P. 1
CICLOP: model d'examen amb solucions

CICLOP: model d'examen amb solucions

|Views: 3.107|Likes:
Publicado porsanti
Modelo examen cap. VII Athenaze (Accademia Vivarium Novum)
Modelo examen cap. VII Athenaze (Accademia Vivarium Novum)

More info:

Published by: santi on May 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

!

""#$%&H '"())* 1
7 + &,&"(-
!"#$%______________________________________________________________________
1.Escolta el passatge i tria la resposta correcta
%. & '()**+,- .%/ #0 12%34#5 $67% $+89#)*5
:. & '()**+,- .+7+9+5 2#,- 12%34#)- 2;" 738#" <=%34+5" <. 2>- 2#?
@"24#) +A*B(#)
C. D C3C%- #E (9"%2%5 2o,- FG%5#,- &4H", <!+5(I *.B2#- $JC%- <" 2K @"24L
C3C"+2%5
(. MA 12%N4#5 .49!2#"2%5 O!; 2P" !4#:62Q"
+. D '()**+,- 2R !4B:%2% <" 2K @"24L 2#? S97Q!#- 7+3!+5
2. Completa les frases amb la paraula en parèntesi en la forma adient
- & S9.7QT )0B! <*25 __________________________________ (& *UV4Q" W#*+5(P").
- D '()**+,- XC4Y#)- _________ <" 2Z "[*L +O4Y*.+5. (C3C%-, C3C%"2#-)
- M0 12%N4#5 !4;- 2I" 2#? @"24#) _________ 24JG#)*5" (\ +]*#(#-, 2>- +A*B(#))
- D '()**+,! !#7," #^"#" _____________________ !%4JG+5 (& FC%$J$"Q", 2#?
FC%$J$"#"#!)
- D '()**+,! _________________________ .+7+9+5 8+4$%3"+5" 2; _B!%7#" <" 2K !)43.
(& \C+$U", 2#? \C+$B"#!)
3. Completa el text
D #`" '()**+9- .%/ #0 12%N4#5 $675*2% __________ .%/ +A- 2;" 2#? @"24#) $)GB"
___________ . D (a C3C%- !4P2#" $a" 2R !#3$"5% +A- 2; @"24#" _________, <!+/ (a !6"2%
b"(#" _______ , 738#" $JC5*2#" _______ .%/ +A- 2I" 2#? @"24#) +]*#(#" _______ .
c"2%?8% (I !4P2#" $a" 2R !#3$"5% X$J7C+5, b!+52% (a !?4 _______ . Md2Q (I 2B" 2e
'()**J% .%/ 2#,- 12%N4#)- ______ .%/ “f =J"#5 “ ______ “23"+- <*2J .%/ !B8+"
______ "”
V#:#?"2%5 .%3+5 +A*+7%9"+5 :677+5 :#g
&4g %]4+5 <*23" V+9C#)*5" !7+N2+
IES Cotes Baixes Departament de Cultura Clàssica
!"# $%&"'#(
4. Descobrix l'intrús. Senyala la forma distinta i explica el motiu
! !%5(B-, @"84Q!#-, 738#-, 2J7#-
! hJ7522%", G+5$U"%, (J"(4%, @"(4%
! XV5."+N2%5, :#97+2%5, !6*%5, :7J!+5
! XC#46, .4i"j, &(B-, k%"83%-
! 12%34#5, :%*57+9-, @"(4+-, !%3(+-
5. Analitza sintàcticament
c!+/ (a .%8+9(+5 & S9.7QT, _B!%7#" $JC5*2#" & '()**+,- +O43*.+5
6. Tradueïx al grec
Desitge conèixer qui viu en la cova i entrar en ella
El extranjero no quiere dormir en la isla y se va hacia el barco.
7. Derivats etimològics d'aquestes paraules gregues
$?8#-
l"#$%
!B75-
!#79-
IES Cotes Baixes Departament de Cultura Clàssica
Solucions
1. Escolta el passatge i tria la resposta correcta
%. Mmnoh#p
:. Mmnoh#p
C. Mmnoh#p
(. qor
+. Mmnoh#p
2. Completa les frases amb la paraula en parèntesi en la forma adequada
- & S9.7QT )0B! <*25 2#? *UV4#"#- W#*+5(U"#-.
- D '()**+,- XC4Y#)- C3C%"2%- <" 2Z "[*L +O4Y*.+5.
- M0 12%N4#5 !4;- 2I" 2#? @"24#) +]*#(#" 24JG#)*5".
- D '()**+,! !#7," #^"#" 2K FC%$J$"#"5 !%4JG+5.
- D '()**+,! 2;" \C+$B"% .+7+9+5 8+4$%3"+5" 2; _B!%7#" <" 2K !)43.
3. Completa el text
D #`" '()**+9- .%/ #0 12%N4#5 $675*2% V#:#?"2%5 .%/ +A- 2;" 2#? @"24#) $)GB"
V+9C#)*5". D (a C3C%- !4P2#" $a" 2R !#3$"5% +A- 2; @"24#" +A*+7%9"+5, <!+/ (a !6"2%
b"(#" <*23", 738#" $JC5*2#" %]4+5 .%/ +A- 2I" 2#? @"24#) +]*#(#" :677+5. c"2%?8% (I
!4P2#" $a" 2R !#3$"5% X$J7C+5, b!+52% (a !?4 .%3+5. Md2Q (I 2B" 2e '()**J% .%/ 2#,-
12%N4#)- &4g .%/ “f =J"#5 “ :#g “23"+- <*2J .%/ !B8+" !7+N2+"”
4. Desc#brix l’intrus. Senyala la forma distinta i explica el motiu (1 punt)
! !!"#$%, @"84Q!#-, 738#-, 2J7#-
1
! hJ7522%", G+5$U"%, #&'#(!, @"(4%
2
! XV5."+N2%5, :#97+2%5, !)*!", :7J!+5
3
! XC#46, .4i"j, &(B-, +!',-!%
4
! 12%34#5, .!*"/01%, @"(4+-, !%3(+-
5
IES Cotes Baixes Departament de Cultura Clàssica
1
"#$%&', genitiu. L’intrús també pot ser () (*+,', si entenem que és l’única neutra.
2
-*.%/# És neutre pl. Podria ser 0*+$((#., si pensem que és l´única de la 1ªdecl. Però
%*.%/# es nom. pl. l’única de la 2ª
3
Podria ser 1+*"2$, l’únic verb en activa. Però és "34#$, un adjectiu.
4
L’únic masculí de la 1ª. També pot ser 5%&', l’única de la 2ª.
5
6#4$+27' está en singular. 8(#9/,$ és l’única de la 2ª.
5. Analitza sintàcticament
c!+/ (a .%8+9(+5 & S9.7QT : Or. subordinada adverbial temporal
Subjecte: & S9.7QT
Verb: .%8+9(+5
c!+/: conjunció subord. temp.
(a : nexe coordinant-adversatiu
_B!%7#" $JC5*2#" & '()**+,- +O43*.+5 : Or. principal
Subjecte: & '()**+,-
CDir.: _B!%7#" $JC5*2#"
Verb: +O43*.+5
6. Tradueix
s#97#$%5 C5C"U*.+5" 23- <" 2K @"24L #A.+N .%/ +A- %E2;" +A*:%3"+5"
D =J"#- #E <8J7+5 <" 2Z "i*L .%8+9(+5" .%/ !4;- 2I" "%?" :%(3t+5
7. Derivats etimològics
$?8#- mitologia, mitema !B75- policia, política
l"#$% onomatopeia, onomàstica !#79- polifacètic, poliesportiu, poligon
IES Cotes Baixes Departament de Cultura Clàssica

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->