? Què
puc fer per a canviar-ho?
o Recollida de la tasca. Es recull la tasca encomanada a la sessió 3 i es
comenta que se’n farà el retorn en la darrera sessió de la unitat. Es
comunica que tindrà un pes destacat en la nota final de l’assignatura.

Temporització: 1 sessió de 50’


Materials i recursos:
o Pilotes
o Conus
o Petos de colors diferents
o Camp/pista de futbol
o Aula ordinària
Organització de l’aula:
o A la pista/camp de futbol, l’organització de l’espai vindrà determinada
per l’activitat específica a desenvolupar.
o Dins l’aula ordinària les cadires estaran disposades amb cercle per tal
de poder compartir l’apartat de reflexió.
Atenció a la diversitat:
o Cal tenir en compte si algun dels alumnes/as presenta dificultats
específiques per a la realització d’activitats físiques. Segons les dades
de que es disposen no hi ha cap alumne/a de l’Aula Oberta que
requereixi una adaptació específica, tot i que caldrà tenir molt present
els diferents ritmes i habilitats dels diferents nois/es per tal que les
activitats siguin viscudes com quelcom positiu.
Criteris d’avaluació.

- Actitud participativa, reflexiva i d'obertura.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 35


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

- Saber vincular els continguts de les activitats amb l’apartat de reflexió de les
mateixes.
- Puntualitat, rigorositat i companyerisme.

UD 4: Esports: Futbol en valors


ACTIVITAT 5: Coopero i comparteixo; vull liderar!

Objectius d’aprenentatge

Treballar la consciència de grup.


Desenvolupar la capacitat de síntesi.
Treballar el joc cooperatiu.

Competències bàsiques:

Competència d'autonomia i iniciativa personal.


Desenvolupar hàbits d’esforç i responsabilitat en la feina.
Aprendre de i amb els altres.
Ser capaç d’autoavaluar-se i d’autoregular-se.
Emprar tècniques i hàbits de treball individual i cooperatiu.
Aprendre dels errors.
Afrontar problemes, trobar-hi solucions i dur-les a la pràctica.
Saber posar-se al lloc de l’altre, dialogar i negociar.

Continguts.

Treballar la consolidació de la consciència de grup, avantatges i limitacions.


Dificultats de treballar conjuntament i de necessitar dels altres per a dur a terme
la tasca encomanada.
El Partit: Es tracta de posar en pràctica tots els coneixements adquirits en les
quatre sessions anteriors.

Metodologia.

Activitats. Extret i adaptat de http://www.ejerciciosdefutbol.es


o Estiraments. Mantenir la posició entre 15 i 20 segons i canviar de
cama.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 36


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

1.- Abductors

2.- Isqui tibials

3.- Isqui tibials

4.- Isqui tibials y Abductors

o Escalfament. L’escalfament presenta la següent secuència: A després


d’uns minuts de mobilitat articular, dues voltes a mig cap a poc a poc. B
amb una pilota cada tres jugadors, es produeixen passades al toc i
moviment. C sortida per parelles realitzant exercicis diversos de cursa.
D passada i correguda fins a la posició. E possessió suau formant dos
equips. Acabar amb estiraments. Tenir sempre present que es tracta
d’un escalfament pel que s’ha d’adaptar a les intensitats que cada
alumne/a pot assolir.

o Entrenament
 Exercici 1. Dos equips juguen un partit de 4x4 amb porteries
grans utilitzant mig camp. Els jugadors que disputen el partit es
poden recolzar amb els companys/es situats darrere de la
porteria. Velocitat i intensitat en les accions.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 37


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

 Exercici 2. Dos equips disputen un partit de 4x4 en mig camp


de futbol amb les porteries grans. El joc es basa en la passada a
un company/a que es troba fora del terreny de joc en una de les
bandes sense oposició, que ha de centrar perquè els
companys/es puguin rematar. Centrades correctes i
desmarcatges per a les rematades a porta.

o Reflexió. De tornada a l’aula es guarden els darrers 15 minuts per a


reflexionar entre tots/es per què s’ha fet aquesta activitat. Quina finalitat
pretén? Què té a veure amb el fet de treballar per allò que es vol
aconseguir? Quina importància té la col·laboració i la participació
grupal...? Per a poder canviar el món necessitaré dels altres, jo sol/a no
ho podré fer. Com lidero les actuacions per a convèncer als altres que
allò que vull/necessito fer és important? Quins són els meus líders a
seguir? Em sento identificat/da amb ells/es? Què els fa disposar
d’aquest lideratge? Considero que ells/es contribueixen amb les seves
notícies a canviar el món? Com ho fan?
o Retorn de la tasca. Es retorna la tasca encomanada a la sessió 3 i
lliurada a la sessió 4. Se’n fa un comentari general a l’aula. Es
comparteixen els punts forts i febles dels treballs sense estigmatitzar a
ningú. S’ofereix la possibilitat de compartir-los amb la resta de
companys/es deixant-los a l’aula ordinària en un lloc accessible per a
poder ser consultats per qui ho vulgui.
o Tancament de la unitat. Es valora l’aprenentatge de les 5 sessions i es
comenta què els ha aportat cada sessió. De manera espontània,
comentant-ho a l’aula.

Temporització: 1 sessió de 50’


Materials i recursos:
o Pilotes
o Conus
o Petos de colors diferents
o Camp/pista de futbol

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 38


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

o Aula ordinària
Organització de l’aula:
o A la pista/camp de futbol, l’organització de l’espai vindrà determinada
per l’activitat específica a desenvolupar.
o Dins l’aula ordinària les cadires estaran disposades amb cercle per tal
de poder compartir l’apartat de reflexió.

Atenció a la diversitat:
o Cal tenir en compte si algun dels alumnes/as presenta dificultats
específiques per a la realització d’activitats físiques. Segons les dades
de que es disposen no hi ha cap alumne/a de l’Aula Oberta que
requereixi una adaptació específica, tot i que caldrà tenir molt present
els diferents ritmes i habilitats dels diferents nois/es per tal que les
activitats siguin viscudes com quelcom positiu.

Criteris d’avaluació.

- Actitud participativa, reflexiva i d'obertura.


- Saber vincular els continguts de les activitats amb l’apartat de reflexió de les
mateixes.
- Puntualitat, rigorositat i companyerisme.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 39


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

UD 5: Economia
ACTIVITAT 1: Què és un blog?

Objectius d’aprenentatge

Conèixer el funcionament d’un blog

Competències bàsiques:

Competència comunicativa lingüística i audiovisual.


Tractament de la informació i competència digital.
Competència d’aprendre a aprendre.
Competència d’autonomia i iniciativa personal.
Competència Matemàtica.

Continguts.

Definició, funcions, característiques d’un blog.


Tipus de blogs.
Metodologia.

Activitats.
o S’analitzen els coneixements previs dels alumnes mitjançant les
següents preguntes:
 Què són els blogs?
 Coneixes algun tipus de blog?
o L’alumne haurà de comparar les seves respostes amb els companys i
reelaborar les seves si ho creu oportú.

Temporització: 1 sessió de 50’.

Materials i recursos:
o Fitxa de l’activitat on i consti les instruccions de les tasques que han de
realitzar els alumnes.
o Ordinadors amb Internet.
Organització de l’aula:
Aula d’informàtica.

Es formaran grups de 4 persones, cada grup disposarà d’un ordinador.

Atenció a la diversitat:
Les sessions es duran a terme mitjançant el treball cooperatiu per tal de que l’alumne
més expert ajudi a l’alumne menys expert.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 40


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

Criteris d’avaluació.

- Capacitat de treball cooperatiu.


- Actitud participativa, reflexiva i crítica davant la realització de l’activitat.
- A la redacció final hi ha de constar:
o Redacció coherent i estructurada del què és un blog.

UD 5: Economia
ACTIVITAT 2: Com funciona un blog?
Objectius d’aprenentatge

Conèixer el funcionament d’un blog.


Conèixer les aplicacions que pot tenir un blog.

Competències bàsiques:

Competència comunicativa lingüística.


Tractament de la informació i competència digital.
Competència d’aprendre a aprendre.
Competència d’autonomia i iniciativa personal.
Competència matemàtica.

Continguts.

Creació de blogs.
Insertar imatges, vídeos, enllaços.
Com crear una entrada de text.

Metodologia.

Activitats.
o
L’alumne haurà de comparar les seves respostes amb els companys i
reelaborar les seves si ho creu oportú.

o L’alumne haurà de fer la lectura del contingut fins el punt 1.5, també
podrà consultar informació per Internet per millorar les seves respostes.
o Si l’alumne modifica les respostes ho haurà de justificar.

Temporització: 1 sessió de 50’.


Materials i recursos:
o Fitxa de l’activitat on i consti les instruccions de les tasques que han de
realitzar els alumnes.
o Ordinadors amb Internet.
Organització de l’aula:
Aula d’informàtica.

Es formaran grups de 4 persones, cada grup disposarà d’un ordinador.

Atenció a la diversitat:

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 41


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

Les sessions es duran a terme mitjançant el treball cooperatiu per tal de que l’alumne
més expert ajudi a l’alumne menys expert.

Criteris d’avaluació.

- Capacitat de treball cooperatiu.


- Actitud participativa, reflexiva i crítica davant la realització de l’activitat.

UD 5: Economia
ACTIVITAT 3: Insertem imatges i vídeos al blog
Objectius d’aprenentatge

Conèixer el funcionament d’un blog.


Conèixer les aplicacions que pot tenir un blog.

Competències bàsiques:

Competència comunicativa lingüística.


Tractament de la informació i competència digital.
Competència d’aprendre a aprendre.
Competència d’autonomia i iniciativa personal.
Competència matemàtica.

Continguts.

Creació de blogs.
Insertar imatges, vídeos, enllaços.
Com crear una entrada de text.

Metodologia.

Activitats.
o L’alumne haurà de penjar una entrada i insertar-hi elements gràfics
(imatges, vídeos..)

Temporització: 1 sessió de 50’.


Materials i recursos:
o Fitxa de l’activitat on i consti les instruccions de les tasques que han de
realitzar els alumnes.
o Ordinadors amb Internet.
Organització de l’aula:
Aula d’informàtica.

Es formaran grups de 4 persones, cada grup disposarà d’un ordinador.

Atenció a la diversitat:
Les sessions es duran a terme mitjançant el treball cooperatiu per tal de que l’alumne
més expert ajudi a l’alumne menys expert.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 42


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

Criteris d’avaluació.

- Capacitat de treball cooperatiu.


- Actitud participativa, reflexiva i crítica davant la realització de l’activitat.

UD 5: Economia
ACTIVITAT 4: Cerquem notícies
Objectius d’aprenentatge

Cercar per internet notícies.

Competències bàsiques:

Competència comunicativa lingüística.


Tractament de la informació i competència digital.
Competència d’aprendre a aprendre.
Competència d’autonomia i iniciativa personal.
Competència matemàtica.

Continguts.

Cerca per internet.

Metodologia.

Activitats.
o L’alumne haurà de cercar per internet alguna notícia relacionada amb el
món econòmic i triar-ne una de vàlida que es pugui modificar.

Temporització: 2 sessions de 50’.


Materials i recursos:
o Fitxa de l’activitat on i consti les instruccions de les tasques que han de
realitzar els alumnes.
o Ordinadors amb Internet.
Organització de l’aula:
Aula d’informàtica.

Es formaran grups de 4 persones, cada grup disposarà d’un ordinador.

Atenció a la diversitat:
Les sessions es duran a terme mitjançant el treball cooperatiu per tal de que l’alumne
més expert ajudi a l’alumne menys expert.

Criteris d’avaluació.

- Capacitat de treball cooperatiu.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 43


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

- Actitud participativa, reflexiva i crítica davant la realització de l’activitat.

UD 5: Economia
ACTIVITAT 5: Fem de periodistes
Objectius d’aprenentatge

Saber redactar una notícia.

Competències bàsiques:

Competència comunicativa lingüística.


Tractament de la informació i competència digital.
Competència d’aprendre a aprendre.
Competència d’autonomia i iniciativa personal.
Competència matemàtica.

Continguts.

Redacció de la notícia
Crisis econòmica.

Metodologia.

Activitats.
o
L’alumne ha de redactar amb els seus companys de grup una notícia que
hagin trobat i relaborar-la. Caldrà també que pensin i triin els complements
gràfics que li volen afegir (vídeos, imatges..)

Temporització: 1 sessió de 50’.


Materials i recursos:
o Fitxa de l’activitat on i consti les instruccions de les tasques que han de
realitzar els alumnes.
o Ordinadors amb Internet.
Organització de l’aula:
Aula d’informàtica.

Es formaran grups de 4 persones, cada grup disposarà d’un ordinador.

Atenció a la diversitat:
Les sessions es duran a terme mitjançant el treball cooperatiu per tal de que l’alumne
més expert ajudi a l’alumne menys expert.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 44


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

Criteris d’avaluació.

- Capacitat de treball cooperatiu.


- Actitud participativa, reflexiva i crítica davant la realització de l’activitat.
UD 5: Economia
ACTIVITAT 6: Fem de periodistes 2.0
Objectius d’aprenentatge

Saber crear una entrada en el blog.


Saber utilitzar correctament les eines 2.0

Competències bàsiques:

Competència comunicativa lingüística.


Tractament de la informació i competència digital.
Competència d’aprendre a aprendre.
Competència d’autonomia i iniciativa personal.
Competència matemàtica.

Continguts.

Crear l’entrada al blog.

Metodologia.

Activitats.

o L’alumne haurà de crear, juntament amb els seus companys, una


entrada en el blog.

Temporització: 1 sessió de 50’.


Materials i recursos:

o Ordinadors amb Internet.


Organització de l’aula:
Aula d’informàtica.

Es formaran grups de 4 persones, cada grup disposarà d’un ordinador.

Atenció a la diversitat:
Les sessions es duran a terme mitjançant el treball cooperatiu per tal de que l’alumne
més expert ajudi a l’alumne menys expert.

Criteris d’avaluació.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 45


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

- Capacitat de treball cooperatiu.


- Actitud participativa, reflexiva i crítica davant la realització de l’activitat.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 46


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

UD 6: SOCIETAT
ACTIVITAT INICIAL: “EL SHOW DE TRUMAN”

Objectius d’aprenentatge

Entendre una crítica a la societat actual de forma indirecta.


Fer un anàlisi crític de la societat actual mitjançant recursos.

Competències bàsiques:

1.Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

2. Tractament de la informació i competència digital.

6. Competència social i ciutadana.

Continguts.

Àmbit de llengües
Ciències Socials
Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania
Tecnologies

Metodologia.

Activitats.
Els alumnes veuran la pel·lícula “El Show de Truman” i hauran de fer unes
activitats i debat sobre la pel·lícula i el missatge ocult dintre de l’historia.

1.- En nombroses escenes del film observem com la sèrie “El show de Truman” té
especial interès en fer publicitat indirecta o encoberta: personatges que parlen de
determinats productes i els ensenyen a la càmera, actors secundaris que situen
Truman al costat d’un cartell publicitari perquè la càmera reculli la imatge i els
telespectadors el vegin clarament... Es fa publicitat indirecta a les telesèries dels
nostres canals de televisió? I a les pel·lícules?.
Feu-ne una llista i opineu si us sembla o no correcte.
2.- A la pel·lícula sentim frases com ara: Mai has pensat que la teva vida ha estat
conduïda en certa direcció? El món gira al meu voltant. Heu sentit alguna vegada
aquesta sensació? A què deu ser deguda?
3.- La seqüència del retrobament del pare que s’acaba amb plors molt emotius per
part dels protagonistes i del públic, és celebrada amb eufòria pels realitzadors del
show. Algú diu: Això és televisió pura. Què us sembla aquesta afirmació? A quin
tipus de televisió es refereix? És l’únic tipus de televisió possible?

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 47


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

4.- Valoreu el comportament i la trajectòria del següents personatges: Truman,


Meryl (l’esposa), Marlon (l’amic), Silvia (la noia que defensa Truman), la mare i
Christoff.
5.- La pel·lícula està plena de símbols: Què vol dir Tru i Man en anglès? I
Seahaven (el poble artificial on passa l’acció)? El vaixell que Truman agafa per
fugir es diu Santa Maria. Quina significació té aquest nom?
6.- A la pel·lícula se’ns explica que Truman era un nen no desitjat que fou adoptat
per una corporació, i a partir d’aquí fou utilitzat per protagonitzar, diàriament, el
show. Com ho valoreu?
7.- Quina significació té aquesta frase de Christoff: Acceptem la realitat del món tal
i com ens la presenten.
8.- Quins tipus de programa de televisió existeixen, actualment, amb un tema
similar a l’argument de “El show de Truman”? Quina opinió en teniu

Temporització: 2 sessions de 50’ per a la visualització de la pel·lícula i 1


sessió per a la realització d’activitats.

Materials i recursos:
o Pissarra digital
o Projector
o Dossier de l’assignatura

Organització de l’aula:
Aula normal del grup.

Tot el grup veurà la pel·lícula i faran les activitats de forma individual.

Atenció a la diversitat:
Ajuda individual del professor a aquells alumnes amb més problemes per a entendre la
pel·lícula i les activitats.

Criteris d’avaluació.

- Realització del dossier de les activitats


- ACTITUD (per avaluar actitud es tindrà en compte si l’alumne/a porta el
material necessari per treballar a classe, si té cura del material propi i comú, la
puntualitat, etc.)

UD 6: SOCIETAT
ACTIVITAT DESENVOLUPAMENT: “PUBLICITAT ENCOBERTA”

Objectius d’aprenentatge

Entendre una crítica a la societat actual de forma indirecta.


Fer un anàlisi crític de la societat actual mitjançant recursos.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 48


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

Competències bàsiques:

1.Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

2.Tractament de la informació i competència digital.

3.Competència d’aprendre a aprendre.

4.Competència d’autonomia i iniciativa personal.

6.Competència social i ciutadana.

Continguts.

Àmbit de llengües
Ciències Socials
Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania
Tecnologies

Metodologia.

Activitats.
- Els alumnes hauran d’anar a l’aula d’ordinadors i fer una recerca d’articles
sobre publicitat encoberta. Miraran les pàgines web dels principals diaris (es vol
evitar la recerca en google per fer més directa la recerca i ensenyar a fer recercar
per altres mitjans).

www.elpais.com

www.elmundo.es

www.elperiodicodecatalunya.com

www.lavanguardia.es

Ex de article:

Con el eslògan “Producto visto. Producto vendido”, una compañía de San Francisco

permite a los televidentes comprar productos de sus programas favoritos, un concepto

que podría revolucionar el futuro de la publicidad. Desde bolsos de piel de cocodrilo

por cerca de 10.000 dólares que la sofisticada Kate luce en la serie Will and Grace ,

hasta un sencillo alfiler por 12 dólares con las siglas de Hospital General, los objetos

que aparecen en las series televisivas o incluso películas están al alcance del

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 49


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

televidente. A través de la web del programa en cuestión , la plataforma Delivery Agent

permite acceder a la ropa , muebles, cosméticos o incluso automóviles que aparecen


en las series más populares o incluso películas. Se trata, no obstante, de un concepto
que levanta ampollas, ya que muchos consideran que este tipo de publicidad es
subliminal y deshonesta y creen que hay que poner límites.

Efe. La Vanguardia. 16-5-0

Després es visualitzaran anuncis de productes del mateix ram però amb


estratègies diferents segon a qui van dirigides.

Mireu aquests anuncis i comparem-los. Ens els dos casos es tracta d’un producte més o
menys relacionat amb la salut, però l’estratègia publicitària és molt diferent:

En el primer cas se’ns presenten uns actors triats i caracteritzats perquè semblin
qualsevol de nosaltres quan ens aixequem pels matins. Igual que nosaltres, tenen
problemes tan poc glamurosos com el mal de ronyons o d’esquena.

D’alguna manera, l’anunci vol fer de mirall: aquests protagonistes podríem ser
nosaltres mateixos. Per tant, si a ells els funciona la solució, a nosaltres també ens
podria funcionar. És una mica com si ens ho digués la veïna del tercer (“prova això que
m’ha funcionat tan i tan bé…”).Tot i així, hi ha un detall final: un cop el producte ja ha
fet el miracle i el nom i logotip de la marca apareixen al costat, l’aspecte de tot plegat
ja canvia una mica (ells, el cotxe, la casa…):

En el segon anunci tot és diferent. També tenim una protagonista que ens parla de
salut i també està a casa, en pijama… Però l’actriu triada és molt diferent: jove,
esvelta, bonica (amb aspecte de no haver tingut mai cap problema a la pell). També el
seu vestuari, maquillatge, pentinat… (qui no té aquest aspecte quan està per casa,
oi?) I la seva actitud: els protagonistes del primer anunci es despertaven per anar a
treballar; aquesta noia simplement “està”. La casa també és molt diferent: qui no té

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 50


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

aquest espai i aquests mobles? Qui no té piscina al jardí? Qui no té una nevera de
dues portes de la qual surt música i un raig de llum quan l’obres?

En definitiva, el missatge del primer anunci vindria a ser “Estàs igual de fotut que
aquesta parella? Pren-te el producte i se’t passarà”. En canvi, el missatge del segon
seria “T’agradaria estar igual d’estupenda que aquesta noia? Vols que la teva pell sigui
igual? Pren-te el producte i ho aconseguiràs”. Fixeu-vos que en el primer cas utilitzem
el present; en el segon el condicional o el subjuntiu, els temps de les hipòtesis i els
desitjos.

- Amb l’opció “Impr Pant” de qualsevol ordinador agafaren imatges per a la


realització d’un video tipus slideshare, en el que haurà una presentació de fotos
amb música.

Temporització: 3 sessions de 50’

Materials i recursos:
o Pissarra digital
o Aula d’ordinadors
o Ordinadors
o Dossier de l’assignatura

Organització de l’aula:
Tot el grup farà les recerques en l’aula d’informàtica

Atenció a la diversitat:
Ajuda individual del professor a aquells alumnes amb més problemes per a entendre
els vídeos i les activitats.

Criteris d’avaluació.

- Realització del dossier de les activitats


- ACTITUD (per avaluar actitud es tindrà en compte si l’alumne/a porta el
material necessari per treballar a classe, si té cura del material propi i comú, la
puntualitat, etc.)

UD 6: SOCIETAT
ACTIVITAT FINAL: “REALITZACIÓ D’UN VIDEO”

Objectius d’aprenentatge

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 51


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

Fer un anàlisi crític de la societat actual mitjançant recursos.


Plasmar el seu anàlisi visualment.
Competències bàsiques:

1.Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

2.Tractament de la informació i competència digital.

3.Competència d’aprendre a aprendre.

4.Competència d’autonomia i iniciativa personal.

6.Competència social i ciutadana.

Continguts.

Àmbit de llengües
Ciències Socials
Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania
Tecnologies

Metodologia.

Activitats.
Amb les fotos fetes anteriorment es realitzarà un video crític amb la publicitat
encoberta i els enganys de la publicitat envers la societat. Es realitzarà un video tipus
slideshare mitjançant la utilització del programa Windows Movie Maker.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 52


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

Aquest video es presentarà a un concurs de ciutadania crítica que serà presentat en


les Jornades d’Educació en Comunicació organitzades per AulaMèdia.

Temporització: 2 sessions de 50’


Materials i recursos:
o Aula d’ordinadors
o Ordinadors
o Dossier de l’assignatura

Organització de l’aula:
Tot el grup farà les recerques en l’aula d’informàtica

Atenció a la diversitat:
Ajuda individual del professor a aquells alumnes amb més problemes per a entendre la
pel·lícula i les activitats.

Criteris d’avaluació.

- Realització del dossier de les activitats


- La presentació del video final: es valorarà la claredat de l’idea a expressar, la
creativitat del video, el seu impacte visual i el grau de dificultat.
- ACTITUD (per avaluar actitud es tindrà en compte si l’alumne/a porta el
material necessari per treballar a classe, si té cura del material propi i comú, la
puntualitat, etc.)

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 53


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

UD 7: Medi Ambient.
ACTIVITAT 1: Coneixem l’estat actual del medi ambient.
Objectius d’aprenentatge

Conèixer l’estat actual del medi ambient mitjançant diferents mitjans.


Identificar la necessitat de millorar aspectes del medi ambient.

Competències bàsiques:

Competència comunicativa lingüística.


Tractament de la informació i competència digital.
Competència d’aprendre a aprendre.
Competència d’autonomia i iniciativa personal.
Competència en el coneixement i la interacció en el món físic.

Continguts.

Definició medi ambient, ecosistema, ecologia.


Contaminació. Tipus.

Metodologia.

Es presenta el contingut als alumnes mitjançant un dossier i entre tota la classe


es llegeix amb una interacció constant entre professor i alumnes.

Activitats.
A. Introducció dels continguts.

B. Recerca de l’estat actual del medi ambient mitjançant diferents recursos de


comunicació: Internet, premsa, revistes, etc.

C. Realització d’una redacció en grup destacant aspectes rellevants de l’estat actual


del medi ambient i reflexant com es podria millorar.

Temporització: 2 sessions de 50’.


Materials i recursos:
o Fitxa de l’activitat on i consti les instruccions de les tasques que han de
realitzar els alumnes.
o Dossier de contingut.
o Revistes medi ambient, natura, especialitzades.
o Diaris, secció medi ambient.
o Ordinadors amb Internet.
Organització de l’aula:
Les dues sessions es realitzaran a l’aula d’informàtica.

Es formaran grups de 4 persones, cada grup disposarà d’un ordinador.

Atenció a la diversitat:
Les sessions es duran a terme mitjançant el treball cooperatiu per tal de que l’alumne
més expert ajudi a l’alumne menys expert.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 54


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

4. Criteris d’avaluació.
- Capacitat de treball cooperatiu.
- Actitud participativa, reflexiva i crítica davant la realització de l’activitat.
- A la redacció final hi ha de constar:
o Redacció coherent i estructurada.
o Presència dels aspectes més destacats de l’estat del medi ambient
actual.
o Presència de propostes de millora.

UD 7: Medi Ambient.
ACTIVITAT 2 i 3: Canviem l’estat del medi ambient mitjançant un anunci.
Objectius d’aprenentatge

Conèixer l’estat actual del medi ambient mitjançant diferents mitjans.


Identificar la necessitat de millorar aspectes del medi ambient.
Conèixer les característiques que ha de tenir un anunci.
Saber realitzar un anunci i tot el procés que comporta.

Competències bàsiques:

Competència comunicativa lingüística i audiovisual.


Competència artística i cultural.
Tractament de la informació i competència digital.
Competència d’aprendre a aprendre.
Competència d’autonomia i iniciativa personal.
Competència en el coneixement i la interacció en el món físic.

Continguts.

La publicitat.
Definició, característiques i finalitats d’un anunci.
Procediment per realitzar un anunci.

Metodologia.

Es presenta el contingut als alumnes mitjançant un dossier i entre tota la classe


es llegeix amb una interacció constant entre professor i alumnes.

Activitats.
A. Introducció dels continguts.

B. Recerca d’una notícia que no ens agradi.

C. Realització d’un anunci per canviar la notícia amb tot el que comporta: pluja d’idees,
organització, repartiment de tasques, guió, elaboració anunci.

D. Exposició de l’anunci a tota la classe i també al centre.

Temporització: 3 sessions de 50’.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 55


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

Materials i recursos:
o Fitxa de l’activitat on i consti les instruccions de les tasques que han de
realitzar els alumnes.
o Dossier de contingut.
o Revistes medi ambient, natura, especialitzades.
o Diaris, secció medi ambient.
o Ordinadors amb Internet.
o Material fungible.
o Càmera de vídeo i/o fotos segons els format de l’anunci que esculleixin
els alumnes.
Organització de l’aula:
Es formaran grups de 4 persones.

Atenció a la diversitat:
Les sessions es duran a terme mitjançant el treball cooperatiu per tal de que l’alumne
més expert ajudi a l’alumne menys expert.

5. Criteris d’avaluació.
- Capacitat de treball cooperatiu.
- Actitud participativa, reflexiva i crítica davant la realització de l’activitat.
- Producte final s’hi ha de reflectir:
o Anunci relacionat a millorar el medi ambient.
o Utilització dels recursos publicitaris treballats a classe.
o Expressió Oral estructurada a l’hora d’exposar el producte final.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 56


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

UD 8: Salut.
ACTIVITAT 1

Objectius d’aprenentatge

Comprendre i saber definir el concepte de Salut i les seves implicacions


Treballar els coneixements d’un model de vida saludable
Treballar els hàbits d’alimentació, d’higiene i les seves repercussions

Competències bàsiques:

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.


Competència d'aprendre a aprendre.
Competència d'autonomia i iniciativa personal.

Continguts.

Definició de Salut, les seves implicacions.


Els hàbits de vida saludables

Metodologia.

Activitats.
o Comencem l'activitat presentant la unitat didàctica. S’expliquen els
objectius de la unitat, el que treballarem i com ho farem
o El grup comença buscant el concepte de Salut a la xarxa. Obren un
fitxer amb el nom del grup i la unitat didàctica i hi aporten el que han
recollit.
o En segon lloc es demana que busquin notícies des de diferents
mitjans, sobre salut. Les notícies han de ser actuals i relacionades
amb la Salut.
o Es faciliten diaris de dies anteriors (de la biblioteca), i també es poden
consultar a internet.
o De les diverses notícies que han trobat es demana que en seleccionin
dues.
Temporització: 1 sessió de 50’
Materials i recursos:
o Ordinadors
o Diaris
Organització de l’aula:
o Els alumnes han de disposar dels ordinadors per consultar el material
i també d’un grup de taules per a poder treballar en conjunt.
Atenció a la diversitat:
o Des d’un inici els grups són heterogenis i el tutor respecta la lliure
organització del grup. De manera que es valora l’autonomia dels
alumnes i del treball grupal.

Criteris d’avaluació.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 57


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

- Capacitat de treballar en grup


- Actitud participativa, reflexiva i d'obertura al canvi.
- Capacitat de síntesi, i d’argumentació.

UD 8: SALUT
ACTIVITAT 2

Objectius d’aprenentatge

Comprendre l’actualitat informativa sobre temes de Salut


Treballar els coneixements d’un model de vida saludable
Treballar els hàbits d’alimentació, d’higiene i les seves repercussions

Competències bàsiques:

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.


Competència d'aprendre a aprendre.
Competència d'autonomia i iniciativa personal.

Continguts.

Argumentació davant les notícies escollides


Els hàbits de vida saludables

Metodologia.

Activitats.
o Debatre, analitzar i proposar solucions a les notícies que s’han
escollit.
o Tasca que inclou la part més reflexiva i d’anàlisi crític de l’activitat.
o Consensuar les solucions o alternatives en el sí del grup.

Temporització: 1 sessió de 50’


Materials i recursos:
o Ordinadors
o Diaris
Organització de l’aula:
o Els alumnes han de disposar dels ordinadors per consultar el material
i també d’un grup de taules per a poder treballar en conjunt.
Atenció a la diversitat:
o Des d’un inici els grups són heterogenis i el tutor respecta la lliure
organització del grup. De manera que es valora l’autonomia dels
alumnes i del treball grupal.

Criteris d’avaluació.

- Capacitat de treballar en grup


- Actitud participativa, reflexiva i d'obertura al canvi.
- Capacitat de síntesi, i d’argumentació.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 58


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

UD 8: SALUT
ACTIVITAT 3

Objectius d’aprenentatge

Saber redactar una notícia, crear-la des dels arguments grupals, i desenvolupar-
la segons el debat creat en el si del grup
Treballar els coneixements d’un model de vida saludable
Treballar els hàbits d’alimentació, d’higiene i les seves repercussions

Competències bàsiques:

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.


Competència d'aprendre a aprendre.
Competència d'autonomia i iniciativa personal.

Continguts.

Argumentació davant les notícies escollides


Els hàbits de vida saludables

Metodologia.

Activitats.
o Redactar les notícies exposant les solucions o alternatives.

Temporització: 1 sessió de 50’


Materials i recursos:
o Ordinadors
o Diaris
Organització de l’aula:
o Els alumnes han de disposar dels ordinadors per consultar el material
i també d’un grup de taules per a poder treballar en conjunt.
Atenció a la diversitat:
o Des d’un inici els grups són heterogenis i el tutor respecta la lliure
organització del grup. De manera que es valora l’autonomia dels
alumnes i del treball grupal.

Criteris d’avaluació.

- Capacitat de treballar en grup


- Actitud participativa, reflexiva i d'obertura al canvi.
- Capacitat de síntesi, i d’argumentació.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 59


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

UD 8: SALUT
ACTIVITAT 4

Objectius d’aprenentatge

Saber buscar imatges i /o altre material digitals o en format paper, que permetin
il·lustrar les notícies que el grup ha elaborat. Treballar els hàbits d’alimentació,
d’higiene i les seves repercussions

Competències bàsiques:

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.


Competència d'aprendre a aprendre.
Competència de tractament de la informació i competència digital
Competència d'autonomia i iniciativa personal.

Continguts.

Tractament de material digital, imatges, arxius...

Metodologia.

Activitats.
o Buscar imatges que refereixin sobre la notícia que presenten
o Tractar les imatges o el material amb els seus corresponents
programes.
o Incloure el material treballat en el dossier de treball

Temporització: 1 sessió de 50’


Materials i recursos:
o Ordinadors

Organització de l’aula:
o Els alumnes han de disposar dels ordinadors per consultar el material
i també d’un grup de taules per a poder treballar en conjunt.
Atenció a la diversitat:
o Des d’un inici els grups són heterogenis i el tutor respecta la lliure
organització del grup. De manera que es valora l’autonomia dels
alumnes i del treball grupal.

Criteris d’avaluació.

- Capacitat de treballar en grup


- Actitud participativa, reflexiva i d'obertura al canvi.
- Capacitat per al tractament de les imatges digitals.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 60


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

UD 8: SALUT
ACTIVITAT 5

Objectius d’aprenentatge

Treballar el tractament de les notícies, el seu entorn i la presentació


Treballar els coneixements d’un model de vida saludable
Treballar els hàbits d’alimentació, d’higiene i les seves repercussions

Competències bàsiques:

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.


Competència d'aprendre a aprendre.
Competència d'autonomia i iniciativa personal.
Competència de tractament de la informació i competència digital

Continguts.

El plató de televisió
El tractament de les imatges televisives

Metodologia.

Activitats.
o Recrear un modest plató de televisió
o Exposar i filmar les dues notícies que han estat elaborant al llarg
d’aqueta unitat didàctica
o Presentar la filmació a la resta de companys

Temporització: 3 sessions de 50’


Materials i recursos:
o Ordinadors
o Material audiovisual (focus, càmera de filmar, pantalles...)
o Material divers per la recreació del plató (teles, cartolines, gràfics...)
Organització de l’aula:
o Els alumnes han de tenir llibertat i disponibilitat de la sala
d’audiovisuals o d’un lloc que permetri recrear l’espai televisiu.
o Com que el material és reduït, es faran torns per a cada grup

Atenció a la diversitat:
o Des d’un inici els grups són heterogenis i el tutor respecta la lliure
organització del grup. De manera que es valora l’autonomia dels
alumnes i del treball grupal.

Criteris d’avaluació.

- Capacitat de treballar en grup


- Actitud participativa, reflexiva i d'obertura al canvi.
- Capacitat de resolució de conflictes

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 61


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

- Claretat expositiva
- Originalitat escènica

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 62


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

UD 9: CIÈNCIA
ACTIVITAT INICIAL: “QUEQUICOM”

Objectius d’aprenentatge

Entendre termes científics

Competències bàsiques:

1.Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

2. Tractament de la informació i competència digital.

5. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

Continguts.

Àmbit de llengües
Ciències Socials
Ciències de la Natura
Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania
Tecnologies
Metodologia.

Activitats.
Els alumnes per parelles hauran de triar entre tres programes per a veure del
“QUEQUICOM” que tenen que veure amb notícies d’impacte social com son: “La
gran ventada” (relacionat amb el vendaval del 2009 en el qual van morir uns nens de
sant boi), “l’energia nuclear” (relacionat amb l’accident nuclear de Japó) i “Catalunya
tremola” que tracta sobre l’últim terratrèmol que va haver-hi a Catalunya en 1428 en
el qual van morir 1000 persones (relacionat amb el terratrèmol de Lorca).

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 63


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

Temporització: 1 sessió de 50’.

Materials i recursos:
o Aula d’ordinadors
o Ordinadors
o Dossier de l’assignatura

Organització de l’aula:
Aula d’ordinadors.

Veuran els vídeos per parelles.

Atenció a la diversitat:
Les parelles portaran a terme el treball mitjançant el treball cooperatiu per tal de que
l’alumne més expert ajudi a l’alumne menys expert.

Criteris d’avaluació.

- Realització del dossier de les activitats


- Capacitat de treball cooperatiu.
- ACTITUD (per avaluar actitud es tindrà en compte si l’alumne/a porta el
material necessari per treballar a classe, si té cura del material propi i comú, la
puntualitat, etc.)

UD 9: CIÈNCIA
ACTIVITAT DESENVOLUPAMENT: “FET CIENTÍFIC I ACTUALITAT”

Objectius d’aprenentatge

Entendre termes científics


Explicar termes científics

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 64


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

Relacionar la importància de la ciència amb la societat actual.


Sintetitzar informació.

Competències bàsiques:

1.Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

2. Tractament de la informació i competència digital.

3.Competència d’aprendre a aprendre.

4.Competència d’autonomia i iniciativa personal.

5. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

6. Competència social i ciutadana.

Continguts.

Àmbit de llengües
Ciències Socials
Ciències de la Natura
Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania
Tecnologies
Metodologia.

Activitats.
Els alumnes hauran de definir amb les seves paraules que signifiquen les
paraules clau de cada programa.

LA GRAN VENTADA
- Formació del vent. Per què gira?
- Comparació anticicló i depressió
- Isòbares i corbes de nivell
- Tracció i compressió.
- Comportament del materials (ferro i formigó, especialment).
- Estabilitat dels edificis (Fonaments, columnes, faixa perimetral...)
- Efecte Bernoulli.
- Llei de la palanca.
- Arrelament dels arbres

ENERGIA NUCLEAR
¿Què és la radioactivitat?

Una central por convertir-se en una bomba atòmica?

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 65


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

CATALUNYA TREMOLA
-Perquè es produeixen els terratrèmols.
-Epicentre, hipocentre i magnitud.
-El sismògraf
-Tectònica de plaques
-Pangea i pròxima pangea
-El terratrèmol de la candelera, el més important que ha patit el nostre país.

Hauran de buscar per internet en les webs dels diaris articles sobre els
esdeveniments relacionats amb els fets científics explicats en els programes:

QUEQUICOM NOTICIA RELACIONADA

LA GRAN VENTADA vendaval del 2009 en el qual van morir


uns nens de sant boi

ENERGIA NUCLEAR l’accident nuclear de Japó

CATALUNYA TREMOLA terratrèmol de Lorca

Miraran les pàgines web dels principals diaris (es vol evitar la recerca en google
per fer més directa la recerca i ensenyar a fer recercar per altres mitjans).

www.elpais.com

www.elmundo.es

www.elperiodicodecatalunya.com

www.lavanguardia.es

Amb tot això (articles, conceptes científics i programes) realitzaran una presentació
amb imatges i vídeos del programa amb les parts més rellevants.

Mitjançant el programa VIDEODUB de DVDSOFT, què és un software d’edició de


video molt senzill i fàcil d’usar, editaran les parts més rellevants del programa així com
les imatges o vídeos que considerin adients de la noticia relacionada faran una petita
exposició de 10 mns.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 66


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

Temporització: 5 sessions de 50’.

Materials i recursos:
o Aula d’ordinadors
o Ordinadors
o Programa VIDEODUB de DVDSOFT
o Dossier de l’assignatura

Organització de l’aula:
Aula d’ordinadors.

treballaran per parelles.

Atenció a la diversitat:
Les parelles portaran a terme el treball mitjançant el treball cooperatiu per tal de que
l’alumne més expert ajudi a l’alumne menys expert.

Criteris d’avaluació.

- Realització del dossier de les activitats


- Capacitat de treball cooperatiu.
- ACTITUD (per avaluar actitud es tindrà en compte si l’alumne/a porta el
material necessari per treballar a classe, si té cura del material propi i comú, la
puntualitat, etc.)

UD 9: CIÈNCIA
ACTIVITAT DESENVOLUPAMENT: “FET CIENTÍFIC I ACTUALITAT”

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 67


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

Objectius d’aprenentatge

Explicar termes científics


Relacionar la importància de la ciència amb la societat actual.
Sintetitzar informació.

Competències bàsiques:

1.Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

2. Tractament de la informació i competència digital.

3.Competència d’aprendre a aprendre.

4.Competència d’autonomia i iniciativa personal.

5. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

6. Competència social i ciutadana.

Continguts.

Àmbit de llengües
Ciències Socials
Ciències de la Natura
Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania
Tecnologies
Metodologia.

Activitats.
Els alumnes per parelles faran una exposició del seu treball a la resta de
companys.

Desprès la faran en dues classes d’altres grups al centre per a ajudar a aquests
alumnes a millorar la seva autoestima.

Temporització: 3 sessions de 50’.

Materials i recursos:
o Pissarra digital
o Canó de projecció
o Ordinadors

Organització de l’aula:
Aula d’aula oberta i aules de la resta de grups.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 68


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

treballaran per parelles.

Atenció a la diversitat:
Les parelles portaran a terme el treball mitjançant el treball cooperatiu per tal de que
l’alumne més expert ajudi a l’alumne menys expert.

Criteris d’avaluació.

- La presentació de l'exposició final: es valorarà la claredat d'exposició, la


creativitat del treball, el seu impacte visual i el grau de dificultat.
- Realització del dossier de les activitats
- Capacitat de treball cooperatiu.
- ACTITUD (per avaluar actitud es tindrà en compte si l’alumne/a porta el
material necessari per treballar a classe, si té cura del material propi i comú, la
puntualitat, etc.)

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 69


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

UD 10: Educació: Educació emocional i en valors


ACTIVITAT 1: El millor regal.

Objectius d’aprenentatge

Reconèixer la pròpia persona com a eina principal per al desenvolupament


personal.
Aprendre a estimar la pròpia persona amb tota la seva capacitat i amb els seus
límits.
Ser conscients dels missatges rebuts al llarg de la vida, en referència a la pròpia
persona.
Ser conscients de que la visió dels altres sobre la nostra persona no sempre és
objectiva, ni veritat.

Competències bàsiques:

Competència emocional.
Competència d'aprendre a aprendre.
Competència d'autonomia i iniciativa personal.

Continguts.

Definició i característiques de l'autoestima.

Metodologia.

Activitats.
o Comencem l'activitat repartint un full amb diferents definicions i
exemples sobre el que és l'autoestima. Es posen exemples que podrien
ser reals i es comenta en veu alta.
o A continuació es parla de com construïm la pròpia autoestima a partir
dels missatges que hem anat rebent a la vida i expliquem l'activitat
següent.
o Es reparteixen dues cartolines, una de color fosc i una altra de color
clar. Es posa música de fons i en la cartolina fosca han de posar tots els
missatges negatius que han rebut al llarg de la vida referents a la seva
persona (lleig, patós...). Tot el que els passi pel cap. Després en la
cartolina de color clar es posen totes les idees positives que han
escoltat sobre la seva persona.
o Es fa un cercle i es comparteix quines sensacions ha tingut durant
l'activitat i què en pensen de tot això.
o A continuació s'explica que hagin sentit el que hagin sentit a la vida hi
ha una cosa molt i molt important amb la que sempre podran comptar i
que es troba dins d'una caixa.
o Es passa una caixa (en la que dins hi ha un mirall) i cada noi (sense
que els altres ho vegin) ha de mirar l'interior de la caixa, on veurà el
regal més important i més maco que existeix.
o Finalment es torna a compartir l'experiència viscuda.
Temporització: 1 sessió de 50’
Materials i recursos:
o Cd de música tranquil·la
o Aparell de música

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 70


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

o Caixa amb mirall


o Fotocòpies sobre l'autoestima
Organització de l’aula:
o A l'aula hi ha d'haver dos espais, un primer espai amb taules i cadires,
on es farà la primera part de l'activitat i un segon espai amb cadires
amb cercle, per la segona part de l'activitat.
Atenció a la diversitat:
o És un treball que en si mateix atén la diversitat, doncs cada alumne al
farà al seu nivell i arribarà al nivell de coneixement i de consciència al
que pugui arribar.

Criteris d’avaluació.

- Capacitat d'introspecció
- Actitud participativa, reflexiva i d'obertura al canvi.
- Capacitat d'expressar i posar en paraules les emocions i els sentiments viscuts.

UD 10: Educació: Educació emocional i en valors


ACTIVITAT 2: Els prejudicis.

Objectius d’aprenentatge

Comprendre com ens relacionem amb els altres des dels prejudicis i la primera
imatge
Detectar els prejudicis que acostumem a tenir envers les altres persones.
Fer experiència de com ens sentim quan els altres ens tracten des dels prejudicis

Competències bàsiques:

Competència emocional.
Competència d'aprendre a aprendre.
Competència d'autonomia i iniciativa personal.

Continguts.

Definició i característiques dels prejudicis.

Metodologia.

Activitats.
o Comencem l'activitat dividint el grup en subgrups de 6 persones.
o A continuació es reparteix a cada noi una corona (feta amb cartolina) on
hi ha escrit un rol que tindran en el grup. Es posen la corona al cap.
Ningú ha de veure el que hi ha escrit en la seva corona... la resta de
companys si que ho veuen. (per exemple: Líder, despistat, marginat,
graciós, avorrit...)
o Es diu al grup que han de decidir on aniran de vacances aquest estiu
(junts) i que cada vegada que parli algú han de reaccionar en funció del
rol que li toca fer. Per exemple: si parla el que té posat Líder a la seva

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 71


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

corona, la resta han de dir si a tot el que diu i fer-li cas, si parla el
marginat, el tallen, no el miren, l'ignoren...
o Es tracta que durant l'estona de grups cadascú identifiqui quin rol li ha
tocat fer, per com el tracten els altres.
o Finalment es torna a fer un sol grup per compartir l'experiència viscuda.
Temporització: 1 sessió de 50’
Materials i recursos:
o Corones (tantes com nois/es) amb els rols escrits.
Organització de l’aula:
o Ha de ser un espai lliure d'obstacles, amb cadires en cercle, que
després es puguin moure per fer grups més petits i realitzar l'activitat.
Atenció a la diversitat:
o És un treball que en si mateix atén la diversitat, doncs cada alumne al
farà al seu nivell i arribarà al nivell de coneixement i de consciència al
que pugui arribar.

Criteris d’avaluació.

- Capacitat d'autocrítica sobre les pròpies actituds


- Actitud participativa, reflexiva i d'obertura al canvi.
- Capacitat d'expressar i posar en paraules les emocions i els sentiments viscuts.

UD 10: Educació: Educació emocional i en valors


ACTIVITAT 3: Com em veuen els altres.

Objectius d’aprenentatge

Comprendre que tots/es tenim aspectes positius que podem valorar i detectar.
Treballar l'autoestima
Potenciar els llaços d'amistat en l'interior del grup.

Competències bàsiques:

Competència emocional.
Competència d'aprendre a aprendre.
Competència d'autonomia i iniciativa personal.

Continguts.

Definició i característiques de l'amistat i del grup.

Metodologia.

Activitats.
o Comencem l'activitat repartint un full amb diferents definicions i
exemples sobre el que és un grup i sobre els llaços positius que es
creen en un grup. Es posen exemples sobre el que és un grup i el que
no és un grup.
o A continuació cadascú escriu en un full com creu que la resta del grup
el veu.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 72


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

o A continuació es posa música de fons i es demana als nois/es que


s'aixequin i es posin en cercle, es reparteix un full en blanc a cadascú o
de colors) amb una mica de celo i se'l pengen a l'esquena (s'ajuden els
una als altres a fer-ho)
o Mentre sona la música van passant per les esquenes dels companys i
van posant missatges positius, una frase de com veuen a cadascun
dels companys. Han de passar per tots/es.
o Quan ja han acabat, tothom s'asseu al seu lloc, sense mirar el paper i
es fa una petita introducció abans de veure el que els han escrit.
o Finalment tothom llegeix les frases que els companys els han posats i
després d'una estona es convida a que cadascú llegeixi en veu alta
alguna de les coses que li han posat, que li ha agradat o bé l'ha sorprès
o S'agafa el full que havien escrit amb anterioritat sobre el que ells creien
que pensava el grup sobre la seva persona i es compara, per veure les
coincidències.
Temporització: 1 sessió de 50’
Materials i recursos:
o Fotocòpies amb la definició de grup.
o Fulls blancs.
o Celo.
o Cd
o Aparell de música
o Retoladors.
Organització de l’aula:
o Ha de ser un espai lliure d'obstacles, amb cadires en cercle, que
després es puguin moure per deixar l'espai lliure per moure's amb
llibertat.
Atenció a la diversitat:
o És un treball que en si mateix atén la diversitat, doncs cada alumne al
farà al seu nivell i arribarà al nivell de coneixement i de consciència al
que pugui arribar.

Criteris d’avaluació.

- Capacitat d'obertura a l'opinió dels altres


- Actitud participativa, reflexiva i d'obertura al canvi.
- Capacitat d'expressar i posar en paraules les emocions i els sentiments viscuts.

UD 10: Educació: Educació emocional i en valors


ACTIVITAT 4: Treball cooperatiu.

Objectius d’aprenentatge

Comprendre les necessitats del grup


Fer-se conscient del rol que es juga en el grup
Potenciar els llaços d'amistat en l'interior del grup.

Competències bàsiques:

Competència emocional.
Competència d'aprendre a aprendre.
Competència d'autonomia i iniciativa personal.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 73


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

Continguts.

Definició i característiques del treball cooperatiu.

Metodologia.

Activitats.
o Comencem l'activitat repartint un full amb diferents definicions i
exemples sobre el que és el treball cooperatiu.
o A continuació s'explica que entre tots (o depenent del nombre de
nois/es es fa en grups més petits) han d'aconseguir un determinat
objectiu. Per exemple, fer una escultura, fer un pessebre (si és a prop
de Nadal), construir una casa en miniatura. Només hi ha una condició,
no poden parlar.
o Es reparteix el material per fer la construcció, de forma que cada
persona té una cosa diferent, per exemple, un té les tisores, l'altre un
suro, l'altre cartolines... material diferent, amb el que han d'aconseguir
el seu objectiu, sense parlar,
o A continuació es posa música i mentre sona la música s'han de posar
d'acord sense parlar i fer la construcció que se'ls hagi demanat.
o Quan ja han acabat, tothom s'asseu al seu lloc i es comparteix
l'experiència posant de relleu el rol que ha jugat cadascú (líder, atent/a,
col·laborador/a, observador/a...).. i es comenta quin ha estat el resultat
de tot això.
Temporització: 1 sessió de 50’
Materials i recursos:
o Fulls amb la definició de treball cooperatiu
o Celo.
o Cd
o Aparell de música
o Retoladors.
o Cartolines
o Tisores, etc...
Organització de l’aula:
o Ha de ser un espai lliure d'obstacles, amb cadires en cercle, que
després es puguin moure per deixar l'espai lliure per moure's amb
llibertat.
Atenció a la diversitat:
o És un treball que en si mateix atén la diversitat, doncs cada alumne al
farà al seu nivell i arribarà al nivell de coneixement i de consciència al
que pugui arribar.

Criteris d’avaluació.

- Capacitat d'autocrítica sobre les pròpies actituds


- Actitud participativa, reflexiva i d'obertura al canvi.
- Capacitat d'expressar i posar en paraules les emocions i els sentiments viscuts.

UD 10: Educació: Educació emocional i en valors


ACTIVITAT 5: La cova.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 74


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

Objectius d’aprenentatge

Comprendre les pròpies emocions.


Treballar la confiança en un mateix i en el grup
Treballar l'autoestima

Competències bàsiques:

Competència emocional.
Competència d'aprendre a aprendre.
Competència d'autonomia i iniciativa personal.

Continguts.

Definició i característiques del treball d'introspecció.

Metodologia.

Activitats.
o Comencem l'activitat repartint un full amb diferents definicions i
exemples sobre el que és el treball d'introspecció.
o A continuació s'explica que farem una activitat diferent de les habituals i
que han d'intentar seguir-la fins al final.
o Tothom es tapa els ulls amb un mocador i s'apaguen els llums de la
sala. Es posa música de fons.
o La persona que guia l'activitat comença a explicar que anem a fer un
petit viatge i convida a tothom a que comenci a caminar per la sala, com
vulguin i capa on vulguin. Si xoquen amb persones es separen i
continuen (no es pot parlar). Quan porten una estona caminant es diu
que han de buscar un lloc per seure i quan estan asseguts es fa una
visualització.
o La visualització segueix un fil. Parteixen d'un camí (se l'imaginen, etc) i
arriben a una cova, en l'interior de la qual tenen una trobada amb
persones estimades i amb persones que els costen més... finalment
troben un tresor dins de la cova i quan l'obren reben un missatge molt
important. Finalment surten de la cova.
o Es torna a donar la indicació de que es posin de peus i caminin i
finalment es treuen el mocador del ulls, es deixen uns segons perquè
tothom es situï i es torna al grup per compartir l'experiència.
o És molt important recollir les emocions amb molta cura. També es pot
deixar un espai perquè tothom escrigui el que ha viscut
Temporització: 1 sessió de 50’
Materials i recursos:
o Fulls amb la definició de treball d'introspecció
o Cd
o Aparell de música
o Fulls i bolígrafs
Organització de l’aula:
o Ha de ser un espai lliure d'obstacles, amb cadires en cercle, que
després es puguin moure per deixar l'espai lliure per moure's amb
llibertat.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 75


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

Atenció a la diversitat:
o És un treball que en si mateix atén la diversitat, doncs cada alumne al
farà al seu nivell i arribarà al nivell de coneixement i de consciència al
que pugui arribar.

Criteris d’avaluació.

- Capacitat de connectar amb les pròpies emocions i sentiments.


- Actitud participativa, reflexiva i d'obertura al canvi.
- Capacitat d'expressar i posar en paraules les emocions i els sentiments viscuts

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 76


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -

También podría gustarte