Está en la página 1de 50

Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

PAC 2: L’assessorament curricular i la programació de les unitats didàctiques

LES NOTÍCIES QUE CANVIARIEN EL MÓN

ÍNDEX

1. Títol i justificació del projecte


2. Objectius d’aprenentatge del projecte
interdisciplinari
3. Competències bàsiques relacionades amb les
matèries que es treballen en el projecte.
4. Continguts
5. Consideracions i orientacions metodològiques
generals
6. Criteris d’avaluació del projecte global.
7. Blocs o dimensions de les matèries.
8. Unitats didàctiques
9. Conclusions
10. Autoavaluació del projecte
11. Annexos

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 1


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

1. Títol i justificació del projecte:


Títol: Les notícies que canviarien el món
Context i justificació:
El centre està situat en una ciutat gran, concretament en un barri que en els últims
anys a crescut de forma significativa degut a la immigració de persones procedents
de diversos indrets, majoritàriament de Romania, Xina, Àfrica i sud Amèrica.
L’economia del barri prové principalment de treballadors assalariats de la
construcció i obrers de fàbriques. El barri gaudeix un bon servei de comunicació i
el centre té una bona coordinació amb els serveis socials del qual disposa el barri.
En aquest centre hi estan totalment implantats els estudis d’educació secundària
obligatòria, postobligatòria i cicles de grau mitjà i superior. En total atén 1100
alumnes.
Disposa d’una comissió d’atenció a la diversitat (CAD) molt consolidada i
organitzada des de fa molts anys. Un tema tractat a les diferents reunions
d’aquesta ha estat l’actual desmotivació dels alumnes que estan a l’aula oberta
(AO).
L’Aula Oberta està formada per 12 alumnes de 3r i 4r d’ESO que presenten
dificultats d’aprenentatge significatives, les quals els impedeix assolir els
aprenentatges de manera normalitzada a l’aula ordinària. Alguns alumnes
manifesten un comportament disruptiu que moltes vegades afecta a la dinàmica
de l’aula, dificultant la relació entre els companys. Tot i així ells no perceben l’AO
com un recurs o una oportunitat per obtenir el graduat en ESO sinó que
s’autoetiqueten com els “especials” fet que els aporta una desmotivació per als
nous aprenentatges i poc interès amb el futur i la situació social actual.
Des de la Comissió d’Atenció a la Diversitat, es decideix, juntament amb l’equip
docent que atén aquest grup, d’elaborar un projecte interdisciplinari amb dos
objectius fonamentals. Per una banda, es vol implicar els alumnes a conèixer
l’estat actual de la nostra societat; situació econòmica, situació política, la realitat
social i laboral dels joves i també de les famílies, l’afectació de l’economia sobre
els recursos culturals, el panorama internacional i les guerres, els interessos sobre
l’ecologia... i tots aquells temes actuals que són presents diàriament als mitjans de
comunicació i que representen les preocupacions dels alumnes.
Per una altra banda, el segon objectiu està orientat a implicar als alumnes a
proposar millores per intentar canviar el que no els agrada. En aquest sentit, el
treball crític i argumentat serà clau per a desenvolupar aquest objectiu. Serà
necessari l’exercici de la crítica i la proposta de noves solucions que ajudaran a
valorar els problemes des de diferents angles i perspectives.
Tot el treball serà exposat al grup ordinari per tal de potenciar la motivació i
l’autoestima d’aquest alumnat.
El centre disposa d’una aula amb un aparell de radio, 4 micròfons i un ordinador
amb el programa Audacity per tal de poder fer gravacions de so. També disposa
d’un croma i càmeres de vídeo.
Breu descripció del projecte: Es tractaria que els alumnes realitzessin un treball
de tractament de la informació a partir de notícies actuals i transformar-les per
construir un món millor. Per fer-ho utilitzaran diferents formats de comunicació (TV,
ràdio, articles, reportatges, publicitat, internet, etc) com si fossin professionals reals
de la comunicació, posant en pràctica els diferents processos de cada format
comunicatiu.
En aquesta tasca es treballarien, de manera transversal:

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 2


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

1) Comprensió lectora (llegint les notícies de l'actualitat i comprenent-les).


2) Pensament crític (llegint les notícies i analitzant-les des del punt de vista
crític: com hauria de ser la realitat, com la podem canviar).
3) Elaboració de textos (reformulant notícies que aportessin una solució als
problemes)
4) Tractament de les noves tecnologies ( utilitzant càmeres de filmar,
tractament de les imatges amb programes especialitzats, gestió de fitxers)

2. Objectius d’aprenentatge del projecte interdisciplinari


- Despertar l’interés de l’estat actual de la nostra societat en l’alumnat de l’Aula
Oberta.
- Augmentar l’autoestima i autoimatge de l’alumnat que forma part de l’Aula Oberta.
- Donar a conèixer el treball dels alumnes de l’AO a la resta dels alumnes de tercer i
quart, com un lloc de treball competent.
- Discriminar de manera crítica i reflexiva la informació.
- Tractar la informació dels diferents mitjans.
- Conèixer els diferents mitjans de comunicació.
- Treballar de forma transversal tots els coneixements de les diferents matèries.
- Potenciar el treball cooperatiu.
- Integrar les noves tecnologies.
- Desenvolupar el coneixement de les TAC.
- Possibilitar que els alumnes acreditin l’etapa d’ESO.
- Potenciar un clima que afavoreixi a l’alumnat les possibilitats d’experimentar que
progressa i aprèn, i que els altres valoren el seu esforç i els seus progressos en
l’aprenentatge, a partir de noves estratègies.

3. Competències bàsiques relacionades amb les matèries que


es treballen en el projecte.
- Principalment, la competència comunicativa lingüística i audiovisual.
(Comprensió i expressió oral a partir de textos adaptats i funcionals).
- Competència artística i cultural: es potenciarà la creativitat de l'alumne a l'hora
que ells hauran de realitzar la transmissió de la notícia.
- Tractament de la informació i competència digital.
- Millora general dels processos metacognitius: major organització i ordre, atenció i
respecte als propis materials, autonomia en la recerca i consulta de dades,
(diccionari, internet...)
- Competència d'autonomia i iniciativa personal: ells triaran les notícies que
voldran tractar i de quina manera.
- Caldria fer-ho amb grup (treball cooperatiu) per treballar la competència social i
ciutadana.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 3


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

- Durant el transcurs del projecte hi podem incloure espais d'autoreflexió per part
dels alumnes per avaluar el procés de les seves tasques per tal de treballar la
competència aprendre a aprendre.
- Competència matemàtica: A partir de la situació econòmica de crisi, els alumnes
hauran de comprendre i gestionar dades com percentatges, interessos i préstecs
bancaris, increments de preus al consum, Euroibor, entre altres. Hi haurà una part
del treball en format estadístic per a portar a terme aquesta competència.
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. El tractament
de la informació de les diverses fonts de consulta, condueix a una comprensió i
interpretació de la vida, el món que ens envolta i el teixit d’interrelacions. A partir
de la crítica i la construcció d’alternatives, es garanteix que l’alumne gestioni les
nocions i les experiències científiques i tecnològiques, i les contrasti.

4. Continguts.
A. Àmbit de llengües: llengua catalana i literatura, llengua castellana i
literatura, llengües estrangeres.
Dimensió comunicativa
- Concepte mitjà de comunicació.
- Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals.
- Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals.
Dimensió estètica
- Coneixement dels diferents tipus de mitjans de comunicació i la seva
història.
i. Premsa (diaris).
ii. Revistes.
iii. Radio.
iv. Televisió.
v. Publicitat de sensibilització.
vi. Internet.
- Comprensió de missatges en diferents formats.
- Expressió de missatges amb diferents formats de comunicació.
B. Ciències de la natura.
Interacció entre els subsistemes de la terra i l’activitat humana.
- Coneixement de l’estat del medi ambient actual per dissenyar i
argumentar plans d’actuació orientats a estalviar l’energia i preservar
ecosistemes naturals.
- Anàlisi de les causes, processos i conseqüències d’alguns problemes
ambientals, com ara: la generació de residus, la pluja àcida, la
disminució de la capa d’ozó i l’augment del diòxid de carboni atmosfèric.
Argumentació de mesures preventives i correctores per afrontar alguns
d’aquests problemes i concreció de propostes d’actuació a l’entorn
proper.
C. Ciències Socials, geografia i història.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 4


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

-Coneixement de l’estat del medi social actual per dissenyar i argumentar


plans d’actuació orientats a la millora de la societat i de la convivència dels
ciutadans.
-Anàlisi de les causes, processos i conseqüències d’alguns problemes
socials com ara la crisis econòmica.
-Lectures relacionades amb les normes socials de convivència.
D. Educació física
- Execució de jocs per a la comprensió de les fases del joc col·lectiu: atac
i defensa.
- Realització d’activitats i jocs per a l’aprenentatge dels esports
col·lectius.
- Valoració de l’esport individual i col·lectiu com fenomen social i cultural.
- Cooperació en les funcions atribuïdes en un equip per a la consecució
d’objectius comuns.
- Valoració de l’esportivitat per sobre de la consecució de resultats.
- Valoració dels esports d’adversari com a fenomen social i cultural.
- Assumpció de responsabilitat individual en una activitat col·lectiva com
a condició indispensable per aconseguir un objectiu.
- Demostració d’un actitud crítica davant el tractament del cos i l’activitat
física dels medis de comunicació i en la societat en general.
E. Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania.
- Valoració de la dignitat, la llibertat i la responsabilitat en la presa de
decisions, desenvolupant l’autonomia personal i l’autoestima.
- Identificació i rebuig de comportaments i actituds discriminatòries en els
diferents àmbits relacionals escolars i en les relacions personals i
socials d’àmbit extraescolar.
- Respecte i valoració crítica per les opcions i plantejaments dels altres,
desenvolupant una actitud autocrítica davant de les opcions i
plantejaments propis i la capacitat per expressar opinions i judicis de
forma assertiva.
- Interpretació crítica de la realitat a través dels mitjans de comunicació,
inclòs el llenguatge publicitari, per tal de desenvolupar capacitats
d’elecció responsables.
- Interpretació crítica de la influència dels mitjans de comunicació i
d’informació en el món actual.
F. Educació visual i plàstica, Música.
- Realització d’espais escènics per a interpretar i filmar en format
televisiu.
- Selecció d’elements musicals per a acompanyar la presentació
televisiva.
G. Matemàtiques.
-Comprensió d’enunciats de problemes i raonament d’operacions i
estratègies per resoldre’s amb expressions numèriques. Estimulació dels
resultats.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 5


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

-Interiorització i realització de les operacions bàsiques de càlcul.


H. Tecnologies.
- Utilització de les TAC.
- Coneixement de l’entorn i recursos audiovisuals
- Recerca, selecció i tractament d’informació
I. Història i cultura de les religions.
- Domini general sobre cultures i religions estrangeres per tal d’entendre
la realitat de l’immigrant.
F. Cultura Clàsica.

5. Consideracions i orientacions metodològiques generals


A nivell metodològic cal tenir en compte les següents consideracions:
Formació de grups
Pel què fa a la formació dels grups, l’equip docent implicat en el projecte aprova la
següent metodologia:
- El treball serà grupal.
- Els grups estaran formats prèviament pel tutor, respectant el principi
d’heterogeneïtat.
- Els grups estaran formats per 4 o 5 alumnes
- Els grups quedaran formats a la primera sessió del projecte i seran els mateixos
fins al final. No s’admetran canvis d’alumnes d’un grup a l’altre, tret d’una
justificació que l’equip docent consideri oportuna.
Dinàmica i estructuració de grup
- Les tasques dins el grup seran organitzades i adjudicades pels mateixos alumnes,
respectant una dinàmica grupal autoregulada pels mateixos alumnes. En aquest
sentit, el tutor vetllarà per la màxima capacitat de decisió i autonomia del grup.
- El tutor vetllarà per aconseguir unes dinàmiques de grup participatives, igualitàries
i constructives. En aquest sentit, el tutor actuarà com a guia i orientador per a
l’organització i gestió de conflictes que puguin anar sorgint.
- La resolució i gestió de conflictes en el si del grup, serà tractat com un element
prioritari. Des d’aquest punt de vista, l’equip docent vol donar èmfasi a les relacions
qualitatives del grup, per davant de la producció quantitativa del projecte.

Ús del material
- En la realització de les diferents unitats didàctiques es farà us de material divers.
Aquest material ha de ser utilitzat d’acord amb la normativa del centre.
- Els alumnes es faran responsables en la utilització del material i es comprometran
a tenir-ne cura.
- Per la UD de Cultura, farem servir l’aula de radio que té el centre. Aquesta aula
disposa d’un aparell de radio, micròfons i ordinador amb el programa Audacity per
tal de poder fer gravacions de so. Després, ho enviarem a la radio del poble per tal
de que ho puguin emetre.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 6


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

- L’aula de Radio també disposa d’un croma i càmeres de vídeo, que farem servir
per tal de realitzar la UD de Telenotícies TV.
- Per tal de dur a terme la UD d’Economia farem servir l’aula d’informàtica, ja que
necessitem els ordinadors per tal de dur a terme la creació dels blogs mitjançant
Internet.
- Per la primera UD (Mitjans de comunicació) també s’utilitzarà l’aula d’informàtica
on els alumnes hauran de recercar els diferents tipus de mitjans i veure’n exemples
pràctics.
- Per la UD de medi ambient els alumnes podran escollir com realitzar l’espot
publicitari. (Vídeo, cartells, power-pont) per això es disposarà de l’aula
d’informàtica, càmera de vídeo i de fotografia.

Consideracions generals de les unitats didàctiques.


Totes les unitats didàctiques seguiran la mateixa estructura general:
- Treball en equip,
- Autonomia en la distribució de tasques,
- Prioritat en la gestió de conflictes,
- Prioritat en la relació qualitativa entre els alumnes i entre els
professors.
Totes les unitats didàctiques s’avaluaran d’acord a dos criteris:
- Avaluació general (vegeu criteris d’avaluació)
- Avaluació de l’àrea competent.

6. Criteris d’avaluació del projecte global.


L’avaluació abraçarà l’anàlisi de diferents àmbits.
En primer lloc, s’avaluarà el projecte com a treball interdisciplinari de centre:
A nivell de gestió, s’avaluarà l’exercici de la CAD i del departament
d’Orientació com a gestors i conductors del projecte. S’avaluaran els
professionals implicats i les tasques assignades a cadascun. També
s’avaluaran els objectius marcats (si són objectius adequats, si són
aplicables...)
A nivell organitzatiu, s’avaluarà la temporalitat del projecte, els recursos
utilitzats, la infraestructura, instal·lacions destinades.
A nivell de promoció, s’avaluarà la repercussió del projecte dins el centre
davant dels demés departaments, la capacitat d’innovació i difusió.
En segon lloc, s’avaluarà el resultat del projecte global:
S’avaluarà el compliment dels objectius marcats.
S’avaluarà la capacitat innovadora del projecte.
S’avaluarà la capacitat de difusió del projecte als demés alumnes.
S’avaluarà la claredat de l’exposició.
S’avaluaran els continguts.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 7


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

S’avaluaran els recursos TAC utilitzats.


S’avaluarà la presentació global.
S’avaluarà la dinàmica de grup, l’organització i la capacitat resolutiva del
grup.
Avaluació del projecte global
Objectius S’han complert els objectius marcats?
Els objectius marcats han estat els correctes?
Ha mancat afegir o eliminar algun objectiu? Quin/s?
Continguts Els continguts de les unitats didàctiques han estat coherents amb els
Per a un objectius marcats?
desenvolupament Els continguts de les unitats didàctiques han estat coherents amb les
major d’aquest apartat, característiques del grup?
vegeu: Avaluació de la
proposta didàctica, Els continguts de les unitats didàctiques han estat coherents amb la
pàgina 9. realitat del centre?
Ha mancat algun tipus de contingut?
Equip docent Els continguts de les unitats didàctiques han permès dur a terme les
competències bàsiques marcades?
L’equip docent ha sabut portar a terme el projecte, d’acord amb els
objectius marcats?
L’equip docent ha respectat els acords metodològics del projecte?
Repercussió/difusió L’equip docent s’ha sabut adaptar a les circumstàncies i actuar amb
flexibilitat al llarg del projecte?
El projecte ha estat ben rebut per la resta d’alumnes de tercer i quart
de l’aula ordinària?
El projecte ha estat ben rebut per la resta de docents?
El projecte ha repercutit positivament en el sí del centre? Perquè?
Presentació S’han utilitzat les TIC de manera innovadora?
El projecte ha estat presentat als alumnes de manera positiva,
engrescadora i motivant?
Metodologia El projecte ha estat presentat a la resta de docents de manera
adequada?
El projecte ha estat aplicat segons la metodologia acordada?
La metodologia ha estat l’adequada?
Ha mancat alguna eina metodològica?
Recursos Els recursos utilitzats han estat els adequats?
Ha mancat algun tipus de recurs material o personal?
S’ha tingut cura del material? S’han respectat les mesures
d’utilització?

En tercer lloc, s’avaluarà el treball individual de l’alumne:

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 8


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

S’avaluarà el treball individual realitzat:el grau de participació de l’alumne


en cadascuna de les UUDD.
S’avaluarà la capacitat d’organització i participació.
S’avaluarà la capacitat d’iniciativa i innovació. Ús de les TAC per part dels
alumnes en l’elaboració de les UD.
S’avaluarà la capacitat negociadora i actitud dins el grup.
S’avaluarà la posada en pràctica dels coneixements bàsics adquirits a la
primera unitat.
Per a l’avaluació de les competències adquirides, es tindrà en compte el següent model:

MODEL D'UNITATS DE COMPETÈNCIA


(proposicions generals)
Grau de domini de la competència: 1
Qualificació: suspens (0-4,9)
Saber Saber fer
Comprendre els conceptes, principis bàsics i Aplicar principis, normes, disposicions,
fonaments epistemològics i deontològics. reglaments, procediments i criteris.

Conèixer i saber definir termes especialitzats. Utilitzar mètodes i tècniques adequats.

Reconèixer normes, disposicions, reglaments Elaborar plans, programes, projectes, informes i


procediments i criteris. formularis.

Distingir els diferents tipus d'organismes, de Localitzar i recollir dades, informació d'un entorn,
xarxes, de sistemes i d'unitats d'informació, i d'un procés o d'una font específics.
conèixer-ne el funcionament.
Desenvolupar funcions, processos, activitats i
Identificar fonts, recursos i materials. operacions bàsiques d'un sistema, d'una unitat o
d'un servei.
Caracteritzar funcions, processos, activitats,
tasques i operacions. Manejar eines i equips de l'exercici professional.

Diferenciar productes, serveis, instruments i Organitzar productes i serveis.


categories d'usuaris.
Donar resposta a les necessitats dels usuaris.

Controlar el desenvolupament d'un determinat


procés i els resultats que se n'obtinguin.
MODEL DE MATRIU DE VALORACIÓ PER A L'AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES
Grau de domini de la competència: 1
Qualificació: suspens (0-4,9)
Saber Saber fer
No comprèn o té dificultats importants per No aplica principis, normes, disposicions,
entendre els conceptes, principis bàsics i reglaments, procediments ni criteris.
fonaments epistemològics i deontològics.
No utilitza mètodes ni tècniques adequats.
No coneix ni sap definir la majoria dels termes
especialitzats. No elabora plans, programes, projectes, informes
ni formularis.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 9


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

No reconeix normes, disposicions, reglaments


procediments ni criteris. Localitza i recull amb dificultat dades, informació
d'un entorn, d'un procés o d'una font específics.
Distingeix amb dificultat els diferents tipus
d'organismes, de xarxes, de sistemes i d'unitats Desenvolupa amb dificultat funcions, processos,
d'informació, i no en coneix el funcionament. activitats i operacions bàsiques d'un sistema,
d'una unitat o d'un servei.
Identifica amb dificultat, fonts, recursos i materials.
Maneja amb dificultat eines i equips de l'exercici
Caracteritza pobrament funcions, processos, professional.
activitats, tasques i operacions.
No organitza productes ni serveis.
No diferencia o diferencia amb dificultat productes,
serveis, instruments i categories d'usuaris. No dóna resposta a les necessitats dels usuaris.

No controla el desenvolupament o els resultats


obtinguts d'un determinat procés.
Grau de domini de la competència: 2
Qualificació: aprovat (5-6,9)
Saber Saber fer
Comprèn elementalment els conceptes, principis i Aplica en ocasions principis, normes, disposicions,
fonaments epistemològics i deontològics. reglaments, procediments i criteris adoptats.

Coneix terminologia especialitzada encara que no Utilitza els mètodes i les tècniques de caràcter
sempre sap definir-la. bàsic.

Coneix algunes normes, disposicions, reglaments, Elabora plans, programes, projectes, informes i
procediments i criteris. formularis, encara que comet alguns errors.

Distingeix els principals tipus d'organismes, de Localitza i recull dades, o informació d'un entorn,
xarxes, de sistemes i d'unitats d'informació, però d'un procés o d'una font especialitzats, però té
només té nocions bàsiques sobre el seu dificultat per interpretar-los.
funcionament.
Desenvolupa les principals funcions, els
Identifica les principals fonts, els recursos i els processos, les activitats i les operacions d'un
materials, i n'estableix algunes de les sistema, d'una unitat o d'un servei.
característiques.
Maneja a nivell d'usuari eines i equips de l'exercici
Caracteritza algunes funcions, processos, professional.
activitats, tasques i operacions.
Organitza d'una manera elemental productes i
Diferencia els principals tipus de productes, serveis.
serveis i categories d'usuaris.
Dóna resposta a demandes bàsiques dels usuaris.
És conscient d'algunes de les seves deficiències
formatives. Controla els aspectes generals del
desenvolupament o dels resultats obtinguts en un
determinat procés.
Grau de domini de la competència: 3
Qualificació: notable (7-8,9)
Saber Saber fer
Comprèn i aplica correctament en la majoria dels Aplica en la majoria dels casos els principis, les
contextos, conceptes, principis i fonaments. normes, les disposicions, els reglaments, els

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 10


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

procediments i els criteris adoptats.


Utilitza amb fluïdesa la terminologia especialitzada
i generalment la sap definir. Utilitza mètodes i tècniques especialitzats.

Coneix la majoria de les normes, les disposicions, Elabora plans, programes, projectes, informes i
els reglaments, els procediments i els criteris. formularis, i rares vegades comet errors.

Distingeix amb claredat i agilitat organismes, Interpreta les dades i la informació recollida d'un
xarxes, sistemes i unitats d'informació, encara que entorn, d'un procés o d'una font específics.
té alguna dificultat per comprendre'n les funcions.
Desenvolupa funcions, processos, activitats i
Caracteritza adequadament tot tipus de fonts, operacions amb certa complexitat d'un sistema,
recursos i materials. d'una unitat o d'un servei, però no organitza.

Habitualment, caracteritza les funcions, els Maneja eines i equips de l'exercici professional a
processos, les activitats, les tasques i les nivell tècnic.
operacions.
Organitza d'una manera elemental productes i
Diferencia la majoria dels tipus de productes, serveis.
serveis i categories d'usuaris, però té dificultat per
caracteritzar-los. Dóna resposta a demandes especialitzades dels
usuaris.

Controla amb precisió el desenvolupament d'un


procés i els resultats obtinguts, i hi aporta
correccions.
Grau de domini de la competència: 4
Qualificació: excel·lent (9-10)
Saber Saber fer
Relaciona i sistematitza conceptes, principis i Aplica habitualment principis, normes,
fonaments. disposicions, reglaments, procediments i criteris
adoptats.
Domina amb precisió el vocabulari científic i és
capaç de definir-lo amb termes propis. Utilitza mètodes i tècniques de caràcter avançat.

Analitza normes, disposicions, reglaments, Elabora amb agilitat i precisió plans, programes,
procediments i criteris. projectes, informes i formularis.

Comprèn adequadament el funcionament dels Pren decisions a partir de la interpretació de les


organismes, de les xarxes, dels sistemes i de les dades i informacions recollides d'un entorn, d'un
unitats d'informació. procés o d'una font específics.

Selecciona les fonts, els recursos i els materials Organitza funcions, processos, activitats i
segons les necessitats. operacions d'un sistema, d'una unitat o d'un
servei.
Visualitza amb precisió el desenvolupament de
funcions, de processos, d'activitats, de tasques i Maneja eines i equips avançats.
d'operacions.
Organitza productes i serveis.
Caracteritza els diferents tipus de productes i de
serveis de manera adequada per a cada categoria S'avança a les demandes dels usuaris.
d'usuaris.
Controla amb precisió el desenvolupament d'un
procés i els resultats obtinguts, i aporta
correccions i millores.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 11


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

Taula 3. Matriu d'avaluació de competències

A continuació, presentem un exemple d'aplicació de l'escala a una competència


concreta del grau d'Informació i Documentació (Libro blanco de grado en Información y
Documentación, 2004, p. 162). Es tracta de la competència E8, sobre l'organització i
l'emmagatzematge de la informació, molt representativa del perfil de la titulació.

COMPETÈNCIA: organització i emmagatzemament de la informació


Grau de domini de la competència: 1
Qualificació: suspens (0-4,9)
Saber Saber fer
No comprèn o té dificultats importants per No aplica els principis generals d'organització de
entendre els principis generals d'organització de la informació i dels documents.
la informació i dels documents.
Localitza els elements d'informació que
No coneix ni sap definir termes com ara base de caracteritzen un document, però no sap
dades (factuals, bibliogràfiques, etc.), catàleg, transcriure'ls, aplicant les normes corresponents
repertori, inventari, guia, fitxer i control (ISAD, regles de catalogació, de transliteració,
d'autoritats, text complet, hipertext, referència diferents sistemes de metadades, formats i
bibliogràfica, classe o subclasse (d'una llenguatges de marques, etc.).
classificació).
No controla l'homogeneïtat formal de la base de
No reconeix ni respecta l'organització dels dades ni hi aporta les correccions necessàries.
documents d'arxiu segons els principis de
procedència. No elabora formularis d'introducció de dades, de
cerca i d'edició. No utilitza bases de dades ni
No identifica els elements d'informació d'un sistemes de gestió documental.
document que, segons criteris prèviament
establerts, s'han d'introduir en una base de
dades.

No identifica fitxers, registres, guies, inventaris ni


catàlegs que s'usen en un organisme.

Grau de domini de la competència: 2


Qualificació: aprovat (5-6,9)
Saber Saber fer
Comprèn elementalment els principis generals Aplica en ocasions els principis generals
d'organització de la informació i dels documents. d'organització de la informació i dels documents.

Coneix, encara que no sempre sap definir-los, Localitza els elements d'informació que
termes com ara base de dades (factuals, caracteritzen un document, però té dificultat per
bibliogràfiques, etc.), catàleg, repertori, inventari, transcriure'ls, aplicant les normes corresponents
guia, fitxer i control d'autoritats, text complet, (ISAD, regles de catalogació, de transliteració,
hipertext, referència bibliogràfica, classe o diferents sistemes de metadades, formats i
subclasse (d'una classificació). llenguatges de marques, etc.).

Coneix i respecta en alguns casos l'organització Controla en general l'homogeneïtat formal de la


dels documents d'arxiu segons els principis de base de dades, però té dificultat per aportar
procedència. correccions.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 12


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

Identifica amb dificultat els elements d'informació Elabora formularis d'introducció de dades, de
d'un document que, segons criteris prèviament cerca i d'edició, encara que comet alguns errors.
establerts, s'han d'introduir en una base de
dades. Utilitza bases de dades i sistemes de gestió
documental de caràcter bàsic.
Identifica amb dificultat els principals fitxers,
registres, guies, inventaris i catàlegs que s'usen
en un organisme.
Grau de domini de la competència: 3
Qualificació: notable (7-8,9)
Saber Saber fer
Comprèn correctament els principis generals Aplica en la majoria dels casos els principis
d'organització de la informació i els documents. generals d'organització de la informació i dels
documents.
Utilitza amb fluïdesa termes com ara base de
dades (factuals, bibliogràfiques, etc.), catàleg, Transcriu els elements d'informació que
repertori, inventari, guia, fitxer i control caracteritzen un document, aplicant les normes
d'autoritats, text complet, hipertext, referència corresponents (ISAD, regles de catalogació, de
bibliogràfica, classe o subclasse (d'una transliteració, diferents sistemes de metadades,
classificació), i generalment sap definir-los. formats i llenguatges de marques, etc.), encara
que ocasionalment comet errors.
Coneix i respecta en la majoria dels casos
l'organització dels documents d'arxiu segons els Controla amb precisió l'homogeneïtat formal de la
principis de procedència. base de dades i aporta algunes correccions.

Identifica amb algun error els elements bàsics Elabora formularis d'introducció de dades, de
d'informació d'un document que, segons criteris cerca i d'edició, i rares vegades comet errors.
prèviament establerts, s'han d'introduir en una
base de dades. Utilitza bases de dades i sistemes de gestió
documental de caràcter especialitzat.
Habitualment caracteritza les funcions, els
processos, les activitats, les tasques i les
operacions.

Identifica la majoria de fitxers, registres, guies,


inventaris i catàlegs que s'usen en un organisme,
però té dificultat per caracteritzar-los.

Grau de domini de la competència: 4


Qualificació: excel·lent (9-10)
Saber Saber fer
Relaciona i sistematitza els principis generals Aplica habitualment els principis generals
d'organització de la informació i dels documents. d'organització de la informació i dels documents.

Domina amb precisió l'ús de termes com ara Transcriu amb agilitat i precisió els element
base de dades (factuals, bibliogràfiques, etc.), d'informació que caracteritzen un document,
catàleg, repertori, inventari, guia, fitxer i control aplicant les normes corresponents (ISAD, regles
d'autoritats, text complet, hipertext, referència de catalogació, de transliteració, diferents
bibliogràfica, classe o subclasse (d'una sistemes de metadades, formats i llenguatges de
classificació), i és capaç de definir-los amb marques, etc.).
paraules pròpies.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 13


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

Controla amb precisió l'homogeneïtat formal de la


Analitza l'organització dels documents d'arxiu base de dades i aporta correccions i millores.
segons els principis de procedència i sap
relacionar-los amb altres teories. Elabora amb agilitat i precisió formularis
d'introducció de dades, de cerca i d'edició.
Identifica amb precisió els elements bàsics
d'informació d'un document que, segons criteris Utilitza bases de dades i sistemes de gestió
prèviament establerts, s'han d'introduir en una documental de caràcter avançat.
base de dades.

Caracteritza els fitxers, els registres, les guies,


els inventaris i els catàlegs que s'usen en un
organisme.

Finalment, s’avaluaran les Unitats Didàctiques en funció del Model per a avaluar
propostes didàctiques següent:

1.Les UD tenen per objectiu respondre a una pregunta/resoldre un problema?


2. La introducció és atractiva? (es lliga al context vital de l'alumne o a preguntes que s'ha
pogut plantejar?)
3. Els continguts s'estructuren entorn d'una tasca?
4. Té com a resultat l'elaboració d'un producte?
5. Fa que s'apliquin coneixements previs/adquirits i proporciona nous aprenentatges?
6. Ajuda a relacionar coneixements diversos o amb d'altres matèries?
7. És una activitat que es pot desenvolupar de diferents formes i estimula la curiositat i la
creativitat de l'alumnat?
8. Implica l'ús de d'instruments diversos com material manipulable, eines de dibuix,
programari, calculadora...?
9. Utilitza Internet per a fer-ne un ús de, com a mínim els aspectes següents :
interactivitat, múltiples punts de vista, informació actual?
10. Es treballen els aspectes següents des de les àrees? Comprensió lectora, expressió
oral i escrita, comunicació audiovisual, TIC, educació en valors.
11. Es fomenta l'autonomia de l'alumnat?
12. S'intervé a partir de preguntes adequades més que amb explicacions?
13. Es posa en joc l'esforç i el treball individual però també el treball en parelles o en
grups que condueix a parlar, argumentar, convèncer, consensuar, etc.?
14. En el treball en equip s'han definit rols que proporcionen múltiples perspectives des
de les quals estudiar el tema?
15. Implica raonar sobre el que s'ha fet i justificar els resultats?
16. S'avança en la representació de manera cada vegada més precisa usant
progressivament un llenguatge més acurat?
17. Inclou una rúbrica d'avaluació?
18. Conté una conclusió amb un vincle clar amb la introducció?

19. Exposa clarament les tasques cognitives dels alumnes i suggereix com aquest
aprenentatge es podria aplicar a altres qüestions i àmbits?

7. Blocs o dimensions de les matèries.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 14


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

BLOCS / DIMENSIONS NOM UNITAT DIDÀCTICA

Àmbit de llengües:
Les 10 Unitats.
Dimensió comunicativa

Matemàtiques:
Unitat 5: Economia
Espai i forma
Ciències de la natura:
Interacció entre els Unitat 7: Medi Ambient
subsistemes de la terra i Unitat 8: Salut
l’activitat humana

Unitat 2: Oci i Cultura.


Unitat 3: Política
Ciències Socials,
Unitat 5: Economia.
geografia i història
Unitat 6: Societat.
Unitat 10: Educació
Educació física
Unitat 4: Esports

Educació per al Unitat 4: Esports


desenvolupament Unitat 8: Salut
personal i la ciutadania Unitat 10:Educació
Educació visual i
plàstica, Música. Totes les unitats, menys la Unitat 1 (mitjans de comunicació.

Matemàtiques. Unitat 5: Economia


Tecnologies Unitat 9: Ciència.
Història i cultura de les
Unitat 3: Política
religions.
Cultura Clàsica Unitat 2: Oci i Cultura.
TOTAL HORES................................................................. 54 hores

8. Unitats didàctiques

UNITAT: 1 Els Mitjans de comunicació

OBJECTIUS
L’alumne ha de ser competent per a:
- Conèixer els diferents mitjans de comunicació.
- Identificar les característiques dels diferents formats comunicatius.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 15


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

OBJECTIUS
- Descobrir que cada mitjà té el seu propi llenguatge i recursos expressius.
- Ser capaç de descobrir els objectius que persegueixen i els valors que transmeten els
diferents mitjans.
- Potenciar la capacitat de síntesi en el tractament de la informació.
- Saber treballar en equip.
- Saber expressar-se correctament de manera escrita i oral.

MATÈRIA I CONTINGUTS
Llengua catalana, Llengua Castellana, Ciències socials.
1. Mitjans de comunicació (definició, funcions, característiques, classificació)
2. Tipus (premsa, ràdio, TV, Internet, Publicitat)
3. Formats (notícia televisiva, notícia de premsa, notícia radiofònica, reportatge,
entrevista, bloc, anunci.

METODOLOGIA
- S’entregarà un dossier a l’alumnat amb el contingut necessari per realitzar les
diferents activitats.
- Per realitzar les activitats se’ls facilitarà adreces web per consultar.
- Es realitzarà a l’aula d’informàtica per a que els alumnes puguin consultar
Internet.
- Les activitats es realitzaran en grup de 4 alumnes. Treball cooperatiu.
- Per corregir les respostes s’utilitzarà l’exposició oral.

ACTIVITATS
Inicial Activitat 1:Què són els mitjans de comunicació?.
Desenvolupament Activitat 2: Ràdio, premsa i televisió.
Activitat 3: El bloc.
Activitat 4: Les notícies.
Activitat 5: L’entrevista.
Activitat 6: L’anunci.
Síntesi Activitat 7: Saps diferenciar-los?

RECURSOS I MATERIALS
Aula d’informàtica, internet.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
-Grau de participació
- Identificar correctament les característiques de cada mitjà.
-Capacitat de síntesi.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 16


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

CRITERIS D’AVALUACIÓ
-Capacitat de treball en equip.

OBSERVACIONS

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 17


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A


AULA OBERTA 7 SESSIONS 2010-2011 Jorgina Sanjuan Serra
MATÈRIA TÍTOL DE LA UNITAT
Llengua Catalana, Llengua Castellana, Ciències Socials Els Mitjans de comunicació.
OBJECTIUS D’APRENENTATGE
COMPETÈNCIES CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ
L’alumne ha de ser competent per a:
- Conèixer els diferents mitjans de comunicació. 1.Competència 1. Mitjans de comunicació -Grau de participació
comunicativa lingüística (definició, funcions,
- Identificar les característiques dels diferents formats i audiovisual. característiques,
comunicatius. - Identificar correctament les característiques
classificació)
- Descobrir que cada mitjà té el seu propi llenguatge i 2. Tractament de la de cada mitjà.
recursos expressius. informació i 2. Tipus (premsa, ràdio, TV,
- Ser capaç de descobrir els objectius que persegueixen i els competència digital. Internet, Publicitat)
valors que transmeten els diferents mitjans. -Capacitat de síntesi.
- Potenciar la capacitat de síntesi en el tractament de la 3.Competència 3. Formats (notícia
informació. d’aprendre a aprendre. televisiva, notícia de
-Capacitat de treball en equip.
premsa, notícia radiofònica,
- Saber treballar en equip. 4.Competència reportatge, entrevista, bloc,
- Saber expressar-se correctament de manera escrita i oral. d’autonomia i iniciativa anunci.
personal.

5. Competència social i
ciutadana.
METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA
MATERIALS ORG. ATENCIÓ A LA ACTIVITATS
DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS TEMPS
RECURSOS AULA DIVERSITAT D’AVALUACIÓ
Activitat 1: Què són els mitjans de comunicació? Internet. Aula 8 Utilitzar el treball Diferenciar els
Inicial d’informàtica. sessions cooperatiu, mitjans de
Desenvolup Activitat 2: Ràdio, premsa i televisió. de 55’. l’alumnat de l’aula comunicació.
ament Activitat 3: El bloc. Grups de 4. oberta obté
Activitat 4: Les notícies. millors resultats Exposició Oral
Activitat 5: L’entrevista. amb aquesta per identificar els
Activitat 6: L’anunci. metodologia. errors.
Síntesi Activitat 7: Saps diferenciar-los?
Activitats
pautades amb
tots els passos
que cal fer.
Observacions :

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 18


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

UNITAT: 2 Oci i cultura (cinema, teatre, música, exposicions)

OBJECTIUS
L’alumne ha de ser competent per a:
-Explicar una notícia de cultura mitjançant la radio
-Saber expressar-se correctament davant un mitjà de comunicació, com és la radio
-Saber fer recerca i seleccionar una notícia rellevant
-Saber elaborar un guió

MATÈRIA I CONTINGUTS
Ciències Socials
Expressió plàstica.
Llengua catalana.
Llengua Castellana.

METODOLOGIA
Ràdio, micros, ordinador.

ACTIVITATS
Inicial 1.Conèixer els elements comunicatius que faran
servir:MICROS,RÀDIO, PC,etc...Fer una primera prova de veu i
primer contacte amb el material en la primera sessió, llegint un petit
text/notícia sobre el què volguessin que hagin fet en grups. Sentir la
seva pròpia veu. (1 dia)

Desenvolupament 2.Començar a buscar notícies sobre cultura i oci, poden ser del
cinema, teatre, música, exposicions...Buscar una de negativa, i l’han
de canviar per “canviar el món”. (1 dia)

3.Quan la tinguin triada, han de redactar la notícia nova per poder-la


després comunicar per radio. Per això caldrà fer un petit guió i que
cada membre del grup digui una part. (2dies)

4.Sessió de gravació (1 dia)

Síntesi 5.Escoltem la gravació i fem les valoracions pertinents (1 dia)

RECURSOS I MATERIALS
Aula de Ràdio

CRITERIS D’AVALUACIÓ
-Grau de participació

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 19


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

CRITERIS D’AVALUACIÓ
-Bona redacció notícia
-Bona expressió oral
-Ús correcte dels elements de la ràdio
-Ús correcte del material

OBSERVACIONS

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 20


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A


AULA OBERTA 6 SESSIONS 2010-2011 MARTA RUIZ
MATÈRIA TÍTOL DE LA UNITAT
LES NOTÍCIES QUE CANVIARIEN EL MÓN RADIO
OBJECTIUS D’APRENENTATGE
COMPETÈNCIES CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ
L’alumne ha de ser competent per a:
-Explicar una notícia de cultura mitjançant la radio Ciències Socials Grau de participació
competència Expressió plàstica.
-Saber expressar-se correctament davant un mitjà de comunicativa lingüística Llengua catalana.
comunicació, com és la radio i audiovisual. Bona redacció notícia
(Comprensió i Llengua Castellana.
-Saber fer recerca i seleccionar una notícia rellevant
expressió oral a partir
-Saber elaborar un guió de textos adaptats i Bona expressió oral
funcionals).
Ús correcte dels elements de la ràdio
Tractament de la
-Endinsar-se en el món de la cultura. Conèixer les diverses informació i Ús correcte del material
disciplines culturals i artístiques. competència digital.
Competència artística i
cultural:
METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA
MATERIALS ORG. ATENCIÓ A LA ACTIVITATS
DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS TEMPS
RECURSOS AULA DIVERSITAT D’AVALUACIÓ
1.Conèixer els elements comunicatius que faran -Aparell de Radio S’organitzara En total Grups Escoltar les
Inicial servir:MICROS,RÀDIO, PC,etc...Fer una primera prova de veu i -Micros n per grups a seran 6 heterogenis en diferents
primer contacte amb el material en la primera sessió, llegint un -Ordinador l’aula de sessions els que hi hagi emissions de la
petit text/notícia sobre el què volguessin que hagin fet en grups. radio. (ja diferents nivells. gravació de tots
Sentir la seva pròpia veu. (1 sessió) concrete els grups per tal
m quan de valorar els
Desenvolup 2.Començar a buscar notícies sobre cultura i oci, poden ser del és cada resultats.
ament cinema, teatre, música, exposicions...Buscar una de negativa, i una).
l’han de canviar per “canviar el món”. (1 sessió)

3.Quan la tinguin triada, han de redactar la notícia nova per poder-


la després comunicar per radio. Per això caldrà fer un petit guió i
que cada membre del grup digui una part. (2sessions)

4.Sessió de gravació (1 sessió)


Síntesi 5.Escoltem la gravació i fem les valoracions pertinents (1 sessió)
observacions :

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 21


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

UNITAT: 3 Política

OBJECTIUS
L’alumne ha de ser competent per a:
-Saber buscar en diversos mitjans de comunicació informació sobre la situació política actual, a
trets generals (mapa polític del país, coalicions...)
-Analitzar de manera crítica notícies i saber-les situar sobre el context polític actual
-Saber redactar un text en format de notícia

MATÈRIA I CONTINGUTS
- Ciències socials
- Llengua catalana
- Llengua castellana
- Informàtica i audiovisual

METODOLOGIA
- S’entregarà un dossier a l’alumnat amb el contingut necessari per realitzar les
diferents activitats.
- Per realitzar les activitats se’ls facilitarà adreces web per consultar.
- Es realitzarà a l’aula d’informàtica per a que els alumnes puguin consultar Internet.
- Les activitats es realitzaran en grup de 4 alumnes. Treball cooperatiu.
L’activitat està dividida en tres fases. La primera es tracta de buscar informació sobre l’actualitat
política i fer-ne un anàlisi crític. Aquest anàlisi permetrà aportar debatre i trobar solucions als
problemes que plantegin les notícies. A la segona fase, a partir de les solucions que els alumnes
han pensat, redactaran dues notícies fictícies, però amb el punt de vista constructiu i personal de
cadascun dels alumnes. La darrera fase consisteix en presentar en format televisiu les notícies.
Per a realitzar l’activitat, caldrà establir grups de treball, d’entre 4 i 5 alumnes. El professor
explicarà en què consisteix el treball i a partir de les indicacions, es deixarà llibertat perquè els
grups s’organitzin. El professor demanarà un responsable de grup i un presentador de les
notícies.
Els alumnes hauran de lliurar un document final en format digital, a la bústia del professor.En el
document hi constarà les dues notícies degudament redactades amb una imatge relacionada amb
cada notícia, els participants del grup i el responsable

ACTIVITATS
Inicial Activitat 1: L’actualitat política en dues notícies
Activitat 2:Debat.
Desenvolupament Activitat 3: Les Solucions o alternatives
Activitat 4: Les noves notícies
Activitat 5: Videos i/o imatges
Activitat 6: Les notícies passen a la televisió
Síntesi Activitat 7: Presentació

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 22


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

RECURSOS I MATERIALS
Accés a Internet, Pissarra digital

CRITERIS D’AVALUACIÓ
-Grau de participació
- La presentació final de les notícies en format televisiu
-Capacitat de síntesi.
-Capacitat de treball en equip.

OBSERVACIONS
Adjuntem l’autoqüestionari.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 23


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A


Aula Oberta 6 sessions d’una hora 2n trimestre 2010-2011 Elisenda Turró
MATÈRIA TÍTOL DE LA UNITAT
LES NOTÍCIES QUE CANVIARIEN EL MON POLITICA
OBJECTIUS D’APRENENTATGE
COMPETÈNCIES CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ
L’alumne ha de ser competent per a:
-Saber buscar en diversos mitjans de comunicació informació - competència - Ciències socials Claredat en l’exposició
sobre la situació política actual, a trets generals (mapa polític comunicativa
- Llengua catalana La claredat i concreció en la redacció de la
del país, coalicions...) lingüística i
audiovisual. - Llengua castellana notícia
-Analitzar de manera crítica notícies sobre el context polític (Comprensió i La idoneïtat de les imatges presentades
actual - Informàtica i
expressió oral a audiovisual
-Saber redactar un text en format de notícia partir de textos La presentació en format televisiu del treball
adaptats i
funcionals).
Capacitat organitzativa
- Tractament de la Capacitat d’iniciativa
informació i Capacitat innovadora
competència
digital.

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA


MATERIALS ORG. ATENCIÓ A LA ACTIVITATS
DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS TEMPS
RECURSOS AULA DIVERSITAT D’AVALUACIÓ
Buscar informació en diferents mitjans de comunicació, sobre Accés a Internet Aula 6 Els grups de Es facilitarà un
Inicial l’actualitat política i escollir-ne dues notícies (1a sessió) d’informàtica sessions treball seran auto qüestionari
Debatre, analitzar i proposar solucions a les notícies que s’han Pissarra digital per poder d’una heterogenis als alumnes,
escollit (2a sessió) tenir accés al hora avaluant
Desenvolup Consensuar les solucions o alternatives en el sí del grup material cadascun principalment el
ament Redactar les notícies exposant les solucions o alternatives informàtic i a treball grupal
Buscar imatges o material de vídeo que ho relacioni amb la notícia de gravació.
(3a i 4a sessió)
Síntesi Grabar les dues notícies en format televisiu (5a sessió)

i presentar-ho davant la resta de companys (6a sessió)

Observacions :

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 24


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

UNITAT: 4 Esports: Futbol en valors (Sara Oriol)

OBJECTIUS
L’alumne ha de ser competent per a:
- Entendre l’esport com un element de mobilització de masses.
- Establir relació entre els mitjans de comunicació i l’esport.
- Tenir criteri per a discernir entre les notícies objectives i les tendencioses.

MATÈRIA I CONTINGUTS
- Educació física
- Llengua catalana

METODOLOGIA
Bàsicament serà grupal. Cada activitat especificarà el tipus d’agrupament en funció de la
tasca encomanada.

ACTIVITATS
Inicial 1. Et dono el que més desitges
Desenvolupament 2. Xuto, doncs confio
3. Acollir el que arriba
4. Situacions límit
Síntesi 5. Coopero i comparteixo; vull liderar!

RECURSOS I MATERIALS
Els recursos espaials necessaris són:
- Espai habitual de realització de la matèria d’Educació física (pista, pavelló,
vestuaris...).
- Aula ordinària amb taules mòbils per a poder disposar-les i agrupar-les segons
les activitats.
- Biblioteca.
- Aula d’audiovisuals en cas que l’aula ordinària no disposi d’un canó de projecció.
- Aula d’informàtica
Els recursos materials necessaris són:
- Pilotes de futbol.
- Diaris esportius i premsa general.
- Els habituals per a la realització de tasques acadèmiques (estoig, fulls...).
- Canó de projecció i ordinador.
Els recursos humans necessaris són:
- L’especialista d’Educació Física.
- El tutor/a del grup de l’Aula Oberta.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 25


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

CRITERIS D’AVALUACIÓ
- El grau de participació.
- L’aprofundiment en la tasca realitzada.
- Els específics de cada activitat desenvolupats a cada fitxa d’activitat

OBSERVACIONS
Aquesta unitat didàctica està dissenyada per a dur-se a terme en 5 sessions de 50
minuts.
Justificació de la unitat: Aquesta unitat pretén a través d’exercicis vinculats a l’esport del
futbol entendre les raons que porten al món a crear notícies que poden ser tant positives
com negatives. Aprendre a treballar cooperativament, a sentir la necessitat dels altres per
a transformar la societat que ens envolta i el món. A establir espais de trobada, de
confiança per a descobrir notícies tendencioses i aprendre a discernir sobre les mateixes.
Pretén aprofitar l’excusa del joc (del futbol com a esport) per a apropar a l’alumnat de
l’Aula Oberta a la diversitat de situacions i aprendre a traslladar-les a d’altres contextos
més enllà del camp/pista de futbol.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 26


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A


Aula Oberta 5 sessions de 50 minuts 2n trimestre 2010-2011 Sara Oriol Cañavate
MATÈRIA TÍTOL DE LA UNITAT
Educació física 4. Esports: Futbol en valors
OBJECTIUS D’APRENENTATGE
L’alumne ha de ser competent per COMPETÈNCIES CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ
a:
- Entendre l’esport com un element o Competència d'autonomia i iniciativa personal. - La passada El grau de participació. Actitud participativa,
de mobilització de masses. o Desenvolupar hàbits d’esforç i responsabilitat - El xut reflexiva i d’obertura al canvi.
en la feina. - El control L’aprofundiment en la tasca realitzada.
- Establir relació entre els mitjans o Aprendre de i amb els altres. - El regat
de comunicació i l’esport. Capacitat d’expressar i posar en paraules les
o Ser capaç d’autoavaluar-se i d’autoregular-se. - El partit
- Tenir criteri per a discernir entre o Emprar tècniques i hàbits de treball individual i - Empatia emocions i sentiments viscuts.
les notícies objectives i les cooperatiu. - Lideratge Capacitat d’autocrítica sobre les pròpies
tendencioses. o Aprendre dels errors. - Cooperativisme actituds.
o Afrontar problemes, trobar-hi solucions i dur- Capacitat d’obertura a l’opinió dels altres.
les a la pràctica.
o Saber posar-se al lloc de l’altre, dialogar i Tasca escrita d’acord a les pautes de treball
negociar. lliurades.
METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA
MATERIALS ORG. ATENCIÓ A LA ACTIVITATS
DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS TEMPS
RECURSOS AULA DIVERSITAT D’AVALUACIÓ
Act. 1: Et dono el que més desitges. Entendre la passada com - Camp/pista de Aula ordinària 5 sessions Treball grupal Les específiques
Inicial una acció generosa, entenent que s’està donant el que més es futbol de l’Aula de 50 heterogeni. de cada activitat.
desitja. - Pilotes de Oberta. minuts
futbol Suports i ajudes Observació
Desenvolup Act. 2: Xuto, doncs confio. Confiança en un mateix. - Cons Distribució Dedicació específiques a participant.
ament Act. 3: Acollir el que arriba. Saber rebre allò que vindrà. - Petos mòbil de les a casa l’alumnat que ho
Act. 4: Situacions límit. Afrontar les situacions difícils evitant - Aula ordinària cadires i (treball requereixi Treball escrit.
l’enfrontament. - Vestidors l’espai. escrit) 180- (procurant Autoavaluació.
240 preferentment el
Síntesi Act. 5: Coopero i comparteixo; vull liderar! Síntesi de tots els Pavelló, minuts suport entre Valoració de les
continguts apresos. Necessito de les 4 sessions anteriors per a camp/pista de aprox. iguals). tasques diàries
poder construir conjuntament, cooperativa i solidàriament. futbol mitjançant un
qüestionari.
Observacions : Justificació de la unitat: Aquesta unitat pretén a través d’exercicis vinculats a l’esport del futbol entendre les raons que porten al món a crear notícies que
poden ser tant positives com negatives. Aprendre a treballar cooperativament, a sentir la necessitat dels altres per a transformar la societat que ens envolta i el món. A establir
espais de trobada, de confiança per a descobrir notícies tendencioses i aprendre a discernir sobre les mateixes. Pretén aprofitar l’excusa del joc (del futbol com a esport) per a
apropar a l’alumnat de l’Aula Oberta a la diversitat de situacions i aprendre a traslladar-les a d’altres contextos més enllà del camp/pista de futbol.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 27


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

UNITAT: 5 Economia

OBJECTIUS
L’alumne ha de ser competent per a:
-Explicar una notícia d’economia mitjançant un blog d’internet
-Saber fer recerca per Internet
-Saber utilitzar les TAC.
-Saber expressar-se correctament davant d’un mitjà de comunicació com potser un blog
d’Internet.

MATÈRIA I CONTINGUTS
Ciències Socials
Expressió plàstica.
Llengua catalana.
Llengua Castellana.
Matemàtiques.

METODOLOGIA
Ordenador amb Internet

ACTIVITATS
Inicial 1. Presentació d’un blog i breu explicació (1 sessió)
2. Explicació de com funciona un blog: (com es posteja, com
s’inserten enllaços, vídeos, imatges, etc....). Creació de petits grups.
(1 sessió)
Desenvolupament 3. Buscar notícies per internet sobre economia i triar-ne la qual
poguem modificar per a bona. ( 1 sessió)
4. Redactar la notícia triada per grups. (2 sessions)
5. Crear una entrada (penjar el text al blog. ) per grups.(1 sessió)
Síntesi 6. Per grups llegir les notícies que han escrit als blogs i comentar-
les en el mateix blog. (1 sessió)

RECURSOS I MATERIALS
Aula d’informàtica

CRITERIS D’AVALUACIÓ
-Participació
-Bona redacció notícia
-ús correcte de les TAC.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 28


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

CRITERIS D’AVALUACIÓ
-ús correcte del material

OBSERVACIONS

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 29


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A


AULA OBERTA 6 dies 2010-2011 MARTA RUIZ
MATÈRIA TÍTOL DE LA UNITAT
LES NOTICIES QUE CANVIARIEN EL MÓN INTERNET
OBJECTIUS D’APRENENTATGE
COMPETÈNCIES CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ
L’alumne ha de ser competent per a:
-Explicar una notícia d’economia mitjançant un blog d’internet - competència Ciències Socials -Participació
comunicativa Expressió plàstica.
-Saber fer recerca per Internet
lingüística i Llengua catalana.
-Saber utilitzar les TAC. audiovisual. Llengua Castellana. -Bona redacció notícia
-Saber expressar-se correctament davant d’un mitjà de (Comprensió i Matemàtiques.
comunicació com potser un blog d’Internet. expressió oral a
-ús correcte de les TAC.
partir de textos
adaptats i
-Conèixer el món laboral i social
funcionals). -ús correcte del material
- Tractament de la
informació i
competència
digital.

-Competència
Matemàtica

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA


MATERIALS ORG. ATENCIÓ A LA ACTIVITATS
DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS TEMPS
RECURSOS AULA DIVERSITAT D’AVALUACIÓ
1. Presentació d’un blog i breu explicació (1 sessió) -Ordenador Aula En total Grups Exposició oral
Inicial d’informàtica seran 7 heterogenis en explicant la
2. Explicació de com funciona un blog: (com es posteja, com sessions els que hi hagi notícia que hem
s’inserten enllaços, vídeos, imatges, etc....). Creació de petits (ja diferents nivells. entrat en el blog.
grups. (1 sessió) concrete
Desenvolup 3. Buscar notícies per internet sobre economia i triar-ne la qual m quan
ament poguem modificar per a bona. ( 1 sessió) dura
4. Redactar la notícia triada per grups. (2 sessions) cada)
Síntesi 5. Crear una entrada (penjar el text al blog. ) per grups.(sessió)

Observacions :

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 30


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

UNITAT: 6 Societat

OBJECTIUS
L’alumne ha de ser competent per a:
Entendre una crítica a la societat actual de forma indirecta.
Fer un anàlisi crític de la societat actual mitjançant recursos
Plasmar el seu anàlisi visualment.

MATÈRIA I CONTINGUTS
Àmbit de llengües
Ciències Socials
Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania
Tecnologies

METODOLOGIA

En l’inici de la unitat els alumnes veuran la pel·licula “El Show de Truman” i hauran de fer unes
activitats i debat sobre la pel·lícula i el missatge ocult dintre de l’historia.
En el desenvolupament de la unitat els explicarà que al final de la unitat es pretén que facin un
curt per a un concurs. Per allò primer hauran de buscar per internet articles sobre la publicitat
encoberta i els enganys d’aquesta. Desprès veuran per internet vídeos d’anuncis publicitaris
emparellats ja que son de productes del mateix sector però molt diferents depenent del públic al
qual van destinades (com una aspirina y una crema reductora). D’aquests vídeos els alumnes
triaran les millors imatges i les trauran mitjançant un programa.
Finalment amb el “Windows Movie Maker” realitzaran un video per a ser presentat a un concurs
de vídeos de menys de 30 segons sobre ciutadania crítica organitzat pel blog AulaMedia i què
serà presentat en les Jornades d’Educació en Comunicació organitzades per AulaMèdia.

ACTIVITATS
Inicial Visualització de la pel·lícula “El Show de Truman” (2 sessions)
Realització d’activitats sobre la pel·lícula i debat.(1 sessió)
Desenvolupament Recerca d’articles de prensa sobre la publicitat encoberta (1 sessió)
Visualització d’anuncis de productes del mateix ram però amb
estratègies diferents segon a qui van dirigides.(1 sessió)
Captació de fotos per a la realització d’un video. (1 sessió)
Síntesi Realització d’un video que es presentarà a un concurs de ciutadania
crítica que serà presentat en les Jornades d’Educació en
Comunicació organitzades per AulaMèdia. .(2 sessións)

RECURSOS I MATERIALS
Pissarra digital
Accés a internet

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 31


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

RECURSOS I MATERIALS
Ordinadors
Programes Windows Movie Maker i Dvdsoft.
Dossier de la unitat

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Els criteris d’avaluació s’han d’establir d'acord amb els objectius programats i l’assoliment
de les competències bàsiques i s’han de diversificar els procediments i les activitats
d’avaluació per facilitar l’avaluació contínua i regular el procés d ’aprenentatge de l’alumnat.
Els objectius i continguts de l’unitat
La presentació del video final: es valorarà la claredat de l’idea a expressar, la creativitat
del video, el seu impacte visual i el grau de dificultat.
ACTITUD (per avaluar actitud es tindrà en compte si l’alumne/a porta el material necessari
per treballar a classe, si té cura del material propi i comú, la puntualitat, etc.)

OBSERVACIONS
El video realitzat es posarà en altres grups per a la seva visualització ja que com ja s’ha dit un dels
objectius es millorar la autoestima d’aquests alumnes i que canviï la percepció negativa que la
resta d’alumnes del centre tenen sobre ells.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 32


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A


AULA OBERTA 8 SESSIONS 2010-2011 MIQUEL BAEZA
MATÈRIA TÍTOL DE LA UNITAT
LES NOTÍCIES QUE CANVIAREN EL MÓN SOCIETAT
OBJECTIUS D’APRENENTATGE
COMPETÈNCIES CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ
L’alumne ha de ser competent per a:
’ ’ ’ '
Entendre una crítica a la societat actual de forma 1.Competència Àmbit de llengües Els criteris d avaluació s han d establir d acord amb

comunicativa lingüística els objectius programats i l assoliment de les
indirecta. Ciències Socials competències bàsiques.
i audiovisual.
Fer un anàlisi crític de la societat actual mitjançant 2. Tractament de la Educació per al ACTITUD (per avaluar actitud es tindrà en compte si
recursos desenvolupament l’alumne/a porta el material necessari per treballar a
informació i
classe, si té cura del material propi i comú, la
Plasmar el seu anàlisi visualment. competència digital. personal i la ciutadania
puntualitat, etc.)
3.Competència Tecnologies Els objectius i continguts de l’unitat
d’aprendre a aprendre.
4.Competència
d’autonomia i iniciativa
personal.
5. Competència en el
coneixement i la
interacció amb el món
físic.
6. Competència social i
ciutadana.
METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA
MATERIALS ORG. ATENCIÓ A LA ACTIVITATS
DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS TEMPS
RECURSOS AULA DIVERSITAT D’AVALUACIÓ
Visualització de la pel·lícula “El Show de Truman” (2 sessions) Pissarra digital Aquesta - 8 - Ajudar els La presentació del
Inicial unitat estarà sessions alumnes a sentir video final: es
Realització d’activitats sobre la pel·lícula i debat.(1 sessió) Accés a internet valorarà la claredat
feta per tot el el centre com un
Desenvolup Recerca d’articles de prensa sobre la publicitat encoberta (1 Ordinadors de l’idea a
grup en espai propi i
ament sessió) expressar, la
Programes equip. acollidor en el creativitat del
Visualització d’anuncis de productes del mateix ram però amb Windows Movie qual tenen un video, el seu
estratègies diferents segon a qui van dirigides.(1 sessió) Maker i Dvdsoft. lloc, poden fer impacte visual i el
Captació de fotos per a la realització d’un video. (1 sessió) aportacions i grau de dificultat.
Dossier de la unitat
demostrar les
Síntesi Realització d’un video que es presentarà a un concurs de pròpies habilitats
ciutadania crítica que serà presentat en les Jornades d’Educació de maneres
en Comunicació organitzades per AulaMèdia. .(2 sessións) diverses
Observacions : El video realitzat es posarà en altres grups per a la seva visualització ja que com ja s’ha dit un dels objectius es millorar la autoestima d’aquests alumnes i que canviï la percepció
negativa que la resta d’alumnes del centre tenen sobre ells.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 33


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

UNITAT: 7 Medi Ambient

OBJECTIUS
L’alumne ha de ser competent per a:
- Conèixer l’estat actual del medi ambient.
- Saber realitzar un anunci publicitari.
- Saber treballar en equip.

MATÈRIA I CONTINGUTS
Ciències naturals, Llengua catalana i llengua castellana.
1. Medi ambient (definició, factors que perjudiquen el medi ambient)
2. Com realitzar un anunci.

METODOLOGIA
- Dossier teoria sobre medi ambient i com realitzar un anunci.
- Les activitats es realitzaran mitjançant treball cooperatiu (4 alumnes).
- A l’hora de realitzar l’anunci els alumnes podran elegir el format de com fer-lo (mural,
power-point, audiovisual)

ACTIVITATS
Inicial Acivitat 1: Coneixem l’estat del medi ambient actual.
Desenvolupament Activitat 2: Canviem l’estat del medi ambient mitjançant un anunci.
2.1 Elegim una notícia.
2.2 Estructurem l’anunci (guió).
2.3 Realitzem l’anunci.
Síntesi Activitat 3: Exposició de l’anunci.

RECURSOS I MATERIALS
- Diaris, revistes.
- Ordinadors, Internet.
- Material fungible.
- Càmera de vídeo.
- Càmera fotogràfica.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
- Grau de participació.
- Treball en equip.
- Organització a l’hora de realitzar l’anunci. (entregar el guió).
- Identificar els factors que perjudiquen el medi ambient.

OBSERVACIONS

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 34


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

OBSERVACIONS

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 35


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A


AULA OBERTA 6 SESSIONS 2010-2011 Jorgina Sanjuan Serra
MATÈRIA TÍTOL DE LA UNITAT
Llengua Catalana i Llengua Castellana, Ciències Naturals Medi Ambient
OBJECTIUS D’APRENENTATGE
COMPETÈNCIES CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ
L’alumne ha de ser competent per a:
- Conèixer l’estat actual del medi ambient. 1.Competència 1. Medi ambient (definició, Grau de participació.
comunicativa lingüística factors que perjudiquen el
- Saber realitzar un anunci publicitari.
i audiovisual. medi ambient)
- Saber treballar en equip. 2. Tractament de la Treball en equip.
informació i 2. Com realitzar un anunci.
competència digital.
Organització a l’hora de realitzar l’anunci.
3.Competència
(entregar el guió).
d’aprendre a aprendre.
4.Competència
d’autonomia i iniciativa Identificar els factors que perjudiquen el medi
personal. ambient.
5. Competència en el
coneixement i la
interacció amb el món
físic.
6. Competència social i
ciutadana.
METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA
MATERIALS ORG. ATENCIÓ A LA ACTIVITATS
DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS TEMPS
RECURSOS AULA DIVERSITAT D’AVALUACIÓ
Acivitat 1: Coneixem l’estat del medi ambient actual. - Diaris, Grups de 4. 5 Utilitzar el treball Realització de
Inicial revistes. sessions cooperatiu, l’anunci.
Desenvolup Activitat 2: Canviem l’estat del medi ambient mitjançant un de 50’ l’alumnat de l’aula
- Ordinadors, oberta obté
ament anunci.
Internet.
2.1 Elegim una notícia. millors resultats
2.2 Estructurem l’anunci (guió). - Material amb aquesta
2.3 Realitzem l’anunci. fungible. metodologia.
- Càmera de
Síntesi Activitat 3: Exposició de l’anunci. Activitats
vídeo.
pautades amb
- Càmera
tots els passos
fotogràfica.
que cal fer.
Observacions :

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 36


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

UNITAT: 8 Salut

OBJECTIUS
L’alumne ha de ser competent per a:
-Saber buscar en diversos mitjans de comunicació notícies actuals sobre salut
-Analitzar-les des de la comprensió i la crítica
-Saber redactar un text en format de notícia

MATÈRIA I CONTINGUTS
- Ciències Naturals
- Llengua catalana
- Llengua castellana
- Informàtica i audiovisual

METODOLOGIA
L’activitat està dividida en tres fases. La primera es tracta de buscar informació sobre
notícies d’actualitat sobre salut i fer-ne una lectura comprensiva. A partir de la
comprensió, el grup podrà debatre i trobar solucions o altres alternatives als problemes
que plantegin les notícies. A la segona fase, a partir de les solucions que els alumnes han
pensat, redactaran dues notícies fictícies, però amb el punt de vista constructiu i
personal de cadascun dels alumnes. La darrera fase consisteix en presentar en format
televisiu les notícies.
Per a realitzar l’activitat, caldrà establir grups de treball, d’entre 4 i 5 alumnes. El professor
explicarà en què consisteix el treball i a partir de les indicacions, es deixarà llibertat
perquè els grups s’organitzin. El professor demanarà un responsable de grup i un
presentador de les notícies.
Els alumnes hauran de lliurar un document final en format digital, a la bústia del
professor. En el document hi constarà les dues notícies degudament redactades amb una
imatge relacionada amb cada notícia, els participants del grup i el responsable.

ACTIVITATS
Inicial Buscar informació en diferents mitjans de comunicació, sobre
salut i escollir-ne dues notícies (1a sessió)
Debatre, analitzar i proposar solucions a les notícies que s’han
escollit (2a sessió)
Desenvolupament Consensuar les solucions o alternatives en el sí del grup
Redactar les notícies exposant les solucions o alternatives
Buscar imatges o material de vídeo que ho relacioni amb la
notícia (3a sessió)
Síntesi Grabar les dues notícies en format televisiu, i presentar-ho

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 37


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

ACTIVITATS
davant la resta de companys (4a i 5a sessió)

RECURSOS I MATERIALS
Accés a internet i la pissarra digital

CRITERIS D’AVALUACIÓ
L’avaluació final constarà de dos elements:
- La presentació final de les notícies en format televisiu: s’avaluarà la claredat en
l’exposició, la redacció de la notícia, les imatges presentades i la presentació en
general.
- La cohesió del grup: S’avaluarà la capacitat organitzativa, la qualitat de les
relacions entre els components, la gestió de conflictes, la participació, la capacitat
d’iniciativa... Els alumnes rebran un breu autoqüestionari on hauran de respondre
preguntes sobre el treball en grup.

OBSERVACIONS

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 38


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A


Aula Oberta 5 sessions d’una hora 2n trimestre 2010-2011 Elisenda Turró
MATÈRIA TÍTOL DE LA UNITAT
LES NOTÍCIES QUE CANVIARIEN EL MON SALUT
OBJECTIUS D’APRENENTATGE
COMPETÈNCIES CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ
L’alumne ha de ser competent per a:
-Saber buscar en diversos mitjans de comunicació notícies - competència - Ciències naturals Claredat en l’exposició
actuals sobre salut comunicativa
- Llengua catalana La claredat i concreció en la redacció de la
lingüística i
-Analitzar-les des de la comprensió i la crítica - Llengua castellana notícia
audiovisual.
-Saber redactar un text en format de notícia (Comprensió i La idoneïtat de les imatges presentades
- Informàtica i
expressió oral a audiovisual
partir de textos La presentació en format televisiu del treball
adaptats i
funcionals).
Capacitat organitzativa
- Tractament de la Capacitat d’iniciativa
informació i Capacitat innovadora
competència
digital.

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA


MATERIALS ORG. ATENCIÓ A LA ACTIVITATS
DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS TEMPS
RECURSOS AULA DIVERSITAT D’AVALUACIÓ
Buscar informació en diferents mitjans de comunicació, sobre salut Accés a Internet Aula 5 Els grups de Es facilitarà un
Inicial i escollir-ne dues notícies (1a sessió) d’informàtica sessions treball seran auto qüestionari
Debatre, analitzar i proposar solucions a les notícies que s’han Pissarra digital per poder d’una heterogenis als alumnes,
escollit (2a sessió) tenir accés al hora avaluant
Desenvolup Consensuar les solucions o alternatives en el sí del grup material cadascun principalment el
ament Redactar les notícies exposant les solucions o alternatives informàtic i a treball grupal
Buscar imatges o material de vídeo que ho relacioni amb la notícia de gravació.
(3a sessió)
Síntesi Grabar les dues notícies en format televisiu, i presentar-ho davant
la resta de companys (4a i 5a sessió)

Observacions :

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 39


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

UNITAT: 9 Ciència

OBJECTIUS
L’alumne ha de ser competent per a:
Entendre termes científics
Explicar termes científics
Relacionar la importància de la ciència amb la societat actual.
Sintetitzar informació.

MATÈRIA I CONTINGUTS
Àmbit de llengües
Ciències Socials
Ciències de la Natura
Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania
Tecnologies

METODOLOGIA
En l’inici de la unitat, els alumnes per parelles hauran de triar entre tres programes per a
veure del “QUEQUICOM” que tenen que veure amb notícies d’impacte social com son:
“La gran ventada” (relacionat amb el vendaval del 2009 en el qual van morir uns nens de
sant boi), “l’energia nuclear” (relacionat amb l’accident nuclear de Japó) i “Catalunya
tremola” que tracta sobre l’últim terratrèmol que va haver-hi a Catalunya en 1428 en el
qual van morir 1000 persones (relacionat amb el terratrèmol de Lorca).

Desprès hauran de buscar per internet en les webs dels diaris articles sobre els
esdeveniments relacionats amb els fets cientifics explicats en els programes. Hauran de
definir amb les seves paraules que signifiquen les paraules clau de cada programa. Amb
tot això (articles, concepts científics i programes) realitzaran una presentació amb imatges
i videos del programa amb les parts més rellevants.

Finalment, hauran d'exposar els seus treballs a la resta de companys de l'aula oberta i al
grup classe.

ACTIVITATS
Inicial Veure programes del programa de divulgació científica
“QUEQUICOM” què s’emet a Canal 33 (1 sessió)
Desenvolupament Buscar notícies relacionades amb successos provocats per les
temàtiques del programa (1 sessió)
Explicació de les paraules clau i conceptes que es troben a la
pàgina web de “QUEQUICOM”(1 sessió)
Realització d’una presentació sobre la noticia i el concepte
científic relacionat. (3 sessions)
Síntesi Exposició als altres companys de la seva presentació. (3

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 40


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

ACTIVITATS
sessions)

RECURSOS I MATERIALS
Pissarra digital
Accés a internet
Ordinadors
Dossier de la unitat

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Els criteris d’avaluació s’han d’establir d'acord amb els objectius programats i l ’assoliment
de les competències bàsiques i s’han de diversificar els procediments i les activitats
d’avaluació per facilitar l’avaluació contínua i regular el procés d ’aprenentatge de l’alumnat.
Els objectius i continguts de l’unitat
La presentació de l'exposició final: es valorarà la claredat d'exposició, la creativitat del
treball, el seu impacte visual i el grau de dificultat.
ACTITUD (per avaluar actitud es tindrà en compte si l’alumne/a porta el material necessari
per treballar a classe, si té cura del material propi i comú, la puntualitat, etc.)

OBSERVACIONS
La presentació oral amb imatges es farà en el grup classe ja que com ja s’ha dit un dels objectius
es millorar la autoestima d’aquests alumnes i que canviï la percepció negativa que la resta
d’alumnes del centre tenen sobre ells.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 41


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A


AULA OBERTA 9 SESSIONS 2010-2011 MIQUEL BAEZA
MATÈRIA TÍTOL DE LA UNITAT
LES NOTÍCIES QUE CANVIAREN EL MÓN Ciència
OBJECTIUS D’APRENENTATGE
COMPETÈNCIES CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ
L’alumne ha de ser competent per a:
’ ’ ’ '
Entendre termes científics 1.Competència Els criteris d avaluació s han d establir d acord amb
Àmbit de llengües ’
comunicativa lingüística i els objectius programats i l assoliment de les
Explicar termes científics audiovisual. Ciències Socials competències bàsiques.
Relacionar la importància de la ciència amb la societat 2. Tractament de la ACTITUD (per avaluar actitud es tindrà en compte si
Ciències de la Natura
actual. informació i competència l’alumne/a porta el material necessari per treballar a
digital. Educació per al classe, si té cura del material propi i comú, la
Sintetitzar informació. 3.Competència d’aprendre desenvolupament puntualitat, etc.)
a aprendre. personal i la Els objectius i continguts de l’unitat
4.Competència ciutadania
d’autonomia i iniciativa
personal. Tecnologies
5. Competència en el
coneixement i la interacció
amb el món físic.
6. Competència social i
ciutadana.
METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA
MATERIALS ORG. ATENCIÓ A LA ACTIVITATS
DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS TEMPS
RECURSOS AULA DIVERSITAT D’AVALUACIÓ
Veure programes del programa de divulgació científica Pissarra digital Treballaran 9 - Ajudar els La presentació de
Inicial “QUEQUICOM” què s’emet a Canal 33 per parelles sessions alumnes a sentir l'exposició final:
Accés a internet
el centre com un es valorarà la
Desenvolup Buscar notícies relacionades amb successos provocats per les Ordinadors espai propi i claredat
ament temàtiques del programa (1 sessió) Dossier de acollidor en el d'exposició, la
Explicació de les paraules clau i conceptes que es troben a la la unitat qual tenen un creativitat del
pàgina web de “QUEQUICOM”(1 sessió) lloc, poden fer treball, el seu
Realització d’una presentació sobre la noticia i el concepte científic aportacions i impacte visual i el
relacionat. (3 sessions) demostrar les grau de dificultat.
pròpies habilitats
Síntesi Exposició als altres companys de la seva presentació. (3 sessions) de maneres
diverses
Observacions : La presentació oral amb imatges es farà en el grup classe ja que com ja s’ha dit un dels objectius es millorar la autoestima d’aquests alumnes i que canviï la
percepció negativa que la resta d’alumnes del centre tenen sobre ells.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 42


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

UNITAT: 10 Educació: Educació emocional i en valors (Sara Oriol)

OBJECTIUS
L’alumne ha de ser competent per a:
- Aprendre a ser i actuar de forma autònoma: Desenvolupar la capacitat crítica i la
iniciativa personal, assumint responsabilitats.
- Aprendre a conviure: Participar en activitats de grup amb una actitud solidària i
respectuosa, usant el diàleg i la mediació per abordar els conflictes.
- Aprendre a ser ciutadans/es en un món global: Identificar i rebutjar les situacions
d’injustícia i discriminació.
- Aprendre a ser ciutadans/es en un món global: Reflexionar i relacionar dins un
context les causes i les conseqüències de les desigualtats econòmiques i socials i
dels conflictes bèl·lics.

MATÈRIA I CONTINGUTS
- Llengua catalana
- Llengua castellana
- Educació per a la ciutadania

METODOLOGIA
Bàsicament serà grupal. Dins l’aula es treballarà amb agrupacions de 4 alumnes/as
distribuïts heterogèniament.

ACTIVITATS
Inicial 1. El millor regal
2. Els prejudicis
Desenvolupament 3. Com em veuen els altres
4. Treball cooperatiu
Síntesi 5. La cova

RECURSOS I MATERIALS
Els recursos espaials necessaris són:
- Aula ordinària amb taules mòbils per a poder disposar-les i agrupar-les segons
les activitats.
- Biblioteca.
- Aula d’audiovisuals en cas que l’aula ordinària no disposi d’un canó de projecció.
- Aula de ràdio
- Aula de música
Els recursos materials necessaris són:

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 43


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

RECURSOS I MATERIALS
- Diaris i premsa general.
- Els habituals per a la realització de tasques acadèmiques (estoig, fulls...).
- Canó de projecció i ordinador.
- Micròfons i programari de gravació de ràdio, ordinadors, auriculars...
Els recursos humans necessaris són:
- El professor/a de llengua catalana, castellana i d’educació per a la ciutadania.
- El tutor/a del grup de l’Aula Oberta.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
- El grau de participació
- L’aprofundiment en la tasca realitzada
- Els específics de cada activitat desenvolupats a la fitxa d’activitat.

OBSERVACIONS
Aquesta unitat didàctica està dissenyada per a dur-se a terme en 5 sessions de 50 minuts.
Justificació de la unitat: Aquesta unitat pren sentit en tant que si aprenem a estimar-nos
a nosaltres mateixos, a valorar als altres, a treballar en equip, col·laborativa i
cooperativament podrem trobar quines són les “bones” notícies que ens permeten canviar
el món, entenent que aquestes comencen sovint en un mateix/a.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 44


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A


Aula Oberta 5 sessions de 50’ 2n trimestre 2010-2011 Sara Oriol
MATÈRIA TÍTOL DE LA UNITAT
Educació per a la ciutadania 10. Educació: Educació emocional i en valors
OBJECTIUS D’APRENENTATGE
COMPETÈNCIES CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ
L’alumne ha de ser competent per a:
- Aprendre a ser i actuar de forma autònoma: Desenvolupar El grau de participació. Actitud participativa,
la capacitat crítica i la iniciativa personal, assumint - Competència - Definició i característiques reflexiva i d’obertura al canvi.
responsabilitats. emocional de l’autoestima. L’aprofundiment en la tasca realitzada
- Definició i característiques
- Aprendre a conviure: Participar en activitats de grup amb - Competència dels prejudicis.
Capacitat d’introspecció
una actitud solidària i respectuosa, usant el diàleg i la d’aprendre a Capacitat de connectar amb les pròpies
aprendre - Definició i característiques
mediació per abordar els conflictes. emocions i sentiments.
de l’amistat i del grup.
- Aprendre a ser ciutadans/es en un món global: Identificar i - Competència
- Definició i característiques Capacitat d’expressar i posar en paraules les
rebutjar les situacions d’injustícia i discriminació. d’autonomia i emocions i sentiments viscuts.
del treball cooperatiu.
iniciativa personal
- Aprendre a ser ciutadans/es en un món global: Reflexionar - Definició i característiques Capacitat d’autocrítica sobre les pròpies
i relacionar dins un context les causes i les conseqüències del treball d’introspecció. actituds.
de les desigualtats econòmiques i socials i dels conflictes Capacitat d’obertura a l’opinió dels altres.
bèl·lics.
METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA
MATERIALS ORG. ATENCIÓ A LA ACTIVITATS
DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS TEMPS
RECURSOS AULA DIVERSITAT D’AVALUACIÓ
Act. 1: El millor regal. Conèixer com construïm la pròpia Les específiques
Inicial autoestima a partir dels missatges que rebem. Descobrim que el - Cd’s de música Aula ordinària 5 Treball grupal de cada activitat.
millor regal és un mateix. - Aparell de de l’Aula sessions heterogeni.
Desenvolup Act. 2: Els prejudicis. Entendre per què determinades notícies no música Oberta. de 50’ Observació
ament són ben acollides, o viceversa en funció de qui les diu i el rol que - Caixa amb mirall Suports i ajudes participant.
aquest desenvolupa. - Fotocòpies Distribució específiques a
Act. 3: Com em veuen els altres. Les bones notícies són a prop, específiques per mòbil de les l’alumnat que ho Autoavaluació.
ens les donen els companys/es i podem començar a transformar el cada activitat cadires i en requereixi
món des d’accions petites. - Corones l’espai. (procurant Valoració de les
Act. 4: Treball cooperatiu. Construcció conjunta d’una tasca - Retoladors preferentment el tasques
encomanada. Necessitat de l’equip i de les persones per a - Tisores suport entre realitzades
aconseguir avançar en els propis objectius. - Celo iguals). mitjançant un
Síntesi Act. 5: La cova. Tanquem la UD amb una activitat que com la 1ª - Cartolines qüestionari.
ens retorna a nosaltres, per donar sentit a que és des de nosaltres
i des del valor que ens donem que podrem transformar la societat.
Observacions : Justificació de la unitat: Aquesta unitat pren sentit en tant que si aprenem a estimar-nos a nosaltres mateixos, a valorar als altres, a treballar en equip,
col·laborativa i cooperativament podrem trobar quines són les “bones” notícies que ens permeten canviar el món, entenent que aquestes comencen sovint en un mateix/a.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 45


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

9. Conclusions

En el desenvolupament d’aquesta programació s’ha intentat integrar totes les


matèries i blocs que composen el currículum del programa de diversificació curricular,
ja que es tracta d’una programació interdisciplinària. Per tant, per començar s’intenta
treballar per assolir un dels objectius plantejat que és el de Treballar de forma
tranversal tots els coneixements de les diferents matèries. Les activitats
desenvolupades han estat pensades per augmentar la motivació pels aprenentatges
en els alumnes que assisteixen a l’aula oberta. Les diferents matèries seran
treballades mitjançant notícies reals, per tant els aprenentatges seran significatius pels
alumnes. També poden sentir-se plenament implicats en els aprenentatges ja que a
partir de la seva responsabilitat en assumir tasques i el treball cooperatiu tenen
l’oportunitat de canviar les notícies del món, al mateix temps pot despertar el interès
dels alumnes per l’estat actual de la societat. Cal destacar que el fet per treballar per
un objectiu comú i un producte tangible al final de cada unitat pot contribuir en
l’autocontrol conductual durant el transcurs de les sessions i millorar la seva
autoimatge en el moment que el producte final es admirat i valorat per la resta de
companys de l’aula i del centre en general. El desenvolupament de cada activitat està
orientat a despertar en els alumnes la reflexió crítica i argumentada, sempre amb
disposició d’aprendre de les aportacions i diferents visions dels altres companys.
Intentant assolir els següents objectius: Tractar la informació dels diferents mitjans;
Conèixer els diferents mitjans de comunicació; Potenciar el treball cooperatiu.

Tornant amb l’exposició dels productes finals a l’aula oberta i si ens ho


plantegem també a nivell de tot el centre, s’intentarà assolir l’objectiu de donar a
conèixer el treball dels alumnes de l’AO a la resta dels alumnes de tercer i quart, com
un lloc de treball competent, a l’hora els alumnes de l’AO poden tornar a percebre
l’aula oberta com una oportunitat positiva per aconseguir el graduat en ESO, amb això
s’assoliria l’objectiu de Possibilitar que els alumnes acreditin l’etapa d’ESO.

Per realitzar els productes tangibles finals implicarà la utilització de les TIC i les
TAC, fet que ens ajudarà a assolir dos dels objectius marcats a l’inici del plantejament
d’aquesta programació: Integrar les noves tecnologies i Desenvolupar el coneixement
de les TAC.

Amb la facilitació de diferents estratègies descrites anteriorment es treballarà


per potenciar un clima que afavoreixi a l’alumnat les possibilitats d’experimentar que
progressa i aprèn, i que els altres valoren el seu esforç i els seus progressos en
l’aprenentatge, a partir de noves estratègies.

No em d’oblidar que en l’estructura de les sessions i cada activitat cal vetllar pel
treball de les competències bàsiques.

Per treballar la competència comunicativa lingüística i audiovisual s’ha


incorporat activitats que potenciïn la comprensió lectora, l’expressió escrita, oral i
audiovisual. Aquesta competència està present en totes les unitats didàctiques.

Per treballar la competència artística i cultural s’ha potenciat la creativitat i


l’expressió artística de cada alumne en la realització del producte final de cada unitat.
També el desenvolupament de la unitat de cultura despertarà l’interès per les
expressions artístiques i culturals de la societat.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 46


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

Per treballar la competència en el Tractament de la informació i


competència digital s’han proposat activitats que impliquen la recerca d’informació per
elaborar respostes de forma sintètica i reflexiva i també la utilització de diferents
materials digitals a l’hora de relaitzar les produccions finals.

Per treballar la competència d'autonomia i iniciativa personal es deixa


llibertat als alumnes per triar les notícies que vulguin tractar, a l’hora durant el
desenvolupament del treball cooperatiu per un objectiu comú suposarà l’adquisició de
la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals i interrelacionades
(responsabilitat, perseverança, coneixement de si mateix, autoestima, creativitat,
autocrítica), el control emocional, de calcular riscos i afrontar problemes, així com la
capacitat de demorar la satisfacció immediata, d’aprendre de les errades i d’assumir
riscos.

Durant el transcurs del projecte s’inclouen espais d'autoreflexió per part dels
alumnes per avaluar el procés de les seves tasques per tal de treballar la competència
aprendre a aprendre. Implicarà la consciència, gestió i control de les pròpies
capacitats i coneixements des d’un sentiment de competència o eficàcia personal, i
inclou tant el pensament estratègic com la la capacitat de cooperar, d’autoavaluar-se, i
el maneig eficient d’un conjunt de recursos i tècniques de treball intel·lectual per
transformar la informació en coneixement propi.

La competència matemàtica, es desenvoluparà treballant una unitat molt


específica, la d’economia.

La competència en el coneixement i la interacció amb el món físic serà


treballada mitjançant el tractament de la informació de les diverses fonts de consulta,
condueix a una comprensió i interpretació de la vida, el món que ens envolta i el teixit
d’interrelacions. A partir de la crítica i la construcció d’alternatives, es garanteix que
l’alumne gestioni les nocions i les experiències científiques i tecnològiques, i les
contrasti. Una de les unitats específiques per treballar de forma explícita la present
competència és la unitat del medi ambient.

El treball en grup també ajudarà a treballar la competència social i ciutadana,


a més a més, el fet de despertar l’interés per l’actualitat farà que en els alumnes es
desenvolupi la capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la
convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques
democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a la
construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud constructiva, solidària i
responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics.

10. Autoavaluació del projecte:

Les unitats didàctiques tenen com a objectiu respondre a una


pregunta/resoldre un problema?

En general totes les unitats tenen com a objectiu conèixer el panorama actual de cada
àmbit de la vida que es pot veure descrit en els diferents diaris, notícies TV, blocs
d’Internet, ràdio, etc. Com a resposta a aquest coneixement els alumnes poden
proposar aspectes de millora a l’hora coneixent diferents formats comunicatius per
transmitir-ho.

La introducció és atractiva? (Es lliga al context vital de l’alumne o a


preguntes que s’ha pogut plantejar?)

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 47


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

Les unitats es plantegen per treballar aspectes de la societat que afecten als alumnes i
aquests tenen l’oportunitat de canviar-ho mitjançant produccions pròpies i potenciant la
creativitat personal, reconeguda al final de cada unitat ja que tots els productes seran
exposats. Fet que ajudarà a l’alumne a augmentar la seva motivació per buscar la
millora en la realització de totes les seves tasques.

Els continguts s’estructuren entorn a una tasca?

El contingut que s’ha de presentar en cada unitat està relacionat amb les tasques que
cal realitzar. En totes les unitats el contingut serà presentat mitjançant dossiers on
s’explicarà de forma breu la descripció de cada àmbits (salut, economia, medi ambient,
educació, ets) i també una explicació de la modalitat comunicativa que l’alumnat haurà
de posar en pràctica per canviar les notícies que no li agraden.

Té com a resultat l’elaboració d’un producte?

Si, cada unitat té com a finalitat elaborar una producte final que un cop fet serà
exposat a tota la classe i a nivell de centre. Fet que ajudarà als alumnes a
desenvolupar les tasques cap a una direcció, i el fet d’exposar-ho pot contribuir en
millorar la seva autoimatge.

Fa que s’apliquin coneixements diversos o amb altres matèries?

Si, en el coneixement de cada àmbit social es podrà treballar coneixement d’altres


matèries com les matemàtiques, llengua catalana i castellana, ciències experimentals i
socials.

És una activitat que es pot desenvolupar de diferents formes i estimula la


curiositat i la creativitat de l’alumnat?

Cadascuna de les uudd s’ha dissenyat prioritzant la innovació i originalitat per tal
d’aconseguir motivar l’esperit curiós dels alumnes. La creativitat és un factor necessari
per a dur a terme la majoria dels objectius plantejats.

Implica l’ús d’instruments diversos com material manipulable, eines


d’instruments diversos com material manipulable, eines de dibuix,
programari, calculadora...?

Al llarg de totes les unitats s’implica l’ús d’instruments diversos l’ordinador és una eina
clau pel desenvolupament de les unitats, també s’implica la manipulació de càmeres
de vídeo i de fotografia i el programari implicat al muntatge de vídeos i gravacions
radiofòniques.

Utilitza internet per a fer-ne un ús de com a mínim els aspectes següents:


interactivitat, múltiples punts de vista, informació actual?

Si, per la realització de múltiples activitats els alumnes necessiten la utilització


d’Internet per resoldre diverses qüestions. Això implicarà una entrenament de la
competència en tractament de la informació i utilització de les TIC.

Es treballen els aspectes següents des de les àrees? Comprensió lectora,


expressió oral i escrita, comunicació audiovisual, TIC, educació en valors.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 48


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

Si, en el desenvolupament de les tasques es requereix un entrenament en la


comprensió lectora, expressió oral i escrita de forma estructurada i coherent al que
se’ls demana als alumnes, comunicació audiovisual en l’elaboració d’una sèrie de
productes finals, l’utilització de les TIC en la resolució d’algunes tasques i l’educació en
valors que es posen en relleu en el treball en equip.

Es fomenta l’autonomia de l’alumnat?

Si. El desenvolupament de cada activitat es dur a terme mitjançant el treball en equip


per un objectiu comú. Això suposa l’adquisició de la consciència i aplicació d’un
conjunt de valors i actituds personals i interrelacionades (responsabilitat,
perseverança, coneixement de si mateix, autoestima, creativitat, autocrítica), el control
emocional, de calcular riscos, afronta problemes, així com la capacitat de demorar la
satisfacció immediata, d’aprendre de les errades i d’assumir riscos.

S’intervé a partir de preguntes adequades més que amb explicacions?

Si, ja que estem parlant d'un grup amb uns alumnes amb necessitats educatives
específiques, i sempre s'intenta que arribin a les seves propies conclusions per si
mateixos mitjançant recerques i treballs cooperatius.

Es posa en joc l’esforç i el treball individual però també el treball en


parelles o en grups que condueix a parlar, argumentar, convèncer,
consensuar,etc?

Si, després de realitzar algunes activitats cada grup ha d’exposar els resultats i
modificar les respostes segons les avaluacions dels companys, per si tenen una
informació nova, etc.

En el treball en equip s’han definit rols que proporcionen múltiples


perspectives des de les quals estudiar el tema?

Des d’un inici hem consensuat una metodologia de treball d’acord amb l’autonomia
dels grups. Tant pel seu funcionament com d’organització, el professor ha procurat
respectar les dinàmiques naturals de cada grup i el propi desenvolupament al llarg de
tot el projecte. Creiem que aquesta condició propicia que els alumnes es desenvolupin
millor d’acord amb les seves capacitats i inquietuds. Alhora que estimula la motivació,
iniciativa i els processos de creativitat.
Així podem concloure que els rols adoptats per cada alumne no han estat assignats
des del professorat, sinó per un procés natural i personal de l’alumne i la dinàmica de
cada grup.

Implica raonar sobre el que s’ha fet i justificar els resultats?

El fet d’assumir un rol dins el grup no necessàriament implica raonar, reflexionar i


justificar els resultats obtinguts. I des d’aquesta perspectiva, el paper del
professor,com ja hem apuntat diverses vegades, ha estat la d’observar les
dinàmiques de grup i intervenir en comptades ocasions. Una d’aquestes ocasions
és si en el grup algun alumne assumeix un rol poc participatiu, passiu o inclús
d’indiferència. En aquest cas, el professor ha actuat per reformular el rol i definir-
ne un de més participatiu.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 49


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -
Assessorament curricular PAC 2 Grup 10

S’avança en la representació de manera cada vegada més precisa usant


progressivament un llenguatge més acurat?

Si, de manera lògica al procés de desenvolupament de cada unitat didàctica, el


llenguatge inicial és més genèric i descriptiu, per anar polint un llenguatge i un
contingut més concret i especialitzat.

Inclou una rúbrica d’avaluació?

No, no ho inclou, i ara, a posteriori creiem que hauria estat molt enriquidor i una eina
d’aprenentatge per a cada unitat didàctica. Si que hem comptat amb una avaluació
general a nivell d’equip docent, de CAD i d’equip directiu.

Conté una conclusió amb un vincle clar amb la introducció?

Si, les conclusions queden explícites en l'apartat anterior.

Exposa clarament les tasques cognitives dels alumnes i suggereix com


aquest aprenentatge es podria aplicar a altres qüestions i àmbits?

A cada unitat didàctica hi ha especificats els objectius, les competències i les activitats
a realitzar. En aquest sentit, creiem que aquests tres apartats defineixen
implícitament les tasques cognitives i la seva aplicació sobre el treball. I des
d’una metodologia constructivista, el treball competencial s’ha establert de manera
transversal, originant un aprenentatge ric i plural.

- Miquel Baeza Rubio, Sara Oriol Cañavate, Marta Ruiz Coll, 50


Jorgina Sanjuan Serra, Elisenda Turró Ventura -

También podría gustarte