Está en la página 1de 1

Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià

C/Juan de Mena, 18. València. Tel.963919147 Fax:963924334 stepv@intersindical.org / www.intersindical.org/stepv

INFORMACIÓ SOBRE LES COMISSIONS DE SERVEIS AL COS DE CATEDRÀTICS DE CONSERVATORIS
València, 26 de maig de 2011 Benvolgudes companyes, benvolgut companys, Com sabeu, l’aplicació informàtica per a participar en les comissions de serveis no permet al professorat funcionari de carrera dels conservatoris professionals demanar places en els conservatoris superiors. L’explicació, segons Conselleria, és la següent: hi ha un recurs interposat per l’Associació de Catedràtics perquè considera il·legal la concessió de comissions de serveis a professorat que no siga del mateix cos. Tot i que encara no hi ha sentència, la Conselleria ha pres la decisió de no concedir cap comissió de serveis per si la sentència resulta favorable al recurs interposat. Això explica també que s’hagen obert borses d’urgència en el cos de catedràtics. Tanmateix, s’està preparant una normativa per tal que el professorat afectat puga continuar sol·licitant places en el superior mitjançant una “millora de treball”. Aquesta normativa es negociarà en Mesa Sectorial pròximament. Segons ens ha informat la Conselleria, aquelles persones que ja hagen participat en les comissions de serveis sol·licitant conservatoris professionals també podran optar a participar en el procediment de millora del treball per a accedir als conservatoris superiors, i en cas que s’adjudique una plaça en els dos procediments, decaurà automàticament la plaça en el professional i s’adjudicarà al superior. La Conselleria ens ha confirmat que en el procediment de millora en el treball només podrà participar el professorat amb destí al País Valencià, per tant, el professorat provinent d’altres comunitats autònomes no podrà accedir als conservatoris superiors ni per comissió de serveis ni per millora de treball. Només podrà sol·licitar places de conservatori professional per la via de les comissions de serveis. STEPV ha sol·licitat repetides vegades en la Conselleria i a l’ISEA que s’òbriga una negociació en Mesa Sectorial per a tractar la situació del professorat dels conservatoris superiors i es posen en marxa els mecanismes legals per a dotar als centres de plantilles estables (oposicions o concurs de mèrits).